Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0145(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0151/2019

Ingivna texter :

A8-0151/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.33
CRE 16/04/2019 - 8.33

Antagna texter :

P8_TA(2019)0391

Antagna texter
PDF 399kWORD 144k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Typgodkännande av motorfordon med avseende på deras allmänna säkerhet ***I
P8_TA-PROV(2019)0391A8-0151/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0286),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0194/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 september 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 29 mars 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för transport och turism (A8-0151/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens offentliga tidning, L-serien, tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 440, 6.12.2018, s. 90.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/858 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009(1)
P8_TC1-COD(2018)0145

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3), och

av följande skäl:

(1)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858(4) fastställs administrativa bestämmelser och tekniska krav för typgodkännande av nya fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter i syfte att säkerställa en väl fungerande inre marknad och för att erbjuda en hög nivå av säkerhet och miljöprestanda.

(2)  Denna förordning är en rättsakt inom unionens typgodkännandeförfarande som fastställs i förordning (EU) 2018/858 och därmed bör bilaga II till förordning 2018/858 ändras i enlighet därmed. De administrativa bestämmelserna i förordning (EU) 2018/858, inklusive bestämmelser om korrigerande åtgärder och sanktioner är fullt tillämpliga på denna förordning.

(3)  Under de senaste årtiondena har utvecklingen av fordonssäkerheten avsevärt bidragit till den totala minskningen av antalet trafikrelaterade dödsfall och allvarliga skador. 2017 dog emellertid 25 300 personer på unionens vägar, en siffra som har stagnerat de senaste fyra åren. Till detta kommer 135 000 svårt skadade i kollisioner varje år.(5) Unionen bör göra sitt yttersta för att minska eller eliminera olyckorna och skadorna i trafiken. Utöver säkerhetsåtgärder för att skydda personer i fordonet måste specifika åtgärder för att förhindra dödsfall och skador bland oskyddade trafikanter, t.ex. cyklister och fotgängare, genomföras för att skydda användare utanför fordonet. Utan nya initiativ för den allmänna trafiksäkerheten, kommer säkerhetseffekterna av den nuvarande strategin inte längre att kunna kompensera för effekterna av ökande trafikvolymer. Därför måste fordonens säkerhet förbättras ytterligare som en del av en integrerad strategi för vägtrafiksäkerhet och för att skydda oskyddade trafikanter bättre.

(4)  Typgodkännandebestämmelserna bör säkerställa att motorfordonens prestanda kan utvärderas på ett repeterbart och reproducerbart sätt. De tekniska kraven i denna förordning hänvisar därför endast till fotgängare och cyklister, eftersom dessa för närvarande är de enda som det finns formella och harmoniserade tester för. Förutom fotgängare och cyklister omfattar oskyddade trafikanter i allmänhet även andra väganvändare utan motor samt väganvändare med motor som använder lösningar för personlig rörlighet utan någon skyddande kaross. Dagens teknik gör det dessutom rimligt att förmoda att avancerade system även kommer att reagera på andra oskyddade trafikanter vid normala körförhållanden, även om detta inte har testats specifikt. De tekniska kraven bör fortsätta att anpassas till den tekniska utvecklingen genom en utvärderings- och granskningsprocess som gör det möjligt att inkludera alla trafikanter utan skyddande kaross, såsom användare av skotrar, självbalanserade fordon och rullstolar.

(5)  Tekniska framsteg inom området för avancerade fordonssäkerhetssystem erbjuder nya möjligheter att minska antalet olycksoffer. För att minimera antalet svårt skadade och antalet dödsfall måste ett paket med de relevanta nya teknikerna införas.

(6)  Inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009(6) bedömde kommissionen möjligheten att utvidga det nuvarande kravet i den förordningen att installera vissa system (t.ex. avancerade nödbromssystem och system för övervakning av däcktryck) i vissa kategorier av fordon så att det gäller för alla fordonskategorier. Kommissionen bedömde också den tekniska och ekonomiska genomförbarheten och marknadssituationen när det gäller att införa ett nytt krav för installation av andra avancerade säkerhetsfunktioner. På grundval av dessa bedömningar offentliggjorde kommissionen en rapport till Europaparlamentet och rådet i december 2016 med titeln Rädda liv: öka bilsäkerheten i EU ▌. I det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer rapporten anges 19 potentiella åtgärder som effektivt skulle bidra till att ytterligare minska antalet olyckor, skador och dödsfall i trafiken.

(7)  För att säkerställa teknikneutralitet när det gäller system för övervakning av däcktryck bör prestandakraven möjliggöra system för både direkt och indirekt övervakning av däcktryck.

(8)  De föreslagna lagstiftningsåtgärderna kan bli effektivare i att minska antalet dödsolyckor, trafikolyckor och skador om de utformas på ett sätt som är praktiskt för användarna. Fordonstillverkarna bör därför göra sitt yttersta för att säkerställa att de system och funktioner som föreskrivs i denna förordning utvecklas på ett sådant sätt att föraren får stöd. Hur systemen och funktionerna i denna förordning fungerar, och vilka begränsningar de har, bör förklaras på ett tydligt och konsumentvänligt sätt i fordonens instruktionsbok.

(9)  Säkerhetsfunktioner och varningar som används som förarassistans bör lätt kunna uppfattas av alla förare, även äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

(10)  Avancerade nödbromssystem, intelligent farthållning, nödsystem för kvarstannande i körfält, varning vid förartrötthet och bristande uppmärksamhet, avancerad distraktionsvarning för föraren och backövervakning är säkerhetssystem som har en stor potential när det gäller att avsevärt minska antalet olyckor. Vissa av dessa system ligger dessutom till grund för teknik som kommer att användas för utbyggnaden av ▌automatiserade fordon. Alla sådana säkerhetssystem bör fungera utan användning av biometriska uppgifter om förare eller passagerare, inbegripet ansiktsigenkänning. Harmoniserade bestämmelser och provningsförfaranden för typgodkännande av fordon med avseende på dessa system och för typgodkännande av dessa system som separata tekniska enheter bör därför fastställas på unionsnivå. De tekniska framstegen gällande dessa system bör beaktas i varje utvärdering av den befintliga lagstiftningen för att framtidssäkring ska uppnås, i strikt överensstämmelse med principen om skydd av den personliga integriteten och av personuppgifter, och för att motverka olyckor och skador i trafiken. Det är också nödvändigt att säkerställa att dessa system kan användas på ett säkert sätt, under fordonets hela livslängd.

(11)  Det bör vara möjligt att stänga av den intelligenta farthållningen, till exempel när en förare råkar ut för falska varningar eller felaktig återkoppling till följd av dåligt väder, tillfälliga motstridiga vägmarkeringar vid vägarbeten och vilseledande, bristfälliga eller obefintliga vägmärken. En sådan avstängningsfunktion bör stå under förarens kontroll, avstängningen bör kunna vara aktiverad så länge som det krävs och föraren bör lätt kunna slå på farthållningen igen. När systemet är avstängt kan information om hastighetsbegränsningen ges. Systemet bör alltid vara aktivt när tändningen är påslagen, och föraren bör alltid informeras om huruvida systemet är påslaget eller avstängt.

(12)  Det är allmänt vedertaget att säkerhetsbältet är en av de viktigaste och effektivaste fordonssäkerhetsfunktionerna. System med bältespåminnare har därför potential att ytterligare förhindra dödsfall eller minska skador genom att öka användningen av säkerhetsbälte i hela unionen. Därför gjorde man det obligatoriskt med bältespåminnare för förarsätet i alla nya personbilar efter 2014 redan genom förordning (EG) nr 661/2009. Detta uppnåddes genom att man genomförde Uneceföreskrifter nr 16, som innehöll de relevanta tekniska bestämmelserna. Tack vare anpassningen till de tekniska framstegen i dessa Uneceföreskrifter kommer det nu även att bli obligatoriskt att för alla fram- och baksäten i fordon i kategorierna M1 och N1 samt alla framsäten i fordon i kategorierna N2, N3, M2 och M3 installera system med bältespåminnare från och med den 1 september 2019 för nya fordonstyper och från och med den 1 september 2021 för alla nya motorfordon.

(13)  Införandet av registreringsapparater för händelsedata som lagrar en rad anonymiserade fordonsdata, i kombination med krav på dataintervall, precision och upplösning samt på datainsamling, -lagring och -tillgänglighet, under en kort tidsrymd före, under och omedelbart efter en trafikolycka (t.ex. utlösandet av en krockkudde) är ett värdefullt steg för att få fram mer exakta och djupgående olycksdata. Det bör därför krävas att alla motorfordon utrustas med sådana registreringsapparater. Dessa registreringsapparater bör kunna registrera och lagra data på ett sådant sätt att dessa data endast kan användas av medlemsstaterna för att genomföra trafiksäkerhetsanalys och bedöma effektiviteten av de specifika åtgärder som vidtas, utan att det går att identifiera det specifika fordonets ägare eller innehavare på grundval av de data som lagrats.

(14)  All behandling av personuppgifter, såsom uppgifter om föraren som behandlas i registreringsapparater för händelsedata eller uppgifter om förartrötthet och förarens uppmärksamhet eller avancerade distraktionsvarningar för föraren, bör utföras i enlighet med unionens lagstiftning om dataskydd, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679(7). Registreringsapparater för händelsedata bör drivas med ett slutet system som skriver över de data som lagrats och som inte gör det möjligt att identifiera fordonet eller föraren. Dessutom bör systemen för varningar med avseende på förartrötthet och förarens uppmärksamhet samt avancerade distraktionsvarningar för föraren inte fortlöpande registrera eller lagra andra data än de som krävs för de syften för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats inom ramen för det slutna systemet. Behandlingen av personuppgifter som insamlas genom 112‑baserade eCall-system ombord omfattas därutöver av särskilda skyddsåtgärder(8).

(15)  Avancerade nödbromssystem eller nödsystem för kvarstannande i körfält är i vissa fall eventuellt inte fullt funktionsdugliga, särskilt på grund av brister i väginfrastrukturen. I sådana fall bör systemen avaktivera sig själva och ge föraren information om avaktiveringen. Om de inte avaktiveras automatiskt bör det vara möjligt att stänga av dem manuellt. Sådan avaktivering bör vara tillfällig och gälla endast under den tidsperiod då systemet inte är fullt funktionsdugligt. Föraren kan också behöva ta över kontrollen från avancerade nödbromssystem eller nödsystem för kvarstannande i körfält, i fall där systemets sätt att fungera skulle kunna leda till större risker eller skada. Genom detta säkerställs att fordonen hela tiden står under förarens kontroll. Systemen skulle dock också kunna upptäcka fall där föraren inte är beslutskompetent och det därför behövs ett ingripande från systemets sida för att förhindra att en olycka förvärras.

(16)  I förordning (EG) nr 661/2009 undantas minibussar och fordon avsedda för flera ändamål från säkerhetskraven på grund av egenskaper som sitthöjd och fordonsvikt. Med tanke på den ökade marknadsandelen för sådana fordon (en ökning från 3 % 1996 till 14 % 2016) och den tekniska utvecklingen när det gäller kontroller av elsäkerhet efter kollisioner är dessa undantag föråldrade och omotiverade. Därför bör undantagen avlägsnas och hela spektrumet av krav avseende avancerade fordonssystem bör tillämpas på dessa fordon.

(17)  Förordning (EG) nr 661/2009 innebar en betydande förenkling av unionslagstiftningen genom att 38 direktiv ersattes med motsvarande Uneceföreskrifter som är obligatoriska enligt rådets beslut 97/836/EG(9). För att uppnå ytterligare förenkling bör fler unionsregler ersättas med befintliga Uneceföreskrifter som obligatoriskt tillämpas i unionen. Kommissionen bör dessutom främja och stödja det arbete som pågår inom Förenta nationerna för att fastställa, utan dröjsmål och i enlighet med högsta tillgängliga säkerhetsstandarder, tekniska krav för typgodkännande av de säkerhetssystem för fordon som föreskrivs i denna förordning.

(18)  Uneceföreskrifter och ändringar av dem som unionen röstat för eller som unionen tillämpar, i enlighet med rådets beslut 97/836/EG, bör inarbetas i unionens typgodkännandelagstiftning. Följaktligen bör kommissionen delegeras befogenheten att ändra förteckningen över Uneceföreskrifter vars tillämpning är obligatorisk för att säkerställa att den hålls aktuell.

(19)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009(10) fastställs krav för skydd av fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter i form av provningar av överensstämmelse och gränsvärden för typgodkännande av fordon med avseende på deras främre struktur och för godkännande av frontskydd (t.ex. viltfångare). Sedan förordning (EG) nr 78/2009 antogs har de tekniska kraven och provningsförfaranden för fordon utvecklats ytterligare på FN-nivå för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen. Uneceföreskrifter nr 127(11) tillämpas numera också i unionen med avseende på typgodkännande av motorfordon.

(20)  Efter antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009(12) har de tekniska kraven och provningsförfaranden för godkännande av vätgasdrivna fordon och vätgassystem och vätgaskomponenter vidareutvecklats på Unecenivå för att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen. Uneceföreskrifter nr 134(13) tillämpas numera också i unionen med avseende på typgodkännande av vätgassystem i motorfordon. Utöver dessa krav bör också kriterier för kvaliteten på det material och de påfyllningsbehållare som används i fordonssystem för ▌vätgas fastställas på unionsnivå.

(21)  För tydlighetens, rationaliseringens och enkelhetens skull bör förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 upphävas och ersättas med den här förordningen.

(22)  Tidigare har unionsbestämmelserna begränsat den sammanlagda längden på lastbilskombinationer vilket lett till den typiska frambyggda utformningen på lastbilar eftersom den maximerar lastutrymmet. Förarens höga placering leder dock till en större död vinkel och en sämre direkt sikt runt lastbilens hytt. Detta är en betydande faktor bakom lastbilsolyckor med oskyddade trafikanter. Antalet olyckor kan minskas avsevärt genom att förarens direkta siktfält förbättras. Krav bör därför införas för att förbättra detta, så att det går bättre att se fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter direkt från förarsätet genom att i största möjliga utsträckning avlägsna döda vinklar framför och vid sidan av föraren. Särdragen hos olika fordonskategorier bör beaktas.

(23)  Automatiserade ▌fordon kan bidra stort till att minska antalet trafikolyckor, eftersom mer än 90 procent av trafikolyckorna beräknas uppkomma till följd av mänskliga fel i någon utsträckning. Eftersom automatiserade fordon gradvis kommer att ta över förarens uppgifter bör harmoniserade bestämmelser och tekniska krav för automatiserade fordonssystem, också med avseende på verifierbara säkerhetsgarantier för beslutprocesser i automatiserade fordon, antas på unionsnivå – samtidigt som man respekterar principen om teknikneutralitet – och främjas på internationell nivå inom ramen för Uneces världsforum för harmonisering av fordonsföreskrifter.

(24)  Trafikanter som fotgängare och cyklister, liksom förare av icke-automatiserade fordon som inte kan ta emot elektronisk information fordon till fordon om ett automatiserat fordons beteende, bör hållas informerade på konventionellt sätt i enlighet med vad som föreskrivs i Uneceföreskrifter eller andra regleringsakter så snart som möjligt efter det att de träder i kraft.

(25)  Kolonnkörning har potentialen att åstadkomma säkrare, renare och effektivare transporter i framtiden. I avvaktan på införandet av teknik för kolonnkörning och relevanta standarder kommer en rättslig ram med harmoniserade regler och förfaranden att behövas. ▌

(26)  Fordons konnektivitet och automatisering ökar möjligheterna för obehörig fjärråtkomst till uppgifter i fordon och olaglig trådlös modifiering av programvara. För att ta hänsyn till de kommande risker som orsakas av detta bör Uneceföreskrifter eller andra regleringsakter om it-säkerhet tillämpas obligatoriskt så snart som möjligt efter det att de träder i kraft.

(27)  Modifiering av programvaran kan ändra fordonets funktion på ett betydande sätt. Det bör fastställas harmoniserade bestämmelser och tekniska krav avseende modifiering av programvara i linje med förfarandena för typgodkännande. Därför bör Uneceföreskrifter eller andra regleringsakter om förfaranden för uppdatering av programvara tillämpas obligatoriskt så snart som möjligt efter det att de träder i kraft. Dessa säkerhetsåtgärder bör dock inte undergräva fordonstillverkarens skyldigheter att ge tillgång till omfattande diagnostisk information och uppgifter i fordonet som är relevanta för att reparera och underhålla det.

(28)  Unionen bör fortsätta att främja utvecklingen av tekniska krav för däckljud, rullmotstånd och väggreppsprestanda vid vått väglag på Unecenivå. Detta beror på att Uneces föreskrifter nr 117 nu innehåller dessa detaljerade bestämmelser. Förfarandet för anpassning av kraven på däck för att beakta den tekniska utvecklingen bör fortsätta på Unecenivå, snabbt och ambitiöst, särskilt för att säkerställa att däckens prestanda också bedöms i slutet av däckens livstid i begagnat skick och för att främja att däcken uppfyller kraven under hela sin livstid och inte byts ut i förtid. De befintliga kraven i förordning (EG) nr 661/2009 avseende däckprestanda bör ersättas med likvärdiga Uneceföreskrifter.

(29)  För att säkerställa effektiviteten av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen i syfte att komplettera denna förordning med avseende på typgodkännandekrav rörande avancerade fordonssystem och i syfte att ändra bilaga II för att ta hänsyn till tekniska framsteg och regelverkets utveckling. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning(14). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(30)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(15).

(31)  För att anpassa unionens lagstiftning som hänvisar till det föreskrivande förfarandet med kontroll till den rättsliga ram som infördes i och med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i syfte att ytterligare förenkla unionens lagstiftning på området för fordonssäkerhet, bör följande förordningar upphävas och ersättas av genomförandeakter som antas inom ramen för denna förordning:

   Kommissionens förordning (EG) nr 631/2009(16).
   Kommissionens förordning (EU) nr 406/2010(17).
   Kommissionens förordning (EU) nr 672/2010(18).
   Kommissionens förordning (EU) nr 1003/2010(19).
   Kommissionens förordning (EU) nr 1005/2010(20).
   Kommissionens förordning (EU) nr 1008/2010(21).
   Kommissionens förordning (EU) nr 1009/2010(22).
   Kommissionens förordning (EU) nr 19/2011(23).
   Kommissionens förordning (EU) nr 109/2011(24).
   Kommissionens förordning (EU) nr 458/2011(25).
   Kommissionens förordning (EU) nr 65/2012(26).
   Kommissionens förordning (EU) nr 130/2012(27).
   Kommissionens förordning (EU) nr 347/2012(28).
   Kommissionens förordning (EU) nr 351/2012(29).
   Kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012(30).
   Kommissionens förordning (EU) 2015/166(31).

(32)  Eftersom godkännanden som utfärdas i enlighet med förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009, (EG) nr 661/2009 och deras tillämpningsåtgärder bör anses vara likvärdiga, om inte de relevanta kraven ändras genom denna förordning eller tills de ändras genom genomförandeakter, bör övergångsbestämmelser säkerställa att sådana godkännanden inte blir ogiltiga.

(33)  När det gäller datum för att vägra att bevilja EU-typgodkännande, vägra registrering av fordon och förbjuda utsläppande på marknaden eller ibruktagande av komponenter och separata tekniska enheter, bör dessa datum fastställas för varje reglerat objekt.

(34)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl genom att införa harmoniserade tekniska krav för säkerhets- och miljöprestanda för motorfordon och släpfordon, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av sin omfattning och sina konsekvenser, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(35)  Detaljerade tekniska krav och vederbörliga provningsförfaranden, liksom bestämmelser rörande enhetliga förfaranden och tekniska specifikationer, för typgodkännande av motorfordon och släpfordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter, bör fastställas i delegerade akter och genomförandakter i tillräckligt god tid före den dag då de börjar tillämpas så att tillverkarna hinner anpassa sig till kraven i denna förordning samt de delegerade akter och genomförandeakter som antas i enlighet med den. Vissa fordon produceras i litet antal. Det är därför lämpligt att kraven i denna förordning, och i de delegerade akter och genomförandeakter som antagits i enlighet med förordningen, tar hänsyn till sådana fordon eller kategorier av fordon för vilka dessa krav är oförenliga med hur sådana fordon används eller utformas, eller för vilka kraven skulle bli oskäligt betungande. Tillämpningen av denna förordning bör därför skjutas upp.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs krav för

a)   typgodkännande av fordon samt system, komponenter och separata tekniska enheter som är konstruerade och tillverkade för fordon med avseende på deras allmänna egenskaper och säkerhet samt skydd av och säkerhet för personer i fordonet och oskyddade trafikanter,

b)   typgodkännande av fordon med avseende på deras säkerhet, bränsleeffektivitet och koldioxidutsläpp när det gäller system för övervakning av däcktryck, och

c)   typgodkännande av nytillverkade däck med avseende på deras säkerhet och miljöprestanda.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på fordon av kategorierna M, N och O enligt definitionen i artikel 4 i förordning (EU) 2018/858, och på system, komponenter och separata tekniska enheter som konstrueras och tillverkas för sådana fordon, om inte annat följer av artiklarna 4–11 i den här förordningen.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 3 i förordning (EU) 2018/858 gälla.

Dessutom gäller följande definitioner:

1)  oskyddad trafikant: trafikanter utan motor, inbegripet, i synnerhet, cyklister och fotgängare, samt användare av motordrivna tvåhjulingar.

2)  system för övervakning av däcktryck: system som installerats på ett fordon, som kan ange trycket i däcken eller tryckets förändring över tid och som kan överföra motsvarande uppgifter till föraren medan fordonet är i drift.

3)  intelligent farthållning: system som hjälper föraren att bibehålla en hastighet som är lämplig för vägmiljön genom att tillhandahålla särskild och passande återkoppling ▌.

4)  installationshjälp för alkolås: standardiserat gränssnitt som underlättar installation av eftermarknadsalkolås i motorfordon.

5)  varning med avseende på förartrötthet och förarens uppmärksamhet: system för att bedöma förarens uppmärksamhet genom analys av fordonssystem och varna föraren om så behövs.

6)  avancerad distraktionsövervakning för föraren: system som hjälper föraren att hålla fokus på trafiksituationen och ger föraren distraktionsvarning.

7)  nödstoppssignal: en ljussignalsfunktion som visar trafikanter bakom fordonet att en stark retardationskraft i förhållande till rådande vägförhållanden anbringats på fordonet.

8)  backövervakning: system för att göra föraren medveten om personer och föremål bakom fordonet i det huvudsakliga syftet att undvika kollisioner vid backning.

9)  varningssystem vid avvikelse ur körfält: system för att varna föraren för att fordonet oavsiktligt kör ut ur sitt körfält.

10)  avancerat nödbromssystem: system som automatiskt kan detektera en potentiell kollision och aktivera fordonets bromssystem och bromsa fordonet i syfte att undvika eller mildra en kollision.

11)  nödsystem för kvarstannande i körfält: system som hjälper föraren att hålla en säker position i förhållande till körfältets gränser eller vägkanten, åtminstone när en avvikelse ur körfältet inträffar eller är på väg att inträffa och en kollision kan vara nära förestående.

12)  fordonets huvudströmbrytare: anordning med vilken fordonets elektroniska system ombord ställs om från avstängt, som när fordonet är parkerat utan att föraren är närvarande, till normalt driftläge.

13)  registreringsapparat för händelsedata: system utformat uteslutande för att registrera och lagra viktiga kollisionsrelaterade parametrar och uppgifter kort före, under och omedelbart efter en kollision.

14)  frontskydd: en eller flera separata strukturer, såsom en viltfångare eller en kompletterande stötfångare som utöver originalstötfångaren är avsedd att skydda fordonets ytteryta från skada vid kollision med ett föremål, med undantag för strukturer med en vikt på mindre än 0,5 kg som endast är avsedda att skydda fordonets strålkastare.

15)  stötfångare: en lägre, yttre struktur på fronten av ett fordon, inbegripet fästen, som är avsedd att skydda fordonet vid en frontalkollision i låg hastighet med ett annat fordon; det inkluderar emellertid inte frontskydd.

16)  vätgasdrivet fordon: varje motorfordon som använder vätgas som bränsle för att driva fordonet.

17)  vätgassystem: sammansättningar av vätgaskomponenter och anslutande delar som installeras i ett vätgasdrivet fordon, med undantag av det vätgasdrivna framdrivningssystemet eller reservkraftaggregatet.

18)  vätgasdrivet framdrivningssystem: den energiomvandlare som används för att driva fordonet.

19)  vätgaskomponent: vätgasbehållare och alla andra delar av vätgasdrivna fordon som står i direkt kontakt med vätgas eller som ingår i ett vätgassystem.

20)  vätgasbehållare: den komponent i vätgassystemet som lagrar den primära volymen av vätgasbränsle.

21)  automatiserat fordon: motorfordon som är konstruerat och byggt för att röra sig självständigt under vissa perioder utan förares fortlöpande ▌övervakning , men där föraren fortfarande förväntas eller måste ingripa.

22)  helautomatiserat fordon: motorfordon som är konstruerat och byggt för att röra sig självständigt helt utan förares övervakning.

23)  system för övervakning av förartillgänglighet: system för att bedöma om föraren är i stånd att ta över körningen av ett automatiserat fordon i särskilda situationer när så är lämpligt.

24)  kolonnkörning: sammankopplingen av två eller flera fordon i en konvoj med hjälp av uppkopplingsteknik och system som stöder automatiserad körning som gör det möjligt för fordonen att automatiskt bibehålla ett fastställt, nära avstånd mellan varandra under vissa delar av en resa och anpassa sig till förändringar i ledarfordonets rörelser med få eller inga åtgärder från förarna.

25)  högsta vikt: den högsta tekniskt tillåtna lastade vikt som anges av fordonstillverkaren.

26)  vindrutestolpar: de yttersta och främsta delarna av den konstruktion som är avsedd att hålla uppe taket och som löper från karossen till taket.

KAPITEL II

TILLVERKARNAS SKYLDIGHETER

Artikel 4

Allmänna skyldigheter och tekniska krav

1.  Tillverkarna ska visa att alla nya fordon som släpps ut på marknaden, registreras eller tas i bruk, samt alla nya system, komponenter och separata tekniska enheter som släpps ut på marknaden eller tas i bruk, är typgodkända i enlighet med kraven i denna förordning och i de delegerade akter och genomförandeakter som antas enligt den.

2.  Typgodkännande i enlighet med de Uneceföreskrifter som förtecknas i bilaga I ska betraktas som EU-typgodkännande i enlighet med kraven i denna förordning och i de delegerade akter och genomförandakter som antas enligt den.

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 för att ändra bilaga I i syfte att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling genom att införa och uppdatera hänvisningar till Uneceföreskrifter, och deras relevanta ändringsserier, som tillämpas obligatoriskt.

4.  Tillverkarna ska säkerställa att fordonen utformas, konstrueras och monteras så att risken för skador på personer i fordonet och oskyddade trafikanter minimeras.

5.  Tillverkarna ska också säkerställa att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga II från och med de datum som anges i den bilagan och de detaljerade tekniska krav och provningsförfaranden som fastställs i de delegerade akter som antas enligt denna förordning, respektive enhetliga förfaranden och tekniska specifikationer som fastställs i de genomförandeakter som antas enligt denna förordning, inbegripet de krav som rör

a)  fasthållningsanordningar, krocktester, bränslesystemets integritet och högspänningselsäkerhet,

b)  oskyddade trafikanter, sikt och synlighet,

c)  fordonets chassi, bromsar, däck och styrning,

d)  instrument, elektriska system, belysning och skydd mot obehörig användning, inbegripet it-attacker,

e)  förar- och systembeteende,

f)  fordonets allmänna konstruktion och egenskaper.

6.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 för att ändra bilaga II i syfte att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling, i synnerhet när det gäller de områden som anges i punkt 5 a–f i denna artikel, samt de som avses i artikel 6.1 a–g och artiklarna 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.2, 9.3, 9.5 och 11.1, och för att säkerställa en hög nivå av allmän säkerhet hos fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter och en hög nivå av skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter genom att införa och uppdatera hänvisningar till Uneceföreskrifter och delegerade regleringsakter.

7.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta bestämmelser om enhetliga förfaranden och tekniska specifikationer för typgodkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter med avseende på kraven i bilaga II.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2. De ska offentliggöras minst 15 månader före de relevanta datum som anges i bilaga II.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser för system för övervakning av däcktryck och däck

1.  För ett brett spektrum av väg- och omgivningsförhållanden ska fordonen utrustas med ett tillförlitligt system för övervakning av däcktryck som i fordonet kan varna föraren om trycket minskat i något däck.

2.  System för övervakning av däcktryck ska utformas för att undvika återställning eller omkalibrering vid ett lågt däcktryck.

3.  Alla däck som släpps ut på marknaden ska uppfylla de säkerhetskrav och krav på miljöprestanda som anges i de respektive rättsakter som förtecknas i bilaga II.

4.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta ▌bestämmelser om enhetliga förfaranden och tekniska specifikationer för

a)  typgodkännande av fordon med avseende på system för övervakning av däcktryck,

b)  typgodkännande av däck, inklusive tekniska specifikationer rörande montering.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2. De ska offentliggöras minst 15 månader före de relevanta datum som anges i bilaga II.

Artikel 6

Avancerade fordonssystem för alla kategorier av motorfordon

1.  Motorfordon ska vara utrustade med följande avancerade fordonssystem:

a)  Intelligent farthållning.

b)  Installationshjälp för alkolås.

c)  Varning med avseende på förartrötthet och förarens uppmärksamhet.

d)  Avancerad distraktionsvarning för föraren.

e)  Nödstoppssignal.

f)  Backövervakning.

g)  Registreringsapparat för händelsedata.

2.  System för intelligent farthållning ska ha följande minimispecifikationer:

a)  Det ska vara möjligt för föraren att genom gasreglaget, eller genom specifik, lämplig och effektiv återkoppling informeras om att den tillämpliga hastighetsbegränsningen ▌överskrids.

b)  Det ska vara möjligt ▌att stänga av ▌systemet. Information om hastighetsbegränsningen får fortsätta att ges och systemet för intelligent farthållning ska vara i normal drift varje gång fordonets huvudströmbrytare aktiveras.

c)  Den specifika och lämpliga återkopplingen ska basera sig på uppgifter om hastighetsbegränsning som erhållits genom observation av vägmärken och signaler, på grundval av uppgifter från infrastruktursignaler eller elektroniska kartor, eller bådadera, som görs tillgängliga i fordonet.

d)  Det får inte påverka förarens möjligheter att överskrida den av systemet givna fordonshastigheten▌.

e)  Dess prestandamål ska fastställas för att undvika fel eller minimera felfrekvensen vid verklig körning.

3.  Systemen för varningar med avseende på förartrötthet och förarens uppmärksamhet samt avancerade distraktionsvarningar för föraren ska vara utformade så att dessa system inte fortlöpande registrerar eller lagrar andra data än de som krävs för de syften för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats inom ramen för det slutna systemet. Vidare får dessa data inte vid någon tidpunkt vara tillgängliga eller göras tillgängliga för tredje part, och de ska raderas omedelbart efter behandlingen. Dessa system ska också utformas så att överlappning förhindras, och de ska inte påkalla förarens uppmärksamhet separat eller samtidigt eller på ett förvirrande sätt om en åtgärd utlöser båda systemen.

4.  Registreringsapparater för händelsesdata ska särskilt uppfylla följande krav:

a)  De data som apparaterna har kapacitet att registrera och lagra med avseende på perioden kort före, under och omedelbart efter en kollision ska omfatta fordonets hastighet, inbromsning, position och lutning, alla säkerhetssystems tillstånd och grad av aktivering, 112-baserade eCall-system ombord, bromsaktivering och relevanta parametrar i ombordsystemen för aktiv säkerhet och förebyggande av olyckor, med stor precision och säkerställd hållbarhet för data.

b)  Det får inte vara möjligt att avaktivera apparaterna.

c)  Det sätt på vilket apparaterna registrerar och lagrar data ska vara sådant att

i)  de drivs med ett slutet system,

ii)  de data som samlas in är anonymiserade och skyddade mot manipulation och missbruk,

iii)  exakt fordonstyp, version och variant och i synnerhet de system för aktiv säkerhet och förebyggande av olyckor som är monterade i fordonet kan fastställas.

d)  Ifrågavarande data kan göras tillgängliga för nationella myndigheter på grundval av unionslagstiftning eller nationell lagstiftning endast för forskning om och analys av olyckor, inbegripet för typgodkännande av system och komponenter, och i överensstämmelse med förordning (EU) 2016/679 genom ett standardiserat gränssnitt.

5.  En registreringsapparat för händelsedata ska inte kunna registrera och lagra de fyra sista siffrorna i avsnittet för identifiering av fordonet i fordonsidentifieringsnumret eller några andra uppgifter som skulle kunna göra det möjligt att identifiera det enskilda fordonet eller dess ägare eller innehavare.

6.  Kommissionen ska ▌anta delegerade akter i enlighet med artikel 12 med avseende på att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare bestämmelser om särskilda provningsförfaranden och tekniska krav för

a)  typgodkännande av fordon med avseende på de avancerade fordonssystem som förtecknas i punkt 1,

b)  typgodkännande av de avancerade fordonssystem som förtecknas i punkt 1 a, f och g som separata tekniska enheter.

Dessa delegerade akter ska offentliggöras minst 15 månader före de relevanta datum som anges i bilaga II.

Artikel 7

Särskilda krav som rör personbilar och lätta nyttofordon

1.  Utöver de övriga kraven i denna förordning och i de delegerade akter och genomförandeakter som antas enligt den som är tillämpliga på fordon av kategorierna M1 och N1, ska fordon av dessa kategorier också uppfylla de krav som anges i punkterna 2–5 och i de genomförandeakter som antas enligt punkt 6.

2.  Fordon av kategorierna M1 och N1 ska utrustas med ett avancerat nödbromssystem som är konstruerat och monterat i två faser och som tillhandahåller

a)  i den första fasen detektion av hinder och fordon i rörelse ▌framför motorfordonet,

b)  i den andra fasen en utvidgning av detektionen till att också omfatta fotgängare och cyklister framför motorfordonet.

3.  Fordon av kategorierna M1 och N1 ska utrustas med ett nödsystem för kvarstannande i körfält.

4.  Avancerade nödbromssystem och nödsystem för kvarstannande i körfält ska uppfylla följande krav:

a)  Det ska endast vara möjligt att slå av systemen ett åt gången▌, genom en ▌rad åtgärder som ska vidtas av föraren.

b)  Systemen ska vara i normalt driftsläge vid varje aktivering av fordonets huvudströmbrytare.

c)  Det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt koppla bort hörbara varningar, men en sådan åtgärd får inte samtidigt koppla bort andra funktioner i systemet.

d)  Det ska vara möjligt för föraren att ta över kontrollen från systemen.

5.  Fordon av kategorierna M1 och N1 ska konstrueras och tillverkas så att de tillhandahåller en utvidgad skyddszon för islag med huvudet, med målsättningen att förbättra skyddet av oskyddade trafikanter och mildra deras eventuella skador i händelse av en kollision.

6.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta bestämmelser om enhetliga förfaranden och tekniska specifikationer för ▌typgodkännande av fordon med avseende på de krav som anges i punkterna 2–5 i denna artikel.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2. De ska offentliggöras minst 15 månader före de relevanta datum som anges i bilaga II.

Artikel 8

Frontskydd för personbilar och lätta nyttofordon

1.  Frontskydd som antingen är monterade som originalutrustning på fordon av kategorierna M1 och N1 eller tillhandahålls på marknaden som separata tekniska enheter för sådana fordon ska uppfylla kraven i punkt 2 ▌och de tekniska specifikationer som anges i de genomförandeakter som avses i punkt 3.

2.  Frontskydd som tillhandahålls på marknaden som separata tekniska enheter ska åtföljas av en detaljerad förteckning över de fordonstyper, varianter och versioner för vilka frontskyddet är typgodkänt samt av tydliga monteringsanvisningar.

3.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta bestämmelser om enhetliga förfaranden och tekniska specifikationer för typgodkännande av de frontskydd som avses i punkt 1 i denna artikel, inbegripet tekniska specifikationer vad gäller deras konstruktion och installation.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2. De ska offentliggöras minst 15 månader före de relevanta datum som anges i bilaga II.

Artikel 9

Särskilda krav för bussar och lastbilar

1.  Utöver de övriga kraven i denna förordning och i de delegerade akter och genomförandeakter som antas enligt den som är tillämpliga på fordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3, ska fordon av dessa kategorier också uppfylla de krav som anges i punkterna 2–5 och i de tekniska specifikationer som fastställs i de genomförandeakter som antas enligt punkt 7. Fordon av kategorierna M2 och M3 ska också uppfylla de krav som anges i punkt 6.

2.  Fordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3 ska utrustas med ett varningssystem vid avvikelse ur körfält och ett avancerat nödbromssystem, som uppfyller de tekniska specifikationer som föreskrivs i de genomförandeakter som antas enligt punkt 7.

3.  Fordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3 ska vara utrustade med avancerade system som gör det möjligt att upptäcka fotgängare och cyklister som befinner sig nära fordonets front eller sidan närmast vägrenen och ge en varning eller undvika kollisioner med sådana oskyddade trafikanter.

4.  När det gäller de system som avses i punkterna 2 och 3 i denna artikel, ska de särskilt uppfylla följande krav:

a)  Det ska endast vara möjligt att slå av systemen ett åt gången▌, genom en ▌rad åtgärder som ska vidtas av föraren.

b)  Det ska vara möjligt för föraren att ta över kontrollen från systemen.

c)  Systemen ska vara i normalt driftsläge vid varje aktivering av fordonets huvudströmbrytare.

d)  Det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt koppla bort hörbara varningar, men en sådan åtgärd får inte samtidigt koppla bort andra funktioner i systemet.

5.  Fordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3 ska utformas och konstrueras på ett sådant sätt att oskyddade trafikanter blir mer direkt synliga från förarsätet, genom att i största möjliga utsträckning minska de döda vinklarna framför och vid sidan om föraren, samtidigt som man beaktar särdragen hos olika fordonskategorier.

6.  Fordon av kategorierna M2 och M3 med kapacitet för mer än 22 passagerare utöver föraren och som konstruerats med utrymmen för ståplatspassagerare för att medge frekventa rörelser av passagerare ska vara utformade och konstruerade så att de är lätt tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet, inbegripet rullstolsburna.

7.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta ▌bestämmelser om enhetliga förfaranden och tekniska specifikationer för

a)  typgodkännande av fordon med avseende på de krav som anges i punkterna 2–5 i denna artikel,

b)  typgodkännande av de system som avses i punkt 3 i denna artikel som separata tekniska enheter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.

När dessa genomförandeakter gäller de krav som anges i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel ska de offentliggöras minst 15 månader före de relevanta datum som anges i bilaga II.

När dessa genomförandeakter gäller de krav som anges i punkt 5 i denna artikel ska de offentliggöras minst 36 månader före de relevanta datum som anges i bilaga II.

Artikel 10

Särskilda krav för vätgasdrivna fordon

1.  Utöver de övriga kraven i denna förordning och i de delegerade akter och genomförandeakter som antas enligt den som är tillämpliga på fordon av kategorierna M och N, ska vätgasdrivna fordon av dessa kategorier, deras vätgassystem och komponenter som ingår i sådana system också uppfylla de tekniska specifikationer som ▌anges i de genomförandeakter som avses i punkt 3▌.

2.  Tillverkarna ska säkerställa att vätgassystem och vätgaskomponenter är installerade i enlighet med de krav som anges i de tekniska specifikationerna i de genomförandeakter som antas enligt punkt 3. Tillverkarna ska också när så är nödvändigt tillhandahålla uppgifter för inspektion av vätgassystem och vätgaskomponenter under det vätgasdrivna fordonets livslängd.

3.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta bestämmelser om enhetliga förfaranden och tekniska specifikationer för typgodkännande av vätgasdrivna fordon med avseende på deras vätgassystem, inbegripet materialkompatibilitet och påfyllningsbehållare, och för typgodkännande av vätgaskomponenter, bland annat de tekniska specifikationerna för deras installation.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2. De ska offentliggöras minst 15 månader före de relevanta datum som anges i bilaga II.

Artikel 11

Särskilda krav för automatiserade fordon och helautomatiserade fordon

1.  Utöver de övriga kraven i denna förordning och i de delegerade akter och genomförandeakter som antas enligt den som är tillämpliga på fordon av de respektive kategorierna ska automatiserade fordon och helautomatiserade fordon också uppfylla de tekniska specifikationer som anges i de genomförandeakter som avses i punkt 3 rörande

a)  system som ersätter förarens kontroll av fordonet, inbegripet signalering, styrning, acceleration och bromsning,

b)  system som förser fordonet med realtidsinformation om fordonets och omgivningens status,

c)  system för övervakning av förartillgänglighet,

(d)  registreringsapparater för händelsesdata för automatiserade fordon,

e)  harmoniserade format för utbyte av uppgifter för t.ex. kolonnkörning med fordon av flera olika märken,

f)  system som förser andra trafikanter med säkerhetsinformation.

2.  Det system för övervakning av förartillgänglighet som avses i punkt 1 c ska inte tillämpas på helautomatiserade fordon.

3.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta bestämmelser om enhetliga förfaranden och tekniska specifikationer för de system och andra produkter som förtecknas i punkt 1 a-f i denna artikel samt för typgodkännande av automatiserade och helautomatiska fordon med avseende på dessa system för att säkerställa säker drift av automatiserade och helautomatiska fordon på allmänna vägar.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 12

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.3, 4.6 och 6.6 ska ges till kommissionen under en period på fem år från och med … [▌det datum då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 4.3, 4.6 och 6.6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.3, 4.6 och 6.6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 13

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av tekniska kommittén för motorfordon. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt, och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

Artikel 14

Översyn och rapportering

1.  Kommissionen ska senast den ... [fem år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas] och därefter vart femte år överlämna en utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av säkerhetsåtgärderna och säkerhetssystemen, inbegripet deras utbredning och lämplighet för användaren. Kommissionen ska undersöka om dessa åtgärder och system fungerar på det sätt som avses i denna förordning. Vid behov ska rapporten åtföljas av rekommendationer, inbegripet ett lagstiftningsförslag om ändring av kraven med avseende på den allmänna säkerheten och skyddet och säkerheten för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, i syfte att motverka olyckor och skador i vägtrafiken.

Kommissionen ska i synnerhet utvärdera tillförlitligheten och effektiviteten hos nya system för intelligent farthållning samt exaktheten och felfrekvensen hos sådana system under verkliga körförhållanden. Kommissionen ska vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag.

2.  Senast den 31 januari varje år ska kommissionen lägga fram en framstegsrapport till Europaparlamentet och rådet om det föregående årets arbete i Uneces världsforum för harmonisering av fordonsföreskrifter (WP.29), med information om framsteg som har gjorts i fråga om införandet av säkerhetsstandarder för fordon i enlighet med de krav som avses i artiklarna 5–11 samt om unionens ståndpunkt i dessa frågor.

Artikel 15

Övergångsbestämmelser

1.  Denna förordning får inte innebära att EU-typgodkännanden som beviljats fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter i enlighet med förordning (EG) nr 78/2009, förordning (EG) nr 79/2009, förordning (EG) nr 661/2009 eller deras genomförandeåtgärder senast den [▌ dagen omedelbart före den dag då denna förordning börjar tillämpas] blir ogiltiga, om inte de krav som gäller för sådana fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter har ändrats eller nya krav tillkommit genom denna förordning och de delegerade akter som antagits i enlighet med den, och som har specificerats ytterligare i de genomförandeakter som har antagits i enlighet med denna förordning.

2.  Godkännandemyndigheterna ska fortsätta att bevilja utvidgningar av sådana EU‑typgodkännanden som avses i punkt 1 i denna artikel.

3.  Genom undantag från denna förordning ska medlemsstaterna till och med de datum som anges i bilaga IV fortsätta att tillåta registrering av fordon, samt försäljning eller ibruktagande av komponenter, som inte överensstämmer med kraven i de Uneceföreskrifter som förtecknas i den bilagan.

Artikel 16

Tillämpningsdatum

Med avseende på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska de nationella myndigheterna,

a)  med verkan från de datum som fastställs i bilaga II för ett visst krav, vägra, av skäl som hänför sig till detta krav, att bevilja EU-typgodkännande eller nationellt typgodkännande avseende nya typer av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som inte uppfyller kraven i denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits i enlighet med den,

b)  med verkan från de datum som fastställs i bilaga II för ett visst krav, anse, av skäl som hänför sig till detta krav, att intyg om överensstämmelse avseende nya fordon inte längre är giltiga för tillämpningen av artikel 48 i förordning (EU) 2018/858 och förbjuda registreringen av sådana fordon som inte uppfyller kraven i denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits i enlighet med den.

c)  med verkan från de datum som fastställs i bilaga II för ett visst krav, förbjuda, av skäl som hänför sig till detta krav, utsläppande på marknaden eller ibruktagande av komponenter eller separata tekniska enheter som inte uppfyller kraven i denna förordning och de delegerade akter och genomförandeakter som antagits i enlighet med den.

Artikel 17

Ändringar av förordning (EU) 2018/858

Bilaga II till förordning (EU) 2018/858 ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 18

Upphävande

1.  Förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009, (EG) nr 631/2009 och (EG) nr 661/2009 och förordningarna (EU) nr 406/2010, (EU) nr 672/2010, (EU) nr 1003/2010, (EU) nr 1005/2010, (EU) nr 1008/2010, (EU) nr 1009/2010, (EU) nr 19/2011, (EU) nr 109/2011, (EU) nr 458/2011, (EU) nr 65/2012, (EU) nr 130/2012, (EU) nr 347/2012, (EU) nr 351/2012, (EU) nr 1230/2012 och (EU) 2015/166 ska upphöra att gälla med verkan från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas.

2.  Hänvisningar till förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 19

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den [30 månader efter det att denna förordning träder i kraft].

Artiklarna 4.3, 4.6, 4.7, 5.4, 6.6, 7.6, 8.3, 9.7, 10.3, 11.3, 12 och 13 ska emellertid tillämpas från och med den … [dagen för denna förordnings ikraftträdande].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

 

Förteckning över de Uneceföreskrifter som avses i artikel 4.2

Föreskrifter nr

Ämne

Ändringsserie som offentliggjorts i EUT

Hänvisning till EUT

Tillämpningsområde för Uneceföreskrifterna

1

Strålkastare med asymmetriskt halvljus eller helljus, eller bådadera, utrustade med glödlampor i kategori R2 och/eller HS1

Ändringsserie 02

EUT L 177, 10.7.2010, s. 1

M, N (a)

3

Reflexanordningar för motorfordon

ݎndringsserie 02

EUT L 323, 6.12.2011, s. 1

M, N, O

4

Bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 4, 7.1.2012, s. 7

M, N, O

6

Körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa

ݎndringsserie 01

EUT L 213, 18.7.2014, s. 1.

M, N, O

7

Främre och bakre positionslyktor, stopplyktor och breddmarkeringslyktor för motorfordon och tillhörande släpvagnar

ݎndringsserie 02

EUT L 285, 30.9.2014, s. 1.

M, N, O

8

Strålkastare för motorfordon (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 och/eller H11)

Ändringsserie 05 rättelse 1 till revision 4

EUT L 177, 10.7.2010, s. 71

M, N (a)

10

Elektromagnetisk kompatibilitet

ݎndringsserie 05

EUT L 41, 17.2.2017, s. 1

M, N, O

11

Dörrlås och dörrhållande komponenter

ݎndringsserie 03

EUT L 120, 13.5.2010, s. 1

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M1, N1

12

Skyddet för föraren mot styrinrättningen i händelse av en sammanstötning

ݎndringsserie 04

EUT L 89, 27.3.2013, s. 1

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M1, N1

13

Bromsning för fordon och släpvagnar

ݎndringsserie 11

EUT L 42, 18.2.2016, s. 1.

M2, M3, N, O (b)

13-H

Bromsning för personbilar

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 335, 22.12.2015, s. 1.

M1, N1

14

Säkerhetsbältenas förankringar, Isofix-förankringssystem och Isofix-förankringar med övre hållrem

ݎndringsserie 07

EUT L 218, 19.8.2015, s. 27

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M, N

16

Säkerhetsbälten, fasthållningsanordningar, fasthållningsanordningar för barn och Isofix-fasthållningsanordningar för barn

ݎndringsserie 07

EUT L 109, 27.4.2018, s. 1

M, N

17

Säten, deras fästanordningar och eventuella nackstöd

Ändringsserie 08

EUT L 230, 31.8.2010, s. 81

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M, N

18

Skydd av motorfordon mot obehörigt utnyttjande

ݎndringsserie 03

EUT L 120, 13.5.2010, s. 29

M2, M3, N2, N3

19

Främre dimstrålkastare för motorfordon

ݎndringsserie 04

EUT L 250, 22.8.2014, s. 1

M, N

20

Strålkastare med asymmetriskt halvljus eller helljus, eller bådadera, utrustade med halogenglödlampor (H4)

Ändringsserie 03

EUT L 177, 10.7.2010, s. 170

M, N (a)

21

Inredningsdetaljer

ݎndringsserie 01

EUT L 188, 16.7.2008, s. 32

M1

23

Backlampor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 237, 8.8.2014, s. 1

M, N, O

25

Huvudstöd (nackskydd), inbyggda eller inte i fordonssäten

Ändringsserie 04 Rättelse 2 till revision 1

EUT L 215, 14.8.2010, s. 1

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M1

26

Utskjutande delar

ݎndringsserie 03

EUT L 215, 14.8.2010, s. 27

M1

28

Ljudsignalanordningar och ljudsignaler

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 323, 6.12.2011, s. 33

M, N

29

Skydd för passagerare i hytten på ett nyttofordon vid frontalkollision

Ändringsserie 03

EUT L 304, 20.11.2010, s. 21

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

N

30

Pneumatiska däck för motorfordon och släpvagnar till dessa (klass C1)

ݎndringsserie 02

EUT L 307, 23.11.2011, s. 1

M, N, O

31

Strålkastarenheter med halogenlampor (HI-enheter), avsedda för motorfordon, som avger asymmetriskt europeiskt halvljus eller helljus eller båda

ݎndringsserie 02

EUT L 185, 17.7.2010, s. 15

M, N

34

Förebyggande av brandrisk (tankar för flytande bränsle)

ݎndringsserie 03

EUT L 231, 26.8.2016, s. 41

M, N, O

37

Glödlampor avsedda för användning i godkända lyktor på motorfordon och tillhörande släpvagnar

ݎndringsserie 03

EUT L 213, 18.07.2014, s. 36

M, N, O

38

Bakre dimlyktor för motordrivna fordon samt släpvagnar till dessa fordon

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 4, 7.1.2012, s. 20

M, N, O

39

Hastighetsmätarutrustning inklusive montering

Ändringsserie 01

EUT L 120, 13.5.2010, s. 40

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M, N

43

Säkerhetsglas

ݎndringsserie 01

EUT L 42, 12.2.2014, s. 1

M, N, O

44

Fasthållningsanordningar för barnpassagerare i motorfordon (fasthållningsanordningar för barn)

ݎndringsserie 04

EUT L 265, 30.9.2016, s. 1

M, N

45

Rengörare för huvudstrålkastare

ݎndringsserie 01

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M, N

46

Anordningar för indirekt sikt och montering av dem

ݎndringsserie 04

EUT L 237, 8.8.2014, s. 24

M, N

48

Installering av belysnings- och ljussignalanordningar i motorfordon

ݎndringsserie 06

EUT L 265, 30.09.2016, s. 125

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M, N, O (c)

54

Pneumatiska däck för nyttofordon och släpvagnar till dessa (klasserna C2 och C3)

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 307, 23.11.2011, s. 2

M, N, O

55

Mekaniska kopplingsanordningar för fordonskombinationer

ݎndringsserie 01

EUT L 153, 15.6.2016, s. 179

M, N, O (c)

58

Separata bakre underkörningsskydd och montering av dessa; bakre underkörningsskydd

Ändringsserie 03

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M, N, O

61

Nyttofordon med avseende på utskjutande delar framför hyttens bakre vägg

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 164, 30.6.2010, s. 1

N

64

Reservenhet för tillfälligt bruk, säkerhetsdäck, säkerhetsdäcksystem och system för övervakning av däcktryck

ݎndringsserie 02

EUT L 310, 26.11.2010, s. 18

M1, N1

66

Karosseristommens hållfasthet i större fordon för passagerarbefordran

Ändringsserie 02

EUT L 84, 30.3.2011, s. 1

M2, M3

67

Motorfordon som använder motorgas

ݎndringsserie 01

EUT L 285, 20.10.2016, s. 1

M, N

73

Sidoskydd för fordon för transport av gods

Ändringsserie 01

EUT L 122, 8.5.2012, s. 1

N2, N3, O3, O4

77

Parkeringslyktor för motordrivna fordon

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 4, 7.1.2012, s. 21

M, N

79

Styrutrustning

Ändringsserie 03 Rättelse

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M, N, O

80

Säten i stora passagerarfordon

Ändringsserie 03 till föreskrifterna

EUT L 226, 24.8.2013, s. 20

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M2, M3

87

Varsellyktor för motorfordon

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 4, 7.1.2012, s. 24

M, N

89

Hastighetsbegränsande anordningar

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 4, 7.1.2012, s. 25

M, N (d)

90

Ersättningsbromsbeläggsatser och trumbromsbelägg för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

Ändringsserie 02

EUT L 185, 13.7.2012, s. 24

M, N, O

91

Sidomarkeringslyktor till motorfordon och släpvagnar till dessa

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 4, 7.1.2012, s. 27

M, N, O

93

Separata främre underkörningsskydd och montering av dessa; främre underkörningsskydd

Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 185, 17.7.2010, s. 56

N2, N3

94

Skydd för passagerare vid frontalkollision

Ändringsserie 03

EUT L 35, 8.2.2018, s. 1

M1

95

Skydd för passagerare vid sidokollision

ݎndringsserie 03

EUT L 183, 10.7.2015, s. 91

M1, N1

97

Fordonslarmsystem

ݎndringsserie 01

EUT L 122, 8.5.2012, s. 19

M1, N1 (e)

98

Strålkastare med gasurladdningslampa för motorfordon

ݎndringsserie 01

EUT 176, 14.6.2014, s. 64

M, N

99

Gasurladdningslampor för användning i godkända gasurladdningslyktor i motorfordon

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 285, 30.09.2014, s. 35

M, N

100

Elsäkerhet

ݎndringsserie 02

EUT L 87, 31.3.2015, s. 1

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M, N

102

Länkkopplingssystem; montering av en godkänd länkkopplingssystemtyp

Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 351, 30.12.2008, s. 44

N2, N3, O3, O4

104

Återreflekterande märkning (tunga och långa fordon)

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 75, 14.3.2014, s. 29

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Fordon avsedda för transport av farligt gods

Ändringsserie 05

EUT L 4, 7.1.2012, s. 30

N,O

107

Fordon av kategorierna M2 och M3

ݎndringsserie 07

EUT L 52, 23.2.2018, s.1

M2, M3

108

Regummerade däck avsedda för personbilar och släpvagnar till dessa

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 181, 4.7.2006, s. 1

M1, O1, O2

109

Regummerade däck avsedda för fordon nyttotrafik och släpvagnar för dessa

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 181, 4.7.2006, s. 1

M2, M3, N, O3, O4

110

Specifika komponenter för komprimerad naturgas

ݎndringsserie 01

EUT L 166, 30.6.2015, s. 1

M, N

112

Strålkastare till motorfordon som avger ett asymmetriskt halv- eller helljus eller bådadera och som är utrustade med glödlampor och/eller lysdiodmoduler

ݎndringsserie 01

EUT L 250, 22.8.2014, s. 67

M, N

114

Utbyteskrockkuddar

Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 373, 27.12.2006, s. 272

M1, N1

115

LPG- och CNG-utrustning för eftermontering

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 323, 7.11.2014, s. 91

M, N

116

Skydd av motorfordon mot obehörigt utnyttjande

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 45, 16.2.2012, s. 1

M1, N1 (e)

117

Däck med avseende på däckljud, väggrepp på vått underlag och rullmotstånd (klasserna C1, C2 och C3)

ݎndringsserie 02

EUT 218, 12.08.2016, s. 1

M, N, O

118

Brandmotstånd för inredningsmaterial i bussar

ݎndringsserie 02

EUT L 102, 21.4.2015, s. 67

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M3

119

Kurvljus

ݎndringsserie 01

EUT L 89, 25.3.2014, s. 101

M, N

121

Placering och märkning av handstyrda manöverdon, kontrollampor och visare

Ändringsserie 01

EUT L 5, 8.1.2016, s. 9

M, N

122

Uppvärmningssystem för fordon

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 164, 30.6.2010, s. 231

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M, N, O

123

Adaptiva framljussystem (AFS) avsedda för motorfordon

Ändringsserie 01

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M, N

124

Utbyteshjul

Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 375, 27.12.2006, s. 568

N1, N1, O1, O2

125

Siktfält framåt

ݎndringsserie 01

EUT L 20, 25.1.2018, s. 16

M1

126

Avskiljningsanordningar

Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M1

127

Säkerhet för fotgängare

Ändringsserie 02

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M1, N1

128

Lysdiodlampor (LED)

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 162, 29.5.2014, s. 43

M, N, O

129

Utökade fasthållningsanordningar för barn

▌Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 97, 29.03.2014, s. 21

M, N

130

Varning vid avvikelse ur körfält

Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

EUT L 178, 18.06.2014, s. 29

M2, M3, N2, N3 (f)

131

Avancerade nödbromssystem

ݎndringsserie 01

EUT L 214, 19.07.2014, s. 47

M2, M3, N2, N3 (f)

134

Vätgassäkerhet

▌Ursprungliga versionen av ändringar

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M, N

135

Sidoislag mot stolpar

ݎndringsserie 01

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M1, N1

137

Frontalkollision, fullbredd

Ändringsserie 01

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M1

139

Bromsassistans

Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M1, N1

140

Stabilitetskontroll

Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M1, N1

141

Övervakning av däcktryck

Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M1, N1 (g)

142

Montering av däck

Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M1

145

Fästen för fasthållningsanordningar för barn

Föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse

[OP: planerades för översättning 2018, vänligen uppdatera hänvisningen när tillgänglig]

M1

_______________________

Anmärkningar till tabellen

Den ändringsserie som anges i denna tabell är den version som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och påverkar inte vilken ändringsserie som ska tillämpas på grundval av de övergångsbestämmelser som föreskrivs i föreskrifterna.

Tillämpningen av en ändringsserie som antagits efter den ändringsserie som anges i tabellen ska godtas som ett alternativ.

De datum som anges i de relevanta ändringsserierna till de Uneceföreskrifter som förtecknas i tabellen, när det gäller skyldigheterna för parterna till 1958(32) års reviderade överenskommelse, avseende första registrering, ibruktagande, tillhandahållande på marknaden, försäljning, erkännande av typgodkännanden och alla andra liknande bestämmelser, ska tillämpas obligatoriskt för de syften som anges i artiklarna 48 och 50 i förordning (EU) 2018/858, utom i de fall där alternativa datum anges i artikel 16 i den här förordningen och ska tillämpas i stället.

I vissa fall föreskrivs i övergångsbestämmelserna i de Uneceföreskrifter som förtecknas i tabellen att de parter i 1958 års reviderade överenskommelse som tillämpar en viss ändringsserie till de föreskrifterna, från och med ett visst datum inte ska vara förpliktigade att godta eller får vägra att godta, för nationellt eller regionalt typgodkännande, en typ som godkänts enligt föregående ändringsserie eller formuleringar med liknande syfte och innebörd. Detta ska tolkas som en bindande bestämmelse om att de nationella myndigheterna inte längre ska betrakta intygen om överensstämmelse giltiga vid tillämpningen av artikel 48 i förordning (EU) 2018/858, utom i de fall där alternativa datum anges i bilaga II till denna förordning, som då ska användas i stället.

(a)

Uneceföreskrifter nr 1, 8 och 20 gäller inte för EU-typgodkännande av fordon.

(b)

Den obligatoriska monteringen av en stabilitetskontroll krävs i enlighet med Uneceföreskrifterna. Det är emellertid också obligatoriskt för fordon av kategori N1.

(c)

Om fordonstillverkaren anger att ett fordon är lämpligt att dra last (punkt 2.11.5 i det informationsdokument som avses i artikel 24.1 i förordning (EU) 2018/858 och en del av en lämplig mekanisk kopplingsanordning, oavsett om den är monterad eller inte till typen av motorfordon, helt eller delvis kan komma att skymma någon belysningskomponent och/eller utrymmet för montering och fastsättning av den bakre registreringsskylten, ska

–  instruktionerna för motorfordonets användare (t.ex. fordonsmanual, instruktionsbok) tydligt ange att montering av en mekanisk kopplingsanordning som inte lätt kan tas bort eller flyttas inte är tillåten,

–  och också tydligt ange att en monterad mekanisk kopplingsanordning alltid ska tas bort eller flyttas då den inte används, och

–  när det gäller typgodkännande av fordonssystem enligt Uneceföreskrifter nr 55 ska det säkerställas att bestämmelserna om avlägsnande, omplacering och/eller alternativ lokalisering också till fullo överensstämmer med kraven när det gäller installation av belysning och utrymmet för montering och fastsättning av den bakre registreringsskylten.

(d)

Gäller endast hastighetsbegränsande anordningar och den obligatoriska monteringen av hastighetsbegränsande anordningar på fordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3.

(e)

Anordningar för att förhindra obehörig användning ska monteras på fordon av kategorierna M1 och N1 och startspärrsystem ska monteras på fordon av kategori M1.

(f)

Se förklarande anmärkning 4 till tabellen i bilaga II.

(g)  

För fordon av kategori M1 med en högsta vikt på ≤ 3 500 kg och N1, som inte är utrustade med tvillinghjul på en axel.

BILAGA II

Förteckning över de krav som avses i artiklarna 4.5 och 5.3 samt de datum som avses i artikel 16

Ämne

Regleringsakter

Ytterligare särskilda tekniska bestämmelser

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Separat tek

nisk en

het

Kom

ponent

Krav avseende

A FASTHÅLLNINGSANORDNINGAR, KROCKTESTER, BRÄNSLESYSTEMETS INTEGRITET OCH HÖGSPÄNNINGSELSÄKERHET

A1 Inredningsdetaljer

Uneceföreskrifter nr 21

 

A

A2 Säten och nackstöd

Uneceföreskrifter nr 17

 

A

A

A

A

A

A

A3 Bussäten

Uneceföreskrifter nr 80

 

A

A

A

A4 Säkerhetsbältesförankringar

Uneceföreskrifter nr 14

 

A

A

A

A

A

A

A5 Säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar

Uneceföreskrifter nr 16

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A6 Bältespåminnare

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Avskiljningsanordningar

Uneceföreskrifter nr 126

 

X

B

A8 Fästen för fasthållningsanordningar för barn

Uneceföreskrifter nr 145

 

A

A9 Fasthållningsanordningar för barn

Uneceföreskrifter nr 44

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A10 Utökade fasthållningsanordningar för barn

Uneceföreskrifter nr 129

 

X

X

X

X

X

X

B

B

A11 Främre underkörningsskydd

Uneceföreskrifter nr 93

 

A

A

A

A

A12 Bakre underkörningsskydd

Uneceföreskrifter nr 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Sidoskydd

Uneceföreskrifter nr 73

 

A

A

A

A

A14 Bränsletanksäkerhet

Uneceföreskrifter nr 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A15 LPG-säkerhet

Uneceföreskrifter nr 67

 

A

A

A

A

A

A

A

A16 CNG- och LNG-säkerhet

Uneceföreskrifter nr 110

 

A

A

A

A

A

A

A

A17 Vätgassäkerhet

Uneceföreskrifter nr 134

 

A

A

A

A

A

A

A

A18 Materialkrav för vätgassystemet

 

A

A

A

A

A

A

A

A19 Elsäkerhet vid drift

Uneceföreskrifter nr 100

 

A

A

A

A

A

A

A20 Frontalkollision, delvis

Uneceföreskrifter nr 94

Gäller för fordonskategorierna M1 med en högsta vikt på ≤ 3 500 kg och N1 med en högsta vikt på ≤ 2 500 kg. För fordon med en högsta vikt på > 2 500 kg gäller datumen i anmärkning B.

A

A

A21 Frontalkollision, fullbredd

Uneceföreskrifter nr 137

Användning av den antropomorfiska provningsutrustningen Hybrid III-provdockan är tillåten tills provningsutrustningen för fasthållningsanordning för personer ombord THOR finns i Uneceföreskrifter

B

B

A22 Sammanstötningsskydd för styrmekanismen

Uneceföreskrifter nr 12

 

A

A

A

A23 Utbyteskrockkuddar

Uneceföreskrifter nr 114

 

X

X

B

A24 Islag i hytten

Uneceföreskrifter nr 29

 

A

A

A

A25 Sidokollission

Uneceföreskrifter nr 95

Gäller för alla fordon av kategorierna M1 och N1, inklusive dem med det lägsta sätets R-punkt > 700 mm från marknivå. För fordon med lägsta sätets R-punkt > 700 mm från marknivå gäller datumen i anmärkning B.

A

A

A26 Sidoislag mot stolpar

Uneceföreskrifter nr 135

 

B

B

A27 Islag bakifrån

Uneceföreskrifter nr 34

Gäller för fordonskategorierna M1 med en högsta vikt på ≤ 3 500 kg och N1▌. Kraven på elsäkerhet efter kollisioner ska säkerställas

B

B

Krav avseende

B OSKYDDADE TRAFIKANTER, SIKT OCH SYNLIGHET

B1 Skydd för fotgängares ben och huvud

Uneceföreskrifter nr 127

 

A

A

B2 Utvidgad skyddszon för islag med huvudet för fotgängare och cyklister

Uneceföreskrifter nr 127

Provområdet för barns och vuxnas huvudform avgränsas av omslutningsavståndet för vuxna på 2 500 mm eller vindrutans bakre referenslinje beroende på vilken av dessa som är belägen främst. Huvudformens kontakt med A-pelarna, området ovanför vindrutan eller kåpan undantas, men ska övervakas

C

C

B3 Frontskydd

 

X

X

A

B4 Avancerade nödbromssystem för fotgängare och cyklister

 

 

C

C

B5 Kollisionsvarning för fotgängare och cyklister

 

 

B

B

B

B

B

B6 Informationssystem för döda vinkeln

 

 

B

B

B

B

B

B7 Backövervakning

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B8 Sikt framåt

Uneceföreskrifter nr 125

Gäller för fordon av kategorierna M1 och N1

A

C

B9 Direkt siktfält för tunga fordon

 

 

D

D

D

D

B10 Säkerhetsglas

Uneceföreskrifter nr 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B11 Avfrostning och avimning

 

 

A

A2

A2

A2

A2

A2

B12 Torkar- och spolarsystem

 

 

A

A3

A3

A3

A3

A3

A

B13 Anordningar för indirekt sikt

Uneceföreskrifter nr 46

 

A

A

A

A

A

A

A

Krav avseende

FORDONETS CHASSI, BROMSAR, DÄCK OCH STYRNING

C1 Styrutrustning

Uneceföreskrifter nr 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C2 Varningssystem vid avvikelse ur körfält

Uneceföreskrifter nr 130

 

A4

A4

A4

A4

C3 System för kvarstannande i körfält

 

 

B6

B6

C4 Bromsning

Uneceföreskrifter nr 13

Uneceföreskrifter nr 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C5 Ersättningsdelar för bromssystem

Uneceföreskrifter nr 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C6 Bromsassistans

Uneceföreskrifter nr 139

 

A

A

C7 Stabilitetskontroll

Uneceföreskrifter nr 13

Uneceföreskrifter nr 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C8 Avancerade nödbromssystem på tunga fordon

Uneceföreskrifter nr 131

 

A4

A4

A4

A4

C9 Avancerade nödbromssystem på lätta fordon

 

 

B

B

C10 Däckens säkerhets- och miljöprestanda

Uneceföreskrifter nr 30

Uneceföreskrifter nr 54

Uneceföreskrifter nr 117

Ett provningsförfarande för begagnade däck ska också säkerställas; datumen i anmärkning C gäller.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C11 Reservhjul och system för säkerhetsdäck

Uneceföreskrifter nr 64

 

A1

A1

C12 Regummerade däck

Uneceföreskrifter nr 108

Uneceföreskrifter nr 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

C13 System för övervakning av däcktryck för lätta fordon

Uneceföreskrifter nr 141

Gäller för fordonskategorierna M1 med en högsta vikt på ≤3 500 kg och N1.

A

B

C14 System för övervakning av däcktryck för tunga fordon

 

 

B

B

B

B

B

B

C15 Montering av däck

Uneceföreskrifter nr 142

Gäller för alla fordonskategorier

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C16 Utbyteshjul

Uneceföreskrifter nr 124

 

X

X

X

X

B

Krav avseende

D INSTRUMENT, ELEKTRISKA SYSTEM, BELYSNING OCH SKYDD MOT OBEHÖRIG ANVÄNDNING, INBEGRIPET IT‑ATTACKER

D1 Ljudvarning

Uneceföreskrifter nr 28

 

A

A

A

A

A

A

A

D2 Radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet)

Uneceföreskrifter nr 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Skydd mot obehörig användning ▌startspärr och alarmsystem

Uneceföreskrifter nr 18

Uneceföreskrifter nr 97

Uneceföreskrifter nr 116

 

A

A1

A1

A

A1

A1

A

A

D4 Skydd av fordon mot it-attacker

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Hastighetsmätare

Uneceföreskrifter nr 39

 

A

A

A

A

A

A

D6 Vägmätare

Uneceföreskrifter nr 39

 

A

A

A

A

A

A

D7 Hastighetsbegränsande anordningar

Uneceföreskrifter nr 89

 

A

A

A

A

A

D8 Intelligent farthållning

 

 

B

B

B

B

B

B

B

D9 Märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare

Uneceföreskrifter nr 121

 

A

A

A

A

A

A

D10 Uppvärmningssystem

Uneceföreskrifter nr 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D11 Ljussignaleringsanordningar

Uneceföreskrifter nr 4

Uneceföreskrifter nr 6

Uneceföreskrifter nr 7

Uneceföreskrifter nr 19

Uneceföreskrifter nr 23

Uneceföreskrifter nr 38

Uneceföreskrifter nr 77

Uneceföreskrifter nr 87

Uneceföreskrifter nr 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D12 Anordningar för belysning av vägen

Uneceföreskrifter nr 31

Uneceföreskrifter nr 98

Uneceföreskrifter nr 112

Uneceföreskrifter nr 119

Uneceföreskrifter nr 123

 

X

X

X

X

X

X

A

D13 Reflexanordningar

Uneceföreskrifter nr 3

Uneceföreskrifter nr 104

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D14 Ljuskällor

Uneceföreskrifter nr 37

Uneceföreskrifter nr 99

Uneceföreskrifter nr 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

D15 Installation av ljussignalering, vägbelysning och reflekterande anordningar

Uneceföreskrifter nr 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D16 Nödstoppssignal

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

D17 Rengörare för huvudstrålkastare

Uneceföreskrifter nr 45

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

D18 Växlingsindikator

 

 

A

Krav avseende

E FÖRAREN OCH SYSTEMEGENSKAPER

E1 Installationshjälp för alkolås

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

E2 Varning med avseende på förartrötthet och förarens uppmärksamhet

 

 

B

B

B

B

B

B

E3 Avancerad distraktionsvarning för föraren

 

Undvikande av distraktion med tekniska medel kan också beaktas ▌

C

C

C

C

C

C

E4 System för övervakning av förartillgänglighet

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E5 Registreringsapparat för händelsedata

 

 

B

D

D

B

D

D

B

E6 System för att ersätta förarens kontroll

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E7 System som förser fordonet med information om fordonets status och omgivningen

 

 

B5

B5

B5

B5

B5

B5

 

 

 

 

 

 

E8 Kolonnkörning

 

 

B1

B1

B1

B1

 

 

 

 

 

 

Krav avseende

FORDONETS ALLMÄNNA KONSTRUKTION OCH EGENSKAPER

F1 Plats för registreringsskylt

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F2 Backning

 

 

A

A

A

A

A

A

F3 Dörrlås och dörrgångjärn

Uneceföreskrifter nr 11

 

A

A

F4 Ingångssteg, handtag och fotsteg

 

 

A

A

A

A

F5 Utskjutande delar

Uneceföreskrifter nr 26

 

A

F6 Utskjutande delar på förarhytter i nyttofordon

Uneceföreskrifter nr 61

 

A

A

A

F7 Tillverkarens föreskrivna skylt och fordonsidentifieringsnummer

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F8 Bogseringsanordningar

 

 

A

A

A

A

A

A

F9 Hjulskydd

 

 

A

F10 Stänkskyddsanordningar

 

 

A

A

A

A

A

A

A

F11 Vikter och dimensioner

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

F12 Mekaniska kopplingsanordningar

Uneceföreskrifter nr 55

Uneceföreskrifter nr 102

 

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A

A

A

A

A

F13 Fordon avsedda för transport av farligt gods

Uneceföreskrifter nr 105

 

A

A

A

A

A

A

A

F14 Allmän konstruktion av buss

Uneceföreskrifter nr 107

 

A

A

F15 Karosseristommens hållfasthet för buss

Uneceföreskrifter nr 66

 

A

A

F16 Brandfarlighet i bussar

Uneceföreskrifter nr 118

 

A

A

_______________________

Anmärkningar till tabellen

A:

Datum för förbud mot registrering av fordon, samt utsläppande på marknaden och ibruktagande av komponenter och separata tekniska enheter:

[▌den dag då denna förordning börjar tillämpas]

B:

Datum för vägran att bevilja EU-typgodkännande:

[▌den dag då denna förordning börjar tillämpas].

Datum för förbud mot registrering av fordon, samt utsläppande på marknaden och ibruktagande av komponenter och separata tekniska enheter:

[▌24 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas]

C:

Datum för vägran att bevilja EU-typgodkännande:

[▌24 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas]

Datum för förbud mot registrering av fordon, samt utsläppande på marknaden och ibruktagande av komponenter och separata tekniska enheter:

[▌48 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas]

D:

Datum för vägran att bevilja EU-typgodkännande:

[42 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas]

Datum för förbud mot registrering av fordon, samt utsläppande på marknaden och ibruktagande av komponenter och separata tekniska enheter:

[78 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas]

X:

Komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga gäller de fordonskategorier som anges.

1

Överensstämmelse krävs om monterad.

2

Fordon av denna kategori ska utrustas med en anordning för avfrostning och avimning av vindrutan med tillräcklig kapacitet.

3

Fordon av denna kategori ska utrustas med vindrutetorkare och vindrutespolare med tillräcklig kapacitet.

4

Följande fordon undantas:

—  dragfordon med påhängsvagn i kategori N2 med en högsta vikt som överstiger 3,5 ton men inte 8 ton,

—  fordon av kategorierna M2 och M3 av klass A, klass I och klass II enligt definitionen i punkt 2.1 i Uneceföreskrifter nr 107,

—  ledade bussar av kategori M3 av klass A, klass I och klass II enligt definitionen i punkt 2.1 i Uneceföreskrifter nr 107,

—  terrängfordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3,

—  fordon för särskilda ändamål av kategorierna M2, M3, N2 och N3, och

—  fordon av kategorierna M2, M3, N2 och N3 med fler än tre axlar.

5

Överensstämmelse krävs för automatiserade fordon.

6

För motorfordon med hydrauliska servostyrsystem gäller datumen i anmärkning C. Dessa fordon ska dock utrustas med ett varningssystem vid avvikelse ur körfält i stället.

BILAGA III

Ändringar av bilaga II till förordning (EU) 2018/858

Bilaga II till förordning (EU) 2018/858 ska ändras på följande sätt:

1)  I tabellen i del I i punkt 3A, ska hänvisningen i den tredje kolumnen till ”förordning (EG) nr 661/2009” ersättas med följande:

”Förordning (EU) 2019/…*(33)

_______________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/... av den [...] om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/858 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 (EUT L .., ..., s. ..).”

och varje påföljande hänvisning till ”förordning (EG) nr 661/2009” i bilaga II ska ersättas med en hänvisning till ”förordning (EU) 2019/...”, såvida inte annat föreskrivs i de efterföljande bestämmelserna i denna bilaga.

2)  Del I ska ändras på följande sätt:

(a)  Tabellen ska ändras på följande sätt:

i)  Följande post ska införas som post 55A:

”55A

Sidoislag mot stolpar

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 135

X

X”:

ii)  Posten för punkt 58 ska ersättas med följande:

”58

Fotgängarskydd

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 127

X

X

X”:

iii)  Posterna för punkterna 62 och 63 ska ersättas med följande:

”62

Vätgassystem

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 134

X

X

X

X

X

X

X

63

Allmän säkerhet

Förordning (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

Posterna för punkterna 65 och 66 ska ersättas med följande:

”65

Avancerade nödbromssystem

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 131

X

X

X

X

66

Varningssystem vid avvikelse ur körfält

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 130

X

X

X

X”:

b)  De förklarande anmärkningarna ska ändras på följande sätt:

i)  De förklarande anmärkningarna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”(3) Montering av en fordonsstabilitetskontroll krävs i enlighet med artikel 4.5 i förordning (EU) 2019/…+.

(4)  Montering av ett system för elektronisk stabilitetskontroll krävs i enlighet med artikel 4.5 i förordning (EU) 2019/…+

ii)  Den förklarande anmärkningen 9A ska ersättas med följande:

(9A)  Montering av ett system för övervakning av däcktryck krävs i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) 2019/…+.”

iii)  Den förklarande anmärkningen 15 ska ersättas med följande:

”(15) Överensstämmelse med förordning (EU) 2019/...+ är obligatorisk. Typgodkännande enligt denna specifika punkt avses dock inte eftersom den endast utgör en gruppering av enskilda poster som förtecknas i den tabell som hänvisar till förordning (EU) 2019/...+.”

3)

I tillägg 1 till del I ska tabell 1 ändras på följande sätt:

a)  Posten för punkt 46A ska ersättas med följande:

”46A

Montering av däck

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 142

 

B”;

 

b)  Posten för punkt 58 ska ersättas med följande:

”58

Fotgängarskydd

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 127

 

C

Datum för vägran att bevilja EU‑typgodkännande:

[42 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas]

Datum för förbudet av fordonstypen:

[144 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas]

 

c)  Posterna för punkterna 62 och 63 ska ersättas med följande:

”62

Vätgassystem

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 134

 

X

63

Allmän säkerhet

Förordning (EU) 2019/…+

 

Överensstämmelse med förordning (EU) 2019/...+ är obligatorisk. Typgodkännande enligt denna specifika punkt avses dock inte eftersom den endast utgör en gruppering av enskilda poster som förtecknas i den tabell som hänvisar till förordning (EU) 2019/...+.”

4)

I de förklarande anmärkningarna till tabell 1 i tillägg 1 ska sista stycket utgå.

5)

I tillägg 1 till del I ska tabell 2 ändras på följande sätt:

a)  Posten för punkt 46A ska ersättas med följande:

”46A

Montering av däck

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 142

 

B”;

 

b)  Posten för punkt 58 ska ersättas med följande:

”58

Fotgängarskydd

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 127

 

C

Datum för vägran att bevilja EU‑typgodkännande:

[42 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas]

Datum för förbudet av fordonstypen:

[144 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas]

 

Posterna för punkterna 62 och 63 ska ersättas med följande:

”62

Vätgassystem

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 134

 

X

63

Allmän säkerhet

Förordning (EU) 2019/…+

 

Överensstämmelse med förordning (EU) 2019/...+ är obligatorisk. Typgodkännande enligt denna specifika punkt avses dock inte eftersom den endast utgör en gruppering av enskilda poster som förtecknas i den tabell som hänvisar till förordning (EU) 2019/...+.”

6)

I tillägg 2 till del I ska punkt 4 ändras på följande sätt:

a)  Tabellen med rubriken ”Del I: Fordon av kategori M1” ska ändras på följande sätt:

i)  Posten för punkt 58 ska ersättas med följande:

”58

Uneceföreskrifter nr 127

Förordning (EU) 2019/…+

(Fotgängarskydd)

Fordonen ska utrustas med ett elektroniskt system med låsningsfria bromsar på alla hjul.

Kraven i Uneceföreskrifter nr 127 ska tillämpas.

Ett eventuellt frontskydd ska antingen vara en integrerad del av fordonet och därför uppfylla kraven i Uneceföreskrifter nr 127 eller vara typgodkänt som separat teknisk enhet.”

 

ii)  Följande post ska införas som post 55A:

”62

Uneceföreskrifter nr 134

Förordning (EU) 2019/…+

(Vätgassystem)

Kraven i Uneceföreskrifter nr 134 ska tillämpas.

Alternativt ska det visas att fordonet uppfyller

—  de väsentliga kraven i förordning (EG) nr 79/2009 i dess lydelse den [▌dagen omedelbart före den dag då denna förordning börjar tillämpas],

—  Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan),

—  GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (Kina),

—  ISO 23273:2013, del 1: Fordonets funktionssäkerhet och del 2: Skydd mot väterelaterade faror för fordon som drivs med komprimerad vätgas, eller

—  SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety.”

 

b)  Tabellen med rubriken ”Del II: Fordon av kategori N1” ska ändras på följande sätt:

i)  Posten för punkt 58 ska ersättas med följande:

”58

Uneceföreskrifter nr 127

Förordning (EU) 2019/…+

(Fotgängarskydd)

Fordonen ska utrustas med ett elektroniskt system med låsningsfria bromsar på alla hjul.

Kraven i Uneceföreskrifter nr 127 ska tillämpas.

Ett eventuellt frontskydd ska antingen vara en integrerad del av fordonet och därför uppfylla kraven i Uneceföreskrifter nr 127 eller vara typgodkänt som separat teknisk enhet.”

 

ii)  Följande post ska införas som post 55A:

”62

Uneceföreskrifter nr 134

Förordning (EU) 2019/…+

(Vätgassystem)

Kraven i Uneceföreskrifter nr 134 ska tillämpas.

Alternativt ska det visas att fordonet uppfyller

—  de väsentliga kraven i förordning (EG) nr 79/2009 i dess lydelse den [▌dagen omedelbart före den dag då denna förordning börjar tillämpas],

—  Attachment 100 – Technical Standard For Fuel Systems Of Motor Vehicle Fueled By Compressed Hydrogen Gas (Japan),

—  GB/T 24549-2009 Fuel cell electric vehicles – safety requirements (Kina),

—  ISO 23273:2013, del 1: Fordonets funktionssäkerhet och del 2: Skydd mot väterelaterade faror för fordon som drivs med komprimerad vätgas, eller

—  SAE J2578 – General Fuel Cell Vehicle Safety.”

7)

I tabellen i del II ska punkterna 58, 65 och 66 utgå.

8)

Del III ska ändras på följande sätt:

a)  I tillägg 1 ska tabellen ändras på följande sätt:

i)  Posten för punkt 58 ska ersättas med följande:

 

”58

Fotgängarskydd

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter nr 127

X

X”:

 

 

 

ii)  Posterna för punkterna 62 och 63 ska ersättas med följande:

 

”62

Vätgassystem

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter nr 134

X

X

X

X

 

63

Allmän säkerhet

Förordning (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

 

iii)  Posterna för punkterna 65 och 66 ska ersättas med följande:

 

”65

Avancerade nödbromssystem

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter

nr 131

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

 

66

Varningssystem vid avvikelse ur körfält

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter

nr 130

 

 

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt”

 

b)  I tillägg 2 ska tabellen ändras på följande sätt:

i)  Följande post ska införas som post 55A:

”55A

Sidoislag mot stolpar

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter nr 135

Ej tillämpligt

 

 

Ej tillämpligt”

 

 

 

 

 

 

 

ii)  Posten för punkt 58 ska ersättas med följande:

”58

Fotgängarskydd

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter nr 127

Ej tillämpligt

 

 

Ej tillämpligt”

 

 

 

 

 

 

 

iii)  Posterna för punkterna 62 och 63 ska ersättas med följande:

”62

Vätgassystem

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Allmän säkerhet

Förordning (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

 

iv)  Posterna för punkterna 65 och 66 ska ersättas med följande:

”65

Avancerade nödbroms-system

Förordning (EU)

2019/…+

Unece-föreskrifter nr 131

 

Ej tilläm-pligt

Ej tilläm-pligt

 

Ej tilläm-pligt

Ej tilläm-pligt

 

 

 

 

66

Varnings-

system vid avvikelse ur körfält

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 130

 

Ej tilläm-pligt

Ej tilläm-pligt

 

Ej tilläm-pligt

Ej tilläm-pligt”

 

 

 

 

 

c)  Tillägg 3 ska ändras på följande sätt:

i)  I tabellen ska följande post införas som punkt 55A:

”55A

Sidoislag mot stolpar

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter nr 135

Ej tillämpligt”

 

ii)  I tabellen ska posten för punkt 58 ersättas med följande:

”58

Fotgängarskydd

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter nr 127

G”.

 

iii)  I tabellen ska posterna för punkterna 62 och 63 ersättas med följande:

”62

Vätgassystem

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter nr 134

X

63

Allmän säkerhet

Förordning (EU) 2019/…+

X(15)”

 

iv)  Följande punkt ska läggas till som punkt 5:

”5. Punkterna 1–4.2 gäller också fordon av kategori M1 som inte klassificeras som fordon avsedda för särskilda ändamål men är rullstolsanpassade.”

 

d)  I tillägg 4 ska tabellen ändras på följande sätt:

i)  Följande post ska införas som post 55A:

”55A

Sidoislag mot stolpar

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 135

 

 

A”

 

 

 

 

 

 

 

ii)  Posten för punkt 58 ska ersättas med följande:

”58

Fotgängarskydd

Förordning

(EU)

2019/…+

Unece-föreskrifter nr 127

 

 

A”

 

 

 

 

 

 

 

iii)  Posterna för punkterna 62, 63, 65 och 66 ska ersättas med följande:

”62

Vätgassystem

Förordning

(EU)

2019/…+

Unece-föreskrifter nr 134

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Allmän säkerhet

Förordning

(EU)

2019/…+

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Avan-cerade nödbroms-system

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 131

Ej tilläm-pligt

Ej tilläm-pligt

 

Ej tilläm-pligt

Ej tilläm-pligt

 

 

 

 

66

Varnings-system

vid avvikelse ur körfält

Förordning (EU) 2019/…+

Unece-föreskrifter nr 130

Ej tilläm-pligt

Ej tilläm-pligt

 

Ej tilläm-pligt

Ej tilläm-pligt”

 

 

 

 

 

e)  I tabellen i tillägg 5 ska posterna för punkterna 62, 63, 65 och 66 ersättas med följande:

”62

Vätgassystem

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter nr 134

X

63

Allmän säkerhet

Förordning (EU) 2019/…+

X(15)

65

Avancerade nödbromssystem

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter nr 131

Ej tillämpligt

66

Varningssystem vid avvikelse ur körfält

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter nr 130

Ej tillämpligt”

 

f)  I tabellen i tillägg 6 ska posterna för punkterna 62, 63, 65 och 66 ersättas med följande:

”62

Vätgassystem

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter nr 134

X

 

63

Allmän säkerhet

Förordning (EU) 2019/…+

X(15)

X(15)

65

Avancerade nödbromssystem

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter nr 131

Ej tillämpligt

 

66

Varningssystem vid avvikelse ur körfält

Förordning (EU) 2019/…+

Uneceföreskrifter nr 130

Ej tillämpligt”

 

 

g)  De förklarande anmärkningarna ska ändras på följande sätt:

i)  Den förklarande anmärkningen X ska ersättas med följande:

”X Kraven i tillämplig rättsakt gäller.”

ii)  De förklarande anmärkningarna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”(3) Montering av en fordonsstabilitetskontroll krävs i enlighet med artikel 4.5 i förordning (EU) 2019/…+.

(4)  Montering av ett system för elektronisk stabilitetskontroll krävs i enlighet med artikel 4.5 i förordning (EU) 2019/…+.”

iii)  Den förklarande anmärkningen 9A ska ersättas med följande:

”(9A) Gäller endast om fordonen är utrustade med utrustning som omfattas av Uneceföreskrifter nr 64. Ett system för övervakning av däcktryck är dock obligatoriskt i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) 2019/…+.”

iv)  Den förklarande anmärkningen 15 ska ersättas med följande:

 

”(15) Överensstämmelse med förordning (EU) 2019/...+ är obligatorisk. Typgodkännande enligt denna specifika punkt avses dock inte eftersom den endast utgör en gruppering av enskilda poster som förtecknas på andra ställen i den relevanta tabellen.”

 

v)  De förklarande anmärkningarna 16 och 17 ska utgå.

BILAGA IV

Övergångsbestämmelser som avses i artikel 16.3

Unece-föreskrifter

Specifika krav

Sista dag för registrering av fordon som inte uppfyller kraven samt försäljning eller ibruktagande av komponenter som inte uppfyller kraven (1)

▌117

Däck med avseende på däckljud, väggrepp på vått underlag och rullmotstånd

30 april 2023

Däck av klass C3 ska uppfylla etapp 2-kraven för rullmotstånd

_______________________

Anmärkningar till tabellen

(1)

De datum som fastställs i förordning (EG) nr 661/2009 för typer av fordon, system och komponenter som uppfyller kraven i dess lydelse den [för in dagen omedelbart före denna förordnings tillämpningsdatum], och i förordning (EG) nr 78/2009 för typer av fordon och system som uppfyller kraven i dess lydelse den [▌ för in dagen omedelbart före denna förordnings tillämpningsdatum].

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande om slitna däck

Kommissionen anser att det med hänsyn till trafiksäkerhet, konsumentskydd, avfallsminskning och den cirkulära ekonomin är viktigt att provning av däck inte bara sker med nya däck utan även med slitna däck. Därför kommer kommissionen att stödja utarbetandet av lämpliga provningsprotokoll i samband med FN:s världsforum för harmonisering av föreskrifter om fordon. Om processen inte har avslutats senast i juli 2023 har kommissionen för avsikt att föreslå EU-lagstiftning som specifikt omfattar provning av slitna däck.

(1)* TEXTEN HAR ÄNNU INTE GENOMGÅTT JURISTLINGVISTISK SLUTGRANSKNING.
(2)EUT C 440, 6.12.2018, s. 90.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2019.
(4)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, och om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 och upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).
(5) https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
(6)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1).
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/758 av den 29 april 2015 om typgodkännandekrav för montering av eCall-system som bygger på 112-tjänsten i fordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (EUT L 123, 19.5.2015, s. 77).
(9)Rådets beslut 97/836/EG av den 27 november 1997 (EGT L 346, 17.12.1997, s. 78).
(10)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av motorfordon med avseende på skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter, om ändring av direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 2003/102/EG och 2005/66/EG (EUT L 35, 4.2.2009, s. 1).
(11)Uneceföreskrifter nr 127 om enhetliga bestämmelser för godkännande av motorfordon med avseende på fotgängarsäkerhet.
(12)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 av den 14 januari 2009 om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (EUT L 35, 4.2.2009, s. 32).
(13)Uneceföreskrifter nr 134 om enhetliga bestämmelser för godkännande av motorfordon och tillhörande komponenter med avseende på den säkerhetsrelaterade prestandan hos vätgasdrivna fordon.
(14)EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
(15) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(16)Kommissionens förordning (EG) nr 631/2009 av den 22 juli 2009 om tillämpningsbestämmelser för bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 om typgodkännande av motorfordon med avseende på skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter, om ändring av direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 2003/102/EG och 2005/66/EG (EUT L 195, 25.7.2009, s. 1).
(17)Kommissionens förordning (EU) nr 406/2010 av den 26 april 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 om typgodkännande av vätgasdrivna fordon (EUT L 122, 18.5.2010, s. 1).
(18)Kommissionens förordning (EU) nr 672/2010 av den 27 juli 2010 om krav för typgodkännande av system för avfrostning och avimning av vindrutor och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 196, 28.7.2010, s. 5).
(19)Kommissionens förordning (EU) nr 1003/2010 av den 8 november 2010 om krav för typgodkännande av monteringsutrymmet för och fastsättningen av bakre registreringsskyltar på motorfordon och deras släpvagnar och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon, deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 291, 9.11.2010, s. 22).
(20)Kommissionens förordning (EU) nr 1005/2010 av den 8 november 2010 om krav för typgodkännande av bogseringsanordningar till motorfordon och om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 291, 9.11.2010, s. 36).
(21)Kommissionens förordning (EU) nr 1008/2010 av den 9 november 2010 om krav för typgodkännande av vindrutetorkare och vindrutespolare för vissa motorfordon och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 292, 10.11.2010, s. 2).
(22)Kommissionens förordning (EU) nr 1009/2010 av den 9 november 2010 om krav för typgodkännande av hjulskydd till vissa motorfordon och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 292, 10.11.2010, s. 21).
(23)Kommissionens förordning (EU) nr 19/2011 av den 11 januari 2011 om krav för typgodkännande av tillverkarens föreskrivna skylt och för fordonsidentifieringsnummer till motorfordon och deras släpvagnar samt om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 8, 12.1.2011, s. 1).
(24)Kommissionens förordning (EU) nr 109/2011 av den 27 januari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon med avseende på stänkskyddsanordningar (EUT L 34, 9.2.2011, s. 2).
(25)Kommissionens förordning (EU) nr 458/2011 av den 12 maj 2011 om krav för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa vad gäller montering av däck och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 124, 13.5.2011, s. 11).
(26)Kommissionens förordning (EU) nr 65/2012 av den 24 januari 2012 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller växlingsindikatorer och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (EUT L 28, 31.1.2012, s. 24).
(27)Kommissionens förordning (EU) nr 130/2012 av den 15 februari 2012 om krav för typgodkännande av motorfordon med avseende på ombordstigning och manöverduglighet och om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 43, 16.2.2012, s. 6).
(28)Kommissionens förordning (EU) nr 347/2012 av den 16 april 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande av vissa kategorier av motorfordon avseende avancerade nödbromssystem (EUT L 109, 21.4.2012, s. 1).
(29)Kommissionens förordning (EU) nr 351/2012 av den 23 april 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller krav för typgodkännande avseende installation av varningssystem vid avvikelse ur körfält i motorfordon (EUT L 110, 24.4.2012, s. 18).
(30)Kommissionens förordning (EU) nr 1230/2012 av den 12 december 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (EUT L 353, 21.12.2012, s. 31).
(31)Kommissionens förordning (EU) 2015/166 av den 3 februari 2015 om komplettering och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 vad gäller införande av särskilda förfaranden, bedömningsmetoder och tekniska krav, och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2007/46/EG och kommissionens förordningar (EU) nr 1003/2010, (EU) nr 109/2011 och (EU) nr 458/2011 (EUT L 28, 4.2.2015, s. 3).
(32)Rådets beslut av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (”Reviderad överenskommelse av år 1958”) (EGT L 346, 17.12.1997, s. 78).
(33)+ [OP: För in relevanta uppgifter i texten och i fotnoten.]

Senaste uppdatering: 17 april 2019Rättsligt meddelande