Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 119kWORD 42k
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Σύνταξη ή τροποποίηση του τίτλου ψηφίσματος το οποίο έχει κατατεθεί για περάτωση συζήτησης (ερμηνεία του άρθρου 149α παράγραφος 2 του Κανονισμού) (2019/2020(REG))
P8_TA-PROV(2019)0392

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τη σύνταξη ή τροποποίηση του τίτλου ψηφίσματος το οποίο έχει κατατεθεί για να περατώσει μια συζήτηση (ερμηνεία του άρθρου 149α παράγραφος 2 του Κανονισμού) (2019/2020(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 3 Απριλίου 2019 επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 149α παράγραφος 2 του Κανονισμού:"«Η σύνταξη ή η τροποποίηση του τίτλου ψηφίσματος το οποίο έχει κατατεθεί για να περατώσει μια συζήτηση βάσει του άρθρου 123, 128 ή 135 δεν συνιστά αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, υπό την προϋπόθεση ότι ο τίτλος παραμένει εντός του πεδίου εφαρμογής του αντικειμένου που συζητείται. »"

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου