Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 4 април 2019 г. - Брюксел 
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори
 Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос
 Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис
 Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос
 Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
 Насоки за политиките на заетост на държавите членки *
 Управление на отпадъците
 Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I
 Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на почивка чрез тахографи ***I
 Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I
 Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I
 Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I
 Mногогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I
 Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I
 Управление на безопасността на пътните инфраструктури ***I
 Паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) ***I
 Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи ***I
 Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I
 Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I
 Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I
 Повторна употреба на информацията в обществения сектор ***I
 Многогодишен план за възстановяване на запаса от средиземноморска риба меч ***I
 Минимално ниво на обучение на морските лица ***I
 Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. ***I
 Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I
 Искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие
 Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на паневропейски персонален пенсионен продукт

Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент
PDF 129kWORD 50k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0331B8-0234/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент (C(2019)02530) на Комисията,

—  като взе предвид писмото на Комисията от 28 март 2019 г., с което се отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии от 1 април 2019 г.,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции(1), и по-специално член 11, параграф 5 и член 82, параграф 6 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 на Комисията от 19 декември 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент(2),

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 4 април 2019 г.,

A.  като има предвид, че в съответствие с член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 на Комисията регламентът се прилага от датата, следваща датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо и в Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), освен ако до тази дата е влязло в сила споразумение за оттегляне, или ако двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, е бил продължен;

Б.  като има предвид, че на 22 март 2019 г. Европейският съвет прие Решение (ЕС) 2019/476(3), взето в съгласие с Обединеното кралство, за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС, и като има предвид, че следователно второто условие за прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2019/397, а именно, че двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, не е бил продължен, няма да бъде спазено;

В.  като има предвид, че основанията за Делегиран регламент (ЕС) 2019/397 ще останат, независимо от продължаването на срока, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, и като има предвид, че Парламентът обяви на 13 февруари 2019 г., че няма възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) 2019/397;

Г.  като има предвид, че Парламентът продължава да е съгласен, че за компетентните органи и финансовите пазари е важно да бъдат освободени някои сделки, произтичащи от подновяване на договори, за ограничен период от 12 месеца, ако контрагентът, установен в Обединеното кралство, бъде променен на контрагент в рамките на ЕС-27, и в този контекст приветства делегирания регламент от 28 март 2019 г., с който се обръща внимание на новото развитие – продължаването на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС с Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 71, 13.3.2019 г., стр. 15.
(3) Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 година за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80I, 22.3.2019 г., стр. 1).


Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори
PDF 128kWORD 50k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 28 март 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0332B8-0235/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2019)02533),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 28 март 2019 г., с което се отправя искане към Парламента да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии от 1 април 2019 г.,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции(1), и по-специално член 5, параграф 2 и член 82, параграф 6 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/396 на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори(2),

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 4 април 2019 г.,

А.  като има предвид, че в съответствие с член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/396 на Комисията регламентът се прилага от датата, следваща датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и в него съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), освен ако до тази дата не е влязло в сила споразумение за оттегляне или ако двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, не е бил продължен;

Б.  като има предвид, че на 22 март 2019 г. Европейският съвет прие Решение (ЕС) 2019/476(3), взето в съгласие с Обединеното кралство, за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС, и като има предвид, че следователно второто условие за прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2019/396, а именно, че двугодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, не е удължен, няма да бъде спазено;

В.  като има предвид, че основанията за Делегиран регламент (ЕС) 2019/396 ще продължат да бъдат налице, независимо от евентуалното удължаване на срока, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, и като има предвид, че Парламентът обяви на 13 февруари 2019 г., че няма възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) 2019/396;

Г.  като има предвид, че Парламентът продължава да е съгласен с позицията, че за компетентните органи и финансовите пазари е важно някои сделки, произтичащи от подновяване на договори, да бъдат освободени за ограничен период от 12 месеца, ако контрагентът, установен в Обединеното кралство, бъде променен на контрагент в рамките на ЕС-27, и в този контекст приветства делегирания регламент от 28 март 2019 г., с който се обръща внимание на новото развитие – удължаването на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС с Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет;

1.  заявява, че не възразява срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 71, 13.3.2019 г., стр. 11.
(3) Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 година за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80I, 22.3.2019 г., стр. 1).


Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос
PDF 142kWORD 51k
Решение на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0333A8-0185/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос, предадено на 12 октомври 2018 г. от заместник-прокурора на Върховния съд на Гърция във връзка с процедура № ABM: 2017/10839 и обявено в пленарно заседание на 13 ноември 2018 г.,

—  след като изслуша Георгиос Епитидиос съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от конституцията на Република Гърция,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0185/2019),

А.  като има предвид, че заместник-прокурорът на Върховния съд на Гърция поиска снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос, член на Европейския парламент, във връзка с възможни правни действия относно предполагаемо престъпление;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол №7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 62 от конституцията на Република Гърция предвижда, че по време на техния парламентарен мандат членовете на Парламента не могат да бъдат съдебно преследвани, арестувани, лишавани от свобода и свободата им не може да се ограничава по друг начин без предварително разрешение от Парламента;

Г.  като има предвид, че искането на заместник-прокурора на Върховния съд на Република Гърция се отнася до производство във връзка с предполагаемо нарушение на член 45 и член 232а от Наказателния кодекс на Гърция, които се отнасят до съвместно нарушение на съдебно решение;

Д.  като има предвид, че Георгиос Епитидиос е обвинен, че не е изпълнил временното решение № 3603/2015 на районния съд от първа инстанция в Атина, с което се разпорежда премахването на всички камери от приземния етаж и входа на сградата, намираща се на ул. „Граму“ № 73 в Маруси (Атика), и заплащането на глоба от 600 EUR (шестстотин евро) за всяко бъдещо нарушение на решението от 25 май 2015 г.;

Е.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 8 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на Парламента, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент също не може да се произнася относно вината или невинността на член на ЕП или по това дали деянията, в извършването на които членът на ЕП е обвинен, дават основание за започване на наказателно производство, нито пък да се произнася относно относителните предимства на националните правни и съдебни системи;

З.  като има предвид, че съгласно член 5, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

И.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, провеждани при изпълнение на парламентарните задължения и които не могат да бъдат разделени от тези задължения;

Й.  като има предвид, че съдебното преследване не се отнася за изразените възгледи или гласуването по време на изпълнение на служебните задължения на въпросния член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

К.  като има предвид, че въз основа на информацията и обясненията, предоставени по този случай, няма причина да се предполага, че намерението, което стои в основата на наказателното производство, е да се увреди политическата дейност или репутацията на член на ЕП, а оттам и независимостта на Парламента (fumus persecutionis);

1.  решава да снеме имунитета на Георгиос Епитидиос;

2.  възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада, изготвен от неговата отговорна комисия, на гръцките органи и на Георгиос Епитидиос.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис
PDF 143kWORD 50k
Решение на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно искането за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис (2018/2269(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0334A8-0183/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис, предадено на 12 октомври 2018 г. от заместник-прокурора на Върховния съд на Гърция във връзка с процедура № ABM: 2017/10839 и обявено в пленарно заседание на 13 ноември 2018 г.,

—  след като изслуша Ламброс Фундулис съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от конституцията на Република Гърция,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0183/2019),

A.  като има предвид, че заместник-прокурорът на Върховния съд на Гърция поиска снемане на имунитета на Ламброс Фундулис, член на Европейския парламент, във връзка с възможни правни действия относно предполагаемо престъпление;

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол №7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 62 от конституцията на Република Гърция предвижда, че по време на техния парламентарен мандат членовете на Парламента не могат да бъдат съдебно преследвани, арестувани, лишавани от свобода и свободата им не може да се ограничава по друг начин без предварително разрешение от Парламента;

Г.  като има предвид, че искането на заместник-прокурора на Върховния съд на Република Гърция се отнася до производство във връзка с предполагаемо нарушение на член 45 и член 232а от Наказателния кодекс на Гърция, които се отнасят до съвместно нарушение на съдебно решение;

Д.  като има предвид, че Ламброс Фундулис е обвинен, че не е изпълнил временното решение № 3603/2015 на районния съд от първа инстанция в Атина, с което се разпорежда премахването на всички камери от приземния етаж и входа на сградата, намираща се на ул. „Граму“ № 73 в Маруси (Атика), и заплащането на глоба от 600 EUR (шестстотин евро) за всяко бъдещо нарушение на решението от 25 май 2015 г.;

Е.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 8 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент също не може да се произнася относно вината или невинността на член на ЕП или по това дали деянията, в извършването на които членът на ЕП е обвинен, дават основание за започване на наказателно производство, нито пък да се произнася относно относителните предимства на националните правни и съдебни системи;

З.  като има предвид, че съгласно член 5, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

И.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, провеждани при изпълнение на парламентарните задължения и които не могат да бъдат отделени от тези задължения;

Й.  като има предвид, че съдебното преследване не се отнася за изразените възгледи или гласуването по време на изпълнение на служебните задължения на въпросния член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

К.  като има предвид, че въз основа на информацията и обясненията, предоставени по този случай, няма причина да се предполага, че намерението, което стои в основата на наказателното производство, е да се увреди политическата дейност или репутацията на член на ЕП, а оттам и независимостта на Парламента (fumus persecutionis);

1.  решава да снеме имунитета на Ламброс Фундулис;

2.  възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада, изготвен от неговата отговорна комисия, на гръцките органи и на Ламброс Фундулис.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос
PDF 142kWORD 51k
Решение на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно искането за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (2018/2270(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0335A8-0184/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос, предадено на 12 октомври 2018 г. от заместник-прокурора на Върховния съд на Гърция във връзка с процедура № ABM: 2017/10839 и обявено в пленарно заседание на 13 ноември 2018 г.,

—  след като изслуша Елефтериос Синадинос съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз (Съда) от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 62 от конституцията на Република Гърция,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0184/2019),

А.  като има предвид, че службата на заместник-прокурора на Върховния съд на Гърция поиска да бъде снет имунитетът на Елефтериос Синадинос, член на Европейския парламент, поради евентуални правни действия във връзка с предполагаемо престъпление;

B.  като има предвид, че член 9 от Протокол №7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз постановява, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

В.  като има предвид, че член 62 от конституцията на Република Гърция предвижда, че по време на своя парламентарен мандат членовете на Парламента не могат да бъдат преследвани по съдебен път, задържани или лишавани от свобода и свободата им не може да се ограничава по друг начин без предварително разрешение от Парламента;

Г.  като има предвид, че искането на заместник-прокурора на Върховния съд на Република Гърция се отнася до производство във връзка с предполагаемо нарушение на член 45 и член 232а от Наказателния кодекс на Гърция, които се отнасят до съвместно нарушение на съдебно решение;

Д.  като има предвид, че Елефтериос Синадинос е обвинен, че не е изпълнил временното решение № 3603/2015 на районния съд от първа инстанция в Атина, с което се разпорежда премахването на всички камери от приземния етаж и входа на сградата, намираща се на ул. „Граму“ № 73 в Маруси (Атика), и заплащането на глоба от 600 EUR (шестстотин евро) за всяко бъдещо нарушение на решението от 25 май 2015 г.;

Е.  като има предвид, че съгласно член 9, параграф 8 от Правилника за дейността комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не може да се произнесе относно вината или невиновността на члена на Парламента, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент също не е в позиция да се произнася относно вината или невиновността на член на ЕП или по това дали деянията, в извършването на които членът на ЕП е обвинен, дават основание за започване на наказателно производство, нито пък да се произнася относно относителните предимства на националните правни и съдебни системи;

З.  като има предвид, че съгласно член 5, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

И.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, които са извършвани при изпълнение на парламентарните задължения и които са неразделни от тези задължения;

Й.  като има предвид, че съдебното преследване не се отнася до изразените възгледи или гласуването по време на изпълнение на служебните задължения на въпросния член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

К.  като има предвид, че въз основа на информацията и обясненията, предоставени по този случай, няма причина да се предполага, че намерението, което стои в основата на наказателното производство, е да се увреди политическата дейност или репутацията на член на ЕП, а оттам и независимостта на Парламента (fumus persecutionis);

1.  решава да снеме имунитета на Елефтериос Синадинос;

2.  възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада, изготвен от неговата компетентна комисия, на гръцките органи и на Елефтериос Синадинос.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I
PDF 188kWORD 59k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))
P8_TA-PROV(2019)0336A8-0047/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0745),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0483/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 2 април 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0047/2019,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на ▌Регламент (ЕС) 2018/1806 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

P8_TC1-COD(2018)0390


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство нотифицира Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 21 март 2019 г. Европейският съвет постигна съгласие да удължи срока, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, до 22 май 2019 г., при условие че Камарата на общините на Обединеното кралство одобри Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия(2) („Споразумението за оттегляне“). В случай че Камарата на общините на Обединеното кралство не одобри Споразумението за оттегляне, Европейският съвет постигна съгласие за удължаване на срока до 12 април 2019 г.

(2)  Съгласно член 21 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(3) гражданите на Съюза имат правото да се придвижват и да пребивават свободно на територията на държавите членки, включително правото да влизат на територията на държавите членки без виза или други равностойни формалности.

(3)  В резултат от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза Договорите и Директива 2004/38/EC, заедно с правото на влизане на територията на държавите членки без виза или други равностойни формалности, ще престанат да се прилагат за лица от Обединеното кралство, които са британски граждани ▌. Поради това е необходимо Обединеното кралство да бъде включено в едно от приложенията към ▌Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета(4). В приложение I са изброени третите страни, чиито граждани са длъжни да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, а в приложение II — третите страни, чиито граждани са освободени от това изискване.

(4)  Гибралтар не е част от Обединеното кралство. Правото на Съюза се прилага по отношение на Гибралтар само до степента, предвидена в Акта за присъединяване от 1972 г., съгласно член 355, параграф 3 от ДФЕС. Добавянето на Обединеното кралство в част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1806 няма да обхваща гражданите на британските отвъдморски територии, които са придобили своето гражданство в резултат от връзка с Гибралтар. Ето защо Гибралтар следва да бъде вписан заедно с другите британски отвъдморски територии в част 3 от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1806.

(5)  Критериите, които следва да се отчитат при определянето▌, въз основа на оценка за всеки отделен случай, на третите страни, за чиито граждани се прилага изискването за притежаване на виза или чиито граждани са освободени от него, са посочени в член ▌1 от Регламент (ЕС) 2018/1806. Тези критерии включват незаконната имиграция, обществения ред и сигурност, икономическите ползи, по-специално в областта на туризма и външната търговия, и външните отношения на Съюза със съответните трети страни, включително по-специално съображения, свързани с правата на човека и основните свободи, както и последиците за регионалната съгласуваност и реципрочност.

(6)  Като се вземат предвид всички критерии, посочени в член ▌1 от Регламент (ЕС) 2018/1806, е целесъобразно лицата с националност наОбединеното кралство, които са британски граждани, да бъдат освободени от изискването за притежаване на виза, когато пътуват до територията на държавите членки. Предвид географската близост, връзката между икономиките, равнището на търговията и мащаба на краткосрочните движения на лица между Обединеното кралство и Съюза с професионална, развлекателна или друга цел, пътуването без виза следва да улесни туризма и икономическата дейност, носейки по този начин ползи за Съюза.

(7)  Поради това Обединеното кралство следва да бъде включено в приложение II към регламент (ЕС) 2018/1806 по отношение на британските граждани.

(8)  Настоящият регламент се основава на очакването, че в интерес на поддържането на тесни връзки Обединеното кралство ще предостави пълна визова реципрочност на гражданите на всички държави членки. В случай че в бъдеще Обединеното кралство въведе изискване за притежаване на виза за гражданите на поне една държава членка, следва да бъде приложен механизмът за реципрочност, предвиден в ▌член 7 от Регламент (EС) 2018/1806. Европейският парламент, Съветът, Комисията и държавите членки следва да предприемат незабавни действия за прилагането на механизма за реципрочност. Комисията следва да наблюдава постоянно спазването на принципа на реципрочност и да уведомява незабавно Европейския парламент и Съвета за всякакви промени, които биха могли да застрашат спазването на този принцип.

(9)  По отношение на Исландия и ▌Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните▌ в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген(5), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета(6).

(10)  По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген(7), които попадат в областта, посочена в член 1, букви Б и В от Решение 1999/437/ЕО във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета(8).

(11)  По отношение на ▌Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген(9), които попадат в областта, посочена в член 1, букви Б и В от Решение 1999/437/ЕО във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета(10).

(12)  Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/EО на Съвета(11); следователно Обединеното кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(13)  Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета(12); следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(14)  Настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях, съответно по смисъла на член 3, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2003 г., на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г. и на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2011 г.

(15)  Настоящият регламент следва да влезе в сила в деня, следващ деня, в който правото на Съюза престане да се прилага спрямо Обединеното кралство.

(16)  Поради това Регламент (EС) 2018/1806 следва да бъде изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2018/1806 се изменя, както следва:

1)  В член 6, параграф 2 ▌буква г) се заменя със следното:"

„г) без да се засягат задълженията по силата на Европейското споразумение за премахване на визите за бежанци на Съвета на Европа, подписано в Страсбург на 20 април 1959 г., лица с признат статут на бежанци и лица без гражданство и други лица, които не са граждани на нито една страна, пребиваващи в Ирландия и притежаващи документ за пътуване, издаден от Ирландия и признат от съответната държава членка.“;

"

2)  в част 1 от приложение II се вмъква следното:"

„Обединено кралство (с изключение на лицата с британска националност, посочени в част 3)“;

"

3)  заглавието на част 3 от приложение II се заменя със следното:"

„ЛИЦА С БРИТАНСКА НАЦИОНАЛНОСТ, КОИТО НЕ СА БРИТАНСКИ ГРАЖДАНИ“ ;

"

4)  В част 3 от приложение II след израза „Граждани на Британски отвъдморски територии (BOTC)“ се добавя следното:"

„Тези територии включват Ангила, Бермуда, Британска антарктическа територия, Британски територии в Индийския океан, Британски Вирджински острови, Кайманови острови, Фолкландски острови, Гибралтар*, Монтсерат, острови Питкерн, остров Света Елена, остров Възнесение и Тристан да Куня, Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови и Търкс и Кайкос.“

_____________________________

* Гибралтар е колония на британската корона. Съществува разногласие между Кралство Испания и Обединеното кралство по отношение на суверенните права над Гибралтар — територия, за която трябва да се намери решение в светлината на съответните резолюции и решения на Общото събрание на ООН.“.

"

Член 2

В случай че Обединеното кралство въведе изискване за притежаване на виза за гражданите на поне една държава членка, ще бъде приложен механизмът за реципрочност, предвиден в член 7 от Регламент (EС) 2018/1806. Европейският парламент, Съветът, Комисията и държавите членки предприемат незабавни действия за прилагането на механизма за реципрочност.

Член 3

▌Настоящият регламент влиза в сила в деня, следващ деня, в който правото на Съюза престане да се прилага спрямо Обединеното кралство.

▌Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(2) ОВ C 66 I, 19.2.2019 г., стр. 1.
(3)Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77)
(4)Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 303, 28.11.2018 г., стр.  39).
(5)ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36
(6)Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31)
(7)ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.
(8)Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).
(9)ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.
(10)Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).
(11)Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).
(12)Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).


Насоки за политиките на заетост на държавите членки *
PDF 123kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0337A8-0177/2019

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2019)0151),

—  като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0131/2019),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8‑0177/2019),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Управление на отпадъците
PDF 146kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно управлението на отпадъците (2019/2557(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0338B8-0231/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците(1) („Рамкова директива за отпадъците“),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци(2),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки(3),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013(5) („Регламент за действия в областта на климата“),

—  като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението(6) и регламентите за изпълнение и доброволните споразумения, приети съгласно тази директивата,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2017 г. относно действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г. относно по-дългия жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 31 май 2018 г. относно прилагането на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО)(11),

—  като взе предвид временното политическо споразумение, до което съзаконодателите стигнаха на 19 декември 2018 г. по предложението за Директивата относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2017 г. относно ролята на производството на енергия от отпадъци за кръговата икономика (COM(2017)0034),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (COM(2018)0032) и свързания с него работен документ на службите на Комисията (SWD(2018)0020),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 декември 2015 г., озаглавено „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015)0614),

—  като взе предвид над 60-те петиции относно управлението на отпадъците, получени в Европейския парламент от Белгия, България, Гърция, Италия, Полша, Словакия, Испания и Обединеното кралство през последните няколко години,

—  като взе предвид констативните посещения на комисията по петиции в България, Гърция и Италия през последните години във връзка с въпроси в областта на управлението на отпадъци, и по-специално заключенията и конкретните препоръки в последвалите ги доклади,

—  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г. относно въпросите, повдигнати от вносители на петиции, във връзка с прилагането в държавите — членки на Европейския съюз, на Директивата за управление на отпадъците и на свързаните с нея директиви(12),

—  като взе предвид член 216, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в целия ЕС беше постигнат напредък по отношение на намаляването на въздействието на генерирането на отпадъци върху околната среда и човешкото здраве, но все още остават много предизвикателства и трябва да бъдат предприети спешни мерки, за да се гарантира устойчиво управление на ресурсите, особено във връзка със сравнително високите количества необработени отпадъци, които все още се депонират в много държави членки;

Б.  като има предвид, че две от главните бъдещи предизвикателства са да се намалят равнищата на генериране на отпадъци и да се съгласуват целите за управление на отпадъците с тези на кръговата икономика, по-специално чрез повишаване на равнищата на повторна употреба и рециклиране;

В.  като има предвид, че чрез Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО за първостепенен приоритет в йерархията на мерките за отпадъците е установено тяхното предотвратяване;

Г.  като има предвид, че неподходящите практики на управление на отпадъците имат сериозно въздействие върху околната среда както по отношение на замърсяването на почвата, така и на водата и въздуха; като има предвид, че вносители на петиции посочват, че сметища и инсталации за изгаряне на отпадъци са разрешени и са пуснати в експлоатация в непосредствена близост до жилищни и селскостопански обекти и в райони, където геоложките и хидрогеоложките условия не са били надлежно взети предвид от компетентните органи на държавите членки, и представляват пряка заплаха за общественото здраве;

Д.  като има предвид, че над 80% от въздействието на даден продукт върху околната среда се определя на етапа на проектиране, който по този начин играе важна роля за насърчаването на предотвратяването на отпадъците и за всички аспекти на кръговата икономика, като например трайността, възможностите за осъвременяване, за поправка, за повторна употреба и за рециклиране на даден продукт;

Е.  като има предвид, че в допълнение към създаването на по-устойчиви и ресурсно ефективни продукти принципите на икономиката на споделянето и на икономиката на услугите могат да служат и за намаляване на генерирането на отпадъци в Европа;

Ж.  като има предвид, че Комисията разгледа множество производства за установяване на нарушение във връзка с нарушаване на законодателството на ЕС в областта на управлението на отпадъците в няколко държави — членки на ЕС; като има предвид, че някои от тези случаи бяха отнесени до Съда на Европейския съюз неотдавна;

З.  като има предвид, че последният доклад на Комисията относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на отпадъците, включително и докладът за ранно предупреждение на държавите членки, изложени на риск от изоставане в подготовката за постигане на целта за повторна употреба/рециклиране на битовите отпадъци през 2020 г., показаха, че са налице сериозни пропуски, които трябва да бъдат преодолени бързо, ако Европа иска да се възползва от екологичните и икономическите ползи от кръговата икономика;

И.  като има предвид, че последните данни, които придружават множество петиции, подчертават, че положението с управлението на отпадъците в няколко държави членки и региони все още е много проблематично, като предоставят убедителни доказателства за необходимостта от значително подобряване на прилагането на Рамковата директива за отпадъците и останалата част от законодателството на ЕС, свързано с мерките за предотвратяване и третиране на отпадъците;

Й.  като има предвид, че икономика, която отдава приоритет на поправката, повторното използване, преработването и рециклирането на материали, е по-трудоемка от икономика, основана на философията на изхвърлянето, и поради това води до повече възможности за работни места; като има предвид, че правилното прилагане на съществуващото законодателство относно предотвратяването и управлението на отпадъците би могло да отключи потенциала за създаване на работни места в секторите за повторна употреба и рециклиране;

К.  като има предвид, че правилното управление и предотвратяването на отпадъците са от съществено значение за подобряване на качеството на живот в Европа и за постигане на нетоксична околна среда;

1.  подчертава, че множество внесени петиции относно неуспешното прилагане от страна на държавите членки на законодателството в областта на отпадъците често посочват различни здравни и екологични проблеми, свързани с неподходящи практики за управление на отпадъците, като лошото качество на въздуха в градските райони, замърсяването на подпочвените водни ресурси, прекомерните нива на шума и емисиите на миризми;

2.  подчертава, че за да се подкрепи преходът към икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика, публичното финансиране на управлението на отпадъците, било то на национално равнище или на равнището на ЕС, следва да бъде съобразено с целта за придвижване нагоре по стълбицата на йерархията на мерките за отпадъците; поради това счита, че към планове и проекти за предотвратяване, повторно използване, разделно събиране и рециклиране следва да бъдат насочени финансови средства;

3.  призовава държавите членки да постигнат по-голям напредък в определянето на ефективни планове и проекти за предотвратяване, повторно използване, разделно събиране и рециклиране, тъй като те са от решаващо значение за намаляване на екологичното натоварване от отпадъците, за извличане на икономически ползи от кръговата икономика и за подобряване на ресурсната ефективност; настоятелно призовава Комисията да подкрепя държавите членки в усилията им за прилагане, включително чрез техническа помощ и фондовете на ЕС; предлага да се приемат подходящи икономически инструменти, както е посочено в Рамковата директива за отпадъците, и да се приложат ефикасни и ефективни от гледна точка на разходите схеми за по-голяма отговорност на производителите с цел насърчаване на прехода към кръгова икономика;

4.  призовава държавите членки да предприемат мерки за почистване на отпадъците и за подобряване на тяхното управление (събиране, сортиране и рециклиране) и да създадат икономически инструменти и да проведат кампании за повишаване на осведомеността с цел предотвратяване на замърсяването с отпадъци;

5.  приветства волята на Комисията да предприеме посещения на високо равнище в областта на кръговата икономика/отпадъците в държавите членки, които са изложени на риск да не изпълнят целите за битовите отпадъци за 2020 г., и да се ангажира със съответните заинтересовани страни, включително асоциации на местни и регионални участници и общоевропейски организации, които действително насърчават култура на нулеви отпадъци и свързаните с нея политики;

6.  подчертава, че държавите членки трябва да смекчат последиците за околната среда от генерирането на отпадъци, по-специално чрез намаляване на количеството генерирани битови отпадъци; за тази цел призовава държавите членки да предприемат мерки за предотвратяване на отпадъците, както е посочено в преразгледаната Рамкова директива за отпадъците;

7.  подчертава, че националните, регионалните и местните участници играят важна роля в управлението на отпадъците и в разработването и прилагането на политиката в тази област; припомня, че последователна политика, наред с напредъка на подходящата инфраструктура в съответствие с йерархията на мерките за отпадъците, може да бъде установена единствено чрез координация и сътрудничество на всички равнища в ЕС; призовава Комисията да възнаграждава най-добрите практики на всички равнища и да улесни техния обмен, както и да подкрепя новаторски проекти по конкретен и подходящ начин;

8.  призовава държавите членки и предприятията, като ключови партньори в сектора на управлението на отпадъците, да подобрят ангажимента си за насърчаване на кръговите вериги за доставка, за да получат достъп, често на конкурентни цени, до висококачествени вторични суровини, които следва да бъдат възстановени за по-нататъшно използване и производство;

9.  призовава за предоставяне на обучение и насърчаване на различни видове заетост, включително финансова подкрепа за обучение за придобиване на умения на високо равнище и за социални работни места, по-специално в секторите на поправките и подготовката за повторна употреба;

10.  твърдо вярва, че новите бизнес модели, насочени към предотвратяването, повторното използване и рециклирането на отпадъци, трябва да бъдат популяризирани и подкрепяни по подходящ начин с оглед на по-ефективното насърчаване на прехода към кръгова икономика;

11.  подчертава, че правилното прилагане на пакета за кръговата икономика предоставя възможности в целия ЕС, включително инвестиции, които ще спомогнат за рационализиране на използването на природните ресурси;

12.  подчертава, че повишаването на производителността на ресурсите посредством по-висока ефективност и намаляване на отпадъците от ресурсите чрез мерки, като например повторна употреба, рециклиране и повторно производство, може сериозно да понижи както потреблението на ресурси, така и емисиите на парникови газове — цел, която е в сърцевината на кръговата икономика; подчертава, че в една кръгова икономика ресурсите се задържат в икономиката и продължават да се използват продуктивно, когато даден продукт е достигнал края на своя жизнен цикъл, като така се намалява потреблението на ресурси; счита, в контекста на законодателството в областта на отпадъците, че подобреното кръгово проектиране на продуктите ще спомогне за затваряне на производствените цикли и за промяна в моделите на производство и потребление, като по този начин ще се намали равнището на токсични вещества и общото количество отпадъци;

13.  приканва държавите членки да осигурят пълна прозрачност относно обема и крайната дестинация на остатъците от различните варианти за третиране на отпадъците, и по-специално по отношение на общностите, които са потенциално засегнати от обектите и от новите проекти, и да се консултират с тях в процеса на вземане на решения; освен това настоятелно призовава държавите членки да прилагат изцяло и изчерпателно разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директивата за оценка на въздействието върху околната среда)(13) и други съответни законодателни актове на ЕС, насочени към опазване на околната среда и общественото здраве;

14.  счита, че разделното събиране на отпадъци от домовете от врата на врата е ефективен начин за повишаване на осведомеността сред населението относно стратегическото значение на кръговата икономика и за по-ефективно постигане на колективно ангажиране за тази цел; подчертава, че такива системи дават възможност за по-добро отчитане на видовете и количеството на произведените битови отпадъци и свързаните с тях нужди от обработка с цел максимално повишаване на подготовката за повторна употреба и рециклиране, както и въвеждането на по-справедливи стимулиращи/отблъскващи икономически мерки;

15.  припомня, че изгарянето се намира едва на второ място след депонирането на дъното на йерархията на мерките за отпадъците;

16.  припомня, че опасните отпадъци поставят специфични предизвикателства по отношение на третирането, които не могат да бъдат пренебрегнати и следва да бъдат разгледани специално; призовава държавите членки да прилагат изцяло разпоредбите на Рамковата директива за отпадъците във връзка с управлението на опасни отпадъци;

17.  подкрепя Комисията в текущите производства за установяване на нарушение срещу държавите членки, които не спазват законодателството в областта на отпадъците; призовава Комисията да използва пълния потенциал на системата за ранно предупреждение, предвидена в преработените директиви за отпадъците; предлага събраните от Комисията наказателни глоби да се реинвестират в проекти, съобразени с най-високите равнища в йерархията на мерките за отпадъците;

18.  изразява съжаление поради факта, че — според вносителите на петициите — депа за отпадъци са получили разрешение и са били разположени в непосредствена близост до жилищни и селскостопански обекти; призовава компетентните органи на държавите членки да гарантират пълна защита на човешкото здраве и да вземат структурни мерки, насочени към намиране на решение за замърсяването на подпочвените води;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109.
(2) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 100.
(3) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 141.
(4) ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 93.
(5) ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 26.
(6) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
(7) Приети текстове, P8_TA(2018)0352.
(8) Приети текстове, P8_TA(2018)0100.
(9) OВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 151.
(10) OВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 60.
(11) Приети текстове, P8_TA(2018)0241.
(12) ОВ C 239 E, 20.8.2013 г., стр. 60.
(13) ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.


Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт ***I
PDF 329kWORD 121k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))
P8_TA-PROV(2019)0339A8-0206/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0278),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0170/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2)

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0206/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 764
Предложение за директива
Заглавие 1
Предложение за
Предложение за
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС
за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)
Изменение 765
Предложение за директива
Съображение -1 (ново)
(-1)   Предвид голямата мобилност на работната сила в сектора на автомобилния транспорт са необходими специфични за сектора правила, за да се осигури баланс между свободното предоставяне на трансгранични услуги за превозвачите, свободното движение на стоки и социалната закрила на водачите. Поради това целта на настоящата директива е да се осигури правна сигурност и яснота, да се допринесе за хармонизирането и насърчаването на изпълнението и за борбата с незаконните практики, както и да се намали административната тежест.
Изменение 766
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  За създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт е необходимо да се гарантират, от една страна, адекватни условия на труд и социална закрила за водачите, а от друга страна — подходящи условия за стопанска дейност на превозвачите и за лоялна конкуренция между тях.
(1)  За създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт е необходимо да се гарантират свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, адекватни условия на труд и социална закрила за водачите и да се осигури подходяща и конкурентна среда за стопанска дейност на превозвачите, като същевременно се зачитат основните свободи, по-конкретно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, гарантирани от Договорите.
Изменение 767
Предложение за директива
Съображение -1 (ново)
(1a)   Всяко национално правило, което се прилага за автомобилния транспорт, трябва да бъде пропорционално и обосновано и не трябва да възпрепятства или да прави по-малко привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като свободното движение на услуги, за да се запази или да се увеличи конкурентоспособността на Съюза, като същевременно се спазват условията на труд и се осигурява социална закрила на водачите.
Изменение 768
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Присъщата на услугите за автомобилен превоз голяма мобилност налага да се обърне особено внимание на гарантирането, че водачите се възползват от полагащите им се права и че превозвачите не се сблъскват с непропорционални административни пречки, които неоправдано ограничават тяхната свобода да предоставят трансгранични услуги.
(2)  Присъщата на услугите за автомобилен превоз голяма мобилност налага да се обърне особено внимание на гарантирането, че водачите се възползват от полагащите им се права и че превозвачите, повечето от които (90%) са МСП с по-малко от 10 работници, не се сблъскват с непропорционални административни пречки или с неправомерни и дискриминационни проверки, които неоправдано ограничават тяхната свобода да предоставят трансгранични услуги.
Изменение 769
Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)
(2a)   Всяко национално правило, което се прилага за автомобилния транспорт, трябва да бъде пропорционално и обосновано и не трябва да възпрепятства или да прави по-малко привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги, за да се запази или дори да се увеличи конкурентоспособността на Съюза, включително разходите за продукти и услуги, като се спазват условията на труд и социална закрила за водачите, както и като се отчита специфичният характер на сектора, тъй като водачите са работници с голяма мобилност, а не командировани работници.
Изменение 770
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Балансът между подобряването на социалните условия и условията на труд за водачите и улесненото упражняване на правото на предоставяне на услуги за автомобилен превоз, основани на лоялна конкуренция между националните и чуждестранните превозвачи, е от решаващо значение за гладкото функциониране на вътрешния пазар.
(3)  Балансът между подобряването на социалните условия и условията на труд за водачите и улесненото упражняване на правото на предоставяне на услуги за автомобилен превоз, основани на лоялна, пропорционална, недискриминационна конкуренция между националните и чуждестранните превозвачи, е от решаващо значение за гладкото функциониране на вътрешния пазар. Поради това всеки национален законодателен акт или политика за изпълнение на национално равнище в сектора на транспорта трябва да способстват за развитието и укрепването на единното европейско транспортно пространство и по никакъв начин да не допринасят за фрагментирането на вътрешния пазар. 
Изменение 771
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  В резултат от оценка на ефективността и ефикасността на действащото социално законодателство на Съюза в областта на автомобилния транспорт бяха установени някои „вратички“ в съществуващите разпоредби и недостатъци в тяхното изпълнение. Освен това съществуват редица несъответствия между държавите членки в тълкуването, прилагането и изпълнението на правилата. Това създава правна несигурност и нееднакво третиране на водачите и превозвачите, което е вредно за условията на труд, социалните условия и условията на конкуренция в сектора.
(4)  В резултат от оценка на ефективността и ефикасността на действащото социално законодателство на Съюза в областта на автомобилния транспорт бяха установени някои „вратички“ в съществуващите разпоредби и недостатъци в тяхното изпълнение, както и незаконни практики, като например използването на дружества от типа „пощенска кутия“. Следва да се наблегне допълнително на борбата срещу недекларирания труд в транспортния сектор. Освен това съществуват редица несъответствия между държавите членки в тълкуването, прилагането и изпълнението на правилата, което създава голяма административна тежест за водачите и превозвачите. Това създава правна несигурност, която е вредна за условията на труд, социалните условия и условията на конкуренция в сектора.
Изменение 772
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4a)  С цел да се гарантира, че Директива 96/71/EО и Директива 2014/67/EС1б на Европейския парламент и на Съвета се прилагат правилно, следва да бъдат засилени контролът и сътрудничеството на равнището на Съюза за борба с измамите, свързани с командироването на водачи, и следва да се извършват по-строги проверки, за да се гарантира действителното плащане на социалноосигурителните вноски за командированите водачи.
_________________
1a.   Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).
Изменение 773
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Адекватното, ефективно и последователно изпълнение на разпоредбите относно работното време е от решаващо значение за защитата на условията на труд на водачите и за предотвратяването на нарушения на конкуренцията вследствие на неспазването. Поради това е желателно съществуващите уеднаквени изисквания за изпълнение, посочени в Директива 2006/22/ЕО, да се разширят, така че да включат и контрола за спазването на разпоредбите за работното време, посочени в Директива 2002/15/ЕО.
(5)  Адекватното, ефективно и последователно изпълнение на разпоредбите относно работното време и почивките е от решаващо значение за подобряване на пътната безопасност, защитата на условията на труд на водачите и за предотвратяването на нарушения на конкуренцията вследствие на неспазването. Поради това е желателно съществуващите уеднаквени изисквания за изпълнение, посочени в Директива 2006/22/ЕО, да се разширят, така че да включат и контрола за спазването на разпоредбите за работното време, посочени в Директива 2002/15/ЕО. Следва също така да има възможност за съчетаване на проверките относно времето за управление на превозното средство и работното време с проверки относно правилата за командироването на водачи, без това да води до допълнителна административна тежест. Проверките за спазване на работното време следва да бъдат ограничени до проверките, извършвани в помещенията на превозвачите, докато станат достъпни технологии, позволяващи ефективното извършване на пътни проверки относно работното време.
Изменение 774
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Като се има предвид специфичният характер на транспортните услуги и прякото въздействие върху свободното движение на стоките и като се обръща внимание по-специално на пътната безопасност и сигурност, пътните проверки следва да бъдат ограничени до минимум. Водачите не следва да носят отговорност за допълнителните административни задължения на съответните им дружества. Правилата за работното време следва да се контролират единствено в помещенията на превозвача.
Изменение 775
Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)
(5б)   С цел да се предостави възможност за по-ефикасни, по-бързи и повече на брой пътни проверки и същевременно да се намали регулаторната тежест за водачите, контролът за съответствие с Директива 2002/15/ЕО следва да се извършва в рамките на проверките в помещенията на предприятията, а не в рамките на пътните проверки.
Изменение 776
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
(6 a)  За да се насърчат ефективното административно сътрудничество и ефективният обмен на информация, държавите членки следва да свържат националните си електронни регистри посредством системата на Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), с правно основание – член 16, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009. Държавите членки следва да вземат всички необходими мерки, за да осигурят свързването на националните електронни регистри, така че компетентните органи на държавите членки, включително пътните инспектори, да имат пряк достъп в реално време до данните и информацията, съдържащи се в ERRU.
Изменение 777
Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)
(6б)  За да се улесни по-доброто и по-единно прилагане на минималните условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО и за да се улесни спазването от страна на автомобилните превозвачи на административните изисквания при командироването на водачи, Комисията следва да разработи един или няколко модула на ИСВП за подаване на декларации при командироване и електронно приложение, което ще осигури на инспекторите пряк достъп в реално време до ERRU и ИСВП по време на пътни проверки.
Изменение 778
Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)
(7 a)  С цел да се гарантират справедливи и равнопоставени условия на конкуренция за работниците и бизнеса, е необходимо да се постигне напредък по отношение на интелигентното прилагане и да се осигури цялата възможна подкрепа за пълното въвеждане и използване на системите за класифициране на риска. За тази цел е необходимо на правоприлагащите органи да бъде предоставен достъп в реално време до националните електронни регистри, като се използва във възможно най-голяма степен Европейският регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU).
Изменение 779
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
(8a)   Правилата за командироване на работници, които са приложими за дейностите, свързани с автомобилен транспорт, следва да бъдат балансирани, опростени и с малка административна тежест за държавите членки и за транспортните предприятия. Те не следва да имат за цел да обезсърчават извършването на дейности извън държавата на установяване на дадено предприятие.
Изменение 780
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Бяха срещнати трудности и по прилагането в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт на правилата за командироване на работници, определени в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, както и на правилата относно административните изисквания, определени в Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета16. Некоординираните национални мерки за прилагането и изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт породиха големи административни тежести за чуждестранните превозвачи от Съюза. Това създаде неоправдани ограничения на свободата за предоставяне на трансгранични услуги за автомобилен превоз, което има отрицателни странични ефекти за заетостта.
(9)  Бяха срещнати трудности и по прилагането в силно мобилния сектор на автомобилния транспорт на правилата за командироване на работници, определени в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15, както и на правилата относно административните изисквания, определени в Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета16. Некоординираните национални мерки за прилагането и изпълнението на разпоредбите относно командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт породиха правна несигурност, нарушаване на конкуренцията в транспортния сектор и големи административни тежести за чуждестранните превозвачи от Съюза. Това създаде неоправдани ограничения на свободата за предоставяне на трансгранични услуги за автомобилен превоз, което има отрицателни странични ефекти за заетостта и за конкурентоспособността на транспортните дружества. Необходима е хармонизация на административните изисквания и на мерките за контрол, за да се избегнат ненужни или произволни забавяния на превозвачите по време на път.
_________________
_________________
15 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
15 Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).
16 Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).
16 Директива 2014/67/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 11).
Изменение 781
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)
(9а)  С оглед да се осигури пълното спазване на правилата, държавите членки следва да обменят данни и информация, да участват в административно сътрудничество и да си предоставят взаимна помощ посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), чието правно основание е Регламент (ЕС) № 1034/2012. По подобен начин ИСВП следва да се използва за изпращането и актуализирането на декларациите за командироване между превозвачите и компетентните органи на приемащите държави членки. За постигането на последната цел ще бъде необходимо да се създаде паралелен, обществено достъпен интерфейс на ИСВП, до който превозвачите да имат достъп.
Изменение 782
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)
(9б)  Всички участници във веригата за доставка на стоки следва да поемат своя справедлив дял от отговорността за нарушенията на правилата, предвидени в настоящата директива. Това следва да се отнася за случаите, когато нарушенията действително са били известни на участниците или когато предвид всички относими обстоятелства, те е трябвало да бъдат запознати с тях.
Изменение 783
Предложение за директива
Съображение 9 в (ново)
(9в)  За да се гарантира правилното прилагане на мерките за контрол при командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, както е определено в Директива 96/71/ЕО и в Директива 2014/67/ЕС, следва да бъдат засилени проверките и сътрудничеството на равнището на Съюза за борба с измамите във връзка с командироването на водачи.
Изменение 784
Предложение за директива
Съображение 9 г (ново)
(9г)  Изпълнителите следва да бъдат насърчавани да действат по социално отговорен начин, като използват превозвачи, които спазват правилата, предвидени в настоящата директива. За да бъдат улеснени изпълнителите при намирането на такива превозвачи, Комисията следва да извърши оценка на съществуващите инструменти и най-добри практики, които насърчават социално отговорното поведение на всички участници във веригата на доставка на стоки с оглед на създаването на европейска платформа от ползващи се с доверие транспортни дружества, ако е целесъобразно.
Изменение 785
Предложение за директива
Съображение 9 д (ново)
(9д)  Неспазването на правилата за установяване на дружествата, осъществяващи международни автомобилни превози, създава различия на вътрешния пазар и допринася за развитието на нелоялна конкуренция между предприятията. Поради това правилата за установяване на дружествата, осъществяващи международни автомобилни превози, следва да бъдат по-строги и по-лесни за контролиране, по-специално с цел борба с възникването на дружества „пощенски кутии“.
Изменение 786
Предложение за директива
Съображение 10 а (ново)
(10a)   Предвид факта, че съществува недостиг на водачи в Европа, условията на труд следва да се подобрят съществено, за да се повиши привлекателността на професията.
Изменение 787
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  С оглед да се гарантира ефективното и пропорционално изпълнение на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт, е необходимо да се установят специфични за сектора правила, отразяващи особеностите на силно мобилната работна сила в този сектор и осигуряващи баланс между социалната закрила на водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги.
(11)  С оглед да се гарантира ефективното и пропорционално изпълнение на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт, е необходимо да се установят специфични за сектора правила, отразяващи особеностите на силно мобилната работна сила в този сектор и осигуряващи баланс между социалната закрила на водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги. Разпоредбите относно командироването на работници, предвидени в Директива 96/71/ЕО, и относно прилагането на тези разпоредби, предвидени в Директива 2014/67/ЕС, следва да се прилагат за сектора на автомобилния транспорт съгласно условията на настоящата директива.
Изменение 788
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  Такива балансирани критерии следва да са въз основа на концепция за достатъчна връзка на даден водач с територията на приемащата държава членка. Поради това следва да се установи времеви праг, над който за международните превози да се прилагат минималната ставка на заплащане и минималният размер на платения годишен отпуск в приемащата държава членка. Този времеви праг не следва да се прилага за каботажни превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, тъй като превозът се извършва изцяло в една приемаща държава членка. Вследствие на това правилата на приемащата държава членка за минималната ставка на заплащане и за минималния размер на платения годишен отпуск следва да се прилагат за каботажа независимо от честотата и продължителността на превозите, извършени от даден водач.
(12)  Такива балансирани критерии следва да са въз основа на концепция за достатъчна връзка на даден водач с територията на приемащата държава членка. Тази достатъчна връзка съществува в случая на каботажни превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, тъй като превозът се извършва изцяло в една приемаща държава членка. Вследствие на това Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС следва да се прилагат за каботажа.
Изменение 789
Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)
(12a)  При международни превози водачите при двустранните международни превози имат основна връзка с държавата членка на установяване на транспортното дружество, тъй като той се връща редовно в държавата членка на установяване на транспортното дружество. Водачите могат да предприемат няколко двустранни транспортни операции по време на едно пътуване. От друга страна е налице достатъчна връзка с територията на приемаща държава членка, когато водачът изпълнява други видове операции, и по-специално международни транспортни операции, различни от двустранните, в тази държава членка.
Изменение 790
Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)
(12б)  За да се осигури ефикасно използване на транспортните ресурси, да се вземат предвид оперативните реалности и да се намали броят на празните курсове, което е важен елемент за постигането на целите на Парижкото споразумение във връзка с намаляването на емисиите на CO2, следва да бъде възможен ограничен брой допълнителни транспортни дейности, без да се задействат правилата за командироване. Тези дейности се състоят в операции, осъществявани в рамките на даден период в хода на или след двустранна международна транспортна операция от държавата членка на установяване и преди връщането в държавата членка на установяване.
Изменение 791
Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)
(12в)  В случай че водачът извършва комбинирана транспортна операция, естеството на предоставяната услуга в рамките на началната или крайната пътна отсечка е тясно свързано с държавата членка на установяване, при условие че пътната отсечка представлява сама по себе си двустранна транспортна операция. От друга страна е налице достатъчна връзка с територията на приемаща държава членка, когато транспортната операция в рамките на пътната отсечка се изпълнява в приемащата държава членка или като международна транспортна операция, различна от двустранните, поради което в такъв случай следва да се прилагат правилата относно командироването.
Изменение 792
Предложение за директива
Съображение 12 г (ново)
(12г)   Тъй като липсва достатъчна връзка на даден водач с територията на държава членка на транзитно преминаване, транзитните превози не следва да се считат за случаи на командироване. Следва да се поясни също, че фактът, че пътниците слизат от автобуса при спирането му по хигиенни причини, не променя естеството на транспортната операция.
Изменение 793
Предложение за директива
Съображение 12 д (ново)
(12д)  Автомобилният транспорт е изключително мобилен сектор и изисква общ подход към някои аспекти на възнагражденията в сектора. Транспортните предприятия се нуждаят от правна сигурност относно правилата и изискванията, които трябва да спазват. Тези правила и условия следва да бъдат ясни, разбираеми и лесно достъпни за транспортните предприятия и следва да дават възможност за извършването на ефективни проверки. Важно е новите правила да не създават ненужна административна тежест и да вземат надлежно предвид интересите на МСП.
Изменение 794
Предложение за директива
Съображение 12 e (ново)
(12e)  Когато в съответствие с националното право, традиции и практика, включително зачитане на автономията на социалните партньори, редът и условията на работа, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, се определят в колективни трудови договори в съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 от посочената директива, държавите членки следва да гарантират, че в съответствие с Директива 2014/67/ЕС тези ред и условия се обезпечават по достъпен и прозрачен начин за транспортните предприятия от други държави членки и за командированите водачи, и във връзка с това следва да се стремят да осигурят участието на социалните партньори. Съответната информация следва да включва по-специално различните възнаграждения и техните съставни елементи, включително елементите на възнагражденията, предвидени в приложимите на местно или регионално равнище колективни трудови договори, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и където е приложимо, квалификационните критерии за класифициране в различните категории на заплащане. В съответствие с Директива (ЕС) 2018/957 за изменение на Директива 96/71/ЕО транспортните предприятия не следва да бъдат санкционирани за неспазване на елементите на възнагражденията, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и където е приложимо, квалификационните критерии за класифициране в различните категории на заплащане, които не са публично оповестени.
Изменение 795
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  С оглед да се осигури ефективното и ефикасно изпълнение на специфичните за сектора правила относно командироването на работници и да се избегнат непропорционални административни тежести за чуждестранните превозвачи, в сектора на автомобилния транспорт следва да бъдат установени специфични административни изисквания и изисквания за контрол с възползване в пълна степен от инструменти за контрол, като например цифровия тахограф.
(13)  С оглед да се осигури ефективното и ефикасно изпълнение на специфичните за сектора правила относно командироването на работници и да се избегнат непропорционални административни тежести за чуждестранните превозвачи, в сектора на автомобилния транспорт следва да бъдат установени специфични административни изисквания и изисквания за контрол с възползване в пълна степен от инструменти за контрол, като например цифровия тахограф. С цел да се сведе до минимум сложността на задълженията, установени в настоящата директива и в Директива 96/71/ЕО, държавите членки следва да могат да налагат на автомобилните превозвачи единствено административните изисквания, посочени в настоящата директива, които са приспособени към сектора на автомобилния транспорт.
Изменение 796
Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)
(13а)   С цел да се ограничи максимално административната тежест и задачите по управление на документи, възложени на водача, при поискване от компетентните органи в държавата членка на установяване на превозвача превозвачите предоставят всички необходими документи в съответствие с разпоредбите на глава III от Директива 2014/67/ЕС относно взаимопомощта и сътрудничеството между държавите членки.
Изменение 797
Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)
(13б)   С цел да се улесни внедряването, изпълнението и прилагането на настоящата директива, установената с Регламент (ЕС) № 1024/2012 Информационна система за вътрешния пазар (ИСВП) следва да се използва в държавите членки за по-добър трансграничен обмен на информация между регионалните и местните органи. Също така би могло да бъде полезно характеристиките на ИСВП да се разширят, така че да включват подаването и изпращането на обикновени декларации.
Изменение 798
Предложение за директива
Съображение 13 в (ново)
(13в)   С цел да се намали административната тежест за превозвачите, които често са малки и средни предприятия, би било целесъобразно да се опрости процесът на изпращане на декларации за командироване от страна на превозвачите посредством стандартизирани формуляри, като някои предварително определени елементи бъдат преведени на всички официални езици на Съюза.
Изменение 799
Предложение за директива
Съображение 13 г (ново)
(13г)   Едно общо изпълнение и прилагане на правилата за командироването на работници в автомобилния транспорт би могло да повлияе на структурата на сектора на автомобилния товарен транспорт в Съюза. Поради това държавите членки и Комисията следва да наблюдават внимателно въздействието на този процес.
Изменение 800
Предложение за директива
Съображение 13 д (ново)
(13д)   Изпълнението следва да се съсредоточи върху проверките в помещенията на предприятията. Пътните проверки не следва да се изключват, но те следва да се извършват по недискриминационен начин единствено за товарителници или техния електронен вариант, потвърждения за предварителна регистрация и атестация за връщане в държавата на установяване на превозвача или на пребиваване на водача. При пътните проверки следва да се контролират на първо място данните от тахографите, които са важни за определяне на дейността на водача и на превозното средство за период от четири поредни седмици и географското покритие на тази дейност. Записването на кода на държавата може да бъде от полза.
Изменение 801
Предложение за директива
Съображение 13 e (ново)
(13е)   Влиянието на прилагането и изпълнението на правилата за командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт следва да се оценява многократно от Комисията и да се докладва на Парламента и на Съвета и следва да се правят предложения за допълнителното им опростяване и за намаляване на административната тежест.
Изменение 802
Предложение за директива
Съображение 13 ж (ново)
(13ж)   Признаването на необходимостта от специално третиране за сектора на транспорта, в който движението представлява същността на работата на водачите, налага прилагането на Директива 96/71/ЕО в сектора на автомобилния транспорт да съвпада с датата на влизане в сила на изменението на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и на специфичните правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.
Изменение 803
Предложение за директива
Съображение 13 з (ново)
(13з)   За да се адаптират приложенията към настоящата директива към развитието на най-добрите практики, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на тези приложения. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество\*. По-специално с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 804
Предложение за директива
Съображение 14 а (ново)
(14a)  Обменът на информация в условията на ефективно административно сътрудничество и взаимопомощ между държавите членки следва да е в съответствие с правилата относно защитата на личните данни, установени в Регламент (ЕС) 2016/679.
Изменение 805
Предложение за директива
Съображение 14 б (ново)
(14б)   Правилата за гарантиране на добри социални условия на целия европейски пазар на автомобилни превози следва да се спазват от всички партньори по веригата на доставки. С цел създаване на икономически и социално устойчив европейски вътрешен пазар следва да се установи и да се прилага верига на отговорност, която да обхваща всички участници във веригата на доставки. Прилагането на прозрачност и отговорност и увеличаването на социалното и икономическото равенство ще повишат привлекателността на професията „водач на превозно средство“ и ще насърчат здравословна конкуренция.
Изменение 806
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Директива 2006/22/ЕО
Член 2 – параграф 1 – алинея 2
Тези проверки включват ежегодно голяма и представителна извадка от мобилни работници, водачи на превозни средства, предприятия и превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014, както и мобилни работници и водачи на превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2002/15/ЕО.
Тези проверки включват ежегодно голяма и представителна извадка от мобилни работници, водачи на превозни средства, предприятия и превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014, а в случай на проверки в помещенията – на мобилни работници и водачи на превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2002/15/ЕО. Държавите членки организират пътни проверки относно прилагането на Директива 2002/15/ЕО едва след като бъде въведена технология, позволяваща ефективното извършване на тези проверки. Дотогава тези проверки се извършват единствено в помещенията на транспортните предприятия.
Изменение 807
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Директива 2006/22/ЕО
Член 2 – параграф 3 – алинея 1
Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че да се проверяват най-малко 3 % от изработените дни от водачите на превозни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО.
Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че да се проверяват най-малко 3 % от изработените дни от водачите на превозни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО. След пътни проверки, по време на които водачът не може да представи един или повече от исканите документи, водачите се освобождават да продължат своя превоз, а превозвачът в държавата членка на установяване се задължава да представи исканите документи чрез компетентните органи.
Изменение 808
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в
Директива 2006/22/ЕО
Член 2 – параграф 4
4.  Информацията, представена на Комисията в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006, включва броя на водачите на превозни средства, проверени на пътя, броя на проверките в помещенията на предприятията, броя на проверените работни дни и броя и вида на докладваните нарушения, заедно с отметка дали са били превозвани хора или товари.
4.  Информацията, представена на Комисията в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006, включва броя на водачите на превозни средства, проверени на пътя, броя на проверките в помещенията на предприятията, броя на проверените в помещенията работни дни и броя и вида на докладваните нарушения, заедно с отметка дали са били превозвани хора или товари.
Изменение 809
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 5
(3a)  Член 5 се заменя със следното:
Член 5
Член 5
Съвместни проверки
Съвместни проверки
Най-малко шест пъти годишно държавите-членки предприемат съвместни проверки на водачи на превозни средства и на превозни средства, попадащи в обхвата на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85. Тези проверки се предприемат по едно и също време от изпълнителните власти на две или повече държави-членки, като всяка работи на собствената си територия.
Най-малко шест пъти годишно държавите членки предприемат съвместни пътни проверки и проверки в помещенията на водачи на превозни средства и на превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014. Тези проверки се предприемат по едно и също време от изпълнителните власти на две или повече държави-членки, като всяка работи на собствената си територия. Обобщените резултати от извършените съгласувани проверки се оповестяват публично в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.“
Изменение 810
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2006/22/ЕО
Член 6 – параграф 1
1.  Проверките в помещенията се планират в светлината на минал опит във връзка с различните видове транспорт и предприятия. Те се извършват също така, ако се установят сериозни нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014, или Директива 2002/15/ЕО по пътищата.
1.  Проверките в помещенията се планират в светлината на минал опит във връзка с различните видове транспорт и предприятия. Те се извършват също така, ако се установят сериозни нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014 по пътищата.
Изменение 811
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 7 – параграф 1 – буква б
(4a)  в член 7, параграф 1 буква б) се заменя със следното:
б)  да предава статистическите доклади на Комисията според член 16, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3820/85;
„б) да предава статистическите доклади, изготвяни на всеки две години, на Комисията според член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006;“;
Изменение 812
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква -а (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 1 – уводна част
-a)  в член 8, параграф 1 уводната част се заменя със следното:
1.  Информацията, която е налична двустранно по член 17, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3820/85 или член 19, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3821/85, се обменя между определените органи, съобщени на Комисията в съответствие с член 7, параграф 2:
1.  Информацията, която е налична двустранно по член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006 или член 40 от Регламент (ЕС) № 165/2014, се обменя между определените органи, съобщени на Комисията в съответствие с член 7:
Изменение 813
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 1 – буква б
б)  при мотивирано искане от държава членка в индивидуални случаи.
б)  по конкретно искане от държава членка в индивидуални случаи, при условие че необходимата информация не е достъпна чрез преки търсения в националните електронни регистри, посочени в член 16, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.
Изменение 814
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 1 а – алинея 1
1a.  Държавите членки представят информацията, поискана от други държави членки съгласно параграф 1, буква б) от настоящия член, в срок от 25 работни дни от получаването на искането в случаи, в които се изисква задълбочено проучване или проверки в помещенията на съответните предприятия. Държавите членки могат да договорят взаимно помежду си по-кратък срок. В спешни случаи или в случаи, в които е необходима само справка от регистри — например от система за класифициране на риска, исканата информация се представя в срок от три работни дни.
1a.  Държавите членки представят информацията, поискана от други държави членки съгласно параграф 1, буква б) от настоящия член, в срок от 10 работни дни от получаването на искането. В надлежно обосновани случаи, в които се изисква задълбочено проучване или проверки в помещенията на съответните предприятия, срокът е 20 работни дни. Държавите членки могат да договорят взаимно помежду си по-кратък срок. В спешни случаи или в случаи, в които е необходима само справка от регистри — например от система за класифициране на риска, исканата информация се представя в срок от три работни дни.
Изменение 815
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 1 а – алинея 2
Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок от 10 работни дни. Държавата членка, отправила искането, посочва допълнителни основания за него. Ако това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка.
Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок от пет работни дни. Държавата членка, отправила искането, посочва допълнителни основания за него. Ако това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка.
Изменение 816
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 1 а – алинея 3
Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане за информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок от 10 работни дни, като посочва причините. Съответните държави членки обсъждат помежду си всяко възникнало затруднение, за да намерят решение.
Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане за информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, запитаната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок от пет работни дни, като обосновава и мотивира надлежно затруднението или невъзможността да предостави съответната информация. Съответните държави членки обсъждат помежду си всяко възникнало затруднение, за да намерят решение.
Изменение 817
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 1 a – алинея 3 а4 (нова)
Когато Комисията бъде уведомена за трайни проблеми при обмена на информация или постоянен отказ за предоставяне на информация, тя може да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на проблема, включително, ако е необходимо, да започне разследване на случая, и в крайна сметка, да наложи санкции на държавата членка.
Изменение 818
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б а (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 2
ба)  параграф 2 се заменя със следното:
2.  Държавите-членки се стремят да създадат системи за електронен обмен на информация. В съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, Комисията дефинира обща методология за ефективен обмен на информация.
2.  Чрез дерогация от член 21 от Директива 2014/67/ЕС обменът на информация между компетентните органи на държавите членки, предвиден в параграфи 1 и 1а от настоящия член, се изпълнява посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012. Компетентните органи на държавите членки разполагат с пряк достъп в реално време до данните в националните електронни регистри чрез Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), както е посочено в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009.
Изменение 819
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б б (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 8 – параграф 2 a
бб)  в член 8 се добавя следният параграф:
“2a. Комисията разработва общо за всички държави – членки на ЕС електронно приложение, което ще осигури на инспекторите пряк достъп в реално време до ERRU и ИСВП по време на пътни проверки и проверки в помещенията до 2020 г. Това приложение се разработва чрез пилотен проект.“,
Изменение 820
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а
Директива 2006/22/ЕО
Член 9 – параграф 1 – алинея 2
Комисията установява чрез актове за изпълнение обща формула за изчисляване на степента на риска за предприятията, в която се отчитат броят, степента на сериозност и честотата на възникване на нарушения, както и резултатите от проверки, при които не е установено нарушение, и дали дадено предприятие за автомобилни превози използва интелигентен тахограф съгласно глава ІІ от Регламент (ЕС) № 165/2014 на всички свои превозни средства. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2 от настоящата директива.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за установяване на обща формула за изчисляване на степента на риска за предприятията, в която се отчитат броят, степента на сериозност и честотата на възникване на нарушения, както и резултатите от проверки, при които не е установено нарушение, и дали дадено предприятие за автомобилни превози използва интелигентен тахограф съгласно глава ІІ от Регламент (ЕС) № 165/2014 на своите превозни средства.
Изменение 821
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б а (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 9 – параграф 3 – алинея 1
ба)  в параграф 3 първата алинея се заменя със следното:
3.  Първоначален списък с нарушения на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 е даден в приложение III.
3.  Първоначален списък с нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014 е даден в приложение III.
Изменение 822
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б б (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 9 – параграф 3 – алинея 2
бб)  в параграф 3 втората алинея се заменя със следното:
С цел осигуряване на насоки за тежестта на нарушенията на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3820/85 Комисията може, ако е подходящо, в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, да адаптира приложение III, за да разработи насоки за общия обхват на нарушенията, разделени в категории според тежестта им.
„С цел осигуряване на насоки за тежестта на нарушенията на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за изменение на приложение III, за да разработи насоки за общия обхват на нарушенията, разделени в категории според тежестта им.“;
Изменение 823
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б в (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 9 – параграф 3 – алинея 3
бв)  в параграф 3 третата алинея се заменя със следното:
Категорията на най-сериозните нарушения трябва да включва тези, при които неизпълнението на съответните разпоредби от Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 създава сериозен риск от смърт или тежки телесни повреди.
„Категорията на най-сериозните нарушения трябва да включва тези, при които неизпълнението на съответните разпоредби от Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014 създава сериозен риск от смърт или тежки телесни повреди.“;
Изменение 824
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в
Директива 2006/22/ЕО
Член 9 – параграф 4
4.  За да се улесни извършването на целенасочени пътни проверки, към момента на проверката всички компетентни контролни органи на съответната държава членка трябва да имат достъп до данните, съдържащи се в националните системи за класифициране на риска.
4.  За да се улесни извършването на целенасочени пътни проверки, към момента на проверката всички компетентни контролни органи на съответната държава членка имат достъп до данните, съдържащи се в националните системи за класифициране на риска и националните регистри на транспортните предприятия и дейности, най-малко чрез електронно приложение, общо за всички държави – членки, което им предоставя пряк достъп до Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU) в реално време.
Изменение 825
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в
Директива 2006/22/ЕО
Член 9 – параграф 5
5.  Държавите членки предоставят информацията, съдържаща се в националната система за класифициране на риска, на всички компетентни органи на други държави членки при поискване или чрез осигуряване на пряк достъп до нея в съответствие със сроковете, посочени в член 8.“;
5.  Държавите членки предоставят пряк достъп до информацията, съдържаща се в националната система за класифициране на риска, на всички компетентни органи на други държави членки чрез оперативно съвместимите национални електронни регистри, посочени в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009. В това отношение обменът на информация и данни относно нарушенията на превозвачите и класификацията на риска е съсредоточен във и се извършва посредством осигуряваната от ERRU взаимовръзка между различните национални регистри в държавите членки.
Изменение 826
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2006/22/ЕО
Член 11 – параграф 3
3.  Комисията установява чрез актове за изпълнение общ подход за регистриране и контрол на периоди на друга работа, определена в член 4, буква д) от Регламент (ЕО) № 561/2006, и периоди от поне една седмица, през които водачът отсъства от превозното средство. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.“;
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за установяване на общ подход за регистрирането и контрола на периодите на друга работа, определена в член 4, буква д) от Регламент (ЕО) № 561/2006, включително формата на регистриране и конкретните случаи, в които се извършва, и за регистрирането и контрола на периоди от поне една седмица, през които водачът отсъства от превозното средство и не е в състояние да извършва каквито и да било дейности с посоченото превозно средство.
Изменение 827
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 12
8а.  Член 12 се заменя със следния текст:
Член 12
Член 12
Процедура на комитет
Процедура на комитет
1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 18, параграф 1, от Регламент (ЕИО) № 3821/85.
1.  Комисията се подпомага от Комитета, създаден по член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.
3.  Комитетът приема свой процедурен правилник.
Изменение 828
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 б (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 13 – буква б
8б.  В член 13 буква б) се заменя със следното:
б)  да окуражи съгласуван подход между изпълнителните власти и хармонизирано интерпретиране на Регламент (ЕИО) № 3820/85 между изпълнителните власти;
б)  да окуражи съгласуван подход между изпълнителните власти и хармонизирано интерпретиране на Регламент (ЕО) № 561/2006 между изпълнителните власти;
Изменение 829
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 в (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 14
8в.  Член 14 се заменя със следния текст:
Член 14
„Член 14
Преговори с трети страни
Преговори с трети страни
След като настоящата директива влезе в сила, Общността ще започне преговори със съответните трети страни с цел прилагане на правила, еквивалентни на тези, които са посочени в настоящата директива.
След като настоящата директива влезе в сила, Съюзът започва преговори със съответните трети страни с цел прилагане на правила, еквивалентни на тези, които са посочени в настоящата директива.
Докато се очакват заключенията от тези преговори, държавите-членки трябва да включват данни от проверките, извършени на превозни средства от трети страни, в своите доклади до Комисията, както е указано в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3820/85.
Докато се очакват заключенията от тези преговори, държавите членки включват данни от проверките, извършени на превозни средства от трети страни, в своите доклади до Комисията, както е указано в член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006.
Изменение 830
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 г (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 15
8г.  Член 15 се заменя със следния текст:
Член 15
„Член 15
Актуализиране на приложенията
Актуализиране на приложенията
Измененията в приложенията, които са необходими за адаптирането им към разработките в най-добрите практики, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за изменение на приложения I и II с цел адаптирането им към развитието на най-добрите практики.“
Изменение 831
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 д (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Член 15 а (нов)
8д.  Вмъква се следният член:
„Член 15a
Упражняване на делегирането
1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 3 и член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграф 3 и член 15, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.
5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
6.   Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 3 и член 15, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“
Изменение 832
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква -а (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Приложение I – част А – точка 1
-a)  в част А параграф 1 се заменя със следното:
(1)  дневни и седмични часове на шофиране, почивки и дневни и седмични периоди на почивка; също така хартиени записи за предишните дни, които трябва да са налични в превозното средство в съответствие с член 15, параграфи 7 и 2 от Регламент (ЕС) № 3821/85 и/или данните за същия период, съхранени върху картата на водача и/или в паметта на записващото оборудване в съответствие с приложение II към настоящата директива и/или на разпечатки;
(1) дневни и седмични часове на шофиране, почивки и дневни и седмични периоди на почивка; също така хартиени записи за предишните дни, които трябва да са налични в превозното средство в съответствие с член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014 и/или данните за същия период, съхранени върху картата на водача и/или в паметта на записващото оборудване в съответствие с приложение II към настоящата директива и/или на разпечатки;
Изменение 833
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква -а а (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Приложение I – част А – параграф 2
-aа) в част А параграф 2 се заменя със следното:
(2)   за периода, посочен в член 15, параграф 7 от Регламент (ЕИО) № 3821/85, да бъдат дефинирани всички случаи, когато разрешената скорост на превозното средство е била надвишавана, като се отчитат всички периоди от повече от една минута, през които скоростта е надвишавала 90 км/ч за превозно средство категория N3 или 105 км/ч за категория M3 (категории N3 и M3 са дефинирани в част А от приложение II към Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с одобренията на вида на моторните превозни средства и техните ремаркета1a;
(2) за периода, посочен в член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014, да бъдат дефинирани всички случаи, когато разрешената скорост на превозното средство е била надвишавана, като се отчитат всички периоди от повече от една минута, през които скоростта е надвишавала 90 км/ч за превозно средство категория N3 или 105 км/ч за категория M3 (категории N3 и M3, дефинирани в Директива 2007/46/ЕО1a;
__________________
__________________
1a OВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/28/ЕО на Комисията (ОВ L 65, 23.12.2006 г., стр. 27).
1a Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива)“;
Изменение 834
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква -а б (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Приложение І – част А – точка 4
-аб) в част А точка 4 се заменя със следното:
(4)  правилното функциониране на записващото устройство (определяне на възможна неправилна употреба на оборудването и/или на картата на водача и/или на хартиените записи) или, когато е подходящо, наличието на документите, посочени в член 14, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3820/85.
„(4) правилното функциониране на записващото устройство (определяне на възможна неправилна употреба на оборудването и/или на картата на водача, и/или на хартиените записи) или, когато е подходящо, наличието на документите, посочени в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006;“
Изменение 835
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а
Директива 2006/22/ЕО
Приложение І – част А – точка 6
(6)  седмичните работни времена, посочени в членове 4 и 5 от Директива 2002/15/ЕО.
(6)  седмичните работни времена, посочени в членове 4 и 5 от Директива 2002/15/ЕО, при условие че технологията позволява извършването на ефективни проверки.
Изменение 836
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б а (нова)
Директива 2006/22/ЕО
Приложение І – част Б – параграф 2
ба)  в част Б параграф 2 се заменя със следното:
Държавите-членки могат, ако е подходящо, да проверят съвместната отговорност и на други участници в транспортната верига, като търговци, вносители, износители, изпълнители, ако се установи нарушение, включително проверка, че договорите за предоставяне на транспортни услуги позволяват съответствие с Регламент (ЕИО) № 3820/85 и Регламент (ЕИО) № 3821/85.
„Държавите членки могат, ако е подходящо, да проверят съвместната отговорност и на други участници в транспортната верига, като търговци, вносители, износители, изпълнители, ако се установи нарушение, включително проверка, че договорите за предоставяне на транспортни услуги позволяват съответствие с Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014.
Изменение 837
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 1
1а.  Тези специфични правила се прилагат спрямо водачи, чиито работодатели са предприятия, установени в държава членка, която предприема една от мерките, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от Директива 96/71/ЕО.
2.  Държавите членки не прилагат член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО към водачи в сектора на автомобилния транспорт, наети от предприятия, посочени в член 1, параграф 3, буква а) от въпросната директива, когато водачите извършват международни превози, определени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент (ЕО) № 1073/2009, и периодът на командироване на тяхната територия за извършването на тези превози е равен на 3 дни или по-малко през период от един календарен месец.
2.  Даден водач не се счита за командирован за целите на Директива 96/71/ЕО, когато извършва двустранни транспортни операции.
За целите на настоящата директива двустранна транспортна операция на стоки е движението на стоки въз основа на договор за превоз от държавата членка на установяване, съгласно определението в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1071/2009, до друга държава членка или трета държава или от друга държава членка или трета държава до държавата членка на установяване.
2а.  От датата, на която водачите записват ръчно данните за преминаване на граници съгласно изискванията на член 34, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 165/2014, държавите членки прилагат и освобождаването, посочено в параграф 2 по отношение на превоза на стоки, когато:
—  водачът, изпълняващ двустранна транспортна операция, в допълнение към нея осъществява една дейност по товарене и/или разтоварване в държавите членки или третите държави, които пресича, при условие че не товари и разтоварва стоки в една и съща държава членка.
Ако двустранна транспортна операция, която започва от държавата членка на установяване и по време на която не е извършена допълнителна дейност, е последвана от двустранна транспортна операция до държавата членка на установяване, изключението се прилага за най-много две допълнителни дейности по товарене и/или разтоварване, при посочените по-горе условия.
Освобождаването се прилага само до датата, на която интелигентният тахограф, способен да регистрира преминаването на границите и допълнителните дейности, посочени в член 8, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 165/2014, се монтира на превозните средства, регистрирани за първи път в държава членка, както е посочено в член 8, параграф 1 от посочения регламент. От тази дата освобождаването, посочено в първата алинея, се прилага единствено за водачи, които управляват превозни средства, оборудвани с интелигентен тахограф съгласно членове 8, 9 и 10 от посочения регламент.
2б.  Водач, който изпълнява случаен или редовен международен превоз на пътници, съгласно определенията в Регламент (ЕО) № 1073/2009, не се счита за командирован за целите на Директива 96/71/ЕО, когато:
—  взема пътници в държавата членка на установяване и ги оставя в друга държава членка или трета държава; или
—  взема пътници в държава членка или трета държава и ги оставя в държавата членка на установяване; или
—  взема и оставя пътници в държавата членка на установяване за целите на местни екскурзии съгласно определението в Регламент № 1073/2009.
2в.  Водач, който извършва каботажен превоз съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1072/2009 и Регламент № 1073/2009, се счита за командирован съгласно Директива 96/71/ЕО.
2г.  Независимо от член 2, параграф 1 от Директива 96/71 /ЕО, водачът не се счита за командирован на територията на държава членка, през която водачът преминава без товарене или разтоварване на товари и без да взема или да сваля пътници.
2д.  В случай че водачът осъществява началната или крайната отсечка с автомобилен превоз от операция по комбиниран транспорт съгласно определението в Директива 92/106/ЕИО, той не се счита за командирован за целите на Директива 96/71/ЕО, ако отсечката с автомобилен превоз сама по себе си се състои от двустранни транспортни операции по смисъла на параграф 2.
2е.  Държавите членки гарантират, че в съответствие с Директива 2014/67/ЕС редът и условията на заетост, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, които са определени в колективни трудови договори в съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 от посочената директива, се предоставят по достъпен и прозрачен начин на транспортните предприятия от други държави членки и на командированите водачи. Съответната информация по-специално обхваща различните възнаграждения и съставните им елементи, включително елементи на възнагражденията, предвидени в колективните трудови договори, приложими на местно или регионално равнище, използвания метод за изчисляване на дължимото възнаграждение и, когато е приложимо, квалифициращите критерии за класифициране в различните категории заплати. В съответствие с Директива (ЕС) 2018/957 за изменение на Директива 96/71/ЕО транспортните предприятия не се санкционират за неспазване на елементите на възнагражденията, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и където е приложимо, квалификационните критерии за класифициране в различните категории на заплащане, които не са публично оповестени.
2ж.  Транспортните предприятия, установени в трети държави, не трябва да бъдат третирани по-благоприятно отколкото предприятия, установени в държава членка.
Държавите членки прилагат еквивалентни мерки към Директива 96/71/ ЕО и настоящата директива [XX / XX] (lex specialis) в двустранните си споразумения с трети страни, когато предоставят достъп до пазара на ЕС на предприятия за автомобилни превози, установени в такива трети страни. Държавите членки също така се стремят да прилагат подобни еквивалентни мерки в контекста на многостранни споразумения с трети държави. Държавите членки уведомяват Комисията за съответните разпоредби на своите двустранни и многостранни споразумения с трети държави.
С цел да се гарантира адекватен контрол на тези еквивалентни мерки относно командироването от страна на превозвачите от трети държави, държавите членки гарантират, че преразгледаните правила в Регламент (ЕС) XXX/XXX относно установяването на местоположението чрез тахографи [Регламент за изменение на Регламент (ЕС) № 165/2014] се прилагат в рамките на Европейска спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR).
Изменение 838
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – алинея 2
Когато периодът на командироване е по-дълъг от 3 дни, държавите членки прилагат член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО за целия период на командироване на тяхната територия през периода от един календарен месец, посочен в първа алинея.
заличава се
Изменение 839
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – уводна част
3.   За целите на изчислението на периодите на командироване, посочени в параграф 2:
заличава се
Изменение 840
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква a
a)   по-къс от шест часа период на дневното работно време, прекаран на територията на приемаща държава членка, се счита за половин ден;
заличава се
Изменение 841
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква б
б)   шестчасов или по-дълъг период на дневното работно време, прекаран на територията на приемаща държава членка, се счита за пълен ден;
заличава се
Изменение 842
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква в
в)  почивките по време на работа и периодите на почивка, както и периодите на разположение, прекарани на територията на приемаща държава членка, се считат за период на работа;
заличава се
Изменение 843
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – уводна част
4.  Държавите членки могат да налагат единствено следните административни изисквания и мерки за контрол:
4.  Чрез дерогация от разпоредбите на член 9 от Директива 2014/67/ЕС държавите членки могат да налагат единствено следните административни изисквания и мерки за контрол:
Изменение 844
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а – уводна част
a)  задължение за автомобилния превозвач, установен в друга държава членка, да изпрати на националните компетентни органи най-късно при започването на командировката декларация върху електронен носител за командироването на един от официалните езици на приемащата държава членка или на английски език, съдържаща само следната информация:
a)  задължение за автомобилния превозвач, установен в друга държава членка, да изпрати на националните компетентни органи на държавата членка, в която е командирован водачът, най-късно при започването на командировката декларация и всякакви актуализации към нея в електронен формат чрез Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012, на един от официалните езици на Европейския съюз, съдържаща само следната информация:
Изменение 845
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка i
i)  самоличността на автомобилния превозвач;
i)  самоличността на автомобилния превозвач чрез неговия данъчен идентификационен номер, валиден в рамките на Общността, или номера на лиценза на Общността;
Изменение 846
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка iii
iii)  планираните брой и самоличност на командированите работници;
iii)  информация относно командирования водач, включително следното: самоличност, държава на пребиваване, държава на плащане на социални осигуровки, социалноосигурителен номер и номер на свидетелството за управление;
Изменение 847
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка iv
iv)  планираните продължителност, начална и крайна дата на командировката;
iv)  планираната начална дата, очакваната продължителност и крайната дата на командировката, както и правото, приложимо към трудовия договор;
Изменение 848
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка iv a (нова)
ivа)  за автомобилните превозвачи на товари: самоличност и координати за връзка на получателите, при условие че превозвачът не използва електронна товарителница (e-CMR);
Изменение 849
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква а – подточка vi a (нова)
viа)  за автомобилните превозвачи на товари: адресите на товарене и разтоварване, при условие че превозвачът не използва e-CMR.
Изменение 850
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква б
б)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от декларацията за командироване и доказателство за транспортна операция, извършвана в приемащата държава членка, като например електронна товарителница (e-CMR) или доказателство, посочено в член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета.
б)  задължение за автомобилния превозвач да гарантира, че при поискване по време на пътна проверка водачът разполага, върху хартиен или електронен носител, с копие от декларацията и доказателство за транспортна операция, извършвана в приемащата държава членка, като например електронна товарителница (e-CMR) или доказателство, посочено в член 8 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 851
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква в
в)  задължение за водача да съхранява и предоставя при поискване по време на пътна проверка тахографските записи, и по-специално кодовете на държавите членки, посетени от водача при извършването на международен автомобилен превоз или каботажен превоз;
в)  задължение за автомобилния превозвач да гарантира, че при поискване по време на пътна проверка водачът разполага с тахографските записи, и по-специално кодовете на държавите членки, посетени от водача при извършването на международен автомобилен превоз или каботажен превоз;
Изменение 852
Предложение за директива
Член 2 — параграф 4 — буква в а (нова)
ва)  по време на пътните проверки, посочени в букви б) и в) от настоящия член, на водача се позволява да се свърже с главното управление, ръководителя на транспортната дейност или с друго лице или субект, което може да предостави поисканите документи;
Изменение 854
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква г
г)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и да предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от трудовия договор или от равностоен документ по смисъла на член 3 от Директива 91/533/ЕИО на Съвета20, преведен на един от официалните езици на приемащата държава членка или на английски език;
заличава се
__________________
20 Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32).
Изменение 855
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква д
д)  задължение за водача да съхранява върху хартиен или електронен носител и предоставя при поискване по време на пътна проверка копие от фишовете за заплати за последните два месеца; по време на пътната проверка на водача се позволява да се свърже с главното управление, ръководителя на транспортната дейност или с друго лице или субект, което може да предостави това копие;
заличава се
Изменение 853
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 – буква е
е)  задължение за автомобилния превозвач да представи при поискване от приемащата държава членка в разумен срок, след изтичане на командировката, копия върху хартиен или електронен носител на документите, посочени в букви б), в) и д);
е)   задължение за автомобилния превозвач да представи чрез публичния интерфейс на ИСВП при поискване от органите на приемащата държава членка, в която е командирован даден водач, след изтичане на командировката, [...] копия на документите, посочени в букви б) и в), както и документация относно възнаграждението на командированите водачи, отнасяща се за периода на командироване, и техния договор за трудово правоотношение или еквивалентен документ по смисъла на член 3 от Директива 91/533/ЕИО1a, документите, удостоверяващи отработеното време, свързани с положения от водача труд, и доказателства за извършено плащане.
Автомобилният превозвач предоставя изискваната документация, като използва публичния интерфейс на ИСВП, в срок от два месеца от датата на искането.
Когато автомобилният превозвач не предостави цялата изискуема документация чрез публичния интерфейс на ИСВП в рамките на определения срок, компетентните органи на държавата членка, в която е било извършено командироването, могат, в съответствие с членове 6 и 7 от Директива 2014/67/ЕС, да поискат съдействие от компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача. Когато бъде отправено подобно искане чрез ИСВП, компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача имат достъп до декларацията за командироване и до други относими документи, представени от превозвача чрез публичния интерфейс на ИСВП.
Компетентните органи на държавата членка на установяване на превозвача гарантират, че документите, поискани от компетентните органи на държавата членка, в която е било извършено командироването, се предоставят чрез ИСВП в срок от 25 работни дни от датата на искането.
__________________
1a Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение (ОВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32)
Изменение 856
Предложение за директива
Член 2 – параграф 5
5.  За целите на буква а) от параграф 4 автомобилният превозвач може да представи декларация за командироване, обхващаща период от максимум шест месеца.
5.  За целите на буква а) от параграф 4 автомобилният превозвач може да представи декларация, обхващаща период от максимум шест месеца.
Изменение 857
Предложение за директива
Член 2 – параграф 5 a (нов)
5a.  Информацията от декларациите се съхранява в архива на ИСВП с цел проверка за срок от 18 месеца и е достъпна пряко и в реално време за всички компетентни органи на други държави членки, определени в съответствие с член 3 от Директива 2014/67/ЕС, член 18 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и член 7 от Директива 2006/22/ЕО.
Националният компетентен орган може да разреши на социалните партньори в съответствие с националното право и националните практики достъп до информацията, при условие че информацията:
–  е свързана с командироване на територията на съответната държава членка;
–  се използва за целите на прилагането на правилата относно командироването; както и
–  данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Изменение 858
Предложение за директива
Член 2 – параграф 5 б (нов)
5б.  Комисията приема актове за изпълнение с цел разработване на стандартизирани формуляри на всички официални езици на Съюза, които да се използват за подаване на декларации чрез публичния интерфейс на ИСВП, уточнява функционалните елементи на декларацията в ИСВП и начина, по който трябва да бъде представена в декларацията информацията по параграф 4, буква а), точки i) – via), и гарантира, че информацията от тези декларации се превежда автоматично на езика на приемащата държава членка. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 2а, параграф 2.
Изменение 859
Предложение за директива
Член 2 – параграф 5 в (нов)
5в.   Държавите членки избягват ненужни забавяния при осъществяването на мерките за контрол, които може да засегнат продължителността и планираните дати на командировката.
Изменение 860
Предложение за директива
Член 2 – параграф 5 г (нов)
5г.   Компетентните органи в държавите членки си сътрудничат тясно и си предоставят един на друг взаимна помощ и всякаква относима информация при спазване на условията, предвидени в Директива 2014/67/ЕС и в Регламент (ЕО) № 1071/2009.
Изменение 861
Предложение за директива
Член 2 а (нов)
Член 2а
1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 862
Предложение за директива
Член 2 б (нов)
Член 2б
Държавите членки предвиждат санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на член 2 от настоящата директива, когато им е известно или когато предвид относимите обстоятелства трябва да им е известно, че възлаганите от тях транспортни услуги са в нарушение на настоящата директива.
Държавите членки установяват система от санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и вземат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането им. Тези санкции са ефективни, пропорционални, възпиращи и недискриминационни.
Изменение 863
Предложение за директива
Член 2 в (нов)
Член 2в
Комисията извършва оценка на съществуващите инструменти и най-добри практики, насърчаващи социално отговорното поведение на всички участници във веригата за доставка на стоки, и представя законодателно предложение за създаване на Европейска платформа на ползващи се с доверие дружества, ако е целесъобразно, в срок до ... [две години след влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 864
Предложение за директива
Член 2 г (нов)
Член 2г
Интелигентно осигуряване на изпълнението
1.   Без да се засягат разпоредбите на Директива 2014/67/ЕС и с цел по-нататъшно осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в член 2 от настоящата директива, държавите членки гарантират, че се прилага съгласувана национална стратегия за осигуряване на изпълнението на тяхна територия. Посочената стратегия се съсредоточава върху предприятията с висока степен на риск, посочени в член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
2.   Всяка държава членка гарантира, че контролът, предвиден в член 2 от Директива 2006/22/ЕО, ще включва, ако е приложимо, проверка на командироването и че тези проверки се извършват без дискриминация, по-специално без дискриминация въз основа на регистрационните номера на превозните средства, използвани при командировката.
3.   Държавите членки се насочват към онези предприятия, за които се преценява, че представляват повишен риск за нарушаване на приложимите към тях разпоредби на член 2 от настоящата директива. За тази цел държавите членки третират риска от такива нарушения като самостоятелен риск в рамките на системата за класифициране на риска, създадена от тях съгласно член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и разширена в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета.
4.   За целите на параграф 3 държавите членки имат достъп до съответните информация и данни, които се записват, обработват или съхраняват от интелигентните тахографи, посочени в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014, в декларациите за командироване, посочени в член 2, параграф 4 от настоящата директива, и в електронните транспортни документи, като електронните товарителници съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (еCMR).
5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, определящи характеристиките на данните, до които държавите членки имат достъп, условията за тяхното използване и техническите спецификации за тяхното предаване или за достъпа до тях, като се посочва по-специално:
a)   подробен списък с информацията и данните, до които националните компетентни органи имат достъп, което включва най-малко датата и мястото на преминаване на границата, операциите по товарене или разтоварване, регистрационния номер на превозното средство и данните на водача;
б)   правата за достъп на компетентните органи, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на компетентните органи, вида на достъпа и целта, за която се използват данните;
в)   техническите спецификации за предаване на или достъп до данните, посочени в буква а), включително, когато е приложимо, максималния срок, за който се пазят данните, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на данните.
6.   Всички лични данни, посочени в настоящия член, са предмет на достъп или се съхраняват за срок, не по-дълъг от строго необходимия за целите, за които са били събрани данните или за които те се обработват допълнително. Когато тези данни вече не са необходими за съответните цели, те се унищожават.
7.   Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки относно командироването най-малко три пъти в годината, като те може да съвпадат с проверките, извършвани в съответствие с член 5 от Директива 2006/22/ЕО. Тези проверки се извършват по едно и също време от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на командироването, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Държавите членки обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки.
Обобщените резултати от извършените съгласувани проверки се оповестяват публично в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Изменение 865
Предложение за директива
Член 2 д (нов)
Член 2 д
Изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012
В приложението към Регламент (ЕО) № 1024/2012 се добавят следните точки:
„12а. Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета: Член 8
12б.   Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО относно изискванията за прилагане и за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт: член 2, параграф 5.
Изменение 866
Предложение за директива
Член 3
Член 3
Докладване и преглед
1.  Комисията оценява изпълнението на настоящата директива, и по-специално въздействието на член 2, в срок от [3 години след датата на транспониране на настоящата директива] и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно нейното прилагане. Когато е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение.
1.  Държавите членки докладват ежегодно на Комисията относно прилагането на настоящата директива, и по-специално относно резултатите от интелигентното прилагане, посочено в член 2г, и относно възможните трудности при прилагането.
С цел оценка на ефективността на информацията относно прилагането докладът следва да включва информация относно ефективността на:
—  интелигентния тахограф, посочен в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014;
—  използването на ИСВП, посочено в член 2, параграфи 5а и 5б от настоящата директива;
—  използването на електронни транспортни документи, като електронни товарителници съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки;
—  обмена на информация между компетентните органи чрез ERRU и ИСВП, както и информацията относно ефективността на прекия достъп и достъпа в реално време на органите до ERRU и ИСВП чрез приложението на ЕС по време на пътни проверки, както е посочено в членове 8 и 9 от Директива 2006/22/ЕО; както и
—  изпълнението на програмата за обучение, чиято цел е да помогне на водачите и на другите участници в процедурата, включително предприятията, администрациите, инспекторите, да се приспособят към новите правила и изисквания, които ги засягат.
2.  След посочения в параграф 1 доклад Комисията редовно оценява настоящата директива и представя резултатите от оценката на Европейския парламент и на Съвета.
2.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определя форматът на докладването, посочено в параграф 1, и се предоставят насоки за него.
Актовете за изпълнение могат да включват правила, съгласно които от държавите членки се изисква да предоставят на Комисията данни относно транспортните потоци и данни относно държавите членки на регистрация на превозните средства, събрани от системите за пътно таксуване в държавите членки, когато има такива данни, за целите на оценката на ефективността на прилагането на настоящата директива.
3.  Когато е целесъобразно, докладите, посочени в параграфи 1 и 2, се придружават от съответните предложения.
3.  Не по-късно от 31 декември 2025 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и въздействието на настоящата директива, по-специално по отношение на ефективността на прилагането, включително анализ на разходите и ползите от използването на сензорите за претегляне за целите на автоматичното регистриране на местата на товарене/разтоварване. Когато е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение. Докладът се оповестява публично.
Изменение 867
Предложение за директива
Член 3 а (нов)
Член 3а
Обучение
За целите на изпълнението на разпоредбите на настоящата директива Комисията и държавите членки установяват цялостна и интегрирана програма за обучение и приспособяване към новите правила и изисквания както за водачите, така и за всички участници в процедурата, предприятия, администрации, инспектори.
Изменение 868
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от […] [срокът за транспониране ще бъде възможно най-кратък и по правило няма да превишава две години] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Държавите членки приемат и публикуват до 30 юли 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Изменение 869
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Поради признатото си изключително мобилно естество транспортният сектор е освободен от мерките, произтичащи от законодателния акт за изменение на Директива 96/71/ЕО, докато започне да се прилага настоящата директива.
Изменение 870
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)
Транспортният сектор се освобождава от мерките, произтичащи от законодателния акт за изменение на Директива 96/71/ЕО, до влизането в сила на изискванията за изпълнение, определящи специфични правила по отношение на транспонирането на настоящата директива.

(1) OВ C 197, 8.6.2018 г, стр. 45.
(2) OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.


Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на почивка чрез тахографи ***I
PDF 287kWORD 115k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))
P8_TA-PROV(2019)0340A8-0205/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0277),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0167/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0205/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 346
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Добрите условия на труд за водачите и справедливите условия за стопанска дейност на предприятията за автомобилен транспорт имат първостепенно значение за създаването на безопасен, ефикасен и социално отговорен сектор на автомобилния транспорт. За улесняване на този процес е съществено социалните правила на Съюза в областта на автомобилния транспорт да бъдат ясни, целесъобразни, лесно приложими и прилагани и изпълнявани ефективно и съгласувано навсякъде в Съюза.
(1)  Добрите условия на труд за водачите и справедливите условия за стопанска дейност на предприятията за автомобилен транспорт имат първостепенно значение за създаването на безопасен, ефикасен, социално отговорен и недискриминационен сектор на автомобилния транспорт, който е в състояние да привлича квалифицирани работници. За улесняване на този процес е съществено социалните правила на Съюза в областта на автомобилния транспорт да бъдат ясни, пропорционални, целесъобразни, лесно приложими и прилагани и изпълнявани ефективно и съгласувано навсякъде в Съюза.
Изменение 347
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  След оценката на ефективността и ефикасността на изпълнението на действащите в Съюза социални правила в автомобилния транспорт и по-специално на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета9, бяха установени някои слабости в съществуващата правна рамка. Неясните и неподходящи правила за седмичната почивка, условията за почивка и почивките по време на работа при екипно управление, както и липсата на правила за връщането на водачите у дома водят до различия в тълкуването и в правоприлагащата практика в държавите членки. Неотдавна няколко държави членки приеха едностранни мерки, които още повече увеличават правната несигурност и неравнопоставеността на водачите и превозвачите.
(2)  След оценката на ефективността и ефикасността на изпълнението на действащите в Съюза социални правила в автомобилния транспорт и по-специално на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета9, бяха установени някои слабости в прилагането на правната рамка. Неясните правила за седмичната почивка, условията за почивка и почивките по време на работа при екипно управление, както и липсата на правила за връщането на водачите у дома или на друго място по избор на водача водят до различия в тълкуването и в правоприлагащата практика в държавите членки. Неотдавна няколко държави членки приеха едностранни мерки, които още повече увеличават правната несигурност и неравнопоставеността на водачите и превозвачите.
От друга страна, максималното време на управление за ден и за седмица, установено в Регламент (ЕО) № 561/2006, способства ефективно за подобряването на социалните условия на водачите, както и за безопасността по пътищата като цяло, и поради тази причина следва да се предприемат мерки, за да се гарантира неговото зачитане.
–––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––
9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).
9 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).
Изменение 348
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2a)   В интерес на пътната безопасност и на правоприлагането всички водачи следва да бъдат напълно запознати както с правилата за времето на управление и периодите на почивка, така и с наличието на места за почивка. Следователно е целесъобразно държавите членки да полагат усилия да изготвят насоки, които представят настоящия регламент по ясен и прост начин, дават полезна информация относно местата за паркиране и за почивка и подчертават значението на борбата с умората.
Изменение 349
Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)
(2б)   В интерес на пътната безопасност е транспортните предприятия да бъдат насърчавани да възприемат култура на безопасност, която включва политики и процедури на безопасност, приемани от висшето ръководство, ангажимент от страна на непосредственото ръководство за прилагане на политика на безопасност, както и готовност на работниците и служителите за спазване на правилата за безопасност. Следва да се постави ясен акцент върху въпросите на пътната безопасност, включително умора, отговорност, планиране на пътуването, спазване на дежурства, заплащане според постигнатите резултати и управление въз основа на правилото „точно навреме“.
Изменение 350
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Последващата оценка на Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, че несъгласуваното и неефективно прилагане на социалните правила на Съюза се дължи главно на неяснота в правилата, неефективно използване на контролните уреди и недостатъчно административно сътрудничество между държавите членки.
(3)  Последващата оценка на Регламент (ЕО) № 561/2006 потвърди, че несъгласуваното и неефективно прилагане на социалните правила на Съюза се дължи главно на неяснота в правилата, неефективно и нееднакво използване на контролните уреди и недостатъчно административно сътрудничество между държавите членки, което увеличава разпокъсаността на европейския вътрешен пазар.
Изменение 351
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Ясните, подходящи и еднакво прилагани правила са решаващи също така за постигането на целите на политиката да се подобрят условията на труд за водачите и по-специално да се осигури конкуренция без нарушения между превозвачите, и да се допринесе за пътната безопасност за всички участници в движението по пътищата.
(4)  Ясните, подходящи и еднакво прилагани правила са решаващи също така за постигането на целите на политиката да се подобрят условията на труд за водачите и по-специално да се осигури лоялна конкуренция без нарушения между превозвачите, и да се допринесе за пътната безопасност за всички участници в движението по пътищата.
Изменение 352
Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)
(4a)   Всички национални правила, които се прилагат за автомобилния транспорт, трябва да бъдат пропорционални, както и обосновани, и не трябва да възпрепятстват или да правят по-слабо привлекателно упражняването на основните свободи, гарантирани от Договора, като например свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги, за да се запази или дори да се увеличи конкурентоспособността на Европейския съюз.
Изменение 353/rev
Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)
(4б)  За да се гарантират еднакви условия на конкуренция на европейско равнище в автомобилния транспорт, настоящият регламент следва да се прилага по отношение на всички превозни средства над 2,4 тона, които осъществяват международни превози.
Изменение 354
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Превозът на товари се различава съществено от превоза на пътници. Водачите на пътнически автобуси са в тесен контакт със своите пътници и следва да могат да ползват по-гъвкаво почивки по време на работа, без да се удължава времето на управление или да се съкращават периодите на почивка и почивките по време на работа.
Изменение 355
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Водачите, които извършват международни превози на дълги разстояния, прекарват дълго време далеч от дома. Сегашните изисквания за редовната седмична почивка ненужно удължават това време. Поради това е желателно разпоредбата за редовната седмична почивка да се приспособи по такъв начин, че да улесни водачите да извършват превози в съответствие с правилата и да се връщат у дома за редовната седмична почивка, както и да получават пълна компенсация за всички периоди на намалена седмична почивка. Необходимо е също така да се предвиди превозвачите да организират работата на водачите по такъв начин, че периодите извън дома да не бъдат прекомерно продължителни.
(6)  Водачите, които извършват международни превози на дълги разстояния, прекарват дълго време далеч от дома. Сегашните изисквания за редовната седмична почивка ненужно удължават това време. Поради това е желателно разпоредбата за редовната седмична почивка да се приспособи по такъв начин, че да улесни водачите да извършват превози в съответствие с правилата и да се връщат у дома или в избрано от тях място за редовната седмична почивка, както и да получават пълна компенсация за всички периоди на намалена седмична почивка. Необходимо е също така да се предвиди превозвачите да организират работата на водачите по такъв начин, че периодите извън дома да не бъдат прекомерно продължителни. Когато водач избере да ползва почивката у дома, транспортното предприятие следва да му предостави средства за връщане.
Изменение 356
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
6а.   В случаите, когато дейността на даден водач логично включва извършването на дейности за работодателя, които са различни от професионалните задачи на водача по управление на превозното средство, като например товарене/разтоварване, намиране на места за паркиране, поддръжка на превозното средство, подготовка на пътя и т.н., времето, от което се нуждае водачът за изпълнението на тези задачи, следва да бъде взето предвид при определянето на работното му време, на възможността за адекватна почивка и на възнаграждението.
Изменение 357
Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)
6б)   За да се защитят условията на труд за водачите на местата на товарене и разтоварване, собствениците и операторите на тези места следва да осигуряват достъп на водача до хигиенни съоръжения.
Изменение 358
Предложение за регламент
Съображение 6 в (ново)
6в)  Бързият технологичен напредък води до развитието на системи за автономно управление, характеризиращи се с все по-високи нива на сложност. В бъдеще тези системи биха могли могла да дадат възможност за диференцирано използване на превозни средства, в чието управление не участва водач. Това би могло да създаде нови оперативни възможности, като например организирането на конвои от камиони. Вследствие на това съществуващото законодателство, включително правилата относно времето на управление и периодите на почивка, ще трябва да бъдат адаптирани, като напредъкът на Работната група на ИКЕ на ООН е от съществено значение за това. Комисията представя доклад за оценка на използването на системи за автономно управление в държавите членки, придружен по целесъобразност от законодателно предложение, за да се отчитат ползите от технологиите за автономно управление. Целта на това законодателство е да се гарантират пътната безопасност, еднакви условия на конкуренция и подходящи условия на труд, като същевременно на ЕС се дава възможност да проучва нови иновативни технологии и практики.
Изменение 359
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Съществуват различия между държавите членки в тълкуването и прилагането на изискванията за седмичната почивка по отношение на мястото, където следва да се ползва седмичната почивка. Ето защо е уместно да се поясни това изискване, за да се осигури подходящо настаняване на водачите за периодите на нормална седмична почивка, ако тя се ползва извън дома.
(7)  Съществуват различия между държавите членки в тълкуването и прилагането на изискванията за седмичната почивка по отношение на мястото, където следва да се ползва седмичната почивка. За да бъдат гарантирани добри условия на труд и за да бъде осигурена безопасността на водачите, е уместно да се поясни това изискване, за да се осигури на водачите качествено и съобразено с техния пол настаняване или друго място, избрано от водача, което се заплаща от работодателя, за периодите на нормална седмична почивка, ако тя се ползва извън дома. Държавите членки следва да гарантират наличието на достатъчно безопасни зони за паркиране, които са адаптирани към потребностите на водачите на превозни средства.
Изменение 360
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
7а)  Специалните зони за паркиране следва да разполагат с всички съоръжения, необходими за добри условия за почивка, тоест санитарни, кулинарни, свързани със сигурността и други.
Изменение 361
Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)
7б)  Подходящите условия за почивка са от ключово значение за подобряване на условията на труд на водачите в сектора и за поддържане на пътната безопасност. Тъй като за транспортния сектор е типично да се ползва почивка в кабината и в някои случаи тя е желателна от гледна точка на удобството и пригодността, на водачите следва да бъде разрешено да ползват почивката си в своето превозно средство, ако то е оборудвано с подходящи условия за спане. Следователно създаването на специални зони за паркиране не следва да бъде непропорционално възпрепятствано от държавите членки.
Изменение 362
Предложение за регламент
Съображение 7 в (ново)
7в)  В преразгледаните насоки относно TEN-T е предвидено изграждането на зони за паркиране по автомагистралите приблизително на всеки 100 км, за да се осигури пространство за паркиране за професионалните ползватели на пътищата с подходящо ниво на безопасност и сигурност, и следователно държавите членки следва да се насърчават да прилагат насоките относно TEN-T и в достатъчна степен да подкрепят и да инвестират в безопасни и подходящо пригодени зони за паркиране.
Изменение 363
Предложение за регламент
Съображение 7 г (ново)
7г)  За да се осигурят съоръжения за почивка на достъпни цени и с добро качество, Комисията и държавите членки следва да насърчават създаването на социални, търговски, публични и други предприятия за експлоатацията на специални зони за паркиране.
Изменение 364
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
8а)  Множество автомобилни транспортни операции в ЕС включват транспорт с ферибот или влак за част от пътуването. Поради това следва да бъдат предвидени ясни подходящи разпоредби относно периодите на почивка и почивките по време на работа за такива операции.
Изменение 365
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
9a)  За да се гарантира ефективното привеждане в изпълнение, е важно компетентните органи при извършване на пътните проверки да бъдат в състояние да установяват дали времето на управление и периодите на почивка са спазени надлежно в деня на проверката и през предходните 56 дни.
Изменение 366
Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)
(9б)   За да се гарантира, че правилата са ясни, лесноразбираеми и приложими, информацията трябва да бъде достъпна за водачите. Това следва да се постигне чрез координиране от страна на Комисията. Водачите следва да получават също информация относно зоните за почивка и безопасно паркиране, за да могат по-добре да планират пътуванията си. Освен това чрез координация от страна на Комисията следва да бъде създадена безплатна гореща телефонна линия за уведомяване на службите за контрол, в случай че водачите са обект на неправомерен натиск, измама или незаконно поведение.
Изменение 367
Предложение за регламент
Съображение 9 в (ново)
(9в)  Член 6 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 задължава държавите членки да прилагат обща класификация на нарушенията при оценката на добрата репутация. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че националните правила относно санкциите, приложими при нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и на Регламент (ЕС) № 165/2014, се прилагат по ефективен, пропорционален и разубеждаващ начин. Необходимо е да се предприемат допълнителни стъпки, за да се гарантира, че всички санкции, прилагани от държавите членки, са недискриминационни и са съразмерни на тежестта на нарушението.
Изменение 368
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  За повишаване на ефективността на разходите по прилагането на социалните правила следва пълноценно да се използва потенциалът на днешните и бъдещите тахографски системи. Поради това следва да бъде подобрена функционалността на тахографите, за да се осигури по-точно установяване на местоположението, по-специално при международните превози.
(11)  За да се повиши ефективността на разходите по прилагането на социалните правила, използването на днешните и интелигентните тахографски системи в международния транспорт следва да бъде задължително. Поради това следва да бъде подобрена функционалността на тахографите, за да се осигури по-точно установяване на местоположението.
Изменение 369
Предложение за регламент
Съображение 11 а (ново)
(11a)   Бързото развитие на новите технологии и цифровизацията в икономиката на Съюза и необходимостта от еднакви условия на конкуренция между дружествата в международния автомобилен транспорт налагат съкращаване на преходния период за инсталирането на интелигентни тахографи в регистрираните превозни средства. Интелигентните тахографи ще допринесат за опростяването на проверките и по този начин ще улеснят работата на националните органи.
Изменение 370
Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
(11б)   Като отчита широко разпространеното използване на смартфони и непрекъснатото развитие на техните функции, и с оглед на разгръщането на системата „Галилео“, предлагаща все повече възможности за определяне на местоположението в реално време, което много мобилни устройства вече използват, Комисията следва да проучи възможността за разработване и сертифициране на мобилно приложение, което предлага същите предимства като предлаганите от интелигентните тахографи при еднакви свързани разходи.
Изменение 371
Предложение за регламент
Съображение 11 в (ново)
(11в)  За да се гарантират подходящи стандарти за здраве и безопасност за водачите на превозни средства, е необходимо да бъдат създадени или модернизирани безопасни зони за паркиране, подходящи хигиенни съоръжения и качествено настаняване. В Съюза следва да има достатъчна мрежа от зони за паркиране.
Изменение 372
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)
(12а)  Потвърждава, че транспортирането на стоки е различно от превоза на хора. Водачите на пътнически автобуси са в тесен контакт със своите пътници и следва да им бъдат предоставени по-гъвкави условия в рамките на настоящия регламент, без да се удължава времето на управление или да се съкращават периодите на почивка и почивките по време на работа. Поради това Комисията следва да направи оценка дали могат да бъдат приети специфични правила за този сектор, особено за случайните превози по смисъла на член 2, параграф 1, точка 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози.
Изменение 373
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 2 – параграф 1 – буква -а а (нова)
(-1)  В член 2, параграф 1 се вмъква следната буква:
„-аа) на стоки при международни превози, когато максимално допустимата маса на превозното средство, включително всяко ремарке или полуремарке, надхвърля 2,4 тона, или“
Изменение 374
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 3 – параграф 1 – буква а a
(-1а)  В член 3 буква аа) се заменя със следното:
aа)  превозни средства с максимално допустима маса, която не надвишава 7,5 тона, които се използват за превоз на материали, оборудване или машини за ползване от водача в хода на неговата работа и които се използват само в радиус от 100 километра от базата на предприятието и при условие че управлението на превозните средства не представлява основната дейност на водача;
„(aa) превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, която не надвишава 7,5 тона, които се използват за превоз на материали, оборудване или машини за ползване от водача в хода на неговата работа или за доставка на стоки, които са произведени при занаятчийско производство в рамките на предприятието, в което водачът е нает, и които се използват само в радиус от 150 километра от базата на предприятието и при условие че управлението на превозните средства не представлява основната дейност на водача;
Изменение 375
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 3 – буква з а (нова)
(1a)  В член 3 се вмъква следната буква:
„за) леки търговски превозни средства, които се използват за превоз на стоки, когато превозът не се извършва под наем или срещу възнаграждение, а за сметка на дружеството или на водача, и когато управлението не представлява основната дейност на лицето, управляващо превозното средство;“
Изменение 376
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 4 – буква с
с)  „превоз с нетърговска цел“ означава всеки автомобилен превоз, различен от превоза под наем или срещу възнаграждение, или за собствена сметка, за който не се получава възнаграждение и който не поражда доходи.“;
с)  „превоз с нетърговска цел“ означава всеки автомобилен превоз, различен от превоза под наем или срещу възнаграждение, или за собствена сметка, за който не се получава възнаграждение и който не поражда доходи или оборот.“;
Изменение 377
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 4 – буква с а (нова)
(2а)   В член 4 се добавя следната буква:
„са) „дом“ означава регистрираното местопребиваване на водача в дадена държава членка.“
Изменение 378
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 5 – параграф 1
(2б)   В член 5 параграф 1 се заменя със следното:
1.  Минималната възраст за водачите е 18 години.
1. Минималната възраст за водачите е 18 години.
Изменение 379
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 6 – алинея 1
a)  в параграф 6 първата алинея се заменя със следния текст:
заличава се
“6. През всеки четири последователни седмици водачът ползва поне:
a)  четири нормални седмични почивки, или
б)  две нормални седмични почивки от поне 45 часа и две намалени седмични почивки от поне 24 часа.
Изменение 381
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 7
7.  Всяка почивка, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, непосредствено предхожда или следва нормална седмична почивка от поне 45 часа.
7.  Всяка почивка, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, се обединява с нормална седмична почивка от поне 45 часа.
Изменение 382
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 8 а – уводна част
8a.  Нормалната седмична почивка и всяка седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за предишни намалени седмични почивки, не се ползва в превозно средство. Тя се ползва при адекватно настаняване с подходящи условия за спане и хигиена,
8a.  Нормалната седмична почивка и всяка седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за предишни намалени седмични почивки, не се ползва в превозно средство. Те се ползват при качествено и съобразено с пола настаняване, извън кабината, с подходящи хигиенни условия и условия за спане за водача. Такова настаняване е:
Изменение 383
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 8 а – буква а
a)  осигурено или платено от работодателя, или
a)  осигурено от или платено от работодателя, или
Изменение 384
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 8 а – буква б
б)  у дома или на друго частно място по избор на водача.
б)  в дома на водача или на друго частно място по избор на водача.
Изменение 385
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 8 б – алинея 1
8б.  Транспортното предприятие организира работата на водачите по такъв начин, че водачите да могат да прекарат у дома поне една нормална седмична почивка или една седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, в рамките на всеки период от три последователни седмици.“;
8б.  Транспортното предприятие организира работата на водачите по такъв начин, че водачите да могат да прекарат у дома или на друго място по избор на водача поне една нормална седмична почивка или една седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, преди края на всеки период от четири последователни седмици. Водачът информира писмено транспортното предприятие не по-късно от две седмици преди този период на почивка, ако тя ще бъде ползвана на място, различно от дома на водача. Когато водач избере да ползва тази почивка у дома, транспортното предприятие предоставя на водача необходимите средства да се завърне у дома. Предприятието документира как изпълнява това задължение и съхранява документацията в своите помещения, за да я представи при поискване на контролните органи.
Изменение 386
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 8 б – алинея 1 а (нова)
В член 8, параграф 8б се добавя следната алинея:
„Водачът декларира, че нормалната седмична почивка или седмична почивка от повече от 45 часа, ползвана като компенсация за намалена седмична почивка, е ползвана на място по избор на водача. Декларацията се съхранява в помещенията на предприятието.“
Изменение 380
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в а (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 – параграф 9 а (нов)
ва)  добавя се следният параграф:
„9а. Комисията оценява и докладва на Парламента и на Съвета не по-късно от... [две години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение], дали могат да бъдат приети по-подходящи правила за водачите, извършващи случаен превоз на пътници, както е определено в член 2, параграф 1, точка 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози.“
Изменение 387
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 8 а (нов)
(5a)  Създава се следният член:
„Член 8a
1.  В срок до [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки съобщават на Комисията местоположението на наличните на тяхна територия специални зони за паркиране (СЗП) и впоследствие я уведомяват за всички промени в тази информация. Комисията публикува и редовно актуализира списък на всички публично достъпни СЗП на отделен официален уебсайт.
2.  Всички зони за паркиране, които имат най-малко съоръженията и характеристиките, определени в приложение 1, и са включени в публикуван от Комисията списък в съответствие с параграф 2, могат да обявяват на входа, че са СЗП.
3.  Държавите членки гарантират, че се извършват редовно случайни проверки, за да се проверява съответствието на характеристиките за паркиране с критериите за СЗП, определени в приложение.
4.  Държавите членки разследват жалбите относно сертифицирани СЗП, които не изпълняват критериите, определени в приложение.
5.  Държавите членки насърчават създаването на специални зони за паркиране в съответствие с изискванията по член 39, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1315/2013.
Най-късно до 31 декември 2020 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно наличието на подходящи съоръжения за почивка за водачите на превозни средства и на обезопасени съоръжения за паркиране. Този доклад се придружава от проекта на регламент, уреждащ стандартите и процедурите за сертифициране на СЗП, посочени в параграф 4 от настоящия член. Този доклад се актуализира ежегодно въз основа на информацията, събрана от Комисията по реда на параграф 5, и съдържа списък на предложените мерки за увеличаване на броя и качеството на подходящи съоръжения за почивка за водачите и на обезопасени съоръжения за паркиране.“
Изменение 388
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 9 – параграф 1
1.  Чрез дерогация от член 8, когато водач придружава превозно средство, което е транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка или намалена седмична почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на посочената нормална дневна почивка или намалена седмична почивка водачът трябва да има достъп до койка или кушетка.
1.  Чрез дерогация от член 8, когато водач придружава превозно средство, което е транспортирано с ферибот или влак, и ползва нормална дневна почивка или намалена седмична почивка, тази почивка може да бъде прекъсвана не повече от два пъти с други дейности с обща продължителност не повече от един час. По време на посочената нормална дневна почивка или намалена седмична почивка водачът трябва да има достъп до спална кабина, койка или кушетка.
Изменение 389
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 9 – параграф 1 а (нов)
(6a)  В член 9 се създава следният параграф:
„1а Дерогацията по параграф 1 може да бъде разширена, така че да обхване редовните седмични почивки, когато пътуването с ферибот е с продължителност от 12 или повече часа. По време на тази седмична почивка водачът има достъп до спална кабина.“
Изменение 390
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 10 – параграф 1
(6a)  В член 10 параграф 1 се заменя със следния текст:
1.  Транспортното предприятие не плаща на водачите, които са наети от него или които са предоставени на негово разположение, никакви възнаграждения, дори под формата на премии или добавки към заплатата, свързани с пропътуваните разстояния и/или количеството превозени стоки, ако такова възнаграждение може да застраши пътната безопасност и/или да насърчи нарушение на настоящия регламент.
1. Транспортното предприятие не плаща на водачите, които са наети от него или които са предоставени на негово разположение, никакви допълнителни възнаграждения, дори под формата на премии или добавки към заплатата, свързани с пропътуваните разстояния, скоростта на доставката и/или количеството превозени стоки, ако такова възнаграждение насърчава нарушение на настоящия регламент.
Изменение 391
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 12 – параграф 2
При условие че пътната безопасност не е застрашена, водачът може да се отклони от разпоредбите на член 8, параграф 2 и член 8, параграф 6, втора алинея, за да може да стигне до подходящо място за настаняване в съответствие с член 8, параграф 8а, за да ползва дневна или седмична почивка там. Не се допуска отклонението да доведе до надвишаване на дневното или седмично време на управление или съкращаване на дневната или седмичната почивка. Водачът посочва причината за такова отклонение ръчно в регистрационния лист на записващото устройство или на разпечатката от записващото устройство, или в графика на своите дежурства най-късно при пристигането в подходящото място за настаняване.
При условие че пътната безопасност не е застрашена, по изключение водачът може да се отклони от разпоредбите на член 6, параграфи 1 и 2 след почивка от 30 минути, за да може да стигне в рамките на два часа до оперативния център на работодателя, където водачът обичайно е базиран и където трябва да започне обикновената седмична почивка на водача. Водачът посочва причината за такова отклонение ръчно на разпечатката от записващото устройство. Този период до два часа се компенсира с равностоен период на почивка, ползван наведнъж без прекъсване, преди края на третата седмица след въпросната седмица.
Изменение 392
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 a (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 13 – параграф 1 – буква г
(7a)  В член 13, параграф 1, буква г) се заменя със следния текст:
г)  превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, ненадвишаваща 7,5 тона, използвани от доставчици на универсални услуги съгласно определението в член 2, точка 13 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата за доставка на пратки като част от универсална услуга.
„г) превозни средства или комбинации от превозни средства с максимално допустима маса, ненадвишаваща 7,5 тона, използвани от доставчици на универсални услуги съгласно определението в член 2, точка 13 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата за доставка на пратки като част от пощенски пратки по смисъла на член 2, параграф 6 от Директива 97/67/ЕО.“
Изменение 393
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 б (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 13 – параграф 1 – буква д
(7б)   Член 13, параграф 1, буква д) се заменя със следния текст:
д)  превозни средства, използвани изключително на острови с площ, ненадвишаваща 2 300 квадратни километра, които не са свързани с останалата част на националната територия с мост, брод или тунел, открит за използване от моторни превозни средства;
д) превозни средства, използвани изключително на острови или региони, изолирани от останалата част на националната територия, с площ, ненадвишаваща 2 300 квадратни километра, които не са свързани с останалата част на националната територия с мост, брод или тунел, открит за използване от моторни превозни средства, и които не граничат с друга държава членка;
Изменение 394
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 в (нова)
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 13 – параграф 1 – буква п а (нова)
(7в)  в член 13, параграф 1 се добавя следната буква:
„пa) превозни средства или съчленени превозни средства с максимално допустима маса, която не надвишава 44 тона, които се използват от строително предприятие в радиус до 100 км от базата на предприятието, и при условие че управлението на превозните средства не представлява основна дейност за водача;“
Изменение 395
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 561/2006
Член 14 – параграф 2
2.  При спешни случаи държавите членки могат да предоставят при извънредни обстоятелства временно изключение за срок, непревишаващ 30 дни, което надлежно се обосновава и незабавно се съобщава на Комисията.
2.  При спешни случаи държавите членки могат да предоставят при извънредни обстоятелства временно изключение за срок, непревишаващ 30 дни, което надлежно се обосновава и незабавно се съобщава на Комисията.
Тази информация се публикува на специално създаден за целта публичен уебсайт, поддържан от Комисията на всички езици на ЕС.
Изменение 396
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (EО) № 561/2006
Член 15
Държавите членки гарантират, че водачите на превозни средства, посочени в член 3, буква а), попадат в обхвата на националните правила, които осигуряват достатъчна защита по отношение на допустимото време на управление и задължителните почивки по време на работа и периоди на почивка. Държавите членки информират Комисията за съответните национални правила, приложими към тези водачи.
Държавите членки гарантират, че водачите на превозни средства, посочени в член 3, буква а), попадат в обхвата на националните правила, които осигуряват достатъчна защита по отношение на допустимото време на управление и задължителните почивки по време на работа и периоди на почивка. В интерес на условията на труд на водачите, както и на пътната безопасност и на правоприлагането е държавите членки да осигуряват зони за паркиране и почивка без сняг и лед през зимата, особено в най-отдалечените и/или периферните региони на Европейския съюз.
Изменение 397
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Регламент (EО) № 561/2006
Член 17 – параграф 3 а (нов)
(9а)  В член 17 се вмъква следният параграф:
„3a. Докладът включва оценка на използването на системи за автономно шофиране в държавите членки и възможността за водача да записва периода, през който се задейства система за автономно шофиране, като тази оценка се придружава, ако е целесъобразно, от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент, включително по отношение на необходимите изисквания към водача да записва данните в интелигентния тахограф.“
Изменение 398
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (EО) № 561/2006
Член 19 – параграф 1
1.  Държавите членки определят правила относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни на тежестта на нарушението, определена в приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета12, възпиращи и недискриминационни. Нарушенията на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014 не могат да бъдат подлагани на повече от една санкция или процедура. Държавата членка съобщава на Комисията тези мерки и правилата относно санкциите преди датата, посочена в член 29, втора алинея. Тя съобщава незабавно и за всякакви последващи изменения в тях. Комисията уведомява своевременно другите държави членки.
1.  Държавите членки определят правила относно санкциите, приложими при нарушения на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Тези санкции са ефективни и съразмерни на тежестта на нарушенията, както е посочено в приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета12, възпиращи и недискриминационни. Нарушенията на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № 165/2014 не могат да бъдат предмет на повече от една санкция или процедура. Държавите членки съобщават на Комисията тези правила и мерки, заедно с метода и критериите, избрани на национално равнище за оценка на тяхната пропорционалност, преди датата, посочена в член 29, втора алинея. Държавите членки съобщават незабавно всички последващи изменения, засягащи тези елементи. Комисията уведомява държавите членки за тези правила и мерки, както и за всякакви техни изменения.
Тази информация се публикува на специално създаден за целта публичен уебсайт, поддържан от Комисията на всички езици на ЕС, който съдържа подробна информация за тези санкции, приложими в държавите – членки на ЕС.
__________________
__________________
12 Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).
12 Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (OВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).
Изменение 399
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (EО) № 561/2006
Член 25 – параграф 2
2.  В случаите, посочени в параграф 1, Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят общи подходи в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.
2.  В случаите, посочени в параграф 1, Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят общи подходи за прилагането на настоящия регламент в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 24, параграф 2.
Изменение 400
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова)
Регламент (EО) № 561/2006
Приложение (ново)
12а.  Добавя се следното приложение:
„Минимални изисквания към зоните за паркиране
Част А: Обслужващи съоръжения
1)  Тоалетни с кранове за вода, чисти, в изправно състояние и проверявани редовно:
–  до 10 паркоместа — най-малко един тоалетен блок с четири тоалетни;
–  от 10 до 25 паркоместа — най-малко един тоалетен блок с осем тоалетни;
–  от 25 до 50 паркоместа — най-малко два тоалетни блока с 10 тоалетни във всеки блок;
–  от 50 до 75 паркоместа — най-малко два тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок;
–  от 75 до 125 паркоместа — най-малко четири тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок;
–  над 125 паркоместа — най-малко шест тоалетни блока с 15 тоалетни във всеки блок.
2)  Душове, чисти, в изправно състояние и проверявани редовно:
–  до 10 паркоместа — най-малко един душ блок с два душа;
–  от 25 до 50 паркоместа — най-малко два душ блока с пет душа във всеки блок;
–  от 50 до 75 паркоместа — най-малко два душ блока с 10 душа във всеки блок;
–  от 75 до 125 паркоместа — най-малко четири душ блока с 12 душа във всеки блок;
–  над 125 паркоместа — най-малко шест душ блока с 15 душа във всеки блок.
3)  Адекватен достъп до питейна вода;
4)  Подходящи съоръжения за готвене, закусвалня или ресторант;
5)  Наличност на магазин с разнообразие от храни, напитки и т.н. на обекта или в близост до него;
6)  Кошчета за отпадъци, налични в достатъчно количество и с достатъчен капацитет;
7)  Заслон срещу дъжд или слънце в близост до зоната за паркиране;
8)  План за непредвидени ситуации/наличност на начини за справяне/номера за контакт при спешни случаи, които да са известни на персонала;
9)  Разумен брой маси за пикник със скамейки или налични алтернативи;
10)  Специална Wi-Fi услуга;
11)  Система за безкасови резервации, плащания и фактуриране;
12)  Система за указване на наличността на свободни слотове — на обекта и онлайн;
13)  Съоръженията са съобразени с особеностите на половете.
Част Б: Елементи за сигурност
1)  Постоянно отделяне на зоната за паркиране от околното пространство, например чрез огради или друг вид заграждение, които предотвратяват случайно проникване и умишлено незаконно проникване или забавят влизането;
2)  Достъп до зоната за паркиране имат единствено ползвателите на зоната за паркиране на камиони и нейният персонал;
3)  Наличие на устройства за цифров запис (поне 25 кадъра в секунда). Системата записва или в непрекъснат режим, или чрез детектор за движение;
4)  Инсталирана е система за видеонаблюдение (CCTV), която покрива цялата ограда и осигурява ясно различим запис на всички дейности в близост до оградата или по нея (видеонаблюдение със запис);
5)  Наблюдение на обекта от патрули или по друг начин;
6)  Всеки инцидент във връзка с престъпно поведение се докладва на персонала на зоната за паркиране на камиони, както и на полицията. Ако е възможно, превозното средство трябва да остане неподвижно в очакване на инструкции от полицията;
7)  Постоянно осветени пътни и пешеходни платна;
8)  Безопасност на пешеходците в специалните зони за паркиране;
9)  Наблюдение на зоната за паркиране чрез подходящи и пропорционални проверки на сигурността;
10)  Ясно указани телефонни номера на службите за спешно реагиране.“
Изменение 401
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 1 – параграф 1
(-1)  В член 1 параграф 1 се заменя със следното:
1.  В настоящият регламент се установяват задължения и изисквания във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването и контрола на тахографи, използвани в автомобилния транспорт, за да се провери съответствието с Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 14 и Директива 92/6/ЕИО на Съвета 15.
„1. В настоящия регламент се установяват задължения и изисквания във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването и контрола на тахографи, използвани в автомобилния транспорт, за да се провери съответствието с Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14 и Директива 92/6/ЕИО на Съвета15, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 92/106/ЕИО на Съвета15а, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, що се отнася до командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт, както и с Директивата за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.“
__________________
__________________
14 Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).
14 Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).
15 Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27).
15 Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27).
15a Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 година относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки (OB L 368, 17.12.1992г., стр. 38).
Изменение 402
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 а (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 2 – параграф 2 – буква з а (нова)
(-1а)  В член 2, параграф 2 се вмъква следната буква:
„за) „интелигентен тахограф“ означава дигитален тахограф, използващ услуга за позициониране въз основа на спътникова навигационна система, автоматично определящ позицията си в съответствие с настоящия регламент;“
Изменение 403
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 б (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 3 – параграф 4
(-1б)  В член 3, параграф 4 се заменя със следното:
4.  Превозните средства, които се експлоатират в държава-членка, различна от държавата-членка на регистрация, трябва да се оборудват с тахограф най-късно след изтичане на петнадесет години след датата, към която се изисква всички новорегистрирани превозни средства да имат тахограф съгласно членове 8, 9 и 10.
„4. Не по-късно от 1... [ОВ: 3 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение], следните превозни средства се оборудват с интелигентни тахографи:
a)  превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с аналогов тахограф;
б)  превозни средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на спецификациите по приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, приложими до 30 септември 2011 г.; или
в)  превозни средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на спецификациите по приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, приложими от 1 октомври 2011 г.“,
__________________
Като се предполага влизането в сила на пакета за автомобилните превози през 2019 г. и на втората версия на акта за изпълнение на Комисията относно интелигентните тахографи до 2019/2020 г. (вж. член 11 по-долу), като след това се прилага поетапен подход към преоборудването.
Изменение 404
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 в (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 3 – параграф 4 а (нов)
(-1в)  В член 3 се вмъква следният параграф:
„4а. В срок до ... [ОВ: 4 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с цифров тахограф, отговарящ на изискванията по приложение IБ към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета, приложимо от 1 октомври 2012 г., се оборудват с интелигентен тахограф.“
Изменение 405
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 г (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 3 – параграф 4 б (нов)
(-1г)  В член 3 се вмъква следният параграф:
„4б. В срок до ... [ОВ: 5 години след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] превозните средства, извършващи дейност в държава членка, различна от държавата членка на регистрация, които са оборудвани с интелигентен тахограф, отговарящ на изискванията по приложение IВ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията1, се оборудват с интелигентен тахограф.“
_____________________________
1Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти (ОВ L 139, 26.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 406
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 д (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 2 – параграф 2 – тире 3 а (ново)
(-1д)   в член 4, параграф 2 се вмъква следното тире:
„– да разполагат с достатъчен капацитет памет за съхранение на всички данни, изисквани съгласно настоящия регламент;“;
Изменение 407
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 е (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 7 – параграф 1
(-1е)  в член 7 параграф 1 се заменя със следното:
1.  Държавите членки гарантират, че обработването на лични данни в рамките на настоящия регламент се извършва единствено с цел проверка на съответствието с настоящия регламент и с Регламент (ЕО) № 561/2006, в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО и под надзора на надзорния орган на съответната държава членка, посочен в член 28 от Директива 95/46/ЕО.
"1. Държавите членки гарантират, че обработването на лични данни в рамките на настоящия регламент се извършва единствено с цел проверка на съответствието с настоящия регламент и с Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО, Директива 92/6/ЕИО на Съвета, Директива 92/106/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, що се отнася до командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт, както и с Директивата за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО и под надзора на надзорния орган на съответната държава членка, посочен в член 51 от Регламент (ЕС) № 2016/679“.
Изменение 408
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка -1 ж (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 7 - параграф 2 - встъпителна част
(-1ж) В член 7 встъпителната част на параграф 2 се заменя със следния текст::
2.  По-специално държавите членки гарантират, че личните данни са защитени срещу употреба, която не е строго свързана с настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006, в съответствие с параграф 1 по отношение на:
"2. По-специално държавите членки гарантират, че личните данни са защитени срещу употреба, която не е строго свързана с настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006, Директива 2002/15/ЕО, Директива 92/6/ЕИО на Съвета, Директива 92/106/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1072/2009, Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС, що се отнася до командироването на работници в сектора на автомобилния транспорт, както и с Директивата за определяне на специфични правила по отношение на Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, в съответствие с параграф 1 по отношение на:
Изменение 409
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – тире 2
–  на всеки три часа от общото време на управление и всеки път, когато превозното средство пресича граница;
–  на всеки три часа от общото време на управление и всеки път, когато превозното средство пресича граница на държава членка;
Изменение 410
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – тире 2 а (ново)
–  всеки път, когато превозното средство извършва товарене или разтоварване;
Изменение 411
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
(1a)  В член 8, параграф 1 се вмъква следната алинея:
За да се улеснява проверката на спазването, извършвана от контролните органи, интелигентният тахограф записва също така дали превозното средство е било използвано за превоз на товари или пътници съгласно изискването по Регламент (ЕО) № 561/2006.
Изменение 412
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 8 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
(1б)  В член 8, параграф 1 се добавя следната алинея:
„Превозни средства, които са регистрирани за първи път от ...[24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение], се оборудват с тахограф в съответствие с член 8, параграф 1, първа алинея, второ тире и с член 8, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент.“
Изменение 413
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 в (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 9 – параграф 2
(1в)  в член 9 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Петнадесет години след датата, към която се изисква всички новорегистрирани превозни средства да имат тахограф съгласно настоящия член и членове 8 и 10, държавите членки в подходяща степен снабдяват своите контролни органи с необходимото оборудване за ранно откриване от разстояние, което да позволява предаването на данни, посочено в настоящия член, като вземат предвид своите конкретни изисквания и стратегии за осигуряване на съответствието. Преди това държавите членки могат да решат дали да предоставят на своите контролни органи оборудването за ранно откриване от разстояние.
„2. В срок до ... [OВ: 1 година след влизането в сила на настоящия регламент] държавите членки снабдяват в подходяща степен своите контролни органи с необходимото оборудване за ранно откриване от разстояние, което да позволява предаването на данни, посочено в настоящия член, като вземат предвид своите конкретни изисквания и стратегии за осигуряване на съответствието. Преди това държавите членки могат да решат дали да предоставят на своите контролни органи оборудването за ранно откриване от разстояние.
Изменение 414
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 г (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 9 – параграф 3
(1г)  В член 9 параграф 3 се заменя със следното:
3.  Посочената в параграф 1 връзка се осъществява с тахографа само когато това е поискано чрез оборудването на контролните органи. Връзката е защитена, за да се гарантира целостта на данните и удостоверяването на автентичността на контролните уреди за регистриране на данните за движението и контролното оборудване. Достъпът до съобщените данни се ограничава до контролните органи, оправомощени да проверяват за нарушенията на Регламент (ЕО) № 561/2006 и настоящия регламент, и до сервизите, доколкото това е необходимо, за да се провери правилното функциониране на тахографа.
"3. Посочената в параграф 1 връзка се осъществява с тахографа само когато това е поискано чрез оборудването на контролните органи. Връзката е защитена, за да се гарантира целостта на данните и удостоверяването на автентичността на контролните уреди за регистриране на данните за движението и контролното оборудване. Достъпът до съобщените данни се ограничава до контролните органи, оправомощени да проверяват за нарушенията на правните актове на Съюза, посочени в член 7, параграф 1, и на настоящия регламент, и до сервизите, доколкото това е необходимо, за да се провери правилното функциониране на тахографа.“
Изменение 415
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 д (нова)
Регламент (ЕС) № 165/2014
Член 11 – параграф 1
(1д)  В член 11 параграф 1 се заменя със следното:
За да се гарантира съответствието на интелигентните тахографи с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент, Комисията приема чрез актове за изпълнение подробните разпоредби, необходими за еднаквото прилагане на членове 8, 9 и 10, с изключение на разпоредби, които биха предвидили регистрирането на допълнителни данни от тахографа. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 42, параграф 3.
За да се гарантира съответствието на интелигентните тахографи с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент, Комисията приема чрез актове за изпълнение подробните разпоредби, необходими за еднаквото прилагане на членове 8, 9 и 10, с изключение на разпоредби, които биха предвидили регистрирането на допълнителни данни от тахографа.
До ... [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията приема актове за изпълнение, с които определя подробни правила за записване на всяко преминаване на граница от превозното средство, посочено в член 8, параграф 1, първа алинея, второ тире и в член 8, параграф 1, втора алинея.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 42, параграф 3.
Изменение 416
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 e (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 34 – параграф 5 – буква б – подточка iv
(1е)  в член 34, параграф 5, буква б) подточка iv) се заменя със следното:
iv)  обозначен със символа20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_BG-p0000002.png: почивки по време на работа или почивки.
„iv) обозначен със символа20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_BG-p0000003.png: почивки по време на работа, почивка, годишен отпуск или отпуск по болест,
обозначен със символа „ферибот/влак“: В допълнение към символа 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_BG-p0000004.png: периодът на почивка, прекаран на ферибот или влак, както се изисква съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 561/2006.“
Изменение 417
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (EС) № 165/2014
Член 34 – параграф 7 – алинея 1
7.  Водачът въвежда в дигиталния тахограф символите на държавите, в които започва и приключва ежедневния си работен период, а също къде и кога водачът е пресякъл граница, в превозното средство при пристигане на подходящо място за спиране. Държавите членки могат да изискват от водачите на превозни средства, осъществяващи превози на тяхна територия, да добавят по-подробни географски данни към символа на държавата, при условие че тези държави членки са уведомили Комисията за тези подробни географски данни преди 1 април 1998 г.
7.  Когато тахографът не е в състояние да регистрира автоматично преминаването през граница, водачът, на първото възможно и достъпно място за спиране, въвежда символите на държавите, в които започва и приключва ежедневния си работен период, а също къде и кога водачът е пресякъл граница. След преминаване на дадена граница в нова държава, кодът на държавата се въвежда под рубриката BEGIN на тахографа. Държавите членки могат да изискват от водачите на превозни средства, осъществяващи превози на тяхна територия, да добавят по-подробни географски данни към символа на държавата, при условие че тези държави членки са уведомили Комисията за тези подробни географски данни преди 1 април 1998 г.“.
Изменение 418
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 34 – параграф 7 а (нов)
(2a)   В член 34 се добавя следният параграф:
„7a. На водачите се осигурява обучение относно начините за правилно използване на тахографите с цел постигане на пълноценно използване на оборудването. Разходите за обучението не трябва да бъдат за сметка на водачите, а се поемат от техния работодател.“;
Изменение 419
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 34 – параграф 7 б (нов)
(2б)   В член 34 се добавя следният параграф:
„7б. Максимален брой контролни органи следва да бъдат обучени относно начините за правилно отчитане и наблюдение на тахографа.“
Изменение 420
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 36 – параграф 1 – подточка i
2в)  В член 36, параграф 1 подточка i) се заменя със следното:
i)   тахографските листове за текущия ден и листовете, използвани от водача през предходните 28 дни;
„i) тахографските листове за текущия ден и листовете, използвани от водача през предходните 56 дни,“
Изменение 421
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 г (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 36 – параграф 1 – подточка iii
2г)  В член 36, параграф 1 подточка iii) се заменя със следното:
iii)  всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 28 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.
„iii) всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 56 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.“
Изменение 422
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 д (нова)
Регламент (EС) № 165/2014
Член 36 – параграф 2 – подточка ii
2д)  В член 36, параграф 2 подточка ii) се заменя със следното:
ii)   всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 28 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.
„ii) всички ръчни записи и разпечатки, направени през текущия ден и предходните 56 дни съгласно изискванията на настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006;“

(1) OВ C 197, 8.6.2018 г., стр.. 45.
(2) OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.


Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт ***I
PDF 276kWORD 98k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0281),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0169/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0204/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 110
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Досега и освен ако не е предвидено друго в националното законодателство, правилата за достъп до професията автомобилен превозвач не се прилагаха за предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства, който не превишава това ограничение. Броят на тези предприятия, които извършват както вътрешни, така и международни превози, нараства. В резултат на това няколко държави членки взеха решение да прилагат към тези предприятия правилата за достъп до професията автомобилен превозвач, предвидени в Регламент (ЕО) № 1071/2009. За да се осигури минимално равнище на професионализация на сектора, работещ с превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, посредством общи правила и по този начин да се сближат условията за конкуренция между всички превозвачи, тази разпоредба следва да бъде заличена, докато изискванията по отношение на действителното и трайното установяване и необходимата финансова стабилност следва да станат задължителни.
(2)  Досега и освен ако е предвидено друго в националното законодателство, правилата за достъп до професията автомобилен превозвач не се прилагаха за предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркетата, до 3,5 тона. Броят на тези предприятия нараства. В резултат на това няколко държави членки взеха решение да прилагат към тези предприятия правилата за достъп до професията автомобилен превозвач, предвидени в Регламент (ЕО) № 1071/2009. За да се избегнат евентуални пропуски и да се осигури минимално равнище на професионализация на сектора, работещ с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, за международни превози посредством общи правила и по този начин да се сближат условията за конкуренция между всички превозвачи, изискванията за упражняване на професията автомобилен превозвач следва да се прилагат по еднакъв начин, като същевременно се избягва несъразмерна административна тежест. Тъй като настоящият регламент се прилага само за предприятия, превозващи стоки за чужда сметка или срещу възнаграждение, предприятията, извършващи транспортни операции за собствена сметка, не попадат в обхвата на разпоредбата.
Изменение 111
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2а)  В своята оценка на въздействието Комисията оценява икономиите за предприятията на 2,7 – 5,2 милиарда евро за периода 2020 – 2035 г.
Изменение 112
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Необходимо е да се гарантира, че автомобилните превозвачи, установени в дадена държава членка, имат действително и постоянно присъствие в тази държава членка и осъществяват стопанската си дейност оттам. Поради това и с оглед на натрупания опит е необходимо да се пояснят разпоредбите по отношение на действителното и трайното установяване.
(4)  С цел да се води борба срещу явлението на т. нар. „дружества паравани“ и да се гарантират лоялна конкуренция и равнопоставеност в рамките на вътрешния пазар, са необходими по-ясни критерии за установяване, по-интензивно наблюдение и осигуряване на изпълнението, както и по-добро сътрудничество между държавите членки. Автомобилните превозвачи, установени в дадена държава членка, следва да имат действително и постоянно присъствие в тази държава членка и да осъществяват в действителност своята стопанска дейност на превозвачи и да извършват значителни дейности оттам. Поради това и с оглед на натрупания опит е необходимо да бъдат пояснени и засилени разпоредбите по отношение на действителното и трайното установяване, като същевременно се избягва създаването на прекомерна административна тежест.
Изменение 113
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  С оглед на вероятността да засегнат значително пазара на автомобилни превози на товари, както и социалната защита на работниците, тежките нарушения на правилата на Съюза относно командироването на работници и приложимото право към договорни задължения следва да бъдат добавени към елементите, свързани с оценката на добрата репутация.
(7)  С оглед на вероятността да засегнат значително пазара на автомобилни превози на товари, както и социалната защита на работниците, тежките нарушения на правилата на Съюза относно командироването на работници, каботажа и приложимото право към договорни задължения следва да бъдат добавени към елементите, свързани с оценката на добрата репутация.
Изменение 114
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства, който не превишава това ограничение, следва да имат минимално равнище на финансова стабилност, за да гарантират, че разполагат със средствата да извършват превозите на стабилна и дългосрочна основа. Тъй като обаче въпросните превози обикновено са с ограничен мащаб, съответните изисквания следва да бъдат по-облекчени от онези, приложими за превозвачите, използващи превозни средства или състави от превозни средства над това ограничение.
(10)  Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона и които извършват международни превози, следва да имат минимална финансова стабилност, за да гарантират, че разполагат със средствата да извършват превозите на стабилна и дългосрочна основа. Тъй като обаче извършваните с тези превозни средства превози обикновено са с ограничен мащаб, съответните изисквания следва да бъдат по-облекчени от онези, приложими за превозвачите, използващи превозни средства или състави от превозни средства над това ограничение.
Изменение 115
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Информацията за превозвачите, съдържаща се в националните електронни регистри, следва да бъде възможно най-пълна, за да позволява на националните органи, отговарящи за прилагането на съответните правила, да разполагат с достатъчно данни за разследваните превозвачи. По-специално, информацията относно регистрационния номер на превозните средства на разположение на превозвачите, броят на наетите от тях служители, класифицирането на техния риск и основната им финансова информация следва да позволят по-добро национално и трансгранично прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009. Поради това правилата относно националния електронен регистър следва да бъдат съответно изменени.
(11)  Информацията за превозвачите, съдържаща се в националните електронни регистри, следва да бъде пълна и актуална, за да позволява на националните органи, отговарящи за прилагането на съответните правила, да разполагат с достатъчно данни за разследваните превозвачи. По-специално, информацията относно регистрационния номер на превозните средства на разположение на превозвачите, броят на наетите от тях служители и класифицирането на техния риск следва да позволят по-добро национално и трансгранично прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009, както и на други приложими законодателни актове на Съюза. Освен това, за да се гарантира на длъжностните лица, извършващи дейности по правоприлагане, включително тези, които извършват крайпътни проверки, ясна и пълна информация за транспортните оператори, които са обект на контрол, те следва да имат пряк достъп в реално време до цялата съответна информация. Поради това националните електронни регистри следва да бъдат действително оперативно съвместими и данните, съдържащи се в тях, следва да бъдат пряко достъпни в реално време за всички определени длъжностни лица, извършващи дейности по правоприлагане, от всички държави членки. Поради това правилата относно националния електронен регистър следва да бъдат съответно изменени.
Изменение 116
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Правилата за вътрешен превоз, извършван временно в дадена приемаща държава членка от превозвачи, установени извън съответната държава членка („каботаж“), следва да бъдат ясни, прости и лесни за прилагане, като същевременно се запази като цяло степента на либерализация, постигната досега.
(13)  Правилата за вътрешен превоз, извършван временно в дадена приемаща държава членка от превозвачи, установени извън съответната държава членка („каботаж“), следва да бъдат ясни, прости и лесни за прилагане.
Изменение 117
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  За тази цел и за да се улеснят проверките и се премахне несигурността, следва да се премахне ограничаването на броя на каботажните превози след международен превоз, докато броят на дните, които са на разположение за такива превози, следва да бъде намален.
(14)  За да се избягват празни курсове, каботажните превози следва да бъдат разрешени, при спазване на определени ограничения, в приемащата държава членка. За тази цел и за да се улеснят проверките и се премахне несигурността, следва да се премахне ограничаването на броя на каботажните превози след международен превоз, докато броят на дните, които са на разположение за такива превози, следва да бъде намален.
Изменение 118
Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)
(14а)  За да се предотврати систематичното извършване на каботажни превози, което може да създаде постоянна или непрекъсната дейност, която нарушава конкуренцията на националния пазар, срокът за каботажни операции в една приемаща държава членка следва да бъде съкратен. Освен това на превозвачите следва да не се разрешава да извършват нови каботажни превози в една и съща приемаща държава членка в рамките на определен срок и докато те не извършат нов международен превоз, започващ от държавата членка, в която е установено предприятието. Настоящата разпоредба не засяга извършването на международни превози.
Изменение 119
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Средствата, чрез които автомобилните превозвачи могат да докажат съответствие с правилата за каботажните превози, следва да бъдат разяснени. Използването и предаването на електронна превозна информация следва да се признават като средство, което следва да опрости предоставянето на съответните доказателства и обработката им от компетентните органи. Форматът, използван за тази цел, следва да гарантира надеждност и достоверност. Като се има предвид нарастващото използване на ефективен електронен обмен на информация в областта на транспорта и логистиката, е важно да се осигури съгласуваност на регулаторните рамки и разпоредби, насочени към опростяване на административните процедури.
(15)  Ефективното и ефикасно прилагане на правилата е предпоставка за лоялна конкуренция на вътрешния пазар. По-нататъшната цифровизация на инструментите за правоприлагане е от съществено значение за освобождаването на капацитет за осигуряване на изпълнението, за намаляването на ненужната административна тежест за международните превозвачи, и по-специално за МСП, за по-ефективното насочване на вниманието към високорисковите превозвачи и за разкриването на измамни практики. За да може транспортните документи да престанат да бъдат на хартиен носител, използването на електронни документи в бъдеще следва да се превърне в правило, особено електронната товарителница съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (eCMR). Средствата, чрез които автомобилните превозвачи могат да докажат съответствие с правилата за каботажните превози, следва да бъдат разяснени. Използването и предаването на електронна превозна информация следва да се признават като средство, което следва да опрости предоставянето на съответните доказателства и обработката им от компетентните органи. Форматът, използван за тази цел, следва да гарантира надеждност и достоверност. Като се има предвид нарастващото използване на ефективен електронен обмен на информация в областта на транспорта и логистиката, е важно да се осигури съгласуваност на регулаторните рамки и разпоредби, насочени към опростяване на административните процедури.
Изменение 120
Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
(15a)  Въвеждането на интелигентния тахограф е от решаващо значение, тъй като той ще даде възможност на правоприлагащите органи, които извършват крайпътни проверки, да откриват нарушения и нередности по-бързо и по-ефективно, което ще доведе до по-добро прилагане на настоящия регламент.
Изменение 121
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Предприятията за превози са адресатите на правилата за международните превози и съответно подлежат на последствията от извършените от тях нарушения. За да се избегнат злоупотреби от страна на предприятията, които договарят транспортни услуги от автомобилни превозвачи на товари, държавите членки следва също така да предвидят санкции за товародателите и спедиторите, в случай че съзнателно възлагат транспортни услуги, при чието предоставяне се извършват нарушения на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1072/2009.
(16)  Предприятията за превози са адресатите на правилата за международните превози и съответно подлежат на последствията от извършените от тях нарушения. За да се избегнат злоупотреби от страна на предприятията, които договарят транспортни услуги от автомобилни превозвачи на товари, държавите членки следва също така да предвидят санкции за изпращачите, товародателите, спедиторите, изпълнителите и подизпълнителите, когато те знаят, че при предоставянето на възложените от тях транспортни услуги се извършват нарушения на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1072/2009. Когато предприятията, които са страна по договор за транспортни услуги, възлагат тези услуги на предприятия за превози с ниска степен на риск, тяхната отговорност следва да бъде намалена.
Изменение 122
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)   Предложеният европейски орган по труда [...] има за цел да подкрепя и улеснява сътрудничеството и обмена на информация между компетентните национални органи, с оглед на ефективното осигуряване на изпълнението на приложимото право на Съюза. Като подкрепя и улеснява осигуряването на изпълнението на настоящия регламент, Органът може да играе важна роля чрез подпомагане на обмена на информация между компетентните органи, чрез подпомагане на държавите членки при изграждането на капацитет посредством обмен на служители и обучение, както и чрез оказване на помощ на държавите членки при организирането на съвместни проверки. Това ще доведе до засилване на взаимното доверие между държавите членки, ще подобри ефективното сътрудничество между компетентните органи и ще подпомогне борбата срещу измамите и злоупотребите с правилата.
Изменение 123
Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)
(16б)   Законодателството в областта на автомобилния транспорт следва да бъде укрепено с цел да се гарантира добро прилагане и изпълнение на Регламент „Рим І“, така че трудовите договори да отразяват обичайното място на работа на служителите. Основните правила на Регламент (ЕО) № 1071/2009, които имат за цел да се води борба с дружествата паравани и да се гарантират подходящи критерии за установяване на дружества, допълват и са пряко свързани с Регламент „Рим І“. Необходимо е тези правила да бъдат засилени, за да се гарантират правата на работниците, когато временно работят извън държавата на обичайното си място на работа, и за да се гарантира лоялна конкуренция между предприятията за превози.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка i
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 1 – параграф 4 – буква а
i)  буква а) се заличава;
i)  буква а) се заменя със следното:
a)  предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, по-малка от 2,4 тона;
aа)  предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, под 3,5 тона, които извършват изключително превози на национално равнище;
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 1 – параграф 4 – буква б – алинея 2
Всеки автомобилен превоз, за който не се получава възнаграждение и който не създава приходи, като превоз на хора за благотворителни или за изцяло лични цели, се счита за превоз с нетърговска цел;“;
Всеки автомобилен превоз, чиято цел не е да генерира печалба за водача или за други лица, например когато услугата се предоставя с благотворителна или филантропска цел, се счита за превоз с нетърговска цел;
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 1 – параграф 6
б)  добавя се следният параграф 6:
заличава се
„6. Член 3, параграф 1, букви б) и г) и членове 4, 6, 8, 9, 14, 19 и 21 не се прилагат към предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона.
Държавите членки могат обаче:
a)  да изискват от тези предприятия да прилагат някои или всички разпоредби, посочени в първа алинея;
б)  да намалят ограничението, посочено в първа алинея, за всички или за някои категории автомобилни превози.“;
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква а
„а) да разполага с помещения, в които да държи основните си търговски документи, по-специално своите търговски договори, счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, трудови договори, документи за периодите на управление на превозното средство и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при проверки за спазване на условията, предвидени в настоящия регламент;“;
„а) да разполага с подходящи помещения, съразмерни на дейностите на предприятието, в които да може да има достъп до оригиналите на своите основни търговски документи, в електронен или във всякакъв друг формат, по-специално своите търговски договори, счетоводни документи, документи, свързани с управлението на персонала, трудови договори, документи за социално осигуряване, документи, съдържащи данни за каботажните превози, командироването на работници и документи за периодите на управление на превозното средство и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган при проверки за спазване на условията, предвидени в настоящия регламент;“;
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)  добавя се следната буква:
„aа) посочените в буква б) превозни средства извършват в рамките на договор за превоз най-малко едно натоварване или едно разтоварване на товари на всеки четири седмици в държавата членка на установяване;“;
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква в
„в) да извършва действително и постоянно своите административни и търговски дейности с подходящото административно оборудване и съоръжения в помещенията, разположени в съответната държава членка;“;
„в) да извършва действително и постоянно своите административни и търговски дейности с подходящото оборудване и съоръжения в посочените в буква а) помещения, разположени в съответната държава членка;“;
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква г
„г) да управлява превозите, извършвани с превозните средства, посочени в буква б), с подходящото техническо оборудване, разположено в съответната държава членка;“;
„г) да управлява действително и непрекъснато превозите, извършвани с превозните средства, посочени в буква б), с подходящото техническо оборудване, разположено в съответната държава членка;“;
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г а (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква е (нова)
га)  добавя се следната буква е):
„е) да има ясна връзка между осъществяваните транспортни дейности и държавата членка на установяване, оперативен център и достъп до достатъчно на брой места за паркиране с цел редовно използване от превозните средства, посочени в буква б);“;
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г б (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква ж (нова)
гб)  добавя се следната буква ж):
„ж) да назначава и наема водачи съгласно правото, приложимо за трудовите договори на тази държава членка;“;
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г в (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 5 – параграф 1 – буква з (нова)
гв)  добавя се следната буква з):
„з) да се гарантира, че предприятието е мястото, където или от което работниците обичайно извършват своята работа, в съответствие с Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета1a и/или Римската конвенция.
_______________________
Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (OВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).“
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iii
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 6 – алинея 3 – буква б
iii)  в трета алинея, буква б) се добавят следните подточки xi) и xii):
iii)  в трета алинея, буква б) се добавят следните подточки xi), xii) и xiii):
„xi) командироването на работници;
„xi) командироването на работници;
„xii) приложимото право към договорните задължения.“;
„xii) приложимото право към договорните задължения;
xiii)  каботажен превоз.“;
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 6 – параграф 2 а – алинея 2 – буква б
б)  определя степента на сериозност на нарушенията в зависимост от вероятността те да предизвикат опасност от смъртни случаи или тежки наранявания и да нарушат конкуренцията на пазара на автомобилните превози включително чрез влошаване на условията на труд на транспортните работници;
б)  определя степента на сериозност на нарушенията в зависимост от вероятността те да предизвикат опасност от смъртни случаи или тежки наранявания или да нарушат конкуренцията на пазара на автомобилните превози включително чрез влошаване на условията на труд на транспортните работници;
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 7 – параграф 1 – алинея 1
„За да бъде изпълнено изискването, предвидено в член 3, параграф 1, буква в), дадено предприятие трябва неизменно да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. Предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага със собствен капитал, възлизащ най-малко на 9 000 EUR, когато се използва само едно превозно средство, и на 5 000 EUR за всяко следващо използвано превозно средство. Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, доказват чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполагат със собствен капитал, възлизащ най-малко на 1 800 EUR, когато използват само едно превозно средство, и на 900 EUR за всяко следващо използвано превозно средство.“;
„За да бъде изпълнено изискването, предвидено в член 3, параграф 1, буква в), дадено предприятие трябва неизменно да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. Предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага със собствен капитал, възлизащ най-малко на 9 000 EUR, когато се използва само едно превозно средство, на 5 000 EUR за всяко следващо използвано превозно средство с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, над 3,5 тона, и на 900 EUR за всяко следващо превозно средство с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона. Предприятията, които упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, доказват чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполагат със собствен капитал, възлизащ най-малко на 1 800 EUR, когато използват само едно превозно средство, и на 900 EUR за всяко следващо използвано превозно средство.“;
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 7 – параграф 2 – алинея 1
2.  Чрез дерогация от параграф 1 при липса на заверени годишни счетоводни отчети компетентният орган се съгласява предприятието да докаже финансовата си стабилност чрез удостоверение, като например банкова гаранция, документ, издаден от финансова институция, учредяващ достъп до кредит на името на предприятието, или друг обвързващ документ, доказващ, че предприятието разполага със сумите, посочени в параграф 1, първа алинея.“;
2.  Чрез дерогация от параграф 1 при липса на заверени годишни счетоводни отчети компетентният орган се съгласява предприятието да докаже финансовата си стабилност чрез удостоверение, като например банкова гаранция или застраховка, включително застраховка за професионална отговорност от една или повече банки или други финансови институции, в това число застрахователни дружества, или друг обвързващ документ, който предоставя солидарно гаранция за предприятието по отношение на сумите, посочени в параграф 1, първа алинея.
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 8 – параграф 5
(5a)  в член 8 параграф 5 се заменя със следното:
Държавите членки могат да насърчават преминаването през периодично обучение на интервал от 10 години по темите, изброени в приложение I, за да се гарантира, че ръководителите на транспортната дейност са запознати с новостите в сектора.
Държавите членки могат да насърчават преминаването през периодично обучение на интервал от три години по темите, изброени в приложение I, за да се гарантира, че лицето или лицата, посочени в параграф 1, са достатъчно запознати с новостите в сектора.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 12 – параграф 2 – алинея 2
(8)  в член 12, параграф 2 втората алинея се заличава;
(8)  в член 12, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:
„Държавите членки извършват проверки най-малко на всеки три години, за да проверят дали предприятията отговарят на изискванията, предвидени в член 3.“;
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 14 – параграф 2
(10a)   Член 14, параграф 2 се заменя със следното:
2.  Освен ако и докато не бъдат предприети мерки за възстановяване на правата съгласно съответните разпоредби на националното право, посоченото в член 8, параграф 8 удостоверение за професионална компетентност на ръководител на транспортната дейност, обявен за неспособен да ръководи транспортна дейност, става невалидно във всички други държави членки.
2.  Освен ако и докато не бъдат предприети мерки за възстановяване на правата в съответствие с приложимите разпоредби на националното право, посоченото в член 8, параграф 8 удостоверение за професионална компетентност на ръководител на транспортната дейност, обявен за неспособен да ръководи транспортна дейност, става невалидно във всички други държави членки. Комисията изготвя списък с мерките за възстановяване на правата, които водят до възстановяване на добрата репутация.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i а (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 2 – буква в
-ia)  буква в) се заменя със следния текст:
в)  имена на ръководителите на транспортната дейност, определени като изпълняващи условията за добра репутация и професионална компетентност, или, когато е целесъобразно, името на законния представител;
в)  имена на ръководителите на транспортната дейност, определени като изпълняващи изискванията, посочени в член 3, във връзка с добра репутация и професионална компетентност, или, когато е целесъобразно, името на законния представител;
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 2 – буква з
з)  брой на служителите;
з)  брой на лицата, наети в предприятието през последната календарна година;
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка i а (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 2 – буква й a (нова)
iа)  добавя се следната буква йа):
йа)   трудови договори на международни водачи през последните шест месеца;
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 2 – алинея 2
Държавите членки могат да решат дали да съхраняват в отделни регистри данните, посочени в първа алинея, букви д) — й). В такъв случай всички компетентни органи на въпросната държава членка имат пряк достъп или достъп при поискване до съответните данни. Поисканата информация се предоставя в срок от пет работни дни след получаване на искането. Данните, посочени в първа алинея, букви а) — г), са публично достъпни съгласно съответните разпоредби относно защитата на личните данни.
Данните, посочени в първа алинея, букви а) — г), са публично достъпни съгласно съответните разпоредби относно защитата на личните данни.
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 2 – алинея 3
Във всеки случай органи, различни от компетентните органи, имат достъп до данните, посочени в първа алинея, букви д) — й), само ако надлежно са им предоставени правомощия за надзор и налагане на наказания в сектора на автомобилните превози и ако служителите им са положили клетва или по друг начин са официално задължени да пазят тайна.;
Органи, различни от компетентните органи, имат достъп до данните, посочени в първа алинея, букви д) — й), само ако надлежно са им предоставени правомощия за надзор и налагане на наказания в сектора на автомобилните превози и ако служителите им са положили клетва или по друг начин са официално задължени да пазят тайна.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а) – подточка ii)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 2
„Държавите членки могат да решат дали да съхраняват в отделни регистри данните, посочени в първа алинея, букви д) — й). В такъв случай всички компетентни органи на въпросната държава членка имат пряк достъп или достъп при поискване до съответните данни. Поисканата информация се предоставя в срок от пет работни дни след получаване на искането. Данните, посочени в първа алинея, букви а) — г), са публично достъпни съгласно съответните разпоредби относно защитата на личните данни.
„Държавите членки могат да решат дали да съхраняват в отделни регистри данните, посочени в първа алинея, букви д)—й). В такъв случай всички компетентни органи на въпросната държава членка имат пряк достъп или достъп при поискване до съответните данни. Поисканата информация се предоставя в срок от пет работни дни след получаване на искането. Данните, посочени в първа алинея, букви а)—г), са публично достъпни съгласно съответните разпоредби относно защитата на личните данни.
Във всеки случай органи, различни от компетентните органи, имат достъп до данните, посочени в първа алинея, букви д) — й), само ако надлежно са им предоставени правомощия за надзор и налагане на наказания в сектора на автомобилните превози и ако служителите им са положили клетва или по друг начин са официално задължени да пазят тайна.“;
Във всеки случай органи, различни от компетентните органи, имат достъп до данните, посочени в първа алинея, букви д)—й), само ако надлежно са им предоставени правомощия за надзор и налагане на наказания в сектора на автомобилните превози и ако служителите им са положили клетва или по друг начин са официално задължени да пазят тайна.
За целите на член 14а от Регламент (ЕО) № 1072/2009, данните, посочени в буква й), се предоставят при поискване на изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители.“;
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б а (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 5
ба)  параграф 5 се заменя със следното:
5.  Без да се засягат параграфи 1 и 2, държавите-членки вземат всички необходими мерки за осигуряване на взаимно свързване и достъп до националните електронни регистри в Общността чрез националните звена за контакт, определени в член 18. В срок до 31 декември 2012 г. се осигурява достъп и взаимно свързване чрез национални звена за контакт, така че компетентен орган в която и да е държава-членка да може да извършва справки в националния електронен регистър на всяка държава-членка.
„5. С цел повишаване на ефективността на трансграничното осигуряване на изпълнението, държавите членки гарантират, че националните електронни регистри са взаимосвързани и оперативно съвместими в целия Съюз посредством Европейския регистър на предприятията за автомобилни превози (ERRU), посочен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/480 на Комисията, така че данните, посочени в параграф 2, да са пряко достъпни за всички компетентни правоприлагащи органи и контролни органи на всички държави членки в реално време.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б б (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 16 – параграф 6
бб)  параграф 6 се заменя със следното:
6.  Общите правила относно прилагането на параграф 5, като формат на обменяните данни, технически процедури за електронна справка в националните електронни регистри на други държави-членки и насърчаване на оперативната съвместимост на тези регистри с други свързани бази данни, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 25, параграф 2, за първи път преди 31 декември 2010 г. Тези общи правила определят органа, който е отговорен за достъпа, по-нататъшното използване и актуализиране на данните след предоставяне на достъп до данните, и за тази цел включват правила относно регистрирането и проследяването на данните.
„6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за установяване и актуализиране на общи правила, които да гарантират, че националните електронни регистри са изцяло взаимосвързани и оперативно съвместими по такъв начин, че компетентен или контролен орган в която и да е държава членка има възможност за пряк достъп в реално време до националния електронен регистър на всяка държава членка, както е посочено в параграф 5. Тези общи правила включват правила относно формата на обменяните данни, техническите процедури за електронна справка в националните електронни регистри на други държави членки и оперативната съвместимост на тези регистри, както и конкретни правила относно достъпа, регистрирането и проследяването на данните.“;

Изменение 149
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 1
1.  Държавите членки определят национално звено за контакт, което да отговаря за обмена на информация с останалите държави членки относно прилагането на настоящия регламент. Държавите членки съобщават на Комисията наименованията и адресите на своите национални звена за контакт до 31 декември 2018 г. Комисията съставя списък с всички звена за контакт и го предава на държавите членки. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията всички промени във връзка със звената за контакт.
1.  Компетентните органи на държавите членки си сътрудничат тясно помежду си и си предоставят своевременно взаимна помощ и всяка друга полезна информация, за да се улесни прилагането и осигуряването на изпълнението на настоящия регламент.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 1 а (нов)
1 а.  За целите на параграф 1 административното сътрудничество, предвидено в настоящия член, се осъществява посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета, която предоставя възможност на всички оператори да подават данни на своя собствен език.
__________________
Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 3
3.  Държавите членки отговарят на исканията на информация от всички компетентни органи на другите държави членки и когато е необходимо, извършват проверки, инспекции и разследвания относно спазването на изискването, установено в член 3, параграф 1, буква а), от автомобилните превозвачи, установени на тяхна територия. Исканията на информация от компетентните органи на държавите членки са обосновани. За тази цел исканията включват надеждни индикации за евентуални нарушения на член 3, параграф 1, буква а).
3.  Държавите членки отговарят на исканията на информация от всички компетентни органи на другите държави членки и извършват проверки, инспекции и разследвания относно спазването на изискването, установено в член 3, параграф 1, буква а), от автомобилните превозвачи, установени на тяхна територия. Исканията за информация от компетентните органи на държавите членки са надлежно обосновани и разяснени. За тази цел исканията включват надеждни индикации за евентуални нарушения на член 3, параграф 1, буква а).
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 4
4.  Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок до десет работни дни. Запитващата държава членка допълнително обосновава искането. Когато това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка.
4.  Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок до пет работни дни. Запитващата държава членка допълнително обосновава искането. Когато това не е възможно, искането може да бъде отхвърлено от държавата членка.
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 5
5.  Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане на информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок до десет работни дни, като посочва причините. Съответните държави членки провеждат обсъждане помежду си с оглед намиране на решение за всички възникнали затруднения.
5.  Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане на информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, въпросната държава членка информира за това запитващата държава членка в срок до пет работни дни, като обосновава надлежно това затруднение или невъзможност. Съответните държави членки си сътрудничат помежду си с оглед намиране на решение за всички възникнали затруднения. В случай на евентуални трайни проблеми при обмена на информация или постоянен отказ за предоставяне на информация без надлежна обосновка, Комисията, след като бъде информирана и след консултация със съответната държава членка, може да предприеме всички необходими мерки за коригиране на положението.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 – параграф 6
6.  В отговор на искания съгласно параграф 3 държавите членки предоставят исканата информация и извършват необходимите проверки, инспекции и разследвания в срок от двадесет и пет работни дни от получаването на искането, освен ако са информирали запитващата държава членка, че искането не е достатъчно обосновано или че не е възможно да бъде изпълнено, или за затруднения в съответствие с параграфи 4 и 5.
6.  В отговор на искания съгласно параграф 3 държавите членки предоставят исканата информация и извършват необходимите проверки, инспекции и разследвания в срок от петнадесет работни дни от получаването на искането, освен ако по взаимно съгласие между заинтересованите държави членки не е договорен друг срок или освен ако те не са информирали запитващата държава членка, че искането не е достатъчно обосновано или че не е възможно да бъде изпълнено, или за затруднения в съответствие с параграфи 4 и 5, и не е намерено разрешение за тези затруднения.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 18 а (нов)
12а)  вмъква се следният член 18a:
„Член 18a
Съпътстващи мерки
1.  Държавите членки предприемат съпътстващи мерки, за да разработват, улесняват и насърчават обмените между длъжностните лица, отговарящи за административното сътрудничество и за оказването на взаимопомощ между държавите членки, както и служителите, отговарящи за наблюдението на спазването и за осигуряването на изпълнението на приложимите разпоредби на настоящия регламент.
2.  Комисията предоставя техническа и друга подкрепа с цел допълнително подобряване на административното сътрудничество и повишаване на взаимното доверие между държавите членки, включително чрез насърчаване на обмена на длъжностни лица и съвместни програми за обучение, както и чрез разработване, улесняване и насърчаване на инициативи за разпространение на най-добрите практики. Комисията може, без да се засягат прерогативите на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура, да използва наличните инструменти за финансиране с цел допълнително засилване на изграждането на капацитет и на административното сътрудничество между държавите членки.
3.  Държавите членки създават програма за партньорски проверки, в която следва да участват всички компетентни правоприлагащи органи, като се осигурява подходяща ротация на проверяващите и на проверяваните компетентни правоприлагащи органи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези програми на всеки две години, като част от доклада за дейността на компетентните органи, посочен в член 26.“;
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 3 – уводна част
3.  Всяка година държавите членки изготвят доклад за използването на тяхна територия на моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона и го представят на Комисията до 30 юни на годината след края на отчетния период. Този доклад включва:
3.  Всяка година държавите членки изготвят доклад за използването на моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително тази на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват международни превози и които са установени на тяхна територия, и го представят на Комисията до 30 юни на годината след края на отчетния период. Този доклад включва:
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 3 – буква a
a)  броя на предприятията, на които са издадени разрешения да упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона;
a)  броя на предприятията, на които са издадени разрешения да упражняват професията автомобилен превозвач на товари единствено с моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват международни превози;
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
(Член 26 – параграф 3 – буква б
б)  броя на превозните средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, регистрирани в държавата членка през всяка календарна година;
б)  очаквания дял на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5  тона, с които се извършват международни превози, регистрирани в държавата членка през всяка календарна година;
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 3 – буква в
в)  общия брой на превозните средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, регистрирани в държавата членка към 31 декември всяка година;
в)  общия брой на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват международни превози, регистрирани в държавата членка към 31 декември всяка година;
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 3 – буква г
г)  очаквания дял на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или съставите от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона от общата дейност по автомобилни превози на всички превозни средства, регистрирани в държавата членка, разделен на вътрешни, международни и каботажни превози.
г)  очаквания дял на моторните превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, както и тези с маса под 2,4 тона от общата дейност по автомобилни превози на всички превозни средства, регистрирани в държавата членка, разделен на вътрешни, международни и каботажни превози.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 4
4.  Въз основа на информацията, събрана от Комисията по параграф 3, и на допълнителни доказателства най-късно до 31 декември 2024 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за развитието на общия брой моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона или състави от превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние до 3,5 тона, с които се извършват вътрешни и международни автомобилни превози. Въз основа на този доклад тя преразглежда дали е необходимо да се предложат допълнителни мерки.
4.  Въз основа на информацията, събрана от Комисията по параграф 3, и на допълнителни доказателства най-късно до 31 декември 2024 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за развитието на общия брой моторни превозни средства с допустима максимална маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, между 2,4 и 3,5 тона, с които се извършват автомобилни превози. Въз основа на този доклад тя преразглежда дали е необходимо да се предложат допълнителни мерки.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 5
5.  Всяка година държавите членки докладват на Комисията за исканията, които са изпратили съгласно член 18, параграфи 3 и 4, за отговорите, получени от другите държави членки, и за действията, които са предприели въз основа на представената информация.“;
5.  Всяка година държавите членки докладват на Комисията за исканията, които са изпратили съгласно член 18, за отговорите, получени от другите държави членки, и за действията, които са предприели въз основа на представената информация.
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 26 – параграф 5 a (нов)
(16a)  Добавя се следният параграф 5а:
„5a. Въз основа на информацията, събрана от Комисията съгласно параграф 5, и на допълнителни данни, Комисията представя не по-късно от 31 декември 2020 г. подробен доклад до Европейския парламент и до Съвета относно степента на административно сътрудничество между държавите членки, евентуалните пропуски в това отношение и възможните начини за подобряване на сътрудничеството. Въз основа на този доклад тя преценява дали е необходимо да бъдат предложени допълнителни мерки.“.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)
(1a)  в член 1, параграф 1 се добавя следната алинея:
„Сроковете, посочени в член 8, параграф 2 и в член 8, параграф 2а от настоящия регламент, се прилагат и за входящия или изходящия автомобилен превоз на товари като начален и/или краен етап от маршрут при комбиниран транспорт съгласно Директива 92/106/ЕИО на Съвета.“
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 1 – параграф 2
(1б)  Член 1, параграф 2 се заменя със следното:
2.  В случай на превоз от държава членка до трета държава и обратно настоящият регламент се прилага за частта от пътуването на територията на всяка държава членка на транзитно преминаване. Той не се прилага за частта от пътуването на територията на държавата членка, където е извършено натоварването или разтоварването, докато не бъде сключено съответното споразумение между Общността и съответната трета държава.
‘2. В случай на превоз от държава членка до трета държава и обратно настоящият регламент се прилага за частта от пътуването на територията на всяка държава членка на транзитно преминаване. Това транзитно пътуване обаче се изключва от прилагането на Директивата относно командироването на работници. Той не се прилага за частта от пътуването на територията на държавата членка, където е извършено натоварването или разтоварването, докато не бъде сключено съответното споразумение между Общността и съответната трета държава.“
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 в (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 1 – параграф 5 – буква в
(1в)  в параграф 5 буква в) се заменя със следното:
в)  превоз на товари с моторни превозни средства, чиято максимално допустима маса в натоварено състояние, включително ремаркетата, не превишава 3,5 тона;
в)  превоз на товари с моторни превозни средства, чиято максимално допустима маса в натоварено състояние, включително масата на ремаркетата, е под 2,4 тона;
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква аa (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 2 – точка 7 а (нова)
(аа)  Добавя се следната буква:
7a.  „транзитно преминаване“ означава пътуване с товар на превозно средство през една или повече държави членки или трети държави, при което мястото на отпътуване и мястото на пристигане не са в съответните държави членки или трети държави.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква -а (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 4 – параграф 1 – буква б а (нова)
-a)  в параграф 1 се добавя следната буква:
бa)  изпълнява международен превоз с превозно средство, оборудвано с интелигентен тахограф, съгласно посоченото в член 3 и в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета.“
__________________
Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 8 – параграф 2
2.  След доставката на товарите, превозвани при входящия международен превоз от друга държава членка или от трета държава в приемаща държава членка, на посочените в параграф 1 превозвачи на товари се разрешава да извършват каботажни превози в приемащата държава членка или в съседни държави членки с едно и също превозно средство или — в случай на състав от превозни средства — с моторното превозно средство от състава. Последното разтоварване по време на каботажен превоз се извършва в срок от 5 дни от последното разтоварване в приемащата държава членка по време на входящия международен превоз.;
2.  След доставката на товарите, превозвани при входящия международен превоз от друга държава членка или от трета държава в приемаща държава членка, на посочените в параграф 1 превозвачи на товари се разрешава да извършват каботажни превози в приемащата държава членка с едно и също превозно средство или – в случай на състав от превозни средства – с моторното превозно средство от състава. Последното разтоварване по време на каботажен превоз се извършва в срок от три дни от последното разтоварване в приемащата държава членка по време на входящия международен превоз, при условие че това е предвидено в договор за извършване на превози;
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква а а (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 8 – параграф 2 а (нов)
aа)  вмъква се следният параграф:
‘2a. След изтичането на тридневния срок, посочен в параграф 2, на превозвачите на товари не се разрешава да извършват каботажни превози в същата приемаща държава членка със същото превозно средство или – в случай на състав от превозни средства – с моторното превозно средство от състава в срок от 60 часа след завръщането си в държавата членка на установяване на превозвача на товари и докато не извършат нов международен превоз, започващ от държавата членка на установяване на съответното предприятие.“
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 8 – параграф 4 а
4a.  Доказателствата, посочени в параграф 3, се представят или предават на оправомощения инспектор на приемащата държава членка при поискване и по време на пътната проверка. Те могат да бъдат представени или предадени по електронен път с помощта на подлежащ на редактиране структуриран формат, който може да се ползва директно за съхранение или обработка от компютър, като например eCMR.* По време на пътната проверка на водача се дава възможност да се свърже с централното управление, ръководителя на транспортната дейност или всяко друго лице или субект, които могат да предоставят доказателствата, посочени в параграф 3.
4a.  Доказателствата, посочени в параграф 3, се представят или предават на оправомощения инспектор на приемащата държава членка при поискване и по време на пътната проверка. Държавите членки приемат, че тези доказателства се представят или изпращат по електронен път, като се използва позволяващ редактиране структуриран формат, който може да се използва непосредствено за съхраняване и компютърна обработка, като например електронна товарителница съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (еCMR). По време на пътната проверка на водача се дава възможност да се свърже с централното управление, ръководителя на транспортната дейност или всяко друго лице или субект, които могат да предоставят доказателствата, посочени в параграф 3.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 9 – алинея 1 – буква д a (нова)
(5a)  В член 9, параграф 1 се добавя следната буква:
„да) заплащането и платения годишен отпуск, както е посочено в член 3, параграф 1, първа алинея, букви б) и в) от Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
__________________
Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).“
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 а – заглавие
Проверки
Интелигентно осигуряване на изпълнението
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 a – параграф 1
1.  Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че от 1 януари 2020 г. за всяка календарна година да се проверяват най-малко 2 % от всички каботажни превози, извършвани на нейна територия. Държавите членки увеличават този процент на най-малко 3 % от 1 януари 2022 г. Базата за изчисляване на този процент е общата дейност по каботажни превози в държавата членка, изразена в тонове за километър, през година t-2, както е отчетена от Евростат.
1.  С цел по-нататъшно осигуряване на изпълнението на задълженията, предвидени в настоящата глава, държавите членки гарантират, че се прилага съгласувана национална стратегия за осигуряване на изпълнението на тяхна територия. Тази стратегия се съсредоточава върху предприятията с висока степен на риск, посочени в член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
__________________
Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35).
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 а – параграф 1 a (нов)
1а.  Всяка държава членка гарантира, че проверките, предвидени в член 2 от Директива 2006/22/ЕО, включват, когато е приложимо, проверка на каботажните превози.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 а – параграф 2 a (нов)
2а.  За целите на параграф 2 държавите членки имат достъп но съответната информация и данни, които са записани, обработени или съхранявани от интелигентните тахографи, посочени в глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014, както и електронните документи за транспорт, като например електронните товарителници съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (еCMR).
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 2 а – параграф 10 б (нов)
2b.  Държавите членки предоставят достъп до тези данни единствено на компетентните органи, оправомощени да проверяват за нарушения на правните актове, посочени в настоящия регламент. Държавите членки уведомяват Комисията относно данните за връзка на всички компетентни органи на тяхна територия, за които са определили да разполагат с достъп до посочените данни. В срок до [ХХХ] Комисията съставя списък с всички компетентни органи и го предава на държавите членки. Държавите членки съобщават незабавно всички последващи изменения на този списък.
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 а – параграф 2 в (нов)
2c.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14б, определящи характеристиките на данните, до които държавите членки имат достъп, условията за тяхното използване и техническите спецификации за тяхното предаване или за достъпа до тях, като се посочва по-специално:
a)  подробен списък с информацията и данните, до които националните компетентни органи имат достъп, което включва най-малко датата и мястото на преминаване на границата, операциите по товарене или разтоварване, регистрационния номер на превозното средство и данните на водача;
б)  правата за достъп на компетентните органи, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на компетентните органи, вида на достъпа и целта, за която се използват данните;
в)  техническите спецификации за предаване на или достъп до данните, посочени в буква а), включително, когато е приложимо, максималния срок, за който се пазят данните, диференцирани, когато е целесъобразно, в зависимост от вида на данните.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 а – параграф 2 г (нов)
2г.  Всички лични данни, посочени в настоящия член, са предмет на достъп или се съхраняват за срок, не по-дълъг от строго необходимия за целите, за които са били събрани данните или за които те се обработват допълнително. Когато тези данни вече не са необходими за съответните цели, те се унищожават.
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 10 a – параграф 3
3.  Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки на каботажните превози най-малко три пъти в годината. Такива проверки се извършват едновременно от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на автомобилните превози, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Националните звена за контакт, определени съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета ****, обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки.
3.  Държавите членки извършват съгласувани пътни проверки на каботажните превози най-малко три пъти в годината, като те може да съвпадат с проверките, извършвани в съответствие с член 5 от Директива 2006/22/ЕО. Такива проверки се извършват едновременно от националните органи, отговарящи за прилагането на правилата в областта на автомобилните превози, на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия. Държавите членки обменят информация относно броя и вида на установените нарушения след провеждане на съгласуваните пътни проверки.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 14 a – параграф 1
Държавите членки предвиждат санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на глави II и III, когато те съзнателно възлагат транспортни услуги, при чието предоставяне се извършват нарушения на настоящия регламент.
Държавите членки предвиждат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители за неспазване на глави II и III, когато те знаят или логично би следвало да знаят, че при предоставянето на възложените от тях транспортни услуги се извършват нарушения на настоящия регламент.
Когато изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители възлагат транспортни услуги на предприятия за превози с ниска степен на риск, както е посочено в член 9 от Директива 2006/22/ЕО, те не носят отговорност за санкции за нарушения, освен ако не се докаже, че те действително за знаели за съответните нарушения.
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 17 – параграф 3
3.  Най-късно до 31 януари всяка година държавите членки информират Комисията за броя на проверките на каботажните превози, извършени през предходната календарна година в съответствие с член 10а. Тази информация включва броя на проверените превозни средства и броя на проверените тонове за километър.“;
3.  Не по-късно от ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки изпращат на Комисията своите национални стратегии за осигуряване на изпълнението, приети в съответствие с член 10а. Най-късно до 31 януари всяка година държавите членки информират Комисията за действията по осигуряване на изпълнението, извършени през предходната календарна година в съответствие с член 10а, включително, когато е целесъобразно, броя на извършените проверки. Тази информация включва броя на проверените превозни средства и броя на проверените тонове за километър;
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 17 – параграф 3 а (нов)
3а.  До края на 2022 г. Комисията изготвя доклад относно състоянието на пазара на автомобилни превози в Съюза. Докладът съдържа анализ на пазарната конюнктура, включително оценка на ефективността на проверките и развитието на условията за наемане на работа в професията.

(1) ОВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 38.
(2) OВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 57.


Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I
PDF 219kWORD 66k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))
P8_TA-PROV(2019)0342A8-0143/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0660),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0394/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Френската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 16 май 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0143/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ

P8_TC1-COD(2017)0294


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 194, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  Вътрешният пазар на природен газ, който постепенно се изгражда в целия Съюз от 1999 г. насам, е предназначен да осигурява действителен избор за всички крайни клиенти в Съюза, независимо дали са граждани, или предприятия, на нови търговски възможности, справедливи условия на конкуренция, конкурентни цени, ефективни инвестиционни сигнали и по-високи стандарти на обслужване и да допринася за сигурността на доставките и за устойчиво развитие.

(2)  Директиви 2003/55/ЕО(6) и 2009/73/ЕО(7) на Европейския парламент и на Съвета допринесоха значително за създаването на вътрешния пазар на природен газ.

(3)  Предназначението на настоящата директива е да се преодолеят ▌ препятствията пред завършването на вътрешния пазар на природен газ, дължащи се на неприлагането на пазарните разпоредби на Съюза по отношение на преносните газопроводи до и от трети държави. Въведените с настоящата директива изменения имат за цел да гарантират, че разпоредбите, които се прилагат по отношение на преносните газопроводи, свързващи две или повече държави членки, в рамките на Съюза се прилагат и по отношение на преносните газопроводи до и от трети държави. Така ще се осигури последователност на нормативната уредба в Съюза, като същевременно се избягват нарушаването на конкуренцията на вътрешния енергиен пазар в Съюза и отрицателните последици за сигурността на доставките. Освен това с настоящата директива ще се повиши прозрачността и ще се установи правна сигурност участниците на пазара, особено за инвеститорите в инфраструктура за природен газ и ползвателите на системата, по отношение на приложимия правен режим.

(4)  За да бъде отчетена липсата на конкретни разпоредби на Съюза, приложими за преносните газопроводи от и до трети държави преди влизането в сила на настоящата директива, държавите членки следва да имат право да предоставят дерогации от определени разпоредби на Директива 2009/73/ЕО за преносните газопроводи, които са завършени преди датата на влизане в сила на настоящата директива. Съответната начална дата на прилагане на моделите за отделяне, различни от моделите за отделяне на собствеността, следва да бъде адаптирана за преносните газопроводи до и от трети държави.

(5)  Газопроводите, свързващи проект за добив на нефт или газ в трета държава с преработвателно предприятие или краен брегови терминал в държава членка, следва да се считат за добивни газопроводни мрежи. Газопроводите, свързващи проект за добив на нефт или газ в държава членка с преработвателно предприятие или краен брегови терминал в трета държава, не следва да се считат за добивни газопроводни мрежи за целите на настоящата директива, тъй като те вероятно няма да оказват голямо въздействие върху вътрешния енергиен пазар.

(6)  Операторите на преносни системи следва да могат да сключват технически споразумения с оператори на преносни системи или други субекти в трети държави по въпроси, свързани с експлоатацията и междусистемната свързаност на преносните системи, при условие че съдържанието на тези споразумения е съвместимо с правото на Съюза.

(7)   Техническите споразумения във връзка с експлоатацията на преносните газопроводи между оператори на преносни системи или други субекти, следва да останат в сила, при условие че са в съответствие с правото на Съюза и съответните решения на националния регулаторен орган.

(8)  Когато съществуват такива технически споразумения, съгласно настоящата директива не се изисква сключването на международно споразумение между държава членка и трета държава или на споразумение между Съюза и трета държава във връзка с експлоатацията на съответните преносни газопроводи.

(9)  Приложимостта на Директива 2009/73/ЕО за преносните газопроводи до и от трети държави остава ограничена до територията на държавите членки. По отношение на морските преносни газопроводи Директива 2009/73/ЕО следва да се прилага в териториалните води на държавата членка, където е разположена първата точка на междусистемно свързване с мрежата на държавите членки.

(10)  Следва да е възможно съществуващите споразумения, сключени между държава членка и трета държава във връзка с експлоатацията на преносни газопроводи, да останат в сила в съответствие с настоящата директива.

(11)  По отношение на споразумения или части от споразумения с трети държави, които могат да засегнат общите правила на Съюза, следва да се въведе последователна и прозрачна процедура, чрез която да се даде разрешение на дадена държава членка по нейно искане да измени, удължи, поднови, адаптира или сключи споразумение с трета държава във връзка с експлоатацията на преносен газопровод или добивна газопроводна мрежа между държавата членка и трета държава. Процедурата не следва да забавя прилагането на настоящата директива, нито да засяга разпределението на компетентността между Съюза и държавите членки, като следва да се прилага по отношение на съществуващите и новите споразумения.

(12)  Когато е видно, че предметът на споразумението попада отчасти в областта на компетентност на Европейския съюз и отчасти в тази на някоя от държавите членки, от първостепенно значение е да се осигури тясно сътрудничество между държавата членка и институциите на Съюза.

(13)  Регламент (ЕС) 2015/703 на Комисията(8), Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията(9), Решение 2012/490/ЕС на Комисията(10), както и глави III, V, VI и IX и член 28 от Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията(11) се прилагат за входните точки от трети държави и изходните точки към такива държави, при спазване на съответните решения на съответния национален регулаторен орган, а Регламент (ЕС) №312/2014 на Комисията(12) се прилага изключително за зоните за балансиране в границите на Съюза.

(14)  За целите на приемането на решения за разрешаване или отказ да се разреши на държава членка да измени, удължи, адаптира, поднови или сключи споразумение с трета държава, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(13).

(15)  Доколкото целта на настоящата директива, а именно да осигури съгласуваност на правната рамка в рамките на Съюза, като при това се избягват нарушения на конкуренцията на вътрешния енергиен пазар в Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради причини, свързани с обхвата и последиците ù, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(16)  Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията от 28 септември 2011 г. относно обяснителните документи(14) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(17)  Ето защо Директива 2009/73/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2009/73/ЕО

Директива 2009/73/ЕО се изменя, както следва:

1)  В член 2 точка 17 се заменя със следното:"

„17. „междусистемен газопровод“ означава преносен газопровод, който пресича или следва границата между държави членки за целите на свързването на националните преносни системи на тези държави членки, или преносен газопровод между държава членка и трета държава до територията на държавата членка или до нейните териториални води;“.

"

2)  Член 9 се изменя, както следва:

a)  параграф 8 се заменя със следното:"

„8. Държавата членка може да реши да не прилага параграф 1, когато към 3 септември 2009 г. газопреносната система е принадлежала на вертикално интегрирано предприятие. По отношение на частта от газопреносната система, свързваща държава членка с трета държава, между границата на тази държава членка и първата точка на свързване с мрежата на тази държава членка, държавата членка може да реши да не прилага параграф 1, когато на …[датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение] газопреносната система е принадлежала на вертикално интегрирано предприятие

"

б)  параграф 9 се заменя със следното:"

„9. Когато към 3 септември 2009 г. газопреносната система е принадлежала на вертикално интегрирано предприятие и има механизми, които осигуряват по-надеждно независимостта на оператора на газопреносната система в сравнение с разпоредбите на глава IV, държавата членка може да реши да не прилага параграф 1 от настоящия член.

По отношение на частта от газопреносната система, свързваща държава членка с трета държава, между границата на тази държава членка и първата точка на свързване с мрежата на държавата членка, държавата членка може да реши да не прилага параграф 1 от настоящия член, когато на …[датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение] газопреносната система е принадлежала на вертикално интегрирано предприятие и има механизми, които осигуряват по-надеждно независимостта на оператора на газопреносната система в сравнение разпоредбите на глава IV.“

"

3)  В член 14 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Когато към 3 септември 2009 г. газопреносната система е принадлежала на вертикално интегрирано предприятие, държавата членка може да реши да не прилага член 9, параграф 1 и да определи независим системен оператор по предложение на собственика на газопреносната система.

По отношение на частта от газопреносната система, свързваща държава членка с трета държава, между границата на тази държава членка и първата точка на свързване с мрежата на тази държава членка, държавата членка може да реши да не прилага член 9, параграф 1 и да определи независим системен оператор по предложение на собственика на газопреносната система, когато на…[датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение] газопреносната система е принадлежала на вертикално интегрирано предприятие.

Определянето на независим системен оператор подлежи на одобрение от Комисията.“

"

4)  В член 34 параграф 4 се заменя със следното:"

„4. При трансгранични спорове се прилагат процедурите за разрешаване на спорове на отказващата достъп държава членка, която има юрисдикция над добивната газопроводна мрежа. Когато при трансгранични спорове съответната мрежа е под юрисдикцията на повече от една държава членка, заинтересованите държави членки се консултират помежду си, за да се гарантира последователното прилагане на разпоредбите на настоящата директива. Когато добивната газопроводна мрежа е с начало в трета държава и се свързва с най-малко една държава членка, ▌ заинтересованите държави членки се консултират помежду си, а държавата членка, в която е разположена първата входяща точка към мрежата на държавите членки, се консултира със ▌ съответната трета държава, в която е разположено началото на добивната газопроводна мрежа, за да се гарантира последователното прилагане на настоящата директива по отношение на съответната мрежа на територията на държавите членки.“

"

5)  Член 36 се изменя, както следва:

a)  в параграф 1 буква д) се заменя със следното:"

„д) освобождаването не трябва да е във вреда на конкуренцията на съответните пазари, които е вероятно да бъдат засегнати от инвестицията, на ефективното функциониране на вътрешния пазар за природен газ, на ефективното функциониране на съответните регулирани системи или на сигурността на доставките на природен газ в Съюза.“

"

б)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Регулаторният орган, посочен в глава VIII, може във всеки конкретен случай да приема решение във връзка с освобождаване, посочено в параграфи 1 и 2.

Преди да приеме решението във връзка с освобождаването, националният регулаторен орган или, когато е приложимо, друг компетентен орган на държавата членка провежда консултации:

   а) с националните регулаторни органи на държавите членки, чиито пазари е вероятно да бъдат засегнати от новата инфраструктура; и
   б) със съответните органи на трети държави, когато инфраструктурата е свързана с мрежата на Съюза под юрисдикцията на държава членка и е с начало или завършва в една или повече трети държави.

Когато органите на трета държава, потърсени за консултация, не отговорят на искането за консултация в разумен срок или в определения срок, който не надхвърля три месеца, съответният национален регулаторен орган може да приеме необходимото решение.“

"

в)  в параграф 4 втора алинея се заменя със следното:"

„Когато всички съответни регулаторни органи постигнат споразумение относно искането за освобождаване в шестмесечен срок от датата, на която то е получено от последния от регулаторните органи, те информират Агенцията за своето решение. Когато съответната инфраструктура представлява преносен газопровод между държава членка и трета държава, преди да приеме решението във връзка с освобождаването, националният регулаторен орган или, когато е приложимо, друг компетентен орган на държавата членка, в която е разположена първата точка на междусистемно свързване с мрежата на държавите членки, може да се консултира със съответния орган на тази трета държава, за да се гарантира последователното прилагане на настоящата директива по отношение на съответната инфраструктура на територията, а когато е приложимо – в териториалните води на държавата членка. Когато органът на трета държава, потърсен за консултация, не отговори на искането за консултация в разумен срок или в определения срок, който не надхвърля три месеца, съответният национален регулаторен орган може да приеме необходимото решение.“

"

6)  В член 41, параграф 1 буква в) се заменя със следното:"

„в) да си сътрудничи по въпроси от трансграничен характер с регулаторния(те) орган(и) на съответните държави членки и с Агенцията ▌.По отношение на инфраструктура до и от трета държава регулаторният орган на държавата членка, в която е разположена първата точка на междусистемно свързване с мрежата на държавите членки, може да си сътрудничи със съответните органи на третата държава, след като се консултира с регулаторните органи на други заинтересовани държави членки, за да се гарантира последователното прилагане на настоящата директива по отношение на тази инфраструктура на територията на държавите членки;“

"

7)  В член 42 се добавя следният параграф:"

„6. Регулаторните органи или, когато е приложимо, други компетентни органи могат да се консултират и да си сътрудничат със съответните органи на трети държави във връзка с експлоатацията на газовата инфраструктура до и от трети държави, за да се гарантира последователното прилагане на настоящата директива по отношение на съответната инфраструктура на територията и в териториалните води на държавите членки.“

"

8)  Вмъква се следният член:"

Член 48а

Технически споразумения във връзка с експлоатацията на преносни газопроводи

Настоящата директива не засяга правото на операторите на газопреносни системи или други икономически оператори да оставят в сила или да сключват технически споразумения по въпроси, свързани с експлоатацията на преносни газопроводи между държава членка и трета държава, доколкото тези споразумения са съвместими с правото на Съюза и приложимите решения на националните регулаторни органи на съответните държави членки. Тези споразумения се съобщават на регулаторните органи на заинтересованите държави членки.“

"

9)  Вмъкват се следните членове:"

„Член 49а

Дерогации по отношение на преносни газопроводи до и от трети държави

1.  По отношение на преносни газопроводи между държава членка и трета държава, завършени преди … [датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение], държавата членка, в която е разположена първата точка на свързване на преносния газопровод с мрежата на държава членка, може да вземе решение за дерогация от членове 9, 10, 11 и 32 и член 41, параграфи 6, 8 и 10 за участъците от преносния газопровод, разположени на нейна територия и в нейните териториални води, по обективни причини, като например осигуряване на възможност за възстановяване на направени инвестиции или от съображения, свързани със сигурността на доставките, при условие че дерогацията няма да е във вреда на конкуренцията или на ефективното функциониране на вътрешния пазар на природен газ, или на сигурността на доставките в Съюза.

Срокът на дерогацията е ограничен до 20 години и основан на обективна обосновка, като дерогацията може да бъде подновена, ако това е обосновано, и може да бъде обвързана с условия, които спомагат за изпълнението на горепосочените условия.

Дерогацията не се прилага за преносни газопроводи между държава членка и трета държава, от която се изисква да транспонира настоящата директива и която ефективно прилага настоящата директива съгласно споразумение, сключено със Съюза.

2.  Когато преносният газопровод е разположен на територията на повече от една държава членка, държавата членка, на чиято територия е разположена първата точка на свързване с мрежата на държавите членки, взема решение дали да предостави дерогация за този преносен газопровод, след като се консултира с всички заинтересовани държави членки.

По искане на заинтересованите държави членки Комисията може да реши да действа като наблюдател в консултациите между държавата членка, на чиято територия се намира първата точка на свързване, и третата държава, свързани с последователното прилагане на настоящата директива на територията и в териториалните води на държавата членка, в която е разположена първата точка на междусистемно свързване, включително предоставянето на дерогации за тези преносни газопроводи.

3.  Решенията по параграфи 1 и 2 се приемат до … [една година от влизането в сила на настоящата директива за изменение]. Държавите членки съобщават тези решения на Комисията и ги публикуват.

Член 49б

Процедура за даване на разрешение

1.   Без да се засягат другите задължения съгласно правото на Съюза и разпределението на компетентността между Съюза и държавите членки, съществуващите споразумения между държава членка и трета държава във връзка с експлоатацията на преносен газопровод или добивна газопроводна мрежа могат да останат в сила до влизането в сила на последващо споразумение между Съюза и същата трета държава или докато се прилага процедурата, предвидена в параграфи 2 —15 от настоящия член.

2.   Без да се засяга разпределението на компетентността на Съюза и държавите членки, когато държава членка възнамерява да започне преговори с трета държава с цел изменение, удължаване, адаптиране, подновяване или сключване на споразумение във връзка с експлоатацията на преносен газопровод с трета държава по въпроси, попадащи изцяло или частично в обхвата на настоящата директива, тя уведомява Комисията за своето намерение писмено.

Уведомлението включва съответната документация и указва кои са разпоредбите, които подлежат на договаряне или предоговаряне, целите на преговорите и всяка друга информация, която е от значение, и се предава на Комисията най-малко пет месеца преди предвидената дата на започване на преговорите.

3.   След уведомлението по параграф 2 Комисията приема решение, с което дава на съответната държава членка разрешение да започне официално преговори с трета държава за частта, която може да засегне общите правила на Съюза, освен ако не прецени, че започването на преговорите:

   а) би довело до противоречие с правото на Съюза, различно от несъответствията, произтичащи от разпределението на компетентността между Съюза и държавите членки;
   б) би било във вреда на функционирането на вътрешния пазар на природен газ, конкуренцията или сигурността на доставките в дадена държава членка или в Съюза;
   в) би засегнало постигането на целите на текущи преговори за междуправителствени споразумения на Съюза с трета държава;
   г) би било дискриминационно.

4.   При извършването на оценката по параграф 3 Комисията взема предвид дали предвиденото споразумение се отнася до преносен газопровод или добивен газопровод, които допринасят за диверсификацията на доставките на природен газ и на доставчиците чрез осигуряването на нови източници на природен газ.

5.   В срок от 90 дни от получаването на уведомлението, посочено в параграф 2, Комисията приема решение за разрешаване или отказ за даване на разрешение на държава членка да започне преговори с цел изменение, удължаване, адаптиране, подновяване или сключване на споразумение с трета държава. Когато за приемането на решение е необходима допълнителна информация, 90-дневният срок започва да тече от датата на получаване на допълнителната информация.

6.   Ако Комисията приеме решение, с което отказва да разреши на държава членка да започне преговори с цел изменение, удължаване, адаптиране, подновяване или сключване на споразумение с трета държава, тя информира заинтересованата държава членка и посочва мотивите за това.

7.   Решенията за разрешаване или отказ за даване на разрешение на държава членка да започне преговори с цел изменение, удължаване, адаптиране, подновяване или сключване на споразумение с трета държава се приемат съгласно процедурата, посочена в член 51, параграф 2.

8.   Комисията може да даде насоки и може да поиска включването на специални клаузи в планираното споразумение, за да се гарантира съвместимост с правото на Съюза в съответствие с Решение (ЕС) 2017/684 на Европейския парламент и на Съвета*.

9.   Комисията се информира редовно за напредъка и резултатите от преговорите с цел изменение, удължаване, адаптиране, подновяване или сключване на споразумение по време на различните им етапи и може да участва в преговорите между държавата членка и третата държава в съответствие с Решение (ЕС) 2017/684.

10.   Комисията информира Европейския парламент и Съвета за решенията, приети съгласно параграф 5.

11.   Преди подписването на споразумение с трета държава заинтересованата държава членка уведомява Комисията за резултатите от преговорите и представя на Комисията текста на договореното споразумение.

12.   При получаване на уведомлението съгласно параграф 11, Комисията преценява договореното споразумение съгласно параграф 3. Когато Комисията констатира, че преговорите са довели до споразумение, което съответства на параграф 3, тя разрешава на държавата членка да подпише и сключи споразумението.

13.   В срок от 90 дни от получаването на искането, посочено в параграф 11, Комисията приема решение за разрешаване или отказ за даване на разрешение на държавата членка да подпише и сключи споразумението с трета държава. Когато за приемането на решение е необходима допълнителна информация, 90-дневният срок започва да тече от датата на получаване на допълнителната информация.

14.   Когато Комисията приеме решение съгласно параграф 12, с което разрешава на държава членка да подпише и сключи споразумение с трета държава, заинтересованата държава членка уведомява Комисията за сключването и влизането в сила на споразумението, както и за всяка последваща промяна в действието на това споразумение.

15.   Ако Комисията приеме решение, с което отказва да разреши на държава членка да подпише или сключи споразумението с трета държава съгласно параграф 13, тя информира заинтересованата държава членка и посочва мотивите за това.

________________

* Решение (EС) 2017/684 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС (OВ L 99, 12.4.2017, стр. 1).“.

"

Член 2

Транспониране

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до … [9 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение], без да се засягат дерогациите съгласно член 49а от Директива 2009/73/EО. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Чрез дерогация от първа алинея, държавите членки без излаз на море, които нямат географски граници с трети държави и преносни газопроводи с трети държави, не са задължени да въвеждат в сила мерките, необходими, за да се съобразят с настоящата директива.

Чрез дерогация от първа алинея, Кипър и Малта поради своето географско положение не са задължени да въвеждат в сила мерките, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, доколкото нямат инфраструктура, свързваща ги с трети държави, включително добивни газопроводни мрежи.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 262, 25.7.2018 г., стр. 64.
(2) OВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 72.
(3)ОВ С 262, 25.7.2018 г., стр. 64.
(4)ОВ С 361, 5.10.2018 г., стр.72.
(5)Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(6)Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 57).
(7)Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94).
(8)Регламент (ЕС) 2015/703 на Комисията от 30 април 2015 г. за установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и обмена на данни (OВ L 113, 1.5.2015 г., стр. 13).
(9)Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 г. за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013 (OВ L 72, 17.3.2017 г., стр. 1).
(10)Решение 2012/490/ЕС на Комисията от 24 август 2012 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ (ОB L 231, 28.8.2012 г., стр. 16).
(11)Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 г. за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ (OВ L 72, 17.3.2017 г., стр. 29).
(12)Регламент (ЕС) №312/2014 на Комисията от 26 март 2014 г. за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи (OВ L 91, 27.3.2014 г., стр. 15).
(13)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(14) OВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I
PDF 573kWORD 171k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))
P8_TA(2019)0343A8-0176/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Mногогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I
PDF 295kWORD 87k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))
P8_TA-PROV(2019)0344A8-0005/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0115),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0104/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 14 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и позицията под формата на изменения на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0005/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболова на запаси от дънни видове в западната част на Средиземно море и за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014

P8_TC1-COD(2018)0050


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  В Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., по която Съюзът е договаряща страна, се предвижда задължение за опазването, включително поддържането или възстановяването, на популациите на подлежащите на улов видове на равнища, на които може да се постигне максимален устойчив улов (МУУ).

(2)  На проведената през 2015 г. в Ню Йорк среща на върха на Организацията на обединените нации по въпросите на устойчивото развитие Съюзът и неговите държави членки поеха ангажимент до 2020 г. да постигнат ефективно регулиране на улова, да прекратят незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и вредните риболовни практики, както и да прилагат научнообосновани планове за управление с цел възможно най-бързото възстановяване на рибните запаси най-малко до равнища, на които може да се постигне МУУ, в съответствие с биологичните характеристики на запасите.

(3)  С министерската декларация от Малта — MedFish4Ever, приета на 30 март 2017 г.(4), се установява нова рамка за управление на рибарството в Средиземно море и се утвърждава работна програма с пет конкретни действия за следващите 10 години. Един от поетите в тази декларация ангажименти включва установяването на многогодишни планове.

(4)  С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета(5) се определят правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) в съответствие с международните задължения на Съюза. ОПОР следва да допринася за опазването на морската среда, за устойчивото управление на всички видове, експлоатирани с търговска цел, и по-специално за постигането на добро състояние на околната среда до 2020 г.

(5)  Част от целите на ОПОР са насочени към гарантиране на устойчивостта на риболова и аквакултурите от екологична, социална и икономическа гледна точка в дългосрочен план и към прилагане на подхода на предпазливост и на екосистемния подход при управлението на рибарството. ОПОР допринася също така за постигането на справедлив жизнен стандарт в сектора на рибарството, включително секторите на дребномащабния, непромишления или крайбрежния риболов. Постигането на тези цели допринася и за наличието на хранителни доставки и осигурява ползи, свързани с трудовата заетост.

(6)  За постигане на целите на ОПОР следва да бъдат приети редица мерки за опазване – например многогодишни планове, технически мерки, както и мерки за определяне и разпределяне на максимално допустимото риболовно усилие.

(7)  Съгласно членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища. Съгласно посочените разпоредби многогодишният план, установен с настоящия регламент (наричан по-нататък „планът“), следва да съдържа общи цели, количествено измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, предпазни мерки и технически мерки, насочени към предотвратяване и намаляване на нежелания улов.

(8)  Понятието „най-добри налични научни становища“ следва да се разбира като отнасящо се до публично достъпните научни становища, които са подкрепени от най-актуалните научни данни и методи и които са изготвени или проверени от независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище.

(9)  Комисията следва да разполага с най-добрите налични научни становища относно запасите, обхванати от плана. За тази цел по-специално е необходимо тя да се консултира с Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Комисията следва да разполага с публично достъпни научни становища, включително становища относно смесения риболов, които са съобразени с плана и в които се посочват диапазони на максималния устойчив улов (FMSY) и референтни равнища на опазване (BPA и BLIM).

(10)  С Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета(6) беше установена обща рамка за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море и беше въведено изискване да бъдат приети планове за управление за риболова с тралове, лодкови сейнери, брегови сейнери, ограждащи мрежи и драги в териториалните води на държавите членки.

(11)  Планове за управление в съответствие с Регламент (ЕО) № 1967/2006 вече са приети във Франция, Италия и Испания. Тези планове обаче не са съгласувани помежду си и в тях не са включени всички уреди, използвани при експлоатацията на запасите от дънни видове, нито разпределението на някои трансгранично преминаващи запаси и риболовни флотове. Наред с това беше установено, че плановете са неефективни за постигането на целите на ОПОР. Държавите членки и заинтересованите страни изразиха своята подкрепа за изготвянето и прилагането на многогодишен план за съответните запаси на равнището на Съюза.

(12)  В становище на НТИКР се посочва, че експлоатацията на много от запасите на дънни видове в западната част на Средиземно море значително надхвърля равнищата, необходими за постигането на МУУ.

(13)  Ето защо е целесъобразно да се установи многогодишен план за опазване и устойчива експлоатация на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море.

(14)  Планът следва да е съобразен със смесения характер на риболова и с динамиката между запасите, към които е насочен, а именно мерлуза (Merluccius merluccius), барбуня (Mullus barbatus), океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris), норвежки омар (Nephrops norvegicus), синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) и червена скарида (Aristaeomorpha foliacea). В него следва също така да бъдат отчетени видовете, засегнати от прилов при риболова на дънни видове, и запасите от дънни видове, за които липсват достатъчно данни. Планът следва да се прилага по отношение на риболова на дънни видове (по-специално с тралове, дънни хрилни мрежи, рибни капани и парагади), извършван във водите на Съюза или извършван от риболовни кораби на Съюза извън водите на Съюза в западната част на Средиземно море.

(15)  Когато смъртността, причинена от любителски риболов, оказва значително въздействие върху съответните запаси, Съветът следва да може да определи недискриминационни ограничения за рибарите любители. При определянето на тези ограничения Съветът следва да посочи прозрачни и обективни критерии. Когато е целесъобразно, държавите членки следва да вземат необходимите пропорционални мерки за целите на наблюдението и събирането на данни за извършването на надеждна оценка на действителните равнища на улова при любителски риболов. Освен това следва да бъде възможно да се приемат технически мерки за опазване по отношение на любителския риболов.

(16)  Географският обхват на плана следва да се основава на географското разпределение на запасите съгласно информацията в най-добрите налични научни становища. Възможно е в бъдеще да се наложат промени в географското разпределение, предвидено в многогодишния план, ако бъдат получени по-точни научни данни. Поради това на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема делегирани актове за коригиране на предвиденото в плана географско разпределение на запасите, ако в научните становища се посочва, че са настъпили промени в географско разпределение на съответните запаси.

(17)  С плана следва да се подпомогне изпълнението на целите на ОПОР, и по-специално постигането и поддържането на МУУ за целевите запаси, изпълнението на задължението за разтоварване на запасите от дънни видове и на прилова на пелагични видове при риболов на дънни видове, за които се прилагат минимални референтни размери за опазване, и насърчаването на справедлив жизнен стандарт за хората, чийто поминък зависи от риболова, като се отчитат крайбрежният риболов и социално-икономическите условия. Наред с това в плана следва да се прилага екосистемният подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той следва да е съобразен със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро състояние на околната среда до 2020 г.в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), както и с целите на Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8) и Директива 92/43/ЕИО на Съвета(9).

(18)  Необходимо е да се определят целевите равнища на смъртност от риболов (F), които са съобразени с целта за постигане и поддържане на МУУ и са изразени като диапазони от стойностите, съответстващи на целта за постигане на МУУ ( FMSY). Тези основани на най-добрите налични научни становища диапазони са необходими, за да се постигне гъвкавост спрямо промените в научните становища, да се подпомогне изпълнението на задължението за разтоварване и да се отчете смесеният риболов. Въз основа на плана диапазоните са изчислени така, че да осигурят не повече от 5 % намаляване на добивите в дългосрочен план в сравнение с МУУ. От своя страна, е предвидена максимална стойност за горната граница на диапазона на FMSY , за да се гарантира, че вероятността от намаляване на числеността на запаса под критичното референтно равнище за биомасата на репродуктивния запас (BLIM) не надвишава 5 %.

(19)  С оглед на определянето на максимално допустимото риболовно усилие следва да бъдат предвидени диапазони на FMSY за „обичайна употреба“ и, при добро състояние на съответните запаси, възможност за определяне на максимално допустимото риболовно усилие над тези диапазони на FMSY за най-уязвимите запаси, ако в съответствие с научните становища това е необходимо за постигането на целите на настоящия регламент по отношение на смесения риболов, така че да се избегне увреждане на даден запас, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от взаимодействието между запаси от различни видове, или да се ограничат колебанията в максимално допустимото риболовно усилие между последователни години. Целевите равнища на смъртност от риболов, съответстващи на тези диапазони на FMSY, следва да се постигнат постепенно и с натрупване до 2020 г., доколкото е възможно, и най-късно до 1 януари 2025 г.

(20)  За запасите, за които са въведени измерими цели, свързани с МУУ, и за прилагането на предпазните мерки е необходимо да бъдат определени референтни равнища на опазване, изразени като предпазни референтни равнища (BPA) и критични референтни равнища (BLIM).

(21)  Следва бъдат предвидени подходящи предпазни мерки, за да се гарантира постигането на измеримите цели и да се приложат коригиращи мерки, когато това е необходимо, наред с другото, при намаляване на числеността на запасите под референтните равнища на опазване. Коригиращите мерки следва да включват спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, максимално допустимото риболовно усилие и други специални мерки за опазване.

(22)  С цел да се осигури прозрачност на условията за достъпа до риболов и да бъдат постигнати целевите стойности на смъртността от риболов, следва да се въведе режим на риболовното усилие на равнището на Съюза по отношение на траловете, тъй като те са основните уреди, използвани при експлоатацията на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море. За тази цел е подходящо да се обособят групи за целите на риболовното усилие, така че Съветът да определи максимално допустимото риболовно усилие, изразено като брой риболовни дни годишно. Когато е необходимо, в режима на риболовното усилие следва да бъдат включени и други риболовни уреди.

(23)  Предвид будещото тревога състояние на много запаси от дънни видове в западната част на Средиземно море и с цел да се намалят сегашните високи равнища на смъртност от риболов, режимът на риболовното усилие следва да доведе до значително намаляване на усилието през първите пет години от прилагането на плана.

(24)  Държавите членки следва да предприемат специални мерки, чрез които се гарантира, че режимът на риболовното усилие е ефективен и изпълним, и които включват метод за разпределяне на квотите за риболовно усилие в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като за целта изготвят списък на корабите, издават разрешения за риболов и записват и предават съответните данни относно риболовното усилие.

(25)  С оглед да допринесат за ефективното постигане на целите на плана и в съответствие с принципите на добро управление, предвидени в член 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, на държавите членки следва да бъде позволено да насърчават системи за управление с участието на заинтересованите страни на местно равнище.

(26)  С цел да се опазят районите на размножаване и уязвимите местообитания, както и да се защити дребномащабният риболов, крайбрежната зона следва редовно да се запазва за по-селективни видове риболов. Поради това в плана следва да се установи ежегодна тримесечна забрана за траловете, извършващи дейност до 6 морски мили от брега, с изключение на зоните с дълбочина над 100-метровата изобата. Следва да бъде възможно да се определят други зони със забрана за риболов, ако това може да осигури намаление от най-малко 20% на улова на млади екземпляри мерлуза.

(27)  Следва да се вземат допълнителни мерки за опазване на запасите от дънни видове. По-специално, въз основа на научните становища е целесъобразно да се въведат допълнителни забрани в зоните със значителни струпвания на хвърляща хайвер риба, за да се защитят силно увредените пасажи от възрастни екземпляри мерлуза.

(28)  Подходът на предпазливост следва да се прилага по отношение на запасите, засегнати от прилов, и на запасите от дънни видове, за които липсват достатъчно данни. Когато в научните становища се изтъква необходимостта от коригиращи мерки, следва да бъдат приемани специални мерки за опазване в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(29)  В плана следва да бъдат включени допълнителни технически мерки за опазване, които се приемат чрез делегирани актове. Това е необходимо, за да бъдат постигнати целите на плана — по-специално във връзка с опазването на дънните запаси и подобряването на селективността.

(30)  С цел изпълнение на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана ▌следва да се предвидят допълнителни мерки за управление, които да се конкретизират допълнително в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(31)  За да може ▌ планът да бъде своевременно адаптиран към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с допълнението на настоящия регламент с коригиращи и технически мерки за опазване, изпълнението на задължението за разтоварване и изменението на определени елементи на плана. От особена важност е по време на подготвителната работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, като те бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г за по-добро законотворчество(10). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като на експертите на тези две институции се предоставя редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(32)  В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се определи срок за представянето на съвместни предложения от страна на държавите членки.

(33)  За да се извърши оценка на напредъка по постигането на целта за МУУ, ▌планът следва да позволява редовно научно наблюдение на съответните запаси, а когато е възможно – и на запасите, засегнати от прилов.

(34)  В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Комисията следва да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на настоящия регламент. Оценката следва да се основава на предхождаща я периодична оценка на плана и на научните становища на НТИКР , която се извършва до… [пет години след влизането в сила на настоящия регламент], а впоследствие – на всеки три години. Тези срокове ще позволят да се изпълни изцяло задължението за разтоварване, да се приемат и приложат мерки за регионализация, както и да се осигури въздействие върху запасите и риболова. ▌

(35)  От съображения за правна сигурност е целесъобразно да се поясни, че може да се счита, че е допустимо подпомагане съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета(11) във връзка с мерките за временно преустановяване, приети за постигане на целите на плана.

(36)  За да се постигне баланс между риболовния капацитет на флота и наличното максимално допустимо риболовно усилие, за окончателното преустановяване на риболовни дейности следва да се предвиди подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на небалансираните сегменти на флота, обхванати от настоящия регламент. Поради това Регламент (ЕС) № 508/2014 следва да бъде съответно изменен.

(37)  Вероятното икономическо и социално въздействие на плана беше подложено на надлежна оценка преди неговото изготвяне в съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 .

(38)  Като се има предвид, че максимално допустимото риболовно усилие се определя за всяка календарна година, разпоредбите за режима на риболовното усилие следва да се прилагат от 1 януари 2020 г. Предвид съображенията за устойчивост от екологична, социална и икономическа гледна точка разпоредбите относно диапазоните на FMSY и предпазните мерки по отношение на запасите под BPA следва да се прилагат от 1 януари 2025 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се установява многогодишен план (наричан по-нататък „планът“) за опазване и устойчива експлоатация на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море.

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на следните запаси:

а)  синьо-червена скарида (Aristeus antennatus) в подзони 1, 5, 6 и 7 на GFCM;

б)  океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris) в подзони 1, 5, 6 и 9-10-11 на GFCM;

в)  червена скарида (Aristaeomorpha foliacea) в подзони 9-10-11 на GFCM;

г)  мерлуза (Merluccius merluccius) в подзони 1-5-6-7 и 9-10-11 на GFCM;

д)  норвежки омар (Nephrops norvegicus) в подзони 5, 6, 9 и 11 на GFCM;

е)  барбуня (Mullus barbatus) в подзони 1, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 на GFCM.

3.  Настоящият регламент се прилага също така по отношение на запасите, засегнати от прилов, в западната част на Средиземно море при извършването на улов на запасите, изброени в параграф 2. Той се прилага и по отношение на всички други запаси от дънни видове, които са обект на улов в западната част на Средиземно море и за които липсват достатъчно данни.

4.  Настоящият регламент се прилага по отношение на търговския ▌ риболов на запасите от дънни видове, посочени в параграфи 2 и 3, когато този риболов се извършва във водите на Съюза или от риболовни кораби на Съюза извън неговите води в западната част на Средиземно море.

5.  В настоящия регламент се установяват и подробните правила във връзка с изпълнението на задължението за разтоварване във водите на Съюза в западната част на Средиземно море по отношение на всички запаси от видовете, за които се прилага задължението за разтоварване по член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и които са били уловени при риболов на дънни видове.

6.  В член 13 от настоящия регламент се предвиждат технически мерки, приложими в западната част на Средиземно море по отношение на всички запаси.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, съдържащи се в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, член 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета(12) и член 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „западната част на Средиземно море“ означава водите на следните географски подзони на GFCM, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета(13): 1 (на север от остров Алборан), 2 (остров Алборан), 5 (Балеарски острови), 6 (Северна Испания), 7 (Лионски залив), 8 (остров Корсика), 9 (Лигурско и Северно Тиренско море), 10 (Южно Тиренско море) и 11 (остров Сардиния);

2)   „съответните запаси“ означава запасите, изброени в член 1, параграф 2;

3)  „най-уязвим запас“ означава запасът, за който по време на определянето на максимално допустимото риболовно усилие смъртността от риболов за предходната година е най-отдалечена като стойност от стойността на FMSY, посочена в най-добрите налични научни становища.

4)   „диапазон на FMSY“ означава диапазон от стойности, предвиден в най-добрите налични научни становища, и по-специално в становищата на НТИКР или на подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, при който всички равнища на смъртност от риболов в рамките на диапазона водят до максимален устойчив улов (МУУ) в дългосрочен план при определен модел на риболова и при съществуващите средни екологични условия, без да оказват значително въздействие върху процеса на възпроизводство на съответните запаси. Той е изчислен по такъв начин, че да осигурява не повече от 5% намаляване на добива в дългосрочен план в сравнение с МУУ. Диапазонът е ограничен така, че вероятността от спадане на числеността на запаса под критичното референтно равнище (BLIM) да не надвишава 5%;

5)   „стойност на FMSY“ означава стойността на прогнозната смъртност от риболов, която при определен модел на риболова и текущите екологични средни условия осигурява максимален улов в дългосрочен план;

6)   „MSY FLOWER“ означава най-ниската стойност в диапазона на FMSY;

7)   „MSY FUPPER“ означава най-високата стойност в диапазона на FMSY;

8)   „долен диапазон на FMSY“ означава диапазон, който съдържа стойности от MSY FLOWER, не по-високи от стойността на FMSY;

(9)   „горен диапазон на FMSY“ означава диапазон, който съдържа стойности от FMSY, не по-високи от стойността на MSY FUPPER;

10)   „BLIM“ означава критичното референтно равнище, изразено като биомаса на репродуктивния запас и предвидено в най-добрите налични научни становища, по-специално в становищата на НТИКР или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, под което е възможен спад във възпроизводителната способност;

11)   „BPA“ означава предпазното референтно равнище, изразено като биомаса на репродуктивния запас и предвидено в най-добрите налични научни становища, по-специално в становищата на НТИКР или подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, което гарантира по-малко от 5% вероятност биомасата на репродуктивния запас да е под BLIM;

12)   „група за целите на риболовното усилие“ означава управленска единица на флота на държава членка, за която е определено максимално допустимо риболовно усилие;

13)  „група запаси“ означава група от запаси, които заедно са предмет на улов съгласно приложение І;

14)   „риболовен ден“ означава всеки непрекъснат период от 24 часа или част от такъв период, по време на който даден кораб е в западната част на Средиземно море и не се намира в пристанище.

Член 3

Цели

1.  Планът се основава на режим на риболовното усилие и има за цел да допринесе за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ.

2.  Планът допринася за премахване на изхвърлянето на улов посредством избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов, както и за изпълнението на задължението за разтоварване, установено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за видовете, за които съгласно правото на Съюза са въведени минимални референтни размери за опазване и за които се прилага настоящият регламент.

3.  Планът прилага екосистемния подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той е съобразен със законодателството на Съюза в областта на околната среда, по-специално с целта за постигане на добро състояние на околната среда до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО ▌.

4.  По-специално планът има за цел:

а)  да гарантира, че са изпълнени условията по дескриптор 3 от приложение I към Директива 2008/56/ЕО; ▌

б)  да допринася за изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО, съобразно ролята на рибарството в тяхното изпълнение; и

в)  да допринася за постигането на целите, посочени в членове 4 и 5 от Директива 2009/147/ЕО и членове 6 и 12 от Директива 92/43/ЕИО, по-специално за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху уязвимите местообитания и защитените видове.

5.  Мерките, предвидени в плана, се предприемат въз основа на най-добрите налични научни становища. ▌

ГЛАВА II

ИЗМЕРИМИ ЦЕЛИ, РЕФЕРЕНТНИ РАВНИЩА НА ОПАЗВАНЕ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Член 4

Измерими цели

1.  Целевите равнища на смъртност от риболов в съответствие с диапазоните на FMSY, определени в член 2, се постигат за съответните запаси ▌ постепенно и с натрупване до 2020 г., доколкото е възможно, и най-късно до 1 януари 2025 г., след което тези равнища се поддържат в диапазоните на FMSY.

2.  За определяне на диапазоните на FMSY, въз основа на плана, се отправя искане, по-специално до НТИКР или до подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище.

3.  В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, когато Съветът определя максимално допустимото риболовно усилие, той определя това риболовно усилие за всяка група за целите на риболовното усилие в рамките на наличния към конкретния момент диапазон на FMSY за най-уязвимия запас.

4.  Независимо от параграфи 1 и 3, максимално допустимото риболовно усилие може да бъде определено на равнища, които са по-ниски от диапазоните на FMSY.

5.  Независимо от параграфи 1 и 3, максимално допустимото риболовно усилие може да бъде определено над наличния към конкретния момент диапазон на FMSY за най-уязвимия запас, при условие че всички съответни запаси са над BPA:

а)  ако предвид най-добрите налични научни становища или данни това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели при смесения риболов;

б)  ако предвид най-добрите налични научни становища или данни това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в рамките на запаса или от взаимодействието между запаси от различни видове; или

в)  за да се ограничат разликите в максимално допустимото риболовно усилие между последователни години до не повече от 20%.

6.  Когато поради липса на подходяща научна информация не могат да бъдат определени диапазоните на FMSY за запас, посочен в член 1, параграф 2, този запас се управлява в съответствие с член 12, докато бъдат получени диапазони на FMSY съгласно параграф 2 от настоящия член.

Член 5

Референтни равнища на опазване

За целите на член 6се отправя искане, по-специално до НТИКР или до подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище, за определянето на следните референтни равнища на опазване въз основа на плана:

а)  предпазни референтни равнища, изразени като биомаса на репродуктивния запас (BPA); и

б)  критични референтни равнища, изразени като биомаса на репродуктивния запас (BLIM).

Член 6

Предпазни мерки

1.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас при някой от съответните запаси е под BPA, се предприемат всички подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответните запаси на равнища над тези, позволяващи постигането на МУУ. По-специално, независимо от член 4, параграф 3, максимално допустимото риболовно усилие се определя на равнища, съответстващи на смъртността от риболов, намалена в рамките на диапазона на FMSY за най-уязвимия запас, като се вземе предвид намаляването на биомасата.

2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от съответните запаси е под BLIM, се вземат коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответните запаси на равнища над тези, позволяващи постигането на МУУ. По-специално, независимо от член 4, параграф 3, ▌ тези коригиращи мерки могат да включват спирането на целевия риболов за съответните запаси и подходящо намаляване на максимално допустимото риболовно усилие.

3.  Коригиращите мерки, посочени в настоящия член, могат да включват:

а)  мерки в съответствие с членове 7, 8 и 11—14 от настоящия регламент; и

б)  спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

4.  Мерките, посочени в настоящия член, се подбират съобразно характера, сериозността, продължителността и честотата на положението, при което биомасата на репродуктивния запас е под равнищата, посочени в член 5.

ГЛАВА III

РИБОЛОВНО УСИЛИЕ

Член 7

Режим на риболовното усилие

1.  По отношение на всички кораби, които извършват риболов с тралове в зоните и на групите запаси, определени в приложение I, и чиято дължина попада в категориите, посочени в същото приложение, се прилага режим на риболовното усилие.

2.  Съветът определя ежегодно за всяка държава членка максимално допустимото риболовно усилие за всяка група за целите на риболовното усилие въз основа на научните становища и съгласно член 4.

3.  Чрез дерогация от член 3, параграф 1 и независимо от параграф 2 от настоящия член, ▌през първите пет години от прилагането на плана: ▌

а)  през първата година от прилагането на плана, освен за географските подзони, в които усилието е било намалено с над 20% през изходния период, максимално допустимото риболовно усилие се намалява с 10% спрямо изходното равнище;

б)  от втората до петата година от прилагането на плана максимално допустимото риболовно усилие се намалява с максимум 30% през този период. Намалението на риболовното усилие може да бъде допълнено с всякакви подходящи технически или други мерки за опазване, приети в съответствие с правото на Съюза, с цел постигане на FMSY до 1 януари 2025 г.

4.  Изходното равнище, посочено в параграф 3, ▌се изчислява от всяка държава членка за всяка група за целите на риболовното усилие или географска подзона, изразено като средно риболовно усилие в брой риболовни дни между 1 януари 2015 г. и 31 декември 2017 г., като се вземат предвид само корабите, които са извършвали дейност през този период ▌.

5.  Когато най-добрите налични научни становища сочат наличие на значителен улов на даден запас с риболовни уреди, различни от тралове, максимално допустимото риболовно усилие за съответните уреди може да бъде определено въз основа на тези научни становища.

Член 8

Любителски риболов

1.  Когато в научните становища се посочва, че любителският риболов оказва значително въздействие върху смъртността от риболов на запас, посочен в член 1, параграф 2, Съветът може да определи недискриминационни ограничения за рибарите любители.

2.  При определянето на ограниченията, посочени в параграф 1, Съветът се основава на ясни и обективни критерии, включително от екологично, социално и икономическо естество. Тези критерии могат да включват, по-специално, въздействието на любителския риболов върху околната среда, общественото значение на тази дейност и нейния принос за икономиката в крайбрежните райони.

3.  Когато е целесъобразно, държавите членки вземат необходимите пропорционални мерки за целите на контрола и събирането на данни за извършването на надеждна оценка на действителните равнища на улова от любителски риболов.

Член 9

Задължения на държавите членки

1.  Държавите членки управляват максимално допустимото риболовно усилие в съответствие с условията, предвидени в членове 26 – 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.  Всяка държава членка определя метод за разпределяне на максимално допустимото риболовно усилие между отделни кораби или групи кораби, плаващи под нейно знаме, в съответствие с критериите, предвидени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. ▌

3.  Всяка държава членка може да променя разпределеното ѝ риболовно усилие, като прехвърля риболовни дни между групите за целите на риболовното усилие за една и съща географска зона, при условие че прилага преобразуващ коефициент, обоснован от най-добрите налични научни становища. Разменените риболовни дни и преобразуващият коефициент се съобщават на Комисията и на другите държави членки незабавно в срок от най-много 10 работни дни.

4.  В случай че дадена държава членка разреши на корабите, плаващи под нейно знаме, да извършват риболов с тралове, тя гарантира, че този риболов е ограничен до не повече от 15 часа за всеки риболовен ден при пет риболовни дни седмично или до равностойна на тази продължителност.

Държавите членки могат да предоставят дерогация от не повече от 18 часа за всеки риболовен ден, за да се вземе предвид времето за транзит между пристанището и риболовната зона. Тази дерогация незабавно се съобщава на Комисията и на другите заинтересовани държави членки.

5.  Независимо от параграф 3, когато кораб извършва риболов на две различни групи запаси в рамките на един риболовен ден, от максимално допустимото риболовно усилие, определено за този кораб за всяка група, се приспада половин риболовен ден.

6.  Всяка държава членка издава в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 разрешения за риболов за зоните, посочени в приложение I, за корабите, плаващи под нейно знаме и извършващи улов от съответните запаси

7.  Държавите членки гарантират, че общият капацитет, изразен в GT и kW, който съответства на издадените в съответствие с параграф 6 разрешения за риболов, не се увеличава през срока на прилагането на плана.

8.  Всяка държава членка съставя и поддържа списък на корабите с разрешения за риболов, които са издадени в съответствие с параграф 6, и го съобщава на Комисията и на останалите държави членки. Държавите членки изпращат своите първи списъци в срок от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент, а след това – не по-късно от 30 ноември всяка година.

9.  Държавите членки наблюдават прилагането на своя режим на риболовното усилие и гарантират, че максимално допустимото риболовно усилие, посочено в член 7, не превишава определените граници.

10.  В съответствие с принципите на добро управление, установени в член 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, държавите членки могат да насърчават използването на системи за управление с участието на заинтересованите страни на местно равнище с оглед постигането на целите на плана.

Член 10

Съобщаване на относими данни

1.  Държавите членки записват и предават на Комисията данните за риболовното усилие в съответствие с член 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и членове 146в, 146г и 146д от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията(14).

2.  Данните за риболовното усилие се обобщават всеки месец и съдържат информацията, посочена в приложение II. Форматът на обобщените данни трябва да е XML Schema Definition, базиран на UN/CEFACT P1000-12.

3.  Държавите членки предават на Комисията посочените в параграф 1 данни за риболовното усилие не по-късно от 15-о число на всеки месец.

ГЛАВА IV

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ

Член 11

Зони със забрана за риболов

1.  В допълнение към предвиденото в член 13 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 използването на тралове в западната част на Средиземно море се забранява за три месеца всяка година, а когато е подходящо – за три последователни месеца, до шест морски мили от брега, с изключение на зоните с дълбочина над 100-метровата изобата, въз основа на най-добрите налични научни становища. Тримесечната ежегодна забрана за риболов се определя от всяка държава членка и се прилага през най-подходящия период, определен въз основа на най-добрите налични научни становища. Този период незабавно се съобщава на Комисията и на другите заинтересовани държави членки.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 и при условие че това е оправдано от особени географски ограничения, като например ограничения размер на континенталния шелф или отдалечеността на риболовните полета, държавите членки могат да определят въз основа на най-добрите налични научни становища други зони със забрана за риболов, при условие че във всяка географска подзона се постига намаление от най-малко 20% на улова на млади екземпляри мерлуза. Тази дерогация незабавно се съобщава на Комисията и на другите заинтересовани държави членки.

3.  До … [две години след влизането в сила на настоящия регламент] и въз основа на най-добрите налични научни становища съответните държави членки определят други зони със забрана за риболов, ако има данни за висока концентрация на млади екземпляри под минималния референтен размер на опазване и на хвърляща хайвер риба от запасите от дълбоководни видове, особено ако те спадат към съответните запаси.

4.  Другите зони със забрана за риболов, определени съгласно параграф 3, се оценяват по-специално от НТИКР или от подобен независим научен орган, признат на равнището на Съюза или на международно равнище. Ако оценката покаже, че зоните със забрана за риболов не са в съответствие с техните цели, държавите членки преразглеждат зоните, като отчитат тези препоръки.

5.  Когато посочените в параграф 3 от настоящия член зони със забрана за риболов засягат риболовни кораби на няколко държави членки, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и член 18 от настоящия регламент, както и въз основа на най-добрите налични научни становища, като в тези актове определи съответните зони със забрана за риболов.

Член 12

Управление на запасите, засегнати от прилов, и на запасите от дънни видове, за които липсват достатъчно данни

1.  Запасите, посочени в член 1, параграф 3 от настоящия регламент, се управляват въз основа на подхода на предпазливост при управлението на рибарството по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.  Мерките за управление на запасите, посочени в член 1, параграф 3 — и по-специално техническите мерки за опазване, като например изброените в член 13— се установяват, като се вземат предвид най-добрите налични научни становища.

Член 13

Конкретни мерки за опазване

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълнение на настоящия регламент чрез установяването на следните технически мерки за опазване:

а)   спецификации на характеристиките на риболовните уреди и правила за тяхното използване, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

б)  спецификации на промените или на допълнителните устройства на риболовните уреди, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

в)  ограничения или забрана на употребата на определени риболовни уреди и на риболовни дейности в определени зони или периоди, за да се защити хвърлящата хайвер риба, рибата, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелевите видове или за да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;

г)  определянето на минимални референтни размери за опазване на всеки от запасите, за които се прилага настоящият регламент, с цел да се осигури защитата на младите екземпляри морски организми; и

д)  мерки във връзка с любителския риболов.

2.  Мерките, посочени в параграф 1, допринасят за постигането на целите, посочени в член 3.

ГЛАВА V

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ

Член 14

Разпоредби относно задължението за разтоварване

За всички запаси от видове в западната част на Средиземно море, за които се прилага задължението за разтоварване по член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и за прилова на пелагични видове в рамките на риболовните дейности, експлоатиращи запасите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, за които се прилага задължението за разтоварване, на Комисията се предоставя правомощието, след като проведе консултации с държавите членки, да приеме делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за допълнение на настоящия регламент с това задължение, съгласно предвиденото в член 15, параграф 5, букви а) – д) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА VI

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ

Член 15

Регионално сътрудничество

1.  По отношение на мерките, посочени в членове 11—14 от настоящия регламент, се прилага член 18, параграфи 1–6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.  За целите на параграф 1 от настоящия член държавите членки с пряк управленски интерес могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013:

а)  за първи път – не по-късно от 12 месеца след … [влизането в сила на настоящия регламент], а след това – не по-късно от 12 месеца след всяко представяне на оценка на плана в съответствие с член 17, параграф 2 от настоящия регламент;

б)  до 1 юли от годината, предхождаща годината, през която трябва да се предприемат мерките; и/или

в)  когато преценят за необходимо, по-специално в случай на рязка промяна в състоянието на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент.

3.  Правомощията, предоставени съгласно членове 11—14 от настоящия регламент, не засягат правомощията, предоставени на Комисията съгласно други разпоредби от правото на Съюза, включително съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013.

ГЛАВА VII

ИЗМЕНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Член 16

Изменения на плана

1.  Когато научните становища свидетелстват за промяна в географското разпределение на съответните запаси, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 за изменение на настоящия регламент чрез адаптиране на зоните, определени в член 1, параграф 2 и в приложение I, така че да бъде отразена посочената промяна.

2.  Когато въз основа на научни становища Комисията прецени, че е необходимо изменение на списъка на съответните запаси, тя може да представи предложение за изменение на този списък.

Член 17

Наблюдение и оценка на плана

1.  За целите на годишния доклад, предвиден в член 50 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, количествените показатели трябва да обхващат годишните прогнозни равнища на сегашните високи равнища на смъртността от риболов над FMSY (F/FMSY), биомасата на репродуктивния запас (SSB) и социално-икономическите показатели за съответните запаси и – когато е възможно – за запасите, засегнати от прилов . Те могат да бъдат допълвани с други показатели въз основа на научните становища.

2.  До … [пет години от влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки три години след това Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите и въздействието на плана върху съответните запаси и върху видовете риболов, насочени към тези запаси, по-специално по отношение на постигането на целите, посочени в член 3.

ГЛАВА VІІI

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 11—14 и 16, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази предварително срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 11—14 и 16, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с членове 11—14 и 16, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА ІХ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Член 19

Подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Мерките за временно преустановяване, приети с оглед постигането на целите на плана, се считат за временно преустановяване на риболовните дейности за целите на член 33, параграф 1, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 508/2014.

Член 20

Изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на определени правила, свързани с Европейския фонд за морско дело и рибарство

Член 34 от Регламент (ЕС) № 508/2014 се изменя, както следва:

1)  Параграф 4 се заменя със следното:"

„4. Подпомагането по настоящия член може да се предостави до 31 декември 2017 г., освен в случаите, когато са приети мерки за окончателно преустановяване с оглед постигането на целите на многогодишния план за опазване и устойчива експлоатация на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море, установен с Регламент (ЕС) …/…(15) на Европейския парламент и на Съвета*.

___________________________

* Регламент (ЕС) 2019... на Европейския парламент и на Съвета от ... за установяване на многогодишен план за риболова на запаси от дънни видове в западната част на Средиземно море и за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 (OВ L ..., стр. ...).

"

2)  Вмъква се следният параграф:"

„4а. Разходите, свързани с мерките за окончателно преустановяване, приети с оглед на постигането на целите на Регламент (ЕС) …/…(16), са допустими за подпомагане от ЕФМДР, считано от влизането в сила на посочения регламент.“.

"

ГЛАВА Х

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4 и член 6, параграф 1 се прилагат от 1 януари 2025 г. предвид съображенията за устойчивост от екологична, социална и икономическа гледна точка.

Член 7 се прилага от 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Режим на риболовното усилие

(съгласно член 7)

Групите за целите на риболовно усилие се определят, както следва:

А)  Тралове за улов на барбуня, мерлуза, океанска розова скарида и норвежки омар в континенталния шелф и горната част на континенталния склон

Вид уред

Географски район

Групи запаси

Обща дължина на корабите

Код на групата за целите на риболовно усилие

Тралове

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

подзони 1-2-5-6-7 на GFCM

барбуня в географски подзони 1, 5, 6 и 7; мерлуза в географски подзони 1-5-6-7; океанска розова скарида в географски подзони 1, 5 и 6; норвежки омар в географски подзони 5 и 6.

< 12 m

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m и < 18 m

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m и < 24 m

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

подзони 8-9-10-11 на GFCM

барбуня в географски подзони 9, ▌10 и 11; мерлуза в географски подзони 9-10-11; океанска розова скарида в географски подзони 9-10-11; и норвежки омар в географски подзони 9 и 10.

< 12 m

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m и < 18 m

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m и < 24 m

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

Б)  Тралове за улов на синьо-червена скарида и червена скарида в дълбоки води

Вид уред

Географски район

Групи запаси

Обща дължина на корабите

Код на групата за целите на риболовно усилие

Тралове

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

подзони 1-2-5-6-7 на GFCM

синьо-червена скарида в

географски подзони 1, 5, 6 и 7.

< 12 m

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m и < 18 m

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m и < 24 m

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

подзони 8-9-10-11 на GFCM

червена скарида в

географски подзони 9, 10 и 11.

< 12 m

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m и < 18 m

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m и < 24 m

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък с информация относно данните за риболовното усилие

(съгласно член 10)

Информация

Определение и коментари

(1)  Държава членка

Трибуквен ISO код на докладващата държава членка на знамето

(2)  Група за целите на риболовното усилие

Код на групата за целите на риболовно усилие, определен в приложение I

(3)  Период на риболовно усилие

Начална и крайна дата на месеца, за който се отнася информацията

(4)  Деклариране на риболовното усилие

Общ брой риболовни дни

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета

Европейският парламент и Съветът възнамеряват да отменят правомощията за приемане на технически мерки посредством делегирани актове съгласно член 13 от настоящия регламент, когато приемат нов регламент за техническите мерки, който включва правомощие за същите мерки.

(1) OВ C 367, 10.10.2018 г., стp. 103.
(2)OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 103.
(3)Позиция на Европейския парламент от 4 април 2019 г.
(4)Министерска декларация от Малта MedFish4Ever. Конференция на министерско равнище за устойчивост на риболова в Средиземноморието (Малта, 30 март 2017 г.).
(5)Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(6)Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).
(7)Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
(8)Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
(9)Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
(10)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(11)Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).
(12)Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (OВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(13) Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (OВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).
(14)Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (OВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1).
(15)+ ОВ: Моля, попълнете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 32/19 (2018/0050(COD), и въведете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на посочения регламент в бележката под линия.
(16)+ ОВ: Моля, попълнете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 32/19 (2018/0050(COD).


Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза ***I
PDF 265kWORD 77k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))
P8_TA-PROV(2019)0345A8-0436/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0212),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 21, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0153/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0436/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение

P8_TC1-COD(2018)0104


(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 21, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  В Договора за Европейския Съюз (ДЕС) бе решено да се улесни свободното движение на хора и същевременно да се гарантира безопасността и сигурността на народите, като се установи пространство на свобода, сигурност и правосъдие в съответствие с разпоредбите на ДЕС и на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

(2)  Гражданството на Съюза дава на всеки гражданин на Съюза правото на свободно движение при спазване на определени ограничения и условия. Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4) привежда в действие това право. Член 45 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“) също предвижда свобода на движение и пребиваване. Свободата на движение предполага правото на напускане и влизане на територията на държавите членки с валидна лична карта или паспорт.

(3)  Съгласно Директива 2004/38/ЕО държавите членки издават и подновяват лични карти или паспорти на своите граждани в съответствие със своето национално право. Освен това посочената директива предвижда, че държавите членки могат да изискват от гражданите на Съюза и членовете на техните семейства да се регистрират пред съответните власти. Държавите членки са длъжни да издават удостоверения за регистрация на гражданите на Съюза при условията, предвидени в директивата. Съгласно посочената директива държавите членки също така са длъжни да издават карти за пребиваване на членовете на семейството, които не са граждани на държава членка, и при поискване – да издават документи, удостоверяващи постоянно пребиваване, и да издават карти за постоянно пребиваване.

(4)  В Директива 2004/38/ЕО се предвижда, че държавите членки могат да приемат необходимите мерки за отказване, прекратяване или отнемане на някое от правата, предоставени с посочената директива, в случаи на злоупотреба с права или измама. Подправянето на документи или лъжливото представяне на съществени факти, свързани с условията за правото на пребиваване, бяха определени като типични случаи на измами в контекста на посочената директива.

(5)  Съществуват значителни разлики между степента на защита на националните лични карти, издавани от държавите членки, и на разрешенията за пребиваване за граждани на Съюза, които пребивават в друга държава членка, и за членовете на техните семейства. Тези разлики увеличават риска от подправяне на документи и документни измами и водят до практически трудности за гражданите, когато те желаят да упражняват правото си на свободно движение. Статистическите данни на Мрежата на Европейския съюз за анализ на риска от документни измами сочат, че с течение на времето броят на инцидентите с подправени лични карти се е увеличил.

(6)  В своето съобщение от 14 септември 2016 г., озаглавено „Повишаване на сигурността в свят на мобилност: подобряване на информационния обмен в борбата срещу тероризма и по-сигурни външни граници“, Комисията подчерта, че сигурността на документите за пътуване и документи за самоличност е от решаващо значение, винаги когато е необходимо да се установи без съмнение самоличността на дадено лице, и обяви, че ще представи план за действие с цел справяне с измамите с документи за пътуване. Съгласно посоченото съобщение един подобрен подход разчита на надеждни системи за предотвратяване на злоупотребите и заплахите за вътрешната сигурност, произтичащи от пропуски в сигурността на документите, и по-специално във връзка с тероризма и с трансграничната престъпност.

(7)  Съгласно Плана за действие на Комисията от 8 декември 2016 г. за укрепване на европейския отговор по отношение на измамите с документи за пътуване (наричан по-нататък „Плана за действие от 2016 г.“) най-малко три четвърти от подправените документи, открити по външните граници, но и в пространството без проверки по вътрешните граници, са били представени като издадени от държавите членки и от асоциираните към Шенген държави. Националните лични карти с по-ниска степен на защита, издавани от държавите членки, са най-често откриваните неистински документи, използвани за пътувания в рамките на Шенгенското пространство.

(8)  За да се предотвратят измамите със самоличност, държавите членки следва да гарантират, че изготвянето на неистински идентификационни документи и преправянето на идентификационни документи и използването на такива неистински или преправени документи се наказват по подходящ начин от националното им право.

(9)  В Плана за действие от 2016 г. беше разгледан рискът от подправени личните карти и документите за пребиваване. В Плана за действие от 2016 г. и Доклада за гражданството на ЕС за 2017 г. Комисията пое ангажимент да се анализират варианти на политиката за повишаване на сигурността на личните карти и документите за пребиваване.

(10)  Съгласно Плана за действие от 2016 г. за издаването на автентични и защитени лични карти са необходими надежден процес на регистрация на самоличността и защитени първични документи в подкрепа на процеса на заявяване. Комисията, държавите членки и съответните агенции на Съюза следва да продължат да работят заедно, за да се намали уязвимостта на първичните документи спрямо измами, като се има предвид все по-честото използване на неистински документи за легитимация.

(11)  Настоящият регламент не изисква от държавите членки да въвеждат лични карти или документи за пребиваване, когато такива не са предвидени в националното право, и не засяга компетентността на държавите членки да издават други документи за пребиваване съгласно националното право, които са извън приложното поле на правото на Съюза, например карти за пребиваване, издавани на всички жители на територията, независимо от тяхното гражданство.

(12)  Настоящият регламент не възпрепятства държавите членки да приемат по недискриминационен начин документи, различни от документите за пътуване, с цел установяване на самоличността, например свидетелства за управление на моторни превозни средства.

(13)  Идентификационни документи, издавани на граждани, чиито права на свободно движение са ограничени в съответствие с правото на Съюза или с националното право, и в които изрично е посочено, че не могат да се използват като документи за пътуване, не следва да се считат за попадащи в обхвата на настоящия регламент.

(14)  Документи за пътуване, съответстващи на част 5 от документ 9303 на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) относно машинночитаемите документи за пътуване (седмо издание, 2015 г.) (наричан по-нататък „документ 9303 на ICAO“), които не служат за установяване на самоличността в издаващите държави членки, например издаваната от Ирландия паспортна карта, не следва да се считат за попадащи в обхвата на настоящия регламент.

(15)  Настоящият регламент не засяга използването на лични карти и документи за пребиваване с функция за електронна идентификация от страна на държавите членки за други цели, нито засяга правилата, установени в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета(5), който предвижда взаимно признаване в целия Съюз на електронната идентификация при достъпа до обществени услуги и помага на гражданите, които се преместват в друга държава членка, като изисква съвместното признаване на средствата за електронна идентификация при определени условия. Подобрените лични карти следва да гарантират по-лесно установяване на самоличността и да допринасят за по-добър достъп до услуги.

(16)  За правилната проверка на личните карти и документите за пребиваване се изисква държавите членки да използват правилното заглавие за всеки вид документ, обхванат от настоящия регламент. За да се улесни проверката на документите, обхванати от настоящия регламент, в други държави членки, заглавието на документа следва да фигурира на поне още един допълнителен официален език на институциите на Съюза. Когато държавите членки вече използват за личните карти твърдо установени наименования, различни от заглавието „лична карта“, следва да могат да продължат да ги използват в официалния си език или езици. Въпреки това в бъдеще не следва да се въвеждат нови наименования.

(17)  Защитните елементи са необходими, за да се провери дали документът е автентичен и да се установи самоличността на дадено лице. Установяването на минимални стандарти за сигурност и включването на биометрични данни в личните карти и в картите за пребиваване на членовете на семейството, които не са граждани на държава членка, са важни стъпки за по-сигурното им използване в Съюза. Включването на такива биометрични идентификатори следва да даде възможност на гражданите на Съюза да се възползват в пълна степен от своите права на свободно движение.

(18)  Запаметяването на портретна снимка и два пръстови отпечатъка (наричани по-нататък „биометрични данни“) върху личните карти и картите за пребиваване, както вече е предвидено за биометричните паспорти и разрешенията за пребиваване на граждани на трети държави, представлява подходяща комбинация от надеждно установяване на самоличността и удостоверяване на автентичността с намален риск от измами, с цел увеличаване на сигурността на личните карти и картите за пребиваване.

(19)  Като обща практика за проверка на автентичността на документа и самоличността на притежателя, държавите членки следва преди всичко да проверяват портретната снимка и когато е необходимо – да потвърждават без съмнение автентичността на документа и самоличността на притежателя; държавите членки следва да проверяват и пръстовите отпечатъци.

(20)  Държавите членки следва да гарантират, че в случаите, когато проверката на биометричните данни не потвърди автентичността на документа или самоличността на неговия притежател, се извършва задължителна ръчна проверка от квалифициран персонал.

(21)  Настоящият регламент не предоставя правно основание за създаването или поддържането на бази данни на национално равнище за съхраняването на биометрични данни в държавите членки – това е въпрос на националното право, което трябва да бъде в съответствие с правото на Съюза относно защитата на данните. Освен това настоящият регламент не предоставя правно основание и за създаването или поддържането на централизирана база данни на равнището на Съюза.

(22)  Биометричните данни следва да се събират и съхраняват в носителя на информация на личните карти и документите за пребиваване с цел проверка на автентичността на документа и самоличността на притежателя. Такава проверка следва да се извършва само от надлежно оправомощени служители и само когато представянето на документа се изисква от закона. Освен това биометричните данни, съхранявани с цел персонализацията на личните карти или документите за пребиваване, следва да се съхраняват при висока степен на защита само до датата на връчване на документа и в никакъв случай да не се съхраняват повече от 90 дни след датата на издаване на документа. След изтичането на въпросния период тези биометрични данни следва незабавно да се изтриват или унищожават. Това не следва да засяга никоя друга обработка на тези данни в съответствие с правото на Съюза и с националното право относно защитата на данните.

(23)  За целите на настоящия регламент следва да се вземат предвид спецификациите, установени в документ  9303 на ICAO , които осигуряват оперативна съвместимост в световен план, включително във връзка с машинната четимост и използването на визуална проверка.

(24)  Държавите членки следва да могат да решават дали да включат пола на дадено лице в документ, обхванат от настоящия регламент. Когато държава членка включва пола на дадено лице в такъв документ, следва да се използват спецификациите „F“, „М“ или „Х“ от документ 9303 на ICAO, или по целесъобразност, съответстващите инициали от една буква, използвани в езика или езиците на съответната държава членка.

(25)  На Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителните правомощия, за да се гарантира, че бъдещите стандарти за сигурност и технически спецификации, приети съгласно Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета(6), са надлежно взети предвид, когато е целесъобразно, за личните карти и картите за пребиваване.. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(7). За тази цел Комисията следва да бъде подпомагана от комитета, създаден съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета(8). Когато е необходимо, следва да е възможно приетите актове за изпълнение да останат секретни, за да се предотврати рискът от преправяне и изготвяне неистински документи.

(26)  Държавите членки следва да гарантират, че имат въведени подходящи и ефективни процедури за събиране на биометрични идентификатори и тези процедури са в съответствие с правата и принципите, посочени в Хартата, в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето. Държавите членки следва да гарантират, че висшият интерес на детето е първостепенно съображение по време на процедурата по събиране. За тази цел квалифицираните служители следва да получават подходящо обучение относно съобразените с децата практики за събиране на биометрични идентификатори.

(27)  Ако възникнат трудности при събирането на биометрични идентификатори, държавите членки следва да гарантират наличието на подходящи процедури, за да се зачита запазването на достойнството на съответното лице. Поради това следва да бъдат вземани предвид специфични съображения, свързани с пола, както и специфичните нужди на децата и на уязвимите лица.

(28)  Въвеждането на минимални стандарти за сигурност и за формàта на личните карти следва да позволи на държавите членки да разчитат на автентичността на тези документи, когато гражданите на Съюза упражняват правото си на свободно движение. Въвеждането на по-строги стандарти за защита следва да предостави достатъчно гаранции на публичните органи и на частните субекти, за да им се даде възможност да разчитат на автентичността на личните карти, когато се използват от гражданите на Съюза с цел установяване на самоличността.

(29)  Отличителен знак под формата на двубуквен код на държавата членка, която издава документа, отпечатан в негатив в син правоъгълник и ограден от 12 жълти звезди, улеснява визуалната проверка на документа, особено когато притежателят упражнява правото си на свободно движение.

(30)  Въпреки че се запазва възможността за определяне на допълнителни национални елементи, държавите членки следва да гарантират, че тези елементи не намаляват ефективността на общите защитни елементи или че не въздействат отрицателно върху трансграничната съвместимост на личните карти, като например възможността личните карти да могат да бъдат прочитани от устройства, използвани от държави членки, различни от тези, които издават личните карти.

(31)  Въвеждането на стандарти за сигурност в личните карти и в картите за пребиваване на членовете на семейството, които не са граждани на държава членка, не следва да води до непропорционално увеличение на таксите за гражданите на Съюза и на трети държави. Държавите членки следва да вземат предвид този принцип при обявяването на покани за участие в тръжни процедури.

(32)  Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че биометричните данни правилно идентифицират лицето, на което е издадена лична карта. За тази цел държавите членки могат да обмислят събирането на биометрични идентификатори, особено портретната снимка, посредством записване на живо от страна на националните органи, издаващи лични карти.

(33)  Държавите членки следва да обменят помежду си такава информация, която е необходима за достъп до, удостоверяване на автентичността и проверяване на информацията, съдържаща се в защитения носител на информация. Използваните формати за защитения носител на информация следва да са оперативно съвместими, включително по отношение на автоматизираните пунктове за преминаване на границите.

(34)  В Директива 2004/38/ЕО се разглежда ситуацията, при която на граждани на Съюза, или на членове на семействата на граждани на Съюза, които не са граждани на държава членка, които не разполагат с необходимите документи за пътуване, трябва да им се предоставят всички разумни възможности да докажат чрез други средства, че са обхванати от правото на свободно движение. Тези средства могат да включват идентификационни документи, които се използват временно, и карти за пребиваване, издавани на такива членове на семейството.

(35)  Настоящият регламент спазва задълженията, залегнали в Хартата и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Поради това държавите членки се насърчават да работят с Комисията за включване на допълнителни елементи, които правят личните карти по-достъпни и по-лесни за ползване от хората с увреждания, като например лицата с увредено зрение. Държавите членки трябва да проучат използването на решения, например мобилни устройства за регистрация, за издаването на лични карти на лица, които не са в състояние да посетят органите, отговарящи за издаването на лични карти.

(36)  Документите за пребиваване, издавани на граждани на Съюза, следва да съдържат конкретни данни, за да се гарантира, че тези лица се идентифицират като граждани на Съюза във всички държави членки. Това следва да улесни признаването на упражняването от страна на гражданите на Съюза на правото им на свободно движение и правата, присъщи на това упражняване, но хармонизирането следва да не надхвърля необходимото за преодоляване на слабостите в настоящите документи. Държавите членки са свободни да изберат формат, в който се издават тези документи, и биха могли да ги издават във формат, отговарящ на спецификациите в документ 9303 на ICAO.

(37)  По отношение на документите за пребиваване, издавани на членове на семейството, които не са граждани на държава членка, е подходящо да се използват същият формат и същите защитни елементи, които са предвидени в Регламент (ЕО) № 1030/2002, изменен с Регламент (ЕС) 2017/1954 на Европейския парламент и на Съвета(9). Освен че доказват правото на пребиваване, тези документи освобождават своите притежатели, които при други обстоятелства са задължени да притежават виза, от изискването да получават виза, когато придружават или се присъединяват към гражданина на Съюза на територията на Съюза.

(38)  В Директива 2004/38/ЕО се предвижда, че документите, които се издават на членове на семейството, които не са граждани на държава членка, следва да се наричат „Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза“. За да се улесни установяването на самоличността му, картата за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза следва да има стандартизирано наименование и код.

(39)  Като се отчитат както рискът за сигурността, така и разходите, извършени от държавите членки, личните карти и картите за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза с недостатъчни защитни елементи следва постепенно да бъдат извадени от употреба. Като цяло срок за изваждане от употреба от десет години за личните карти и пет години за картите за пребиваване следва да бъде достатъчен, за да се постигне равновесие между честотата, с която документите обикновено се заменят, и необходимостта да се преодолеят съществуващите пропуски в сигурността в рамките на Съюза. Въпреки това, по съображения за сигурност, за картите, които не притежават съществени защитни елементи или не са машинночитаеми, е необходим по-кратък срок за изваждане от употреба▌.

(40)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(10) се прилага по отношение на личните данни, които трябва да се обработват в контекста на прилагането на настоящия регламент. Необходимо е допълнително да се уточнят гаранциите, приложими към обработените лични данни, и по-специално към чувствителни данни като биометричните идентификатори. Субектите на данни следва да бъдат осведомени за съществуването в техните документи на носителя на информация, съдържащ биометричните им данни, включително за достъпността по безконтактен начин на носителя, както и за всички случаи, при които се използват данните, съдържащи се в техните лични карти и документи за пребиваване. Във всички случаи субектите на данни следва да имат достъп до обработваните лични данни в личните им карти и в документите им за пребиваване и следва да имат право тези данни да бъдат коригирани чрез издаване на нов документ, когато тези данни са грешни или непълни. Носителят на информация следва да бъде с висока степен на защита и ефективно да защитава от неразрешен достъп съхраняваните върху него лични данни.

(41)  Държавите членки следва да отговарят за правилното обработване на биометричните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 от събирането до включването им на носител на информация с висока степен на защита.

(42)  Държавите членки следва да проявяват особена предпазливост, когато си сътрудничат с външен доставчик на услуги. Това сътрудничество не следва да изключва отговорността на държавите членки, произтичаща от правото на Съюза или от националното право, за нарушения на задълженията по отношение на личните данни.

(43)  Необходимо е в настоящия регламент да се уточни основата за събирането и съхраняването на данни в носителя на информация на личните карти и документите за пребиваване. В съответствие със правото на Съюза или с националното право и като се съобразяват с принципите на необходимост и пропорционалност, държавите членки следва да могат да съхраняват ▌други данни в носител на информация за електронни услуги или други цели, свързани с личната карта или документа за пребиваване. Обработването на такива други данни, включително тяхното събиране и целите, за които те могат да бъдат използвани, следва да бъде разрешено от правото на Съюза или от националното право. За тези цели всички национални данни следва да бъдат физически или логически отделени от биометричните данни, посочени в настоящия регламент, и следва да бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679.

(44)  Държавите членки следва да приложат разпоредбите на настоящия регламент най-късно 24 месеца след датата на влизането му в сила. Считано от датата на прилагане на настоящия регламент, държавите членки следва да издават само документи съгласно изискванията, установени в настоящия регламент.

(45)  Комисията следва да докладва за изпълнението на настоящия регламент съответно две години и 11 години след датата на неговото прилагане, включително относно целесъобразността на нивото на сигурност, като взема предвид неговото въздействие върху основните права и принципите за защита на данните. В съответствие с Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(11) Комисията следва шест години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки шест години след това да извършва оценка на настоящия регламент въз основа на информация, събрана чрез специфични мерки за наблюдение, за да оцени реалното въздействие на регламента и необходимостта от последващи действия. За целите на наблюдението държавите членки следва да събират статистическа информация за броя на издадените лични карти и документи за пребиваване, които са издали.

(46)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно да повиши сигурността и да улесни упражняването на правата за свободно движение на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(47)  Настоящият регламент е съобразен с основните права и съблюдава принципите, признати по-специално с Хартата, включително човешкото достойнство, правото на неприкосновеност на личността, забраната на нечовешко или унизително отношение, правото на равенство пред закона и на недискриминация, правата на децата, правата на възрастните хора, зачитането на неприкосновеността на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правото на свободно движение и правото на ефективни правни средства за защита; също така, когато прилагат настоящия регламент, държавите членки следва да се съобразяват с Хартата.

(48)  Европейския надзорен орган по защита на данните и Агенцията за основните права представиха становища съответно на 10 август 2018(12) г. и на 5 септември 2018 г.(13) ,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент укрепва стандартите за сигурност, приложими към личните карти, издавани от държавите членки на техните граждани, и на документите за пребиваване, издавани от държавите членки на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства при упражняване на правото им на свободно движение в рамките на Съюза.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага по отношение на:

a)  личните карти, издавани от държавите членки на техните собствени граждани, съгласно посоченото в член 4, параграф 3 от Директива 2004/38/ЕО;

Настоящият регламент не се прилага за идентификационни документи, издадени на временна основа със срок на валидност по-малко от шест месеца;

б)  удостоверенията за актуална регистрация, издавани в съответствие с член 8 от Директива 2004/38/ЕО на граждани на Съюза, които пребивават над три месеца в приемаща държава членка и документите, удостоверяващи постоянно пребиваване, издавани на граждани на Съюза при подаване на молба в съответствие с член 19 от Директива 2004/38/ЕО;

в)  картите за пребиваване, издавани в съответствие с член 10 от Директива 2004/38/ЕО на членове на семейството на граждани на Съюза, които не са граждани на държава членка, и картите за постоянно пребиваване, издавани в съответствие с член 20 от Директива 2004/38/ЕО на членове на семейството на граждани на Съюза, които не са граждани на държава членка..

ГЛАВА II

НАЦИОНАЛНИ ЛИЧНИ КАРТИ

Член 3

Стандарти за сигурност/формат/спецификации

1.  Личните карти, издавани от държавите членки, се изготвят във формат ID-1 и съдържат машинночитаема зона (MRZ): Тези лични карти се основават на спецификациите и на минималните стандарти за сигурност, посочени в документ 9303 на ICAO, и отговарят на изискванията, установени в букви в), г), е) и ж) от приложението към Регламент (ЕО) № 1030/2002.

2.  Елементите на данни, включени в личните карти, отговарят на спецификациите, установени в част 5 от документ 9303 на ICAO.

Чрез дерогация от първа алинея номерът на документа може да бъде вписан в зона I, а посочването на пола на лицето не е задължително.

3.  Документът носи заглавието „Лична карта“ или друго твърдо установено национално наименование на официалния език или езици на издаващата държава членка и думите „Лична карта“ на поне още един официален език на институциите на Съюза.

4.  Личната карта съдържа на лицевата страна двубуквения код на издаващата картата държава членка, отпечатан в негатив, в син правоъгълник и ограден от 12 жълти звезди.

5.  Личните карти включват носител на информация с висока степен на защита, който съдържа биометрични данни, състоящи се от портретна снимка на притежателя на картата и два пръстови отпечатъка в оперативно съвместими цифрови формати. За снемане на биометричните идентификатори държавите членки прилагат техническите спецификации, установени с Решение C(2018) 7767 на Комисията(14).

6.  Носителят на информация има достатъчен капацитет и способност, за да гарантира целостта, автентичността и поверителността на данните. Съхраняваните данни са достъпни по безконтактен и защитен начин, както е предвидено в Решение С(2018)7767. Държавите членки обменят информацията, необходима за удостоверяване на автентичността на носителя на информация и за достъп и проверка на биометричните данни, посочени в параграф 5 .

7.  Деца на възраст под 12 години може да бъдат освобождавани от изискването за даване на пръстови отпечатъци.

Деца на възраст под 6 години се освобождават от изискването за даване на пръстови отпечатъци.

▌Лица, по отношение на които снемането на пръстови отпечатъци е физически невъзможно, се освобождават от изискването за даване на пръстови отпечатъци.

8.  Когато е необходимо и пропорционално с оглед на поставената цел, държавите членки могат да записват такива наблюдения и подробности, предназначени за използване в национален контекст, каквито може да са необходими съгласно тяхното национално право. В резултат на това не трябва да се намалява ефикасността на минималните стандарти за сигурност и трансграничната съвместимост на личните карти.

9.  Когато държавите членки включват в личн