Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0145(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0151/2019

Texte depuse :

A8-0151/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0391

Texte adoptate
PDF 471kWORD 143k
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește siguranța generală ***I
P8_TA-PROV(2019)0391A8-0151/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0286),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0194/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 martie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru transport și turism (A8-0151/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în partea L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 440, 6.12.2018, p. 90.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) 2018/858 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009(1)
P8_TC1-COD(2018)0145

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului(4) ▌stabilește dispozițiile administrative și cerințele tehnice privind omologarea de tip a vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate, cu scopul de a asigura buna funcționare a pieței interne și pentru a oferi un nivel ridicat de siguranță și performanță de mediu.

(2)  Prezentul regulament este un act de reglementare în sensul procedurii de omologare UE de tip prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/858 și, în consecință, anexa II la Regulamentul (UE) 2018/858 ar trebui modificată corespunzător. Dispozițiile administrative din Regulamentul (UE) 2018/858, inclusiv dispozițiile privind măsurile corective și sancțiunile, sunt pe deplin aplicabile prezentului regulament.

(3)  În ultimele decenii, evoluțiile în domeniul siguranței vehiculelor au contribuit în mod semnificativ la reducerea generală a numărului de decese rutiere și de vătămări grave. Cu toate acestea, 25 300 de persoane au decedat în 2017 pe drumurile Uniunii, o cifră care a stagnat în ultimii patru ani. În plus, 135 000 de persoane sunt grav rănite în fiecare an în coliziuni(5). Uniunea ar trebui să facă tot posibilul pentru a reduce sau a elimina accidentele și vătămările în transportul rutier. În plus față de măsurile de siguranță pentru protejarea ocupanților autovehiculelor, pentru a proteja utilizatorii drumurilor aflați în afara autovehiculelor este necesară punerea în aplicare a unor măsuri specifice pentru prevenirea decesului și a vătămării utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi cicliștii și pietonii. Fără noi inițiative privind siguranța rutieră, efectele în materie de siguranță ale abordării actuale nu vor mai fi în măsură să compenseze efectele creșterii volumului traficului. Prin urmare, performanța în materie de siguranță a vehiculelor trebuie să fie îmbunătățită în continuare ca parte a unei abordări integrate a siguranței rutiere și pentru a proteja utilizatorii vulnerabili ai drumurilor mai bine.

(4)  Dispozițiile privind omologarea de tip ar trebui să asigure faptul că nivelurile de performanță ale autovehiculelor sunt evaluate într-un mod care poate fi repetat și reprodus. Prin urmare, cerințele tehnice din prezentul regulament se referă doar la pietoni și cicliști, întrucât numai aceștia există în prezent ca subiecți ai unor teste armonizate oficial. Pe lângă pietoni și cicliști, utilizatorii vulnerabili ai drumurilor includ, în general, și alți utilizatori nemotorizați și motorizați ai drumurilor care ar putea utiliza soluții de mobilitate personală, fără caroserie de protecție. În plus, tehnologia actuală dă naștere unor așteptări rezonabile ca sistemele avansate să reacționeze și la alți utilizatori vulnerabili ai drumurilor în condiții normale de conducere, chiar dacă nu au fost efectuate teste specifice. Cerințele tehnice ar trebui să fie adaptate în continuare la progresul tehnic în urma procesului de evaluare și de revizuire, cu scopul de a include toți utilizatorii drumurilor fără caroserie de protecție, cum ar fi scuterele, vehiculele cu autoechilibrare și utilizatorii de scaune rulante.

(5)  Progresele tehnice în domeniul sistemelor avansate de siguranță a vehiculelor oferă noi posibilități pentru reducerea numărului de victime. În scopul de a reduce la minimum numărul de vătămări grave și de decese, trebuie introdus un pachet al tehnologiilor noi relevante.

(6)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(6), Comisia a evaluat fezabilitatea extinderii cerinței existente în regulamentul respectiv de a instala anumite sisteme (de exemplu, sisteme avansate de frânare de urgență și sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri) la anumite categorii de vehicule, astfel încât aceasta să fie aplicată tuturor categoriilor de vehicule. De asemenea, Comisia a evaluat fezabilitatea tehnică și economică și maturitatea pieței pentru instituirea unei noi cerințe de instalare a altor dispozitive avansate de siguranță. Pe baza respectivelor evaluări, în decembrie 2016, Comisia a publicat un raport către Parlamentul European și Consiliu intitulat „Salvarea de vieți: Sporirea siguranței vehiculelor în UE” ▌. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește acest raport a identificat și a propus 19 măsuri potențiale de reglementare care ar fi eficiente pentru reducerea numărului de accidente rutiere și a numărului de decese și de vătămări în accidente rutiere.

(7)  Pentru a asigura neutralitatea tehnologică în ceea ce privește sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri, cerința de performanță ar trebui să permită sisteme de monitorizare a presiunii în pneuri atât direct, cât și indirect.

(8)  Măsurile de reglementare propuse pot fi mai eficace în reducerea numărului de decese, scăderea numărului de accidente rutiere și atenuarea vătămărilor și a daunelor dacă sunt proiectate astfel încât să fie convenabile utilizatorilor. Prin urmare, producătorii de vehicule ar trebui să depună toate eforturile posibile pentru a asigura că sistemele și dotările prevăzute de prezentul regulament sunt dezvoltate de o manieră care să sprijine conducătorul auto. Funcționarea sistemelor și dotărilor prevăzute în prezentul regulament, precum și limitările acestora ar trebui explicate clar și pe înțelesul utilizatorilor în manualul de instrucțiuni al autovehiculului.

(9)  Elementele și avertismentele de siguranță folosite la asistența pentru condus ar trebui să fie percepute cu ușurință de orice conducător auto, inclusiv de persoanele în vârstă și de persoanele cu handicap.

(10)  Sistemele avansate de frânare de urgență, sistemele inteligente de asistență pentru controlul vitezei, sistemul de urgență de menținere a benzii de circulație, sistemele de monitorizare a somnolenței și a lipsei de atenție, sistemul avansat de avertizare în caz de distragere a atenției conducătorului auto, precum și sistemul de alertă la mersul în marșarier sunt sisteme de siguranță care au un potențial ridicat de a reduce în mod considerabil numărul de victime. În plus, unele dintre aceste sisteme de siguranță stau la baza unor tehnologii care vor fi utilizate și pentru introducerea vehiculelor automatizate ▌. Orice astfel de sistem de siguranță ar trebui să funcționeze fără utilizarea vreunui tip de informație biometrică a conducătorilor auto sau a pasagerilor, inclusiv recunoașterea facială. Prin urmare, la nivelul Uniunii ar trebui stabilite norme și proceduri de încercare armonizate pentru omologarea de tip a vehiculelor în ceea ce privește sistemele respective și pentru omologarea de tip a acestor sisteme ca unități tehnice separate. Progresele tehnologice în ceea ce privește aceste sisteme ar trebui să fie luate în considerare la fiecare evaluare a legislației existente, pentru a fi viabile pe termen lung, pentru a respecta cu strictețe principiul protecției datelor și a vieții private și pentru a reduce sau elimina accidentele și vătămările în transportul rutier. De asemenea, este necesar să se asigure faptul că sistemele respective pot fi utilizate în siguranță, pe toată durata ciclului de viață al vehiculului.

(11)  Ar trebui să existe posibilitatea de a dezactiva sistemul inteligent de asistență pentru controlul vitezei, de exemplu atunci când un conducător auto primește avertismente false sau feedback necorespunzător din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a unor marcaje rutiere temporare contradictorii în zonele de construcție și a unor indicatoare rutiere incorecte, defecte sau lipsă. O astfel de funcție de dezactivare ar trebui să se afle sub controlul conducătorului auto, să se mențină atâta timp câte este necesar și să ofere posibilitatea de a fi activată cu ușurință de către conducătorul auto. Atunci când sistemul este dezactivat, se pot furniza informații privind limita de viteză. Sistemul ar trebui să fie întotdeauna activ când se pornește motorul, iar conducătorul auto ar trebui fie informat mereu dacă sistemul este pornit sau oprit.

(12)  Faptul că centura de siguranță este una dinte cele mai importante și eficace dotări de siguranță ale unui vehicul este recunoscut la scară largă. Prin urmare, sistemele de avertizare privind portul centurii de siguranță ar trebui să aibă potențialul de a preveni în mod suplimentar decesele sau de a atenua vătămările prin creșterea ratelor de utilizare a centurii de siguranță în întreaga Uniune. Din acest motiv, Regulamentul (CE) nr. 661/2009 a introdus obligativitatea instalării de sisteme de avertizare privind portul centurii de siguranță pentru scaunul conducătorului auto în toate autoturismele noi începând cu 2014. Acest lucru a fost realizat prin punerea în aplicare a Regulamentului ONU nr. 16, care conținea dispozițiile tehnice relevante. Datorită adaptării acestui regulament al ONU la progresele tehnice, acum va deveni obligatoriu să se instaleze sisteme de avertizare privind portul centurii de siguranță pentru toate locurile din față și din spate ale vehiculelor din categoriile M1 și N1, respectiv pentru toate locurile din față ale vehiculelor din categoriile N2, N3, M2 și M3, începând de la 1 septembrie 2019 pentru tipurile noi și de la 1 septembrie 2021 pentru toate autovehiculele noi.

(13)  Introducerea unor dispozitive de înregistrare a datelor privind evenimentele, care stochează o gamă de date cruciale, anonimizate, privind vehiculul, pe o perioadă scurtă, înainte, în timpul și imediat după un accident rutier (declanșat, de exemplu, de deschiderea unui airbag), alături de cerințe privind intervalul de valori, precizia și rezoluția datelor, precum și privind colectarea, stocarea și posibilitatea de accesare a acestora, constituie o etapă importantă în obținerea unor date mai precise și mai aprofundate cu privire la accidente. Toate autovehiculele ar trebui, prin urmare, să fie dotate obligatoriu cu aceste dispozitive. Aceste dispozitive ar trebui ▌să fie ▌capabile să înregistreze și să stocheze datele în așa fel încât acestea să poată fi utilizate de statele membre numai pentru a efectua analiza siguranței rutiere și pentru a evalua eficacitatea măsurilor specifice adoptate, fără posibilitatea de a identifica proprietarul sau deținătorul unui anumit vehicul pe baza datelor stocate.

(14)  Orice prelucrare a datelor personale, cum ar fi informațiile despre conducătorul auto prelucrate în dispozitivele de înregistrare a datelor privind evenimentele sau informațiile privind somnolența sau a lipsa de atenție a conducătorului auto sau starea avansată de distragere a atenției ar trebui efectuate în conformitate cu legislația Uniunii în materie de protecție a datelor, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(7). Dispozitivele de înregistrare a datelor privind evenimentele ar trebui să funcționeze într-un sistem în buclă închisă, în care datele stocate sunt suprascrise și care nu permite identificarea vehiculului sau a conducătorului auto. În plus, sistemele de avertizare cu privire la somnolența și la atenția conducătorului auto sau sistemele avansate de avertizare cu privire la starea de distragere a atenției conducătorului auto nu ar trebui să înregistreze sau să păstreze în continuu niciun alt tip de date decât cele necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în sistemul în buclă închisă. Mai mult, prelucrarea datelor personale colectate prin sistemul de eCall la 112 din vehicul este supusă unor clauze specifice(8).

(15)  Este posibil ca sistemele avansate de frânare de urgență sau sistemele de urgență de menținere a benzii de circulație să nu fie complet funcționale în unele cazuri, în special din cauza unor deficiențe ale infrastructurii rutiere. În aceste cazuri, sistemele ar trebui să se dezactiveze singure și să furnizeze conducătorului auto informații privind dezactivarea. Dacă ele nu se dezactivează automat, ar trebui să fie posibilă dezactivarea lor manuală. O astfel de dezactivare ar trebui să fie temporară și să dureze numai atât timp cât sistemul nu este complet funcțional. Este posibil ca conducătorii auto să fie nevoiți să anuleze sistemul avansat de frânare de urgență sau sistemul de urgență de menținere a benzii de circulație atunci când funcționarea sistemului ar putea duce la riscuri sau la vătămări mai mari. Astfel se asigură faptul că vehiculul este în permanență sub controlul conducătorului auto. Cu toate acestea, sistemele ar putea să recunoască, de asemenea, cazurile în care conducătorul auto se află în incapacitate și, prin urmare, intervenția sistemului este necesară pentru a preveni agravarea unui accident.

(16)  Regulamentul (CE) nr. 661/2009 a exceptat camionetele, vehiculele sportive utilitare (SUV) și vehiculele cu utilizări multiple (MPV) de la cerințele de siguranță din cauza înălțimii scaunului șoferului și caracteristicilor masei vehiculului. Având în vedere creșterea ratei de penetrare pe piață a acestor vehicule (în creștere de la doar 3 % în 1996 la 14 % în 2016) și evoluțiile tehnologice în ceea ce privește controalele de siguranță electrică în urma accidentelor prin coliziune, aceste derogări nu mai sunt de actualitate și sunt nejustificate. Prin urmare, derogările ar trebui eliminate și întreaga gamă de cerințe pentru sisteme avansate pentru vehicule ar trebui aplicată acestor vehicule.

(17)  Regulamentul (CE) nr. 661/2009 a realizat o simplificare semnificativă a legislației Uniunii prin înlocuirea a 38 de directive cu regulamente echivalente ale Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (regulamentele ONU) care sunt obligatorii în temeiul Deciziei 97/836/CE a Consiliului(9). Pentru a obține o și mai mare simplificare, mai multe norme ale Uniunii ar trebui înlocuite cu regulamentele ONU aplicabile în Uniune în mod obligatoriu. Mai mult, Comisia ar trebui să promoveze și să sprijine activitatea în curs de desfășurare la nivelul Organizației Națiunilor Unite în vederea stabilirii, fără întârziere și în conformitate cu cele mai înalte standarde de siguranță rutieră disponibile, cerințele tehnice pentru omologarea de tip a sistemelor de siguranță ale vehiculului prevăzute în prezentul regulament.

(18)  Regulamentele ONU și amendamentele la acestea pentru care a votat Uniunea sau pe care le aplică Uniunea, în conformitate cu Decizia 97/836/CE, ar trebui încorporate în legislația UE privind omologarea de tip. Prin urmare, ar trebui delegate competențe Comisiei pentru a modifica lista de regulamente ONU care se aplică în mod obligatoriu pentru a garanta că aceasta este permanent actualizată.

(19)  Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(10) stabilește cerințele de protecție a pietonilor, cicliștilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor sub formă de încercări și valori limită de conformitate pentru omologarea vehiculelor în ceea ce privește structura frontală și de omologare a sistemelor de protecție frontală (de exemplu, barele de protecție). De la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 78/2009, cerințele tehnice și procedurile de încercare pentru vehicule s-au dezvoltat în continuare la nivelul Organizației Națiunilor Unite pentru a ține seama de progresul tehnic. Regulamentul ONU nr. 127(11) se aplică în prezent în Uniune pentru omologarea de tip a autovehiculelor.

(20)  Ca urmare a adoptării Regulamentului (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(12), cerințele tehnice și procedurile de încercare pentru omologarea vehiculelor pe bază de hidrogen, și a componentelor și sistemelor pe bază de hidrogen au fost dezvoltate în continuare la nivelul Organizației Națiunilor Unite pentru a ține seama de progresul tehnic. Regulamentul ONU nr. 134(13) se aplică în prezent în Uniune în ceea ce privește omologarea de tip a sistemelor pe bază de hidrogen ale autovehiculelor. În plus față de aceste cerințe, ar trebui stabilite la nivelul Uniunii criterii pentru calitatea materialelor și receptaculele de alimentare utilizate în vehiculele cu sisteme cu hidrogen comprimat ▌.

(21)  Din motive de claritate, raționalizare și simplificare, Regulamentele (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 ar trebui abrogate și înlocuite cu prezentul regulament.

(22)  Din punct de vedere istoric, normele Uniunii au limitat lungimea totală a combinațiilor de camioane ceea ce a dus la modelele tipice care optimizează cabina în defavoarea motorului pentru a maximiza spațiul alocat mărfurilor. Cu toate acestea, poziția înaltă a conducătorului auto a condus la creșterea ariei unghiului mort și la o vizibilitate directă mai redusă în jurul cabinei camionului. Acesta este un factor important pentru accidentele cu camioane în care sunt implicați utilizatori vulnerabili ai drumurilor. Numărul de victime ar putea fi redus semnificativ printr-o mai bună vizibilitate directă. Prin urmare, ar trebui introduse cerințe pentru a îmbunătăți vizibilitatea directă, cu scopul de a ameliora vizibilitatea directă a pietonilor, cicliștilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor din poziția conducătorului auto, prin reducerea în cea mai mare măsură posibilă a ariei unghiurilor moarte din partea din față și părțile laterale ale conducătorului auto. Ar trebui să se țină seama de caracteristicile specifice ale diferitelor categorii de vehicule.

(23)  Vehiculele automatizate ▌ar putea contribui enorm la reducerea numărului de accidente rutiere, deoarece se estimează că peste 90 % din accidentele rutiere sunt cauzate în anumită măsură de erori umane. Dat fiind că vehiculele automatizate vor prelua treptat sarcinile conducătorului auto, ar trebui adoptate norme armonizate și cerințe tehnice pentru sistemele de vehicule automatizate la nivelul Uniunii, inclusiv în ceea ce privește o asigurare verificabilă a siguranței pentru luarea deciziilor de către vehiculele automatizate, respectând totodată principiul neutralității tehnologice, iar aceste norme ar trebui promovate la nivel internațional în cadrul WP.29 al CEE-ONU.

(24)  Utilizatorii drumurilor, cum ar fi pietonii și cicliștii, precum și conducătorii de vehicule neautomatizate, care nu pot primi informații electronice vehicul-vehicul cu privire la comportamentul unui vehicul automatizat, ar trebui să fie ținuți la curent prin mijloace convenționale, astfel cum se prevede în regulamentele ONU sau în alte acte de reglementare, cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a acestora.

(25)  Circulația vehiculelor în pluton are potențialul de a genera un transport mai sigur, mai curat și mai eficient în viitor. Pentru a anticipa introducerea tehnologiei aferente circulației în pluton și a standardelor relevante, va fi necesar un cadru de reglementare cu norme și proceduri armonizate. ▌

(26)  Conectivitatea și automatizarea vehiculelor sporesc posibilitatea accesării neautorizate de la distanță a datelor stocate la bordul vehiculului și a modificării ilegale de la distanță a software-ului; pentru a ține seama de viitoarele riscuri generate de această situație, regulamentele ONU sau alte acte de reglementare privind securitatea cibernetică ar trebui aplicate în mod obligatoriu cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a acestora.

(27)  Modificările aduse software-ului pot schimba în mod semnificativ funcționalitățile vehiculului. Ar trebui stabilite norme armonizate și cerințe tehnice pentru modificările aduse software-ului în conformitate cu procesele de omologare de tip. Prin urmare, regulamentele ONU sau alte acte de reglementare privind procesele de actualizare a software-ului ar trebui aplicate în mod obligatoriu cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a acestora. Totuși, aceste măsuri de securitate nu ar trebui să compromită obligațiile producătorului vehiculului de a furniza acces la informații de diagnosticare cuprinzătoare și la date de la bordul vehiculului relevante pentru repararea și întreținerea vehiculului.

(28)  Uniunea ar trebui să continue să promoveze elaborarea cerințelor tehnice pentru zgomotul produs de pneuri, rezistența la rulare și eficacitatea aderenței la teren umed a pneurilor la nivelul Organizației Națiunilor Unite. Acest lucru se datorează faptului că Regulamentul ONU nr. 117 conține acum aceste dispoziții detaliate. Procesul de adaptare a normelor privind pneurile pentru a ține seama de progresul tehnic ar trebui să fie continuat cu rapiditate și cu ambiție la nivelul Organizației Națiunilor Unite, în special pentru a asigura faptul că performanța pneurilor este evaluată, de asemenea, la sfârșitul vieții unui pneu uzat și pentru a promova ideea că pneurile ar trebui să îndeplinească cerințele pe întreaga durată a vieții lor și nu ar trebui înlocuite prematur. Cerințele existente în Regulamentul (CE) nr. 661/2009 referitoare la performanța pneurilor ar trebui înlocuite cu regulamentele ONU echivalente.

(29)  În vederea asigurării eficacității prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei pentru completarea prezentului regulament în ceea ce privește cerințele de omologare de tip referitoare la sistemele avansate pentru vehicule și pentru modificarea anexei II pentru a ține seama de progresele tehnice și de evoluțiile în materie de reglementare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(14). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(30)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(15).

(31)  În vederea alinierii legislației Uniunii care face trimitere la procedura de reglementare cu control la cadrul juridic introdus prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și pentru a simplifica în continuare legislația Uniunii în domeniul siguranței vehiculelor, următoarele regulamente ar trebui abrogate și înlocuite cu acte de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament:

   Regulamentul (CE) nr. 631/2009 al Comisiei(16),
   Regulamentul (UE) nr. 406/2010 al Comisiei(17);
   Regulamentul (UE) nr. 672/2010 al Comisiei(18);
   Regulamentul (UE) nr. 1003/2010 al Comisiei(19);
   Regulamentul (UE) nr. 1005/2010 al Comisiei(20);
   Regulamentul (UE) nr. 1008/2010 al Comisiei(21);
   Regulamentul (UE) nr. 1009/2010 al Comisiei(22);
   Regulamentul (UE) nr. 19/2011 al Comisiei(23);
   Regulamentul (UE) nr. 109/2011 al Comisiei(24);
   Regulamentul (UE) nr. 458/2011 al Comisiei(25);
   Regulamentul (UE) nr. 65/2012 al Comisiei(26);
   Regulamentul (UE) nr. 130/2012 al Comisiei(27);
   Regulamentul (UE) nr. 347/2012 al Comisiei(28);
   Regulamentul (UE) nr. 351/2012 al Comisiei(29);
   Regulamentul (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei(30);
   Regulamentul (UE) 2015/166 al Comisiei(31).

(32)  Dat fiind că omologările emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 78/2009, cu Regulamentul (CE) nr. 79/2009, cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009 și cu măsurile de punere în aplicare a acestora ar trebui să fie considerate echivalente cu cerințele relevante, cu excepția cazului în care sunt modificate prin prezentul regulament sau până când sunt modificate prin legislația de punere în aplicare, dispozițiile tranzitorii ar trebui să se asigure că astfel de aprobări nu sunt invalidate.

(33)  În ceea ce privește datele pentru refuzul acordării unei omologări UE de tip, refuzul înmatriculării vehiculului și interzicerea introducerii pe piață sau punerea în exploatare a componentelor și a unităților tehnice separate, aceste date ar trebui să fie stabilite pentru fiecare element reglementat.

(34)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume asigurarea bunei funcționări a pieței interne prin introducerea de cerințe tehnice armonizate în ceea ce privește performanțele de siguranță și de mediu ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora nu poate fi realizat în mod corespunzător de statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

(35)  Cerințele tehnice detaliate și procedurile adecvate de încercare, precum și dispozițiile privind procedurile și specificațiile tehnice uniforme pentru omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate ar trebui să fie stabilite în acte delegate și în acte de punere în aplicare cu suficient timp înainte de data aplicării acestora, pentru a le lăsa producătorilor destul timp să se adapteze la cerințele prezentului regulament și ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia. Unele vehicule sunt fabricate în cantități mici. Prin urmare, este oportun ca cerințele prevăzute în prezentul regulament și în actele delegate și actele de punere în aplicare adoptate în temeiul său să țină seama de astfel de vehicule sau categorii de vehicule în cazurile în care cerințele respective sunt incompatibile cu utilizarea sau proiectarea unor astfel de vehicule sau în cazurile în care acestea impun o sarcină disproporționată. În consecință, aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințe:

(a)   pentru omologarea de tip a vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate proiectate și fabricate pentru vehicule, în ceea ce privește caracteristicile lor generale și de siguranță, precum și pentru protecția și siguranța ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor;

(b)   pentru omologarea de tip a autovehiculelor, în raport cu sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri, cu privire la siguranța lor, eficiența consumului și emisiile de CO2, și

(c)   pentru omologarea de tip a pneurilor nou fabricate, în ceea ce privește siguranța acestora și performanța de mediu.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoriile M, N și O, astfel cum sunt definite la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2018/858, precum și sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate concepute și construite pentru astfel de vehicule, care fac obiectul articolelor 4-11 din prezentul regulament.

Articolul 3

Definiții

În scopul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2018/858.

În plus, se aplică următoarele definiții:

1.  „utilizatori vulnerabili ai drumurilor” înseamnă participanți la trafic nemotorizați, îndeosebi cicliști și pietoni, precum și utilizatori de vehicule motorizate cu două roți;

2.  „sistem de monitorizare a presiunii în pneuri” înseamnă un sistem cu care este echipat un vehicul și care poate evalua presiunea în pneuri sau variația presiunii în timp și transmite informația corespunzătoare utilizatorului în timpul mersului;

3.  „sistem inteligent de asistență pentru controlul vitezei” înseamnă un sistem de ajutor pentru conducătorul auto în menținerea vitezei adecvate pentru mediul rutier prin furnizarea de feedback specific și adecvat;

4.  „facilitarea instalării sistemelor antidemaraj cu etilotest” înseamnă o interfață standardizată care facilitează montarea sistemelor antidemaraj cu etilotest în autovehicule;

5.  „sistemul de avertizare cu privire la somnolența și lipsa de atenție a conducătorului auto” înseamnă un sistem de evaluare a vigilenței șoferului vehiculului prin analiza sistemelor vehiculului și avertizarea acestuia, dacă este necesar;

6.  „sistem avansat de avertizare cu privire la starea de distragere a atenției conducătorului auto” înseamnă un sistem capabil să ofere asistență conducătorului auto pentru ca acesta să își mențină atenția asupra situației traficului și care îl avertizează în cazul în care îi este distrasă atenția;

7.  „semnal de oprire de urgență” înseamnă o funcție de semnalizare luminoasă care indică pentru alți utilizatori ai drumului, care se găsesc în spatele vehiculului, că s-a acționat o forță puternică de încetinire a vehiculului în raport cu condițiile prevalente de rulare.

8.  „sistem de avertizare la deplasarea în marșarier” înseamnă ▌un sistem ▌care atenționează conducătorul auto cu privire la prezența persoanelor și a obiectelor în partea din spate a vehiculului cu scopul principal de a evita coliziunile la deplasarea în marșarier;

9.  „sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație” înseamnă un sistem care avertizează conducătorul auto cu privire la o deviere a vehiculului în afara benzii sale de circulație;

10.  „sistem avansat de frânare de urgență” înseamnă un sistem care poate să detecteze automat o posibilă coliziune frontală și să activeze sistemul de frânare al vehiculului pentru a încetini vehiculul cu scopul de a evita o coliziune sau de a micșora impactul unei coliziuni;

11.  „sistem de urgență de menținere a benzii de circulație” înseamnă un sistem de asistență a conducătorului auto în păstrarea unei poziții sigure a vehiculului în ceea ce privește granița benzii sau a drumului, cel puțin atunci când o trecere involuntară peste liniile de separare se produce sau este pe cale să se producă și o coliziune poate fi iminentă;

12.  „întrerupătorul principal al vehiculului” înseamnă dispozitivul prin intermediul căruia sistemul electronic de la bordul vehiculului trece din modul deconectat, cum este cazul unui vehicul staționat în absența conducătorului auto, în modul normal de funcționare;

13.  „dispozitiv de înregistrare a datelor privind evenimentele” înseamnă un sistem al cărui scop constă exclusiv în înregistrarea și stocarea parametrilor critici legați de accident și a informațiilor scurt înainte, în timpul și imediat după o coliziune;

14.  „sistem de protecție frontală” înseamnă o structură (structuri) separată (separate), cum ar fi un parașoc rigid tubular sau o bară de protecție suplimentară care, pe lângă bara de protecție originală, este destinată să protejeze suprafața externă a vehiculului de deteriorare, în cazul unei coliziuni cu un obiect, cu excepția structurilor cu o masă mai mică de 0,5 kg, destinate exclusiv protecției farurilor vehiculului;

15.  „bară de protecție” înseamnă orice structură exterioară situată în față, în partea de jos a caroseriei vehiculului, inclusiv accesorii ale acesteia, care este destinată să protejeze vehiculul în cazul implicării într-o coliziune frontală la viteză mică cu alt vehicul; cu toate acestea, bara de protecție nu include niciun sistem de protecție frontală;

16.  „vehicul pe bază de hidrogen” înseamnă orice autovehicul care utilizează hidrogen în calitate de carburant pentru propulsarea vehiculului;

17.  „sistem pe bază de hidrogen” înseamnă un ansamblu de componente de hidrogen și piese de conexiune instalate pe vehiculele pe bază de hidrogen, cu excepția sistemului de propulsie sau a unităților de propulsie auxiliare;

18.  „sistem de propulsie pe bază de hidrogen” înseamnă convertizorul de energie utilizat pentru propulsarea vehiculului;

19.  „componentă a sistemului pe bază de hidrogen” înseamnă rezervorul de hidrogen sau orice alte componente ale vehiculului pe bază de hidrogen, care se află în contact direct cu hidrogenul sau care fac parte dintr-un sistem pe bază de hidrogen;

20.  „rezervor de hidrogen” înseamnă componenta din cadrul sistemului pe bază de hidrogen care stochează volumul primar de combustibil pe bază de hidrogen;

21.  „vehicul automatizat” înseamnă un autovehicul proiectat și construit să circule în mod autonom pentru anumite perioade ▌de timp fără o supraveghere ▌continuă din partea unui conducător auto, dar în care intervenția conducătorului auto este în continuare așteptată sau necesară;

22.  „vehicul complet automatizat” înseamnă un autovehicul proiectat și construit să circule în mod autonom fără supraveghere din partea unui conducător auto;

23.  „sistem de monitorizare a disponibilității conducătorului auto” înseamnă un sistem de monitorizare pentru a evalua dacă respectivul conducător auto este în măsură să preia funcția de conducere de la un vehicul automatizat în anumite situații, dacă este cazul;

24.  „deplasarea vehiculelor în pluton” înseamnă crearea unei legături între două sau mai multe vehicule dintr-un convoi care utilizează tehnologia de conectivitate și sistemele de sprijin al conducerii automatizate care permit vehiculelor să mențină o distanță redusă fixă între ele atunci când sunt conectate pe anumite porțiuni ale unui traseu și să se adapteze la schimbări în deplasarea vehiculului din fruntea plutonului implicând puțină sau nicio acțiune din partea conducătorilor auto;

25.  „ masa maximă” înseamnă masa maximă de încărcare admisibilă din punct de vedere tehnic declarată de către producătorul vehiculului;

26.  „montant A” înseamnă suportul de plafon poziționat cel mai în față și cel mai în afară, care se extinde de la șasiu până la plafonul vehiculului.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR

Articolul 4

Obligații generale și cerințe tehnice

(1)  Producătorii fac dovada faptului că toate vehiculele noi care sunt introduse pe piață, înmatriculate sau puse în exploatare, precum și toate noile sisteme, componente și unități tehnice separate care sunt introduse pe piață sau puse în funcțiune sunt omologate de tip în conformitate cu cerințele din prezentul regulament și din actele delegate și actele de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia.

(2)  Omologarea de tip în conformitate cu regulamentele CEE-ONU enumerate în anexa I este considerată omologare UE de tip în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate și actele de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia.

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12 cu scopul de a modifica anexa I pentru a ține seama de progresul tehnic și de evoluția în materie de reglementare prin introducerea și actualizarea trimiterilor la regulamentele ONU și seria de modificări relevante care se aplică în mod obligatoriu.

(4)  Producătorii trebuie să asigure proiectarea, construirea și asamblarea vehiculelor în așa fel încât să se minimizeze riscul de rănire a ocupanților vehiculului și a altor participanți la trafic.

(5)  Producătorii trebuie să se asigure că vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate îndeplinesc cerințele aplicabile menționate în anexa II, începând cu datele specificate în anexa respectivă și în conformitate cu cerințele tehnice detaliate și procedurile de încercare stabilite în actele delegate și cu procedurile și specificațiile tehnice uniforme stabilite în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament, inclusiv cerințele referitoare la:

(a)  sistemele de reținere, încercarea la accidente, integritatea sistemului de combustibil și siguranța electrică de înaltă tensiune;

(b)  utilizatorii vulnerabili ai drumurilor, vedere și vizibilitate;

(c)  șasiul vehiculului, sistemul de frânare, pneurile și sistemul de direcție;

(d)  instrumentele la bord, sistemul electric, sistemul de iluminat al vehiculului și protecția împotriva utilizării neautorizate, inclusiv a atacurilor cibernetice;

(e)  comportamentul conducătorului auto și al sistemului;

(f)  caracteristici generale privind construcția vehiculelor.

(6)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 12 pentru a modifica anexa II pentru a ține seama de progresul tehnic și de evoluțiile în materie de reglementare, în special în ceea ce privește aspectele enumerate la literele (a) - (f) de la alineatul (5) din prezentul articol, precum și cele menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a)-(g), articolul 7 alineatele (2), (3), (4) și (5), articolul 9 alineatele (2), (3) și (5) și articolul 11 alineatul (1) și cu scopul de a asigura un nivel ridicat de siguranță generală a vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate, precum și un nivel ridicat de protecție a ocupanților vehiculelor și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, prin introducerea și actualizarea trimiterilor la regulamentele ONU, precum și la actele delegate și actele de punere în aplicare.

(7)  ▌Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispoziții privind procedurile și specificațiile tehnice uniforme pentru omologarea de tip a vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate cu privire la cerințele enumerate în anexa II.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). Acestea sunt publicate cu cel puțin 15 luni înainte de datele relevante menționate în anexa II.

Articolul 5

Dispoziții specifice referitoare la sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri și la pneuri

(1)  Vehiculele trebuie echipate cu un sistem fiabil de monitorizare a presiunii în pneuri, capabil să îi atragă atenția conducătorului auto, printr-o avertizare la bordul vehiculului, atunci când are loc o scădere a presiunii în oricare dintre pneuri, ▌pentru o gamă largă de condiții rutiere și de mediu.

(2)  Sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri sunt concepute pentru a evita resetarea sau recalibrarea la o presiune scăzută a pneului.

(3)  Toate pneurile introduse pe piață trebuie să îndeplinească cerințele de siguranță și performanță de mediu stabilite în actele de reglementare enumerate în anexa II.

(4)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispoziții privind proceduri și specificații tehnice uniforme pentru:

(a)  omologarea de tip a vehiculelor în ceea ce privește sistemele de monitorizare a presiunii în pneuri;

(b)  omologarea de tip a pneurilor, inclusiv specificațiile tehnice privind instalarea acestora.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). Acestea sunt publicate cu cel puțin 15 luni înainte de datele relevante menționate în anexa II.

Articolul 6

Sisteme avansate pentru vehicule pentru toate categoriile de autovehicule

(1)  Autovehiculele trebuie să fie echipate cu următoarele sisteme avansate pentru vehicule:

(a)  sistemul inteligent de asistență pentru viteză;

(b)  sistemul antidemaraj cu etilotest;

(c)  sistemul de avertizare cu privire la somnolența și la lipsa de atenție a conducătorului auto;

(d)  sistemul avansat de avertizare cu privire la starea de distragere a atenției conducătorului auto;

(e)  semnal pentru oprirea de urgență;

(f)  detectarea deplasării în marșarier;

(g)  dispozitivul de înregistrare a datelor privind evenimentele.

(2)  Sistemele inteligente de asistență pentru controlul vitezei trebuie să aibă următoarele specificații minime:

(a)  ▌trebuie să fie posibil să se atragă atenția conducătorului auto, prin sistemul de control al accelerației sau prin alt feedback specific, adecvat și eficace, asupra faptului că limita de viteză este ▌depășită;

(b)  ▌trebuie să fie posibilă deconectarea ▌sistemului. Informațiile privind limita de viteză pot fi furnizate în continuare, iar sistemul inteligent de asistență pentru controlul vitezei trebuie să fie în modul normal de funcționare la fiecare activare a întrerupătorului principal al vehiculului;

(c)  feedbackul specific și adecvat se bazează pe informații privind limita de viteză obținute prin observarea semnalizărilor rutiere, pe baza semnalelor de infrastructură sau a datelor din hărți electronice, sau pe baza ambelor tipuri de date, puse la dispoziție la bordul vehiculelor;

(d)  nu afectează posibilitatea conducătorului auto de a depăși viteza setată de sistemul vehiculului ▌;

(e)  obiectivele sale de performanță se stabilesc pentru a evita sau reduce la minimum rata de eroare în condiții reale de drum.

(3)  Sistemele de avertizare cu privire la somnolența și la atenția conducătorului auto și sistemele avansate de avertizare cu privire la starea de distragere a atenției conducătorului auto sunt proiectate astfel încât să nu înregistreze și să nu păstreze în continuu niciun alt tip de date decât cele necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în sistemul în buclă închisă. În plus, datele respective nu sunt accesibile sau puse la dispoziția terților în niciun moment și sunt șterse imediat după prelucrare. De asemenea, aceste sisteme sunt proiectate astfel încât să se evite suprapunerea și să nu dea indicații separate și concomitente sau într-un mod neclar conducătorului auto în cazul în care o acțiune declanșează ambele sisteme.

(4)  Dispozitivul de înregistrare a datelor privind evenimentele trebuie să îndeplinească în special următoarele cerințe:

(a)  datele pe care le pot înregistra și stoca în ceea ce privește perioada scurt înainte, în timpul și imediat după coliziune cuprind viteza vehiculului, frânarea, poziția și înclinarea vehiculului pe șosea, starea și rata de activare a tuturor sistemelor de siguranță, a sistemului de eCall la 112 din vehicul, activarea frânelor și orice parametri de intrare relevanți ai sistemelor active de siguranță și de evitare a accidentelor instalate la bord, cu un grad ridicat de precizie și cu asigurarea păstrării datelor;

(b)  nu trebuie să fie posibilă dezactivarea dispozitivelor;

(c)  modul în care dispozitivele sunt capabile să înregistreze și să stocheze date garantează că:

(i)  funcționează într-un sistem în buclă închisă;

(ii)  datele colectate sunt anonimizate și protejate împotriva manipulării și utilizării necorespunzătoare;

(iii)  se poate identifica tipul, versiunea și varianta exactă de vehicul, și în special sistemele active de siguranță și de evitare a accidentelor instalate la bordul vehiculului;

(d)  datele pot fi puse la dispoziția autorităților naționale, în temeiul legislației Uniunii sau a legislației naționale, numai în scopul cercetării și analizei referitoare la accidente, inclusiv în scopul omologării de tip a sistemelor și componentelor și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o interfață standardizată.

(5)  Un dispozitiv de înregistrare a datelor privind evenimentele nu poate înregistra și stoca ultimele patru cifre din secțiunea de identificare a vehiculului din numărul de identificare a vehiculului sau orice altă informație care ar putea permite identificarea individuală a vehiculului ori a proprietarului sau a deținătorului acestuia.

(6)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 12 în vederea completării prezentului regulament, stabilind norme detaliate privind procedurile specifice de încercare și cerințele tehnice pentru:

(a)  omologarea de tip a vehiculelor cu privire la sistemele avansate pentru vehicule menționate la alineatul 1;

(b)  omologarea de tip a sistemelor avansate pentru vehicule menționate la literele (a), (f) și (g) de la alineatul (1) ca unități tehnice separate.

Respectivele acte delegate sunt publicate cu cel puțin 15 luni înainte de datele relevante menționate în anexa II.

Articolul 7

Cerințe specifice referitoare la autoturisme și vehicule utilitare ușoare

(1)  În plus față de celelalte cerințe ale prezentului regulament și ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia și care sunt aplicabile vehiculelor din categoriile M1 și N1, vehiculele din categoriile respective trebuie să respecte cerințele prevăzute la alineatele (2) - (5) și în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul alineatului (6).

(2)  Vehiculele din categoriile M1 și N1 trebuie să fie echipate cu sisteme avansate de frânare de urgență proiectate și instalate în două faze și care prevăd următoarele:

(a)  depistarea obstacolelor și a vehiculelor în mișcare ▌din fața autovehiculului în prima etapă;

(b)  extinderea capacității de detectare pentru a include, de asemenea, pietonii și cicliștii din fața autovehiculului în a doua etapă.

(3)  Vehiculele din categoriile M1 și N1 trebuie să fie echipate cu un sistem de urgență de păstrare a benzii de circulație.

(4)  Sistemele avansate de frânare de urgență și sistemele de urgență de păstrare a benzii de circulație trebuie să îndeplinească în special următoarele cerințe:

(a)  să fie posibilă doar oprirea secvențială a sistemelor ▌printr-o secvență ▌de acțiuni care urmează a fi efectuate de către conducătorul auto;

(b)  sistemele trebuie să se afle în modul normal de funcționare după fiecare activare a întrerupătorului principal al vehiculului;

(c)  trebuie să fie posibilă oprirea avertismentelor sonore, dar această acțiune nu trebuie să dezactiveze alte funcții în afara sistemului de avertizare sonoră;

(d)  conducătorul auto să poată să anuleze sistemele;

(5)  Vehiculele din categoriile M1 și N1 trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să asigure o zonă de impact a capului extinsă cu scopul de a îmbunătăți protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor și de a reduce potențialele vătămări în caz de coliziune.

(6)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispoziții privind procedurile și specificațiile tehnice uniforme pentru omologarea de tip a vehiculelor cu privire la cerințele stabilite la alineatele (2) - (5) din prezentul articol.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). Acestea sunt publicate cu cel puțin 15 luni înainte de datele relevante menționate în anexa II.

Articolul 8

Sisteme de protecție frontală pentru autoturisme și vehicule utilitare ușoare

(1)  Sistemele de protecție frontală montate ca echipament original pe vehiculele din categoriile M1 și N1 sau puse la dispoziție pe piață ca unități tehnice separate pentru aceste vehicule trebuie să respecte cerințele stabilite la punctul 2 ▌și specificațiile tehnice stabilite în actele de punere în aplicare menționate la alineatul (3).

(2)  Sistemele de protecție frontală care sunt puse la dispoziție pe piață ca unități tehnice separate trebuie să fie însoțite de o listă detaliată de tipuri de vehicule, variante și versiuni de vehicule pentru care sistemul de protecție frontală este omologat, precum și de instrucțiuni clare de asamblare.

(3)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispoziții privind procedurile și specificațiile tehnice uniforme pentru omologarea de tip a sistemelor de protecție frontală menționate la alineatul (1) din prezentul articol, inclusiv specificații tehnice legate de construcție și instalare.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). Acestea sunt publicate cu cel puțin 15 luni înainte de datele relevante menționate în anexa II.

Articolul 9

Cerințe specifice privind autobuzele și camioanele

(1)  În plus față de celelalte cerințe ale prezentului regulament și ale actelor delegate și actelor de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia și care sunt aplicabile și vehiculelor din categoriile M2, M3, N2 și N3, vehiculele din categoriile respective trebuie să respecte cerințele prevăzute la alineatele (2)-(5) și specificațiile tehnice stabilite în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul alineatului (7). Vehiculele din categoriile M2 și M3 trebuie să îndeplinească, de asemenea, cerințele stabilite la alineatul (6).

(2)  Vehiculele din categoriile M2, M3, N2 și N3 trebuie să fie echipate cu un sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare și un sistem avansat de frânare de urgență care respectă specificațiile tehnice prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul alineatului (7).

(3)  Vehiculele din categoriile M2, M3, N2 și N3 trebuie să fie echipate cu sisteme avansate, capabile să detecteze pietonii și bicicliștii situați în apropierea vehiculului sau a secțiunii frontale a vehiculului și să furnizeze un avertisment sau să evite o coliziune cu astfel de utilizatori vulnerabili ai drumurilor.

(4)  În ceea ce privește sistemele menționate la alineatele (2) și (3) din prezentul articol, trebuie să se respecte următoarele cerințe, în special:

(a)  să fie posibilă doar oprirea secvențială a sistemelor ▌printr-o secvență ▌de acțiuni care urmează a fi efectuate de către conducătorul auto;

(b)  conducătorul auto să poată să anuleze sistemele;

(c)  sistemele trebuie să se afle în modul normal de funcționare după fiecare activare a întrerupătorului principal al vehiculului;

(d)  să fie posibilă oprirea cu ușurință a avertismentelor sonore, dar această acțiune să nu dezactiveze în același timp alte funcții în afara sistemului de avertizare sonoră.

(5)  Vehiculele din categoriile M2, M3, N2 și N3 trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să consolideze vizibilitatea directă a unor utilizatori vulnerabili ai drumurilor din poziția conducătorului auto, reducând cât mai mult posibil unghiurile moarte din fața și din lateralul conducătorului auto, ținând totodată seama de caracteristicile specifice ale diferitelor categorii de vehicule.

(6)  Vehiculele din categoriile M2 și M3, cu o capacitate de peste 22 de pasageri în afara conducătorului auto și construcție cu spații pentru pasagerii care călătoresc în picioare, pentru a permite deplasări frecvente ale pasagerilor sunt proiectate și construite astfel încât să fie accesibile persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv utilizatorilor de scaune rulante.

(7)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispoziții privind proceduri și specificații tehnice uniforme pentru:

(a)  omologarea de tip a vehiculelor cu privire la cerințele stabilite la alineatele (2) - (5) de la prezentul articol;

(b)  omologarea de tip a sistemelor menționate la alineatul (3) din prezentul articol ca unități tehnice separate.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

Atunci când privesc cerințele prevăzute la prezentul articol alineatele (2), (3)și (4), respectivele acte de punere în aplicare sunt publicate cu cel puțin 15 luni înainte de datele relevante menționate în anexa II.

Atunci când privesc cerințele prevăzute la prezentul articol alineatul (5), respectivele acte de punere în aplicare sunt publicate cu cel puțin 36 luni înainte de datele relevante menționate în anexa II.

Articolul 10

Cerințe specifice privind vehiculele pe bază de hidrogen

(1)  În plus față de celelalte cerințe ale prezentului regulament și ale actelor delegate și actelor de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia, care se aplică, de asemenea, vehiculelor din categoriile M și N, vehiculele pe bază de hidrogen din categoriile respective, sistemele și componentele pe bază de hidrogen din astfel de sisteme trebuie să respecte specificațiile tehnice stabilite ▌în actele de punere în aplicare menționate la alineatul (3) ▌.

(2)  Producătorii se asigură că sistemele pe bază de hidrogen și componentele de hidrogen sunt instalate în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul alineatului (3). De asemenea, producătorii furnizează, dacă este necesar, informații în scopul inspecției sistemelor pe bază de hidrogen și a componentelor de hidrogen pe întreaga durată a ciclului de viață al vehiculului pe bază de hidrogen.

(3)  Comisia, prin intermediul actelor de punere în aplicare, adoptă dispoziții privind proceduri și specificații tehnice uniforme pentru omologarea de tip a vehiculelor pe bază de hidrogen în ceea ce privește sistemele pe bază de hidrogen ale acestora, inclusiv compatibilitatea materialelor și receptaculele de alimentare, și pentru omologarea de tip a componentelor de hidrogen, inclusiv specificațiile tehnice pentru instalarea acestora.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). Actele de punere în aplicare sunt publicate cu cel puțin 15 luni înainte de datele relevante menționate în anexa II.

Articolul 11

Cerințe specifice privind vehiculele automatizate și vehiculele complet automatizate

(1)  În plus față de celelalte cerințe din prezentul regulament și din actele delegate și actele de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia și care sunt aplicabile vehiculelor din categoriile respective, vehiculele automatizate și vehiculele complet automatizate trebuie să respecte specificațiile tehnice prevăzute în actele de punere în aplicare menționate la alineatul (3) legate de:

(a)  sistemele care preiau controlul asupra vehiculului de la conducătorul auto, inclusiv sistemele de semnalizare, direcție, accelerare și frânare;

(b)  sistemele care furnizează vehiculului informații în timp real cu privire la starea vehiculului și a zonei înconjurătoare;

(c)  sistemele de monitorizare a disponibilității conducătorului auto;

(d)  dispozitivele de înregistrare a datelor referitoare la ▌evenimente ▌pentru vehiculele automatizate;

(e)  formatul armonizat pentru schimbul de date, de exemplu circulația în pluton a vehiculelor de mărci diferite;

(f)  sisteme pentru furnizarea de informații privind siguranța către alți utilizatori ai drumurilor.

(2)  Sistemul de monitorizare a disponibilității conducătorului auto menționat la alineatul (1) litera (c) nu se aplică vehiculelor complet automatizate.

(3)  ▌Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispoziții privind proceduri și specificații tehnice uniforme pentru sistemele și alte elemente enumerate la literele (a) - (f) de la alineatul (1) din prezentul articol și ▌pentru omologarea de tip a vehiculelor automatizate și complet automatizate în ceea ce privește aceste sisteme, pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a vehiculelor automatizate și complet automatizate pe drumurile publice.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 12

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (3), articolul 4 alineatul (6) și articolul 6 alineatul (6) ▌se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la [▌data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (3), articolul 4 alineatul (6) și articolul 6 alineatul (6) ▌poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (3), articolului 4 alineatul (6) și articolului 6 alineatul (6) ▌intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 13

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de Comitetul tehnic - autovehicule (CTAV). Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Atunci când comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 14

Revizuirea și raportarea

(1)  Până la... [cinci ani de la data punerii în aplicare a prezentului regulament] și ulterior din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind rezultatele măsurilor și sistemelor de siguranță, inclusiv ratele de penetrare ale acestora și ușurința cu care pot fi utilizate. Comisia analizează dacă respectivele măsuri și sisteme funcționează astfel cum este preconizat în prezentul regulament. După caz, raportul este însoțit de recomandări, inclusiv de o propunere legislativă de modificare a cerințelor în ceea ce privește siguranța generală și protecția și siguranța ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, pentru a reduce sau a elimina accidentele și vătămările în transportul rutier.

În special, Comisia evaluează fiabilitatea și eficiența noilor sisteme inteligente de asistență pentru controlul vitezei și acuratețea și rata de eroare a acestor sisteme în condiții reale de condus. Dacă este cazul, Comisia prezintă o propunere legislativă.

(2)  Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, pentru anul precedent, un raport intermediar privind activitățile Forumului mondial CEE-ONU pentru armonizarea regulamentelor privind vehiculele (WP.29), referitor la progresele înregistrate în punerea în aplicare a standardelor de siguranță a vehiculelor în ceea ce privește cerințele menționate la articolele 5-11 și la poziția Uniunii legată de aceste aspecte.

Articolul 15

Dispoziții tranzitorii

(1)  Prezentul regulament nu invalidează nicio omologare UE de tip acordată vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate care au fost acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 78/2009, cu Regulamentul (CE) nr. 79/2009, cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009 și cu măsurile de punere în aplicare a acestora, până la ... [▌data care precede imediat data aplicării prezentului regulament], cu excepția cazului în care cerințele relevante aplicabile unor astfel de vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate au fost modificate sau au fost adăugate noi cerințe prin prezentul regulament și actele delegate adoptate în temeiul acestuia, astfel cum se precizează în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament.

(2)  Autoritățile de omologare continuă să acorde extinderi ale omologărilor UE de tip menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

(3)  Prin derogare de la prezentul regulament, statele membre continuă să autorizeze până la datele specificate în anexa IV înmatricularea vehiculelor, precum și vânzarea sau punerea în exploatare a componentelor care nu respectă cerințele respectivelor regulamente ONU enumerate în anexa respectivă.

Articolul 16

Date de punere în aplicare

În ceea ce privește vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate ale acestora, autoritățile naționale trebuie:

(a)  începând cu datele specificate în anexa II, pentru o anumită cerință, să refuze, pe motive legate de cerința respectivă, acordarea omologării UE de tip sau a omologării naționale de tip în cazul noilor tipuri de vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate care nu sunt conforme cu cerințele prezentului regulament și ale actelor delegate și actelor de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia;

(b)  începând cu datele specificate în anexa II, pentru o anumită cerință, să considere, pe motive legate de cerința respectivă, că certificatele de conformitate ale noilor tipuri de vehicule nu mai sunt valabile în temeiul articolului 48 din Regulamentul (UE) 2018/858 și să interzică înmatricularea acestor vehicule care nu sunt conforme cu cerințele prezentului regulament și ale actelor delegate și actelor de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia;

(c)  începând cu datele specificate în anexa II, pentru o anumită cerință, să interzică, pe motive legate de cerința respectivă, introducerea pe piață sau darea în funcțiune a componentelor sau unităților tehnice separate care nu sunt conforme cu cerințele prezentului regulament și ale actelor delegate și actelor de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia.

Articolul 17

Modificări ale Regulamentului (UE) 2018/858

Anexa II la Regulamentul (UE) 2018/858 se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 18

Abrogări

(1)  Regulamentele (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009, (CE) nr. 631/2009 și (CE) nr. 661/2009 și Regulamentele (UE) nr. 406/2010, (UE) nr. 672/2010, (UE) nr. 1003/2010, (UE) nr. 1005/2010, (UE) nr. 1008/2010, (UE) nr. 1009/2010, (UE) nr. 19/2011, (UE) nr. 109/2011, (UE) nr. 458/2011, (UE) nr. 65/2012, (UE) nr. 130/2012, (UE) nr. 347/2012, (UE) nr. 351/2012, (UE) nr. 1230/2012 și (UE) 2015/166 se abrogă cu efect de la data punerii în aplicare a prezentului regulament.

(2)  Trimiterile la Regulamentele (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 19

Intrarea în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la ... [30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Cu toate acestea, articolul 4 alineatul (3), articolul 4 alineatul (6), articolul 4 alineatul (7), articolul 5 alineatul (4), articolul 6 alineatul (6), articolul 7 alineatul (6), articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul (7), articolul 10 alineatul (3), articolul 11 alineatul (3), articolul 12 și articolul 13 se aplică de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA I

 

Lista regulamentelor ONU menționate la articolul 4 alineatul (2)

Numărul regulamentului

Obiect

Seria amendamentelor publicate în JO

Trimitere la JO

Domeniul de aplicare reglementat de regulamentul ONU

1

Farurile pentru autovehicule care emit o lumină de întâlnire asimetrică și/sau o lumină de drum și sunt echipate cu lămpi cu filament din categoriile R2 și/sau HS1

Seria 02 de amendamente

JO L 177, 10.7.2010, p. 1

M, N (a)

3

Dispozitive retroreflectorizante pentru autovehicule și pentru remorcile acestora

▌Seria 02 de amendamente

JO L 323, 6.12.2011, p. 1

M, N, O

4

Dispozitive de iluminare a plăcii de înmatriculare spate a autovehiculelor și a remorcilor acestora

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 4, 7.1.2012, p. 7

M, N, O

6

Lămpi indicatoare de direcție pentru autovehicule și pentru remorcile acestora

▌Seria 01 de amendamente

JO L 213, 18.7.2014, p. 1

M, N, O

7

Lămpi de poziție (laterale) față și spate, lămpi de stop și lămpi de gabarit ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora

▌Seria 02 de amendamente

JO L 285, 30.9.2014, p. 1

M, N, O

8

Faruri pentru autovehicule (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 și/sau H11)

Seria 05 de amendamente, rectificarea 1 la revizuirea 4

JO L 177, 10.7.2010, p. 71

M, N (a)

10

Compatibilitate electromagnetică

▌Seria 05 de amendamente

JO L 41, 17.2.2017, p. 1

M, N, O

11

Încuietorile ușilor și elemente de susținere a ușilor

▌Seria 03 de amendamente

JO L 120, 13.5.2010, p. 1

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M1, N1

12

Protecția conducătorului auto față de sistemul de direcție în cazul unui impact

▌Seria 04 de amendamente

JO L 89, 27.3.2013, p. 1

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M1, N1

13

Frânarea vehiculelor și a remorcilor

▌Seria 11 de amendamente

JO L 42, 18.2.2016, p. 1

M2, M3, N, O (b)

13-H

Frânarea autoturismelor

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 335, 22.12.2015, p. 1.

M1, N1

14

Ancoraje ale centurilor de siguranță, sisteme de ancorare ISOFIX și ancoraje superioare ISOFIX

▌Seria 07 de amendamente

JO L 218, 19.8.2015, p. 27

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M, N

16

Centuri de siguranță, sisteme de fixare, sisteme de fixare pentru copii și sisteme ISOFIX de fixare pentru copii

▌Seria 07 de amendamente

JO L 109, 27.4.2018, p. 1

M, N

17

Scaune, ancorajele acestora și tetiere

Seria 08 de amendamente

JO L 230, 31.8.2010, p. 81

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M, N

18

Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizate

▌Seria 03 de amendamente

JO L 120, 13.5.2010, p. 29

M2, M3, N2, N3

19

Lămpi de ceață față ale autovehiculelor

▌Seria 04 de amendamente

JO L 250, 22.8.2014, p. 1

M, N

20

Faruri de autovehicule care emit o lumină de întâlnire asimetrică și/sau o lumină de drum și sunt echipate cu lămpi cu bec cu halogen (H4)

Seria 03 de amendamente

JO L 177, 10.7.2010, p. 170

M, N (a)

21

Amenajări interioare

▌Seria 01 de amendamente

JO L 188, 16.7.2008, p. 32

M1

23

Lămpi de mers înapoi pentru autovehicule și pentru remorcile acestora

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 237, 8.8.2014, p. 1

M, N, O

25

Tetiere, încorporate sau neîncorporate în scaunele vehiculelor

Seria 04 de amendamente, rectificarea 2 la revizuirea 1

JO L 215, 14.8.2010, p. 1

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M1

26

Proeminențe exterioare

▌Seria 03 de amendamente

JO L 215, 14.8.2010, p. 27

M1

28

Dispozitive și semnale de avertizare sonoră

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 323, 6.12.2011, p. 33

M, N

29

Protecția ocupanților cabinei unui vehicul utilitar

Seria 03 de amendamente

JO L 304, 20.11.2010, p. 21

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

N

30

Pneuri pentru autovehicule și remorcile acestora (clasa C1)

▌Seria 02 de amendamente

JO L 307, 23.11.2011, p. 1

M, N, O

31

Faruri etanșe („sealed beam”) pentru autovehicule care emit o lumină de întâlnire asimetrică europeană sau o lumină de drum sau ambele fascicule

▌Seria 02 de amendamente

JO L 185, 17.7.2010, p. 15

M, N

34

Prevenirea riscurilor de incendiu (rezervoare de combustibil lichid)

▌Seria 03 de amendamente

JO L 231, 26.8.2016, p. 41

M, N, O

37

Lămpi cu filament destinate utilizării în lămpile omologate ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora

▌Seria 03 de amendamente

JO L 213, 18.7.2014, p. 36

M, N, O

38

Lămpi de ceață spate pentru autovehicule și pentru remorcile acestora

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 4, 7.1.2012, p. 20

M, N, O

39

Vitezometru, inclusiv instalarea acestuia

Seria 01 de amendamente

JO L 120, 13.5.2010, p. 40

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M, N

43

Materiale pentru vitraje tip securit

▌Seria 01 de amendamente

JO L 42, 12.2.2014, p. 1

M, N, O

44

Dispozitive de fixare pentru copiii pasageri ai autovehiculelor („sistem de fixare pentru copii”)

▌Seria 04 de amendamente

JO L 265, 30.9.2016, p. 1

M, N

45

Dispozitive de curățare a farurilor

▌Seria 01 de amendamente

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M, N

46

Dispozitive de vizibilitate indirectă și instalarea acestora

▌Seria 04 de amendamente

JO L 237, 8.8.2014, p. 24

M, N

48

Instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă pe autovehicule

▌Seria 06 de amendamente

JO L 265, 30.9.2016, p. 125

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M, N, O (c)

54

Pneuri pentru vehicule utilitare și pentru remorcile acestora (clasele C2 și C3)

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 307, 23.11.2011, p. 2

M, N, O

55

Dispozitive mecanice de cuplare a ansamblurilor de vehicule

▌Seria 01 de amendamente

JO L 153, 15.6.2016, p. 179

M, N, O (c)

58

Dispozitive de protecție antiîmpănare spate (DPAS) și instalarea acestora; Protecția antiîmpănare spate (PAS)

▌Seria 03 de amendamente

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M, N, O

61

Vehicule utilitare, în ceea ce privește proeminențele lor exterioare situate în partea frontală a panoului posterior al cabinei

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 164, 30.6.2010, p. 1

N

64

Pneu de rezervă pentru utilizare temporară, pneuri/sistem cu posibilitate de rulare pe jantă (și sistem de monitorizare a presiunii în pneuri)

▌Seria 02 de amendamente

JO L 310, 26.11.2010, p. 18

M1, N1

66

Rezistența suprastructurii vehiculelor de pasageri de capacitate mare

Seria 02 de amendamente

JO L 84, 30.3.2011, p. 1

M2, M3

67

Autovehicule care utilizează gaz petrolier lichefiat în sistemul de propulsie

▌Seria 01 de amendamente

JO L 285, 20.10.2016, p. 1

M, N

73

Protecția laterală a vehiculelor de marfă

Seria 01 de amendamente

JO L 122, 8.5.2012, p. 1

N2, N3, O3, O4

77

Lămpi de staționare pentru autovehicule

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 4, 7.1.2012, p. 21

M, N

79

Echipamente de direcție

▌Seria 03 de amendamente Rectificare

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M, N, O

80

Scaunele vehiculelor de pasageri de capacitate mare

Seria 03 de amendamente la regulament

JO L 226, 24.8.2013, p. 20

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M2, M3

87

Lumini de zi pentru autovehicule

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 4, 7.1.2012, p. 24

M, N

89

Dispozitive de limitare a vitezei

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 4, 7.1.2012, p. 25

M, N (d)

90

Seturi de garnituri de frână de schimb și garnituri de frână cu tambur de schimb pentru autovehicule și remorcile acestora

Seria 02 de amendamente

JO L 185, 13.7.2012, p. 24

M, N, O

91

Lămpi de poziție laterale pentru autovehicule și pentru remorcile acestora

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 4, 7.1.2012, p. 27

M, N, O

93

Dispozitive de protecție antiîmpănare față (DAF) și instalarea acestora; protecția antiîmpănare față (PAF)

Versiunea originală a regulamentului

JO L 185, 17.7.2010, p. 56

N2, N3

94

Protecția ocupanților în caz de coliziune frontală

Seria 03 de amendamente

JO L 35, 8.2.2018, p. 1

M1

95

Protecția ocupanților în caz de coliziune laterală

▌Seria 03 de amendamente

JO L 183, 10.7.2015, p. 91

M1, N1

97

Sistemele de alarmă ale vehiculelor (SAV)

▌Seria 01 de amendamente

JO L 122, 8.5.2012, p. 19

M1, N1 (e)

98

Faruri pentru autovehicule, prevăzute cu surse luminoase cu descărcare în gaz

▌Seria 01 de amendamente

JO 176, 14.6.2014, p. 64

M, N

99

Surse luminoase cu descărcare în gaz destinate utilizării în lămpi cu descărcare în gaz omologate pentru autovehicule

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 285, 30.9.2014, p. 35

M, N

100

Siguranța din punct de vedere electric

▌Seria 02 de amendamente

JO L 87, 31.3.2015, p. 1

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M, N

102

Dispozitivul de cuplare strânsă (DCS); montarea unui tip omologat de DCS

Versiunea originală a regulamentului

JO L 351, 30.12.2008, p. 44

N2, N3, O3, O4

104

Marcaje retroreflectorizante (vehicule grele și lungi)

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 75, 14.3.2014, p. 29

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase

Seria 05 de amendamente

JO L 4, 7.1.2012, p. 30

N,O

107

Vehicule M2 și M3

▌Seria 07 de amendamente

JO L 52, 23.2.2018, p. 1

M2, M3

108

Pneuri reșapate pentru autoturisme și remorcile acestora

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 181, 4.7.2006, p. 1

M1, O1, O2

109

Pneuri reșapate pentru vehicule utilitare și pentru remorcile acestora

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 181, 4.7.2006, p. 1

M2, M3, N, O3, O4

110

Componente specifice pentru vehiculele care utilizează GNC

▌Seria 01 de amendamente

JO L 166, 30.6.2015, p. 1

M, N

112

Faruri pentru autovehicule care emit o lumină de întâlnire asimetrică sau o lumină de drum sau ambele și sunt echipate cu lămpi cu filament și/sau cu module LED

▌Seria 01 de amendamente

JO L 250, 22.8.2014, p. 67

M, N

114

Airbag de înlocuire

Versiunea originală a regulamentului

JO L 373, 27.12.2006, p. 272

M1, N1

115

Sisteme GPL și GNC recondiționate

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 323, 7.11.2014, p. 91

M, N

116

Protecția autovehiculelor împotriva utilizării neautorizate

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 45, 16.2.2012, p. 1

M1, N1 (e)

117

Pneuri, în ceea ce privește emisiile sonore la rulare, aderența pe suprafețe umede și rezistența la rulare (clasele C1, C2 și C3)

▌Seria 02 de amendamente

JO L 218, 12.8.2016, p. 1

M, N, O

118

Rezistența la foc a materialelor din interiorul autobuzelor

▌Seria 02 de amendamente

JO L 102, 21.4.2015, p. 67

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M3

119

Lămpi de viraj

▌Seria 01 de amendamente

JO L 89, 25.3.2014, p. 101

M, N

121

Amplasarea și identificarea comenzilor manuale, a lămpilor martor și a indicatoarelor

Seria 01 de amendamente

JO L 5, 8.1.2016, p. 9

M, N

122

Sistemul de încălzire al vehiculelor

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 164, 30.6.2010, p. 231

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M, N, O

123

Sisteme de faruri adaptive (SFA) pentru autovehicule

Seria 01 de amendamente

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M, N

124

Roți de schimb

Versiunea originală a regulamentului

JO L 375, 27.12.2006, p. 568

M1, N1, O1, O2

125

Câmpul vizual frontal

▌Seria 01 de amendamente

JO L 20, 25.1.2018, p. 16

M1

126

Sisteme de compartimentare

Versiunea originală a regulamentului

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M1

127

Siguranța pietonilor

Seria 02 de amendamente

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M1, N1

128

Surse de lumină cu diode electroluminiscente (LED)

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 162, 29.5.2014, p. 43

M, N, O

129

Sistem de reținere îmbunătățit pentru copii

▌Versiunea originală a regulamentului

JO L 97, 29.3.2014, p. 21

M, N

130

Avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație

Versiunea originală a regulamentului

JO L 178, 18.6.2014, p. 29

M2, M3, N2, N3 (f)

131

Frânare de urgență avansată

▌Seria 01 de amendamente

JO L 214, 19.7.2014, p. 47

M2, M3, N2, N3 (f)

134

Siguranța utilizării hidrogenului

Versiunea originală de amendamente

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M, N

135

Coliziunea laterală cu un stâlp

▌Seria 01 de amendamente

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M1, N1

137

Coliziune frontală pe întreaga lățime

Seria 01 de amendamente

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M1

139

Asistență la frânare

Versiunea originală a regulamentului

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M1, N1

140

Controlul stabilității

Versiunea originală a regulamentului

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M1, N1

141

Monitorizarea presiunii în pneuri

Versiunea originală a regulamentului

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M1, N1 (g)

142

Instalarea pneurilor

Versiunea originală a regulamentului

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M1

145

Ancoraje de reținere pentru copii

Versiunea originală a regulamentului

[OP: planificat pentru traducere în 2018, vă rugăm să actualizați referințele atunci când vor fi disponibile]

M1

_______________________

Note la tabel:

Seriile de amendamente indicate în tabel reflectă versiunea care a fost publicată în Jurnalul Oficial și nu aduc atingere seriei de amendamente care trebuie să fie respectate pe baza dispozițiilor tranzitorii prevăzute în acestea.

Conformitatea cu seria de amendamente adoptate după seriile speciale de amendamente indicate în tabel este acceptată ca alternativă.

Datele specificate în seriile relevante de amendamente la regulamentele ONU enumerate în tabel, cu privire la obligațiile părților contractante la „Acordul revizuit din 1958”(32), privind prima înmatriculare, darea în exploatare, punerea la dispoziție pe piață, vânzarea, recunoașterea omologării de tip și orice dispoziții similare, se aplică în mod obligatoriu în sensul articolelor 48 și 50 din Regulamentul (UE) 2018/858, cu excepția cazului în care la articolul 16 din regulamentul respectiv sunt specificate date alternative, în acest caz utilizându-se datele alternative respective.

În anumite cazuri, un regulament ONU enumerat în tabel prevede în dispozițiile sale tranzitorii că, începând de la o anumită dată, părțile contractante la „Acordul revizuit din 1958” care aplică o anumită serie de amendamente la regulamentul ONU respectiv nu sunt obligate să accepte sau pot refuza să accepte, pentru omologarea de tip națională sau regională, un tip omologat în conformitate cu o serie precedentă de amendamente, sau conține o formulare cu o intenție și un sens similare. Acest lucru se interpretează ca o dispoziție cu caracter obligatoriu pentru autoritățile naționale în ceea ce privește considerarea certificatelor de conformitate ca nemaifiind valabile în sensul articolului 48 din Regulamentul (UE) 2018/858, cu excepția cazului în care în anexa II la regulamentul respectiv sunt specificate date alternative, în acest caz utilizându-se datele alternative respective.

(a)

Regulamentele nr. 1, 8 și 20 ale ONU nu sunt aplicabile în cazul omologării UE de tip a vehiculelor.

(b)

Echiparea obligatorie cu o funcție de control al stabilității este necesară în conformitate cu regulamentele ONU. Totuși, aceasta este obligatorie și pentru vehiculele din categoria N1.

(c)

În cazul în care producătorul vehiculului declară că un vehicul este adecvat pentru remorcarea de încărcături (punctul 2.11.5 din fișa de informații prevăzută la articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/858) și orice componentă a unui dispozitiv adecvat de cuplare mecanică, fie că este montată sau nu pe autovehicul, ar putea obstrucționa (parțial) orice componentă de iluminat și/sau spațiul de montare și fixare a plăcii de înmatriculare spate, se aplică următoarele dispoziții:

—  în instrucțiunile pentru utilizatorul autovehiculului (de exemplu, manualul proprietarului, manualul de utilizare a vehiculului) se specifică în mod clar faptul că instalarea unui dispozitiv de cuplare mecanică care nu poate fi ușor îndepărtat sau repoziționat nu este permisă;

—  în instrucțiuni se specifică, de asemenea, în mod clar faptul că, atunci când este prevăzut, dispozitivul de cuplare mecanică trebuie întotdeauna să fie îndepărtat sau repoziționat atunci când nu este utilizat; precum și

—  în cazul unei omologări de tip a unui sistem de vehicul în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 55, trebuie să se garanteze că dispozițiile cu privire la îndepărtarea, repoziționarea și/sau amplasarea alternativă sunt pe deplin respectate în ceea ce privește instalația de iluminat și spațiului destinat montării și fixării plăcii de înmatriculare spate.

(d)

Sunt vizate doar dispozitivele de limitare a vitezei (DLV) și instalarea obligatorie a DLV pe vehicule din categoriile M2, M3, N2 și N3.

(e)

Dispozitivele de protecție împotriva utilizării neautorizate se instalează pe vehiculele din categoriile M1 și N1, iar sistemele de imobilizare se instalează pe vehicule din categoria M1.

(f)

A se vedea nota explicativă 4 la tabelul din Anexa II.

(g)  

Pentru vehiculele din categoriile M1 cu o masă maximă ≤ 3 500 kg, și, respectiv, N1, care nu sunt echipate cu roți jumelate pe o axă.

ANEXA II

Lista cerințelor prevăzute la articolul 4 alineatul (5) și la articolul 5 alineatul (3), precum și datele prevăzute la articolul 16

Obiect

Acte de reglementare

Dispoziții tehnice specifice suplimentare

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Com

pon

ent

Cerințe privind

A SISTEMELE DE REȚINERE, ÎNCERCĂRILE DE IMPACT, INTEGRITATEA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL ȘI SIGURANȚA ELECTRICĂ LA TENSIUNE ÎNALTĂ

A1 Amenajări interioare

Regulamentul ONU nr. 21

 

A

A2 Rezistența scaunelor – tetiere

Regulamentul ONU nr. 17

 

A

A

A

A

A

A

A3 Scaune de autobuz

Regulamentul ONU nr. 80

 

A

A

A

A4 Ancoraje ale centurilor de siguranță

Regulamentul ONU nr. 14

 

A

A

A

A

A

A

A5 Centuri de siguranță și sisteme de reținere

Regulamentul ONU nr. 16

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A6 Ancoraje ale centurilor de siguranță

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Sisteme de separare

Regulamentul ONU nr. 126

 

X

B

A8 Ancoraje de reținere pentru copii

Regulamentul ONU nr. 145

 

A

A9 Sistem de reținere pentru copii

Regulamentul ONU nr. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A10 Sistem de reținere îmbunătățit pentru copii

Regulamentul ONU nr. 129

 

X

X

X

X

X

X

B

B

A11 Protecția antiîmpănare față

Regulamentul ONU nr. 93

 

A

A

A

A

A12 Protecția antiîmpănare față

Regulamentul ONU nr. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Protecție laterală

Regulamentul ONU nr. 73

 

A

A

A

A

A14 Siguranța rezervorului de combustibil

Regulamentul ONU nr. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A15 Gaz petrolier lichefiat (GPL)

Regulamentul ONU nr. 67

 

A

A

A

A

A

A

A

A16 Siguranța gazului natural lichefiat și comprimat

Regulamentul ONU nr. 110

 

A

A

A

A

A

A

A

A17 Siguranța hidrogenului

Regulamentul ONU nr. 134

 

A

A

A

A

A

A

A

A18 Calificarea materialelor pentru sisteme pe bază de hidrogen

 

A

A

A

A

A

A

A

A19 Siguranța electrică în funcționare

Regulamentul ONU nr. 100

 

A

A

A

A

A

A

A20 Impact frontal echilibrat

Regulamentul ONU nr. 94

Se aplică categoriilor de vehicule M1, cu o masă maximă ≤ 3 500 kg, și N1, cu o masă maximă ≤ 2 500 kg. Pentru vehiculele cu o masă maximă > 2 500 kg, se aplică datele de la nota B.

A

A

A21 Coliziune frontală pe întreaga lățime

Regulamentul ONU nr. 137

Utilizarea dispozitivului de încercare antropomorf, manechinul „Hybrid III”, este autorizată până când dispozitivul de încercare pentru reținerea ocupantului uman „THOR” este disponibil în regulamentul ONU.

B

B

A22 Comportarea sistemului de direcție în caz de impact

Regulamentul ONU nr. 12

 

A

A

A

A23 Airbag de înlocuire

Regulamentul ONU nr. 114

 

X

X

B

A24 Impactul asupra cabinei

Regulamentul ONU nr. 29

 

A

A

A

A25 Coliziune laterală

Regulamentul ONU nr. 95

Se aplică tuturor vehiculelor din categoriile M1 și N1, inclusiv celor cu punctul R al scaunului în poziția cea mai joasă > 700 mm de la nivelul solului Pentru vehiculele cu punctul R al scaunului în poziția cea mai joasă > 700 mm de la nivelul solului, se aplică datele de la nota B.

A

A

A26 Coliziunea laterală cu un stâlp

Regulamentul ONU nr. 135

 

B

B

A27 Impact din spate

Regulamentul ONU nr. 34

Se aplică categoriilor de vehicule M1, cu o masă maximă ≤ 3 500 kg, și N1 ▌. Este asigurată respectarea cerințelor de siguranță electrică post-coliziune.

B

B

Cerințe privind

B UTILIZATORII VULNERABILI AI DRUMURILOR, VEDEREA ȘI VIZIBILITATEA

B1 Proiecția picioarelor și a capului pietonilor

Regulamentul ONU nr. 127

 

A

A

B2 Zona extinsă de impact a capului ▌

Regulamentul ONU nr. 127

Zonele de încercare a capului-manechin de copil și de adult sunt delimitate de „o distanță de înfășurare în jurul adultului” de 2 500 mm sau de „linia de referință din spate a parbrizului” oricare dintre acestea este situată mai în față. Contactul capului-manechin cu montanții A, cu traversa superioară a parbrizului și cu capota este exclus, dar trebuie monitorizat.

C

C

B3 Sistem de protecție frontală

 

X

X

A

B4 Frânare de urgență avansată pentru pietoni și bicicliști

 

 

C

C

B5 Atenționare de coliziune cu pietoni și bicicliști

 

 

B

B

B

B

B

B6 Sistem de informare pentru unghiul mort

 

 

B

B

B

B

B

B7 Detectarea deplasării în marșarier

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B8 Vizibilitate frontală

Regulamentul ONU nr. 125

Se aplică categoriilor de vehicule M1 și N1

A

C

B9 Vedere directă la vehiculele grele

 

 

D

D

D

D

B10 Vitraj de tip securit

Regulamentul ONU nr. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B11 Dejivrare/dezaburire

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

B12 Spălare/ștergere

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

A

B13 Dispozitive de vizibilitate indirectă

Regulamentul ONU nr. 46

 

A

A

A

A

A

A

A

Cerințe privind

ȘASIUL, SISTEMUL DE FRÂNARE, PNEURILE ȘI SISTEMUL DE DIRECȚIE AL VEHICULULUI

C1 Echipamente de direcție

Regulamentul ONU nr. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C2 Sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație

Regulamentul ONU nr. 130

 

A4

A4

A4

A4

C3 Sistem de urgență de menținere a benzii de circulație

 

 

B6

B6

C4 Sisteme de frânare

Regulamentul ONU nr. 13

Regulamentul ONU nr. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C5 Piese de schimb pentru sistemul de frânare

Regulamentul ONU nr. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C6 Asistență la frânare

Regulamentul ONU nr. 139

 

A

A

C7 Controlul stabilității

Regulamentul ONU nr. 13

Regulamentul ONU nr. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C8 Sistem avansat de frânare de urgență la vehicule grele

Regulamentul ONU nr. 131

 

A4

A4

A4

A4

C9 Sistem avansat de frânare de urgență la vehicule utilitare ușoare

 

 

B

B

C10 Siguranța și performanțele de mediu ale pneurilor

Regulamentul ONU nr. 30

Regulamentul ONU nr. 54

Regulamentul ONU nr. 117

Se asigură și o procedură de încercare pentru pneurile uzate; se aplică datele de la nota C.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C11 Roțile de rezervă și sistemele „run-flat”

Regulamentul ONU nr. 64

 

A1

A1

C12 Pneuri reșapate

Regulamentul ONU nr. 108

Regulamentul ONU nr. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C13 Monitorizarea presiunii în pneuri pentru vehiculele utilitare ușoare

Regulamentul ONU nr. 141

Se aplică categoriilor de vehicule M1, cu o masă maximă ≤ 3 500 kg, și N1 ▌.

A

B

C14 Monitorizarea presiunii în pneuri pentru vehiculele grele

 

 

B

B

B

B

B

B

C15 Instalarea pneurilor

Regulamentul ONU nr. 142

Se aplică tuturor categoriilor de vehicule.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C16 Roți de schimb

Regulamentul ONU nr. 124

 

X

X

X

X

B

Cerințe privind

D TABLOUL DE BORD, SISTEMUL ELECTRIC, SISTEMUL DE ILUMINAT AL VEHICULULUI ȘI PROTECȚIA ÎMPOTRIVA UTILIZĂRII NEAUTORIZATE, INCLUSIV A ATACURILOR CIBERNETICE

D1 Avertizare sonoră

Regulamentul ONU nr. 28

 

A

A

A

A

A

A

A

D2 Interferența radio (compatibilitate electromagnetică)

Regulamentul ONU nr. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Protecția împotriva utilizării neautorizate, ▌sistemele de imobilizare și sistemele de alarmă

Regulamentul ONU nr. 18

Regulamentul ONU nr. 97

Regulamentul ONU nr. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

A

A

D4 Protecția vehiculului împotriva atacurilor cibernetice

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Vitezometru

Regulamentul ONU nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

D6 Odometru

Regulamentul ONU nr. 39

 

A

A

A

A

A

A

D7 Dispozitive de limitare a vitezei

Regulamentul ONU nr. 89

 

A

A

A

A

A

D8 Asistența inteligentă pentru controlul vitezei

 

 

B

B

B

B

B

B

B

D9 Identificarea comenzilor, a lămpilor-martor și a indicatoarelor

Regulamentul ONU nr. 121

 

A

A

A

A

A

A

D10 Sisteme de încălzire

Regulamentul ONU nr. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D11 Dispozitive de semnalizare luminoasă

Regulamentul ONU nr. 4

Regulamentul ONU nr. 6

Regulamentul ONU nr. 7

Regulamentul ONU nr. 19

Regulamentul ONU nr. 23

Regulamentul ONU nr. 38

Regulamentul ONU nr. 77

Regulamentul ONU nr. 87

Regulamentul ONU nr. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D12 Dispozitive de iluminare a drumului

Regulamentul ONU nr. 31

Regulamentul ONU nr. 98

Regulamentul ONU nr. 112

Regulamentul ONU nr. 119

Regulamentul ONU nr. 123

 

X

X

X

X

X

X

A

D13 Dispozitive retroreflectorizante

Regulamentul ONU nr. 3

Regulamentul ONU nr. 104

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D14 Surse luminoase

Regulamentul ONU nr. 37

Regulamentul ONU nr. 99

Regulamentul ONU nr. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D15 Instalație de semnalizare luminoasă, de iluminare a drumului și dispozitive retroreflectorizante

Regulamentul ONU nr. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D16 Semnal pentru oprirea de urgență

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

D17 Dispozitive de curățare a farurilor

Regulamentul ONU nr. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

D18 Indicator de schimbare a treptelor de viteză

 

 

A

Cerințe privind

E COMPORTAMENTUL CONDUCĂTORULUI AUTO ȘI AL SISTEMULUI

E1 Facilitarea instalării dispozitivului alcooltest antidemaraj

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

E2 Avertizarea cu privire la somnolență și la lipsa de atenție a conducătorului auto

 

 

B

B

B

B

B

B

E3 Avertizare avansată cu privire la starea de distragere a atenției conducătorului auto

 

Evitarea distragerii atenției prin mijloace tehnice poate fi, de asemenea, luată în considerare ▌

C

C

C

C

C

C

E4 Sistem de monitorizare a disponibilității conducătorului auto

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E5 Dispozitiv de înregistrare a datelor privind evenimentele ▌

 

 

B

D

D

B

D

D

B

E6 Sisteme de înlocuire a controlului conducătorului auto asupra vehiculului

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E7 Sisteme care furnizează vehiculului informații cu privire la starea sa și a zonei înconjurătoare

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E8 Circulația în pluton

 

 

B1

B1

B1

B1

 

 

 

 

 

 

Cerințe privind

CONSTRUCȚIA ȘI CARACTERISTICILE GENERALE DE CONSTRUCȚIE ALE VEHICULULUI

F1 Spațiu pentru placa de înmatriculare

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F2 Mersul înapoi

 

 

A

A

A

A

A

A

F3 Încuietorile și balamalele ușilor

Regulamentul ONU nr. 11

 

A

A

F4 Trepte de acces, mânere și scări

 

 

A

A

A

A

F5 Proeminențe exterioare

Regulamentul ONU nr. 26

 

A

F6 Proeminențe exterioare ale cabinelor vehiculelor utilitare

Regulamentul ONU nr. 61

 

A

A

A

F7 Plăcuța regulamentară și numărul de identificare al vehiculului

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F8 Dispozitive de remorcare

 

 

A

A

A

A

A

A

F9 Apărătoare roți

 

 

A

F10 Sisteme antiîmproșcare

 

 

A

A

A

A

A

A

A

F11 Mase și dimensiuni

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F12 Cuplaje mecanice

Regulamentul ONU nr. 55

Regulamentul ONU nr. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A

F13 Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase

Regulamentul ONU nr. 105

 

A

A

A

A

A

A

A

F14 Construcția generală a autobuzelor

Regulamentul ONU nr. 107

 

A

A

F15 Rezistența suprastructurii autobuzului

Regulamentul ONU nr. 66

 

A

A

F16 Inflamabilitatea în autobuze

Regulamentul ONU nr. 118

 

A

A

_______________________

Note la tabel:

A:

Data interzicerii înmatriculării vehiculelor, precum și a interzicerii introducerii pe piață și a intrării în serviciu a componentelor și a unităților tehnice separate:

[▌data punerii în aplicare a prezentului regulament]

B:

Data refuzului de a acorda omologarea UE de tip:

[▌data punerii în aplicare a prezentului regulament]

Data interzicerii înmatriculării vehiculelor, precum și a interzicerii introducerii pe piață și a intrării în serviciu a componentelor și a unităților tehnice separate:

[▌24 de luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament]

C:

Data refuzului de a acorda omologarea UE de tip:

[▌24 de luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament]

Data interzicerii înmatriculării vehiculelor, precum și a interzicerii introducerii pe piață și a intrării în serviciu a componentelor și a unităților tehnice separate:

[▌48 de luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament]

D:

Data refuzului de a acorda omologarea UE de tip:

[42 de luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament]

Data interzicerii înmatriculării vehiculelor, precum și a interzicerii introducerii pe piață și a intrării în serviciu a componentelor și a unităților tehnice separate:

[78 de luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament]

X:

Componenta sau unitatea tehnică separată în cauză se aplică categoriilor de vehicule după cum este indicat.

1

Conformitatea este necesară în cazul în care este instalat.

2

Vehiculele din această categorie sunt dotate cu dispozitive corespunzătoare pentru degivrarea și dezaburirea parbrizului.

3

Vehiculele din această categorie sunt dotate cu dispozitive corespunzătoare pentru spălarea și ștergerea parbrizului.

4

Următoarele vehicule sunt exceptate:

—  vehiculele cu semiremorcă din categoria N2 cu masa maximă de peste 3,5 tone, dar mai mică de 8 tone;

—  vehiculele din categoriile M2 și M3 din clasa A, clasa I și clasa II, astfel cum sunt definite la punctul 2.1 din Regulamentul ONU nr. 107;

—  autobuzele articulate din categoria M3 din clasa A, clasa I și clasa II, astfel cum sunt definite la punctul 2.1 din Regulamentul ONU nr. 107;

—  - vehiculele de teren din categoriile M2, M3, N2 și N3;

—  - vehiculele cu destinație specială din categoriile M2, M3, N2 și N3; precum și

—  vehicule din categoriile M2, M3, N2 și N3 cu mai mult de trei axe.

5

În cazul vehiculelor automatizate, conformitatea este necesară.

6

Pentru autovehiculele cu sistem de servodirecție hidraulic se aplică datele de la nota C. Totuși, aceste vehicule sunt echipate, în schimb, cu un sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație.

ANEXA III

Modificări aduse anexei II la Regulamentul (UE) 2018/858

Anexa II la Regulamentul (UE) 2018/858 se modifică după cum urmează:

(1)  în tabelul din partea I, la mențiunea pentru articolul 3A, referința din coloana a treia la „Regulamentul (CE) nr. 661/2009” se înlocuiește cu următorul text:

„Regulamentul (UE) 2019/…*(33)

_______________

Regulamentul (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului din [...] privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/858 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 [JO …, p…]”

și fiecare trimitere la „Regulamentul (CE) nr. 661/2009” din întregul text al anexei II se înlocuiește cu o trimitere la „Regulamentul (UE) 2019/...”, dacă nu se prevede altfel în dispozițiile următoare din prezenta anexă;

(2)  Partea I se modifică după cum urmează:

(a)  tabelul se modifică după cum urmează:

(i)  se inserează următoarea mențiune la locul corespunzător după numărul de ordine:

„55A

Coliziunea laterală cu un stâlp

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 135

X

X”;

(ii)  mențiunea referitoare la articolul 58 se înlocuiește cu următorul text:

„58

Protecția pietonilor

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 127

X

X

X”;

(iii)  mențiunile referitoare la articolele 62 și 63 se înlocuiesc cu următorul text:

„62

Sistem pe bază de hidrogen

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 134

X

X

X

X

X

X

X

63

Siguranță generală

Regulamentul (UE) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

(iv)  mențiunile referitoare la articolele 65 și 66 se înlocuiesc cu următorul text:

„65

Sistem avansat de frânare de urgență

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 131

X

X

X

X

66

Sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 130

X

X

X

X”;

(b)  notele explicative se modifică după cum urmează:

(i)  notele explicative (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3) Este obligatorie echiparea cu o funcție de stabilitate a vehiculului , în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2019/…+

(4)  Este obligatorie echiparea cu un sistem electronic de control al stabilității, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2019/…+

(ii)  nota explicativă 9A se înlocuiește cu următorul text:

(9A)  Este obligatorie echiparea cu un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/…+”;

(iii)  nota explicativă 15 se înlocuiește cu următorul text:

„(15) Conformitatea cu Regulamentul (UE) 2019/...+ este obligatorie. Cu toate acestea, omologarea de tip conform acestui articol specific nu este avută în vedere, deoarece el reprezintă doar colectarea articolelor enumerate în altă parte în tabel care fac trimitere la Regulamentul (UE) 2019/...+.”;

(3)

În apendicele 1 din partea I, tabelul 1 se modifică după cum urmează:

(a)  mențiunea referitoare la articolul 46A se înlocuiește cu următorul text:

„46A

Instalarea pneurilor

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 142

 

B”;

 

(b)  mențiunea referitoare la articolul 58 se înlocuiește cu următorul text:

„58

Protecția pietonilor

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 127

 

C

Data refuzului de a acorda omologarea UE de tip:

[42 de luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament]

Data interzicerii înmatriculării vehiculelor:

[144 de luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament]”;

 

(c)  mențiunile referitoare la articolele 62 și 63 se înlocuiesc cu următorul text:

„62

Sistem pe bază de hidrogen

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 134

 

X

63

Siguranță generală

Regulamentul (UE) 2019/…+

 

Conformitatea cu Regulamentul (UE) 2019/...+ este obligatorie. Cu toate acestea, omologarea de tip conform acestui articol specific nu este avută în vedere, deoarece el reprezintă doar colectarea articolelor enumerate în altă parte în tabel care fac trimitere la Regulamentul (UE) 2019/...+.”;

(4)

în notele explicative la tabelul 1 din apendicele 1, paragraful final se elimină;

(5)

În apendicele 1 din partea I, tabelul 2 se modifică după cum urmează:

(a)  mențiunea referitoare la articolul 46A se înlocuiește cu următorul text:

„46A

Instalarea pneurilor

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 142

 

B”;

 

(b)  mențiunea referitoare la articolul 58 se înlocuiește cu următorul text:

„58

Protecția pietonilor

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 127

 

C

Data refuzului de a acorda omologarea UE de tip:

[42 de luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament]

Data interzicerii înmatriculării vehiculelor:

[144 de luni de la data punerii în aplicare a prezentului regulament]”;

 

(c)  mențiunile referitoare la articolele 62 și 63 se înlocuiesc cu următorul text:

„62

Sistem pe bază de hidrogen

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 134

 

X

63

Siguranța generală

Regulamentul (UE) 2019/…+

 

Conformitatea cu Regulamentul (UE) 2019/...+ este obligatorie. Cu toate acestea, omologarea de tip conform acestui articol specific nu este avută în vedere, deoarece el reprezintă doar colectarea articolelor enumerate în altă parte în tabel care fac trimitere la Regulamentul (UE) 2019/...+.”;

(6)

în apendicele 2 din partea I, punctul 4 se modifică după cum urmează:

(a)  tabelul intitulat „Partea I: Vehiculele care aparțin categoriei M1” se modifică după cum urmează:

(i)  mențiunea referitoare la articolul 58 se înlocuiește cu următorul text:

„58

Regulamentul ONU nr. 127

Regulamentul (UE) 2019/…+

(Protecția pietonilor)

Vehiculele sunt echipate cu un dispozitiv antiblocare electronic care acționează pe toate roțile.

Se aplică cerințele din Regulamentul ONU nr. 127.

Orice sistem de protecție frontală trebuie să facă parte integrantă din vehicul și, astfel, să fie în conformitate cu cerințele din Regulamentul ONU nr. 127, sau să fie supus omologării de tip ca unitate tehnică separată”;

 

(ii)  se inserează următoarea mențiune la locul corespunzător după numărul de ordine:

„62

Regulamentul ONU nr. 134

Regulamentul (UE) 2019/…+

(Sistem pe bază de hidrogen)

Se aplică cerințele din Regulamentul ONU nr. 134.

În mod alternativ, trebuie demonstrat că vehiculul îndeplinește:

—  Cerințele de fond din Regulamentul (CE) nr. 79/2009 în versiunea aplicabilă la data de [▌ data care precede imediat data aplicării prezentului regulament];

—  Anexa 100 – Standard tehnic pentru sistemele de combustibil ale autovehiculelor alimentate cu hidrogen comprimat gazos (Japonia) [Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan)]

—  GB/T 24549-2009 Vehicule electrice cu pilă de combustie – cerințe de siguranță (China) [Fuel cell electric vehicles – safety requirements (China)];

—  Standard internațional ISO 23273:2013 Partea 1: Siguranța în funcționare a vehiculului și Partea 2: Protecția împotriva pericolelor legate de hidrogen pentru vehicule alimentate cu hidrogen comprimat; sau

—  SAE J2578 – Siguranța generală a vehiculelor cu pilă de combustie”;

 

(b)  tabelul intitulat „Partea II Vehicule din categoria N1” se modifică după cum urmează:

(i)  mențiunea referitoare la articolul 58 se înlocuiește cu următorul text:

„58

Regulamentul ONU nr. 127

Regulamentul (UE) 2019/…+

(Protecția pietonilor)

Vehiculele sunt echipate cu un dispozitiv antiblocare electronic care acționează pe toate roțile.

Se aplică cerințele din Regulamentul ONU nr. 127.

Orice sistem de protecție frontală trebuie să facă parte integrantă din vehicul și, astfel, să fie în conformitate cu cerințele din Regulamentul ONU nr. 127, sau să fie supus omologării de tip ca unitate tehnică separată”;

 

(ii)  se inserează următoarea mențiune la locul corespunzător după numărul de ordine:

„62

Regulamentul ONU nr. 134

Regulamentul (UE) 2019/…+

(Sistem pe bază de hidrogen)

Se aplică cerințele din Regulamentul ONU nr. 134.

În mod alternativ, trebuie demonstrat că vehiculul îndeplinește:

—  Cerințele de fond din Regulamentul (CE) nr. 79/2009 în versiunea aplicabilă la data de [▌data care precede imediat data aplicării prezentului regulament];

—  Anexa 100 – Standard tehnic pentru sistemele de combustibil ale autovehiculelor alimentate cu hidrogen comprimat gazos (Japonia) [Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan)]

—  GB/T 24549-2009 Vehicule electrice cu pilă de combustie – cerințe de siguranță (China) [Fuel cell electric vehicles – safety requirements (China)];

—  Standard internațional ISO 23273:2013 Partea 1: Siguranța în funcționare a vehiculului și Partea 2: Protecția împotriva pericolelor legate de hidrogen pentru vehicule alimentate cu hidrogen comprimat; sau

—  SAE J2578 – Siguranța generală a vehiculelor cu pilă de combustie”;

(7)

în Partea II, mențiunile pentru articolele 58, 65 și 66 se elimină;

(8)

Partea III se modifică după cum urmează:

(a)  în apendicele 1, tabelul se modifică după cum urmează:

(i)  mențiunea referitoare la articolul 58 se înlocuiește cu următorul text:

 

„58

Protecția pietonilor

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 127

X

X”;

 

 

 

(ii)  mențiunile referitoare la articolele 62 și 63 se înlocuiesc cu următorul text:

 

„62

Sistem pe bază de hidrogen

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 134

X

X

X

X

 

63

Siguranța generală

Regulamentul (UE) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

 

(iii)  mențiunile referitoare la articolele 65 și 66 se înlocuiesc cu următorul text:

 

„65

Sistem avansat de frânare de urgență

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 131

 

 

N/A

N/A

 

66

Sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 130

 

 

N/A

N/A”;

 

(b)  în apendicele 2, tabelul se modifică după cum urmează:

(i)  se inserează următoarea mențiune la locul corespunzător după numărul de ordine:

„55A

Coliziunea laterală cu un stâlp

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 135

N/A

 

 

N/A”;

 

 

 

 

 

 

 

(ii)  mențiunea referitoare la articolul 58 se înlocuiește cu următorul text:

„58

Protecția pietonilor

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 127

N/A

 

 

N/A”;

 

 

 

 

 

 

 

(iii)  mențiunile referitoare la articolele 62 și 63 se înlocuiesc cu următorul text:

„62

Sistem pe bază de hidrogen

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Siguranța generală

Regulamentul (UE) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

 

(iv)  mențiunile referitoare la articolele 65 și 66 se înlocuiesc cu următorul text:

„65

Sistem avansat de frânare de urgență

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 131

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 130

 

N/A

N/A

 

N/A

N/A”;

 

 

 

 

 

(c)  apendicele 3 se modifică după cum urmează:

(i)  în tabel, se inserează următoarea mențiune la locul corespunzător după numărul de ordine:

„55A

Coliziunea laterală cu un stâlp

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 135

N/A”;

 

(ii)  în tabel, mențiunea referitoare la articolul 58 se înlocuiește cu următorul text:

„58

Protecția pietonilor

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 127

G”;

 

(iii)  în tabel, mențiunile referitoare la articolele 62 și 63 se înlocuiesc cu următorul text:

„62

Sistem pe bază de hidrogen

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 134

X

63

Siguranță generală

Regulamentul (UE) 2019/…+

X(15)”;

 

(iv)  se adaugă următorul punct:

„5. Punctele 1.-4.2. se aplică și vehiculelor din categoria M1 care nu sunt clasificate ca vehicule cu destinație specială, dar sunt accesibile cu fotolii rulante.”;

 

(d)  în apendicele 4, tabelul se modifică după cum urmează:

(i)  se inserează următoarea mențiune la locul corespunzător după numărul de ordine:

„55A

Coliziunea laterală cu un stâlp

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 135

 

 

A”;

 

 

 

 

 

 

 

(ii)  mențiunea referitoare la articolul 58 se înlocuiește cu următorul text:

„58

Protecția pietonilor

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 127

 

 

A”;

 

 

 

 

 

 

 

(iii)  mențiunile referitoare la articolele 62, 63, 65 și 66 se înlocuiesc cu următorul text:

„62

Sistem pe bază de hidrogen

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 134

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Siguranța generală

Regulamentul (UE) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Sistem avansat de frânare de urgență

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 131

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 130

N/A

N/A

 

N/A

N/A”;

 

 

 

 

 

(e)  în apendicele 5, în tabel, mențiunile referitoare la articolele 62, 63, 65 și 66 se înlocuiesc cu următorul text:

„62

Sistem pe bază de hidrogen

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 134

X

63

Siguranța generală

Regulamentul (UE) 2019/…+

X(15)

65

Sistem avansat de frânare de urgență

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 131

N/A

66

Sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 130

N/A”;

 

(f)  în apendicele 6, în tabel, mențiunile referitoare la articolele 62, 63, 65 și 66 se înlocuiesc cu următorul text:

„62

Sistem pe bază de hidrogen

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 134

X

 

63

Siguranța generală

Regulamentul (UE) 2019/…+

X(15)

X(15)

65

Sistem avansat de frânare de urgență

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 131

N/A

 

66

Sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație

Regulamentul (UE) 2019/…+

Regulamentul ONU nr. 130

N/A”;

 

 

(g)  Notele explicative se modifică după cum urmează:

(i)  nota explicativă pentru X se înlocuiește cu următorul text:

„X Sunt aplicabile cerințele stabilite în actul de reglementare relevant.”;

(ii)  notele explicative 3 și 4 se înlocuiesc cu următorul text:

„(3) Este obligatorie echiparea cu o funcție de stabilitate a vehiculului, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2019/…+

(4)  Este obligatorie echiparea cu un sistem electronic de control al stabilității, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2019/…+.”;

(iii)  nota explicativă 9A se înlocuiește cu următorul text:

„(9A) Se aplică doar în cazul în care vehiculele sunt echipate cu echipamente reglementate prin Regulamentul ONU nr. 64. Cu toate acestea, este obligatorie echiparea cu un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/…+.”;

(iv)  nota explicativă 15 se înlocuiește cu următorul text:

 

„(15) Conformitatea cu Regulamentul (UE) 2019/...+ este obligatorie. Cu toate acestea, omologarea de tip conform acestui articol specific nu este avută în vedere, deoarece el reprezintă doar colectarea articolelor enumerate în altă parte în tabelul relevant.”;

 

(v)  notele explicative 16 și 17 se elimină.

ANEXA IV

Dispoziții tranzitorii menționate la articolul 16 alineatul (3)

Regulament ONU

Cerințe specifice

Data finală pentru înregistrarea vehiculelor neconforme, precum și pentru vânzarea sau intrarea în serviciu a componentelor neconforme (1)

▌117

Pneuri, în ceea ce privește emisiile sonore la rulare, aderența pe suprafețe umede și rezistența la rulare

30 aprilie 2023

Pneurile din clasa C3 trebuie să fie conforme cu cerințele etapei 2 privind rezistența la rulare

_______________________

Note la tabel:

(1)

Datele astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009 în ceea ce privește tipurile de vehicule, sisteme și componente conforme cu cerințele din versiunea sa aplicabilă la [▌data imediat anterioară datei punerii în aplicare a prezentului regulament] și în Regulamentul (CE) nr. 78/2009 în ceea ce privește tipurile de vehicule și sisteme conforme cu cerințele din versiunea sa aplicabilă la [▌data imediat anterioară datei punerii în aplicare a prezentului regulament].

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei privind pneurile uzate

Comisia este de părere că, în vederea siguranței rutiere, a protecției consumatorilor, a reducerii deșeurilor și a economiei circulare, este important ca pneurile să nu fie testate doar în stare nouă ci și în stare uzată. În acest scop, Comisia va sprijini dezvoltarea unor protocoale de testare corespunzătoare în contextul forumului mondial al Organizației Națiunilor Unite pentru armonizarea reglementărilor privind vehiculele. În cazul în care acest proces nu este însă finalizat până în iulie 2023, Comisia intenționează să propună acte legislative la nivelul UE care să acopere în mod specific testarea pneurilor în stare uzată.

(1)* TEXTUL NU A FĂCUT ÎNCĂ OBIECTUL FINALIZĂRII JURIDICO-LINGVISTICE.
(2)JO C 440, 6.12.2018, p. 90.
(3)Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2019.
(4)Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018, p. 1).
(5) https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
(6)Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).
(7)Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(8)Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 77).
(9)Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 (JO L 346, 17.12.1997, p. 78).
(10)Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește protecția pietonilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 2003/102/CE și 2005/66/CE (JO L 35, 4.2.2009, p. 1).
(11)Regulamentul nr. 127 de stabilire a dispozițiilor uniforme privind omologarea vehiculelor cu motor cu privire la siguranța pietonilor.
(12)Regulamentul (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE (JO L 35, 4.2.2009, p. 32).
(13)Regulamentul ONU nr. 134 privind dispozițiile uniforme referitoare la omologarea autovehiculelor și a componentelor acestora în ceea ce privește performanța în materie de siguranță a vehiculelor alimentate cu hidrogen (HFCV)
(14)JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(15) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(16)Regulamentul (CE) nr. 631/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de stabilire a unor reguli detaliate de punere în aplicare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor referitor la protecția pietonilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 2003/102/CE și 2005/66/CE (JO L 195, 25.7.2009, p. 1).
(17)Regulamentul (UE) nr. 406/2010 al Comisiei din 26 aprilie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen (JO L 122, 18.5.2010, p. 1).
(18)Regulamentul (UE) nr. 672/2010 al Comisiei din 27 iulie 2010 privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește dispozitivele de dejivrare și de dezaburire a parbrizului și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 196, 28.7.2010, p. 5).
(19)Regulamentul (UE) nr. 1003/2010 al Comisiei din 8 noiembrie 2010 privind cerințele de omologare de tip pentru spațiul destinat amplasării și montării plăcilor de înmatriculare spate la autovehicule și remorcile acestora și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 291, 9.11.2010, p. 22).
(20)Regulamentul (UE) nr. 1005/2010 al Comisiei din 8 noiembrie 2010 privind cerințele pentru omologarea de tip a dispozitivelor de remorcare a autovehiculelor și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 291, 9.11.2010, p. 36).
(21)Regulamentul (UE) nr. 1008/2010 al Comisiei din 9 noiembrie 2010 privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 292, 10.11.2010, p. 2).
(22)Regulamentul (UE) nr. 1009/2010 al Comisiei din 9 noiembrie 2010 privind cerințele pentru omologarea de tip a apărătorilor de roți pentru anumite autovehicule și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 292, 10.11.2010, p. 21).
(23)Regulamentul (UE) nr. 19/2011 al Comisiei din 11 ianuarie 2011 privind cerințele pentru omologarea de tip referitoare la plăcuța producător regulamentară și la numărul de identificare al vehiculului și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 8, 12.1.2011, p. 1).
(24)Regulamentul (UE) nr. 109/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru anumite categorii de autovehicule și remorcile lor cu privire la sistemele antiîmproșcare (JO L 34, 9.2.2011, p. 2).
(25)Regulamentul (UE) nr. 458/2011 al Comisiei din 12 mai 2011 privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora cu privire la montarea anvelopelor și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 124, 13.5.2011, p. 11).
(26)Regulamentul (UE) nr. 65/2012 al Comisiei din 24 ianuarie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la indicatorii de schimbare a treptei de viteză și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 28, 31.1.2012, p. 24)
(27)Regulamentul (UE) nr. 130/2012 al Comisiei din 15 februarie 2012 privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor cu privire la accesul în vehicule și la manevrabilitatea acestora și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 43, 16.2.2012, p. 6).
(28)Regulamentul (UE) nr. 347/2012 al Comisiei din 16 aprilie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de omologare de tip pentru anumite categorii de autovehicule în legătură cu sistemele avansate de frânare de urgență (JO L 109, 21.4.2012, p. 1).
(29)Regulamentul (UE) nr. 351/2012 al Comisiei din 23 aprilie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de omologare de tip pentru instalarea pe autovehicule a sistemelor de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulație (JO L 110, 24.4.2012, p. 18).
(30)Regulamentul (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru masele și dimensiunile autovehiculelor și ale remorcilor acestora și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 353, 21.12.2012, p. 31).
(31)Regulamentul (UE) 2015/166 al Comisiei din 3 februarie 2015 de completare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește includerea unor proceduri, metode de evaluare și cerințe tehnice specifice, și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European ți a Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1003/2010, (UE) nr. 109/2011 și (UE) nr. 458/2011 ale Comisiei (JO L 28, 4.2.2015, p. 3).
(32)Decizia Consiliului din 27 noiembrie 1997 în vederea aderării Comunității Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul revizuit din 1958”) ( JO L 346, 17.12.1997, p. 78).
(33)+ [OP: Vă rugăm să inserați detaliile relevante în text și în nota de subsol.]

Ultima actualizare: 17 aprilie 2019Notă juridică