Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0145(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0151/2019

Testi mressqa :

A8-0151/2019

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Testi adottati :

P8_TA(2019)0391

Testi adottati
PDF 449kWORD 154k
It-Tlieta, 16 ta' April 2019 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom ***I
P8_TA-PROV(2019)0391A8-0151/2019
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati u l-karrijiet tagħhom, kif ukoll għas-sistemi, għall-komponenti u għall-unitajiet tekniċi separati maħsubin għat-tali vetturi, fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom u tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi u l-utenti vulnerabbli tat-triq, li jemenda r-Regolament (UE) 2018/... u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru 79/2009 u (KE) Nru 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0286),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0194/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-19 ta' Settembru 2018(1),

–  wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-29 ta' Marzu 2019, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel kif ukoll tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0151/2019),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni annessa ma' din ir-riżoluzzjoni, li se tiġi ppubblikata fis-serje L ta' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-att leġiżlattiv finali;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 440, 6.12.2018, p. 90.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, kif ukoll għas-sistemi, għall-komponenti u għall-unitajiet tekniċi separati maħsubin għat-tali vetturi, fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom u tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi u l-utenti vulnerabbli tat-triq, li jemenda r-Regolament (UE) 2018/858 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru 79/2009 u (KE) Nru 661/2009(1)
P8_TC1-COD(2018)0145

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(2),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni ,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  Ir-Regolament (UE) 2018/858 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4) ▌ jistabbilixxi dispożizzjonijet amministrattivi u rekwiżiti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati ġodda, bil-għan li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern, u li jiġi ffaċilitat livell għoli ta' sikurezza u ta' prestazzjoni ambjentali.

(2)  Dan ir-Regolament huwa att regolatorju għall-finijiet tal-proċedura tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE stabbilita bir-Regolament (UE) 2018/858, u konsegwentement l-Anness II tar-Regolament (UE) 2018/858 għandu jiġi emendat kif xieraq. Id-dispożizzjonijiet amministrattivi tar-Regolament (UE) 2018/858, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar miżuri korrettivi u penali huma applikabbli b'mod sħiħ għal dan ir-Regolament.

(3)  Tul l-aħħar għexieren ta' snin, l-iżviluppi fis-sikurezza tal-vetturi kkontribwew ferm lejn it-tnaqqis ġenerali fl-għadd ta' fatalitajiet u korrimenti serji fit-toroq. Madankollu, mietu 25 300 persuna fl-2017 fit-toroq tal-Unjoni, ċifra li staġnat fl-aħħar erba' snin. Barra minn hekk, kull sena 135 000 persuna jindarbu serjament f'ħabtiet(5). L-Unjoni għandha tagħmel ħilitha biex tnaqqas jew telimina l-aċċidenti u l-korrimenti fit-trasport bit-triq. Minbarra l-miżuri ta' sikurezza biex jiġu protetti l-okkupanti tal-vetturi, jeħtieġ li jiġu implimentati miżuri speċifiċi biex jiġu evitati l-fatalitajiet u l-korrimenti tal-utenti vulnerabbli tat-triq, fosthom iċ-ċiklisti u l-persuni bil-mixi, bil-għan li jiġu protetti l-utenti li jkunu jinsabu barra mill-vettura. Mingħajr inizjattivi ġodda fuq is-sikurezza ġenerali fit-toroq, l-effetti tal-istrateġija attwali ma jkunux jistgħu jlaħħqu mal-effetti tal-volumi dejjem jikbru tat-traffiku. Għaldaqsant, jeħtieġ li l-prestazzjoni tas-sikurezza tal-vetturi tkompli tittejjeb bħala parti minn approċċ integrat għas-sikurezza fit-toroq, kif ukoll sabiex jitħarsu aħjar l-utenti vulnerabbli tat-triq.

(4)  Id-dispożizzjonijiet dwar l-approvazzjoni tat-tip jenħtieġ li jiżguraw li l-livelli ta' prestazzjoni tal-vetturi bil-mutur jiġu vvalutati b'mod ripetut u riproduċibbli. Għalhekk, ir-rekwiżiti tekniċi f'dan ir-Regolament jirreferu biss għal persuni bil-mixi u ċ-ċiklisti peress li bħalissa jeżistu biss dawn fil-preżent bħala suġġetti ta' ttestjar armonizzati b'mod formali. Minbarra l-persuni bil-mixi u ċ-ċiklisti, l-utenti vulnerabbli tat-triq, b'mod ġenerali, jinkludu wkoll lil utenti oħra tat-triq b'vetturi mingħajr mutur u bil-mutur li jistgħu jużaw soluzzjonijiet ta' mobbiltà personali, mingħajr karrozzerija protettiva. Barra minn hekk, it-teknoloġija attwali toħloq stennija raġonevoli li sistemi avvanzati se jirreaġixxu wkoll għal utenti vulnerabbli oħra tat-triq f'kundizzjonijiet normali tas-sewqan, minkejja li ma jkunux ġew ittestjati speċifikament. Ir-rekwiżiti tekniċi jenħtieġ li jiġu adattati aktar għall-progress tekniku wara proċess ta' valutazzjoni u rieżami sabiex ikopru lill-utenti kollha tat-triq mingħajr karrozzerija protettiva, bħal scooters, vetturi awtoekwilibrati u utenti tas-siġġijiet tar-roti.

(5)  Il-progress tekniku fil-qasam tas-sistemi tas-sikurezza avvanzata tal-vetturi joffri possibbiltajiet ġodda biex jitnaqqas in-numru tal-vittmi. Biex jitnaqqas kemm jista' jkun l-għadd ta' korrimenti u fatalitajiet severi, jeħtieġ li jiddaħħal pakkett tat-teknoloġiji ġodda rilevanti.

(6)  Fil-kuntest tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6), il-Kummissjoni studjat il-vijabbiltà tat-twessigħ tar-rekwiżit eżistenti f'dak ir-Regolament li jiġu installati ċerti sistemi (eż. sistemi avvanzati ta' bbrejkjar ta' emerġenza u sistemi għall-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers) f'ċerti kategoriji ta' vettura, sabiex jiġi applikat lill-kategoriji kollha ta' vetturi. Il-Kummissjoni vvalutat ukoll il-vijabbiltà teknika u ekonomika ta' rekwiżit ġdid biex jiġu installati karatteristiċi oħra tas-sikurezza avvanzata, kif ukoll il-maturità tas-suq fir-rigward tagħhom. Abbażi ta' dawk il-valutazzjonijiet, il-Kummissjoni ppubblikat rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill f'Diċembru 2016, bit-titlu "Insalvaw il-ħajjiet: Insaħħu s-Sikurezza tal-Karozzi fl-UE" ▌. Id-dokument ta' ħidma tal-persunal li jakkumpanja dak ir-rapport identifika u ppropona 19-il miżura regolatorja potenzjali li kapaċi jkunu effettivi biex ikompli jonqos l-għadd ta' aċċidenti, fatalitajiet u korrimenti fit-toroq.

(7)  Biex tkun żgurata n-newtralità teknoloġika fir-rigward tas-sistemi ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers, ir-rekwiżit tal-prestazzjoni jenħtieġ li jippermetti kemm sistemi ta' monitoraġġ tal-pressjoni diretta kif ukoll dik indiretta tal-pressjoni tat-tajers.

(8)  Il-miżuri regolatorji proposti jistgħu jkunu aktar effettivi biex inaqqsu l-fatalitajiet, inaqqsu l-għadd ta' aċċidenti fit-toroq u jnaqqsu l-korrimenti u l-ħsarat jekk jitfasslu b'tali mod li jkunu konvenjenti għall-utenti. Għalhekk, il-manifatturi tal-vetturi jenħtieġ li jagħmlu ħilithom biex jiżguraw li s-sistemi u l-karatteristiċi previsti f'dan ir-Regolament jiġu żviluppati b'tali mod li jappoġġjaw lis-sewwieq. Il-funzjonament tas-sistemi u l-karatteristiċi previsti f'dan ir-Regolament u l-limitazzjonijiet tagħhom jenħtieġ li jiġu spjegati b'mod ċar u faċli għall-konsumaturi fl-istruzzjonijiet tal-utenti fir-rigward tal-vetturi bil-mutur.

(9)  Il-karatteristiċi tas-sikurezza u t-twissijiet użati biex jassistu lis-sewqan jenħtieġ li jiġu pperċepiti faċilment minn kull sewwieq, inklużi l-persuni anzjani u b'diżabbiltà.

(10)  Is-sistemi avvanzati ta' bbrejkjar ta' emerġenza, l-assistenza intelliġenti tal-veloċità, is-sistemi ta' emerġenza kontra l-ħruġ mill-karreġġata, is-sistemi tat-twissija tal-ħedla u tal-attenzjoni tas-sewwieq, is-sistemi tat-twissija avvanzata tad-distrazzjoni tas-sewwieq, u s-sistemi ta' detezzjoni tal-irriversjar huma sistemi ta' sikurezza li għandhom potenzjal għoli biex inaqqsu b'mod konsiderevoli l-għadd ta' vittmi. Barra minn hekk, uħud minn dawk is-sistemi ta' sikurezza jiffurmaw il-bażi ta' teknoloġiji li se jintużaw ukoll fl-implimentazzjoni tal-vetturi ▌awtomatizzati. Kwalunkwe sistema ta' sikurezza bħal din jenħtieġ li tiffunzjona mingħajr l-użu ta' ebda tip ta' informazzjoni bijometrika tas-sewwieqa jew il-passiġġieri, inkluż ir-rikonoxximent tal-wiċċ. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiġu stabbiliti fil-livell tal-Unjoni regoli u proċeduri tal-ittestjar armonizzati għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi fir-rigward ta' tali sistemi, kif ukoll għall-approvazzjoni tat-tip ta' tali sistemi bħala unitajiet tekniċi separati. Il-progress teknoloġiku ta' dawk is-sistemi jenħtieġ li jitqies f'kull evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti, sabiex jibqgħu validi fil-futur, jaderixxu b'mod strett mal-prinċipju ta' privatezza u l-protezzjoni tad-data, u jnaqqsu jew jeliminaw l-aċċidenti u l-korrimenti fit-trasport bit-triq. Huwa meħtieġ li jiġi żgurat ukoll li dawk is-sistemi jistgħu jintużaw b'mod sikur, matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-vetturi.

(11)  Jenħtieġ li jkun possibbli li l-assistenza intelliġenti tal-veloċità tintefa, pereżempju, meta sewwieq jesperjenza twissijiet foloz jew rispons mhux xieraq b'riżultat ta' kundizzjonijiet ħżiena tat-temp, marki tat-toroq kunfliġġenti temporanji fiż-żoni ta' kostruzzjoni u sinjali tat-toroq li jiżgwidaw, difettużi jew neqsin. Din il-funzjoni ta' diżattivazzjoni jenħtieġ li tkun taħt il-kontroll tas-sewwieq, u ddum sakemm ikun meħtieġ u jkollha l-għażla li tinqaleb faċilment mis-sewwieq. Meta s-sistema tkun mitfija, tista' tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-limitu tal-veloċità. Is-sistema jenħtieġ li dejjem tkun attiva meta jinxtegħel l-ignixin u s-sewwieq jenħtieġ li dejjem ikun konxju dwar jekk is-sistema hix mixgħula jew le.

(12)  Huwa rikonoxxut b'mod wiesa' li ċ-ċinturin tas-sikurezza huwa wieħed mill-aktar karatteristiċi importanti u effettivi tas-sikurezza tal-vetturi. Is-sistemi ta' tfakkira għall-qfil taċ-ċinturin tas-sikurezza għandhom għalhekk il-potenzjal li jipprevjenu aktar fatalitajiet jew inaqqsu l-korrimenti billi jżidu r-rati ta' kemm jintlibes iċ-ċinturin tas-sikurezza madwar l-Unjoni. Għal din ir-raġuni, ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 għamel is-sistema ta' tfakkira għall-qfil taċ-ċinturin tas-sikurezza li kienet diġà obbligatorja għas-sit tas-sewwieq fil-karozzi tal-passiġġieri ġodda kollha mill-2014. Dan inkiseb permezz tal-implimentazzjoni tar-Regolament 16 tan-NU li kien fih id-dispożizzjonijiet tekniċi rilevanti. Bis-saħħa tal-adattament għall-progress tekniku ta' dak ir-Regolament tan-NU, issa se jsir obbligatorju li s-sits kollha ta' quddiem u ta' wara ta' vetturi M1 u N1, kif ukoll is-sits ta' quddiem ta' vetturi N2, N3, M2 u M3 jiġu armati b'sistemi ta' tfakkira għall-qfil taċ-ċinturin tas-sikurezza mill-1 ta' Settembru 2019 għat-tipi ġodda u mill-1 ta' Settembru 2021 għall-vetturi bil-mutur ġodda kollha.

(13)  L-introduzzjoni ta' reġistraturi tad-data f'każ ta' avveniment li jaħżnu firxa ta' data essenzjali anonimizzata dwar il-vettura, akkumpanjati minn rekwiżiti għal firxa ta' data, preċiżjoni, riżoluzzjoni u għall-ġbir, il-ħażna u l-irkupru tagħha, għal perjodu ta' żmien qasir qabel, matul u immedjatament wara aċċident fit-triq (eż. li jirriżulta mill-użu ta' airbag), hija pass siewi fil-kisba ta' data aktar preċiża u approfondita dwar l-aċċidenti. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkun hemm ir-rekwiżit li l-vetturi bil-mutur kollha jkunu mgħammra b'tali reġistraturi. Dawk ir-reġistraturi jenħtieġ li jkunu kapaċi jirreġistraw u jaħżnu data b'tali mod li d-data tkun tista' tintuża biss mill-Istati Membri biex iwettqu analiżi tas-sikurezza tat-toroq u jevalwaw l-effettività tal-miżuri speċifiċi li jkunu ttieħdu mingħajr il-possibbiltà li jidentifikaw is-sid jew id-detentur ta' vettura partikolari abbażi tad-data maħżuna.

(14)  Kull ipproċessar ta' data personali, bħal informazzjoni dwar is-sewwieq ipproċessata f'reġistraturi tad-data f'każ ta' avveniment jew informazzjoni dwar il-ħedla u l-attenzjoni tas-sewwieq jew fir-rikonoxximent avvanzat tad-distrazzjoni tas-sewwieq, jenħtieġ li jsir skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data, b'mod partikolari r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7). Ir-reġistraturi tad-data tal-avvenimenti jenħtieġ li joperaw fuq sistema ta' ċirkwit magħluq, fejn id-data maħżuna jerġa' jkun hemm ħżin fuqha, u li ma tippermettix li l-vettura jew is-sewwieq jiġu identifikati. Barra minn hekk, it-twissija tal-ħedla u tal-attenzjoni tas-sewwieq jew it-twissija avvanzata tad-distrazzjoni tas-sewwieq jenħtieġ li ma jirreġistrawx kontinwament u lanqas ma jżommu kwalunkwe data għajr dik li hija meħtieġa għall-finijiet li ġew miġbura jew ipproċessata fi ħdan is-sistema ta' ċirkwit magħluq. Apparti dan, l-ipproċessar tad-data personali miġbura permezz tas-sistema eCall immuntata fil-vettura bbażata fuq is-servizz 112 huwa soġġett għal salvagwardji speċifiċi(8).

(15)  Sistemi avvanzati ta' bbrejkjar ta' emerġenza jew sistemi ta' żamma ta' emerġenza jistgħu ma jkunux operattivi għal kollox f'xi każijiet, b'mod partikolari minħabba nuqqasijiet fl-infrastruttura tat-toroq. F'dawk il-każijiet, jenħtieġ li s-sistemi jiddiżattivaw huma stess u jagħtu informazzjoni dwar id-diżattivazzjoni lis-sewwieq. Jekk dawn ma jiddiżattivawx awtomatikament, f'dawk il-każijiet jenħtieġ li jkun possibbli li jintfew b'mod manwali. Tali diżattivazzjoni jenħtieġ li tkun temporanja u ddum biss għall-perjodu meta s-sistema ma tkunx qed topera b'mod sħiħ. Is-sewwieqa jista' jkollhom bżonn jieħdu r-riedni tas-sistema avvanzata ta' bbrejkjar ta' emerġenza jew tas-sistema ta' żamma ta' emerġenza, fejn il-funzjonament tas-sistema jista' jwassal għal riskju jew ħsara akbar. Dan jiżgura li l-vetturi jkunu l-ħin kollu taħt il-kontroll tas-sewwieq. Madankollu s-sistemi jistgħu jirrikonoxxu wkoll każijiet fejn is-sewwieq ikun inabilitat u għalhekk ikun hemm bżonn ta' intervent mis-sistema sabiex jiġi evitat id-deterjorament ta' aċċident.

(16)  Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 ta eżenzjoni lill-vannijiet, lill-vetturi utilitarji sportivi (SUVs) u lill-vetturi b'diversi skopijiet (MPVs) mir-rekwiżiti tas-sikurezza, minħabba karatteristiċi rigward l-għoli tas-sits u l-massa tal-vettura. Fid-dawl taż-żieda fir-rata tal-penetrazzjoni tas-suq ta' tali vetturi (minn 3 % biss fl-1996 sa 14 % fl-2016), u fid-dawl tal-iżviluppi teknoloġiċi fil-verifiki tas-sikurezza elettrika wara l-ħbit, dawk l-eżenzjonijiet huma skaduti u ma għadhomx iġġustifikati. Għalhekk, dawk l-eżenzjonijiet jenħtieġ li jitneħħew, u jenħtieġ li l-firxa kollha tar-rekwiżiti dwar is-sistemi tas-sikurezza avvanzata tal-vetturi tiġi applikata lil dawk il-vetturi.

(17)  Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 irnexxielu jissimplifika ferm il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, billi ssostitwixxa 38 Direttiva b'Regolamenti ekwivalenti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (ir-Regolamenti tan-NU), li huma obbligatorji skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE(9). Sabiex tinkiseb aktar simplifikazzjoni, jenħtieġ li aktar regoli tal-Unjoni jiġu sostitwiti b'Regolamenti tan-NU eżistenti li japplikaw fl-Unjoni b'mod obbligatorju. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi u tappoġġa l-ħidma għaddejja fil-livell tan-Nazzjonijiet Uniti sabiex jiġu stabbiliti, mingħajr dewmien u skont l-ogħla standards disponibbli tas-sikurezza fit-toroq, rekwiżiti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip tas-sistemi ta' sikurezza tal-vetturi previsti minn dan ir-Regolament.

(18)  Ir-Regolamenti tan-NU u l-emendi tagħhom, li l-Unjoni vvutat favurihom jew li tapplikahom l-Unjoni, skont id-Deċiżjoni 97/836/KE, għandhom jiġu inkorporati fil-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-Unjoni. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li temenda l-lista tar-Regolamenti tal-UE li japplikaw b'mod obbligatorju, sabiex tiżgura li tinżamm aġġornata.

(19)  Ir-Regolament (KE) Nru 78/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10) jistabbilixxi rekwiżiti għall-protezzjoni tal-persuni bil-mixi, taċ-ċiklisti u ta' utenti vulnerabbli oħra tat-triq, fil-forma ta' testijiet tal-konformità u valuri limitu għall-approvazzjoni tal-vetturi fir-rigward tal-istruttura frontali tagħhom, u għall-approvazzjoni tas-sistemi ta' protezzjoni frontali (eż. bullbars). Mill-adozzjoni tar-Regolament (KE) 78/2009, ir-rekwiżiti tekniċi u l-proċeduri tal-ittestjar għall-vetturi baqgħu jiżviluppaw fil-livell tan-Nazzjonijiet Uniti biex iqisu l-progress tekniku. Ir-Regolament tan-NU 127(11) bħalissa japplika wkoll fl-Unjoni fir-rigward tal-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-mutur.

(20)  Wara l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 79/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12), ir-rekwiżiti tekniċi u l-proċeduri tal-ittestjar għall-approvazzjoni tal-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu u tas-sistemi u l-komponenti tal-idroġenu baqgħu jiżviluppaw fil-livell tan-Nazzjonijiet Uniti biex iqisu l-progress tekniku. Ir-Regolament tan-NU 134(13) bħalissa japplika wkoll fl-Unjoni fir-rigward tal-approvazzjoni tat-tip tas-sistemi tal-idroġenu fil-vetturi bil-mutur. Minbarra dawk ir-rekwiżiti, ▌kriterji għall-kwalità tal-materjali u r-reċipjenti tal-alimentazzjoni użati fis-sistemi tal-vetturi bl-idroġenu jenħtieġ li jiġu stabbiliti ▌fil-livell tal-Unjoni.

(21)  Għall-finijiet taċ-ċarezza, tar-razzjonalità u tas-simplifikazzjoni, jenħtieġ li r-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru 79/2009 u (KE) Nru 661/2009 jitħassru u li dan ir-Regolament jeħdilhom posthom.

(22)  Storikament, ir-regoli tal-Unjoni llimitaw it-tul ġenerali tal-kombinazzjonijiet tat-trakkijiet, u dan wassal għad-disinji tipiċi bil-kabina fuq il-magna fi sforzi biex jitkabbar kemm jista' jkun il-wisa' għall-merkanzija. Madankollu, il-pożizzjoni tas-sewwieq fil-għoli wasslet għal żona ikbar tal-punti moħbija, kif ukoll għal inqas viżibbiltà diretta madwar il-kabina tat-trakk. Dan huwa fattur ewlieni tal-aċċidenti tat-trakkijiet li jinvolvu lil utenti vulnerabbli tat-triq. L-għadd ta' vittmi jista' jitnaqqas ferm billi tittejjeb il-viżjoni diretta. Għaldaqstant, jenħtieġ li jiddaħħlu rekwiżiti biex il-viżjoni diretta tittejjeb u b'hekk tittejjeb il-viżibbiltà diretta tal-persuni bil-mixi, iċ-ċiklisti u l-utenti vulnerabbli l-oħra tat-triq mill-pożizzjoni tas-sewwieq billi jitnaqqsu kemm jista' jkun il-punti moħbija fuq in-naħa ta' quddiem u mal-ġenb is-sewwieq. Jenħtieġ li jiġu kkunsidrati l-kategoriji differenti ta' vetturi.

(23)  Il-vetturi awtomatizzati ▌kapaċi jagħtu kontribut enormi għat-tnaqqis fil-fatalitajiet fit-toroq, peress li aktar minn 90 % tal-aċċidenti tat-toroq iseħħu minħabba xi livell ta' żball uman. Ladarba l-vetturi awtomatizzati progressivament se jkunu qegħdin jieħdu l-kontroll tal-kompiti tas-sewwieq, jenħtieġ li jiġu adottati fil-livell tal-Unjoni, filwaqt li jiġi rrispettat il-prinċipju tan-newtralità tat-teknonoġija, u promossi fil-livell internazzjonali fil-qafas tad-WP.29 tan-NU/KEE, regoli armonizzati u rekwiżiti tekniċi għas-sistemi tal-vetturi awtomatizzati, inkluż fir-rigward tal-assigurazzjoni ta' sikurezza verifikabbli għat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-vetturi awtomatizzati.

(24)  Utenti tat-triq bħal persuni bil-mixi u ċiklisti, kif ukoll sewwieqa ta' vetturi mhux awtomatizzati li ma jistgħux jirċievu informazzjoni elettronika bejn vettura u oħra dwar l-imġiba ta' vettura awtomatizzata għandhom jinżammu infurmati b'mezzi konvenzjonali kif previst fir-Regolamenti tan-NU jew atti regolatorji oħrajn mill-aktar fis possibbli wara d-dħul fis-seħħ tagħhom.

(25)  Il-platooning tal-vetturi għandu l-potenzjal li jwassal għal trasport aktar sikur, aktar nadif u aktar effiċjenti fil-ġejjieni. Bi tħejjija għall-introduzzjoni tat-teknoloġija tal-platooning u l-istandards rilevanti, se jkun hemm bżonn qafas regolatorju b'regoli u proċeduri armonizzati. ▌

(26)  Il-konnettività u l-awtomatizzazzjoni tal-vetturi jżidu l-possibbiltà għal aċċess mhux awtorizzat u remot għal data fil-vetturi u modifika illegali ta' softwer bla fili; biex jitqiesu r-riskji imminenti li jirriżultaw minn dak, Regolamenti tan-NU jew atti regolatorji oħrajn dwar iċ-ċibersigurtà għandhom jiġu applikati b'mod obbligatorju mill-aktar fis possibbli wara d-dħul fis-seħħ tagħhom.

(27)  Modifiki ta' softwer jistgħu jbiddlu l-funzjonalitajiet ta' vettura b'mod sinifikanti. Għandhom jiġu stabbiliti regoli u rekwiżiti tekniċi armonizzati għal modifiki ta' softwer f'konformità mal-proċessi tal-approvazzjoni tat-tip. Għalhekk, ir-Regolamenti tan-NU jew atti regolatorji oħrajn dwar proċessi tal-aġġornament ta' softwer għandhom jiġu applikati b'mod obbligatorju mill-aktar fis possibbli wara d-dħul fis-seħħ tagħhom. Madankollu, dawk il-miżuri ta' sikurezza jenħtieġ li ma jikkompromettux l-obbligi tal-manifattur tal-vettura biex jipprovdi aċċess għal informazzjoni dijanjostika komprensiva u data fil-vettura rilevanti għat-tiswija u l-manutenzjoni ta' vettura.

(28)  Jenħtieġ li l-Unjoni tkompli tippromwovi l-iżvilupp ta' rekwiżiti tekniċi għall-istorbju tat-tajers, għar-reżistenza għad-dawrien u għall-prestazzjoni tal-aderenza tat-tajers fl-imxarrab fil-livell tan-Nazzjonijiet Uniti. Ir-raġuni hija li r-Regolament tan-NU 117 issa jinkludi dawn id-dispożizzjonijiet dettaljati. Il-proċess ta' adattament tar-rekwiżiti tat-tajers sabiex iqisu l-progress tekniku jenħtieġ li jitkompla b'mod rapidu u ambizzjuż fil-livell tan-Nazzjonijiet Uniti, b'mod partikolari biex jiġi żgurat li l-prestazzjoni tat-tajers tiġi vvalutata wkoll fi tmiem il-ħajja ta' tajer meta jkun eżawrit, kif ukoll biex titrawwem l-idea li t-tajers iridu jissodisfaw ir-rekwiżiti matul il-ħajja kollha tagħhom u ma jinbidlux qabel il-waqt. Jenħtieġ li r-rekwiżiti eżistenti fir-Regolament (KE) Nru 661/2009 dwar il-prestazzjoni tat-tajers jiġu ssostitwiti b'Regolamenti tan-NU ekwivalenti.

(29)  Sabiex tiġi żgurata l-effettività ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sabiex dan ir-Regolament jiġi ssupplimentat fir-rigward ta' rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip li jikkonċernaw sistemi ta' vetturi avvanzati u sabiex jiġi emendat l-Anness II biex iqis il-progress tekniku u l-iżviluppi regolatorji. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(14). B'mod partikolari, sabiex tkun żgurata parteċipazzjoni ndaqs fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati Membri, u li l-esperti tagħhom ikollhom aċċess b'mod sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(30)  Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li jingħataw setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(15).

(31)  Fid-dawl tal-allinjar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirreferi għall-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-qafas legali mdaħħal bit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u sabiex tkompli tiġi ssimplifikata l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-sikurezza tal-vetturi, jenħtieġ li r-Regolamenti li ġejjin jitħassru u li jeħdulhom posthom atti ta' implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament:

   ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 631/2009(16),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 406/2010(17),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 672/2010(18),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1003/2010(19),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1005/2010(20),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1008/2010(21),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1009/2010(22),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 19/2011(23),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 109/2011(24),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 458/2011(25),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/2012(26),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 130/2012(27),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 347/2012(28),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 351/2012(29),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012(30),
   ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166(31).

(32)  Billi l-approvazzjonijiet maħruġa skont ir-Regolament (KE) Nru 78/2009, ir-Regolament (KE) Nru 79/2009, ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 u l-miżuri ta' implimentazzjoni tagħhom jenħtieġ li jitqiesu ekwivalenti, sakemm ir-rekwiżiti rilevanti ma jinbidlux b'dan ir-Regolament jew sakemm jiġu mmodifikati bil-leġiżlazzjoni ta' implimentazzjoni, jenħtieġ li dispożizzjonijiet tranżizzjonali jiżguraw li tali approvazzjonijiet ma jiġux invalidati.

(33)  Fir-rigward tad-dati għaċ-ċaħda tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE, għaċ-ċaħda tar-reġistrazzjoni ta' vettura jew għall-projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq jew tad-dħul fis-servizz ta' komponenti u unitajiet tekniċi separati, jenħtieġ li dawn id-dati jiġu stipulati għal kull oġġett regolat.

(34)  Billi l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-iżgurar tal-funzjonament tajjeb tas-suq intern permezz tal-introduzzjoni ta' rekwiżiti tekniċi armonizzati dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni ambjentali tal-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, u għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jista' jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħaq dak l-għan.

(35)  Jenħtieġ li rekwiżiti tekniċi ddettaljati u proċeduri tal-ittestjar adegwati, kif ukoll dispożizzjonijiet rigward il-proċeduri uniformi u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, kif ukoll tas-sistemi, tal-komponenti u tal-unitajiet tekniċi separati tagħhom, jiġu stipulati f'atti delegati u f'atti ta' implimentazzjoni suffiċjentement minn qabel id-data ta' applikazzjoni tagħhom sabiex ikun hemm biżżejjed ħin biex il-manifatturi jadattaw għar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u għall-atti delegati u l-atti ta' implimentazzjoni adottati skontu. Xi vetturi jiġu prodotti fi kwantitajiet żgħar. Għalhekk, huwa xieraq li r-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament u l-atti delegati u l-atti ta' implimentazzjoni adottati skontu, iqisu tali vetturi jew klassijiet ta' vetturi meta tali rekwiżiti ma jkunux kompatibbli mal-użu jew mad-disinn ta' tali vetturi, jew meta l-piż addizzjonali impost minnhom ikun sproporzjonat. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament tiġi ddiferita,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT, KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti għal dawn li ġejjin:

(a)   l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi, kif ukoll ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati ddisinjati u mibnija għall-vetturi, fir-rigward tal-karatteristiċi u s-sikurezza ġenerali tagħhom, kif ukoll fir-rigward tal-protezzjoni u tas-sikurezza tal-okkupanti tal-vettura u tal-utenti vulnerabbli tat-triq;

(b)   l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi, fir-rigward ta' sistemi għall-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers, rigward is-sikurezza tagħhom, l-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, u l-emissjonijiet tas-CO2; u

(c)   l-approvazzjoni tat-tip ta' tajers maħdumin ġodda, fir-rigward tas-sikurezza u l-prestazzjoni ambjentali tagħhom.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament japplika għall-vetturi tal-kategoriji M, N u O, kif definiti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2018/858, kif ukoll għas-sistemi, għall-komponenti u għall-unitajiet tekniċi separati ddisinjati u mibnija għal tali vetturi, soġġett għall-Artikoli minn 4 sa 11 ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2018/858.

Barra minn hekk, għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  "utent vulnerabbli tat-triq" tfisser utenti tat-triq mingħajr mutur, b'mod partikolari, iċ-ċiklisti jew persuni bil-mixi, kif ukoll utenti ta' vetturi motorizzati b'żewġ roti;

(2)  "sistema għal monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers" tfisser sistema, installata f'vettura, li tista' tivvaluta l-pressjoni tat-tajers jew il-varjazzjoni tal-pressjoni maż-żmien, u tibgħat informazzjoni korrispondenti lill-utent waqt li l-vettura tkun imqabbda;

(3)  "assistenza intelliġenti tal-veloċità" tfisser sistema biex tgħin lis-sewwieq iżomm il-veloċità xierqa għall-ambjent tat-triq, billi tagħtih feedback dedikat u xieraq;

(4)  "faċilitazzjoni għall-installazzjoni tat-tagħmir li jidentifika l-użu tal-alkoħol" tfisser interfaċċa standardizzata li tiffaċilita l-installazzjoni ta' tagħmir ta' wara l-bejgħ li jidentifika l-użu tal-alkoħol fil-vetturi bil-mutur;

(5)  "twissija tal-ħedla u tal-attenzjoni tas-sewwieq" tfisser sistema li tivvaluta l-viġilanza tas-sewwieq permezz ta' analiżi tas-sistemi tal-vettura, u li twissi lis-sewwieq jekk ikun meħtieġ;

(6)  "twissija avvanzata tad-distrazzjoni tas-sewwieq" tfisser sistema li taf tassisti lis-sewwieq jibqa' attent għas-sitwazzjoni tat-traffiku, u li twissi lis-sewwieq jekk ikun distratt;

(7)  "sinjal ta' waqfien ta' emerġenza" tfisser funzjoni ta' sinjalizzazzjoni biex tindika lill-utenti l-oħra tat-triq wara l-vettura, li qiegħda tiġi applikata forza qawwija ta' trażżin fuq il-vettura relattivament għall-kundizzjonijiet prevalenti tat-triq;

(8)  "detezzjoni tal-irriversjar" tfisser ▌sistema ▌biex is-sewwieq ikun konxju tan-nies u tal-oġġetti li jinsabu wara l-vettura, bl-għan ewlieni li jiġi evitat il-ħbit waqt l-irriversjar;

(9)  "sistema ta' indikazzjoni ta' ħruġ mill-karreġġata" tfisser sistema li tavża lis-sewwieq li l-vettura tkun ħierġa 'l barra mill-karreġġata li fiha tkun qed tivvjaġġa;

(10)  "sistema avvanzata ta' bbrejkjar ta' emerġenza" tfisser sistema li tista' tidentifika awtomatikament ħabta potenzjali, u tattiva s-sistema tal-ibbrejkjar tal-vettura biex tnaqqas il-veloċità tal-vettura biex tevita jew ittaffi ħabta;

(11)  "sistema ta' emerġenza kontra l-ħruġ mill-karreġġata" tfisser sistema li tassisti lis-sewwieq f'li jżomm pożizzjoni sikura tal-vettura fir-rigward tal-konfini tal-karreġġata jew tat-triq, tal-anqas meta jsir ħruġ mill-karreġġata jew ikun appik li jsir u ħabta tkun imminenti;

(12)  "swiċċ ta' kontroll prinċipali tal-vettura" tfisser it-tagħmir li permezz tiegħu s-sistema elettronika abbord il-vettura tgħaddi mill-modalità mitfija, bħal fil-każ fejn vettura tkun ipparkjata mingħajr il-preżenza tas-sewwieq, għall-modalità ta' tħaddim normali;

(13)  "reġistratur tad-data f'każ ta' avveniment" tfisser sistema bl-għan uniku li tirreġistra u taħżen parametri u informazzjoni kritiċi marbutin mal-ħbit ftit qabel, matul u immedjatament wara ħabta;

(14)  "sistema ta' protezzjoni frontali" tfisser struttura jew strutturi separata/i, bħal bullbar jew bumper supplimentari, li b'żieda mal-bumper oriġinali tal-vettura tkun maħsuba biex tipproteġi l-wiċċ estern tal-vettura mill-ħsara f'każ ta' ħabta ma' oġġett, bl-eċċezzjoni ta' strutturi li jkollhom massa ta' inqas minn 0,5 kg, maħsubin biex jipproteġu biss il-fanali tal-vettura;

(15)  "bumper" tfisser kwalunkwe struttura fuq quddiem, fin-naħa t'isfel jew fuq barra ta' vettura, inkluż tagħmir imwaħħal magħha, maħsuba biex tipproteġi lill-vettura meta tkun involuta f'ħabta frontali b'veloċità baxxa ma' vettura oħra; madankollu, ma tinkludi ebda sistema ta' protezzjoni frontali;

(16)  "vettura li taħdem bl-idroġenu" tfisser kwalunkwe vettura bil-mutur li tuża l-idroġenu bħala fjuwil għall-propulsjoni tal-vettura;

(17)  "sistema tal-idroġenu" tfisser assemblaġġ ta' komponenti tal-idroġenu u parts ta' konnessjoni installati f'vettura li taħdem bl-idroġenu, għajr is-sistema ta' propulsjoni li taħdem bl-idroġenu jew l-unità ta' potenza awżiljarja;

(18)  "sistema ta' propulsjoni li taħdem bl-idroġenu" tfisser konvertitur tal-enerġija użat għall-propulsjoni tal-vettura;

(19)  "komponent tal-idroġenu" tfisser kontenituri tal-idroġenu u l-parts kollha l-oħra tal-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu li jkunu f'kuntatt dirett mal-idroġenu jew li jiffurmaw parti minn sistema tal-idroġenu;

(20)  "kontenitur tal-idroġenu" tfisser il-komponent fi ħdan is-sistema tal-idroġenu li jaħżen il-volum ewlieni tal-fjuwil tal-idroġenu;

(21)  "vettura awtomatizzata" tfisser vettura bil-mutur ddisinjata u mibnija biex timxi b'mod awtonomu għal ċerti perjodi ta' żmien mingħajr superviżjoni ▌kontinwa mis-sewwieq, iżda fejn l-intervent tas-sewwieq xorta jkun mistenni jew meħtieġ;

(22)  "vettura awtomatizzata kompletament" tfisser vettura bil-mutur iddisinjata u mibnija biex timxi b'mod awtonomu mingħajr superviżjoni minn sewwieq;

(23)  "sistema ta' monitoraġġ tad-disponibbiltà tas-sewwieq" tfisser sistema li tevalwa jekk is-sewwieq jinsabx f'pożizzjoni li jieħu l-kontroll tal-funzjoni tas-sewqan minn vettura awtomatizzata f'sitwazzjonijiet partikolari, fejn ikun xieraq;

(24)  "platooning tal-vetturi" tfisser il-konnessjoni ta' żewġ vetturi jew aktar f'konvoj bl-użu ta' teknoloġija tal-konnettività u sistemi ta' appoġġ għas-sewqan awtomatizzat li jippermettu lill-vetturi jżommu awtomatikament distanza mill-qrib stabbilita bejn xulxin meta jkunu konnessi għal ċerti partijiet ta' vjaġġ, u jadattaw għal bidliet fil-moviment tal-vettura fuq quddiem bi ftit jew ebda azzjoni min-naħa tas-sewwieqa;

(25)  "massa massima" tfisser il-massa massima mgħobbija teknikament permissibbli kif iddikjarata mill-manifattur;

(26)  "pilastru-A" tfisser l-appoġġ tas-saqaf l-aktar 'il quddiem u l-aktar 'il barra, li jestendi mix-xażì sas-saqaf tal-vettura.

KAPITOLU II

OBBLIGI ĠENERALI TAL-MANIFATTURI

Artikolu 4

Obbligi ġenerali u rekwiżiti tekniċi

1.  Il-manifatturi għandhom jiddemostraw li l-vetturi kollha ġodda li jitqiegħdu fis-suq, jiġi rreġistrati jew jidħlu fis-servizz, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati kollha ġodda li jitqiegħdu fis-suq jew jidħlu fis-servizz, ikunu approvati għat-tip skont ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u tal-atti delegati u l-atti ta' implimentazzjoni adottati skontu.

2.  L-approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolamenti tan-NU elenkati fl-Anness I għandha titqies bħala approvazzjoni tat-tip tal-UE skont ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u l-atti delegati u l-atti ta' implimentazzjoni adottati skontu.

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 12 biex temenda l-Anness I sabiex iqis il-progress tekniku u l-iżviluppi regolatorji billi jiddaħħlu u jiġu aġġornati referenzi għar-Regolamenti tan-NU, u s-serje ta' emendi rilevanti, li japplikaw b'mod obbligatorju.

4.  Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-vetturi jiġu ddisinjati, mibnija u armati b'mod li jiġi minimizzat ir-riskju ta' korriment għall-okkupanti tal-vettura u għall-utenti vulnerabbli tat-triq.

5.  Il-manifatturi għandhom jiżguraw ukoll li l-vetturi, is-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati jikkonformaw mar-rekwiżiti applikabbli elenkati fl-Anness II, b'effett mid-dati speċifikati fl-istess Anness, u bir-rekwiżiti tekniċi u l-proċeduri tal-ittestjar iddettaljati stipulati fl-atti delegati u bi proċeduri uniformi u speċifikazzjonijiet tekniċi stabbiliti fl-atti ta' implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, inkluż ir-rekwiżiti marbutin ma' dawn li ġejjin:

(a)  is-sistemi ta' trażżin, it-testijiet tal-ħbit, l-integrità tas-sistema tal-fjuwil, u s-sikurezza elettrika b'vultaġġ għoli;

(b)  l-utenti vulnerabbli tat-triq, il-viżjoni u l-viżibbiltà;

(c)  ix-xażì tal-vettura, l-ibbrejkjar, it-tajers u l-istering;

(d)  l-istrumenti abbord, is-sistema elettrika, id-dwal tal-vettura, u l-protezzjoni kontra l-użu mhux awtorizzat, inkluż l-attakki ċibernetiċi;

(e)  l-imġiba tas-sewwieq u tas-sistema;

(f)  il-kostruzzjoni ġenerali u l-karatteristiċi tal-vettura;

6.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 12 biex temenda l-Anness II sabiex iqis il-progress tekniku u l-iżviluppi regolatorji, b'mod partikolari b'rabta mal-kwistjonijiet elenkati fil-punti minn (a) sa (f) tal-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu kif ukoll dawk imsemmija fil-punti (a) sa (g) tal-Artikolu 6(1), l-Artikolu 7(2), (3), (4) u (5), l-Artikolu 9(2), (3) u (5) u l-Artikolu 11(1), u bil-għan li jiġi żgurat livell għoli ta' sikurezza ġenerali tal-vetturi, tas-sistemi, tal-komponenti u tal-unitajiet tekniċi separati, kif ukoll livell għoli ta' protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi u tal-utenti vulnerabbli tat-triq, billi jiġu introdotti u aġġornati referenza għar-Regolamenti tan-NU, kif ukoll għal atti delegati u ta' implimentazzjoni.

7.  Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet dwar proċeduri uniformi u speċifikazzjonijiet tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati fir-rigward tar-rekwiżiti elenkati fl-Anness II.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13(2). Għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 15-il xahar qabel id-dati rilevanti speċifikati fl-Anness II.

Artikolu 5

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar is-sistemi għall-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers, u dwar it-tajers

1.  Il-vetturi għandhom ikunu mgħammra b'sistema għall-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers li tkun preċiża u li tkun kapaċi tagħti twissija fil-vettura lis-sewwieq meta jsir telf ta' pressjoni f'tajer ▌ f'firxa wiesgħa ta' kundizzjonijiet tat-triq u ambjentali.

2.  Is-sistemi għall-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers għandhom ikunu ddisinjati biex jevitaw ir-risettjar jew ir-rikalibrazzjoni meta jkun hemm pressjoni baxxa tat-tajers.

3.  It-tajers kollha mqiegħda fis-suq għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-sikurezza u tal-prestazzjoni ambjentali stipulati fl-atti regolatorji rispettivi elenkati fl-Anness II.

4.  Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet dwar proċeduri uniformi u speċifikazzjonijiet tekniċi:

(a)  għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi fir-rigward tas-sistemi tagħhom għall-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers;

(b)  għall-approvazzjoni tat-tip ta' tajers, inkluż speċifikazzjonijiet tekniċi dwar l-installazzjoni tagħhom.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13(2). Għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 15-il xahar qabel id-dati rilevanti speċifikati fl-Anness II.

Artikolu 6

Sistemi avvanzati tal-vetturi għall-kategoriji kollha ta' vetturi bil-mutur

1.  Il-vetturi bil-mutur għandhom ikunu mgħammra bis-sistemi avvanzati tal-vetturi li ġejjin:

(a)  assistenza intelliġenti tal-veloċità;

(b)  faċilitazzjoni għall-installazzjoni tat-tagħmir li jidentifika l-użu tal-alkoħol;

(c)  twissija tal-ħedla u tal-attenzjoni tas-sewwieq;

(d)  twissija avvanzata tad-distrazzjoni tas-sewwieq;

(e)  sinjal ta' waqfien ta' emerġenza;

(f)  detezzjoni tal-irriversjar;

(g)  reġistratur tad-data f'każ ta' avveniment.

2.  Is-sistemi ta' assistenza intelliġenti tal-veloċità għandu jkollhom l-ispeċifikazzjonijiet minimi li ġejjin:

(a)  għandu jkun possibbli li s-sewwieq ikun konxju permezz tal-kontroll tal-aċċelleratur, jew feedback dedikat u xieraq, li ntlaħaq ▌il-limitu tal-veloċità applikabbli;

(b)  għandu jkun possibbli li s-sistema tintefa. Xorta waħda tista' tingħata informazzjoni dwar il-limitu tal-veloċità , u s-sistema ta' assistenza intelliġenti tal-veloċità għandha tkun f'modalità ta' tħaddim normali ma' kull attivazzjoni tas-swiċċ ta' kontroll prinċipali tal-vettura;

(c)  il-feedback dedikat u xieraq għandu jkun ibbażat fuq informazzjoni dwar il-limitu tal-veloċità miksuba mill-osservazzjoni tat-tabelli u s-sinjali tat-triq, abbażi ta' sinjali tal-infrastruttura jew data ta' mappa elettronika, jew it-tnejn f'daqqa, magħmula disponibbli fil-vettura;

(d)  ma għandiex taffettwa l-possibbiltà li s-sewwieqa jaqbżu l-veloċità tal-vettura ▌magħżula mis-sistema ▌;

(e)  il-miri ta' prestazzjoni tagħha għandhom jiġu stabbiliti sabiex tiġi evitata jew minimizzata r-rata ta' żball f'kundizzjonijiet reali tas-sewqan.

3.  Is-sistemi tat-twissija tal-ħedla u tad-distrazzjoni tas-sewwieq u s-sistemi avvanzati tat-twissija tad-distrazzjoni tas-sewwieq għandhom ikunu ddisinjati b'tali mod li dawk is-sistemi ma jirreġistrawx kontinwament jew jaħżnu data għajr dik li hija meħtieġa għall-finijiet li hi ġiet miġbura jew ipproċessata fi ħdan is-sistema ta' ċirkwit magħluq. Barra minn hekk, dik id-data m'għandha tkun aċċessibbli jew disponibbli għal parti terza fl-ebda ħin u għandha titħassar minnufih wara l-ipproċessar. Dawk is-sistemi għandhom ikunu ddisinjati wkoll biex jevitaw trikkib u ma għandhomx iġiegħlu lis-sewwieq separatament u fl-istess ħin jew b'mod konfuż f'każ li azzjoni waħda tiskatta ż-żewġ sistemi.

4.  Ir-reġistraturi tad-data f'każ ta' avveniment għandhom jissodisfaw, b'mod partikolari, ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)  id-data li huma kapaċi jirreġistraw u jaħżnu dwar il-perjodu ta' ftit qabel, matul u immedjatament wara ħabta għandha tinkludi l-veloċità, l-ibbrejkjar, il-pożizzjoni u l-inklinazzjoni tal-vettura fit-triq, l-istat u r-rata ta' attivazzjoni tas-sistemi kollha ta' sikurezza tagħha, is-sistema eCall immuntata fil-vettura bbażata fuq is-servizz 112, l-attivazzjoni tal-brejk u kull parametru ta' input ieħor rilevanti tas-sistemi abbord attivi ta' sikurezza u għall-evitar tal-aċċidenti, b'livell għoli ta' preċiżjoni u sopravivenza żgurata tad-data;

(b)  ma għandux ikun possibbli li t-tagħmir jiġi diżattivat;

(c)  il-mod kif inhuma kapaċi jirreġistraw u jaħżnu d-data għandu jkun tali li:

(i)  joperaw fuq sistema ta' ċirkwit magħluq;

(ii)  id-data miġbura hija anonimizzata u protetta kontra l-manipulazzjoni u l-użu ħażin;

(iii)  jistgħu jiġu identifikati t-tip, il-verżjoni u l-varjant preċiżi tal-vettura, u s-sistemi attivi ta' sikurezza u ta' evitar ta' aċċidenti installati fuq il-vettura;

(d)  id-data tista' ssir disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali, abbażi tad-dritt tal-Unjoni jew nazzjonali biss għall-fini tar-riċerka u l-analiżi tal-aċċidenti, inkluż għall-finijiet tal-approvazzjoni tat-tip ta' sistemi u komponenti u f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/679, fuq interfaċċa standardizzata.

5.  Reġistratur tad-data f'każ ta' avveniment m'għandux ikun kapaċi jirreġistra u jaħżen l-aħħar erba' ċifri tas-sezzjoni tal-indikatur tal-vettura tan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura, jew ebda informazzjoni oħra li tista' tippermetti li l-vettura individwali nfisha, sidha jew id-detentur tagħha, jiġu identifikati.

6.  Il-Kummissjoni għandha ▌tadotta atti delegati skont l-Artikolu 12 li jissupplimentaw dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli ddettaljati dwar il-proċeduri tal-ittestjar speċifiċi u r-rekwiżiti tekniċi għal dawn li ġejjin:

(a)  l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi fir-rigward tas-sistemi avvanzati tal-vetturi elenkati fil-paragrafu 1;

(b)  l-approvazzjoni tat-tip tas-sistemi avvanzati tal-vetturi elenkati fil-punti (a), (f) u (g) tal-paragrafu 1 bħala unitajiet tekniċi separati.

Dawk l-atti delegati għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 15-il xahar qabel id-dati rilevanti speċifikati fl-Anness II.

Artikolu 7

Rekwiżiti speċifiċi marbutin mal-vetturi tal-passiġġieri u mal-vetturi kummerċjali ħfief

1.  Minbarra r-rekwiżiti l-oħra ta' dan ir-Regolament u l-atti delegati u l-atti ta' implimentazzjoni adottati skontu li japplikaw ukoll għall-vetturi tal-kategoriji M1 u N1, il-vetturi ta' dawk il-kategoriji għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi minn 2 sa 5 u fl-atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-paragrafu 6.

2.  Il-vetturi tal-kategoriji M1 u N1 għandhom ikunu mgħammra b'sistemi avvanzati ta' bbrejkjar ta' emerġenza, li jiġu installati f'żewġ fażijiet, u jipprevedu:

(a)  fl-ewwel fażi, id-detezzjoni tal-ostakli u tal-vetturi mixjin ▌li jinsabu quddiem il-vettura bil-mutur;

(b)  fit-tieni fażi, il-kapaċità tad-detezzjoni titwessa' biex tinkludi wkoll lill-persuni bil-mixi u liċ-ċiklisti li jinsabu quddiem il-vettura bil-mutur.

3.  Il-vetturi tal-kategoriji M1 u N1 għandhom ikunu mgħammra b'sistema ta' emerġenza kontra l-ħruġ mill-karreġġata.

4.  B'mod partikolari, is-sistemi avvanzati ta' bbrejkjar ta' emerġenza u s-sistemi ta' emerġenza kontra l-ħruġ mill-karreġġata għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)  għandu jkun possibbli li s-sistemi jintfew biss waħda waħda ▌permezz ta' sekwenza ▌ta' azzjonijiet li għandhom isiru mis-sewwieq;

(b)  ma' kull attivazzjoni tal-iswiċċ ta' kontroll prinċipali tal-vettura, is-sistemi għandhom ikunu fil-modalità tat-tħaddim normali;

(c)  għandu jkun possibbli li t-twissijiet akustiċi jitwaqqfu faċilment, iżda din l-azzjoni ma għandhiex twaqqaf fl-istess ħin funzjonijiet oħrajn tas-sistema minbarra t-twissijiet akustiċi;

(d)  għandu jkun possibbli li s-sewwieq jieħu l-kontroll fuq is-sistemi.

5.  Il-vetturi tal-kategoriji M1 u N1 għandhom ikunu ddisinjati u kostrutti b'mod li jipprevedu żona mkabbra ta' protezzjoni f'każ ta' impatt fuq ir-ras, bil-għan li tissaħħaħ il-protezzjoni tal-utenti vulnerabbli tat-triq u li jittaffa l-korriment potenzjali tagħhom f'każ ta' ħabta.

6.  Il-Kummissjoni għandha permezz ta' atti ta' implimentazzjoni tadotta dispożizzjonijiet rigward proċeduri uniformi u speċifikazzjonijiet tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi fir-rigward tar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi minn 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13(2). Għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 15-il xahar qabel id-dati rilevanti speċifikati fl-Anness II.

Artikolu 8

Sistemi ta' protezzjoni frontali għall-vetturi tal-passiġġieri u għall-vetturi kummerċjali ħfief

1.  Is-sistemi ta' protezzjoni frontali, jew installati bħala tagħmir oriġinali fil-vetturi tal-kategoriji M1 u N1, jew inkella mqiegħda fis-suq bħala unitajiet tekniċi separati għal tali vetturi, għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 2 ▌u mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stabbiliti fl-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ▌.

2.  Is-sistemi ta' protezzjoni frontali li jitqiegħdu fis-suq bħala unitajiet tekniċi separati għandhom ikunu akkumpanjati minn lista ddettaljata ta' tipi, varjanti u verżjonijiet ta' vetturi li għalihom is-sistema ta' protezzjoni frontali hija approvata għat-tip, kif ukoll minn struzzjonijiet ċari ta' installazzjoni.

3.  Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta dispożizzjonijiet rigward proċeduri uniformi u speċifikazzjonijiet tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip tas-sistemi ta' protezzjoni frontali msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, inkluż speċifikazzjonijiet tekniċi dwar il-kostruzzjoni u l-installazzjoni tagħhom.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13(2). Għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 15-il xahar qabel id-dati rilevanti speċifikati fl-Anness II.

Artikolu 9

Rekwiżiti speċifiċi għax-xarabanks u għat-trakkijiet

1.  Minbarra r-rekwiżiti l-oħra ta' dan ir-Regolament u l-atti delegati u l-atti ta' implimentazzjoni adottati skontu li japplikaw ukoll għall-vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3, il-vetturi ta' dawk il-kategoriji għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi minn 2 sa 5 u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stabbiliti fl-atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-paragrafu 7. Il-vetturi tal-kategoriji M2 u M3 għandhom jissodisfaw ukoll ir-rekwiżiti stabbilit fil-paragrafu 6.

2.  Il-vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3 għandhom ikunu mgħammra b'sistema ta' twissija kontra l-ħruġ mill-karreġġata u sistema avvanzata ta' bbrejkjar ta' emerġenza, li jkunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-paragrafu 7.

3.  Il-vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3 għandhom ikunu mgħammra b'sistemi avvanzati għad-detezzjoni ta' persuni bil-mixi u ċiklisti li jinsabu qrib ħafna tal-parti ta' quddiem jew tal-ġenb tal-vetturi, u dawn is-sistemi għandhom jagħtu twissija jew jevitaw il-ħbit ma' tali utenti vulnerabbli tat-triq.

4.  Fir-rigward tas-sistemi msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu, għandhom jissodisfaw b'mod partikolari r-rekwiżiti li ġejjin:

(a)  għandu jkun possibbli li s-sistemi jintfew biss waħda waħda ▌permezz ta' sekwenza ▌ta' azzjonijiet li għandhom isiru mis-sewwieq;

(b)  għandu jkun possibbli li s-sewwieq jieħu l-kontroll fuq is-sistemi;

(c)  ma' kull attivazzjoni tal-iswiċċ ta' kontroll prinċipali tal-vettura, is-sistemi għandhom ikunu fil-modalità tat-tħaddim normali;

(d)  għandu jkun possibbli li t-twissijiet akustiċi jitwaqqfu faċilment, iżda din l-azzjoni ma għandhiex twaqqaf fl-istess ħin funzjonijiet oħrajn tas-sistema minbarra t-twissijiet akustiċi;

5.  Il-vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3 għandhom ikunu ddisinjati u kostrutti sabiex itejbu l-viżibbiltà diretta tal-utenti vulnerabbli tat-triq mis-sit tas-sewwieq, billi jitnaqqsu kemm jista' jkun il-punti moħbija quddiem u maġenb is-sewwieq, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tad-diversi kategoriji ta' vetturi.

6.  Il-vetturi tal-kategoriji M2 u M3 b'kapaċità ta' iktar minn 22 passiġġier minbarra x-xufier, u li huma kostrutti b'żoni għal passiġġieri bilwieqfa biex jippermettu l-moviment frekwenti tal-passiġġieri, għandhom ikunu ddisinjati u kostrutti b'mod li jkunu aċċessibbli għall-persuni b'mobbiltà mnaqqsa, inkluż l-utenti tas-siġġijiet tar-roti.

7.  Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni , tadotta dispożizzjonijiet dwar proċeduri uniformi u speċifikazzjonijiet tekniċi għal:

(a)  l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi fir-rigward tar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi minn 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu;

(b)  l-approvazzjoni tat-tip tas-sistemi msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu bħala unitajiet tekniċi separati.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13(2).

Meta dawk l-atti ta' implimentazzjoni jirrigwardaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu, għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 15-il xahar qabel id-dati rilevanti speċifikati fl-Anness II.

Meta dawk l-atti ta' implimentazzjoni jirrigwardaw ir-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu, għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 36 xahar qabel id-dati rilevanti speċifikati fl-Anness II.

Artikolu 10

Rekwiżiti speċifiċi marbutin mal-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu

1.  Minbarra r-rekwiżiti l-oħra ta' dan ir-Regolament u l-atti delegati u l-atti ta' implimentazzjoni adottati skontu li japplikaw ukoll għall-vetturi tal-kategoriji M u N, il-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu ta' dawk il-kategoriji, is-sistemi tal-idroġenu tagħhom u l-komponenti ta' tali sistemi għandhom jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stabbiliti ▌fl-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ▌.

2.  Il-manifatturi għandhom jiżguraw li s-sistemi tal-idroġenu u l-komponenti tal-idroġenu jiġu installati skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stipulati fl-atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-paragrafu 3. Barra minn hekk, il-manifatturi għandhom jagħmlu disponibbli, jekk meħtieġ, informazzjoni għall-finijiet tal-ispezzjoni tas-sistemi u tal-komponenti tal-idroġenu matul il-ħajja operattiva tal-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu.

3.  Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni tadotta dispożizzjonijiet rigward proċeduri uniformi u speċifikazzjonijiet tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu fir-rigward tas-sistemi tal-idroġenu tagħhom, inklużi l-kompatibbiltà mal-materjali u r-reċipjent tal-alimentazzjoni tal-fjuwil, kif ukoll għall-approvazzjoni tat-tip tal-komponenti tal-idroġenu, inkluż rekwiżiti għall-installazzjoni tagħhom.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13(2). Għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 15-il xahar qabel id-dati rilevanti speċifikati fl-Anness II.

Artikolu 11

Rekwiżiti speċifiċi marbutin mal-vetturi awtomatizzati u vetturi kompletament awtomatizzati

1.  Minbarra r-rekwiżiti l-oħra ta' dan ir-Regolament u l-atti delegati u l-atti ta' implimentazzjoni adottati skontu li japplikaw ukoll għall-vetturi tal-kategoriji rispettivi, il-vetturi awtomatizzati u l-vetturi kompletament awtomatizzati għandhom jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stabbiliti fl-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, fir-rigward ta' dawn li ġejjin:

(a)  sistemi li jieħdu l-kontroll tal-vettura flok is-sewwieq, inkluż is-sinjalar, l-istering, l-aċċellerazzjoni u l-ibbrejkjar;

(b)  sistemi li jipprovdu l-vettura b'informazzjoni f'ħin reali dwar il-qagħda tal-vettura u l-madwar;

(c)  sistemi għall-monitoraġġ tad-disponibbiltà tas-sewwieq;

(d)  reġistraturi tad-data f'każ ta' avveniment għall-vetturi awtomatizzati;

(e)  format armonizzat għall-iskambju ta' data, pereżempju għall-platooning ta' vetturi ta' ditti differenti;

(f)  sistemi biex jipprovdu informazzjoni dwar is-sikurezza lill-utenti l-oħra tat-triq.

2.  Is-sistema għall-monitoraġġ tad-disponibbiltà tas-sewwieq imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 m'għandhiex tapplika għal vetturi kompletament awtomatizzati.

3.  ▌Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni tadotta dispożizzjonijiet rigward proċeduri uniformi u speċifikazzjonijiet tekniċi għas-sistemi u elementi oħra elenkati fil-punti minn (a) sa (f) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, kif ukoll ▌għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi awtomatizzati u tal-vetturi kompletament awtomatizzati fir-rigward ta' dawk is-sistemi sabiex jiġi żgurat it-tħaddim sikur ta' vetturi awtomatizzati u kompletament awtomatizzati fit-toroq pubbliċi.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13(2).

KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 12

Eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikoli 4(3), 4(6) u 6(6) ▌għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn ... [▌id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħat mhux iktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħat għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.  Id-delega ta' setgħat imsemmija fl-Artikoli 4(3), 4(6) u 6(6) ▌jistgħu jiġu rrevokati fi kwalunkwe waqt mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikoli 4(3), 4(6) u 6(6) ▌għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 13

Proċedura ta' kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Tekniku – Vetturi bil-Mutur (TCMV). Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Meta l-kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni m'għandhiex tadotta l-abbozz tal-att ta' implimentazzjoni, u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 14

Rieżami u rappurtar

1.  Sa ... [ħames snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] u kull ħames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tressaq rapport ta' evalwazzjoni quddiem il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-kisbiet tal-miżuri u s-sistemi relatati mas-sikurezza, inklużi r-rati ta' penetrazzjoni tagħhom u l-konvenjenza għall-utent. Il-Kummissjoni għandha tinvestiga jekk dawn il-miżuri u s-sistemi jaġixxux kif maħsub minn dan ir-Regolament. Fejn ikun xieraq, dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn rakkomandazzjonijiet, inkluża proposta leġiżlattiva biex jiġu emendati r-rekwiżiti fir-rigward tas-sikurezza ġenerali u l-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi u tal-utenti vulnerabbli tat-triq, sabiex jitnaqqsu jew jiġu eliminati l-aċċidenti u l-korrimenti fit-trasport bit-triq.

B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-affidabbiltà u l-effiċjenza ta' sistemi ġodda ta' assistenza intelliġenti tal-veloċità u r-rata ta' preċiżjoni u ta' żball ta' sistemi bħal dawn f'kundizzjonijiet ta' sewqan reali. Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva.

2.  Sal-31 ta' Jannar ta' kull sena, għas-sena preċedenti, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport ta' progress dwar l-attivitajiet tal-Forum Dinji għall-Armonizzazzjoni tar-Regolamenti tal-Vetturi (WP.29) tan-NU/KEE dwar il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-istandards tas-sikurezza tal-vetturi fir-rigward tar-rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 5 sa 11 u dwar il-pożizzjoni tal-Unjoni relatata ma' dawn il-kwistjonijiet.

Artikolu 15

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1.  Dan ir-Regolament ma għandu jinvalida l-ebda approvazzjoni tat-tip tal-UE mogħtija lil vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati, li jkunu ngħataw skont ir-Regolament (KE) Nru 78/2009, ir-Regolament (KE) Nru 79/2009, ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 u l-miżuri ta' implimentazzjoni tagħhom, sa ... [▌id-data eżatt qabel dik tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], għajr jekk ir-rekwiżiti rilevanti li japplikaw għal tali vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati jkunu ġew immodifikati, jew jekk ikunu żdiedu rekwiżiti ġodda minn dan ir-Regolament u l-atti delegati adottati skontu, kif inhu speċifikat iktar fl-atti ta' implimentazzjoni adottati skont dan ir-Regolament.

2.  L-awtoritajiet tal-approvazzjoni għandhom ikomplu jagħtu estensjonijiet tal-approvazzjonijiet tat-tip imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

3.  B'deroga minn dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom ikomplu jippermettu, sad-dati speċifikati fl-Anness IV, ir-reġistrazzjoni ta' vetturi, kif ukoll il-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' komponenti, li mhumiex konformi mar-rekwiżiti tar-Regolamenti tan-NU rispettivi elenkati f'dak l-Anness.

Artikolu 16

Dati tal-implimentazzjoni

Fir-rigward tal-vetturi, tas-sistemi, tal-komponenti u tal-unitajiet tekniċi separati, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom:

(a)  b'seħħ mid-dati speċifikati fl-Anness II, għal rekwiżit partikolari, jiċħdu, għal raġunijiet marbutin ma' dak ir-rekwiżit, l-għoti ta' approvazzjoni tat-tip tal-UE jew nazzjonali fir-rigward ta' tipi ġodda ta' vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u tal-atti delegati u l-atti ta' implimentazzjoni adottati skontu;

(b)  b'seħħ mid-dati speċifikati fl-Anness II, għal rekwiżit partikolari, iqisu, għal raġunijiet marbutin ma' dak ir-rekwiżiti, ċertifikati tal-konformità fir-rigward ta' vetturi ġodda bħala mhux validi iktar għall-finijiet tal-Artikolu 48 tar-Regolament (UE) 2018/858, u jipprojbixxu r-reġistrazzjoni ta' tali vetturi li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u tal-atti delegati u l-atti ta' implimentazzjoni adottati skontu;

(c)  b'seħħ mid-dati speċifikati fl-Anness II, għal rekwiżit partikolari, jipprojbixxu, għal raġunijiet marbutin ma' dak ir-rekwiżit, it-tqegħid fis-suq jew id-dħul fis-servizz ta' komponenti u ta' unitajiet tekniċi separati, fejn dawn ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament u tal-atti delegati u l-atti ta' implimentazzjoni adottati skontu.

Artikolu 17

Emendi fir-Regolament (UE) 2018/858

L-Anness II tar-Regolament (UE) 2018/858 huwa emendat skont l-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 18

Tħassir

1.  Ir-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru 79/2009, (KE) Nru 631/2009 u (KE) Nru 661/2009, u r-Regolamenti (UE) Nru 406/2010, (UE) Nru 672/2010, (UE) Nru 1003/2010, (UE) Nru 1005/2010, (UE) Nru 1008/2010, (UE) Nru 1009/2010, (UE) Nru 19/2011, (UE) Nru 109/2011, (UE) Nru 458/2011, (UE) Nru 65/2012, (UE) Nru 130/2012, (UE) Nru 347/2012, (UE) Nru 351/2012, (UE) Nru 1230/2012 u (UE) Nru 2015/166 huma b'dan imħassra, b'seħħ mid-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2.  Ir-referenzi għar-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru 79/2009 u (KE) Nru 661/2009 għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 19

Dħul fis-seħħ u data tal-applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika minn ... [30 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Madankollu, l-Artikolu 4(3), l-Artikolu 4(6), l-Artikolu 4(7), l-Artikolu 5(4), l-Artikolu 6(6), l-Artikolu 7(6), l-Artikolu 8(3), l-Artikolu 9(7), l-Artikolu 10(3), l-Artikolu 11(3), l-Artikolu 12 u l-Artikolu 13 għandhom japplikaw minn... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi …,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

 

Lista tar-Regolamenti tan-NU msemmija fl-Artikolu 4(2)

Nru tar-Regolament

Suġġett

Serje ta' emendi ppubblikati fil-ĠU

Referenza tal-ĠU

Ambitu kopert bir-Regolament tan-NU

1

Fanali ta' quddiem li jitfgħu raġġ ta' dawl baxx u/jew raġġ ta' dawl tas-sewqan asimmetriku mgħammra b'bozoz bil-filament tal-kategorija R2 u/jew HS1

Serje ta' emendi 02

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 1

M, N (a)

3

Tagħmir retroriflettiv għall-vetturi bil-mutur

Serje ta' emendi 02

ĠU L 323, 6.12.2011, p. 1

M, N, O

4

Illuminazzjoni tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' wara għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 7

M, N, O

6

Indikaturi tad-direzzjoni għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom

Serje ta' emendi 01

ĠU L 213, 18.7.2014, p. 1.

M, N, O

7

Fanali ta' quddiem u ta' wara (ta' mal-ġnub), fanali tal-waqfien u fanali li jimmarkaw il-kontorn tat-tarf għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom

Serje ta' emendi 02

ĠU L 285, 30.9.2014, p. 1.

M, N, O

8

Fanali ta' quddiem tal-vetturi bil-mutur (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 u/jew H11)

Serje ta' emendi 05, Rettifika 1 għar-Reviżjoni 4

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 71

M, N (a)

10

Kompatibbiltà elettromanjetika

Serje ta' emendi 05

ĠU L 41, 17.2.2017, p. 1

M, N, O

11

Lukketti tal-bibien u komponenti għaż-żamma tal-bibien

Serje ta' emendi 03

ĠU L 120, 13.5.2010, p. 1

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M1, N1

12

Protezzjoni tas-sewwieq kontra l-mekkaniżmu tal-istering f'każ ta' impatt

Serje ta' emendi 04

ĠU L 89, 27.3.2013, p. 1

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M1, N1

13

Ibbrejkjar tal-vetturi u t-trejlers

Serje ta' emendi 11

ĠU L 42, 18.2.2016, p. 1.

M2, M3, N, O (b)

13-H

Ibbrejkjar tal-karozzi tal-passiġġieri

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 335, 22.12.2015, p. 1.

M1, N1

14

Ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza, sistemi ta' ankraġġi ISOFIX u ankraġġi ISOFIX tal-irbit ta' fuq

Serje ta' emendi 07

ĠU L 218, 19.8.2015, p. 27

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M, N

16

Ċinturini tas-sikurezza, sistemi ta' trażżin, sistemi ta' trażżin għat-tfal u sistemi ta' trażżin għat-tfal ISOFIX

Serje ta' emendi 07

ĠU L 109, 27.4.2018, p. 1

M, N

17

Sits, l-ankraġġi tagħhom u kwalunkwe trażżin għar-ras (headrests)

Serje ta' emendi 08

ĠU L 230, 31.8.2010, p. 81

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M, N

18

Protezzjoni tal-vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat

Serje ta' emendi 03

ĠU L 120, 13.5.2010, p. 29

M2, M3, N2, N3

19

Fanali ta' quddiem ta' kontra ċ-ċpar għall-vetturi bil-mutur

Serje ta' emendi 04

ĠU L 250, 22.8.2014, p. 1

M, N

20

Fanali ta' quddiem li jitfgħu raġġ baxx jew raġġ tas-sewqan asimmetriku jew it-tnejn li huma, mgħammra b'bozoz bil-filament bl-aloġenu (H4)

Serje ta' emendi 03

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 170

M, N (a)

21

Fittings tal-intern

Serje ta' emendi 01

ĠU L 188, 16.7.2008, p. 32

M1

23

Dwal tar-rivers għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 237, 8.8.2014, p. 1

M, N, O

25

Trażżin għar-ras (headrests), inkorporat fis-sits tal-vettura jew mhux

Serje ta' emendi 04, Rettifika 2 għar-Reviżjoni 1

ĠU L 215, 14.8.2010, p. 1

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M1

26

Projezzjonijiet esterni

Serje ta' emendi 03

ĠU L 215, 14.8.2010, p. 27

M1

28

Tagħmir u sinjali ta' twissija li jinstemgħu

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 323, 6.12.2011, p. 33

M, N

29

Protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina ta' vettura kummerċjali

Serje ta' emendi 03

ĠU L 304, 20.11.2010, p. 21

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

N

30

Tajers pnewmatiċi għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (Klassi C1)

Serje ta' emendi 02

ĠU L 307, 23.11.2011, p. 1

M, N, O

31

Fanali ta' quddiem issiġillati ta' vetturi bil-mutur (SB) li jitfgħu raġġ baxx jew raġġ tas-sewqan asimmetriku Ewropew jew it-tnejn

Serje ta' emendi 02

ĠU L 185, 17.7.2010, p. 15

M, N

34

Prevenzjoni tar-riskji tan-nar (tankijiet tal-fjuwil likwidu)

Serje ta' emendi 03

ĠU L 231, 26.8.2016, p. 41

M, N, O

37

Bozoz bil-filament għall-użu f'unitajiet ta' fanali approvati għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom

Serje ta' emendi 03

ĠU L 213, 18.07.2014, p. 36

M, N, O

38

Fanali taċ-ċpar ta' wara għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 20

M, N, O

39

Tagħmir tal-ispidometru inkluż l-installazzjoni tiegħu

Serje ta' emendi 01

ĠU L 120, 13.5.2010, p. 40

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M, N

43

Materjali tal-ħġieġ tas-sigurtà

Serje ta' emendi 01

ĠU L 42, 12.2.2014, p. 1

M, N, O

44

Tagħmir tat-trażżin għall-okkupanti tfal tal-vetturi bil-mutur ("sistema ta' trażżin għat-tfal")

Serje ta' emendi 04

ĠU L 265, 30.9.2016, p. 1

M, N

45

Naddafa tal-fanali ta' quddiem

Serje ta' emendi 01

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M, N

46

Tagħmir għal viżjoni indiretta u l-installazzjoni tiegħu

Serje ta' emendi 04

ĠU L 237, 8.8.2014, p. 24

M, N

48

Installazzjoni ta' dwal u tagħmir ta' sinjalazzjoni bid-dawl fuq il-vetturi bil-mutur

Serje ta' emendi 06

ĠU L 265, 30.09.2016, p. 125

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M, N, O (c)

54

Tajers pnewmatiċi għall-vetturi kummerċjali u t-trejlers tagħhom (Klassijiet C2 u C3)

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 307, 23.11.2011, p. 2

M, N, O

55

Komponenti ta' gganċjar mekkaniku ta' kombinazzjonijiet ta' vetturi

Serje ta' emendi 01

ĠU L 153, 15.6.2016, p. 179

M, N, O (c)

58

Tagħmir ta' protezzjoni ta' wara kontra l-underrun (RUPDs) u l-installazzjoni tiegħu; Protezzjoni ta' wara kontra l-underrun (RUP)

Serje ta' emendi 03

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M, N, O

61

Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-projezzjonijiet esterni tagħhom fuq quddiem tal-pannell ta' wara tal-kabina

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 164, 30.6.2010, p. 1

N

64

Unità ta' riżerva għal użu temporanju, tajers/sistema run-flat (u sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers)

Serje ta' emendi 02

ĠU L 310, 26.11.2010, p. 18

M1, N1

66

Qawwa tas-sovrastruttura ta' vetturi kbar tal-passiġġieri

Serje ta' emendi 02

ĠU L 84, 30.3.2011, p. 1

M2, M3

67

Vetturi bil-mutur li jużaw l-LPG

Serje ta' emendi 01

ĠU L 285, 20.10.2016, p. 1

M, N

73

Protezzjoni laterali tal-vetturi tal-merkanzija

Serje ta' emendi 01

ĠU L 122, 8.5.2012, p. 1

N2, N3, O3, O4

77

Fanali tal-ipparkjar għall-vetturi bil-mutur

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 21

M, N

79

Tagħmir tal-istering

Serje ta' emendi 03, Rettifika

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M, N, O

80

Sits tal-vetturi kbar tal-passiġġieri

Serje ta' emendi 03 tar-Regolament

ĠU L 226, 24.8.2013, p. 20

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M2, M3

87

Fanali għal binhar għall-vetturi bil-mutur

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 24

M, N

89

Tagħmir li jillimita l-veloċità

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 25

M, N (d)

90

Assemblaġġi tal-firrodu ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet u firrodi tal-brejkijiet għamla ta' tanbur għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom

Serje ta' emendi 02

ĠU L 185, 13.7.2012, p. 24

M, N, O

91

Fanali li jimmarkaw il-ġnub għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 27

M, N, O

93

Tagħmir ta' protezzjoni ta' quddiem kontra l-underrun (FUPDs) u l-installazzjoni tiegħu; protezzjoni ta' quddiem kontra l-underrun (FUP)

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 185, 17.7.2010, p. 56

N2, N3

94

Protezzjoni tal-okkupanti f'każ ta' ħabta frontali

Serje ta' emendi 03

ĠU L 35, 8.2.2018, p. 1

M1

95

Protezzjoni tal-okkupanti f'każ ta' ħabta laterali

Serje ta' emendi 03

ĠU L 183, 10.7.2015, p. 91

M1, N1

97

Sistemi ta' allarm għall-vetturi (VAS - Vehicle Alarm Systems)

Serje ta' emendi 01

ĠU L 122, 8.5.2012, p. 19

M1, N1 (e)

98

Fanali ta' quddiem tal-vetturi bil-mutur mgħammra b'sorsi ta' dawl bi skarika f'gass

Serje ta' emendi 01

ĠU 176, 14.6.2014, p. 64

M, N

99

Sorsi ta' dawl bi skarika f'gass għall-użu f'unitajiet ta' fanali bi skarika f'gass approvati tal-vetturi bil-mutur

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 285, 30.09.2014, p. 35

M, N

100

Sikurezza elettrika

Serje ta' emendi 02

ĠU L 87, 31.3.2015, p. 1

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M, N

102

Mekkaniżmu tal-igganċjar mill-qrib (CCD); twaħħil ta' tip approvat ta' CCD

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 351, 30.12.2008, p. 44

N2, N3, O3, O4

104

Marki retroriflettivi (vetturi heavy-duty u twal)

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 75, 14.3.2014, p. 29

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Vetturi għat-trasport ta' merkanzija perikoluża

Serje ta' emendi 05

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 30

N,O

107

Vetturi M2 u M3

Serje ta' emendi 07

ĠU L 52, 23.2.2018, p. 1

M2, M3

108

Tajers mogħtija tread ġdid għall-karozzi tal-passiġġeri u t-trejlers tagħhom

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 181, 4.7.2006, p. 1

M1, O1, O2

109

Tajers mogħtija tread ġdid għall-karozzi kummerċjali u t-trejlers tagħhom

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 181, 4.7.2006, p. 1

M2, M3, N, O3, O4

110

Komponenti speċifiċi għas-CNG

Serje ta' emendi 01

ĠU L 166, 30.6.2015, p. 1

M, N

112

Fanali ta' quddiem ta' vetturi bil-mutur li jitfgħu raġġ baxx jew raġġ tas-sewqan asimmetriku jew it-tnejn li huma, u mgħammra b'bozoz tal-filament u/jew moduli LED

Serje ta' emendi 01

ĠU L 250, 22.8.2014, p. 67

M, N

114

Airbag ta' sostituzzjoni

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 373, 27.12.2006, p. 272

M1, N1

115

Sistemi ta' modifika retroattiva għal-LPG u s-CNG

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 323, 7.11.2014, p. 91

M, N

116

Protezzjoni tal-vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 45, 16.2.2012, p. 1

M1, N1 (e)

117

Tajers fir-rigward ta' emissjonijiet tal-ħsejjes tad-dawrien, adeżjoni fuq uċuħ imxarrba u reżistenza għad-dawrien (Klassijiet C1, C2 u C3)

Serje ta' emendi 02

ĠU L 218, 12.08.2016, p. 1

M, N, O

118

Reżistenza għan-nar tal-materjal intern tax-xarabanks

Serje ta' emendi 02

ĠU L 102, 21.4.2015, p.67

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M3

119

Fanali għall-kantunieri

Serje ta' emendi 01

ĠU L 89, 25.3.2014, p. 101

M, N

121

Lokalizzazzjoni u identifikazzjoni tal-kontrolli manwali, tal-indikaturi operatorji u tal-indikaturi

Serje ta' emendi 01

ĠU L 5, 8.1.2016, p. 9

M, N

122

Sistemi tat-tisħin tal-vetturi

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 164, 30.6.2010, p. 231

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M, N, O

123

Sistemi adattivi tad-dwal ta' quddiem (AFS) għall-vetturi bil-mutur

Serje ta' emendi 01

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M, N

124

Roti ta' sostituzzjoni

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 375, 27.12.2006, p. 568

M1, N1, O1, O2

125

Kamp viżiv ta' quddiem

Serje ta' emendi 01

ĠU L 20, 25.1.2018, p. 16.

M1

126

Sistemi ta' diviżjonar

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M1

127

Sikurezza għall-persuni bil-mixi

Serje ta' emendi 02

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M1, N1

128

Sorsi tad-dawl b'dijodi li jemettu d-dawl (LED)

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 162, 29.5.2014, p. 43

M, N, O

129

Sistemi mtejba tat-trażżin għat-tfal

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 97, 29.03.2014, p. 21

M, N

130

Twissija tal-ħruġ mill-karreġġata

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 178, 18.06.2014, p. 29

M2, M3, N2, N3 (f)

131

Sistema avvanzata għall-ibbrejkjar f'emerġenza

Serje ta' emendi 01

ĠU L 214, 19.07.2014, p. 47

M2, M3, N2, N3 (f)

134

Sikurezza tal-idroġenu

Verżjoni oriġinali tal-emendi

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M, N

135

Impatt fil-ġenb ma' arblu

Serje ta' emendi 01

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M1, N1

137

Impatt frontali fuq il-wisa' kollu

Serje ta' emendi 01

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M1

139

Assistenza fl-ibbrejkjar

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M1, N1

140

Kontroll tal-istabbiltà

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M1, N1

141

Monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M1, N1 (g)

142

Installazzjoni tat-tajers

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M1

145

Ankraġġi tat-trażżin għat-tfal

Verżjoni oriġinali tar-Regolament

[UP: skedat għat-traduzzjoni fl-2018, jekk jogħġbok aġġorna r-referenzi meta jkunu disponibbli]

M1

_______________________

Noti mat-tabella:

Is-serje ta' emendi indikata fit-tabella tindika l-verżjoni li ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali, u hija mingħajr ħsara għas-serje ta' emendi li għandu jkun hemm konformità magħha abbażi tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali previsti fiha.

Il-konformità ma' serje ta' emendi adottata wara s-serje partikolari indikata fit-tabella għandha tkun aċċettata bħala alternattiva.

Id-dati speċifikati fis-serje ta' emendi rilevanti tar-Regolamenti tan-NU elenkati fit-tabella, fir-rigward tal-obbligi tal-Partijiet Kontraenti għall-"Ftehim Rivedut tal-1958"(32), marbutin mal-ewwel reġistrazzjoni, mad-dħul fis-servizzi, mat-tqegħid fis-suq, mal-bejgħ, mar-rikonoxximent tal-approvazzjonijiet tat-tip, u ma' kwalunkwe dispożizzjoni simili, japplikaw b'mod obbligatorju għall-finijiet tal-Artikoli 48 u 50 tar-Regolament (UE) 2018/858, għajr fejn huma speċifikati dati alternattivi fl-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament; f'dan il-każ, dawk id-dati alternattivi għandhom jiġu segwiti flok l-oħrajn.

F'ċerti każijiet, Regolament tan-NU elenkat fit-tabella jipprevedi fid-dispożizzjonijiet tranżizzjonali tiegħu li, minn data speċifikata 'l quddiem, il-Partijiet Kontraenti għall-"Ftehim Rivedut tal-1958" li japplika ċerta serje ta' emendi għal dak ir-Regolament tan-NU, ma għandhomx ikunu obbligati jaċċettaw, jew jistgħu jirrifjutaw li jaċċettaw, għall-finijiet ta' approvazzjoni tat-tip nazzjonali jew reġjonali, tip approvat skont serje preċedenti ta' emendi, jew kliem b'intenzjoni u tifsira simili. Dan għandu jkun interpretat bħala dispożizzjoni vinkolanti għall-awtoritajiet nazzjonali biex jikkunsidraw iċ-ċertifikati ta' konformità bħala mhux aktar validi għall-finijiet tal-Artikolu 48 tar-Regolament (UE) 2018/858, għajr fejn dati alternattivi huma speċifikati fl-Anness II għal dan ir-Regolament; f'dan il-każ dawk id-dati alternattivi għandhom jiġu segwiti flok l-oħrajn.

(a)

Ir-Regolamenti tan-NU Nri 1, 8 u 20 mhumiex applikabbli għall-approvazzjoni tat-tip tal-UE għall-vetturi.

(b)

L-installazzjoni obbligatorja ta' funzjoni ta' kontroll tal-istabbiltà huwa meħtieġ skont ir-Regolamenti tan-NU. Madankollu, huwa obbligatorju wkoll għall-vetturi tal-kategorija N1.

(c)

Fejn il-manifattur tal-vetturi jiddikjara li vettura hija xierqa għall-irmonkar tat-tagħbija (il-punt 2.11.5 tad-dokument ta' informazzjoni msemmi fl-Artikolu 24(1) tar-Regolament (UE) 2018/858, u kwalunkwe parti minn tagħmir ta' ġġanċjar mekkaniku xieraq, tkunx installata jew le mat-tip ta' vettura bil-mutur, tista' tostor (parzjalment) kwalunkwe komponent tad-dawl u/jew l-ispazju għall-armar u t-tiswija tal-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara, għandu japplika dan li ġej:

—  l-istruzzjonijiet għall-utent tal-vettura bil-mutur (eż. il-manwal, il-ktejjeb tal-vettura) għandhom jispeċifikaw biċ-ċar li mhijiex permessa l-installazzjoni ta' tagħmir ta' gganċjar mekkaniku li ma jistax jinqala' jew jinbidillu postu faċilment;

—  l-istruzzjonijiet għandhom jispeċifikaw biċ-ċar ukoll li tagħmir ta' gganċjar mekkaniku, meta jkun mwaħħal, għandu dejjem jitneħħa jew jinbidillu postu meta ma jkunx qiegħed jintuża; u

—  fil-każ ta' approvazzjoni tat-tip ta' sistema ta' vettura skont ir-Regolament tan-NU 55, għandha tiġi żgurata l-konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet dwar it-tneħħija, il-bdil tal-post u/jew it-tqegħid f'pożizzjoni alternattiva, fir-rigward tal-installazzjoni tad-dwal u l-ispazju għall-armar u t-twaħħil tal-pjanċa ta' reġistrazzjoni ta' wara.

(d)

Dan jikkonċerna biss it-tagħmir li jillimita l-veloċità (SLD) u l-installazzjoni obbligatorja tal-SLD fuq vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3.

(e)

Tagħmir għall-prevenzjoni tal-użu mhux awtorizzat għandu jiġi installat f'vetturi tal-kategoriji M1 u N1, filwaqt li sistemi immobilizzaturi għandhom jiġu installati f'vetturi tal-kategorija M1.

(f)

Ara n-nota ta' spjega 4 tat-tabella fl-Anness II.

(g)  

Għal vetturi tal-kategoriji M1 b'massa massima ≤ 3 500 kg u N1, li mhumiex mgħammra b'roti doppji fuq fus.

ANNESS II

Lista tar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 4(5) u l-Artikolu 5(3) kif ukoll id-dati msemmija fl-Artikolu 16

Suġġett

Atti regolatorji

Dispożizzjonijiet tekniċi speċifiċi addizzjonali

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Kom

pon

ent

Rekwiżiti dwar

A SISTEMI TA' TRAŻŻIN, TESTIJIET TAL-ĦBIT, INTEGRITÀ TAS-SISTEMA TAL-FJUWIL U SIKUREZZA ELETTRIKA B'VULTAĠĠ GĦOLI

A1 Fittings tal-intern

Regolament tan-NU Nru 21

 

A

A2 Sits u trażżin tar-ras

Regolament tan-NU Nru 17

 

A

A

A

A

A

A

A3 Sits tax-xarabanks

Regolament tan-NU Nru 80

 

A

A

A

A4 Ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza

Regolament tan-NU Nru 14

 

A

A

A

A

A

A

A5 Ċinturini tas-sikurezza u sistemi ta' trażżin

Regolament tan-NU Nru 16

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A6 Tfakkiriet għall-qfil taċ-ċinturin tas-sikurezza

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Sistemi diviżorji

Regolament tan-NU Nru 126

 

X

B

A8 Ankraġġi tat-trażżin għat-tfal

Regolament tan-NU Nru 145

 

A

A9 Sistemi tat-trażżin għat-tfal

Regolament tan-NU Nru 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A10 Sistemi mtejba tat-trażżin għat-tfal

Regolament tan-NU Nru 129

 

X

X

X

X

X

X

B

B

A11 Protezzjoni ta' quddiem kontra l-underrun

Regolament tan-NU Nru 93

 

A

A

A

A

A12 Protezzjoni ta' wara kontra l-underrun

Regolament tan-NU Nru 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Protezzjoni laterali

Regolament tan-NU Nru 73

 

A

A

A

A

A14 Sikurezza tat-tank tal-fjuwil

Regolament tan-NU Nru 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A15 Sikurezza tal-gass likwifikat miż-żejt

Regolament tan-NU Nru 67

 

A

A

A

A

A

A

A

A16 Sikurezza tal-gass naturali kkompressat u likwifikat

Regolament tan-NU Nru 110

 

A

A

A

A

A

A

A

A17 Sikurezza tal-idroġenu

Regolament tan-NU Nru 134

 

A

A

A

A

A

A

A

A18 Kwalifikazzjoni tal-materjal tas-sistema tal-idroġenu

 

A

A

A

A

A

A

A

A19 Sikurezza tal-elettriku waqt l-użu

Regolament tan-NU Nru 100

 

A

A

A

A

A

A

A20 Impatt frontali mhux iċċentrat

Regolament tan-NU Nru 94

Dan japplika għall-kategoriji ta' vettura M1 b'massa massima ≤ 3 500 kg u N1 b'massa massima ≤ 2 500 kg. Għall-vetturi b'massa massima > 2 500 kg, japplikaw id-dati fin-nota B.

A

A

A21 Impatt frontali fuq il-wisa' kollu

Regolament tan-NU Nru 137

L-użu tal-manikin tal-ħbit "Hybrid III" bħala apparat tal-ittestjar antropomorfiku huwa permess, sa meta l-apparat tal-ittestjar għat-trażżin tal-okkupant uman "THOR" isir disponibbli fir-Regolament tan-NU.

B

B

A22 Stering protettiv

Regolament tan-NU Nru 12

 

A

A

A

A23 Airbag ta' sostituzzjoni

Regolament tan-NU Nru 114

 

X

X

B

A24 Impatt fuq il-kabina

Regolament tan-NU Nru 29

 

A

A

A

A25 Impatt fil-ġenb

Regolament tan-NU Nru 95

Dan japplika għall-vetturi kollha tal-kategoriji M1 u N1, inklużi dawk bil-punt R tal-iktar sit baxx > 700 mm mil-livell tal-art. Għal vetturi li jkollhom punt R tal-aktar sit baxx > 700 mm mil-livell tal-art, japplikaw id-dati f'Nota B.

A

A

A26 Impatt fil-ġenb ma' arblu

Regolament tan-NU Nru 135

 

B

B

A27 Impatt minn wara

Regolament tan-NU Nru 34

Dan japplika għall-kategoriji ta' vettura M1 b'massa massima ≤ 3 500 kg u N1 ▌. Għandhom jiġu żgurati r-rekwiżiti tas-sikurezza elettrika wara l-ħabta.

B

B

Rekwiżiti dwar

B UTENTI VULNERABBLI TAT-TRIQ, VIŻJONI U VIŻIBBILTÀ

B1 Protezzjoni tar-riġel u tar-ras tal-persuna bil-mixi

Regolament tan-NU Nru 127

 

A

A

B2 Żona mkabbra tal-impatt fuq ir-ras ▌

Regolament tan-NU Nru 127

L-erja tat-test b'mudell ta' ras tat-tfal u tal-adulti hija limitata mid-"distanza perimetrika għall-adulti" ta' 2 500 mm, jew mil-"linja ta' referenza tan-naħa ta' wara tal-windskrin", skont liema waħda tinsab aktar 'il quddiem. Il-kuntatt tal-mudell ta' ras mal-pilastri A, mal-parti 'l fuq mill-windskrin u mal-għata huwa eskluż, iżda għandu jiġi mmonitorjat xorta.

C

C

B3 Sistema ta' protezzjoni frontali

 

X

X

A

B4 Ibbrejkjar ta' emerġenza avvanzat għal persuni bil-mixi u ċiklisti

 

 

C

C

B5 Twissija tal-ħbit ma' persuni bil-mixi u ċiklisti

 

 

B

B

B

B

B

B6 Sistema ta' informazzjoni tal-punt moħbi

 

 

B

B

B

B

B

B7 Detezzjoni tal-irriversjar

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B8 Viżjoni 'l quddiem

Regolament tan-NU Nru 125

Dan japplika għall-kategoriji ta' vettura M1 u N1

A

C

B9 Viżjoni diretta ta' vetturi heavy-duty

 

 

D

D

D

D

B10 Ħġieġ tas-sikurezza

Regolament tan-NU Nru 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B11 Sistemi li jneħħu s-silġ u ċ-ċpar

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

B12 Ħasil/imsiħ

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

A

B13 Tagħmir għall-viżjoni indiretta

Regolament tan-NU Nru 46

 

A

A

A

A

A

A

A

Rekwiżiti dwar

XAŻÌ TAL-VETTURA, IBBREJKJAR, TAJERS U STERING

C1 Tagħmir tal-istering

Regolament tan-NU Nru 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C2 Sistema ta' twissija tal-ħruġ mill-karreġġata

Regolament tan-NU Nru 130

 

A4

A4

A4

A4

C3 Sistema ta' emerġenza kontra l-ħruġ mill-karreġġata

 

 

B6

B6

C4 Ibbrejkjar

Regolament tan-NU Nru 13

Regolament tan-NU Nru 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C5 Parts ta' sostituzzjoni tal-ibbrejkjar

Regolament tan-NU Nru 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C6 Assistenza fl-ibbrejkjar

Regolament tan-NU Nru 139

 

A

A

C7 Kontroll tal-istabbiltà

Regolament tan-NU Nru 13

Regolament tan-NU Nru 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C8 Ibbrejkjar ta' emerġenza avvanzat fuq vetturi heavy-duty

Regolament tan-NU Nru 131

 

A4

A4

A4

A4

C9 Ibbrejkjar ta' emerġenza avvanzat fuq vetturi ħfief

 

 

B

B

C10 Sikurezza u prestazzjoni ambjentali tat-tajers

Regolament tan-NU Nru 30

Regolament tan-NU Nru 54

Regolament tan-NU Nru 117

Għandha tiġi żgurata wkoll proċedura tat-test għal tajers użati; id-dati fin-nota C japplikaw.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C11 Roti ta' riżerva u sistemi run-flat

Regolament tan-NU Nru 64

 

A1

A1

C12 Tajers mogħtija tread ġdid (retreaded)

Regolament tan-NU Nru 108

Regolament tan-NU Nru 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C13 Monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers għal vetturi ħfief

Regolament tan-NU Nru 141

Dan japplika għall-kategoriji ta' vettura M1 b'massa massima ≤ 3 500 kg u N1.

A

B

C14 Monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers għal vetturi heavy-duty

 

 

B

B

B

B

B

B

C15 Installazzjoni tat-tajers

Regolament tan-NU Nru 142

Dan japplika għall-kategoriji kollha ta' vettura.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C16 Roti ta' sostituzzjoni

Regolament tan-NU Nru 124

 

X

X

X

X

B

Rekwiżiti dwar

D STRUMENTI ABBORD, SISTEMA ELETTRIKA, DWAL TAL-VETTURA U PROTEZZJONI KONTRA L-UŻU MHUX AWTORIZZAT, INKLUŻI ATTAKKI ĊIBERNETIĊI

D1 Twissija akustika

Regolament tan-NU Nru 28

 

A

A

A

A

A

A

A

D2 Interferenza tar-radju (kompatibbiltà elettromanjetika)

Regolament tan-NU Nru 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Protezzjoni kontra l-użu mhux awtorizzat ▌, immobilizzatur u sistemi ta' allarm

Regolament tan-NU Nru 18

Regolament tan-NU Nru 97

Regolament tan-NU Nru 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

A

A

D4 Protezzjoni tal-vetturi kontra l-attakki ċibernetiċi

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Spidometru

Regolament tan-NU Nru 39

 

A

A

A

A

A

A

D6 Odometru

Regolament tan-NU Nru 39

 

A

A

A

A

A

A

D7 Tagħmir li jillimita l-veloċità

Regolament tan-NU Nru 89

 

A

A

A

A

A

D8 Assistenza intelliġenti tal-veloċità

 

 

B

B

B

B

B

B

B

D9 Identifikazzjoni ta' kontrolli, ta' indikaturi operatorji u ta' indikaturi

Regolament tan-NU Nru 121

 

A

A

A

A

A

A

D10 Sistemi tat-tisħin

Regolament tan-NU Nru 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D11 Tagħmir għas-sinjalar bid-dawl

Regolament tan-NU Nru 4

Regolament tan-NU Nru 6

Regolament tan-NU Nru 7

Regolament tan-NU Nru 19

Regolament tan-NU Nru 23

Regolament tan-NU Nru 38

Regolament tan-NU Nru 77

Regolament tan-NU Nru 87

Regolament tan-NU Nru 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D12 Tagħmir għall-illuminazzjoni tat-triq

Regolament tan-NU Nru 31

Regolament tan-NU Nru 98

Regolament tan-NU Nru 112

Regolament tan-NU Nru 119

Regolament tan-NU Nru 123

 

X

X

X

X

X

X

A

D13 Tagħmir retroriflettiv

Regolament tan-NU Nru 3

Regolament tan-NU Nru 104

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D14 Sorsi ta' dawl

Regolament tan-NU Nru 37

Regolament tan-NU Nru 99

Regolament tan-NU Nru 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D15 Installazzjoni ta' sinjalar bid-dawl, illuminazzjoni tat-triq u tagħmir retroriflettiv

Regolament tan-NU Nru 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D16 Sinjal ta' waqfien ta' emerġenza

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

D17 Naddafa tal-fanali ta' quddiem

Regolament tan-NU Nru 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

D18 Indikatur tal-bdil tal-gerijiet

 

 

A

Rekwiżiti dwar

E IMĠIBA TAS-SEWWIEQ U TAS-SISTEMA

E1 Faċilitazzjoni għall-installazzjoni tat-tagħmir li jidentifika l-użu tal-alkoħol

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

E2 Twissija tal-ħedla u tal-attenzjoni tas-sewwieq

 

 

B

B

B

B

B

B

E3 Twissija avvanzata tad-distrazzjoni tas-sewwieq

 

L-evitar tad-distrazzjoni b'mezzi tekniċi jista' jitqies ukoll ▌

C

C

C

C

C

C

E4 Sistema għall-monitoraġġ tad-disponibbiltà tas-sewwieq

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E5 Reġistratur tad-data f'każ ta' avveniment

 

 

B

D

D

B

D

D

B

E6 Sistemi għas-sostituzzjoni tal-kontroll tas-sewwieq

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E7 Sistemi li jipprovdu l-vettura b'tagħrif dwar il-qagħda tal-vettura u l-madwar

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E8 Platooning

 

 

B1

B1

B1

B1

 

 

 

 

 

 

Rekwiżiti dwar

KOSTRUZZJONI ĠENERALI U KARATTERISTIĊI TAL-VETTURA

F1 Spazju tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F2 Moviment tar-rivers

 

 

A

A

A

A

A

A

F3 Lukketti u ċappetti tal-bibien

Regolament tan-NU Nru 11

 

A

A

F4 Skaluni, imqabad u stafef tal-bibien

 

 

A

A

A

A

F5 Projezzjonijiet esterni

Regolament tan-NU Nru 26

 

A

F6 Projezzjonijiet esterni tal-kabini tal-vetturi kummerċjali

Regolament tan-NU Nru 61

 

A

A

A

F7 Pjanċa statutorja u numru ta' identifikazzjoni tal-vettura

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F8 Tagħmir tal-irmonk

 

 

A

A

A

A

A

A

F9 Irpari tar-roti

 

 

A

F10 Sistemi ta' trażżin tal-isprej

 

 

A

A

A

A

A

A

A

F11 Mases u dimensjonijiet

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F12 Igganċjar mekkaniku

Regolament tan-NU Nru 55

Regolament tan-NU Nru 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A

F13 Vetturi maħsuba għat-trasport ta' merkanzija perikoluża

Regolament tan-NU Nru 105

 

A

A

A

A

A

A

A

F14 Kostruzzjoni ġenerali tax-xarabanks

Regolament tan-NU Nru 107

 

A

A

F15 Qawwa tas-sovrastruttura ta' xarabank

Regolament tan-NU Nru 66

 

A

A

F16 Fjammabbiltà fix-xarabanks

Regolament tan-NU Nru 118

 

A

A

_______________________

Noti mat-tabella:

A:

Data għall-projbizzjoni tar-reġistrazzjoni tal-vetturi, kif ukoll għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta' komponenti u unitajiet tekniċi separati:

[▌id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]

B:

Data għaċ-ċaħda tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE:

[▌id-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]

Data għall-projbizzjoni tar-reġistrazzjoni tal-vetturi, kif ukoll għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta' komponenti u unitajiet tekniċi separati:

[▌24 xahar wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]

C:

Data għaċ-ċaħda tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE:

[▌24 xahar wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]

Data għall-projbizzjoni tar-reġistrazzjoni tal-vetturi, kif ukoll għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta' komponenti u unitajiet tekniċi separati:

[▌48 xahar wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]

D:

Data għaċ-ċaħda tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE:

[▌42 xahar wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]

Data għall-projbizzjoni tar-reġistrazzjoni tal-vetturi, kif ukoll għat-tqegħid fis-suq u d-dħul fis-servizz ta' komponenti u unitajiet tekniċi separati:

[▌78 xahar wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]

X:

Il-komponent jew l-unità teknika separata inkwistjoni japplika/tapplika għall-kategoriji ta' vetturi kif indikat.

1

Jekk ikun armat, il-konformità hija meħtieġa.

2

Il-vetturi ta' din il-kategorija għandu jkollhom tagħmir adegwat għat-tneħħija tas-silġ u ċ-ċpar minn mal-windskrin.

3

Il-vetturi ta' din il-kategorija għandu jkollhom tagħmir adegwat għall-ħasil u l-imsiħ tal-windskrin.

4

Il-vetturi li ġejjin huma eżentati:

—  vetturi li jirmunkaw is-semitrejlers tal-kategorija N2 b'massa massima li taqbeż it-3,5 tunnellati iżda li ma taqbiżx it-8 tunnellati;

—  vetturi tal-kategoriji M2 u M3 tal-Klassi A, tal-Klassi I u tal-Klassi II, kif iddefiniti fil-paragrafu 2.1 tar-Regolament tan-NU Nru 107;

—  xarabanks artikolati tal-kategorija M3 tal-Klassi A, tal-Klassi I u tal-Klassi II, kif iddefiniti fil-paragrafu 2.1 tar-Regolament tan-NU Nru 107;

—  vetturi off-road tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3;

—  vetturi bi skop speċjali tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3; kif ukoll

—  vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3 b'aktar minn tliet fusien.

5

Fil-każ tal-vetturi awtomatizzati, il-konformità hija meħtieġa.

6

Għal vetturi bil-mutur b'sistemi tal-istering mgħejjun b'enerġija idrawlika japplikaw id-dati fin-Nota C. Madankollu, dawk il-vetturi, minflok għandhom ikunu mgħammra b'sistema ta' twissija ta' ħruġ mill-karreġġata.

ANNESS III

Emendi għall-Anness II għar-Regolament (UE) 2018/858

L-Anness II għar-Regolament (UE) 2018/858 huwa emendat kif ġej:

(1)  fit-tabella fil-Parti I, fl-entrata għall-partita 3A, ir-referenza fit-tielet kolonna għar-"Regolament (KE) Nru 661/2009" hija sostitwita b'din li ġejja:

"Regolament (UE) 2019/…*(33)

_______________

* Ir-Regolament (UE) 2019/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' [...] dwar rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, kif ukoll sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsubin għat-tali vetturi, fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom u tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi u l-utenti vulnerabbli tat-triq, li jemenda r-Regolament (UE) 2018/858 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru 79/2009 u (KE) Nru 661/2009 [ĠU …, p…]"

u kull referenza sussegwenti għar-"Regolament (KE) Nru 661/2009" tul l-Anness II hija sostitwita b'referenza għar-"Regolament (UE) 2019/...", għajr jekk previst mod ieħor fid-dispożizzjonijiet ta' sostituzzjoni f'dan l-Anness;

(2)  Il-Parti I hija emendata kif ġej:

(a)  it-tabella hija emendata kif ġej:

(i)  l-entrata li ġejja tiddaħħal fil-post xieraq skont in-numru tal-partita:

'55A

Impatt fil-ġenb ma' arblu

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 135

X

X';

(ii)  l-entrata għall-partita 58 hija sostitwita b'din li ġejja:

'58

Protezzjoni tal-persuni bil-mixi

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 127

X

X

X';

(iii)  l-entrati għall-partiti 62 u 63 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

'62

Sistema tal-idroġenu

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 134

X

X

X

X

X

X

X

63

Sikurezza ġenerali

Regolament (UE) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)';

(iv)  l-entrati għall-partiti 65 u 66 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

'65

Sistema avvanzata għall-ibbrejkjar f'emerġenza

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 131

X

X

X

X

66

Sistema ta' twissija tal-ħruġ mill-karreġġata

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 130

X

X

X

X';

(b)  in-noti ta' spjega huma emendati kif ġej:

(ii)  in-noti ta' spjega 3 u 4 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

'(3) L-installazzjoni tal-funzjoni tal-istabbiltà tal-vettura hija meħtieġa skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament (UE) 2019/…+

(4)  L-installazzjoni ta' sistema ta' kontroll elettroniku tal-istabbiltà hija meħtieġa skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament (UE) 2019/…+

(ii)  in-nota ta' spjega 9A hija sostitwita b'din li ġejja:

(9A)  L-installazzjoni ta' sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers hija meħtieġa skont l-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) 2019/…+";

(iii)  in-nota ta' spjega 15 hija sostitwita b'din li ġejja:

'(15) Il-konformità mar-Regolament (UE) 2019/...+ hija obbligatorja. Madankollu, l-approvazzjoni tat-tip taħt din il-partita speċifika mhijiex ikkontemplata, għaliex tirrappreżenta biss il-ġbir flimkien ta' partiti individwali elenkati f'parti oħra tat-tabella li jirreferu għar-Regolament (UE) 2019/...+.";

(3)

fl-Appendiċi 1 tal-Parti I, it-Tabella 1 hija emendata kif ġej:

(a)  l-entrata għall-partita 46A hija sostitwita b'din li ġejja:

'46A

Installazzjoni tat-tajers

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 142

 

B';

 

(b)  l-entrata għall-partita 58 hija sostitwita b'din li ġejja:

'58

Protezzjoni tal-persuni bil-mixi

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 127

 

C

Data għaċ-ċaħda tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE:

[42 xahar wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]

Data għall-projbizzjoni tar-reġistrazzjoni ta' vetturi:

[144 xahar wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]";

 

(c)  l-entrati għall-partiti 62 u 63 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

'62

Sistema tal-idroġenu

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 134

 

X

63

Sikurezza ġenerali

Regolament (UE) 2019/…+

 

Il-konformità mar-Regolament (UE) 2019/...+ hija obbligatorja. Madankollu, l-approvazzjoni tat-tip taħt din il-partita speċifika mhijiex ikkontemplata, għaliex tirrappreżenta biss il-ġbir flimkien ta' partiti individwali elenkati f'parti oħra tat-tabella li jirreferu għar-Regolament (UE) 2019/...+.";

(4)

fin-noti ta' spjega tat-Tabella 1 tal-Appendiċi 1, l-aħħar paragrafu jitħassar;

(5)

fl-Appendiċi 1 tal-Parti I, it-Tabella 2 hija emendata kif ġej:

(a)  l-entrata għall-partita 46A hija sostitwita b'din li ġejja:

'46A

Installazzjoni tat-tajers

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 142

 

B';

 

(b)  l-entrata għall-partita 58 hija sostitwita b'din li ġejja:

'58

Protezzjoni tal-persuni bil-mixi

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 127

 

C

Data għaċ-ċaħda tal-approvazzjoni tat-tip tal-UE:

[42 xahar wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]

Data għall-projbizzjoni tar-reġistrazzjoni ta' vetturi:

[144 xahar wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament]";

 

(c)  l-entrati għall-partiti 62 u 63 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

'62

Sistema tal-idroġenu

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 134

 

X

63

Sikurezza ġenerali

Regolament (UE) 2019/…+

 

Il-konformità mar-Regolament (UE) 2019/...+ hija obbligatorja. Madankollu, l-approvazzjoni tat-tip taħt din il-partita speċifika mhijiex ikkontemplata, għaliex tirrappreżenta biss il-ġbir flimkien ta' partiti individwali elenkati f'parti oħra tat-tabella li jirreferu għar-Regolament (UE) 2019/...+.";

(6)

fl-Appendiċi 2 tal-Parti I, il-punt 4 huwa emendat kif ġej:

(a)  it-tabella bit-titlu "Parti I: Vetturi li jappartjenu għall-kategorija M1" hija emendata kif ġej:

(i)  l-entrata għall-partita 58 hija sostitwita b'din li ġejja:

'58

Regolament tan-NU Nru 127

Regolament (UE) 2019/…+

(Protezzjoni tal-persuni bil-mixi)

Il-vetturi għandhom ikunu mgħammra b'sistema elettronika tal-ibbrejkjar antilokk li taġixxi fuq ir-roti kollha.

Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tar-Regolament tan-NU Nru 127.

Kull sistema ta' protezzjoni frontali għandha tkun jew parti integrali tal-vettura u għalhekk konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament tan-NU Nru 127, jew inkella approvata għat-tip bħala unità teknika separata";

 

(ii)  l-entrata li ġejja tiddaħħal fil-post xieraq skont in-numru tal-partita:

'62

Regolament tan-NU Nru 134

Regolament (UE) 2019/…+

(Sistema tal-idroġenu)

Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tar-Regolament tan-NU Nru 134.

Inkella, għandu jiġi ddemostrat li l-vettura hija konformi ma' dawn li ġejjin:

—  Rekwiżiti sustantivi tar-Regolament (KE) Nru 79/2009 fil-verżjoni tiegħu applikabbli fi [▌id-data eżatt qabel dik tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament];

—  Hemża 100 – Standard Tekniku għas-Sistemi tal-Fjuwil tal-Vetturi bil-Mutur li jaħdmu bil-Gass tal-Idroġenu Kumpressat (il-Ġappun);

—  GB/T 24549-2009 Vetturi elettriċi biċ-ċellula tal-fjuwil – rekwiżiti tas-sikurezza (iċ-Ċina);

—  Standard Internazzjonali ISO 23273:2013 Parti 1: Sikurezza funzjonali tal-vettura u Parti 2: Protezzjoni kontra l-perikli tal-idroġenu għall-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu kkumpressat; jew

—  SAE J2578 – Sikurezza Ġenerali tal-Vetturi biċ-Ċellula tal-Fjuwil";

 

(b)  it-tabella bit-titlu "Parti II: Vetturi li jappartjenu għall-kategorija N1" hija emendata kif ġej:

(i)  l-entrata għall-partita 58 hija sostitwita b'din li ġejja:

'58

Regolament tan-NU Nru 127

Regolament (UE) 2019/…+

(Protezzjoni tal-persuni bil-mixi)

Il-vetturi għandhom ikunu mgħammra b'sistema elettronika tal-ibbrejkjar antilokk li taġixxi fuq ir-roti kollha.

Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tar-Regolament tan-NU Nru 127.

Kull sistema ta' protezzjoni frontali għandha tkun jew parti integrali tal-vettura u għalhekk konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament tan-NU Nru 127, jew inkella approvata għat-tip bħala unità teknika separata";

 

(ii)  l-entrata li ġejja tiddaħħal fil-post xieraq skont in-numru tal-partita:

'62

Regolament tan-NU Nru 134

Regolament (UE) 2019/…+

(Sistema tal-idroġenu)

Għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tar-Regolament tan-NU Nru 134.

Inkella, għandu jiġi ddemostrat li l-vettura hija konformi ma' dawn li ġejjin:

—  Rekwiżiti sustantivi tar-Regolament (KE) Nru 79/2009 fil-verżjoni tiegħu applikabbli fi [▌id-data eżatt qabel dik tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament];

—  Hemża 100 – Standard Tekniku għas-Sistemi tal-Fjuwil tal-Vetturi bil-Mutur li jaħdmu bil-Gass tal-Idroġenu Kumpressat (il-Ġappun);

—  GB/T 24549-2009 Vetturi elettriċi biċ-ċellula tal-fjuwil – rekwiżiti tas-sikurezza (iċ-Ċina);

—  Standard Internazzjonali ISO 23273:2013 Parti 1: Sikurezza funzjonali tal-vettura u Parti 2: Protezzjoni kontra l-perikli tal-idroġenu għall-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu kkumpressat; jew

—  SAE J2578 – Sikurezza Ġenerali tal-Vetturi biċ-Ċellula tal-Fjuwil";

(7)

fil-Parti II, fit-tabella, l-entrati għall-partiti 58, 65 u 66 jitħassru;

(8)

Il-Parti III hija emendata kif ġej:

(a)  fl-Appendiċi 1 it-tabella tiġi emendata kif ġej:

(i)  l-entrata għall-partita 58 hija sostitwita b'din li ġejja:

 

'58

Protezzjoni tal-persuni bil-mixi

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 127

X

X';

 

 

 

(ii)  l-entrati għall-partiti 62 u 63 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

 

'62

Sistema tal-idroġenu

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 134

X

X

X

X

 

63

Sikurezza ġenerali

Regolament (UE) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)';

 

(iii)  l-entrati għall-partiti 65 u 66 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

 

'65

Sistema avvanzata għall-ibbrejkjar f'emerġenza

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 131

 

 

N/A

N/A

 

66

Sistema ta' twissija tal-ħruġ mill-karreġġata

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 130

 

 

N/A

N/A';

 

(b)  fl-Appendiċi 2 it-tabella għandha tiġi emendata kif ġej:

(i)  l-entrata li ġejja tiddaħħal fil-post xieraq skont in-numru tal-partita:

'55A

Impatt fil-ġenb ma' arblu

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 135

N/A

 

 

N/A';

 

 

 

 

 

 

 

(ii)  l-entrata għall-partita 58 hija sostitwita b'din li ġejja:

'58

Protezzjoni tal-persuni bil-mixi

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 127

N/A

 

 

N/A';

 

 

 

 

 

 

 

(iii)  l-entrati għall-partiti 62 u 63 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

'62

Sistema tal-idroġenu

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sikurezza ġenerali

Regolament (UE) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)';

 

(iv)  l-entrati għall-partiti 65 u 66 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

'65

Sistema avvanzata għall-ibbrejkjar f'emerġenza

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 131

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Sistema ta' twissija tal-ħruġ mill-karreġġata

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 130

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A';

 

 

 

 

 

(c)  l-Appendiċi 3 hija emendata kif ġej:

(i)  fit-tabella, l-entrata li ġejja tiddaħħal fil-post xieraq skont in-numru tal-partita:

'55A

Impatt fil-ġenb ma' arblu

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 135

N/A';

 

(ii)  fit-tabella, l-entrata għall-partita 58 hija sostitwita b'din li ġejja:

'58

Protezzjoni tal-persuni bil-mixi

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 127

G';

 

(iii)  fit-tabella, l-entrati għall-partiti 62 u 63 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

'62

Sistema tal-idroġenu

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 134

X

63

Sikurezza ġenerali

Regolament (UE) 2019/…+

X(15)';

 

(iv)  jiżdied il-punt li ġej:

'5. Il-punti minn 1. sa 4.2. japplikaw ukoll għall-vetturi tal-kategorija M1 li mhumiex kategorizzati bħala vetturi għal skopijiet speċjali iżda li huma aċċessibbli għas-siġġu tar-roti.";

 

(d)  fl-Appendiċi 4, it-tabella hija emendata kif ġej:

(i)  l-entrata li ġejja tiddaħħal fil-post xieraq skont in-numru tal-partita:

'55A

Impatt fil-ġenb ma' arblu

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 135

 

 

A';

 

 

 

 

 

 

 

(ii)  l-entrata għall-partita 58 hija sostitwita b'din li ġejja:

'58

Protezzjoni tal-persuni bil-mixi

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 127

 

 

A';

 

 

 

 

 

 

 

(iii)  l-entrati għall-partiti 62, 63, 65 u 66 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

'62

Sistema tal-idroġenu

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 134

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sikurezza ġenerali

Regolament (UE) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Sistema avvanzata għall-ibbrejkjar f'emerġenza

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 131

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Sistema ta' twissija tal-ħruġ mill-karreġġata

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 130

N/A

N/A

 

N/A

N/A';

 

 

 

 

 

(e)  fl-Appendiċi 5, fit-tabella, l-entrati għall-partiti 62, 63, 65 u 66 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

'62

Sistema tal-idroġenu

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 134

X

63

Sikurezza ġenerali

Regolament (UE) 2019/…+

X(15)

65

Sistema avvanzata għall-ibbrejkjar f'emerġenza

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 131

N/A

66

Sistema ta' twissija tal-ħruġ mill-karreġġata

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 130

N/A';

 

(f)  fl-Appendiċi 6, fit-tabella, l-entrati għall-partiti 62, 63, 65 u 66 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

'62

Sistema tal-idroġenu

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 134

X

 

63

Sikurezza ġenerali

Regolament (UE) 2019/…+

X(15)

X(15)

65

Sistema avvanzata għall-ibbrejkjar f'emerġenza

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 131

N/A

 

66

Sistema ta' twissija tal-ħruġ mill-karreġġata

Regolament (UE) 2019/…+

Regolament tan-NU Nru 130

N/A';

 

 

(g)  in-noti ta' spjega huma emendati kif ġej:

(i)  in-nota ta' spjega għal X hija sostitwita b'din li ġejja:

"X Japplikaw ir-rekwiżiti stipulati fl-att regolatorju rilevanti.";

(ii)  in-noti ta' spjega 3 u 4 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

'(3) L-installazzjoni tal-funzjoni tal-istabbiltà tal-vettura hija meħtieġa skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament (UE) 2019/…+

(4)  L-installazzjoni ta' sistema ta' kontroll elettroniku tal-istabbiltà hija meħtieġa skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament (UE) 2019/…+

(iii)  in-nota ta' spjega 9A hija sostitwita b'din li ġejja:

'(9A) Dan japplika biss jekk il-vetturi jkunu mgħammra b'tagħmir kopert mir-Regolament tan-NU Nru 64. Madankollu, is-sistema tal-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers hija obbligatorja skont l-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) 2019/…+";

(iv)  in-nota ta' spjega 15 hija sostitwita b'din li ġejja:

 

'(15) Il-konformità mar-Regolament (UE) 2019/…+ hija obbligatorja. Madankollu, l-approvazzjoni tat-tip taħt din il-partita speċifika mhijiex prevista peress li tirrappreżenta biss il-ġbir ta' partiti individwali elenkati x'imkien ieħor fit-tabella rilevanti.";

 

(v)  in-noti ta' spjega 16 u 17 jitħassru.

ANNESS IV

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali msemmija fl-Artikolu 16(3)

Regolament tan-NU

Rekwiżiti speċifiċi

Data aħħarija għar-reġistrazzjoni ta' vetturi mhux konformi, kif ukoll għall-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' komponent mhux konformi (1)

▌117

Tajers fir-rigward ta' emissjonijiet tal-ħsejjes tad-dawrien, adeżjoni fuq uċuħ imxarrba u reżistenza għad-dawrien

It-30 ta' April 2023

It-tajers tal-klassi C3 għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti ta' reżistenza għad-dawrien tal-Istadju 2

_______________________

Noti mat-tabella:

(1)

Id-dati kif stipulati fir-Regolament (KE) Nru 661/2009 fir-rigward tat-tipi ta' vettura, sistema u komponent li huma konformi mar-rekwiżiti fil-verżjoni applikabbli fi [▌id-data eżatt qabel dik tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament] u fir-Regolament (KE) Nru 78/2009 fir-rigward tat-tipi ta' vettura u sistema li huma konformi mar-rekwiżiti fil-verżjoni applikabbli fi [▌id-data eżatt qabel dik tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament].

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tajers mkagħbrin

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li, fid-dawl tas-sikurezza fit-toroq, il-protezzjoni tal-konsumatur, it-tnaqqis tal-iskart u l-ekonomija ċirkolari, huwa importanti li t-tajers ma jiġux biss ittestjati f’kundizzjoni ġdida, iżda wkoll wara li jkunu mkagħbrin. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni se tappoġġa l-iżvilupp ta’ protokolli tal-ittestjar xierqa fil-kuntest tal-forum dinji tan-Nazzjonijiet Uniti għall-armonizzazzjoni tar-regolamenti dwar il-vetturi. Madankollu, jekk dan il-proċess ma jkunx iffinalizzat sa Lulju 2023, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tipproponi leġiżlazzjoni tal-UE li tkopri speċifikament l-ittestjar tat-tajers f’kundizzjoni mkagħbra.

(1)* IL-FINALIZZAZZJONI LEGALI-LINGWISTIKA TA' DAN IT-TEST GĦADHA MA SARITX.
(2)ĠU C 440, 6.12.2018, p. 90.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2019.
(4)Ir-Regolament (UE) 2018/858 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) Nru 595/2009 u li jħassar id-Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 151, 14.6.2018, p. 1).
(5) https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
(6)Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1).
(7) Ir-Regolament (KE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
(8) Ir-Regolament (UE) 2015/758 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 li jikkonċerna rekwiżiti għall-approvazzjoni skont it-tip għall-iskjerament tas-sistema eCall immuntata fil-vettura bbażata fuq is-servizz 112 u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE, (ĠU L 123, 19.5.2015, p. 77).
(9)Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE tas-27 ta' Novembru 1997 (ĠU L 346, 17.12.1997, p. 78).
(10)Ir-Regolament (KE) Nru 78/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Jannar 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-ħarsien tal-persuni mexjin u ta' utenti vulnerabbli oħra tat-triq, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE u jħassar id-Direttivi 2003/102/KE u 2005/66/KE (ĠU L 35, 4.2.2009, p. 1).
(11)Ir-Regolament tan-NU Nru 127 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet uniformi għall-approvazzjoni tal-vetturi bil-mutur fir-rigward tal-prestazzjoni tas-sikurezza tagħhom għall-persuni bil-mixi.
(12)Ir-Regolament (KE) Nru 79/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Jannar 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi motorizzati li jaħdmu bl-idroġenu u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE, (ĠU L 35, 4.2.2009, p. 32).
(13)Ir-Regolament tan-NU 134 dwar dispożizzjonijiet uniformi għall-approvazzjoni tal-vetturi tal-mutur u l-komponenti tagħhom fir-rigward tal-prestazzjoni tas-sikurezza tal-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu (HFCV).
(14)ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(15) Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(16)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 631/2009 tat-22 ta' Lulju 2009 li jistabbilixxi r-regoli għall-implimentazzjoni tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 78/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi tal-mutur fir-rigward tal-protezzjoni tal-persuni fit-triq u utenti vulnerabbli oħra tat-triq li temenda d-Direttiva 2007/46/KE u tirrevoka d-Direttivi 2003/102/KE u 2005/66/KE (ĠU L 195, 25.7.2009, p. 1).
(17)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 406/2010 tas-26 ta' April 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 79/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi motorizzati li jaħdmu bl-idroġenu (ĠU L 122, 18.5.2010, p. 1).
(18)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 672/2010 tas-27 ta' Lulju 2010 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għal sistemi li jneħħu l-ġelu u t-titpin minn mal-windskrin ta' ċerti vetturi bil-mutur u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 196, 28.7.2010, p. 5).
(19)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1003/2010 tat-8 ta' Novembru 2010 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-ispazju għall-immuntar u l-iffissar ta' pjanċi ta' reġistrazzjoni fuq wara fuq vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 291, 9.11.2010, p. 22).
(20)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1005/2010 tat-8 ta' Novembru 2010 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip ta' apparat għall-irmunkar tal-vetturi motorizzati u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 291, 9.11.2010, p. 36).
(21)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1008/2010 tad-9 ta' Novembru 2010 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sistemi tal-wajper u l-washer tal-windskrin ta' ċerti vetturi bil-mutur u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi destinati għalihom (ĠU L 292, 10.11.2010, p. 2).
(22)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1009/2010 tad-9 ta' Novembru 2010 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-parafangi tal-vetturi bil-mutur u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers u s-sistemi tagħhom, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati maħsuba għal dan l-iskop (ĠU L 292, 10.11.2010, p. 21).
(23)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 19/2011 tal-11 ta' Jannar 2011 li jikkonċerna r-rekwiżiti għall-approvazzjoni skont it-tip għall-pjanċa statutorja tal-manifattur u għan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 8, 12.1.2011, p. 1).
(24)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 109/2011 tas-27 ta' Jannar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għal ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom fil-qasam tas-sistemi ta' sospensjoni tat-titjir (ĠU L 34, 9.2.2011, p. 2).
(25)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 458/2011 tat-12 ta' Jannar 2011 li jikkonċerna r-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom fir-rigward tal-istallazzjoni tat-tajers tagħhom u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers u s-sistemi tagħhom, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 124, 13.5.2011, p. 11).
(26)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 65/2012 tal-24 ta' Jannar 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indikaturi tat-tibdil tal-gerijiet u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 28, 31.1.2012, p. 24).
(27)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 130/2012 tal-15 ta' Frar 2012 li jikkonċerna r-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-aċċess u l-manuvrabbiltà tal-vettura u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 43, 16.2.2012, p. 6).
(28)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 347/2012 tas-16 ta' April 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għal ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur fir-rigward ta' sistemi avvanzati għal ibbrejkjar f'emerġenza (ĠU L 109, 21.4.2012, p. 1).
(29)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 351/2012 tat-23 ta' April 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-installazzjoni ta' sistemi ta' indikazzjoni ta' ħruġ mill-karreġġata f'vetturi bil-mutur (ĠU L 110, 24.4.2012, p. 18).
(30)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 tat-12 ta' Diċembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-mases u d-dimensjonijiet tal-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 353, 21.12.2012, p. 31).
(31)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 li jissupplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-inklużjoni ta' proċeduri speċifiċi, metodi ta' valutazzjoni u rekwiżiti tekniċi, u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 1003/2010, (UE) Nru 109/2011 u (UE) Nru 458/2011 (ĠU L 28, 4.2.2015, p. 3).
(32)Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 1997 bil-ħsieb tal-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti li tikkonċerna l-adozzjoni tal-preskrizzjonijet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, għat-tagħmir u għall-parts li jistgħu jintramaw u/jew jintużaw fuq vetturi bir-roti u l-kundizzjonijiet tar-rikonoxximent reċiproku tal-approvazzjonijiet mogħtija fuq abbażi ta' dawn il-preskrizzjonijet ("Ftehim Rivedut tal-1958") (ĠU L 346, 17.12.1997, p. 78).
(33)+ [UP: Jekk jogħġbok daħħal id-dettalji rilevanti fit-test u fin-nota f'qiegħ il-paġna.]

Aġġornata l-aħħar: 17 ta' April 2019Avviż legali