Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg
 Udarbejdelse eller ændring af titlen på en beslutning, der er fremsat forslag til som afslutning på en debat (fortolkning af forretningsordenens artikel 149a, stk. 2)
 Politisk erklæring om dannelse af en politisk gruppe (fortolkning af forretningsordenens artikel 32, stk. 5, første afsnit, andet led)
 Protokol til aftalen mellem EF og Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, og om Eurodac ***
 Oprettelse af Horisont Europa – om reglerne for deltagelse og formidling ***I
 Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa ***I
 Markedsovervågning og produkters overholdelse ***I
 Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester ***I
 Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler ***I
 Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I
 Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler ***I
 Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***I
 Programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 ***I
 Fiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet ***I
 Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I
 Programmet for retlige anliggender ***I
 Programmet for rettigheder og værdier ***I
 Antal interparlamentariske delegationer, delegationer til blandede interparlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger
 Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsprocedure med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - Del II ***I
 Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - del I ***I
 Tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i TEUF ***I
 Gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***
 Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Rusland ***
 Ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter *
 Den europæiske grænse- og kystvagt ***I
 Visumkodeks ***I
 Bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav ***I
 Regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger ***I
 Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I
 Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ***I
 Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold ***I
Tekster
 (3062 kb)
Juridisk meddelelse