Показалец 
Приети текстове
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург 
Изготвяне или изменение на заглавието на резолюция, внесена за приключване на разискванията (тълкуване на член 149а, параграф 2 на Правилника за дейността)
 Политическа декларация за основаването на политическа група (тълкуване на член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире на Правилника за дейността)
 Протокол към Споразумението между ЕO и Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак ***
 Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I
 Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I
 Пазарен надзор и постигане на съответствие на продуктите ***I
 Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги ***I
 По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС ***I
 Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I
 Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти ***I
 Космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I
 Програма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I
 Програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане ***I
 Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I
 Програма „Правосъдие“ ***I
 Програма „Права и ценности“ ***I
 Брой на междупарламентарните делегации, на делегациите в съвместните парламентарни комитети и на делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и в многостранните парламентарни асамблеи
 Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II ***I
 Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от ДФЕС — част I***I
 Адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от ДФЕС ***I
 Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***
 Споразумение за научно и техническо сътрудничество между ЕС и Русия ***
 Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка *
 Европейска гранична и брегова охрана ***I
 Визов кодекс ***I
 Мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан ***I
 Правила, улесняващи използването на финансова и друга информация ***I
 Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I
 Механизъм за свързване на Европа ***I
 Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн ***I

Изготвяне или изменение на заглавието на резолюция, внесена за приключване на разискванията (тълкуване на член 149а, параграф 2 на Правилника за дейността)
PDF 121kWORD 47k
Решение на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно изготвянето или изменението на заглавието на резолюция, внесена за приключване на разискванията (тълкуване на член 149а, параграф 2 на Правилника за дейността) (2019/2020(REG))
P8_TA-PROV(2019)0392

Европейският парламент,

—  като взе предвид писмото от 3 април 2019 г. на председателя на Комисията по конституционни въпроси,

—  като взе предвид член 226 от своя Правилник за дейността,

1.  Реши да добави следното тълкуване към член 149а, параграф 2 на Правилника за дейността:"„Изготвянето или изменението на заглавието на резолюция, внесена за приключване на разискванията по член 123, 128 или 135 не представлява изменение на дневния ред, при условие че заглавието продължава да бъде в обхвата на разисквания въпрос.“"

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.


Политическа декларация за основаването на политическа група (тълкуване на член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире на Правилника за дейността)
PDF 120kWORD 48k
Решение на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно политическата декларация за основаването на политическа група (тълкуване на член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире на Правилника за дейността) (2019/2019(REG))
P8_TA-PROV(2019)0393

Европейският парламент,

—  като взе предвид писмото от 3 април 2019 г. на председателя на Комисията по конституционни въпроси,

—  като взе предвид член 226 от своя Правилник за дейността,

1.  Реши да добави следното тълкуване към член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире на Правилника за дейността:"„Политическата декларация на дадена група излага ценностите, зад които застава групата и основните политически цели, които нейните членове възнамеряват да преследват заедно в рамките на упражняването на техния мандат. Декларацията описва общата политическа ориентация на групата по съществен, отличителен и автентичен начин.“"

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията за сведение.


Протокол към Споразумението между ЕO и Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак ***
PDF 127kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0394A8-0196/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15822/2018),

—  като взе предвид протокола към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава — членка на Европейския съюз, и системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15823/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с членове 87, параграф 2, буква а), член 88, параграф 2, първа алинея, буква а), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0151/2019),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0196/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на Кралство Дания и на другите държави членки.


Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I
PDF 962kWORD 194k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))
P8_TA(2019)0395A8-0401/2018

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I
PDF 797kWORD 255k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))
P8_TA(2019)0396A8-0410/2018

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Пазарен надзор и постигане на съответствие на продуктите ***I
PDF 490kWORD 145k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))
P8_TA-PROV(2019)0397A8-0277/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2017)795),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33, 114 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението за регламент в Парламента (C8-0004/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0277/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011

P8_TC1-COD(2017)0353


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 33 и 114 ▌от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  С цел да се осигури свободното движение на продукти в рамките на Съюза, е необходимо да се гарантира, че продуктите са в съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация и следователно отговарят на изисквания, които осигуряват високо ниво на защита на обществените интереси, като здраве и безопасност в общ смисъл, здравословни и безопасни условия на работното място, защита на потребителите, опазване на околната среда, обществена сигурност и защита на всички други обществени интереси, защитавани от това законодателство. Стриктното прилагане на тези изисквания е от първостепенно значение за осигуряването на необходимата защита на тези интереси и за създаване на условията, при които може да просъществува лоялна конкуренция на пазара на стоки в Съюза. Поради това са необходими правила, за да се гарантира това правоприлагане, независимо от начина, по който продуктите са пуснати на пазара — офлайн или онлайн, и независимо от това дали са произведени в Съюза, или не.

(2)  Законодателството на Съюза за хармонизация обхваща голям дял от произвежданите продукти. Несъответстващите на изискванията продукти и продуктите, които не са безопасни, излагат на рискове гражданите и може да нарушат конкуренцията с икономическите оператори, които продават съответстващи на изискванията продукти в рамките на Съюза.

(3)  Укрепването на единния пазар на стоки чрез по-нататъшно увеличаване на усилията за възпрепятстване на пускането на пазара на Съюза на несъответстващи на изискванията продукти бе определено като приоритет в съобщението на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“. Това следва да бъде постигнато чрез засилване на надзора на пазара, с предоставянето на ясни, прозрачни и всеобхватни правила на икономическите оператори, чрез засилване на контрола по отношение на съответствието и насърчаване на по-тясното трансгранично сътрудничество между правоприлагащите органи, включително сътрудничеството с митническите органи.

(4)  Рамката за надзор на пазара, установена с настоящия регламент, следва да допълва и укрепва съществуващите разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация, свързани с осигуряване на съответствието на продуктите и с рамката за сътрудничество с организации, представляващи икономическите оператори или крайните ползватели, надзора на пазара на продукти и контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза. В съответствие с принципа за lex specialis обаче настоящият регламент следва да се прилага само доколкото не съществуват специални разпоредби със същите цел, естество или действие в законодателството на Съюза за хармонизация. Поради това съответните разпоредби от настоящия регламент не следва да се прилагат в областите, обхванати от такива специални разпоредби, като например предвидените в регламенти (ЕО) № 1223/2009(4), (ЕС) 2017/745(5) и (ЕС) 2017/746(6), включително по отношение на използването на Европейската база данни за медицинските изделия (EUDAMED), както и (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета(7).

(5)  В Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(8) се определят общите изисквания за безопасност за всички потребителски продукти и се предвиждат специални задължения и правомощия на държавите членки във връзка с опасните продукти, както и осъществяването на обмен на информация за тази цел чрез Системата на Съюза за бърз обмен на информация (RAPEX). Органите за надзор на пазара следва да имат възможността да предприемат по-специалните мерки, които са на тяхно разположение съгласно тази директива. С цел да се постигне по-висока степен на безопасност на потребителските продукти, механизмите във връзка с обмена на информация и ситуациите, които изискват бърза намеса, предвидени в Директива 2001/95/ЕО, следва да станат по-ефективни.

(6)  Разпоредбите относно надзора на пазара, предвидени в настоящия регламент, следва да обхващат продуктите, които са предмет на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложение I, относно произвежданите продукти, различни от храна, фураж, лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, живи растения и животни, продукти с човешки произход и растителни и животински продукти, пряко свързани с тяхното бъдещо възпроизводство. Това ще гарантира наличието на единна рамка за надзор на пазара за тези продукти на равнището на Съюза и ще спомогне за увеличаването на доверието на потребителите и други крайни ползватели в продуктите, пускани на пазара на Съюза. Ако в бъдеще се приема ново законодателство на Съюза за хармонизация, в него ще се уточни дали настоящият регламент следва също така да се прилага по отношение на това законодателство.

(7)  Членове 15—29 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета(9) за определяне на рамката на Общността за надзор на пазара и контрол върху продуктите, които се въвеждат на пазара на Общността, следва да бъдат заличени, а съответните разпоредби — заменени с настоящия регламент. Тази рамка включва разпоредбите относно контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Общността, в членове 27, 28 и 29 от Регламент (ЕО) № 765/2008, които се прилагат не само за продукти, обхванати от рамката за надзор на пазара, а за всички продукти, доколкото другото право на Съюза не съдържа специални разпоредби, свързани с организацията на контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза. Поради това е необходимо обхватът на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, да се разшири така, че да включва всички продукти.

(8)  За да се постигне рационализиране и опростяване на общата законодателна рамка, като същевременно се преследват целите за по-добро законотворчество, правилата, приложими към контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, следва да бъдат преразгледани и включени в единна законодателна рамка за контрол на продуктите по външните граници на Съюза.

(9)  Отговорността за прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация следва да се носи от държавите членки, като техните органи за надзор на пазара следва да бъдат задължени да гарантират, че законодателството се спазва изцяло. Поради това държавите членки следва да възприемат систематични подходи за гарантиране на ефективността на надзора на пазара и другите дейности по правоприлагане. В това отношение методологията и критериите за оценка на рисковете следва да бъдат допълнително хармонизирани във всички държави членки, за да се гарантират условия на равнопоставеност за всички икономически оператори.

(10)  За да се подпомогнат органите за надзор на пазара да засилят съгласуваността на дейностите си във връзка с прилагането на настоящия регламент, следва да бъде създадена ефективна система за партньорски проверки по отношение на тези органи за надзор на пазара, които желаят да участват.

(11)  Някои определения, които понастоящем са установени в Регламент (ЕО) № 765/2008, следва да бъдат приведени в съответствие с определенията в други правни актове на Съюза и когато е целесъобразно, да отразяват структурата на съвременните вериги на доставки. Определението на „производител“ в настоящия регламент следва да не освобождава производителите от каквито и да било задължения, които може да имат съгласно законодателството на Съюза за хармонизация, в което се използват специални определения за производител, които може да обхващат всяко физическо или юридическо лице, което променя продукт, който вече е пуснат на пазара, по такъв начин, че съответствието с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация може да бъде засегнато, и го пуска на пазара, или всяко друго физическо или юридическо лице, което пуска продукт на пазара със своето име или търговска марка.

(12)  От икономическите оператори по цялата верига на доставки следва да се очаква да действат отговорно и в пълно съответствие със законовите изисквания, приложими при пускането или предоставянето на продукти на пазара, така че да се гарантира съответствието със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите. Настоящият регламент следва да не засяга задълженията, съответстващи на ролите на всеки от икономическите оператори в процеса на доставка и дистрибуция в съответствие със специалните разпоредби в законодателството на Съюза за хармонизация, като производителят следва да запазва пълната отговорност за съответствието на продукта с изискванията на законодателството на Съюза за хармонизация.

(13)  Предизвикателствата пред световния пазар и все по-сложните вериги на доставки, както и увеличаването на продуктите, предлагани за онлайн продажба на крайни ползватели в рамките на Съюза, налагат засилването на мерките по правоприлагане, за да се гарантира безопасността на потребителите. Освен това практическият опит от надзора на пазара показа, че тези вериги на доставки понякога включват нов вид икономически оператори, което означава, че те не се вписват лесно в традиционните вериги на доставка съгласно съществуващата правна уредба. По-специално такъв е случаят с доставчиците на услуги за обработка на поръчки, които изпълняват много от същите функции като вносителите, но не винаги отговарят на традиционното определение за вносител, предвидено в правото на Съюза. С цел да се гарантира, че органите за надзор на пазара могат да изпълняват своите отговорности ефективно, и за да се избегне пропуск в системата по правоприлагане, е целесъобразно доставчиците на услуги за обработка на поръчки да бъдат включени в списъка на икономическите оператори, срещу които органите за надзор на пазара може да предприемат мерки по правоприлагане. Чрез включването на доставчици на услуги за обработка на поръчки в обхвата на настоящия регламент органите за надзор на пазара ще могат по-добре да се справят с нови форми на икономическа дейност, за да се гарантира безопасността на потребителите и безпроблемното функциониране на вътрешния пазар, включително когато икономическият оператор действа както като вносител по отношение на определени продукти, така и като доставчик на услуги за обработка на поръчки по отношение на други продукти.

(14)  Съвременните вериги на доставки обхващат широк кръг от икономически оператори, като всички те следва да прилагат законодателството на Съюза за хармонизация и същевременно надлежно да се отчита съответната им роля във веригата на доставки и степента, в която допринасят за предоставянето на продукти на пазара на Съюза. Поради това е необходимо настоящият регламент да се прилага по отношение на икономическите оператори, които са пряко засегнати от законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложение I към настоящия регламент, като например производителя на изделие и потребителя надолу по веригата съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(10) и в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета(11), лицето, което монтира асансьора, съгласно определението в Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(12), доставчика съгласно определението в Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета(13) или търговеца съгласно определението в Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета(14).

(15)  В случая на продукт, предлаган за продажба онлайн или чрез други средства за продажба от разстояние, следва да се счита, че продуктът е бил предоставен на пазара, ако офертата за продажба е насочена към крайни ползватели в Съюза. В съответствие с приложимите правила на Съюза относно международното частно право следва да се извършва анализ на всеки отделен случай, за да се установи дали дадена оферта е насочена към крайни ползватели в Съюза. Дадена оферта за продажба се счита за насочена към крайни ползватели в Съюза, ако съответният икономически оператор ориентира по какъвто и да било начин дейността си към дадена държава членка. За анализите на всеки отделен случай е необходимо да се вземат предвид съответни фактори от значение, като например географските области, в които е възможно изпращането, възможните езици, използвани при офертата или за целите на поръчката, или начините за плащане. В случай на онлайн продажби фактът, че уебсайтът на икономическите оператори или на посредниците е достъпен в държавата членка, в която е установен или живее крайният ползвател, не е достатъчен.

(16)  Развитието на електронната търговия също се дължи до голяма степен на нарастването на броя на доставчиците на услуги на информационното общество, обичайно чрез платформи и срещу възнаграждение, които предлагат посреднически услуги, като съхраняват съдържание на трети страни, но без да упражняват някакъв контрол върху него, и следователно не действат от името на някой икономически оператор. Премахването на съдържание, свързано с несъответстващи на изискванията продукти или когато това е невъзможно – ограничаването на достъпа до предлагани чрез техните услуги несъответстващи на изискванията продукти, следва да не засяга правилата, определени в Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(15). По-специално не следва да се налага общо задължение на доставчиците на услуги на информационното общество да наблюдават информацията, която пренасят или съхраняват, нито пък да им се налага общо задължение да търсят активно факти или обстоятелства, сочещи наличието на незаконна дейност. Освен това, доставчиците на хостинг услуги не следва да носят отговорност, доколкото нямат сведения за незаконна дейност или информация и не са запознати с факти или обстоятелства, от които да е видна незаконната дейност или информация.

(17)  Макар настоящият регламент да не разглежда защитата на правата на интелектуална собственост, следва независимо от това да се има предвид, че фалшифицираните продукти често не съответстват на изискванията, посочени в законодателството на Съюза за хармонизация, представляват рискове за здравето и безопасността на крайните ползватели, нарушават конкуренцията, застрашават обществените интереси и подпомагат извършването на други незаконни дейности. Поради това държавите членки следва да продължават да предприемат ефективни мерки, за да предотвратяват въвеждането на фалшифицирани продукти на пазара на Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета(16).

(18)  Един по-справедлив единен пазар следва да гарантира равни условия на конкуренция за всички икономически оператори и защита срещу нелоялна конкуренция. За тази цел е необходимо да бъде засилено прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите. Доброто сътрудничество между производителите и органите за надзор на пазара е ключов елемент, който предоставя възможност за незабавна намеса и коригиращи действия по отношение на даден продукт. За определени продукти е от значение да има икономически оператор, който да е установен в Съюза, така че органите за надзор на пазара да имат възможност да му отправят искания, включително за информация във връзка със съответствието на продуктите със законодателството на Съюза за хармонизация, и който да може да сътрудничи на органите за надзор на пазара, при което се уверява, че се предприемат незабавни коригиращи действия за отстраняване на случаите на несъответствие. Икономическите оператори, които следва да изпълняват тези задачи, са производителят или когато производителят не е установен в Съюза — вносителят, или упълномощен представител, упълномощен за тази цел от производителя, или доставчик на услуги за обработка на поръчки, установен в Съюза, по отношение на продуктите, за които обработвапоръчки, когато няма друг икономически оператор, установен в Съюза.

(19)  Развитието на електронната търговия поставя някои предизвикателства за органите за надзор на пазара по отношение на осигуряването на съответствието на продуктите, предлагани за продажба онлайн, и на ефективното прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация. Броят на икономическите оператори, които предлагат продукти директно на потребителите по електронен път, се увеличава. Поради това икономическите оператори със задачи по отношение на продукти, които са предмет на определени актове от законодателството на Съюза за хармонизация, изпълняват важна роля, посредством осигуряването на органите за надзор на пазара връзка с лице за контакт, установено в Съюза, и чрез своевременното осъществяване на специални задачи, с цел да се уверят, че продуктите са в съответствие с изискванията на законодателството на Съюза за хармонизация, което да е от полза за потребителите, другите крайни ползватели и предприятията в рамките на Съюза.

(20)  Задълженията на икономическия оператор със задачи по отношение на продукти, които са предмет на определени актове от законодателството на Съюза за хармонизация, не следва да засягат съществуващите задължения и отговорности на производителя, вносителя и упълномощения представител съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация.

(21)  Задълженията по настоящия регламент, с които се изисква даден икономически оператор да бъде установен в Съюза, за да пуска продукти на пазара на Съюза, следва да се прилагат само по отношение на области, за които е установено, че е необходимо да е налице икономически оператор, който да действа като звено за връзка с органите за надзор на пазара, като се взема предвид основан на риска подход, отчита се принципът на пропорционалност и се взема под внимание високото ниво на защита на крайните ползватели в Съюза.

(22)  Освен това тези задължения не следва да се прилагат, когато специалните изисквания, установени в някои правни актове относно продукти, постигат същия резултат, а именно Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета(17), Регламент (ЕО) № 1223/2009, Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета(18), Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета(19), Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(20), Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(21), Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета(22), Регламент (ЕС) 2017/745, Регламент (ЕС) 2017/746, Регламент (ЕС) 2017/1369 и Регламент (ЕС) 2018/858. Следва да се обърне внимание и на ситуации, при които потенциалните рискове са ниски или случаите на несъответствие са малко или в които продуктите се търгуват главно чрез традиционни вериги на доставки, какъвто е случаят например с Директива 2014/33/ЕС, Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета(23) и Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(24).

(23)  Заедно с продукта следва да бъде посочена информация за контакт с икономическите оператори със задачи по отношение на продукти, които сапредмет на определени актове от законодателството на Съюза за хармонизация, с цел да се улеснят проверките по цялата верига на доставка.

(24)  Икономическите оператори следва изцяло да си сътрудничат с органите за надзор на пазара и другите компетентни органи, за да се гарантира гладкото протичане на надзора на пазара и да се даде възможност на съответните органи да изпълняват своите задачи. Това включва, когато е поискано от органите, предоставяне на информацията за контакт на икономическите оператори със задачи по отношение на продукти, които са предмет на определени актове от законодателството на Съюза за хармонизация, когато тази информация е на тяхно разположение.

(25)  Икономическите оператори следва да имат лесен достъп до висококачествена изчерпателна информация. Тъй като единната цифрова платформа, създадена с Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета(25), предвижда единна точка за онлайн достъп до информация, това може да се използва по отношение на предоставянето на икономическите оператори на информацията от значение във връзка със законодателството на Съюза за хармонизация. Независимо от това държавите членки следва да въведат процедури за гарантиране на достъпа до звената за контакт относно продуктите, създадени съгласно Регламент (ЕС ) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета(26)(27), за да подпомогнат икономическите оператори по отношение на правилното отправяне на исканията им за информация. Насочваща информация по въпроси, свързани с технически спецификации или хармонизирани стандарти или проектиране на конкретен продукт, не следва да бъде част от задълженията на държавите членки при този вид предоставяне на информация.

(26)  Органите за надзор на пазара могат да извършват съвместни дейности с други органи или организации, представляващи икономическите оператори или крайните ползватели, с оглед на насърчаване на постигането на съответствие, установяване на несъответствие, повишаване на осведомеността и предоставяне на насоки относно законодателството на Съюза за хармонизация, както и по отношение на определени категории продукти, включително тези, които се предлагат за продажба онлайн.

(27)  Държавите членки следва да определят свои органи за надзор на пазара. Настоящият регламент следва да не възпрепятства държавите членки при избора на компетентните органи за изпълнение на задачите по надзор на пазара. С цел да се улесни административното подпомагане и сътрудничеството, държавите членки следва също да определят единна служба за връзка. Единните служби за връзка следва най-малкото да представляват съгласуваната позиция на органите за надзор на пазара и на органите, отговорни за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза.

(28)  Електронната търговия поставя определени предизвикателства пред органите за надзор на пазара по отношение на защитата на здравето и безопасността на крайните ползватели от несъответстващи на изискванията продукти. Поради това държавите членки следва да осигурят техният надзор на пазара да е организиран с еднаква ефективност, както за продуктите, предлагани онлайн, така и за тези офлайн.

(29)  При извършването на надзор на пазара на продукти, предлагани за продажба онлайн, органите за надзор на пазара срещат многобройни трудности, като например проследяване на продуктите, предлагани за продажба онлайн, установяване на отговорните икономически оператори или провеждане на оценки на риска или на изпитвания, поради липсата на физически достъп до продуктите. В допълнение към изискванията, въведени с настоящия регламент, държавите членки се насърчават да използват допълнителни насоки и най-добри практики за надзор на пазара, както и за комуникация с предприятията и потребителите.

(30)  Следва да се обърне специално внимание на нововъзникващите технологии, като се вземе предвид, че потребителите все повече използват свързани устройства в ежедневието си. Следователно регулаторната рамка на Съюза следва да отчита тези нови рискове, за да гарантира безопасността на крайните ползватели.

(31)  В ерата на непрекъснатото развитие на цифровите технологии следва да се проучват нови решения, които биха могли да допринесат за ефективния надзор на пазара в рамките на Съюза.

(32)  Надзорът на пазара следва да бъде задълбочен и ефективен, за да се гарантира, че законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите се прилага правилно. Като се има предвид, че контролът може да представлява тежест за икономическите оператори, органите за надзор на пазара следва да организират и провеждат инспекционните дейности чрез основан на риска подход, като вземат предвид интересите на тези икономически оператори и ограничават посочената тежест до необходимото за извършването на ефикасен и ефективен контрол. Освен това надзорът на пазара следва да се извършва със същата степен на отговорност от компетентните органи на съответната държава членка, независимо от това дали несъответствието на даден продукт е от значение само на територията на тази държава членка, или има вероятност да окаже въздействие и върху пазара на друга държава членка. Може да се определят еднакви условия от Комисията за определени инспекционни дейности, провеждани от органите за надзор на пазара, в случаите когато продукти или категории продукти представляват специфични рискове или нарушават сериозно приложимото законодателство на Съюза за хармонизация.

(33)  При изпълнението на своите задължения органите за надзор на пазара се сблъскват с различни недостатъци от гледна точка на ресурси, механизми за координация, както и правомощия по отношение на несъответстващи на изискванията продукти. Такива различия водят до фрагментирано прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация и до осъществяване на по-строг надзор на пазара в някои държави членки, отколкото в други, като по този начин потенциално се застрашават условията на равнопоставеност между предприятията, а и също така се създават потенциални дисбаланси в нивото на безопасност на продуктите в целия Съюз.

(34)  С цел да се гарантира, че законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите се прилага правилно, органите за надзор на пазара следва да разполагат с общ набор от правомощия за разследване и правоприлагане, който да дава възможност за засилено сътрудничество между органите за надзор на пазара и за по-ефективно възпиране на икономическите оператори, които умишлено нарушават законодателството на Съюза за хармонизация. Тези правомощия следва да бъдат достатъчно засилени за справяне с предизвикателствата пред правоприлагането на законодателството на Съюза за хармонизация, както и с предизвикателствата, свързани с електронната търговия и цифровата среда, и за предотвратяване на възможността икономическите оператори да се възползват от пропуските в системата по правоприлагане, като се преместят в държави членки, чиито органи за надзор на пазара не са подготвени за справяне с незаконните практики. По-конкретно правомощията следва да гарантират обмена на информация и на доказателства между компетентните органи, така че правоприлагането на законодателството да може да се извършва по еднакъв начин във всички държави членки.

(35)  Настоящият регламент следва да не засяга свободата на държавите членки да избират системата по правоприлагане, която считат за подходяща. Държавите членки следва да имат свободата да решават дали техните органи за надзор на пазара могат да извършват разследване и правоприлагане пряко въз основа на собствената си компетентност, чрез прибягване до съдействието на други публични органи или чрез сезиране на компетентните съдилища.

(36)  Органите за надзор на пазара следва да бъдат в състояние да започват разследвания по своя собствена инициатива, ако бъдат информирани, че на пазара са пуснати несъответстващи на изискванията продукти.

(37)  Органите за надзор на пазара следва да имат достъп до всички необходими доказателства, данни и информация, свързани с предмета на дадено разследване, за да могат да определят дали е било нарушено приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, и по-специално да установят кой е отговорният икономически оператор, независимо от това кой притежава въпросните доказателства, данни или информация и независимо от това къде се намират те и в какъв формат се съхраняват. Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да поискат от икономическите оператори, включително тези в цифровата верига за създаване на стойност, да предоставят всички необходими доказателства, данни и информация.

(38)  Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да извършват необходимите проверки на място и следва да имат правомощието да влизат във всички помещения, терени или превозни средства, които икономическият оператор използва за цели, свързани с неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия.

(39)  Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да изискват от ▌представител на засегнатия икономически оператор или съответен член на неговия персонал да даде обяснения или да предостави факти, информация или документи, свързани с предмета на проверката на място, както и да записват отговорите, дадени от този представител или съответен член на персонала.

(40)  Органите за надзор на пазара следва да имат възможност да проверяват съответствието на продуктите, които биват предоставяни на пазара, със законодателството на Съюза за хармонизация, както и да получават доказателства за тяхното несъответствие. Поради това те следва да разполагат с правомощието да придобиват продукти, а когато доказателствата не могат да бъдат получени с други средства – да купуват продукти под прикрита самоличност.

(41)  В цифровата среда по-специално органите за надзор на пазара следва да разполагат с възможност да преустановяват несъответствието своевременно и ефективно, особено когато икономическият оператор, който продава продукта, прикрива своята самоличност или се премества в рамките на Съюза или в трета държава, за да избегне мерките по правоприлагане. В случаите, когато съществува риск от сериозни и непоправими вреди за крайните ползватели поради наличието на несъответствие, органите за надзор на пазара следва да разполагат с възможност да предприемат ▌мерки, когато това е надлежно обосновано и пропорционално и когато няма други налични средства за предотвратяване или намаляване на тези вреди, включително, когато е необходимо, да изискват премахването на съдържание от онлайн интерфейса или показването на предупреждение. Когато такова искане не се спазва, съответният орган следва да има правомощието да изиска от доставчиците на услуги на информационното общество да ограничат достъпа до онлайн интерфейса. Тези мерки следва да се предприемат в съответствие с принципите, определени в Директива 2000/31/ЕО. ▌

(42)  Изпълнението на настоящия регламент и упражняването на правомощията при прилагането му следва също така да бъдат в съответствие с други правни актове на Съюза и националното право, например Директива 2000/31/EC, включително с приложимите процесуални гаранции и принципите на основните права. Изпълнението и упражняването на правомощия следва също така да бъдат пропорционални и подходящи с оглед на естеството и цялостната действителна или потенциална вреда, причинена от нарушението. Компетентните органи следва да отчитат всички факти и обстоятелства по случая и да изберат най-подходящите мерки, а именно такива, които са от първостепенно значение за справяне с нарушението, попадащо в обхвата на настоящия регламент. Тези мерки следва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи. Държавите членки следва да запазят свободата си да определят условията и ограниченията за упражняване на правомощията за изпълняване на задълженията по националното право. Например, когато в съответствие с националното право за влизането в помещения на физически и юридически лица е необходимо предварително разрешение от съдебен орган на съответната държава членка, правомощието за влизане в тези помещения следва да се упражнява само след получаването на такова предварително разрешение.

(43)  Органите за надзор на пазара действат в интерес на икономическите оператори, крайните ползватели и обществеността, за да гарантират, че обществените интереси, обхванати от съответното законодателство на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, съответно се опазват и защитават последователно чрез подходящи мерки по правоприлагане и че съответствието с това законодателство се гарантира в рамките на веригата на доставка посредством подходящи проверки, като се отчита фактът, че в много случаи административните проверки сами по себе си не могат да заменят физическите и лабораторните проверки, за да се провери съответствието на продуктите със съответното законодателство на Съюза за хармонизация. Вследствие на това органите за надзор на пазара следва да гарантират високо равнище на прозрачност при осъществяване на дейностите си и следва да предоставят на разположение на обществеността всяка информация, която считат, че е от значение за защитата на интересите на крайните ползватели в Съюза.

(44)  Настоящият регламент не следва да засяга функционирането на RAPEX в съответствие с Директива 2001/95/ЕО ▌.

(45)  Настоящият регламент не следва да засяга процедурата във връзка с предпазната клауза, предвидена в секторното законодателство на Съюза за хармонизация, в съответствие с член 114, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С цел да се гарантира еднакво равнище на защита в целия Съюз, на държавите членки се разрешава да предприемат ▌мерки по отношение на продукти, представляващи риск за здравето и безопасността или за други аспекти от защитата на обществения интерес. Те също са задължени да уведомяват за тези мерки останалите държави членки и Комисията, като по този начин на Комисията се даде възможност да заема позиция относно това дали националните мерки, ограничаващи свободното движение на продуктите, предприети с оглед гарантиране на функционирането на вътрешния пазар, са обосновани.

(46)  При обмена на информация между органите за надзор на пазара и използването на доказателства и констатации от разследванията следва да се спазва принципа на поверителност. Информацията следва да се обработва в съответствие с приложимото национално право с цел да се гарантира, че разследванията не се компрометират и не се накърнява репутацията на икономическия оператор.

(47)  Когато за целите на настоящия регламент е необходимо да се обработват лични данни, това следва да се извършва в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на личните данни. Всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(28) и Регламент (ЕС) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(29), както е приложимо.

(48)  За да се гарантира ефективност и съответствие на резултатите от изпитванията, извършвани в целия Съюз в рамките на надзора на пазара във връзка с определени продукти или определена категория или група от продукти или за специфични рискове, свързани с дадена категория или група от продукти, Комисията може да определи своя собствена структура за изпитвания или публична структура на държава членка като структура на Съюза за извършване на изпитвания. Всички структури на Съюза за извършване на изпитвания следва да са акредитирани в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008. За да се избегне конфликт на интереси, структурите на Съюза за извършване на изпитвания следва да предлагат услугите си единствено на органите за надзор на пазара, Комисията, Мрежата на Съюза за съответствие на продуктите („Мрежата“) и други правителствени или междуправителствени субекти.

(49)  Държавите членки следва да гарантират, че разполагат винаги с достатъчно финансови ресурси, за да обезпечат органите за надзор на пазара с подходящия персонал и технически средства. Ефективният надзор на пазара изисква значителни ресурси, поради това следва да се осигури устойчивост на ресурсите, за да бъдат предоставяни във всеки един момент и в степен, съобразно нуждите, свързани с правоприлагането. Държавите членки следва да имат възможността да допълват публичното финансиране чрез изискване от съответните икономически оператори за възстановяване на разходите, направени при осъществяването на надзор на пазара във връзка с продукти, за които е установено, че са несъответстващи на изискванията ▌.

(50)  Следва да се създадат механизми за взаимна помощ, тъй като за пазара на Съюза на стоки е наложително органите за надзор на пазара на държавите членки да си сътрудничат ефективно. Органите следва да действат добросъвестно и като общ принцип да приемат искания за взаимна помощ, по-специално такива относно достъп до ЕС декларация за съответствие, декларация за експлоатационни показатели и техническа документация.

(51)  Целесъобразно е държавите членки да определят органите, които отговарят за прилагането на митническото законодателство, както и всички други органи, отговорни съгласно националното право за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза.

(52)  Като ефективен начин да се гарантира, че продукти, които не са безопасни или продукти, несъответстващи на изискванията, не се пускат на пазара на Съюза, би бил такива продукти да бъдат откривани, преди да бъдат допуснати за свободно обращение. Органите ▌, отговарящи за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, имат цялостен поглед върху търговските потоци, преминаващи през външните граници на Съюза, и поради това от тях следва да се изисква да извършват подходящ контрол въз основа на оценка на риска, за да допринасят за изграждането на по-безопасен пазар, който гарантира високо равнище на защита на обществените интереси. Самите държави членки определят конкретните органи, които трябва да отговарят за съответните проверки по документи и при необходимост – за физическите проверки на продуктите или проверките в лаборатории, преди тези продукти да бъдат допуснати за свободно обращение. Еднаквото прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите може да бъде постигнато единствено чрез системно сътрудничество и обмен на информация между органите за надзор на пазара и други органи, определени като органи, отговарящи за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза. Тези органи следва да получават предварително от органите за надзор на пазара цялата необходима информация относно несъответстващите на изискванията продукти или информация за икономическите оператори, при които е установено наличието на по-голям риск от несъответствие. От своя страна органите, отговарящи за контрола на продуктите, въвеждани на митническата територия на Съюза, следва да информират органите за надзор на пазара своевременно относно допускането на продукти за свободно обращение и относно резултатите от проведения контрол, когато тази информация е от значение за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите. Освен това когато Комисията получи информация за наличието на сериозен риск, който е свързан с даден продукт от внос, тя следва да информира държавите членки за този риск с цел да гарантира съгласуван и по-ефективен контрол по отношение на съответствието и правоприлагането в мястото на първо въвеждане в Съюза.

(53)  На вносителите следва да се припомни, че членове 220, 254, 256 , 257 и258 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета(30) предвиждат, че продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, за които се налага допълнителна обработка, за да бъдат в съответствие с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, се поставят под съответния митнически режим, който позволява такава обработка от страна на вносителя. Като цяло допускането за свободно обращение не следва да се счита за доказателство за съответствие с правото на Съюза, тъй като такова допускане не включва непременно пълна проверка на съответствието.

(54)  За да се използва инициативата на ЕС за едно гише в митническата област и следователно да се оптимизира и облекчи обмена на данни между митническите органи и органите за надзор на пазара, е необходимо да се създадат електронни интерфейси, позволяващи автоматичен обмен на данни. Митническите органи и органите за надзор на пазара следва да допринесат за определянето на данните, които трябва да се предават. Допълнителната тежест за митническите органи следва да бъде ограничена, като интерфейсите следва да бъдат високоавтоматизирани и лесни за използване.

(55)  Необходимо е да се създаде Мрежата, на която Комисията да е организатор, имаща за цел осъществяване на структурна координация и сътрудничество между правоприлагащите органи на държавите членки и Комисията, както и рационализиране на практиките за надзор на пазара в рамките на Съюза, което улеснява изпълнението от страна на държавите членки на съвместни дейности по правоприлагане, като например съвместни разследвания. Тази административна структура за подкрепа следва да предоставя възможност за обединяването на ресурси и да поддържа комуникационна и информационна система между държавите членки и Комисията, като по този начин спомага за засилване на прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за възпиране на нарушенията. Участието на групи за административно сътрудничество (ADCO групи) в Мрежата не следва да изключва участието на други подобни групи, занимаващи се с административно сътрудничество. Комисията следва да предостави необходимата административна и финансова подкрепа на Мрежата.

(56)  Следва да има ефективен, навременен и точен обмен на информация между държавите членки и Комисията. Редица съществуващи инструменти, като информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS) и RAPEX, дават възможност на органите за надзор на пазара да се координират помежду си в рамките на Съюза. Тези инструменти, заедно с интерфейса, позволяващ прехвърляне на данни от ICSMS към RAPEX, следва да се поддържат и доразвиват с цел да се използва пълният им потенциал и да се спомогне за увеличаване на равнището на сътрудничество и обмен на информация между държавите членки и Комисията.

(57)  В този контекст за целите на събирането на информация, свързана с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, ICSMS следва да се актуализира и да бъде достъпна за Комисията, единните служби за връзка, ▌ митническите органи и органите за надзор на пазара. Освен това следва да бъде разработен електронен интерфейс, за да се предостави възможност за ефективен обмен на информация между националните ▌системи на митниците и органите за надзор на пазара. По отношение на случаите на искания за взаимна помощ единните служби за връзка следва да оказват необходимата подкрепа за сътрудничество между съответните органи. Следователно ICSMS следва да предоставя функциите, позволяващи автоматизирано посочване на единните служби за връзка в случаите, когато крайните срокове не са спазени. Когато секторното законодателство вече предвижда електронни системи за сътрудничество и обмен на данни, какъвто е случаят например с EUDAMED за медицинските изделия, тези системи следва да се използват, когато това е целесъобразно.

(58)  Като цяло, ICSMS следва да се използва за обмен на информация, която се счита за полезна за други органи за надзор на пазара. Това може да включва проверки, предприети в контекста на проекти за надзор на пазара, независимо от резултатите от изпитванията. С количеството данни, които трябва да се въведат в ICSMS, следва да се търси баланс между налагането на прекалено голяма тежест, когато усилията за въвеждане на данните биха надвишили работата, свързана с извършването на действителните проверки, и достатъчна изчерпателност на данните, която да подпомогне по-голяма ефективност и ефикасност от страна на органите. Затова данните, въведени в ICSMS, следва да обхващат и по-рутинни проверки отколкото само лабораторните изпитвания. Въпреки това не е необходимо да се включват кратки визуални проверки. Като обща насока, проверките, които са отделно документирани, следва също да бъдат въвеждани в ICSMS.

(59)  Държавите членки се насърчават да използват ICSMS за взаимодействие между митническите органи и органите за надзор на пазара като алтернатива на националните системи. Това не следва да заменя използваната от митническите органи система на Общността за управление на риска (CRMS). Тези две системи биха могли да работят успоредно, тъй като изпълняват различни и допълващи се роли, като ICSMS улеснява комуникацията между митническите органи и органите за надзор на пазара, за да се даде възможност за безпроблемно обработване на митническите декларации, попадащи в рамката, свързана с безопасност и съответствие на продуктите, докато CRMS е за общо управление на риска и контрол в митническата сфера.

(60)  Случаите на наранявания, причинени от несъответстващи на изискванията продукти, са важна информация за органите за надзор на пазара. Ето защо в ICSMSследва да се предвидят полета за свързани с това данни, така че органите за надзор на пазара да могат да въвеждат веднага наличните доклади, предоставяни в хода на техните разследвания, като по този начин се улесняват последващите статистически оценки.

(61)  Комисията следва да разполага с възможност да обменя информация, свързана с надзора на пазара, с регулаторните органи на трети държави или международни организации в рамките на споразумения, сключени между Съюза и трети държави или международни организации, с цел да се гарантира съответствието на продуктите преди износа за пазара на Съюза.

(62)  За да се постигне висока степен на съответствие с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация в областта на продуктите, като същевременно се гарантира ефективно разпределение на ресурсите и ефективен от гледна точка на разходите контрол на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, Комисията следва да може да одобрява специфични системи за контрол преди износа. Като част от оценката на риска, извършвана от органите, отговарящи за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, продуктите, които попадат в обхвата на такива одобрени системи, могат да се ползват от по-висока степен на доверие от съпоставимите продукти, които не са били подложени на контрол преди износа.

(63)  Комисията следва да извърши оценка на настоящия регламент с оглед на целите, които той преследва, и като взема под внимание новите технологични, икономически, търговски и правни промени. В съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(31) оценката въз основа на ефикасността, ефективността, важността, съгласуваността и добавената стойност следва да служи като база за оценки на въздействието на вариантите за по-нататъшни действия, особено що се отнася до обхвата на настоящия регламент, прилагането и изпълнението на разпоредбите относно задачите на икономическите оператори, които пускат продукти на пазара, и системата за свързан с продуктите контрол преди износа.

(64)  През целия цикъл на разходите финансовите интереси на Съюза следва да бъдат защитавани посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни и финансови санкции.

(65)  Разнообразието на санкциите в целия Съюз е една от основните причини за недостатъчния възпиращ ефект и различната степен на защита. Правилата относно налагането на санкции, включително на парични глоби, са въпрос от компетентността на националната юрисдикция и поради това следва да се определят от националното право. ▌

(66)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с: определянето на единните условия за проверките, критериите за определяне на честотата на проверките и количеството на пробите, които да се проверяват по отношение на определени продукти или категории продукти, при които непрекъснато се установяват специфични рискове или сериозни нарушения на законодателството на Съюза за хармонизация; установяването на процедурите за определянето на структурите на Съюза за извършване на изпитвания; ▌ определянето на показатели и техники за проверки въз основа на общ анализ на риска на равнището на Съюза; определянето на подробната информация за статистическите данни, свързани с извършвания контрол от определените органи по отношение на продукти, попадащи в обхвата на правото на Съюза; ▌определянето на подробнната информация относно механизмите за прилагането по отношение на информационната и комуникационна система и определянето на предоставяните от митническите органи данни, свързани с поставянето на стоки под митнически режим „допускане за свободно обращение“; и с одобряването на специфични системи за свързан с продуктите контрол преди износа и оттеглянето на такива одобрения. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съветa(32).

(67)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да подобри функционирането на вътрешния пазар чрез укрепване на надзора на пазара на продукти, обхванати от законодателството на Съюза за хармонизация, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки предвид необходимостта от много високо равнище на сътрудничество, взаимодействие и съгласувани действия от всички компетентни органи във всички държави членки, а поради обхвата и последиците си може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(68)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз и присъстващи в конституционните традиции на държавите членки. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага в съответствие с тези права и принципи, включително с онези от тях, които са свързани със свободата и плурализма на медиите. По-специално настоящият регламент има за цел да гарантира пълно зачитане на защитата на потребителите, свободата на стопанска инициатива, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, правото на собственост и на защита на личните данни,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава І

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

1.  Целта на настоящия регламент е да подобри функционирането на вътрешния пазар чрез укрепване на надзора на пазара на продукти, обхванати от законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в член 2, с оглед да се гарантира, че на пазара на Съюза се предоставят само съответстващи продукти, отговарящи на изисквания, които осигуряват високо ниво на защита на обществените интереси, като здраве и безопасност в общ смисъл, здравословни и безопасни условия на работното място, защита на потребителите, опазване на околната среда и обществената сигурност, както и други обществени интереси, защитени по силата на това законодателство.

2.  В настоящия регламент се определят правила и процедури за икономическите оператори по отношение на продукти, които са предмет на определени актове от законодателството на Съюза за хармонизация, и се установява рамка за сътрудничество с икономическите оператори.

3.   В настоящия регламент се предвижда рамка за контрол на ▌продукти, въвеждани на пазара на Съюза.

Член 2

Обхват

1.  Настоящият регламент се прилага по отношение на ▌продукти, които са предмет на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложение І („законодателство на Съюза за хармонизация“), доколкото в законодателството на Съюза за хармонизация не съществуват специални разпоредби със същата цел, които уреждат по по-специален начин конкретни аспекти на надзора на пазара и правоприлагането.

2.   Членове 25—28 се прилагат по отношение на всички продукти, обхванати от правото на Съюза, само доколкото в правото на Съюза не съществуват специални разпоредби, свързани с организацията на контрола на продукти, въвеждани на пазара на Съюза.

3.  Прилагането на настоящия регламент не възпрепятства органите за надзор на пазара да предприемат по-специални мерки, предвидени в Директива 2001/95/EО.

4.  Настоящият регламент не засяга членове 12—15 от Директива 2000/31/ЕО.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)  „предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

(2)  „пускане на пазара“ означава предоставянето на продукта на пазара на Съюза за първи път;

(3)  „надзор на пазара“ означава извършените дейности и предприетите мерки от органите за надзор на пазара с цел да се гарантира, че продуктите съответстват на изискванията, определени в приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, и да се осигури защитата на обществения интерес, обхванат от посоченото законодателство;

(4)  „орган за надзор на пазара“ означава орган, определен от дадена държава членка съгласно член 10, като отговарящ за извършването на ▌надзор на пазара на територията на тази държава членка;

(5)  „орган заявител“ означава органът за надзор на пазара, който отправя искане за взаимна помощ;

(6)  „орган, към който е отправено искане“ означава органът за надзор на пазара, който получава искане за взаимна помощ;

(7)  „несъответствие“ означава всяко неспазване на някое от изискванията съгласно законодателството на Съюза за хармонизация или съгласно настоящия регламент;

(8)  „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда продукт или което възлага проектирането или производството на продукт и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка;

(9)  „вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска на пазара на Съюза продукт от трета държава;

(10)  „дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя определен продукт на пазара;

(11)  „доставчик на услуга за обработка на поръчки“ означава всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на търговската дейност предлага най-малко две от следните услуги: складиране, опаковане, адресиране и изпращане, без да притежава собственост върху съответните продукти, с изключение на пощенските услуги съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(33), услугите за доставка на колетни пратки съгласно определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета(34), и всякакви други пощенски услуги или услуги за превоз на товари;

(12)  „упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи, свързани със задълженията на последния съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация или съгласно изискванията на настоящия регламент;

(13)  „икономически оператор“ означава производителят, упълномощеният представител, вносителят, дистрибуторът, доставчикът на услуга за обработка на поръчки или всяко друго физическо или юридическо лице, обвързано със задължения във връзка с производството на продукти, предоставянето им на пазара или пускането им в действие в съответствие с относимото законодателство на Съюза за хармонизация;

(14)  „доставчик на услуга на информационното общество“ означава доставчик на услуга по смисъла на член 1, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета(35);

(15)  „онлайн интерфейс“ означава всеки софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, който е предоставен за ползване от икономически оператор или от името на икономически оператор, и чието предназначение е да предостави достъп на крайните ползватели до продуктите на икономическия оператор;

(16)  „коригиращо действие“ означава всяко действие, предприето от икономически оператор с цел да се отстрани несъответствие, когато това се изисква от орган за надзор на пазара или по собствена инициатива на икономическия оператор;

(17)  „доброволна мярка“ означава коригиращо действие, когато не се изисква от орган за надзор на пазара;

(18)  „риск“ означава комбинация от вероятността от настъпване на опасност, причиняваща вреда, и степента на сериозност на тази вреда;

(19)  „продукт, представляващ риск“ означава продукт, който има потенциала да въздейства неблагоприятно върху здравето и безопасността на хората като цяло, здравословните и безопасни условия на работното място, защитата на потребителите, околната среда, обществената сигурност и други обществени интереси, защитени по силата на приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, до степен, надвишаваща приетото за разумно и приемливо с оглед на предназначението му или спрямо нормалните или разумно предвидимите условия на употреба на съответния продукт, включително продължителността на употребата му, а където е приложимо — неговото пускане в действие, монтиране и условията на поддържане;

(20)  „продукт, представляващ сериозен риск“ означава продукт, представляващ риск, за който въз основа на оценка на риска и като се вземе предвид нормалната и предвидима употреба на продукта, се счита, че комбинацията от вероятността от настъпване на опасност, причиняваща вреда, и степента на сериозност на тази вреда, изискват бърза намеса от страна на органите за надзор на пазара, включително случаите, в които последиците от риска не се проявяват незабавно ▌;

(21)  „краен ползвател“ означава всяко физическо или юридическо лице, пребиваващо или установено в Съюза, на което даден продукт е бил предоставен било то като на потребител, извън всякаква търговска или стопанска дейност, занаят или професия, или като на професионален краен ползвател в процеса на неговите промишлени или професионални дейности;

(22)  „изземване“ означава всяка мярка, целяща да постигне връщане на продукт, който вече е бил предоставен на крайния ползвател;

(23)  „изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на продукт, който е във веригата на доставка;

(24)  „митнически органи“ означава митнически органи, както са определени в член 5, точка 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

(25)  „допускане за свободно обращение“ означава режима, определен в член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

(26)  „продукти, въвеждани на пазара на Съюза“ означава продукти от трети държави, предназначени да бъдат пуснати на пазара на Съюза или предназначени за лична употреба или за потребление в рамките на митническата територия на Съюза и поставени под митническия режим „допускане за свободно обращение“.

Глава ІІ

Задачи на икономическите оператори

Член 4

Задачи на икономическите оператори във връзка с продукти, които са предмет на определени актове от законодателството на Съюза за хармонизация

1.  Независимо от задълженията, определени в приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, продукт, който е предмет на законодателството, посочено в параграф 5, може да бъде пуснат на пазара само ако е налице икономически оператор, установен в Съюза, който отговаря за задачите, посочени в параграф 3, по отношение на този продукт.

2.  За целите на настоящия член икономическият оператор, посочен в параграф 1, означава всеки от следните:

a)  производител, установен в Съюза ▌;

б)  вносител, когато производителят не е установен в Съюза;

в)  упълномощен представител, притежаващ писмено пълномощно от производителя, с което се възлага на упълномощения представител да изпълнява задачите, посочени в параграф 3, от името на производителя;

г)  доставчик на услуга за обработка на поръчки, установен в Съюза, по отношение на продуктите, за които обработва поръчки, когато в Съюза няма установен друг икономически оператор, както е упоменат в букви а), б) и в).

3.  Без да се засягат задълженията на икономическите оператори съгласно приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, икономическият оператор, посочен в параграф 1, изпълнява следните задачи:

a)  ако законодателството на Съюза за хармонизация, приложимо към продукта, предвижда наличие на ЕС декларация за съответствие или декларация за експлоатационни показатели и техническа документацияпроверява, че ЕС декларацията за съответствие или декларацията за експлоатационни показатели и техническата документация са изготвени, съхранява декларацията за съответствие или декларацията за експлоатационни показатели така, че те да са на разположение на органите за надзор на пазара за периода, изискван съгласно посоченото законодателство, и гарантира, че техническата документация може да бъде предоставена на тези органи при поискване;

б)  при обосновано искане от орган за надзор на пазара — предоставя на този орган на цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на продукта, на език, лесно разбираем за този орган;

в)  когато съществува основание да се счита, че даден продукт представлява риск – информира органите за надзор на пазара за това;

г)  осъществява сътрудничество с органите за надзор на пазара, включително вследствие на обосновано искане, като се уверява, че са предприети необходимите незабавни коригиращи действия за отстраняване на всеки случай на несъответствие с изискванията, определени в законодателството на Съюза за хармонизация, приложими за въпросния продукт, или — ако това не е възможно — да ограничава рисковете, свързани с този продукт, в случаите, когато това се изисква от органите за надзор на пазара или по негова собствена инициатива, когато икономическият оператор, посочен в параграф 1, счита или има основание да счита, че въпросният продукт представлява риск.

4.  Без да се засягат съответните задължения на икономическите оператори съгласно приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, името, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка и данните за контакт, включително пощенският адрес, на икономическия оператор, посочен в параграф 1, се посочват върху ▌продукта или върху неговата опаковка, на пакета или в документа, който придружава продукта.

5.  Настоящият член се прилага единствено по отношение на продукти, които попадат в обхвата на Регламенти (ЕС) № 305/2011(36), (ЕС) 2016/425(37) и (ЕС) 2016/426(38) на Европейския парламент и на Съвета и Директиви 2000/14/ЕО(39), 2006/42/ЕО(40), 2009/48/ЕО(41), 2009/125/ЕО(42), 2011/65/ЕС(43), 2013/29/ЕС(44), 2013/53/ЕС(45), 2014/29/ЕС(46), 2014/30/ЕС(47), 2014/31/ЕС(48), 2014/32/ЕС(49), 2014/34/ЕС(50), 2014/35/ЕС(51), 2014/53/ЕС(52) и 2014/68/ЕС(53) на Европейския парламент и на Съвета.

Член 5

Упълномощен представител

1.  За целите на член 4, параграф 2, буква в) упълномощеният представител се упълномощава от производителя да изпълнява задачите, изброени в член 4, параграф 3, независимо от всякакви други задачи, възложени му съгласно съответното законодателство на Съюза за хармонизация.

2.  Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното. Той предоставя на органите за надзор на пазара копие от пълномощното при поискване, на език на Съюза, определен от органа за надзор на пазара.

3.  Упълномощените представители разполагат с подходящите средства, за да имат възможност да изпълняват задачите си.

Член 6

Продажби от разстояние

Продуктите, предлагани за продажба онлайн или чрез други средства за продажба от разстояние, се считат за предоставени на пазара, ако офертата за продажба е насочена към крайни ползватели в Съюза. Дадена оферта за продажба се счита за насочена към крайните ползватели в Съюза, ако съответният икономически оператор ориентира по какъвто и да било начин дейността си към държава членка.

Член 7

Задължение за сътрудничество

1.  Икономическите оператори си сътрудничат с органите за надзор на пазара във връзка с дейности, които биха могли да отстранят или ограничат рисковете, свързани с предоставяните на пазара продукти от тези оператори.

2.  Доставчиците на услуги на информационното общество си сътрудничат с органите за надзор на пазара, по искане на органите за надзор на пазара и в конкретни случаи, за да улеснят всяко действие, предприето за отстраняване, или ако това не е възможно, за ограничаване на рисковете, свързани с продукт, който се предлага или е бил предлаган за продажба онлайн чрез техните услуги.

Глава III

Подпомагане на икономическите оператори и сътрудничество с тях

Член 8

Информация, предоставяна на икономическите оператори

1.  В съответствие с Регламент (ЕС) № 2018/1724 Комисията гарантира, че порталът „Вашата Европа“ предоставя на ползвателите лесен, онлайн достъп до информация за изискванията по отношение на продуктите и правата, задълженията и правилата, произтичащи от законодателството на Съюза за хармонизация.

2.  Държавите членки въвеждат процедури за предоставяне на информация на икономическите оператори, при поискване от тяхна страна и безплатно, относно транспонирането и прилагането на национално равнище на законодателството на Съюза за хармонизация, приложимо към продуктите. За тази цел се прилагат член 9, параграфи 1, 4 и 5 от Регламент (ЕС) 2019/ ....(54).

Член 9

Съвместни дейности за насърчаване на постигането на съответствие

1.  Органите за надзор на пазара могат да се споразумеят с други съответни органи или с организации, представляващи икономически оператори или крайни ползватели, за извършване ▌на съвместни дейности, които целят ▌насърчаване на постигането на съответствие, установяване на несъответствие, повишаване на осведомеността и предоставяне на насоки във връзка със законодателството на Съюза за хармонизация, по отношение на определени категории продукти, по-специално онези категории продукти, за които често се оказва, че представляват сериозен риск, включително продуктите, предлагани за продажба онлайн.

2.  Съответният орган за надзор на пазара и страните, посочени в параграф 1, гарантират, че споразумението за съвместни дейности не води до нелоялна конкуренция между икономическите оператори и не засяга обективността, независимостта и безпристрастността на страните.

3.  Органът за надзор на пазара може да използва всяка информация, получена в резултат на съвместни дейности, извършени от него като част от предприето от него разследване относно несъответствие.

4.  Въпросният орган за надзор на пазара прави споразумението за съвместни дейности, включително имената на участващите страни, достъпно за обществеността и го въвежда в информационната и комуникационна система, посочена в член 34. При поискване от страна на държава членка Мрежата, създадена съгласно член 29, съдейства при изготвянето на споразумението за съвместни дейности.

Глава ІV

Организация, дейности и задължения на органите за надзор на пазара и на единната служба за връзка

Член 10

Определяне на органите за надзор на пазара и на единната служба за връзка

1.  Държавите членки организират и осъществяват надзор на пазара, както е предвидено в настоящия регламент.

2.  За целите на параграф 1 на настоящия член всяка държава членка определя един или повече органи за надзор на пазара на нейна територия. Всяка държава членка уведомява Комисията ▌и другите държави членки за своите органи за надзор на пазара и за областите на компетентност на всеки от тези органи, като използва информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

3.  Всяка държава членка определя единна служба за връзка.

4.  Единната служба за връзка ▌отговаря най-малкото за представляването на съгласуваната позиция на органите за надзор на пазара и на органите, определени съгласно член 25, параграф 1, и за съобщаване на националните стратегии, посочени в член 13. Единната служба за връзка също така подпомага при осъществяването на сътрудничеството между органите за надзор на пазара в различните държави членки, както е посочено в глава VI.

5.  С цел осъществяване на надзор на пазара на продукти, предоставяни онлайн и офлайн с еднаква ефективност по отношение на всички канали за дистрибуция, държавите членки гарантират, че техните органи за надзор на пазара и единната служба за връзка разполагат с необходимите ресурси, включително достатъчно бюджетни средства и други ресурси, като достатъчен брой компетентни служители, експертен опит, процедури и други механизми за правилното изпълнение на техните задължения.

6.  Когато на тяхна територия има повече от един орган за надзор на пазара, държавите членки гарантират, че съответните функции на тези органи са ясно определени и че са създадени подходящи механизми за комуникация и координация, за да се даде възможност на тези органи да си сътрудничат тясно и да изпълняват ефективно своите функции.

Член 11

Дейности на органите за надзор на пазара

1.  Органите за надзор на пазара извършват своите дейности, за да гарантират следното:

a)  ефективния надзор на пазара в рамките на тяхната територия на продукти, предоставяни онлайн и офлайн, по отношение на продукти, които са предмет на законодателството на Съюза за хармонизация ▌;

б)  ▌предприемането от страна на икономическите оператори на подходящи и пропорционални коригиращи действия във връзка със спазване на изискванията на посоченото законодателство и настоящия регламент;

в)  предприемането на подходящи и пропорционални мерки, когато икономическият оператор не предприеме коригиращи действия.

2.  Органите за надзор на пазара упражняват своите правомощия и изпълняват своите функции независимо, безпристрастно и непредубедено.

3.  Органите за надзор на пазара, като част от своите дейности, посочени в параграф 1 на настоящия член, извършват подходящи проверки на характеристиките на продуктите в подходящ мащаб чрез проверки по документи и когато е целесъобразно, физически и лабораторни проверки въз основа на подходящи проби, като организират своите ресурси и дейности по приоритети за гарантирането на ефективен надзор на пазара, и като вземат предвид националната стратегия за надзор на пазара, посочена в член 13.

Когато вземат решение относно какви проверки да бъдат извършени, на какъв тип продукти и в какъв мащаб, органите за надзор на пазара следват основан на риска подход, като отчитат следните фактори:

a)  възможни опасности и несъответствие, свързани с продуктите, и когато са налични – появата им на пазара;

б)  дейности и операции, извършвани под контрола на икономическия оператор;

в)  предишни случаи на несъответствие от страна на икономическия оператор;

г)  ако е целесъобразно —създаването на рискови профили, което се извършва от органите, определени съгласно член 25, параграф 1;

д)  жалби от страна на потребители и друга информация, получена от други органи, икономически оператори, медии и други източници, която би могла да покаже несъответствие.

4.  След консултация с Мрежата Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на еднаквите условия на проверките, критериите за определяне на честотата на проверките и количеството на пробите, които следва да се проверяват по отношение на определени продукти или категории продукти, при които непрекъснато се установяват специфични рискове или сериозни нарушения на приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, с цел да се гарантира високо ниво на защита на здравето и безопасността или други обществени интереси, защитавани от това законодателство. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

5.  Когато икономическите оператори представят протоколи от изпитвания или сертификати, удостоверяващи съответствието на техните продукти със законодателството на Съюза за хармонизация, издадени от орган за оценяване на съответствието, акредитиран в съответствие с Регламент (ЕО) №765/2008, органите за надзор на пазара надлежно вземат предвид тези протоколи или сертификати.

6.  Доказателство, което се използва от орган за надзор на пазара в една държава членка, може да бъде използвано като част от разследванията за проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвани от органите за надзор на пазара в друга държава членка, без спазване на други допълнителни формални изисквания.

7.  Органите за надзор на пазара установяват следните процедури във връзка с продуктите, които са предмет на законодателството на Съюза за хармонизация:

a)  процедури за осигуряване на разглеждането на жалби или доклади по въпроси, свързани с рискове или несъответствие;

б)  процедури за проверка дали коригиращите действия, които е следвало да бъдат предприети от икономическите оператори, действително са предприети.

8.  С цел да се гарантира комуникацията и координацията със съответните органи в други държави членки, органите за надзор на пазара участват активно в групите за административно сътрудничество (ADCO групи), както са посочени в член 30, параграф 2.

9.  Без да се засяга която и да е предпазна процедура на Съюза съгласно приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, продуктите, за които се счита, че са несъответстващи на изискванията въз основа на решение на орган за надзор на пазара в една държава членка, се смятат за несъответстващи на изискванията от органите за надзор на пазара в друга държава членка, освен ако съответен орган за надзор на пазара в друга държава членка е стигнал до противоположно заключение въз основа на свое собствено разследване, като взема предвид информацията, предоставена от икономически оператор, ако съществува такава.

Член 12

Партньорски проверки

1.  За органите за надзор на пазара, които желаят да участват, се организират партньорски проверки, с оглед да се засили съгласуваността при дейностите по надзор на пазара във връзка с прилагането на настоящия регламент.

2.  Мрежата разработва методика и текущ план за провеждането на партньорски проверки между участващите органи за надзор на пазара . При определянето на методиката и на текущия план Мрежата взема предвид най-малко броя и размера на органите за надзор на пазара в държавите членки, броя на наличните служители и други ресурси за извършване на партньорската проверка, както и други относими критерии.

3.  Партньорските проверки обхващат най-добри практики, разработени от някои органи за надзор на пазара, които могат да бъдат от полза за други органи за надзор на пазара, както и други относими аспекти, свързани с ефективността на дейностите по надзор на пазара.

4.  Резултатите от партньорските проверки се докладват в рамките на Мрежата.

Член 13

Национални стратегии за надзор на пазара

1.  Всяка държава членка изготвя цялостна национална стратегия за надзор на пазара най-малко веднъж на всеки четири години. Първата такава стратегия се изготвя от всяка държава членка до ... [три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. С националната стратегия се насърчава прилагането на последователен, всеобхватен и интегриран подход към надзора на пазара и спазването на прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация на територията на съответната държава членка. При изготвянето на националната стратегия за надзор на пазара се вземат предвид всички сектори, обхванати от законодателството на Съюза за хармонизация, и всички етапи от веригата на доставка на продукти, включително вноса и цифровите вериги на доставки. Също така могат да бъдат взети предвид и приоритетите, определени в работната програма на Мрежата.

2.  Националната стратегия за надзор на пазара включва най-малко следните елементи, когато това не нарушава изпълнението на дейностите по надзор на пазара:

a)  информацията, която е на разположение, за наличието на несъответстващи на изискванията продукти, по-специално като се имат предвид проверките, посочени в член 11, параграф 3 и в член 25, параграф 3, и когато е приложимо, пазарните тенденции, които могат да окажат влияние върху ръстовете на несъответствие по категориите продукти, както и възможни заплахи и рискове, свързани с нововъзникващите технологии;

б)  областите, определени от държавите членки като приоритетни за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация;

в)  планираните дейности по правоприлагане с цел намаляване на случаите на несъответствие в определените като приоритетни области, включително, когато е целесъобразно, минималните равнища на контрол, предвидени за категориите продукти, при които има значително ниво на несъответствие;

г)  оценка на сътрудничеството с органите за надзор на пазара в другите държави членки, както е посочено в член 11, параграф 8 и Глава VІ;

3.  Държавите членки съобщават на Комисията и на останалите държави членки своята национална стратегия за надзор на пазара чрез информационната и комуникационна система, посочена в член 34. Всяка държава членка публикува резюме на стратегията си.

Глава V

Правомощия и мерки във връзка с надзора на пазара

Член 14

Правомощия на органите за надзор на пазара

1.  Държавите членки предоставят на своите органи за надзор на пазара правомощията за надзор на пазара, разследване и правоприлагане, необходими за прилагането на настоящия регламент и за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация ▌.

2.  Органите за надзор на пазара упражняват своите правомощия, посочени в настоящия член, по ефективен и ефикасен начин в съответствие с принципа на пропорционалност, доколкото това се отнася до предмета, целта на мерките и естеството и цялостната действителна или потенциална вреда, причинена от случай на несъответствие. Правомощията се предоставят и упражняват в съответствие с правото на Съюза и националното право, включително принципите на Хартата на основните права на Европейския съюз, както и принципите в националното право, свързани със свободата на изразяване на мнение и свободата и плурализма на медиите, с приложимите процесуални гаранции и с правилата на Съюза относно защитата на данните, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679.

3.  При предоставянето на правомощията съгласно параграф 1 ▌държавите членки могат да предвидят възможността правомощията да се упражняват по един от следните начини, в зависимост от случая:

a)  пряко от органите за надзор на пазара въз основа на собствената им компетентност;

б)  чрез прибягване до съдействието на други публични органи, в съответствие с разделението на правомощията и институционалната и административната организация в съответната държава членка;

в)  чрез сезиране на съдилища, от чиято компетентност е да издадат необходимото решение за одобряване на упражняването на това правомощие, включително, когато е подходящо, чрез обжалване, ако заявлението за издаване на необходимото решение не е било уважено.

4.  Правомощията, предоставени на органите за надзор на пазара съгласно параграф 1, включват най-малко следното:

a)  правомощието да изискват от икономическите оператори да представят съответни документи, технически спецификации, данни или информация относно съответствието и техническите аспекти на продукта, включително достъп до вградения софтуер, доколкото този достъп е необходим с цел да се оцени съответствието на продукта с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация, във всякаква форма или формат и независимо от техния носител за съхранение или мястото, където се съхраняват такива документи, технически спецификации, данни или информация, и да правят или получават копия от тази информация;

б)  правомощието да изискват от икономическите оператори да предоставят съответна информация относно веригата на доставка, подробности за дистрибуторската мрежа, относно количествата от продукти на пазара и относно други модели на продукти, които имат същите технически характеристики като въпросния продукт, когато това е от значение за съответствието с приложимите изисквания съгласно законодателството на Съюза за хармонизация;

в)  правомощието да изискват от икономическите оператори да предоставят съответната информация, необходима за установяване на собствеността върху уебсайтове, когато въпросната информация е свързана с предмета на разследването;

г)  правомощието за извършване на внезапни проверки на място и физически проверкина продукти ;

д)  правомощието да влизат във всички помещения, терени или превозни средства, които въпросният икономически оператор използва за цели, свързани с неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия, с цел установяване на несъответствие и да получават доказателства;

е)  правомощието да започват разследвания ▌по собствена инициатива на органите за надзор на пазара с цел установяване на несъответствия и преустановяването им;

ж)  правомощието да изискват от икономическите оператори да предприемат подходящи действия за преустановяване на случай на несъответствие или отстраняване на риска;

з)  правомощието да предприемат подходящи мерки, когато даден икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия или когато несъответствието или рискът продължава да съществува, включително правомощието да забраняват или ограничават предоставянето на даден продукт на пазара, или да разпореждат изтеглянето или изземването на продукта;

и)  правомощието да налагат санкции съгласно член 41;

й)  правомощието да придобиват проби от продукти, включително под прикрита самоличност, да ги проверяват и да осъществяват реверсивен инженеринг с цел откриване на несъответствия и получаване на доказателства;

к)  правомощието, когато няма други налични ефективни средства за отстраняване на сериозен риск:

i)  да изискват премахването на съдържание от онлайн интерфейс, което се отнася до свързаните с този риск продукти, или да изискват изрично показването на предупреждение на крайните ползватели при достъпа им до онлайн интерфейс; или

ii)  когато не е изпълнено искане съгласно подточка i), да изискат от доставчиците на услуги на информационното общество да ограничат достъпа до онлайн интерфейса, включително като изискат от съответна трета страна да приложи такива мерки.

5.  Органите за надзор на пазара могат да използват всяка информация, документ, констатация, декларация или всякакви други сведения като доказателство за целите на разследванията си, независимо от формàта и носителя, на който се съхраняват.

Член 15

Възстановяване на разходите, направени от органите за надзор на пазара

1.  Държавите членки могат да разрешат на своите органи за надзор на пазара да изискват от съответния икономически оператор възстановяване на общия размер на разходите за техните дейности във връзка със случаи на несъответствие.

2.  Разходите, посочени в член 1 от настоящия член, могат да включват разходите за провеждане на изпитвания, разходите за предприемане на мерки в съответствие с член 28, параграф 1 и 2, разходитеза съхранение и разходите за дейности във връзка с продукти, за които е установено, че не съответстват на изискванията и подлежат на коригиращи действия преди допускането им за свободно обращение или пускането им на пазара.

Член 16

Мерки за надзор на пазара

1.   Органите за надзор на пазара предприемат подходящи мерки, ако даден продукт, който е предмет на законодателството на Съюза за хармонизация, когато се използва в съответствие с неговото предназначение или при условия, които разумно могат да бъдат предвидени, и когато е правилно монтиран и поддържан:

a)  е вероятно да застраши здравето или безопасността на ползвателите,; или

б)  не е в съответствие с приложимото законодателство на Съюза за хармонизация.

2.  Когато органите за надзор на пазара направят констатациите, посочени в параграф 1, буква а) или б), те незабавно изискват от съответния икономически оператор да предприеме подходящи и пропорционални коригиращи действия с цел преустановяване на несъответствието или отстраняване на риска, в посочен от тях срок.

3.  За целите на параграф 2 коригиращите действия, които се изисква да бъдат предприети от икономическия оператор, могат да включват, inter alia:

a)  привеждане на продукта в съответствие, включително чрез отстраняване на формалното несъответствие съгласно определеното в приложимото законодателство на Съюза за хармонизация или чрез гарантиране, че продуктът вече не представлява риск;

б)  предотвратяване на това продуктът да бъде предоставен на пазара;

в)  незабавно изтегляне или изземване на продукта и сигнализиране на обществеността за съществуващия риск;

г)  унищожаване на продукта или превръщането му по друг начин в неизползваем;

д)  поставяне върху продукта на подходящо, ясно формулирано и лесно разбираемо предупреждение за рисковете, които той може да представлява, на език или езици, определени от държавата членка, в която продуктът се предоставя на пазара;

е)  определяне на предварителни условия за предоставянето на въпросния продукт на пазара;

ж)  незабавно сигнализиране в подходяща форма на изложените на риск крайни ползватели, включително чрез публикуване на специални предупреждения на език или езици, определени от държавата членка, в която продуктът се предоставя на пазара.

4.  Коригиращите действия, посочени в параграф 3, букви д), е) и ж), могат да бъдат изисквани само в случаите, когато продуктът е вероятно да представлява риск само при определени условия или само за определени крайни ползватели.

5.  Ако икономическият оператор не предприеме коригиращите действия, посочени в параграф 3, или ако несъответствието или рискът, посочени в параграф 1, продължат да съществуват, органите за надзор на пазара осигуряват изтеглянето или изземането на продукта от пазара или забраната или ограничаването на неговото предоставяне на пазара, както и че обществеността, Комисията и останалите държави членки са съответно информирани за това.

6.  Предоставянето на информацията на Комисията и останалите държави членки съгласно параграф 5 на настоящия член се извършва чрез информационната и комуникационна система, посочена в член 34. Съобщаването на информацията се счита, че отговаря също така на изискванията за уведомяване на приложимите предпазни процедури на законодателството на Съюза за хармонизация.

7.  Когато дадена национална мярка се счита за обоснована в съответствие с приложимата предпазна процедура или когато никой орган за надзор на пазара на друга държава членка не е направил обратното заключение, както е посочено в член 11, параграф 9, компетентните органи за надзор на пазара в другите държави членки предприемат необходимите мерки по отношение на несъответстващия на изискванията продукт и въвеждат съответната информация в информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

Член 17

Използване на информация, професионална и търговска тайна

Органите за надзор на пазара осъществяват дейностите си с високо равнище на прозрачност и предоставят на разположение на обществеността всяка информация, която считат, че е от значение за защитата на интересите на крайните ползватели. Органите за надзор на пазара зачитат принципите на поверителност и на опазване на професионална и търговска тайна и защитават личните данни в съответствие с правото на Съюза и националното право ▌.

Член 18

Процедурни права на икономическите оператори

1.  Във всяка мярка, решение или разпореждане, предприети или издадени от органите за надзор на пазара в съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация или с настоящия регламент, ▌се посочват точните основания, на които се базира.

2.  Такива мерки, решения или разпореждания се съобщават незабавно на съответния икономически оператор, който в същото време се уведомява за наличните средства за правна защита съгласно законодателството на съответната държава членка и за крайните срокове, приложими по отношение на тези средства.

3.  Преди предприемането на мярка или издаването на решение или разпореждане, посочени в параграф 1, на съответния икономически оператор се дава възможност да бъде изслушан в рамките на подходящ срок, не по дълъг от 10 работни дни, освен ако е невъзможно да му бъде предоставена тази възможност поради неотложния характер на мярката, решението или разпореждането, обоснован от изисквания във връзка със здравето и безопасността или други съображения, свързани с обществените интереси, обхванати от съответното законодателство на Съюза за хармонизация.

Ако мярката, решението или разпореждането се предприема или издава без на икономическия оператор да бъде дадена възможност да бъде изслушан, на него му се предоставя такава възможност във възможно най-кратък срок след това и мярката, решението или разпореждането се преразглежда своевременно от съответния орган за надзор на пазара.

Член 19

Продукти, представляващи сериозен риск

1.  Органите за надзор на пазара гарантират, че когато няма други налични ефективни средства за отстраняване на сериозния риск, продуктите, представляващи сериозен риск, биват изтеглени или иззети от пазара, или предоставянето на тези продукти на пазара бива забранено. Органите за надзор на пазара незабавно уведомяват Комисията за това в съответствие с член 20.

2.  Дадено решение дали даден продукт представлява сериозен риск се основава на подходяща оценка на риска, при която се взема предвид естеството на опасността и вероятността за нейното настъпване. Възможността за постигане на по-висока степен на безопасност или наличието на други продукти с по-ниска степен на риск, не представлява основание да се счита, че продуктът представлява сериозен риск.

Член 20

Система за бърз обмен на информация

1.  Когато даден орган за надзор на пазара предприема или възнамерява да предприеме мярка съгласно член 19 и счита, че причините, които са довели до приемането на мярката, или последиците от нея надхвърлят територията на неговата държава членка, той незабавно уведомява Комисията за тази мярка, в съответствие с параграф 4 от настоящия член. Органът за надзор на пазара също така информира незабавно Комисията за промяната или оттеглянето на всяка такава мярка.

2.  Ако даден продукт, представляващ сериозен риск, е предоставен на пазара, органите за надзор на пазара уведомяват незабавно Комисията за всички доброволни мерки, предприети и съобщени на органа за надзор на пазара от икономически оператор.

3.  Информацията, предоставена в съответствие с параграфи 1 и 2, включва всички налични сведения, по-специално необходимите данни за идентифицирането на продукта, произхода и веригата на доставка на продукта, за риска, свързан с продукта, за естеството и продължителността на предприетите национални мерки и за всички доброволни мерки, предприети от икономическите оператори.

4.  За целите на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член се използва Системата за бърз обмен на информация (RAPEX), предвидена в член 12 от Директива 2001/95/ЕО. Член 12, параграфи 2, 3 и 4 от посочената директива се прилагат mutatis mutandis.

5.  Комисията предоставя и поддържа интерфейс за данни между RAPEXи информационната и комуникационна система, , посочена в член 34, с цел да се избегне необходимостта от двойно въвеждане на данни.

Член 21

Структури на Съюза за извършване на изпитвания/

1.  Целта на структурите на Съюза за извършване на изпитвания е да допринесат за увеличаване на лабораторния капацитет, както и за гарантиране на надеждността и съответствието на резултатите от изпитванията за целите на надзора на пазара в рамките на Съюза.

2.  За целите на параграф 1 Комисията може да определи публична структура за изпитване на държава членка като структура на Съюза за извършване на изпитвания за определени категории продукти или за специфични рискове, свързани с определена категория продукти.

Комисията може също така да определи една от своите собствени структури за изпитвания като структура на Съюза за извършване на изпитвания за определени категории продукти или за специфични рискове, свързани с определена категория ▌продукти, или за продукти, за които няма капацитет за извършване на изпитвания или той е недостатъчен.

3.   Структурите на Съюза за извършване на изпитвания са акредитирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008.

4.  Определянето на структури на Съюза за извършване на изпитвания не засяга свободата на органите за надзор на пазара, Мрежата и Комисията да избират структури за извършване на изпитвания за целите на своите дейности.

5.  Определените структури на Съюза за извършване на изпитвания предлагат услугите си единствено на органите за надзор на пазара, Мрежата, Комисията и други правителствени или междуправителствени субекти.

6.  Структурите на Съюза за извършване на изпитвания изпълняват следните дейности в рамките на своята област на компетентност:

a)  извършват изпитвания на продукти по искане на органите за надзор на пазара, Мрежата или Комисията;

б)  предоставят независими технически или научни консултации по искане на Мрежата;

в)  разработват нови техники и методи за анализ.

7.  Дейностите, посочени в параграф 6 от настоящия член, се заплащат и могат да се финансират от Съюза в съответствие с член 36, параграф 2.

8.  Структурите на Съюза за извършване на изпитвания могат да получават финансиране от Съюза в съответствие с член 36, параграф 2, с оглед да се увеличи техният капацитет за изпитване или да се създаде нов капацитет за изпитване за определени категории продукти или за специфични рискове, свързани с определена категория продукти, за които няма капацитет за извършване на изпитвания или той е недостатъчен.

9.  Комисията приема актове за изпълнение, в които се определят процедурите за определянето на структурите на Съюза за извършване на изпитвания. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

Глава VI

Трансгранична взаимна помощ

Член 22

Взаимна помощ

1.  Между органите за надзор на пазара на държавите членки, както и между органите за надзор на пазара, Комисията и съответните агенции на Съюза, се осъществява ефективно сътрудничество и обмен на информация.

2.  Когато орган за надзор на пазара не е в състояние да приключи своите разследвания поради невъзможността да получи определена информация, въпреки че е положил всички необходими усилия, за да я получи, , той може да подаде мотивирано искане до органа за надзор на пазара на друга държава членка, в която достъпа до тази информация може да бъде принудително осъществен. В този случай органът, към който е отправено искането предоставя на органа заявител незабавно и при всички случаи в срок от 30 дни всяка информация, която органът, към който е отправено искането счита за целесъобразна, за да се установи дали даден продукт е несъответстващна изискванията.

3.  Органът, към който е отправено искането предприема подходящо разследване или предприема всички други подходящи мерки, за да събере изискваната информация. Когато е необходимо, тези разследвания се извършват с помощта на други органи за надзор на пазара.

4.  Органът заявител продължава да носи отговорност за всяко разследване, което е започнал, освен ако органът, към който е отправено искането се съгласи да поеме отговорността.

5.  В надлежно обосновани случаи органът, към който е отправено искането може да откаже да изпълни искане за предоставяне на информация по параграф 2, когато:

a)  органът заявител не е доказал достатъчно обосновано, че исканата информация е необходима за установяване на несъответствие;

б)  органът, към който е отправено искането представи основателни причини, показващи, че изпълнението на искането значително би нарушило изпълнението на неговите собствени дейности.

Член 23

Искания за мерки по правоприлагане

1.  Когато преустановяването на несъответствие по отношение на продукта изисква мерки, попадащи под юрисдикцията на друга държава членка, и когато тези мерки не са следствие от изискванията на член 16, параграф 7, органът заявител може да подаде надлежно мотивирано искане за мерки по правоприлагане до органа, към който е отправено искането на тази държава членка.

2.  Органът, към който е отправено искането незабавно предприема всички подходящи и необходими мерки по правоприлагане, като използва правомощията, които са му предоставени съгласно настоящия регламент, с цел да преустанови дадения случай на несъответствие, упражнявайки правомощията, определени в член 14, както и всички други допълнителни правомощия, предоставени му по силата на националното право.

3.  Органът, към който е отправено искането ▌информира органа заявител ▌за мерките, посочени в параграф 2, които са били предприети или се възнамерява да бъдат предприети.

Органът, към който е отправено искането може да откаже да изпълни искане за мерки по правоприлагане при някое от следните положения:

a)  органът, към който е отправено искането заключи, че органа заявител не е предоставил достатъчно информация;

б)  органът, към който е отправено искането счита, че искането противоречи на законодателството на Съюза за хармонизация;

в)  органът, към който е отправено искането ,представи основателни причини, показващи, че изпълнението на искането значително би нарушило изпълнението на неговите собствени дейности.

Член 24

Процедура за искания за взаимна помощ

1.  Преди да подаде искане по член 22 или член 23, органът заявител се стреми да проведе всички възможни в разумни граници разследвания.

2.  При подаване на исканепо член 22 или член 23 органът заявител предоставя цялата налична информация, за да предостави на органа, към който е отправено искането възможност да изпълни това искане, включително всички необходими доказателства, които могат да бъдат получени единствено на територията на държавата членка на органа заявител.

3.  Исканията ▌съгласно членове 22 и 23 и всички свързани с тях съобщения се правят, като се използват електронни стандартни формуляри посредством информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

4.  Комуникацията се осъществява пряко между участващите органи за надзор на пазара или чрез единните служби за връзка на съответните държави членки.

5.  Езиците, които се използват за исканията ▌съгласно членове 22 и 23 и за всички свързани с тях съобщения, се договарят между съответните органи за надзор на пазара.

6.  Когато между съответните органи за надзор на пазара не може да бъде постигнато споразумение относно езиците, които следва да се използват, исканията ▌ съгласно членове 22 и 23 се изпращат на официалния език на държавата членка на органа заявител, а отговорите на тези искания – на официалния език на държавата членка на органа, към който е отправено искането. В такъв случай органът заявител и органът, към който е отправено искането вземат необходимите мерки, за да се осигури превод на исканията, отговорите или другите документи, които получават от другата страна.

7.  Информационната и комуникационна система, посочена в челн 34 предоставя структурирана информация относно случаите на взаимна помощ на заинтересованите единни служби за връзка. Използвайки тази информация, единните служби за връзка осигуряват необходимата подкрепа с цел улесняване на взаимната помощ.

Глава VII

Продукти, въвеждани на пазара на Съюза

Член 25

Контрол на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза

1.  Държавите членки определят митническите органи, един или повече органи за надзор на пазара или всеки друг орган на своята територия като органите, отговорни за контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза.

Всяка държава членка информира Комисията и другите държави членки за органите, определени съгласно първата алинея, и за техните области на компетентност чрез информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

2.  Определените съгласно параграф 1 органи разполагат с необходимите правомощия и ресурси за правилното изпълнение на своите задачи, както е посочено в същия параграф.

3.  Продуктите, попадащи в обхвата на правото на Съюза ▌, които трябва да бъдат поставени под митническия режим „допускане за свободно обращение“, подлежат на контрол, извършван от органите, определени съгласно параграф 1 от настоящия член. Те извършват този контрол въз основа на анализ на риска в съответствие с член 46 и член 47 от Регламент (ЕС) № 952/2013 и когато е уместно, въз основа на основан на риска подход, както е посочено в член 11, параграф 3, втора алинея от настоящия регламент.

4.  Свързаната с риска информация се обменя между:

a)  органите, определени съгласно параграф 1 от настоящия член в съответствие с член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013; и

б)  митническите органи в съответствие с член 46, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Когато във връзка с продукти, попадащи в обхвата на правото на Съюза ▌, които са временно складирани или са поставени под митнически режим, различен от „допускане за свободно обращение“, митническите органи в митническото учреждение на първо въвеждане имат основание да смятат, че тези продукти не съответстват на изискванията на приложимото право на Съюза или представляват риск, те предават цялата необходима информация на компетентното получаващо митническо учреждение.

5.  Органите за надзор на пазара предоставят на органите, определени съгласно параграф 1, информация за категориите продукти или за икономическите оператори, при които е бил установен по-голям риск от несъответствие.

6.  До 31 март всяка година държавите членки представят на Комисията подробни статистически данни относно контрола, извършен ▌през предходната календарна година от органите, определени съгласно параграф 1, по отношение на продукти, попадащи в обхвата на правото на Съюза. Статистическите данни обхващат:

броя на интервенциите в областта на контрола на такива продукти, включително по отношение на безопасността и съответствието на продуктите.

Комисията изготвя до 30 юни всяка година доклад, който съдържа информацията, предоставена от държавите членки за предходната календарна година и анализ на представените данни. Докладът се публикува в информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

7.  Когато Комисията получи информация за сериозен риск, породен ▌от попадащи в обхвата на правото на Съюза ▌продукти, които са внесени от трета държава, тя препоръчва на съответната държава членка да предприеме подходящи мерки за надзор на пазара.

8.  Комисията, след консултация с Мрежата, може да приема актове за изпълнение, които определят показатели и техники за проверки въз основа на общ анализ на риска на равнището на Съюза, с цел да се осигури последователното прилагане на правото на Съюза, да се засили контролът върху продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, и да се осигури ефективно и еднакво ниво на този контрол. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

9.  Комисията приема актове за изпълнение, които определят допълнително подробната информация за предоставяните ▌съгласно параграф 6 от настоящия член данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

Член 26

Отлагане на допускането за свободно обращение

1.  Органите, определени съгласно член 25, параграф 1, отлагат допускането на даден продукт за свободно обращение, ако по време на контрола съгласно член 25, параграф 3, се установи, че:

a)  продуктът не е придружен от документацията, изисквана от приложимото по отношение на него право на Съюза или е налице основателно съмнение относно автентичността, точността или пълнотата на тази документация;

б)  продуктът не е маркиран или етикетиран в съответствие с приложимото по отношение на него право на Съюза ▌;

в)  продуктът е с маркировка СЕ или друга маркировка, изисквана от приложимото по отношение на него право на Съюза ▌, която е нанесена по неверен или подвеждащ начин;

г)  името, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка и данните за контакт, включително пощенският адрес, на икономическия оператор със задачи по отношение на продукта, който е предмет на определено законодателство на Съюза за хармонизация, не са посочени или не могат да бъдат установени в съответствие с член 4, параграф 4; или

д)  поради някаква друга причина, когато има основания да се смята, че продуктът не съответства на приложимото по отношение на него право на Съюза ▌, или че ▌представлява сериозен риск за здравето, безопасността, околната среда или друг обществен интерес, посочен в член 1.

2.  Органите, определени съгласно член 25, параграф 1, незабавно уведомяват органите за надзор на пазара за всяко отлагане на допускането, посочено в параграф 1 от настоящия член.

3.  Когато органите за надзор на пазара имат основателни причини да смятат, че даден продукт не е в съответствие с изискванията на приложимото по отношение на него право на Съюза или ▌представлява сериозен риск, те отправят искане към органите, определени съгласно член 25, параграф 1, да отложат допускането му за свободно обращение.

4.  Уведомленията съгласно параграф 2 и исканията съгласно параграф 3 от настоящия член могат да бъдат отправяни посредством информационната и комуникационна система посочена в член 34, включително посредством използването на електронни интерфейси между тази система и използваните от митническите органи системи, когато има такива.

Член 27

Допускане за свободно обращение

В случаите, в които допускането на даден продукт за свободно обращение бъде отложено в съответствие с член 26, този продукт се допуска за свободно обращение, когато бъдат изпълнени всички други изисквания и формалности във връзка с посоченото допускане и когато е изпълнено което и да е от следните условия:

a)  в рамките на четири работни дни от отлагането органите за надзор на пазара не са отправили искане към органите, определени съгласно член 25, параграф 1, да оставят в сила отлагането;

б)  органите, определени съгласно член 25, параграф 1, са били информирани от органите за надзор на пазара за одобрението за допускането му за свободно обращение.

Допускането за свободно обращение не се счита, че е доказателство за съответствие с правото на Съюза.

Член 28

Отказ за допускане за свободно обращение

1.  Когато органите за надзор на пазара стигнат до заключение, че даден продукт представлява сериозен риск, те предприемат мерки с цел забрана на пускането на продукта на пазара и изискват от органите, определени съгласно член 25, параграф 1, да не го допускат за свободно обращение. Те изискват също така от посочените органи да посочат следния текст в митническата информационна система и когато е уместно, върху търговската фактура, придружаваща продукта, и във всеки друг съответен придружаващ документ ▌:"

„Опасен продукт – допускането за свободно обращение не е разрешено – Регламент (ЕС) 2019/... (55)“.

"

Органите за надзор на пазара незабавно въвеждат тази информация в информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

2.  Когато органите за надзор на пазара стигнат до заключение, че даден продукт не може да бъде пуснат на пазара, тъй като не е в съответствие с изискванията на приложимото по отношение на него право на Съюза ▌, те предприемат мерки с цел забрана на пускането на продукта на пазара и изискват от органите, определени съгласно член 25, параграф 1, да не го допускат за свободно обращение. Те изискват също така от посочените органи да посочат следния текст в митническата информационна система и когато е уместно, върху търговската фактура, придружаваща продукта, и във всеки друг съответен придружаващ документ ▌:"

„Продукт, несъответстващ на изискванията – допускането за свободно обращение не е разрешено – Регламент (ЕС) 2019/... (56).“

"

Органите за надзор на пазара незабавно въвеждат тази информация в информационната и комуникационна система, посочена в член 34.

3.  Когато посоченият в параграфи 1 или 2 продукт впоследствие е деклариран за митнически режим, различен от допускане за свободно обращение, и при условие че органите за надзор на пазара не възразяват, текстовете, изисквани съгласно параграфи 1 или 2, също се добавят при същите условия, като изискваните в параграф 1 или 2, в документите, използвани във връзка с този режим.

4.  Органите, определени съгласно член 25, параграф 1, могат да унищожат или по друг начин да направят неизползваем даден продукт, представляващ риск за здравето и безопасността на крайните ползватели, когато въпросният орган счете това за необходимо и пропорционално. Разходите за такава мярка се поемат от физическото или юридическото лице, декларирало продукта за свободно обращение.

Прилагат се съответно членове 197 и 198 ▌от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Глава VIII

Координирано правоприлагане и международно сътрудничество

Член 29

Мрежа на Съюза за съответствието на продуктите

1.   Създава се Мрежа на Съюза за съответствието на продуктите („Мрежата“).

2.  Целта на Мрежата е да служи като платформа за структурно организирана координация и сътрудничество между правоприлагащите органи на държавите членки и Комисията и да рационализира практиките за надзор на пазара в рамките на Съюза, като по този начин спомага за това надзорът на пазара да стане по-ефективен.

Член 30

Състав и функциониране на Мрежата ▌

1.  Мрежата се състои от представители от всяка държава членка, включително по един представител от всяка от единните служби за връзка, посочени в член 10, и национален експерт по избор, председателите на ADCO групи, и представители на Комисията.

2.  За еднаквото прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация се създават отделни или съвместни ADCO групи.ADCO групите се състоят от представители на националните органи за надзор на пазара и ако е целесъобразно, от представители на единните служби за връзка.

Заседанията на ADCO групите са предназначени само за представители на органите за надзор на пазара и Комисията.

Съответни заинтересовани страни, като например организации, представляващи интересите на промишлеността на равнището на Съюза, малките и средни предприятия (МСП), потребителите, лабораториите за изпитвания, органите по стандартизация и органите за оценяване на съответствието, могат да бъдат поканени да присъстват на заседанията на ADCO групите в зависимост от предмета на обсъжданията.

3.  Комисията подкрепя и насърчава сътрудничеството между органите за надзор на пазара чрез Мрежата и участва в заседанията на Мрежата, нейните подгрупи и ADCO групите.

4.  Мрежата провежда заседания на равномерни интервали и когато е необходимо, по мотивирано искане от страна на Комисията или на държава членка.

5.  Мрежата може да създава постоянни или временни подгрупи, занимаващи се със специфични въпроси и задачи.

6.  Мрежата може да кани експерти и други трети лица, включително организациите, представляващи интересите на промишлеността,МСП, потребителите, лабораториите за изпитвания, органите по стандартизация и органите за оценяване на съответствието на равнището на Съюза, да участват в заседанията като наблюдатели или да представят писмени становища.

7.  Мрежата полага всички необходими усилия, за да стигне до консенсус. Решенията, взети от Мрежата, са правно необвързващи препоръки.

8.  Мрежата изготвя свой процедурен правилник.

Член 31

Роля и задачи на Мрежата

1.  При изпълнението на задачите, посочени в параграф 2, Мрежата разглежда общи хоризонтални въпроси, свързани с надзора на пазара, с оглед улесняване на сътрудничеството между единните служби за връзка, както и с Комисията.

2.  Мрежата има следните задачи:

a)  да изготвя, приема и наблюдава изпълнението на своята работна програма;

б)  да улеснява определянето на общи приоритети за дейностите по надзор на пазара и обмена на информация между секторите относно оценките на продуктите, включително оценката на риска, методите за изпитвания и резултатите от изпитвания, актуалните научни тенденции и новите технологии, нововъзникващите рискове и други аспекти, свързани с дейностите по контрола и относно изпълнението на националните стратегии и дейности по надзор на пазара;

в)  да координира ADCO групите и техните дейности;

г)  да организира междусекторни съвместни проекти за надзор на пазара и извършване на изпитвания и да определя техните приоритети;

д)  да спомага за обмена на опит и най-добри практики, по-специално по отношение на изпълнението на националните стратегии за надзор на пазара;

е)  да улеснява организирането на програми за обучение и обмен на персонал;

ж)  в сътрудничество с Комисията да организира информационни кампании и програми за доброволни взаимни посещения между органите за надзор на пазара;

з)  да обсъжда въпроси, произтичащи от механизма за трансгранична взаимна помощ;

и)  да допринася за разработването на насоки за осигуряването на ефективно и еднакво прилагане на настоящия регламент;

й)  да предлага финансиране на дейностите, посочени в член 36;

к)  да допринася за разработването на единни административни практики във връзка с надзора на пазара в държавите членки;

л)  да консултира и подпомага Комисията по въпроси, свързани с по-нататъшното развитие на RAPEX и информационната и комуникационна система, посочена в член 34;

м)  да насърчава сътрудничеството и обмена на опит и най-добри практики между органите за надзор на пазара и органите, отговорни за контрола по външните граници на Съюза;

н)  да насърчава и подпомага сътрудничеството с други съответни мрежи и групи с оглед да се проучват възможностите за използване на новите технологии за целите на надзора на пазара и проследимостта на продуктите;

о)  да оценява редовно националните стратегии за надзор на пазара, като първата такава оценка да бъде извършена до... [5 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент];

п)  да се заема с всякакви други въпроси, свързани с дейности в обхвата на Мрежата, с цел да допринесе за ефективното функциониране на надзора на пазара в рамките на Съюза.

Член 32

Роля и задачи на групите за административно сътрудничество

1.  При изпълнение на задачите, посочени в параграф 2, ADCO групите разглеждат специфични въпроси, свързани с надзора на пазара, и специфични за секторите проблеми.

2.  ADCO групите имат следните задачи:

a)  да улесняват еднаквото прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация в своята област на компетентност с цел повишаване на ефективността на надзора на пазара в рамките на вътрешния пазар;

б)  да насърчават комуникацията между органите за надзор на пазара и Мрежата и да изграждат взаимно доверие между органите за надзор на пазара;

в)  да създават и координират общи проекти, като например съвместни трансгранични дейности по надзор на пазара;

г)  да разработват общи практики и методики за ефективен надзор на пазара;

д)  да се информират взаимно относно националните методи и дейности по надзор на пазара и да развиват и насърчават най-добрите практики;

е)  да идентифицират въпросите от общ интерес, свързани с надзора на пазара, и да предлагат общи подходи, които да бъдат приемани;

ж)  да улесняват специфични за сектора оценки на продуктите, включително оценки на риска, методи за изпитване и резултати от изпитвания, актуалните научни тенденции и други аспекти, свързани с дейностите по контрола.

Член 33

Роля и задачи на Комисията

1.  Комисията има следните задачи:

a)  да подпомага Мрежата, нейните подгрупи и ADCO групите посредством изпълнителен секретариат, който да осигурява техническа и логистична подкрепа;

б)  да съхранява и предоставя на единните служби за връзка и на председателите на ADCO групите актуализиран списък на председателите на ADCO групите , включително информацията за връзка с тях;

в)  да подпомага Мрежата в подготовката и наблюдението на нейната работна програма;

г)  да подпомага функционирането на звената за контакт относно продукти , които имат задължения, възложени от държавите членкивъв връзка съсзаконодателството на Съюза за хармонизация;

д)  да определя, като се консултира с Мрежата, необходимостта от допълнителен капацитет за извършване на изпитвания и да предлага решения за тази цел в съответствие с член 21;

е)  да прилага инструментите за международно сътрудничество, посочени в член 35;

ж)  да предоставя подкрепа за създаването на отделни или съвместни ADCO групи ;

з)  да разработва и поддържа информационната и комуникационна система, посочена в член 34 включително интерфейса ▌, посочен в параграф 7 от член 34, както и интерфейса с националните бази данни за надзор на пазара, и да предоставя информация на обществеността посредством тази система;

и)  да оказва помощ на Мрежата при осъществяване на предварителна или спомагателна дейност във връзка с изпълнението на дейности по надзор на пазара, свързани с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация, като изследвания, програми, оценки, ▌сравнителни анализи, взаимни съвместни посещения и програми за посещения, обмен на персонал, научноизследователска дейност, ▌лабораторна дейност, изпитвания за пригодност, междулабораторни изпитвания и дейност по оценяване на съответствието ▌;

й)  да подготвя и оказва помощ при осъществяването на кампании на Съюза за надзор на пазара и подобни дейности;

к)  да организира съвместни проекти за надзор на пазара и извършване на изпитвания и общи програми за обучение, да улеснява обмена на персонал между органите за надзор на пазара и когато е целесъобразно, с органите за надзор на пазара от трети държави или с международни организации, и да организира информационни кампании и програми за доброволни взаимни посещения между органите за надзор на пазара;

л)  да осъществява дейности в рамките на програми за техническа помощ, сътрудничество с трети държави и насърчаване и подобряване на политиките и системите на Съюза за надзор на пазара сред заинтересованите страни на равнището на Съюза и на международно равнище;

м)  да улеснява предоставянето на технически или научни експертни знания с цел прилагане на административното сътрудничество в областта на надзора на пазара;

н)  да разглежда ▌, по искане на Мрежата или по своя собствена инициатива, всеки въпрос, който се отнася до прилагането на настоящия регламент, и да издава ръководства, препоръки и най-добри практики с цел насърчаване на съгласуваното прилагане на настоящия регламент ▌;

Член 34

Информационна и комуникационна система

1.  Комисията допълнително разработва и поддържа информационна и комуникационна система за събиране, обработване и съхраняване на информация в структуриран вид по въпроси, свързани с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация, с цел да се подобри обменът на данни между държавите членки, включително за целите на исканията за информация, като чрез нея се предоставя обстоен преглед на дейностите по надзор на пазара, резултатите от извършените дейности и тенденциите. Комисията, органите за надзор на пазара, единните служби за връзка и органите, определени съгласно член 25, параграф 1, имат достъп до тази система. Комисията разработва и поддържа публичния потребителски интерфейс на тази система, в който се предоставя ключова информация за крайните ползватели относно дейностите по надзор на пазара.

2.  Комисията допълнително разработва и поддържа електронен интерфейс между системата, посочена в параграф 1, и националните системи за надзор на пазара.

3.  Единните служби за връзка въвеждат следната информация в информационната и комуникационна система:

a)  данните за идентифициране на органите за надзор на пазара в тяхната държава членка и областите на компетентност на тези органи в съответствие с член 10, параграф 2;

б)  данните за идентифициране на органите, определени съгласно член 25, параграф 1;

в)  националната стратегия за надзор на пазара, изготвена от тяхната държава членка съгласно член 13, и резултатите от прегледа и оценката на стратегията за надзор на пазара.

4.  Органите за надзор на пазара въвеждат в информационната и комуникационна система следната информация ▌във връзка с продуктите, предоставяни на пазара, за които е извършена обстойна проверка на съответствието, без да се засяга член 12 от Директива 2001/95/ЕО и член 20 от настоящия регламент, и когато е приложимо, във връзка с продукти, въвеждани на пазара на Съюза, за които процесът на допускане за свободно обращение е бил отложен в съответствие с член 26 от настоящия регламент на тяхна територияотнасяща се до:

a)  мерките съгласно член 16, параграф 5, предприети от този орган за надзор на пазара;

б)  протоколите от изпитванията, извършени от тях;

в)  коригиращите действия, предприети от съответните икономически оператори;

г)  наличните доклади за случаи на нараняване, причинени от въпросния продукт;

д)  всички възражения, повдигнати от държави членки в съответствие със съответната предпазна процедура в приложимото към продукта законодателство на Съюза за хармонизация и всички последващи действия;

е)  неспазването на член 5, параграф 2 от страна на упълномощените представители, когато тази информация е налична;

ж)  , неспазването на член 5, параграф 1 от страна на производителите, когато тази информация е налична.

5.  Когато органите за надзор на пазара считат за полезно, те могат да въвеждат в информационната и комуникационна система всякаква допълнителна информация, свързана с проверките, които извършват, и резултатите от изпитванията, извършени от тях или по тяхно искане.

6.  Когато това е от значение за прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация и с оглед на минимизирането на риска ▌, митническите органи извличат от националните митнически системи информация за продукти, поставени под митническия режим „допускане за свободно обращение“ ▌във връзка с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация, и я предават към информационната и комуникационна система.

7.  Комисията разработва електронен интерфейс, който да позволи предаването на данни между националните митнически системи и информационната и комуникационна система. Този интерфейс се въвежда в срок от четири години от датата на приемане на съответните актове за изпълнение, посочени в параграф 8.

8.  Комисията приема актове за изпълнение, с които се определя подробната информация относно механизмите за прилагането във връзка с параграфи 1 – 7 от настоящия член, и по-специално относно обработката на данни, която трябва да се направи за събрани данни в съответствие с параграф 1 от настоящия член, и с които се определят данните, които да бъдат предавани в съответствие с параграфи 6 и 7 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

Член 35

Международно сътрудничество

1.  С цел подобряване на ефикасността на надзора на пазара в Съюза Комисията може да си сътрудничи и да обменя с регулаторните органи на трети държави или международни организации ▌ информация, свързана с надзора на пазара, в рамките на споразумения, сключени между Съюза и трети държави или международни организации. Всички подобни споразумения се основават на реципрочност, включват разпоредби относно поверителността, съответстващи на тези, приложими в Съюза, и гарантират, че всеки обмен на информация е в съответствие с приложимото право на Съюза.

2.  ▌Сътрудничеството или обменът на информация могат да се отнасят, inter alia, до следното:

a)  използваните методи за оценка на риска и резултатите от изпитванията на продуктите;

б)  координираното изземване на продукти или други подобни действия;

в)  мерките, предприети от органите за надзор на пазара съгласно член 16.

3.  Комисията може да одобри специфична система за свързан с продуктите контрол преди износа, извършван от трета държава по отношение на продукти непосредствено преди износа им за Съюза, с цел да се провери дали тези продукти отговарят на изискванията на приложимото към тях законодателство на Съюза за хармонизация. Одобрението може да бъде предоставено по отношение на един или повече продукти, по отношение на една или повече категории продукти или по отношение на продукти или категории продукти, произвеждани от определени производители.

4.  Комисията изготвя и поддържа списък на продукти или категории продукти, по отношение на които е предоставено одобрение, както е посочено в параграф 3, и предоставя този списък на разположение на обществеността.

5.  Одобрение може да бъде предоставяно на трета държава съгласно параграф 3, само ако са спазени следните условия:

a)  третата държава притежава ефикасна система за проверка на съответствието на продуктите, изнасяни за Съюза, и контролът, извършван в тази трета държава, е достатъчно ефективен и ефикасен, за да замени или намали контрола върху вноса;

б)  одити, проведени в рамките на Съюза и ако е уместно – в третата държава, показват, че продуктите, изнасяни за Съюза от тази трета държава, отговарят на изискванията, определени в законодателството на Съюза за хармонизация.

6.  Ако такова одобрение бъде предоставено, оценката на риска, прилагана за контрола на вноса на посочените в параграф 3 продукти или категории продукти, въвеждани на пазара на Съюза, включва предоставените одобрения.

Органите, определени съгласно член 25, параграф 1, обаче могат да извършват контрол на тези продукти или категории продукти, въвеждани на пазара на Съюза, включително с цел да се гарантира, че извършваният от третата държава контрол преди износа е ефективен за определяне на съответствието със законодателството на Съюза за хармонизация.

7.  При одобрението, упоменато в параграф 3, се посочва компетентният орган на третата държава, под чиято отговорност се извършва контролът преди износа, и този компетентен орган е насрещна страна за всички контакти със Съюза.

8.  Компетентният орган, посочен в параграф 7, гарантира официалната проверка на продуктите преди тяхното въвеждане в Съюза.

9.  Когато при контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, посочен в параграф 3 от настоящия член, се установи наличието на значително несъответствие, органите за надзор на пазара незабавно уведомяват Комисията чрез информационната и комуникационна система, посочена в член 34 и адаптират равнището на контрола на такива продукти.

10.  Комисията приема актове за изпълнение за одобряване на всяка специфична система за свързан с продуктите контрол преди износа, посочена в параграф 3 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2.

11.  Комисията извършва редовен мониторинг на правилното действие на одобрението, предоставено съгласно параграф 3 от настоящия член. Комисията приема актове за изпълнение за оттегляне на това одобрение, когато бъде установено, че въвежданите на пазара на Съюза продукти в значителен брой случаи не са в съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 43, параграф 2. Комисията незабавно информира за това засегнатата трета държава.

12.  Системата за свързан с продуктите контрол преди износа се оценява в съответствие с член 42, параграф 4.

Глава IX

Финансови разпоредби

Член 36

Дейности по финансиране

1.  Съюзът финансира изпълнението на задачите на Мрежата, посочени в член 31 и партньорските проверки, посочени в член 12.

2.  Съюзът може да финансира следните дейности във връзка с прилагането на настоящия регламент:

a)  функционирането на звената за контакт относно продуктите▌;

б)  създаването и функционирането на структурите на Съюза за извършване на изпитвания, посочени в член 21;

в)  разработването на инструментите за международно сътрудничество, посочени в член 35;

г)  изготвянето и актуализирането на материали, които да бъдат включени в насоките относно извършването на надзор на пазара;

д)  предоставянето на разположение на Комисията на технически или научни експертни знания с цел подпомагане на Комисията при прилагането от нейна страна на административното сътрудничество в областта на надзора на пазара;

е)  изпълнението на националните стратегии за надзор на пазара, посочени в член 13;

ж)   кампаниите на държавите членки и на Съюза за надзор на пазара и свързани с тях дейности, включително ресурси и оборудване, ИТ инструменти и обучение;

з)  осъществяването на предварителна или спомагателна дейност във връзка с дейностите по надзор на пазара, свързани с прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация, като изследвания, програми, оценки, насоки, сравнителни анализи, взаимни съвместни посещения и програми за посещения, обмен на персонал, научноизследователска дейност, дейности за обучение, лабораторна дейност, изпитвания за пригодност, междулабораторни изпитвания и дейност по оценяване на съответствието;

и)  дейностите в рамките на програми за предоставяне на техническа помощ, сътрудничество с трети държави и насърчаване и подобряване на политиките и системите на Съюза за надзор на пазара сред заинтересованите страни на равнището на Съюза и на международно равнище.

3.  Съюзът финансира електронния интерфейс, посочен в член 34, параграф 7, включително разработкатана информационната и комуникационна система , посочена в член 34, позволяваща получаването на автоматични потоци електронни данни от националните митнически системи.

4.  Съюзът финансира електронния интерфейс, посочен вчлен 34, параграф 2, позволяващ обмена на данни между информационната и комуникационна система, посочена в член 34 и националните системи за надзор на пазара.

5.  Финансовата помощ от Съюза по отношение на дейностите в подкрепа на настоящия регламент се предоставя в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(57), пряко или чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на субектите, посочени в член  62, параграф 1, буква в) от посочения регламент.

6.  Бюджетните кредити, отпуснати за дейностите, посочени в настоящия регламент, се определят всяка година от бюджетния орган в рамките на действащата финансова рамка.

7.  Бюджетните кредити, определени от бюджетния орган за финансиране на дейностите по надзор на пазара, могат също така да покриват разходи, свързани с дейности по подготовка, наблюдение, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на дейностите съгласно настоящия регламент и за постигането на целите им. Тези разходи включват разходите за провеждане на изследвания, заседания на експерти, информационни и комуникационни дейности, включително институционална комуникация относно политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на дейностите по надзора на пазара, разходите, свързани с мрежите от областта на информационните технологии, насочени към обработката на информация и нейния обмен, както и всякакви други свързани с тях направени от Комисията разходи за техническа и административна помощ.

Член 37

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.  Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при изпълнението на дейностите, финансирани по силата на настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективен контрол и – при установяването на нередности, чрез възстановяването на недължимо платените суми и когато е целесъобразно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2.  Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одити по документи и инспекции на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза съгласно настоящия регламент.

3.  Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има право да провежда разследвания, включително контрол и инспекции на място в съответствие с разпоредбите и процедурите, определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(58) и Регламент (Евратом, ЕС) № 2185/96 на Съвета(59), с оглед установяване наличието на измама ▌или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор, финансиран съгласно настоящия регламент.

4.  Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3, в споразуменията за сътрудничество с трети държави и с международни организации, в договори, в споразуменията и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, се съдържат разпоредби, предвиждащи изрично оправомощаване на Комисията, Сметната палата и OLAF да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответните им компетенции.

Глава X

Изменения

Член 38

Изменения в Директива 2004/42/ЕО

Членове 6 и 7 от Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(60) се заличават.

Член 39

Изменения на Регламент (ЕО) № 765/2008

1.  Регламент (ЕО) № 765/2008 се изменя, както следва:

(1)  Заглавието се заменя със следното:"

Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за изискванията за акредитация и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93“;

"

(2)  В член 1 параграфи 2 и 3 се заличават;

(3)  В член 2 точки 1, 2, 14, 15, 17, 18 и 19 се заличават;

(4)  Глава III, съдържаща членове 15 до 29, се заличава;

(5)  В член 32 параграф 1 се изменя както следва:

(а)  буква (в) се заменя със следното:"

„(в) изготвянето и актуализирането на насоки в областта на акредитацията, нотифицирането на Комисията за органите за оценяване на съответствието и оценяване на съответствието;“;

"

(б)  букви (г) и (д) се заличават;

(в)  букви (е) и (ж) се заменят със следното:"

„(е) изпълнение на предварителна или спомагателна дейност във връзка с изпълнението на дейностите по оценяване на съответствието, метрология, и акредитация, свързани с прилагането на законодателство на Общността, като изследвания, програми, оценки, насоки, сравнителни анализи, взаимни съвместни посещения, научноизследователска дейност, разработването и поддържането на бази данни , дейности за обучение, лабораторна дейност, изпитвания за пригодност , междулабораторни изпитвания и дейност по оценяване на съответствието;

   (ж) дейности, осъществени в рамките на програми за техническа помощ, сътрудничество с трети държави и насърчаване и подобряване на европейските системи и политики за оценяване на съответствието и акредитацията сред заинтересованите лица в Общността и на международно равнище.“.

"

2.  Позоваванията на заличените разпоредби от Регламент (ЕО) № 765/2008 се считат за позовавания на разпоредбите от настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IIІ към настоящия регламент.

Член 40

Изменения на Регламент (ЕС) № 305/2011

В член 56, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011 първа алинея се заменя със следното:"

„1. Когато органите за надзор на пазара на държава членка имат основателни причини да считат, че даден строителен продукт, който е обхванат от хармонизиран стандарт или за който е била издадена Европейска техническа оценка, не отговаря на декларираните експлоатационни показатели и представлява риск за изпълнението на основните изисквания към строежите, обхванати от настоящия регламент, те извършват оценка по отношение на съответния продукт, която обхваща съответните изисквания, определени в настоящия регламент. Съответните икономически оператори сътрудничат на органите за надзор на пазара “

"

.

Глава XI

Заключителни разпоредби

Член 41

Санкции

1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент и на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложение ІІ, с които се налагат задължения на икономическите оператори▌, и взематвсички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им в съответствие с националното си право.

2.  Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

3.   Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията до ...[27 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент ], ако те не са били нотифицирани преди това и я нотифицират незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 42

Оценка, преглед и насоки

1.   До 31 декември 2026 г. и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на настоящия регламент с оглед на целите, преследвани с него, и представя доклад за това на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

2.  В доклада се прави оценка дали настоящият регламент е постигнал своите цели, по-специално по отношение на намаляването на броя на несъответстващите на изискванията продукти на пазара на Съюза, на осигуряването на ефективно и ефикасно прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация, на подобряването на сътрудничеството между компетентните органи и засилването на контрола на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза, като се взема предвид въздействието върху бизнеса и по-специално върху МСП. Освен това в оценката също така се оценява обхватът на настоящия регламент, ефективността на системата за партньорски проверки и дейностите по надзор на пазара, които получават финансиране от Съюза, в контекста на изискванията на политиките и правото на Съюза, както и се оценяват възможностите за по-нататъшно подобряване на сътрудничеството между органите за надзор на пазара и митническите органи.

3.  Не по-късно от ... [четири години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията изготвя доклад за оценка относно прилагането на член 4. В доклада се оценява по-специално обхвата на посочения член, неговите последици, както и свързаните с него разходи и ползи. Когато е уместно, докладът се придружава от законодателно предложение.

4.  В рамките на четири години след първото одобрение на специфична система за свързан с продукти контрол преди износ, посочена в член 35, параграф 3 Комисията извършва оценка на нейното въздействие и разходна ефективност.

5.  За да се улесни прилагането на настоящия регламент, Комисията изготвя насоки за практическото прилагане на член 4 за целите на органите за надзор на пазара и икономическите оператори.

Член 43

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение по отношение на изпълнителните правомощия, посочени в член 11, параграф 4, член 21, параграф 9, член 25, параграф 8, член 35, параграф 10 и член 35, параграф 11,и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 44

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Членове 29, 30, 31, 32, 33 и 36 обаче се прилагат от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на законодателството на Съюза за хармонизация

1.  Директива 69/493/ЕИО на Съвета от 15 декември 1969 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки, свързани с кристалното стъкло (ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36);

2.  Директива 70/157/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 16);

3.  Директива 75/107/ЕИО на Съвета от 19 декември 1974 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на бутилки, използвани като измервателни съдове (ОВ L 42, 15.2.1975 г., стр. 14);

4.  Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки, свързани с аерозолни опаковки (ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40);

5.  Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки относно определянето на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки (ОВ L 46, 21.2.1976 г., стр. 1);

6.  Директива 80/181/ЕИО на Съвета от 20 декември 1979 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО (ОВ L 39, 15.2.1980 г., стр. 40);

7.  Директива 92/42/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво (ОВ L 167, 22.6.1992 г., стр. 17);

8.  Директива 94/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите членки в областта на етикетирането на материалите, използвани в основните компоненти на обувките, предназначени за продажба на потребителите (ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 37);

9.  Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10);

10.  Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58).“

11.  Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro (ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1).

12.  Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите (ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1);

13.  Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34);

14.  Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1);

15.  Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1);

16.  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7);

17.  Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87);

18.  Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване и относно изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 10);

19.  Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24);

20.  Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12);

21.  Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (OB L 266, 26.9.2006 г., стр. 1);

22.  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1);

23.  Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1);

24.  Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17);

25.  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1);

26.  Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО (ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 1);

27.  Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 32);

28.  Директива 2009/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол (ОВ L 106, 28.4.2009 г., стр. 7);

29.  Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1);

30.  Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1);

31.  Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1);

32.  Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10);

33.  Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1);

34.  Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 46);

35.  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59);

36.  Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (ОВ L 27, 30.1.2010 г., стp. 1);

37.  Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1);

38.  Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5);

39.  Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88);

40.  Регламент (ЕC) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 272, 18.10.2011 г., стр. 1);

41.  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1);

42.  Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38);

43.  Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1);

44.  Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52);

45.  Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 27);

46.  Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 90);

47.  Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 1);

48.  Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 45);

49.  Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79);

50.  Директива 2014/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 107);

51.  Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 149);

52.  Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 251);

53.  Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 309);

54.  Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357);

55.  Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1);

56.  Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 2);

57.  Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 164);

58.  Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146);

59.  Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (ОВ L 150, 20.5.2014, стр. 195);

60.  Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директива 70/157/ЕИО (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 131);

61.  Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 1);

62.  Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51);

63.  Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 99);

64.  Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (EС) № 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/EО (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 53);

65.  Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1);

66.  Регламент (EС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176);

67.  Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ L 137, 24.5.2017 г., стр. 1);

68.  Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1);

69.  Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1);

70.  Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1), що се отнася до проектирането, производството и пускането на пазара на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б) от него, когато това засяга безпилотни въздухоплавателни средства, техните двигатели, витла, части и оборудване за управлението им от разстояние.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на законодателството на Съюза за хармонизация без разпоредби относно санкции

1.  Директива 69/493/ЕИО на Съвета от 15 декември 1969 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки, свързани с кристалното стъкло (ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36);

2.  Директива 70/157/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 16);

3.  Директива 75/107/ЕИО на Съвета от 19 декември 1974 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на бутилки, използвани като измервателни съдове (ОВ L 42, 15.2.1975 г., стр. 14);

4.  Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки, свързани с аерозолни опаковки (ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40);

5.  Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки относно определянето на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки (ОВ L 46, 21.2.1976 г., стр. 1);

6.  Директива 92/42/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво (ОВ L 167, 22.6.1992 г., стр. 17);

7.  Директива 94/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите членки в областта на етикетирането на материалите, използвани в основните компоненти на обувките, предназначени за продажба на потребителите (ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 37);

8.  Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10);

9.  Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите (ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1);

10.  Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34);

11.  Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им повторна употреба, рециклиране и оползотворяване и относно изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 10);

12.  Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива 70/156/ЕИО на Съвета (ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 12);

13.  Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17);

14.  Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 46);

15.  Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1);

16.  Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5);

17.  Регламент (ЕC) № 1007/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета и на директиви 96/73/ЕО и 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 272, 18.10.2011 г., стр. 1);

18.  Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146);

19.  Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директива 70/157/ЕИО (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 131).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 765/2008

Настоящият регламент

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 3

Член 2, точка 1

Член 3, точка 1

Член 2, точка 2

Член 3, точка 2

Член 2, точка 14

Член 3, точка 22

Член 2, точка 15

Член 3, точка 23

Член 2, точка 17

Член 3,точка 3

Член 2, точка 18

Член 3,точка 4

Член 2, точка 19

Член 3, точка 25

Член 15, параграфи 1 и 2

Член 2, параграф 1

Член 15, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 15, параграф 4

-

Член 15, параграф 5

Член 2, параграф 2

Член 16, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 16, параграф 2

Член 16, параграф 5

Член 16, параграф 3

-

Член 16, параграф 4

—  

Член 17, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 17, параграф 2

Член 34, параграф 1, последно изречение и член 34, параграф 3, буква a)

Член 18, параграф 1

Член 10, параграф 6

Член 18, параграф 2, буква а)

Член 11, параграф 7, буква а)

Член 18, параграф 2, буква б)

-

Член 18, параграф 2, буква в)

Член 11, параграф 7, буква б)

Член 18, параграф 2, буква г)

-

Член 18, параграф 3

Член 10, параграф 5 и член 14, параграф 1

Член 18, параграф 4

Член 14, параграф 2

Член 18, параграф 5

Член 13

Член 18, параграф 6

Член 31, параграф 2, буква o)

Член 19, параграф 1, първа алинея

Член 11, параграф 3

Член 19, параграф 1, втора алинея

Член 14, параграф 4, букви а), б), д) и й);

Член 19, параграф 1, трета алинея

Член 11, параграф 5

Член 19, параграф 2

Член 16, параграф 3, буква ж)

Член 19, параграф 3

Член 18, параграф 2

Член 19, параграф 4

Член 11, параграф 2

Член 19, параграф 5

Член 17

Член 20, параграф 1

Член 19, параграф 1

Член 20, параграф 2

Член 19, параграф 2

Член 21, параграф 1

Член 18, параграф 1

Член 21, параграф 2

Член 18, параграф 2

Член 21, параграф 3

Член 18, параграф 3

Член 21, параграф 4

-

Член 22, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 22, параграф 2

Член 20, параграф 2

Член 22, параграф 3

Член 20, параграф 3

Член 22, параграф 4

Член 20, параграф 4

Член 23, параграфи 1 и 3

Член 34, параграф 1

Член 23, параграф 2

Член 34, параграф 4

Член 24, параграф 1

Член 22, параграф 1

Член 24, параграф 2

Член 22, параграфи 2—5

Член 24, параграф 3

-

Член 24, параграф 4

-

Член 25, параграф 1

-

Член 25, параграф 2, буква а)

Член 31, параграф 2, буква е) и член 33, параграф 1, букви и) и к)

Член 25, параграф 2, буква б)

Член 31, параграф 2, букви ж) и м) и член 33, параграф 1, букви и) и к)

Член 25, параграф 3

-

Член 26

-

Член 27, параграф 1, първо изречение

Член 25, параграф 2

Член 27, параграф 1, второ изречение

Член 25, параграф 3

Член 27, параграф 2

Член 25, параграф 4

Член 27, параграф 3, първа алинея

Член 26, параграф 1

Член 27, параграф 3, втора алинея

Член 26, параграф 2

Член 27, параграф 4

-

Член 27, параграф 5

-

Член 28, параграф 1

Член 27, параграф 1, буква а)

Член 28, параграф 2

Член 27, параграф 1, буква б)

Член 29, параграф 1

Член 28, параграф 1

Член 29, параграф 2

Член 28, параграф 2

Член 29, параграф 3

Член 28, параграф 3

Член 29, параграф 4

Член 28, параграф 4

Член 29, параграф 5

Член 25, параграф 5

Член 32, параграф 1, буква г)

-

Член 32, параграф 1, буква д)

Член 36, параграф 2, буква д)

(1) ОВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 19.
(2)ОВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 19.
(3) Позиция на Европейския парламент от 17 април 2019 г.
(4)Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).
(5)Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/EИО и 93/42/EИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1).
(6)Регламент (EС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176).
(7) Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).
(8)Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).
(9)Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
(10) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
(11) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1);
(12) Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 251).
(13) Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 46).
(14) Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1).
(15)Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
(16) Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (OB L 181, 29.6.2013г., стр. 15).
(17) Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1).
(18) Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1).
(19) Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).
(20) Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 1).
(21) Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 146).
(22) Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (EС) № 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/EО (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 53).
(23) Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 1).
(24) Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1).
(25) Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 година за създаване на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 1).
(26) Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от … относно взаимното признаване на стоки, законнопредлагани на пазара в друга държава членка и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ L …).
(27)+ОВ: моля, въведете в текста номера, а в бележката под линия — номера, датата и данните за публикацията на документа в PE-CONS 70/18 - COD 2017/0354.
(28)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(29)Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018г., стр. 39.
(30) Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване наМитнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
(31)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(32)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(33) Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14).
(34) Регламент (ЕС) № 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки (ОВ L 112, 2.5.2018 г., стр. 19).
(35) Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).
(36) Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).
(37) Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51).
(38) Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 99).
(39) Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите (ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1).
(40) Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24).
(41) Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1).
(42) Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).
(43) Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88).
(44) Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (преработен текст) (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 27).
(45) Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 90).
(46) Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 45).
(47) Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).
(48) Директива 2014/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 107).
(49) Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 149).
(50) Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 309).
(51) Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).
(52) Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62).
(53) Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 164).
(54)+ОВ: моля въведете номера в текста на документ PE-CONS 70/18 - COD 2017/0354.
(55)+ОВ: моля да въведете в текста номера и датата на публикуване на документа в PE-CONS 45/19 - COD 2017/0353.
(56)+ОВ: моля да въведете в текста номера и датата на публикуване на документа в PE-CONS 45/19 - COD 2017/0353.
(57)Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(58)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(59)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(60) Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства, и за изменение на Директива 1999/13/ЕО (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87).


Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги ***I
PDF 339kWORD 99k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))
P8_TA-PROV(2019)0398A8-0444/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0238),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0165/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и становищата на комисията по правни въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по транспорт и туризъм (A8-0444/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги

P8_TC1-COD(2018)0112


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Посредническите онлайн услуги са от ключово значение за предприемачеството и новите бизнес модели, търговията и иновациите — те могат да подобрят благосъстоянието на потребителите и се използват все по-масово както от частния, така и от публичния сектор. Тези услуги предоставят достъп до нови пазари и търговски възможности, така че предприятията да се възползват от предимствата на вътрешния пазар. Те ▌позволяват на потребителите в Съюза да се възползват от тези предимства – по-конкретно като увеличават избора им на стоки и услуги и като допринасят за предлагане на конкурентно ценообразуване онлайн, а също и създават предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да се гарантира правна сигурност.

(2)  Посредническите онлайн услуги могат да бъдат от решаващо значение за търговския успех на предприятията, които разчитат на такива услуги, за да достигнат до потребителите. За да се възползват пълноценно от икономиката на онлайн платформите, е важно предприятията да могат да имат доверие в посредническите онлайн услуги, с които встъпват в търговски отношения. Това е важно най-вече защото все по-широкото използване на посреднически онлайн услуги при извършването на сделки, за което решаваща роля оказват силните непреки мрежови ефекти от генерирането на данни, води до по-висока зависимост на бизнес ползвателите, особено на микро-, малките и средните предприятия (МСП), от тези услуги, за да могат те да достигнат до потребителите. Предвид тази нарастваща зависимост доставчиците на посреднически онлайн услуги често имат много по-силни позиции при договаряне, което на практика им позволява да действат едностранно по начин, който може да бъде несправедлив и да уврежда законните интереси на бизнес ползвателите на такива услуги, а оттам косвено — и на потребителите в Съюза. Например те могат едностранно да налагат на бизнес ползвателите практики, които грубо се отклоняват от доброто търговско поведение или са в разрез с понятията „добросъвестност“ и „лоялност“. С настоящия регламент се уреждат подобни потенциални противоречия в рамките на икономиката на онлайн платформите.

(3)  Потребителите възприеха използването на посредническите онлайн услуги. Наличието на една конкурентоспособна, справедлива и прозрачна онлайн екосистема, в която дружествата имат отговорно поведение, също е от съществено значение за благосъстоянието на потребителите. Осигуряването на прозрачност и доверие в икономиката на онлайн платформите при отношенията между предприятията може косвено да спомогне за повишаване на доверието на потребителите в икономиката на онлайн платформите. Преките последици от развитието на икономиката на онлайн платформите върху потребителите обаче са предмет на други законодателни актове на Съюза, най-вече на достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите.

(4)  По аналогичен начин онлайн търсачките могат да бъдат важни източници на интернет трафик за предприятията, които предлагат стоки или услуги на потребителите чрез уебсайтове и в резултат на това могат да оказват значително влияние върху търговския успех на ползвателите на корпоративни уебсайтове, предлагащи онлайн своите стоки или услуги на вътрешния пазар. Във връзка с това класирането на уебсайтове, извършвано от доставчици на онлайн търсачки — включително класирането на уебсайтове, чрез които ползвателите на корпоративни уебсайтове предлагат своите стоки и услуги на потребителите — оказва съществено въздействие върху избора на потребителите и търговския успех на ползвателите на корпоративни уебсайтове. Дори при липсата на договорни отношения с ползвателите на корпоративни уебсайтове доставчиците на онлайн търсачки могат на практика да действат едностранно по начин, който може да бъде несправедлив и да уврежда законните интереси на ползвателите на корпоративни уебсайтове, а оттам косвено — и на потребителите в Съюза.

(5)  Наред с това естеството на отношенията между доставчиците на посреднически онлайн услуги и бизнес ползвателите може да доведе до положения, при които бизнес ползвателите често имат ограничени възможности да търсят защита при спорове, възникнали в резултат на едностранни действия на доставчиците на такива услуги. В много случаи доставчиците на посреднически онлайн услуги не предлагат достъпни и ефективни вътрешни системи за разглеждане на жалби. Съществуващите алтернативни механизми за извънсъдебно уреждане на спорове също могат да се окажат неефективни поради ред причини, включително липсата на специализирани медиатори и страха на бизнес ползвателите от ответни мерки.

(6)  Посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките, както и ▌сделките, извършвани с помощта на тези услуги, се отличават със своя изначално присъщ трансграничен потенциал и имат особено значение за правилното функциониране на вътрешния пазар на Съюза в съвременните икономически условия. Потенциално нелоялните и вредни търговски практики на някои доставчици на такива услуги и липсата на ефективни механизми за защита възпрепятстват пълното реализиране на посочения потенциал и оказват отрицателно въздействие върху правилното функциониране на вътрешния пазар. ▌

(7)  На равнището на Съюза следва да се установи целенасочен набор от задължителни правила, с които да се осигури справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар. По-конкретно, следва да се гарантира, че бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги разполагат с подходящо равнище на прозрачност и ефективни възможности за защита в целия Съюз, за да се улесни трансграничната стопанска дейност в рамките на Съюза и по този начин да се подобри правилното функциониране на вътрешния пазар и да се преодолее евентуалното възникване на фрагментация в конкретните области, обхванати от настоящия регламент.

(8)  ▌Тези правила следва да предвиждат и подходящи стимули за насърчаване на справедливост и прозрачност, по-специално по отношение на класирането на ползвателите на корпоративни уебсайтове в резултатите от търсенето, генерирани от онлайн търсачките. Наред с това с тези правила следва да се признава и гарантира в по-широк план важният иновационен потенциал на икономиката на онлайн платформите и да се създадат условия за здравословна конкуренция, водеща до по-голям избор за потребителите. Целесъобразно е да се поясни, че настоящият регламент не следва да засяга националното гражданско право, по-специално договорното право, като например правилата относно действителността, сключването, последиците или прекратяването на договорите, доколкото правилата на националното гражданско право са в съответствие с правото на Съюза и доколкото съответните аспекти не са обхванати от настоящия регламент. Държавите членки следва да запазят правото си да прилагат националното право, което забранява или санкционира едностранното поведение или нелоялните търговски практики, доколкото съответните аспекти не са обхванати от настоящия регламент.

(9)  Тъй като посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките се характеризират с глобално измерение, настоящият регламент следва да се прилага спрямо доставчиците на такива услуги, независимо дали те са установени в държава членка или извън Съюза, при условие че са изпълнени две кумулативни условия. На първо място, бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да бъдат установени в Съюза. На второ място, при предоставянето на такива услуги бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да предлагат своите стоки или услуги на потребители, намиращи се в Съюза, за поне част от сделката. За да се определи дали бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративен уебсайт предлагат стоки или услуги на потребители в Съюза, е необходимо да се установи дали е очевидно, че те насочват дейностите си към потребители, намиращи се в една или повече държави членки. Този критерий следва да се тълкува в съответствие с приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз във връзка с член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета(4) и член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета(5). Потребителите следва да се намират в Съюза, но не е необходимо тяхното местопребиваване да е на територията на Съюза, нито да са граждани на държава членка. Поради това настоящият регламент не следва да се прилага, ако бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове не са установени в Съюза или ако са установени в Съюза, но използват посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки, за да предлагат стоки или услуги единствено на потребители, намиращи се извън Съюза, или на лица, които не са потребители. Освен това настоящият регламент следва да се прилага независимо от правото, което би било приложимо към конкретния договор.

(10)  В широк спектър от ▌взаимоотношения между предприятия и потребители се използва онлайн посредничеството на доставчици, предлагащи многостранни услуги, които по същество се основават на един и същ бизнес модел, чиято цел е изграждането на екосистема. За да бъдат обхванати съответните услуги, посредническите онлайн услуги следва да са определени по прецизен и технологично неутрален начин. По-конкретно те следва да са услуги на информационното общество, които се характеризират с това, че целят да улеснят встъпването в преки търговски отношения между бизнес ползвателите и потребителите, без значение дали самите сделки се сключват ▌онлайн — на интернет портала на съответния доставчик на посреднически услуги или на бизнес ползвателя, офлайн или на практика изобщо не се сключват, което означава, че не следва да съществува изискване за каквито и да било договорни отношения между бизнес ползвателите и потребителите като предварително условие за включването на посредническите онлайн услуги в обхвата на настоящия регламент. Включването на услуга, която има само странично естество, не следва да означава, че целта на даден уебсайт или услуга е улесняването на сделките по смисъла на посредническите онлайн услуги. Услугите следва също така да се предоставят на основата на договорни отношения между доставчиците и бизнес ползвателите, които предлагат стоки или услуги на потребителите. Следва да се счита, че такива договорни отношения съществуват, когато и двете страни изразят намерението си да бъдат обвързани по недвусмислен ▌начин на траен носител, без непременно да е необходимо изрично писмено съгласие.

(11)  В контекста на гореизложеното примерите за посреднически онлайн услуги, които попадат в обхвата на настоящия регламент, следва да включват онлайн пазарите за електронна търговия, в това число платформите за споделяне, на които осъществяват дейност бизнес ползвателите, онлайн услугите на софтуерни приложения, като магазините за приложения, и онлайн услугите на социалните медии, независимо от използваната технология за предоставянето на тези услуги. В този смисъл посредническите онлайн услуги може да се предоставят и посредством технология за гласова помощ. Също така не следва да има значение дали при тези сделки между бизнес ползвателите и потребителите има парично плащане, нито дали са сключени отчасти офлайн. Настоящият регламент не следва обаче да се прилага спрямо посредническите онлайн услуги между партньори, когато не участват бизнес ползватели, посредническите онлайн услуги само между предприятия, които не се предлагат на потребители, инструментите за онлайн реклама и онлайн рекламните борси, които не се предоставят с цел да улесняват встъпването в преки търговски отношения и при които не се изискват договорни отношения с потребителите. По същата причина услугите за софтуерно оптимизиране на търсачки, както и услугите, свързани със софтуер за блокиране на реклами, не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент. Технологичните функционалности и интерфейси, които само свързват хардуер и приложения, не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент, тъй като по правило не отговарят на изискванията за посреднически онлайн услуги. Такива функционалности или интерфейси обаче могат да бъдат пряко свързани или съпътстващи към някои посреднически онлайн услуги и, когато това е така, съответните доставчици на посреднически онлайн услуги следва да изпълняват изисквания за прозрачност, свързани с диференцираното третиране въз основа на тези функционални възможности и интерфейси. Настоящият регламент не следва да се прилага и за платежните онлайн услуги, тъй като те по същество не отговарят на приложимите изисквания, а по-скоро подпомагат сделката за доставяне на стоки и услуги до съответните потребители.

(12)  В съответствие с приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз и предвид факта, че зависимото положение на бизнес ползвателите се наблюдава главно по отношение на посредническите онлайн услуги, които служат като мост към потребителите — физически лица, понятието „потребител“, използвано при определянето на обхвата на настоящия регламент, следва да се разбира като отнасящо се единствено до физическите лица, когато те действат извън сферата на тяхната търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия.

(13)  Като се има предвид бързият темп на иновациите, определението за „онлайн търсачка“, използвано в настоящия регламент, следва да бъде технологично неутрално. По-специално определението следва да се разбира като включващо и гласови запитвания.

(14)  Сред доставчиците на посреднически онлайн услуги съществува тенденция да се използват предварително съставени общи условия и с цел да се осигури ефективна защита на бизнес ползвателите, когато такава е необходима, настоящият регламент следва да се прилага, когато общите условия на дадено договорно отношение — независимо от тяхното наименование или форма — са едностранно определени от доставчика на посреднически онлайн услуги. Критерият за това дали общите условия са били едностранно определени следва да се преценява за всеки отделен случай въз основа на цялостна оценка. При тази цялостна оценка относителният размер на засегнатите лица, фактът, че е проведено договаряне, или фактът, че някои разпоредби от общите условия може да са били предмет на такова договаряне и да са били определени заедно от съответния доставчик и бизнес ползвателя, не следва сам по себе си да бъде решаващ. Освен това задължението на доставчиците на посреднически онлайн услуги да направят своите общи условия лесно достъпни за бизнес ползвателите, включително в преддоговорния етап на техните търговски отношения, означава, че бизнес ползвателите няма да бъдат лишени от прозрачността, произтичаща от настоящия регламент, в резултат от това, че те ще могат при всички случаи да преговарят успешно.

(15)  За да се гарантира, че общите условия на дадено договорно отношение позволяват на бизнес ползвателите да определят търговските условия за използването, спирането и прекратяването на посредническите онлайн услуги и за да се постигне предвидимост при техните търговски отношения, текстът на общите условия следва да е съставен на ясен и разбираем език . Текстът на общите условия не следва да се счита за ясен и разбираем, ако в него се съдържат неясноти и прекалено общи формулировки или ако липсват подробности по важни търговски въпроси, в резултат на което бизнес ползвателите не получават в разумна степен предвидимост относно най-важните аспекти на договорното отношение. Освен това подвеждащият език не следва да се счита за ясен и разбираем.

(16)  За да се гарантира, че бизнес ползвателите имат достатъчна яснота относно това къде и на кого се предлагат на пазара техните стоки или услуги, доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да гарантират на своите бизнес ползватели прозрачност относно всички допълнителни канали за дистрибуция и потенциални свързани програми, които могат да използват за предлагане на посочените стоки или услуги на пазара. Допълнителните канали и свързаните програми следва да се разбират по технологично неутрален начин, но биха могли, наред с другото, да включват и други уебсайтове, приложения или други посреднически онлайн услуги, които се използват за предлагане на пазара на стоките или услугите, предлагани от бизнес ползвателя.

(17)  Собствеността и контролът на правата върху интелектуалната собственост онлайн могат да имат значително икономическо значение за доставчиците на посреднически онлайн услуги и за техните бизнес ползватели. За да се гарантират яснота и прозрачност за бизнес ползвателите и за тяхното по-добро разбиране, доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да включват в своите общи условия обща или, ако желаят, по-подробна информация, относно цялостното въздействие, ако има такова, на тези условия върху собствеността и контрола на правата върху интелектуалната собственост на бизнес ползвателя. Тази информация може, наред с другото, да включва информация, като например общото използване на лога, търговски марки или търговски наименования.

(18)  Гарантирането на прозрачност в общите условия може да е от съществено значение за насърчаването на устойчиви бизнес отношения и за предотвратяване на нелоялно поведение в ущърб на бизнес ползвателите. Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва също така да гарантират, че общите условия са лесно достъпни на всички етапи на търговското отношение, включително за бъдещите бизнес ползватели на преддоговорния етап, и че всички изменения на тези условия се съобщават на траен носител на съответните бизнес ползватели в рамките на определен срок на предизвестие, който е разумен и пропорционален предвид конкретните обстоятелства и който е най-малко 15 дни. Следва да бъдат определени пропорционални по-дълги срокове на предизвестие от повече от 15 дни, когато предложените изменения на общите условия налагат бизнес ползвателите да направят технически или търговски адаптации, за да се съобразят с изменението, например като се изисква от тях да направят значителни технически корекции на своите стоки или услуги. Срокът на предизвестие не следва да се прилага, когато и доколкото съответният бизнес ползвател се е отказал от него по недвусмислен начин или когато и доколкото необходимостта от прилагането на изменението без спазване на срока на предизвестие произтича от правно или регулаторно задължение, наложено на доставчика на услуги съгласно правото на Съюза или националното право. Предложените редакционни промени обаче не следва да попадат в обхвата на понятието „изменение“, доколкото те не променят съдържанието или смисъла на общите условия. Изискването за уведомяване за предложените изменения на траен носител следва да даде възможност на бизнес ползвателите действително да прегледат тези изменения на по-късен етап. Бизнес ползвателите следва да имат право да прекратят своя договор в срок от 15 дни от датата на получаване на предизвестието за изменение, ако по отношение на договора не се прилага по-кратък срок, например на основание националното гражданско право.

(19)  Като цяло, представянето на нови стоки или услуги, включително софтуерни приложения, на посредническите онлайн услуги следва да се счита за ясно потвърждаващо действие, водещо до отмяната от страна на бизнес ползвателя на срока на предизвестие, който се изисква за изменение на общите условия. Въпреки това в случаите, когато разумният и пропорционален срок на предизвестие е по-дълъг от 15 дни, тъй като измененията в общите условия налагат бизнес ползвателят да извърши значителни технически корекции на своите стоки или услуги, срокът на предизвестие не следва да се счита автоматично за отменен, когато бизнес ползвателят представя нови стоки и услуги. Доставчикът на посреднически онлайн услуги следва да очаква, че измененията на общите условия ще наложат на бизнес ползвателя да извърши значителни технически корекции, когато например цели характеристики на посредническите онлайн услуги, до които бизнес ползвателите са имали достъп, се премахват или добавят, или когато може да е необходимо бизнес ползвателите да адаптират своите стоки или да препрограмират своите услуги, за да продължат да работят, използвайки посредническите онлайн услуги.

(20)  С цел да се осигури защитата на бизнес ползвателите, както и правна сигурност и за двете страни, общите условия, които не отговарят на приложимите правила, следва да се считат за нищожни и недействителни, т.е. да се счита, че изобщо не са съществували, с действие erga omnes и ex tunc. Това обаче следва да се отнася единствено до конкретните разпоредби на общите условия, които не отговарят на приложимите правила. Останалите разпоредби следва да продължат да действат и да се прилагат, доколкото те могат да бъдат отделени от разпоредбите, неотговарящи на приложимите правила. Внезапните изменения на съществуващите общи условия могат да доведат до значителни смущения в дейността на бизнес ползвателите. С цел да бъдат ограничени такива отрицателни последици за бизнес ползвателите и да бъде възпряно подобно поведение, измененията, извършени в нарушение на задължението за предоставяне на определен срок на предизвестие, следва да се считат за нищожни и недействителни, т.е. да се счита, че изобщо не са съществували, с действие erga omnes и ex tunc.

(21)  За да се гарантира, че бизнес ползвателите могат да се възползват в пълна степен от търговските възможности, които се предоставят от посредническите онлайн услуги, доставчиците на тези услуги не следва напълно да лишат бизнес ползвателите от възможността да изтъкват тяхната търговска идентичност като част от предлагането или присъствието им на съответните посреднически онлайн услуги. При все това тази забрана за намеса не следва да се разбира като право на бизнес ползвателите едностранно да определят представянето на своето предлагане или присъствие на съответните посреднически онлайн услуги.

(22)  Доставчикът на посреднически онлайн услуги може да има основателни причини за решението си да ограничи, спре или прекрати предоставянето на своите услуги ▌на даден бизнес ползвател, включително чрез преустановяване на предлагането на отделни стоки или услуги на този ползвател или чрез премахване на резултатите от търсенето. Ако не спрат предоставянето на услугите, доставчиците на посреднически онлайн услуги могат също да ограничат предлагането на отделни стоки или услуги на бизнес ползвателите, например чрез тяхното понижаване или като се повлияе отрицателно на видимостта на бизнес ползвателя („затъмняване“), което може да включва понижаване на неговото класиране. Въпреки това, предвид обстоятелството, че такова решение може сериозно да засегне интересите на съответния бизнес ползвател, преди ограничението или спирането да породи действие или в момента, в който ограничението или спирането поражда действие, на бизнес ползвателя следва да се предостави изложение на мотивите за това решение на траен носител. За да се сведе до минимум отрицателното въздействие на такива решения върху бизнес ползвателите, доставчиците на посреднически онлайн услуги следва също така да предоставят възможност за изясняване на фактите, довели до това решение, в рамките на вътрешната процедура за разглеждане на жалби, с която на бизнес ползвателя ще се помогне, когато това е възможно, да възстанови съответствието. Освен това, когато доставчикът на посреднически онлайн услуги отменя решението за ограничаване, спиране или прекратяване, например тъй като решението е било постановено погрешно или нарушението на общите условия, довели до това решение, не е било недобросъвестно и е било коригирано по задоволителен начин, доставчикът следва да възстанови положението на съответния бизнес ползвател без ненужно забавяне, включително като предостави на бизнес ползвателя достъп до лични данни или други данни, или и двете, налични преди решението. Изложението на мотивите относно решението за ограничаване, спиране или прекратяване на предоставянето на онлайн посреднически услуги следва да позволява на бизнес ползвателите да преценяват дали има възможност за обжалване на посоченото решение, с което биха се подобрили възможностите за бизнес ползвателите при необходимост да потърсят ефективна защита. ▌В изложението на мотивите следва да се посочатоснованията за решението на доставчика, въз основа на предварително определените от този доставчик основания в неговите общи условия, и по пропорционален начин да се изтъкнат конкретните обстоятелства, включително сигналите от трети лица, довели до решението. Доставчикът на посреднически онлайн услуги обаче не следва да е длъжен да предоставя изложение на мотивите за ограничаване, спиране или прекратяване, доколкото това би нарушило правно или регулаторно задължение. Освен това не следва да се изисква изложение на мотивите, когато доставчикът на посреднически онлайн услуги може да докаже, че съответният бизнес ползвател е нарушил многократно приложимите общи условия, което е довело до прекратяване на предоставянето на всички въпросни посреднически онлайн услуги.

(23)  Прекратяването на всички посреднически онлайн услуги и свързаното с това заличаване на данните, предоставени за използването на посреднически онлайн услуги или генерирани чрез предоставянето на посреднически онлайн услуги, представляват загуба на съществена информация, което може да има значителни последици за бизнес ползвателите и освен това може да засегне способността им да упражняват по подходящ начин други права, предоставени им с настоящия регламент. Ето защо доставчикът на посреднически онлайн услуги следва да предостави на съответния бизнес ползвател изложение на мотивите на траен носител най-малко 30 дни, преди да породи действие прекратяването на предоставянето на всички свои посреднически онлайн услуги. В случаите обаче, когато правно или регулаторно задължение налага на доставчиците на посреднически онлайн услуги да прекратят предоставянето на всички свои посреднически онлайн услуги за даден бизнес ползвател, този срок на предизвестие не следва да се прилага. Също така, 30-дневният срок на предизвестие не следва да се прилага, когато доставчикът на посреднически онлайн услуги се позовава на права на прекратяване на договора по силата на националното право в съответствие с правото на Съюза, което позволява незабавно прекратяване, когато, след като бъдат отчетени всички обстоятелства на конкретния случай и се претеглят интересите и на двете страни, не може разумно да се очаква договорните отношения да продължат до изтичане на договорения срок или до изтичане на определен срок на предизвестие. На последно място, срокът на предизвестие от 30 дни не следва да се прилага, когато доставчик на посреднически онлайн услуги може да докаже повторно нарушение на общите условия. Различни изключения от срока на предизвестие от 30 дни могат да възникнат в частност във връзка с незаконно или неподходящо съдържание, безопасността на стока или услуга, подправяне, измама, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните, други рискове, свързани с киберсигурността, или пригодността на стоката или услугата за ненавършилите пълнолетие лица. С цел да се гарантира пропорционалност, доставчиците на посреднически онлайн услуги следва, когато това е разумно и технически осъществимо, да преустановят предлагането само на отделни стоки или услуги на бизнес ползвателите. Прекратяването на всички посреднически онлайн услуги представлява най-строгата мярка.

(24)  Класирането на стоки и услуги, извършвано от доставчиците на посреднически онлайн услуги, оказва значително въздействие върху избора на потребителите, а оттам — и върху търговския успех на бизнес ползвателите, които предлагат тези стоки и услуги на потребителите. Класирането се отнася до относителната приоритетна позиция на офертите на бизнес ползвателите или значимостта на резултатите от търсенето, които са представени, организирани или съобщени от доставчиците на посреднически онлайн услуги или от доставчиците на онлайн търсачки, произтичащи от използването на алгоритмична последователност, механизъм за класиране или механизъм за оценка, визуално осветяване или други инструменти за подчертаване на значимостта, или комбинация от тях. Предвидимостта предполага, че доставчиците на посреднически онлайн услуги определят класирането по непроизволен начин. Поради това доставчиците следва предварително да набележат основните параметри, определящи класирането, така че да се подобри предвидимостта за бизнес ползвателите, да им се предостави по-ясна представа за начина на функциониране на механизма на класиране и да им се даде възможност да сравняват практиките за класиране на различни доставчици. Специфичният замисъл на това задължение за прозрачност е важен за бизнес ползвателите, тъй като предполага определянето на ограничен набор от параметри, които са най-подходящите сред много по-голям брой параметри, оказващи известно въздействие върху класирането. Това мотивирано описание следва да помогне на бизнес ползвателите да подобрят представянето на своите стоки и услуги или някои присъщи характеристики на тези стоки или услуги. Понятието „основни параметри“ следва да се разбира като отнасящо се до всички общи критерии, процеси и конкретни сигнали, включени в алгоритмите или другите механизми за промяна или понижаване в класирането. ▌

(25)  Описанието на основните параметри, определящи класирането, следва също така да включва обяснение на всяка възможност бизнес ползвателите да оказват активно влияние върху класирането срещу възнаграждение, както и обяснение на относителните ефекти от него. Във връзка с това възнаграждението може да се отнася до плащания, извършени с основната или изключителната цел да се подобри класирането, както и непряко възнаграждение под формата на приемане от бизнес ползватели на допълнителни задължения от всякакъв вид, които на практика може да имат такъв ефект, като например използването на съпътстващи услуги или допълнителни функции. Съдържанието на описанието, включително броят и видът на основните параметри, може съответно да варира силно в зависимост от конкретните посреднически онлайн услуги, но следва да предоставя на бизнес ползвателите подходяща представа за начина, по който механизмът на класиране отчита характеристиките на самите стоки или услуги, предлагани от бизнес ползвателя, и за степента на значимост на тези характеристики за потребителите на конкретните посреднически онлайн услуги. Показателите, използвани за измерване на качеството на стоките или услугите на бизнес ползвателите, използването на редактори и способността им да оказват влияние върху класирането на тези стоки или услуги, степента на въздействие на възнаграждението върху класирането, както и елементите, които нямат или имат само далечна връзка със самата стока или услуга, като характеристиките на визуалното оформление на онлайн предлагането, биха могли да бъдат примери за основни параметри, които, когато са включени в общото описание на механизма за класиране на ясен и разбираем език, следва да помагат на бизнес ползвателите да получат необходимото адекватно разбиране за това как функционира класирането.

(26)  По аналогичен начин класирането на уебсайтове, извършено от доставчиците на онлайн търсачки, и по-конкретно класирането на уебсайтове, чрез които предприятията предлагат стоки и услуги на потребителите, оказва съществено въздействие върху избора на потребителите и търговския успех на ползвателите на корпоративни уебсайтове. Поради това доставчиците на онлайн търсачки следва да предоставят описание на основните параметри, определящи класирането, за всички индексирани уебсайтове и относителната важност на тези основни параметри в сравнение с други параметри — включително тези, които се използват от ползвателите на корпоративни уебсайтове, както и други уебсайтове. В допълнение към характеристиките на стоките и услугите и степента на тяхната значимост за потребителите, конкретно при онлайн търсачките с посоченото описание на ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да се даде подходяща представа дали са взети под внимание някои от спецификите, свързани с дизайна на използвания уебсайт, като например оптимизация за показване на мобилни устройства, и ако отговорът е утвърдителен, как и в каква степен. Описанието следва да включва и обяснение на всяка възможност за ползвателите на корпоративни уебсайтове да оказват активно влияние върху класирането срещу възнаграждение, както и обяснение на относителните ефекти от него. При липсата на договорни отношения между доставчиците на онлайн търсачките и ползвателите на корпоративни уебсайтове следва да се осигури лесен и публичен достъп до това описание, публикувано на видно място на уебсайта на съответната онлайн търсачка. В този смисъл зоните на уебсайтовете, изискващи от ползвателите да влязат или да се регистрират, не следва да се считат за места с лесен и публичен достъп. За да се осигури предвидимост за ползвателите на корпоративни уебсайтове, описанието следва също така да се актуализира редовно, като се предвиди възможността за лесно идентифициране на всички промени в основните параметри. Наличието на актуално описание на основните параметри ще бъде от полза и за ползвателите, които не са ползватели на корпоративни уебсайтове на онлайн търсачката. В някои случаи доставчиците на онлайн търсачки могат да решат да повлияят на класирането в конкретен случай или да премахне определен уебсайт от списъка с класирането въз основа на сигнали от трети лица. За разлика от доставчиците на посреднически онлайн услуги, от доставчиците на онлайн търсачки не може да се очаква, поради липсата на договорни отношения между страните, да уведомяват пряко ползвателя на корпоративни уебсайтове за промяна в реда на класирането или за премахването на уебсайта от списъка с класирането поради получен сигнал от трето лице. Независимо от това ползвателят на корпоративни уебсайтове следва да може да провери съдържанието на сигнала, който е довел до промяна в реда на класирането в конкретен случай или до премахването на уебсайта от списъка с класирането, като проучи съдържанието на сигнала, например в публично достъпна онлайн база данни. Това би допринесло за намаляване на евентуалните злоупотреби със сигнали от страна на конкуренти, които могат да доведат до премахването на уебсайта от списъка с класирането.

(27)  Съгласно настоящия регламент от доставчиците на посреднически онлайн услуги или на онлайн търсачки следва да не се изисква да оповестяват подробното функциониране на своите механизми за класиране, включително алгоритмите. Тяхната способност да действат срещу недобросъвестното манипулиране на класирането от трети лица, включително в интерес на потребителите, също следва да не бъде засегната. Общото описание на основните параметри на класирането следва да опазва тези интереси, като същевременно предоставя на бизнес ползвателите и на ползвателите на корпоративни уебсайтове подходящо разбиране за това как функционира класирането в контекста на използваните от тях специфични посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки. Следователно, за да се гарантира постигането на целта на настоящия регламент, съобразяването с търговските интереси на доставчиците на посреднически онлайн услуги или на онлайн търсачки следва да не води никога до отказ за оповестяване на основните параметри, определящи класирането. Във връзка с това, въпреки че настоящият регламент не засяга разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета(6), предоставеното описание следва поне да се основава на действителните данни относно значимостта на използваните параметри.

(28)  Комисията следва да разработи насоки, които да помагат на доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки в прилагането на изискванията за прозрачност на класирането, определени в настоящия регламент. Разработването на насоки следва да допринесе за оптимизиране на начина, по който основните параметри, определящи класирането, се посочват и представят на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове.

(29)  Съпътстващите стоки или услуги следва да се разбират като стоки или услуги, предлагани на потребителите непосредствено преди извършването на сделката, инициирана в рамките на посреднически онлайн услуги, с цел да се допълни основната стока или услуга, предлагана на бизнес ползвателя. Съпътстващите стоки и услуги са продукти, които обичайно зависят от основната стока или услуга или са пряко свързани с нея, за да функционират. Поради това терминът не следва да включва стоките и услугите, които по-скоро само се продават заедно с основната стока или услуга и по естеството си нямат допълваща функция. Сред примерите за съпътстващи услуги са ремонтните услуги за конкретна стока или финансовите продукти, като например застраховката на автомобили под наем, които се предлагат с цел да се допълват конкретни стоки или услуги, предлагани от бизнес ползвателя. По същия начин съпътстващите стоки могат да включват стоки, които допълват конкретен продукт, предлаган от бизнес ползвателя, и представляват продукт с по-висок клас или средство за персонализацията на конкретния продукт. Доставчиците на посреднически онлайн услуги, които предлагат стоки или услуги на потребителите, чиято функция е съпътстваща спрямо стоката или услугата, продавана от бизнес ползвателя, който използва посредническите им онлайн услуги, следва да включат в общите си условия описание на съпътстващите стоки и услуги, които предлагат. Това описание следва да е част от общите условия независимо от това дали съпътстващата стока или услуга се предлага от доставчика на посредническите онлайн услуги или от трето лице. Описанието следва да съдържа достатъчно информация, за да може бизнес ползвателят да разбере дали продаваната стока или услуга е съпътстваща спрямо стоката или услугата на бизнес ползвателя. В описанието не следва непременно да се посочва конкретната стока или услуга, а по-скоро — видът продукт, който се предлага като допълващ основния продукт на бизнес ползвателя. Освен това в описанието следва при всяко положение да се посочи дали и при какви условия на бизнес ползвателя се разрешава да предлага собствените си съпътстващи стоки или услуги в допълнение към основната стока или услуга, която се предлага чрез посредническите онлайн услуги.

(30)  Когато доставчик на посреднически онлайн услуги предлага на потребителите определени стоки или услуги чрез собствените си посреднически онлайн услуги или чрез контролиран от него бизнес ползвател, този доставчик може да се конкурира пряко с други бизнес ползватели на посредническите му онлайн услуги, които не са под негов контрол, което може да даде на този доставчик икономически стимул и възможност да използва контрола си върху посредническата онлайн услуга или онлайн търсачката, за да осигурява технически или икономически предимства за собственото си предлагане, или за предлаганите от контролиран от него бизнес ползвател стоки и услуги, които може да отказва на конкурентни бизнес ползватели. Подобно поведение може да подкопае лоялната конкуренция и да ограничи избора на потребителите. В тези случаи е особено важно доставчикът на посреднически онлайн услуги да действа по прозрачен начин и да осигурява подходящо описание и изложение на основанията си за всяко диференцирано третиране – чрез правни, търговски или технически средства, като например функционалности на оперативните системи – което би могъл да прилага по отношение на предлаганите от него стоки или услуги в сравнение с тези, предлагани от бизнес ползвателите. За да се гарантира пропорционалност, това задължение следва да се прилага по-скоро по отношение на посредническите онлайн услуги като цяло, отколкото по отношение на отделните стоки или услуги, предлагани чрез такива посреднически услуги.

(31)  Когато доставчик на онлайн търсачки предлага на потребителите определени стоки или услуги чрез собствените си онлайн търсачки или чрез контролиран от него ползвател на корпоративен уебсайт, този доставчик може да се конкурира пряко с други ползватели на корпоративни уебсайтове, които използват неговите онлайн търсачки, които не се контролират от него. В тези случаи е особено важно доставчикът на онлайн търсачки да действа по прозрачен начин и да осигурява описание на всяко диференцирано третиране – чрез правни, търговски или технически средства – което би могъл да прилага по отношение на предлаганите от самия него стоки или услуги или чрез контролиран от него ползвател на корпоративен уебсайт в сравнение с тези, предлагани от конкурентни ползватели на корпоративни уебсайтове. За да се гарантира пропорционалност, това задължение следва да се прилага по-скоро по отношение на онлайн търсачките като цяло, отколкото по отношение на отделните стоки или услуги, предлагани чрез тези услуги.

(32)  В настоящия регламент следва да бъдат разгледани конкретни договорни условия, по-специално в положения на дисбаланс в преговорните позиции, за да се гарантира добросъвестност и почтеност на договорните отношения. Предвидимостта и прозрачността изискват на бизнес ползвателите да се предоставя реална възможност да се запознават с промените в общите условия, които поради това не следва да влизат в сила със задна дата, освен ако се основават на правно или регулаторно задължение или са в полза на тези бизнес ползватели. Освен това на бизнес ползвателите следва да се предоставя яснота относно условията, при които техните договорни отношения с доставчиците на посреднически онлайн услуги могат да бъдат прекратени. Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да гарантират, че условията за прекратяване са винаги пропорционални и могат да бъдат прилагани без неоправдани затруднения. И накрая, бизнес ползвателите следва да бъдат напълно информирани за всякакъв достъп, който доставчиците на посреднически онлайн услуги поддържат след изтичането на срока на договора, до информацията, която бизнес ползвателите предоставят или генерират в контекста на използването на посреднически онлайн услуги.

(33)  Възможността за достъп до данни – включително лични данни – и за тяхното използване може да бъде важен фактор при създаването на стойност в контекста на икономиката на онлайн платформите, както като цяло, така и за участващите бизнес ползватели и посреднически онлайн услуги. Във връзка с това е важно доставчиците на посреднически онлайн услуги да предоставят на бизнес ползвателите ясно описание на обхвата, естеството и условията на техния достъп до определени категории данни и използването им. Описанието следва да бъде пропорционално и може да се основава по-скоро на общи условия за достъп, отколкото на изчерпателно определяне на самите данни или категории данни. При все това определянето и конкретните условия за достъп до определени видове актуални данни, които могат да бъдат от голямо значение за бизнес ползвателите, може също да се включат в описанието. Тези данни биха могли да включват рейтинги и отзиви за посредническите онлайн услуги, натрупани от бизнес ползвателите. Като цяло описанието следва да ▌даде възможност на бизнес ползвателите да разберат дали могат да използват данните за да повишат създаването на стойност, включително като евентуално използват услуги за данни на трети лица. ▌

(34)  В същия ред на мисли е важно бизнес ползвателите да разберат дали доставчикът обменя с трети лица данни, генерирани чрез използването на посредническите услуги от бизнес ползвателя. Бизнес ползвателите следва по-специално да бъдат информирани за всеки обмен на данни с трети лица за цели, които не са необходими за правилното функциониране на посредническите онлайн услуги, например когато доставчикът извлича парична печалба от данните в рамките на търговски взаимоотношения. За да могат бизнес ползвателите да упражняват в пълна степен наличните права за оказване на влияние върху такъв обмен на данни, доставчиците на посреднически онлайн услуги следва също така изрично да посочат всички възможности за неучастие в обмена на данни, когато такива съществуват в рамките на договорните им отношения с бизнес ползвателя.

(35)  Тези изисквания не следва да се разбират като задължение за доставчиците на посреднически онлайн услуги да разпространяват или да не разпространяват лични или нелични данни сред своите бизнес ползватели. При все това мерките за прозрачност биха могли да допринесат за увеличаване на обмена на данни, както и да способстват за постигането на целите за създаване на общо европейско пространство на данни като основен източник на иновации и растеж. Обработването на лични данни следва да се извършва при спазване на правната рамка на Съюза относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно зачитането на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения, и по-специално на Регламент (ЕС) 2016/679(7), Директива (ЕС) 2016/680(8) и Директива 2002/58/ЕО(9) на Европейския парламент и на Съвета.

(36)  В определени случаи доставчиците на посреднически онлайн услуги могат да предвидят в общите си условия ограничения за възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги при по-благоприятни условия чрез други средства, различни от посочените посреднически онлайн услуги. В тези случаи съответните доставчици следва да определят основанията за ограниченията, по-конкретно във връзка с основните икономически, търговски и правни съображения за тяхното налагане. Задължението за прозрачност не следва обаче да се тълкува като засягащо преценката на законосъобразността на тези ограничения по силата на други правни актове на Съюза или на държавите членки, които са в съответствие с правото на Съюза, включително в областта на конкуренцията и нелоялните търговски практики, нито като засягащо прилагането на тези актове.

(37)  С цел да се осигури възможност за достъп до незабавна, подходяща и ефективна защита за бизнес ползвателите — включително за тези, чието използване на съответните посреднически онлайн услуги може да е било ограничено, спряно или прекратено — доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да предвидят вътрешна система за разглеждане на жалби. Тази система следва да бъде основана на принципите на прозрачност и равно третиране при еднакви ситуации, и с нея следва да се гарантира, че по отношение на значителен дял от жалбите е възможно постигането на решение на двустранна основа между доставчика на посредническите онлайн услуги и съответния бизнес ползвател в рамките на разумен срок от време. Доставчиците на посреднически онлайн услуги могат да оставят в сила решението, което са взели, докато трае разглеждането на жалбата. Опитите за постигане на споразумение чрез вътрешната процедура за разглеждане на жалби не засягат правата на доставчиците на посреднически онлайн услуги или бизнес ползвателите да започнат съдебно производство във всеки един момент по време на или след вътрешната процедура за разглеждане на жалбата. Освен това доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да публикуват и проверяват поне веднъж годишно информация относно функционирането и ефективността на своята вътрешна система за разглеждане на жалби, за да имат бизнес ползвателите представа за основните видове проблеми, които могат да възникнат в контекста на предоставянето на различните посреднически онлайн услуги и за възможността да бъде постигнато своевременно и ефективно решение на двустранна основа.

(38)  Целта на предвидените в настоящия регламент изисквания по отношение на вътрешните системи за разглеждане на жалби е да се осигури разумна степен на гъвкавост за доставчиците на посреднически онлайн услуги при прилагането на тези системи и разглеждането на индивидуални жалби, така че административната тежест да бъде сведена до минимум. Тези вътрешни системи за разглеждане на жалби следва също така да позволяват на доставчиците на посреднически онлайн услуги при необходимост да предприемат пропорционални действия спрямо всеки евентуален случай на недобросъвестно използване на тези системи от страна на някои бизнес ползватели. ▌ Що се отнася до разходите, необходими за създаването и функционирането на тези системи, по силата на съответните разпоредби на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията е целесъобразно от въпросните задължения да бъдат освободени доставчиците на посреднически онлайн услуги, които са малки предприятия(10). Правилата за консолидиране, изложени в посочената препоръка, гарантират, че разпоредбите няма да бъдат заобиколени. Това освобождаване не следва да засяга правото на тези предприятия да създадат, на доброволна основа, вътрешна система за разглеждане на жалби, която отговаря на критериите, посочени в настоящия регламент.

(39)  Използването на думата „вътрешни“ не следва да се разбира като изключващо възможността за възлагане на вътрешна система за разглеждане на жалби на външен доставчик на услуги или на друга корпоративна структура, при условие че доставчикът на услуги или друга корпоративна структура има пълни правомощия и способност да гарантира съответствието на вътрешната система за разглеждане на жалби с изискванията на настоящия регламент.

(40)  Медиацията може да предложи на доставчиците на посреднически онлайн услуги и техните бизнес ползватели средство за решаването на споровете между тях по задоволителен начин, без да е необходимо да прибягват до съдебно производство, което може да е продължително и скъпо. Поради това използването на медиация следва да бъде улеснено от доставчиците на посреднически онлайн услуги чрез посочването на най-малкото двама публични или частни медиатори, към които са готови да се обърнат. Целта на изискването да се посочи минимален брой медиатори е да гарантира тяхната неутралност. Медиаторите, които предоставят своите услуги от място извън територията на Съюза, следва да бъдат посочвани само когато се гарантира, че използването на техните услуги няма по никакъв начин да лиши съответните бизнес ползватели от правната защита, която им се полага съгласно правото на Съюза или на държавите членки, включително изискванията на настоящия регламент и приложимото право относно защитата на личните данни и търговските тайни. С цел да бъдат достъпни, справедливи и възможно най-бързи, ефикасни и ефективни, посочените медиатори следва да отговарят на определени критерии. Независимо от това доставчиците на посреднически онлайн услуги и техните бизнес ползватели следва да имат свободата да посочват съвместно медиатор по техен избор след възникването на спор между тях. В съответствие с Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(11) медиацията, предвидена в настоящия регламент, следва да бъде доброволен процес, в смисъл че страните отговарят за процеса и могат да го започнат и да го прекратят по всяко време. Въпреки незадължителния ѝ характер доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да разглеждат добросъвестно исканията за откриване на процедурата по медиация, предвидена в настоящия регламент.

(41)  Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да поемат разумен дял от общите разходи за медиация, като се вземат под внимание всички значими аспекти по разглеждания случай. За тази цел медиаторът следва да предложи какъв дял би бил разумен при конкретните обстоятелства. ▌ Предвид разходите и административната тежест, свързани с необходимостта от посочване на медиаторите в общите условия, съобразно съответните разпоредби на Препоръка 2003/361/ЕО е целесъобразно от това задължение да бъдат освободени доставчиците на посреднически онлайн услуги, които са малки предприятия. Правилата за консолидиране, изложени в посочената препоръка, гарантират, че разпоредбите няма да бъдат заобиколени. Това обаче не следва да засяга правото на тези предприятия да посочат медиатори в своите общи условия, които отговарят на критериите, определени в настоящия регламент.

(42)  Тъй като от доставчиците на посреднически онлайн услуги следва винаги да се изисква да посочат медиаторите, с които желаят да работят, и тъй като те следва да бъдат задължени да участват добросъвестно по време на всички опити за медиация, извършвани съгласно настоящия регламент, тези задължения следва да бъдат установени по начин, който предотвратява злоупотребата със системата за медиация от страна на бизнес ползвателите. Бизнес ползвателите следва също да бъдат задължени да участват в медиацията добросъвестно. Доставчиците на посреднически онлайн услуги не следва да са задължени да участват в медиация, когато бизнес ползвател иска откриването на процедура по въпрос, по отношение на който същият бизнес ползвател вече е започнал процедура по медиация, и медиаторът по този спор е определил, че бизнес ползвателят не е действал добросъвестно. Доставчиците на посреднически онлайн услуги също така не следва да са длъжни да участват в медиация с бизнес ползватели, които са направили повтарящи се неуспешни опити за медиация. Тези изключителни случаи не следва да ограничават възможността на бизнес ползвателя да представя спорове за медиация, когато според медиатора предметът на медиацията не е свързан с предишните случаи.

(43)  С цел да се улесни уреждането на спорове относно предоставянето на посреднически онлайн услуги, като се използва медиация в Съюза, Комисията следва, в тясно сътрудничество с държавите членки, да насърчава учредяването на специализирани организации, предлагащи услуги по медиация, каквито организации понастоящем не съществуват. Участието на медиатори със специализирани познания в областта на посредническите онлайн услуги и конкретните сектори, в които се предоставят тези услуги, следва да повиши доверието на двете страни в процеса на медиация и да увеличи вероятността той да доведе до бързи, справедливи и задоволителни резултати.

(44)  Редица фактори — например ограничените финансови средства, страхът от ответни мерки и изключителният избор на приложимо право и орган за решаване на спорове, определени в общите условия — могат да ограничат ефективността на съществуващите възможности за получаване на защита по съдебен път, особено когато се налага бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове да действат самостоятелно и да бъдат идентифицирани. С оглед на ефективното прилагане на настоящия регламент организациите и сдруженията, представляващи бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове, както и някои публични органи в държавите членки, следва да разполагат с възможността да предявяват искове пред националните съдилища в съответствие с националното право, включително националните процесуални правила. Целта на тези искове е да се прекратят или забранят нарушения на правилата, установени в настоящия регламент, и да се предотвратят бъдещите вреди, които биха могли да застрашат трайните бизнес отношения в икономиката на онлайн платформите. С цел да се гарантира, че организациите или сдруженията упражняват това право ефективно и по подходящ начин, те следва да отговарят на някои критерии. По-специално, те трябва да са надлежно установени съгласно правото на държава членка, да са с нестопанска цел и да преследват своите цели по устойчив начин. С тези изисквания следва да се предотврати всяко ad hoc учредяване на организации или сдружения за целите на специфично действие или специфични действия, или с цел реализиране на печалба. Освен това следва да се гарантира, че не е налице неправомерно влияние от страна на трети лица, предоставящи финансиране във връзка с вземането на решения от тези организации или сдружения. За да се избегне конфликт на интереси, следва по-специално да се предотврати възможността организациите или сдруженията, които представляват бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове, да са обект на неправомерно влияние от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги или на онлайн търсачки. Пълното публично оповестяване на информацията относно членството и източника на финансиране следва да улесни националните съдилища в преценката им за това дали тези критерии за допустимост са изпълнени. Предвид особения статут на съответните публични органи в държавите членки, в които са учредени такива органи, следва единствено да се изисква те да бъдат натоварени с конкретното задължение – в съответствие с приложимите правила на националното законодателство – да предявяват искове в името на колективния интерес на съответните лица или в общ интерес, без да е необходимо посочените критерии да се прилагат по отношение на тези публични органи. Тези искове не следва по никакъв начин да засяга правата на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове да предявяват индивидуални съдебни искове.

(45)  Наименованията на организациите, сдруженията и публичните органи, на които според държавите членки следва да бъде предоставено правото да предявят иск в съответствие с настоящия регламент, следва да се съобщават на Комисията. Съобщавайки ги, държавите членки следва да се позовават на съответните национални разпоредби, съгласно които организацията, сдружението или публичният орган са учредени, и където е целесъобразно, да посочват съответния публичен регистър, в който организацията или сдружението са вписани. Тази допълнителна възможност за посочване от държавите членки следва да осигури определено равнище на правна сигурност и предвидимост, на които бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове да могат да разчитат. Същевременно тя има за цел да направи съдебните производства по-ефективни и по-кратки, което изглежда уместно в настоящия контекст. Комисията следва да осигури публикуването на списък на тези организации, сдружения и публични органи в Официален вестник на Европейския съюз. Включването в този списък следва да служи като оборимо доказателство за правоспособността на организацията, сдружението или публичния орган при предявяване на иск. В случай че са изразени опасения във връзка с посочване, държавата членка, посочила организацията, сдружението или публичния орган, следва да проучи тези опасения. Организациите, сдруженията и публичните органи, които не са посочени от държава членка, следва да имат възможността да предявят иск пред националните съдилища, като подлежат проверка на тяхната правоспособност съобразно критериите, посочени в настоящия регламент.

(46)  От държавите членки следва да се изисква да гарантират адекватното и ефективно прилагане на настоящия регламент. В държавите членки вече съществуват различни системи на правоприлагане и те не следва да бъдат задължавани да създават нови национални правоприлагащи органи. Държавите членки следва да имат възможността да възлагат на съществуващите органи, включително съдилищата, прилагането на настоящия регламент. Настоящият регламент не следва да задължава държавите членки да предвиждат ex officio правоприлагане или да налагат глоби.

(47)  Комисията следва непрекъснато да наблюдава прилагането на настоящия регламент в тясно сътрудничество с държавите членки. В този контекст Комисията следва да се стреми да създаде широка мрежа за обмен на информация чрез привличане на съответните експертни органи, центрове за високи постижения, както и Обсерваторията по икономиката на онлайн платформите. При поискване държавите членки следва да предоставят на Комисията цялата съответна информация, с която разполагат в този контекст. И накрая, тази дейност следва да се извършва в условията на цялостна повишена прозрачност на търговските отношения между бизнес ползвателите и доставчиците на посреднически онлайн услуги и между ползвателите на корпоративни уебсайтове и онлайн търсачките, която настоящият регламент има за цел да постигне. За да изпълнява ефективно задълженията си за мониторинг и преглед съгласно настоящия регламент, Комисията следва да се стреми да събира информация от доставчиците на посреднически онлайн услуги. Доставчиците на посреднически онлайн услуги следва да си сътрудничат добросъвестно, като създават условия за събирането на такива данни, когато това е приложимо.

(48)  Правилното прилагане на настоящия регламент може да бъде подпомогнато чрез кодекси за поведение, изготвени от съответните доставчици на посреднически онлайн услуги или от организациите или сдруженията, които ги представляват, поради което тези кодекси следва да се насърчават. При тяхното изготвяне, след консултации с всички заинтересовани лица, следва да се вземат под внимание специфичните характеристики както на съответните сектори, така и на МСП. Текстът на кодексите за поведение следва да бъде изготвен по обективен и недискриминационен начин.

(49)  Комисията следва да извършва периодична оценка на настоящия регламент и да следи отблизо неговото въздействие върху икономиката на онлайн платформите, с цел да се определи необходимостта от изменения в контекста на съответните технологични или търговски промени. Тази оценка следва да включва въздействието, което общоприетото използване в общите условия на разпоредби за изключителен избор на приложимо право и орган за решаване на спорове, едностранно определени от доставчика на посреднически онлайн услуги, може да има върху бизнес ползвателите. За да се получи широка представа за развитието на сектора, в оценката следва да се вземе предвид опитът на държавите членки и съответните заинтересовани лица. Експертната група за Обсерваторията по икономиката на онлайн платформите, учредена в съответствие с Решение C(2018)2393 на Комисията, има ключов принос за оценката на настоящия регламент, извършвана от Комисията. Поради това Комисията следва надлежно да разглежда становищата и докладите, представени ѝ от групата. След извършване на оценката Комисията следва да предприеме подходящи мерки. Може да се наложи приемането на допълнителни мерки, включително от законодателен характер, ако и когато разпоредбите, установени в настоящия регламент, се окажат недостатъчни за адекватното преодоляване на дисбалансите и нелоялните търговски практики, които продължават да съществуват в сектора.

(50)  При предоставяне на информацията, изисквана съгласно настоящия регламент, следва да се вземат под внимание във възможно най-голяма степен специфичните потребности на хората с увреждания в съответствие с целите на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания(12).

(51)  Доколкото целта на настоящия регламент — а именно да се осигури справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради своя мащаб и последици може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(52)  Целта на настоящия регламент е да се гарантира пълното зачитане на правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, установено в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и да се насърчава прилагането на свободата на извършване на стопанска дейност, установена в член 16 от Хартата,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.  Целта на настоящия регламент е да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар чрез определяне на правила, които гарантират предоставянето на подходящо равнище на прозрачност, справедливост и ефективни възможности за защита на бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги и на ползвателите на корпоративни уебсайтове във връзка с онлайн търсачките.

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на посредническите онлайн услуги и онлайн търсачките, предоставяни или предлагани съответно на бизнес ползвателите и на ползвателите на корпоративни уебсайтове, които са установени или пребивават в Съюза и които предлагат стоки или услуги на потребителите в Съюза с помощта на тези посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки, независимо от мястото на установяване или на пребиваване на доставчиците на тези услуги и независимо от правото, което иначе е приложимо.

3.  Настоящият регламент не се прилага за платежните онлайн услуги, инструментите за онлайн реклама или онлайн рекламните борси, които нямат за цел улесняването на встъпването в преки търговски отношения и при които не се изискват договорни отношения с потребителите.

4.  Настоящият регламент не засяга националните правила, които, в съответствие с правото на Съюза, забраняват или санкционират едностранното поведение или нелоялните търговски практики, доколкото съответните аспекти не са обхванати от настоящия регламент. Настоящият регламент не засяга националното гражданско право, по-специално договорното право, като например правилата относно действителността, сключването, последиците или прекратяването на договорите, доколкото правилата на националното гражданско право са в съответствие с правото на Съюза и доколкото съответните аспекти не са обхванати от настоящия регламент.

5.  Настоящият регламент не засяга правото на Съюза, и по-специално правото на Съюза, приложимо в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, конкуренцията, защитата на данни, защитата на търговски тайни, защитата на потребителите, електронната търговия и финансовите услуги.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „бизнес ползвател“ означава всяко частно лице, което действа в търговско или професионално качество, или всяко юридическо лице, което използва посреднически онлайн услуги, за да предлага на потребителите стоки или услуги, свързани с неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;

2)  „посреднически онлайн услуги“ означава услуги, които отговарят на всяко едно от следните изисквания:

a)  представляват услуги на информационното общество по смисъла на член 1, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета(13);

б)  позволяват на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите стоки или услуги, така че да се улесни встъпването в преки търговски отношения между посочените бизнес ползватели и потребителите, без значение от мястото на окончателно сключване на сделката;

в)  предоставят се на бизнес ползвателите въз основа на договорни отношения между ▌ доставчика на посочените услуги и ▌бизнес ползвателите, които предлагат стоки или услуги на потребителите;

3)  „доставчик на посреднически онлайн услуги“ означава всяко физическо или юридическо лице, което предоставя или предлага предоставянето на посреднически онлайн услуги за бизнес ползватели;

4)  „потребител“ означава всяко физическо лице, което извършва дейност, различна от неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;

5)  „онлайн търсачка“ означава цифрова услуга, която дава възможност на ползвателите на интернет да въвеждат запитване, за да извършват търсене по правило на всички уебсайтове или на всички уебсайтове на даден език въз основа на запитване по всякакви теми под формата на ключова дума, гласово запитване, израз или друг вид въведени данни, в отговор на което се връщат резултати във всякакъв формат, съдържащи информация, свързана с исканото съдържание;

6)  „доставчик на онлайн търсачка“ означава всяко физическо или юридическо лице, което предоставя или предлага предоставянето на онлайн търсачки за потребителите;

7)  „ползвател на корпоративни уебсайтове“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва онлайн интерфейс, т.е. всякакъв софтуер, включително уебсайт или част от него, и приложения, включително мобилни приложения, за да предлага на потребителите стоки или услуги, свързани с неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;

8)  „класиране“ означава относителната приоритетна позиция на стоките или услугите ▌, предлагани чрез посреднически онлайн услуги, или степента на значимост, придадена на резултатите от търсенето от онлайн търсачките, които са представени, организирани или съобщени ▌от доставчиците на посреднически онлайн услуги или от доставчиците на онлайн търсачки, независимо от техническите средства, използвани за това представяне, организиране или съобщаване;

9)  „контрол“ означава собствеността или възможността за упражняване на решаващо влияние върху дадено предприятие по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета(14);

10)  „общи условия“ означава всички условия и клаузи или спецификации – независимо от тяхното наименование или форма — които уреждат договорните отношения между доставчика на посредническите онлайн услуги и бизнес ползвателите на тези услуги и които се определят едностранно от доставчика на посреднически онлайн услуги; това едностранно определяне се преценява въз основа на цялостна оценка, за която относителният размер на засегнатите лица, фактът, че е проведено договаряне или че някои разпоредби от общите условия може да са били предмет на такова договаряне и да са били определени заедно от съответния доставчик и бизнес ползвател, сами по себе си не са решаващи;

11)  „съпътстващи стоки и услуги“ означава стоки и услуги, предлагани на потребителя преди извършването на сделка, инициирана в рамките на посредническите онлайн услуги, в допълнение към и успоредно с основната стока или услуга, предлагана от бизнес ползвателя чрез посредническите онлайн услуги;

12)  „медиация“ означава всяка структурирана процедура по смисъла на член 3, буква а) от Директива 2008/52/ЕО;

13)  „траен носител“ означава всеки инструмент, който дава възможност на бизнес ползвателите да съхраняват информация, адресирана лично до тях, по начин, достъпен за бъдещо ползване, и за период от време, достатъчен за целите на информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

Член 3

Общи условия

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги гарантират, че техните общи условия:

a)  са изложени ясно и разбираемо;

б)  са лесно достъпни за бизнес ползвателите на всички етапи на техните търговски отношения с доставчика на посреднически онлайн услуги, включително на преддоговорния етап;

в)  включват основанията за решенията за спиране, прекратяване или налагане на друг вид ограничение, изцяло или частично, на предоставянето на посреднически онлайн услуги за бизнес ползвателите;

г)  включват информация относно всякакви допълнителни канали за дистрибуция и потенциални свързани програми, чрез които доставчиците на посреднически онлайн услуги биха могли да предлагат на пазара стоки и услуги, предлагани от бизнес ползвателите;

д)  включват обща информация относно въздействието на общите условия върху собствеността и контрола върху правата на интелектуална собственост на бизнес ползвателите.

2.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги уведомяват на траен носител съответните бизнес ползватели за всяко предложено изменение на своите общи условия.

Предложените изменения не могат да се прилагат преди изтичането на срока на предизвестие, който трябва да е разумен и пропорционален на естеството и степента на предвидените изменения и на техните последици за съответния бизнес ползвател. Този срок на предизвестие трябва да е най-малко 15 дни от датата, на която доставчикът на посреднически онлайн услуги е уведомил съответните бизнес ползватели за предложените изменения. Доставчиците на посреднически онлайн услуги предоставят по-дълги срокове на предизвестие, когато това е необходимо, за да осигурят възможност на бизнес ползвателите да направят технически или търговски адаптации, за да се съобразят с измененията.

Съответният бизнес ползвател има право да прекрати договора с доставчика на посреднически онлайн услуги преди изтичането на срока на предизвестието. Прекратяването поражда действие в срок от 15 дни от датата на получаване на предизвестието съгласно първа алинея освен в случаите, когато спрямо договора се прилага по-кратък срок.

Съответните бизнес ползватели могат да се откажат от посочения във втора алинея срок на предизвестие чрез писмено изявление или ясно утвърдително действие във всеки момент от получаването на уведомлението съгласно първа алинея.

По време на срока на предизвестие предлагането на нови стоки или услуги чрез посредническите онлайн услуги се счита за ясно утвърдително действие за отказ от срока на предизвестие, освен в случаите, когато разумният и пропорционален срок на предизвестие е по-дълъг от 15 дни, тъй като поради измененията на общите условия е необходимо бизнес ползвателят да извърши значителни технически корекции на своите стоки или услуги. В такива случаи, когато бизнес ползвателят предлага нови стоки и услуги, срокът на предизвестие не се счита за автоматично отменен.

3.  Общите условия или специфични разпоредби от тях, които не отговарят на изискванията на параграф 1, както и измененията на общите условия, прилагани от даден доставчик на посреднически онлайн услуги в нарушение на разпоредбите на параграф 2, се считат за нищожни.

4.  Срокът на предизвестие, посочен в параграф 2, втора алинея, не се прилага в случаите, когато доставчикът на посреднически онлайн услуги:

a)   е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в параграф 2, втора алинея;

б)  трябва по изключение да измени своите общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на посредническите онлайн услуги, потребителите или бизнес ползвателите от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.

5.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги гарантират, че идентификацията на бизнес ползвателя, който предоставя стоките или услугите чрез посредническите онлайн услуги, е ясно видима.

Член 4

Ограничаване, спиране и прекратяване

1.  Когато доставчик на посреднически онлайн услуги вземе решение да ограничи или спре ▌предоставянето на своите посреднически онлайн услуги за даден бизнес ползвател във връзка с отделни стоки или услуги, предлагани от този бизнес ползвател, той представя на съответния бизнес ползвател изложение на мотивите за това решение на траен носител, преди ограничението или спирането да породи действие или в момента, в който то породи действие.

2.  Когато доставчик на посреднически онлайн услуги вземе решение да прекрати предоставянето на всички свои посреднически онлайн услуги за даден бизнес ползвател, той представя на съответния бизнес ползвател изложение на мотивите за това решение на траен носител, най-малко 30 дни преди прекратяването да породи действие.

3.  В случай на ограничаване, спиране или прекратяване доставчикът на посреднически онлайн услуги предоставя на бизнес ползвателя възможност да изясни фактите и обстоятелствата в рамките на вътрешната процедура за разглеждане на жалби, посочена в член 11. Когато ограничаването, спирането или прекратяването се отмени от доставчика на посреднически онлайн услуги, той без ненужно забавяне възстановява положението на бизнес ползвателя, включително предоставя на бизнес ползвателя достъп до лични или други данни, или до двата вида данни, които са се появили в резултат на използването от негова страна на съответните посреднически онлайн услуги, преди ограничаването, спирането или прекратяването да породи действие.

4.  Срокът на предизвестие по параграф 2 не се прилага, когато доставчикът на посреднически онлайн услуги:

a)  е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да прекрати предоставянето на всички свои посреднически онлайн услуги за даден бизнес ползвател по начин, който не му позволява да спази този срок на предизвестие, или

б)  упражнява право на прекратяване по силата на императивни съображения съгласно националното право, които са в съответствие с правото на Съюза;

в)  може да докаже, че съответният бизнес ползвател е нарушил многократно приложимите общи условия, поради което доставчикът е прекратил предоставянето на всички въпросни посреднически онлайн услуги.

В случаите, когато срокът на предизвестие по параграф 2 не се прилага, доставчикът на посреднически онлайн услуги без ненужно забавяне предоставя на съответния бизнес ползвател изложение на мотивите за това решение на траен носител.

5.  Изложението на мотивите, посочено в параграфи 1 и 2 и в параграф 4, втора алинея, съдържа конкретните факти или обстоятелства, включително съдържанието на сигналите от трети лица, довели до решението на доставчика на посреднически онлайн услуги, както и приложимите обективни основания за това решение в съответствие с член 3, параграф 1, буква в).

Доставчикът на посреднически онлайн услуги не е длъжен да предоставя изложение на мотивите, когато е обвързан с правно или регулаторно задължение да не предоставя конкретните факти или обстоятелства или да не посочва приложимото основание или основания, или когато даден доставчик на посреднически онлайн услуги може да докаже, че съответният бизнес ползвател е нарушил многократно приложимите общи условия, което е довело до прекратяване на предоставянето на всички въпросни посреднически онлайн услуги.

Член 5

Класиране

1.  В своите общи условия доставчиците на посреднически онлайн услуги посочват основните параметри, определящи класирането, както и причините за тяхната относителна важност в сравнение с други параметри.

2.  Доставчиците на онлайн търсачки посочват ▌основните параметри, които заедно или поотделно са от най-голямо значение при определянето на класирането, и относителната важност на тези основни параметри, като за целта на уебсайта на съответната онлайн търсачка на даден доставчик се публикува посоченото описание на тези параметри, до което трябва да е осигурен лесен и публичен достъп и чийто текст трябва да е ясен и разбираем. Това описание трябва да се актуализира редовно.

3.  Когато основните параметри включват възможността за оказване на влияние върху класирането срещу пряко или непряко възнаграждение, което съответният доставчик е получил от бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове, този доставчик предоставя на ползвателите и описание на тези възможности и на начините, по които възнаграждението се отразява върху класирането, в съответствие с изискванията, посочени в параграф 1 и параграф 2.

4.  Когато даден доставчик на онлайн търсачка в конкретен случай е променил реда на класиране или е премахнал от списъка с класирането даден уебсайт след сигнал от трето лице, доставчикът предоставя възможност на ползвателя на корпоративни уебсайтове да се запознае със съдържанието на сигнала.

5.  Описанието, посочено в параграфи 1, 2 и 3, трябва да е достатъчно, за да получат бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове подходяща представа дали в механизма на класиране са взети предвид указаните по-долу елементи и, ако случаят е такъв, как и в каква степен:

a)  характеристиките на стоките и услугите, предлагани на потребителите чрез посредническите онлайн услуги или онлайн търсачката;

б)  значимостта на тези характеристики за потребителите;

в)  във връзка с онлайн търсачките — спецификите, свързани с дизайна на уебсайта, който се използва от ползвателите на корпоративни уебсайтове.

6.  При изпълнение на изискванията на настоящия член от доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки не се изисква да разкриват алгоритми, нито информация, която с разумна степен на увереност би довела до заблуда или вреда за потребителите чрез манипулирането на резултатите от търсенето. Настоящият член не засяга Директива (ЕС) 2016/943.

7.  За да се улесни спазването на изискванията на настоящия член от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки и за да улесни прилагането им, Комисията прилага насоки към изискванията за прозрачност, определени в настоящия член.

Член 6

Съпътстващи стоки и услуги

Когато чрез посредническите онлайн услуги на потребителите се предлагат съпътстващи стоки и услуги, включително финансови продукти – или от доставчика на посреднически онлайн услуги, или от трети лица – доставчикът на посреднически онлайн услуги включва в своите общи условия описание на предлаганите съпътстващи стоки и услуги и описание дали и при какви условия бизнес ползвателят също може да предлага свои съпътстващи стоки и услуги чрез посредническите онлайн услуги.

Член 7

Диференцирано третиране

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги включват в общите си условия описание на всяко диференцирано третиране, което предоставят или биха могли да предоставят по отношение на стоките или услугите, предлагани на потребителите чрез посреднически онлайн услуги, от една страна, от самите тях или от всеки контролиран от тях бизнес ползвател, и, от друга страна, от други бизнес ползватели. В това описание се посочват основните икономически, търговски или правни съображения за такова диференцираното третиране.

2.  Доставчиците на онлайн търсачки правят описание на всяко диференцирано третиране, което те предоставят или биха могли да предоставят по отношение на стоките или услугите, предлагани на потребителите чрез тези онлайн търсачки, от една страна, от самите доставчици или от евентуални контролирани от тях ползватели на корпоративни уебсайтове, и, от друга страна, от други ползватели на корпоративни уебсайтове.

3.  Когато е приложимо, посочените в параграфи 1 и 2 описания трябва да обхващат по-специално всяко диференцирано третиране, което е предоставено чрез конкретни мерки, предприети от доставчика на посреднически онлайн услуги или доставчика на онлайн търсачки, или чрез неговото поведение, свързани с който и да е от следните въпроси:

a)  достъпа, който доставчикът или контролираните от него бизнес ползватели или ползватели на корпоративни уебсайтове могат да имат до всички лични данни, други данни или лични и други данни, които бизнес ползвателите, ползвателите на корпоративни уебсайтове или потребителите предоставят за използването на съответните посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги;

б)  класирането или други настройки, прилагани от доставчика, които влияят на достъпа на потребителите до стоки или услуги, предлагани чрез тези посреднически онлайн услуги от други бизнес ползватели или чрез тези онлайн търсачки от други ползватели на корпоративни уебсайтове;

в)  всяко пряко или непряко възнаграждение, което се налага за използването на съответните посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки;

г)  достъпа, ▌условията или всяко пряко или непряко възнаграждение, което се налага за използването на услуги, функционалности или технически интерфейси, които са от значение за бизнес ползвателя или за ползвателя на корпоративни уебсайтове и които са пряко свързани със или съпътстват използването на съответните посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки.

Член 8

Специфични договорни условия

За да се гарантира, че договорните отношения между доставчиците на посреднически онлайн услуги и бизнес ползвателите се осъществяват добросъвестно и се основават на почтени търговски отношения, доставчиците на посреднически онлайн услуги:

a)  не налагат промени със задна дата на общите условия, освен когато от тях се изисква да спазват правно или регулаторно задължение или когато промените със задна дата са в полза за бизнес ползвателите;

б)  гарантират, че техните общи условия включват информация относно условията, при които бизнес ползвателите могат да прекратят договорното отношение с доставчика на посреднически онлайн услуги; както и

в)  включват в общите си условия описание на техническия и договорния достъп – или на липсата на такъв достъп – до информацията, предоставена или генерирана от бизнес ползвателя, който те поддържат след изтичането на договора между доставчика на посреднически онлайн услуги и бизнес ползвателя.

Член 9

Достъп до данни

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги включват в общите си условия описание на техническия и договорния достъп — или на липсата на такъв достъп — на бизнес ползвателите до всички лични данни, други данни или лични и други данни, които бизнес ползвателите или потребителите предоставят за използването на съответните посреднически онлайн услуги или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги.

2.  Чрез описанието, посочено в параграф 1, доставчиците на посреднически онлайн услуги предоставят подходяща информация на бизнес ползвателите, включваща по-специално следното:

a)  дали доставчикът на посреднически онлайн услуги има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, които бизнес ползвателите или потребителите предоставят за използването на тези услуги или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги, и ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той;

б)  дали даден бизнес ползвател има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, които този бизнес ползвател предоставя във връзка с използваните от него посреднически онлайн услуги или които се генерират чрез предоставянето на такива услуги на посочения бизнес ползвател и на потребителите на неговите стоки или услуги, и ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той;

в)  в допълнение към буква б), дали даден бизнес ползвател има достъп до личните данни, другите данни или личните и другите данни, включително в агрегиран вид, които се предоставят или генерират чрез предоставянето на посреднически онлайн услуги на всички бизнес ползватели и потребители на такива услуги, и ако отговорът е утвърдителен, за кои категории от тези данни се отнася достъпът и при какви условия се предоставя той; и

г)  дали данните по буква а) са предоставени на трети лица, както и и — когато предоставянето на тези данни на трети лица не е необходимо за правилното функциониране на посредническите онлайн услуги — информация за целта на този обмен на данни, както и за възможностите, които бизнес ползвателите имат, за да се откажат от участие в този обмен на данни.

3.  Настоящият член не засяга прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679, Директива (ЕС) 2016/6580 и Директива 2002/58/ЕО.

Член 10

Ограничения за предлагането на различни условия чрез други средства

1.  Когато при предоставянето на своите услуги доставчиците на посреднически онлайн услуги ограничават възможността на бизнес ползвателите да предлагат на потребителите едни и същи стоки и услуги при различни условия чрез други средства, различни от посочените услуги, те трябва да включат основанията за това ограничение в общите си условия и да осигурят лесен и публичен достъп до тези основания. В посочените основания трябва да бъдат включени основните икономически, търговски или правни съображения за наложените ограничения.

2.  Задължението, посочено в параграф 1, не засяга забраните или бариерите, свързани с налагането на тези ограничения, които произтичат от прилагането на други правни актове на Съюза или на държавите членки, които са в съответствие с правото на Съюза и се отнасят до доставчиците на посреднически онлайн услуги.

Член 11

Вътрешна система за разглеждане на жалби

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги осигуряват вътрешна система за разглеждане на жалбите, подадени от бизнес ползвателите.

Системата за разглеждане на жалби трябва да е лесно достъпна и безплатна за бизнес ползвателите и да гарантира разглеждане на жалбите в разумен срок. Тя се основава на принципите на прозрачност и равно третиране, прилагани при еднакви ситуации, и на разглеждането на жалбите по начин, който е пропорционален на тяхната важност и сложност. Тя трябва да позволява на бизнес ползвателите да подават жалби директно до съответния доставчик във връзка с който и да е от следните проблеми:

a)  предполагаемо неизпълнение от страна на доставчика на някое от ▌задълженията, определени в настоящия регламент, което води до ▌последствия за бизнес ползвателя, който подава на жалба („жалбоподателят“);

б)  технологични проблеми, които са пряко свързани с предоставянето на посреднически онлайн услуги и които водят до ▌последствия за жалбоподателя;

в)  мерки или поведение на съответния доставчик, които са пряко свързани с предоставянето на посреднически онлайн услуги и които водят до ▌последствия за жалбоподателя.

2.  В рамките на своята вътрешна система за разглеждане на жалби доставчиците на посреднически онлайн услуги:

a)  надлежно разглеждат подадените жалби и последващите действия, които може да се наложи да предприемат по отношение на съответната жалба, за да намерят подходящо решение на съобщения проблем ▌;

б)  разглеждат жалбите бързо и ефикасно, като вземат под внимание значимостта и сложността на съобщения проблем;

в)  съобщават на жалбоподателя резултата от вътрешната процедура за разглеждане на жалби, като прилагат индивидуален подход и използват ясен и разбираем език.

3.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги предоставят в своите общи условия цялата необходима информация относно достъпа до вътрешната си система за разглеждане на жалби и относно функционирането на тази система.

4.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги ▌изготвят информация относно функционирането и ефективността на своята вътрешна система за разглеждане на жалби и осигуряват лесен и публичен достъп до тази информация. Те проверяват информацията поне веднъж годишно и когато са необходими значителни промени, актуализират тази информация.

Тази информация трябва да включва общия брой на подадените жалби, основните видове жалби, средния период от време, необходим за разглеждане на жалбите, и обобщената информация относно резултата от жалбите.

5.  Разпоредбите на настоящия член не се прилагат по отношение на доставчиците на посреднически онлайн услуги, които са малки предприятия по смисъла на приложението към Препоръка 2003/361/EО.

Член 12

Медиация

1.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги посочват в своите общи условия двама или повече медиатори, към които са готови да се обърнат при опитите за постигане на споразумение с бизнес ползвателите за извънсъдебно уреждане на споровете между доставчика и даден бизнес ползвател, възникнали във връзка с предоставянето на съответните посреднически онлайн услуги, включително на жалби, чието решаване не е било възможно посредством вътрешната система за разглеждане на жалби, посочена в член 11.

Доставчиците на посреднически онлайн услуги могат да посочват медиатори, предоставящи своите услуги от място извън територията на Съюза, само когато се гарантира, че при тази медиация съответните бизнес ползватели няма да бъдат лишени от възможността да използват всички законови гаранции, установени в правото на Съюза или на държавите членки.

2.  Медиаторите, посочени в параграф 1, трябва да отговарят на следните изисквания:

a)  да са безпристрастни и независими;

б)  предоставяните от тях услуги по медиация да са финансово достъпни за ▌бизнес ползвателите на съответните посреднически онлайн услуги;

в)  да са в състояние да предоставят своите услуги по медиация на езика на общите условия, които уреждат договорните отношения между съответния доставчик на посреднически онлайн услуги и съответния бизнес ползвател;

г)  да осигуряват възможност за лесен контакт — чрез физическо присъствие на мястото на установяване или на пребиваване на бизнес ползвателя, или дистанционно, чрез използване на комуникационни технологии;

д)  да са в състояние да предоставят своите услуги по медиация без ненужно забавяне;

е)  да имат достатъчно познания за общите търговски отношения между предприятията, така че да могат да участват ефективно в опитите за уреждане на споровете.

3.  Независимо от доброволния характер на медиацията доставчиците на посреднически онлайн услуги и бизнес ползвателите участват добросъвестно по време на всички опити за медиация, извършвани съгласно настоящия член.

4.  Доставчиците на посреднически онлайн услуги поемат разумен дял от общите разходи за медиация във всеки отделен случай. Този разумен дял се определя въз основа на предложение на медиатора, който взема под внимание всички важни аспекти на конкретния случай, и по-специално относителната тежест на аргументите, представени от страните по спора, тяхното поведение, както и сравнението между мащаба и финансовата сила на двете страни. ▌

5.  Опитите за постигане на споразумение за уреждане на спор чрез медиация в съответствие с настоящия член не засягат правото на съответните доставчици на посреднически онлайн услуги и бизнес ползватели да започнат съдебно производство по всяко време преди, по време на процедурата по медиация или след нейното приключване.

6.  При поискване от бизнес ползвател, преди започване на медиация или по време на медиация, доставчикът на посреднически онлайн услуги предоставя на бизнес ползвателя информация за функционирането и ефективността на медиацията, свързана с неговите дейности.

7.  Задължението, посочено в параграф 1, не се прилага по отношение на доставчиците на посреднически онлайн услуги, които са малки предприятия по смисъла на приложението към Препоръка 2003/361/EО.

Член 13

Специализирани медиатори

Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, насърчава доставчиците на посреднически онлайн услуги, както и организациите и сдруженията, които ги представляват, да учредят поотделно или съвместно една или повече организации, предоставящи услуги по медиация, които отговарят на изискванията, посочени в член 12, параграф 2, със специалната цел да се улесни извънсъдебното уреждане на спорове с бизнес ползватели във връзка с предоставянето на посреднически онлайн услуги, като се обърне специално внимание на трансграничния характер на тези услуги.

Член 14

Съдебни производства по инициатива на представителни организации или сдружения и от публични органи

1.  Организациите и сдруженията, които имат законен интерес да представляват бизнес ползватели или ползватели на корпоративни уебсайтове, както и учредените в държавите членки публични органи, имат право да сезират компетентните национални съдилища в Съюза в съответствие със законодателството на държавата членка, в която се предявява искът, с цел да бъде прекратено или забранено всяко неизпълнение на съответните изисквания, определени в настоящия регламент, от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги или на доставчиците на онлайн търсачки.

2.  Комисията насърчава държавите членки да обменят най-добри практики и информация с други държави членки въз основа на регистрите на незаконните действия, които са били предмет на разпореждания за забрана от национални съдилища, ако съответните публични органи са създали такива регистри.

3.  Организациите или сдруженията разполагат с правото, посочено в параграф 1, само ако ▌отговарят на всяко едно от следните изисквания:

a)  учредени са надлежно съгласно правото на държава членка;

б)  преследват цели от колективен интерес за всички участници в групата на бизнес ползвателите или ползвателите на корпоративни уебсайтове, които те представляват трайно;

в)  имат нестопански характер;

г)  процесът им на вземане на решения не се влияе по неправомерен начин от трети лица, предоставящи финансиране, по-специално от доставчици на посреднически онлайн услуги или онлайн търсачки.

За тази цел организациите или сдруженията оповестяват напълно и публично информация относно членството в тях и източника им на финансиране.

4.  В държавите членки, в които са учредени ▌публични органи, правото, посочено в параграф 1, се предоставя на публичните органи в случаите, когато те отговарят за защитата на колективните интереси на бизнес ползвателите или на ползвателите на корпоративни уебсайтове или за осигуряване на изпълнението на изискванията, определени в настоящия регламент, в съответствие с националното законодателство на съответната държава членка.

5.  Държавите членки могат да посочват:

a)  организации или сдружения, установени на тяхна територия, които отговарят най-малко на изискванията по параграф 3, при поискване от страна на тези организации или сдружения;

б)  публични органи, учредени на тяхна територия, които отговарят на изискванията на параграф 4,

на които е предоставено правото, посочено в параграф 1. Държавите членки съобщават на Комисията наименованието и целта на така посочените организации, сдружения или публични органи.

6.  Комисията съставя списък на организациите, сдруженията и публичните органи, които са посочени съгласно параграф 5. В списъка се уточнява целта на тези организации, сдружения и публични органи. Списъкът се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Всяка промяна в този списък се публикува без забава като при всички положения на всеки шест месеца се съставя и публикува актуализиран списък.

7.  Съдилищата приемат списъка, посочен в параграф 6, като доказателство за правоспособността на организацията, сдружението или публичния орган, без това да засяга правомощието на съда да проверява дали целта на ищеца оправдава предявяването на иск в конкретно производство.

8.  Ако държава членка или Комисията изрази опасения във връзка със спазването от страна на дадена организация или сдружение на критериите, посочени в параграф 3, или от страна на публичен орган на критериите, посочени в параграф 4, държавата членка, която е посочила тази организация, сдружение или публичен орган в съответствие с параграф 5, проучва опасенията и ако е целесъобразно, отменя посочването, ако един или повече от критериите не са изпълнени.

9.  Правото, посочено в параграф 1, се упражнява, без да се засягат правата на бизнес ползвателите и ползвателите на корпоративни уебсайтове да сезират компетентните национални съдилища в съответствие със законодателството на държавата членка, в която предявен искът, което се основава на индивидуални права и има за цел прекратяването на всяко неизпълнение на съответните изисквания, определени в настоящия регламент, от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги или от доставчиците на онлайн търсачки.

Член 15

Прилагане

1.  Всяка държава членка гарантира адекватното и ефективно прилагане на настоящия регламент.

2.  Държавите членки установяват правилата, с които се определят мерките, приложими при нарушаване на настоящия регламент, и гарантират тяхното прилагане. Предвидените мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 16

Мониторинг

Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, следи отблизо въздействието на настоящия регламент върху взаимоотношенията между посредническите онлайн услуги и техните бизнес ползватели и между онлайн търсачките и ползвателите на корпоративни уебсайтове. За тази цел Комисията събира съответната информация, за да наблюдава промените в тези взаимоотношения, включително чрез извършване на необходимите проучвания. Държавите членки подпомагат Комисията, като предоставят, при поискване, цялата необходима информация, която са събрали, включително във връзка с конкретни случаи. За целите на настоящия член и на член 18 Комисията може да се стреми да събира информация от доставчиците на посреднически онлайн услуги.

Член 17

Кодекси за поведение

1.  Комисията насърчава изготвянето на кодекси за поведение от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги и организациите и сдруженията, които ги представляват, съвместно с бизнес ползвателите, включително МСП, и техните представителни организации, чиято цел е да се подпомогне правилното прилагане на настоящия регламент, като се вземат под внимание специфичните характеристики на различните сектори, в които се предоставят посредническите онлайн услуги, и специфичните характеристики на МСП.

2.  Комисията насърчава доставчиците на онлайн търсачки и организациите и сдруженията, които ги представляват, да изготвят кодекси за поведение, които имат изрична цел да се подпомогне правилното прилагане на член 5 ▌.

3.  Комисията насърчава доставчиците на посреднически онлайн услуги да приемат и прилагат специфични за сектора кодекси за поведение, когато такива съществуват и са широко използвани.

Член 18

Преглед

1.  В срок до ... [18 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент] и на всеки три години след това Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя съответния доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет.

2.  Първата оценка на настоящия регламент се извършва по-специално с оглед на следното:

a)   оценка на спазването на задълженията, предвидени в членове 3 – 10, и тяхното въздействие върху икономиката на онлайн платформите;

б)  оценка на въздействието и ефективността на всички установени кодекси за поведение с цел подобряване на справедливостта и прозрачността;

в)  по-нататъшно проучване на проблемите, причинени от зависимостта на бизнес ползвателите от посредническите онлайн услуги, и проблемите, причинени от нелоялни търговски практики от страна на доставчиците на посреднически онлайн услуги, и допълнително определяне на степента, до която тези практики продължават да са широко разпространени;

г)  проучване дали конкуренцията между стоки или услуги, предлагани от бизнес ползвател, и стоки или услуги, предлагани или контролирани от доставчик на посреднически онлайн услуги, представлява лоялна конкуренция и дали доставчиците на посреднически онлайн услуги злоупотребяват с привилегировани данни в това отношение;

д)  оценка на въздействието на настоящия регламент върху евентуални дисбаланси във взаимоотношенията между доставчиците на операционни системи и техните бизнес ползватели;

е)  оценка на това дали обхватът на регламента, особено по отношение на определението за „бизнес ползвател“, е подходящ, доколкото не насърчава фиктивна самостоятелна заетост.

С първата и последващите оценки се установява необходимостта от допълнителни правила, включително по отношение на прилагането, с които да се осигури справедлива, предвидима, устойчива и надеждна онлайн бизнес среда в рамките на вътрешния пазар. След извършване на оценките Комисията предприема подходящите мерки, които може да включват законодателни предложения.

3.  Държавите членки предоставят цялата необходима информация, с която разполагат, която Комисията може да изиска за целите на изготвяне на доклада, посочен в параграф 1.

4.  При извършването на оценката на настоящия регламент Комисията взема под внимание, наред с другото, становищата и докладите, представени ѝ от групата от експерти към Обсерваторията по икономика на онлайн платформите. При необходимост тя взема също така под внимание съдържанието и прилагането на всички кодекси за поведение, посочени в член 17.

Член 19

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Прилага се от ... [дванадесет месеца след датата на публикуването му].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 177.
(2)ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 177.
(3) Позиция на Европейския парламент от 17 април 2019 г.
(4) Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).
(5) Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (OВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).
(6)Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1).
(7)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(8) Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).
(9) Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
(10)Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
(11) Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 3).
(12)Решение 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 г. за сключване от Европейската общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 37).
(13)Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).
(14)Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).


По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС ***I
PDF 370kWORD 101k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))
P8_TA-PROV(2019)0399A8-0029/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0185),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0143/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Федералния съвет на Република Австрия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 септември 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 29 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0029/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета ▌, Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС(2)

P8_TC1-COD(2018)0090


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(4),

като имат предвид, че:

(1)  Член 169, параграф 1 и член 169, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвиждат, че Съюзът трябва да допринася за постигането на високо равнище на защита на потребителите посредством мерки, приемани съгласно член 114 от ДФЕС. Член 38 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда, че в политиките на Съюза се осигурява високо равнище на защита на потребителите.

(2)  Законодателството в областта на защитата на потребителите следва да се прилага ефективно в целия Съюз. Изчерпателната проверка за пригодност на директивите в областта на защитата на потребителите и предлагането на пазара, извършена от Комисията през 2016 и 2017 г. в рамките на Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), обаче заключи, че ефективността на законодателството за защита на потребителите на Съюза е нарушена от липсата на осведоменост, както сред търговците, така и сред потребителите, в резултат на което предимствата на съществуващите средства за правна защита биха могли да се използват по-често.

(3)  Съюзът вече предприе редица мерки за подобряване на осведомеността сред потребителите, търговците и практикуващите юристи относно правата на потребителите и за подобряване на прилагането на правата на потребителите и тяхната правна защита. Все още обаче има пропуски ▌в националното законодателство по отношение на наистина ефективни и пропорционални санкции за възпиране и санкциониране на нарушенията в рамките на Съюза, недостатъчни индивидуални средства за защита на потребителите, претърпели вреди от нарушаването на националното законодателство, транспониращо Директива 2005/29/ЕО(5), и недостатъците на процедурите за искове за преустановяване на нарушения съгласно Директива 2009/22/EО(6). Преразглеждането на процедурата за искове за преустановяване на нарушения трябва да бъде осъществено чрез отделен инструмент за изменение и замяна на Директива 2009/22/EО.

(4)  Директиви 98/6/EО(7), 2005/29/EО и 2011/83/EС(8) включват изисквания за държавите членки да осигуряват ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, насочени към нарушенията на националните разпоредби, транспониращи тези директиви. Освен това, с член 21 от Регламент (EС) 2017/2394(9) относно сътрудничеството между националните органи се изисква държавите членки да предприемат мерки за прилагане, включително налагане на санкции, по ефикасен, ефективен и координиран начин, с цел да се прекратят или забранят широко разпространените нарушения или широко разпространените нарушения със съюзно измерение.

(5)  Настоящите национални правила значително се различават в държавите от Съюза. В частност, не всички държави членки гарантират, че могат да бъдат налагани ефективни, пропорционални и възпиращи глоби на търговците, извършващи нарушения при широко разпространени нарушения или широко разпространени нарушения със съюзно измерение. Следователно съществуващите правила за санкциите съгласно Директиви 98/6/EО, 2005/29/EО и 2011/83/EС следва да се подобрят и едновременно с това да се въведат нови правила относно санкциите в Директива 93/13/ЕИО(10).

(6)  Видът на санкциите и включването в националното законодателство на съответните процедури за тяхното налагане в случай на нарушения на директивите, изменени с настоящата директива, следва да останат въпрос на избор на държавите членки.

(7)  За да улесни по-последователното приложение на санкциите, по-специално при нарушенията в рамките на Съюза, широко разпространените нарушения и широко разпространените нарушения със съюзно измерение, посочени в Регламент (EС) 2017/2394, трябва да се въведат общи неизчерпателни и примерни критерии за налагането на санкции. Тези критерии трябва да включват например естеството, тежестта , мащаба и продължителността на нарушението, както и всички компенсации, предоставени от търговеца на потребителите за причинената вреда ▌. Повторните нарушения от един и същ извършител показват склонност към извършване на такива нарушения и поради тази причина е необходимо да се отбележи по значим начин сериозният характер на поведението и съответно необходимостта от увеличаване на размера на санкцията, за да се постигне ефективно възпиране. Финансовите ▌ползи или избегнати загуби вследствие на нарушението следва да бъдат вземани под внимание, ако са налице съответните данни. Други утежняващи или смекчаващи фактори, приложими към обстоятелствата по случая, също могат да се вземат под внимание.

(8)  Тези общи неизчерпателни и примерни критерии за налагане на санкциите може да не са приложими при вземане на решения относно санкциите за всяко нарушение, особено по отношение на не толкова сериозните нарушения. Държавите членки трябва да вземат предвид и други общи принципи на правото, приложими при налагането на санкции, какъвто е например принципът на non bis in idem (двойна опасност).

(9)  В съответствие с член 21 от Регламент (EС) 2017/2394 компетентните органи на държавите членки, които координираното действие касае, трябва да предприемат всички необходими правоприлагащи мерки срещу търговеца, отговорен за широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение, за да се постигне преустановяването или забраната на това нарушение. Когато е целесъобразно, те трябва да налагат санкции, например глоби или периодични плащания по санкции, на търговеца, отговорен за широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение. Мерките за прилагане трябва да се предприемат по ефективен, ефикасен и координиран начин, за да се постигне преустановяването или забраната на широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение. Компетентните органи, които координираното действие касае, трябва да се стремят да предприемат мерки за прилагане едновременно в държавите членки, засегнати от това нарушение.

(10)  За да се гарантира, че органите на държавите членки могат да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции по отношение на широко разпространените нарушения на правото за защита на потребителите и широко разпространените нарушения със съюзно измерение, които са предмет на координирано разследване и прилагане на законодателството в съответствие с Регламент (EС) 2017/2394, глобите за такива нарушения трябва да бъдат въведени като ▌елемент от санкциите. С цел да се гарантира възпиращото действие на глобите, държавите членки трябва да въведат в своето национално законодателство максимални глоби за такива нарушения в размер на не по-малко от 4% от годишния оборот на търговеца в съответната държава членка или държави членки. В определени случаи търговецът може да е група от дружества.

(11)  Както е посочено в членове 9 и 10 от Регламент (EС) 2017/2394, при налагането на санкции следва да се обърне надлежно внимание, в зависимост от случая, на естеството, тежестта и продължителността на съответното нарушение. Налагането на санкции следва да е пропорционално и в съответствие с правото на Съюза и националното право, включително с приложимите процесуални гаранции и с принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз. Накрая, приетите санкции следва да съответстват на естеството и цялостната действителна или вероятна вреда от нарушението на законодателството на Съюза за защита на интересите на потребителите. Правомощията за налагане на санкции трябва да се упражняват пряко от компетентните органи въз основа на собствената им компетентност или, когато е целесъобразно – чрез прибягване до други компетентни органи или други публични органи, или чрез даване на указания на определените органи, ако е приложимо, или чрез сезиране на съдилища, от чиято компетентност е да издадат необходимото решение, включително, когато е целесъобразно, чрез обжалване, в случай че заявлението за издаване на необходимото решение не е уважено.

(12)  Когато, в резултат от координационния механизъм съгласно Регламент (EС) 2017/2394, един национален компетентен орган по смисъла на този регламент, налага глоба на търговеца, отговорен за широко разпространеното нарушение или широко разпространеното нарушение със съюзно измерение, той трябва да може да наложи глоба в размер на не по-малко от 4% от годишния оборот на търговеца във всички държави членки, засегнати от координираното действие по правоприлагане.

(13)  Държавите членки следва да не бъдат възпрепятствани да поддържат или да въвеждат в националното си законодателство по-високи основани на оборота максимални глоби за широко разпространени нарушения или широко разпространени нарушения със съюзно измерение на правото за защита на потребителите съгласно определението в Регламент (ЕС) 2017/2394. Държавите членки следва също така да имат възможност да основат тези глоби на световния оборот на търговеца или да разширят правилата относно глобите, така че да се включат и други нарушения, които не са обхванати от разпоредбите в настоящата директива, свързани с член 21 от Регламент (ЕС) 2017/2394. Освен това, когато няма налична информация за годишния световен оборот на търговеца, държавите членки следва да не бъдат възпрепятствани да поддържат или да въвеждат други правила за предвиждане на глоби. Изискването за определяне на размер на глобата от не по-малко от 4% от оборота на търговеца не следва да се прилага към допълнителните правила на държавите членки относно периодичните плащания по санкции, например ежедневни глоби, за неспазване на решение, поръчка, временна мярка, ангажимент на търговеца или друга мярка, с цел да се спре нарушението.

(14)  В Директива 93/13/ЕИО следва да се предвидят правила относно санкциите с оглед на засилването на нейния възпиращ ефект. Държавите членки са свободни да вземат решения относно административните или съдебните производства за прилагането на санкции за нарушенията на Директива 93/13/ЕИО. По-специално административните органи или националните съдилища биха могли да налагат санкции, когато установят несправедливия характер на клаузи в договорите, включително въз основа на съдебни производства, образувани от административен орган. Санкциите биха могли да бъдат прилагани и от националните съдилища или административните органи, когато търговецът използва договорни клаузи, които при всички обстоятелства изрично се определят като несправедливи съгласно националното право, както и когато търговецът използва договорна клауза, считана за несправедлива по силата на окончателно обвързващо решение. Държавите членки биха могли да решат административните органи също така да имат правото да установяват несправедливия характер на договорни клаузи. Националните съдилища или административните органи биха могли също така да прилагат санкцията чрез същото решение, с което е установена несправедливостта на договорните клаузи. В правомощията на държавите членки е и да посочат подходящите механизми за координиране на всички действия на национално равнище по отношение на индивидуалните компенсации и санкции.

(15)  При разпределянето на приходите от глобите ▌държавите членки следва да обмислят засилването на защитата на общия интерес на потребителите, както и на други защитени обществени интереси. ▌

(16)  Държавите членки следва да гарантират, че са налице средства за защита на потребителите, пострадали от нелоялни търговски практики, с цел да се премахнат всички последици от тези нелоялни практики. Една ясна рамка за индивидуални средства за защита ще улесни правоприлагането от страна на частноправни субекти. Потребителят следва да има достъп до компенсация за вредите и, когато е уместно – до намаление на цената или прекратяване на договора, по пропорционален и ефективен начин. Държавите членки не следва да бъдат възпрепятствани да поддържат и въвеждат права за други средства за защита на потребителите, пострадали от нелоялни търговски практики, например ремонт или замяна, с цел да се гарантира пълното отстраняване на последствията от такива практики. Държавите членки следва да не бъдат възпрепятствани да определят условията за прилагането и последиците от средствата за защита на потребителите. При прилагането на средствата за защита на потребителите биха могли да се вземат под внимание, когато е целесъобразно, тежестта и естеството на нелоялната търговска практика, понесените от потребителя вреди и други съответни обстоятелства, като например неправомерни действия или нарушаване на договора от страна на търговеца.

(17)  Проверката за пригодност на директивите в областта на защитата на потребителите и предлагането на пазара и паралелното оценяване на Директива 2011/83/EС идентифицираха и редица области, където съществуващите правила за защита на потребителите трябва да се модернизират ▌. В контекста на непрекъснатото разработване на цифрови инструменти е необходимо постоянно адаптиране на законодателството в областта на защитата на потребителите.

(18)  По-високото класиране или всяко приоритетно позициониране на търговски оферти сред резултатите от онлайн търсене, направено от доставчиците на функционалността за онлайн търсене, има важно въздействие върху потребителите.

(19)  Класирането се отнася до относителната приоритетна позиция на офертите на търговци или релевантността на представените резултати от търсенето, организирани или съобщени от доставчиците на функционалността за онлайн търсене, включително в резултат от използването на алгоритмична последователност, механизъм за класиране или механизъм за оценка, визуално осветяване или други инструменти за подчертаване, или комбинация от тях.

(20)  Във връзка с това в приложение I към Директива 2005/29/ЕО следва да се добави нова точка, за да се поясни, че практики, при които търговец предоставя информация на потребител под формата на резултати от търсене в отговор на онлайн заявка за търсене от потребителя, без да се оповестява, че рекламата е платена или е извършено плащане специално с цел постигане на по-високо класиране на продуктите сред резултатите от търсенето, следва да бъдат забранени. Когато търговецът пряко или непряко е платил на доставчика на функционалността за онлайн търсене за по-високо класиране на даден продукт сред резултатите от търсенето, доставчикът на функционалността за онлайн търсене следва да уведоми потребителите за това в сбита, лесна и разбираема форма. Непрякото плащане би могло да е под формата на приемане от страна на търговеца на всякакви допълнителни задължения към доставчика на функционалността за онлайн търсене конкретно с цел по-високо класиране. Непрякото плащане би могло да се състои от по-висока комисиона на операция, както и от различни схеми за компенсация, които водят конкретно до по-високо класиране. Плащания за общи услуги, например комисиона за включване в списък или абонаменти за членство, които са свързани с широк спектър от функционалности, предлагани от доставчика на функционалността за онлайн търсене на търговеца, не следва да се считат за плащане конкретно с цел постигане на по-високо класиране на продуктите, при условие че тези плащания не са предназначени за постигането на по-високо класиране. Функционалността за онлайн търсене може да се предоставя от различни видове онлайн търговци, включително посредници, например онлайн места за търговия, търсачки и уебсайтове за сравняване.

(21)  Изискванията за прозрачност по отношение на основните параметри на класирането се уреждат също с Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета(11)(12) за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Изискванията за прозрачност съгласно Регламент (ЕС) 2019/...(13)++ обхващат широк спектър от онлайн посредници, включително онлайн местата за търговия, но се прилагат само между търговци и онлайн посредници. Поради това в Директива 2005/29/ЕО следва да се въведат подобни изисквания, с които да се гарантира подходяща прозрачност спрямо потребителите, с изключение на случаите на доставчици на онлайн търсачки, от които в Регламент (ЕС) 2019/...++ вече се изисква да определят основните параметри, които поотделно или съвместно са най-важни при определяне на класирането, както и относителната важност на тези основни параметри, като на търсачката на тези доставчици се публикува описание на посочените параметри, до което е осигурен лесен и публичен достъп и чийто текст е на ясен и разбираем език.

(22)  Търговците, предоставящи възможност на потребителите за търсене на стоки и услуги, например пътуване, настаняване и развлекателни дейности, предлагани от различни търговци или от потребители, следва да уведомяват потребителите за основните параметри по подразбиране, определящи класирането на офертите, представени на потребителя в отговор на заявката за търсене, и тяхната относителна важност в сравнение с други параметри. Тази информация следва да е кратка и с лесен, приоритетен и пряк достъп. Параметри, определящи класирането, означава всички общи критерии, процеси и конкретни сигнали, включени в алгоритмите или другите механизми за промяна или понижаване в класирането.

(23)  Изискваната информация по отношение на основните параметри за класиране не засяга Директива (ЕС) 2016/943(14). От търговците не следва да се изисква да разкриват подробното функциониране на техните механизми за класиране, включително алгоритмите. Търговците следва да предоставят общо описание на основните параметри за класиране, в което се обясняват основните параметри по подразбиране, използвани от търговеца, и тяхната относителна важност в сравнение с други параметри, като това обаче не е необходимо да бъде представяно по персонализиран начин за всяка отделна заявка за търсене.

(24)  Когато продуктите се предлагат на потребители на онлайн места за търговия, предоставянето на преддоговорна информация съгласно изискванията на Директива 2011/83/EС става с участието както на мястото за онлайн търговия, така и на доставчика – трета страна. В резултат от това потребителите, които използват онлайн места за търговия, могат да не разбират добре кои са техните договорни партньори и по какъв начин са засегнати техните права и задължения.

(25)  Онлайн местата за търговия следва да се определят за целите на Директива 2011/83/EС по начин, подобен на този в Регламент (EС) № 524/2013(15) и Директива 2016/1148/EС(16). Определението следва обаче да бъде актуализирано и формулирано така, че да бъде по-неутрално от технологична гледна точка, с цел да се обхванат новите технологии. Поради тази причина е подходящо вместо на „уебсайт“ позоваването да е на софтуера, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, управлявано от търговеца или от негово име, в съответствие с понятието „онлайн интерфейс“, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2017/2394 и Регламент (EС) 2018/302(17).

(26)  Затова в Директива 2005/29/ЕО и в Директива 2011/83/EС следва да се предвидят специфични изисквания за прозрачност за онлайн местата за търговия, с цел да се информират потребителите, които ги използват, относно основните параметри, определящи класирането на офертите и дали сключват договор с търговец или с лице, различно от търговец (например друг потребител) ▌.

(27)  Онлайн местата за търговия следва да уведомяват потребителите дали третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, е търговец или лице, различно от търговец, въз основа на заявеното от тази трета страна пред онлайн мястото за търговия. Когато третата страна, която предлага стоките, услугите или цифровото съдържание, заяви статута си на лице, различно от търговец, онлайн мястото за търговия следва да предостави кратко изявление, че правата на потребителите, произтичащи от законодателството на Съюза в областта на защитата на потребителите, не се прилагат за сключения договор. Освен това потребителите следва да бъдат информирани как се разпределят свързаните с договора задължения между третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, и доставчика на онлайн мястото за търговия. Информацията следва да се предостави по ясен и разбираем начин и не само чрез препратка към стандартните общи условия или към подобен договорен документ. Изискванията за предоставяне на информация за онлайн места за търговия следва да бъдат пропорционални и да постигат баланс между висока степен на защита на потребителите и конкурентоспособността на онлайн местата за търговия. От онлайн местата за търговия не следва да се изисква да посочват конкретните потребителски права, когато информират потребителите за тяхната приложимост или неприложимост. Това не засяга изискванията за предоставяне на информация на потребителите, уредени в Директива 2011/83/EС, и по-специално в член 6, параграф 1 от нея. Информацията относно отговорността за гарантирането на правата на потребителите, която трябва да се предостави, зависи от договорните споразумения между мястото за онлайн търговия и съответните търговци – трети страни. Местата за онлайн търговия може да посочват, че търговецът – трета страна, е единственият, който носи отговорност за гарантирането на правата на потребителите, или да описват конкретните си отговорности, когато поемат отговорността за определени аспекти на договора, например доставка или упражняване на правото на отказ.

(28)  В съответствие с член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/EО(18), от онлайн местата за търговия не следва да се изисква да проверяват правния статут на доставчиците – трети страни. Вместо това онлайн местата за търговия следва да изискват от трети страни – доставчици на продукти в онлайн мястото за търговия, да посочват своя статут на търговци или нетърговци за целите на правото в областта на защита на потребителите и да предоставят тази информация в онлайн мястото за търговия.

(29)  Като се има предвид бързото технологично развитие по отношение на онлайн местата за търговия и необходимостта от гарантиране на високо равнище на защита на потребителите, държавите членки следва да могат да приемат или да поддържат конкретни допълнителни мерки за тази цел. Тези разпоредби следва да са пропорционални, недискриминационни и да не нарушават Директива 2000/31/EО.

(30)  Определенията за „цифрово съдържание“ и „цифрови услуги“ в Директива 2011/83/ЕС следва да се приведат в съответствие с определенията в Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета(19)(20). Цифровото съдържание, обхванато от Директива (ЕС) 2019/...(21)++, включва еднократно предоставяне, поредица от отделни действия по предоставяне или непрекъснато предоставяне в рамките на определен срок. Елементът на непрекъснато предоставяне не следва непременно да изисква дългосрочно предоставяне. Случаи като излъчването в интернет на видеоклипове следва да се считат за непрекъснато предоставяне в рамките на определен срок, независимо от действителната продължителност на аудио-визуалния файл. Поради това може да е трудно да се направи разграничение между различните видове цифрово съдържание и цифрови услуги, тъй като и двете могат да включват непрекъснати доставки от търговеца през целия период на договора ▌. Примери за цифрови услуги са услугите за споделяне на образ и звук и друг хостинг на файлове, текстообработка или игри, предлагани в облака, съхранение в облак, уеб поща, социални медии и приложения в облак. Непрекъснатото участие на доставчика на услуги обосновава прилагането на правилата за право на отказ, предвидени в Директива 2011/83/EС, която ефективно позволява на потребителите да тестват услугата и да решат, в рамките на 14-дневен срок от сключване на договора, дали желаят да я ползват и занапред или не. ▌Договорите за доставка на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, се характеризират с еднократно действие от страна на търговеца по предоставяне на потребителя на определен елемент или елементи от цифрово съдържание, например определени музикални или видео файлове. Те остават предмет на изключение от правото на отказ по член 16, буква м), в която се предвижда, че потребителят губи правото си на отказ след започване на изпълнението на договора, например при изтегляне или стрийминг на съдържанието, в случай че потребителят е изразил изрично предварително съгласие за започване на изпълнението по време на срока на отказ и е потвърдил, че по този начин е изгубил правото си на отказ. В случай на съмнение дали договорът представлява договор за услуга или договор за цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, следва да се прилагат правилата за правото на отказ при услугите.

(31)  Цифровото съдържание и цифровите услуги често се предлагат онлайн по силата на договори, съгласно които потребителят не плаща цена, но предоставя лични данни на търговеца. Директива 2011/83/EС вече се прилага за договорите за доставка на цифрово съдържание, което не се доставя върху материален носител (т.е. доставка на онлайн цифрово съдържание), независимо от това дали потребителят плаща парична цена или предоставя лични данни. От друга страна, Директива 2011/83/EС се прилага само за договори за услуги, включително договори за цифрови услуги, съгласно които потребителите плащат или се задължават да платят дадена цена. Следователно Директивата не се прилага за договори за цифрови услуги, при които потребителят предоставя лични данни на търговеца, без да заплаща цена. Като се имат предвид техните прилики и взаимозаменяемост на платените цифрови услуги и цифровите услуги, предоставени в замяна на лични данни, те следва да се уреждат от същите правила съгласно Директива 2011/83/EС.

(32)  Следва да се гарантира съгласуваност между приложното поле на Директива 2011/83/EС и Директива (ЕС) 2019/...(22), която се прилага за договори за предоставяне на цифрово съдържание или на цифрови услуги, при които потребителят предоставя или се задължава да предостави лични данни на търговеца.

(33)  Поради това приложното поле на Директива 2011/83/EС следва да бъде разширено и да обхване и договорите, според които търговецът предоставя или се задължава да предостави цифрова услуга на потребителя, а потребителят предоставя или се задължава да предостави лични данни. Подобно на договорите за доставка на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, Директивата следва да се прилага всеки път когато потребителят предостави или се задължава да предостави лични данни на търговеца, освен когато личните данни, предоставени от потребителя, са обработени изключително от търговеца за предоставянето на цифрово съдържание или цифрова услуга и търговецът не обработва тези данни с никаква друга цел. Всяка обработка на лични данни следва да бъде в съответствие с Регламент (EС) 2016/679.

(34)  За да се гарантира пълно съответствие с Директива (ЕС) 2019/...(23), в случаите, когато цифровото съдържание и цифровите услуги не се предоставят срещу цена, то и Директива 2011/83/EС не следва да се прилага за ситуации, при които търговецът събира лични данни ▌с единствената цел да изпълни законовите изисквания, които са приложими спрямо него. Такива ситуации могат да включват случаите, когато регистрацията на потребителя се изисква според приложимите закони за целите на сигурността и идентификацията ▌.

(35)  Директива 2011/83/EС не следва също да се прилага и в ситуации, при които търговецът събира само метаданни, например информация за устройството на потребителя или история на сърфиране ▌, освен когато тази ситуация се счита за договор според националното законодателство. Тя също така не следва да се прилага за ситуации, при които потребителят, без да е сключил договор с търговеца, е обект на реклами изключително за да може да получи достъп до цифрово съдържание или цифрова услуга. Държавите членки следва обаче да са свободни да разширят приложението на правилата по Директива 2011/83/EС, за да включат и тези ситуации, или по някакъв друг начин да уредят тези ситуации, които са изключени от обхвата на настоящата директива.

(36)  Понятието за функционалност следва да се отнася за начините, по които може да се използват цифрово съдържание или цифрова услуга. Например липсата или наличието на технически ограничения, като защита чрез цифрово управление на правата или регионално кодиране, може да окаже въздействие върху възможността цифровото съдържание или цифровата услуга да изпълняват всички свои функции с оглед на предназначението си. Понятието за оперативна съвместимост показва дали и до каква степен цифровото съдържание или цифровата услуга могат да функционират с хардуер или софтуер, различни от онези, с които обикновено се използват цифрово съдържание или цифрови услуги от същия вид. Успешното функциониране би включвало, например, способността на цифровото съдържание или цифровата услуга да обменят информация с друг такъв софтуер или хардуер и да използват обменената информация. Понятието за съвместимост се определя в Директива (ЕС) 2019/...(24).

(37)  Чрез член 7, параграф 3 и член 8, параграф 8 от Директива 2011/83/EС от търговците се изисква, за договори извън търговския обект и съответно при договори от разстояние, да получат изричното предварително съгласие на потребителя, за да започнат изпълнението преди изтичане на срока за отказ. Член 14, параграф 4, буква a) предвижда договорна санкция, когато това изискване не е изпълнено от търговеца, а именно потребителят не трябва да плаща за предоставените услуги. Изискването да се получи изричното съгласие на потребителя съответно се отнася само за услугите, включително цифрови услуги, които се предоставят срещу заплащане на цена. Затова е необходимо да се изменят член 7, параграф 3 и член 8, параграф 8, за се уточни, че изискването за търговците да изискват предварителното съгласие на потребителите, се прилага само за договори за услуги, които задължават потребителя да заплати.

(38)  В член 16, буква м) от Директива 2011/83/EС се предвижда изключение от правото на отказ по отношение на цифровото съдържание, което не се доставя на материален носител, ако потребителят е дал предварително съгласието си да се започне с изпълнението преди изтичане на срока за отказ и е потвърдил, че знае, че по този начин губи правото си на отказ. Член 14, параграф 4, буква б) от Директива 2011/83/EС предвижда договорна санкция, когато това изискване не е изпълнено от търговеца, а именно потребителят не трябва да плаща за консумираната цифрова услуга. Изискването да се получи изричното съгласие и потвърждение на потребителя съответно се отнася само за услугите за цифрово съдържание, което се предоставя срещу заплащане на цена. Затова е необходимо да се измени член 16, буква м), за да се уточни, че изискването за търговците да получат предварителното съгласие и потвърждение на потребителите се прилага само за договори, които задължават потребителя да заплати.

(39)  Член 7, параграф 4 от Директива 2005/29/EО определя изискванията за предоставяне на информация относно „офертата за покупка“ на продукт за определена цена. Тези изисквания за предоставяне на информация вече се прилагат на етапа на рекламиране, докато Директива 2011/83/EС налага същите и други изисквания за по-подробна информация на по-късен етап преди сключване на договора (т.е. непосредствено преди потребителят да сключи договора). Следователно от търговците може да се изисква да предоставят същата информация при рекламиране (напр. онлайн реклама на медиен уебсайт) и на етапа преди сключване на договора (т.е. на страниците на своите онлайн магазини).

(40)  Изискванията за предоставяне на информация съгласно член 7, параграф 4 от Директива 2005/29/ЕО включват информиране на потребителя относно политиката на търговеца за разглеждане на жалби. Изводите от проверката за пригодност показват, че тази информация е най-важна на етапа преди сключване на договора, който се урежда от Директива 2011/83/EС. Поради тази причина изискването за предоставяне на тази информация в офертите за покупка на етапа на рекламиране съгласно Директива 2005/29/EО следва да се заличи.

(41)  Член 6, параграф 1, буква з) от Директива 2011/83/EС изисква от търговците да предоставят на потребителите преддоговорна информация относно правото на отказ, включително стандартния формуляр за отказ, посочен в приложение I(Б) към Директивата. Член 8, параграф 4 от Директива 2011/83/EС предвижда по-опростени изисквания за предоставяне на преддоговорна информация, ако договорът се сключва чрез средство за комуникация от разстояние, което позволява ограничено място или време за показване на информацията, например по телефона, чрез гласово управляеми продавач-консултанти или чрез SMS съобщение. Задължителните изисквания за предоставяне на преддоговорна информация на или чрез тези определени средства за комуникация от разстояние включват предоставянето на информация, която се отнася до правото на отказ, посочено в член 6, параграф 1, буква з). Съответно, те включват и предоставянето на стандартния формуляр за отказ, посочен в приложение I(Б) към Директивата. Предоставянето на формуляра за отказ обаче е невъзможно, когато договорът е сключен чрез средство като телефон или гласово управляем продавач-консултант и може да не е технически осъществимо по удобен начин чрез други средства за комуникация от разстояние, обхванати от член 8, параграф 4. Затова е целесъобразно да се изключи предоставянето на стандартния формуляр за отказ от информацията, която търговците трябва да предоставят във всички случаи на или чрез конкретните средства за комуникация от разстояние, използвани за сключване на договора, съгласно член 8, параграф 4 от Директива 2011/83/EС.

(42)  Член 16, буква а) от Директива 2011/83/EС предвижда изключване от правото на отказ по отношение на договорите за услуги, които са изцяло изпълнени, ако изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и с потвърждение, че съзнава, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изцяло изпълнен от търговеца. От друга страна, член 7, параграф 3 и член 8, параграф 8 от Директива 2011/83/EС, които се уреждат задълженията на търговеца в ситуации, когато изпълнението на договора е започнало преди изтичането на срока на право на отказ, изискват от търговеца само да получи предварителното изрично съгласие на потребителя, но не и потвърждение, че правото на отказ ще бъде изгубено след изпълнението. За да се гарантира съгласуваност между горепосочените правни разпоредби, в член 7, параграф 3 и член 8, параграф 8 от Директива 2011/83/EС е необходимо да се добави задължение търговецът да получи и потвърждение от потребителя, че правото на отказ ще бъде изгубено след изпълнението. В допълнение формулировката на член 16, буква а) следва да се коригира спрямо промените в член 7, параграф 3 и член 8, параграф 8, съгласно които изискването за търговците да получат предварителното съгласие на потребителя се прилага само за договори за услуги, които задължават потребителя да заплати. На държавите членки обаче следва да се даде възможност да не прилагат изискването за получаване на потвърждение от потребителя, че правото на отказ ще бъде загубено след изпълнението за договори за услуги, при които потребителят изрично е поискал посещение от страна на търговеца с цел извършване на дейности по поправка. В член 16, буква в) от Директива 2011/83/ЕС се предвижда изключение от правото на отказ в случай на доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или недвусмислено персонализирани. Това изключение обхваща например изработването и монтажа на мебели по поръчка в дома на потребителя, когато това се извършва съгласно еднократен договор за продажба.

(43)  Изключението от правото на отказ, предвидено в член 16, буква б) от Директива 2011/83/ЕС, следва да се счита, че се прилага и за договори за отделни доставки на несвързана с мрежата енергия, тъй като нейната цена зависи от колебанията на стоковите пазари или на енергийните пазари, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за отказ.

(44)  В член 14, параграф 4 от Директива 2011/83/EС се определят условията, при които, в случай на упражняване на правото на отказ, потребителят не поема разходите за извършване на услугите, предоставяне на комунални услуги и доставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител. Когато някое от тези условия е изпълнено, потребителят няма задължението да плати цената за услугата, комуналните услуги или цифровото съдържание, получени преди упражняване на правото на отказ. Що се отнася до цифровото съдържание, едно от тези некумулативни условия съгласно член 14, параграф 4, буква б), точка iii) е невъзможността да се предостави потвърждение на договора, включително потвърждение за предварителното изрично съгласие на потребителя за това да започне изпълнението на договора преди изтичане на срока за отказ и потвърждение, че в резултат от това правото на отказ се губи. Това условие обаче не е включено сред условията за загубване на правото на отказ в член 16, буква м), което създава несигурност по отношение на възможността за потребителя да се позове на член 14, параграф 4, буква б), точка iii), когато другите две условия, предвидени в член 14, параграф 4, буква б), са изпълнени и в резултат на това правото на отказ е загубено в съответствие с член 16, буква м). Следователно условието, предвидено в член 14, параграф 4, буква б), точка iii), следва да бъде добавено към член 16, буква м), за да се даде възможност на потребителя да упражни правото си на отказ, когато това условие не е изпълнено, и съответно да претендира за правата, уредени в член 14, параграф 4.

(45)  Търговците могат да персонализират цената в офертите си за конкретни потребители или категории потребители въз основа на автоматизирано вземане на решение и профилиране на поведението на потребителите, което позволява на търговците да оценят покупателната способност на потребителите. Поради това потребителите следва да са ясно информирани, когато цената, която им се представя, е персонализирана въз основа на автоматизирано решение, за да могат да вземат под внимание потенциалните рискове при вземане на своето решение. Следователно към Директива 2011/83/ЕС следва да се добави конкретно изискване за предоставяне на информация на потребителите, когато цената е персонализирана въз основа на автоматизирано вземане на решения. Това изискване за предоставяне на информация не следва да се прилага за техники като „динамично“ ценообразуване или образуване на цената „в реално време“, които са свързани с промяна на цената по изключително гъвкав и бърз начин в отговор на търсенето на пазара, когато това не включва персонализиране въз основа на автоматизирано вземане на решения. Изискванията за предоставяне на информация не засягат Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(25), в който се предвижда, наред с другото, правото на физическите лица на възражение срещу автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилирането.

(46)  Предвид технологичното развитие е необходимо да се премахне посочването на номер на факс в списъка със средствата за комуникация в член 6, параграф 1, буква в) от Директива 2011/83/EС, тъй като факсът се използва рядко и е до голяма степен остаряло средство.

(47)  Потребителите все повече разчитат на рецензии и препоръки от други потребители, когато вземат решения за покупка. Поради това, когато търговците предоставят достъп до потребителски рецензии за продукти, те следва да информират за наличието на процеси или процедури, с които се гарантира, че публикуваните рецензии са от потребители, които са закупили или използвали продуктите. При наличието на такива процеси или процедури, с тях следва да се предоставя информация за начина, по който се извършват проверките, както и ясна информация на потребителите за това как се обработват рецензиите, например дали се публикуват всички рецензии – както положителните, така и отрицателните, или дали тези рецензии са били спонсорирани или повлияни от договорно отношение с търговец. Нещо повече, поради това следва да се счита, че е нелоялна търговска практика да бъдат заблуждавани потребителите, като се използват твърдения, според които рецензиите за даден продукт са предоставени от потребители, които действително са го използвали или закупили, когато не са предприети разумни и пропорционални мерки, за да се гарантира, че рецензиите са от такива потребители. Такива стъпки биха могли да включват например технически средства за проверка на надеждността на лицето, което публикува рецензия, като се изисква информация, с която да се потвърди, че потребителят действително е закупил или използвал продукта.

(48)  Разпоредбите относно потребителските рецензии и препоръки не засягат обичайната и законосъобразна рекламна практика на преувеличени изявления или изявления, които не трябва да се приемат буквално.

(49)  На търговците следва също така да бъде забранено да публикуват фалшиви потребителски рецензии и отзиви, като например „харесвания“ в социалните медии, или да упълномощават други да правят това, за да рекламират продуктите си, както и да им бъде забранено да манипулират потребителските рецензии и отзиви, като например се публикуват само положителни рецензии и се заличават отрицателните. Това може да се получи и чрез екстраполация на препоръки в социалните мрежи, когато положителното взаимодействие на ползвателя с определено онлайн съдържание се свързва или прехвърля към различно, но свързано съдържание, като се създава впечатление, че ползвателят изразява положителна позиция и спрямо свързаното съдържание.

(50)  На търговците следва да бъде забранено да препродават на потребителите билети за културни и спортни прояви, които са придобили чрез използване на софтуер като „ботове“, който им дава възможност да купуват билети в количество, надвишаващо техническите ограничения, наложени от първичния продавач на билети, или да заобиколят всички други технически средства, въведени от първичния продавач, за да гарантира достъп до билетите за всички лица. Тази конкретна забрана не засяга други национални мерки, които държавите членки могат да предприемат, за да защитят законните интереси на потребителите и да осигурят културна политика и широк достъп на всички лица до културни и спортни събития, като например регулират цената за препродажба на билетите.

(51)  Член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз гарантира свободата да се упражнява търговска дейност в съответствие с правото на Съюза и националното законодателство и практики. Предлагането в държавите членки на стоки като идентични, когато всъщност между техния състав или характеристики има значителна разлика, обаче може да подведе потребителите и да ги подтикне да вземат решение за закупуване, което в противен случай не биха взели.

(52)  Такава практика може да бъде квалифицирана като противоречаща на Директива 2005/29/EО въз основа на оценка на съответните елементи за всеки конкретен случай. За да се улесни прилагането на съществуващото законодателство от органите за защита на потребителите и органите по храните в държавите членки, в Известието на Комисията от 26 септември 2017 г. относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите спрямо проблеми, свързани с разлики в качеството на продуктите – специфичният случай с храните, бяха предоставени указания за прилагането на действащите правила на ЕС при ситуации на разлики в качеството на храните.(26) В този контекст Съвместният изследователски център на Комисията представи общ подход при сравнителното изпитване на храните(27).

(53)  Опитът от прилагането обаче показва, че потребителите, търговците и националните компетентни органи може да не са наясно с това кои търговски практики може да са в противоречие с Директива 2005/29/EО при липсата на изрична разпоредба. Поради тази причина Директива 2005/29/EО следва да бъде изменена, за да се гарантира правната сигурност както за търговците, така и за правоприлагащите органи, като се разгледа изрично проблемът за предлагането на стока като идентична на стока, предлагана на пазара на ▌други държави членки, докато тази стока се различава значително по състав и характеристики. Компетентните органи трябва да оценяват и разглеждат подобни практики според всеки конкретен случай в съответствие с разпоредбите на Директивата. При извършване на оценката, компетентният орган трябва да вземе под внимание дали това разграничаване може лесно да бъде установено от потребителите, правото на търговеца да адаптира стоки от една и съща марка спрямо различните географски пазари заради законосъобразни и обективни фактори, например национално законодателство, наличност или сезонност на суровини ▌или доброволни стратегии за подобряване на достъпа до здравословни и питателни храни, както и правото на търговците да предлагат стоки от същата марка в опаковки с различно тегло или обем на различните географски пазари. Компетентните органи следва да оценят дали това разграничаване може лесно да бъде установено от потребителите, като проверят наличието и адекватността на информацията. Важно е потребителите да са информирани за разграничаването на стоките поради законосъобразни и обективни фактори. Търговците следва да са свободни да предоставят тази информация по различни начини, които осигуряват на потребителите достъп до необходимата информация. Търговците по принцип би следвало да предпочитат алтернативни на предоставянето на информация на етикета на стоките начини. Следва да се спазват съответните действащи в Съюза секторни правила и правила за свободно движение на стоки.

(54)  Въпреки че продажбите извън търговски обект представляват законосъобразен и установен канал за продажби, като продажбите в стопанските помещения на търговеца и дистанционните продажби, някои особено агресивни или подвеждащи практики на предлагане или продажба, свързани с посещенията на дома на потребителя ▌или ▌по време на екскурзии, посочени в член 2, параграф 8 от Директива 2011/83/EС, могат да поставят потребителите под натиск да закупят стоки или услуги, които в противен случай не биха купили, и/или да извършат покупки на завишени цени, често включващи незабавно плащане. Такива практики често са насочени към по-възрастните или по-уязвимите потребители. Някои държави членки считат тези практики за нежелани и смятат за необходимо да ограничат определени форми и аспекти на продажби извън търговски обект по смисъла на Директива 2011/83/EС като агресивни и заблуждаващи практики на предлагане или продажби на продукти чрез непоискани посещения до дома на потребителя или екскурзии. Когато тези ограничения са наложени от съображения, различни от защитата на потребителите, например обществения интерес или зачитане на личния живот на потребителите, защитени от член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз, те не попадат в приложното поле на Директива 2005/29/ЕО.

(55)  В съответствие с принципа на субсидиарност и за да се улесни прилагането, следва да се изясни, че Директива 2005/29/EО не нарушава свободата на държавите членки да приемат национални разпоредби, за да защитят допълнително законните интереси на потребителите срещу нелоялни търговски практики, свързани с нежелани посещения от търговци в личните им домове с цел предлагане или продажба на продукти, или по отношение на екскурзии, организирани от търговец с цел или ефект рекламиране или продажба на продукти на потребителите, когато тези разпоредби са обосновани от гледна точка на защитата на потребителите. Всички такива разпоредби следва да бъдат пропорционални и недискриминационни, както и да не забраняват тези средства за продажби като такива. В националните разпоредби, приети от държавите членки, би могло например да се определя времето през деня, когато посещения в домовете на потребителите, без изрично искане от тяхна страна, не се допускат, или да се забранят подобни посещения, когато потребителят ясно е заявил, че подобни посещения са неприемливи, или да се предвиди процедурата на плащане. Освен това чрез подобни разпоредби биха могли да се установят повече защитни правила в областите, хармонизирани от Директива 2011/83/EС. Поради тази причина Директива 2011/83/EС следва да се измени, за да дава възможност на държавите членки да приемат национални мерки за предоставяне на по-дълъг срок за отказ, както и дерогация от специфичните изключения от правото на отказ. От държавите членки се изисква да уведомят Комисията за всякакви национални разпоредби, които са приети във връзка с това, за да може Комисията да предостави тази информация на всички заинтересовани страни и да следи за пропорционалния характер и законността на тези мерки.

(56)  Когато става въпрос за агресивни и заблуждаващи практики в контекста на прояви, организирани на места, различни от помещенията на търговеца, Директива 2005/29/ЕО не засяга условията за регистриране или разрешителните режими, които държавите членки могат да наложат на търговците. Освен това Директива 2005/29/ЕО не засяга националното договорно право, и по-специално правилата относно валидността на договора, сключването му или последиците от него. Агресивните и заблуждаващи практики в контекста на прояви, организирани на места, различни от помещенията на търговеца, могат да бъдат забранени за всеки отделен случай съгласно членове 5 и 9 от Директива 2005/29/ЕО. В допълнение в приложение I от Директива 2005/29/ЕО се съдържа обща забрана на практики, при които търговецът създава впечатлението, че той не действа за цели, касаещи неговата професия, както и практики, с които се създава впечатление, че потребителят не може да напусне помещенията, докато не се изготви договор. Комисията следва да оцени дали с настоящите правила се осигурява подходящо равнище на защита на потребителите, както и инструменти, с които държавите членки да се справят ефективно с тези практики.

(57)  Поради това настоящата директива не следва да засяга националното право в областта на договорното право по отношение на неговите аспекти, които не са уредени от настоящата директива. По тази причина настоящата директива не следва да засяга националното право, уреждащо например сключването или валидността на договор в случаи като липса на съгласие или неразрешена търговска дейност.

(58)  За да се гарантира, че гражданите имат достъп до актуална информация относно потребителските си права и правните средства за защита в Съюза, онлайн порталът за достъп, който предстои да бъде разработен от Комисията, следва да бъде лесен за използване, отговарящ на условията за мобилност, лесно достъпен и използваем от всички, включително от хората с увреждания (с „универсален дизайн“), доколкото е възможно.

(59)  В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи(28), държавите членки се ангажираха, в случаите, когато има основание за това, да придружат уведомлението за мерките за транспониране с един или повече документи, които обясняват връзката между компонентите на директивата и съответните части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят счита, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(60)  Тъй като целите на настоящата директива за по-добро прилагане и модернизация на законодателството за защита на потребителите не могат в достатъчна степен да се постигнат от държавите членки, но поради естеството на проблема, който обхваща целия Съюз, могат по-скоро да бъдат постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2005/29/EО

Директива 2005/29/ЕО се изменя, както следва:

(1)  Член 2, параграф 1 се изменя, както следва:

a)  Буква в) се заменя със следното:"

„в) „продукт“ означава всяка стока или услуга, включително недвижимо имущество, цифрови услуги и цифрово съдържание, както и права и задължения;“;

"

б)  Добавят се следните букви:"

„м) „класиране“ означава дадената относителна приоритетна позиция на представените продукти, организирани или съобщени от търговеца, независимо от използваните технологични средства за това представяне, организиране или съобщаване;

   н) „онлайн място за търговия“ означава услуга, която позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци или потребители чрез използване на софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, управляван от търговеца или от негово име.“;

"

(2)  В член 3 параграфи 5 и 6 се заменят със следното:"

„5. Настоящата директива не възпрепятства държавите членки да приемат разпоредби за защита на законните интересни на потребителите по отношение на агресивни или заблуждаващи практики на маркетинг или продажби чрез нежелани посещения на търговеца в дома на потребителя или чрез екскурзии ▌, организирани от търговеца с цел или с ефект на рекламиране или продажба на продукти на потребителите. ▌Тези разпоредби са пропорционални, недискриминационни и обосновани от съображения за защита на потребителите.

6.   Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за всички национални разпоредби, приложени въз основа на параграф 5, както и за всякакви последващи промени. Комисията ще направи тази информация лесно достъпна за потребителите и търговците на специализиран уебсайт.“;

"

(3)  В член 6, параграф 2 се добавя следната буква:"

в) Всяко предлагане на стока в една държава членка като идентична на стока, предлагана на пазара в ▌други държави членки, когато тази стока има значителни разлики в състава или характеристиките, освен ако не е обосновано от законосъобразни и обективни фактори.“;

"

(4)   ▌Член 7 ▌се изменя, както следва:

a)  Параграф 4 се изменя, както следва:

i)  Буква г) се заменя със следното:"

г) условията за плащане, доставка и изпълнение, ако се различават от изискванията за дължимата професионална грижа;“;

"

ii)  Добавя се следната буква:"

„е) за продукти, предлагани на онлайн места за търговия – дали третата страна, предлагаща продуктите, е търговец или не, въз основа на заявеното от тази трета страна пред онлайн мястото за търговия.“;

"

б)  Вмъква се следният параграф:"

„4a. Когато на потребителите се дава възможност да търсят продукти, предлагани от различни търговци или от потребители, въз основа на заявка за търсене под формата на ключова дума, фраза или други въведени данни, независимо къде в крайна сметка окончателно се извършват операциите, общата информация относно основните параметри, определящи класирането на продуктите, представени на потребителя в отговор на заявката за търсене, налична в специален раздел на онлайн интерфейса, до който има пряк и лесен достъп от страницата, на която са представени резултатите от заявката, и тяхната относителна важност в сравнение с други параметри, се считат за съществени. Този параграф не се прилага за доставчици на онлайн търсачки съгласно определението в Регламент (ЕС) 2019/...*(29).

__________________

* Регламент (EС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета от … (OВ …).“;

"

в)  Добавя се следният параграф:"

„6. Когато даден търговец предоставя достъп до потребителски рецензии за продукти, информацията за това дали и по какъв начин търговецът гарантира, че публикуваните рецензии са от потребители, които са закупили или използвали продукта, се счита за съществена.“;

"

(5)  Вмъква се следният член ▌:"

„Член 11a

Правни средства за защита

1.  ▌Потребители, пострадали от нелоялни търговски практики, имат достъп до пропорционални и ефективни правни средства за защита, включително компенсация за понесени от потребителя вреди, и когато е уместно – до намаление на цената или прекратяване на договора. Държавите членки могат да определят условията за прилагането и последиците от тези правни средства за зашита. Държавите членки могат да вземат под внимание, когато е целесъобразно, тежестта и естеството на нелоялната търговска практика, понесените от потребителя вреди и други съответни обстоятелства.

2.  Тези правни средства за защита не засягат прилагането на други такива, предоставени на потребителите съгласно правото на Съюза или съгласно националното право.“;

"

(6)  Член 13 се заменя със следното:"

„Член 13

Санкции

1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното изпълнение. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Държавите членки гарантират, че при налагането на санкции се вземат предвид ▌следните неизчерпателни и примерни критерии, когато е целесъобразно:

   a) естеството, тежестта, мащабът и продължителността ▌на нарушението;

   б) предприетите от търговеца действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите;

   в) всякакви предходни нарушения на търговеца;
   г) придобитите финансови ползи или избегнатите загуби от търговеца, ако има съответни данни за това;
   д) санкциите, наложени на търговеца за същото нарушение в друга държава членка при трансгранични случаи, когато информацията за тези санкции е налична посредством механизма, създаден по силата на Регламент (ЕС) 2017/2394;
   е) всякакви други утежняващи или смекчаващи фактори, приложими към обстоятелствата на съответния случай.

3.  Държавите членки гарантират, че когато трябва да се налагат санкции в съответствие с член 21 от Регламент (EС) 2017/2394, те включват или възможността за налагане на глоби чрез административни процедури, или за откриване на съдебни производства за налагането на глоби, или и двете, чийто максимален размер е не по-малко от 4% от годишния оборот на търговеца в съответната държава членка или държави членки. Без да се засяга посоченият регламент, по национални конституционни причини държавите членки могат да ограничат налагането на глоби до:

   a) нарушения на членове 6, 7, 8, 9 и на приложение I; и
   б) продължаващо използване от търговеца на търговска практика, която е счетена за нелоялна от компетентния национален орган или съда, когато нарушението не е обхванато от буква а).

4.  За случаите, когато трябва да се наложи глоба в съответствие с параграф 3, но няма информация за годишния оборот на търговеца, държавите членки въвеждат възможността за налагане на глоби, чийто максимален размер е не по-малко от 2 милиона евро.

5.  Държавите членки уведомяват Комисията до ... [дата на транспониране на настоящата директива за изменение] за своите правила относно санкциите и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.“;

"

(7)  ▌Приложение I се изменя както следва:

a)  Вмъква се следната точка:"

„11a. Предоставяне на резултати от търсене в отговор на онлайн заявка за търсене от потребител без ясно оповестяване на платена реклама или извършено плащане специално с цел постигане на по-високо класиране на продуктите сред резултатите от търсенето.“;

"

б)  Вмъкват се следните точки:"

„23a. Препродажба на потребители на билети за прояви, ако търговецът ги е придобил чрез използване на автоматизирани средства за заобикаляне на всяко наложено ограничение на броя на билетите, който дадено лице може да закупи, или на всички други приложими правила за закупуване на билети.

23б.  Посочване, че рецензиите за даден продукт са представени от потребители, които действително са използвали или закупили продукта, без предприемане на разумни и пропорционални мерки за проверка, че те са направени от такива потребители.

23в.  Представяне или упълномощаване на друго юридическо или физическо лице да представи фалшиви потребителски рецензии или препоръки, или невярно представяне на потребителски рецензии или препоръки в социалните мрежи, с цел да се рекламират продукти.“.

"

Член 2

Изменения на Директива 2011/83/ЕС

Директива 2011/83/EС се изменя, както следва:

(1)  Член 2 се изменя, както следва:

a)  Точка 3 се заменя със следното:"

„(3) „стоки“ означава стоки съгласно определението в член 2, точка 5 от Директива (EС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета*(30);

__________________

* Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета от ... (OВ…).“;

"

б)  Вмъква се следната точка ▌:"

„(4a) „лични данни“ означава лични данни съгласно определението в член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;“;

"

в)   Точки 5 и 6 се заменят със следното:"

„(5) „договор за продажба“ означава всеки договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, включително всеки договор, чийто предмет са както стоки, така и услуги;

   (6) „договор за услуга“ означава всеки договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга, включително цифрова услуга, на потребителя ▌;“;

"

г)  Точка 11 се заменя със следното:"

„(11) „цифрово съдържание“ означава цифрово съдържание съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива (EС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета*(31);“;

__________________

* Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета от ... (OВ…).“;

"

д)  Добавят се следните точки:"

„(16) ▌ „цифрова услуга“ означава цифрова услуга съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива (ЕС) 2019/...(32)++;

   (17) „онлайн място за търговия“ означава услуга ▌, която позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци или потребители чрез използване на софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, управляван от търговеца или от негово име;
   (18) „доставчик на онлайн място за търговия“ означава всеки доставчик на услуги, който предоставя онлайн място за търговия на потребители;

   (19) „съвместимост“ означава съвместимостта съгласно определението в член 2, точка 10 от Директива (ЕС) 2019/...(33);
   (20) „функционалност“ означава функционалността съгласно определението в член 2, точка 11 от Директива (ЕС) 2019/...+;
   (21) „оперативна съвместимост“ означава оперативната съвместимост съгласно определението в член 2, точка 12 от Директива (ЕС) 2019/...+.“;

"

(2)  Член 3 се изменя, както следва:

a)  Параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Настоящата директива се прилага при условията и до степента, предвидени в разпоредбите ѝ, към всички договори, сключени между търговец и потребител, по силата на които даден потребител заплаща или се задължава да заплати цената, определена по него. Тя се прилага за договорите за доставка на вода, газ, електрическа енергия или за централно отопление, включително от публични доставчици, доколкото тези стоки се предоставят на договорна основа.“;

"

б)  Вмъква се следният параграф:"

„1a. Настоящата директива се прилага също, когато търговецът предоставя или се задължава да предостави цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, или цифрова услуга на потребителя, а потребителят предоставя или се задължава да предостави лични данни на търговеца, освен когато личните данни, предоставени от потребителя, се обработват от търговеца изключително за предоставяне на цифровото съдържание, което не се предоставя на материален носител, или на цифровата услуга в съответствие с настоящата директива или за спазване от търговеца на правните изисквания, които се прилагат за него, и търговецът не обработва тези данни за каквито и да било други цели.“;

"

в)  Параграф 3 се изменя, както следва:

i)  Буква к) се заменя със следното:"

„к) за услуги за превоз на пътници, с изключение на член 8, параграф 2 и членове 19, 21 и 22;“;

"

ii)  Добавя се следната буква:"

„н) за всички стоки, продавани при принудително изпълнение или чрез други съдебни мерки.“;

"

(3)  В ▌член 5 параграф 1 се изменя, както следва:

a)  Буква д) се заменя със следното:"

„д) в допълнение към напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките, цифровото съдържание и цифровите услуги, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговски гаранции, когато е приложимо, както и условията по тях;“;

"

б)  Букви ж) и з) се заменят със следното:"

„ж) когато е приложимо, функционалността на стоките с цифрови елементи, на цифровото съдържание и на цифровите услуги, включително и приложимите мерки за техническа защита;

   з) когато е приложимо, всяка съответна съвместимост и оперативна съвместимост на стоките с цифрови елементи, цифровото съдържание и цифровите услуги ▌, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни.“;

"

(4)  ▌Член 6 се изменя както следва:

a)  Параграф 1 се изменя, както следва:

i)  Буква в) се заменя със следното:"

„в) географски адрес, на който търговецът е установен, и телефонния номер на търговеца, и адреса на електронната му поща. В допълнение, когато търговецът предоставя други средства за онлайн комуникация, които гарантират, че потребителят може да съхранява всяка писмена кореспонденция с търговеца, включително датата и часа на тази кореспонденция, на траен носител, информацията съдържа и подробности за тези други средства. Всички тези средства за комуникация, предоставени от търговеца, дават възможност на потребителя бързо да установи контакт с търговеца и да общува ефективно с него. Когато е приложимо, търговецът предоставя и географския адрес и самоличността на търговеца, от чието име действа.“;

"

ii)  Вмъква се следната точка:"

„да) когато е приложимо – че цената е била персонализирана въз основа на автоматизирано вземане на решения;“;

"

iii)  Буква л) се заменя със следното:"

„л) напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките, цифровото съдържание и цифровите услуги;“;

"

iv)  букви с) и т) се заменят със следното:"

„с) когато е приложимо, функционалността на стоките с цифрови елементи, на цифровото съдържание и на цифровите услуги, включително приложимите мерки за техническа защита;

   т) когато е приложимо, всяка съответна съвместимост и оперативна съвместимост на стоките с цифрови елементи, цифровото съдържание и цифровите услуги ▌, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни.“;

"

б)  Параграф 4 се заменя със следното:"

„4. Информацията, посочена в параграф 1, букви з), и) и й) може да се предоставя посредством образец на указания за отказ, посочен в приложение I, раздел А. Търговецът е изпълнил изискванията за предоставяне на информация, установени в параграф 1, букви з), и) и й), ако е предоставил тези указания на потребителя коректно попълнени. Позоваванията на 14-дневния срок за отказ в образеца на указания, посочен в приложение I, раздел А, се заменят с позовавания на 30-дневен срок в случаите, когато държавите членки са приели правила в съответствие с член 9, параграф 1а.“;

"

(5)  Вмъква се следният член ▌:"

„Член 6a

Допълнителни специфични изисквания за предоставяне на информация за договори, сключени в онлайн места за търговия

1.  Преди потребителят да се обвърже с договор от разстояние или съответно предложение от онлайн място за търговия, доставчикът на онлайн мястото за търговия, без да се засягат разпоредбите на Директива 2005/29/EО, трябва да предостави следната допълнителна информация ясно и разбираемо и по начин, съобразен със средствата за комуникация от разстояние:

   a) обща информация, налична в специален раздел на онлайн интерфейса, до която има пряк и лесен достъп от страницата, на която се представят офертите, относно основните параметри, определящи класирането, съгласно определението в член 2, параграф 1, буква м) от Директива 2005/29/ЕО, на офертите, представени на потребителя в резултат на неговата заявка за търсене, и относителната важност на тези параметри в сравнение с други параметри;
   б) дали третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, е търговец или не, въз основа на заявеното от тази трета страна пред онлайн мястото за търговия;
   в) когато третата страна, която предлага стоките, услугите или цифровото съдържание, не е търговец – че за договора не се прилагат правата на потребителите, произтичащи от законодателството на Съюза за защита на потребителите ▌; ▌
   г) когато е приложимо – как се разпределят свързаните с договора задължения между третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, и доставчика на онлайн мястото за търговия. Тази информация не засяга отговорността, която онлайн мястото за търговия или търговецът може да имат във връзка с договора съгласно друг правен акт на Съюза или на националното право.

2.  Без да се засяга Директива 2000/31/ЕО, настоящият член не възпрепятства държавите членки да налагат допълнителни изисквания за предоставяне на информация за онлайн местата за търговия. Тези разпоредби са пропорционални, недискриминационни и обосновани от съображения за защита на потребителите.;

"

(6)   В член 7 параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Когато потребителят желае предоставянето на услугите или доставката на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление да започне по време на срока за отказ, предвиден в член 9, параграф 2, и договорът предвижда задължение за потребителя да заплати, търговецът изисква от потребителя да направи изрично искане върху траен носител. Освен това търговецът изисква от потребителя да потвърди, че след като договорът е изцяло изпълнен от търговеца, потребителят повече няма да има право на отказ.;

"

(7)  Член 8 се изменя, както следва:

(a)  Параграф 4 се заменя със следното:"

„4. Ако договорът е сключен с помощта на средство за комуникация от разстояние, което предоставя ограничено пространство или време за показване на информацията, търговецът предоставя на или чрез това конкретно средство преди сключването на договора най-малко преддоговорната информация относно основните характеристики на стоките или услугите, самоличността на търговеца, общата цена, правото на отказ, срока на договора и ако договорът е безсрочен – условията за прекратяване на договора, посочени съответно в член 6, параграф 1, букви а), б), д), з) и о), с изключение на стандартния формуляр за отказ, включен в Приложение I(Б) и посочен в буква з). Търговецът предоставя на потребителя останалата информация, посочена в член 6, параграф 1, включително формуляра за отказ, по подходящ начин в съответствие с параграф 1 от настоящия член.“;

"

(b)  Параграф 8 се заменя със следното:"

„8. Когато потребителят желае предоставянето на услуги или доставката на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, или за централно отопление да започне по време на срока за отказ, предвиден в член 9, параграф 2, и договорът предвижда задължение за потребителя да заплати, търговецът изисква от потребителя да направи изрично искане. Освен това търговецът изисква от потребителя да потвърди, че след като договорът е изцяло изпълнен от търговеца, потребителят повече няма да има право на отказ.;

"

(8)  Член 9 се изменя, както следва:

a)  Вмъква се следният параграф:"

„1a. С цел защита на законните интереси на потребителите по отношение на агресивни или подвеждащи практики на маркетинг или продажби държавите членки могат да приемат правила, според които 14-дневният срок за отказ, посочен в параграф 1, се удължава на 30 дни за договорите, сключени чрез нежелани посещения на търговеца в дома на потребителя или чрез екскурзии, организирани от търговеца с цел или ефект на рекламиране или продажба на продукти на потребителите. Тези правила са пропорционални, недискриминационни и обосновани от съображения за защита на потребителите.“;

"

б)  в параграф 2 уводната част се заменя със следното:"

„2. Без да се засяга член 10, срокът за отказ, посочен в параграф 1 от настоящия член, изтича след 14 дни или след 30 дни в случаите, когато държавите членки са приели правила в съответствие с параграф 1а от настоящия член, считано от:“;

"

(9)  В член 10 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Ако търговецът е предоставил на потребителя информацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, в срок от 12 месеца, считано от деня, посочен в член 9, параграф 2, срокът за отказ изтича след 14 дни или след 30 дни в случаите, когато държавите членки са приели правила в съответствие с член 9, параграф 1а, след деня, в който потребителят е получил тази информация.“;

"

(10)  В член 13 се добавят ▌следните параграфи:"

„4. По отношение на личните данни на потребителя търговецът се съобразява с приложимите задължения съгласно Регламент (EС) 2016/679.

5.  Търговецът също така се въздържа от използване на съдържание, различно от лични данни, което е предоставено или създадено от потребителя при използването на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца, освен когато такова съдържание:

   a) не носи полза извън контекста на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца;
   б) се отнася само за дейността на потребителя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца;
   в) е било обобщено заедно с други данни от търговеца и не може да бъде отделено или може да бъде отделено само с полагането на непропорционални усилия; или
   г) е било създадено съвместно от потребителя и от други лица и другите потребители могат да продължат да използват съдържанието.

6.  Освен в случаите, посочени в параграф 5, букви а), б) или в), при поискване от потребителя търговецът предоставя на потребителя всяко съдържание, различно от лични данни, предоставено или създадено от потребителя при използването на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставени от търговеца.

7.  Потребителят има право да извлича това цифрово съдържание безплатно, без да бъде възпрепятстван от търговеца, в разумен срок и в широко използван и машинночетим формат.

8.  В случай на отказ от договора търговецът може да възпрепятства по-нататъшно използване на цифровото съдържание или цифровата услуга от потребителя, по-специално като направи цифровото съдържание или цифровата услуга недостъпни за потребителя или като блокира потребителския акаунт на потребителя, без да се засяга параграф 6.;

"

(11)  Член 14 се изменя, както следва:

a)  Вмъква се следният параграф:"

„2a. В случай на отказ от договора потребителят се въздържа от използване на цифровото съдържание или цифровата услуга и от предоставянето им на трети страни.“;

"

б)  В параграф 4 буква б), точка i) се заменя със следното:"

„i) потребителят не е дал предварителното си изрично съгласие за започване на изпълнението преди изтичането на 14-дневния или 30-дневния срок, посочен в член 9;“;

"

(12)  Член 16 се изменя, както следва:

a)  Буква а) се заменя със следното:"

„а) договори за предоставяне на услуга, при които услугата е напълно изпълнена и ако договорът предвижда задължение за потребителя да заплати, когато изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и с потвърждението, че съзнава, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде напълно изпълнен от търговеца;“;

"

б)  Буква м) се заменя със следното:"

„м) договори за доставка на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и ако договорът задължава потребителя да заплати, когато:

   i) потребителят е дал предварително изрично съгласие за започване на изпълнението по време на срока за отказ;
   ii) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ; и
   iii) търговецът е предоставил потвърждение в съответствие с член 7, параграф 2 или член 8, параграф 7.“;

"

в)  добавят се следните параграфи:"

„С цел защита на законните интереси на потребителите по отношение на агресивни или подвеждащи практики на маркетинг или продажби държавите членки могат да приемат дерогация от изключенията от правото на отказ, посочени в параграф 1, букви а), б), в) и д), за договори, сключени чрез нежелани посещения на търговеца в дома на потребителя или чрез екскурзии, организирани от търговеца с цел или ефект на рекламиране или продажба на продукти на потребителите. Тези разпоредби са пропорционални, недискриминационни и обосновани от съображения за защита на потребителите.

Държавите членки могат да предвидят, че потребителят ще загуби правото на отказ в случай на договор за услуга, след като услугата е напълно изпълнена и когато потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на дейности по поправка, ако изпълнението е започнало с предварителното изрично съгласие на потребителя и ако договорът задължава потребителя да заплати.“;

"

(13)  Член 24 се заменя със следното:"

„Член 24

Санкции

1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното изпълнение. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Държавите членки гарантират, че при налагането на санкции се вземат предвид ▌следните неизчерпателни и примерни критерии, когато е целесъобразно:

   a) естеството, тежестта, мащабът и продължителността ▌на нарушението;

   б) предприетите от търговеца действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите;

   в) всякакви предходни нарушения на търговеца;
   г) придобитите финансови ползи или избегнатите загуби от търговеца, ако има съответни данни за това;
   д) санкциите, наложени на търговеца за същото нарушение в друга държава членка при трансгранични случаи, когато информацията за тези санкции е налична посредством механизма, създаден по силата на Регламент (ЕС) 2017/2394;
   е) всякакви други утежняващи или смекчаващи фактори, приложими към обстоятелствата на съответния случай.

3.  Държавите членки гарантират, че когато трябва да се налагат санкции в съответствие с член 21 от Регламент (EС) 2017/2394, те включват или възможността за налагане на глоби чрез административни процедури, или за откриване на съдебни производства за налагането на глоби, или и двете, чийто максимален размер е не по-малко от 4% от годишния оборот на търговеца в съответната държава членка или държави членки.

4.  За случаите, когато трябва да се наложи глоба в съответствие с параграф 3, но няма информация за годишния оборот на търговеца, държавите членки въвеждат възможността за налагане на глоби, чийто максимален размер е не по-малко от 2 милиона евро.

5.  Държавите членки уведомяват Комисията до ... [дата на транспониране на настоящата директива за изменение] за своите правила относно санкциите и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.“;

"

(14)  В член 29 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Когато държава членка използва една от възможностите за избор на нормативна уредба, посочени в член 3, параграф 4, член 6, параграф 7, член 6, параграф 8, член 7, параграф 4, член 8, параграф 6, член 9, параграф 1а, член 9, параграф 3 и член 16, втора алинея, тя информира Комисията за това до ... [датата на транспонирането, предвидена в член 5 от настоящата директива за изменение], както и за всякакви последващи промени.“;

"

(15)  Приложение I се изменя, както следва:

a)  Точка А се изменя, както следва:

i)  третият параграф ▌под „Право на отказ“ се заменя със следното:"

„За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите [2] за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (напр. писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. [3]“;

"

ii)  Точка 2 в „Указания за попълване“ се заменя със следното:"

„[2.] Попълнете Вашето име, географски адрес, Вашия телефонен номер и електронен адрес.“;

"

б)  В точка Б първото тире се заменя със следното:"

„До [името на търговеца, неговият географски адрес и ▌електронният му адрес се попълват от търговеца]:“.

"

Член 3

Изменения на Директива 93/13/EО

Директива 93/13/ЕИО се изменя, както следва:

Добавя се следният член ▌:"

„Член 8б

1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното изпълнение. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Държавите членки могат да ограничат тези санкции до ситуации, при които при всички обстоятелства в националното право договорните клаузи изрично се определят като несправедливи или когато даден продавач или доставчик продължава да използва договорни клаузи, които са обявени за несправедливи в окончателно решение, взето в съответствие с член 7, параграф 2.

3.  Държавите членки гарантират, че при налагането на санкции се вземат предвид ▌следните неизчерпателни и примерни критерии, когато е целесъобразно:

   a) естеството, тежестта, мащабът и продължителността ▌на нарушението;

   б) предприетите от продавача или доставчика действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите;

   в) всякакви предходни нарушения на продавача или доставчика;
   г) придобитите финансови ползи или избегнатите загуби от продавача или доставчика вследствие на нарушението, ако има съответни данни за това;
   д) санкциите, наложени на продавача или доставчика за същото нарушение в друга държава членка при трансгранични случаи, когато информацията за тези санкции е налична посредством механизма, създаден по силата на Регламент (ЕС) 2017/2394;
   е) всякакви други утежняващи или смекчаващи фактори, приложими към обстоятелствата на съответния случай.

4.  Без да се засяга параграф 2, държавите членки гарантират, че когато трябва да се налагат санкции в съответствие с член 21 от Регламент (EС) 2017/2394, те включват или възможността за налагане на глоби чрез административни процедури, или за откриване на съдебни производства за налагането на глоби, или и двете, чийто максимален размер е не по-малко от 4% от годишния оборот на продавача или доставчика в съответната държава членка или държави членки.

5.  За случаите, когато трябва да се наложи глоба в съответствие с параграф 4, но не е налична информацията за годишния оборот на продавача или доставчика, държавите членки въвеждат възможността за налагане на глоби, чийто максимален размер е не по-малко от 2 милиона евро.

6.  Държавите членки уведомяват Комисията до ... [дата на транспониране на настоящата директива за изменение] за своите правила относно санкциите и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.“.

"

Член 4

Изменения на Директива 98/6/EО

Директива 98/6/ЕО се изменя, както следва:

a)  Вмъква се следният член:"

„Член 6a

1.  При всяко обявяване на намаляване на цената се посочва предишната цена, определена от търговеца за определен период от време преди въвеждането на намалението на цената.

2.  „Предишна цена“ означава най-ниската цена, определена от търговеца за период от време, който не може да е по-малък от един месец, преди въвеждането на намалението на цената.

3.  Държавите членки могат да предвидят различни правила за стоки, които е вероятно бързо да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

4.  Когато продуктът е на пазара от по-малко от 30 дни, държавите членки могат също така да предвидят по-кратък период от време от периода, посочен в параграф 2.

5.  Държавите членки могат да предвидят, че при прогресивно намаляване на цената „предишната цена“ е цената без намалението ѝ преди първото въвеждане на намалението на цената.“;

"

б)   Член 8 се заменя със следното:"

„Член 8

1.  Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното изпълнение. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Държавите членки гарантират, че при налагането на санкции се вземат предвид ▌следните неизчерпателни и примерни критерии, когато е целесъобразно:

   a) естеството, тежестта, мащабът и продължителността ▌на нарушението;

   б) предприетите от търговеца действия за смекчаване или поправяне на вредите, претърпени от потребителите;

   в) всякакви предходни нарушения на търговеца;
   г) придобитите финансови ползи или избегнатите загуби от търговеца в следствие на нарушението, ако има съответни данни за това;
   д) санкциите, наложени на търговеца за същото нарушение в друга държава членка при трансгранични случаи, когато информацията за тези санкции е налична посредством механизма, създаден по силата на Регламент (ЕС) 2017/2394;
   е) всякакви други утежняващи или смекчаващи фактори, приложими към обстоятелствата на съответния случай.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията до ... [дата на транспониране на настоящата директива за изменение] за своите правила относно санкциите и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.“.

"

Член 5

Информация относно правата на потребителите

Комисията гарантира, че на разположение на гражданите, търсещи информация за своите потребителски права или извънсъдебно решаване на спорове, е осигурен онлайн портал за достъп чрез единната цифрова платформа, създадена съгласно Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета(34), която им дава възможност за:

a)  достъп до актуална информация относно потребителските им права в Съюза по ясен, разбираем и леснодостъпен начин; и

б)  подаване на жалба посредством платформата за онлайн решаване на спорове, създадена съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета(35), и до компетентния европейски потребителски център, в зависимост от участващите страни.

Член 6

Докладване от Комисията и преглед

В срок до... [две години след датата на прилагане] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящата директива. Този доклад включва по-специално оценка на разпоредбите на настоящата директива по отношение на:

a)  проявите, организирани на места, различни от стопанските помещения на търговеца; и

б)  случаите със стоки, предлагани на пазара като идентични, но различаващи се значително по състав и характеристики, включително дали тези случаи следва да са обект на по-строги изисквания, в т.ч. забраната, посочена в приложение I към Директива 2005/29/ЕО, и дали са необходими по-подробни разпоредби относно информацията за разграничаването на стоките.

Този доклад се придружава, ако това е необходимо, от законодателно предложение.

Член 7

Транспониране

1.  Най-късно до ... [24 месеца след приемането] държавите членки приемат и публикуват, законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби след ... [изтичане на шест месеца от крайния срок за транспониране].

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 8

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официалния вестник на Европейския Съюз.

Член 9

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 66.
(2)* ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.
(3)OВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 66.
(4) Позиция на Европейския парламент от 17 април 2019 г.
(5)Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).
(6)Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите (ОВ L 110, 1.5.2009 г., стр. 30).
(7)Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно защитата на потребителите при обозначаването на цените на стоките, предлагани на потребителите (ОВ L 80, 18.3.1998 г., стр. 27).
(8)Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
(9)Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1).
(10)Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29).
(11) Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета от ... (OВ ...).
(12)+ ОВ: Моля, въведете в текста серийния номер на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS №/ГГ (2018/0112(COD), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на директивата в бележката под линия.
(13)++ОВ: Моля, въведете в текста серийния номер на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS №/ГГ (2018/0112(COD)).
(14) Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1).
(15)Регламент (EС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (EО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/EО (Регламент за ОРС за потребители) (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1).
(16)Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза. (ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).
(17)Регламент (EС) № 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ L 60 I, 2.3.2018 г., стр. 1).
(18)Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
(19) Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета от ... (OВ ...).
(20)+ OВ: Моля въведете в текста серийния номер на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)), и въведете номера, датата, заглавието и данните за публикуването в ОВ за посочената директива в бележката под линия.
(21)++ ОВ: Моля въведете в текста серийния номер на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 26/19(2015/0287(COD)).
(22)+ ОВ: Моля въведете в текста серийния номер на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 26/19(2015/0287(COD)).
(23)+ ОВ: Моля въведете в текста серийния номер на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 26/19(2015/0287(COD)).
(24)+ ОВ: Моля въведете в текста серийния номер на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 26/19(2015/0287(COD)).
(25)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(26)C(2017)6532.
(27) https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eu_harmonised_testing_methodology__framework_for_selecting_and_testing_of_food_products_to_assess_quality_related_characteristics.pdf
(28)ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.
(29)+ ОВ: Моля, въведете в текста серийния номер на регламента, съдържащ се в документ PE- CONS №/ГГ (2018/0112(COD), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на регламента в бележката под линия.
(30)+ OВ: Моля въведете в текста номера на директивата, съдържаща се в документ PE- CONS 27/19 (2015/0288(COD)), и въведете номера, датата, заглавието и данните за публикуването в ОВ за посочената директива в бележката под линия.
(31)+ OВ: Моля въведете в текста серийния номер на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)), и въведете номера, датата, заглавието и данните за публикуването в ОВ за посочената директива в бележката под линия.
(32)++ ОВ: Моля въведете в текста серийния номер на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 26/19(2015/0287(COD)).
(33)+ ОВ: Моля въведете в текста серийния номер на директивата, съдържаща се в документ PE-CONS 26/19(2015/0287(COD)).
(34) Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за създаване на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 1).
(35)Регламент (EС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (EО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/EО (Регламент за ОРС за потребители) (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1).


Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I
PDF 380kWORD 118k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни] (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
P8_TA-PROV(2019)0400A8-0417/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0179),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 43, член 114 и член 168, параграф 4, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0144/2018),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 октомври 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по рибно стопанство и комисията по правни въпроси (A8-0417/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(3);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 2065/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО

P8_TC1-COD(2018)0088


(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2, член 114 и член 168, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(4),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(5),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(6),

като имат предвид, че:

(1)  С Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(7) се установяват общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за да бъде изградена обща основа на мерките, уреждащи законодателството в областта на храните както на равнището на Съюза, така и на национално равнище. В него се предвижда, inter alia, че законодателството в областта на храните се основава на анализ на риска, освен когато това не е целесъобразно предвид обстоятелствата или естеството на мярката.

(2)  В Регламент (ЕО) № 178/2002 „анализ на риска“ се определя като процес, състоящ се от три взаимосвързани компонента: оценка на риска, управление на риска и обмяна на информация за риска. За целите на оценката на риска на равнището на Съюза с него се създава Европейски орган за безопасност на храните („Органът“) като отговорен орган на Съюза за оценка на риска по въпроси, свързани с безопасността на храните и фуражите.

(3)  Обмяната на информация за риска е важна част от процеса на анализа на риска. ▌ При оценката по REFIT на общото законодателство в областта на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002) от 2018 г. (т.нар. „проверка за пригодност на общото законодателство в областта на храните“) беше направена констатацията, че обмяната на информация за риска не се счита за достатъчно ефективна като цяло. Това оказва въздействие върху доверието на потребителите в резултатите от процеса на анализ на риска.

(4)  Поради това е необходимо да се осигурява прозрачна, непрестанна и приобщаваща обмяна на информация за риска по време на целия процес на анализ на риска, който включва лицата, отговорни за оценката на риска и за управлението на риска, в Съюза и на национално равнище. Тази обмяна на информация за риска следва да укрепи доверието на гражданите, че в основата на анализа на риска е залегнала целта да се гарантира високо равнище на защита на здравето на човека и на интересите на потребителите. Тази обмяна на информация за риска следва също така да може да допринесе за един приобщаващ и открит диалог между всички заинтересовани страни, за да се гарантира, че в процеса на анализ на риска са взети предвид превесът на обществения интерес, както и точността, всеобхватността, прозрачността, последователността и отчетността.

(5)  При обмяната на информация за риска следва да се постави специален акцент ▌ върху разясняването по точен, ясен, всеобхватен, съгласуван, целесъобразен и навременен начин не само на самите констатации от оценката на риска, но също така и на начините, по които тези констатации се използват, за да помогнат при вземането на информирани решения за управление на риска наред с други обосновани съображения, когато е целесъобразно. Следва да се предостави информация как са били взети решенията относно управлението на риска и относно факторите, различни от резултатите на оценката на риска, които са били разгледани от лицата, отговорни за оценката на риска, както и как тези фактори са били претеглени един спрямо друг.

(6)  Като се има предвид неяснотата във възприемането от обществеността на разликата между опасност и риск, обмяната на информация за риска следва да има за цел изясняване на това различие, като по този начин се гарантира по-доброто разбиране на такова различие от обществеността.

(7)  Когато са налице основания да се предполага, че дадена храна или фураж могат да представляват риск за здравето на човека или животните поради неспазване в резултат на съзнателни нарушения на приложимото право на Съюза, извършени чрез измамни или заблуждаващи практики, обществените органи, като идентифицират във възможно най-пълна степен засегнатите продукти и риска, който те могат да представляват, следва съответно да информират обществеността възможно най-скоро.

(8)  Необходимо е да се установят общи цели и принципи на обмяната на информация за риска, като се отчетат съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и на лицата, отговорни за управлението на риска, като същевременно се гарантира тяхната независимост.

(9)  Въз основа на ▌общите цели и принципи следва да се създаде общ план за обмяна на информацията за риска в тясно сътрудничество с Органа и с държавите членки след съответните обществени консултации. Този общ план следва да насърчи прилагането на интегрирана рамка за обмяна на информация за риска за всички лица, отговорни за оценката и управлението на риска на равнището на Съюза и на национално равнище, по всички въпроси, свързани с хранителната верига. Освен това той следва да позволява необходимата гъвкавост и следва да не засяга ситуации, които конкретно попадат в обхвата на общия план за управление на кризи.

(10)  Общият план за обмяна на информация за риска следва да набелязва основните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при разглеждането на вида и нивото на необходимите дейности по обмяна на информация за риска, като различните степени на риска, естеството на риска и неговото потенциално въздействие върху здравето на човека, здравето на животните, и когато е целесъобразно, върху околната среда, кой и какво са пряко или косвено засегнати от риска, равнищата на ▌ излагане на опасност, степента на спешност и способността за контрол на риска и други фактори, които влияят върху възприемането на риска, включително ▌ приложимата правна рамка и съответния пазарен контекст.

(11)  Общият план за обмяна на информация за риска следва също да набелязва инструментите и каналите, които трябва да се използват, и следва да установява подходящи механизми за координация и сътрудничество между лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, на равнището на Съюза и на национално равнище, които участват в процеса на анализ на риска, по-специално, когато няколко агенции на Съюза предоставят резултати от научна дейност по едни и същи или свързани въпроси, за да се гарантира съгласувана обмяна на информация за риска и открит диалог между всички заинтересовани страни.

(12)  Прозрачността на процеса на оценка на риска допринася за придобиването на по-голяма легитимност на Органа в очите на потребителите и широката общественост при осъществяването на неговата функция , повишава тяхното доверие в работата му и гарантира, че в условията на демократична система Органът е по-отговорен пред гражданите на Съюза. Следователно от съществено значение е да се укрепи доверието на широката общественост и на другите заинтересовани страни в анализа на риска, който лежи в основата на съответното право на Съюза, и по-конкретно в оценката на риска, включително нейната прозрачност, както и в организацията, функционирането и независимостта на Органа.

(13)  Целесъобразно е да се увеличи ролята на държавите членки, както и усилията и ангажираността на всички страни, които участват в управителния съвет на Органа ▌(„управителният съвет“).

(14)  Опитът показва, че ролята на управителния съвет се съсредоточава върху административните и финансовите аспекти и не оказва въздействие върху независимостта на научната работа, осъществявана от Органа. В този смисъл е целесъобразно в управителния съвет да бъдат включени представители на всички държави членки, на Европейския парламент и на Комисията, както и на гражданското общество и на браншовите организации, , ▌ като същевременно се предвиди тези представители да имат опит и експертни знания не само в областта на правото и политиката за хранителната верига, включително в оценката на риска, но също и в областта на управленските, административните, финансовите и юридическите въпроси, и като се гарантира, че те действат независимо в обществен интерес.

(15)  Членовете на управителния съвет следва да се подбират и назначават по такъв начин, че да се гарантира наличието на най-високи стандарти на компетентност и най-широк спектър от подходящ опит.

(16)  При проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните бяха установени някои недостатъци в способността на Органа в дългосрочен план да запази на високо равнище своя експертен опит. По-конкретно това е било изразено в спад в броя на кандидатите за членове на групите от научни експерти на Органа. Поради това е необходимо да се укрепи системата, а държавите членки следва да поемат по-активна роля, за да гарантират, че има резерв от достатъчно експерти, които да посрещнат потребностите на системата на Съюза за оценка на риска по отношение на осигуряването на високо равнище на научни експертни познания, независимост и мултидисциплинарен експертен опит.

(17)  За да се запази независимостта на оценката на риска от управлението на риска и от другите интереси на равнището на Съюза, е целесъобразно подборът от изпълнителния директор на Органа и назначаването от управителния съвет на членовете на научния комитет и на групите от научни експерти на Органа ▌ да се основава на строги критерии, които гарантират високи научни постижения и независимост на експертите, като същевременно се осигуряват необходимите мултидисциплинарни експертни знания за всяка група от научни експерти. За тази цел от съществено значение е също така изпълнителният директор, чиято функция е да защитава интересите на Органа, и по-специално независимостта на неговия експертен опит, да има роля при подбора ▌ на тези научни експерти. Управителният орган следва да се стреми да гарантира във възможно най-голяма степен, че назначените експерти като членове на групите от научни експерти са учени, които също така провеждат активно научни изследвания и публикуват констатациите от изследванията си в рецензирани от експерти научни списания, при условие че те отговарят на строги критерии за високи научни постижения и независимост. Следва да се осигури подходящо финансово обезщетение на експертите. Следва да бъдат въведени допълнителни мерки, за да се гарантира, че научните експерти имат средствата да работят независимо.

(18)  От съществено значение е да се гарантира ефективната работа на Органа и да се подобри устойчивостта на експертния опит. Поради това е необходимо да се задълбочи подкрепата, предоставяна от Органа и държавите членки за работата на научния комитет и групите от научни експерти. По-конкретно Органът следва да организира подготвителната работа в подкрепа на задачите на групите от научни експерти, включително като изисква от служителите на Органа или националните научни организации, които работят в мрежа с Органа, да изготвят подготвителни научни становища, които да бъдат рецензирани и одобрени от тези групи от научни експерти. Това не следва да засяга независимостта на научните оценки на Органа.

(19)  Разрешителните процедури са основани на принципа, че заявителят или нотифициращото лице трябва да докаже, че предметът на заявлението или уведомлението е в съответствие с правилата ▌ на Съюза. Този принцип почива на презумпцията, че здравето на човека, здравето на животните и, когато е целесъобразно — околната среда, са по-добре защитени, когато е задължение на заявителя или на нотифициращото лице да докаже предметът на заявлението или нотификацията е безопасен преди пускането му на пазара, а не обществените органи да доказват, че даден предмет не е безопасен, за да може да се наложи забрана за пускането му на пазара. ▌ В съответствие с този принцип и с приложимите нормативни изисквания, когато се представят подкрепящи данни за заявленията или уведомленията съгласно секторното ▌ право на Съюза, от заявителите или нотифициращите лица се изисква да представят съответните изследвания, включително изпитвания, за доказване на безопасността, а в някои случаи — на ефикасността на предмета.

(20)  Законодателството на Съюза урежда съдържанието на заявленията и уведомленията. От съществено значение е заявлението или уведомлението, ▌ представено на Органа за неговата оценка на риска, да отговаря на приложимите спецификации, за да се осигури най-доброто качество на научната оценка от страна на Органа. Заявителите или нотифициращите лица, и по-специално малките и средните предприятия, невинаги имат ясна представа за тези спецификации. Поради това е целесъобразно Органът, когато от него може да бъде поискано да предостави резултати от научна дейност, да е задължен да предостави съвети на потенциален заявител или нотифициращо лице, преди заявлението или уведомлението да e официално подадено. Тези съвети, предоставяни преди подаването на заявлението или уведомлението, следва да се отнасят за приложимите правила и изискваното съдържание на заявлението или уведомлението, и в тях не следва да разглежда планът на изследванията, които ще бъдат представени, което остава задължение на заявителя. ▌

(21)  Органът, когато от него може да бъде поискано да предостави резултати от научна дейност, следва да има познания ▌ за всички изследвания, извършвани от заявителя с оглед на прилагането им в подкрепа на дадено заявление ▌ съгласно правото ▌ на Съюза. За тази цел е необходимо и целесъобразно, когато стопанските субекти възлагат или провеждат изследвания с оглед на подаването на заявление или уведомление, те да уведомяват Органа за тези изследвания. Задължението за уведомяване относно тези изследвания следва да се прилага и за лабораториите и другите съоръжения за изпитвания, които ги провеждат. Информацията за изследванията, за които има уведомяване, следва да се оповести публично само след като съответното заявление ▌ е било оповестено публично в съответствие с приложимите правила относно прозрачността. С оглед да се гарантира ефективно изпълнение на това задължение е целесъобразно да се предвидят някои процедурни последици в случай на неспазването му. В този контекст Органът следва да установи практически ред и условия за изпълнение на това задължение, включително процедура за искане на обосновка за неспазването му и процедура за публично оповестяване на тази обосновка.

(22)  В съответствие с Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(8) изпитванията с използване на животни следва да бъдат замествани, намалявани или облекчавани. Следователно в рамките на приложното поле на настоящия регламент дублирането на изпитвания върху животни следва да се избягва, когато е възможно.

(23)  Когато става въпрос за заявления или уведомления, за да се поиска подновяване на разрешение или на одобрение, разрешеното или одобреното вещество или продукт вече са били на пазара от няколко години. Поради това вече има опит и познания за това вещество или продукт. Когато от Органа може да бъде поискано да предостави резултати от научна дейност, е ▌ целесъобразно планираните изследвания в подкрепа на исканията за подновяване, включително информацията относно предложения план на изследванията, за които Органът е бил уведомен от заявителя или от нотифициращото лице, да бъдат представени за консултация с трети страни. Като взема предвид получените коментари, органът следва системно да предоставя съвети на заявителите или на нотифициращите лица по съдържанието на планираното заявление или уведомления за подновяване, както и по плана на изследванията.

(24)  Съществуват някои опасения, изразени от обществеността, относно това, че оценката на Органа в областта на разрешителните процедури се основава предимно на изследвания, провеждани от промишлеността. От изключително значение е, че Органът проучва научната литература, за да може да разгледа и други съществуващи данни и изследвания по въпроса, предмет на неговата оценка. За да се осигури допълнително ниво на гаранция в уверение на това, че Органът може да има достъп до всички научни данни и изследвания, които са налични по предмета на дадено заявление или уведомление за разрешение или за подновяване на разрешение или одобрение, е целесъобразно да се предвиди консултация с трети страни, за да се установи дали има на разположение други важни научни данни или изследвания. За да се повиши ефективността на консултацията, тя следва да се извърши незабавно след като представените от промишлеността изследвания, включени в заявлението или в уведомлението, са обявени публично съгласно приложимите правила за прозрачност. Когато съществува риск резултатите от обществена консултация да не могат да бъдат надлежно отчетени поради приложимите срокове, е целесъобразно да се предвиди ограничено удължаване на тези срокове.

(25)  Безопасността на храните е чувствителен въпрос от първостепенен интерес за всички граждани на Съюза. Макар да се запазва принципът, че тежестта за доказването на съответствието с изискванията на Съюза остава отговорност на промишлеността, е важно да се създаде допълнителен инструмент за проверка, а именно възлагане на допълнителни изследвания с цел проверка на данните, използвани за оценка на риска, с цел разглеждане на конкретни случаи с голямо обществено значение, когато има сериозни разногласия или противоречиви резултати. Като се има предвид, че тези изследвания с цел проверка ще бъдат финансирани от бюджета на Съюза и че употребата на този извънреден инструмент за проверка следва да бъде пропорционална, и като се отчитат становищата, изразени от Европейския парламент и от държавите членки, Комисията следва да отговаря за започването на процедурата по възлагане на такива изследвания с цел проверка. Следва да се отчита фактът, че в някои конкретни случаи възложените изследвания с цел проверка може да е необходимо да имат по-широк обхват от разглежданите данни, например в случай че са се появили нови научни разработки.

(26)  Проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните показа, че макар Органът да е отбелязал значителен напредък по отношение на прозрачността, процедурата за оценка на риска, по-специално в контекста на разрешителните процедури, които обхващат хранителната верига, невинаги се възприема като напълно прозрачна. Това се дължи отчасти и на различните правила за прозрачност и поверителност, които са установени в Регламент (ЕО) № 178/2002 и в други секторни законодателни актове на Съюза ▌. Взаимодействието между тези актове може да окаже въздействие върху приемането на оценката на риска от широката общественост.

(27)  Европейската гражданска инициатива, озаглавена „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“, допълнително потвърди загрижеността, свързана с прозрачността по отношение на изследванията, възложени от промишлеността и представени в разрешителните процедури ▌.

(28)  Поради това е необходимо по проактивен начин да се затвърди аспектът с прозрачността на оценката на риска. Още на възможно най-ранен етап от процеса на оценката на риска следва да се осигури по проактивен начин публичен и лесен достъп до всички научни данни и информация, които са в подкрепа на заявленията за разрешения или за одобрения, съгласно правото ▌ на Съюза, както и до други искания за резултати от научна дейност. Такова осигуряване на публичен достъп обаче следва да не засяга правилата относно правата върху интелектуалната собственост или разпоредбите на правото на ▌ Съюза, които защитават инвестицията на иноваторите при събирането на информацията и данните, подкрепящи съответните заявления или уведомления. Следва да се гарантира, че на това публично оповестяване не се гледа като на разрешение за по-нататъшна употреба или експлоатиране, без да се застрашава проактивният характер на публичното оповестяване и лесният достъп до оповестените данни и информация.

(29)  За да се гарантира прозрачността на оценката на риска, обобщението на съветите преди подаването на заявлението следва да бъде публично оповестено, само след като съответното заявление или уведомление е било публично оповестено в съответствие с приложимите правила за прозрачност.

(30)  В случаите, когато се изисква становището на Органа във връзка със заявления или уведомления, подадени съгласно правото ▌ на Съюза, и предвид задължението му да осигурява публичен достъп до цялата подкрепяща информация по отношение на предоставянето на резултатите от научната си дейност, Органът следва да има отговорността за оценката на исканията за поверителност.

(31)  За да се определи при каква степен на проактивно публично оповестяване се постига подходящият баланс, следва да се претеглят съответните права на обществеността на прозрачност в процеса на оценяване на риска спрямо правата на ▌ заявителите или нотифициращите лица, като се вземат предвид целите на Регламент (ЕО) № 178/2002.

(32)  Предвид процедурите, уреждащи заявленията или нотификациите, предвидени в правото ▌ на Съюза, натрупаният досега опит показа, че определен тип информация като цяло се счита за чувствителна и следва да остане поверителна в различните секторни ▌ процедури. Ето защо е целесъобразно в Регламент (ЕО) № 178/2002 да се определи хоризонтален списък на типовете информация, чието оповестяване съгласно доказаното от заявителя или нотифициращото лице ще бъде потенциално вредно за съответните търговски интереси в значителна степен и които поради това следва да не се оповестяват пред обществеността ▌. Тези типове следва да включват процеса на производство и приготвяне, включително метода и свързаните с него иновативни аспекти, както и техническите и промишлените спецификации, като например онечистванията, присъщи на този процес, различни от информацията, която е от значение за оценката на безопасността. Тази информация следва да бъде оповестявана само в много ограничени и извънредни обстоятелства във връзка с предвидими въздействия върху здравето, или когато се изисква екологична оценка съгласно секторното право на Съюза — с последиците за околната среда, или когато компетентните органи са установили спешна необходимост от защита на здравето на човека, здравето на животните или околната среда.

(33)  С цел постигане на яснота и повишаване на правната сигурност е необходимо да се определят специални процедурни изисквания, които да се следват от заявителя или от нотифициращото лице по отношение на искания за информация, подадени в подкрепа на заявление или нотификация съгласно правото ▌ на Съюза, които да бъдат разглеждани като поверителни.

(34)  Необходимо е също така да бъдат определени специални изисквания по отношение на защитата и поверителността на личните данни за целите на прозрачността на процеса на оценка на риска, като се вземат предвид регламенти (ЕС) 2018/1725(9) и (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(10). Съответно, съгласно настоящия регламент, каквито и да било лични данни не следва да се правят публично достояние, освен когато това е необходимо и пропорционално, за да се осигури прозрачност, независимост и надеждност на процеса на оценка на риска, както същевременно се предотвратяват конфликти на интереси. По-специално, с цел да се гарантира прозрачността и за да се избегнат конфликти на интереси, е необходимо да се публикуват имената на всички участници и наблюдатели на определени заседания на Органа.

(35)  За повече прозрачност и за да се гарантира, че исканията за резултати от научната дейност, получени от Органа, се обработват ефективно, следва да бъде разработен стандартен формат на данни.

(36)  Като се отчита фактът, че от Органа ще се изисква да съхранява научни данни, включително поверителни и лични данни, е необходимо да се гарантира, че това съхранение се извършва при висока степен на сигурност.

(37)  Освен това, с цел да се оценят ефективността и ефикасността на различните правни разпоредби, приложими за Органа, е целесъобразно също така да се предвидят разпоредби, съгласно които Комисията извършва оценка на Органа ▌. При тази оценка, по-специално, следва да се разгледат процедурите за подбор на членове на научния комитет и на групите от научни експерти по отношение на степента им на прозрачност, икономическа ефективност и пригодност да гарантират независимост и компетентност, както и за целите на предотвратяване на конфликти на интереси.

(38)  Изследванията, включително изпитванията, представени от стопанските субекти в подкрепа на заявленията ▌, като цяло отговарят на международно признати принципи, които предоставят единна основа за качество, особено по отношение на възпроизводимостта на резултатите. В някои случаи обаче могат да възникнат въпроси, свързани със спазването на приложимите стандарти, като например тези, определени в Директива 2004/10/EО на Европейския парламент и на Съвета(11), или тези, разработени от Международната организация по стандартизация, и поради това са въведени международни и национални системи за проверка на спазването на стандартите. Следователно е целесъобразно Комисията да провежда мисии за установяване на фактите, за да направи оценка на прилагането от лабораториите и другите съоръжения за изпитвания на съответните стандарти за извършване на тестове и изследвания, представени на Органа като част от заявлението. Тези мисии за установяване на фактите ще позволят на Комисията да набележи и да се стреми да коригира евентуалните слабости в системите и случаите на неспазване и да осигури допълнително равнище на гаранции, за да се вдъхне увереност на обществеността по отношение на качеството на изследванията. Въз основа на заключенията от такива мисии за установяване на фактите, Комисията би могла да предложи подходящи законодателни мерки, насочени към подобряване на спазването на съответните стандарти.

(39)  За да се гарантира последователност с предложените изменения в Регламент (ЕО) № 178/2002, следва да бъдат изменени и разпоредбите, свързани с обществения достъп и със защитата на поверителната информация в регламенти (ЕО) № 1829/2003(12), (ЕО) № 1831/2003(13), (ЕО) № 2065/2003(14), (ЕО) № 1935/2004(15), (ЕО) № 1331/2008(16), (ЕО) № 1107/2009(17) и (ЕС) 2015/2283(18) и в Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(19).

(40)  За да се гарантира, че са отчетени секторните особености по отношение на поверителната информация, е необходимо да се претеглят съответните права на обществеността на прозрачност в процеса на оценка на риска ▌ спрямо правата на ▌ заявителите или на нотифициращите лица, като се вземат под внимание какви са конкретните цели на секторното право на Съюза, както и придобитият опит. Във връзка с това е необходимо да бъдат внесени конкретни изменения в регламенти (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009 и (ЕС) 2015/2283 и в Директива 2001/18/ЕО, за да се предвидят допълнителни елементи на поверителните данни към тези, посочени в Регламент (ЕО) № 178/2002.

(41)  Правата за достъп до документи, залегнали в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета,(20) и в случаите, когато става въпрос за информация за околната среда — правата, залегнали в Регламент (ЕО) № 1367/2006а(21) и Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(22), не са засегнати от настоящия регламент. Правата, предоставени от тези актове, не следва по никакъв начин да се ограничават от разпоредбите относно проактивното разпространение в настоящия регламент и съответната оценка на искането за поверителност.

(42)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 178/2002 по отношение на приемането на общ план за обмяната на информация за риска и приемането на стандартен формат на данни, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(23).

(43)  За да се даде възможност на Комисията, на държавите членки, на Органа и на стопанските субекти да се адаптират към новите изисквания, определени в настоящия регламент, като в същото време се гарантира, че Органът продължава да работи невъзпрепятствано, е необходимо да се предвидят преходни мерки за прилагането на настоящия регламент.

(44)  Тъй като назначаването на членовете на научния комитет и на групите от научни експерти зависи от влизането в длъжност на новия управителен съвет, е необходимо да се предвидят специални преходни разпоредби, позволяващи удължаването на настоящия мандат на членовете на научния комитет и на групите от научни експерти.

(45)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(24) бяха проведени консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 178/2002

Регламент (ЕО) № 178/2002 се изменя, както следва:

(1)  В член 6 се добавя следният параграф:"

„4. Обмяната на информация за риска се осъществява в изпълнение на целите и при спазване на общите принципи, определени в членове 8a и 8б.“;

"

(2)  В глава II се вмъква следният РАЗДЕЛ:"

„РАЗДЕЛ 1а

ОБМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИСКА

Член 8а

Цели на обмяната на информация за риска

Като се отчитат съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска и за управлението на риска, обмяната на информация за риска има следните цели:

   а) да се повишава информираността и разбирането за конкретните обсъждани въпроси, включително в случаи на разминавания в научната оценка, по време на целия процес на анализ на риска;
   б) да се гарантира съгласуваност, прозрачност и яснота при изготвянето на препоръки и решения за управление на риска;
   в) да се предоставя стабилна основа, включително, когато е уместно, научна основа, за разбирането на решенията за управление на риска;
   г) да се подобри цялостната ефективност и ефикасност на анализа на риска;
   д) да се насърчава общественото разбиране за анализа на риска, включително за съответните задачи и отговорности на лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, за да се повиши доверието в резултатите от него;
   е) да се гарантира подходящо участие на потребителите, предприятията за производство на храни и фуражи, академичната общност и всички други заинтересовани страни; ▌
   ж) да се осигури подходящ и прозрачен обмен на информация със заинтересованите страни във връзка с рисковете, свързани с ▌ хранителната верига;
   з) да се гарантира предоставянето на информация на потребителите относно стратегии за предотвратяване на риска; и
   и) да се допринася за борбата срещу разпространяването на фалшива информация и нейните източници.

Член 8б

Общи принципи на обмяната на информация за риска

Като се вземат предвид съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, при обмяната на информацията за риска:

   а) се гарантира, че се обменя точната и цялата подходяща ▌ информация ▌ по интерактивен и навременен начин с всички заинтересовани страни, въз основа на принципите на прозрачност, откритост и готовност за реакция;
   б) се предоставя прозрачна информация на всеки етап от процеса на анализ на риска от изготвянето на исканията за научни съвети до предоставянето на оценка на риска и приемането на решения, свързани с управлението на риска, включително информация относно начина на вземане на решенията, свързани с управлението на риска, и кои фактори са били разгледани;
   в) се отчита какви са възприятията за риска на всички заинтересовани страни;
   г) се спомага за разбирането и диалога между всички заинтересовани страни; и
   д) се гарантира, че е ясна и достъпна, включително и за непряко участващите в този процес или за лицата, които нямат научен опит, като същевременно надлежно се зачитат приложимите правни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни.

Член 8в

Общ план за обмяната на информация за риска

1.  Комисията приема, посредством актове за изпълнение, общ план за обмен на информация за риска с цел постигане ▌ на целите, посочени в член 8а, в съответствие с общите принципи, посочени в член 8б. Комисията актуализира този общ план, като отчита постиженията в областта на науката и технологиите и натрупания опит. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 58, параграф 2. Когато изготвя тези актове за изпълнение, Комисията провежда консултации с Органа.

2.  В общия план за обмяна на информация за риска се създава интегрирана рамка за обмяна на информацията за риска, която се следва както от лицата, отговорни за оценката на риска, така и от лицата, отговорни за управлението на риска, по съгласуван и систематичен начин на равнището на Съюза и на национално равнище. В плана:

   а) се набелязват ключовите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при разглеждането на вида и нивото на необходимите дейности по обмяна на информация за риска;
   б) се набелязват различните видове и нива на дейностите по обмяна на информация за риска и подходящите основни инструменти и канали, които трябва да се използват при обмяната на информацията за риска, като се вземат предвид нуждите на съответните целеви групи от получатели на информацията; ▌
   в) се създават съответните механизми за координация и сътрудничество, за да се укрепи съгласуваността на обмяната на информацията за риска сред лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска; и
   г) се създават подходящи механизми за гарантиране на открит диалог между потребителите, предприятията за производство на храни и фуражи, академичната общност и всички други заинтересовани страни, както и тяхното подходящо участие.“;

"

(3)  В член 22, параграф 7 втора алинея се заменя със следното:"

„Органът работи в тясно сътрудничество с компетентните органи в държавите членки, които изпълняват сходни с неговите функции, и когато е уместно, със съответните агенции на Съюза.“;

"

(4)  Член 25 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Всяка държава членка номинира един член и един заместник като свои представители в управителния съвет. Членовете и заместниците, които са номинирани, се назначават от Съвета и имат право на глас.“;

"

б)  вмъкват се следните параграфи:"

„1а. Освен членовете и заместниците, посочени в параграф 1, управителният съвет включва:

   а) двама членове и двама заместници, които се назначават от Комисията като нейни представители, с право на глас;
   б) двама членове, назначени от Европейския парламент, с право на глас;
   в) четирима членове и четирима заместници с право на глас като представители на гражданското общество и интересите във връзка с хранителната верига, а именно един член и един заместник от организациите на потребителите, един член и един заместник — от екозащитни неправителствени организации, един член и един заместник — от организациите на земеделските стопани и един член и един заместник — от браншовите организации.

Членовете и заместниците, посочени в буква в) от първа алинея, се назначават от Съвета след консултации с Европейския парламент и въз основа на списък, който се изготвя от Комисията и се изпраща на Съвета. Този списък включва повече кандидати от броя на предвидените за заемане длъжности. Изготвеният от Комисията списък се изпраща до Европейския парламент от Съвета заедно със съответните разяснителни документи. При първа възможност и най-късно в срок от три месеца от получаването на този списък Европейският парламент може да представи становището си за разглеждане от Съвета, който след това назначава тези членове.

1б.  Членовете и заместниците на управителния съвет ▌ се номинират и назначават въз основа на техния експертен опит и познания в областта на правото и политиката за хранителната верига, включително в оценката на риска, като същевременно се гарантира, че те разполагат с експертни познания и в областта на управленските, административните, финансовите и юридическите въпроси в рамките на управителния съвет.“;

"

в)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Мандатът на членовете и заместниците е четири години и може да бъде подновен. Въпреки това, ▌ мандатът на членовете и на заместниците, посочени в параграф 1а, първа алинея, буква в), може да бъде подновен само веднъж.“;

"

г)  в параграф 5 втора алинея се заменя със следното:"

„Ако не е предвидено друго, управителният съвет взема решения с мнозинство. При отсъствие на членовете те се представляват от своите заместници, които гласуват от тяхно име.“;

"

(5)  Член 28 се изменя, както следва:

а)  параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Членовете на научния комитет, които не участват в групи от научни експерти, и ▌ членовете на групите от научни експерти се назначават от управителния съвет по предложение на изпълнителния директор за мандат от пет години, който може да бъде подновен, след публикуване на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз, във водещи научни издания и на уебсайта на Органа. Органът публикува поканата за изразяване на интерес след като е съобщил на държавите членки необходимите критерии и областите на експертен опит. Държавите членки:

   а) публикуват поканата за изразяване на интерес на уебсайтовете на компетентните си органи и структури, които изпълняват задачи, сходни с тези на Органа;
   б) уведомяват съответните научни организации, които се намират на тяхна територия;
   в) насърчават потенциални кандидати да кандидатстват; и
   г) предприемат други подходящи мерки в подкрепа на поканата за изразяване на интерес.“;

"

б)  вмъкват се следните параграфи:"

„5a. Членовете на научния комитет, които не участват в групи от научни експерти, и членовете на групите от научни експерти се подбират и назначават ▌ в съответствие със следната процедура:

   а) въз основа на кандидатурите, получени в рамките на поканата за изразяване на интерес, изпълнителният директор изготвя предварителен списък с подходящи кандидати, съдържащ поне два пъти повече кандидати от необходимите за попълване на постовете в научния комитет и групите от научни експерти, и изпраща проекта за списък на управителния съвет, като посочва специализираните мултидисциплинарни експертни познания, необходими за всяка група от научни експерти ▌;
   б) въз основа на проекта за списък управителният съвет назначава членовете на научния комитет, които не участват в групи от научни експерти, и членовете на групите от научни експерти и изготвя резервен списък с кандидати за научния комитет и групите от научни експерти;

   в) процедурата за ▌ подбор и назначаване на членовете на научния комитет, които не участват в групи от научни експерти, и членовете на групите от научни експерти се изготвя въз основа на следните критерии:
   i) високо равнище на научни познания и опит;
   ii) независимост и липса на конфликт на интереси в съответствие с член 37, параграф 2 и политиката на Органа за независимост и прилагането на тази политика по отношение на членовете на групите от научни експерти;
   iii) удовлетворяване на нуждите от специализирани мултидисциплинарни експертни познания на групата от научни експерти, в която ще бъдат назначени експертите, и приложимия езиков режим;
   г) когато кандидатите имат равностойни научни експертни познания, управителният съвет гарантира, че в ▌ назначенията е постигнато възможно най-широко географско разпределение.

5б.  Когато Органът установи, че в една група или няколко групи от научни експерти липсват специализирани експертни познания, изпълнителният директор предлага ▌ на управителния съвет, в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 5 и 5а, назначаването на допълнителни членове в съответната(ите) група(и) от научни експерти.

5в.  Управителният съвет приема, въз основа на предложение на изпълнителния директор, правила за подробна организация и времетраене на процедурите, установени в параграфи 5а и 5б.

5г.  ▌ Държавите членки и работодателите на членовете на научния комитет и на групите от научни експерти се въздържат да дават на тези членове или на външни експерти, участващи в работни групи към научния комитет и към групите от научни експерти, каквито и да било указания, несъвместими с индивидуалните задачи на тези членове и експерти или със задачите, отговорностите и независимостта на Органа.

5д.  ▌ Органът подпомага задачите на научния комитет и на групите от научни експерти, като организира работата им, по-специално подготвителната работа, която предстои да се извърши от служителите на Органа или от определените национални научни организации, посочени в член 36, включително чрез организирането на възможност за изготвяне на научни становища, които да бъдат подложени на рецензия от групите от научни експерти, преди те да бъдат приети.

5е.  Всяка група от научни експерти включва най-много 21 членове.

5ж.  Членовете на групите от научни експерти имат достъп до комплексно обучение за оценката на риска.“;

"

в)  в параграф 9 буква б) се заменя със следното:"

„б) броя на членовете във всяка група от научни експерти, но не повече от максималния брой, предвиден в параграф 5е.“;

"

(6)  Вмъкват се следните членове:"

„Член 32a

Съвети преди подаването на заявлението или уведомлението

1.  Когато правото на Съюза съдържа разпоредби, които изискват от Органа да предостави резултати от научна дейност, включително научно становище, служителите на Органа, по искане на потенциален заявител или нотифициращо лице, предоставят съвети по приложимите правила и необходимото съдържание на заявлението или уведомлението преди подаването му. Съветите, предоставени от служителите на Органа, не засягат и не са обвързани с никоя последваща оценка на заявленията или уведомленията от страна на групите от научни експерти. Служителите на Органа, които предоставят съветите, не участват в каквато и да било подготвителна научна или техническа работа, която има пряко или непряко отношение към заявлението или уведомлението, по което се предоставят съвети.

2.  Органът публикува общи насоки на уебсайта си относно приложимите правила и необходимото съдържание на заявленията и уведомленията, включително общи насоки относно плана на необходимите изследвания, когато е целесъобразно.

Член 32б

Уведомление за изследванията

1.  Органът създава и управлява база данни на изследванията, възложени или извършени от стопански субекти, за да подкрепят заявление или уведомление, във връзка с които правото на Съюза съдържа разпоредби, които изискват от Органа да предостави резултати от научна дейност, включително научно становище.

2.  За целите на параграф 1 стопанските субекти уведомяват без забавяне Органа за наименованието и обхвата на всяко изследване, възложено или извършено от тях в подкрепа на заявление или уведомление, както и за лабораторията или съоръжението за изпитвания, провеждащи това изследване, и за началната дата и планираната дата на приключване.

3.  За целите на параграф 1 лабораториите и другите съоръжения за изпитвания, разположени на територията на Съюза, също уведомяват без забавяне Органа за наименованието и обхвата на всяко изследване, възложено от стопанските субекти и извършвано от такива лаборатории или други съоръжения за изпитвания в подкрепа на заявление, или за началната му дата и планираната дата на приключването му, както и за наименованието на стопанския субект, възложил изследването.

Настоящият параграф се прилага mutatis mutandis и за лаборатории и други съоръжения за изпитвания в трети държави, доколкото това е предвидено в съответните споразумения и договорености с тези трети държави, включително съгласно член 49.

4.  Заявлението или уведомлението не се счита за валидно или допустимо, ако е подкрепено от изследвания, за които не е извършено уведомяване преди това в съответствие с параграф 2 или 3, освен ако заявителят или нотифициращото лице не предостави валидна обосновка за липсата на уведомление за тези изследвания.

Когато не е постъпило предварително уведомление за изследванията в съответствие с параграф 2 или 3, и когато не е представена валидна обосновка, заявлението или уведомлението може да бъде подадено отново, ако заявителят или нотифициращото лице уведоми Органа за тези изследвания, по-специално за тяхното наименование и техния обхват, лабораторията или съоръжението за изпитвания, провеждащи изследването, както и за началната му и планираната крайна дата.

Оценката на валидността или допустимостта на такова подадено отново заявление или уведомление започва шест месеца след уведомяването за изследванията съгласно втора алинея.

5.  Заявлението или уведомлението не се счита за валидно или допустимо, ако изследванията, за които не е извършено уведомяване преди това в съответствие с параграф 2 или 3, не са включени в заявлението или уведомлението, освен ако заявителят или нотифициращото лице не предостави валидна обосновка за липсата на уведомление за тези изследвания.

Когато изследванията, за които е постъпило предварително уведомление съгласно параграф 2 или 3, не са били включени в заявлението или уведомлението, и когато не е представена валидна обосновка, заявлението или уведомлението може да бъде подадено отново, ако заявителят или нотифициращото лице представи всички изследвания, за които е било извършено уведомяване в съответствие с параграф 2 или 3.

Оценката на валидността или допустимостта на такова подадено отново заявление или уведомление започва шест месеца след представянето на изследванията съгласно втора алинея.

6.  Ако по време на своята оценка на риска Органът установи, че изследванията, за които е извършено уведомяване в съответствие с параграф 2 или 3, не са изцяло включени в съответното заявление или уведомление, и при липса на валидна обосновка за това от заявителя или нотифициращото лице, приложимите срокове, в рамките на които се изисква Органът да предостави резултати от научната си дейност, спират да текат. Суспендирането на сроковете се прекратява шест месеца след представянето на всички данни от тези изследвания.

7.  Информацията, за която Органът е уведомен, се обявява публично само ако има получено съответно заявление или уведомление▌ и след като Органът е взел решение относно оповестяването на съпътстващите изследвания в съответствие с членове 38—39д.

8.  Органът определя ▌ практическите договорености за изпълнение на разпоредбите на настоящия член, включително договорености за изискване и публично оповестяване на валидна обосновка в случаите, посочени в параграфи 4, 5 и 6. Тези договорености са в съответствие с настоящия регламент и с други съответни правни актове на Съюза.

Член 32в

Консултации с трети страни

1.  Когато съответното право на Съюза предвижда, че дадено одобрение или разрешение може да бъде подновено, включително посредством уведомление, потенциалният заявител или нотифициращо лице, които искат подновяването, уведомява Органа за изследванията, които възнамеряват да извършат във връзка с това, включително информация за това как да се проведат различните изследвания, за да се осигури спазването на регулаторните изисквания. След уведомлението за изследванията Органът започва консултация със заинтересованите страни и обществеността относно планираните изследвания във връзка с подновяването, включително относно предложения план на изследванията. Като взема предвид получените коментари от заинтересованите страни и обществеността, които са от значение за оценката на риска на планираното подновяване, Органът предоставя съвети по съдържанието на планираното заявление или уведомление за подновяване, както и по плана на изследванията. Съветите, предоставени от Органа, не засягат и не са обвързани с последващата оценка на заявленията или уведомленията за подновяване от страна на групите от научни експерти.

2.  Органът се консултира със заинтересованите страни и с обществеността въз основа на неповерителна версия на заявлението или уведомлението, оповестена публично от Органа в съответствие с членове 38 ⸺39д, и веднага след публичното оповестяване, за да определи дали има други научни данни или изследвания, имащи отношение към разглеждания във връзка с предмета на заявлението или уведомлението. В надлежно обосновани случаи, когато съществува риск резултатите от обществена консултация, проведена в съответствие с настоящия параграф, да не могат да бъдат взети предвид по подходящ начин поради приложимите срокове, в рамките на които Органът трябва да предостави резултатите от научната си дейност, тези срокове могат да бъдат удължени за максимален период от седем седмици. Настоящият параграф не засяга задълженията на Органа съгласно член 33 и не се отнася до подаването на допълнителна информация от заявителите или нотифициращите лица по време на процеса на оценка на риска.

3.  Органът определя ▌ практическите договорености за прилагане на процедурите, посочени в настоящия член и в член 32а.

Член 32г

Изследвания с цел проверка

Без да се засяга задължението на заявителите ▌ да докажат безопасността на предмета на разрешителната процедура, при извънредни обстоятелства, свързани със сериозни разногласия или противоречиви резултати, Комисията може да поиска от Органа да възложи научни изследвания с цел проверка на данните, използвани в процеса на извършената от него оценка на риска. Възложените изследвания могат да имат по-широк обхват от доказателствата, подлежащи на проверка.“;

"

(7)  Член 38 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Органът извършва дейността си при висока степен на прозрачност. По-специално, той обявява публично:

   а) дневния ред, списъците на участниците и протоколите от заседанията на управителния съвет, съвещателното тяло, научния комитет, групите от научни експерти и техните работни групи;
   б) всички резултати от своята научна дейност, включително становищата на научния комитет и на групите от научни експерти след приемането им, като винаги се включват особените мнения и резултатите от консултациите, извършени по време на процеса на оценка на риска;
   в) научните данни, изследванията и друга информация в подкрепа на заявленията ▌, включително допълнителна информация, предоставена от заявителите, както и други научни данни и информация в подкрепа на исканията от Европейския парламент, Комисията и държавите членки за резултати от научна дейност, включително научно становище, като се вземат под внимание разпоредбите относно защитата на поверителната информация и защитата на личните данни в съответствие с членове 39—39д;
   г) информацията, на която са базирани резултатите от научната му дейност, включително научните му становища, като се вземат под внимание разпоредбите относно защитата на поверителната информация и защитата на личните данни в съответствие с членове 39—39д;
   д) годишните декларации за интереси, направени от членовете на управителния съвет, изпълнителния директор и членовете на съвещателното тяло, на научния комитет и на групите от научни експерти, както и от членовете на работните групи и декларациите за интереси, направени във връзка с въпросите от дневния ред на заседанията;
   е) своите научни изследвания, проведени в съответствие с членове 32 и 32г;
   ж) годишния доклад за дейността си;
   з) исканията за научни становища от Европейския парламент, от Комисията или от държава членка, които са били отказани или изменени, както и мотивите за отказа или изменението ▌;
   и) обобщение на съветите, предоставени ▌ на потенциалните заявители на етапа преди подаването на заявление съгласно членове 32а и 32в.

Информацията, посочена в първата алинея, незабавно се обявява публично, с изключение на информацията, посочена в буква в) от него, що се отнася до заявленията, и в буква и) от него, които се оповестяват публично веднага след обявяването на заявлението за валидно или допустимо.

Посочената във втората алинея информация се обявява публично в специален раздел на уебсайта на Органа. Този специален раздел е публичен и лесно достъпен. Съответната информация е достъпна за изтегляне, отпечатване и извършване на търсения в електронен формат.“;

"

б)  вмъква се следният параграф:"

„1а. Оповестяването на информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, букви в, г) и и), ▌ се извършва, без да се засягат:

   а) съществуващите правила относно правата върху интелектуална собственост, с които се установяват ограничения за определена употреба на оповестените документи или тяхното съдържание; и
   б) разпоредбите, предвидени в правото на Съюза ▌, които защитават инвестициите, направени от иноватори при събирането на информация и данни в подкрепа на съответните заявления за издаване на разрешения („правила за изключителни права върху данните“).

Публичното оповестяване на информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, буква в), не се счита за изрично или мълчаливо позволение или разрешение съответните данни и информация и тяхното съдържание да се използват, възпроизвеждат или употребяват по друг начин в нарушение на правото върху интелектуална собственост или правилата за изключителни права върху данните, а Съюзът не е отговорен за използването им от трети лица. Органът гарантира, че лицата, които имат достъп до съответната информация, поемат ясни задължения или предоставят подписани декларации за тази цел преди оповестяването ѝ.“;

"

в)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Органът определя ▌ практическите договорености за прилагане на правилата за прозрачност, посочени в параграфи 1, 1а и 2 от настоящия член, като се вземат под внимание членове 39—39ж и член 41.“;

"

(8)  Член 39 се заменя със следното:"

„Член 39

Поверителност

1.  Чрез дерогация от член 38 Органът не обявява публично информацията, за която е поискано да бъде третирана като поверителна при условията, предвидени в настоящия член.

2.  По искане на заявителя органът може да осигури поверително третиране заявителя само по отношение на следните елементи на информацията, когато заявителят докаже, че оповестяването на тази информация е потенциално вредно за неговите интереси в значителна степен:

   а) процесът на производство или приготвяне, включително методът и свързаните с него иновативни аспекти, както и други технически и промишлени спецификации, присъщи на този процес или метод, с изключение на информацията, която е от значение за оценката на безопасност;
   б) търговските връзки между производител или вносител и кандидат или титуляр на разрешението, когато е приложимо;
   в) търговската информация, разкриваща източниците на доставки, пазарните дялове или бизнес стратегията на заявителя; и
   г) количественият състав на предмета на искането, с изключение на информацията, която е от значение за оценката на безопасност.

3.  Списъкът с информацията, посочена в параграф 2, не засяга секторното право ▌ на Съюза.

4.  Независимо от параграфи 2 и 3:

   а) в случаите, когато са необходими спешни действия за опазване на здравето на човека, здравето на животните или околната среда, например в извънредни ситуации, Органът може да оповести информацията, посочена в параграфи 2 и 3▌;
   б) информацията, която е част от заключенията при резултатите от научна дейност, включително научни становища, предоставени от Органа, и която е свързана с очаквани последици ▌ върху здравето на човека, здравето на животните или околната среда, въпреки всичко се оповестява публично.“;

"

(9)  Вмъкват се следните членове:"

„Член 39a

Искане за поверителност

1.  При подаване на заявление ▌, съпътстващи научни данни и друга допълнителна информация в съответствие с правото ▌ на Съюза заявителят може да поиска някои части от подадената информация да бъдат третирани като поверителни в съответствие с член 39, параграфи 2 и 3. Това искане се придружава от проверима обосновка, която доказва по какъв начин публичното обявяване на съответната информация вреди в значителна степен на съответните интереси в съответствие с член 39, параграфи 2 и 3.

2.  Когато даден кандидат подаде искане за поверителност, той предоставя неповерителна и поверителна версия на информацията, подадена в съответствие със стандартните формати на данните, когато има такива, съгласно член 39е. Неповерителната версия не съдържа информацията, която заявителят счита за поверителна въз основа на член 39, параграфи 2 и 3, и в нея се посочват местата, където тази информация е заличена. Поверителната версия съдържа цялата предоставена информация, включително информацията, която заявителят счита за поверителна. Информацията в поверителната версия, която се изисква да бъде третирана като поверителна, ясно се обозначава като такава. Заявителят ясно посочва основанията за искането за поверителност за различните части от информацията.

Член 39б

Решение относно поверителността

1.  Органът:

   а) обявява публично ▌ неповерителната версия на заявлението, подадена от заявителя, незабавно след като заявлението е обявено за валидно или допустимо;
   б) пристъпва незабавно към конкретно и индивидуално разглеждане на искането за поверителност в съответствие с настоящия член;
   в) информира заявителя в писмен вид за намерението си да оповести информацията и основанията за това, преди да вземе официално решение относно искането за поверителност. Ако не е съгласен с оценката на Органа, заявителят може да изрази становището си или да оттегли заявлението си в срок от две седмици от датата, на която е бил уведомен за позицията на Органа;
   г) приема мотивирано решение относно искането за поверителност, като взема под внимание бележките на заявителя, в срок от 10 седмици от датата на получаване на искането за поверителност по отношение на заявлението и, ако има допълнителни данни и информация, без забавяне уведомява заявителя за решението си и предоставя информация относно правото му да подаде потвърдително заявление в съответствие с параграф 2, като информира Комисията и държавите членки, по целесъобразност, за решението си; и
   д) обявява публично всички допълнителни данни и информация, поради които искането за поверителност не е счетено за мотивирано, най-рано две седмици след уведомяването на заявителя за решението си съгласно буква г).

2.  В срок от две седмици от уведомяването на заявителя за решението на Органа относно искането за поверителност съгласно параграф 1 заявителят може да подаде потвърдително заявление, с което иска от Органа да преразгледа решението си. Потвърдителното заявление има суспензивно действие. Органът разглежда основанията за потвърдителното заявление и приема мотивирано решение относно това потвърдително заявление. Той уведомява заявителя за това решение в срок от три седмици от подаването на потвърдителното заявление и включва в това уведомление информация относно наличните средства за правна защита, а именно иск до Съда на Европейския съюз („Съдът“) срещу Органа съгласно параграф 3. Органът обявява публично всички допълнителни данни и информация, поради които искането за поверителност не е счетено за мотивирано от Органа, най-рано две седмици след уведомяването на заявителя за мотивираното решение на Органа относно потвърдителното заявление съгласно настоящия параграф.

3.  Съдът може да бъде сезиран във връзка с решения, взети от Органа съгласно настоящия член, при условията, определени съответно в членове 263 и 278 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Член 39в

Преглед на поверителността

Преди да изготви резултатите от научната си дейност, включително научните си становища, Органът прави преглед на това дали информацията, която е била приета като поверителна, може въпреки това да бъде обявена публично в съответствие с член 39, параграф 4, буква б). Ако това е така, Органът следва процедурата, предвидена в член 39б, който се прилага mutatis mutandis.

Член 39г

Задължения по отношение на поверителността

1.  При поискване Органът предоставя на Комисията и на държавите членки цялата информация, с която разполага във връзка със заявление ▌ или с искане от Европейския парламент, от Комисията или от държавите членки за резултати от научна дейност, включително научно становище, освен ако не е посочено друго в правото на Съюза ▌.

2.  Комисията и държавите членки предприемат необходимите мерки, така че информацията, получена от тях съгласно правото на Съюза ▌, за която е поискано да бъде третирана като поверителна, да не се обявява публично, докато за това не бъде взето решение от Органа по подадено искане за поверителност и това решение не стане окончателно. Освен това Комисията и държавите членки предприемат необходимите мерки, така че информацията, за която е прието да бъде третирана като поверителна, да не се обявява публично.

3.  Ако заявителят ▌ оттегли или е оттеглил заявлението си, Органът, Комисията и държавите членки зачитат осигурената от Органа поверителност на ▌ информацията в съответствие с членове 39—39д. Заявлението се счита за оттеглено от момента на получаването на писменото искане от компетентния орган, който е получил първоначалното заявление. В случаите, когато заявлението е оттеглено, преди Органът да е приел окончателно решение относно ▌ искането за поверителност съгласно член 39б, параграф 1 или 2, по целесъобразност, Комисията, държавите членки и Органът не обявяват публично информацията, за която е поискана поверителност.

4.  Членовете на управителния съвет, изпълнителният директор, членовете на научния комитет и на групите от научни експерти, както и външните експерти, които участват в сформираните работни групи, членовете на съвещателното тяло и персоналът на Органа, дори и след изтичане на срока на задълженията им, са обвързани с изискванията на задължението за професионална тайна съгласно член 339 от ДФЕС.

5.  При консултация с Комисията Органът определя практическите договорености за прилагане на правилата за поверителност, определени в членове 39, 39a, 39б, 39д и настоящия член, включително договорености относно подаването и обработката на искания за поверителност по отношение на информацията, която трябва да бъде обявена публично съгласно член 38, и като се вземат предвид членове 39е и 39ж. По отношение на член 39б, параграф 2 Органът гарантира, че за оценката на потвърдителните заявления се прилага подходящо разделение на задачите.

Член 39д

Защита на личните данни

1.  По отношение на исканията за резултати от научната дейност, включително научни становища, съгласно правото на Съюза ▌ Органът винаги обявява публично:

   а) името и адреса на заявителя;
   б) имената на авторите на публикувани или публично достъпни изследвания в подкрепа на тези искания; и
   в) имената на всички участници и наблюдатели в заседанията на научния комитет и на групите от научни експерти, на техните работни групи и във заседание на всяка друга ad hoc група по този въпрос.

2.  Без да се засяга параграф 1, оповестяването на имената и адресите на физически лица, участвали в изпитвания върху гръбначни животни или в получаването на токсикологична информация, се счита за съществено нарушение на правото на неприкосновеност на личния живот на тези физически лица и тази информация не се прави публично достояние, ако не е определено друго в регламенти (ЕС) 2016/679(25) и (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(26).

3.  Регламенти (ЕС) 2016/679 и (ЕС) 2018/1725 се прилагат за обработването на личните данни, извършвано съгласно настоящия регламент. Личните данни, обявени публично съгласно член 38 от настоящия регламент и настоящия член, се използват единствено за да се гарантира прозрачността на оценката на риска съгласно настоящия регламент и не се обработват допълнително по начин, който е несъвместим с тези цели, в съответствие с член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/1725 — според случая.

Член 39е

Стандартни формати на данните

1.  За целите на член 38, параграф 1, буква в) и за да се осигури ефикасно обработване на исканията до Органа за резултати от научна дейност, се приемат стандартни формати на данните в съответствие с параграф 2 от настоящия член▌, за да се позволи подаването, търсенето, копирането и разпечатването на документи, като същевременно се осигури съответствие с нормативните изисквания, предвидени в правото на Съюза ▌. Тези ▌ стандартни формати на данните ▌:

   а) не се основават на частни стандарти;
   б) гарантират оперативната съвместимост със съществуващите подходи за подаване на данни, доколкото това е възможно;
   в) са лесни и пригодни за ползване от малки и средни предприятия.

2.  За приемането на стандартни формати на данните, посочени в параграф 1, ▌ се прилага следната процедура:

   а) органът изготвя проект за стандартни формати на данните ▌ за целите на различните разрешителни процедури ▌ и съответните искания за резултати от научна дейност от Европейския парламент, от Комисията и от държавите членки;
   б) като се отчитат приложимите изисквания в различните разрешителни процедури и други правни рамки и след необходимите изменения, Комисията приема стандартни формати на данните ▌ посредством актове за изпълнение. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 58, параграф 2;
   в) органът предоставя на уебсайта си стандартните формати на данните ▌ във вида, в които са приети;
   г) ако съгласно настоящия член има приети стандартни формати на данните ▌, заявленията и исканията за резултати от научна дейност, включително научно становище, от Европейския парламент, от Комисията и от държавите членки ▌ се представят само в съответствие с тези стандартни формати на данните ▌.

Член 39ж

Информационни системи

Информационните системи, с които работи Органът, за да съхранява данните си, включително лични и поверителни данни, се проектират по начин, който гарантира възможност за извършване на пълен одит на достъпа до тях и постигане на най-високи стандарти на сигурност, съответстващи на съществуващите рискове, свързани със сигурността, като се вземат под внимание членове 39—39е. ▌“;

"

(10)  В член 40, параграф 3 втората алинея се заменя със следното:"

„Органът публикува всички резултати от научна дейност, включително научните становища, изготвени от него, както и съпътстващите научни данни и друга информация в съответствие с членове 38—39д.“;

"

(11)  Член 41 се изменя, както следва:▌:

а)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Независимо от правилата за поверителност, предвидени в членове 39—39г от настоящия регламент, Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета* се прилага за документи, съхранявани от Органа.

В случаите, когато става въпрос за информация относно околната среда, се прилага и ▌ Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета**. Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета*** се прилага за информацията относно околната среда, съхранявана от държавите членки, независимо от правилата за поверителност, предвидени в членове 39—39г от настоящия регламент.

* Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стp. 43).

** Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (OВ L 264, 25.9.2006 г., стp. 13).

*** Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (OВ L 41, 14.2.2003 г., стp. 26).”;

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Управителният съвет приема практическите договорености за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и на членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 1367/2006 до … [шест месеца след датата на влизането в сила на настоящия регламент за изменение, като осигурява възможно най-широк достъп до съхраняваните от него документи.“;

"

(12)  Член 61 се заменя със следното:"

„Член 61

Клауза за преглед

1.  Комисията осигурява редовен преглед на прилагането на настоящия регламент.

2.  До … пет години след датата на прилагане на настоящия регламент за изменение и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на дейността на Органа във връзка с неговите цели, мандат, задачи, процедури и местонахождение в съответствие с насоките на Комисията. Тази оценка обхваща и въздействието на член 32а върху функционирането на Органа, като се обръща специално внимание на съответното работно натоварване и мобилизиране на персонала, както и на евентуалните промени в разпределението на ресурсите на Органа за сметка на дейностите от обществен интерес. В хода на тази оценка се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Органа и финансовите последици от такова изменение.

3.  В оценката, посочена в параграф 2, Комисията оценява също дали е необходимо организационната рамка на Органа да бъде допълнително актуализирана по отношение на решенията относно исканията за поверителност и потвърдителните заявления, а именно чрез създаване на специален апелативен съвет или чрез други подходящи средства.

4.  Ако Комисията сметне, че продължаването на дейността на Органа вече не е оправдано от гледна точка на възложените му цели, мандат и задачи, тя може да предложи съответните разпоредби на настоящия регламент да бъдат съответно изменени или отменени.

5.  Комисията докладва на Европейския парламент, на Съвета и на управителния съвет относно констатациите от своите прегледи и оценки съгласно настоящия член. Тези констатации се обявяват публично.“;

"

(3)  Вмъква се следният член:"

„Член 61a

Мисии за установяване на фактите

▌ Експертите на Комисията провеждат мисии за установяване на фактите в държавите членки за оценка на прилагането от лабораториите и от другите съоръжения за изпитвания на съответните стандарти за извършване на изпитвания и изследвания, представени на Органа като част от заявлението, както и на спазване на задължението за уведомяване, изложено в член 32б, параграф 3, до … четири години след датата на прилагане на настоящия регламент за изменение. До тази дата експертите на Комисията провеждат също мисии за установяване на фактите за оценка на прилагането на тези стандарти от лабораториите и другите съоръжения за изпитвания в трети държави, доколкото това е предвидено в съответните споразумения и договорености с тези трети държави, включително посочените в член 49.

Несъответствията, установени по време на тези мисии за установяване на фактите, се представят на вниманието на Комисията, държавите членки, Органа, както и на оценяваните лаборатории и други съоръжения за изпитвания. Комисията, Органът и държавите членки осигуряват подходящи последващи действия във връзка с такива констатирани несъответствия.

Резултатите от тези мисии за установяване на фактите се представят в обобщаващ доклад. Въз основа на този доклад Комисията по целесъобразност представя законодателно предложение по отношение по-специално на всички необходими процедури за контрол, включително одити.“.

"

Член 2

Изменения на Регламент (ЕО) № 1829/2003

Регламент (ЕО) № 1829/2003 се изменя, както следва:

(1)  В член 5 параграф 3 се изменя, както следва:

а)  уводната част се заменя със следното:"

„Заявлението се подава в съответствие със стандартните формати на данните, ако има такива съгласно член 39е от Регламент (ЕО) № 178/2002, и се придружава от следното:“;

"

б)  буква л) се заменя със следното:"

„л) посочване на частите от заявлението и на друга допълнителна информация, които кандидатът иска да се третират като поверителни, придружено с проверима обосновка, в съответствие с член 30 от настоящия регламент и член 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002;“;

"

в)  добавя се следната буква:"

„м) резюме на досието в стандартизиран формат.“;

"

(2)  В член 6 параграф 7 се заменя със следното:"

„7. В съответствие с член 38, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 Органът публикува становището си след заличаването на информация, определена като поверителна в съответствие с членове 39—39д от Регламент (ЕО) № 178/2002 и член 30 от настоящия регламент. Гражданите могат да представят коментари на Комисията в срок от 30 дни от такова публикуване.“;

"

(3)  В член 10 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. По своя собствена инициатива или в отговор на искане на Комисията или на държава членка Органът издава становище относно това дали разрешението за продукт, посочен в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, все още отговаря на условията, посочени в настоящия регламент. Органът незабавно предава това становище на Комисията, държавите членки и титуляря на разрешението. В съответствие с член 38, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 Органът публикува становището си след заличаването на информацията, определена като поверителна в съответствие с членове 39—39д от Регламент (ЕО) № 178/2002 и член 30 от настоящия регламент. Гражданите могат да представят коментари на Комисията в срок от 30 дни от публикуването.“;

"

(4)  В член 11, параграф 2 уводната част се заменя със следното:"

„2. Заявлението се подава в съответствие със стандартния формат на данните, ако има такъв съгласно член 39е от Регламент (ЕО) № 178/2002, и се придружава от следното:“;

"

(5)  В член 17 параграф 3 се изменя, както следва:

а)  уводната част се заменя със следното:"

„Заявлението се подава в съответствие със стандартния формат на данните, ако има такъв съгласно член 39е от Регламент (ЕО) № 178/2002, и се придружава от следното:“;

"

б)  буква л) се заменя със следното:"

„л) посочване на частите от заявлението и на друга допълнителна информация, които кандидатът иска да се третират като поверителни, придружено с проверима обосновка, в съответствие с член 30 от настоящия регламент и членове 39—39д от Регламент (ЕО) № 178/2002;”;

"

в)  добавя се следната буква:"

„м) резюме на досието в стандартизиран формат.“;

"

(6)  В член 18 параграф 7 се заменя със следното:"

„7. В съответствие с член 38, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 Органът публикува становището си след заличаването на информацията, определена като поверителна в съответствие с членове 39—39д от Регламент (ЕО) № 178/2002 и член 30 от настоящия регламент. Гражданите могат да представят коментари на Комисията в срок от 30 дни от публикуването.“;

"

(7)  В член 22 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. По своя собствена инициатива или в отговор на искане на Комисията или на държава членка Органът издава становище относно това дали разрешението за продукт, посочен в член 15, параграф 1, все още отговаря на условията, посочени в настоящия регламент. Органът незабавно предава това становище на Комисията, държавите членки и титуляря на разрешението. В съответствие с член 38, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 Органът публикува становището си след заличаването на информацията, определена като поверителна в съответствие с членове 39—39д от Регламент (ЕО) № 178/2002 и член 30 от настоящия регламент. Гражданите могат да представят коментари на Комисията в срок от 30 дни от публикуването.“;

"

(8)  В член 23, параграф 2 уводната част се заменя със следното:"

„2. Заявлението се подава в съответствие със стандартния формат на данните, ако има такъв съгласно член 39е от Регламент (ЕО) № 178/2002, и се придружава от следното:“;

"

(9)  В член 29 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:"

„1. Органът публикува заявлението за разрешение, съответната подкрепяща информация и всякаква допълнителна информация, предоставена от кандидата, както и своите научни становища и становищата от компетентните органи, посочени в член 4 от Директива 2001/18/ЕО, в съответствие с членове 38—39д ▌ от Регламент (ЕО) № 178/2002 и като се вземе предвид член 30 от настоящия регламент.

2.  Органът прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията* при работа със заявленията за достъп до документите, съхранявани от Органа.“;

--------------------------------------

* Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 31.5.2001 г., стp. 43).”;

"

(10)  Член 30 се заменя със следното:"

„Член 30

Поверителност

1.  В съответствие с условията и процедурите, определени в членове 39—39д от Регламент (ЕО) № 178/2002, и с настоящия член,

   а) кандидатът може да подаде искане определени части от информацията, предоставена в съответствие с настоящия регламент, да бъдат третирани като поверителни, придружено от проверима обосновка; и
   б) Органът извършва оценка на искането за поверителност, подадено от кандидата.

2.  В допълнение към елементите на информацията, посочени в член 39, параграф 2, букви а), б) и в) от Регламент (EО) № 178/2002, и в съответствие с член 39, параграф 3 от Регламент (EО) № 178/2002, Органът може също така да предостави поверително третиране на следната информация, когато кандидатът докаже, че оповестяването на тази информация е потенциално вредно за неговите интереси в значителн