Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0145(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0151/2019

Predložena besedila :

A8-0151/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0391

Sprejeta besedila
PDF 396kWORD 147k
Torek, 16. april 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo ***I
P8_TA-PROV(2019)0391A8-0151/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0286),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0194/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 29. marca 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za promet in turizem (A8-0151/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  se seznanja z izjavo Komisije, ki je priložena tej resoluciji in bo objavljena v seriji L Uradnega lista Evropske unije skupaj s končnim zakonodajnim aktom;

3.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 440, 6.12.2018, str. 90.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/858 ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009(1)
P8_TC1-COD(2018)0145

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(2),

po posvetovanju z Odborom regij ,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  V Uredbi (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta(4) ▌so določene upravne določbe in tehnične zahteve za homologacijo novih vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga ter omogoči visoka raven varnosti in okoljske uspešnosti.

(2)  Ta uredba je regulativni akt za namene postopka za EU-homologacijo, določenega v Uredbi (EU) 2018/858, zato bi bilo treba Prilogo II k Uredbi (EU) 2018/858 ustrezno spremeniti ▌. Upravne določbe Uredbe (EU) 2018/858, vključno z določbami o popravnih ukrepih in kaznih, se v celoti uporabljajo za to uredbo.

(3)  V zadnjih desetletjih je razvoj na področju varnosti vozil znatno prispeval k splošnemu zmanjšanju števila smrtnih žrtev in hudih poškodb v cestnem prometu. Kljub temu pa je leta 2017 na cestah Unije umrlo 25.300 ljudi, to število pa v zadnjih štirih letih stagnira. Poleg tega je vsako leto v trkih hudo poškodovanih 135.000 ljudi(5). Unija bi morala storiti vse, kar je v njeni moči, da bi število nesreč in poškodb v cestnem prometu zmanjšala (na nič). Poleg varnostnih ukrepov za zaščito potnikov v vozilu je treba za zaščito udeležencev zunaj vozila izvesti posebne ukrepe za preprečevanje smrtnih žrtev in poškodb izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, na primer kolesarjev in pešcev. Vplivi trenutnega pristopa na varnost brez novih pobud o splošni varnosti v cestnem prometu ne bodo več mogli izravnati vplivov čedalje večjega obsega prometa Zato je treba v okviru celovitega pristopa k varnosti v cestnem prometu dodatno izboljšati varnost delovanja vozil, da bi se bolje zaščitili izpostavljeni udeleženci v cestnem prometu.

(4)  Z določbami o homologaciji je treba zagotoviti, da se raven zmogljivosti vozila oceni na način, ki ga je mogoče ponoviti in reproducirati. Zato se tehnične zahteve iz te uredbe nanašajo le na pešce in kolesarje, saj trenutno samo ti predstavljajo uradno usklajeni ciljni testni skupini. Poleg pešcev in kolesarjev med izpostavljene udeležence v cestnem prometu na splošno spadajo tudi drugi nemotorizirani in motorizirani udeleženci v cestnem prometu, ki lahko za mobilnost uporabljajo osebne rešitve brez zaščitne karoserije. Poleg tega je na podlagi sedanje tehnologije mogoče upravičeno pričakovati, da se bodo napredni sistemi v običajnih pogojih vožnje odzivali tudi na druge izpostavljene udeležence v cestnem prometu, čeprav v zvezi z njimi niso bili izvedeni posebni preizkusi. Tehnične zahteve bi bilo treba po postopku ocenjevanja in pregleda še bolj prilagoditi tehničnemu napredku, da bi zajeli vse udeležence v cestnem prometu brez zaščitne karoserije, kot so skiroji, samouravnoteževalna vozila in uporabniki invalidskih vozičkov.

(5)  Tehnični napredek na področju naprednih varnostnih sistemov vozil nudi nove možnosti za zmanjšanje števila smrtnih žrtev. Za čim večje zmanjšanje števila hudih poškodb in smrtnih žrtev je treba uvesti sveženj nekaterih novih tehnologij.

(6)  Komisija je na podlagi Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(6) ocenila, ali bi se obstoječa zahteva iz navedene uredbe glede vgradnje določenih sistemov (na primer naprednih sistemov za zaviranje v sili in sistemov za nadzor tlaka v pnevmatikah) v določene kategorije vozil lahko razširila, tako da bi veljala za vse kategorije vozil. Ocenila je tudi, ali je tehnično in ekonomsko izvedljivo ter ali je trg zrel za to, da se uvede nova zahteva glede vgradnje drugih naprednih varnostnih elementov. Na podlagi teh ocen je decembra 2016 objavila poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu „Reševanje življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU“▌. V delovnem dokumentu služb Komisije, ki je priložen temu poročilu, je opredeljenih in predlaganih 19 potencialnih regulativnih ukrepov, s katerimi bi se učinkovito dodatno zmanjšalo število prometnih nesreč ter smrtnih žrtev in poškodb v cestnem prometu.

(7)  Da bi zagotovili tehnološko nevtralnost sistemov za nadzor tlaka v pnevmatikah, bi morali biti v zvezi z zahtevo glede učinkovitosti dovoljeni tako neposredni kot posredni sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah.

(8)  S pomočjo predlaganih regulativnih ukrepov bo mogoče – če bodo zasnovani tako, da bodo prikladni za udeležence – bolj učinkovito zmanjševati število smrtnih žrtev in prometnih nesreč ter blažiti resnost poškodb in omejevati škodo. Zato bi morali proizvajalci vozil storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi bili sistemi in elementi iz te uredbe razviti tako, da bodo vozniku v podporo. Delovanje sistemov in elementov iz te uredbe ter njihove omejitve bi bilo treba na jasen in potrošniku prijazen način razložiti v navodilih za uporabo motornega vozila.

(9)  Varnostni elementi in opozorila v pomoč vozniku bi morali biti lahko razumljivi vsem voznikom, vključno s starejšimi in invalidi.

(10)  Napredni sistem za zaviranje v sili, inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti, sistem za ohranjanje voznega pasu v sili, opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika, napredni sistem za opozarjanje na nepozornost in za zaznavanje vzvratne vožnje so varnostni sistemi, za katere je zelo verjetno, da bodo znatno prispevali k zmanjšanju števila smrtnih žrtev. Poleg tega so nekateri od teh varnostnih sistemov podlaga za tehnologije, ki se bodo uporabile tudi za ▌avtomatizirana vozila. Vsi taki varnostni sistemi bi morali delovati brez uporabe kakršnih koli biometričnih podatkov voznikov ali potnikov, tudi brez prepoznavanja obraza. Zato bi bilo treba na ravni Unije uvesti usklajena pravila in preizkusne postopke za homologacijo vozil v zvezi z navedenimi sistemi in za homologacijo navedenih sistemov kot ločenih tehničnih enot. Tehnološki napredek pri teh sistemih bi bilo treba upoštevati pri vsaki oceni obstoječe zakonodaje, da bi bila primerna za prihodnost, ob strogem spoštovanju načela zasebnosti in varstva podatkov, in da bi število nesreč in poškodb v cestnem prometu zmanjšali (na nič). Poleg tega je treba zagotoviti, da bo te sisteme mogoče varno uporabljati v celotnem življenjskem ciklu vozila.

(11)  Inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti bi moralo biti mogoče izklopiti, na primer ko voznik zaradi slabih vremenskih razmer, začasno nasprotujočih si cestnih oznak na gradbenih območjih ter zavajajočih, pomanjkljivih ali manjkajočih prometnih znakov prejema lažna opozorila ali neustrezne povratne informacije. Funkcija izklopa bi morala biti pod nadzorom voznika, trajati, kolikor je potrebno, in vozniku mora biti omogočeno, da jo zlahka vključi. Ko je sistem izklopljen, se lahko navedejo informacije o omejitvi hitrosti. Sistem bi moral biti vedno aktiven ob vžigu, voznik pa bi moral biti vedno obveščen, ali je sistem vklopljen ali izklopljen.

(12)  Splošno priznano je, da je varnostni pas eden najpomembnejših in najučinkovitejših varnostnih elementov vozila. Sistemi opozorilnika pripetosti varnostnih pasov lahko zato dodatno prispevajo k preprečevanju smrtnih žrtev ali blažitvi resnosti poškodb, tako da se z njihovo pomočjo po vsej Uniji poveča delež ljudi, pripetih z varnostnim pasom. Zato je sistem opozorilnika pripetosti varnostnih pasov na voznikovem sedežu v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 za nove osebne avtomobile obvezen od leta 2014. To je bilo doseženo z izvajanjem Pravilnika OZN št. 16, ki vsebuje ustrezne tehnične določbe. Zaradi prilagoditve tega pravilnika OZN tehničnemu napredku bo zdaj poleg tega postalo obvezno, da so vsi sprednji in zadnji sedeži vozil kategorij M1 in N1 ter vsi sprednji sedeži vozil kategorij N2, N3, M2 in M3 opremljeni z opozorilniki pripetosti varnostnih pasov, in sicer s 1. septembrom 2019 za nove tipe vozil in s 1. septembrom 2021 za vsa motorna vozila.

(13)  Uvedba zapisovalnikov podatkov o dogodku ▌, v katerem so shranjeni številni ključni anonimizirani podatki o vozilu, ki jih spremljajo zahteve glede razpona, točnosti in ločljivosti podatkov ter njihovega zbiranja, shranjevanja in dostopnosti, za kratek čas pred in med prometno nesrečo ter takoj po njej (ki je na primer posledica sprožitve zračne blazine), je pomemben korak za pridobitev točnejših, bolj poglobljenih podatkov o nesrečah. Zato bi bilo treba uvesti zahtevo, da so vsa motorna vozila opremljena s takimi zapisovalniki. ▌Ti zapisovalniki bi morali biti zmožni beleženja in shranjevanja podatkov na način, ki lahko države članice te podatke uporabijo samo za analizo varnosti v cestnem prometu in oceno učinkovitosti določenih sprejetih ukrepov, ne da bi bilo pri tem na podlagi shranjenih podatkov mogoče identificirati lastnika ali imetnika določenega vozila.

(14)  Vsako obdelavo osebnih podatkov, na primer podatkov o vozniku, obdelanih v zapisovalnikih podatkov o dogodku ▌, ali podatkov o voznikovi zaspanosti in pozornosti ▌ali večji nepozornosti voznika, je treba izvesti v skladu z zakonodajo Unije na področju varstva podatkov, zlasti Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta(7). Zapisovalniki podatkov o dogodku bi morali delovati v okviru sistema zaprtega kroga, v katerem se shranjeni podatki prepišejo in pri katerem ni mogoče identificirati vozila ali voznika. Poleg tega sistemi za opozarjanje na zaspanost in nepozornost voznika ali za opozarjanje na večjo nepozornost ne bi smeli stalno beležiti ali hraniti podatkov, ki niso potrebni za namene, za katere se zbirajo ali drugače obdelujejo v okviru sistema zaprtega kroga. Nadalje za obdelavo osebnih podatkov, zbranih s sistemom eCall, vgrajenim v vozilo, kot storitev številke 112, veljajo posebni zaščitni ukrepi(8).

(15)  Napredni sistem za zaviranje v sili ali sistem za ohranjanje voznega pasu v sili v nekaterih primerih morda ne delujeta v celoti, predvsem zaradi pomanjkljivosti v zvezi s cestno infrastrukturo. V teh primerih bi se morala sistema deaktivirati in o deaktivaciji obvestiti voznika. Če se ne deaktivirata samodejno, bi ju moralo biti mogoče izklopiti ročno. Takšna deaktivacija bi morala biti začasna in trajati le, dokler sistem ne deluje v celoti. Vozniki bodo morda morali napredni sistem za zaviranje v sili ali sistem za ohranjanje voznega pasu v sili izklopiti, če bi delovanje teh sistemov lahko povzročilo večje tveganje ali škodo. Tako se zagotovi, da so vozila ves čas pod nadzorom voznika. Vseeno pa bi sistema lahko prepoznala situacije, ko je voznik nezmožen za vožnjo in je zato posredovanje sistema potrebno, da se prepreči še hujša nesreča.

(16)  Z Uredbo (ES) št. 661/2009 so bila zaradi višine sedežev in značilnosti mase vozila iz varnostnih zahtev izvzeta dostavna, športna terenska in večnamenska vozila. Glede na zvišano stopnjo prodiranja teh vozil na trg (s samo 3 % leta 1996 na 14 % leta 2016) in tehnološki razvoj pregledov električne varnosti po nesreči so ta izvzetja zastarela in neupravičena. Zato bi bilo treba ta izvzetja odpraviti in za ta vozila uvesti niz zahtev glede naprednih sistemov vozil.

(17)  Z Uredbo (ES) št. 661/2009 se je bistveno poenostavila zakonodaja Unije, saj je bilo 38 direktiv nadomeščenih z enakovrednimi pravilniki Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (v nadaljnjem besedilu: pravilniki OZN), ki so obvezni v skladu s Sklepom Sveta 97/836/ES(9). Za nadaljnjo poenostavitev bi bilo treba še več pravil na ravni Unije nadomestiti z obstoječimi pravilniki OZN, katerih izvajanje je v Uniji obvezno. Poleg tega bi morala Komisija spodbujati in podpreti delo, ki poteka na ravni Združenih narodov, da bi nemudoma in v skladu z najvišjimi obstoječimi standardi varnosti v cestnem prometu določila tehnične zahteve glede homologacije varnostnih sistemov vozil iz te uredbe.

(18)  Pravilnike OZN in njihove spremembe, za katere je Unija glasovala ali ki jih uporablja v skladu s Sklepom Sveta 97/836/ES, bi bilo treba vključiti v zakonodajo Unije o homologaciji. Skladno s tem bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da spremeni seznam pravilnikov OZN, ki jih je treba obvezno izvajati, da se zagotovi njegovo posodabljanje.

(19)  Uredba (ES) št. 78/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(10) določa zahteve za zaščito pešcev, kolesarjev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu v obliki preizkusov skladnosti in mejnih vrednosti za homologacijo vozil glede njihove sprednje konstrukcije in homologacijo prednjih zaščitnih sistemov (na primer cevne zaščite („bull bar“)). Od sprejetja Uredbe (ES) št. 78/2009 so se tehnične zahteve in preizkusni postopki za vozila na ravni Združenih narodov nadalje razvili, da bi se upošteval tehnični napredek. Trenutno se v Uniji v zvezi s homologacijo motornih vozil uporablja tudi pravilnik OZN št. 127(11).

(20)  Po sprejetju Uredbe (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(12) so bile na ravni Združenih narodov nadalje razvite tehnične zahteve in preizkusni postopki za homologacijo vozil s pogonom na vodik ter vodikovih sistemov in sestavnih delov vodikovih sistemov, da bi se upošteval tehnični napredek. Trenutno se v Uniji v zvezi s homologacijo vodikovih sistemov v motornih vozilih uporablja tudi pravilnik OZN št. 134(13). Poleg navedenih zahtev bi bilo treba na ravni Unije določiti tudi merila za kakovost materialov in posode za gorivo, uporabljenih v sistemih vozil z vodikom.

(21)  Zaradi jasnosti, racionalnosti in poenostavitve bi bilo treba razveljaviti uredbe (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 ter jih nadomestiti s to uredbo.

(22)  V preteklosti so pravila Unije omejevala skupno dolžino kombinacij tovornjakov, na podlagi tega pa so bile razvite značilne zasnove trambus, ki omogočajo čim več prostora za tovor. Vendar se je zaradi visokega položaja voznika povečalo območje slepega kota in poslabšala neposredna vidljivost okoli kabine tovornjaka. To je pomemben dejavnik pri prometnih nesrečah tovornjakov, ki vključujejo izpostavljene udeležence v cestnem prometu. Število smrtnih žrtev bi se lahko precej zmanjšalo z izboljšanjem neposredne vidljivosti, zato bi bilo treba uvesti zahteve za izboljšanje te vidljivosti, da se izboljša neposredna vidljivost pešcev, kolesarjev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu z vozniškega sedeža, in sicer s kar največjim zmanjšanjem mrtvih kotov na sprednji strani in na strani voznika. Upoštevati bi bilo treba posebnosti različnih kategorij vozil.

(23)  Avtomatizirana ▌vozila bi lahko pomembno prispevala k zmanjšanju števila smrtnih žrtev v cestnem prometu, saj se ocenjuje, da je več kot 90 % prometnih nesreč do neke mere posledica človeške napake. Ker bodo avtomatizirana vozila postopno prevzela naloge voznika, bi bilo treba na ravni Unije sprejeti usklajena pravila in tehnične zahteve za sisteme avtomatiziranih vozil, tudi v zvezi s preverljivim zagotavljanjem varnosti za odločanje o avtomatiziranih vozilih, pri čemer je treba spoštovati načelo tehnološke nevtralnosti, in njihovo uporabo spodbujati na mednarodni ravni v okviru delovne skupine 29 pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo.

(24)  Udeleženci v cestnem prometu, kot so pešci in kolesarji, pa tudi vozniki neavtomatiziranih vozil, ki o obnašanju avtomatiziranega vozila ne morejo prejemati elektronskih informacij, izmenjanih med vozili, bi morali biti obveščeni po običajni poti, kot je predvideno v pravilnikih OZN oziroma drugih regulativnih aktih, in sicer čim prej po začetku njihove veljavnosti.

(25)  S samodejno vožnjo vozil v koloni bi se lahko v prihodnosti zagotovil varnejši, čistejši in učinkovitejši promet. Zaradi predvidene uvedbe tehnologije za samodejno vožnjo v koloni in s tem povezanih standardov bo potreben regulativni okvir z usklajenimi pravili in postopki. ▌

(26)  S povezljivostjo in avtomatizacijo vozil se povečuje možnost nedovoljenega oddaljenega dostopa do podatkov v vozilu in nezakonitega spreminjanja programske opreme po zraku. Da bi upoštevali s tem povezana tveganja, ki se bodo pojavila v prihodnje, bi morala uporaba pravilnikov OZN oziroma drugih regulativnih aktov o kibernetski varnosti čim prej po začetku njihove veljavnosti postati obvezna.

(27)  Spremembe programske opreme lahko bistveno spremenijo funkcije vozila. Uvesti bi bilo treba usklajena pravila in tehnične zahteve za spreminjanje programske opreme v skladu s postopki homologacije. Zato bi morala uporaba pravilnikov OZN oziroma drugih regulativnih aktov o postopkih posodobitve programske opreme čim prej po začetku njihove veljavnosti postati obvezna. Ti varnostni ukrepi pa ne bi smeli posegati v obveznosti proizvajalcev vozil, da omogočijo dostop do celovitih diagnostičnih informacij in podatkov v vozilu, ki so relevantni za popravilo in vzdrževanje vozila.

(28)  Unija bi morala še naprej spodbujati, da bi se na ravni Združenih narodov razvijale tehnične zahteve glede hrupa pnevmatik, njihovega kotalnega upora in njihovega oprijema na mokri podlagi. Pravilnik OZN št. 117 zdaj namreč vsebuje natančne določbe v zvezi s tem. Prav tako bi se moral na ravni Združenih narodov hitro in ambiciozno nadaljevati proces prilagajanja zahtev glede pnevmatik, da bi se upošteval tehnični napredek, zlasti za zagotovitev, da se učinkovitost pnevmatike oceni tudi v rabljenem stanju na koncu njene življenjske dobe ter za spodbujanje zamisli, da bi morale pnevmatike izpolnjevati zahteve v celotni življenjski dobi in se ne bi smele zamenjati prezgodaj. Obstoječe zahteve iz Uredbe (ES) št. 661/2009 v zvezi z učinkovitostjo pnevmatik bi bilo treba nadomestiti z enakovrednimi pravilniki OZN.

(29)  Za zagotovitev učinkovitosti te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte za dopolnitev te uredbe v zvezi z zahtevami za homologacijo, ki se nanašajo na napredne sisteme vozil, in za spremembo Priloge II, da se upoštevata tehnični napredek in regulativni razvoj. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje(14). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(30)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(15).

(31)  V okviru prilagoditve zakonodaje Unije v zvezi z regulativnim postopkom s pregledom, s pravnim okvirom, vzpostavljenim s Pogodbo o delovanju Evropske unije, in zaradi nadaljnje poenostavitve zakonodaje Unije na področju varnosti vozil bi bilo treba naslednje uredbe razveljaviti ter jih nadomestiti z izvedbeni akti, sprejetimi v skladu s to uredbo:

   Uredba Komisije (ES) št. 631/2009(16),
   Uredba Komisije (EU) št. 406/2010(17),
   Uredba Komisije (EU) št. 672/2010(18),
   Uredba Komisije (EU) št. 1003/2010(19),
   Uredba Komisije (EU) št. 1005/2010(20),
   Uredba Komisije (EU) št. 1008/2010(21),
   Uredba Komisije (EU) št. 1009/2010(22),
   Uredba Komisije (EU) št. 19/2011(23),
   Uredba Komisije (EU) št. 109/2011(24),
   Uredba Komisije (EU) št. 458/2011(25),
   Uredba Komisije (EU) št. 65/2012(26),
   Uredba Komisije (EU) št. 130/2012(27),
   Uredba Komisije (EU) št. 347/2012(28),
   Uredba Komisije (EU) št. 351/2012(29),
   Uredba Komisije (EU) št. 1230/2012(30),
   Uredba Komisije (EU) 2015/166(31).

(32)  Ker bi bilo treba homologacije, izdane v skladu z Uredbo (ES) št. 78/2009, Uredbo (ES) št. 79/2009, Uredbo (ES) št. 661/2009 in njihovimi izvedbenimi ukrepi, obravnavati kot enakovredne, razen če se s to uredbo spremenijo zadevne zahteve ali dokler niso spremenjene z izvedbeno zakonodajo, bi bilo treba s prehodnimi določbami zagotoviti, da te homologacije niso razveljavljene.

(33)  Datume za zavrnitev podelitve homologacije, zavrnitev registracije vozila in prepoved dajanja na trg ali začetka uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot bi bilo treba določiti za vsako postavko posebej.

(34)  Ker cilja te direktive, in sicer zagotovitve pravilnega delovanja notranjega trga z uvedbo usklajenih tehničnih zahtev glede varnosti delovanja in okoljske uspešnosti motornih vozil in njihovih priklopnikov, države članice ne morejo zadovoljivo doseči ter ker se ta cilj zaradi njegovega obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena pa ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja.

(35)  Dovolj zgodaj pred datumom začetka njihove uporabe bi bilo treba v delegiranih in izvedbenih aktih določiti podrobne tehnične zahteve in ustrezne preizkusne postopke ter določbe o enotnih postopkih in tehničnih specifikacijah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, da bi proizvajalcem tako dali na voljo dovolj časa za prilagoditev zahtevam iz te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z njo. Nekatera vozila se proizvajajo v majhnih količinah. Zato je ustrezno, da se v zahtevah iz te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktih, sprejetih v skladu z njo, upoštevajo takšna vozila oziroma razredi vozil, kadar takšne zahteve niso skladne z uporabo ali zasnovo takšnih vozil ali kadar je dodatno breme zaradi takšnih zahtev nesorazmerno. Zato bi bilo treba uporabo te uredbe odložiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREDMET UREJANJA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa zahteve za:

(a)   homologacijo vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, zasnovanih in izdelanih za taka vozila, glede njihovih splošnih značilnosti in varnosti ter zaščite in varnosti potnikov v vozilu in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu;

(b)   homologacijo vozil glede sistemov za nadzor tlaka v pnevmatikah, kar zadeva varnost, učinkovitost pri porabi goriva in zmanjšanje emisij CO2, in

(c)   homologacijo na novo proizvedenih pnevmatik glede njihove varnosti in okoljske uspešnosti.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za vozila kategorij M, N in O, kot so opredeljene v členu 4 Uredbe (EU) 2018/858, ter za sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, zasnovane in izdelane za taka vozila, v skladu s členi od 4 do 11 te uredbe.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 3 Uredbe (EU) 2018/858.

Poleg tega se uporabljajo še naslednje opredelitve:

(1)  „izpostavljeni udeleženec v cestnem prometu“ pomeni udeležence v cestnem prometu ▌brez motornega pogona, kar zlasti vključuje kolesarje in pešce, ter uporabnike dvokolesnih motornih vozil;

(2)  „sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah“ pomeni sistem, nameščen v vozilo, ki lahko ovrednoti tlak pnevmatik ali spremembo tlaka v času ter prenese ustrezne podatke do uporabnika med delovanjem vozila;

(3)  „inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti“ pomeni sistem, ki pomaga vozniku pri ohranjanju primerne hitrosti glede na cestno okolje, tako da zagotavlja namenske in ustrezne povratne informacije ▌;

(4)  „pripomoček za namestitev blokirne naprave v primeru uživanja alkohola“ pomeni standardizirani vmesnik, ki olajšuje vgradnjo blokirne naprave v primeru uživanja alkohola kot dodatne opreme v motorna vozila;

(5)  „sistem za opozarjanje na zaspanost in pomanjkanje pozornosti voznika“ pomeni sistem, ki ocenjuje čuječnost voznika na podlagi analize sistemov vozila in po potrebi opozori voznika;

(6)  „napredno opozarjanje na nepozornost voznika“ pomeni sistem, ki je zmožen pomagati vozniku pri ohranjanju pozornosti na prometne razmere in ga opozoriti v primeru njegove nepozornosti;

(7)  „signal za zaustavitev v sili“ pomeni svetlobno-signalno funkcijo za nakazovanje drugim udeležencem v prometu za vozilom, da se je uporabila velika sila za zaustavitev vozila glede na prevladujoče razmere na cesti;

(8)  „zaznavanje vzvratne vožnje“ pomeni ▌sistem ▌, ki voznika opozori na osebe in predmete za vozilom, pri čemer je glavni cilj preprečiti trk pri vzvratni vožnji;

(9)  „sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu“ pomeni sistem za opozarjanje voznika o zanosu vozila z njegovega prometnega pasu;

(10)  „napredni sistem za zaviranje v sili“ pomeni sistem, ki lahko samodejno zazna možnost trka in aktivira zavorni sistem vozila za zmanjšanje hitrosti vozila z namenom preprečitve ali ublažitve trka;

(11)  „sistem za ohranjanje voznega pasu v sili“ pomeni sistem za pomoč vozniku pri ohranjanju varnega položaja vozila glede na meje voznega pasu ali ceste, vsaj kadar vozilo zapusti vozni pas ali je tik pred tem, da ga zapusti, in je trk morda neizogiben;

(12)  „glavno nadzorno stikalo vozila“ pomeni napravo, s katero se elektronski sistem, vgrajen v vozilo, iz izključenega stanja, kot je v primeru, ko je vozilo parkirano in je voznik odsoten, preklopi v normalen način delovanja;

(13)  „zapisovalnik podatkov o dogodku ▌“ pomeni sistem, katerega namen je izključno beleženje in shranjevanje ključnih s trkom povezanih parametrov in informacij v kratkem obdobju pred in med trkom ter takoj po njem;

(14)  „prednji zaščitni sistem“ pomeni samostojno konstrukcijo ali konstrukcije, kot je na primer cevna zaščita (bull bar) ali dodatni odbijač, ki poleg odbijača iz prvotne opreme ščiti zunanjo površino vozila pred poškodbo v primeru trka, razen konstrukcij z največjo maso manj kot 0,5 kg, namenjenih le zaščiti svetil vozila;

(15)  „odbijač“ pomeni sprednjo, spodnjo, zunanjo konstrukcijo vozila, vključno z vsemi pritrjenimi deli vozila, namenjenimi zaščiti vozila ob čelnem trku z drugim vozilom pri nizki hitrosti; sem pa ne spada kateri koli prednji zaščitni sistem;

(16)  „vozilo s pogonom na vodik“ pomeni vsako motorno vozilo, ki kot gorivo za pogon uporablja vodik;

(17)  „vodikov sistem“ pomeni sestav sestavnih delov vodikovega sistema in povezovalnih delov, nameščenih na vozilu s pogonom na vodik, razen vodikovega pogonskega sistema ali pomožne pogonske enote;

(18)  „vodikov pogonski sistem“ pomeni pretvornik energije, ki se uporablja za pogon vozila;

(19)  „sestavni del vodikovega sistema“ pomeni posode za vodik in vse druge dele vozil s pogonom na vodik, ki so v neposrednem stiku z vodikom ali tvorijo del vodikovega sistema;

(20)  „posoda za vodik“ pomeni sestavni del vodikovega sistema, v katerem je shranjen glavni del vodikovega goriva;

(21)  „avtomatizirano vozilo“ pomeni motorno vozilo, katerega zasnova in izdelava omogočata avtonomno vožnjo za določena obdobja brez stalnega ▌nadzora voznika, pri čemer pa se še vedno pričakuje ali zahteva posredovanje voznika;

(22)  „popolnoma avtomatizirano vozilo“ pomeni motorno vozilo, katerega zasnova in izdelava omogočata avtonomno vožnjo brez nadzora voznika;

(23)  „sistem za spremljanje razpoložljivosti voznika“ pomeni sistem, ki oceni, ali voznik v avtomatiziranem vozilu v posebnih okoliščinah lahko prevzame vozno funkcijo, kadar je to primerno;

(24)  „samodejna vožnja vozil v koloni“ pomeni povezovanje dveh ali več vozil v konvoj na podlagi tehnologije za povezljivost in sistemov za podporo avtomatizirane vožnje, ki vozilom omogočajo, da samodejno vzdržujejo določeno, kratko medsebojno razdaljo, kadar so v določenih delih potovanja povezana, in se prilagajajo spremembam v premikanju prvega vozila, pri čemer vozniki zelo malo sodelujejo ali sploh ne;

(25)  „največja masa“ pomeni največjo tehnično dovoljeno maso po podatkih proizvajalca;

(26)  „A-stebriček“ pomeni najbolj sprednjo in najbolj zunanjo oporo strehe, ki poteka od karoserije do strehe vozila.

POGLAVJE II

OBVEZNOSTI PROIZVAJALCEV

Člen 4

Splošne obveznosti in tehnične zahteve

1.  Proizvajalci dokažejo, da so vsa nova vozila, ki so dana na trg, registrirana ali se začnejo uporabljati, ter vsi novi sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote, ki so dani na trg ali se začnejo uporabljati, homologirani v skladu z zahtevami iz te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo.

2.  Homologacija v skladu s pravilniki OZN iz Priloge I se šteje za EU-homologacijo v skladu z zahtevami iz te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z njo.

3.  Komisija se pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12, da zaradi prilagoditve tehničnemu napredku in regulativnim spremembam spremeni Prilogo I z navedbo in posodobitvijo sklicev na pravilnike OZN ter ustrezne spremembe, ki jih je treba obvezno uporabljati.

4.  Proizvajalci zagotovijo, da so vozila zasnovana, izdelana in sestavljena tako, da je tveganje poškodb potnikov in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu čim manjše.

5.  Proizvajalci tudi zagotovijo, da so vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote skladni z veljavnimi zahtevami iz Priloge II, ki začnejo veljati na datume iz navedene priloge, ter z natančnimi tehničnimi zahtevami in preizkusnimi postopki iz delegiranih aktov in z enotnimi postopki in tehničnimi specifikacijami iz izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, vključno z zahtevami glede:

(a)  sistemov za zadrževanje potnikov, preizkusa trka, celovitosti sistema za dovajanje goriva in električne varnosti pri visoki napetosti;

(b)  izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, vidnega polja in vidljivosti;

(c)  šasije vozila, zaviranja, pnevmatik in krmiljenja;

(d)  vgrajenih instrumentov, električnega sistema, svetlobnih naprav vozila in zaščite pred nedovoljeno uporabo, vključno s kibernetskimi napadi;

(e)  vedenja voznika in sistema;

(f)  splošne konstrukcije in značilnosti vozila.

6.  Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12, da zaradi prilagoditve tehničnemu napredku in regulativnim spremembam spremeni Prilogo II, zlasti v zvezi z zadevami iz točk od (a) do (f) odstavka 5 tega člena, pa tudi s tistimi iz točk (a) do (g) člena 6(1), člena 7(2), (3), (4) in (5), člena 9(2), (3) in (5) ter člena 11(1), in z namenom zagotoviti visoko raven splošne varnosti vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot ter visoko raven zaščite potnikov v vozilu in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, in sicer z uvedbo in posodabljanjem sklicevanj na pravilnike OZN ter na delegirane in izvedbene akte.

7.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme določbe o enotnih postopkih in tehničnih specifikacijah za homologacijo vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot glede zahtev iz Priloge II,

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13(2). Objavijo se najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Člen 5

Posebne določbe v zvezi s sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah in s pnevmatikami

1.  Vozila morajo biti opremljena z natančnim sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah, ki voznika s signalom v notranjosti vozila opozori, kadar se tlak v pnevmatiki zmanjša, v širokem razponu cestnih in okoljskih razmer.

2.  Sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah so zasnovani tako, da se prepreči ponastavitev ali ponovno umerjanje pri nizkem tlaku v pnevmatikah.

3.  Vse pnevmatike, dane na trg, izpolnjujejo zahteve glede varnosti in okoljske uspešnosti, določene v ustreznih regulativnih aktih iz Priloge II.

4.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme določbe o enotnih postopkih in tehničnih specifikacijah za:

(a)  homologacijo vozil glede sistemov za nadzor tlaka v pnevmatikah;

(b)  homologacijo pnevmatik, vključno s tehničnimi specifikacijami glede njihove namestitve.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13(2). Objavijo se najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Člen 6

Napredni sistemi vozil za vse kategorije motornih vozil

1.  Motorna vozila so opremljena z naslednjimi naprednimi sistemi vozil:

(a)  inteligentnim sistemom za uravnavanje hitrosti;

(b)  pripomočkom za namestitev blokirne naprave v primeru uživanja alkohola;

(c)  sistemom za opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika;

(d)  naprednim sistemom za opozarjanje na nepozornost voznika;

(e)  signalom za zaustavitev v sili;

(f)  sistemom za zaznavanje vzvratne vožnje;

(g)  zapisovalnikom podatkov o dogodku.

2.  Inteligentni sistemi za uravnavanje hitrosti imajo naslednje minimalne specifikacije:

(a)  omogočajo, da je voznik lahko prek pedala za plin ali na druge namenske, ustrezne in učinkovite načine povratnega obveščanja opozorjen o prekoračitvi veljavne omejitve hitrosti ▌;

(b)  sistem je mogoče izključiti ▌. Informacije o omejitvah hitrosti se lahko še vedno navajajo, inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti pa je ob vsakem zagonu vozila z glavnim nadzornim stikalom v normalnem načinu delovanja;

(c)  namenske in ustrezne povratne informacije temeljijo na informacijah o omejitvah hitrosti, pridobljenih z upoštevanjem prometne signalizacije, bodisi na podlagi infrastrukturne signalizacije bodisi na podlagi podatkov iz elektronske karte ali na podlagi obojega, v vozilu;

(d)  ne vplivajo na možnost voznika, da preseže hitrost vozila, ki jo predlaga sistem;

(e)  določijo se cilji uspešnosti, da se preprečijo ali minimizirajo napake v dejanskih voznih razmerah.

3.  Sistemi za opozarjanje na zaspanost in pomanjkanje pozornosti voznika ter napredni sistemi za opozarjanje na zmanjšano pozornost so zasnovani tako, da ne beležijo neprestano in hranijo podatkov, ki niso potrebni za namene, za katere se zbirajo ali drugače obdelujejo v sistemu zaprtega kroga. Poleg tega ti podatki niso nikoli dostopni ali na voljo tretjim stranem in so po obdelavi nemudoma izbrisani. Ti sistemi so zasnovani tudi tako, da se prepreči prekrivanje in da voznika ne obvestijo ločeno in hkrati ali na nejasen način, v primeru, da en dogodek sproži oba sistema.

4.  Zapisovalniki podatkov o dogodku izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

(a)  podatki v zvezi z obdobjem malo pred trkom, med in takoj po njem, ki jih lahko beležijo in shranijo, vključujejo hitrost vozila, zaviranje, položaj in nagib vozila na cesti, stanje in stopnjo aktivacije vseh varnostnih sistemov vozila, sistem eCall, ki je vgrajen v vozilo kot storitev številke 112, aktiviranje zavor ter druge pomembne vhodne parametre vgrajenega aktivnega varnostnega sistema in sistema za preprečevanje nesreč, in sicer z visoko stopnjo natančnosti in zagotovljeno trajnostjo podatkov;

(b)  naprav ni mogoče izklopiti;

(c)  njihova funkcija beleženja in shranjevanja podatkov pa omogoča, da:

(i)  delujejo na sistemu zaprtega kroga,

(ii)  so zbrani podatki anonimizirani in zaščiteni pred manipulacijo in zlorabo;

(iii)  omogočajo ugotovitev tipa, izvedenke in variante vozila ter zlasti aktivnega varnostnega sistema in sistema za preprečevanje nesreč, ki sta nameščena v vozilu.

(d)  podatki se lahko dajo na voljo nacionalnim organom prek standardiziranega vmesnika na podlagi zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje in le za namene raziskav in analiz nesreč, tudi za namene homologacije sistemov in sestavnih delov, ter v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

5.  Zapisovalnik podatkov o dogodku ne more beležiti in shraniti zadnjih štirih številk označbe vozila v identifikacijski številki vozila ali katerih koli drugih informacij, na podlagi katerih bi se lahko identificirali samo vozilo, njegov lastnik ali imetnik.

6.  Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 12, ki bodo dopolnili to uredbo z določitvijo podrobnih pravil glede posebnih preizkusnih postopkov in tehničnih zahtev za:

(a)  homologacijo vozil glede naprednih sistemov vozil iz odstavka 1;

(b)  homologacijo naprednih sistemov vozil iz točk (a), (f) in (g) ▌odstavka 1 kot samostojnih tehničnih enot.

Ti delegirani akti se objavijo najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Člen 7

Posebne zahteve za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila

1.  Vozila kategorij M1 in N1 morajo poleg drugih zahtev iz te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z njo, ki prav tako veljajo za vozila navedenih kategorij, izpolnjevati zahteve iz odstavkov od 2 do 5 in izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z odstavkom 6.

2.  Vozila kategorij M1 in N1 so opremljena z naprednimi sistemi za zaviranje v sili, ki so zasnovani in nameščeni v dveh fazah, in zagotavljajo:

(a)  zaznavanje ovir in premikajočih se vozil ▌pred motornim vozilom v prvi fazi;

(b)  razširitev zmožnosti zaznavanja tudi na pešce in kolesarje pred motornim vozilom v drugi fazi.

3.  Vozila kategorij M1 in N1 so opremljena s sistemom za ohranjanje voznega pasu v sili.

4.  Napredni sistemi za zaviranje v sili in sistemi za ohranjanje voznega pasu v sili izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

(a)  izključiti je mogoče le vsak sistem posebej ▌, pri čemer voznik opravi ▌zaporedje dejanj;

(b)  ob vsakem vklopu glavnega nadzornega stikala vozila so sistemi v normalnem načinu delovanja;

(c)  enostavno je mogoče izključiti zvočna opozorila, vendar se hkrati s tem ne izključijo druge funkcije sistema;

(d)  vozniku sistema ni treba upoštevati.

5.  Vozila kategorij M1 in N1 so zasnovana in izdelana z večjo cono za zaščito pred udarci z glavo, da bi se tako izboljšala zaščita izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in ublažile njihove morebitne poškodbe v primeru trka.

6.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme določbe o enotnih postopkih in tehničnih specifikacijah za ▌homologacijo vozil glede zahtev iz odstavkov od 2 do 6 tega člena,

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13(2). Objavijo se najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Člen 8

Prednji zaščitni sistemi za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila

1.  Prednji zaščitni sistemi, bodisi nameščeni kot originalna oprema v vozilih kategorij M1 in N1 bodisi dani na trg kot samostojne tehnične enote za taka vozila, izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2 ▌in tehnične specifikacije, določene v izvedbenih aktih iz odstavka 3 ▌.

2.  Prednji zaščitni sistemi, ki so dani na trg kot samostojne tehnične enote, so opremljeni s podrobnim seznamom tipov, variant in izvedenk vozil, za katere je prednji zaščitni sistem homologiran, in z jasnimi navodili za montažo.

3.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme določbe o enotnih postopkih in tehničnih specifikacijah za homologacijo prednjih zaščitnih sistemov iz odstavka 1 tega člena, vključno s tehničnimi specifikacijami glede njihove izdelave in vgradnje.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13(2). Objavijo se najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Člen 9

Posebne zahteve v zvezi z avtobusi in tovornjaki

1.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 morajo poleg drugih zahtev iz te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z njo, ki prav tako veljajo za vozila navedenih kategorij, izpolnjevati zahteve iz odstavkov od 2 do 5 in tehnične specifikacije, določene v izvedbenih aktih, sprejetih v skladu z odstavkom 7. Vozila kategorij M2 in M3 morajo izpolnjevati tudi zahtevo iz odstavka 6.

2.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 morajo biti opremljena s sistemom opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu in naprednim sistemom za zaviranje v sili, ki izpolnjujeta tehnične specifikacije iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z odstavkom 7.

3.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 morajo biti opremljena z naprednimi sistemi za zaznavanje pešcev in kolesarjev, ki so v neposredni bližini prednjega ali stranskega dela vozila, in za opozarjanje nanje ali preprečitev trka z njimi.

4.  Sistemi iz odstavkov 2 in 3 tega člena izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

(a)  izključiti je mogoče le vsak sistem posebej ▌, pri čemer voznik opravi ▌zaporedje dejanj;

(b)  vozniku sistemov ni treba upoštevati;

(c)  ob vsakem vklopu glavnega nadzornega stikala vozila so sistemi v normalnem načinu delovanja;

(d)  enostavno je mogoče izključiti zvočna opozorila, vendar se hkrati s tem ne izključijo druge funkcije sistema.

5.  Vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 so zasnovana in izdelana tako, da izboljšujejo neposredno vidljivost izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu z voznikovega sedeža, in sicer s kar največjim zmanjšanjem mrtvih kotov na sprednji strani in na strani voznika, pri čemer se upoštevajo posebnosti različnih kategorij vozil.

6.  Vozila kategorij M2 in M3 za prevoz več kot 22 potnikov poleg voznika in s prostorom za stoječe potnike, ki omogoča hitro menjavo potnikov, so zasnovana in izdelana tako, da so dostopna osebam z omejeno mobilnostjo, vključno z uporabniki invalidskih vozičkov.

7.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme določbe o enotnih postopkih in tehničnih specifikacijah za:

(a)  homologacijo vozil glede zahtev iz odstavkov od 2 do 4 tega člena;

(b)  homologacijo sistemov iz odstavka 3 tega člena kot samostojnih tehničnih enot.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13(2).

Če ti izvedbeni akti zadevajo zahteve iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena, se objavijo najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Če ti izvedbeni akti zadevajo zahteve iz odstavka 5 tega člena, se objavijo najmanj 36 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Člen 10

Posebne zahteve v zvezi z vozili s pogonom na vodik

1.  Vozila s pogonom na vodik kategorij M in N, njihovi vodikovi sistemi in sestavni deli teh sistemov morajo poleg drugih zahtev iz te uredbe ter delegiranih aktov in izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z njo, ki prav tako veljajo za vozila navedenih kategorij, izpolnjevati tehnične specifikacije iz izvedbenih aktov iz odstavka 3 ▌.

2.  Proizvajalci zagotovijo, da so vodikovi sistemi in vodikovi sestavni deli vgrajeni ob upoštevanju tehničnih specifikacij iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z odstavkom 3. Proizvajalci po potrebi zagotovijo tudi informacije za namene pregledov vodikovega sistema in njegovih sestavnih delov v času življenjske dobe vozil s pogonom na vodik.

3.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme določbe o enotnih postopkih in tehnične specifikacije za homologacijo vozil s pogonom na vodik glede njihovih vodikovih sistemov, vključno z združljivostjo materialov in priključki za polnjenje z gorivom, ter za homologacijo sestavnih delov vodikovega sistema, vključno s tehničnimi specifikacijami za njihovo vgradnjo.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13(2). Objavijo se najmanj 15 mesecev pred ustreznimi datumi iz Priloge II.

Člen 11

Posebne zahteve v zvezi z avtomatiziranimi vozili in popolnoma avtomatiziranimi vozili

1.  Avtomatizirana in popolnoma avtomatizirana vozila morajo poleg drugih zahtev iz te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z njo, ki veljajo za vozila zadevnih kategorij, izpolnjevati tehnične specifikacije iz izvedbenih aktov iz odstavka 3 v zvezi s:

(a)  sistemi, ki prevzamejo nadzor pri upravljanju vozila, vključno s signaliziranjem, krmiljenjem, pospeševanjem in zaviranjem;

(b)  sistemi, ki vozilu zagotavljajo informacije v realnem času o stanju vozila in okolice;

(c)  sistemi za spremljanje razpoložljivosti voznika;

(d)  zapisovalnikom podatkov o dogodku ▌ za avtomatizirana vozila;

(e)  usklajenim načinom izmenjave podatkov, na primer za samodejno vožnjo vozil različnih znamk v koloni;

(f)  sistemi za zagotavljanje varnostnih informacij drugim udeležencem v cestnem prometu.

2.  Sistem za spremljanje razpoložljivosti voznika iz točke (c) odstavka 1 se ne uporablja za popolnoma avtomatizirana vozila.

3.  ▌Komisija z izvedbenimi akti sprejme določbe o enotnih postopkih in tehnične specifikacije za sisteme in druge naprave iz točk od (a) do (f ) odstavka 1 tega člena ter ▌za homologacijo avtomatiziranih in popolnoma avtomatiziranih vozil v zvezi z navedenimi sistemi, da bi zagotovila varno delovanje avtomatiziranih in popolnoma avtomatiziranih vozil na javnih cestah.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 13(2).

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 12

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4(3), 4(6) in 6(6) ▌se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [▌datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila iz členov 4(3), 4(6) in 6(6) ▌. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4(3), 4(6) in 6(6) ▌, začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 13

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Tehnični odbor za motorna vozila. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Če odbor ne da mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 14

Pregled in poročanje

1.  Komisija do ... [pet let po datumu začetka uporabe te uredbe] in potem vsakih pet let Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni o dosežkih varnostnih ukrepov in sistemov, ki vključuje stopnje prodora na trg in koristi za uporabnike. Komisija preuči, ali ti ukrepi in sistemi delujejo, kot je predvideno s to uredbo. Po potrebi se poročilu priložijo priporočila, vključno z zakonodajnimi predlogi za spremembo zahtev v zvezi s splošno varnostjo ter zaščito in varnostjo potnikov v vozilu in izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, da se zmanjša število nesreč in poškodb v cestnem oziroma da se te povsem odpravijo.

Komisija zlasti oceni zanesljivost in učinkovitost novih inteligentnih sistemov za uravnavanje hitrosti ter natančnost in stopnjo napake teh sistemov pri dejanski vožnji. Komisija po potrebi predloži zakonodajni predlog.

2.  Komisija vsako leto do 31. januarja Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo za preteklo leto o napredku dejavnosti Svetovnega foruma za harmonizacijo pravilnikov o vozilih v okviru Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE) (delovna skupina 29), in sicer glede napredka pri izvajanju standardov za varnost vozil, kar zadeva zahteve iz členov 5 do 11, ter stališča Unije v zvezi s temi zadevami.

Člen 15

Prehodne določbe

1.  Ta uredba ne razveljavlja nobene EU-homologacije, ki je bila za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote podeljena v skladu z Uredbo (ES) št. 78/2009, Uredbo (ES) št. 79/2009, Uredbo (ES) št. 661/2009 in njihovimi izvedbenimi ukrepi do [▌ datum neposredno pred datumom začetka uporabe te uredbe], razen če so bile v okviru te uredbe in delegiranih aktov, sprejetih v skladu z njo, spremenjene zadevne zahteve, ki veljajo za ta vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ali so bile dodane nove zahteve, kot je dodatno pojasnjeno v izvedbenih aktih, sprejetih v skladu z njo.

2.  Homologacijski organi še naprej podeljujejo razširitve EU-homologacij iz odstavka 1 tega člena.

3.  Z odstopanjem od te uredbe države članice do datumov, določenih v Prilogi IV, še naprej dovoljujejo registracijo vozil in prodajo ali začetek uporabe sestavnih delov, ki ne izpolnjujejo zahtev iz zadevnih pravilnikov OZN iz navedene priloge.

Člen 16

Datumi izvajanja

Nacionalni organi v zvezi z vozili, sistemi, sestavnimi deli in samostojnimi tehničnimi enotami:

(a)  od datumov iz Priloge II v zvezi z določeno zahtevo zaradi razlogov, povezanih s to zahtevo, zavrnejo podelitev EU-homologacije ali nacionalne homologacije za nove tipe vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki ne izpolnjujejo zahtev iz te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z njo;

(b)  od datumov iz Priloge II v zvezi z določeno zahtevo zaradi razlogov, povezanih s to zahtevo, štejejo, da potrdila o skladnosti za nova vozila niso več veljavna za namene iz člena 48 Uredbe (EU) 2018/858, ter prepovejo registracijo vozil, ki ne izpolnjujejo zahtev iz te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z njo;

(c)  od datumov iz Priloge II v zvezi z določeno zahtevo zaradi razlogov, povezanih s to zahtevo, prepovejo dajanje na trg ali začetek uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, ki ne izpolnjujejo zahtev iz te uredbe ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z njo.

Člen 17

Spremembe Uredbe (EU) 2018/858

Priloga II k Uredbi (EU) 2018/858 se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 18

Razveljavitev

1.  Uredbe (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009, (ES) št. 631/2009 in (ES) št. 661/2009 ter uredbe (EU) št. 406/2010, (EU) št. 672/2010, (EU) št. 1003/2010, (EU) št. 1005/2010, (EU) št. 1008/2010, (EU) št. 1009/2010, (EU) št. 19/2011, (EU) št. 109/2011, (EU) št. 458/2011, (EU) št. 65/2012, (EU) št. 130/2012, (EU) št. 347/2012, (EU) št. 351/2012, (EU) št. 1230/2012 in (EU) št. 2015/166 se razveljavijo z učinkom od datuma začetka uporabe te uredbe.

2.  Sklicevanja na uredbe (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 se štejejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 19

Začetek veljavnosti in uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ... [30 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Vendar se člen 4(3), člen 4(6), člen 4(7), člen 5(4), člen 6(6), člen 7(6), člen 8(3), člen 9(7), člen 10(3), člen 11(3), člen 12 in člen 13 uporabljajo od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA I

 

Seznam pravilnikov OZN iz člena 4(2)

Št. pravilnika

Tema

Spremembe, objavljene v UL

Sklic na UL

Področje, ki ga ureja pravilnik OZN

1

Žarometi za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni z žarnico z žarilno nitko kategorije R2 in/ali HS1

Spremembe 02

UL L 177, 10.7.2010, str. 1.

M, N (a)

3

Odsevne naprave za motorna vozila

▌Spremembe 02

UL L 323, 6.12.2011, str. 1.

M, N, O

4

Naprave za osvetlitev zadnjih registrskih tablic za motorna vozila in njihove priklopnike

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 4, 7.1.2012, str. 7.

M, N, O

6

Smerne svetilke za motorna vozila in njihove priklopnike

▌Spremembe 01

UL L 213, 18.7.2014, str. 1.

M, N, O

7

Sprednje in zadnje pozicijske svetilke, zavorne svetilke in gabaritne svetilke za motorna vozila in njihove priklopnike

▌Spremembe 02

UL L 285, 30.9.2014, str. 1.

M, N, O

8

Žarometi za motorna vozila (kategorij H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 in/ali H11)

Popravek 1 sprememb 05 Revizije 4

UL L 177, 10.7.2010, str. 71.

M, N (a)

10

Elektromagnetna združljivost

▌Spremembe 05

UL L 41, 17.2.2017, str. 1.

M, N, O

11

Ključavnice in tečaji vrat

▌Spremembe 03

UL L 120, 13.5.2010, str. 1.

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M1, N1

12

Zaščita voznika pred krmilnim mehanizmom pri trku

▌Spremembe 04

UL L 89, 27.3.2013, str. 1.

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M1, N1

13

Zaviranje vozil in priklopnikov

▌Spremembe 11

UL L 42, 18.2.2016, str. 1.

M2, M3, N, O (b)

13-H

Zaviranje osebnih avtomobilov

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 335, 22.12.2015, str. 1.

M1, N1

14

Pritrdišča varnostnih pasov, pritrdilni sistemi ISOFIX in pritrdišča za zgornje privezi ISOFIX

▌Spremembe 07

UL L 218, 19.8.2015, str. 27.

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M, N

16

Varnostni pasovi, sistemi za zadrževanje potnikov, sistemi za zadrževanje otrok in sistemi za zadrževanje otrok ISOFIX

▌Spremembe 07

UL L 109, 27.4.2018, str. 1.

M, N

17

Sedeži, njihova pritrdišča in nasloni za glavo

Spremembe 08

UL L 230, 31.8.2010, str. 81.

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M, N

18

Zaščita motornih vozil pred nedovoljeno uporabo

▌Spremembe 03

UL L 120, 13.5.2010, str. 29.

M2, M3, N2, N3

19

Žarometi za meglo za motorna vozila

▌Spremembe 04

UL L 250, 22.8.2014, str. 1.

M, N

20

Žarometi za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni s halogensko žarnico z žarilno nitko (kategorije H4)

Spremembe 03

UL L 177, 10.7.2010, str. 170.

M, N (a)

21

Notranja oprema

▌Spremembe 01

UL L 188, 16.7.2008, str. 32.

M1

23

Žarometi za vzvratno vožnjo za motorna vozila in njihove priklopnike

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 237, 8.8.2014, str. 1.

M, N, O

25

Nasloni za glavo, ločeni ali vgrajeni v naslonjala sedežev

Popravek 2 sprememb 04 Revizije 1

UL L 215, 14.8.2010, str. 1.

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M1

26

Zunanji štrleči deli

▌Spremembe 03

UL L 215, 14.8.2010, str. 27.

M1

28

Zvočne signalne naprave in signali

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 323, 6.12.2011, str. 33.

M, N

29

Zaščita potnikov v kabini gospodarskega vozila

Spremembe 03

UL L 304, 20.11.2010, str. 21.

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

N

30

Pnevmatike za motorna vozila in njihove priklopnike (razred C1)

▌Spremembe 02

UL L 307, 23.11.2011, str. 1.

M, N, O

31

„Sealed-beam“ žarometi motornih vozil (SB-žarometi) za evropski asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen

▌Spremembe 02

UL L 185, 17.7.2010, str. 15.

M, N

34

Preprečevanje tveganj požara (posode za tekoče gorivo)

▌Spremembe 03

UL L 231, 26.8.2016, str. 41.

M, N, O

37

Žarnice z žarilno nitko za uporabo v homologiranih svetilkah vozil na motorni pogon in njihovih priklopnikov

▌Spremembe 03

UL L 213, 18.7.2014, str. 36.

M, N, O

38

Zadnje svetilke za meglo za motorna vozila in njihove priklopnike

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 4, 7.1.2012, str. 20.

M, N, O

39

Oprema za merjenje hitrosti in njena vgradnja

Spremembe 01

UL L 120, 13.5.2010, str. 40.

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M, N

43

Materiali za varnostno zasteklitev

▌Spremembe 01

UL L 42, 12.2.2014, str. 1.

M, N, O

44

Naprave za zadrževanje otrok v motornih vozilih („sistemi za zadrževanje otrok“)

▌Spremembe 04

UL L 265, 30.9.2016, str. 1.

M, N

45

Čistilniki za žaromete

▌Spremembe 01

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M, N

46

Naprave za posredno gledanje in njihova vgradnja

▌Spremembe 04

UL L 237, 8.8.2014, str. 24.

M, N

48

Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav v motorna vozila

▌Spremembe 06

UL L 265, 30.9.2016, str. 125.

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M, N, O (c)

54

Pnevmatike za gospodarska vozila in njihove priklopnike (razreda C2 in C3)

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 307, 23.11.2011, str. 2.

M, N, O

55

Sestavni deli mehanskih sistemov za spenjanje med seboj povezanih vozil

▌Spremembe 01

UL L 153, 15.6.2016, str. 179.

M, N, O (c)

58

Naprave za zaščito pred podletom od zadaj in njihova vgradnja; zaščita pred podletom od zadaj

Spremembe 03

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M, N, O

61

Gospodarska vozila glede na zunanje štrleče dele pred zadnjo steno kabine

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 164, 30.6.2010, str. 1.

N

64

Zasilna nadomestna enota, pnevmatike s podaljšano mobilnostjo/sistem pnevmatik s podaljšano mobilnostjo in sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

▌Spremembe 02

UL L 310, 26.11.2010, str. 18.

M1, N1

66

Trdnost nadgradnje avtobusov

Spremembe 02

UL L 84, 30.3.2011, str. 1.

M2, M3

67

Motorna vozila, ki za pogon uporabljajo utekočinjeni naftni plin (UNP)

▌Spremembe 01

UL L 285, 20.10.2016, str. 1.

M, N

73

Bočna zaščita tovornih vozil

Spremembe 01

UL L 122, 8.5.2012, str. 1.

N2, N3, O3, O4

77

Parkirne svetilke za vozila na motorni pogon

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 4, 7.1.2012, str. 21.

M, N

79

Krmilje

Popravek sprememb 03

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M, N, O

80

Sedeži v avtobusih

Spremembe 03 pravilnika

UL L 226, 24.8.2013, str. 20.

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M2, M3

87

Svetilke za dnevno vožnjo za motorna vozila

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 4, 7.1.2012, str. 24.

M, N

89

Naprave za omejevanje hitrosti

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 4, 7.1.2012, str. 25.

M, N (d)

90

Sklopi nadomestnih zavornih oblog in zavornih oblog bobnastih zavor za motorna vozila in njihove priklopnike

Spremembe 02

UL L 185, 13.7.2012, str. 24.

M, N, O

91

Bočne svetilke za motorna vozila in njihove priklopnike

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 4, 7.1.2012, str. 27.

M, N, O

93

Naprave za zaščito pred podletom od spredaj in njihova namestitev; zaščita pred podletom od spredaj

Prvotna različica pravilnika

UL L 185, 17.7.2010, str. 56.

N2, N3

94

Zaščita potnikov pri čelnem trku

Spremembe 03

UL L 35, 8.2.2018, str. 1.

M1

95

Zaščita potnikov pri bočnem trku

▌Spremembe 03

UL L 183, 10.7.2015, str. 91.

M1, N1

97

Alarmni sistemi vozil

▌Spremembe 01

UL L 122, 8.5.2012, str. 19.

M1, N1 (e)

98

Žarometi motornih vozil, opremljeni s svetlobnimi viri, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu

▌Spremembe 01

UL 176, 14.6.2014, str. 64.

M, N

99

Svetlobni viri, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu, za uporabo v homologiranih svetilkah, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu, v vozilih na motorni pogon

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 285, 30.9.2014, str. 35.

M, N

100

Električna varnost

▌Spremembe 02

UL L 87, 31.3.2015, str. 1.

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M, N

102

Naprave za kratko spenjanje vozil; vgradnja homologiranega tipa naprave za kratko spenjanje vozil

Prvotna različica pravilnika

UL L 351, 30.12.2008, str. 44.

N2, N3, O3, O4

104

Odsevne oznake (težka in dolga vozila)

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 75, 14.3.2014, str. 29.

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Vozila, namenjena za prevoz nevarnega blaga

Spremembe 05

UL L 4, 7.1.2012, str. 30.

N,O

107

Vozila kategorij M2 in M3

▌Spremembe 07

UL L 52, 23.2.2018, str. 1.

M2, M3

108

Obnovljene pnevmatike za osebne avtomobile in njihove priklopnike

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 181, 4.7.2006, str. 1.

M1, O1, O2

109

Obnovljene pnevmatike za gospodarska vozila in njihove priklopnike;

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 181, 4.7.2006, str. 1.

M2, M3, N, O3, O4

110

Posebni sestavni deli za stisnjen zemeljski plin (CNG)

▌Spremembe 01

UL L 166, 30.6.2015, str. 1.

M, N

112

Žarometi motornih vozil za asimetrični kratki in/ali dolgi svetlobni pramen, ki so opremljeni z žarnico z žarilno nitko in/ali moduli LED

▌Spremembe 01

UL L 250, 22.8.2014, str. 67.

M, N

114

Nadomestna zračna blazina

Prvotna različica pravilnika

UL L 373, 27.12.2006, str. 272.

M1, N1

115

Sistemi za naknadno vgradnjo v motorna vozila, ki omogočajo uporabo UNP in SZP

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 323, 7.11.2014, str. 91.

M, N

116

Zaščita motornih vozil pred nedovoljeno uporabo

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 45, 16.2.2012, str. 1.

M1, N1 (e)

117

Pnevmatike – emisije hrupa pri kotaljenju, oprijem na mokrih površinah in kotalni upor (razredi C1, C2 in C3)

▌Spremembe 02

UL L 218, 12.8.2016, str. 1.

M, N, O

118

Odpornost proti ognju materialov za notranjo opremo avtobusov

▌Spremembe 02

UL L 102, 21.4.2015, str. 67.

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M3

119

Svetilke za zavijanje

▌Spremembe 01

UL L 89, 25.3.2014, str. 101.

M, N

121

Namestitev in označevanje naprav za ročno upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov

Spremembe 01

UL L 5, 8.1.2016, str. 9.

M, N

122

Ogrevalni sistem vozil

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 164, 30.6.2010, str. 231.

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M, N, O

123

Nastavljivi sistemi sprednje osvetlitve (AFS) za motorna vozila

Spremembe 01

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M, N

124

Nadomestna kolesa

Prvotna različica pravilnika

UL L 375, 27.12.2006, str. 568.

M1, N1, O1, O2

125

Prednje vidno polje voznika

▌Spremembe 01

UL L 20, 25.1.2018, str. 16.

M1

126

Pregradni sistemi

Prvotna različica pravilnika

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M1

127

Varnost pešcev

Spremembe 02

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M1, N1

128

Svetlobni viri s svetlečimi diodami (LED)

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 162, 29.5.2014, str. 43.

M, N, O

129

Izboljšani sistemi za zadrževanje otrok

▌Prvotna različica pravilnika

UL L 97, 29.3.2014, str. 21.

M, N

130

Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

Prvotna različica pravilnika

UL L 178, 18.6.2014, str. 29.

M2, M3, N2, N3 (f)

131

Napredni sistem za zaviranje v sili

▌Spremembe 01

UL L 214, 19.7.2014, str. 47.

M2, M3, N2, N3 (f)

134

Varnost vozil s pogonom na vodik

▌Prvotna različica sprememb

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M, N

135

Bočni trk v drog

▌Spremembe 01

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M1, N1

137

Polni čelni trk

Spremembe 01

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M1

139

Pomoč pri zaviranju

Prvotna različica pravilnika

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M1, N1

140

Nadzor stabilnosti

Prvotna različica pravilnika

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M1, N1

141

Spremljanje tlaka v pnevmatikah

Prvotna različica pravilnika

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M1, N1 (g)

142

Nameščanje pnevmatik

Prvotna različica pravilnika

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M1

145

Pritrdišča sistema za zadrževanje otrok

Prvotna različica pravilnika

[UP: prevod predviden v letu 2018, prosimo, posodobite sklice, ko bodo na voljo]

M1

_______________________

Opombe k preglednici

Spremembe, navedene v preglednici, izražajo različico, ki je bila objavljena v Uradnem listu, in ne posegajo v spremembe, ki jih je treba upoštevati na podlagi prehodnih določb, določenih v okviru teh sprememb.

Skladnost s spremembami, določenimi po zadevni različici, ki je navedena v preglednici, se sprejme kot druga možnost.

Datumi, določeni v zadevnih spremembah pravilnikov OZN iz preglednice, ki zadevajo obveznosti pogodbenic „revidiranega sporazuma iz leta 1958“(32), povezane s prvo registracijo, začetkom uporabe, dajanjem na trg, prodajo, priznanjem homologacij in morebitnimi podobnimi določbami, se obvezno uporabljajo za namene iz členov 48 in 50 Uredbe (EU) 2018/858, če pa so v členu 16 te uredbe določeni drugi datumi, je treba upoštevati slednje.

V določenih primerih pravilnik OZN iz preglednice v prehodnih določbah vsebuje določbo, da pogodbenice „revidiranega sporazuma iz leta 1958“, ki uporabljajo določene spremembe zadevnega pravilnika OZN, za namene nacionalne ali regionalne homologacije od določenega datuma niso dolžne sprejeti oziroma lahko zavrnejo tip, ki je bil homologiran v skladu s predhodnimi spremembami, ali besedilo s podobnim namenom in pomenom. To se razume kot zavezujoča določba za nacionalne organe, da štejejo potrdilo o skladnosti za neveljavno za namene iz člena 48 Uredbe (EU) 2018/858, če pa so v Prilogi II k tej uredbi določeni drugi datumi, je treba upoštevati slednje.

(a)

Pravilniki OZN št. 1, 8 in 20 se ne uporabljajo za EU-homologacijo vozil.

(b)

Obvezna namestitev funkcije nadzora stabilnosti se zahteva v skladu s pravilniki OZN. Obvezna pa je tudi za vozila kategorije N1.

(c)

Kadar proizvajalec vozila izjavi, da je vozilo primerno za vleko tovora (točka 2.11.5 informativnega dokumenta iz člena 24(1) Uredbe (EU) 2018/858), in bi lahko kateri koli del ustrezne mehanske naprave za spenjanje, ne glede na to, ali je nameščena na tip motornega vozila, (delno) zakrival kateri koli sestavni del svetlobnih naprav in/ali prostor za namestitev in pritrditev zadnje registrske tablice, velja naslednje:

–  v navodilih za uporabo motornega vozila (npr. v priročniku za uporabo) je jasno navedeno, da ni dovoljena namestitev mehanske naprave za spenjanje, ki je ni mogoče zlahka odstraniti ali prestaviti;

–  v navodilih je tudi jasno navedeno, da je treba nameščeno mehansko napravo za spenjanje vedno odstraniti ali prestaviti, kadar ni v uporabi, ter

–  v primeru homologacije sistema vozila v skladu s pravilnikom OZN št. 55 je treba zagotoviti tudi popolno izpolnjevanje določb o odstranitvi, prestavitvi in/ali drugi lokaciji v zvezi s svetlobno napravo ter prostorom za namestitev in pritrditev zadnje registrske tablice.

(d)

Zadeva le naprave za omejevanje hitrosti in njihovo obvezno vgradnjo na vozila kategorij M2, M3, N2 in N3.

(e)

Naprave za preprečevanje nedovoljene uporabe se namestijo na vozila kategorij M1 in N1, sistem imobilizacije pa na vozila kategorije M1.

(f)

Glej pojasnjevalno opombo4 k preglednici iz Priloge II.

(g)  

Za vozila kategorij M1 z največjo maso ≤ 3 500 kg in N1, ki niso opremljena z dvojnimi kolesi na osi.

PRILOGA II

Seznam zahtev iz člena 4(5) in člena 5(3) ter datumov iz člena 16

Tema

Regulativni akti

Dodatne specifične tehnične določbe

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Sestavni del

Zahteve glede

SISTEMOV ZA ZADRŽEVANJE POTNIKOV, PREIZKUSA TRKA, CELOVITOSTI SISTEMA ZA DOVAJANJE GORIVA IN ELEKTRIČNE VARNOSTI PRI VISOKI NAPETOSTI

A1 Notranja oprema

Pravilnik OZN št. 21

 

A

A2 Sedeži in nasloni za glavo

Pravilnik OZN št. 17

 

A

A

A

A

A

A

A3 Sedeži avtobusov

Pravilnik OZN št. 80

 

A

A

A

A4 Pritrdišča varnostnih pasov

Pravilnik OZN št. 14

 

A

A

A

A

A

A

A5 Varnostni pasovi in sistemi za zadrževanje

Pravilnik OZN št. 16

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A6 Opozorilniki pripetosti varnostnih pasov

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Pregradni sistemi

Pravilnik OZN št. 126

 

X

B

A8 Pritrdišča sistema za zadrževanje otrok

Pravilnik OZN št. 145

 

A

A9 Sistemi za zadrževanje otrok

Pravilnik OZN št. 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A10 Izboljšani sistemi za zadrževanje otrok

Pravilnik OZN št. 129

 

X

X

X

X

X

X

B

B

A11 Zaščita pred podletom od spredaj

Pravilnik OZN št. 93

 

A

A

A

A

A12 Zaščita pred podletom od spredaj

Pravilnik OZN št. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Bočna zaščita

Pravilnik OZN št. 73

 

A

A

A

A

A14 Varnost posode za gorivo

Pravilnik OZN št. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A15 Varnost utekočinjenega naftnega plina

Pravilnik OZN št. 67

 

A

A

A

A

A

A

A

A16 Varnost stisnjenega in utekočinjenega zemeljskega plina

Pravilnik OZN št. 110

 

A

A

A

A

A

A

A

A17 Varnost vozil s pogonom na vodik

Pravilnik OZN št. 134

 

A

A

A

A

A

A

A

A18 Ustreznost materialov vodikovega sistema

 

A

A

A

A

A

A

A

A19 Električna varnost med uporabo

Pravilnik OZN št. 100

 

A

A

A

A

A

A

A20 Delni čelni trk

Pravilnik OZN št. 94

Velja za vozila kategorij M1 z največjo maso ≤ 3 500 kg in N1 z največjo maso 2 500kg. Za vozila z največjo maso > 2 500 kg se uporabljajo podatki iz opombe B.

A

A

A21 Polni čelni trk

Pravilnik OZN št. 137

Uporaba človeku podobne preizkusne naprave, tj. lutke „Hybrid III“, je dovoljena, dokler ni v skladu s pravilnikom OZN na voljo preizkusna naprava za zadrževalni sistem človeka „THOR“.

B

B

A22 Zaščita voznika pred volanom pri trku

Pravilnik OZN št. 12

 

A

A

A

A23 Nadomestna zračna blazina

Pravilnik OZN št. 114

 

X

X

B

A24 Trk v kabino

Pravilnik OZN št. 29

 

A

A

A

A25 Bočni trk

Pravilnik OZN št. 95

Velja za vsa vozila kategorij M1 in N1, vključno z vozili, pri katerih je točka R najnižjega sedeža od tal oddaljena > 700 mm. Za vozila, pri katerih je točka R najnižjega sedeža od tal oddaljena > 700 mm, se uporabljajo podatki iz opombe B.

A

A

A26 Bočni trk v drog

Pravilnik OZN št. 135

 

B

B

A27 Trk od zadaj

Pravilnik OZN št. 34

Velja za vozila kategorij M1 z največjo maso ≤ 3 500 kg in N1 ▌. Zagotovijo se zahteve glede električne varnosti po nesreči.

B

B

Zahteve glede

B IZPOSTAVLJENI UDELEŽENCI V CESTNEM PROMETU, VIDNEGA POLJA IN VIDLJIVOSTI

B1 Zaščita nog in glave pešcev

Pravilnik OZN št. 127

 

A

A

B2 Večja cona za zaščito pred udarci z glavo ▌

Pravilnik OZN št. 127

Preizkusno območje modela glave otroka in odrasle osebe je omejeno z „oklepajočo razdaljo odrasle osebe“ 2 500 mm ali „zadnjo referenčno črto vetrobranskega stekla “, katera koli je bolj naprej. Stik modela glave z A-stebrički, zgornjim delom vetrobrana in okrovom ni vključen, vendar se spremlja.

C

C

B3 Čelni zaščitni sistem

 

X

X

A

B4 Napredni sistem za zaviranje v sili za pešce in kolesarje

 

 

C

C

B5 Opozorilo pred trkom s pešcem in kolesarjem

 

 

B

B

B

B

B

B6 Informacijski sistem za slepi kot

 

 

B

B

B

B

B

B7 Sistem za zaznavanje vzvratne vožnje

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B8 Naprej usmerjeno vidno polje

Pravilnik OZN št. 125

Velja za vozila kategorij M1 in N1

A

C

B9 Neposredno vidno polje pri težkih gospodarskih vozilih

 

 

D

D

D

D

B10 Varnostna stekla

Pravilnik OZN št. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B11 Odleditev in sušenje

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

B12 Pranje/brisanje

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

A

B13 Naprave za posredno gledanje

Pravilnik OZN št. 46

 

A

A

A

A

A

A

A

Zahteve glede

ŠASIJE VOZILA, ZAVIRANJA, PNEVMATIK IN KRMILJENJA

C1 Krmilje

Pravilnik OZN št. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C2 Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

Pravilnik OZN št. 130

 

A4

A4

A4

A4

C3 Sistem za ohranjanje voznega pasu v sili

 

 

B6

B6

C4 Zavorni sistem

Pravilnik OZN št. 13

Pravilnik OZN št. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C5 Nadomestni deli zavornega sistema

Pravilnik OZN št. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C6 Pomoč pri zaviranju

Pravilnik OZN št. 139

 

A

A

C7 Nadzor stabilnosti

Pravilnik OZN št. 13

Pravilnik OZN št. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C8 Napredni sistem za zaviranje v sili pri težkih gospodarskih vozilih

Pravilnik OZN št. 131

 

A4

A4

A4

A4

C9 Napredni sistem za zaviranje v sili pri lahkih gospodarskih vozilih

 

 

B

B

C10 Varnost pnevmatik in okoljska uspešnost

Pravilnik OZN št. 30

Pravilnik OZN št. 54

Pravilnik OZN št. 117

Zagotovi se tudi preizkusni postopek za izrabljene pnevmatike; uporabljajo se datumi iz točke C.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C11 Rezervna kolesa in sistem pnevmatik s podaljšano mobilnostjo

Pravilnik OZN št. 64

 

A1

A1

C12 Protektirane pnevmatike

Pravilnik OZN št. 108

Pravilnik OZN št. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C13 Spremljanje tlaka v pnevmatikah pri lahkih gospodarskih vozilih

Pravilnik OZN št. 141

Velja za vozila kategorij M1 z največjo maso ≤ 3 500 kg in N1 ▌.

A

B

C14 Spremljanje tlaka v pnevmatikah pri težkih gospodarskih vozilih

 

 

B

B

B

B

B

B

C15 Nameščanje pnevmatik

Pravilnik OZN št. 142

Velja za vse kategorije vozil

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C16 Nadomestna kolesa

Pravilnik OZN št. 124

 

X

X

X

X

B

Zahteve glede

D VGRAJENIH INSTRUMENTOV, ELEKTRIČNEGA SISTEMA, SVETLOBNIH NAPRAV VOZILA IN ZAŠČITE PRED NEDOVOLJENO UPORABO, VKLJUČNO S KIBERNETSKIMI NAPADI

D1 Zvočna opozorilna naprava

Pravilnik OZN št. 28

 

A

A

A

A

A

A

A

D2 Radijske motnje (elektromagnetna združljivost)

Pravilnik OZN št. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Zaščita pred nedovoljeno uporabo in ▌imobilizacija in alarmni sistem

Pravilnik OZN št. 18

Pravilnik OZN št. 97

Pravilnik OZN št. 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

A

A

D4 Zaščita vozila pred kibernetskimi napadi

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Merilnik hitrosti

Pravilnik OZN št. 39

 

A

A

A

A

A

A

D6 Števec prevoženih kilometrov

Pravilnik OZN št. 39

 

A

A

A

A

A

A

D7 Naprave za omejevanje hitrosti

Pravilnik OZN št. 89

 

A

A

A

A

A

D8 Inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti

 

 

B

B

B

B

B

B

B

D9 Označevanje naprav za upravljanje, kontrolnih svetilk in kazalnikov

Pravilnik OZN št. 121

 

A

A

A

A

A

A

D10 Ogrevalni sistemi

Pravilnik OZN št. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D11 Svetlobno-signalne naprave

Pravilnik OZN št. 4

Pravilnik OZN št. 6

Pravilnik OZN št. 7

Pravilnik OZN št. 19

Pravilnik OZN št. 23

Pravilnik OZN št. 38

Pravilnik OZN št. 77

Pravilnik OZN št. 87

Pravilnik OZN št. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D12 Naprave za osvetlitev cestišča

Pravilnik OZN št. 31

Pravilnik OZN št. 98

Pravilnik OZN št. 112

Pravilnik OZN št. 119

Pravilnik OZN št. 123

 

X

X

X

X

X

X

A

D13 Odsevniki

Pravilnik OZN št. 3

Pravilnik OZN št. 104

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D14 Svetlobni viri

Pravilnik OZN št. 37

Pravilnik OZN št. 99

Pravilnik OZN št. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D15 Vgradnja svetlobno-signalnih naprav, naprav za osvetlitev cestišča in odsevnikov

Pravilnik OZN št. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D16 Signal za zaustavitev v sili

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

D17 Čistilniki za žaromete

Pravilnik OZN št. 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

D18 Kazalnik menjanja prestav

 

 

A

Zahteve glede

E VEDENJA VOZNIKA IN SISTEMA

E1 Pripomoček za namestitev blokirne naprave v primeru uživanja alkohola

 

EN 50436:2016.

B

B

B

B

B

B

E2 Opozarjanje na zaspanost in pomanjkanje pozornosti voznika

 

 

B

B

B

B

B

B

E3 Napredni sistem za opozarjanje na nepozornost voznika;

 

Upošteva se lahko tudi preprečevanje nepozornosti s tehničnimi sredstvi ▌.

C

C

C

C

C

C

E4 Sistemi za spremljanje pripravljenosti voznika;

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E5 Zapisovalnik podatkov o dogodku ▌

 

 

B

D

D

B

D

D

B

E6 Sistemi, ki prevzamejo nadzor pri upravljanju vozila

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E7 Sistemi, ki vozilu zagotavljajo informacije o stanju vozila in okolice

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E8 Samodejna vožnja v koloni

 

 

B1

B1

B1

B1

 

 

 

 

 

 

Zahteve glede

SPLOŠNE KONSTRUKCIJE IN ZNAČILNOSTI VOZILA

F1 Prostor za pritrditev registrske tablice

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F2 Vzvratna vožnja

 

 

A

A

A

A

A

A

F3 Ključavnice in tečaji vrat

Pravilnik OZN št. 11

 

A

A

F4 Stopnice do vrat, držala in nastopne plošče

 

 

A

A

A

A

F5 Zunanji štrleči deli

Pravilnik OZN št. 26

 

A

F6 Zunanji štrleči deli kabin gospodarskega vozila

Pravilnik OZN št. 61

 

A

A

A

F7 Predpisana tablica in identifikacijska številka vozila

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F8 Vlečne naprave

 

 

A

A

A

A

A

A

F9 Okrovi koles

 

 

A

F10 Sistemi za preprečevanje škropljenja izpod koles

 

 

A

A

A

A

A

A

A

F11 Mase in mere

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F12 Mehanske naprave za spenjanje

Pravilnik OZN št. 55

Pravilnik OZN št. 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A

F13 Vozila, namenjena za prevoz nevarnega blaga

Pravilnik OZN št. 105

 

A

A

A

A

A

A

A

F14 Splošna konstrukcija avtobusov

Pravilnik OZN št. 107

 

A

A

F15 Trdnost nadgradnje avtobusov

Pravilnik OZN št. 66

 

A

A

F16 Vnetljivost znotraj avtobusa

Pravilnik OZN št. 118

 

A

A

_______________________

Opombe k preglednici

A:

Datum prepovedi registracije vozil ter dajanja na trg in začetka uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot:

[▌datum uporabe te uredbe].

B:

Datum zavrnitve podelitve EU-homologacije:

[▌datum uporabe te uredbe].

Datum prepovedi registracije vozil ter dajanja na trg in začetka uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot:

[▌24 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe]

C:

Datum zavrnitve podelitve EU-homologacije:

[▌24 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe]

Datum prepovedi registracije vozil ter dajanja na trg in začetka uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot:

[▌48 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe]

D:

Datum zavrnitve podelitve EU-homologacije:

[▌42 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe]

Datum prepovedi registracije vozil ter dajanja na trg in začetka uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot:

[78 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe]

X:

Zadevni sestavni del ali samostojna tehnična enota velja za navedene kategorije vozil.

1

Če so nameščeni, je potrebna skladnost.

2

Vozila te kategorije morajo biti opremljena z ustrezno napravo za odleditev in sušenje vetrobranskega stekla.

3

Vozila te kategorije morajo biti opremljena z ustrezno napravo za pranje in za brisanje vetrobranskega stekla.

4

Izvzeta so naslednja vozila:

—  vlačilci polpriklopnikov kategorije N2 z največjo maso vozila med 3,5 in 8 tonami;

—  vozila razreda A, razreda I in razreda II kategorij M2 in M3 iz odstavka 2.1 pravilnika OZN št. 107;

—  zgibni avtobusi razreda A, razreda I in razreda II kategorije M3 iz odstavka 2.1 pravilnika OZN št. 107;

—  terenska vozila kategorij M2, M3, N2 in N3;

—  terenska vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 ter

—  vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 z več kot tremi osmi.

5

V primeru avtomatiziranih vozil je potrebna skladnost.

6

Za motorna vozila s krmilnimi sistemi s pomožno hidravlično silo se uporabljajo podatki iz opombe C. Vendar so ta vozila namesto tega opremljena s sistemom opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu.

PRILOGA III

Spremembe Priloge II k Uredbi (EU) 2018/858

Priloga II k Uredbi (EU) 2018/858 se spremeni:

(1)  v delu I preglednice, pri vnosu elementa 3A se sklic v tretjem stolpcu na „Uredbo (ES) št. 661/2009“ nadomesti z naslednjim:

„Uredba (EU) 2019/…*(33)

_______________

* Uredba (EU) 2019/… Evropskega parlamenta in Sveta z dne […] o zahtevah glede homologacije motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/858 ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 [UL …, str. …]“

in vsak nadaljnji sklic na „Uredbo (ES) št. 661/2009“ v Prilogi II se nadomesti s sklicem na „Uredbo (EU) 2019/…“, razen če ni v naslednjih določbah te priloge določeno drugače;

(2)  del I se spremeni:

(a)  preglednica se spremeni:

(i)  naslednji vnos se vstavi na ustrezno mesto glede na številko elementa:

„55A

Bočni trk v drog

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 135

X

X“;

(ii)  vnos za element 58 se nadomesti z naslednjim:

„58

Zaščita pešcev

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 127

X

X

X“;

(iii)  vnosa za elementa 62 in 63 se nadomestita z naslednjim:

„62

Vodikov sistem

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 134

X

X

X

X

X

X

X

63

Splošna varnost

Uredba (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)“;

(iv)  vnosa za elementa 65 in 66 se nadomestita z naslednjim:

„65

Napredni sistem za zaviranje v sili

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 131

X

X

X

X

66

Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 130

X

X

X

X“;

(b)  pojasnjevalne opombe se spremenijo:

(i)  pojasnjevalni opombi 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

„(3) V skladu s členom 4(5) Uredbe (EU) 2019/…+ se zahteva namestitev funkcije stabilnosti vozila.

(4)  V skladu s členom 4(5) Uredbe (EU) 2019/…+ se zahteva namestitev sistema elektronskega nadzora stabilnosti

(ii)  pojasnjevalna opomba 9A se nadomesti z naslednjim:

(9A)  V skladu s členom 5(1) Uredbe (EU) 2019/…+ se zahteva namestitev sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah“;

(iii)  pojasnjevalna opomba 15 se nadomesti z naslednjim:

„(15) Skladnost z Uredbo (EU) 2019/...+ je obvezna. Vendar homologacija na podlagi tega določenega elementa ni predvidena, saj predstavlja zgolj zbirko posameznih elementov, navedenih drugje v preglednici, ki vključujejo sklic na Uredbo (EU) 2019/...+.“;

(3)

preglednica 1 v Dodatku 1 dela I se spremeni:

(a)  vnos za element 46A se nadomesti z naslednjim:

„46A

Namestitev pnevmatik

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 142

 

„B;

 

(b)  vnos za element 58 se nadomesti z naslednjim:

„58

Zaščita pešcev

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 127

 

C

Datum zavrnitve podelitve EU-homologacije:

[▌42 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe]

Datum prepovedi registracije vozila:

[144 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe]“;

 

(c)  vnosa za elementa 62 in 63 se nadomestita z naslednjim:

„62

Vodikov sistem

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 134

 

X

63

Splošna varnost

Uredba (EU) 2019/…+

 

Skladnost z Uredbo (EU) 2019/...+ je obvezna. Vendar homologacija na podlagi tega določenega elementa ni predvidena, saj predstavlja zgolj zbirko posameznih elementov, navedenih drugje v preglednici, ki vključujejo sklic na Uredbo (EU) 2019/...+.“;

(4)

v pojasnjevalni opombi k preglednici 1 v Dodatku 1 se črta zadnji odstavek;

(5)

preglednica 2 v Dodatku 1 dela I se spremeni:

(a)  vnos za element 46A se nadomesti z naslednjim:

„46A

Namestitev pnevmatik

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 142

 

B“;

 

(b)  vnos za element 58 se nadomesti z naslednjim:

„58

Zaščita pešcev

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 127

 

C

Datum zavrnitve podelitve EU-homologacije:

[▌42 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe]

Datum prepovedi registracije vozila:

[144 mesecev po datumu začetka uporabe te uredbe]“;

 

(c)  vnosa za elementa 62 in 63 se nadomestita z naslednjim:

„62

Vodikov sistem

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 134

 

X

63

Splošna varnost

Uredba (EU) 2019/…+

 

Skladnost z Uredbo (EU) 2019/...+ je obvezna. Vendar homologacija na podlagi tega določenega elementa ni predvidena, saj predstavlja zgolj zbirko posameznih elementov, navedenih drugje v preglednici, ki vključujejo sklic na Uredbo (EU) 2019/...+.“;

(6)

točka 4 v Dodatku 2 dela I se spremeni:

(a)  preglednica z naslovom „Del I: vozila kategorije M1“ se spremeni:

(i)  vnos za element 58 se nadomesti z naslednjim:

„58

Pravilnik OZN št. 127

Uredba (EU) 2019/…+

(Zaščita pešcev)

Vozila morajo imeti vgrajen elektronski zavorni sistem proti blokiranju, ki deluje na vsa kolesa.

Uporabljajo se zahteve iz pravilnika OZN št. 127.

Vsak čelni zaščitni sistem je bodisi sestavni del vozila in torej skladen z zahtevami iz pravilnika OZN št. 127 bodisi homologiran kot samostojna tehnična enota“;

 

(ii)  naslednji vnos se vstavi na ustrezno mesto glede na številko elementa:

„62

Pravilnik OZN št. 134

Uredba (EU) 2019/…+

(Vodikov sistem)

Uporabljajo se zahteve iz pravilnika OZN št. 134.

Namesto tega je treba dokazati, da je vozilo skladno z:

—  bistvenimi zahtevami iz Uredbe (ES) št. 79/2009 v različici, veljavni dne [▌datum neposredno pred datumom začetka uporabe te uredbe];

—  Dodatkom 100 – Tehnični standard za sisteme goriva motornih vozil na stisnjen vodik (Japonska);

—  GB/T 24549-2009 – Električna vozila na gorivne celice – zahteve glede varnosti (Kitajska);

—  Mednarodnim standardom ISO 23273:2013, Del 1: funkcionalna varnost vozila in Del 2: zaščita pred tveganji, povezanimi z vodikom, za vozila na stisnjen vodik ali

—  standardom SAE J2578 – Splošna varnost vozil na gorivne celice“;

 

(b)  preglednica z naslovom „Del II: vozila kategorije N1“ se spremeni:

(i)  vnos za element 58 se nadomesti z naslednjim:

„58

Pravilnik OZN št. 127

Uredba (EU) 2019/…+

(Zaščita pešcev)

Vozila morajo imeti vgrajen elektronski zavorni sistem proti blokiranju, ki deluje na vsa kolesa.

Uporabljajo se zahteve iz pravilnika OZN št. 127.

Vsak čelni zaščitni sistem je bodisi sestavni del vozila in torej skladen z zahtevami iz pravilnika OZN št. 127 bodisi homologiran kot samostojna tehnična enota“;

 

(ii)  naslednji vnos se vstavi na ustrezno mesto glede na številko elementa:

„62

Pravilnik OZN št. 134

Uredba (EU) 2019/…+

(Vodikov sistem)

Uporabljajo se zahteve iz pravilnika OZN št. 134.

Namesto tega je treba dokazati, da je vozilo skladno z:

—  bistvenimi zahtevami iz Uredbe (ES) št. 79/2009 v različici, veljavni dne [▌datum neposredno pred datumom začetka uporabe te uredbe];

—  Dodatkom 100 – Tehnični standard za sisteme goriva motornih vozil na stisnjen vodik (Japonska);

—  GB/T 24549-2009 – Električna vozila na gorivne celice – zahteve glede varnosti (Kitajska);

—  Mednarodnim standardom ISO 23273:2013, Del 1: funkcionalna varnost vozila in Del 2: zaščita pred tveganji, povezanimi z vodikom, za vozila na stisnjen vodik ali

—  standardom SAE J2578 – Splošna varnost vozil na gorivne celice“;

(7)

vnosi za elemente 58, 65 in 66 iz preglednice v delu II se črtajo;

(8)

Del III se spremeni:

(a)  preglednica v Dodatku 1 se spremeni:

(i)  vnos za element 58 se nadomesti z naslednjim:

 

„58

Zaščita pešcev

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 127

X

X“;

 

 

 

(ii)  vnosa za elementa 62 in 63 se nadomestita z naslednjim:

 

„62

Vodikov sistem

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 134

X

X

X

X

 

63

Splošna varnost

Uredba (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)“;

 

(iii)  vnosa za elementa 65 in 66 se nadomestita z naslednjim:

 

„65

Napredni sistem za zaviranje v sili

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 131

 

 

Ni relevantno

Ni relevantno

 

66

Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 130

 

 

Ni relevantno

Ni relevantno“;

 

(b)  V dodatku 2 se preglednica spremeni:

(i)  naslednji vnos se vstavi na ustrezno mesto glede na številko elementa:

„55A

Bočni trk v drog

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 135

Ni relevantno

 

 

Ni relevantno“;

 

 

 

 

 

 

 

(ii)  vnos za element 58 se nadomesti z naslednjim:

„58

Zaščita pešcev

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 127

Ni relevantno

 

 

Ni relevantno“;

 

 

 

 

 

 

 

(iii)  vnosa za elementa 62 in 63 se nadomestita z naslednjim:

„62

Vodikov sistem

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Splošna varnost

Uredba (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)“;

 

(iv)  vnosa za elementa 65 in 66 se nadomestita z naslednjim:

„65

Napredni sistem za zaviranje v sili

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 131

 

Ni relevantno

Ni relevantno

 

Ni relevantno

Ni relevantno

 

 

 

 

66

Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 130

 

Ni relevantno

Ni relevantno

 

Ni relevantno

Ni relevantno“;

 

 

 

 

 

(c)  Dodatek 3 se spremeni:

(i)  v preglednici se naslednji vnos vstavi na ustrezno mesto glede na številko elementa:

„55A

Bočni trk v drog

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 135

Ni relevantno“;

 

(ii)  v preglednici se vnos za element 58 nadomesti z naslednjim:

„58

Zaščita pešcev

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 127

G“;

 

(iii)  v preglednici se vnosa za elementa 62 in 63 se nadomestita z naslednjim:

„62

Vodikov sistem

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 134

X

63

Splošna varnost

Uredba (EU) 2019/…+

X(15)“;

 

(iv)  doda se naslednja točka:

„5. Točke od 1 do 4.2 veljajo tudi za vozila kategorije M1, ki niso opredeljena kot vozila za posebne namene, vendar so dostopna z invalidskim vozičkom.“;

 

(d)  tabela v Dodatku 4 se spremeni:

(i)  naslednji vnos se vstavi na ustrezno mesto glede na številko elementa:

„55A

Bočni trk v drog

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 135

 

 

A“;

 

 

 

 

 

 

 

(ii)  vnos za element 58 se nadomesti z naslednjim:

„58

Zaščita pešcev

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 127

 

 

A“;

 

 

 

 

 

 

 

(iii)  vnosi za elemente 62, 63, 65 in 66 se nadomestijo z naslednjim:

„62

Vodikov sistem

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 134

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Splošna varnost

Uredba (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Napredni sistem za zaviranje v sili

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 131

Ni relevantno

Ni relevantno

 

Ni relevantno

Ni relevantno

 

 

 

 

66

Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 130

Ni relevantno

Ni relevantno

 

Ni relevantno

Ni relevantno“;

 

 

 

 

 

(e)  v preglednici iz Dodatka 5 se vnosi za elemente 62, 63, 65 in 66 nadomestijo z naslednjim:

„62

Vodikov sistem

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 134

X

63

Splošna varnost

Uredba (EU) 2019/…+

X(15)

65

Napredni sistem za zaviranje v sili

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 131

Ni relevantno

66

Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 130

Ni relevantno“;

 

(f)  v preglednici iz Dodatka 6 se vnosi za elemente 62, 63, 65 in 66 nadomestijo z naslednjim:

„62

Vodikov sistem

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 134

X

 

63

Splošna varnost

Uredba (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

65

Napredni sistem za zaviranje v sili

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 131

Ni relevantno

 

66

Sistem opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu

Uredba (EU) 2019/…+

Pravilnik OZN št. 130

Ni relevantno“;

 

 

(g)  pojasnjevalne opombe se spremenijo:

(i)  pojasnjevalna opomba za X se nadomesti z naslednjim:

„X Uporabljajo se zahteve iz ustreznega regulativnega akta.“;

(ii)  pojasnjevalni opombi 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

„(3) V skladu s členom 4(5) Uredbe (EU) 2019/…+ se zahteva namestitev funkcije stabilnosti vozila.

(4)  V skladu s členom 4(5) Uredbe (EU) 2019/…+ se zahteva namestitev sistema elektronskega nadzora stabilnosti“;

(iii)  pojasnjevalna opomba 9A se nadomesti z naslednjim:

„(9A) Velja le, če je v vozilih nameščena oprema, obravnavana v pravilniku OZN št. 64. Vendar pa je v skladu s členom 5(1) Uredbe (EU) 2019/…+ obvezna namestitev sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah“;

(iv)  pojasnjevalna opomba 15 se nadomesti z naslednjim:

 

„(15) Skladnost z Uredbo (EU) 2019/...+ je obvezna. Vendar homologacija na podlagi tega določenega elementa ni predvidena, saj predstavlja le zbirko posameznih elementov, navedenih drugje v zadevni preglednici.“;

 

(v)  pojasnjevalni opombi 16 in 17 se črtata.

PRILOGA IV

Prehodne določbe iz člena 16(3)

Pravilnik OZN

Posebne zahteve

Končni datum za registracijo neskladnih vozil in prodajo ali začetek uporabe neskladnih sestavnih delov (1)

▌117

Pnevmatike – emisije hrupa pri kotaljenju, oprijem na mokrih površinah in kotalni upor

30.  april 2023

Pnevmatike razreda C3 izpolnjujejo zahteve glede kotalnega upora stopnje 2

_______________________

Opombe k preglednici

(1)

Datumi iz Uredbe (ES) št. 661/2009 v zvezi s tipi vozil, sistemi in sestavnimi deli, ki izpolnjujejo zahteve iz različice te uredbe, veljavne dne [▌datum neposredno pred datumom začetka uporabe te uredbe], in Uredbe (ES) št. 78/2009 v zvezi s tipi vozil in sistemi, ki izpolnjujejo zahteve iz različice te uredbe, veljavne dne [▌datum neposredno pred datumom začetka uporabe te uredbe].

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije o izrabljenih pnevmatikah

Komisija meni, da je zaradi varnosti v cestnem prometu, varstva potrošnikov, zmanjševanja nastajanja odpadkov in krožnega gospodarstva pomembno, da se pnevmatike ne preskušajo samo, kadar so nove, temveč tudi, kadar so izrabljene. V ta namen bo Komisija podprla pripravo ustreznih protokolov preizkušanja v okviru Svetovnega foruma Združenih narodov za usklajevanje predpisov o vozilih. Če pa ta postopek do julija 2023 ne bo zaključen, namerava Komisija predlagati zakonodajo EU, ki bo posebej zajemala preizkušanje izrabljenih pnevmatik.

(1)* BESEDILO ŠE NI BILO PRAVNO-JEZIKOVNO FINALIZIRANO.
(2)UL C 440, 6.12.2018, str. 90.
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2019.
(4)Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1).
(5) https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
(6)Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1).
(7) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
(8) Uredba (EU) 2015/758 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES (UL L 123, 19.5.2015, str. 77).
(9)Sklep Sveta 97/836/ES z dne 27. novembra 1997 (UL L 346, 17.12.1997, str. 78).
(10)Uredba (ES) št. 78/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o homologaciji motornih vozil glede zaščite pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, o spremembi Direktive 2007/46/ES in razveljavitvi direktiv 2003/102/ES in 2005/66/ES (UL L 35, 4.2.2009, str. 1).
(11)Pravilnik št. 127 o določitvi enotnih določb za homologacijo motornih vozil glede njihove varnosti za pešce.
(12)Uredba (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik in spremembi Direktive 2007/46/ES (UL L 35, 4.2.2009, str. 32).
(13)Pravilnik OZN št. 134 o enotnih določbah za homologacijo motornih vozil in njihovih sestavnih delov glede varnosti delovanja vozil s pogonom na vodik.
(14)UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
(15) Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(16)Uredba Komisije (ES) št. 631/2009 z dne 22. julija 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Priloge I k Uredbi (ES) št. 78/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil v zvezi z zaščito pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, ki spreminja Direktivo 2007/46/ES ter razveljavlja direktivi 2003/102/ES in 2005/66/ES (UL L 195, 25.7.2009, str. 1).
(17)Uredba Komisije (EU) št. 406/2010 z dne 26. aprila 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik (UL L 122, 18.5.2010, str. 1).
(18)Uredba Komisije (EU) št. 672/2010 z dne 27. julija 2010 o zahtevah za homologacijo za sisteme za odleditev in sušenje vetrobranskega stekla nekaterih motornih vozil in o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 196, 28.7.2010, str. 5).
(19)Uredba Komisije (EU) št. 1003/2010 z dne 8. novembra 2010 o zahtevah za homologacijo za sisteme za odleditev in sušenje vetrobranskega stekla nekaterih motornih vozil in o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 291, 9.11.2010, str. 22).
(20)Uredba Komisije (EU) št. 1005/2010 z dne 8. novembra 2010 o zahtevah za homologacijo za naprave za vleko na motornih vozilih in o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 291, 9.11.2010, str. 36).
(21)Uredba Komisije (EU) št. 1008/2010 z dne 9. novembra 2010 o zahtevah za homologacijo za sisteme za brisanje in pranje vetrobranskih stekel na nekaterih motornih vozilih ter izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 292, 10.11.2010, str. 2).
(22)Uredba Komisije (EU) št. 1009/2010 z dne 9. novembra 2010 o zahtevah za homologacijo okrovov koles nekaterih motornih vozil in o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 292, 10.11.2010, str. 21).
(23)Uredba Komisije (EU) št. 19/2011 z dne 11. januarja 2011 o zahtevah za homologacijo za predpisano tablico proizvajalca in identifikacijsko številko vozila pri motornih vozilih in njihovih priklopnikih ter o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 8, 12.1.2011, str. 1).
(24)Uredba Komisije (EU) št. 109/2011 z dne 27. januarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo za nekatere kategorije motornih vozil in njihovih priklopnikov v zvezi s sistemi za preprečevanje škropljenja (UL L 34, 9.2.2011, str. 2).
(25)Uredba Komisije (EU) št. 458/2011 z dne 12. maja 2011 o zahtevah za homologacijo za motorna vozila in njihove priklopnike glede na namestitev pnevmatik ter o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 124, 13.5.2011, str. 11).
(26)Uredba Komisije (EU) št. 65/2012 z dne 24. januarja 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kazalniki menjanja prestav ter o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 28, 31.1.2012, str. 24).
(27)Uredba Komisije (EU) št. 130/2012 z dne 15. februarja 2012 o zahtevah za homologacijo za motorna vozila v zvezi z dostopom do vozila in sposobnostjo manevriranja ter o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 43, 16.2.2012, str. 6).
(28)Uredba Komisije (EU) št. 347/2012 z dne 16. aprila 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo nekaterih kategorij motornih vozil glede na napredni sistem za zaviranje v sili (UL L 109, 21.4.2012, str. 1).
(29)Uredba Komisije (EU) št. 351/2012 z dne 23. aprila 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo za vgradnjo sistema opozarjanja pred zapustitvijo voznega pasu v motorna vozila (UL L 110, 24.4.2012, str. 18).
(30)Uredba Komisije (EU) št. 1230/2012 z dne 12. decembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo za mase in mere motornih vozil in njihovih priklopnikov ter o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 353, 21.12.2012, str. 31).
(31)Uredba Komisije (EU) 2015/166 z dne 3. februarja 2015 o dopolnitvi in spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede vključitve posebnih postopkov, metod ocenjevanja in tehničnih zahtev ter o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (EU) št. 1003/2010, (EU) št. 109/2011 in (EU) št. 458/2011 (UL L 28, 4.2.2015, str. 3).
(32)Sklep Sveta z dne 27. novembra 1997 v pričakovanju pristopa Evropske Skupnosti k Sporazumu Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in pogojih za vzajemno priznanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov (revidiran sporazum iz leta 1958) (UL L 346, 17.12.1997, str. 78).
(33)+ [UP: prosimo, vstavite ustrezne podatke v besedilo in v opombo.]

Zadnja posodobitev: 17. april 2019Pravno obvestilo