Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 115kWORD 48k
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Πολιτική δήλωση για τη σύσταση πολιτικής ομάδας (ερμηνεία του άρθρου 32 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του Κανονισμού)
P8_TA-PROV(2019)0393

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με πολιτική δήλωση για τη σύσταση πολιτικής ομάδας (ερμηνεία του άρθρου 32 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του Κανονισμού) (2019/2019(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 3 Απριλίου 2019 επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 32 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του Κανονισμού:"«Η πολιτική δήλωση ομάδας ορίζει τις αξίες τις οποίες αντιπροσωπεύει η ομάδα και τους κύριους πολιτικούς στόχους που τα μέλη της σκοπεύουν να εκπληρώσουν μαζί στο πλαίσιο της άσκησης της εντολής τους. Η δήλωση περιγράφει τον κοινό πολιτικό προσανατολισμό της ομάδας με ουσιαστικό, διακριτό και αυθεντικό τρόπο.»"

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου