Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0090(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0029/2019

Predkladané texty :

A8-0029/2019

Rozpravy :

PV 16/04/2019 - 22
CRE 16/04/2019 - 23

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 8.7
CRE 17/04/2019 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0399

Prijaté texty
PDF 336kWORD 102k
Streda, 17. apríla 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa ***I
P8_TA-PROV(2019)0399A8-0029/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0185),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0143/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality rakúskou Spolkovou radou a švédskym parlamentom, ktorí tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. septembra 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. marca 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0029/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 66.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS ▌, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa(1)
P8_TC1-COD(2018)0090

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  V článku 169 ods. 1 a článku 169 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že Únia má prispievať k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa prostredníctvom opatrení prijímaných podľa článku 114 ZFEÚ. V článku 38 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje, že Únia svojimi politikami zabezpečí vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa.

(2)  Právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa by sa mali uplatňovať účinne v celej Únii. Napriek tomu však z komplexnej kontroly vhodnosti smerníc v oblasti spotrebiteľského práva a marketingu, ktorú uskutočnila Komisia v rokoch 2016 a 2017 v rámci Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), vyplynulo, že účinnosť právnych predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa je ohrozená nedostatočnou informovanosťou obchodníkov a spotrebiteľov,preto by sa mohli častejšie využívať existujúce prostriedky nápravy.

(3)  Únia už prijala množstvo opatrení na zlepšenie informovanosti spotrebiteľov, obchodníkov a odborníkov pracujúcich v oblasti práva o právach spotrebiteľa a na zlepšenie presadzovania práv spotrebiteľa a nápravy pre spotrebiteľov. Stále však existujú nedostatky ▌vo vnútroštátnych právnych predpisoch, pokiaľ ide o skutočne účinnéprimerané sankcie na odrádzanie od porušovania právnych predpisov v rámci Únie a na ich sankcionovanie, nedostatočné individuálne prostriedky nápravy pre spotrebiteľov poškodených v dôsledku porušenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica 2005/29/ES(4), a nedostatky v postupe na vydanie súdneho príkazu podľa smernice 2009/22/ES(5). Revízia postupu na vydanie súdneho príkazu by sa mala riešiť samostatným nástrojom na zmenu a nahradenie smernice 2009/22/ES.

(4)  Smernice 98/6/ES(6), 2005/29/ES a 2011/83/EÚ(7) obsahujú požiadavky, aby členské štáty zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce sankcie na riešenie porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa uvedené smernice transponujú. Okrem toho sa v článku 21 nariadenia (EÚ) 2017/2394(8) o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa vyžaduje, aby členské štáty účinne, efektívne a koordinovane prijímali opatrenia na presadzovanie práva vrátane ukladania sankcií s cieľom ukončiť alebo zakázať rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie.

(5)  Súčasné vnútroštátne pravidlá o sankciách sa v Únii do veľkej miery líšia. Konkrétne nie všetky členské štáty zabezpečujú ukladanie účinných, primeraných a odrádzajúcich pokút obchodníkom porušujúcim predpisy za rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie. Z toho dôvodu by sa mali zlepšiť existujúce pravidlá o sankciách v smerniciach 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ a zároveň by sa mali zaviesť nové pravidlá o sankciách v smernici 93/13/EHS(9).

(6)   Výber druhu sankcií, ktoré treba uložiť, a stanovenie príslušných postupov vo vnútroštátnom práve na uloženie sankcií v prípade porušenia smerníc, ktoré sa menia touto smernicou, by mali ostať v právomoci členských štátov.

(7)  S cieľom umožniť konzistentnejšie uplatňovanie sankcií, najmä pri porušovaní právnych predpisov v rámci Únie, rozšírenom porušovaní právnych predpisov a rozšírenom porušovaní právnych predpisov s rozmerom Únie, ktoré sú uvedené v nariadení (EÚ) 2017/2394, by sa mali do uplatňovania sankcií zaviesť spoločné neúplné a orientačné kritériá. Tieto kritériá by mali obsahovať napríklad povahu, závažnosť, rozsah a trvanie porušenia právnych predpisov a akúkoľvek nápravu ▌, ktorú obchodník poskytol spotrebiteľom za spôsobenú škodu. Opakované porušenia právnych predpisov tým istým páchateľom svedčia o jeho sklone dopúšťať sa porušovania právnych predpisov, a sú preto významným ukazovateľom závažnosti predmetného správania, ako aj potreby uložiť vyššie sankcie v záujme dosiahnutia odrádzajúceho účinku. Ak sú k dispozícii príslušné údaje, mali by sa zohľadniť získané finančné výhody ▌alebo straty, ktorým sa podarilo zabrániť, vyplývajúce z porušenia právnych predpisov. Zohľadniť sa môžu aj ďalšie priťažujúce alebo poľahčujúce faktory, ktoré sa vzťahujú na okolnosti prípadu.

(8)  Tieto spoločné neúplné a orientačné kritériá uplatňovania sankcií nemusia byť relevantné pri rozhodovaní o sankciách týkajúcich sa každého porušenia právnych predpisov, najmä ak ide o nezávažné porušenia právnych predpisov. Členské štáty by mali zohľadniť aj ďalšie všeobecné právne zásady platné na ukladanie sankcií, ako je zásada ne bis in idem.

(9)  V súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) 2017/2394 príslušné orgány členských štátov, ktorých sa koordinovaný postup týka, prijmú v rámci svojej právomoci všetky potrebné opatrenia na presadzovanie práva voči obchodníkovi zodpovednému za rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo za rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie s cieľom dosiahnuť ukončenie alebo zákaz daného porušovania právnych predpisov. Ak je to vhodné uložia obchodníkovi zodpovednému za rozšírené porušovanie právnych predpisov alebo za rozšírené porušovanie právnych predpisov s rozmerom Únie sankcie, ako sú pokuty alebo pravidelné penále. Opatrenia na presadzovanie práva sa prijmú účinným, efektívnym a koordinovaným spôsobom s cieľom dosiahnuť ukončenie alebo zákaz rozšíreného porušovania právnych predpisov alebo rozšíreného porušovania právnych predpisov s rozmerom Únie. Príslušné orgány, ktorých sa týka koordinovaný postup, sú povinné vyvinúť úsilie na prijatie opatrení na presadzovanie práva súčasne v členských štátoch, ktorých sa týka uvedené porušovanie právnych predpisov.

(10)  S cieľom zabezpečiť, aby mohli orgány členského štátu ukladať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie v súvislosti s rozšíreným porušovaním práva v oblasti ochrany spotrebiteľa a rozšíreným porušovaním s rozmerom Únie, ktoré sú predmetom koordinovaného vyšetrovania a presadzovania práva v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2394, by sa mali pokuty zaviesť ako ▌prvok sankcií za takéto porušenia právnych predpisov. S cieľom zabezpečiť odrádzajúci účinok pokút by mali členské štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť maximálnu výšku pokuty za takéto porušovanie právnych predpisov na úrovni aspoň 4 % ročného obratu obchodníka v dotknutom členskom štáte alebo v dotknutých členských štátoch. V niektorých prípadoch môže byť obchodníkom aj skupina spoločností.

(11)  Ako sa stanovuje v článkoch 9 a 10 nariadenia (EÚ) 2017/2394, pri ukladaní sankcií by sa mala podľa potreby náležite zohľadňovať povaha, závažnosť a trvanie daného porušovania právnych predpisov. Ukladanie sankcií by malo byť primerané a malo by byť v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom, ako aj s uplatniteľnými procesnými zárukami a so zásadami Charty základných práv Európskej únie. Napokon, prijaté sankcie by mali byť primerané povahe a celkovej skutočnej alebo potenciálnej ujme spôsobenej porušovaním právnych predpisov Únie, ktoré chránia záujmy spotrebiteľov. Právomoc ukladať sankcie sa vykonáva buď priamo príslušnými orgánmi v rámci ich pôsobnosti, alebo ak je to vhodné, dožiadaním iných príslušných orgánov alebo iných orgánov verejnej moci, alebo v relevantných prípadoch poverením určených subjektov, alebo podaním návrhu na vydanie potrebného rozhodnutia na príslušný súd, prípadne aj podaním odvolania, ak návrh na vydanie potrebného rozhodnutia nie je úspešný.

(12)  Ak na základe mechanizmu koordinácie podľa nariadenia (EÚ) 2017/2394 jeden príslušný vnútroštátny orgán v zmysle uvedeného nariadenia udelí pokutu obchodníkovi zodpovednému za rozšírené porušovanie alebo rozšírené porušovanie s rozmerom Únie, mal by byť schopný uložiť pokutu vo výške minimálne 4 % ročného obratu obchodníka vo všetkých dotknutých členských štátoch na základe koordinovaného opatrenia na presadzovanie práva.

(13)  Členským štátom by sa nemalo brániť zachovať alebo zaviesť do svojich vnútroštátnych právnych predpisov vyššie pokuty vychádzajúce z maximálneho obratu za rozšírené porušovanie a rozšírené porušovanie s rozmerom Únie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako je vymedzené v nariadení (EÚ) 2017/2394. Členské štáty by takisto mali mať možnosť zakladať tieto pokuty na celosvetovom obrate obchodníka alebo rozšíriť pravidlá týkajúce sa pokút na iné porušenia právnych predpisov, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia tejto smernice, týkajúce sa článku 21 nariadenia (EÚ) 2017/2394. Navyše v prípadoch, keď nie sú k dispozícii žiadne informácie o ročnom obrate obchodníka, by sa členským štátom nemalo brániť zachovať alebo zaviesť iné pravidlá, podľa ktorých sa stanovujú pokuty. Požiadavka na stanovenie pokuty na úrovni minimálne 4 % obratu obchodníka by sa nemala uplatňovať na žiadne ďalšie pravidlá členských štátov v oblasti pravidelných penále, ako sú denné pokuty za nedodržanie akéhokoľvek rozhodnutia, výnosu, predbežného opatrenia, záväzku obchodníka alebo iného opatrenia s cieľom zastaviť porušovanie právnych predpisov.

(14)  Pravidlá o sankciách by sa mali stanoviť v smernici 93/13/EHS s cieľom posilniť jej odrádzajúci účinok. Členské štáty môžu slobodne rozhodnúť o správnom alebo súdnom konaní týkajúcom sa uplatňovania sankcií za porušenie smernice 93/13/EHS. Správne orgány alebo vnútroštátne súdy by mohli ukladať sankcie predovšetkým pri zistení nekalého charakteru zmluvných doložiek, a to aj na základe súdnych konaní, ktoré začal správny orgán. Sankcie by mohli uplatňovať aj vnútroštátne súdy alebo správne orgány v prípade, že obchodník používa zmluvné podmienky, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva výslovne vymedzené ako nekalé za každých okolností, ako aj v prípade, že obchodník používa zmluvnú podmienku, ktorá bola na základe konečného záväzného rozhodnutia uznaná za nekalú. Členské štáty by mohli rozhodnúť, že aj správne orgány majú právo konštatovať nekalý charakter zmluvných doložiek. Vnútroštátne súdy alebo správne orgány by mohli uplatniť sankciu aj prostredníctvom toho istého rozhodnutia, na základe ktorého bola konštatovaná nekalosť zmluvných podmienok. Takisto je na členských štátoch, aby stanovili vhodné mechanizmy koordinácie všetkých opatrení na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o individuálnu nápravu a sankcie.

(15)  Pri prideľovaní výnosov z pokút ▌by mali členské štáty zvážiť posilnenie ochrany všeobecného záujmu spotrebiteľov, ako aj iných chránených verejných záujmov. ▌

(16)  Členské štáty by mali zaručiť dostupnosť prostriedkov nápravy na odstránenie všetkých účinkov nekalých praktík pre spotrebiteľov poškodeným týmito praktikami. Jednoznačný rámec pre individuálne prostriedky nápravy by uľahčil súkromné presadzovanie práva. Spotrebiteľ by mal mať prístup k náhrade škody a prípadne k zníženiu ceny alebo vypovedaniu zmluvy, a to primeraným a účinným spôsobom. Členským štátom by sa nemalo brániť zachovať alebo zaviesť práva na iné prostriedky nápravy, ako je oprava alebo výmena, na odstránenie všetkých účinkov nekalých praktík pre spotrebiteľov poškodených týmito praktikami. Členským štátom by sa nemalo brániť stanoviť podmienky uplatňovania a účinky prostriedkov nápravy pre spotrebiteľov. Pri uplatňovaní prostriedkov nápravy by sa podľa potreby mohol brať ohľad na závažnosť a povahu nekalej obchodnej praktiky, škody, ktoré spotrebiteľ utrpel, a ďalšie relevantné okolnosti, ako je pochybenie obchodníka alebo porušenie zmluvy.

(17)  Pri kontrole vhodnosti smerníc v oblasti spotrebiteľského práva a marketingu a súbežnom hodnotení smernice 2011/83/EÚ sa zistilo aj množstvo oblastí, v ktorých by sa mali modernizovať existujúce právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa ▌. V kontexte nepretržitého vývoja digitálnych nástrojov je nevyhnutná neprestajná úprava právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa.

(18)  Vyššie umiestnenie v poradí alebo akékoľvek významné umiestnenie obchodných ponúk v rámci výsledkov online vyhľadávania, ktoré zabezpečujú poskytovatelia funkcie online vyhľadávania, má na spotrebiteľov zásadný vplyv.

(19)  Umiestnenie v poradí je relatívna význačnosť ponúk obchodníkov alebo relevantnosť priznaná výsledkom vyhľadávania, ktoré sú prezentované, organizované alebo oznámené poskytovateľmi funkcie online vyhľadávania, ktorá vyplýva aj z používania algoritmického postupného radenia, ratingových alebo recenzných mechanizmov, vizuálnych zvýraznení alebo iných charakterizačných nástrojov či ich kombinácií.

(20)  V tejto súvislosti by sa mal do prílohy I k smernici 2005/29/ES doplniť nový bod s cieľom objasniť, že by sa mali zakázať praktiky, keď obchodník v reakcii na spotrebiteľov online dopyt vyhľadávania poskytuje spotrebiteľovi informácie vo forme výsledkov vyhľadávania bez zverejnenia platenej reklamy alebo platby konkrétne za vyššie umiestnenie výrobkov v poradí výsledkov vyhľadávania. Ak obchodník priamo alebo nepriamo zaplatil poskytovateľovi funkcie online vyhľadávania za vyššie umiestnenie výrobku v poradí výsledkov vyhľadávania, poskytovateľ funkcie online vyhľadávania by o tom mal informovať spotrebiteľov stručnou, jednoduchou a zrozumiteľnou formou. Nepriama platba by mohla mať formu prijatia dodatočných povinností zo strany obchodníka voči poskytovateľovi funkcie online vyhľadávania akéhokoľvek druhu, ktorých konkrétnym výsledkom je vyššie umiestnenie v poradí. Nepriama platba by mohla pozostávať zo zvýšenej provízie za transakciu, ako aj z rôznych kompenzačných systémov, ktoré konkrétne vedú k vyššiemu umiestneniu v poradí. Platby za všeobecné služby, ako sú poplatky za uvedenie v zozname alebo členské príspevky, ktoré sa týkajú širokej škály funkcií, ktoré ponúka poskytovateľ funkcie online vyhľadávania obchodníkovi, by sa nemali považovať za platbu za konkrétne vyššie umiestnenie výrobkov v poradí, pokiaľ takéto platby nie sú určené na dosiahnutie vyššieho umiestnenia v poradí. Funkciu online vyhľadávania môžu poskytovať rôzne druhy online obchodníkov vrátane sprostredkovateľov, ako sú online trhy, vyhľadávače a porovnávacie webové sídla.

(21)  Požiadavky na transparentnosť, pokiaľ ide o hlavné parametre umiestnenia v poradí, sa upravujú aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...(10)(11) o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb. Požiadavky na transparentnosť podľa nariadenia (EÚ) 2019/...(12)++ sa vzťahujú na širokú škálu online sprostredkovateľov vrátane online trhov, ale uplatňujú sa len medzi obchodníkmi a online sprostredkovateľmi. Podobné požiadavky by sa preto mali zaviesť aj do smernice 2005/29/ES, aby sa zabezpečila náležitá transparentnosť voči spotrebiteľom, s výnimkou požiadaviek týkajúcich sa poskytovateľov internetových vyhľadávačov, ktoré sa už vyžadujú v nariadení (EÚ) 2019/...++, s cieľom stanoviť hlavné parametre, ktoré sú jednotlivo alebo spoločne najvýznamnejšie pri určovaní miesta v poradí a relatívneho významu týchto hlavných parametrov, a to poskytnutím ľahko a verejne dostupného opisu, vypracovaného v jasnom a zrozumiteľnom jazyku v internetových vyhľadávačoch týchto poskytovateľov.

(22)  Obchodníci, ktorí spotrebiteľom umožňujú vyhľadávať tovar a služby, napríklad v oblasti cestovania, ubytovania a voľnočasových aktivít, ktoré ponúkajú rôzni obchodníci alebo spotrebitelia, by mali informovať spotrebiteľov o predvolených hlavných parametroch určujúcich miesto v poradí ponúk prezentovaných spotrebiteľovi ako výsledok dopytu vyhľadávania a o ich relatívnom význame oproti iným parametrom. Tieto informácie by mali byť stručné a ľahko, viditeľne a priamo dostupné. Parametre, ktoré určujú umiestnenie v poradí, sú všetky všeobecné kritériá, procesy, osobitné signály začlenené do algoritmov alebo iné mechanizmy na prispôsobenie alebo pokles používané v súvislosti s umiestňovaním v poradí.

(23)  Požiadavka na informácie týkajúca sa hlavných parametrov určujúcich umiestnenie v poradí nemá vplyv na smernicu (EÚ) 2016/943(13). Od obchodníkov by sa nemalo vyžadovať, aby zverejňovali podrobné informácie o fungovaní svojich mechanizmov na určovanie poradia vrátane algoritmov. Obchodníci by mali poskytnúť všeobecný opis hlavných parametrov určovania poradia, v ktorom sa vysvetlia hlavné predvolené parametre používané obchodníkom a ich relatívny význam oproti iným parametrom, no tento opis sa nemusí prezentovať spôsobom prispôsobeným pre každý jednotlivý dopyt vyhľadávania.

(24)  Keď sa výrobky ponúkajú spotrebiteľom na online trhoch, do poskytovania predzmluvných informácií, ktoré sa vyžadujú podľa smernice 2011/83/EÚ, sa zapájajú online trh aj dodávateľ tretej strany. Preto nemusia spotrebitelia využívajúci online trh jednoznačne chápať, kto sú ich zmluvní partneri a ako to ovplyvňuje ich práva a povinnosti.

(25)  Online trhy by sa mali na účely smernice 2011/83/EÚ vymedziť podobne ako v nariadení (EÚ) č. 524/2013(14) a smernici 2016/1148/EÚ(15). Toto vymedzenie by sa však malo aktualizovať a naformulovať technologicky neutrálnejšie, aby sa vzťahovalo aj na nové technológie. Preto je vhodné namiesto pojmu „webové sídlo“ uvádzať pojem softvér, ktorý zahŕňa webové sídlo, časť webového sídla alebo aplikáciu, ktorá je prevádzkovaná obchodníkom alebo v jeho mene, v súlade s pojmom „online rozhranie“, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2017/2394 a nariadení (EÚ) 2018/302(16).

(26)  V smernici 2005/29/EÚ a smernici 2011/83/EÚ by sa preto mali stanoviť konkrétne požiadavky na transparentnosť online trhov, aby boli spotrebitelia využívajúci online trhy informovaní o hlavných parametroch, ktoré určujú miesto v poradí rozličných ponúk či uzatvárajú zmluvu s obchodníkom alebo so subjektom, ktorý nie je obchodníkom (napríklad iným spotrebiteľom) ▌.

(27)  Online trhy by mali informovať spotrebiteľov o tom, či je tretia strana ponúkajúca tovar, služby alebo digitálny obsah obchodníkom alebo subjektom, ktorý nie je obchodníkom, a to na základe vyhlásenia, ktoré daná tretia strana poskytne online trhu. Ak tretia strana ponúkajúca tovar, služby alebo digitálny obsah vyhlási, že má štatút subjektu, ktorý nie je obchodníkom, online trhy by mali poskytnúť krátke vyhlásenie, že práva spotrebiteľa vyplývajúce z právnych predpisov Únie o ochrane spotrebiteľa sa na uzavretú zmluvu nevzťahujú. Spotrebitelia by navyše mali byť informovaní o tom, ako sa povinnosti súvisiace so zmluvou delia medzi tretiu stranu ponúkajúcu tovar, služby alebo digitálny obsah a poskytovateľa online trhu. Tieto informácie by sa mali poskytovať jednoznačne a komplexne, a nie iba prostredníctvom odkazu v štandardných zmluvných podmienkach alebo podobnom zmluvnom dokumente. Požiadavky na informácie pre online trhy by mali byť primerané, pričom treba nájsť rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa a konkurencieschopnosťou online trhov. Od online trhov by sa nemalo vyžadovať, aby uvádzali konkrétne práva spotrebiteľa pri informovaní spotrebiteľov o ich uplatniteľnosti alebo neuplatniteľnosti. Tým nie sú dotknuté požiadavky na informácie poskytované spotrebiteľom, ktoré sú stanovené v smernici 2011/83/EÚ, najmä v článku 6 ods. 1. Poskytnutie informácií o zodpovednosti za zabezpečenie práv spotrebiteľa závisí od zmluvných podmienok medzi online trhom a príslušnými obchodníkmi tretích strán. Online trh môže odkázať na obchodníka tretej strany, ktorý je ako taký zodpovedný za zabezpečenie práv spotrebiteľa, alebo opísať svoje konkrétne povinnosti v prípade, ak preberá zodpovednosť za niektoré aspekty zmluvy, napríklad za doručenie alebo uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

(28)  V súlade s článkom 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES(17) by sa od online trhov nemalo vyžadovať overenie právneho postavenia dodávateľov tretích strán. Namiesto toho by mali online trhy od dodávateľov tretích strán, ktorí dodávajú výrobky na online trh, vyžadovať uvedenie svojho postavenia obchodníka alebo postavenia subjektu, ktorý nie je obchodníkom, na účely práva v oblasti ochrany spotrebiteľa a poskytnutie tejto informácie na online trhu.

(29)  Vzhľadom na rýchly technologický vývoj týkajúci sa online trhov a potrebu zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa by členské štáty mali mať možnosť prijať alebo zachovať na tento účel osobitné dodatočné opatrenia. Takéto ustanovenia by mali byť primerané, nediskriminačné a nemali by mať vplyv na smernicu 2003/31/ES.

(30)  Vymedzenia pojmov digitálny obsah a digitálne služby v smernici 2011/83/EÚ by sa mali zosúladiť s vymedzeniami uvedenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...(18)(19). Digitálny obsah, na ktorý sa vzťahuje smernica (EÚ) 2019/...(20)++, zahŕňa jednorazovú dodávku, sériu jednotlivých dodávok alebo nepretržité dodávanie počas určitého obdobia. Prvok nepretržitého dodávania nemusí nevyhnutne znamenať dlhodobé dodávanie. Prípady ako webový prenos videí (stríming) by sa mali považovať za nepretržité dodávanie počas určitého obdobia bez ohľadu na skutočné trvanie audiovizuálneho súboru. Preto môže byť zložité rozlišovať medzi určitými druhmi digitálneho obsahu a digitálnych služieb, keďže obidva môžu zahŕňať nepretržité dodávanie zo strany obchodníka počas celého obdobia platnosti zmluvy ▌. Medzi digitálne služby patria napríklad služby spoločného využívania videosúborov a zvukových súborov a iné hostiteľské služby, textové editovanie alebo hry ponúkané v rámci cloudu, cloudového úložiska, webmailu, sociálnych médií a cloudových aplikácií. Neustála účasť poskytovateľa služby opodstatňuje uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa práva na odstúpenie od zmluvy podľa smernice 2011/83/EÚ, ktoré spotrebiteľovi účinne umožňuje odskúšať službu a v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy sa rozhodnúť, či ju bude ďalej využívať alebo nie. ▌Pre zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, je typické jednorazovo dodať spotrebiteľovi konkrétny digitálny obsah, ako napríklad konkrétny hudobný alebo obrazový súbor. Naďalej podliehajú výnimke z práva na odstúpenie od zmluvy podľa článku 16 písm. m), podľa ktorého spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí plnenia zmluvy, ktorým môže byť napríklad stiahnutie alebo stríming ▌obsahu, pokiaľ spotrebiteľ vyjadril predchádzajúci výslovný súhlas so začatím plnenia zmluvy počas lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a potvrdil, že v dôsledku toho stráca právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade pochybností, či ide o zmluvu o službách alebo zmluvu o digitálnom obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, by sa malo uplatňovať právo na odstúpenie od zmluvy o službách.

(31)  Digitálny obsah a digitálne služby sa často poskytujú online na základe zmlúv, podľa ktorých spotrebiteľ neplatí peňažnú úhradu za cenu, ale poskytuje obchodníkovi svoje osobné údaje. Smernica 2011/83/EÚ sa už uplatňuje na zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči (t. j. poskytovanie online digitálneho obsahu), bez ohľadu na to, či spotrebiteľ zaplatil peňažnú úhradu ceny alebo poskytol osobné údaje. Na rozdiel od toho sa smernica 2011/83/EÚ uplatňuje iba na zmluvy o službách vrátane obchodných zmlúv na digitálne služby, podľa ktorých spotrebiteľ zaplatí alebo sa zaväzuje zaplatiť peňažnú úhradu ceny. Uvedená smernica sa teda neuplatňuje na obchodné zmluvy na digitálne služby, podľa ktorých spotrebiteľ poskytuje obchodníkovi osobné údaje bez peňažnej úhrady ceny. Vzhľadom na podobnosti medzi nimi a zameniteľnosť platených digitálnych služieb a digitálnych služieb poskytovaných výmenou za osobné údaje, by sa na ne mali vzťahovať rovnaké pravidlá podľa smernice 2011/83/EÚ.

(32)  Medzi rozsahom pôsobnosti smernice 2011/83/EÚ a smernice (EÚ) 2019/...(21), ktorý sa týka zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, na základe ktorých spotrebiteľ poskytuje alebo sa zaväzuje poskytnúť obchodníkovi osobné údaje, by sa mala zabezpečiť jednotnosť.

(33)  Rozsah pôsobnosti smernice 2011/83/EÚ by sa mal preto rozšíriť tak, aby sa týkal aj zmlúv, na základe ktorých obchodník poskytuje alebo sa zaväzuje poskytovať digitálnu službu spotrebiteľovi a spotrebiteľ poskytuje alebo sa zaväzuje poskytovať osobné údaje. Podobne ako v prípade zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, by sa smernica mala uplatňovať vždy vtedy, keď spotrebiteľ poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť obchodníkovi osobné údaje, okrem prípadov, keď osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom spracúva výlučne obchodník na účely poskytovania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a obchodník tieto údaje nespracúva na žiadny iný účel. Každé spracovanie osobných údajov by malo byť v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

(34)  S cieľom zaručiť úplné zosúladenie so smernicou (EÚ) 2019/...(22), keď sa digitálny obsah a digitálne služby neposkytujú výmenou za cenu, smernica 2011/83/EÚ by sa nemala uplatňovať ani na situácie, v ktorých obchodník zbiera osobné údaje výlučne s cieľom dodržať ▌právne požiadavky, ktoré sa naňho vzťahujú. Medzi takéto situácie môžu patriť prípady, v ktorých sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje na účely zabezpečenia a identifikácie registrácia spotrebiteľa ▌.

(35)  Smernica 2011/83/EÚ by sa nemala uplatňovať ani na situácie, v ktorých obchodník zbiera iba metaúdaje, ako napríklad informácie týkajúce sa zariadenia spotrebiteľa alebo históriu prehľadávania ▌, s výnimkou prípadu, keď sa takáto situácia považuje podľa vnútroštátnych právnych predpisov za zmluvu. Nemala by sa uplatňovať ani na situácie, v ktorých je spotrebiteľ bez uzavretia zmluvy s obchodníkom vystavený reklamám výlučne s cieľom získať prístup k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe. Členské štáty by však mali mať naďalej slobodnú možnosť rozšíriť uplatňovanie pravidiel smernice 2011/83/EÚ na takéto situácie alebo inak regulovať situácie, ktoré sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice.

(36)  Pojem funkčnosť by sa mal vzťahovať na spôsoby, akými možno používať digitálny obsah alebo digitálnu službu. Napríklad absencia alebo existencia akýchkoľvek technických obmedzení, napríklad ochrana prostredníctvom správy digitálnych práv či regionálne kódovanie, môže mať vplyv na schopnosť digitálneho obsahu alebo digitálnej služby vykonávať všetky svoje funkcie vzhľadom na svoj účel. Pojem interoperabilita opisuje, či a do akej miery má digitálny obsah alebo digitálna služba schopnosť fungovať s hardvérom alebo softvérom odlišným od tých, s ktorými sa digitálny obsah alebo digitálne služby toho istého typu bežne používajú. Úspešné fungovanie by zahŕňalo napríklad schopnosť digitálneho obsahu alebo digitálnej služby vymieňať si informácie s týmto iným softvérom alebo hardvérom a používať tieto vymieňané informácie. Pojem kompatibilita je vymedzený v smernici (EÚ) 2019/...(23).

(37)  V článku 7 ods. 3 a článku 8 ods. 8 smernice 2011/83/EÚ sa od obchodníkov vyžaduje, aby pri zmluvách uzavretých mimo prevádzkových priestorov a zmluvách uzavretých na diaľku získali predchádzajúci výslovný súhlas spotrebiteľa so začatím plnenia zmluvy ešte pred uplynutím lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. V článku 14 ods. 4 písm. a) sa stanovuje zmluvná sankcia v prípade, ak obchodník nesplní túto požiadavku, konkrétne taká, že spotrebiteľ nemusí platiť za poskytnuté služby. Požiadavka na získanie výslovného súhlasu spotrebiteľa je vzhľadom na to relevantná iba pre služby vrátane digitálnych služieb poskytované za úhradu ceny. Preto je potrebné zmeniť článok 7 ods. 3 a článok 8 ods. 8 tak, aby sa požiadavka, podľa ktorej obchodníci musia získať predchádzajúci súhlas spotrebiteľa, uplatňovala iba na zmluvy o službách, ktorými sa spotrebiteľ zaväzuje uskutočniť peňažnú úhradu.

(38)  V článku 16 písm. m) smernice 2011/83/EÚ sa stanovuje výnimka z práva na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ ide o digitálny obsah, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, ak spotrebiteľ vyjadril predchádzajúci súhlas so začatím plnenia zmluvy pred uplynutím lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a potvrdil, že tým stráca právo na odstúpenie od zmluvy. V článku 14 ods. 4 písm. b) smernice 2011/83/EÚ sa stanovuje zmluvná sankcia v prípade, ak obchodník nesplní túto požiadavku, konkrétne taká, že spotrebiteľ nemusí platiť za použitý digitálny obsah. Požiadavka na získanie výslovného súhlasu a potvrdenia spotrebiteľa je vzhľadom na to relevantná iba pre digitálny obsah poskytovaný za úhradu ceny. Preto je potrebné zmeniť článok 16 písm. m) tak, aby sa požiadavka, podľa ktorej obchodníci musia získať predchádzajúci súhlas a potvrdenie spotrebiteľa, uplatňovala iba na zmluvy, ktorými sa spotrebiteľ zaväzuje uskutočniť peňažnú úhradu.

(39)  V článku 7 ods. 4 smernice 2005/29/ES sa stanovujú požiadavky na informácie v prípade „výzvy na kúpu“ výrobku za určitú cenu. Tieto požiadavky na informácie sa uplatňujú už v štádiu reklamy, zatiaľ čo smernicou 2011/83/EÚ sa ukladajú rovnaké a ďalšie podrobnejšie požiadavky na informácie v neskoršom predzmluvnom štádiu (t. j. krátko pred tým, než spotrebiteľ uzavrie zmluvu). Vzhľadom na to sa môže od obchodníkov vyžadovať poskytnutie rovnakých informácií v štádiu reklamy (napr. online reklamy na mediálnom webovom sídle) a v predzmluvnom štádiu (napr. na stránkach ich webových obchodov).

(40)  Požiadavky na informácie podľa článku 7 ods. 4 smernice 2005/29/ES obsahujú aj informovanie spotrebiteľa o podmienkach obchodníka týkajúcich sa vybavovania sťažností. Zo zistení kontroly vhodnosti vyplýva, že tieto informácie sú najrelevantnejšie v predzmluvnom štádiu, ktoré upravuje smernica 2011/83/EÚ. Požiadavka na poskytnutie týchto informácií vo výzvach na kúpu v štádiu reklamy podľa smernice 2005/29/ES by sa preto mala odstrániť.

(41)  V článku 6 ods. 1 písm. h) smernice 2011/83/EÚ sa od obchodníkov vyžaduje, aby spotrebiteľom poskytli predzmluvné informácie o práve na odstúpenie od zmluvy vrátane vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy stanoveného v prílohe I(B) k smernici. V článku 8 ods. 4 smernice 2011/83/EÚ sa stanovujú jednoduchšie požiadavky na predzmluvné informácie v prípade, ak sa zmluva uzatvára prostriedkami komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú obmedzený priestor alebo čas na zobrazenie informácií, ako napríklad telefonicky, prostredníctvom hlasových nákupných asistentov alebo cez správy SMS. Povinnými požiadavkami na predzmluvné informácie, ktoré sa majú poskytovať danými konkrétnymi prostriedkami komunikácie na diaľku, sú informácie týkajúce sa práva na odstúpenie od zmluvy, ktoré je uvedené v článku 6 ods. 1 písm. h). Vzhľadom na to obsahujú aj poskytnutie vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy stanoveného v prílohe I(B) k smernici. Poskytnutie formulára na odstúpenie od zmluvy je však nemožné v prípade, ak sa zmluva uzavrela prostredníctvom telefónu alebo hlasového nákupného asistenta, a nemusí to byť technicky realizovateľné ľahko použiteľným spôsobom ani inými prostriedkami komunikácie na diaľku, ktoré sa uvádzajú v článku 8 ods. 4. Preto je vhodné vylúčiť ustanovenie o vzorovom formulári na odstúpenie od zmluvy z informácií, ktoré obchodníci musia poskytovať v každom prípade konkrétnymi prostriedkami komunikácie na diaľku používanými na uzatváranie zmluvy podľa článku 8 ods. 4 smernice 2011/83/EÚ.

(42)  V článku 16 písm. a) smernice 2011/83/EÚ sa stanovuje výnimka z práva na odstúpenie od zmluvy o službách, ktorá bola v plnej miere splnená, ak sa plnenie zmluvy začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa, pričom spotrebiteľ potvrdil, že po dokončení plnenia zmluvy obchodníkom stratí právo na odstúpenie od zmluvy. V porovnaní s tým sa v článku 7 ods. 3 a článku 8 ods. 8 smernice 2011/83/EÚ, ktoré sa zaoberajú povinnosťami obchodníka v situáciách, keď sa plnenie zmluvy začalo pred uplynutím lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, vyžaduje iba to, aby obchodníci získali predchádzajúci výslovný súhlas spotrebiteľa, ale nie potvrdenie, že po dokončení plnenia zmluvy stratí právo na odstúpenie od zmluvy. Na zabezpečenie jednotnosti medzi uvedenými právnymi ustanoveniami je potrebné doplniť povinnosť v článku 7 ods. 3 a v článku 8 ods. 8 smernice 2011/83/EÚ tak, aby obchodník získal od spotrebiteľa aj potvrdenie o tom, že právo na odstúpenie od zmluvy zaniká po dokončení plnenia zmluvy. Navyše znenie článku 16 písm. a) by sa malo prispôsobiť zmenám v článku 7 ods. 3 a v článku 8 ods. 8 tak, aby sa požiadavka, podľa ktorej obchodníci musia získať predchádzajúci súhlas spotrebiteľa, uplatňovala iba na zmluvy o službách, ktorými sa spotrebiteľ zaväzuje uskutočniť peňažnú úhradu. Členské štáty by však mali mať možnosť neuplatňovať požiadavku na získanie potvrdenia od spotrebiteľa, že právo na odstúpenie od zmluvy zaniká po dokončení plnenia zmluvy o službách, ak spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka o návštevu na účely vykonania opráv. V článku 16 písm. c) smernice 2011/83/EÚ sa stanovuje výnimka z práva na odstúpenie od zmluvy v prípade dodania tovaru podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo jasne personalizovaného tovaru. Táto výnimka sa vzťahuje napríklad na výrobu a montáž nábytku na mieru v domácnosti spotrebiteľa, ak sa poskytuje na základe jedinej kúpnej zmluvy.

(43)  Výnimka z práva na odstúpenie od zmluvy stanovená v článku 16 písm. b) smernice 2011/83/EÚ by sa takisto mala považovať za uplatniteľnú v prípade zmlúv na individuálne dodávky nesieťovej energie, pretože jej cena závisí od výkyvov na komoditných trhoch alebo trhoch s energiou, ktoré obchodník nemôže kontrolovať a ktoré sa môžu vyskytnúť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(44)  V článku 14 ods. 4 smernice 2011/83/EÚ sa stanovujú podmienky, za ktorých spotrebiteľ v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy neznáša náklady na poskytnutie služieb, poskytnutie verejnoprospešných služieb a dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči. Ak je splnená niektorá z uvedených podmienok, spotrebiteľ nemusí peňažne uhradiť cenu služby, verejných služieb či digitálneho obsahu prijatých pred uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ ide o digitálny obsah, jednou z týchto nekumulatívnych podmienok podľa článku 14 ods. 4 písm. b) bodu iii) je neposkytnutie potvrdenia o zmluve vrátane potvrdenia o predchádzajúcom výslovnom súhlase spotrebiteľa so začatím plnenia zmluvy pred uplynutím lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a potvrdenia, že v dôsledku toho stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Táto podmienka však nie je zahrnutá do podmienok straty práva na odstúpenie od zmluvy podľa článku 16 písm. m), čo vytvára neistotu, pokiaľ ide o možnosť spotrebiteľa odvolať sa na článok 14 ods. 4 písm. b) bod iii), keď sú splnené ostatné dve podmienky stanovené v článku 14 ods. 4 písm. b) a v dôsledku toho zaniká právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 16 písm. m). Podmienka stanovená v článku 14 ods. 4 písm. b) bode iii) by sa preto mala doplniť do článku 16 písm. m), aby sa spotrebiteľovi umožnilo uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy, ak nebola naplnená, a uplatniť si tak práva stanovené v článku 14 ods. 4.

(45)  Obchodníci môžu personalizovať cenu svojich ponúk v prípade konkrétnych spotrebiteľov alebo konkrétnych kategórií spotrebiteľov na základe automatizovaného rozhodovania a profilovania správania spotrebiteľov, ktoré obchodníkom umožňuje posúdiť kúpnu silu spotrebiteľa. Spotrebitelia by preto mali byť jasne informovaní o tom, kedy je cena, ktorá im bola ponúknutá, personalizovaná na základe automatizovaného rozhodnutia, aby tak pri svojom rozhodovaní mohli zohľadniť potenciálne riziká. Do smernice 2011/83/EÚ by sa preto mala doplniť osobitná požiadavka na informácie s cieľom informovať spotrebiteľa, keď je cena personalizovaná na základe automatizovaného rozhodovania. Táto požiadavka na informácie by sa nemala vzťahovať na techniky, ako je napríklad „dynamické“ oceňovanie alebo oceňovanie „v reálnom čase“, ktoré zahŕňa veľmi flexibilné a rýchle upravovanie ceny v reakcii na požiadavky trhu, keď nezahŕňa personalizáciu založenú na automatizovanom rozhodovaní. Touto požiadavkou na informácie nie je dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(24), v ktorom sa okrem iného stanovuje, že právo jednotlivca nepodlieha automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

(46)  Vzhľadom na technologický vývoj je potrebné odstrániť odkaz na číslo faxu zo zoznamu prostriedkov komunikácie v článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 2011/83/EÚ, keďže fax sa už používa zriedka a je do veľkej miery zastaraný.

(47)  Spotrebitelia sa pri rozhodovaní o kúpe čoraz viac spoliehajú na recenzie a odporúčania spotrebiteľov. Preto ak obchodníci poskytujú prístup k spotrebiteľským recenziám výrobkov, mali by informovať, či sú zavedené procesy alebo postupy na zabezpečenie toho, že uverejnené recenzie pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí výrobky zakúpili alebo používali. Ak sú takéto procesy alebo postupy zavedené, mali by poskytovať informácie o tom, ako sa vykonávajú kontroly, a poskytovať spotrebiteľom jasné informácie o tom, ako sa recenzie spracúvajú, napríklad či sa uverejňujú všetky recenzie, či už pozitívne, alebo negatívne, alebo či sú tieto recenzie sponzorované alebo ovplyvnené zmluvným vzťahom s obchodníkom. Práve preto by sa malo považovať za nekalú obchodnú praktiku zavádzať spotrebiteľov používaním vyhlásení, podľa ktorých recenzie výrobku poskytli spotrebitelia, ktorí skutočne používali alebo kúpili tento výrobok, ak sa nepodnikli žiadne náležité a primerané kroky na zabezpečenie toho, že tieto recenzie pochádzajú od takýchto spotrebiteľov. Takéto kroky by mohli zahŕňať napríklad technické prostriedky na overenie spoľahlivosti osoby, ktorá recenziu zverejňuje, a požiadanie o informácie na overenie toho, či spotrebiteľ skutočne daný výrobok kúpil alebo použil.

(48)  Ustanoveniami zameranými na spotrebiteľské recenzie a odporúčania nie sú dotknuté bežné a oprávnené reklamné praktiky, akými sú zveličujúce vyhlásenia alebo vyhlásenia, ktoré nie sú mienené doslovne.

(49)  Obchodníkom by sa takisto malo zakázať, aby zverejňovali falošné recenzie a odporúčania spotrebiteľov, ako sú napríklad „lajky“ na sociálnych sieťach, alebo aby tým poverovali iné osoby s cieľom propagovať svoje výrobky, a rovnako by sa im malo zakázať manipulovať s recenziami a odporúčaniami spotrebiteľov, ako je napríklad uverejňovanie len pozitívnych recenzií a zmazávanie tých negatívnych. Môže k tomu dôjsť aj prostredníctvom extrapolácie sociálnych odporúčaní, keď je pozitívna interakcia používateľa s určitým online obsahom prepojená alebo prenesená na iný, ale súvisiaci obsah, čo vytvára zdanie, že tento užívateľ má pozitívny postoj aj k súvisiacemu obsahu.

(50)  Obchodníkom by sa malo zakázať ďalej predávať spotrebiteľom vstupenky na kultúrne a športové podujatia, ktoré získali prostredníctvom softvéru, ako sú tzv. boty, ktorý im umožňuje kupovať vstupenky nad rámec technických limitov uložených primárnym predajcom vstupeniek alebo obísť akékoľvek iné technické prostriedky, ktoré zaviedol primárny predajca s cieľom zaručiť dostupnosť vstupeniek pre všetkých jednotlivcov. Týmto osobitným zákazom nie sú dotknuté žiadne iné vnútroštátne opatrenia, ktoré môžu členské štáty prijať na ochranu oprávnených záujmov spotrebiteľov a na zabezpečenie kultúrnej politiky a širokého prístupu všetkých jednotlivcov ku kultúrnym a k športovým podujatiam, ako je napríklad regulácia cien vstupeniek v rámci ďalšieho predaja.

(51)  V článku 16 Charty základných práv EÚ sa zaručuje sloboda podnikania v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi predpismi a postupmi. Marketing tovarov v členských štátoch ako identických, ak majú v skutočnosti podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti, môže zavádzať spotrebiteľov a priviesť ich k prijatiu rozhodnutia o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijali.

(52)  Takáto praktika sa teda môže na základe individuálneho posúdenia príslušných prvkov kvalifikovať ako praktika v rozpore so smernicou 2005/29/ES. S cieľom uľahčiť orgánom členských štátov pre ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť potravín uplatňovanie existujúcich právnych predpisov sa v oznámení Komisie z 26. septembra 2017 o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľov v prípadoch dvojakej kvality výrobkov – konkrétny prípad potravín poskytlo usmernenie týkajúce sa uplatňovania súčasných právnych predpisov EÚ na problémy s potravinami ▌s dvojakou kvalitou(25). V tejto súvislosti Spoločné výskumné centrum Komisie predstavilo spoločný prístup k porovnávacím skúškam potravín(26).

(53)  Pri presadzovaní práva sa však ukázalo, že v prípade neexistencie jasného ustanovenia nemusí byť spotrebiteľom, obchodníkom a príslušným vnútroštátnym orgánom jasné, ktoré obchodné praktiky by mohli byť v rozpore so smernicou 2005/29/ES. Preto by sa smernica 2005/29/ES mala zmeniť tak, aby sa ňou obchodníkom aj orgánom na presadzovanie práva zabezpečovala právna istota, a to jasným zákazom uvádzania na trh tovaru ako identického s tovarom uvádzaným na trh v ▌ďalších členských štátoch, v ktorých má takýto tovar podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti. Príslušné orgány by mali individuálne posudzovať a riešiť takéto praktiky podľa ustanovení smernice. Pri uskutočňovaní posúdenia by mal príslušný orgán zohľadniť, či takéto rozlíšenie je pre spotrebiteľa ľahko rozpoznateľné, právo obchodníka na úpravu tovaru rovnakej značky pre rôzne geografické trhy v dôsledku legitímnych a objektívnych faktorov, ako sú vnútroštátne právne predpisy, dostupnosť alebo sezónnosť surovín ▌alebo dobrovoľné stratégie na zlepšovanie prístupu k zdravým a výživným potravinám, ako aj právo obchodníka ponúkať tovar rovnakej značky na rôznych geografických trhoch v baleniach rôznej hmotnosti alebo objemu. Príslušné orgány by mali posúdiť, či je takéto rozlíšenie pre spotrebiteľov ľahko rozpoznateľné, a to zameraním sa na dostupnosť a primeranosť informácií. Je dôležité, aby boli spotrebitelia informovaní o rozlíšení tovaru z dôvodu legitímnych a objektívnych faktorov. Obchodníci by mali mať možnosť poskytovať takéto informácie rôznymi spôsobmi, ktoré umožňujú spotrebiteľom prístup k potrebným informáciám. Obchodníci by vo všeobecnosti mali uprednostňovať alternatívy k poskytovaniu informácií na označení tovaru. Mali by sa dodržiavať príslušné odvetvové predpisy Únie a predpisy o voľnom pohybe tovaru.

(54)  Hoci je predaj mimo prevádzkových priestorov legitímnym a zavedeným predajným kanálom rovnako ako predaj v prevádzkových priestoroch obchodníka a predaj na diaľku, niektoré osobitne agresívne alebo klamlivé marketingové alebo predajné praktiky v súvislosti s návštevami v domácnosti spotrebiteľa ▌alebo ▌zájazdmi, ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 8 smernice 2011/83/EÚ, môžu na spotrebiteľov vyvíjať nátlak na zakúpenie tovaru alebo služieb, ktoré by si inak nekúpili, a/alebo na zakúpenie predraženého tovaru, pri ktorom sa vyžaduje okamžitá platba. Takéto praktiky sú často zacielené na starších alebo inak zraniteľných spotrebiteľov. Niektoré členské štáty vnímajú tieto praktiky ako neželané a považujú za potrebné obmedziť určité formy a aspekty predaja mimo prevádzkových priestorov v zmysle smernice 2011/83/EÚ, ako sú agresívny a klamlivý marketing alebo predaj výrobku v súvislosti s nevyžiadanými návštevami v domácnosti spotrebiteľa alebo ▌zájazdmi. Ak sa takéto obmedzenia prijímajú na inom základe, ako je ochrana spotrebiteľa, napríklad na základe verejného záujmu alebo rešpektovania súkromného života spotrebiteľov chráneného článkom 7 Charty základných práv EÚ, nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 2005/29/ES.

(55)  V súlade so zásadou subsidiarity a na uľahčenie presadzovania práva by sa preto malo objasniť, že smernicou 2005/29/ES nie je dotknutá sloboda členských štátov prijímať vnútroštátne ustanovenia s cieľom viac chrániť oprávnené záujmy spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami v súvislosti s nevyžiadanými návštevami obchodníka v súkromnom obydlí spotrebiteľa na účely ponúkania alebo predaja výrobkov alebo v súvislosti so zájazdmi organizovanými obchodníkom s cieľom alebo účinkom propagácie alebo predaja výrobkov spotrebiteľom, ak sú takéto ustanovenia opodstatnené ochranou spotrebiteľa. Všetky takéto ustanovenia by mali byť primerané a nediskriminačné a nemali by zakazovať tieto predajné kanály ako také. Vo vnútroštátnych ustanoveniach prijatých členskými štátmi by sa mohol napríklad vymedzovať čas dňa, keď nie sú povolené návštevy u zákazníkov doma bez ich výslovnej žiadosti, alebo by sa tieto návštevy mohli zakazovať, ak spotrebiteľ jasne uviedol, že takéto návštevy sú neprijateľné, alebo by sa v nich mohol presne stanovovať postup platby. Okrem toho by sa v takýchto ustanoveniach mohlo stanovovať viac ochranných pravidiel v oblastiach harmonizovaných smernicou 2011/83/EÚ. Smernica 2011/83/EÚ by sa preto mala zmeniť tak, aby umožnila členským štátom prijať vnútroštátne opatrenia na poskytnutie dlhšieho obdobia na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy a na uplatnenie výnimky z osobitných výnimiek z práva na odstúpenie od zmluvy. Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby všetky vnútroštátne ustanovenia prijaté v tomto zmysle oznámili Komisii, takže Komisia bude môcť tieto informácie sprístupniť všetkým zainteresovaným stranám a monitorovať primeranosť a zákonnosť týchto opatrení.

(56)  Pokiaľ ide o agresívne a klamlivé praktiky v súvislosti s podujatiami organizovanými na iných miestach než v priestoroch obchodníka, smernicou 2005/29/ES nie sú dotknuté podmienky usadenia sa alebo režimov vydávania povolení, ktoré môžu ukladať obchodníkom členské štáty. Okrem toho smernica 2005/29/ES sa nedotýka vnútroštátneho zmluvného práva, a najmä pravidiel o platnosti, uzavieraní alebo účinkoch zmluvy. Agresívne a klamlivé praktiky v súvislosti s podujatiami organizovanými na iných miestach než v priestoroch obchodníka sa môžu zakázať na základe posúdenia jednotlivých prípadov podľa článkov 5 až 9 smernice 2005/29/ES. Navyše príloha I k smernici 2005/29/ES obsahuje všeobecný zákaz praktík, v rámci ktorých obchodník vytvára dojem, že nekoná na účely súvisiace s jeho povolaním, a praktík, ktoré vytvárajú dojem, že spotrebiteľ nemôže opustiť priestory predtým, ako sa uzatvorí zmluva. Komisia by mala posúdiť, či súčasné predpisy poskytujú primeranú úroveň ochrany spotrebiteľov a nástroje pre členské štáty na účinné riešenie takýchto praktík.

(57)  Táto smernica by preto nemala mať vplyv na vnútroštátne právo v oblasti zmluvného práva, pokiaľ ide o aspekty zmluvného práva, ktoré nie sú upravené touto smernicou. Touto smernicou by preto nemalo byť dotknuté vnútroštátne právo upravujúce napríklad uzavretie alebo platnosť zmluvy v prípadoch, ako je absencia súhlasu alebo nepovolená obchodná aktivita.

(58)  S cieľom zabezpečiť, aby mali občania prístup k aktuálnym informáciám o svojich právach spotrebiteľa a prostriedkoch nápravy v Únii, by online kontaktné miesto zriadené Komisiou malo byť čo najviac užívateľsky jednoduché, prispôsobené na použitie v mobilnom telefóne, ľahko dostupné a použiteľné pre všetkých vrátane osôb so zdravotným postihnutím („dizajn pre všetkých“).

(59)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom(27) sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam transpozičných opatrení jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(60)  Keďže ciele tejto smernice, teda lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie vzhľadom na to, že daný problém sa týka celej Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 2005/29/ES

Smernica 2005/29/ES sa mení takto:

1.  V článku 2 sa odsek 1 mení takto:

a)  Písmeno c) sa nahrádza takto:"

„c) ,produkt‘ je akýkoľvek tovar alebo služba vrátane nehnuteľností, digitálnych služieb a digitálneho obsahu, ako aj práv a záväzkov;“;

"

b)  Dopĺňajú sa tieto písmená:"

„m) ,umiestnenie v poradí‘ je relatívna význačnosť priznaná produktom, ako ich prezentuje, organizuje alebo oznamuje obchodník, bez ohľadu na technologické prostriedky použité na takúto prezentáciu, organizáciu alebo oznámenie;

   n) ,online trh‘ je služba, ktorá umožňuje spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s inými obchodníkmi alebo so spotrebiteľmi pomocou softvéru, vrátane webového sídla, časti webového sídla alebo aplikácie, ktorá je prevádzkovaná obchodníkom alebo v jeho mene.“;

"

2.  V článku 3 sa odseky 5 a 6 nahrádzajú takto: ▌"

„5. Touto smernicou sa členským štátom nebráni prijať ustanovenia na ochranu oprávnených záujmov spotrebiteľov, pokiaľ ide o agresívne alebo klamlivé marketingové či predajné praktiky v súvislosti s nevyžiadanými návštevami obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo ▌zájazdmi organizovanými obchodníkom s cieľom alebo účinkom propagovať alebo predať výrobky spotrebiteľom. ▌Takéto obmedzenia sú primerané, nediskriminačné a opodstatnené ochranou spotrebiteľa.

6.   Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na základe odseku 5, ako aj akékoľvek následné zmeny. Komisia zabezpečí jednoduchý prístup spotrebiteľov a obchodníkov k týmto informáciám na špecializovanom webovom sídle.“;

"

3.  Do článku 6 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:"

c) akýkoľvek marketing tovaru v jednom členskom štáte ako identický s tovarom uvádzaným na trh v ▌ďalších členských štátoch, hoci majú tieto tovary podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti, pokiaľ to nie je odôvodnené legitímnymi a objektívnymi faktormi.“;

"

4.  ▌ Článok 7sa mení takto:

a)  Odsek 4 sa mení takto:

i)  Písmeno d) sa nahrádza takto:"

d) dojednania o spôsobe platby, dodaní a predvedení, ak sa odlišujú od požiadaviek odbornej starostlivosti;“;

"

ii)  Dopĺňa sa toto písmeno:"

„f) pre produkty ponúkané na online trhoch to, či je tretia strana ponúkajúca produkty obchodníkom, alebo nie, a to na základe vyhlásenia, ktoré daná tretia strana poskytne online trhu.“;

"

b)  Vkladá sa tento odsek:"

„4a. Keď sa spotrebiteľom poskytuje možnosť vyhľadávať produkty ponúkané rôznymi obchodníkmi alebo spotrebiteľmi na základe dopytu vo forme kľúčového slova, frázy alebo iného vstupu, bez ohľadu na to, kde sa môžu transakcie napokon uzavrieť, za dôležité sa považujú všeobecné informácie poskytované v špecifickej časti online rozhrania, ktorá je priamo a ľahko prístupná zo stránky, na ktorej sa prezentujú výsledky dopytu, o hlavných parametroch určujúcich poradie produktov prezentovaných spotrebiteľovi ako výsledok dopytu vyhľadávania a o relatívnom význame týchto parametrov oproti iným parametrom. Tento odsek sa nevzťahuje na poskytovateľov internetových vyhľadávačov, ako sa vymedzujú v nariadení (EÚ) 2019/....*(28).

__________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... z ... (Ú. v. EÚ ...).“;

"

c)  Dopĺňa sa tento odsek:"

„6. Ak obchodník poskytuje prístup k spotrebiteľským recenziám produktov, za dôležité sa považujú informácie o tom, či a ako obchodník zabezpečuje, že uverejnené recenzie pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí si produkt kúpili alebo použili.“;

"

5.  Vkladá sa tento článok ▌:"

„Článok 11a

Náprava

1.  ▌Spotrebitelia, ktorí boli poškodení nekalými obchodnými praktikami, majú prístup k primeraným a účinným prostriedkom nápravy vrátane odškodnenia za škody, ktoré spotrebiteľ utrpel, a v prípade potreby zníženia ceny alebo ukončenia zmluvy. Členské štáty môžu stanoviť podmienky uplatňovania a účinkov týchto prostriedkov nápravy. Členské štáty môžu v prípade potreby zohľadniť závažnosť a povahu nekalej obchodnej praktiky, škody, ktoré spotrebiteľ utrpel, a iné relevantné okolnosti.

2.  Týmito prostriedkami nápravy nie je dotknuté uplatňovanie iných prostriedkov nápravy, ktoré majú spotrebitelia k dispozícii podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva.“;

"

6.  Článok 13 sa nahrádza takto:"

„Článok 13

Sankcie

1.  Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľné pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.  Pri ukladaní sankcií členské štáty zabezpečia, aby ▌sa v prípade potreby zohľadnili tieto neúplné a orientačné kritériá:

   a) povaha, závažnosť, rozsah a trvanie ▌porušenia právnych predpisov;

   b) akékoľvek opatrenie prijaté obchodníkom na zmiernenie škody, ktorú utrpeli spotrebitelia, alebo na jej nápravu;

   c) všetky predchádzajúce porušenia právnych predpisov, ktorých sa obchodník dopustil;
   d) získané finančné výhody alebo straty, ktorým obchodník v dôsledku porušenia zabránil, ak sú k dispozícii príslušné údaje;
   e) sankcie uložené obchodníkovi za rovnaké porušenie v iných členských štátoch v cezhraničných prípadoch, keď sú informácie o takýchto sankciách dostupné prostredníctvom mechanizmu stanoveného nariadením (EÚ) 2017/2394;
   f) všetky ostatné priťažujúce alebo poľahčujúce faktory vzťahujúce sa na okolnosti prípadu.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade uloženia sankcií v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) 2017/2394 obsahovali buď možnosť uložiť pokuty prostredníctvom správnych postupov, alebo začať súdne konanie o uložení pokút, alebo oboje, ktorých maximálna výška bude minimálne 4 % ročného obratu obchodníka v dotknutom členskom štáte alebo v dotknutých členských štátoch. Bez toho, aby bolo dotknuté toto nariadenie, môžu členské štáty z vnútroštátnych ústavných dôvodov obmedziť ukladanie pokút na:

   a) porušenia článkov 6, 7, 8, 9 a prílohy I; a
   b) pokračujúce používanie obchodnej praktiky zo strany obchodníka, ktorú príslušný vnútroštátny orgán alebo súd považuje za nekalú, pokiaľ sa na porušenie nevzťahuje písmeno a).

4.  V prípadoch, keď sa pokuta ukladá v súlade s odsekom 3, ale informácie o ročnom obrate obchodníka nie sú k dispozícii, členské štáty zavedú možnosť uložiť pokuty, ktorých maximálna výška bude minimálne 2 milióny EUR.

5.  Členské štáty oznámia svoje pravidlá o sankciách Komisii do... [dátum transpozície tejto pozmeňujúcej smernice] a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny, ktoré majú na ne vplyv.“;

"

7.  ▌ Príloha I sa mení takto:

a)  Vkladá sa tento bod:"

„11a. Poskytovanie výsledkov vyhľadávania v reakcii na spotrebiteľov online dopyt vyhľadávania bez jasného zverejnenia akejkoľvek platenej reklamy alebo platby konkrétne za vyššie umiestnenie produktov v rámci výsledkov vyhľadávania.“;

"

b)  Vkladajú sa tieto body:"

„23a. Ďalší predaj vstupeniek na podujatia spotrebiteľom, ak ich obchodník získal pomocou automatizovaných prostriedkov s cieľom obísť akýkoľvek stanovený limit týkajúci sa počtu vstupeniek, ktoré si jednotlivec môže kúpiť, alebo akékoľvek iné pravidlá týkajúce sa nákupu vstupeniek.

23b.  Vyhlásenie, že recenzie produktu poskytujú spotrebitelia, ktorí tento produkt skutočne použili alebo kúpili, bez prijatia náležitých a primeraných krokov na kontrolu toho, že pochádzajú od takýchto spotrebiteľov.

23c.  Predloženie alebo poverenie inej právnickej alebo fyzickej osoby, aby poskytla falošné spotrebiteľské recenzie alebo odporúčania, alebo skresľovanie spotrebiteľských recenzií alebo spoločenských odporúčaní s cieľom propagovať produkty.“

"

Článok 2

Zmeny smernice 2011/83/EÚ

Smernica 2011/83/EÚ sa mení takto:

1.  Článok 2 sa mení takto:

a)  Bod 3 sa nahrádza takto:"

„3. ,tovar‘ je tovar, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...*(29);

__________________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... z ... (Ú. v. EÚ…).“;

"

b)   Vkladá sa tento bod ▌:"

„4a. ,osobné údaje‘ sú osobné údaje v zmysle článku 4 bodu 1 nariadenia (EÚ) 2016/679;“;

"

c)   Body 5 a 6 sa nahrádzajú takto:"

5. ,kúpna zmluva‘ je akákoľvek zmluva, na základe ktorej obchodník prevedie alebo sa zaviaže previesť vlastníctvo tovaru na spotrebiteľa, a to vrátane akejkoľvek zmluvy, ktorej predmetom je tovar aj služby;

   6. ,zmluva o službách‘ je akákoľvek zmluva, ktorá nie je kúpnou zmluvou a na základe ktorej obchodník poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť spotrebiteľovi službu vrátane digitálnej služby ▌;“;

"

d)   Bod 11 sa nahrádza takto:"

„11. ,digitálny obsah‘ je digitálny obsah, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...*(30);“;

__________________

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... z ... (Ú. v. EÚ…).“;

"

e)   Dopĺňajú sa tieto body:"

„ ▌ 16. ,digitálna služba‘ je digitálna služba, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 2 smernice (EÚ) 2019/...(31)++;

   17. ,online trh‘ je ▌služba, ktorá umožňuje spotrebiteľom uzatvárať ▌zmluvy na diaľkuinými obchodníkmi alebo so spotrebiteľmi pomocou softvéru, vrátane webového sídla, časti webového sídla alebo aplikácie, ktorá je prevádzkovaná obchodníkom alebo v jeho mene;
   18. ,poskytovateľ online trhu‘ je akýkoľvek poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje spotrebiteľom online trh;

   19. ,kompatibilita‘ je kompatibilita, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 10 smernice (EÚ) 2019/...(32);
   20. ,funkčnosť‘ je funkčnosť, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 11 smernice (EÚ) 2019/...+;
   21. ,interoperabilita‘ je interoperabilita, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 12 smernice (EÚ) 2019/...+.“;

"

2.  Článok 3 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Táto smernica sa vzťahuje na každú zmluvu uzatvorenú medzi obchodníkom a spotrebiteľom za podmienok a v rozsahu stanovenom v jej ustanoveniach, pričom spotrebiteľ zaplatí alebo sa zaviaže zaplatiť jej cenu. Vzťahuje sa na zmluvy na dodávky vody, plynu, elektriny alebo ústredného kúrenia vrátane tých, ktoré sú zabezpečované verejnými poskytovateľmi, a to v rozsahu, v akom sa tieto komodity poskytujú na zmluvnom základe.“;

"

b)  Vkladá sa tento odsek:"

„1a. Táto smernica sa vzťahuje aj na prípady, keď obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať digitálny obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, alebo digitálnu službu spotrebiteľovi a ten poskytuje alebo sa zaväzuje poskytnúť obchodníkovi osobné údaje, okrem prípadov, keď osobné údaje, ktoré poskytol spotrebiteľ, spracúva obchodník výlučne na účely dodania digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, alebo digitálnej služby v súlade s touto smernicou, alebo na to, aby obchodník dodržiaval zákonné požiadavky, ktorým podlieha, pričom obchodník nespracúva tieto údaje na žiadne iné účely.“

"

c)  Odsek 3 sa mení takto:

i)  Písmeno k) sa nahrádza takto:"

„k) o službách osobnej dopravy s výnimkou článku 8 ods. 2 a článkov 19, 21 a 22;“;

"

ii)  Dopĺňa sa toto písmeno:"

„n) o akomkoľvek tovare predanom formou exekúcie alebo iným spôsobom na základe zákonnej moci.“;

"

3.  V článku 5 sa odsek 1 mení takto:

a)  Písmeno e) sa nahrádza takto:"

„e) okrem pripomenutia existencie zákonnej záruky súladu tovaru, digitálneho obsahu a digitálnych služieb prípadne aj informáciu o existencii a podmienkach záručného a pozáručného servisu a obchodných záruk;“;

"

b)  Písmená g) a h) sa nahrádzajú takto:"

g) prípadne informáciu o funkčnosti tovaru s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu a digitálnych služieb vrátane uplatniteľných technických ochranných opatrení;

   h) prípadne informáciu o akejkoľvek relevantnej kompatibilite a interoperabilite tovaru s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu a digitálnych služieb ▌, o ktorých obchodník vie alebo v prípade ktorých možno logicky predpokladať, že o nich vie.“;

"

4.  ▌Článok 6 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa mení takto:

i)  Písmeno c) sa nahrádza takto:"

c) poštovú adresu, na ktorej má obchodník sídlo, ako aj jeho telefónne číslo a e-mailovú adresu. Okrem toho, ak obchodník poskytne iné prostriedky online komunikácie, ktorými sa zabezpečí, že spotrebiteľ môže uchovávať akúkoľvek písomnú korešpondenciu vrátane dátumu a času takejto korešpondencie s obchodníkom na trvalom nosiči, tieto informácie musia obsahovať aj podrobnosti o týchto iných prostriedkoch. Všetky tieto komunikačné prostriedky, ktoré poskytuje obchodník, umožňujú spotrebiteľovi rýchlo kontaktovať obchodníka a účinne s ním komunikovať. Prípadne obchodník poskytne aj poštovú adresu a totožnosť obchodníka, v mene ktorého koná.“;

"

ii)  Vkladá sa toto písmeno:"

„ea) prípadne, že cena bola personalizovaná na základe automatizovaného rozhodovania;“;

"

iii)  Písmeno l) sa nahrádza takto:"

„l) pripomenutie existencie zákonnej záruky súladu tovaru, digitálneho obsahu a digitálnych služieb so zmluvou;“;

"

iv)  Písmená r) a s) sa nahrádzajú takto:"

r) prípadne informáciu o funkčnosti tovaru s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu a digitálnych služieb vrátane uplatniteľných technických ochranných opatrení;

   s) prípadne informáciu o akejkoľvek relevantnej kompatibilite a interoperabilite tovaru s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu a digitálnych služieb ▌, o ktorých obchodník vie alebo v prípade ktorých možno logicky predpokladať, že o nich vie.“;

"

b)  Odsek 4 sa nahrádza takto:"

„4. Informácie uvedené v odseku 1 písm. h), i) a j) sa môžu poskytovať prostredníctvom vzorových pokynov na odstúpenie od zmluvy stanovených v prílohe I(A). Obchodník musí splniť požiadavky na informácie stanovené v odseku 1 písm. h), i) a j), ak tieto pokyny poskytol spotrebiteľovi, správne vyplnené. Odkazy na 14-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy vo vzorových pokynoch na odstúpenie od zmluvy stanovených v prílohe I(A) sa nahrádzajú odkazmi na 30-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy v prípadoch, keď členské štáty prijali pravidlá v súlade s článkom 9 ods. 1a).“;

"

5.  Vkladá sa tento článok ▌:"

„Článok 6a

Dodatočné osobitné požiadavky na informácie v prípade zmlúv uzatváraných na online trhoch

1.  Predtým ako sa zmluva uzavretá na diaľku či akákoľvek zodpovedajúca ponuka na online trhu stane pre spotrebiteľa záväznou, poskytovateľ online trhu mu bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2005/29/ES, poskytne jasným a zrozumiteľným spôsobom a spôsobom vhodným pre prostriedky komunikácie na diaľku tieto informácie:

   a) všeobecné informácie sprístupnené v osobitnej časti online rozhrania, ktoré je priamo a ľahko dostupné zo stránky, na ktorej sú prezentované ponuky o hlavných parametroch, ktoré určujú miesto v poradí, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. m) smernice 2005/29/ES, ponúk poskytovaných spotrebiteľovi, ako výsledok jeho dopytu vyhľadávania a relatívneho významu týchto parametrov oproti iným parametrom;
   b) či je tretia strana ponúkajúca tovar, služby alebo digitálny obsah obchodníkom, alebo nie, a to na základe vyhlásenia, ktoré daná tretia strana poskytne online trhu;
   c) ak tretia strana, ktorá ponúka tovar, služby alebo digitálny obsah, nie je obchodníkom, že práva spotrebiteľa vyplývajúce z právnych predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa sa neuplatňujú na ▌zmluvu;
   d) prípadne informáciu o tom, ako sa povinnosti súvisiace so zmluvou delia medzi tretiu stranu ponúkajúcu tovar, služby alebo digitálny obsah a poskytovateľa online trhu. Touto informáciou nie je dotknutá zodpovednosť, ktorú online trh alebo obchodník môže mať v súvislosti so zmluvou podľa iného práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

2.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2000/31/ES, tento článok nebráni členským štátom ukladať dodatočné požiadavky na informácie v prípade online trhov. Takéto ustanovenia sú primerané, nediskriminačné a opodstatnené ochranou spotrebiteľa.“;

"

6.  V článku 7 sa odsek 3 sa nahrádza takto:"

3. Ak spotrebiteľ chce, aby sa poskytovanie služieb alebo dodávky vody, plynu alebo elektriny, ktorých predaj nie je obmedzený objemom ani stanoveným množstvom, alebo ústredného kúrenia začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy stanovenej v článku 9 ods. 2, a ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť, obchodník spotrebiteľa požiada, aby o to výslovne požiadal na trvalom nosiči. Obchodník takisto požiada spotrebiteľa, aby potvrdil, že po úplnom vykonaní zmluvy zo strany obchodníka spotrebiteľ už nebude mať právo na odstúpenie od zmluvy.“;

"

7.  Článok 8 sa mení takto:

(a)  Odsek 4 sa nahrádza takto:"

4. Ak je zmluva uzatvorená pomocou prostriedku komunikácie na diaľku, ktorý poskytuje obmedzený čas alebo priestor na zobrazenie informácií, obchodník poskytne na tomto osobitnom prostriedku alebo prostredníctvom neho pred uzatvorením takejto zmluvy aspoň predzmluvné informácie o hlavných vlastnostiach tovaru alebo služby, totožnosti obchodníka, celkovej cene, práve na odstúpenie od zmluvy, dĺžke trvania zmluvy a v prípade zmluvy na neurčitý čas o podmienkach vypovedania zmluvy, uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a), b), e), h) a o), s výnimkou vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy stanoveného v prílohe I(B) uvedeného v písmene h). Ostatné informácie uvedené v článku 6 ods. 1 vrátane formulára na odstúpenie od zmluvy obchodník poskytne spotrebiteľovi primeraným spôsobom v súlade s odsekom 1 tohto článku.“;

"

(b)  Odsek 8 sa nahrádza takto:"

8. Ak spotrebiteľ chce, aby sa poskytovanie služieb alebo dodávky vody, plynu alebo elektriny, ktorých predaj nie je obmedzený objemom ani stanoveným množstvom, alebo ústredného kúrenia začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy stanovenej v článku 9 ods. 2, a ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť, obchodník spotrebiteľa požiada, aby o to výslovne požiadal. Obchodník takisto požiada spotrebiteľa, aby potvrdil, že po úplnom vykonaní zmluvy zo strany obchodníka spotrebiteľ už nebude mať právo na odstúpenie od zmluvy.“;

"

8.  Článok 9 sa mení takto:

a)  Vkladá sa tento odsek:"

„1a. Členské štáty môžu prijať pravidlá, v súlade s ktorými sa 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy uvedená v odseku 1 predĺži na 30 dní v prípade zmlúv uzatvorených v súvislosti s nevyžiadanými návštevami obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo so zájazdmi organizovanými obchodníkom s cieľom alebo účinkom propagovať alebo predať výrobky spotrebiteľom na účely ochrany legitímnych záujmov spotrebiteľov s ohľadom na agresívne alebo klamlivé marketingové či predajné praktiky. Takéto pravidlá sú primerané, nediskriminačné a opodstatnené ochranou spotrebiteľa.“;

"

b)  V odseku 2 sa úvodná veta nahrádza takto:"

„2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, lehota na odstúpenie od zmluvy uvedená v odseku 1 tohto článku uplynie po 14 dňoch alebo 30 dňoch v prípadoch, keď členské štáty prijali pravidlá v súlade s odsekom 1a tohto článku, od:“;

"

9.  V článku 10 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. Ak obchodník poskytne spotrebiteľovi informácie stanovené v odseku 1 tohto článku do 12 mesiacov odo dňa uvedeného v článku 9 ods. 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch alebo 30 dňoch v prípadoch, keď členské štáty prijali pravidlá v súlade s článkom 9 ods. 1a, odo dňa, keď spotrebiteľ dostane uvedené informácie.“;

"

10.  V článku 13 sa dopĺňajú tieto odseky:"

4. Pokiaľ ide o osobné údaje spotrebiteľa, obchodník dodržiava povinnosti uplatniteľné podľa nariadenia (EÚ) 2016/679.

5.  Obchodník sa zdrží používania akéhokoľvek obsahu iného ako osobné údaje, ktorý poskytol alebo vytvoril spotrebiteľ pri používaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby poskytovanej obchodníkom, okrem prípadov, keď takýto obsah:

   a) nemá využitie mimo kontextu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby poskytovanej obchodníkom;
   b) súvisí len s činnosťou spotrebiteľa počas používania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby poskytovanej obchodníkom;
   c) bol obchodníkom zoskupený s inými údajmi a nemôže byť rozčlenený alebo len s neprimeraným úsilím; alebo
   d) bol vytvorený spoločne spotrebiteľom a inými osobami a ďalší spotrebitelia sú schopní tento obsah naďalej používať.

6.  S výnimkou situácií uvedených v odseku 5 písm. a), b) alebo c) obchodník na žiadosť spotrebiteľa sprístupní spotrebiteľovi akýkoľvek obsah iný ako osobné údaje, ktorý poskytol alebo vytvoril spotrebiteľ pri používaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby poskytovanej obchodníkom.

7.  Spotrebiteľ má nárok na spätné získanie digitálneho obsahu bezplatne a bez závažných prekážok zo strany obchodníka, a to v primeranom čase a v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

8.  V prípade odstúpenia od zmluvy obchodník môže zabrániť akémukoľvek ďalšiemu využívaniu digitálneho obsahu alebo digitálnej služby zo strany spotrebiteľa, a to najmä tým, že zamedzí prístup spotrebiteľa k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe alebo deaktivuje užívateľský účet spotrebiteľa, a to bez toho, aby bol dotknutý odsek 6.“;

"

11.  Článok 14 sa mení takto:

a)  Vkladá sa tento odsek:"

„2a. V prípade vypovedania zmluvy sa spotrebiteľ zdrží používania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a ich poskytovania tretím stranám.“;

"

b)  V odseku 4 sa písmeno b) bod i) nahrádza takto:"

„i) spotrebiteľ neudelil pred uplynutím 14-dňovej alebo 30-dňovej lehoty uvedenej v článku 9 predchádzajúci výslovný súhlas so začatím poskytovania;“;

"

12.  Článok 16 sa mení takto:

a)  Písmeno a) sa nahrádza takto:"

a) o zmluvy o službách, pri ktorých došlo k úplnému poskytnutiu služby, a ak zmluva zaväzuje spotrebiteľa povinnosťou uskutočniť peňažnú úhradu, ak sa jej poskytovanie začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa, pričom spotrebiteľ potvrdil, že po úplnom vykonaní zmluvy obchodníkom stratí právo na odstúpenie od zmluvy;“;

"

b)   Písmeno m) sa nahrádza takto:"

m) o zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie už začalo a, v prípade zmlúv ukladajúcich spotrebiteľovi povinnosť peňažnej úhrady, ak:

   i) spotrebiteľ udelil predchádzajúci výslovný súhlas so začatím plnenia zmluvy počas lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy;
   ii) spotrebiteľ potvrdil, že tým stráca právo na odstúpenie od zmluvy; a
   iii) obchodník poskytol potvrdenie v súlade s článkom 7 ods. 2 alebo článkom 8 ods. 7.“;

"

c)   Dopĺňajú sa tieto odseky:"

„Členské štáty sa môžu odchýliť od výnimiek z práva na odstúpenie od zmluvy stanovených v odseku 1 písm. a), b), c) a e) v prípade zmlúv uzatvorených v súvislosti s nevyžiadanými návštevami obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo so zájazdmi organizovanými obchodníkom s cieľom alebo účinkom propagovať alebo predať výrobky spotrebiteľom na účely ochrany legitímnych záujmov spotrebiteľov s ohľadom na agresívne alebo klamlivé marketingové či predajné praktiky. Takéto ustanovenia sú primerané, nediskriminačné a opodstatnené ochranou spotrebiteľa.

Členské štáty môžu stanoviť, že spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmlúv o službách po úplnom poskytnutí služby, a ak spotrebiteľ výslovne požiadal o návštevu obchodníka na účely vykonania opráv, ak sa plnenie začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa, ak zmluva zaväzuje spotrebiteľa uskutočniť peňažnú úhradu.“;

"

13.  Článok 24 sa nahrádza takto:"

„Článok 24

Sankcie

1.  Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľné pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.  Pri ukladaní sankcií členské štáty zabezpečia, aby ▌sa v prípade potreby zohľadnili tieto neúplné a orientačné kritériá:

   a) povaha, závažnosť, rozsah a trvanie ▌porušenia právnych predpisov;

   b) akékoľvek opatrenie prijaté obchodníkom na zmiernenie škody, ktorú utrpeli spotrebitelia, alebo na jej nápravu;

   c) všetky predchádzajúce porušenia právnych predpisov, ktorých sa obchodník dopustil;
   d) získané finančné výhody alebo straty, ktorým obchodník v dôsledku porušenia zabránil, ak sú k dispozícii príslušné údaje;
   e) sankcie uložené obchodníkovi za rovnaké porušenie v iných členských štátoch v cezhraničných prípadoch, keď sú informácie o takýchto sankciách dostupné prostredníctvom mechanizmu stanoveného nariadením (EÚ) 2017/2394;
   f) všetky ostatné priťažujúce alebo poľahčujúce faktory vzťahujúce sa na okolnosti prípadu.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade uloženia sankcií v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) 2017/2394 obsahovali buď možnosť uložiť pokuty prostredníctvom správnych postupov, alebo začať súdne konanie o uložení pokút, alebo oboje, ktorých maximálna výška bude minimálne 4 % ročného obratu obchodníka v dotknutom členskom štáte alebo v dotknutých členských štátoch.

4.  V prípadoch, keď sa pokuta ukladá v súlade s odsekom 3, ale informácie o ročnom obrate obchodníka nie sú k dispozícii, členské štáty zavedú možnosť uložiť pokuty, ktorých maximálna výška bude minimálne 2 milióny EUR.

5.  Členské štáty oznámia svoje pravidlá o sankciách Komisii do... [dátum transpozície tejto pozmeňujúcej smernice] a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny, ktoré majú na ne vplyv.“;

"

14.  V článku 29 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Ak členský štát využije niektorú z regulačných možností uvedených v článku 3 ods. 4, článku 6 ods. 7, článku 6 ods. 8, článku 7 ods. 4, článku 8 ods. 6, článku 9 ods. 1a, článku 9 ods. 3 a článku 16 druhom pododseku, oznámi túto skutočnosť, ako aj všetky následné zmeny Komisii do... [dátum transpozície stanovený v článku 5 tejto pozmeňujúcej smernice].“;

"

15.  Príloha I sa mení takto:

a)  Bod A sa mení takto:

i)   ▌Tretí odsek pod nadpisom Právo na odstúpenie od zmluvy sa nahrádza takto:"

„Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás [2] musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e‑mailom). Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je záväzný. [3]“;

"

ii)  Odsek 2 pod nadpisom Pokyny na vyplnenie sa nahrádza takto:"

„[2.] Doplňte meno/názov, poštovú adresu, svoje telefónne číslo a e‑mailovú adresu.“;

"

b)   V bode B sa prvá zarážka nahrádza takto:"

„Komu [Obchodník doplní svoje meno/názov, poštovú adresu a ▌e‑mailovú adresu]:“.

"

Článok 3

Zmeny smernice 93/13/ES

Smernica 93/13/EHS sa mení takto:

Vkladá sa tento článok ▌:"

Článok 8b

1.  Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľné pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.  Členské štáty môžu obmedziť takéto sankcie na situácie, keď sú zmluvné podmienky výslovne vymedzené ako nekalé za každých okolností vo vnútroštátnom práve alebo ak predajca alebo dodávateľ naďalej používa zmluvné podmienky, ktoré boli v konečnom rozhodnutí prijatom v súlade s článkom 7 ods. 2 stanovené za nekalé.

3.  Pri ukladaní sankcií členské štáty zabezpečia, aby ▌sa v prípade potreby zohľadnili tieto neúplné a orientačné kritériá:

   a) povaha, závažnosť, rozsah a trvanie ▌porušenia právnych predpisov;

   b) akékoľvek opatrenie prijaté predajcom alebo dodávateľom na zmiernenie škody, ktorú utrpeli spotrebitelia, alebo na jej nápravu;

   c) všetky predchádzajúce porušenia právnych predpisov, ktorých sa predajca alebo dodávateľ dopustil;
   d) získané finančné výhody alebo straty, ktorým predajca alebo dodávateľ v dôsledku porušenia zabránil, ak sú k dispozícii príslušné údaje;
   e) sankcie uložené predajcovi alebo dodávateľovi za rovnaké porušenie v iných členských štátoch v cezhraničných prípadoch, keď sú informácie o takýchto sankciách dostupné prostredníctvom mechanizmu stanoveného nariadením (EÚ) 2017/2394;
   f) všetky ostatné priťažujúce alebo poľahčujúce faktory vzťahujúce sa na okolnosti prípadu.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, členské štáty zabezpečia, aby v prípade uloženia sankcií v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) 2017/2394 obsahovali buď možnosť uložiť pokuty prostredníctvom správnych postupov, alebo začať súdne konanie o uložení pokút, alebo oboje, ktorých maximálna výška bude minimálne 4 % ročného obratu predajcu alebo dodávateľa v dotknutom členskom štáte alebo v dotknutých členských štátoch.

5.  V prípadoch, keď sa pokuta ukladá v súlade s odsekom 4, ale informácie o ročnom obrate predajcu alebo dodávateľa nie sú k dispozícii, členské štáty zavedú možnosť uložiť pokuty, ktorých maximálna výška bude minimálne 2 milióny EUR.

6.  Členské štáty oznámia svoje pravidlá o sankciách Komisii do... [dátum transpozície tejto pozmeňujúcej smernice] a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny, ktoré majú na ne vplyv.

"

Článok 4

Zmeny smernice 98/6/ES

Smernica 98/6/ES sa mení takto:

a)  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 6a

1.  V každom oznámení o znížení ceny sa uvedie predchádzajúca cena, ktorú obchodník uplatňoval počas stanoveného časového obdobia pred uplatnením zníženia ceny.

2.  Predchádzajúca cena je najnižšia cena, ktorú uplatňoval obchodník počas obdobia, ktoré nesmie byť kratšie ako jeden mesiac, pred uplatnením zníženia ceny.

3.  Členské štáty môžu stanoviť rôzne pravidlá pre tovar, ktorý by sa mohol poškodiť alebo rýchlo expirovať.

4.  Ak bol výrobok na trhu menej ako 30 dní, členské štáty môžu stanoviť aj kratšiu lehotu, ako je lehota stanovená v odseku 2.

5.  Členské štáty môžu stanoviť, že ak sa zníženie ceny postupne zvyšuje, predchádzajúca cena je cena bez zníženia ceny pred prvým uplatnením zníženia ceny.“;

"

b)   Článok 8 sa nahrádza takto:"

Článok 8

1.  Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľné pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.  Pri ukladaní sankcií členské štáty zabezpečia, aby ▌sa v prípade potreby zohľadnili tieto neúplné a orientačné kritériá:

   a) povaha, závažnosť, rozsah a trvanie ▌porušenia právnych predpisov;

   b) akékoľvek opatrenie prijaté obchodníkom na zmiernenie škody, ktorú utrpeli spotrebitelia, alebo na jej nápravu;

   c) všetky predchádzajúce porušenia právnych predpisov, ktorých sa obchodník dopustil;
   d) získané finančné výhody alebo straty, ktorým obchodník v dôsledku porušenia zabránil, ak sú k dispozícii príslušné údaje;
   e) sankcie uložené obchodníkovi za rovnaké porušenie v iných členských štátoch v cezhraničných prípadoch, keď sú informácie o takýchto sankciách dostupné prostredníctvom mechanizmu stanoveného nariadením (EÚ) 2017/2394;
   f) všetky ostatné priťažujúce alebo poľahčujúce faktory vzťahujúce sa na okolnosti prípadu.

3.  Členské štáty oznámia svoje pravidlá o sankciách Komisii do... [dátum transpozície tejto pozmeňujúcej smernice] a bezodkladne jej oznámia všetky následné zmeny, ktoré majú na ne vplyv.“.

"

Článok 5

Informácie o právach spotrebiteľa

Komisia zabezpečí, aby občania, ktorí hľadajú informácie o svojich právach spotrebiteľa alebo o mimosúdnom riešení sporov, mohli využívať online kontaktné miesto prostredníctvom jednotnej digitálnej brány zriadenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724(33), ktorá im umožní:

a)  dostať sa k aktuálnym informáciám o ich právach spotrebiteľa v Únii, a to jasným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom; a

b)  predloží sťažnosť prostredníctvom platformy na riešenie sporov online zriadenej podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013(34) a príslušnému európskemu spotrebiteľskému centru v závislosti od zúčastnených strán.

Článok 6

Podávanie správ zo strany Komisie a preskúmanie

Do... [2 rokov po nadobudnutí účinnosti] Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice. Táto správa bude obsahovať najmä posúdenie ustanovení tejto smernice, pokiaľ ide o:

a)  podujatia organizované na iných miestach, ako sú prevádzkové priestory obchodníka; a

b)  prípady tovarov, ktoré sa uvádzajú na trh ako identické, ale majú výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti, vrátane toho, či by tieto prípady mali podliehať prísnejším požiadavkám vrátane zákazu uvedeného v prílohe I k smernici 2005/29/ES a či sú potrebné podrobnejšie ustanovenia o informáciách o rozdielnosti tovarov.

K tejto správe sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh.

Článok 7

Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia... [najneskôr 24 mesiacov po prijatí] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uplatňujú uvedené ustanovenia po... [šiestich mesiacoch od uplynutia lehoty na transpozíciu].

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)* TEXT EŠTE NEBOL PREDMETOM PRÁVNICKO-LINGVISTICKEJ FINALIZÁCIE.
(2)Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 66.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019.
(4)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).
(5)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 30).
(6)Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (Ú. v. ES L 80, 18.3.1998, s. 27).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).
(8)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 1).
(9)Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29).
(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... z ... (Ú. v. EÚ...).
(11)+ Ú. v. EÚ: vložte do textu sériové číslo nariadenia uvedeného v dokumente PE-CONS č./RR (2018/0112(COD)) a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum a názov uvedenej smernice a odkaz na jej uverejnenie v úradnom vestníku.
(12)++ Ú. v. EÚ: vložte do textu sériové číslo nariadenia uvedeného v dokumente PE-CONS č./RR (2018/0112(COD)).
(13) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 1).
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 1).
(15)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).
(16)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2018. s. 1).
(17)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).
(18) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... z ... (Ú. v. EÚ...).
(19)+ Ú. v. EÚ: vložte do textu sériové číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)) a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum a názov uvedenej smernice a odkaz na jej uverejnenie v úradnom vestníku.
(20)++ Ú. v. EÚ: vložte do textu sériové číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)).
(21)+ Ú. v. EÚ: vložte do textu sériové číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)).
(22)+ Ú. v. EÚ: vložte do textu sériové číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)).
(23)+ Ú. v. EÚ: vložte do textu sériové číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)).
(24)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(25)C(2017)6532.
(26) https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eu_harmonised_testing_methodology__framework_for_selecting_and_testing_of_food_products_to_assess_quality_related_characteristics.pdf.
(27)Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.
(28)+ Ú. v. EÚ: vložte do textu sériové číslo nariadenia uvedeného v dokumente PE-CONS č./RR (2018/0112(COD)) a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum a názov uvedeného nariadenia a odkaz na jeho uverejnenie v úradnom vestníku.
(29)+ Ú. v. EÚ: vložte do textu číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 27/19 (2015/0288(COD)) a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum a názov uvedenej smernice a odkaz na jej uverejnenie v úradnom vestníku.
(30)+ Ú. v. EÚ: vložte do textu sériové číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)) a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum a názov uvedenej smernice a odkaz na jej uverejnenie v úradnom vestníku.
(31)++ Ú. v. EÚ: vložte do textu sériové číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)).
(32)+ Ú. v. EÚ: vložte do textu sériové číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)).
(33) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 1).
(34) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 1).

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne oznámenie