Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis - Strasbūra
 Kopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību ***I
 Eiropas Savienības pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam ***
 Savienības rīcība pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam ***I
 ES un Filipīnu nolīgums par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem ***
 Starptautisks nolīgums par olīveļļu un galda olīvām ***
 Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Viorel Ștefan
 Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Ivana Maletić
 To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem ***I
 Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva) ***I
 Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošana (regula) ***I
 Kapitāla prasību regula ***I
 Kapitāla prasību direktīva ***I
 Zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula) ***I
 Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva) ***I
 Ar valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri ***I
 Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi ***I
 Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I
 Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) ***I
 Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālā uzraudzība (direktīva) ***I
 Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasības (regula) ***I
 Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā ***I
 Eiropas Darba iestāde ***I
 Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem ***I
 Regula par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku ***I
 OLAF veikta izmeklēšana un sadarbība ar Eiropas Prokuratūru ***I
 Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide ***I
 Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā ***I
 Sprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana ***I
 Vienota sistēma Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām ***I
 ES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā ***I
 ES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā ***I
 Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkls ***I
 Prasības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību ***I
Teksti
 (6124 kb)
Juridisks paziņojums