Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0145(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0151/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0151/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0391

Pieņemtie teksti
PDF 449kWORD 148k
Otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis - Strasbūra Pagaidu redakcija
Prasības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību ***I
P8_TA-PROV(2019)0391A8-0151/2019
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0286),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0194/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. septembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 29. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A8-0151/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai un kas kopā ar galīgo leģislatīvo aktu tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L sērijas izdevumā;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 440, 6.12.2018., 90. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/858 un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009(1)
P8_TC1-COD(2018)0145

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(2),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(3),

tā kā:

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858(4) ▌nosaka administratīvus noteikumus un tehniskas prasības jaunu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai nolūkā nodrošināt iekšējā tirgus pareizu darbību un augstu drošības līmeni un ekoloģisko veiktspēju.

(2)  Šī regula ir reglamentējošs tiesību akts saistībā ar ES tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta Regulā (ES) 2018/858, un līdz ar to būtu attiecīgi jāgroza ▌Regulas (ES) 2018/858 II pielikums. Šai regulai ir pilnībā piemērojami Regulas (ES) 2018/858 administratīvie noteikumi, tostarp noteikumi par korektīvajiem pasākumiem un sodiem.

(3)  Pēdējās desmitgadēs transportlīdzekļu drošības attīstība būtiski veicinājusi ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagus miesas bojājumus guvušo skaita samazināšanos. Tomēr 2017. gadā uz ES ceļiem gāja bojā 25 300 cilvēku, un bojāgājušo skaita samazināšanās pēdējos četros gados nav bijusi vērojama. Turklāt katru gadu ceļu satiksmes sadursmēs smagus miesas bojājumus gūst 135 000 cilvēku(5). Savienībai būtu jādara viss iespējamais, lai samazinātu vai izskaustu negadījumus un ievainojumus ceļu transporta jomā. Papildus drošības pasākumiem, lai aizsargātu transportlīdzekļu pasažierus, ir jāīsteno īpaši pasākumi, lai novērstu neaizsargātu satiksmes dalībnieku, piemēram, velosipēdistu un gājēju, nāves gadījumus un ievainojumus un aizsargātu satiksmes dalībniekus ārpus transportlīdzekļiem. Bez jaunām iniciatīvām vispārīgajā drošībā uz ceļiem esošās pieejas drošības efekti vairs nespēs atsvērt pieaugošā satiksmes apjoma ietekmi. Tāpēc transportlīdzekļu drošības veiktspēja jāturpina uzlabot kā daļa no integrētās pieejas ceļu drošībai un lai labāk aizsargātu neaizsargātos satiksmes dalībniekus.

(4)  Tipa apstiprinājuma noteikumiem būtu jānodrošina, ka mehānisko transportlīdzekļu veiktspējas līmeņus vērtē atkārtojamā un reproducējamā veidā. Tāpēc šajā regulā paredzētajās tehniskajās prasībās ir minēti tikai gājēji un riteņbraucēji, jo oficiāli saskaņotos testos pašlaik tiek modelētas situācijas tikai ar šiem satiksmes dalībniekiem. Līdzās gājējiem un riteņbraucējiem pie neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem kopumā pieder arī citi ceļu satiksmes dalībnieki, kas izmanto vai neizmanto mehāniskos transportlīdzekļus un kuri var izmantot personīgus mobilitātes risinājumus bez aizsargkorpusa. Turklāt pašreizējais tehnoloģiju attīstības līmenis ļauj pamatoti sagaidīt, ka modernas sistēmas normālos braukšanas apstākļos reaģēs arī uz citiem neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem, neraugoties uz to, ka nav īpaši testētas. Lai tehniskās prasības varētu attiekties uz visiem satiksmes dalībniekiem, kas izmanto transportlīdzekli bez aizsargkorpusa, piemēram, skrejriteņu, pašbalansa transportlīdzekļu un ratiņkrēslu lietotājiem, tās būtu jāpielāgo tehnikas attīstībai, pirms tam veicot izvērtēšanas un pārskata procesu.

(5)  Tehniskie sasniegumi transportlīdzekļu uzlaboto drošības sistēmu jomā sniedz jaunas iespējas negadījumu seku mazināšanā. Lai samazinātu smagu miesas bojājumu gadījumu un bojāgājušo skaitu, būtu jāievieš piemērotu jauno tehnoloģiju pakete.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.661/2009(6) kontekstā Komisija novērtēja, vai būtu iespējams paplašināt minētajā regulā esošo prasību par konkrētu sistēmu (piemēram, pilnveidotu avārijas bremzēšanas sistēmu un riepu spiediena kontroles sistēmu) uzstādīšanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos tā, lai šāda prasība tiktu piemērota visām transportlīdzekļu kategorijām. Komisija novērtēja arī tehnisko un ekonomisko iespējamību un tirgus gatavību jaunai prasībai par citām, uzlabotām drošības īpašībām. Balstoties uz šiem novērtējumiem, Komisija 2016. gada decembrī publicēja ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES” ▌. Minētajam ziņojumam pievienotais dienestu darba dokuments identificēja un ierosināja 19 potenciālus reglamentējošus pasākumus, kas varētu dot ieguldījumu turpmākam ceļu satiksmes negadījumu skaita, šajos negadījumos bojāgājušo un traumas guvušo skaita samazināšanā.

(7)  Lai nodrošinātu tehnoloģiju neitralitāti attiecībā uz riepu spiediena kontroles sistēmām, veiktspējas prasībai būtu jāatļauj gan tiešo, gan netiešo riepu spiediena kontroles sistēmu izmantošana.

(8)  Ierosinātie reglamentējošie pasākumi var būt iedarbīgāki bojāgājušo un ceļu satiksmes negadījumu skaita samazināšanā un ievainojumu un bojājumu smaguma mazināšanā, ja tie būs izstrādāti tā, lai tie būtu lietotājiem ērti. Tādēļ transportlīdzekļu ražotājiem būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka šajā regulā noteiktās sistēmas un elementi ir izstrādāti tā, lai palīdzētu vadītājam. Mehāniskā transportlīdzekļa lietotāja norādījumos būtu skaidrā un lietotājam viegli saprotamā veidā jāizskaidro šo sistēmu un elementu darbība un ierobežojumi.

(9)  Drošības sistēmām un brīdinājumiem, ko izmanto, lai palīdzētu vadīt transportlīdzekli, vajadzētu būt viegli saprotamiem ikvienam vadītājam, tostarp vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti.

(10)  Uzlabotās avārijas bremzēšanas sistēmas, intelektiskās ātruma pielāgošanas ierīces, avārijas joslas saglabāšanas sistēmas, brīdinājuma par vadītāja miegainību un uzmanību sistēmas, uzlabotās brīdinājuma par novērstu vadītāja uzmanību sistēmas un atpakaļgaitas kontrolsistēmas ir drošības sistēmas, kam ir liels potenciāls samazināt cietušo skaitu. Turklāt dažas no šīm drošības sistēmām veido pamatu tehnoloģijām, kuras tiks izmantotas arī ▌automatizētu transportlīdzekļu lietošanā. Jebkurai šādai drošības sistēmai būtu jādarbojas bez jebkādas biometriskās informācijas par transportlīdzekļa vadītāju vai pasažieriem, tostarp bez sejas atpazīšanas funkcijas. Tādēļ harmonizēti transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas noteikumi un testa procedūras attiecībā uz minētajām sistēmām un uz to kā atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanu būtu jānosaka Savienības līmenī. Katrā spēkā esošo tiesību aktu novērtējumā būtu jāņem vērā šo sistēmu tehnikas attīstība, lai, stingri ievērojot privātuma un datu aizsardzības principu, tās padarītu par nākotnes vajadzībām atbilstošām un samazinātu vai izskaustu negadījumus un ievainojumus ceļu transporta jomā. Turklāt ir jānodrošina arī tas, ka šīs sistēmas ir iespējams droši izmantot visā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.

(11)  Vajadzētu būt iespējai atslēgt intelektiskās ātruma pielāgošanas funkciju, piemēram, kad vadītājs saņem nepatiesus brīdinājumus vai nepiemērotas atbildes reakcijas, kas izriet no sliktiem laika apstākļiem, īslaicīgi nesaderīgiem ceļu marķējumiem ceļubūves vietās un maldinošām, bojātām vai trūkstošām ceļazīmēm. Šādai atslēgšanas funkcijai vajadzētu būt vadītāja kontrolē, tās izmantošanas ilgumam — pēc vajadzības, un vadītājam vajadzētu varēt to viegli iedarbināt. Kamēr sistēma ir atslēgta, var tikt sniegta informācija par ātruma ierobežojumu. Sistēmai vienmēr vajadzētu būt aktivizētai, ieslēdzot aizdedzi, un vadītājam vienmēr būtu jāzina, vai sistēma ir ieslēgta vai izslēgta.

(12)  Ir plaši atzīts, ka drošības josta ir viens no svarīgākajiem un efektīvākajiem transportlīdzekļa drošības elementiem. Tāpēc drošības jostas lietošanas atgādinājuma sistēmas palielina drošības jostu lietošanas biežumu visā Savienībā un tādā veidā var palīdzēt vēl lielākā mērā novērst nāves gadījumus un mazināt traumas. Šā iemesla dēļ ar Regulu (EK) Nr. 661/2009 drošības jostas lietošanas atgādinājuma sistēmu jau kopš 2014. gada ir padarīta par obligātu attiecībā uz autovadītāja sēdekli visos jaunajos vieglajos automobiļos. To panāca, īstenojot ANO Noteikumus Nr. 16, kuros bija iekļauti attiecīgie tehniskie noteikumi. Pateicoties šo ANO noteikumu pielāgošanai tehnikas attīstībai, tagad drošības jostas lietošanas atgādinājuma sistēma būs obligāti jāuzstāda arī visos M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu priekšējos un aizmugurējos sēdekļos, kā arī N2, N3, M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļu visos priekšējos sēdekļos, un tas attieksies uz visiem jauna tipa transportlīdzekļiem no 2019. gada 1. septembra un uz visiem jaunajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem no 2021. gada 1. septembra.

(13)  Notikuma ▌datu reģistratoru, kas uzglabā virkni būtisku, anonimizētu transportlīdzekļa datu par īsu laikposmu pirms ceļu satiksmes negadījuma, laikā un uzreiz pēc (kas tiek iedarbināti, piemēram, gaisa spilvena nostrādes gadījumā) ieviešana līdz ar prasībām attiecībā uz datu diapazonu, precizitāti, izšķirtspēju un to vākšanu, glabāšanu un izgūstamību ir vērtīgs solis ceļā uz precīzāku padziļinātu negadījuma datu iegūšanu. Tādēļ būtu jāpieprasa visu mehānisko transportlīdzekļu aprīkošana ar šādiem reģistratoriem. Šādiem reģistratoriem būtu jāspēj reģistrēt un uzglabāt datus tādā veidā, ka dalībvalstis var tos izmantot tikai ceļu drošības analīzei un konkrētu pasākumu efektivitātes novērtēšanai, bet, pamatojoties uz saglabātajiem datiem, nevar identificēt attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju.

(14)  Jebkādu tādu personas datu apstrādi kā informācija par vadītāju, kas apstrādāta notikumadatu reģistratoros, vai informācija saistībā ar vadītāja miegainību un uzmanību vai uzlabota informācija par novērstu vadītāja uzmanību, veic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par datu aizsardzību, jo īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679(7). Notikuma datu reģistratoriem būtu jādarbojas noslēgta cikla sistēmā, kurā uzglabātie dati ik pēc dažām sekundēm tiek pārrakstīti un kas neļauj identificēt transportlīdzekli vai vadītāju. Turklāt brīdinājuma par vadītāja miegainību un uzmanību sistēmām un uzlabotām brīdinājuma par novērstu vadītāja uzmanību sistēmām nevajadzētu pastāvīgi reģistrēt vai saglabāt datus, kas nav vajadzīgi saistībā ar nolūkiem, kādiem tie savākti vai citādi apstrādāti noslēgtā cikla sistēmā. Savukārt tādu personas datu apstrāde, kas iegūti caur “112” izsaukšanai paredzētajām transportlīdzekļa eZvana sistēmām, ir pakļauta specifiskiem drošības pasākumiem(8).

(15)  Uzlabotas avārijas bremzēšanas vai avārijas joslas saglabāšanas sistēmas dažos gadījumos, jo īpaši ceļu infrastruktūras nepilnību dēļ, var nebūt pilnībā darbspējīgas. Šādos gadījumos sistēmām vajadzētu pašām atslēgties un sniegt vadītājam informāciju par atslēgšanos. Gadījumos, kad sistēmas neatslēdzas automātiski, vajadzētu būt iespējai tās atslēgt manuāli. Šādai atslēgšanai vajadzētu būt īslaicīgai un tikai uz laiku, kamēr sistēma nav pilnībā darbspējīga. Vadītājiem var arī būt nepieciešams ignorēt uzlaboto avārijas bremzēšanas sistēmu vai avārijas joslu ievērošanas sistēmu norādes, ja sistēmas darbība varētu radīt lielāku risku vai kaitējumu. Tas nodrošina, ka transportlīdzeklis visu laiku atrodas vadītāja kontrolē. Tomēr sistēmas varētu arī atpazīt gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājs ir rīcībnespējīgs un tādēļ sistēmas iejaukšanās ir vajadzīga, lai novērstu satiksmes negadījuma situācijas pasliktināšanos.

(16)  Regula (EK) Nr. 661/2009 atbrīvoja autofurgonus, apvidus automobiļus (SUV) un daudzfunkcionālos transportlīdzekļus (MPV) no drošības prasībām sēdvietas augstuma un transportlīdzekļu masas raksturlielumu dēļ. Ņemot vērā šādu transportlīdzekļu tirgus daļas pieaugumu (no tikai 3 % 1996. gadā līdz 14 % 2016. gadā) un tehnoloģiju attīstību pēcsadursmes elektrodrošības drošības pārbaudes, šie atbrīvojumi ir novecojuši un nepamatoti. Tādēļ atbrīvojums būtu jāatceļ, un šiem transportlīdzekļiem būtu jāpiemēro pilns spektrs uzlabotu transportlīdzekļa sistēmu prasību.

(17)  Regula (EK) Nr. 661/2009 panāca būtisku Savienības tiesību aktu vienkāršošanu, aizstājot 38 direktīvas ar līdzvērtīgiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumiem (ANO noteikumiem), kas ir saistoši atbilstoši Padomes Lēmumam 97/836/EK(9). Lai panāktu turpmāku vienkāršošanu, vēl vairāk Savienības noteikumu būtu jāaizstāj ar esošiem ANO noteikumiem, kas obligāti piemērošanai Savienībā. Turklāt Komisijai būtu jāveicina un jāatbalsta darbs ANO līmenī, lai bez kavēšanās un saskaņā ar visaugstākajiem pieejamajiem ceļu drošības standartiem noteiktu transportlīdzekļa drošības sistēmu tipa apstiprināšanas tehniskās prasības, ko satur šī regula.

(18)  ANO noteikumi un to grozījumi, kurus Savienība balsojumā ir atbalstījusi vai kurus Savienība piemēro saskaņā ar Lēmumu 97/836/EK, būtu jāiestrādā ES tipa apstiprinājuma tiesību aktos. Komisijai attiecīgi būtu jādeleģē pilnvaras grozīt obligāti piemērojamo ANO noteikumu sarakstu, lai nodrošinātu tā atjaunināšanu.

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 78/2009(10) nosaka prasības gājēju, riteņbraucēju un citu neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzībai transportlīdzekļu apstiprināšanas atbilstības testu un robežvērtību formā attiecībā uz to priekšējās daļas struktūru un attiecībā uz priekšējo aizsardzības sistēmu (piemēram, aizsargstieņu) apstiprināšanu. Kopš Regulas (EK) Nr. 78/2009 pieņemšanas tehniskās prasības un testa procedūras transportlīdzekļiem Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī ir attīstījušās, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību. ANO Noteikumi Nr. 127(11) arī pašlaik Savienībā tiek piemēroti mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai.

(20)  Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 79/2009(12) pieņemšanas Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī turpinājusies ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu un ūdeņraža sistēmu un sastāvdaļu apstiprināšanas tehnisko prasību un testa procedūru attīstība, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību. ANO Noteikumi Nr. 134(13) arī pašlaik Savienībā tiek piemēroti mehāniskos transportlīdzekļos esošu ūdeņraža sistēmu tipa apstiprināšanai. Papildus minētajām prasībām ▌Savienības līmenī būtu jānosaka arī ūdeņraža transportlīdzekļu sistēmu materiālu un degvielas uzpildes uzgaļu kvalitātes kritēriji.

(21)  Skaidrības, racionalitātes un vienkāršības labad Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(22)  Vēsturiski Savienības noteikumi ir ierobežojuši kravas automobiļu sastāvu kopējo garumu, kā rezultātā par tipisku kļuva virs motora novietota kabīne, jo tā tiek maksimāli palielināta kravas telpa. Tomēr vadītāja augstā atrašanās vieta palielinājusi aklo zonu un samazinājusi tiešo redzamību ap kravas automobiļa kabīni. Tas ir galvenais faktors satiksmes negadījumos, kur iesaistīti kravas automobiļi un neaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki. Uzlabojot tiešo redzamību, varētu būtiski samazināt cietušo skaitu. Tāpēc būtu jāievieš prasības tiešās redzamības uzlabošanai, lai no transportlīdzekļa vadītāja pozīcijas gājēju, riteņbraucēju un citu neaizsargāto satiksmes dalībnieku tiešā redzamība būtu labāka, maksimāli iespējamā apjomā samazinot aklās zonas transportlīdzekļa vadītāja priekšā un sānos. Būtu jāņem vērā dažādu kategoriju transportlīdzekļu specifika.

(23)  Automatizēti ▌transportlīdzekļi varētu būt spējīgi dot nozīmīgu ieguldījumu uz ceļiem bojā gājušo skaita mazināšanā, jo tiek lēsts, ka vairāk nekā 90 procentus ceļu satiksmes negadījumu kaut kādā līmenī izraisa cilvēka kļūda. Tā kā automatizēti transportlīdzekļi pakāpeniski pārņems vadītāja uzdevumus, Savienības līmenī būtu jāpieņem un starptautiskā līmenī ANO/EEK Transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanas pasaules foruma (WP.29) ietvaros jāveicina saskaņoti noteikumi un tehniskās prasības automatizēta transportlīdzekļa sistēmām, tostarp attiecībā uz pārbaudāmām drošības garantijām automatizētu transportlīdzekļu lēmumu pieņemšanai, vienlaikus ievērojot tehnoloģiju neitralitātes principu.

(24)  Satiksmes dalībnieki – gan gājēji un riteņbraucēji, gan neautomatizētu transportlīdzekļu vadītāji, kuri nevar saņemt elektronisku informāciju no citiem transportlīdzekļiem par automatizēta transportlīdzekļa darbību, būtu jāinformē ar parastiem līdzekļiem, kā paredzēts ANO noteikumos vai citos reglamentējošajos aktos, tiklīdz tas iespējams pēc to stāšanās spēkā.

(25)  Transportlīdzekļu sasaistei kolonnā ir potenciāls ieviest nākotnē drošāku, tīrāku un efektīvāku transportēšanu. Raugoties uz kustības kolonnā tehnoloģijas ieviešanu un attiecīgiem standartiem, būs nepieciešams harmonizētu noteikumu un procedūru tiesiskā regulējuma ietvars. ▌

(26)  Transportlīdzekļu savienojamība un automatizēšana palielina iespējas neautorizētai, attālinātai piekļuvei transportlīdzekļa datiem un nelikumīgai programmatūras pārveidei. Lai ņemtu vērā no tā izrietošos apdraudējumus, būtu obligāti jāpiemēro ANO noteikumi vai citi reglamentējoši akti kiberdrošības jomā, tiklīdz tas iespējams pēc to stāšanās spēkā.

(27)  Programmatūras modificēšana var ievērojami mainīt transportlīdzekļa funkcijas. Būtu jāizstrādā harmonizēti noteikumi un tehniskās prasības attiecībā uz programmatūras modificējumiem saskaņā ar tipa apstiprināšanas procesiem. Tādēļ būtu obligāti jāpiemēro ANO noteikumi vai citi reglamentējoši akti par programmatūras atjaunināšanas procesiem, tiklīdz tas iespējams pēc to stāšanās spēkā. Tomēr šiem drošības pasākumiem nevajadzētu negatīvi ietekmēt transportlīdzekļa ražotāja pienākumu nodrošināt piekļuvi visaptverošai diagnostikas informācijai un transportlīdzeklī integrētiem datiem, kas attiecas uz transportlīdzekļa remontu un uzturēšanu.

(28)  Savienībai būtu jāturpina veicināt tehnisko prasību izstrādāšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī attiecībā uz riepu troksni, rites pretestību un riepu saķeri uz slapja ceļa. Tieši tāpēc ANO Noteikumi Nr. 117 tagad satur šos detalizētos nosacījumus. Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī būtu nevilcinoties un vērienīgi jāturpina process, kurā riepu prasības tiek pielāgotas, ņemot vērā tehnikas attīstību, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka riepas veiktspēja tiek novērtēta arī riepas darbmūža beigās nodilušā stāvoklī, un popularizētu ideju, ka riepām būtu jāatbilst prasībām visu darbmūžu un nebūtu jāmaina priekšlaicīgi. Regulas (EK) Nr. 661/2009 esošās prasības attiecībā uz riepu veiktspēju būtu jāaizstāj ar ekvivalentiem ANO noteikumiem.

(29)  Lai nodrošinātu šīs regulas efektivitāti, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz uzlabotu transportlīdzekļu sistēmu tipa apstiprināšanas prasībām un nolūkā grozīt II pielikumu, lai ņemtu vērā tehnikas un regulējuma attīstību. Ir īpaši būtiski, lai Komisija sagatavošanas darbu gaitā pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu(14). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(30)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011(15).

(31)  Nolūkā saskaņot Savienības tiesību aktus, kuros ir atsauces uz regulatīvo kontroles procedūru, ar Līguma par Eiropas Savienības darbību ieviesto tiesisko regulējumu un lai turpinātu Savienības tiesību aktu vienkāršošanu transportlīdzekļu drošības jomā, būtu jāatceļ un jāaizstāj ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti atbilstīgi šai regulai, šādas regulas:

   Komisijas Regulu (EK) Nr. 631/2009(16),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 406/2010(17),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 672/2010(18),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 1003/2010(19),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 1005/2010(20),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 1008/2010(21),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 1009/2010(22),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 19/2011(23),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 109/2011(24),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 458/2011(25),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 65/2012(26),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 130/2012(27),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 347/2012(28),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 351/2012(29),
   Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012(30),
   Komisijas Regulu (ES) 2015/166(31).

(32)  Ņemot vērā, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 78/2009, Regulu (EK) Nr. 79/2009, Regulu (EK) Nr. 661/2009 un to īstenošanas pasākumiem izdotie apstiprinājumi būtu jāuzskata par līdzvērtīgiem, ja attiecīgās prasības nav grozītas ar šo regulu vai līdz to izmainīšanas brīdim ar īstenošanas tiesību aktiem, pārejas noteikumiem būtu jānodrošina, ka šādi apstiprinājumi netiek atzīti par nederīgiem.

(33)  Kas attiecas uz sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikuma, transportlīdzekļa reģistrācijas atteikuma un laišanas tirgū vai ekspluatācijas uzsākšanas aizlieguma datumiem, šie datumi būtu jānosaka attiecībā uz katru reglamentēto lietu.

(34)  Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķi, proti, iekšējā tirgus pareizas funkcionēšanas īstenošanu, ieviešot harmonizētas tehniskas prasības attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju drošību un ekoloģisko veiktspēju, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķas dalībvalstis un ka minētās rīcības mēroga dēļ šos mērķus labāk var sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredzēti vienīgi tādi pasākumi, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(35)  Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, un sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanas detalizētas tehniskās prasības un atbilstošas testa procedūras, kā arī noteikumi par vienotām procedūrām un tehniskajām specifikācijām, būtu jānosaka ar deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem savlaicīgi pirms to piemērošanas dienas, lai dotu ražotājiem pietiekami daudz laika pielāgoties šīs regulas prasībām un deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar to. Daži transportlīdzekļi tiek ražoti nelielos daudzumos. Tādēļ ir lietderīgi, ka prasībās, kas izklāstītas šajā regulā un deleģētajos un īstenošanas aktos, kas pieņemti saskaņā ar to, tiek ņemti vērā šādi transportlīdzekļi vai transportlīdzekļu klases, ja minētās prasības nav saderīgas ar šādu transportlīdzekļu izmantošanu vai konstrukciju, vai ja to radītais papildu slogs ir nesamērīgs. Līdz ar to šīs regulas piemērošana būtu jāatliek,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteiktas prasības:

(a)   transportlīdzekļu un sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību, kas konstruētas un izgatavotas transportlīdzekļiem, tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgajiem raksturlielumiem un drošību un attiecībā uz transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību un drošību;

(b)   transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz riepu spiediena kontroles sistēmām saistībā ar to drošību, degvielas patēriņa efektivitāti un CO2 emisijām un

(c)   jaunražotu riepu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to drošību un ekoloģisko veiktspēju.

2. pants

Tvērums

Šo regulu piemēro M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem, kā tie definēti Regulas (ES) 2018/858 4. pantā, un sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām, kas konstruētas un izgatavotas šiem transportlīdzekļiem, atbilstoši šīs regulas 4. līdz 11. pantam.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Regulas (ES) Nr. 2018/858 3. pantā noteiktās definīcijas.

Papildus piemēro šādas definīcijas:

(1)  “neaizsargāts ceļu satiksmes dalībnieks” ir ▌ceļu satiksmes dalībnieks, kas neizmanto mehāniskos transportlīdzekļus, tostarp, jo īpaši, velosipēdisti un gājēji, kā arī personas, kas izmanto divriteņu transportlīdzekļus ar dzinēju;

(2)  “riepu spiediena kontroles sistēma” ir transportlīdzeklī uzstādīta sistēma, kas var izvērtēt riepu spiedienu vai spiediena izmaiņas laikā un transportlīdzekļa kustības laikā attiecīgo informāciju pārraidīt lietotājam;

(3)  “intelektiska ātruma pielāgošana” ir sistēma, kas palīdz transportlīdzekļa vadītājam uzturēt ceļa videi piemērotu ātrumu, nodrošinot speciālu un piemērotu atgriezenisko saiti ▌;

(4)  “alkometriska autobloķētāja uzstādīšanas atvieglošana” ir standartizēta saskarne, kas atvieglo pēcpārdošanas tirgū pieejamu alkometriskās autobloķēšanas ierīču uzstādīšanu mehāniskajos transportlīdzekļos;

(5)  “brīdinājums par vadītāja miegainību un uzmanību” ir sistēma, kas novērtē vadītāja modrību transportlīdzekļa sistēmu analīzes ceļā un brīdina vadītāju, ja tas vajadzīgs;

(6)  “uzlabots brīdinājums par novērstu vadītāja uzmanību” ir sistēma, kas spēj palīdzēt vadītājam noturēt uzmanību uz satiksmes situāciju un brīdina vadītāju uzmanības novēršanas gadījumā;

(7)  “avārijas apstāšanās signāls” ir gaismas signāla funkcija, kas aiz transportlīdzekļa aizmugures esošajiem citiem satiksmes dalībniekiem norāda par liela palēninājuma spēka pielikšanu transportlīdzeklim attiecībā pret dominējošiem ceļa apstākļiem;

(8)  “atpakaļgaitas kontrole” ir ▌sistēma, kas brīdina vadītāju par personām un objektiem transportlīdzekļa aizmugurē ar primāro mērķi izvairīties no sadursmēm, pārvietojoties atpakaļgaitā;

(9)  “joslas pamešanas brīdinājuma sistēma” ir sistēma, kas brīdina vadītāju par transportlīdzekļa novirzi no kustības joslas;

(10)  “uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma” ir sistēma, kas var automātiski noteikt potenciālu sadursmi un aktivizē transportlīdzekļa bremžu sistēmu, lai palēninātu transportlīdzekļa gaitu nolūkā nepieļaut sadursmi vai mazināt tās smagumu;

(11)  “avārijas joslas saglabāšanas sistēma” ir sistēma, kas palīdz vadītājam saglabāt drošu transportlīdzekļa pozīciju attiecībā pret joslas vai ceļa robežām vismaz tad, kad notiek vai var notikt novirzīšanās no joslas un varētu notikt neizbēgama sadursme;

(12)  “transportlīdzekļa galvenais vadības slēdzis” ir ierīce, ar kuru transportlīdzeklī iebūvēto elektronikas sistēmu no izslēgta stāvokļa, kā tas ir gadījumā, kad transportlīdzekli novieto stāvēšanai bez vadītāja klātbūtnes, pārslēdz parastā darba režīmā;

(13)  “notikuma ▌datu reģistrators” ir sistēma, kuras vienīgais mērķis ir reģistrēt un uzglabāt svarīgus, ar sadursmi saistītus parametrus un informāciju īsi pirms sadursmes, tās laikā un uzreiz pēc tās;

(14)  “frontālās aizsardzības sistēma” ir atsevišķa konstrukcija vai konstrukcijas, piemēram, aizsargrežģis vai papildu buferis – papildus standarta aprīkojuma buferim –, kas ir paredzēts transportlīdzekļa ārējās virsmas aizsardzībai sadursmes gadījumā ar kādu objektu, izņemot konstrukcijas, kuru masa ir mazāka par 0,5 kg, kuras paredzētas tikai transportlīdzekļa lukturu aizsardzībai;

(15)  “buferis” ir transportlīdzekļa jebkādas priekšējās, apakšējās, ārējās daļas konstrukcijas, ieskaitot stiprinājuma daļas, kuras paredzētas transportlīdzekļa aizsardzībai maza ātruma frontālās sadursmes gadījumā ar citu transportlīdzekli; tas neietver jebkādu frontālās aizsardzības sistēmu;

(16)  “ar ūdeņradi darbināms transportlīdzeklis” ir jebkurš mehānisks transportlīdzeklis, kas transportlīdzekļa darbināšanai kā degvielu izmanto ūdeņradi;

(17)  “ūdeņraža sistēma” ir ar ūdeņradi darbināmā transportlīdzeklī uzstādīto ūdeņraža sastāvdaļu un savienojošo daļu komplekts, izņemot ar ūdeņradi darbināmo spēka sistēmu vai palīgmotoru;

(18)  “ar ūdeņradi darbināma spēka sistēma” ir enerģijas pārveidotājs, ko izmanto transportlīdzekļa darbināšanai;

(19)  “ūdeņraža sastāvdaļa” ir ūdeņraža tvertnes un visas citas ar ūdeņradi darbināma transportlīdzekļa daļas, kas ir tiešā saskarē ar ūdeņradi vai kas veido daļu no ūdeņraža sistēmas;

(20)  “ūdeņraža tvertne” ir ūdeņraža sistēmas sastāvdaļa, kurā uzglabā primāro ūdeņraža degvielas apjomu;

(21)  “automatizēts transportlīdzeklis” ir mehānisks transportlīdzeklis, kurš konstruēts un izgatavots, lai noteiktus laika periodus autonomi pārvietotos bez pastāvīgas transportlīdzekļa vadītāja uzraudzības, bet kuram joprojām ir vēlama vai nepieciešama transportlīdzekļa vadītāja līdzdalība;

(22)  “pilnībā automatizēts transportlīdzeklis” ir mehāniskais transportlīdzeklis, kas konstruēts un izgatavots, lai autonomi pārvietotos bez jebkādas transportlīdzekļa vadītāja uzraudzības;

(23)  “vadītāja pieejamības uzraudzības sistēma” ir sistēma, kas novērtē, vai vadītājs attiecīgā gadījumā, konkrētā situācijā var pārņemt vadīšanas funkciju no automatizēta transportlīdzekļa;

(24)  “transportlīdzekļu sasaiste kolonnā” ir divu vai vairāk transportlīdzekļu sasaiste kolonnā, izmantojot savienojumu tehnoloģijas un vadīšanas automatizētas atbalsta sistēmas, kas ļauj transportlīdzekļiem saglabāt iestatītu, tuvu distanci starp tiem, kad tie sasaistīti zināmās brauciena daļās, un pielāgoties vadošā transportlīdzekļa pārvietošanās izmaiņām, minimāli iesaistot vai neiesaistot vadītājus;

(25)  “maksimālā masa” ir tehniski pieļaujamā maksimālā masa, kādu noteicis ražotājs;

(26)  “A statnis” ir priekšējais ārējais jumta balsts, kas stiepjas no transportlīdzekļa šasijas līdz jumtam.

II NODAĻA

RAŽOTĀJU PIENĀKUMI

4. pants

Vispārīgie pienākumi un tehniskās prasības

1.  Ražotāji pierāda, ka visiem jauniem transportlīdzekļiem, kas tiek laisti tirgū, reģistrēti vai kuru ekspluatācija uzsākta, un visām jaunām sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām, kas tiek laistas tirgū vai kuru ekspluatācija uzsākta, ir tipa apstiprinājums saskaņā ar šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām.

2.  Tipa apstiprinājumu saskaņā ar I pielikumā uzskaitītajiem ANO noteikumiem uzskata par ES tipa apstiprinājumu saskaņā ar šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām.

3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu I pielikumu nolūkā ņemt vērā tehnikas attīstību un regulatīvās norises, pievienojot un atjauninot atsauces uz ANO noteikumiem un attiecīgās sērijas grozījumiem, ko obligāti piemēro.

4.  Ražotāji nodrošina, ka transportlīdzekļi ir konstruēti, izgatavoti un montēti tā, lai samazinātu transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku ievainojumu risku.

5.  Ražotāji arī nodrošina, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskās vienības atbilst II pielikumā noteiktajām piemērojamajām prasībām, sākot ar minētajā pielikumā norādītajam datumiem, detalizētajām tehniskajām prasībām un testa procedūrām, kas noteiktas deleģētajos aktos, un vienotajām procedūrām un tehniskajām specifikācijām, kas noteiktas atbilstīgi šai regulai pieņemtajos īstenošanas aktos, ieskaitot prasības attiecībā uz:

(a)  ierobežošanas sistēmām, sadursmes testiem, barošanas sistēmas integritāti un augstsprieguma elektrodrošību;

(b)  neaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, skata lauku un redzamību;

(c)  transportlīdzekļa šasiju, bremzēm, riepām un stūres iekārtu;

(d)  iebūvētajiem mērinstrumentiem, elektroiekārtu, transportlīdzekļa gaismas iekārtām un aizsardzību pret neatļautu lietošanu, ieskaitot kiberuzbrukumus;

(e)  vadītāja un sistēmas darbību;

(f)  transportlīdzekļa vispārīgo konstrukciju un īpašībām.

6.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu nolūkā grozīt II pielikumu, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību un regulatīvās norises, īpaši attiecībā uz šā panta 5. punkta a)-f) apakšpunktā uzskaitītajām un 6. panta 1. punkta a)-g) apakšpunktā, 7. panta 2., 3., 4. un 5. punktā, 9. panta 2., 3. un 5. punktā un 11. panta 1. punktā minētajām pozīcijām un lai nodrošinātu augstu vispārīgās drošības līmeni transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un augstu aizsardzības līmeni transportlīdzekļa braucējiem un neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem, ieviešot un atjauninot atsauces uz ANO noteikumiem un deleģētiem un īstenošanas aktiem.

7.  Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus par vienotām procedūrām un tehniskajām specifikācijām transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz II pielikumā noteiktajām prasībām.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā. Tos publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem attiecīgajiem datumiem.

5. pants

Specifiski nosacījumi attiecībā uz riepu spiediena kontroles sistēmām un riepām

1.  Transportlīdzekļi ir aprīkoti ar precīzu riepu spiediena kontroles sistēmu, kas transportlīdzekļa iekšpusē spēj dot vadītājam brīdinājumu par spiediena samazināšanos kādā riepā plašā ceļa un vides apstākļu diapazonā.

2.  Riepu spiediena kontroles sistēmas ir konstruētas tā, lai izvairītos no atiestatīšanas vai pārkalibrēšanas pie zema spiediena riepā.

3.  Visas tirgū laistās riepas atbilst drošības un ekoloģiskās veiktspējas prasībām, kas noteiktas II pielikumā uzskaitītajos attiecīgajos reglamentējošajos aktos.

4.  Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus, ar ko nosaka vienotas procedūras un tehniskās specifikācijas attiecībā uz:

(a)  transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu attiecībā uz to riepu spiediena kontroles sistēmām;

(b)  riepu tipa apstiprināšanu, ieskaitot tehniskās specifikācijas to uzstādīšanai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā. Tos publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem attiecīgajiem datumiem.

6. pants

Uzlabotas transportlīdzekļa sistēmas visu kategoriju transportlīdzekļiem

1.  Mehāniskie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar šādām uzlabotām transportlīdzekļa sistēmām:

(a)  intelektiska ātruma pielāgošana;

(b)  alkometriska autobloķētāja uzstādīšanas atvieglošana;

(c)  brīdinājums par vadītāja miegainību un uzmanību;

(d)  uzlabots brīdinājums par novērstu vadītāja uzmanību;

(e)  avārijas bremžu signāls;

(f)  atpakaļgaitas kontrole;

(g)  notikuma datu reģistrators.

2.  Intelektiskajai ātruma pielāgošanas sistēmai ir šādas minimālās specifikācijas:

(a)  ir iespējams ar akseleratora vadības ierīci vai speciālu, atbilstošu un iedarbīgu atgriezenisko saiti pievērst vadītāja uzmanību tam, ka noteiktais ātruma ierobežojums ir ▌pārsniegts;

(b)  ▌ir iespējams sistēmu ▌atslēgt. Informācija par ātruma ierobežojumu joprojām var tikt sniegta, un intelektiskā ātruma pielāgošanas sistēma ir normālā darba režīmā pēc katras transportlīdzekļa galvenā vadības slēdža aktivizācijas;

(c)  speciālā un piemērotā atgriezeniskā saite balstās uz ātruma ierobežojuma informāciju, kas iegūta ceļa zīmju un signālu ievērošanas gaitā, balstoties uz infrastruktūras signāliem vai elektronisku karšu datiem, vai uz abiem, kas pieejami transportlīdzeklī;

(d)  tā neietekmē vadītāja iespēju pārsniegt ātrumu, par kuru sistēma brīdinājusi ▌;

(e)  tās veiktspējas mērķus nosaka, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu kļūdu īpatsvaru reālos braukšanas apstākļos;

3.  Turklāt brīdinājuma par vadītāja miegainību un uzmanību sistēma un uzlabotā brīdinājuma par novērstu vadītāja uzmanību sistēma ir izstrādātas tā, ka tās pastāvīgi nereģistrē, ne arī saglabā datus, kas nav vajadzīgi saistībā ar nolūkiem, kādiem tie savākti vai citādi apstrādāti noslēgtā cikla sistēmā. Turklāt dati nekad nav ne pieejami, ne arī tiek darīti pieejami trešai personai, un tūlīt pēc apstrādes tie tiek dzēsti. Šīs sistēmas ir arī izstrādātas tā, lai izvairītos no pārklāšanās, un tās vadītāju neinformēt atsevišķi un vienlaicīgi vai mulsinošā veidā gadījumā, ja viena darbība iedarbina abas sistēmas.

4.  Notikuma datu reģistratori atbilst jo īpaši šādām prasībām:

(a)  dati, ko tie spēj reģistrēt un uzglabāt par laikposmu īsi pirms sadursmes, tās laikā un uzreiz pēc tās, ietver vismaz transportlīdzekļa ātrumu, bremzēšanu, pozīciju un slīpumu uz ceļa, tā visu drošība sistēmu un “112” izsaukšanai paredzētās transportlīdzekļa eZvana sistēmas stāvokli un aktivizācijas statusu, bremžu aktivizēšanu un citus atbilstošos iebūvētās aktīvās drošības un negadījumu novēršanas sistēmu ievades parametrus, nodrošinot augstu datu precizitātes līmeni un saglabāšanas spēju;

(b)  ierīces nedrīkst būt atslēdzamas;

(c)  veids, kādā tie spēj reģistrēt un uzglabāt datus, ir tāds, ka:

i)  tie darbojas noslēgta cikla sistēmā;

ii)  savāktie dati ir anonimizēti un aizsargāti pret manipulācijām un ļaunprātīgu izmantošanu;

iii)  precīzi var identificēt transportlīdzekļa tipu, versiju un variantu un jo īpaši transportlīdzeklī uzstādītās aktīvās drošības un negadījumu novēršanas sistēmas;

(d)  datus var darīt pieejamus dalībvalstu iestādēm, pamatojoties uz Savienības vai valsts tiesību aktiem tikai, lai veiktu negadījumu izpēti un analīzi, tostarp sistēmu un sastāvdaļu tipa apstiprināšanas vajadzībām, un saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, izmantojot standartizētu saskarni.

5.  Notikumu datu reģistrators nespēj reģistrēt un glabāt nedz transportlīdzekļa identifikācijas numura transportlīdzekļa indikatora sekcijas pēdējos četrus ciparus, nedz arī jebkādu citu informāciju, kas varētu ļaut identificēt konkrēto transportlīdzekli vai tā īpašnieku vai turētāju.

6.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai papildinātu šo Regulu, nosakot detalizētus noteikumus saistībā ar specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām:

(a)  transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz 1. punktā uzskaitītajām uzlabotajām transportlīdzekļa sistēmām;

(b)  ▌šī panta 1. punkta a), f) un g) apakšpunktā uzskaitīto uzlaboto transportlīdzekļa sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai.

Šos deleģētos aktus publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem attiecīgajiem datumiem.

7. pants

Specifiskas prasības attiecībā uz pasažieru automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem

1.  Papildus citām šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām, ko piemēro M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, šo kategoriju transportlīdzekļi atbilst 2. līdz 5. punktā noteiktajām un saskaņā ar 6. punktu pieņemto īstenošanas aktu prasībām.

2.  M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi ir aprīkoti ar uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām, kas konstruētas un uzstādītas divos posmos un nodrošina:

(a)  pirmajā fāzē – šķēršļu un kustībā esošu transportlīdzekļu ▌detektēšanu transportlīdzekļa priekšā;

(b)  otrajā fāzē – detektēšanas spējas paplašināšanu, ietverot arī gājējus un riteņbraucējus transportlīdzekļa priekšā.

3.  M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi ir aprīkoti ar avārijas joslas saglabāšanas sistēmu.

4.  Uzlabotās avārijas bremzēšanas sistēmas un avārijas joslas saglabāšanas sistēmas atbilst jo īpaši šādām prasībām:

(a)  sistēmas ir iespējams atslēgt tikai pa vienai ▌, vadītājam veicot ▌darbību secību;

(b)  sistēmas ir normālā darba režīmā pēc katras transportlīdzekļa galvenā vadības slēdža aktivizācijas;

(c)  brīdinājuma skaņas signālus ir iespējams viegli apklusināt, bet šāda darbība tajā pašā laikā nedrīkst apturēt sistēmas funkcijas, kas nav brīdinājuma skaņas signāli;

(d)  vadītājam ir iespēja ignorēt sistēmas norādes.

5.  M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļus konstruē un izgatavo tā, lai nodrošinātu paplašinātu aizsardzības zonu pret frontālu triecienu, kuras mērķis ir neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzības uzlabošana un potenciālo traumu mazināšana iespējamas sadursmes gadījumā.

6.  ▌Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus par vienotām procedūrām un tehniskajām specifikācijām transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz šī panta 2.-5. punktā noteiktajām prasībām.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā. Tos publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem attiecīgajiem datumiem.

8. pants

Pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu frontālās aizsardzības sistēmas

1.  Frontālās aizsardzības sistēmas, kas M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļos uzstādītas vai nu kā oriģinālais aprīkojums, vai kas pieejamas tirgū kā atsevišķas tehniskās vienības, atbilst 2. punktā ▌noteiktajām prasībām un 3. punktā minētajos īstenošanas aktos izklāstītajā tehniskajām specifikācijām.

2.  Frontālās aizsardzības sistēmām, kas pieejamas tirgū kā atsevišķas tehniskas vienības, pievieno detalizētu sarakstu ar transportlīdzekļa tipu, variantu un versiju uzskaitījumu, kuriem frontālās aizsardzības sistēmai ir tipa apstiprinājums, kā arī skaidras montāžas instrukcijas.

3.  Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus par vienotām procedūrām un tehniskajām specifikācijām šī panta 1. punktā minēto frontālās aizsardzības sistēmu tipa apstiprināšanai, ieskaitot tehniskās specifikācijas attiecībā uz to uzbūvi un uzstādīšanu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā. Tos publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem attiecīgajiem datumiem.

9. pants

Specifiskas prasības attiecībā uz autobusiem un kravas automobiļiem

1.  Papildus citām šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām, ko piemēro M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem, šo kategoriju transportlīdzekļi atbilst 2. līdz 5. punktā noteiktajām un saskaņā ar 7. punktu pieņemtajos īstenošanas aktos izklāstītajām tehniskajām specifikācijām. M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļi atbilst arī 6. punktā noteiktajām prasībām.

2.  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus aprīko ar joslas pamešanas brīdinājuma sistēmu un uzlabotu avārijas bremzēšanas sistēmu, kas atbilst saskaņā ar 7. punktu pieņemtajos īstenošanas aktos izklāstītajām tehniskajām specifikācijām.

3.  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus aprīko ar uzlabotām sistēmām, kas spēj detektēt gājējus un riteņbraucējus, kuri atrodas tuvu transportlīdzekļa priekšai vai sāniem, un brīdināt par tiem vai izvairīties no sadursmes ar šādiem neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem.

4.  Šī panta 2. un 3. punktā minētās sistēmas atbilst jo īpaši šādām prasībām:

(a)  sistēmas ir iespējams atslēgt tikai pa vienai ▌, vadītājam veicot ▌darbību secību;

(b)  vadītājam ir iespēja ignorēt sistēmas norādes;

(c)  sistēmas ir normālā darba režīmā pēc katras transportlīdzekļa galvenā vadības slēdža aktivizācijas;

(d)  brīdinājuma skaņas signālus ir iespējams viegli apklusināt, bet šāda darbība tajā pašā laikā nedrīkst apturēt sistēmas funkcijas, kas nav brīdinājuma skaņas signāli.

5.  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļus konstruē un izgatavo tā, lai uzlabotu neaizsargāto satiksmes dalībnieku redzamību no vadītāja sēdekļa, maksimāli iespējamā apjomā samazinot aklās zonas transportlīdzekļa vadītāja priekšā un sānos, vienlaikus ņemot vērā dažādo transportlīdzekļu kategoriju specifiku.

6.  M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļus ar vairāk nekā 22 pasažieru ietilpību neskaitot vadītāju un izgatavotus ar vietām stāvošiem pasažieriem, lai nodrošinātu biežu pasažieru kustību, konstruē un izgatavo tā, lai tajos varētu iekļūt personas ar ierobežotu mobilitāti, ieskaitot ratiņkrēslu lietotājus.

7.  Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus, ar ko nosaka vienotas procedūras un tehniskās specifikācijas:

(a)  transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz šī panta 2. līdz 4. punktā noteiktajām prasībām;

(b)  šī panta 3. punktā minēto sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā.

Ja šie īstenošanas akti attiecas uz šā panta 2., 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām, tos publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā noteiktajiem attiecīgajiem datumiem.

Ja šie īstenošanas akti attiecas uz šā panta 5. punktā noteiktajām prasībām, tos publicē vismaz 36 mēnešus pirms II pielikumā noteiktajiem attiecīgajiem datumiem.

10. pants

Specifiskas prasības ar ūdeņradi darbināmiem transportlīdzekļiem

1.  Papildus citām šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām, ko piemēro M un N kategorijas transportlīdzekļiem, šo kategoriju ar ūdeņradi darbināmie transportlīdzekļi, to ūdeņraža sistēmas un šādu sistēmu sastāvdaļas atbilst ▌3. punktā minētajos īstenošanas aktos noteiktajām tehniskajām specifikācijām.

2.  Ražotāji nodrošina ūdeņraža sistēmu un ūdeņraža sastāvdaļu uzstādīšanu atbilstoši tehniskajām specifikācijām, kas noteiktas saskaņā ar 3. punktu pieņemtajos īstenošanas aktos. Ražotāji visā ar ūdeņradi darbināmo transportlīdzekļu ekspluatācijas laikā vajadzības gadījumā nodrošina informāciju, kas nepieciešama ūdeņraža sistēmu un sastāvdaļu inspicēšanai.

3.  Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus, ar ko nosaka vienotas procedūras un tehniskās specifikācijas ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to ūdeņraža sistēmām, tostarp materiālu saderību un degvielas uzpildes uzgaļiem, un ūdeņraža sastāvdaļu tipa apstiprināšanai, ieskaitot tehniskās specifikācijas to uzstādīšanai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā. Tos publicē vismaz 15 mēnešus pirms II pielikumā norādītajiem attiecīgajiem datumiem.

11. pants

Specifiskas prasības attiecībā uz automatizētiem transportlīdzekļiem un pilnībā automatizētiem transportlīdzekļiem

1.  Papildus citām šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām, ko piemēro attiecīgas kategorijas transportlīdzekļiem, automatizētie transportlīdzekļi un pilnībā automatizētie transportlīdzekļi atbilst saskaņā ar 3. punktu minētajos īstenošanas aktos noteiktajām tehniskajām specifikācijām attiecībā uz:

(a)  sistēmām, kas aizstāj vadītāja kontroli pār transportlīdzekli, ieskaitot signalizēšanu, stūrēšanu, paātrināšanos un bremzēšanu;

(b)  sistēmām, kas nodrošina transportlīdzeklim informāciju reālā laikā par transportlīdzekļa stāvokli un apkārtni;

(c)  vadītāja pieejamības uzraudzības sistēmām;

(d)  automatizētu transportlīdzekļu ▌notikumu datu reģistratoriem;

(e)  datu apmaiņas harmonizētu formātu, piemēram, vairāku zīmolu transportlīdzekļu sasaistei kolonnā;

(f)  sistēmām, kuras sniedz drošības informāciju citiem satiksmes dalībniekiem.

2.  Vadītāja pieejamības uzraudzības sistēma, kas minēta 1. punkta c) apakšpunktā, nepiemēro pilnībā automatizētiem transportlīdzekļiem.

3.  ▌Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem noteikumus, ar ko nosaka vienotas procedūras un tehniskās specifikācijas šī panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktos uzskaitītajām sistēmām un citām pozīcijām un ▌automatizētu transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz šīm sistēmām, lai nodrošinātu automatizētu un pilnībā automatizētu transportlīdzekļu drošu ekspluatāciju uz koplietošanas ceļiem.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā.

III NODAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

12. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. punktā, 4. panta 6. punktā un 6. panta 6. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no... [▌šīs regulas spēkā stāšanās dienas]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 3. punktā, 4. panta 6. punktā un 6. panta 6. punktā ▌minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 4. panta 3. punktu, 4. panta 3. punktu un 6. panta 6. punktu ▌pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

13. pants

Komitejas procedūra

1.  Komisijai palīdz Tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija nepieņem īstenošanas akta projektu, un piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešo daļu.

14. pants

Pārskatīšana un ziņošana

1.  Līdz ... [pieci gadi pēc šīs regulas piemērošanas datuma] un pēc tam reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par drošības pasākumu un sistēmu panākumiem, tostarp to izplatības līmeni un lietotājiem sniegtajām ērtībām. Komisija izpēta, vai minētie pasākumi un sistēmas darbojas, kā tas ir paredzēts šajā regulā. Vajadzības gadījumā šim ziņojumam pievieno ieteikumus, tostarp tiesību akta priekšlikumu par prasību grozīšanu attiecībā uz vispārīgo drošību un transportlīdzekļa pasažieru un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību un drošību, lai samazinātu vai izskaustu negadījumus un ievainojumus ceļu transporta jomā.

Jo īpaši Komisija novērtē jaunu intelektisku ātruma pielāgošanas sistēmu uzticamību un efektivitāti un šādu sistēmu precizitāti un kļūdu īpatsvaru reālos braukšanas apstākļos. Attiecīgā gadījumā Komisija nāk klajā ar leģislatīvā akta priekšlikumu.

2.  Komisija katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par iepriekšējā gadā panākto progresu ANO/EEK Transportlīdzekļu noteikumu saskaņošanas pasaules foruma (WP.29) darbā transportlīdzekļu drošības standartu īstenošanā attiecībā uz 5.–11. pantā minētajām prasībām un par Savienības nostāju šajos jautājumos.

15. pants

Pārejas noteikumi

1.  Šī regula neanulē nevienu ES tipa apstiprinājumu, kas transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām piešķirts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 78/2009, Regulu (EK) Nr. 79/2009, Regulu (EK) Nr. 661/2009 un to īstenošanas pasākumiem līdz ... [▌datums tieši pirms šīs regulas piemērošanas datuma], ja attiecīgās prasības, ko piemēro šādiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām, nav mainītas vai ja ar šo regulu un atbilstīgi tai pieņemtiem deleģētajiem aktiem nav pievienotas jaunas prasības, kā papildus precizēts atbilstīgi šai regulai pieņemtajos īstenošanas aktos.

2.  Apstiprinātājas iestādes turpina piešķirt šī panta 1. punktā minēto ES tipa apstiprinājumu paplašinājumus.

3.  Atkāpjoties no šīs regulas, dalībvalstis līdz IV pielikumā noteiktajiem datumiem turpina atļaut transportlīdzekļu reģistrēšanu, kā arī sastāvdaļu, kas neatbilst minētajā pielikumā uzskaitīto attiecīgo ANO noteikumu prasībām, pārdošanu vai ekspluatācijas uzsākšanu.

16. pants

Īstenošanas datumi

Attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām nacionālās iestādes:

(a)  no II pielikumā noteiktajiem datumiem attiecībā uz konkrētu prasību atsaka, pamatojoties uz saistību ar šo prasību, piešķirt ES tipa apstiprinājumu vai nacionālo tipa apstiprinājumu attiecībā uz transportlīdzekļa, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību jauniem tipiem, kas neatbilst šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām;

(b)  no II pielikumā noteiktajiem datumiem attiecībā uz konkrētu prasību uzskata, pamatojoties uz saistību ar šo prasību, atbilstības sertifikātus attiecībā uz jauniem transportlīdzekļiem par vairs nederīgiem Regulas (ES) Nr. 2018/858 48. panta nolūkā un liedz reģistrēt šādus transportlīdzekļus, kas neatbilst šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām;

(c)  no II pielikumā noteiktajiem datumiem attiecībā uz konkrētu prasību liedz, pamatojoties uz saistību ar šo prasību, laist tirgū vai sākt ekspluatēt sastāvdaļas un atsevišķas tehniskās vienības, kas neatbilst šīs regulas un atbilstīgi tai pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu prasībām.

17. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2018/858

Regulas (ES) 2018/858 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

18. pants

Atcelšana

1.  Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009, (EK) Nr. 631/2009 un (EK) Nr. 661/2009, un Regulas (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 un (ES) Nr. 2015/166 atceļ no šīs regulas piemērošanas dienas.

2.  Atsauces uz Regulām (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

19. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas datums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no ... [30 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma].

Tomēr 4. panta 3. punktu, 4. panta 6. punktu, 4. panta 7. punktu, 5. panta 4. punktu, 6. panta 6. punktu, 7. panta 6. punktu, 8. panta 3. punktu, 9. panta 7. punktu, 10. panta 3. punktu, 11. panta 3. punktu, 12. pantu un 13. pantu piemēro no ... [šīs regulas spēkā stāšanās datums].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

I PIELIKUMS

 

4. panta 2. punktā minēto ANO noteikumu saraksts

Noteikumu numurs

Priekšmets

OV publicētas grozījumu sērijas

OV atsauce

ANO noteikumu tvērums

1.

Galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu un/vai tālo gaismu un ir aprīkoti ar R2 un/vai HS1 kvēlspuldzēm

02.  grozījumu sērija

OV L 177, 10.7.2010., 1. lpp.

M, N (a)

3.

Mehānisko transportlīdzekļu atstarojošās ierīces

02.  grozījumu sērija

OV L 323, 6.12.2011., 1. lpp.

M, N, O

4.

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju reģistrācijas aizmugurējās numura zīmes apgaismošana

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 4, 7.1.2012., 7. lpp.

M, N, O

6.

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītāji

01.  grozījumu sērija

OV L 213, 18.7.2014., 1. lpp.

M, N, O

7.

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju priekšējie un aizmugurējie gabarītlukturi, bremžu lukturi un kontūrlukturi

02.  grozījumu sērija

OV L 285, 30.9.2014., 1. lpp.

M, N, O

8.

Mehānisko transportlīdzekļu galvenie lukturi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 un/vai H11)

05.  grozījumu sērijas 4. pārskata 1. labojums

OV L 177, 10.7.2010., 71. lpp.

M, N (a)

10.

Elektromagnētiskā savietojamība

05.  grozījumu sērija

OV L 41, 17.2.2017., 1. lpp.

M, N, O

11.

Durvju slēgmehānismi un durvju notures sastāvdaļas

03.  grozījumu sērija

OV L 120, 13.5.2010., 1. lpp.

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M1, N1

12.

Vadītāja aizsargāšana no stūres iekārtas trieciena gadījumā

04.  grozījumu sērija

OV L 89, 27.3.2013., 1. lpp.

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M1, N1

13.

Transportlīdzekļu un piekabju bremzēšana

11.  grozījumu sērija

OV L 42, 18.2.2016., 1. lpp.

M2, M3, N, O (b)

13-H

Pasažieru automobiļu bremzēšana

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 335, 22.12.2015., 1. lpp.

M1, N1

14.

Drošības jostu stiprinājumi, ISOFIX stiprinājumu sistēmas un ISOFIX augšējās siksnas stiprinājumi

07.  grozījumu sērija

OV L 218, 19.8.2015., 27. lpp.

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M, N

16.

Drošības jostas, ierobežotājsistēmas, bērnu ierobežotājsistēmas un ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas

07.  grozījumu sērija

OV L 109, 27.4.2018., 1. lpp.

M, N

17.

Sēdekļi, to stiprinājumi un jebkādi pagalvji

08.  grozījumu sērija

OV L 230, 31.8.2010., 81. lpp.

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M, N

18.

Mehānisko transportlīdzekļu aizsardzība pret neatļautu izmantošanu

03.  grozījumu sērija

OV L 120, 13.5.2010., 29. lpp.

M2, M3, N2, N3

19.

Mehāniskā transportlīdzekļa priekšējie miglas lukturi

04.  grozījumu sērija

OV L 250, 22.8.2014., 1. lpp.

M, N

20.

Galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu vai tālo gaismu, vai abas un ir aprīkoti ar halogēna kvēlspuldzēm (H4)

03.  grozījumu sērija

OV L 177, 10.7.2010., 170. lpp.

M, N (a)

21.

Iekšējais aprīkojums

01.  grozījumu sērija

OV L 188, 16.7.2008., 32. lpp.

M1

23.

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturi

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 237, 8.8.2014., 1. lpp.

M, N, O

25.

Transportlīdzekļa sēdekļos iebūvēti vai neiebūvēti pagalvji

04.  grozījumu sērijas 1. pārskata 2. labojums

OV L 215, 14.8.2010., 1. lpp.

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M1

26.

Ārējie izvirzījumi

03.  grozījumu sērija

OV L 215, 14.8.2010., 27. lpp.

M1

28.

Skaņas signālierīces un signāli

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 323, 6.12.2011., 33. lpp.

M, N

29.

Komerciāla transportlīdzekļa kabīnē esošu personu aizsardzība

03.  grozījumu sērija

OV L 304, 20.11.2010., 21. lpp.

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

N

30.

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pneimatiskās riepas (C1 klase)

02.  grozījumu sērija

OV L 307, 23.11.2011., 1. lpp.

M, N, O

31.

Mehānisko transportlīdzekļu neizjaucami galvenie lukturi (SB), kas izstaro asimetrisku Eiropas tipa tuvo gaismu vai tālo gaismu, vai abas

02.  grozījumu sērija

OV L 185, 17.7.2010., 15. lpp.

M, N

34.

Ugunsbīstamības novēršana (šķidrās degvielas tvertnes)

03.  grozījumu sērija

OV L 231, 26.8.2016., 41. lpp.

M, N, O

37.

Kvēlspuldzes izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju apstiprinātos lukturos

03.  grozījumu sērija

OV L 213, 18.7.2014., 36. lpp.

M, N, O

38.

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējie miglas lukturi

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 4, 7.1.2012., 20. lpp.

M, N, O

39.

Spidometra ierīce un tās uzstādīšana

01.  grozījumu sērija

OV L 120, 13.5.2010., 40. lpp.

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M, N

43.

Drošības stiklojuma materiāli

01.  grozījumu sērija

OV L 42, 12.2.2014., 1. lpp.

M, N, O

44.

Mehānisko transportlīdzekļu pasažieru-bērnu ierobežotājierīces (“bērnu ierobežotājsistēma”)

04.  grozījumu sērija

OV L 265, 30.9.2016., 1. lpp.

M, N

45.

Galveno lukturu tīrītāji

01.  grozījumu sērija

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M, N

46.

Netiešās redzamības ierīces un to uzstādīšana

04.  grozījumu sērija

OV L 237, 8.8.2014., 24. lpp.

M, N

48.

Transportlīdzekļu apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana

06.  grozījumu sērija

OV L 265, 30.9.2016., 125. lpp.

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M, N, O (c)

54.

Komerciālo transportlīdzekļu un to piekabju pneimatiskās riepas (C2 un C3 klase)

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 307, 23.11.2011., 2. lpp.

M, N, O

55.

Transportlīdzekļu sastāvu mehāniskās sakabes sastāvdaļas

01.  grozījumu sērija

OV L 153, 15.6.2016., 179. lpp.

M, N, O (c)

58.

Aizmugurējās drošības konstrukcijas (RUPD) un to uzstādīšana; aizmugurējās daļas drošība (RUP)

03.   grozījumu sērija

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M, N, O

61.

Komerciālie transportlīdzekļi attiecībā uz to ārējiem izvirzījumiem uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 164, 30.6.2010., 1. lpp.

N

64.

Pagaidu lietošanas rezerves vienība, nulles spiediena riepas/sistēma (un riepu spiediena kontroles sistēma)

02.  grozījumu sērija

OV L 310, 26.11.2010., 18. lpp.

M1, N1

66.

Lielas pasažierietilpības transportlīdzekļu nesošās virsbūves stiprība

02.  grozījumu sērija

OV L 84, 30.3.2011., 1. lpp.

M2, M3

67.

Mehāniskie transportlīdzekļi, kas izmanto LPG

01.  grozījumu sērija

OV L 285, 20.10.2016., 1. lpp.

M, N

73.

Kravas transportlīdzekļu sānu aizsardzība

01.  grozījumu sērija

OV L 122, 8.5.2012., 1. lpp.

N2, N3, O3, O4

77.

Mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturi

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 4, 7.1.2012., 21. lpp.

M, N

79.

Stūres iekārta

03.  grozījumu sērijas labojums

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M, N, O

80.

Lielas pasažierietilpības transportlīdzekļu sēdekļi

Noteikumu 03. grozījumu sērija

OV L 226, 24.8.2013., 20. lpp.

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M2, M3

87.

Mehānisko transportlīdzekļu dienas gaitas lukturi

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 4, 7.1.2012., 24. lpp.

M, N

89.

Ātruma ierobežošanas ierīces

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 4, 7.1.2012., 25. lpp.

M, N (d)

90.

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu maiņas uzlikas mezgli un loku bremžu uzlikas

02.  grozījumu sērija

OV L 185, 13.7.2012., 24. lpp.

M, N, O

91.

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu gabarītlukturi

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 4, 7.1.2012., 27. lpp.

M, N, O

93.

Priekšējās drošības konstrukcijas (FUPD) un to uzstādīšana; priekšējās daļas drošība (FUP)

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 185, 17.7.2010., 56. lpp.

N2, N3

94.

Braucēju aizsardzība frontālās sadursmes gadījumā

03.  grozījumu sērija

OV L 35, 8.2.2018., 1. lpp.

M1

95.

Braucēju aizsardzība sānu sadursmes gadījumā

03.  grozījumu sērija

OV L 183, 10.7.2015., 91. lpp.

M1, N1

97.

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas (VAS)

01.  grozījumu sērija

OV L 122, 8.5.2012., 19. lpp.

M1, N1 (e)

98.

Ar lokizlādes gaismas avotiem aprīkoti mehānisko transportlīdzekļu galvenie lukturi

01.  grozījumu sērija

OV 176, 14.6.2014., 64. lpp.

M, N

99.

Gāzizlādes gaismas avoti izmantošanai apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu lokizlādes lukturos

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 285, 30.9.2014., 35. lpp.

M, N

100.

Elektrodrošība

02.  grozījumu sērija

OV L 87, 31.3.2015., 1. lpp.

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M, N

102.

Tuvas sakabes ierīce (CCD); apstiprināta tipa CCD uzstādīšana

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 351, 30.12.2008., 44. lpp.

N2, N3, O3, O4

104.

Atstarojošais marķējums (smagiem un gariem transportlīdzekļiem)

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 75, 14.3.2014., 29. lpp.

M2, M3, N, O2, O3, O4

105.

Transportlīdzekļi bīstamu kravu pārvadāšanai

05.  grozījumu sērija

OV L 4, 7.1.2012., 30. lpp.

N,O

107.

M2 un M3 transportlīdzekļi

07.  grozījumu sērija

OV L 52, 23.2.2018., 1. lpp.

M2, M3

108.

Pasažieru automobiļu un to piekabju atjaunotas riepas

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 181, 4.7.2006., 1. lpp.

M1, O1, O2

109.

Komerciālo transportlīdzekļu un to piekabju atjaunotas riepas

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 181, 4.7.2006., 1. lpp.

M2, M3, N, O3, O4

110.

Specifiskas sastāvdaļas SDG

01.  grozījumu sērija

OV L 166, 30.6.2015., 1. lpp.

M, N

112.

Mehānisko transportlīdzekļu galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu vai tālo gaismu, vai abas un ir aprīkoti ar kvēlspuldzēm un/vai LED moduļiem

01.  grozījumu sērija

OV L 250, 22.8.2014., 67. lpp.

M, N

114.

Maiņas drošības gaisa spilvens

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 373, 27.12.2006., 272. lpp.

M1, N1

115.

LPG un CNG modernizētas sistēmas

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 323, 7.11.2014., 91. lpp.

M, N

116.

Mehānisko transportlīdzekļu aizsardzība pret neatļautu izmantošanu

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 45, 16.2.2012., 1. lpp.

M1, N1 (e)

117.

Riepas attiecībā uz rites trokšņu emisijām, saķeri ar slapjām virsmām un rites pretestību (C1, C2 un C3 klase)

02.  grozījumu sērija

OV L 218, 12.8.2016., 1. lpp.

M, N, O

118.

Autobusu iekšējās apdares materiālu ugunsizturība

02.  grozījumu sērija

OV L 102, 21.4.2015., 67. lpp.

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M3

119.

Pagriešanās gaismas lukturi

01.  grozījumu sērija

OV L 89, 25.3.2014., 101. lpp.

M, N

121.

Rokas vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru novietojums un apzīmējumi

01.  grozījumu sērija

OV L 5, 8.1.2016., 9. lpp.

M, N

122.

Transportlīdzekļu apsildes sistēma

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 164, 30.6.2010., 231. lpp.

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M, N, O

123.

Mehānisko transportlīdzekļu adaptīvā priekšējā apgaismojuma sistēmas (AFS)

01.  grozījumu sērija

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M, N

124.

Maiņas riteņi

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 375, 27.12.2006., 568. lpp.

M1, N1, O1, O2

125.

Priekšējais skata lauks

01.  grozījumu sērija

OV L 20, 25.1.2018., 16. lpp.

M1

126.

Starpsienu sistēmas

Noteikumu sākotnējā redakcija

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M1

127.

Gājēju drošība

02.  grozījumu sērija

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M1, N1

128.

Gaismas diožu (LED) gaismas avoti

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 162, 29.5.2014., 43. lpp.

M, N, O

129.

Bērnu uzlabotās ierobežotājsistēmas

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 97, 29.3.2014., 21. lpp.

M, N

130.

Joslas pamešanas brīdinājums

Noteikumu sākotnējā redakcija

OV L 178, 18.6.2014., 29. lpp.

M2, M3, N2, N3 (f)

131.

Uzlabota avārijas bremzēšana

01.  grozījumu sērija

OV L 214, 19.7.2014., 47. lpp.

M2, M3, N2, N3 (f)

134.

Ūdeņraža drošība

Grozījumu sākotnējā redakcija

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M, N

135.

Sānu trieciens sadursmē ar stabu

01.  grozījumu sērija

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M1, N1

137.

Frontāla sadursme pilnā platumā

01.  grozījumu sērija

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M1

139.

Bremžu palīgsistēma

Noteikumu sākotnējā redakcija

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M1, N1

140.

Stabilitātes vadība

Noteikumu sākotnējā redakcija

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M1, N1

141.

Riepu spiediena kontrole

Noteikumu sākotnējā redakcija

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M1, N1 (g)

142.

Riepu uzstādīšana

Noteikumu sākotnējā redakcija

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M1

145.

Bērnu ierobežotājsistēmas stiprinājumi

Noteikumu sākotnējā redakcija

[PB: tulkojums ieplānots 2018. gadā, lūdzu atjaunināt atsauci, kad tas pieejams]

M1

_______________________

Piezīmes tabulā

Tabulā norādītā grozījumu sērija atbilst Oficiālajā Vēstnesī publicētajai redakcijai un neskar tās sērijas grozījumus, kas ir jāievēro atbilstoši šeit dotajiem pārejas noteikumiem.

Atbilstību tās sērijas grozījumiem, kas pieņemti pēc tabulā norādītajiem, akceptē kā alternatīvu.

Tabulā uzskaitīto ANO noteikumu attiecīgās sērijas grozījumos noteiktie datumi attiecībā uz “Pārskatītā 1958. gada nolīguma”(32) līgumslēdzēju pušu pienākumiem saistībā ar pirmo reģistrāciju, ekspluatācijas uzsākšanu, laišanu tirgū, pārdošanu, tipa apstiprinājumu atzīšanu un citiem līdzīgiem nosacījumiem ir obligāti piemērojami Regulas (ES) 2018/858 48. un 50. panta nolūkā, ja alternatīvi datumi nav noteikti šīs regulas 14. pantā, un tādā gadījumā ir jāievēro šie alternatīvie datumi.

Dažos gadījumos tabulā uzskaitīto ANO noteikumu pārejas noteikumi paredz, ka no noteikta datuma “Pārskatītā 1958. gada nolīguma” līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro konkrēto ANO noteikumu zināmas sērijas grozījumus, nav pienākuma atzīt vai tās drīkst atteikt pieņemt nacionālā vai reģiona tipa apstiprinājumu tādam tipam, kas apstiprināts saskaņā ar iepriekšējo sēriju grozījumiem, vai satur līdzīgu formulējumu un jēgu. To uzskata par saistošu noteikumu nacionālajām iestādēm uzskatīt atbilstības sertifikātus par vairs nederīgiem Regulas (ES) 2018/858 48. panta nolūkā, ja alternatīvi datumi nav noteikti šīs regulas II pielikumā, un tādā gadījumā ir jāievēro šie alternatīvie datumi.

(a)

ANO Noteikumi Nr. 1, 8 un 20 nav piemērojami transportlīdzekļu ES tipa apstiprināšanai.

(b)

Stabilitātes vadības funkcijas uzstādīšana ir obligāta saskaņā ar ANO noteikumiem. Tā ir obligāta arī N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

(c)

Ja transportlīdzekļa ražotājs deklarējis transportlīdzekļa piemērotību velkamām slodzēm (Regulas (ES) 2018/858 24. panta 1. punktā minētā informācijas dokumenta 2.11.5. punkts) un jebkādai piemērotas mehāniskās sakabes ierīces daļai, kura ir vai nav uzstādīta mehāniskā transportlīdzeklī, varētu (daļēji) aizsegt apgaismes jebkādas sastāvdaļas un/vai reģistrācijas aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un stiprināšanas telpu, piemēro šādus nosacījumus:

—  instrukcijās mehāniskā transportlīdzekļa lietotājam (piem., lietotāja rokasgrāmatā, transportlīdzekļa rokasgrāmatā) skaidri jānorāda, ka nav atļauta tādas mehāniskās sakabes ierīces uzstādīšana, kuru nevar viegli noņemt vai kuras pozīcija nav maināma;

—  instrukcijās arī skaidri jānorāda, ka mehāniskā sakabes ierīce vienmēr jānoņem vai tās pozīcija jāizmaina, kad to neizmanto; un

—  gadījumā, ja transportlīdzekļa sistēmai ir tipa apstiprinājums saskaņā ar ANO Noteikumiem Nr. 55, ir jānodrošina arī noņemšanas, pozīcijas maiņas un/vai alternatīva novietojuma nosacījumu pilnīga ievērošana attiecībā uz apgaismes iekārtu uzstādīšanu un reģistrācijas aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un stiprināšanas telpu.

(d)

Attiecas tikai uz ātruma ierobežošanas ierīcēm (SLD) un SLD obligātu uzstādīšanu M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļos.

(e)

Ar neatļautas izmantošanas novēršanas ierīcēm aprīko M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļus, un ar imobilaizera sistēmām aprīko M1 kategorijas transportlīdzekļus.

(f)

Skatīt paskaidrojumu 4 II pielikuma tabulā.

(g)  

M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu ≤ 3500 kg un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuriem uz ass nav dubultriteņu.

II PIELIKUMS

4. panta 5. punktā un 5. panta 3. punktā minēto prasību, kā arī 16. pantā minēto datumu uzskaitījums

Priekšmets

Reglamentējošie akti

Papildu specifiski tehniskie noteikumi

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Sa

stāv

daļa

Prasības attiecībā uz

A IEROBEŽOTĀJSISTĒMĀM, SADURSMES TESTIEM, BAROŠANAS SISTĒMAS INTEGRITĀTI UN AUGSTSPRIEGUMA ELEKTRODROŠĪBU

A1 Iekšējais aprīkojums

ANO Noteikumi Nr. 21

 

A

A2 Sēdekļi un pagalvji

ANO Noteikumi Nr. 17

 

A

A

A

A

A

A

A3 Autobusa sēdekļi

ANO Noteikumi Nr. 80

 

A

A

A

A4 Drošības jostu stiprinājumi

ANO Noteikumi Nr. 14

 

A

A

A

A

A

A

A5 Drošības jostas un ierobežotājsistēmas

ANO Noteikumi Nr. 16

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A6 Drošības jostas lietošanas atgādinājuma sistēmas

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Starpsienu sistēmas

ANO Noteikumi Nr. 126

 

X

B

A8 Bērnu ierobežotājsistēmas stiprinājumi

ANO Noteikumi Nr. 145

 

A

A9 Bērnu ierobežotājsistēmas

ANO Noteikumi Nr. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A10 Bērnu uzlabotās ierobežotājsistēmas

ANO Noteikumi Nr. 129

 

X

X

X

X

X

X

B

B

A11 Priekšējā drošības konstrukcija

ANO Noteikumi Nr. 93

 

A

A

A

A

A12 Aizmugurējā drošības konstrukcija

ANO Noteikumi Nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Sānu drošības konstrukcija

ANO Noteikumi Nr. 73

 

A

A

A

A

A14 Degvielas tvertnes drošība

ANO Noteikumi Nr. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A15 Sašķidrinātas naftas gāzes drošība

ANO Noteikumi Nr. 67

 

A

A

A

A

A

A

A

A16 Saspiestas un sašķidrinātas dabasgāzes drošība

ANO Noteikumi Nr. 110

 

A

A

A

A

A

A

A

A17 Ūdeņraža drošība

ANO Noteikumi Nr. 134

 

A

A

A

A

A

A

A

A18 Ūdeņraža sistēmas materiāla kvalifikācija

 

A

A

A

A

A

A

A

A19 Elektrodrošība lietošanā

ANO Noteikumi Nr. 100

 

A

A

A

A

A

A

A20 Daļēja frontāla sadursme

ANO Noteikumi Nr. 94

Piemēro M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu ≤ 3500 kg un N1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu ≤ 2500 kg. Transportlīdzekļiem ar maksimālo masu > 2500 kg piemēro B paskaidrojumā norādītos datumus.

A

A

A21 Frontāla sadursme pilnā platumā

ANO Noteikumi Nr. 137

Antropomorfas sadursmes testa ierīces “Hybrid III” manekena izmantošana ir atļauta līdz tam, kad ANO noteikumos būs pieejama braucēja-cilvēka ierobežotājsistēmas “THOR” testa ierīce.

B

B

A22 Trieciendroša stūres iekārta

ANO Noteikumi Nr. 12

 

A

A

A

A23 Maiņas drošības gaisa spilvens

ANO Noteikumi Nr. 114

 

X

X

B

A24 Trieciens pa kabīni

ANO Noteikumi Nr. 29

 

A

A

A

A25 Trieciens pa sāniem

ANO Noteikumi Nr. 95

Piemēro visiem M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, ieskaitot tos, kam zemākā sēdekļa R punkts > 700 mm virs zemes līmeņa Transportlīdzekļiem, kam zemākā sēdekļa R punkts ir > 700 mm virs zemes līmeņa, piemēro B paskaidrojumā norādītos datumus.

A

A

A26 Sānu trieciens sadursmē ar stabu

ANO Noteikumi Nr. 135

 

B

B

A27 Trieciens no aizmugures

ANO Noteikumi Nr. 34

Piemēro M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu ≤ 3500 kg un N1 kategorijas transportlīdzekļiem ▌. Jānodrošina atbilstība elektrodrošības prasībām pēc sadursmes.

B

B

Prasības attiecībā uz

B NEAIZSARGĀTIEM SATIKSMES DALĪBNIEKIEM, SKATA LAUKU UN REDZAMĪBU

B1 Gājēja kāju un galvas aizsardzība

ANO Noteikumi Nr. 127

 

A

A

B2 Palielināta galvas trieciena zona

ANO Noteikumi Nr. 127

Bērna un pieaugušā galvas formas testa laukumu ierobežo “pieaugušā apliekšanās attālums” 2500 mm vai “vējstikla aizmugurējā atskaites līnija”, vadoties pēc tā, kas vairāk izvirzīta uz priekšu. Galvas formas kontakts ar A-statnēm, vējstikla augšējās daļas zonu un pārsegu nav ietverts, bet jākontrolē.

C

C

B3 Priekšējā aizsardzības sistēma

 

X

X

A

B4 Uzlabota avārijas bremzēšana gājēja un riteņbraucēja gadījumā

 

 

C

C

B5 Sadursmes ar gājēju un riteņbraucēju brīdinājums

 

 

B

B

B

B

B

B6 Aklās zonas informācijas sistēma

 

 

B

B

B

B

B

B7 Atpakaļgaitas kontrole

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B8 Priekšējais skata lauks

ANO Noteikumi Nr. 125

Piemēro M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem

A

C

B9 Lielas noslodzes tiešā redzamība

 

 

D

D

D

D

B10 Drošības stiklojums

ANO Noteikumi Nr. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B11 Pretaizsalšana/pretaizsvīšana

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

B12 Apskalotāji/tīrītāji

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

A

B13 Netiešās redzamības ierīces

ANO Noteikumi Nr. 46

 

A

A

A

A

A

A

A

Prasības attiecībā uz

TRANSPORTLĪDZEKĻA ŠASIJU, BREMZĒŠANU, RIEPĀM UN STŪRĒŠANU

C1 Stūres iekārta

ANO Noteikumi Nr. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C2 Joslas pamešanas brīdinājuma sistēma

ANO Noteikumi Nr. 130

 

A4

A4

A4

A4

C3 Avārijas joslas saglabāšanas sistēma

 

 

B6

B6

C4 Bremzēšana

ANO Noteikumi Nr. 13

ANO Noteikumi Nr. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C5 Bremžu maiņas daļas

ANO Noteikumi Nr. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C6 Bremžu palīgsistēma

ANO Noteikumi Nr. 139

 

A

A

C7 Stabilitātes vadība

ANO Noteikumi Nr. 13

ANO Noteikumi Nr. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C8 Lielas noslodzes transportlīdzekļu uzlabota avārijas bremzēšana

ANO Noteikumi Nr. 131

 

A4

A4

A4

A4

C9 Mazas noslodzes transportlīdzekļu uzlabota avārijas bremzēšana

 

 

B

B

C10 Riepu drošība un vides raksturlielumi

ANO Noteikumi Nr. 30

ANO Noteikumi Nr. 54

ANO Noteikumi Nr. 117

Nodrošina arī nolietotu riepu testa procedūru; tiek piemēroti C piezīmē minētie datumi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C11 Rezerves riteņi un nulles spiediena sistēmas

ANO Noteikumi Nr. 64

 

A1

A1

C12 Atjaunotas riepas

ANO Noteikumi Nr. 108

ANO Noteikumi Nr. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C13 Riepu spiediena kontrole mazas noslodzes transportlīdzekļos

ANO Noteikumi Nr. 141

Piemēro M1 kategorijas transportlīdzekļiem ar maksimālo masu ≤ 3500 kg un N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

A

B

C14 Riepu spiediena kontrole lielas noslodzes transportlīdzekļos

 

 

B

B

B

B

B

B

C15 Riepu uzstādīšana

ANO Noteikumi Nr. 142

Piemēro visu kategoriju transportlīdzekļiem.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C16 Maiņas riteņi

ANO Noteikumi Nr. 124

 

X

X

X

X

B

Prasības attiecībā uz

D IEBŪVĒTAJIEM MĒRINSTRUMENTIEM, ELEKTROIEKĀRTU, TRANSPORTLĪDZEKĻA APGAISMES IERĪCĒM UN AIZSARDZĪBU PRET NEATĻAUTU LIETOŠANU, IESKAITOT KIBERUZBRUKUMUS

D1 Skaņas signālierīce

ANO Noteikumi Nr. 28

 

A

A

A

A

A

A

A

D2 Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)

ANO Noteikumi Nr. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Aizsardzība pret neatļautu lietošanu, ▌imobilaizera un signalizācijas sistēmas

ANO Noteikumi Nr. 18

ANO Noteikumi Nr. 97

ANO Noteikumi Nr. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

A

A

D4 Transportlīdzekļa aizsardzība pret kiberuzbrukumiem

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Spidometrs

ANO Noteikumi Nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

D6 Odometrs

ANO Noteikumi Nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

D7 Ātruma ierobežošanas ierīces

ANO Noteikumi Nr. 89

 

A

A

A

A

A

D8 Intelektiska ātruma pielāgošana

 

 

B

B

B

B

B

B

B

D9 Vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikācija

ANO Noteikumi Nr. 121

 

A

A

A

A

A

A

D10 Apsildes sistēmas

ANO Noteikumi Nr. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D11 Gaismas signālierīces

ANO Noteikumi Nr. 4

ANO Noteikumi Nr. 6

ANO Noteikumi Nr. 7

ANO Noteikumi Nr. 19

ANO Noteikumi Nr. 23

ANO Noteikumi Nr. 38

ANO Noteikumi Nr. 77

ANO Noteikumi Nr. 87

ANO Noteikumi Nr. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D12 Ceļa apgaismes iekārtas

ANO Noteikumi Nr. 31

ANO Noteikumi Nr. 98

ANO Noteikumi Nr. 112

ANO Noteikumi Nr. 119

ANO Noteikumi Nr. 123

 

X

X

X

X

X

X

A

D13 Atstarojošas ierīces

ANO Noteikumi Nr. 3

ANO Noteikumi Nr. 104

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D14 Gaismas avoti

ANO Noteikumi Nr. 37

ANO Noteikumi Nr. 99

ANO Noteikumi Nr. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D15 Gaismas signālierīču, ceļa apgaismes un atstarojošo ierīču uzstādīšana

ANO Noteikumi Nr. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D16 Avārijas bremzēšanas signāls

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

D17 Galveno lukturu tīrītāji

ANO Noteikumi Nr. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

D18 Pārnesumu pārslēgšanas indikators

 

 

A

Prasības attiecībā uz

E VADĪTĀJA UN SISTĒMAS DARBĪBU

E1 Alkometriskas autobloķēšanas uzstādīšanas atvieglošana

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

E2 Brīdinājums par vadītāja miegainību un uzmanību

 

 

B

B

B

B

B

B

E3 Uzlabots brīdinājums par novērstu vadītāja uzmanību

 

Drīkst ņemt vērā arī izvairīšanos no traucēkļiem ar tehnisko līdzekļu palīdzību ▌.

C

C

C

C

C

C

E4 Vadītāja gatavības uzraudzības sistēma

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E5 Gadījuma ▌datu reģistrators

 

 

B

D

D

B

D

D

B

E6 Vadītāja kontroles aizstāšanas sistēmas

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E7 Sistēmas transportlīdzekļa nodrošināšanai ar informāciju par transportlīdzekļa un apkārtnes stāvokli

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E8 Saistītā kolonna

 

 

B1

B1

B1

B1

 

 

 

 

 

 

Prasības attiecībā uz

TRANSPORTLĪDZEKĻA VISPĀRĪGO UZBŪVI UN ĪPAŠĪBĀM

F1 Reģistrācijas numura zīmes telpa

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F2 Atpakaļgaita

 

 

A

A

A

A

A

A

F3 Durvju slēgmehānismi un viras

ANO Noteikumi Nr. 11

 

A

A

F4 Ieejas durvju pakāpieni, rokturi un kāpšļi

 

 

A

A

A

A

F5 Ārējie izvirzījumi

ANO Noteikumi Nr. 26

 

A

F6 Komerciālo transportlīdzekļu kabīņu ārējie izvirzījumi

ANO Noteikumi Nr. 61

 

A

A

A

F7 Obligātā izgatavotāja plāksnīte un transportlīdzekļa identifikācijas numurs

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F8 Vilkšanas ierīces

 

 

A

A

A

A

A

A

F9 Dubļusargi

 

 

A

F10 Pretšļakatu sistēmas

 

 

A

A

A

A

A

A

A

F11 Masas un gabarīti

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F12 Mehāniskās sakabes

ANO Noteikumi Nr. 55

ANO Noteikumi Nr. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A

F13 Transportlīdzekļi bīstamu kravu pārvadāšanai

ANO Noteikumi Nr. 105

 

A

A

A

A

A

A

A

F14 Autobusu vispārīgā uzbūve

ANO Noteikumi Nr. 107

 

A

A

F15 Autobusu virsbūves stiprība

ANO Noteikumi Nr. 66

 

A

A

F16 Ugunsizturība autobusos

ANO Noteikumi Nr. 118

 

A

A

_______________________

Piezīmes tabulā

A:

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas aizlieguma datums:

[▌šīs regulas piemērošanas datums]

B:

ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

[▌šīs regulas piemērošanas datums]

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas aizlieguma datums:

[▌24 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

C:

ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

[▌24 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas aizlieguma datums:

[▌48 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

D:

ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

[42 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

Transportlīdzekļu reģistrēšanas, kā arī sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību laišanas tirgū un ekspluatācijas uzsākšanas aizlieguma datums:

[78 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

X:

Konkrētā sastāvdaļa vai atsevišķa tehniskā vienība attiecas uz norādītajām transportlīdzekļu kategorijām.

1.

Atbilstība vajadzīga uzstādīšanas gadījumā.

2.

Šīs kategorijas transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar atbilstošu priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīci.

3.

Šīs kategorijas transportlīdzekļiem ir jābūt aprīkotiem ar atbilstošu priekšējā stikla apskalošanas un tīrīšanas ierīci.

4.

Šādi transportlīdzekļi ir atbrīvoti:

—  puspiekabi velkoši N2 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālā masa pārsniedz 3,5 tonnas, bet nepārsniedz 8 tonnas;

—  M2 un M3 kategorijas A klases, I klases un II klases transportlīdzekļi, kā noteikts ANO Noteikumu Nr. 107 2.1. punktā;

—  M3 kategorijas A klases, I klases un II klases posmainie autobusi, kā noteikts ANO Noteikumu Nr. 107 2.1. punktā;

—  M2, M3, N2 un N3 kategorijas paaugstinātas pārgājības transportlīdzekļi;

—  M2, M3, N2 un N3 kategorijas speciālie transportlīdzekļi; un

—  M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļi ar vairāk nekā trim asīm.

5.

Atbilstība vajadzīga automatizētu transportlīdzekļu gadījumā.

6.

Mehāniskajiem transportlīdzekļiem ar stūres sistēmām, kas aprīkotas ar hidrauliskā spēka palīgiekārtām, piemēro C paskaidrojumā norādītos datumus. Taču minētie transportlīdzekļi tā vietā ir aprīkoti ar joslas pamešanas brīdinājuma sistēmu.

III PIELIKUMS

Regulas (ES) 2018/858 II pielikuma grozījumi

Regulas (ES) 2018/858 II pielikumu groza šādi:

1)  I daļas tabulā, ierakstā attiecībā uz pozīciju 3A, atsauci trešajā slejā uz “Regulu (EK) Nr. 661/2009 aizstāj ar šādu:

“Regula (ES) 2019/…*(33)

_______________

* Eiropas Parlamenta un Padomes [...] Regula (ES) 2019/... par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/858 un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 [OV ..., … lpp.]”

un katru turpmāko atsauci uz “Regulu (EK) Nr. 661/2009” visā II pielikumā aizstāj ar atsauci uz “Regulu (ES) 2019/...”, ja turpmākajos šī pielikuma noteikumos nav noteikts citādi;

2)  pielikuma I daļu groza šādi:

(a)  tabulu groza šādi:

i)  papildina ar šādu ierakstu atbilstošā vietā pēc pozīcijas numura:

“55A

Sānu trieciens sadursmē ar stabu

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 135

X

X”;

ii)  ierakstu 58 pozīcijā aizstāj ar šādu:

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 127

X

X

X”;

iii)  ierakstus attiecībā uz 62. un 63. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 134

X

X

X

X

X

X

X

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

iv)  ierakstus attiecībā uz 65. un 66. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 131

X

X

X

X

66

Joslas pamešanas brīdinājuma sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 130

X

X

X

X”;

b)  paskaidrojošās piezīmes groza šādi:

i)  3. un 4. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(3) Transportlīdzekļa stabilitātes funkcijas uzstādīšana nepieciešama saskaņā ar Regulas (ES) 2019/… 4. panta 5. punktu+

(4)  Elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmas uzstādīšana nepieciešama saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2019/... 4. panta 5. punktu+

ii)  9.A paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

(9A)  Riepu spiediena kontroles sistēmas uzstādīšana nepieciešama saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2019/... 5. panta 1. punktu+”;

iii)  15. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(15) Atbilstība Regulai (ES) 2019/...+ ir obligāta. Tomēr tipa apstiprinājums saskaņā ar šo specifisko punktu nav paredzēts, jo tas tikai atspoguļo citur tabulā uzskaitītu pozīciju salikumu, kas veido atsauci uz Regulu (ES) 2019/...+.”;

3)

I daļas 1. papildinājuma 1. tabulu groza šādi:

a)  ierakstu 46A pozīcijā aizstāj ar šādu:

“46 A

Riepu uzstādīšana

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 142

 

B”;

 

b)  ierakstu 58 pozīcijā aizstāj ar šādu:

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 127

 

C

ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

[42 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

Transportlīdzekļu reģistrēšanas aizlieguma datums:

[144 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas datuma]”;

 

c)  ierakstus attiecībā uz 62. un 63. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 134

 

X

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/…+

 

Atbilstība Regulai (ES) 2019/...+ ir obligāta. Tomēr tipa apstiprinājums saskaņā ar šo specifisko punktu nav paredzēts, jo tas tikai atspoguļo citur tabulā uzskaitītu pozīciju salikumu, kas veido atsauci uz Regulu (ES) 2019/...+.”;

4)

svītro 1. papildinājuma 1. tabulas paskaidrojošo piezīmju pēdējo rindkopu;

5)

I daļas 1. papildinājuma 2. tabulu groza šādi:

a)  ierakstu 46A pozīcijā aizstāj ar šādu:

“46 A

Riepu uzstādīšana

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 142

 

B”;

 

b)  ierakstu 58 pozīcijā aizstāj ar šādu:

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 127

 

C

ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas atteikšanas datums:

[42 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas datuma]

Transportlīdzekļu reģistrēšanas aizlieguma datums:

[144 mēneši pēc šīs regulas piemērošanas datuma]”;

 

c)  ierakstus attiecībā uz 62. un 63. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 134

 

X

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/…+

 

Atbilstība Regulai (ES) 2019/...+ ir obligāta. Tomēr tipa apstiprinājums saskaņā ar šo specifisko punktu nav paredzēts, jo tas tikai atspoguļo citur tabulā uzskaitītu pozīciju salikumu, kas veido atsauci uz Regulu (ES) 2019/...+.”;

6)

I daļas 2. papildinājuma 4. punktu groza šādi:

a)  tabulu ar virsrakstu “I daļa: M1 kategorijas transportlīdzekļi” groza šādi:

i)  ierakstu 58 pozīcijā aizstāj ar šādu:

“58

ANO Noteikumi Nr. 127

Regula (ES) 2019/…+

(Gājēju aizsardzība)

Transportlīdzekļiem uzstāda elektronisku bremžu pretbloķēšanas sistēmu, kas darbojas uz visiem riteņiem.

Piemēro ANO Noteikumu Nr. 127 prasības.

Jebkādai priekšējās aizsardzības sistēmai jābūt vai nu transportlīdzekļa neatņemamai sastāvdaļai un tādējādi jāatbilst ANO Noteikumiem Nr. 127, vai tai jābūt atsevišķai tehniskajai vienībai ar tipa apstiprinājumu”;

 

ii)  papildina ar šādu ierakstu atbilstošā vietā pēc pozīcijas numura:

“62

ANO Noteikumi Nr. 134

Regula (ES) 2019/…+

(Ūdeņraža sistēma)

Piemēro ANO noteikumu Nr. 134 prasības.

Alternatīvi var pierādīt, ka transportlīdzeklis atbilst:

—  Regulas (EK) No 79/2009 būtiskajām prasībām redakcijā, kas piemērojama [▌datums tieši pirms šīs regulas piemērošanas dienas];

—  100. pielikums – Tehniskais standarts ar saspiestu ūdeņraža gāzi darbināmu mehānisko transportlīdzekļu degvielas sistēmām (Japāna);

—  GB/T 24549-2009 Elektriskie transportlīdzekļi ar degvielas elementu – drošības prasības (Ķīna);

—  Starptautiskais standarts ISO 23273:2013, 1. daļa: Transportlīdzekļu funkcionālā drošība un 2. daļa: Ar saspiestu ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu aizsardzība pret ūdeņraža apdraudējumiem; vai

—  SAE J2578 – Transportlīdzekļa ar degvielas elementu vispārīgā drošība”;

 

b)  tabulu ar virsrakstu “ II daļa N1 kategorijas transportlīdzekļi” groza šādi:

i)  ierakstu 58 pozīcijā aizstāj ar šādu:

“58

ANO Noteikumi Nr. 127

Regula (ES) 2019/…+

(Gājēju aizsardzība)

Transportlīdzekļiem uzstāda elektronisku bremžu pretbloķēšanas sistēmu, kas darbojas uz visiem riteņiem.

Piemēro ANO Noteikumu Nr. 127 prasības.

Jebkādai priekšējās aizsardzības sistēmai jābūt vai nu transportlīdzekļa neatņemamai sastāvdaļai un tādējādi jāatbilst ANO Noteikumiem Nr. 127, vai tai jābūt atsevišķai tehniskajai vienībai ar tipa apstiprinājumu”;

 

ii)  papildina ar šādu ierakstu atbilstošā vietā pēc pozīcijas numura:

“62

ANO Noteikumi Nr. 134

Regula (ES) 2019/…+

(Ūdeņraža sistēma)

Piemēro ANO noteikumu Nr. 134 prasības.

Alternatīvi var pierādīt, ka transportlīdzeklis atbilst:

—  Regulas (EK) No 79/2009 būtiskajām prasībām redakcijā, kas piemērojama [▌datums tieši pirms šīs regulas piemērošanas dienas];

—  100. pielikums – Tehniskais standarts ar saspiestu ūdeņraža gāzi darbināmu mehānisko transportlīdzekļu degvielas sistēmām (Japāna);

—  GB/T 24549-2009 Elektriskie transportlīdzekļi ar degvielas elementu – drošības prasības (Ķīna);

—  Starptautiskais standarts ISO 23273:2013, 1. daļa: Transportlīdzekļu funkcionālā drošība un 2. daļa: Ar saspiestu ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu aizsardzība pret ūdeņraža apdraudējumiem; vai

—  SAE J2578 – Transportlīdzekļa ar degvielas elementu vispārīgā drošība”;

7)

II daļas tabulā svītro ierakstus 58., 65. un 66. pozīcijā;

8)

III daļu groza šādi:

a)  tabulu 1. papildinājumā groza šādi:

i)  ierakstu 58. pozīcijā aizstāj ar šādu:

 

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 127

X

X”;

 

 

 

ii)  ierakstus attiecībā uz 62. un 63. pozīciju aizstāj ar šādiem:

 

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 134

X

X

X

X

 

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

 

iii)  ierakstus attiecībā uz 65. un 66. pozīciju aizstāj ar šādiem:

 

“65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 131

 

 

N/A

N/A

 

66

Joslas pamešanas brīdinājuma sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 130

 

 

N/A

N/A”;

 

b)  tabulu 2. papildinājumā groza šādi:

i)  papildina ar šādu ierakstu atbilstošā vietā pēc pozīcijas numura:

“55A

Sānu trieciens sadursmē ar stabu

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 135

N/A

 

 

N/A”;

 

 

 

 

 

 

 

ii)  ierakstu 58. pozīcijā aizstāj ar šādu:

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 127

N/A

 

 

N/A”;

 

 

 

 

 

 

 

iii)  ierakstus attiecībā uz 62. un 63. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

 

iv)  ierakstus attiecībā uz 65. un 66. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 131

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Joslas pamešanas brīdinājuma sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 130

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A”;

 

 

 

 

 

(c)  3. papildinājumu groza šādi:

i)  papildina tabulu ar šādu ierakstu atbilstošā vietā pēc pozīcijas numura:

“55A

Sānu trieciens sadursmē ar stabu

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 135

N/A”;

 

ii)  ierakstu tabulas 58. pozīcijā aizstāj ar šādu:

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 127

G”;

 

iii)  ierakstus tabulā attiecībā uz 62. un 63. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 134

X

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/…+

X(15)”;

 

iv)  pievieno šādu punktu:

“5. M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas nav klasificēti kā speciālie transportlīdzekļi, bet ir pieejami ar ratiņkrēslu, piemēro arī 1. līdz 4.2. punktu.”;

 

d)  tabulu 4. papildinājumā groza šādi:

i)  papildina ar šādu ierakstu atbilstošā vietā pēc pozīcijas numura:

“55A

Sānu trieciens sadursmē ar stabu

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 135

 

 

A”;

 

 

 

 

 

 

 

ii)  ierakstu 58. pozīcijā aizstāj ar šādu:

“58

Gājēju aizsardzība

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 127

 

 

A”;

 

 

 

 

 

 

 

iii)  ierakstus attiecībā uz 62., 63., 65. un 66. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 134

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 131

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Joslas pamešanas brīdinājuma sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 130

N/A

N/A

 

N/A

N/A”;

 

 

 

 

 

e)  ierakstus 5. papildinājuma tabulā attiecībā uz 62., 63., 65. un 66. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 134

X

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/…+

X(15)

65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 131

N/A

66

Joslas pamešanas brīdinājuma sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 130

N/A”;

 

f)  ierakstus 6. papildinājuma tabulā attiecībā uz 62., 63., 65. un 66. pozīciju aizstāj ar šādiem:

“62

Ūdeņraža sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 134

X

 

63

Vispārīgā drošība

Regula (ES) 2019/…+

X(15)

X(15)

65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 131

N/A

 

66

Joslas pamešanas brīdinājuma sistēma

Regula (ES) 2019/…+

ANO Noteikumi Nr. 130

N/A”;

 

 

g)  paskaidrojošās piezīmes groza šādi:

i)  paskaidrojošo piezīmi X aizstāj ar šādu:

“X Piemēro attiecīgajā normatīvajā aktā norādītās prasības.”;

ii)  3. un 4. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(3) Transportlīdzekļa stabilitātes funkcijas uzstādīšana nepieciešama saskaņā ar Regulas (ES) 2019/… 4. panta 5. punktu+

(4)  Elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmas uzstādīšana nepieciešama saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2019/... 4. panta 5. punktu+”;

iii)  9.A paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

“(9A) Piemēro tikai tad, ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar iekārtu, ko reglamentē ANO Noteikumi Nr. 64. Tomēr riepu spiediena kontroles sistēmas uzstādīšana ir obligāta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2019/... 5. panta 1. punktu+”;

iv)  15. paskaidrojošo piezīmi aizstāj ar šādu:

 

“(15) Atbilstība Regulai (ES) 2019/...+ ir obligāta. Tomēr tipa apstiprinājums saskaņā ar šo specifisko punktu nav paredzēts, jo tas tikai atspoguļo citur tabulā uzskaitītu pozīciju salikumu.”;

 

v)  svītro 16. un 17. paskaidrojošo piezīmi.

IV PIELIKUMS

Pārejas noteikumi, kas minēti 13. panta 3. punktā

ANO noteikumi

Specifiskas prasības

Neatbilstošu transportlīdzekļu reģistrēšanas un neatbilstošu sastāvdaļu pārdošanas vai ekspluatācijas uzsākšanas pēdējais datums (1)

▌117

Riepas attiecībā uz rites skaņas emisijām, saķeri ar slapjām virsmām un rites pretestību

2023. gada 30. aprīlis

C3 klases riepām jāatbilst 2. posma rites pretestības prasībām

_______________________

Piezīmes tabulā

(1)

Datumi, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz transportlīdzekļa, sistēmas un sastāvdaļas tipu, kas atbilst prasībām redakcijā, ko piemēro [▌ datums tieši pirms šīs regulas piemērošanas datuma], un Regulā (EK) Nr. 78/2009 attiecībā uz transportlīdzekļa un sistēmas tipu, kas atbilst prasībām redakcijā, ko piemēro [▌ datums tieši pirms šīs regulas piemērošanas datuma].

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums par lietotām riepām

Ņemot vērā ceļu satiksmes drošību, patērētāju aizsardzību, atkritumu samazināšanu un aprites ekonomiku, Komisija uzskata, ka svarīgi ir testēt ne tikai jaunas, bet arī lietotas riepas. Šajā nolūkā Komisija atbalstīs atbilstošu testēšanas protokolu izstrādi ANO Transportlīdzekļu noteikumu harmonizācijas pasaules foruma kontekstā. Tomēr, ja šis process netiks pabeigts līdz 2023. gada jūlijam, Komisija plāno ierosināt ES tiesību aktus, kas konkrēti attieksies uz lietotu riepu testēšanu.

(1)* TEKSTAM VĒL NAV VEIKTA JURIDISKI LINGVISTISKĀ PĀRBAUDE.
(2)OV C 440, 6.12.2018., 90. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa nostāja.
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1. lpp.)
(5) https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
(6)Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.7.2009., 1. lpp.).
(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
(8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 123, 19.5.2015., 77. lpp.).
(9)Padomes 1997. gada 27. novembra Lēmums 97/836/EK (OV L 346, 17.12.1997., 78. lpp.).
(10)Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (OV L 35, 4.2.2009., 1. lpp.).
(11)Noteikumi Nr. 127, kas nosaka vienotus noteikumus attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz gājēju drošības veiktspēju.
(12)Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 79/2009, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK (OV L 35, 4.2.2009., 32. lpp.).
(13)ANO Noteikumi Nr. 134, kas nosaka vienotus noteikumus par mehānisko transportlīdzekļu un to sastāvdaļu apstiprināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu, kuri darbināmi ar ūdeņradi, ar drošību saistīto veiktspēju.
(14)OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
(15) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(16)Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 631/2009, ar ko nosaka detalizētus I pielikuma īstenošanas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 78/2009 par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu saistībā ar gājēju un citu ievainojamu satiksmes dalībnieku aizsardzību, groza Direktīvu 2007/46/EK un atceļ Direktīvu 2003/102/EK un 2005/66/EK (OV L 195, 25.7.2009., 1. lpp.)
(17)Komisijas 2010. gada 26. aprīļa Regula (ES) Nr. 406/2010, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 79/2009 par tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem (OV L 122, 18.5.2010., 1. lpp.).
(18)Komisijas 2010. gada 27. jūlija Regula (ES) Nr. 672/2010, kas attiecas uz tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz dažu transportlīdzekļu priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīcēm un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 196, 28.7.2010., 5. lpp.).
(19)Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1003/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju aizmugurējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vietas tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 291, 9.11.2010., 22. lpp.).
(20)Komisijas 2010. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1005/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu jūgierīču tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 291, 9.11.2010., 36. lpp.).
(21)Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1008/2010 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz noteiktu mehānisko transportlīdzekļu priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīcēm, un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 292, 10.11.2010., 2. lpp.).
(22)Komisijas 2010. gada 9. novembra Regula (ES) Nr. 1009/2010, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu dubļusargu tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 292, 10.11.2010., 21. lpp.).
(23)Komisijas 2011. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 19/2011, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 8, 12.1.2011., 1. lpp.).
(24)Komisijas 2011. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 109/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām konkrētu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (OV L 34, 9.2.2011., 2. lpp.).
(25)Komisijas 2011. gada 12. maija Regula (ES) Nr. 458/2011 par tipa apstiprinājuma pieprasījumiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm attiecībā uz to riepu uzstādīšanu un par Regulas (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību īstenošanu (OV L 124, 13.5.2011., 11. lpp.).
(26)Komisijas 2012. gada 24. janvāra Regula (ES) Nr. 65/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (OV L 28, 31.1.2012., 24. lpp.).
(27)Komisijas 2012. gada 15. februāra Regula (ES) Nr. 130/2012, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 43, 16.2.2012., 6. lpp.).
(28)Komisijas 2012. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 347/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām noteiktu mehānisko transportlīdzekļu kategoriju uzlabotām avārijas bremzēšanas sistēmām (OV L 109, 21.4.2012., 1. lpp.).
(29)Komisijas 2012. gada 23. aprīļa Regula (ES) Nr. 351/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz tipa apstiprinājuma prasībām joslu uzraudzības sistēmu uzstādīšanai mehāniskajos transportlīdzekļos (OV L 110, 24.4.2012., 18. lpp.).
(30)Komisijas 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (OV L 353, 21.12.2012., 31. lpp.).
(31)Komisijas 2015. gada 3. februāra Regula (ES) 2015/166, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 papildina un groza attiecībā uz īpašu procedūru, novērtēšanas metožu un tehnisko prasību iekļaušanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 109/2011 un (ES) Nr. 458/2011 (OV L 28, 4.2.2015, 3. lpp.).
(32)Padomes 1997. gada 27. novembra Lēmums par Eiropas Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām (“Pārskatītais 1958. gada nolīgums”), (OV L 346, 17.12.1997., 78. lpp.).
(33)+ [PB: Lūdzu ierakstīt attiecīgus datus tekstā un zemsvītras piezīmē.]

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 17. aprīlisJuridisks paziņojums