Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες 
Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
 Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού
 Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
 Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
 Διαχείριση αποβλήτων
 Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I
 Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***I
 Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών ***I
 Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I
 Θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I
 Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης ***I
 Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών ***I
 Πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) ***I
 Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές ***I
 Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I
 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) ***I
 Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ***I
 Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα ***I
 Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου ***I
 Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών ***I
 Προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023 ***I
 Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ***I
 Αναζήτηση της γνώμης του Δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
 Φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος

Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
PDF 127kWORD 50k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0331B8-0234/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)02530),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 1 Απριλίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδίως τα άρθρα 11 παράγραφος 5 και 82 παράγραφος 6 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/397 της 19ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 4 Απριλίου 2019,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (EU) 2019/397, ο κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), εκτός εάν η συμφωνία αποχώρησης έχει τεθεί σε ισχύ έως την εν λόγω ημερομηνία ή εάν έχει παραταθεί η διετής περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση (ΕΕ) 2019/476(3) για την παράταση της περιόδου δυνάμει του άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν θα πληρούται η δεύτερη προϋπόθεση για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EU) 2019/397, δηλαδή ότι η διετής περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ δεν έχει παραταθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι στους οποίους βασίζεται ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EU) 2019/397 θα παραμείνουν σε ισχύ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δήλωσε στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ότι δεν είχε καμία αντίρρηση για την εφαρμογή του του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EU) 2019/397·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να συμφωνεί ως προς τη σημασία που έχουν για τις αρμόδιες αρχές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές η απαλλαγή ορισμένων συναλλαγών που προκύπτουν από ανανέωση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα 12 μηνών, εάν ο αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταβληθεί σε αντισυμβαλλόμενο εντός της ΕΕ των 27, και ότι σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 28ης Μαρτίου 2019 που αντιμετωπίζει τη νέα εξέλιξη της παράτασης της περιόδου δυνάμει του άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ με την απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Συμβουλίου·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 71 της 13.3.2019, σ. 15.
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, της 22ας Μαρτίου 2019, για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ (ΕΕ L 80I, 22.3.2019, σ. 1).


Απόφαση περί μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων
PDF 113kWORD 50k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0332B8-0235/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)02533),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 1 Απριλίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδίως τα άρθρα 5 παράγραφος 2 και 82 παράγραφος 6 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/396 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 4 Απριλίου 2019,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (EU) 2019/396, ο κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), εκτός εάν η συμφωνία αποχώρησης έχει τεθεί σε ισχύ έως την εν λόγω ημερομηνία ή εάν έχει παραταθεί η διετής περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση (ΕΕ) 2019/476(3) για την παράταση της περιόδου δυνάμει του άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν θα πληρούται η δεύτερη προϋπόθεση για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EU) 2019/396, δηλαδή ότι η διετής περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ δεν έχει παραταθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι στους οποίους βασίζεται ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EU) 2019/396 θα παραμείνουν σε ισχύ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δήλωσε στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ότι δεν είχε καμία αντίρρηση για την εφαρμογή του του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EU) 2019/396·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να συμφωνεί ως προς τη σημασία που έχουν για τις αρμόδιες αρχές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές η απαλλαγή ορισμένων συναλλαγών που προκύπτουν από ανανέωση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα 12 μηνών, εάν ο αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταβληθεί σε αντισυμβαλλόμενο εντός της ΕΕ των 27, και ότι σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της 28ης Μαρτίου 2019 που αντιμετωπίζει τη νέα εξέλιξη της παράτασης της περιόδου δυνάμει του άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ με την απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Συμβουλίου·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 71 της 13.03.2019, σ. 11.
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, της 22ας Μαρτίου 2019, για την παράταση της προθεσμίας δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ (ΕΕ L 80I, 22.3.2019, σ. 1).


Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου
PDF 135kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου (2018/2268(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0333A8-0185/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου, που διαβιβάστηκε από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 12 Οκτωβρίου 2018, σε συνάρτηση με διαδικασία υπό στοιχεία ΑΒΜ 2017/10839, και κοινοποιήθηκε στην ολομέλεια στις 13 Νοεμβρίου 2018,

–  αφού άκουσε τον Γεώργιο Επιτήδειο, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0185/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε την άρση της ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γεωργίου Επιτήδειου, σε σχέση με ενδεχόμενη δίωξη που αφορά εικαζόμενο αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας προβλέπει ότι, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου υποβάλλεται σε συνάρτηση διαδικασίας για εικαζόμενη παράβαση του άρθρου 45 και του άρθρου 232A του ελληνικού Ποινικού Κώδικα, τα οποία αφορούν την από κοινού παραβίαση δικαστικής απόφασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γεώργιος Επιτήδειος κατηγορείται ότι δεν συμμορφώθηκε με την προσωρινή διαταγή αριθ. 3603/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε η απομάκρυνση όλων των καμερών από το ισόγειο και την είσοδο του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Γράμμου αριθμός 73, στο Μαρούσι (Αττικής), και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 600 (εξακοσίων) ευρώ για κάθε νέα παραβίαση της απόφασης της 25ης Μαΐου 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του Κανονισμού του, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη του μέλους του Κοινοβουλίου ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που του καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση του αιτήματος παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση·

Ζ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφανθεί περί της ενοχής ή μη του βουλευτή ή ως προς την ύπαρξη ή μη ύπαρξη λόγου άσκησης ποινικής δίωξης για τις πράξεις που του αποδίδονται και ότι δεν είναι επίσης αρμόδιο να αποφανθεί σχετικά με τα πλεονεκτήματα των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο του βουλευτής, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της βουλευτικής ασυλίας είναι η προστασία του Κοινοβουλίου και των μελών του έναντι δικαστικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που ασκεί ένας βουλευτής κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των πληροφοριών και των διευκρινίσεων που παρέχονται στην παρούσα υπόθεση, δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η σχετική ποινική διαδικασία αποσκοπεί να θίξει την πολιτική δραστηριότητα ή την υπόληψη ενός βουλευτή και, ως εκ τούτου, την ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου (fumus persecutionis)·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Γεωργίου Επιτήδειου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις ελληνικές αρχές και στον Γεώργιο Επιτήδειο.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη
PDF 141kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη (2018/2269(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0334A8-0183/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη, που διαβιβάστηκε από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 12 Οκτωβρίου 2018, σε συνάρτηση με διαδικασία υπό στοιχεία ΑΒΜ 2017/10839, και κοινοποιήθηκε στην ολομέλεια στις 13 Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας ακούσει τον Λάμπρο Φουντούλη, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0183/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε την άρση της ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Λάμπρου Φουντούλη, σε σχέση με ενδεχόμενη δίωξη που αφορά εικαζόμενο αδίκημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας προβλέπει ότι, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου υποβάλλεται σε συνάρτηση διαδικασίας για εικαζόμενη παράβαση του άρθρου 45 και του άρθρου 232A του ελληνικού Ποινικού Κώδικα, τα οποία αφορούν την από κοινού παραβίαση δικαστικής απόφασης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Λάμπρος Φουντούλης κατηγορείται ότι δεν συμμορφώθηκε με την προσωρινή διαταγή αριθ. 3603/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε η απομάκρυνση όλων των καμερών από το ισόγειο και την είσοδο του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Γράμμου αριθμός 73, στο Μαρούσι (Αττικής), και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 600 (εξακοσίων) ευρώ για κάθε νέα παραβίαση της απόφασης της 25ης Μαΐου 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του Κανονισμού του, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη του μέλους του Κοινοβουλίου ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που του καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση του αιτήματος παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση·

Ζ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφανθεί περί της ενοχής ή μη του βουλευτή ή ως προς την ύπαρξη ή μη ύπαρξη λόγου άσκησης ποινικής δίωξης για τις πράξεις που του αποδίδονται και ότι δεν είναι επίσης αρμόδιο να αποφανθεί σχετικά με τα πλεονεκτήματα των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο του βουλευτή, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της βουλευτικής ασυλίας είναι η προστασία του Κοινοβουλίου και των μελών του έναντι δικαστικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που ασκεί ένας βουλευτής κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των πληροφοριών και των διευκρινίσεων που παρέχονται στην παρούσα υπόθεση, δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η σχετική ποινική διαδικασία αποσκοπεί να θίξει την πολιτική δραστηριότητα ή την υπόληψη ενός βουλευτή και, ως εκ τούτου, την ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου (fumus persecutionis

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Λάμπρου Φουντούλη·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις ελληνικές αρχές και στον Λάμπρο Φουντούλη.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού
PDF 135kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού (2018/2270(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0335A8-0184/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού, που διαβιβάστηκε από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 12 Οκτωβρίου 2018, σε συνάρτηση με διαδικασία υπό στοιχεία ΑΒΜ 2017/10839, και κοινοποιήθηκε στην ολομέλεια στις 13 Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας ακούσει τον Ελευθέριο Συναδινό, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0184/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε την άρση της ασυλίας του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ελευθέριου Συναδινού, σε σχέση με ενδεχόμενη δίωξη που αφορά εικαζόμενο αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελλάδας προβλέπει ότι, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου υποβάλλεται σε συνάρτηση διαδικασίας για εικαζόμενη παράβαση του άρθρου 45 και του άρθρου 232A του ελληνικού Ποινικού Κώδικα, τα οποία αφορούν την από κοινού παραβίαση δικαστικής απόφασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ελευθέριος Συναδινός κατηγορείται ότι δεν συμμορφώθηκε με την προσωρινή διαταγή αριθ. 3603/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε η απομάκρυνση όλων των καμερών από το ισόγειο και την είσοδο του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Γράμμου αριθμός 73, στο Μαρούσι (Αττικής), και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 600 (εξακοσίων) ευρώ για κάθε νέα παραβίαση της απόφασης της 25ης Μαΐου 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του Κανονισμού του, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη του μέλους του Κοινοβουλίου ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που του καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση του αιτήματος παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση·

Ζ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποφανθεί περί της ενοχής ή μη του βουλευτή ή ως προς την ύπαρξη ή μη ύπαρξη λόγου άσκησης ποινικής δίωξης για τις πράξεις που του αποδίδονται και ότι δεν είναι επίσης αρμόδιο να αποφανθεί σχετικά με τα πλεονεκτήματα των εθνικών νομικών και δικαστικών συστημάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο του βουλευτή, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της βουλευτικής ασυλίας είναι η προστασία του Κοινοβουλίου και των μελών του έναντι δικαστικών διαδικασιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες που ασκεί ένας βουλευτής κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη δεν αφορά γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του εν λόγω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των πληροφοριών και των διευκρινίσεων που παρέχονται στην παρούσα υπόθεση, δεν υφίστανται υπόνοιες ότι η σχετική ποινική διαδικασία αποσκοπεί να θίξει την πολιτική δραστηριότητα ή την υπόληψη ενός βουλευτή και, ως εκ τούτου, την ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου (fumus persecutionis)·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Ελευθέριου Συναδινού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις ελληνικές αρχές και στον Ελευθέριο Συναδινό.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
PDF 186kWORD 58k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))
P8_TA-PROV(2019)0336A8-0047/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0745),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0483/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 2ης Απριλίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0047/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ▌ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

P8_TC1-COD(2018)0390


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Στις 21 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για παράταση της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 ΣΕΕ έως τις 22 Μαΐου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι η τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου θα εγκρίνει τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας(2) («συμφωνία αποχώρησης»). Στην περίπτωση που η Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν εγκρίνει τη συμφωνία αποχώρησης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε για παράταση έως τις 12 Απριλίου 2019.

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3), οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εισέρχονται στο έδαφος των κρατών μελών χωρίς θεώρηση ή ισοδύναμες διατυπώσεις.

(3)  Ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, οι Συνθήκες και η οδηγία 2004/38/ΕΚ, καθώς και το δικαίωμα εισόδου στο έδαφος των κρατών μελών χωρίς θεώρηση ή ισοδύναμες διατυπώσεις, θα παύσουν να εφαρμόζονται στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι Βρετανοί πολίτες ▌. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα από τα παραρτήματα του ▌ κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1806 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4). Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και το παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή.

(4)  Το Γιβραλτάρ δεν αποτελεί τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι σήμερα, το ενωσιακό δίκαιο εφαρμοζόταν στο Γιβραλτάρ στον βαθμό που προβλέπεται από την πράξη προσχώρησης του 1972, μόνο δυνάμει του άρθρου 355 παρ.3 της ΣΛΕΕ. Η προσθήκη του Ηνωμένου Βασιλείου στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806 δεν θα καλύπτει τους πολίτες των βρετανικών υπερπόντιων εδαφών που απέκτησαν την ιδιότητα του πολίτη λόγω δεσμού τους με το Γιβραλτάρ. Κατά συνέπεια, το Γιβραλτάρ θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα βρετανικά υπερπόντια εδάφη που απαριθμούνται στο μέρος 3 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806.

(5)  Τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό ▌, βάσει αξιολόγησης κατά περίπτωση, των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, καθορίζονται στο άρθρο ▌1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806. Τα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνουν την παράνομη μετανάστευση, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τα οικονομικά οφέλη, ιδίως όσον αφορά τον τουρισμό και το εξωτερικό εμπόριο, και τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης με τις οικείες τρίτες χώρες συμπεριλαμβανομένων, ειδικότερα, ζητημάτων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και τις επιπτώσεις σε θέματα περιφερειακής συνοχής και αμοιβαιότητας.

(6)  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο ▌1 του κανονισμού (EΕ) 2018/1806, κρίνεται σκόπιμη η απαλλαγή των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι Βρετανοί πολίτες από την υποχρέωση θεώρησης όταν ταξιδεύουν στο έδαφος των κρατών μελών. Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική εγγύτητα, τη σύνδεση μεταξύ των οικονομιών, το επίπεδο του εμπορίου και την έκταση των βραχυχρόνιων μετακινήσεων προσώπων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης για επιχειρηματική δραστηριότητα, αναψυχή ή άλλους σκοπούς, τα ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης αναμένεται να διευκολύνουν τον τουρισμό και την οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας έτσι οφέλη στην Ένωση.

(7)  Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1806 όσον αφορά τους Βρετανούς πολίτες.

(8)  Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην προσδοκία ότι, για λόγους διατήρησης στενών σχέσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο θα χορηγήσει πλήρη αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων για τους υπηκόους όλων των κρατών μελών. Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει στο μέλλον υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που προβλέπεται στο ▌ άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργήσουν αμελλητί για την εφαρμογή του μηχανισμού αμοιβαιότητας Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την τήρηση της αρχής της αμοιβαιότητας και θα ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τυχόν εξελίξεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την τήρηση της εν λόγω αρχής.

(9)  Όσον αφορά την Ισλανδία και ▌ τη Νορβηγία ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των εν λόγω κρατών με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν(5), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ(6) του Συμβουλίου.

(10)  Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν(7), που εμπίπτει στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχεία Β και Γ της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ(8) του Συμβουλίου.

(11)  Όσον αφορά το ▌Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν(9), που εμπίπτει στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1, στοιχεία Β και Γ της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ(10) του Συμβουλίου.

(12)  Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου(11)· ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(13)  Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου(12)· ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(14)  Ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια, αντιστοίχως, του άρθρου 3 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2003, του άρθρου 4 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2005 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης του 2011.

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία το ενωσιακό δίκαιο παύει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(16)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1806 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1806 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ▌, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων για τους πρόσφυγες του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπεγράφη στο Στρασβούργο την 20ή Απριλίου 1959, οι έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα και οι απάτριδες και άλλα πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι καμίας χώρας, διαμένουν στην Ιρλανδία και είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από την Ιρλανδία, το οποίο αναγνωρίζεται από το οικείο κράτος μέλος.».

"

2)  Στο μέρος 1 του παραρτήματος II, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:"

«Ηνωμένο Βασίλειο (εξαιρουμένων των Βρετανών υπηκόων όπως αναφέρονται στο μέρος 3)».

"

3)  Στο παράρτημα II ο τίτλος του μέρους 3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:"

«ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ».

"

4)  Στο μέρος 3 του παραρτήματος ΙΙ, το ακόλουθο κείμενο προστίθεται μετά τις λέξεις «British overseas territories citizens (BOTC)»:"

«Στα εδάφη αυτά περιλαμβάνονται η Ανγκουίλα, οι Βερμούδες, το Βρετανικό έδαφος της Ανταρκτικής, το Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού, οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, οι Νήσοι Κάιμαν, οι Νήσοι Φόκλαντ, το Γιβραλτάρ*, το Μονσεράτ, οι Νήσοι Πίτκερν, η Αγία Ελένη, Ασενσιόν και Τριστάν ντα Κούνα, οι Νήσοι Νότια Γεωργία και Νότιες Σάντουιτς και οι Νήσοι Τερκ και Κάικος.

__________________________

* Το Γιβραλτάρ είναι αποικία του βρετανικού στέμματος. Υπάρχει διαμάχη μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την κυριαρχία επί του Γιβραλτάρ, έδαφος για το οποίο πρέπει να βρεθεί λύση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα και τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.».

"

Άρθρο 2

Εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο καθιερώσει υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, εφαρμόζεται ο μηχανισμός αμοιβαιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενεργούν αμελλητί για την εφαρμογή του μηχανισμού αμοιβαιότητας.

Άρθρο 3

▌Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία το ενωσιακό δίκαιο παύει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

▌Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(2) ΕΕ C 66I της 19.2.2019, σ. 1.
(3)Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).
(4)Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1806 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 39).
(5)ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.
(6)Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).
(7)ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.
(8)Απόφαση 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1).
(9)ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.
(10)Απόφαση 2011/350/ΕE του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 19).
(11)Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).
(12)Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).


Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
PDF 118kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0337A8-0177/2019

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2019)0151),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 148 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0131/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0177/2019),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Διαχείριση αποβλήτων
PDF 142kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων (2019/2557(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0338B8-0231/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα(1) (οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/EK για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013(5) (κανονισμός σχετικά με τη δράση για το κλίμα),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα(6), καθώς και τους εκτελεστικούς κανονισμούς και τις εθελοντικές συμφωνίες που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της εν λόγω οδηγίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τη δράση της ΕΕ για τη βιωσιμότητα(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την επιμήκυνση της ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 31ης Μαΐου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ)(11),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επετεύχθη από τους συννομοθέτες στις 19 Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τον ρόλο της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στην κυκλική οικονομία (COM(2017)0034),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα (COM(2018)0032) και το σχετικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2018)0020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

–  έχοντας υπόψη τις περισσότερες από 60 αναφορές σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών,

–  έχοντας υπόψη τις διερευνητικές επισκέψεις της Επιτροπής Αναφορών στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ιταλία κατά τα τελευταία έτη σχετικά με θέματα διαχείρισης αποβλήτων, και ιδίως τα συμπεράσματα και τις ειδικές συστάσεις των επακόλουθων εκθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με τα ζητήματα που έχουν θέσει αναφέροντες για την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, και σχετικών οδηγιών, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των επιπτώσεων της παραγωγής αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ενώ υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα και πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των πόρων, ιδίως σε σχέση με τις σχετικά υψηλές ποσότητες μη επεξεργασμένων αποβλήτων που εξακολουθούν να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής σε πολλά κράτη μέλη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τις βασικές προκλήσεις για το μέλλον είναι η μείωση των επιπέδων παραγωγής αποβλήτων και η ευθυγράμμιση των στόχων διαχείρισης αποβλήτων με τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, ιδίως δε με την ενίσχυση των ποσοστών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη έχει αποτελέσει την κορυφαία προτεραιότητα της ιεράρχησης των αποβλήτων μέσω της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακατάλληλες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά τη ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες έχουν επισημάνει ότι χώροι υγειονομικής ταφής και αποτεφρωτήρες έχουν εγκριθεί και τεθεί σε λειτουργία κοντά σε κατοικημένες και γεωργικές περιοχές και σε περιοχές όπου οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες δεν έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, και συνιστούν άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 80 % του περιβαλλοντικού αντικτύπου ενός προϊόντος καθορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού, γεγονός που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων και σε όλες τις πτυχές της κυκλικής οικονομίας, όπως η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα αναβάθμισης, η δυνατότητα επισκευής, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση ενός προϊόντος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τη δημιουργία προϊόντων πιο βιώσιμων και αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων, οι αρχές της οικονομίας του διαμοιρασμού και της οικονομίας των υπηρεσιών μπορούν επίσης να εξυπηρετήσουν τον σκοπό της μείωσης της παραγωγής αποβλήτων στην Ευρώπη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει χειριστεί πολυάριθμες διαδικασίες επί παραβάσει σχετικά με την παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων σε διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές από αυτές τις υποθέσεις —και ορισμένες εξ αυτών πρόσφατα— παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης έγκαιρης προειδοποίησης για τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να καθυστερήσουν στην προετοιμασία τους για την επίτευξη του στόχου επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων για το 2020, έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικά κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα προκειμένου η Ευρώπη να αποκομίσει τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της κυκλικής οικονομίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα δεδομένα που συνοδεύουν πολυάριθμες αναφορές έχουν καταδείξει ότι η κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων σε πολλά κράτη μέλη και περιφέρειες εξακολουθεί να είναι προβληματική και παρέχουν ισχυρά πειστήρια για την ανάγκη σημαντικής βελτίωσης της εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα και της υπόλοιπης νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και επεξεργασίας των αποβλήτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια οικονομία που δίνει προτεραιότητα στην επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή και την ανακύκλωση υλικών χαρακτηρίζεται από ένταση εργασίας μεγαλύτερη σε σύγκριση με μια οικονομία που βασίζεται σε μια φιλοσοφία διάθεσης αποβλήτων, και δημιουργεί έτσι περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων θα μπορούσε να οδηγήσει στην αξιοποίηση του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας των τομέων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή διαχείριση των αποβλήτων και η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Ευρώπη και την επίτευξη του στόχου για ένα μη τοξικό περιβάλλον·

1.  τονίζει ότι πολυάριθμες αναφορές που υποβλήθηκαν σχετικά με την αδυναμία των κρατών μελών να εφαρμόσουν τη νομοθεσία για τα απόβλητα επισημαίνουν διάφορα προβλήματα υγείας και περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με ακατάλληλες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, όπως η κακή ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές, η μόλυνση των υπόγειων υδατικών πόρων, τα υπερβολικά επίπεδα θορύβου και οι δύσοσμες εκπομπές·

2.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να στηριχθεί η μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία, η δημόσια χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο ΕΕ, θα πρέπει να συνάδει με τον στόχο της επίσπευσης όσον αφορά την υλοποίηση της ιεράρχησης των αποβλήτων· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι τα κονδύλια πρέπει να κατευθύνονται προς σχέδια και έργα πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να σημειώσουν μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά τον καθορισμό αποτελεσματικών σχεδίων και έργων για την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, τη χωριστή συλλογή και την ανακύκλωση, δεδομένης της κρισιμότητάς τους για τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω των αποβλήτων, την αξιοποίηση των οικονομικών οφελών της κυκλικής οικονομίας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων· παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες εφαρμογής, μεταξύ άλλων μέσω τεχνικής βοήθειας και κονδυλίων της ΕΕ· προτείνει τη θέσπιση κατάλληλων οικονομικών μέσων, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, και την εφαρμογή αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ώστε να προωθηθεί η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την περισυλλογή απορριμμάτων και τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση) και να εγκρίνουν οικονομικά μέσα και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων·

5.  χαιρετίζει την προθυμία της Επιτροπής να πραγματοποιήσει επισκέψεις υψηλού επιπέδου σχετικά με την κυκλική οικονομία και τα απόβλητα στα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους για τα αστικά απόβλητα για το 2020 και να συνεργαστεί με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων τοπικών και περιφερειακών παραγόντων και πανευρωπαϊκών οργανώσεων που προωθούν πραγματικά μια νοοτροπία για μηδενικά απόβλητα και τις συναφείς πολιτικές·

6.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μετριάσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής αποβλήτων, ιδίως μειώνοντας την ποσότητα των αστικών αποβλήτων· καλεί τα κράτη μέλη, για τον σκοπό αυτόν, να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, όπως ορίζεται στην αναθεωρημένη οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα·

7.  επισημαίνει ότι οι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί παράγοντες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαχείριση των αποβλήτων και στη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής επί του θέματος· υπενθυμίζει ότι μια συνεκτική πολιτική, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των κατάλληλων υποδομών σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, μπορεί να καθοριστεί μόνο μέσω συντονισμού και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να ανταμείψει τις βέλτιστες πρακτικές σε όλα τα επίπεδα και να διευκολύνει την ανταλλαγή τους, καθώς και να στηρίξει έμπρακτα και επαρκώς τα πρωτοποριακά έργα·

8.  καλεί τα κράτη μέλη και τις βιομηχανίες, ως βασικούς εταίρους στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για την προώθηση των κυκλικών αλυσίδων εφοδιασμού, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δευτερογενείς πρώτες ύλες, συχνά σε ανταγωνιστικές τιμές, οι οποίες θα πρέπει να ανακτηθούν για περαιτέρω χρήση και παραγωγή·

9.  ζητεί την παροχή κατάρτισης και την προώθηση μιας σειράς μορφών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης της κατάρτισης για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και για κοινωνική εργασία, ιδίως στους τομείς της επισκευής και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση·

10.  πιστεύει ακράδαντα ότι τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που εστιάζουν στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση πρέπει να προωθηθούν και να υποστηριχθούν επαρκώς, με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία·

11.  υπογραμμίζει ότι η ορθή εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία παρέχει ευκαιρίες σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στον εξορθολογισμό της χρήσης των φυσικών πόρων·

12.  επισημαίνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων μέσω της ενίσχυσης της αποδοτικότητας και του περιορισμού της σπατάλης των πόρων με τη θέσπιση μέτρων, όπως η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανακατασκευή, μπορεί να μειώσει δραστικά τόσο την κατανάλωση πόρων όσο και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που ως στόχοι βρίσκονται στο επίκεντρο της κυκλικής οικονομίας· υπογραμμίζει ότι σε μια κυκλική οικονομία οι πόροι διατηρούνται στο πλαίσιο της οικονομίας και παραμένουν σε παραγωγική χρήση όταν ένα προϊόν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του, με αποτέλεσμα, ως εκ τούτου, τη μείωση της κατανάλωσης πόρων· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα απόβλητα, η βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων ώστε να είναι συμβατά με την κυκλική οικονομία θα συμβάλει στο κλείσιμο των κύκλων παραγωγής και θα επιφέρει μια αλλαγή στα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, ενώ θα μειώσει έτσι τα επίπεδα των τοξικών ουσιών και τον συνολικό όγκο των αποβλήτων·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τον όγκο και τον τελικό προορισμό των υπολειμμάτων που προκύπτουν από διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά τις κοινότητες που ενδέχεται να επηρεαστούν από εγκαταστάσεις και νέα έργα, και να τις συμβουλεύονται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και διεξοδικά τις διατάξεις της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων)(13) και άλλων συναφών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας·

14.  θεωρεί ότι η χωριστή συλλογή αποβλήτων πόρτα-πόρτα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ευαισθητοποίηση του συνόλου του πληθυσμού σχετικά με τη στρατηγική σημασία της κυκλικής οικονομίας, καθώς και για την αποτελεσματικότερη επίτευξη μιας συλλογικής δέσμευσης για τον σκοπό αυτόν· υπογραμμίζει ότι τα συστήματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη καταγραφή των τύπων και των ποσοτήτων των οικιακών αποβλήτων που παράγονται και των συναφών αναγκών επεξεργασίας τους, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, καθώς και τη δυνατότητα θέσπισης δικαιότερων οικονομικών μέτρων για την παροχή κινήτρων ή αντικινήτρων·

15.  υπενθυμίζει ότι η αποτέφρωση είναι προτελευταία στην ιεράρχηση των αποβλήτων, ακολουθούμενη μόνον από την υγειονομική ταφή·

16.  υπενθυμίζει ότι τα επικίνδυνα απόβλητα δημιουργούν συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά την επεξεργασία, που δεν μπορούν να παραβλεφθούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένο τρόπο· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα που αφορούν τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων·

17.  στηρίζει την Επιτροπή στις εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για τα απόβλητα· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, όπως ορίζεται στις αναθεωρημένες οδηγίες για τα απόβλητα· προτείνει τα πρόστιμα που εισπράττονται από την Επιτροπή να επανεπενδύονται σε έργα που συνάδουν με τα υψηλότερα επίπεδα ιεράρχησης των αποβλήτων·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους αναφέροντες, χώροι υγειονομικής ταφής έχουν εγκριθεί και βρίσκονται πολύ κοντά σε κατοικημένες και αγροτικές περιοχές· καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εξασφαλίσουν την πλήρη προστασία της ανθρώπινης υγείας και να εγκρίνουν διαρθρωτικά μέτρα με στόχο την εξεύρεση λύσης για τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109.
(2) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 100.
(3) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 141.
(4) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 93.
(5) ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 26.
(6) ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0352.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0100.
(9) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 151.
(10) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 60.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0241.
(12) ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 60.
(13) ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1.


Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I
PDF 330kWORD 113k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))
P8_TA-PROV(2019)0339A8-0206/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0278),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0170/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0206/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 764
Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1
Πρόταση
Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών
για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»)
Τροπολογία 765
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)   Δεδομένου του υψηλού βαθμού κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στον τομέα των οδικών μεταφορών, απαιτούνται ειδικοί τομεακοί κανόνες για να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας των μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών. Κατά συνέπεια, σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να προσφέρει ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια, να συμβάλει στην εναρμόνιση και την προώθηση της επιβολής, καθώς και στην καταπολέμηση παράνομων πρακτικών και να οδηγήσει στη μείωση του διοικητικού φόρτου.
Τροπολογία 766
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Προκειμένου να δημιουργηθεί ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν, αφενός, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς και, αφετέρου, κατάλληλοι επιχειρηματικοί όροι και δίκαιοι όροι ανταγωνισμού για τους μεταφορείς.
(1)  Προκειμένου να δημιουργηθεί ασφαλής, αποδοτικός και κοινωνικά υπεύθυνος τομέας οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία για τους οδηγούς και να παρέχεται κατάλληλο επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για τους μεταφορείς, με παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών όπως ειδικότερα κατοχυρώνονται στις Συνθήκες.
Τροπολογία 767
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)   Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές πρέπει να είναι αναλογικοί και αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, ή να την κάνουν λιγότερο ελκυστική, προκειμένου να διατηρηθεί ή να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, με ταυτόχρονο σεβασμό των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών.
Τροπολογία 768
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγοί επωφελούνται από τα δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι μεταφορείς δεν αντιμετωπίζουν δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς που περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελευθερία τους να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες.
(2)  Η εγγενής υψηλή κινητικότητα των υπηρεσιών οδικών μεταφορών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγοί επωφελούνται από τα δικαιώματα τα οποία διαθέτουν και ότι οι μεταφορείς, οι οποίοι στην πλειονότητά τους (90 %) είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζομένους, δεν αντιμετωπίζουν δυσανάλογους διοικητικούς φραγμούς ή καταχρηστικούς και μεροληπτικούς ελέγχους που περιορίζουν αδικαιολόγητα την ελευθερία τους να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες.
Τροπολογία 769
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές πρέπει να είναι αναλογικοί και αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν ούτε να καθιστούν λιγότερο ελκυστική την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών, μέσω του σεβασμού των συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών, καθώς και της ιδιαιτερότητας του κλάδου, εφόσον οι οδηγοί είναι εξαιρετικά κινητικοί, και όχι αποσπασμένοι, εργαζόμενοι.
Τροπολογία 770
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς και στη διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με θεμιτό ανταγωνισμό ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους μεταφορείς είναι ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
(3)  Η ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών για τους οδηγούς και στη διευκόλυνση άσκησης της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οδικών μεταφορών με θεμιτό και αναλογικό ανταγωνισμό χωρίς μεροληψία ανάμεσα στους εθνικούς και ξένους μεταφορείς είναι ουσιαστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, όποια εθνική νομοθεσία ή πολιτική εφαρμόζεται στον τομέα των μεταφορών σε εθνική εμβέλεια, οφείλει να ενισχύει την ανάπτυξη και την εδραίωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και να μην συμβάλλει κατά κανέναν τρόπο στον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 
Τροπολογία 771
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της υφιστάμενης κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των οδικών μεταφορών, εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην επιβολή τους. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων, γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και άνιση μεταχείριση των οδηγών και μεταφορέων, με επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του ανταγωνισμού στον τομέα.
(4)  Από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της υφιστάμενης κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των οδικών μεταφορών, εντοπίστηκαν ορισμένα κενά στις υφιστάμενες διατάξεις και ελλείψεις στην επιβολή τους, καθώς και παράνομες πρακτικές, όπως η χρήση εταιρειών-βιτρινών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στον τομέα των μεταφορών. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών στην ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων, που δημιουργούν μεγάλο διοικητικό φόρτο για τους οδηγούς και τους μεταφορείς. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου, με επιζήμιες συνέπειες στις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες και στους όρους του ανταγωνισμού στον τομέα.
Τροπολογία 772
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται σωστά οι οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης σχετικά με την απόσπαση οδηγών και να διεξάγονται αυστηρότεροι έλεγχοι για να εξασφαλιστεί ότι καταβάλλονται όντως οι κοινωνικές εισφορές για τους αποσπασμένους οδηγούς.
_________________
1α.   Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, σ. 1)
1β.   Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).
Τροπολογία 773
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η κατάλληλη, αποτελεσματική και συνεπής επιβολή των διατάξεων για τον χρόνο εργασίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία των συνθηκών εργασίας των οδηγών και την πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω μη συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό να επεκταθούν οι υφιστάμενες ομοιόμορφες απαιτήσεις επιβολής που ορίζονται στην οδηγία 2006/22/ΕΚ στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας που ορίζονται στην οδηγία 2002/15/ΕΕ.
(5)  Η κατάλληλη, αποτελεσματική και συνεπής επιβολή των διατάξεων για τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την προστασία των συνθηκών εργασίας των οδηγών και την πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού λόγω μη συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό να επεκταθούν οι υφιστάμενες ομοιόμορφες απαιτήσεις επιβολής που ορίζονται στην οδηγία 2006/22/ΕΚ στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας που ορίζονται στην οδηγία 2002/15/ΕΚ. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού των ελέγχων σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και τον χρόνο εργασίας με τους ελέγχους για την τήρηση των κανόνων σχετικά με την απόσπαση οδηγών, χωρίς πρόσθετο διοικητικό φόρτο. Οι έλεγχοι της συμμόρφωσης με τις διατάξεις για τον χρόνο εργασίας πρέπει να περιορίζονται σε ελέγχους στις εγκαταστάσεις των μεταφορέων, μέχρις ότου γίνει διαθέσιμη η τεχνολογία που θα καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή αποτελεσματικών καθ’ οδόν ελέγχων για τον χρόνο εργασίας.
Τροπολογία 774
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Έχοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των υπηρεσιών μεταφορών και τον άμεσο αντίκτυπο στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην οδική ασφάλεια και προστασία, θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο οι καθ’ οδόν έλεγχοι. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για πρόσθετες διοικητικές υποχρεώσεις των αντίστοιχων εταιρειών τους. Οι κανόνες που αφορούν τον χρόνο εργασίας θα πρέπει να ελέγχονται μόνο στις εγκαταστάσεις του μεταφορέα.
Τροπολογία 775
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)   Για να είναι εφικτοί αποτελεσματικότεροι, ταχύτεροι και περισσότεροι καθ’ οδόν έλεγχοι και ταυτόχρονα να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους οδηγούς, η τήρηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ θα πρέπει να ελέγχεται στο πλαίσιο ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων και όχι στο πλαίσιο καθ’ οδόν ελέγχων.
Τροπολογία 776
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Για να υλοποιήσουν τον στόχο της αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασυνδέσουν τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα τους διαμέσου του συστήματος ERRU (Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών), με νομική βάση το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών εθνικών μητρώων, ώστε οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των οδικών ελεγκτών, να έχουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα δεδομένα και τις πληροφορίες που περιέχονται στο ERRU.
Τροπολογία 777
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Για να γίνει δυνατή η καλύτερη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων για την υλοποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, και για να διευκολυνθούν οι οδικοί μεταφορείς στη συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις κατά την απόσπαση οδηγών, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μία ή περισσότερες ενότητες του συστήματος ΙΜΙ για την υποβολή των δηλώσεων απόσπασης και μια ηλεκτρονική εφαρμογή που θα παρέχει στους ελεγκτές άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο ERRU και το IMI, κατά τη διάρκεια καθ’ οδόν ελέγχων.
Τροπολογία 778
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Προκειμένου να διασφαλιστούν δίκαιοι και ίσοι όροι ανταγωνισμού για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, είναι αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδος στην ευφυή επιβολή της νομοθεσίας και να παρέχεται κάθε δυνατή στήριξη για την πλήρη εφαρμογή και χρήση συστημάτων αποτίμησης επικινδυνότητας. Προς τούτο, θα πρέπει να δοθεί στις αρχές επιβολής του νόμου πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα, με πλήρη αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU).
Τροπολογία 779
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Οι κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων που εφαρμόζονται σε δραστηριότητες οδικών μεταφορών θα πρέπει να είναι ισορροπημένοι, απλοί και με μικρό διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις μεταφορών. Δεν θα πρέπει να έχουν ως στόχο να αποθαρρύνουν μεταφορείς να δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας εγκατάστασής τους.
Τροπολογία 780
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και των κανόνων για τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών έχουν επιφέρει υψηλό διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών οδικών μεταφορών με αρνητικά παράπλευρα αποτελέσματα στις θέσεις εργασίας.
(9)  Δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν επίσης στην εφαρμογή των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων που ορίζονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και των κανόνων για τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 στον υψηλού βαθμού κινητικότητας τομέα των οδικών μεταφορών. Τα ασυντόνιστα εθνικά μέτρα για την εφαρμογή και επιβολή των διατάξεων για την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών έχουν επιφέρει ανασφάλεια δικαίου, στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον τομέα των μεταφορών και υψηλό διοικητικό φόρτο για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών οδικών μεταφορών με αρνητικά παράπλευρα αποτελέσματα στις θέσεις εργασίας και την ανταγωνιστικότητα των μεταφορικών εταιρειών. Είναι λοιπόν απαραίτητη η εναρμόνιση των διοικητικών απαιτήσεων και των μέτρων ελέγχου ώστε οι μεταφορείς να μην υφίστανται άσκοπες ή αυθαίρετες καθυστερήσεις.
_________________
_________________
15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, σ. 1)
15 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.97, σ. 1)
16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).
16 Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).
Τροπολογία 781
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Τα κράτη μέλη, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης προς τους κανόνες, θα πρέπει να ανταλλάσσουν στοιχεία και πληροφορίες, να συνεργάζονται σε διοικητικό επίπεδο και να προσφέρουν αμοιβαία συνδρομή μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), τη νομική βάση του οποίου αποτελεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2012. Το ΙΜΙ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για την υποβολή και την επικαιροποίηση των δηλώσεων απόσπασης που διαβιβάζονται μεταξύ των μεταφορέων και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προορισμού. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου απαιτείται η ανάπτυξη παράλληλης δημόσιας διασύνδεσης εντός του συστήματος ΙΜΙ, όπου θα έχουν πρόσβαση οι μεταφορείς.
Τροπολογία 782
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
(9β)  Όλοι οι παράγοντες στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών θα πρέπει να αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί για τις παραβάσεις των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Αυτό θα πρέπει να ισχύει όταν ο παράγων έχει όντως γνώση των παραβάσεων ή όταν, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων, όφειλε να τις γνωρίζει.
Τροπολογία 783
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)
(9γ)  Για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται σωστά τα μέτρα ελέγχου για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπως ορίζουν οι οδηγίες 96/71/ΕΚ και 2014/67/ΕΕ, θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης σε σχέση με την απόσπαση οδηγών.
Τροπολογία 784
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 δ (νέα)
(9δ)  Οι συμβαλλόμενοι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να ενεργούν με κοινωνική ευθύνη, χρησιμοποιώντας μεταφορείς οι οποίοι συμμορφώνονται με τους κανόνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. Προκειμένου να είναι πιο εύκολο για τους συμβαλλόμενους να βρουν τέτοιους μεταφορείς, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα υφιστάμενα μέσα και τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς όλων των παραγόντων στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών, με σκοπό τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας αξιόπιστων μεταφορικών εταιρειών, αν χρειαστεί.
Τροπολογία 785
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 ε (νέα)
(9ε)  Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με την ίδρυση επιχειρήσεων διεθνών οδικών μεταφορών δημιουργεί αποκλίσεις στην εσωτερική αγορά και ενισχύει τις άδικες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις ίδρυσης επιχειρήσεων διεθνών οδικών μεταφορών θα πρέπει να γίνουν αυστηρότερες και η εποπτεία τους να γίνει ευχερέστερη, με σκοπό ιδίως να καταπολεμηθεί η σύσταση «εταιρειών-γραμματοκιβωτίων».
Τροπολογία 786
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Δεδομένου ότι στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη οδηγών, θα πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες εργασίας προκειμένου το επάγγελμα αυτό να γίνει πιο ελκυστικό.
Τροπολογία 787
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί τομεακοί κανόνες που να αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του υψηλού βαθμού κινητικότητας εργατικού δυναμικού στον τομέα των οδικών μεταφορών και να παρέχουν ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των οδηγών και στην ελευθερία των μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών.
(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αναλογική εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των οδικών μεταφορών, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί τομεακοί κανόνες που να αντικατοπτρίζουν την ιδιαιτερότητα του υψηλού βαθμού κινητικότητας εργατικού δυναμικού στον τομέα των οδικών μεταφορών και να παρέχουν ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική προστασία των οδηγών και στην ελευθερία των μεταφορέων για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών. Οι διατάξεις σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, που περιέχονται στην οδηγία 96/71/ΕΚ, και σχετικά με την επιβολή των διατάξεων αυτών, που περιέχονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ, θα πρέπει να ισχύουν για τον τομέα των οδικών μεταφορών υπό τους όρους της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 788
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται στην έννοια του επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί χρονικό όριο πέρα από το οποίο θα ισχύει η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους υποδοχής σε περίπτωση διεθνών μεταφορών. Αυτό το χρονικό όριο δεν θα πρέπει να ισχύει για τις ενδομεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009 εφόσον το σύνολο της μεταφοράς λαμβάνει χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, η ελάχιστη αμοιβή και η ελάχιστη ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να ισχύουν για τις ενδομεταφορές ανεξάρτητα από τη συχνότητα και διάρκεια των μεταφορών που εκτελούνται από τον οδηγό.
(12)  Αυτά τα ισόρροπα κριτήρια θα πρέπει να βασίζονται στην έννοια του επαρκούς δεσμού του οδηγού με το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής. Αυτός ο επαρκής δεσμός υπάρχει στις ενδομεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 εφόσον το σύνολο της μεταφοράς λαμβάνει χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής. Κατά συνέπεια, η οδηγία 96/71/ΕΚ και η οδηγία 2014/67/ΕΕ θα πρέπει να ισχύουν για τις ενδομεταφορές.
Τροπολογία 789
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)   Στην περίπτωση των διεθνών μεταφορών, ως κύριος δεσμός ενός οδηγού όσον αφορά τις διμερείς διεθνείς μεταφορές θεωρείται το κράτος μέλος εγκατάστασης της εταιρείας μεταφορών, καθώς ο οδηγός επιστρέφει τακτικά στο κράτος μέλος εγκατάστασης της εταιρείας μεταφορών. Ένας οδηγός δύναται να εκτελέσει σειρά διμερών μεταφορών κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει επαρκής δεσμός με το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, όταν ο οδηγός εκτελεί άλλους τύπους μεταφορών, ιδίως μη διμερείς διεθνείς μεταφορές, στο εν λόγω κράτος μέλος.
Τροπολογία 790
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)
(12β)   Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των μεταφορικών πόρων, να ληφθούν υπόψη οι επιχειρησιακές συνθήκες και να μειωθεί ο αριθμός των διαδρομών χωρίς φορτίο, κάτι που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2, θα πρέπει να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός περιορισμένου αριθμού πρόσθετων μεταφορικών δραστηριοτήτων χωρίς να ενεργοποιούνται οι κανόνες περί απόσπασης. Οι δραστηριότητες αυτές συνίστανται σε εργασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια, ή μετά την ολοκλήρωση, μιας διμερούς διεθνούς μεταφοράς από το κράτος μέλος εγκατάστασης και πριν από το ταξίδι επιστροφής στο κράτος μέλος εγκατάστασης.
Τροπολογία 791
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)
(12γ)  Σε περίπτωση που ο οδηγός εκτελεί συνδυασμένη μεταφορά, η φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αρχικής ή της τελικής οδικής διαδρομής συνδέεται στενά με το κράτος μέλος εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι η οδική διαδρομή από μόνη της είναι διμερής μεταφορά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει επαρκής δεσμός με το έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής, όταν η μεταφορά κατά την οδική διαδρομή πραγματοποιείται εντός του κράτους μέλους υποδοχής ή ως μη διμερής διεθνής μεταφορά και, ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες για τις αποσπάσεις.
Τροπολογία 792
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)
(12δ)   Εφόσον δεν υπάρχει επαρκής δεσμός ενός οδηγού με το έδαφος κράτους μέλους διαμετακόμισης, οι διαμετακομιστικές μεταφορές δεν θα πρέπει να θεωρούνται περιπτώσεις απόσπασης. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι το γεγονός ότι οι επιβάτες αποβιβάζονται από το λεωφορείο κατά τη διάρκεια μιας στάσης για λόγους υγιεινής, δεν αλλάζει τον χαρακτηρισμό της μεταφοράς.
Τροπολογία 793
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)
(12ε)  Οι οδικές μεταφορές αποτελούν τομέα υψηλής κινητικότητας που απαιτεί κοινή προσέγγιση σε ορισμένες πτυχές σχετικές με τις αμοιβές στον τομέα. Οι επιχειρήσεις μεταφορών χρειάζονται ασφάλεια δικαίου σχετικά με τους κανόνες και τις απαιτήσεις που καλούνται να τηρήσουν. Οι εν λόγω κανόνες και απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ευπρόσιτες για τις επιχειρήσεις μεταφορών και θα πρέπει να επιτρέπουν τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων. Είναι σημαντικό οι νέοι κανόνες να μην εισάγουν περιττό διοικητικό φόρτο και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ.
Τροπολογία 794
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 στ (νέα)
(12στ) Αν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις εθνικές παραδόσεις και τις εθνικές πρακτικές, αλλά και με πλήρη σεβασμό στην αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ καθορίζονται σε συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 8 της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2014/67/ΕΕ, οι εν λόγω όροι και συνθήκες διατίθενται με προσιτό και διαφανή τρόπο στις επιχειρήσεις μεταφορών από άλλα κράτη μέλη και στους αποσπασμένους οδηγούς, και θα πρέπει να ζητούν προς τον σκοπό αυτό τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει συγκεκριμένα να καλύπτουν τις διάφορες αμοιβές και τα συστατικά στοιχεία τους, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων αμοιβής που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας αμοιβής και, όπου αρμόζει, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές κατηγορίες. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/957 για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με στοιχεία αμοιβής, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας αμοιβής και, κατά περίπτωση, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές κατηγορίες, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό.
Τροπολογία 795
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή των ειδικών τομεακών κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων και να αποφευχθεί ο δυσανάλογος διοικητικός φόρτος για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκαταστημένοι στην ΕΕ, θα πρέπει να καθοριστούν ειδικές διοικητικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο ψηφιακός ταχογράφος.
(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή των ειδικών τομεακών κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων και να αποφευχθεί ο δυσανάλογος διοικητικός φόρτος για τους μεταφορείς που δεν είναι εγκαταστημένοι στην ΕΕ, θα πρέπει να καθοριστούν ειδικές διοικητικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών, με πλήρη αξιοποίηση εργαλείων ελέγχου όπως ο ψηφιακός ταχογράφος. Για να ελαχιστοποιηθεί η πολυπλοκότητα των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την παρούσα οδηγία και την οδηγία 96/71, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν στους οδικούς μεταφορείς μόνο τις διοικητικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στον τομέα οδικών μεταφορών.
Τροπολογία 796
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Για να ελαχιστοποιηθούν ο διοικητικός φόρτος και η διαχείριση εγγράφων που βαρύνει τους οδηγούς, οι μεταφορείς διαθέτουν, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα, όλα τα αναγκαία έγγραφα, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2014/67/ΕΕ όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.
Τροπολογία 797
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)   Για τη διευκόλυνση της υλοποίησης, της εφαρμογής και της επιβολής της παρούσας οδηγίας, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 θα πρέπει να χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη για την ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών σε διασυνοριακό επίπεδο. Επίσης, θα αποτελούσε πλεονέκτημα η αναβάθμιση των δυνατοτήτων του ΙΜΙ ώστε να περιλαμβάνουν την υποβολή και τη μετάδοση απλών δηλώσεων.
Τροπολογία 798
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)
(13γ)   Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των μεταφορέων, που είναι συχνά μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, θα ήταν σκόπιμο να απλουστευθεί η διαδικασία αποστολής δηλώσεων απόσπασης από μεταφορείς, με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων με ορισμένα προκαθορισμένα στοιχεία μεταφρασμένα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.
Τροπολογία 799
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)
(13δ)   Η γενική εφαρμογή και υλοποίηση των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών θα μπορούσε να επηρεάσει τη δομή του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών της Ένωσης. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τον αντίκτυπο της εν λόγω διαδικασίας.
Τροπολογία 800
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 ε (νέα)
(13ε)   Η επιβολή της νομοθεσίας θα πρέπει να εστιάζει σε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Οι καθ’ οδόν έλεγχοι δεν θα πρέπει να αποκλείονται αλλά θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τρόπο αμερόληπτο, μόνο για τις φορτωτικές ή την ηλεκτρονική έκδοσή τους, τις επιβεβαιώσεις προεγγραφής και τη βεβαίωση επιστροφής στη χώρα εγκατάστασης του μεταφορέα ή κατοικίας του οδηγού. Στους καθ’ οδόν ελέγχους θα πρέπει να ελέγχονται καταρχήν τα δεδομένα των ταχογράφων, τα οποία είναι σημαντικά για τον προσδιορισμό της δραστηριότητας του οδηγού και του οχήματος κατά τη διάρκεια μιας κυλιόμενης περιόδου τεσσάρων εβδομάδων και της γεωγραφικής κάλυψης της δραστηριότητας αυτής. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να είναι χρήσιμη η καταγραφή του κωδικού χώρας.
Τροπολογία 801
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 στ (νέα)
(13στ) Ο αντίκτυπος της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων στον κλάδο των οδικών μεταφορών θα πρέπει να αξιολογείται επανειλημμένα από την Επιτροπή και να κοινοποιείται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα πρέπει να κατατίθενται προτάσεις για την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων αυτών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου.
Τροπολογία 802
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 ζ (νέα)
(13ζ)   Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ειδικής μεταχείρισης του τομέα των μεταφορών, όπου η μετακίνηση αποτελεί την ίδια την ουσία της εργασίας των οδηγών, η εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ στον τομέα των οδικών μεταφορών θα πρέπει να συμπέσει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής πράξης της οδηγίας 2006/22/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις επιβολής και συγκεκριμένων κανόνων σε σχέση με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/EΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.
Τροπολογία 803
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 η (νέα)
(13η)   Για να προσαρμόζονται τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας στις εξελίξεις όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των εν λόγω παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με τη σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 804
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679.
Τροπολογία 805
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)
(14β)   Οι κανόνες για τη διασφάλιση των καλών κοινωνικών συνθηκών σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά οδικών μεταφορών θα πρέπει να τηρούνται από όλους τους εταίρους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για να δημιουργηθεί μια οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, θα πρέπει να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί μια αλυσίδα ευθύνης που να καλύπτει όλους τους φορείς στην υλικοτεχνική αλυσίδα. Η ενίσχυση της διαφάνειας και της ευθύνης και η αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ισότητας θα κάνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα του οδηγού και θα προωθήσει τον υγιή ανταγωνισμό.
Τροπολογία 806
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν ετησίως ευρεία και αντιπροσωπευτική διατομή μετακινούμενων εργαζομένων, οδηγών, επιχειρήσεων και οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και μετακινούμενων εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.
Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν ετησίως ευρεία και αντιπροσωπευτική διατομή μετακινούμενων εργαζομένων, οδηγών, επιχειρήσεων και οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και, στην περίπτωση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις, μετακινούμενων εργαζομένων και οδηγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/15/ΕΚ. Τα κράτη μέλη οργανώνουν καθ’ οδόν ελέγχους για την τήρηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ μόνο μετά την εφαρμογή τεχνολογίας που επιτρέπει οι έλεγχοι αυτοί να είναι αποτελεσματικοί. Μέχρι τότε, οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις των εταιρειών μεταφορών.
Τροπολογία 807
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται τουλάχιστον το 3 % των ημερών που εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.
Κάθε κράτος μέλος οργανώνει τους ελέγχους κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται τουλάχιστον το 3 % των ημερών που εργάσθηκαν οι οδηγοί οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ. Έπειτα από καθ’ οδόν ελέγχους και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οδηγός δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα, επιτρέπεται στον οδηγό να συνεχίσει τη μεταφορά και ο μεταφορέας στο κράτος μέλος εγκατάστασης υποχρεούται να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω των αρμόδιων αρχών.
Τροπολογία 808
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 4
4.  Οι πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, περιλαμβάνουν τον αριθμό των οδηγών που ελέγχθηκαν καθ’ οδόν, τον αριθμό των ελέγχων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που ελέγχθηκαν και τον αριθμό καθώς και τη φύση των παραβάσεων που αναφέρθηκαν, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα εάν πρόκειται για μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.
4.  Οι πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, περιλαμβάνουν τον αριθμό των οδηγών που ελέγχθηκαν καθ’ οδόν, τον αριθμό των ελέγχων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, τον αριθμό των εργάσιμων ημερών που ελέγχθηκαν σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και τον αριθμό καθώς και τη φύση των παραβάσεων που αναφέρθηκαν, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα εάν πρόκειται για μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.
Τροπολογία 809
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 5
(3α)  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 5
«Άρθρο 5
Συντονισμένοι έλεγχοι
Συντονισμένοι έλεγχοι
Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο, συντονισμένους καθ’ οδόν ελέγχους οδηγών και οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85. Αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται ταυτόχρονα από τις αρχές επιβολής του νόμου δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, καθεμία από τις οποίες ενεργεί εντός της επικρατείας της.
Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν, τουλάχιστον έξι φορές τον χρόνο, καθ’ οδόν και σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, συντονισμένους ελέγχους οδηγών και οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) 165/2014. Αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται ταυτόχρονα από τις αρχές επιβολής του νόμου δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών, καθεμία από τις οποίες ενεργεί εντός της επικρατείας της. Τα συνοπτικά αποτελέσματα των συντονισμένων ελέγχων δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.»
Τροπολογία 810
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων προγραμματίζονται λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης εμπειρίας όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων. Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί καθ’ οδόν σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.
1.  Οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων προγραμματίζονται λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης εμπειρίας όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες μεταφορών και επιχειρήσεων. Έλεγχοι διενεργούνται επίσης σε περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί καθ’ οδόν σοβαρές παραβάσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014.
Τροπολογία 811
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
4α)  Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)  να διαβιβάζει στην Επιτροπή τα ανά διετία στατιστικά στοιχεία δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85·
«β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή τα ανά διετία στατιστικά στοιχεία δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006·»·
Τροπολογία 812
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
-α) Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί διμερώς δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 ή του άρθρου 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, ανταλλάσσονται μεταξύ των καθορισμένων φορέων που έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2:
«1. Πληροφορίες που έχουν ανταλλαγεί διμερώς δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, ανταλλάσσονται μεταξύ των καθορισμένων φορέων που έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7:»
Τροπολογία 813
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  μετά από αιτιολογημένη αίτηση κράτους μέλους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
β)  μετά από συγκεκριμένη αίτηση κράτους μέλους σε μεμονωμένες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η ζητούμενη πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη μέσω άμεσης αναζήτησης στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.
Τροπολογία 814
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1
1α.  Το κράτος μέλος υποβάλλει τις πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου εντός 25 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης σε περιπτώσεις που απαιτούν λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται εντός τριών εργάσιμων ημερών.
1α.  Το κράτος μέλος υποβάλλει τις πληροφορίες που ζητούν τα άλλα κράτη μέλη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που απαιτούν λεπτομερή εξέταση ή περιλαμβάνουν ελέγχους στις εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, η προθεσμία είναι 20 εργάσιμες ημέρες. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβαία μικρότερο χρονικό όριο. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που απαιτούν απλή εξέταση μητρώων, όπως στο σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας, οι ζητούμενες πληροφορίες υποβάλλονται εντός τριών εργάσιμων ημερών.
Τροπολογία 815
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 2
Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη, ενημερώνει αναλόγως το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση εντός 10 εργάσιμων ημερών. Το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση τεκμηριώνει περαιτέρω την αίτηση. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, το κράτος μέλος μπορεί να απορρίψει την αίτηση.
Όταν το κράτος μέλος που έχει λάβει την αίτηση θεωρεί ότι η αίτηση αυτή είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη, ενημερώνει αναλόγως το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση τεκμηριώνει περαιτέρω την αίτηση. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, το κράτος μέλος μπορεί να απορρίψει την αίτηση.
Τροπολογία 816
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 3
Όταν η συμμόρφωση με αίτηση παροχής πληροφοριών ή η διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων ή ερευνών είναι δύσκολη ή αδύνατη, το συγκεκριμένο κράτος μέλος ενημερώνει αναλόγως και αιτιολογημένα το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση εντός 10 εργάσιμων ημερών. Τα εν λόγω κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους για να βρουν λύση για οποιαδήποτε δυσκολία προκύπτει.
Όταν η συμμόρφωση με αίτηση παροχής πληροφοριών ή η διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων ή ερευνών είναι δύσκολη ή αδύνατη, το κράτος μέλος που έχει λάβει την αίτηση ενημερώνει αναλόγως το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση εντός πέντε εργάσιμων ημερών, τεκμηριώνοντας και αιτιολογώντας δεόντως τη δυσκολία ή την αδυναμία παροχής των σχετικών πληροφοριών. Τα εν λόγω κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους για να βρουν λύση για οποιαδήποτε δυσκολία προκύπτει.
Τροπολογία 817
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 3 α (νέο)
Όταν η Επιτροπή ενημερώνεται για επίμονο πρόβλημα στην ανταλλαγή πληροφοριών ή για πάγια άρνηση διαβίβασης πληροφοριών, μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, στα οποία περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η διερεύνηση του θέματος και, ενδεχομένως, η επιβολή κυρώσεων στο κράτος μέλος.
Τροπολογία 818
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
βα)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να εγκαταστήσουν συστήματα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2, η Επιτροπή καθορίζει κοινή μεθοδολογία για την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών.
«2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 1α του παρόντος άρθρου υλοποιείται μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στα δεδομένα των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων, μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU), όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.»
Τροπολογία 819
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
ββ)  Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Η Επιτροπή αναπτύσσει μια ηλεκτρονική εφαρμογή, κοινή για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, που θα παρέχει στους επιθεωρητές, το αργότερο από το 2020, άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο ERRU και στο IMI, κατά τη διάρκεια των καθ’ οδόν ελέγχων και των ελέγχων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων. Η εν λόγω εφαρμογή αναπτύσσεται μέσω ενός δοκιμαστικού σχεδίου.»
Τροπολογία 820
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή θα καθορίσει με εκτελεστικές πράξεις κοινό τύπο υπολογισμού της αποτίμησης επικινδυνότητας των επιχειρήσεων, για τον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός, η σοβαρότητα και η συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων όπου δεν εντοπίστηκε παράβαση και το κατά πόσον η επιχείρηση οδικών μεταφορών χρησιμοποιούσε ευφυή ταχογράφο, δυνάμει του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, σε όλα τα οχήματά της. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α όσον αφορά τη θέσπιση κοινού τύπου υπολογισμού της αποτίμησης επικινδυνότητας των επιχειρήσεων, για τον οποίο θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός, η σοβαρότητα και η συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων όπου δεν εντοπίστηκε παράβαση και το κατά πόσον η επιχείρηση οδικών μεταφορών χρησιμοποιούσε ευφυή ταχογράφο, δυνάμει του κεφαλαίου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, στα οχήματά της.
Τροπολογία 821
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
βα)  Στην παράγραφο 3 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Ένας αρχικός κατάλογος παραβάσεων των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) 3821/85 ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.
«3. Ένας αρχικός κατάλογος παραβάσεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.»
Τροπολογία 822
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
ββ)  στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Για να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση των παραβάσεων των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, η Επιτροπή δύναται, όπου κρίνεται απαραίτητο, να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2, για τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την κοινή κλίμακα παραβάσεων, οι οποίες θα χωρίζονται ανά κατηγορίες, ανάλογα με τη βαρύτητά τους.
«Για να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση των παραβάσεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ, για τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την κοινή κλίμακα παραβάσεων, οι οποίες θα χωρίζονται ανά κατηγορίες, ανάλογα με τη βαρύτητά τους.»·
Τροπολογία 823
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β γ (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
βγ)  στην παράγραφο 3, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Η κατηγορία που αφορά τις πιο σοβαρές παραβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου η παράβαση των αντίστοιχων διατάξεων των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.
«Η κατηγορία που αφορά τις πιο σοβαρές παραβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου η παράβαση των αντίστοιχων διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.»·
Τροπολογία 824
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι καθ’ οδόν, τα δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας είναι προσβάσιμα κατά τη στιγμή του ελέγχου από όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
4.  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι στοχευμένοι έλεγχοι καθ’ οδόν, τα δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας και στα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων μεταφορών είναι προσβάσιμα κατά τη στιγμή του ελέγχου από όλες τις αρμόδιες αρχές ελέγχου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους διαμέσου τουλάχιστον μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής κοινής για όλα τα κράτη μέλη, μέσω της οποίας θα διαθέτουν άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στο ERRU.
Τροπολογία 825
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 5
5.  Τα κράτη μέλη θέτουν, κατόπιν αίτησης ή άμεσα, τις πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας στη διάθεση όλων των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζονται στο άρθρο 8.
5.  Τα κράτη μέλη θέτουν άμεσα τις πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό σύστημα αποτίμησης επικινδυνότητας στη διάθεση όλων των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών, μέσω διαλειτουργικών εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με παραβάσεις μεταφορέων και εκτιμήσεις επικινδυνότητας θα συγκεντρώνεται και θα εκτελείται μέσω της προσφερόμενης από το ERRU διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων εθνικών μητρώων των κρατών μελών.
Τροπολογία 826
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστικές πράξεις κοινή προσέγγιση για την καταγραφή και τον έλεγχο των χρονικών περιόδων που αφορούν άλλη εργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, και των περιόδων τουλάχιστον μίας εβδομάδας κατά τις οποίες ο οδηγός βρίσκεται μακριά από το όχημα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 12 παράγραφος 2.
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, με τις οποίες θεσπίζεται κοινή προσέγγιση για την καταγραφή και τον έλεγχο των χρονικών περιόδων που αφορούν άλλη εργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, περιλαμβανομένου του είδους της καταγραφής και των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί, καθώς και για την καταγραφή και τον έλεγχο των περιόδων τουλάχιστον μίας εβδομάδας κατά τις οποίες ο οδηγός βρίσκεται μακριά από το όχημα και δεν είναι σε θέση να ασκεί δραστηριότητες με το όχημα αυτό.
Τροπολογία 827
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 12
8α)  Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 12
«Άρθρο 12
Διαδικασία επιτροπής
Διαδικασία επιτροπής
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.».
Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.
3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.
Τροπολογία 828
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 β (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 13 – στοιχείο β
8β)  Στο άρθρο 13, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)  την ενθάρρυνση συνεκτικής προσέγγισης και εναρμονισμένης ερμηνείας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 από τις αρχές επιβολής του νόμου·
«β) την ενθάρρυνση συνεκτικής προσέγγισης και εναρμονισμένης ερμηνείας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 από τις αρχές επιβολής του νόμου·»
Τροπολογία 829
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 γ (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 14
8γ)  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 14
«Άρθρο 14
Διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες
Διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες
Μόλις αρχίσει να ισχύει η παρούσα οδηγία, η Επιτροπή προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες ενόψει της εφαρμογής κανόνων ισοδύναμων προς τους κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία.
Μόλις αρχίσει να ισχύει η παρούσα οδηγία, η Ένωση προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες ενόψει της εφαρμογής κανόνων ισοδύναμων προς τους κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία.
Έως την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτών τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, στοιχεία για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε οχήματα από τρίτες χώρες.
Έως την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτών τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, στοιχεία για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε οχήματα από τρίτες χώρες.»
Τροπολογία 830
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 δ (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 15
(8δ)  Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 15
«Άρθρο 15
Ενημέρωση των Παραρτημάτων
Ενημέρωση των Παραρτημάτων
Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων οι οποίες είναι αναγκαίες για την προσαρμογή τους στις εξελίξεις της βέλτιστης πρακτικής, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ με στόχο την εφαρμογή των αναγκαίων προσαρμογών σε παρακολούθηση των εξελίξεων της βέλτιστης πρακτικής.»
Τροπολογία 831
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 ε (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 15 α (νέο)
8ε)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 15α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και στο άρθρο 15 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 και στο άρθρο 15 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.   Μόλις εκδώσει μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 3 και του άρθρου 15 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»
Τροπολογία 832
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Παράρτημα I – Μέρος Α – σημείο 1
-α) Στο Μέρος Α, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(1)  ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι οδήγησης, διαλείμματα και ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης· επίσης τα φύλλα καταγραφής των προηγούμενων ημερών που πρέπει να φέρονται επί του οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 ή/και τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί για το αυτό χρονικό διάστημα στην κάρτα οδηγού ή/και στη μνήμη της συσκευής ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας ή/και στις εκτυπώσεις·
«1) ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι οδήγησης, διαλείμματα και ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης· επίσης τα φύλλα καταγραφής των προηγούμενων ημερών που πρέπει να φέρονται επί του οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 ή/και τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί για το αυτό χρονικό διάστημα στην κάρτα οδηγού ή/και στη μνήμη της συσκευής ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας ή/και στις εκτυπώσεις·»
Τροπολογία 833
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο -α α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Παράρτημα I – Μέρος Α – σημείο 2
-αα) στο μέρος Α, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(2)  για την περίοδο την αναφερόμενη στο άρθρο 15 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης ταχύτητας του οχήματος, η οποία ορίζεται ως κάθε περίοδος διάρκειας άνω του 1 λεπτού κατά την οποία η ταχύτητα του οχήματος υπερβαίνει τα 90 km/h για οχήματα κατηγορίας N3 ή τα 105 km/h για οχήματα κατηγορίας M3 [οι κατηγορίες N3 και M3 ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους·
«2) για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης ταχύτητας του οχήματος, η οποία ορίζεται ως κάθε περίοδος διάρκειας άνω του 1 λεπτού κατά την οποία η ταχύτητα του οχήματος υπερβαίνει τα 90 km/h για οχήματα κατηγορίας N3 ή τα 105 km/h για οχήματα κατηγορίας M3 (οι κατηγορίες N3 και M3 ορίζονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ
__________________
__________________
ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/28/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 27).
Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο).»·
Τροπολογία 834
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο -α β (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Παράρτημα I – Μέρος Α – σημείο 4
-αβ) Στο μέρος Α, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(4)  ορθή λειτουργία της συσκευής ελέγχου (εντοπισμός ενδεχόμενης αντικανονικής χρησιμοποίησης της συσκευής ή/και της κάρτας οδηγού ή/και των φύλλων καταγραφής) ή, ανάλογα με την περίπτωση, παρουσία των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85·
«4) η ορθή λειτουργία της συσκευής ελέγχου (εντοπισμός ενδεχόμενης αντικανονικής χρησιμοποίησης της συσκευής ή/και της κάρτας οδηγού ή/και των φύλλων καταγραφής) ή, ανάλογα με την περίπτωση, η παρουσία των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006·»
Τροπολογία 835
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Παράρτημα I – Μέρος Α – σημείο 6
(6)  εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.·
6)  εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2002/15/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι η τεχνολογία επιτρέπει τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων.
Τροπολογία 836
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Παράρτημα I – Μέρος Β – εδάφιο 2
βα)  Στο Μέρος B, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να ελέγχουν τη συνυπευθυνότητα άλλων ηθικών αυτουργών ή συνεργών στην αλυσίδα μεταφοράς, όπως φορτωτές, μεταφορείς ή συμβαλλόμενοι, σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης, συμπεριλαμβανόμενης της επαλήθευσης ότι οι συμβάσεις για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς επιτρέπουν τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.
«Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να ελέγχουν τη συνυπευθυνότητα άλλων ηθικών αυτουργών ή συνεργών στην αλυσίδα μεταφοράς, όπως φορτωτές, μεταφορείς ή συμβαλλόμενοι, σε περίπτωση εντοπισμού παράβασης, συμπεριλαμβανόμενης της επαλήθευσης ότι οι συμβάσεις για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς επιτρέπουν τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Τροπολογία 837
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
1α.  Οι ως άνω ειδικοί κανόνες ισχύουν για τους οδηγούς που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος μέλος που λαμβάνει ένα από τα διακρατικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία α) β) της οδηγίας 96/71/EΚ.
2.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος απόσπασης στο έδαφός τους για την εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα.
2.  Δεν θεωρείται αποσπασμένος ένας οδηγός για τον σκοπό της οδηγίας 96/71/ΕΚ όταν εκτελεί διμερείς μεταφορές.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως διμερής μεταφορά εμπορευμάτων νοείται η μεταφορά εμπορευμάτων, με βάση σύμβαση μεταφοράς, από το κράτος μέλος εγκατάστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ή από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στο κράτος μέλος εγκατάστασης.
2α.  Από την ημερομηνία κατά την οποία οι οδηγοί καταγράφουν τα δεδομένα διέλευσης συνόρων με το χέρι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης την εξαίρεση της παραγράφου 2 σε ό,τι αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων όταν:
—  ο οδηγός που εκτελεί διμερή μεταφορά εκτελεί, επιπλέον, μία δραστηριότητα φόρτωσης και/ή εκφόρτωσης στα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες από τις οποίες διέρχεται, υπό την προϋπόθεση ότι ο οδηγός δεν φορτώνει εμπορεύματα και τα εκφορτώνει στο ίδιο κράτος μέλος.
Όταν μια διμερής μεταφορά που ξεκινά από το κράτος μέλος εγκατάστασης, στη διάρκεια της οποίας δεν εκτελείται επιπλέον δραστηριότητα, ακολουθείται από διμερή μεταφορά στο κράτος μέλος εγκατάστασης, η εξαίρεση ισχύει για μέχρι δύο επιπλέον δραστηριότητες φόρτωσης και/ή εκφόρτωσης, υπό τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.
Η εξαίρεση αυτή εφαρμόζεται μόνο μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο ευφυής ταχογράφος που είναι συμβατός με την καταγραφή της διέλευσης των συνόρων και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, τοποθετείται στα οχήματα για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, η εξαίρεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει αποκλειστικά για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν οχήματα με ευφυή ταχογράφο, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10 του εν λόγω κανονισμού.
2β.  Ο οδηγός που εκτελεί διεθνείς έκτακτες ή τακτικές μεταφορές επιβατών, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, δεν θεωρείται αποσπασμένος για τους σκοπούς της οδηγίας 96/71/ΕΚ όταν:
—  οι επιβάτες επιβιβάζονται στο κράτος μέλος εγκατάστασης και αποβιβάζονται σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα· ή
—  οι επιβάτες επιβιβάζονται σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα και αποβιβάζονται στο κράτος μέλος εγκατάστασης· ή
—  οι επιβάτες επιβιβάζονται και αποβιβάζονται στο κράτος μέλος εγκατάστασης για τοπικές εκδρομές, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009.
2γ.  Ο οδηγός που εκτελεί ενδομεταφορές, όπως ορίζεται βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και 1073/2009 θεωρείται αποσπασμένος βάσει της οδηγίας 96/71/ΕΚ.
2δ.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, ένας οδηγός δεν θεωρείται αποσπασμένος στο έδαφος κράτους μέλους από το οποίο ο οδηγός διέρχεται υπό καθεστώς διαμετακόμισης χωρίς φόρτωση ή εκφόρτωση και χωρίς επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.
2ε.  Σε περίπτωση που ο οδηγός εκτελεί την αρχική ή τελική οδική διαδρομή μιας συνδυασμένης μεταφοράς όπως ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ, ο οδηγός δεν θεωρείται αποσπασμένος για τους σκοπούς της οδηγίας 96/71/ΕΚ εάν η οδική διαδρομή από μόνη της συνίσταται σε διμερείς μεταφορές όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.
2στ.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2014/67/ΕΕ, οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, οι οποίοι καθορίζονται σε συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 8 της εν λόγω οδηγίας, διατίθενται με προσιτό και διαφανή τρόπο στις επιχειρήσεις μεταφορών από άλλα κράτη μέλη και στους αποσπασμένους οδηγούς. Οι σχετικές πληροφορίες καλύπτουν, συγκεκριμένα, τις διάφορες αμοιβές και τα συστατικά στοιχεία τους, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων αμοιβής που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας αμοιβής και, όπου αρμόζει, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές κατηγορίες. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/957 για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ, οι επιχειρήσεις μεταφορών δεν υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με στοιχεία αμοιβής, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας αμοιβής και, κατά περίπτωση, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την κατάταξη στις διάφορες μισθολογικές κατηγορίες, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό.
2ζ.  Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος που δεν αποτελεί μέλος της ΕΕ, δεν επιτρέπεται να τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος.
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα ισοδύναμα με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την παρούσα οδηγία [XX/XX] (lex specialis) στις διμερείς συμφωνίες τους με τρίτες χώρες κατά τη χορήγηση πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ σε επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που είναι εγκατεστημένες σε αυτές τις τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν επίσης προσπάθειες για την εφαρμογή τέτοιων ισοδύναμων μέτρων στο πλαίσιο πολυμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις σχετικές διατάξεις των διμερών και πολυμερών συμφωνιών τους με τρίτες χώρες.
Για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος έλεγχος των εν λόγω ισοδύναμων μέτρων όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων από μεταφορείς τρίτων χωρών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αναθεωρημένοι κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων [κανονισμός που τροποποιεί τον κανονισμό 165/2014] εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εργασία των πληρωμάτων των οχημάτων που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές (AETR).
Τροπολογία 838
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Όταν η περίοδος απόσπασης είναι μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
διαγράφεται
Τροπολογία 839
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.   Για τους σκοπούς του υπολογισμού των περιόδων απόσπασης που αναφέρονται στην παράγραφο 2:
διαγράφεται
Τροπολογία 840
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α)
α)   ημερήσιος χρόνος εργασίας μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή ημέρα·
διαγράφεται
Τροπολογία 841
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2006/22/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)   ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη ημέρα·
διαγράφεται
Τροπολογία 842
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  τα διαλείμματα και οι περίοδοι ανάπαυσης, καθώς και οι περίοδοι διαθεσιμότητας στο έδαφος κράτους μέλους υποδοχής θεωρούνται χρόνος εργασίας.
διαγράφεται
Τροπολογία 843
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου:
4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν μόνο τις παρακάτω διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου:
Τροπολογία 844
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
α)  υποχρέωση του μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης, σε ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής ή στα αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις παρακάτω πληροφορίες:
α)  υποχρέωση του μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος να υποβάλει και/ή να επικαιροποιήσει δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012, στις εθνικές αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι αποσπασμένος ο οδηγός, το αργότερο κατά την έναρξη της απόσπασης, σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία να περιέχει μόνο τις παρακάτω πληροφορίες:
Τροπολογία 845
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο i
i)  την ταυτότητα του οδικού μεταφορέα·
i)  την ταυτότητα του οδικού μεταφορέα με τη χρήση του ενδοκοινοτικού αριθμού φορολογικού μητρώου του ή του αριθμού της κοινοτικής άδειας·
Τροπολογία 846
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iii
iii)  τον αναμενόμενο αριθμό και την ταυτότητα των αποσπασμένων οδηγών·
iii)  πληροφορίες σχετικά με τον αποσπασμένο οδηγό, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: ταυτότητα, χώρα κατοικίας, χώρα καταβολής των κοινωνικών εισφορών, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης και αριθμός άδειας οδήγησης·
Τροπολογία 847
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iv
iv)  την αναμενόμενη διάρκεια και την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης της απόσπασης·
iv)  την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης, την εκτιμώμενη διάρκεια, την ημερομηνία λήξης της απόσπασης, και το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση εργασίας·
Τροπολογία 848
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)
iva)  για τους οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων: την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των παραληπτών, εάν ο μεταφορέας δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR)·
Τροπολογία 849
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο vi α (νέο)
via)  για τους οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων: τις διευθύνσεις φορτώσεων και εκφορτώσεων, εάν ο μεταφορέας δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR).
Τροπολογία 850
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
β)  υποχρέωση του οδικού μεταφορέα να εξασφαλίζει ότι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της δήλωσης και αποδεικτικά στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική (e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Τροπολογία 851
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
γ)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, τις καταγραφές του ταχογράφου, και ιδίως τους κωδικούς χώρας των κρατών μελών από όπου πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών ή ενδομεταφορών·
γ)  υποχρέωση του οδικού μεταφορέα να διασφαλίζει ότι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, τις καταγραφές του ταχογράφου, και ιδίως τους κωδικούς χώρας των κρατών μελών από όπου πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών ή ενδομεταφορών·
Τροπολογία 852
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  κατά τους ελέγχους καθ’ οδόν στους οποίους αναφέρονται τα στοιχεία β) και γ) του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται στον οδηγό να επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τα αιτούμενα έγγραφα·
Τροπολογία 854
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ
δ)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου20, μεταφρασμένο σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής ή στα αγγλικά·
διαγράφεται
__________________
20 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).
Τροπολογία 855
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε
ε)  υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το αντίγραφο·
διαγράφεται
Τροπολογία 853
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ)
στ)   υποχρέωση για τον οδικό μεταφορέα να παραδώσει, μετά την περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και ε), κατόπιν αίτησης των αρχών του κράτους μέλους υποδοχής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
στ)  υποχρέωση για τον οδικό μεταφορέα να αποστείλει μέσω της δημόσιας διεπαφής του συστήματος IMI, μετά την περίοδο της απόσπασης [...] αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), κατόπιν αίτησης των αρχών του κράτους μέλους στο οποίο είναι αποσπασμένος ο οδηγός, καθώς και τεκμηρίωση της αμοιβής των αποσπασμένων οδηγών που σχετίζεται με την περίοδο απόσπασης και τη σύμβαση εργασίας ή ισοδύναμο έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τα δελτία χρόνου παρουσίας που αφορούν την εργασία του οδηγού και αποδείξεις πληρωμών.
Ο οδικός μεταφορέας παρέχει τα απαιτούμενα έγγραφα χρησιμοποιώντας τη δημόσια διεπαφή του συστήματος ΙΜΙ εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της αίτησης.
Όταν ο οδικός μεταφορέας δεν παρέχει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα μέσω της δημόσιας διεπαφής του συστήματος ΙΜΙ εντός της καθορισμένης προθεσμίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πραγματοποιήθηκε η απόσπαση μπορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2014/67, να ζητήσουν τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα. Όταν πραγματοποιείται ένα τέτοιο αίτημα μέσω του συστήματος ΙΜΙ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα έχουν πρόσβαση στη δήλωση απόσπασης και σε άλλες σχετικές πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από τον μεταφορέα μέσω της δημόσιας διεπαφής του συστήματος ΙΜΙ.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα εξασφαλίζουν ότι τα έγγραφα που ζητούν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η απόσπαση παρέχονται μέσω του συστήματος ΙΜΙ εντός 25 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του αιτήματος.
––––––––––––––––––––––
1a Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας του (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).
Τροπολογία 856
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5
5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση απόσπασης που να καλύπτει περίοδο έξι μηνών το μέγιστο.
5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 4 στοιχείο α), ο οδικός μεταφορέας μπορεί να παράσχει δήλωση που να καλύπτει περίοδο έξι μηνών το μέγιστο.
Τροπολογία 857
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Τα στοιχεία από τις δηλώσεις αποθηκεύονται στο αποθετήριο του ΙΜΙ για τους σκοπούς των ελέγχων, για περίοδο 18 μηνών, και είναι άμεσα και σε πραγματικό χρόνο προσβάσιμα σε όλες τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και το άρθρο 7 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ.
Η αρμόδια εθνική αρχή μπορεί να επιτρέπει στους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές, να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά:
—  αφορούν απόσπαση εργαζομένων στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους·
—  χρησιμοποιούνται για την επιβολή των κανόνων σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων· και
—  υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Τροπολογία 858
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 β (νέα)
5β.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ανάπτυξη τυποποιημένων εντύπων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποβολή δηλώσεων μέσω της δημόσιας διεπαφής του συστήματος IMI, προσδιορίζει τις λειτουργίες της δήλωσης στο ΙΜΙ και τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία i) έως vi a) της παραγράφου 4 στοιχείο α) πρέπει να εμφανίζονται στη δήλωση και διασφαλίζει ότι οι εν λόγω πληροφορίες από τις δηλώσεις μεταφράζονται αυτομάτως σε γλώσσα του κράτους μέλους υποδοχής. Οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 2.
Τροπολογία 859
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 γ (νέα)
5γ.   Τα κράτη μέλη αποφεύγουν άσκοπες καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση των μέτρων ελέγχου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στη διάρκεια και τις ημερομηνίες απόσπασης.
Τροπολογία 860
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 δ (νέα)
5δ.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και παρέχουν αμοιβαία βοήθεια και όλες τις συναφείς πληροφορίες, στο πλαίσιο των όρων που προβλέπονται στην οδηγία 2014/67/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.
Τροπολογία 861
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)
Άρθρο 2α
1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 862
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 β (νέο)
Άρθρο 2β
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ποινές κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με το άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, όταν αυτοί γνωρίζουν ή, στη βάση όλων των σχετικών περιστάσεων, θα έπρεπε να γνωρίζουν, ότι οι ανατεθείσες υπηρεσίες μεταφοράς παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται για παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, και δεν εισάγουν διακρίσεις.
Τροπολογία 863
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 γ (νέο)
Άρθρο 2γ
Η Επιτροπή αξιολογεί τα υφιστάμενα μέσα και τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς όλων των παραγόντων στην αλυσίδα παράδοσης αγαθών και υποβάλλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας αξιόπιστων επιχειρήσεων, αν κριθεί σκόπιμο, έως τις [δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 864
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 δ (νέο)
Άρθρο 2δ
Ευφυής επιβολή
1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και για την περαιτέρω επιβολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται συνεκτική εθνική στρατηγική επιβολής στην επικράτειά τους. Η στρατηγική αυτή εστιάζεται στις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2.   Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, έλεγχο για την απόσπαση, και ότι αυτοί οι έλεγχοι θα διενεργούνται χωρίς διακρίσεις, και ιδίως χωρίς διακρίσεις με βάση τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων που χρησιμοποιούνται κατά την απόσπαση.
3.   Τα κράτη μέλη εστιάζουν στις επιχειρήσεις που αξιολογούνται ως αυξημένου κινδύνου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας οδηγίας οι οποίες έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή τους. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης κινδύνων το οποίο θέσπισαν δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και διεύρυναν σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο τέτοιου είδος παραβάσεων ως αυτοτελή κίνδυνο.
4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και τα δεδομένα που καταγράφει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει ο ευφυής ταχογράφος που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, στις δηλώσεις απόσπασης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας και στα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς, όπως οι ηλεκτρονικές φορτωτικές βάσει της Συμβάσεως περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR).
5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση τα κράτη μέλη, των όρων χρήσης τους και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαβίβασή τους ή την πρόσβαση σε αυτά, προσδιορίζοντας ιδίως:
α)   λεπτομερή κατάλογο πληροφοριών και δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο χρόνος και το σημείο διέλευσης συνόρων, οι δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσής τους, η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και τα στοιχεία του οδηγού·
β)   τα δικαιώματα πρόσβασης των αρμόδιων αρχών, διαφοροποιημένα κατά περίπτωση σύμφωνα με τον τύπο αρμόδιων αρχών, τον τύπο πρόσβασης και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα·
γ)   τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση ή πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της μέγιστης διάρκειας διατήρησης των δεδομένων, διαφοροποιημένης ανάλογα με το είδος των δεδομένων.
6.   Η διάρκεια της πρόσβασης ή αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο, δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν τα δεδομένα ή για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς αυτούς, καταστρέφονται.
7.   Τα κράτη μέλη διενεργούν, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, συντονισμένους καθ’ οδόν ελέγχους σε σχέση με τις αποσπάσεις, που μπορούν να συμπίπτουν με τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στο πεδίο των αποσπάσεων, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων.
Τα συνοπτικά αποτελέσματα των συντονισμένων ελέγχων δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Τροπολογία 865
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 ε (νέο)
Άρθρο 2ε
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012
Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:
«12α. Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και της οδηγίας 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου: Άρθρο 8
12β.   Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών: Άρθρο 2 παράγραφος 5.».
Τροπολογία 866
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Σύνταξη εκθέσεων και επανεξέταση
1.  Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως τις επιπτώσεις του άρθρου 2, έως [3 έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται, ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση.
1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της ευφυούς επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 2δ και τις ενδεχόμενες δυσκολίες κατά την επιβολή.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιβολής, η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα:
—  του ευφυούς ταχογράφου που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014·
—  της χρήσης του συστήματος IMI που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 5α και 5β της παρούσας οδηγίας·
—  της χρήσης των ηλεκτρονικών εγγράφων μεταφοράς, όπως των ηλεκτρονικών φορτωτικών βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR)·
—  της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών μέσω του ERRU και του IMI, καθώς και στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα της άμεσης και σε πραγματικό χρόνο πρόσβασης των αρχών τόσο στο ERRU όσο και στο IMI μέσω της εφαρμογής της ΕΕ κατά τη διάρκεια καθ’ οδόν ελέγχων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ· και
—  της εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους οδηγούς και όλους τους άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των διοικήσεων και των ελεγκτών, να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες και τις απαιτήσεις που τους αφορούν.
2.  Μετά την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά την παρούσα οδηγία και υποβάλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
2.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της μορφής και κατευθυντήριων γραμμών για τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις μπορούν να περιλαμβάνουν κανόνες που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να παρέχουν στην Επιτροπή δεδομένα σχετικά με τις ροές κυκλοφορίας και δεδομένα σχετικά με τα κράτη μέλη ταξινόμησης των οχημάτων τα οποία συλλέγονται από συστήματα διοδίων στα κράτη μέλη, όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επιβολής της παρούσας οδηγίας.
3.  Ανάλογα με την περίπτωση, οι εκθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 συνοδεύονται από σχετικές προτάσεις.
3.  Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της επιβολής, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-οφέλους όσον αφορά τη χρήση αισθητήρων βάρους για τον σκοπό της αυτόματης καταγραφής των σημείων φόρτωσης/εκφόρτωσης. Η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται, εάν κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση. Η έκθεση δημοσιοποιείται.
Τροπολογία 867
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)
Άρθρο 3α
Κατάρτιση
Προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και προσαρμογής στους νέους κανόνες και τις απαιτήσεις που τίθενται για τους οδηγούς και για όλους τους άλλους παράγοντες που εμπλέκονται στην εν λόγω διαδικασία, τις επιχειρήσεις, τις διοικήσεις και τους ελεγκτές.
Τροπολογία 868
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την/στις […] [Η προθεσμία για τη μεταφορά θα είναι η μικρότερη δυνατή και, γενικά, δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη] τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως την 30ή Ιουλίου 2020, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τροπολογία 869
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Ο τομέας των μεταφορών, λόγω της αναγνωρισμένης υψηλής κινητικότητάς του, εξαιρείται από τα μέτρα που απορρέουν από τη νομοθετική πράξη με την οποία τροποποιείται η οδηγία 96/71/ΕΚ, έως ότου η παρούσα οδηγία τεθεί σε ισχύ.
Τροπολογία 870
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)
Ο τομέας των μεταφορών εξαιρείται από τα μέτρα που απορρέουν από τη νομοθετική πράξη με την οποία τροποποιείται η οδηγία 96/71/ΕΚ μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι απαιτήσεις επιβολής με τις οποίες θεσπίζονται οι ειδικοί κανόνες σχετικά με τις μεταφορές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(1) ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 45.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.


Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***I
PDF 285kWORD 107k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))
P8_TA-PROV(2019)0340A8-0205/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0277),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0167/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0205/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 346
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι καλές συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς και οι δίκαιοι επιχειρηματικοί όροι για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών είναι ύψιστης σημασίας για τη δημιουργία ασφαλούς, αποδοτικού και κοινωνικά υπεύθυνου τομέα οδικών μεταφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία είναι οι ενωσιακοί κοινωνικοί κανόνες που διέπουν τις οδικές μεταφορές να είναι σαφείς, κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, εύκολοι στην εφαρμογή και επιβολή τους, και να εφαρμόζονται με αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση.
(1)  Οι καλές συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς και οι δίκαιοι επιχειρηματικοί όροι για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών είναι ύψιστης σημασίας για τη δημιουργία ασφαλούς, αποδοτικού, κοινωνικά υπεύθυνου και χωρίς διακρίσεις τομέα οδικών μεταφορών, ικανού να προσελκύει ειδικευμένους εργαζόμενους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία είναι οι ενωσιακοί κοινωνικοί κανόνες που διέπουν τις οδικές μεταφορές να είναι σαφείς, αναλογικοί, κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, εύκολοι στην εφαρμογή και επιβολή τους, και να εφαρμόζονται με αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση.
Τροπολογία 347
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Μετά από αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εφαρμογής του υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων στις οδικές μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Λόγω της ασάφειας και της ακαταλληλότητας των κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης και τα διαλείμματα στην περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς και της απουσίας κανόνων για την επιστροφή των οδηγών στον τόπο διαμονής τους, παρατηρούνται αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών και μεταφορέων.
(2)  Μετά από αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εφαρμογής του υφιστάμενου συνόλου των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων στις οδικές μεταφορές, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9, διαπιστώθηκαν ορισμένες ανεπάρκειες κατά την εφαρμογή του νομικού πλαισίου. Λόγω της ασάφειας των κανόνων που διέπουν την εβδομαδιαία ανάπαυση, τις εγκαταστάσεις ανάπαυσης και τα διαλείμματα στην περίπτωση της πολλαπλής επάνδρωσης οχήματος, καθώς και της απουσίας κανόνων για την επιστροφή των οδηγών στον τόπο διαμονής τους ή σε άλλον τόπο της επιλογής τους, παρατηρούνται αποκλίνουσες ερμηνείες και πρακτικές επιβολής στα κράτη μέλη. Αρκετά κράτη μέλη θέσπισαν πρόσφατα μονομερή μέτρα που αυξάνουν περαιτέρω την ανασφάλεια δικαίου και την άνιση μεταχείριση οδηγών και μεταφορέων.
Από την άλλη πλευρά, οι μέγιστοι χρόνοι οδήγησης ανά ημέρα και ανά εβδομάδα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, είναι αποτελεσματικοί για τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των οδηγών και της οδικής ασφάλειας εν γένει, και θα πρέπει επομένως να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρησή τους.
______________
____________________
9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).
9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).
Τροπολογία 348
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Για λόγους οδικής ασφάλειας και επιβολής του νόμου, όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι τόσο για τους κανόνες σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης όσο και για τη διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων ανάπαυσης. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να εργαστούν για την κατάρτιση οδηγιών που θα παρουσιάζουν τον παρόντα κανονισμό κατά τρόπο σαφή και απλό, θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης και θα υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης της κόπωσης.
Τροπολογία 349
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)   Είναι προς όφελος της οδικής ασφάλειας να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις μεταφορών να υιοθετήσουν μια κουλτούρα ασφάλειας που να περιλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια που διαμορφώνονται από ανώτερα διοικητικά στελέχη, τη δέσμευση των άμεσα προϊσταμένων να εφαρμόζουν την πολιτική ασφάλειας και την προθυμία των εργαζομένων να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής εστίαση στα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της κόπωσης, της ευθύνης, του προγραμματισμού των διαδρομών, του χρονοπρογραμματισμού, της αμοιβής βάσει επιδόσεων και της διαχείρισης «ακριβώς στην ώρα» (just in time).
Τροπολογία 350
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Από εκ των υστέρων αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 επιβεβαιώθηκε ότι η μη συνεπής και αναποτελεσματική επιβολή των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων οφειλόταν κυρίως στην ασάφεια κάποιων κανόνων, στη μη αποδοτική χρήση των εργαλείων ελέγχου και στην ανεπαρκή διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.
(3)  Από εκ των υστέρων αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 επιβεβαιώθηκε ότι η μη συνεπής και αναποτελεσματική επιβολή των ενωσιακών κοινωνικών κανόνων οφειλόταν κυρίως στην ασάφεια κάποιων κανόνων, στη μη αποδοτική και άνιση χρήση των εργαλείων ελέγχου και στην ανεπαρκή διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 351
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η ύπαρξη κανόνων που είναι σαφείς, κατάλληλοι και εφαρμόζονται ομοιόμορφα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών, και ειδικότερα στη διασφάλιση ανόθευτου ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων και στη συμβολή στην οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.
(4)  Η ύπαρξη κανόνων που είναι σαφείς, κατάλληλοι και εφαρμόζονται ομοιόμορφα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που συνίστανται στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών, και ειδικότερα στη διασφάλιση ανόθευτου και θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων και στη συμβολή στην οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.
Τροπολογία 352
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Οι εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές πρέπει να είναι και αναλογικοί και αιτιολογημένοι και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, όπως την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, ή να την κάνουν λιγότερο ελκυστική, προκειμένου να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 353/αναθ.
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Για να διασφαλιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ίσοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα άνω των 2,4 τόνων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
Τροπολογία 354
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Η μεταφορά εμπορευμάτων διαφέρει σε ουσιαστικό βαθμό από τη μεταφορά επιβατών. Οι οδηγοί πούλμαν βρίσκονται σε στενή επαφή με τους επιβάτες τους και θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν διαλείμματα με μεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς να παρατείνουν τους χρόνους οδήγησης και χωρίς να μειώνουν τους χρόνους ανάπαυσης και τα διαλείμματα.
Τροπολογία 355
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η διάταξη που αφορά την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις μεταφορές σε συμμόρφωση με τους κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο διαμονής τους για την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά μεγάλα.
(6)  Οι οδηγοί που εκτελούν διεθνείς μεταφορές μεγάλων αποστάσεων περνούν μεγάλα διαστήματα μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Οι τρέχουσες απαιτήσεις που αφορούν την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση παρατείνουν κατά τρόπο περιττό τα διαστήματα αυτά. Είναι επομένως ευκταίο να προσαρμοστεί η διάταξη που αφορά την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση κατά τρόπο που να διευκολύνει τους οδηγούς να εκτελούν τις μεταφορές σε συμμόρφωση με τους κανόνες και να μεταβαίνουν στον τόπο διαμονής τους ή σε προορισμό της επιλογής τους για την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση, αλλά και να αντισταθμίζεται πλήρως το σύνολο των μειωμένων περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Είναι επίσης ανάγκη να προβλεφθεί ότι οι μεταφορείς θα οργανώνουν την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε τα διαστήματα αυτά που οι οδηγοί παραμένουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους να μην είναι υπερβολικά μεγάλα· οι μεταφορικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν στους οδηγούς που το επιθυμούν τα μέσα για να επιστρέψουν και να περάσουν την περίοδο ανάπαυσής τους στον τόπο διαμονής τους.
Τροπολογία 356
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Σε περίπτωση που κατά την εργασία του ένας οδηγός προβλέπεται να εκτελεί και άλλες δραστηριότητες για λογαριασμό του εργοδότη πέραν των επαγγελματικών του καθηκόντων οδήγησης, όπως φόρτωση/εκφόρτωση, αναζήτηση χώρου στάθμευσης, συντήρηση του οχήματος, προετοιμασία των διαδρομών κ.λπ., ο χρόνος που χρειάζεται για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του χρόνου εργασίας, της δυνατότητας επαρκούς ανάπαυσης και της αμοιβής.
Τροπολογία 357
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Προκειμένου να διαφυλάσσονται οι συνθήκες εργασίας των οδηγών σε τόπους φόρτωσης και εκφόρτωσης, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών των εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρέχουν στον οδηγό πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής.
Τροπολογία 358
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)
(6γ)  Η ταχεία τεχνολογική πρόοδος έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη συστημάτων αυτόνομης οδήγησης με αυξημένα επίπεδα πολυπλοκότητας. Στο μέλλον τα συστήματα αυτά θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή τη διαφοροποιημένη χρήση οχημάτων των οποίων ο χειρισμός θα πραγματοποιείται χωρίς οδηγό. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, όπως οι φάλαγγες φορτηγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, κάτι για το οποίο απαιτείται πρόοδος στο επίπεδο της ομάδας εργασίας της ΟΕΕ/ΟΗΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης της χρήσης συστημάτων αυτόνομης οδήγησης στα κράτη μέλη, συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τα οφέλη των τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης. Η νομοθεσία αυτή θα αποσκοπεί στην προστασία της οδικής ασφάλειας, ίσων όρων ανταγωνισμού και κατάλληλων συνθηκών εργασίας, ενώ παράλληλα θα δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να πρωτοστατήσει στις νέες καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές.
Τροπολογία 359
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των απαιτήσεων για την εβδομαδιαία ανάπαυση όσον αφορά τον τόπο όπου θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται. Είναι επομένως ανάγκη να αποσαφηνιστεί η απαίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι στους οδηγούς παρέχεται επαρκές κατάλυμα για τις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εάν τις λαμβάνουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους.
(7)  Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των απαιτήσεων για την εβδομαδιαία ανάπαυση όσον αφορά τον τόπο όπου θα πρέπει αυτή να λαμβάνεται. Είναι επομένως ανάγκη, προς εξασφάλιση ομαλών συνθηκών εργασίας και ασφαλείας για τους οδηγούς, να αποσαφηνιστεί η απαίτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι στους οδηγούς παρέχεται ποιοτικό και φιλικό προς τα δύο φύλα κατάλυμα ή άλλος χώρος που επιλέγεται από τον οδηγό και πληρώνεται από τον εργοδότη για τις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εάν τις λαμβάνουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού ασφαλών χώρων στάθμευσης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των οδηγών.
Τροπολογία 360
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Οι ειδικοί χώροι στάθμευσης θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για καλές συνθήκες ανάπαυσης, ήτοι εγκαταστάσεις υγιεινής, μαγειρικής, ασφάλειας και άλλες.
Τροπολογία 361
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Οι επαρκείς εγκαταστάσεις ανάπαυσης είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών που απασχολούνται στον εν λόγω τομέα, καθώς και για τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας. Δεδομένου ότι η ανάπαυση στην καμπίνα αποτελεί χαρακτηριστική πρακτική για τον κλάδο των μεταφορών και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι επιθυμητή για λόγους άνεσης και καταλληλότητας, θα πρέπει να επιτρέπεται στους οδηγούς να αναπαύονται εντός του οχήματός τους, εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης δεν θα πρέπει να εμποδίζεται ή να παρακωλύεται σε δυσανάλογο βαθμό από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 362
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)  Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ προβλέπουν την ανάπτυξη χώρων στάθμευσης σε αυτοκινητοδρόμους ανά 100 περίπου χιλιόμετρα, ώστε να παρέχεται χώρος στάθμευσης για επαγγελματίες χρήστες του οδικού δικτύου σε ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας και, συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ και να παρέχουν επαρκή στήριξη και επενδύσεις για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλα προσαρμοσμένων χώρων στάθμευσης.
Τροπολογία 363
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα)
(7δ)  Προκειμένου να παρέχονται ποιοτικές και οικονομικά προσιτές εγκαταστάσεις ανάπαυσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη σύσταση κοινωνικών, εμπορικών, δημόσιων και άλλου είδους επιχειρήσεων οι οποίες θα εκμεταλλεύονται τους ειδικούς χώρους στάθμευσης.
Τροπολογία 364
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Πολλές οδικές μεταφορές εντός της Κοινότητας περιλαμβάνουν μεταφορά με πορθμείο ή σιδηρόδρομο σε τμήμα της διαδρομής. Θα πρέπει, επομένως, να καθοριστούν σαφείς και κατάλληλες διατάξεις σχετικά με τις περιόδους ανάπαυσης και τα διαλείμματα για τις εν λόγω μεταφορές.
Τροπολογία 365
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική επιβολή, έχει σημασία να μπορούν οι αρμόδιες αρχές, όταν διενεργούν καθ’ οδόν ελέγχους, να εξακριβώνουν ότι έχουν τηρηθεί ορθώς οι χρόνοι οδήγησης και οι περίοδοι ανάπαυσης κατά την ημέρα του ελέγχου και κατά τις προηγούμενες 56 ημέρες.
Τροπολογία 366
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
(9β)   Για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες είναι σαφείς, εύκολα κατανοητοί και εκτελεστοί, οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες στους οδηγούς. Αυτός ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω του συντονισμού της Επιτροπής. Οι οδηγοί θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους χώρους ανάπαυσης και ασφαλούς στάθμευσης ώστε να προγραμματίζουν καλύτερα τις διαδρομές τους. Επιπλέον, μέσω του συντονισμού της Επιτροπής, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για την ειδοποίηση των ελεγκτικών υπηρεσιών σε περίπτωση άσκησης αδικαιολόγητης πίεσης στους οδηγούς, απάτης ή παράνομης συμπεριφοράς.
Τροπολογία 367
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)
(9γ)  Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κοινές κατηγορίες παραβάσεων κατά την αξιολόγηση των εχέγγυων αξιοπιστίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις οι οποίοι εφαρμόζονται στις παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 εφαρμόζονται κατά τρόπο αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό. Απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη μέλη δεν εισάγουν διακρίσεις και ότι είναι αναλογικές προς τη σοβαρότητα της παράβασης.
Τροπολογία 368
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Για να βελτιωθεί η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας της επιβολής των κοινωνικών κανόνων, οι δυνατότητες των σημερινών και των μελλοντικών συστημάτων ταχογράφου θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. Επομένως, οι λειτουργικές δυνατότητες του ταχογράφου θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος εντοπισμός, ιδίως κατά την εκτέλεση διεθνών μεταφορών.
(11)  Για να βελτιωθεί η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας της επιβολής των κοινωνικών κανόνων, τα σημερινά και τα ευφυή συστήματα ταχογράφου θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στις διεθνείς μεταφορές. Επομένως, οι λειτουργικές δυνατότητες του ταχογράφου θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος εντοπισμός.
Τροπολογία 369
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Η ταχεία ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η ψηφιοποίηση σε ολόκληρη την οικονομία της Ένωσης, καθώς και η ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων στις διεθνείς οδικές μεταφορές, καθιστούν αναγκαία τη συντόμευση της μεταβατικής περιόδου για την εγκατάσταση ευφυούς ταχογράφου σε ταξινομημένα οχήματα. Ο ευφυής ταχογράφος θα συμβάλει στην απλούστευση των ελέγχων και, κατά συνέπεια, θα διευκολύνει το έργο των εθνικών αρχών.
Τροπολογία 370
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β)   Λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία χρήση των έξυπνων τηλεφώνων και τη συνεχή ανάπτυξη των λειτουργικών δυνατοτήτων τους, και δεδομένης της ανάπτυξης του Galileo, το οποίο παρέχει όλο και περισσότερες δυνατότητες για εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο, τις οποίες χρησιμοποιούν ήδη πολλά κινητά τηλέφωνα, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης και πιστοποίησης μιας εφαρμογής για κινητά που θα παρέχει τα ίδια οφέλη με τον ευφυή ταχογράφο, με το ίδιο παρεπόμενο κόστος.
Τροπολογία 371
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)
(11γ)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν κατάλληλα πρότυπα υγείας και ασφάλειας για τους οδηγούς, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι στάθμευσης, κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής και ποιοτικά καταλύματα ή να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες υποδομές. Η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει ένα επαρκές δίκτυο χώρων στάθμευσης.
Τροπολογία 372
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Αναγνωρίζει ότι η μεταφορά εμπορευμάτων είναι διαφορετική από τη μεταφορά προσώπων. Οι οδηγοί πούλμαν βρίσκονται σε στενή επαφή με τους επιβάτες τους και θα πρέπει να προβλέπονται καταλληλότερες συνθήκες εργασίας για αυτούς στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, χωρίς παράταση των χρόνων οδήγησης ή μείωση των χρόνων ανάπαυσης και των διαλειμμάτων. Η Επιτροπή αξιολογεί επομένως κατά πόσον μπορούν να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τον τομέα αυτό, ιδίως για έκτακτες γραμμές, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία.
Τροπολογία 373
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α α (νέο)
-1)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
« -αα) εμπορευμάτων σε διεθνείς μεταφορές, όταν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, υπερβαίνει τους 2,4 τόνους· ή»
Τροπολογία 374
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
-1α)  Στο άρθρο 3 το στοιχεία αα) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
αα)  οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών, εξοπλισμού ή μηχανημάτων προς χρήση από τον οδηγό κατά την εργασία του και τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο σε ακτίνα 100 km από τη βάση της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν είναι η κύρια δραστηριότητα του οδηγού·
αα)  οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών, εξοπλισμού ή μηχανημάτων προς χρήση από τον οδηγό κατά την εργασία του ή για την παράδοση εμπορευμάτων που έχουν παραχθεί βιοτεχνικά στην επιχείρηση που απασχολεί τον οδηγό και τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο σε ακτίνα 150 χλμ από τη βάση της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση του οχήματος δεν είναι η κύρια δραστηριότητα του οδηγού·
Τροπολογία 375
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)
1α)  Στο άρθρο 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ηα) ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όταν η μεταφορά δεν πραγματοποιείται επί μισθώσει ή επ’ αμοιβή, αλλά για ίδιο λογαριασμό της εταιρείας ή του οδηγού, και όταν η οδήγηση δεν συνιστά την κύρια δραστηριότητα του προσώπου που οδηγεί το όχημα·»
Τροπολογία 376
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 4 – στοιχείο ιη
ιη)  “μη εμπορική μεταφορά”: κάθε οδική μεταφορά, εκτός των μεταφορών για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, για την εκτέλεση της οποίας δεν εισπράττεται αμοιβή και η οποία δεν παράγει εισόδημα.
ιη)  “μη εμπορική μεταφορά”: κάθε οδική μεταφορά, εκτός των μεταφορών για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, για την εκτέλεση της οποίας δεν εισπράττεται αμοιβή και η οποία δεν παράγει εισόδημα ή κύκλο εργασιών.
Τροπολογία 377
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 4 – στοιχείο ιη α (νέο)
2α)  Στο άρθρο 4 προστίθεται το νέο ακόλουθο στοιχείο:
ιηα)   «“τόπος διαμονής”: η δηλωθείσα κατοικία του οδηγού σε κράτος μέλος.»
Τροπολογία 378
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
2β)   Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Το ελάχιστο όριο ηλικίας για τους ελεγκτές είναι το 18ο έτος.
«1. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για τους οδηγούς είναι το 18ο έτος.»
Τροπολογία 379
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
α)  στην παράγραφο 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
διαγράφεται
«6. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον:
α)  τέσσερις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ή
β)  δύο κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών και δύο μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης τουλάχιστον εικοσιτετραώρου διάρκειας.
Για τους σκοπούς του στοιχείου β) οι μειωμένες περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης πρέπει να αντισταθμίζονται με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης που λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.
Τροπολογία 381
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 7
7.  Οιαδήποτε περίοδος ανάπαυσης, η οποία λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μια μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνεται αμέσως πριν ή μετά από κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών.
7.  Οιαδήποτε περίοδος ανάπαυσης η οποία λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μια μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνεται μαζί με κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας τουλάχιστον 45 ωρών.
Τροπολογία 382
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5– στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α – εισαγωγικό μέρος
8α.  Οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενη μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν λαμβάνονται εντός οχήματος, αλλά σε κατάλληλο κατάλυμα που διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής,
8α.  Οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενη μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση δεν λαμβάνονται εντός οχήματος, Αντιθέτως, λαμβάνονται σε καταλύματα ποιότητας που είναι φιλικά προς τα δύο φύλα, εκτός καμπίνας, με επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και ύπνου για τον οδηγό. Κατάλληλο θεωρείται κατάλυμα:
Τροπολογία 383
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 8α – στοιχείο α
α)  το οποίο είτε παρέχει είτε πληρώνει ο εργοδότης, ή
α)  το οποίο είτε παρέχει ο εργοδότης είτε πληρώνει ο εργοδότης, ή
Τροπολογία 384
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 8α – στοιχείο β
β)  στον τόπο διαμονής του οδηγού ή σε άλλο ιδιωτικό χώρο της επιλογής του.
β)  στον τόπο διαμονής του οδηγού ή σε άλλο ιδιωτικό χώρο της επιλογής του οδηγού.
Τροπολογία 385
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 β – εδάφιο 1
8β.  Η επιχείρηση μεταφορών οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να περνούν τουλάχιστον μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο διαμονής τους εντός κάθε περιόδου τριών διαδοχικών εβδομάδων.
8β.  Η επιχείρηση μεταφορών οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να περνούν τουλάχιστον μία κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο διαμονής τους ή σε άλλο τόπο της επιλογής του οδηγού πριν από το τέλος κάθε περιόδου τεσσάρων διαδοχικών εβδομάδων. Ο οδηγός ενημερώνει εγγράφως την επιχείρηση μεταφορών το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την εν λόγω περίοδο ανάπαυσης, εάν πρόκειται να τη λάβει σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο διαμονής του. Όταν ο οδηγός επιλέγει να λάβει αυτήν την ανάπαυση στον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση μεταφορών παρέχει στον οδηγό τα απαραίτητα μέσα για να επιστρέψει στον τόπο διαμονής του. Η επιχείρηση τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνει την εν λόγω υποχρέωσή της και τηρεί τα παραστατικά τεκμηρίωσης στους χώρους της προκειμένου να τα παρουσιάζει εφόσον το ζητήσουν οι ελεγκτικές αρχές.
Τροπολογία 386
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 β – εδάφιο 1 α (νέο)
Στο άρθρο 8 παράγραφος 8β, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Ο οδηγός δηλώνει ότι έλαβε, σε τοποθεσία της επιλογής του, κανονική περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών ως αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση. Η δήλωση φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.»
Τροπολογία 380
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 8 – παράγραφος 9 α (νέα)
γα)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«9α. Tο αργότερο... [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά πόσο μπορούν να θεσπιστούν καταλληλότεροι κανόνες για τους οδηγούς που εκτελούν έκτακτες μεταφορές επιβατών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4 του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία.».
Τροπολογία 387
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 8 α (νέο)
(5α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 8 α
1.  Μέχρι [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις θέσεις των ειδικών χώρων στάθμευσης (ΕΧΣ) που είναι διαθέσιμες στην επικράτειά τους και την ενημερώνουν εν συνεχεία για τυχόν μεταβολές των πληροφοριών αυτών. Η Επιτροπή καταχωρίζει όλες τους ΕΧΣ με δημόσια πρόσβαση σε έναν ενιαίο επίσημο ιστότοπο ο οποίος ενημερώνεται τακτικά.
2.  Όλοι οι χώροι στάθμευσης που διαθέτουν τουλάχιστον τις εγκαταστάσεις και τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο παράρτημα 1 και δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορούν να δηλώνουν στην είσοδό τους ότι είναι ΕΧΣ.
3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή τυχαίων ελέγχων σε τακτική βάση για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών των χώρων στάθμευσης με τα κριτήρια των ΕΧΣ που ορίζονται στο παράρτημα.
4.  Τα κράτη μέλη διερευνούν τις καταγγελίες σχετικά με πιστοποιημένους ΕΧΣ που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα.
5.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη διαθεσιμότητα κατάλληλων εγκαταστάσεων για την ανάπαυση των οδηγών και ασφαλών εγκαταστάσεων στάθμευσης. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από το σχέδιο κανονισμού για τη θέσπιση προτύπων και διαδικασιών για την πιστοποίηση των ΕΧΣ που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω έκθεση επικαιροποιείται ετησίως βάσει πληροφοριών που συγκεντρώνει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5 και περιλαμβάνει κατάλογο προτεινόμενων μέτρων για την αύξηση του αριθμού και τη βελτίωση της ποιότητας των κατάλληλων εγκαταστάσεων ανάπαυσης για τους οδηγούς και των ασφαλών εγκαταστάσεων στάθμευσης.»
Τροπολογία 388
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, όταν ο οδηγός συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, και λαμβάνει κανονική περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης ή μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η περίοδος αυτή μπορεί να διακόπτεται δύο μόνον φορές από άλλες δραστηριότητες, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της κανονικής ημερήσιας ανάπαυσης ή της μειωμένης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα.
1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, όταν ο οδηγός συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με πορθμείο ή σιδηρόδρομο, και λαμβάνει κανονική περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης ή μειωμένη περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης, η περίοδος αυτή μπορεί να διακόπτεται δύο μόνον φορές από άλλες δραστηριότητες, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της κανονικής ημερήσιας ανάπαυσης ή της μειωμένης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του καμπίνα ύπνου, κλίνη ή κουκέτα.
Τροπολογία 389
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)
6α)  Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να επεκτείνεται στις κανονικές περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης όταν το ταξίδι με πορθμείο διαρκεί 12 ή περισσότερες ώρες. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω περιόδων εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του καμπίνα ύπνου.»
Τροπολογία 390
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
6α)  Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Η επιχείρηση μεταφορών δεν αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής αύξησης, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις ή/και με τον όγκο των μεταφερομένων εμπορευμάτων, εάν οι αμοιβές αυτές είναι τέτοιας φύσεως ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια ή/και να ενθαρρύνουν την παράβαση του παρόντος κανονισμού.
«1. Η επιχείρηση μεταφορών δεν αμείβει τους οδηγούς που απασχολεί ή διαθέτει, ακόμη και εάν οι αμοιβές έχουν τη μορφή επιδόματος ή μισθολογικής αύξησης, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις, την ταχύτητα παράδοσης ή/και τον όγκο των μεταφερομένων εμπορευμάτων, εάν οι αμοιβές αυτές ενθαρρύνουν την παράβαση του παρόντος κανονισμού.»
Τροπολογία 391
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια, ο οδηγός μπορεί να παρεκκλίνει από το άρθρο 8 παράγραφος 2 και από το άρθρο 8 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο για να είναι σε θέση να φθάσει σε κατάλληλο κατάλυμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 8α προκειμένου να λάβει εκεί ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση. Η εν λόγω παρέκκλιση δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ημερήσιου ή του εβδομαδιαίου χρόνου οδήγησης ή τη μείωση της ημερήσιας ή της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης. Ο οδηγός αναφέρει τον λόγο της παρέκκλισης χειρογράφως στο φύλλο καταγραφής της συσκευής ελέγχου ή σε εκτυπωμένο αντίγραφο από τη συσκευή ελέγχου ή στο πρόγραμμα υπηρεσίας το αργότερο κατά την άφιξή του στο κατάλληλο κατάλυμα.
Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται έτσι σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια, ο οδηγός μπορεί κατ’ εξαίρεση να παρεκκλίνει από το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 μετά από ανάπαυση 30 λεπτών, για να είναι σε θέση να φθάσει εντός δύο ωρών στο επιχειρησιακό κέντρο του εργοδότη που είναι η κανονική έδρα του οδηγού και στο οποίο ξεκινά η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού. Ο οδηγός αναφέρει τον λόγο της παρέκκλισης χειρογράφως στο εκτυπωμένο αντίγραφο από τη συσκευή ελέγχου. Περίοδοι έως και δύο ωρών αντισταθμίζονται με ισοδύναμη περίοδο ανάπαυσης, η οποία λαμβάνεται εν συνόλω μαζί με οποιαδήποτε περίοδο ανάπαυσης μέχρι το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας.
Τροπολογία 392
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
7α)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
δ)  οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 13 της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, για την παράδοση αντικειμένων στο πλαίσιο της παροχής της καθολικής υπηρεσίας.
«δ) οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 13 της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, για την παράδοση αντικειμένων ως μέρος ταχυδρομικών αντικειμένων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 της οδηγίας 97/67/ΕΚ.».
Τροπολογία 393
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 13– παράγραφος 1 – στοιχείο ε
7β)   Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
ε)  οχήματα που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε νησιά επιφάνειας κάτω των 2 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μη συνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα με γέφυρα, διάβαση ή σήραγγα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οχήματα με κινητήρα·
«ε) οχήματα που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε νησιά ή σε περιοχές απομακρυσμένες από την υπόλοιπη εθνική επικράτεια, που διαθέτουν έκταση κάτω των 2 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δεν συνδέονται με την ηπειρωτική χώρα με γέφυρα, διάβαση ή σήραγγα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οχήματα με κινητήρα, και δεν συνορεύουν με κανένα άλλο κράτος μέλος·»
Τροπολογία 394
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)
7γ)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ιστα) οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τους 44 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται από κατασκευαστική επιχείρηση εντός ακτίνας 100 km από τη βάση της επιχείρησης, και υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση των οχημάτων δεν είναι η κύρια δραστηριότητα του οδηγού·»
Τροπολογία 395
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Σε επείγουσες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν, όταν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, προσωρινή εξαίρεση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, η οποία είναι δεόντως αιτιολογημένη και κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή.
2.  Σε επείγουσες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν, όταν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, προσωρινή εξαίρεση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, η οποία είναι δεόντως αιτιολογημένη και κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή.
Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται σε ειδικό δημόσιο ιστότοπο τον οποίο διατηρεί η Επιτροπή σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
Τροπολογία 396
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 15
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) καλύπτονται από εθνικούς κανόνες οι οποίοι παρέχουν επαρκή προστασία όσον αφορά τους επιτρεπόμενους χρόνους οδήγησης καθώς και τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης που επιβάλλονται. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τους σχετικούς εθνικούς κανόνες που ισχύουν για αυτούς τους οδηγούς.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί των οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) καλύπτονται από εθνικούς κανόνες οι οποίοι παρέχουν επαρκή προστασία όσον αφορά τους επιτρεπόμενους χρόνους οδήγησης καθώς και τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης που επιβάλλονται. Προς όφελος των συνθηκών εργασίας των οδηγών, καθώς και της οδικής ασφάλειας και της επιβολής των κανόνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν χώρους στάθμευσης και ανάπαυσης που τον χειμώνα δεν θα έχουν χιόνι ή πάγο, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες και/ή περιφερειακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 397
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)
9α)  Στο άρθρο 17, προστίθεται η εξής παράγραφος:
«3α. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση της χρήσης των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης στα κράτη μέλη και της δυνατότητας του οδηγού να καταγράφει την περίοδο κατά την οποία είναι ενεργοποιημένο ένα σύστημα αυτόνομης οδήγησης, και συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, στην οποία περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαιτήσεις προκειμένου ο οδηγός να καταγράφει τα εν λόγω στοιχεία στον ευφυή ταχογράφο.»
Τροπολογία 398
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με τη βαρύτητά τους που καθορίζεται σύμφωνα το παράρτημα III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, αποτρεπτικές και να μην εισάγουν διακρίσεις. Καμία παράβαση του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 δεν υπόκειται σε περισσότερες της μιας κυρώσεις ή διαδικασίες. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εν λόγω μέτρα και τους κανόνες περί κυρώσεων έως την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους. Η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως τα κράτη μέλη.
1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές και ανάλογες με τη βαρύτητα των παραβάσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, αποτρεπτικές και να μην εισάγουν διακρίσεις. Καμία παράβαση του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 δεν υπόκειται σε περισσότερες της μιας κυρώσεις ή διαδικασίες. Τα κράτη μέλη, έως την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 29 δεύτερο εδάφιο, κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και μέτρα, καθώς και τη μέθοδο και τα κριτήρια που επιλέγονται σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση της αναλογικότητάς τους. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που επηρεάζει τους εν λόγω κανόνες και μέτρα. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τους εν λόγω κανόνες και μέτρα, καθώς και σχετικά με κάθε τροποποίησή τους.
Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται σε ειδικό δημόσιο ιστότοπο τον οποίο διατηρεί η Επιτροπή σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, και ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις κυρώσεις αυτού του είδους που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ.
__________________
__________________
12 Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).
12 Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).
Τροπολογία 399
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κοινών προσεγγίσεων σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.
2.  Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κοινών προσεγγίσεων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.
Τροπολογία 400
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Παράρτημα (νέο)
12α)  Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:
«Ελάχιστες απαιτήσεις για τους χώρους στάθμευσης
Μέρος A: Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης
1)  Τουαλέτες με βρύσες, οι οποίες είναι καθαρές και σε κατάσταση λειτουργίας, και ελέγχονται τακτικά:
—  έως και 10 θέσεις, τουλάχιστον ένας χώρος τουαλετών με τέσσερις τουαλέτες·
—  10 έως και 25 θέσεις, τουλάχιστον ένας χώρος τουαλετών με οκτώ τουαλέτες·
—  25 έως και 50 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι τουαλετών με 10 τουαλέτες ο καθένας·
—  50 έως και 75 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι τουαλετών με 15 τουαλέτες ο καθένας·
—  75 έως και 125 θέσεις, τουλάχιστον τέσσερις χώροι τουαλετών με 15 τουαλέτες ο καθένας·
—  πάνω από 125 θέσεις, τουλάχιστον έξι χώροι τουαλετών με 15 τουαλέτες ο καθένας.
2)  Ντουζιέρες οι οποίες είναι καθαρές και σε κατάσταση λειτουργίας, και ελέγχονται τακτικά:
—  έως και 10 θέσεις, τουλάχιστον ένας χώρος ντους με δύο ντουζιέρες·
—  25 έως και 50 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι ντους με πέντε ντουζιέρες ο καθένας·
—  50 έως και 75 θέσεις, τουλάχιστον δύο χώροι ντους με 10 ντουζιέρες ο καθένας·
—  75 έως και 125 θέσεις, τουλάχιστον τέσσερις χώροι ντους με 12 ντουζιέρες ο καθένας·
—  πάνω από 125 θέσεις, τουλάχιστον έξι χώροι ντους με 15 ντουζιέρες ο καθένας.
3)  Επαρκής πρόσβαση σε πόσιμο νερό·
4)  Κατάλληλες εγκαταστάσεις μαγειρέματος, σνακ μπαρ ή εστιατόριο·
5)  Κατάστημα με ποικιλία τροφίμων, ποτών κ.λπ. στον χώρο ή πλησίον του χώρου·
6)  Κάδοι απορριμμάτων σε επαρκή αριθμό και επαρκούς χωρητικότητας·
7)  Στέγαστρο για προστασία από τη βροχή ή τον ήλιο κοντά στον χώρο στάθμευσης·
8)  Προβλέπεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, και υπάρχουν επαφές έκτακτης ανάγκης τις οποίες γνωρίζει το προσωπικό·
9)  Τραπέζια για πικνίκ με πάγκους, ή εναλλακτικές λύσεις, σε εύλογο αριθμό·
10)  Ειδική υπηρεσία Wi-Fi·
11)  Σύστημα κράτησης, πληρωμής και τιμολόγησης χωρίς μετρητά·
12)  Σύστημα ένδειξης των διαθέσιμων θέσεων επί τόπου και διαδικτυακά·
13)  Οι εγκαταστάσεις είναι φιλικές προς τα δύο φύλα.
Μέρος B: Χαρακτηριστικά ασφαλείας
1)  Συνεχής διαχωρισμός του χώρου στάθμευσης από τον περιβάλλοντα χώρο, π.χ. με φράχτες ή εναλλακτικά φράγματα, ο οποίος εμποδίζει την τυχαία είσοδο και την εσκεμμένη παράνομη είσοδο ή καθυστερεί την είσοδο·
2)  Μόνον χρήστες και υπάλληλοι του χώρου στάθμευσης φορτηγών μπορούν να έχουν πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης·
3)  Ψηφιακή καταγραφή του χώρου (τουλάχιστον 25 fps). Το σύστημα καταγράφει είτε συνεχόμενα είτε με ανίχνευση των κινήσεων·
4)  Σύστημα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) που έχει τη δυνατότητα να καλύπτει όλη την περίφραξη, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε δραστηριότητα κοντά στην περίφραξη ή ακριβώς πάνω στην περίφραξη μπορεί να καταγραφεί ευκρινώς (καταγραφή βίντεο CCTV)·
5)  Επιτήρηση του χώρου με περιπολίες ή άλλο τρόπο·
6)  Κάθε εγκληματική ενέργεια αναφέρεται στους υπαλλήλους του χώρου στάθμευσης φορτηγών και στην αστυνομία. Εάν είναι δυνατόν, το όχημα πρέπει να ακινητοποιείται εν αναμονή οδηγιών από την αστυνομία·
7)  Λωρίδες κίνησης οχημάτων και πεζών που φωτίζονται διαρκώς·
8)  Ασφάλεια των πεζών στους ειδικούς χώρους στάθμευσης·
9)  Παρακολούθηση του χώρου στάθμευσης μέσω κατάλληλων και αναλογικών ελέγχων ασφαλείας·
10)  Σαφώς επισημασμένοι αριθμοί τηλεφώνου υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.»
Τροπολογία 401
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
-1)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με την κατασκευή, εγκατάσταση, χρήση, δοκιμή και τον έλεγχο των ταχογράφων που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, την οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 και την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου15.
1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με την κατασκευή, εγκατάσταση, χρήση, δοκιμή και τον έλεγχο των ταχογράφων που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, την οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 και την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου15, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου15α, την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και την οδηγία για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών.
__________________
__________________
14 Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).
14 Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 35).
15 Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα (ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 27).
15 Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα στην Κοινότητα (ΕΕ L 57 της 2.3.1992, σ. 27).
15α Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 368 της 17.12.1992, σ. 38).
Τροπολογία 402
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)
-1α)  Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«ηα) ως «ευφυής ταχογράφος» νοείται ψηφιακός ταχογράφος ο οποίος χρησιμοποιεί υπηρεσία εντοπισμού θέσης βάσει δορυφορικού συστήματος πλοήγησης για τον αυτόματο προσδιορισμό της θέσης του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·»
Τροπολογία 403
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
(-1β)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
4.  Δεκαπέντε έτη μετά που θα αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8, 9 και 10, στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά, ή που κυκλοφορούν σε άλλο κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους εκδόσεως της άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να εγκαθίσταται σχετικός ταχογράφος.
4.  Το αργότερο1... [3 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα ακόλουθα οχήματα εξοπλίζονται με ευφυή ταχογράφο:
α)  οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με αναλογικό ταχογράφο,
β)  οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνο με τις προδιαγραφές του παραρτήματος I B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, στη μορφή που ίσχυε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011· ή
γ)  οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνο με τις προδιαγραφές του παραρτήματος I B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2011·
__________________
Με βάση την υπόθεση ότι η δέσμη μέτρων για τις οδικές μεταφορές θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2019, και η δεύτερη έκδοση της εκτελεστικής πράξης της Επιτροπής για τους ευφυείς ταχογράφους έως το 2019/2020 (βλ. άρθρο 11 παρακάτω). Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί σταδιακή προσέγγιση όσον αφορά τη μετασκευή.».
Τροπολογία 404
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)
-1γ)  Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Έως τις … [4 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο σύμφωνο με το παράρτημα I B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2012, εξοπλίζονται με ευφυή ταχογράφο.»
Τροπολογία 405
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 β (νέα)
(-1δ)  Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4β. Έως τις … [5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εκδόσεως της αδείας κυκλοφορίας τους και είναι εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο σύμφωνα με το παράρτημα I Γ του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/7991, εξοπλίζονται με ευφυή ταχογράφο.
–––––––––––––––––––––––
_____________________________
1 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/799 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής ταχογράφων και των δομικών στοιχείων τους (ΕΕ L 139 της 26.5.2016, σ. 1).»
Τροπολογία 406
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3 α (νέα)
-1ε)   Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, παρεμβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:
«- διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα μνήμης για την αποθήκευση όλων των δεδομένων που απαιτεί ο παρών κανονισμός·»
Τροπολογία 407
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
-1στ)  Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ και υπό την επίβλεψη της εποπτικής αρχής του κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
«1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, την οδηγία 2002/15/ΕΚ, την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ σχετικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και την οδηγία για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ και υπό την επίβλεψη της εποπτικής αρχής του κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679.».
Τροπολογία 408
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο -1 ζ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
1ζ)  στο άρθρο 7 η παράγραφος 2 εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται ως εξής:
2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται έναντι άλλων χρήσεων πέραν εκείνων που συνδέονται άμεσα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, σύμφωνα με την παράγραφο 1, όσον αφορά:
«2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται έναντι άλλων χρήσεων πέραν εκείνων που συνδέονται άμεσα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, την οδηγία 2002/15/ΕΚ, την οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ σχετικά με την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και την οδηγία για τη θέσπιση ειδικών κανόνων όσον αφορά την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, όσον αφορά:»
Τροπολογία 409
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2
–  κάθε τρεις ώρες συσσωρευμένου χρόνου οδήγησης και σε κάθε διέλευση συνόρων από το όχημα,
–  κάθε τρεις ώρες συσσωρευμένου χρόνου οδήγησης και σε κάθε διέλευση συνόρων κράτους μέλους από το όχημα,
Τροπολογία 410
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2 α (νέα)
–  κάθε φορά που το όχημα εκτελεί δραστηριότητες φόρτωσης ή εκφόρτωσης,
Τροπολογία 411
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
(1α)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος της συμμόρφωσης από τις ελεγκτικές αρχές, ο ευφυής ταχογράφος καταγράφει επίσης εάν το όχημα έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.».
Τροπολογία 412
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
(1β)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οχήματα για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά από τις … [24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] εξοπλίζονται με ταχογράφο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.»
Τροπολογία 413/αναθ.
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
(1γ)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Δεκαπέντε έτη αφότου αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση χρήσης ταχογράφου στα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 8 και 10, τα κράτη μέλη εφοδιάζουν επαρκώς τις ελεγκτικές αρχές τους με τον εξοπλισμό έγκαιρου τηλεεντοπισμού που απαιτείται για τη μετάδοση των δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις και στρατηγικές επιβολής τους. Έως τότε, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσον θα εφοδιάσουν τις ελεγκτικές αρχές τους με αυτόν τον εξοπλισμό έγκαιρου τηλεεντοπισμού.
«2. Έως τις ... [1 έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], τα κράτη μέλη εφοδιάζουν επαρκώς τις ελεγκτικές αρχές τους με τον εξοπλισμό έγκαιρου τηλεεντοπισμού που απαιτείται για τη μετάδοση των δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις και στρατηγικές επιβολής τους. Έως τότε, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσον θα εφοδιάσουν τις ελεγκτικές αρχές τους με αυτόν τον εξοπλισμό έγκαιρου τηλεεντοπισμού.»
Τροπολογία 414
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
1δ)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Η επικοινωνία της παραγράφου 1 πραγματοποιείται με τον ταχογράφο μόνο εφόσον το ζητήσουν οι ελεγκτικές αρχές με τον εξοπλισμό τους. Η συσκευή ασφαλίζεται ώστε να διαφυλάσσονται η ακεραιότητα και η γνησιότητα της συσκευής καταγραφής και ελέγχου. Η πρόσβαση στα κοινοποιούμενα δεδομένα επιτρέπεται μόνο στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των παραβάσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και του παρόντος κανονισμού και στα συνεργεία εφόσον είναι απαραίτητο για να επαληθεύσουν την ορθή λειτουργία του ταχογράφου.
«3. Η επικοινωνία της παραγράφου 1 πραγματοποιείται με τον ταχογράφο μόνο εφόσον το ζητήσουν οι ελεγκτικές αρχές με τον εξοπλισμό τους. Η συσκευή ασφαλίζεται ώστε να διαφυλάσσονται η ακεραιότητα των δεδομένων και η γνησιότητα της συσκευής καταγραφής και ελέγχου. Η πρόσβαση στα κοινοποιούμενα δεδομένα επιτρέπεται μόνο στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των παραβάσεων των ενωσιακών νομικών πράξεων που ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος 1 και του παρόντος κανονισμού και στα συνεργεία εφόσον είναι απαραίτητο για να επαληθεύσουν την ορθή λειτουργία του ταχογράφου.
Τροπολογία 415
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1ε)  Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο ευφυής ταχογράφος τηρεί τις αρχές και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει τις λεπτομερείς διατάξεις που απαιτούνται για την ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε διατάξεων σχετικά με την καταγραφή πρόσθετων δεδομένων από τον ταχογράφο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.
«Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο ευφυής ταχογράφος τηρεί τις αρχές και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει τις λεπτομερείς διατάξεις που απαιτούνται για την ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε διατάξεων σχετικά με την καταγραφή πρόσθετων δεδομένων από τον ταχογράφο.
Έως τις ... [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την καταγραφή κάθε διέλευσης των συνόρων από οχήματα που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 42 παράγραφος 3.»
Τροπολογία 416
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 στ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – στοιχείο β – σημείο (iv)
1στ)  Στο άρθρο 34 παράγραφος 5 στοιχείο β) το σημείο iv) τροποποιείται ως εξής:
(iv)  με το σύμβολο 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_EL-p0000002.png: διάλειμμα ή ανάπαυση
«(iv) με το σύμβολο 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_EL-p0000003.png: διάλειμμα, ανάπαυση, ετήσια άδεια ή αναρρωτική άδεια,,
με το σύμβολο «πορθμείο/σιδηρόδρομος»: επιπλέον του συμβόλου 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_EL-p0000004.png: η περίοδος ανάπαυσης επί του πορθμείου ή σιδηροδρόμου, όπως απαιτείται από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006.»
Τροπολογία 417
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 34 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
7.  Ο οδηγός εισάγει στον ψηφιακό ταχογράφο το σύμβολο της χώρας όπου αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας του, καθώς και τον τόπο και τον χρόνο κάθε διέλευσης συνόρων που πραγματοποιεί με το όχημα, κατά την άφιξή του σε κατάλληλο τόπο στάθμευσης. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επιβάλλουν στους οδηγούς οχημάτων που πραγματοποιούν μεταφορές εντός των εδαφών τους να προσθέτουν στο σύμβολο της χώρας λεπτομερέστερους γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998.
7.  Όταν ο ταχογράφος αδυνατεί να καταγράψει αυτομάτως τη διέλευση των συνόρων, ο οδηγός εισάγει, στον πρώτο δυνατό και διαθέσιμο τόπο στάθμευσης, το σύμβολο της χώρας όπου αρχίζει και το σύμβολο της χώρας όπου περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας του, καθώς και τον τόπο και τον χρόνο κάθε διέλευσης συνόρων που πραγματοποιεί. Ο κωδικός της χώρας μετά τη διέλευση των συνόρων και την είσοδο σε νέα χώρα εισάγεται στον ταχογράφο υπό τον τίτλο BEGIN. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επιβάλλουν στους οδηγούς οχημάτων που πραγματοποιούν μεταφορές εντός των εδαφών τους να προσθέτουν στο σύμβολο της χώρας λεπτομερέστερους γεωγραφικούς προσδιορισμούς, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει τους εν λόγω λεπτομερείς γεωγραφικούς προσδιορισμούς στην Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 1998.
Τροπολογία 418
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 34 – παράγραφος 7 α (νέα)
2α)   Στο άρθρο 34 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«7α. Στους οδηγούς παρέχεται κατάρτιση σχετικά με τη σωστή χρήση του ταχογράφου, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες του εξοπλισμού. Οι οδηγοί δεν πρέπει να επιβαρύνονται με το κόστος της εν λόγω κατάρτισης, το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται από τον εργοδότη τους.»
Τροπολογία 419
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 34 – παράγραφος 7 β (νέα)
2β)   Στο άρθρο 34 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«7β. Θα πρέπει να καταρτιστούν όσο το δυνατό περισσότερες ελεγκτικές αρχές στην ορθή ανάγνωση και παρακολούθηση ενός ταχογράφου.»
Τροπολογία 420
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο i
2γ)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το σημείο i) τροποποιείται ως εξής:
(i)   τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας ημέρας και εκείνα που χρησιμοποίησε ο οδηγός κατά τις προηγούμενες 28 ημέρες,
«(i) τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας ημέρας και εκείνα που χρησιμοποίησε ο οδηγός κατά τις προηγούμενες 56 ημέρες,»
Τροπολογία 421
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο iii
(2δ)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 1, το σημείο iii) τροποποιείται ως εξής:
(iii)  κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 28 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.
«iii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 56 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.»
Τροπολογία 422
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – σημείο ii
(2ε)  Στο άρθρο 36 παράγραφος 2, το σημείο ii) αντικαθίσταται ως εξής:
(ii)   κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 28 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006,
«(ii) κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο της τρέχουσας ημέρας και των προηγούμενων 56 ημερών, όπως ορίζεται με βάση τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006,»
α

(1) ΕΕ C 196 της 8.6.2018, σ. 45.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.


Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών ***I
PDF 279kWORD 78k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0281),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0169/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 1ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0204/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Έως σήμερα, και εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο. Ο αριθμός επιχειρήσεων αυτού του είδους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο επαγγελματισμού στον κλάδο που χρησιμοποιεί οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μεταφορέων, η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να απαλειφθεί, ενώ οι απαιτήσεις σχετικά με τον πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης και την κατάλληλη οικονομική επιφάνεια πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές.
(2)  Έως σήμερα, και εκτός εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο, οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. Ο αριθμός επιχειρήσεων αυτού του είδους παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009, και σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να αποφευχθούν ενδεχόμενα κενά και για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο επαγγελματισμού στον κλάδο που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων για διεθνείς μεταφορές μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων και, συνεπώς, να επιτευχθεί σύγκλιση των συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μεταφορέων, οι απαιτήσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα θα πρέπει να εφαρμόζονται με ισότιμο τρόπο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγεται η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις που μεταφέρουν εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτου, οι επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορές για ίδιο λογαριασμό δεν καλύπτονται από την παρούσα διάταξη.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που εκπόνησε, η Επιτροπή εκτιμά ότι η εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις θα κυμανθεί από 2,7 έως 5,2 δισεκατομμύρια EUR κατά την περίοδο 2020-2035.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι οδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος έχουν πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι ασκούν τη δραστηριότητά τους από αυτό. Κατά συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις που αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης.
(4)  Για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των λεγόμενων «εικονικών εταιρειών» και να εξασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και η ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, υπάρχει ανάγκη για πιο σαφή κριτήρια όσον αφορά την εγκατάσταση, για εντατικότερη παρακολούθηση και επιβολή του νόμου και για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Οι οδικοί μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν πραγματική και συνεχή παρουσία στο εν λόγω κράτος μέλος και να ασκούν όντως τη μεταφορική δραστηριότητά τους και άλλες ουσιαστικές δραστηριότητες από αυτό. Κατά συνέπεια, και με βάση την εμπειρία, πρέπει να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν την ύπαρξη πραγματικού και σταθερού τόπου εγκατάστασης, και παράλληλα να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων, οι σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων και του εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας.
(7)  Λόγω του πιθανού σημαντικού αντικτύπου τους στην αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων, οι σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της Ένωσης σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, τις ενδομεταφορές και του εφαρμοστέου δικαίου στις συμβατικές ενοχές θα πρέπει να προστεθούν στα κριτήρια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων που δεν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο, θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη οικονομική επιφάνεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή οι εν λόγω μεταφορές είναι γενικά περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο.
(10)  Οι επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων, και εκτελούν διεθνείς μεταφορές, θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη οικονομική επιφάνεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκτελούν μεταφορές σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επειδή οι μεταφορές που εκτελούνται με αυτά τα οχήματα είναι γενικά περιορισμένου μεγέθους, οι αντίστοιχες απαιτήσεις θα πρέπει να είναι λιγότερο απαιτητικές από εκείνες που ισχύουν για τους μεταφορείς που χρησιμοποιούν οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Οι πληροφορίες σχετικά με τους οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες ώστε να μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτουν οι μεταφορείς, τον αριθμό υπαλλήλων που απασχολούν, την αποτίμηση επικινδυνότητας και τα βασικά οικονομικά στοιχεία τους προσδοκάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής και διασυνοριακής επιβολής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Οι κανόνες σχετικά με το εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.
(11)  Οι πληροφορίες σχετικά με τους οδικούς μεταφορείς που περιέχονται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι πλήρεις και επίκαιρες ώστε να μπορούν οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των σχετικών κανόνων να έχουν επαρκή εποπτεία των υπό διερεύνηση μεταφορέων. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτουν οι μεταφορείς, τον αριθμό υπαλλήλων που απασχολούν και την αποτίμηση επικινδυνότητας προσδοκάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση της εθνικής και διασυνοριακής επιβολής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 και άλλων συναφών ενωσιακών νομοθετικών πράξεων. Επιπλέον, προκειμένου τα όργανα επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διεξάγουν καθ’ οδόν ελέγχους, να έχουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των υπό έλεγχο μεταφορέων, θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό, τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα θα πρέπει να είναι πραγματικά διαλειτουργικά και τα δεδομένα που περιέχουν θα πρέπει να είναι άμεσα και σε πραγματικό χρόνο προσβάσιμα σε όλα τα όργανα επιβολής του νόμου όλων των κρατών μελών. Οι κανόνες σχετικά με το εθνικό ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε κράτος μέλος υποδοχής («ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή τους, ενώ ταυτοχρόνως να διαφυλάσσουν, σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο ελευθέρωσης που έχει επιτευχθεί έως σήμερα.
(13)  Οι κανόνες σχετικά με τις εθνικές μεταφορές που εκτελούνται σε προσωρινή βάση από μη εγκατεστημένο μεταφορέα σε κράτος μέλος υποδοχής («ενδομεταφορές») θα πρέπει να είναι σαφείς, απλοί και εύκολοι στην εφαρμογή τους.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Προς τούτο, και με στόχο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η αβεβαιότητα, θα πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός στον αριθμό των ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά και, ταυτόχρονα, να μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ημερών για τις εν λόγω ενδομεταφορές.
(14)  Προκειμένου να αποφεύγονται οι διαδρομές χωρίς φορτίο, θα πρέπει να επιτρέπονται οι ενδομεταφορές, με την επιφύλαξη ειδικών περιορισμών, στο κράτος μέλος υποδοχής. Προς τούτο, και με στόχο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι και να αρθεί η αβεβαιότητα, θα πρέπει να καταργηθεί ο περιορισμός στον αριθμό των ενδομεταφορών μετά από διεθνή μεταφορά και, ταυτόχρονα, να μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ημερών για τις εν λόγω ενδομεταφορές.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα πραγματοποιούνται σε συστηματική βάση ενδομεταφορές, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μόνιμη ή συνεχή δραστηριότητα που στρεβλώνει την εθνική αγορά, το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την πραγματοποίηση ενδομεταφορών σε ένα κράτος μέλος υποδοχής θα πρέπει να μειωθεί. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους μεταφορείς να εκτελούν νέες πράξεις ενδομεταφορών στο ίδιο κράτος μέλος υποδοχής εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και έως ότου εκτελεστεί νέα διεθνής μεταφορά προερχόμενη από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εκτέλεση διεθνών οδικών μεταφορών.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Οι τρόποι με τους οποίους οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις ενδομεταφορές χρήζουν αποσαφήνισης. Η χρήση και η μετάδοση ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας τέτοιος τρόπος, γεγονός που προσδοκάται ότι θα απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αποδείξεων και διεκπεραίωσής τους από τις αρμόδιες αρχές. Ο μορφότυπος που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα. Με δεδομένη την αυξανόμενη χρήση της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών στους κλάδους των μεταφορών και της εφοδιαστικής, είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση στα κανονιστικά πλαίσια και στις διατάξεις που άπτονται της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών.
(15)  Η ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Η περαιτέρω ψηφιοποίηση των μέσων επιβολής είναι απαραίτητη προκειμένου να αποδεσμευθεί ικανότητα επιβολής, να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος που βαρύνει τους διεθνείς μεταφορείς και ειδικότερα τις ΜΜΕ, να υπάρξει καλύτερη στόχευση των μεταφορέων υψηλού κινδύνου και να εντοπίζονται οι δόλιες πρακτικές. Προκειμένου να καταργηθεί η χρήση χαρτιού για τα έγγραφα μεταφοράς, η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων θα πρέπει στο μέλλον να γίνει ο κανόνας, και ιδίως η χρήση της ηλεκτρονικής φορτωτικής βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR). Οι τρόποι με τους οποίους οι οδικοί μεταφορείς μπορούν να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις ενδομεταφορές χρήζουν αποσαφήνισης. Η χρήση και η μετάδοση ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας τέτοιος τρόπος, γεγονός που προσδοκάται ότι θα απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αποδείξεων και διεκπεραίωσής τους από τις αρμόδιες αρχές. Ο μορφότυπος που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγγυάται την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα. Με δεδομένη την αυξανόμενη χρήση της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών στους κλάδους των μεταφορών και της εφοδιαστικής, είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύγκλιση στα κανονιστικά πλαίσια και στις διατάξεις που άπτονται της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Η ταχεία εισαγωγή του ευφυούς ταχογράφου έχει κεφαλαιώδη σημασία, δεδομένου ότι θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου που διεξάγουν καθ’ οδόν ελέγχους να εντοπίζουν παραβάσεις και ανωμαλίες ταχύτερα και αποδοτικότερα, γεγονός το οποίο θα οδηγούσε σε καλύτερη επιβολή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι εκείνες στις οποίες απευθύνονται οι κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές και, σε αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται στις συνέπειες των παραβάσεων που ενδέχεται να διαπράξουν. Ωστόσο, για να αποφεύγονται οι παραβάσεις από επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβλέψουν κυρώσεις για τους φορτωτές και τους μεταφορείς φορτίων εάν οι τελευταίοι αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009.
(16)  Οι επιχειρήσεις μεταφορών είναι εκείνες στις οποίες απευθύνονται οι κανόνες για τις διεθνείς μεταφορές και, σε αυτό το πλαίσιο, υπόκεινται στις συνέπειες των παραβάσεων που ενδέχεται να διαπράξουν. Ωστόσο, για να αποφεύγονται οι παραβάσεις από επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβλέψουν κυρώσεις για τους αποστολείς, τους φορτωτές, τους μεταφορείς φορτίων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους, όταν γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες μεταφοράς που αναθέτουν ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Όταν επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αναθέτουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε επιχειρήσεις μεταφορών χαμηλής επικινδυνότητας, η ευθύνη τους θα πρέπει να μειώνεται.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Η προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας [...] έχει ως στόχο την υποστήριξη και διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, με σκοπό την αποτελεσματική επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. Με την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Αρχή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, στην υποστήριξη των κρατών μελών για τη δημιουργία ικανοτήτων μέσω της ανταλλαγής και της κατάρτισης του προσωπικού και στην παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την οργάνωση συντονισμένων ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, να βελτιωθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και να υποβοηθηθεί η καταπολέμηση της απάτης και της κατάχρησης των κανόνων.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)
(16β)   Η νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού Ρώμη I κατά τρόπον ώστε οι συμβάσεις εργασίας να αντικατοπτρίζουν τον συνήθη τόπο εργασίας των εργαζομένων. Συμπληρωματικά προς τον κανονισμό Ρώμη Ι, και σε άμεση σύνδεση με αυτόν, οι θεμελιώδεις κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 αποσκοπούν στην καταπολέμηση των εικονικών εταιρειών και στη διασφάλιση των κατάλληλων κριτηρίων εγκατάστασης των εταιρειών. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων όταν εργάζονται προσωρινά εκτός της χώρας συνήθους εργασίας τους, καθώς και για να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων μεταφορών.
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
i)  διαγράφεται το στοιχείο α)·
i)  το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 2,4 τόνους·
αα)  στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις εθνικές μεταφορές·»·
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – εδάφιο 2
Οι οδικές μεταφορές για τις οποίες δεν εισπράττεται αμοιβή και οι οποίες δεν παράγουν εισόδημα, όπως οι μεταφορές προσώπων για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για αυστηρώς ιδιωτική χρήση, θεωρούνται μεταφορές αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς·
Οι οδικές μεταφορές σκοπός των οποίων δεν είναι η αποκόμιση κέρδους για τον οδηγό ή άλλους, όπως σε περιπτώσεις που η υπηρεσία παρέχεται σε ευαγή ή φιλανθρωπική βάση, θεωρούνται μεταφορές αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς·
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:
διαγράφεται
«6. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στοιχείο δ) και τα άρθρα 4, 6, 8, 9, 14, 19 και 21 δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.
Τα κράτη μέλη δύνανται ωστόσο:
α)  να υποχρεώσουν τις εν λόγω επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ορισμένες ή όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο·
β)  να μειώσουν το όριο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο για όλες ή για ορισμένες από τις κατηγορίες οδικών μεταφορών.»·
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  να διαθέτει χώρο στον οποίο φυλάσσει τα βασικά εμπορικά έγγραφά της, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τις συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό·
α)  να διαθέτει κατάλληλο χώρο, ανάλογο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, στον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση στα πρωτότυπα των βασικών εμπορικών εγγράφων της, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε άλλη μορφή, ιδίως τις εμπορικές συμβάσεις, τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τις συμβάσεις εργασίας, τα έγγραφα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με τις ενδομεταφορές, την απόσπαση και τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό·
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:
«αα) τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) εκτελούν, στο πλαίσιο σύμβασης μεταφοράς, τουλάχιστον μία φόρτωση ή μία εκφόρτωση εμπορευμάτων κάθε τέσσερις εβδομάδες στο κράτος μέλος εγκατάστασης·»·
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  να εκτελεί πραγματικά και συνεχώς τις διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητές της με τον κατάλληλο διοικητικό εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις από χώρο στο εν λόγω κράτος μέλος·
γ)  να εκτελεί πραγματικά και συνεχώς τις διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητές της με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) από χώρο στο εν λόγω κράτος μέλος·
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  να διαχειρίζεται τις μεταφορές που εκτελούνται με τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό από το εν λόγω κράτος μέλος·
δ)  να διαχειρίζεται πραγματικά και συνεχώς τις μεταφορές που εκτελούνται χρησιμοποιώντας τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό από το εν λόγω κράτος μέλος·
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ (νέο)
δα)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):
«στ) να διατηρεί σαφή δεσμό μεταξύ των μεταφορών που εκτελούνται και του κράτους μέλους εγκατάστασης, καθώς και ένα κέντρο επιχειρήσεων και πρόσβαση σε επαρκή αριθμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων για τακτική χρήση από τα οχήματα που αναφέρονται στο στοιχείο β)·»·
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ (νέο)
δβ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):
«ζ) να προσλαμβάνει και να απασχολεί οδηγούς σύμφωνα με το δίκαιο που εφαρμόζεται στις συμβάσεις εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους·»·
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η (νέο)
δγ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η):
«η) να διασφαλίζει ότι ο τόπος εγκατάστασης είναι το μέρος στο οποίο ή από το οποίο οι εργαζόμενοι εκτελούν συνήθως την εργασία τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και/ή τη σύμβαση της Ρώμης.
_______________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6).»·
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 6 – εδάφιο 3 – στοιχείο β
iii)  στο στοιχείο β) του τρίτου εδαφίου προστίθενται τα ακόλουθα σημεία xi) και xii):
iii)  στο στοιχείο β) του τρίτου εδαφίου προστίθενται τα ακόλουθα σημεία xi), xii) και xiii):
«xi) την απόσπαση εργαζομένων·
«xi) την απόσπαση εργαζομένων·
xii)  το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές.»·
xii)  το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές·
xiii)  ενδομεταφορές.»·
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με τις πιθανότητές τους να δημιουργήσουν κινδύνους θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού και να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών μεταφορών, και μέσω της υπονόμευσης των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών·
β)  καθορίζει το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με τις πιθανότητές τους να δημιουργήσουν κινδύνους θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού ή να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά των οδικών μεταφορών, και μέσω της υπονόμευσης των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών·
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 5 000 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αποδεικνύουν, με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.
Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτει ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 9 000 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα, 5 000 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα του οποίου, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, υπερβαίνει τους 3,5 τόνους και 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα του οποίου, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων. Επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων, αποδεικνύουν, με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς τους, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι, κάθε χρόνο, διαθέτουν ίδια κεφάλαια τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τουλάχιστον 1 800 EUR όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα συν 900 EUR για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ότι μια επιχείρηση δύναται να αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, όπως τραπεζική εγγύηση, έγγραφο που έχει εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δια του οποίου πιστοποιείται η πρόσβαση της επιχείρησης σε χρηματοδότηση, ή άλλο δεσμευτικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν δεν υπάρχουν επικυρωμένοι ετήσιοι λογαριασμοί, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ότι μια επιχείρηση δύναται να αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, όπως τραπεζική εγγύηση ή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης από μία ή περισσότερες τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών, ή άλλο δεσμευτικό έγγραφο το οποίο εγγυάται εις ολόκληρον για την επιχείρηση τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5α)  στο άρθρο 8, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν την περιοδική εκπαίδευση για θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανά δεκαετία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι διαχειριστές μεταφορών γνωρίζουν τις εξελίξεις στον τομέα.
«Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν την περιοδική εκπαίδευση για θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανά τριετία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το άτομο ή τα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γνωρίζουν σε επαρκή βαθμό τις εξελίξεις στον τομέα.»·
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
(8)  στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·
(8)  στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους τουλάχιστον ανά τριετία προκειμένου να διαπιστώνουν εάν οι εν λόγω επιχειρήσεις πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3.»·
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
(10α)   Το άρθρο 14 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Εκτός εάν ληφθεί μέτρο αποκατάστασης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του εθνικού δικαίου και έως ότου ληφθεί, το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του διαχειριστή μεταφορών που έχει κηρυχθεί ακατάλληλος, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, δεν ισχύει πλέον σε κανένα κράτος μέλος.
«2. Εκτός εάν ληφθεί μέτρο αποκατάστασης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του εθνικού δικαίου και έως ότου ληφθεί, το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του διαχειριστή μεταφορών που έχει κηρυχθεί ακατάλληλος, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 8, δεν ισχύει πλέον σε κανένα κράτος μέλος. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο μέτρων αποκατάστασης που θα οδηγήσουν στην ανάκτηση της αξιοπιστίας.»·
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο -i α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
-iα)  το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τον όρο των εχεγγύων αξιοπιστίας και τον όρο της επαγγελματικής επάρκειας και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου αντιπροσώπου·
«γ) το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 σχετικά με τα εχέγγυα αξιοπιστίας και την επαγγελματική επάρκεια και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου αντιπροσώπου·»·
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
η)  τον αριθμό εργαζομένων·
η)  τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος·
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)
iα)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ια):
«ια) συμβάσεις εργασίας των οδηγών διεθνών μεταφορών κατά τους τελευταίους 6 μήνες·»·
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
Σε κάθε περίπτωση, στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.»·
Στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σε κάθε περίπτωση, στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.
Σε κάθε περίπτωση, στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.
Για τους σκοπούς του άρθρου 14α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο ι) τίθενται, κατόπιν αιτήσεως, στη διάθεση των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων.
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
βα)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5.   Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα σε επίπεδο Κοινότητας μέσω των εθνικών σημείων επαφής που ορίζονται στο άρθρο 18. Η προσβασιμότητα μέσω εθνικών σημείων επαφής και η διασύνδεση εφαρμόζονται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 κατά τρόπο ώστε η αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους να μπορεί να συμβουλεύεται τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα κάθε κράτους μέλους.
«5. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής επιβολής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων σε όλη την Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU), που αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 της Επιτροπής, ούτως ώστε τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 να είναι άμεσα προσβάσιμα σε όλες τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και τους ελεγκτικούς οργανισμούς όλων των κρατών μελών σε πραγματικό χρόνο.»·
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 6
ββ)  η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
6.  Κοινές διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή της παραγράφου 5, όπως τον μορφότυπο των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων κρατών μελών και την προώθηση της διαλειτουργικότητας αυτών των μητρώων με άλλες βάσεις δεδομένων θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 2 και για πρώτη φορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Οι εν λόγω κοινές διατάξεις καθορίζουν την αρχή η οποία είναι αρμόδια για την πρόσβαση στα δεδομένα, για την περαιτέρω χρήση και για την επικαιροποίηση των δεδομένων μετά την πρόσβαση σε αυτά και προς τον σκοπό αυτό περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με την είσοδο στο σύστημα και την παρακολούθηση των δεδομένων.
«6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α όσον αφορά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση κοινών διατάξεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα είναι πλήρως διασυνδεδεμένα και διαλειτουργικά κατά τρόπον ώστε η αρμόδια αρχή ή ο φορέας ελέγχου σε οιοδήποτε κράτος μέλος να είναι σε θέση να έχει άμεση πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο κάθε κράτους μέλους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5. Στις κοινές αυτές διατάξεις περιλαμβάνονται κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων κρατών μελών και τη διαλειτουργικότητα αυτών των μητρώων, καθώς και ειδικοί κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα, την καταγραφή των δεδομένων και την παρακολούθησή τους.»·
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό σημείο επαφής, αρμόδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των εθνικών σημείων επαφής το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με όλους τους συνδέσμους και τον διαβιβάζει στα κράτη μέλη.Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για οποιαδήποτε μεταβολή σε σχέση με τα σημεία επαφής.
1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά και παρέχουν σε αμοιβαία βάση ταχεία συνδρομή και κάθε άλλη σχετική πληροφορία προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο υλοποιείται μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το οποίο επιτρέπει σε όλους τους μεταφορείς να παρέχουν τα δεδομένα στη γλώσσα τους.
__________________
Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ της Επιτροπής («κανονισμός ΙΜΙ»), (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1).
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη απαντούν στα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή άλλων κρατών μελών και, όπου χρειάζεται, διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους με την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών μελών πρέπει να είναι αιτιολογημένα. Για τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).
3.  Τα κράτη μέλη απαντούν στα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή άλλων κρατών μελών και διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους με την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών μελών πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα. Για τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
4.  Εάν το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα κρίνει ότι το αίτημα δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Το αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα.
4.  Εάν το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα κρίνει ότι το αίτημα δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Το αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 5
5.  Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, αναφέροντας τους λόγους. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συζητούν μεταξύ τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια δυσκολία προκύψει.
5.  Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, αιτιολογώντας δεόντως τη δυσκολία ή την αδυναμία. Τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια δυσκολία προκύψει. Σε περίπτωση τυχόν επίμονου προβλήματος στην ανταλλαγή πληροφοριών ή πάγιας άρνησης διαβίβασης πληροφοριών χωρίς τη δέουσα αιτιολόγηση, η Επιτροπή, αφού ενημερωθεί σχετικά και μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 6
6.  Απαντώντας σε αιτήματα στο πλαίσιο της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες εντός είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εάν έχουν ενημερώσει το αιτούν κράτος μέλος ότι το αίτημα είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένο ή σχετικά με την αδυναμία ή τις δυσκολίες που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5.
6.  Απαντώντας σε αιτήματα στο πλαίσιο της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις ή έρευνες εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εάν υπάρξει αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των οικείων κρατών μελών για άλλη προθεσμία ή εκτός εάν έχουν ενημερώσει το αιτούν κράτος μέλος ότι το αίτημα είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένο ή σχετικά με την αδυναμία ή τις δυσκολίες που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 και δεν έχει βρεθεί λύση για τις δυσκολίες αυτές.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 α (νέο)
12α)  προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 18α:
«Άρθρο 18a
Συνοδευτικά μέτρα
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν συνοδευτικά μέτρα για την ανάπτυξη, τη διευκόλυνση και την προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τη διοικητική συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κανόνες του παρόντος κανονισμού, και της επιβολής των κανόνων αυτών.
2.  Η Επιτροπή παρέχει τεχνική και άλλη υποστήριξη προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η διοικητική συνεργασία και να αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, μέσω της προώθησης των ανταλλαγών υπαλλήλων και κοινών προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς επίσης μέσω της ανάπτυξης, της διευκόλυνσης και της προώθησης πρωτοβουλιών βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή μπορεί, με την επιφύλαξη των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.
3.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα αξιολογήσεων από ομοτίμους στις οποίες προβλέπεται να συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές επιβολής της νομοθεσίας διασφαλίζοντας την κατάλληλη εναλλαγή τόσο των αρμοδίων αρχών επιβολής της νομοθεσίας που τελούν την αξιολόγηση όσο και εκείνων που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εν λόγω προγράμματα στην Επιτροπή ανά διετία ως μέρος της έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 26.»·
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, και διαβιβάζουν την έκθεση στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται της λήξης της περιόδου υποβολής στοιχείων. Η έκθεση αυτή πρέπει ιδίως να αναφέρει:
3.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και έχουν την έδρα τους στην επικράτειά τους, και διαβιβάζουν την έκθεση στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται της λήξης της περιόδου υποβολής στοιχείων. Η έκθεση αυτή πρέπει ιδίως να αναφέρει:
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  τον αριθμό αδειών που χορηγήθηκαν σε μεταφορείς οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή με συνδυασμούς οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·
α)  τον αριθμό αδειών που χορηγήθηκαν σε μεταφορείς οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές·
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  τον αριθμό οχημάτων με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους τα οποία ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους·
β)  τον αριθμό μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους·
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  τον συνολικό αριθμό οχημάτων με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους τα οποία είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος στις 31 Δεκεμβρίου του κάθε ημερολογιακού έτους·
γ)  τον συνολικό αριθμό μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς μεταφορές και είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος στις 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους·
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ
δ)  το εκτιμώμενο μερίδιο των μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή των συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, επί της συνολικής οδικής μεταφορικής δραστηριότητας όλων των οχημάτων που είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος, αναλυόμενο σε εθνικές μεταφορές, σε διεθνείς μεταφορές και σε ενδομεταφορές.
δ)  το εκτιμώμενο μερίδιο των μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων, καθώς και των οχημάτων με επιτρεπόμενη μεικτή μάζα μικρότερη των 2,4 τόνων, επί της συνολικής οδικής μεταφορικής δραστηριότητας όλων των οχημάτων που είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος, αναλυόμενο σε εθνικές μεταφορές, σε διεθνείς μεταφορές και σε ενδομεταφορές.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
4.  Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3 και άλλα στοιχεία, η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του συνολικού αριθμού μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, ή συνδυασμών οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, και τα οποία χρησιμοποιούνται σε εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές. Με βάση την έκθεση, η Επιτροπή θα επανεκτιμήσει αν χρειάζεται να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα.
4.  Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3 και άλλα στοιχεία, η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του συνολικού αριθμού μηχανοκίνητων οχημάτων των οποίων η επιτρεπόμενη μεικτή μάζα, συμπεριλαμβανομένης της μάζας των ρυμουλκούμενων, κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 3,5 τόνων και τα οποία χρησιμοποιούνται σε διεθνείς οδικές μεταφορές. Με βάση την έκθεση, η Επιτροπή θα επανεκτιμήσει αν χρειάζεται να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 5
5.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει βάσει του άρθρου 18 παράγραφοι 3 και 4, τις απαντήσεις που έχουν λάβει από άλλα κράτη μέλη και τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει των πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν.·
5.  Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει βάσει του άρθρου 18, τις απαντήσεις που έχουν λάβει από άλλα κράτη μέλη και τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει των πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 α (νέα)
16α)  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:
«5α. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 5 και άλλα στοιχεία, η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με την έκταση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, τις ενδεχόμενες ανεπάρκειες στο επίπεδο αυτό και τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας. Με βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον είναι αναγκαίο να εισηγηθεί πρόσθετα μέτρα.».
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)
1α)  Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Οι χρονικοί περιορισμοί που αναφέρονται στα άρθρα 8 παράγραφοι 2 και 2α του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται επίσης στην εισερχόμενη ή εξερχόμενη οδική μεταφορά αγαθών ως το αρχικό ή/και το τελικό σκέλος δρομολογίου συνδυασμένων μεταφορών, όπως ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ.»
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
1β)  Το άρθρο 1 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Στην περίπτωση μεταφοράς με σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο το τμήμα της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους διέλευσης. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο τμήμα εκείνο της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η αναγκαία συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας δεν έχει συναφθεί.
«2. Στην περίπτωση μεταφοράς με σημείο αναχώρησης ένα κράτος μέλος και προορισμό τρίτη χώρα ή αντίστροφα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκείνο το τμήμα της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους διέλευσης. Ωστόσο, αυτή η διαδρομή διέλευσης εξαιρείται από την εφαρμογή της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο τμήμα εκείνο της διαδρομής που πραγματοποιείται στο έδαφος του κράτους μέλους φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εφόσον η αναγκαία συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της συγκεκριμένης τρίτης χώρας δεν έχει συναφθεί.»
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ
1γ)  Στην παράγραφο 5, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)  οι εμπορευματικές μεταφορές με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπόμενη μάζα, συμπεριλαμβανομένου του βάρους των ρυμουλκουμένων, δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους·
«γ) οι εμπορευματικές μεταφορές με μηχανοκίνητα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπόμενη μάζα, συμπεριλαμβανομένου του βάρους των ρυμουλκουμένων, είναι κάτω των 2,4 τόνων·»
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 - στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)
αα)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«7α. «διέλευση»: η διαδρομή ενός οχήματος με φορτίο μέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή τρίτων χωρών όταν το σημείο αφετηρίας και το σημείο άφιξης δεν βρίσκονται στα συγκεκριμένα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.»
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
-α)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«βα) εκτελεί διεθνείς μεταφορές με οχήματα εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 και στο κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).»
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 - στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Αφού παραδώσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής, οι μεταφορείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται να εκτελούν, με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος μέλος υποδοχής ή σε όμορα κράτη μέλη. Η τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 5 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς.
2.  Αφού παραδώσουν τα εμπορεύματα που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος υποδοχής, οι μεταφορείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται να εκτελούν, με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του ίδιου οχήματος, ενδομεταφορές στο κράτος μέλος υποδοχής. Η τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο ενδομεταφοράς πραγματοποιείται εντός 3 ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο της εισερχόμενης διεθνούς μεταφοράς, που αποτελεί αντικείμενο της εφαρμοστέας σύμβασης μεταφοράς.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
αα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Μετά τη λήξη του τριήμερου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι μεταφορείς δεν επιτρέπεται να εκτελούν ενδομεταφορές με το ίδιο όχημα ή, αν πρόκειται για συνδυασμούς συζευγμένων οχημάτων, με το μηχανοκίνητο όχημα του εν λόγω συνδυασμού οχημάτων, στο ίδιο κράτος μέλος εντός 60 ωρών μετά την επιστροφή στο κράτος μέλος εγκατάστασης του μεταφορέα και, έως ότου εκτελέσουν νέα διεθνή μεταφορά προερχόμενη από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.»
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α
4α.  Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υποβάλλονται ή διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου. Μπορεί να υποβάλλονται ή διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές, όπως, π.χ., το eCMR.* Κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα της επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
4α.  Οι αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 υποβάλλονται ή διαβιβάζονται στον αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο του κράτους μέλους υποδοχής κατόπιν αιτήματος και κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου. Τα κράτη μέλη αποδέχονται οι αποδείξεις να επιδεικνύονται ή να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας αναθεωρήσιμο δομημένο μορφότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για αποθήκευση και επεξεργασία από υπολογιστές, όπως ηλεκτρονική φορτωτική βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR). Κατά τη διάρκεια του καθ’ οδόν ελέγχου, ο οδηγός μπορεί να επικοινωνεί με την έδρα της επιχείρησης, τον διαχειριστή μεταφορών ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα που μπορεί να παράσχει τις αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
5α)  Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«εα) τις αμοιβές και την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).»
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10α – τίτλος
Έλεγχοι
Ευφυής επιβολή
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10α – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν ελέγχους κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από την 1η Ιανουαρίου 2020, και κάθε ημερολογιακό έτος, να ελέγχεται τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των ενδομεταφορών που εκτελούνται στην επικράτειά του. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 3% από την 1η Ιανουαρίου 2022. Ως βάση για τον υπολογισμό αυτού του ποσοστού ορίζεται το σύνολο των ενδομεταφορών στα κράτη μέλη με βάση τα τονοχιλιόμετρα κατά το έτος t-2, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
1.  Για την περαιτέρω επιβολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται συνεκτική εθνική στρατηγική επιβολής στην επικράτειά τους. Η στρατηγική αυτή εστιάζει στις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
__________________
Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10 α – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ θα περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, έλεγχο των πράξεων ενδομεταφορών.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις συναφείς πληροφορίες και τα δεδομένα που καταγράφει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει ο ευφυής ταχογράφος που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 και στα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς, όπως οι ηλεκτρονικές φορτωτικές βάσει της Σύμβασης περί του συμβολαίου για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (eCMR).
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα μόνο στις αρμόδιες αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες να ελέγχουν τις παραβάσεις των νομικών πράξεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των αρμόδιων αρχών εντός της επικράτειάς τους για τις οποίες έχουν ορίσει ότι θα έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα. Έως τις [XXX], η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο με όλες τις αρμόδιες αρχές και τον διαβιβάζει στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις των στοιχείων αυτών χωρίς καθυστέρηση.
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 14β, που να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση τα κράτη μέλη, τους όρους χρήσης τους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση τους ή την πρόσβαση σε αυτά, προσδιορίζοντας ιδίως:
α)  λεπτομερή κατάλογο πληροφοριών και δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες εθνικές αρχές και στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον ο χρόνος και το σημείο διέλευσης συνόρων, οι δραστηριότητες φόρτωσης και εκφόρτωσης, η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και τα στοιχεία του οδηγού·
β)  τα δικαιώματα πρόσβασης των αρμόδιων αρχών, διαφοροποιημένα κατά περίπτωση σύμφωνα με τον τύπο αρμόδιων αρχών, τον τύπο πρόσβασης και τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα·
γ)  τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση ή την πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της μέγιστης διάρκειας διατήρησης των δεδομένων, διαφοροποιημένης, όπου αρμόζει, ανάλογα με το είδος των δεδομένων.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2 δ (νέα)
2δ.  Η διάρκεια της πρόσβασης ή αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο, δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν τα δεδομένα ή για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Όταν τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς, καταστρέφονται.
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους καθ’ οδόν έλεγχους σε ενδομεταφορές. Οι έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**** ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων.
3.  Τα κράτη μέλη, τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως, διενεργούν συντονισμένους καθ’ οδόν ελέγχους σε ενδομεταφορές, που μπορούν να συμπίπτουν με τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. Οι έλεγχοι διενεργούνται ταυτόχρονα από τις εθνικές αρχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με την κάθε μία να διενεργεί τον έλεγχο στην επικράτειά της. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παραβάσεων που εντοπίζονται μετά τη διενέργεια των συντονισμένων καθ’ οδόν ελέγχων.
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 14 α – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη προβλέπουν κυρώσεις κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με τα Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι αναθέτουν εν γνώσει τους υπηρεσίες μεταφοράς οι οποίες ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των αποστολέων, των μεταφορέων φορτίων, των εργολάβων και των υπεργολάβων για μη συμμόρφωση με τα Κεφάλαια II και III, όταν οι τελευταίοι γνωρίζουν ή οφείλουν λογικά να γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες μεταφοράς που αναθέτουν ενέχουν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Όταν αποστολείς, μεταφορείς φορτίων, εργολάβοι και υπεργολάβοι αναθέτουν την παροχή υπηρεσιών μεταφορών σε επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ, δεν φέρουν ευθύνη για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις, εκτός εάν αποδειχθεί ότι είχαν όντως επίγνωση των εν λόγω παραβάσεων.
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
3.  Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το αργότερο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον αριθμό των ελέγχων ενδομεταφορών που διενεργήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σύμφωνα με το άρθρο 10α. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται ο αριθμός των οχημάτων που ελέγχθηκαν και ο αριθμός τονοχιλιομέτρων που ελέγχθηκαν.
3.  Έως τις … [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], το αργότερο, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή την εθνική στρατηγική επιβολής τους που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10α. Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το αργότερο, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις ενέργειες επιβολής που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σύμφωνα με το άρθρο 10α, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του αριθμού των ελέγχων που διενεργήθηκαν. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται ο αριθμός των οχημάτων που ελέγχθηκαν και ο αριθμός τονοχιλιομέτρων που ελέγχθηκαν.
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την κατάσταση της ενωσιακής αγοράς οδικών μεταφορών μέχρι τα τέλη του 2022. Η έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση της κατάστασης της αγοράς, στην οποία περιλαμβάνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και της εξέλιξης των όρων άσκησης του επαγγέλματος.

(1) ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 38.
(2) ΕΕ C 176 της 23.5.2018, σ. 57.


Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου ***I
PDF 215kWORD 65k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))
P8_TA-PROV(2019)0342A8-0143/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0660),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0394/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γαλλική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Μαΐου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0143/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου

P8_TC1-COD(2017)0294


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 194 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στόχοι της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, η οποία υλοποιείται σταδιακά σε ολόκληρη την Ένωση από το 1999, είναι η παροχή πραγματικών επιλογών σε όλους τους τελικούς πελάτες της Ένωσης, είτε είναι πολίτες είτε επιχειρήσεις, η παροχή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, ανταγωνιστικών τιμών, αποδοτικών επενδυτικών μηνυμάτων και υψηλότερου προτύπου παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και της βιωσιμότητας.

(2)  Οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2003/55/ΕΚ(6) και 2009/73/ΕΚ(7) έχουν συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνση της δημιουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου.

(3)  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να αντιμετωπίσει τα ▌ εμπόδια για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, τα οποία απορρέουν από τη μη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων της αγοράς στους αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες. Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με την παρούσα οδηγία προορίζονται να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες που εφαρμόζονται στους αγωγούς μεταφοράς αερίου οι οποίοι συνδέουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζονται, εντός της Ένωσης, και στους αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες. Αυτό θα διασφαλίσει τη συνοχή του νομικού πλαισίου εντός της Ένωσης, αποτρέποντας παράλληλα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ενέργειας στην Ένωση και τις αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια εφοδιασμού. Θα ενισχύσει, επίσης, τη διαφάνεια και θα παράσχει ασφάλεια δικαίου στους συμμετέχοντες στην αγορά, ιδίως στους επενδυτές σε υποδομές αερίου και στους χρήστες του συστήματος, όσον αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες.

(4)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η έλλειψη ειδικών ενωσιακών κανόνων για τους αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να χορηγούν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2009/73/ΕΚ στους εν λόγω αγωγούς μεταφοράς αερίου που έχουν ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η σχετική ημερομηνία για την εφαρμογή των μοντέλων διαχωρισμού πέραν του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας θα πρέπει να προσαρμοστεί για τους αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες.

(5)   Αγωγοί που συνδέουν έργο παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου τρίτης χώρας με εργοστάσιο επεξεργασίας ή με τελικό παράκτιο σταθμό εκφόρτωσης εντός κράτους μέλους θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι δίκτυα αγωγών προς τα ανάντη. Αγωγοί που συνδέουν έργο παραγωγής πετρελαίου ή φυσικού αερίου σε κράτος μέλος με εργοστάσιο επεξεργασίας ή με τελικό παράκτιο σταθμό εκφόρτωσης εντός τρίτης χώρας δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι δίκτυα αγωγών προς τα ανάντη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, καθώς τέτοιου είδους αγωγοί είναι απίθανο να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά ενέργειας.

(6)   Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να συνάπτουν τεχνικές συμφωνίες με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ή άλλες οντότητες σε τρίτες χώρες για θέματα που αφορούν την εκμετάλλευση και διασύνδεση συστημάτων μεταφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο τέτοιων συμφωνιών είναι συμβατό με το ενωσιακό δίκαιο.

(7)   Οι τεχνικές συμφωνίες μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ή άλλων οντοτήτων που αφορούν την εκμετάλλευση αγωγών μεταφοράς θα πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.

(8)   Σε περίπτωση που έχουν συναφθεί τέτοιες τεχνικές συμφωνίες, η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας ή συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και τρίτης χώρας όσον αφορά την εκμετάλλευση του εν λόγω αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου.

(9)  Η εφαρμοσιμότητα της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σε αγωγούς μεταφοράς αερίου προς και από τρίτες χώρες παραμένει περιορισμένη στο έδαφος των κρατών μελών. Όσον αφορά τους υπεράκτιους αγωγούς μεταφοράς αερίου, η οδηγία 2009/73/ΕΚ θα πρέπει να εφαρμόζεται στα χωρικά ύδατα του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο των κρατών μελών.

(10)   Υφιστάμενες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας για την εκμετάλλευση των αγωγών μεταφοράς θα πρέπει να είναι δυνατό να παραμείνουν σε ισχύ, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

(11)   Όσον αφορά συμφωνίες ή μέρη συμφωνιών με τρίτες χώρες που ενδέχεται να επηρεάσουν κοινούς ενωσιακούς κανόνες, θα πρέπει να θεσπιστεί μια συνεκτική και διαφανής διαδικασία, η οποία θα επιτρέπει σε κράτος μέλος, κατόπιν αιτήματός του, να τροποποιεί, να παρατείνει, να προσαρμόζει, να ανανεώνει και να συνάπτει συμφωνία με τρίτη χώρα για την εκμετάλλευση αγωγού μεταφοράς ή προς τα ανάντη δικτύου αγωγών μεταξύ του κράτους μέλους και τρίτης χώρας. Η διαδικασία δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, δεν θα πρέπει να θίγει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών και θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υφιστάμενες και νέες συμφωνίες.

(12)   Εφόσον είναι προφανές ότι το αντικείμενο συμφωνίας εμπίπτει εν μέρει στην αρμοδιότητα της Ένωσης και εν μέρει στην αρμοδιότητα κράτους μέλους, είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίζεται στενή συνεργασία μεταξύ του εν λόγω κράτους μέλους και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

(13)   Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/703 της Επιτροπής(8), ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/459 της Επιτροπής(9), η απόφαση 2012/490/ΕΕ της Επιτροπής(10), καθώς και τα κεφάλαια III, V, VI και IX, και το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής(11) εφαρμόζονται στα σημεία εισόδου από και εξόδου προς τρίτες χώρες, με την επιφύλαξη των σχετικών αποφάσεων της οικείας εθνικής ρυθμιστικής αρχής, ενώ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 312/2014 της Επιτροπής(12) εφαρμόζεται αποκλειστικά σε ζώνες εξισορρόπησης εντός των συνόρων της Ένωσης.

(14)   Για την έκδοση αποφάσεων με τις οποίες επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται σε κράτος μέλος να προβεί σε τροποποίηση, παράταση, προσαρμογή, ανανέωση ή σύναψη συμφωνίας με τρίτη χώρα, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13).

(15)   Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η εδραίωση της συνοχής του νομικού πλαισίου εντός της Ένωσης, με την παράλληλη αποτροπή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ενέργειας στην Ένωση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(16)   Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(14), τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

(17)  Συνεπώς, η οδηγία 2009/73/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/73/ΕΚ

Η οδηγία 2009/73/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  στο άρθρο 2, το σημείο (17) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«(17) «αγωγός διασύνδεσης»: ο αγωγός μεταφοράς που διασχίζει ή γεφυρώνει σύνορο μεταξύ κρατών μελών με σκοπό τη σύνδεση των εθνικών συστημάτων μεταφοράς αυτών των κρατών μελών, ή ο αγωγός μεταφοράς μεταξύ ενός κράτους μέλους και μίας τρίτης χώρας μέχρι το έδαφος των κρατών μελών ή τα χωρικά ύδατα του εν λόγω κράτους μέλους,».

"

2)  Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 8, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«8. Εφόσον στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 το σύστημα μεταφοράς ανήκε σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 1. Όσον αφορά το μέρος του συστήματος μεταφοράς που συνδέει κράτος μέλος με τρίτη χώρα, ανάμεσα στα σύνορα του εν λόγω κράτους μέλους και το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο του εν λόγω κράτους μέλους, εφόσον στις …[ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας], το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 1.».

"

β)  η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«9. Εφόσον στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 το σύστημα μεταφοράς ανήκε σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση και υφίστανται ρυθμίσεις που εγγυώνται ουσιαστικότερη ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς από τις διατάξεις του Κεφαλαίου IV, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Όσον αφορά το μέρος του συστήματος μεταφοράς που συνδέει κράτος μέλος με τρίτη χώρα, ανάμεσα στα σύνορα του εν λόγω κράτους μέλους και το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο του εν λόγω κράτους μέλους, εφόσον στις …[ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποιητικής οδηγίας] το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση και υφίστανται ρυθμίσεις που εγγυώνται ουσιαστικότερη ανεξαρτησία του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς από τις διατάξεις του Κεφαλαίου IV, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.».

"

3)  Στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Εφόσον στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 το σύστημα μεταφοράς ανήκε σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει το άρθρο 9 παράγραφος 1 και να διορίσει ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς.

Όσον αφορά το μέρος του συστήματος μεταφοράς που συνδέει κράτος μέλος με τρίτη χώρα, ανάμεσα στα σύνορα του εν λόγω κράτους μέλους και το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο του εν λόγω κράτους μέλους, εφόσον στις …[ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] το σύστημα μεταφοράς ανήκει σε κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει το άρθρο 9 παράγραφος 1 και να διορίσει ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς.

Ο διορισμός ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.».

"

4)  Στο άρθρο 34, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, εφαρμοζονται οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών του κράτους μέλους που έχει δικαιοδοσία στο προς τα ανάντη δίκτυο αγωγών, το οποίο αρνείται την πρόσβαση. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών όπου περισσότερα από ένα κράτη μέλη καλύπτουν το οικείο δίκτυο, τα οικεία κράτη μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους με σκοπό τη συνεπή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Εφόσον το προς τα ανάντη δίκτυο αγωγών προέρχεται από τρίτη χώρα και συνδέεται με τουλάχιστον ένα κράτος μέλος ▌, τα οικεία κράτη μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους και το κράτος μέλος όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο εισόδου προς το δίκτυο των κρατών μελών διαβουλεύεται με την ▌ οικεία τρίτη χώρα από όπου προέρχεται το προς τα ανάντη δίκτυο αγωγών, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά το εν λόγω δίκτυο, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με συνέπεια στο έδαφος των κρατών μελών.».

"

5)  Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ε) η εξαίρεση δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεαστούν από την επένδυση, της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, της αποδοτικής λειτουργίας των διεπόμενων από ρυθμιστικές διατάξεις οικείων συστημάτων ή της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο εντός της Ένωσης.»·

"

β)   η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Η ρυθμιστική αρχή που αναφέρεται στο κεφάλαιο VIΙΙ μπορεί να αποφασίζει, κατά περίπτωση, σχετικά με την εξαίρεση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2.

Πριν από την έκδοση της απόφασης επί της εξαίρεσης, η εθνική ρυθμιστική αρχή, ή κατά περίπτωση άλλη αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, διαβουλεύεται:

   α) με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών των οποίων οι αγορές είναι πιθανόν να επηρεαστούν από τη νέα υποδομή· και
   β) με τις οικείες αρχές των τρίτων χωρών όπου η εν λόγω υποδομή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο της Ένωσης υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους και προέρχεται από ή καταλήγει σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες.

Όταν οι αρχές τρίτων χωρών από τις οποίες ζητήθηκε διαβούλευση δεν απαντούν στο αίτημα διαβούλευσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εντός καθορισμένης προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, η οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται να λάβει την αναγκαία απόφαση.»·

"

γ)  στην παράγραφο 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Εφόσον όλες οι οικείες ρυθμιστικές αρχές καταλήξουν σε συμφωνία για την απόφαση εξαίρεσης εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη από την τελευταία εκ των ρυθμιστικών αρχών, ενημερώνουν τον Οργανισμό για την απόφαση αυτή. Εφόσον η εν λόγω υποδομή είναι αγωγός μεταφοράς μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, προτού εκδοθεί απόφαση επί της εξαίρεσης, η εθνική ρυθμιστική αρχή ή, όπου αρμόζει, άλλη αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο των κρατών μελών, δύναται να διαβουλευτεί με την οικεία αρχή της εν λόγω τρίτης χώρας, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά την εν λόγω υποδομή, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με συνέπεια στο έδαφος και, κατά περίπτωση, στα χωρικά ύδατα του εν λόγω κράτους μέλους. Όταν η αρχή τρίτης χώρας από τις οποίες ζητήθηκε διαβούλευση δεν απαντά στο αίτημα διαβούλευσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εντός καθορισμένης προθεσμίας μη υπερβαίνουσας τους τρεις μήνες, η οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται να εκδώσει την αναγκαία απόφαση.».

"

6)  Στο άρθρο 41 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) να συνεργάζεται για διασυνοριακά θέματα με τη ρυθμιστική αρχή ή τις ρυθμιστικές αρχές των οικείων κρατών μελών και με τον Οργανισμό. Όσον αφορά την υποδομή προς και από τρίτη χώρα, η ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο των κρατών μελών δύναται να συνεργαστεί με τις οικείες αρχές της τρίτης χώρας κατόπιν διαβούλευσης με τις ρυθμιστικές αρχές άλλων οικείων κρατών μελών, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι, όσον αφορά την εν λόγω υποδομή, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με συνέπεια στο έδαφος των κρατών μελών·».

"

7)  Στο άρθρο 42, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«6. Οι ρυθμιστικές αρχές, ή, όπου αρμόζει, άλλες αρμόδιες αρχές, μπορούν να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών σχετικά με την εκμετάλλευση των υποδομών αερίου προς και από τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίσουν, όσον αφορά την εν λόγω υποδομή, τη συνεπή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο έδαφος και στα χωρικά ύδατα κράτους μέλους.».

"

8)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 48α

Τεχνικές συμφωνίες που αφορούν την εκμετάλλευση αγωγών μεταφοράς

Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την ελευθερία που διαθέτουν οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ή άλλοι οικονομικοί παράγοντες να διατηρήσουν σε ισχύ ή να συνάψουν τεχνικές συμφωνίες επί θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των αγωγών μεταφοράς μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των οικείων κρατών μελών. Οι συμφωνίες αυτές κοινοποιούνται στις ρυθμιστικές αρχές των οικείων κρατών μελών.».

"

9)   Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 49α

Παρεκκλίσεις σε σχέση με τους αγωγούς μεταφοράς προς και από τρίτες χώρες

1.  Όσον αφορά τους αγωγούς μεταφοράς αερίου μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας που έχουν ολοκληρωθεί πριν από τις  … [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας], το κράτος μέλος όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης του εν λόγω αγωγού μεταφοράς με το δίκτυο κράτους μέλους δύναται να αποφασίσει να παρεκκλίνει από τα άρθρα 9, 10, 11 και 32 και το άρθρο 41 παράγραφοι 6, 8 και 10 για τα τμήματα του εν λόγω αγωγού μεταφοράς αερίου που βρίσκονται στο έδαφός του και στα χωρικά του ύδατα, για αντικειμενικούς λόγους, όπως η δυνατότητα απόσβεσης των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων ή για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού, υπό τον όρο ότι η παρέκκλιση δεν είναι επιζήμια για τον ανταγωνισμό ή την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, ή την ασφάλεια εφοδιασμού εντός της Ένωσης.

Η παρέκκλιση περιορίζεται χρονικά σε μέγιστο διάστημα 20 ετών βάσει αντικειμενικής αιτιολογίας, ανανεώσιμο εφόσον κριθεί σκόπιμο, και μπορεί να υπόκειται σε προϋποθέσεις που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των ανωτέρω όρων.

Οι παρεκκλίσεις αυτές δεν ισχύουν σε αγωγούς μεταφοράς μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας η οποία υποχρεούται να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την παρούσα οδηγία και η οποία έχει εφαρμόσει την παρούσα οδηγία βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί με την Ένωση.

2.  Εφόσον ο εν λόγω αγωγός μεταφοράς βρίσκεται στο έδαφος περισσότερων του ενός κρατών μελών, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο των κρατών μελών αποφασίζει εάν θα χορηγήσει παρέκκλιση για τον εν λόγω αγωγό μεταφοράς κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Κατ’ αίτηση των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναλάβει ρόλο παρατηρητή στη διαβούλευση μεταξύ του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης και της τρίτης χώρας, σχετικά με τη συνεπή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο έδαφος και τα χωρικά ύδατα του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης παρεκκλίσεων για τους εν λόγω αγωγούς μεταφοράς.

3.  Αποφάσεις δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται έως …[ ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν όποιες τέτοιες αποφάσεις στην Επιτροπή και τις δημοσιεύουν.

Άρθρο 49β

Διαδικασία εξουσιοδότησης

1.   Με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων δυνάμει του ενωσιακού δικαίου και της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, οι υφιστάμενες συμφωνίες μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας για την εκμετάλλευση αγωγού μεταφοράς ή προς τα ανάντη δικτύου αγωγών μπορούν να διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος επόμενης συμφωνίας μεταξύ της Ένωσης και της ίδιας τρίτης χώρας ή μέχρι την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στις παραγράφους 2 έως 15 του παρόντος άρθρου.

2.   Με την επιφύλαξη της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, σε περίπτωση που κράτος μέλος σκοπεύει να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα προκειμένου να τροποποιήσει, να παρατείνει, να προσαρμόσει, να ανανεώσει ή να συνάψει συμφωνία για την εκμετάλλευση αγωγού μεταφοράς με τρίτη χώρα σχετικά με θέματα που εμπίπτουν πλήρως ή μερικώς στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, κοινοποιεί εγγράφως την πρόθεσή του στην Επιτροπή.

Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα και υποδεικνύει τις διατάξεις που θα πρέπει να συζητηθούν κατά τις διαπραγματεύσεις ή να αποτελέσουν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης, τους στόχους των διαπραγματεύσεων και όποιες άλλες σχετικές πληροφορίες, μεταβιβάζεται δε στην Επιτροπή τουλάχιστον πέντε μήνες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη των διαπραγματεύσεων.

3.   Κατόπιν κοινοποίησης δυνάμει της παραγράφου 2, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση που επιτρέπει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να αρχίσει επίσημες διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα για το μέρος που πιθανώς να επηρεάσει τους κοινούς ενωσιακούς κανόνες, εκτός εάν θεωρεί ότι η έναρξη τέτοιων διαπραγματεύσεων:

   α) θα αντέβαινε στο ενωσιακό δίκαιο για άλλους λόγους εκτός από τις ασυμβατότητες που προκύπτουν από την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών·
   β) θα ήταν επιζήμια για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, τον ανταγωνισμό ή την ασφάλεια εφοδιασμού σε κράτος μέλος ή στην Ένωση·
   γ) θα υπονόμευε τους στόχους εκκρεμών διαπραγματεύσεων επί διακυβερνητικών συμφωνιών της Ένωσης με τρίτη χώρα·
   δ) θα εισήγαγε διακρίσεις.

4.   Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης βάσει της παραγράφου 3, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κατά πόσον η σκοπούμενη συμφωνία αφορά αγωγό μεταφοράς ή προς τα ανάντη αγωγό που συμβάλλει στη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και των προμηθευτών φυσικού αερίου μέσω νέων πηγών φυσικού αερίου.

5.   Εντός 90 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της παραγράφου 2, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία επιτρέπει ή αρνείται να επιτρέψει σε κράτος μέλος να αρχίσει διαπραγματεύσεις προκειμένου να τροποποιήσει, να παρατείνει, να προσαρμόσει, να ανανεώσει ή να συνάψει συμφωνία με τρίτη χώρα. Όταν χρειάζονται συμπληρωματικές πληροφορίες για την έκδοση απόφασης, η προθεσμία των 90 ημερών προσμετράται από την ημερομηνία λήψης αυτών των συμπληρωματικών πληροφοριών.

6.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή εκδώσει απόφαση με την οποία αρνείται να επιτρέψει σε κράτος μέλος να αρχίσει διαπραγματεύσεις προκειμένου να τροποποιήσει, να παρατείνει, να προσαρμόσει, να ανανεώσει ή να συνάψει συμφωνία με τρίτη χώρα, ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και αναφέρει τους λόγους γι’ αυτό.

7.   Οι αποφάσεις που επιτρέπουν ή αρνούνται να επιτρέψουν σε κράτος μέλος να αρχίσει διαπραγματεύσεις προκειμένου να τροποποιήσει, να παρατείνει, να προσαρμόσει, να ανανεώσει ή να συνάψει συμφωνία με τρίτη χώρα εκδίδονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2

8.   Η Επιτροπή μπορεί να παράσχει καθοδήγηση και να ζητήσει να περιληφθούν ιδιαίτερες ρήτρες στην εξεταζόμενη συμφωνία προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2017/684 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**.

9.   Η Επιτροπή ενημερώνεται για την πρόοδο και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση, την παράταση, την προσαρμογή, την ανανέωση ή τη σύναψη συμφωνίας σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων αυτών και μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις αυτές μεταξύ του κράτους μέλους και της τρίτης χώρας σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2017/684.

10.   Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για κάθε απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 3.

11.   Πριν από την υπογραφή συμφωνίας με τρίτη χώρα, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για την έκβαση των διαπραγματεύσεων και διαβιβάζει το κείμενο της συμφωνίας που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις στην Επιτροπή.

12.   Κατόπιν της ενημέρωσης της παραγράφου 11, η Επιτροπή αξιολογεί τη συμφωνία που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις βάσει της παραγράφου 3. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε συμφωνία η οποία συμμορφώνεται με την παράγραφο 3, επιτρέπει στο κράτος μέλος να υπογράψει και να συνάψει τη συμφωνία.

13.   Εντός 90 ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 11, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία επιτρέπει ή αρνείται να επιτρέψει στο κράτος μέλος να υπογράψει και να συνάψει τη συμφωνία με την τρίτη χώρα ή απόφαση με την οποία αρνείται να επιτρέψει σε κράτος μέλος να υπογράψει και να συνάψει τη συμφωνία με την τρίτη χώρα. Όταν χρειάζονται συμπληρωματικές πληροφορίες για την έκδοση της απόφασης, η προθεσμία των 90 ημερών προσμετράται από την ημερομηνία λήψης αυτών των συμπληρωματικών πληροφοριών.

14.   Όταν η Επιτροπή εκδίδει απόφαση δυνάμει της παραγράφου 13, με την οποία επιτρέπει σε κράτος μέλος να υπογράψει και να συνάψει τη συμφωνία με την τρίτη χώρα, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τη σύναψη και την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καθώς και οποιεσδήποτε αλλαγές στο καθεστώς της εν λόγω συμφωνίας.

15.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία αρνείται να επιτρέψει σε κράτος μέλος να υπογράψει και να συνάψει τη συμφωνία με την τρίτη χώρα απόφαση δυνάμει της παραγράφου 13, ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και αναφέρει τους λόγους γι’ αυτό.

________________

** Απόφαση (ΕΕ) 2017/684 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 994/2012/ΕΕ (ΕΕ L 99 της 12.4.2017, σ. 1).».

"

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως  … [εννέα μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας], με την επιφύλαξη τυχόν παρέκκλισης δυνάμει του άρθρου 49α της οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα περίκλειστα κράτη μέλη που δεν έχουν γεωγραφικά σύνορα με τρίτες χώρες ούτε αγωγούς μεταφοράς με τρίτες χώρες δεν υποχρεούνται να θεσπίζουν μέτρα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Κύπρος και η Μάλτα, ως συνέπεια της γεωγραφικής τους θέσης, δεν υποχρεούνται να θεσπίζουν μέτρα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία εφόσον δεν διαθέτουν υποδομές που να τις συνδέουν με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων δικτύων αγωγών προς τα ανάντη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Παραλήπτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 64.
(2) ΕΕ C 361 της 5.10.2018, σ. 72.
(3)ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 64.
(4)ΕΕ C 361 της 5.10.2018, σ. 72.
(5)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(6)Οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 57).
(7)Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94).
(8)Κανονισμός (ΕΕ) 2015/703 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2015 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τους κανόνες για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων (ΕΕ L 113 της 1.5.2015, σ. 13).
(9)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/459 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2017 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 984/2013 (ΕΕ L 72 της 17.3.2017, σ. 1).
(10)Απόφαση 2012/490/ΕΕ της Επιτροπής, της 24ης Αυγούστου 2012, για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (ΕΕ L 231 της 28.8.2012, σ. 16).
(11)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς αερίου (ΕΕ L 72 της 17.3.2017, σ. 29).
(12)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 312/2014 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2014για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς (ΕΕ L 91 της 27.3.2014, σ. 15).
(13)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(14) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.


Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ***I
PDF 580kWORD 179k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))
P8_TA(2019)0343A8-0176/2019

Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοσίευση στη γλώσσα σας. Η έκδοση PDF ή WORD είναι ήδη διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά.


Θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I
PDF 289kWORD 88k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))
P8_TA-PROV(2019)0344A8-0005/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0115),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0104/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0005/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά L, μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014

P8_TC1-COD(2018)0050


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, προβλέπει υποχρεώσεις διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης ή της αποκατάστασης των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών σε επίπεδα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ).

(2)  Στην παγκόσμια σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2015, η Ένωση και τα κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν για την αποτελεσματική ρύθμιση της αλίευσης, για το τέλος της υπεραλίευσης, της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και των καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών και για την εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων σχεδίων διαχείρισης, έως το 2020, προκειμένου να αποκατασταθούν τα αποθέματα ιχθύων το συντομότερο δυνατόν, τουλάχιστον σε επίπεδα που να μπορούν να παράγουν ΜΒΑ, όπως καθορίζεται από τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά.

(3)  Η υπουργική διακήρυξη της Μάλτας «Medfish4Ever», της 30ής Μαρτίου 2017(4), ορίζει νέο πλαίσιο για τη διακυβέρνηση της αλιείας στη Μεσόγειο Θάλασσα και προβλέπει πρόγραμμα εργασίας με πέντε συγκεκριμένες δράσεις για τα επόμενα 10 έτη. Μια από τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν είναι η θέσπιση πολυετών σχεδίων.

(4)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) θεσπίζει τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Η ΚΑΠ θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη βιώσιμη διαχείριση όλων των ειδών που τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης, και ιδιαίτερα στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020.

(5)  Στους στόχους της ΚΑΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μακροπρόθεσμη διασφάλιση περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμων δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας. Η ΚΑΠ συμβάλλει, επίσης, στην εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για τον αλιευτικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένων της αλιείας μικρής κλίμακας, της παραδοσιακής ή της παράκτιας αλιείας. Η επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλλει, επιπλέον, στη διαθεσιμότητα του επισιτιστικού εφοδιασμού και παρέχει οφέλη για την απασχόληση.

(6)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα και ο καθορισμός και η κατανομή μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας.

(7)  Βάσει των άρθρων 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, το πολυετές σχέδιο που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό («σχέδιο») θα πρέπει να περιλαμβάνει σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης, μέτρα διασφάλισης και τεχνικά μέτρα σχεδιασμένα για την αποτροπή και τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

(8)  Οι «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρονται σε δημοσιοποιημένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που βασίζονται στα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους και είτε έχουν εκδοθεί ή έχουν επανεξεταστεί από ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα, αναγνωρισμένο στην Ένωση ή σε διεθνές επίπεδο.

(9)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να συμβουλεύεται ιδίως την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας («ΕΤΟΕΑ»). Η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως να εξασφαλίζει τις δημοσιοποιημένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τη μικτή αλιεία, που λαμβάνουν υπόψη το σχέδιο και υποδεικνύουν εύρος FMSY και σημεία αναφοράς διατήρησης (BPA και BLIM).

(10)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006(6) θεσπίζει πλαίσιο διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα και απαιτεί την υιοθέτηση σχεδίων διαχείρισης της αλιείας με χρήση διχτυών τράτας, γρίπων συρόμενων από σκάφος, πεζότρατων, κυκλωτικών διχτύων και δραγών στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών.

(11)  Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν θεσπίσει σχέδια διαχείρισης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006. Εντούτοις, υπάρχει έλλειψη συνέπειας μεταξύ των εν λόγω σχεδίων και δεν λαμβάνονται υπόψη όλα τα εργαλεία για την εκμετάλλευση βενθοπελαγικών αποθεμάτων και οι αλληλοεπικαλύψεις στην κατανομή ορισμένων αποθεμάτων και αλιευτικών στόλων. Πέραν αυτού, τα εν λόγω σχέδια αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ. Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν τη στήριξή τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολυετούς σχεδίου για τα σχετικά αποθέματα σε επίπεδο Ένωσης.

(12)  Σύμφωνα με την ΕΤΟΕΑ, η εκμετάλλευση αρκετών βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα υπερβαίνει μακράν τα απαιτούμενα επίπεδα για την επίτευξη ΜΒΑ.

(13)  Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί πολυετές σχέδιο για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα.

(14)  Το σχέδιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον μικτό χαρακτήρα της αλιείας και τη δυναμική μεταξύ των αποθεμάτων που κατέχουν κυρίαρχη θέση σε αυτή, δηλ. μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius), κουτσομούρα (Mullus barbatus), κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris), καραβίδα (Nephrops norvegicus), κόκκινη γαρίδα (Aristeus antennatus) και κόκκινη γιγαντογαρίδα (Aristaeomorpha foliacea). Θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνει υπόψη τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που αλιεύονται στο πλαίσιο της βενθοπελαγικής αλιείας, και τα βενθοπελαγικά αποθέματα για τα οποία τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ανεπαρκή. Θα πρέπει να εφαρμόζεται στην αλιεία βενθοπελαγικών ειδών (ιδίως με δίχτυα τράτας, δίχτυα βυθού, παγίδες και παραγάδια) που διενεργείται στα ύδατα της Ένωσης ή από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης εκτός των υδάτων της Ένωσης της δυτικής Μεσογείου Θάλασσας.

(15)  Όταν η θνησιμότητα λόγω ερασιτεχνικής αλιείας έχει σημαντικό αντίκτυπο στα οικεία αποθέματα, το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θέτει χωρίς διακρίσεις όρια στους ερασιτέχνες αλιείς. Κατά τον καθορισμό των ορίων αυτών από το Συμβούλιο, θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα για τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων για την αξιόπιστη εκτίμηση των πραγματικών επιπέδων αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι δυνατή η θέσπιση τεχνικών μέτρων διατήρησης όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία.

(16)  Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του σχεδίου θα πρέπει να βασίζεται στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων, όπως αυτή περιγράφεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Λόγω βελτίωσης των επιστημονικών πληροφοριών, ενδεχομένως να απαιτηθούν μελλοντικές μεταβολές στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που ορίζεται στο σχέδιο. Συνεπώς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή της γεωγραφικής κατανομής των αποθεμάτων που ορίζεται στο σχέδιο, εφόσον επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποδεικνύουν μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των σχετικών αποθεμάτων.

(17)  Στόχος του σχεδίου θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ και, ιδίως, στην επίτευξη και διατήρηση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης των αποθεμάτων-στόχων, στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα και τα πελαγικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα που αλιεύονται στο πλαίσιο της βενθοπελαγικής αλιείας, που υπόκεινται σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, και στην προώθηση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη της παράκτιας αλιείας και των κοινωνικοοικονομικών πτυχών. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και τους στόχους της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου(9).

(18)  Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και διατήρησης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (MSY) ως εύρος τιμών συμβατών προς την επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY). Το εν λόγω εύρος τιμών, το οποίο βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να συμβάλλει στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να λαμβάνει υπόψη τη μικτή αλιεία. Βάσει του σχεδίου, προκύπτει ότι το εν λόγω εύρος τιμών θα επιφέρει μείωση στη μακροπρόθεσμη απόδοση που δεν θα υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη ΜΒΑ. Επιπλέον, το ανώτατο όριο του εύρους FMSY είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων υπό το οριακό σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (BLIM) να μην υπερβαίνει το 5 %.

(19)  Για τον καθορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας, θα πρέπει να υφίσταται εύρος FMSY υπό «κανονικές συνθήκες» και, εφόσον τα σχετικά αποθέματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, η δυνατότητα να καθορίζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια πέραν του εν λόγω εύρους FMSY για το πιο ευάλωτο απόθεμα εάν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη μικτή αλιεία, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημίας σε απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών, ή για να περιοριστούν οι ετήσιες μεταβολές της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας. Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας σύμφωνα με το εν λόγω εύρος FMSY θα πρέπει να επιτευχθεί σε προοδευτική, αυξητική, βάση έως το 2020, όπου είναι δυνατό, και το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2025.

(20)  Για τα αποθέματα για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμοι στόχοι σχετικά με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, και ενόψει της εφαρμογής διασφαλίσεων, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν σημεία αναφοράς διατήρησης εκφρασμένα σε προληπτικά σημεία αναφοράς (BPA) και οριακά σημεία αναφοράς (BLIM).

(21)  Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διασφαλίσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι και να ενεργοποιηθούν, όπου απαιτείται, διορθωτικά μέτρα, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις που τα αποθέματα υπολείπονται των σημείων αναφοράς διατήρησης. Τα διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια και άλλα ειδικά μέτρα διατήρησης.

(22)  Προκειμένου να διασφαλιστεί διαφανής πρόσβαση στην αλιεία και επίτευξη των ποσοστών-στόχων θνησιμότητας λόγω αλιείας, θα πρέπει να θεσπιστεί καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας σε επίπεδο Ένωσης για τις τράτες, οι οποίες αποτελούν το κύριο εργαλείο εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καθοριστούν ομάδες αλιευτικής προσπάθειας, προκειμένου το Συμβούλιο να ορίσει τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια, εκφρασμένη σε αριθμό ημερών σε ετήσια βάση. Εφόσον είναι απαραίτητο, στο καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας θα πρέπει να ενσωματωθούν και άλλα αλιευτικά εργαλεία.

(23)  Δεδομένης της ανησυχητικής κατάστασης αρκετών βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα και προκειμένου να μειωθούν τα υφιστάμενα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας, το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας θα πρέπει να συνεπάγεται σημαντική μείωση της αλιευτικής προσπάθειας κατά τα πρώτα πέντε έτη της εφαρμογής του σχεδίου.

(24)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν ειδικά μέτρα, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας είναι αποτελεσματικό και πρακτικό, μέσω μιας μεθόδου κατανομής των ποσοστώσεων αλιευτικής προσπάθειας σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, της δημιουργίας καταλόγου σκαφών, της έκδοσης αλιευτικών αδειών και της καταγραφής και διαβίβασης των σχετικών δεδομένων για την αλιευτική προσπάθεια.

(25)  Προκειμένου να συμβάλουν στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του σχεδίου, και σύμφωνα με τις αρχές τις χρηστής διακυβέρνησης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προωθούν συστήματα συμμετοχικής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο.

(26)  Για την προστασία των περιοχών ωοτοκίας και των ευαίσθητων ενδιαιτημάτων και τη διασφάλιση της αλιείας μικρής κλίμακας, η παράκτια ζώνη θα πρέπει κατά κανόνα να προορίζεται για πιο επιλεκτικούς τύπους αλιείας. Συνεπώς, το σχέδιο θα πρέπει να θεσπίσει απαγόρευση δραστηριοποίησης των τρατών εντός έξι ναυτικών μιλίων από την ακτή, εκτός από τις περιοχές που είναι βαθύτερες από την ισοβαθή των 100 μέτρων για τρεις μήνες ετησίως. Θα πρέπει να είναι δυνατή η θέσπιση και άλλων απαγορευμένων περιοχών, εάν με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μείωση τουλάχιστον 20 % των αλιευμάτων νεαρών μπακαλιάρων.

(27)  Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα διατήρησης όσον αφορά τα βενθοπελαγικά αποθέματα. Ειδικότερα, με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν πρόσθετες απαγορεύσεις σε περιοχές με υψηλές συγκεντρώσεις αναπαραγωγικών ατόμων, ούτως ώστε να προστατευθεί το ενήλικο στάδιο ζωής του μπακαλιάρου μερλούκιου που πλήττεται σοβαρά.

(28)  Θα πρέπει να εφαρμοστεί η προληπτική προσέγγιση στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και στα βενθοπελαγικά αποθέματα για τα οποία δεν υφίστανται επαρκή δεδομένα. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά μέτρα διατήρησης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εάν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις καταδεικνύουν την ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων.

(29)  Το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τη θέσπιση πρόσθετων μέτρων διατήρησης με τη μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση των βενθοπελαγικών αποθεμάτων και τη βελτίωση της επιλεκτικότητας.

(30)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο ▌ θα πρέπει να προβλέπει τον περαιτέρω καθορισμό πρόσθετων μέτρων διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(31)  Προκειμένου το σχέδιο ▌ να προσαρμοστεί έγκαιρα στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδώσει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός με διορθωτικά και τεχνικά μέτρα διατήρησης, να εφαρμοστεί η υποχρέωση εκφόρτωσης και να τροποποιηθούν ορισμένα στοιχεία του σχεδίου. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξαγάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(10). Πιο συγκεκριμένα, για την εξασφάλιση ίσης συμμετοχής στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(32)  Θα πρέπει να οριστεί η προθεσμία για την υποβολή κοινών συστάσεων από τα κράτη μέλη με άμεσο διαχειριστικό συμφέρον, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(33)  Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση της προόδου σε σχέση με τη ΜΒΑ, το σχέδιο ▌ θα πρέπει να επιτρέπει την τακτική επιστημονική παρακολούθηση των σχετικών αποθεμάτων και, εάν είναι δυνατόν, των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

(34)  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί σε περιοδική βάση την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στην περιοδική αξιολόγηση του σχεδίου, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων από την ΕΤΟΕΑ, έως … [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και κάθε τρία έτη στη συνέχεια. Το εν λόγω χρονικό διάστημα θα επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την έγκριση και την εφαρμογή περιφερειοποιημένων μέτρων, τα οποία θα έχουν επίδραση στα αποθέματα και τον τύπο αλιείας. ▌

(35)  Προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι τα μέτρα προσωρινής παύσης που έχουν θεσπιστεί προς επίτευξη των στόχων του σχεδίου μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμα για στήριξη δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11).

(36)  Προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας του στόλου και της διαθέσιμης μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας, θα πρέπει να είναι δυνατή η παροχή στήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για τη μόνιμη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ασύμμετρα τμήματα του στόλου που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(37)  Πριν από την κατάρτιση του σχεδίου, εκτιμήθηκε δεόντως ο ενδεχόμενος οικονομικός και κοινωνικός του αντίκτυπος σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(38)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια καθορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος, οι διατάξεις σχετικά με το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2020. Λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα, οι διατάξεις σχετικά με το εύρος FMSY και σχετικά με τις διασφαλίσεις για τα αποθέματα κάτω από το BPA θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2025,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πολυετές σχέδιο («σχέδιο») για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα.

2.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα ακόλουθα αποθέματα:

α)  κόκκινη γαρίδα (Aristeus antennatus) στις υποπεριοχές 1, 5, 6 και 7 της ΓΕΑΜ,

β)  κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (Parapenaeus longirostris) στις υποπεριοχές 1, 5, 6 και 9-10-11 της ΓΕΑΜ,

γ)  κόκκινη γιγαντογαρίδα (Aristaeomorpha foliacea) στις υποπεριοχές 9-10-11 της ΓΕΑΜ,

δ)  μπακαλιάρος μερλούκιος (Merluccius merluccius) στις υποπεριοχές 1-5-6-7 και 9-10-11 της ΓΕΑΜ,

ε)  καραβίδα (Nephrops norvegicus) στις υποπεριοχές 5, 6, 9 και 11 της ΓΕΑΜ,

στ)  κουτσομούρα (Mullus barbatu) στις υποπεριοχές 1, 5, 6, 7, 9, 10 και 11 της ΓΕΑΜ.

3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στα παρεμπιπτόντως αλιευόμενα αποθέματα που συλλαμβάνονται στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα κατά την αλίευση των αποθεμάτων που παρατίθενται στην παράγραφο 2. Εφαρμόζεται επίσης σε όλα τα βενθοπελαγικά αποθέματα που αλιεύονται στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή στοιχεία.

4.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην εμπορική ▌ αλιεία των βενθοπελαγικών αποθεμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, όταν πραγματοποιείται στα ενωσιακά ύδατα ή από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης εκτός των ενωσιακών υδάτων της δυτικής Μεσογείου Θάλασσας.

5.  Ο παρών κανονισμός ορίζει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ύδατα της Ένωσης της δυτικής Μεσογείου Θάλασσας για τα αποθέματα ειδών για τα οποία ισχύει η υποχρέωση εκφόρτωσης βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα οποία αλιεύονται στο πλαίσιο της βενθοπελαγικής αλιείας.

6.  Ο παρών κανονισμός προβλέπει τεχνικά μέτρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 13, τα οποία εφαρμόζονται στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα για όλα τα αποθέματα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου(12) και στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «δυτική Μεσόγειος Θάλασσα»: οι γεωγραφικές υποπεριοχές (ΓΥΠ) της ΓΕΑΜ 1 (Βόρειο Πέλαγος Αλμποράν), 2 (Νήσος Αλμποράν), 5 (Βαλεαρίδες Νήσοι), 6 (Βόρεια Ισπανία), 7 (κόλπος των Λεόντων), 8 (Κορσική), 9 (Λιγυρικό και Βόρειο Τυρρηνικό Πέλαγος), 10 (Νότιο Τυρρηνικό Πέλαγος) και 11 (Σαρδηνία), όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13),

2)   «σχετικά αποθέματα»: τα αποθέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2,

3)  «πιο ευάλωτο απόθεμα»: το απόθεμα για το οποίο, τη στιγμή του καθορισμού της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας, η θνησιμότητα λόγω αλιείας κατά το προηγούμενο έτος απέχει περισσότερο από την τιμή σημείου FMSY που καθορίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις,

4)   «εύρος FMSY»: εύρος τιμών προβλεπόμενο στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ιδίως αυτές της ΕΤΟΕΑ ή παρόμοιου ανεξάρτητου επιστημονικού φορέα αναγνωρισμένου σε επίπεδο Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο, εντός του οποίου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας οδηγούν μακροπρόθεσμα σε μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ), υπό δεδομένο αλιευτικό μοντέλο και υπό τις τρέχουσες μέσες περιβαλλοντικές συνθήκες, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η διαδικασία αναπαραγωγής των εν λόγω αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη ΜΒΑ. Εφαρμόζεται ανώτατο όριο ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω από το οριακό σημείο αναφοράς (BLIM) να μην υπερβαίνει το 5 %,

5)   «τιμή σημείου FMSY»: η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας που, υπό δεδομένο αλιευτικό μοντέλο και υπό τις τρέχουσες μέσες περιβαλλοντικές συνθήκες, αποφέρει μακροπρόθεσμη μέγιστη απόδοση,

6)   «MSY FLOWER»: η κατώτατη τιμή εντός του εύρους FMSY,

7)   «MSY FUPPER»: η ανώτατη τιμή εντός του εύρους FMSY,

8)   «κατώτερο εύρος FMSY»: το εύρος που περιέχει τιμές από την τιμή MSY FLOWER έως την τιμή σημείου FMSY,

9)   «ανώτερο εύρος FMSY»: το εύρος που περιέχει τιμές από την τιμή σημείου FMSY έως την τιμή MSY FUPPER,

10)   «BLIM»: το οριακό σημείο αναφοράς, εκφραζόμενο ως βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και προβλεπόμενο από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ιδίως της ΕΤΟΕΑ ή παρόμοιου ανεξάρτητου επιστημονικού φορέα αναγνωρισμένου σε επίπεδο Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο υπάρχει πιθανότητα μειωμένης αναπαραγωγικής ικανότητας,

11)   «BPA»: το προληπτικό σημείο αναφοράς, εκφραζόμενο ως βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και προβλεπόμενο από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ιδίως της ΕΤΟΕΑ ή παρόμοιου ανεξάρτητου επιστημονικού φορέα αναγνωρισμένου σε επίπεδο Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο, το οποίο διασφαλίζει ότι η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής έχει μικρότερη από 5 % πιθανότητα να βρεθεί κάτω από το BLIM,

12)   «ομάδα αλιευτικής προσπάθειας»: διαχειριστική μονάδα κράτους μέλους για την οποία καθορίζεται μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια,

13)  «ομάδα αποθεμάτων»: ομάδα αποθεμάτων που συλλαμβάνονται μαζί, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι,

14)   «ημέρα αλιείας»: κάθε συνεχής περίοδος 24 ωρών ή μέρος αυτής κατά την οποία ένα σκάφος είναι παρόν στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα και απουσιάζει από λιμένα.

Άρθρο 3

Σκοποί

1.  Το σχέδιο βασίζεται σε καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας και έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, καθώς και να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν ΜΒΑ.

2.  Το σχέδιο συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων μέσω της αποφυγής και της μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, καθώς και στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τα είδη που υπόκεινται σε ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης δυνάμει του ενωσιακού δικαίου και στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Είναι σύμφωνο με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως με τον στόχο να επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση έως το 2020, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ ▌.

4.  Συγκεκριμένα, το σχέδιο στοχεύει:

α)   να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι που περιγράφονται στο χαρακτηριστικό ποιοτικής περιγραφής 3 που καθορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, ▌

β)   να συμβάλει στην υλοποίηση των λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ’ αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους και

γ)  να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στα άρθρα 6 και 12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ιδίως στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ευάλωτα ενδιαιτήματα και τα προστατευόμενα είδη.

5.  Τα μέτρα του σχεδίου λαμβάνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. ▌

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΤΟΧΟΙ, ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 4

Στόχοι

1.  Ο στόχος όσον αφορά τη θνησιμότητα λόγω αλιείας, σύμφωνα με το εύρος FMSY που ορίζεται στο άρθρο 2, επιτυγχάνεται ▌ σε προοδευτική και αυξητική βάση έως το 2020 όπου είναι εφικτό, και το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2025, για τα σχετικά αποθέματα και, στη συνέχεια, διατηρείται εντός του εύρους FMSY.

2.  Το εύρος FMSY με βάση το παρόν σχέδιο ζητείται κυρίως από την ΕΤΟΕΑ ή παρόμοιο ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε επίπεδο Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όταν το Συμβούλιο καθορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια, καθορίζει την εν λόγω αλιευτική προσπάθεια για κάθε ομάδα αλιευτικής προσπάθειας, εντός του εύρους FMSY που είναι διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή για το πιο ευάλωτο απόθεμα.

4.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3, η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια μπορεί να οριστεί σε επίπεδα χαμηλότερα από το εύρος FMSY.

5.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3, η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια μπορεί να οριστεί σε επίπεδα υψηλότερα από το εύρος FMSY που είναι διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή για το πιο ευάλωτο απόθεμα υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα σχετικά αποθέματα βρίσκονται πάνω από το BPA:

α)   εάν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 στην περίπτωση της μικτής αλιείας,

β)   εάν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή στοιχείων, είναι αναγκαίο για να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημίας σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών ή

γ)   προκειμένου να περιοριστούν σε 20 % κατ’ ανώτατο όριο οι διακυμάνσεις της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας μεταξύ διαδοχικών ετών.

6.  Εφόσον δεν μπορεί να καθοριστεί εύρος FMSY για απόθεμα αναφερόμενο στο άρθρο 1 παράγραφος 2 λόγω έλλειψης επαρκών επιστημονικών πληροφοριών, η διαχείριση του αποθέματος αυτού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 μέχρι να καταστεί διαθέσιμο εύρος FMSY σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Σημεία αναφοράς διατήρησης

Για τους σκοπούς του άρθρου 6, ζητούνται τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης, ιδίως από την ΕΤΟΕΑ ή παρόμοιο ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε επίπεδο Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο, βάσει του σχεδίου:

α)   προληπτικά σημεία αναφοράς, εκφρασμένα ως βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (BPA), και

β)   οριακά σημεία αναφοράς, εκφρασμένα ως βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (BLIM).

Άρθρο 6

Μέτρα διασφάλισης

1.  Όταν από επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κάτω από το BPA, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για την ταχεία επάνοδο των σχετικών αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να αποφέρει μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3, η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια καθορίζεται σε επίπεδα συμβατά με θνησιμότητα λόγω αλιείας μειωμένη σε τιμές εντός του εύρους FMSY για το πιο ευάλωτο απόθεμα, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της βιομάζας.

2.  Όταν από επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κάτω από το BLIM, λαμβάνονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα για την ταχεία επάνοδο των οικείων αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να αποφέρει μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 ▌, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος και κατάλληλη μείωση της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας.

3.  Τα διορθωτικά μέτρα του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν:

α)   μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 11 έως 14 του παρόντος κανονισμού και

β)   μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

4.  Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιλέγονται ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της κατάστασης κατά την οποία η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής είναι κατώτερη από τα επίπεδα που αναφέρονται στο άρθρο 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Άρθρο 7

Καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας

1.  Σε όλα τα σκάφη που αλιεύουν με τράτες στις περιοχές, τις ομάδες αποθεμάτων και τις κατηγορίες μήκους που ορίζονται στο παράρτημα I εφαρμόζεται καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας.

2.  Κάθε έτος, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και δυνάμει του άρθρου 4, το Συμβούλιο καθορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια για κάθε ομάδα αλιευτικής προσπάθειας ανά κράτος μέλος.

3.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τα πρώτα πέντε έτη εφαρμογής του σχεδίου:

α)  όσον αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής του σχεδίου, εξαιρουμένων των ΓΥΠ όπου η προσπάθεια έχει ήδη μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20 % κατά την περίοδο αναφοράς, η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια μειώνεται κατά 10 % σε σχέση με τη γραμμή βάσης,

β)  όσον αφορά την περίοδο από το δεύτερο έως το πέμπτο έτος της εφαρμογής του σχεδίου, η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια μειώνεται κατά 30 % κατ’ ανώτατο όριο κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Η μείωση της αλιευτικής προσπάθειας μπορεί να συμπληρωθεί με οποιοδήποτε σχετικό τεχνικό ή άλλο μέτρο διατήρησης που λαμβάνεται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, ώστε να επιτευχθεί το FMSY έως την 1η Ιανουαρίου 2025.

4.  Η γραμμή βάσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 ▌υπολογίζεται από κάθε κράτος μέλος για κάθε ομάδα αλιευτικής προσπάθειας ή ΓΥΠ ως η μέση αλιευτική προσπάθεια, εκπεφρασμένη ως αριθμός ημερών αλιείας μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2015 και 31ης Δεκεμβρίου 2017, και λαμβάνει υπόψη μόνο τα σκάφη που ήταν ενεργά κατά την περίοδο αυτή▌.

5.  Όταν από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι γίνεται σημαντική αλίευση ενός συγκεκριμένου αποθέματος με αλιευτικό εργαλείο εκτός της τράτας, μπορεί να καθορίζεται μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια για το συγκεκριμένο εργαλείο βάσει των εν λόγω επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Άρθρο 8

Ερασιτεχνική αλιεία

1.  Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποδεικνύουν ότι η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας ενός αποθέματος που απαριθμείται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το Συμβούλιο μπορεί να θέτει χωρίς διακρίσεις όρια στους ερασιτέχνες αλιείς.

2.  Κατά τον καθορισμό των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, το Συμβούλιο χρησιμοποιεί διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια δύνανται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον αντίκτυπο της ερασιτεχνικής αλιείας στο περιβάλλον, την κοινωνική σημασία αυτής της δραστηριότητας και τη συμβολή της στην οικονομία των παράκτιων περιοχών.

3.  Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα για τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων για αξιόπιστη εκτίμηση των πραγματικών επιπέδων αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

1.  Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 26 έως 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2.  Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει τη μέθοδο για την κατανομή της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας σε μεμονωμένα σκάφη ή ομάδες σκαφών που φέρουν τη σημαία του, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. ▌

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιούν την κατανομή τους της αλιευτικής προσπάθειας, μεταφέροντας ημέρες αλιείας μεταξύ των ομάδων αλιευτικής προσπάθειας της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζουν συντελεστή μετατροπής υποστηριζόμενο από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Οι ημέρες αλιείας που ανταλλάσσονται και ο συντελεστής μετατροπής κοινοποιούνται άμεσα και το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη.

4.  Όταν κράτος μέλος επιτρέπει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του να αλιεύουν με τράτες, διασφαλίζει ότι αυτός ο τύπος αλιείας περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 15 ώρες ανά ημέρα αλιείας, πέντε ημέρες αλιείας την εβδομάδα ή σε ισοδύναμο χρόνο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν παρέκκλιση έως και 18 ωρών ανά ημέρα αλιείας για να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος μετάβασης μεταξύ λιμένα και περιοχής αλιείας. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή και τα λοιπά ενδιαφερόμενα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση.

5.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, όταν ένα σκάφος αλιεύει δύο διαφορετικές ομάδες αποθεμάτων στη διάρκεια μίας ημέρας αλιείας, αφαιρείται μισή ημέρα αλιείας από τη μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια που έχει κατανεμηθεί στο σκάφος αυτό για κάθε ομάδα αποθεμάτων.

6.  Όσον αφορά τα σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία του και αλιεύουν τα σχετικά αποθέματα, κάθε κράτος μέλος εκδίδει άδειες αλίευσης για τις περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα I και σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

7.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συνολική ικανότητα που αντιστοιχεί στις αλιευτικές άδειες που εκδίδονται βάσει της παραγράφου 6, εκπεφρασμένη σε GT και σε kW, δεν αυξάνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του σχεδίου.

8.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και τηρεί κατάλογο με τα σκάφη με αλιευτικές άδειες που εκδίδονται βάσει της παραγράφου 6, τον οποίο κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τους καταλόγους τους αρχικά εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και ακολούθως το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

9.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας και διασφαλίζουν ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια που αναφέρεται στο άρθρο 7 δεν υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια.

10.  Σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα κράτη μέλη μπορούν να προωθούν συστήματα συμμετοχικής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου.

Άρθρο 10

Κοινοποίηση σχετικών στοιχείων

1.  Τα κράτη μέλη καταγράφουν και διαβιβάζουν τα στοιχεία σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και τα άρθρα 146γ, 146δ και 146ε του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής(14).

2.  Τα στοιχεία σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια συγκεντρώνονται ανά μήνα και περιέχουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Ο μορφότυπος που έχουν τα συγκεντρωμένα στοιχεία είναι το αρχείο διάταξης XML (XML Schema Definition) που βασίζεται στο πρότυπο UN/CEFACT P1000-12.

3.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στοιχεία σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στην Επιτροπή πριν από τη 15η ημέρα κάθε μήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Άρθρο 11

Απαγορευμένες περιοχές

1.  Επιπλέον των οριζομένων στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, η χρήση τρατών στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα απαγορεύεται εντός έξι ναυτικών μιλίων από την ακτή εκτός από τις περιοχές που είναι βαθύτερες από την ισοβαθή των 100 μέτρων για τρεις μήνες κάθε έτος και, κατά περίπτωση, διαδοχικά, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Αυτοί οι τρεις μήνες ετήσιας απαγόρευσης καθορίζονται από κάθε κράτος μέλος και εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της καταλληλότερης περιόδου, η οποία καθορίζεται με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Η παρέκκλιση αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή και τα λοιπά ενδιαφερόμενα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και υπό την προϋπόθεση ότι δικαιολογείται από ιδιαίτερους γεωγραφικούς περιορισμούς, όπως το περιορισμένο μέγεθος της υφαλοκρηπίδας ή οι μεγάλες αποστάσεις σε περιοχές αλιείας, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, άλλες απαγορευμένες περιοχές, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται μείωση κατά τουλάχιστον 20 % των αλιευμάτων ιχθυδίων μπακαλιάρου σε κάθε γεωγραφική υποπεριοχή. Η παρέκκλιση αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή και τα λοιπά ενδιαφερόμενα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση.

3.  Έως … [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, τα οικεία κράτη μέλη θεσπίζουν άλλες απαγορευμένες περιοχές για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία για υψηλή συγκέντρωση ιχθυδίων, κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, και για ύπαρξη τόπων αναπαραγωγής βενθοπελαγικών αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά αποθέματα.

4.  Οι λοιπές απαγορευμένες περιοχές που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 αξιολογούνται, ιδίως, από την ΕΤΟΕΑ ή παρόμοιο ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε επίπεδο Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο. Εάν η αξιολόγηση αυτή δείξει ότι οι εν λόγω απαγορευμένες περιοχές δεν είναι σύμφωνες με τους στόχους τους, τα κράτη μέλη τις επανεξετάζουν υπό το πρίσμα των εν λόγω συστάσεων.

5.  Στις περιπτώσεις που οι απαγορευμένες περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αφορούν τα αλιευτικά σκάφη διαφόρων κρατών μελών, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, με τις οποίες καθορίζει τις σχετικές απαγορευμένες περιοχές.

Άρθρο 12

Διαχείριση παρεμπιπτόντως αλιευόμενων αποθεμάτων και βενθοπελαγικών αποθεμάτων για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή στοιχεία

1.  Τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε διαχείριση βάσει της προληπτικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.  Τα μέτρα διαχείρισης για τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, ιδίως τα τεχνικά μέτρα διατήρησης όπως αυτά που απαριθμούνται στο άρθρο 13, θεσπίζονται λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Άρθρο 13

Ειδικά μέτρα διατήρησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, θεσπίζοντας τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα διατήρησης:

a)   προδιαγραφές χαρακτηριστικών αλιευτικών εργαλείων και κανόνες για τη χρήση τους, με στόχο την εξασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεκτικότητας, τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων ή την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο οικοσύστημα,

β)  προδιαγραφές τροποποιήσεων ή πρόσθετων συσκευών επί των αλιευτικών εργαλείων, με στόχο την εξασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεκτικότητας, τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων ή την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο οικοσύστημα,

γ)  περιορισμούς ή απαγορεύσεις όσον αφορά τη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων και τις αλιευτικές δραστηριότητες σε ορισμένες περιοχές ή περιόδους, με στόχο την προστασία των γεννητόρων, των ιχθύων κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή ειδών ιχθύων που δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο, ή την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο οικοσύστημα,

δ)  καθορισμό ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης για οποιοδήποτε από τα αποθέματα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, με στόχο την εξασφάλιση της προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών, και

ε)  σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία.

2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Άρθρο 14

Διατάξεις για την υποχρέωση εκφόρτωσης

Για όλα τα αποθέματα ειδών της δυτικής Μεσογείου Θάλασσας για τα οποία ισχύει υποχρέωση εκφόρτωσης βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα πελαγικών ειδών στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης, ανατίθεται στην Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τον προσδιορισμό λεπτομερειών της εν λόγω υποχρέωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 15

Περιφερειακή συνεργασία

1.  Το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 11 έως 14 του παρόντος κανονισμού.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013:

α)   για πρώτη φορά το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και, στη συνέχεια, το αργότερο δώδεκα μήνες έπειτα από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού,

β)   έως την 1η Ιουλίου του έτους που προηγείται αυτού κατά το οποίο θα εφαρμοστούν τα μέτρα και/ή

γ)   όποτε το κρίνουν αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής στην κατάσταση οποιουδήποτε εκ των αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

3.  Οι εξουσίες που παραχωρούνται δυνάμει των άρθρων 11 έως 14 του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν τις εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάμει άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, μεταξύ άλλων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Άρθρο 16

Τροποποιήσεις του σχεδίου

1.  Εάν, σύμφωνα με επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, υπάρχει μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των οικείων αποθεμάτων, ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 18 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, που συνίσταται σε προσαρμογή των περιοχών που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και στο παράρτημα Ι, ούτως ώστε να αποτυπώνουν την εν λόγω μεταβολή.

2.  Εάν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η Επιτροπή κρίνει ότι ο κατάλογος των οικείων αποθεμάτων χρειάζεται τροποποίηση, μπορεί να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.

Άρθρο 17

Παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδίου

1.  Για τους σκοπούς της ετήσιας έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι ποσοτικοποιήσιμοι δείκτες περιλαμβάνουν ετήσιες εκτιμήσεις της τρέχουσας θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του FMSY (F/FMSY), της βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής (ΒΑΑ) και των κοινωνικοοικονομικών δεικτών για τα σχετικά αποθέματα και, εάν είναι δυνατόν, δείκτες για τα παρεμπιπτόντως αλιευόμενα αποθέματα. Βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, μπορούν να συμπληρώνονται από άλλους δείκτες.

2.  Έως … [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια κάθε τρία έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του σχεδίου στα οικεία αποθέματα και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 11 έως 14 και στο άρθρο 16 ανατίθεται στην Επιτροπή για πέντε έτη από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από την εκπνοή της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσουν την ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 11 έως 14 και στο άρθρο 16. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 11 έως 14 και του άρθρου 16 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν εκπνεύσει η εν λόγω περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Άρθρο 19

Στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Τα μέτρα προσωρινής παύσης που θεσπίζονται προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του σχεδίου θεωρούνται η προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

Άρθρο 20

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ορισμένους κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:"

«4. Στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017, εκτός εάν ληφθούν τα μέτρα μόνιμης παύσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του πολυετούς σχεδίου για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) .../… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15)*.

________________________

* Κανονισμός (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 (ΕΕ L ..., σ. ...).»,

"

2)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4α. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τα μέτρα οριστικής παύσης που θεσπίζονται προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του κανονισμού (ΕΕ) .../…(16)είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΘΑ από την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού.».

"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα, το άρθρο 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Το άρθρο 7 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 7)

Οι ομάδες αλιευτικής προσπάθειας ορίζονται ως εξής:

A)  Τράτες που αλιεύουν κουτσομούρα, μπακαλιάρο μερλούκιο, κόκκινη γαρίδα και καραβίδα στην υφαλοκρηπίδα και στο ανώτερο πρανές

Τύπος εργαλείων

Γεωγραφική περιοχή

Ομάδες αποθεμάτων

Συνολικό μήκος σκαφών

Κωδικός ομάδας αλιευτικής προσπάθειας

Τράτες

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Υποπεριοχές 1-2-5-6-7 της ΓΕΑΜ

Κουτσομούρα στις ΓΥΠ 1, 5, 6 και 7· μπακαλιάρος μερλούκιος στις ΓΥΠ 1-5-6-7· κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων στις ΓΥΠ 1, 5 και 6· και καραβίδα στις ΓΥΠ 5 και 6.

< 12 μ.

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 μ. και < 18 μ.

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 μ. και < 24 μ.

EFF1/MED1_TR3

< 24 μ.

EFF1/MED1_TR4

Υποπεριοχές 8-9-10-11 της ΓΕΑΜ

κουτσομούρα στις ΓΥΠ 9 ▌10και 11· μπακαλιάρος μερλούκιος στις ΓΥΠ 9-10-11· κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων στις ΓΥΠ 9-10-11· και καραβίδα στις ΓΥΠ 9 και 10.

< 12 μ.

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 μ. και < 18 μ.

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 μ. και < 24 μ.

EFF1/MED2_TR3

< 24 μ.

EFF1/MED1_TR4

Β)  Τράτες που αλιεύουν κόκκινη γαρίδα και κόκκινη γιγαντογαρίδα σε βαθέα ύδατα

Τύπος εργαλείων

Γεωγραφική περιοχή

Ομάδες αποθεμάτων

Συνολικό μήκος σκαφών

Κωδικός ομάδας αλιευτικής προσπάθειας

Τράτες

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Υποπεριοχές 1-2-5-6-7 της ΓΕΑΜ

Κόκκινη γαρίδα στις

ΓΥΠ 1, 5 6 και 7.

< 12 μ.

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 μ. και < 18 μ.

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 μ. και < 24 μ.

EFF2/MED1_TR3

< 24 μ.

EFF2/MED1_TR4

Υποπεριοχές 8-9-10-11 της ΓΕΑΜ

Κόκκινη γιγαντογαρίδα στις

ΓΥΠ 9, 10 και 11

< 12 μ.

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 μ. και < 18 μ.

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 μ. και < 24 μ.

EFF2/MED2_TR3

< 24 μ.

EFF2/MED1_TR4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος πληροφοριών για τα στοιχεία σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 10)

Πληροφορίες

Ορισμός και παρατηρήσεις

(1)  Κράτος μέλος

Κωδικός ISO alpha-3 του αναφέροντος κράτους μέλους σημαίας

(2)  Ομάδα αλιευτικής προσπάθειας

Κωδικός ομάδας αλιευτικής προσπάθειας, όπως ορίζεται στο παράρτημα I

(3)  Περίοδος αλιευτικής προσπάθειας

Ημερομηνία έναρξης και λήξης του μήνα αναφοράς

(4)  Δήλωση αλιευτικής προσπάθειας

Συνολικός αριθμός ημερών αλιείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτίθενται να καταργούν τις εξουσιοδοτήσεις για την έγκριση τεχνικών μέτρων μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού όταν εγκρίνουν νέο κανονισμό σχετικά με τεχνικά μέτρα που περιλαμβάνει εξουσιοδότηση η οποία καλύπτει τα ίδια μέτρα.

(1) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 103.
(2)ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 103.
(3)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019.
(4)Υπουργική διακήρυξη της Μάλτας «Medfish4Ever». Υπουργική διάσκεψη για τη βιωσιμότητα της αλιείας στη Μεσόγειο (Μάλτα, 30 Μαρτίου 2017).
(5)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).
(7)Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).
(8)Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
(9)Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
(10)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(11)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).
(12)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
(13)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα (ΕΕ L 347 της 30.12.2011, σ. 44).
(14)Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1).
(15)+ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 32/19 (2018/0050 (COD)) και να εισαχθεί ο αριθμός, ο τίτλος, η ημερομηνία και τα στοιχεία αναφοράς ΕΕ του παρόντος κανονισμού στην υποσημείωση.
(16)+ΕΕ: να εισαχθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 32/19 (2018/0050(COD)).


Ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για τους πολίτες της Ένωσης ***I
PDF 261kWORD 79k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))
P8_TA-PROV(2019)0345A8-0436/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0212),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 21 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0153/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0436/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας

P8_TC1-COD(2018)0104


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά από διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) επιδιώκει να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την προστασία των λαών της Ευρώπης, με την εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΕΕ και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(2)  Η ιθαγένεια της Ένωσης παρέχει σε κάθε πολίτη της Ένωσης το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών και όρων. Η οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) πραγματώνει το δικαίωμα αυτό. Το άρθρο 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») επίσης προβλέπει την ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής. Η ελεύθερη κυκλοφορία συνεπάγεται το δικαίωμα εξόδου από τα κράτη μέλη και εισόδου σε αυτά με ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

(3)  Σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να εκδίδουν και να ανανεώνουν τα δελτία ταυτότητας ή τα διαβατήρια για τους υπηκόους τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, η εν λόγω οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους να εγγραφούν στα μητρώα των αρμόδιων αρχών. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εκδίδουν βεβαιώσεις εγγραφής για τους πολίτες της Ένωσης, υπό τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να εκδίδουν δελτία διαμονής για μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους και, κατόπιν αιτήσεως, να εκδίδουν έγγραφα που πιστοποιούν τη μόνιμη διαμονή και να εκδίδουν δελτία μόνιμης διαμονής.

(4)  Η οδηγία 2004/38/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αρνούνται, να τερματίζουν ή να ανακαλούν οποιοδήποτε δικαίωμα αναγνωριζόμενο από την εν λόγω οδηγία, σε περίπτωση κατάχρησης δικαιώματος ή απάτης. Η πλαστογράφηση εγγράφων ή η παρουσίαση ψευδών περιστατικών ως πραγματικών όσον αφορά τους όρους που συνδέονται με το δικαίωμα διαμονής έχουν προσδιοριστεί ως τυπικές περιπτώσεις απάτης στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας.

(5)  Τα επίπεδα ασφάλειας των εθνικών δελτίων ταυτότητας που εκδίδουν τα κράτη μέλη, καθώς και των αδειών διαμονής για υπηκόους της Ένωσης που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος και για τα μέλη των οικογενειών τους, παρουσιάζουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές. Οι εν λόγω διαφορές αυξάνουν τον κίνδυνο παραποίησης και πλαστογράφησης εγγράφου και επίσης εγείρουν πρακτικές δυσκολίες για τους πολίτες, όταν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Τα στατιστικά στοιχεία του Δικτύου ανάλυσης κινδύνου σχετικά με την απάτη στα ευρωπαϊκά έγγραφα δείχνουν ότι οι περιπτώσεις πλαστών δελτίων ταυτότητας έχουν αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.

(6)  Στην ανακοίνωσή της, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Ενίσχυση της ασφάλειας σε έναν κόσμο σε διαρκή κίνηση: βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ισχυρότερα εξωτερικά σύνορα», η Επιτροπή υπογράμμισε την κρίσιμη σημασία των ασφαλών ταξιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων ταυτότητας, εφόσον είναι αναγκαία η αδιαμφισβήτητη εξακρίβωση της ταυτότητας ενός προσώπου, και ανακοίνωσε ότι θα παρουσίαζε σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απάτης σχετικά με ταξιδιωτικά έγγραφα. Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, μια βελτιωμένη προσέγγιση θα πρέπει να βασίζεται σε άρτια συστήματα για την πρόληψη των καταχρήσεων και των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας που προκύπτουν από ελλείψεις στην ασφάλεια των εγγράφων, ιδίως δε αυτών που συνδέονται με την τρομοκρατία και το διασυνοριακό έγκλημα.

(7)  Σύμφωνα με το Σχέδιο δράσης της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2016 για την ενίσχυση της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απάτη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (Σχέδιο δράσης 2016), τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των πλαστών εγγράφων που εντοπίστηκαν στα εξωτερικά σύνορα αλλά και εντός του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα έχουν εκδοθεί από κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν. Από τα πλαστά έγγραφα που χρησιμοποιούνται για ταξίδια εντός του χώρου Σένγκεν, αυτά που εντοπίζονται συχνότερα είναι λιγότερο ασφαλή εθνικά δελτία ταυτότητας που έχουν εκδοθεί από κράτη μέλη.

(8)  Για να αποτραπεί η υποκλοπή ταυτότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι προβλέπονται κατάλληλες ποινές στο εθνικό τους δίκαιο για την παραποίηση και πλαστογράφηση εγγράφων ταυτότητας και τη χρήση των εν λόγω παραποιημένων και πλαστογραφημένων εγγράφων.

(9)  Το Σχέδιο δράσης 2016 εξέτασε τον κίνδυνο που απορρέει από τα πλαστά δελτία ταυτότητας και έγγραφα διαμονής. Η Επιτροπή στο Σχέδιο δράσης 2016 και στην Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ, δεσμεύτηκε να αναλύσει τις επιλογές πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής.

(10)  Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του 2016, η έκδοση γνήσιων και ασφαλών δελτίων ταυτότητας απαιτεί αξιόπιστη διαδικασία καταχώρισης της ταυτότητας και ασφαλή έγγραφα βάσης προς υποστήριξη της αίτησης. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται για να καταστήσουν τα έγγραφα βάσης λιγότερο ευάλωτα στην απάτη, δεδομένης της αυξημένης χρήσης πλαστών εγγράφων βάσης.

(11)  Ο παρών κανονισμός δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν δελτία ταυτότητας ή έγγραφα διαμονής, όταν αυτά δεν προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία, ούτε θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να εκδίδουν, βάσει του εθνικού δικαίου, άλλα έγγραφα διαμονής που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, για παράδειγμα δελτία διαμονής που εκδίδονται για όλους τους διαμένοντες στην εθνική επικράτεια, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους.

(12)  Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να αποδέχονται, με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, έγγραφα διαφορετικά από τα ταξιδιωτικά έγγραφα, για λόγους ταυτοποίησης, όπως άδειες οδήγησης.

(13)  Τα έγγραφα ταυτοποίησης που εκδίδονται για πολίτες των οποίων τα δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας έχουν περιοριστεί σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία και τα οποία αναφέρουν ρητά ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταξιδιωτικά έγγραφα δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(14)  Τα ταξιδιωτικά έγγραφα που συμμορφώνονται με το μέρος 5 του εγγράφου 9303 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) (έβδομη έκδοση, 2015) («Έγγραφο ICAO 9303»), τα οποία δεν εξυπηρετούν σκοπούς ταυτοποίησης στα κράτη μέλη έκδοσης, όπως το διαβατήριο που έχει εκδοθεί από την Ιρλανδία, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(15)  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη χρήση των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής με λειτουργία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης από τα κράτη μέλη για άλλους σκοπούς ούτε τους κανόνες που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), ο οποίος προβλέπει την αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε επίπεδο Ένωσης κατά την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και βοηθάει τους πολίτες που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος θεσπίζοντας την υποχρέωση αμοιβαίας αναγνώρισης των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Τα βελτιωμένα δελτία ταυτότητας αναμένεται να εξασφαλίσουν ευκολότερη ταυτοποίηση και να συμβάλουν στην καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες.

(16)  Ο κατάλληλος έλεγχος των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον σωστό τίτλο για κάθε τύπο εγγράφου που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό. Προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος των εγγράφων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό σε άλλα κράτη μέλη, ο τίτλος του εγγράφου θα πρέπει να παρέχεται, επίσης, σε μία τουλάχιστον πρόσθετη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Όταν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ήδη, για τα δελτία ταυτότητας, καθιερωμένες ονομασίες διαφορετικές από τον τίτλο «δελτίο ταυτότητας», θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες τους. Ωστόσο δεν θα πρέπει να θεσπιστούν νέες ονομασίες στο μέλλον.

(17)  Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας είναι αναγκαία για να εξακριβωθεί η γνησιότητα ενός εγγράφου καθώς και η ταυτότητα ενός προσώπου. Η θέσπιση ελάχιστων προτύπων ασφάλειας και η ενσωμάτωση βιομετρικών δεδομένων στα δελτία ταυτότητας και τα δελτία διαμονής για τα μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους αποτελούν σημαντικά βήματα για να καταστεί ασφαλέστερη η χρήση τους στην Ένωση. Η συμπερίληψη αυτών των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της Ένωσης να επωφελούνται πλήρως από τα δικαιώματά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.

(18)  Η αποθήκευση εικόνας προσώπου και δύο δακτυλικών αποτυπωμάτων («βιομετρικά δεδομένα») σε δελτία ταυτότητας και διαμονής, όπως ήδη προβλέπεται για τα βιομετρικά διαβατήρια και τις βιομετρικές άδειες διαμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών, αποτελεί κατάλληλο συνδυασμό αξιόπιστης εξακρίβωσης και επαλήθευσης της γνησιότητας της ταυτότητας με μειωμένο κίνδυνο απάτης, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ενίσχυσης της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και διαμονής.

(19)  Ως γενική πρακτική, τα κράτη μέλη θα πρέπει, για την επαλήθευση της γνησιότητας του εγγράφου και της ταυτότητας του κατόχου, να επαληθεύουν πρωτίστως την εικόνα προσώπου και, εφόσον είναι αναγκαίο για να επιβεβαιωθεί χωρίς αμφιβολία η γνησιότητα του εγγράφου και η ταυτότητα του κατόχου, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν τα δακτυλικά αποτυπώματα.

(20)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η επαλήθευση των βιομετρικών δεδομένων δεν επιβεβαιώνει τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ταυτότητα του κατόχου του, διενεργείται υποχρεωτικός μη αυτόματος έλεγχος από ειδικευμένο προσωπικό.

(21)  Ο παρών κανονισμός δεν παρέχει νομική βάση για τη δημιουργία ή τη διατήρηση βάσεων δεδομένων σε εθνικό επίπεδο για την αποθήκευση βιομετρικών δεδομένων στα κράτη μέλη, ζήτημα που εμπίπτει στο εθνικό δίκαιο το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται με το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Επίσης, ο παρών κανονισμός δεν παρέχει νομική βάση για τη δημιουργία ή τη διατήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης.

(22)  Τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία θα πρέπει να συλλέγονται και να αποθηκεύονται στο μέσο αποθήκευσης των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής με σκοπό την επαλήθευση της γνησιότητας του εγγράφου και της ταυτότητας του κατόχου. Η εν λόγω επαλήθευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνον από δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό, και μόνον όταν είναι υποχρεωτική διά νόμου η επίδειξη του εγγράφου. Επιπλέον, τα βιομετρικά δεδομένα που αποθηκεύονται με σκοπό την εξατομίκευση των δελτίων ταυτότητας ή των εγγράφων διαμονής θα πρέπει να φυλάσσονται με τρόπο υψηλής ασφαλείας και μόνον έως την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου και, σε κάθε περίπτωση, όχι για περίοδο μεγαλύτερη από 90 ημέρες από την ημέρα έκδοσης του εν λόγω εγγράφου. Μετά από την παρέλευση της περιόδου αυτής, τα εν λόγω βιομετρικά δεδομένα διαγράφονται αμέσως ή καταστρέφονται. Τούτο δεν θα πρέπει να θίγει τυχόν άλλη επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

(23)  Οι προδιαγραφές του εγγράφου ICAO 9303 που εξασφαλίζουν διαλειτουργικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη μηχαναγνωσιμότητα και τη χρήση οπτικού ελέγχου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(24)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν εάν θα περιλαμβάνεται το φύλο ενός προσώπου σε έγγραφο που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό. Αν ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει το φύλο ενός προσώπου στο εν λόγω έγγραφο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι προδιαγραφές του εγγράφου ICAO 9303 «F», «M» ή «Χ» ή το αντίστοιχο αρχικό γράμμα που χρησιμοποιείται στη γλώσσα ή τις γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους, ανάλογα με την περίπτωση.

(25)  Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα μελλοντικά πρότυπα ασφάλειας και οι τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου(6) λαμβάνονται δεόντως υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, για τα δελτία ταυτότητας, τα δελτία διαμονής και τα δελτία μόνιμης διαμονής,. Οι εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7)