Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 17 април 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Изготвяне или изменение на заглавието на резолюция, внесена за приключване на разискванията (тълкуване на член 149а, параграф 2 на Правилника за дейността)
 Политическа декларация за основаването на политическа група (тълкуване на член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире на Правилника за дейността)
 Протокол към Споразумението между ЕO и Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак ***
 Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I
 Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I
 Пазарен надзор и постигане на съответствие на продуктите ***I
 Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги ***I
 По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС ***I
 Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I
 Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти ***I
 Космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I
 Програма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I
 Програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане ***I
 Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I
 Програма „Правосъдие“ ***I
 Програма „Права и ценности“ ***I
 Брой на междупарламентарните делегации, на делегациите в съвместните парламентарни комитети и на делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и в многостранните парламентарни асамблеи
 Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II ***I
 Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от ДФЕС — част I***I
 Адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от ДФЕС ***I
 Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***
 Споразумение за научно и техническо сътрудничество между ЕС и Русия ***
 Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка *
 Европейска гранична и брегова охрана ***I
 Визов кодекс ***I
 Мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан ***I
 Правила, улесняващи използването на финансова и друга информация ***I
 Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I
 Механизъм за свързване на Европа ***I
 Борба с разпространението на терористично съдържание онлайн ***I
Текстове
Окончателна версия
Правна информация