Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg 
Keskustelun päätteeksi esitetyn päätöslauselmaesityksen otsikon laatiminen tai tarkistaminen (työjärjestyksen 149 a artiklan 2 kohdan tulkinta)
 Poliittinen julistus poliittisen ryhmän muodostamiseksi (työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan, ensimmäisen alakohdan, toisen luetelmakohdan tulkinta)
 Pöytäkirja EY:n ja Tanskan välisen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä ***
 Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I
 Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma ***I
 Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus ***I
 Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten ***I
 EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen ***I
 Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I
 Lääkkeiden lisäsuojatodistus ***I
 Unionin avaruusohjelma vuosille 2021–2027 ja Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto ***I
 Digitaalinen Eurooppa -ohjelma vuosiksi 2021–2027 ***I
 Veroyhteistyötä koskeva Fiscalis-ohjelma ***I
 Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) ***I
 Oikeusalan ohjelma ***I
 Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma ***I
 Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, parlamentaarisiin sekavaliokuntiin osallistuvien valtuuskuntien sekä parlamentaarisiin yhteistyövaliokuntiin ja monenvälisiin parlamentaarisiin edustajakokouksiin osallistuvien valtuuskuntien määrä
 Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa II ***I
 Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa I ***I
 Eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan ***I
 Unionin yleisen talousarvion toteuttaminen ja rahoittaminen vuonna 2019 ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista ***
 EU:n ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus ***
 Euroopan investointipankin perussäännön muuttaminen *
 Eurooppalainen raja- ja merivartiosto ***I
 Viisumisäännöstö ***I
 Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I
 Säännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä ***I
 Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto ***I
 Verkkojen Eurooppa -väline ***I
 Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen ***I

Keskustelun päätteeksi esitetyn päätöslauselmaesityksen otsikon laatiminen tai tarkistaminen (työjärjestyksen 149 a artiklan 2 kohdan tulkinta)
PDF 112kWORD 39k
Euroopan parlamentin päätös 17. huhtikuuta 2019 keskustelun päätteeksi esitetyn päätöslauselmaesityksen otsikon laatimisesta tai tarkistamisesta (työjärjestyksen 149 a artiklan 2 kohdan tulkinta) (2019/2020(REG))
P8_TA-PROV(2019)0392

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajan 3. huhtikuuta 2019 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 226 artiklan,

1.  päättää lisätä työjärjestyksen 149 a artiklan 2 kohtaan tulkinnan seuraavasti:"”Keskustelun päätteeksi 123, 128 tai 135 artiklan mukaisesti esitetyn päätöslauselmaesityksen otsikon laatimista tai tarkistamista ei katsota esityslistan muuttamiseksi edellyttäen, että otsikko kuuluu edelleen keskustelun kohteen alaan.”"

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.


Poliittinen julistus poliittisen ryhmän muodostamiseksi (työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan, ensimmäisen alakohdan, toisen luetelmakohdan tulkinta)
PDF 111kWORD 39k
Euroopan parlamentin päätös 17. huhtikuuta 2019 poliittisesta julistuksesta poliittisen ryhmän muodostamiseksi (työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan, ensimmäisen alakohdan, toisen luetelmakohdan tulkinta) (2019/2019(REG))
P8_TA-PROV(2019)0393

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajan 3. huhtikuuta 2019 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 226 artiklan,

1.  päättää lisätä työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toiseen luetelmakohtaan tulkinnan seuraavasti:"”Ryhmän poliittisessa julistuksessa esitetään arvot, joita ryhmä puolustaa, ja pääasialliset poliittiset päämäärät, joita sen jäsenten yhteisenä tarkoituksena on edustajantoimea hoitaessaan edistää. Julistuksessa kuvataan ryhmän yhteinen poliittinen suuntautuminen konkreettisella, selkeällä ja todenmukaisella tavalla.”"

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.


Pöytäkirja EY:n ja Tanskan välisen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä ***
PDF 119kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi tehtyyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0394A8-0196/2019

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15822/2018),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi liitettäväksi lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevaksi pöytäkirjaksi (15823/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0151/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0196/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Tanskan kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I
PDF 681kWORD 181k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (COM(2018)0435 – C8–0252/2018 – 2018/0224(COD))
P8_TA(2019)0395A8-0401/2018

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma ***I
PDF 495kWORD 223k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))
P8_TA(2019)0396A8-0410/2018

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus ***I
PDF 375kWORD 122k
Päätöslauselma
Konsolidoitu teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))
P8_TA-PROV(2019)0397A8-0277/2018

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0795),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33, 114 ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0004/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 15. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0277/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta

P8_TC1-COD(2017)0353


(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 ja 114 ▌artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Jotta voidaan varmistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus unionissa, on tarpeen varmistaa, että ne ovat unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia ja täyttävät siten vaatimukset, joilla taataan yleisten etujen suojelun korkea taso muun muassa terveyden ja turvallisuuden yleisesti, työterveyden ja -turvallisuuden, kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, yleisen turvallisuuden ja muiden kyseisellä lainsäädännöllä suojeltujen yleisten etujen suojelun osalta. Näiden vaatimusten täytäntöönpanoa on tärkeää valvoa tehokkaasti, jotta voidaan suojella edellä mainittuja etuja asianmukaisesti ja luoda edellytykset terveelle kilpailulle unionin tavaramarkkinoilla. Sen vuoksi tarvitaan sääntöjä, joilla varmistetaan tällainen täytäntöönpanon valvonta, riippumatta siitä, saatetaanko tuotteet markkinoille verkossa vai muualla kuin verkossa, tai siitä, onko ne valmistettu unionissa.

(2)  Unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö kattaa suuren osan teollisuustuotteista. Vaatimustenvastaiset ja vaaralliset tuotteet aiheuttavat vaaraa kansalaisille ja voivat vääristää kilpailua vaatimustenmukaisia tuotteita unionissa myyvien talouden toimijoiden kanssa.

(3)  Komission 28 päivänä lokakuuta 2015 julkaisemassa tiedonannossa ”Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille” nostettiin ensisijaiseksi toimeksi tavaroiden sisämarkkinoiden vahvistaminen tehostamalla toimia, joilla estetään vaatimustenvastaisten tuotteiden saattaminen unionin markkinoille. Tämä olisi saavutettava vahvistamalla markkinavalvontaa, säätämällä selkeistä, avoimista ja kattavista säännöistä talouden toimijoille, tehostamalla vaatimustenmukaisuuden valvontaa ja edistämällä tiiviimpää rajatylittävää yhteistyötä valvontaviranomaisten kesken, myös yhteistyöllä tulliviranomaisten kanssa.

(4)  Tässä asetuksessa vahvistetuilla markkinavalvontapuitteilla olisi täydennettävä ja vahvistettava voimassa olevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön säännöksiä, jotka liittyvät tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen sekä talouden toimijoita tai loppukäyttäjiä edustavien järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön järjestelyihin, tuotteiden markkinavalvontaan ja unionin markkinoille saapuvien tuotteiden tarkastamiseen. Erityissäännösten ensisijaisuutta yleissäännöksiin nähden koskevan lex specialis -periaatteen mukaisesti tätä asetusta olisi kuitenkin sovellettava vain, jollei unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä ole erityissäännöksiä, joilla pyritään samaan tavoitteeseen tai jotka ovat samanluonteisia taikka vaikutukseltaan samanlaisia kuin tässä asetuksessa vahvistetut säännökset. Tämän asetuksen vastaavia säännöksiä ei sen vuoksi pitäisi soveltaa aloilla, joihin sovelletaan tällaisia erityissäännöksiä, joita ovat esimerkiksi säännökset, jotka on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1223/2009(4), (EY) 2017/745(5) ja (EU) 2017/746(6), mukaan lukien eurooppalaisen lääkinnällisten laitteiden tietokannan (Eudamed) käytön osalta, ja asetuksessa (EU) 2018/858(7).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/95/EY(8) vahvistetaan yleiset turvallisuusvaatimukset kaikille kulutustavaroille ja säädetään jäsenvaltioiden erityisistä velvollisuuksista ja toimivallasta siltä osin kuin on kyse vaarallisista tuotteista samoin kuin tätä koskevasta tiedonvaihdosta nopean tietojenvaihtojärjestelmän, jäljempänä ’RAPEX', kautta. Markkinavalvontaviranomaisilla olisi oltava mahdollisuus ryhtyä mainitun direktiivin mukaisiin täsmällisempiin toimenpiteisiin. Kulutustavaroiden turvallisuuden tason nostamiseksi olisi tehostettava direktiivissä 2001/95/EY säädettyjä tiedonvaihdossa ja nopeaa toimintaa edellyttävissä tilanteissa käytettäviä mekanismeja.

(6)  Tämän asetuksen markkinavalvontaa koskevien säännösten olisi katettava tuotteet, joihin sovelletaan liitteessä I lueteltua unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, joka koskee muita teollisuustuotteita kuin elintarvikkeita, rehuja, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä, eläviä kasveja ja eläimiä, ihmisperäisiä tuotteita sekä kasvi- ja eläinperäisiä tuotteita, jotka liittyvät suoraan niiden tulevaan lisääntymiseen. Näin voidaan varmistaa, että näiden tuotteiden unionin tason markkinavalvonnalle on yhtenäiset puitteet, ja auttaa lisäämään kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien luottamusta unionin markkinoille saatettuihin tuotteisiin. Jos myöhemmin hyväksytään uutta unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, siinä olisi täsmennettävä, sovelletaanko tätä asetusta myös kyseiseen uuteen lainsäädäntöön.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008(9) 15–29 artiklat, joissa säädetään markkinavalvontaa koskevista yhteisön puitteista ja yhteisön markkinoille tuleville tuotteille tehtävistä tarkastuksista, olisi kumottava ja korvattava tämän asetuksen vastaavilla säännöksillä. Nämä puitteet sisältävät yhteisön markkinoille tuleville tuotteille tehtäviä tarkastuksia koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008 27, 28 ja 29 artiklan säännökset, joita sovelletaan markkinavalvontaa koskevien puitteiden kattamien tuotteiden lisäksi kaikkiin tuotteisiin siinä määrin kuin muussa unionin oikeudessa ei ole erityissäännöksiä unionin markkinoille saapuvien tuotteiden valvonnan järjestämisestä. Sen vuoksi on tarpeen, että tämän asetuksen säännösten, jotka koskevat unionin markkinoille tulevia tuotteita, soveltamisala ulottuu kaikkiin tuotteisiin.

(8)  Jotta voitaisiin sujuvoittaa ja yksinkertaistaa lainsäädännöllistä kokonaiskehystä ja samalla pyrkiä paremman sääntelyn tavoitteisiin, olisi unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastuksiin sovellettavia sääntöjä tarkistettava ja ne olisi koottava yhteen lainsäädäntökehykseen, jota sovelletaan tuotteille unionin ulkorajoilla tehtäviin tarkastuksiin.

(9)  Vastuun unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvonnasta olisi oltava jäsenvaltioilla ja niiden markkinavalvontaviranomaisia olisi vaadittava varmistamaan, että kyseistä lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava käyttöön järjestelmälliset toimintamallit, joilla varmistetaan markkinavalvonnan ja muiden täytäntöönpanon valvontaa koskevien toimien tehokkuus. Tätä varten kaikissa jäsenvaltioissa olisi edelleen yhdenmukaistettava riskinarviointimenetelmiä ja -perusteita, jotta taataan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille talouden toimijoille.

(10)  Jotta voidaan auttaa markkinavalvontaviranomaisia yhdenmukaistamaan tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä toimiaan, olisi perustettava tehokas vertaisarviointijärjestelmä niille markkinavalvontaviranomaisille, jotka haluavat osallistua siihen.

(11)  Eräät tällä hetkellä asetuksessa (EY) N:o 765/2008 vahvistetut määritelmät olisi saatettava muissa unionin säädöksissä vahvistettujen määritelmien ja tarvittaessa nykyaikaisten toimitusketjujen rakenteen mukaisiksi. ’Valmistajan’ määritelmän tässä asetuksessa ei pitäisi vapauttaa valmistajia velvoitteista, joita niillä voi olla sellaisen unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisesti, jossa sovelletaan erityisiä valmistajan määritelmiä, joihin voi kuulua luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka muuttaa jo markkinoille saatettua tuotetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten täyttymiseen, ja saattaa sen markkinoille, tai muu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka saattaa tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään.

(12)  Kaikkien toimitusketjuun kuuluvien talouden toimijoiden olisi odotettava toimivan vastuullisesti ja kaikilta osin sovellettavien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti, kun ne saattavat tuotteita markkinoille tai asettavat niitä saataville markkinoilla, jotta voidaan varmistaa, että tuotteita koskevaa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä noudatetaan. Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa niihin velvoitteisiin, jotka unionin yhdenmukaistamislainsäädännön eri säännösten mukaisesti vastaavat kunkin talouden toimijan roolia toimitus- ja jakeluprosessissa, ja vastuun siitä, että tuote on unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen, olisi oltava viime kädessä valmistajalla.

(13)  Maailmanlaajuisten markkinoiden haasteet ja toimitusketjujen monimutkaistuminen sekä sellaisten tuotteiden lisääntyminen, joita tarjotaan verkossa myytäväksi loppukäyttäjille unionissa, edellyttävät toimien tehostamista ja täytäntöönpanon valvontaa, jotta varmistetaan kuluttajien turvallisuus. Lisäksi käytännön kokemukset markkinavalvonnasta ovat osoittaneet, että tällaisiin toimitusketjuihin kuuluu joskus talouden toimijoita, joita ei niiden uusien muotojen vuoksi ole helppoa sijoittaa perinteisiin toimitusketjuihin nykyisen oikeuskehyksen mukaisesti. Tällaisia ovat erityisesti huolintapalvelujen tarjoajat, jotka hoitavat monia samoja toimintoja kuin maahantuojat mutta jotka eivät välttämättä aina vastaa perinteistä maahantuojan määritelmää unionin oikeudessa. Jotta varmistetaan, että markkinavalvontaviranomaiset voivat hoitaa velvollisuutensa tehokkaasti ja jotta vältetään puutteita täytäntöönpanon valvonnassa, on aiheellista sisällyttää huolintapalvelujen tarjoajat niiden talouden toimijoiden luetteloon, joihin markkinavalvontaviranomaiset voivat kohdistaa täytäntöönpanon valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Kun huolintapalvelujen tarjoajat sisällytetään tämän asetuksen soveltamisalaan, markkinavalvontaviranomaisilla on paremmat mahdollisuudet käsitellä uusia taloudellisen toiminnan muotoja ja varmistaa kuluttajien turvallisuus ja sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, myös silloin kun talouden toimija sekä toimii tiettyjen tuotteiden maahantuojana että tarjoaa huolintapalveluja toisille tuotteille.

(14)  Nykyaikaisissa toimitusketjuissa toimii paljon erilaisia talouden toimijoita, ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista olisi valvottava niiden kaikkien osalta ottaen samalla asianmukaisesti huomioon kunkin toimijan rooli toimitusketjussa ja se, missä määrin ne osallistuvat tuotteiden asettamiseen saataville unionin markkinoilla. Sen vuoksi on aiheellista soveltaa tätä asetusta niihin talouden toimijoihin, joita tämän asetuksen liitteessä I lueteltu unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö koskee suoraan, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1907/2006(10) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008(11) määriteltyihin esineen tuottajaan ja jatkokäyttäjään, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/33/EU(12) määriteltyyn asentajaan, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1222/2009(13) määriteltyyn toimittajaan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1369(14) määritettyyn jälleenmyyjään.

(15)  Jos tuotetta tarjotaan myytäväksi verkossa tai muun etämyynnin kautta, tuotteen olisi katsottava olevan asetettu saataville markkinoilla, jos myyntitarjous on kohdennettu loppukäyttäjille unionissa. Kansainvälisen yksityisoikeuden alalla sovellettavan unionin sääntöjen mukaisesti olisi tehtävä tapauskohtainen analyysi sen määrittämiseksi, onko tarjous kohdennettu loppukäyttäjille unionissa. Myyntitarjouksen olisi katsottava olevan kohdennettu loppukäyttäjille unionissa, jos asianomainen talouden toimija suuntaa millä tahansa tavalla toimintansa jäsenvaltioon. Tapauskohtaisissa analyyseissa on tarpeen ottaa huomioon asiaankuuluvat tekijät, kuten maantieteelliset alueet, joille toimitus on mahdollista, saatavilla olevat kielet, joita käytetään tarjouksen tekemiseen tai tilaamiseen, taikka maksuvaihtoehdot. Kun kyseessä on verkkomyynti, pelkästään se, että talouden toimijoiden tai välittäjien verkkosivustot ovat saatavilla jäsenvaltiossa, johon loppukäyttäjä on sijoittautunut tai jossa loppukäyttäjällä on kotipaikka, ei riitä.

(16)  Sähköisen kaupankäynnin kehittymisen taustalla on suuressa määrin myös se, että yhä useammat tahot tarjoavat tietoyhteiskunnan palveluja – tavallisesti alustojen kautta ja korvausta vastaan – välityspalveluina eli varastoivat kolmansien osapuolten sisältöä mutta eivät valvo tätä sisältöä eivätkä näin ollen toimi yksittäisten talouden toimijoiden puolesta. Vaatimustenvastaisia tuotteita koskevan sisällön poistamisen tai, jos se ei ole mahdollista, vaatimustenvastaisten tuotteiden näiden tahojen palvelujen kautta saamisen rajoittaminen, ei pitäisi vaikuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/31/EY(15) vahvistettujen sääntöjen soveltamiseen. Etenkään ei pitäisi asettaa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajille yleistä velvoitetta valvoa niiden siirtämiä tai tallentamia tietoja eikä yleistä velvoitetta pyrkiä aktiivisesti saamaan selville laitonta toimintaa osoittavia tosiasioita tai olosuhteita. Verkkoisännöintiä tarjoavia palveluntarjoajia ei myöskään saisi saattaa vastuuseen, jos heillä ei ole tosiasiallista tietoa laittomasta toiminnasta tai laittomista tiedoista ja jos he eivät ole tietoisia niistä tosiasioista tai olosuhteista, joiden perusteella toiminnan tai tietojen laittomuus on ilmeistä.

(17)  Vaikka tässä asetuksessa ei käsitellä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa, olisi kuitenkin pidettävä mielessä, että väärennetyt tuotteet eivät useinkaan ole unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia, ne aiheuttavat riskejä loppukäyttäjien terveydelle ja turvallisuudelle, vääristävät kilpailua ja vaarantavat yleisiä etuja ja niillä tuetaan muuta laitonta toimintaa. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi edelleen toteutettava tehokkaita toimenpiteitä ehkäistäkseen tuoteväärennöksiä pääsemästä unionin markkinoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 608/2013(16) mukaisesti.

(18)  Oikeudenmukaisemmilla sisämarkkinoilla olisi varmistettava yhtäläiset kilpailuedellytykset kaikille talouden toimijoille ja suoja vilpilliseltä kilpailulta. Sitä varten on tarpeen vahvistaa unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa. Valmistajien ja markkinavalvontaviranomaisten toimiva yhteistyö on keskeinen tekijä, jonka avulla voidaan välittömästi toteuttaa tuotetta koskevia toimenpiteitä ja korjaavia toimia. On tärkeää, että tiettyjä tuotteita varten on olemassa unioniin sijoittautunut talouden toimija, jolle markkinavalvontaviranomaiset voivat esittää pyyntöjä, jotka koskevat muun muassa tietoa siitä, onko tuote unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen, ja joka voi tehdä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa sen varmistamiseksi, että toteutetaan viipymättä korjaavia toimia vaatimustenvastaisuustapausten korjaamiseksi. Talouden toimijan, joka suorittaa näitä tehtäviä, olisi oltava valmistaja, tai maahantuoja, kun valmistaja ei ole sijoittautunut unioniin, tai valmistajalta tätä tarkoitusta varten toimeksiannon saanut valtuutettu edustaja, tai unioniin sijoittautunut huolintapalvelujen tarjoaja käsittelemiensä tuottteiden osalta, kun mikään muu talouden toimija ei ole sijoittautunut unioniin.

(19)  Sähköisen kaupankäynnin kehittyminen aiheuttaa markkinavalvontaviranomaisille tiettyjä haasteita liittyen verkossa myytäväksi tarjottavien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon tehokkaaseen valvontaan. Tuotteitaan suoraan kuluttajille sähköisin keinoin tarjoavien talouden toimijoiden määrä kasvaa. Sen vuoksi talouden toimijat, joilla on tietyn unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevia tehtäviä, ovat keskeisessä asemassa toimiessaan unioniin sijoittautuneena markkinavalvontaviranomaisten yhteyshenkilöinä ja suorittaessaan tiettyjä tehtäviä oikea-aikaisesti, sen varmistamiseksi, että tuotteet täyttävät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset, millä palvellaan unionin kuluttajien, muiden loppukäyttäjien ja yritysten etuja.

(20)  Jos talouden toimijalla on tietyn unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevia tehtäviä, sen velvoitteiden ei pitäisi rajoittaa olemassa olevia velvoitteita ja vastuita, joita valmistajalla, maahantuojalla ja valtuutetulla edustajalla on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön nojalla.

(21)  Tämän asetuksen mukaisia velvoitteita, joiden mukaan talouden toimijan on oltava sijoittautunut unioniin, jotta se voi saattaa tuotteita unionin markkinoille, olisi sovellettava ainoastaan aloilla, joilla on todettu olevan tarpeen, että talouden toimija toimii markkinavalvontaviranomaisten yhteyspisteenä, ottaen huomioon riskiperusteisen lähestymistavan, suhteellisuusperiaatteen ja loppukäyttäjien suojelun korkean tason unionissa.

(22)  Näitä velvoitteita ei pitäisi myöskään soveltaa, jos samaan vaikutukseen päästään erityisillä vaatimuksilla, joista on säädetty tietyissä tuotteita koskevissa säädöksissä eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 648/2004(17), asetuksessa (EY) N:o 1223/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 167/2013(18), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 168/2013(19), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/28/EU(20), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/90/EU(21), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2016/1628(22), asetuksessa (EU) 2017/745, asetuksessa (EU) 2017/746, asetuksessa (EU) 2017/1369 ja asetuksessa (EU) 2018/858. Olisi myös otettava huomioon tilanteet, joissa mahdolliset riskit vaatimustenvastaisuudesta tai sitä koskevat tapaukset ovat vähäisiä tai joissa tuotteilla käydään kauppaa pääasiassa perinteisten toimitusketjujen kautta, kuten esimerkiksi direktiivin 2014/33/EU, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/424(23) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/35/EU(24) tapauksessa.

(23)  Talouden toimijan, jolla on tietyn unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevia tehtäviä, yhteystiedot olisi ilmoitettava tuotteen yhteydessä, jotta voidaan helpottaa tarkastuksia kaikkialla toimitusketjussa.

(24)  Talouden toimijoiden olisi tehtävä kaikilta osin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta voidaan varmistaa markkinavalvonnan sujuva toteuttaminen ja jotta viranomaiset voivat hoitaa tehtävänsä. Tähän kuuluu viranomaisten sitä pyytäessä talouden toimijoiden, joilla on tietyn unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevia tehtäviä, yhteystietojen toimittaminen, kun nämä tiedot ovat niiden saatavilla.

(25)  Talouden toimijoiden saatavilla olisi oltava helposti korkealaatuista ja kattavaa tietoa. Koska Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/1724(25) perustettu yhteinen digitaalinen palveluväylä tarjoaa yhteisen verkossa olevan tiedonsaantiväylän, sitä voidaan käyttää unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä koskevien keskeisten tietojen toimittamiseen talouden toimijoille. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin otettava käyttöön menettelyjä, joilla varmistetaan mahdollisuus ottaa yhteyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2019/...(26)(27) perustettuihin tuoteyhteyspisteisiin, jotta autetaan talouden toimijoita osoittamaan tietopyyntönsä asianmukaisesti. Tällaista tietoa toimittaessa jäsenvaltioiden velvoitteisiin ei pitäisi kuulua ohjeiden antaminen teknisistä eritelmistä tai yhdenmukaistetuista standardeista tai tietyn tuotteen suunnittelusta.

(26)  Markkinavalvontaviranomaiset voivat toteuttaa muiden viranomaisten tai talouden toimijoita tai loppukäyttäjiä edustavien järjestöjen kanssa yhteisiä toimia, joilla pyritään edistämään vaatimusten noudattamista, havaitsemaan vaatimustenvastaisuudet sekä tiedottamaan ja antamaan ohjeistusta unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä ja jotka koskevat tiettyjä tuoteluokkia, verkossa myytäväksi tarjottavat tuotteet mukaan lukien.

(27)  Jäsenvaltioiden olisi nimettävä omat markkinavalvontaviranomaisensa. Tämä asetus ei saisi estää jäsenvaltioita valitsemasta toimivaltaisia viranomaisia, jotka suorittavat markkinavalvontatehtävät. Hallinnollisen avun ja yhteistyön helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi nimettävä myös yhteyspiste. Yhteyspisteiden olisi ainakin esitettävä markkinavalvontaviranomaisten ja unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteensovitettu kanta.

(28)  Sähköinen kauppa asettaa markkinavalvontaviranomaisille tiettyjä haasteita, jotka koskevat loppukäyttäjien terveyden ja turvallisuuden suojelemista tuotteilta, jotka eivät ole vaatimustenmukaisia. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi varmistettava, että verkossa saataville asetettuja tuotteita koskeva markkinavalvonta järjestetään yhtä tehokkaasti kuin muualla saataville asetettujen tuotteiden osalta.

(29)  Markkinavalvontaviranomaisilla on verkossa myytäväksi tarjottujen tuotteiden markkinoita valvoessaan lukuisia vaikeuksia, kuten verkossa myytäväksi tarjottujen tuotteiden jäljittäminen, vastuussa olevien talouden toimijoiden selvittäminen tai riskinarviointien tai testien suorittaminen, koska tuotteita ei ole fyysisesti saatavilla. Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten ohella jäsenvaltioita kannustetaan hyödyntämään markkinavalvontaa sekä yrityksille ja kuluttajille suunnattua viestintää koskevia täydentäviä ohjeita ja parhaita käytäntöjä.

(30)  Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota uuteen teknologiaan, sillä kuluttajat käyttävät arjessaan entistä enemmän verkkoon liitettyjä laitteita. Unionin sääntelykehyksessä olisi siksi paneuduttava näihin uusiin riskeihin, jotta voidaan varmistaa loppukäyttäjien turvallisuus.

(31)  Digitaaliset teknologiat kehittyvät jatkuvasti, joten olisi selvitettävä mahdollisuuksia hyödyntää uusia ratkaisuja, jotka voisivat osaltaan tehostaa unionin markkinavalvontaa.

(32)  Markkinavalvonnan olisi oltava perusteellista ja vaikuttavaa, jotta voidaan varmistaa, että tuotteita koskevaa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä sovelletaan oikein. Koska valvonta voi olla rasite talouden toimijoille, markkinavalvontaviranomaisten olisi järjestettävä ja toteutettava tarkastuksia riskiperusteisen lähestymistavan perusteella ja kyseisten talouden toimijoiden edut huomioon ottaen ja rajattava rasite siihen, mikä on tarpeen tehokkaan ja toimivan valvonnan suorittamiseksi. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi lisäksi toteutettava markkinavalvonta yhtä huolellisesti riippumatta siitä, onko jonkin tuotteen vaatimustenvastaisuudella merkitystä vain kyseisen jäsenvaltion alueella vai voivatko sen vaikutukset ulottua toisen jäsenvaltion markkinoille. On mahdollista, että komissio säätää yhdenmukaisista edellytyksistä tietyille markkinavalvontaviranomaisten tarkastustoimille, jos tuotteet tai tuoteluokat aiheuttavat erityisen riskin tai rikkovat vakavasti sovellettavaa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä.

(33)  Tehtäviään hoitavilla markkinavalvontaviranomaisilla on erilaisia puutteita resurssien, koordinointimekanismien ja vaatimustenvastaisia tuotteita koskevan toimivallan suhteen. Näiden eroavaisuuksien vuoksi unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpano on hajanaista ja markkinavalvonta joissakin jäsenvaltioissa tiukempaa kuin toisissa, mikä saattaa aiheuttaa sen, että yritysten toimintaedellytykset eivät ole tasapuoliset ja tuoteturvallisuuden taso vaihtelee unionissa.

(34)  Jotta voidaan varmistaa, että tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanoa valvotaan oikein, markkinavalvontaviranomaisilla olisi oltava tutkimuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevat yhteiset valtuudet, joiden ansiosta voidaan tehostaa markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä ja saada aikaan tehokkaampi pelotevaikutus talouden toimijoille, jotka tarkoituksella rikkovat unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä. Näiden valtuuksien olisi oltava riittävän vahvat, jotta niiden avulla voidaan ratkaista unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaan ja myös sähköiseen kaupankäyntiin ja digitaaliseen toimintaympäristöön liittyvät ongelmat sekä estää talouden toimijoita käyttämästä hyväkseen täytäntöönpanon valvonnan aukkoja siirtymällä sellaisiin jäsenvaltioihin, joiden markkinavalvontaviranomaisilla ei ole valmiuksia puuttua laittomiin käytäntöihin. Näillä valtuuksilla olisi erityisesti pystyttävä varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa tietoja ja näyttöä, jotta täytäntöönpanon valvonta voidaan toteuttaa samantasoisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(35)  Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden vapauteen valita sopivaksi katsomansa järjestelmä täytäntöönpanon valvontaa varten. Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti päättää, voivatko niiden markkinavalvontaviranomaiset toteuttaa tutkimuksia ja toimeenpanoa omilla toimivaltuuksillaan, kääntymällä tarvittaessa muiden viranomaisten puoleen tai hakemalla päätöstä toimivaltaisilta tuomioistuimilta.

(36)  Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava käynnistää tutkimuksia omasta aloitteestaan, jos ne saavat tietää markkinoille saatetuista tuotteista, jotka eivät ole vaatimustenmukaisia.

(37)  Markkinavalvontaviranomaisilla olisi oltava oikeus saada käyttöönsä kaikki tutkimuksensa aiheeseen liittyvät todisteet ja tiedot, joita tarvitaan sen määrittämiseen, onko sovellettavaa unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä rikottu, ja etenkin vastuussa olevan talouden toimijan selvittämiseen, riippumatta siitä, minkä tahon hallussa kyseiset todisteet ja tiedot ovat ja missä paikassa ja missä muodossa niitä säilytetään. Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava pyytää talouden toimittajia, mukaan lukien digitaalisen arvoketjun toimijat, toimittamaan kaikki tarvittavat todisteet ja tiedot.

(38)  Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava tehdä tarvittavat paikan päällä suoritettavat tarkastukset, ja niillä olisi oltava valtuudet päästä kaikkiin tiloihin, kaikille alueille tai kaikkiin kulkuneuvoihin, joita talouden toimija käyttää elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvässä tarkoituksessa.

(39)  Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava pyytää asianomaisen talouden toimijan edustajalta tai asiaankuuluvalta henkilöstön jäseneltä paikan päällä tehtävän tarkastuksen kohteeseen liittyviä selvityksiä, tietoja tai asiakirjoja ja kirjata tältä edustajalta tai asiaankuuluvalta henkilöstön jäseneltä saamansa vastaukset.

(40)  Markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava tarkastaa, ovatko markkinoilla saataville asetettavat tuotteet unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia, ja hankkia todisteita vaatimustenvastaisuudesta. Niillä olisi sen vuoksi oltava valtuudet ostaa tuotteita ja jos todisteita ei voida hankkia muilla keinoin, ostaa tuotteita valehenkilöllisyyden turvin.

(41)  Erityisesti digitaalisessa ympäristössä markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava korjata vaatimustenvastaisuus nopeasti ja tehokkaasti, etenkin silloin, kun tuotetta myyvä talouden toimija salaa henkilöllisyytensä tai siirtyy muualle unionissa tai kolmanteen maahan täytäntöönpanotoimien välttämiseksi. Jos vaatimustenvastaisuus uhkaa aiheuttaa loppukäyttäjille vakavan ja peruuttamattoman vahingon, markkinavalvontaviranomaisten olisi voitava toteuttaa asianmukaisesti perusteltuja ja oikeasuhteisia toimenpiteitä ja jos tällaisen vahingon välttämiseksi ei ole käytettävissä muita keinoja, myös tarvittaessa vaatia sisällön poistamista verkkorajapinnalta tai laittaa esille varoitus. Jos tätä vaatimusta ei noudateta, asiaankuuluvalla viranomaisella olisi oltava valtuudet vaatia tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia rajoittamaan pääsyä verkkorajapintaan. Nämä toimenpiteet olisi toteutettava direktiivissä 2000/31/EY vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. ▌

(42)  Tämän asetuksen täytäntöönpanon ja valtuuksien käytön tämän asetuksen soveltamiseksi olisi oltava myös muun unionin oikeuden ja kansallisen oikeuden, esimerkiksi direktiivin 2000/31/EY, mukaista, mukaan lukien perusoikeuksia koskevat sovellettavat menettelytakeet ja periaatteet. Täytäntöönpanon ja valtuuksien käytön olisi oltava myös oikeasuhteista ja riittävää vaatimustenvastaisuuden rikkomuksen luonteeseen ja siitä aiheutuvaan todelliseen tai mahdolliseen kokonaisvahinkoon nähden. Toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon kaikki tapauksen tosiasiat ja olosuhteet ja valittava asianmukaisimmat toimenpiteet eli tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaan rikkomukseen puuttumisen kannalta olennaiset toimenpiteet. Kyseisten toimenpiteiden olisi oltava oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia. Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti määritellä valtuuksien käytön edellytykset ja rajoitukset kansallisen lainsäädännön mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Jos esimerkiksi luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tiloihin pääsyyn tarvitaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti asianomaisen jäsenvaltion oikeusviranomaisen ennakkolupa, näihin tiloihin pääsyä koskevaa valtuutta olisi käytettävä vasta sen jälkeen kun tällainen ennakkolupa on saatu.

(43)  Markkinavalvontaviranomaiset toimivat talouden toimijoiden, loppukäyttäjien ja yleisen edun nimissä varmistaakseen, että tuotteita koskevan asiaankuuluvan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia yleisiä etuja suojellaan ja ne suojataan johdonmukaisesti asianmukaisilla täytäntöönpanon valvontaan liittyvillä toimenpiteillä ja että tällaisen lainsäädännön noudattaminen varmistetaan asianmukaisilla tarkastuksilla koko toimitusketjussa, ottaen huomioon, että yksinomaan hallinnollisilla tarkastuksilla ei useinkaan voida korvata fyysisiä ja laboratoriotarkastuksia sen todentamiseksi, ovatko tuotteet asiaankuuluvan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia. Markkinavalvontaviranomaisten olisi sen vuoksi varmistettava tehtäviään suorittaessaan korkea avoimuuden taso ja annettava yleisesti saataville kaikki tiedot, joita ne pitävät merkityksellisinä loppukäyttäjien etujen suojelemiseksi unionissa.

(44)  Tämän asetuksen ei pitäisi rajoittaa RAPEXin direktiivin 2001/95/EY ▌ mukaista toimintaa.

(45)  Tämän asetuksen ei pitäisi rajoittaa unionin alakohtaisessa yhdenmukaistamislainsäädännössä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan 10 kohdan nojalla säädetyn suojalausekemenettelyn soveltamista. Jotta voidaan varmistaa samantasoinen suoja koko unionissa, jäsenvaltiot saavat toteuttaa ▌ toimenpiteitä sellaisten tuotteiden osalta, jotka aiheuttavat riskin terveydelle ja turvallisuudelle tai muille yleisten etujen suojeluun liittyville näkökohdille. Niiden myös vaaditaan ilmoittavan näistä toimenpiteistä muille jäsenvaltioille ja komissiolle, jotta komissio voi sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi ottaa kantaa siihen, ovatko tuotteiden vapaata liikkuvuutta rajoittavat kansalliset toimenpiteet oikeutettuja.

(46)  Markkinavalvontaviranomaisten välisessä tiedonvaihdossa sekä todisteiden ja tutkimustulosten käytössä olisi noudatettava luottamuksellisuuden periaatetta. Tietoja olisi käsiteltävä sovellettavan kansallisen oikeuden mukaisesti, jotta varmistetaan, ettei tutkimuksille aiheuteta haittaa eikä talouden toimijan mainetta vahingoiteta.

(47)  Jos tämän asetuksen soveltamiseksi on tarpeen käsitellä henkilötietoja, se olisi tehtävä henkilötietojen suojaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti. Kaikkeen tämän asetuksen nojalla tehtävään henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679(28) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 2018/1725(29).

(48)  Jotta voidaan varmistaa, että tiettyjä tuotteita tai tiettyä tuoteluokkaa tai-ryhmää taikka tiettyyn tuoteluokkaan tai -ryhmään liittyviä erityisiä riskejä koskevan markkinavalvonnan puitteissa tehtävä testaus on koko unionissa tehokasta ja johdonmukaista, komissio voi nimetä omia testauslaitoksiaan tai jäsenvaltion julkisia testauslaitoksia unionin testauslaitoksiksi. Kaikkien unionin testauslaitosten olisi oltava asetuksen (EY) N:o 765/2008 vaatimusten mukaisesti akkreditoituja. Eturistiriitojen välttämiseksi unionin testauslaitosten olisi tarjottava palveluja ainoastaan markkinavalvontaviranomaisille, komissiolle, tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevälle unionin verkostolle, jäljempänä ’verkosto’, ja muille valtiollisille tai valtioiden välisille elimille.

(49)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytettävissä on aina riittävät taloudelliset resurssit, jotta markkinavalvontaviranomaisilla on mahdollisuus palkata soveltuvaa henkilöstöä ja hankkia asianmukaista välineistöä. Tehokas markkinavalvonta vaatii paljon resursseja. Resurssien olisi oltava vakaat ja vastattava tasoltaan kulloisiakin täytäntöönpanotarpeita. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus täydentää julkista rahoitusta ▌ perimällä maksuja asiaankuuluvilta talouden toimijoilta niiden kustannusten kattamiseksi, jotka syntyvät vaatimustenvastaisiksi todettuihin tuotteisiin liittyvän markkinavalvonnan toteuttamisesta ▌.

(50)  Olisi perustettava keskinäisen avunannon mekanismeja, sillä unionin tavaramarkkinoiden kannalta on ehdottoman välttämätöntä, että jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaiset tekevät keskenään toimivaa yhteistyötä. Viranomaisten olisi toimittava vilpittömässä mielessä ja yleisenä periaatteena olisi oltava, että niiden on hyväksyttävä keskinäistä avunantoa koskevat pyynnöt, erityisesti ne, jotka koskevat tutustumista EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen, suoritustasoilmoitukseen ja teknisiin asiakirjoihin.

(51)  On aiheellista, että jäsenvaltiot nimeävät tullilainsäädännön soveltamisesta vastaavat viranomaiset ja muut mahdolliset viranomaiset, jotka ovat kansallisen lainsäädännön mukaisesti vastuussa unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnasta.

(52)  Tehokas keino sen varmistamiseksi, ettei unionin markkinoille saateta vaarallisia tai vaatimustenvastaisia tuotteita, olisi tällaisten tuotteiden havaitseminen ennen niiden luovuttamista vapaaseen liikkeeseen. Viranomaisilla, jotka vastaavat unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnasta, on kattava käsitys unionin ulkorajojen yli kulkevista kauppavirroista, joten niitä pitäisi vaatia tekemään riskinarviointiin perustuvia asianmukaisia tarkastuksia, mikä auttaisi tekemään markkinoista turvallisemmat, jotta varmistetaan yleisten etujen suojelun korkea taso. On jäsenvaltioiden tehtävä nimetä viranomaiset, joiden on vastattava tuotteiden asianmukaisista asiakirjatarkastuksista ja tarvittaessa fyysisistä ja laboratoriotarkastuksista ennen tuotteiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen. Tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön yhtenäinen täytäntöönpano voidaan toteuttaa vain markkinavalvontaviranomaisten ja muiden unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnasta vastaaviksi viranomaisiksi nimettyjen viranomaisten järjestelmällisellä yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla. Näiden viranomaisten olisi saatava markkinavalvontaviranomaisilta hyvissä ajoin etukäteen kaikki vaatimustenvastaisia tuotteita koskevat tarvittavat tiedot samoin kuin tiedot talouden toimijoista, joiden osalta vaatimustenvastaisuuden riskin on todettu olevan tavallista suurempi. Unionin tullialueelle saapuvien tuotteiden valvonnasta vastaavien viranomaisten olisi puolestaan ilmoitettava ripeästi markkinavalvontaviranomaisille tuotteiden luovutuksesta vapaaseen liikkeeseen ja tarkastusten tuloksista, jos tällaiset tiedot ovat tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvonnan kannalta merkityksellisiä. Lisäksi silloin, kun komission tietoon tulee tuontituotteeseen liittyvä vakava riski, sen olisi ilmoitettava tästä riskistä jäsenvaltioille, jotta voidaan varmistaa, että vaatimustenmukaisuutta ja lainsäädännön noudattamista valvotaan koordinoidusti ja tehokkaammin paikoissa, joiden kautta tuotteet saapuvat unioniin.

(53)  Maahantuojille olisi muistutettava, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013(30) 220, 254 ja 256–258 artiklassa säädetään, että unionin markkinoille tulevat tuotteet, jotka edellyttävät lisäjalostusta, jotta ne olisivat sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia, on asetettava sellaiseen tullimenettelyyn, joka mahdollistaa sen, että maahantuoja suorittaa tämän lisäjalostuksen. Luovuttamista vapaaseen liikkeeseen ei pitäisi yleensä ottaen katsoa osoitukseksi siitä, että tuote on unionin oikeuden mukainen, sillä tällaiseen luovutukseen ei välttämättä sisälly täydellistä vaatimustenmukaisuustarkastusta.

(54)  On tarpeen perustaa automaattisen tiedonsiirron mahdollistavia sähköisiä rajapintoja, jotta voidaan hyödyntää tullia koskevaa unionin yhteistä asiointipistettä ja näin optimoida ja keventää tiedonsiirtoa tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten välillä. Tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten olisi osallistuttava toimitettavien tietojen määrittämiseen. Olisi rajoitettava lisätehtävien antamista tulliviranomaisille, ja rajapintojen olisi oltava pitkälle automatisoituja ja helppokäyttöisiä.

(55)  On tarpeen perustaa verkosto, jonka ylläpidosta huolehtii komissio ja jonka tarkoituksena on jäsennetty koordinointi ja yhteistyö täytäntöönpanoa valvovien jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission välillä sekä markkinavalvontakäytäntöjen selkeyttäminen unionissa, mikä helpottaa jäsenvaltioiden yhteisten täytäntöönpanon valvontaa koskevien toimien, kuten yhteisten tutkimusten, toteuttamista. Tämän hallinnollisen tuen rakenteen avulla olisi pystyttävä yhdistämään resurssit ja ylläpitämään jäsenvaltioiden ja komission välistä viestintä- ja tietojärjestelmää ja siten vahvistamaan tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa ja torjumaan rikkomuksia. Hallinnollisen yhteistyön ryhmien osallistuminen verkostoon ei saisi estää muita vastaavia hallinnolliseen yhteistyöhön osallistuvia ryhmiä osallistumasta siihen. Komission olisi annettava verkostolle tarvittava hallinnollinen ja taloudellinen tuki.

(56)  Tiedonvaihdon jäsenvaltioiden ja komission välillä olisi oltava tehokasta, nopeaa ja täsmällistä. Erinäiset olemassa olevat välineet, kuten markkinavalvonnan tieto- ja viestintäjärjestelmä (ICSMS) ja RAPEX mahdollistavat unionin markkinavalvontaviranomaisten välisen koordinoinnin. Nämä välineet samoin kuin rajapinta, joka mahdollistaa tiedonsiirron ICSSMS:stä RAPEXiin, olisi säilytettävä ja niitä olisi kehitettävä edelleen, jotta voidaan hyödyntää täysimääräisesti niiden mahdollisuudet ja auttaa lisäämään jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

(57)  Tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaan liittyvien tietojen keräämiseksi ICSMS:ää olisi ajantasaistettava ja sen käyttöoikeus olisi annettava komissiolle, yhteyspisteille, tulli- ja markkinavalvontaviranomaisille. Lisäksi olisi kehitettävä sähköinen rajapinta, joka mahdollistaa kansallisten tullijärjestelmien ja markkinavalvontaviranomaisten välisen tehokkaan tiedonvaihdon. Keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen tapauksessa yhteyspisteiden olisi annettava tarvittava tuki asianomaisten viranomaisten väliselle yhteistyölle. Niinpä ICSMS:n toimintojen olisi mahdollistettava automaattinen ilmoitus yhteyspisteille, kun määräaikoja ei noudateta. Jos alakohtaisessa lainsäädännössä on jo säädetty sähköisistä yhteistyö- ja tiedonvaihtojärjestelmistä, kuten esimerkiksi Eudamed lääkinnällisten laitteiden osalta, nämä järjestelmät olisi pidettävä käytössä, jos se on aiheellista.

(58)  ICSMS:ää olisi yleensä käytettävä tiedonvaihtoon, josta katsotaan olevan hyötyä muille markkinavalvontaviranomaisille. Tähän voisi sisältyä markkinavalvontahankkeiden yhteydessä tehtyjä tarkastuksia niiden tuloksista riippumatta. ICSMS:ään syötettävän tiedon määrässä olisi löydettävä tasapaino liiallisen vaivannäön (kun tiedon syöttämisestä koituu enemmän työtä kuin varsinaisten tarkastusten tekemisestä) ja riittävän kattavuuden välillä, jotta sillä tuetaan viranomaisten toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämistä. Tämän vuoksi ICSMS:ään syötettyjen tietojen olisi katettava myös laboratoriotestejä yksinkertaisemmat tarkastukset. Sinne ei kuitenkaan pitäisi olla tarpeen sisällyttää nopeita silmämääräisiä testejä. Yleisenä ohjeena on, että tarkastukset, jotka on dokumentoitu erikseen, olisi sisällytettävä myös ICSMS:ään.

(59)  Jäsenvaltioita kannustetaan käyttämään ICSMS:ää tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten välisiin toimiin vaihtoehtona kansallisille järjestelmille. Tämän ei pitäisi korvata tulliviranomaisten käyttämää yhteisön riskinhallintajärjestelmää (CRMS). Nämä kaksi järjestelmää voisivat toimia rinnakkain, sillä niillä on erilaiset, toisiaan täydentävät tehtävät. ICSMS helpottaa yhteydenpitoa tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten välillä, jotta voidaan sujuvoittaa tulli-ilmoitusten käsittelyä tuoteturvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyen, ja CRMS kattaa tullialan yleisen riskinhallinnan ja tarkastukset.

(60)  Vaatimustenvastaisista tuotteista aiheutuneet vahingot ovat tärkeitä tietoja markkinavalvontaviranomaisille. ICSMS:ssä olisi sen vuoksi oltava tätä koskevia tietokenttiä, jotta markkinavalvontaviranomaiset voivat syöttää siihen tutkimustensa yhteydessä saamiaan jo saatavilla olevia raportteja, mikä helpottaa myöhempää tilastollista arviointia.

(61)  Komission olisi voitava vaihtaa markkinavalvontaan liittyviä tietoja kolmansien maiden sääntelyviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen kanssa unionin ja kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen välillä tehtyjen sopimusten puitteissa sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat vaatimustenmukaisia ennen niiden vientiä unionin markkinoille.

(62)  Komission olisi voitava hyväksyä erityisiä vientiä edeltäviä tarkastusjärjestelmiä tuotteisiin sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamisen korkean tason saavuttamiseksi ja samalla tehokkaan resurssien kohdentamisen ja unionin markkinoille tulevien tuotteiden kustannustehokkaan valvonnan varmistamiseksi. Tuotteita, joihin sovelletaan tällaisia hyväksyttyjä järjestelmiä, voitaisiin unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastuksista vastaavien viranomaisten suorittamassa riskinarvioinnissa pitää luotettavampina kuin tuotteita, joille ei ole tehty vientiä edeltäviä tarkastuksia.

(63)  Komission olisi arvioitava tätä asetusta sen tavoitteiden perusteella ja ottaen huomioon myös uudet teknologiset, taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset kehityssuunnat. Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(31) 22 kohdan mukaisesti tällaisen tehokkuuden, tuloksellisuuden, merkityksellisyyden, johdonmukaisuuden ja saatavan lisäarvon perusteella tehtävän arvioinnin olisi oltava pohjana jatkotoimia koskevien vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnille, erityisesti tämän asetuksen soveltamisalan, tuotteita markkinoille saattavien talouden toimijoiden tehtäviä koskevien säännösten soveltamisen ja täytäntöönpanon valvonnan ja tuotteiden vientiä edeltävien tarkastusten järjestelmän osalta.

(64)  Unionin taloudellisia etuja olisi menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa suojattava oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnolliset ja taloudelliset seuraamukset.

(65)  Seuraamukset ovat eri puolilla unionia erilaisia, mikä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että pelotevaikutukset eivät ole riittäviä ja suojelun taso vaihtelee. Seuraamusten, myös rahamääräisten seuraamusten, vahvistamista koskevat säännöt kuuluvat kansallisen lainkäyttövallan piiriin, joten ne olisi määriteltävä kansallisessa oikeudessa. ▌

(66)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraaviin liittyen: yhdenmukaisten edellytysten määritteleminen tietyille tarkastuksille; tarkastustiheyden määrittämistä koskevat perusteet ja tarkastettavien otosten määrä tiettyjen tuotteiden tai tuoteluokkien osalta, kun on havaittu jatkuvasti erityisiä riskejä tai unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vakavaa rikkomista; unionin testauslaitosten nimeämismenettelyjen täsmentäminen; ▌vertailuarvojen ja tekniikoiden vahvistaminen tarkastuksille unionin tason yhteisen riskianalyysin pohjalta; nimettyjen viranomaisten tekemiä unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tarkastuksia koskevien tilastotietojen yksityiskohtien täsmentäminen; ▌niiden täytäntöönpanojärjestelyjen yksityiskohtien täsmentäminen, joita sovelletaan tuotteen asettamiseen tullimenettelyyn ”luovutus vapaaseen liikkeeseen” liittyviin tieto- ja viestintäjärjestelmään ja sitä koskevien tulliviranomaisten toimittamien tietojen määrittäminen; ja tuotteiden vientiä edeltävien erityisten järjestelmien hyväksyntä ja tällaisten hyväksyntien peruuttaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(32) mukaisesti.

(67)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli parantaa sisämarkkinoiden toimintaa tehostamalla unionin yhdenmukaistamislainsäädännön kattamien tuotteiden markkinavalvonta, koska se edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden kaikilta toimivaltaisilta viranomaisilta erittäin tiivistä yhteistyötä, vuorovaikutusta ja toimien yhtenäisyyttä, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(68)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja ja jäsenvaltioiden valtiosääntöperinteen mukaisia periaatteita. Asetusta olisi näin ollen tulkittava ja sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden, myös tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta koskevien oikeuksien ja periaatteiden, mukaisesti. Tällä asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan kuluttajansuojan, elinkeinovapauden, sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, omistusoikeuden ja henkilötietojen suojan täysimääräinen noudattaminen;

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde

1.  Tämän asetuksen tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa tehostamalla 2 artiklassa tarkoitettujen unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinavalvontaa sen varmistamiseksi, että unionin markkinoilla asetetaan saataville ainoastaan vaatimustenmukaisia tuotteita, jotka täyttävät ne vaatimukset, joilla taataan sellaisten yleisten etujen suojelun korkea taso, kuten terveys ja turvallisuus yleisesti, työterveys ja -turvallisuus, kuluttajansuoja, ympäristönsuojelu ja yleinen turvallisuus sekä muu kyseisellä lainsäädännöllä suojeltu yleinen etu.

2.  Tällä asetuksella vahvistetaan myös talouden toimijoille säännöt ja menettelyt, jotka koskevat tietyn unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, ja vahvistetaan puitteet talouden toimijoiden kanssa tehtävälle yhteistyölle.

3.   Tässä asetuksessa vahvistetaan myös puitteet, joita sovelletaan ▌ unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastuksiin.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan ▌ tuotteisiin, joihin sovelletaan liitteessä I lueteltua unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, jäljempänä ’unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö’▌, siltä osin kuin unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä ei ole samaan tavoitteeseen tähtääviä erityissäännöksiä, joilla säännellään tarkemmin joitakin tiettyjä markkinavalvontaan ja täytäntöönpanon valvontaan liittyviä seikkoja.

2.   Jäljempänä olevaa 2528 artiklaa sovelletaan kaikkiin unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin siltä osin kuin unionin oikeudessa ei ole erityissäännöksiä unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastusten järjestämisestä.

3.  Tämän asetuksen soveltaminen ei estä markkinavalvontaviranomaisia ryhtymästä direktiivissä 2001/95/EY säädettyihin täsmällisempiin toimenpiteisiin.

4.  Tämä asetus ei rajoita direktiivin 2000/31/EY 12–15 artiklan soveltamista.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)  ’asettamisella saataville markkinoilla’ tuotteen toimittamista liiketoiminnan yhteydessä unionin markkinoille jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;

2)  ’markkinoille saattamisella’ tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla;

3)  ’markkinavalvonnalla’ markkinavalvontaviranomaisten toimintaa ja niiden toteuttamia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisia, ja kyseisen lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yleisten etujen suojelun varmistamiseksi;

4)  ’markkinavalvontaviranomaisella’ viranomaista, jonka jäsenvaltio on nimennyt 10 artiklan mukaisesti vastaamaan markkinavalvonnan toteuttamisesta kyseisen jäsenvaltion alueella ▌;

5)  ’pyynnön esittävällä viranomaisella’ markkinavalvontaviranomaista, joka esittää pyynnön keskinäisestä avunannosta;

6)  ’pyynnön vastaanottavalla viranomaisella’ markkinavalvontaviranomaista, joka vastaanottaa pyynnön keskinäisestä avunannosta;

7)  ’vaatimustenvastaisuudella’ ▌ jonkin unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tai tämän asetuksen mukaisen vaatimuksen noudattamatta jättämistä;

8)  ’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja pitää sitä kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillä;

9)  ’maahantuojalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavan tuotteen unionin markkinoille;

10)  ’jakelijalla’ muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa tuotteen saataville markkinoilla;

11)  ’huolintapalvelujen tarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa liiketoiminnan yhteydessä vähintään kahta seuraavista palveluista: varastointi, pakkaaminen, varustaminen osoitteella ja lähettäminen, ilman että omistaa käsiteltävät tuotteet, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 97/67/EY(33) 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä postipalveluja ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/644(34) 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyjä tavaraliikennepalveluja;

12)  ’valtuutetulla edustajalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät valmistajalle asiaa koskevan unionin lainsäädännön nojalla tai tämän asetuksen vaatimusten nojalla kuuluvien velvoitteiden osalta;

13)  ’talouden toimijalla’ valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa, jakelijaa, huolintapalvelujen tarjoajaa tai muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on tuotteiden valmistamiseen, markkinoilla saataville asettamiseen tai käyttöön ottamiseen liittyviä asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia velvoitteita;

14)  ’tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535(35) 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määritellyn palvelun tarjoajaa;

15)  ’verkkorajapinnalla' mitä tahansa talouden toimijan käyttämää tai hänen puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan lukien verkkosivustot tai niiden osa tai sovellus, jonka avulla talouden toimijan tuotteet ovat loppukäyttäjän saatavilla;

16)  ’korjaavalla toimella’ talouden toimijan markkinavalvontaviranomaisen vaatimuksesta tai omasta aloitteestaan toteuttamaa tointa, jolla vaatimustenvastaisuus korjataan▌;

17)  ’vapaaehtoisella toimenpiteellä’ korjaavaa tointa, jota markkinavalvontaviranomainen ei ole vaatinut;

18)  ’riskillä' vahingon aiheuttavan vaaran todennäköisyyden ja vahingon vakavuusasteen yhdistelmää;

19)  ’riskin aiheuttavalla tuotteella’ tuotetta, joka voi vaikuttaa kielteisesti sovellettavalla unionin yhdenmukaistamislainsäädännöllä suojattuun ihmisten yleiseen terveyteen ja turvallisuuteen, työterveyteen ja -turvallisuuteen, kuluttajansuojaan ja ympäristön, yleisen turvallisuuden ja muiden yleisten etujen suojeluun kohtuuden ja hyväksyttävyyden ylittävällä tavalla suhteessa sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen tai kyseisen tuotteen tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa, mukaan lukien tuotteen käyttöikä ja tapauksen mukaan tuotteen käyttöönotto, asennus ja huoltoa koskevat vaatimukset;

20)  ’vakavan riskin aiheuttavalla tuotteellariskin aiheuttavaa tuotetta, jonka osalta riskinarvioinnin pohjalta ja tuotteen tavanomainen ja ennakoitavissa oleva käyttö huomioon ottaen vahingon aiheuttavan vaaran todennäköisyyden ja vahingon vakavuusasteen yhdistelmän katsotaan edellyttävän markkinavalvontaviranomaisten nopeita toimia, myös tapauksissa, joissa riskin vaikutukset eivät ole välittömiä,

21)  ’loppukäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka asuu unionissa tai on sijoittautunut unioniin ja jonka saataville tuote on asetettu kuluttajana elinkeino- tai ammattitoiminnan ulkopuolella taikka ammattimaisena loppukäyttäjänä teollisessa tai ammattitoiminnassa;

22)  ’palautusmenettelyllä’ kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville jo asetetut tuotteet takaisin;

23)  ’markkinoilta poistamisella’ kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan tuotteen asettaminen saataville markkinoilla;

24)  ’tulliviranomaisilla’ tulliviranomaisia sellaisena kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 952/2013 1 artiklan 5 kohdassa;

25)  ’luovutuksella vapaaseen liikkeeseen’ asetuksen (EU) N:o 952/2013 201 artiklassa vahvistettua menettelyä;

26)  ’unionin markkinoille tulevilla tuotteilla’ kolmansista maista peräisin olevia tuotteita, jotka on tarkoitus saattaa unionin markkinoille tai jotka on tarkoitettu yksityiseen käyttöön tai kulutukseen unionin tullialueella ja jotka asetetaan tullimenettelyyn ”luovutus vapaaseen liikkeeseen”.

II luku

Talouden toimijoiden tehtävät

4 artikla

Tietyn unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskevat talouden toimijoiden tehtävät

1.  Sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädettyjen velvoitteiden estämättä tuote, johon sovelletaan 5 kohdassa tarkoitettua lainsäädäntöä, voidaan saattaa markkinoille vain, jos unioniin sijoittautunut talouden toimija vastaa tätä tuotetta koskevista 3 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä.

2.  Tätä artiklaa sovellettaessa 1 kohdassa tarkoitetulla talouden toimijalla tarkoitetaan mitä tahansa seuraavista:

a)  unioniin sijoittautunut valmistaja;

b)  maahantuoja, kun valmistaja ei ole sijoittautunut unioniin;

c)  valtuutettu edustaja, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto, jossa hänet nimetään hoitamaan 3 kohdassa säädetyt tehtävät valmistajan puolesta;

d)  unioniin sijoittautunut huolintapalvelujen tarjoaja käsittelemiensä tuotteiden osalta, kun mikään muu a, b ja c alakohdassa mainituista talouden toimijoista ei ole sijoittautunut unioniin.

3.  Rajoittamatta talouden toimijoiden velvoitteita, joista säädetään sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä, 1 kohdassa tarkoitetun talouden toimijan on suoritettava seuraavat tehtävät:

a)  jos tuotteeseen sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta tai suoritustasoilmoituksesta ja teknisistä asiakirjoista, varmentaa, että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus ja tekniset asiakirjat on laadittu, pitää vaatimustenmukaisuusvakuutus tai suoritustasoilmoitus ja tekniset asiakirjat markkinavalvontaviranomaisten saatavilla kyseisessä lainsäädännössä vaaditun ajan ja varmistaa, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville;

b)  toimittaa markkinavalvontaviranomaisen perustellusta pyynnöstä tälle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, ▌kielellä, jota kyseinen viranomainen voi helposti ymmärtää;

c)  jos on syytä uskoa, että kyseinen tuote aiheuttaa riskin, ilmoittaa siitä markkinavalvontaviranomaisille;

d)  tehdä markkinavalvontaviranomaisten kanssa yhteistyötä, mukaan lukien perustellun pyynnön seurauksena tehtävä yhteistyö, ja varmistaa, että ryhdytään viipymättä tarvittaviin korjaaviin toimiin, jos kyseinen tuote ei vastaa siihen sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia, tai jos tämä ei ole mahdollista, vähentää kyseisestä tuotteesta aiheutuvia riskejä, kun markkinavalvontaviranomaiset niin pyytävät tai omasta aloitteestaan, kun 1 kohdassa tarkoitettu talouden toimija katsoo tai tällä on syytä uskoa, että kyseinen tuote aiheuttaa riskin.

4.  Rajoittamatta sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisten talouden toimijoiden velvoitteiden soveltamista 1 kohdassa tarkoitetun talouden toimijan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteystiedot, mukaan lukien postiosoite, on ilmoitettava ▌ tuotteessa tai sen pakkauksessa, paketissa taikka mukana olevassa asiakirjassa.

5.  Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011(36), (EU) 2016/425(37) ja (EU) 2016/426(38) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/14/EY(39), 2006/42/EY(40), 2009/48/EY(41), 2009/125/EY(42), 2011/65/EU(43), 2013/29/EU(44), 2013/53/EU(45), 2014/29/EU(46), 2014/30/EU(47), 2014/31/EU(48), 2014/32/EU(49), 2014/34/EU(50), 2014/35/EU(51), 2014/53/EU(52) ja 2014/68/EU(53) soveltamisalaan.

5 artikla

Valtuutettu edustaja

1.  Sovellettaessa 4 artiklan 2 kohdan c alakohtaa valmistaja antaa valtuutetulle edustajalle toimeksiannon 4 artiklan 3 kohdassa lueteltujen tehtävien suorittamisesta, tämän estämättä asiaankuuluvan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön nojalla toimeksiannettujen muiden tehtävien suorittamista.

2.  Valtuutetun edustajan on suoritettava toimeksiannossa eritellyt tehtävät. Valtuutetun edustajan on toimitettava markkinavalvontaviranomaisille pyynnöstä jäljennös toimeksiannosta markkinavalvontaviranomaisen määrittämällä unionin kielellä.

3.  Valtuutetulla edustajalla on oltava käytettävissään asianmukaiset keinot tehtäviensä suorittamiseksi.

6 artikla

Etämyynti

Verkossa tai muun etämyynnin kautta myytäväksi tarjottavien tuotteiden katsotaan olevan asetettu saataville markkinoilla, jos tarjous on kohdennettu loppukäyttäjille unionissa. Myyntitarjouksen katsotaan olevan kohdennettu loppukäyttäjille unionissa, jos asiaankuuluva talouden toimija suuntaa millä tahansa tavalla toimintansa jäsenvaltioon.

7 artikla

Yhteistyövelvoite

1.  Talouden toimijoiden on toteutettava yhteistyössä markkinavalvontaviranomaisten kanssa toimia, joilla mahdollisesti poistetaan tai vähennetään kyseisten toimijoiden markkinoilla saataville asettamista tuotteista aiheutuvia riskejä.

2.  Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajien on markkinavalvontaviranomaisten pyynnöstä ja tietyissä tapauksissa tehtävä näiden kanssa yhteistyötä sellaisten toimien helpottamiseksi, joilla pyritään poistamaan niiden palvelujen kautta verkossa myytävksi tarjotun tai myytäväksi tarjottavan tuotteen aiheuttamat riskit tai, jos tämä ei ole mahdollista, vähentämään niitä.

III luku

Talouden toimijoille annettava apu ja yhteistyö heidän kanssaan

8 artikla

Talouden toimijoille annettavat tiedot

1.  Komissio varmistaa asetuksen (EU) N:o 2018/1724 mukaisesti, että käyttäjät saavat helposti sähköisesti käyttöönsä Sinun Eurooppasi -portaalista tietoa tuotevaatimuksista ja oikeuksista, velvollisuuksista ja säännöistä, jotka johtuvat unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä.

2.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön menettelyt, joilla annetaan talouden toimijoille näiden pyynnöstä ja maksutta tiedot tuotteisiin sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanosta. Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2019/...(54) 9 artiklan 1, 4 ja 5 kohtaa.

9 artikla

Yhteiset toimet vaatimusten noudattamisen edistämiseksi

1.  Markkinavalvontaviranomaiset voivat sopia muiden asiaankuuluvien viranomaisten taikka talouden toimijoita tai loppukäyttäjiä edustavien järjestöjen kanssa sellaisen yhteisten toimien toteuttamisesta ▌, joilla pyritään edistämään vaatimusten noudattamista, havaitsemaan vaatimustenvastaisuudet sekä tiedottamaan ja antamaan ohjeistusta unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä ja jotka koskevat tiettyjä tuoteluokkia, erityisesti tuoteluokkia, joiden on usein todettu aiheuttavan vakavan riskin, verkossa myytäväksi tarjottavat tuotteet mukaan lukien.

2.  Kyseisen markkinavalvontaviranomaisen ja 1 kohdassa tarkoitettujen osapuolten on varmistettava, että sopimus yhteisistä toimista ei johda vilpilliseen kilpailuun talouden toimijoiden välillä ja että se ei vaikuta osapuolten objektiivisuuteen, riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

3.  Markkinavalvontaviranomainen voi käyttää yhteisten toimien tuloksena saatuja tietoja osana vaatimustenvastaisuutta koskevaa tutkimustaan.

4.  Kyseisen markkinavalvontaviranomaisen on asetettava sopimus yhteisistä toimista, osapuolten nimet mukaan lukien, julkisesti saataville ja syötettävä tämä sopimus 34 artiklassa tarkoitettuun tieto- ja viestintäjärjestelmään. Jäsenvaltion pyynnöstä tämän asetuksen 29 artiklan mukaisesti perustetun verkoston on avustettava yhteisiä toimia koskevan sopimuksen laatimisessa.

IV l uku

Markkinavalvontaviranomaisten ja yhteysviraston organisaatio, toimet ja velvoitteet

10 artikla

Markkinavalvontaviranomaisten ja yhteyspisteen nimeäminen

1.  Jäsenvaltioiden on järjestettävä ja toteutettava markkinavalvontaa tämän asetuksen mukaisesti.

2.  Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi jokaisen jäsenvaltion on nimettävä alueelleen yksi tai useampi markkinavalvontaviranomainen. Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava markkinavalvontaviranomaisensa ja niiden toimivaltaan kuuluvat alat komissiolle ▌ ja muille jäsenvaltioille 34 artiklassa tarkoitetulla tieto- ja viestintäjärjestelmällä.

3.  Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yhteyspiste.

4.  ▌ Yhteyspiste vastaa ainakin markkinavalvontaviranomaisten ja 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen viranomaisten yhteensovitetun kannan esittämisestä ja 13 artiklassa säädetyistä kansallisista strategioista ilmoittamisesta. Yhteyspiste avustaa myös VI luvussa säädetyssä eri jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten yhteistyössä.

5.  Jotta sekä verkossa että muualla kuin verkossa saataville asetettujen tuotteiden markkinavalvontaa voidaan harjoittaa yhtä tehokkaasti kaikissa jakelukanavissa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden markkinavalvontaviranomaisilla ja yhteyspisteellä on tehtäviensä asianmukaista suorittamista varten riittävät talousarvio- ja muut resurssit, kuten riittävästi pätevää henkilöstöä, riittävä asiantuntemus, menettelyt ja muut järjestelyt.

6.  Jos jäsenvaltion alueella on useita markkinavalvontaviranomaisia, jäsenvaltion on varmistettava, että näiden viranomaisten tehtävät on määritelty selkeästi ja että on otettu käyttöön asianmukaiset viestintä- ja koordinointimekanismit, joiden avulla ne voivat tehdä läheistä yhteistyötä ja suorittaa tehtävänsä tehokkaasti.

11 artikla

Markkinavalvontaviranomaisten toimet

1.  Markkinavalvontaviranomaisten on toimillaan varmistettava, että

a)  sekä verkossa että muualla kuin verkossa saataville asetettujen sellaisten tuotteiden, joihin sovelletaan unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, markkinavalvonta toteutetaan tehokkaasti niiden alueella ▌;

b)  ▌ talouden toimijat toteuttavat asianmukaisia ja oikeasuhteisia korjaavia toimia, jotka liittyvät kyseisen lainsäädännön ja tämän asetuksen noudattamiseen;

c)  toteutetaan asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, jos talouden toimijat eivät ryhdy korjaaviin toimiin.

2.  Markkinavalvontaviranomaisten on käytettävä toimivaltaansa ja hoidettava tehtävänsä riippumattomasti, puolueettomasti ja ilman ennakkoasenteita.

3.  Markkinavalvontaviranomaisten on osana tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä toimiaan suoritettava tuotteen ominaisuuksia koskevia asianmukaisia tarkastuksia riittävässä laajuudessa tekemällä asiakirjatarkastuksia sekä tarvittaessa fyysisiä ja laboratoriotarkastuksia riittävän otoksen perusteella ja priorisoitava resurssinsa ja toimensa tehokkaan markkinavalvonnan varmistamiseksi ja 13 artiklassa tarkoitetun kansallisen markkinavalvontastrategian huomioon ottamiseksi.

Päättäessään suoritettavista tarkastuksista, tarkastettavien tuotteiden tyypeistä ja tarkastusten laajuudesta markkinavalvontaviranomaisten on noudatettava riskiperusteista lähestymistapaa ja otettava huomioon seuraavat tekijät:

a)  tuotteisiin liittyvät mahdolliset vaaratekijät ja vaatimustenvastaisuudet ja jos kyseinen tieto on saatavilla, niiden esiintyminen markkinoilla;

b)  talouden toimijan määräysvallassa toteutettava toimet ja toiminnot;

c)  talouden toimijan aiemmat vaatimustenvastaisuudet;

d)  tarvittaessa 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen viranomaisten suorittama riskiprofilointi;

e)  kuluttajavalitukset ja muilta viranomaisilta, talouden toimijoilta, tiedotusvälineiltä ja muista lähteistä saadut muut tiedot, jotka saattavat viitata vaatimustenvastaisuuteen.

4.  Jotta voidaan varmistaa terveyden ja turvallisuuden tai muiden kyseisellä lainsäädännöllä suojattujen yleisten etujen suojelun korkea taso, komissio voi verkostoa kuultuaan hyväksyä sellaisten tuotteiden tai tuoteluokkien osalta, joiden kohdalla on havaittu jatkuvasti erityisiä riskejä tai sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vakavaa rikkomista, täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritetään yhdenmukaiset edellytykset tarkastuksille, tarkastustiheyden määrittämistä koskevat perusteet ja tarkastettavien otosten määrä kyseisten tuotteiden tai tuoteluokkien osalta unionin tasolla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.  Jos talouden toimijat esittävät testiraportteja tai todistuksia, jotka osoittavat niiden tuotteiden olevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia ja jotka on myöntänyt asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti akkreditoitu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, markkinavalvontaviranomaisten on otettava kyseiset testiraportit ja todistukset asianmukaisesti huomioon.

6.  Näyttöä, jota yhden jäsenvaltion markkinavalvontaviranomainen käyttää, voidaan käyttää osana toisen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisen tuotteen vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi tekemiä tutkimuksia ilman muita muotovaatimuksia.

7.  Markkinavalvontaviranomaisten on perustettava seuraavat menettelyt unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta:

a)  menettelyt riskeihin tai vaatimustenvastaisuuteen liittyvien valitusten tai raporttien jatkotoimia varten;

b)  menettelyt, joilla varmennetaan, että talouden toimijat ovat toteuttaneet korjaavia toimia.

8.  Markkinavalvontaviranomaisten on osallistuttava aktiivisesti 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin hallinnollisen yhteistyön ryhmiin, jotta varmistetaan viestintä ja koordinointi niiden vastapuolten kanssa muissa jäsenvaltioissa.

9.  Jos tuote on yhden jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisen päätöksen perusteella todettu vaatimustenvastaiseksi, toisen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisen on pidettävä sitä vaatimustenvastaisena, ellei asiasta vastaava markkinavalvontaviranomainen toisessa jäsenvaltiossa ole tullut päinvastaiseen tulokseen omien tutkimustensa pohjalta ja ottaen huomioon talouden toimijalta mahdollisesti saadut tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia unionin suojamenettelyjä.

12 artikla

Vertaisarvioinnit

1.  Vertaisarviointeja on järjestettävä niille markkinavalvontaviranomaisille, jotka haluavat osallistua niihin, jotta voidaan lisätä tämän asetuksen soveltamiseen liittyvien markkinavalvontatoimien johdonmukaisuutta.

2.  Verkoston on laadittava menetelmät ja suunnitelma, jota voidaan päivittää, osallistuvien markkinavalvontaviranomaisten kesken tehtäviä vertaisarviointeja varten. Laatiessaan menetelmiä ja päivitettävää suunnitelmaa verkoston on otettava huomioon ainakin jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten lukumäärä ja koko, käytettävissä olevan henkilöstön määrä ja muut vertaisarvioinnin suorittamiseen tarvittavat resurssit sekä muut asiaankuuluvat perusteet.

3.  Vertaisarviointien on katettava joidenkin markkinavalvontaviranomaisten kehittämät parhaat käytännöt, joista voi olla hyötyä muille markkinavalvontaviranomaisille, ja muut markkinavalvontatoimien tehokkuuteen liittyvät merkitykselliset seikat.

4.  Vertaisarviointien tuloksista raportoidaan verkostolle.

13 artikla

Kansalliset markkinavalvontastrategiat

1.  Jokaisen jäsenvaltion on laadittava kattava kansallinen markkinavalvontastrategia vähintään neljän vuoden välein. Kunkin jäsenvaltion on laadittava ensimmäinen tällainen strategia viimeistään ... päivänä ...kuuta ... mennessä [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta]. Kansallisella strategialla on edistettävä johdonmukaista, kokonaisvaltaista ja yhdennettyä tapaa lähestyä markkinavalvontaa ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa jäsenvaltion alueella. Kansallista markkinavalvontastrategiaa laadittaessa on otettava huomioon kaikki unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat sektorit ja tuotteen toimitusketjun kaikki vaiheet, mukaan lukien tuonti ja digitaaliset toimitusketjut. Verkoston työohjelmassa vahvistetut painopisteet voidaan myös ottaa huomioon.

2.  Kansallisessa markkinavalvontastrategiassa on oltava vähintään seuraavat osatekijät, jos tämä ei vaaranna markkinavalvontatoimia:

a)  vaatimustenvastaisten tuotteiden esiintymisestä saatavilla olevat tiedot, joissa otetaan erityisesti huomioon 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tarkastukset ja 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valvonta ja tapauksen mukaan markkinasuuntaukset, jotka voivat vaikuttaa vaatimustenvastaisuusasteeseen tuoteluokissa, sekä uusiin teknologioihin mahdollisesti liittyvät uhkat ja riskit;

b)  jäsenvaltioiden unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa varten ensisijaisiksi määrittelemät alat;

c)  suunnitellut täytäntöönpanon valvontatoimet, joilla pyritään vähentämään vaatimustenvastaisuutta kyseisillä ensisijaisiksi määritellyillä aloilla, mukaan lukien aiheellisissa tapauksissa tarkastusten suunnitellut vähimmäistasot sellaisten tuoteluokkien osalta, joissa vaatimustenvastaisuudet ovat merkittävän yleisiä;

d)  11 artiklan 8 kohdassa ja VI luvussa tarkoitetun muiden jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön ▌arvioiminen.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kansallisesta markkinavalvontastrategiastaan komissiolle ja muille jäsenvaltioille 34 artiklassa tarkoitetun tieto- ja viestintäjärjestelmän kautta. Kunkin jäsenvaltion on julkaistava yhteenveto strategiastaan.

V luku

Markkinavalvontavaltuudet ja -toimenpiteet

14 artikla

Markkinavalvontaviranomaisten toimivalta

1.  Jäsenvaltioiden on siirrettävä markkinavalvontaviranomaisilleen toimivalta suorittaa markkinavalvonta-, tutkinta- ja täytäntöönpanotoimenpiteet, joita tarvitaan tämän asetuksen ja ▌ unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamiseksi.

2.  Markkinavalvontaviranomaisten on käytettävä tässä artiklassa säädettyä toimivaltaansa tehokkaasti ja vaikuttavasti ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen siltä osin kuin tällainen toimivallan käyttö liittyy toimenpiteiden kohteeseen ja tarkoitukseen ja vaatimustenvastaisuustapauksen luonteeseen sekä siitä aiheutuvaan todelliseen tai mahdolliseen vahinkoon. Toimivaltaa on siirrettävä ja käytettävä noudattaen unionin oikeutta ja kansallista oikeutta, Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteet sekä kansallisen oikeuden sananvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta koskevat periaatteet mukaan lukien, sovellettavia menettelytakeita ja unionin tietosuojasääntöjä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679.

3.  Kun jäsenvaltiot toteuttavat 1 kohdassa tarkoitetun toimivallan siirron, ne voivat säätää, että toimivaltaa voidaan käyttää jollakin seuraavista tavoista sen mukaan, mikä katsotaan aiheelliseksi:

a)  markkinavalvontaviranomaiset käyttävät toimivaltaa suoraan oman toimivaltansa nojalla;

b)  toimivaltaa käytetään muiden viranomaisten kautta kyseisen jäsenvaltion toimivallan jaon sekä institutionaalisen ja hallinnollisen organisaation mukaisesti;

c)  hakemalla tarvittavan päätöksen antamista tuomioistuimilta, joilla on valta antaa päätös, jolla toimivallan käyttäminen hyväksytään, myös hakemalla tarvittaessa muutosta, jos tarvittavaa päätöstä koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty.

4.  Markkinavalvontaviranomaisille 1 kohdan nojalla siirretyn toimivallan on sisällettävä vähintään seuraavat ▌:

a)  valtuudet vaatia talouden toimijoita toimittamaan asiaankuuluvat asiakirjat, tekniset eritelmät ja tiedot tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta ja teknisistä näkökohdista, mukaan lukien pääsy tuotteen sisältämiin ohjelmistoihin, jos tällainen pääsy on tarpeen sen arvioimiseksi, vastaako tuote sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistettuja vaatimuksia, missä tahansa muodossa ja riippumatta siitä, mille välineelle tai mihin paikkaan tällaiset asiakirjat, tekniset eritelmät ja tiedot on tallennettu, sekä valtuudet ottaa tai saada jäljennökset näistä tiedoista;

b)  valtuudet vaatia talouden toimijoita toimittamaan asiaankuuluvat tiedot toimitusketjusta, jakeluverkon yksityiskohdista, markkinoilla olevien tuotteiden määristä ja muista tuotemalleista, joilla on samat tekniset ominaisuudet kuin kyseessä olevalla tuotteella, jos ne ovat merkityksellisiä unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisesti sovellettavien vaatimusten noudattamisen kannalta;

c)  valtuudet vaatia talouden toimijoita toimittamaan asiaankuuluvat tiedot, joita tarvitaan verkkosivustojen omistajien varmentamiseen, kun kyseinen tieto liittyy tutkimuksen kohteeseen;

d)  valtuudet tehdä paikan päällä tehtäviä ja tuotteiden fyysisiä tarkastuksia ilman ennakkoilmoitusta;

e)  valtuudet päästä kaikkiin tiloihin, kaikille alueille tai kaikkiin kulkuneuvoihin, joita talouden toimija käyttää tarkoituksessa, joka liittyy talouden toimijan elinkeino- tai ammattitoimintaan, vaatimustenvastaisuuden havaitsemiseksi ja näytön hankkimiseksi;

f)  valtuudet käynnistää markkinavalvontaviranomaisten omasta aloitteesta tutkimuksia▌, joilla pyritään havaitsemaan vaatimustenvastaisuudet ja korjaamaan ne;

g)  valtuudet vaatia talouden toimijoita ryhtymään asianmukaisiin toimiin vaatimustenvastaisuustapauksen korjaamiseksi tai riskin poistamiseksi;

h)  valtuudet toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä, mukaan lukien valtuudet kieltää tuotteen asettaminen saataville markkinoilla tai rajoittaa sitä taikka antaa määräys tuotteen poistamisesta markkinoilta tai sitä koskevasta palautusmenettelystä, jos talouden toimija ei ryhdy asianmukaisiin korjaaviin toimiin tai jos vaatimustenvastaisuus tai riski on edelleen olemassa;

i)  valtuudet määrätä seuraamuksia 41 artiklan mukaisesti;

j)  valtuudet ostaa tuotenäytteitä, myös valehenkilöllisyyden turvin, ja tutkia ja käänteismallintaa niitä vaatimustenvastaisuuden havaitsemiseksi ja näytön hankkimiseksi;

k)  jos ei ole muita tehokkaita keinoja vakavan riskin poistamiseksi, valtuudet

i)  vaatia sellaisen sisällön poistamista verkkorajapinnalta, jossa viitataan kyseisiin tuotteisiin, tai vaatia selkeän loppukäyttäjille suunnatun varoituksen laittamista esille, kun nämä käyttävät verkkorajapintaa; tai

ii)  jos i alakohdan mukaista vaatimusta ei ole noudatettu, vaatia tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajia rajoittamaan pääsyä verkkorajapintaan, myös pyytämällä asiaankuuluvaa kolmatta osapuolta toteuttamaan tällaisia toimenpiteitä.

5.  Markkinavalvontaviranomaiset voivat käyttää kaikkia tietoja, asiakirjoja, havaintoja, lausuntoja tai muuta tietoa näyttönä tutkimuksissaan riippumatta siitä, missä muodossa tai mille välineelle ne on tallennettu.

15 artikla

Markkinavalvontaviranomaisten kustannusten kattaminen

1.  Jäsenvaltiot voivat antaa markkinavalvontaviranomaisilleen luvan periä asiaankuuluvilta talouden toimijoilta kokonaisuudessaan kustannukset, jotka liittyvät vaatimustenvastaisuustapauksia koskeviin markkinavalvontaviranomaisten toimiin.

2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin voivat sisältyä testauksen kustannukset, 28 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden kustannukset sekä varastointikustannukset ja sellaisista toimista aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät vaatimustenvastaisiksi havaittuihin tuotteisiin, joiden osalta on toteutettava korjaavia toimia ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen tai saattamista markkinoille.

16 artikla

Markkinavalvontatoimenpiteet

1.   Markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, jos tuote, johon sovelletaan unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä ja jota käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa ja oikein asennettuna ja huollettuna,

a)  on omiaan vaarantamaan käyttäjien terveyden tai turvallisuuden; tai

b)  ei ole sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.

2.  Jos markkinavalvontaviranomaiset tekevät 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja havaintoja, niiden on vaadittava viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään asianmukaisiin ja oikeasuhteisiin korjaaviin toimiin vaatimustenvastaisuuden korjaamiseksi tai riskin poistamiseksi niiden asettamassa määräajassa.

3.  Edellä olevan 2 kohdan soveltamiseksi talouden toimijoilta vaadittaviin korjaaviin toimiin voivat kuulua muun muassa seuraavat:

a)  saatetaan tuote vaatimustenmukaiseksi, mukaan lukien sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä määritellyn muodollisen vaatimustenvastaisuuden korjaaminen, tai varmistetaan, että tuote ei enää aiheuta riskiä;

b)  estetään tuotteen asettaminen saataville markkinoilla;

c)  poistetaan tuote markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely välittömästi ja varoitetaan julkisesti tuotteen aiheuttamasta riskistä;

d)  hävitetään tuote tai tehdään se muulla tavalla käyttökelvottomaksi;

e)  liitetään tuotteeseen asianmukaisia, selkeästi ja helposti ymmärrettävällä tavalla laadittuja varoituksia tuotteen mahdollisesti aiheuttamista riskeistä sen jäsenvaltion määrittämällä yhdellä tai useammalla kielellä, jossa tuote asetetaan saataville markkinoilla;

f)  asetetaan ennakkoehdot kyseisen tuotteen asettamiselle saataville markkinoilla;

g)  tiedotetaan riskille alttiina oleville loppukäyttäjille riskistä välittömästi ja asianmukaisella tavalla muun muassa julkaisemalla erityisiä varoituksia sen jäsenvaltion määrittämällä yhdellä tai useammalla kielellä, jossa tuote asetetaan saataville markkinoilla.

4.  Edellä olevan 3 kohdan e, f ja g alakohdassa tarkoitettuja korjaavia toimia voidaan vaatia vain, jos tuotteen katsotaan aiheuttavan riskin ainoastaan tietyissä olosuhteissa tai ainoastaan tietyille loppukäyttäjille.

5.  Jos talouden toimija ei toteuta 3 kohdassa tarkoitettuja korjaavia toimia tai jos 1 kohdassa tarkoitettu vaatimustenvastaisuus tai riski on edelleen olemassa, markkinavalvontaviranomaisten on varmistettava, että tuote poistetaan markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely tai sen asettaminen saataville markkinoilla kielletään tai sitä rajoitetaan ja että kansalaisille, komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedotetaan asiasta.

6.  Komissiolle ja muille jäsenvaltioille tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti annettavat tiedot on toimitettava 34 artiklassa tarkoitetulla tieto- ja viestintäjärjestelmällä. Tämän tietojen toimittamisen katsotaan täyttävän myös unionin yhdenmukaistamislainsäädännön sovellettavien suojamenettelyjen ilmoitusvaatimukset.

7.  Jos kansallinen toimenpide katsotaan sovellettavan suojamenettelyn mukaisesti oikeutetuksi tai minkään toisen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomainen ei ole tullut päinvastaiseen tulokseen 11 artiklan 9 kohdassa tarkoitetulla tavalla, muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vaatimustenvastaisen tuotteen suhteen ja syötettävä asiaa koskevat tiedot 34 artiklassa tarkoitettuun tieto- ja viestintintäjärjestelmään.

17 artikla

Tietojen käyttö sekä ammatti- ja liikesalaisuuden suoja

Markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava toimensa erittäin avoimesti ja asetettava yleisesti saataville kaikki tiedot, joita ne pitävät merkityksellisinä unionin loppukäyttäjien etujen suojelemiseksi. Markkinavalvontaviranomaisten on kunnioitettava luottamuksellisuutta ja ammatti- ja liikesalaisuuksien suojaa koskevia periaatteita sekä turvattava henkilötiedot unionin oikeuden ja kansallisen oikeuden mukaisesti ▌.

18 artikla

Talouden toimijoiden menettelylliset oikeudet

1.  Markkinavalvontaviranomaisten unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tai tämän asetuksen nojalla hyväksymissä toimenpiteissä, päätöksissä tai määräyksissä on esitettävä täsmälliset perustelut.

2.  Tällaisista toimenpiteistä, päätöksistä ja määräyksistä on ilmoitettava viipymättä asiaankuuluvalle talouden toimijalle, jolle on samalla ilmoitettava kyseisen jäsenvaltion oikeuden mukaiset muutoksenhakukeinot ja muutoksenhaun määräajat.

3.  Ennen 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, päätöksen tai määräyksen hyväksymistä on asianomaiselle talouden toimijalle annettava mahdollisuus tulla kuulluksi asianmukaisessa ajassa, jonka on oltava vähintään kymmenen työpäivää, paitsi jos talouden toimijalle ei ole mahdollista antaa tätä mahdollisuutta toimenpiteen, päätöksen tai määräyksen kiireellisyyden vuoksi, terveys- tai turvallisuusvaatimusten perusteella tai asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yleisten etujen mukaisella muulla perusteella.

Jos toimenpide, päätös tai määräys hyväksytään ilman, että talouden toimijalle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi, talouden toimijalle on annettava tällainen tilaisuus mahdollisimman pian hyväksymisen jälkeen ja markkinavalvontaviranomaisen on viipymättä tarkasteltava kyseistä toimenpidettä, päätöstä tai määräystä uudelleen.

19 artikla

Vakavan riskin aiheuttavat tuotteet

1.  Markkinavalvontaviranomaisten on varmistettava, että vakavan riskin aiheuttavien tuotteiden osalta järjestetään palautusmenettely tai ne poistetaan markkinoilta, jos ei ole muita tehokkaita keinoja vakavan riskin poistamiseksi, tai että niiden asettaminen saataville markkinoilla kielletään. Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi 20 artiklan mukaisesti.

2.  Päätös siitä, aiheuttaako tuote vakavan riskin, on tehtävä asianmukaisen, vaaratekijän luonteen ja sen toteutumisen todennäköisyyden huomioon ottavan riskinarvioinnin perusteella. Mahdollisuus parantaa turvallisuustasoa ja muiden vähäisemmän riskin aiheuttavien tuotteiden saatavuus ei saa olla perusteena sille, että tuotteen katsotaan aiheuttavan vakavan riskin.

20 artikla

Nopea tietojenvaihtojärjestelmä

1.  Jos markkinavalvontaviranomainen toteuttaa tai aikoo toteuttaa 19 artiklan nojalla toimenpiteen ja katsoo, että toimenpiteeseen ryhtymisen syyt tai toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset ulottuvat sen oman jäsenvaltion aluetta laajemmalle, sen on välittömästi ilmoitettava komissiolle kyseisestä toimenpiteestä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti. Markkinavalvontaviranomaisen on myös annettava komissiolle viipymättä tiedoksi kaikki kyseiseen toimenpiteeseen tehdyt muutokset tai toimenpiteiden peruuttaminen.

2.  Jos jokin markkinoilla saataville asetettu tuote aiheuttaa vakavan riskin, markkinavalvontaviranomaisten on välittömästi ilmoitettava komissiolle kaikki vapaaehtoiset toimenpiteet, joita talouden toimija toteuttaa ja joista se on ilmoittanut markkinavalvontaviranomaiselle.

3.  Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettuihin tietoihin on sisällyttävä kaikki saatavissa olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti tuotteen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, tuotteen alkuperä ja toimitusketju, tuotteeseen liittyvät riskit, toteutetun kansallisen toimenpiteen luonne ja kesto ja talouden toimijan mahdollisesti toteuttamat vapaaehtoiset toimenpiteet.

4.  Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdan säännösten soveltamiseksi on käytettävä nopeaa tiedonvaihtojärjestelmää (RAPEX), josta säädetään direktiivin 2001/95/EY 12 artiklassa. Mainitun direktiivin 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

5.  Komissio tarjoaa dataliitännän RAPEXin ja 34 artiklassa tarkoitetun tieto- ja viestintäjärjestelmän välillä ja ylläpitää sitä, jotta vältetään tietojen syöttäminen kahteen kertaan.

21 artikla

Unionin testauslaitokset

1.  Unionin testauslaitosten tarkoituksena on parantaa unionissa suoritettavan markkinavalvonnan laboratoriokapasiteettia sekä testauksen luotettavuutta ja johdonmukaisuutta.

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi komissio voi nimetä jäsenvaltion julkisen testauslaitoksen unionin testauslaitokseksi käsittelemään tiettyjä tuoteluokkia tai johonkin tuoteluokkaan liittyviä erityisiä riskejä.

Komissio voi myös nimetä jonkun omista testauslaitoksistaan unionin testauslaitokseksi käsittelemään tiettyjä tuoteluokkia tai johonkin tuoteluokkaan liittyviä erityisiä riskejä tai sellaisia tuotteita, joiden testauskapasiteettia ei ole lainkaan tai sitä ei ole riittävästi.

3.   Unionin testauslaitokset on akkreditoitava asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti.

4.  Unionin testauslaitosten nimeäminen ei saa vaikuttaa markkinavalvontaviranomaisten, verkoston ja komission vapauteen valita toimissaan käyttämänsä testauslaitokset.

5.  Nimettyjen unionin testauslaitosten on tarjottava palvelujaan ainoastaan markkinavalvontaviranomaisille, verkostolle, komissiolle ja muille valtiollisille tai valtioiden välisille elimille.

6.  Unionin testauslaitosten on toimivaltansa kattamalla alueella suoritettava seuraavat toimet:

a)  tuotteiden testaaminen markkinavalvontaviranomaisten, verkoston tai komission pyynnöstä;

b)  riippumattoman teknisen tai tieteellisen neuvonnan antaminen verkoston pyynnöstä;

c)  uusien analyysitekniikkojen ja -menetelmien kehittäminen.

7.  Tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta maksetaan korvaus, ja unioni voi rahoittaa sitä 36 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

8.  Unionin testauslaitokset voivat saada unionin rahoitusta 36 artiklan 2 kohdan mukaisesti testauskapasiteettinsa kasvattamiseksi tai uuden testauskapasiteetin luomiseksi tiettyjä tuoteluokkia tai johonkin tuoteluokkaan liittyviä erityisiä riskejä varten tai sellaisia tuotteita varten, joiden testauskapasiteettia ei ole lainkaan tai sitä ei ole riittävästi.

9.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään menettelyt unionin testauslaitoksien nimeämiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

VI luku

Rajatylittävä keskinäinen avunanto

22 artikla

Keskinäinen avunanto

1.  Yhteistyön ja tiedonvaihdon jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten kesken sekä markkinavalvontaviranomaisten, komission ja asianomaisten unionin virastojen välillä on oltava toimivaa.

2.  Jos markkinavalvontaviranomainen ei voi saattaa tutkimuksiaan päätökseen sen vuoksi, ettei se ole saanut tutustua tiettyihin tietoihin siitä huolimatta, että se on kaikin asianmukaisin tavoin ponnistellut saadakseen tiedot itse, se voi esittää perustellun pyynnön sellaisen toisen jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiselle, jossa nämä tiedot voidaan saada käyttöön. Tässä tapauksessa pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava viipymättä ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa pyynnön esittävälle viranomaiselle kaikki tiedot, jotka pyynnön vastaanottava viranomainen katsoo merkityksellisiksi määritettäessä sitä, onko jokin tuote vaatimustenvastainen.

3.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on tehtävä asianmukaiset tutkimukset tai toteutettava muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen pyydettyjen tietojen keräämiseksi. Tutkimukset on tarvittaessa tehtävä muiden markkinavalvontaviranomaisten avustuksella.

4.  Pyynnön esittävä viranomainen on vastuussa käynnistämästään tutkimuksesta, ellei pyynnön vastaanottava viranomainen ota vastuuta itselleen.

5.  Pyynnön vastaanottava viranomainen voi kieltäytyä noudattamasta 2 kohdan mukaista tiedonsaantipyyntöä seuraavissa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, kun

a)  pyynnön esittävä viranomainen ei ole perustellut riittävästi pyydettyjen tietojen tarpeellisuutta vaatimustenvastaisuuden toteamisessa;

b)  pyynnön vastaanottava viranomainen osoittaa perustellusti, että pyynnön noudattaminen haittaisi huomattavasti sen omaa toimintaa.

23 artikla

Täytäntöönpanon valvontaan liittyviä toimenpiteitä koskevat pyynnöt

1.  Kun tuotteen vaatimustenvastaisuuden loppuun saattaminen edellyttää toisen jäsenvaltion toimivallan piiriin kuuluvia toimenpiteitä ja kun tällaiset toimenpiteet eivät ole seurausta 16 artiklan 7 kohdan vaatimuksista, pyynnön esittävä viranomainen voi esittää asianmukaisesti perustellun pyynnön, jolla se pyytää kyseisen toisen jäsenvaltion viranomaista, joka vastaanottaa pyynnön, toteuttamaan täytäntöönpanon valvontaan liittyviä toimenpiteitä.

2.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on viipymättä toteutettava kaikki asianmukaiset ja tarvittavat täytäntöönpanon valvontaan liittyvät toimenpiteet sille tämän asetuksen nojalla myönnetyn toimivallan nojalla, jotta vaatimustenvastaisuustapaus voidaan korjata, käyttämällä 14 artiklassa säädettyä toimivaltaa ja sille kansallisen oikeuden nojalla mahdollisesti kuuluvaa muuta toimivaltaa.

3.  Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on ▌ ilmoitettava toteutetuista tai suunnitelluista 2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä pyynnön esittäneelle viranomaiselle ▌.

Pyynnön vastaanottava viranomainen voi kieltäytyä noudattamasta täytäntöönpanon valvontaan liittyviä toimenpiteitä koskevaa pyyntöä missä tahansa seuraavista tilanteista:

a)  pyynnön vastaanottava viranomainen toteaa, että pyynnön esittävä viranomainen ei ole toimittanut riittävästi tietoa;

b)  pyynnön vastaanottava viranomainen katsoo, että pyyntö on unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vastainen;

c)  pyynnön vastaanottava viranomainen esittää perustellut syyt, jotka osoittavat, että pyynnön noudattaminen haittaisi huomattavasti sen omaa toimintaa.

24 artikla

Keskinäistä avunantoa koskeviin pyyntöihin sovellettava menettely

1.  Pyynnön esittävän viranomaisen on ennen 22 tai 23 artiklan mukaisen pyynnön esittämistä pyrittävä suorittamaan itse kaikki tutkimukset, jotka ovat kohtuudella mahdollisia.

2.  Pyynnön esittävän viranomaisen on 22 tai 23 artiklan mukaista pyyntöä esittäessään toimitettava kaikki saatavilla olevat tiedot, jotta pyynnön vastaanottava viranomainen voi toimia pyynnön mukaisesti, mukaan lukien sellaiset tarvittavat todisteet, jotka ovat saatavissa vain pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa.

3.  Edellä olevan 22 ja 23 artiklan mukaiset ▌ pyynnöt ja kaikki niihin liittyvä yhteydenpito on tehtävä sähköisiä vakiolomakkeita käyttäen 34 artiklassa tarkoitetun tieto- ja viestintäjärjestelmän kautta.

4.  Yhteydenpidon on tapahduttava suoraan markkinavalvontaviranomaisten välillä tai asianomaisten jäsenvaltioiden yhteyspisteiden kautta.

5.  Markkinavalvontaviranomaisten on sovittava kielistä, joita käytetään 22 ja 23 artiklan mukaisissa ▌ pyynnöissä ja kaikessa niihin liittyvässä yhteydenpidossa.

6.  Elleivät asianomaiset markkinavalvontaviranomaiset pääse sopimukseen käytettävistä kielistä, 22 ja 23 artiklan mukaiset ▌ pyynnöt on esitettävä pyynnön esittävän viranomaisen jäsenvaltion virallisella kielellä ja niihin on vastattava pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion virallisella kielellä. Tällaisessa tapauksessa pyynnön esittävän viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen on käännätettävä toiselta viranomaiselta saamansa pyynnöt, vastaukset tai muut asiakirjat.

7.  Jäljempänä olevassa 34 artiklassa tarkoitetulla tieto- ja viestintäjärjestelmällä on tarjottava jäsenneltyjä tietoja keskinäistä avunantoa koskevista tapauksista asianomaisille yhteyspisteille. Yhteyspisteiden on näitä tietoja hyödyntäen annettava kaikki tarvittava tuki avunannon helpottamiseksi.

VII luku

Unionin markkinoille tulevat tuotteet

25 artikla

Unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonta

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä tulliviranomaiset, yksi tai useampi markkinavalvontaviranomainen tai jokin muu alueensa viranomainen viranomaisiksi, jotka vastaavat unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnasta.

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava ensimmäisen alakohdan mukaisesti nimetyt viranomaiset ja niiden toimivaltaan kuuluvat alat komissiolle ja muille jäsenvaltioille 34 artiklassa tarkoitetun tieto- ja viestintäjärjestelmän kautta.

2.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti nimetyillä viranomaisilla on oltava tarvittavat valtuudet ja resurssit niiden kyseisessä kohdassa tarkoitettujen tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen.

3.  Unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluville tuotteille, jotka asetetaan tullimenettelyyn ”luovutus vapaaseen liikkeeseen”, on tehtävä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen viranomaisten suorittamat tarkastukset. Näiden viranomaisten on suoritettava nämä tarkastukset riskianalyysin pohjalta asetuksen (EU) N:o 952/2013 46 ja 47 artiklan mukaisesti ja tarvittaessa tämän asetuksen 11 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun riskiperusteisen lähestymistavan mukaisesti.

4.  Seuraavien on vaihdettava keskenään riskeihin liittyviä tietoja:

a)  tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt viranomaiset asetuksen (EU) N:o 952/2013 47 artiklan 2 kohdan mukaisesti; ja

b)  tulliviranomaiset asetuksen (EU) N:o 952/2013 46 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Kun kyse on unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvista tuotteista, jotka joko ovat väliaikaisessa varastossa tai asetetaan muuhun tullimenettelyyn kuin "vapaaseen liikkeeseen asettamiseen", ja ensimmäisen saapumispaikan tulliviranomaisilla on syytä uskoa, että kyseiset tuotteet eivät ole sovellettavan unionin oikeuden mukaisia tai että kyseiset tuotteet voivat aiheuttaa riskin, näiden viranomaisten on toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot määräpaikan toimivaltaiselle tullitoimipaikalle.

5.  Markkinavalvontaviranomaisten on annettava 1 kohdan mukaisesti nimetyille viranomaisille tiedot sellaisista tuoteluokista tai sellaisten talouden toimijoiden henkilöllisyydestä, joiden osalta on havaittu tavallista suurempi vaatimustenvastaisuuden riski.

6.  Jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 31 päivänä toimitettava komissiolle yksityiskohtaiset tilastotiedot tarkastuksista, jotka 1 kohdan mukaisesti nimetyt viranomaiset ovat tehneet unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluville tuotteille edellisen kalenterivuoden aikana ▌. Tilastotietojen on katettava tällaisten tuotteiden tuoteturvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta koskeviin tarkastuksiin liittyvien toimenpiteiden lukumäärä ▌.

Komissio laatii viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä kertomuksen, joka sisältää jäsenvaltioiden edeltävän kalenterivuoden osalta toimittamat tiedot sekä toimitettujen tietojen analyysin. Kertomus julkaistaan 34 artiklassa tarkoitetussa tieto- ja viestintäjärjestelmässä.

7.  Jos komissio saa tiedon siitä, että unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvat kolmannesta maasta tuotavat tuotteet aiheuttavat vakavan riskin ▌, se suosittelee kyseiselle jäsenvaltiolle asianmukaisten markkinavalvontatoimenpiteiden toteuttamista.

8.  Jotta voidaan varmistaa unionin oikeuden johdonmukainen täytäntöönpano, tehostaa unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvontaa ja varmistaa valvonnan tehokkuus ja yhtenäisyys, komissio voi verkostoa kuultuaan hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritetään unionin tason yhteisen riskianalyysin pohjalta tarkastuksille vertailuarvoja ja tekniikoita. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytyään 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

9.  Komissio hyväksyy ▌ täytäntöönpanosäädöksiä tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti edellytettyjen tietojen yksityiskohtien täsmentämiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

26 artikla

Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen keskeyttäminen

1.  Edellä olevan 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen viranomaisten on keskeytettävä tuotteen luovutus vapaaseen liikkeeseen, jos 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tarkastuksissa todetaan seuraavaa:

a)  tuotteen mukana ei ole siihen sovellettavassa unionin lainsäädännössä edellytettyjä asiakirjoja tai on olemassa perusteltu syy epäillä asiakirjojen aitoutta, paikkansapitävyyttä tai kattavuutta;

b)  tuotetta ei ole merkitty siihen sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti;

c)  tuotteessa on CE-merkintä tai jokin muu siihen sovellettavassa unionin lainsäädännössä edellytetty merkintä, joka on tehty väärällä tai harhaanjohtavalla tavalla;

d)  tietyn unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta koskevista tehtävistä vastaavan talouden toimijan nimeä, rekisteröityä toiminimeä tai rekisteröityä tavaramerkkiä ja yhteystietoja, mukaan lukien postiosoite, ei ole annettu tai ne eivät ole tunnistettavissa 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti; tai

e)  jostakin muusta syystä, kun on aihetta uskoa, että tuote ei ole siihen sovellettavan unionin lainsäädännössä tai että tuote aiheuttaa vakavan riskin terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle tai muulle 1 artiklassa tarkoitetulle yleiselle edulle.

2.  Edellä olevan 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen viranomaisten on välittömästi ilmoitettava markkinavalvontaviranomaisille tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta luovutuksen keskeyttämisestä.

3.  Jos markkinavalvontaviranomaisilla on perusteltu syy uskoa, että tuote ei ole siihen sovellettavan unionin lainsäädännön mukainen tai että se aiheuttaa vakavan riskin, niiden on pyydettävä 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä viranomaisia keskeyttämään menettely tuotteen luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen.

4.  Tämän artiklan 2 kohdan mukaiset ilmoitukset ja 3 kohdan mukaiset pyynnöt voidaan tehdä 34 artiklassa tarkoitetulla tieto- ja viestintäjärjestelmällä, myös käyttäen sähköisiä rajapintoja tämän järjestelmän ja tulliviranomaisten käyttämien järjestelmien välillä, jos niitä on saatavilla.

27 artikla

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Jos tuotteen luovutus vapaaseen liikkeeseen on keskeytetty 26 artiklan mukaisesti, kyseinen tuote on luovutettava vapaaseen liikkeeseen, kun kaikki muut luovutukseen liittyvät vaatimukset ja muodollisuudet on täytetty ja jos jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)  markkinavalvontaviranomaiset eivät neljän päivän kuluessa keskeyttämisestä ole pyytäneet 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä viranomaisia pitämään keskeyttämisen voimassa;

b)  markkinavalvontaviranomaiset ovat ilmoittaneet 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyille viranomaisille, että tuote on hyväksytty luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen.

Luovuttamista vapaaseen liikkeeseen ei katsota näytöksi siitä, että tuote on unionin oikeuden mukainen.

28 artikla

Luovutusta vapaaseen liikkeeseen koskeva kielteinen päätös

1.  Jos markkinavalvontaviranomaiset toteavat tuotteen aiheuttavan vakavan riskin, niiden on toteutettava toimenpiteet, joilla kielletään tuotteen saattaminen markkinoille, ja vaadittava 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä viranomaisia olemaan luovuttamatta sitä vapaaseen liikkeeseen. Niiden on lisäksi vaadittava kyseisiä viranomaisia sisällyttämään tullin tietojenkäsittelyjärjestelmään ja tapauksen mukaan tuotteen mukana seuraavaan kauppalaskuun ja muihin merkityksellisiin mukana seuraaviin asiakirjoihin ▌ seuraava ilmoitus:"

”Vaarallinen tuote – luovutus vapaaseen liikkeeseen kielletty – asetus (EU) 2019/... (55)”.

"

Markkinavalvontaviranomaisten on välittömästi syötettävä tämä tieto 34 artiklassa tarkoitettuun tieto- ja viestintäjärjestelmään.

2.  Jos markkinavalvontaviranomaiset toteavat, ettei tuotetta saa saattaa markkinoille sen vuoksi, ettei se ole siihen sovellettavan unionin oikeuden mukainen, niiden on toteutettava toimenpiteet, joilla kielletään tuotteen saattaminen markkinoille, ja vaadittava 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä viranomaisia olemaan luovuttamatta sitä vapaaseen liikkeeseen. Niiden on lisäksi vaadittava kyseisiä viranomaisia sisällyttämään tullin tietojenkäsittelyjärjestelmään ja tapauksen mukaan tuotteen mukana seuraavaan kauppalaskuun ja muihin merkityksellisiin mukana seuraaviin asiakirjoihin ▌ seuraava ilmoitus:"

”Tuote ei ole vaatimustenmukainen – luovutus vapaaseen liikkeeseen kielletty – asetus (EU) 2019/... (56)”.

"

Markkinavalvontaviranomaisten on välittömästi syötettävä tämä tieto 34 artiklassa tarkoitettuun tieto- ja viestintäjärjestelmään.

3.  Jos 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tuote myöhemmin ilmoitetaan muuhun tullimenettelyyn kuin vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen ja jos markkinavalvontaviranomaiset eivät sitä vastusta, 1 tai 2 kohdassa vaadittu ilmoitus lisätään kyseisessä menettelyssä käytettäviin asiakirjoihin samoin edellytyksin kuin kyseisessä kohdassa vaaditaan.

4.  Edellä olevan 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt viranomaiset voivat hävittää tai tehdä muulla tavalla käyttökelvottomaksi tuotteen, joka aiheuttaa riskin loppukäyttäjien terveydelle ja turvallisuudelle, jos kyseinen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi ja oikeasuhteiseksi. Tällaisen toimenpiteen kustannuksista vastaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on ilmoittanut tuotteen luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen.

Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 952/2013 197 ja 198 ▌ artiklaa.

VIII luku

Koordinoitu täytäntöönpano ja kansainvälinen yhteistyö

29 artikla

Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto

1.   Perustetaan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevä unionin verkosto, jäljempänä ’verkosto’.

2.  Verkoston on tarkoitus toimia toimeenpanevien jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission jäsennellyn koordinoinnin ja yhteistyön foorumina ja yhdenmukaistaa markkinavalvonnan käytäntöjä unionissa ja tehdä siten markkinavalvonnasta tehokkaampaa.

30 artikla

Verkoston kokoonpano ja toiminta

1.  Verkosto koostuu kunkin jäsenvaltion edustajista, mukaan lukien edustaja kustakin 10 artiklassa tarkoitetusta yhteyspisteestä, ja valinnaisesta kansallisesta asiantuntijasta, hallinnollisen yhteistyön ryhmien puheenjohtajista sekä komission edustajista.

2.  Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön yhdenmukaista soveltamista varten perustetaan erillisiä tai yhteisiä hallinnollisen yhteistyön ryhmiä. Hallinnollisen yhteistyön ryhmät koostuvat kansallisten markkinavalvontaviranomaisten edustajista ja tarvittaessa yhteyspisteiden edustajista.

Hallinnollisen yhteistyön ryhmien kokoukset on tarkoitettu ainoastaan markkinavalvontaviranomaisten edustajille ja komissiolle.

Asianomaisia sidosryhmiä, kuten teollisuuden, pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, kuluttajien, testauslaboratorioiden, standardointilaitosten ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten etuja unionin tasolla edustavia järjestöjä voidaan kutsua osallistumaan hallinnollisen yhteistyön ryhmien kokouksiin keskusteltavana olevasta aiheesta riippuen.

3.  Komissio kannustaa ja tukee markkinavalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä verkoston kautta ja osallistuu verkoston, sen työryhmien ja hallinnollisen yhteistyön ryhmien kokouksiin.

4.  Verkosto kokoontuu säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa komission tai jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä.

5.  Verkosto voi perustaa pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä käsittelemään tiettyjä kysymyksiä tai hoitamaan tiettyjä tehtäviä.

6.  Verkosto voi kutsua asiantuntijoita ja muita kolmansia osapuolia, mukaan lukien teollisuuden, pk-yritysten, kuluttajien, testauslaboratorioiden, standardisointi- ja vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten etuja unionin tasolla edustavia järjestöjä, osallistumaan kokouksiinsa tarkkailijoina tai antamaan kirjallisen lausunnon.

7.  Verkoston on pyrittävä kaikin tavoin yksimielisyyteen. Verkoston tekemät päätökset ovat suosituksia, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia.

8.  Verkosto vahvistaa oman työjärjestyksensä.

31 artikla

Verkoston rooli ja tehtävät

1.  Hoitaessaan 2 kohdassa säädettyjä tehtäviä verkosto käsittelee markkinavalvontaa koskevia yleisiä monialaisia kysymyksiä ja pyrkii helpottamaan yhteistyötä yhteysvirastojen välillä sekä komission kanssa.

2.  Verkostolla on seuraavat tehtävät:

a)  valmistella ja hyväksyä työohjelma ja seurata sen täytäntöönpanoa;

b)  edistää yhteisten painopisteiden määrittämistä markkinavalvontatoimille ja tiedonvaihtoa eri alojen välillä tuotteiden arvioinnista, mukaan lukien riskinarvioinnista, testausmenetelmistä ja testituloksista, tieteen viimeaikaisesta kehityksestä ja uusista teknologioista, uusista riskeistä ja muista valvontatoimissa sekä kansallisten markkinavalvontastrategioiden ja -toimien täytäntöönpanossa huomioon otettavista seikoista;

c)  koordinoida hallinnollisen yhteistyön ryhmiä ja niiden toimintaa;

d)  järjestää monialaista yhteistä markkinavalvontaa ja testaushankkeita sekä määritellä niiden painopisteet;

e)  vaihtaa asiantuntemusta ja parhaita käytäntöjä koskevia tietoja erityisesti kansallisten markkinavalvontastrategioiden täytäntöönpanon osalta;

f)  helpottaa henkilöstön koulutus- ja vaihto-ohjelmien järjestämistä;

g)  järjestää yhdessä komission kanssa tiedotuskampanjoita ja vapaaehtoisia keskinäisiä vierailuohjelmia markkinavalvontaviranomaisten välillä;

h)  keskustella rajatylittävän keskinäisen avunannon mekanismiin liittyvistä kysymyksistä;

i)  osallistua tämän asetuksen tehokkaan ja yhtenäisen soveltamisen varmistavien ohjeiden laatimiseen;

j)  ehdottaa rahoitusta 36 artiklassa tarkoitetulle toiminnalle;

k)  edistää jäsenvaltioiden markkinavalvontaa koskevien hallinnollisten käytäntöjen yhtenäistämistä;

l)  tarjota komissiolle neuvontaa ja tukea RAPEXin ja 34 artiklassa tarkoitetun tieto- ja viestintäjärjestelmän kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä;

m)  edistää yhteistyötä sekä asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa markkinavalvontaviranomaisten ja unionin ulkorajoilla tehtävistä rajatarkastuksista vastaavien viranomaisten välillä;

n)  edistää ja helpottaa yhteistyötä muiden asiaankuuluvien verkostojen ja ryhmien kanssa, jotta voidaan selvittää mahdollisuuksia käyttää uutta teknologiaa markkinavalvonnassa ja tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi;

o)  arvioida säännöllisesti kansallisia markkinavalvontastrategioita; ensimmäinen arviointi on tehtävä ... päivään ...kuuta ... mennessä [viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta];

p)  käsitellä muita verkoston toimialaan kuuluvaan toimintaan liittyviä asioita tehokkaan markkinavalvonnan edistämiseksi unionissa.

32 artikla

Hallinnollisen yhteistyön ryhmien rooli ja tehtävät

1.  Hoitaessaan 2 kohdassa säädettyjä tehtäviä hallinnollisen yhteistyön ryhmien on käsiteltävä markkinavalvontaan liittyviä erityisiä seikkoja ja alakohtaisia kysymyksiä.

2.  Hallinnollisen yhteistyön ryhmien tehtävänä on

a)  helpottaa unionin yhdenmukaistamislainsäädännön yhdenmukaista soveltamista niiden toimivaltaan kuuluvalla alalla, jotta voidaan tehostaa markkinavalvontaa sisämarkkinoilla kokonaisuudessaan;

b)  tukea markkinavalvontaviranomaisten ja verkoston välistä viestintää ja luoda keskinäistä luottamusta markkinavalvontaviranomaisten välille;

c)  perustaa ja koordinoida yhteisiä hankkeita, kuten rajatylittäviä yhteisiä markkinavalvontatoimia;

d)  kehittää yhteisiä käytäntöjä ja menetelmiä tehokasta markkinavalvontaa varten;

e)  tiedottaa toisilleen kansallisista markkinavalvontamenettelyistä ja -toimista sekä kehittää ja tehdä tunnetuksi parhaita käytäntöjä;

f)  kartoittaa markkinavalvontaan liittyviä yhteistä etua koskevia kysymyksiä ja ehdottaa yhteisiä lähestymistapoja;

g)  helpottaa sektorikohtaista tuotteiden arviointia, mukaan lukien riskinarvioinnit, testausmenetelmät ja testitulokset, tieteen viimeaikainen kehitys ja muut valvontatoimissa huomioon otettavat seikat.

33 artikla

Komission rooli ja tehtävät

1.  Komissiolla on seuraavat tehtävät:

a)  avustaa verkostoa, sen työryhmiä ja hallinnollisen yhteistyön ryhmiä teknistä ja logistista tukea tarjoavan toimeenpanevan sihteeristön avulla;

b)  pitää yllä ajantasaista luetteloa hallinnollisen yhteistyön ryhmien puheenjohtajista, näiden yhteystiedot mukaan lukien, ja asettaa se yhteyspisteiden ja hallinnollisen yhteistyön ryhmien puheenjohtajien saataville;

c)  avustaa verkostoa sen työohjelman valmistelussa ja seurannassa;

d)  tukea tuoteyhteyspisteiden toimintaa, joilla on jäsenvaltioiden niille antamia unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöön liittyviä tehtäviä;

e)  määritellä verkostoa kuullen testauskapasiteetin lisätarve ja ehdottaa tätä varten ratkaisuja 21 artiklan mukaisesti;

f)  soveltaa 35 artiklassa tarkoitettuja kansainvälisen yhteistyön välineitä;

g)  tukea erillisten tai yhteisten hallinnollisen yhteistyön ryhmien perustamista;

h)  kehittää ja ylläpitää 34 artiklassa tarkoitettu tieto- ja viestintäjärjestelmä, mukaan lukien 34 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu rajapinta, ja rajapinta kansallisten markkinavalvontatietokantojen kanssa sekä tarjota yleisesti tietoa tämän järjestelmän kautta;

i)  auttaa verkostoa suorittamaan valmistelu- tai täydentäviä toimia, jotka liittyvät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamiseen yhteydessä olevien markkinavalvontatoimien toteuttamiseen ja joihin kuuluvat esimerkiksi tutkimukset, ohjelmat, arvioinnit, ▌ vertailuanalyysit, yhteiset vastavuoroiset vierailut ja vierailuohjelmat, henkilöstövaihto, tutkimustyö, ▌ laboratoriotyö, pätevyyskokeet, laboratorioiden väliset kokeet sekä vaatimustenmukaisuuden arviointi ▌;

j)  valmistella unionin markkinavalvontakampanjoita ja muuta vastaavaa toimintaa ja auttaa niiden toteuttamisessa;

k)  järjestää yhteisiä markkinavalvonta- ja testaushankkeita ja yhteisiä koulutusohjelmia henkilöstövaihtojen helpottamiseksi markkinavalvontaviranomaisten ja soveltuvissa tapauksissa kolmansien maiden markkinavalvontaviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen välillä sekä järjestää tiedotuskampanjoita ja vapaaehtoisia keskinäisiä vierailuohjelmia markkinavalvontaviranomaisten välillä;

l)  toteuttaa toimia, jotka perustuvat teknisiin avustusohjelmiin, kolmansien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä unionin markkinavalvontaan liittyvien toimien ja järjestelmien edistämiseen ja tehostamiseen eturyhmien keskuudessa unionissa ja kansainvälisellä tasolla;

m)  edistää teknistä tai tieteellistä asiantuntemusta markkinavalvontaan liittyvän hallinnollisen yhteistyön toteuttamiseksi;

n)  tarkastella verkoston pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä sekä antaa suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita käytäntöjä, joiden tarkoituksena on tukea tämän asetuksen johdonmukaista soveltamista ▌.

34 artikla

Tieto- ja viestintäjärjestelmä

1.  Komissio kehittää edelleen ja ottaa ylläpitääkseen tieto- ja viestintäjärjestelmän, jolla kerätään ja käsitellään ja jossa varastoidaan jäsennellyssä muodossa tietoja kysymyksistä, jotka liittyvät unionin yhdenmukaistamislainsäädännön toimeenpanoon, tarkoituksena parantaa tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä, myös tietopyyntöjä varten, ja tarjota kattava katsaus markkinavalvontatoimista ja markkinavalvonnan tuloksista ja suuntauksista. Järjestelmää voivat käyttää komissio, markkinavalvontaviranomaiset, yhteyspisteet ja 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt viranomaiset. Komissio kehittää ja ottaa ylläpitääkseen tämän järjestelmän julkisen käyttöliittymän, jolla tarjotaan loppukäyttäjille keskeisiä tietoja markkinavalvontatoimista.

2.  Komissio kehittää ja ylläpitää sähköisiä rajapintoja 1 kohdassa tarkoitetun järjestelmän ja kansallisten markkinavalvontajärjestelmien välillä.

3.  Yhteyspisteiden on syötettävä tieto- ja viestintäjärjestelmään seuraavat tiedot:

a)  niiden jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisten nimet ja näiden viranomaisten toimivaltaan kuuluvat alat 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)  25 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen viranomaisten nimet;

c)  niiden jäsenvaltion 13 artiklan mukaisesti laatima kansallinen markkinavalvontastrategia ja markkinavalvontastrategian uudelleentarkastelun ja arvioinnin tulokset.

4.  Markkinavalvontaviranomaisten on syötettävä tieto- ja viestintäjärjestelmään alueellaan markkinoilla saataville asetetuista tuotteista, joille on tehty perusteellinen vaatimustenmukaisuuden tarkastus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/95/EY 12 artiklan ja tämän asetuksen 20 artiklan soveltamista, ja tarvittaessa unionin markkinoille tulevista tuotteista, joiden osalta menettely tuotteen luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen on keskeytetty tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti, seuraavat tiedot:

a)  kyseisen markkinavalvontaviranomaisen 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti toteuttamat toimenpiteet;

b)  niiden tekemiä testejä koskevat raportit;

c)  talouden toimijoiden toteuttamat korjaavat toimet;

d)  jo saatavilla olevat raportit kyseisen tuotteen aiheuttamista vahingoista;

e)  vastalauseet, jotka jokin jäsenvaltio on esittänyt tuotteeseen sovellettavassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädetyn sovellettavan suojamenettelyn mukaisesti, sekä mahdolliset jatkotoimet;

f)  tapaukset, joissa valtuutetut edustajat ovat jättäneet noudattamatta 5 artiklan 2 kohtaa, jos tällaiset tiedot ovat saatavilla;

g)  tiedot tapauksista, joissa valmistajat ovat jättäneet noudattamatta 5 artiklan 1 kohtaa, jos tällaiset tiedot ovat saatavilla.

5.  Markkinavalvontaviranomaiset voivat tallentaa tieto- ja viestintäjärjestelmään lisätietoja suorittamistaan tarkastuksista ja tekemiensä tai niiden pyynnöstä tehtyjen testien tuloksista, mikäli pitävät sitä aiheellisena.

6.  Jos se on unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon kannalta merkityksellistä ja kun pyritään minimoimaan riski ▌, tulliviranomaisten on haettava kansallisista tullijärjestelmistä ▌ tiedot, jotka liittyvät tuotteisiin, jotka on asetettu tullimenettelyyn ”luovutus vapaaseen liikkeeseen” unionin yhdenmukaistamislainsäädännön täytäntöönpanon yhteydessä, ja syötettävä ne tieto- ja viestintäjärjestelmään.

7.  Komissio kehittää sähköisen rajapinnan, joka mahdollistaa tietojen siirtämisen kansallisten tullijärjestelmien ja tieto- ja viestintäjärjestelmän välillä. Rajapinnan on oltava käytössä neljän vuoden kuluttua 8 kohdassa tarkoitetun asiaa koskevan täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisestä.

8.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tämän artiklan 1–7 kohdan täytäntöönpanoon sovellettavien järjestelyjen yksityiskohdat, jotka koskevat erityisesti tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti kerättyihin tietoihin sovellettavaa tietojenkäsittelyä, ja määritellään tämän artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti välitettävät tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

35 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

1.  Markkinavalvonnan tehostamiseksi unionissa komissio voi tehdä yhteistyötä ja vaihtaa markkinavalvontaan liittyviä ▌ tietoja kolmansien maiden sääntelyviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen kanssa unionin ja kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen välillä tehtyjen sopimusten puitteissa. Tällaisten sopimusten on perustuttava vastavuoroisuuteen, niiden on sisällettävä unionissa sovellettavia luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä vastaavat määräykset ja niissä on varmistettava, että kaikki tiedonvaihto on sovellettavan unionin oikeuden mukaista.

2.  ▌Yhteistyö tai tiedonvaihto voi liittyä muiden muassa seuraaviin:

a)  käytetyt riskinarviointimenetelmät ja tuotetestien tulokset;

b)  tuotteiden koordinoidut palautusmenettelyt tai muut vastaavat toimet;

c)  markkinavalvontaviranomaisten 16 artiklan mukaisesti toteuttamat toimenpiteet.

3.  Komissio voi hyväksyä erityisen järjestelmän, jossa kolmas maa tekee tuotteiden vientiä edeltävän tarkastuksen välittömästi ennen tuotteen viemistä unioniin sen todentamiseksi, että kyseiset tuotteet täyttävät niihin sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset. Hyväksyntä voidaan myöntää yhden tai useamman tuotteen, yhden tai useamman tuoteluokan taikka tiettyjen valmistajien valmistamien tuotteiden tai tuoteluokkien osalta.

4.  Komissio laatii luettelon niistä tuotteista tai tuoteluokista, joille on myönnetty 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä ja pitää sitä yllä sekä asettaa sen julkisesti saataville.

5.  Hyväksyntä voidaan myöntää kolmannelle maalle 3 kohdan mukaisesti, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)  kolmannella maalla on tehokas järjestelmä unioniin vietävien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi ja kyseisessä kolmannessa maassa tehdyt tarkastukset ovat riittävän tehokkaita ja toimivia, jotta niillä voidaan korvata tuontitarkastukset tai vähentää niitä;

b)  unionissa ja tarvittaessa kolmannessa maassa tehdyt tarkastukset osoittavat, että kyseisestä kolmannesta maasta unioniin vietävät tuotteet täyttävät unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä säädetyt vaatimukset.

6.  Jos tällainen hyväksyntä on myönnetty, ▌ 3 kohdassa tarkoitettujen, unionin markkinoille tulevien tuotteiden tai tuoteluokkien tuontitarkastuksiin sovellettavaan riskinarviointiin on sisällyttävä myönnetyt hyväksynnät.

Edellä olevan 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt viranomaiset voivat kuitenkin tehdä näille unionin markkinoille tuleville tuotteille tai tuoteluokille tarkastuksia muun muassa sen varmistamiseksi, että kolmannen maan vientiä edeltävillä tarkastuksilla voidaan tehokkaasti määrittää, onko tuote unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.

7.  Edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitetussa hyväksynnässä on nimettävä se kolmannen maan toimivaltainen viranomainen, jonka vastuulla vientiä edeltävät tarkastukset tehdään, ja kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on oltava yhteystaho kaikessa unionin kanssa käytävässä yhteydenpidossa.

8.  Edellä olevassa 7 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että tuotteille tehdään virallinen varmennus ennen niiden saapumista unioniin.

9.  Jos tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastuksissa paljastuu merkittäviä vaatimustenvastaisuuksia, markkinavalvontaviranomaisten on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle 34 artiklassa tarkoitetulla tieto- ja viestintäjärjestelmällä ja mukautettava tällaisille tuotteille tehtävien tarkastusten tasoa.

10.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla hyväksytään kukin tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettu erityinen järjestelmä tuotteiden vientiä edeltäville tarkastuksille. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

11.  Komissio seuraa säännöllisesti tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnetyn hyväksynnän moitteetonta toimintaa. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäännöksiä, joilla peruutetaan kyseinen hyväksyntä, jos käy ilmi, että unionin markkinoille tulevat tuotteet eivät merkittävässä määrässä tapauksia ole unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio ilmoittaa välittömästi asianomaiselle kolmannelle maalle tästä.

12.  Tuotteiden vientiä edeltävien tarkastusten järjestelmää arvioidaan 42 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

IX luku

Rahoitussäännökset

36 artikla

Rahoitus

1.  Unioni rahoittaa 31 artiklassa tarkoitetun verkoston tehtävien ja 12 artiklassa tarkoitettujen vertaisarviointien suorittamisen.

2.  Unioni voi rahoittaa seuraavat tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät toimet:

a)  ▌tuoteyhteyspisteiden toiminta;

b)  21 artiklassa tarkoitettujen unionin testauslaitosten perustaminen ja toiminta;

c)  35 artiklassa tarkoitettujen kansainvälisen yhteistyön välineiden kehittäminen;

d)  markkinavalvonnan suuntaviivojen laatiminen ja päivittäminen;

e)  teknisen tai tieteellisen asiantuntemuksen asettaminen komission käyttöön sen avustamiseksi markkinavalvonnan puitteissa tehtävän hallinnollisen yhteistyön täytäntöönpanossa;

f)  13 artiklassa tarkoitettujen kansallisten markkinavalvontastrategioiden▌ täytäntöönpano;

g)   jäsenvaltioiden ja unionin markkinavalvontakampanjat ja niihin liittyvät toimet, mukaan lukien resurssit ja välineet, tieto- ja viestintätekniikkavälineet ja koulutus;

h)  valmistelu- tai oheistyö, joka liittyy unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamiseen yhteydessä oleviin markkinavalvontatoimenpiteisiin ja joihin kuuluvat esimerkiksi tutkimukset, ohjelmat, arvioinnit, suuntaviivat, vertailuanalyysit, yhteiset vastavuoroiset vierailut ja vierailuohjelmat, henkilöstövaihto, tutkimustyö, koulutustoimet, laboratoriotyö, pätevyyskokeet, laboratorioiden väliset kokeet sekä vaatimustenmukaisuuden arviointi;

i)  toimet, jotka perustuvat teknisiin avustusohjelmiin, kolmansien maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä unionin markkinavalvontaan liittyvien politiikan ja järjestelmien edistämiseen ja tehostamiseen eturyhmien keskuudessa unionissa ja kansainvälisellä tasolla.

3.  Unioni rahoittaa 34 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun sähköisen rajapinnan, myös 34 artiklassa tarkoitetun tieto- ja viestintäjärjestelmän kehittämisen, niin että se voi vastaanottaa automaattisia sähköisiä tietovirtoja kansallisista tullijärjestelmistä. ▌

4.  Unioni rahoittaa 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut sähköiset rajapinnat, jotka mahdollistavat tiedonvaihdon 34 artiklassa tarkoitetun tieto- ja viestintäjärjestelmän ja kansallisten markkinavalvontajärjestelmien kanssa.

5.  Unionin rahoitustuki tämän asetuksen soveltamista tukeville toimille pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046(57) mukaisesti joko suoraan tai välillisesti siirtämällä talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät mainitun asetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohdassa luetelluille elimille.

6.  Budjettivallan käyttäjä määrittää vuosittain tässä asetuksessa tarkoitettuihin toimiin osoitetut määrärahat voimassa olevan rahoituskehyksen asettamissa rajoissa.

7.  Budjettivallan käyttäjän markkinavalvontatoimien rahoitusta varten määrittämät määrärahat voivat kattaa myös tämän asetuksen mukaisten toimien hallintaan ja niiden tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavien valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimien kustannuksia. Näihin sisältyvät erityisesti kustannukset, jotka liittyvät tutkimusten tekemiseen, asiantuntijakokousten järjestämiseen, tiedotus- ja viestintätoimiin, mukaan lukien ulkoinen tiedottaminen unionin poliittisista painopisteistä, siinä määrin kuin ne liittyvät markkinavalvontatoimien yleisiin tavoitteisiin, sekä kustannukset, jotka liittyvät tietojen käsittelyä ja vaihtoa palveleviin tietotekniikkaverkkoihin, sekä muut komissiolle aiheutuvat teknisen ja hallinnollisen tuen kustannukset.

37 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.  Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä tarvittaessa käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.

2.  Komissiolla ja sen edustajilla sekä tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien unionilta tämän asetuksen mukaisesti rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikan päällä suoritettavia tarkastuksia.

3.  Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013(58) ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96(59) vahvistettujen säännösten ja menettelyjen mukaisesti tehdä tutkimuksia, mukaan lukien paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todentamiset, selvittääkseen, onko tämän asetuksen mukaisesti rahoitettuun avustussopimukseen tai -päätökseen taikka sopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

4.  Tämän asetuksen täytäntöönpanosta johtuviin yhteistyösopimuksiin kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, sopimuksiin, avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on sisällytettävä määräyksiä, joissa nimenomaisesti annetaan komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia kukin oman toimivaltansa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

X luku

Muuttaminen

38 artikla

Direktiivin 2004/42/EY muuttaminen

Kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/42/EY(60) 6 ja 7 artikla.

39 artikla

Asetuksen (EY) N:o 765/2008 muuttaminen

1.  Muutetaan asetus N:o 765/2008 seuraavasti:

1)  korvataan otsikko seuraavasti:"

”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, akkreditoinnin vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta”;

"

2)  kumotaan 1 artiklan 2 ja 3 kohta;

3)  kumotaan 2 artiklan 1, 2, 14, 15, 17, 18 ja 19 kohta;

4)  kumotaan III luku, sisältäen 15–29 artiklat;

5)  muutetaan 32 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)  korvataan c alakohta seuraavasti:"

”c) akkreditoinnin alan suuntaviivojen laatiminen ja päivittäminen, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista komissiolle ilmoittaminen ja vaatimustenmukaisuuden arviointi;”;

"

b)  kumotaan d ja e alakohta;

c)  korvataan f ja g alakohta seuraavasti:"

”f) valmistelu- tai täydentämistoimien suorittaminen, joka liittyy vaatimustenmukaisuuden arviointi-, metrologia-, ja akkreditointitoimiin, jotka ovat yhteydessä yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoon; näitä ovat esimerkiksi tutkimukset, ohjelmat, evaluoinnit, suuntaviivat, vertailevat analyysit, yhteiset vastavuoroiset vierailut, tutkimustyö, tietokantojen kehittäminen ja ylläpito, koulutustoimet, laboratoriotyöt, pätevyyskokeet, laboratorioidenväliset kokeet sekä vaatimustenmukaisuuden arviointi;

   g) teknisten avustusohjelmien perusteella toteutetut toimet, yhteistyö kolmansien maiden kanssa sekä eurooppalaisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin sekä akkreditointipolitiikan ja -järjestelmien arvostuksen edistäminen intressitahojen keskuudessa yhteisössä ja kansainvälisellä tasolla.”.

"

2.  Viittauksia asetuksen (EY) N:o 765/2008 kumottuihin säännöksiin pidetään viittauksina tämän asetuksen säännöksiin tämän asetuksen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

40 artikla

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 765/2008 56 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohta seuraavasti:"

”1. Jos jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla on riittävä syy uskoa, että yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluva rakennustuote tai tuote, jolle on annettu eurooppalainen tekninen arviointi, ei täytä ilmoitettuja suoritustasoja ja aiheuttaa riskin tässä asetuksessa säädettyjen rakennuskohteen perusvaatimusten täyttymiselle, markkinavalvontaviranomaisten on arvioitava kyseinen tuote siten, että arviointi kattaa tässä asetuksessa säädetyt asiaa koskevat vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.”

"

XI luku

Loppusäännökset

41 artikla

Seuraamukset

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen ja liitteessä II luetellun unionin yhdenmukaistamislainsäädännön rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, joilla asetetaan velvollisuuksia talouden toimijoille, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön kansallisen oikeuden mukaisesti.

2.  Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … [27 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta], jos niitä ei ole aiemmin ilmoitettu, ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.

42 artikla

Arviointi, uudelleentarkastelu ja suuntaviivat

1.   Komissio tekee 31 päivään joulukuuta 2026 mennessä ja sen jälkeen joka viides vuosi tätä asetusta koskevan arvioinnin suhteessa sen tavoitteisiin ja esittää siitä kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

2.  Kertomuksessa arvioidaan, onko tämä asetus saavuttanut tavoitteensa, erityisesti onko sen avulla pystytty vähentämään vaatimustenvastaisten tuotteiden määrää unionin markkinoilla, varmistamaan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano unionissa, parantamaan toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä ja vahvistamaan unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvontaa ottaen samalla huomioon yrityksiin ja erityisesti pk-yrityksiin kohdistuvat vaikutukset. Arvioinnissa on tarkasteltava myös tämän asetuksen soveltamisalaa, vertaisarviointijärjestelmän ja unionin rahoitusta saavien markkinavalvontatoimien tehokkuutta suhteessa unionin toimintapolitiikkojen ja unionin oikeuden vaatimuksiin sekä mahdollisuuksia parantaa edelleen yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten ja tulliviranomaisten välillä.

3.  Komissio laatii ... päivään ...kuuta ... mennessä [neljä vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] arviointikertomuksen 4 artiklan täytäntöönpanosta. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti kyseisen artiklan soveltamisalaa, sen vaikutuksia sekä siihen liittyvistä säännöksistä koituneita kustannuksia ja hyötyjä. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

4.  Neljän vuoden kuluessa sen jälkeen, kun on annettu ensimmäinen hyväksyntä 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle tuotteiden vientiä edeltävien tarkastusten erityiselle järjestelmälle, komissio laatii arvioinnin sen vaikutuksista ja kustannustehokkuudesta.

5.  Tämän asetuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi komissio laatii markkinavalvontaviranomaisille ja talouden toimijoille suuntaviivat 4 artiklan täytäntöönpanemiseksi käytännössä.

43 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan, 21 artiklan 9 kohdan, 25 artiklan 8 kohdan, 35 artiklan 10 kohdanja 35 artiklan 11 kohdan osalta, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

44 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ... päivästä …kuuta … [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Sen 29, 30, 31, 32, 33 ja 36 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

Luettelo unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä

1.  Neuvoston direktiivi 69/493/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1969, kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 326, 29.12.1969, s. 36)

2.  Neuvoston direktiivi 70/157/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 23.2.1970, s. 16)

3.  Neuvoston direktiivi 75/107/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1974, mitta-astioina käytettäviä pulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 15.2.1975, s. 14)

4.  Neuvoston direktiivi 75/324/ETY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 147, 9.6.1975, s. 40)

5.  Neuvoston direktiivi 76/211/ETY, annettu 20 päivänä tammikuuta 1976, tiettyjen tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon tai tilavuuden mukaan tapahtuvaa täyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 46, 21.2.1976, s. 1)

6.  Neuvoston direktiivi 80/181/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1979, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 71/354/ETY kumoamisesta (EYVL L 39, 15.2.1980, s. 40)

7.  Neuvoston direktiivi 92/42/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista (EYVL L 167, 22.6.1992, s. 17)

8.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/11/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 37)

9.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10)

10.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58)

11.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1)

12.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 162, 3.7.2000, s. 1)

13.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34)

14.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista (EUVL L 304, 21.11.2003, s. 1)

15.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista (EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1)

16.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 850/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä ja direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7)

17.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87)

18.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 10)

19.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24)

20.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 161, 14.6.2006, s. 12)

21.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta (EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1)

22.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1)

23.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1)

24.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/45/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismääristä sekä neuvoston direktiivien 75/106/ETY ja 80/232/ETY kumoamisesta ja neuvoston direktiivin 76/211/ETY muuttamisesta (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 17)

25.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1)

26.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 78/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun huomioon ottamisesta ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivien 2003/102/EY ja 2005/66/EY kumoamisesta (EUVL L 35, 4.2.2009, s. 1)

27.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 4.2.2009, s. 32)

28.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/34/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskevista yleisistä säännöksistä (EUVL L 106, 28.4.2009, s. 7)

29.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, lelujen turvallisuudesta (EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1)

30.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1)

31.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009 moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1)

32.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10)

33.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista (EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1)

34.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 46)

35.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59)

36.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 66/2010, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, EU-ympäristömerkistä (EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1)

37.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010, kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 30.6.2010, s. 1)

38.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5)

39.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88)

40.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta (EUVL L 272, 18.10.2011, s. 1)

41.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä (EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1)

42.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38)

43.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1)

44.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 52)

45.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/29/EU, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 27)

46.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/53/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 90)

47.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/28/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 1)

48.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/29/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 45)

49.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 79)

50.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/31/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 107)

51.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 149)

52.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/33/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 251)

53.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 309)

54.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 357)

55.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1)

56.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta (EUVL L 153, 22.5.2014, s. 62)

57.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/68/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 164)

58.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/90/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146)

59.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 195)

60.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 540/2014, annettu 16. huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivin 70/157/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 27.5.2014, s. 131)

61.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/424, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, köysiratalaitteistoista ja direktiivin 2000/9/EY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 1)

62.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 51)

63.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/426, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista ja direktiivin 2009/142/EY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 99)

64.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 53)

65.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1)

66.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/746, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 176)

67.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/852 elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta (EUVL L 137, 24.5.2017, s. 1)

68.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1)

69.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1)

70.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1), siltä osin kuin on kyse sen 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten, kun kyse on miehittämättömistä ilma-aluksista, ja niiden moottoreiden, potkureiden, osien ja etäohjauslaitteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja huollosta.

LIITE II

Luettelo unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä,

joka ei sisällä säännöksiä seuraamuksista

1.  Neuvoston direktiivi 69/493/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1969, kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 326, 29.12.1969, s. 36)

2.  Neuvoston direktiivi 70/157/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 23.2.1970, s. 16)

3.  Neuvoston direktiivi 75/107/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1974, mitta-astioina käytettäviä pulloja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 15.2.1975, s. 14)

4.  Neuvoston direktiivi 75/324/ETY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 147, 9.6.1975, s. 40)

5.  Neuvoston direktiivi 76/211/ETY, annettu 20 päivänä tammikuuta 1976, tiettyjen tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon tai tilavuuden mukaan tapahtuvaa täyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 46, 21.2.1976, s. 1)

6.  Neuvoston direktiivi 92/42/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista (EYVL L 167, 22.6.1992, s. 17)

7.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/11/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 37)

8.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10)

9.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 162, 3.7.2000, s. 1)

10.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34)

11.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 10)

12.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EUVL L 161, 14.6.2006, s. 12)

13.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/45/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismääristä sekä neuvoston direktiivien 75/106/ETY ja 80/232/ETY kumoamisesta ja neuvoston direktiivin 76/211/ETY muuttamisesta (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 17)

14.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 46)

15.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010, kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 30.6.2010, s. 1)

16.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5)

17.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta (EUVL L 272, 18.10.2011, s. 1)

18.  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/90/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146)

19.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 540/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta ja direktiivin 70/157/ETY kumoamisesta (EUVL L 158, 27.5.2014, s. 131).

LIITE III

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 765/2008

Tämä asetus

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 3 kohta

2 artiklan 1 alakohta

3 artiklan 1 alakohta

2 artiklan 2 alakohta

3 artiklan 2 alakohta

2 artiklan 14 alakohta

3 artiklan 22 alakohta

2 artiklan 15 alakohta

3 artiklan 23 alakohta

2 artiklan 17 alakohta

3 artiklan 3 alakohta

2 artiklan 18 alakohta

3 artiklan 4 alakohta

2 artiklan 19 alakohta

3 artiklan 25 alakohta

15 artiklan 1 ja 2 kohta

2 artiklan 1 kohta

15 artiklan 3 kohta

2 artiklan 3 kohta

15 artiklan 4 kohta

15 artiklan 5 kohta

2 artiklan 2 kohta

16 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohta

16 artiklan 2 kohta

16 artiklan 5 kohta

16 artiklan 3 kohta

16 artiklan 4 kohta

–  

17 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

17 artiklan 2 kohta

34 artiklan 1 kohdan viimeinen virke ja 34 artiklan 3 kohdan a alakohta

18 artiklan 1 kohta

10 artiklan 6 kohta

18 artiklan 2 kohdan a alakohta

11 artiklan 7 kohdan a alakohta

18 artiklan 2 kohdan b alakohta

18 artiklan 2 kohdan c alakohta

11 artiklan 7 kohdan b alakohta

18 artiklan 2 kohdan d alakohta

18 artiklan 3 kohta

10 artiklan 5 kohta ja 14 artiklan 1 kohta

18 artiklan 4 kohta

14 artiklan 2 kohta

18 artiklan 5 kohta

13 artikla

18 artiklan 6 kohta

31 artiklan 2 kohdan o alakohta

19 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

11 artiklan 3 kohta

19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

14 artiklan 4 kohdan a, b, e ja j alakohta

19 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

11 artiklan 5 kohta

19 artiklan 2 kohta

16 artiklan 3 kohdan g alakohta

19 artiklan 3 kohta

18 artiklan 2 kohta

19 artiklan 4 kohta

11 artiklan 2 kohta

19 artiklan 5 kohta

17 artikla

20 artiklan 1 kohta

19 artiklan 1 kohta

20 artiklan 2 kohta

19 artiklan 2 kohta

21 artiklan 1 kohta

18 artiklan 1 kohta

21 artiklan 2 kohta

18 artiklan 2 kohta

21 artiklan 3 kohta

18 artiklan 3 kohta

21 artiklan 4 kohta

22 artiklan 1 kohta

20 artiklan 1 kohta

22 artiklan 2 kohta

20 artiklan 2 kohta

22 artiklan 3 kohta

20 artiklan 3 kohta

22 artiklan 4 kohta

20 artiklan 4 kohta

23 artiklan 1 ja 3 kohta

34 artiklan 1 kohta

23 artiklan 2 kohta

34 artiklan 4 kohta

24 artiklan 1 kohta

22 artiklan 1 kohta

24 artiklan 2 kohta

22 artiklan 2–5 kohta

24 artiklan 3 kohta

24 artiklan 4 kohta

25 artiklan 1 kohta

l–

25 artiklan 2 kohdan a alakohta

31 artiklan 2 kohdan f alakohta ja 33 artiklan 1 kohdan i ja k alakohta

25 artiklan 2 kohdan b alakohta

31 artiklan 2 kohdan g ja m alakohta ja 33 artiklan 1 kohdan i ja k alakohta

25 artiklan 3 kohta

26 artikla

27 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke

25 artiklan 2 kohta

27 artiklan 1 kohdan toinen virke

25 artiklan 3 kohta

27 artiklan 2 kohta

25 artiklan 4 kohta

27 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

26 artiklan 1 kohta

27 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

26 artiklan 2 kohta

27 artiklan 4 kohta

27 artiklan 5 kohta

28 artiklan 1 kohta

27 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta

28 artiklan 2 kohta

27 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta

29 artiklan 1 kohta

28 artiklan 1 kohta

29 artiklan 2 kohta

28 artiklan 2 kohta

29 artiklan 3 kohta

28 artiklan 3 kohta

29 artiklan 4 kohta

28 artiklan 4 kohta

29 artiklan 5 kohta

25 artiklan 5 kohta

32 artiklan 1 kohdan d alakohta

-

32 artiklan 1 kohdan e alakohta

36 artiklan 2 kohdan e alakohta

(1) EUVL C 283, 10.8.2018, s. 19.
(2)EUVL C 283, 10.8.2018, s. 19.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17. huhtikuuta 2019.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/746, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 176).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).
(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
(11)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).
(12)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/33/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, hissejä ja hissien turvakomponentteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 251).
(13)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 46).
(14)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1369, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1).
(15)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).
(16) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 15).
(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, pesuaineista (EUVL L 104, 8.4.2004, s. 1).
(18) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1).
(19) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 52).
(20) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/28/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 1).
(21) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/90/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146).
(22) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 53).
(23) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/424, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, köysiratalaitteistoista ja direktiivin 2000/9/EY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 1).
(24) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010, kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 30.6.2010, s. 1).
(25) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1724, annettu 2 päivänä lokakuuta 2018, tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja saataville tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s.1).
(26) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/..., annettu... päivänä... kuuta..., toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 764/2008 kumoamisesta (EUVL L...).
(27)+Virallinen lehti: lisätään tekstiin menettelyn PE-CONS 70/18 – 2017/0354(COD) asiakirjan numero ja alaviitteeseen sen numero, päivämäärä ja julkaisuviite.
(28)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(29)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/ 2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
(30)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).
(31)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(32)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(33) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14).
(34) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/644, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2018, rajatylittävistä pakettipalveluista (EUVL L 112, 2.5.2018, s. 19).
(35) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).
(36) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5).
(37) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 51).
(38) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/426, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista ja direktiivin 2009/142/EY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 99).
(39) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 162, 3.7.2000, s. 1).
(40) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24).
(41) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, lelujen turvallisuudesta (EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1).
(42) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10).
(43) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88).
(44) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/29/EU, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 27).
(45) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/53/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, huviveneistä ja vesiskoottereista sekä direktiivin 94/25/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 90).
(46) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/29/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 45).
(47) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 79).
(48) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/31/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, muiden kuin automaattisten vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 107).
(49) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/32/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 149).
(50) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 309).
(51) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 357).
(52) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta (EUVL L 153, 22.5.2014, s. 62).
(53) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/68/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, painelaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 164).
(54)+Virallinen lehti: lisätään asiakirjassa PE-CONS 70/18 – 2011/2017 (COD) olevan tekstin numero.
(55)+Virallinen lehti: lisätään menettelyä 2012/2017asiakirjassa PE 45/19 - COD 2017/0353(COD) koskevassa asiakirjassa olevan tekstin numero ja päivämääräolevan asiakirjan numero.
(56)+Virallinen lehti: lisätään asiakirjassa PE 45/19 - COD 2017/0353(COD) olevan asiakirjan numero.
(57)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).
(58)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
(59)Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).
(60)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87).


Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten ***I
PDF 269kWORD 80k
Päätöslauselma
Konsolidoitu teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))
P8_TA-PROV(2019)0398A8-0444/2018

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0238),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0165/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A8-0444/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

P8_TC1-COD(2018)0112


(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Verkossa toimivat välityspalvelut ovat keskeisiä yrittäjyyden ja uusien liiketoimintamallien, kaupan ja innovoinnin mahdollistajia, jotka voivat myös parantaa kuluttajien hyvinvointia ja joita sekä yksityinen että julkinen sektori käyttävät yhä enemmän. Ne tarjoavat pääsyn uusille markkinoille sekä kaupallisia mahdollisuuksia, joiden avulla yritykset voivat hyödyntää sisämarkkinoiden etuja. Ne mahdollistavat ▌ sen, että kuluttajat unionissa voivat hyödyntää kyseisiä etuja, erityisesti koska heillä on verkossa valittavanaan suurempi valikoima tavaroita ja palveluita ja heille tarjotaan verkossa kilpailukykyisempiä hintoja, mutta niihin liittyy myös haasteita, jotka on ratkaistava oikeusvarmuuden takaamiseksi.

(2)  Verkossa toimivat välityspalvelut voivat olla keskeisiä niiden yritysten kaupalliselle menestykselle, jotka käyttävät kyseisiä palveluja kuluttajien saavuttamiseksi. Verkossa toimivien välityspalvelujen etujen täysipainoiseksi hyödyntämiseksi on näin ollen tärkeää, että yritykset voivat luottaa verkossa toimiviin välityspalveluihin, joiden kanssa ne solmivat kaupallisia suhteita. Tämä on tärkeää pääasiallisesti sen vuoksi, että liiketoimien lisääntynyt välittäminen verkossa toimivien välityspalvelujen kautta ja siihen vaikuttavat vahvat datavetoiset välilliset verkkovaikutukset johtaa siihen, että kyseiset yrityskäyttäjät, etenkin mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä ’pk-yritykset’, ovat yhä enemmän riippuvaisia näistä palveluista kuluttajien saavuttamiseksi. Kun otetaan huomioon tämä yhä suurempi riippuvaisuus, kyseisten palvelujen tarjoajilla on usein vahvempi neuvotteluvoima, mikä mahdollistaa sen, että ne voivat käytännössä toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen ja vahingoittaa yrityskäyttäjien ja välillisesti myös kuluttajien oikeutettuja etuja unionissa. Ne saattavat esimerkiksi määrätä yrityskäyttäjille yksipuolisesti käytäntöjä, jotka poikkeavat jyrkästi hyvästä kauppatavasta tai ovat kunniallisen ja vilpittömän menettelyn vastaisia. Tällä asetuksella puututaan tällaisiin verkkopohjaisen alustatalouden mahdollisiin kitkatekijöihin.

(3)  Kuluttajat ovat ottaneet verkossa toimivat välityspalvelut omakseen. Kilpailuun perustuva, oikeudenmukainen ja avoin verkkoekosysteemi, jossa yritykset toimivat vastuullisesti, on olennaisen tärkeä myös kuluttajien hyvinvoinnin kannalta. Varmistamalla verkkopohjaisen alustatalouden avoimuus ja siihen kohdistuva luottamus yritysten välisissä suhteissa voitaisiin myös epäsuorasti parantaa kuluttajien luottamusta verkkotalouteen. Verkkopohjaisen alustatalouden kehittämisen suoria vaikutuksia kuluttajiin käsitellään kuitenkin muualla unionin lainsäädännössä, erityisesti kuluttajansuojaa koskevassa säännöstössä.

(4)  Samalla lailla verkossa toimivat hakukoneet voivat olla merkittäviä internetliikenteen lähteitä yrityksille, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja kuluttajille verkkosivustojen kautta, ja ne voivat sen vuoksi merkittävästi vaikuttaa siihen, miten tavaroitaan tai palvelujaan verkon kautta sisämarkkinoilla tarjoavat yritysverkkosivustokäyttäjät menestyvät kaupallisesti. Sillä, miten verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat asettavat järjestykseen verkkosivustoja, myös niitä verkkosivustoja, joiden kautta yritysverkkosivustokäyttäjät tarjoavat tavaroitaan ja palvelujaan kuluttajille, on merkittävä vaikutus kuluttajien tekemiin valintoihin sekä kyseisten yritysverkkosivustokäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Vaikka sopimussuhdetta yritysverkkosivustokäyttäjien kanssa ei ole, verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat voivat näin ollen käytännössä toimia yksipuolisesti tavalla, joka voi olla epäoikeudenmukainen ja joka voi vahingoittaa yritysverkkosivustokäyttäjien ja välillisesti myös kuluttajien oikeutettuja etuja unionissa.

(5)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien välisen suhteen luonne saattaa johtaa myös tilanteisiin, joissa yrityskäyttäjillä on usein rajalliset oikeussuojamahdollisuudet, jos kyseisten palvelujen tarjoajien yksipuoliset toimet johtavat riitaan. Monissa tapauksissa kyseiset palvelujen tarjoajat eivät tarjoa helposti saatavissa olevia ja tehokkaita sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä. Olemassa olevat vaihtoehtoiset tuomioistuinten ulkopuoliset riitojenratkaisumekanismit voivat myös olla tehottomia monista eri syistä, mukaan lukien erikoistuneiden sovittelijoiden puute sekä yrityskäyttäjien pelko vastatoimista.

(6)  Verkossa toimivilla välityspalveluilla ja verkossa toimivilla hakukoneilla sekä kyseisten palvelujen mahdollistamilla ▌ liiketoimilla on luontaisesti rajatylittävää potentiaalia, ja niillä on erityistä merkitystä unionin sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle nykyisessä taloudessa. Tiettyjen palvelujen tarjoajien kaupalliset menettelyt, jotka mahdollisesti ovat epäoikeudenmukaisia ja haitallisia ▌, sekä tehokkaiden oikeussuojakeinojen puute estävät kyseisen potentiaalin täyden hyödyntämisen ja vaikuttavat kielteisesti sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan. ▌

(7)  Unionin tasolla olisi säädettävä kohdennetuista ja pakottavista säännöistä, jotta sisämarkkinoilla turvataan oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva verkkopohjainen liiketoimintaympäristö. Erityisesti verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille olisi turvattava asianmukainen avoimuus sekä tehokkaat oikeussuojamahdollisuudet koko unionissa, jotta voitaisiin helpottaa rajat ylittävää liiketoimintaa unionissa ja siten parantaa sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa ja puuttua mahdolliseen lisääntyvään hajanaisuuteen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla erityisillä aloilla.

(8)  ▌ Kyseisillä säännöillä olisi myös turvattava asianmukaiset kannustimet, joilla edistetään oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta erityisesti sen suhteen, miten yritysverkkosivustokäyttäjät asetetaan järjestykseen verkossa toimivien hakukoneiden hakutuloksissa. Samalla kyseisillä säännöillä olisi otettava huomioon ja turvattava laajemman verkkopohjaisen alustatalouden huomattava innovointipotentiaali ja mahdollistettava terve kilpailu, jolla lisätään kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. On aiheellista selventää, että tämän asetuksen ei olisi vaikutettava kansalliseen yksityisoikeuteen, etenkään sopimusoikeuteen, kuten sopimuksen voimassaoloa, tekemistä, vaikutuksia tai päättymistä koskeviin sääntöihin, siltä osin kuin kansallisen yksityisoikeuden säännöt ovat yhdenmukaisia unionin oikeuden kanssa ja siinä määrin kuin asianomaiset seikat eivät kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan. Jäsenvaltioiden olisi edelleen voitava soveltaa vapaasti kansallisia lakeja, joissa kielletään tai säädetään rangaistaviksi yksipuoliset toimet tai sopimattomat kaupalliset menettelyt, siinä määrin kuin asianomaiset seikat eivät kuulu tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan.

(9)  Koska verkossa toimivilla välityspalveluilla ja verkossa toimivilla hakukoneilla on tyypillisesti maailmanlaajuinen ulottuvuus, tätä asetusta olisi sovellettava näiden palvelujen tarjoajiin riippumatta siitä, ovatko ne sijoittautuneet jäsenvaltioon vai unionin ulkopuolelle, mikäli kaksi kumulatiivista edellytystä täyttyy. Ensinnäkin yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi oltava sijoittautuneita unioniin. Toiseksi yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien olisi näiden palvelujen kautta tarjottava tavaroitaan tai palvelujaan kuluttajille, jotka ovat unionissa ainakin osan liiketoimesta. Sen määrittämiseksi, tarjoavatko yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät tavaroita tai palveluja unionissa oleville kuluttajille, on tarpeen varmistaa, onko ilmeistä, että yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät suuntaavat toimintaansa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa oleviin kuluttajiin. Tätä perustetta olisi tulkittava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2012(4) 17 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008(5) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Kyseisten kuluttajien olisi oltava unionissa, mutta heidän asuinpaikkansa ei tarvitse olla unionissa eikä heillä tarvitse olla minkään jäsenvaltion kansallisuutta. Näin ollen tätä asetusta ei olisi sovellettava, kun yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät eivät ole sijoittautuneet unioniin tai kun ne ovat sijoittautuneet unioniin mutta käyttävät verkossa toimivia välityspalveluja ja verkossa toimivia hakukoneita tarjotakseen tavaroita tai palveluja yksinomaan kuluttajille, jotka ovat unionin ulkopuolella, tai henkilöille, jotka eivät ole kuluttajia. Lisäksi tätä asetusta olisi sovellettava riippumatta siitä, mitä lakia sopimukseen muutoin sovellettaisiin.

(10)  Monenlaisissa yritysten ja kuluttajien välisissä suhteissa välittäjinä verkossa toimivat palvelujen tarjoajat, jotka hallinnoivat monipuolisia palveluja, jotka perustuvat pääasiassa samaan ekosysteemiä rakentavaan liiketoimintamalliin. Jotta katetaan asiaankuuluvat palvelut, verkossa toimivat välityspalvelut olisi määriteltävä tarkasti ja teknologianeutraalisti. Palvelujen olisi koostuttava tietoyhteiskunnan palveluista, joiden tavoitteena on helpottaa yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämistä, riippumatta siitä, toteutuvatko liiketoimet viime kädessä verkossa, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai yrityskäyttäjän verkkoportaalissa vai verkon ulkopuolella vai toteutetaanko niitä lainkaan, mikä tarkoittaa sitä, että yrityskäyttäjien ja kuluttajien välinen sopimussuhde ei saisi olla edellytys sille, että verkossa toimivat välityspalvelut kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan. Pelkästään sen, että tarjotaan luonteeltaan vähämerkityksellistä palvelua, ei olisi katsottava tarkoittavan, että verkkosivustolla tai palvelulla pyritään helpottamaan liiketoimia verkossa toimivien välityspalvelujen tapaan. Lisäksi palveluja olisi tarjottava palvelujen tarjoajien ja kuluttajille tavaroita tai palveluja tarjoavien yrityskäyttäjien ▌ välisten sopimussuhteiden perusteella. Tällaisen sopimussuhteen olisi katsottava syntyvän, kun molemmat osapuolet ilmoittavat aikomuksestaan sitoutua sopimukseen yksiselitteisesti pysyvällä välineellä ilman, että välttämättä edellytetään nimenomaista kirjallista sopimusta.

(11)  Tämän asetuksen kattamiin verkossa toimiviin välityspalveluihin olisi näin ollen kuuluttava esimerkiksi verkkokaupan markkinapaikat (mukaan lukien yhteistyöpohjaiset markkinapaikat, joilla yrityskäyttäjät ovat aktiivisia), verkossa toimivat ohjelmistosovelluspalvelut, kuten sovelluskaupat, sekä verkossa toimivat sosiaalisen median palvelut riippumatta siitä, mitä teknologiaa näiden palvelujen tarjoamisessa käytetään. Tässä mielessä verkossa toimivia välityspalveluja voitaisiin tarjota myös ääniohjausteknologian avulla. Myöskään sen ei pitäisi olla olennaista, liittyykö kyseisiin yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisiin liiketoimiin rahallista maksua tai suoritetaanko ne osittain verkon ulkopuolella. Tätä asetusta ei kuitenkaan olisi sovellettava verkossa toimiviin vertaisvälityspalveluihin ilman yrityskäyttäjien läsnäoloa, puhtaasti yritysten välisiin verkossa toimiviin välityspalveluihin, joita ei tarjota kuluttajille, verkossa toimiviin mainonnan välineisiin eikä mainontaviestintään, joiden tavoitteena ei ole helpottaa suorien liiketoimien käynnistämistä ja joihin ei liity sopimussuhdetta kuluttajien kanssa. Samasta syystä myöskään hakukoneoptimointiin tarkoitettujen ohjelmistopalvelujen ja palvelujen, jotka liittyvät mainonnanesto-ohjelmistoihin, ei olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan. Teknisten toimintojen ja rajapintojen, jotka pelkästään yhdistävät laitteistoja ja sovelluksia, ei olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan, sillä ne eivät yleensä täytä verkossa toimivia välityspalveluja koskevia vaatimuksia. Tällaiset toiminnot tai rajapinnat voivat kuitenkin liittyä suoraan tiettyihin verkossa toimiviin välityspalveluihin tai olla niiden liitännäisiä, ja tällaisissa tapauksissa asianomaisiin verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajiin olisi sovellettava avoimuusvaatimuksia, jotka liittyvät eriytettyyn kohteluun näiden toimintojen ja rajapintojen perusteella. Tätä asetusta ei myöskään olisi sovellettava verkossa oleviin maksupalveluihin, koska ne eivät itse täytä sovellettavia vaatimuksia vaan ovat luontaisesti lisäpalveluja, jotka liittyvät liiketoimiin tavaroiden ja palvelujen toimittamiseksi kuluttajille.

(12)  Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti ja ottaen huomioon, että on todettu yrityskäyttäjien olevan riippuvaisia pääasiassa verkossa toimivista välityspalveluista, jotka toimivat väylänä sellaisten kuluttajien saavuttamiseksi, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, tämän asetuksen soveltamisalan määrittämisessä kuluttajan olisi ymmärrettävä viittaavan ainoastaan luonnollisiin henkilöihin heidän toimiessaan tarkoituksessa, joka ei kuulu heidän elinkeino- tai ammattitoimintaansa.

(13)  Nopea innovointitahti huomioon ottaen tässä asetuksessa käytettävän verkossa toimivan hakukoneen määritelmän olisi oltava teknologianeutraali. Määritelmän olisi etenkin katsottava kattavan myös äänikomennot.

(14)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat käyttävät yleensä ennalta muotoiltuja sopimusehtoja, ja jotta voidaan tarvittaessa suojella tehokkaasti yrityskäyttäjiä, tätä asetusta olisi sovellettava, kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja määrittää yksipuolisesti sopimussuhteen ehdot, sopimussuhteen nimestä tai muodosta riippumatta. Se, onko ehdot määritetty yksipuolisesti, olisi arvioitava tapauskohtaisesti yleisen arvioinnin perusteella. Tässä yleisessä arvioinnissa osapuolten suhteellinen koko tai se, että neuvotteluja on käyty tai että asianomainen tarjoaja ja yrityskäyttäjä ovat voineet neuvotella tietyistä määräyksistä ja määrittää ne yhdessä, eivät sinänsä saisi olla ratkaisevia. Lisäksi verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien velvoite saattaa niiden ehdot helposti yrityskäyttäjien saataville muun muassa niiden välisen kaupallisen suhteen sopimuksen tekemistä edeltävässä vaiheessa, tarkoittaa sitä, että yrityskäyttäjät hyötyvät tästä asetuksesta johtuvasta avoimuudesta silloinkin, jos ne onnistuvat neuvottelemaan joistakin ehdoista.

(15)  Sen varmistamiseksi, että yrityskäyttäjät voivat sopimussuhteen yleisten ehtojen perusteella määrittää kaupalliset ehdot verkossa toimivien välityspalvelujen käytölle, lopettamiselle ja keskeyttämiselle ja turvata liikesuhteen ennustettavuuden, kyseiset ehdot olisi laadittava käyttäen selkeää ja ymmärrettävää kieltä ▌. Ehtojen ei olisi katsottava olevan laadittu käyttäen selkeää ja ymmärrettävää kieltä, jos ne ovat epämääräisiä tai epätarkkoja tai niissä ei ole yksityiskohtaisia tietoja merkittävistä kaupallisista kysymyksistä eivätkä ne sen vuoksi anna yrityskäyttäjille kohtuullista ennustettavuutta sopimussuhteen tärkeimmistä näkökohdista. Lisäksi harhaanjohtavaa kieltä ei olisi katsottava selkeäksi ja ymmärrettäväksi.

(16)  Sen varmistamiseksi, että yrityskäyttäjillä on riittävä selvyys siitä, missä ja kenelle niiden tavaroita tai palveluja markkinoidaan, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi varmistettava avoimuus yrityskäyttäjiään kohtaan, kun on kyse muista jakelukanavista tai mahdollisista kumppanuusohjelmista, joita verkossa toimiva välityspalvelu saattaa käyttää kyseisten tavaroiden tai palvelujen markkinoinnissa. Muut kanavat ja kumppanuusohjelmat olisi ymmärrettävä teknologianeutraalilla tavalla, mutta niihin voisivat kuulua muun muassa muut verkkosivustot, sovellukset tai muut verkossa toimivat välityspalvelut, joita käytetään yrityskäyttäjän tarjoamien tavaroiden tai palvelujen markkinoinnissa.

(17)  Teollis- ja tekijänoikeuksien omistuksella ja hallinnalla verkossa voi olla suurta taloudellista merkitystä sekä verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille että niiden yrityskäyttäjille. Jotta voidaan varmistaa selkeys ja avoimuus yrityskäyttäjien kannalta ja jotta ne saisivat asiasta paremman käsityksen, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sisällytettävä ehtoihinsa yleisiä tai halutessaan yksityiskohtaisempia tietoja kyseisten ehtojen mahdollisista vaikutuksista yrityskäyttäjän teollis- ja tekijänoikeuksien omistukseen ja hallintaan. Tällaisiin tietoihin voisi sisältyä muun muassa tietoja esimerkiksi logojen, tavaramerkkien tai tuotenimien yleisestä käytöstä.

(18)  Avoimuuden varmistaminen yleisissä ehdoissa voi olla ratkaisevan tärkeää, jotta edistetään kestäviä liiketoimintasuhteita ja estetään epäoikeudenmukainen toiminta, josta aiheutuisi haittaa yrityskäyttäjille. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi varmistettava myös, että ehdot ovat kaikissa kaupallisen suhteen vaiheissa helposti saatavilla, myös mahdollisille yrityskäyttäjille sopimuksen tekemistä edeltävässä vaiheessa, ja että kaikista ehtoihin tehtävistä muutoksista ilmoitetaan asianomaisille yrityskäyttäjille pysyvällä välineellä sovitussa määräajassa, joka on kohtuullinen ja oikeasuhtainen, kun otetaan huomioon erityiset olosuhteet, ja joka tapauksessa vähintään 15 päivää. Jos yrityskäyttäjien edellytetään ehtoihin ehdotettujen muutosten vuoksi tekevän teknisiä tai kaupallisia mukautuksia muutosten noudattamiseksi, esimerkiksi tekemään merkittäviä teknisiä mukautuksia tavaroihinsa tai palveluihinsa, olisi asetettava pidempiä yli 15 päivän pituisia oikeasuhteisia määräaikoja ilmoittamiselle. Ilmoittamisen määräaikaa ei olisi sovellettava, kun ja siinä määrin kuin kyseessä oleva yrityskäyttäjä luopuu siitä yksiselitteisesti tai kun ja siinä määrin kuin tarve toteuttaa muutos noudattamatta ilmoittamisen määräaikaa perustuu oikeudelliseen velvoitteeseen, joka sitoo palvelun tarjoajaa unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Ehdotettuja toimituksellisia mukautuksia ei kuitenkaan olisi pidettävä muutoksina silloin, kun ne eivät muuta ehtojen sisältöä tai merkitystä. Vaatimuksella, jonka mukaan ehdotetuista muutoksista on ilmoitettava pysyvällä välineellä, olisi annettava yrityskäyttäjille tosiasiallinen mahdollisuus tarkastella näitä muutoksia myöhemmässä vaiheessa. Yrityskäyttäjillä olisi oltava oikeus irtisanoa sopimuksensa 15 päivän kuluessa muutoksia koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta, paitsi jos sopimuksessa sovelletaan esimerkiksi kansallisen yksityisoikeuden johdosta lyhyempää määräaikaa.

(19)  Yleisesti uusien tavaroiden tai palvelujen, myös ohjelmistosovellusten, toimittamista verkossa toimiviin välityspalveluihin olisi pidettävä toimena, jolla yrityskäyttäjä ilmaisee selkeästi suostumuksensa ehtoihin tehtävien muutosten edellyttämästä määräajasta luopumiseen. Tapauksissa, joissa kohtuullinen ja oikeasuhteinen määräaika on pidempi kuin 15 päivää, koska ehtoihin tehtävät muutokset edellyttävät yrityskäyttäjän tekevän tavaroihinsa tai palveluihinsa merkittäviä teknisiä tai kaupallisia mukautuksia, yrityskäyttäjän ei kuitenkaan olisi katsottava luopuneen automaattisesti ilmoittamisen määräajasta, jos se toimittaa uusia tuotteita tai palveluja. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan olisi varauduttava siihen, että ehtoihin tehtävät muutokset edellyttävät yrityskäyttäjän tekevän merkittäviä teknisiä mukautuksia, jos esimerkiksi verkossa toimivasta välityspalvelusta, johon yrityskäyttäjillä on ollut pääsy, poistetaan tai siihen lisätään kokonaisia ominaisuuksia tai jos yrityskäyttäjät saattavat joutua mukauttamaan tavaransa tai ohjelmoimaan palvelunsa uudelleen voidakseen edelleen toimia verkossa toimivia välityspalveluja käyttäen.

(20)  Yrityskäyttäjien suojelemiseksi ja oikeusvarmuuden tarjoamiseksi molemmille osapuolille vaatimustenvastaisten ehtojen olisi oltava mitättömiä eli olisi katsottava, että niillä ei ole missään vaiheessa ollut vaikutuksia erga omnes ja ex tunc. Tämän olisi kuitenkin koskettava ainoastaan niitä ehtojen määräyksiä, jotka eivät ole vaatimustenmukaisia. Muiden määräysten olisi edelleen oltava päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia sikäli kuin ne voidaan erottaa vaatimustenvastaisista määräyksistä. Ehtojen äkkinäiset muutokset voivat merkittävästi häiritä yrityskäyttäjien toimintaa. Jotta voidaan rajoittaa tällaisia yrityskäyttäjiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia ja ehkäistä tällaista toimintaa, muutosten, jotka tehdään vastoin velvoitetta noudattaa sovittua määräaikaa, olisi sen vuoksi oltava mitättömiä eli olisi katsottava, että niillä ei ole missään vaiheessa ollut vaikutuksia erga omnes ja ex tunc.

(21)  Jotta voidaan varmistaa, että yrityskäyttäjät voivat hyödyntää täysimääräisesti verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamat mahdollisuudet, näiden palvelujen tarjoajat eivät saisi kokonaan estää yrityskäyttäjiään pitämästä kaupallista tunnustaan esillä osana tarjoomaansa tai läsnäoloaan asianomaisissa verkossa toimivissa välityspalveluissa. Tätä ei saisi kuitenkaan ymmärtää siten, että yrityskäyttäjillä on oikeus päättää yksipuolisesti siitä, miten ne hoitavat tarjoamansa esillepanon tai tuovat esiin läsnäolonsa asianomaisissa verkossa toimivissa välityspalveluissa.

(22)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla voi olla oikeutettuja syitä päättää palvelujensa tarjoamisen rajoittamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta ▌ tietyn yrityskäyttäjän osalta, mukaan lukien tietyn yrityskäyttäjän yksittäisten tavaroiden tai palvelujen poistaminen palvelusta tai hakutulosten poistaminen. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat rajoittaa yrityskäyttäjien yksittäisiä listauksia myös ilman keskeyttämistä esimerkiksi alentamalla niitä tai vaikuttamalla kielteisesti yrityskäyttäjän visuaaliseen ilmeeseen, mihin voi kuulua myös yrityskäyttäjän siirtäminen järjestyksessä alemmas. Kuitenkin koska kyseiset päätökset voivat merkittävästi vaikuttaa kyseisen yrityskäyttäjän etuihin, päätökset ja niiden perustelut olisi toimitettava pysyvällä välineellä ennen kuin rajoittaminen tai keskeyttäminen tulee voimaan tai sen tullessa voimaan. Jotta voidaan minimoida tällaisten päätösten kielteinen vaikutus yrityskäyttäjiin, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi myös annettava tilaisuus selvittää päätökseen johtaneet tosiseikat sisäisen valitustenkäsittelymenettelyn yhteydessä, mikä auttaa yrityskäyttäjää noudattamaan jälleen vaatimuksia, mikäli tämä on mahdollista. Lisäksi jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja peruuttaa rajoittamista, keskeyttämistä tai lopettamista koskevan päätöksen esimerkiksi siksi, että päätös on tehty erehdyksessä tai päätökseen johtanutta ehtojen rikkomista ei ole tehty vilpillisessä mielessä ja tilanne on korjattu tyydyttävällä tavalla, palvelujen tarjoajan olisi palautettava kyseinen yrityskäyttäjä ilman aiheetonta viivytystä, myös antamalla yrityskäyttäjälle uudelleen pääsyn ennen päätöksen tekemistä saatavilla olleisiin henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin. Päätöksen, jolla rajoitetaan, keskeytetään tai lopetetaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaminen, perusteet olisi esitettävä niin, että yrityskäyttäjät voivat todeta, onko päätös mahdollista riitauttaa, mikä parantaa yrityskäyttäjien mahdollisuuksia turvautua tarvittaessa tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Perusteluissa olisi määritettävä päätöksen ▌ perusteet sen mukaan, mitä palvelujen tarjoaja on esittänyt etukäteen ehdoissaan, ja viitattava oikeasuhteisella tavalla olosuhteisiin, kolmansien osapuolten ilmoitukset mukaan lukien, jotka johtivat kyseiseen päätökseen. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ei kuitenkaan tarvitsisi ilmoittaa rajoittamisen, keskeyttämisen tai lopettamisen perusteluja siltä osin kuin se olisi vastoin oikeudellista tai sääntelyllistä velvoitetta. Lisäksi perustelujen ilmoittamista ei vaadittaisi, jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja voisi osoittaa, että kyseinen yrityskäyttäjä on toistuvasti rikkonut sovellettavia ehtoja, minkä vuoksi se on keskeyttänyt kyseessä olevien verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen kokonaan.

(23)  Verkossa toimivien välityspalvelujen lopettaminen kokonaan ja siihen liittyvä verkossa toimivien välityspalvelujen käyttöön tarkoitettujen tai verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen yhteydessä tuotettujen tietojen poistaminen merkitsee oleellisten tietojen menetystä. Tällä voisi olla merkittävä vaikutus yrityskäyttäjiin, ja se saattaisi myös haitata niiden edellytyksiä käyttää asianmukaisesti muita tässä asetuksessa taattuja oikeuksia. Sen vuoksi verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan olisi toimitettava asianomaiselle yrityskäyttäjälle perustelut pysyvällä välineellä vähintään 30 päivää ennen kuin kaikkien sen verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen lopettaminen kokonaan tulee voimaan. Tätä ilmoittamisen määräaikaa ei kuitenkaan olisi sovellettava esimerkiksi silloin, kun oikeudellinen tai sääntelyllinen velvoite edellyttää, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja lopettaa verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoamisen kokonaan tietylle yrityskäyttäjälle. Samoin ilmoittamista koskevaa 30 päivän määräaikaa ei olisi sovellettava silloin, kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja käyttää unionin oikeuden kanssa yhdenmukaisen kansallisen lainsäädännön nojalla lopettamisoikeuksia, jotka sallivat välittömän lopettamisen, jos, ottaen huomioon kaikki tietyn tapauksen olosuhteet ja punniten molempien osapuolten etuja, sen ei voida kohtuudella odottaa jatkavan sopimussuhdetta sovittuun päättymiseen asti tai ilmoittamisen määräajan päättymiseen asti. Tätä 30 päivän määräaikaa ei myöskään olisi sovellettava silloin, kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja voi osoittaa, että ehtoja on toistuvasti rikottu. Erilaiset poikkeukset 30 päivän määräaikaan voivat liittyä erityisesti laittomaan tai sopimattomaan sisältöön, tavaran tai palvelun turvallisuuteen, väärennöksiin, petoksiin, haittaohjelmiin, roskapostiin, tietoturvaloukkauksiin, muihin kyberturvallisuusriskeihin tai tavaran tai palvelun soveltuvuuteen alaikäisille. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi, mikäli se on kohtuullista ja teknisesti mahdollista, poistettava palvelusta ainoastaan yrityskäyttäjän yksittäiset tavarat tai palvelut. Verkossa toimivien välityspalvelujen lopettaminen kokonaan on ankarin mahdollinen toimenpide.

(24)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat asettavat tavarat ja palvelut järjestykseen, tällä on merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin ja näin ollen kyseisiä tavaroita ja palveluja kuluttajille tarjoavien yrityskäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Järjestyksellä tarkoitetaan yrityskäyttäjien tarjoaman suhteellista sijoitusta taikka verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien esittämille, järjestämille tai tiedoksi antamille hakutuloksille annettua merkitystä, joka on saatu käyttämällä algoritmisia yhdistely-, luokitus- tai arvostelumekanismeja, visuaalisia korostuksia tai muita tärkeysjärjestyksen määrittämismenetelmiä taikka niiden yhdistelmiä. Ennakoitavuus tarkoittaa sitä, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät määritä järjestystä mielivaltaisesti. Palvelujen tarjoajien olisi sen vuoksi esitettävä keskeiset järjestyksen määrittävät muuttujat etukäteen, jotta parannetaan ennustettavuutta yrityskäyttäjien kannalta ja ne voivat ymmärtää paremmin järjestykseen asettamisen toimintamekanismia ja vertailla eri palvelujen tarjoajien käytäntöjä. Tämän avoimuusvelvoitteen erityinen rakenne on yrityskäyttäjille tärkeä, sillä se merkitsee sitä, että mahdollisesti paljon suuremmasta järjestykseen jollain tavalla vaikuttavien muuttujien joukosta määritetään rajallinen määrä kaikkein merkityksellisimpiä muuttujia. Tämän perustellun kuvauksen olisi autettava yrityskäyttäjiä parantamaan tavaroidensa ja palvelujensa tai niiden jonkin luontaisen ominaisuuden esillepanoa. Keskeisten muuttujien olisi katsottava viittaavan kaikkiin yleisiin perusteisiin, prosesseihin, algoritmeihin sisältyviin erityisiin signaaleihin tai muihin mukautus- tai alentamismekanismeihin, joita käytetään järjestykseen asettamisen yhteydessä. ▌

(25)  Järjestyksen määrittävien keskeisten muuttujien kuvauksen olisi myös sisällettävä selitys yrityskäyttäjien mahdollisuudesta vaikuttaa aktiivisesti järjestykseen korvausta vastaan, jos tällainen mahdollisuus on, sekä selitys sen suhteellisista vaikutuksista. Korvaus voisi tässä yhteydessä tarkoittaa maksuja, joiden suorittamisen pääasiallisena tai yksinomaisena tarkoituksena on parantaa asemaa järjestyksessä, sekä välillisiä korvauksia, jotka suoritetaan siten, että yrityskäyttäjä hyväksyy kaikki lisävelvoitteet, joiden käytännön seurauksena sen asema järjestyksessä voi parantua, kuten lisäpalvelujen tai erityispalvelujen käyttö. Kuvauksen sisältö, muun muassa keskeisten muuttujien määrä ja tyyppi, voi näin ollen vaihdella suuresti verkossa toimivien välityspalvelujen mukaan, mutta sen olisi annettava yrityskäyttäjille riittävä ymmärrys siitä, miten järjestykseen asettamisen mekanismissa otetaan huomioon yrityskäyttäjän tarjoamien tosiasiallisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys verkossa toimivien välityspalvelujen kuluttajille. Esimerkkejä keskeisistä muuttujista voisivat olla indikaattorit, joilla mitataan yrityskäyttäjien tavaroiden tai palvelujen laatua, editoijien käyttö ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa kyseisten tavaroiden ja palvelujen järjestykseen, korvauksen vaikutus järjestykseen sekä seikat, jotka eivät liity tai liittyvät vain etäisesti itse tavaraan tai palveluun, kuten verkkotarjouksen esilletuontitapa. Kun nämä muuttujat sisällytetään selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä esitettävään järjestykseen asettamisen mekanismin yleiseen kuvaukseen, niiden avulla yrityskäyttäjien olisi voitava saada vaaditulla tavalla riittävä ymmärrys järjestelmän toiminnasta.

(26)  Myös sillä, että verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat asettavat järjestykseen verkkosivustoja – erityisesti sivustoja, joiden kautta yritykset tarjoavat tavaroita ja palveluja kuluttajille – on samalla tavoin merkittävä vaikutus kuluttajien valintoihin sekä yritysverkkosivustokäyttäjien kaupalliseen menestykseen. Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien olisi sen vuoksi annettava kuvaus keskeisistä muuttujista, jotka määrittävät kaikkien indeksoitujen internetsivustojen järjestyksen, mukaan lukien yritysverkkosivustokäyttäjien verkkosivustot sekä muut verkkosivustot, sekä kyseisten keskeisten muuttujien suhteellisesta merkityksestä verrattuna muihin muuttujiin. Sen lisäksi, että tässä kuvauksessa esitetään tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet sekä niiden merkitys kuluttajille, kuvauksen olisi verkossa toimivien hakukoneiden tapauksessa myös mahdollistettava se, että yritysverkkosivustokäyttäjät ymmärtävät riittävän hyvin sen, otetaanko ja missä määrin otetaan huomioon tietyt käytettyjen verkkosivustojen suunnitteluominaisuudet, kuten niiden optimointi mobiililaitteita varten. Kuvaukseen olisi sisällyttävä myös selitys kaikista yritysverkkosivustokäyttäjien mahdollisuuksista vaikuttaa aktiivisesti järjestykseen suorittamalla korvaus sekä selitys niiden suhteellisista vaikutuksista. Kun verkossa toimivien hakukoneiden ja yritysverkkosivustokäyttäjien välillä ei ole sopimussuhdetta, kyseisen kuvauksen olisi verkossa toimivassa hakukoneessa oltava julkisesti saatavilla selkeässä ja helposti saatavilla olevassa paikassa. Sellaisten verkkosivustojen alueiden, jotka edellyttävät sisäänkirjautumista tai rekisteröitymistä, ei olisi katsottava olevan tässä mielessä julkisesti ja helposti saatavilla. Jotta varmistetaan ennustettavuus yritysverkkosivustokäyttäjiä varten, kuvaus olisi pidettävä ajan tasalla, myös siten, että kaikkien keskeisten muuttujien muutosten olisi oltava helposti havaittavissa. Keskeisten muuttujien ajantasainen kuvaus hyödyttäisi myös verkossa toimivan hakukoneen muita kuin yritysverkkosivustokäyttäjiä. Joissain tapauksissa verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat voivat päättää vaikuttaa järjestykseen tietyssä tapauksessa tai poistaa tietyn verkkosivuston järjestyksestä kolmannen osapuolen ilmoitusten perusteella. Toisin kuin verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien, verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien ei voida edellyttää ilmoittavan suoraan yritysverkkosivustokäyttäjälle järjestyksen muuttamisesta tai kolmannen osapuolen ilmoitukseen perustuvasta hakutuloksista poistamisesta, koska osapuolten välillä ei ole sopimussuhdetta. Yritysverkkosivustokäyttäjän olisi kuitenkin voitava tarkistaa sellaisen ilmoituksen sisältö, joka on jossakin tietyssä tapauksessa johtanut järjestyksen muuttamiseen tai jonkin tietyn verkkosivun hakutuloksista poistamiseen, ja tutkia ilmoituksen sisältö esimerkiksi julkisesti saatavilla olevassa verkkotietokannassa. Tämä auttaisi vähentämään sitä, että kilpailijat mahdollisesti käyttävät väärin ilmoituksia, jotka voivat johtaa hakutuloksista poistamiseen.

(27)  Tämän asetuksen nojalla ei olisi edellytettävä, että verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat julkistavat järjestykseen asettamisen yksityiskohtaisia toimintamekanismeja, kuten algoritmeja. Niiden edellytyksiä torjua kolmansien osapuolten vilpillisiä toimia järjestyksen manipuloimiseksi ei myöskään olisi heikennettävä siinäkään tapauksessa, että toimet tapahtuisivat kuluttajien edun nimessä. Kyseiset edut olisi turvattava keskeisten järjestystä määrittävien muuttujien yleisellä kuvauksella, ja yrityskäyttäjille ja yritysverkkosivustokäyttäjille olisi samalla annettava riittävän selkeä käsitys järjestyksen määrittämisen perusteista niiden käyttäessä tiettyjä verkossa toimivia välityspalveluja tai verkossa toimivia hakukoneita. Jotta tämän asetuksen tavoitteen saavuttaminen voitaisiin varmistaa, verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien kaupallisten etujen perusteella ei olisi koskaan kieltäydyttävä järjestyksen määrittävien keskeisten muuttujien ilmaisemisesta. Vaikka tämä asetus ei vaikuta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/943(6) soveltamiseen, annetun kuvauksen olisi ainakin perustuttava tosiasiallisiin tietoihin järjestyksen määrittämisessä käytettyjen muuttujien merkityksestä.

(28)  Komission olisi laadittava ohjeita, joiden avulla verkossa toimivien välityspalvelujen ja verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat voivat soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä järjestyksen määrittämistä koskevia avoimuusvaatimuksia. Näin voitaisiin paremmin optimoida tapa, jolla keskeiset järjestyksen määrittävät muuttujat yksilöidään ja esitetään yrityskäyttäjille ja yritysverkkosivustokäyttäjille.

(29)  Liitännäistavaroilla ja -palveluilla olisi katsottava tarkoitettavan yrityskäyttäjän kuluttajalle välittömästi ennen verkossa toimivassa välityspalvelussa käynnistetyn liiketoimen loppuun saattamista tarjoamia tavaroita ja palveluja, jotka täydentävät yrityskäyttäjän varsinaista tavaraa tai varsinaisia palveluja. Liitännäistavaroilla ja -palveluilla viitataan tuotteisiin, jotka toimiakseen ovat tyypillisesti riippuvaisia varsinaisesta tavarasta tai palvelusta tai liittyvät suoraan niihin. Näin ollen käsitteen piiriin eivät saisi kuulua tavarat ja palvelut, joita vain myydään kyseessä olevan varsinaisen tavaran tai palvelun lisäksi ilman, että ne olisivat luonteeltaan täydentäviä. Esimerkkejä liitännäispalveluista ovat muun muassa tietyn tavaran korjauspalvelut tai rahoituspalvelutuotteet kuten vuokra-auton vakuutus, jota tarjotaan täydentämään yrityskäyttäjän tarjoamia tavaroita tai palveluja. Samoin liitännäistavaroihin voi kuulua tavaroita, jotka täydentävät yrityskäyttäjän tarjoamaa tiettyä tuotetta siten, että niissä on kyse tähän tiettyyn tuotteeseen liittyvästä tason korotuksesta tai vastaanottajan erityistarpeisiin mukauttamisesta. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien, jotka tarjoavat kuluttajille tavaroita tai palveluja, jotka ovat liitännäisiä kyseisiä verkossa toimivia välityspalveluja käyttävän yrityskäyttäjän myymiin tavaroihin ja palveluihin nähden, olisi esitettävä ehdoissaan tarjottavien liitännäistavaroiden ja -palvelujen tyypin kuvaus. Tällaisen kuvauksen olisi oltava ehdoissa riippumatta siitä, tarjoaako liitännäistavaraa tai -palvelua verkossa toimiva välityspalvelujen tarjoaja itse vai kolmas osapuoli. Tällaisen kuvauksen olisi oltava riittävän kattava, jotta yrityskäyttäjän on mahdollista ymmärtää, myydäänkö jotain tavaraa tai palvelua liitännäisenä yrityskäyttäjän tavaraan tai palveluun nähden. Kuvauksessa ei olisi välttämättä mainittava tiettyä tavaraa tai palvelua, vaan pikemminkin yrityskäyttäjän varsinaiseen tuotteeseen liitännäisenä tarjottavan tuotteen tyyppi. Lisäksi kuvaukseen olisi aina liitettävä maininta siitä, saako yrityskäyttäjä tarjota myös omaa liitännäistavaraa tai -palvelua sen varsinaisen tavaran lisäksi, jota se tarjoaa verkossa toimivien välityspalvelujen kautta, ja millä ehdoilla se saa näin tehdä.

(30)  Kun verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja itse tarjoaa tiettyjä tavaroita tai palveluja kuluttajille sen omien verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tai tekee niin määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän kautta, kyseinen palvelujen tarjoaja saattaa kilpailla suoraan muiden sen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien kanssa, jotka eivät ole palvelujen tarjoajan määräysvallassa, mikä saattaa tarjota palvelujen tarjoajalle taloudellisen kannustimen ja mahdollisuuden käyttää määräysvaltaansa verkossa toimiviin välityspalveluihin niin, että se tarjoaa itse tarjoamaansa tai määräysvallassaan olevan yrityskäyttäjän kautta tarjottuja tuotteita tai palveluja koskevia teknisiä tai taloudellisia etuja, jotka se voi evätä kilpailevilta yrityskäyttäjiltä. Tällainen toiminta voisi haitata tasapuolista kilpailua ja rajoittaa kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. Näissä tapauksissa on erityisesti tärkeää, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja toimii avoimesti ja esittää asianmukaisen kuvauksen eriytetystä kohtelusta, jota sovelletaan sen itsensä tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin verrattuna niihin, joita yrityskäyttäjät tarjoavat, sekä siihen liittyvistä näkökohdista riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen eriytetty kohtelu oikeudellisin, kaupallisin vai teknisin keinoin, kuten toiminnoilla, joihin liittyy käyttöjärjestelmiä. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi tätä velvoitetta olisi sovellettava kaikkien verkossa toimivien välityspalvelujen tasolla pikemmin kuin näiden palvelujen kautta tarjottujen yksittäisten tavaroiden tai palvelujen tasolla.

(31)  Kun verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja itse tarjoaa tiettyjä tavaroita tai palveluja kuluttajille sen oman verkossa toimivan hakukoneen kautta tai tekee niin määräysvallassaan olevan yritysverkkosivustokäyttäjän kautta, kyseinen hakukoneen tarjoaja voi kilpailla suoraan muiden sen verkossa toimivan hakukoneen yritysverkkosivustokäyttäjien kanssa, jotka eivät ole hakukoneen tarjoajan määräysvallassa. Näissä tapauksissa on erityisesti tärkeää, että verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja toimii avoimesti ja esittää kuvauksen eriytetystä kohtelusta, jota sovelletaan sen itsensä tai sen määräysvallassa olevan yrityskäyttäjän kautta tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin verrattuna niihin, joita kilpailevat yritysverkkosivustokäyttäjät tarjoavat, riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen eriytetty kohtelu oikeudellisin, kaupallisin vai teknisin keinoin. Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi tätä velvoitetta olisi sovellettava yleisesti verkossa toimivan hakukoneen tasolla pikemmin kuin näiden palvelujen kautta tarjottujen yksittäisten tavaroiden tai palvelujen tasolla.

(32)  Tässä asetuksessa olisi käsiteltävä erityisiä sopimusehtoja erityisesti tilanteissa, joissa neuvotteluvoima on epätasapainossa, sen varmistamiseksi, että sopimussuhteita hoidetaan kunniallisen ja vilpittömän menettelyn mukaisesti. Ennakoitavuus ja avoimuus edellyttävät, että yrityskäyttäjille annetaan tosiasiallinen mahdollisuus tutustua ehtoihin tehtäviin muutoksiin, ja ehtoja ei sen vuoksi saisi muuttaa takautuvasti, paitsi jos muutokset perustuvat oikeudelliseen tai sääntelylliseen velvoitteeseen tai ovat näiden yrityskäyttäjien kannalta suotuisia. Yrityskäyttäjille olisi myös annettava selkeät tiedot siitä, millä ehdoin niiden sopimussuhde verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien kanssa voidaan päättää. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi varmistettava, että sopimussuhteen päättämisen ehdot ovat aina oikeasuhteiset ja niiden käyttö ei ole kohtuuttoman hankalaa. Lisäksi yrityskäyttäjien olisi saatava kaikki tiedot siitä, mitä yrityskäyttäjien verkossa toimivia välityspalveluja käyttäessään antamia tai tuottamia tietoja verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat saada sopimuksen päätyttyä.

(33)  Mahdollisuus saada tietoja, myös henkilötietoja, ja käyttää niitä voi mahdollistaa merkittävän arvonmuodostuksen verkkopohjaisessa alustataloudessa sekä yleisesti että yrityskäyttäjien ja verkossa toimivien välityspalvelujen kannalta. Näin ollen on tärkeää, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat antavat yrityskäyttäjille selkeän kuvauksen tietojen saannin ja käytön laajuudesta, luonteesta ja edellytyksistä tiettyjen tietoluokkien osalta. Kuvauksen olisi oltava oikeasuhteinen, ja siinä voitaisiin viitata yleisiin tietojen saatavuutta koskeviin edellytyksiin pikemmin kuin yksilöidä kattavasti tosiasialliset tiedot tai tietoluokat. Kuvauksessa voitaisiin kuitenkin myös yksilöidä tietyntyyppiset tosiasialliset tiedot, jotka saattavat olla erittäin merkityksellisiä yrityskäyttäjien kannalta, sekä esittää niiden saatavuutta koskevat erityiset edellytykset. Tällaisia tietoja voisivat olla muun muassa yrityskäyttäjien verkossa toimivissa välityspalveluissa keräämät luokitukset ja arvioinnit. Kaiken kaikkiaan yrityskäyttäjien olisi voitava kuvauksen perusteella ymmärtää, voivatko ne käyttää tietoja arvonmuodostuksen parantamiseen, myös mahdollisesti säilyttämällä kolmansien osapuolten tietopalvelut. ▌

(34)  Yrityskäyttäjien on yhtä lailla tärkeää ymmärtää, jakaako palvelujen tarjoaja yrityskäyttäjän välityspalvelua käyttäessään tuottamia tietoja kolmansien osapuolten kanssa. Yrityskäyttäjille olisi erityisesti ilmoitettava tietojen jakamisesta kolmansien osapuolten kanssa, kun jakamisen tarkoitus ei ole välttämätön verkossa toimivien välityspalvelujen asianmukaisen toiminnan kannalta, esimerkiksi kun palvelujen tarjoaja muuttaa tietoja rahaksi kaupallisilla perusteilla. Jotta yrityskäyttäjät voisivat harjoittaa täysimääräisesti käytettävissään olevia oikeuksia vaikuttaa tällaiseen tietojen jakamiseen, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi myös ilmoitettava nimenomaisesti mahdollisuuksista kieltää tietojen jakaminen, jos niiden sopimussuhde yrityskäyttäjän kanssa kattaa tällaiset mahdollisuudet.

(35)  Näitä vaatimuksia ei olisi ymmärrettävä siten, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat olisivat velvollisia joko jakamaan tai olemaan jakamatta henkilötietoja tai muita kuin henkilötietoja yrityskäyttäjilleen. Tällaisilla avoimuustoimenpiteillä voitaisiin kuitenkin osaltaan lisätä tietojen jakamista sekä tehostaa pyrkimyksiä luoda yhteinen eurooppalainen data-avaruus, joka on keskeinen innovaation ja kasvun lähde. Henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä sekä yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa sähköisessä viestinnässä koskevaa unionin oikeudellista kehystä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679(7), direktiiviä (EU) 2016/680(8) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY(9).

(36)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voisivat tietyissä tapauksissa rajoittaa ehdoissaan yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota tavaroita tai palveluja kuluttajille suotuisammin ehdoin muilla tavoin kuin verkossa toimivien välityspalvelujen kautta. Näissä tapauksissa kyseisten palvelujen tarjoajien olisi esitettävä rajoitusten perusteet ja erityisesti niihin liittyvät tärkeimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat. Avoimuusvelvollisuutta ei kuitenkaan olisi ymmärrettävä siten, että se vaikuttaa sen arviointiin, ovatko tällaiset rajoitukset laillisia muiden unionin oikeuden säädösten tai unionin oikeuden mukaisen jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla, muun muassa kilpailua ja sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevilla aloilla, tai tällaisten säädösten soveltamiseen.

(37)  Jotta mahdollistetaan se, että yrityskäyttäjillä, myös niillä, joiden osalta verkossa toimivien välityspalvelujen käyttö on mahdollisesti rajoitettu, keskeytetty tai lopetettu, on käytettävissään välittömiä, asianmukaisia ja tehokkaita oikeussuojamahdollisuuksia, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi järjestettävä sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä. Sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän olisi perustuttava avoimuuden periaatteeseen ja periaatteeseen, jonka mukaan samanlaisia tilanteita kohdellaan samalla tavoin, ja sen tarkoituksena olisi varmistaa, että merkittävä osa valituksista voidaan ratkaista kahdenkeskisesti verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja kyseessä olevien yrityskäyttäjien välillä kohtuullisessa ajassa. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat pitää tekemänsä päätöksen voimassa valituksen keston ajan. Mahdolliset pyrkimykset päästä sopimukseen sisäisen valitustenkäsittelymenettelyn kautta eivät vaikuta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien tai yrityskäyttäjien oikeuksiin panna vireille oikeudenkäynti milloin tahansa sisäisen valitustenkäsittelymenettelyn aikana tai sen jälkeen. Lisäksi ▌ verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi julkaistava säännöllisesti tietoa niiden sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän toiminnasta ja tehokkuudesta ja tarkistettava tiedot vähintään vuosittain, jotta voidaan auttaa yrityskäyttäjiä ymmärtämään paremmin tärkeimpiä ongelmatyyppejä, joita voi tulla esiin erilaisten verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen yhteydessä, sekä mahdollisuutta päästä nopeaan ja tehokkaaseen kahdenväliseen ratkaisuun.

(38)  Sisäisiä valitustenkäsittelyjärjestelmiä koskevilla tämän asetuksen vaatimuksilla pyritään mahdollistamaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille kohtuullinen määrä joustavuutta, kun ne käyttävät näitä järjestelmiä ja käsittelevät yksittäisiä valituksia, jotta minimoidaan hallinnollinen rasite. Lisäksi sisäisten valitustenkäsittelyjärjestelmien olisi mahdollistettava se, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat tarvittaessa käsitellä oikeasuhteisella tavalla vilpillisessä mielessä tapahtuvaa käyttöä, johon jotkin yrityskäyttäjät saattaisivat näiden järjestelmien käytössä pyrkiä. ▌ Kun otetaan huomioon kyseisten järjestelmien perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvat kustannukset, on asianmukaista olla soveltamatta näitä velvoitteita verkossa toimiviin välityspalvelujen tarjoajiin, jotka katsotaan pieniksi yrityksiksi asiaa koskevien komission suosituksen 2003/361/EY(10) säännösten mukaisesti. Kyseisessä suosituksessa tarkoitetuilla konsolidointisäännöillä estetään toimenpiteiden kiertäminen. Tämä velvoitteiden soveltamatta jättäminen ei saisi vaikuttaa tällaisten yritysten oikeuteen perustaa vapaaehtoiselta pohjalta sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä, joka on tässä asetuksessa säädettyjen perusteiden mukainen.

(39)  Sanaa ’sisäinen’ ei olisi ymmärrettävä siten, että sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän siirtäminen ulkoisen palveluntarjoajan tai muun yritysrakenteen hoidettavaksi olisi kielletty, kunhan tällaisella palveluntarjoajalla tai muulla yritysrakenteella on täydet valtuudet ja valmiudet varmistaa, että sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä on tämän asetuksen vaatimusten mukainen.

(40)  Sovittelu voi tarjota verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajille ja niiden yrityskäyttäjille välineet ratkaista riitoja tyydyttävällä tavalla turvautumatta oikeudenkäynteihin, jotka voivat olla pitkiä ja kalliita. Tämän vuoksi verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi helpotettava sovittelua erityisesti nimeämällä vähintään kaksi julkista tai yksityistä sovittelijaa, joiden kanssa ne ovat valmiita työskentelemään. Sillä, että edellytetään sovittelijoiden vähimmäismäärän nimeämistä, on tarkoitus varmistaa sovittelijoiden puolueettomuus. Sovittelijoita, jotka tarjoavat palvelujaan unionin ulkopuolelta, olisi nimettävä ainoastaan, kun voidaan taata, että näiden palvelujen käyttö ei millään tavalla heikennä kyseisten yrityskäyttäjien oikeudellista suojaa, johon niillä on oikeus unionin oikeuden tai jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla, mukaan lukien tämän asetuksen vaatimukset sekä sovellettava henkilötietojen ja liikesalaisuuksien suojaa koskeva lainsäädäntö. Jotta sovittelijat olisivat mahdollisimman saatavilla ja oikeudenmukaisia sekä nopeita, tehokkaita ja tuloksellisia, heidän olisi täytettävä tietyt vaatimukset. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja niiden yrityskäyttäjien olisi kuitenkin voitava vapaasti nimetä valitsemansa sovittelija niiden välisen riidan ratkaisemiseen. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY(11) mukaisesti tässä asetuksessa säädetyn sovittelun olisi oltava vapaaehtoinen menettely, jossa osapuolet itse ovat vastuussa menettelystä ja voivat järjestää sen haluamallaan tavalla ja päättää sen milloin tahansa. Tässä asetuksessa tarkoitetun sovittelun vapaaehtoisuudesta huolimatta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi tutkittava vilpittömässä mielessä pyynnöt osallistua sovitteluun.

(41)  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi vastattava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia siten, että otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät näkökohdat. Tätä varten sovittelijan olisi ehdotettava osuutta, joka on kohtuullinen kussakin yksittäisessä tapauksessa. Kun otetaan huomioon kustannukset ja hallinnollinen rasite, jotka liittyvät vaatimukseen nimetä sovittelijat ehdoissa, on asianmukaista olla soveltamatta tätä velvoitetta niihin verkossa toimiviin välityspalvelujen tarjoajiin, jotka ovat pieniä yrityksiä suosituksen 2003/361/EY asiaa koskevien säännösten mukaisesti. Kyseisessä suosituksessa tarkoitetuilla konsolidointisäännöillä estetään mainitun velvoitteen kiertäminen. Tämä ei saisi kuitenkaan vaikuttaa tällaisten yritysten oikeuteen nimetä ehdoissa sovittelijoita, jotka täyttävät tässä asetuksessa säädetyt perusteet.

(42)  Koska verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia olisi aina vaadittava nimeämään sovittelijoita, joiden kanssa ne ovat valmiita työskentelemään, ja niiden olisi oltava velvollisia osallistumaan kaikkiin tämän asetuksen mukaisiin sovittelupyrkimyksiin vilpittömässä mielessä, nämä velvoitteet olisi vahvistettava tavalla, joka estää yrityskäyttäjiltä sovittelujärjestelmän väärinkäytön. Myös yrityskäyttäjät olisi velvoitettava osallistumaan sovitteluun vilpittömässä mielessä. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia ei saisi velvoittaa osallistumaan sovitteluun, jos yrityskäyttäjä käynnistää menettelyn asiasta, jonka kyseinen yrityskäyttäjä on aikaisemmin saattanut soviteltavaksi, ja sovittelija on kyseissä tapauksessa todennut, että yrityskäyttäjä ei ole toiminut vilpittömässä mielessä. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia ei myöskään saisi velvoittaa osallistumaan sovitteluun sellaisten yrityskäyttäjien kanssa, jotka ovat toistuvasti saattaneet sovittelijan käsiteltäväksi asioita, joissa sovittelupyrkimys ei ole tuottanut tulosta. Nämä poikkeukselliset tilanteet eivät saisi rajoittaa yrityskäyttäjän mahdollisuutta saattaa soviteltavaksi asia, jonka aihe ei sovittelijan harkinnan mukaan ole yhteydessä aiempiin tapauksiin.

(43)  Jotta helpotetaan niiden riitojen ratkaisua, jotka liittyvät sovittelua käyttävien verkossa toimivien välityspalvelujen tarjontaan unionissa, komission olisi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa edistettävä erikoistuneiden sovitteluorganisaatioiden perustamista, sillä niitä ei tällä hetkellä ole. Kun toiminnassa on mukana sovittelijoita, joilla on erityisosaamista verkossa toimivista välityspalveluista sekä erityisaloista, joilla kyseisiä palveluja tarjotaan, tämä lisäisi molempien osapuolten luottamusta sovittelumenettelyyn sekä sitä todennäköisyyttä, että kyseinen menettely johtaa nopeaan, oikeudenmukaiseen ja tyydyttävään tulokseen.

(44)  Erilaiset tekijät, kuten rajalliset varat, vastatoimien pelko sekä lain ja oikeuspaikan valintaa koskevat sopimusehdot, voivat rajoittaa olemassa olevien oikeudellisten oikeussuojakeinojen tehokkuutta, erityisesti niiden, joiden mukaan yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien on toimittava erikseen ja tunnistettavasti. Tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi organisaatioille, yrityskäyttäjiä tai yritysverkkosivustokäyttäjiä edustaville järjestöille sekä tietyille jäsenvaltioissa perustetuille julkisille elimille olisi annettava mahdollisuus saattaa asia käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kansalliset menettelyvaatimukset mukaan luettuina. Kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi saatettavissa asioissa tavoitteena olisi oltava lopettaa tai estää tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen rikkominen sekä ehkäistä tuleva vahinko, joka voisi heikentää kestäviä yrityssuhteita verkkopohjaisessa alustataloudessa. Jotta varmistetaan, että tällaiset organisaatiot tai järjestöt harjoittavat tätä oikeutta tehokkaasti ja asianmukaisesti, niiden olisi täytettävä tietyt perusteet. Erityisesti niiden täytyy olla asianmukaisesti perustettuja jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja luonteeltaan voittoa tavoittelemattomia sekä pyrkiä tavoitteisiinsa kestävältä pohjalta. Näiden vaatimusten olisi estettävä organisaatioiden tai järjestöjen tapauskohtainen perustaminen jotain tiettyä toimintaa tai tiettyjä toimintoja varten taikka voiton tavoittelemiseksi. Lisäksi olisi varmistettava, että rahoitusta antavat kolmannet osapuolet eivät vaikuta sopimattomalla tavalla näiden organisaatioiden tai järjestöjen päätöksentekoon. Eturistiriidan välttämiseksi olisi erityisesti estettävä se, että verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat vaikuttavat sopimattomalla tavalla yrityskäyttäjiä tai yritysverkkosivustokäyttäjiä edustaviin organisaatioihin tai järjestöihin. Kun kaikki jäsenyyttä ja rahoituslähdettä koskevat tiedot ilmoitetaan julkisesti, kansallisten tuomioistuinten olisi helpompi arvioida, täyttyvätkö nämä perusteet. Kun otetaan huomioon asiaan liittyvien julkisten elinten erityinen asema jäsenvaltioissa, joissa kyseisiä elimiä on perustettu, olisi edellytettävä ainoastaan, että niille on annettu kansallisen lainsäädännön asiaankuuluvien sääntöjen mukaisesti tehtäväksi saattaa asioita oikeuden käsiteltäväksi joko osapuolten yhteisen edun tai yleisen edun vuoksi ilman, että mainittuja perusteita olisi sovellettava kyseisiin julkisiin elimiin. Tällaiset kanteet eivät saisi millään tavoin vaikuttaa yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksiin saattaa asia itse oikeuden käsiteltäväksi.

(45)  Komissiolle olisi ilmoitettava, millä organisaatioilla, järjestöillä ja julkisilla elimillä olisi jäsenvaltioiden näkemyksen perusteella oltava mahdollisuus nostaa kanne tämän asetuksen nojalla. Tällaista ilmoitusta tehdessään jäsenvaltioiden olisi erityisesti mainittava asiaankuuluvat kansalliset säännökset, joiden mukaisesti organisaatio, järjestö tai julkinen elin on perustettu, ja tarvittaessa mainita asiaankuuluva julkinen rekisteri, johon organisaatio tai järjestö on rekisteröitynyt. Tällä jäsenvaltioiden nimeämismahdollisuudella olisi taattava tietty oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden taso, johon yrityskäyttäjät ja yritysverkkosivustokäyttäjät voivat luottaa. Samalla sillä on tarkoitus tehostaa ja lyhentää oikeudellisia menettelyjä, mikä vaikuttaa tässä yhteydessä asianmukaiselta. Komission olisi huolehdittava siitä, että luettelo näistä organisaatioista, järjestöistä ja julkisista elimistä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen, että kanteen nostava organisaatio, järjestö tai julkinen elin on otettu tähän luetteloon, olisi oltava kumottavissa oleva osoitus kyseisen organisaation, järjestön tai julkisen elimen oikeuskelpoisuudesta. Jos nimeämiseen liittyy ongelmia, organisaation, järjestön tai julkisen elimen nimenneen jäsenvaltion olisi tutkittava ongelmat. Organisaatioilla, järjestöillä ja julkisilla elimillä, joita jäsenvaltio ei ole nimennyt, olisi oltava mahdollisuus nostaa kanne kansallisessa tuomioistuimessa edellyttäen, että oikeuskelpoisuus tutkitaan tässä asetuksessa säädettyjen perusteiden mukaisesti.

(46)  Jäsenvaltioita olisi vaadittava varmistamaan tämän asetuksen täytäntöönpanon riittävä ja tehokas valvonta. Jäsenvaltioissa on jo olemassa erilaisia täytäntöönpanojärjestelmiä, ja niitä ei olisi velvoitettava perustamaan uusia kansallisia täytäntöönpanoelimiä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus antaa tämän asetuksen täytäntöönpanon valvonta tehtäväksi olemassa oleville viranomaisille, tuomioistuimet mukaan luettuina. Tämän asetuksen ei olisi velvoitettava jäsenvaltioita säätämään täytäntöönpanon valvonnasta ex officio eikä määräämään sakkoja.

(47)  Komission olisi jatkuvasti valvottava tämän direktiivin täytäntöönpanoa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Komission olisi tältä osin pyrittävä perustamaan laaja tiedonvaihtoverkosto hyödyntämällä alan asiantuntijaelimiä, osaamiskeskuksia sekä verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskusta. Jäsenvaltioiden olisi puolestaan pyynnöstä toimitettava kaikki hallussaan olevat asiaan liittyvät merkitykselliset tiedot komissiolle. Tässä yhteydessä olisi myös hyötyä yrityskäyttäjien ja verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien välisten sekä yritysverkkosivustokäyttäjien ja verkossa toimivien hakukoneiden välisten kaupallisten suhteiden avoimuuden yleisestä paranemisesta, johon tällä asetuksella pyritään. Voidakseen hoitaa tehokkaasti tämän asetuksen mukaiset seurantaa ja uudelleentarkastelua koskevat tehtävänsä komission olisi pyrittävä keräämään tietoja verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajilta. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien olisi tarvittaessa tehtävä yhteistyötä vilpittömässä mielessä helpottaakseen tällaisten tietojen keräämistä.

(48)  Toimintasäännöt, jotka joko palvelujentarjoajat tai niitä edustavat organisaatiot tai järjestöt laativat, voivat edistää tämän asetuksen asianmukaista soveltamista, ja niiden laatimiseen olisi sen vuoksi kannustettava. Toimintasäännöt olisi laadittava kaikkia sidosryhmiä kuullen, ja niitä laadittaessa olisi otettava huomioon kyseessä olevien alojen erityspiirteet ja mikroyritysten sekä pk-yritysten erityisominaisuudet. Tällaisten toimintasääntöjen olisi oltava sanamuodoiltaan objektiivisia ja syrjimättömiä.

(49)  Komission olisi arvioitava tätä asetusta säännöllisin väliajoin ja seurattava tiiviisti sen vaikutusta verkkopohjaiseen alustatalouteen erityisesti tekniikan ja kaupalliseen kehitykseen perustuvien muutostarpeiden selvittämiseksi. Arvioinnissa olisi käsiteltävä muun muassa sitä, mitä vaikutuksia yrityskäyttäjille saattaa aiheutua siitä, että ehdoissa käytetään yleisesti verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan yksipuolisesti määrittämiä lain ja oikeuspaikan valintaa koskevia sopimusehtoja. Jotta arvioinnissa saataisiin kattava käsitys alan kehityksestä, siinä olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden ja asianomaisten sidosryhmien kokemukset. Komission päätöksellä C(2018)2393 verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskusta varten perustetulla asiantuntijaryhmällä on ratkaiseva asema tietojen välittämisessä komissiolle tämän asetuksen arviointia varten. Komission olisi sen vuoksi otettava ryhmän sille esittämät lausunnot ja raportit asianmukaisesti huomioon. Arvioinnin jälkeen komission olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä. Muut toimenpiteet, myös luonteeltaan lainsäädännölliset toimenpiteet, voivat olla asianmukaisia, jos ja sikäli kuin osoittautuu, että tämän asetuksen säännöksillä ei voi riittävällä tavalla puuttua alalla vallitsevaan epätasapainoon ja jatkuviin sopimattomiin kaupallisiin menettelytapoihin.

(50)  Kun toimitetaan tämän asetuksen mukaisesti edellytettyjä tietoja, olisi mahdollisimman suuressa määrin kiinnitettävä huomiota vammaisten henkilöiden erityistarpeisiin vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen(12) tavoitteiden mukaisesti.

(51)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli turvata sisämarkkinoilla oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö, vaan tavoite voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(52)  Tällä asetuksella pyritään varmistamaan, että noudatetaan kaikilta osin Euroopan unionin perusoikeusasiakirjan 47 artiklassa vahvistettua oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, sekä edistämään sen 16 artiklassa vahvistettua elinkeinovapautta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tämän asetuksen tavoitteena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa vahvistamalla säännöt sen varmistamiseksi, että verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille sekä verkossa toimivien hakukoneiden osalta yritysverkkosivustokäyttäjille turvataan asianmukainen avoimuus, oikeudenmukaisuus ja tehokkaat oikeussuojamahdollisuudet.

2.  Tätä asetusta sovelletaan verkossa toimiviin välityspalveluihin, jotka ovat yrityskäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, ja verkossa toimiviin hakukoneisiin, jotka ovat yritysverkkosivustokäyttäjien käytettävissä tai joita tarjotaan niille käytettäviksi, kun niillä on sijoittautumis- tai asuinpaikka unionissa ja ne tarjoavat näiden verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden kautta tavaroita tai palveluja unionissa oleville kuluttajille riippumatta kyseisten palvelujen tarjoajien sijoittautumis- tai asuinpaikasta ja muutoin sovellettavasta lainsäädännöstä.

3.  Tätä asetusta ei sovelleta verkkomaksupalveluihin tai verkossa toimiviin mainonnan välineisiin tai mainontaviestintään, joiden tavoitteena ei ole helpottaa suorien liiketoimien käynnistämistä ja joihin ei liity sopimussuhdetta kuluttajien kanssa.

4.  Tämä asetus ei vaikuta sellaisten kansallisten sääntöjen soveltamiseen, joissa unionin oikeuden mukaisesti kielletään tai määrätään rangaistaviksi yksipuoliset toimet tai sopimattomat kaupalliset menettelyt, siinä määrin kuin asianomaiset seikat eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. Tämä asetus ei vaikuta kansalliseen yksityisoikeuteen, etenkään sopimusoikeuteen, kuten sopimuksen voimassaoloa, tekemistä, vaikutuksia tai päättymistä koskeviin sääntöihin, siltä osin kuin kansallisen yksityisoikeuden säännöt ovat yhdenmukaisia unionin oikeuden kanssa ja siinä määrin kuin asianomaiset seikat eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

5.  Tämä asetus ei vaikuta unionin oikeuteen, etenkään unionin oikeuteen, jota sovelletaan yksityisoikeuden alan oikeudellisessa yhteistyössä sekä kilpailun, tietosuojan, liikesalaisuuksien suojan, kuluttajansuojan, sähköisen kaupankäynnin ja rahoituspalvelujen alalla.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)  ’yrityskäyttäjällä’ yksityishenkilöä elinkeino- tai ammattitoiminnassa tai oikeushenkilöä, joka verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy yrityskäyttäjän elinkeino- tai ammattitoimintaan;

2)  ’verkossa toimivilla välityspalveluilla’ palveluja, jotka täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a)  ne ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535(13) 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoyhteiskunnan palveluja;

b)  ne mahdollistavat sen, että yrityskäyttäjät voivat tarjota kuluttajille tavaroita tai palveluja, ja niiden tarkoituksena on helpottaa yrityskäyttäjien ja kuluttajien välisten suorien liiketoimien käynnistämistä, riippumatta siitä, toteutuvatko liiketoimet lopulta;

c)  niiden tarjoaminen yrityskäyttäjille perustuu sopimussuhteisiin, joissa osapuolina ovat ▌ palvelujen tarjoajat ja ▌ yrityskäyttäjät, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja kuluttajille;

3)  ’verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa tai ehdottaa tarjoavansa verkossa toimivia välityspalveluja yrityskäyttäjille;

4)  ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

5)  ’verkossa toimivalla hakukoneella’ digitaalista palvelua, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden suorittaa kyselyjä hakujen tekemiseksi periaatteessa kaikilta verkkosivustoilta tai kaikilta tietynkielisiltä verkkosivustoilta mitä tahansa aihetta koskevan hakusanan, äänikomennon, lausekkeen tai muun syöttötiedon muodossa tehdyn kyselyn perusteella ja joka antaa missä tahansa muodossa tuloksia, joista voi saada pyydettyyn sisältöön liittyvää tietoa;

6)  ’verkossa toimivan hakukoneen tarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa tai ehdottaa tarjoavansa verkossa toimivia hakukoneita kuluttajille;

7)  ’yritysverkkosivustokäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka verkkorajapinnan eli minkä tahansa ohjelmiston, myös verkkosivuston tai sen osan, ja sovellusten, myös mobiilisovellusten, kautta tarjoaa tavaroita tai palveluja kuluttajille tarkoituksessa, joka liittyy sen elinkeino- tai ammattitoimintaan;

8)  ’järjestyksellä’ suhteellista sijoitusta, jonka verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat antavat sellaisille tavaroille ja palveluille, joita tarjotaan verkossa toimivien välityspalvelujen kautta, tai merkitystä, jonka verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat antavat hakutuloksille, kun ne esittävät, järjestävät tai antavat ne tiedoksi ▌ riippumatta teknologisista välineistä, joita esittämiseen, järjestämiseen tai tiedoksiantamiseen käytetään;

9)  ’määräysvallalla’ yrityksen omistusoikeutta tai mahdollisuutta käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa yrityksessä neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004(14) 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä;

10)  ’ehdoilla’ kaikkia ehtoja tai määritelmiä niiden nimestä tai muodosta riippumatta, jotka sääntelevät sopimussuhdetta verkossa toimivan välityspalvelujen tarjoajan ja sen yrityskäyttäjien välillä ja jotka verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja määrittää yksipuolisesti, ja sitä, onko kyse yksipuolisesta määrittämisestä, tarkastellaan sellaisen yleisen arvioinnin perusteella, jossa osapuolten suhteellinen koko tai se, että neuvotteluja on käyty tai että asianomainen tarjoaja ja yrityskäyttäjä ovat voineet neuvotella tietyistä määräyksistä ja määrittää ne yhdessä, eivät sinänsä ole ratkaisevia;

11)  ’liitännäistavaroilla ja -palveluilla’ yrityskäyttäjän kuluttajalle verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tarjoaman varsinaisen tavaran tai palvelun lisäksi ennen verkossa toimivissa välityspalveluissa käynnistetyn liiketoimen loppuun saattamista tarjoamia tavaroita ja palveluja, jotka täydentävät varsinaista tavaraa tai palvelua;

12)  ’sovittelulla’ direktiivin 2008/52/EY 3 artiklan a alakohdassa määriteltyä jäsenneltyä menettelyä;

13)  ’pysyvällä välineellä’ välinettä, jonka avulla yrityskäyttäjät voivat tallentaa niille henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat saatavissa myöhempää käyttöä varten ja tietojen käyttötarkoituksen kannalta asiamukaisen ajan, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen toisinnan muuttumattomina.

3 artikla

Ehdot

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on varmistettava, että niiden ehdot:

a)  laaditaan käyttäen selkeää ja ymmärrettävää kieltä;

b)  ovat helposti yrityskäyttäjien saatavilla niiden ja verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien välisen kaupallisen suhteen kaikissa vaiheissa, myös sopimuksen tekemistä edeltävässä vaiheessa;

c)  sisältävät ▌ perusteet päätöksille lopettaa tai keskeyttää verkossa toimivat välityspalvelut yrityskäyttäjille kokonaan tai osittain tai asettaa niille muunlaisia rajoituksia;

d)  sisältävät tietoa mahdollisista muista jakelukanavista ja mahdollisista kumppanuusohjelmista, joiden kautta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat saattavat markkinoida yrityskäyttäjien tarjoamia tavaroita ja palveluja;

e)  sisältävät yleistä tietoa ehtojen vaikutuksista yrityskäyttäjien teollis- ja tekijänoikeuksien omistukseen ja hallintaan.

2.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava asianomaisille yrityskäyttäjille pysyvällä välineellä kaikista ehtoihin ehdotetuista muutoksista.

Ehdotettuja muutoksia ei voida toteuttaa ennen ilmoittamista koskevan määräajan loppumista, ja määräajan on oltava kohtuullinen ja oikeasuhteinen suunniteltuihin muutoksiin ja niistä yrityskäyttäjälle aiheutuviin vaikutuksiin nähden. Määräajan on oltava vähintään 15 päivää päivämäärästä, jona verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja ilmoittaa ehdotetuista muutoksista asianomaisille yrityskäyttäjille. Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on myönnettävä pidempiä määräaikoja ilmoittamiselle, jos tämä on tarpeen, jotta yrityskäyttäjät voivat tehdä teknisiä tai kaupallisia mukautuksia muutosten noudattamiseksi.

Asianomaisella yrityskäyttäjällä on oltava oikeus irtisanoa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan kanssa tehty sopimus ennen määräajan päättymistä. Irtisanominen tulee voimaan 15 päivän kuluessa ensimmäisen alakohdan mukaisen ilmoituksen vastaanottamisesta, ellei sopimukseen sovelleta lyhyempää määräaikaa.

Asianomainen yrityskäyttäjä voi joko kirjallisella ilmoituksella tai selkeästi suostumusta ilmaisevalla toimella luopua toisessa alakohdassa tarkoitetusta määräajasta milloin tahansa sen jälkeen, kun ensimmäisen alakohdan mukainen ilmoitus on vastaanotettu.

Uusien tavaroiden tai palvelujen toimittamista verkossa toimivaan välityspalveluun määräajan kuluessa pidetään toimena, jolla ilmaistaan selkeästi suostumus määräajasta luopumiseen, paitsi tapauksissa, joissa kohtuullinen ja oikeasuhteinen määräaika on pidempi kuin 15 päivää, koska ehtoihin tehdyt muutokset edellyttävät yrityskäyttäjän tekevän tavaroihinsa tai palveluihinsa merkittäviä teknisiä mukautuksia. Tällaisissa tapauksissa ei katsota, että yrityskäyttäjä luopuu määräajasta automaattisesti toimittaessaan uusia tavaroita ja palveluja.

3.  Ehdot tai niiden erityiset määräykset, jotka eivät ole 1 kohdan vaatimusten mukaisia, sekä verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ehtoihin tekemät muutokset, jotka ovat 2 kohdan säännösten vastaisia, ovat mitättömiä.

4.  Edellä 2 kohdassa säädettyä määräaikaa ei sovelleta, jos

a)   verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajaan kohdistuu oikeudellinen tai sääntelyllinen velvoite, jonka mukaan sen on muutettava ehtoja siten, ettei ole mahdollista noudattaa 2 kohdan toisen alakohdan mukaista määräaikaa;

b)  verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on poikkeuksellisesti muutettava ehtojaan torjuakseen ennalta arvaamatonta ja välitöntä vaaraa, joka liittyy verkossa toimivien välityspalvelujen, kuluttajien tai yrityskäyttäjien puolustamiseen petoksilta, haittaohjelmilta, roskapostilta, tietoturvaloukkauksilta tai muilta kyberturvallisuusriskeiltä.

5.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on varmistettava, että verkossa toimivissa välityspalveluissa tavaroita tai palveluja tarjoavan yrityskäyttäjän henkilöllisyys on selvästi nähtävissä.

4 artikla

Palvelujen rajoittaminen, keskeyttäminen ja lopettaminen

1.  Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja päättää tietylle yrityskäyttäjälle tarjoamiensa verkossa toimivien välityspalvelujen rajoittamisesta tai keskeyttämisestä tämän yrityskäyttäjän tarjoamien yksittäisten tavaroiden tai palvelujen osalta, sen on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle ennen kuin rajoittaminen tai keskeyttäminen tulee voimaan tai sen tullessa voimaan kyseisen päätöksen perustelut pysyvällä välineellä.

2.  Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja päättää verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoamisen lopettamisesta kokonaan tietyn yrityskäyttäjän osalta, sen on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle vähintään 30 päivää ennen lopettamisen voimaantuloa kyseisen päätöksen perustelut pysyvällä välineellä.

3.  Rajoittamisen, keskeyttämisen tai lopettamisen ollessa kyseessä verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on annettava yrityskäyttäjälle tilaisuus selvittää tosiseikat ja olosuhteet 11 artiklassa tarkoitetun sisäisen valitustenkäsittelymenettelyn yhteydessä. Jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja peruuttaa rajoituksen, keskeyttämisen tai lopettamisen, sen on palautettava yrityskäyttäjä ilman aiheetonta viivytystä ja annettava yrityskäyttäjälle pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka on saatu sen tuloksena, että se on käyttänyt asianomaisia verkossa toimivia välityspalveluja ennen rajoituksen, keskeyttämisen tai lopettamisen voimaantuloa.

4.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ei sovelleta, jos

a)  verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajaan kohdistuu oikeudellinen tai sääntelyllinen velvoite, jonka mukaan sen on lopetettava verkossa toimivien välityspalvelujensa tarjoaminen kokonaan tietylle yrityskäyttäjälle siten, ettei tätä määräaikaa ole mahdollista noudattaa, tai

b)  verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja käyttää lopettamisoikeutta pakottavasta syystä unionin oikeuden kanssa yhdenmukaisen kansallisen lainsäädännön nojalla;

c)  verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja voi osoittaa, että kyseinen yrityskäyttäjä on toistuvasti rikkonut sovellettavia ehtoja, minkä vuoksi se on keskeyttänyt kyseessä olevien verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen kokonaan.

Jos 2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ei sovelleta, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on ilmoitettava kyseiselle yrityskäyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä kyseisen päätöksen perustelut pysyvällä välineellä.

5.  Edellä 1 ja 2 kohdassa ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa perusteluissa on oltava viittaus erityisiin tosiseikkoihin tai olosuhteisiin, kolmansien osapuolten ilmoitusten sisältö mukaan lukien, jotka johtivat verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan päätökseen, sekä viittaus 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin sovellettaviin päätöksen perusteisiin.

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ei tarvitse ilmoittaa perusteluja, jos siihen kohdistuu oikeudellinen tai sääntelyllinen velvoite, jonka mukaan se ei saa ilmoittaa tiettyjä tosiseikkoja tai olosuhteita tai viitata sovellettavaan syyhyn tai sovellettaviin syihin, tai jos verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja voi osoittaa, että kyseinen yrityskäyttäjä on toistuvasti rikkonut sovellettavia ehtoja, minkä vuoksi se on keskeyttänyt kyseessä olevien verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamisen kokonaan.

5 artikla

Järjestys

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on esitettävä ehdoissaan keskeiset muuttujat, jotka määrittävät järjestyksen, sekä syyt näiden keskeisten muuttujien suhteelliseen merkitykseen verrattuna muihin muuttujiin.

2.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on ilmoitettava ▌ keskeiset ▌ muuttujat, jotka yksin tai yhdessä ovat kaikkein merkityksellisimpiä järjestyksen määrittämisessä, sekä näiden keskeisten muuttujien suhteellinen merkitys esittämällä helposti ja yleisesti saatavilla oleva sekä selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä laadittu kuvaus verkossa toimivista kyseisten tarjoajien hakukoneista. Niiden on pidettävä kyseinen kuvaus ajan tasalla.

3.  Jos keskeisiin muuttujiin kuuluu mahdollisuus vaikuttaa järjestykseen suoraa tai välillistä korvausta vastaan, jonka yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät suorittavat palvelujen tarjoajalle, kyseisen palvelujen tarjoajan on myös esitettävä kuvaus näistä mahdollisuuksista sekä korvauksen vaikutuksista järjestykseen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

4.  Jos verkossa toimivan hakukoneen tarjoaja on muuttanut järjestystä jossakin tietyssä tapauksessa tai poistanut hakutuloksista tietyn verkkosivuston kolmannen osapuolen ilmoituksen johdosta, hakukoneen tarjoajan on annettava yritysverkkosivustokäyttäjälle mahdollisuus tarkastaa ilmoituksen sisältö.

5.  Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen kuvausten on oltava riittävät, jotta yrityskäyttäjät tai yritysverkkosivustokäyttäjät voivat saada asianmukaisen käsityksen siitä, otetaanko järjestykseen asettamisen mekanismissa ja missä määrin siinä otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

a)  verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivan hakukoneen kautta kuluttajille tarjottavien tavaroiden ja palvelujen ominaisuudet;

b)  kyseisten ominaisuuksien merkitys kuluttajille;

c)  verkossa toimivien hakukoneiden osalta yritysverkkosivustokäyttäjien käyttämän verkkosivuston suunnitteluominaisuudet.

6.  Verkossa toimivien välityspalvelujen ja hakukoneiden tarjoajia ei tämän artiklan vaatimusten noudattamiseksi saa velvoittaa ilmaisemaan algoritmeja tai tietoja, jotka antaisivat kohtuullisen varmasti mahdollisuuden kuluttajien harhauttamiseen tai haitan aiheuttamiseen kuluttajille hakutulosten manipuloinnin avulla. Tämä artikla ei rajoita direktiivin (EU) 2016/943 soveltamista.

7.  Jotta verkossa toimivien välityspalvelujen ja verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on helpompi noudattaa tämän artiklan vaatimuksia ja jotta voidaan helpottaa niiden täytäntöönpanon valvontaa, komissio liittää tässä artiklassa vahvistettuihin avoimuusvaatimuksiin ohjeita.

6 artikla

Liitännäistavarat ja -palvelut

Jos joko verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoaja tai kolmas osapuoli tarjoaa kuluttajille liitännäistavaroita ja -palveluja, mukaan lukien rahoitustuotteita, verkossa toimivien välityspalvelujen kautta, verkossa toimivien välityspalvelun tarjoajan on esitettävä ehdoissaan kuvaus tarjottavien liitännäistavaroiden ja -palvelujen tyypistä sekä kuvaus siitä, saako yrityskäyttäjä tarjota myös omia liitännäistavaroitaan ja -palvelujaan verkossa toimivien välityspalvelujen kautta ja millä ehdoilla se saa näin tehdä.

7 artikla

Eriytetty kohtelu

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus mahdollisesta eriytetystä kohtelusta, jota ne soveltavat tai saattavat soveltaa yhtäältä verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan itsensä tai sen määräysvallassa olevien yrityskäyttäjien ja toisaalta muiden yrityskäyttäjien kuluttajille tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin. Kuvauksessa on viitattava tällaisen eriytetyn kohtelun tärkeimpiin taloudellisiin, kaupallisiin ja oikeudellisiin näkökohtiin.

2.  Verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajien on esitettävä kuvaus mahdollisesta eriytetystä kohtelusta, jota ne soveltavat tai saattavat soveltaa yhtäältä verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajan itsensä tai sen määräysvallassa olevien yritysverkkosivustokäyttäjien ja toisaalta muiden yritysverkkosivustokäyttäjien kuluttajille tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kuvausten on katettava tilanteen mukaan erityisesti eriytetty kohtelu, jota toteutetaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai verkossa toimivan hakukoneen tarjoajan toteuttamien erityisten toimenpiteiden tai toiminnan kautta ja joka liittyy seuraaviin:

a)  pääsy, joka palvelujen tarjoajalla tai sen määräysvallassa olevilla yrityskäyttäjillä tai yritysverkkosivustokäyttäjillä voi olla henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät, yritysverkkosivustokäyttäjät tai kuluttajat antavat verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden käyttöön tai jotka tuotetaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta;

b)  järjestys tai muut palvelujen tarjoajan käyttämät asetukset, jotka vaikuttavat kuluttajien mahdollisuuteen saada muiden yrityskäyttäjien kyseisten verkossa toimivien välityspalvelujen kautta tai muiden yritysverkkosivustokäyttäjien kyseisten verkossa toimivien hakukoneiden kautta tarjoamia tavaroita tai palveluja;

c)  mahdolliset suorat tai välilliset korvaukset, jotka peritään verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden käytöstä,

d)  pääsy yrityskäyttäjän tai yritysverkkosivustokäyttäjän kannalta merkityksellisiin palveluihin tai toimintoihin tai teknisiin rajapintoihin, niiden käyttöä koskevat ehdot tai niiden käytöstä mahdollisesti perittävät suorat tai välilliset korvaukset, kun kyseiset palvelut, toiminnot tai rajapinnat liittyvät suoraan verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden käyttöön tai ovat niiden liitännäisiä.

8 artikla

Erityiset sopimusehdot

Sen varmistamiseksi, että verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien välisiä sopimussuhteita hoidetaan kunniallisen ja vilpittömän menettelyn mukaisesti:

a)  verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat eivät saa muuttaa ehtoja takautuvasti, paitsi kun ne ovat velvollisia noudattamaan oikeudellista tai sääntelyllistä velvoitetta tai kun takautuvat muutokset ovat yrityskäyttäjien kannalta suotuisia;

b)  verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on varmistettava, että ehtoihin sisältyy tietoja siitä, millä ehdoin yrityskäyttäjät voivat päättää sopimussuhteen verkossa toimivan välityspalvelujen tarjoajan kanssa; ja

c)  verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus siitä, mitä yrityskäyttäjän antamia tai tuottamia tietoja ne voivat tai eivät voi teknisesti ja sopimusperusteisesti saada verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ja yrityskäyttäjän välisen sopimuksen päätyttyä.

9 artikla

Tietojensaanti

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on sisällytettävä ehtoihinsa kuvaus siitä, mitä tietoja yrityskäyttäjät voivat tai eivät voi teknisesti ja sopimusperusteisesti saada niiden henkilötietojen tai muiden tietojen tai molempien osalta, jotka yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat kyseisten verkossa toimivien välityspalvelujen käyttöön tai jotka tuotetaan kyseisten palvelujen tarjoamisen kautta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kuvauksen osalta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on ilmoitettava yrityskäyttäjille asianmukaisesti erityisesti seuraavista:

a)  onko verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalla pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjät tai kuluttajat antavat kyseisten välityspalvelujen käyttöön tai jotka tuotetaan, kun kyseisiä palveluja tarjotaan, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä;

b)  onko yrityskäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, jotka yrityskäyttäjä antaa käyttäessään kyseisiä verkossa toimivia välityspalveluja tai jotka tuotetaan, kun kyseisiä palveluja tarjotaan kyseiselle yrityskäyttäjälle ja kyseisen yrityskäyttäjän tavaroiden tai palvelujen kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä;

c)  b alakohdan lisäksi, onko yrityskäyttäjällä pääsy henkilötietoihin tai muihin tietoihin tai molempiin, myös kootussa muodossa, jotka annetaan tai tuotetaan, kun verkossa toimivia välityspalveluja tarjotaan niiden kaikille yrityskäyttäjille ja kuluttajille, ja jos näin on, mitä tietoluokkia tämä koskee ja millä edellytyksillä; ja

d)  toimitetaanko a alakohdan mukaisia tietoja kolmansille osapuolille – yhdessä tällaisen tietojen jakamisen tarkoitusta koskevien tietojen kanssa, jos tällaisten tietojen toimittaminen kolmansille osapuolille ei ole välttämätöntä verkossa toimivien välityspalvelujen asianmukaisen toiminnan kannalta – sekä yrityskäyttäjien mahdollisuudet kieltää tietojen jakaminen.

3.  Tämä artikla ei rajoita asetuksen (EU) 2016/679, direktiivin (EU) 2016/680 ja direktiivin 2002/58/EY soveltamista.

10 artikla

Rajoitukset erilaisten ehtojen tarjoamiselle muilla tavoin

1.  Jos verkossa toimivat välityspalvelujen tarjoajat palveluja tarjotessaan rajoittavat yrityskäyttäjien mahdollisuutta tarjota samoja tavaroita ja palveluja kuluttajille erilaisin ehdoin muilla tavoin kuin kyseisten palvelujen kautta, niiden on esitettävä ehdoissaan perusteet rajoitukselle ja asetettava nämä perusteet helposti yleisesti saataville. Perusteiden on sisällettävä rajoitusten tärkeimmät taloudelliset, kaupalliset ja oikeudelliset näkökohdat.

2.  Edellä 1 kohdassa säädetty velvoite ei vaikuta tällaisten rajoitusten määräämistä koskeviin kieltoihin tai rajoituksiin, jotka johtuvat muiden unionin oikeuden säädösten tai unionin oikeuden mukaisen jäsenvaltioiden lainsäädännön soveltamisesta ja joita sovelletaan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajiin.

11 artikla

Sisäinen valitustenkäsittelyjärjestelmä

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajilla on oltava sisäinen järjestelmä yrityskäyttäjien valitusten käsittelemiseksi.

Kyseisen sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän on oltava helposti ja maksutta yrityskäyttäjien saatavilla, ja sillä on varmistettava, että valitukset käsitellään kohtuullisessa ajassa. Sen on perustuttava avoimuuden periaatteeseen sekä periaatteeseen, jonka mukaan samanlaisia tilanteita kohdellaan samalla tavoin, sekä siihen, että valituksia käsitellään tavalla, joka on oikeasuhteinen niiden merkitykseen ja monimutkaisuuteen nähden. Yrityskäyttäjien on voitava sen avulla tehdä valituksia suoraan kyseessä olevalle palvelun tarjoajalle seuraavista asioista:

a)  tilanne, jossa palvelujen tarjoaja ei väitetysti ole noudattanut tässä asetuksessa säädettyjä ▌ velvoitteita ja tämä vaikuttaa valituksen tekevään yrityskäyttäjään, jäljempänä ▌ ’valittaja’;

b)  teknologiset kysymykset, jotka liittyvät suoraan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjontaan ja jotka vaikuttavat ▌ valittajaan ▌;

c)  palvelujen tarjoajan toteuttamat toimenpiteet tai muu toiminta, jotka liittyvät suoraan verkossa toimivien välityspalvelujen tarjontaan ja jotka vaikuttavat ▌ valittajaan ▌.

2.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on osana sisäistä valitustenkäsittelyjärjestelmäänsä:

a)  asianmukaisesti tarkasteltava jätettyjä valituksia ja jatkotoimia, jotka niiden mahdollisesti on toteutettava valituksen johdosta asian käsittelemiseksi asianmukaisesti ▌;

b)  käsiteltävä valitukset nopeasti ja tehokkaasti ottaen huomioon asian merkityksen ja monimutkaisuuden;

c)  ilmoitettava valituksen tekijälle sisäisen valitustenkäsittelymenettelyn tuloksista yksilöllisesti ja selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä.

3.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on esitettävä ehdoissaan kaikki asianmukaiset tiedot, jotka liittyvät sisäisen valitustenkäsittelymenettelyn saatavuuteen ja toimintaan.

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on ▌ koottava ja asetettava helposti yleisesti saataville tiedot sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmänsä toiminnasta ja tehokkuudesta. Niiden on tarkistettava tiedot vähintään vuosittain ja saatettava tiedot ajan tasalle, jos niihin on tarpeen tehdä merkittäviä muutoksia.

Tietoihin on sisällyttävä tehtyjen valitusten kokonaismäärä, niiden pääasialliset tyypit, niiden käsittelemiseen menevä keskimääräinen aika sekä kootut tiedot valitusten tuloksista.

5.  Tämän artiklan säännöksiä ei sovelleta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajiin, jotka ovat suosituksen 2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja pieniä yrityksiä.

12 artikla

Sovittelu

1.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on nimettävä ehdoissaan vähintään kaksi sovittelijaa, joiden kanssa ne ovat valmiita työskentelemään sopiakseen yrityskäyttäjien kanssa tuomioistuimen ulkopuolella mahdolliset palvelujen tarjoajan ja yrityskäyttäjän väliset riidat, jotka liittyvät kyseisten verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoamiseen, mukaan lukien valitukset, joita ei voitu ratkaista 11 artiklassa tarkoitetun sisäisen valitustenkäsittelyjärjestelmän kautta.

Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat voivat nimetä sovittelijoita, jotka tarjoavat sovittelupalvelujaan unionin ulkopuolelta, ainoastaan, kun voidaan taata, että kyseisten yrityskäyttäjien oikeudellinen suoja, johon niillä on oikeus unionin oikeuden tai jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla, ei tosiasiallisesti heikenny sen seurauksena, että sovittelijat tarjoavat palveluja unionin ulkopuolelta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sovittelijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)  he ovat puolueettomia ja riippumattomia;

b)  heidän sovittelupalvelunsa ovat kohtuuhintaisia kyseisten verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjille;

c)  he pystyvät tarjoamaan sovittelupalvelujaan niiden ehtojen kielellä, joilla säännellään sopimussuhdetta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan ja kyseessä olevan yrityskäyttäjän välillä;

d)  heidän palvelunsa ovat helposti saatavilla joko fyysisesti yrityskäyttäjän sijoittautumis- tai asuinpaikassa tai etäältä käyttäen viestintätekniikkaa;

e)  he pystyvät tarjoamaan välityspalvelujaan ilman aiheetonta viivytystä;

f)  heillä on riittävästi ymmärrystä yleisistä yritysten välisistä kaupallisista suhteista, minkä ansiosta he voivat tehokkaasti edistää pyrkimyksiä ratkaista riidat.

3.  Siitä huolimatta, että sovittelu on luonteeltaan vapaaehtoista, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien on osallistuttava vilpittömässä mielessä kaikkiin tämän artiklan mukaisiin sovittelupyrkimyksiin koko niiden keston ajan.

4.  Verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien on vastattava kohtuullisesta osasta sovittelun kokonaiskustannuksia kussakin yksittäistapauksessa. Kohtuullinen osa sovittelun kokonaiskustannuksista määritetään sovittelijan ehdotuksesta ottamalla huomioon kaikki asiaan liittyvät merkitykselliset näkökohdat, erityisesti riidan osapuolten väitteiden perusteltavuus, osapuolten käytös sekä osapuolten koko ja taloudellinen vahvuus toisiinsa verrattuna. ▌

5.  Mahdolliset pyrkimykset päästä sovittelun kautta yhteisymmärrykseen riidan ratkaisusta tämän artiklan mukaisesti eivät vaikuta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien ja yrityskäyttäjien oikeuksiin panna vireille oikeudenkäyntimenettely milloin tahansa ennen sovittelumenettelyä, sen aikana tai sen jälkeen.

6.  Jos yrityskäyttäjä sitä pyytää, verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan on ennen sovittelun aloittamista tai sovittelun aikana asetettava yrityskäyttäjän saataville tiedot toimintaansa liittyvän sovittelun toiminnasta ja tehokkuudesta.

7.  Edellä 1 kohdassa säädettyä velvollisuutta ei sovelleta verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajiin, jotka ovat suosituksen 2003/361/EY liitteessä tarkoitettuja pieniä yrityksiä.

13 artikla

Erikoistuneet sovittelijat

Komissio rohkaisee tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia sekä niitä edustavia organisaatioita ja järjestöjä perustamaan erikseen tai yhdessä yhden tai useamman organisaation, joka tarjoaa 12 artiklan 2 kohdassa esitetyt vaatimukset täyttäviä sovittelupalveluja, helpottamaan välityspalvelujen tarjoamisen yhteydessä yrityskäyttäjien kanssa syntyvien riitojen ratkaisua tuomioistuimen ulkopuolella erityisesti, kun otetaan huomioon verkossa toimivien välityspalvelujen rajat ylittävä luonne.

14 artikla

Edunvalvontaorganisaatioiden- tai järjestöjen ja julkisten elinten vireille panemat oikeudenkäyntimenettelyt

1.  Organisaatioilla ja järjestöillä, joilla on oikeutettu peruste edustaa yrityskäyttäjiä tai yritysverkkosivustokäyttäjiä, sekä jäsenvaltioissa perustetuilla julkisilla elimillä on oikeus saattaa asia käsiteltäväksi toimivaltaisissa kansallisissa tuomioistuimissa unionissa sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan, lopettaakseen tai estääkseen sen, että verkossa toimivien välityspalvelujen tai hakukoneiden tarjoajat eivät noudata tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia.

2.  Komissio kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan muiden jäsenvaltioiden kanssa hyviä käytäntöjä ja tietoja, jotka perustuvat rekistereihin laittomista teoista, joista on annettu kieltomääräyksiä kansallisissa tuomioistuimissa, mikäli asianomaiset julkiset elimet tai viranomaiset ovat perustaneet tällaisia rekistereitä.

3.  Organisaatioilla ja järjestöillä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus ainoastaan, kun ▌ ne täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a)  ne on perustettu asianmukaisesti jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

b)  ne pyrkivät saavuttamaan tavoitteet, jotka ovat niiden pitkäaikaisesti edustamien yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien yhteisten etujen mukaisia;

c)  ne ovat luonteeltaan voittoa tavoittelemattomia;

d)  rahoitusta antavat kolmannet osapuolet eivätkä etenkään verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat eivät vaikuta sopimattomalla tavalla niiden päätöksentekoon.

Tätä varten organisaatioiden ja järjestöjen on ilmoitettava julkisesti kaikki tiedot jäsenistään ja rahoituslähteestään.

4.  Jäsenvaltioissa, joissa ▌ julkisia elimiä on perustettu, kyseisillä julkisilla elimillä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus, kun niille on annettu tehtäväksi puolustaa yrityskäyttäjien tai yritysverkkosivustokäyttäjien yhteistä etua tai varmistaa tämän asetuksen vaatimusten noudattaminen kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

5.  Jäsenvaltiot voivat nimetä

a)  kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita organisaatioita tai järjestöjä, jotka täyttävät vähintään 3 kohdassa tarkoitetut vaatimukset, kyseisten organisaatioiden tai järjestöjen pyynnöstä;

b)  kyseisessä jäsenvaltiossa perustettuja julkisia elimiä, jotka täyttävät 4 kohdan vaatimukset;

joille myönnetään 1 kohdassa tarkoitettu oikeus. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisten nimettyjen organisaatioiden, järjestöjen tai julkisten elinten nimet ja niiden toiminnan tarkoitus.

6.  Komissio laatii luettelon 5 kohdan mukaisesti nimetyistä organisaatioista, järjestöistä ja julkisista elimistä. Kyseisessä luettelossa yksilöidään näiden organisaatioiden, järjestöjen ja julkisten elinten toiminnan tarkoitus. Luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Luetteloon tehtävät muutokset julkaistaan viipymättä, ja ajantasaistettu luettelo laaditaan ja julkaistaan joka tapauksessa joka kuudes kuukausi.

7.  Tuomioistuimen on hyväksyttävä 6 kohdassa tarkoitettu luettelo osoitukseksi organisaation, järjestön tai julkisen elimen kanneoikeudesta, mikä ei kuitenkaan rajoita tuomioistuimen oikeutta tutkia, onko kantajalla tarkoituksensa perusteella oikeus nostaa kanne yksittäisessä tapauksessa.

8.  Jos jäsenvaltio tai komissio esittää epäilyjä siitä, täyttääkö organisaatio tai järjestö 3 kohdassa säädetyt perusteet tai täyttääkö julkinen elin 4 kohdassa säädetyt perusteet, kyseisen organisaation, järjestön tai julkisen elimen5 kohdan mukaisestinimenneen jäsenvaltion on tutkittava epäilyt ja tarvittaessa peruutettava nimeäminen, jos yksi tai useampi peruste ei täyty.

9.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetulla oikeudella ei rajoiteta yrityskäyttäjien ja yritysverkkosivustokäyttäjien oikeuksia saattaa asioita käsiteltäväksi kansallisissa tuomioistuimissa sen jäsenvaltion kansallisen oikeuden sääntöjen mukaisesti, jossa kanne nostetaan; tämä perustuu yksilöllisiin oikeuksiin ja tähtää siihen, että verkossa toimivien välityspalvelujen tai verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajat saadaan lopettamaan tämän asetuksen vaatimusten noudattamatta jättäminen.

15 artikla

Täytäntöönpanon valvonta

1.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava tämän asetuksen täytäntöönpanon riittävä ja tehokas valvonta.

2.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista toimenpiteistä ja varmistettava, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

16 artikla

Seuranta

Komissio seuraa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tiiviisti tämän asetuksen vaikutusta verkossa toimivien välityspalvelujen ja näiden yrityskäyttäjien sekä verkossa toimivien hakukoneiden ja yritysverkkosivustokäyttäjien välisiin suhteisiin. Tätä varten komissio kerää muun muassa toteuttamalla asiaa koskevia tutkimuksia tietoja näistä suhteista voidakseen seurata niissä tapahtuvia muutoksia. Jäsenvaltioiden on avustettava komissiota antamalla pyynnöstä kaikki kerätyt merkitykselliset tiedot, myös yksittäisistä tapauksista. Komissio voi tämän artiklan ja 18 artiklan soveltamiseksi pyrkiä keräämään tietoja verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajilta.

17 artikla

Toimintasäännöt

1.  Komissio kannustaa verkossa toimivia välityspalvelujen tarjoajia ja niitä edustavia organisaatioita ja järjestöjä laatimaan yhdessä yrityskäyttäjien, myös pk-yritysten, ja niitä edustavien organisaatioiden kanssa toimintasääntöjä, joiden tarkoituksena on edistää tämän asetuksen asianmukaista soveltamista, ottaen huomioon eri alojen, joilla verkossa toimivia välityspalveluja tarjotaan, erityspiirteet ja pk-yritysten erityisominaisuudet.

2.  Komissio kannustaa verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajia ja niitä edustavia organisaatioita ja järjestöjä laatimaan toimintasääntöjä, joiden tarkoituksena on nimenomaisesti edistää 5 artiklan ▌ asianmukaista soveltamista.

3.  Komissio kannustaa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajia hyväksymään ja panemaan täytäntöön alakohtaisia toimintasääntöjä, jos sellaisia on ja jos niitä käytetään yleisesti.

18 artikla

Uudelleentarkastelu

1.  Komissio arvioi tätä asetusta viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi ja toimittaa arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

2.  Tämän asetuksen ensimmäisessä arvioinnissa on tarkoituksena erityisesti:

a)   tarkastella 3–10 artiklassa säädettyjen velvoitteiden noudattamista sekä niiden vaikutusta verkkopohjaiseen alustatalouteen;

b)  tarkastella mahdollisesti käyttöön otettujen toimintasääntöjen vaikutusta ja tehokkuutta oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden parantamisessa;

c)  tutkia tarkemmin ongelmia, jotka johtuvat yrityskäyttäjien riippuvuudesta verkossa toimivista välityspalveluista, sekä verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajien sopimattomista kaupallisista menettelyistä johtuvia ongelmia ja selvittää, missä määrin kyseiset käytännöt ovat edelleen yleisiä;

d)  tutkia, onko yrityskäyttäjän tarjoamien tavaroiden tai palvelujen sekä verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tarjoamien tai määräysvallassa olevien tavaroiden tai palvelujen välinen kilpailu tasapuolista ja käyttävätkö verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajat tässä etuoikeustietoa väärin;

e)  arvioida tämän asetuksen vaikutusta mahdolliseen epätasapainoon käyttöjärjestelmien tarjoajien ja niiden yrityskäyttäjien välisissä suhteissa;

f)  arvioida, onko asetuksen soveltamisala erityisesti yrityskäyttäjän määritelmän osalta sovelias siinä mielessä, että se ei kannusta näennäisyrittäjyyteen.

Ensimmäisessä ja sitä seuraavissa arvioinneissa on selvitettävä, tarvitaanko lisäsääntöjä, mukaan lukien vaatimusten noudattamisen valvontaa koskevia sääntöjä, jotta voidaan turvata sisämarkkinoilla oikeudenmukainen, ennakoitavissa oleva, kestävä ja luottamusta nauttiva sähköinen liiketoimintaympäristö. Arviointien jälkeen komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joihin voi kuulua lainsäädäntöehdotuksia.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki hallussaan olevat asiaa koskevat tiedot, joita komissio voi edellyttää 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseksi.

4.  Tämän asetuksen arviointia tehdessään komissio ottaa huomioon muun muassa lausunnot ja raportit, jotka sille on esittänyt verkkopohjaisen alustatalouden seurantakeskuksen asiantuntijaryhmä. Se ottaa myös tarvittaessa huomioon 17 artiklassa tarkoitettujen toimintasääntöjen sisällön ja toiminnan.

19 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Sitä sovelletaan … päivästä …kuuta … [kahdentoista kuukauden kuluttua sen julkaisupäivästä].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta … .

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 440, 6.12.2018, s. 177.
(2)EUVL C 440, 6.12.2018, s. 177.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17. huhtikuuta 2019.
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) (EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).
(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).
(10)Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 136, 24.5.2008, s. 3).
(12)Neuvoston päätös 2010/48/EY, tehty 26 päivänä marraskuuta 2009, vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 23, 27.1.2010, s. 37).
(13)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).
(14)Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (”EY:n sulautuma-asetus”) (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1).


EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen ***I
PDF 302kWORD 92k
Päätöslauselma
Konsolidoitu teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))
P8_TA-PROV(2019)0399A8-0029/2019

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0185),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0143/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Itävallan liittoneuvoston ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 29. maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A8‑0029/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi ▌neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisen ja nykyaikaistamisen osalta(2)

P8_TC1-COD(2018)0090


(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 169 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa määrätään, että unioni myötävaikuttaa kuluttajansuojan korkean tason saavuttamiseen toimenpiteillä, jotka se toteuttaa SEUT-sopimuksen 114 artiklan nojalla. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 38 artiklan mukaan unionin politiikoissa on määrä varmistaa korkeatasoinen kuluttajansuoja.

(2)  Kuluttajansuojalainsäädäntöä olisi sovellettava tehokkaasti kaikkialla unionissa. Komission vuosina 2016 ja 2017 osana sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa ohjelmaa (REFIT) toteuttama kattava kuluttajansuoja- ja markkinointidirektiivejä koskeva toimivuustarkastus kuitenkin osoitti, että unionin kuluttajalainsäädännön tehokkuus vaarantuu sekä elinkeinonharjoittajien että kuluttajien tiedonpuutteen vuoksi, joten olemassa olevia oikeussuojakeinoja voitaisiin hyödyntää nykyistä useammin.

(3)  Unioni on jo toteuttanut eräitä toimenpiteitä, joilla lisätään kuluttajien, elinkeinonharjoittajien ja oikeusalan ammattilaisten tietoisuutta kuluttajan oikeuksista ja parannetaan kuluttajan oikeuksien täytäntöönpanon valvontaa ja kuluttajien oikeussuojakeinoja. Ongelmia on kuitenkin vielä, sillä kansallisessa lainsäädännössä ei ole tosiasiallisesti tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia unionin sisäisten rikkomusten ehkäisemiseksi ja niistä rankaisemiseksi, yksilölliset oikeussuojakeinot ovat riittämättömiä kuluttajan kärsittyä vahinkoa niiden kansallisten säännösten rikkomisesta, joilla direktiivi 2005/29/EY(5) on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja direktiivin 2009/22/EY(6) mukaisessa kieltokannemenettelyssä on puutteita. Kieltokannemenettelyä olisi tarkistettava erillisellä säädöksellä, jolla muutetaan direktiiviä 2009/22/EY ja korvataan se.

(4)  Direktiiveihin 98/6/EY(7), 2005/29/EY ja 2011/83/EU(8) sisältyy vaatimuksia, joiden mukaan jäsenvaltiot säätävät tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista, joita sovelletaan näiden direktiivien saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen. Lisäksi kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen (EU) 2017/2394(9) 21 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot toteuttavat täytäntöönpanotoimia, kuten määräävät seuraamuksia, tuloksellisesti, tehokkaasti ja koordinoidusti laajalle levinneiden rikkomusten tai laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, lopettamiseksi tai kieltämiseksi.

(5)  Nykyiset seuraamuksia koskevat kansalliset säännöt vaihtelevat merkittävästi unionissa. Kaikki jäsenvaltiot eivät etenkään varmista, että sääntöjä rikkoneille elinkeinonharjoittajille voidaan määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia sakkoja laajalle levinneistä rikkomuksista tai laajalle levinneistä rikkomuksista, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus. Tämän vuoksi olisi parannettava direktiiveissä 98/6/EY, 2005/29/EY ja 2011/83/EU voimassa olevia seuraamuksia koskevia sääntöjä ja sisällytettävä samalla direktiiviin 93/13/ETY(10) seuraamuksia koskevia uusia sääntöjä.

(6)   Jäsenvaltioiden olisi edelleenkin voitava valita määrättävien seuraamusten laji ja säätää kansallisessa lainsäädännössään menettelyistä seuraamusten määräämiseksi tällä direktiivillä muutettavien direktiivien rikkomisesta.

(7)  Jotta helpotettaisiin seuraamusten yhdenmukaisempaa soveltamista, erityisesti asetuksessa (EU) 2017/2394 tarkoitetuissa unionin sisäisissä rikkomuksissa, laajalle levinneissä rikkomuksissa ja laajalle levinneissä rikkomuksissa, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, seuraamusten soveltamiseksi olisi otettava käyttöön yhteiset ei-tyhjentävät ja ohjeelliset perusteet. Näihin perusteisiin olisi sisällytettävä esimerkiksi rikkomuksen luonne, vakavuus, laajuus ja kesto sekä elinkeinonharjoittajan kuluttajille tarjoamat oikeussuojakeinot aiheutuneesta vahingosta ▌. Saman tekijän toistuvasti toteuttamat rikkomiset ovat osoitus taipumuksesta syyllistyä kyseisenkaltaiseen rikkomiseen ja sen vuoksi merkittävä osoitus toiminnan vakavuudesta ja siten tarpeesta korottaa seuraamuksen tasoa tehokkaan ennalta ehkäisevän vaikutuksen saavuttamiseksi. ▌Rikkomuksen vuoksi saadut taloudelliset edut tai vältetyt tappiot olisi otettava huomioon, jos asiaa koskevat tiedot ovat saatavilla. Huomioon voidaan ottaa myös muita tapauksen olosuhteisiin sovellettavia raskauttavia tai lieventäviä tekijöitä.

(8)  Nämä seuraamusten soveltamista koskevat yhteiset ei-tyhjentävät ja ohjeelliset perusteet eivät välttämättä ole merkityksellisiä päätettäessä jokaisen rikkomuksen seuraamuksista, erityisesti kun kyse on muista kuin vakavista rikkomuksista. Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon myös muut seuraamusten määräämiseen sovellettavat yleiset oikeusperiaatteet, kuten kaksoisrangaistavuuden kiellon periaate.

(9)  Koordinoituun toimeen osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) 2017/2394 21 artiklan mukaisesti toteutettava oikeudenkäyttöalueellaan kaikki tarpeelliset täytäntöönpanotoimet laajalle levinneestä rikkomuksesta tai laajalle levinneestä rikkomuksesta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, vastuussa olevaa elinkeinonharjoittajaa vastaan kyseisen rikkomuksen lopettamiseksi tai kieltämiseksi. Tarvittaessa niiden on määrättävä seuraamuksia, kuten sakkoja tai uhkasakkoja, laajalle levinneestä rikkomuksesta tai laajalle levinneestä rikkomuksesta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, vastuussa olevalle elinkeinonharjoittajalle. Täytäntöönpanotoimet on toteutettava tuloksellisesti, tehokkaasti ja koordinoidusti laajalle levinneen rikkomuksen tai laajalle levinneen rikkomuksen, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, lopettamiseksi tai kieltämiseksi. Koordinoituun toimeen osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä toteuttamaan täytäntöönpanotoimia samanaikaisesti niissä jäsenvaltioissa, joita kyseinen rikkomus koskee.

(10)  Jotta voitaisiin varmistaa, että jäsenvaltioiden viranomaiset voivat määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia asetuksen (EU) 2017/2394 mukaisten koordinoitujen tutkinta- ja täytäntöönpanotoimien kohteena olevista kuluttajalainsäädännön laajalle levinneistä rikkomuksista ja laajalle levinneistä rikkomuksista, joilla on unioninlaajuinen ulottuvuus, olisi otettava käyttöön sakkoja tällaisista rikkomuksista määrättävien seuraamusten yhtenä osana. Sakkojen ennalta ehkäisevän vaikutuksen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi kansallisessa lainsäädännössään asetettava tällaisista rikkomuksista määrättävä enimmäissakko tasolle, joka on vähintään neljä prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. Elinkeinonharjoittaja voi tietyissä tapauksissa olla myös yritysryhmä.

(11)  Kuten asetuksen (EU) 2017/2394 9 ja 10 artiklassa säädetään, seuraamuksia määrättäessä olisi otettava tarvittaessa asianmukaisesti huomioon kyseisen rikkomuksen luonne, vakavuus ja kesto. Seuraamusten määräämisen olisi oltava oikeasuhteista ja unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön, myös asiaankuuluvien menettelytakeiden, ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteiden mukaista. Seuraamusten olisi myös vastattava kuluttajien etuja suojaavaa unionin lainsäädäntöä koskevan rikkomuksen luonnetta ja sellaisesta rikkomuksesta aiheutuvaa todellista tai mahdollista vahinkoa. Seuraamusten määräämistä koskevia valtuuksia käyttäisivät joko toimivaltaiset viranomaiset suoraan oman toimivaltansa nojalla, tai niitä käytettäisiin tarvittaessa muiden toimivaltaisten viranomaisten tai muiden viranomaisten avustuksella tai soveltuvin osin nimettyjen elinten ohjeistamisen kautta taikka tekemällä hakemus tarvittavan päätöksen antamisen osalta toimivaltaiselle tuomioistuimelle, tarvittaessa myös muutoksenhaun kautta, jos tarvittavaa päätöstä koskeva hakemus ei ole menestynyt.

(12)  Kun asetuksen (EU) 2017/2394 mukaisen koordinointimekanismin tuloksena yksittäinen kyseisessä asetuksessa tarkoitettu kansallinen toimivaltainen viranomainen määrää sakon laajalle levinneestä rikkomuksesta tai laajalle levinneestä rikkomuksesta, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus, vastuussa olevalle elinkeinonharjoittajalle, sen olisi voitava määrätä sakko, joka on vähintään neljä prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kaikissa jäsenvaltioissa, joita koordinoitu täytäntöönpanotoimi koskee.

(13)  Jäsenvaltioita ei saisi estää pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön kansallisessa lainsäädännössään korkeampia liikevaihtoon perustuvia enimmäissakkoja, kun kyseessä on asetuksessa (EU) 2017/2394 määritelty laajalle levinnyt rikkomus tai laajalle levinnyt rikkomus, jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava määrätä tällaisia sakkoja elinkeinonharjoittajan maailmanlaajuisen liikevaihdon perusteella tai ulottaa sakkoja koskevat säännöt koskemaan asetuksen (EU) 2017/2394 21 artiklan yhteydessä muita rikkomuksia, jotka eivät kuulu tämän direktiivin säännösten soveltamisalaan. Tapauksissa, joissa tietoja elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta ei ole saatavilla, jäsenvaltioita ei myöskään saisi estää pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön sakkoja koskevia muita sääntöjä. Vaatimusta sakon asettamisesta tasolle, joka on vähintään neljä prosenttia elinkeinonharjoittajan liikevaihdosta, ei pitäisi soveltaa jäsenvaltioiden muihin sääntöihin, jotka koskevat uhkasakkojen, kuten päiväsakkojen, määräämistä päätöksen, määräyksen, välitoimen, elinkeinonharjoittajan sitoumuksen tai muun toimenpiteen, jonka tavoitteena on rikkomisen lopettaminen, noudattamisen laiminlyönnin vuoksi.

(14)  Direktiivissä 93/13/ETY olisi säädettävä seuraamuksista sen ennalta ehkäisevän vaikutuksen tehostamiseksi. Jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää hallinnollisesta tai oikeudellisesta menettelystä, joka koskee seuraamusten määräämistä direktiivin 93/13/ETY rikkomisesta. Hallintoviranomaiset tai kansalliset tuomioistuimet voisivat määrätä seuraamuksia etenkin todetessaan sopimuslausekkeiden kohtuuttomuuden, myös hallintoviranomaisen vireille paneman oikeudenkäynnin perusteella. Kansalliset tuomioistuimet tai hallintoviranomaiset voisivat soveltaa seuraamuksia myös silloin kun elinkeinonharjoittaja käyttää sopimusehtoja, jotka määritellään kansallisessa lainsäädännössä nimenomaisesti kohtuuttomiksi kaikissa olosuhteissa, tai kun elinkeinonharjoittaja käyttää sopimusehtoja, jotka on todettu kohtuuttomiksi lainvoimaisella, sitovalla päätöksellä. Jäsenvaltiot voisivat päättää, että myös hallintoviranomaisilla on oikeus todeta sopimuslausekkeiden kohtuuttomuus. Kansalliset tuomioistuimet tai hallintoviranomaiset voisivat lisäksi perustaa seuraamuksen soveltamisen samaan päätökseen, jolla sopimusehtojen kohtuuttomuus on todettu. On niin ikään jäsenvaltioiden tehtävä säätää asianmukaisista mekanismeista yksilöllisiä oikeussuojakeinoja ja seuraamuksia koskevien mahdollisten kansallisen tason toimien koordinointia varten.

(15)  Kun jäsenvaltiot päättävät, mihin ▌sakoista saadut tulot kohdennetaan, niiden olisi harkittava kuluttajien yleisen edun ja muiden suojattujen yleisten etujen suojan parantamista. ▌

(16)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sopimattomien kaupallisten menettelyjen vuoksi vahinkoa kärsineiden kuluttajien saatavilla on oikeussuojakeinoja, joilla kaikki kyseisten sopimattomien menettelyjen vaikutukset voidaan poistaa. Yksilöllisiä oikeussuojakeinoja koskeva selkeä kehys helpottaisi yksityisoikeudellista täytäntöönpanon valvontaa. Kuluttajalla olisi oltava mahdollisuus vahingonkorvaukseen ja tarvittaessa hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen oikeasuhteisella ja tuloksellisella tavalla. Jäsenvaltioita ei saisi estää pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön muita oikeussuojakeinoja, joita ovat esimerkiksi korjaus tai vaihtaminen, sopimattomien kaupallisten menettelyjen vuoksi vahinkoa kärsineitä kuluttajia varten, jotta voidaan varmistaa näiden menettelyjen vaikutusten poistaminen kokonaan. Jäsenvaltioita ei saisi estää määrittämästä kuluttajien oikeussuojakeinojen soveltamista ja vaikutuksia koskevia edellytyksiä. Oikeussuojakeinoja sovellettaessa voitaisiin tarvittaessa ottaa huomioon sopimattoman kaupallisen menettelyn vakavuus ja luonne, kuluttajalle aiheutunut vahinko ja muut asiaan liittyvät olosuhteet, kuten elinkeinonharjoittajan väärinkäytös tai sopimuksen rikkominen.

(17)  Kuluttajansuoja- ja markkinointidirektiivejä koskevassa toimivuustarkastuksessa ja samaan aikaan toteutetussa direktiivin 2011/83/EU arvioinnissa myös havaittiin aloja, joilla voimassa olevia kuluttajansuojasääntöjä olisi nykyaikaistettava ▌. Digitaalisten välineiden kehittyessä koko ajan kuluttajansuojalainsäädäntöä on tarpeen mukauttaa jatkuvasti.

(18)  Kun verkossa toimivien hakutoimintojen tarjoajat asettavat kaupallisia tarjouksia järjestyksessä tai sijoituksessa korkeammalle verkossa tehtyjen hakujen hakutuloksissa, tällä on merkittävä vaikutus kuluttajiin.

(19)  Järjestyksellä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajien tarjousten suhteellista sijoitusta taikka verkossa toimivien hakutoimintojen tarjoajien esittämille, järjestämille tai tiedoksi antamille hakutuloksille annettua merkitystä, myös kun se on saatu käyttämällä algoritmisia yhdistely-, luokitus- tai arvostelumekanismeja, visuaalisia korostuksia tai muita tärkeysjärjestyksen määrittämismenetelmiä taikka niiden yhdistelmiä.

(20)  Direktiivin 2005/29/EY liitteeseen I olisi tätä varten lisättävä uusi kohta, jotta selvennetään, että olisi kiellettävä menettely, jossa elinkeinonharjoittaja antaa kuluttajalle tietoa kuluttajan verkossa tekemään hakukyselyyn annettavien hakutulosten muodossa ilmoittamatta maksetusta mainonnasta tai maksusta, jonka nimenomaisena tarkoituksena on tuotteiden asettaminen järjestyksessä korkeammalle hakutuloksissa. Kun elinkeinonharjoittaja on suoraan tai välillisesti maksanut verkossa toimivan hakutoiminnon tarjoajalle tuotteen asettamisesta järjestyksessä korkeammalle hakutuloksissa, verkossa toimivan hakutoiminnon tarjoajan olisi ilmoitettava tästä kuluttajille tiiviillä, yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla. Välillinen maksu voitaisiin suorittaa siten, että elinkeinonharjoittaja hyväksyy verkossa toimivan hakutoiminnon tarjoajaa kohtaan kaikki lisävelvoitteet, joiden nimenomaisena seurauksena sen asema järjestyksessä paranee. Välillinen maksu voisi muodostua suuremmasta liiketoimikohtaisesta toimituspalkkiosta tai erilaisista korvausjärjestelmistä, jotka nimenomaisesti johtavat aseman parantumiseen. Maksuja yleisistä palveluista, kuten valikoimaan ottamisesta perittäviä maksuja tai jäsenmaksuja, jotka kattavat monenlaisia verkossa toimivan hakutoiminnon tarjoajan elinkeinonharjoittajalle tarjoamia toimintoja, ei saisi pitää maksuna, jonka nimenomaisena tarkoituksena on tuotteiden asettaminen järjestyksessä korkeammalle hakutuloksissa, edellyttäen, että tällaisia maksuja ei ole tarkoitettu aseman parantamiseksi. Verkossa toimivia hakutoimintoja voivat tarjota erilaiset verkkokauppiaat, myös välittäjät, kuten verkossa toimivat markkinapaikat, hakukoneet ja vertailusivustot.

(21)  Keskeisiä järjestystä määrittäviä muuttujia koskevia avoimuusvaatimuksia säännellään myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/...(11)(12) oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten. Asetuksen (EU) 2019/...(13)++ mukaisia avoimuusvaatimuksia sovelletaan monenlaisiin verkossa toimiviin välittäjiin, myös verkossa toimiviin markkinapaikkoihin, mutta niitä sovelletaan vain elinkeinonharjoittajien ja verkossa toimivien välittäjien välillä. Direktiiviin 2005/29/EY olisikin sisällytettävä vastaavia vaatimuksia, jotta varmistetaan riittävä avoimuus kuluttajia kohtaan, paitsi kun on kyse verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajista, jotka ovat jo asetuksen (EU) 2019/...++ nojalla velvollisia ilmoittamaan keskeiset muuttujat, jotka yksin tai yhdessä ovat kaikkein merkityksellisimpiä järjestyksen määrittämisessä, sekä näiden keskeisten muuttujien suhteellisen merkityksen esittämällä helposti ja yleisesti saatavilla olevan sekä selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä laaditun kuvauksen verkossa toimivista kyseisten tarjoajien hakukoneista.

(22)  Elinkeinonharjoittajien, jotka tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden hakea eri elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien tarjoamia tavaroita tai palveluja, kuten matka-, majoitus- tai vapaa-ajanpalveluja, olisi ilmoitettava kuluttajille hakukyselyn tuloksena kuluttajalle esitettävien tarjousten järjestyksen määrittämiseen käytetyistä keskeisistä oletusmuuttujista sekä niiden suhteellisesta merkityksestä verrattuna muihin muuttujiin. Tämä tieto olisi esitettävä tiiviisti ja asetettava helposti, näkyvästi ja suoraan saataville. Järjestyksen määrittämiseen käytetyillä muuttujilla tarkoitetaan kaikkia yleisiä perusteita, prosesseja, algoritmeihin sisältyviä erityisiä signaaleja tai muita mukautus- tai alentamismekanismeja, joita käytetään järjestykseen asettamisen yhteydessä.

(23)  Keskeisten järjestystä määrittävien muuttujien ilmoittamisvaatimus ei vaikuta direktiivin (EU) 2016/943(14) soveltamiseen. Elinkeinonharjoittajia ei pitäisi velvoittaa julkistamaan järjestykseen asettamisen yksityiskohtaisia toimintamekanismeja, kuten algoritmeja. Elinkeinonharjoittajien olisi esitettävä keskeisten järjestystä määrittävien muuttujien yleinen kuvaus, jossa selitetään elinkeinonharjoittajan käyttämät keskeiset oletusmuuttujat ja niiden suhteellinen merkitys verrattuna muihin muuttujiin, mutta kuvausta ei tarvitse esittää räätälöidysti kustakin yksittäisestä hakukyselystä.

(24)  Kun kuluttajille tarjotaan tuotteita verkossa toimivilla markkinapaikoilla, sekä verkossa toimiva markkinapaikka että ulkopuolinen toimittaja osallistuvat direktiivissä 2011/83/EU edellytettyjen ennen sopimuksen tekoa annettavien tietojen antamiseen. Tämän vuoksi verkossa toimivaa markkinapaikkaa käyttävät kuluttajat eivät välttämättä selvästi ymmärrä, ketkä ovat heidän sopimuskumppaneitaan ja miten tämä vaikuttaa heidän oikeuksiinsa ja velvoitteisiinsa.

(25)  Verkossa toimiva markkinapaikka olisi määriteltävä direktiivissä 2011/83/EU samaan tapaan kuin asetuksessa (EU) N:o 524/2013(15) ja direktiivissä (EU) 2016/1148(16). Määritelmää olisi kuitenkin päivitettävä, ja siitä olisi tehtävä teknologianeutraalimpi, jotta se kattaisi myös uudet teknologiat. Tämän vuoksi on aiheellista viitata ’verkkosivuston’ sijaan elinkeinonharjoittajan käyttämään tai hänen puolestaan käytettyyn ohjelmaan, mukaan lukien verkkosivustot tai niiden osa tai sovellus, asetuksessa (EU) 2017/2394 ja asetuksessa (EU) 2018/302(17) säädetyn ’verkkorajapinnan’ käsitteen mukaisesti.

(26)  Tämän vuoksi direktiivissä 2005/29/EU ja direktiivissä 2011/83/EU olisi säädettävä verkossa toimiville markkinapaikoille suunnatuista erityisistä avoimuusvaatimuksista, joiden mukaan verkossa toimivia markkinapaikkoja käyttäville kuluttajille on ilmoitettava keskeisistä tarjousten järjestystä määrittävistä muuttujista sekä siitä, tekevätkö he sopimuksen elinkeinonharjoittajan vai muun tahon (esimerkiksi toisen kuluttajan) kanssa ▌.

(27)  Verkossa toimivien markkinapaikkojen olisi annettava kuluttajille tieto siitä, onko tavarat, palvelut tai digitaalisen sisällön tarjoava kolmas osapuoli elinkeinonharjoittaja vai muu taho, kyseisen kolmannen osapuolen verkossa toimivalle markkinapaikalle tekemän ilmoituksen perusteella. Kun tavarat, palvelut tai digitaalisen sisällön tarjoava kolmas osapuoli ilmoittaa olevansa asemaltaan muu kuin elinkeinonharjoittaja, verkossa toimivan markkinapaikan olisi esitettävä lyhyt maininta siitä, että tehtyyn sopimukseen ei sovelleta unionin kuluttajansuojalainsäädännöstä johtuvia kuluttajan oikeuksia. Kuluttajille olisi lisäksi ilmoitettava siitä, miten sopimusvelvoitteet jakautuvat tavarat, palvelut tai digitaalisen sisällön tarjoavan kolmannen osapuolen ja verkossa toimivan markkinapaikan tarjoajan välillä. Tiedot olisi annettava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla eikä ainoastaan viittaamalla sopimuksen vakioehtoihin tai vastaavaan sopimusasiakirjaan. Verkossa toimivia markkinapaikkoja koskevien tiedonantovaatimusten olisi oltava oikeasuhteisia, ja niissä olisi saatava aikaan tasapaino kuluttajansuojan korkean tason ja verkossa toimivien markkinapaikkojen kilpailukyvyn välille. Verkossa toimivia markkinapaikkoja ei saisi velvoittaa laatimaan luetteloa tietyistä kuluttajan oikeuksista, kun ne ilmoittavat kuluttajille, sovelletaanko näitä oikeuksia vai ei. Tämä ei vaikuta direktiivissä 2011/83/EU ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjen kuluttajalle annettavia tietoja koskevien vaatimusten soveltamiseen. Se, mitkä tiedot kuluttajan oikeuksien varmistamista koskevasta vastuusta on annettava, perustuu verkossa toimivan markkinapaikan ja asianomaisten ulkopuolisten elinkeinonharjoittajien välisiin sopimusjärjestelyihin. Verkossa toimiva markkinapaikka voi viitata ulkopuoliseen elinkeinonharjoittajaan tahona, joka on yksin vastuussa kuluttajan oikeuksien varmistamisesta, tai kuvata sen erityiset vastuualueet, kun se ottaa vastuun tietyistä sopimuksen näkökohdista, esimerkiksi toimituksesta tai peruuttamisoikeuden käyttämisestä.

(28)  Direktiivin 2000/31/EY(18) 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti verkossa toimivia markkinapaikkoja ei pitäisi velvoittaa tarkistamaan ulkopuolisten toimittajien oikeudellista asemaa. Sen sijaan verkossa toimivan markkinapaikan olisi vaadittava verkossa toimivalle markkinapaikalle tuotteita toimittavaa ulkopuolista toimittajaa ilmoittamaan, onko sillä kuluttajalainsäädäntöä sovellettaessa elinkeinonharjoittajan asema vai muu asema, sekä ilmoittamaan tämä tieto verkossa toimivalle markkinapaikalle.

(29)  Kun otetaan huomioon verkossa toimivia markkinapaikkoja koskeva teknologian nopea kehitys ja tarve varmistaa kuluttajansuojan korkeampi taso, jäsenvaltioiden olisi voitava tätä varten ottaa käyttöön tai pitää voimassa erityisiä lisätoimenpiteitä. Tällaisten säännösten olisi oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, eivätkä ne saisi vaikuttaa direktiivin 2000/31/EY soveltamiseen.

(30)  Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen määritelmät direktiivissä 2011/83/EU olisi muutettava vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/...(19)(20) määritelmiä. Direktiivin 2019/...(21)++ soveltamisalaan kuuluva digitaalinen sisältö kattaa kertatoimitukset, sarjan tällaisia yksittäisiä tapahtumia ja jatkuvat toimitukset pidemmän ajan kuluessa. Sen, että kyseessä on jatkuva toimitus, ei välttämättä tarvitse edellyttää toimituksia pitkällä aikavälillä. Joitakin tapauksia, kuten videon suoratoisto verkossa, olisi pidettävä pidemmän ajan kuluessa tapahtuvana jatkuvana toimituksena audiovisuaalisen tiedoston varsinaisesta kestosta riippumatta. Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen tiettyjä tyyppejä saattaakin olla vaikea erottaa toisistaan, sillä molempiin voi liittyä jatkuva toimitus elinkeinonharjoittajalta sopimuksen koko voimassaolon ajan ▌. Esimerkkejä ovat videoiden ja äänitallenteiden jakaminen ja muu verkkoon tallentaminen, pilvipalvelussa tarjolla olevat tekstinkäsittelymahdollisuudet tai pelit, pilvitallennus, selainsähköposti, sosiaalinen media ja pilvisovellukset. Palveluntarjoajan jatkuvan osallistumisen vuoksi on perusteltua soveltaa direktiivissä 2011/83/EU säädettyjä peruuttamisoikeutta koskevia sääntöjä, joiden mukaan kuluttaja voi kokeilla palvelua ja päättää 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, pitääkö hän sen vai ei. ▌Sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskeville sopimuksille, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, on tyypillistä, että kuluttaja saa kertatoimituksena tietyn osan tai tiettyjä osia digitaalisesta sisällöstä, esimerkiksi musiikki- tai videotiedostoja. Niihin sovelletaan edelleen 16 artiklan m alakohdan mukaista peruuttamisoikeuteen tehtävää poikkeusta, jonka mukaan kuluttaja menettää peruuttamisoikeuden, kun sopimuksen täyttäminen, esimerkiksi ▌sisällön lataaminen tai suoratoisto, on alkanut, edellyttäen, että kuluttaja on antanut nimenomaisen ennakkosuostumuksensa siihen, että sopimuksen täyttäminen alkaa peruuttamisoikeuden voimassaoloaikana, ja ilmaissut hyväksyvänsä, että hän näin ollen menettää oikeutensa. Jos ei ole selvää, onko sopimus palvelusopimus vai sellaista digitaalista sisältöä koskeva sopimus, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, olisi sovellettava palvelujen peruuttamisoikeutta koskevia sääntöjä.

(31)  Digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja toimitetaan usein verkossa myös sellaisten sopimusten mukaisesti, joissa kuluttaja ei maksa hintaa vaan luovuttaa elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja. Direktiiviä 2011/83/EU sovelletaan jo nyt sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin, jota ei toimiteta aineellisella välineellä (eli kyse on digitaalisen sisällön toimittamisesta verkossa), riippumatta siitä, maksaako kuluttaja hinnan rahana vai luovuttaako hän henkilötietoja. Sen sijaan direktiiviä 2011/83/EU sovelletaan ainoastaan sellaisiin palvelusopimuksiin, myös digitaalisia palveluja koskeviin sopimuksiin, joiden mukaisesti kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksamaan hinnan. Tämän vuoksi kyseistä direktiiviä ei sovelleta digitaalisia palveluja koskeviin sopimuksiin, joiden mukaisesti kuluttaja luovuttaa elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja maksamatta hintaa. Kun otetaan huomioon maksullisten digitaalisten palvelujen ja henkilötietoja vastaan suoritettavien digitaalisten palvelujen samankaltaisuudet ja vaihdettavuus, niihin olisi sovellettava samoja sääntöjä direktiivin 2011/83/EU nojalla.

(32)  Olisi varmistettava johdonmukaisuus direktiivin 2011/83/EU soveltamisalan ja direktiivin (EU) 2019/...(22) soveltamisalan välillä, sillä viimeksi mainittua sovelletaan digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin, joiden mukaisesti kuluttaja luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja.

(33)  Direktiivin 2011/83/EU soveltamisala olisikin laajennettava kattamaan myös sopimukset, joiden mukaisesti elinkeinonharjoittaja toimittaa tai sitoutuu toimittamaan kuluttajalle digitaalisen palvelun ja kuluttaja luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan henkilötietoja. Samoin kuin sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskevissa sopimuksissa, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, direktiiviä olisi sovellettava aina, kun kuluttaja luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja, lukuun ottamatta tilanteita, joissa elinkeinonharjoittaja käsittelee kuluttajan luovuttamia henkilötietoja yksinomaan digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun toimittamista varten eikä elinkeinonharjoittaja käsittele näitä tietoja mitään muuta tarkoitusta varten. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava asetusta (EU) 2016/679.

(34)  Jotta varmistetaan täysi yhdenmukaisuus direktiivin (EU) 2019/...(23) kanssa, kun digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ei toimiteta kauppahintaa vastaan, direktiiviä 2011/83/EU ei pitäisi myöskään soveltaa silloin kun elinkeinonharjoittaja kerää henkilötietoja ▌pelkästään elinkeinonharjoittajaa koskevien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tapaukset, joissa sovellettava lainsäädäntö edellyttää kuluttajan rekisteröitymistä turvallisuussyistä ja tunnistamista varten ▌.

(35)  Direktiiviä 2011/83/EU ei pitäisi soveltaa myöskään silloin kun elinkeinonharjoittaja kerää vain metatietoja, kuten tietoja kuluttajan laitteesta tai selaushistoriasta ▌, paitsi jos tätä tilannetta pidetään kansallisessa lainsäädännössä sopimuksena. Sitä ei pitäisi soveltaa myöskään silloin kun kuluttaja, joka ei ole tehnyt sopimusta elinkeinonharjoittajan kanssa, joutuu seuraamaan mainoksia vain saadakseen pääsyn digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin edelleen voitava vapaasti ulottaa direktiivin 2011/83/EU sääntöjen soveltaminen tällaisiin tilanteisiin tai muutoin säännellä tällaisia tilanteita, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

(36)  Toimivuudella olisi tarkoitettava sitä, millä tavoin digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua voidaan käyttää. Esimerkiksi tekniset rajoitukset, kuten digitaalioikeuksien hallintajärjestelmästä johtuva suojaus tai aluekoodaus, tai niiden puuttuminen voivat vaikuttaa siihen, voiko digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu suorittaa kaikki toimintonsa tarkoituksensa mukaisesti. Yhteentoimivuuden käsite kuvaa, toimiiko digitaalinen sisältö tai digitaalinen palvelu muun kuin sellaisen laitteen tai ohjelmiston kanssa, jonka kanssa samantyyppistä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua yleensä käytetään, ja missä määrin. Onnistuneeseen toimintaan sisältyy esimerkiksi digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun kyky vaihtaa tietoja tällaisten muiden ohjelmistojen tai laitteiden kanssa ja käyttää vaihdettuja tietoja. Yhteensopivuuden käsite määritellään direktiivissä (EU) 2019/...(24).

(37)  Direktiivin 2011/83/EU 7 artiklan 3 kohdassa edellytetään muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten osalta ja 8 artiklan 8 kohdassa etäsopimusten osalta, että elinkeinonharjoittaja saa kuluttajalta nimenomaisen ennakkosuostumuksen siihen, että sopimuksen täyttäminen alkaa ennen peruuttamisoikeuden voimassaolon päättymistä. Mainitun direktiivin 14 artiklan 4 kohdan a alakohdassa säädetään sopimusperusteisesta seuraamuksesta, jos elinkeinonharjoittaja ei täytä tätä vaatimusta, eli siitä, että kuluttajan ei tarvitse maksaa suoritetuista palveluista. Vaatimus, joka koskee nimenomaisen suostumuksen saamista kuluttajalta, on siten merkityksellinen vain sellaisten palvelujen, myös digitaalisten palvelujen, kohdalla, jotka suoritetaan kauppahintaa vastaan. Tämän vuoksi on tarpeen muuttaa 7 artiklan 3 kohtaa ja 8 artiklan 8 kohtaa siten, että vaatimus, jonka mukaan elinkeinonharjoittajien on saatava kuluttajilta ennakkosuostumus, koskee ainoastaan sellaisia palvelusopimuksia, joissa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus.

(38)  Direktiivin 2011/83/EU 16 artiklan m alakohdassa säädetään poikkeuksesta peruuttamisoikeuteen, kun kyse on digitaalisesta sisällöstä, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, jos kuluttaja on antanut ennakkosuostumuksen siihen, että sopimuksen täyttäminen alkaa ennen peruuttamisoikeuden voimassaolon päättymistä, ja ilmaissut hyväksyvänsä, että hän näin ollen menettää peruuttamisoikeuden. Direktiivin 2011/83/EU 14 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädetään sopimusperusteisesta seuraamuksesta, jos elinkeinonharjoittaja ei täytä tätä vaatimusta, eli siitä, että kuluttajan ei tarvitse maksaa käytetystä digitaalisesta sisällöstä. Vaatimus, joka koskee nimenomaisen suostumuksen ja hyväksynnän ilmaisun saamista kuluttajalta, on siten merkityksellinen vain sellaisen digitaalisen sisällön kohdalla, joka toimitetaan kauppahintaa vastaan. Tämän vuoksi on tarpeen muuttaa 16 artiklan m alakohtaa siten, että vaatimus, jonka mukaan elinkeinonharjoittajien on saatava kuluttajilta ennakkosuostumus ja hyväksynnän ilmaisu, koskee ainoastaan sellaisia sopimuksia, joissa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus.

(39)  Direktiivin 2005/29/EY 7 artiklan 4 kohdassa vahvistetaan tiedonantovaatimukset, jotka koskevat kehotuksia ostaa tuote tiettyyn hintaan. Näitä tiedonantovaatimuksia sovelletaan jo nyt mainontavaiheessa, kun taas direktiivissä 2011/83/EU asetetaan sama tiedonantovaatimus ja muita vaatimuksia antaa yksityiskohtaisempia tietoja myöhemmässä sopimuksen tekoa edeltävässä vaiheessa (eli juuri ennen kuin kuluttaja tekee sopimuksen). Tämän seurauksena elinkeinonharjoittajilta saatetaan edellyttää, että ne antavat samat tiedot mainoksissa (esimerkiksi verkkomainoksessa mediaverkkosivustolla) ja sopimuksen tekoa edeltävässä vaiheessa (esimerkiksi verkkokauppansa sivuilla).

(40)  Direktiivin 2005/29/EY 7 artiklan 4 kohdan mukaisiin tiedonantovaatimuksiin kuuluu valitusten käsittelyihin sovellettavaa elinkeinonharjoittajan käytäntöä koskevien tietojen antaminen kuluttajalle. Toimivuustarkastuksesta saadut tulokset osoittavat, että nämä tiedot on merkityksellisintä saada sopimuksen tekoa edeltävässä vaiheessa, jota säännellään direktiivillä 2011/83/EU. Tämän vuoksi olisi poistettava direktiivin 2005/29/EY mukainen vaatimus toimittaa nämä tiedot ostokehotuksissa mainontavaiheessa.

(41)  Direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan h alakohdassa edellytetään, että elinkeinonharjoittaja toimittaa kuluttajalle ennen sopimusta tietoja peruuttamisoikeudesta, mukaan lukien direktiivin liitteessä I olevassa B osassa vahvistettu malliperuuttamislomake. Direktiivin 2011/83/EU 8 artiklan 4 kohdassa säädetään yksinkertaisemmista ennen sopimuksen tekoa annettavia tietoja koskevista vaatimuksista, jos sopimus tehdään käyttäen sellaista etäviestintä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa tietojen näyttämistä varten, esimerkiksi puhelimella, ääniohjatun ostosavustajan välityksellä tai tekstiviestillä. Kyseisellä etäviestimellä tai sen avulla ennen sopimuksen tekoa annettaviin pakollisiin tietoihin kuuluvat 6 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetut peruuttamisoikeutta koskevat tiedot. Niihin sisältyy vastaavasti myös direktiivin liitteessä I olevassa B osassa vahvistetun malliperuuttamislomakkeen toimittaminen. Peruuttamislomakkeen toimittaminen on kuitenkin mahdotonta, kun sopimus tehdään esimerkiksi puhelimitse tai ääniohjatun ostosavustajan välityksellä, eikä toimittaminen ole välttämättä teknisesti mahdollista käyttäjäystävällisesti muulla 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla etäviestimellä. Tämän vuoksi on aiheellista poistaa malliperuuttamislomakkeen toimittaminen tiedoista, jotka elinkeinonharjoittajien on kaikissa tapauksissa annettava sopimuksen tekemiseen käytetyllä etäviestimellä tai sen avulla direktiivin 2011/83/EU 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(42)  Direktiivin 2011/83/EU 16 artiklan a alakohdassa säädetään peruuttamisoikeuteen tehtävästä poikkeuksesta palvelusopimuksissa, joiden osalta palvelu on kokonaan suoritettu, jos palvelun suorittaminen on alkanut kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella ja jos kuluttaja on ilmaissut hyväksyvänsä, että hän menettää peruuttamisoikeuden, kun elinkeinonharjoittaja on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan. Sen sijaan direktiivin 2011/83/EU 7 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 8 kohdassa, jotka koskevat elinkeinonharjoittajan velvoitteita silloin kun sopimuksen täyttäminen on alkanut ennen peruuttamisoikeuden voimassaolon päättymistä, edellytetään ainoastaan, että elinkeinonharjoittaja saa kuluttajalta nimenomaisen ennakkosuostumuksen, mutta ei hyväksynnän ilmaisua siitä, että peruuttamisoikeus menetetään, kun sopimus on täytetty. Jotta voidaan varmistaa edellä mainittujen säännösten välinen johdonmukaisuus, on tarpeen lisätä direktiivin 2011/83/EU 7 artiklan 3 kohtaan ja 8 artiklan 8 kohtaan elinkeinonharjoittajan velvoite saada kuluttajalta myös hyväksynnän ilmaisu siitä, että peruuttamisoikeus menetetään, kun sopimus on täytetty. Lisäksi on tarpeen muuttaa 16 artiklan a alakohdan sanamuoto vastaamaan 7 artiklan 3 kohtaan ja 8 artiklan 8 kohtaan tehtäviä muutoksia siten, että vaatimus, jonka mukaan elinkeinonharjoittajien on saatava kuluttajilta ennakkosuostumus, koskee ainoastaan sellaisia palvelusopimuksia, joissa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus. Jäsenvaltioille olisi kuitenkin annettava mahdollisuus olla soveltamatta palvelusopimuksiin vaatimusta saada kuluttajalta hyväksynnän ilmaisu siitä, että peruuttamisoikeus menetetään, kun sopimus on täytetty, jos kuluttaja on nimenomaisesti pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan korjaustöiden tekemiseksi. Direktiivin 2011/83/EU 16 artiklan c alakohdassa säädetään poikkeuksesta peruuttamisoikeuteen sellaisten tavaroiden toimittamisen kohdalla, jotka on valmistettu kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaaviksi. Tämä poikkeus kattaa esimerkiksi mittatilauskalusteiden valmistuksen ja asentamisen kuluttajan kotiin, kun ne toimitetaan saman myyntisopimuksen nojalla.

(43)  Olisi harkittava direktiivin 2011/83/EU 16 artiklan b alakohdassa säädetyn peruuttamisoikeuteen tehtävän poikkeuksen soveltamista myös sopimuksiin, jotka koskevat muun kuin verkossa siirrettävän energian yksittäisiä toimituksia, sillä sen hinta on riippuvainen raaka-aine- tai energiamarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruuttamisen määräaikana.

(44)  Direktiivin 2011/83/EU 14 artiklan 4 kohdassa vahvistetaan edellytykset, joiden perusteella kuluttaja ei peruuttamisoikeutta käyttäessään ole velvollinen maksamaan palvelujen suorittamisesta, veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta taikka sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta, jota ei toimiteta aineellisella välineellä. Kun mikä tahansa edellytyksistä täyttyy, kuluttajan ei tarvitse maksaa hintaa ennen peruuttamisoikeuden käyttämistä vastaanottamistaan palveluista, vedestä, kaasusta tai sähköstä taikka digitaalisesta sisällöstä. Digitaalisen sisällön osalta yksi näistä 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohdan mukaisista ei-kumulatiivisista edellytyksistä on se, että elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut sopimuksesta vahvistusta, mukaan lukien vahvistus kuluttajan nimenomaisesta ennakkosuostumuksesta siihen, että sopimuksen täyttäminen alkaa ennen peruuttamisoikeuden voimassaolon päättymistä, ja hyväksynnän ilmaisusta siitä, että peruuttamisoikeus näin ollen menetetään. Tämä edellytys ei kuitenkaan sisälly 16 artiklan m alakohdassa säädettyihin peruuttamisoikeuden menettämisen edellytyksiin, minkä seurauksena on epävarmaa, voiko kuluttaja vedota 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohtaan, kun 14 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädetyt kaksi muuta edellytystä täyttyvät ja peruuttamisoikeus näin ollen 16 artiklan m alakohdan mukaisesti menetetään. Tämän vuoksi 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohdassa säädetty edellytys olisi lisättävä 16 artiklan m alakohtaan, jotta kuluttaja voisi käyttää peruuttamisoikeutta, kun edellytys ei täyty, ja vedota siten 14 artiklan 4 kohdassa säädettyihin oikeuksiin.

(45)  Elinkeinonharjoittajat saattavat yksilöidä tarjoustensa hinnan tietyille kuluttajille tai kuluttajaryhmille hyödyntäen automaattista päätöksentekoa ja kuluttajakäyttäytymisen profilointia, joiden avulla elinkeinonharjoittajat arvioivat kuluttajan ostovoimaa. Kuluttajille olisikin ilmoitettava selvästi, kun heille esitetty hinta on yksilöity automaattisen päätöksenteon perusteella, jotta he ottaisivat mahdolliset riskit huomioon omassa päätöksenteossaan. Direktiiviin 2011/83/EU olisi näin ollen lisättävä erityinen tiedonantovaatimus, jonka mukaan kuluttajalle on ilmoitettava, kun hinta yksilöidään automaattisen päätöksenteon perusteella. Tätä tiedonantovaatimusta ei pitäisi soveltaa dynaamisen tai reaaliaikaisen hinnoittelun kaltaisiin menetelmiin, joissa hinta muuttuu erittäin joustavasti ja nopeasti markkinakysynnän mukaan, kun siihen ei liity automaattiseen päätöksentekoon perustuvaa yksilöimistä. Tämä tiedonantovaatimus ei vaikuta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/679(25), jossa säädetään muun muassa yksilön oikeudesta olla joutumatta automaattisesti tehtävien yksittäispäätösten, kuten profiloinnin, kohteeksi.

(46)  Teknologian kehityksen vuoksi direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa olevasta viestimien luettelosta on tarpeen poistaa viittaus faksinumeroon, sillä faksia käytetään harvoin ja se on viestimenä pitkälti vanhentunut.

(47)  Kuluttajat luottavat entistä enemmän kuluttaja-arvosteluihin ja suosituksiin tehdessään ostopäätöksiä. Kun elinkeinonharjoittajat asettavat saataville tuotteita koskevia kuluttaja-arvosteluja, niiden olisikin ilmoitettava, onko niillä käytössä prosesseja tai menettelyjä, joilla varmistetaan, että julkaistut arvostelut ovat peräisin kuluttajilta, jotka ovat ostaneet tuotteen tai käyttäneet sitä. Jos tällaisia prosesseja tai menettelyjä on käytössä, niiden olisi annettava tietoa siitä, miten tämä tarkistetaan, ja annettava kuluttajille selkeää tietoa siitä, miten arvosteluja käsitellään ja esimerkiksi julkaistaanko kaikki arvostelut riippumatta siitä, ovatko ne myönteisiä vai kielteisiä, tai onko elinkeinonharjoittaja sponsoroinut niitä tai onko niihin vaikuttanut sopimussuhde elinkeinonharjoittajaan. Sopimattomana kaupallisena menettelynä olisikin lisäksi pidettävä kuluttajan johtamista harhaan esittämällä väitteitä, joiden mukaan tuotearvostelut ovat kuluttajilta, jotka ovat todellisuudessa käyttäneet tuotetta tai ostaneet sen, kun ei ole toteutettu kohtuullisia ja oikeasuhteisia toimia sen varmistamiseksi, että arvostelut ovat peräisin tällaisilta kuluttajilta. Tällaisiin toimiin voisivat kuulua esimerkiksi tekniset keinot, joilla tarkistetaan arvostelun julkaisevan henkilön luotettavuus, ja tietojen pyytäminen sen tarkistamiseksi, että kuluttaja on todellisuudessa ostanut tuotteen tai käyttänyt sitä.

(48)  Kuluttaja-arvosteluja ja suositteluja koskevilla säännöksillä ei rajoiteta yleisiä ja lainmukaisia mainontakäytäntöjä, joiden mukaisesti voidaan esittää liioittelevia väitteitä tai väitteitä, joita ei ole tarkoitus ymmärtää kirjaimellisesti.

(49)  Elinkeinonharjoittajia olisi myös kiellettävä julkaisemasta tekaistuja kuluttaja-arvosteluja ja suositteluja, kuten ”tykkäyksiä” sosiaalisessa mediassa, tai antamasta tätä toimeksi muille niiden omien tuotteiden myynnin edistämiseksi sekä peukaloimasta kuluttaja-arvosteluja ja suositteluja, esimerkiksi julkaisemalla vain myönteiset arvostelut ja poistamalla kielteiset. Tämä voi tapahtua myös siten, että yleistetään sosiaalisen median suositteluja, kun käyttäjän myönteinen vuorovaikutus jonkin verkkosisällön kanssa linkitetään tai siirretään erilaiseen mutta asiaan liittyvään sisältöön, jolloin luodaan sellainen vaikutelma, että käyttäjä suhtautuu myönteisesti myös tähän asiaan liittyvään sisältöön.

(50)  Elinkeinonharjoittajia olisi kiellettävä jälleenmyymästä kuluttajille kulttuuri- ja urheilutapahtumien lippuja, jotka ne ovat hankkineet käyttämällä bottiohjelmien kaltaisia ohjelmistoja, joiden avulla ne ovat voineet ostaa lippuja ensisijaisen lipunmyyjän asettaman teknisen rajoituksen ylittäviä määriä tai ohittaa muita teknisiä keinoja, joita ensisijainen lipunmyyjä on ottanut käyttöön varmistaakseen, että kaikki yksityishenkilöt voivat saada lippuja. Tämä nimenomainen kielto ei vaikuta muihin mahdollisiin kansallisiin toimenpiteisiin, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa suojatakseen kuluttajien oikeutetut edut ja turvatakseen kulttuuripolitiikan ja kaikille laajan pääsyn kulttuuri- ja urheilutapahtumiin, esimerkiksi sääntelemällä lippujen jälleenmyyntihintaa.

(51)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 artiklalla taataan elinkeinovapaus unionin oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Tavaroiden markkinointi eri jäsenvaltioissa samanlaisina, vaikka todellisuudessa ne ovat koostumukseltaan tai ominaisuuksiltaan merkittävästi erilaisia, voi johtaa kuluttajia harhaan ja aiheuttaa sen, että he tekevät kaupallisen ratkaisun, jota he eivät olisi muuten tehneet.

(52)  Tällaista menettelyä voidaan sen vuoksi pitää direktiivin 2005/29/EY vastaisena merkityksellisten seikkojen tapauskohtaisen arvioinnin perusteella. Jotta jäsenvaltioiden kuluttaja- ja elintarvikeviranomaisten olisi helpompaa soveltaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, ohjeita unionin nykyisten sääntöjen soveltamiseen elintarvikkeiden laatuerotilanteissa annettiin 26 päivänä syyskuuta 2017 annetussa komission tiedonannossa EU:n elintarvike- ja kuluttajansuojalainsäädännön soveltamisesta tuotteiden laatueroihin – Elintarvikkeet(26). Myös komission Yhteinen tutkimuskeskus on esittänyt yhteisen lähestymistavan elintarvikkeiden vertailevaan testaukseen(27).

(53)  Täytäntöönpanon valvonnasta saatu kokemus on kuitenkin osoittanut, että nimenomaisen säännöksen puuttuessa kuluttajille, elinkeinonharjoittajille ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille saattaa olla epäselvää, mitkä kaupalliset menettelyt ovat direktiivin 2005/29/EY vastaisia. Jotta varmistetaan oikeusvarmuus sekä elinkeinonharjoittajille että täytäntöönpanon valvonnasta vastaaville viranomaisille, direktiiviä 2005/29/EY olisikin muutettava siten, että siinä mainitaan nimenomaisesti tilanne, jossa tavaraa markkinoidaan samanlaisena kuin muissa jäsenvaltioissa markkinoitava tavara, vaikka kyseinen tavara on koostumukseltaan tai ominaisuuksiltaan merkittävästi erilainen. Toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava ja käsiteltävä tällaiset menettelyt tapauskohtaisesti direktiivin säännösten mukaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen olisi arvioinnissaan otettava huomioon se, onko tällainen erilaistaminen helposti kuluttajien havaittavissa, elinkeinonharjoittajan oikeus mukauttaa saman tuotemerkin tavaroita eri maantieteellisille markkinoille oikeutettujen ja objektiivisten seikkojen, kuten kansallisen lainsäädännön, raaka-aineiden saatavuuden tai kausiluonteisuuden ▌taikka terveellisen ja ravitsevan ruoan saannin parantamista koskevien vapaaehtoisten strategioiden, vuoksi sekä elinkeinonharjoittajan oikeus tarjota eri maantieteellisillä markkinoilla samalla tuotemerkillä tavaroita painoltaan tai tilavuudeltaan erilaisissa pakkauksissa. Toimivaltaisen viranomaisen olisi arvioitava, onko tällainen erilaistaminen helposti kuluttajien havaittavissa, tarkastelemalla tietojen saatavuutta ja riittävyyttä. On tärkeää tiedottaa kuluttajille oikeutettujen ja objektiivisten seikkojen vuoksi tapahtuvasta tavaroiden erilaistamisesta. Elinkeinonharjoittajien olisi voitava vapaasti antaa tällaisia tietoja käyttäen eri tapoja, joiden avulla kuluttajat saavat tarvittavat tiedot. Elinkeinonharjoittajien olisi yleisesti suosittava tiedon antamista muilla, tuotemerkinnöille vaihtoehtoisilla tavoilla. Asiaa koskevia unionin alakohtaisia sääntöjä ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevia sääntöjä olisi noudatettava.

(54)  Muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa harjoitettava myynti on oikeutettu ja vakiintunut myyntikanava, aivan kuten elinkeinonharjoittajan toimitiloissa harjoitettava myynti tai etämyyntikin, mutta tietyt erityisen aggressiiviset tai harhaanjohtavat markkinointi- tai myyntimenettelyt kuluttajan kotiin ▌tehtävien käyntien tai direktiivin 2011/83/EU 2 artiklan 8 alakohdassa tarkoitettujen tutustumiskäyntien yhteydessä voivat aiheuttaa kuluttajalle painetta ostaa tavaroita tai palveluja, joita hän ei muutoin ostaisi, ja/tai ostaa niitä kohtuuttomaan hintaan, usein siten, että maksu on suoritettava välittömästi. Tällaiset menettelyt kohdistetaan usein iäkkäisiin tai muuten haavoittuvassa asemassa oleviin kuluttajiin. Eräät jäsenvaltiot pitävät näitä menettelyjä ei-toivottuina ja katsovat, että on tarpeen rajoittaa tiettyjä direktiivissä 2011/83/EU tarkoitetun muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa harjoitettavan myynnin muotoja ja näkökohtia, kuten tuotteen aggressiivista tai harhaanjohtavaa markkinointia tai myyntiä kuluttajan kotiin pyytämättä tehtävän käynnin tai tutustumiskäynnin yhteydessä ▌. Kun tällaisia rajoituksia tehdään muista kuin kuluttajansuojaan liittyvistä syistä, kuten yleisen edun tai Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklalla suojatun kuluttajien yksityiselämän kunnioituksen perusteella, ne eivät kuulu direktiivin 2005/29/EY soveltamisalaan.

(55)  Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja täytäntöönpanon valvonnan helpottamiseksi olisi tämän vuoksi selvennettävä, että direktiivi 2005/29/EY ei vaikuta jäsenvaltioiden vapauteen saattaa voimaan kansallisia säännöksiä, joilla suojataan paremmin kuluttajien oikeutettuja etuja sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä elinkeinonharjoittajan kuluttajan kotiin pyytämättä tuotteiden tarjoamiseksi tai myymiseksi tekemän käynnin tai sellaisen elinkeinonharjoittajan järjestämän tutustumiskäynnin yhteydessä, jonka tarkoituksena tai seurauksena on tuotteiden esitteleminen tai myyminen kuluttajalle, kun tällaiset säännökset ovat perusteltuja kuluttajansuojaan liittyvistä syistä. Tällaisten säännösten olisi oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, eikä niillä saisi kokonaan kieltää tällaisia myyntikanavia. Jäsenvaltioiden voimaan saattamissa kansallisissa säännöksissä voitaisiin esimerkiksi määrittää kellonajat, jolloin käynnit kuluttajan kotiin tämän sitä nimenomaisesti pyytämättä eivät ole sallittuja, tai kieltää tällaiset käynnit, kun kuluttaja on näkyvästi ilmaissut, etteivät tällaiset käynnit ole hyväksyttäviä, taikka vahvistaa maksumenettely. Tällaisissa säännöksissä voitaisiin lisäksi vahvistaa kuluttajia paremmin suojaavia sääntöjä direktiivillä 2011/83/EU yhdenmukaistetuilla aloilla. Direktiiviä 2011/83/EU olisikin muutettava niin, että jäsenvaltiot voisivat hyväksyä kansallisia toimenpiteitä ja siten säätää peruuttamisoikeuden voimassaolon pidentämisestä ja poiketa peruuttamisoikeuteen tehtävistä erityisistä poikkeuksista. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava ilmoittamaan tästä antamansa kansalliset säännökset komissiolle, jotta komissio voi asettaa nämä tiedot kaikkien asianomaisten osapuolten saataville ja valvoa, että kyseiset toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja laillisia.

(56)  Kun on kyse aggressiivisista ja harhaanjohtavista menettelyistä muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa, direktiivillä 2005/29/EY ei rajoiteta jäsenvaltioiden elinkeinonharjoittajille asettamia mahdollisia sijoittautumista tai toimilupajärjestelmiä koskevia edellytyksiä. Direktiivillä 2005/29/EY ei myöskään rajoiteta kansallista sopimusoikeutta eikä erityisesti sopimuksen pätevyyttä, tekemistä tai vaikutusta koskevia sääntöjä. Aggressiiviset ja harhaanjohtavat menettelyt muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa voidaan kieltää direktiivin 2005/29/EY 5–9 artiklan mukaisen tapauskohtaisen arvioinnin perusteella. Lisäksi direktiivin 2005/29/EY liitteessä I kielletään yleisesti menettelyt, joissa elinkeinonharjoittaja luo sellaisen vaikutelman, että hän ei toimi tarkoituksessa, joka liittyy hänen ammattitoimintaansa, sekä menettelyt, joissa luodaan sellainen vaikutelma, että kuluttaja ei voi poistua elinkeinonharjoittajan toimitiloista, ennen kuin sopimus on tehty. Komission olisi arvioitava, takaavatko nykyiset säännöt kuluttajansuojan riittävän tason ja annetaanko niissä jäsenvaltioille välineitä tällaisiin menettelyihin puuttumiseksi tehokkaasti.

(57)  Tämä direktiivi ei sen vuoksi saisi vaikuttaa sopimusoikeuden alalla annettuun kansalliseen lainsäädäntöön sellaisten sopimusoikeuden näkökohtien osalta, joita ei säännellä tällä direktiivillä. Tämä direktiivi ei sen vuoksi saisi rajoittaa sellaisen kansallisen lainsäädännön soveltamista, jolla säännellään esimerkiksi sopimuksen tekemistä tai pätevyyttä tapauksissa, joissa on kyse vaikkapa suostumuksen puuttumisesta tai luvattomasta kaupallisesta toiminnasta.

(58)  Jotta voitaisiin varmistaa, että kansalaiset saavat ajantasaista tietoa heillä kuluttajina unionissa olevista oikeuksista ja oikeussuojakeinoista, komission kehittämän verkkoyhteyspisteen olisi oltava käyttäjäystävällinen, mobiililaitteisiin mukautuva, helposti saavutettava ja mahdollisuuksien mukaan kaikkien, myös vammaisten henkilöiden, käytettävissä (kaikkien käyttäjien tarpeet huomioon ottava suunnittelu).

(59)  Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman(28) mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista perusteltuna.

(60)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanon valvonnan parantamista ja nykyaikaistamista, vaan ne voidaan ongelman unioninlaajuisen luonteen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2005/29/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2005/29/EY seuraavasti:

1)  Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan c alakohta seuraavasti:"

”c) ”tuotteella” tavaraa tai palvelua, kiinteä omaisuus, digitaalinen palvelu ja digitaalinen sisältö sekä oikeudet ja velvoitteet mukaan lukien;”;

"

b)  Lisätään alakohdat seuraavasti:"

”m) ”järjestyksellä” suhteellista sijoitusta, jonka elinkeinonharjoittajat antavat tuotteille, kun ne esittävät, järjestävät tai antavat ne tiedoksi riippumatta teknologisista välineistä, joita esittämiseen, järjestämiseen tai tiedoksiantamiseen käytetään;

   n) ”verkossa toimivalla markkinapaikalla” palvelua, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia muiden elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien kanssa hyödyntäen elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan lukien verkkosivustot tai niiden osat tai sovellukset.”;

"

2)  Korvataan 3 artiklan 5 ja 6 kohta seuraavasti: ▌"

”5. Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita antamasta säännöksiä kuluttajien oikeutettujen etujen suojaamiseksi, kun kyseessä ovat aggressiiviset tai harhaanjohtavat markkinointi- tai myyntimenettelyt elinkeinonharjoittajan kuluttajan kotiin pyytämättä tekemän käynnin tai sellaisen elinkeinonharjoittajan järjestämän tutustumiskäynnin yhteydessä, jonka tarkoituksena tai seurauksena on tuotteiden esitteleminen tai myyminen kuluttajalle. ▌Tällaisten säännösten on oltava oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja perusteltuja kuluttajansuojaan liittyvistä syistä.

6.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä 5 kohdan nojalla soveltamansa kansalliset säännökset sekä kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset. Komissio asettaa nämä tiedot helposti kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien saataville verkkosivuston välityksellä.”;

"

3)  Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”c) tavaran markkinointi jossakin jäsenvaltiossa samanlaisena kuin ▌muissa jäsenvaltioissa markkinoitava tavara, vaikka kyseinen tavara on koostumukseltaan tai ominaisuuksiltaan merkittävästi erilainen, paitsi jos tämä on oikeutettujen ja objektiivisten seikkojen vuoksi perusteltua.”;

"

4)   Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)  Muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan d alakohta seuraavasti:"

d) maksuihin, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät järjestelyt, mikäli ne poikkeavat huolellisen ammatinharjoittamisen vaatimuksista;”;

"

ii)  Lisätään alakohta seuraavasti:"

”f) kun tuotteita tarjotaan verkossa toimivilla markkinapaikoilla, tieto siitä, onko tuotteet tarjoava kolmas osapuoli elinkeinonharjoittaja vai muu taho, kyseisen kolmannen osapuolen verkossa toimivalle markkinapaikalle tekemän ilmoituksen perusteella.”;

"

b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

”4 a. Riippumatta siitä, missä liiketoimet saatetaan viime kädessä toteuttaa, kun kuluttajille annetaan mahdollisuus hakea eri elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien tarjoamia tuotteita hakusanan, lausekkeen tai muun syöttötiedon muodossa tehdyn kyselyn perusteella, olennaisina pidetään yleisiä tietoja, jotka on asetettu saataville hakutulosten esittämissivulta suoraan ja helposti saatavilla olevaan tiettyyn verkkorajapinnan osioon ja jotka koskevat keskeisiä kuluttajalle hakukyselyn tuloksena esitettävien tuotteiden järjestystä määrittäviä muuttujia ja näiden muuttujien suhteellista merkitystä verrattuna muihin muuttujiin. Tätä kohtaa ei sovelleta asetuksessa (EU) 2019/....*(29) määriteltyihin verkossa toimivien hakukoneiden tarjoajiin.

__________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/..., annettu … päivänä …kuuta … (EUVL ...).”;

"

c)  Lisätään kohta seuraavasti:"

”6. Kun elinkeinonharjoittaja asettaa saataville tuotteita koskevia kuluttaja-arvosteluja, olennaisena pidetään tietoa siitä, varmistaako elinkeinonharjoittaja, että julkaistut arvostelut ovat peräisin kuluttajilta, jotka ovat ostaneet tuotteen tai käyttäneet sitä, ja miten elinkeinonharjoittaja varmistaa tämän.”;

"

5)  Lisätään ▌artikla seuraavasti:"

”11 a artikla

Oikeussuojakeinot

1.  ▌Sopimattomien kaupallisten menettelyjen vuoksi vahinkoa kärsineillä kuluttajilla on oltava käytössään oikeasuhteisia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja, mukaan lukien korvaus kuluttajalle aiheutuneista vahingoista ja tarvittaessa hinnanalennus tai sopimuksen purkaminen. Jäsenvaltiot voivat määrittää oikeussuojakeinojen soveltamista ja vaikutuksia koskevat edellytykset. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa ottaa huomioon sopimattoman kaupallisen menettelyn vakavuuden ja luonteen, kuluttajalle aiheutuneen vahingon ja muut asiaan liittyvät olosuhteet.

2.  Tällaiset oikeussuojakeinot eivät rajoita kuluttajien saatavilla unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti olevien muiden oikeussuojakeinojen soveltamista.”,

"

6)  Korvataan 13 artikla seuraavasti:"

”13 artikla

Seuraamukset

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraamuksia määrättäessä otetaan tarvittaessa huomioon seuraavat ei-tyhjentävät ja ohjeelliset perusteet:

   a) rikkomuksen luonne, vakavuus, laajuus ja kesto ▌;

   b) elinkeinonharjoittajan kuluttajille aiheutuneen vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi toteuttamat toimet;

   c) elinkeinonharjoittajan mahdolliset aiemmat rikkomukset;
   d) elinkeinonharjoittajan rikkomuksen vuoksi saamat taloudelliset edut tai välttämät tappiot, jos asiaa koskevat tiedot ovat saatavilla;
   e) elinkeinonharjoittajalle muissa jäsenvaltioissa samasta rikkomuksesta määrätyt seuraamukset rajatylittävissä tapauksissa, joissa tiedot tällaisista seuraamuksista ovat saatavilla asetuksella (EU) 2017/2394 perustetun mekanismin kautta;
   f) mahdolliset muut tapauksen olosuhteisiin sovellettavat raskauttavat tai lieventävät tekijät.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun on määrättävä seuraamuksia asetuksen (EU) 2017/2394 21 artiklan mukaisesti, niihin sisältyy mahdollisuus määrätä sakkoja hallinnollisten menettelyjen kautta tai panna vireille oikeudenkäyntimenettelyjä sakkojen määräämiseksi taikka molemmat siten, että sakkojen enimmäismäärä on vähintään neljä prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. Rajoittamatta mainitun asetuksen soveltamista jäsenvaltiot voivat valtiosääntöönsä liittyvistä syistä rajoittaa sakkojen määräämisen seuraaviin tapauksiin:

   a) 6, 7, 8 ja 9 artiklassa ja liitteessä I tarkoitetut rikkomukset; ja
   b) elinkeinonharjoittajan jatkuva sellaisen kaupallinen menettelyn käyttäminen, jota toimivaltainen kansallinen viranomainen tai tuomioistuin on pitänyt sopimattomana, kun rikkomus ei kuulu a alakohdan soveltamisalaan.

4.  Tapauksissa, joissa on määrättävä sakko 3 kohdan mukaisesti mutta tiedot elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta eivät ole saatavilla, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön mahdollisuus määrätä sakkoja, joiden enimmäismäärä on vähintään kaksi miljoonaa euroa.

5.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava seuraamuksia koskevat sääntönsä komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [päivä, jona tämä muutosdirektiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä], ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.”;

"

7)  Muutetaan liite I ▌seuraavasti:

a)  Lisätään kohta seuraavasti:"

”11 a. Hakutulosten antaminen kuluttajan verkossa tekemään hakukyselyyn ilmoittamatta selvästi maksetusta mainonnasta tai maksusta, jonka nimenomaisena tarkoituksena on tuotteiden asettaminen järjestyksessä korkeammalle hakutuloksissa.”;

"

b)  Lisätään kohdat seuraavasti:"

”23 a. Tapahtumalippujen jälleenmyynti kuluttajille, jos elinkeinonharjoittaja on hankkinut liput käyttäen automaattisia keinoja, joilla kierretään yksittäisen henkilön ostamien lippujen määrälle asetettua rajoitusta tai muita lippujen ostamiseen sovellettavia sääntöjä.

23 b.  Ilmoitus, että tuotearvostelut ovat kuluttajilta, jotka ovat todellisuudessa käyttäneet tuotetta tai ostaneet sen, toteuttamatta kohtuullisia ja oikeasuhteisia toimia sen tarkistamiseksi, että arvostelut ovat peräisin tällaisilta kuluttajilta.

23 c.  Tekaistujen kuluttaja-arvostelujen tai suosittelujen esittäminen tai tämän antaminen toimeksi muulle oikeushenkilölle tai luonnolliselle henkilölle taikka kuluttaja-arvostelujen tai sosiaalisen median suosittelujen vääristeleminen tuotteiden myynnin edistämiseksi.”.

"

2 artikla

Direktiivin 2011/83/EU muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2011/83/EU seuraavasti:

1)  Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 3 alakohta seuraavasti:"

”3) ”tavaralla” Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/...*(30) 2 artiklan 5 alakohdassa määriteltyä tavaraa;

__________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/…, annettu ... (EUVL ...).”;

"

b)  Lisätään ▌alakohta seuraavasti:"

”4 a) ”henkilötiedoilla” asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä henkilötietoja;”;

"

c)   Korvataan 5 ja 6 alakohta seuraavasti:"

”5) ”myyntisopimuksella” sopimusta, jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan tavaran omistusoikeuden kuluttajalle, mukaan lukien sopimus, joka koskee sekä tavaroita että palveluja;

   6. ”palvelusopimuksella” muuta sopimusta kuin myyntisopimusta, jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja suorittaa tai sitoutuu suorittamaan kuluttajalle palvelun, mukaan lukien digitaalinen palvelu ▌;”;

"

d)  Korvataan 11 alakohta seuraavasti:"

”11) ”digitaalisella sisällöllä” Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/...*(31) 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä digitaalista sisältöä;

__________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/…, annettu ... (EUVL ...).”;

"

e)  Lisätään alakohdat seuraavasti:"

” ▌ 16) ”digitaalisella palvelulla” direktiivin (EU) 2019/...(32)++ 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä digitaalista palvelua;

   17) ”verkossa toimivalla markkinapaikalla” ▌palvelua, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä etäsopimuksia muiden elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien kanssa hyödyntäen elinkeinonharjoittajan käyttämää tai hänen puolestaan käytettyä ohjelmaa, mukaan lukien verkkosivustot tai niiden osat tai sovellukset;”
   18) ”verkossa toimivan markkinapaikan tarjoajalla” palveluntarjoajaa, joka tarjoaa kuluttajille verkossa toimivan markkinapaikan;

   19) ”yhteensopivuudella” direktiivin (EU) 2019/...(33) 2 artiklan 10 alakohdassa määriteltyä yhteensopivuutta;
   20) ”toimivuudella” direktiivin (EU) 2019/....+ 2 artiklan 11 alakohdassa määriteltyä toimivuutta;
   21) ”yhteentoimivuudella” direktiivin (EU) 2019/...+ 2 artiklan 12 alakohdassa määriteltyä yhteentoimivuutta.”;

"

2)  Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Tätä direktiiviä sovelletaan siinä vahvistetuin edellytyksin ja siinä säädetyssä laajuudessa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joiden mukaisesti kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksamaan kauppahinnan. Sitä sovelletaan veden, kaasun, sähkön tai kaukolämmön toimittamista koskeviin, myös julkisten palveluntarjoajien kanssa tehtäviin sopimuksiin, jos kyseisiä hyödykkeitä toimitetaan sopimuksen perusteella.

"

b)  Lisätään kohta seuraavasti:"

”1 a. Tätä direktiiviä sovelletaan myös silloin kun elinkeinonharjoittaja toimittaa tai sitoutuu toimittamaan kuluttajalle digitaalisen sisällön, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, tai digitaalisen palvelun ja kuluttaja luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan elinkeinonharjoittajalle henkilötietoja, paitsi silloin kun elinkeinonharjoittaja käsittelee kuluttajan luovuttamia henkilötietoja yksinomaan digitaalisen sisällön, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, toimittamista tai digitaalisen palvelun suorittamista varten tämän direktiivin mukaisesti taikka voidakseen täyttää elinkeinonharjoittajaa koskevat lakisääteiset vaatimukset eikä elinkeinonharjoittaja käsittele näitä tietoja mitään muuta tarkoitusta varten.”;

"

c)  Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan k alakohta seuraavasti:"

”k) koskevat matkustajaliikenteen palveluja, lukuun ottamatta 8 artiklan 2 kohtaa sekä 19, 21 ja 22 artiklaa;”;

"

ii)  Lisätään alakohta seuraavasti:"

”n) koskevat tavaroita, jotka myydään pakkohuutokaupalla tai muuten lain nojalla.”;

"

3)  Muutetaan 5 artiklan 1 kohta ▌seuraavasti:

a)  Korvataan e alakohta seuraavasti:"

”e) maininta tavaroiden, digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen sopimuksenmukaisuutta koskevasta lakisääteisestä vastuusta ja lisäksi tapauksen mukaan maininta kaupanteon jälkeisten palvelujen ja kaupallisen takuun saatavuudesta ja ehdoista;”;

"

b)  Korvataan g ja h alakohta seuraavasti:"

g) tapauksen mukaan digitaalisia elementtejä sisältävien tavaroiden, digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimivuus, mukaan lukien sovellettava tekninen suojaus;

   h) tapauksen mukaan digitaalisia elementtejä sisältävien tavaroiden, digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen yhteensopivuus ja yhteentoimivuus ▌siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja on siitä tietoinen tai siltä osin kuin hänen voidaan kohtuudella olettaa olleen siitä tietoinen.”;

"

4)  Muutetaan 6 artikla ▌seuraavasti:

a)  Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)  Korvataan c alakohta seuraavasti:"

”c) maantieteellinen osoite, johon elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut, sekä elinkeinonharjoittajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi, jos elinkeinonharjoittaja ilmoittaa muun verkkoviestimen, jolla taataan, että kuluttaja voi säilyttää pysyvällä välineellä elinkeinonharjoittajan kanssa käymänsä kirjeenvaihdon, mukaan lukien kirjeenvaihdon päivämäärä ja kellonaika, tietoihin on sisällytettävä tiedot myös näistä muista viestimistä. Kuluttajan on kaikkien näiden elinkeinonharjoittajan ilmoittamien viestimien avulla voitava ottaa nopeasti yhteyttä elinkeinonharjoittajaan ja olla tehokkaasti yhteydessä tähän. Elinkeinonharjoittajan on tarvittaessa ilmoitettava myös sen elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite ja henkilöllisyys, jonka puolesta hän toimii.”;

"

ii)  Lisätään alakohta seuraavasti:"

”e a) tapauksen mukaan tieto siitä, että hinta on yksilöity automaattisen päätöksenteon perusteella;”;

"

iii)  Korvataan l alakohta seuraavasti:"

”l) maininta tavaroiden, digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen sopimuksenmukaisuutta koskevasta lakisääteisestä vastuusta;”;

"

iv)  Korvataan r ja s alakohta seuraavasti:"

r) tapauksen mukaan digitaalisia elementtejä sisältävien tavaroiden, digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimivuus, mukaan lukien sovellettava tekninen suojaus;

   s) tapauksen mukaan digitaalisia elementtejä sisältävien tavaroiden, digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen yhteensopivuus ja yhteentoimivuus ▌siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja on siitä tietoinen tai siltä osin kuin hänen voidaan kohtuudella olettaa olleen siitä tietoinen.”;

"

b)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Edellä olevan 1 kohdan h, i ja j alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan antaa liitteessä I olevassa A osassa vahvistetun peruuttamisohjeen mallin avulla. Elinkeinonharjoittajan katsotaan täyttäneen 1 kohdan h, i ja j alakohdassa säädetyt tiedonantovaatimukset, jos hän on toimittanut kuluttajalle nämä ohjeet oikein täytettyinä. Viittaukset liitteessä I olevassa A osassa vahvistetussa peruuttamisohjeen mallissa olevaan 14 päivän pituiseen peruuttamisen määräaikaan korvataan viittauksilla 30 päivän pituiseen peruuttamisen määräaikaan tapauksissa, joissa jäsenvaltiot ovat antaneet 9 artiklan 1 a kohdan mukaisia sääntöjä.”;

"

5)  Lisätään ▌artikla seuraavasti:"

6 a artikla

Verkossa toimivilla markkinapaikoilla tehtyihin sopimuksiin liittyvät tiedonantoa koskevat erityiset lisävaatimukset

1.  Ennen kuin kuluttaja tulee sidotuksi etäsopimukseen tai vastaavaan tarjoukseen verkossa toimivalla markkinapaikalla, verkossa toimivan markkinapaikan tarjoajan on annettava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla sekä etäviestimelle soveltuvalla tavalla seuraavat tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2005/29/EY säännösten soveltamista:

   a) yleiset tiedot, jotka on asetettu saataville tarjousten esittämissivulta suoraan ja helposti saatavilla olevaan tiettyyn verkkorajapinnan osioon ja jotka koskevat keskeisiä kuluttajalle hakukyselyn tuloksena esitettävien tuotteiden direktiivin 2005/29/EY 2 artiklan 1 kohdan m alakohdassa määriteltyä järjestystä määrittäviä muuttujia ja näiden muuttujien suhteellista merkitystä verrattuna muihin muuttujiin;
   b) tieto siitä, onko tavarat, palvelut tai digitaalisen sisällön tarjoava kolmas osapuoli elinkeinonharjoittaja vai muu taho, kyseisen kolmannen osapuolen verkossa toimivalle markkinapaikalle tekemän ilmoituksen perusteella;
   c) jos tavarat, palvelut tai digitaalisen sisällön tarjoava kolmas osapuoli ei ole elinkeinonharjoittaja, tieto siitä, että ▌sopimukseen ei sovelleta unionin kuluttajalainsäädännöstä johtuvia kuluttajan oikeuksia; ▌
   d) tapauksen mukaan tieto siitä, miten sopimukseen liittyvät velvoitteet jakautuvat tavarat, palvelut tai digitaalisen sisällön tarjoavan kolmannen osapuolen ja verkossa toimivan markkinapaikan tarjoajan välillä. Tämä tieto ei vaikuta mahdolliseen vastuuseen, joka verkossa toimivalla markkinapaikalla tai elinkeinonharjoittajalla on suhteessa sopimukseen muun unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön nojalla.

2.  Tämä artikla ei estä jäsenvaltioita asettamasta verkossa toimiville markkinapaikoille tiedonantoa koskevia lisävaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/31/EY soveltamista. Tällaisten säännösten on oltava oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja perusteltuja kuluttajansuojaan liittyvistä syistä.”;

"

6)  Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

3. Jos kuluttaja haluaa, että palvelujen toimittaminen tai veden, kaasun tai sähkön, jos niitä ei pidetä kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä määränä, tai kaukolämmön toimittaminen alkaa 9 artiklan 2 kohdassa säädetyn peruuttamisen määräaikana ja sopimuksessa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus, elinkeinonharjoittajan on edellytettävä, että kuluttaja tekee tällaisen nimenomaisen pyynnön pysyvällä välineellä. Elinkeinonharjoittajan on myös pyydettävä kuluttajaa ilmaisemaan hyväksyvänsä, että kuluttajalla ei enää ole peruuttamisoikeutta, kun elinkeinonharjoittaja on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan.”;

"

7)  Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

(a)  Korvataan 4 kohta seuraavasti:"

4. Jos sopimus tehdään käyttäen sellaista etäviestintä, jossa on rajoitetusti tilaa tai aikaa tietojen näyttämistä varten, elinkeinonharjoittajan on ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettava kyseisellä viestimellä tai sen avulla ainakin 6 artiklan 1 kohdan a, b, e, h ja o alakohdassa tarkoitetut, ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot tavaroiden tai palvelujen pääominaisuuksista, elinkeinonharjoittajan henkilöllisyydestä, kokonaishinnasta, peruuttamisoikeudesta, sopimuksen kestosta ja toistaiseksi voimassa olevien sopimusten osalta niiden päättymistä koskevista ehdoista, h alakohdassa tarkoitettua liitteessä I olevassa B osassa vahvistettua malliperuuttamislomaketta lukuun ottamatta. Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle muut 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, peruuttamislomake mukaan lukien, soveltuvalla tavalla tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.”;

"

(b)  Korvataan 8 kohta seuraavasti:"

8. Jos kuluttaja haluaa, että palvelujen toimittaminen tai veden, kaasun tai sähkön, jos niitä ei pidetä kaupan tiettynä tilavuutena tai määrättynä määränä, tai kaukolämmön toimittaminen alkaa 9 artiklan 2 kohdassa säädetyn peruuttamisen määräaikana ja sopimuksessa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus, elinkeinonharjoittajan on edellytettävä, että kuluttaja tekee tästä nimenomaisen pyynnön. Elinkeinonharjoittajan on myös pyydettävä kuluttajaa ilmaisemaan hyväksyvänsä, että kuluttajalla ei enää ole peruuttamisoikeutta, kun elinkeinonharjoittaja on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan.”;

"

8)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  Lisätään kohta seuraavasti:"

”1 a. Jäsenvaltiot voivat antaa sääntöjä, joiden mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettu 14 päivän pituinen peruuttamisen määräaika pidennetään 30 päivään sopimuksissa, jotka tehdään elinkeinonharjoittajan kuluttajan kotiin pyytämättä tekemän käynnin tai sellaisen elinkeinonharjoittajan järjestämän tutustumiskäynnin yhteydessä, jonka tarkoituksena tai seurauksena on tuotteiden esitteleminen tai myyminen kuluttajalle, kuluttajien oikeutettujen etujen suojaamiseksi, kun kyseessä ovat aggressiiviset tai harhaanjohtavat markkinointi- tai myyntimenettelyt. Tällaisten sääntöjen on oltava oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja perusteltuja kuluttajansuojaan liittyvistä syistä.”;

"

b)  Korvataan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

”2. Rajoittamatta 10 artiklan soveltamista tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua tai 30 päivän kuluttua tapauksissa, joissa jäsenvaltiot ovat antaneet tämän artiklan 1 a kohdan mukaisia sääntöjä:”;

"

9)  Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Jos elinkeinonharjoittaja on antanut kuluttajalle tämän artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot 12 kuukauden kuluessa 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä, peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua tai tapauksissa, joissa jäsenvaltiot ovat antaneet 9 artiklan 1 a kohdan mukaisia sääntöjä, 30 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja vastaanottaa nämä tiedot.”;

"

10)  ▌Lisätään 13 artiklaan kohdat seuraavasti:"

4. Elinkeinonharjoittajan on noudatettava asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti sovellettavia velvoitteita kuluttajan henkilötietojen suhteen.

5.  Elinkeinonharjoittajan on pidättäydyttävä käyttämästä kuluttajan elinkeinonharjoittajan toimittamaa digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua käyttäessään luovuttamaa tai luomaa muuta sisältöä kuin henkilötietoja paitsi silloin kun

   a) tällainen sisältö ei ole käyttökelpoista muuten kuin elinkeinonharjoittajan toimittaman digitaalisen sisällön tai digitaalisen palvelun yhteydessä;
   b) tällainen sisältö liittyy ainoastaan kuluttajan toimintaan elinkeinonharjoittajan toimittamaa digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua käytettäessä;
   c) elinkeinonharjoittaja on yhdistänyt tällaisen sisällön muihin tietoihin, joista sitä ei voida erottaa tai se voidaan erottaa vain kohtuuttomin ponnistuksin, tai
   d) kuluttaja ja muut henkilöt ovat luoneet yhdessä tällaisen sisällön ja muut kuluttajat voivat edelleen käyttää kyseistä sisältöä.

6.  Elinkeinonharjoittajan on kuluttajan pyynnöstä annettava kuluttajan saataville kaikki sisältö, pois lukien henkilötiedot, jonka kuluttaja on luovuttanut tai luonut käyttäessään elinkeinonharjoittajan toimittamaa digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua, lukuun ottamatta 5 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitettuja tilanteita.

7.  Kuluttajalla on oltava oikeus saada kyseinen digitaalinen sisältö takaisin maksutta, elinkeinonharjoittajan estämättä, kohtuullisessa ajassa ja yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa tallennusmuodossa.

8.  Jos sopimus peruutetaan, elinkeinonharjoittaja voi estää kuluttajaa käyttämästä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua, erityisesti estämällä tämän pääsyn digitaaliseen sisältöön tai digitaaliseen palveluun tai sulkemalla kuluttajan käyttäjätilin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 kohdan soveltamista.”;

"

11)  Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)  Lisätään kohta seuraavasti:"

”2 a. Jos sopimus peruutetaan, kuluttajan on pidättäydyttävä käyttämästä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua ja saattamasta sitä kolmansien osapuolten saataville.”;

"

b)  Korvataan 4 kohdan b alakohdan i alakohta seuraavasti:"

”i) kuluttaja ei ole antanut nimenomaista ennakkosuostumustaan siihen, että sopimuksen täyttäminen alkaa ennen 9 artiklassa tarkoitetun 14 tai 30 päivän määräajan päättymistä;”;

"

12)  Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan a alakohta seuraavasti:"

a) palvelusopimuksista, joiden osalta palvelu on kokonaan suoritettu, ja, kun sopimuksessa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus, jos sopimuksen täyttäminen on alkanut kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella ja hyväksynnän ilmaisemisella siitä, että hän menettää peruuttamisoikeutensa, kun elinkeinonharjoittaja on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan;”;

"

b)  Korvataan m alakohta seuraavasti:"

”m) sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskevista sopimuksista, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, jos sopimuksen täyttäminen on alkanut ja, kun sopimuksessa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus, jos

   i) kuluttaja on antanut nimenomaisen ennakkosuostumuksensa siihen, että sopimuksen täyttäminen alkaa peruuttamisoikeuden voimassaolon aikana;
   ii) kuluttaja on ilmaissut hyväksyvänsä, että hän näin ollen menettää peruuttamisoikeutensa; ja
   iii) elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut vahvistusta 7 artiklan 2 kohdan tai 8 artiklan 7 kohdan mukaisesti.”;

"

c)  Lisätään kohdat seuraavasti:"

Jäsenvaltiot voivat kuluttajien oikeutettujen etujen suojaamiseksi aggressiivisten tai harhaanjohtavien markkinointi- tai myyntimenettelyjen osalta poiketa 1 kohdan a, b, c ja e alakohdan mukaisista peruuttamisoikeuteen tehtävistä poikkeuksista sopimuksissa, jotka tehdään elinkeinonharjoittajan kuluttajan kotiin pyytämättä tekemän käynnin tai sellaisen elinkeinonharjoittajan järjestämän tutustumiskäynnin yhteydessä, jonka tarkoituksena tai seurauksena on tavaroiden tai palvelujen esitteleminen ja myyminen kuluttajalle. Tällaisten säännösten on oltava oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja perusteltuja kuluttajansuojaan liittyvistä syistä.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että kuluttaja menettää peruuttamisoikeuden, kun on kyse palvelusopimuksista, joiden osalta palvelu on kokonaan suoritettu ja joihin liittyen kuluttaja on nimenomaisesti pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan korjaustöiden tekemiseksi, jos palvelun suorittaminen on alkanut kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella ja jos sopimuksessa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus.

"

13)  Korvataan 24 artikla seuraavasti:"

”24 artikla

Seuraamukset

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraamuksia määrättäessä otetaan tarvittaessa huomioon seuraavat ei-tyhjentävät ja ohjeelliset perusteet:

   a) rikkomuksen luonne, vakavuus, laajuus ja kesto ▌;

   b) elinkeinonharjoittajan kuluttajille aiheutuneen vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi toteuttamat toimet;

   c) elinkeinonharjoittajan mahdolliset aiemmat rikkomukset;
   d) elinkeinonharjoittajan rikkomuksen vuoksi saamat taloudelliset edut tai välttämät tappiot, jos asiaa koskevat tiedot ovat saatavilla;
   e) elinkeinonharjoittajalle muissa jäsenvaltioissa samasta rikkomuksesta määrätyt seuraamukset rajatylittävissä tapauksissa, joissa tiedot tällaisista seuraamuksista ovat saatavilla asetuksella (EU) 2017/2394 perustetun mekanismin kautta;
   f) mahdolliset muut tapauksen olosuhteisiin sovellettavat raskauttavat tai lieventävät tekijät.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun on määrättävä seuraamuksia asetuksen (EU) 2017/2394 21 artiklan mukaisesti, niihin sisältyy mahdollisuus määrätä sakkoja hallinnollisten menettelyjen kautta tai panna vireille oikeudenkäyntimenettelyjä sakkojen määräämiseksi taikka molemmat siten, että sakkojen enimmäismäärä on vähintään neljä prosenttia elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

4.  Tapauksissa, joissa on määrättävä sakko 3 kohdan mukaisesti mutta tiedot elinkeinonharjoittajan vuotuisesta liikevaihdosta eivät ole saatavilla, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön mahdollisuus määrätä sakkoja, joiden enimmäismäärä on vähintään kaksi miljoonaa euroa.

5.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava seuraamuksia koskevat sääntönsä komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [päivä, jona tämä muutosdirektiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä], ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.”;

"

14)  Korvataan 29 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Jos jäsenvaltio käyttää jotakin 3 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 7 tai 8 kohdassa, 7 artiklan 4 kohdassa, 8 artiklan 6 kohdassa, 9 artiklan 1 a tai 3 kohdassa ja 16 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitetuista sääntelymahdollisuuksista, sen on ilmoitettava ne komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [5 artiklassa säädetty päivä, jona tämä muutosdirektiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] sekä ilmoitettava kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset.”;

"

15)  Muutetaan liite I seuraavasti:

a)  Muutetaan A osa seuraavasti:

i)  Korvataan ▌kohdan ”Peruuttamisoikeus” kolmas kappale seuraavasti:"

”Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille [2] päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää liitteenä olevaa malliperuuttamislomaketta, mutta mallilomakkeen käyttö ei ole pakollista. [3]”;

"

ii)  Korvataan kohdan ”Lomakkeen täyttöohjeet” toinen kohta seuraavasti:"

”[2.] Lisätkää nimenne, maantieteellinen osoitteenne, puhelinnumeronne ja sähköpostiosoitteenne.”;

"

b)   Korvataan B osan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:"

”Vastaanottaja [elinkeinonharjoittajan on lisättävä tähän nimensä, maantieteellinen osoitteensa ja ▌sähköpostiosoitteensa]:”.

"

3 artikla

Direktiivin 93/13/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 93/13/ETY seuraavasti:

Lisätään ▌artikla seuraavasti:"

8 b artikla

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tällaisten seuraamusten soveltamisen tilanteisiin, joissa sopimusehdot määritellään kansallisessa lainsäädännössä nimenomaisesti kohtuuttomiksi kaikissa olosuhteissa tai joissa myyjä tai toimittaja käyttää edelleen sopimusehtoja, jotka on todettu kohtuuttomiksi 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyllä lainvoimaisella päätöksellä.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraamuksia määrättäessä otetaan tarvittaessa huomioon seuraavat ei-tyhjentävät ja ohjeelliset perusteet:

   a) rikkomuksen luonne, vakavuus, laajuus ja kesto ▌;

   b) myyjän tai toimittajan kuluttajille aiheutuneen vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi toteuttamat toimet;

   c) myyjän tai toimittajan mahdolliset aiemmat rikkomukset;
   d) myyjän tai toimittajan rikkomuksen vuoksi saamat taloudelliset edut tai välttämät tappiot, jos asiaa koskevat tiedot ovat saatavilla;
   e) myyjälle tai toimittajalle muissa jäsenvaltioissa samasta rikkomuksesta määrätyt seuraamukset rajatylittävissä tapauksissa, joissa tiedot tällaisista seuraamuksista ovat saatavilla asetuksella (EU) 2017/2394 perustetun mekanismin kautta;
   f) mahdolliset muut tapauksen olosuhteisiin sovellettavat raskauttavat tai lieventävät tekijät.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun on määrättävä seuraamuksia asetuksen (EU) 2017/2394 21 artiklan mukaisesti, niihin sisältyy mahdollisuus määrätä sakkoja hallinnollisten menettelyjen kautta tai panna vireille oikeudenkäyntimenettelyjä sakkojen määräämiseksi taikka molemmat siten, että sakkojen enimmäismäärä on vähintään neljä prosenttia myyjän tai toimittajan vuotuisesta liikevaihdosta kyseisessä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

5.  Tapauksissa, joissa on määrättävä sakko 4 kohdan mukaisesti mutta tiedot myyjän tai toimittajan vuotuisesta liikevaihdosta eivät ole saatavilla, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön mahdollisuus määrätä sakkoja, joiden enimmäismäärä on vähintään kaksi miljoonaa euroa.

6.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava seuraamuksia koskevat sääntönsä komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [päivä, jona tämä muutosdirektiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä], ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.”.

"

4 artikla

Direktiivin 98/6/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 98/6/EY seuraavasti:

a)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”6 a artikla

1.  Hinnanalennusta koskevassa ilmoituksessa on ilmoitettava elinkeinonharjoittajan tiettynä hinnanalennuksen soveltamista edeltävänä ajanjaksona soveltama aiempi hinta.

2.  Aiemmalla hinnalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan tiettynä hinnanalennuksen soveltamista edeltävänä ajanjaksona, joka ei saa olla yhtä kuukautta lyhyempi, soveltamaa alinta hintaa.

3.  Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön erilaisia sääntöjä tavaroille, jotka voivat pilaantua tai vanhentua nopeasti.

4.  Jos tuote on ollut markkinoilla vähemmän kuin 30 päivää, jäsenvaltiot voivat myös säätää 2 kohdassa säädettyä lyhyemmästä ajanjaksosta.

5.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että kun hinnanalennusta suurennetaan asteittain, aiempi hinta on hinta ilman hinnanalennusta ennen hinnanalennuksen ensimmäistä soveltamista.”;

"

b)   Korvataan 8 artikla seuraavasti:"

8 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraamuksia määrättäessä otetaan tarvittaessa huomioon seuraavat ei-tyhjentävät ja ohjeelliset perusteet:

   a) rikkomuksen luonne, vakavuus, laajuus ja kesto ▌;

   b) elinkeinonharjoittajan kuluttajille aiheutuneen vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi toteuttamat toimet;

   c) elinkeinonharjoittajan mahdolliset aiemmat rikkomukset;
   d) elinkeinonharjoittajan rikkomuksen vuoksi saamat taloudelliset edut tai välttämät tappiot, jos asiaa koskevat tiedot ovat saatavilla;
   e) elinkeinonharjoittajalle muissa jäsenvaltioissa samasta rikkomuksesta määrätyt seuraamukset rajatylittävissä tapauksissa, joissa tiedot tällaisista seuraamuksista ovat saatavilla asetuksella (EU) 2017/2394 perustetun mekanismin kautta;
   f) mahdolliset muut tapauksen olosuhteisiin sovellettavat raskauttavat tai lieventävät tekijät.

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava seuraamuksia koskevat sääntönsä komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [päivä, jona tämä muutosdirektiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä], ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.”.

"

5 artikla

Tietojen antaminen kuluttajan oikeuksista

Komissio varmistaa, että tietoa kuluttajan oikeuksistaan tai tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisusta hakevat kansalaiset voivat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/1724(34) perustetun yhteisen digitaalisen palveluväylän kautta käyttää verkkoyhteyspistettä, jonka avulla he voivat

a)  saada ajantasaista tietoa heillä kuluttajina unionissa olevista oikeuksista selkeällä, ymmärrettävällä ja helposti saavutettavissa olevalla tavalla; ja

b)  tehdä valituksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 524/2013(35) perustetun verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kautta ja osoittaa sen toimivaltaiselle Euroopan kuluttajakeskukselle sen mukaan, ketkä ovat riidan osapuolia.

6 artikla

Komission suorittama raportointi ja uudelleentarkastelu

Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kahden vuoden kuluttua soveltamispäivästä] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta. Kertomukseen sisällytetään erityisesti arviointi tämän direktiivin säännöksistä, jotka koskevat

a)  muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa järjestettäviä tilaisuuksia; ja

b)  tapauksia, joissa tavaroita markkinoidaan samanlaisina, vaikka ne ovat koostumukseltaan tai ominaisuuksiltaan merkittävästi erilaisia, myös sitä, olisiko näihin tapauksiin sovellettava tiukempia vaatimuksia, mukaan lukien niiden kieltäminen direktiivin 2005/29/EY liitteessä I, ja sitä, onko tarpeen antaa yksityiskohtaisempia säännöksiä tavaroiden erilaistamista koskevien tietojen antamisesta.

Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

7 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin antamisesta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä ... päivästä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetetusta määräajasta].

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 440, 6.12.2018, s. 66.
(2)* TEKSTIÄ EI OLE VIELÄ VIIMEISTELTY OIKEUDELLISESTI JA KIELELLISESTI
(3)EUVL C 440, 6.12.2018, s. 66.
(4) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17. huhtikuuta 2019.
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EU, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/22/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (EUVL L 110, 1.5.2009, s. 30).
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/6/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa (EYVL L 80, 18.3.1998, s. 27).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2394, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 kumoamisesta (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 1).
(10)Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29).
(11)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/..., annettu … päivänä …kuuta … (EUVL ...).
(12)+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS N:o/YY (2018/0112(COD)) olevan asetuksen numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.
(13)++ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS N:o/YY (2018/0112(COD)) olevan asetuksen numero.
(14)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/943, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1).
(15)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 524/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskeva asetus) (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 1).
(16)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).
(17)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/302, annettu 28 päivänä helmikuuta 2018, perusteettomien maarajoitusten ja muiden asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 2006/2004 ja (EU) 2017/2394 sekä direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 60, 2.3.2018, s. 1).
(18)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).
(19) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/…, annettu ... (EUVL ...).
(20)+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)) olevan direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.
(21)++ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)) olevan direktiivin numero.
(22)+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)) olevan direktiivin numero.
(23)+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)) olevan direktiivin numero.
(24)+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)) olevan direktiivin numero.
(25)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(26)C(2017)6532.
(27)https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eu_harmonised_testing_methodology__framework_for_selecting_and_testing_of_food_products_to_assess_quality_related_characteristics.pdf
(28)EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.
(29)+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS N:o/YY (2018/0112(COD)) olevan asetuksen numero ja alaviitteeseen kyseisen asetuksen numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.
(30)+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 27/19 (2015/0288(COD)) olevan direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.
(31)+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)) olevan direktiivin numero ja alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.
(32)++ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)) olevan direktiivin numero.
(33)+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)) olevan direktiivin numero.
(34)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1724, annettu 2 päivänä lokakuuta 2018, tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja saataville tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 1).
(35) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 524/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (verkkovälitteistä kuluttajariitojen ratkaisua koskeva asetus) (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 1).


Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I
PDF 290kWORD 97k
Päätöslauselma
Konsolidoitu teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
P8_TA-PROV(2019)0400A8-0417/2018

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0179),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 43 ja 114 artiklan sekä 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0144/2018),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 10. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 15. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kalataloustyövaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A8-0417/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;(3)

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 2065/2003, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 1331/2008, (EY) N:o 1107/2009 ja (EU) 2015/2283 sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

P8_TC1-COD(2018)0088


(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(5),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(6),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002(7) säädetään elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista yhteisen perustan muodostamiseksi elintarvikelainsäädäntöä koskeville toimenpiteille sekä unionin että kansallisella tasolla. Siinä säädetään muun muassa, että elintarvikelainsäädännön on perustuttava riskianalyysiin, paitsi jos se ei ole olosuhteiden tai toimenpiteen luonteen kannalta tarkoituksenmukaista.

(2)  Asetuksessa (EY) N:o 178/2002 määritellään 'riskianalyysi' prosessiksi, joka käsittää kolme toisiinsa liittyvää osaa eli riskinarvioinnin, riskinhallinnan sekä riskiviestinnän. Unionin tasolla tehtävää riskinarviointia varten asetuksella perustetaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä 'elintarviketurvallisuusviranomainen', joka on elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen liittyvissä asioissa unionin riskinarvioinnista vastaava elin. ▌

(3)  Riskiviestintä on olennainen osa riskianalyysiprosessia. Yleistä elintarvikelainsäädäntöä koskevan asetuksen (asetus (EY) N:o 178/2002) toimivuustarkastuksessavuonna 2018, jäljempänä 'yleistä elintarvikelainsäädäntöä koskevan asetuksen toimivuustarkastus', todettiin, että riskiviestintää ei yleisesti pidetä riittävän tehokkaana. Tämä vaikuttaa kuluttajien luottamukseen riskianalyysiprosessin tuloksiin.

(4)  Sen vuoksi on tarpeen varmistaa koko riskinanalyysin ajaksi avoin, jatkuva ja osallistava riskiviestintä, jossa ovat mukana riskinarvioinnista ja riskinhallinnasta vastaavat unionin ja kansalliset tahot. Riskinviestinnän olisi vahvistettava kansalaisten luottamusta siihen, että riskianalyysin keskiössä on tavoite varmistaa ihmisten terveyden sekä kuluttajien etujen korkeatasoinen suojelu. Riskinviestinnällä olisi myös voitava edistää osallistavaa ja avointa vuoropuhelua kaikkien asianomaisten osapuolten välillä, jotta varmistetaan se, että yleisen edun ensisijaisuus sekä täsmällisyys, kattavuus, avoimuus, yhtenäisyys ja vastuullisuus otetaan huomioon riskianalyysiprosessissa.

(5)  Riskiviestinnässä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota ▌ siihen, että selitetään täsmällisellä, selkeällä, kattavalla, johdonmukaisella ja asianmukaisella tavalla ja oikea-aikaisesti itse riskinarvioinnin tulokset mutta myös se, miten niitä aiotaan käyttää riskinhallintapäätösten perustana tarpeen mukaan muiden merkityksellisten tekijöiden kanssa. Olisi selitettävä, millä perusteilla riskinhallintapäätökset on tehty, mitä muita tekijöitä kuin riskinarvioinnin tuloksia riskinhallinnasta vastaavat tahot ovat ottaneet huomioon ja miten näitä muita tekijöitä on painotettu.

(6)  Koska suuren yleisön käsitys vaaran ja riskin erosta on epäselvä, riskiviestinnässä olisi pyrittävä selkeyttämään tätä eroa ja varmistamaan sitä kautta, että ero ymmärretään paremmin.

(7)  Jos on perusteltuja syitä epäillä, että elintarvike tai rehu voi aiheuttaa riskin ihmisten tai eläinten terveydelle, koska vaatimuksia ei ole noudatettu ja tämä noudattamatta jättäminen on seurausta sovellettavan unionin lainsäädännön tahallisesta rikkomisesta siten, että on turvauduttu petollisiin tai vilpillisiin menettelyihin, viranomaisten olisi tiedotettava yleisölle asiasta mahdollisimman pian ja yksilöitävä mahdollisimman tarkkaan kyseiset tuotteet ja niiden mahdollisesti aiheuttamat riskit.

(8)  On tarpeen vahvistaa riskiviestinnän yleiset tavoitteet ja periaatteet ottaen huomioon riskinarvioinnista ja riskinhallinnasta vastaavien tahojen tehtävät ja varmistaa samalla näiden tahojen riippumattomuus.

(9)  Yleisten ▌tavoitteiden ja periaatteiden pohjalta olisi laadittava riskiviestinnän yleissuunnitelma tiiviissä yhteistyössä elintarviketurvallisuusviranomaisen ja jäsenvaltioiden kanssa, kun asiaankuuluvat julkiset kuulemiset on käyty. Yleissuunnitelmalla olisi edistettävä kaikille riskinarvioinnista ja riskinhallinnasta vastaaville tahoille tarkoitettuja yhtenäisiä riskiviestintäpuitteita kaikissa elintarvikeketjuun liittyvissä asioissa sekä unionin että kansallisella tasolla. Suunnitelman olisi oltava myös riittävän joustava, ja siinä ei pitäisi käsitellä kriisinhallinnan yleissuunnitelman nimenomaisesti kattamia tilanteita.

(10)  Riskiviestinnän yleissuunnitelmassa olisi yksilöitävä keskeiset tekijät, jotka on otettava huomioon tarvittavien riskiviestintätoimien tyyppiä ja tasoa harkittaessa, kuten riskin eri tasot, riskin luonne ja sen mahdollinen vaikutus ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen ja tarpeen mukaan ympäristöön, keneen tai mihin riski vaikuttaa suoraan tai välillisesti, vaaralle ▌ altistumisen tasot, kiireellisyys ja kyky hallita riskiä sekä muut tekijät, jotka vaikuttavat käsitykseen riskistä, mukaan luettuna ▌ sovellettavat lainsäädäntöpuitteet ja markkinayhteys.

(11)  Riskiviestinnän yleissuunnitelmassa olisi myös yksilöitävä käytettävät välineet ja kanavat ja perustettava asianmukaiset mekanismit riskianalyysiprosessiin osallistuvien riskinarvioinnista ja riskinhallinnasta vastaavien unionin ja kansallisen tason tahojen välistä koordinointia ja yhteistyötä varten erityisesti silloin, kun useat unionin virastot laativat tieteellisiä selvityksiä samasta aiheesta tai toisiinsa liittyvistä aiheista, jotta varmistetaan yhtenäinen riskiviestintä ja avoin vuoropuhelu kaikkien asianomaisten osapuolten välillä.

(12)  Riskinarviointiprosessin avoimuus auttaa vahvistamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen sen tehtävänsä hoitamiseen liittyvää legitimiteettiä kuluttajien ja suuren yleisön silmissä, lisää niiden luottamusta sen toimintaan ja varmistaa, että elintarviketurvallisuusviranomaisen vastuuvelvollisuus unionin kansalaisiin nähden lisääntyy demokraattisessa järjestelmässä. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää lujittaa suuren yleisön ja muiden asianomaisten osapuolten luottamusta asiaankuuluvan unionin lainsäädännön perustana olevaan riskianalyysiprosessiin ja erityisesti riskinarviointiin, myös sen avoimuuteen sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen organisaatioon, toimintaan ja riippumattomuutteen.

(13)  On aiheellista vahvistaa jäsenvaltioiden roolia ja lisätä kaikkien ▌ elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokuntaan, jäljempänä ' johtokunta', osallistuvien osapuolten panostusta ja sitoutumista.

(14)  Kokemusten perusteella johtokunnan tehtävät keskittyvät hallinto- ja rahoitusnäkökohtiin eivätkä vaikuta elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisen toiminnan riippumattomuuteen. Sen vuoksi on aiheellista sisällyttää johtokuntaan edustajia jokaisesta jäsenvaltiosta, Euroopan parlamentista ja komissiosta sekä kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän organisaatioista ja edellyttää, että näillä edustajilla on kokemusta ja asiantuntemusta paitsi elintarvikeketjuun liittyvästä lainsäädännöstä ja politiikasta, mukaan luettuna riskinarviointi, myös johtamiseen liittyvistä sekä hallinnollisista, taloudellisista ja oikeudellisista asioista, sekä varmistaa, että he toimivat riippumattomasti ja yleisen edun mukaisesti.

(15)  Johtokunnan jäsenet olisi valittava ja nimitettävä siten, että varmistetaan korkein mahdollinen pätevyys ja asiaankuuluvan kokemuksen laajuus.

(16)  Yleistä elintarvikelainsäädäntöä koskevan asetuksen toimivuustarkastuksessa yksilöitiin joitakin puutteita elintarviketurvallisuusviranomaisen kyvyssä pitää pitkällä aikavälillä yllä korkean tason asiantuntemustaan. Erityisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen tiedelautakuntien jäsenyyttä hakevien ehdokkaiden määrä on vähentynyt. Järjestelmää on näin ollen vahvistettava, ja jäsenvaltioiden olisi toimittava aktiivisemmin sen varmistamiseksi, että unionin riskinarviointijärjestelmän tarpeiden täyttämiseksi – tieteellisen asiantuntemuksen korkean tason, riippumattomuuden ja monialaisen asiantuntemuksen osalta – on käytettävissä riittävästi asiantuntijoita.

(17)  Jotta voidaan pitää riskinarviointi riippumattomana riskinhallinnasta ja muista etunäkökohdista unionin tasolla, on aiheellista, että ▌ elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajan suorittama tiedekomitean ja tiedelautakuntien jäsenten valinta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokunnan suorittama jäsenten nimittäminen perustuvat tiukkoihin kriteereihin, joilla varmistetaan asiantuntijoiden huippuosaaminen ja riippumattomuus ja samalla kuhunkin tiedelautakuntaan vaadittava monialainen asiantuntemus. Tätä varten on olennaisen tärkeää, että toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä on puolustaa elintarviketurvallisuusviranomaisen etuja ja etenkin sen asiantuntemuksen riippumattomuutta, osallistuu tieteellisten asiantuntijoiden valintaan ▌. Johtokunnan olisi pyrittävä varmistamaan mahdollisimman hyvin, että tiedelautakuntiin nimitetyt asiantuntijat ovat aktiivisesti tutkimustyötä tekeviä ja tutkimustuloksiaan vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa julkaisevia tutkijoita, jotka täyttävät huippuosaamista ja riippumattomuutta koskevat tiukat kriteerit. Asiantuntijoille olisi varmistettava asianmukainen rahallinen korvaus. Käyttöön olisi myös otettava lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että tieteellisillä asiantuntijoilla on keinot toimia riippumattomasti.

(18)  On olennaisen tärkeää varmistaa elintarviketurvallisuusviranomaisen tehokas toiminta ja parantaa sen asiantuntemuksen kestävyyttä. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa elintarviketurvallisuusviranomaisen ja jäsenvaltioiden antamaa tukea tiedekomitean ja tiedelautakuntien toimintaan. Elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi erityisesti järjestettävä tiedelautakuntien tehtäviä tukevaa valmistelutyötä, myös pyytämällä elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilökuntaa tai elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa verkostoituneita kansallisia tieteellisiä organisaatioita laatimaan alustavia tieteellisiä lausuntoja vertaisarviointia ja näiden tiedelautakuntien hyväksyntää varten. Tämä ei saisi vaikuttaa elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisten arviointien riippumattomuuteen.

(19)  Lupamenettelyt perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan on hakijan tai ilmoittajan tehtävänä todistaa, että hakemuksen tai ilmoituksen kohde täyttää unionin ▌vaatimukset. Tämän periaatteen lähtöolettamuksena on se, että ihmisten terveyttä ja eläinten terveyttä ja tilanteen mukaan ympäristöä suojellaan paremmin, kun todistustaakka on hakijalla tai ilmoittajalla, koska sen on osoitettava, että hakemuksen tai ilmoituksen kohde on turvallinen ennen sen saattamista markkinoille, sen sijaan, että viranomaisten olisi osoitettava, että kyseinen kohde ei ole turvallinen, ennen kuin se voi kieltää sen markkinoille saattamisen. ▌Tämän periaatteen ja sovellettavien sääntelyvaatimusten mukaisesti hakijoiden tai ilmoittajien on toimitettava unionin alakohtaisen ▌ lainsäädännön nojalla toimitettavien hakemusten tai ilmoitusten tueksi asiaan liittyvät tutkimukset, mukaan luettuna testit, kohteen turvallisuuden ja joissakin tapauksissa tehokkuuden osoittamiseksi.

(20)  Unionin lainsäädännössä säädetään hakemusten tai ilmoitusten sisällöstä. On keskeisen tärkeää, että elintarviketurvallisuusviranomaiselle riskinarviointia varten toimitettu ▌hakemus tai ilmoitus täyttää sovellettavat vaatimukset, jotta varmistetaan elintarviketurvallisuusviranomaisen tekemän tieteellisen arvioinnin mahdollisimman korkea laatu. Hakijoilla tai ilmoittajilla ja erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei aina ole selkeää käsitystä näistä vaatimuksista. Sen vuoksi on aiheellista, että tapauksissa, joissa elintarviketurvallisuusviranomaiselta voidaan pyytää tieteellistä selvitystä, sen olisi annettava pyynnöstä neuvoja mahdolliselle hakijalle tai ilmoittajalle ennen kuin hakemus tai ilmoitus on virallisesti toimitettu. Tällaisten ennen hakemuksen tai ilmoituksen toimittamista annettavien neuvojen olisi koskettava hakemukseen tai ilmoitukseen sovellettavia sääntöjä ja sen vaadittua sisältöä eikä niillä pitäisi puuttua toimitettavien tutkimusten suunnitteluun, koska se on edelleen hakijan vastuulla. ▌

(21)  Tapauksissa, joissa elintarviketurvallisuusviranomaiselta voidaan pyytää tieteellistä selvitystä, sen olisi saatava tietoonsa kaikki ne tutkimukset ▌, jotka hakija on tehnyt unionin ▌lainsäädännön mukaisesti toimitettavan ▌hakemuksen tueksi. Tätä varten on tarpeen ja asianmukaista, että kun alan toimijat teettävät tai tekevät tutkimuksia hakemuksen tai ilmoituksen toimittamiseksi, ne ilmoittavat näistä tutkimuksista elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Tällaisia tutkimuksia koskevaa ilmoitusvelvollisuutta olisi sovellettava myös laboratorioihin ja muihin testauslaitoksiin, jotka tutkimuksia tekevät. Ilmoitettuja tutkimuksia koskevat tiedot olisi julkistettava vasta, kun vastaava ▌hakemus on julkistettu sovellettavien avoimuussääntöjen mukaisesti. Kyseisen velvoitteen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi on asianmukaista säätää tietyistä menettelyllisistä seurauksista tapauksissa, joissa ilmoitusvelvollisuutta ei ole noudatettu. Elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi vahvistettava käytännön järjestelyt ilmoitusvelvollisuuden täytäntöön panemiseksi, myös menettelyt, joiden mukaisesti pyydetään ja julkaistaan perustelut velvollisuuden noudattamatta jättämiselle.

(22)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/63/EU(8) mukaisesti eläinkokeet olisi korvattava tai niitä olisi vähennettävä tai parannettava. Siksi tämän asetuksen soveltamisalalla olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä päällekkäisiä eläinkokeita.

(23)  Kun kyseessä on hyväksynnän uusimista koskeva hakemus tai ilmoitus, hyväksytty aine tai tuote on ollut markkinoilla jo useita vuosia. Sen vuoksi tästä aineesta tai tuotteesta on jo kokemusta ja tietoa. Tapauksissa, joissa elintarviketurvallisuusviranomaiselta voidaan pyytää tieteellistä selvitystä, on ▌aiheellista, että hakijan tai ilmoittajan elintarviketurvallisuusviranomaiselle luvan uusimista koskevien hakemusten tueksi ilmoittamat suunnitellut tutkimukset ja ehdotettua tutkimussuunnitelmaa koskevat tiedot toimitetaan kolmansille osapuolille kuulemista varten. Elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi annettava hakijoille tai ilmoittajille järjestelmällisesti neuvoja suunnitellun uusimista koskevan hakemuksen tai ilmoituksen sisällöstä ja tutkimussuunnitelmista ottaen huomioon saadut kommentit.

(24)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen suorittama arviointi aiheuttaa tiettyä huolta aloilla, joilla lupien myöntämismenettely perustuu ensisijaisesti teollisuuden toimittamiin tutkimuksiin. On äärimmäisen tärkeää, että elintarviketurvallisuusviranomainen tutkii tieteellisiä julkaisuja voidakseen ottaa huomioon muita tietoja ja tutkimuksia, joita on olemassa sen arvioitavaksi toimitetusta kohteesta. Jotta voidaan antaa lisätakeita sen varmistamiseksi, että elintarviketurvallisuusviranomainen saa käyttöönsä kaikki asiaankuuluvat tieteelliset tiedot ja tutkimukset, jotka ovat saatavilla lupahakemuksen tai lupaa koskevan ilmoituksen tai luvan uudistamista koskevan hakemuksen kohteesta, on aiheellista säätää kolmansien osapuolten kuulemisesta sen kartoittamiseksi, mitä muita asiaankuuluvia tieteellisiä tietoja tai tutkimuksia on saatavilla. Tehokkuuden lisäämiseksi kuuleminen olisi suoritettava välittömästi sen jälkeen, kun hakemukseen tai ilmoitukseen sisällytetyt teollisuuden toimittamat tutkimukset julkistetaan sovellettavien avoimuussääntöjen mukaisesti. Jos vaarana on, ettei julkisen kuulemisen tuloksia voida ottaa asianmukaisesti huomioon sovellettavien määräaikojen vuoksi, on aiheellista säätää näiden määräaikojen rajoitetusta pidentämisestä.

(25)  Elintarvikkeiden turvallisuus on arkaluonteinen aihe ja ratkaisevan tärkeä kaikkien unionin kansalaisten kannalta. Samalla kun säilytetään periaate, jonka mukaan teollisuuden on osoitettava, että se noudattaa unionin vaatimuksia, on tärkeää ottaa käyttöön täydentävä todentamisväline, jolla puututaan erityistapauksiin, joilla on suurta yhteiskunnallista merkitystä ja joihin liittyy vakavia kiistoja tai ristiriitaisia tuloksia; tällöin teetetään lisätutkimuksia, jotta voidaan todentaa riskinarvioinnin yhteydessä käytetty näyttö. Kun otetaan huomioon, että nämä todentamistutkimukset rahoitettaisiin unionin talousarviosta ja sen käytön olisi pysyttävä oikeasuhteisena, komission olisi oltava vastuussa tällaisten todentamistutkimusten teettämisen käynnistämisestä ja otettava tässä yhteydessä huomioon Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden näkemykset. Olisi otettava huomioon, että joissakin erityistapauksissa teetettävien todentamistutkimusten on ehkä oltava alaltaan laajempia kuin kyseessä oleva näyttö esimerkiksi silloin, kun esiin on tullut uutta tieteellistä tietoa.

(26)  Yleistä elintarvikelainsäädäntöä koskevan asetuksen toimivuustarkastuksessa tuli esiin, että vaikka elintarviketurvallisuusviranomainen on edistynyt merkittävästi avoimuuden alalla, riskinarviointiprosessia ei aina pidetä täysin avoimena etenkään elintarvikeketjun lupamenettelyjen yhteydessä. Tämä johtuu osaksi myös erilaisista avoimuus- ja luottamuksellisuussäännöistä, joista säädetään asetuksessa (EY) N:o 178/2002 ja ▌ unionin alakohtaisissa säädöksissä. Kyseisten säädösten vuorovaikutuksella voi olla vaikutusta riskinarvioinnin hyväksyttävyyteen suuren yleisön keskuudessa.

(27)  Myös eurooppalainen kansalaisaloite "Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta" vahvisti osaltaan, että teollisuuden teettämien ja lupamenettelyjen ▌yhteydessä toimitettujen tutkimusten avoimuudesta ollaan huolissaan.

(28)  Sen vuoksi on tarpeen parantaa ennakoivasti riskinarvioinnin avoimuutta. Kaikki tieteelliset tiedot, joita esitetään unionin ▌lainsäädännön nojalla tehtäviä l hyväksyntää koskevia hakemuksia ja tieteellisiä selvityksiä koskevien pyyntöjen tueksi, olisi asetettava julkisesti saataville ennakoivasti ja niiden olisi oltava helposti saatavilla riskinarviointiprosessin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä tietojen julkistaminen ei saisi kuitenkaan vaikuttaa sellaisten immateriaalioikeuksia koskevien sääntöjen tai muiden unionin ▌ lainsäädännön säännösten soveltamiseen, joilla suojataan investointeja, joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja asianomaisten hakemusten tai ilmoitusten tueksi. Olisi varmistettava, ettei tietojen julkistamisen katsota tarkoittavan, että niitä saisi käyttää tai hyödyntää myös muihin tarkoituksiin, vaarantamatta kuitenkaan julkistamisen ennakoivaa luonnetta ja julkistettujen tietojen helppoa saatavuutta.

(29)  Riskinarvioinnin avoimuuden varmistamiseksi yhteenveto hakemuksen tai ilmoituksen toimittamista edeltäneistä neuvoista olisi julkistettava vasta, kun niitä vastaava hakemus tai ilmoitus on julkistettu sovellettavien avoimuussääntöjen mukaisesti.

(30)  Kun elintarviketurvallisuusviranomaiselta pyydetään lausuntoa unionin ▌ lainsäädännön mukaisesti toimitettuihin hakemuksiin tai ilmoituksiin liittyen ja kun otetaan huomioon sen velvoite varmistaa kaikkien hakemuksia tukevien tietojen asettaminen julkisesti saataville tieteellisten selvitystensä osalta, luottamuksellista käsittelyä koskevien pyyntöjen arvioinnin pitäisi olla elintarviketurvallisuusviranomaisen vastuulla.

(31)  Sen määrittämiseksi, minkä tasoisella tietojen ennakoivalla julkistamisella saavutetaan asianmukainen tasapaino, riskinarviointiprosessin avoimuuteen liittyviä kansalaisten oikeuksia olisi arvioitava suhteessa ▌ hakijoiden tai ilmoittajien oikeuksiin ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 178/2002 tavoitteet.

(32)  Unionin ▌ lainsäädännössä säädetyt lupa- tai ilmoitusmenettelyt huomioon ottaen tähän mennessä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että tiettyjä tietoja pidetään yleisesti arkaluonteisina ja niiden olisi pysyttävä luottamuksellisina erilaisissa alakohtaisissa ▌ menettelyissä. On sen vuoksi aiheellista vahvistaa asetuksessa (EY) N:o 178/2002 horisontaalinen luettelo tiedoista, joiden paljastamisen hakija tai ilmoittaja on osoittanut voivan vahingoittaa merkittävästi kyseessä olevia kaupallisia etuja, minkä vuoksi niitä ei saisi julkistaa ▌. Näihin tietoihin olisi sisällyttävä muun muassa tiedot valmistus- ja tuotantoprosessista, mukaan luettuna menetelmä ja sen innovatiiviset näkökohdat sekä tekniset ja teolliset eritelmät, kuten epäpuhtaudet, jotka kuuluvat olennaisena osana mainittuun prosessiin, lukuun ottamatta turvallisuuden arvioinnin kannalta olennaisia tietoja. Tällaiset tiedot olisi paljastettava vain tarkkaan rajatuissa ja poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka liittyvät ennakoitavissa oleviin terveysvaikutuksiin tai – jos unionin alakohtainen lainsäädäntö edellyttää ympäristöarviointia – ympäristövaikutuksiin tai joissa asiaankuuluvat viranomaiset ovat todenneet kiireellisen tarpeen suojella ihmisten tai eläinten terveyttä taikka ympäristöä.

(33)  Selkeyden ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi on tarpeen asettaa erityiset menettelylliset vaatimukset, joita hakijan tai ilmoittajan on noudatettava pyytäessään unionin ▌lainsäädännön mukaisen hakemuksen tai ilmoituksen tueksi toimitettujen tietojen luottamuksellista käsittelyä.

(34)  On myös tarpeen asettaa erityiset vaatimukset, joka koskevat henkilötietojen suojaa ja luottamuksellisuutta riskinarviointiprosessin avoimuuden osalta, ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 2018/1725(9) ja 2016/679(10). Mitään henkilötietoja ei saisi asettaa julkisesti saataville tämän asetuksen nojalla, ellei se ole välttämätöntä ja oikeasuhteista riskinarviointiprosessin avoimuuden, riippumattomuuden ja luotettavuuden kannalta niin, että samalla ehkäistään eturistiriitoja. Avoimuuden varmistamiseksi ja eturistiriitojen välttämiseksi on erityisesti tarpeen julkistaa tiettyihin elintarviketurvallisuusviranomaisen kokouksiin osallistuneiden ja niissä tarkkailijoina toimineiden nimet.

(35)  Avoimuuden lisäämiseksi ja sen varmistamiseksi, että elintarviketurvallisuusviranomaisen saamat tieteellisiä selvityksiä koskevat pyynnöt käsitellään tehokkaasti, olisi kehitettävä vakiotiedostomuodot.

(36)  Ottaen huomioon, että elintarviketurvallisuusviranomaisen edellytetään tallentavan tieteellisiä tietoja, myös luottamuksellisia ja henkilötietoja, on tarpeen varmistaa, että tietojen säilyttäminen hoidetaan tiukkojen turvamääräysten mukaisesti.

(37)  Jotta varmistetaan elintarviketurvallisuusviranomaiseen sovellettavien eri säädösten ja määräysten vaikuttavuus ja tehokkuus, on myös aiheellista säätää siitä, että komissio arvioi elintarviketurvallisuusviranomaista ▌. Arvioinnissa olisi erityisesti tarkasteltava menettelyjä, joilla tiedekomiteoiden ja tiedelautakuntien jäsenet valitaan, ja menettelyjen avoimuutta, kustannustehokkuutta ja niiden soveltuvuutta riippumattomuuden ja pätevyyden arviointiin sekä eturistiriitojen ehkäisemiseen.

(38)  Alan toimijoiden ▌ hakemusten tueksi toimittamissa tutkimuksissa ja testeissä noudatetaan yleensä kansainvälisesti tunnustettuja periaatteita, jotka tarjoavat yhtenäisen perustan niiden laadulle, etenkin tulosten toistettavuuden osalta. Joissakin tapauksissa saattaa kuitenkin esiintyä sovellettavien vaatimusten, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/10/EY(11) asetettujen vaatimusten tai Kansainvälisen standardisoimisjärjestön kehittämien vaatimusten, noudattamiseen liittyviä ongelmia, minkä vuoksi käytössä on kansainvälisiä ja kansallisia järjestelmiä, joilla varmistetaan vaatimusten noudattaminen. Siksi komission on aiheellista tehdä tiedonkeruukäyntejä, joilla se arvioi, miten laboratoriot ja muut testauslaitokset soveltavat asiaankuuluvia vaatimuksia tehdessään testejä ja tutkimuksia, jotka toimitetaan elintarviketurvallisuusviranomaiselle osana hakemusta. Näiden tiedonkeruukäyntien avulla komissio voisi havaita mahdolliset järjestelmäheikkoudet ja vaatimusten noudattamatta jättämisen ja pyrkiä korjaamaan ne, sekä antaa lisätakeet, joilla vakuutetaan suuri yleisö tutkimusten laadusta. Komissio voisi näiden tiedonkeruukäyntien havaintojen perusteella ehdottaa asianmukaisia lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla pyritään tehostamaan asiaankuuluvien vaatimusten noudattamista.

(39)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus asetukseen (EY) N:o 178/2002 ehdotettujen mukautusten kanssa, luottamuksellisten tietojen julkista saatavuutta ja suojaa koskevia säännöksiä olisi muutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1829/2003(12), (EY) N:o 1831/2003(13), (EY) N:o 2065/2003(14), (EY) N:o 1935/2004(15), (EY) N:o 1331/2008(16), (EY) N:o 1107/2009(17) ja (EU) 2015/2283(18) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY(19).

(40)  Sen varmistamiseksi, että luottamuksellisten tietojen osalta otetaan huomioon alakohtaiset erityispiirteet, on tarpeen punnita keskenään riskinarviointiprosessin avoimuutta koskevia kansalaisten oikeuksia ▌ ja ▌hakijoiden tai ilmoittajien oikeuksia, ottaen huomioon unionin alakohtaisen lainsäädännön erityistavoitteet sekä saadut kokemukset. Tätä varten on tarpeen tehdä tiettyjä muutoksia asetuksiin (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 1331/2008, (EY) N:o 1107/2009 ja (EU) 2015/2283 sekä direktiiviin 2001/18/EY niin, että niihin sisällytetään asetuksessa (EY) N:o 178/2002 annettuja luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä täydentäviä säännöksiä.

(41)  Tämä asetus ei vaikuta asiakirjoihin tutustumista koskeviin oikeuksiin, jotka on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001(20), eikä ympäristötietojen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1367/2006(21) ja direktiivissä 2003/4/EY(22) vahvistettuihin oikeuksiin. Tämän asetuksen säännökset ennakoivasta tietojen välittämisestä ja niihin liittyvä luottamuksellista käsittelyä koskevien pyyntöjen arviointi eivät saisi millään tavalla rajoittaa edellä mainituissa säädöksissä vahvistettuja oikeuksia.

(42)  Jotta varmistettaisiin asetuksen (EY) N:o 178/2002 yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset riskiviestinnän yleissuunnitelman ja vakiotiedostomuotojen hyväksymisen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(23) mukaisesti.

(43)  Jotta komissio, jäsenvaltiot, elintarviketurvallisuusviranomainen ja alan toimijat voisivat mukautua tässä asetuksessa säädettyihin uusiin vaatimuksiin niin, että samalla varmistetaan elintarviketurvallisuusviranomaisen sujuva toiminta, on tarpeen säätää tämän asetuksen soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä.

(44)  Koska tiedekomitean ja tiedelautakuntien jäsenten nimittäminen edellyttää uuden johtokunnan tehtävien aloittamista, on tarpeen antaa erityisiä siirtymäsäännöksiä, joilla tiedekomitean ja tiedelautakuntien jäsenten nykyistä toimikautta voidaan pidentää.

(45)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001(24) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 178/2002 seuraavasti:

1)  Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:"

"4. Riskiviestinnässä on täytettävä 8 a ja 8 b artiklassa säädetyt tavoitteet ja noudatettava niissä säädettyjä yleisiä periaatteita."

"

2)  Lisätään II lukuun 1 a JAKSO seuraavasti:"

"1 a JAKSO

RISKIVIESTINTÄ

8 a artikla

Riskiviestinnän tavoitteet

Riskiviestinnällä on pyrittävä seuraaviin tavoitteisiin ottaen huomioon riskinarvioinnista ja riskinhallinnasta vastaavien tahojen tehtävät:

   a) lisätään käsiteltävinä oleviin erityisiin kysymyksiin liittyvää tietoisuutta ja ymmärtämystä koko riskianalyysiprosessin ajan, myös tapauksissa, joissa tieteelliset arvioinnit ovat ristiriitaisia;
   b) varmistetaan riskinhallintasuositusten ja -päätösten muotoilun yhtenäisyys, avoimuus ja selkeys;
   c) tarjotaan vankka, tarvittaessa myös tieteellinen, perusta, riskinhallintapäätösten ymmärtämiselle;
   d) lisätään riskianalyysin yleistä vaikuttavuutta ja tehokkuutta;
   e) edistetään riskianalyysin, myös riskinarvioinnista ja riskinhallinnasta vastaavien tahojen tehtävien ja vastuiden, ymmärtämystä kansalaisten keskuudessa, jotta lisättäisiin luottamusta sen tuloksiin;
   f) varmistetaan kuluttajien, elintarvike- ja rehuyritysten, tiedeyhteisön ja kaikkien muiden asianomaisten osapuolten asianmukainen osallistuminen; ▌
   g) varmistetaan asianmukainen ja avoin tiedonvaihto asianomaisten osapuolten kanssa ▌ elintarvikeketjuun liittyvistä riskeistä;
   h) varmistetaan, että kuluttajat saavat tietoa riskinehkäisystrategioista; ja
   i) osallistutaan väärän tiedon levittämisen torjumiseen ja väärien tietolähteiden torjumiseen.

8 b artikla

Riskiviestinnän yleiset periaatteet

Riskiviestinnältä edellytetään, ottaen huomioon riskinarvioinnista ja riskinhallinnasta vastaavien tahojen tehtävät, seuraavaa:

   a) sillä on varmistettava, että kaikkia tarkkoja ja aiheellisia ▌ tietoja vaihdetaan vastavuoroisesti ja oikea-aikaisesti kaikkien asianomaisten osapuolten kanssa läpinäkyvyyden, avoimuuden ja reagointikyvyn periaatteiden mukaisesti;
   b) sen on tarjottava avointa tietoa riskianalyysiprosessin kaikissa vaiheissa tieteellistä neuvontaa koskevien pyyntöjen muotoilusta riskinarvioinnin ja riskinhallintapäätösten tekemiseen, myös siitä, millä perusteilla riskinhallintapäätökset on tehty ja mitä tekijöitä on otettu huomioon;
   c) siinä on otettava huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten käsitykset riskistä;
   d) sen on helpotettava ymmärtämystä ja vuoropuhelua kaikkien asianomaisten osapuolten välillä; ja
   e) sen on oltava selkeää ja saavutettavissa, myös niiden henkilöiden näkökulmasta, jotka eivät ole prosessissa suoraan mukana tai joilla ei ole tieteellistä taustaa, samalla kun siinä noudatetaan asianmukaisesti luottamuksellisuutta ja henkilötietojen suojaa koskevia sovellettavia säännöksiä.

8 c artikla

Riskiviestinnän yleissuunnitelma

1.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä riskiviestinnän yleissuunnitelman 8 a artiklassa asetettujen ▌ tavoitteiden saavuttamiseksi 8 b artiklassa esitettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti. Komissio pitää kyseisen yleissuunnitelman ajan tasalla ottaen huomioon teknisen ja tieteellisen kehityksen ja saadut kokemukset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio kuulee kyseisiä täytäntöönpanosäädöksiä valmistellessaan elintarviketurvallisuusviranomaista.

2.  Riskiviestinnän yleissuunnitelmalla on edistettävä yhtenäisiä riskiviestintäpuitteita, joita sekä riskinarvioinnista että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on noudatettava johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti sekä unionin että kansallisella tasolla. Siinä on

   a) yksilöitävä keskeiset tekijät, jotka on otettava huomioon pohdittaessa tarvittavien riskiviestintätoimien tyyppiä ja tasoa;
   b) yksilöitävä riskiviestintätoimien eri tyypit ja tasot sekä riskiviestinnässä käytetyt keskeiset välineet ja kanavat ottaen huomioon kohderyhmien tarpeet; ▌
   c) perustettava asianmukaiset koordinointi- ja yhteistyömekanismit, jotta voidaan vahvistaa riskiviestinnän yhtenäisyyttä riskinarvioinnista ja riskinhallinnasta vastaavien tahojen parissa; ja
   d) perustettava asianmukaiset mekanismit, jotta voidaan varmistaa avoin vuoropuhelu kuluttajien, elintarvike- ja rehuyritysten, tiedeyhteisön ja kaikkien muiden asianomaisten osapuolten kanssa sekä niiden asianmukainen osallistuminen.";

"

3)  Korvataan 22 artiklan 7 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

"Se toimii tiiviissä yhteistyössä niiden toimivaltaisten elinten kanssa, jotka jäsenvaltioissa huolehtivat elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtäviä vastaavista tehtävistä, ja tarvittaessa asiaankuuluvien unionin virastojen kanssa.";

"

4)  Muutetaan 25 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä jäsen ja varajäsen edustajikseen johtokuntaan. Neuvosto nimittää näin nimetyt jäsenet ja varajäsenet, joilla on äänioikeus.";

"

b)  lisätään kohdat seuraavasti:"

"1 a. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenten ja varajäsenten lisäksi johtokuntaan kuuluu

   a) kaksi jäsentä ja varajäsentä, jotka komissio nimittää edustajikseen ja joilla on äänioikeus;
   b) kaksi Euroopan parlamentin nimittämää jäsentä, joilla on äänioikeus;
   c) neljä jäsentä ja neljä varajäsentä, joilla on äänioikeus ja jotka edustavat kansalaisyhteiskunnan ja elintarvikeketjun etuja eli yksi jäsen ja yksi varajäsen kuluttajajärjestöistä, yksi jäsen ja yksi varajäsen ympäristöalan kansalaisjärjestöistä, yksi jäsen ja yksi varajäsen viljelijäjärjestöistä ja yksi jäsen ja yksi varajäsen teollisuuden järjestöistä.

Neuvosto nimittää ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitetut jäsenet ja varajäsenet Euroopan parlamenttia kuultuaan komission laatimasta ja neuvostolle lähetetystä luettelosta. Luettelossa on oltava enemmän nimiä kuin on täytettäviä paikkoja. Neuvosto toimittaa Euroopan parlamentille komission laatiman luettelon, johon on liitetty tarvittavat tausta-asiakirjat. Mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa mainitun luettelon vastaanottamisesta Euroopan parlamentti voi toimittaa näkemyksensä pohdittavaksi neuvostolle, joka tämän jälkeen nimittää nämä jäsenet.

1 b.  Johtokunnan jäsenten ja ▌varajäsenten nimeäminen ja nimittäminen perustuu heidän asiaankuuluvaan kokemukseensa ja asiantuntemukseensa elintarvikeketjuun liittyvän lainsäädännön ja politiikan alalla, mukaan luettuna riskinarviointi, ja samalla varmistetaan, että johtokunnassa on asiaankuuluva kokemus johtamiseen liittyvistä, hallinnollisista, taloudellisista ja oikeudellisista asioista.";

"

c)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on neljä vuotta, ja se voidaan uusia. Edellä 1 a kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettujen jäsenten ja varajäsenten toimikausi voidaan kuitenkin uusia vain kerran.";

"

d)  korvataan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

"Jollei toisin säädetä, johtokunnan päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Varajäsenet edustavat jäseniä näiden poissa ollessa ja äänestävät heidän puolestaan.";

"

5)  Muutetaan 28 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 5 kohta seuraavasti:"

"5. Johtokunta nimittää viiden vuoden pituiseksi toimikaudeksi, joka voidaan uusia, ne tiedekomitean jäsenet, jotka eivät ole tiedelautakuntien jäseniä, ja tiedelautakuntien ▌ jäsenet toiminnanjohtajan tekemästä ehdotuksesta sen jälkeen, kun kiinnostuksenilmaisupyyntö on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, asiaa koskevissa johtavissa tieteellisissä julkaisuissa ja elintarviketurvallisuusviranomaisen verkkosivustolla. Elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisee kiinnostuksenilmaisupyynnön ilmoitettuaan jäsenvaltioille perusteista ja asiantuntemuksen aloista. Jäsenvaltioiden on

   a) julkaistava kiinnostuksenilmaisupyyntö niiden toimivaltaisten viranomaistensa ja toimivaltaisten elintensä verkkosivustoilla, jotka hoitavat elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtävien kaltaisia tehtäviä;
   b) ilmoitettava asiasta alueellaan sijaitseville asiaankuuluville tieteellisille organisaatioille;
   c) kannustettava mahdollisia hakijoita lähettämään hakemuksensa; ja
   d) toteutettava muut asiaankuuluvat toimenpiteet kiinnostuksenilmaisupyynnön tueksi.";

"

b)  lisätään kohdat seuraavasti:"

"5 a. Ne tiedekomitean jäsenet, jotka eivät ole tiedelautakuntien jäseniä, ja tiedelautakuntien jäsenet valitaan ja nimitetään ▌ seuraavaa menettelyä noudattaen:

   a) toiminnanjohtaja laatii kiinnostuksenilmaisupyyntöön saatujen hakemusten perusteella luonnoksen soveltuvien ehdokkaiden luetteloksi, joka sisältää vähintään kaksi kertaa tiedekomiteaan ja tiedelautakuntiin paikkojen täyttämiseksi tarvittavan määrän hakijoita, lähettää luetteloluonnoksen johtokunnalle ja ilmoittaa samalla, mitä monialaista asiantuntemusta kussakin tiedelautakunnassa tarvitaan ▌;
   b) johtokunta nimittää luetteloluonnoksen perusteella ne tiedekomitean jäsenet, jotka eivät ole tiedelautakuntien jäseniä, ja tiedelautakuntien jäsenet ja laatii tiedekomiteaa ja tiedelautakuntia varten ehdokkaiden varallaololuettelon;

   c) niiden tiedekomitean jäsenten, jotka eivät ole tiedelautakuntien jäseniä, ja tiedelautakuntien jäsenten ▌ valintamenettely ja nimittäminen suoritetaan seuraavien kriteerien perusteella:
   i) korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus;
   ii) riippumattomuus ja eturistiriitojen puuttuminen 37 artiklan 2 kohdan sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen riippumattomuutta koskevan politiikan mukaisesti ja tämän politiikan soveltaminen tiedelautakuntien jäseniin;
   iii) monitieteellistä asiantuntemusta koskevien tarpeiden täyttäminen siinä tiedelautakunnassa, johon jäsenet on tarkoitus nimittää, ja sovellettava kielijärjestely;
   d) jos hakijoilla on samanarvoinen tieteellinen asiantuntemus, johtokunnan on varmistettava, että ▌ nimityksissä saavutetaan mahdollisimman laaja maantieteellinen jakauma.

5 b.  Kun elintarviketurvallisuusviranomainen havaitsee, että yhdestä tai useammasta tiedelautakunnasta puuttuu tiettyä asiantuntemusta, toiminnanjohtaja ehdottaa johtokunnalle lisäjäsenten nimittämistä asiaankuuluviin tiedelautakuntiin 5 ja 5 a kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

5 c.  Johtokunta hyväksyy toiminnanjohtajan ehdotuksesta säännöt 5 a ja 5 b kohdassa esitetyn menettelyn yksityiskohtaisesta järjestämisestä ja aikataulusta.

5 d.  ▌ Jäsenvaltioiden sekä tiedekomitean ja tiedelautakuntien jäsenten työnantajien on pidätyttävä antamasta kyseisille jäsenille tai tiedekomitean tai tiedelautakuntien työryhmiin osallistuville ulkopuolisille asiantuntijoille ohjeita, jotka ovat ristiriidassa näille jäsenille ja asiantuntijoille kuuluvien tehtävien kanssa tai elintarviketurvallisuusviraston tehtävien, velvollisuuksien ja riippumattomuuden kanssa.

5 e.  ▌ Elintarviketurvallisuusviranomainen tukee tiedekomitean ja tiedelautakuntien tehtäviä organisoimalla niiden työtä, erityisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilökunnan tai 36 artiklassa tarkoitettujen kansallisten tieteellisten organisaatioiden toteuttamaa valmistelutyötä, myös hyödyntämällä mahdollisuutta laatia tieteellisiä lausuntoja tiedelautakuntien vertaisarviointia varten ennen niiden hyväksymistä.

5 f.  Kussakin tiedelautakunnassa on enintään 21 jäsentä.

5 g.  Tiedelautakuntien jäsenillä on oltava mahdollisuus saada perusteellista koulutusta riskinarvioinnista.";

"

c)  korvataan 9 kohdan b alakohta seuraavasti:"

"b) kunkin tiedelautakunnan jäsenten määrää 5 f kohdassa säädetty enimmäismäärä huomioon ottaen.";

"

6)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

"32 a artikla

Hakemuksen toimittamista edeltävä neuvonta

1.  Jos unionin lainsäädännössä säädetään, että elintarviketurvallisuusviranomaisen on annettava tieteellinen selvitys tai tieteellinen lausunto, elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstö antaa mahdollisen hakijan tai ilmoittajan pyynnöstä neuvoja hakemusta tai ilmoitusta koskevista sovellettavista säännöksistä ja hakemuksen tai ilmoituksen vaaditusta sisällöstä ennen hakemuksen tai ilmoituksen toimittamista. Elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstön antamat neuvot eivät rajoita eivätkä sido hakemusten tai ilmoitusten mahdollista myöhempää arviointia tiedelautakunnissa. Neuvoja antava elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstö ei saa osallistua mihinkään valmistelevaan tieteelliseen tai tekniseen toimintaan, joka liittyy suoraan tai epäsuorasti hakemukseen tai ilmoitukseen, jota varten neuvoja on pyydetty.

2.  Elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisee verkkosivustollaan yleiset ohjeet sovellettavista säännöistä sekä hakemusten ja ilmoitusten vaaditusta sisällöstä, tarvittaessa myös edellytettyjen tutkimusten suunnittelusta.

32 b artikla

Tutkimuksista ilmoittaminen

1.  Elintarviketurvallisuusviranomainen perustaa tietokannan sellaisista alan toimijoiden hakemuksen tai ilmoituksen tueksi teettämistä tai tekemistä tutkimuksista, joista elintarviketurvallisuusviranomaisen on unionin lainsäädännön mukaan annettava tieteellinen selvitys tai tieteellinen lausunto, ja ylläpitää tätä tietokantaa.

2.  Sovellettaessa 1 kohtaa alan toimijoiden on ilmoitettava viipymättä elintarviketurvallisuusviranomaiselle hakemuksen tai ilmoituksen tueksi teettämänsä tai tekemänsä tutkimuksen nimi ja laajuus, tutkimuksen tekevä laboratorio tai testauslaitos sekä tutkimuksen aloituspäivämäärä ja suunniteltu valmistumispäivämäärä.

3.  Sovellettaessa 1 kohtaa unionissa sijaitsevien laboratorioiden ja muiden testauslaitosten on viipymättä ilmoitettava elintarviketurvallisuusviranomaiselle alan toimijoiden hakemuksen tai ilmoituksen tueksi teettämästä ja tällaisten laboratorioiden tai muiden testauslaitosten tekemästä tutkimuksesta, sen aloituspäivämäärästä ja suunnitellusta valmistumispäivämäärästä sekä tällaisen tutkimuksen teettäneen alan toimijan nimestä.

Tätä kohtaa sovelletaan soveltuvin osin myös kolmansissa maissa sijaitseviin laboratorioihin ja muihin testauslaitoksiin siltä osin kuin tästä on sovittu asiaankuuluvissa, myös 49 artiklassa tarkoitetuissa sopimuksissa ja järjestelyissä kyseisten kolmansien maiden kanssa.

4.  Hakemusta tai ilmoitusta ei katsota asianmukaiseksi tai sitä ei voida ottaa käsiteltäväksi, jos sen tueksi esitetään tutkimuksia, joista ei ole ilmoitettu aiemmin 2 ja 3 kohdan mukaisesti, paitsi jos hakija tai ilmoittaja toimittaa asianmukaiset perustelut sille, ettei kyseisistä tutkimuksista ole ilmoitettu.

Hakemus tai ilmoitus voidaan toimittaa uudelleen edellyttäen, että hakija tai ilmoittaja ilmoittaa elintarviketurvallisuusviranomaiselle tutkimuksista, joista ei ole ilmoitettu aiemmin 2 ja 3 kohdan mukaisesti eikä asianmukaista perustelua ole toimitettu; ilmoituksessa on mainittava erityisesti tutkimuksen nimi, sen laajuus, tutkimuksen tekevä laboratorio tai testauslaitos sekä tutkimuksen aloituspäivämäärä ja suunniteltu valmistumispäivämäärä.

Uudelleen toimitetun hakemuksen tai ilmoituksen asianmukaisuuden tai käsiteltäväksi ottamisen arviointi aloitetaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun tutkimuksista on ilmoitettu toisen alakohdan mukaisesti.

5.  Hakemusta tai ilmoitusta ei katsota asianmukaiseksi tai sitä ei voida ottaa käsiteltäväksi, jos aiemmin 2 ja 3 kohdan mukaisesti ilmoitetut tutkimukset eivät sisälly hakemukseen tai ilmoitukseen, paitsi jos hakija tai ilmoittaja toimittaa asianmukaiset perustelut sille, ettei kyseisiä tutkimuksia ole sisällytetty hakemukseen tai ilmoitukseen.

Jos aiemmin 2 ja 3 kohdan mukaisesti ilmoitetut tutkimukset eivät sisälly hakemukseen tai ilmoitukseen ja jollei asianmukaisia perusteluja ole esitetty, hakemus tai ilmoitus voidaan toimittaa uudelleen edellyttäen, että hakija tai ilmoittaja toimittaa kaikki 2 ja 3 kohdan mukaisesti ilmoitetut tutkimukset.

Uudelleen toimitetun hakemuksen tai ilmoituksen asianmukaisuuden tai käsiteltäväksi ottamisen arviointi aloitetaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun tutkimukset on toimitettu toisen alakohdan mukaisesti.

6.  Jos elintarviketurvallisuusviranomainen toteaa riskinarvioinnin aikana, että 2 ja 3 kohdan mukaisesti ilmoitetut tutkimukset eivät sisälly kokonaisuudessaan niitä vastaavaan hakemukseen tai ilmoitukseen, ja jollei hakija tai ilmoittaja ole esittänyt asiaa koskevia asianmukaisia perusteluja, sovellettavien määräaikojen, joiden kuluessa elintarviketurvallisuusviranomaisen on annettava tieteellinen selvitys, kuluminen keskeytyy. Tämä keskeytyminen päättyy kuuden kuukauden kuluttua kaikkien kyseisiä tutkimuksia koskevien tietojen toimittamisesta.

7.  Elintarviketurvallisuusviranomainen julkistaa ilmoitetut tiedot vasta, kun se on saanut niitä vastaavan ▌ hakemuksen tai ilmoituksen ja sen jälkeen, kun elintarviketurvallisuusviranomainen on päättänyt mukaan liitettyjen tutkimusten julkistamisesta 38 – 39 e artiklan mukaisesti.

8.  Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvistaa ▌käytännön järjestelyt, joilla tämän artiklan säännökset pannaan täytäntöön, mukaan luettuna asianmukaisten perustelujen pyytämistä ja julkaisemista koskevat järjestelyt 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Näiden järjestelyjen on ▌ oltava tämän asetuksen ja muun unionin asiaankuuluvan ▌ lainsäädännön mukaisia.

32 c artikla

Kolmansien osapuolten kuuleminen

1.  Jos asiaankuuluvassa unionin lainsäädännössä säädetään, että hyväksyntä voidaan uusia, myös ilmoituksella, mahdollisen uusimista hakevan hakijan tai ilmoittajan on ilmoitettava elintarviketurvallisuusviranomaiselle tutkimuksista, joita se aikoo suorittaa tätä varten, sekä siitä, miten eri tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että varmistetaan sääntelyvaatimusten noudattaminen. Tällaisen tutkimusta koskevan ilmoituksen saatuaan elintarviketurvallisuusviranomainen käynnistää sidosryhmien ja kansalaisten kuulemisen uusimista koskevista aiotuista tutkimuksista ja ehdotetuista tutkimussuunnitelmista. Elintarviketurvallisuusviranomainen antaa neuvoja aiotun uusimista koskevan hakemuksen tai ilmoituksen sisällöstä ja tutkimussuunnitelmista ottaen huomioon sidosryhmiltä ja kansalaisilta saadut kommentit, jotka ovat olennaisia aiottua uusimista koskevan riskinarvioinnin kannalta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen antamat neuvot eivät rajoita eivätkä sido uusimista koskevien hakemusten tai ilmoitusten myöhempää arviointia tiedelautakunnissa.

2.  Elintarviketurvallisuusviranomainen kuulee sidosryhmiä ja kansalaisia hakemuksen tai ilmoituksen ei-luottamuksellisen version perusteella, jonka elintarviketurvallisuusviranomainen on julkistanut 38– 39 e artiklan mukaisesti, ja välittömästi tällaisen julkistamisen tapahduttua, sen kartoittamiseksi, onko hakemuksen tai ilmoituksen kohteesta saatavilla muita olennaisia tieteellisiä tietoja tai tutkimuksia. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa on vaarana, että tämän kohdan mukaisesti toteutetun julkisen kuulemisen tuloksia ei pystytä ottamaan asianmukaisesti huomioon niiden sovellettavien määräaikojen vuoksi, joiden kuluessa elintarviketurvallisuusviranomaisen on annettava tieteellinen selvityksensä, näitä määräaikoja voidaan jatkaa enintään seitsemällä viikolla. Tätä kohtaa ei sovelleta mahdollisiin muihin täydentäviin tietoihin, joita hakijat tai ilmoittajat toimittavat riskinarviointiprosessin aikana, eikä se rajoita elintarviketurvallisuusviranomaisen 33 artiklan mukaisia velvollisuuksia.

3.  Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvistaa ▌ tässä artiklassa ja 32 a artiklassa tarkoitettujen menettelyjen täytäntöönpanoa koskevat käytännön järjestelyt.

32 d artikla

Todentamistutkimukset

Komissio voi pyytää poikkeuksellisissa olosuhteissa, joihin liittyy vakavia kiistoja tai ristiriitaisia tuloksia, elintarviketurvallisuusviranomaista teettämään tieteellisiä tutkimuksia riskinarviointiprosessissa käytetyn näytön todentamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ▌ hakijoiden velvollisuutta osoittaa lupajärjestelmään toimitetun hakemuksen kohteen turvallisuus. Teetettävät tutkimukset voivat olla alaltaan laajempia kuin todentamisen kohteena oleva näyttö.";

"

7)  Muutetaan 38 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnan on oltava mahdollisimman avointa. Sen on erityisesti julkistettava

   a) johtokunnan, neuvoa-antavan ryhmän, tiedekomitean ja tiedelautakuntien ja niiden työryhmien esityslistat, osallistujaluettelot ja pöytäkirjat;
   b) kaikki tieteelliset selvityksensä, myös tiedekomitean ja tiedelautakuntien lausunnot niiden antamisen jälkeen, sekä vähemmistön kanta ja riskinarviointiprosessin aikana käytyjen kuulemisten tulokset;
   c) ▌hakemusten tueksi esitetyt tieteelliset tiedot, tutkimukset ja muut tiedot, mukaan luettuna hakijoiden toimittamat täydentävät tiedot, sekä tieteellisiä selvityksiä, myös tieteellistä lausuntoa, koskevia Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden pyyntöjä tukevat muut tieteelliset tiedot, ottaen huomioon luottamuksellisten tietojen ja henkilötietojen suoja 39 – 39 e artiklan mukaisesti;
   d) tiedot, joihin sen tieteelliset selvitykset, myös tieteelliset lausunnot, perustuvat, ottaen huomioon luottamuksellisten tietojen ja henkilötietojen suoja 39 – 39 e artiklan mukaisesti;
   e) johtokunnan, toiminnanjohtajan, neuvoa-antavan ryhmän sekä tiedekomitean ja tiedelautakuntien ja niiden työryhmien jäsenten vuosittaiset etunäkökohtia koskevat ilmoitukset sekä kokousten esityslistalla oleviin kohtiin liittyviä etunäkökohtia koskevat ilmoitukset;
   f) tieteelliset tutkimuksensa 32 ja 32 d artiklan mukaisesti;
   g) vuosikertomuksensa;
   h) Euroopan parlamentin, komission tai jäsenvaltion tieteellisiä lausuntoja koskevat pyynnöt, jotka on evätty tai joita on muutettu, sekä epäämisen tai muutoksen perustelut ▌;
   i) yhteenveto 32 a ja 32 c artiklan nojalla mahdollisille hakijoille hakemuksen toimittamista edeltävässä vaiheessa annetuista neuvoista.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot ja asiakirjat on julkistettava viipymättä, lukuun ottamatta sen c alakohdassa tarkoitettuja tietoja hakemusten osalta ja sen i alakohdassa tarkoitettuja tietoja, jotka on julkistettava viipymättä sen jälkeen, kun hakemus on todettu asianmukaiseksi tai se on otettu käsiteltäväksi.

Toisessa alakohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot on julkistettava elintarviketurvallisuusviranomaisen verkkosivustolla omassa osiossaan. Kyseisen osion on oltava julkisesti ja helposti saatavilla. Nämä tiedot ja asiakirjat on voitava ladata ja tulostaa ja niistä on voitava tehdä hakuja sähköisessä muodossa.";

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

"1 a. Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c, d ja i alakohdassa tarkoitettujen tietojen julkistaminen ei kuitenkaan rajoita seuraavien soveltamista:

   a) ▌ mahdolliset immateriaalioikeuksia koskevat säännöt, jotka rajoittavat julkistettujen asiakirjojen tai niiden sisällön tiettyjä käyttötapoja; ja
   b) unionin ▌ lainsäädännössä annetut säännökset, joilla suojataan investointeja, joita innovoijat ovat tehneet kerätessään tietoja asianomaisten lupahakemusten tueksi, jäljempänä 'tietojen yksinoikeutta koskevat säännöt').

Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettujen tietojen julkistamista ei saa pitää eksplisiittisenä tai implisiittisenä lupana, jonka mukaan kyseisiä tietoja ja niiden sisältöä saisi käyttää, jäljentää tai muutoin hyödyntää immateriaalioikeuksien tai tietojen yksinoikeutta koskevien sääntöjen vastaisesti, eikä ole unionin vastuulla, jos kolmannet osapuolet käyttävät niitä. Elintarviketurvallisuusviranomainen varmistaa, että kyseisiin tietoihin tutustuvat antavat tähän liittyen selkeän sitoumuksen tai allekirjoitetun lausunnon ennen tietojen julkistamista.";

"

c)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvistaa ▌ tämän artiklan 1, 1 a ja 2 kohdassa tarkoitettujen avoimuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa koskevat käytännön järjestelyt ottaen huomioon 39 – 39 g ja 41 artiklan.";

"

8)  korvataan 39 artikla seuraavasti:"

"39 artikla

Luottamuksellisuus

1.  Poiketen siitä, mitä 38 artiklassa säädetään, elintarviketurvallisuusviranomainen ei saa julkistaa tietoja, joiden luottamuksellista käsittelyä on pyydetty tässä artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

2.  Elintarviketurvallisuusviranomainen voi myöntää luottamuksellisen käsittelyn hakijan pyynnöstä ainoastaan seuraaville tiedoille, jos hakija on osoittanut näiden tietojen paljastamisen voivan vahingoittaa merkittävästi sen etuja:

   a) valmistus- ja tuotantoprosessi, mukaan luettuna menetelmä ja sen innovatiiviset näkökohdat sekä muut tekniset ja teolliset eritelmät, jotka kuuluvat olennaisena osana mainittuun prosessiin tai menetelmään, lukuun ottamatta turvallisuuden arvioinnin kannalta olennaisia tietoja;
   b) tapauksen mukaan tuottajan tai maahantuojan kaupalliset yhteydet luvan hakijaan tai haltijaan;
   c) kaupalliset tiedot, joista käyvät ilmi luvan hakijan hankintalähteet, markkinaosuudet tai liiketoimintastrategia; ja
   d) pyynnön kohteen kvantitatiivinen koostumus, lukuun ottamatta turvallisuuden arvioinnin kannalta olennaisia tietoja.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettua tietojen luetteloa sovelletaan rajoittamatta unionin alakohtaisen ▌ lainsäädännön soveltamista.

4.  Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään,

   a) elintarviketurvallisuusviranomainen voi julkistaa ▌ 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos kiireelliset toimet ovat tarpeen ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, esimerkiksi hätätilanteissa;
   b) tiedot, jotka muodostavat osan elintarviketurvallisuusviranomaisen esittämien tieteellisten selvitysten, myös tieteellisten lausuntojen, päätelmiä ja jotka liittyvät ennakoitavissa oleviin ▌ ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin, on joka tapauksessa julkistettava.";

"

9)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

"39 a artikla

Luottamuksellista käsittelyä koskeva pyyntö

1.  Toimittaessaan ▌ hakemuksen, sitä tukevat tieteelliset tiedot ja muut täydentävät tiedot unionin ▌ lainsäädännön mukaisesti hakija voi pyytää, että tiettyjä osia toimitetuista tiedoista käsitellään luottamuksellisina 39 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Pyyntöön on liitettävä todennettavissa olevat perustelut, jotka osoittavat, miten näiden tietojen julkistaminen vahingoittaisi merkittävästi kyseisiä etuja 39 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

2.  Jos hakija esittää luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön, sen on toimitettava tiedoista ei-luottamuksellinen ja luottamuksellinen versio mahdollisten vakiotiedostomuotojen mukaisesti 39 f artiklan nojalla. Ei-luottamuksellinen versio ei saa sisältää tietoja, joita hakija pitää luottamuksellisina 39 artiklan 2 ja 3 kohdan perusteella, ja siinä on osoitettava kohdat, joista tällaiset tiedot on poistettu. Luottamuksellisen version on sisällettävä kaikki toimitetut tiedot, myös tiedot, joita hakija pitää luottamuksellisina. Tiedot, joita on pyydetty käsittelemään luottamuksellisina luottamuksellisessa versiossa, on merkittävä selvästi. Hakijan on ilmoitettava selvästi syyt, joiden perusteella luottamuksellista käsittelyä pyydetään eri tietojen osalta.

39 b artikla

Luottamuksellista käsittelyä koskeva päätös

1.  Elintarviketurvallisuusviranomainen

   a) julkistaa ▌ hakijan toimittaman hakemuksen ei-luottamuksellisen version viipymättä sen jälkeen, kun hakemus on todettu asianmukaiseksi tai se on otettu käsiteltäväksi;
   b) ryhtyy tarkastelemaan viipymättä konkreettisesti ja yksilöllisesti luottamuksellista käsittelyä koskevaa pyyntöä tämän artiklan mukaisesti;
   c) ilmoittaa hakijalle kirjallisesti aikeestaan julkistaa tiedot ja julkistamisen syyt, ennen kuin elintarviketurvallisuusviranomainen tekee virallisesti päätöksen luottamuksellista käsittelyä koskevasta pyynnöstä. Jos hakija on eri mieltä elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioinnista, hakija voi esittää kantansa tai peruuttaa hakemuksensa kahden viikon kuluessa päivämäärästä, jona sille ilmoitettiin elintarviketurvallisuusviranomaisen kannasta;
   d) tekee perustellun päätöksen luottamuksellista käsittelyä koskevasta pyynnöstä – ottaen huomioon hakijan huomautukset –10 viikon kuluessa hakemuksen luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön vastaanottamisesta ja ilman viivytystä täydentävien tietojen tapauksessa, ilmoittaa hakijalle päätöksestään ja tämän oikeudesta tehdä uudistettu pyyntö 2 kohdan mukaisesti ja ilmoittaa päätöksestään tarpeen mukaan komissiolle ja jäsenvaltioille; ja
   e) julkistaa kaikki tiedot, joiden luottamuksellista käsittelyä koskevaa pyyntöä ei pidetty perusteltuna, aikaisintaan kaksi viikkoa sen jälkeen, kun sen päätöksestä on ilmoitettu hakijalle d alakohdan mukaisesti.

2.  Kahden viikon kuluessa siitä, kun luottamuksellista käsittelyä koskevasta pyynnöstä tehdystä elintarviketurvallisuusviranomaisen päätöksestä on ilmoitettu hakijalle 1 kohdan mukaisesti, hakija voi tehdä uudistetun pyynnön, jossa se pyytää elintarviketurvallisuusviranomaista harkitsemaan päätöstään uudelleen. Uudistetulla pyynnöllä on lykkäävä vaikutus. Elintarviketurvallisuusviranomainen tutkii uudistetun pyynnön perusteet ja tekee siitä perustellun päätöksen. Se ilmoittaa hakijalle päätöksestä kolmen viikon kuluessa uudistetun pyynnön tekemisestä ja sisällyttää tähän ilmoitukseen tiedon käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista eli mahdollisuudesta nostaa kanne elintarviketurvallisuusviranomaista vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa, jäljempänä ’unionin tuomioistuin’, 3 kohdan mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviranomainen julkistaa kaikki tiedot, joiden luottamuksellista käsittelyä koskevaa pyyntöä elintarviketurvallisuusviranomainen ei ole pitänyt perusteltuna, aikaisintaan kaksi viikkoa sen jälkeen, kun elintarviketurvallisuusviranomaisen uudistetusta pyynnöstä tekemästä perustellusta päätöksestä ilmoitettiin hakijalle tämän kohdan mukaisesti.

3.  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tämän artiklan nojalla tekemistä päätöksistä voidaan nostaa kanne unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 263 ja 278 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

39 c artikla

Luottamuksellisen käsittelyn uudelleentarkastelu

Ennen kuin elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisee tieteelliset selvityksensä, myös tieteelliset lausunnot, se tarkastelee uudelleen, voitaisiinko tiedot, joiden luottamuksellinen käsittely on aiemmin hyväksytty, kuitenkin julkistaa 39 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos ne voidaan julkistaa, elintarviketurvallisuusviranomainen noudattaa menettelyä, josta säädetään 39 b artiklassa, jota sovelletaan soveltuvin osin.

39 d artikla

Luottamuksellista käsittelyä koskevat velvoitteet

1.  Elintarviketurvallisuusviranomainen toimittaa pyynnöstä komissiolle ja jäsenvaltioille kaikki sen hallussa olevat tiedot, jotka liittyvät ▌ hakemukseen tai Euroopan parlamentin, komission tai jäsenvaltioiden esittämään tieteellisiä selvityksiä, myös tieteellistä lausuntoa, koskevaan pyyntöön, ellei unionin ▌ lainsäädännössä toisin säädetä.

2.  Komission ja jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden unionin ▌ lainsäädännön nojalla saamia tietoja, joiden luottamuksellista käsittelyä on pyydetty, ei julkisteta ennen kuin elintarviketurvallisuusviranomainen on tehnyt päätöksen luottamuksellista käsittelyä koskevasta pyynnöstä ja päätöksestä on tullut lopullinen. Komission ja jäsenvaltioiden on toteutettava myös tarvittavat toimenpiteet, jotta tietoja, joiden luottamuksellisen käsittelyn elintarviketurvallisuusviranomainen on hyväksynyt, ei julkisteta.

3.  Jos hakija peruuttaa tai on peruuttanut ▌ hakemuksen, elintarviketurvallisuusviranomaisen, komission ja jäsenvaltioiden on noudatettava ▌ tietojen luottamuksellista käsittelyä, sellaisena kuin elintarviketurvallisuusviranomainen on sen myöntänyt 39 – 39 e artiklan mukaisesti. Hakemusta pidetään peruutettuna siitä hetkestä lähtien, jona toimivaltainen elin, joka vastaanotti alkuperäisen hakemuksen, vastaanottaa peruuttamista koskevan kirjallisen pyynnön. Jos hakemus peruutetaan ennen kuin elintarviketurvallisuusviranomainen on tehnyt tapauksen mukaan 39 b artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti lopullisen päätöksen luottamuksellista käsittelyä koskevasta pyynnöstä, komissio, jäsenvaltiot ja elintarviketurvallisuusviranomainen eivät saa julkistaa tietoja, joiden luottamuksellista käsittelyä on pyydetty.

4.  SEUT 339 artiklassa määrättyjä salassapitovelvollisuutta koskevia vaatimuksia sovelletaan johtokunnan jäseniin, toiminnanjohtajaan, tiedekomitean ja tiedelautakuntien jäseniin sekä niiden työryhmiin osallistuviin ulkopuolisiin asiantuntijoihin, neuvoa-antavan ryhmän jäseniin ja elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstöön myös heidän tehtäviensä päätyttyä.

5.  Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvistaa komissiota kuullen 39, 39 a, 39 b ja 39 e artiklassa ja tässä artiklassa säädettyjen luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa koskevat käytännön järjestelyt, mukaan luettuna 38 artiklan nojalla julkistettavien tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevien pyyntöjen toimittamista ja käsittelyä koskevat järjestelyt, ottaen huomioon 39 f ja 39 g artiklan. Elintarviketurvallisuusviranomainen varmistaa 39 b artiklan 2 kohdan osalta, että uudistettujen pyyntöjen arviointiin sovelletaan asianmukaista tehtävien erottelua.

39 e artikla

Henkilötietojen suoja

1.  Unionin ▌ lainsäädännön nojalla tehtäviä tieteellisiä selvityksiä, myös tieteellisiä lausuntoja, koskevien pyyntöjen osalta elintarviketurvallisuusviranomaisen on aina julkistettava

   a) hakijan nimi ja osoite;
   b) pyyntöä tukevien julkaistujen tai julkisesti saatavilla olevien tutkimusten tekijöiden nimet; ja
   c) kaikkien tiedekomitean ja tiedelautakuntien, niiden työryhmien ja muiden asiaa käsittelevien ad hoc -työryhmien kokouksiin osallistuneiden ja niissä tarkkailijoina toimineiden nimet.

2.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, sellaisten luonnollisten henkilöiden nimien ja osoitteiden julkistamisen, jotka osallistuvat selkärankaisilla eläimillä tehtyyn testaukseen tai toksikologisten tietojen hankkimiseen, katsotaan vahingoittavan merkittävästi näiden luonnollisten henkilöiden yksityisyyttä ja koskemattomuutta, eikä niitä aseteta julkisesti saataville, ellei Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) 2016/679(25) ja (EU) 2018/1725(26) toisin säädetä.

3.  Tämän asetuksen nojalla tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan asetusta (EU) 2016/679 ja asetusta (EU) 2018/1725. Kaikkia tämän asetuksen 38 artiklan ja tämän artiklan nojalla julkistettuja henkilötietoja käytetään vain tämän asetuksen mukaisen riskinarvioinnin avoimuuden varmistamiseksi eikä niitä käsitellä muutoin tavalla, joka on vastoin näitä tarkoituksia tapauksen mukaan asetuksen (EU) 2016/679 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja asetuksen (EU) 2018/1725 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

39 f artikla

Vakiotiedostomuodot

1.  Sovellettaessa 38 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle esitettyjä tieteellisiä selvityksiä koskevien pyyntöjen tehokkaan käsittelyn varmistamiseksi on hyväksyttävä tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti vakiotiedostomuodot ▌, jotka mahdollistavat asiakirjojen toimittamisen, hakemisen, kopioinnin ja tulostamisen niin, että samalla varmistetaan unionin ▌ lainsäädännössä vahvistettujen sääntelyvaatimusten noudattaminen. Näiden vakiotiedostomuotojen ▌on oltava seuraavanlaisia:

   a) ne eivät saa perustua valmistajakohtaisiin standardeihin;
   b) niiden yhteentoimivuus olemassa olevien tietojen toimittamismuotojen kanssa on varmistettava mahdollisuuksien mukaan;
   c) niiden on oltava käyttäjäystävällisiä ja mukautettuja pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen vakiotiedostomuotojen ▌ hyväksymisessä on noudatettava seuraavaa menettelyä:

   a) elintarviketurvallisuusviranomainen laatii luonnokset vakiotiedostomuodoiksi ▌eri lupamenettelyjä varten ja Euroopan parlamentin, komission tai jäsenvaltioiden esittämiä tieteellisiä selvityksiä koskevia pyyntöjä varten;
   b) ottaen huomioon eri lupamenettelyissä ja muissa lainsäädäntöpuitteissa sovellettavat vaatimukset komissio hyväksyy tarvittavien mukautusten jälkeen vakiotiedostomuodot ▌ täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen;
   c) elintarviketurvallisuusviranomainen asettaa hyväksytyt vakiotiedostomuodot ▌saataville verkkosivustolleen;
   d) jos vakiotiedostomuotoja ▌on hyväksytty tämän artiklan mukaisesti, hakemukset ja Euroopan parlamentin, komission tai jäsenvaltioiden ▌esittämät tieteellisiä selvityksiä, myös tieteellistä lausuntoa, koskevat pyynnöt voidaan toimittaa vain näiden vakiotiedostomuotojen ▌mukaisesti.

39 g artikla

Tietojärjestelmät

Tietojärjestelmät, joita elintarviketurvallisuusviranomainen käyttää tietojen, myös luottamuksellisten ja henkilötietojen, tallentamiseen, on suunniteltava siten, että järjestelmän käyttö on tarkastettavissa ja että saavutetaan mahdollisimman korkea turvallisuuden taso, joka on asianmukainen kyseeseen tulevien turvallisuusriskien osalta, ottaen huomioon 39 – 39 f artikla. ▌";

"

10)  Korvataan 40 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

"Elintarviketurvallisuusviranomainen julkistaa kaikki antamansa tieteelliset selvitykset, myös tieteelliset lausunnot, ja niitä tukevat tieteelliset tiedot ja muut tiedot 38– 39 e artiklan mukaisesti.";

"

11)  Muutetaan 41 artikla seuraavasti: ▌

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 39 – 39 d artiklassa säädetään luottamuksellisuutta koskevista säännöistä, elintarviketurvallisuusviranomaisen hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001*.

Jos kyseessä ovat ympäristöön liittyvät tiedot, sovelletaan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1367/2006** ▌. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/4/EY*** sovelletaan jäsenvaltioiden hallussa oleviin ympäristötietoihin sen estämättä, mitä tämän asetuksen 39 – 39 d artiklassa säädetään luottamuksellisuutta koskevista säännöistä.";

___________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13).

*** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).";

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Johtokunta vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista ja asetuksen (EY) N:o 1367/2006 6 ja 7 artiklan soveltamista koskevat käytännön järjestelyt viimeistään … päivänä …kuuta … [kuuden kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä] ja varmistaa, että sen hallussa oleviin asiakirjoihin voidaan tutustua mahdollisimman laajalti.";

"

12)  Korvataan 61 artikla seuraavasti:"

"61 artikla

Uudelleentarkastelulauseke

1.  Komissio varmistaa tämän asetuksen soveltamisen säännöllisen uudelleentarkastelun.

2.  Komissio arvioi suuntaviivojensa mukaisesti … päivään …kuuta … [viiden vuoden kuluttua tämän muutosasetuksen soveltamispäivästä] mennessä ja joka viides vuosi sen jälkeen elintarviketurvallisuusviranomaisen toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin, menettelyihin ja sijaintipaikkaan. Tämän arvioinnin on myös koskettava 32 a artiklan vaikutusta elintarviketurvallisuusviranomaisen toimintaan ja erityisesti henkilöstön työmäärää ja tehtävien lisääntymistä sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen resurssien mahdollista siirtymistä muualle yleisen edun mukaisen toiminnan kustannuksella. Kyseisessä arvioinnissa on tarkasteltava mahdollista tarvetta muuttaa elintarviketurvallisuusviranomaisen toimeksiantoa ja tällaisen muutoksen taloudellisia vaikutuksia.

3.  Komissio arvioi 2 kohdassa tarkoitetussa uudelleentarkastelussa erityisesti sitä, olisiko elintarviketurvallisuusviranomaisen organisaatio syytä saattaa ajan tasalle siltä osin kuin on kyse luottamuksellista käsittelyä koskevista pyynnöistä ja uudistetuista pyynnöistä tehdyistä päätöksistä, esimerkiksi perustamalla erityinen valituslautakunta tai muilla asianmukaisilla keinoilla.

4.  Jos komissio katsoo, ettei elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnan jatkaminen ole enää perusteltua sille asetettuihin tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin nähden, se voi ehdottaa, että tämän asetuksen asiaa koskevia säännöksiä muutetaan vastaavasti tai että ne kumotaan.

5.  Komissio raportoi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja johtokunnalle uudelleentarkastelun ja arvioinnin tuloksista. Tulokset julkaistaan.";

"

13)  Lisätään artikla seuraavasti:"

"61 a artikla

Tiedonkeruukäynnit

▌ Komission asiantuntijat suorittavat tiedonkeruukäyntejä jäsenvaltioihin arvioidakseen sitä, miten laboratoriot ja muut testauslaitokset noudattavat asiaankuuluvia vaatimuksia tehdessään testejä ja tutkimuksia, jotka toimitetaan elintarviketurvallisuusviranomaiselle osana hakemusta, ja miten 32 b artiklan 3 kohdassa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta noudatetaan, … päivään …kuuta … [neljän vuoden kuluttua tämän muutosasetuksen soveltamispäivästä] mennessä. Komission asiantuntijat suorittavat samaan päivämäärään mennessä tiedonkeruukäyntejä myös arvioidakseen sitä, miten kolmansissa maissa sijaitsevat laboratoriot ja muut testauslaitokset noudattavat näitä vaatimuksia, siltä osin kuin tästä on sovittu asiaankuuluvissa, myös 49 artiklassa tarkoitetuissa sopimuksissa ja järjestelyissä näiden kolmansien maiden kanssa.

Näiden tiedonkeruukäyntien aikana todetut noudattamatta jättämiset saatetaan, komission, jäsenvaltioiden, ja elintarviketurvallisuusviranomaisen sekä arvioitujen laboratorioiden ja muiden testauslaitosten tietoon. Komissio, jäsenvaltiot ja elintarviketurvallisuusviranomainen varmistavat velvollisuuksien tällaisesta todetusta noudattamatta jättämisestä johtuvat asianmukaiset jatkotoimet.

Tietojenkeruukäyntien tulokset esitetään yhteenvetokertomuksessa. Komissio esittää tämän kertomuksen pohjalta tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen erityisesti mahdollisista tarpeellisista valvontamenettelyistä, auditoinnit mukaan luettuina."

"

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1829/2003 seuraavasti:

1)  Muutetaan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

"Hakemus on toimitettava mahdollisten asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 f artiklan nojalla hyväksyttyjen vakiotiedostomuotojen mukaisesti, ja siihen on liitettävä seuraavat:";

"

b)  korvataan l alakohta seuraavasti:"

"1) hakemuksen niiden osien ja muiden täydentävien tietojen yksilöinti, joiden luottamuksellista käsittelyä hakija pyytää todennettavissa olevien syiden perusteella tämän asetuksen 30 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 artiklan nojalla;";

"

c)  lisätään alakohta seuraavasti:"

"m) vakiomuotoinen tiivistelmä asiaa koskevasta aineistosta.";

"

2)  Korvataan 6 artiklan 7 kohta seuraavasti:"

"7. EFSA julkistaa asetuksen (EY) N:o 178/2002 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti lausuntonsa sen jälkeen, kun siitä on poistettu tiedot, jotka on todettu luottamuksellisiksi asetuksen (EY) N:o 178/2002 kyseisen asetuksen 39 – 39 e artiklan ja tämän asetuksen 30 artiklan mukaisesti. Yleisö voi esittää komissiolle huomautuksia 30 päivän kuluessa lausunnon julkistamisesta.";

"

3)  Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

"1. EFSA antaa omasta aloitteestaan taikka komission tai jäsenvaltion pyynnöstä lausunnon siitä, täyttääkö tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotetta koskeva lupa edelleen tässä asetuksessa asetetut edellytykset. Se toimittaa lausunnon viipymättä komissiolle, jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle. EFSA julkistaa asetuksen (EY) N:o 178/2002 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti lausuntonsa sen jälkeen, kun siitä on poistettu tiedot, jotka on todettu asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 – 39 e artiklan ja tämän asetuksen 30 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi. Yleisö voi esittää komissiolle huomautuksia 30 päivän kuluessa lausunnon julkistamisesta.";

"

4)  Korvataan 11 artiklan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

"2. Hakemus on toimitettava mahdollisten asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 f artiklan nojalla hyväksyttyjen vakiotiedostomuotojen mukaisesti, ja siihen on liitettävä seuraavat:";

"

5)  Muutetaan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)  korvataan johdantokappale seuraavasti:"

"Hakemus on toimitettava mahdollisten asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 f artiklan nojalla hyväksyttyjen vakiotiedostomuotojen mukaisesti, ja siihen on liitettävä seuraavat:";

"

b)  korvataan l alakohta seuraavasti:"

"1) hakemuksen niiden osien ja muiden täydentävien tietojen yksilöinti, joiden luottamuksellista käsittelyä hakija pyytää todennettavissa olevien syiden perusteella tämän asetuksen 30 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 178/2002

39 – 39 e artiklan nojalla;";

"

c)  lisätään alakohta seuraavasti:"

"m) vakiomuotoinen tiivistelmä asiaa koskevasta aineistosta.";

"

6)  Korvataan 18 artiklan 7 kohta seuraavasti:"

"7. EFSA julkistaa asetuksen (EY) N:o 178/2002 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti lausuntonsa sen jälkeen, kun siitä on poistettu tiedot, jotka on todettu luottamuksellisiksi asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 – 39 e artiklan ja tämän asetuksen 30 artiklan mukaisesti. Yleisö voi esittää komissiolle huomautuksia 30 päivän kuluessa lausunnon julkistamisesta.";

"

7)  Korvataan 22 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

"1. EFSA antaa omasta aloitteestaan taikka komission tai jäsenvaltion pyynnöstä lausunnon siitä, täyttääkö 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotetta koskeva lupa edelleen tässä asetuksessa asetetut edellytykset. Se toimittaa lausunnon viipymättä komissiolle, jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle. EFSA julkistaa asetuksen (EY) N:o 178/2002 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti lausuntonsa sen jälkeen, kun siitä on poistettu tiedot, jotka on todettu luottamuksellisiksi asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 – 39 e artiklan ja tämän asetuksen 30 artiklan mukaisesti. Yleisö voi esittää komissiolle huomautuksia 30 päivän kuluessa lausunnon julkistamisesta.";

"

8)  Korvataan 23 artiklan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:"

"2. Hakemus on toimitettava mahdollisten asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 f artiklan nojalla hyväksyttyjen vakiotiedostomuotojen mukaisesti, ja siihen on liitettävä seuraavat:";

"

9)  Korvataan 29 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

"1. EFSA julkistaa hakijan toimittaman lupahakemuksen, sitä tukevat tiedot ja muut täydentävät tiedot sekä antamansa tieteelliset lausunnot ja direktiivin 2001/18/EY 4 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten lausunnot asetuksen (EY) N:o 178/2002 38– 39 e ▌ artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon tämän asetuksen 30 artiklan.

2.  EFSA soveltaa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001* käsitellessään hakemuksia, joissa pyydetään oikeutta tutustua EFSAn hallussa oleviin asiakirjoihin.";

____________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

"

10)  Korvataan 30 artikla seuraavasti:"

"30 artikla

Luottamuksellisuus

1.  Asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 – 39 e artiklassa ja tässä artiklassa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti

   a) hakija voi pyytää todennettavissa olevien syiden perusteella, että tiettyjä osia tämän asetuksen nojalla toimitetuista tiedoista käsitellään luottamuksellisina; ja
   b) EFSAn on arvioitava hakijan toimittama tietojen luottamuksellista käsittelyä koskeva pyyntö.

2.  Asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 artiklan 2 kohdan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi ja kyseisen asetuksen 39 artiklan 3 kohdan nojalla EFSA voi myöntää luottamuksellisen käsittelyn myös seuraavien tietojen osalta, jos hakija on osoittanut tällaisten tietojen paljastamisen voivan vahingoittaa merkittävästi sen etuja:

   a) DNA-sekvenssiä koskevat tiedot, lukuun ottamatta muunnostapahtuman havaitsemis-, tunnistamis- ja kvantifiointimenetelmissä käytettyjä sekvenssejä; ja
   b) jalostusmallit ja -strategiat.

3.  Tämän asetuksen soveltamiseksi sellaisiin muuntogeenisiin organismeihin, elintarvikkeisiin tai rehuihin, joista on esitetty hakemus, 5 artiklan 3 kohdassa ja 17 artiklan 3 kohdassa säädettyjä havaitsemismenetelmien käyttöä ja hakuaineiston jäljentämistä ei saa rajoittaa teollis- ja tekijänoikeuksien käytöllä tai muuten.

4.  Tämä artikla ei rajoita asetuksen (EY) N:o 178/2002 41 artiklan soveltamista."

"

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1831/2003 seuraavasti:

1)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Tämän asetuksen 4 artiklassa säädettyä hyväksyntää koskeva hakemus on lähetettävä komissiolle mahdollisten vakiotiedostomuotojen mukaisesti, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 f artiklan nojalla, jota sovelletaan soveltuvin osin. Komissio ilmoittaa hakemuksesta viipymättä jäsenvaltioille ja toimittaa sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä 'viranomainen'.";

"

b)  Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:"

"c) julkistaa hakemuksen ja hakijan toimittamat tiedot 18 artiklan mukaisesti.";

"

2)  Korvataan 18 artikla seuraavasti:"

"18 artikla

Avoimuus ja luottamuksellisuus

1.  Viranomainen julkistaa hakijan toimittaman hyväksyntää koskevan hakemuksen, sitä tukevat tiedot ja muut täydentävät tiedot sekä antamansa tieteelliset lausunnot asetuksen (EY) N:o 178/2002 38 – 39 e ▌ artiklan mukaisesti, joita sovelletaan soveltuvin osin.

2.  Asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 – 39 e artiklassa ja tässä artiklassa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti hakija voi pyytää todennettavissa olevien syiden perusteella, että tiettyjä osia tämän asetuksen nojalla toimitetuista tiedoista käsitellään luottamuksellisina. Viranomaisen on arvioitava hakijan toimittama tietojen luottamuksellista käsittelyä koskeva pyyntö.

3.  Asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi, ja sen 39 artiklan 3 kohdan nojalla viranomainen voi myöntää luottamuksellisen käsittelyn myös seuraavien tietojen osalta, jos hakija on osoittanut tällaisten tietojen paljastamisen voivan vahingoittaa merkittävästi sen etuja:

   a) tutkimussuunnitelma tutkimuksista, joilla osoitetaan lisäaineen tehokkuus tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa ja liitteessä I määritellyn käyttötarkoituksen osalta; ja
   b) tehoaineen epäpuhtauksia koskevat eritelmät ja hakijan sisäisesti kehittämät analyysimenetelmät, lukuun ottamatta epäpuhtauksia, joilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

4.  Tämä artikla ei rajoita asetuksen (EY) N:o 178/2002 41 artiklan soveltamista."

"

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2065/2003 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 2065/2003 seuraavasti:

1)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:"

"c) Viranomainen

   i) ilmoittaa hakemuksesta viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja antaa hakemuksen ja kaikki hakijan toimittamat mahdolliset lisätiedot niiden käyttöön; ja
   ii) julkistaa hakijan toimittaman hakemuksen, sitä tukevat tiedot ja mahdolliset lisätiedot 14 ja 15 artiklan mukaisesti.";

"

b)  korvataan 4 kohta seuraavasti:"

"4. Viranomainen julkaisee tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen laatimista ja toimittamista koskevat yksityiskohtaiset ohjeet, jotka komissio hyväksyy, ottaen huomioon mahdolliset asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 f artiklan mukaisesti hyväksytyt vakiotiedostomuodot.";

"

2)  Korvataan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Viranomainen julkistaa hakijan toimittaman hyväksyntää koskevan hakemuksen, sitä tukevat tiedot ja muut täydentävät tiedot sekä antamansa tieteelliset lausunnot asetuksen (EY) N:o 178/2002 38 – 39 e ▌ artiklan mukaisesti.";

"

3)  Korvataan 15 artikla seuraavasti:"

"15 artikla

Luottamuksellisuus

1.  Asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 – 39 f artiklassa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti

   a) hakija voi pyytää todennettavissa olevien syiden perusteella, että tiettyjä osia tämän asetuksen nojalla toimitetuista tiedoista käsitellään luottamuksellisina; ja
   b) viranomaisen on arvioitava hakijan toimittama tietojen luottamuksellista käsittelyä koskeva pyyntö.

2.  Tämä artikla ei rajoita asetuksen (EY) N:o 178/2002 41 artiklan soveltamista."

"

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1935/2004 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1935/2004 seuraavasti:

1)  Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:"

"c) Viranomainen

   i) ilmoittaa komissiolle ja muille jäsenvaltioille hakemuksesta ja antaa niiden saataville hakemuksen ja hakijan toimittamat muut täydentävät tiedot ja
   ii) julkistaa viipymättä hakijan toimittaman hakemuksen, sitä tukevat tiedot ja muut täydentävät tiedot 19 ja 20 artiklan mukaisesti.";

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Viranomainen julkaisee hakemuksen laatimista ja toimittamista koskevat yksityiskohtaiset ohjeet, jotka komissio hyväksyy, ottaen huomioon mahdolliset vakiotiedostomuodot, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 f artiklan mukaisesti, jota sovelletaan soveltuvin osin.";

"

2)  Korvataan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Viranomainen julkistaa hakijan toimittaman hyväksyntää koskevan hakemuksen, sitä tukevat tiedot ja muut täydentävät tiedot sekä antamansa tieteelliset lausunnot asetuksen (EY) N:o 178/2002 38– 39 e artiklan ▌, joita sovelletaan soveltuvin osin, ja tämän asetuksen 20 artiklan mukaisesti.";

"

3)  Korvataan 20 artikla seuraavasti:"

"20 artikla

Luottamuksellisuus

1.  Asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 – 39 e artiklassa ja tässä artiklassa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti

   a) hakija voi pyytää todennettavissa olevien syiden perusteella, että tiettyjä osia tämän asetuksen nojalla toimitetuista tiedoista käsitellään luottamuksellisina; ja
   b) viranomaisen on arvioitava hakijan toimittama tietojen luottamuksellista käsittelyä koskeva pyyntö.

2.  Asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi, ja sen 39 artiklan 3 kohdan nojalla viranomainen voi myöntää luottamuksellisen käsittelyn myös seuraavien tietojen osalta, jos hakija on osoittanut tällaisten tietojen paljastamisen voivan vahingoittaa merkittävästi sen etuja:

   a) tiedot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti lähtöaineet ja seokset, joita käytetään hyväksymisen kohteena olevan aineen valmistamiseen, niiden seosten, materiaalien tai tarvikkeiden koostumus, joissa hakija aikoo käyttää ainetta, näiden seosten, materiaalien tai tarvikkeiden valmistusmenetelmät, epäpuhtaudet sekä siirtymätestien tulokset, lukuun ottamatta turvallisuuden arvioinnin kannalta olennaisia tietoja;
   b) tavaramerkki, jolla aine saatetaan markkinoille, sekä tapauksen mukaan niiden seosten, materiaalien tai tarvikkeiden tuotemerkit, joissa sitä on tarkoitus käyttää; ja
   c) mahdolliset muut tiedot, joita pidetään luottamuksellisina tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan n alakohdassa tarkoitettujen menettelysääntöjen puitteissa.

3.  Tämä artikla ei rajoita asetuksen (EY) N:o 178/2002 41 artiklan soveltamista."

"

6 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1331/2008 seuraavasti:

1)  Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:"

"5. Viranomainen julkistaa hakijan toimittamat täydentävät tiedot 11 ja 12 artiklan mukaisesti.";

"

2)  Korvataan 11 artikla seuraavasti:"

"11 artikla

Avoimuus

Jos komissio pyytää viranomaisen lausuntoa tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, viranomainen julkistaa viipymättä hakijan toimittaman hyväksyntää koskevan hakemuksen, sitä tukevat tiedot ja muut täydentävät tiedot sekä antamansa tieteelliset lausunnot asetuksen (EY) N:o 178/2002 38– 39 e ▌ artiklan mukaisesti. Lisäksi se julkistaa kaikki lausuntopyynnöt ja tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut määräajan pidennykset.";

"

3)  Korvataan 12 artikla seuraavasti:"

"12 artikla

Luottamuksellisuus

1.  Hakija voi hakemusta toimittaessaan pyytää todennettavissa olevien syiden perusteella, että tiettyjä osia tämän asetuksen nojalla toimitetuista tiedoista käsitellään luottamuksellisina.

2.  Jos viranomaiselta edellytetään lausuntoa tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, viranomainen arvioi hakijan esittämän tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 – 39 e artiklan mukaisesti.

3.  Asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi, ja sen 39 artiklan 3 kohdan nojalla viranomainen voi myöntää luottamuksellisen käsittelyn myös seuraavien tietojen osalta, jos hakija on osoittanut tällaisten tietojen paljastamisen voivan vahingoittaa merkittävästi sen etuja:

   a) tapauksen mukaan tiedot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti lähtöaineet ja -valmisteet ja miten niitä käytetään hyväksymisen kohteena olevan aineen valmistamiseen, sekä yksityiskohtaiset tiedot niiden materiaalien tai tuotteiden luonteesta ja koostumuksesta, joissa hakija aikoo käyttää hyväksymisen kohteena olevaa ainetta, lukuun ottamatta turvallisuuden arvioinnin kannalta olennaisia tietoja;
   b) tapauksen mukaan yksityiskohtaiset analyyttiset tiedot hyväksymisen kohteena olevan aineen yksittäisten tuotantoerien vaihtelevuudesta ja stabiliteetista, lukuun ottamatta turvallisuuden arvioinnin kannalta olennaisia tietoja.

4.  Jos viranomaiselta ei edellytetä lausuntoa tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, komissio arvioi hakijan esittämän tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön. Asetuksen (EY) N:o 178/2002 39, 39 a ja 39 d artiklaa ja tämän artiklan 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

5.  Tämä artikla ei rajoita asetuksen (EY) N:o 178/2002 41 artiklan soveltamista."

"

7 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1107/2009 seuraavasti:

1)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

"▌ Tehoaineen tuottajan on toimitettava jäsenvaltiolle, jäljempänä 'esittelevä jäsenvaltio', tehoaineen hyväksyntää koskeva hakemus tai hyväksynnän edellytysten muuttamista koskeva hakemus, jossa on mukana tiivistelmä ja täydellinen

asiakirja-aineisto tämän asetuksen 8 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tai asianmukaiset tieteelliset perustelut sille, ettei asiakirja-aineiston tiettyjä osia luovuteta, ja jossa osoitetaan, että tehoaine täyttää tämän asetuksen 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Hakemus on toimitettava vakiotiedostomuotojen mukaisesti, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 f artiklan nojalla, jota sovelletaan soveltuvin osin.";

"

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Hakemusta toimittaessaan hakija voi 63 artiklan nojalla pyytää, että tietyt tiedot, mukaan lukien asiakirja-aineiston tietyt osat, käsitellään luottamuksellisina, ja pitää nämä tiedot fyysisesti erillään.

Jäsenvaltiot arvioivat luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt. Esittelevä jäsenvaltio päättää elintarviketurvallisuusviranomaista kuultuaan, mitkä tiedot käsitellään luottamuksellisina 63 artiklan mukaisesti.

Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvistaa jäsenvaltioita kuultuaan käytännön järjestelyt arviointien johdonmukaisuuden varmistamiseksi."

"

2)  Korvataan 10 artikla seuraavasti:"

"10 artikla

Asiakirja-aineiston julkisuus

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on julkistettava viipymättä 8 artiklassa tarkoitettu asiakirja-aineisto, mukaan luettuna hakijan mahdollisesti toimittamat täydentävät tiedot, lukuun ottamatta tietoja, joille esittelevä jäsenvaltio on myöntänyt luottamuksellisen käsittelyn ▌ 63 artiklan nojalla.";

"

3)  Korvataan 15 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Tehoaineen tuottajan on toimitettava tämän asetuksen 14 artiklassa tarkoitettu hakemus jäsenvaltiolle ja jäljennös hakemuksesta komissiolle, muille jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle viimeistään kolme vuotta ennen hyväksynnän voimassaolon päättymistä. Hakemus on toimitettava vakiotiedostomuotojen mukaisesti, jotka on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 f artiklan nojalla, jota sovelletaan soveltuvin osin.";

"

4)  Korvataan 16 artikla seuraavasti:"

"16 artikla

Uusimista koskevien tietojen julkisuus

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on arvioitava viipymättä mahdollinen luottamuksellista käsittelyä koskeva pyyntö ja julkistettava hakijan 15 artiklan nojalla toimittamat tiedot ja mahdolliset muut täydentävät tiedot, lukuun ottamatta tietoja, joiden luottamuksellista käsittelyä on pyydetty ja joille elintarviketurvallisuusviranomainen on myöntänyt luottamuksellisen käsittelyn 63 artiklan nojalla.

Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvistaa jäsenvaltioita kuultuaan käytännön järjestelyt arviointien johdonmukaisuuden varmistamiseksi."

"

5)  Korvataan 63 artiklan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:"

"1. Hakija voi pyytää todennettavissa olevien syiden perusteella, että tiettyjä osia tämän asetuksen nojalla toimitetuista tiedoista käsitellään luottamuksellisina.

2.  Luottamuksellinen käsittely voidaan myöntää ainoastaan seuraaville tiedoille, jos hakija on osoittanut näiden tietojen paljastamisen voivan vahingoittaa merkittävästi sen etuja:

   a) asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot;
   b) tehoaineen epäpuhtauksien eritelmät ja valmistetun tehoaineen epäpuhtauksien analyysimenetelmät, lukuun ottamatta sellaisia epäpuhtauksia koskevia menetelmiä, joita pidetään toksisuuden, ekotoksisuuden tai ympäristön kannalta olennaisina, ja tällaisten epäpuhtauksien analyysimenetelmät;
   c) tulokset tehoaineen tuotantoeristä, mukaan lukien epäpuhtaudet; ja
   d) kasvinsuojeluaineen koko koostumusta koskevat tiedot.

2 a.  Kun elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi tämän asetuksen mukaan tehtyjä tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevia pyyntöjä, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 – 39 e artiklassa ja tämän artiklan 2 kohdassa säädettyjä menettelyjä.

2 b.  Kun jäsenvaltiot arvioivat tämän asetuksen mukaan tehtyjä tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevia pyyntöjä, sovelletaan seuraavia edellytyksiä ja menettelyjä:

   a) luottamuksellinen käsittely voidaan myöntää ainoastaan 2 kohdassa luetelluille tiedoille;
   b) kun jäsenvaltio on päättänyt, mitkä tiedot on käsiteltävä luottamuksellisina, se ilmoittaa hakijalle päätöksestään;
   c) Jäsenvaltioiden, komission ja elintarviketurvallisuusviranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta tietoja, joille on myönnetty luottamuksellinen käsittely, ei julkisteta;
   d) myös asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 e artiklaa sovelletaan soveltuvin osin;
   e) sen estämättä mitä 2 kohdassa ja tämän kohdan c ja d alakohdassa säädetään,
   i) jäsenvaltio voi julkistaa 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos kiireelliset toimet ovat tarpeen ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, esimerkiksi hätätilanteissa;
   ii) tiedot, jotka muodostavat osan elintarviketurvallisuusviranomaisen esittämien tieteellisten selvitysten päätelmiä ja jotka liittyvät ihmisten terveyteen tai eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuviin ennakoitavissa oleviin vaikutuksiin, on joka tapauksessa julkistettava. Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 c artiklaa;
   f) jos hakija peruuttaa tai on peruuttanut hakemuksensa, jäsenvaltioiden, komission ja elintarviketurvallisuusviranomaisen on kunnioitettava tämän artiklan mukaisesti myönnettyä tietojen luottamuksellisuutta. Jos hakemus peruutetaan ennen kuin jäsenvaltio on tehnyt päätöksen tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevasta pyynnöstä, jäsenvaltiot, komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen eivät saa julkistaa tietoja, joiden luottamuksellista käsittelyä on pyydetty.";

3.  Tämä artikla ei rajoita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY* eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1049/2001** ja (EY) N:o 1367/2006*** soveltamista."

_____________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).

** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

*** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13).

"

8 artikla

Asetuksen (EU) 2015/2283 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2015/2283 seuraavasti:

1)  Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

"1. Menettely, jolla hyväksytään uuselintarvikkeen saattaminen unionin markkinoille ja saatetaan tämän asetuksen 9 artiklassa säädetty unionin luettelo ajan tasalle, käynnistetään joko komission aloitteesta tai sen jälkeen, kun hakija esittää komissiolle hakemuksen mahdollisten vakiotiedostomuotojen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 f artiklan nojalla. Komissio asettaa hakemuksen viipymättä jäsenvaltioiden saataville. Komissio julkistaa hakemuksen tiivistelmän, joka perustuu tämän artiklan 2 kohdan a, b ja e alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin.";

"

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

"3. Jos komissio pyytää lausuntoa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta, jäljempänä 'elintarviketurvallisuusviranomainen', elintarviketurvallisuusviranomainen julkistaa ▌ hakemuksen 23 artiklan mukaisesti ja antaa lausunnon siitä, voiko ajan tasalle saattamisella olla vaikutusta ihmisten terveyteen.";

"

2)  ▌ Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

"2. Neljän kuukauden kuluessa päivästä, jona komissio on toimittanut asianmukaisen ilmoituksen tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltio tai elintarviketurvallisuusviranomainen voi toimittaa komissiolle asianmukaisesti perusteltuja turvallisuutta koskevia vastalauseita, jotka koskevat kyseisen perinteisen elintarvikkeen unionin markkinoille saattamista. Jos elintarviketurvallisuusviranomainen toimittaa asianmukaisesti perusteltuja turvallisuutta koskevia vastalauseita, se julkistaa ilmoituksen viipymättä 23 artiklan mukaisesti, jota sovelletaan soveltuvin osin.";

"

3)  Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)  lisätään ensimmäiseen kohtaan virke seuraavasti:"

"Hakemus on toimitettava mahdollisten asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 f artiklan nojalla hyväksyttyjen vakiotiedostomuotojen mukaisesti.";

"

b)  lisätään toiseen kohtaan virke seuraavasti:"

"Elintarviketurvallisuusviranomainen julkistaa hakijan toimittaman hakemuksen, sitä tukevat tiedot ja muut täydentävät tiedot 23 artiklan mukaisesti.";

"

4)  Korvataan 23 artikla seuraavasti:"

"23 artikla

Avoimuus ja luottamuksellisuus

1.  Jos komissio pyytää elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoa tämän asetuksen 10 artiklan 3 kohdan ja 16 artiklan mukaisesti, elintarviketurvallisuusviranomainen julkistaa hakijan toimittaman lupahakemuksen, sitä koskevat tukevat tiedot ja muut täydentävät tiedot sekä antamansa tieteelliset lausunnot asetuksen (EY) N:o 178/2002 38 – 39 e artiklan ▌ ja tämän artiklan mukaisesti.

2.  Hakija voi hakemusta toimittaessaan pyytää todennettavissa olevien syiden perusteella, että tiettyjä osia tämän asetuksen nojalla toimitetuista tiedoista käsitellään luottamuksellisina.

3.  Jos komissio pyytää elintarviketurvallisuusviranomaiselta lausuntoa tämän asetuksen 10 artiklan 3 kohdan ja 16 artiklan mukaisesti, elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi hakijan esittämän tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 – 39 e artiklan mukaisesti.

4.  Asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi, ja sen 39 artiklan 3 kohdan nojalla elintarviketurvallisuusviranomainen voi myöntää luottamuksellisen käsittelyn myös seuraavien tietojen osalta, jos hakija on osoittanut tällaisten tietojen paljastamisen voivan vahingoittaa merkittävästi sen etuja:

   a) tapauksen mukaan tiedot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti lähtöaineet ja -valmisteet ja miten niitä käytetään hyväksymisen kohteena olevan uuselintarvikkeen valmistamiseen, sekä yksityiskohtaiset tiedot niiden erityisten elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien luonteesta ja koostumuksesta, joissa hakija aikoo käyttää uuselintarviketta, lukuun ottamatta turvallisuuden arvioinnin kannalta olennaisia tietoja;
   b) tapauksen mukaan yksityiskohtaiset analyysitiedot yksittäisten tuotantoerien vaihtelevuudesta ja stabiliteetista, lukuun ottamatta turvallisuuden arvioinnin kannalta olennaisia tietoja.

5.  Jos komissio ei pyydä elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoa tämän asetuksen 10 ja 16 artiklan mukaisesti, komissio arvioi hakijan esittämän tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön. Asetuksen (EY) N:o 178/2002 39, 39 a ja 39 d artiklaa ja tämän artiklan 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

6.  Tämä artikla ei rajoita asetuksen (EY) N:o 178/2002 41 artiklan soveltamista."

"

9 artikla

Direktiivin 2001/18/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2001/18/EY seuraavasti:

1)  Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:"

"2 a. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on toimitettava mahdollisten vakiotiedostomuotojen mukaisesti, jos sellaisia on hyväksytty unionin lainsäädännön nojalla.";

"

2)  Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:"

"2 a. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on toimitettava mahdollisten vakiotiedostomuotojen mukaisesti, jos sellaisia on hyväksytty unionin lainsäädännön nojalla.";

"

3)  Korvataan 25 artikla seuraavasti:"

"25 artikla

Luottamuksellisuus

1.  Ilmoittaja ▌ voi pyytää toimivaltaista viranomaista käsittelemään todennettavissa olevien syiden perusteella tämän direktiivin nojalla toimitettujen tietojen tiettyjä osia luottamuksellisina 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

2.  Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava ilmoittajan ▌ toimittama tietojen luottamuksellista käsittelyä koskeva pyyntö.

3.  Ilmoittajan pyynnöstä toimivaltainen viranomainen voi myöntää luottamuksellisen käsittelyn todennettavissa olevien syiden perusteella ainoastaan seuraaville tiedoille, jos ilmoittaja on osoittanut näiden tietojen paljastamisen voivan vahingoittaa merkittävästi sen etuja:

   a) asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot;
   b) DNA-sekvenssiä koskevat tiedot, lukuun ottamatta muunnostapahtuman havaitsemis-, tunnistamis- ja kvantifiointimenetelmissä käytettyjä sekvenssejä; ja
   c) jalostusmallit ja -strategiat.

4.  Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoittajaa kuultuaan päätettävä, mitä tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina, ja ilmoitettava päätöksestään ilmoittajalle.

5.  Jäsenvaltioiden, komission ja asiaankuuluvan tiedekomitean tai asiaankuuluvien tiedekomiteoiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta tämän direktiivin nojalla ilmoitettuja tai vaihdettuja luottamuksellisia tietoja ei julkisteta.

6.  Myös asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 e artiklan ja 41 artiklan asiaankuuluvia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

7.  Sen estämättä mitä tämän artiklan 3, 5 ja 6 kohdassa säädetään,

   a) toimivaltainen viranomainen voi julkaista 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos kiireelliset toimet ovat tarpeen ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, esimerkiksi hätätilanteissa; ja
   b) tiedot, jotka muodostavat osan asiaankuuluvan tiedekomitean tai asiaankuuluvien tiedekomiteoiden esittämien tieteellisten selvitysten päätelmiä tai arviointikertomusten päätelmiä ja jotka liittyvät ihmistenterveyteen, eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuviin ennakoitavissa oleviin vaikutuksiin, on joka tapauksessa julkaistava. Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 39 c artiklaa.

8.  Jos ilmoittaja peruuttaa ilmoituksen, jäsenvaltioiden, komission ja asiaankuuluvien tiedekomiteoiden on kunnioitettava tietojen luottamuksellisuutta, jonka toimivaltainen viranomainen on myöntänyt tämän artiklan mukaisesti. Jos ilmoitus peruutetaan ennen kuin toimivaltainen viranomainen on tehnyt päätöksen tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevasta pyynnöstä, jäsenvaltiot, komissio ja asiaankuuluva tiedekomitea tai asiaankuuluvat tiedekomiteat eivät saa julkistaa tietoja, joiden luottamuksellista käsittelyä on pyydetty.";

"

4)  Lisätään 28 artiklaan kohta seuraavasti:"

"4. Jos asiaankuuluvaa tiedekomiteaa kuullaan tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, sen tai niiden on julkistettava viipymättä ilmoittajan ▌ toimittama ilmoitus ▌, sitä tukevat tiedot ja muut täydentävät tiedot sekä antamansa tieteelliset lausunnot, lukuun ottamatta tietoja, joille toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luottamuksellisen käsittelyn ▌ 25 artiklan mukaisesti.".

"

10 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.  Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta unionin ▌ lainsäädännön mukaisiin ▌ hakemuksiin eikä tieteellisiä selvityksiä koskeviin pyyntöihin, jotka on esitetty elintarviketurvallisuusviranomaiselle ennen ... päivää …kuuta … [18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

2.  Niiden elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokunnan, jäljempänä 'johtokunta', jäsenten, jotka ovat tehtävässään 30 päivänä kesäkuuta 2022, toimikausi päättyy kyseisenä päivänä. Sen estämättä mitä 11 artiklassa säädetään soveltamispäivistä, sovelletaan 1 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä, jonka mukaisesti johtokunnan jäsenet nimetään ja nimitetään, jotta näiden sääntöjen mukaan nimitetyt jäsenet voivat aloittaa toimikautensa 1 päivänä heinäkuuta 2022.

3.  Sen estämättä mitä 11 artiklassa säädetään soveltamispäivistä, niiden tiedekomitean ja tiedelautakuntien jäsenten, jotka ovat tehtävässään 30 päivänä kesäkuuta 2021, toimikautta jatketaan siihen saakka, kunnes 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun valinta- ja nimittämismenettelyn mukaisesti nimitetyt tiedekomitean ja tiedelautakuntien jäsenet aloittavat toimikautensa.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ... päivästä …kuuta … [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Edellä olevia 1 artiklan 4 ja 5 alakohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 440, 6.12.2018, s 158.
(2)EUVL C 461, 21.12.2018, s. 225.
(3) Tämä kanta korvaa 11. joulukuuta 2018 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0489).
(4)EUVL C 440, 6.12.2018, s. 158.
(5)EUVL C 461, 21.12.2018, s. 225.
(6)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17. huhtikuuta 2019
(7)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/63/EU, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (EUVL L 276 20.10.2010, s. 33).
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(11)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/10/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EUVL L 50, 20.2.2004, s. 44).
(12)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).
(13)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29).
(14)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2065/2003, annettu 10 päivänä marraskuuta 2003, elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista savuaromeista (EUVL L 309, 26.11.2003, s. 1).
(15)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4).
(16)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1).
(17)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).
(18)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta (EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1).
(19)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1).
(20)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).
(21)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13).
(22)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).
(23)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(24)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
(25)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(26)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


Lääkkeiden lisäsuojatodistus ***I
PDF 242kWORD 89k
Päätöslauselma
Konsolidoitu teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttamisesta (COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD))
P8_TA-PROV(2019)0401A8-0039/2019

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0317),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0217/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A8-0039/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttamisesta

P8_TC1-COD(2018)0161


(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 469/2009(4) säädetään, että jokainen jäsenvaltion alueella patentin suojaama tuote, jota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/82/EY(5) tai 2001/83/EY(6) säädetty lääkkeenä markkinoille saattamista edeltävä hallinnollinen lupamenettely koskee, voi kyseisessä asetuksessa säädettyjen ehtojen nojalla saada lisäsuojatodistuksen.

(2)  Tarjoamalla lisäsuojan asetuksella (EY) N:o 469/2009 pyritään edistämään unionissa tapahtuvaa tutkimusta ja innovointia, joka on välttämätöntä lääkkeiden kehittämiseksi, ja vaikuttamaan osaltaan siihen, että ehkäistään lääkealan tutkimuksen siirtymistä unionin ulkopuolelle maihin, joissa voi olla tarjolla laajempi suoja.

(3)  Asetusta (EY) N:o 469/2009 edeltävä säädös hyväksyttiin vuonna 1992, ja tämän jälkeen markkinat ovat kehittyneet merkittävästi. Rinnakkais- ja erityisesti biosimilaarilääkkeiden sekä niiden vaikuttavien aineiden valmistus on lisääntynyt huomattavasti varsinkin unionin ulkopuolisissa maissa, jäljempänä ’kolmannet maat’, joissa suojaa ei ole tai joissa sen voimassaolo on päättynyt.

(4)  Asetuksessa (EY) N:o 469/2009 ei säädetä minkäänlaisesta poikkeuksesta lisäsuojatodistuksen antamaan suojaan, minkä tahattomana seurauksena rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden unioniin sijoittautuneiden valmistajien ei ole ollut mahdollista valmistaa rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeitä unionissa edes ▌sellaisille kolmansien maiden markkinoille suuntautuvaa vientiä varten, joilla ▌suojaa ei ole tai joilla sen voimassaolo on päättynyt. Unioniin sijoittautuneet rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistajat eivät myöskään voi valmistaa rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeitä varastoidakseen niitä rajoitetun ajan ennen todistuksen voimassaolon päättymistä. Näissä olosuhteissa valmistajien on vaikeampaa tulla unionin markkinoille välittömästi todistuksen voimassaolon päättymisen jälkeen, koska niillä – toisin kuin valmistajilla, jotka toimivat kolmansissa maissa, joissa suojaa ei ole tai joissa se on päättynyt – ei ole mahdollisuutta rakentaa tuotantokapasiteettia vientiä varten tai jäsenvaltion markkinoille tuloa varten ennen kuin kyseisen todistuksen antama suoja on päättynyt.

(5)  Näissä olosuhteissa unionissa toimivat rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistajat ovat merkittävän epäedullisessa kilpailuasemassa verrattuna valmistajiin, jotka toimivat kolmansissa maissa, joissa suoja on vähäisempi tai joissa sitä ei ole lainkaan. Unionin olisi löydettävä tasapaino, kun se pyrkii yhtäältä palauttamaan näiden valmistajien tasapuoliset toimintaedellytykset ja toisaalta varmistamaan, että todistuksen haltijoiden yksinoikeudet taataan olennaisilta osin suhteessa unionin markkinoihin.

(6)  Jos tilanteeseen ei puututa, unioniin sijoittautuneiden rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistajien kannattavuus ▌voi olla uhattuna, ja tästä aiheutuisi seurauksia koko unionin lääketeollisuuden perustalle. Tämän johdosta sisämarkkinoiden täysitehoinen toiminta saattaisi kärsiä, jos rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistajat menettävät mahdollisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mikä voi johtaa näihin lääkkeisiin liittyvien investointien vähentymiseen unionissa ja haitata työpaikkojen luomista unionissa.

(7)  Rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden oikea-aikainen tulo unionin markkinoille on tärkeää erityisesti kilpailun lisäämiseksi, hintojen alentamiseksi sekä kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyden ja kohtuuhintaisten lääkkeiden paremman saatavuuden varmistamiseksi potilaille unionissa. Neuvosto korosti tällaisen oikea-aikaisen markkinoille tulon merkitystä lääkealan järjestelmien tasapainon vahvistamisesta Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa 17 päivänä kesäkuuta 2016 antamissaan päätelmissä. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 469/2009 olisi muutettava siten, että sallitaan rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistus vientiä ja varastointia varten, samalla kun pidetään mielessä, että teollis- ja tekijänoikeudet ovat edelleen yksi innovoinnin, kilpailukyvyn ja kasvun kulmakivistä sisämarkkinoilla.

(8)  Tämän asetuksen tavoitteena on lisätä unionin kilpailukykyä, millä vahvistetaan kasvua ja edistetään työpaikkojen luomista sisämarkkinoilla sekä tuotteiden laajempaa toimitusta yhdenmukaisin edellytyksin sallimalla unioniin sijoittautuneiden rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistajien valmistaa unionissa tuotteita tai näitä tuotteita sisältäviä lääkkeitä vietäviksi kolmansien maiden markkinoille, joilla suojaa ei ole tai joilla sen voimassaolo on päättynyt, ja siten myös auttaa kyseisiä valmistajia kilpailemaan tehokkaasti kyseisillä kolmansien maiden markkinoilla. Tässä asetuksessa olisi myös annettava tällaisille valmistajille mahdollisuus valmistaa ja varastoida tuotteita tai näitä tuotteita sisältäviä lääkkeitä jäsenvaltiossa määrätyn ajan ennen todistuksen voimassaolon päättymistä, jotta ne voivat tulla minkä tahansa jäsenvaltion markkinoille heti kyseisen todistuksen voimassaolon päättyessä, jolloin kyseiset valmistajat voivat kilpailla tehokkaasti unionissa välittömästi suojan päättymisen jälkeen, jäljempänä ’välitön unionin markkinoille tulo’. Tämän asetuksen olisi myös täydennettävä unionin kauppapolitiikan pyrkimyksiä varmistaa avoimet markkinat unioniin sijoittautuneille tuotteiden tai näitä tuotteita sisältävien lääkkeiden valmistajille. Ajan myötä tämän asetuksen pitäisi tuottaa hyötyä unionin koko lääkealalle antamalla kaikille toimijoille, myös uusille yrityksille, mahdollisuuden hyötyä uusista mahdollisuuksista, joita avautuu nopeasti muuttuvilla maailmanlaajuisilla lääkemarkkinoilla. Lisäksi unionin yleistä etua edistettäisiin, koska vahvistamalla unionissa toimivia lääkkeiden toimitusketjuja ja sallimalla varastointi lisäsuojatodistuksen voimassaolon päättyessä tapahtuvaa unionin markkinoille tuloa silmällä pitäen lääkkeet tulisivat paremmin potilaiden saataville unionissa lisäsuojatodistuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

(9)  Näissä erityisissä ja rajatuissa olosuhteissa ja jotta luotaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset unioniin sijoittautuneille valmistajille ja kolmansien maiden valmistajille, on asianmukaista säätää poikkeuksesta todistuksen antamaan suojaan siten, että sallitaan tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen valmistus kolmansiin maihin suuntautuvaan vientiin tai varastointi ja siihen liittyvät unionissa suoritettavat toimet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tätä valmistusta tai vientiä tai varastointia varten▌, mikäli näihin toimiin muuten vaadittaisiin todistuksen haltijan suostumus, jäljempänä ’liitännäistoimet’. Tällaisiin liitännäistoimiin voisivat sisältyä esimerkiksi hallussapito, tarjoutuminen toimittamaan, toimittaminen, tuonti, vaikuttavan aineen käyttö tai syntetisointi lääkkeen valmistamiseksi tai tuotteen väliaikainen varastointi tai mainostaminen yksinomaan sellaista vientiä varten, jonka määränpäänä on kolmas maa. Tätä poikkeusta olisi sovellettava myös valmistajan kanssa sopimussuhteessa olevien kolmansien osapuolten suorittamiin liitännäistoimiin.

(10)  Poikkeusta olisi sovellettava todistuksella suojattuun tuotteeseen tai tätä tuotetta sisältävään lääkkeeseen. Sen olisi katettava todistuksella suojatun tuotteen valmistus jäsenvaltion alueella ja tätä tuotetta sisältävän lääkkeen valmistus.

(11)  Poikkeuksen ei olisi katettava sellaisen tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen, joka on valmistettu kolmansiin maihin vientiä varten tai varastoitavaksi välitöntä unionin markkinoille tuloa varten, saattamista markkinoille jäsenvaltiossa, jossa todistus on voimassa, joko suoraan tai epäsuorasti viennin jälkeen, eikä sen olisi katettava tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen jälleentuontia sellaisen jäsenvaltion markkinoille, jossa todistus on voimassa. Sen ei myöskään olisi katettava mitään sellaista tekoa tai toimintaa, johon ryhdytään siinä tarkoituksessa, että tuotteita tai näitä tuotteita sisältäviä lääkkeitä ▌tuodaan unioniin ainoastaan uudelleen pakattavaksi ja sen jälkeen jälleenvietäväksi. Poikkeusta ei myöskään olisi sovellettava tuotteiden tai näitä tuotteita sisältävien lääkkeiden varastointiin muissa kuin tässä asetuksessa säädetyissä tarkoituksissa.

(12)  Tässä asetuksessa säädetty poikkeus ei saisi olla ristiriidassa tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen tavanomaisen hyödyntämisen kanssa jäsenvaltiossa, jossa todistus on voimassa, eli todistuksen haltijan keskeisen yksinoikeuden kanssa, joka koskee kyseisen tuotteen valmistamista sen unionin markkinoille saattamista varten todistuksen voimassaoloaikana, koska poikkeuksen soveltamisala rajoitetaan ▌valmistukseen ▌unionin ulkopuolelle suuntautuvaa vientiä varten ja valmistukseen varastointia varten sekä toimiin, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tällaista valmistusta tai varsinaista vientiä tai varsinaista varastointia varten. Lisäksi tämä poikkeus ei saisi kohtuuttomasti haitata todistuksen haltijan oikeutettuja etuja, kun samalla otetaan huomioon kolmansien osapuolten oikeutetut edut.

(13)  Poikkeuksen yhteydessä olisi sovellettava tehokkaita ja oikeasuhteisia suojamekanismeja, jotta lisätään avoimuutta, autetaan todistuksen haltijaa panemaan todistuksen antama suoja täytäntöön unionissa ja tarkistamaan tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten noudattaminen ja vähennetään riskiä laittomasta uudelleenohjautumisesta unionin markkinoille todistuksen voimassaoloaikana.

(14)  Tässä asetuksessa olisi asetettava tiedonantovelvollisuus valmistajalle eli unioniin sijoittautuneelle henkilölle, jonka lukuun valmistetaan tuotetta tai tätä tuotetta sisältävää lääkettä vientiä tai varastointia varten; on mahdollista, että valmistaja valmistaa tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen suoraan. Tiedonantovelvollisuudessa olisi oltava kyse siitä, että valmistajan edellytetään toimittavan määrättyjä tietoja toimivaltaiselle patenttivirastolle tai muulle nimetylle viranomaiselle, joka on myöntänyt todistuksen, jäljempänä ’toimivaltainen viranomainen’, jäsenvaltiossa, jossa valmistuksen on tarkoitus tapahtua. Tätä varten olisi säädettävä vakiomuotoisesta ilmoituslomakkeesta. Tiedot olisi toimitettava ennen kuin tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen valmistus alkaa ensimmäistä kertaa kyseisessä jäsenvaltiossa tai ennen kuin mitään tätä valmistusta edeltävää liitännäistoimea suoritetaan, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. Tiedot olisi päivitettävä tarpeen mukaan. Tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen valmistuksen ja sen liitännäistoimien, joihin sisältyvät myös muissa jäsenvaltioissa kuin valmistusjäsenvaltiossa suoritettavat toimet, mikäli tuote on suojattu todistuksella myös näissä muissa jäsenvaltioissa, olisi kuuluttava poikkeuksen soveltamisalaan ainoastaan, jos valmistaja on lähettänyt tämän ilmoituksen viranomaiselle valmistusjäsenvaltiossa ja jos valmistaja on ilmoittanut asiasta kyseisessä jäsenvaltiossa myönnetyn todistuksen haltijalle. Jos valmistus tapahtuu useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, olisi edellytettävä ilmoituksen tekemistä jokaisessa näistä jäsenvaltioista. Avoimuuden vuoksi toimivaltainen viranomainen olisi velvoitettava julkaisemaan saamansa tiedot ja niiden ilmoittamispäivä mahdollisimman pian. Jäsenvaltioiden olisi voitava vaatia, että ilmoituksista ja ilmoitusten päivityksistä peritään kertamaksu. Tämä maksu ei saisi olla ilmoitusten ja päivitysten käsittelyn hallinnollisia kustannuksia suurempi.

(15)  Valmistajan olisi myös ilmoitettava todistuksen haltijalle asianmukaisin keinoin ja dokumentoidusti aikomuksestaan valmistaa tuotetta tai tätä tuotetta sisältävä lääkettä poikkeuksen nojalla toimittamalla todistuksen haltijalle samat tiedot kuin viranomaiselle on ilmoitettu. Nämä tiedot olisi rajoitettava siihen, mikä on tarpeen ja asianmukaista todistuksen haltijan kannalta sen arvioimiseksi, onko todistuksen antamia oikeuksia kunnioitettu, eivätkä ne saisi sisältää luottamuksellisia tai kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. Ilmoituksen tekemiseksi todistuksen haltijalle voitaisiin käyttää myös vakiomuotoista ilmoituslomaketta kuin ilmoituksen tekemisessä toimivaltaiselle viranomaiselle, ja toimitetut tiedot olisi tarvittaessa saatettava ajan tasalle.

(16)  Kun kyseessä ovat mahdolliset tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen valmistusta edeltävät liitännäistoimet, ilmoituksessa olisi annettava sen jäsenvaltion nimi, jossa ensimmäinen näistä liitännäistoimista, joihin muuten vaadittaisiin todistuksen haltijan suostumus, on määrä suorittaa, koska tämä tieto on merkityksellinen ilmoituksen tekemisen ajankohdan kannalta.

(17)  Jos tiettyä lääkettä koskeva paikallinen myyntilupa tai sitä vastaava lupa tietyssä kolmannessa maassa julkaistaan sen jälkeen kun asiasta on ilmoitettu viranomaiselle, ilmoitus olisi viipymättä saatettava ajan tasalle siten, että siihen sisällytetään kyseisen myyntiluvan tai sitä vastaavan luvan viitenumero heti, kun se on julkisesti saatavilla. Jos myönnetyn myyntiluvan tai sitä vastaavan luvan viitenumeroa ei ole vielä julkaistu, valmistaja olisi velvoitettava toimittamaan kyseinen viitenumero ilmoituksessa heti, kun se on julkisesti saatavilla.

(18)  Oikeasuhteisuuden vuoksi kolmatta maata koskevien vaatimusten noudattamatta jättäminen vaikuttaisi ainoastaan kyseiseen maahan suuntautuvaan vientiin, ja viennissä kyseiseen maahan ei siten voitaisi hyödyntää tässä asetuksessa säädettyä poikkeusta. Unioniin sijoittautuneen valmistajan olisi vastattava sen tarkistamisesta, että vientimaassa ei ole suojaa tai että sen voimassaolo on päättynyt, tai sen tarkistamisesta, sovelletaanko tähän suojaan mitään rajoituksia tai poikkeuksia kyseisessä maassa.

(19)  Viranomaiselle tehtävä ilmoitus ja vastaavat tiedot, jotka on ilmoitettava todistuksen haltijalle, voitaisiin toimittaa tämän asetuksen voimaantulopäivän ja sen päivän välisenä aikana, jona tässä asetuksessa säädettyä poikkeusta aletaan soveltaa asianomaiseen todistukseen.

(20)  Tässä asetuksessa olisi asetettava valmistajalle tiettyjä asianmukaista huolellisuutta koskevia vaatimuksia ehtona poikkeuksen käyttämiselle. Valmistaja olisi velvoitettava ilmoittamaan unionin toimitusketjussaan toimiville henkilöille, mukaan luettuna viejä ja henkilö, joka suorittaa varastoinnin, asianmukaisin keinoin ja dokumentoidusti, erityisesti sopimusteitse, että tuotetta tai tätä tuotetta sisältävää lääkettä koskee tässä asetuksessa säädetty poikkeus ja että valmistus tapahtuu ▌vientiä tai varastointia varten. Valmistaja, joka ei ole noudattanut näitä asianmukaista huolellisuutta koskevia vaatimuksia, ei saisi hyötyä poikkeuksesta, kuten ei myöskään kolmas osapuoli, joka suorittaa liitännäistoimen valmistusjäsenvaltiossa tai toisessa jäsenvaltiossa, jossa tuotteelle suojan antava todistus on voimassa. Kyseisen todistuksen haltijalla olisi näin ollen oikeus valvoa todistukseen perustuvia oikeuksiaan kiinnittäen kuitenkin asianmukaista huomiota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/48/EY(7) säädettyyn yleiseen velvoitteeseen olla panematta vireille perusteettomia oikeudenkäyntejä.

(21)  Tässä asetuksessa olisi asetettava valmistajalle vietäviä tuotteita tai näitä tuotteita sisältäviä lääkkeitä koskevia merkintävaatimuksia, jotta helpotetaan logon avulla tällaisten tuotteiden tai lääkkeiden tunnistamista tuotteiksi tai lääkkeiksi, joka on tarkoitettu ainoastaan vientiin kolmansiin maihin. Vientiä varten tapahtuvan valmistuksen ja sen liitännäistoimien olisi katsottava kuuluvan poikkeuksen soveltamisalan piiriin ainoastaan, jos tuote tai tätä tuotetta sisältävä lääke on merkitty tässä asetuksessa säädetyllä tavalla. Tämä merkintävaatimus ei saisi rajoittaa kolmansien maiden merkintävaatimusten soveltamista.

(22)  Kaikkien toimien, joita tällä asetuksella säädetty poikkeus ei kata, olisi edelleen kuuluttava todistuksen antaman suojan soveltamisalaan. Poikkeuksen nojalla valmistettujen tuotteiden tai kyseisiä tuotteita sisältävien lääkkeiden uudelleenohjautumisen unionin markkinoille todistuksen voimassaoloaikana olisi edelleen oltava kiellettyä.

(23)  Tällä asetuksella ei rajoiteta muiden sellaisten teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista, jotka voivat suojata muita tuotteeseen tai tätä tuotetta sisältävään lääkkeeseen liittyviä näkökohtia. Tämä asetus ei vaikuta niiden unionin säädösten soveltamiseen, joilla pyritään ehkäisemään teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomuksia ja helpottamaan niiden täytäntöönpanon valvontaa, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013(8).

(24)  Tämä asetus ei myöskään vaikuta direktiivissä 2001/83/EY säädettyihin sääntöihin, jotka koskevat yksilöllistä tunnistetta. Valmistajan olisi varmistettava, että tämän asetuksen nojalla vientiä varten valmistetussa lääkkeessä ei ole komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 2016/161(9) tarkoitettua aktiivista yksilöllistä tunnistetta. Tällaisen aktiivisen yksilöllisen tunnisteen kiinnittämistä koskevaa vaatimusta sovelletaan kuitenkin kyseisen delegoidun asetuksen mukaan lääkkeisiin, jotka on tarkoitus saattaa jäsenvaltion markkinoille vastaavan todistuksen voimassaolon päätyttyä.

(25)  Tämä asetus ei vaikuta direktiivien 2001/82/EY ja 2001/83/EY soveltamiseen, etenkään vaatimuksiin, jotka koskevat vientiin valmistettavien lääkkeiden valmistuslupaa. Tämä sisältää niiden periaatteiden ja yleisohjeiden noudattamisen, jotka koskevat lääkkeiden hyviä tuotantotapoja ja ainoastaan sellaisten vaikuttavien aineiden käytön, jotka on valmistettu ja jaeltu vaikuttavia aineita koskevien hyvien tuotanto- ja valmistustapojen mukaisesti.

(26)  Todistusten haltijoiden oikeuksien turvaamiseksi tässä asetuksessa säädettyä poikkeusta ei saisi soveltaa todistukseen, joka on jo tullut voimaan tämän asetuksen voimaantulopäivänä. Sen varmistamiseksi, että todistusten haltijoiden oikeuksia ei rajoiteta kohtuuttomasti, tätä poikkeusta olisi sovellettava todistuksiin, joita haetaan tämän asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Koska todistus tulee voimaan peruspatentin laillisen voimassaoloajan päättyessä, mikä voi tapahtua melko pitkän ajan kuluttua todistuksen hakemispäivästä, ja jotta voidaan saavuttaa tämän asetuksen tavoite, on perusteltua, että tämä asetus kattaa tietyn ajanjakson ajan myös todistuksen, jota on haettu ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää mutta joka ei ole vielä tullut voimaan ennen kyseistä päivää, riippumatta siitä, onko todistus myönnetty ennen kyseistä päivää. Poikkeusta olisi näin ollen sovellettava [1 päivästä heinäkuuta 2022](10) todistukseen, joka tulee voimaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Käsitteellä "tietty ajanjakso" on tarkoitus varmistaa kunkin sellaisen todistuksen osalta, joka tulee voimaan tämän asetuksen voimaantulopäivän jälkeen, että poikkeusta sovelletaan tällaiseen todistukseen asteittain sen mukaan, minä päivänä se tulee voimaan ja miten kauan se on voimassa. Poikkeuksen tällainen soveltaminen antaisi todistuksen, joka on myönnetty mutta joka ei ole tullut voimaan tämän asetuksen voimaantulopäivään mennessä, haltijalle kohtuullisen siirtymäajan, jonka kuluessa se voi mukautua muuttuneeseen oikeudelliseen tilanteeseen, ja samalla varmistaisi, että rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistajat voivat hyötyä poikkeuksesta tehokkaasti ilman aiheetonta viivytystä.

(27)  Todistuksen hakija jättää yleensä hakemuksen suunnilleen samana päivänä kussakin jäsenvaltiossa, jossa se hakee todistusta. Koska hakemusten käsittelyä koskevissa kansallisissa menettelyissä on eroja, todistuksen myöntämispäivä voi kuitenkin vaihdella merkittävästi jäsenvaltiosta toiseen, mikä aiheuttaa eroja hakijan oikeudellisessa tilanteessa jäsenvaltioissa, joissa todistusta on haettu. Poikkeuksen soveltaminen todistuksen hakemispäivän perusteella edistäisi sen vuoksi yhdenmukaisuutta ja vähentäisi erojen mahdollisuutta.

(28)  Komission olisi tehtävä säännöllisesti tätä asetusta koskeva arviointi. Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(11) mukaisesti arvioinnin olisi perustuttava viiteen kriteeriin, jotka ovat tehokkuus, tuloksellisuus, merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja saatava lisäarvo, ja arvioinnin olisi oltava pohjana mahdollisten jatkotoimien vaikutustenarvioinnille. Arvioinnissa olisi otettava huomioon yhtäältä vienti unionin ulkopuolelle ja toisaalta varastoinnin vaikutukset rinnakkaislääkkeiden ja erityisesti biosimilaarilääkkeiden nopeampaan unionin markkinoille tuloon mahdollisimman pian todistuksen voimassaolon päätyttyä. Tällaisessa säännöllisessä arvioinnissa olisi käsiteltävä myös tämän asetuksen vaikutuksia unioniin sijoittautuneiden rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistajien unionissa suorittamaan rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistukseen. Tässä yhteydessä olisi tärkeää tarkistaa, siirrettäisiinkö aiemmin unionin ulkopuolella tapahtunut valmistaminen unionin alueelle. Erityisesti tässä arvioinnissa olisi tarkasteltava poikkeuksen tehokkuutta siitä näkökulmasta, palauttaako se maailmanlaajuiset tasapuoliset toimintaedellytykset rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistajille unionissa ▌. Siinä olisi myös tutkittava poikkeuksen vaikutusta todistuksen haltijoiden harjoittamaan innovatiivisten lääkkeiden tutkimukseen ja tuotantoon unionissa ja tarkasteltava tilanteeseen vaikuttavia eri intressejä, erityisesti kansanterveyteen, julkisiin menoihin sekä tässä yhteydessä lääkkeiden saatavuuteen unionissa liittyviä intressejä. Siinä olisi myös tutkittava, onko rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistamiselle varastoitavaksi säädetty ajanjakso riittävä, jotta voidaan saavuttaa välitöntä unionin markkinoille tuloa koskeva tavoite, mukaan luettuina sen vaikutukset kansanterveyteen.

(29)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on unionin kilpailukyvyn edistäminen tarjoamalla rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistajille tasapuoliset toimintaedellytykset suhteessa näiden kilpailijoihin kolmansien maiden markkinoilla, joilla suojaa ei ole tai joilla sen voimassaolo on päättynyt, säätämällä säännöistä, joilla mahdollistetaan tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen valmistaminen vastaavan todistuksen voimassaoloaikana, ja myös säätämällä tietyistä valmistajiin, jotka käyttävät näitä sääntöjä, sovellettavista tiedottamista, merkintöjä ja asianmukaista huolellisuutta koskevista velvollisuuksista, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(30)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, tunnustettuja periaatteita. Tällä asetuksella pyritään erityisesti varmistamaan, että perusoikeuskirjan 17 artiklassa vahvistettua omistusoikeutta ja 35 artiklassa vahvistettua oikeutta terveydenhoitoon kunnioitetaan täysimääräisesti. Tällä asetuksella olisi säilytettävä todistuksen antamat keskeiset oikeudet rajoittamalla tässä asetuksessa säädetty poikkeus koskemaan ainoastaan tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen valmistamista unionin ulkopuolelle suuntautuvaan vientiin tai varastoitavaksi rajoitetun ajan tarkoituksena saattaa se unionin markkinoille suojan voimassaolon päättyessä, ja sellaisia toimia, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tällaisen valmistuksen tai varsinaisen viennin tai varastoinnin kannalta. Näiden perusoikeuksien ja periaatteiden valossa tässä asetuksessa säädetty poikkeus ei ylitä sitä, mikä on tarpeen ja asianmukaista tämän asetuksen yleistavoitteen kannalta, joka on edistää unionin kilpailukykyä välttämällä toimintojen siirtäminen muualle ja antamalla rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden unioniin sijoittautuneille valmistajille mahdollisuus kilpailla nopeasti kasvavilla globaaleilla markkinoilla, joilla suojaa ei ole tai joilla sen voimassaolo on päättynyt, ja toisaalta unionin markkinoilla todistuksen voimassaolon päättyessä. Poikkeuksen myönteisiä taloudellisia vaikutuksia on todella syytä hyödyntää, koska muussa tapauksessa unioni saattaisi merkittävästi heikentää asemaansa lääkkeiden kehittämisen ja valmistuksen keskuksena. Siksi on aiheellista ottaa tämä poikkeus käyttöön, jotta voidaan parantaa unioniin sijoittautuneiden rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden valmistajien kilpailuasemaa kolmansissa maissa, joiden markkinat ovat joka tapauksessa avoimet kilpailulle, samalla kun todistuksella myönnettävän suojan soveltamisala ja kesto unionissa säilytetään ennallaan. Toimenpiteen tarkoituksenmukaisuus varmistetaan lisäksi säätämällä asianmukaisista suojatoimista, joilla poikkeuksen käyttöä säännellään. Tässä asetuksessa olisi annettava julkisille viranomaisille riittävästi aikaa ottaa käyttöön tarvittavat järjestelyt, jotta ne voivat ottaa vastaan ja julkaista ilmoitukset,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 469/2009 seuraavasti:

1)   Lisätään 1 artiklaan alakohta seuraavasti:"

”f) ”valmistajalla” unioniin sijoittautunutta henkilöä, jonka lukuun tuotetta tai tätä tuotetta sisältävää lääkettä valmistetaan kolmansiin maihin vientiä tai varastointia varten.”

"

2)  Korvataan 5 artikla seuraavasti:"

5 artikla

Todistuksen oikeusvaikutukset

1.  Jollei 4 artiklan säännöksistä muuta johdu, todistus antaa samat oikeudet kuin peruspatentti, ja siihen liittyvät samat rajoitukset ja velvoitteet.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettu todistus ei suojaa tietyiltä toimilta, joihin muuten vaadittaisiin 11 artiklassa tarkoitetun todistuksen haltijan, jäljempänä ’todistuksen haltija’, suostumus, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

   a) toimet muodostuvat
   i) tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen valmistuksesta kolmansiin maihin vientiä varten; tai
   ii) mistä tahansa liitännäistoimesta, joka on ehdottoman välttämätön i alakohdassa tarkoitettua unionissa tapahtuvaa valmistusta tai varsinaista vientiä varten; tai
   iii) tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen valmistuksesta aikaisintaan kuusi kuukautta ennen todistuksen voimassaolon päättymistä sen varastoimiseksi valmistusjäsenvaltiossa kyseisen tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen saattamiseksi jäsenvaltioiden markkinoille vastaavan todistuksen voimassaolon päättymisen jälkeen; tai
   iv) mistä tahansa liitännäistoimesta, joka on ehdottoman välttämätön tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen iii alakohdassa tarkoitettua unionissa tapahtuvaa valmistamista tai varsinaista varastointia varten, edellyttäen, että tällaiset liitännäistoimet suoritetaan aikaisintaan kuusi kuukautta ennen todistuksen voimassaolon päättymistä;
   b) valmistaja ilmoittaa asianmukaisin keinoin ja dokumentoidusti sen jäsenvaltion 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle, jossa kyseisen valmistuksen on tarkoitus tapahtua, ja ilmoittaa todistuksen haltijalle 5 kohdassa luetellut tiedot viimeistään kolme kuukautta ennen kyseisessä jäsenvaltiossa tapahtuvan valmistuksen alkamispäivää tai viimeistään kolme kuukautta ennen tätä valmistusta edeltävää ensimmäistä liitännäistoimea, joka olisi muuten kielletty todistuksella myönnetyn suojan nojalla, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi;
   c) jos 5 kohdassa tarkoitetut tiedot muuttuvat, valmistaja ilmoittaa tästä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle ja todistuksen haltijalle ennen näiden muutosten voimaantuloa;
   d) kun on kyse tuotteista tai näitä tuotteita sisältävistä lääkkeistä, jotka on valmistettu kolmansiin maihin vientiä varten, valmistaja varmistaa, että tämän kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetun tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen ulkopakkaukseen ja, jos on mahdollista, sen sisäpakkaukseen lisätään logo, joka on liitteessä -I määritetyssä muodossa;
   e) valmistaja täyttää tämän artiklan 9 kohdassa ja soveltuvin osin 12 artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettua poikkeusta ei sovelleta mihinkään sellaiseen toimeen tai toimintoon, joka toteutetaan tuotteiden, näitä tuotteita sisältävien lääkkeiden tai niiden osien tuomiseksi unioniin ainoastaan uudelleen pakattaviksi ja jälleenvietäviksi tai varastoitaviksi.

4.  Todistuksen haltijalle 2 kohdan b ja c alakohdan soveltamiseksi toimitettuja tietoja voidaan käyttää yksinomaan sen tarkistamiseen, onko tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset täytetty, ja tarvittaessa oikeudenkäynnin vireillepanoon säännösten rikkomisen vuoksi.

5.  Tiedot, jotka valmistajan on toimitettava 2 kohdan b alakohdan soveltamiseksi, ovat seuraavat:

   a) valmistajan nimi ja osoite;
   b) tieto siitä, onko kyse valmistuksesta vientiä varten, varastointia varten vai sekä vientiä että varastointia varten;
   c) jäsenvaltio, jossa valmistuksen ja tarvittaessa myös varastoinnin on tarkoitus tapahtua, ja jäsenvaltio, jossa mahdollinen valmistusta edeltävä ensimmäinen liitännäistoimi on tarkoitus suorittaa;
   d) valmistusjäsenvaltiossa myönnetyn todistuksen numero ja siinä jäsenvaltiossa, jossa mahdollinen valmistusta edeltävä ensimmäinen liitännäistoimi on suoritettu, myönnetyn todistuksen numero; ja
   e) kolmansiin maihin vietävien tuotteiden osalta myyntiluvan tai tällaista myyntilupaa vastaavan luvan viitenumero kussakin kolmannessa maassa, johon vienti suuntautuu, heti, kun se on julkisesti saatavilla.

6.  Edellä 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetussa viranomaiselle tehtävässä ilmoituksessa valmistajan on käytettävä liitteessä -I a olevaa vakiomuotoista ilmoituslomaketta.

7.  Jos jonkin kolmannen maan osalta ei noudateta 5 kohdan e alakohdan vaatimuksia, tämä vaikuttaa ainoastaan kyseiseen maahan suuntautuvaan vientiin, eikä tällaisessa viennissä sen vuoksi voida hyödyntää poikkeusta.

8.  Valmistajan on varmistettava, että 2 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti valmistetuissa tuotteissa ei ole komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/161* tarkoitettua aktiivista yksilöllistä tunnistetta.

9.  Valmistajan on varmistettava asianmukaisin keinoin ja dokumentoidusti, että henkilölle, joka on sopimussuhteessa valmistajaan ja joka suorittaa 2 kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluvia toimia, on annettu kattavat tiedot ja he ovat tietoisia seuraavista seikoista:

   a) siitä, että näihin toimiin sovelletaan 2 kohtaa;
   b) siitä, että 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetun tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen saattaminen markkinoille, tuonti tai jälleentuonti taikka 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetun tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen saattaminen markkinoille voi loukata 2 kohdassa tarkoitettua todistusta, mikäli ja niin kauan kuin kyseinen todistus on voimassa.

10.  Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan todistuksiin, joita on haettu … päivänä …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] tai sen jälkeen.

Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan myös todistuksiin, joita on haettu ennen … päivää …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] ja jotka tulevat voimaan kyseisenä päivänä tai sen jälkeen. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan tällaisiin todistuksiin vasta [1 päivästä heinäkuuta 2022](12).

Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta todistuksiin, jotka tulevat voimaan ennen … päivää …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä].

_______________

* Komission delegoitu asetus (EU) 2016/161, annettu 2 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY täydentämisestä vahvistamalla ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden pakkauksissa olevia turvaominaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt (EUVL L 32, 9.2.2016, s. 1).”

"

3)  Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:"

”4. Edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun viranomaisen on julkaistava 5 artiklan 5 kohdassa luetellut tiedot ja niiden ilmoittamispäivä mahdollisimman pian. Sen on myös julkaistava mahdollisimman pian kaikki näihin tietoihin tehdyt muutokset, joista on ilmoitettu 5 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.”

"

4)  Korvataan 12 artikla seuraavasti:"

”12 artikla

Maksut

1.  Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että todistuksesta suoritetaan vuosimaksuja.

2.  Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 5 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuista ilmoituksista suoritetaan maksu.”

"

5)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”21 a artikla

Arviointi

Viimeistään viiden vuoden kuluttua 5 artiklan 10 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä ja sen jälkeen viiden vuoden välein komissio suorittaa 5 artiklan 2–9 kohdan ja 11 kohdan ▌arvioinnin arvioidakseen, onko näiden säännösten tavoitteet saavutettu, ja esittää kertomuksen tärkeimmistä havainnoista Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Sen lisäksi, että arvioidaan vientiä varten tapahtuvaa valmistusta koskevan poikkeuksen vaikutusta, erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, miten valmistus varastoitavaksi kyseisen tuotteen tai tätä tuotetta sisältävän lääkkeen saattamiseksi jäsenvaltioiden markkinoille vastaavan todistuksen voimassaolon päättymisen jälkeen voi tapahtua, vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen ja julkisiin terveydenhuoltomenoihin, ja siihen, onko poikkeus ja erityisesti 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdassa asetettu määräaika riittävä 5 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, kansanterveys mukaan luettuna.

"

6)  Lisätään liitteet -I ja -I a tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta … .

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

Lisätään seuraavat liitteet:

"LIITE -I

Logo

Tämä logo on väriltään musta, ja sen on oltava kooltaan sellainen, että se on riittävän näkyvä.

20190417-P8_TA-PROV(2019)0401_FI-p0000002.png

LIITE -I a

Edellä olevien 5 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan mukainen vakiomuotoinen ilmoituslomake

Rastitaan oikea kohta

Uusi ilmoitus

Olemassa olevan ilmoituksen päivittäminen

a)  Valmistajan nimi ja osoite

b)   Valmistuksen tarkoitus

Vienti

Varastointi

Vienti ja varastointi

c)  Jäsenvaltio, jossa valmistuksen on tarkoitus tapahtua, ja jäsenvaltio, jossa (mahdollinen) valmistusta edeltävä ensimmäinen liitännäistoimi on tarkoitus suorittaa

Valmistusjäsen-valtio

(Jäsenvaltio, jossa (mahdollinen) valmistusta edeltävä ensimmäinen liitännäistoimi suoritetaan)

d)  Valmistusjäsenvaltiossa myönnetyn todistuksen numero ja siinä jäsenvaltiossa, jossa (mahdollinen) valmistusta edeltävä ensimmäinen liitännäistoimi suoritetaan, myönnetyn todistuksen numero

Valmistusjäsen-valtion myöntämä todistus

(Sen jäsenvaltion, jossa (mahdollinen) valmistusta edeltävä ensimmäinen liitännäistoimi suoritetaan, myöntämä todistus)

e)  Kolmansiin maihin vietävien lääkkeiden osalta myyntiluvan tai tällaista lupaa vastaavan luvan viitenumero kussakin kolmannessa maassa, johon vienti suuntautuu

”.

(1) EUVL C 440, 6.12.2018, s. 100.
(2)EUVL C 440, 6.12.2018, s. 100.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17. huhtikuuta 2019.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 1).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1). Direktiivi 2001/82/EY kumotaan ja korvataan 28. tammikuuta 2022 alkaen eläinlääkkeistä ja direktiivin 2001/82/EY kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2018 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/6 (EUVL L 4, 7.1.2019, s. 43).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 45).
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 15).
(9) Komission delegoitu asetus (EU) 2016/161, annettu 2 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY täydentämisestä vahvistamalla ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden pakkauksissa olevia turvaominaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt (EUVL L 32, 9.2.2016, s. 1).
(10)+ Virallinen lehti: korvataan päivämäärä päivämäärällä, joka on kolme vuotta tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä.
(11)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(12)+ Virallinen lehti: korvataan päivämäärä päivämäärällä, joka on kolme vuotta tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä.


Unionin avaruusohjelma vuosille 2021–2027 ja Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto ***I
PDF 464kWORD 186k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta (COM(2018)0447 – C8–0258/2018 – 2018/0236(COD))
P8_TA(2019)0402A8-0405/2018

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Digitaalinen Eurooppa -ohjelma vuosiksi 2021–2027 ***I
PDF 294kWORD 107k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))
P8_TA(2019)0403A8-0408/2018

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Veroyhteistyötä koskeva Fiscalis-ohjelma ***I
PDF 211kWORD 64k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta (COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD))
P8_TA(2019)0404A8-0421/2018

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) ***I
PDF 291kWORD 123k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1293/2013 kumoamisesta (COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))
P8_TA(2019)0405A8-0397/2018

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Oikeusalan ohjelma ***I
PDF 291kWORD 71k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))
P8_TA(2019)0406A8-0068/2019

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma ***I
PDF 235kWORD 77k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))
P8_TA(2019)0407A8-0468/2018

Tätä tekstiä ei ole vielä julkaistu omalla kielelläsi. Voit tutustua PDF- tai Word-versioon napsauttamalla yllä oikealla olevaa kuvaketta.


Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, parlamentaarisiin sekavaliokuntiin osallistuvien valtuuskuntien sekä parlamentaarisiin yhteistyövaliokuntiin ja monenvälisiin parlamentaarisiin edustajakokouksiin osallistuvien valtuuskuntien määrä
PDF 127kWORD 46k
Euroopan parlamentin päätös 17. huhtikuuta 2019 parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärästä (2019/2698(RSO))
P8_TA-PROV(2019)0408B8-0240/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen,

–  ottaa huomioon assosiaatio- ja yhteistyösopimukset sekä muut sopimukset, joita unioni on tehnyt kolmansien maiden kanssa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 212 ja 214 artiklan,

A.  haluaa edistää parlamenttien välisen jatkuvan vuoropuhelun avulla parlamentaarisen demokratian vahvistumista;

1.  päättää vahvistaa parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien lukumäärän ja niiden alueellisen ryhmityksen seuraavasti:

   a) Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki

Valtuuskunnat:

   EU:n ja Pohjois-Makedonian parlamentaarinen sekavaliokunta
   EU:n ja Turkin parlamentaarinen sekavaliokunta

Pohjoisesta yhteistyöstä ja suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

Valtuuskunta EU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta

   b) Venäjä ja itäisen kumppanuuden valtiot

Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta

Valtuuskunta EU:n ja Armenian parlamentaarisessa kumppanuusvaliokunnassa, EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

   c) Maghreb-maat, Mashrek-maat, Israel ja Palestiina

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

   Israel
   Palestiina
   Maghreb-maat ja Maghrebin arabiunioni, mukaan lukien EU:n ja Marokon, EU:n ja Tunisian ja EU:n ja Algerian parlamentaariset sekavaliokunnat
   Mashrek-maat
   d) Arabian niemimaa, Irak ja Iran

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

   Arabian niemimaa
   Irak
   Iran
   e) Amerikat

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

   Yhdysvallat
   Kanada
   Brasilian liittotasavalta
   Keski-Amerikan maat
   Andien yhteisön maat
   Mercosur

Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Valtuuskunta Cariforumin ja EU:n parlamentaarisessa valiokunnassa

   f) Aasia ja Tyynenmeren alue

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

   Japani
   Kiinan kansantasavalta
   Intia
   Afganistan
   Etelä-Aasian maat
   Kaakkois-Aasian maat ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liitto (ASEAN)
   Korean niemimaa
   Australia ja Uusi-Seelanti

EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

   g) Afrikka

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

   Etelä-Afrikka
   yleisafrikkalainen parlamentti
   h) Monenväliset edustajakokoukset

Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta;

2.  päättää, että talouskumppanuussopimuksien perusteella muodostettujen parlamentaaristen valiokuntien jäsenistö valitaan yksinomaan kansainvälisen kaupan valiokunnasta ja kehitysvaliokunnasta – varmistaen, että kansainvälisen kaupan valiokunnan johtava asema asiasta vastaavana valiokuntana säilyy – ja että valiokuntien pitäisi aktiivisesti koordinoida työnsä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kanssa;

3.  päättää, että Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa ja Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa toimivien valtuuskuntien jäsenistöt valitaan yksinomaan kunkin edustajakokouksen kahdenvälisistä tai alueellisista valtuuskunnista;

4.  päättää, että suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaavan valtuuskunnan jäsenistö valitaan yksinomaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnasta;

5.  päättää, että valtuuskuntien puheenjohtajakokouksen olisi laadittava kuusi kuukautta kattava kalenteriluonnos kuultuaan ulkoasiainvaliokuntaa, kehitysvaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa. Kalenteriluonnos olisi tehtävä tiiviissä yhteistyössä valiokuntien puheenjohtajakokouksen kuusi kuukautta kattavan valiokuntien valtuuskuntien kalenterin kanssa, ja siinä olisi otettava huomioon myös demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän vuotuinen työohjelma, jotta varmistetaan johdonmukainen lähestymistapa. Yhteinen kuusi kuukautta kattava toimintakalenteri toimitetaan tämän jälkeen puheenjohtajakokouksen hyväksyttäväksi. Puheenjohtajakokous voi muuttaa ehdotettua kalenteriluonnosta poliittisten tapahtumien niin vaatiessa ja jotta taataan parlamentin ulkoisten toimien johdonmukaisuus;

6.  muistuttaa, että ainoastaan puheenjohtajakokouksen asianmukaisesti hyväksymillä virallisilla valtuuskunnilla on lupa toimia Euroopan parlamentin puolesta ja edustaa sen virallista kantaa;

7.  päättää, että poliittiset ryhmät ja sitoutumattomat jäsenet nimittävät pysyviä varajäseniä kuhunkin valtuuskuntatyyppiin siten, että näiden varajäsenten määrä ei ylitä ryhmiä tai sitoutumattomia jäseniä edustavien varsinaisten jäsenten määrää;

8.  päättää, että pysyvien parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua parlamenttien välisiin kokouksiin parlamentin toimipaikkojen ulkopuolella. Jos varsinainen jäsen on estynyt matkustamasta, se poliittinen ryhmä, jonka jäsen hän on, voi nimittää hänen tilalleen yhden pysyvistä varajäsenistä tai, jos varajäsen ei ole käytettävissä, sen parlamenttien välisen edustajakokouksen jäsenen, jonka piiriin kyseinen valtuuskunta kuuluu. Jos sen parlamenttien välisen edustajakokouksen jäsen, jonka piiriin kyseinen valtuuskunta kuuluu, ei ole käytettävissä, ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsenet voisivat olla oikeutettuja osallistumaan;

9.  katsoo, että ennen parlamenttien välisiä tapaamisia (parlamentaarinen vakautus- ja assosiaatiovaliokunta, parlamentaarinen sekavaliokunta, parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta, parlamentaarinen yhteistyövaliokunta, parlamenttien välinen kokous jne.) ja ennen kaikkia valtuuskuntamatkoja olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä asiaankuuluvan valiokunnan tai valiokuntien kanssa liittyen niihin poliittisiin ja lainsäädännön valvontaa koskeviin kysymyksiin, joita valtuuskunnan olisi otettava esiin tapaamisissaan kyseisen maan edustajien kanssa;

10.  pyrkii varmistamaan käytännössä, että yksi tai useampi valiokuntien esittelijöistä/puheenjohtajista voi vastaavasti osallistua valtuuskuntien, parlamentaaristen sekavaliokuntien, parlamentaaristen yhteistyövaliokuntien ja monenvälisten parlamentaaristen edustajakokousten työskentelyyn, ja päättää, että puhemies antaa asianomaisen valtuuskunnan ja valiokunnan puheenjohtajien yhteisestä pyynnöstä luvan tällaisiin matkoihin;

11.  päättää, että tämä päätös tulee voimaan parlamentin yhdeksännen vaalikauden ensimmäisellä istuntojaksolla;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle.


Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa II ***I
PDF 616kWORD 177k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0799),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 64 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 172 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 207 artiklan, 214 artiklan 3 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0148/2019),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan sekä 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 192 artiklan 1 kohdan sekä 338 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 1. kesäkuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 1. joulukuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kirjeet,

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 7. maaliskuuta 2019 tekemän päätöksen, jolla talous- ja raha-asioiden valiokunnalle myönnettiin lupa jakaa edellä mainittu komission ehdotus ja laatia siitä kaksi erillistä lainsäädäntömietintöä,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0020/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot ja kannat tarkistuksina (A8-0190/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 viite
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 64 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 172 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 207 artiklan, 214 artiklan 3 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 192 artiklan 1 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan,
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Lissabonin sopimuksessa erotetaan toisistaan komissiolle siirretty valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja komissiolle annettu valta antaa säädöksiä oikeudellisesti velvoittavien unionin säädösten yhdenmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi (täytäntöönpanosäädökset).
(1)  Lissabonin sopimuksella on muutettu merkittävästi lainsäätäjän komissiolle siirtämää valtaa koskevaa oikeudellista kehystä erottamalla selkeästi toisistaan komissiolle siirretty valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja komissiolle annettu valta antaa säädöksiä oikeudellisesti velvoittavien unionin säädösten yhdenmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi (täytäntöönpanosäädökset).
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)   Toisiinsa kiinteästi liittymättömien valtuutusten yhdistäminen ja esittäminen yhdessä komission delegoidussa säädöksessä estää parlamentin tarkistamisoikeuden käytön, sillä se joutuu pelkästään hyväksymään tai hylkäämään koko delegoidun säädöksen, mikä ei jätä lainkaan mahdollisuutta ilmaista mielipidettä kustakin valtuutuksesta erikseen.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2009/31/EY
29 artikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa liitteiden muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 29 a artiklan mukaisesti.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 29 a artiklan mukaisesti tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/31/EY
29 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 29 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 29 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2009/31/EY
30 artikla
3)   Poistetaan 30 artikla.
3)  Korvataan 30 artikla seuraavasti:
”30 artikla
Komiteamenettely
1.  Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013* 26 artiklalla perustettu ilmastonmuutoskomitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011** tarkoitettu komitea.
2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
___________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13).
** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta
[...]
Poistetaan.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevat säännöt.”
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevat säännöt.”
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevat säännöt.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
10 artikla – 6 kohta – 3 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa kiintiöiden jakamiseen tuottajille ja tuojille sovellettavaa mekanismia koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kiintiöiden jakamiseen tuottajille ja tuojille sovellettavaa mekanismia koskevat säännöt.”
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
19 artikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat täydentäviä seurantatoimenpiteitä sellaisia valvottavia aineita tai uusia aineita ja tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita varten, jotka on asetettu väliaikaisen varastoinnin menettelyyn, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn tai jotka ovat unionin tullialueen läpikulun ja tämän jälkeen tapahtuvan jälleenviennin kohteena, sen jälkeen kun se on arvioinut tällaisiin liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan mahdollista riskiä ja ottanut huomioon tällaisten toimenpiteiden ympäristöedut ja sosioekonomiset vaikutukset.”
Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat täydentäviä seurantatoimenpiteitä sellaisia valvottavia aineita tai uusia aineita ja tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita varten, jotka on asetettu väliaikaisen varastoinnin menettelyyn, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn tai jotka ovat unionin tullialueen läpikulun ja tämän jälkeen tapahtuvan jälleenviennin kohteena, sen jälkeen kun se on arvioinut tällaisiin liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan mahdollista riskiä ja ottanut huomioon tällaisten toimenpiteiden ympäristöedut ja sosioekonomiset vaikutukset.”
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
20 artikla – 2 kohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä osapuolten tekemien päätösten mukaisesti säännöistä, joita sovelletaan valvottavia aineita käyttäen valmistettujen ja sellaisesta valtiosta, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, tuotujen tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät sisällä valvotuiksi aineiksi varmuudella tunnistettavia aineita, luovuttamiseen vapaaseen liikkeeseen unionissa. Näiden tuotteiden ja laitteiden tunnistaminen tapahtuu teknisten lausuntojen perusteella, joita pöytäkirjan osapuolet saavat määräajoin.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla osapuolten tekemien päätösten mukaisesti säännöt, joita sovelletaan valvottavia aineita käyttäen valmistettujen ja sellaisesta valtiosta, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, tuotujen tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät sisällä valvotuiksi aineiksi varmuudella tunnistettavia aineita, luovuttamiseen vapaaseen liikkeeseen unionissa. Näiden tuotteiden ja laitteiden tunnistaminen tapahtuu teknisten lausuntojen perusteella, joita pöytäkirjan osapuolet saavat määräajoin.”
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat luetteloa tuotteista ja laitteista, joiden osalta valvottavien aineiden talteenoton tai tuotteiden ja laitteiden hävittämisen ilman sitä edeltävää valvottavien aineiden talteenottoa katsotaan olevan teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, ja jotka vastaavat osapuolten tekemiä päätöksiä ja joissa täsmennetään tarvittaessa sovellettavat tekniset menetelmät.
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat luetteloa tuotteista ja laitteista, joiden osalta valvottavien aineiden talteenoton tai tuotteiden ja laitteiden hävittämisen ilman sitä edeltävää valvottavien aineiden talteenottoa katsotaan olevan teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, ja jotka vastaavat osapuolten tekemiä päätöksiä ja joissa täsmennetään tarvittaessa sovellettavat tekniset menetelmät.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
22 artikla – 5 kohta – 2 ja 3 alakohta
”Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet ja sille siirretään valta antaa näitä vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti tämän arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”
”Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet ja sille siirretään valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla näitä vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevat säännöt tämän arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 9 alakohta – a alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
”Jäsenvaltioiden on määriteltävä 2 kohdassa tarkoitettuja toimia suorittavan henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset. Siirretään komissiolle valta antaa näiden vähimmäispätevyysvaatimusten yhdenmukaistamista koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden suorittaman toimenpiteiden arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”
”Jäsenvaltioiden on määriteltävä 2 kohdassa tarkoitettuja toimia suorittavan henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla näiden vähimmäispätevyysvaatimusten yhdenmukaistamista koskevat säännöt jäsenvaltioiden suorittaman toimenpiteiden arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 9 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
23 artikla – 7 kohta
”7. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan luettelo teknisistä menetelmistä tai käytännöistä, joita yritysten on käytettävä valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi.”
”7. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla luettelo teknisistä menetelmistä tai käytännöistä, joita yritysten on käytettävä valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi.”
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 11 alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
24 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 10 artiklan 3 ja 6 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 9 kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa, 23 artiklan 4 ja 7 kohdassa, 24 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 10 artiklan 3 ja 6 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 9 kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa, 23 artiklan 4 ja 7 kohdassa, 24 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 14 alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
27 artikla – 10 kohta
”10. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1–7 kohdassa säädettyjä raportointivaatimuksia pöytäkirjan mukaisten sitoumusten täyttämiseksi tai niiden soveltamisen helpottamiseksi.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla – 5 kohta
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 14 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksiin sovellettavia olosuhteita, muotoa ja menettelyjä, sen jälkeen kun se on kuullut Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA), direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettua tietosuojatyöryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua.”
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 14 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksiin sovellettavien olosuhteiden, muodon ja menettelyjen osalta, sen jälkeen kun se on kuullut Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA), direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettua tietosuojatyöryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua.”
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
14 bartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 8 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 89/391/ETY
17 bartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 16 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 16 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 16 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 92/91/ETY
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 17 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 92/104/ETY
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 18 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 93/103/EY
12 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 21 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 1999/92/EY
10 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 22 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2000/54/EY
19 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 27 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/104/EY
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
6 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä alueelliseen solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä koskevista suuntaviivoista.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla alueelliseen solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä koskevia suuntaviivoja.”
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
11 artikla – 10 kohta
”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan soveltamiseksi noudatettava menettely.”
”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan soveltamiseksi noudatettava menettely.”
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
15 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joilla pyritään varmistamaan, että siirtoverkon omistaja ja varastointilaitteiston haltija noudattavat täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joilla pyritään varmistamaan, että siirtoverkon omistaja ja varastointilaitteiston haltija noudattavat täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa.”
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
36 artikla – 10 kohta
”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamista ja tämän artiklan 3, 6, 8 ja 9 kohdan soveltamiseksi noudatettavaa menettelyä.”
”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamista ja tämän artiklan 3, 6, 8 ja 9 kohdan soveltamiseksi noudatettavaa menettelyä.”
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 5 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
42 artikla – 5 kohta
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan suuntaviivoja siitä, missä määrin sääntelyviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston kanssa.”
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja siitä, missä määrin sääntelyviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston kanssa.”
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
43 artikla – 9 kohta
”9. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti menettely, jota sääntelyviranomaisten, viraston ja komission on sovellettava todetakseen, ovatko sääntelyviranomaisten tekemät päätökset tässä artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisia.”
”9. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti menettely, jota sääntelyviranomaisten, viraston ja komission on sovellettava todetakseen, ovatko sääntelyviranomaisten tekemät päätökset tässä artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisia.”
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
44 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa määritellään tietojen säilyttämiseen sovellettavat menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien tietojen muoto ja sisältö.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa määritellään tietojen säilyttämiseen sovellettavat menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien tietojen muoto ja sisältö.”
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 8 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
50 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 10 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 36 artiklan 10 kohdassa, 42 artiklan 5 kohdassa, 43 artiklan 9 kohdassa ja 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 10 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 36 artiklan 10 kohdassa, 42 artiklan 5 kohdassa, 43 artiklan 9 kohdassa ja 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2009
3 artikla – 5 kohta
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisessa noudatettava menettely.”
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisessa noudatettava menettely.”
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2009
6 artikla – 11 kohta – 2 alakohta
”Jos komissio ehdottaa omasta aloitteestaan verkkosäännön hyväksymistä, se kuulee virastoa, Kaasu-ENTSOa ja kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä verkkosääntöluonnoksesta vähintään kahden kuukauden ajan. Siirretään komissiolle valta antaa tällaisten verkkosääntöjen hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 27 a artiklan mukaisesti.”
”Jos komissio ehdottaa omasta aloitteestaan verkkosäännön hyväksymistä, se kuulee virastoa, Kaasu-ENTSOa ja kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä verkkosääntöluonnoksesta vähintään kahden kuukauden ajan. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä tällaiset verkkosäännöt.”
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2009
12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään kunkin alueellisen yhteistyörakenteen kattama maantieteellinen alue ottaen huomioon olemassa olevat alueelliset yhteistyörakenteet. Komissio kuulee tässä tarkoituksessa virastoa ja Kaasu-ENTSOa.
Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä kunkin alueellisen yhteistyörakenteen kattama maantieteellinen alue ottaen huomioon olemassa olevat alueelliset yhteistyörakenteet. Komissio kuulee tässä tarkoituksessa virastoa ja Kaasu-ENTSOa.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2009
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla annetaan suuntaviivoja tämän artiklan 1 kohdassa luetelluista kysymyksistä sekä muutetaan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta antamalla suuntaviivoja tämän artiklan 1 kohdassa luetelluista kysymyksistä sekä muutetaan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja.”
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2009
27 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 11 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 11 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 32 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta
Direktiivi 91/271/ETY
17 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 33 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 91/676/ETY
8 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 35 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 96/59/EY
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavissa tarkoituksissa:
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 35 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 96/59/EY
10 bartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 36 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 98/83/EY
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2000/53/EY
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa romutustodistuksen vähimmäisvaatimuksia koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla romutustodistuksen vähimmäisvaatimukset.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2000/53/EY
7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yksityiskohtaisia sääntöjä sen valvomiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita. Näitä sääntöjä laatiessaan komissio ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, muun muassa tietojen saatavuuden sekä romuajoneuvojen vientiä ja tuontia koskevan kysymyksen.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt sen valvomiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita. Näitä sääntöjä laatiessaan komissio ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, muun muassa tietojen saatavuuden sekä romuajoneuvojen vientiä ja tuontia koskevan kysymyksen.”
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Direktiivi 2000/53/EY
8 artikla – 2 kohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettuja standardeja. Komissio ottaa näitä standardeja laatiessaan huomioon tällä alalla asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla tehtävän työn sekä osallistuu tarvittaessa tähän työskentelyyn.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitetut standardit. Komissio ottaa näitä standardeja laatiessaan huomioon tällä alalla asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla tehtävän työn sekä osallistuu tarvittaessa tähän työskentelyyn.”
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Direktiivi 2000/53/EY
9 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 38 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2000/60/EY
8 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan teknisiä eritelmiä ja veden tilaa koskevia yhtenäistettyjä analysointi- ja seurantamenetelmiä.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla teknisiä eritelmiä ja veden tilaa koskevia yhtenäistettyjä analysointi- ja seurantamenetelmiä.”
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 38 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2000/60/EY
20 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja liitteessä I olevan 1.4.1 kohdan ix alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja liitteessä V olevan 1.4.1 kohdan ix alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 38 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Direktiivi 2000/60/EY
Liite V – 1.4.1 kohta – ix alakohta
”ix) Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan interkalibrointimenettelyn tulokset ja jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokittelulle määritellyt arvot i–viii alakohdan mukaisesti. Ne on julkaistava kuuden kuukauden kuluessa interkalibrointimenettelyn päätökseen saattamisesta.”
”ix) Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla interkalibrointimenettelyn tulokset ja jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokittelulle määritellyt arvot i–viii alakohdan mukaisesti. Ne on julkaistava kuuden kuukauden kuluessa interkalibrointimenettelyn päätökseen saattamisesta.”
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 41 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/107/EY
5 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/7/EY
15 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  määritetään mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuutta koskeva EN/ISO-standardi 3 artiklan 9 kohtaa varten;
a)  täydennetään tätä direktiiviä määrittämällä mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuutta koskeva EN/ISO-standardi 3 artiklan 9 kohtaa varten;
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/7/EY
15 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  muutetaan liitettä I, jos se on tarpeen tieteen ja tekniikan kehityksen perusteella, kyseisessä liitteessä mainittujen muuttujien analysointimenetelmien osalta;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/7/EY
15 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  muutetaan liitettä V, jos se on tarpeen tieteen ja tekniikan kehityksen perusteella.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/7/EY
15 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
”2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 a artiklan mukaisesti seuraavista seikoista:
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 22 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä seuraavissa tarkoituksissa:
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  teknisten vaatimusten määrittely 13 artiklan 6 kohtaa varten, mukaan lukien heikkoon happoon liukenevan syanidin määrittelyyn liittyvät tekniset vaatimukset ja sen mittausmenetelmä;
a)  teknisten vaatimusten määrittelemiseksi 13 artiklan 6 kohtaa varten, mukaan lukien heikkoon happoon liukenevan syanidin määrittelyyn liittyvät tekniset vaatimukset ja sen mittausmenetelmä;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
b)  liitteessä II vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentäminen;
b)  liitteessä II vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentämiseksi;
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)  3 artiklan 3 kohdassa olevan määritelmän tulkinta;
c)  3 artiklan 3 kohdassa olevan määritelmän tulkinnan vahvistamiseksi;
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta
d)  jätealueiden luokitteluperusteiden määrittäminen liitteen III mukaisesti;
d)  jätealueiden luokitteluperusteiden määrittämiseksi liitteen III mukaisesti;
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta
e)  tämän direktiivin teknisessä täytäntöönpanossa tarvittavien yhdenmukaistettujen näytteidenottostandardien ja analyysimenetelmien määrittäminen.
e)  tämän direktiivin teknisessä täytäntöönpanossa tarvittavien yhdenmukaistettujen näytteidenottostandardien ja analyysimenetelmien määrittämiseksi.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 44 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/118/EY
8 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2007/2/EY
7 artikla – 1 kohta
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä teknisistä järjestelyistä paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta ja mahdollisuuksien mukaan niiden yhteensovittamista varten. Järjestelyjen suunnittelussa on otettava huomioon asiaankuuluvat käyttäjien vaatimukset, nykyiset aloitteet ja kansainväliset standardit paikkatietoaineistojen yhdenmukaistamiseksi sekä toteutettavuus ja kustannus-hyötynäkökohdat.
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla tekniset järjestelyt paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta ja mahdollisuuksien mukaan niiden yhteensovittamista varten. Järjestelyjen suunnittelussa on otettava huomioon asiaankuuluvat käyttäjien vaatimukset, nykyiset aloitteet ja kansainväliset standardit paikkatietoaineistojen yhdenmukaistamiseksi sekä toteutettavuus ja kustannus-hyötynäkökohdat.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2007/2/EY
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa annetaan tätä lukua täydentäviä sääntöjä etenkin seuraavista seikoista:
Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla etenkin seuraavat seikat:
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2007/2/EY
17 artikla – 8 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa näihin edellytyksiin sovellettavien sääntöjen vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 21 a artiklan mukaisesti. Näiden sääntöjen on oltava täysin tämän artiklan 1–3 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaiset.”
Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla näihin edellytyksiin sovellettavat säännöt. Näiden sääntöjen on oltava täysin tämän artiklan 1–3 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaiset.”
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Direktiivi 2007/2/EY
21 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklassa ja 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklassa ja 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 47 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2007/60/EY
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 48 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2008/50/EY
28 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 49 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2008/56/EY
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 15 päivään toukokuuta 2010 mennessä vahvistetaan jäsenvaltioissa käytettävät vertailuperusteet ja menetelmästandardit liitteiden I ja III pohjalta siten, että turvataan johdonmukaisuus ja mahdollistetaan se, että merialueita tai osa-alueita voidaan vertailla keskenään siltä osin, missä määrin ympäristön hyvää tilaa ollaan saavuttamassa.
Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 15 päivään heinäkuuta 2010 mennessä jäsenvaltioissa käytettävät vertailuperusteet ja menetelmästandardit liitteiden I ja III pohjalta siten, että turvataan johdonmukaisuus ja mahdollistetaan se, että merialueita tai osa-alueita voidaan vertailla keskenään siltä osin, missä määrin ympäristön hyvää tilaa ollaan saavuttamassa.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 49 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2008/56/EY
11 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä sellaisista seurantaan ja arviointiin tarkoitetuista eritelmistä ja standardoiduista menetelmistä, joissa on otettu huomioon nykyiset sitoumukset ja joilla varmistetaan seuranta- ja arviointitulosten vertailukelpoisuus.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla sellaiset seurantaan ja arviointiin tarkoitetut eritelmät ja standardoidut menetelmät, joissa on otettu huomioon nykyiset sitoumukset ja joilla varmistetaan seuranta- ja arviointitulosten vertailukelpoisuus.”
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 49 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2008/56/EY
24 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 4 kohdassa ja 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 4 kohdassa ja 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 52 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/147/EY
15 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1221/2009 ajantasaistamiseksi ja arviointimenettelyjen vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä ja täydennetään sitä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavilla menettelyillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1221/2009 ajantasaistamiseksi ja arviointimenettelyjen vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä ja täydennetään sitä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavilla menettelyillä ja toimitetaan alakohtaisia viiteasiakirjoja sekä organisaatioiden rekisteröintiä ja yhdenmukaistamismenettelyjä koskevia ohjeita. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 2 alakohta
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1221/2009 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee tiettyjen menettelyjen yhdenmukaistamista ja alakohtaisia viiteasiakirjoja. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1221/2009
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Komissio hyväksyy toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1221/2009
17 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavista menettelyistä, joihin kuuluvat myös vertaisarviointien tuloksena tehtyjä päätöksiä koskevat asianmukaiset muutoksenhakumenettelyt.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavat menettelyt, joihin kuuluvat myös vertaisarviointien tuloksena tehtyjä päätöksiä koskevat asianmukaiset muutoksenhakumenettelyt.”
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1221/2009
30 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
Komissio hyväksyy akkreditointi- ja toimilupaelinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla akkreditointi- ja toimilupaelinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 1221/2009
46 artikla – 6 kohta
”6. Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitetut alakohtaiset viiteasiakirjat ja 4 kohdassa tarkoitetut ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
”6. Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä 1 kohdassa tarkoitetut alakohtaiset viiteasiakirjat ja 4 kohdassa tarkoitetut ohjeet.”
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1221/2009
48 aartikla
”48 a artikla
”48 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 17 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 16 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 17 artiklan 3 kohdan tai 48 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 16 artiklan 4 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 30 artiklan 6 kohdan, 46 artiklan 6 kohdan tai 48 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
_______________
_______________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 54 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 66/2010
6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä poikkeusten myöntämiseksi tämän artiklan 6 kohdasta tiettyjen 6 kohdassa tarkoitettuja aineita sisältävien tavararyhmien tapauksessa, ja vain silloin, kun niiden korvaaminen joko sellaisenaan tai käyttämällä vaihtoehtoisia materiaaleja tai suunnittelua ei ole teknisesti mahdollista tai kun on kyse tuotteista, joiden kokonaisvaltainen ympäristönsuojelullinen taso on huomattavasti korkeampi verrattuna muihin samaan ryhmään kuuluviin tavaroihin.
Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet poikkeusten myöntämiseksi tämän artiklan 6 kohdasta tiettyjen 6 kohdassa tarkoitettuja aineita sisältävien tavararyhmien tapauksessa ja vain silloin, kun niiden korvaaminen joko sellaisenaan tai käyttämällä vaihtoehtoisia materiaaleja tai suunnittelua ei ole teknisesti mahdollista tai kun on kyse tuotteista, joiden kokonaisvaltainen ympäristönsuojelullinen taso on huomattavasti korkeampi verrattuna muihin samaan ryhmään kuuluviin tavaroihin.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 54 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 66/2010
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valtaa antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua EUEB:n kuulemisesta toimenpiteet erityisten EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden määrittämiseksi kullekin tuoteryhmälle. Nämä toimenpiteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Siirretään komissiolle valtaa antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua EUEB:n kuulemisesta toimenpiteet erityisten EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden määrittämiseksi kullekin tuoteryhmälle. Nämä toimenpiteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 54 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 66/2010
15 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 7 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 7 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (ETY) N:o 3924/91
2 artikla – 6 kohta
”6.  Siirretään komissiolle valta antaa Prodcom-luettelon ja kustakin nimikkeestä kerättävien tietojen päivittämiseksi delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.”
”6.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta päivittämällä Prodcom-luetteloa ja kustakin nimikkeestä kerättäviä tietoja.”
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (ETY) N:o 3924/91
3 artikla – 5 kohta
”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä tämän artiklan 3 kohdan soveltamiseksi, myös sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”
”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 3 kohdan soveltamiseksi, myös sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (ETY) N:o 3924/91
4 artikla – 2 kohta
”Komissiolle siirretään kuitenkin eräiden Prodcom-luettelon nimikkeiden osalta valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa edellytetään, että tiedot kerätään kuukausittain tai neljännesvuosittain.”
”Komissiolle siirretään kuitenkin eräiden Prodcom-luettelon nimikkeiden osalta valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta edellyttämällä, että tiedot kerätään kuukausittain tai neljännesvuosittain.”
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (ETY) N:o 3924/91
5 artikla – 1 kohta
”1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä tarpeelliset tiedot kyselylomakkeilla, joiden sisällön on oltava komission määrittelemien yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen. Siirretään komissiolle valta antaa kyseisiä sääntöjä koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.”
”1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä tarpeelliset tiedot kyselylomakkeilla, joiden sisällön on oltava komission määrittelemien yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä kyseiset säännöt.”
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Asetus (ETY) N:o 3924/91
6 artikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on käsiteltävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytetyt kyselylomakkeet tai 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista muista lähteistä saadut tiedot.”
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on käsiteltävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytetyt kyselylomakkeet tai 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista muista lähteistä saadut tiedot.”
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (ETY) N:o 3924/91
9 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 6 kohdassa, 3 artiklan 5 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 6 kohdassa, 3 artiklan 5 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 56 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Asetus (ETY) N:o 696/93
6 artikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan etenkin asetuksen liitteessä vahvistettuja tuotantojärjestelmän tilastoyksiköitä, käytettyjä kriteerejä ja määritelmiä niiden mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen.”
Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan asetuksen liitteessä vahvistettuja tuotantojärjestelmän tilastoyksiköitä, käytettyjä kriteerejä ja määritelmiä niiden mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen.”
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 56 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (ETY) N:o 696/93
6 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta
–  täydennetään kyseistä asetusta laadun arviointiperusteilla;
–  täydennetään kyseistä asetusta muuttujien laadun arviointiperusteilla;
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta – johdantokappale
2)  Korvataan 4 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
2)  Korvataan 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toinen alakohta seuraavasti:
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta – 2 alakohta
”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteissä. Siirretään komissiolle valta antaa niiden hyväksymistä ja soveltamista koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteissä. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä niiden hyväksymistä ja soveltamista.”
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
10 artikla – 5 kohta
”5. Siirretään komissiolle valta antaa laadun arviointiperusteita koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä muuttujien laadun arviointiperusteet.”
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1165/98
18 artikla – 3 kohta
4 a)  Kumotaan 18 artiklan 3 kohta.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
18 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] viideksi vuodeksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viideksi vuodeksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisessa alakohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
18 aartikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisessa alakohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
18 aartikla – 6 kohta
Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan, liitteessä A olevan a alakohdan, b alakohdan 3 alakohdan, c alakohdan 2 tai 10 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai f alakohdan 8 tai 9 alakohdan, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai g alakohdan 2 alakohdan tai liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisen alakohdan, 10 artiklan 5 kohdan, liitteessä A olevan a alakohdan, b alakohdan 3 alakohdan, c alakohdan 2 tai 10 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai f alakohdan 8 tai 9 alakohdan, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai g alakohdan 2 alakohdan tai liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite A – b alakohta – 3 alakohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – iii alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite A – c alakohta – 2 alakohta
”2. Muiden kuin kotimaan markkinoiden tuottajahintoja (muuttuja 312) ja tuontihintoja (muuttuja 340) kuvaavien tietojen perustana voidaan käyttää ulkomaankaupasta tai muista lähteistä peräisin olevien tuotteiden yksikköarvoja ainoastaan, jos tietojen laatu ei erityisiin hintatietoihin verrattuna heikkene huomattavasti. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellytyksistä, joiden avulla varmistetaan tietojen tarvittava laatu.”
”2. Muiden kuin kotimaan markkinoiden tuottajahintoja (muuttuja 312) ja tuontihintoja (muuttuja 340) kuvaavien tietojen perustana voidaan käyttää ulkomaankaupasta tai muista lähteistä peräisin olevien tuotteiden yksikköarvoja ainoastaan, jos tietojen laatu ei erityisiin hintatietoihin verrattuna heikkene huomattavasti. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä edellytykset, joiden avulla varmistetaan tietojen tarvittava laatu.”
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – vi alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite A – d alakohta – 2 alakohta
”2. Lisäksi tuotantoa (muuttuja 110) ja tehtyjä työtunteja (muuttuja 220) kuvaavat muuttujat toimitetaan työpäivätasoitettuina. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – vii alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite A – f alakohta – 8 alakohta
”8. Siirretään komissiolle tuontihintamuuttujan (muuttuja 340) osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytysten määrittelyä.”
”8. Siirretään komissiolle tuontihintamuuttujan (muuttuja 340) osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta määrittelemällä 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytykset.”
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – viii alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite A – f alakohta – 9 alakohta
”9. Muun kuin kotimaan muuttujat (muuttujat 122 ja 312) toimitetaan eriteltyinä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin NACE Rev. 2:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä NACE Rev. 2:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. NACE Rev. 2:n pääluokkien D ja E tietoja ei vaadita muuttujan 122 osalta. Lisäksi tuontihintamuuttuja (muuttuja 340) toimitetaan eriteltynä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin CPA:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä CPA:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. Siirretään komissiolle euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen erittelyn osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytysten määrittelyä. Euroopan laajuisessa otantajärjestelmässä voidaan rajoittaa tuontihintamuuttujan soveltamisalaa tuotteiden tuontiin euroalueen ulkopuolisista maista. Jäsenvaltion, joka ei ole ottanut käyttöön euroa valuuttanaan, ei tarvitse toimittaa erittelyä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen muuttujien 122, 312 ja 340 osalta.”
”9. Muun kuin kotimaan muuttujat (muuttujat 122 ja 312) toimitetaan eriteltyinä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin NACE Rev. 2:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä NACE Rev. 2:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. NACE Rev. 2:n pääluokkien D ja E tietoja ei vaadita muuttujan 122 osalta. Lisäksi tuontihintamuuttuja (muuttuja 340) toimitetaan eriteltynä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin CPA:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä CPA:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. Siirretään komissiolle euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen erittelyn osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytykset. Euroopan laajuisessa otantajärjestelmässä voidaan rajoittaa tuontihintamuuttujan soveltamisalaa tuotteiden tuontiin euroalueen ulkopuolisista maista. Jäsenvaltion, joka ei ole ottanut käyttöön euroa valuuttanaan, ei tarvitse toimittaa erittelyä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen muuttujien 122, 312 ja 340 osalta.”
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite B – b alakohta – 4 alakohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta – iv alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite B – d alakohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite C – b alakohta – 2 alakohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – i alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – i alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iii alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite C – c alakohta – 4 alakohta
iii)  Poistetaan c alakohdan 4 alakohdan viimeinen alakohta.
iii)  Kumotaan c alakohdan 4 alakohdan kolmas alakohta.
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iii alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – iii alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iv alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite C – d alakohta – 2 alakohta
”2. Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin määrää (muuttuja 123) kuvaavat muuttujat toimitetaan myös työpäivätasoitettuina. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iv alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – iv alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – v alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite C – g alakohta – 2 alakohta
”2. Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää (muuttujat 330/123) kuvaavat muuttujat on toimitettava kuukauden kuluessa tässä liitteessä olevan f osan 3 kohdassa määritellyillä luokituksen tasoilla. Jäsenvaltiot voivat päättää osallistua liikevaihtoa ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää kuvaaviin muuttujiin 120 ja 330/123 antamalla osuutensa 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määriteltyyn Euroopan laajuiseen otantajärjestelmään. Siirretään komissiolle valta antaa Euroopan laajuisen otantajärjestelmän jaon edellytyksiä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”2. Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää (muuttujat 330/123) kuvaavat muuttujat on toimitettava kuukauden kuluessa tässä liitteessä olevan f osan 3 kohdassa määritellyillä luokituksen tasoilla. Jäsenvaltiot voivat päättää osallistua liikevaihtoa ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää kuvaaviin muuttujiin 120 ja 330/123 antamalla osuutensa 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määriteltyyn Euroopan laajuiseen otantajärjestelmään. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä Euroopan laajuisen otantajärjestelmän jaon edellytykset.”
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – v alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – v alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite D – b alakohta – 2 alakohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – i alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 10 alakohta – i alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – iv alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite D – d alakohta – 2 alakohta
”2. Liikevaihtomuuttuja (muuttuja 120) toimitetaan myös työpäivätasoitettuna. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – iv alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä “Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 10 alakohta – iv alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 58 kohta – 1 alakohta
Jotta asetusta (EY) N:o 530/1999 voitaisiin mukauttaa taloudessa ja tekniikassa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta vaadittavien tietojen määritelmillä ja jaottelulla sekä laadunarvioinnissa käytettävillä arviointiperusteilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Jotta asetusta (EY) N:o 530/1999 voitaisiin mukauttaa taloudessa ja tekniikassa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta vaadittavien tietojen määritelmillä ja jaottelulla sekä tilastojen laadunarvioinnissa käytettävillä arviointiperusteilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 530/1999
6 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen määrittelyä ja jaottelua koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen määrittelyä ja jaottelua. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 530/1999
10 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa laadunarvioinnissa käytettäviä arviointiperusteita koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 10a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä tilastojen laadunarvioinnissa käytettävät arviointiperusteet. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 530/1999
10 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 530/1999
10 aartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 59 kohta – 4 alakohta
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 2150/2002 yhdenmukainen täytäntöönpano tulosten tuottamisen, tulosten toimittamisessa noudatettavan asianmukaisen muodon sekä laatuselvitysten sisällön osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 2150/2002 yhdenmukainen täytäntöönpano tulosten tuottamisen, tulosten toimittamisessa noudatettavan asianmukaisen muodon sekä laatuselvitysten rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 2150/2002
1 artikla – 5 kohta
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja komission päätöksellä 2000/532/EY* perustetun jäteluettelon välisen vastaavuustaulukon vahvistamista.
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tämän asetuksen liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja komission päätöksellä 2000/532/EY* perustetun jäteluettelon välinen vastaavuustaulukko.
____________________
____________________
* Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).”
* Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).”
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 2150/2002
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa laatu- ja tarkkuusvaatimusten määrittelemiseksi delegoituja säädöksiä 5 b artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä laatu- ja tarkkuusvaatimukset.”
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2150/2002
5 aartikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat mukauttamista tietojen keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen, tulosten käsittelyä ja toimittamista ja liitteissä lueteltujen määrittelyjen mukauttamista.
Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta mukauttamalla sitä tietojen keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä sekä tulosten käsittelyssä ja toimittamisessa tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen ja mukauttamalla liitteissä lueteltuja määrittelyjä.
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2150/2002
5 bartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 1 artiklan 5 kohdassa, 3 artiklan 1 ja 4 kohdassa ja 5 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 5 kohdassa, 3 artiklan 1 ja 4 kohdassa ja 5 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 2150/2002
6 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  liitteessä I olevassa 7 jaksossa ja liitteessä II olevassa 7 jaksossa tarkoitettujen laatuselvitysten sisällön määritteleminen.
c)  liitteessä I olevassa 7 jaksossa ja liitteessä II olevassa 7 jaksossa tarkoitettujen laatuselvitysten rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen määritteleminen.
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 60 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 437/2003
5 artikla – 2 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa muiden tarkkuusvaatimusten vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.”
Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla muita tarkkuusvaatimuksia.”
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 60 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 437/2003
10 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 1 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
–  täydennetään kyseistä asetusta hyväksymällä toimenpiteitä, jotka koskevat tietojen toimittamista toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella.
Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 3 alakohta
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 450/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano laatuselvityksen sisällön osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 450/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano laatuselvityksen rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
2 artikla – 4 kohta
”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat indeksin teknisen erittelyn uudelleen määrittelemiseksi ja painorakenteen tarkistamiseksi tehtäviä muutoksia.”
”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä indeksin teknisen erittelyn uudelleen määrittelemiseksi ja painorakenteen tarkistamiseksi.”
Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
3 artikla – 2 kohta
”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat muutoksia NACE Rev. 2:n pääluokissa O–S määriteltyjen toimialojen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan siten, että sisällyttämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa määritellyt toteutettavuustutkimukset.”
”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta NACE Rev. 2:n pääluokissa O–S määriteltyjen toimialojen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan siten, että sisällyttämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa säädetyt toteutettavuustutkimukset.”
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tietojen jaottelussa käytettävien NACE Rev. 2:n pääluokissa määriteltyjen toimialojen ja enintään NACE Rev. 2:n kaksinumerotasojen tai kaksinumerotasoryhmien tasoille asti tehtyjen lisäeriyttämisten määrittämistä siten, että määrittämisessä otetaan huomioon myötävaikutus kokonaistyöllisyyteen ja työvoimakustannuksiin unionin ja kansallisella tasolla sekä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys.
Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta siltä osin kuin on kyse tietojen jaottelusta NACE Rev. 2:n pääluokissa määriteltyjen toimialojen ja enintään NACE Rev. 2:n kaksinumerotasojen tai kaksinumerotasoryhmien tasoille asti tehtyjen lisäeriyttämisten mukaan siten, että otetaan huomioon myötävaikutus kokonaistyöllisyyteen ja työvoimakustannuksiin unionin ja kansallisella tasolla sekä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys.
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellä tarkoitettujen toimialojen määrittämiseksi siten, että määrittämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa määritellyt toteutettavuustutkimukset.
Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä edellä tarkoitetut toimialat siten, että määrittämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa säädetyt toteutettavuustutkimukset.
Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
4 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa indeksin ketjutuksessa käytettävien menetelmien vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla indeksin ketjutuksessa käytettävät menetelmät.”
Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
8 artikla – 1 kohta
”1. Siirretään komissiolle valta antaa erillisten laatuvaatimusten määrittelyä koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti. Toimitettujen nykyisten ja takautuvien tietojen on täytettävä nämä laatuvaatimukset.
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä erilliset laatuvaatimukset. Toimitettujen nykyisten ja takautuvien tietojen on täytettävä nämä laatuvaatimukset.
Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
8 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava vuodesta 2003 alkaen komissiolle vuosittaiset laatuselvitykset. Komissio määrittelee selvityksen sisällön täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava vuodesta 2003 alkaen komissiolle vuosittaiset laatuselvitykset. Komissio määrittelee selvityksen rakenteen ja yksityiskohtaiset järjestelyt täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 450/2003
9 artikla
4 a)  Kumotaan 9 artikla.
Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
10 artikla – 5 kohta
”5. Komissio hyväksyy toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella toimenpiteitä täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Edellä tarkoitettujen toimenpiteiden on oltava asetuksen (EY) N:o 223/2009 2 artiklassa määritellyn kustannustehokkuusperiaatteen mukaisia, myös siltä osin, että vastaajille aiheutuvaa rasitusta on vähennettävä mahdollisimman paljon.”
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisen osalta tässä artiklassa tarkoitettujen toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella. Edellä tarkoitettujen delegoitujen säädösten on oltava asetuksen (EY) N:o 223/2009 2 artiklassa määritellyn kustannustehokkuusperiaatteen mukaisia, myös siltä osin, että vastaajille aiheutuvaa rasitusta on vähennettävä mahdollisimman paljon.”
Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa,artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
11 aartikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa jaartiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa,artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
11 aartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 2 artiklan 4 kohdan, 3 artiklan 2 kohdan tai 4 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 2 artiklan 4 kohdan, 3 artiklan 2 kohdan, 4 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan, 8 artiklan 1 kohdan tai 10 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 62 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 808/2004
8 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 63 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta
–  muutetaan kyseistä asetusta mukauttamalla osuutta unionin kokonaismäärästä;
–  muutetaan kyseistä asetusta muuttamalla osuutta unionin kokonaismäärästä;
Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1161/2005
2 artikla – 2 kohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat luokkien P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G tietojen toimittamisaikatauluja ja mahdollisia päätöksiä, joissa edellytetään liitteessä lueteltujen taloustoimien jaottelemista vastasektoreittain. Edellä tarkoitetut päätökset voidaan hyväksyä vasta komission annettua 9 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä luokkien P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G tietojen toimittamisaikataulut ja edellyttämällä liitteessä lueteltujen taloustoimien jaottelemista vastasektoreittain. Edellä tarkoitetut delegoidut säädökset voidaan hyväksyä vasta komission annettua 9 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.”
Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1161/2005
2 artikla – 5 kohta