Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0145(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0151/2019

Predkladané texty :

A8-0151/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0391

Prijaté texty
PDF 459kWORD 169k
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť ***I
P8_TA-PROV(2019)0391A8-0151/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/… a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0286),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0194/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0151/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu a ktoré bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii L spolu s konečným znením legislatívneho aktu,

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 90.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009(1)
P8_TC1-COD(2018)0145

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

po porade s Výborom regiónov ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858(4) ▌sa stanovujú administratívne ustanovenia a technické požiadavky na typové schvaľovanie nových vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti a environmentálnych vlastností.

(2)  Toto nariadenie je regulačným aktom na účely postupu typového schválenia EÚ stanoveného nariadením (EÚ) 2018/858, a následne by sa mala Príloha II ▌k nariadeniu (EÚ) 2018/858 zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Na toto nariadenie sa v plnej miere uplatňujú správne ustanovenia nariadenia (EÚ) 2018/858 vrátane ustanovení o nápravných opatreniach a sankciách.

(3)  Počas uplynulých desaťročí vývoj bezpečnosti vozidiel výrazne prispel k celkovému zníženiu počtu smrteľných dopravných nehôd a ťažkých zranení. V roku 2017 však na cestách v Únii prišlo o život 25 300 ľudí a toto číslo posledné štyri roky stagnuje. Navyše sa pri zrážkach každoročne vážne zraní 135 000 ľudí(5). Únia by mala vynaložiť maximálne úsilie na zníženie alebo elimináciu nehôd a zranení v cestnej doprave. Okrem bezpečnostných opatrení na ochranu cestujúcich vo vozidle je potrebné zaviesť osobitné opatrenia s cieľom predchádzať smrteľným nehodám a úrazom zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú cyklisti a chodci, ktorými sa zabezpečí ochrana účastníkov cestnej premávky nachádzajúcich sa mimo vozidla. Bez nových iniciatív v oblasti všeobecnej bezpečnosti cestnej premávky už účinky súčasného prístupu na bezpečnosť nedokážu kompenzovať účinky rastúceho objemu dopravy. Z tohto dôvodu je v rámci integrovaného prístupu k bezpečnosti cestnej premávky a s cieľom lepšie chrániť zraniteľných účastníkov cestnej premávky potrebné ďalej zlepšovať bezpečnosť vozidiel.

(4)  Ustanovenia o typovom schválení by mali zabezpečiť, aby boli úrovne výkonu motorových vozidiel posudzované opakovateľným a reprodukovateľným spôsobom. Technické požiadavky uvedené v tomto nariadení sa preto vzťahujú len na chodcov a cyklistov, keďže v súčasnosti sú oni jedinými formálne harmonizovanými cieľovými testovacími subjektmi. Okrem chodcov a cyklistov patria medzi zraniteľných účastníkov cestnej premávky vo všeobecnosti aj iní nemotorizovaní a motorizovaní účastníci cestnej premávky, ktorí môžu využívať osobné riešenia mobility bez ochrannej karosérie. Navyše vedú súčasné technológie k odôvodnenému očakávaniu, že pokročilé systémy budú v bežných jazdných podmienkach reagovať aj na iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky napriek tomu, že v tomto smere neprešli osobitným testovaním. Technické požiadavky by sa mali ďalej prispôsobovať technickému pokroku na základe procesu posúdenia a preskúmania s cieľom zahrnúť všetkých účastníkov cestnej premávky bez ochrannej karosérie, ako sú používatelia kolobežiek, samovyrovnávacích vozidiel a invalidných vozíkov.

(5)  Technický pokrok v oblasti vyspelých systémov bezpečnosti vozidiel ponúka nové možnosti znižovania počtu obetí. Aby sa minimalizoval počet vážnych zranení a smrteľných nehôd, je potrebné zaviesť balík príslušných nových technológií.

(6)  V kontexte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009(6) Komisia posúdila uskutočniteľnosť rozšírenia existujúcej požiadavky stanovenej v uvedenom nariadení, ktorá sa týka inštalácie niektorých systémov (napríklad zdokonalených systémov núdzového brzdenia a systémov monitorovania tlaku v pneumatikách) v niektorých kategóriách vozidiel, tak, aby sa vzťahovala na všetky kategórie vozidiel. Komisia okrem toho posúdila technickú a hospodársku uskutočniteľnosť zavedenia novej požiadavky na inštaláciu ďalších pokročilých bezpečnostných prvkov a pripravenosť trhu na takúto požiadavku. Na základe týchto posúdení Komisia v decembri 2016 uverejnila správu pre Európsky parlament a Radu s názvom Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ▌. V pracovnom dokumente útvarov Komisie priloženom k tejto správe bolo identifikovaných a navrhnutých 19 potenciálnych regulačných opatrení, ktoré by účinne prispeli k ďalšiemu znižovaniu počtu dopravných nehôd a smrteľných dopravných nehôd a zranení.

(7)  V záujme zabezpečenia technologickej neutrality systémov monitorovania tlaku v pneumatikách by mala výkonnostná požiadavka umožňovať priame aj nepriame systémy monitorovania tlaku v pneumatikách.

(8)  Navrhované regulačné opatrenia môžu byť účinnejšie pri znižovaní úmrtnosti a počtu dopravných nehôd, ako aj pri zmierňovaní zranení alebo škôd, ak budú navrhnuté tak, aby vyhovovali používateľom. Výrobcovia vozidiel by preto mali vynaložiť maximálne úsilie, aby zabezpečili, aby boli systémy a prvky stanovené v tomto nariadení vyvíjané spôsobom, ktorý pomôže vodičom. Fungovanie a obmedzenia systémov a prvkov stanovených v tomto nariadení by sa malo vysvetliť jasným a pre spotrebiteľa zrozumiteľným spôsobom v návode na použitie motorového vozidla.

(9)  Bezpečnostné prvky a upozornenia používané ako pomoc pri jazde by mali byť ľahko vnímateľné pre každého vodiča vrátane starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím.

(10)  Zdokonalené systémy núdzového brzdenia, systémy inteligentného prispôsobenia rýchlosti, systémy núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu, systémy varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti, pokročilé systémy varovania vodiča pred rozptýlením a systémy detekcie spätného chodu sú bezpečnostné systémy, ktoré majú veľký potenciál na výrazné zníženie počtu obetí. Niektoré z týchto bezpečnostných systémov navyše tvoria základ technológií, ktoré sa budú používať aj pri zavádzaní ▌automatizovaných vozidiel. Každý takýto bezpečnostný systém by mal fungovať bez toho, aby používal akýkoľvek druh biometrických informácií o vodičoch alebo cestujúcich vrátane rozpoznávania tváre. Z tohto dôvodu by sa na úrovni Únie mali stanoviť harmonizované pravidlá a postupy skúšania na typové schvaľovanie vozidiel, pokiaľ ide o tieto systémy, a na typové schvaľovanie týchto systémov ako samostatných technických jednotiek. Technologický pokrok týchto systémov by sa mal brať do úvahy pri každom hodnotení existujúcich právnych predpisov, aby boli nadčasové, prísne dodržiavali zásadu ochrany súkromia a ochrany údajov a znižovali alebo eliminovali nehody a zranenia v cestnej doprave. Je tiež potrebné zabezpečiť, aby sa tieto systémy mohli bezpečné používať počas celého životného cyklu vozidla.

(11)  Malo by byť možné vypnúť inteligentné prispôsobenie rýchlosti napríklad vtedy, keď vodič zaznamená falošné varovanie alebo nevhodnú spätnú väzbu v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, protichodného dočasného dopravného značenia v oblastiach s prebiehajúcimi stavebnými prácami a z dôvodu zavádzajúcich, chybných alebo chýbajúcich dopravných značiek. Vypnutie takéhoto prvku by mal ovládať vodič a malo by trvať tak dlho, ako to bude potrebné, pričom vodič by mal mať možnosť prvok ľahko opäť zapnúť. Keď je systém vypnutý, môžu sa poskytovať informácie o maximálnej povolenej rýchlosti. Systém by mal byť aktívny vždy pri zapnutí zapaľovania a vodič by mal byť vždy informovaný o tom, či je systém zapnutý alebo vypnutý.

(12)  Bezpečnostný pás sa vo všeobecnosti považuje za jeden z najdôležitejších a najúčinnejších bezpečnostných prvkov vozidla. Systémy signalizácie nezapnutého bezpečnostného pásu preto majú potenciál aj naďalej predchádzať smrteľným úrazom alebo zmierňovať zranenia, a to zvýšením miery používania bezpečnostného pásu v celej Únii. Z tohto dôvodu sa nariadením (ES) č. 661/2009 stal systém signalizácie nezapnutého bezpečnostného pásu od roku 2014 povinný pre sedadlo vodiča vo všetkých nových osobných automobiloch. Zavedenie tejto povinnosti sa dosiahlo vykonávaním predpisu OSN č. 2014, ktorý obsahoval príslušné technické ustanovenia. Vďaka prispôsobeniu tohto predpisu OSN technickému pokroku sa teraz stane povinnou aj montáž na všetky predné a zadné sedadlá vozidiel M1 a N1, ako aj na všetky predné sedadlá vozidiel N2, N3, M2 a M3 so systémami signalizácie nezapnutého bezpečnostného pásu od 1. septembra 2019 pre nové typy vozidiel a od 1. septembra 2021 pre všetky nové motorové vozidlá.

(13)  Významným krokom smerom k získavaniu presnejších a podrobnejších údajov o nehodách je zavedenie zariadení na záznam údajov o udalostiach▌ uchovávajúcich celý rad dôležitých anonymizovaných údajov o stave, v akom sa vozidlo nachádzalo krátko pred dopravnou nehodou (napríklad pri rozvinutí airbagov), počas nej a bezprostredne po nej, ako aj stanovenie požiadaviek na rozsah údajov, ich presnosť, rozlíšenie a získavanie, uchovávanie a vyhľadateľnosť . Všetky motorové vozidlá by preto mali byť vybavené týmito zariadeniami na záznam údajov. Tieto zariadenia na záznam by mali byť schopné zaznamenávať a uchovávať údaje takým spôsobom, aby tieto údaje mohli používať len členské štáty na vykonávanie analýzy bezpečnosti cestnej premávky a na posúdenie účinnosti prijatých osobitných opatrení bez možnosti identifikácie majiteľa alebo držiteľa konkrétneho vozidla na základe uchovávaných údajov.

(14)  Každé spracovávanie osobných údajov, ako napríklad informácií o vodičovi spracovávaných v zariadeniach na záznam údajov o udalostiach ▌alebo informácií v systéme varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti alebo v pokročilom systéme varovania vodiča pred rozptýlením, sa musí vykonávať v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane údajov, a to najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(7). Zariadenia na záznam údajov o udalostiach by mali fungovať v rámci uzavretého systému, v ktorom sa ukladané údaje prepisujú a ktorý neumožňuje identifikovať vozidlo ani vodiča. Okrem toho by systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti a pokročilý systém varovania vodiča pred rozptýlením nemali nepretržite zaznamenávať ani uchovávať iné údaje než tie, ktoré sú potrebné vzhľadom na účely, na ktoré sú zhromažďované alebo inak spracúvané v rámci uzavretého systému. Na spracovávanie osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 sa navyše vzťahujú osobitné záruky(8).

(15)  Zdokonalené systémy núdzového brzdenia alebo systémy núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu nemusia byť v niektorých prípadoch plne funkčné, a to najmä z dôvodu nedostatkov v cestnej infraštruktúre. V týchto prípadoch by sa systémy mali deaktivovať a vodičovi by mali poskytnúť informáciu o deaktivácii. Pokiaľ sa systémy nedeaktivujú automaticky, malo by ich byť možné vypnúť manuálne. Takáto deaktivácia by mala byť dočasná a trvať len dovtedy, kým systém nebude opäť plne funkčný; Vodiči môžu mať tiež potrebu zrušiť zdokonalený systém núdzového brzdenia alebo systém núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu v prípade, ak by fungovanie systému mohlo viesť k vyššiemu riziku alebo ujme. Tým sa zabezpečí, že vozidlá budú vždy pod kontrolou vodiča. Systémy by však mohli rozpoznať aj prípady, keď je vodič nespôsobilý, a preto je potrebný zásah systému, aby sa zabránilo zhoršeniu nehody.

(16)  Nariadenie (ES) č. 661/2009 oslobodilo od požiadaviek na bezpečnosť dodávkové vozidlá, športové úžitkové vozidlá (SUV) a viacúčelové vozidlá (MPV), a to z dôvodu výšky sedadiel a parametrov hmotnosti vozidla. Vzhľadom na zvýšenú mieru prieniku týchto vozidiel na trh (z iba 3 % v roku 1996 na 14 % v roku 2016) a technologický vývoj v oblasti kontrol elektrickej bezpečnosti po nehode, sú tieto výnimky zastarané a neoprávnené. Preto by sa tieto výnimky mali odstrániť a na tieto vozidlá by sa mal uplatňovať celý rad požiadaviek na pokročilé systémy vozidiel.

(17)  Nariadením (ES) č. 661/2009 sa dosiahlo značné zjednodušenie právnych predpisov Únie prostredníctvom nahradenia 38 smerníc ekvivalentnými predpismi Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (predpisy OSN), ktoré sú záväzné podľa rozhodnutia Rady 97/836/ES(9). V záujme dosiahnutia ďalšieho zjednodušenia by sa existujúcimi predpismi OSN, ktoré sa v Únii povinne uplatňujú, mali nahradiť ďalšie právne predpisy Únie. Komisia by okrem toho mala presadzovať a podporovať prebiehajúcu prácu na úrovni OSN s cieľom bezodkladne a v súlade s najvyššími dostupnými normami v oblasti bezpečnosti cestnej premávky stanoviť technické požiadavky na typové schvaľovanie systémov bezpečnosti vozidiel stanovených v tomto nariadení.

(18)  Predpisy OSN a ich zmeny, za ktoré Únia hlasovala alebo ktoré Únia uplatňuje v súlade s rozhodnutím 97/836/ES, by mali byť začlenené do právnych predpisov Únie o typovom schvaľovaní. Na základe toho by sa mala na Komisiu delegovať právomoc zmeniť zoznam predpisov OSN, ktoré sa povinne uplatňujú, aby sa zabezpečila jeho aktualizácia.

(19)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009(10) sa stanovujú požiadavky na ochranu chodcov, cyklistov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky vo forme skúšok súladu a limitných hodnôt pre schvaľovanie vozidiel z hľadiska ich prednej konštrukcie a schvaľovanie systémov čelnej ochrany (napr. pevnostných nárazníkov). Od prijatia nariadenia (ES) č. 78/2009 sa technické požiadavky na vozidlá a postupy ich skúšania na úrovni Organizácie Spojených národov ďalej rozvíjali s cieľom zohľadniť technický pokrok. Predpis OSN č. 127(11) sa v súčasnosti uplatňuje aj v Únii, a to v súvislosti s typovým schvaľovaním motorových vozidiel.

(20)  Po prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009(12) sa technické požiadavky na schvaľovanie vozidiel na vodíkový pohon a vodíkových systémov a komponentov a postupy ich skúšania na úrovni OSN ďalej rozvíjali s cieľom zohľadniť technický pokrok. Predpis OSN č. 134(13) sa v súčasnosti uplatňuje aj v Únii, a to v súvislosti s typovým schvaľovaním vodíkových systémov v motorových vozidlách. Okrem týchto požiadaviek by sa mali na úrovni Únie stanoviť aj kritériá týkajúce sa kvality materiálov a plniacich ventilov používaných v systémoch vozidiel na vodíkový pohon▌.

(21)  V záujme jasnosti, prehľadnosti a zjednodušenia by sa nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 mali zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(22)  Pravidlá Únie v minulosti obmedzili celkovú dĺžku súprav nákladných automobilov, čo viedlo k typickým konštrukciám, pri ktorých je kabína umiestnená nad motorom, čím sa maximalizuje nákladný priestor. V dôsledku vysokého posedu vodiča sa však zväčšil rozsah mŕtveho uhla a zhoršil sa priamy výhľad okolo kabíny nákladného automobilu. To je významným faktorom nehôd nákladných automobilov, ktorých obeťami sú zraniteľní účastníci cestnej premávky. Počet obetí by sa mohol výrazne znížiť zlepšením priameho výhľadu. Preto by sa mali zaviesť požiadavky na zlepšenie priameho výhľadu s cieľom zlepšiť priamu viditeľnosť chodcov, cyklistov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky z miesta vodiča, a to odstránením mŕtvych uhlov vpredu a po bokoch vodiča v najväčšej možnej miere. Mali by sa zohľadniť špecifiká rôznych kategórií vozidiel.

(23)  Automatizované ▌vozidlá môžu byť schopné výrazne prispieť k zníženiu počtu smrteľných dopravných nehôd, keďže viac než 90 % prípadov dopravných nehôd je podľa odhadov výsledkom určitého druhu ľudskej chyby. Keďže automatizované vozidlá postupne prevezmú úlohy vodiča, mali by sa na úrovni Únie prijať harmonizované pravidlá a technické požiadavky na automatizované systémy vozidiel pri dodržaní zásady technologickej neutrality, a to aj pokiaľ ide o overiteľné zaistenie bezpečnosti pri rozhodovaní automatizovaných vozidiel, ktoré by sa mali presadzovať na medzinárodnej úrovni v rámci WP.29 EHK OSN.

(24)  Účastníci cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti, ako aj vodiči neautomatizovaných vozidiel, ktorí nemôžu prijímať elektronické informácie medzi vozidlami o správaní automatizovaného vozidla, by mali byť informovaní konvenčným spôsobom tak, ako sa uvádza v predpisoch OSN alebo v iných regulačných aktoch, a to čo najskôr po ich vstupe do platnosti.

(25)  Jazda vozidiel v konvoji má do budúcnosti potenciál priniesť bezpečnejšiu, ekologickejšiu a efektívnejšiu dopravu. V očakávaní zavedenia technológie jazdy vozidiel v konvoji a príslušných noriem bude potrebný regulačný rámec s harmonizovanými pravidlami a postupmi. ▌

(26)  Prepojiteľnosť a automatizácia vozidiel zvyšujú možnosť neoprávneného, vzdialeného prístupu k údajom vo vozidle a nelegálnej úpravy softvéru prostredníctvom bezdrôtového pripojenia; preto by sa v záujme zohľadnenia budúcich rizík vyplývajúcich z tejto skutočnosti mali povinne uplatňovať predpisy OSN alebo iné regulačné akty o kybernetickej bezpečnosti, a to čo najskôr po tom, ako nadobudnú účinnosť.

(27)  Úpravy softvéru môžu významne zmeniť vlastnosti vozidla. Mali by sa zaviesť harmonizované pravidlá a technické požiadavky pre úpravy softvéru, a to v súlade s postupmi typového schvaľovania. Preto by sa mali povinne uplatňovať predpisy OSN alebo iné regulačné akty o postupoch aktualizácie softvéru, a to čo najskôr po tom, ako nadobudnú účinnosť. Uvedené bezpečnostné opatrenia by však nemali spochybniť povinnosť výrobcu vozidla poskytnúť prístup ku komplexným diagnostickým informáciám a údajom vo vozidle, ktoré sú dôležité pre údržbu a opravy vozidla.

(28)  Únia by mala na úrovni Organizácie Spojených národov naďalej presadzovať vypracovávanie technických požiadaviek na hluk pneumatík, valivý odpor a vlastnosti týkajúce sa adhézie pneumatík na mokrom povrchu. Je to tak preto, lebo predpis OSN č. 117 teraz obsahuje tieto podrobné ustanovenia. Proces prispôsobovania požiadaviek na pneumatiky s cieľom zohľadniť technický pokrok by mal rýchlo a ambiciózne pokračovať na úrovni Organizácie Spojených národov, najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa vlastnosti pneumatík posudzovali aj na konci životnosti pneumatiky v jej opotrebovanom stave a aby sa presadzovala myšlienka, že pneumatiky by mali spĺňať požiadavky po celé obdobie životnosti a nemali by sa predčasne meniť. Existujúce požiadavky nariadenia (ES) č. 661/2009 týkajúce sa vlastností pneumatík by sa mali nahradiť ekvivalentnými predpismi OSN.

(29)  S cieľom zabezpečiť účinnosť tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o pokročilé systémy vozidiel, a zmeniť prílohu II s ohľadom na technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(14). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(30)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(15).

(31)  Vzhľadom na zosúladenie právnych predpisov Únie, ktoré odkazujú na regulačný postup s kontrolou, s právnym rámcom zavedeným Zmluvou o fungovaní Európskej únie a s cieľom ďalej zjednodušovať právne predpisy Únie v oblasti bezpečnosti vozidiel, by sa tieto nariadenia mali zrušiť a nahradiť vykonávacími aktmi prijatými podľa tohto nariadenia:

   nariadenie Komisie (ES) č. 631/2009(16),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 406/2010(17),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 672/2010(18),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 1003/2010(19),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 1005/2010(20),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 1008/2010(21),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 1009/2010(22),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2011(23),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 109/2011(24),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 458/2011(25),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2012(26),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 130/2012(27),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 347/2012(28),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 351/2012(29),
   nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012(30),
   nariadenie Komisie (EÚ) 2015/166(31).

(32)  Vzhľadom na to, že schválenia vydané v súlade s nariadením (ES) č. 78/2009, nariadením (ES) č. 79/2009, nariadením (ES) č. 661/2009 a ich vykonávacími opatreniami by sa mali považovať za rovnocenné, pokiaľ sa príslušné požiadavky týmto nariadením nezmenia, alebo kým nebudú upravené vykonávacími právnymi predpismi, malo by sa prechodnými ustanoveniami zabezpečiť, aby takéto schválenia nestratili platnosť.

(33)  Pokiaľ ide o dátumy zamietnutia udelenia typového schválenia EÚ, zamietnutia prihlásenia vozidla do evidencie a zákazu uvádzania komponentov a samostatných technických jednotiek na trh alebo do prevádzky, tieto dátumy by sa mali stanoviť pre každú regulovanú položku.

(34)  Keďže cieľ tohto nariadenia, ktorým je zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu zavedením harmonizovaných technických požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti a environmentálnych vlastností motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

(35)  Podrobné technické požiadavky a primerané postupy skúšania, ako aj ustanovenia týkajúce sa jednotných postupov a technických špecifikácií pre typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek by sa mali stanoviť v delegovaných a vykonávacích aktoch v dostatočnom časovom predstihu pred dátumom ich uplatňovania, aby sa výrobcom poskytol dostatočný čas na prispôsobenie ▌sa požiadavkám tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe. Niektoré vozidlá sa vyrábajú v malých množstvách. Preto je vhodné, aby požiadavky stanovené týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými na jeho základe zohľadňovali takéto vozidlá alebo triedy vozidiel, ak sú tieto požiadavky nezlučiteľné s ich použitím alebo konštrukciou, alebo ak je dodatočné zaťaženie spôsobené týmito požiadavkami neúmerné. Preto by sa uplatňovanie tohto nariadenia malo odložiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na:

a)   typové schvaľovanie vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek navrhnutých a konštruovaných pre vozidlá z hľadiska ich všeobecných charakteristík a bezpečnosti a na ochranu a bezpečnosť cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky;

b)   na typové schvaľovanie vozidiel z hľadiska systémov monitorovania tlaku v pneumatikách, pokiaľ ide o ich bezpečnosť, palivovú úspornosť a emisie CO2; a

c)   na typové schvaľovanie novovyrobených pneumatík z hľadiska ich bezpečnosti a environmentálnych vlastností.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na vozidlá kategórií M, N a O definovaných v článku 4 nariadenia (EÚ) 2018/858 a na systémy, komponenty a samostatné technické jednotky navrhnuté a konštruované pre tieto vozidlá podľa článkov 4 až 11 tohto nariadenia.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) 2018/858.

Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia:

1.  „zraniteľný účastník cestnej premávky“ je nemotorizovaný účastník cestnej premávky, najmä cyklista a chodec, ako aj používateľ dvojkolesového motorového vozidla;

2.  „systém monitorovania tlaku v pneumatikách“ je systém namontovaný vo vozidle, schopný vyhodnotiť tlak v pneumatikách alebo zmenu tlaku v priebehu času a preniesť príslušné informácie používateľovi počas prevádzky vozidla;

3.  „systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti“ je systém, ktorý pomáha vodičovi udržiavať rýchlosť zodpovedajúcu podmienkam prevádzky na ceste tým, že mu poskytuje osobitnú a primeranú spätnú väzbu▌;

4.  „zariadenie na umožnenie montáže alkoholového imobilizéra“ je štandardizované rozhranie, ktoré umožňuje neskoršiu montáž alkoholových imobilizérov v motorových vozidlách;

5.  „systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti“ je systém, ktorý posudzuje ostražitosť vodiča prostredníctvom analýzy systémov vozidla a v prípade potreby upozorní vodiča;

6.  „pokročilý systém varovania vodiča pred rozptýlením“ je systém schopný pomôcť vodičovi venovať pozornosť dopravnej situácii a upozorniť vodiča v prípade jeho rozptýlenia;

7.  „signál núdzového brzdenia“ je funkcia svetelnej signalizácie, ktorá ostatným účastníkom cestnej premávky za vozidlom indikuje, že vzhľadom na prevládajúce podmienky na ceste na vozidlo pôsobí veľká sila spomalenia;

8.  „detekcia spätného chodu“ je ▌systém, ktorý vodiča informuje o tom, že sa za vozidlom nachádzajú ľudia a predmety, s primárnym cieľom zabrániť zrážkam pri cúvaní;

9.  „systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu“ je systém, ktorý upozorňuje vodiča, že vozidlo vybočuje z jazdného pruhu;

10.  „zdokonalený systém núdzového brzdenia“ je systém, ktorý dokáže automaticky rozpoznať možnosť zrážky a uviesť do činnosti brzdový systém vozidla s cieľom spomaliť vozidlo a predísť zrážke alebo ju zmierniť;

11.  „systém núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu“ je systém, ktorý pomáha vodičovi udržiavať bezpečnú polohu vozidla vzhľadom na hranicu jazdného pruhu alebo cesty prinajmenšom vtedy, keď dochádza alebo má dôjsť k vybočeniu z jazdného pruhu alebo cesty a bezprostredne môže hroziť zrážka;

12.  „hlavný ovládací spínač vozidla“ je zariadenie, ktorým sa palubný elektronický systém vozidla uvedie z vypnutého stavu, ako v prípade, keď je vozidlo zaparkované a vodič nie je prítomný, do normálneho prevádzkového režimu;

13.  „zariadenie na záznam údajov o udalostiach▌“ je systém, ktorého jediným účelom je zaznamenávanie a uchovávanie kritických parametrov a informácií súvisiacich so zrážkou, a to krátko pred zrážkou, počas nej a ihneď po nej;

14.  „systém čelnej ochrany“ je samostatná konštrukcia alebo konštrukcie, napríklad pevnostný alebo prídavný nárazník, ktorá je popri nárazníku základnej výbavy určená na ochranu vonkajšieho povrchu vozidla pred poškodením v prípade zrážky s nejakým predmetom, s výnimkou konštrukcií s hmotnosťou nižšou ako 0,5 kg určených len na ochranu svetiel vozidla;

15.  „nárazník“ je akákoľvek predná, spodná, vonkajšia konštrukcia vozidla vrátane úchytov, určená na ochranu vozidla v prípade čelnej zrážky s iným vozidlom pri nízkej rýchlosti; nezahŕňa však systém čelnej ochrany;

16.  „vozidlo na vodíkový pohon“ je akékoľvek motorové vozidlo, v ktorom sa ako palivo na jeho pohon používa vodík;

17.  „vodíkový systém“ je sústava vodíkových komponentov a spojovacích častí namontovaných vo vozidle na vodíkový pohon, s výnimkou vodíkového pohonného systému alebo pomocnej pohonnej jednotky;

18.  „vodíkový pohonný systém“ je menič energie používaný na pohon vozidla;

19.  „vodíkový komponent“ sú vodíkové zásobníky a všetky ostatné časti vozidiel na vodíkový pohon, ktoré sú v priamom kontakte s vodíkom alebo sú súčasťou vodíkového systému;

20.  „vodíkový zásobník“ je komponent v rámci vodíkového systému, v ktorom je uskladnené hlavné množstvo vodíkového paliva;

21.  „automatizované vozidlo“ je motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo určitý čas samostatne pohybovať bez nepretržitého dohľadu vodiča, no pri ktorom sa stále predpokladá alebo vyžaduje zásah vodiča;

22.  „plne automatizované vozidlo“ je motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo pohybovať bez dohľadu vodiča;

23.  „systém monitorovania dostupnosti vodiča“ je systém, ktorý posudzuje, či je vodič v osobitných situáciách schopný v prípade potreby prevziať riadenie od automatizovaného vozidla;

24.  „jazda vozidiel v konvoji“ je spojenie dvoch alebo viacerých vozidiel do zostavy pomocou technológie prepojenia a systémov podpory automatizovaného riadenia, ktoré umožňujú vozidlám, aby medzi sebou automaticky udržiavali nastavené malé rozstupy, keď sú po určitú časť cesty prepojené, a prispôsobili sa zmenám v pohybe vedúceho vozidla s pomocou malej alebo žiadnej činnosti vodičov;

25.  „maximálna hmotnosť“ je technicky prípustná maximálna hmotnosť naloženého vozidla stanovená výrobcom;

26.  „stĺpik A“ je najprednejšia a najkrajnejšia podpera strechy siahajúca od podvozku po strechu vozidla.

KAPITOLA II

POVINNOSTI VÝROBCOV

Článok 4

Všeobecné povinnosti a technické požiadavky

1.  Výrobcovia musia preukázať, že všetky nové vozidlá, ktoré sa uvádzajú na trh, prihlasujú do evidencie alebo uvádzajú do prevádzky, a všetky nové systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sa uvádzajú na trh alebo uvádzajú do prevádzky, boli typovo schválené v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe.

2.  Typové schválenie v súlade s predpismi OSN uvedenými v prílohe I sa v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe považuje za typové schválenie EÚ.

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12 prijímať delegované akty na zmenu prílohy I s cieľom zohľadniť technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie zavedením a aktualizáciou odkazov na predpisy OSN a príslušné série zmien, ktoré sa uplatňujú na povinnom základe.

4.  Výrobcovia zabezpečia, aby vozidlá boli navrhnuté, skonštruované a zmontované tak, aby sa minimalizovalo riziko zranenia cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

5.  Výrobcovia takisto zabezpečia, aby vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky spĺňali uplatniteľné požiadavky uvedené v prílohe II s účinnosťou od dátumov stanovených v uvedenej prílohe a podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy stanovené v delegovaných aktoch a jednotné postupy a technické špecifikácie stanovené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia vrátane požiadaviek týkajúcich sa:

a)  zadržiavacích systémov, nárazových skúšok, integrity palivového systému a elektrickej bezpečnosti pri vysokom napätí;

b)  zraniteľných účastníkov cestnej premávky, výhľadu a viditeľnosti;

c)  podvozku vozidla, brzdenia, pneumatík a riadenia;

d)  palubných prístrojov, elektrického systému, osvetlenia vozidla a ochrany proti neoprávnenému použitiu vrátane kybernetických útokov;

e)  správania vodiča a systému;

f)  všeobecnej konštrukcie a vlastností vozidla.

6.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12 prijímať delegované akty na zmenu prílohy II s cieľom zohľadniť technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie, najmä pokiaľ ide o záležitosti uvedené v odseku 5 písm. a) až f) tohto článku, ako aj v článku 6 ods. 1 písm. a) až g), článku 7 ods. 2, 3, 4 a 5, článku 9 ods. 2, 3 a 5 a článku 11 ods. 1 a s cieľom zaistiť vysokú úroveň všeobecnej bezpečnosti vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a vysokú úroveň ochrany cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky tým, že zavedie a aktualizuje odkazy na predpisy OSN, ako aj na delegované a vykonávacie akty.

7.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme ustanovenia týkajúce sa jednotných postupov a technických špecifikácií pre typové schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s ohľadom na požiadavky uvedené v prílohe II.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2. Zverejnia sa najmenej 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Článok 5

Osobitné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania tlaku v pneumatikách a pneumatík

1.  Vozidlá musia byť vybavené presným systémom monitorovania tlaku v pneumatikách, ktorý dokáže pri širokej škále cestných a environmentálnych podmienok upozorniť vodiča vo vozidle na stratu tlaku v pneumatike.

2.  Systémy monitorovania tlaku v pneumatikách musia byť navrhnuté tak, aby pri nízkych hodnotách tlaku v pneumatikách nebola možná zmena nastavenia alebo rekalibrácia.

3.  Všetky pneumatiky uvedené na trh musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť a environmentálne vlastnosti stanovené v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe II.

4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme ustanovenia týkajúce sa jednotných postupov a technických špecifikácií:

a)  typové schvaľovanie vozidiel z hľadiska ich systémov monitorovania tlaku v pneumatikách;

b)  typové schvaľovanie pneumatík vrátane technických špecifikácií na ich montáž.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2. Zverejnia sa najmenej 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Článok 6

Pokročilé systémy vozidiel pre všetky kategórie motorových vozidiel

1.  Motorové vozidlá musia byť vybavené týmito pokročilými systémami vozidla:

a)  systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti;

b)  umožnenie montáže alkoholového imobilizéra;

c)  systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti;

d)  pokročilý systém varovania vodiča pre rozptýlením;

e)  signál núdzového brzdenia;

f)  detekcia spätného chodu;

g)  zariadenie na záznam údajov o udalostiach.

2.  Minimálne špecifikácie pre systémy inteligentného prispôsobenia rýchlosti:

a)  vodič musí mať možnosť byť prostredníctvom ovládača akcelerátora alebo cielenej, primeranej a účinnej spätnej väzby informovaný o tom, že ▌bola prekročená maximálna povolená rýchlosť;

b)  systém ▌musí byť možné▌ vypnúť. Informácie o maximálnej povolenej rýchlosti sa môžu poskytovať a systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti musí byť v normálnom prevádzkovom režime pri každej aktivácii hlavného ovládacieho spínača vozidla;

c)  cielená a primeraná spätná väzba musí byť založená na informáciách o maximálnej povolenej rýchlosti získaných sledovaním dopravných značiek a signálov, a to na základe signálov z infraštruktúry alebo údajov z elektronických máp alebo z oboch týchto zdrojov;

d)  nesmie byť ovplyvnená možnosť vodiča prekročiť rýchlosť vozidla nastavenú systémom▌;

e)  jeho výkonnostné ciele sa stanovia tak, aby sa v reálnych jazdných podmienkach predišlo chybovosti alebo aby sa miera chybovosť minimalizovala.

3.  Systémy varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti a pokročilé systémy varovania vodiča pred rozptýlením sú navrhnuté spôsobom, aby nepretržite nezaznamenávali alebo neuchovávali žiadne iné údaje než tie, ktoré sú potrebné vzhľadom na účely, na ktoré sú zhromažďované alebo inak spracúvané v uzavretom systéme. Okrem toho tieto údaje nesmú byť nikdy prístupné ani sprístupnené tretej strane a po spracovaní sa ihneď vymažú. Tieto systémy musia byť tiež navrhnuté tak, aby sa predišlo prekrývaniu, a nesmú vodiča upozorňovať samostatne a súbežne alebo mätúcim spôsobom v prípade, ak jedna činnosť spustí obidva systémy.

4.  Zariadenia na záznam údajov o udalostiach musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

a)  údaje, ktoré sú schopné zaznamenávať a uchovávať v období krátko pred zrážkou, počas nej a bezprostredne po nej, musia zahŕňať prinajmenšom rýchlosť vozidla, brzdenie, polohu a sklon vozidla na ceste, stav a rýchlosť aktivácie všetkých jeho bezpečnostných systémov, palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112, aktiváciu bŕzd a relevantné vstupné parametre z palubných systémov aktívnej bezpečnosti a predchádzania nehodám, pričom tieto údaje musia mať vysokú úroveň presnosti a musí byť zabezpečené ich zachovanie po nehode;

b)  zariadenia nesmie byť možné deaktivovať;

c)  spôsob, akým dokážu zaznamenávať a uchovávať údaje, musí byť taký, aby:

i)  fungovali v uzavretom systéme;

ii)  zhromažďované údaje boli anonymizované a chránené proti manipulácii a zneužívaniu;

iii)  bolo možné určiť presný typ, verziu a variant vozidla, a najmä aktívne systémy bezpečnosti a predchádzania nehodám namontované vo vozidle;

d)  údaje možno sprístupniť vnútroštátnym orgánom na základe práva Únie alebo vnútroštátneho práva len na účely výskumu a analýzy nehôd vrátane účelov typového schvaľovania systémov a komponentov a v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, a to cez štandardizované rozhranie.

5.  Zariadenie na záznam údajov o nehodách však nesmie byť schopné zaznamenať a uchovávať posledné štyri číslice poradového čísla vozidla v rámci identifikačného čísla vozidla ani žiadne iné informácie, ktoré by umožnili identifikáciu samotného vozidla, jeho majiteľa alebo držiteľa.

6.  Komisia v súlade s článkom 12 prijme delegované akty doplňujúce toto nariadenie stanovením podrobných pravidiel týkajúcich sa osobitných postupov skúšania a technických požiadaviek na:

a)  typové schvaľovanie vozidiel z hľadiska pokročilých systémov vozidiel uvedených v odseku 1;

b)  typové schvaľovanie pokročilých systémov vozidiel uvedených v bodoch a), f) a g) ▌odseku 1 ako samostatných technických jednotiek.

Tieto delegované akty sa zverejnia najmenej 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Článok 7

Osobitné požiadavky týkajúce sa osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel

1.  Okrem ostatných požiadaviek tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, ktoré sa vzťahujú aj na vozidlá kategórií M1 a N1, musia vozidlá týchto kategórií spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 5 a vo vykonávacích aktoch prijatých podľa odseku 6.

2.  Vozidlá kategórií M1 a N1 musia byť vybavené zdokonalenými systémami núdzového brzdenia navrhnutými a namontovanými v dvoch fázach, ktoré zabezpečujú:

a)  detekciu prekážok a vozidiel v pohybe ▌pred motorovým vozidlom v prvej fáze;

b)  rozšírenie detekčnej schopnosti tak, aby zahŕňala aj chodcov a cyklistov pred motorovým vozidlom v druhej fáze.

3.  Vozidlá kategórií M1 a N1 musia byť vybavené systémom núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu.

4.  Zdokonalené systémy núdzového brzdenia a systémy núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

a)  systémy musí byť možné vypnúť len jednotlivo ▌sledom krokov, ktoré vykoná vodič;

b)  pri každej aktivácii hlavného ovládacieho spínača vozidla musia byť systémy v normálnom prevádzkovom režime;

c)  zvukové varovania musí byť možné jednoducho vypnúť, tým sa však nesmú zároveň vypnúť iné funkcie systému okrem zvukového varovania;

d)  vodič musí mať možnosť kedykoľvek systém vyradiť.

5.  Vozidlá kategórií M1 a N1 musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby mali rozšírenú ochrannú zónu pre náraz hlavy, s cieľom zvýšiť ochranu zraniteľných účastníkov cestnej premávky a zmierniť ich potenciálne zranenia v prípade zrážky.

6.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme ustanovenia týkajúce sa jednotných postupov a technických špecifikácií pre ▌typové schvaľovanie vozidiel s ohľadom na požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2. Zverejnia sa najmenej 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Článok 8

Systémy čelnej ochrany pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá

1.  Systémy čelnej ochrany, namontované buď ako originálne vybavenie pre vozidlá kategórií M1 a N1 alebo sprístupnené na trhu ako samostatné technické jednotky pre tieto vozidlá musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 2▌ a technickými špecifikáciami stanovenými vo vykonávacích aktoch uvedených v odseku 3▌.

2.  K systémom čelnej ochrany, ktoré sú sprístupnené na trhu ako samostatné technické jednotky, musí byť priložený podrobný zoznam typov, variantov a verzií vozidiel, pre ktoré je systém čelnej ochrany typovo schválený, ako aj jasné montážne pokyny.

3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme ustanovenia týkajúce sa jednotných postupov a technických špecifikácií pre typové schvaľovanie systémov čelnej ochrany uvedených v odseku 1 tohto článku vrátane technických špecifikácií týkajúcich sa ich konštrukcie a montáže.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2. Zverejnia sa najmenej 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Článok 9

Osobitné požiadavky týkajúce sa autobusov a nákladných automobilov

1.  Okrem ostatných požiadaviek tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, ktoré sa vzťahujú aj na vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3, musia vozidlá týchto kategórií byť v súlade s požiadavkami stanovenými v odsekoch 2 až 5 a technickými špecifikáciami stanovenými vo vykonávacích aktoch prijatých podľa odseku 7. Vozidlá kategórií M2 a M3 musia spĺňať aj požiadavku stanovenú v odseku 6.

2.  Vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené systémom výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu a zdokonaleným systémom núdzového brzdenia, ktoré sú v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými vo vykonávacích aktoch prijatých podľa odseku 7.

3.  Vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené pokročilými systémami schopnými rozpoznať chodcov a cyklistov, ktorí sa nachádzajú v tesnej blízkosti prednej časti a boku vozidla pri okraji vozovky, a poskytnúť varovanie alebo zabrániť zrážke s týmito zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky.

4.  Pokiaľ ide o systémy uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku, musia spĺňať najmä tieto požiadavky:

a)  systémy musí byť možné vypnúť len jednotlivo ▌sledom krokov▌, ktoré vykoná vodič;

b)  vodič musí mať možnosť systémy vyradiť;

c)  pri každej aktivácii hlavného ovládacieho spínača vozidla musia byť systémy v normálnom prevádzkovom režime;

d)  zvukové varovania musí byť možné jednoducho stlmiť, tým sa však nesmú súčasne stlmiť iné funkcie systému okrem zvukových varovaní.

5.  Vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa zlepšil priamy výhľad na zraniteľných účastníkov cestnej premávky zo sedadla vodiča, a to odstránením mŕtvych uhlov vpredu a po bokoch vodiča v najväčšej možnej miere a zohľadnením špecifík rôznych kategórií vozidiel.

6.  Vozidlá kategórií M2 a M3 s kapacitou presahujúcou 22 cestujúcich okrem vodiča a s priestormi pre stojacich cestujúcich, ktoré umožňujú častý pohyb cestujúcich, musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby boli prístupné osobám so zníženou pohyblivosťou vrátane používateľov invalidných vozíkov.

7.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme ustanovenia týkajúce sa jednotných postupov a technických špecifikácií pre:

a)  typové schvaľovanie vozidiel s ohľadom na požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku;

b)  typové schvaľovanie systémov uvedených v odseku 3 tohto článku ako samostatných technických jednotiek.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

Ak sa tieto vykonávacie akty týkajú požiadaviek stanovených v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku, zverejnia sa aspoň 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Ak sa tieto vykonávacie akty týkajú požiadaviek stanovených v odseku 5 tohto článku, zverejnia sa aspoň 36 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Článok 10

Osobitné požiadavky týkajúce sa vozidiel na vodíkový pohon

1.  Okrem ostatných požiadaviek tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, ktoré sa vzťahujú aj na vozidlá kategórií M a N, vozidlá na vodíkový pohon patriace do týchto kategórií, ich vodíkové systémy a komponenty týchto systémov musia byť v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými vo ▌vykonávacích aktoch uvedených v odseku 3▌.

2.  Výrobcovia zabezpečia, aby boli vodíkové systémy a vodíkové komponenty namontované v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými vo vykonávacích aktoch prijatých podľa odseku 3. Výrobcovia v prípade potreby sprístupnia aj informácie na účely kontroly vodíkových systémov a komponentov počas životnosti vozidiel na vodíkový pohon.

3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme ustanovenia týkajúce sa jednotných postupov a technických špecifikácií pre typové schvaľovanie vozidiel na vodíkový pohon z hľadiska ich vodíkových systémov vrátane materiálovej kompatibility a plniacich ventilov a pre typové schvaľovanie vodíkových komponentov vrátane technických špecifikácií pre ich montáž.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2. Zverejnia sa najmenej 15 mesiacov pred príslušnými dátumami uvedenými v prílohe II.

Článok 11

Osobitné požiadavky týkajúce sa automatizovaných a plne automatizovaných vozidiel

1.  Okrem ostatných požiadaviek tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, ktoré sa uplatňujú na vozidlá príslušných kategórií, musia byť automatizované a plne automatizované vozidlá v súlade s technickými špecifikáciami stanovenými vo vykonávacích aktoch uvedených v odseku 3, ktoré sa týkajú:

a)  systémov nahradzujúcich ovládanie vozidla vodičom vrátane signalizácie, riadenia, zrýchľovania a brzdenia;

b)  systémov, ktoré vozidlu poskytujú informácie o stave vozidla a okolitom prostredí v reálnom čase;

c)  systémov sledovania dostupnosti vodiča;

d)  zariadení na záznam údajov o ▌udalostiach pre automatizované vozidlá;

e)  harmonizovaného formátu výmeny údajov, napríklad pri jazde vozidiel rôznych značiek v konvoji;

f)  systémov na poskytovanie bezpečnostných informácií ostatným účastníkom cestnej premávky.

2.  Systém monitorovania dostupnosti vodiča uvedený v odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na plne automatizované vozidlá.

3.  ▌Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme ustanovenia týkajúce sa jednotných postupov a technických špecifikácií pre systémy a iné položky uvedené v odseku 1 písm. a) až f) tohto článku a ▌pre typové schvaľovanie automatizovaných a plne automatizovaných vozidiel z hľadiska týchto systémov s cieľom zaistiť bezpečnú prevádzku automatizovaných a plne automatizovaných vozidiel na verejných komunikáciách.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3, článku 4 ods. 6 a článku 6 ods. 6 ▌sa Komisii udeľuje na obdobie 5 rokov od ... [▌dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedenej v článku 4 ods. 3, článku 4 ods. 6 a článku 6 ods. 6 ▌môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 3, článku 4 ods. 6 a článku 6 ods. 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 13

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Technický výbor – motorové vozidlá. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 14

Preskúmanie a podávanie správ

1.  Do... [piatich rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] a následne každých päť rokov Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch v oblasti bezpečnostných opatrení a systémov vrátane miery ich rozšírenia a pohodlia používateľa. Komisia preskúma, či tieto opatrenia a systémy pôsobia v súlade so zámerom tohto nariadenia. K uvedenej správe sa v prípade potreby priložia odporúčania vrátane legislatívneho návrhu na zmenu požiadaviek, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, s cieľom znížiť alebo eliminovať nehody a zranenia v cestnej doprave.

Komisia vyhodnotí najmä spoľahlivosť a efektívnosť nových systémov inteligentného prispôsobenia rýchlosti a mieru presnosti a chybovosti takýchto systémov v reálnych jazdných podmienkach. Komisia v prípade potreby predloží legislatívny návrh.

2.  Do 31. januára každého roka Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu za uplynulý rok o pokroku pri vykonávaní činností Svetového fóra EHK OSN pre harmonizáciu predpisov o vozidlách (WP.29), pokroku pri zavádzaní bezpečnostných noriem vozidiel, pokiaľ ide o požiadavky uvedené v článkoch 5 až 11, ako aj o pozícii Únie v súvislosti s týmito záležitosťami.

Článok 15

Prechodné ustanovenia

1.  Týmto nariadením sa neruší platnosť typových schválení EÚ vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré boli udelené v súlade s nariadením (ES) č. 78/2009, nariadením (ES) č. 79/2009, nariadením (ES) č. 661/2009 a ich vykonávacími opatreniami do ... [▌dátum bezprostredne predchádzajúci dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia], pokiaľ príslušné požiadavky vzťahujúce sa na takéto vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky neboli týmto nariadením a delegovanými aktmi prijatými na jeho základe zmenené alebo doplnené o nové požiadavky, ako sa bližšie špecifikuje vo vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

2.  Schvaľovacie úrady naďalej udeľujú rozšírenie typových schválení EÚ uvedené v odseku 1 tohto článku.

3.  Odchylne od tohto nariadenia a do dátumov uvedených v prílohe IV členské štáty naďalej povoľujú prihlasovanie vozidiel do evidencie, ako aj predaj alebo uvedenie do prevádzky komponentov, ktoré nespĺňajú požiadavky príslušných predpisov OSN uvedených v tejto prílohe.

Článok 16

Dátumy vykonávania

Pokiaľ ide o vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, vnútroštátne orgány:

a)  s účinnosťou od dátumov stanovených v prílohe II v prípade konkrétnej požiadavky a na základe dôvodov týkajúcich sa tejto požiadavky odmietnu udeliť typové schválenie EÚ alebo vnútroštátne typové schválenie novým typom vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe;

b)  s účinnosťou od dátumov stanovených v prílohe II v prípade konkrétnej požiadavky a na základe dôvodov týkajúcich sa tejto požiadavky považujú osvedčenia o zhode nových vozidiel za neplatné na účely článku 48 nariadenia (EÚ) 2018/858 a zakážu prihlásenie takých vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe, do evidencie;

c)  s účinnosťou od dátumov stanovených v prílohe II v prípade konkrétnej požiadavky a na základe dôvodov týkajúcich sa tejto požiadavky zakážu uvádzanie komponentov a samostatných technických jednotiek na trh alebo ich uvádzanie do prevádzky, ak nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jeho základe.

Článok 17

Zmeny nariadenia (EÚ) 2018/858

Príloha II k nariadeniu (EÚ) 2018/858 sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

Článok 18

Zrušenie

1.  Nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009, (ES) č. 631/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 sa zrušujú s účinnosťou od dátumu uplatňovania tohto nariadenia.

2.  Odkazy na nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ... [30 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Článok 4 ods. 3, článok 4 ods. 6, článok 4 ods. 7, článok 5 ods. 4, článok 6 ods. 6, článok 7 ods. 6, článok 8 ods. 3, článok 9 ods. 7, článok 10 ods. 3, článok 11 ods. 3, článok 12 a článok 13 sa však uplatňujú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

 

Zoznam predpisov OSN uvedených v článku 4 ods. 2

Číslo predpisu

Predmet

Séria zmien uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie

Odkaz na Úradný vestník Európskej únie

Rozsah, ktorého sa týka predpis OSN

1

Svetlomety motorových vozidiel s asymetrickým stretávacím svetlom a/alebo diaľkovým svetlom vybavených vláknovými žiarovkami kategórie R2 a/alebo HS1

Séria zmien 02

Ú. v. EÚ L 177, 10.7.2010, s. 1

M, N (a)

3

Spätné odrazové zariadenia motorových vozidiel

▌Séria zmien 02

Ú. v. EÚ L 323, 6.12.2011, s. 1

M, N, O

4

Osvetlenie zadných tabuliek s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2012, s. 7

M, N, O

6

Smerové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

▌Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 213, 18.7.2014, s. 1

M, N, O

7

Predné a zadné (bočné) obrysové svietidlá, brzdové a doplnkové obrysové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

▌Séria zmien 02

Ú. v. EÚ L 285, 30.9.2014, s. 1

M, N, O

8

Svetlomety motorových vozidiel (typu H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/alebo H11)

Séria zmien 05 korigenda 1 k revízii 4

Ú. v. EÚ L 177, 10.7.2010, s. 71

M, N (a)

10

Elektromagnetická kompatibilita

▌Séria zmien 05

Ú. v. EÚ L 41, 17.2.2017, s. 1

M, N, O

11

Zámky dverí a komponenty upevnenia dverí

▌Séria zmien 03

Ú. v. EÚ L 120, 13.5.2010, s. 1

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M1, N1

12

Ochrana vodiča pred mechanizmom riadenia v prípade nárazu

▌Séria zmien 04

Ú. v. EÚ L 89, 27.3.2013, s. 1

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M1, N1

13

Brzdenie vozidiel a prípojných vozidiel

▌Séria zmien 11

Ú. v. EÚ L 42, 18.2.2016, s. 1

M2, M3, N, O (b)

13-H

Brzdenie osobných automobilov

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 335, 22.12.2015, s. 1

M1, N1

14

Kotvové úchytky bezpečnostných pásov, systémy kotvových úchytiek ISOFIX a kotvové úchytky horného popruhu ISOFIX

▌Séria zmien 07

Ú. v. EÚ L 218, 19.8.2015, s. 27

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M, N

16

Bezpečnostné pásy, zadržiavacie systémy, detské zadržiavacie systémy a detské zadržiavacie systémy ISOFIX

▌Séria zmien 07

Ú. v. EÚ L 109, 27.4.2018, s. 1

M, N

17

Sedadlá, ich ukotvenia a opierky hlavy

Séria zmien 08

Ú. v. EÚ L 230, 31.8.2010, s. 81

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M, N

18

Ochrana motorových vozidiel proti neoprávnenému použitiu

▌Séria zmien 03

Ú. v. EÚ L 120, 13.5.2010, s. 29

M2, M3, N2, N3

19

Predné hmlové svietidlá motorových vozidiel

▌Séria zmien 04

Ú. v. EÚ L 250, 22.8.2014, s. 1

M, N

20

Svetlomety s asymetrickým stretávacím alebo diaľkovým svetlom alebo obidvomi svetlami vybavené vláknovými halogénovými žiarovkami (H4)

Séria zmien 03

Ú. v. EÚ L 177, 10.7.2010, s. 170

M, N (a)

21

Vnútorné vybavenie

▌Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 188, 16.7.2008, s. 32

M1

23

Spätné svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 237, 8.8.2014, s. 1

M, N, O

25

Opierky hlavy zabudované alebo nezabudované do sedadiel vozidla

Séria zmien 04 korigendum 2 k revízii 1

Ú. v. EÚ L 215, 14.8.2010, s. 1

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M1

26

Vonkajšie výčnelky

▌Séria zmien 03

Ú. v. EÚ L 215, 14.8.2010, s. 27

M1

28

Zvukové výstražné systémy a signály

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 323, 6.12.2011, s. 33

M, N

29

Ochrana cestujúcich v kabíne úžitkového vozidla

Séria zmien 03

Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 21

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

N

30

Pneumatiky pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (trieda C1)

▌Séria zmien 02

Ú. v. EÚ L 307, 23.11.2011, s. 1

M, N, O

31

Svetlomety motorových vozidiel z lisovaného skla typu „sealed-beam“ (SB), ktoré vyžarujú európske asymetrické stretávacie alebo diaľkové svetlo alebo obidve svetlá

▌Séria zmien 02

Ú. v. EÚ L 185, 17.7.2010, s. 15

M, N

34

Prevencia proti požiaru (nádrže na kvapalné palivo)

▌Séria zmien 03

Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 41

M, N, O

37

Žiarovky používané v schválených svietidlách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

▌Séria zmien 03

Ú. v. EÚ L 213, 18.7.2014, s. 36

M, N, O

38

Zadné hmlové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2012, s. 20

M, N, O

39

Rýchlomer vrátane jeho montáže

Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 120, 13.5.2010, s. 40

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M, N

43

Bezpečnostné zasklievacie materiály

▌Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 42, 12.2.2014, s. 1

M, N, O

44

Zadržiavacie zariadenia pre deti cestujúce v motorových vozidlách („detský zadržiavací systém“)

▌Séria zmien 04

Ú. v. EÚ L 265, 30.9.2016, s. 1

M, N

45

Čističe svetlometov

▌Séria zmien 01

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M, N

46

Zariadenia pre nepriamy výhľad a ich montáž

▌Séria zmien 04

Ú. v. EÚ L 237, 8.8.2014, s. 24

M, N

48

Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na motorové vozidlá

▌Séria zmien 06

Ú. v. EÚ L 265, 30.9.2016, s. 125

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M, N, O (c)

54

Pneumatiky pre úžitkové vozidlá a ich prípojné vozidlá (trieda C2 a trieda C3)

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 307, 23.11.2011, s. 2

M, N, O

55

Mechanické spojovacie komponenty jazdných súprav

▌Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 153, 15.6.2016, s. 179

M, N, O (c)

58

Zadné ochranné zariadenia proti podbehnutiu (RUPD) a ich montáž; zadná ochrana proti podbehnutiu (RUP)

Séria zmien 03

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M, N, O

61

Úžitkové vozidlá, pokiaľ ide o ich vonkajšie výčnelky pred zadným panelom kabíny

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 164, 30.6.2010, s. 1

N

64

Náhradná jednotka na dočasné použitie, pneumatiky na núdzový dojazd/systém núdzového dojazdu (a systém monitorovania tlaku v pneumatikách)

▌Séria zmien 02

Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2010, s. 18

M1, N1

66

Pevnosť nadstavby veľkých osobných vozidiel

Séria zmien 02

Ú. v. EÚ L 84, 30.3.2011, s. 1

M2, M3

67

Motorové vozidlá na skvapalnené ropné plyny (LPG)

▌Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 285, 20.10.2016, s. 1

M, N

73

Bočná ochrana nákladných vozidiel

Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 122, 8.5.2012, s. 1

N2, N3, O3, O4

77

Parkovacie svietidlá motorových vozidiel

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2012, s. 21

M, N

79

Mechanizmus riadenia

Séria zmien 03, korigendum

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M, N, O

80

Sedadlá veľkých osobných vozidiel

Séria zmien 03 predpisu

Ú. v. EÚ L 226, 24.8.2013, s. 20

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M2, M3

87

Denné svietidlá motorových vozidiel

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2012, s. 24

M, N

89

Obmedzovače rýchlosti

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2012, s. 25

M, N (d)

90

Súpravy výmenného brzdového obloženia a obložení bubnovej brzdy pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

Séria zmien 02

Ú. v. EÚ L 185, 13.7.2012, s. 24

M, N, O

91

Bočné obrysové svietidlá pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2012, s. 27

M, N, O

93

Predné ochranné zariadenia proti podbehnutiu (FUPD) a ich montáž; predná ochrana proti podbehnutiu (FUP)

Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 185, 17.7.2010, s. 56

N2, N3

94

Ochrana cestujúcich v prípade čelného nárazu

Séria zmien 03

Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2018, s. 1

M1

95

Ochrana cestujúcich v prípade bočného nárazu

▌Séria zmien 03

Ú. v. EÚ L 183, 10.7.2015, s. 91

M1, N1

97

Vozidlové poplachové systémy (VAS)

▌Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 122, 8.5.2012, s. 19

M1, N1 (e)

98

Svetlomety motorových vozidiel vybavené zdrojmi svetla s plynovými výbojkami

▌Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 176, 14.6.2014, s. 64

M, N

99

Svetelné zdroje s plynovou výbojkou používané v schválených svietidlách motorových vozidiel s plynovou výbojkou

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 285, 30.9.2014, s. 35

M, N

100

Elektrická bezpečnosť

▌Séria zmien 02

Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2015, s. 1

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M, N

102

Tesné spojovacie zariadenie (CCD); montáž schváleného typu CCD

Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2008, s. 44

N2, N3, O3, O4

104

Odrazové označenia (ťažké a dlhé vozidlá)

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 75, 14.3.2014, s. 29

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Vozidlá určené na prepravu nebezpečného tovaru

Séria zmien 05

Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2012, s. 30

N,O

107

Vozidlá M2, M3

▌Séria zmien 07

Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2018, s. 1

M2, M3

108

Protektorované pneumatiky pre osobné automobily a ich prípojné vozidlá

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 181, 4.7.2006, s. 1

M1, O1, O2

109

Protektorované pneumatiky pre úžitkové vozidlá a ich prípojné vozidlá.

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 181, 4.7.2006, s. 1

M2, M3, N, O3, O4

110

Špecifické komponenty na stlačený zemný plyn (CNG)

▌Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 166, 30.6.2015, s. 1

M, N

112

Svetlomety motorových vozidiel s asymetrickým stretávacím alebo diaľkovým svetlom alebo obidvomi svetlami vybavené žiarovkami a/alebo modulmi LED

▌Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 250, 22.8.2014, s. 67

M, N

114

Náhradný airbag

Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 373, 27.12.2006, s. 272

M1, N1

115

Retrofitné systémy pre LPG a CNG

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 323, 7.11.2014, s. 91

M, N

116

Ochrana motorových vozidiel proti neoprávnenému použitiu

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 45, 16.2.2012, s. 1

M1, N1 (e)

117

Pneumatiky z hľadiska emisií hluku valenia, adhézie na mokrých povrchoch a valivého odporu (triedy C1, C2 a C3)

▌Séria zmien 02

Ú. v. EÚ L 218, 12.8.2016, s. 1

M, N, O

118

Požiarna odolnosť vnútorných materiálov v autobusoch

▌Séria zmien 02

Ú. v. EÚ L 102, 21.4.2015, s. 67

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M3

119

Uhlové svietidlá

▌Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 89, 25.3.2014, s. 101

M, N

121

Umiestnenie a identifikácia ručných ovládačov, kontroliek a indikátorov

Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 5, 8.1.2016, s. 9

M, N

122

Vykurovacie systémy vo vozidlách

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 164, 30.6.2010, s. 231

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M, N, O

123

Adaptívne predné osvetľovacie systémy (AFS) pre motorové vozidlá

Séria zmien 01

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M, N

124

Náhradné kolesá

Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 375, 27.12.2006, s. 568

M1, N1, O1, O2

125

Výhľad vodiča smerom dopredu

▌Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 20, 25.1.2018, s. 16

M1

126

Priečkové systémy

Pôvodné znenie predpisu

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M1

127

Bezpečnosť chodcov

Séria zmien 02

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M1, N1

128

Zdroje svetla využívajúce svetelné diódy (LED)

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 162, 29.5.2014, s. 43

M, N, O

129

Zdokonalené detské zadržiavacie systémy

▌Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 97, 29.3.2014, s. 21

M, N

130

Výstraha pred vybočením z jazdného pruhu

Pôvodné znenie predpisu

Ú. v. EÚ L 178, 18.6.2014, s. 29

M2, M3, N2, N3 (f)

131

Zdokonalený systém núdzového brzdenia

▌Séria zmien 01

Ú. v. EÚ L 214, 19.7.2014, s. 47

M2, M3, N2, N3 (f)

134

Bezpečnosť vodíka

Pôvodné znenie zmien

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M, N

135

Bočný náraz do stĺpa

▌Séria zmien 01

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M1, N1

137

Čelný náraz v celej šírke

Séria zmien 01

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M1

139

Brzdové asistenčné systémy

Pôvodné znenie predpisu

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M1, N1

140

Riadenie stability

Pôvodné znenie predpisu

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M1, N1

141

Monitorovanie tlaku v pneumatikách

Pôvodné znenie predpisu

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M1, N1 (g)

142

Montáž pneumatík

Pôvodné znenie predpisu

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M1

145

Detské kotvové úchytky

Pôvodné znenie predpisu

[OP: [naplánované na preklad v roku 2018, aktualizujte odkazy, ak sú k dispozícii]

M1

_______________________

Poznámky k tabuľke

Séria zmien uvedená v tabuľke zodpovedá verzii, ktorá bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie, bez toho, aby tým bola dotknutá séria zmien, ktoré sa musia dodržiavať na základe v nej uvedených prechodných ustanovení.

Dodržiavanie súladu so sériou zmien prijatých po konkrétnych sériách uvedených v tabuľke sa akceptuje ako alternatíva.

Dátumy uvedené v príslušnej sérii zmien predpisov OSN uvedených v tabuľke, pokiaľ ide o povinnosti zmluvných strán revidovanej dohody z roku 1958(32), súvisiace s prvou registráciou, uvedením do prevádzky, sprístupnením na trhu, predajom, uznávaním typových schválení a akýmikoľvek podobnými ustanoveniami, sa povinne uplatňujú na účely článkov 48 a 50 nariadenia (EÚ) 2018/858 okrem prípadu, keď sú v článku 16 uvedeného nariadenia stanovené alternatívne dátumy, pričom sa namiesto toho majú dodržiavať tieto alternatívne dátumy.

V niektorých prípadoch sa v prechodných ustanoveniach predpisu OSN uvedeného v tabuľke stanovuje, že od daného dátumu zmluvné strany revidovanej dohody z roku 1958 uplatňujúce určitú sériu zmien predpisu OSN nie sú povinné na účely vnútroštátneho alebo regionálneho typového schválenia akceptovať, resp. môžu odmietnuť akceptovať určitý typ schválený v súlade s predchádzajúcou sériou zmien alebo znením s podobným zámerom a významom. Toto sa chápe ako záväzné ustanovenie, na základe ktorého musia vnútroštátne orgány považovať certifikáty zhody za už neplatné na účely článku 48 nariadenia (EÚ) 2018/858 s výnimkou prípadu, keď sú v prílohe II k danému nariadeniu stanovené alternatívne dátumy, ktoré sa v takomto prípade majú dodržiavať namiesto nich.

(a)

Predpisy OSN č. 1, 8 a 20 sa neuplatňujú na typové schvaľovanie EÚ nových vozidiel.

(b)

Vyžaduje sa povinná montáž funkcie riadenia stability v súlade s predpismi OSN. Vyžaduje sa však aj u vozidiel kategórie N1.

(c)

Ak je vozidlo podľa vyhlásenia výrobcu vozidla vhodné na ťahanie nákladu (bod 2.11.5 informačného dokumentu uvedeného v článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/858) a akákoľvek časť vhodného mechanického spojovacieho zariadenia, namontovaná alebo nenamontovaná na typ motorového vozidla, by mohla (čiastočne) zacloniť akýkoľvek osvetľovací komponent a/alebo priestor na umiestnenie a pripevnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom vozidla, uplatňuje sa nasledujúce:

—  pokyny pre používateľa motorového vozidla (napr. príručka majiteľa, príručka k vozidlu) musia jasne uvádzať, že montáž mechanického spojovacieho zariadenia, ktoré sa nedá ľahko odstrániť ani premiestniť, nie je povolená;

—  pokyny tiež musia jasne uvádzať, že ak je mechanické spojovacie zariadenie namontované, musí sa vždy, keď sa nepoužíva, odstrániť alebo premiestniť; ako aj

—  v prípade typového schválenia systému vozidla podľa predpisu OSN č. 55 sa musí zabezpečiť, aby boli splnené aj ustanovenia o odstránení, premiestnení a/alebo alternatívnom umiestnení, pokiaľ ide o montáž osvetlenia a priestor na montáž a upevnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom vozidla.

(d)

Týka sa to len obmedzovačov rýchlosti a povinnej montáže obmedzovačov rýchlosti na vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3.

(e)

Zariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu musia byť namontované na vozidlách kategórie M1 a N1 a systémy imobilizéra musia byť namontované na vozidlách kategórie M1.

(f)

Pozri vysvetlivku 4 k tabuľke v prílohe II.

(g)  

Pre vozidlá kategórie M1 s maximálnou hmotnosťou ≤ 3 500 kg a kategórie N1, ktoré nie sú vybavené zdvojenými kolesami na náprave.

PRÍLOHA II

Zoznam požiadaviek uvedených v článku 4 ods. 5 a článku 5 ods. 3, ako aj dátumy uvedené v článku 16

Predmet

Regulačné akty

Ďalšie špecifické technické ustanovenia

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Kom-

po-

nent

Požiadavky týkajúce sa

A ZADRŽIAVACÍCH SYSTÉMOV, NÁRAZOVÝCH SKÚŠOK, INTEGRITY PALIVOVÉHO SYSTÉMU A ELEKTRICKEJ BEZPEČNOSTI PRI VYSOKOM NAPÄTÍ

A1 Vnútorné vybavenie

Predpis OSN č. 21

 

A

A2 Sedadlá a opierky hlavy

Predpis OSN č. 17

 

A

A

A

A

A

A

A3 Autobusové sedadlá

Predpis OSN č. 80

 

A

A

A

A4 Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

Predpis OSN č. 14

 

A

A

A

A

A

A

A5 Bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy

Predpis OSN č. 16

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A6 Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Priečkové systémy

Predpis OSN č. 126

 

X

B

A8 Detské kotvové úchytky

Predpis OSN č. 145

 

A

A9 Detské zadržiavacie systémy

Predpis OSN č. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A10 Zdokonalené detské zadržiavacie systémy

Predpis OSN č. 129

 

X

X

X

X

X

X

B

B

A11 Predná ochrana proti podbehnutiu

Predpis OSN č. 93

 

A

A

A

A

A12 Zadná ochrana proti podbehnutiu

Predpis OSN č. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Bočná ochrana

Predpis OSN č. 73

 

A

A

A

A

A14 Bezpečnosť palivovej nádrže

Predpis OSN č. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A15 Bezpečnosť skvapalneného ropného plynu

Predpis OSN č. 67

 

A

A

A

A

A

A

A

A16 Bezpečnosť stlačeného a skvapalneného zemného plynu

Predpis OSN č. 110

 

A

A

A

A

A

A

A

A17 Bezpečnosť vodíka

Predpis OSN č. 134

 

A

A

A

A

A

A

A

A18 Kvalifikácia materiálu vodíkového systému

 

A

A

A

A

A

A

A

A19 Elektrická bezpečnosť počas prevádzky

Predpis OSN č. 100

 

A

A

A

A

A

A

A20 Čelný náraz mimo stredu vozidla

Predpis OSN č. 94

Uplatňuje sa v prípade vozidiel kategórie M1 s maximálnou hmotnosťou ≤ 3 500 kg a N1 s maximálnou hmotnosťou ≤ 2 500. Pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou > 2 500 kg platia dátumy uvedené v poznámke B.

A

A

A21 Čelný náraz v celej šírke

Predpis OSN č. 137

Použitie antropomorfického skúšobného zariadenia nárazovej testovacej figuríny „Hybrid III“ je povolené, len pokiaľ v predpise OSN nie je uvedené skúšobné zariadenie zadržiavacieho systému pasažierov „THOR“.

B

B

A22 Bezpečnostný mechanizmus riadenia

Predpis OSN č. 12

 

A

A

A

A23 Náhradný airbag

Predpis OSN č. 114

 

X

X

B

A24 Náraz kabíny

Predpis OSN č. 29

 

A

A

A

A25 Bočný kabíny

Predpis OSN č. 95

Uplatňuje sa v prípade všetkých vozidiel kategórií M1 a N1 vrátane tých, ktoré majú bod R najnižšieho sedadla > 700 mm od úrovne podlahy. Pre vozidlá, ktoré majú bod R najnižšieho sedadla > 700 mm od úrovne podlahy, platia dátumy uvedené v poznámke B.

A

A

A26 Bočný náraz do stĺpa

Predpis OSN č. 135

 

B

B

A27 Náraz zozadu

Predpis OSN č. 34

Uplatňuje sa v prípade vozidiel kategórií M1 s maximálnou hmotnosťou ≤ 3 500 kg a N1▌. Musia sa zabezpečiť požiadavky na elektrickú bezpečnosť po náraze.

B

B

Požiadavky týkajúce sa

B ZRANITEĽNÝCH ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY, VÝHĽADU A VIDITEĽNOSTI

B1 Ochrana nôh a hláv chodcov

Predpis OSN č. 127

 

A

A

B2 ▌ Rozšírená plocha nárazu hlavy

Predpis OSN č. 127

Skúšobná oblasť makety hlavy dieťaťa a dospelého človeka je ohraničená „obvodovou vzdialenosťou dospelého“ 2 500 mm alebo „zadnou referenčnou čiarou čelného skla“ podľa toho, ktorá hodnota je viac vpredu. Kontakt makety hlavy so stĺpikmi A, čelným sklom a kapotou je vylúčený, ale musí sa sledovať.

C

C

B3 Systém čelnej ochrany

 

X

X

A

B4 Zdokonalený systém núdzového brzdenia pre chodcov a cyklistov

 

 

C

C

B5 Výstraha pred zrážkou s chodcami alebo cyklistami

 

 

B

B

B

B

B

B6 Systém pre elimináciu mŕtveho uhla

 

 

B

B

B

B

B

B7 Detekcia spätného chodu

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B8 Výhľad dopredu

Predpis OSN č. 125

Uplatňuje sa v prípade vozidiel kategórií M1 a N1

A

C

B9 Priamy výhľad z ťažkého úžitkového vozidla

 

 

D

D

D

D

B10 Bezpečnostné zasklenie

Predpis OSN č. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B11 Odmrazovanie/odhmlievanie

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

B12 Ostrekovanie/stieranie

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

A

B13 Zariadenia pre nepriamy výhľad

Predpis OSN č. 46

 

A

A

A

A

A

A

A

Požiadavky týkajúce sa

PODVOZKU VOZIDLA, BRZDENIA, PNEUMATÍK A RIADENIA

C1 Mechanizmus riadenia

Predpis OSN č. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C2 Systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu

Predpis OSN č. 130

 

A4

A4

A4

A4

C3 Systém núdzového udržiavania vozidla v jazdnom pruhu

 

 

B6

B6

C4 Brzdenie

Predpis OSN č. 13

Predpis OSN č. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C5 Náhradné brzdové súčiastky

Predpis OSN č. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C6 Brzdový asistenčný systém

Predpis OSN č. 139

 

A

A

C7 Riadenie stability

Predpis OSN č. 13

Predpis OSN č. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C8 Zdokonalený systém núdzového brzdenia pre ťažké úžitkové vozidlá

Predpis OSN č. 131

 

A4

A4

A4

A4

C9 Zdokonalený systém núdzového brzdenia pre ľahké vozidlá

 

 

B

B

C10 Bezpečnosť a environmentálne vlastnosti pneumatík

Predpis OSN č. 30

Predpis OSN č. 54

Predpis OSN č. 117

Musí byť zabezpečený aj skúšobný postup pre opotrebované pneumatiky; platia dátumy uvedené v poznámke C.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C11 Náhradné kolesá a systémy núdzového dojazdu

Predpis OSN č. 64

 

A1

A1

C12 Protektorované pneumatiky

Predpis OSN č. 108

Predpis OSN č. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C13 Monitorovanie tlaku v pneumatikách pre ľahké vozidlá

Predpis OSN č. 141

Uplatňuje sa v prípade vozidiel kategórií M1 s maximálnou hmotnosťou ≤ 3 500 kg a N1.

A

B

C14 Monitorovanie tlaku v pneumatikách pre ťažké úžitkové vozidlá

 

 

B

B

B

B

B

B

C15 Montáž pneumatík

Predpis OSN č. 142

Uplatňuje sa v prípade všetkých kategórií vozidiel.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C16 Náhradné kolesá

Predpis OSN č. 124

 

X

X

X

X

B

Požiadavky týkajúce sa

D PALUBNÝCH PRÍSTROJOV, ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU OSVETLENIA VOZIDLA A OCHRANY PROTI NEOPRÁVNENÉMU POUŽITIU VRÁTANE KYBERNETICKÝCH ÚTOKOV

D1 Zvukový výstražný signál

Predpis OSN č. 28

 

A

A

A

A

A

A

A

D2 Rádiové rušenie (elektromagnetická kompatibilita)

Predpis OSN č. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Ochrana proti neoprávnenému použitiu, ▌imobilizér a poplachové systémy

Predpis OSN č. 18

Predpis OSN č. 97

Predpis OSN č. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

A

A

D4 Ochrana vozidla pred kybernetickými útokmi

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Rýchlomer

Predpis OSN č. 39

 

A

A

A

A

A

A

D6 Počítadlo prejdenej vzdialenosti

Predpis OSN č. 39

 

A

A

A

A

A

A

D7 Obmedzovače rýchlosti

Predpis OSN č. 89

 

A

A

A

A

A

D8 Systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti

 

 

B

B

B

B

B

B

B

D9 Identifikácia ovládačov, kontroliek a indikátorov

Predpis OSN č. 121

 

A

A

A

A

A

A

D10 Vykurovacie systémy

Predpis OSN č. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D11 Zariadenia na svetelnú signalizáciu

Predpis OSN č. 4

Predpis OSN č. 6

Predpis OSN č. 7

Predpis OSN č. 19

Predpis OSN č. 23

Predpis OSN č. 38

Predpis OSN č. 77

Predpis OSN č. 87

Predpis OSN č. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D12 Zariadenia na osvetlenie vozovky

Predpis OSN č. 31

Predpis OSN č. 98

Predpis OSN č. 112

Predpis OSN č. 119

Predpis OSN č. 123

 

X

X

X

X

X

X

A

D13 Spätné odrazové zariadenia

Predpis OSN č. 3

Predpis OSN č. 104

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D14 Zdroje svetla

Predpis OSN č. 37

Predpis OSN č. 99

Predpis OSN č. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D15 Montáž zariadení na svetelnú signalizáciu, osvetlenie vozovky a spätných odrazových zariadení

Predpis OSN č. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D16 Signál núdzového zastavenia

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

D17 Zariadenia na čistenie svetlometov

Predpis OSN č. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

D18 Ukazovateľ radenia prevodových stupňov

 

 

A

Požiadavky týkajúce sa

E SPRÁVANIA SA VODIČOV A SYSTÉMOV

E1 Montáž alkoholových imobilizérov

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

E2 Systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti

 

 

B

B

B

B

B

B

E3 Pokročilý systém varovania vodiča pred rozptýlením

 

Môže sa vziať do úvahy aj zabránenie rozptýleniu pomocou technických prostriedkov ▌.

C

C

C

C

C

C

E4 Systém monitorovania pripravenosti vodiča

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E5 Zariadenie na záznam ▌údajov o udalostiach

 

 

B

D

D

B

D

D

B

E6 Systémy nahradzujúce riadenie vozidla vodičom

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E7 Systémy na poskytovanie informácií o stave vozidla a okolia

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E8 Jazda v konvoji

 

 

B1

B1

B1

B1

 

 

 

 

 

 

Požiadavky týkajúce sa

VŠEOBECNEJ KONŠTRUKCIE A VLASTNOSTÍ VOZIDLA

F1 Miesto pre tabuľku s evidenčným číslom

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F2 Spätný chod

 

 

A

A

A

A

A

A

F3 Zámky a závesy dverí

Predpis OSN č. 11

 

A

A

F4 Vstupné schodíky pod dverami, držadlá a stúpačky

 

 

A

A

A

A

F5 Vonkajšie výčnelky

Predpis OSN č. 26

 

A

F6 Vonkajšie výčnelky kabín úžitkových vozidiel

Predpis OSN č. 61

 

A

A

A

F7 Povinný štítok a identifikačné číslo vozidla

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F8 Ťažné zariadenia

 

 

A

A

A

A

A

A

F9 Kryty kolies

 

 

A

F10 Systémy zabraňujúce rozstreku

 

 

A

A

A

A

A

A

A

F11 Hmotnosti a rozmery

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F12 Mechanické spojovacie zariadenia

Predpis OSN č. 55

Predpis OSN č. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A

F13 Vozidlá určené na prepravu nebezpečného tovaru

Predpis OSN č. 105

 

A

A

A

A

A

A

A

F14 Všeobecná konštrukcia autobusov

Predpis OSN č. 107

 

A

A

F15 Pevnosť nadstavby autobusov

Predpis OSN č. 66

 

A

A

F16 Horľavosť v autobusoch

Predpis OSN č. 118

 

A

A

_______________________

Poznámky k tabuľke

A:

Dátum zákazu registrácie vozidiel, ako aj predaja a uvedenia komponentov a samostatných technických jednotiek na trh a do prevádzky:

[▌dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia]

B:

Dátum odmietnutia udelenia typového schválenia EÚ:

[▌dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia]

Dátum zákazu registrácie vozidiel, ako aj predaja a uvedenia komponentov a samostatných technických jednotiek na trh a do prevádzky:

[▌24 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia]

C:

Dátum odmietnutia udelenia typového schválenia EÚ:

[▌24 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia]

Dátum zákazu registrácie vozidiel, ako aj predaja a uvedenia komponentov a samostatných technických jednotiek na trh a do prevádzky:

[▌48 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia]

D:

Dátum odmietnutia udelenia typového schválenia EÚ:

[42 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia]

Dátum zákazu registrácie vozidiel, ako aj predaja a uvedenia komponentov a samostatných technických jednotiek na trh a do prevádzky:

[78 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia]

X:

Komponent alebo samostatná technická jednotka sa vzťahuje na označené kategórie vozidiel.

1

Dodržiavanie súladu sa vyžaduje v prípade, ak je komponent namontovaný.

2

Vozidlá tejto kategórie musia byť vybavené primeraným zariadením na odmrazovanie a odhmlievanie čelného skla.

3

Vozidlá tejto kategórie musia byť vybavené primeraným zariadením na ostrekovanie a stieranie čelného skla.

4

Výnimka sa vzťahuje na tieto vozidlá:

—  ťahače návesov kategórie N2 s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony, ale nepresahujúcou 8 ton;

—  vozidlá tried A, I a II kategórie M2 a M3 vymedzené v odseku 2.1 predpisu OSN č. 107;

—  kĺbové autobusy tried A, I a II kategórie M3 vymedzené v odseku 2.1 predpisu OSN č. 107;

—  terénne vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3;

—  vozidlá na špeciálne účely kategórií M2, M3, N2 a N3; ako aj

—  vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 s viac než troma nápravami.

5

Dodržiavanie súladu sa vyžaduje v prípade automatizovaných vozidiel.

6

Pre motorové vozidlá s hydraulickým posilňovačom riadenia platia dátumy uvedené v poznámke C. Tieto vozidlá však namiesto toho musia byť vybavené systémom výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu.

PRÍLOHA III

Zmeny prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/858

Príloha II k nariadeniu (EÚ) 2018/858 sa mení takto:

1.  V tabuľke v časti I v bode 3A sa odkaz v treťom stĺpci „Nariadenie (ES) č. 661/2009“ nahrádza takto:

„Nariadenie (EÚ) 2019/…*(33)

_______________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/… z […] o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a ▌systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009, [Ú. v. EÚ L …, s. …]“

a každý následný odkaz na „nariadenie (ES) č. 661/2009“ v celej prílohe II sa nahrádza odkazom na „nariadenie (EÚ) 2019/…“, ak v nasledujúcich ustanoveniach tejto prílohy nie je stanovené inak.

2.  Časť I sa mení takto:

a)  tabuľka sa mení takto:

i)  na príslušnom mieste sa podľa čísla bodu vkladá nasledujúci bod:

„55A

Bočný náraz do stĺpa

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 135

X

X“;

ii)  bod 58 sa nahrádza takto:

„58

Ochrana chodcov

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 127

X

X

X“;

iii)  body 62 a 63 sa nahrádzajú takto:

„62

Vodíkový systém

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 134

X

X

X

X

X

X

X

63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)“;

iv)  body 65 a 66 sa nahrádzajú takto:

„65

Zdokonalený systém núdzového brzdenia

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 131

X

X

X

X

66

Systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 130

X

X

X

X“;

b)  vysvetlivky sa menia takto:

i)  vysvetlivky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„(3) Inštalácia funkcie stability vozidla sa vyžaduje v súlade s článkom 4 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/…+.

(4)  Inštalácia elektronického systému riadenia stability sa vyžaduje v súlade s článkom 4 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/…+.

ii)  vysvetlivka 9A sa nahrádza takto:

(9A)  Inštalácia systému monitorovania tlaku v pneumatikách sa vyžaduje v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/…+.“;

iii)  vysvetlivka 15 sa nahrádza takto:

„(15) Súlad s nariadením (EÚ) 2019/…+ je povinný. Typové schválenie v rámci tohto osobitného bodu sa však nepredpokladá, pretože predstavuje iba súhrn jednotlivých bodov uvedených inde v tabuľke, ktoré odkazujú na nariadenie (EÚ) 2019/…+.“;

3.

V dodatku 1 k časti I sa tabuľka 1 mení takto:

a)  bod 46A sa nahrádza takto:

„46A

Montáž pneumatík

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 142

 

B“:

 

b)  bod 58 sa nahrádza takto:

„58

Ochrana chodcov

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 127

 

C

Dátum odmietnutia udelenia typového schválenia EÚ:

[42 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia]

Dátum zákazu registrácie vozidiel:

[144 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia]“;

 

c)  body 62 a 63 sa nahrádzajú takto:

„62

Vodíkový systém

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 134

 

X

63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

 

Súlad s nariadením (EÚ) 2019/…+ je povinný. Typové schválenie v rámci tohto osobitného bodu sa však nepredpokladá, pretože predstavuje iba súhrn jednotlivých bodov uvedených inde v tabuľke, ktoré odkazujú na nariadenie (EÚ) 2019/…+.“;

4.

Vo vysvetlivkách k tabuľke 1 dodatku 1 sa vypúšťa posledný odsek;

5.

V dodatku 1 k časti I sa tabuľka 2 mení takto:

a)  bod 46A sa nahrádza takto:

„46A

Montáž pneumatík

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 142

 

B“:

 

b)  bod 58 sa nahrádza takto:

„58

Ochrana chodcov

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 127

 

C

Dátum odmietnutia udelenia typového schválenia EÚ:

[42 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia]

Dátum zákazu registrácie vozidiel:

[144 mesiacov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia]“;

 

c)  body 62 a 63 sa nahrádzajú takto:

„62

Vodíkový systém

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 134

 

X

63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

 

Súlad s nariadením (EÚ) 2019/…+ je povinný. Typové schválenie v rámci tohto osobitného bodu sa však nepredpokladá, pretože predstavuje iba súhrn jednotlivých bodov uvedených inde v tabuľke, ktoré odkazujú na nariadenie (EÚ) 2019/…+.“;

6.

V dodatku 2 k časti I sa bod 4 mení takto:

a)  tabuľka s názvom „Časť I: Vozidlá patriace do kategórie M1“ sa mení takto:

i)  bod 58 sa nahrádza takto:

„58

Predpis OSN č. 127

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

(Ochrana chodcov)

Vozidlá musia byť vybavené elektronickým protiblokovacím brzdovým systémom, ktorý pôsobí na všetky kolesá.

Uplatňujú sa požiadavky predpisu OSN č. 127.

Každý systém čelnej ochrany musí byť buď neoddeliteľnou súčasťou vozidla, a teda v súlade s požiadavkami predpisu OSN č. 127, alebo musí byť typovo schválený ako samostatná technická jednotka“;

 

ii)  na príslušnom mieste sa podľa čísla bodu vkladá nasledujúci bod:

„62

Predpis OSN č. 134

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

(Vodíkový systém)

Uplatňujú sa požiadavky predpisu OSN č. 134.

Alternatívne sa musí preukázať, že vozidlo spĺňa:

—  základné požiadavky nariadenia (ES) č. 79/2009 v jeho znení uplatniteľnom [▌dátum bezprostredne predchádzajúci dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia],

—  prílohu 100 – Technická norma pre palivové systémy motorových vozidiel poháňaných stlačeným vodíkovým plynom (Japonsko),

—  GB/T 24549-2009 Elektrické vozidlá na palivové články – bezpečnostné požiadavky (Čína),

—  medzinárodnú normu ISO 23273:2013 časť 1: Funkčná bezpečnosť vozidla a časť 2: Ochrana pred vodíkovým nebezpečenstvom pre vozidlá poháňané stlačeným vodíkom alebo

—  SAE J2578 – Všeobecná bezpečnosť vozidiel na palivové články.“;

 

b)  tabuľka s nadpisom „Časť II Vozidlá patriace do kategórie N1“ sa mení takto:

i)  bod 58 sa nahrádza takto:

„58

Predpis OSN č. 127

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

(Ochrana chodcov)

Vozidlá musia byť vybavené elektronickým protiblokovacím brzdovým systémom, ktorý pôsobí na všetky kolesá.

Uplatňujú sa požiadavky predpisu OSN č. 127.

Každý systém čelnej ochrany musí byť buď neoddeliteľnou súčasťou vozidla, a teda v súlade s požiadavkami predpisu OSN č. 127, alebo musí byť typovo schválený ako samostatná technická jednotka“;

 

ii)  na príslušnom mieste sa podľa čísla bodu vkladá nasledujúci bod:

„62

Predpis OSN č. 134

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

(Vodíkový systém)

Uplatňujú sa požiadavky predpisu OSN č. 134.

Alternatívne sa musí preukázať, že vozidlo spĺňa:

—  základné požiadavky nariadenia (ES) č. 79/2009 v jeho znení uplatniteľnom [▌dátum bezprostredne predchádzajúci dátumu začiatku uplatňovania tohto nariadenia],

—  prílohu 100 – Technická norma pre palivové systémy motorových vozidiel poháňaných stlačeným vodíkovým plynom (Japonsko),

—  GB/T 24549-2009 Elektrické vozidlá na palivové články – bezpečnostné požiadavky (Čína),

—  medzinárodnú normu ISO 23273:2013 časť 1: Funkčná bezpečnosť vozidla a časť 2: Ochrana pred vodíkovým nebezpečenstvom pre vozidlá poháňané stlačeným vodíkom alebo

—  SAE J2578 – Všeobecná bezpečnosť vozidiel na palivové články.“;

7.

V časti II v tabuľke sa položky v bodoch 58, 65 a 66 vypúšťajú.

8.

Časť III sa mení takto:

a)  tabuľka v dodatku 1 sa mení takto:

i)  bod 58 sa nahrádza takto:

 

„58

Ochrana chodcov

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 127

X

X“;

 

 

 

ii)  body 62 a 63 sa nahrádzajú takto:

 

„62

Vodíkový systém

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 134

X

X

X

X

 

63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)“;

 

iii)  body 65 a 66 sa nahrádzajú takto:

 

„65

Zdokonalený systém núdzového brzdenia

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 131

 

 

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

 

66

Systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 130

 

 

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa“;

 

b)  tabuľka v dodatku 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)  na príslušnom mieste sa podľa čísla bodu vkladá nasledujúci bod:

„55A

Bočný náraz do stĺpa

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 135

Neuplatňuje sa

 

 

Neuplatňuje sa“;

 

 

 

 

 

 

 

ii)  bod 58 sa nahrádza takto:

„58

Ochrana chodcov

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 127

Neuplatňuje sa

 

 

Neuplatňuje sa“;

 

 

 

 

 

 

 

iii)  body 62 a 63 sa nahrádzajú takto:

„62

Vodíkový systém

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)“;

 

iv)  body 65 a 66 sa nahrádzajú takto:

„65

Zdokonalený systém núdzového brzdenia

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 131

 

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

 

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

 

 

 

 

66

Systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 130

 

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

 

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa“;

 

 

 

 

 

c)  dodatok 3 sa mení takto:

i)  v tabuľke sa na príslušnom mieste podľa čísla bodu vkladá nasledujúci bod:

„55A

Bočný náraz do stĺpa

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 135

Neuplatňuje sa“;

 

ii)  v tabuľke sa bod 58 nahrádza takto:

„58

Ochrana chodcov

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 127

G“;

 

iii)  v tabuľke sa body 62 a 63 nahrádzajú takto:

„62

Vodíkový systém

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 134

X

63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

X(15)“;

 

iv)  dopĺňa sa tento bod:

„5. Body 1. až 4.2 sa takisto vzťahujú aj na vozidlá kategórie M1, ktoré nie sú klasifikované ako vozidlá na špeciálne účely, ale ako vozidlá na prepravu osôb na invalidnom vozíku.“;

 

d)  v dodatku 4 sa tabuľka mení takto:

i)  na príslušnom mieste sa podľa čísla bodu vkladá nasledujúci bod:

„55A

Bočný náraz do stĺpa

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 135

 

 

A“;

 

 

 

 

 

 

 

ii)  bod 58 sa nahrádza takto:

„58

Ochrana chodcov

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 127

 

 

A“;

 

 

 

 

 

 

 

iii)  body 62, 63, 65 a 66 sa nahrádzajú takto:

„62

Vodíkový systém

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 134

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Zdokonalený systém núdzového brzdenia

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 131

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

 

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

 

 

 

 

66

Systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 130

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

 

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa“;

 

 

 

 

 

e)  v tabuľke v dodatku 5 sa body 62, 63, 65 a 66 nahrádzajú takto:

„62

Vodíkový systém

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 134

X

63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

X(15)

65

Zdokonalený systém núdzového brzdenia

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 131

Neuplatňuje sa

66

Systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 130

Neuplatňuje sa“;

 

f)  v tabuľke v dodatku 6 sa body 62, 63, 65 a 66 nahrádzajú takto:

„62

Vodíkový systém

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 134

X

 

63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

X(15)

X(15)

65

Zdokonalený systém núdzového brzdenia

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 131

Neuplatňuje sa

 

66

Systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu

Nariadenie (EÚ) 2019/…+

Predpis OSN č. 130

Neuplatňuje sa“;

 

 

g)  vysvetlivky sa menia takto:

i)  vysvetlivka k položke X sa nahrádza takto:

„X Požiadavky stanovené v príslušnom regulačnom akte sú uplatniteľné.“;

ii)  vysvetlivky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„(3) Inštalácia funkcie stability vozidla sa vyžaduje v súlade s článkom 4 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/…+.

(4)  Inštalácia elektronického systému riadenia stability sa vyžaduje v súlade s článkom 4 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/…+.“;

iii)  vysvetlivka 9A sa nahrádza takto:

„(9A) Uplatňuje sa iba vtedy, ak je na takéto vozidlá namontované vybavenie, na ktoré sa vzťahuje predpis OSN č. 64. Systém monitorovania tlaku v pneumatikách je však povinný v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/…+.“;

iv)  vysvetlivka 15 sa nahrádza takto:

 

„(15) Súlad s nariadením (EÚ) 2019/…+ je povinný. Typové schválenie v rámci tejto osobitnej položky sa však nepredpokladá, pretože predstavuje iba zber jednotlivých položiek uvedených inde v príslušnej tabuľke.“;

 

v)  vysvetlivky 16 a 17 sa vypúšťajú.

PRÍLOHA IV

Prechodné ustanovenia uvedené v článku 16 ods. 3

Predpis OSN

Osobitné požiadavky

Konečný dátum registrácie nevyhovujúcich vozidiel, ako aj predaj alebo uvedenie do prevádzky nevyhovujúcich komponentov (1)

▌117

Pneumatiky z hľadiska emisií hluku valenia, adhézie na mokrých povrchoch a valivého odporu

30.  apríla 2023

Pneumatiky triedy C3 musia spĺňať požiadavky na valivý odpor stupňa 2

_______________________

Poznámky k tabuľke

(1)

Dátumy stanovené v nariadení (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o typy vozidiel, systémov a komponentov, ktoré spĺňajú požiadavky v jeho znení uplatniteľné [dátum bezprostredne predchádzajúci dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia], a v nariadení (ES) č. 78/2009, pokiaľ ide o typy vozidiel a systémov, ktoré spĺňajú požiadavky v jeho znení uplatniteľné [dátum bezprostredne predchádzajúci dátumu uplatňovania tohto nariadenia].

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie o opotrebovaných pneumatikách

Podľa názoru Komisie je s ohľadom na bezpečnosť cestnej premávky, ochranu spotrebiteľov, zníženie tvorby odpadu a obehové hospodárstvo dôležité testovať pneumatiky nielen v novom, ale aj v opotrebovanom stave. Na tento účel Komisia podporí vypracovanie príslušných skúšobných protokolov v kontexte Svetového fóra Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách. Ak však tento proces nebude dokončený do júla 2023, Komisia plánuje navrhnúť právne predpisy EÚ, ktoré sa vzťahujú konkrétne na testovanie opotrebovaných pneumatík

(1)* TEXT EŠTE NEBOL PREDMETOM PRÁVNICKO-LINGVISTICKEJ FINALIZÁCIE.
(2)Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 90.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).
(5) https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 77).
(9)Rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 (Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 1).
(11)Predpis č. 127, ktorým sa stanovujú jednotné ustanovenia týkajúce sa schvaľovania motorových vozidiel z hľadiska ich vlastností týkajúcich sa bezpečnosti chodcov.
(12)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 32).
(13)Predpis OSN č. 134 o jednotných ustanoveniach týkajúcich sa schvaľovania motorových vozidiel a ich komponentov vzhľadom na bezpečnostné charakteristiky vozidiel poháňaných vodíkom (HFCV).
(14)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(15) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(16)Nariadenie Komisie (ES) č. 631/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel v súvislosti s ochranou chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES a zrušujú sa smernice 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 195, 25.7.2009, s. 1).
(17)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 406/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon (Ú. v. EÚ L 122, 18.5.2010, s. 1).
(18)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 672/2010 z 27. júla 2010 týkajúce sa požiadaviek typového schvaľovania na systémy odmrazovania a odhmlievania čelného skla určitých motorových vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2010, s. 5).
(19)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1003/2010 z 8. novembra 2010 o požiadavkách typového schvaľovania miesta na montáž a upevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 291, 9.11.2010, s. 22).
(20)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1005/2010 z 8. novembra 2010 týkajúce sa požiadaviek typového schvaľovania vlečných zariadení motorových vozidiel a ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 291, 9.11.2010, s. 36).
(21)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1008/2010 z 9. novembra 2010 týkajúce sa požiadaviek typového schvaľovania systémov stierania a ostrekovania čelného skla určitých motorových vozidiel a ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2010, s. 2).
(22)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1009/2010 z 9. novembra 2010 o požiadavkách typového schvaľovania krytov kolies určitých motorových vozidiel a ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2010, s. 21).
(23)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2011 z 11. januára 2011 týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2011, s. 1).
(24)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 109/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel vzhľadom na systémy zabraňujúce rozstreku (Ú. v. EÚ L 34, 9.2.2011, s. 2).
(25)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 458/2011 z 12. mája 2011 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel z hľadiska montáže ich pneumatík, ktorým sa zároveň vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 124, 13.5.2011, s. 11).
(26)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2012 z 24. januára 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o ukazovatele radenia prevodových stupňov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 28, 31.1.2012, s. 24).
(27)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 130/2012 z 15. februára 2012 o požiadavkách typového schvaľovania motorových vozidiel, pokiaľ ide o vstup do vozidla a jeho manévrovateľnosť, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 43, 16.2.2012, s. 6).
(28)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 347/2012 zo 16. apríla 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 s ohľadom na požiadavky typového schvaľovania určitých kategórií motorových vozidiel týkajúce sa systémov zdokonaleného núdzového brzdenia (Ú. v. EÚ L 109, 21.4.2012, s. 1).
(29)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 351/2012 z 23. apríla 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky typového schvaľovania na montáž systémov výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu v motorových vozidlách (Ú. v. EÚ L 110, 24.4.2012, s. 18).
(30)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie v prípade hmotností a rozmerov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, a mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 353, 21.12.2012, s. 31).
(31)Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o zahrnutie osobitných postupov, metód posudzovania a technických požiadaviek, a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 109/2011 a (EÚ) č. 458/2011 (Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 3).
(32)Rozhodnutie Rady z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok vzájomného uznávania udelených schválení na základe týchto predpisov (ďalej aj „revidovaná dohoda z roku 1958“) (Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78).
(33)+ [OP: vložte príslušné údaje do textu a do poznámky pod čiarou.]

Posledná úprava: 17. apríla 2019Právne oznámenie