Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel 
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv
 Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity
 Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity
 Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity
 Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *
 Nakladanie s odpadmi
 Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I
 Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I
 Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I
 Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I
 Európsky námorný a rybársky fond ***I
 Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I
 Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie ***I
 Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I
 Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ***I
 Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov ***I
 Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I
 Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I
 Informatizácia prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ***I
 Opakované použitie informácií verejného sektora ***I
 Viacročný plán obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého ***I
 Minimálna úroveň prípravy námorníkov ***I
 Úprava ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023 ***I
 Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach ***I
 Žiadosť Súdnemu dvoru o stanovisko v súvislosti s pristúpením EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
 Daňové zaobchádzanie s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu

Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana
PDF 135kWORD 44k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0331B8-0234/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)02530),

–  so zreteľom na list Komisie z 28. marca 2019, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 1. apríla 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 5 a článok 82 ods. 6,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/397 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, do ktorého smú protistrany naďalej uplatňovať svoje postupy riadenia rizík pre určité zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana(2),

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v článku 105 ods. 6 tretej a štvrtej zarážke rokovacieho poriadku, ktorá uplynula 4. apríla 2019,

A.  keďže podľa článku 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/397 sa nariadenie má uplatňovať odo dňa, ktorý nasleduje po dni, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ") s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení, alebo keď dôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ;

B.  keďže 22. marca 2019 Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476(3), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a keďže v dôsledku toho druhá podmienka uplatňovania delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/397, ktorou je nepredĺženie dvojročnej lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, nebude splnená;

C.  keďže dôvody, na ktorých je založené delegované nariadenie (EÚ) 2019/397, pretrvajú bez ohľadu na akékoľvek predĺženie lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a keďže Európsky parlament 13. februára 2019 vyhlásil, že nemá námietky voči delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/397;

D.  keďže Európsky parlament naďalej súhlasí s tým, že pre príslušné orgány a finančné trhy je dôležité vyňať určité transakcie, ktoré sú výsledkom novácie, na obmedzené obdobie 12 mesiacov, ak sa protistrana usadená v Spojenom kráľovstve zmení na protistranu so sídlom v EÚ-27, a v tejto súvislosti víta delegované nariadenie z 28. marca 2019, ktoré rieši nový vývoj, pokiaľ ide o predĺženie lehoty podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ rozhodnutím Európskej rady (EÚ) 2019/476;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s 1.
(2) Ú. v. EÚ L 71, 13.3.2019, s. 15.
(3) Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80I, 22.3.2019, s. 1).


Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv
PDF 134kWORD 44k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0332B8-0235/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)02533),

–  so zreteľom na list Komisie z 28. marca 2019, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 1. apríla 2019,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov(1), a najmä na jeho články 5 ods. 2 a 82 ods. 6,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/396 z 19. decembra 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2205, delegované nariadenie (EÚ) 2016/592 a delegované nariadenie (EÚ) 2016/1178, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv(2),

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v článku 105 ods. 6 tretej a štvrtej zarážke rokovacieho poriadku, ktorá uplynula 4. apríla 2019,

A.  keďže podľa článku 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/396 sa nariadenie má uplatňovať odo dňa, ktorý nasleduje po dni, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení, alebo keď dôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ;

B.  keďže 22. marca 2019 Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom prijala rozhodnutie (EÚ) 2019/476(3), ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a keďže v dôsledku toho druhá podmienka uplatňovania delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/396, ktorou je nepredĺženie dvojročnej lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, nebude splnená;

C.  keďže dôvody, na ktorých je založené delegované nariadenie (EÚ) 2019/396, pretrvajú bez ohľadu na akékoľvek predĺženie lehoty uvedenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a keďže Európsky parlament 13. februára 2019 vyhlásil, že nemá námietky voči delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/396;

D.  keďže Európsky parlament naďalej súhlasí s tým, že pre príslušné orgány a finančné trhy je dôležité vyňať určité transakcie, ktoré sú výsledkom novácie, na obmedzené obdobie 12 mesiacov, ak sa protistrana usadená v Spojenom kráľovstve zmení na protistranu so sídlom v EÚ-27, a v tejto súvislosti víta delegované nariadenie z 28. marca 2019, ktoré rieši nový vývoj, pokiaľ ide o predĺženie lehoty podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ rozhodnutím Európskej rady (EÚ) 2019/476;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s 1.
(2) Ú. v. EÚ L 71, 13.3.2019, s. 11.
(3) Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 prijaté po dohode so Spojeným kráľovstvom z 22. marca 2019, ktorým sa predlžuje lehota podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ (Ú. v. EÚ L 80I, 22.3.2019, s. 1).


Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity
PDF 137kWORD 44k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o žiadosti o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity (2018/2268(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0333A8-0185/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity, ktorú 12. októbra 2018 podal zástupca generálneho prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s konaním č. ABM: 2017/10839 a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 13. novembra 2018,

–  po vypočutí Georgiosa Epitideiosa v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 62 Gréckej ústavy,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0185/2019),

A.  keďže zástupca generálneho prokurátora na gréckom najvyššom súde požiadal o zbavenie Georgiosa Epitideiosa, poslanca Európskeho parlamentu, parlamentnej imunity v súvislosti s možným trestným stíhaním vo veci údajného spáchania trestného činu;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

C.  keďže v článku 62 Gréckej ústavy sa stanovuje, že poslanci parlamentu nesmú byť počas volebného obdobia stíhaní, zatýkaní, väznení ani inak obmedzovaní bez predchádzajúceho povolenia parlamentu;

D.  keďže žiadosť zástupcu generálneho prokurátora gréckeho najvyššieho súdu súvisí s konaním vo veci údajného porušenia článku 45 a článku 232A gréckeho trestného zákonníka, ktoré sa týkajú spoločného porušovania súdneho rozhodnutia;

E.  keďže Georgios Epitideios si nesplnil povinnosť vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho samosudcovského súdu prvého stupňa č. 3603/2015, v zmysle ktorého mal odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Odos Grammou č. 73 v Marousi (Atika) a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR (šesťsto eur) za každé ďalšie porušenie rozhodnutia z 25. mája 2015;

F.  keďže podľa článku 9 ods. 8 rokovacieho poriadku sa Výbor pre právne veci za žiadnych okolností nesmie vyslovovať o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory a skutky pripisované poslancovi sú dôvodom na trestné stíhanie, a to ani v prípade, že tento výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť okolností prípadu;

G.  keďže úlohou Európskeho parlamentu nie je ani vyjadrovať sa k vine alebo nevine poslanca, posúdiť, či skutky, ktorých sa poslanec údajne dopustil, odôvodňujú začatie trestného stíhania, ani vyjadrovať sa k relatívnym kvalitám vnútroštátnych právnych a súdnych systémov;

H.  keďže v súlade s článkom 5 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu nie je poslanecká imunita osobnou výsadou poslanca, ale zárukou nezávislosti Európskeho parlamentu ako celku a jeho poslancov;

I.  keďže cieľom poslaneckej imunity je chrániť Európsky parlament a jeho členov pred súdnym konaním týkajúcim sa činností súvisiacich s výkonom poslaneckých povinností, ktoré nemožno od týchto povinností oddeliť;

J.  keďže trestné stíhanie sa netýka názorov vyjadrených alebo hlasov odovzdaných pri výkone povinností dotknutého poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

K.  keďže na základe informácií a vysvetlení, ktoré boli v tomto prípade vysvetlené, nie je dôvod na podozrenie, že hlavným zámerom trestného konania by bolo poškodiť politickú činnosť alebo povesť poslanca, a teda aj nezávislosť Európskeho parlamentu (fumus persecutionis);

1.  rozhodol zbaviť Georgiosa Epitideiosa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru gréckym orgánom a Georgiosovi Epitideiosovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.


Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity
PDF 137kWORD 44k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o žiadosti o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity (2018/2269(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0334A8-0183/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity, ktorú 12. októbra 2018 podal zástupca generálneho prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s konaním č. ABM: 2017/10839 a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 13. novembra 2018,

–  po vypočutí Lamprosa Fountoulisa v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 62 Gréckej ústavy,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0183/2019),

A.  keďže zástupca generálneho prokurátora na gréckom najvyššom súde požiadal o zbavenie Lamprosa Fountoulisa, poslanca Európskeho parlamentu, parlamentnej imunity v súvislosti s možným trestným stíhaním vo veci údajného spáchania trestného činu;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

C.  keďže v článku 62 Gréckej ústavy sa stanovuje, že poslanci parlamentu nesmú byť počas volebného obdobia stíhaní, zatýkaní, väznení ani inak obmedzovaní bez predchádzajúceho povolenia parlamentu;

D.  keďže žiadosť zástupcu generálneho prokurátora gréckeho najvyššieho súdu súvisí s konaním vo veci údajného porušenia článku 45 a článku 232A gréckeho trestného zákonníka, ktoré sa týkajú spoločného porušovania súdneho rozhodnutia;

E.  keďže Lampros Fountoulis si nesplnil povinnosť vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho samosudcovského súdu prvého stupňa č. 3603/2015, v zmysle ktorého mal odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Odos Grammou č. 73 v Marousi (Atika) a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR (šesťsto eur) za každé ďalšie porušenie rozhodnutia z 25. mája 2015;

F.  keďže podľa článku 9 ods. 8 rokovacieho poriadku sa Výbor pre právne veci za žiadnych okolností nesmie vyslovovať o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory a skutky pripisované poslancovi sú dôvodom na trestné stíhanie, a to ani v prípade, že tento výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť okolností prípadu;

G.  keďže úlohou Európskeho parlamentu nie je ani vyjadrovať sa k vine alebo nevine poslanca, posúdiť, či skutky, ktorých sa poslanec údajne dopustil, odôvodňujú začatie trestného stíhania, ani vyjadrovať sa k relatívnym kvalitám vnútroštátnych právnych a súdnych systémov;

H.  keďže v súlade s článkom 5 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu nie je poslanecká imunita osobnou výsadou poslanca, ale zárukou nezávislosti Európskeho parlamentu ako celku a jeho poslancov;

I.  keďže cieľom poslaneckej imunity je chrániť Európsky parlament a jeho členov pred súdnym konaním týkajúcim sa činností súvisiacich s výkonom poslaneckých povinností, ktoré nemožno od týchto povinností oddeliť;

J.  keďže trestné stíhanie sa netýka názorov vyjadrených alebo hlasov odovzdaných pri výkone povinností dotknutého poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

K.  keďže na základe informácií a vysvetlení, ktoré boli v tomto prípade poskytnuté, nie je dôvod na podozrenie, že hlavným zámerom trestného konania by bolo poškodiť politickú činnosť alebo povesť poslanca, a teda aj nezávislosť Európskeho parlamentu (fumus persecutionis);

1.  rozhodol zbaviť Lamprosa Fountoulisa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru gréckym orgánom a Lamprosovi Fountoulisovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.


Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity
PDF 137kWORD 44k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o žiadosti o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity (2018/2270(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0335A8-0184/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity, ktorú 12. októbra 2018 podal zástupca generálneho prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s konaním č. ABM: 2017/10839 a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 13. novembra 2018,

–  po vypočutí Eleftheriosa Synadinosa v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 62 Gréckej ústavy,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0184/2019),

A.  keďže zástupca generálneho prokurátora gréckeho najvyššieho súdu požiadal o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa, poslanca Európskeho parlamentu, imunity v súvislosti s možným trestným stíhaním vo veci údajného spáchania trestného činu;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

C.  keďže v článku 62 Gréckej ústavy sa stanovuje, že poslanci parlamentu nesmú byť počas volebného obdobia stíhaní, zatýkaní, väznení ani inak obmedzovaní bez predchádzajúceho povolenia parlamentu;

D.  keďže žiadosť zástupcu generálneho prokurátora gréckeho najvyššieho súdu súvisí s konaním vo veci údajného porušenia článku 45 a článku 232A gréckeho trestného zákonníka, ktoré sa týkajú spoločného porušovania súdneho rozhodnutia;

E.  keďže Eleftherios Synadinos je obvinený, že si nesplnil povinnosť vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho samosudcu súdu prvého stupňa č. 3603/2015, v zmysle ktorého mal odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy nachádzajúcej sa na adrese Odos Grammou č. 73 v Marousi (Atika) a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR (šesťsto eur) za každé ďalšie porušenie rozhodnutia z 25. mája 2015;

F.  keďže podľa článku 9 ods. 8 rokovacieho poriadku sa Výbor pre právne veci za žiadnych okolností nesmie vyslovovať o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory a skutky pripisované poslancovi sú dôvodom na trestné stíhanie, a to ani v prípade, že tento výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť okolností prípadu;

G.  keďže úlohou Európskeho parlamentu nie je ani vyjadrovať sa k vine alebo nevine poslanca, posúdiť, či skutky, ktorých sa poslanec údajne dopustil, odôvodňujú začatie trestného stíhania, ani vyjadrovať sa k relatívnym kvalitám vnútroštátnych právnych a súdnych systémov;

H.  keďže v súlade s článkom 5 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu nie je poslanecká imunita osobnou výsadou poslanca, ale zárukou nezávislosti Európskeho parlamentu ako celku a jeho poslancov;

I.  keďže cieľom poslaneckej imunity je chrániť Európsky parlament a jeho členov pred súdnym konaním týkajúcim sa činností súvisiacich s výkonom poslaneckých povinností, ktoré nemožno od týchto povinností oddeliť;

J.  keďže trestné stíhanie sa netýka názorov vyjadrených alebo hlasov odovzdaných pri výkone povinností dotknutého poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

K.  keďže na základe informácií a vysvetlení, ktoré boli v tomto prípade poskytnuté, nie je dôvod na podozrenie, že hlavným zámerom trestného konania by bolo poškodiť politickú činnosť poslanca alebo povesť, a teda aj nezávislosť Európskeho parlamentu (fumus persecutionis);

1.  rozhodol zbaviť Eleftheriosa Synadinosa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru gréckym orgánom a Eleftheriosovi Synadinosovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23


Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
PDF 191kWORD 49k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))
P8_TA-PROV(2019)0336A8-0047/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0745),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0483/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 2. apríla 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0047/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení ▌nariadenie (EÚ) 2018/1806 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

P8_TC1-COD(2018)0390


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Európska rada 21. marca 2019 súhlasila s predĺžením lehoty stanovenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ do 22. mája 2019, ak Dolná komora Spojeného kráľovstva schváli Dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu(2) (ďalej len „dohoda o vystúpení“). Ak Dolná komora Spojeného kráľovstva neschváli dohodu o vystúpení, Európska rada súhlasila s predĺžením uvedenej lehoty do 12. apríla 2019.

(2)  Podľa článku 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES(3) majú občania Únie právo voľne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov vrátane práva na vstup na územie členských štátov bez víz alebo rovnocenných formalít.

(3)  V dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie sa zmluvy a smernica 2004/38/ES, ako aj právo na vstup na územie členských štátov bez víz alebo rovnocenných formalít, prestanú uplatňovať na štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí sú britskými občanmi ▌. Preto je potrebné zahrnúť Spojené kráľovstvo do jednej z príloh k ▌nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1806(4). V prílohe I sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov víza, a v prílohe II sa uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú od tejto povinnosti oslobodení.

(4)  Gibraltár nie je súčasťou Spojeného kráľovstva. Právo Únie sa na Gibraltár vzťahuje v rozsahu stanovenom v Akte o pristúpení z roku 1972 iba na základe článku 355 ods. 3 ZFEÚ. Doplnenie Spojeného kráľovstva do časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/1806 sa nebude vzťahovať na občanov britských zámorských území, ktorí svoje občianstvo nadobudli v spojení s Gibraltárom. Gibraltár by sa mal preto spolu s ostatnými britskými zámorskými územiami zaradiť do časti 3 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/1806.

(5)  Kritériá, ktoré by sa mali na základe ▌individuálneho posúdenia zohľadniť pri určovaní tretích krajín, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od tejto povinnosti oslobodení, sú stanovené v ▌článku 1 nariadenia (EÚ) 2018/1806. Uvedené kritériá zahŕňajú kritériá súvisiace s nelegálnym prisťahovalectvom, verejným poriadkom a bezpečnosťou štátu, hospodárskymi výhodami, najmä z hľadiska cestovného ruchu a zahraničného obchodu, a s vonkajšími vzťahmi Únie s príslušnými tretími krajinami, vrátane – predovšetkým – rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, ako aj dôsledkov regionálnej súdržnosti a reciprocity.

(6)  Vzhľadom na všetky kritériá uvedené v ▌článku 1 nariadenia (EÚ) 2018/1806 je vhodné štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí sú britskými občanmi, pri cestovaní na územie členských štátov oslobodiť od vízovej povinnosti. Bezvízový styk by vzhľadom na geografickú blízkosť, prepojenie medzi hospodárstvami, úroveň obchodu a rozsah krátkodobých pohybov osôb medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou na účely podnikania a rekreačné alebo iné účely mal uľahčiť cestovný ruch a hospodársku činnosť, a tým by bol pre Úniu prospešný.

(7)  Spojené kráľovstvo by sa preto malo zaradiť do prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/1806, pokiaľ ide o britských občanov.

(8)  Toto nariadenie sa zakladá na očakávaní, že Spojené kráľovstvo v záujme zachovania úzkych vzťahov poskytne úplnú vízovú reciprocitu štátnym príslušníkom všetkých členských štátov. Ak Spojené kráľovstvo v budúcnosti zavedie vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov aspoň jedného členského štátu, mal by sa uplatniť mechanizmus reciprocity stanovený v ▌článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806. Európsky parlament, Rada, Komisia a členské štáty by mali konať bezodkladne, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto mechanizmu reciprocity. Komisia by mala dodržiavanie zásady reciprocity nepretržite monitorovať a okamžite informovať Európsky parlament a Radu o akomkoľvek vývoji, ktorý by mohol dodržiavanie uvedenej zásady ohroziť.

(9)  Pokiaľ ide o Island a ▌Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení ▌Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis(5), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia Rady 1999/437/ES(6).

(10)  Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis(7), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch B a C rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES(8).

(11)  Pokiaľ ide o ▌Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis(9), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch B a C rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ(10).

(12)  Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES(11); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(13)  Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES(12); Írsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(14)  Toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2003, článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2005 a článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2011.

(15)  Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po dni, keď sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať právo Únie.

(16)  Nariadenie (EÚ) 2018/1806 by sa preto malo zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2018/1806 sa mení takto:

1.  V článku 6 ods. 2 sa písmeno d) nahrádza takto:"

„d) osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca, a osoby bez štátnej príslušnosti, ako aj iné osoby, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej krajiny a zdržiavajú sa v Írsku, ktoré sú držiteľmi cestovného dokladu vydaného Írskom, ktorý je uznaný dotknutým členským štátom, a to bez toho, aby boli dotknuté požiadavky vyplývajúce z Európskej dohody Rady Európy o zrušení víz pre utečencov podpísanej 20. apríla 1959 v Štrasburgu.“

"

2.  V časti 1 prílohy II sa vkladá tento text:"

„Spojené kráľovstvo (s výnimkou britských štátnych príslušníkov uvedených v časti 3)“

"

3.  Názov časti 3 prílohy II sa nahrádza takto:"

„BRITSKÍ ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI, KTORÍ NIE SÚ BRITSKÝMI OBČANMI

"

4.  V časti 3 prílohy II sa za slová „občania britských zámorských území (BOTC)“ dopĺňa toto znenie:"

„Tieto územia zahŕňajú Anguillu, Ascension a Tristan da Cunha, Bermudy, Britské antarktické územie, Britské indickooceánske územie, Britské Panenské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltár*, Južnú Georgiu a Južné Sandwichove ostrovy, Kajmanie ostrovy, Montserrat, Ostrovy Turks a Caicos, Pitcairnove ostrovy a Svätú Helenu.

_______________________

* Gibraltár je kolóniou britskej koruny. Medzi Španielskom a Spojeným kráľovstvom existuje spor, ktorý sa týka zvrchovanosti nad územím Gibraltáru a ktorého vyriešenie sa musí dosiahnuť na základe príslušných rezolúcií a rozhodnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.“.

"

Článok 2

Ak Spojené kráľovstvo zavedie vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov aspoň jedného členského štátu, uplatní sa mechanizmus reciprocity stanovený v článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806. Pokiaľ ide o uplatňovanie tohto mechanizmu reciprocity, Európsky parlament, Rada, Komisia a členské štáty konajú bezodkladne.

Článok 3

▌Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, keď sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať právo Únie.

▌Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V …

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019.
(2)Ú. v. EÚ C 66I, 19.2.2019, s. 1.
(3)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1806 zo 14. novembra 2018 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 39).
(5)Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.
(6)Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).
(7)Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.
(8)Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).
(9)Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.
(10)Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).
(11)Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).
(12)Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).


Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *
PDF 129kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0337A8-0177/2019

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2019)0151),

–  so zreteľom na článok 148 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0131/2019),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0177/2019),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.


Nakladanie s odpadmi
PDF 145kWORD 49k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o nakladaní s odpadom (2019/2557(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0338B8-0231/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade(1) (rámcová smernica o odpade),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení(4),

–  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013(5) (nariadenie o opatreniach v oblasti klímy),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov(6) (smernica o ekodizajne) a na vykonávacie nariadenia a dobrovoľné dohody prijaté v rámci tejto smernice,

–  so zreteľom na svoju správu z 13. septembra 2018 o európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2018 o vykonávaní 7. environmentálneho akčného programu(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2017 o opatreniach EÚ zameraných na udržateľnosť(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2017 o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 31. mája 2018 o vykonávaní smernice o službách (2009/125/ES)(11),

–  so zreteľom na predbežnú politickú dohodu dosiahnutú spoluzákonodarcami 19. decembra 2018 o návrhu smernice o znížení vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2017 o úlohe energetického zhodnocovania odpadu v obehovom hospodárstve (COM(2017)0034),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. januára 2018 o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (COM(2018)0032) a na súvisiaci pracovný dokument útvarov Komisie (SWD(2018)0020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. decembra 2015 s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614),

–  so zreteľom na viac ako 60 petícií o nakladaní s odpadom z Belgicka, Bulharska, Grécka, Poľska, zo Slovenska, Španielska a Spojeného kráľovstva zo strany Európskeho parlamentu v posledných rokoch,

–  so zreteľom na návštevy Výboru pre petície na účely zistenia potrebných skutočností v Bulharsku, Grécku a Taliansku v posledných rokoch o otázkach odpadového hospodárstva, a najmä na závery a konkrétne odporúčania následných správ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2012 o otázkach, ktoré predostreli predkladatelia petícií v súvislosti s uplatňovaním smernice o nakladaní s odpadom a súvisiacich smerníc v členských štátoch Európskej únie(12),

–  so zreteľom na článok 216 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v celej EÚ sa dosiahol pokrok v znižovaní vplyvov vzniku odpadu na životné prostredie a ľudské zdravie, stále však pretrvávajú mnohé problémy a je potrebné prijať naliehavé opatrenia na zabezpečenie udržateľného riadenia zdrojov, najmä v súvislosti s relatívne vysokými množstvami nespracovaného odpadu, ktorý sa v mnohých členských štátoch stále ukladá na skládky;

B.  keďže dvomi z hlavných výziev do budúcnosti sú zníženie miery vzniku odpadu a zosúladenie cieľov nakladania s odpadom s cieľmi obehového hospodárstva, najmä prostredníctvom zvýšenia miery opätovného používania a recyklácie;

C.  keďže prevencia bola stanovená ako najvyššia priorita hierarchie odpadového hospodárstva prostredníctvom rámcovej smernice o odpade 2008/98/ES;

D.  keďže nevhodné postupy nakladania s odpadom majú závažný environmentálny vplyv, pokiaľ ide o znečistenie pôdy, vody a ovzdušia; keďže predkladatelia petícií poukázali na to, že skládky a spaľovne sú povolené a fungujú v tesnej blízkosti obytných a poľnohospodárskych lokalít a v oblastiach, v ktorých príslušné orgány členských štátov náležite nezohľadnili geologické a hydrogeologické podmienky, a predstavujú priamu hrozbu pre verejné zdravie;

E.  keďže viac ako 80 % environmentálneho vplyvu výrobku sa určuje vo fáze návrhu, ktorý tak zohráva dôležitú úlohu pri podpore predchádzania vzniku odpadu a všetkých aspektov obehového hospodárstva, ako je trvácnosť, možnosť modernizácie, opraviteľnosť, opätovné použitie a recyklácia výrobku;

F.  keďže okrem toho, že zásady spoločného hospodárstva a hospodárstva služieb vytvárajú udržateľnejšie a efektívnejšie výrobky z hľadiska využívania zdrojov, môžu slúžiť aj na zníženie tvorby odpadu v Európe;

G.  keďže Komisia riešila početné konania o porušení povinnosti týkajúce sa porušenia právnych predpisov EÚ v oblasti odpadového hospodárstva vo viacerých členských štátoch; keďže viaceré z týchto prípadov boli postúpené Súdnemu dvoru Európskej únie, niektoré z nich nedávno;

H.  keďže v najnovšej správe Komisie o vykonávaní právnych predpisov EÚ o odpadoch vrátane včasného varovania pre členské štáty, ktorým hrozí, že budú zaostávať v prípravách na dosiahnutie cieľa v oblasti opätovného využitia/recyklácie komunálneho odpadu v roku 2020, sa preukázalo, že existujú vážne nedostatky, ktoré treba urýchlene riešiť, ak má Európa využiť environmentálne a hospodárske výhody obehového hospodárstva;

I.  keďže nedávne údaje priložené k mnohým petíciám zdôraznili skutočnosť, že situácia v oblasti nakladania s odpadom vo viacerých členských štátoch a regiónoch je stále nanajvýš problematická, a poskytli presvedčivé dôkazy o tom, že treba výrazne zlepšiť vykonávanie rámcovej smernice o odpade a ostatných právnych predpisov EÚ, ktoré sa týkajú opatrení na predchádzanie vzniku odpadu a jeho spracovanie;

J.  keďže hospodárstvo, ktoré uprednostňuje opravu, opätovné používanie, repasovanie a recykláciu materiálov je náročnejšie na prácu ako hospodárstvo založené na filozofii likvidácie, a vytvára tak pracovné príležitosti; keďže riadne vykonávanie existujúcich právnych predpisov o predchádzaní vzniku odpadu a nakladaní s odpadom by mohlo uvoľniť potenciál pre tvorbu pracovných miest v odvetviach opätovného použitia a recyklácie;

K.  keďže správne nakladanie s odpadom a predchádzanie vzniku odpadu je nevyhnutné na zlepšenie kvality života v Európe a na dosiahnutie netoxického prostredia;

1.  zdôrazňuje, že mnohé petície predložené o tom, že členské štáty nevykonávajú právne predpisy v oblasti odpadu, poukazujú na rôzne zdravotné a environmentálne problémy súvisiace s nevhodnými postupmi nakladania s odpadom, ako je zlá kvalita ovzdušia v mestských oblastiach, kontaminácia podzemných vodných zdrojov, nadmerné hladiny hluku a zapáchajúce emisie;

2.  zdôrazňuje, že na podporu prechodu na intenzívnejšie obehové hospodárstvo by verejné financovanie odpadového hospodárstva, či už na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni EÚ, malo byť v súlade s cieľom urýchliť vykonávanie hierarchie odpadového hospodárstva; preto sa domnieva, že finančné prostriedky by mali smerovať do plánov a projektov zameraných na prevenciu, opätovné využívanie, separovaný zber a recykláciu;

3.  vyzýva členské štáty, aby dosiahli väčší pokrok pri stanovovaní účinných plánov a projektov na predchádzanie, opätovné používanie, separovaný zber a recykláciu, ktoré sú nevyhnutné na zníženie environmentálnej záťaže v dôsledku obehového hospodárstva a na zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty v ich úsilí o vykonávanie, a to aj prostredníctvom technickej pomoci a fondov EÚ; navrhuje prijať primerané hospodárske nástroje, ako sa stanovuje v rámcovej smernici o odpade, a zaviesť účinné a nákladovo efektívne systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov na podporu prechodu na obehové hospodárstvo;

4.  vyzýva členské štáty, aby podnikli opatrenia na čistenie odpadu a zlepšenie odpadového hospodárstva (zber, triedenie a recykláciu) a aby prijali hospodárske nástroje a kampane na zvyšovanie informovanosti s cieľom predchádzať znečisťovaniu odpadom;

5.  víta ochotu Komisie uskutočniť návštevy na vysokej úrovni týkajúce sa obehového hospodárstva/odpadu v členských štátoch, u ktorých hrozí, že nesplnia ciele v oblasti komunálneho odpadu na rok 2020, a spolupracovať s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane združení miestnych a regionálnych aktérov a celoeurópskych organizácií, ktoré skutočne podporujú nulovú kultúru tvorby odpadu a súvisiace politiky;

6.  zdôrazňuje, že členské štáty musia zmierniť vplyv vzniku odpadu na životné prostredie, a to najmä znižovaním množstva vzniknutého komunálneho odpadu; vyzýva členské štáty, aby na tento účel prijali opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, ako sa stanovuje v revidovanej rámcovej smernici o odpade;

7.  zdôrazňuje, že národní, regionálni a miestni aktéri zohrávajú kľúčovú úlohu pri nakladaní s odpadom a pri tvorbe a vykonávaní politiky v tejto oblasti; pripomína, že jednotnú politiku spolu so zlepšovaním príslušnej infraštruktúry v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva možno vytvoriť len koordináciou a spoluprácou na všetkých úrovniach v EÚ; žiada Komisiu, aby odmeňovala osvedčené postupy na všetkých úrovniach a uľahčovala ich výmenu, ako aj konkrétne a primerane podporovala priekopnícke projekty;

8.  vyzýva členské štáty a priemyselné odvetvia, aby ako kľúčoví partneri v oblasti odpadového hospodárstva zlepšili svoju angažovanosť pri podpore obehových dodávateľských reťazcov s cieľom získať prístup ku kvalitným druhotným surovinám, často za konkurenčné ceny, ktoré by sa mali získať späť na ďalšie využitie a výrobu;

9.  vyzýva na poskytovanie odbornej prípravy a presadzovanie rôznych druhov zamestnania vrátane finančnej podpory pre vysoko kvalitné odborné vzdelávanie a sociálne pracovné miesta, najmä v oblasti opráv a prípravy na opätovné použitie;

10.  Je pevne presvedčený, že nové obchodné modely zamerané na predchádzanie vzniku odpadu, jeho opätovné použitie a recykláciu musia byť primerane podporované a podporované, aby sa účinnejšie podporil prechod na obehové hospodárstvo;

11.  zdôrazňuje, že riadne vykonávanie balíka predpisov o obehovom hospodárstve poskytuje príležitosti v celej EÚ vrátane investícií, čo prispeje k racionalizácii využívania prírodných zdrojov;

12.  zdôrazňuje, že zvyšovanie produktivity zdrojov prostredníctvom lepšej účinnosti a znižovania množstva odpadu zo zdrojov opatreniami, ako je opätovné použitie, recyklácia a opätovná výroba, môže výrazne znížiť tak spotrebu zdrojov, ako aj emisie skleníkových plynov, čo je ústredným cieľom obehového hospodárstva; zdôrazňuje, že v obehovom hospodárstve sa zdroje udržiavajú v rámci hospodárstva a naďalej sa produktívne používajú, keď výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, čím sa zníži spotreba zdrojov; v súvislosti s právnymi predpismi o odpadoch sa domnieva, že zlepšenie dizajnu výrobkov v obehovom hospodárstve pomôže uzavrieť výrobné cykly a zmeniť modely výroby a spotreby, čím sa zníži úroveň toxických látok a celkové množstvo odpadu;

13.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili úplnú transparentnosť o objeme a konečnom mieste určenia rezíduí z rôznych možností spracovania odpadu, najmä v súvislosti s tými spoločenstvami, ktoré sú potenciálne ovplyvnené skládkami a miestami a novými projektmi, a aby ich konzultovali v rozhodovacom procese; okrem toho naliehavo vyzýva členské štáty, aby v plnej miere a dôsledne vykonávali ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)(13) a iných príslušných právnych predpisov EÚ zameraných na ochranu životného prostredia a verejného zdravia;

14.  domnieva sa, že separovaný zber odpadu spred dverí je účinným prostriedkom zvyšovania informovanosti obyvateľstva o strategickom význame obehového hospodárstva a účinnejšieho dosahovania kolektívneho zapojenia na tento účel; zdôrazňuje, že takéto systémy umožňujú lepšie započítavanie druhov a množstva vyprodukovaného odpadu v domácnosti a jeho súvisiacich potrieb v oblasti spracovania s cieľom maximalizovať prípravu na opätovné použitie a recykláciu, ako aj umožniť zavedenie spravodlivejších hospodárskych opatrení na stimulovanie/obmedzovanie;

15.  pripomína, že spaľovanie je aj naďalej na predposlednom mieste pred skládkovaním v hierarchii odpadového hospodárstva;

16.  pripomína, že nebezpečný odpad predstavuje osobitné výzvy pri zaobchádzaní, ktoré nemožno prehliadnuť a mali by sa osobitne riešiť; vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali ustanovenia rámcovej smernice o odpade týkajúce sa nakladania s nebezpečným odpadom;

17.  podporuje Komisiu v jej prebiehajúcich postupoch v prípade nesplnenia povinnosti proti členským štátom, ktoré nedodržiavajú právne predpisy v oblasti odpadu; vyzýva Komisiu, aby využila plný potenciál systému včasného varovania stanoveného v revidovaných smerniciach o odpade; navrhuje, aby pokuty, ktoré Komisia vyberá, boli opätovne investované do projektov, ktoré sú v súlade s najvyššími úrovňami hierarchie odpadového hospodárstva;

18.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že podľa predkladateľov petícií boli skládky povolené a umiestnené v blízkosti obytných a poľnohospodárskych lokalít; vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby zabezpečili plnú ochranu ľudského zdravia a prijali štrukturálne opatrenia zamerané na nájdenie riešenia kontaminácie podzemnej vody;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 109.
(2) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 100.
(3) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 141.
(4) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 93.
(5) Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 26.
(6) Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2018)0352.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2018)0100.
(9) Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 151.
(10) Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 60.
(11) Prijaté texty, P8_TA(2018)0241.
(12) Ú. v. EÚ C 239 E, 20.8.2013, s. 60.
(13) Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1.


Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I
PDF 299kWORD 92k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))
P8_TA-PROV(2019)0339A8-0206/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0278),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0170/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. februára 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0206/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 764
Návrh smernice
Názov 1
Návrh
Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy
ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“)
Pozmeňujúci návrh 765
Návrh smernice
Odôvodnenie -1 (nové)
(-1)   Vzhľadom na vysokú mobilitu pracovnej sily v odvetví cestnej dopravy sú potrebné pravidlá špecifické pre odvetvie, aby sa zabezpečila rovnováha medzi slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby, voľným pohybom tovaru a sociálnou ochranou vodičov. Cieľom tejto smernice je preto poskytnúť právnu istotu a zrozumiteľnosť, prispieť k harmonizácii a posilneniu presadzovania predpisov a k boju proti nezákonným praktikám a znížiť administratívne zaťaženie.
Pozmeňujúci návrh 766
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Na formovanie bezpečného, efektívneho a sociálne zodpovedného odvetvia cestnej dopravy je potrebné zabezpečiť jednak primerané pracovné podmienky a sociálnu ochranu vodičov a jednak vhodné podnikateľské prostredie a spravodlivú hospodársku súťaž pre prevádzkovateľov.
(1)   Na formovanie bezpečného, efektívneho a sociálne zodpovedného odvetvia cestnej dopravy je potrebné zabezpečiť voľný pohyb tovaru a slobodu poskytovať služby, primerané pracovné podmienky a sociálnu ochranu vodičov a zároveň poskytovať vhodné podnikateľské a konkurenčné prostredie pre prevádzkovateľov, pričom treba rešpektovať základné slobody, najmä voľný pohyb tovaru a slobodu poskytovať služby, ktoré zaručujú zmluvy.
Pozmeňujúci návrh 767
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)   Všetky vnútroštátne pravidlá vzťahujúce sa na cestnú dopravu musia byť primerané a odôvodnené a nesmú brániť uplatňovaniu základných slobôd zaručených zmluvou, ako je sloboda poskytovať služby, ani znižovať príťažlivosť takéhoto uplatňovania, s cieľom zachovať alebo zvýšiť konkurencieschopnosť Únie pri rešpektovaní pracovných podmienok a sociálnej ochrany vodičov.
Pozmeňujúci návrh 768
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Vysoká miera mobility, ktorá je charakteristickou črtou služieb cestnej dopravy, si vyžaduje mimoriadnu pozornosť pri zabezpečovaní toho, aby vodiči mohli využívať práva, na ktoré majú nárok, a aby prevádzkovatelia nemuseli čeliť neprimeraným administratívnym prekážkam, ktoré nenáležite obmedzujú ich slobodu poskytovať cezhraničné služby.
(2)   Vysoká miera mobility, ktorá je charakteristickou črtou služieb cestnej dopravy, si vyžaduje mimoriadnu pozornosť pri zabezpečovaní toho, aby vodiči mohli využívať práva, na ktoré majú nárok, a aby prevádzkovatelia, ktorých väčšinu (90 %) tvoria MSP s menej ako 10 pracovníkmi, nemuseli čeliť neprimeraným administratívnym prekážkam ani nepatričným a diskriminačným kontrolám, ktoré nenáležite obmedzujú ich slobodu poskytovať cezhraničné služby.
Pozmeňujúci návrh 769
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   Všetky vnútroštátne predpisy vzťahujúce sa na cestnú dopravu musia byť primerané a odôvodnené a nesmú brániť uplatňovaniu základných slobôd zaručených zmluvou, ako je voľný pohyb tovaru a sloboda poskytovať služby, ani znižovať príťažlivosť takéhoto uplatňovania, s cieľom zachovať či dokonca zvýšiť konkurencieschopnosť Únie vrátane nákladov na výrobky a služby pri rešpektovaní pracovných podmienok a sociálnej ochrany vodičov, ako aj osobitostí tohto odvetvia, keďže vodiči sú vysoko mobilní pracovníci, nie vyslaní pracovníci.
Pozmeňujúci návrh 770
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Rovnováha medzi zlepšením sociálnych a pracovných podmienok pre vodičov a uľahčením využívania slobody poskytovať služby cestnej dopravy na základe spravodlivej hospodárskej súťaže medzi vnútroštátnymi a zahraničnými prevádzkovateľmi je kľúčovou podmienkou bezproblémového fungovania vnútorného trhu.
3.  Rovnováha medzi zlepšením sociálnych a pracovných podmienok pre vodičov a uľahčením využívania slobody poskytovať služby cestnej dopravy na základe spravodlivej, primeranej a nediskriminačnej hospodárskej súťaže medzi vnútroštátnymi a zahraničnými prevádzkovateľmi je kľúčovou podmienkou bezproblémového fungovania vnútorného trhu. Každý vnútroštátny právny predpis alebo politika uplatňovaná v odvetví dopravy na vnútroštátnej úrovni preto musí podporovať rozvoj a posilňovanie jednotného európskeho dopravného priestoru a v žiadnom prípade nesmie prispievať k fragmentácii vnútorného trhu. 
Pozmeňujúci návrh 771
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Pri posúdení účinnosti a efektívnosti súčasných právnych predpisov Únie v oblasti cestnej dopravy sa zistili určité medzery v existujúcich ustanoveniach a nedostatky pri ich dodržiavaní. Navyše medzi členskými štátmi existuje celý rad nezrovnalostí vo výklade, uplatňovaní a vykonávaní pravidiel. Dôsledkom je právna neistota a nerovnaké zaobchádzanie s vodičmi a prevádzkovateľmi, čo poškodzuje pracovné a sociálne podmienky, ako aj podmienky hospodárskej súťaže v odvetví.
(4)  Pri posúdení účinnosti a efektívnosti súčasných právnych predpisov Únie v oblasti cestnej dopravy sa zistili určité medzery v existujúcich ustanoveniach a nedostatky pri ich dodržiavaní, ako aj nelegálne praktiky, napríklad využívanie schránkových spoločností. Dodatočný dôraz by sa mal klásť na boj proti nedeklarovanej práci v odvetví dopravy. Navyše medzi členskými štátmi existuje celý rad nezrovnalostí vo výklade, uplatňovaní a vykonávaní pravidiel, čo znamená vysokú administratívnu záťaž pre vodičov a prevádzkovateľov. Dôsledkom je právna neistota, čo poškodzuje pracovné a sociálne podmienky, ako aj podmienky hospodárskej súťaže v odvetví.
Pozmeňujúci návrh 772
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES1a a 2014/67/EÚ1b by sa mali posilniť kontroly a spolupráca na úrovni Únie v oblasti boja proti podvodom súvisiacim s vysielaním vodičov a mali by sa vykonávať prísnejšie kontroly, aby sa zabezpečilo, že sociálne príspevky pre vyslaných vodičov budú skutočne vyplatené.
_________________
1a.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).
1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) ( Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).
Pozmeňujúci návrh 773
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Primerané, účinné a konzistentné dodržiavanie ustanovení o pracovnom čase je kľúčovým predpokladom ochrany pracovných podmienok vodičov a zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže v dôsledku neplnenia povinností. Preto je žiaduce rozšíriť platné jednotné požiadavky na dodržiavanie predpisov stanovené v smernici 2006/22/ES aj na kontrolu dodržiavania ustanovení o pracovnom čase v smernici 2002/15/EÚ.
(5)  Primerané, účinné a konzistentné dodržiavanie ustanovení o pracovnom čase a čase odpočinku je kľúčovým predpokladom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, ochrany pracovných podmienok vodičov a zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže v dôsledku neplnenia povinností. Preto je žiaduce rozšíriť platné jednotné požiadavky na dodržiavanie predpisov stanovené v smernici 2006/22/ES aj na kontrolu dodržiavania ustanovení o pracovnom čase v smernici 2002/15/EÚ. K dispozícii by mala byť aj možnosť kombinovať kontroly času jazdy a pracovného času s kontrolami pravidiel týkajúcich sa vysielania vodičov, a to bez dodatočnej administratívnej záťaže. Kontroly dodržiavania pracovného času by sa mali obmedziť na kontroly vykonávané v priestoroch prevádzkovateľov dopravy, kým nebude dostupná technológia, ktorá umožní účinné vykonávanie kontrol pracovného času na cestách.
Pozmeňujúci návrh 774
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Cestné kontroly by vzhľadom na osobitnú povahu dopravných služieb a priamy vplyv na voľný pohyb tovaru a zároveň s osobitným dôrazom na ochranu a bezpečnosť cestnej premávky mali byť obmedzené na minimum. Vodiči by nemali niesť zodpovednosť za dodatočné administratívne povinnosti svojich príslušných spoločností. Pravidlá týkajúce sa pracovného času by sa mali kontrolovať len v priestoroch prevádzkovateľa dopravy.
Pozmeňujúci návrh 775
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)   S cieľom umožniť účinnejšie, rýchlejšie a častejšie cestné kontroly a zároveň znížiť administratívnu záťaž pre vodičov by sa mal súlad so smernicou 2002/15/ES overovať skôr v rámci inšpekcií v priestoroch spoločností než v rámci cestných kontrol.
Pozmeňujúci návrh 776
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  S cieľom podporiť účinnú administratívnu spoluprácu a výmenu informácií by členské štáty mali prepojiť svoje vnútroštátne elektronické registre prostredníctvom systému ERRU (Európsky register podnikov cestnej dopravy), pričom právnym základom by bol článok 16 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1071/2009. Členské štáty by mali prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie vzájomného prepojenia vnútroštátnych elektronických registrov, aby príslušné orgány členských štátov vrátane inšpektorov cestnej premávky mali priamy prístup v reálnom čase k údajom a informáciám v systéme ERRU.
Pozmeňujúci návrh 777
Návrh smernice
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  Na uľahčenie lepšieho a jednotnejšieho uplatňovania minimálnych podmienok, pokiaľ ide o vykonávanie nariadenia (ES) č. 561/2006, nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES, a na uľahčenie plnenia administratívnych požiadaviek pri vysielaní pracovníkov prevádzkovateľmi cestnej dopravy by Komisia mala vypracovať jeden alebo viacero modulov IMI na predkladanie vyhlásení o vysielaní a elektronickú aplikáciu, ktorá poskytne inšpektorom priamy prístup v reálnom čase do systémov ERRU a IMI počas cestných kontrol.
Pozmeňujúci návrh 778
Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  V záujme zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnakých podmienok pre pracovníkov a podniky treba pokročiť smerom k inteligentnému presadzovaniu práva a poskytnúť všetku možnú podporu pre úplné zavedenie a používanie systémov hodnotenia rizikovosti. Na tento účel je potrebné, aby orgány presadzovania práva mali prístup v reálnom čase do vnútroštátnych elektronických registrov, pričom by mali v maximálnej miere využívať Európsky register podnikov cestnej dopravy (ERRU).
Pozmeňujúci návrh 779
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Pravidlá vysielania pracovníkov, ktoré sa vzťahujú na činnosti v cestnej doprave, by mali byť vyvážené a jednoduché a predstavovať len nízku administratívnu záťaž pre členské štáty a dopravné podniky. Nemali by byť zamerané na odradenie od pôsobenia mimo krajiny, v ktorej má spoločnosť sídlo.
Pozmeňujúci návrh 780
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Ťažkosti sa zaznamenali aj pri uplatňovaní pravidiel vysielania pracovníkov uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES15, ako aj pravidiel týkajúcich sa administratívnych požiadaviek stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ16 na odvetvie cestnej dopravy vyznačujúce sa vysokou mierou mobility. Nekoordinované vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy viedli k vysokej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie. Výsledkom sú nenáležité obmedzenia slobody poskytovať cezhraničné služby cestnej dopravy, ktoré majú aj negatívny vedľajší účinok na pracovné miesta.
(9)  Ťažkosti sa zaznamenali aj pri uplatňovaní pravidiel vysielania pracovníkov uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES15, ako aj pravidiel týkajúcich sa administratívnych požiadaviek stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ16 na odvetvie cestnej dopravy vyznačujúce sa vysokou mierou mobility. Nekoordinované vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy viedli k právnej neistote, narušeniu hospodárskej súťaže v odvetví dopravy a vysokej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie. Výsledkom sú nenáležité obmedzenia slobody poskytovať cezhraničné služby cestnej dopravy, ktoré majú aj negatívny vedľajší účinok na pracovné miesta a konkurencieschopnosť dopravných spoločností. Administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia treba zharmonizovať, aby dopravcovia nedoplácali na zbytočné alebo svojvoľné oneskorenia.
_________________
_________________
15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.97, s. 1).
15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).
16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).
16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 11).
Pozmeňujúci návrh 781
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Členské štáty by si mali vymieňať údaje a informácie, udržiavať administratívnu spoluprácu a vzájomne si poskytovať pomoc prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorého právny základ tvorí nariadenie (EÚ) č. 1034/2012, a to s cieľom zabezpečiť úplný súlad s pravidlami. IMI by sa mal takisto využívať na predkladanie a aktualizovanie vyhlásení o vyslaní medzi prevádzkovateľmi dopravy a príslušnými orgánmi prijímajúcich členských štátov. Na dosiahnutie tohto cieľa by bolo treba vytvoriť v rámci systému IMI paralelné verejné rozhranie, ku ktorému by mali prístup prevádzkovatelia dopravy.
Pozmeňujúci návrh 782
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 b (nové)
(9b)  Všetci aktéri v dodávateľskom reťazci tovaru by mali niesť spravodlivý podiel zodpovednosti za porušovanie pravidiel stanovených v tejto smernici. Malo by to platiť v prípade, že aktéri o porušeniach skutočne vedeli alebo o nich vzhľadom na všetky relevantné okolnosti mali vedieť.
Pozmeňujúci návrh 783
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 c (nové)
(9c)  S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie kontrolných opatrení na vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy podľa smerníc 96/71/ES a 2014/67/EÚ by sa mali posilniť kontroly a spolupráca na úrovni Únie v boji proti podvodom súvisiacim s vysielaním vodičov.
Pozmeňujúci návrh 784
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 d (nové)
(9d)  Dodávatelia by sa mali nabádať k tomu, aby konali sociálne zodpovedným spôsobom, a to tak, že budú využívať prevádzkovateľov dopravy, ktorí dodržiavajú pravidlá stanovené v tejto smernici. S cieľom uľahčiť dodávateľom hľadanie takýchto prevádzkovateľov dopravy by Komisia mala posúdiť jestvujúce nástroje a najlepšie postupy podporujúce sociálne zodpovedné správanie všetkých subjektov v dodávateľskom reťazci tovaru a prípadne zriadiť európsku platformu dôveryhodných dopravných spoločností.
Pozmeňujúci návrh 785
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 e (nové)
(9e)  Nedodržiavanie pravidiel týkajúcich sa zakladania spoločností medzinárodnej cestnej dopravy vytvára rozdiely na vnútornom trhu a prispieva k nespravodlivej hospodárskej súťaži medzi spoločnosťami. Podmienky, ktorými sa riadi zakladanie spoločností medzinárodnej cestnej dopravy, by sa preto mali sprísniť a malo by sa uľahčiť ich monitorovanie, najmä v záujme boja proti vytváraniu schránkových spoločností.
Pozmeňujúci návrh 786
Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)   Vzhľadom na to, že v Európe je nedostatok vodičov, by sa pracovné podmienky mali výrazne zlepšiť, aby sa zvýšila príťažlivosť tohto povolania.
Pozmeňujúci návrh 787
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  S cieľom zabezpečiť účinné a primerané vykonávanie smernice 96/71/ES v odvetví cestnej dopravy je potrebné stanoviť pravidlá špecifické pre dané odvetvie, v ktorých sa zohľadní osobitosť vysoko mobilnej pracovnej sily v odvetví cestnej dopravy a vytvorí rovnováha medzi sociálnou ochranou vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby.
(11)  S cieľom zabezpečiť účinné a primerané vykonávanie smernice 96/71/ES v odvetví cestnej dopravy je potrebné stanoviť pravidlá špecifické pre dané odvetvie, v ktorých sa zohľadní osobitosť vysoko mobilnej pracovnej sily v odvetví cestnej dopravy a vytvorí rovnováha medzi sociálnou ochranou vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby. Ustanovenia o vysielaní pracovníkov uvedené v smernici 96/71/ES a o presadzovaní týchto ustanovení v smernici 2014/67/EÚ by sa mali vzťahovať na odvetvie cestnej dopravy za podmienok stanovených v tejto smernici.
Pozmeňujúci návrh 788
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Takéto vyrovnané kritériá by mali byť založené na koncepcii dostatočného prepojenia vodiča s územím hostiteľského členského štátu. Preto by sa mala stanoviť časová hranica a pri jej prekročení by sa mala uplatňovať minimálna mzda a minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky hostiteľského členského štátu v prípade operácií medzinárodnej cestnej dopravy. Táto časová hranica by sa nemala uplatňovať na operácie kabotáže podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 1073/2009, pretože celá dopravná operácia sa odohráva na území hostiteľského členského štátu. V dôsledku toho by sa v prípade kabotáže mala uplatňovať minimálna mzda a minimálna ročná dĺžka platenej dovolenky hostiteľského členského štátu bez ohľadu na frekvenciu a trvanie operácií, ktoré vykonáva vodič.
(12)  Takéto vyrovnané kritériá by mali byť založené na koncepcii dostatočného prepojenia vodiča s územím hostiteľského členského štátu. Toto dostatočné prepojenie existuje v prípade operácií kabotáže podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 1073/2009, pretože celá dopravná operácia sa odohráva na území hostiteľského členského štátu. V dôsledku toho by sa na kabotáž mali uplatňovať smernice 96/71/ES a 2014/67/EÚ.
Pozmeňujúci návrh 789
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  V prípade medzinárodnej dopravy by prevládajúca väzba medzi vodičom a bilaterálnou medzinárodnou dopravou bola do členského štátu, v ktorom je dopravná spoločnosť usadená, keďže vodič sa pravidelne vracia do členského štátu usadenia dopravnej spoločnosti. Počas jednej cesty môže vodič vykonať niekoľko bilaterálnych dopravných operácií. Na druhej strane existuje dostatočné prepojenie s územím hostiteľského členského štátu v prípade, keď v ňom vodič vykonáva iné druhy operácií, najmä nebilaterálne medzinárodné dopravné operácie.
Pozmeňujúci návrh 790
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 b (nové)
(12b)  S cieľom zabezpečiť efektívne využívanie dopravných zdrojov, zohľadniť skutočnú situáciu a znížiť počet jázd naprázdno, čo je dôležitým prvkom pri dosahovaní cieľov Parížskej dohody v súvislosti so znižovaním emisií CO2, by mal byť možný obmedzený počet dodatočných dopravných činností bez uplatnenia pravidiel vysielania pracovníkov. Takéto činnosti pozostávajú z operácií uskutočnených v priebehu alebo po bilaterálnej medzinárodnej dopravnej operácii z členského štátu usadenia a pred spiatočnou cestou do členského štátu usadenia.
Pozmeňujúci návrh 791
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 c (nové)
(12c)  V prípade, ak vodič vykonáva kombinovanú dopravu, je povaha poskytovaných služieb na počiatočnom alebo konečnom cestnom úseku úzko prepojená s členským štátom usadenia, pod podmienkou, že daný cestný úsek sám o sebe predstavuje bilaterálnu dopravnú operáciu. Na druhej strane existuje dostatočné prepojenie s územím hostiteľského členského štátu, keď sa dopravná operácia na danom cestnom úseku vykonáva v hostiteľskom členskom štáte alebo ako nebilaterálna medzinárodná dopravná operácia, a preto by sa v tomto prípade mali pravidlá vysielania uplatňovať.
Pozmeňujúci návrh 792
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 d (nové)
(12d)   Keďže neexistuje dostatočné prepojenie vodiča s územím členského štátu tranzitu, tranzitné operácie by sa nemali považovať za prípady vyslania. Malo by sa tiež objasniť, že skutočnosť, že cestujúci vystupujú z autobusu počas zastávky z hygienických dôvodov, nemení kvalifikáciu dopravnej operácie.
Pozmeňujúci návrh 793
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 e (nové)
(12e)  Cestná doprava je vysoko mobilné odvetvie a vyžaduje si spoločný prístup k určitým aspektom odmeňovania v tomto odvetví. Dopravné podniky potrebujú právnu istotu, pokiaľ ide o pravidlá a požiadavky, ktoré musia dodržiavať. Tieto pravidlá a podmienky by mali byť jednoznačné, zrozumiteľné a ľahko dostupné pre dopravné podniky a mali by umožňovať účinné kontroly. Je dôležité, aby nové pravidlá neviedli k zbytočnej administratívnej záťaži a aby náležite zohľadňovali záujmy MSP.
Pozmeňujúci návrh 794
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 f (nové)
(12f)  Ak v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, zvyklosťami a postupmi vrátane dodržiavania autonómie sociálnych partnerov sú podmienky zamestnania uvedené v článku 3 smernice 96/71/ES stanovené v kolektívnych zmluvách v súlade s článkom 3 ods. 1 a 8 uvedenej smernice, členské štáty by mali v súlade so smernicou 2014/67/EÚ zabezpečiť, aby tieto podmienky boli dopravným podnikom z iných členských štátov a vyslaným vodičom k dispozícii prístupným a transparentným spôsobom, a v tejto súvislosti by sa mali usilovať o účasť sociálnych partnerov. Príslušné informácie by sa mali týkať najmä rôznych miezd a zložiek takéhoto odmeňovania vrátane zložiek odmeňovania vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv dohodnutých na miestnej a regionálnej úrovni, metódy výpočtu splatných odmien a prípadne kritérií klasifikácie do rôznych mzdových kategórií. V súlade so smernicou (EÚ) 2018/957/EÚ, ktorou sa mení smernica 96/71/ES, by dopravné podniky nemali byť sankcionované za nesúlad so zložkami odmeňovania, metódou výpočtu splatných odmien, prípadne kritériami klasifikácie do rôznych mzdových kategórií, ktoré nie sú verejne dostupné.
Pozmeňujúci návrh 795
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  S cieľom zabezpečiť účinné a efektívne dodržiavanie sektorových pravidiel o vysielaní pracovníkov a zabrániť neprimeranej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie by sa mali stanoviť osobitné požiadavky na administratívu a kontrolu v odvetví cestnej dopravy s plným využitím výhod kontrolných nástrojov, ako je napríklad digitálny tachograf.
(13)  S cieľom zabezpečiť účinné a efektívne dodržiavanie sektorových pravidiel o vysielaní pracovníkov a zabrániť neprimeranej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov z iných krajín Európskej únie by sa mali stanoviť osobitné požiadavky na administratívu a kontrolu v odvetví cestnej dopravy s plným využitím výhod kontrolných nástrojov, ako je napríklad digitálny tachograf. S cieľom minimalizovať zložitosť povinností stanovených v tejto smernici a v smernici 96/71 by členské štáty mali mať možnosť ukladať prevádzkovateľom cestnej dopravy len administratívne požiadavky špecifikované v tejto smernici, ktoré boli prispôsobené odvetviu cestnej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 796
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)   S cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie a úlohy týkajúce sa správy dokumentov, ktoré sú povinnosťou vodičov, poskytujú prevádzkovatelia dopravy na žiadosť príslušných orgánov v členskom štáte, v ktorom daný prevádzkovateľ sídli, všetky potrebné dokumenty, ako sa uvádza v ustanoveniach kapitoly III smernice 2014/67/EÚ o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 797
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)   S cieľom uľahčiť vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie tejto smernice by sa v členských štátoch mal využívať informačný systém o vnútornom trhu (IMI) zriadený nariadením č. 1024/2012 na zintenzívnenú cezhraničnú výmenu informácií medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi. Prínosom by mohlo byť aj rozšírenie funkcií systému IMI tak, aby zahŕňali aj predkladanie a zasielanie jednoduchých vyhlásení.
Pozmeňujúci návrh 798
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 c (nové)
(13c)   S cieľom znížiť administratívnu záťaž prevádzkovateľov dopravy, ktorými sú často malé a stredné podniky, by bolo vhodné zjednodušiť proces zasielania vyhlásení o vyslaní prevádzkovateľmi dopravy prostredníctvom štandardizovaných formulárov, v ktorých by boli niektoré vopred určené prvky preložené do všetkých úradných jazykov Únie.
Pozmeňujúci návrh 799
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 d (nové)
(13d)   Všeobecné zavádzanie a uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa vysielania pracovníkov v cestnej doprave by mohlo mať vplyv na štruktúru odvetvia cestnej nákladnej dopravy v Únii. Členské štáty a Komisia by preto mali vplyv tohto procesu dôsledne monitorovať.
Pozmeňujúci návrh 800
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 e (nové)
(13e)   Presadzovanie pravidiel by sa malo zameriavať na inšpekcie v priestoroch podnikov. Cestné kontroly by sa nemali vylúčiť, ale mali by sa vykonávať nediskriminačným spôsobom, a to len pokiaľ ide o nákladné listy alebo ich elektronické verzie, potvrdenia o predregistrácii a osvedčenie o návrate do krajiny, v ktorej má prevádzkovateľ sídlo alebo vodič bydlisko. Cestné kontroly by sa mali týkať v prvom rade údajov z tachografu, ktoré sú dôležité pre zistenie činnosti vodiča a vozidla počas štvortýždňového priebežného obdobia a geografického pokrytia tejto činnosti. V tejto súvislosti môže pomôcť zaznamenávanie kódu krajiny.
Pozmeňujúci návrh 801
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 f (nové)
(13f)   Komisia by mala opakovane posudzovať a oznamovať Európskemu parlamentu a Rade vplyv uplatňovania a presadzovania pravidiel týkajúcich sa vysielania pracovníkov v odvetví cestnej dopravy a mali by sa predkladať návrhy na ich ďalšie zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže.
Pozmeňujúci návrh 802
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 g (nové)
(13g)   Vzhľadom na nutnosť osobitného prístupu k dopravnému odvetviu, v ktorom pohyb je samotnou podstatou práce vodičov, by sa uplatňovanie smernice 96/71/EÚ na odvetvie cestnej dopravy malo zhodovať s dátumom nadobudnutia účinnosti zmeny smernice 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a konkrétnych pravidiel vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 803
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 h (nové)
(13h)   S cieľom prispôsobiť prílohy k tejto smernici vývoju v oblasti najlepších postupov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu týchto príloh. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 804
Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Výmena informácií v rámci účinnej administratívnej spolupráce a vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi by mala byť v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/679.
Pozmeňujúci návrh 805
Návrh smernice
Odôvodnenie 14 b (nové)
(14b)   Všetci partneri v dodávateľskom reťazci by mali dodržiavať pravidlá na ochranu dobrých sociálnych podmienok v rámci európskeho trhu cestnej nákladnej dopravy. V záujme vytvorenia hospodársky a sociálne udržateľného európskeho vnútorného trhu by sa mal stanoviť a uplatňovať reťazec zodpovednosti, ktorý zahŕňa všetkých aktérov v logistickom reťazci. Presadzovanie transparentnosti a zodpovednosti a zlepšovanie sociálnej a hospodárskej rovnosti zvýši atraktívnosť povolania vodičov a podporí zdravú hospodársku súťaž.
Pozmeňujúci návrh 806
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 2006/22/ES
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2
Tieto kontroly každý rok obsiahnu veľký a reprezentatívny podiel mobilných pracovníkov, vodičov, podnikov a vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014, a mobilných pracovníkov a vodičov patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES.
Tieto kontroly každý rok obsiahnu veľký a reprezentatívny podiel mobilných pracovníkov, vodičov, podnikov a vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a – v prípade kontrol v priestoroch – mobilných pracovníkov a vodičov patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2002/15/ES. Členské štáty organizujú cestné kontroly týkajúce sa vykonávania smernice 2002/15/ES až po zavedení technológie, ktorá umožní realizáciu účinných kontrol. Dovtedy sa takéto kontroly budú vykonávať výlučne v priestoroch dopravných podnikov.
Pozmeňujúci návrh 807
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2006/22/ES
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1
Každý členský štát zorganizuje kontroly tak, aby sa skontrolovali minimálne 3 % dní, ktoré odpracovali vodiči vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006, nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES.
Každý členský štát zorganizuje kontroly tak, aby sa skontrolovali minimálne 3 % dní, ktoré odpracovali vodiči vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006, nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a smernice 2002/15/ES. Po cestných kontrolách a v prípade, že vodič nie je schopný predložiť jeden alebo viac požadovaných dokladov, sa vodičom umožní pokračovať v prepravnej operácii a prevádzkovateľ dopravy v členskom štáte usadenia je povinný predložiť požadované doklady prostredníctvom príslušných orgánov.
Pozmeňujúci návrh 808
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c
Smernica 2006/22/ES
Článok 2 – odsek 4
4.  Informácie predkladané Komisii v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 561/2006 obsahujú počet vodičov skontrolovaných pri cestnej kontrole, počet kontrol vykonaných v priestoroch podnikov, počet skontrolovaných pracovných dní a počet a druh hlásených porušení predpisov s poznámkou, či išlo o osobnú alebo nákladnú dopravu.
4.  Informácie predkladané Komisii v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 561/2006 obsahujú počet vodičov skontrolovaných pri cestnej kontrole, počet kontrol vykonaných v priestoroch podnikov, počet pracovných dní skontrolovaných v daných priestoroch a počet a druh hlásených porušení predpisov s poznámkou, či išlo o osobnú alebo nákladnú dopravu.
Pozmeňujúci návrh 809
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 5
(3a)  článok 5 sa nahrádza takto:
Článok 5
„Článok 5
Zosúladené kontroly
Zosúladené kontroly
Členské štáty najmenej šesťkrát do roka vykonávajú zosúladené cestné kontroly vodičov a vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadení (EHS) č. 3820/85 alebo (EHS) č. 3821/85. Takéto kontroly vykonávajú súčasne orgány zabezpečujúce dodržiavanie predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, každý konajúc na vlastnom území.
Členské štáty najmenej šesťkrát do roka vykonávajú zosúladené cestné kontroly a kontroly v priestoroch podnikov týkajúce sa vodičov a vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo (EÚ) č. 165/2014. Takéto kontroly vykonávajú súčasne orgány zabezpečujúce dodržiavanie predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, každý konajúc na vlastnom území. Súhrnné výsledky zosúladených kontrol sa zverejnia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.“
Pozmeňujúci návrh 810
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 2006/22/ES
Článok 6 – odsek 1
1.  Kontroly v priestoroch podnikov sa organizujú so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade zistenia závažného porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo nariadenia (EÚ) č. 165/2014 alebo smernice 2002/15/ES pri cestnej kontrole.
1.  Kontroly v priestoroch podnikov sa organizujú so zreteľom na predchádzajúce skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy a podnikov. Vykonajú sa aj v prípade zistenia závažného porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 pri cestnej kontrole.
Pozmeňujúci návrh 811
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b
(4a)  V článku 7 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
b)   predkladá Komisii dvojročné štatistické výkazy podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3820/85;
b)   predkladá Komisii dvojročné štatistické výkazy podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 561/2006;“
Pozmeňujúci návrh 812
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno -a (nové)
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť
-a)  V článku 8 sa úvodná časť odseku 1 nahrádza takto:
1.   Dvojstranne sprístupnené informácie podľa článku 17 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3820/85 alebo článku 19 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3821/85 si vymieňajú určené orgány oznámené Komisii v súlade s článkom 7 ods. 2:
1.   Dvojstranne sprístupnené informácie podľa článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo článku 40 nariadenia (EÚ) č. 165/2014 si vymieňajú určené orgány oznámené Komisii v súlade s článkom 7:
Pozmeňujúci návrh 813
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b
b)  na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu v jednotlivých prípadoch.
b)  na základe osobitnej žiadosti členského štátu v jednotlivých prípadoch za predpokladu, že požadované informácie nie sú dostupné priamym nahliadnutím do vnútroštátnych elektronických registrov uvedených v článku 16 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
Pozmeňujúci návrh 814
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 1a – pododsek 1
1a.  Členský štát predkladá informácie, o ktoré ho požiadali iné členské štáty podľa odseku 1 písm. b) tohto článku, do 25 pracovných dní od doručenia predmetnej žiadosti v prípadoch, ktoré si vyžadujú hĺbkové preskúmanie alebo zahŕňajú kontroly v priestoroch dotknutých podnikov. Členské štáty sa môžu vzájomne dohodnúť na kratšej lehote. V naliehavých prípadoch alebo prípadoch, ktoré si vyžadujú jednoduchý náhľad do registrov, napríklad do systému hodnotenia rizikovosti, sa vyžiadaná informácia poskytne do troch pracovných dní.
1a.  Členský štát predkladá informácie, o ktoré požiadali iné členské štáty podľa odseku 1 písm. b) tohto článku, do 10 pracovných dní od doručenia predmetnej žiadosti. V riadne odôvodnených prípadoch, ktoré si vyžadujú hĺbkové preskúmanie alebo zahŕňajú kontroly v priestoroch dotknutých podnikov, je táto lehota 20 pracovných dní. Členské štáty sa môžu vzájomne dohodnúť na kratšej lehote. V naliehavých prípadoch alebo prípadoch, ktoré si vyžadujú jednoduchý náhľad do registrov, napríklad do systému hodnotenia rizikovosti, sa vyžiadaná informácia poskytne do troch pracovných dní.
Pozmeňujúci návrh 815
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 1 a – pododsek 2
Ak členský štát, ktorému je doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do 10 pracovných dní. Žiadajúci členský štát doplní odôvodnenie žiadosti. Ak to nie je možné, členský štát môže danú žiadosť zamietnuť.
Ak členský štát, ktorému je doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do piatich pracovných dní. Žiadajúci členský štát doplní odôvodnenie žiadosti. Ak to nie je možné, členský štát môže danú žiadosť zamietnuť.
Pozmeňujúci návrh 816
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 1 a – pododsek 3
Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom do 10 pracovných dní s udaním dôvodov informuje žiadajúci členský štát. Dotknuté členské štáty nadviažu diskusiu s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému.
Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, členský štát, ktorému je doručená žiadosť, o tom do piatich pracovných dní informuje žiadajúci členský štát, pričom riadne odôvodní náročnosť alebo nemožnosť poskytnutia príslušných informácií. Dotknuté členské štáty nadviažu diskusiu s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému.
Pozmeňujúci návrh 817
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 1 a – pododsek 3 a (nový)
Ak sa Komisia dozvie o pretrvávajúcom probléme pri výmene informácií alebo o trvalom odmietaní poskytovať informácie, môže prijať všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie vrátane prípadného začatia vyšetrovania a v konečnom dôsledku aj uplatnenia sankcií voči členskému štátu.
Pozmeňujúci návrh 818
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b a (nové)
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 2
ba)  odsek 2 sa nahrádza takto:
2.  Členské štáty sa snažia o vytvorenie systémov na elektronickú výmenu informácií. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 definuje spoločnú metodiku účinnej výmeny informácií.
2.  Odchylne od článku 21 smernice 2014/67/EÚ sa výmena informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ktorá je ustanovená v odsekoch 1 a 1a tohto článku, vykonáva prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorý bol zriadený nariadením (EÚ) č. 1024/2012. Príslušné orgány členských štátov majú priamy prístup v reálnom čase k údajom vo vnútroštátnych elektronických registroch prostredníctvom Európskeho registra podnikov cestnej dopravy (ERRU), ako sa uvádza v článku 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009.
Pozmeňujúci návrh 819
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b b (nové)
Smernica 2006/22/ES
Článok 8 – odsek 2 a
bb)  v článku 8 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. Komisia vyvinie elektronickú aplikáciu spoločnú pre všetky členské štáty EÚ, ktorá do roku 2020 poskytne inšpektorom priamy prístup v reálnom čase do systémov ERRU a IMI počas cestných kontrol a kontrol v priestoroch podnikov. Táto aplikácia sa vyvinie prostredníctvom pilotného projektu.“,
Pozmeňujúci návrh 820
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a
Smernica 2006/22/ES
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví spoločný vzorec na výpočet rizikovosti podnikov, v ktorom sa zohľadní počet, závažnosť a frekvencia výskytu porušení, ako aj výsledky kontrol, pri ktorých sa nezistilo žiadne porušenie, a takisto skutočnosť, či podnik pôsobiaci v cestnej doprave využíva inteligentný tachograf podľa kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 165/2014 vo všetkých svojich vozidlách. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2 tejto smernice.
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom stanoviť spoločný vzorec na výpočet rizikovosti podnikov, v ktorom sa zohľadní počet, závažnosť a frekvencia výskytu porušení, ako aj výsledky kontrol, pri ktorých sa nezistilo žiadne porušenie, a takisto skutočnosť, či podnik pôsobiaci v cestnej doprave využíva inteligentný tachograf podľa kapitoly II nariadenia (EÚ) č. 165/2014 vo svojich vozidlách.
Pozmeňujúci návrh 821
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b a (nové)
Smernica 2006/22/ES
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1
ba)  v odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:
3.  Východiskový zoznam porušení nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 je stanovený v prílohe III.
3.  Východiskový zoznam porušení nariadení (ES) č. 561/2006 a () č. 165/2014 je stanovený v prílohe III.
Pozmeňujúci návrh 822
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b b (nové)
Smernica 2006/22/ES
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2
bb)  v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:
Na účely vydania usmernení o posudzovaní závažnosti porušení nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 môže Komisia v prípade potreby a v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 prispôsobiť prílohu III na účely vytvorenia usmernení o spoločnom súbore porušení predpisov, v rozdelení do kategórií podľa ich závažnosti.
„Na účely vydania usmernení o posudzovaní závažnosti porušení nariadení (ES) č. 561/2006 alebo () č. 165/2014 je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom zmeniť prílohu III na účely vytvorenia usmernení o spoločnom súbore porušení predpisov, v rozdelení do kategórií podľa ich závažnosti.“;
Pozmeňujúci návrh 823
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b c (nové)
Smernica 2006/22/ES
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 3
bc)  v odseku 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:
Kategória najzávažnejších porušení predpisov by mala zahŕňať tie porušenia, kde pri nedodržaní príslušných ustanovení nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 vzniká vysoké riziko úmrtia alebo vážnej ujmy na zdraví.
„Kategória najzávažnejších porušení predpisov by mala zahŕňať tie porušenia, kde pri nedodržaní príslušných ustanovení nariadení (ES) č. 561/2006 alebo () č. 165/2014 vzniká vysoké riziko úmrtia alebo vážnej ujmy na zdraví.“;
Pozmeňujúci návrh 824
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c
Smernica 2006/22/ES
Článok 9 – odsek 4
4.  S cieľom uľahčiť cielené cestné kontroly sú údaje vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti v čase kontroly dostupné všetkým príslušným kontrolným orgánom dotknutého členského štátu.
4.  S cieľom uľahčiť cielené cestné kontroly sú údaje vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti a vo vnútroštátnych registroch dopravných podnikov a činností v čase kontroly dostupné všetkým príslušným kontrolným orgánom dotknutého členského štátu prinajmenšom prostredníctvom elektronickej aplikácie spoločnej pre všetky členské štáty, vďaka ktorej budú mať priamy prístup v reálnom čase do systému ERRU.
Pozmeňujúci návrh 825
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c
Smernica 2006/22/ES
Článok 9 – odsek 5
5.  Členské štáty na požiadanie alebo priamo sprístupňujú informácie vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti všetkým príslušným orgánom iných členských štátov v súlade s lehotami stanovenými v článku 8.
5.  Členské štáty priamo sprístupňujú informácie vo vnútroštátnom systéme hodnotenia rizikovosti prostredníctvom interoperabilných vnútroštátnych elektronických registrov uvedených v článku 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009 všetkým príslušným orgánom iných členských štátov. V tejto súvislosti sa výmena informácií a údajov o porušeniach predpisov zo strany prevádzkovateľov dopravy a o hodnotení rizikovosti sústreďuje a uskutočňuje prostredníctvom prepojenia, ktoré zabezpečuje systém ERRU medzi rôznymi vnútroštátnymi registrami v členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 826
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Smernica 2006/22/ES
Článok 11 – odsek 3
3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí spoločnú koncepciu zaznamenávania a kontrolovania období inej práce, ako sa vymedzuje v článku 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 561/2006, ako aj minimálne týždňových období, počas ktorých sa vodič nachádza mimo vozidla. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2.;
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty, ktorými určí spoločnú koncepciu zaznamenávania a kontrolovania období inej práce, ako sa vymedzuje v článku 4 písm. e) nariadenia (ES) č. 561/2006, vrátane formy zaznamenávania a osobitných prípadov, v ktorých sa má uskutočňovať, ako aj zaznamenávania a kontrolovania minimálne týždňových období, počas ktorých sa vodič nachádza mimo vozidla a nemôže s daným vozidlom vykonávať žiadnu činnosť.
Pozmeňujúci návrh 827
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 12
8a)  článok 12 sa nahrádza takto:
Článok 12
Článok 12
Postup výboru
Postup výboru
1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3821/85.
1.  Komisii pomáha výbor zriadený článkom 42 ods. 1 nariadenia () č. 165/2014. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.
3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.
Pozmeňujúci návrh 828
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 b (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 13 – písmeno b
8b)  V článku 13 sa písmeno b) nahrádza takto:
b)  napomáhať súdržnosti prístupu orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov a harmonizovanému výkladu nariadenia (EHS) č. 3820/85 zo strany orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov;
„b) napomáhať súdržnosti prístupu orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov a harmonizovanému výkladu nariadenia (ES) č. 561/2006 zo strany orgánov zabezpečujúcich dodržiavanie predpisov;
Pozmeňujúci návrh 829
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 c (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 14
8c)  Článok 14 sa nahrádza takto:
Článok 14
„Článok 14
Rokovania s tretími krajinami
Rokovania s tretími krajinami
Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice začne Spoločenstvo rokovania s príslušnými tretími krajinami na účely uplatňovania pravidiel, ktoré sú rovnocenné s pravidlami ustanovenými v tejto smernici.
Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice začne Únia rokovania s príslušnými tretími krajinami na účely uplatňovania pravidiel, ktoré sú rovnocenné s pravidlami ustanovenými v tejto smernici.
Do skončenia týchto rokovaní zahrnú členské štáty údaje o kontrolách vykonaných na vozidlách z tretích krajín do svojich oznámení pre Komisiu, ako je ustanovené v článku 16 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3820/85.
Do skončenia týchto rokovaní zahrnú členské štáty údaje o kontrolách vykonaných na vozidlách z tretích krajín do svojich oznámení pre Komisiu, ako je ustanovené v článku 17 nariadenia (ES) č. 561/2006.
Pozmeňujúci návrh 830
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 d (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 15
8d)  Článok 15 sa nahrádza takto:
Článok 15
„Článok 15
Aktualizácia príloh
Aktualizácia príloh
Zmeny a doplnenia príloh, ktoré sú potrebné na ich prispôsobenie vývoju v oblasti osvedčených postupov, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy I a II na účely potrebného prispôsobenia vývoju v oblasti osvedčených postupov.“
Pozmeňujúci návrh 831
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 e (nový)
Smernica 2006/22/ES
Článok 15 a (nový)
8e)  Vkladá sa tento článok:
„Článok 15a
Vykonávanie delegovania právomoci
1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 3 a článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie 5 rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 3 a článku 15 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 3 a článku 15 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“
Pozmeňujúci návrh 832
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno -a (nové)
Smernica 2006/22/ES
Príloha I – časť A – bod 1
-a)  V časti A sa bod 1 nahrádza takto:
1.  denné a týždenné časy jazdy, prestávky a doby denného a týždenného odpočinku; taktiež záznamové listy z predchádzajúcich dní, ktoré sa musia uchovávať vo vozidle v súlade s článkom 15 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 3821/85, a/alebo údaje uložené za rovnaké obdobie na karte vodiča a/alebo v pamäti záznamového zariadenia v súlade s prílohou II tejto smernice a/alebo vo výtlačkoch;
1.denné a týždenné časy jazdy, prestávky a doby denného a týždenného odpočinku; taktiež záznamové listy z predchádzajúcich dní, ktoré sa musia uchovávať vo vozidle v súlade s článkom 36 ods. 1 a 2 nariadenia () č. 165/2014, a/alebo údaje uložené za rovnaké obdobie na karte vodiča a/alebo v pamäti záznamového zariadenia v súlade s prílohou II tejto smernice a/alebo vo výtlačkoch;
Pozmeňujúci návrh 833
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno -a a (nové)
Smernica 2006/22/ES
Príloha I – časť A – bod 2
-aa)  V časti A sa bod 2 nahrádza takto:
2.   za obdobie uvedené v článku 15 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 3821/85 akékoľvek prípady prekročenia povolenej rýchlosti vozidla, vymedzené ako každé obdobie trvajúce dlhšie ako jedna minúta, počas ktorého rýchlosť vozidla prekročila 90 km/h pre vozidlá kategórie N3 alebo 105 km/h pre vozidlá kategórie M3 (kategórie N3 a M3 sú vymedzené v prílohe II časti A smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel1a;
2. za obdobie uvedené v článku 36 ods. 1 a 2 nariadenia () č. 165/2014 akékoľvek prípady prekročenia povolenej rýchlosti vozidla, vymedzené ako každé obdobie trvajúce dlhšie ako jedna minúta, počas ktorého rýchlosť vozidla prekročila 90 km/h pre vozidlá kategórie N3 alebo 105 km/h pre vozidlá kategórie M3 (kategórie N3 a M3 sú vymedzené v smernici 2007/46/ES1a);
__________________
__________________
1a Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/28/ES (Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 27).
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica).
Pozmeňujúci návrh 834
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno -a b (nové)
Smernica 2006/22/ES
Príloha I – časť A – bod 4
-ab)  V časti A sa bod 4 nahrádza takto:
(4)  správne fungovanie záznamového zariadenia (zistenie možného zneužitia zariadenia a/alebo karty vodiča a/alebo záznamových listov) alebo prípadne prítomnosť dokumentov uvedených v článku 14 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 3820/85;
„(4) správne fungovanie záznamového zariadenia (zistenie možného zneužitia zariadenia a/alebo karty vodiča a/alebo záznamových listov) alebo prípadne prítomnosť dokumentov uvedených v článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006;“
Pozmeňujúci návrh 835
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
Smernica 2006/22/ES
Príloha I – časť A – bod 6
(6)  týždenný pracovný čas podľa článkov 4 a 5 smernice 2002/15/ES.
(6)  týždenný pracovný čas podľa článkov 4 a 5 smernice 2002/15/ES za predpokladu, že technológia umožňuje vykonávanie účinných kontrol.
Pozmeňujúci návrh 836
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b a (nové)
Smernica 2006/22/ES
Príloha I – časť B – odsek 2
ba)  V časti B sa odsek 2 nahrádza takto:
Členské štáty môžu prípadne pri zistení porušenia predpisu preveriť spoluzodpovednosť ďalších podnecovateľov alebo vedľajších účastníkov v dopravnom reťazci, akými sú napríklad odosielatelia, zasielatelia alebo dodávatelia, vrátane preverenia, či sú zmluvy o poskytnutí dopravných služieb v súlade s nariadeniami (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.
„Členské štáty môžu prípadne pri zistení porušenia predpisu preveriť spoluzodpovednosť ďalších podnecovateľov alebo vedľajších účastníkov v dopravnom reťazci, akými sú napríklad odosielatelia, zasielatelia alebo dodávatelia, vrátane preverenia, či sú zmluvy o poskytnutí dopravných služieb v súlade s nariadeniami (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014.
Pozmeňujúci návrh 837
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1
1a.  Uvedené špecifické pravidlá platia pre vodičov, ktorých zamestnávajú podniky usadené v členskom štáte, ktoré prijmú jedno z nadnárodných opatrení uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) smernice 96/71/ES.
2.  Členské štáty pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy podľa vymedzenia v nariadeniach 1072/2009 a 1073/2009 neuplatňujú článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) a c) smernice 96/71/ES na vodičov v odvetví cestnej dopravy zamestnaných v podnikoch uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) uvedenej smernice, ak obdobie ich vyslania na ich územie sú 3 dni alebo menej počas jedného kalendárneho mesiaca.
2.  Keď vodič vykonáva bilaterálne dopravné operácie, nepovažuje sa za vyslaného na účely smernice 96/71/ES.
Na účely tejto smernice sa bilaterálnou dopravnou operáciou v spojení s tovarom rozumie preprava tovaru na základe zmluvy o preprave z členského štátu usadenia, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 8 nariadenia (ES) č. 1071/2009, do iného členského štátu alebo tretej krajiny, alebo z iného členského štátu alebo tretej krajiny do členského štátu usadenia.
2a.  Od dátumu, keď vodiči ručne zaznamenajú údaje o prekročení hraníc, ako sa vyžaduje v článku 34 ods. 7 pododseku 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014, členské štáty tiež uplatňujú výnimku stanovenú v odseku 2 vo vzťahu k preprave tovaru, ak:
—  vodič, ktorý vykonáva bilaterálnu dopravnú operáciu, dodatočne k nej vykoná najviac jednu činnosť nakládky a/alebo vykládky v členských štátoch alebo tretích krajinách, cez ktoré prechádza, za predpokladu, že vodič tovar nenaloží a nevyloží v tom istom členskom štáte.
Ak po bilaterálnej dopravnej operácii, ktorá sa začala v členskom štáte usadenia a počas ktorej sa nevykonala žiadna dodatočná činnosť, nasleduje bilaterálna dopravná operácia do členského štátu usadenia, výnimka sa uplatňuje najviac na dve dodatočné činnosti nakládky a/alebo vykládky v súlade s podmienkami uvedenými vyššie.
Táto výnimka sa uplatňuje iba do dátumu, keď sa inteligentný tachograf, ktorý spĺňa požiadavku na zaznamenávanie prekročenia hraníc a dodatočné činnosti uvedené v článku 8 ods. 1 pododseku 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014, namontuje do vozidiel registrovaných v členských štátoch prvýkrát, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 pododseku 2 uvedeného nariadenia. Od tohto dátumu sa výnimka uvedená v prvom pododseku vzťahuje výlučne na vodičov, ktorí používajú vozidlá vybavené inteligentným tachografom podľa článkov 8, 9 a 10 uvedeného nariadenia.
2b.  Vodič vykonávajúci príležitostnú alebo pravidelnú medzinárodnú prepravu cestujúcich, ako je vymedzená v nariadení (ES) č. 1073/2009, sa nepovažuje za vyslaného na účely smernice 96/71/ES, ak:
—  zbiera cestujúcich v členskom štáte svojho sídla a vysádza ich v inom členskom štáte alebo tretej krajine; alebo
—  zbiera cestujúcich v členskom štáte alebo tretej krajine a vysádza ich v členskom štáte svojho sídla; alebo
–  zbiera a vysádza cestujúcich v členskom štáte svojho sídla na účely miestnych exkurzií vymedzených v nariadení (ES) č. 1073/2009.
2c.  Vodič, ktorý vykonáva kabotáž, ako je vymedzená v nariadeniach (ES) č. 1072/2009 a 1073/2009, sa považuje za vyslaného v zmysle smernice 96/71/ES.
2d.  Bez ohľadu na článok 2 ods. 1 smernice 96/71/ES sa vodič nepovažuje za vyslaného na územie členského štátu, cez ktorý prechádza bez naloženia alebo vyloženia nákladu a bez vyzdvihnutia alebo vysadenia cestujúcich.
2e.  Ak vodič uskutočňuje počiatočný alebo záverečný cestný úsek kombinovanej dopravy, ako sa vymedzuje v smernici 92/106/EHS, vodič sa nepovažuje za vyslaného na účely smernice 96/71/ES, ak daný cestný úsek samostatne pozostáva z bilaterálnych dopravných operácií vymedzených v odseku 2.
2f.  Členské štáty zabezpečia, aby v súlade so smernicou 2014/67/EÚ podmienky zamestnania uvedené v článku 3 smernice 96/71/ES, ktoré sú ustanovené v kolektívnych zmluvách v súlade s článkom 3 ods. 1 a ods. 8 uvedenej smernice, boli sprístupnené prístupným a transparentným spôsobom dopravným podnikom z iných členských štátov a vyslaným vodičom. Príslušné informácie sa týkajú najmä rôznych odmien a ich zložiek vrátane zložiek odmien stanovených v kolektívnych zmluvách platných na miestnej alebo regionálnej úrovni, metód výpočtu splatných odmien a prípadne kritérií klasifikácie do rôznych mzdových kategórií. V súlade so smernicou (EÚ) 2018/957/EÚ, ktorou sa mení smernica 96/71/ES, dopravné podniky nesmú byť sankcionované za nedodržanie zložiek odmeny, metód výpočtu splatných odmien a prípadne kritérií klasifikácie do rôznych mzdových kategórií, ktoré nie sú verejne dostupné.
2g.  Dopravným podnikom so sídlom v inom ako členskom štáte nesmú byť poskytnuté výhodnejšie podmienky než podnikom so sídlom v niektorom členskom štáte.
Pri poskytovaní prístupu na trh EÚ podnikom cestnej dopravy so sídlom v tretích krajinách členské štáty v bilaterálnych dohodách s týmito tretími krajinami uplatnia opatrenia rovnocenné so smernicou 96/71/ES a touto smernicou [XX/XX] (lex specialis). Členské štáty tiež usilujú o uplatnenie takýchto rovnocenných opatrení v rámci multilaterálnych dohôd s tretími krajinami. Členské štáty oznámia Komisii príslušné ustanovenia svojich bilaterálnych a multilaterálnych dohôd s tretími krajinami.
Na účely zabezpečenia primeranej kontroly týchto rovnocenných opatrení pri vysielaní prevádzkovateľmi z tretích krajín členské štáty zabezpečia, aby revidované pravidlá v nariadení (EÚ) XXX/XXX týkajúce sa určovania polohy pomocou tachografu [nariadenie, ktorým sa mení nariadenie 165/2014], boli vykonávané v rámci Európskej dohody o práci posádok vozidiel pôsobiacich v medzinárodnej cestnej doprave AETR.
Pozmeňujúci návrh 838
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2
Ak je obdobie vyslania dlhšie než 3 dni, členské štáty uplatňujú článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) a c) smernice 96/71/ES na celé obdobie vyslania vodičov na ich územie počas jedného kalendárneho mesiaca, ako sa uvádza v prvom pododseku.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 839
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 – úvodná časť
3.   Na účely výpočtu období vyslania vodičov uvedených v odseku 2:
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 840
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 – písmeno a
a)   denný pracovný čas kratší než šesť hodín strávený na území hostiteľského členského štátu sa považuje za pol pracovného dňa;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 841
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 – písmeno b
b)   šesť- alebo viachodinový denný pracovný čas strávený na území hostiteľského členského štátu sa považuje za plný pracovný deň;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 842
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3 – písmeno c
c)  prestávky a čas odpočinku, ako aj čas pracovnej pohotovosti strávené na území hostiteľského členského štátu sa považujú za pracovný čas.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 843
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – úvodná časť
4.  Členské štáty môžu stanoviť len tieto administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia:
4.  Odchylne od článku 9 smernice 2014/67/EÚ môžu členské štáty stanoviť len tieto administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia:
Pozmeňujúci návrh 844
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – úvodná časť
a)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy so sídlom v inom členskom štátne povinnosť zaslať vnútroštátnemu príslušnému orgánu vyhlásenie o vyslaní pracovníkov najneskôr pri začiatku ich vyslania, a to v elektronickej podobe a úradnom jazyku predmetného hostiteľského členského štátu alebo v anglickom jazyku len s týmito údajmi:
a)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy so sídlom v inom členskom štátne povinnosť predložiť najneskôr na začiatku vyslania pracovníkov príslušným vnútroštátnym orgánom členského štátu, do ktorého je vodič vyslaný, vyhlásenie a každú jeho aktualizáciu v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorý bol zriadený nariadením (EÚ) č. 1024/2012, v úradnom jazyku Európskej únie len s týmito údajmi:
Pozmeňujúci návrh 845
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod i
i)  totožnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy;
i)  totožnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy prostredníctvom jeho daňového identifikačného čísla v rámci Spoločenstva alebo čísla licencie Spoločenstva;
Pozmeňujúci návrh 846
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod iii
iii)  predpokladaný počet a totožnosť vyslaných vodičov;
iii)  informácie o vyslanom vodičovi vrátane týchto údajov: totožnosť, krajina pobytu, krajina odvodu sociálnych príspevkov, číslo sociálneho zabezpečenia a číslo vodičského preukazu;
Pozmeňujúci návrh 847
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod iv
iv)  predpokladané trvanie vyslania, jeho začiatok a koniec;
iv)  predpokladaný dátum začiatku, odhadované trvanie a dátum konca vyslania, ako aj právo uplatniteľné na pracovnú zmluvu;
Pozmeňujúci návrh 848
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod iv a (nový)
iva)  v prípade prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy: totožnosť a kontaktné údaje príjemcov za predpokladu, že prevádzkovateľ dopravy nepoužíva e-CMR;
Pozmeňujúci návrh 849
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno a – bod vi a (nový)
via)  v prípade prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy: adresy naložení a vyložení za predpokladu, že prevádzkovateľ dopravy nepoužíva e-CMR.
Pozmeňujúci návrh 850
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno b
b)  uložiť vodičovi povinnosť uchovávať a na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu vyhlásenia o vyslaní a dôkaz o tom, že prepravná operácia sa uskutočňuje v hostiteľskom členskom štáte, napríklad elektronický nákladný list (e-CMR) alebo dôkaz uvedený v článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009;
b)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť zabezpečiť, aby mal vodič na požiadanie pri cestnej kontrole k dispozícii v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu vyhlásenia a dôkaz o tom, že prepravná operácia sa uskutočňuje v hostiteľskom členskom štáte, napríklad elektronický nákladný list (e-CMR) alebo dôkaz uvedený v článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009;
Pozmeňujúci návrh 851
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno c
c)  uložiť vodičovi povinnosť uchovávať a na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť záznamy tachografu, a predovšetkým kódy členských štátov, v ktorých sa vodič nachádzal pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy alebo kabotáže;
c)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť zabezpečiť, aby mal vodič na požiadanie pri cestnej kontrole k dispozícii záznamy tachografu, a predovšetkým kódy členských štátov, v ktorých sa vodič nachádzal pri vykonávaní operácií medzinárodnej cestnej dopravy alebo kabotáže;
Pozmeňujúci návrh 852
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno c a (nové)
ca)  počas cestných kontrol uvedených v písmenách b) a c) tohto článku sa vodič môže obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo akúkoľvek inú osobu alebo subjekt, ktorí môžu poskytnúť požadované dokumenty;
Pozmeňujúci návrh 854
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno d
d)  uložiť vodičovi povinnosť uchovávať a na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu pracovnej zmluvy alebo rovnocenného dokladu v zmysle článku 3 smernice Rady 91/533/EHS20 v preklade do jedného z úradných jazykov hostiteľského členského štátu alebo do anglického jazyka;
vypúšťa sa
__________________
20 Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).
22.3.2019 A8-0206/855
Pozmeňujúci návrh 855
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 4 – písmeno e
e)  uložiť vodičovi povinnosť na požiadanie pri cestnej kontrole poskytnúť v papierovej alebo elektronickej podobe kópiu výplatných pások z uplynulých dvoch mesiacov; počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť túto kópiu;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 853
Návrh smernice
Článok 2– odsek 4 – písmeno f
f)  uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť na žiadosť orgánov hostiteľského členského štátu po období vyslania vodiča v primeranej lehote dodať v papierovej alebo elektronickej podobe kópie dokumentov uvedených v písmenách b), c) a e).
f)   uložiť prevádzkovateľovi cestnej dopravy povinnosť na žiadosť orgánov hostiteľského členského štátu, do ktorého je vodič vyslaný, po období vyslania vodiča [...], posielať prostredníctvom verejného rozhrania systému IMI kópie dokumentov uvedených v písmenách b) a c), ako aj doklady týkajúce sa odmien vyslaných vodičov, ktoré sa vzťahujú na obdobie vyslania, a ich pracovnú zmluvu alebo rovnocenný doklad v zmysle článku 3 smernice Rady 91/533/EHS1a, časové výkazy týkajúce sa práce vodiča a potvrdenie o platbách.
Prevádzkovateľ cestnej dopravy poskytne požadovanú dokumentáciu prostredníctvom verejného rozhrania systému IMI do dvoch mesiacov od dátumu žiadosti.
V prípade, že prevádzkovateľ cestnej dopravy neposkytne všetku požadovanú dokumentáciu prostredníctvom verejného rozhrania systému IMI v rámci stanovenej lehoty, príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa vyslanie uskutočnilo, môžu v súlade s článkami 6 a 7 smernice 2014/67 požiadať o pomoc príslušné orgány členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ sídlo. Ak sa takáto žiadosť podá prostredníctvom systému IMI, príslušné orgány členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ sídlo, majú prístup k vyhláseniu o vyslaní a k iným relevantným informáciám, ktoré prevádzkovateľ predložil prostredníctvom verejného rozhrania systému IMI.
Príslušné orgány členského štátu usadenia prevádzkovateľa zabezpečia, aby sa dokumenty požadované príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom sa vyslanie uskutočnilo, poskytli prostredníctvom systému IMI do 25 pracovných dní od dátumu žiadosti.
__________________
1a Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32).
Pozmeňujúci návrh 856
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5
5.  Na účely odseku 4 písm. a) môže prevádzkovateľ cestnej dopravy poskytnúť vyhlásenie o vyslaní vodiča, ktoré sa vzťahuje na maximálne šesťmesačné obdobie.
5.  Na účely odseku 4 písm. a) môže prevádzkovateľ cestnej dopravy poskytnúť vyhlásenie, ktoré sa vzťahuje na maximálne šesťmesačné obdobie.
Pozmeňujúci návrh 857
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5 a (nový)
5a.  Informácie z vyhlásení sa uchovávajú v databáze systému IMI počas obdobia 18 mesiacov na kontrolné účely a sú prístupné priamo a v reálnom čase všetkým príslušným orgánom iných členských štátov určeným v súlade s článkom 3 smernice 2014/67/EÚ, článkom 18 nariadenia (ES) č. 1071/2009 a článkom 7 smernice 2006/22/ES.
Príslušný vnútroštátny orgán môže sociálnym partnerom umožniť prístup k informáciám v súlade s vnútroštátnym právnymi predpismi a postupmi za predpokladu, že tieto informácie:
–  sa týkajú vyslania na územie dotknutého členského štátu,
–  slúžia na účely presadzovania pravidiel o vysielaní, a
–  spracovanie údajov je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.
Pozmeňujúci návrh 858
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5 b (nový)
5b.  Komisia prijme vykonávacie akty, prostredníctvom ktorých vytvorí štandardizované formuláre vo všetkých úradných jazykoch Únie, ktoré sa majú používať na predkladanie vyhlásení prostredníctvom verejného rozhrania systému IMI, bližšie určí funkcie vyhlásenia v systéme IMI a spôsob, ako sa informácie uvedené v odseku 4 písm. a) bodoch i) až via) majú vo vyhlásení uvádzať, a zabezpečí, aby sa tieto informácie z vyhlásení automaticky prekladali do jazyka hostiteľského členského štátu. Vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 2a ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 859
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5 c (nový)
5c.   Členské štáty sa vyhýbajú zbytočným oneskoreniam pri vykonávaní kontrolných opatrení, ktoré môžu mať vplyv na trvanie a dátumy vyslania.
Pozmeňujúci návrh 860
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 5 d (nový)
5d.   Príslušné orgány v členských štátoch úzko spolupracujú a poskytujú si vzájomnú pomoc a všetky príslušné informácie v rámci podmienok stanovených v smernici 2014/67/EÚ a v nariadení (ES) č. 1071/2009.
Pozmeňujúci návrh 861
Návrh smernice
Článok 2 a (nový)
Článok 2a
1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 165/2014. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 862
Návrh smernice
Článok 2 b (nový)
Článok 2b
Členské štáty stanovia sankcie voči odosielateľom, zasielateľom, dodávateľom a subdodávateľom za neplnenie ustanovení článku 2 tejto smernice, ak vedia alebo by vzhľadom na všetky relevantné okolnosti mali vedieť, že nimi objednané dopravné služby predstavujú porušenie tejto smernice.
Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia ustanovení tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané, odrádzajúce a nediskriminačné.
Pozmeňujúci návrh 863
Návrh smernice
Článok 2 c (nový)
Článok 2c
Komisia posúdi existujúce nástroje a najlepšie postupy podporujúce sociálne zodpovedné správanie všetkých subjektov v dodávateľskom reťazci tovaru a predloží legislatívny návrh na prípadné zriadenie európskej platformy dôvery do ... [dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].
Pozmeňujúci návrh 864
Návrh smernice
Článok 2 d (nový)
Článok 2d
Inteligentné presadzovanie
1.   Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2014/67/EÚ, a s cieľom ďalej presadzovať povinnosti stanovené v článku 2 tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území uplatňovala koherentná vnútroštátna stratégia presadzovania práva. Táto stratégia sa zameria na podniky hodnotené ako vysoko rizikové, ako sa uvádza v článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES.
2.   Každý členský štát zabezpečí, aby kontroly stanovené v článku 2 smernice 2006/22/ES v relevantných prípadoch zahŕňali kontroly vyslania a aby sa takéto kontroly vykonávali bez diskriminácie, najmä bez diskriminácie na základe evidenčných čísel vozidiel použitých pri vyslaní.
3.   Členské štáty sa zamerajú na tie podniky, ktoré sú klasifikované ako podniky so zvýšeným rizikom porušovania ustanovení článku 2 tejto smernice, ktoré sa na nich vzťahujú. Na tieto účely členské štáty v rámci systému hodnotenia rizikovosti, ktorý zaviedli podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES a ktorý rozšírili v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, považujú riziko takýchto porušení predpisov za riziko samo o sebe.
4.   Na účely odseku 3 majú členské štáty prístup k relevantným informáciám a údajom zaznamenávaným, spracúvaným alebo ukladaným prostredníctvom inteligentného tachografu uvedeného v kapitole II nariadenia (EÚ) č. 165/2014, vo vyhláseniach o vyslaní uvedených v článku 2 ods. 4 tejto smernice a v elektronických prepravných dokumentoch, ako sú elektronické nákladné listy na základe Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (eCMR).
5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom stanoviť charakteristiky údajov, ku ktorým majú členské štáty prístup, podmienky ich využívania a technické špecifikácie na ich prenos alebo prístup k nim, pričom uvedie najmä:
a)   podrobný zoznam informácií a údajov, ku ktorým príslušné vnútroštátne orgány musia mať prístup, ktoré musia zahŕňať aspoň čas a miesto prekročenia hraníc, operácie nakládky a vykládky, evidenčné číslo vozidla a údaje o vodičovi;
b)   prístupové práva príslušných orgánov v prípade potreby rozlíšené podľa druhu príslušných orgánov, druhu prístupu a účelu, na ktorý sa údaje používajú;
c)   technické špecifikácie na prenos údajov alebo na prístup k údajom uvedeným v písmene a) v relevantných prípadoch vrátane maximálneho obdobia uchovávania údajov, rozlíšeného v prípade potreby podľa druhu údajov.
6.   Žiadne osobné údaje uvedené v tomto článku sa nesmú sprístupňovať ani uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli tieto údaje zozbierané alebo na ktoré prebieha ich ďalšie spracúvanie. Len čo tieto údaje už nie sú na dané účely potrebné, zničia sa.
7.   Členské štáty aspoň trikrát do roka vykonajú zosúladené cestné kontroly týkajúce sa vyslania, ktoré možno uskutočňovať spolu s kontrolami, ktoré sa vykonávajú v súlade s článkom 5 smernice 2006/22/ES. Takéto kontroly vykonajú súčasne vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie pravidiel v oblasti vysielania z dvoch alebo viacerých členských štátov, a to každý na svojom vlastnom území. Po vykonaní zosúladených cestných kontrol si členské štáty vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov.
Súhrnné výsledky zosúladených kontrol sa zverejnia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Pozmeňujúci návrh 865
Návrh smernice
Článok 2 e (nový)
Článok 2e
Zmena nariadenia (EÚ) č. 1024/2012
Do prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1024/2012 sa dopĺňajú tieto body:
„12a. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení (ES) č. 561/2006 a (EÚ) č. 165/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES, pokiaľ ide o právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 88/599/EHS: Článok 8
12b.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy: článok 2 ods. 5.
Pozmeňujúci návrh 866
Návrh smernice
Článok 3
Článok 3
Podávanie správ a preskúmanie
1.  Komisia [do 3 rokov od dátumu transpozície tejto smernice] posúdi vykonávanie tejto smernice, predovšetkým vplyvu článku 2 a o uplatňovaní smernice podá správu Európskemu parlamentu a Rade. K správe Komisie sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh.
1.  Členské štáty každoročne podávajú Komisii správu o vykonávaní tejto smernice, najmä o vykonávaní inteligentného presadzovania uvedeného v článku 2d a o možných ťažkostiach s presadzovaním.
S cieľom umožniť posúdenie účinnosti informácií o presadzovaní správa obsahuje informácie o účinnosti:
–  inteligentného tachografu uvedeného v kapitole II nariadenia (EÚ) č. 165/2014;
–  používania IMI uvedených v článku 2 ods. 5a a v článku 5b tejto smernice;
–  používania elektronických dopravných dokumentov, ako sú elektronické nákladné listy podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (CMR);
–  výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi prostredníctvom ERRU a IMI, ako aj informácií o efektívnosti prístupu orgánov priamo a v reálnom čase k ERRU a IMI prostredníctvom žiadosti EÚ počas cestných kontrol uvedených v článkoch 8 a 9 smernice 2006/22/ES; a
–  vykonávania vzdelávacieho programu, ktorého cieľom je pomôcť vodičom a všetkým ostatným subjektom zúčastneným v procese vrátane podnikov, správnych orgánov a inšpektorov prispôsobiť sa novým pravidlám a požiadavkám, ktoré sa ich týkajú.
2.  Komisia po predložení správy uvedenej v odseku 1 túto smernicu pravidelne posudzuje a výsledky posúdenia prekladá Európskemu parlamentu a Rade.
2.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa upresní formát a usmernenia pre podávanie správ uvedené v odseku 1.
Tieto vykonávacie akty môžu obsahovať pravidlá vyžadujúce, aby členské štáty poskytli Komisii údaje o dopravných tokoch a údaje o členských štátoch registrácie vozidiel zhromaždených mýtnymi systémami v členských štátoch, ak takéto údaje existujú, na účely posúdenia účinnosti uplatňovania tejto smernice.
3.  K správam uvedeným v odsekoch 1 a 2 sa prípadne priložia príslušné návrhy.
3.  Najneskôr do 31. decembra 2025 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a účinkoch tejto smernice, najmä pokiaľ ide o účinnosť presadzovania, vrátane analýzy nákladov a prínosov používania snímačov zaťaženia na účely automatického zaznamenávania bodov nakládky/vykládky. K správe Komisie sa v prípade potreby priloží legislatívny návrh. Táto správa sa zverejní.
Pozmeňujúci návrh 867
Návrh smernice
Článok 3 a (nový)
Článok 3a
Odborná príprava
V záujme zabezpečenia súladu s ustanoveniami tejto smernice Komisia a členské štáty zavedú komplexný a integrovaný program odbornej prípravy a prispôsobenia sa novým pravidlám a požiadavkám, čo sa týka vodičov a všetkých ostatných subjektov zapojených do postupu, podnikov, správnych orgánov a inšpektorov.
Pozmeňujúci návrh 868
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do […] [lehota na transpozíciu bude čo najkratšia a vo všeobecnosti nie dlhšia než dva roky] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty prijmú a uverejnia do 30. júla 2020 zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Pozmeňujúci návrh 869
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Odvetvie dopravy je vzhľadom na svoj uznaný vysoko mobilný charakter vyňaté z opatrení vyplývajúcich z legislatívneho aktu, ktorým sa mení smernica 96/71/ES, pokým táto smernica nenadobudne účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 870
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)
Odvetvie dopravy je vyňaté z opatrení vyplývajúcich z legislatívneho aktu, ktorým sa mení smernica 96/71/ES, pokým nenadobudnú účinnosť požiadavky tejto smernice týkajúce sa dodržiavania predpisov, ktoré stanovujú konkrétne pravidlá v oblasti dopravy.

(1) Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2) Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.


Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I
PDF 273kWORD 102k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))
P8_TA-PROV(2019)0340A8-0205/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0277),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0167/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. februára 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výbor pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0205/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 346
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Riadne pracovné podmienky vodičov a spravodlivé podmienky na podnikanie pre dopravné podniky majú rozhodujúci význam pre bezpečnosť, efektívnosť a sociálnu zodpovednosť v odvetví cestnej dopravy. Na dosiahnutie týchto cieľov je zásadné, aby predpisy Únie v sociálnej oblasti týkajúce sa cestnej dopravy boli zrozumiteľné, účelné, jednoducho uplatniteľné a vynútiteľné a aby boli efektívne a jednotne vykonávané v celej Únii.
(1)  Riadne pracovné podmienky vodičov a spravodlivé podmienky na podnikanie pre dopravné podniky majú rozhodujúci význam pre bezpečnosť, efektívnosť, sociálnu zodpovednosť a nediskrimináciu v odvetví cestnej dopravy, ktoré dokáže prilákať kvalifikovaných pracovníkov. Aby sa tieto ciele podarilo ľahšie dosiahnuť, je nevyhnutné, aby predpisy Únie v sociálnej oblasti týkajúce sa cestnej dopravy boli zrozumiteľné, primerané, účelné, jednoducho uplatniteľné a vynútiteľné a aby sa v celej Únii vykonávali efektívne a jednotne.
Pozmeňujúci návrh 347
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Po vyhodnotení efektívnosti a účinnosti vykonávania platných predpisov Únie v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/20069, sa zistilo niekoľko nedostatkov platného právneho rámca. Nejasné a nevhodné pravidlá o týždennom odpočinku, zariadeniach na odpočinok, prestávkach pri vedení vozidla viacerými osobami a chýbajúce pravidlá o návrate vodičov domov vedú k odlišným výkladom a postupom presadzovania predpisov v členských štátoch. Niekoľko členských štátov nedávno prijalo jednostranné opatrenia, ktoré ďalej zvyšujú právnu neistotu a nerovnaké zaobchádzanie s vodičmi a dopravcami.
(2)  Po vyhodnotení efektívnosti a účinnosti vykonávania platných predpisov Únie v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/20069, sa zistilo niekoľko nedostatkov pri vykonávaní právneho rámca. Nejasné pravidlá o týždennom odpočinku, zariadeniach na odpočinok, prestávkach pri vedení vozidla viacerými osobami a chýbajúce pravidlá o návrate vodičov domov alebo na iné miesto podľa ich výberu vedú k odlišným výkladom a postupom presadzovania predpisov v členských štátoch. Niekoľko členských štátov nedávno prijalo jednostranné opatrenia, ktoré ďalej zvyšujú právnu neistotu a nerovnaké zaobchádzanie s vodičmi a dopravcami.
Na druhej strane maximálne denné a týždenné časy jazdy stanovené v nariadení (ES) č. 561/2006 účinne prispievajú k zlepšeniu sociálnych podmienok vodičov cestných vozidiel a bezpečnosti cestnej premávky vo všeobecnosti, a preto by sa mali prijať kroky na zabezpečenie ich dodržiavania.
–––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––
9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).
9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 348
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   V záujme bezpečnosti cestnej premávky a presadzovania príslušných právnych predpisov by mali byť všetci vodiči informovaní o predpisoch týkajúcich sa časov jazdy a odpočinku aj o dostupnosti zariadení na odpočinok. Preto je vhodné, aby sa členské štáty usilovali o vypracovanie usmernenia, v ktorom sa jasne a jednoducho predstaví toto nariadenie, poskytnú sa užitočné informácie o zariadeniach na parkovanie a odpočinok a zdôrazní sa, že je dôležité predchádzať únave.
Pozmeňujúci návrh 349
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)   V záujme bezpečnosti cestnej premávky treba dopravné podniky podporovať v osvojovaní si kultúry bezpečnosti, ktorá zahŕňa bezpečnostné opatrenia a postupy vydávané vrcholovým manažmentom, záväzok stredného manažmentu presadzovať bezpečnostnú politiku a ochotu pracovníkov dodržiavať bezpečnostné predpisy. Jasný dôraz by sa mal klásť na bezpečnostné otázky cestnej dopravy vrátane únavy, zodpovednosti, plánovania cesty, rozpisov, odmeňovania v závislosti od výkonnosti a riadenia „just in time“.
Pozmeňujúci návrh 350
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Na základe ex post hodnotenia nariadenia (ES) č. 561/2006 sa potvrdilo, že nejednotné a neefektívne presadzovanie únijných predpisov v sociálnej oblasti bolo spôsobené prevažne nejasnými pravidlami, neefektívnym využívaním kontrolných nástrojov a nedostatočnou administratívnou spoluprácou medzi členskými štátmi.
(3)  Na základe ex post hodnotenia nariadenia (ES) č. 561/2006 sa potvrdilo, že nejednotné a neefektívne presadzovanie únijných predpisov v sociálnej oblasti bolo spôsobené prevažne nejasnými pravidlami, neefektívnym a nerovnakým využívaním kontrolných nástrojov a nedostatočnou administratívnou spoluprácou medzi členskými štátmi, čím sa zvyšovala fragmentácia európskeho vnútorného trhu.
Pozmeňujúci návrh 351
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Zrozumiteľné, vhodné a rovnako presadzované pravidlá majú rozhodujúci význam aj pre dosiahnutie politických cieľov zlepšenia pracovných podmienok pre vodičov, a najmä pre zabezpečenie nenarušenej hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov.
(4)  Zrozumiteľné, vhodné a rovnako presadzované pravidlá majú rozhodujúci význam aj pre dosiahnutie politických cieľov zlepšenia pracovných podmienok pre vodičov, a najmä pre zabezpečenie nenarušenej a spravodlivej hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov.
Pozmeňujúci návrh 352
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)   Všetky vnútroštátne pravidlá vzťahujúce sa na cestnú dopravu musia byť primerané a zároveň odôvodnené a nesmú brániť uplatňovaniu základných slobôd zaručených zmluvou, ako sú voľný pohyb tovaru a sloboda poskytovať služby, ani znižovať príťažlivosť takéhoto uplatňovania s cieľom zachovať alebo dokonca zvýšiť konkurencieschopnosť Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 353/rev
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 2,4 tony používané v medzinárodnej doprave, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky v cestnej doprave v celej Európe.
Pozmeňujúci návrh 354
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Preprava tovaru sa zásadne líši od prepravy ľudí. Vodiči autokarov sú v úzkom kontakte s cestujúcimi a mali by mať možnosť pružnejšie čerpať prestávky bez predlžovania časov jazdy alebo skracovania časov odpočinku a prestávok.
Pozmeňujúci návrh 355
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Vodiči medzinárodnej diaľkovej dopravy trávia dlhý čas mimo domova. Súčasné požiadavky na pravidelný týždenný odpočinok tento čas zbytočne predlžujú. Je preto žiaduce, aby sa ustanovenie o pravidelnom týždennom odpočinku upravilo tak, aby pre vodičov bolo jednoduchšie vykonávať dopravné operácie v súlade s pravidlami a aby sa dostali domov na pravidelný týždenný odpočinok, a aby boli plne odškodnení za všetok čas skráteného týždenného odpočinku. Takisto treba stanoviť, aby prevádzkovatelia organizovali prácu vodičov tak, aby čas strávený mimo domova nebol nadmerne dlhý.
(6)  Vodiči medzinárodnej diaľkovej dopravy trávia dlhý čas mimo domova. Súčasné požiadavky na pravidelný týždenný odpočinok tento čas zbytočne predlžujú. Je preto žiaduce, aby sa ustanovenie o pravidelnom týždennom odpočinku upravilo tak, aby pre vodičov bolo jednoduchšie vykonávať dopravné operácie v súlade s pravidlami a aby sa dostali domov alebo na miesto podľa vlastného výberu na pravidelný týždenný odpočinok, a aby boli plne odškodnení za všetok čas skráteného týždenného odpočinku. Takisto treba zabezpečiť, aby prevádzkovatelia organizovali prácu vodičov tak, aby čas strávený mimo domova nebol nadmerne dlhý. Ak sa vodič rozhodne, že tento čas odpočinku strávi doma, dopravný podnik by mal vodičovi zabezpečiť prostriedky na návrat.
Pozmeňujúci návrh 356
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)   Ak sa dá predpokladať, že okrem pracovných úloh spočívajúcich vo vedení vozidla vykonáva vodič pre zamestnávateľa aj iné činnosti, napríklad nakládku/vykládku, vyhľadávanie parkovacích miest, údržbu vozidla, prípravu cesty atď., mal by sa čas potrebný na výkon týchto úloh zohľadniť pri určovaní jeho pracovného času, možnosti primeraného odpočinku a mzdy.
Pozmeňujúci návrh 357
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)   Aby vlastníci a prevádzkovatelia príslušných zariadení zaručili vodičom pracovné podmienky na miestach nakládky a vykládky, mali by im poskytnúť prístup k hygienickým zariadeniam.
Pozmeňujúci návrh 358
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 c (nové)
(6c)  Výsledkom rýchleho technologického vývoja sú čoraz sofistikovanejšie systémy autonómnej jazdy. V budúcnosti by vďaka týmto systémom mohlo fungovať diferencované využívanie vozidiel, na ktorých riadenie nie je potrebný vodič. Mohli by tak vzniknúť nové prevádzkové možnosti, napríklad automatizované zoraďovanie nákladných vozidiel do konvoja. V dôsledku toho bude potrebné upraviť platné právne predpisy vrátane predpisov o časoch jazdy a odpočinku. Podmienkou je dosiahnutie pokroku na úrovni pracovnej skupiny Európskej hospodárskej komisie OSN (UNECE). S cieľom zohľadniť prínosy technológií autonómnej jazdy predloží Komisia hodnotiacu správu o využívaní systémov autonómnej jazdy v členských štátoch, ku ktorej prípadne priloží legislatívny návrh. Cieľom tohto právneho predpisu je zaručiť bezpečnosť cestnej premávky, rovnaké podmienky a náležité pracovné podmienky a zároveň umožniť EÚ byť priekopníkom v oblasti nových inovatívnych technológií a postupov.
Pozmeňujúci návrh 359
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Členské štáty odlišne vykladajú a presadzujú požiadavky na týždenný odpočinok, pokiaľ ide o miesto čerpania týždenného odpočinku. Preto je vhodné objasniť uvedenú požiadavku s cieľom zabezpečiť vodičom primerané ubytovanie na účely ich pravidelného týždenného odpočinku, ak ho čerpajú mimo domova.
(7)  Členské štáty odlišne vykladajú a presadzujú požiadavky na týždenný odpočinok, pokiaľ ide o miesto čerpania týždenného odpočinku. V záujme zaistenia dobrých pracovných podmienok a bezpečnosti vodičov je preto vhodné objasniť uvedenú požiadavku s cieľom zabezpečiť vodičom kvalitné a rodovo primerané ubytovanie alebo iné miesto zvolené vodičom a platené zamestnávateľom na účely ich pravidelného týždenného odpočinku, ak ho čerpajú mimo domova. Členské štáty by mali zabezpečiť dostupnosť dostatočného počtu strážených parkovísk prispôsobených potrebám vodičov.
Pozmeňujúci návrh 360
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Vyhradené parkovacie plochy by mali disponovať všetkými zariadeniami potrebnými na dobrý odpočinok, teda hygienickými zariadeniami, zariadeniami na prípravu jedla, bezpečnostnými a inými zariadeniami.
Pozmeňujúci návrh 361
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  Primerané zariadenia na odpočinok majú zásadný význam pre zlepšovanie pracovných podmienok vodičov v tomto odvetví a zachovanie bezpečnosti cestnej premávky. Keďže odpočinok v kabíne je typický pre odvetvie dopravy a v určitých prípadoch žiaduci z hľadiska pohodlia a primeranosti, vodičom by sa mal povoliť odpočinok v ich vozidlách, pokiaľ sú vybavené vhodnými zariadeniami na spanie. Preto by členské štáty nemali neadekvátne brániť v budovaní vyhradených parkovacích plôch.
Pozmeňujúci návrh 362
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 c (nové)
(7c)  V revidovaných usmerneniach pre TEN-T sa počíta s budovaním diaľničných parkovísk približne každých 100 km s cieľom poskytnúť komerčným používateľom ciest parkovacie miesta s primeranou úrovňou bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany, a preto treba nabádať členské štáty, aby vykonávali usmernenia pre TEN-T, dostatočne podporovali bezpečné a vhodne upravené parkovacie plochy a investovali do nich.
Pozmeňujúci návrh 363
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 d (nové)
(7d)  S cieľom zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné zariadenia na odpočinok by Komisia a členské štáty mali podporovať vytváranie sociálnych, obchodných, verejných a iných podnikov na prevádzku vyhradených parkovacích plôch.
Pozmeňujúci návrh 364
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Mnohé operácie cestnej dopravy v Únii v určitých úsekoch cesty zahŕňajú prepravu trajektom alebo železnicou. Pre takéto operácie teda treba stanoviť zrozumiteľné a primerané ustanovenia o časoch odpočinku a prestávok.
Pozmeňujúci návrh 365
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  S cieľom zaručiť účinné presadzovanie je nevyhnutné, aby príslušné orgány boli pri výkone cestných kontrol schopné zistiť, či boli časy jazdy a odpočinku náležite dodržané v deň kontroly a počas predchádzajúcich 56 dní.
Pozmeňujúci návrh 366
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 b (nové)
(9b)   S cieľom zabezpečiť jasnosť, zrozumiteľnosť a vykonateľnosť predpisov musia mať vodiči prístup k informáciám. To sa dá dosiahnuť koordináciou zo strany Komisie. V záujme lepšieho plánovania ciest by tiež vodiči mali dostať informácie o miestach odpočinku a bezpečnom parkovaní. Na základe koordinácie zo strany Komisie by sa navyše mala zriadiť bezplatná telefónna linka, ktorá by slúžila na upozorňovanie kontrolných orgánov na prípady neprimeraného nátlaku vyvíjaného na vodičov, podvody alebo protiprávne konanie.
Pozmeňujúci návrh 367
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 c (nové)
(9c)  Podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1071/2009 sú členské štáty povinné uplatňovať pri posudzovaní bezúhonnosti spoločnú klasifikáciu porušení. Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili účinné, primerané a odrádzajúce vykonávanie vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa sankcií v prípade porušenia nariadenia (ES) č. 561/2006 a nariadenia (EÚ) č. 165/2014. Na zabezpečenie toho, aby všetky sankcie uplatňované členskými štátmi boli nediskriminačné a primerané závažnosti porušenia, sú potrebné ďalšie kroky.
Pozmeňujúci návrh 368
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Na zvýšenie nákladovej účinnosti presadzovania predpisov v sociálnej oblasti by sa mal v plnej miere využiť potenciál aktuálnych a budúcich systémov tachografov. Preto by sa mali zlepšiť funkcie tachografov, aby umožnili presnejšie určovanie polohy, najmä pri vykonávaní medzinárodnej dopravy.
(11)  Na zvýšenie nákladovej účinnosti presadzovania predpisov v sociálnej oblasti by malo byť používanie aktuálnych a inteligentných systémov tachografov v medzinárodnej doprave povinné. Preto by sa mali zlepšiť funkcie tachografov, aby umožnili presnejšie určovanie polohy.
Pozmeňujúci návrh 369
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)   Rýchly rozvoj nových technológií a digitalizácie v rámci celého hospodárstva Únie a potreba rovnakých podmienok pre spoločnosti v medzinárodnej cestnej doprave si vyžaduje skrátiť prechodné obdobie na zavedenie inteligentných tachografov v evidovaných vozidlách. Inteligentné tachografy prispejú k zjednodušeniu kontrol, a tým uľahčia prácu vnútroštátnych orgánov.
Pozmeňujúci návrh 370
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)
(11b)   So zreteľom na všeobecné používanie smartfónov a neustály vývoj ich funkcií a s ohľadom na zavedenie systému Galileo, ktorý ponúka čoraz lepšie možnosti lokalizácie v reálnom čase, ktoré už využívajú mnohé mobily, by Komisia mala preskúmať možnosť vývoja a certifikácie mobilnej aplikácie, ktorá ponúkne rovnaké výhody ako inteligentný tachograf za rovnaké súvisiace náklady.“
Pozmeňujúci návrh 371
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 c (nové)
(11c)  Aby sa vodičom zaručili primerané zdravotné a bezpečnostné normy, treba zriadiť alebo zmodernizovať strážené parkoviská, vhodné hygienické zariadenia a kvalitné ubytovanie. V Únii by mala existovať dostatočná sieť parkovísk.
Pozmeňujúci návrh 372
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  uznáva, že preprava tovaru je odlišná od prepravy osôb. Vodiči autokarov sú v úzkom kontakte s cestujúcimi a v rámci tohto nariadenia by mali byť pre nich vymedzené vhodnejšie podmienky bez predlžovania časov jazdy alebo skracovania dôb odpočinku a prestávok. Komisia preto posúdi, či je možné prijať osobitné pravidlá pre toto odvetvie, najmä pokiaľ ide o príležitostné služby vymedzené v článku 2 ods. 1 bode 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 373
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 2 – odsek 1 – písmeno -a a (nové)
(-1)  V článku 2 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:
„-aa) tovaru v rámci medzinárodnej dopravy, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,4 tony, alebo“
Pozmeňujúci návrh 374
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a
(-1a)  V článku 3 sa písmeno aa) nahrádza takto:
aa)  vozidlá alebo jazdné súpravy s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, ktoré sa používajú na prepravu materiálu, zariadení alebo strojov, ktoré vodič používa počas svojej práce, a to iba v okruhu 100 km od základne podniku a pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča;
„aa) vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, ktoré sa používajú na prepravu materiálu, zariadení alebo strojov, ktoré vodič používa počas svojej práce, alebo na doručovanie tovaru vyrobeného v rámci remeselnej výroby v podniku, v ktorom je vodič zamestnaný, a to iba v okruhu 150 km od základne podniku a pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča;“
Pozmeňujúci návrh 375
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 3 – písmeno h a (nové)
(1a)  V článku 3 sa vkladá toto písmeno:
„ha) ľahkými úžitkovými vozidlami, ktoré sa používajú na prepravu tovaru, ak sa doprava neuskutočňuje za poplatok alebo za úhradu, ale na vlastný účet spoločnosti alebo vodiča, a ak riadenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť osoby, ktorá toto vozidlo riadi;“
Pozmeňujúci návrh 376
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 4 – písmeno r
(r)  „nekomerčná doprava“ je cestná doprava iná ako preprava za poplatok alebo za úhradu alebo na vlastný účet, za ktorú sa neposkytuje protihodnota a ktorá nevytvára žiadny príjem;
(r)  „nekomerčná doprava“ je cestná doprava iná ako preprava za poplatok alebo za úhradu alebo na vlastný účet, za ktorú sa neposkytuje protihodnota a ktorá nevytvára žiadny príjem ani obrat.
Pozmeňujúci návrh 377
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 4 – písmeno r a (nové)
2a.   V článku 4 sa dopĺňa toto písmeno:
„ra) „domov“ je registrované miesto pobytu vodiča v členskom štáte.“
Pozmeňujúci návrh 378
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 5 – odsek 1
2b.   V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Minimálny vek sprievodcov je 18 rokov.
„1. Minimálny vek vodičov je 18 rokov.
Pozmeňujúci návrh 379
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1
(a)  v odseku 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:
vypúšťa sa
„6. V každých štyroch po sebe idúcich týždňoch vodič čerpá najmenej:
(a)  štyri doby pravidelného týždenného odpočinku alebo
(b)  dve doby pravidelného týždenného odpočinku v trvaní najmenej 45 hodín a dve doby skráteného týždenného odpočinku v trvaní najmenej 24 hodín.
Pre účely písmena b), za doby skráteného týždenného odpočinku sa poskytne ako náhrada rovnako dlhý čas odpočinku čerpaný vcelku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po predmetnom týždni.“
Pozmeňujúci návrh 381
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 8 – odsek 7
7.  Každá doba odpočinku čerpaná ako náhrada za dobu skráteného týždenného odpočinku musí bezprostredne predchádzať alebo nasledovať po dobe pravidelného týždenného odpočinku trvajúcej najmenej 45 hodín.
7.  Každá doba odpočinku čerpaná ako náhrada za dobu skráteného týždenného odpočinku sa pripočíta k dobe pravidelného týždenného odpočinku trvajúcej najmenej 45 hodín.
Pozmeňujúci návrh 382
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 8 – odsek 8 a – úvodná časť
8a.  Doby pravidelného týždenného odpočinku a týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín, ktoré sa čerpajú ako náhrada za predchádzajúci skrátený týždenný odpočinok, sa nesmú čerpať vo vozidle. Musia sa čerpať vo vhodnom ubytovaní s primeranými zariadeniami na spanie a hygienickými zariadeniami,
8a.   Čas pravidelného týždenného odpočinku a týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín, ktoré sa čerpajú ako náhrada za predchádzajúci skrátený týždenný odpočinok, sa nesmú čerpať vo vozidle. Musia sa čerpať v kvalitnom a rodovo primeranom ubytovaní mimo kabíny, s primeranými zariadeniami na spanie a hygienickými zariadeniami pre vodiča. Ide o ubytovanie:
Pozmeňujúci návrh 383
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 8 – odsek 8 a – písmeno a
(a)  ktoré buď poskytol alebo zaplatil zamestnávateľ, alebo
(a)  (netýka sa slovenskej verzie)
Pozmeňujúci návrh 384
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 8 – odsek 8 a – písmeno b
(b)  doma alebo na inom súkromnom mieste podľa výberu vodiča.
(b)  je vodičov domov alebo sa nachádza na inom súkromnom mieste podľa výberu vodiča.
Pozmeňujúci návrh 385
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 8 – odsek 8 b – pododsek 1
8b.  Dopravný podnik musí organizovať prácu vodičov tak, aby vodiči mohli v rámci každého obdobia troch za sebou idúcich týždňov stráviť doma aspoň jedno obdobie pravidelného týždenného odpočinku alebo týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín čerpaný ako náhrada za skrátený týždenný odpočinok.
8b.   Dopravný podnik musí organizovať prácu vodičov tak, aby vodiči mohli do konca každého obdobia štyroch za sebou idúcich týždňov stráviť doma alebo na inom mieste podľa výberu vodiča aspoň jednu dobu pravidelného týždenného odpočinku alebo týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín čerpaný ako náhrada za skrátený týždenný odpočinok. Vodič písomne informuje dopravný podnik najneskôr dva týždne pred takouto dobou odpočinku, ak ju chce čerpať na inom mieste než doma. Ak sa vodič rozhodne čerpať odpočinok doma, dopravný podnik mu zabezpečí potrebný prostriedok na návrat domov. Podnik zdokumentuje, ako si plní túto povinnosť, a príslušnú dokumentáciu uchováva vo svojich priestoroch, aby ju mohol predložiť na požiadanie kontrolných orgánov.
Pozmeňujúci návrh 386
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 8 – odsek 8b – pododsek 1 a (nový)
V článku 8 ods. 8b sa dopĺňa tento pododsek:
„Vodič podá vyhlásenie o čerpaní pravidelného týždenného odpočinku alebo týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín ako náhrady za skrátený týždenný odpočinok na inom mieste podľa výberu vodiča. Vyhlásenie sa uchováva v priestoroch podniku.“
Pozmeňujúci návrh 380
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c a (nové)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 8 – odsek 9 a (nový)
ca)   dopĺňa sa tento odsek:
„9a. Komisia najneskôr do... [dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] vyhodnotí, či je možné prijať primeranejšie pravidlá pre vodičov pôsobiacich v príležitostnej doprave v rámci prepravy osôb, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 bode 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy, a podá o tom správu Parlamentu a Rade.“
Pozmeňujúci návrh 387
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 8 a (nový)
5a.  Vkladá sa tento článok:
„Článok 8a
1.  Členské štáty do [šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] oznámia Komisii umiestnenie vyhradených parkovacích plôch, ktoré sú k dispozícii na ich území, a následne oznamujú všetky zmeny v súvislosti s touto informáciou. Komisia uverejňuje zoznam všetkých verejne prístupných vyhradených parkovacích plôch na jedinej oficiálnej webovej stránke, ktorá sa pravidelne aktualizuje.
2.  Na všetkých parkovacích plochách, na ktorých sa nachádzajú aspoň zariadenia a prvky uvedené v prílohe 1, ktoré Komisia uverejní v súlade s odsekom 2, môže byť pri vjazde uvedené, že sú vyhradené parkovacie plochy.
3.  Členské štáty zabezpečujú pravidelné vykonávanie náhodných kontrol s cieľom overiť súlad podmienok parkovania s kritériami pre vyhradené parkovacie plochy uvedenými v prílohe.
4.  Členské štáty preskúmajú sťažnosti na certifikované vyhradené parkovacie plochy, ktoré nespĺňajú kritériá uvedené v prílohe.
5.  Členské štáty podporujú budovanie vyhradených parkovacích plôch v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 39 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1315/2013.
Komisia najneskôr do 31. decembra 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o dostupnosti vhodných zariadení na odpočinok vodičov a strážených parkovacích zariadení. K tejto správe pripojí návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú normy a postupy certifikácie vyhradených parkovacích plôch uvedených v odseku 4 tohto článku. Táto správa sa každoročne aktualizuje na základe informácií, ktoré získala Komisia na základe odseku 5, a obsahuje zoznam navrhovaných opatrení na zvýšenie množstva a kvality vhodných zariadení na odpočinok vodičov a strážených parkovacích zariadení.“
Pozmeňujúci návrh 388
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 9 – odsek 1
1.  Odchylne od článku 8, ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom a čerpá dobu pravidelného denného odpočinku alebo dobu skráteného týždenného odpočinku, tento odpočinok sa môže prerušiť inými činnosťami najviac dvakrát, pričom takéto prerušenie celkovo nepresiahne jednu hodinu. V tomto čase pravidelného denného odpočinku alebo skráteného týždenného odpočinku musí mať vodič k dispozícii prístup k lôžku alebo ležadlu.
1.  Odchylne od článku 8, ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom a čerpá dobu pravidelného denného odpočinku alebo dobu skráteného týždenného odpočinku, tento odpočinok sa môže prerušiť inými činnosťami najviac dvakrát, pričom takéto prerušenie celkovo nepresiahne jednu hodinu. V tomto čase pravidelného denného odpočinku alebo skráteného týždenného odpočinku musí mať vodič k dispozícii prístup k spacej kabíne, lôžku alebo ležadlu.
Pozmeňujúci návrh 389
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 9 – odsek 1 a (nový)
6a.   v článku 9 sa vkladá tento odsek:
„1a. Výnimku uvedenú v odseku 1 možno predĺžiť na čas pravidelného týždenného odpočinku, ak cesta trajektom trvá najmenej 12 hodín. V tomto čase pravidelného týždenného odpočinku musí mať vodič k dispozícii prístup k spacej kabíne.“
Pozmeňujúci návrh 390
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 10 – odsek 1
6a.  V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Dopravný podnik neposkytne vodičom, ktorých zamestnáva, ani vodičom, ktorých má k dispozícii, žiadnu platbu, a to ani vo forme prémie alebo príplatku ku mzde, ktorá by súvisela s prejdenou vzdialenosťou a/alebo množstvom dopraveného tovaru, ak má platba taký charakter, ktorý by ohrozil bezpečnosť na cestách a/alebo podnietil porušenie tohto nariadenia.
„1. Dopravný podnik nesmie vodičom, ktorých zamestnáva, ani tým, ktorých má k dispozícii, vyplatiť žiadnu finančnú odmenu navyše, ktorá by súvisela s prejdenou vzdialenosťou, rýchlosťou dodávky a/alebo množstvom dopraveného tovaru, a to ani vo forme prémie alebo príplatku ku mzde, ak by sa tým nabádalo na porušovanie tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 391
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 12 – odsek 2
Za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa vodič odchýliť od článku 8 ods. 2 a od článku 8 ods. 6 druhého pododseku, aby sa mohol dostať na miesto vhodného ubytovania uvedeného v článku 8 ods. 8a, na ktorom má čerpať denný alebo týždenný odpočinok. Výsledkom takejto odchýlky nesmie byť prekročený denný alebo týždenný čas jazdy ani skrátenie doby denného alebo týždenného odpočinku. Vodič uvedie dôvod tejto odchýlky ručne v záznamovom liste záznamového zariadenia alebo vo výtlačku zo záznamového zariadenia alebo vo svojom rozpise služieb najneskôr pri príchode na miesto vhodného ubytovania.
Za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, sa môže vodič po 30-minútovom odpočinku výnimočne odchýliť od článku 6 ods. 1 a 2, aby sa mohol do dvoch hodín dostať do prevádzkového centra zamestnávateľa, ktoré je jeho obvyklou základňou a v ktorom sa začína pravidelný týždenný odpočinok vodiča. Vodič uvedie dôvod tejto odchýlky ručne vo výtlačku zo záznamového zariadenia. Za tento čas v trvaní najviac dve hodiny sa poskytne ako náhrada rovnako dlhý čas odpočinku čerpaný vcelku spolu s akýmkoľvek časom odpočinku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po predmetnom týždni.
Pozmeňujúci návrh 392
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 13 – odsek 1 – písmeno d
7a.  V článku 13 ods. 1 sa písm. d) nahrádza takto:
d)  vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, ktoré používajú poskytovatelia univerzálnych služieb v zmysle článku 2 ods. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb na dodávku zásielok ako súčasť univerzálnej služby.
„d) vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5 tony, ktoré používajú poskytovatelia univerzálnych služieb v zmysle článku 2 ods. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb na dodávku zásielok ako súčasť poštových zásielok vymedzených v článku 2 ods. 6 smernice 97/67/ES.
Pozmeňujúci návrh 393
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 13 – odsek 1 – písmeno e
7b.   V článku 13 ods. 1 sa písmeno e) nahrádza takto:
e)  vozidlá, ktoré jazdia výlučne na ostrovoch s rozlohou do 2 300 km2, ktoré nie sú s ostatnou časťou štátneho územia spojené mostom, brodom alebo tunelom, ktorý je prístupný motorovým vozidlám;
„e) vozidlá, ktoré jazdia výlučne na ostrovoch alebo v regiónoch izolovaných od ostatnej časti štátneho územia s rozlohou najviac 2 300 kilometrov štvorcových, ktoré nie sú s ostatnou časťou štátneho územia spojené mostom, brodom alebo tunelom prístupným motorovým vozidlám, a ktoré nehraničia s iným členským štátom;
Pozmeňujúci návrh 394
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 13 – odsek 1 – písmeno p a (nové)
7c.  V článku 13 sa v odseku 1 dopĺňa toto písmeno:
„pa) vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 44 ton, ktoré používa stavebný podnik v okruhu do 100 km od základne podniku, a pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča;“
Pozmeňujúci návrh 395
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 14 – odsek 2
2.  V naliehavých prípadoch môžu členské štáty za výnimočných okolností udeliť dočasnú výnimku na obdobie nepresahujúce 30 dní, čo musia riadne odôvodniť a bezodkladne oznámiť Komisii.
2.  V naliehavých prípadoch môžu členské štáty za výnimočných okolností udeliť dočasnú výnimku na obdobie nepresahujúce 30 dní, čo musia riadne odôvodniť a bezodkladne oznámiť Komisii.
Tieto informácie sa uverejňujú vo všetkých jazykoch EÚ na verejnej webovom stránke vytvorenej na tento účel, ktorú spravuje Komisia.
Pozmeňujúci návrh 396
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 15
Členské štáty zabezpečia, aby sa na vodičov vozidiel uvedených v článku 3 písm. a) vzťahovali vnútroštátne predpisy, ktoré poskytujú primeranú ochranu vzhľadom na povolené časy jazdy a povinné prestávky a odpočinok. Členské štáty informujú Komisiu o príslušné vnútroštátne predpisy, ktoré sa na takýchto vodičov vzťahujú.
Členské štáty zabezpečia, aby sa na vodičov vozidiel uvedených v článku 3 písm. a) vzťahovali vnútroštátne predpisy, ktoré poskytujú primeranú ochranu vzhľadom na povolené časy jazdy a povinné prestávky a odpočinok. Je v záujme pracovných podmienok vodičov, ako aj bezpečnosti cestnej premávky a presadzovania predpisov, aby členské štáty poskytovali parkovacie plochy a oddychové zóny, v zimnom období bez snehu a ľadu, a to najmä v najvzdialenejších a/alebo okrajových regiónoch Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 397
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 17 – odsek 3 a (nový)
9a.  V článku 17 sa vkladá tento odsek:
„3a. Táto správa obsahuje hodnotenie využívania systémov autonómnej jazdy v členských štátoch a možnosti vodiča zaznamenať časové obdobie, počas ktorého je systém autonómnej jazdy aktivovaný, a v prípade potreby sa k nej pripojí legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia vrátane nevyhnutných požiadaviek pre vodiča na zaznamenanie uvedených údajov do inteligentného tachografu.“
Pozmeňujúci návrh 398
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 19 – odsek 1
1.  Členské štáty stanovia predpisy o sankciách vzťahujúcich sa na porušenie tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané závažnosti porušenia v zmysle prílohy III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES12, odrádzajúce a nediskriminačné. Žiadne porušenie tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 nemôže byť predmetom viac ako jednej sankcie alebo konania. Členské štáty informujú Komisiu o uvedených opatreniach a pravidlách sankcií do dňa určeného v druhom pododseku článku 29. Bezodkladne oznamujú akékoľvek ich ďalšie zmeny. Komisia zodpovedajúcim spôsobom informuje členské štáty.
1.  Členské štáty stanovia predpisy o sankciách vzťahujúcich sa na porušenie tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Uvedené sankcie musia byť účinné a primerané závažnosti porušení, ako sa uvádza v prílohe III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES12, odrádzajúce a nediskriminačné. Žiadne porušenie tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 165/2014 nemôže byť predmetom viac ako jednej sankcie alebo konania. Členské štáty informujú Komisiu do dňa určeného v druhom pododseku článku 29 o uvedených predpisoch a opatreniach, ako aj o metodike a kritériách posudzovania ich primeranosti na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty bezodkladne oznamujú každú ďalšiu zmenu, ktorá sa ich týka. Komisia o uvedených predpisoch a opatreniach a o každej ich zmene informuje členské štáty.
Tieto informácie sa uverejňujú vo všetkých jazykoch EÚ na verejnom webovom sídle vytvorenom na tento účel, ktoré spravuje Komisia a ktoré obsahuje podrobné informácie o takýchto sankciách uplatňovaných v členských štátoch EÚ.
__________________
__________________
12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).
12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).
Pozmeňujúci návrh 399
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Článok 25 – odsek 2
2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví spoločné postupy v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.
2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví spoločné postupy vykonávania tohto nariadenia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 400
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 561/2006
Príloha (nová)
12a)  Dopĺňa sa táto príloha:
„Minimálne požiadavky na parkovacie plochy
Časť A: Vybavenie a príslušenstvo
1)  čisté, funkčné a pravidelne kontrolované toalety so splachovaním:
–   pre najviac 10 miest aspoň jeden blok so štyrmi toaletami,
–   pre 10 až 25 miest aspoň jeden blok s ôsmimi toaletami,
–   pre 25 až 50 miest aspoň dva bloky po 10 toaletách,
–   pre 50 až 75 miest aspoň dva bloky po 15 toaletách,
–   pre 75 až 125 miest aspoň štyri bloky po 15 toaletách,
–   pre viac ako 125 miest aspoň šesť blokov po 15 toaletách.
2)  čisté, funkčné a pravidelne kontrolované sprchy:
–   pre najviac 10 miest aspoň jedna umyváreň s dvoma sprchami,
–   pre 25 až 50 miest aspoň dve umyvárne po piatich sprchách,
–   pre 50 až 75 miest aspoň dve umyvárne po 10 sprchách,
–   pre 75 až 125 miest aspoň štyri umyvárne po 12 sprchách,
–   pre viac ako 125 miest aspoň šesť umyvární po 15 sprchách.
3)  dostatočný prístup k pitnej vode;
4)  vhodné zariadenie na varenie, bufet alebo reštaurácia;
5)  obchod s výberom potravín, nápojov atď. na stanovisku alebo v jeho blízkosti;
6)  nádoby na odpad v dostatočnom množstve a s dostatočným objemom;
7)  prístrešok na ochranu pred dažďom alebo slnkom v blízkosti parkovacej plochy;
8)  dostupný pohotovostný plán/krízové riadenie/kontakty pre naliehavé prípady známe personálu;
9)  piknikové stoly s lavicami alebo podobne v primeranom množstve;
10)  vyhradené wi-fi pripojenie;
11)  bezhotovostný rezervačný, platobný a fakturačný systém;
12)  systém zobrazujúci dostupnosť voľných parkovacích miest priamo na mieste a online;
13)  zariadenia sú vhodné pre ženy aj mužov.
Časť B: Bezpečnosť
1)  spojité oddelenie parkovacej plochy od jej okolia, napríklad oplotením alebo inou ohradou, ktoré zamedzí náhodný i úmyselný nedovolený vstup na parkovaciu plochu alebo je prekážkou pre tento vstup;
2)  prístup na parkovaciu plochu pre nákladné vozidlá majú len jej používatelia a zamestnanci;
3)  nainštalované digitálne zaznamenávanie (aspoň 25 FPS); systém zaznamenáva buď nepretržite alebo na detekciu pohybu;
4)  kamerový systém, ktorý môže sledovať celé oplotenie a zabezpečí, aby ja zreteľne zaznamenala každá aktivita v blízkosti oplotenia alebo na ňom (kamerový systém v režime nahrávania);
5)  dohľad hliadok nad parkoviskom alebo inak;
6)  každý trestný incident sa musí nahlásiť personálu parkovacej plochy pre nákladné vozidlá a polícii; ak je to možné, vozidlo musí ostať stáť a počkať na pokyny polície;
7)  nepretržite osvetlené pruhy pre vozidlá a chodcov;
8)  bezpečnosť chodcov na vyhradených parkovacích plochách;
9)  dohľad nad parkovacou plochou formou vhodných a primeraných bezpečnostných kontrol;
10)  zreteľne uvedené telefónne číslo (čísla) záchranných služieb.“
Pozmeňujúci návrh 401
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 1 – odsek 1
-1)  V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Týmto nariadením sa ustanovujú povinnosti a požiadavky v súvislosti s konštrukciou, inštaláciou, používaním, skúšaním a kontrolou tachografov používaných v cestnej doprave s cieľom overiť dodržiavanie nariadenia (ES) č. 561/2006, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES14 a smernice Rady 92/6/EHS15.
„1. Týmto nariadením sa ustanovujú povinnosti a požiadavky v súvislosti s konštrukciou, inštaláciou, používaním, skúšaním a kontrolou tachografov používaných v cestnej doprave s cieľom overiť dodržiavanie nariadenia (ES) č. 561/2006, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES14 a smernice Rady 92/6/EHS15, nariadenia (ES) č. 1072/2009, smernice Rady 92/106/EHS15a, smernice 96/71/ES a smernice 2014/67/EÚ, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov v cestnej doprave, a smernice, ktorou sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa smernice 96/71/ES a smernice 2014/67/EÚ, pokiaľ ide o vysielanie vodičov v cestnej doprave.“
__________________
__________________
14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).
14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).
15 Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve (Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27).
15 Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve (Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27).
15a Smernica Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 368, 17.12.1992, s. 38).
Pozmeňujúci návrh 402
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod -1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 2 – odsek 2 – písmeno h a (nové)
-1a)  V článku 2 ods. 2 sa vkladá toto písmeno:
„ha) „inteligentný tachograf“ je digitálny tachograf, ktorý využíva službu určovania polohy založenú na satelitnom navigačnom systéme, ktorý automaticky určuje jeho polohu v súlade s týmto nariadením;“
Pozmeňujúci návrh 403
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod -1 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 3 – odsek 4
-1b)  V článku 3 sa odsek 4 nahrádza takto:
4.  Pätnásť rokov po tom, ako sa od novozaregistrovaných vozidiel začne vyžadovať tachograf, ako sa uvádza v článkoch 8, 9 a 10, sa vozidlá prevádzkované v členskom štáte, v ktorom nie sú evidované, vybavia takýmto tachografom.
„4. Najneskôr1... [Ú. v. EÚ: 3 roky po nadobudnutí účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] musia byť inteligentným tachografom vybavené tieto vozidlá:
a)  vozidlá vybavené analógovým tachografom prevádzkované v inom členskom štáte ako členskom štáte ich evidencie;
b)  vozidlá vybavené digitálnym tachografom, ktorý spĺňa špecifikácie uvedené v prílohe IB k nariadeniu Rady (EHS) č. 3821/85 platné do 30. septembra 2011, prevádzkované v inom členskom štáte ako členskom štátom ich evidencie; alebo
c)  vozidlá vybavené digitálnym tachografom, ktorý spĺňa špecifikácie uvedené v prílohe IB k nariadeniu Rady (EHS) č. 3821/85 platné od 1. októbra 2011, prevádzkované v inom členskom štáte ako členskom štáte ich evidencie.“
__________________
1 Ak balík o cestnej doprave nadobudne účinnosť v roku 2019 a vykonávací akt Komisie týkajúci sa inteligentných tachografov vo verzii 2 do roku 2019/2020 (pozri článok 11 nižšie), umožňuje sa postupné dodatočné vybavenie.
Pozmeňujúci návrh 404
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod -1 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 3 – odsek 4 a (nový)
-1c)  V článku 3 sa vkladá tento odsek:
„4a. Do ... [Ú. v. EÚ: 4 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] sa vozidlá vybavené digitálnym tachografom v súlade s prílohou IB k nariadeniu Rady (EHS) č. 3821/85 uplatňovanému od 1. októbra 2012, prevádzkované v inom členskom štáte ako členskom štáte ich evidencie, vybavia inteligentným tachografom.“
Pozmeňujúci návrh 405
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod -1 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 3 – odsek 4 b (nový)
-1d)  V článku 3 sa vkladá tento odsek:
„4b. Do ... [Ú. v. EÚ: 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] sa vozidlá vybavené inteligentným tachografom v súlade s prílohou IC k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/7991, prevádzkované v inom členskom štáte ako členskom štáte ich evidencie, vybavia inteligentným tachografom.“
_____________________________
1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov (Ú. v. EÚ L 139, 26.5.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 406
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod -1 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 4 – odsek 2 – zarážka 3 a (nová)
-1e)   Do článku 4 ods. 2 sa vkladá táto zarážka:
„– majú dostatočnú pamäťovú kapacitu na uchovávanie všetkých údajov vyžadovaných podľa tohto nariadenia;“;
Pozmeňujúci návrh 407
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod -1 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 7 – odsek 1
-1f)  V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa spracúvanie osobných údajov v súvislosti s týmto nariadením vykonávalo výhradne na účely overenia súladu s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 561/2006, a to v súlade so smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a pod dozorom orgánu dohľadu členského štátu uvedeného v článku 28 smernice 95/46/ES.
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa spracúvanie osobných údajov v súvislosti s týmto nariadením vykonávalo výhradne na účely overenia súladu s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 561/2006, smernicou 2002/15/ES, smernicou Rady 92/6/EHS, smernicou Rady 92/106/EHS, nariadením (ES) č. 1072/2009, smernicou 96/71/ES a smernicou 2014/67/EÚ, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov v cestnej doprave, a smernicou, v ktorej sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa smernice 96/71/ES a smernice 2014/67/EÚ pri vysielaní vodičov v cestnej doprave, a to v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou 2002/58/ES a pod dozorom orgánu dohľadu členského štátu uvedeného v článku 51 nariadenia (EÚ) č. 2016/679.
Pozmeňujúci návrh 408
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod -1 g (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 7 – odsek 2 – úvodné časť
-1g)  V článku 7 sa úvodná časť odseku 2 nahrádza takto:
2.  Členské štáty najmä zabezpečia, aby boli osobné údaje chránené pred iným používaním, ako je používanie na účely, ktoré súvisia výlučne s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 561/2006, a to v súlade s odsekom 1, pokiaľ ide o:
2. Členské štáty najmä zabezpečia, aby boli osobné údaje chránené pred iným používaním, ako je používanie na účely, ktoré súvisia výlučne s týmto nariadením a nariadením (ES) č. 561/2006, smernicou 2002/15ES, smernicou Rady 92/6/EHS, smernicou Rady 92/106/EHS, nariadením (ES) č. 1072/2009, smernicou 96/71/ES a smernicou 2014/67/EÚ, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov v cestnej doprave, a so smernicou, v ktorej sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa smernice 96/71/ES a smernice 2014/67/EÚ pri vysielaní vodičov v cestnej doprave, a to v súlade s odsekom 1, pokiaľ ide o:
Pozmeňujúci návrh 409
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 2
–  každé tri hodiny kumulovaného času jazdy a vždy, keď vozidlo prekročí hranicu;
–  každé tri hodiny kumulovaného času jazdy a vždy, keď vozidlo prekročí hranicu niektorého členského štátu;
Pozmeňujúci návrh 410
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 2 a (nová)
–  každý výkon činností nakládky alebo vykládky vozidlom,
Pozmeňujúci návrh 411
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
1a)  V článku 8 ods. 1 sa vkladá tento pododsek:
Aby sa uľahčilo overovanie dodržiavania súladu zo strany kontrolných orgánov, inteligentný tachograf zaznamenáva aj to, či bolo vozidlo používané na prepravu tovaru alebo cestujúcich, ako sa vyžaduje v nariadení (ES) č. 561/2006.
Pozmeňujúci návrh 412
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
1b)  V článku 8 sa v odseku 1 dopĺňa tento pododsek:
Vozidlá zaevidované prvýkrát od ... [24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] musia byť vybavené tachografom v súlade s článkom 8 ods. 1 prvým pododsekom druhou zarážkou a v súlade s článkom 8 ods. 1 druhým pododsekom tohto nariadenia.“,
Pozmeňujúci návrh 413/rev
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 9 – odsek 2
1c)  v článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:
2.  Pätnásť rokov po tom, ako sa od novozaregistrovaných vozidiel začne vyžadovať tachograf, ako sa uvádza v tomto článku a v článkoch 8 a 10, členské štáty vybavia svoje kontrolné orgány zariadením na diaľkovú včasnú detekciu potrebným na komunikáciu údajov uvedenú v tomto článku, a to v primeranom rozsahu a s ohľadom na svoje osobitné požiadavky a stratégie v oblasti presadzovania práva. Dovtedy sa môžu členské štáty rozhodnúť, či svoje kontrolné orgány vybavia takýmto zariadením na diaľkovú včasnú detekciu.
2. Do ... [Ú. v.: 1 rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] členské štáty vybavia svoje kontrolné orgány zariadením na diaľkovú včasnú detekciu potrebným na komunikáciu údajov uvedenú v tomto článku, a to v primeranom rozsahu a s ohľadom na svoje osobitné požiadavky a stratégie v oblasti presadzovania práva. Dovtedy sa môžu členské štáty rozhodnúť, či svoje kontrolné orgány vybavia takýmto zariadením na diaľkovú včasnú detekciu.
Pozmeňujúci návrh 414
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 9 – odsek 3
1d)  V článku 9 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Komunikácia uvedená v odseku 1 sa s tachografom nadviaže iba vtedy, keď si ju vyžiada zariadenie kontrolných orgánov. Je zabezpečená, aby sa zaistila integrita údajov a autentifikácia záznamového a kontrolného zariadenia. Prístup k preneseným údajom majú iba kontrolné orgány oprávnené kontrolovať porušovanie nariadenia (ES) č561/2006 a tohto nariadenia a dielne, pokiaľ je to potrebné na overenie správneho fungovania tachografu.
„3. Komunikácia uvedená v odseku 1 sa s tachografom nadviaže iba vtedy, keď si ju vyžiada zariadenie kontrolných orgánov. Je zabezpečená, aby sa zaistila integrita údajov a autentifikácia záznamového a kontrolného zariadenia. Prístup k preneseným údajom majú iba kontrolné orgány oprávnené kontrolovať porušovanie právnych aktov Únie uvedených v článku 7 ods1 a tohto nariadenia a dielne, pokiaľ je to potrebné na overenie správneho fungovania tachografu.
Pozmeňujúci návrh 415
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 11 – odsek 1
1e)  V článku 11 sa odsek 1 nahrádza takto:
S cieľom zabezpečiť zosúladenie inteligentných tachografov so zásadami a požiadavkami uvedenými v tomto nariadení Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné ustanovenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie článkov 8, 9 a 10 s výnimkou akýchkoľvek ustanovení o zaznamenávaní dodatočných údajov tachografom. Takéto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 42 ods. 3.
„S cieľom zabezpečiť zosúladenie inteligentných tachografov so zásadami a požiadavkami uvedenými v tomto nariadení Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme podrobné ustanovenia nevyhnutné na jednotné uplatňovanie článkov 8, 9 a 10 s výnimkou akýchkoľvek ustanovení o zaznamenávaní dodatočných údajov tachografom.“;
Do ... [Ú. v.: 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia podrobné pravidlá pre zaznamenávanie každého prekročenia hranice vozidlom podľa článku 8 ods. 1 prvého pododseku druhej zarážky a podľa článku 8 ods. 1 druhého pododseku.
Takéto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 42 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 416
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 34 – odsek 5 – písmeno b – bod iv)
1f.  V článku 34 ods. 5 sa bod iv) nahrádza takto:
iv)  pod znakom 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_SK-p0000002.png: prestávky alebo odpočinok.
„iv) pod znakom 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_SK-p0000003.png: prestávky, odpočinok, ročná dovolenka alebo pracovné voľno zo zdravotných dôvodov;
pod znakom „trajekt/vlak“: Navyše k znaku20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_SK-p0000004.png: čas odpočinku stráveného na trajekte alebo vo vlaku, ako sa vyžaduje v článku 9 nariadenia (ES) č. 561/2006.“
Pozmeňujúci návrh 417
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 34 – odsek 7 – pododsek 1
7.  Pri príchode na miesto vhodné na zastavenie vodič vloží do digitálneho tachografu symboly štátov, v ktorých začal a skončil svoju dennú pracovnú dobu, ako aj miesto a čas, keď vodič vozidlom prekročil hranicu. Členské štáty môžu od vodičov vozidiel vykonávajúcich dopravné činnosti na ich území požadovať, aby doplnili symbol štátu o podrobnejšie geografické špecifikácie za predpokladu, že dané členské štáty oznámili Komisii uvedené podrobné geografické špecifikácie pred 1. aprílom 1998.
7.  Ak tachograf nie je schopný automaticky zaznamenať prekročenie hranice, vodič musí na prvom možnom a dostupnom mieste zastavenia zadať symboly krajín, v ktorých sa začala a skončil denný pracovný čas, ako aj miesto a čas, keď vodič vozidlom prekročil hranicu. Kód krajiny po prekročení hranice do novej krajiny sa zadá do tachografu pod položkou BEGIN. Členské štáty môžu od vodičov vozidiel vykonávajúcich dopravné činnosti na ich území požadovať, aby doplnili symbol krajiny o podrobnejšie geografické špecifikácie za predpokladu, že dané členské štáty oznámili Komisii uvedené podrobné geografické špecifikácie pred 1. aprílom 1998.
Pozmeňujúci návrh 418
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 34 – odsek 7 a (nový)
2a)   V článku 34 sa dopĺňa tento odsek:
„7a. Vodičom sa poskytuje odborná príprava o tom, ako správne používať tachograf, s cieľom dosiahnuť plné využitie zariadenia. Vodič nesmie znášať náklady na svoju odbornú prípravu, ktorú by mal poskytnúť jeho zamestnávateľ.“;
Pozmeňujúci návrh 419
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 34 – odsek 7 b (nový)
2b)   V článku 34 sa dopĺňa tento odsek:
„7b. Odbornú prípravu zameranú na správne čítanie a monitorovanie tachografu by mal absolvovať maximálny počet kontrolných orgánov.“
Pozmeňujúci návrh 420
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 36 – odsek 1 – bod i
2c)  V článku 36 ods. 1 sa písmeno i) nahrádza takto:
i)   záznamové listy za daný deň a listy použité vodičom v predchádzajúcich 28 dňoch;
„i) záznamové listy za daný deň a listy použité vodičom v predchádzajúcich 56 dňoch;
Pozmeňujúci návrh 421
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 36 – odsek 1 – bod iii
2d)  V článku 36 ods. 1 sa bod iii) nahrádza takto:
iii)  každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006.
„iii) každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 56 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006.
Pozmeňujúci návrh 422
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 165/2014
Článok 36 – odsek 2 – bod ii
2e)  V článku 36 ods. 2 sa bod ii) nahrádza takto:
ii)   každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006;
„ii) každý ručný záznam a výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 56 dní, ako sa to vyžaduje v tomto nariadení a nariadení (ES) č. 561/2006.“

(1) Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 45.
(2) Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.


Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I
PDF 260kWORD 92k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0281),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0169/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. januára 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. februára 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a na stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0204/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, , ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Doteraz sa okrem prípadov, keď to stanovujú vnútroštátne právne predpisy, neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy na podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s uvedenou maximálnou hmotnosťou. Počet takýchto podnikov, ktoré aktívne vykonávajú vnútroštátnu aj medzinárodnú dopravu, narastá. V dôsledku toho sa niektoré členské štáty rozhodli na takéto podniky uplatňovať pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009. V záujme zaistenia minimálnej úrovne profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa používajú vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, spoločnými pravidlami a tým aj zblíženia konkurenčných podmienok medzi všetkými prevádzkovateľmiby sa malo toto ustanovenie vypustiť, pričom by sa mala stanoviť povinnosť dodržiavať požiadavky na skutočné a stabilné miesto usadenia a zodpovedajúcu finančnú spôsobilosť.
(2)  Doteraz sa okrem prípadov, keď to stanovujú vnútroštátne právne predpisy, neuplatňujú pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy na podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel. Počet takýchto podnikov narastá. V dôsledku toho sa niektoré členské štáty rozhodli na takéto podniky uplatňovať pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009. S cieľom vyhnúť sa prípadným medzerám v právnych predpisoch a zaistiť spoločnými pravidlami minimálnu úroveň profesionalizácie odvetvia, v ktorom sa používajú motorové vozidlá určené na medzinárodnú dopravu, ktorých najväčšia prípustná naložená hmotnosť vrátane hmotnosti prípojných vozidiel je 2,4 až 3,5 tony , a tým zblížiť konkurenčné podmienky medzi všetkými prevádzkovateľmi, požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy by sa mali uplatňovať rovnako, pričom sa treba vyhnúť neprimeranému administratívnemu zaťaženiu. Keďže toto nariadenie sa vzťahuje len na podniky, ktoré zabezpečujú prepravu tovaru za poplatok alebo úhradu, na podniky, ktoré vykonávajú dopravné činnosti na vlastný účet, sa toto ustanovenie nevzťahuje.
Or. en
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Komisia vo svojom posúdení vplyvu odhaduje, že v rokoch 2020 – 2035 dosiahnu úspory pre podniky sumu 2,7 až 5,2 miliardy EUR.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Je nevyhnutné zabezpečiť, aby prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v niektorom členskom štáte vykazovali skutočnú a permanentnú činnosť v tomto členskom štáte a aby odtiaľ riadili svoju podnikateľskú činnosť. Z tohto dôvodu a vzhľadom na skúsenosti treba objasniť ustanovenia týkajúce sa existencie skutočného a stabilného miesta usadenia.
(4)  S cieľom bojovať proti fenoménu tzv. schránkových spoločností a zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaké podmienky na vnútornom trhu je nevyhnutné vypracovať jasnejšie kritéria, intenzívnejšie monitorovať a presadzovať právo a zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi. Prevádzkovatelia cestnej dopravy usadení v niektorom členskom štáte by mali vykazovať skutočnú a permanentnú činnosť v tomto členskom štáte a skutočne odtiaľ riadiť svoju podnikateľskú činnosť v oblasti dopravy a vykonávať podstatné činnosti. Z tohto dôvodu a vzhľadom na skúsenosti treba objasniť a posilniť ustanovenia týkajúce sa existencie skutočného a stabilného miesta usadenia a zároveň sa vyhnúť nadmernému administratívnemu zaťaženiu.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Vzhľadom na ich potenciál značne ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by mali byť vážne porušenia predpisov Únie o vysielaní pracovníkov a o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje bezúhonnosť.
(7)  Vzhľadom na ich potenciál značne ovplyvniť trh cestnej nákladnej dopravy, ako aj sociálnu ochranu pracovníkov by mali byť vážne porušenia predpisov Únie o vysielaní pracovníkov, kabotáži a o práve uplatniteľnom na zmluvné záväzky pridané k prvkom, na základe ktorých sa posudzuje bezúhonnosť.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, alebo jazdnými súpravami s uvedenou najväčšou hmotnosťou, by mali mať minimálnu úroveň finančnej spôsobilosti, aby sa zabezpečilo, že majú prostriedky na stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. Keďže pri týchto príslušných činnostiach ide vo všeobecnosti o obmedzené rozmery, zodpovedajúce požiadavky by mali byť menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené obmedzenie.
(10)  Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s prípustnou naloženou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel a ktoré vykonávajú činnosti medzinárodnej dopravy, by mali mať minimálnu finančnú spôsobilosť, aby sa zabezpečilo, že majú prostriedky na stabilné a dlhodobé vykonávanie činností. Keďže činnosti vykonávané týmito vozidlami majú vo všeobecnosti obmedzený rozsah, zodpovedajúce požiadavky by mali byť menej prísne než tie, ktoré sa uplatňujú na prevádzkovateľov využívajúcich vozidlá alebo jazdné súpravy presahujúce uvedené obmedzenie.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Informácie o prevádzkovateľoch dopravy uvedené vo vnútroštátnych elektronických registroch by mali byť čo najúplnejšie, aby umožnili kompetentným vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom vyšetrovania. Najmä informácie o evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, počte zamestnancov, ktorých najímajú, ich rizikovosti a ich základné finančné informácie by mali umožniť lepšie vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009. Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť pravidlá o vnútroštátnom elektronickom registri.
(11)  Informácie o prevádzkovateľoch dopravy uvedené vo vnútroštátnych elektronických registroch by mali byť úplné a aktualizované, aby umožnili kompetentným vnútroštátnym orgánom, ktoré presadzujú príslušné predpisy, mať dostatočný prehľad o prevádzkovateľoch, ktorí sú predmetom vyšetrovania. Najmä informácie o evidenčných číslach vozidiel, ktoré majú prevádzkovatelia k dispozícii, počte zamestnancov, ktorých najímajú, a ich rizikovosti by mali umožniť lepšie vnútroštátne a cezhraničné presadzovanie ustanovení nariadení (ES) č. 1071/2009 a (ES) č. 1072/2009, ako aj iných relevantných právnych predpisov Únie. Navyše, aby sa úradníkom orgánov presadzovania práva vrátane osôb vykonávajúcich cestné kontroly poskytol jasný a úplný prehľad o kontrolovaných prevádzkovateľoch dopravy, mali by mať priamy prístup ku všetkým relevantným informáciám, a to v reálnom čase. Vnútroštátne elektronické registre by preto mali byť skutočne interoperabilné a údaje, ktoré sa v nich nachádzajú, by mali byť priamo a v reálnom čase prístupné všetkým úradníkom povereným presadzovaním práva vo všetkých členských štátoch. Preto by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť pravidlá o vnútroštátnom elektronickom registri.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Pravidlá upravujúce vnútroštátnu dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko vynútiteľné a zároveň by mala byť vo všeobecnosti zachovaná dosiahnutá úroveň liberalizácie.
(13)  Pravidlá upravujúce vnútroštátnu dopravu, ktorú v hostiteľskom členskom štáte dočasne vykonávajú dopravcovia, ktorí v ňom nemajú sídlo („kabotáž“), by mali byť zrozumiteľné, jednoduché a ľahko vynútiteľné.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Na tieto účely a s cieľom uľahčiť kontroly a odstrániť neistotu by sa malo zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych prepráv v nadväznosti na medzinárodnú dopravu, pričom by sa mal znížiť počet dní, keď je možné takéto prepravy vykonávať.
(14)  S cieľom vyhnúť sa jazdám na prázdno by mala byť povolená kabotáž v hostiteľskom členskom štáte s výhradou osobitných obmedzení. Na tieto účely a s cieľom uľahčiť kontroly a odstrániť neistotu by sa malo zrušiť obmedzenie počtu kabotážnych prepráv v nadväznosti na medzinárodnú dopravu, pričom by sa mal znížiť počet dní, keď je možné takéto prepravy vykonávať.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  S cieľom zabrániť systematickému vykonávaniu kabotážnej prepravy, čo by mohlo viesť k vzniku trvalej alebo nepretržitej činnosti, ktorá narúša vnútroštátny trh, by sa mala skrátiť lehota, počas ktorej sa môže kabotážna preprava v hostiteľskom členskom štáte vykonávať. Navyše by dopravcovia nemali mať možnosť vykonať novú kabotážnu prepravu v tom istom hostiteľskom členskom štáte počas určitého obdobia a až dovtedy, kým nevykonajú novú medzinárodnú prepravu z členského štátu, kde je podnik usadený. Týmto ustanovením nie je dotknuté vykonávanie medzinárodnej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Mali by sa objasniť spôsoby, ktorými môžu prevádzkovatelia cestnej dopravy preukázať súlad s pravidlami kabotážnej prepravy. Za takýto spôsob by malo byť uznané používanie a zasielanie elektronických dopravných informácií, čím by sa malo zjednodušiť poskytovanie relevantných dôkazov a ich spracovanie príslušnými orgánmi. Formát použitý na tento účel by mal zabezpečiť spoľahlivosť a hodnovernosť. Vzhľadom na narastajúce používanie efektívnej elektronickej výmeny informácií v odvetviach dopravy a logistiky je dôležité zabezpečiť jednotnosť regulačných rámcov a ustanovení týkajúcich sa zjednodušenia administratívnych postupov.
(15)  Účinné a efektívne presadzovanie pravidiel je nevyhnutným predpokladom spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Na uvoľnenie kapacity v oblasti presadzovania, zníženie zbytočnej administratívnej záťaže dopravcov v medzinárodnej doprave, a najmä MSP, lepšie zacielenie na vysoko rizikových prevádzkovateľov dopravy a odhaľovanie podvodných praktík je potrebná ďalšia digitalizácia nástrojov presadzovania práva. Aby sa prepravné doklady začali používať v bezpapierovej forme, pravidlom by sa malo v budúcnosti stať využívanie elektronických dokladov, najmä elektronického nákladného listu podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (eCMR). Mali by sa objasniť spôsoby, ktorými môžu prevádzkovatelia cestnej dopravy preukázať súlad s pravidlami kabotážnej prepravy. Za takýto spôsob by malo byť uznané používanie a zasielanie elektronických dopravných informácií, čím by sa malo zjednodušiť poskytovanie relevantných dôkazov a ich spracovanie príslušnými orgánmi. Formát použitý na tento účel by mal zabezpečiť spoľahlivosť a hodnovernosť. Vzhľadom na narastajúce používanie efektívnej elektronickej výmeny informácií v odvetviach dopravy a logistiky je dôležité zabezpečiť jednotnosť regulačných rámcov a ustanovení týkajúcich sa zjednodušenia administratívnych postupov.
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Rýchle zavedenie inteligentných tachografov má mimoriadny význam, pretože umožní orgánom presadzovania práva vykonávať cestné kontroly s cieľom rýchlejšie a efektívnejšie odhaľovať porušovanie právnych predpisov a odchýlky, čo by viedlo k lepšiemu presadzovaniu tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Dopravné podniky sú adresátmi pravidiel o medzinárodnej preprave a ako také znášajú dôsledky akýchkoľvek porušení, ktorých sa dopustia. S cieľom zabrániť zneužívaniu zo strany podnikov, ktoré si zmluvne obstarávajú dopravné služby od prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy, by však členské štáty mali stanoviť aj sankcie pre odosielateľov a zasielateľov v prípade, že si vedome objednajú dopravné služby, ktoré sú spojené s porušením ustanovení nariadenia (ES) č. 1072/2009.
(16)  Dopravné podniky sú adresátmi pravidiel o medzinárodnej preprave a ako také znášajú dôsledky akýchkoľvek porušení, ktorých sa dopustia. S cieľom zabrániť zneužívaniu zo strany podnikov, ktoré si zmluvne obstarávajú dopravné služby od prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy, by však členské štáty mali stanoviť aj sankcie pre prepravcov, odosielateľov, zasielateľov, dodávateľov a subdodávateľov, ak vedia, že dopravné služby, ktoré si objednali, sú spojené s porušením ustanovení nariadenia (ES) č. 1072/2009. Ak si podniky, ktoré si zmluvne obstarávajú dopravné služby, objednávajú tieto služby od dopravných podnikov s nízkou mierou rizika, ich zodpovednosť by sa mala znížiť.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)   Cieľom navrhovaného Európskeho orgánu práce [...] je podporiť a uľahčiť spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie príslušných právnych predpisov Únie. Pri podpore a uľahčovaní presadzovania tohto nariadenia môže orgán zohrávať dôležitú úlohu pri podpore výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi, pri podpore členských štátov v budovaní kapacít prostredníctvom výmeny zamestnancov a odbornej prípravy a pri poskytovaní pomoci členským štátom pri organizovaní spoločných kontrol. To by posilnilo vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, zlepšilo účinnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a pomohlo v boji proti podvodom a zneužívaniu pravidiel.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)
(16b)   Právne predpisy v oblasti cestnej dopravy by sa mali posilniť, aby sa zabezpečilo riadne uplatňovanie a presadzovanie nariadenia ROME I tak, aby pracovné zmluvy zohľadňovali obvyklé miesto výkonu práce zamestnancov. Základné pravidlá nariadenia (ES) č. 1071/2009, ktoré doplňujú nariadenie ROME I a sú s ním priamo spojené, sú určené na boj proti schránkovým spoločnostiam a na zabezpečenie riadnych kritérií zakladania spoločností. Tieto pravidlá sa musia posilniť, aby sa zaistili práva zamestnancov, ktorí dočasne pracujú mimo krajiny, v ktorej obvykle vykonávajú svoju prácu, a zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž medzi dopravnými podnikmi.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod i
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 1 – odsek 4 – písmeno a
i)  písmeno a) sa vypúšťa;
i)  písmeno a) sa nahrádza takto:
a)   podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel nižšou ako 2,4 tony;
aa)   podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel nižšou ako 3,5 tony, ktoré vykonávajú výlučne vnútroštátnu dopravu;
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 1 – odsek 4 – písmeno b – odsek 2
Akákoľvek bezodplatná cestná preprava, ktorá nevytvára žiadny príjem, ako je napríklad preprava osôb na charitatívne účely alebo výlučne na súkromné účely, sa považuje za prepravu výlučne na neobchodné účely;“;
Akákoľvek cestná preprava, ktorej účelom nie je vytvárať zisk pre vodiča alebo iné osoby, napríklad ak sa služba poskytuje na charitatívne alebo dobročinné účely, sa považuje za prepravu výlučne na neobchodné účely;“;
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 1 – odsek 6
b)  dopĺňa sa tento odsek 6:
vypúšťa sa
„6. Článok 3 ods. 1 písm. b) a d) a články 4, 6, 8, 9, 14, 19 a 21 sa nevzťahujú na podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony.
Členské štáty však môžu:
a)  od týchto podnikov vyžadovať, aby uplatňovali niektoré alebo všetky opatrenia uvedené v prvom pododseku;
b)  pri všetkých alebo niektorých kategóriách činností cestnej dopravy znížiť obmedzenie uvedené v prvom pododseku.“;
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
„a) mať priestory, v ktorých vedie svoju dokumentáciu o hlavnej podnikateľskej činnosti, najmä svoje obchodné zmluvy, účtovnú dokumentáciu, dokumentáciu o personálnom manažmente, pracovné zmluvy, doklady s údajmi o čase jazdy a odpočinku a všetky ostatné dokumenty, ku ktorým musí mať prístup príslušný orgán, aby preveril plnenie podmienok stanovených v tomto nariadení;“;
„a) mať primerané priestory zodpovedajúce činnostiam podniku, v ktorých má prístup k originálom svojej dokumentácie o hlavnej podnikateľskej činnosti, či už v elektronickej, alebo inej forme, najmä k svojim obchodným zmluvám, účtovnej dokumentácii, dokumentácii o personálnom manažmente, pracovným zmluvám, dokladom o sociálnom zabezpečení, dokladom s údajmi o kabotáži, vyslaní a čase jazdy a odpočinku a k všetkým ostatným dokumentom, ku ktorým musí mať prístup príslušný orgán, aby preveril plnenie podmienok stanovených v tomto nariadení;“;
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  vkladá sa tento bod:
„aa) vozidlá uvedené v písmene b) vykonávajú v rámci prepravnej zmluvy aspoň jednu nakládku alebo vykládku tovaru každé štyri týždne v členskom štáte usadenia;“;
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c
„c) skutočne a sústavne vykonávať svoju administratívnu a obchodnú činnosť s náležitým administratívnym vybavením a zariadeniami v priestoroch nachádzajúcich sa v tomto členskom štáte;“;
„c) skutočne a sústavne vykonávať svoju administratívnu a obchodnú činnosť s náležitým vybavením a zariadeniami v priestoroch uvedených v písmene a) nachádzajúcich sa v tomto členskom štáte;“;
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d
„d) riadiť dopravné činnosti vykonávané vozidlami uvedenými v písmene b) s náležitým technickým vybavením nachádzajúcim sa v tomto členskom štáte;“;
„d) účinne a nepretržite riadiť dopravné činnosti vykonávané využívaním vozidiel uvedených v písmene b) s náležitým technickým vybavením nachádzajúcim sa v tomto členskom štáte;“;
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f (nové)
da)  dopĺňa sa toto písmeno f):
„f) mať jasnú súvislosť medzi vykonávanou dopravou a členským štátom usadenia, prevádzkové stredisko a prístup k dostatočným parkovacím miestam pre bežné používanie vozidiel uvedených v písmene b);“;
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d b (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno g (nové)
db)  dopĺňa sa toto písmeno g):
„g) prijímať a zamestnávať vodičov podľa rozhodného práva pre pracovné zmluvy daného členského štátu;“;
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d c (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 5 – odsek 1 – písmeno h (nové)
dc)  vkladá sa toto písmeno h):
„h) zabezpečiť, že usadenie je miesto, na ktorom alebo z ktorého pracovníci obvykle vykonávajú svoju prácu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/20081a a/alebo Rímskeho dohovoru.
_______________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6).“
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 6 – odsek 3 – písmeno b
iii)  v treťom pododseku písm. b) sa dopĺňajú tieto body xi) a xii):
iii)  v treťom pododseku písm. b) sa dopĺňajú tieto body xi), xii) axiii):
„xi) vysielanie pracovníkov;
„xi) vysielanie pracovníkov;
xii)  rozhodné právo pre zmluvné záväzky.“;
xii)  rozhodné právo pre zmluvné záväzky;
xiii)  kabotáž;“;
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 6 – odsek 2 a – pododsek 2 – písmeno b
b)  určí stupeň závažnosti porušení predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na zdraví a narušiť hospodársku súťaž na trhu cestnej dopravy vrátane ohrozenia pracovných podmienok pracovníkov v doprave;
b)  určí stupeň závažnosti porušení predpisov podľa ich potenciálu spôsobiť riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na zdraví alebo narušiť hospodársku súťaž na trhu cestnej dopravy vrátane ohrozenia pracovných podmienok pracovníkov v doprave;
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1
„S cieľom splniť požiadavku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť trvale schopný plniť svoje finančné záväzky v priebehu celého účtovného roku. Podnik musí preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú overil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 5 000 EUR za každé ďalšie používané vozidlo. Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, musia na základe ročnej účtovnej závierky overenej audítorom alebo riadne akreditovanou osobou preukázať, že každý rok disponujú vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo.“;
„S cieľom splniť požiadavku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. c) podnik musí byť trvale schopný plniť svoje finančné záväzky v priebehu celého účtovného roku. Podnik musí preukázať na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú overil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, že každý rok disponuje vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, 5 000 EUR za každé ďalšie používané vozidlo s prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel vyššou ako 3,5 tony a 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo s prípustnou celkovou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel. Podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s prípustnou celkovou hmotnosťou od 2,4 do 3,5 tony vrátane hmotnosti prípojných vozidiel musia na základe ročnej účtovnej závierky overenej audítorom alebo riadne akreditovanou osobou preukázať, že každý rok disponujú vlastným kapitálom v celkovej hodnote aspoň 1 800 EUR, ak sa používa iba jedno vozidlo, a 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo.“;
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Odchylne od odseku 1, ak nie je k dispozícii overená ročná závierka, príslušný orgán súhlasí s tým, že podnik preukáže svoju finančnú spôsobilosť osvedčením, akým je napríklad banková záruka, dokladom o zriadení prístupu k úveru v mene podniku, ktorý vydala finančná inštitúcia, alebo iným záväzným dokumentom, ktorým podnik preukáže, že disponuje sumami uvedenými v odseku 1 prvom pododseku.
2.  Odchylne od odseku 1, ak nie je k dispozícii overená ročná závierka, príslušný orgán súhlasí s tým, že podnik preukáže svoju finančnú spôsobilosť osvedčením, akým je napríklad banková záruka alebo poistenie vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania od jednej alebo viacerých bánk alebo iných finančných inštitúcií vrátane poisťovní, alebo iným záväzným dokumentom, ktorým poskytuje spoločné a nerozdielne ručenie za podnik, pokiaľ ide o sumy uvedené v odseku 1 prvom pododseku.
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 8 – odsek 5
5a.  V článku 8 sa odsek 5 nahrádza takto:
Členské štáty môžu podporiť pravidelnú odbornú prípravu v oblastiach uvedených v prílohe I v časových intervaloch 10 rokov s cieľom zabezpečiť, aby vedúci dopravy boli oboznámení s vývojom v danom odvetví.
Členské štáty môžu podporiť pravidelnú odbornú prípravu v oblastiach uvedených v prílohe I v časových intervaloch troch rokov s cieľom zabezpečiť, aby osoba alebo osoby uvedené v odseku 1 boli dostatočne oboznámené s vývojom v danom odvetví.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2
8.  V článku 12 ods. 2 sa vypúšťa druhý pododsek;
8.  V článku 12 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Členské štáty vykonajú kontroly minimálne každé tri roky s cieľom overiť, či podniky spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3.“
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 14 – odsek 2
10a.   Článok 14 ods. 2 sa nahrádza takto:
2.  Pokiaľ sa neprijme opatrenie na nápravu v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva, osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy vyhláseného za nespôsobilého uvedené v článku 8 ods. 8 nie je platné v žiadnom členskom štáte.
2.  Pokiaľ sa neprijme nápravné opatrenie v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva, osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy vyhláseného za nespôsobilého uvedené v článku 8 ods. 8 nie je platné v žiadnom členskom štáte. Komisia vypracuje zoznam nápravných opatrení na obnovenie bezúhonnosti.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod -i a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 2 – písmeno c
-ia)  písmeno c) sa nahrádza takto:
c)  mená vedúcich dopravy určených na splnenie podmienky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti alebo prípadne meno zákonného zástupcu;
c)  mená vedúcich dopravy určených na splnenie požiadaviek stanovených v článku 3, ktoré sa týkajú bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti, alebo prípadne meno zákonného zástupcu;
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 2 – písmeno h
h)  počet zamestnancov;
h)  počet ľudí zamestnaných v podniku za posledný kalendárny rok;
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod i a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 2 – bod j a (nový)
ia)  dopĺňa sa toto písmeno ja):
ja)   pracovné zmluvy medzinárodných vodičov za posledných šesť mesiacov;
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2
Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že údaje uvedené v prvom pododseku písm. e) až j) budú uchovávať v samostatných registroch. V takom prípade musia byť príslušné údaje k dispozícii na požiadanie alebo priamo prístupné všetkým príslušným orgánom dotknutých členských štátov. Vyžadované údaje sa poskytnú do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti. Údaje uvedené v prvom pododseku písm. a) až d) musia byť verejne prístupné v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.
Údaje uvedené v prvom pododseku písm. a) až d) musia byť verejne prístupné v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 3
V každom prípade majú k údajom uvedeným v prvom pododseku písm. e) až j) prístup iné orgány ako príslušné orgány, len ak im boli riadne udelené právomoci, ktoré sa týkajú dohľadu a ukladania sankcií v odvetví cestnej dopravy, a ich úradníci sú viazaní prísahou alebo iným spôsobom úradne viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.
K údajom uvedeným v prvom pododseku písm. e) až j) majú prístup iné orgány ako príslušné orgány, len ak im boli riadne udelené právomoci, ktoré sa týkajú dohľadu a ukladania sankcií v odvetví cestnej dopravy, a ich úradníci sú viazaní prísahou alebo iným spôsobom úradne viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 2
„Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že údaje uvedené v prvom pododseku písm. e) až j) budú uchovávať v samostatných registroch. V takom prípade musia byť príslušné údaje k dispozícii na požiadanie alebo priamo prístupné všetkým príslušným orgánom dotknutých členských štátov. Vyžadované údaje sa poskytnú do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti. Údaje uvedené v prvom pododseku písm. a) až d) musia byť verejne prístupné v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.
„Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že údaje uvedené v prvom pododseku písm. e) až j) budú uchovávať v samostatných registroch. V takom prípade musia byť príslušné údaje k dispozícii na požiadanie alebo priamo prístupné všetkým príslušným orgánom dotknutých členských štátov. Vyžadované údaje sa poskytnú do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti. Údaje uvedené v prvom pododseku písm. a) až d) musia byť verejne prístupné v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.
V každom prípade majú k údajom uvedeným v prvom pododseku písm. e) až j) prístup iné orgány ako príslušné orgány, len ak im boli riadne udelené právomoci, ktoré sa týkajú dohľadu a ukladania sankcií v odvetví cestnej dopravy, a ich úradníci sú viazaní prísahou alebo iným spôsobom úradne viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.“;
V každom prípade majú k údajom uvedeným v prvom pododseku písm. e) až j) prístup iné orgány ako príslušné orgány, len ak im boli riadne udelené právomoci, ktoré sa týkajú dohľadu a ukladania sankcií v odvetví cestnej dopravy, a ich úradníci sú viazaní prísahou alebo iným spôsobom úradne viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.
Na účely článku 14a nariadenia (ES) č. 1072/2009 sú údaje uvedené v písmene j) na požiadanie k dispozícii prepravcom, zasielateľom, dodávateľom a subdodávateľom.“;
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 5
ba)  odsek 5 sa nahrádza takto:
5.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne elektronické registre boli prepojené a prístupné na celom území Spoločenstva prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest definovaných v článku 18. Sprístupnenie prostredníctvom vnútroštátnych kontaktných miest a prepojenie sa uskutoční do 31. decembra 2012, tak aby príslušný orgán ktoréhokoľvek členského štátu mohol nahliadnuť do vnútroštátneho elektronického registra ktoréhokoľvek členského štátu.
„5. V záujme zvýšenia účinnosti cezhraničného presadzovania práva členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne elektronické registre boli prepojené a interoperabilné v celej Únii prostredníctvom Európskeho registra podnikov cestnej dopravy uvedeného vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/480 tak, aby všetky príslušné orgány na presadzovanie práva a kontrolné orgány všetkých členských štátov mali priamy prístup k údajom uvedeným v odseku 2 a v reálnom čase.“;
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b b (nové)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 16 – odsek 6
bb)  odsek 6 sa nahrádza takto:
6.  Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 a prvýkrát pred 31. decembrom 2010 prijme spoločné pravidlá týkajúce sa vykonávania odseku 5, ako je formát vymieňaných údajov, technické postupy na elektronické nahliadanie do vnútroštátnych elektronických registrov iných členských štátov a podpora interoperability týchto registrov s inými príslušnými databázami. Tieto spoločné pravidlá určia, ktorý orgán je zodpovedný za prístup k údajom a ich ďalšie používanie a aktualizáciu po prístupe, a na tento účel sa uvedú pravidlá o zapisovaní a monitorovaní údajov.
‘6. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty s cieľom stanoviť a aktualizovať spoločné pravidlá na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne elektronické registre boli v plnej miere vzájomne prepojené a interoperabilné tak, aby príslušný orgán alebo kontrolný orgán v každom členskom štáte mal priamy prístup do vnútroštátneho elektronického registra každého členského štátu a v reálnom čase, ako sa stanovuje v odseku 5. Takéto spoločné pravidlá zahŕňajú okrem osobitných pravidiel o prístupe k údajom a o zapisovaní a monitorovaní údajov aj pravidlá týkajúce sa formátu vymieňaných údajov, technických postupov elektronickej konzultácie vnútroštátnych elektronických registrov ostatných členských štátov a interoperability týchto registrov.“;
"
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 1
1.  Členské štáty určia vnútroštátne kontaktné miesto zodpovedné za výmenu informácií s ostatnými členskými štátmi, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia. Členské štáty informujú Komisiu o názvoch a adresách ich vnútroštátnych kontaktných miest do 31. decembra 2018. Komisia zostaví zoznam všetkých kontaktných miestodovzdá ho členským štátom. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zmeny kontaktných miest.
1.  Príslušné orgány členských štátov úzko spolupracujú a navzájom si urýchlene poskytujú vzájomnú pomoc a akékoľvek ďalšie relevantné informácie s cieľom uľahčiť vykonávaniepresadzovanie tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 1 a (nový)
1a.   Na účely odseku 1 sa administratívna spolupráca stanovená v tomto článku uskutočňuje prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/20121a, ktorý umožňuje prevádzkovateľom poskytovať údaje v ich vlastnom jazyku.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 3
3.  Členské štáty odpovedajú na žiadosti o informácie od všetkých príslušných orgánov ostatných členských štátov a v prípade potreby vykonávajú kontroly, inšpekcie a vyšetrovania, pokiaľ ide o plnenie požiadavky podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zo strany prevádzkovateľov cestnej dopravy so sídlom na ich území. Žiadosti príslušných orgánov členských štátov o poskytnutie informácií musia byť odôvodnené. Žiadosti preto musia obsahovať spoľahlivé náznaky o možných porušeniach článku 3 ods. 1 písm. a).
3.  Členské štáty odpovedajú na žiadosti o informácie od všetkých príslušných orgánov ostatných členských štátov a vykonávajú kontroly, inšpekcie a vyšetrovania, pokiaľ ide o plnenie požiadavky podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zo strany prevádzkovateľov cestnej dopravy so sídlom na ich území. Žiadosti príslušných orgánov členských štátov o poskytnutie informácií musia byť riadne odôvodnené a opodstatnené. Žiadosti preto musia obsahovať spoľahlivé náznaky o možných porušeniach článku 3 ods. 1 písm. a).
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 4
4.  Ak členský štát, ktorému je doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do desiatich pracovných dní. Žiadajúci členský štát poskytne odôvodnenie žiadosti. Ak to nie je možné, členský štát môže danú žiadosť zamietnuť.
4.  Ak členský štát, ktorému je doručená žiadosť, usúdi, že žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, oznámi to žiadajúcemu členskému štátu do piatich pracovných dní. Žiadajúci členský štát poskytne odôvodnenie žiadosti. Ak to nie je možné, členský štát môže danú žiadosť zamietnuť.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 5
5.  Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom s uvedením dôvodov informuje žiadajúci členský štát do desiatich pracovných dní. Dotknuté členské štáty nadviažu diskusiu s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému.
5.  Ak je náročné alebo nemožné vyhovieť žiadosti o informácie alebo vykonať kontroly, inšpekcie alebo vyšetrovanie, dotknutý členský štát o tom informuje žiadajúci členský štát do piatich pracovných dní, pričom riadne odôvodní túto náročnosť alebo nemožnosť. Dotknuté členské štáty navzájom spolupracujú s cieľom nájsť riešenie každého spomenutého problému. V prípade akýchkoľvek pretrvávajúcich problémov v oblasti výmeny informácií alebo trvalého odmietania poskytovať informácie bez náležitého odôvodnenia Komisia po tom, ako bola informovaná, a po porade s príslušnými členskými štátmi môže prijať všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 18 – odsek 6
6.  V reakcii na žiadosti podľa odseku 3 členské štáty poskytnú požadované informácie a vykonajú potrebné kontroly, inšpekcie a vyšetrovanie v lehote dvadsiatich piatich pracovných dní od doručenia žiadosti, pokiaľ žiadajúci členský štát neinformovali o tom, že žiadosť je nedostatočne zdôvodnená, alebo o nemožnosti či problémoch podľa odsekov 4 a 5.
6.  V reakcii na žiadosti podľa odseku 3 členské štáty poskytnú požadované informácie a vykonajú potrebné kontroly, inšpekcie a vyšetrovanie v lehote pätnástich pracovných dní od doručenia žiadosti, ak sa vzájomnou dohodou medzi príslušnými členskými štátmi neodsúhlasí iná lehota, alebo pokiaľ žiadajúci členský štát neinformovali o tom, že žiadosť je nedostatočne zdôvodnená, ani o nemožnosti či problémoch podľa odsekov 4 a 5, a že sa nenašlo riešenie týchto problémov.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
18 a (nový)
(12a)  vkladá sa tento článok 18a:
„Článok 18a
Sprievodné opatrenia
1.  Členské štáty prijímajú sprievodné opatrenia na rozvoj, uľahčenie a podporu výmen medzi úradníkmi zodpovednými za administratívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc medzi členskými štátmi, ako aj úradníkmi zodpovednými za monitorovanie dodržiavania uplatniteľných pravidiel tohto nariadenia a ich presadzovania.
2.  Komisia poskytuje technickú a inú podporu v záujme ďalšieho zlepšenia administratívnej spolupráce a zvýšenia vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, a to aj podporovaním výmeny príslušných úradníkov a spoločných programov odbornej prípravy, ako aj rozvoja, uľahčovania a propagovania iniciatív v oblasti najlepších postupov. Bez toho, aby boli dotknuté výsady Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe, môže Komisia využívať dostupné finančné nástroje na ďalšie posilňovanie budovania kapacít a administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi.
3.  Členské štáty zriadia program partnerského preskúmania, do ktorého sa zapoja všetky príslušné orgány presadzovania práva, pričom sa zabezpečí primeraná rotácia skúmajúcich, ako aj skúmaných príslušných orgánov presadzovania práva. Členské štáty oznámia tieto programy Komisii každé dva roky v rámci správy o činnosti príslušných orgánov, ktorá je uvedená v článku 26.“;
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Členské štáty každý rok vypracujú správu o používaní motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných súprav s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony na svojom území a odovzdajú ju Komisii najneskôr 30. júna roka nasledujúceho po skončení sledovaného obdobia. Táto správa musí obsahovať:
3.  Členské štáty každý rok vypracujú správu o používaní motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel od 2,4 do 3,5 tony zapojených do medzinárodnej dopravy a usadených na svojom území a odovzdajú ju Komisii najneskôr 30. júna roka nasledujúceho po skončení sledovaného obdobia. Táto správa musí obsahovať:
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 3 – písmeno a
a)  počet povolení udelených podnikom vykonávajúcim povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony;
a)  počet povolení udelených podnikom vykonávajúcim povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel od 2,4 do 3,5 tony zapojenými do medzinárodnej prepravy;
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 3 – písmeno b
b)  počet vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony zaevidovaných v členskom štáte v každom kalendárnom roku;
b)  počet motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel od 2,4 do 3,5 tony zapojených do medzinárodnej prepravy a zaevidovaných v členskom štáte v každom kalendárnom roku;
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 3 – písmeno c
c)  celkový počet vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony zaevidovaných v členskom štáte k 31. decembru každého roka;
c)  celkový počet motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel od 2,4 do 3,5 tony zapojených do medzinárodnej prepravy a zaevidovaných v členskom štáte k 31. decembru každého roka;
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 3 – písmeno d
d)  odhadovaný podiel motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných súprav s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony na celkovom objeme cestnej dopravy všetkými vozidlami v evidencii daného členského štátu, rozdelený na vnútroštátnu, medzinárodnú a kabotážnu dopravu.
d)  odhadovaný podiel motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel od 2,4 do 3,5 tony, ako aj vozidiel s hmotnosťou menej ako 2,4 tony na celkovom objeme cestnej dopravy všetkými vozidlami v evidencii daného členského štátu, rozdelený na vnútroštátnu, medzinárodnú a kabotážnu dopravu.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 4
4.  Na základe informácií zhromaždených Komisiou podľa odseku 3 a ďalších dôkazov Komisia najneskôr do 31. decembra 2024 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vývoji celkového počtu motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony alebo jazdných súprav s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony, ktoré vykonávajú činnosti vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej dopravy. Na základe tejto správy prehodnotí, či je potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia.
4.  Na základe informácií zhromaždených Komisiou podľa odseku 3 a ďalších dôkazov Komisia najneskôr do 31. decembra 2024 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vývoji celkového počtu motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vrátane hmotnosti prípojných vozidiel od 2,4 do 3,5 tony, ktoré vykonávajú činnosti cestnej dopravy. Na základe tejto správy prehodnotí, či je potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 5
5.  Členské štáty oznámia každý rok Komisii žiadosti, ktoré podali podľa článku 18 ods. 3 a 4, odpovede, ktoré dostali od ostatných členských štátov a opatrenia, ktoré prijali na základe poskytnutých informácií.
5.  Členské štáty oznámia každý rok Komisii žiadosti, ktoré podali podľa článku 18, odpovede, ktoré dostali od ostatných členských štátov, a opatrenia, ktoré prijali na základe poskytnutých informácií.
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1071/2009
Článok 26 – odsek 5 a (nový)
16a.  Dopĺňa sa tento odsek 5a:
„5a. Na základe informácií zhromaždených Komisiou podľa odseku 5 a ďalších dôkazov Komisia najneskôr do 31. decembra 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade podrobnú správu o rozsahu administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi, o možných nedostatkoch v tejto oblasti a o prípadných spôsoboch zlepšenia tejto spolupráce. Na základe tejto správy posúdi, či je potrebné navrhnúť ďalšie opatrenia.“
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)
1a.  V článku 1 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„Lehoty uvedené v článku 8 ods. 2 a 2a tohto nariadenia sa vzťahujú aj na dovoz a odvoz tovaru po ceste ako súčasť vnútroštátnej počiatočnej a/alebo vnútroštátnej konečnej etapy jazdy v rámci kombinovanej dopravy, ako sa stanovuje v smernici Rady 92/106/EHS.“
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 1 – odsek 2
(1b)  Článok 1 ods. 2 sa nahrádza takto:
2.  Ak ide o prepravu z členského štátu do tretej krajiny a naopak, toto nariadenie sa uplatňuje na tú časť jazdy, ktorá sa uskutočnila na území ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. Neuplatňuje sa na tú časť cesty na území členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje nakládka alebo vykládka, pokiaľ nebola uzavretá záväzná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou.
„2. Ak ide o prepravu z členského štátu do tretej krajiny a naopak, toto nariadenie sa uplatňuje na tú časť jazdy, ktorá sa uskutočnila na území ktoréhokoľvek tranzitného členského štátu. Táto časť tranzitnej jazdy je však z uplatňovania smernice o vysielaní pracovníkov vylúčená. Neuplatňuje sa na tú časť jazdy na území členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje nakládka alebo vykládka, pokiaľ nebola uzavretá záväzná dohoda medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou.“
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 c (nový)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 1 – odsek 5 – písmeno c
(1c)  v odseku 5 sa písmeno c) nahrádza takto:
(c)  preprava tovaru v motorových vozidlách, ktorých celková povolená hmotnosť vrátane prívesného vozidla nepresahuje 3,5 tony;
c)  preprava tovaru v motorových vozidlách, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť vrátane hmotnosti prípojných vozidiel je nižšia ako 2,4 tony;
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 2 – bod 7 a (nový)
(aa)  Dopĺňa sa toto písmeno:
7a.  „tranzit“ je jazda naloženým vozidlom cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín, kde miesto odchodu a miesto príchodu nie je v týchto členských štátoch alebo tretích krajinách.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
-a)  v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:
„ba) vykonáva medzinárodnú dopravu vozidlami, ktoré sú vybavené tachografmi podľa článku 3 a kapitoly II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/20141a.“
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 8 – odsek 2
2.  Dopravcovia uvedení v odseku 1 budú po dodaní tovaru prepravovaného počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy z iného členského štátu alebo z tretej krajiny do hostiteľského členského štátu tým istým vozidlom alebo v prípade jazdnej súpravy motorovým vozidlom toho istého vozidla môcť uskutočňovať kabotážne prepravy v hostiteľskom členskom štáte alebo v susedných členských štátoch. Posledná vykládka počas kabotážnej prepravy sa musí uskutočniť do 5 dní od poslednej vykládky v hostiteľskom členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy.
2.  Dopravcovia uvedení v odseku 1 budú po dodaní tovaru prepravovaného počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy z iného členského štátu alebo z tretej krajiny do hostiteľského členského štátu tým istým vozidlom alebo v prípade jazdnej súpravy motorovým vozidlom toho istého vozidla kabotážne prepravy v hostiteľskom členskom štáte. Posledná vykládka počas kabotážnej prepravy sa musí uskutočniť do 3 dní od poslednej vykládky v hostiteľskom členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy podľa platnej zmluvy o preprave.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 8 – odsek 2 a (nový)
aa)  vkladá sa tento odsek:
„2a. Po uplynutí 3-dňovej lehoty uvedenej v odseku 2 dopravca nesmie tým istým vozidlom alebo v prípade jazdnej súpravy motorovým vozidlom tejto súpravy uskutočniť kabotážnu preprava v tom istom hostiteľskom členskom štáte do 60 hodín po návrate do členského štátu, v ktorom má dopravca sídlo, a kým nevykoná novú medzinárodnú prepravu z členského štátu, v ktorom má podnik sídlo.“
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 8 – odsek 4 a
4a.   Dôkaz uvedený v odseku 3 sa počas cestnej kontroly predloží alebo odovzdá na žiadosť oprávnenej osoby z hostiteľského členského štátu, ktorá vykonáva kontrolu. Môže byť predložený alebo odovzdaný elektronicky v upraviteľnom štruktúrovanom formáte, ktorý možno priamo použiť na uloženie a počítačové spracovanie, ako je napríklad eCMR.* Počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť dôkaz uvedený v odseku 3.
4a.   Dôkaz uvedený v odseku 3 sa počas cestnej kontroly predloží alebo odovzdá na žiadosť oprávnenej osoby z hostiteľského členského štátu, ktorá vykonáva kontrolu. Členské štáty akceptujú, že dôkaz sa predloží alebo odovzdá elektronicky v upraviteľnom štruktúrovanom formáte, ktorý možno priamo použiť na uloženie a počítačové spracovanie, ako je napríklad elektronický nákladný list podľa Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave eCMR. Počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo inú osobu alebo subjekt, ktoré môžu poskytnúť dôkaz uvedený v odseku 3.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 9 – odsek 1 – písmeno e a (nové)
(5a)  Do článku 9 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:
„ea) plat a platenú ročnú dovolenku, ako sa stanovuje v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) prvom pododseku smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES1a.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).“
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – názov
Kontroly
Inteligentné presadzovanie
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 1
1.  Každý členský štát organizuje kontroly tak, aby od 1. januára 2020 skontroloval v každom kalendárnom roku aspoň 2 % celkovej kabotážnej prepravy uskutočnenej na jeho území. Tento podiel zvýšia od 1. januára 2022 aspoň na 3 %. Výpočet tohto podielu vychádza z údajov Eurostatu o celkovej kabotáži v členskom štáte v roku t-2 vyjadrenej v tonokilometroch.
1.  S cieľom ďalej presadzovať povinnosti stanovené v tejto kapitole členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území uplatňovala ucelená vnútroštátna stratégia presadzovania práva. Táto stratégia sa zameria na podniky hodnotené podľa článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES1a ako vysoko rizikové.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 1 a (nový)
1a.  Každý členský štát zabezpečí, aby kontroly stanovené v článku 2 smernice 2006/22/ES v relevantných prípadoch zahŕňali kontrolu kabotážnej prepravy.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 2 a (nový)
2a.  Na účely odseku 2 majú členské štáty prístup k relevantným informáciám a údajom zaznamenávaným, spracúvaným alebo ukladaným inteligentným tachografom uvedeným v kapitole II nariadenia (EÚ) č. 165/2014 a v elektronických prepravných dokumentoch, ako sú elektronické nákladné listy na základe Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (eCMR).
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 2 b (nový)
2b.  Členské štáty poskytnú prístup k týmto údajom výlučne príslušným orgánom oprávneným kontrolovať porušovanie právnych aktov uvedených v tomto nariadení. Členské štáty oznámia Komisii kontaktné údaje všetkých príslušných orgánov na svojom území, v prípade ktorých určili, že majú prístup k týmto údajom. Do [XXX] Komisia vypracuje zoznam všetkých príslušných orgánov a postúpi ho členským štátom. Členské štáty bezodkladne informujú o každej následnej zmene tohto zoznamu.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 2 c (nový)
2c.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14b prijímať delegované akty s cieľom stanoviť charakteristiky údajov, ku ktorým majú členské štáty prístup, podmienky ich využívania a technické špecifikácie na ich prenos alebo prístup k nim, pričom uvedie najmä:
a)  podrobný zoznam informácií a údajov, ku ktorým príslušné vnútroštátne orgány musia mať prístup, ktoré musia uvádzať aspoň čas a miesto prekročenia hraníc, operácie nakládky a vykládky, evidenčné číslo vozidla a údaje o vodičovi;
b)  prístupové práva príslušných orgánov v prípade potreby rozlíšené podľa druhu príslušných orgánov, druhu prístupu a účelu, na ktorý sa údaje používajú;
c)  technické špecifikácie na prenos údajov alebo na prístup k údajom uvedeným v písmene a), v relevantných prípadoch vrátane maximálneho obdobia uchovávania údajov, rozlíšeného v prípade potreby podľa druhu údajov.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 2 d (nový)
2d.  Žiadne osobné údaje uvedené v tomto článku sa nesmú sprístupňovať ani uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli tieto údaje zhromaždené alebo na ktoré prebieha ich ďalšie spracovanie. Len čo tieto údaje už nie sú na dané účely potrebné, zničia sa.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 10 a – odsek 3
3.  Členské štáty aspoň trikrát do roka vykonajú koordinované cestné kontroly kabotážnej prepravy. Takéto kontroly vykonajú súčasne vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie predpisov v oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo viacerých členských štátov na svojom vlastnom území. Po vykonaní koordinovaných cestných kontrol si národné kontaktné miesta určené v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009**** vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov.
3.  Členské štáty aspoň trikrát do roka vykonajú koordinované cestné kontroly kabotážnej prepravy, ktoré možno vykonávať v spojení s kontrolami, ktoré sa vykonávajú v súlade s článkom 5 smernice 2006/22/ES. Takéto kontroly vykonajú súčasne vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie predpisov v oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo viacerých členských štátov na svojom vlastnom území. Po vykonaní spojených cestných kontrol si členské štáty vymenia informácie o počte a druhu zistených porušení predpisov.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 14 a – odsek 1
Členské štáty stanovia sankcie voči odosielateľom, zasielateľom, dopravcom a skutočným dopravcom za neplnenie ustanovení kapitol II a III, ak si vedome objednajú dopravné služby, ktoré sú spojené s porušeniami tohto nariadenia.
Členské štáty stanovia účinné, primerané a odrádzajúce sankcie voči odosielateľom, zasielateľom, dodávateľom a subdodávateľom za neplnenie ustanovení kapitol II a III, ak vedia alebo by mali náležite vedieť, že dopravné služby, ktoré si objednali, sú spojené s porušeniami tohto nariadenia.
Ak si odosielatelia, zasielatelia, dodávatelia a subdodávatelia objednajú dopravné služby od prepravných podnikov s nízkou mierou rizika, ako sa uvádza v článku 9 smernice 2006/22/ES, nie sú zodpovední za sankcie za porušenia, pokiaľ sa nepreukáže, že mali vedomosť o týchto porušeniach.
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 17 – odsek 3
3.  Členské štáty oznámia Komisii každoročne najneskôr do 31. januára počet kontrol kabotážnej prepravy uskutočnených v predchádzajúcom kalendárnom roku podľa článku 10a. Tieto údaje musia obsahovať počet skontrolovaných vozidiel a počet skontrolovaných tonokilometrov.
3.  Členské štáty do ... [dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] predložia Komisii svoje národné stratégie presadzovania práva prijaté podľa článku 10a. Členské štáty informujú Komisiu každoročne najneskôr do 31. januára o operáciách presadzovania uskutočnených v predchádzajúcom kalendárnom roku podľa článku 10a a v náležitých prípadoch aj o počte vykonaných kontrol. Tieto údaje musia obsahovať počet skontrolovaných vozidiel a počet skontrolovaných tonokilometrov.
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 1072/2009
Článok 17 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia vypracuje do konca roka 2022 správu o stave trhu cestnej dopravy v Únii. Správa obsahuje analýzu situácie na trhu vrátane hodnotenia účinnosti kontrol a vývoja podmienok zamestnávania v tomto povolaní.

(1) Ú. v. EÚ C 197, 8.6.2018, s. 38.
(2) Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 57.


Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I
PDF 209kWORD 65k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))
P8_TA-PROV(2019)0342A8-0143/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0660),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0394/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. apríla 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 16. mája 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0143/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom

P8_TC1-COD(2017)0294


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 194 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(4),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(5),

keďže:

(1)  Cieľom vnútorného trhu so zemným plynom, ktorý sa postupne zavádza v celej Únii od roku 1999, je ponúknuť všetkým koncovým odberateľom v Únii, či ide o občanov, alebo podniky, skutočný výber, nové obchodné príležitosti, spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže, konkurenčné ceny, účinné investičné signály a vyšší štandard služieb a prispieť k bezpečnosti dodávok a udržateľnosti.

(2)  Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES(6) a 2009/73/ES(7) významne prispeli k vytvoreniu vnútorného trhu so zemným plynom.

(3)  Cieľom tejto smernice je riešiť ▌ prekážky brániace dokončeniu vnútorného trhu so zemným plynom, ktoré vyplývajú z neuplatňovania pravidiel trhu Únie na prepravné plynovody do tretích krajín a z nich. Zámerom zmien zavedených touto smernicou je zabezpečiť, aby sa pravidlá uplatniteľné na prepravné plynovody, ktoré spájajú dva alebo viac členských štátov, vzťahovali v rámci Únie aj na prepravné plynovody do tretích krajín a z nich. Tým sa dosiahne ucelenosť právneho rámca v rámci Únie a zároveň sa zabráni narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s energiou v Únii a negatívnemu vplyvu na bezpečnosť dodávok. Takisto sa zvýši transparentnosť a poskytne sa právna istota účastníkom trhu, najmä investorom do plynárenskej infraštruktúry a užívateľom siete, pokiaľ ide o uplatniteľný právny režim.

(4)  S cieľom zohľadniť nedostatok osobitných pravidiel Únie uplatniteľných na prepravné plynovody do tretích krajín a z nich pred dátumom nadobudnutia účinnosti tejto smernice by členské štáty mali mať možnosť udeliť odchýlky z určitých ustanovení smernice 2009/73/ES tým prepravným plynovodom, ktoré sú dokončené pred dátumom nadobudnutia účinnosti tejto smernice. V súvislosti s prepravnými plynovodmi do tretích krajín a z nich by sa mal upraviť príslušný dátum uplatňovania iných modelov oddelenia, než je oddelenie vlastníctva.

(5)  Plynovody, ktoré spájajú projekt ťažby ropy alebo plynu tretej krajiny so spracovateľským závodom alebo koncovým pobrežným vykládkovým terminálom v rámci členského štátu, by sa mali považovať za ťažobné siete. Plynovody, ktoré spájajú projekt ťažby ropy alebo plynu v členskom štáte so spracovateľským závodom alebo koncovým pobrežným vykládkovým terminálom v tretej krajine, by sa na účely tejto smernice nemali považovať za ťažobné siete, pretože nie je pravdepodobné, aby takéto plynovody mali významný vplyv na vnútorný trh s energiou.

(6)  Prevádzkovatelia prepravnej siete by mali mať možnosť uzatvárať s prevádzkovateľmi prepravnej siete alebo inými subjektmi v tretích krajinách technické dohody o otázkach, ktoré sa týkajú prevádzky a prepojenia prepravných sietí, za predpokladu, že obsah takýchto dohôd je v súlade s právom Únie.

(7)   Technické dohody týkajúce sa prevádzky prepravných plynovodov, uzavreté medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí alebo inými subjektmi, by mali zostať v platnosti za predpokladu, že sú v súlade s právom Únie a príslušnými rozhodnutiami národného regulačného orgánu.

(8)  Ak sa uplatňujú takéto technické dohody, touto smernicou sa nevyžaduje uzatvorenie medzinárodnej dohody medzi členským štátom a treťou krajinou ani dohody medzi Úniou a treťou krajinou, pokiaľ ide o prevádzku dotknutého prepravného plynovodu.

(9)  Uplatňovanie smernice 2009/73/ES na prepravné plynovody do tretích krajín a z nich je naďalej obmedzené na územie členských štátov. Pokiaľ ide o prepravné plynovody na mori, smernica 2009/73/ES by sa mala uplatňovať na pobrežné more členského štátu, kde sa nachádza prvé miesto prepojenia so sieťou členského štátu.

(10)  Malo by byť možné, aby existujúce dohody uzatvorené medzi členským štátom a treťou krajinou, ktoré sa týkajú prevádzky prepravných plynovodov, zostali v platnosti v súlade s touto smernicou.

(11)  Pokiaľ ide o dohody alebo časti dohôd s tretími krajinami, ktoré môžu ovplyvniť spoločné pravidlá Únie, mal by sa stanoviť koherentný a transparentný postup, ktorým sa môže oprávniť členský štát, ktorý o to požiada, na zmenu, predĺženie, úpravu, obnovu alebo uzavretie dohody s treťou krajinou o prevádzke prepravného plynovodu alebo ťažobnej siete medzi členským štátom a treťou krajinou. Týmto postupom by sa nemalo oddialiť vykonávanie tejto smernice, nemalo by byť dotknuté rozdelenie právomoc medzi Úniou a členskými štátmi a mal by sa uplatňovať na existujúce aj nové dohody.

(12)  Ak sa ukáže, že predmet dohody patrí čiastočne do právomoci Únie a čiastočne do právomoci členského štátu, je nevyhnutné zabezpečiť úzku spoluprácu medzi týmto členským štátom a inštitúciami Únie.

(13)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/703(8), nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459(9), rozhodnutie Komisie 2012/490/EÚ(10), ako aj kapitoly III, V, VI a IX a článok 28 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460(11) sa vzťahujú na body vstupu z tretích krajín a výstupu do tretích krajín, pričom sa vyžadujú príslušné rozhodnutia príslušného národného regulačného orgánu, zatiaľ čo nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014(12) sa vzťahuje výlučne na vyvažovacie zóny v rámci Únie.

(14)  S cieľom prijať rozhodnutia o oprávnení alebo o zamietnutí oprávnenia členského štátu zmeniť, predĺžiť, upraviť, obnoviť alebo uzavrieť dohodu s treťou krajinou by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(13).

(15)  Keďže cieľ tejto smernice, a to dosiahnutie ucelenosti právneho rámca v rámci Únie a zároveň zabránenie narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s energiou v Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(16)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch(14) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(17)  Smernica 2009/73/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 2009/73/ES

Smernica 2009/73/ES sa mení takto:

1.  V článku 2 sa bod 17 nahrádza takto:"

„17. „prepojenie“ je prepravný plynovod, ktorý prechádza alebo sa tiahne cez hranicu medzi členskými štátmi na účely pripojenia národných prepravných sietí týchto členských štátov, alebo prepravný plynovod medzi členským štátom a treťou krajinou až po územie členských štátov alebo pobrežné more tohto členského štátu;“

"

2.  Článok 9 sa mení takto:

a)  v odseku 8 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„8. Ak prepravná sieť patrila k 3. septembru 2009 vertikálne integrovanému podniku, členský štát sa môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať odsek 1. Pokiaľ ide o časť prepravnej siete spájajúcej členský štát s treťou krajinou, ktorá sa nachádza medzi hranicou tohto členského štátu a prvým miestom pripojenia k sieti tohto členského štátu, ak prepravná sieť patrí k ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice] vertikálne integrovanému podniku, členský štát sa môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať odsek 1.”;

"

b)  odsek 9 sa nahrádza takto:"

„9. Ak prepravná sieť patrila k 3. septembru 2009 vertikálne integrovanému podniku a sú zavedené opatrenia, ktoré zaručujú väčšiu nezávislosť prevádzkovateľa prepravnej siete než ustanovenia kapitoly IV, členský štát sa môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať odsek 1 tohto článku.

Pokiaľ ide o časť prepravnej siete spájajúcej členský štát s treťou krajinou, ktorá sa nachádza medzi hranicou tohto členského štátu a prvým miestom pripojenia k sieti tohto členského štátu, ak prepravná sieť patrí k ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice] vertikálne integrovanému podniku a sú zavedené opatrenia, ktoré zaručujú väčšiu nezávislosť prevádzkovateľa prepravnej siete než ustanovenia kapitoly IV, tento členský štát sa môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať odsek 1 tohto článku.“

"

3.  V článku 14 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Ak prepravná sieť patrila k 3. septembru 2009 vertikálne integrovanému podniku, členský štát sa môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať článok 9 ods. 1 a že určí nezávislého prevádzkovateľa siete na návrh vlastníka prepravnej siete.

Pokiaľ ide o časť prepravnej siete spájajúcej členský štát s treťou krajinou, ktorá sa nachádza medzi hranicou tohto členského štátu a prvým miestom pripojenia k sieti tohto členského štátu, ak prepravná sieť patrí k ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice] vertikálne integrovanému podniku, tento členský štát sa môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať článok 9 ods. 1 a že určí nezávislého prevádzkovateľa siete na návrh vlastníka prepravnej siete.

Určenie nezávislého prevádzkovateľa siete podlieha schváleniu zo strany Komisie.“

"

4.   V článku 34 sa odsek 4 nahrádza takto:"

4. V prípade cezhraničných sporov sa uplatňujú mechanizmy urovnania sporov toho členského štátu, do ktorého pôsobnosti patrí ťažobná sieť, ktorá odmieta poskytnúť prístup. Ak pri takomto cezhraničnom spore patrí dotknutá sieť do pôsobnosti viacerých členských štátov, dotknuté členské štáty sa navzájom poradia s cieľom zabezpečiť, aby sa ustanovenia tejto smernice uplatňovali jednotne. Ak ťažobná sieť začína v tretej krajine a je prepojená aspoň s jedným členským štátom ▌, dotknuté členské štáty sa navzájom poradia a členský štát, v ktorom sa nachádza prvý vstupný bod do siete členských štátov, sa poradí s ▌ dotknutou treťou krajinou, v ktorej ťažobná sieť začína, s cieľom zabezpečiť, pokiaľ ide o dotknutú sieť, aby sa táto smernica na území členských štátov uplatňovala jednotne.“

"

5.   Článok 36 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa písmeno e) nahrádza takto:"

„e) výnimka nesmie byť na ujmu hospodárskej súťaže na príslušných trhoch, ktoré by mohli byť ovplyvnené investíciami, účinného fungovania vnútorného trhu so zemným plynom, efektívneho fungovania dotknutých regulovaných sietí ani bezpečnosti dodávok zemného plynu v Únii.“;

"

b)  odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Regulačný orgán uvedený v kapitole VIII môže v jednotlivých prípadoch rozhodovať o výnimkách uvedených v odsekoch 1 a 2.

Pred prijatím rozhodnutia o výnimke konzultuje národný regulačný orgán, prípadne iný príslušný orgán uvedeného členského štátu:

   a) s národnými regulačnými orgánmi členských štátov, na ktorých trhy môže mať nová infraštruktúra vplyv, a
   b) s príslušnými orgánmi tretích krajín, ak je dotknutá infraštruktúra pripojená k sieti Únie, ktorá patrí do právomoci členského štátu, a začína alebo končí v jednej tretej krajine alebo vo viacerých tretích krajinách.

Ak konzultované orgány tretích krajín nereagujú na konzultáciu v primeranom časovom rámci alebo v rámci stanovenej lehoty, ktorá nie je dlhšia ako tri mesiace, dotknutý národný regulačný orgán môže prijať potrebné rozhodnutie.“;

"

c)  v odseku 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Ak sa všetky dotknuté regulačné orgány dohodnú ohľadom žiadosti o výnimku v priebehu šiestich mesiacov od dátumu doručenia žiadosti o výnimku poslednému z týchto regulačných orgánov, informujú o svojom rozhodnutí agentúru. Ak je dotknutá infraštruktúra prepravným plynovodom medzi členským štátom a treťou krajinou, národný regulačný orgán, prípadne iný príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza prvé miesto prepojenia so sieťou členských štátov, môžu pred prijatím rozhodnutia o výnimke konzultovať s príslušným orgánom tejto tretej krajiny s cieľom zabezpečiť, pokiaľ ide o dotknutú infraštruktúru, aby sa táto smernica na území, a prípadne v pobrežnom mori tohto členského štátu uplatňovala jednotne. Ak konzultovaný orgán tretej krajiny nereaguje na konzultáciu v primeranom časovom rámci alebo v rámci stanovenej lehoty, ktorá nie je dlhšia ako tri mesiace, dotknutý národný regulačný orgán môže prijať potrebné rozhodnutie.“

"

6.   V článku 41 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:"

„c) spolupracovať v oblasti cezhraničných záležitostí s regulačným orgánom alebo orgánmi dotknutých členských štátov a s agentúrou ▌.V prípade infraštruktúry z tretej krajiny a do tretej krajiny môže regulačný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza prvé miesto prepojenia so sieťou členských štátov, spolupracovať s príslušnými orgánmi tejto tretej krajiny po konzultácii s regulačnými orgánmi ostatných dotknutých členských štátov s cieľom zabezpečiť, pokiaľ ide o túto infraštruktúru, aby sa táto smernica uplatňovala na území týchto členských štátov jednotne;“

"

7.   V článku 42 sa dopĺňa tento odsek:"

„6. Regulačné orgány alebo prípadne iné príslušné orgány môžu konzultovať a spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín v súvislosti s prevádzkou plynárenskej infraštruktúry do tretích krajín a z nich s cieľom zabezpečiť, pokiaľ ide o dotknutú infraštruktúru, aby sa táto smernica uplatňovala na území členského štátu vrátane jeho pobrežného mora jednotne.“

"

8.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 48a

Technické dohody týkajúce sa prevádzky prepravných plynovodov

Táto smernica nemá vplyv na slobodu prevádzkovateľov prepravných sietí alebo iných hospodárskych subjektov ponechať v platnosti alebo uzatvárať technické dohody o otázkach týkajúcich sa prevádzky prepravných plynovodov medzi členským štátom a treťou krajinou, pokiaľ sú tieto dohody v súlade s právom Únie a príslušnými rozhodnutiami národných regulačných orgánov dotknutých členských štátov. Takéto dohody sa oznámia regulačným orgánom dotknutých členských štátov.“

"

9.  Vkladajú sa tieto články:"

„Článok 49a

Odchýlky týkajúce sa prepravných plynovodov do tretích krajín a z nich

1.  Pokiaľ ide o prepravné plynovody medzi členským štátom a treťou krajinou, ktoré boli dokončené pred ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice], členský štát, v ktorom sa nachádza prvé miesto pripojenia takéhoto prepravného plynovodu k sieti členského štátu, sa môže rozhodnúť odchýliť sa od článkov 9, 10, 11 a 32 a článku 41 ods. 6, 8 a 10, pokiaľ ide o tie časti takéhoto prepravného plynovodu, ktoré sa nachádzajú na jeho území a v jeho pobrežnom mori, a to z objektívnych dôvodov, akým je napríklad umožniť návratnosť uskutočnenej investície, alebo z dôvodov bezpečnosti dodávok, a to za predpokladu, že by sa uplatnením odchýlky nenarušila hospodárska súťaž ani účinné fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom, ani bezpečnosť dodávok v Únii.

Odchýlka je časovo obmedzená na najviac 20 rokov na základe objektívneho odôvodnenia, pričom môže byť v odôvodnených prípadoch obnovená, a môže podliehať podmienkam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu vyššie uvedených podmienok.

Takéto odchýlky sa neuplatňujú na prepravné plynovody medzi členským štátom a treťou krajinou, od ktorej sa požaduje transponovať túto smernicu a ktorá účinne vykonáva túto smernicu vo svojom právnom poriadku podľa dohody uzatvorenej s Úniou.

2.  Ak sa dotknutý prepravný plynovod nachádza na území viac ako jedného členského štátu, členský štát, na území ktorého sa nachádza prvé miesto pripojenia k sieti členských štátov rozhodne, či udelí odchýlku týkajúcu sa tohto prepravného plynovodu, a to po konzultácii so všetkými dotknutými členskými štátmi.

Komisia môže na žiadosť dotknutých členských štátov rozhodnúť, že bude plniť úlohu pozorovateľa pri konzultáciách medzi členským štátom, na ktorého území sa nachádza prvé miesto pripojenia, a treťou krajinou, týkajúcich sa jednotného uplatňovania tejto smernice na území a v pobrežnom mori členského štátu, v ktorom sa nachádza prvé miesto pripojenia, a to aj pokiaľ ide o udelenie odchýlok pre tieto prepravné plynovody.

3.  Rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 sa prijmú do ... [jeden rok od nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice]. Členské štáty oznámia všetky takéto rozhodnutia Komisii a uverejnia ich.

Článok 49b

Postup splnomocnenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ostatné záväzky vyplývajúce z práva Únie a rozdelenie právomoci medzi Úniou a členskými štátmi, existujúce dohody medzi členským štátom a treťou krajinou o prevádzke prepravného plynovodu alebo ťažobnej siete sa môžu ponechať v platnosti, až kým nenadobudne platnosť následná dohoda medzi Úniou a touto treťou krajinou alebo až kým sa nezačne uplatňovať postup podľa odsekov 2 až 15 tohto článku.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté rozdelenie právomoc medzi Úniou a členskými štátmi, ak má členský štát v úmysle začať rokovania s treťou krajinou s cieľom zmeniť, predĺžiť, upraviť, obnoviť alebo uzavrieť s treťou krajinou dohodu o prevádzke prepravného plynovodu týkajúcu sa záležitostí, ktoré patria úplne alebo čiastočne do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, písomne oznámi svoj úmysel Komisii.

Takéto oznámenie obsahuje príslušnú dokumentáciu a uvádzajú sa v ňom ustanovenia, ktoré budú predmetom rokovaní alebo o ktorých sa má opätovne rokovať, ako aj ciele rokovaní a všetky ďalšie relevantné informácie a musí sa Komisii zaslať najneskôr päť mesiacov pred plánovaným začatím rokovaní.

3.   Komisia na základe každého oznámenia podľa odseku 2 oprávni dotknutý členský štát, aby začal formálne rokovania s treťou krajinou, pokiaľ ide o tie časti, ktoré môžu ovplyvniť spoločné pravidlá Únie, ak nedospeje k záveru, že začatie takýchto rokovaní by:

   a) bolo v rozpore s právom Únie v inej záležitosti, než je nezlučiteľnosť vyplývajúca z rozdelenia právomoci medzi Úniou a členskými štátmi;
   b) malo negatívny vplyv na fungovanie vnútorného trhu so zemným plynom, hospodársku súťaž alebo bezpečnosť dodávok v členskom štáte alebo v Únii;
   c) ohrozilo ciele prebiehajúcich rokovaní o medzivládnych dohodách medzi Úniou a treťou krajinou;
   d) bolo diskriminačné.

4.   Komisia pri vykonávaní posudzovania podľa odseku 3 zohľadní, či sa plánovaná dohoda týka prepravného plynovodu alebo ťažobného plynovodu, ktorý prispieva k diverzifikácii dodávok a dodávateľov zemného plynu prostredníctvom nových zdrojov zemného plynu.

5.   Komisia do 90 dní od doručenia oznámenia uvedeného v odseku 2 prijme rozhodnutie o oprávnení alebo zamietnutí oprávnenia členského štátu začať rokovania s cieľom zmeniť, predĺžiť, upraviť, obnoviť alebo uzavrieť dohodu s treťou krajinou. Ak sú na prijatie rozhodnutia potrebné dodatočné informácie, začína lehota 90 dní plynúť od dátumu doručenia takýchto dodatočných informácií.

6.   Ak Komisia prijme rozhodnutie o zamietnutí oprávnenia členského štátu začať rokovania s cieľom zmeniť, predĺžiť, upraviť, obnoviť alebo uzavrieť dohodu s treťou krajinou, informuje o tom dotknutý členský štát a svoje rozhodnutie odôvodní.

7.   Rozhodnutia o oprávnení alebo zamietnutí oprávnenia členského štátu začať rokovania s cieľom zmeniť, predĺžiť, upraviť, obnoviť alebo uzavrieť dohodu s treťou krajinou sa prijmú prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom uvedeným v článku 51 ods. 2.

8.   Komisia môže poskytnúť usmernenia a môže požiadať o zahrnutie určitých konkrétnych doložiek do plánovanej dohody s cieľom zabezpečiť súlad s právom Únie podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/684*.

9.   Komisia je informovaná o pokroku a výsledkoch rokovaní o zmene, predĺžení, úprave, obnovení alebo uzavretí dohody počas jednotlivých štádií takýchto rokovaní a môže požiadať o účasť na takýchto rokovaniach medzi členským štátom a treťou krajinou v súlade s rozhodnutím (EÚ) 2017/684.

10.   Komisia informuje Európsky parlament a Radu o rozhodnutiach prijatých podľa odseku 5.

11.   Pred podpísaním dohody s treťou krajinou dotknutý členský štát oznámi Komisii výsledok rokovaní a predloží jej text pripravenej dohody.

12.   Komisia po prijatí oznámenia podľa odseku 11 posúdi pripravenú dohodu podľa odseku 3. Ak Komisia zistí, že výsledkom rokovaní je dohoda, ktorá je v súlade s odsekom 3, udelí členskému štátu oprávnenie, aby dohodu podpísal a uzatvoril.

13.   Komisia do 90 dní od doručenia oznámenia uvedeného v odseku 11 prijme rozhodnutie o oprávnení alebo zamietnutí oprávnenia členského štátu podpísať a uzavrieť dohodu s treťou krajinou. Ak sú na prijatie rozhodnutia potrebné dodatočné informácie, začína lehota 90 dní plynúť od dátumu doručenia takýchto dodatočných informácií.

14.   Ak Komisia prijme rozhodnutie o oprávnení členského štátu podpísať a uzavrieť dohodu s treťou krajinou podľa odseku 13, dotknutý členský štát oznámi Komisii uzatvorenie a nadobudnutie platnosti dohody, ako aj všetky následné zmeny právneho statusu tejto dohody.

15.   Ak Komisia prijme rozhodnutie o zamietnutí oprávnenia členského štátu podpísať a uzavrieť dohodu s treťou krajinou podľa odseku 13, informuje o tom dotknutý členský štát a svoje rozhodnutie odôvodní.

________________

* Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/684 z 5. apríla 2017 o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ (Ú. v. EÚ L 99, 12.4.2017, s. 1).“.

"

Článok 2

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do ...[deväť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto pozmeňujúcej smernice], a to bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek odchýlka podľa článku 49a smernice 2009/73/ES. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Odchylne od prvého pododseku, vnútrozemské členské štáty, ktoré nemajú zemepisné hranice s tretími krajinami ani prepravné plynovody s tretími krajinami, nie sú povinné uviesť do účinnosti opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Odchylne od prvého pododseku, Cyprus a Malta vzhľadom na svoju zemepisnú polohu nie sú povinné uviesť do účinnosti opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, pokiaľ nie sú k tretím krajinám pripojené žiadnou infraštruktúrou ani ťažobnými sieťami.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 262, 25.7.2018, s. 64.
(2) Ú. v. EÚ C 361, 5.10.2018, s. 72.
(3)Ú. v. EÚ C 262, 25.7.2018, s. 64.
(4)Ú. v. EÚ C 361, 5.10.2018, s. 72.
(5)Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019.
(6)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 57).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94).
(8)Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/703 z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o pravidlách týkajúcich sa interoperability a výmeny údajov (Ú. v. EÚ L 113, 1.5.2015, s. 13).
(9)Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2017, s. 1).
(10)Rozhodnutie Komisie 2012/490/EÚ z 24. augusta 2012 o zmene a doplnení prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (Ú. v. EÚ L 231, 28.8.2012, s. 16).
(11)Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2017, s. 29).
(12)Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Ú. v. EÚ L 91, 27.3.2014, s. 15).
(13)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(14) Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.


Európsky námorný a rybársky fond ***I
PDF 525kWORD 168k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))
P8_TA(2019)0343A8-0176/2019

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I
PDF 264kWORD 80k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))
P8_TA-PROV(2019)0344A8-0005/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0115),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0104/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0005/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii L spolu s konečným znením legislatívneho aktu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014

P8_TC1-COD(2018)0050


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  V Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982, ktorého zmluvnou stranou je aj Únia, sa stanovujú povinnosti týkajúce sa ochrany morských zdrojov vrátane zachovania alebo obnovy populácií lovených druhov na úrovni, pri ktorej možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos (ďalej len „MSY“).

(2)  Na samite Organizácie Spojených národov o udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v New Yorku v roku 2015 sa Únia a jej členské štáty zaviazali do roku 2020 účinne zregulovať rybolov, zastaviť nadmerný, nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov a deštruktívne rybolovné praktiky a zrealizovať vedecky podložené riadiace plány s cieľom čo najrýchlejšie obnoviť populácie rýb minimálne na úroveň, pri ktorej možno dosiahnuť MSY zodpovedajúci ich biologickým vlastnostiam.

(3)  V ministerskom vyhlásení z Malty MedFish4Ever z 30. marca 2017(4) sa stanovuje nový rámec na riadenie rybolovu v Stredozemnom mori a pracovný program s piatimi konkrétnymi činnosťami na nadchádzajúcich 10 rokov. Jedným z prijatých záväzkov je zriadiť viacročné plány.

(4)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013(5) sa stanovujú pravidlá spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“) v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie. SRP má prispievať k ochrane morského prostredia, udržateľnému hospodáreniu so všetkými komerčne využívanými druhmi, a najmä k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu do roku 2020.

(5)  Cieľmi SRP je okrem iného zabezpečiť, aby činnosti rybolovu a akvakultúry boli dlhodobo environmentálne, sociálne a hospodársky udržateľné a aby sa pri riadení rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup. SRP takisto prispieva k primeranej životnej úrovni v rámci odvetvia rybárstva vrátane maloobjemového, drobného alebo pobrežného rybárstva. Dosiahnutie týchto cieľov prispieva aj k dostupnosti dodávok potravín a má prínosy v oblasti zamestnanosti.

(6)  Na dosiahnutie cieľov SRP by sa mali prijať viaceré ochranné opatrenia, ako sú viacročné plány, technické opatrenia a stanovenie a pridelenie maximálneho povoleného rybolovného úsilia.

(7)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní. V súlade s týmito ustanoveniami by viacročný plán ustanovený v tomto nariadení (ďalej len „plán“) mal obsahovať ciele, kvantifikovateľné ciele s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, záruky a technické opatrenia určené na zamedzenie nechceným úlovkom a na ich zníženie.

(8)  „Najlepšie dostupné vedecké odporúčania“ by sa mali chápať ako verejne dostupné vedecké odporúčania podložené najaktuálnejšími vedeckými údajmi a metódami, ktoré vydal alebo preskúmal nezávislý vedecký orgán uznávaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni.

(9)  Komisia by mala získať najlepšie dostupné vedecké odporúčania pre populácie v rozsahu pôsobnosti plánu. Na tento účel by sa mala radiť najmä s Vedeckým, technickým a hospodárskym výborom pre rybárstvo (ďalej len „STECF“). Komisia by mala získať najmä verejne dostupné vedecké odporúčania vrátane odporúčaní týkajúcich sa zmiešaného rybolovu, v ktorých sa zohľadňuje plán a uvádzajú sa rozsahy FMSY a ochranné referenčné body (BPA a BLIM).

(10)  Nariadením Rady (ES) č. 1967/2006(6) sa zriaďuje riadiaci rámec pre udržateľné využívanie rybolovných zdrojov v Stredozemnom mori a vyžaduje sa prijatie riadiacich plánov pre rybolov pomocou vlečných sietí, záťahových sietí ovládaných z lode, pobrežných záťahových sietí, obchvatných sietí a dredží v pobrežných vodách členských štátov.

(11)  Francúzsko, Taliansko a Španielsko prijali riadiace plány podľa nariadenia (ES) č. 1967/2006. Medzi uvedenými plánmi je však nedostatočný súlad a nezohľadňujú sa v nich všetky druhy výstroja, ktorým sa lovia populácie žijúce pri morskom dne, ani transzonálna distribúcia určitých populácií a rybárskych flotíl. Navyše sa ukázalo, že z hľadiska plnenia cieľov SRP sú tieto plány neúčinné. Členské štáty a zainteresované strany vyjadrili podporu vypracovaniu a vykonávaniu viacročného plánu na úrovni EÚ pre dotknuté populácie.

(12)  Výbor STECF preukázal, že využívanie mnohých populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora výrazne prekračuje úrovne potrebné na dosiahnutie MSY.

(13)  Preto je vhodné ustanoviť viacročný plán na ochranu a udržateľné využívanie populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora.

(14)  V tomto pláne by sa mala zohľadniť zmiešaná povaha rybolovu a dynamika medzi lovenými populáciami, t. j. populáciami merlúzy európskej (Merluccius merluccius), sultánky nachovej (Mullus barbatus), krevety ružovej (Parapenaeus longirostris), homára štíhleho (Nephrops norvegicus), krevety druhu Aristeus antennatus a krevety druhu Aristaeomorpha foliacea. Mali by sa v ňom zohľadniť aj druhy lovené ako vedľajšie úlovky v rámci rybolovu druhov žijúcich pri morskom dne a populácie žijúce pri morskom dne, o ktorých nie sú k dispozícii dostatočné údaje. Mal by sa vzťahovať na rybolov druhov žijúcich pri morskom dne (najmä lov vlečnými sieťami, nastavovacími sieťami na lov pri dne, pascami a lovnými šnúrami), ktorý sa vykonáva vo vodách Únie alebo ktorý vykonávajú rybárske plavidlá Únie mimo vôd Únie v západnej časti Stredozemného mora.

(15)  Ak má úmrtnosť spôsobená rekreačným rybolovom podstatný vplyv na dotknuté populácie, Rada by mala mať možnosť stanoviť nediskriminačné obmedzenia pre rekreačných rybárov. Rada by mala pri stanovení takýchto obmedzení vychádzať z transparentných a objektívnych kritérií. Členské štáty by mali v príslušných prípadoch prijať potrebné a primerané opatrenia na monitorovanie a zber údajov na účely spoľahlivého odhadu skutočných úrovní úlovkov rekreačného rybolovu. Okrem toho by malo byť možné prijať technické ochranné opatrenia týkajúce sa rekreačného rybolovu.

(16)  Geografická pôsobnosť plánu by mala vychádzať z geografickej distribúcie populácií na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní. Na základe lepších vedeckých informácií môžu byť v budúcnosti potrebné zmeny geografickej distribúcie populácií uvedenej v pláne. Komisia by preto mala byť splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa upraví geografická distribúcia populácií uvedená v pláne, pokiaľ vedecké odporúčania preukážu zmenu geografickej distribúcie príslušných populácií.

(17)  Cieľom plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, najmä k dosiahnutiu a udržaniu MSY cieľových populácií, plneniu povinnosti vylodiť úlovky v prípade populácií žijúcich pri morskom dne a pelagických vedľajších úlovkov ulovených v rámci tohto rybolovu, pre ktoré je stanovená minimálna ochranná referenčná veľkosť, a k presadzovaniu primeranej životnej úrovne osôb závislých od rybolovných činností, a to s prihliadnutím na pobrežný rybolov a sociálno-ekonomické aspekty. V rámci plánu by sa mal uplatňovať aj ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy rybolovných činností na morský ekosystém. Mal by byť v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES(7) a s cieľmi smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES(8) a smernice Rady 92/43/EHS(9).

(18)  Cieľovú rybolovnú úmrtnosť (F) zodpovedajúcu cieľu dosiahnuť a udržať MSY je vhodné stanoviť ako rozsahy hodnôt, ktoré sú potrebné na dosiahnutie MSY (FMSY). Tieto rozsahy, určené na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, sú potrebné na zabezpečenie flexibility, ktorá umožní zohľadniť vývoj vedeckých odporúčaní, prispieť k vykonávania povinnosti vylodiť úlovky a zohľadniť zmiešaný rybolov. Na základe plánu sa uvedené rozsahy stanovujú tak, aby priniesli zníženie dlhodobého výnosu maximálne o 5 % v porovnaní s MSY. Horná hranica rozsahu FMSY je okrem toho ohraničená, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod biomasy (BLIM) bola najviac 5 %.

(19)  Na účely stanovenia maximálneho povoleného rybolovného úsilia by mali existovať rozsahy FMSY pre „bežné použitie“ a v prípade dobrého stavu dotknutých populácií možnosti maximálneho povoleného rybolovného úsilia nad uvedené rozsahy FMSY pre najzraniteľnejšiu populáciu, ak to je na základe vedeckého odporúčania potrebné na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia v rámci zmiešaného rybolovu, na zamedzenie škodám na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácií alebo na obmedzenie medziročných výkyvov maximálneho povoleného rybolovného úsilia. Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti v súlade s týmito rozsahmi FMSY by sa mala dosiahnuť postupným prírastkovým spôsobom pokiaľ možno do roku 2020 a najneskôr do 1. januára 2025.

(20)  Pokiaľ ide o populácie, v prípade ktorých sú stanovené cieľové hodnoty MSY, a na účely uplatnenia záruk je potrebné stanoviť ochranné referenčné body vyjadrené ako preventívne referenčné body (BPA) a hraničné referenčné body (BLIM).

(21)  Mali by sa stanoviť vhodné záruky na zabezpečenie plnenia cieľov, pričom v prípade potreby by sa aj v prípadoch, keď populácie klesnú pod ochranné referenčné body, aktivovali nápravné opatrenia. Medzi nápravné opatrenia by mali patriť núdzové opatrenia v súlade s článkami 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, maximálne povolené rybolovné úsilie a iné špecifické ochranné opatrenia.

(22)  Na zabezpečenie transparentného prístupu k rybolovu a dosiahnutie cieľovej rybolovnej úmrtnosti by sa mal prijať režim rybolovného úsilia na úrovni Únie pre vlečné siete, ktoré sú hlavným druhom výstroja používaným na lov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora. Na tento účel je vhodné určiť skupiny rybolovného úsilia, aby Rada mohla každoročne stanoviť maximálne povolené rybolovné úsilie vyjadrené ako počet rybolovných dní. V prípade potreby by mal režim rybolovného úsilia zahŕňať aj iné druhy rybárskeho výstroja.

(23)  Vzhľadom na znepokojivú situáciu mnohých populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora a s cieľom znížiť súčasné vysoké úrovne rybolovnej úmrtnosti by režim rybolovného úsilia mal v prvých piatich rokoch vykonávania plánu priniesť výrazné zníženie rybolovného úsilia.

(24)  Členské štáty by mali prijať konkrétne opatrenia na zabezpečenie účinnosti a funkčnosti režimu rybolovného úsilia začlenením metódy prideľovania kvót rybolovného úsilia v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, vypracovaním zoznamu plavidiel, vydávaním oprávnení na rybolov a zaznamenávaním a zasielaním príslušných údajov o rybolovnom úsilí.

(25)  V záujme prispenia k účinnému dosiahnutiu cieľov plánu a v súlade so zásadami dobrej správy vecí verejných stanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by členské štáty mali mať možnosť presadzovať na miestnej úrovni systémy participatívneho riadenia.

(26)  V záujme ochrany neresísk a citlivých biotopov a zachovania maloobjemového rybolovu by pobrežná zóna mala byť pravidelne vyhradená pre selektívnejší rybolov. Preto by sa mal v pláne ustanoviť každý rok po dobu troch mesiacov zákaz lovu vlečnými sieťami do šiestich námorných míľ od pobrežia s výnimkou oblastí vo väčšej hĺbke, ako je hĺbnica s hĺbkou 100 m. Malo by byť možné ustanoviť aj ďalšie oblasti zákazu rybolovu, ak sa tým dokáže zabezpečiť aspoň 20 % zníženie úlovkov mladých jedincov merlúzy európskej.

(27)  V súvislosti s populáciami žijúcimi pri morskom dne by sa mali prijať ďalšie ochranné opatrenia. Konkrétne, na základe vedeckých odporúčaní je vhodné stanoviť ďalšie zákazy rybolovu v oblastiach s veľkým výskytom neresiacich sa húfov rýb v záujme ochrany značne poškodenej dospelej populácie merlúzy európskej.

(28)  V prípade populácií lovených ako vedľajšie úlovky a populácií žijúcich pri morskom dne, o ktorých nie sú k dispozícii dostatočné údaje, by sa mal uplatniť prístup predbežnej opatrnosti. V súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v prípade, že z vedeckých odporúčaní vyplýva potreba nápravných opatrení, mali prijať konkrétne ochranné opatrenia.

(29)  Plán by mal poskytovať možnosť prijímať prostredníctvom delegovaných aktov ďalšie technické ochranné opatrenia. Je to potrebné na dosiahnutie cieľov plánu, najmä pokiaľ ide o ochranu populácií žijúcich pri morskom dne a zlepšenie selektívnosti.

(30)  S cieľom splniť povinnosť vylodiť úlovky ustanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne ▌mali ustanoviť ďalšie riadiace opatrenia, ktoré sa bližšie určia v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(31)  S cieľom včas prispôsobiť plán ▌technickému a vedeckému pokroku, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pokiaľ ide o doplnenie tohto nariadenia o nápravné a technické ochranné opatrenia, vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a o zmenu určitých prvkov plánu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(10). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(32)  Mala by sa stanoviť lehota na predkladanie spoločných odporúčaní členskými štátmi s priamym riadiacim záujmom, ako sa vyžaduje v nariadení (EÚ) č. 1380/2013.

(33)  Plán ▌by mal v záujme hodnotenia pokroku pri dosahovaní MSY umožňovať pravidelné vedecké monitorovanie dotknutých populácií a pokiaľ možno aj populácií lovených ako vedľajšie úlovky.

(34)  V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by Komisia mala pravidelne posudzovať vhodnosť a účinnosť tohto nariadenia. Toto posúdenie by malo časovo i obsahovo nadväzovať na pravidelné hodnotenie plánu na základe vedeckých odporúčaní výboru STECF do ... [päť rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne každé tri roky. Uvedené obdobie umožní úplné zavedenie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizácia regionalizovaných opatrení a prejavenie ich vplyvu na populácie a rybolov. ▌

(35)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu je vhodné objasniť, že opatrenia dočasného zastavenia, ktoré sa prijali v záujme dosiahnutia cieľov plánu, možno považovať za oprávnené na podporu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014(11).

(36)  S cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi rybolovnou kapacitou flotily a dostupným maximálnym povoleným rybolovným úsilím by mala byť v nerovnovážnych segmentoch flotily, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, k dispozícii podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na trvalé ukončenie rybolovných činností. Nariadenie (EÚ) č. 508/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(37)  Pravdepodobný hospodársky a sociálny vplyv plánu sa ešte pred vypracovaním jeho návrhu náležite posúdil v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(38)  Vzhľadom na to, že maximálne povolené rybolovné úsilie sa stanovuje na každý kalendárny rok, by sa ustanovenia o režime rybolovného úsilia mali uplatňovať od 1. januára 2020. Vzhľadom na environmentálnu, sociálnu a hospodársku udržateľnosť by sa ustanovenia o rozsahoch FMSY a o zárukách pre populácie pod BPA mali uplatňovať od 1. januára 2025,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Týmto nariadením sa ustanovuje viacročný plán (ďalej len „plán“) na ochranu a udržateľný lov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora.

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto populácie:

a)  kreveta druhu Aristeus antennatuspodoblastiach GFCM 1, 5, 6 a 7;

b)  kreveta ružová (Parapenaeus longirostris) v podoblastiach GFCM 1, 5, 6 a 9–10–11;

c)  kreveta druhu Aristaeomorpha foliaceapodoblastiach GFCM 9–10–11;

d)  merlúza európska (Merluccius merluccius) v podoblastiach GFCM 1–5–6–7 a 9–10–11;

e)  homár štíhly (Nephrops norvegicus) v podoblastiach GFCM 5, 6, 9 a 11;

f)  sultánka nachová (Mullus barbatus) v podoblastiach GFCM 1, 5, 6, 7, 9, 10 a 11;

3.  Toto nariadenie sa vzťahuje aj na populácie lovené v západnej časti Stredozemného mora ako vedľajšie úlovky pri love populácií uvedených v odseku 2. Uplatňuje sa aj na iné populácie žijúce pri morskom dne lovené v západnej časti Stredozemného mora, o ktorých nie sú k dispozícii dostatočné údaje.

4.  Toto nariadenie sa vzťahuje na komerčný ▌rybolov, v rámci ktorého sa lovia populácie žijúce pri morskom dne uvedené v odsekoch 2 a 3 a ktorý sa vykonáva vo vodách Únie alebo ho vykonávajú rybárske plavidlá Únie mimo vôd Únie v západnej časti Stredozemného mora.

5.  V tomto nariadení sa špecifikujú aj prvky vykonávania povinnosti vylodiť úlovky vo vodách Únie západnej časti Stredozemného mora pre všetky populácie druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a ktoré sa ulovili v rámci rybolovu pri morskom dne.

6.  V tomto nariadení sa ustanovujú technické opatrenia podľa článku 14, ktoré sú v západnej časti Stredozemného mora uplatniteľné na všetky populácie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem vymedzení pojmov uvedených v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009(12) a článku 2 nariadenia (ES) č. 1967/2006 uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

1.  „západná časť Stredozemného mora“ sú vody v zemepisných podoblastiach (GSA) GFCM 1 (severné Alboránske more), 2 (ostrov Alborán), 5 (Baleárske ostrovy), 6 (severné Španielsko), 7 (Lionský záliv), 8 (ostrov Korzika), 9 (Ligúrske more a severné Tyrrhenské more), 10 (južné Tyrrhenské more) a 11 (ostrov Sardínia), ktoré sú vymedzené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011(13).

2.  „dotknuté populácie“ sú populácie uvedené v článku 1 ods. 2;

3.  „najzraniteľnejšia populácia“ je populácia, ktorej rybolovná úmrtnosť za predchádzajúci rok je v čase stanovenia maximálneho povoleného rybolovného úsilia najviac vzdialená od bodovej hodnoty FMSY stanovenej podľa najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania;

4.  „rozsah FMSY“ je rozsah hodnôt uvedený v najlepšom dostupnom vedeckom odporúčaní, najmä odporúčaní výboru STECF alebo podobného nezávislého vedeckého orgánu uznávaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, kde všetky úrovne rybolovnej úmrtnosti v rámci tohto rozsahu vedú z dlhodobého hľadiska k maximálnemu udržateľnému výnosu (ďalej len „MSY“) s ohľadom na štruktúru rybolovu a v rámci súčasných priemerných environmentálnych podmienok bez značného ovplyvnenia reprodukčného procesu dotknutých populácií. Toto rozpätie sa stanovuje tak, aby nedošlo k viac ako 5 % zníženiu dlhodobého výnosu v porovnaní s MSY. Je ohraničené tak, aby pravdepodobnosť poklesu populácie pod hraničný referenčný bod (BLIM) bola najviac 5 %;

5.  „bodová hodnota FMSY“ je hodnota odhadovanej rybolovnej úmrtnosti, ktorá s ohľadom na štruktúru rybolovu a podľa súčasných priemerných environmentálnych podmienok prináša dlhodobý maximálny výnos;

6.  „MSY FLOWER“ je najnižšia hodnota v rámci rozsahu FMSY;

7.  „MSY FUPPER“ je najvyššia hodnota v rámci rozsahu FMSY;

8.  „dolný rozsah FMSY“ je rozsah, ktorý zahŕňa hodnoty od MSY FLOWER po bodovú hodnotu FMSY;

9.  „horný rozsah FMSY“ je rozsah, ktorý zahŕňa hodnoty od bodovej hodnoty FMSY po MSY FUPPER;

10.  „BLIM“ je hraničný referenčný bod vyjadrený ako biomasa neresiacej sa populácie, ktorý je stanovený v najlepšom dostupnom vedeckom odporúčaní, najmä odporúčaní výboru STECF alebo podobného nezávislého vedeckého orgánu uznávaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, a ktorý zodpovedá hodnote, pod ktorou môže dôjsť k zníženiu reprodukčnej kapacity;

11.  „BPA“ je preventívny referenčný bod vyjadrený ako biomasa neresiacej sa populácie, ktorý je stanovený v najlepšom dostupnom vedeckom odporúčaní, najmä odporúčaní výboru STECF alebo podobného nezávislého vedeckého orgánu uznávaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni, a ktorý zabezpečuje, že pravdepodobnosť poklesu biomasy neresiacej sa populácie pod BLIM je menšia ako 5 %;

12.  „skupina rybolovného úsilia“ je jednotka riadenia flotily členského štátu, pre ktorú sa stanovuje maximálne povolené rybolovné úsilie;

13.  „skupina populácií“ je skupina spoločne lovených populácií, ako sa uvádza v prílohe I;

14.  „rybolovný deň“ je akékoľvek nepretržité obdobie 24 hodín alebo jeho časť, počas ktorého je plavidlo prítomné v západnej časti Stredozemného mora a neprítomné v prístave.

Článok 3

Ciele

1.  Plán je založený na režime rybolovného úsilia a má za cieľ prispievať k dosiahnutiu cieľov SRP uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti pri riadení rybárstva, ako aj zabezpečiť, aby využívanie živých morských biologických zdrojov viedlo k obnove a zachovaniu populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY.

2.  Plán prispieva k eliminácii odhadzovania úlovkov zamedzením nechceným úlovkom a znížením v čo najväčšej miere ich množstva, ako aj k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky uvedenej v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v prípade druhov, pre ktoré sú stanovené minimálne ochranné referenčné veľkosti podľa práva Únie a na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

3.  V pláne sa uplatňuje ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Je v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä s cieľom dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES ▌.

4.  Medzi ciele plánu patrí najmä:

a)  zabezpečiť plnenie podmienok opísaných v deskriptore 3 uvedenom v prílohe I k smernici 2008/56/ES ▌

b)  prispievať k plneniu ďalších relevantných deskriptorov uvedených v prílohe I k smernici 2008/56/ES úmerne k úlohe, ktorú rybárstvo zohráva pri ich plnení; a

c)  prispievať k dosahovaniu cieľov stanovených v článkoch 4 a 5 smernice 2009/147/ES a článkoch 6 a 12 smernice 92/43/EHS, najmä minimalizovať negatívny vplyv rybolovných činností na citlivé biotopy a chránené druhy.

5.  Opatrenia podľa plánu sa prijímajú na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní. ▌

KAPITOLA II

CIEĽOVÉ HODNOTY, OCHRANNÉ REFERENČNÉ BODY A ZÁRUKY

Článok 4

Cieľové hodnoty

1.  Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti dotknutých populácií v súlade s rozsahmi FMSY vymedzenými v článku 2 sa dosiahne ▌postupným prírastkovým spôsobom pokiaľ možno do roku 2020 a najneskôr do 1. januára 2025 a následne sa udržuje v rozsahoch FMSY.

2.  Rozsahy FMSY na základe plánu sa požadujú, najmä od výboru STECF alebo podobného nezávislého vedeckého orgánu uznaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni.

3.  V súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 platí, že Rada pri stanovovaní maximálneho povoleného rybolovného úsilia stanovuje uvedené rybolovné úsilie pre každú skupinu rybolovného úsilia v rozsahu FMSY, ktorý je v danom čase k dispozícii pre najzraniteľnejšiu populáciu.

4.  Bez ohľadu na odseky 1 a 3 možno maximálne povolené rybolovné úsilie stanoviť na úrovniach nižších ako rozsahy FMSY.

5.  Bez ohľadu na odseky 1 a 3 možno maximálne povolené rybolovné úsilie stanoviť nad rozsahom FMSY, ktorý je v danom čase k dispozícii pre najzraniteľnejšiu populáciu, pokiaľ sú všetky dotknuté populácie nad hodnotou BPA:

a)  ak je to na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného rybolovu;

b)  ak je to na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné na zamedzenie vážnym škodám na populácii v dôsledku vnútrodruhovej alebo medzidruhovej dynamiky populácie; alebo

c)  s cieľom obmedziť medziročné výkyvy maximálneho povoleného rybolovného úsilia na najviac 20 %.

6.  Ak v prípade populácie uvedenej v článku 1 ods. 2 nemožno určiť rozsahy FMSY v dôsledku nedostatku primeraných vedeckých informácií, s danou populáciou sa hospodári v súlade s článkom 12, pokým nie sú k dispozícii rozsahy FMSY v súlade s odsekom 2 tohto článku.

Článok 5

Ochranné referenčné body

Na účely článku 6 sa najmä od výboru STECF alebo podobného nezávislého vedeckého orgánu uznaného na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni na základe plánu požadujú tieto ochranné referenčné body:

a)  preventívne referenčné body vyjadrené ako biomasa neresiacej sa populácie (BPA) a

b)  hraničné referenčné body vyjadrené ako biomasa neresiacej sa populácie (BLIM).

Článok 6

Záruky

1.  Ak z vedeckého odporúčania vyplýva, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek dotknutej populácie je pod BPA, prijmú sa všetky vhodné nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat dotknutých populácií nad úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Konkrétne sa bez ohľadu na článok 4 ods. 3 maximálne povolené rybolovné úsilie stanovuje na úrovniach zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti, ktorá je znížená v rozsahu FMSY pre najzraniteľnejšiu populáciu, pričom sa zohľadňuje úbytok biomasy.

2.  Ak z vedeckého odporúčania vyplýva, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek dotknutej populácie je pod BLIM, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat dotknutej populácie nad úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Takéto nápravné opatrenia môžu bez ohľadu na článok 4 ods. 3 ▌ zahŕňať pozastavenie cieleného rybolovu dotknutých populácií a primerané zníženie maximálneho povoleného rybolovného úsilia.

3.  Medzi nápravné opatrenia uvedené v tomto článku môžu patriť:

a)  opatrenia podľa článkov 7, 8 a 11 až 14 tohto nariadenia a

b)  núdzové opatrenia v súlade s článkami 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

4.  Výber opatrení uvedených v tomto článku sa uskutoční v súlade s povahou, vážnosťou, trvaním a opakovaním situácie, keď je biomasa neresiacej sa populácie pod úrovňami uvedenými v článku 5.

KAPITOLA III

RYBOLOVNÉ ÚSILIE

Článok 7

Režim rybolovného úsilia

1.  Režim rybolovného úsilia sa uplatňuje na všetky plavidlá, ktoré lovia vlečnými sieťami v oblastiach vymedzených v prílohe I, ktoré lovia skupiny populácií uvedené v danej prílohe a patria do kategórií dĺžok uvedených v tej istej prílohe.

2.  Rada každý rok na základe vedeckého odporúčania a podľa článku 4 stanoví pre jednotlivé členské štáty maximálne povolené rybolovné úsilie pre každú skupinu rybolovného úsilia.

3.  Odchylne od článku 3 ods. 1 a bez ohľadu na odsek 2 tohto článku ▌ počas prvých piatich rokov vykonávania plánu: ▌

a)  v prvom roku vykonávania plánu sa maximálne povolené rybolovné úsilie zníži o 10 % v porovnaní s východiskovou úrovňou s výnimkou geografických podoblastí, v ktorých sa rybolovné úsilie už znížilo o viac ako 20 % počas východiskového obdobia;

b)  v druhom až piatom roku vykonávania plánu sa maximálne povolené rybolovné úsilie zníži počas tohto obdobia maximálne o 30 %. Zníženie rybolovného úsilia možno v záujme dosiahnutia FMSY do 1. januára 2025 doplniť akýmikoľvek relevantnými technickými alebo inými ochrannými opatreniami prijatými v súlade s právom Únie.

4.  Východiskovú úroveň uvedenú v odseku 3 ▌vypočíta každý členský štát pre každú skupinu rybolovného úsilia alebo geografickú podoblasť ako priemerné rybolovné úsilie vyjadrené počtom rybolovných dní od 1. januára 2015 do 31. decembra 2017, pričom sa do úvahy berú len plavidlá, ktoré boli v tomto období aktívne ▌.

5.  Pokiaľ z najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania vyplývajú značné úlovky konkrétnej populácie ulovené s iným rybárskym výstrojom, ako sú vlečné siete, na základe tohto vedeckého odporúčania sa môže stanoviť maximálne povolené rybolovné úsilie pre tento konkrétny výstroj.

Článok 8

Rekreačný rybolov

1.  Ak z vedeckého odporúčania vyplýva, že rekreačný rybolov má významný vplyv na rybolovnú úmrtnosť populácie uvedenej v článku 1 ods. 2, Rada môže pre rekreačných rybárov stanoviť nediskriminačné obmedzenia.

2.  Pri stanovovaní obmedzení uvedených v odseku 1 Rada vychádza z transparentných a objektívnych kritérií vrátane kritérií environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy. Použité kritériá môžu zahŕňať najmä vplyv rekreačného rybolovu na životné prostredie, spoločenský význam tejto činnosti a jej prínos pre hospodárstvo v pobrežných oblastiach.

3.  Členské štáty v príslušných prípadoch prijmú potrebné a primerané opatrenia na monitorovanie a zber údajov na účely spoľahlivého odhadu skutočných úrovní úlovkov rekreačného rybolovu.

Článok 9

Povinnosti členských štátov

1.  Členské štáty riadia maximálne povolené rybolovné úsilie v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 26 až 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

2.  Každý členský štát rozhoduje o metóde prideľovania maximálneho povoleného rybolovného úsilia jednotlivým plavidlám či skupinám plavidiel, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, v súlade s kritériami uvedenými v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. ▌

3.  Členský štát môže zmeniť svoje rozdelenie rybolovného úsilia prevodom rybolovných dní medzi skupinami rybolovného úsilia v rovnakej geografickej oblasti za predpokladu, že uplatní prevodový koeficient, ktorý má oporu v najlepšom dostupnom vedeckom odporúčaní. Vymenené rybolovné dni a prevodový koeficient sa ihneď a najneskôr do 10 pracovných dní sprístupnia Komisii a ostatným členským štátom.

4.  Pokiaľ členský štát povoľuje plavidlám, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, loviť vlečnými sieťami, zabezpečí, aby bol tento rybolov obmedzený na maximálne 15 hodín za rybolovný deň, päť rybolovných dní za týždeň alebo na porovnateľné hodnoty.

Členské štáty môžu udeliť výnimku v maximálnej dĺžke 18 hodín za rybolovný deň na zohľadnenie času prechodu z prístavu do rybolovnej oblasti. Takáto výnimka sa bezodkladne oznámi Komisii a ostatným dotknutým členským štátom.

5.  Bez ohľadu na odsek 3, ak plavidlo počas jedného rybolovného dňa loví dve rozdielne skupiny populácií, odpočíta sa z maximálneho povoleného rybolovného úsilia prideleného danému plavidlu na každú z týchto skupín populácií polovica rybolovného dňa.

6.  Každý členský štát vydáva pre plavidlá, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a lovia dotknuté populácie, oprávnenia na rybolov pre oblasti uvedené v prílohe I v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby sa počas obdobia uplatňovania plánu nezvýšila celková kapacita vyjadrená v GT (hrubej priestornosti) a kW (kilowattoch) zodpovedajúca oprávneniam na rybolov vydaným v súlade s odsekom 6.

8.  Každý členský štát vypracuje a vedie zoznam plavidiel s oprávneniami na rybolov vydanými v súlade s odsekom 6, a tento zoznam sprístupní Komisii a ostatným členským štátom. Členské štáty zasielajú svoje zoznamy prvýkrát do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každý rok najneskôr do 30. novembra.

9.  Členské štáty monitorujú svoj režim rybolovného úsilia a zabezpečia, aby maximálne povolené rybolovné úsilie uvedené v článku 7 neprekročilo stanovené hranice.

10.  Členské štáty môžu v súlade so zásadami dobrej správy vecí verejných stanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 presadzovať na miestnej úrovni systémy participatívneho riadenia v záujme dosiahnutia cieľov plánu.

Článok 10

Oznamovanie relevantných údajov

1.  Členské štáty zaznamenávajú a zasielajú Komisii údaje o rybolovnom úsilí v súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článkami 146c, 146d a 146e vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 404/2011(14).

2.  Súhrn údajov o rybolovnom úsilí sa vypracúva mesačne a obsahuje informácie stanovené v prílohe II. Formát súhrnných údajov je schéma XML na základe UN/CEFACT P1000-12.

3.  Členské štáty zasielajú Komisii údaje o rybolovnom úsilí uvedené v odseku 1 do 15. dňa každého mesiaca.

KAPITOLA IV

TECHNICKÉ OCHRANNÉ OPATRENIA

Článok 11

Oblasti zákazu rybolovu

1.  Popri ustanoveniach článku 13 nariadenia (ES) č. 1967/2006 sa každoročne po dobu troch mesiacov a vo vhodných prípadoch nepretržite uplatňuje na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania zákaz používania vlečných sietí v západnej časti Stredozemného mora do vzdialenosti šesť námorných míľ od pobrežia s výnimkou oblastí vo väčšej hĺbke, ako je hĺbnica s hĺbkou 100 m. Tieto tri mesiace každoročného zákazu rybolovu si určuje každý členský štát a uplatňujú sa počas najrelevantnejšieho obdobia stanoveného na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania. Toto obdobie sa bezodkladne oznámi Komisii a ostatným dotknutým členským štátom.

2.  Odchylne od odseku 1 a ak je to odôvodnené osobitnými geografickými obmedzeniami, ako napríklad obmedzenou veľkosťou kontinentálneho šelfu alebo dlhými vzdialenosťami do rybolovných oblastí, môžu členské štáty na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania stanoviť ďalšie oblasti zákazu rybolovu za predpokladu, že sa v každej geografickej podoblasti dosiahne aspoň 20 % zníženie úlovkov mladých jedincov merlúzy európskej. Takáto výnimka sa bezodkladne oznámi Komisii a ostatným dotknutým členským štátom.

3.  Dotknuté členské štáty do ... [dva roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania stanovia ďalšie oblasti zákazu rybolovu v prípadoch, ak existujú dôkazy o vysokej koncentrácii rybej mlade, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, a neresísk populácií žijúcich pri morskom dne, najmä dotknutých populácií.

4.  Ďalšie oblasti zákazu rybolovu stanovené podľa odseku 3 posudzuje najmä výbor STECF alebo podobný nezávislý vedecký orgán uznaný na úrovni Únie alebo na medzinárodnej úrovni. Ak z tohto posúdenia vyplýva, že tieto oblasti zákazu rybolovu nie sú v súlade so stanovenými cieľmi, členské štáty preskúmajú tieto oblasti zákazu rybolovu z hľadiska týchto odporúčaní.

5.  Pokiaľ sa oblasti zákazu rybolovu uvedené v odseku 3 tohto článku týkajú rybárskych plavidiel viacerých členských štátov, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a článkom 18 tohto nariadenia a na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania prijímať delegované akty, ktorými sa stanovia dotknuté oblasti zákazu rybolovu.

Článok 12

Hospodárenie s populáciami, ktoré sú lovené ako vedľajšie úlovky, a s populáciami žijúcimi pri morskom dne, o ktorých nie sú k dispozícii dostatočné údaje

1.  S populáciami uvedenými v článku 1 ods. 3 tohto nariadenia sa hospodári na základe prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva vymedzeného v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.  Riadiace opatrenia pre populácie uvedené v článku 1 ods. 3, najmä technické ochranné opatrenia, ako sú napríklad opatrenia uvedené v článku 13, sa prijímajú s ohľadom na najlepšie dostupné vedecké odporúčania.

Článok 13

Osobitné ochranné opatrenia

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorými sa doplní toto nariadenie zavedením týchto technických ochranných opatrení:

a)  špecifikácie vlastností rybárskeho výstroja a pravidiel jeho používania s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

b)  špecifikácie úprav alebo zariadení na doplnenie rybárskeho výstroja s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

c)  obmedzenia alebo zákazy používania určitého rybárskeho výstroja a rybolovných činností v určitých oblastiach alebo obdobiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb, alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;

d)  stanovenie minimálnych ochranných referenčných veľkostí pre ktorúkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s cieľom zabezpečiť ochranu rybej mlade morských organizmov a

e)  opatrenia týkajúce sa rekreačného rybolovu.

2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 musia prispievať k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.

KAPITOLA V

POVINNOSŤ VYLODIŤ ÚLOVKY

Článok 14

Ustanovenia súvisiace s povinnosťou vylodiť úlovky

Pre všetky populácie druhov v západnej časti Stredozemného mora, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a pre náhodné úlovky pelagických druhov v rámci rybolovu populácií uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, je Komisia splnomocnená po porade s členskými štátmi prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorými sa toto nariadenie doplní prijatím podrobných opatrení týkajúcich sa tejto povinnosti, ako sa ustanovuje v článku 15 ods. 5 písm. a) až e) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

KAPITOLA VI

REGIONALIZÁCIA

Článok 15

Regionálna spolupráca

1.  Na opatrenia uvedené v článkoch 11 až 14 tohto nariadenia sa vzťahuje článok 18 ods. 1 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.  Na účely odseku 1 tohto článku môžu členské štáty s priamym hospodárskym záujmom predložiť spoločné odporúčania v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013:

a)  prvýkrát najneskôr do dvanástich mesiacov po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom najneskôr dvanásť mesiacov po každom predložení hodnotenia plánu v súlade s článkom 17 ods. 2 tohto nariadenia;

b)  do 1. júla roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa majú opatrenia uplatňovať; a/alebo

c)  vždy keď to považujú za potrebné, najmä v prípade náhlej zmeny stavu ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

3.  Právomocami udelenými podľa článkov 11 až 14 tohto nariadenia nie sú dotknuté právomoci prenesené na Komisiu na základe iných ustanovení práva Únie vrátane podľa nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

KAPITOLA VII

ZMENY A NADVÄZUJÚCE OPATRENIA

Článok 16

Zmeny plánu

1.  Pokiaľ z vedeckého odporúčania vyplýva, že došlo k zmene geografickej distribúcie dotknutých populácií, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18, ktorými sa mení toto nariadenie úpravou oblastí vymedzených v článku 1 ods. 2 a prílohe I s cieľom zohľadniť túto zmenu.

2.  Pokiaľ sa Komisia na základe vedeckého odporúčania domnieva, že je potrebné zmeniť zoznam dotknutých populácií, Komisia môže predložiť návrh na zmenu tohto zoznamu.

Článok 17

Monitorovanie a hodnotenie plánu

1.  Na účely výročnej správy uvedenej v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 kvantifikovateľné ukazovatele zahŕňajú ročné odhady súčasnej rybolovnej úmrtnosti voči FMSY (F/FMSY), biomasy neresiacej sa populácie (SSB) a socioekonomické ukazovatele pre dotknuté populácie, a pokiaľ možno aj pre populácie lovené ako vedľajšie úlovky. Na základe vedeckých odporúčaní ich možno doplniť o ďalšie ukazovatele.

2.  Do ... [päť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne každé tri roky Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch plánu a jeho vplyve na dotknuté populácie, a na rybolov využívajúci dané populácie, a to najmä z hľadiska dosahovania cieľov stanovených v článku 3.

KAPITOLA VIII

PROCESNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijať delegované akty uvedené v článkoch 11 až 14 a 16 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o päťročné obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 11 až 14 a 16 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 11 až 14 a 16 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

KAPITOLA IX

EURÓPSKY NÁMORNÝ A RYBÁRSKY FOND

Článok 19

Podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

Opatrenia dočasného zastavenia rybolovných činností prijaté na dosiahnutie cieľov plánu sa považujú za dočasné zastavenie rybolovných činností na účely článku 33 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

Článok 20

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu

Článok 34 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa mení takto:

1.  Odsek 4 sa nahrádza takto:"

„4. Podpora podľa tohto článku sa môže poskytovať do 31. decembra 2017 s výnimkou prípadov, keď sa prijmú opatrenia trvalého ukončenia rybolovných činností v záujme dosiahnutia cieľov viacročného plánu na ochranu a udržateľné využívanie populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...*(15).

________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... z ..., ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014 (Ú. v. EÚ L ...).“

"

2.  Dopĺňa sa tento odsek:"

„4a. Výdavky na opatrenia trvalého ukončenia rybolovných činností prijaté v záujme dosiahnutia cieľov nariadenia (EÚ) 2019/...(16) sú oprávnené na podporu z ENRF od nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia.“

"

KAPITOLA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vzhľadom na environmentálnu, sociálnu a hospodársku udržateľnosť sa článok 4 a článok 6 ods. 1 uplatňujú od 1. januára 2025.

Článok 7 sa uplatňuje od 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Režim rybolovného úsilia

(ako sa uvádza v článku 7)

Skupiny rybolovného úsilia sa vymedzujú takto:

A)  Vlečné siete na lov sultánky nachovej, merlúzy európskej, krevety ružovej a homára štíhleho vo vodách kontinentálneho šelfu a horného svahu.

Typ výstroja

Geografická oblasť

Skupiny populácií

Celková dĺžka plavidiel

Kód skupiny rybolovného úsilia

Vlečné siete

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Podoblasti GFCM 1–2–5–6–7

sultánka nachová v geografických podoblastiach 1, 5, 6 a 7; merlúza európska v geografických podoblastiach 1–5–6–7; kreveta ružová v geografických podoblastiach 1, 5 a 6 a homár štíhly v geografických podoblastiach 5 a 6.

< 12 m

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m a < 18 m

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m a < 24 m

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

Podoblasti GFCM 8–9–10–11

sultánka nachová v geografických podoblastiach 9, ▌10 a 11; merlúza európska v geografických podoblastiach 9–10–11; kreveta ružová v geografických podoblastiach 9–10–11 a homár štíhly v geografických podoblastiach 9 a 10.

< 12 m

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m a < 18 m

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m a < 24 m

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

B)  Vlečné siete na hlbokomorský lov kreviet druhov Aristeus antennatusAristaeomorpha foliacea.

Typ výstroja

Geografická oblasť

Skupiny populácií

Celková dĺžka plavidiel

Kód skupiny rybolovného úsilia

Vlečné siete

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Podoblasti GFCM 1–2–5–6–7

kreveta druhu Aristeus antennatus v geografických podoblastiach 1, 5, 6 a 7.

< 12 m

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m a < 18 m

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m a < 24 m

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

Podoblasti GFCM 8–9–10–11

kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v geografických podoblastiach 9, 10 a 11

< 12 m

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m a < 18 m

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m a < 24 m

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

PRÍLOHA II

Zoznam informácií na účely údajov o rybolovnom úsilí

(ako sa uvádza v článku 10)

Informácie

Vymedzenie a poznámky

(1)  Členský štát

3-miestny alfabetický kód ISO vlajkového členského štátu, ktorý informácie poskytuje

(2)  Skupina rybolovného úsilia

kód skupiny rybolovného úsilia uvedeného v prílohy I

(3)  Obdobie rybolovného úsilia

dátum začiatku a konca mesiaca, za ktorý sa informácie poskytujú

(4)  Výkaz rybolovného úsilia

celkový počet rybolovných dní

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady

Európsky parlament a Rada majú v úmysle zrušiť právomoci prijímať technické opatrenia prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 13 tohto nariadenia, keď prijmú nové nariadenie o technických opatreniach, ktoré zahŕňa právomoci vzťahujúce sa na rovnaké opatrenia.

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 103.
(2)Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 103.
(3)Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019.
(4)Ministerské vyhlásenie z Malty MedFish4Ever. Ministerská konferencia o udržateľnosti rybolovu v Stredozemnom mori (Malta, 30. marca 2017).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
(6)Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).
(8)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).
(9)Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
(10)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).
(12)Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
(13)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) a o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44).
(14)Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1).
(15)+Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo nariadenia z dokumentu PECONS 32/19 (2018/0050(COD)) a do poznámky pod čiarou číslo, názov, dátum prijatia a odkaz na uverejnenie uvedeného nariadenia.
(16)+Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo nariadenia z dokumentu PECONS 32/19 (2018/0050(COD)).


Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie ***I
PDF 252kWORD 70k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))
P8_TA-PROV(2019)0345A8-0436/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0212),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 21 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0153/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0436/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb

P8_TC1-COD(2018)0104


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 21 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Zmluvou o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) sa rozhodlo uľahčiť voľný pohyb osôb a pritom zaručiť bezpečnosť národov Európy utvorením priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v súlade s ustanoveniami Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

(2)  Občianstvom Únie sa priznáva každému občanovi Únie právo na voľný pohyb s výhradou určitých obmedzení a podmienok. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES(4) sa uvedené právo stáva účinným. Článkom 45 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) sa takisto zabezpečuje sloboda pohybu a pobytu. Sloboda pohybu znamená právo odchádzať z členských štátov a vstupovať do nich s platným preukazom totožnosti alebo pasom.

(3)  Podľa smernice 2004/38/ES majú členské štáty vydávať a obnovovať preukazy totožnosti alebo pasy svojim štátnym príslušníkom v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi. Okrem toho, uvedená smernica stanovuje, že členské štáty môžu žiadať od občanov Únie a ich rodinných príslušníkov, aby sa zaregistrovali na príslušných orgánoch. Od členských štátov sa vyžaduje, aby vydali občanom Únie registračné potvrdenia za podmienok stanovených v uvedenej smernici. Podľa uvedenej smernice sa od členských štátov takisto vyžaduje, aby vydali pobytové preukazy rodinným príslušníkom, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, a aby na požiadanie vydali doklady, ktorými sa osvedčuje trvalý pobyt, a aby vydali preukazy o trvalom pobyte.

(4)  Smernica 2004/38/ES stanovuje, že členské štáty môžu prijať potrebné opatrenia na odmietnutie, ukončenie alebo zrušenie akéhokoľvek práva priznaného podľa uvedenej smernice v prípade zneužívania práv alebo podvodu. Falšovanie dokladov alebo nesprávne predloženie vecnej skutočnosti týkajúcej sa podmienok súvisiacich s právom na pobyt boli identifikované ako typické príklady podvodu podľa uvedenej smernice.

(5)  Medzi úrovňami zabezpečenia národných preukazov totožnosti, ktoré vydávajú členské štáty, a povolení na pobyt pre občanov Únie, ktorí majú pobyt v inom členskom štáte, a ich rodinných príslušníkov existujú značné rozdiely. Uvedené rozdiely zvyšujú riziko pozmeňovania dokladov a s tým súvisiacich podvodov a tiež spôsobujú občanom aj praktické problémy, keď chcú uplatniť svoje právo na voľný pohyb. Štatistické údaje európskej siete pre analýzu rizika podvodov v oblasti dokladov ukazujú, že počet falšovaných preukazov totožnosti sa zvýšil.

(6)  Komisia vo svojom oznámení zo 14. septembra 2016 s názvom „Posilnenie bezpečnosti vo svete mobility: lepšia výmena informácií v boji proti terorizmu a lepšie chránené vonkajšie hranice“ zdôraznila kľúčový význam bezpečných cestovných dokladov a dokladov totožnosti vo všetkých prípadoch, keď je potrebné bez pochybností stanoviť totožnosť určitej osoby, a oznámila, že predloží akčný plán na riešenie podvodov týkajúcich sa cestovných dokladov. Podľa uvedeného oznámenia sa má zlepšený prístup opierať o odolné systémy na predchádzanie zneužívaniu a hrozbám pre vnútornú bezpečnosť vyplývajúcim zo zlyhaní v oblasti zabezpečenia dokladov, najmä v súvislosti s terorizmom a cezhraničnou trestnou činnosťou.

(7)  Podľa akčného plánu Komisie z 8. decembra 2016 na posilnenie európskej reakcie na podvody týkajúce sa cestovných dokladov (ďalej len „akčný plán z roku 2016“), najmenej tri štvrtiny falošných dokladov odhalených na vonkajších hraniciach, ale aj v oblasti bez kontrol na vnútorných hraniciach boli vydané členskými štátmi a krajinami pridruženými k schengenskému priestoru. Menej zabezpečené národné preukazy totožnosti vydávané členskými štátmi sú najčastejšie odhaľovanými falošnými dokladmi, ktoré sa používajú pri cestovaní v rámci schengenského priestoru.

(8)  Členské štáty by s cieľom odradiť od podvodov s osobnými údajmi mali vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch zabezpečiť primerané sankcie za pozmeňovanie a falšovanie dokladov totožnosti a používanie takýchto pozmenených alebo falšovaných dokladov.

(9)  V akčnom pláne z roku 2016 sa riešilo riziko vyplývajúce z podvodných preukazov totožnosti a dokladov o pobyte. Komisia sa v akčnom pláne z roku 2016, a vo svojej správe o občianstve EÚ za rok 2017 zaviazala analyzovať možnosti politiky s cieľom zlepšiť zabezpečenie preukazov totožnosti a dokladov o pobyte.

(10)  V súlade s akčným plánom z roku 2016 si vydávanie pravých a zabezpečených preukazov totožnosti vyžaduje spoľahlivý proces registrácie totožnosti a zabezpečené zdrojové dokumenty na podporu procesu podania žiadosti. Vzhľadom na vyššiu mieru používania falošných zdrojových dokumentov by Komisia, členské štáty a príslušné agentúry Únie mali naďalej spolupracovať, aby boli zdrojové dokumenty menej zraniteľné voči podvodom.

(11)  Týmto nariadením sa nevyžaduje, aby členské štáty zaviedli preukazy totožnosti alebo doklady o pobyte, ak nie sú ustanovené podľa vnútroštátneho práva, a nariadenie nemá vplyv ani na právomoc členských štátov vydávať podľa vnútroštátneho práva iné doklady o pobyte, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti práva Únie, napríklad pobytové preukazy vydávané všetkým osobám s pobytom na danom území bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.

(12)  Týmto nariadením sa členským štátom nebráni, aby nediskriminačným spôsobom uznávali na účely identifikácie iné doklady ako cestovné doklady, napríklad vodičské preukazy.

(13)  Doklady totožnosti, ktoré sú vydávané občanom, ktorých práva na voľný pohyb boli obmedzené podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a v ktorých sa výslovne uvádza, že sa nemôžu použiť ako cestovné doklady, by sa nemali považovať za doklady patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(14)  Cestovné doklady, ktoré sú v súlade s časťou 5 dokumentu 9303 Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) o strojovo čitateľných cestovných dokladoch (siedme vydanie, 2015) (ďalej len „dokument ICAO 9303“), ktoré neslúžia na účely identifikácie vo vydávajúcom členskom štáte, napríklad pasová karta vydávaná Írskom, by sa nemali považovať za doklady patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(15)  Toto nariadenie nemá vplyv na používanie preukazov totožnosti a dokladov o pobyte s funkciou elektronickej identifikácie členskými štátmi na iné účely, ani nemá vplyv na pravidlá stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014(5), ktorým sa zabezpečuje vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie v rámci celej Únie v prístupe k verejným službám a pomáha sa občanom presúvajúcim sa do iného členského štátu tým, že sa vyžaduje vzájomné uznanie prostriedkov elektronickej identifikácie podliehajúce určitým podmienkam. Lepšie preukazy totožnosti by mali zabezpečiť jednoduchšiu identifikáciu a prispieť k lepšiemu prístupu k službám.

(16)  Náležité overovanie preukazov totožnosti a dokladov o pobyte si vyžaduje, aby členské štáty používali správny názov pre každý typ dokladu, na ktorý sa vťahuje toto nariadenie. S cieľom uľahčiť kontrolu dokladov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v iných členských štátoch by mal byť názov dokladu uvedený aj aspoň v jednom ďalšom úradnom jazyku inštitúcií Únie. Ak už členské štáty používajú v prípade preukazov totožnosti zavedené označenia iné ako názov „preukaz totožnosti“, túto možnosť by mali mať naďalej vo svojom úradnom jazyku alebo jazykoch. V budúcnosti by sa však nemali zavádzať žiadne nové označenia.

(17)  Ochranné prvky sú potrebné na overenie toho, či je doklad pravý, a na zistenie totožnosti osoby. Stanovenie minimálnych bezpečnostných noriem a začlenenie biometrických údajov do preukazov totožnosti a pobytových preukazov rodinných príslušníkov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, predstavujú dôležité kroky k tomu, aby bolo ich používanie v Únii bezpečnejšie. Zaradenie týchto biometrických znakov by malo občanom Únie umožniť v plnej miere využívať svoje práva na voľný pohyb.

(18)  Uchovávanie podoby tváre a dvoch odtlačkov prstov (ďalej len „biometrické údaje“) v preukazoch totožnosti a pobytových preukazoch, ako sa už stanovilo v súvislosti s biometrickými pasmi a povoleniami na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín, je najvhodnejšou kombináciou spoľahlivej identifikácie a overovania so zníženým rizikom podvodu s cieľom posilniť zabezpečenie preukazov totožnosti a pobytových preukazov.

(19)  Na overenie pravosti dokladu a totožnosti jeho držiteľa by členské štáty mali v rámci všeobecne zaužívanej praxe overovať predovšetkým podobu tváre a v prípade potreby by mali v záujme jednoznačného potvrdenia pravosti dokladu a totožnosti držiteľa overiť aj odtlačky prstov.

(20)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby v prípadoch, keď overenie biometrických údajov nepotvrdí pravosť dokladu ani totožnosť jeho držiteľa, kvalifikovaní pracovníci vykonali povinnú manuálnu kontrolu.

(21)  Toto nariadenie neposkytuje právny základ na vytvorenie alebo vedenie databáz na vnútroštátnej úrovni na účely uchovávania biometrických údajov v členských štátoch, čo je záležitosť vnútroštátneho práva, ktoré musí byť v súlade s právom Únie v oblasti ochrany údajov. Okrem toho, toto nariadenie neposkytuje právny základ na vytvorenie alebo vedenie centralizovanej databázy na úrovni Únie.

(22)  Biometrické identifikačné znaky by sa mali zbierať a uchovávať v pamäťovom médiu preukazov totožnosti a dokladov o pobyte na účely overenia pravosti dokladu a totožnosti držiteľa. Takéto overenie by mali vykonávať len riadne oprávnení pracovníci a len keď sa podľa zákona požaduje vystavenie dokladu. Okrem toho by sa biometrické údaje uchovávané na účely personalizácie preukazov totožnosti alebo dokladov o pobyte mali uchovávať nanajvýš bezpečným spôsobom, a len do dátumu vyzdvihnutia dokladu a v žiadnom prípade nie dlhšie ako 90 dní od dátumu vydania dokladu. Po uplynutí uvedenej doby by sa uvedené biometrické údaje mali okamžite vymazať alebo zničiť. Týmto by nemalo byť dotknuté žiadne iné spracúvanie uvedených údajov v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom v oblasti ochrany údajov.

(23)  Na účel tohto nariadenia by sa mali zohľadniť špecifikácie dokumentu ICAO 9303, ktorými sa zabezpečuje celosvetová interoperabilita aj vo vzťahu k strojovej čitateľnosti a použití vizuálnej kontroly.

(24)  Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť, či do dokladu, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, zahrnú rod osoby. Ak členský štát do tohto dokladu zahrnie aj rod osoby, mali by sa v náležitých prípadoch použiť špecifikácie dokumentu ICAO 9303 „F“, „M“ alebo „X“ alebo zodpovedajúce písmeno v jazyku alebo jazykoch tohto členského štátu.

(25)  S cieľom zabezpečiť, aby sa v náležitých prípadoch riadne zohľadnili budúce bezpečnostné normy a technické špecifikácie prijaté podľa nariadenia Rady (ES) č. 1030/2002(6), pokiaľ ide o preukazy totožnosti a pobytové preukazy by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(7). Na tento účel by mal Komisii pomáhať výbor zriadený článkom 6 nariadenia Rady (ES) č. 1683/95(8). V prípade potreby by malo byť možné, aby prijaté vykonávacie akty zostali tajné s cieľom zabrániť riziku falšovania a pozmeňovania.

(26)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli zavedené primerané a účinné postupy zberu biometrických identifikačných znakov, a aby uvedené postupy boli v súlade s právami a zásadami stanovenýmicharte, Dohovore Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa. Členské štáty by mali zaistiť, aby sa počas celého postupu zberu v prvom rade zohľadňoval najlepší záujem dieťaťa. Na uvedený účel by mali kvalifikovaní pracovníci absolvovať primeranú odbornú prípravu v oblasti postupov zberu biometrických identifikačných znakov s ohľadom na potreby detí.

(27)  V prípade ťažkostí v súvislosti so zberom biometrických identifikačných znakov by členské štáty mali zabezpečiť, aby boli zavedené vhodné postupy rešpektujúce dôstojnosť danej osoby. Preto by sa mali osobitne zohľadňovať otázky súvisiace s rodom a osobitné potreby detí a zraniteľných osôb.

(28)  Zavedenie minimálnych bezpečnostných noriem a noriem formátu preukazov totožnosti by malo členským štátom umožniť spoľahnúť sa na pravosť týchto dokladov, keď občania Únie uplatňujú svoje právo na voľný pohyb. Zavedenie prísnejších bezpečnostných noriem by malo poskytnúť dostatočné záruky verejným orgánom a súkromným subjektom, aby sa mohli spoľahnúť na pravosť preukazov totožnosti, ak ich občania Únie používajú na účely identifikácie.

(29)  Rozlišovací znak v podobe dvojpísmenového kódu krajiny členského štátu, ktorý vydal doklad, vytlačeného inverzne v modrom obdĺžniku a obklopeného 12 žltými hviezdičkami uľahčuje vizuálnu kontrolu dokladu, najmä ak jeho držiteľ uplatňuje právo na voľný pohyb.

(30)  Aj keď je zachovaná možnosť stanovenia ďalších vnútroštátnych prvkov, by členské štáty mali zaistiť, aby tieto prvky neznížili efektívnosť spoločných ochranných prvkov ani negatívne neovplyvnili cezhraničnú kompatibilitu preukazov totožnosti, ako napríklad možnosť, že preukazy totožnosti môžu byť čítané strojmi, ktoré sa používajú v iných členských štátoch než tých, ktoré preukazy totožnosti vydávajú.

(31)  Zavedenie bezpečnostných noriem do preukazov totožnosti a pobytových preukazov rodinných príslušníkov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, by nemalo viesť k neúmernému zvýšeniu poplatkov pre občanov Únie alebo štátnych príslušníkov tretích krajín. Členské štáty by mali zohľadňovať túto zásadu pri vyhlasovaní výziev na predkladanie ponúk.

(32)  Členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby biometrické údaje správne identifikovali osobu, ktorej bol vydaný preukaz totožnosti. Na tento účel by členské štáty mohli zvážiť zber biometrických identifikačných znakov, najmä podoby tváre, a to priamo v kancelárii príslušného vnútroštátneho orgánu vydávajúceho preukazy totožnosti.

(33)  Členské štáty by si mali navzájom vymieňať tie informácie, ktoré sú potrebné na prístup k údajom obsiahnutým na bezpečnom pamäťovom médiu, na overenie ich pravosti a kontrolu. Formáty používané pre bezpečné pamäťové médium by mali byť interoperabilné, a to aj v súvislosti s automatizovanými hraničnými priechodmi.

(34)  Smernica 2004/38/ES sa týka situácie, keď sa občanom Únie alebo rodinným príslušníkom občanov Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, ktorí nemajú potrebné cestovné doklady, má udeliť každá primeraná možnosť, aby dokázali inými prostriedkami, že sa na nich vzťahuje právo na voľný pohyb. Takéto prostriedky môžu zahŕňať dočasne používané identifikačné doklady a pobytové preukazy vydávané takýmto rodinným príslušníkom.

(35)  Týmto nariadením sa dodržiavajú záväzky stanovené v charte a Dohovore Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím. Členské štáty sa preto nabádajú, aby spolupracovali s Komisiou na zaradení ďalších prvkov, vďaka ktorým budú preukazy totožnosti prístupnejšie a ich používanie bude jednoduchšie pre ľudí so zdravotným postihnutím, ako sú napríklad osoby so zrakovým postihnutím. Členské štáty majú preskúmať využívanie riešení, ako sú napríklad mobilné registračné zariadenia, na vydávanie preukazov totožnosti osobám, ktoré sa nemôžu dostaviť do priestorov orgánov zodpovedných za vydávanie preukazov totožnosti.

(36)  Doklady o pobyte vydávané občanom Únie by mali obsahovať konkrétne informácie, aby sa zabezpečilo, že budú ako doklady o pobyte identifikované vo všetkých členských štátoch. Malo by sa tak uľahčiť uznávanie uplatňovanie práva občanov Únie na voľný pohyb a práv spojených s týmto uplatňovaním, ale harmonizácia by nemala presahovať to, čo je primerané na vyriešenie nedostatkov súčasných dokladov. Členské štáty si môžu zvoliť formát, v ktorom sú tieto doklady vydané, a mohli by ich vydávať vo formáte, ktorý je v súlade so špecifikáciami dokumentu ICAO 9303.

(37)  Pokiaľ ide o doklady o pobyte vydávané rodinným príslušníkom, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, je vhodné používať rovnaký formát a ochranné prvky ako tie, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č.1030/2002 v znení zmenenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1954(9). Okrem preukázania práva na pobyt sa týmito dokladmi takisto môžu oslobodiť ich držitelia, ktorí inak podliehajú vízovej povinnosti, od požiadavky na získanie víza, ak sprevádzajú občana Únie na území Únie alebo sa k nemu pripájajú.

(38)  Smernica 2004/38/ES stanovuje, že doklady vydávané rodinným príslušníkom, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, sa majú volať „Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie“. S cieľom uľahčiť ich identifikáciu by mal pobytový preukaz rodinného príslušníka občana Únie obsahovať normalizovaný názov a kód.

(39)  Vzhľadom na bezpečnostné riziko a náklady, ktoré vznikajú členským štátom, by sa mali preukazy totožnosti, ako aj pobytové preukazy rodinného príslušníka občana Únie s nedostatočnými bezpečnostnými normami postupne zrušiť. Vo všeobecnosti by obdobie postupného rušenia v trvaní 10 rokov v prípade preukazov totožnosti a piatich rokov v prípade pobytových preukazov malo byť dostatočné na dosiahnutie rovnováhy medzi frekvenciou, s ktorou sa zvyčajne doklady nahrádzajú, a potrebou odstrániť existujúci bezpečnostný nedostatok v rámci Únie. V prípade preukazov, ktoré nemajú dôležité bezpečnostné prvky alebo nie sú strojovo čitateľné, je však z bezpečnostných dôvodov potrebné kratšie obdobie rušenia ▌.

(40)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(10) sa uplatňuje so zreteľom na osobné údaje, ktoré sa majú spracúvať v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia. Je potrebné podrobnejšie stanoviť záruky vzťahujúce sa na spracované osobné údaje a najmä citlivé údaje, ako sú biometrické identifikačné znaky. Dotknuté osoby by mali byť informované o existencii pamäťového média v ich dokladoch, ktoré obsahuje ich biometrické údaje, vrátane jeho bezkontaktnej prístupnosti, ako aj o všetkých prípadoch, keď sa používajú údaje obsiahnuté v ich preukazoch totožnosti a dokladoch o pobyte. V každom prípade by dotknuté osoby mali mať prístup k osobným údajom spracovaným v ich preukazoch totožnosti a dokladoch o pobyte a mali by mať právo na ich opravu prostredníctvom vydania nového dokladu, ak sú tieto údaje chybné alebo neúplné. Pamäťové médium by malo byť nanajvýš bezpečné a malo by účinne chrániť osobné údaje, ktoré sú na ňom uchované, pred neoprávneným prístupom k nim.

(41)  Členské štáty by mali byť zodpovedné za riadne spracovanie biometrických údajov od zberu až po vloženie údajov na vysoko bezpečné pamäťové médium v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

(42)  Členské štáty by mali zachovávať osobitnú obozretnosť pri spolupráci s externým poskytovateľom služieb. Takáto spolupráca by nemala vylučovať žiadnu zodpovednosť členských štátov vyplývajúcu z práva Únie alebo vnútroštátneho práva za porušenie povinností v súvislosti s osobnými údajmi.

(43)  Je potrebné stanoviť v tomto nariadení základ pre zber a uchovávanie údajov na pamäťovom médiu preukazov totožnosti a dokladov o pobyte. Členské štáty by v súlade právom Únie alebo vnútroštátnym právom a pri dodržiavaní zásad nevyhnutnosti a proporcionality mali mať možnosť uchovávať iné údaje na pamäťovom médiu na účel elektronických služieb alebo na iné účely súvisiace s preukazom totožnosti alebo dokladom o pobyte. Spracúvanie takýchto iných údajov vrátane ich zberu a účelov, na ktoré môžu byť použité, by malo byť povolené právom Únie alebo vnútroštátnym právom. Všetky vnútroštátne údaje by mali byť fyzicky alebo logicky oddelené od biometrických údajov, na ktoré sa odkazuje v tomto nariadení, a mali by sa spracúvať v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.

(44)  Členské štáty by mali začať uplatňovať toto nariadenie najneskôr 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia jeho účinnosti. Od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia by členské štáty mali vydávať len doklady, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

(45)  Komisia by mala podať správu o vykonávaní tohto nariadenia dva roky, a potom 11 rokov od dátumu začatia jeho uplatňovania, a to aj o primeranosti úrovne bezpečnosti, s ohľadom na jeho vplyv na základné práva a zásady ochrany údajov. V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(11) by Komisia mala šesť rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia a následne každých šesť rokov vykonať hodnotenie tohto nariadenia na základe informácií zozbieraných prostredníctvom osobitných monitorovacích opatrení s cieľom posúdiť skutočné účinky tohto nariadenia a potrebu prípadného ďalšieho opatrenia. Na účely monitorovania by členské štáty mali zbierať štatistické údaje o počte preukazov totožnosti a dokladov o pobyte, ktoré vydali.

(46)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to zvýšenie bezpečnosti a uľahčenie uplatňovania práv voľného pohybu občanmi Únie a ich rodinnými príslušníkmi nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(47)  V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä chartou vrátane ľudskej dôstojnosti, práva na nedotknuteľnosť osoby, zákazu neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, práva na rovnosť pred zákonom a nediskriminácie, práv detí, práv starších osôb, rešpektovania súkromného a rodinného života, práva na ochranu osobných údajov, práva na voľný pohyb a práva na účinný prostriedok nápravy. Členské štáty by pri vykonávaní tohto nariadenia mali dodržiavať chartu.

(48)  Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vydal stanovisko 10. augusta 2018(12) a Agentúra pre základné práva vydala stanovisko 5. septembra 2018(13),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola 1

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa posilňujú bezpečnostné normy vzťahujúce sa na preukazy totožnosti vydávané členskými štátmi ich štátnym príslušníkom a na doklady o pobyte vydávané členskými štátmi občanom Únie a ich rodinným príslušníkom pri uplatňovaní ich práva na voľný pohyb v Únii.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na:

a)  preukazy totožnosti vydané členskými štátmi ich vlastným štátnym príslušníkom podľa článku 4 ods. 3 smernice 2004/38/ES.

Toto nariadenie sa neuplatňuje na dočasne vydávané identifikačné doklady s dobou platnosti kratšou ako šesť mesiacov;

b)  registračné potvrdenia vydávané v súlade s článkom 8 smernice 2004/38/ES občanom Únie, ktorí sa zdržiavajú viac ako tri mesiace v hostiteľskom členskom štáte a doklady potvrdzujúce trvalý pobyt vydávané v súlade s článkom 19 smernice 2004/38/ES občanom Únie na základe žiadosti;

c)  pobytové preukazy vydávané v súlade s článkom 10 smernice 2004/38/ES rodinným príslušníkom občanov Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, a preukazy o trvalom pobyte vydávané v súlade s článkom 20 smernice 2004/38/ES rodinným príslušníkom občanov Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu.

KAPITOLA II

NÁRODNÉ PREUKAZY TOTOŽNOSTI

Článok 3

Bezpečnostné normy/formát/špecifikácie

1.  Preukazy totožnosti vydávané členskými štátmi sa vyhotovujú vo formáte ID-1 a obsahujú strojovo čitateľnú zónu (ďalej len „SČZ”). Takéto preukazy totožnosti vychádzajú zo špecifikácií a minimálnych bezpečnostných noriem stanovených v dokumente ICAO 9303 a spĺňajú požiadavky stanovené v písmenách c), d), f) a g) prílohy k nariadeniu (ES) č. 1030/2002 v znení zmenenom nariadením (EÚ) 2017/1954.

2.  Údaje, ktoré sú súčasťou preukazov totožnosti, musia byť v súlade so špecifikáciami stanovenými v časti 5 dokumentu ICAO 9303.

Odchylne od prvého pododseku sa číslo dokladu môže vložiť do zóny I, zatiaľ čo uvedenie rodu osoby je nepovinné.

3.  Doklad musí mať názov „preukaz totožnosti“ alebo iné zavedené vnútroštátne označenie v úradnom jazyku alebo jazykoch vydávajúceho členského štátu a obsahovať slovné spojenie „preukaz totožnosti“ aspoň v jednom inom úradnom jazyku inštitúcií Únie.

4.  Preukaz totožnosti musí na prednej strane obsahovať dvojpísmenový kód krajiny členského štátu, ktorý preukaz vydal, vytlačený inverzne v modrom obdĺžniku a obklopený 12 žltými hviezdičkami.

5.  Preukazy totožnosti musia obsahovať vysoko bezpečné pamäťové médium, ktoré obsahuje podobu tváre držiteľa preukazu a dva odtlačky prstov v interoperabilných digitálnych formátoch. Na zachytávanie biometrických identifikačných znakov členské štáty uplatňujú technické špecifikácie stanovené v rozhodnutí Komisie C(2018)7767(14).

6.  Pamäťové médium má dostatočnú kapacitu a schopnosť garantovať integritu, pravosť a dôvernosť údajov. Uložené údaje musia byť prístupné bezkontaktne a byť chránené, ako je stanovené v rozhodnutí C(2018)7767. Členské štáty si vymieňajú informácie potrebné na overenie pamäťového média a na prístup k biometrickým údajom uvedeným v odseku 5 a ich kontrolu.

7.  Deti mladšie ako 12 rokov môžu byť oslobodené od požiadavky poskytnúť odtlačky prstov.

Deti mladšie ako šesť rokov sú oslobodené od požiadavky poskytnúť odtlačky prstov.

Od požiadavky poskytnúť odtlačky prstov sú oslobodené osoby, od ktorých je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov.

8.  Ak je to nevyhnutné a primerané na dosiahnutie cieľa, členské štáty môžu uviesť také podrobnosti a poznámky na vnútroštátne použitie, ako sa požaduje v súlade s ich vnútroštátnym právom. Nesmie sa v dôsledku toho znížiť efektívnosť minimálnych bezpečnostných noriem ani cezhraničná kompatibilita preukazov totožnosti.

9.  Ak členské štáty začlenia do preukazu totožnosti dvojité rozhranie alebo samostatné pamäťové médium, toto ďalšie pamäťové médium musí byť v súlade s príslušnými normami ISO a nesmie dochádzať k interferencii s pamäťovým médiom uvedeným v odseku 5.

10.  Ak členské štáty uchovávajú v preukazoch totožnosti údaje na účel elektronických služieb, ako je elektronická verejná správa a elektronický obchod, tieto vnútroštátne údaje musia byť fyzicky alebo logicky oddelené od biometrických údajov uvedených v odseku 5.

11.  Ak členské štáty dopĺňajú do preukazov totožnosti ďalšie vnútroštátne ochranné prvky, nesmie sa v dôsledku toho znížiť cezhraničná kompatibilita takýchto preukazov totožnosti a efektívnosť minimálnych bezpečnostných noriem.

Článok 4

Doba platnosti

1.  Minimálna doba platnosti preukazov totožnosti je päť rokov a maximálna je 10 rokov.

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty stanoviť dobu platnosti:

a)  na menej ako päť rokov v prípade preukazov totožnosti vydaných maloletým;

b)  vo výnimočných prípadoch na menej ako päť rokov v prípade preukazov totožnosti vydaných osobám za osobitných a obmedzených podmienok, a ak je doba platnosti obmedzená podľa práva Únie a vnútroštátneho práva;

c)  na viac ako 10 rokov v prípade preukazov totožnosti vydaných osobám vo veku 70 rokov a viac.

3.  Členské štáty vydajú preukaz totožnosti s dobou platnosti 12 mesiacov alebo menej, ak je dočasne fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov jedného z prstov žiadateľa.

Článok 5

Postupné zrušenie

1.   Preukazy totožnosti, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 3, strácajú platnosť uplynutím ich doby platnosti alebo [10 rokov po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia] podľa toho, čo nastane skôr. ▌

2.   Odchylne od odseku 1:

a)   preukazy totožnosti, ktoré nespĺňajú minimálne bezpečnostné normy stanovené v časti 2 dokumentu ICAO 9303 alebo ktoré neobsahujú funkčnú SČZ, ako sa uvádza v odseku 3, strácajú platnosť uplynutím doby ich platnosti alebo [päť rokov po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia] podľa toho, čo nastane skôr;

b)  preukazy totožnosti osôb vo veku 70 rokov a viac k [dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia], ktoré spĺňajú minimálne bezpečnostné normy stanovené v časti 2 dokumentu ICAO 9303 a ktoré majú funkčnú SČZ, ako sa uvádza v odseku 3, strácajú platnosť po uplynutí doby ich platnosti.

3.   Na účely odseku 2 je funkčná SČZ:

a)  strojovo čitateľná zóna, ktorá je v súlade s časťou 3 dokumentu ICAO 9303, alebo

b)  každá iná strojovo čitateľná zóna, v prípade ktorej vydávajúci členský štát oznámi pravidlá požadované na čítanie a zobrazovanie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté, pokiaľ členský štát neoznámi Komisii do ... [dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia] nedostatočnú kapacitu na čítanie a zobrazovanie týchto informácií.

Po prijatí oznámenia uvedeného v písmene b) prvého pododseku Komisia zodpovedajúcim spôsobom informuje dotknutý členský štát a Radu.

Kapitola III

Doklady o pobyte pre občanov Únie

Článok 6

Minimálne informácie, ktoré sa majú uviesť

V dokladoch o pobyte vydávaných členskými štátmi občanom Únie sa uvádza aspoň:

a)  názov dokladu v úradnom jazyku alebo jazykoch príslušného členského štátu a aspoň v jednom ďalšom úradnom jazyku inštitúcií Únie;

b)  jasný odkaz, že doklad je vydaný občanovi Únie v súlade so smernicou 2004/38/ES;

c)  číslo dokladu;

d)  meno (priezvisko a meno/mená) držiteľa;

e)  dátum narodenia držiteľa;

f)   informácie, ktoré sa majú uvádzať v registračných potvrdeniach a dokladoch potvrdzujúcich trvalý pobyt, vydaných v súlade s článkami 8 a 19 smernice 2004/38/ES;

g)  vydávajúci orgán;

h)  na prednej strane dvojpísmenový kód krajiny členského štátu vydávajúceho doklad, vytlačený inverzne v modrom obdĺžniku a obklopený 12 žltými hviezdičkami.

Ak sa členský štát rozhodne odobrať odtlačky prstov, zodpovedajúcim spôsobom sa uplatňuje článok 3 ods. 7.

Od požiadavky poskytnúť odtlačky prstov sú oslobodené osoby, ktorých odtlačky nie je fyzicky možné odobrať.

Kapitola IV

Pobytové preukazy pre rodinných PRÍSLUŠNÍKOV, KTORÍ NIE SÚ ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI ČLENSKÉHO ŠTÁTU

Článok 7

Jednotný formát

1.  Pri vydávaní pobytových preukazov rodinným príslušníkom občanov Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, členské štáty používajú rovnaký formát, ktorý je stanovený nariadením (ES) č. 1030/2002 v znení zmenenom nariadením (EÚ) 2017/1954 a ako sa vykonáva rozhodnutím C(2018)7767.

2.  Odchylne od odseku 1 sa preukaz označí názvom „Pobytový preukaz ▌“, alebo „Preukaz o trvalom pobyte ▌“. Členské štáty uvedú, že tieto doklady sú vydané rodinnému príslušníkovi občana Únie v súlade so smernicou 2004/38/ES. Na tento účel členské štáty použijú normalizovaný kód „Rodinný príslušník EÚ Čl. 10 (2004/38/ES)“ alebo „Rodinný príslušník EÚ Čl. 20 (2004/38/ES)“ v dátovom poli [10], ako sa uvádza v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1030/2002 v znení zmenenom nariadením (EÚ) 2017/1954.

3 Členské štáty môžu zaznamenávať údaje na vnútroštátne použitie v súlade s vnútroštátnym právom. Pri zaznamenávaní a uchovávaní týchto údajov členské štáty dodržiavajú požiadavky, ktoré sú stanovené v druhom odseku článku 4 nariadenia (ES) č. 1030/2002 v znení zmenenom nariadením (EÚ) 2017/1954.

Článok 8

Postupné zrušenie existujúcich pobytových preukazov

1.  Pobytové preukazy rodinných príslušníkov občanov Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v článku 7, strácajú platnosť uplynutím ich doby platnosti alebo ... [päť rokov po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia] podľa toho, čo nastane skôr.

2.  Odchylne od odseku 1 pobytové preukazy rodinných príslušníkov občanov Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, ktoré nespĺňajú minimálne bezpečnostné normy stanovené v časti 2 dokumentu ICAO 9303 alebo ktoré neobsahujú funkčnú SČZ, ktorá je v súlade s časťou 3 dokumentu ICAO 9303, strácajú platnosť uplynutím ich doby platnosti alebo [dva roky po ... dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia] podľa toho, čo nastane skôr.

KAPITOLA V

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Kontaktné miesto

1.  Každý členský štát určí aspoň jeden ústredný orgán ako kontaktné miesto na vykonávanie tohto nariadenia. Ak členský štát určil viac ako jeden ústredný orgán, určí, ktorý z týchto orgánov bude kontaktným miestom na vykonávanie tohto nariadenia. Názov tohto orgánu oznámi Komisii a ostatným členským štátom. Ak členský štát zmení svoj určený orgán, zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli kontaktné miesta informované o ▌relevantných informačných a asistenčných službách na úrovni Únie zahrnutých do jednotnej digitálnej brány stanovenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724(15) a aby boli schopné spolupracovať s takýmito službami.

Článok 10

Zber biometrických identifikačných znakov

1.  Biometrické identifikačné znaky zbierajú len kvalifikovaní a riadne oprávnení pracovníci určení orgánmi zodpovednými za vydávanie preukazov totožnosti alebo pobytových preukazov na účel vloženia týchto identifikačných znakov do vysoko bezpečného pamäťového média stanoveného v článku 3 ods. 5 v prípade preukazov totožnosti a v článku 7 ods. 1 v prípade pobytových preukazov. Odchylne od prvej vety, odtlačky prstov odoberajú len kvalifikovaní a riadne oprávnení pracovníci takýchto orgánov, s výnimkou žiadostí predložených diplomatickým a konzulárnym orgánom členského štátu.

S cieľom zabezpečiť konzistentnosť biometrických identifikačných znakov s totožnosťou žiadateľa sa žiadateľ musí v priebehu procesu vydávania preukazu v prípade každej žiadosti dostaviť aspoň jedenkrát osobne.

2.  Členské štáty zaručia zavedenie primeraných a účinných postupov zberu biometrických identifikačných znakov a súlad týchto postupov s právami a so zásadami stanovenými v charte, Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.

V prípade ťažkostí pri zbere biometrických identifikačných znakov členské štáty zabezpečia, aby boli zavedené vhodné postupy na zaručenie dôstojnosti danej osoby.

3.  Okrem prípadu, keď je to potrebné na spracovanie v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom, sa biometrické identifikačné znaky uchovávané na účely personalizácie preukazov totožnosti alebo dokladov o pobyte uchovávajú nanajvýš bezpečným spôsobom a len do dátumu vyzdvihnutia dokladu, a v žiadnom prípade nie dlhšie ako 90 dní odo dňa vydania dokladu. Po uplynutí tejto dovy sa tieto biometrické identifikačné znaky okamžite vymažú alebo zničia.

Článok 11

Ochrana osobných údajov a zodpovednosť

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679, členské štáty zaistia bezpečnosť, integritu, pravosť a dôvernosť údajov zozbieraných a uchovávaných na účely tohto nariadenia.

2.  Orgány zodpovedné za vydávanie preukazov totožnosti a dokladov o pobyte sa na účely tohto nariadenia považujú za prevádzkovateľa uvedeného v článku 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 a sú zodpovedné za spracovanie osobných údajov.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu mohli v plnej miere vykonávať svoje úlohy uvedené v nariadení (EÚ) 2016/679 vrátane prístupu ku všetkým osobným údajom a všetkým potrebným informáciám, ako aj prístupu príslušných orgánov do akýchkoľvek priestorov alebo k akémukoľvek vybaveniu na spracovanie údajov.

4.  Spolupráca s externými poskytovateľmi služieb nevylučuje zodpovednosť členského štátu, ktorá môže vyplývať z práva Únie alebo vnútroštátneho práva, za porušenie povinností v súvislosti s osobnými údajmi.

5.  Informácie v strojovo čitateľnej podobe sa do preukazu totožnosti alebo dokladu o pobyte vložia iba v súlade s týmto nariadením a vnútroštátnym právom vydávajúceho členského štátu.

6.  Biometrické údaje uložené v pamäťovom médiu preukazov totožnosti a dokladov o pobyte používajú v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom len riadne oprávnení pracovníci príslušných vnútroštátnych orgánov a agentúr Únie na overenie:

a)  pravosti preukazu totožnosti alebo dokladu o pobyte;

b)  totožnosti držiteľa pomocou priamo dostupných porovnateľných znakov, ak sa podľa zákona vyžaduje predloženie preukazu totožnosti alebo dokladu o pobyte.

7.  Členské štáty vedú a každoročne oznamujú Komisii zoznam príslušných orgánov, ktoré majú prístup k biometrickým údajom uloženým na pamäťovom médiu uvedenom v článku 3 ods. 5 tohto nariadenia. Komisia uverejní online súhrn takýchto národných zoznamov.

Článok 12

Monitorovanie

Komisia do ... [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] stanoví podrobný program na monitorovanie výstupov, výsledkov a vplyvu tohto nariadenia vrátane jeho vplyvu na základné práva.

V monitorovacom programe sa stanoví spôsob zhromažďovania údajov a iných potrebných dôkazov, ako aj interval ich zhromažďovania. Určia sa v ňom opatrenia, ktoré má prijať Komisia a členské štáty v súvislosti so zberom a analýzou údajov a iných dôkazov.

Členské štáty poskytnú Komisii údaje a iné dôkazy potrebné na takéto monitorovanie.

Článok 13

Podávanie správ a hodnotenie

1.  Komisia dva roky a 11 rokov po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o jeho vykonávaní, najmä o ochrane základných práv a osobných údajov.

2.  Komisia vykoná šesť rokov po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia a následne každých šesť rokov hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Správa sa zameria predovšetkým na:

a)  vplyv tohto nariadenia na základné práva;

b)  mobilitu občanov Únie;

c)  účinnosť biometrického overovania pri zaisťovaní bezpečnosti cestovných dokladov;

d)  prípadné používanie pobytových preukazov ako cestovných dokladov;

e)  prípadnú ďalšiu vizuálnu harmonizáciu preukazov totožnosti;

f)  potrebu zavedenia spoločných bezpečnostných prvkov dočasne používaných identifikačných dokladov s cieľom zabezpečiť ich lepšie uznávanie.

3.  Členské štáty a príslušné agentúry Únie poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie uvedených správ.

Článok 14

Dodatočné technické špecifikácie

1.  S cieľom v náležitých prípadoch zabezpečiť, aby preukazy totožnosti a doklady o pobyte uvedené v článku 2 písm. a) a c) boli v súlade s budúcimi minimálnymi bezpečnostnými normami, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví dodatočné technické špecifikácie týkajúce sa:

a)   dodatočných ochranných prvkov a požiadaviek vrátane posilnených noriem zamedzujúcich pozmeňovaniu, napodobňovaniu a falšovaniu;

b)  technických špecifikácií pre pamäťové médium biometrických prvkov uvedených v článku 3 ods. 5 a ich zabezpečenia vrátane zamedzenia neoprávnenému prístupu a uľahčenia validácie;

c)  požiadaviek na kvalitu a spoločných technických noriem v súvislosti s podobou tváre a odtlačkami prstov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

2.  V súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 možno rozhodnúť, že špecifikácie uvedené v tomto článku majú byť dôverné a nemajú sa zverejniť. V takomto prípade sa sprístupnia iba subjektom, ktoré členské štáty určia ako zodpovedné za tlač, a osobám, ktoré riadne splnomocnil členský štát alebo Komisia.

3.  Každý členský štát určí jeden subjekt zodpovedný pre tlač preukazov totožnosti a jeden subjekt zodpovedný pre tlač pobytových preukazov rodinných príslušníkov občanov Únie a oznámi názvy týchto subjektov Komisii a ostatným členským štátom. Členské štáty sú oprávnené zmeniť tieto určené subjekty a zodpovedajúcim spôsobom o tom informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

Členské štáty môžu takisto rozhodnúť, že určia iba jeden subjekt zodpovedný pre tlač preukazov totožnosti, ako aj pobytových preukazov rodinných príslušníkov občanov Únie a oznámia názov tohto subjektu Komisii a ostatným členským štátom.

Dva alebo viaceré členské štáty môžu takisto rozhodnúť, že na uvedené účely určia iba jeden subjekt, a zodpovedajúcim spôsobom o tom informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 15

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor zriadený článkom 6 nariadenia (ES) č. 1683/95. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatní sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ... [24 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 78.
(2)Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 78.
(3)Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019.
(4)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).
(6) Nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (Ú. v. ES L 157, 15.6.2002, s. 1).
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(8) Nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz (Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1).
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1954 z 25. októbra 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2017, s. 9).
(10)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(11)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ C 338, 21.9.2018, s. 22.
(13) Zatiaľ neuverejnené.
(14) Rozhodnutie Komisie C(2018)7767 z 30. novembra 2018, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín.
(15) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 1).


Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry ***I
PDF 260kWORD 70k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))
P8_TA-PROV(2019)0346A8-0008/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0274),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0196/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym Parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. februára 2019(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0008/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry(3)

P8_TC1-COD(2018)0129


EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(4),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(5),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(6),

keďže:

(1)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 20. júla 2010 s názvom Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 stanovilo strategický cieľ Únie znížiť počet smrteľných nehôd do roku 2020 o polovicu v porovnaní s rokom 2010 a priblížiť sa k nulovej úmrtnosti do roku 2050. V posledných rokoch však pokrok pri plnení tohto cieľa stagnuje. Rada vo svojich záveroch z 8. júna 2017 o bezpečnosti cestnej premávky, ktorými sa schvaľuje vyhlásenie z Valletty z marca 2017, schválila nový priebežný cieľ znížiť počet vážnych zranení do roku 2030 na polovicu v porovnaní s rokom 2020. Na splnenie oboch týchto cieľov preto treba vyvinúť väčšie úsilie.

(2)  Podľa prístupu bezpečného systému je možné do značnej miery zabrániť úmrtiam a ťažkým zraneniam pri dopravných nehodách. Malo by byť spoločnou zodpovednosťou na všetkých úrovniach, aby sa zabezpečilo, že dopravné nehody nepovedú k ťažkým alebo smrteľným zraneniam. Najmä dobre navrhnuté a riadne udržiavané cesty so zreteľnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami by mali znížiť pravdepodobnosť dopravných nehôd, zatiaľ čo cesty zmierňujúce chyby vodičov (cesty navrhnuté inteligentným spôsobom, aby sa zabezpečilo, že chyby pri vedení vozidla nebudú mať okamžité vážne alebo smrteľné následky) by mali znížiť závažnosť dopravných nehôd na cestách. Komisia by mala na základe skúseností všetkých členských štátov vypracovať usmernenia pre zabezpečenie a udržiavanie ciest zmierňujúcich chyby vodičov.

(3)  Cesty transeurópskej dopravnej siete (sieť TEN-T) vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013(7) majú kľúčový význam pri podpore európskej integrácie. Preto by sa na týchto cestách mala zaručiť vysoká úroveň bezpečnosti.

(4)  Postupy riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry vykonávané na sieti TEN-T pomohli znížiť počet smrteľných nehôd a ťažkých zranení v Únii. Z hodnotenia účinkov smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES(8) vyplýva, že členské štáty, ktoré na dobrovoľnej báze uplatňovali zásady riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry (RISM) na svojich vnútroštátnych cestách mimo siete TEN-T, dosiahli omnoho lepšiu bezpečnosť cestnej premávky ako členské štáty, ktoré to nerobili. Je preto žiaduce, aby sa tieto zásady riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry uplatňovali aj na iných úsekoch európskej cestnej siete.

(5)  Je dôležité, aby sa z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky táto smernica vzťahovala aj na cestné úseky postavené na mostoch a cestné úseky prechádzajúce cez tunely, ktoré sú súčasťou siete v rozsahu pôsobnosti tejto smernice, s výnimkou tunelov, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES(9).

(6)  Z dôvodov bezpečnosti cestnej premávky je dôležité, aby sa táto smernica vzťahovala aj na vjazdy na parkoviská priľahlé k sieti v rozsahu pôsobnosti tejto smernice a výjazdy z nich, najmä na diaľniciach a cestách prvej triedy.

(7)  Sezónne podmienky sa medzi jednotlivými členskými štátmi a regiónmi výrazne líšia. Je preto dôležité, aby sa tieto podmienky náležite zohľadnili vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa transponuje táto smernica.

(8)  K veľkej časti dopravných nehôd dochádza na malom počte ciest, na ktorých sa dosahujú vysoká intenzita cestnej premávky a vysoké rýchlosti a kde sa široká škála účastníkov dopravy pohybuje rôznymi rýchlosťami. Z toho dôvodu by obmedzené rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice 2008/96/ES na diaľnice a iné hlavné cesty mimo siete TEN-T malo výrazne prispieť k zlepšeniu bezpečnosti cestnej infraštruktúry v celej Únii.

(9)  S cieľom zabezpečiť, aby takéto rozšírenie rozsahu pôsobnosti malo zamýšľaný účinok, je logické, aby iné hlavné cesty zahŕňali všetky cesty, ktoré v rámci národnej klasifikácie ciest patria do najvyššej kategórie ciest pod kategóriou diaľnica. Z rovnakého dôvodu by sa členské štáty mali nabádať k tomu, aby zabezpečili, aby sa táto smernica vzťahovala aspoň na všetky cesty, na ktoré sa pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice vzťahovala smernica 2008/96/ES, a to aj na dobrovoľnom základe.

(10)  Povinným uplatňovaním postupov stanovených v smernici 2008/96/ES na všetky projekty cestnej infraštruktúry mimo mestských oblastí, ktoré sú vybudované s využitím finančných prostriedkov Únie, by sa malo zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky Únie nepoužili na budovanie potenciálne nebezpečných ciest.

(11)  Smernica 2008/96/ES sa vzťahuje výlučne na cestnú infraštruktúru. Táto smernica preto nemá vplyv na právne predpisy, ktoré sa týkajú cestnej premávky, ani na vlastné právomoci členských štátov rozhodovať o právnych predpisoch, ktoré sa týkajú cestnej premávky. Mal by sa rešpektovať Ženevský dohovor Organizácie Spojených národov o cestnej premávke z 19. septembra 1949 a Viedenský dohovor o cestnej premávke z 8. novembra 1968, ako aj Viedenský dohovor o cestných značkách a signáloch z 8. novembra 1968.

(12)  Posudzovanie bezpečnosti ciest v rámci celej siete založené na riziku sa ukázalo ako účinný a efektívny nástroj na identifikáciu úsekov siete, ktoré by mali podliehať podrobnejším kontrolám bezpečnosti ciest, a na uprednostňovanie investícií podľa ich potenciálu priniesť zlepšenia bezpečnosti siete. Celá cestná sieť, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, by sa preto mala systematicky posudzovať, a to aj s použitím údajov získaných elektronickými a digitálnymi prostriedkami, s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v celej Únii.

(13)  Začlenenie prvkov s najlepšími výsledkami z predchádzajúcej „klasifikácie a riadenia bezpečnosti cestnej siete v prevádzke“ do nového postupu posudzovania bezpečnosti ciest v rámci celej siete by malo umožniť lepšiu identifikáciu úsekov ciest, na ktorých sú možnosti zlepšenia bezpečnosti najväčšie a na ktorých by cielené zásahy mali priniesť najväčšie zlepšenia.

(14)  S cieľom zlepšiť kvalitu, objektívnosť a účinnosť postupov riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry je vhodné umožniť členským štátom využiť vo vhodnom prípade stále sa vyvíjajúce technológie na kontrolu úsekov ciest, dokumentáciu bezpečnostných podmienok ciest a zber iných údajov súvisiacich s bezpečnosťou cestnej siete.

(15)  Systematické sledovanie zistení z postupov riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry je dôležitým prvkom na to, aby sa dosiahlo zvýšenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry potrebné na splnenie cieľov Únie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Na tento účel by sa prostredníctvom prioritných akčných plánov malo zabezpečiť, aby sa potrebné zásahy vykonali čo najskôr. Predovšetkým by sa malo nadviazať na zistenia posúdenia bezpečnosti ciest v rámci celej siete, a to buď cielenými kontrolami bezpečnosti ciest, alebo ak je to možné a nákladovo efektívne, priamymi nápravnými opatreniami zameranými na odstránenie alebo zníženie bezpečnostných rizík cestnej premávky bez vytvorenia neprimeraného administratívneho zaťaženia.

(16)  Bezpečnosť existujúcich ciest by sa mala zlepšiť, a to sústredením investícií na cestné úseky s najvyššou nehodovosťou a najvyšším potenciálom znižovania nehodovosti.

(17)  Na podporu takýchto investícií možno v súlade s platnými podmienkami využiť financovanie a finančné stimuly na úrovni Únie, čím sa doplnia príslušné vnútroštátne investície a stimuly.

(18)  Úseky cestnej siete, ktoré susedia s cestnými tunelmi transeurópskej cestnej siete, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/54/ES, majú mimoriadne vysoké riziko nehôd. Preto by sa v záujme zlepšenia bezpečnosti cestnej siete, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, mali na týchto úsekoch ciest zaviesť spoločné kontroly bezpečnosti cestnej premávky, do ktorých budú zapojení zástupcovia príslušných orgánov cestnej aj tunelovej infraštruktúry.

(19)  Zraniteľní účastníci cestnej premávky v Únii v roku 2017 predstavovali 47 % smrteľných nehôd. Zabezpečením toho, aby sa záujmy zraniteľných účastníkov cestnej premávky zohľadňovali vo všetkých postupoch riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry, a vypracovaním požiadaviek na kvalitu infraštruktúry pre týchto účastníkov cestnej premávky by sa teda mala zlepšiť ich bezpečnosť na cestách.

(20)  S cieľom umožniť členským štátom posilniť postupy zamerané na zabezpečenie prevádzkového používania dopravných značiek a dopravných zariadení by sa mali stanoviť spoločné špecifikácie, aby sa posilnila skutočná čitateľnosť a rozlíšiteľnosť dopravných značiek a dopravných zariadení pre vodičov a pre automatizované asistenčné systémy riadenia.

(21)  Zlepšenie bezpečnosti je prioritou aj pre železničné prejazdy (t. j. signalizácia, zlepšenie infraštruktúry). Podľa správy Železničnej agentúry Európskej únie o bezpečnosti a interoperabilite železníc v EÚ za rok 2018 došlo v roku 2016 k 433 vážnym nehodám na 108 000 priecestiach v Únii, čo malo za následok 255 úmrtí a 217 vážne zranených osôb. Preto by sa mali identifikovať priecestia, ktoré predstavujú vysoké bezpečnostné riziko, s cieľom investovať do ich zlepšenia.

(22)  Pre vodičov aj pre prepojené a automatizované vozidlá je kľúčové zabezpečiť dopravné značky a dopravné zariadenia vysokej kvality. Spoločné špecifikácie pre dopravné značky a dopravné zariadenia by mali byť základom, z ktorého bude vychádzať zavádzanie pokročilých prepojených a automatizovaných systémov mobility. Vhodný by bol spoločný európsky prístup v súlade s Viedenským dohovorom o dopravných značkách a signáloch z roku 1968.

(23)  Členské štáty by v záujme posilnenia výsledkov očakávaných pri uplatňovaní tejto smernice a zabezpečenia primeranej úrovne bezpečnosti v núdzových situáciách mohli v prípade potreby a najmä na cezhraničných cestných úsekoch uľahčiť spoluprácu medzi civilnou ochranou, pohotovostnými zložkami a dopravnou políciou. Ak je pri týchto činnostiach potrebná spolupráca medzi členskými štátmi, rámec na tento účel mechanizmus poskytuje Únie v oblasti civilnej ochrany podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 1313/2013/EÚ(10).

(24)  Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy o verejnom obstarávaní, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ(11), by technické špecifikácie týkajúce sa bezpečnosti mali byť v prípade, že sa verejné obstarávanie vykonáva v sektore cestnej infraštruktúry, verejne prístupné.

(25)  V záujme dosiahnutia transparentnosti a zlepšenia zodpovednosti by sa mal oznamovať bezpečnostný rating ciest, aby boli účastníci cestnej premávky informovaní o stave infraštruktúry a aby sa zvýšila ich celková informovanosť.

(26)  Mala by sa podporovať výmena skúseností v súvislosti s metodikami bezpečného systému medzi odborníkmi a výmena informácií medzi audítormi bezpečnosti ciest.

(27)  Zverejnenie výsledkov posudzovania bezpečnosti ciest v rámci celej siete by malo umožniť porovnanie úrovne bezpečnosti cestnej infraštruktúry v celej Únii.

(28)  Keďže cieľ tejto smernice, konkrétne zavedenie postupov na zaistenie trvale vysokej úrovne bezpečnosti ciest v TEN-T sieti a siete diaľnic a hlavných ciest v Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale vzhľadom na potrebu zlepšenia v celej Únii s cieľom zabezpečiť konvergenciu smerom k vyššiemu štandardu bezpečnosti cestnej infraštruktúry ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. Výsledkom opatrení na úrovni Únie by malo byť bezpečnejšie cestovanie po celej Únii, čo by zase malo zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a podporiť cieľ v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

(29)  S cieľom zabezpečiť, aby obsah postupov riadenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry naďalej odzrkadľoval najlepšie dostupné technické poznatky, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prispôsobenie príloh k tejto smernici technickému pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(12). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(30)  Osobitné opatrenia sú potrebné na neustále zlepšovanie postupov riadenia bezpečnosti ciest a na uľahčenie rozpoznávania dopravných značiek a dopravných zariadení vozidlami, ktoré sú vybavené asistenčnými systémami riadenia alebo vyššou úrovňou automatizácie. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania príslušných ustanovení tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(13).

(31)  Smernica 2008/96/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 2008/96/ES

Smernica 2008/96/ES sa mení takto:

(1)  článok 1 sa nahrádza takto:"

„Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Touto smernicou sa od členských štátov vyžaduje zavedenie a vykonávanie postupov týkajúcich sa posudzovania vplyvu bezpečnosti ciest, auditov bezpečnosti ciest, kontrol bezpečnosti ciest a posúdení bezpečnosti ciest v rámci celej siete.

2.  Táto smernica sa uplatňuje na cesty, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete, na diaľnice a na iné hlavné cesty, či už sú v etape projektovania, výstavby, alebo prevádzky.

3.  Táto smernica sa vzťahuje aj na cesty a projekty cestnej infraštruktúry nepodliehajúce odseku 2, ktoré sa nachádzajú mimo mestských oblastí, neslúžia na obsluhu s nimi susediacich nehnuteľností a sú dokončené s použitím finančných prostriedkov Únie, s výnimkou ciest, ktoré nie sú určené na bežnú premávku motorových vozidiel (napr. cyklistické cesty), alebo ciest, ktoré nie sú určené pre bežnú premávku (napr. prístupové cesty k priemyselným, poľnohospodárskym alebo lesným objektom).

4.  Členské štáty môžu z riadne opodstatnených dôvodov spojených s intenzitou cestnej premávky a so štatistikou nehôd vyňať z rozsahu pôsobnosti tejto smernice hlavné cesty s nízkym rizikom pre bezpečnosť.

Členské štáty môžu zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice cesty, ktoré nie sú uvedené v odseku 2 a v odseku 3.

Každý členský štát najneskôr do ... [24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisii oznámi zoznam diaľnic a hlavných ciest na svojom území a následne akékoľvek zmeny tohto zoznamu. Okrem toho každý členský štát oznámi Komisii, ktoré cesty sú v súlade s týmto odsekom vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a potom akékoľvek ich následné zmeny.

Komisia uverejní zoznam ciest oznámených v súlade s týmto článkom.

5.  Táto smernica sa neuplatňuje na cestné tunely, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/54/ES.“;

"

(2)  článok 2 sa mení takto:

a)  bod 1 sa nahrádza takto:"

„1. „transeurópska dopravná sieť“ je cestná sieť vymedzená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013*;

_____________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).“;

"

b)  vkladajú sa tieto body:"

„2a. „diaľnica“ je cesta osobitne projektovaná a budovaná pre dopravu motorovými vozidlami, ktorá neslúži na obsluhu nehnuteľností s ňou hraničiacich a ktorá spĺňa tieto kritériá:

   a) má, s výnimkou osobitných miest alebo dočasných opatrení, samostatné jazdné pruhy pre premávku v obidvoch smeroch vzájomne oddelené buď deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, alebo výnimočne inými spôsobmi;
   b) úrovňovo nekrižuje žiadnu cestu, železničnú trať alebo trať električky, cestu pre cyklistov alebo chodcov;
   c) je špeciálne označená ako diaľnica;

2b.  „hlavná cesta“ je cesta mimo mestských oblastí, ktorá spája veľké mestá alebo regióny, prípadne oboje, a ktorá patrí do najvyššej kategórie ciest pod kategóriou „diaľnicav rámci národnej klasifikácie ciest, ktorá je v platnosti .... [dátum uverejnenia tejto smernice v úradnom vestníku];“

"

c)  bod 5 sa vypúšťa;

d)  body 6 a 7 sa nahrádzajú takto:"

„6. „bezpečnostný rating“ je klasifikácia úsekov existujúcej cestnej siete do kategórií podľa ich objektívne meranej integrovanej bezpečnosti;

7.  „cielená kontrola bezpečnosti cesty“ je cielené zisťovanie zamerané na identifikáciu nebezpečného stavu, nedostatkov a problémov, ktoré zvyšujú riziko nehôd a zranení, založené na obhliadke existujúcej cesty alebo úseku cesty;“;

"

e)   vkladá sa tento bod:"

„7a. „periodická kontrola bezpečnosti cesty“ je obyčajná pravidelná kontrola vlastností a nedostatkov, ktoré si z bezpečnostných dôvodov vyžadujú údržbu;“;

"

f)  dopĺňa sa tento bod:"

„10. „zraniteľný účastník cestnej premávky“ je nemotorizovaný účastník cestnej premávky, najmä cyklista a chodec, ako aj používateľ dvojkolesového motorového vozidla.“;

"

(3)  v článku 4 sa dopĺňa sa tento odsek:"

„5a. Komisia poskytne usmernenia pre projektovanie ciest zmierňujúcich chyby vodičov a ciest, ktoré sú v súlade s očakávaním vodičov a na ktorých sú prirodzene nútení prispôsobiť svoje správanie (self-explaining and self-enforcing roads), v pôvodnom audite fázy projektovania, ako aj o požiadavkách kvality týkajúcich sa zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Tieto usmernenia sa vypracujú v úzkej spolupráci s expertmi z členských štátov.“;

"

(4)  článok 5 sa nahrádza takto:"

„Článok 5

Posúdenie bezpečnosti ciest v rámci celej siete

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa posudzovanie bezpečnosti ciest v rámci celej siete vykonávalo v celej cestnej sieti v prevádzke, na ktorú sa vzťahuje táto smernica. ▌

2.  Posúdením bezpečnosti ciest v rámci celej siete sa zhodnotí riziko závažnosti nehôd a následkov na základe:

   a) predovšetkým, vizuálnej obhliadky konštrukčných vlastností cesty (integrovaná bezpečnosť), a to buď na mieste alebo elektronicky, a
   b) analýzy úsekov cestnej siete, ktoré sú v prevádzke dlhšie ako tri roky a na ktorých došlo k veľkému počtu vážnych nehôd v pomere k premávke.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa prvé posúdenie bezpečnosti ciest v rámci celej siete vykonalo najneskôr do roku 2024. Nasledujúce posudzovanie bezpečnosti ciest v rámci celej siete musí byť dostatočne časté na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti, v každom prípade sa však vykoná najmenej každých päť rokov.

4.  Pri vykonávaní posúdenia bezpečnosti ciest v rámci celej siete členské štáty môžu zohľadniť orientačné prvky stanovené v prílohe III.

5.  Komisia poskytne usmernenia týkajúce sa metodiky vykonávania systematického posudzovania bezpečnosti ciest v rámci celej siete a bezpečnostného ratingu.

6.  Členské štáty na základe výsledkov posúdenia uvedeného v odseku 1 a na účely stanovenia priorít, pokiaľ ide o ďalšie potrebné opatrenia, klasifikujú všetky úseky cestnej siete najmenej v troch kategóriách podľa ich úrovne bezpečnosti.“;

"

(5)  článok 6 sa mení takto:

a)  názov sa nahrádza takto:"

„Článok 6

Periodické kontroly bezpečnosti ciest“;

"

b)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Členské štáty zabezpečia, aby sa periodické kontroly bezpečnosti ciest vykonávali dostatočne často na zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti dotknutej cestnej infraštruktúry.“;

"

c)  odsek 2 sa vypúšťa;

d)   odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Členské štáty zaistia bezpečnosť úsekov cestnej siete, ktoré susedia s cestnými tunelmi, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/54/ES, prostredníctvom spoločných kontrol bezpečnosti cestnej premávky zahŕňajúcich príslušné subjekty zapojené do vykonávania tejto smernice a smernice 2004/54/ES. Spoločné kontroly bezpečnosti ciest sa vykonávajú dostatočne často na to, aby sa zaistila primeraná úroveň bezpečnosti, v každom prípade však aspoň každých šesť rokov.“

"

(6)  vkladajú sa tieto články:"

„Článok 6a

Následné opatrenia k postupom pre cesty v prevádzke

1.  Členské štáty zabezpečia, aby po zisteniach vyplývajúcich z posúdení bezpečnosti ciest v rámci celej siete vykonaných podľa článku 5 nasledovali cielené kontroly bezpečnosti ciest alebo priame nápravné opatrenia.

2.  Pri vykonávaní cielenej kontroly bezpečnosti ciest členské štáty môžu zohľadniť orientačné prvky stanovené v prílohe IIa.

3.  Cielené kontroly bezpečnosti ciest vykonávajú tímy expertov. Najmenej jeden člen tímu expertov spĺňa požiadavky stanovené v článku 9 ods. 4 písm. a).

4.  Členské štáty zabezpečia, aby po zisteniach vyplývajúcich z cielenej kontroly bezpečnosti ciest ▌nasledovali odôvodnené rozhodnutia určujúce, či je potrebné nápravné opatrenie. Členské štáty predovšetkým určia cestné úseky, na ktorých sú potrebné ▌zlepšenia bezpečnosti cestnej infraštruktúry, a stanovia opatrenia, ktoré sa majú uprednostniť v záujme zlepšenia bezpečnosti týchto úsekov ciest.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby nápravné opatrenia boli zamerané predovšetkým na úseky ciest s nízkymi úrovňami bezpečnosti, ktoré predstavujú príležitosť na vykonanie opatrení s vysokým potenciálom na zlepšovanie bezpečnosti a znižovanie nákladov vzniknutých v dôsledku nehôd.

6.  Členské štáty pripravia a pravidelne aktualizujú prioritný akčný plán založený na riziku s cieľom sledovať vykonávanie určených nápravných opatrení. ▌

Článok 6b

Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky

Členské štáty zabezpečia, aby sa pri vykonávaní postupov stanovených v článkoch 3 až 6 zohľadňovali potreby zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Článok 6c

Dopravné zariadenia a dopravné značky

1.  Členské štáty venujú v rámci svojich existujúcich a budúcich postupov týkajúcich sa dopravných zariadení a dopravných značiek osobitnú pozornosť ich čitateľnosti a rozoznateľnosti pre vodičov a pre asistenčné systémy riadenia. Ak boli stanovené spoločné špecifikácie v súlade s odsekom 3, takéto postupy ich musia zohľadňovať.

2.  Skupina expertov zriadená Komisiou posúdi najneskôr do júna 2021 príležitosť stanoviť spoločné špecifikácie vrátane rôznych prvkov zameraných na zabezpečenie prevádzkového používania ich dopravných značiek a dopravných zariadení s cieľom podporiť skutočnú čitateľnosť a rozoznateľnosť dopravných značiek a dopravných zariadení pre vodičov a automatizované asistenčné systémy riadenia. Skupinu tvoria experti určení členskými štátmi. Súčasťou posúdenia je konzultácia s Európskou hospodárskou komisiou Organizácie Spojených národov.

Pri posudzovaní sa zohľadňujú najmä tieto prvky:

   a) interakcia medzi rôznymi asistenčnými technológiami riadenia a infraštruktúrou;
   b) účinok počasia a atmosférických javov a účinok premávky na dopravné značky a dopravné zariadenia umiestnené na území Únie;
   c) typ a frekvencia údržby potrebnej pri jednotlivých technológiách vrátane odhadu nákladov.

3.  S prihliadnutím na posúdenie uvedené v odseku 2 môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť spoločné špecifikácie týkajúce sa postupov členských štátov uvedených v odseku 1 zameraných na zabezpečenie prevádzkového používania ich dopravných značiek a dopravných zariadení, pokiaľ ide o skutočnú čitateľnosť a rozoznateľnosť dopravných značiek a dopravných zariadení pre vodičov a pre automatizované asistenčné systémy riadenia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

Vykonávacími aktmi nie sú dotknuté právomoci Európskeho výboru pre normalizáciu týkajúce sa noriem pre dopravné značky a dopravné zariadenia.

Článok 6d

Informácie a transparentnosť

Komisia uverejní v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice európsku mapu cestnej siete, ktorá bude dostupná online a budú na nej vyznačené jednotlivé kategórie podľa článku 5 ods. 6.

Článok 6e

Dobrovoľné podávanie správ

Členské štáty sa usilujú zaviesť vnútroštátny systém na účely dobrovoľného podávania správ, ktorý bude prístupný online pre všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa uľahčilo zhromažďovanie údajov o udalostiach nahlásených účastníkmi cestnej premávky a vozidlami a akýchkoľvek iných informácií týkajúcich sa bezpečnosti, ktoré považuje nahlasujúci subjekt za skutočné alebo potenciálne ohrozenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry.“;

"

(7)  v článku 7 sa vkladá tento odsek:"

„1a. Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom poskytnúť usmernenia, na základe ktorých sa majú podávať správy o závažnosti nehody vrátane počtu úmrtí a zranených osôb. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.“;

"

(8)  v článku 9 sa vkladá tento odsek:"

„1a. V prípade audítorov bezpečnosti ciest, ktorí sa zúčastňujú na odbornej príprave od ... [5 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice], členské štáty zabezpečia, aby učebné osnovy ich odbornej prípravy obsahovali aspekty týkajúce sa zraniteľných účastníkov cestnej premávky a infraštruktúry pre takýchto účastníkov cestnej premávky.“;

"

(9)  článok 10 sa nahrádza takto:"

„Článok 10

Výmena najlepších postupov

Aby sa zvýšila úroveň bezpečnosti ciest v Únii, Komisia zriadi systém výmeny informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi, ktorého súčasťou by okrem iného mali byť učebné osnovy týkajúce sa bezpečnosti ciest, existujúce projekty bezpečnosti cestnej infraštruktúry a osvedčené technológie bezpečnosti ciest.“

"

(10)  v článku 11 sa vypúšťa odsek 2 ▌;

(11)  vkladá sa tento článok:"

„Článok 11a

Podávanie správ

1.  Členské štáty predložia Komisii do 31. októbra 2025 správu o klasifikácii celej siete podľa bezpečnosti na základe posúdenia podľa článku 5. Ak je to možné, správa vychádza zo spoločnej metodiky. Správa v prípade potreby obsahuje aj zoznam ustanovení vnútroštátnych aktualizovaných usmernení, najmä vrátane zlepšení v oblasti technického pokroku a ochrany zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Od 31. októbra 2025 sa takéto správy poskytujú každých päť rokov.

2.  Na základe analýzy národných správ uvedených v odseku 1 Komisia najprv do 31. októbra 2027 a potom každých päť rokov vypracuje a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice, najmä v súvislosti s prvkami uvedenými v odseku 1, a o možných ďalších opatreniach vrátane revízie tejto smernice a prípadného prispôsobenia technickému pokroku.“;

"

(12)  článok 12 sa nahrádza takto:"

„Článok 12

Zmena príloh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12a prijímať delegované akty s cieľom meniť prílohy v záujme ich prispôsobenia technickému pokroku.“;

"

(13)  vkladá sa tento článok:"

„Článok 12a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

_____________________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“;

"

(14)  článok 13 sa nahrádza takto:"

„Článok 13

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011*.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

_____________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“;

"

(15)  prílohy sa menia tak, ako sa uvádza v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do ... [24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

Prílohy k smernici 2008/96/ES sa menia takto:

(1)  Príloha I sa mení takto:

a)  názov sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

ORIENTAČNÉ PRVKY POSUDZOVANIA VPLYVU BEZPEČNOSTI CIEST“;

b)  v oddiele 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e) cestná premávka (napr. intenzita cestnej premávky, kategorizácia cestnej premávky podľa druhov) vrátane odhadovaných tokov chodcov a cyklistov odvodených od atribútov využívania priľahlých pozemkov;

(2)  príloha II sa mení takto:

a)  názov sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

ORIENTAČNÉ PRVKY AUDITOV BEZPEČNOSTI CIEST“;

b)  v oddiele 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„n) opatrenia pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky:

i)  opatrenia pre chodcov;

ii)  opatrenia pre cyklistov vrátane existencie alternatívnych trás alebo oddelenia od vysokorýchlostnej automobilovej dopravy;

iii)  opatrenia pre dvojkolesové motorové vozidlá;

iv)  hustota a umiestnenie priechodov pre chodcov a cyklistov,

v)  opatrenia pre chodcov a cyklistov na príslušných cestách v danej oblasti;

vi)  oddelenie chodcov a cyklistov od vysokorýchlostnej automobilovej dopravy alebo existencia priamych alternatívnych trás na cestách nižšej triedy;“;

c)  v oddiele 2 sa písmeno h) nahrádza takto:

„h) opatrenia pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky:

i)  opatrenia pre chodcov;

ii)  opatrenia pre cyklistov;

iii)  opatrenia pre dvojkolesové motorové vozidlá.“;

(3)  vkladá sa táto príloha:

„PRÍLOHA IIa

ORIENTAČNÉ PRVKY CIELENÝCH KONTROL BEZPEČNOSTI CIEST

1.  Vedenie trasy a priečny rez:

a)  viditeľnosť a dohľadnosť;

b)  obmedzenie rýchlosti a zónovanie rýchlosti;

c)  vedenie trasy v súlade s očakávaniami vodičov (t. j. „čitateľnosť“ vedenia trasy účastníkmi cestnej premávky);

d)  prístup k priľahlým pozemkom a zástavbe;

e)  prístup pohotovostných a servisných vozidiel;

f)  riešenia na mostoch a priepustoch;

g)  okraje cesty (postranné pásy, zráz vozovky, násypy a výrezy).

2.  Križovatky a mimoúrovňové križovatky:

a)  vhodnosť typu križovatky/mimoúrovňovej križovatky;

b)  geometria križovatky/mimoúrovňovej križovatky;

c)  viditeľnosť a čitateľnosť (vnímanie) križovatiek;

d)  viditeľnosť na križovatke;

e)  rozvrhnutie pripájacích pruhov na križovatkách;

f)  riadenie premávky na križovatke (napr. použitie značenia na zastavenie, dopravná signalizácia atď.);

g)  prítomnosť priechodov pre chodcov a cyklistov.

3.  Opatrenia pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky:

a)  opatrenia pre chodcov;

b)  opatrenia pre cyklistov;

c)  opatrenia pre dvojkolesové motorové vozidlá;

d)  verejná doprava a infraštruktúra;

e)  železničné priecestia (s uvedením typu priecestia a s informáciou o prítomnosti či neprítomnosti obsluhy a o ručnom či automatickom ovládaní).

4.  Osvetlenie, dopravné značky a zariadenia:

a)  jednoznačné dopravné značky, ktoré nebránia vo viditeľnosti;

b)  čitateľnosť dopravných značiek (umiestnenie, veľkosť, farba);

c)  ukazovatele smeru;

d)  jednoznačné dopravné zariadenia a smerové stĺpiky;

e)  čitateľnosť dopravných zariadení (umiestnenie, rozmery a retroreflexivita v suchých a mokrých podmienkach);

f)  primeraný kontrast dopravných zariadení;

g)  osvetlenie ciest a križovatiek;

h)  primerané prícestné zariadenia.

5.  Dopravná signalizácia:

a)  prevádzka;

b)  viditeľnosť.

6.  Objekty, voľné plochy a záchytné bezpečnostné systémy:

a)  prostredie na okrajoch vozovky vrátane vegetácie;

b)  nebezpečné prvky na okraji vozovky a vzdialenosť od okraja vozovky alebo cyklistického chodníka;

c)  používateľsky ústretové prispôsobenie záchytných bezpečnostných systémov (stredové deliace pásy a zvodidlá určené na predchádzanie ohrozeniu zraniteľných účastníkov cestnej premávky);

d)  osadenie zvodidiel;

e)  primerané záchytné bezpečnostné systémy na mostoch a priepustoch;

f)  oplotenie (na cestách s obmedzeným prístupom).

7.  Povrch vozovky:

a)  poruchy povrchu vozovky;

b)  odpor povrchu proti šmyku;

c)  uvoľnený materiál/štrk/kamene;

d)  tvorenie mlák, odvádzanie vody.

8.  Mosty a tunely:

a)  prítomnosť a počet mostov;

b)  prítomnosť a počet tunelov;

c)  vizuálne prvky predstavujúce riziká pre bezpečnosť infraštruktúry.

9.  Ďalšie sporné body:

a)  opatrenia pre bezpečných parkovísk a odpočívadiel;

b)  opatrenia pre ťažké vozidlá;

c)  oslnenie svetlometmi;

d)  práce na ceste;

e)  nebezpečné činnosti na kraji vozovky;

f)  vhodné informácie na zariadení IDS (napr. dopravné značky s premenlivými upozorneniami, VMS);

g)  divá zver a zvieratá;

h)  upozornenia na školskú zónu (ak sú potrebné).“;

(4)  príloha III sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

ORIENTAČNÉ PRVKY POSUDZOVANIA BEZPEČNOSTI CIEST V RÁMCI CELEJ SIETE

1.  Všeobecné informácie:

a)  typ cesty v závislosti od typu a veľkosti regiónov/miest, ktoré spája;

b)  dĺžka úseku cesty;

c)  typ oblasti (vidiecka, mestská);

d)  využitie územia (vzdelávacie, komerčné, priemyselné a výrobné, obytné, farmárske/poľnohospodárske, nerozvinuté oblasti);

e)  hustota prístupových miest k pozemkom;

f)  prítomnosť obslužnej cesty (napr. pre obchody);

g)  prítomnosť prác na ceste;

h)  prítomnosť parkoviska.

2.  Intenzita cestnej premávky:

a)  intenzita cestnej premávky;

b)  pozorovaná intenzita premávky motocyklov;

c)  pozorovaná intenzita premávky chodcov na oboch stranách, s uvedením, či sa pohybovali pozdĺž cesty alebo cestu prechádzali;

d)  pozorovaná intenzita premávky bicyklov na oboch stranách, s uvedením, či sa pohybovali pozdĺž cesty alebo cez cestu prechádzali;

e)  pozorovaná intenzita premávky ťažkých vozidiel;

f)  odhadované toky chodcov odvodené od atribútov využívania priľahlých pozemkov;

g)  odhadované toky bicyklov odvodené od atribútov využívania priľahlých pozemkov.

3.  Údaje o nehodách:

a)  počet, miesto a príčina úmrtí podľa skupín účastníkov cestnej premávky;

b)  počet a miesto ťažkých zranení podľa skupín účastníkov cestnej premávky.

4.  Charakteristika prevádzky:

a)  obmedzenie rýchlosti (všeobecné, pre motocykle, pre nákladné automobily);

b)  rýchlosť vozidla (percentil 85);

c)  riadenie rýchlosti a/alebo upokojovanie dopravy;

d)  prítomnosť zariadení IDS: upozornenia na zástup automobilov, dopravné značky s premenlivými upozorneniami, VMS;

e)  upozornenie na školskú zónu;

f)  prítomnosť dozoru na priechode ku škole v predpísaných časoch.

5.  Geometrické charakteristiky:

a)  charakteristiky priečneho rezu (počet, typ a šírka jazdných pruhov, rozvrhnutie a materiál stredového deliaceho pásu a krajníc, cyklistické dráhy, chodníky atď.) vrátane ich variability;

b)  horizontálne zakrivenie;

c)  sklon a vertikálne vedenie trasy;

d)  viditeľnosť a dohľadnosť.

6.  Objekty, voľné plochy a záchytné bezpečnostné systémy:

a)  prostredie na okrajoch vozovky a voľné plochy;

b)  pevné prekážky na okrajoch vozovky (napr. osvetľovacie stĺpy, stromy atď.);

c)  vzdialenosť prekážok od okraja vozovky;

d)  hustota prekážok;

e)  akustické čiary s vibračným efektom;

f)  záchytné bezpečnostné systémy.

7.  Mosty a tunely:

a)  prítomnosť a počet mostov vrátane príslušných informácií o nich;

b)  prítomnosť a počet tunelov vrátane príslušných informácií o nich;

c)  vizuálne prvky predstavujúce riziká pre bezpečnosť infraštruktúry.

8.  Križovatky:

a)  typ križovatky a počet ramien (s osobitným dôrazom najmä na typ regulácie a prítomnosť chránených zákrut);

b)  prítomnosť kanálov;

c)  kvalita križovatky;

d)  intenzita premávky na križovatke;

e)  prítomnosť železničných priecestí (s osobitným uvedením typu priecestia a s informáciou o prítomnosti či neprítomnosti obsluhy a o ručnom či automatickom ovládaní).

9.  Údržba:

a)  poruchy povrchu vozovky;

b)  odpor povrchu proti šmyku;

c)  stav postranných pásov (vrátane vegetácie);

d)  stav dopravných značiek, dopravných zariadení a smerových stĺpikov;

e)  stav záchytných bezpečnostných systémov.

10.  Zariadenia pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky:

a)  priechody pre chodcov a cyklistov (úrovňový priechod, vyvýšený priechod);

b)  priechody pre cyklistov (úrovňový priechod, vyvýšený priechod);

c)  zábradlie oddeľujúce chodcov;

d)  prítomnosť chodníka alebo oddeleného prvku;

e)  cyklistická infraštruktúra a jej typ (cyklistické cesty, jazdné pruhy pre cyklistov a iné);

f)  kvalita priechodu pre chodcov v súvislosti so zreteľnosťou a s vybavením dopravnými značkami;

g)  priechody pre chodcov a cyklistov na príjazdnom ramene vedľajšej cesty pripájajúcej sa k sieti.

h)  existencia alternatívnych trás pre chodcov a cyklistov, pokiaľ neexistujú samostatné trasy.

11.  Prednárazové/ponárazové systémy pre prípad zranenia v dopravnej nehode a prvky na zmiernenie závažnosti:

a)  sieťové operačné centrá a ďalšie hliadkovacie zariadenia;

b)  mechanizmy na informovanie účastníkov cestnej premávky o jazdných podmienkach s cieľom zabrániť nehodám alebo incidentom;

c)  systémy automatickej detekcie incidentov AID: snímače a kamery;

d)  systémy riadenia incidentov;

e)  systémy na komunikáciu s orgánmi núdzovej pomoci.“;

(5)  Príloha IV sa mení takto:

a)  bod 1 sa nahrádza takto:

„1. čo najpresnejšie určenie miesta nehody vrátane súradníc GNSS;“;

b)  bod 5 sa nahrádza takto:

„5. závažnosť nehody.“.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 261.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(3)* TEXT EŠTE NEBOL PREDMETOM PRÁVNICKO-LINGVISTICKEJ FINALIZÁCIE.
(4) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 261.
(5) Ú. v. EÚ C ...
(6) Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019.
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).
(8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 59).
(9) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti (Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 39).
(10) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
(12) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).


Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ***I
PDF 451kWORD 138k
Uznesenie
Zjednotený text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))
P8_TA-PROV(2019)0347A8-0278/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2017)0343),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0219/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2017(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 13. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0278/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)

P8_TC1-COD(2017)0143


(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Úspory domácností v Únii patria k najvyšším na svete, ale väčšina uvedených úspor je na bankových účtoch s krátkymi splatnosťami. Viac investícií do kapitálových trhov môže pomôcť čeliť výzvam, ktoré so sebou prináša starnutie obyvateľstva a nízke úrokové miery.

(2)  Starobný dôchodok je nevyhnutnou súčasťou príjmu dôchodcov a pre mnohých primerané dôchodkové zabezpečenie predstavuje rozdiel medzi pohodlnou starobou a chudobou. Starobnými dôchodkami je podmienené uplatňovanie základných práv stanovených v Charte základných práv Európskej únie vrátane jej článku 25 o právach starších osôb, v ktorom sa uvádza: „Únia uznáva a rešpektuje právo starších osôb na dôstojný a nezávislý život a na účasť na spoločenskom a kultúrnom živote“.

(3)  Únia čelí viacerým výzvam vrátane demografických výziev vyplývajúcich z toho, že Európa je starnúcim kontinentom. Okrem toho, kariérne modely, trh práce a rozdelenie bohatstva prechádzajú zásadnými zmenami, a to v neposlednom rade v dôsledku digitálnej revolúcie.

(4)   Značná časť starobných dôchodkov sa poskytuje v rámci verejných systémov. Bez ohľadu na výlučné právomoci členských štátov, pokiaľ ide o organizáciu dôchodkových systémov, ako sa vymedzuje v zmluvách, sú primeranosť príjmov a finančná udržateľnosť systémov dôchodkového zabezpečenia jednotlivých štátov kľúčové pre stabilitu Únie ako celku. Z presmerovania väčšieho objemu úspor Európanov z hotovostných a bankových vkladov do dlhodobých investičných produktov, ako sú dobrovoľné dôchodkové produkty dlhodobého dôchodkového charakteru, by mali úžitok jednotlivci (ktorí by mali prospech z väčšej návratnosti a primeranejších dôchodkov) aj ekonomika ako taká.

(5)  V roku 2015 malo 11,3 milióna občanov Únie v produktívnom veku (20 – 64 rokov) bydlisko v členskom štáte, ktorého neboli občanmi, a 1,3 milióna občanov Únie pracovalo v členskom štáte, v ktorom nemali bydlisko.

(6)  Prenositeľnosť celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (ďalej len „PEPP“) s dlhodobým dôchodkovým charakterom zvýši jeho atraktívnosť ako produktu, najmä pre mladých ľudí a mobilných pracovníkov, a občanom Únie ešte viac umožní uplatňovať právo žiť a pracovať v celej Únii.

(7)  Osobné dôchodky sú dôležité z hľadiska prepojenia dlhodobých sporiteľov s dlhodobými investičnými príležitosťami. Väčší európsky trh s osobnými dôchodkami podporí ponuku finančných prostriedkov pre inštitucionálnych investorov a investície do reálnej ekonomiky.

(8)  Toto nariadenie umožňuje vytvoriť osobný dôchodkový produkt dlhodobého dôchodkového charakteru, ktorý bude zohľadňovať environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a správy (ďalej len „faktory ESG“) v zmysle zásad Organizácie Spojených národov na zodpovedné investovanie, a bude čo najjednoduchší, najbezpečnejší, cenovo najdostupnejší, najtransparentnejší, najvhodnejší pre spotrebiteľov a prenositeľný v rámci celej Únie a bude dopĺňať súčasné systémy v členských štátoch.

(9)   Vnútorný trh s osobnými dôchodkovými produktmi v súčasnosti nefunguje bez ťažkostí. V niektorých členských štátoch ešte ani neexistuje trh s osobnými dôchodkovými produktmi. V inýchsíce osobné dôchodkové produkty k dispozícii, ale vyskytuje sa vysoká miera fragmentácie medzi vnútroštátnymi trhmi. V dôsledku toho majú osobné dôchodkové produkty len obmedzenú mieru prenositeľnosti ▌. Jednotlivci môžu mať preto ťažkosti s využívaním svojich základných slobôd. Mohlo by im to napríklad zabrániť v tom, aby sa zamestnali alebo strávili dôchodok v inom členskom štáte. Poskytovatelia navyše nemôžu využívať slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, pretože im v tom bráni nedostatočná štandardizácia osobných dôchodkových produktov.

(10)  Keďže vnútorný trh s osobnými dôchodkovými produktmi je veľmi roztrieštený a rôznorodý, PEPP môže mať v rôznych členských štátoch diametrálne odlišný dosah, a rovnako sa môžu líšiť aj cieľové skupiny. V niektorých členských štátoch by PEPP mohli predstavovať riešenie pre ľudí, ktorí v súčasnosti nemajú prístup k primeranému zabezpečeniu. V iných členských štátoch by PEPP mohli rozšíriť možnosti výberu pre spotrebiteľov alebo ponúknuť riešenia pre občanov, ktorí využívajú právo na voľný pohyb. Cieľom PEPP by však nemalo byť nahradenie existujúcich vnútroštátnych dôchodkových systémov, keďže ide o dodatočný a doplnkový osobný dôchodkový produkt.

(11)  Únia kapitálových trhov pomôže mobilizovať kapitál v Európe a usmerniť ho do všetkých obchodných spoločností vrátane malých a stredných podnikov, infraštruktúry a dlhodobo udržateľných projektov, ktoré potrebujú zdroje na rozšírenie a vytvorenie pracovných miest. Jedným z hlavných cieľov únie kapitálových trhov je zvýšiť investície a rozšíriť možnosti pre retailových investorov zlepšením využitia európskych úspor. Na tento účel bude PEPP vďaka svojej podpore dlhodobého financovania reálnej ekonomiky krokom vpred v záujme posilňovania integrácie kapitálových trhov, ktorý bude zohľadňovať dlhodobý dôchodkový charakter produktu a udržateľnosť investícií.

(12)  Ako Komisia oznámila 30. septembra 2015 vo svojom akčnom pláne na vybudovanie únie kapitálových trhov, „Komisia posúdi možnosti politického rámca pre vytvorenie úspešného európskeho trhu s jednoduchými, efektívnymi a konkurencieschopnými osobnými dôchodkami, a určí, či sú na podporu tohto trhu potrebné právne predpisy EÚ“.

(13)  V uznesení Európskeho parlamentu z 19. januára 2016 k hodnoteniu a výzvam v súvislosti s reguláciou finančných služieb EÚ: vplyv a cesta k efektívnejšiemu a účinnejšiemu rámcu EÚ pre finančnú reguláciu a úniu kapitálových trhov(4), Európsky parlament zdôraznil, že „treba podporovať prostredie, ktoré stimuluje inovácie finančných produktov, vytvára väčšiu rozmanitosť a prínosy pre reálnu ekonomiku a poskytuje zvýšené stimuly pre investície, a ktoré tiež môže prispieť k zabezpečeniu primeraných, bezpečných a udržateľných dôchodkov, napríklad vypracovaním celoeurópskeho dôchodkového produktu (PEPP), s jednoduchým transparentným dizajnom“.

(14)  Európska rada vo svojich záveroch z 28. júna 2016 vyzvala na „rýchly a rozhodný pokrok s cieľom zabezpečiť ľahší prístup podnikov k finančným prostriedkom a podporovať investície do reálnej ekonomiky prostredníctvom napredovania v cieľoch únie kapitálových trhov“.

(15)  Komisia vo svojom oznámení zo 14. septembra 2016 Únia kapitálových trhov – urýchlenie reformy oznámila, že „zváži návrhy na jednoduchý, efektívny a konkurencieschopný osobný dôchodkový produkt EÚ [...] Zvažované možnosti zahŕňajú prípadný legislatívny návrh, ktorý by mohol byť predložený v roku 2017.“

(16)  Komisia vo svojom oznámení z 8. júna 2017 o preskúmaní akčného plánu únie kapitálových trhov v polovici trvania oznámila „legislatívny návrh o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) do konca júna 2017. Tento návrh položí základy bezpečnejšieho, nákladovo efektívnejšieho a transparentnejšieho trhu s cenovo dostupným a dobrovoľným osobným dôchodkovým sporením, ktoré možno spravovať v celoeurópskom meradle. Uspokojí potreby ľudí, ktorí chcú svoje dôchodkové úspory lepšie zhodnotiť, bude riešiť demografickú výzvu, doplní existujúce dôchodkové produkty a systémy a zvýši nákladovú efektívnosť osobných dôchodkov tým, že poskytne vhodné príležitosti na dlhodobé investovanie úspor na osobný dôchodok“.

(17)  Vytvorenie PEPP prispeje k rozšíreniu možností dôchodkových úspor, najmä pre mobilných pracovníkov, a vytvorí trh Únie pre poskytovateľov PEPP. Mal by však mať iba doplnkový charakter k verejným dôchodkovým systémom.

(18)  Finančné vzdelávanie môže podporiť porozumenie možnostiam úspor domácností v oblasti dobrovoľných osobných dôchodkových produktov a informovanosť o nich. Sporitelia by tiež mali mať reálnu príležitosť plne pochopiť riziká spojené s PEPP a jeho vlastnosťami.

(19)  Legislatívny rámec PEPP položí základy úspešného trhu s dostupnými a dobrovoľnými dôchodkovými investíciami, ktoré možno spravovať na celoeurópskej úrovni. Doplnením existujúcich povinných a zamestnaneckých dôchodkových systémov a produktov prispeje k uspokojeniu potrieb ľudí, ktorí chcú lepšie zhodnotiť svoje dôchodkové úspory, k riešeniu demografickej výzvy a k zabezpečeniu výdatného nového zdroja súkromného kapitálu na dlhodobé investície. Tento rámec nenahradí existujúce vnútroštátne osobné dôchodkové produkty alebo systémy, ani ich nebude harmonizovať, ani neovplyvní existujúce vnútroštátne povinné a zamestnanecké dôchodkové systémy a produkty.

(20)  PEPP je individuálny dôchodkový produkt, ktorý nie viazaný na pracovný pomer, a do ktorého sa sporiteľ PEPP dobrovoľne zapojil z dôvodu odchodu do dôchodku v budúcnosti. Keďže PEPP by mal zabezpečiť dlhodobú akumuláciu kapitálu, možnosti predčasného výberu kapitálu by mali byť obmedzené a mohli by byť penalizované.

(21)  Týmto nariadením sa harmonizuje súbor základných vlastností PEPP, ktoré sa týkajú kľúčových prvkov, ako sú distribúcia, minimálny obsah zmlúv, investičná politika, zmena poskytovateľa alebo cezhraničné poskytovanie a prenositeľnosť. Prostredníctvom harmonizácie týchto základných vlastností sa zlepší úroveň rovnakých podmienok pre poskytovateľov osobných dôchodkov ako celku a pomôže sa urýchliť dobudovanie únie kapitálových trhov a integrácia vnútorného trhu s osobnými dôchodkami. Povedie to k vytvoreniu vo veľkej miere štandardizovaného celoeurópskeho produktu, ktorý bude dostupný vo všetkých členských štátoch a ktorý posilní postavenie spotrebiteľov, aby mohli naplno využiť vnútorný trh prostredníctvom prevodu svojich dôchodkových práv do zahraničia a prostredníctvom ponuky širšieho výberu medzi jednotlivými typmi poskytovateľov vrátane cezhraničných. Keďže bude existovať menej prekážok v poskytovaní cezhraničných dôchodkových služieb, PEPP zvýši konkurenciu medzi poskytovateľmi na celoeurópskej úrovni a vytvorí podmienky na úspory z rozsahu, čo by malo byť prínosné pre sporiteľov.

(22)  V článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa umožňuje prijímanie aktov v podobe nariadení alebo smerníc. Uprednostňuje sa prijatie nariadenia, pretože by bolo priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Pomocou nariadenia by sa preto umožnilo rýchlejšie zvýšenie miery využívania PEPP a rýchlejšie by sa prispelo k riešeniu potreby väčšieho množstva dôchodkových úspor a investícií v kontexte únie kapitálových trhov. V tomto nariadení sa harmonizujú základné vlastnosti produktov PEPP, na ktoré sa nevzťahujú osobitné vnútroštátne predpisy, a tak sa nariadenie v tomto prípade javí ako lepšia možnosť ako smernica. Naopak na vlastnosti, ktoré sú mimo rámca pôsobnosti tohto nariadenia (napríklad podmienky sporiacej fázy), sa vzťahujú vnútroštátne predpisy.

(23)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť jednotné pravidlá registrácie, poskytovania, distribúcie a dohľadu nad PEPP. Na PEPP by sa mali vzťahovať ustanovenia tohto nariadenia, príslušné sektorové právo Únie, ako aj príslušné delegované a vykonávacie akty. Okrem toho by sa mali uplatňovať právne predpisy prijaté členskými štátmi v rámci vykonávania sektorového práva Únie. Na prípady, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení alebo v sektorovom práve Únie, by sa mali uplatňovať príslušné právne predpisy členských štátov. PEPP by mal byť tiež predmetom zmluvy uzavretej medzi sporiteľom PEPP a poskytovateľom PEPP (ďalej len „zmluva o PEPP“). Súčasťou zmluvy o PEPP by mal byť súbor hlavných charakteristických znakov produktu. Týmto nariadením by nemali byť dotknuté pravidlá Únie týkajúce sa medzinárodného práva súkromného, najmä pravidlá upravujúce jurisdikciu a uplatniteľné právo. Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté ani vnútroštátne zmluvné, sociálne, pracovné a daňové právo.

(24)  V tomto nariadení by sa malo jasne stanoviť, že zmluva o PEPP musí byť v súlade so všetkými príslušnými pravidlami. Okrem toho by sa v zmluve o PEPP mali stanoviť práva a povinnosti zmluvných strán a jej súčasťou by mal byť súbor hlavných charakteristických znakov produktu. Zmluvu o PEPP by mohol uzavrieť aj zástupca skupiny sporiteľov PEPP, napríklad nezávislé združenie sporiteľov, ktoré koná v mene uvedenej skupiny, za predpokladu, že sa tak deje v súlade s týmto nariadením a príslušným vnútroštátnym právom a že sporitelia PEPP, ktorí sa pre takýto spôsob zastupovania rozhodli, budú mať prístup k rovnakým informáciám a poradenstvu ako sporitelia PEPP, ktorí uzavierajú zmluvu o PEPP buď priamo s poskytovateľom PEPP alebo prostredníctvom distribútora PEPP.

(25)  Poskytovatelia PEPP by mali mať prístup na celý trh Únie s jednotnou registráciou produktu, ktorá sa má udeliť na základe jednotného súboru pravidiel. S cieľom uviesť výrobok na trh pod označením „PEPP“ by žiadajúci poskytovatelia PEPP mali požiadať o registráciu svoje príslušné orgány. Toto nariadenie nebráni registrácii už existujúceho osobného dôchodkového produktu, ktorý spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení. Príslušné orgány by mali prijať rozhodnutie o registrácii, ak žiadajúci poskytovateľ PEPP poskytol všetky potrebné informácie a ak má zavedené vhodné opatrenia na dosiahnutie súladu s požiadavkami tohto nariadenia. Po prijatí rozhodnutia o registrácii príslušnými orgánmi by tieto orgány mali informovať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (ďalej len „EIOPA“) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010(5) o registrácii poskytovateľa PEPP a PEPP v centrálnom verejnom registri. Takáto registrácia by mala byť platná v celej Únii. S cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad dodržiavaním súladu s jednotnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení by sa akékoľvek následné zmeny informácií a dokumentov poskytnutých v rámci registračného postupu mali bezodkladne oznámiť príslušným orgánom a v náležitých prípadoch aj orgánu EIOPA.

(26)  Orgán EIOPA by mal zriadiť centrálny verejný register, ktorý by obsahoval informácie o registrovaných PEPP, ktoré by mohli byť distribuované v Únii spolu s informáciami o poskytovateľoch PEPP a zozname členských štátov, v ktorých sa PEPP ponúka. Ak poskytovatelia PEPP nedistribuujú PEPP na území členského štátu, ale môžu pre daný členský štát otvoriť podúčet, aby pre svojich klientov PEPP zabezpečili prenositeľnosť, uvedený register by mal obsahovať aj informácie o členských štátoch, pre ktoré poskytovateľ PEPP ponúka podúčty.

(27)  Spôsob organizácie a regulácie inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (ďalej len „IZDZ“) v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341(6) sa medzi členskými štátmi významne líši. V niektorých členských štátoch môžu uvedené inštitúcie vykonávať len činnosti zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, kým v iných členských štátoch uvedené inštitúcie, vrátane oprávnených subjektov zodpovedných za ich prevádzku a konajúcich v ich mene, ak IZDZ nemajú právnu subjektivitu, môžu vykonávať činnosti v oblasti zamestnaneckého aj osobného dôchodkového zabezpečenia. To nielenže vedie k rozdielnym organizačným štruktúram IZDZ, ale aj k rôznej úrovni dohľadu na vnútroštátnej úrovni. Konkrétne, prudenciálny dohľad nad IZDZ, ktoré môžu vykonávať činnosti zamestnaneckého a osobného dôchodkového zabezpečenia, je rozsiahlejší ako prudenciálny dohľad nad tými IZDZ, ktoré vykonávajú len činnosti zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

S cieľom neohroziť finančnú stabilitu a zohľadniť rozličnú organizačnú štruktúru a dohľad by sa malo umožniť poskytovať PEPP iba tým IZDZ, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov oprávnené poskytovať aj osobné dôchodkové produkty a nad ktorými sa v súlade s týmito vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonáva dohľad. Okrem toho a v záujme ďalšieho posilnenia finančnej stability by mal byť všetok majetok a záväzky týkajúce sa vykonávania činnosti v oblasti poskytovania PEPP oddelené, bez možnosti ich prevodu na inú činnosť inštitúcie v oblasti dôchodkového zabezpečenia. IZDZ, ktoré poskytujú PEPP, by mali vždy dodržiavať príslušné normy stanovené v smernici (EÚ) 2016/2341 vrátane podrobnejších investičných pravidiel, ktorými sa transponuje uvedená smernica, stanovených členskými štátmi, v ktorých sú zaregistrované alebo povolené, a ustanovenia pre ich systém správy a riadenia. Rovnako ako v prípade iných poskytovateľov PEPP, ak sú v tomto nariadení stanovené prísnejšie ustanovenia, mali by platiť takéto ustanovenia.

(28)  Jednotné povoľovanie PEPP zabezpečí vytvorenie vnútorného trhu s PEPP.

(29)  Poskytovatelia PEPP by mali mať možnosť distribuovať produkty PEPP, ktoré vytvorili, a produkty PEPP, ktoré nevytvorili, za predpokladu, že sa dodrží príslušné sektorové právo. Distribútori PEPP by mali mať právo distribuovať PEPP, ktoré nevytvorili. Distribútori PEPP by mali distribuovať len tie produkty, o ktorých majú dostatočné znalosti a schopnosti v súlade s príslušným sektorovým právom.

(30)  Poskytovatelia PEPP alebo distribútori PEPP by mali potenciálnym sporiteľom PEPP poskytovať poradenstvo ešte pred uzavretím zmluvy o PEPP, pričom zohľadnia dlhodobý dôchodkový charakter produktu, individuálne požiadavky a potreby sporiteľa PEPP a obmedzenú možnosť predčasnej výplaty. Poradenstvo by sa malo osobitne zamerať na informovanie sporiteľa PEPP o vlastnostiach investičných možností, úrovni kapitálovej ochrany a formách výplat.

(31)   Na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa môžu poskytovatelia PEPP poskytovať PEPP a distribútori PEPP môžu distribuovať PEPP na území hostiteľského členského štátu po otvorení podúčtu pre uvedený hostiteľský členský štát. S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu služby a účinnú ochranu spotrebiteľa by domovské a hostiteľské členské štáty mali úzko spolupracovať pri presadzovaní záväzkov stanovených v tomto nariadení. V prípade, že distribútori PEPP a poskytovatelia PEPP vykonávajú činnosť v rôznych členských štátoch v rámci slobody poskytovať služby, príslušné orgány domovského členského štátu by mali zodpovedať za zaistenie plnenia záväzkov stanovených v tomto nariadení, pretože majú užšie styky s poskytovateľom PEPP. S cieľom zabezpečiť spravodlivé rozloženie zodpovedností medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu, ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu zistia, že na ich území dochádza k porušeniam záväzkov, mali by upovedomiť príslušné orgány domovského členského štátu, ktoré by mali mať povinnosť prijať primerané opatrenia. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu by mali byť navyše oprávnené zasiahnuť, ak príslušné orgány domovského členského štátu neprijmú primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

(32)  Príslušné orgány členských štátov by mali mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na zabezpečenie riadneho vykonávania činnosti poskytovateľov PEPP a distribútorov PEPP v celej Únii bez ohľadu na to, či sa vykonáva na základe slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby. Všetky opatrenia prijaté príslušnými orgánmi by mali byť v záujme zabezpečenia účinnosti dohľadu primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík pri výkone činnosti konkrétneho poskytovateľa alebo distribútora▐.

(33)  Celoeurópsky rozmer PEPP možno rozvinúť nielen na úrovni poskytovateľa prostredníctvom možností na cezhraničnú činnosť, ale aj na úrovni sporiteľa PEPP prostredníctvom prenositeľnosti PEPP a služby zmeny poskytovateľa, čím sa prispeje k zachovaniu osobných dôchodkových práv osôb vykonávajúcich svoje právo na voľný pohyb podľa článkov 21 a 45 ZFEÚ. Prenositeľnosť zahŕňa aj situáciu, keď sporiteľ zmení miesto svojho bydliska do iného členského štátu bez zmeny poskytovateľa PEPP, zatiaľ čo zmena poskytovateľa PEPP nemusí nevyhnutne zahŕňať zmenu bydliska.

(34)  PEPP by mal zahŕňať vnútroštátne podúčty, pričom každý z nich by mal zodpovedať vlastnostiam osobného dôchodkového produktu, ktoré umožnia, aby príspevky do PEPP alebo výplaty spĺňali požiadavky na získanie stimulov, ak sú k dispozícii v členských štátoch, pre ktoré poskytovateľ PEPP sprístupní podúčet. Podúčet by sa mal použiť na evidenciu príspevkov uskutočnených počas sporiacej fázy a vyplatených dávok uskutočnených počas výplatnej fázy v súlade s právom členského štátu, pre ktorý bol podúčet otvorený. Na úrovni sporiteľa PEPP by sa prvý podúčet mal vytvoriť pri uzavretí zmluvy o PEPP.

(35)  S cieľom umožniť poskytovateľom PEPP bezproblémový prechod by sa povinnosť poskytovať PEPP zahŕňajúce podúčty pre najmenej dva členské štáty mala uplatňovať tri roky od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia. Po uvedení PEPP na trh by mal jeho poskytovateľ poskytnúť informácie o tom, ktoré podúčty sú bezprostredne dostupné, aby sa zabránilo možnému zavádzaniu sporiteľov PEPP. Ak sa sporiteľ PEPP presťahuje do iného členského štátu, pre ktorý nie je dostupný žiaden podúčet, poskytovateľ PEPP by mal sporiteľovi PEPP umožniť bezodkladne a bezplatne prejsť k inému poskytovateľovi PEPP, ktorý poskytuje podúčet pre daný členský štát. Sporiteľ PEPP by zároveň mohol naďalej prispievať na podúčet, na ktorý boli poukazované príspevky pred zmenou bydliska.

(36)  Berúc do úvahy dlhodobý dôchodkový charakter PEPP a súvisiacu administratívnu záťaž by poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP mali potenciálnym sporiteľom PEPP a poberateľom dávok PEPP poskytovať jasné, ľahko pochopiteľné a primerané informácie s cieľom podporiť ich rozhodovanie o odchode do dôchodku. Z rovnakého dôvodu by poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP mali rovnako zabezpečiť vysoký stupeň transparentnosti vo všetkých fázach PEPP vrátane predzmluvného štádia, uzavretia zmluvy, sporiacej fázy (vrátane fázy pred odchodom do dôchodku) a výplatnej fázy. Mali by poskytovať najmä informácie o nadobudnutých dôchodkových nárokoch, predpokladanej výške dôchodkových dávok PEPP, rizikách a zárukách, začlenení faktorov ESG, ako aj o nákladoch. Ak predpokladaná výška dôchodkových dávok PEPP vychádza z hospodárskych scenárov, potom by uvedené informácie mali obsahovať aj scenár najlepšieho odhadu a nepriaznivý scenár, ktorý by mal byť extrémny, ale realistický.

(37)  Potenciálni sporitelia PEPP by pred uzavretím zmluvy o PEPP mali dostať všetky informácie potrebné na informované rozhodnutie. Pred uzavretím zmluvy o PEPP by mali byť špecifikované požiadavky a potreby potenciálneho sporiteľa PEPP súvisiace s dôchodkom a malo by mu byť poskytnuté poradenstvo.

(38)  Poskytovatelia PEPP by na účely zabezpečenia optimálnej transparentnosti produktu mali vypracovať dokument s kľúčovými informáciami o vytvorených produktoch PEPP (ďalej len „PEPP KID) pred tým, ako sa uvedené produkty PEPP môžu distribuovať sporiteľom PEPP. Mali by zodpovedať aj za správnosť PEPP KID. PEPP KID by mal nahradiť a prispôsobiť dokument s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014(7), ktorý by preto v prípade PEPP nebolo nutné vypracúvať. Pre základný PEPP by sa mal vypracovať samostatný PEPP KID. Ak poskytovateľ PEPP ponúka alternatívne investičné možnosti, mal by sa poskytnúť aj všeobecný KID pre alternatívne investičné možnosti, ktorý by mohol obsahovať aj odkazy na iné dokumenty. Alternatívne, ak požadované informácie o alternatívnych investičných možnostiach nie je možné poskytnúť v rámci jedného samostatného KID, mal by sa poskytnúť samostatný KID pre každú alternatívnu investičnú možnosť. To by však malo platiť len v prípade, ak by poskytnutie všeobecného KID pre alternatívne investičné možnosti bolo v rozpore so záujmami klientov PEPP. Preto, keď príslušné orgány posudzujú súlad PEPP KID s týmto nariadením, mali by v náležitých prípadoch zabezpečiť optimálnu porovnateľnosť rôznych investičných možností, zohľadňujúc najmä aktuálne poznatky z analýzy správania, aby sa predišlo akýmkoľvek kognitívnym skresleniam spôsobeným predložením informácií.

(39)  S cieľom zaistiť rozsiahle šírenie a dostupnosť PEPP KID by sa týmto nariadením malo stanoviť, aby poskytovateľ PEPP zverejňoval PEPP KID na svojom webovom sídle. Poskytovateľ PEPP by mal zverejniť PEPP KID pre každý členský štát, v ktorom sa PEPP distribuuje na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, ktorý by obsahoval špecifické informácie o podmienkach týkajúce sa sporiacej fázy a výplatnej fázy pre daný členský štát.

(40)  Na vnútroštátnej úrovni sa už vyvíjajú kalkulačky na výpočet osobných dôchodkových produktov. Na to, aby tieto kalkulačky boli pre spotrebiteľov čo najužitočnejšie, by však mali zohľadňovať aj náklady a poplatky účtované rôznymi poskytovateľmi PEPP spolu so všetkými ďalšími nákladmi a poplatkami, ktoré si účtujú sprostredkovatelia alebo iné subjekty v investičnom reťazci a ktoré ešte nezahrnuli poskytovatelia PEPP.

(41)  Podrobnosti o informáciách, ktoré sa majú zahrnúť do PEPP KID, ▌a spôsob predkladania týchto informácií by sa mali ďalej harmonizovať prostredníctvom regulačných technických predpisov,▌ zohľadňujúc existujúci a prebiehajúci výskum v oblasti správania spotrebiteľov vrátane výsledkov testovania účinnosti rôznych spôsobov predkladania informácií spotrebiteľom. Komisia by mala byť splnomocnená prijať regulačné technické predpisy. Návrh regulačných technických predpisov by mal vypracovať orgán EIOPA po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu (ďalej len „európske orgány dohľadu“) - Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (ďalej len „EBA“) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010(8) a Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „ESMA“) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010(9), ako aj s Európskou centrálnou bankou, príslušnými orgánmi a po spotrebiteľských a odvetvových testoch ako sa uvádza v tomto nariadení, v ktorých by sa mali uviesť podrobnosti a spôsob predkladania informácií, ktoré má obsahovať PEPP KID, podmienky, na základe ktorých by mal byť PEPP KID preskúmaný a revidovaný, podmienky pre splnenie požiadavky poskytnúť PEPP KID, pravidlá na stanovenie predpokladov na prognózu dôchodkových dávok, podrobnosti predkladania informácií, ktoré majú byť obsiahnuté vo výkaze dávok PEPP, a minimálne kritéria, ktoré musia spĺňať techniky zmierňovania rizika. Pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov by mal orgán EIOPA zohľadňovať rôzne možné typy PEPP, dlhodobý charakter PEPP, spôsobilosti sporiteľov PEPP a vlastnosti PEPP. Pred predložením návrhu regulačných technických predpisov Komisii by v náležitých prípadoch mali byť vykonané spotrebiteľské testy a odvetvové testy so skutočnými údajmi. Komisia by mala prijať uvedené regulačné technické predpisy prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. Komisia by mala byť splnomocnená prijať prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 aj vykonávacie technické predpisy vypracované orgánom EIOPA, pokiaľ ide o podrobnosti spolupráce a výmenu informácií spolu s požiadavkami potrebnými na predkladanie uvedených informácií v štandardizovanom formáte, ktorý umožňuje porovnanie, a to po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi a po vykonaní odvetvových testov, pokiaľ ide o formát oznamovania orgánom dohľadu.

(42)  PEPP KID by mal byť jasne odlíšiteľný a oddelený od akéhokoľvek marketingového materiálu.

(43)  Poskytovatelia PEPP by mali vypracovať výkaz dávok PEPP určený pre sporiteľov PEPP, v ktorom uvedú kľúčové osobné a všeobecné údaje o PEPP ▌a zabezpečia priebežné poskytovanie informácií o ňom. Výkaz dávok PEPP by mal byť jasný a komplexný a mal by obsahovať príslušné a náležité informácie, aby sa uľahčilo chápanie vývoja nárokov na dôchodok v čase a vo všetkých dôchodkových produktoch, ako aj prispelo k pracovnej mobilite. Výkaz dávok PEPP by mal zároveň obsahovať kľúčové informácie o investičnej politike týkajúce sa faktorov ESG a mal by uvádzať, kde a ako môžu sporitelia PEPP dostať dodatočné informácie o začlenení faktorov ESG. Výkaz dávok PEPP by sa mal sporiteľom PEPP poskytovať každoročne.

(44)  Poskytovatelia PEPP by mali sporiteľov PEPP informovať dva mesiace pred tým, ako sporitelia PEPP môžu zmeniť svoje možnosti vyplácania dôchodku, o nadchádzajúcom začiatku výplatnej fázy, možných formách výplaty a možnosti zmeny formy výplaty. V prípade, že sa otvorí viac ako jeden podúčet, sporitelia PEPP by mali byť informovaní o možnom začatí výplatnej fázy pre každý podúčet.

(45)  Počas výplatnej fázy by poberatelia dávok PEPP mali naďalej dostávať informácie o dávkach PEPP a zodpovedajúcich možnostiach ich vyplácania. Toto je osobitne dôležité vtedy, keď v štádiu vyplácania značnú úroveň investičného rizika znášajú poberatelia dávok PEPP.

(46)  Na to, aby sa dostatočne chránili práva sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP, poskytovatelia PEPP by mali mať možnosť zvoliť si také umiestnenie aktív, aké presne vyhovuje povahe a trvaniu ich záväzkov vrátane dlhodobých záväzkov. Preto sa vyžaduje účinný dohľad, ako aj prístup k pravidlám investovania, ktorý umožňuje poskytovateľom PEPP dostatočnú pružnosť, aby rozhodli o najistejšej a najúčinnejšej investičnej politike, a ktorý ich zároveň zaväzuje konať obozretne a v najlepšom dlhodobom záujme všetkých sporiteľov PEPP. Dodržiavanie zásady obozretnosti si preto vyžaduje investičnú politiku upravenú podľa štruktúry klientov poskytovateľov PEPP.

(47)  Stanovením zásady obozretného správania ako základnej zásady kapitálového investovania a umožnením, aby poskytovatelia PEPP fungovali cezhranične, sa podporuje presmerovanie úspor do oblasti osobného dôchodkového zabezpečenia, čím sa prispieva k hospodárskemu a spoločenskému pokroku. Zásada obozretného správania by v rámci investičného procesu mala výslovne brať do úvahy aj úlohu faktorov ESG.

(48)  Týmto nariadením by sa mala poskytovateľom PEPP zaistiť primeraná úroveň slobody investícií. Poskytovatelia PEPP ako investori s veľmi dlhým investičným horizontom s nízkymi rizikami likvidity majú možnosť prispieť k rozvoju únie kapitálových trhov prostredníctvom investovania do nelikvidných aktív ako sú akcie a do iných nástrojov, ktoré majú dlhodobý ekonomický profil a neobchoduje sa s nimi na regulovaných trhoch, v mnohostranných obchodných systémoch (ďalej len „MTF“) alebo organizovaných obchodných systémoch (ďalej len „OTF“) v rámci limitov obozretnosti. Môžu využívať aj výhody medzinárodnej diverzifikácie. Investovanie do akcií v iných menách, než sú meny, v ktorých majú záväzky, a do iných nástrojov, ktoré majú dlhodobý ekonomický profil a neobchoduje sa s nimi na regulovaných trhoch, v MTF alebo OTF by sa preto nemalo obmedzovať z iných dôvodov ako sú dôvody obozretnosti, a to v súlade so zásadou obozretnosti na ochranu záujmov sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP.

(49)  V súvislosti s prehlbovaním únie kapitálových trhov chápanie toho, čo predstavujú nástroje s dlhodobým ekonomickým profilom, je široké. Takéto nástroje sú neprevoditeľnými cennými papiermi, a preto nemajú prístup k likvidite sekundárnych trhov. Často si vyžadujú záväzky na pevne určený čas, ktoré obmedzujú ich obchodovateľnosť a mali by sa chápať tak, že zahŕňajú účasť a dlhové nástroje a pôžičky v nekótovaných podnikoch, ktoré sú im poskytnuté. Nekótované podniky zahŕňajú projekty infraštruktúry, rozvíjajúce sa nekótované spoločnosti, nehnuteľnosti alebo iné aktíva, ktoré by mohli byť vhodné na dlhodobé investičné účely. Nekótovanými aktívami sú často nízkouhlíkové projekty infraštruktúry a projekty infraštruktúry odolné voči zmene klímy, ktorých financovanie závisí od dlhodobých úverov. Poskytovateľom PEPP sa vzhľadom na dlhodobý charakter ich záväzkov odporúča, aby umiestnili dostatočnú časť portfólia svojich aktív do udržateľných investícií do reálnej ekonomiky s dlhodobými hospodárskymi prínosmi, najmä do infraštruktúrnych projektov a obchodných spoločností.

(50)  Faktory ESG sú dôležité z hľadiska investičnej politiky a systémov riadenia rizík poskytovateľov PEPP. Poskytovatelia PEPP by sa mali podnecovať k tomu, aby v rámci investičných rozhodnutí posudzovali tieto faktory a aby zohľadňovali začlenenie týchto faktorov v rámci systému riadenia rizík s cieľom vyhnúť sa „uviaznutým aktívam“. Informácie o faktoroch ESG by mali byť k dispozícii orgánu EIOPA, príslušným orgánom a sporiteľom PEPP.

(51)  Jedným z cieľov regulácie PEPP je vytvoriť bezpečný a nákladovo prijateľný produkt dlhodobého dôchodkového sporenia. Keďže investovanie týkajúce sa osobných dôchodkových produktov je dlhodobé, osobitná pozornosť by sa mala venovať dôsledkom rozloženia aktív z dlhodobého hľadiska. Malo by sa prihliadať najmä na faktory ESG. Úspory PEPP by sa mali investovať vzhľadom na faktory ESG, napríklad tie stanovené v cieľoch Únie v oblasti klímy a udržateľnosti, ako sa stanovujú v Parížskej dohode o zmene klímy (Parížska dohoda), cieľoch OSN trvalo udržateľného rozvoja a hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv.

(52)  S cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia PEPP dodržiavali povinnosť vytvárať investičnú politiku v súlade so zásadou obozretnosti, malo by sa im zabrániť v investovaní v nespolupracujúcich jurisdikciách identifikovaných v príslušných záveroch Rady o zozname nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely, ako aj vo vysokorizikovej tretej krajine so strategickými nedostatkami uvedenej v príslušnom delegovanom nariadení Komisie prijatom na základe článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849(10).

(53)  Vzhľadom na dlhodobý dôchodkový cieľ PEPP by sa mal vypracovať prehľad investičných možností poskytovaných sporiteľom PEPP zahŕňajúci prvky, ktoré investorom umožnia prijať investičné rozhodnutie (vrátane počtu investičných možností, z ktorých si môžu vybrať). Po prvej voľbe pri zapojení sa do PEPP by mal mať sporiteľ PEPP možnosť zmeniť svoju voľbu, a to najskôr po piatich rokoch od zapojenia sa do PEPP alebo v prípade následných zmien od poslednej zmeny investičnej možnosti, aby sa poskytovateľom zabezpečila dostatočná stabilita na vykonávanie dlhodobej investičnej stratégie a zároveň aj ochrana investora. Poskytovatelia PEPP by však mali mať možnosť umožniť sporiteľom PEPP zmeniť zvolenú investičnú možnosť častejšie.

(54)  Základný PEPP by mal byť bezpečným produktom a mal by slúžiť ako štandardná investičná možnosť. Mohol by mať formu buď techniky zmierňovania rizika, ktorá by bola v súlade s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP získať späť kapitál, alebo záruky na investovaný kapitál. Technika zmierňovania rizika v súlade s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP získať späť kapitál by mohla byť konzervatívnou investičnou stratégiou alebo stratégiou životného cyklu, ktorou sa postupne znižuje celková miera rizika. Záruky poskytnuté v rámci štandardnej investičnej možnosti by sa mali vzťahovať aspoň na príspevky počas sporiacej fázy po odpočítaní všetkých odplát a poplatkov. Záruky by mohli zahŕňať aj odplaty a poplatky a mohli by zabezpečiť úplné alebo čiastočné pokrytie inflácie. Záruka na investovaný kapitál by mala byť splatná na začiatku výplatnej fázy a v náležitých prípadoch počas výplatnej fázy.

(55)  S cieľom zabezpečiť nákladovú efektívnosť sporiteľov PEPP a dostatočnú výkonnosť by sa náklady a odplaty za základný PEPP mali obmedziť na pevne stanovený percentuálny podiel naakumulovaného majetku. Kým tento limit by sa mal stanoviť na 1 % naakumulovaného kapitálu, bolo by vhodné v regulačných technických predpisoch bližšie určiť druhy nákladov a poplatkov, ktoré treba zohľadniť s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre rôznych poskytovateľov PEPP a rôzne typy PEPP s ich osobitnými štruktúrami nákladov a poplatkov. Komisia by mala byť splnomocnená prijať takéto regulačné technické predpisy, ktoré by mal vypracovať orgán EIOPA. Pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov by mal orgán EIOPA predovšetkým zvážiť dlhodobý charakter PEPP, rôzne typy PEPP a nákladové faktory, ktoré súvisia s ich osobitnými vlastnosťami, aby sa zabezpečilo spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie s rôznymi poskytovateľmi PEPP a ich produktmi, pričom treba zohľadniť charakter základného PEPP ako jednoduchého, nákladovo efektívneho a transparentného produktu, ktorý poskytuje dostatočnú dlhodobú skutočnú návratnosť investícií. Okrem toho by sa mala starostlivo posúdiť forma výplat, aby sa zachoval dlhodobý dôchodkový charakter produktu, najmä pokiaľ ide o doživotné anuity. V tomto rámci a s cieľom zabezpečiť, aby poskytovatelia PEPP ponúkajúci kapitálové záruky mali rovnaké podmienky ako ostatní poskytovatelia, by mal orgán EIOPA náležite zohľadniť štruktúru nákladov a odplát. Okrem toho by sa percentuálne hodnoty nákladov a poplatkov mali pravidelne revidovať, aby sa zabezpečila ich trvalá primeranosť s prihliadnutím na akékoľvek zmeny v úrovni nákladov. Komisia by mala prijať uvedené regulačné technické predpisy prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

S cieľom zabezpečiť trvalú nákladovú efektívnosť a chrániť klientov PEPP pred nadmerne zaťažujúcimi štruktúrami nákladov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu percentuálnej hodnoty, pričom sa zohľadnia jej preskúmania, najmä skutočná úroveň nákladov a poplatkov a jej zmeny a vplyv cenového stropu na dostupnosť produktov PEPP, a primeraný prístup rôznych poskytovateľov PEPP, ktorí poskytujú rôzne druhy PEPP, na trh.

(56)  Príslušné orgány by mali uplatňovať svoje právomoci, pričom medzi hlavné ciele by mala patriť ochrana práv sporiteľov PEPP a poberateľov dávok PEPP a stabilita a riadne hospodárenie poskytovateľov PEPP.

(57)  V prípade, že poskytovateľom PEPP je IZDZ alebo správca alternatívneho investičného fondu EÚ (ďalej len „správca AIF z EÚ“), mal by vymenovať depozitára v súvislosti s úschovou aktív, ktoré zodpovedajú výkonu činnosti v oblasti poskytovania PEPP. Vo vzťahu k subjektu, ktorý koná ako depozitár, a jeho funkciám sú potrebné ďalšie záruky, keďže v súčasnosti sú pravidlá upravujúce funkciu depozitára v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ(11) zamerané na fondy uvádzané na trh len pre profesionálnych investorov, s výnimkou európskych dlhodobých investičných fondov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760(12), pre retailových investorov a sektorové právo vzťahujúce sa na IZDZ ▌ sa nevyžaduje vymenovanie depozitára vo všetkých prípadoch. S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany investorov v súvislosti s úschovou aktív, ktoré zodpovedajú výkonu činnosti v oblasti poskytovania PEPP, sa v tomto nariadení vyžaduje, aby IZDZ a správca AIF z EÚ poskytujúci PEPP dodržiavali pravidlá stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(13), pokiaľ ide o vymenovanie depozitára, plnenie jeho úloh a jeho dohľad.

(58)  Transparentnosť a spravodlivosť nákladov a odplát sú nevyhnutné na získanie dôvery sporiteľov PEPP a umožní im prijímať rozhodnutia na základe informácií. Malo by sa teda zakázať používanie netransparentných postupov na tvorbu cien.

(59)  S cieľom naplniť ciele stanovené v tomto nariadení by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o stanovenie podmienok na vykonávanie intervenčných právomocí orgánom EIOPA a príslušnými orgánmi a kritérií a faktorov, ktoré má orgán EIOPA uplatniť, aby zistil, či existuje vážna obava týkajúca sa ochrany sporiteľa PEPP. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(14). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(60)  Bez toho, aby bolo dotknuté právo klientov PEPP podať žalobu na súde, medzi poskytovateľmi PEPP alebo distribútormi PEPP a klientmi PEPP by sa mali vytvoriť ľahko dostupné, primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné postupy na alternatívne riešenie sporov vznikajúcich v dôsledku práv a povinností stanovených v tomto nariadení.

(61)  Na účely vytvorenia účinného a efektívneho postupu na riešenie sporov by poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP mali zaviesť účinný postup na riešenie sťažností, ktorým sa ich klienti môžu riadiť predtým ako sa spor predloží na riešenie v rámci postupu na alternatívne riešenie sporov alebo v rámci súdneho konania. V rámci postupu na riešenie sťažností by sa mali uplatňovať krátke a jasne vymedzené časové lehoty, v rámci ktorých by poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP mal odpovedať na sťažnosť. Orgány pre alternatívne riešenie sporov by mali mať dostatočnú kapacitu na primerané a účinné zapájanie sa do cezhraničnej spolupráce so zreteľom na spory týkajúce sa práv a povinností podľa tohto nariadenia.

(62)  S cieľom zabezpečiť lepšie podmienky pre svoje investície a aj na podnietenie hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi PEPP by sporitelia PEPP mali mať právo v sporiacej fáze zmeniť poskytovateľa PEPP na iného poskytovateľa PEPP, ktorý sa nachádza v rovnakom alebo inom členskom štáte, prostredníctvom jasného, rýchleho a bezpečného postupu. Poskytovatelia PEPP by počas výplatnej fázy však nemali byť povinní poskytovať službu zmeny poskytovateľa PEPP, ak sporitelia poberajú dávky v podobe doživotných dôchodkov. Odovzdávajúci poskytovatelia PEPP by mali počas zmeny previesť z účtu PEPP príslušné sumy alebo v náležitých prípadoch nepeňažný majetok z účtu PEPP a zrušiť ho. Sporitelia PEPP by mali uzavierať zmluvy s prijímajúcimi poskytovateľmi PEPP o otvorení nového účtu PEPP. Nový účet PEPP by mal mať rovnakú štruktúru podúčtov ako predchádzajúci účet PEPP.

(63)  V rámci služby zmeny poskytovateľa sa sporitelia PEPP môžu rozhodnúť pre prevod nepeňažného majetku, len ak k zmene dochádza medzi poskytovateľmi PEPP (napríklad investičnými spoločnosťami alebo inými oprávnenými poskytovateľmi, ktorí sú držiteľmi dodatočnej licencie), ktorí sú zapojení do správy portfólia pre sporiteľov PEPP. V takom prípade je potrebný písomný súhlas prijímajúceho poskytovateľa. PEPP Pokiaľ ide o správu kolektívneho investovania, zmena nepeňažných aktív nie je možná, pretože neexistuje oddelenie aktív pre každého sporiteľa PEPP.

(64)  Proces zmeny by mal byť pre sporiteľa PEPP priamočiary. Prijímajúci poskytovateľ PEPP by mal teda zodpovedať za začatie a riadenie procesu v mene sporiteľa PEPP a na jeho žiadosť. Pri vytváraní služby na zmenu poskytovateľa by poskytovatelia PEPP mali mať možnosť dobrovoľne používať aj dodatočné prostriedky, ako sú technické riešenia. Ak v členskom štáte, do ktorého sa sporiteľ PEPP presťahuje, nie je k dispozícii žiadny podúčet, vzhľadom na celoeurópsku povahu produktu by sporitelia PEPP mali mať možnosť zmeniť poskytovateľa bezodkladne a bezplatne.

(65)  Pred udelením oprávnenia na zmenu by sporiteľ PEPP mal byť informovaný o všetkých krokoch postupu a o nákladoch, ktoré sú potrebné na vykonanie zmeny s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP, aby urobil informované rozhodnutie o zmene služby.

(66)  Na úspešnú zmenu poskytovateľa je potrebná spolupráca odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP. Odovzdávajúci poskytovateľ PEPP by mal teda prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP poskytnúť všetky informácie potrebné na obnovenie platieb na druhom účte PEPP. Takéto informácie by však nemali presahovať rámec potrebný na vykonanie zmeny poskytovateľa.

(67)  Sporitelia PEPP by nemali byť vystavení finančným stratám (vrátane poplatkov a úrokov) spôsobeným akoukoľvek chybou zo strany ktoréhokoľvek poskytovateľa PEPP zapojeného do procesu zmeny poskytovateľa. Sporitelia PEPP by najmä nemali znášať žiadnu finančnú stratu vyplývajúcu z platby dodatočných poplatkov, úrokov alebo iných položiek a ani pokút, sankcií či akéhokoľvek iného druhu finančného poškodenia v dôsledku omeškaného vykonania zmeny poskytovateľa. Keďže na začiatku a počas výplatnej fázy by sa mala zabezpečiť ochrana majetku, odovzdávajúci poskytovateľ PEPP by nemal byť povinný zabezpečiť ochranu majetku alebo záruku v čase zmeny poskytovateľa. Poskytovateľ PEPP by sa zároveň mohol rozhodnúť, že v čase zmeny poskytovateľa zabezpečí ochranu majetku alebo poskytne záruku.

(68)  Pred zmenou poskytovateľa by mali mať sporitelia PEPP možnosť urobiť informované rozhodnutie. Prijímajúci poskytovateľ PEPP by mal dodržiavať všetky podmienky distribúcie a informovania vrátane poskytovania PEPP KID, poradenstva a primeraných informácií o nákladoch súvisiacich so zmenou poskytovateľa a s prípadnými negatívnymi dôsledkami na ochranu majetku, ak sa zmena týka PEPP so zárukou. Náklady na zmenu poskytovateľa, ktoré si uplatňuje odovzdávajúci poskytovateľ PEPP, by nemali presiahnuť výšku, ktorá by predstavovala prekážku mobility, a nesmú presiahnuť 0,5 % prevádzanej sumy majetku alebo peňažnej hodnoty nepeňažných aktív, ktoré sa majú previesť.

(69)  Pri zapojení sa do PEPP a pri otvorení nového podúčtu by sporitelia PEPP mali mať možnosť rozhodnúť o forme vyplácania (anuity, jednorazová výplata alebo iný spôsob) vo výplatnej fáze, ale s možnosťou prehodnotiť svoje rozhodnutie jeden rok pred začiatkom výplatnej fázy, na začiatku výplatnej fázy a v čase zmeny poskytovateľa, aby s blížiacim sa dôchodkovým vekom mohli čo najlepšie prispôsobiť rozhodnutie o spôsobe vyplácania svojim potrebám. Ak poskytovateľ PEPP umožní viac ako jednu formu výplaty, sporiteľ PEPP by mal mať možnosť rozhodnúť sa pre rôzne možnosti vyplácania pre každý podúčet otvorený na jeho účte PEPP.

(70)  Poskytovateľom PEPP by sa malo umožniť ponúknuť sporiteľom PEPP širokú škálu foriem výplat. Uvedeným prístupom sa podarí dosiahnuť cieľ rozsiahleho využívania PEPP, pretože sporitelia PEPP budú mať väčšiu flexibilitu a širšie možnosti voľby. Poskytovateľom by to umožnilo vytvoriť produkty PEPP nákladovo najefektívnejším spôsobom. Je to v súlade s ostatnými politikami Únie a je to politicky priechodné, pretože členských štátom sa ponecháva dostatok flexibility pri rozhodovaní o tom, ktoré formy výplat chcú podporovať. V súlade s dlhodobým dôchodkovým charakterom produktu by členské štáty mali mať možnosť prijať opatrenia na uprednostňovanie určitých foriem výplat, ako sú kvantitatívne limity pre jednorazové výplaty, s cieľom podporiť doživotné dôchodky a postupné čerpanie.

(71)   Vzhľadom na celoeurópsky charakter PEPP je potrebné zabezpečiť neustálu vysokú úroveň ochrany sporiteľov PEPP na celom vnútornom trhu. To si vyžaduje primerané nástroje na účinný boj proti porušovaniu pravidiel a na predchádzanie poškodzovaniu spotrebiteľa. Právomoci orgánu EIOPA a príslušných orgánov by sa preto mali doplniť explicitným mechanizmom, ktorý by umožňoval zákaz alebo obmedzenie uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja akéhokoľvek PEPP, ktorý by vyvolával vážne obavy, pokiaľ ide o ochranu sporiteľa PEPP, vzhľadom na dlhodobý dôchodkový charakter produktu, riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému alebo jeho časti, ako aj primeranú koordináciu a právomoci orgánu EIOPA pre prípad nepredvídaných udalostí.

Právomoci orgánu EIOPA by sa mali zakladať na článku 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 s cieľom zabezpečiť, aby sa takéto mechanizmy intervencie mohli uplatňovať v prípadoch vážnych obáv, pokiaľ ide o ochranu sporiteľov PEPP, vzhľadom na osobitný dlhodobý dôchodkový charakter PEPP. Ak sú splnené podmienky, príslušné orgány by mali byť oprávnené preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie ešte pred tým, než je PEPP ponúkaný, distribuovaný alebo predaný sporiteľovi PEPP. Tieto právomoci nezbavujú poskytovateľa PEPP zodpovednosti plniť všetky príslušné požiadavky podľa tohto nariadenia.

(72)  Mala by sa zaručiť úplná transparentnosť nákladov a odplát súvisiacich s investovaním do PEPP. Vytvorili by sa rovnaké podmienky pre poskytovateľov, a zároveň sa zabezpečí ochrana spotrebiteľa. Budú k dispozícii porovnateľné informácie o jednotlivých produktoch, a tak sa bude stimulovať konkurenčná tvorba cien.

(73)  Hoci priebežný dohľad nad poskytovateľmi PEPP budú vykonávať príslušné orgány, orgán EIOPA by mal koordinovať dohľad nad produktmi PEPP, aby sa zaručilo konzistentné uplatňovanie jednotnej metodiky dohľadu, čím sa prispeje k celoeurópskemu a dlhodobému charakteru PEPP.

(74)  V záujme posilnenia práv spotrebiteľov a uľahčenia prístupu k mechanizmu podávania sťažností by sporitelia PEPP mali mať možnosť buď jednotlivo alebo spoločne predkladať sťažnosti príslušným orgánom členského štátu podľa miesta bydliska, bez ohľadu na to, kde k porušeniu došlo.

(75)  Orgán EIOPA by mal spolupracovať s príslušnými orgánmi a mal by uľahčovať ich spoluprácu a zabezpečovať konzistentnosť. V tomto smere by orgán EIOPA mal zohrávať úlohu v právomoci príslušných orgánov uplatňovať opatrenia dohľadu prostredníctvom poskytovania dôkazov o porušeniach týkajúcich sa PEPP. Orgán EIOPA by mal takisto poskytovať záväznú mediáciu v prípade rozporov medzi príslušnými orgánmi v cezhraničných situáciách.

(76)  S cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením zo strany poskytovateľov PEPP a distribútorov PEPP a s cieľom zabezpečiť, aby sa na nich vzťahovalo podobné zaobchádzanie v rámci celej Únie, mali by sa zaviesť účinné, primerané a odrádzajúce správne sankcie a iné opatrenia.

(77)  V súlade s oznámením Komisie z 8. decembra 2010 o Posilňovaní sankčných režimov v odvetví finančných služieb a s cieľom zaistiť splnenie požiadaviek stanovených v tomto nariadení je dôležité, aby členské štáty podnikli potrebné kroky na to, aby sa v prípade porušenia tohto nariadenia uplatnili primerané správne sankcie a ďalšie opatrenia.

(78)  Aj keď členské štáty môžu stanoviť pravidlá pre správne a trestnoprávne sankcie za rovnaké porušenia, od členských štátov by sa nemalo vyžadovať, aby stanovili pravidlá pre správne sankcie za porušenia tohto nariadenia, ktoré sú predmetom vnútroštátneho trestného práva. Zachovanie trestnoprávnych sankcií za porušenia tohto nariadenia namiesto správnych sankcií by však nemalo obmedziť ani inak ovplyvniť schopnosť príslušných orgánov spolupracovať, mať prístup k informáciám a informácie si včas vymieňať s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch na účely tohto nariadenia, a to ani po žiadnom postúpení predmetných porušení príslušným súdnym orgánom na trestné stíhanie.

(79)  Príslušné orgány by mali mať plnú moc ukladať peňažné sankcie, ktoré sú dostatočne vysoké na to, aby vyvážili skutočný alebo možný zisk a aby boli odrádzajúce aj pre väčšie finančné inštitúcie a ich manažérov.

(80)  Pri stanovovaní druhu správnych sankcií alebo iných opatrení a úrovne peňažných sankcií by príslušné orgány mali zohľadniť všetky relevantné okolnosti s cieľom zaistiť konzistentné uplatňovanie sankcií v rámci celej Únie.

(81)  S cieľom zabezpečiť, aby rozhodnutia príslušných orgánov o porušeniach a sankciách mali na širokú verejnosť odrádzajúci účinok, a s cieľom posilniť ochranu spotrebiteľa upozorňovaním na produkty PEPP distribuované v rozpore s týmto nariadením by sa uvedené rozhodnutia mali uverejňovať, ak takéto zverejnenie neohrozí stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie.

(82)  S cieľom zistiť možné porušenia by príslušné orgány mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by zaviesť účinné mechanizmy na umožnenie oznamovania možných alebo skutočných porušení.

(83)  Týmto nariadením nie sú dotknuté žiadne ustanovenia právnych predpisov členských štátov týkajúce sa trestných činov.

(84)  Akékoľvek spracúvanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia, ako napríklad výmena alebo zaslanie osobných údajov príslušnými orgánmi, alebo spracúvanie osobných údajov poskytovateľmi PEPP alebo distribútormi PEPP, by sa malo vykonať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(15)a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2002/58/ES.(16) Akákoľvek výmena alebo zaslanie informácií európskymi orgánmi dohľadu by sa malo vykonať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1725(17).

(85)   Vzhľadom na citlivosť osobných finančných údajov je veľmi dôležitá prísna ochrana údajov. Preto sa odporúča, aby orgány na ochranu údajov boli úzko zapojené do vykonávania tohto nariadenia a dohľadu nad týmto vykonávaním.

(86)  Postupy registrácie a oznamovania podľa tohto nariadenia by nemali nahrádzať žiadne dodatočné vnútroštátne postupy, ktorými sa poskytujú výhody a stimuly na vnútroštátnej úrovni.

(87)  Hodnotenie tohto nariadenia by sa okrem iného malo vykonať na základe posúdenia vývoja na trhu (napríklad vznik nových druhov produktov PEPP), ako aj vývoja v iných oblastiach práva Únie a skúseností členských štátov. V takomto hodnotení by sa mali zohľadňovať rôzne ciele a účely vytvorenia dobre fungujúceho trhu s PEPP a predovšetkým by sa malo posúdiť, či si v dôsledku tohto nariadenia viac európskych občanov sporí na udržateľné a primerané dôchodky. Význam minimálnych európskych noriem pre dohľad nad poskytovateľmi PEPP spočíva aj v tom, že sa vyžaduje hodnotenie poskytovateľov PEPP, pokiaľ ide o súlad s týmto nariadením a príslušným sektorovým právom.

(88)  Vzhľadom na možné dlhodobé dôsledky tohto nariadenia je dôležité pozorne monitorovať vývoj počas počiatočnej fázy vykonávania. Komisia by pri hodnotení mala brať do úvahy aj skúsenosti orgánu EIOPA, zainteresovaných strán a odborníkov a oznamovať Európskemu parlamentu a Rade všetky prípadné pripomienky.

(89)  Týmto nariadením by sa malo zabezpečiť rešpektovanie základných práv a dodržiavajú sa zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, predovšetkým práva starších ľudí viesť dôstojný a nezávislý život a podieľať sa na spoločenskom a kultúrnom živote, právo na ochranu osobných údajov, vlastnícke právo, sloboda podnikania, zásada rovnosti medzi ženami a mužmi a zásada vysokého stupňa ochrany spotrebiteľa.

(90)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to posilnenie ochrany sporiteľov PEPP a zvýšenie ich dôvery v produkty PEPP vrátane cezhraničnej distribúcie týchto produktov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jeho dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá registrácie, vytvárania a distribúcie osobných dôchodkových produktov distribuovaných v Únii pod označením „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ alebo „PEPP“ a dohľadu nad nimi.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.  „osobný dôchodkový produkt“ je produkt, ktorý:

a)  je založený na zmluve uzavretej dobrovoľne medzi sporiteľom a právnym subjektom a je doplnkový k akémukoľvek povinnému alebo zamestnaneckému dôchodkovému produktu;

b)  dlhodobo akumuluje kapitál s výslovným cieľom poskytovať príjem na dôchodku a s obmedzenými možnosťami predčasného výberu kapitálu;

c)  nie je povinným ani zamestnaneckým dôchodkovým produktom;

2.  „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ alebo „PEPP“ je dlhodobý sporiaci osobný dôchodkový produkt, ktorý na základe zmluvy o PEPP poskytuje finančná inštitúcia oprávnená podľa článku 6 ods. 1 a do ktorého sa zapojil sporiteľ PEPP alebo nezávislé združenie sporiteľov PEPP v mene svojich členov, na účely zabezpečenia príjmu na dôchodku bez možnosti alebo iba s prísne obmedzenou možnosťou predčasného vyplatenia a je zaregistrovaný v súlade s týmto nariadením;

3.  „sporiteľ PEPP“ je fyzická osoba, ktorá s poskytovateľom PEPP uzavrela zmluvu o PEPP;

4.  „zmluva o PEPP“ je zmluva medzi sporiteľom PEPP a poskytovateľom PEPP, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 4;

5.  „účet PEPP“ je osobný dôchodkový účet vedený v mene sporiteľa PEPP alebo poberateľa dávok PEPP, ktorý sa používa na zaznamenávanie transakcií a ktorý sporiteľovi PEPP umožňuje platiť pravidelné príspevky na▐ dôchodok a poberateľovi dávok PEPP poberať dávky PEPP;

6.  „poberateľ dávok PEPP“ je fyzická osoba poberajúca dávky PEPP;

7.  „klient PEPP“ je sporiteľ PEPP, potenciálny sporiteľ PEPP alebo poberateľ dávok PEPP;

8.  „distribúcia PEPP“ je poradenstvo, navrhovanie alebo vykonávanie iných prípravných činností vedúcich k uzavretiu zmlúv o poskytnutí PEPP, uzavieranie takýchto zmlúv alebo spolupôsobenie pri správe a plnení takýchto zmlúv vrátane poskytovania informácií o jednej alebo viacerých zmluvách o PEPP v súlade s kritériami, ktoré si klienti PEPP zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj zostavenie rebríčka s PEPP vrátane porovnania ceny a produktov, alebo poskytnutie zľavy z ceny PEPP, keď klient PEPP môže priamo alebo nepriamo uzavrieť zmluvu o PEPP prostredníctvom webového sídla alebo iných médií;

9.  „dôchodkové dávky PEPP“ sú dávky vyplácané v súvislosti s dosiahnutím alebo očakávaným dosiahnutím veku odchodu do dôchodku v jednej z foriem podľa článku 58 ods. 1;

10.  „dávky PEPP“ sú dôchodkové dávky PEPP a iné dodatočné dávky, na ktoré má poberateľ dávok PEPP nárok podľa zmluvy o PEPP, najmä v prísne obmedzených prípadoch predčasnej redemácie alebo ak zmluva o PEPP poskytuje krytie biometrických rizík;

11.  „sporiaca fáza“ je obdobie akumulácie majetku na účte PEPP a obvykle trvá do začiatku výplatnej fázy;

12.  „výplatná fáza“ je obdobie, počas ktorého je možné čerpať majetok naakumulovaný na účte PEPP s cieľom financovať príjem na dôchodku alebo iný príjem;

13.  „anuita“ je suma, ktorá sa ako vrátenie investície uhrádza v určených intervaloch počas určitého obdobia, napríklad obdobia života poberateľa dávok PEPP alebo určitý počet rokov;

14.  „postupné čerpanie“ je možnosť, aby poberatelia dávok PEPP pravidelne a až do určitej výšky čerpali sumy, ktoré nie sú pevne stanovené;

15.  „poskytovateľ PEPP“ je finančná inštitúcia podľa článku 6 ods. 1 oprávnená vytvoriť PEPP a distribuovať ho;

16.  „distribútor PEPP“ je finančná inštitúcia podľa článku 6 ods. 1, ktorej bolo udelené povolenie distribuovať PEPP, ktorý nevytvorila, investičná spoločnosť poskytujúca poradenstvo v oblasti investovania alebo sprostredkovateľ poistenia ▌ podľa článku 2 ods.1. bodu 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97(18);

17.  „trvalý nosič“ je akýkoľvek nástroj, ktorý:

a)  umožňuje klientovi PEPP uchovávať informácie určené jemu osobne tak, aby boli dostupné na použitie v budúcnosti a počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií; a

b)  umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

18.  „príslušné orgány“ ▌sú vnútroštátne orgány určené členským štátom, aby vykonávali dohľad nad poskytovateľmi PEPP alebo v závislosti od konkrétnej situácie distribútormi PEPP alebo aby plnili povinnosti podľa tohto nariadenia;

19.  „domovský členský štát poskytovateľa PEPP“ je domovský členský štát v zmysle vymedzenia v príslušnom legislatívnom akte podľa článku 6 ods. 1;

20.  „domovský členský štát distribútora PEPP“ je:

a)  ak je distribútorom fyzická osoba, členský štát, v ktorom má bydlisko;

b)  ak je distribútorom právnická osoba, členský štát, v ktorom má sídlo, alebo ak podľa svojho vnútroštátneho práva nemá žiadne sídlo, členský štát, v ktorom má ústredie;

21.  „hostiteľský členský štát poskytovateľa PEPP“ je členský štát iný ako domovský členský štát poskytovateľa PEPP, v ktorom poskytovateľ PEPP poskytuje PEPP na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa alebo pre ktorý poskytovateľ PEPP otvoril podúčet;

22.  „hostiteľský členský štát distribútora PEPP“ je členský štát iný ako domovský členský štát distribútora PEPP, v ktorom distribútor PEPP distribuuje PEPP na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa;

23.  „podúčet“ je vnútroštátna zložka otvorená v rámci každého účtu PEPP a spĺňajúca právne požiadavky a podmienky na využívanie potenciálnych stimulov, ktoré na účely investovania do PEPP stanoví na vnútroštátnej úrovni členský štát, v ktorom má sporiteľ PEPP bydlisko; v súlade s tým môže byť jednotlivec v rámci každého podúčtu sporiteľom PEPP alebo poberateľom dávok PEPP v závislosti od príslušných právnych požiadaviek pre sporiacu fázu a výplatnú fázu;

24.  „majetok“ sú kumulované kapitálové príspevky ▌ vypočítané na základe investovateľných súm po odpočítaní všetkých poplatkov, odplát a nákladov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú sporitelia PEPP;

25.  „finančné nástroje“ sú nástroje uvedené v oddiele C prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(19);

26.  „depozitár“ je inštitúcia, ktorá zodpovedá za úschovu majetku a dohľad nad dodržiavaním štatútu fondov a príslušného práva;

27.   „základný PEPP“ je investičná možnosť podľa článku 45;

28.  „techniky zmierňovania rizík“ sú techniky na systematické znižovanie rozsahu vystavenia voči rizikám a/alebo pravdepodobnosti ich výskytu;

29.  „biometrické riziká“ sú riziká spojené s úmrtím, zdravotným postihnutím a/alebo dlhovekosťou;

30.  „zmena poskytovateľa“ je prevod príslušných súm, alebo v náležitých prípadoch nepeňažných aktív v súlade s článkom 52 ods. 4, z účtu PEPP na iný účet PEPP od poskytovateľa PEPP inému poskytovateľovi PEPP na žiadosť sporiteľa PEPP, pri ktorom sa ▌ zruší pôvodný účet PEPP bez toho, aby tým bol dotknutý článok 53 ods. 4 písm. e);

31.  „poradenstvo“ je osobné odporúčanie poskytované klientovi PEPP ▌ zo strany poskytovateľa PEPP alebo distribútora PEPP v súvislosti s jednou alebo viacerými zmluvami o ▌ PEPP;

32.  „partnerstvo“ je spolupráca medzi poskytovateľmi PEPP s cieľom ponúkať podúčty pre rôzne členské štáty v súvislosti so službou prenositeľnosti podľa článku 19 ods. 2;

33.  „environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a správy“ alebo „faktory ESG“ sú environmentálne záležitosti, sociálne záležitosti a záležitosti riadenia a správy, ako tie, ktoré sú uvedené v Parížskej dohode, v cieľoch OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, v usmerňujúcich zásadách OSN pre podnikanie a ľudské práva a v zásadách OSN pre zodpovedné investovanie.

Článok 3

Uplatniteľné pravidlá

Registrácia, vytváranie, distribúcia a dohľad nad PEPP sú upravené:

a)  týmto nariadením, a

b)   vo veciach, ktoré neupravuje toto nariadenie ▌:

i)  príslušným sektorovým právom Únie vrátane príslušných delegovaných a vykonávacích aktov;

ii)  právnymi predpismi prijatými členskými štátmi na vykonávanie príslušného sektorového práva Únie a opatrení týkajúcich sa osobitne PEPP;

iii)  ďalšími vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov, ktoré upravujú PEPP.

Článok 4

Zmluva o PEPP

1.  Zmluva o PEPP obsahuje osobitné ustanovenia o PEPP v súlade s príslušnými pravidlami uvedenými v článku 3.

2.  Zmluva o PEPP obsahuje najmä:

a)  opis základného PEPP podľa článku 45 vrátane informácií o záruke na investovaný majetok alebo investičnej stratégii zameranej na zabezpečenie ochrany majetku;

b)  v náležitých prípadoch opis alternatívnych investičných možností podľa článku 42 ods. 2;

c)  podmienky súvisiace so zmenou zvolenej investičnej možnosti podľa článku 44;

d)  ak PEPP ponúka poistné krytie biometrického rizika, podrobné informácie o tomto krytí vrátane okolností, ktoré ho podmieňujú;

e)  opis dôchodkových dávok PEPP, najmä možných foriem výplat a práva na zmenu formy výplaty podľa článku 58;

f)  podmienky súvisiace so službou prenositeľnosti podľa článkov 17 až 20 vrátane informácií o členských štátoch, pre ktoré je podúčet k dispozícii;

g)  podmienky súvisiace so službou zmeny poskytovateľa podľa článkov 52 až 55;

h)  kategórie nákladov a celkové súhrnné náklady vyjadrené v percentách a v peňažnom vyjadrení, ak je to potrebné;

i)  podmienky súvisiace so sporiacou fázou v prípade podúčtu pre členský štát bydliska sporiteľa PEPP podľa článku 47;

j)  podmienky súvisiace s výplatnou fázou v prípade podúčtu pre členský štát bydliska sporiteľa PEPP podľa článku 57;

k)  v náležitých prípadoch podmienky, za ktorých sa poskytnuté výhody alebo stimuly vrátia členskému štátu bydliska sporiteľa PEPP.

KAPITOLA II

REGISTRÁCIA

Článok 5

Registrácia

1.  PEPP možno poskytovať a distribuovať v Únii len v prípade, že bol zaregistrovaný v centrálnom verejnom registri, ktorý vedie orgán EIOPA v súlade s článkom 13.

2.  Registrácia PEPP je platná vo všetkých členských štátoch. Oprávňuje poskytovateľa PEPP na poskytovanie a distribútora PEPP na distribuovanie PEPP zaregistrovaného v centrálnom verejnom registri podľa článku 13.

Dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia sa priebežne vykonáva v súlade s kapitolou IX.

Článok 6

Žiadosť o registráciu PEPP

1.  Žiadosť o registráciu PEPP môžu podať len tieto finančné inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie alebo boli zaregistrované podľa práva Únie:

a)  úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ(20);

b)  poisťovne, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(21) a ktoré poskytujú priame životné poistenie podľa článku 2 ods. 3 smernice 2009/138/ES a prílohy II k uvedenej smernici;

c)  inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (ďalej len „IZDZ“), ktoré majú povolenie alebo sú registrované v súlade so smernicou (EÚ) 2016/2341 a ktoré podľa vnútroštátneho práva majú povolenie aj na poskytovanie osobných dôchodkových produktov a podliehajú dohľadu. V takom prípade musí byť všetok majetok a záväzky zodpovedajúce výkonávaniu činnosti v oblasti poskytovania PEPP oddelené, bez možnosti ich prevodu na inú činnosť inštitúcie v oblasti dôchodkového zabezpečenia.

d)  investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2014/65/EÚ, ktoré poskytujú službu riadenia portfólia ▌;

e)  investičné spoločnosti alebo správcovské spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2009/65/ES;

f)   správcovia alternatívnych investičných fondov EÚ (ďalej len „správcovia AIF z EÚ“), ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2011/61/EÚ.

2.  Finančné inštitúcie uvedené v odseku 1 predložia žiadosť o registráciu PEPP príslušným orgánom. Žiadosť musí obsahovať:

a)  štandardné zmluvné podmienky zmluvy o PEPP, ktoré sa ponúknu sporiteľovi PEPP podľa článku 4;

b)  informácie o totožnosti žiadateľa ▌;

c)  informácie o opatreniach týkajúcich sa riadenia portfólia a rizík a správy vo vzťahu k PEPP vrátane opatrení podľa článku 19 ods. 2, článku 42 ods. 5 a článku 49 ods. 3;

d)  v náležitých prípadoch zoznam členských štátov, v ktorých chce žiadajúci poskytovateľ PEPP predávať PEPP;

e)  v náležitých prípadoch informácie o totožnosti depozitára;

f)  kľúčové informácie týkajúce sa PEPP podľa článku 26.

g)   zoznam členských štátov, pre ktoré žiadajúci poskytovateľ PEPP dokáže zabezpečiť okamžité otvorenie podúčtu.

3.   Príslušné orgány posúdia, či je žiadosť podľa odseku 2 úplná, do 15 pracovných dní od jej prijatia.

Ak žiadosť nie je úplná, príslušné orgány stanovia lehotu, v ktorej má žiadateľ doplniť informácie. Po úplnom doplnení žiadosti príslušné orgány žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informujú.

4.   Do troch mesiacov odo dňa predloženia úplnej žiadosti podľa odseku 3 príslušné orgány prijmú rozhodnutie o registrácii PEPP, len ak žiadateľ splnil podmienky na poskytovanie PEPP podľa odseku 1 a ak sú informácie a dokumenty v žiadosti o registráciu podľa odseku 2 v súlade s týmto nariadením.

5.   Do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia o registrácii PEPP príslušné orgány oznámia orgánu EIOPA rozhodnutie, ako aj poskytnú informácie a dokumenty uvedené v odseku 2 písm. a), b), d), f) a g) a informujú o tom žiadajúceho poskytovateľa PEPP.

Orgán EIOPA nezodpovedá za rozhodnutie o registrácii vydané príslušnými orgánmi.

Ak príslušné orgány registráciu odmietnu, vydajú odôvodnené rozhodnutie, voči ktorému je možné sa odvolať.

6.  V prípade, že v členskom štáte existuje viac ako jeden príslušný orgán pre konkrétny druh finančnej inštitúcie uvedenej v odseku 1, tento členský štát určí jediný príslušný orgán pre každý druh finančnej inštitúcie uvedenej v odseku 1, ktorý zodpovedá za postup registrácie do registra a za komunikáciu s orgánom EIOPA.

Akékoľvek následné zmeny informácií a dokumentov v žiadosti podľa odseku 2 sa bezodkladne oznámia príslušným orgánom. Ak sa zmeny týkajú informácií a dokumentov uvedených v odseku 2 písm. a), b), d), f) a g), príslušné orgány bezodkladne oznámia uvedené zmeny orgánu EIOPA.

Článok 7

Registrácia PEPP

1.  Orgán EIOPA do piatich pracovných dní od oznámenia rozhodnutia o registrácii, ako aj informácií a dokumentov v súlade s článkom 6 ods. 5, zaregistruje PEPP v centrálnom verejnom registri podľa článku 13 a bezodkladne to oznámi príslušným orgánom.

2.  Do piatich pracovných dní od prijatia oznámenia o registrácii PEPP podľa odseku 1 o tom príslušné orgány informujú žiadajúceho poskytovateľa PEPP.

3.   Poskytovateľ PEPP môže poskytovať PEPP a distribútor PEPP distribuovať PEPP odo dňa registrácie PEPP v centrálnom verejnom registri podľa článku 13.

Článok 8

Podmienky zrušenia registrácie PEPP

1.  Príslušné orgány vydajú rozhodnutie o zrušení registrácie PEPP v prípade, že:

a)  poskytovateľ PEPP o zrušenie výslovne požiada;

b)  poskytovateľ PEPP získa registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmkoľvek iným neregulárnym spôsobom;

c)  poskytovateľ PEPP vážne a systematicky poruší toto nariadenie; alebo

d)  poskytovateľ PEPP alebo PPP prestane spĺňať podmienky, na základe ktorých bola registrácia udelená.

2.  Do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia o zrušení registrácie PEPP príslušné orgány oznámia toto rozhodnutie orgánu EIOPA a poskytovateľovi PEPP.

3.  Orgán EIOPA do piatich pracovných dní od prijatia oznámenia o rozhodnutí o zrušení registrácie podľa odseku 2 vymaže PEPP z registra a oznámi to príslušným orgánom.

4.  Do piatich pracovných dní od prijatia oznámenia o výmaze PEPP podľa odseku 3 vrátane dňa výmazu o tom príslušné orgány informujú poskytovateľa PEPP.

5.  Dňom výmazu PEPP z centrálneho verejného registra podľa článku 13 zaniká právo poskytovateľa PEPP poskytovať PEPP a právo distribútora PEPP distribuovať PEPP.

6.  Ak má orgán EIOPA informácie o existencii jednej z okolností uvedených v odseku 1 písm. b) alebo c) tohto článku, orgán EIOPA v súlade s povinnosťou spolupráce medzi príslušnými orgánmi a orgánom EIOPA podľa článku 66 požiada príslušné orgány pre poskytovateľa PEPP, aby overili existenciu týchto okolností, a príslušné orgány predložia orgánu EIOPA svoje zistenia a príslušné informácie.

7.  Pred prijatím rozhodnutia o zrušení registrácie PEPP príslušné orgány a orgán EIOPA vynaložia maximálne úsilie na zabezpečenie ochrany záujmov sporiteľov PEPP.

Článok 9

Označenie▌

Označenie „celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ alebo „PEPP“ možno používať v súvislosti s osobným dôchodkovým produktom len v prípade, že orgán EIOPA zaregistroval osobný dôchodkový produkt na účely distribúcie pod označením „PEPP“ v súlade s týmto nariadením.

Článok 10

Distribúcia PEPP

1.  Finančné inštitúcie podľa článku 6 ods. 1 môžu distribuovať PEPP, ktorý vytvorili. Distribuovať môžu aj PEPP, ktorý nevytvorili, za predpokladu, že spĺňajú príslušné sektorové právo, v súlade s ktorými môžu distribuovať produkty, ktoré nevytvorili.

2.  Sprostredkovatelia poistenia registrovaní v súlade so smernicou (EÚ) 2016/97 a investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2014/65/EÚ na poskytovanie investičného poradenstva, ako je vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 4 smernice 2014/65/EÚ, môžu distribuovať produkty PEPP, ktoré nevytvorili.

Článok 11

Prudenciálny režim pre rôzne druhy poskytovateľov

Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP musia ▌ dodržiavať toto nariadenie, ako aj príslušný prudenciálny režim, ktorý sa na nich vzťahuje podľa právnych predpisov uvedených v článku 6 ods. 1 a článku 10 ods. 2.

Článok 12

Zverejňovanie vnútroštátnych právnych predpisov

1.  Príslušný vnútroštátny orgán zverejňuje a aktualizuje znenia vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré upravujú podmienky týkajúce sa sporiacej fázy podľa článku 47 a výplatnej fázy podľa článku 57, a v náležitých prípadoch vrátane informácií o ďalších vnútroštátnych postupoch uplatňovaných pri žiadaní o vnútroštátne výhody a stimuly.

2.  Všetky príslušné orgány v členskom štáte umiestnia a aktualizujú na svojich webových sídlach odkazy na dokumenty podľa odseku 1.

3.  Zverejnenie dokumentov podľa odseku 1 je len informatívne a nevytvára právne záväzky alebo záväzky pre príslušné vnútroštátne orgány.

Článok 13

Centrálny verejný register

1.  Orgán EIOPA vedie centrálny verejný register, v ktorom sa uvádza každý PEPP registrovaný podľa tohto nariadenia, registračné číslo PEPP, poskytovateľ PEPP tohto PEPP, príslušné orgány poskytovateľa PEPP, dátum registrácie PEPP, úplný zoznam členských štátov, v ktorých sa tento PEPP ponúka, a úplný zoznam členských štátov, pre ktoré poskytovateľ PEPP ponúka podúčet. Register je verejne prístupný v elektronickej podobe a pravidelne aktualizovaný.

2.  Príslušné orgány informujú orgán EIOPA o odkazoch podľa článku 12 ods. 2 a aktualizujú tieto informácie.

3.  Orgán EIOPA zverejňuje a aktualizuje odkazy podľa odseku 2 v centrálnom verejnom registri podľa odseku 1.

KAPITOLA III

CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE A PRENOSITEĽNOSŤ PEPP

ODDIEL I

SLOBODA POSKYTOVAŤ SLUŽBY A SLOBODA USADIŤ SA

Článok 14

Uplatňovanie slobody poskytovať služby a slobody usadiť sa pre poskytovateľov PEPP a distribútorov PEPP

1.   PEPP môžu na území hostiteľského členského štátu poskytovať poskytovatelia PEPP a distribuovať distribútori PEPP na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, pokiaľ tak robia v súlade s príslušnými predpismi a postupmi stanovenými v práve Únie, ktoré sa na ne vzťahujú, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. a), b), d) a e) alebo v článku 10 ods. 2, a po oznámení úmyslu otvoriť podúčet pre tento hostiteľský členský štát podľa článku 21.

2.   Poskytovatelia PEPP uvedení v článku 6 ods. 1 písm. c) a f) musia dodržiavať pravidlá stanovené v článku 15.

Článok 15

Uplatňovanie slobody poskytovať služby zo strany IZDZ a správcov AIF z EÚ

1.  Poskytovatelia PEPP podľa článku 6 ods. 1 písm. c) a f), ktorí majú v úmysle poskytovať PEPP sporiteľom PEPP na území hostiteľského členského štátu po prvýkrát na základe slobody poskytovať služby a po oznámení svojho zámeru otvoriť podúčet pre tento hostiteľský členský štát podľa článku 21, oznámia príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto informácie:

a)  meno/názov a adresu poskytovateľa PEPP;

b)  členský štát, v ktorom má poskytovateľ PEPP v úmysle sporiteľom PEPP poskytovať alebo distribuovať PEPP.

2.  Príslušné orgány domovského členského štátu zašlú informácie do 10 pracovných dní od dátumu ich prijatia hostiteľskému členskému štátu spolu s potvrdením, že poskytovateľ PEPP podľa odseku 1 tohto článku spĺňa požiadavky podľa článku 6 ods. 1. Informácie sa oznamujú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, pokiaľ príslušné orgány domovského členského štátu nemajú dôvod pochybovať o primeranosti administratívnej štruktúry v súvislosti s poskytovaním PEPP alebo finančnou situáciou poskytovateľa PEPP podľa článku 6 ods. 1 písm. c) a f).

Ak príslušné orgány domovského členského štátu odmietnu oznámiť uvedené informácie príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, oznámia dotknutému poskytovateľovi PEPP dôvody takéhoto odmietnutia do jedného mesiaca od prijatia všetkých informácií a dokumentov. V prípade odmietnutia oznámiť informácie alebo neposkytnutia odpovede sa možno odvolať na súdy v domovskom členskom štáte poskytovateľa PEPP.

3.  Príslušné orgány hostiteľského členského štátu potvrdia do 10 pracovných dní prijatie informácií podľa odseku 1. Príslušné orgány domovského členského štátu potom informujú poskytovateľa PEPP, že príslušné orgány hostiteľského členského štátu dostali informácie a že poskytovateľ PEPP môže začať poskytovať PEPP sporiteľom PEPP v tomto členskom štáte.

4.  Ak do 10 pracovných dní odo dňa zaslania informácií podľa odseku 2 nedôjde k potvrdeniu prijatia podľa odseku 3, príslušné orgány domovského členského štátu informujú poskytovateľa PEPP o tom, že môže začať poskytovať služby v tomto hostiteľskom členskom štáte.

5.  V prípade zmeny akýchkoľvek informácií podľa odseku 1 poskytovateľ PEPP oznámi túto zmenu príslušným orgánom domovského členského štátu najneskôr jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušné orgány domovského členského štátu informujú o tejto zmene príslušné orgány hostiteľského členského štátu čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia oznámenia o zmene.

6.   Hostiteľské členské štáty môžu na účely tohto postupu určiť iné príslušné orgány než tie podľa článku 2 bodu 18, aby mohli vykonávať právomoci udelené príslušným orgánom hostiteľského členského štátu. Informujú o tom Komisiu a orgán EIOPA s uvedením rozdelenia týchto povinností.

Článok 16

Právomoci príslušných orgánov hostiteľského členského štátu

1.  Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu majú dôvod domnievať sa, že na ich území sa distribuuje PEPP alebo bol pre tento členský štát otvorený podúčet v rozpore s ktoroukoľvek povinnosťou vyplývajúcou z príslušných pravidiel podľa článku 3, oznámia svoje zistenia príslušným orgánom domovského členského štátu poskytovateľa PEPP alebo distribútora PEPP.

2.  Po posúdení informácií prijatých podľa odseku 1 príslušné orgány domovského členského štátu v náležitých prípadoch bezodkladne prijmú vhodné opatrenia na nápravu situácie. O všetkých takýchto opatreniach informujú príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

3.  Ak sa opatrenia prijaté príslušnými orgánmi domovského členského štátu ukážu byť nedostatočné alebo chýbajú, a poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP pokračuje v distribúcii PEPP spôsobom, ktorý jednoznačne poškodzuje záujmy sporiteľov PEPP hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhu s osobnými dôchodkovými produktmi v tomto členskom štáte, príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu po informovaní príslušných orgánov domovského členského štátu prijať vhodné opatrenia na zabránenie ďalšieho porušovania, ak je to potrebné, vrátane zabránenia poskytovateľovi PEPP alebo distribútorovi PEPP pokračovať v distribúcii PEPP na svojom území.

Okrem toho môžu príslušné orgány domovského členského štátu alebo príslušné orgány hostiteľského členského štátu postúpiť vec orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

4.  Odseky 1 až 3 sa uplatňujú bez toho, aby tým bola dotknutá právomoc hostiteľského členského štátu prijať vhodné a nediskriminačné opatrenia na zabránenie alebo sankcionovanie priestupkov spáchaných na jeho území v situáciách, keď je prijatie bezodkladných opatrení nevyhnutne potrebné na ochranu práv spotrebiteľov v hostiteľskom členskom štáte a ak sú rovnocenné opatrenia domovského členského štátu nedostatočné alebo chýbajú, alebo v prípadoch, keď sú porušenia v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi na ochranu všeobecného záujmu pokiaľ je to nevyhnutne potrebné. V takýchto situáciách môžu hostiteľské členské štáty zakázať poskytovateľovi PEPP alebo distribútorovi PEPP vykonávať novú obchodnú činnosť na svojom území.

5.  Každé opatrenie prijaté príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu podľa tohto článku sa bezodkladne oznámi poskytovateľovi PEPP alebo distribútorovi PEPP formou odôvodneného dokumentu a bezodkladne sa oznámi príslušným orgánom domovského členského štátu.

ODDIEL II

PRENOSITEĽNOSŤ

Článok 17

Služba prenositeľnosti

1.  Sporitelia PEPP majú právo používať službu prenositeľnosti, ktorá im poskytuje právo prispievať na existujúci účet PEPP, aj po zmene bydliska do iného členského štátu.

2.  V prípade využitia služby prenositeľnosti si sporitelia PEPP môžu ponechať všetky výhody a stimuly, ktoré poskytol poskytovateľ PEPP a ktoré sú spojené s pokračujúcim investovaním do svojich PEPP.

Článok 18

Poskytovanie služby prenositeľnosti

1.  Poskytovatelia PEPP poskytujú službu prenositeľnosti podľa článku 17 sporiteľom PEPP, ktorí u nich majú účet PEPP a ktorí o túto službu požiadali.

2.  Pri ponúkaní PEPP poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP informácie o službe prenositeľnosti a o tom, ktoré podúčty sú ihneď k dispozícii.

3.  Do troch rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia musí každý poskytovateľ PEPP ponúkať vnútroštátne podúčty pre najmenej dva členské štáty na základe žiadosti adresovanej poskytovateľovi PEPP.

Článok 19

Podúčty PEPP

1.  Ak poskytovatelia PEPP poskytujú službu prenositeľnosti sporiteľom PEPP podľa článku 17, zabezpečia, že keď sa otvorí nový podúčet v rámci účtu PEPP, podúčet spĺňa právne požiadavky a podmienky stanovené pre PEPP na vnútroštátnej úrovni podľa článkov 47 a 57 členským štátom nového bydliska sporiteľa PEPP. Všetky transakcie na účte PEPP sa zapisujú na príslušný podúčet. Príspevky na podúčet a výbery z neho môžu podliehať osobitným zmluvným podmienkam.

2.  Bez toho, aby bolo dotknuté príslušné sektorové právo, môžu poskytovatelia PEPP zabezpečiť súlad s požiadavkami podľa odseku 1 aj tým, že vytvoria partnerstvo s iným registrovaným poskytovateľom PEPP (ďalej len „partner“).

So zreteľom na rozsah funkcií, ktoré má partner vykonávať, musí byť partner kvalifikovaný a schopný vykonávať delegované funkcie. Poskytovateľ PEPP uzavrie s partnerom písomnú dohodu. Dohoda je právne vynútiteľná a jasne vymedzuje práva a povinnosti poskytovateľa PEPP a partnera. Dohoda musí byť v súlade s príslušnými pravidlami a postupmi delegovania a outsourcingu, ktoré sa na ne vzťahujú podľa práva Únie v zmysle článku 6 ods. 1. Bez ohľadu na uvedenú dohodu je poskytovateľ PEPP naďalej výhradne zodpovedný za plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia.

Článok 20

Otvorenie nového podúčtu

1.   Poskytovateľ PEPP bezodkladne po tom, ako ho sporiteľ PEPP informoval o zmene bydliska do iného členského štátu, informuje sporiteľa PEPP o možnosti otvorenia nového podúčtu v rámci účtu PEPP sporiteľa PEPP a o lehote, v ktorej možno tento podúčet otvoriť.

V takomto prípade poskytne poskytovateľ PEPP sporiteľovi PEPP bezplatne PEPP KID s osobitnými požiadavkami podľa článku 28 ods. 3 písm. g) pre podúčet zodpovedajúci členskému štátu nového bydliska sporiteľa PEPP.

V prípade, že nový podúčet nie je dostupný, informuje poskytovateľ PEPP sporiteľa PEPP o práve bezodkladne a bezplatne zmeniť poskytovateľa

a o možnosti pokračovať v sporení na poslednom otvorenom podúčte.

2.  Ak má sporiteľ PEPP v úmysle uplatniť možnosť otvorenia podúčtu, oznámi poskytovateľovi PEPP tieto informácie:

a)  členský štát nového bydliska sporiteľa PEPP,

b)  dátum, od ktorého sa príspevky presmerujú na nový podúčet;

c)  všetky relevantné informácie o ďalších podmienkach pre PEPP.

3.  Sporiteľ PEPP môže pokračovať v prispievaní do posledného otvoreného podúčtu.

4.   Poskytovateľ PEPP ponúkne sporiteľovi PEPP individualizované odporúčanie s vysvetlením, či by otvorenie nového podúčtu v rámci účtu PEPP sporiteľa PEPP a prispievanie na nový podúčet bolo výhodnejšie ako pokračovanie v prispievaní na posledný otvorený podúčet.

5.  Ak poskytovateľ PEPP nie je schopný zabezpečiť otvorenie nového podúčtu zodpovedajúceho členskému štátu nového bydliska sporiteľa PEPP, sporiteľ PEPP môže podľa svojho výberu:

a)  bezodkladne a bezplatne zmeniť poskytovateľa PEPP bez ohľadu na požiadavky článku 52 ods. 3 na frekvenciu zmien poskytovateľa; alebo

b)  pokračovať v prispievaní na posledný otvorený podúčet.

6.  Nový podúčet sa otvorí formou zmeny existujúcej zmluvy o PEPP medzi sporiteľom PEPP a poskytovateľom PEPP v súlade s príslušným zmluvným právom. Dátum otvorenia sa vymedzí v zmluve▌.

Článok 21

Poskytovanie informácií o prenositeľnosti príslušnými orgánmi

1.  Poskytovateľ PEPP, ktorý chce prvýkrát otvoriť nový podúčet pre hostiteľský členský štát, to oznámi príslušným orgánom domovského členského štátu.

2.  Poskytovateľ PEPP zahrnie do oznámenia tieto informácie a dokumenty:

a)  štandardné zmluvné podmienky zmluvy o PEPP podľa článku 4 vrátane prílohy pre nový podúčet;

b)  PEPP KID, v ktorom sú uvedené osobitné požiadavky na podúčet zodpovedajúce novému podúčtu v súlade s článkom 28 ods. 3 písm. g );

c)   výkaz dávok PEPP podľa článku 36;

d)  v náležitých prípadoch informácie o dohodách podľa článku 19 ods. 2.

3.  Príslušné orgány domovského členského štátu overia, či je poskytnutá dokumentácia úplná, a zašlú ju príslušným orgánom hostiteľského členského štátu do 10 pracovných dní od prijatia úplnej dokumentácie.

4.  Príslušné orgány hostiteľského členského štátu bezodkladne potvrdia prijatie informácií a dokumentov podľa odseku 2.

5.  Príslušné orgány domovského členského štátu potom informujú poskytovateľa PEPP, že informácie boli doručené príslušným orgánom hostiteľského členského štátu a že poskytovateľ PEPP môže tento podúčet otvoriť pre daný členský štát.

V prípade chýbajúceho potvrdenia o prijatí podľa odseku 4 do 10 pracovných dní odo dňa zaslania dokumentácie podľa odseku 3 príslušné orgány domovského členského štátu informujú poskytovateľa PEPP, že podúčet pre tento členský štát sa môže otvoriť.

6.  V prípade zmeny akýchkoľvek informácií a dokumentov podľa odseku 2 oznámi poskytovateľ PEPP túto zmenu príslušným orgánom domovského členského štátu najneskôr jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušné orgány domovského členského štátu bezodkladne, najneskôr však jeden mesiac od prijatia oznámenia o zmene, informujú o tejto zmene príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

KAPITOLA IV

DISTRIBÚCIA A POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE

ODDIEL I

Všeobecné ustanovenia

Článok 22

Všeobecná zásada

Pri výkone distribučných činností týkajúcich sa produktov PEPP konajú poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP vždy čestne, spravodlivo, odborne a v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov PEPP.

Článok 23

Režim distribúcie pre rôzne druhy poskytovateľov PEPP a distribútorov PEPP

1.   Na účely distribúcie produktov PEPP konajú rôzne druhy poskytovateľov PEPP a distribútorov PEPP v súlade s týmito pravidlami:

a)  poisťovne uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia a sprostredkovatelia poistenia uvedení v článku 10 ods. 2 tohto nariadenia konajú v súlade s príslušným vnútroštátnym právom, ktorým sa vykonávajú pravidlá stanovené v kapitolách V a VI smernice (EÚ) č. 2016/97, s výnimkou článkov 20, 23, 25 a článku 30 ods. 3 uvedenej smernice, týkajúcich sa distribúcie investičných produktov založených na poistení, spolu s akýmkoľvek priamo uplatniteľným právom Únie prijatým na základe uvedených pravidiel v súvislosti s distribúciou týchto produktov, ako aj s týmto nariadením, s výnimkou článku 34 ods. 4;

b)  investičné firmy uvedené v článku 10 ods. 2 tohto nariadenia konajú v súlade s príslušným vnútroštátnym právom, ktorým sa vykonávajú pravidlá uvádzania finančných nástrojov na trh a ich distribúcie stanovené v článku 16 ods. 3 ▌prvom pododseku a v článkoch 23, 24 a 25 smernice2014/65/EÚ, s výnimkou článku 24 ods. 2 a článku 25 ods. 3 a 4 uvedenej smernice, spolu s akýmkoľvek priamo uplatniteľným právom Únie prijatým na základe uvedených ustanovení, ako aj s týmto nariadením, s výnimkou článku 34 ods. 4;

c)  všetci ostatní poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP konajú v súlade s príslušným vnútroštátnym právom, ktorým sa vykonávajú pravidlá uvádzania finančných nástrojov na trh a ich distribúcie stanovené v článku 16 ods. 3 prvom pododseku a v článkoch 23, 24 a 25 smernice 2014/65/EÚ, s výnimkou článku 24 ods. 2 a článku 25 ods. 2, 3 a 4 uvedenej smernice, spolu s akýmkoľvek priamo uplatniteľným právom Únie prijatom na základe uvedených ustanovení, ako aj s týmto nariadením.

2.  Pravidlá stanovené v odseku 1 písm. a) sa uplatňujú len vtedy, ak v príslušnom vnútroštátnom práve neexistuje prísnejšie ustanovenie, ktorým by sa vykonávali pravidlá stanovené v kapitolách V a VI smernice (EÚ) 2016/97.

Článok 24

Elektronická distribúcia a iné trvalé nosiče

Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP bezplatne poskytnú klientom PEPP všetky dokumenty a informácie podľa tejto kapitoly elektronicky za predpokladu, že klient PEPP má možnosť uchovávať takéto informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti a počas obdobia primeraného účelu týchto informácií a že daný nástroj umožňuje nezmenenú reprodukciu uchovávaných informácií.

Na požiadanie poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP bezplatne poskytnú uvedené dokumenty a informácie aj na inom trvalom nosiči vrátane listinnej podoby. Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP informujú klientov PEPP o ich práve požiadať o bezplatnú kópiu týchto dokumentov na inom trvalom nosiči vrátane listinnej podoby.

Článok 25

Dohľad nad produktom a požiadavky na správu

1.  Poskytovatelia PEPP majú zaviesť, uplatňovať a preskúmavať postupy na schvaľovanie každého PEPP alebo na dôležité úpravy existujúceho PEPP pred jeho distribúciou klientom PEPP.

Postupy na schvaľovanie produktu musia byť vhodné a primerané povahe PEPP.

V rámci postupov na schvaľovanie produktu sa vymedzí určený cieľový trh pre každý PEPP a zabezpečí posúdenie všetkých relevantných rizík pre tento určený cieľový trh, ako aj to, aby zamýšľaná distribučná stratégia zodpovedala určenému cieľovému trhu a aby sa prijali primerané postupy s cieľom zaistiť, aby sa PEPP distribuoval na určený cieľový trh.

Poskytovateľ PEPP musí rozumieť PEPP, ktorý poskytuje, a pravidelne ho preskúmavať, pričom prihliada na akúkoľvek udalosť, ktorá by mohla významne ovplyvniť potenciálne riziko pre určený cieľový trh, aby posúdil aspoň to, či PEPP naďalej zodpovedá potrebám určeného cieľového trhu a či je zamýšľaná distribučná stratégia naďalej vhodná.

Poskytovatelia PEPP sprístupnia distribútorom PEPP všetky príslušné informácie o PEPP a o postupoch na schvaľovanie produktu vrátane určeného cieľového trhu PEPP.

Distribútori PEPP majú zavedené vhodné mechanizmy na získavanie informácií uvedených v piatom pododseku a na pochopenie charakteristických znakov a určeného cieľového trhu každého PEPP.

2.  Politikami, postupmi a mechanizmami uvedenými v tomto článku nie sú dotknuté žiadne ďalšie požiadavky podľa tohto nariadenia ani požiadavky uplatňované na základe tohto nariadenia, a to ani tie, ktoré sa týkajú uverejňovania informácií, vhodnosti alebo primeranosti, identifikácie a riešenia konfliktu záujmov, stimulov a faktorov ESG.

ODDIEL II

INFORMÁCIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

Článok 26

PEPP KID

1.  Pred tým, ako sa PEPP ponúkne sporiteľom PEPP, poskytovateľ PEPP vypracuje PEPP KID pre tento PEPP v súlade s požiadavkami podľa tohto oddieluPEPP KID uverejní na svojom webovom sídle.

2.  PEPP KID predstavuje informácie pred uzavretím zmluvy. Musí byť presný, úplný, jasný a nezavádzajúci. Musí poskytovať kľúčové informácie a byť v súlade so všetkými záväznými zmluvnými dokumentmi, s príslušnými časťami ponukových dokumentov a s podmienkami upravujúcimi PEPP.

3.  PEPP KID je samostatný dokument a musí sa zreteľne odlišovať od marketingových materiálov. Nesmie obsahovať krížové odkazy na marketingové materiály. Môže obsahovať krížové odkazy na iné dokumenty, vrátane prospektu, ale iba ak sa takéto krížové odkazy týkajú informácií, ktoré musia byť na základe tohto nariadenia uvedené v PEPP KID.

Pre základný PEPP sa vypracuje samostatný PEPP KID.

4.  Ak poskytovateľ PEPP ponúkne sporiteľovi PEPP takú škálu alternatívnych investičných možností, že všetky informácie požadované v článku 28 ods. 3 týkajúce sa týchto podkladových investičných možností nie je možné poskytnúť v rámci jedného stručného samostatného PEPP KID, poskytovatelia PEPP predložia jeden z týchto dokumentov:

a)  samostatný PEPP KID pre každú alternatívnu investičnú možnosť;

b)  všeobecný PEPP KID, ktorý poskytuje aspoň všeobecný opis alternatívnych investičných možností a v ktorom sa uvádza, kde a ako možno nájsť podrobnejšie informácie pred uzavretím zmluvy týkajúce sa investícií, na ktorých sú založené tieto investičné možnosti.

5.  V súlade s článkom 24 sa PEPP KID vypracuje ako krátky, stručný dokument. Tento dokument musí:

a)  byť prezentovaný a rozvrhnutý tak, aby bol ľahko čitateľný a používali sa v ňom znaky čitateľnej veľkosti;

b)  zameriavať sa na kľúčové informácie, ktoré klienti PEPP potrebujú;

c)  byť jasne formulovaný a napísaný jazykom a štýlom, ktoré uľahčujú pochopenie informácií, a to predovšetkým jazykom, ktorý je jasný, stručný a zrozumiteľný.

6.  Ak sa PEPP KID vyhotoví vo farebnej verzii, táto farebnosť nesmie znížiť zrozumiteľnosť informácií, keď sa PEPP KID vytlačí alebo skopíruje čiernobielo.

7.  Ak sa v PEPP KID používa firemná značka alebo logo poskytovateľa PEPP alebo skupiny, do ktorej patrí, táto značka alebo logo nesmie odvádzať pozornosť od informácií obsiahnutých v dokumente ani znižovať prehľadnosť textu.

8.  Okrem PEPP KID poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP poskytnú potenciálnym sporiteľom PEPP odkazy na verejne dostupné správy o ▌finančnej situácii poskytovateľa PEPP vrátane jeho solventnosti, čím sa potenciálnym sporiteľom PEPP umožní jednoduchý prístup k týmto informáciám.

9.   Potenciálnym sporiteľom PEPP sa takisto poskytnú informácie o minulej výkonnosti investičnej možnosti sporiteľa PEPP, za obdobie minimálne posledných desiatich rokov, alebo v prípadoch, keď bol PEPP poskytovaný na menej ako desať rokov, ktorá sa týka všetkých rokov, počas ktorých bol PEPP poskytovaný. Informácie o minulej výkonnosti musí dopĺňať vyhlásenie „minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti“.

Článok 27

Jazyk PEPP KID

1.  PEPP KID musí byť vypracovaný v úradných jazykoch alebo aspoň v jednom z úradných jazykov, ktorý sa používa v tej časti členského štátu, v ktorej sa PEPP distribuuje, alebo v inom jazyku, ktorý akceptujú príslušné orgány uvedeného členského štátu, alebo ak bol napísaný v inom jazyku, musí sa preložiť do jedného z uvedených jazykov.

Preklad musí verne a presne odrážať obsah originálu PEPP KID.

2.  Ak sa PEPP propaguje v členskom štáte prostredníctvom marketingových materiálov vypracovaných v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch daného členského štátu, PEPP KID musí byť napísaný minimálne v tých istých úradných jazykoch.

3.  Sporiteľom PEPP so zrakovým postihnutím sa na požiadanie poskytne PEPP KID v náležitom formáte.

Článok 28

Obsah PEPP KID

1.  Názov „Dokument s kľúčovými informáciami o PEPP“ sa uvádza zreteľným spôsobom v hornej časti prvej strany dokumentu PEPP KID.

PEPP KID musí byť vypracovaný v poradí určenom v odsekoch 2 a 3.

2.  Hneď pod názvom sa uvádza vysvetľujúce vyhlásenie. Jeho znenie je takéto:"

„Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP). Neslúži na marketingové účely. Poskytnutie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť Vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto osobným dôchodkovým produktom a porovnať tento produkt s inými PEPP.“

"

3.  PEPP KID obsahuje tieto informácie:

a)  na začiatku dokumentu: názov PEPP a to, či sa jedná alebo nejedná o základný PEPP, informácie o poskytovateľovi PEPP a jeho kontaktné údaje, informácie o príslušných orgánoch poskytovateľa PEPP, registračné číslo PEPP v centrálnom verejnom registri a dátum vypracovania dokumentu;

b)  vyhlásenie: „Dôchodkový produkt opísaný v tomto dokumente je dlhodobý produkt s obmedzenou možnosťou predčasnej výplaty, ktorý nemožno kedykoľvek zrušiť.“;

c)  v časti s názvom „O aký produkt ide?“: povaha a hlavné charakteristické znaky PEPP vrátane:

i)  jeho dlhodobých cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie, najmä či sa ciele dosahujú prostredníctvom priameho alebo nepriameho vystavenia voči podkladovým investičným aktívam vrátane opisu podkladových nástrojov alebo referenčných hodnôt spolu so špecifikáciou trhov, na ktorých poskytovateľ PEPP investuje, ako aj vysvetlenie spôsobu určovania výnosu;

ii)  opisu typu sporiteľa PEPP, pre ktorého sa PEPP uvádza na trh, predovšetkým čo sa týka schopnosti sporiteľa PEPP znášať investičné straty a investičný horizont;

iii)  vyhlásenia o tom,

­  či základný PEPP poskytuje záruku za majetok alebo využíva formu techniky zmierňovania rizika, ktorá je v súlade s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP získať späť majetok, alebo

­  či a v akom rozsahu prípadná alternatívna investičná možnosť poskytuje záruku alebo využíva techniku zmierňovania rizika;

iv)  opisu dôchodkových dávok PEPP, najmä možných foriem výplat a práva na zmenu formy výplat, ako sa uvádza v článku 59 ods. 1;

v)  ak PEPP kryje biometrické riziká: podrobností o krytých rizikách a o poistných plneniach vrátane okolností, za ktorých sa tieto plnenia môžu požadovať;

vi)  informácie o službe prenositeľnosti vrátane odkazu na centrálny verejný register uvedený v článku 13, ktorý obsahuje informácie o podmienkach sporiacej fázy a výplatnej fázy určených členskými štátmi v súlade s článkom 47 a článkom 57;

vii)  vyhlásenia o dôsledkoch predčasného vypovedania zmluvy o PEPP pre sporiteľa PEPP vrátane všetkých príslušných poplatkov, pokút a prípadnej straty kapitálovej ochrany a ďalších možných výhod alebo stimulov;

viii)  vyhlásenia o dôsledkoch pre sporiteľa PEPP v prípade, že sporiteľ PEPP prestane platiť príspevky na PEPP;

ix)  informácie o dostupných podúčtoch a o právach sporiteľa PEPP uvedených v článku 20 ods. 5;

x)  informácie o práve sporiteľa PEPP na zmenu poskytovateľa PEPP a o práve na získanie informácií o službe zmeny poskytovateľa PEPP uvedených v článku 56;

xi)  podmienky zmeny zvolenej investičnej možnosti uvedené v článku 44;

xii)  informácie o výkonnosti investícií poskytovateľa PEPP z hľadiska faktorov ESG, ak sú dostupné;

xiii)  rozhodné právo pre zmluvu o PEPP, ak si zmluvné strany nemôžu slobodne vybrať právo, alebo práva, ktoré navrhuje uplatniť poskytovateľ PEPP, ak si zmluvné strany môžu slobodne vybrať rozhodné právo;

xiv)  v náležitých prípadoch, či sa pre sporiteľa PEPP poskytuje čas na rozmyslenie alebo lehota na odstúpenie;

d)  v časti s názvom „Aké sú riziká a čo môžem získať?“: stručný opis profilu rizika a výnosnosti, ktorý obsahuje tieto prvky:

i)  súhrnný ukazovateľ rizika doplnený o opisné vysvetlenie tohto ukazovateľa, jeho hlavné obmedzenia a opisné vysvetlenie rizík, ktoré sú pre PEPP podstatné a ktoré nie sú primerane zachytené v rámci súhrnného ukazovateľa rizika;

ii)  maximálna možná strata investovaného majetku vrátane informácií:

­  či sporiteľ PEPP môže stratiť všetok investovaný majetok, alebo

­  či sporiteľ PEPP znáša riziko vzniku dodatočných finančných záväzkov alebo povinností;

iii)  príslušné scenáre výkonnosti a predpoklady, na základe ktorých boli vytvorené;

iv)  v náležitých prípadoch podmienky výnosov pre sporiteľov PEPP alebo stanovenie horného ohraničenia výkonnosti;

v)  upozornenie, že daňové právo členského štátu bydliska sporiteľa PEPP môže mať vplyv na skutočne vyplatenú sumu;

e)  v časti s názvom „Čo sa stane, ak [názov poskytovateľa PEPP] nebude schopný vyplácať?“: stručná informácia o tom, či je súvisiaca strata krytá systémom náhrad alebo záruk pre investorov, a ak áno, informácia o tom, o ktorý systém ide, názov poskytovateľa záruky a informácia o tom, ktoré riziká systém kryje a ktoré nekryje;

f)  v časti s názvom „Aké sú náklady?“: náklady spojené s investíciou do PEPP, ktoré zahŕňajú priame aj nepriame náklady, ktoré znáša sporiteľ PEPP, vrátane jednorazových a opakujúcich sa nákladov, predkladané vo forme súhrnných ukazovateľov uvedených nákladov, a na účely zabezpečenia porovnateľnosti aj celkové súhrnné náklady vyjadrené v peňažných a percentuálnych hodnotách, aby bolo vidieť súhrnný vplyv celkových nákladov na túto investíciu.

V PEPP KID sa jasne uvedie, že poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP poskytne podrobné informácie o všetkých nákladoch na distribúciu, ktoré ešte nie sú započítané do vyššie uvedených nákladov, aby sporiteľovi PEPP umožnil pochopiť kumulatívny účinok uvedených súhrnných nákladov na výnosnosť tejto investície;

g)  v časti s názvom „Aké sú osobitné požiadavky na podúčet zodpovedajúce [môj členský štát bydliska]?“:

i)  v časti s názvom „Požiadavky na sporiacu fázu“:

opis podmienok sporiacej fázy, ktoré určí členský štát, v ktorom má sporiteľ PEPP bydlisko, v súlade s článkom 47;

ii)  v časti s názvom „Požiadavky na výplatnú fázu“:

opis podmienok výplatnej fázy, ktoré určí členský štát, v ktorom má sporiteľ PEPP bydlisko, v súlade s článkom 57;

h)  v časti s názvom „Ako môžem podať sťažnosť?“: informácie o tom, akým spôsobom a komu môže sporiteľ PEPP podať sťažnosť týkajúcu sa PEPP alebo správania poskytovateľa PEPP alebo distribútora PEPP.

4.  V prípade PEPP KID v elektronickej forme sa povoľuje vrstvenie (layering) informácií požadovaných podľa odseku 3, pričom podrobné časti informácií môžu byť predkladané prostredníctvom automaticky otváraných okien alebo odkazov na sprievodné vrstvy (layers). V takomto prípade musí byť možné vytlačiť PEPP KID ako jeden dokument.

5.  S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto článku orgán EIOPA po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a po vykonaní spotrebiteľských testov a odvetvových testov vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých budú uvedené:

a)  podrobné informácie týkajúce sa vypracovania dokumentu vrátane jeho formy a dĺžky a obsah každej jednotlivej informácie uvedenej v odseku 3;

b)  metodika, na ktorej sa bude zakladať prezentácia rizík a výnosov uvedených v odseku 3 písm. d) bodoch i) a iv);

c)  metodika výpočtu nákladov vrátane špecifikácie súhrnných ukazovateľov uvedených v odseku 3 písm. f);

d)  v prípade predkladania informácií v elektronickej forme využívajúcej vrstvenie (layering) informácií, informácia o tom, ktoré informácie sa musia uviesť v prvej vrstve a ktoré informácie možno poskytnúť v dodatočných podrobnejších vrstvách.

Pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov orgán EIOPA vezme do úvahy jednotlivé možné typy PEPP, dlhodobý charakter PEPP, schopnosti sporiteľov PEPP, ako aj vlastnosti produktov PEPP, aby sporiteľom PEPP umožnil vybrať si spomedzi rôznych investičných možností alebo iných možností, ktoré PEPP poskytuje, vrátane prípadov, keď sa tento výber môže uskutočniť v rôznom čase alebo sa môže v budúcnosti zmeniť.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Článok 29

Marketingové materiály

Marketingové materiály, ktoré obsahujú konkrétne informácie týkajúce sa PEPP, nesmú obsahovať žiadne vyhlásenie, ktoré odporuje informáciám uvedeným v PEPP KID alebo znižuje význam PEPP KID. Marketingové materiály informujú o dostupnosti PEPP KID a o tom, ako a kde možno tento dokument získať, vrátane informácie o webovom sídle poskytovateľa PEPP.

Článok 30

Revízia PEPP KID

1.  Poskytovateľ PEPP preskúmava informácie obsiahnuté v PEPP KID aspoň raz ročne a dokument bezodkladne zreviduje, ak z preskúmania vyplynie, že treba vykonať zmeny. Revidované znenie sa okamžite sprístupní.

2.  S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie tohto článku orgán EIOPA po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a po vykonaní spotrebiteľských testov a odvetvových testov vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa uvedú podmienky, za akých sa PEPP KID má preskúmavať a revidovať.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Článok 31

Občianskoprávna zodpovednosť

1.  Poskytovateľovi PEPP nevznikne občianskoprávna zodpovednosť výlučne na základe PEPP KID vrátane akýchkoľvek jeho prekladov, pokiaľ nie je zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s príslušnými časťami právne záväzných predzmluvných a zmluvných dokumentov alebo s požiadavkami stanovenými v článku 28.

2.  Sporiteľ PEPP, ktorý preukáže stratu vyplývajúcu zo spoliehania sa na PEPP KID za okolností uvedených v odseku 1, a to po uzavretí zmluvy o PEPP, pre ktorý bol tento PEPP KID vypracovaný, môže podľa vnútroštátneho práva od poskytovateľa PEPP žiadať náhradu škody v súvislosti s touto stratou.

3.  Pojmy ako „strata“ alebo „náhrada škody“, ktoré sa uvádzajú v odseku 2, ale nie sú vymedzené, sa vykladajú a uplatňujú v súlade s príslušným vnútroštátnym právom určeným na základe príslušných pravidiel medzinárodného práva súkromného.

4.  Týmto článkom sa nevylučujú ďalšie nároky na uplatnenie občianskoprávnej zodpovednosti v súlade s vnútroštátnym právom.

5.  Povinnosti podľa tohto článku nemožno obmedziť ani vylúčiť na základe zmluvných ustanovení.

Článok 32

Zmluvy o PEPP, ktoré kryjú biometrické riziká

Ak sa PEPP KID týka zmluvy o PEPP, ktorá kryje biometrické riziká, povinnosti poskytovateľa PEPP podľa tohto oddielu sa týkajú len sporiteľa PEPP.

Článok 33

Poskytnutie PEPP KID

1.  Poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP pri poskytovaní poradenstva týkajúceho sa PEPP alebo pri snahe o jeho predaj poskytne potenciálnym sporiteľom všetky PEPP KID vypracované v súlade s článkom 26 v dostatočnom predstihu pred tým, ako títo sporitelia PEPP budú viazaní akoukoľvek zmluvou o PEPP alebo ponukou týkajúcou sa zmluvy o PEPP.

2.  Poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP môžu splniť požiadavky odseku 1 tým, že poskytnú PEPP KID fyzickej osobe s písomným oprávnením na prijímanie investičných rozhodnutí v mene sporiteľa PEPP v súvislosti s transakciami uzavretými na základe uvedeného písomného oprávnenia.

3.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku orgán EIOPA, v náležitých prípadoch po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu, vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorom budú stanovené podmienky splnenia požiadaviek poskytnúť PEPP KID, tak ako je stanovené v odseku 1.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Oddiel III

PORADENSTVO ▌

Článok 34

Určenie požiadaviek a potrieb a poskytovanie poradenstva

1.  Pred uzavretím zmluvy o PEPP poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP určí na základe informácií požadovaných a získaných od potenciálneho sporiteľa PEPP požiadavky a potreby tohto potenciálneho sporiteľa PEPP súvisiace s dôchodkom vrátane možnej potreby nákupu produktu umožňujúceho vyplácanie anuity a sporiteľovi PEPP poskytne objektívne informácie o PEPP v zrozumiteľnej forme, aby sporiteľ PEPP mohol prijať informované rozhodnutie.

Každá navrhnutá zmluva o PEPP musí byť v súlade s požiadavkami a potrebami sporiteľa PEPP týkajúcimi sa dôchodku, pričom musí prihliadať na jeho nadobudnuté dôchodkové nároky.

2.  Poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP poradí potenciálnemu sporiteľovi PEPP pred uzavretím zmluvy o PEPP tým, že potenciálnemu sporiteľovi PEPP poskytne osobné odporúčanie s vysvetlením, prečo mu určitý PEPP ponúka, ak je to vhodné vrátane konkrétnej investičnej možnosti, aby boli najlepšie splnené požiadavky a potreby sporiteľa PEPP.

Poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP takisto potenciálnemu sporiteľovi PEPP poskytne individualizované prognózy dôchodkových dávok pre odporúčaný produkt k najskoršiemu dátumu, ku ktorému sa môže začať výplatná fáza, a upozornenie, že uvedené prognózy sa môžu líšiť od konečnej hodnoty poberaných dávok PEPP. Ak prognózy dôchodkových dávok vychádzajú z hospodárskych scenárov, uvedené informácie zahŕňajú aj scenár najlepšieho odhadu a nepriaznivý scenár vzhľadom na špecifický charakter zmluvy o PEPP.

3.  Ak sa základný PEPP ponúka bez záruky minimálne na majetok, poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP jasne vysvetlí existenciu PEPP so zárukou na majetok, dôvody odporúčania základného PEPP založeného na technikách zmierňovania rizika v súlade s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP získať späť majetok a jasne informovať o akýchkoľvek ďalších rizikách, ktoré by takéto produkty PEPP mohli spôsobiť v porovnaní so základným PEPP založeným na majetkovej záruke, ktorý poskytuje záruku na majetok. Toto vysvetlenie sa predkladá v písomnej forme.

4.  Pri poskytovaní poradenstva ▌ poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP uvedený v článku 23 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia požiada potenciálneho sporiteľa PEPP, aby mu poskytol informácie o jeho znalostiach a skúsenostiach v investičnej oblasti relevantnej pre ponúkaný alebo požadovaný PEPP, o jeho finančnej situácii vrátane jeho schopnosti znášať straty, ako aj o jeho investičných cieľoch vrátane jeho postoja k riziku, tak aby poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP mohol potenciálnemu sporiteľovi PEPP odporučiť pre neho vhodný PEPP alebo vhodné produkty PEPP, ktoré budú predovšetkým v súlade s jeho postojom k riziku a schopnosťou znášať straty.

5.  Rozsah povinností poskytovateľa PEPP alebo distribútora PEPP neznižuje skutočnosť, že poradenstvo sa úplne alebo čiastočne poskytuje prostredníctvom automatizovaného alebo poloautomatizovaného systému.

6.  Bez toho, aby bolo dotknuté prísnejšie príslušné sektorové právo, poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP ▌zabezpečia a na požiadanie príslušným orgánom preukážu, že fyzické osoby poskytujúce poradenstvo v súvislosti s PEPP majú potrebné odborné znalosti a zručnosti na účely plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia. Členské štáty uverejnia kritériá, ktoré sa majú používať na posúdenie týchto znalostí a zručností.

ODDIEL IV

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ POČAS TRVANIA ZMLUVY

Článok 35

Všeobecné ustanovenia

1.  Poskytovatelia PEPP vypracujú stručný individualizovaný dokument s kľúčovými informáciami pre každého sporiteľa PEPP, ktorý im poskytnú v sporiacej fáze a v ktorom zohľadnia osobitnú povahu vnútroštátnych dôchodkových systémov a všetkých príslušných právnych predpisov, a to aj v sociálnej, pracovnej a daňovej oblasti (ďalej len „výkaz dávok PEPP“). Názov dokumentu obsahuje slová „výkaz dávok PEPP“.

2.  Na viditeľnom mieste je uvedený presný dátum, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené vo výkaze dávok PEPP.

3.  Informácie uvedené vo výkaze dávok PEPP musia byť presné a aktuálne.

4.  Poskytovateľ PEPP poskytne každému sporiteľovi PEPP výkaz dávok PEPP raz ročne.

5.  Na každú dôležitú zmenu informácií obsiahnutých vo výkaze dávok PEPP, ku ktorej došlo oproti predchádzajúcemu roku, sa musí jasne poukázať.

6.  Okrem výkazu dávok PEPP musí byť sporiteľ PEPP počas trvania zmluvy bezodkladne informovaný o každej zmene týkajúcej sa týchto informácií:

a)  zmluvných podmienok vrátane všeobecných a osobitných obchodných podmienok;

b)  názvu poskytovateľa PEPP, jeho právnej formy alebo adresy jeho ústredia a prípadne pobočky, ktorá uzavrela zmluvu;

c)  informácie o tom, ako sa v rámci investičnej politiky zohľadňujú faktory ESG.

Článok 36

Výkaz dávok PEPP

1.  Výkaz dávok PEPP musí obsahovať aspoň tieto kľúčové informácie pre sporiteľov PEPP:

a)  osobné údaje o sporiteľovi PEPP a najskorší dátum, ku ktorému môže začať výplatná fáza z ktoréhokoľvek podúčtu;

b)  názov a kontaktná adresa poskytovateľa PEPP a identifikačné znaky zmluvy o PEPP;

c)  členský štát, v ktorom bolo poskytovateľovi PEPP udelené povolenie alebo v ktorom je registrovaný, a názvy príslušných orgánov;

d)  informácia o prognózach dôchodkových dávok k dátumu uvedenému v písmene a) a upozornenie, že uvedené prognózy sa môžu odlišovať od konečnej hodnoty poberaných dávok PEPP. Ak prognózy dôchodkových dávok vychádzajú z hospodárskych scenárov, uvedené informácie zahŕňajú aj scenár najlepšieho odhadu a nepriaznivý scenár vzhľadom na špecifický charakter zmluvy o PEPP.

e)  informácia o príspevkoch, ktoré sporiteľ PEPP alebo akákoľvek tretia strana zaplatili na účet PEPP počas predchádzajúcich 12 mesiacov;

f)   rozpis všetkých priamych a nepriamych nákladov, ktoré sporiteľovi PEPP vznikli za posledných 12 mesiacov, s uvedením nákladov na správu, nákladov na úschovu aktív, nákladov týkajúcich sa transakcií v rámci portfólia a iných nákladov, ako aj odhad vplyvu nákladov na konečné dávky PEPP; takéto náklady by mali byť vyjadrené v peňažných hodnotách, ako aj percentom z príspevkov uhradených počas predchádzajúcich 12 mesiacov;

g)  v náležitých prípadoch povaha a mechanizmus záruky alebo techniky zmierňovania rizika uvedené v článku 46;

h)  v náležitých prípadoch počet a hodnota jednotiek zodpovedajúcich príspevkom sporiteľa PEPP za predchádzajúcich 12 mesiacov;

i)  celková suma na účte PEPP sporiteľa PEPP k dátumu vyhotovenia výkazu uvedeného v článku 35;

j)  informácia o minulej výkonnosti investičnej možnosti sporiteľa PEPP, ktorá sa týka minimálne posledných desiatich rokov, alebo v prípadoch, keď bol PEPP poskytovaný menej ako desať rokov, za obdobie, počas ktorého bol PEPP poskytovaný. Informáciu o minulej výkonnosti musí dopĺňať vyhlásenie o tom, že „minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti“;

k)  v prípade účtov PEPP s viac ako jedným podúčtom sa informácie vo výkaze dávok PEPP uvedú jednotlivo pre každý existujúci podúčet;

l)  súhrnné informácie o investičnej politike týkajúcej sa faktorov ESG.

2.  Orgán EIOPA po porade s Európskou centrálnou bankou a príslušnými orgánmi vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia pravidlá na určovanie predpokladov prognóz dôchodkových dávok uvedené v odseku 1 písm. d) tohto článku a v článku 34 ods. 2. Uvedené pravidlá sa uplatnia poskytovateľmi PEPP s cieľom určiť v relevantných prípadoch ročnú mieru nominálnych výnosov z investícií, ročnú mieru inflácie a predpokladaný vývoj miezd.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

Článok 37

Doplňujúce informácie

1.  Vo výkaze dávok PEPP sa uvedie, kde a ako možno získať doplňujúce informácie vrátane:

a)  ďalších praktických informácií o právach a možnostiach sporiteľa PEPP, a to aj pokiaľ ide o investície, výplatnú fázu, službu zmeny poskytovateľa PEPP a službu prenositeľnosti;

b)  ▌ročnej účtovnej závierky a výročných správ poskytovateľa PEPP, ktoré sú verejne dostupné;

c)  písomného vyhlásenia o zásadách investičnej politiky poskytovateľa PEPP obsahujúceho aspoň informácie o metódach merania investičného rizika, zavedených procesoch riadenia rizík a strategickom umiestňovaní aktív so zreteľom na povahu a trvanie záväzkov týkajúcich sa PEPP a spôsobe, akým sa v investičnej politike zohľadňujú faktory ESG.

d)  prípadných informácií o predpokladoch použitých na výpočet súm vyjadrených v anuitách, najmä pokiaľ ide o anuitné sadzby, typ poskytovateľa PEPP a trvanie anuity;

e)  výšky dávok PEPP v prípade ▌ redemácie pred dátumom uvedeným v článku 36 ods. 1 písm. a).

2.  S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie článku 36 a tohto článku, orgán EIOPA po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a po vykonaní spotrebiteľských testov a odvetvových testov vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých budú uvedené podrobné pokyny predkladania informácií uvedených v článku 36 a v tomto článku. Pokiaľ ide o predkladanie informácií o minulej výkonnosti, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 písm. j), treba zohľadniť rozdiely medzi investičnými možnosťami, najmä ak sporiteľ PEPP nesie investičné riziko, ak investičná možnosť závisí od veku alebo durácie.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 34 ods. 2 a článok 36 ods. 1 písm. d), a s cieľom umožniť porovnanie vnútroštátnych produktov, členské štáty môžu od poskytovateľov PEPP požadovať, aby sporiteľom PEPP poskytli doplňujúce prognózy dôchodkových dávok, ak pravidlá na určenie týchto predpokladov stanovujú príslušné členské štáty.

Článok 38

Informácie poskytované sporiteľom PEPP vo fáze pred priznaním dôchodku a poberateľom dávok PEPP vo výplatnej fáze

1.  Okrem výkazu dávok PEPP poskytovatelia PEPP poskytnú každému sporiteľovi PEPP dva mesiace pred dátumami uvedenými v článku 59 ods. 1 písm. a) a b) alebo na žiadosť sporiteľa PEPP informáciu o nadchádzajúcom začiatku výplatnej fázy, možných formách výplat a možnosti sporiteľa PEPP zmeniť formu výplat v súlade s článkom 59 ods. 1.

2.   Počas výplatnej fázy poskytovatelia PEPP poskytujú každoročne poberateľom dávok PEPP informácie o splatných dávkach PEPP a zodpovedajúcej forme výplat.

V prípade, že sporiteľ PEPP počas výplatnej fázy naďalej platí príspevky alebo znáša investičné riziko, poskytovateľ PEPP mu naďalej poskytuje výkaz dávok PEPP obsahujúci príslušné informácie.

Článok 39

▌ Informácie poskytované na požiadanie sporiteľom PEPP a poberateľom dávok PEPP

Na žiadosť sporiteľa PEPP alebo poberateľa dávok PEPP alebo ich zástupcov poskytovateľ PEPP poskytne doplňujúce informácie uvedené v článku 37 ods. 1 a doplňujúce informácie o predpokladoch použitých na vytvorenie prognóz uvedených v článku 36 ods. 1 písm. d).

ODDIEL V

PODÁVANIE SPRÁV VNÚTROŠTÁTNYM ORGÁNOM

Článok 40

Všeobecné ustanovenia

1.  Okrem informácií poskytovaných podľa príslušného sektorového práva poskytovatelia PEPP predkladajú svojim príslušným orgánom informácie potrebné na účely dohľadu. Tieto dodatočné informácie zahŕňajú v náležitých prípadoch informácie potrebné na vykonanie týchto činností v rámci procesu preskúmania vykonávaného orgánom dohľadu:

a)  hodnotenie systému správy a riadenia uplatňovaného poskytovateľmi PEPP, hodnotenie vykonávaných obchodných činností, zásad oceňovania uplatňovaných na účely solventnosti, rizík, ktorým čelia, a systémov riadenia rizík a ich kapitálovej štruktúry, potrieb a riadenia;

b)  prijímanie akýchkoľvek náležitých rozhodnutí, ktoré vyplývajú z výkonu ich práv a povinností v oblasti dohľadu.

2.  Príslušné orgány majú okrem právomocí, ktoré im boli zverené podľa vnútroštátneho práva, tieto právomoci:

a)  určovanie povahy, rozsahu a formátu informácií uvedených v odseku 1, ktorých predkladanie vyžadujú od poskytovateľov PEPP vo vopred stanovených intervaloch, v prípade, že dôjde k vopred stanoveným udalostiam, alebo počas preskúmavania týkajúceho sa situácie poskytovateľa PEPP;

b)  získavanie akýchkoľvek informácií od poskytovateľov PEPP o zmluvách uložených u poskytovateľov PEPP alebo o zmluvách uzavretých s tretími stranami; a

c)  požadovanie informácií od externých odborníkov, ako sú audítori a aktuári.

3.  Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 obsahujú:

a)  kvalitatívne alebo kvantitatívne prvky, alebo akékoľvek vhodné kombinácie týchto prvkov;

b)  historické, súčasné alebo očakávané prvky, alebo akékoľvek vhodné kombinácie týchto prvkov;

c)  údaje pochádzajúce z vnútorných alebo vonkajších zdrojov, alebo akékoľvek vhodné kombinácie týchto zdrojov.

4.  Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2:

a)  odrážajú povahu, rozsah a zložitosť výkonu činnosti príslušného poskytovateľa PEPP, a najmä riziká spojené s výkonom tejto činnosti;

b)  sú prístupné, úplné vo všetkých dôležitých aspektoch, porovnateľné a konzistentné počas celého obdobia;

c)  sú relevantné, spoľahlivé a zrozumiteľné.

5.  Poskytovatelia PEPP každoročne predkladajú príslušným orgánom tieto informácie:

a)  zoznam členských štátov, pre ktoré poskytovateľ PEPP ponúka podúčty;

b)  počet oznámení doručených od sporiteľov PEPP v súlade s článkom 20 ods. 1, u ktorých došlo k zmene bydliska do iného členského štátu;

c)  počet žiadostí o otvorenie podúčtu a počet podúčtov otvorených v súlade s článkom 20 ods. 2;

d)  počet žiadostí od sporiteľov PEPP o zmenu poskytovateľa PEPP a skutočných prevodov uskutočnených v súlade s článkom 20 ods. 5 písm. a);

e)  počet žiadostí od sporiteľov PEPP o zmenu poskytovateľa PEPP a skutočných prevodov uskutočnených v súlade s článkom 52 ods. 3.

Príslušné orgány postúpia tieto informácie orgánu EIOPA.

6.  Na účely splnenia požiadaviek podľa odsekov 1 až 5 majú poskytovatelia PEPP zavedené vhodné systémy a štruktúry, ako aj prijaté interné normy schválené riadiacim orgánom, dozorným orgánom alebo administratívnym orgánom poskytovateľa PEPP, ktorým sa zabezpečí neustála vhodnosť predkladaných informácií.

7.  Na základe žiadosti predloženej príslušným orgánom a v záujme plnenia si povinností, ktoré mu boli pridelené na základe tohto nariadenia, bude mať orgán EIOPA prístup k informáciám predkladaným poskytovateľmi PEPP.

8.  V náležitých prípadoch, ak boli príspevkom PEPP a dávkam PEPP priznané výhody alebo stimuly, poskytovateľ PEPP v súlade s príslušným vnútroštátnym právom predloží príslušnému vnútroštátnemu orgánu všetky informácie potrebné na poskytnutie alebo uplatnenie si takýchto výhod a stimulov získaných v súvislosti s takýmito príspevkami a dávkami.

9.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 72, ktorými doplní toto nariadenie tým, že v nich špecifikuje dodatočné informácie uvedené v odsekoch 1 až 5 tohto článku s cieľom zabezpečiť primeranú mieru konvergencie v oblasti oznamovacích povinností voči orgánom dohľadu.

Orgán EIOPA po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a príslušnými orgánmi a po vykonaní odvetvových testov vypracuje návrhy vykonávacích technických predpisov týkajúcich sa formátu oznamovania orgánom dohľadu.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

KAPITOLA V

SPORIACA FÁZA

ODDIEL I

INVESTIČNÉ PRAVIDLÁ PRE POSKYTOVATEĽOV PEPP

Článok 41

Investičné pravidlá

1.  Poskytovatelia PEPP investujú majetok zodpovedajúci PEPP v súlade so zásadou obozretnosti, a najmä v súlade s týmito pravidlami:

a)  majetok sa investuje v najlepšom dlhodobom záujme sporiteľov PEPP ako celku. V prípade potenciálneho konfliktu záujmu poskytovateľ PEPP alebo subjekt, ktorý spravuje jeho portfólio, zabezpečí, aby sa investícia uskutočnila vo výlučnom záujme sporiteľov PEPP;

b)  v rámci uplatňovania zásady obozretnosti poskytovatelia PEPP zohľadňujú riziká súvisiace s faktormi ESG a možné dlhodobé dôsledky investičných rozhodnutí na faktory ESG;

c)  majetok sa investuje tak, aby sa zaručila bezpečnosť, kvalita, likvidita a výnosnosť portfólia ako celku;

d)  majetok sa investuje prevažne na regulovaných trhoch. Investície do aktív, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom finančnom trhu, sa zachovávajú na obozretných úrovniach;

e)  investície do derivátových nástrojov sú možné v rozsahu, v akom tieto nástroje prispievajú k znižovaniu investičných rizík alebo efektívnemu riadeniu portfólia. Tieto nástroje sa obozretne oceňujú, berúc do úvahy podkladové aktíva, a sú zahrnuté do ohodnotenia majetku poskytovateľa PEPP. Poskytovatelia PEPP sa vyhnú aj nadmernému vystaveniu sa riziku protistrany a iných operácií s derivátovými nástrojmi;

f)  majetok sa náležite rozloží tak, aby sa predišlo nadmernému spoliehaniu sa na akékoľvek konkrétne aktívum, emitenta alebo skupinu subjektov a kumulácii rizika v portfóliu ako celku. Investície do aktív vydaných tým istým emitentom alebo skupinou emitentov patriacich do tej istej skupiny nesmú vystaviť poskytovateľa PEPP nadmernej koncentrácii rizika;

g)  majetok sa neinvestuje v nespolupracujúcich jurisdikciách na daňové účely, ktoré boli identifikované v príslušných záveroch Rady o zozname nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely, ani vo vysokorizikových tretích krajinách so strategickými nedostatkami, ktoré boli identifikované v príslušnom delegovanom nariadení Komisie prijatom na základe článku 9 smernice (EÚ) 2015/849;

h)  poskytovateľ PEPP nevystaví sám seba a majetok zodpovedajúci PEPP rizikám vyplývajúcim z nadmerného využívania pákového efektu a nadmernej transformácie splatnosti.

2.  Pravidlá stanovené v odseku 1 písm. a) až h) sa uplatňujú len vtedy, ak v príslušnom sektorovom práve, ktoré sa vzťahuje na poskytovateľa PEPP, neexistuje prísnejšie ustanovenie.

ODDIEL II

INVESTIČNÉ MOŽNOSTI PRE SPORITEĽOV PEPP

Článok 42

Všeobecné ustanovenia

1.  Poskytovatelia PEPP môžu ponúknuť sporiteľom PEPP najviac šesť investičných možností.

2.  Investičné možnosti zahŕňajú základný PEPP a môžu zahŕňať alternatívne investičné možnosti.

3.  Všetky investičné možnosti poskytovatelia PEPP navrhnú na základe záruky alebo techniky zmierňovania rizika, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu sporiteľov PEPP.

4.  Poskytnutie záruk podlieha príslušnému sektorovému právu, ktoré sa vzťahuje na poskytovateľa PEPP.

5.  Poskytovatelia PEPP uvedení v článku 6 ods. 1 písm. c), d), e) a f) môžu ponúkať PEPP so zárukou len v spolupráci s úverovými inštitúciami alebo poisťovňami, ktoré môžu poskytovať takéto záruky v súlade so sektorovým právom, ktoré sa na ne vzťahuje. Uvedené inštitúcie alebo poisťovne sú výhradne zodpovedné za záruku.

Článok 43

Výber investičnej možnosti sporiteľom PEPP

Po získaní príslušných informácií a poradenstva si sporiteľ PEPP pri uzavieraní zmluvy o PEPP vyberie investičnú možnosť.

Článok 44

Podmienky zmeny zvolenej investičnej možnosti

1.  Ak poskytovateľ PEPP poskytne alternatívne investičné možnosti, sporiteľ PEPP má počas platenia príspevkov do PEPP možnosť zvoliť si inú investičnú možnosť po uplynutí najmenej piatich rokov od uzavretia zmluvy o PEPP a v prípade následných zmien po piatich rokoch od poslednej zmeny investičnej možnosti. Poskytovateľ PEPP môže povoliť sporiteľovi PEPP zmeniť si zvolenú investičnú možnosť častejšie.

2.  Zmena investičnej možnosti je pre sporiteľa PEPP bezplatná.

Článok 45

Základný PEPP

1.  Základný PEPP je bezpečným produktom predstavujúcim štandardnú investičnú možnosť. Poskytovatelia PEPP ho navrhnú na základe záruky na majetok, ktorý je splatný na začiatku výplatnej fázy a prípadne počas výplatnej fázy, alebo na základe techniky zmierňovania rizika, ktorá je v súlade s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP získať späť kapitál.

2.  Náklady a odplaty za základný PEPP nepresiahnu ročne 1 % naakumulovaného majetku.

3.  S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre rôznych poskytovateľov PEPP a rôzne typy PEPP, orgán EIOPA, v náležitých prípadoch po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu, vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých bližšie určí druhy nákladov a odplát uvedených v odseku 2.

Pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov orgán EIOPA zohľadní rôzne možné typy PEPP, dlhodobý dôchodkový charakter PEPP a rôzne možné vlastnosti PEPP, najmä výplatu formou dlhodobých anuít alebo postupného čerpania aspoň do dosiahnutia veku sporiteľa PEPP zodpovedajúcemu strednej dĺžke života. Orgán EIOPA takisto posúdi osobitnú povahu kapitálovej ochrany, pričom osobitne preskúma kapitálovú záruku. Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

4.  Komisia každé dva roky odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia, po porade s orgánom EIOPA a v náležitých prípadoch s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu, preskúma primeranosť percentuálnej hodnoty uvedenej v odseku 2. Komisia zohľadní najmä skutočnú úroveň a zmeny súčasnej úrovne nákladov a odplát a ich vplyvu na dostupnosť produktov PEPP.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 72 týkajúce sa zmeny percentuálnej hodnoty uvedenej v odseku 2 tohto článku na základe jej preskúmania s cieľom umožniť poskytovateľom PEPP náležitý prístup na trh.

Článok 46

Techniky zmierňovania rizika

1.  Používaním techník zmierňovania rizika sa zabezpečuje, aby investičná stratégia pre PEPP bola navrhnutá tak, aby vytvorila stabilný a primeraný budúci individuálny dôchodkový príjem z PEPP a zaručila spravodlivé zaobchádzanie so všetkými generáciami sporiteľov PEPP.

Všetky techniky zmierňovania rizika, či už sa uplatňujú v rámci základného PEPP alebo alternatívnych investičných možností, musia byť spoľahlivé, odolné a konzistentné s rizikovým profilom príslušnej investičnej možnosti.

2.  Príslušné techniky zmierňovania rizika môžu okrem iného zahŕňať ustanovenia:

a)  na postupné prispôsobenie umiestňovania investícií s cieľom zmierniť finančné riziká investícií pre jednotlivé vekové skupiny vzhľadom na zostávajúce obdobie sporenia (stratégia životného cyklu);

b)  o tvorbe rezerv z príspevkov alebo výnosov z investícií, ktoré sa sporiteľom PEPP spravodlivo a transparentne pridelia s cieľom zmierniť investičné straty; alebo

c)  na používanie vhodných záruk na ochranu proti investičným stratám.

3.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku orgán EIOPA po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a po vykonaní odvetvových testov vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých stanoví minimálne kritériá, ktoré musia techniky zmierňovania rizika spĺňať, pričom zohľadní rôzne typy PEPP a ich osobitné vlastnosti, ako aj rôzne typy poskytovateľov PEPP a rozdiely medzi ich prudenciálnymi režimami.

Orgán EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc doplniť toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

ODDIEL III

ĎALŠIE ASPEKTY SPORIACEJ FÁZY

Článok 47

Podmienky vzťahujúce sa na sporiacu fázu

1.  Podmienky vzťahujúce sa na sporiacu fázu vnútroštátnych podúčtov stanovia členské štáty, pokiaľ sa nestanovujú v tomto nariadení.

2.  Medzi tieto podmienky patria najmä vekové hranice pre začatie sporiacej fázy, minimálne trvanie sporiacej fázy, maximálna a minimálna výška príspevkov a ich kontinuita ▌.

KAPITOLA VI

OCHRANA INVESTOROV

Článok 48

Depozitár

1.  ▌ Poskytovatelia PEPP uvedení v článku 6 ods. 1 písm. c), e) a f) vymenujú jedného alebo viacerých depozitárov na úschovu majetku v súvislosti s vykonávaním činnosti v oblasti poskytovania PEPP a s plnením povinností dohľadu.

2.  Pokiaľ ide o vymenovanie depozitára, vykonávanie jeho úloh súvisiacich s úschovou aktív a zodpovednosťou depozitára a povinnosti depozitára v oblasti dohľadu, náležite sa uplatňuje kapitola IV smernice 2009/65/ES.

Článok 49

Krytie biometrických rizík

1.  Poskytovatelia PEPP môžu ponúkať PEPP s možnosťou zabezpečenia krytia ▌biometrických rizík.

2.  Krytie biometrických rizík podlieha príslušnému sektorovému právu, ktoré sa vzťahuje na poskytovateľa PEPP. Krytie biometrických rizík môže byť odlišné pre jednotlivé podúčty.

3.  Poskytovatelia PEPP uvedení v článku 6 ods. 1 písm. a), c), d), e) a f) môžu ponúkať PEPP s možnosťou zabezpečenia krytia biometrických rizík. V takom prípade sa krytie poskytuje len v spolupráci s poisťovňami, ktoré takéto riziká môžu kryť v súlade so sektorovým právom, ktoré sa na ne vzťahuje. Poisťovňa je plne zodpovedná za krytie biometrických rizík.

Článok 50

Sťažnosti

1.  Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP zavedú a uplatňujú vhodné a účinné postupy vybavovania sťažností, ktoré podali klienti PEPP v súvislosti so svojimi právami a povinnosťami podľa tohto nariadenia.

2.  Tieto postupy sa uplatňujú v každom členskom štáte, v ktorom poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP ponúka svoje služby, a sú dostupné v úradnom jazyku príslušného členského štátu, ktorý si klient PEPP zvolil, alebo v inom jazyku, ak sa tak dohodol poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP s klientom PEPP.

3.  Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP vynaložia maximálne úsilie na to, aby odpovedali na sťažnosti klientov PEPP, a to buď elektronicky, alebo na inom trvalom nosiči v súlade s článkom 24. V odpovedi sa venuje pozornosť každému bodu sťažnosti, a to v primeranej časovej lehote, najneskôr však do 15 pracovných dní od doručenia sťažnosti. Vo výnimočných situáciách, keď nemožno odpovedať do 15 pracovných dní z dôvodov, ktoré poskytovateľ PEPP alebo distribútor PEPP nemôže ovplyvniť, sa vyžaduje zaslanie predbežnej odpovede s jasným uvedením dôvodov oneskorenia odpovede na sťažnosť a stanovením termínu, do ktorého klient PEPP dostane konečnú odpoveď. Lehota na doručenie konečnej odpovede v žiadnom prípade nesmie presiahnuť 35 pracovných dní.

4.  Poskytovatelia PEPP a distribútori PEPP informujú klienta PEPP aspoň o jednom orgáne alternatívneho riešenia sporov, ktorý má právomoc riešiť spory týkajúce sa práv a povinností klientov PEPP podľa tohto nariadenia.

5.  Informácie o postupoch podľa odseku 1 sa uvedú v jasnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme na webovom sídle poskytovateľa PEPP alebo distribútora PEPP, na pobočke, ako aj vo všeobecných obchodných podmienkach zmluvy medzi poskytovateľom PEPP alebo distribútorom PEPP a klientom PEPP. Ďalej sa uvedie, ako sa dajú získať ďalšie informácie o príslušnom orgáne alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt možno obrátiť.

6.  Príslušné orgány zavedú postupy, ktoré klientom PEPP a iným zainteresovaným stranám vrátane spotrebiteľských združení umožnia predkladať príslušným orgánom sťažnosti, pokiaľ ide o údajné porušenia tohto nariadenia poskytovateľmi PEPP a distribútormi PEPP. Vo všetkých prípadoch sa musí sťažovateľom odpovedať.

7.  V prípadoch, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu, sa sťažovateľ môže rozhodnúť podať sťažnosť prostredníctvom príslušných orgánov členského štátu podľa jeho bydliska, a to bez ohľadu na to, kde k porušeniu došlo.

Článok 51

Mimosúdne urovnanie sporov

1.  V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ(22) sa zavedú primerané, nezávislé, nestranné, transparentné a účinné postupy alternatívneho riešenia sporov na urovnanie sporov medzi klientmi PEPP a poskytovateľmi PEPP alebo distribútormi PEPP, ktoré sa týkajú práv a povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, a to podľa potreby s využitím existujúcich príslušných orgánov. Tieto postupy alternatívneho riešenia sporov sa uplatnia na poskytovateľov PEPP alebo distribútorov PEPP, voči ktorým sa dané postupy začali, pričom právomoc príslušných orgánov alternatívneho riešenia sporov sa účinne rozšíri.

2.  Orgány uvedené v odseku 1 účinne spolupracujú na účely riešenia cezhraničných sporov, ktoré sa týkajú práv a povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia.

KAPITOLA VII

ZMENA POSKYTOVATEĽA PEPP

Článok 52

Poskytovanie služby zmeny poskytovateľa

1.  Poskytovatelia PEPP poskytujú službu zmeny poskytovateľa na žiadosť sporiteľa PEPP tak, že prevedú príslušné sumy, alebo v náležitých prípadoch nepeňažný majetok v súlade s odsekom 4, z účtu PEPP vedeného u odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP na nový účet PEPP s rovnakými podúčtami otvorený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP, pričom pôvodný účet PEPP sa zruší.

Pri využití služby zmeny poskytovateľa odovzdávajúci poskytovateľ PEPP prevedie všetky informácie súvisiace so všetkými podúčtami pôvodného účtu PEPP vrátane požiadaviek na vykazovanie prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP. Prijímajúci poskytovateľ PEPP zaznamená tieto informácie k príslušným podúčtom.

Sporiteľ PEPP môže požiadať o zmenu na poskytovateľa PEPP usadeného v rovnakom členskom štáte (vnútroštátna zmena) alebo v inom členskom štáte (cezhraničná zmena). Sporiteľ PEPP si môže uplatniť právo na zmenu poskytovateľa počas sporiacej fázy i výplatnej fázy PEPP.

2.  Bez ohľadu na odsek 1, poskytovatelia PEPP nie sú počas výplatnej fázy povinní poskytovať službu zmeny poskytovateľa PEPP, ak sa sporiteľom PEPP vyplácajú dávky vo forme doživotných anuít.

3.  Sporiteľ PEPP môže zmeniť poskytovateľa PEPP po uplynutí minimálne piatich rokov od uzavretia zmluvy o PEPP a v prípade ďalšej zmeny po uplynutí piatich rokov od poslednej zmeny poskytovateľa bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 5 písm. a). Poskytovateľ PEPP môže povoliť sporiteľovi PEPP zmeniť poskytovateľa PEPP častejšie.

4.  Ak ide o zmenu medzi poskytovateľmi PEPP, ktorí poskytujú sporiteľom PEPP službu individuálneho riadenia portfólia, sporitelia PEPP sa môžu rozhodnúť previesť nepeňažný majetok alebo príslušné sumy. Vo všetkých ostatných prípadoch sa povoľuje len prevod príslušných súm.

Písomný súhlas prijímajúceho poskytovateľa PEPP sa vyžaduje v prípade, ak sporiteľ PEPP požaduje prevod nepeňažného majetku.

Článok 53

Služba zmeny poskytovateľa

1.  Na žiadosť sporiteľa PEPP po tom, ako sporiteľ PEPP prijme informované rozhodnutie na základe informácií získaných od poskytovateľov PEPP, ako sa vymedzuje v článku 56, prijímajúci poskytovateľ PEPP iniciuje službu zmeny poskytovateľa. ▌

2.  ▌Žiadosť sporiteľa PEPP ▌sa vystaví v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa iniciuje služba zmeny poskytovateľa, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú. V žiadosti sporiteľ PEPP:

a)  poskytne špecifický súhlas odovzdávajúcemu poskytovateľovi PEPP s vykonaním každej z úloh uvedených v odseku 4poskytne špecifický súhlas prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP s vykonaním každej z úloh uvedených v odseku 5;

b)   po dohode s prijímajúcim poskytovateľom PEPP určí dátum, od ktorého sa majú vykonávať platby na účet PEPP otvorený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP.

Tento dátum musí byť najmenej dva týždne po dni, keď prijímajúci poskytovateľ PEPP prijal dokumenty odovzdané odovzdávajúcim poskytovateľom podľa odseku 4.

Členské štáty môžu vyžadovať, aby žiadosť sporiteľa PEPP mala písomnú formu a aby sa kópia schválenej žiadosti poskytla sporiteľovi PEPP.

3.  V lehote piatich pracovných dní po prijatí žiadosti podľa odseku 2 prijímajúci poskytovateľ PEPP požiada odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP, aby vykonal úlohy uvedené v odseku 4.

4.  Po prijatí žiadosti od prijímajúceho poskytovateľa PEPP odovzdávajúci poskytovateľ PEPP ▌:

a)  do piatich pracovných dní pošle sporiteľovi PEPP a prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP výkaz dávok PEPP za obdobie odo dňa vypracovania posledného výkazu dávok PEPP do dňa predloženia žiadosti;

b)  do piatich pracovných dní pošle prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP zoznam existujúcich aktív, ktoré sa prevádzajú v prípade prevodu nepeňažného majetku, ako sa uvádza v článku 52 ods. 4;

c)  ▌s účinnosťou od dátumu určeného sporiteľom PEPP v žiadosti podľa odseku 2 písm. b) prestane prijímať príspevky prichádzajúce na účet PEPP;

d)  v deň uvedený sporiteľom PEPP v žiadosti prevedie príslušné sumy, alebo v náležitých prípadoch nepeňažný majetok v súlade s článkom 52 ods. 4, z účtu PEPP na nový účet PEPP otvorený u prijímajúceho poskytovateľa PEPP;

e)  zruší účet PEPP v deň určený sporiteľom PEPP, ak sporiteľ PEPP nemá žiadne neuhradené záväzky ▌. Odovzdávajúci poskytovateľ PEPP bezodkladne informuje sporiteľa PEPP v prípade, že také neuhradené záväzky bránia zrušeniu účtu sporiteľa PEPP.

5.  V súlade ▌ so žiadosťou a v rozsahu, v akom informácie poskytnuté odovzdávajúcim poskytovateľom PEPP alebo sporiteľom PEPP umožňujú prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP ▌takto postupovať, prijímajúci poskytovateľ PEPP vykoná všetky nevyhnutné prípravné kroky na prijatie prichádzajúcich príspevkov, pričom ich prijme s účinnosťou od dátumu určeného sporiteľom PEPP v žiadosti.

Článok 54

Odplaty a náklady spojené so službou zmeny poskytovateľa

1.  Sporitelia PEPP majú bezplatný prístup k svojim osobným informáciám, ktoré uchováva odovzdávajúci alebo prijímajúci poskytovateľ PEPP.

2.  Odovzdávajúci poskytovateľ PEPP poskytne informácie vyžiadané prijímajúcim poskytovateľom PEPP podľa článku 53 ods. 4 písm. a) bez toho, aby za to vyžadoval od sporiteľa PEPP alebo prijímajúceho poskytovateľa PEPP úhradu odplát a nákladov.

3.  Celková výška odplát a nákladov, ktorých úhradu odovzdávajúci poskytovateľ PEPP požaduje od sporiteľa PEPP za zrušenie účtu PEPP, ktorý je u neho vedený, sa obmedzuje na skutočné administratívne náklady vzniknuté poskytovateľovi PEPP a nepresiahne 0,5 % príslušných súm alebo peňažnej hodnoty nepeňažného majetku, ktoré sa majú previesť prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP.

Členské štáty môžu stanoviť nižší percentuálny podiel odplát a nákladov, než sa uvádza v prvom pododseku, a iný percentuálny podiel pre prípady, keď poskytovateľ PEPP povolí sporiteľom PEPP zmeniť poskytovateľa PEPP častejšie, ako sa stanovuje v článku 52 ods. 3.

Odovzdávajúci poskytovateľ PEPP neúčtuje prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP žiadne ďalšie odplaty ani náklady.

4.  ▌Prijímajúci poskytovateľ PEPP môže účtovať len skutočné administratívne a transakčné náklady na službu zmeny poskytovateľa.

Článok 55

Ochrana sporiteľov PEPP proti finančnej strate

1.  Každú finančnú stratu vrátane odplát, nákladov a úrokov, ktorá vznikne sporiteľovi PEPP a ktorá je priamym dôsledkom toho, že poskytovateľ PEPP zapojený do postupu zmeny poskytovateľa si nesplnil svoje povinnosti podľa článku 53, uvedený poskytovateľ PEPP bez zbytočného odkladu nahradí.

2.  Zodpovednosť podľa odseku 1 sa neuplatňuje v prípade neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ktoré poskytovateľ PEPP požadujúci zohľadnenie týchto okolností nemôže ovplyvniť a ktorých dôsledkom by sa nedalo napriek všetkému úsiliu vyhnúť, alebo ak je poskytovateľ PEPP viazaný inými zákonnými povinnosťami, na ktoré sa vzťahuje právo Únie alebo vnútroštátne právo.

3.  Zodpovednosť podľa odseku 1 vzniká v súlade právnymi požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na vnútroštátnej úrovni.

4.  Sporiteľ PEPP znáša ▌všetky riziká finančných strát spojené so speňažením majetku vedeného na účte PEPP na účely jeho prevodu od odovzdávajúceho poskytovateľa PEPP prijímajúcemu poskytovateľovi PEPP, ako sa uvádza v článku 52 ods. 4.

5.  V čase zmeny poskytovateľa nie je odovzdávajúci poskytovateľ PEPP viazaný povinnosťou zabezpečiť ochranu kapitálu alebo poskytovať záruku.

Článok 56

Informácie o službe zmeny poskytovateľa PEPP

1.  Poskytovatelia PEPP poskytnú sporiteľom PEPP tieto informácie o službe zmeny poskytovateľa PEPP s cieľom umožniť sporiteľovi PEPP prijatie informovaného rozhodnutia:

a)  úlohy odovzdávajúceho a prijímajúceho poskytovateľa PEPP v jednotlivých krokoch postupu zmeny poskytovateľa PEPP, ako sa uvádza v článku 53;

b)  časový rámec na vykonanie príslušných krokov;

c)  odplaty a náklady, ktorých úhrada sa za postup zmeny poskytovateľa PEPP požaduje;

d)   možné dôsledky zmeny poskytovateľa PEPP, najmä pokiaľ ide o ochranu kapitálu alebo záruku, a ďalšie informácie súvisiace so službou zmeny poskytovateľa PEPP;

e)  informácie o prípadnej možnosti prevodu nepeňažného majetku.

Prijímajúci poskytovateľ PEPP musí spĺňať požiadavky uvedené v kapitole IV.

Prijímajúci poskytovateľ PEPP v náležitých prípadoch informuje sporiteľa PEPP o existencii akéhokoľvek systému záruk vrátane systému ochrany vkladov, systému náhrad pre investorov alebo systému náhrad pre poistených, ktorý kryje daného sporiteľa PEPP.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sú dostupné na webovom sídle poskytovateľa PEPP. Na požiadanie sa poskytnú tiež sporiteľom PEPP v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 24.

KAPITOLA VIII

VÝPLATNÁ FÁZA

Článok 57

Podmienky vzťahujúce sa na výplatnú fázu

1.   Podmienky vzťahujúce sa na výplatnú fázu a výplaty vnútroštátnych podúčtov stanovia členské štáty, pokiaľ sa nestanovujú v tomto nariadení.

2.  Medzi tieto podmienky môže patriť najmä stanovenie minimálneho veku pre začatie výplatnej fázy▌, maximálneho obdobia pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku pre vstup do PEPP ▌, ako aj podmienok redemácie pred dosiahnutím minimálneho veku pre začatie výplatnej fázy, a to najmä v prípade osobitne ťažkej životnej situácie.

Článok 58

Formy výplat

1.  Poskytovatelia PEPP môžu sporiteľom PEPP ponúknuť aspoň jednu z týchto foriem výplat:

a)  anuity;

b)  jednorazové vyrovnanie;

c)  postupné čerpanie;

d)  kombinácie uvedených foriem.

2.  Sporitelia PEPP si zvolia formu výplat pre výplatnú fázu, keď uzavrú zmluvu o PEPP a keď požiadajú o otvorenie nového podúčtu. Forma výplat môže byť odlišná pre jednotlivé podúčty.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 tohto článku, alebo článok 57 alebo 59, členské štáty môžu prijať opatrenia na zvýhodnenie určitých foriem výplat. Takéto opatrenia môžu zahŕňať kvantitatívne obmedzenia pre jednorazové vyrovnanie s cieľom podporiť ostatné formy výplat uvedené v odseku 1 tohto článku. Takéto kvantitatívne obmedzenia sa uplatňujú len na výplaty prislúchajúce majetku naakumulovanému na podúčte PEPP, ktorý je prepojený s členskými štátmi, ktorých vnútroštátne právo stanovuje kvantitatívne obmedzenia pre jednorazové vyrovnanie.

4.  Členské štáty môžu stanoviť podmienky, za ktorých sa im vrátia poskytnuté výhody a stimuly.

Článok 59

Zmeny foriem výplat

1.  Ak poskytovateľ PEPP poskytuje rôzne formy výplat, sporiteľ PEPP môže zmeniť formu výplat z každého otvoreného podúčtu:

a)  jeden rok pred začiatkom výplatnej fázy;

b)  na začiatku výplatnej fázy;

c)  v čase zmeny poskytovateľa.

Zmena formy výplaty je pre sporiteľa PEPP bezplatná.

2.  Po prijatí žiadosti sporiteľa PEPP o zmenu jeho formy výplat poskytovateľ PEPP poskytne sporiteľovi PEPP v jasnom a zrozumiteľnom formáte informácie o finančných dôsledkoch takejto zmeny pre sporiteľa PEPP alebo poberateľa dávok PEPP, najmä pokiaľ ide o akýkoľvek vplyv na vnútroštátne stimuly, ktoré sa môžu vzťahovať na existujúce podúčty PEPP sporiteľa PEPP.

Článok 60

Dôchodkový plán a poradenstvo v oblasti výplat

1.  V prípade základného PEPP poskytovateľ PEPP na začiatku výplatnej fázy ponúkne sporiteľovi PEPP osobný dôchodkový plán udržateľného využívania majetku naakumulovaného na podúčtoch PEPP, pričom zohľadní minimálne:

a)  hodnotu majetku naakumulovaného na podúčtoch PEPP;

b)  celkovú sumu iných nadobudnutých dôchodkových nárokov; a

c)  dlhodobé požiadavky a potreby sporiteľa PEPP súvisiace s dôchodkom.

2.  Dôchodkový plán uvedený v odseku 1 zahŕňa osobné odporúčanie optimálnej formy výplat pre sporiteľa PEPP, ak sa neposkytuje len jedna forma výplat. Ak výplata jednorazovej platby nie je v súlade s potrebami sporiteľa PEPP týkajúcimi sa dôchodku, k takémuto odporúčaniu sa pripojí varovanie v tomto zmysle.

KAPITOLA IX

DOHĽAD

Článok 61

Dohľad vykonávaný príslušnými orgánmi a monitorovanie vykonávané orgánom EIOPA

1.  Príslušné orgány poskytovateľa PEPP vykonávajú nepretržitý dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia v súlade s príslušným sektorovým režimom dohľadu a normami dohľadu. Takisto zodpovedajú za dohľad nad plnením povinností stanovených v predpisoch alebo zakladateľských dokumentoch poskytovateľa PEPP, ako aj vhodnosť jeho opatrení a organizácie v súvislosti s plnením úloh pri poskytovaní PEPP.

2.  Orgán EIOPA a príslušné orgány monitorujú poskytované alebo distribuované osobné dôchodkové produkty s cieľom overiť, že takéto produkty sú označené ako „PEPP“ alebo že sú takéto produkty vydávané za PEPP len vtedy, keď sú registrované podľa tohto nariadenia.

Článok 62

Právomoci príslušných orgánov

Každý členský štát zabezpečí, aby mali príslušné orgány všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh podľa tohto nariadenia.

Článok 63

Intervenčné právomoci príslušných orgánov v súvislosti s produktom

1.  Príslušné orgány môžu zakázať alebo obmedziť, vo svojom členskom štáte alebo zo svojho členského štátu, uvádzanie PEPP na trh alebo distribúciu PEPP za týchto podmienok:

a)  príslušné orgány sú presvedčené, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že PEPP vedie k vzniku závažných alebo opätovných obáv súvisiacich s ochranou sporiteľa alebo predstavuje riziko pre riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému alebo jeho časti v aspoň jednom členskom štáte;

b)  toto opatrenie je primerané povahe zistených rizík, úrovni znalostí dotknutých sporiteľov PEPP a pravdepodobnému vplyvu opatrenia na sporiteľov PEPP, ktorí uzavreli zmluvu o PEPP;

c)  príslušné orgány riadne konzultovali s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, na ktoré môže mať opatrenie značný vplyv; a

d)  opatrenie nemá diskriminačný účinok na služby ani činnosti poskytované z iného členského štátu.

Pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v prvom pododseku, príslušné orgány môžu preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie pred tým, než bude PEPP uvedený na trh alebo distribuovaný sporiteľom PEPP. Zákaz alebo obmedzenie sa môže uplatňovať za okolností, ktoré presne vymedzia príslušné orgány, alebo môžu podliehať nimi stanoveným výnimkám.

2.  Príslušné orgány neuložia uložiť zákaz ani obmedzenie podľa tohto článku, pokiaľ minimálne jeden mesiac pred zamýšľaným nadobudnutím účinnosti opatrenia písomne alebo iným komunikačným prostriedkom dohodnutým medzi orgánmi neoznámia všetkým ostatným zainteresovaným príslušným orgánom a orgánu EIOPA podrobné informácie o:

a)  PEPP, ktorého sa navrhované opatrenie týka;

b)  presnej povahe navrhovaného zákazu alebo obmedzenia a dátume, kedy má nadobudnúť účinnosť; a

c)  dôkazoch, z ktorých vychádzalo ich rozhodnutie a na základe ktorých majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že každá z podmienok uvedených v odseku 1 je splnená.

3.  Vo výnimočných prípadoch, keď je podľa príslušných orgánov nevyhnutné prijať naliehavé opatrenie podľa tohto článku s cieľom zabrániť škodlivým účinkom vyplývajúcim z PEPP, príslušné orgány môžu prijať dočasné opatrenie s tým, že o ňom písomne upovedomia všetky ostatné príslušné orgány a orgán EIOPA najneskôr 24 hodín pred tým, ako má nadobudnúť účinnosť, a to za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky stanovené v tomto článku a že jednoznačne dospeli k záveru, že jednomesačnou lehotou na oznámenie by sa náležite neriešila konkrétna obava alebo ohrozenie. Príslušné orgány nesmú prijať dočasné opatrenie na obdobie dlhšie ako tri mesiace.

4.  Príslušné orgány uverejnia na svojom webovom sídle oznámenie o každom rozhodnutí uložiť akýkoľvek zákaz alebo obmedzenie uvedené v odseku 1. V tomto oznámení uvedie podrobné informácie o zákaze alebo obmedzení s uvedením, odkedy po uverejnení oznámenia opatrenie nadobudne účinnosť, a dôkazy, na základe ktorých sa presvedčil, že je splnená každá z podmienok uvedených v odseku 1. Zákaz alebo obmedzenie sa uplatňuje len na činnosti vykonané po uverejnení oznámenia.

5.  Príslušné orgány odvolajú zákaz alebo obmedzenie, keď už neplatia podmienky uvedené v odseku 1.

Článok 64

Pomoc a koordinácia

1.  Orgán EIOPA plní v súvislosti s opatreniami prijatými príslušnými orgánmi podľa článku 63 úlohu pomocníka a koordinátora. Orgán EIOPA najmä zabezpečí, aby opatrenie prijaté príslušným orgánom bolo odôvodnené a primerané a aby príslušné orgány zaujali v prípade potreby jednotný prístup.

2.  Po prijatí oznámenia podľa článku 63 o tom, že sa na základe uvedeného článku má uložiť zákaz alebo obmedzenie, orgán EIOPA vydá stanovisko, či je zákaz alebo obmedzenie odôvodnené a primerané. Ak je orgán EIOPA toho názoru, že na odstránenie rizika je nevyhnutné, aby ostatné príslušné orgány prijali opatrenie, uvedie to vo svojom stanovisku. Stanovisko sa uverejní na webovom sídle orgánu EIOPA.

3.  Ak príslušný orgán navrhne prijať alebo prijme opatrenie v rozpore so stanoviskom vydaným orgánom EIOPA podľa odseku 2 alebo ak odmietne prijať opatrenie v rozpore s takýmto stanoviskom, bezodkladne uverejní na svojom webovom sídle oznámenie, v ktorom podrobne vysvetlí dôvody svojho konania.

Článok 65

Intervenčné právomoci orgánu EIOPA v súvislosti s produktom

1.  V súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 orgán EIOPA monitoruje trh s PEPP, ktoré sa uvádzajú na trh, distribuujú alebo predávajú v Únii.

2.  V súlade s článkom 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 môže orgán EIOPA v prípade, že sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto článku, v Únii dočasne zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj určitých PEPP alebo PEPP s určitými osobitnými vlastnosťami.

Zákaz alebo obmedzenie sa môže uplatňovať za podmienok presne vymedzených orgánom EIOPA, alebo môže podliehať ním vymedzeným výnimkám.

3.  Ak je to odôvodnené, orgán EIOPA prijme rozhodnutie podľa odseku 2 tohto článku po porade s ostatnými európskymi orgánmi dohľadu a len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  navrhovaným opatrením sa rieši vážna obava týkajúca sa ochrany sporiteľa PEPP, a to aj pokiaľ ide o dlhodobý dôchodkový charakter produktu alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo stability celého finančného systému v Únii alebo jeho časti;

b)  regulačné požiadavky existujúce podľa práva Únie, ktoré sa vzťahujú na PEPP, neriešia toto ohrozenie;

c)  príslušný orgán alebo príslušné orgány neprijali opatrenia na riešenie tohto ohrozenia alebo opatrenia, ktoré sa prijali, nie sú na riešenie tohto ohrozenia dostatočné.

Pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v prvom pododseku, orgán EIOPA môže preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie uvedené v odseku 2 pred tým, než bude PEPP ponúkaný, distribuovaný alebo predaný klientom PEPP.

4.  Orgán EIOPA pri prijímaní opatrenia podľa tohto článku zabezpečí, aby opatrenie:

a)  nemalo na efektívnosť finančných trhov ani na sporiteľov PEPP škodlivý vplyv, ktorý by bol neúmerný prínosom opatrenia; alebo

b)  nevytvorilo riziko regulačnej arbitráže.

Keď príslušný orgán alebo príslušné orgány prijmú opatrenie podľa článku 63, orgán EIOPA môže prijať ktorékoľvek z opatrení uvedených v odseku 2 tohto článku bez toho, aby vydal stanovisko uvedené v článku 64.

5.  Predtým ako sa orgán EIOPA rozhodne prijať opatrenie podľa tohto článku, oznámi príslušným orgánom opatrenie, ktoré navrhuje.

6.  Orgán EIOPA uverejní na svojom webovom sídle oznámenie o každom rozhodnutí prijať akékoľvek opatrenie podľa tohto článku. V uvedenom oznámení sa uvedú podrobné údaje o zákaze alebo obmedzení a uvedie sa, odkedy po uverejnení oznámenia opatrenie nadobudne účinnosť. Zákaz alebo obmedzenie sa uplatňuje len na činnosti vykonané po nadobudnutí účinnosti opatrení.

7.  Orgán EIOPA preskúmava zákaz alebo obmedzenie uložené podľa odseku 2 v primeraných intervaloch, minimálne však každé tri mesiace. Ak sa zákaz alebo obmedzenie po tejto trojmesačnej lehote neobnoví, jeho účinnosť sa skončí.

8.  Akékoľvek opatrenie prijaté orgánom EIOPA v súlade s týmto článkom má prednosť pred akýmkoľvek predchádzajúcim opatrením prijatým príslušným orgánom.

9.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 72, ktorými doplní toto nariadenie kritériami a faktormi, ktoré má uplatňovať orgán EIOPA pri určovaní toho, č