Innéacs 
Téacsanna atá glactha
Dé Céadaoin, 17 Aibreán 2019 - Strasbourg 
Teideal rúin a cuireadh síos chun díospóireacht a thabhairt chun críche a dhréachtú nó a leasú (léirmhíniú ar Riail 149a(2) de na Rialacha Nós Imeachta)
 Dearbhú polaitiúil le haghaidh grúpa polaitiúil a bhunú (léirmhíniú ar Riail 32(5), an chéad fhomhír, an dara fleasc, de na Rialacha Nós Imeachta)
 Lena mbunaítear Fís Eorpach – lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus scaipeadh***I
 Clár lena gcuirtear Fís na hEorpa chun feidhme***I
 Faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí ***I
 Cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirmheánaithe ar líne ***I
 Forfheidhmiú níos fearr agus nuachóiriú ar rialacha AE maidir le cosaint tomhaltóirí ***I
 Trédhearcacht agus inbhuanaitheacht mheasúnú an AE ar rioscaí sa bhiashlabhra ***I
 An deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte ***I
 Clár spáis an Aontais agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis ***I
 An Clár don Eoraip Dhigiteach don tréimhse 2021-2027***I
 An clár Fiscalis le haghaidh comhar i réimse an chánachais ***I
 An Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) ***I
 An Clár um Cheartas ***I
 An Clár um Chearta agus Luachanna ***I
 Roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 CFAE – Cuid I ***I
 An Garda Teorann agus Cósta Eorpach ***I
 Cód Víosaí ***I
 Bearta caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Rialála Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh ***I
 Rialacha lena n-éascaítear úsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise eile ***I
 An Lárionad Eorpach um Inniúlachtaí Tionsclaíochta, Teicneolaíochta agus Taighde Cibearshlándála agus Líonra na Lárionad Comhordúcháin Náisiúnta ***I

Teideal rúin a cuireadh síos chun díospóireacht a thabhairt chun críche a dhréachtú nó a leasú (léirmhíniú ar Riail 149a(2) de na Rialacha Nós Imeachta)
PDF 116kWORD 43k
Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 maidir le teideal rúin a cuireadh síos chun díospóireacht a thabhairt chun críche a dhréachtú nó a leasú (léirmhíniú ar Riail 149a(2) de na Rialacha Nós Imeachta) (2019/2020(REG))
P8_TA-PROV(2019)0392

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don litir dar dáta an 3 Aibreán 2019 ó Chathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla,

–  ag féachaint do Riail 226 dá Rialacha Nós Imeachta,

1.  ag cinneadh an léirmhíniú seo a leanas ar Riail 149a(2) de na Rialacha Nós Imeachta a chur i gceangal:" “Teideal rúin a cuireadh síos chun díospóireacht a thabhairt chun críche faoi Rialacha 123, 128 nó 135 a dhréachtú nó a leasú, ní hionann sin agus athrú ar an gclár oibre, ar choinníoll go dtagann an teideal fós faoi raon feidhme an ábhair a bhfuil díospóireacht á déanamh air.”"

2.  á threorú dá hUachtarán a cinneadh seo a chur ar aghaidh mar eolas chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.


Dearbhú polaitiúil le haghaidh grúpa polaitiúil a bhunú (léirmhíniú ar Riail 32(5), an chéad fhomhír, an dara fleasc, de na Rialacha Nós Imeachta)
PDF 118kWORD 42k
Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 maidir le dearbhú polaitiúil le haghaidh grúpa polaitiúil a bhunú (léirmhíniú ar Riail  32(5), an chéad fhomhír, an dara fleasc, de na Rialacha Nós Imeachta) (2019/2019(REG))
P8_TA-PROV(2019)0393

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don litir dar dáta an 3 Aibreán 2019 ó Chathaoirleach an Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla,

–  ag féachaint do Riail 226 dá Rialacha Nós Imeachta,

1.  ag cinneadh an léirmhíniú seo a leanas ar Riail 32(5), an chéad fhomhír, an dara fleasc, de na Rialacha Nós Imeachta a chur i gceangal:" “I ndearbhú polaitiúil ó ghrúpa, leagfar amach na luachanna ar a son a seasann an grúpa agus na príomhchuspóirí polaitiúla a bhfuil sé ar intinn ag a chomhaltaí a shaothrú le chéile faoi chreat a sainordú a fheidhmiú. Sa dearbhú, tabharfar tuairisc ar chlaonadh polaitiúil comhpháirteach an ghrúpa ar bhealach substaintiúil, sainiúil agus dílis.”"

2.  á threorú dá hUachtarán a cinneadh seo a chur ar aghaidh mar eolas chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.


Lena mbunaítear Fís Eorpach – lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus scaipeadh***I
PDF 873kWORD 174k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Fís Eorpach - an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus le leathadh (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))
P8_TA(2019)0395A8-0401/2018

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Clár lena gcuirtear Fís na hEorpa chun feidhme***I
PDF 606kWORD 232k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 i dtaca leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bunú an chláir shonraigh lena gcuirtear chun feidhme Fís na hEorpa - an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))
P8_TA(2019)0396A8-0410/2018

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí ***I
PDF 403kWORD 126k
Rún
Téacs comhdhlúite
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta maidir le comhlíonadh agus forfheidhmiú reachtaíocht comhchuibhithe an Aontais i leith táirgí agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011, (AE) Uimh. 528/2012, (AE) Uimh. 2016/424, (AE) Uimh. 2016/425, (AE) Uimh. 2016/426 agus (AE) Uimh. 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Treoracha 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/AE, 2013/29/AE, 2013/53/AE, 2014/28/AE, 2014/29/AE, 2014/30/AE, 2014/31/AE, 2014/32/AE, 2014/33/AE, 2014/34/AE, 2014/35/AE, 2014/53/AE, 2014/68/AE agus 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))
P8_TA-PROV(2019)0397A8-0277/2018

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2017)0795),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2), agus d’Airteagail 33, 114 agus 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0004/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim réasúnaithe a thíolaic Parlaimint na Sualainne, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach gcomhlíonann an dréachtghníomh reachtach prionsabal na coimhdeachta,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 23 Bealtaine 2018(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 15 Feabhra 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0277/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 17 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011

P8_TC1-COD(2017)0353


(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 33 agus Airteagal 114 ▌de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Chun saorghluaiseacht táirgí laistigh den Aontas a ráthú, is gá a áirithiú go gcomhlíonann táirgí reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú agus, dá bhrí sin, go gcomhlíonann siad ceanglais lena gcuirtear ardleibhéal cosanta ar fáil do leasanna poiblí amhail an tsláinte agus an tsábháilteacht i gcoitinne, an tsláinte agus an tsábháilteacht san ionad oibre, cosaint tomhaltóirí, cosaint an chomhshaoil, an tslándáil phoiblí agus cosaint aon leasanna poiblí eile arna gcosaint faoin reachtaíocht sin. Tá forfheidhmiú láidir na gceanglas sin bunriachtanach chun na leasanna sin a chosaint agus chun na dálaí a chruthú inar féidir borradh a theacht faoin iomaíocht chóir i margadh earraí an Aontais. Dá bhrí sin, tá gá le rialacha chun an forfheidhmiú sin a áirithiú, gan beann ar tháirgí a bheith á gcur ar an margadh trí mhodhanna as líne nó ar líne agus gan beann ar cibé acu a mhonaraítear san Aontas iad nó nach monaraítear.

(2)  Le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú cumhdaítear sciar mór de tháirgí monaraithe. Cuireann táirgí neamhchomhlíontacha agus contúirteacha na saoránaigh i mbaol, agus d’fhéadfaidís an iomaíocht le hoibreoirí eacnamaíocha a dhíolann táirgí comhlíontacha laistigh den Aontas a shaobhadh.

(3)  Sa teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal ‘Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business’ [‘An Margadh Aonair a Uasghrádú: tuilleadh deiseanna do dhaoine agus do ghnólachtaí’], aithníodh mar thosaíocht an margadh aonair d’earraí a neartú trí thuilleadh iarrachta a dhéanamh le cosc a chur le táirgí neamhchomhlíontacha a chur ar mhargadh an Aontais. Ba cheart é sin a bhaint amach trí fhaireachas margaidh a neartú, rialacha soiléire, trédhearcacha agus cuimsitheacha a thabhairt d’oibreoirí eacnamaíocha, na rialuithe comhlíonta a dhéanamh níos déine agus comhar trasteorann níos dlúithe idir údaráis forfheidhmiúcháin a chur chun cinn, lena n-áirítear comhar le húdaráis chustaim.

(4)  Leis an gcreat faireachais margaidh a bhunaítear leis an Rialachán seo ba cheart comhlánú agus neartú a dhéanamh ar na forálacha atá i reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú cheana maidir le comhlíonadh táirgí a áirithiú agus an creat um chomhar le heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar oibreoirí eacnamaíocha nó úsáideoirí deiridh, faireachas margaidh ar tháirgí agus rialuithe ar na táirgí sin atá ag teacht isteach san Aontas. I gcomhréir leis an bprionsabal lex specialis, áfach, níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ach amháin a mhéid nach ann d’aon fhorálacha sonracha a bhfuil an cuspóir céanna nó an éifeacht chéanna acu, nó ar den chineál céanna iad, i rialacha eile atá ann nó a bheidh ann amach anseo de chuid reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú. Níor cheart, dá bhrí sin, feidhm a bheith ag forálacha comhfhreagracha an Rialacháin seo sna réimsí a chumhdaítear le forálacha sonracha den sórt sin, cuir i gcás iad siúd a leagtar amach i Rialacháin (CE) Uimh. 1223/2009(4), (AE) 2017/745(5) agus (AE) 2017/746(6), lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le húsáid an bhunachair sonraí Eorpaigh i ndáil le feistí leighis (EUDAMED), agus (AE) 2018/858(7) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

(5)  I dTreoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8) leagtar síos na ceanglais sábháilteachta ginearálta atá ar gach táirge tomhaltais agus foráiltear maidir le hoibleagáidí agus cumhachtaí sonracha de chuid na mBallstát maidir le táirgí contúirteacha mar aon le malartú faisnéise chuige sin tríd an gCóras Mear-Mhalartú Faisnéise (RAPEX). Ba cheart an deis a bheith ag na húdaráis faireachais margaidh na bearta is sonraí atá ar fáil dóibh faoin Treoir sin a ghlacadh. Chun leibhéal níos airde sábháilteachta a bhaint amach do tháirgí tomhaltais, ba cheart na sásraí um malartú faisnéise agus um idirghabháil mhear dá bhforáiltear i dTreoir 2001/95/CE a dhéanamh níos éifeachtaí.

(6)  Leis na forálacha maidir le faireachas margaidh sa Rialachán seo ba cheart táirgí a chumhdach atá faoi réir na reachtaíochta de chuid an Aontais um chomhchuibhiú a liostaítear in ▌Iarscríbhinn I a bhaineann le táirgí monaraithe seachas bia, beatha, táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus lena n-úsáid sa tréidliacht, plandaí beo agus ainmhithe beo, táirgí de thionscnamh an duine agus táirgí plandaí agus ainmhithe a bhaineann go díreach lena n-atáirgeadh amach anseo. Leis sin, áiritheofar creat aonfhoirmeach chun faireachas margaidh a dhéanamh ar na táirgí sin ar leibhéal an Aontais agus cuideofar le muinín tomhaltóirí agus úsáideoirí deiridh eile i dtáirgí a chuirtear ar mhargadh an Aontais a mhéadú. Má ghlactar reachtaíocht nua de chuid an Aontais um chomhchuibhiú amach anseo, beidh foráil le déanamh sa reachtaíocht sin maidir le feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir leis an reachtaíocht sin.

(7)  Ba cheart Airteagail 15 go 29 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(9) lena leagtar síos creat Comhphobail faireachais margaidh agus rialuithe ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Chomhphobail a scriosadh agus ba cheart an Rialachán seo a chur in ionad na bhforálacha faoi seach. Áirítear leis an gcreat sin na forálacha maidir le rialuithe ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Chomhphobail, in Airteagail 27, 28 agus 29 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, a bhfuil feidhm acu ní hamháin maidir le táirgí atá faoi chumhdach an chreata faireachais margaidh, ach maidir leis na táirgí uile a mhéid nach bhfuil forálacha sonracha i ndlí eile de chuid an Aontais maidir le heagrú rialuithe ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais. Is gá, dá bhrí sin, cur le raon feidhme fhorálacha an Rialacháin seo maidir le táirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais chun go gcumhdófar na táirgí uile.

(8)  Chun an creat reachtach foriomlán a chuíchóiriú agus a shimpliú, agus cuspóir na Rialála Níos Fearr á shaothrú ag an am céanna, ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar na rialacha is infheidhme maidir le rialuithe ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais agus iad a chomhtháthú i gcreat reachtach aonair le haghaidh rialuithe ar tháirgí ag teorainneacha seachtracha an Aontais.

(9)  Ba cheart an fhreagracht as reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú a fhorfheidhmiú a bheith ar na Ballstáit, agus ba cheart ceangal a bheith ar a n-údaráis faireachais margaidh a áirithiú go gcomhlíontar an reachtaíocht go hiomlán. Ba cheart do na Ballstáit, mar sin, cineálacha cur chuige córasacha a chur ar bun le héifeachtacht an fhaireachais margaidh agus gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin eile a áirithiú. I ndáil leis sin, ba cheart an mhodheolaíocht agus na critéir chun measúnú a dhéanamh ar rioscaí a chomhchuibhiú tuilleadh i ngach Ballstát chun cothrom iomaíochta a áirithiú do na hoibreoirí eacnamaíocha ar fad.

(10)  Chun cuidiú le húdaráis faireachais margaidh an comhleanúnachas ina gcuid gníomhaíochtaí maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a neartú, ba cheart córas éifeachtach athbhreithnithe piaraí a bhunú do na húdaráis faireachais margaidh sin ar mian leo a bheith rannpháirteach.

(11)  Ba cheart sainmhínithe áirithe a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 faoi láthair a ailíniú le sainmhínithe a leagtar amach i ngníomhartha dlí eile de chuid an Aontais agus, i gcás inarb iomchuí, ba cheart iad a bheith ina léiriú ar ollstruchtúr na slabhraí soláthair nua-aimseartha. Níor cheart aon oibleagáidí a bhaint de na monaróirí de thoradh an tsainmhínithe ar ‘mhonaróir’ sa Rialachán seo, ar oibleagáidí iad a d’fhéadfadh a bheith orthu faoi reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú ina gcuirtear sainmhínithe sonracha ar mhonaróirí i bhfeidhm, ina bhféadfaí aon duine nádúrtha nó dlítheanach a áireamh a mhodhnaíonn táirge atá curtha ar an margadh cheana féin ar bhealach lena bhféadfaí difear a dhéanamh do chomhlíonadh na reachtaíochta is infheidhme de chuid an Aontais um chomhchuibhiú agus a chuireann ar an margadh é, nó aon duine nádúrtha nó dlítheanach eile a chuireann táirge ar an margadh faoina ainm nó faoina thrádmharc.

(12)  Ba cheart a bheith ag súil leis go n-iompróidh na hoibreoirí eacnamaíocha feadh an tslabhra soláthair ar fad iad féin go freagrach agus i lán-chomhréir leis na ceanglais dlí is infheidhme agus iad ag cur táirgí ar an margadh nó á gcur ar fáil ar an margadh, chun comhlíonadh reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú maidir le táirgí a áirithiú. Níor cheart gur dochar an Rialachán seo do na hoibleagáidí a chomhfhreagraíonn do róil gach ceann de na hoibreoirí eacnamaíocha i bpróiseas an tsoláthair agus an dáilte de bhun forálacha sonracha i reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú, agus ba cheart an fhreagracht deiridh a bheith ar an monaróir fós go gcomhlíonann an táirge na ceanglais atá i reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú.

(13)  Mar gheall ar na dúshláin a bhaineann leis an margadh domhanda agus na slabhraí soláthair a bheith ag éirí níos casta, mar aon leis an méadú atá tagtha ar an líon táirgí a thairgtear lena ndíol ar líne le húsáideoirí deiridh laistigh den Aontas, tá gá le bearta forfheidhmiúcháin a neartú, chun sábháilteacht na dtomhaltóirí a áirithiú. Sa bhreis air sin, tá sé léirithe ag an taithí phraiticiúil a fuarthas ar fhaireachas margaidh go mbaineann na slabhraí soláthair sin uaireanta le hoibreoirí eacnamaíocha nach n-oireann go héasca, mar gheall ar a gcineál nuálach, do na slabhraí traidisiúnta soláthair de réir an chreata dhlíthiúil atá ann cheana. Is amhlaidh atá, go háirithe, i gcás soláthraithe seirbhíse comhlíonta, a bhfuil cuid mhaith de na feidhmeanna céanna acu is atá ag allmhaireoirí ach nach mbeadh ag teacht i gcónaí leis an sainmhíniú traidisiúnta ar allmhaireoir i ndlí an Aontais. Chun a áirithiú gur féidir leis na húdaráis faireachais margaidh na freagrachtaí atá orthu a chur i gcrích go héifeachtach agus chun bearna sa chóras forfheidhmiúcháin a sheachaint, is iomchuí soláthraithe seirbhíse comhlíonta a chur san áireamh laistigh de liosta na n-oibreoirí eacnamaíocha a bhféadfadh na húdaráis faireachais margaidh bearta forfheidhmiúcháin a dhéanamh ina n-aghaidh. Trí sholáthraithe seirbhíse comhlíonta a chur san áireamh laistigh de raon feidhme an Rialacháin seo, is fearr a bheidh na húdaráis faireachais margaidh in ann déileáil le cineálacha nua gníomhaíochta eacnamaíche chun sábháilteacht na dtomhaltóirí agus dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, lena n-áirítear i gcásanna ina bhfeidhmíonn an t-oibreoir eacnamaíoch mar allmhaireoir maidir le táirgí áirithe agus mar sholáthraí seirbhíse comhlíonta maidir le táirgí eile.

(14)  Tá a lán oibreoirí eacnamaíocha éagsúla ann i slabhraí soláthair an lae inniu ar cheart dóibh go léir a bheith faoi réir fhorfheidhmiú reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú, agus a ról faoi seach sa slabhra soláthair agus an méid a chuireann siad le táirgí a chur ar fáil do mhargadh an Aontais á chur san áireamh go cuí. Dá bhrí sin, is gá an Rialachán seo a chur i bhfeidhm maidir le hoibreoirí eacnamaíocha a bhfuil baint dhíreach acu le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, amhail táirgeoir earra agus an t-úsáideoir foghabhálach mar a shainmhínítear iad i Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10) agus i Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(11), an suiteálaí mar a shainmhínítear é i dTreoir 2014/33/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(12), an soláthróir mar a shainmhínítear é i Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(13) nó an déileálaí mar a shainmhínítear é i Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(14).

(15)  I gcás táirge a tháirgtear lena dhíol ar líne nó trí mhodhanna eile ciandíolacháin, ba cheart a mheas go bhfuil an táirge curtha ar fáil ar an margadh má tá an tairiscint díolacháin dírithe ar úsáideoirí deiridh san Aontas. I gcomhréir leis na rialacha is infheidhme de chuid an Aontais maidir leis an dlí idirnáisiúnta príobháideach, ba cheart anailís de réir an cháis a dhéanamh chun a shuí an bhfuil tairiscint dírithe ar úsáideoirí deiridh san Aontas. Ba cheart a mheas go bhfuil tairiscint díolacháin dírithe ar úsáideoirí deiridh san Aontas má dhíríonn an t-oibreoir eacnamaíoch ábhartha a chuid gníomhaíochtaí, ar aon bhealach, ar Bhallstát. Maidir leis an anailís de réir an cháis, is gá imthosca ábhartha a chur san áireamh, amhail na ceantair gheografacha ar féidir seachadadh chucu, na teangacha atá ar fáil nó a úsáidtear don tairiscint nó don ordú nó modhanna íocaíochta. I gcás na ndíolachán ar líne, ní leor díreach go mbeadh suíomh gréasáin na n-oibreoirí eacnamaíocha nó na n-idirghabhálaithe inrochtana sa Bhallstát ina bhfuil an t-úsáideoir deiridh bunaithe nó ina bhfuil sainchónaí air.

(16)  Ina theannta sin, tá an ríomhthráchtáil tagtha chun cinn, cuid mhór, mar gheall ar iomadú na soláthraithe seirbhíse sochaí faisnéise, trí ardáin agus ar íocaíocht de ghnáth, a thairgeann seirbhísí idirghabhálacha trí inneachar tríú páirtí a stóráil, gan aon smacht a bheith acu ar an inneachar sin, agus nach bhfuil siad ag gníomhú thar ceann an oibreora eacnamaíoch dá bhrí sin. Má bhaintear inneachar a bhaineann le táirgí neamhchomhlíontacha nó, mura féidir sin, má chuirtear srian le rochtain ar tháirgí neamhchomhlíontacha a thairgtear trína seirbhísí, ba cheart sin a bheith gan dochar do na rialacha a leagtar síos i dTreoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(15). Go háirithe, níor cheart aon oibleagáid ghinearálta a fhorchur ar sholáthraithe seirbhíse sochaí faisnéise faireachán a dhéanamh ar an bhfaisnéis a tharchuireann siad nó a stórálann siad, ná níor cheart oibleagáid ghinearálta a fhorchur orthu fíorais nó tosca a lorg go gníomhach a léireodh gníomhaíocht mhídhleathach. Thairis sin, níor cheart soláthraithe seirbhíse óstála a chur faoi dhliteanas fad is nach bhfuil eolas iarbhír acu ar ghníomhaíocht mhídhleathach nó ar fhaisnéis mhídhleathach agus nach bhfuil siad ar an eolas faoi na fíorais nó faoi na tosca a léiríonn an ghníomhaíocht mhídhleathach nó an fhaisnéis mhídhleathach.

(17)  Cé nach ndéileáiltear le cosaint na gceart maoine intleachtúla sa Rialachán seo, ba cheart a choinneáil san áireamh dá ainneoin sin gur minic nach gcomhlíonann táirgí góchumtha na ceanglais a leagtar amach i reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú, go mbaineann rioscaí leis na táirgí góchumtha do shláinte agus do shábháilteacht úsáideoirí deiridh, go saobhann siad iomaíocht, go gcuireann siad an leas poiblí i mbaol agus go dtacaíonn siad le gníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit leanúint de bhearta éifeachtacha a dhéanamh chun cosc a chur le táirgí góchumtha teacht isteach i margadh an Aontais de bhun Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(16).

(18)  Ba cheart a áirithiú le margadh aonair níos córa dálaí cothroma iomaíochta do na hoibreoirí eacnamaíocha uile agus cosaint ar iomaíocht éagórach. Chun na críche sin, is gá forfheidhmiú neartaithe ar reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú maidir le táirgí. Tá an comhar maith idir monaróirí agus na húdaráis faireachais margaidh ina eilimint ríthábhachtach a fhágann gur féidir idirghabháil agus gníomhaíocht cheartaitheach a dhéanamh láithreach i dtaobh an táirge. Tá sé tábhachtach i gcás táirgí áirithe go mbeadh oibreoir eacnamaíoch bunaithe san Aontas chun go mbeidh duine ann a bhféadann na húdaráis faireachais margaidh iarrataí a chur faoina bhráid, lena n-áirítear iarrataí chun faisnéis a sholáthar maidir le comhlíonadh reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú ag táirge, agus ar féidir leis oibriú i gcomhar leis na húdaráis faireachais margaidh chun a áirithiú go ndéanfar gníomhaíocht cheartaitheach láithreach chun cásanna neamhchomhlíonta a leigheas. Maidir leis na hoibreoirí eacnamaíocha ar cheart dóibh na cúraimí sin a dhéanamh, is é ba cheart a bheith iontu ná an monaróir, nó an t-allmhaireoir nuair nach bhfuil an monaróir bunaithe san Aontas, nó ionadaí údaraithe a bhfuil sainordú tugtha dó ag an monaróir chun na críche sin, nó soláthraí seirbhíse comhlíonta atá bunaithe san Aontas le haghaidh táirgí a láimhseálann sé nuair nach bhfuil aon oibreoir eacnamaíoch eile bunaithe san Aontas.

(19)  Cruthaíonn forbairt na ríomhthráchtála dúshláin áirithe d’údaráis faireachais margaidh i dtaca le comhlíonadh na dtáirgí a tháirgtear lena ndíol ar líne a áirithiú agus maidir le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú a fhorfheidhmiú go héifeachtach. Tá méadú ag teacht ar líon na n-oibreoirí eacnamaíocha a thairgeann táirgí go díreach do thomhaltóirí trí mhodhanna leictreonacha. Dá bhrí sin, tá ról bunriachtanach ag oibreoirí eacnamaíocha ar a bhfuil cúraimí maidir le táirgí áirithe atá faoi réir reachtaíocht áirithe de chuid an Aontais um chomhchuibhiú trí theagmhálaí atá bunaithe san Aontas a chur ar fáil do na húdaráis faireachais margaidh, agus trí thabhairt faoi shainchúraimí in am trátha chun a áirithiú go gcomhlíonann na táirgí ceanglais reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú, ar mhaithe le tomhaltóirí, úsáideoirí deiridh eile agus gnólachtaí laistigh den Aontas.

(20)  Ba cheart oibleagáidí an oibreora eacnamaíoch ar a bhfuil cúraimí maidir le táirgí atá faoi réir reachtaíocht áirithe de chuid an Aontais um chomhchuibhiú a bheith gan dochar do na hoibleagáidí agus na freagrachtaí atá ar an monaróir, ar an allmhaireoir agus ar an ionadaí údaraithe cheana faoi reachtaíocht ábhartha an Aontais um chomhchuibhiú.

(21)  Maidir le hoibleagáidí an Rialacháin seo lena gcuirtear ceangal ar an oibreoir eacnamaíoch a bheith bunaithe san Aontas chun táirgí a chur ar mhargadh an Aontais, níor cheart feidhm a bheith acu ach maidir le réimsí inar sainaithníodh go bhfuil gá le hoibreoir eacnamaíoch chun feidhmiú mar phointe idirchaidrimh do na húdaráis faireachais margaidh, ag cur san áireamh cur chuige rioscabhunaithe, ag tabhairt aird ar phrionsabal na comhréireachta agus ag cur san áireamh ardleibhéal cosanta na n-úsáideoirí deiridh san Aontas.

(22)  Thairis sin, níor cheart feidhm a bheith ag na hoibleagáidí sin i gcás ina mbaintear an toradh céanna amach i ndáiríre leis na ceanglais shonracha a leagtar amach i ngníomhartha áirithe dlí maidir le táirgí, eadhon Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(17), Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009, Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(18), Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(19), Treoir 2014/28/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(20), Treoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(21), Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(22), Rialachán (AE) 2017/745, Rialachán (AE) 2017/746, Rialachán (AE) 2017/1369 agus Rialachán (AE) 2018/858. Ba cheart aird a thabhairt freisin ar chásanna ina bhfuil na rioscaí nó na cásanna neamhchomhlíonta a d’fhéadfadh a bheith ann íseal, nó ina dtrádáiltear táirgí go príomha trí shlabhraí traidisiúnta soláthair, arb amhlaidh atá, mar shampla, i gcás Threoir 2014/33/AE, Rialachán (AE) 2016/424/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(23) agus Threoir 2010/35/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(24).

(23)  Ba cheart faisnéis teagmhála na n-oibreoirí eacnamaíocha ar a bhfuil cúraimí maidir le táirgí atá faoi réir reachtaíocht áirithe de chuid an Aontais um chomhchuibhiú a chur in iúl i dteannta an táirge chun seiceálacha feadh an tslabhra soláthair a éascú.

(24)  Ba cheart d’oibreoirí eacnamaíocha oibriú i gcomhar iomlán le húdaráis faireachais margaidh agus le húdaráis inniúla eile chun feidhmiú rianúil an fhaireachais margaidh a áirithiú agus chun gur féidir leis na húdaráis a gcúraimí a dhéanamh. Áirítear leis sin, i gcás ina n-iarrann na húdaráis sin, faisnéis teagmhála na n-oibreoirí eacnamaíocha ar a bhfuil cúraimí maidir le táirgí atá faoi réir reachtaíocht áirithe de chuid an Aontais um chomhchuibhiú a sholáthar i gcás ina bhfuil an fhaisnéis sin ar fáil dóibh.

(25)  Ba cheart rochtain éasca a bheith ag na hoibreoirí eacnamaíocha ar fhaisnéis ardcháilíochta agus chuimsitheach. Ós rud é go bhforáiltear leis an tairseach aonair dhigiteach a bhunaítear faoi Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(25) do phointe aonair rochtana ar líne ar fhaisnéis, is féidir é a úsáid i ndáil le faisnéis ábhartha faoi reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú a sholáthar d’oibreoirí eacnamaíocha. Mar sin féin, ba cheart do na Ballstáit nósanna imeachta a chur i bhfeidhm chun rochtain a áirithiú ar na Pointí Teagmhála do Tháirgí a bhunaítear faoi Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(26)(27) chun cuidiú leis na hoibreoirí eacnamaíocha a gcuid iarrataí ar fhaisnéis a dhéanamh mar is cuí. Níor cheart an treoir faoi shaincheisteanna a bhaineann le sonraíochtaí teicniúla nó caighdeáin chomhchuibhithe nó dearadh táirge shonraigh a bheith mar chuid de na hoibleagáidí atá ar na Ballstáit agus faisnéis den sórt sin á soláthar.

(26)  Is féidir le húdaráis faireachais margaidh gníomhaíochtaí comhpháirteacha a dhéanamh le húdaráis eile nó eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar oibreoirí eacnamaíocha nó úsáideoirí deiridh, d’fhonn comhlíonadh a chur chun cinn, neamhchomhlíonadh a shainaithint, feasacht a ardú agus treoir a thabhairt faoi reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú agus i ndáil le catagóirí sonracha táirgí, lena n-áirítear iad siúd a thairgtear lena ndíol ar líne.

(27)  Ba cheart do na Ballstáit a n-údaráis faireachais margaidh féin a ainmniú. Níor cheart go gcuirfí cosc ar na Ballstáit leis an Rialachán seo na húdaráis inniúla a roghnú chun na cúraimí faireachais margaidh a dhéanamh. Chun cúnamh riaracháin agus comhar a éascú, ba cheart do na Ballstáit oifig idirchaidrimh aonair a cheapadh. Ba cheart d’oifigí idirchaidrimh aonair an seasamh comhordaithe ar a laghad idir na húdaráis faireachais margaidh agus na húdaráis atá i gceannas ar an rialú ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais a léiriú.

(28)  Tá dúshláin áirithe ag baint leis an ríomhthráchtáil do na húdaráis faireachais margaidh a mhéid a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht na n-úsáideoirí deiridh a chosaint ar tháirgí neamhchomhlíontacha. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go n-eagraítear a gcuid faireachais margaidh i leith táirgí a chuirtear ar fáil ar líne leis an éifeachtacht chéanna agus a eagraítear a gcuid faireachais margaidh i leith táirgí a chuirtear ar fáil as líne.

(29)  Agus iad i mbun faireachas margaidh ar tháirgí a thairgtear lena ndíol ar líne, bíonn deacrachtaí go leor ag na húdaráis faireachais margaidh, amhail táirgí a thairgtear lena ndíol ar líne a rianú, na hoibreoirí eacnamaíocha atá freagrach a shainaithint, nó measúnuithe riosca nó tástálacha a dhéanamh cheal rochtain fhisiceach ar tháirgí. Sa bhreis ar na ceanglais a thugtar isteach leis an Rialachán seo, spreagtar na Ballstáit le húsáid a bhaint as treoir chomhlántach agus dea-chleachtais le haghaidh an fhaireachais margaidh agus le haghaidh na cumarsáide le gnólachtaí agus tomhaltóirí.

(30)  Ba cheart aird ar leith a dhíriú ar theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, á chur san áireamh go bhfuil tomhaltóirí ag baint níos mó úsáide de réir a chéile as gairis nasctha ina saol laethúil. Dá bhrí sin, ba cheart aghaidh a thabhairt i gcreat rialála an Aontais ar na rioscaí nua chun sábháilteacht na n-úsáideoirí deiridh a áirithiú.

(31)  I ré na forbartha leanúnaí ar theicneolaíochtaí digiteacha, ba cheart féachaint ar réitigh nua a d’fhéadfadh rannchuidiú leis an bhfaireachas margaidh éifeachtach laistigh den Aontas.

(32)  Ba cheart an faireachas margaidh a bheith críochnúil agus éifeachtach, chun a áirithiú go gcuirfear reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú maidir le táirgí i bhfeidhm go cuí. Ós rud é go bhféadfadh rialuithe a bheith ina n-ualach ar oibreoirí eacnamaíocha, ba cheart do na húdaráis faireachais margaidh gníomhaíochtaí cigireachta a eagrú agus a dhéanamh ar bhonn cur chuige rioscabhunaithe, ag cur leasanna na n-oibreoirí eacnamaíocha sin san áireamh agus an t-ualach réamhráite a theorannú don mhéid is gá chun rialuithe éifeachtúla éifeachtacha a dhéanamh. Thairis sin, ba cheart d’údaráis inniúla an Bhallstáit an faireachas margaidh a dhéanamh leis an leibhéal céanna cúraim, gan beann ar neamhchomhlíonadh an táirge ar leith a bheith ábhartha ar chríoch an Bhallstáit sin nó an dóchúlacht tionchar a bheith aige ar mhargadh Ballstáit eile. D’fhéadfadh an Coimisiún coinníollacha aonfhoirmeacha a leagan síos le haghaidh gníomhaíochtaí áirithe cigireachta arna ndéanamh ag na húdaráis faireachais margaidh i gcás ina mbaineann rioscaí sonracha le táirgí nó catagóirí táirgí nó i gcás ina ndéanann siad sárú tromchúiseach ar reachtaíocht is infheidhme an Aontais um chomhchuibhiú.

(33)  Bíonn ar na húdaráis faireachais margaidh, agus iad i mbun a gcuid dualgas, dul i ngleic le heasnaimh éagsúla ó thaobh acmhainní agus sásraí comhordúcháin de, mar aon le cumhachtaí maidir le táirgí neamhchomhlíontacha. Ciallaíonn na héagsúlachtaí sin go ndéantar forfheidhmiú ilroinnte ar reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú agus go mbíonn an faireachas margaidh níos déine i roinnt Ballstát thar a chéile, rud a d’fhéadfadh an cothrom iomaíochta i measc gnólachtaí a chur i mbaol agus éagothromaíochtaí a chruthú ó thaobh leibhéal sábháilteachta na dtáirgí ar fud an Aontais.

(34)  Chun a áirithiú go bhforfheidhmeofar reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú maidir le táirgí go cuí, ba cheart sraith chomhchoiteann cumhachtaí imscrúdaitheacha agus forfheidhmiúcháin a bheith ag na húdaráis faireachais margaidh, a fhágfaidh go mbeifear in ann tuilleadh comhair a dhéanamh idir údaráis faireachais margaidh agus gur éifeachtaí an díspreagadh maidir le hoibreoirí eacnamaíocha a sháraíonn reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú dá dtoil féin. Ba cheart na cumhachtaí sin a bheith láidir go leor chun dul i ngleic leis na dúshláin forfheidhmiúcháin a bhaineann le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú, mar aon le dúshláin na ríomhthráchtála agus na timpeallachta digití agus le cosc a chur ar oibreoirí eacnamaíocha leas a bhaint as bearnaí i gcóras an fhorfheidhmithe trí athlonnú i mBallstáit nach bhfuil sé d’acmhainn ag a n-údaráis faireachais margaidh dul i ngleic le cleachtais neamhdhleathacha. Go háirithe, ba cheart a áirithiú leis na cumhachtaí gur féidir faisnéis agus fianaise a mhalartú idir údaráis inniúla chun go bhféadfar forfheidhmiú a dhéanamh mar an gcéanna i ngach uile Bhallstát.

(35)  Ba cheart an Rialachán seo a bheith gan dochar do shaoirse na mBallstát an córas forfheidhmiúcháin a roghnú a mheasann siad is iomchuí. Ba cheart saoirse a bheith ag na Ballstáit cinneadh a dhéanamh an féidir lena n-údaráis faireachais margaidh imscrúdú agus forfheidhmiú a dhéanamh go díreach faoina n-údarás féin, trí dhul ar iontaoibh na n-údarás poiblí eile nó trí iarratas a dhéanamh ar na cúirteanna inniúla.

(36)  Ba cheart na húdaráis faireachais margaidh a bheith in ann tús a chur le himscrúduithe ar a dtionscnamh féin má fhaigheann siad amach gur cuireadh táirgí neamhchomhlíontacha ar an margadh.

(37)  Ba cheart rochtain a bheith ag na húdaráis faireachais margaidh ar an bhfianaise, ar na sonraí agus ar an bhfaisnéis uile is gá a bhaineann leis an ábhar atá á imscrúdú chun a chinneadh ar sáraíodh an reachtaíocht is infheidhme de chuid an Aontais um chomhchuibhiú, agus go háirithe chun an t-oibreoir eacnamaíoch atá freagrach a shainaithint, is cuma cé aige a bhfuil an fhianaise, na sonraí nó an fhaisnéis atá i gceist agus is cuma cá bhfuil siad agus cén formáid ina bhfuil siad. Ba cheart na húdaráis faireachais margaidh a bheith in ann iarraidh ar oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear iad siúd atá sa slabhra breisluacha digiteach, an fhianaise, na sonraí agus an fhaisnéis uile is gá a sholáthar.

(38)  Ba cheart na húdaráis faireachais margaidh a bheith in ann na cigireachtaí ar an láthair is gá a dhéanamh, agus ba cheart an chumhacht a bheith acu dul isteach in aon áitreabh, ar aon talamh nó ar aon mhodh iompair a úsáideann an t-oibreoir eacnamaíoch chun críocha a bhaineann lena ghníomhaíocht tráchtála, a ghnó, a cheird nó a ghairm.

(39)  Ba cheart na húdaráis faireachais margaidh a bheith in ann a cheangal ar ionadaí nó ar bhall foirne ábhartha de chuid an oibreora eacnamaíoch lena mbaineann mínithe a thabhairt nó fíorais, faisnéis nó doiciméid a sholáthar a bhaineann le hábhar na cigireachta ar an láthair, agus na freagraí a thugann an t-ionadaí sin nó an ball ábhartha foirne sin a thaifeadadh.

(40)  Ba cheart na húdaráis faireachais margaidh a bheith in ann a sheiceáil an gcomhlíonann táirgí atá le cur ar fáil ar an margadh reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú agus fianaise de neamhchomhlíonadh a fháil. Ba cheart, dá bhrí sin, an chumhacht a bheith acu táirgí a fháil agus, mura féidir an fhianaise a fháil ar bhealaí eile, táirgí a cheannach faoi chéannacht cheilte.

(41)  Sa timpeallacht dhigiteach go háirithe, ba cheart na húdaráis faireachais margaidh a bheith in ann deireadh a chur le neamhchomhlíonadh go gasta agus go héifeachtach, go háirithe i gcás ina gceilfidh an t-oibreoir eacnamaíoch a dhíolann an táirge a aitheantas nó ina n-athlonnóidh sé laistigh den Aontas nó chuig tríú tír chun an forfheidhmiú a sheachaint. I gcásanna ina bhfuil riosca ann go ndéanfaí díobháil thromchúiseach dholeigheasta d’úsáideoirí deiridh de dheasca an neamhchomhlíonta, ba cheart na húdaráis faireachais margaidh a bheith in ann bearta ▌a dhéanamh, i gcás údar cuí a bheith leo agus iad a bheith comhréireach agus mura bhfuil bealach eile ann chun an díobháil sin a sheachaint nó a mhaolú, lena n-áirítear, i gcás inar gá, a cheangal go mbainfí inneachar den chomhéadan ar líne nó go dtaispeánfaí rabhadh. Nuair nach gcloítear le hiarraidh den sórt sin, ba cheart an chumhacht a bheith ag an údarás ábhartha a cheangal ar sholáthraithe seirbhíse sochaí faisnéise srian a chur le rochtain ar an gcomhéadan ar líne. Ba cheart na bearta sin a dhéanamh i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i dTreoir 2000/31/CE. ▌

(42)  Le cur chun feidhme an Rialacháin seo agus leis na cumhachtaí a fheidhmiú agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm, ba cheart dlí eile an Aontais agus an dlí náisiúnta eile freisin a chomhlíonadh, mar shampla Treoir 2000/31/CE, lena n-áirítear na coimircí nós imeachta is infheidhme agus prionsabail na gceart bunúsach. Ba cheart an cur chun feidhme sin agus feidhmiú na gcumhachtaí sin a bheith comhréireach agus leordhóthanach freisin i bhfianaise chineál an tsáraithe agus i bhfianaise na díobhála iarbhír agus ionchasaí foriomláine a bheadh ag an sárú. Ba cheart do na húdaráis inniúla fíorais agus imthosca uile an cháis a chur san áireamh agus ba cheart dóibh na bearta is iomchuí a roghnú, eadhon na bearta sin atá fíor-riachtanach chun aghaidh a thabhairt ar an sárú a chumhdaítear leis an Rialachán seo. Ba cheart na bearta sin a bheith comhréireach, éifeachtach agus athchomhairleach. Ba cheart saoirse a bheith ag na Ballstáit i gcónaí coinníollacha agus teorainneacha a leagan amach chun na cumhachtaí chun dualgais a chomhlíonadh sa dlí náisiúnta a fheidhmiú. I gcás, mar shampla, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, ina gceanglaítear réamhúdarú ó údarás breithiúnach an Bhallstáit lena mbaineann chun dul isteach ar áitreabh daoine nádúrtha agus dlítheanacha, níor cheart an chumhacht chun dul isteach ar an áitreabh sin a úsáid ach tar éis an réamhúdarú sin a fháil.

(43)  Feidhmíonn na húdaráis faireachais margaidh chun leas na n-oibreoirí eacnamaíocha, na n-úsáideoirí deiridh, agus an phobail, chun a áirithiú go gcaomhnaítear agus go gcosnaítear i gcónaí, trí bhearta forfheidhmiúcháin cuí, na leasanna poiblí a chumhdaítear le reachtaíocht ábhartha an Aontais um chomhchuibhiú maidir le táirgí, agus go n-áirithítear comhlíonadh na reachtaíochta sin feadh an tslabhra soláthair trí sheiceálacha iomchuí, ag cur san áireamh nach féidir seiceálacha riaracháin amháin, i gcuid mhór cásanna, a chur in ionad na seiceálacha fisiceacha agus saotharlainne chun a fhíorú go gcomhlíonann táirgí reachtaíocht ábhartha an Aontais um chomhchuibhiú. Dá bhrí sin, ba cheart do na húdaráis faireachais margaidh ardleibhéal trédhearcachta a áirithiú agus iad i mbun a gcuid gníomhaíochtaí agus ba cheart dóibh a chur ar fáil don phobal i gcoitinne aon fhaisnéis a mheasann siad a bheith ábhartha chun leasanna úsáideoirí deiridh san Aontas a chosaint.

(44)  Níor cheart gur dochar an Rialachán seo d’fheidhmiú RAPEX i gcomhréir le Treoir 2001/95/CE ▌.

(45)  Ba cheart an Rialachán seo a bheith gan dochar don nós imeachta um chlásal coimirce dá bhforáiltear i reachtaíocht earnálach an Aontais um chomhchuibhiú, de bhun Airteagal 114(10) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. D’fhonn leibhéal coibhéiseach cosanta a áirithiú ar fud an Aontais, tá na Ballstáit údaraithe bearta ▌a dhéanamh maidir le táirgí lena mbaineann riosca don tsláinte nó don tsábháilteacht, nó do ghnéithe eile de chosaint an leasa phoiblí. Tá ceangal orthu freisin fógra a thabhairt faoi na bearta sin do na Ballstáit eile agus don Choimisiún, chun go bhféadfadh an Coimisiún seasamh a ghlacadh i dtaobh an bhfuil údar cuí leis na bearta náisiúnta a chuireann srian le saorghluaiseachta táirgí d’fhonn feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú.

(46)  Ba cheart an malartú faisnéise idir údaráis faireachais margaidh, agus úsáid fianaise agus fionnachtana imscrúduithe prionsabal na rúndachta a urramú. Ba cheart faisnéis a láimhseáil i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, chun a áirithiú nach gcuirtear imscrúduithe i mbaol agus nach ndéantar dochar do chlú an oibreora eacnamaíoch.

(47)  I gcás, chun críocha an Rialacháin seo, inar gá sonraí pearsanta a phróiseáil, ba cheart é sin a dhéanamh de réir dhlí an Aontais um chosaint sonraí pearsanta. Tá aon phróiseáil sonraí pearsanta faoin Rialachán seo faoi réir Rialacháin (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(28) agus Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(29), de réir mar is infheidhme.

(48)  Chun éifeachtacht agus comhréireacht na tástála ar fud an Aontais a áirithiú sa chreat faireachais margaidh maidir le táirgí sonracha nó catagóir nó grúpa sonrach táirgí nó le haghaidh rioscaí sonracha a bhaineann le catagóir nó grúpa táirgí, d’fhéadfadh an Coimisiún saoráidí tástála dá chuid féin nó saoráidí tástála poiblí Ballstáit a ainmniú mar shaoráid tástála de chuid an Aontais. Ba cheart saoráidí tástála uile an Aontais a bheith creidiúnaithe i gcomhréir le ceanglais Rialachán (CE) Uimh. 765/2008. Chun coinbhleacht leasa a sheachaint, níor cheart go gcuirfeadh saoráidí tástála an Aontais seirbhísí ar fáil ach d’údaráis faireachais margaidh, don Choimisiún, do Líonra an Aontais um Chomhlíonadh Táirgí (“an Líonra”) agus d’eintitis rialtais nó idir-rialtais eile.

(49)  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go bhfuil acmhainní airgeadais leordhóthanacha i gcónaí ar fáil chun foireann agus trealamh a sholáthar go cuí do na húdaráis faireachais margaidh. Tá faireachas margaidh éifeachtúil dian ó thaobh acmhainní de, agus ba cheart acmhainní cobhsaí a chur ar fáil, ag leibhéal atá iomchuí do riachtanais an fhorfheidhmithe ag aon am ar leith. Ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit an maoiniú poiblí a fhorlíonadh trí na costais a thabhaítear agus faireachas margaidh á dhéanamh maidir le táirgí a fuarthas amach go raibh siad neamhchomhlíontach a éileamh ar aisó na hoibreoirí eacnamaíocha ábhartha.

(50)  Ba cheart sásraí cúnaimh fhrithpháirtigh a bhunú, toisc go bhfuil sé ríthábhachtach do mhargadh earraí an Aontais go n-oibreodh údaráis faireachais margaidh na mBallstát i gcomhar le chéile go héifeachtach. Ba cheart do na húdaráis gníomhú de mheon macánta agus, mar phrionsabal ginearálta, glacadh le hiarrataí ar chúnamh frithpháirteach, go háirithe iad siúd a bhaineann le rochtain ar dhearbhú comhréireachta AE, ar dhearbhú feidhmíochta agus ar dhoiciméadacht theicniúil.

(51)  Is iomchuí go n-ainmneoidh na Ballstáit na húdaráis a bheidh freagrach as an reachtaíocht custaim a chur i bhfeidhm agus aon údaráis eile a bheidh, de réir dlí náisiúnta, i gceannas ar rialuithe ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais.

(52)  Ba mhodh éifeachtach é le seachaint go gcuirfí táirgí neamhshábháilte nó neamhchomhlíontacha ar mhargadh an Aontais na táirgí sin a bhrath sula scaoilfí i saorchúrsaíocht iad. Tá forléargas iomlán ag na húdaráis ▌atá i gceannas ar rialú na dtáirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais ar shreafaí trádála thar na teorainneacha seachtracha an Aontais agus, dá bhrí sin, ba cheart a cheangal orthu rialuithe iomchuí a dhéanamh ar bhonn measúnú riosca, chun an margadh a dhéanamh níos sábháilte, lena n-áirithítear ardleibhéal cosanta do leasanna poiblí. Is faoi na Ballstáit atá sé na húdaráis shonracha a ainmniú atá le bheith freagrach as na seiceálacha iomchuí doiciméadacha agus, i gcás inar gá, as na seiceálacha iomchuí fisiceacha nó saotharlainne a dhéanamh ar tháirgí sula scaoilfear na táirgí sin i saorchúrsaíocht. Ní féidir forfheidhmiú aonfhoirmeach a bhaint amach maidir le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú maidir le táirgí ach amháin trí chomhar córasach agus trí mhalartú faisnéise idir údaráis faireachais margaidh agus údaráis eile arna n-ainmniú mar údaráis atá i gceannas ar rialú na dtáirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais. An fhaisnéis uile is gá maidir le táirgí neamhchomhlíontacha nó faisnéis faoi oibreoirí eacnamaíocha ar aithníodh riosca níos airde neamhchomhlíonta ina leith, ba cheart na húdaráis sin an fhaisnéis sin a fháil i bhfad roimh ré ó na húdaráis faireachais margaidh. Dá réir sin, ba cheart do na húdaráis ▌atá i gceannas ar rialú na dtáirgí atá ag teacht isteach i gcríoch chustaim an Aontais na húdaráis faireachais margaidh a chur ar an eolas in am trátha faoi scaoileadh táirgí i saorchúrsaíocht agus faoi thorthaí rialuithe i gcás ina bhfuil an fhaisnéis sin ábhartha maidir le forfheidhmiú reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú maidir le táirgí. Thairis sin, i gcás ina bhfaighidh an Coimisiún amach go bhfuil riosca tromchúiseach ag baint le táirge allmhairithe, ba cheart dó na Ballstáit a chur ar an eolas faoin riosca sin chun a áirithiú go ndéanfar rialuithe comhordaithe agus níos éifeachtaí ar chomhlíonadh agus ar fhorfheidhmiú ag na chéad phointí iontrála san Aontas.

(53)  Ba cheart a mheabhrú d’allmhaireoirí go bhforáiltear le hAirteagail 220, 254, 256, 257 agus 258 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(30) go ndéanfar na táirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais a bhfuil tuilleadh próiseála ag teastáil uathu chun go gcomhlíonfaidh siad an reachtaíocht is infheidhme de chuid an Aontais um chomhchuibhiú a chur faoin nós imeachta custaim iomchuí faoinar féidir leis an allmhaireoir an phróiseáil sin a dhéanamh. Go ginearálta, níor cheart scaoileadh i saorchúrsaíocht a mheas mar chruthúnas ar chomhlíonadh dhlí an Aontais, toisc nach gá go mbeadh seiceáil iomlán maidir le comhlíonadh mar chuid den scaoileadh sin.

(54)  Chun timpeallacht Fhuinneog Aonair AE a úsáid do chustam agus, dá bhrí sin, chun an t-aistriú sonraí idir na húdaráis chustaim agus faireachais margaidh a bharrfheabhsú agus an t-ualach a bhaint de, is gá comhéadain leictreonacha a bhunú lenar féidir sonraí a aistriú go huathoibríoch. Ba cheart do na húdaráis chustaim agus faireachais margaidh rannchuidiú chun na sonraí a bheidh le tarchur a chinneadh. Ba cheart aon ualach breise ar na húdaráis chustaim a bheith teoranta agus ba cheart na comhéadain a bheith an-uathoibrithe agus éasca lena n-úsáid.

(55)  Is gá an Líonra a bhunú, a bheith á óstáil ag an gCoimisiún, agus é mar aidhm leis comhordú agus comhar struchtúrtha a éascú idir údaráis forfheidhmiúcháin na mBallstát agus an Coimisiún, agus cuíchóiriú a dhéanamh ar na cleachtais faireachais margaidh laistigh den Aontas lena n-éascaítear do na Ballstáit gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin comhpháirteacha a chur chun feidhme, amhail imscrúduithe comhpháirteacha. Leis an struchtúr tacaíochta riaracháin sin, ba cheart a bheith in ann acmhainní a roinnt agus córas cumarsáide agus faisnéise a choimeád idir na Ballstáit agus an Coimisiún, sa dóigh go neartófar forfheidhmiú reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú maidir le táirgí agus díspreagfar sáruithe. Níor cheart rannpháirtíocht na ngrúpaí comhair riaracháin (ADCOnna) sa Líonra bac a chur ar rannpháirtíocht grúpaí comhchosúla eile a bhfuil baint acu le comhar riaracháin. Ba cheart don Choimisiún an tacaíocht riaracháin agus airgeadais is gá a chur ar fáil don Líonra.

(56)  Ba cheart malartú faisnéise éifeachtach, gasta agus cruinn a bheith ann idir na Ballstáit agus an Coimisiún. Le roinnt uirlisí atá ann cheana, amhail an córas faisnéise agus cumarsáide maidir le faireachas margaidh (ICSMS) agus RAPEX is féidir comhordú idir údaráis faireachais margaidh san Aontas a éascú. Ba cheart na huirlisí sin, mar aon leis an gcomhéadan lenar féidir sonraí a aistriú ó ICSMS go RAPEX, a chothabháil agus a fhorbairt tuilleadh chun lánleas a bhaint astu agus chun cuidiú le leibhéal an chomhair agus an mhalartaithe faisnéise idir na Ballstáit agus an Coimisiún a mhéadú.

(57)  Sa chomhthéacs sin, chun faisnéis a bhailiú faoi fhorfheidhmiú reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú maidir le táirgí, ba cheart ICSMS a uasghrádú agus rochtain a bheith ag an gCoimisiún, ag na hoifigí idirchaidrimh aonair, ▌ag na húdaráis chustaim agus ag na húdaráis faireachais margaidh air ▌. Thairis sin, ba cheart comhéadan leictreonach a fhorbairt chun go bhféadfar faisnéis a mhalartú go héifeachtach idir córais náisiúnta custaim agus údaráis faireachais margaidh. Maidir le cásanna na n-iarrataí ar chúnamh frithpháirteach, ba cheart do na hoifigí idirchaidrimh aonair aon tacaíocht is gá don chomhar idir na húdaráis ábhartha a chur ar fáil. Dá bhrí sin, ba cheart do ICSMS na feidhmeanna a chur ar fáil lenar féidir tuairisciú uathoibrithe a dhéanamh chuig na hoifigí idirchaidrimh aonair nuair nach gcloítear le sprioc-amanna. Nuair atá foráil déanta cheana féin sa reachtaíocht earnálach maidir le córais leictreonacha le haghaidh comhair agus malartú sonraí, mar atá i gcás EUDAMED le haghaidh feistí leighis mar shampla, ba cheart na córais sin a choinneáil in úsáid, nuair is iomchuí.

(58)  Go ginearálta, níor cheart ICSMS a úsáid chun faisnéis a mhalartú, ar faisnéis í a mheastar a bheith úsáideach d’údaráis faireachais margaidh eile. D’fhéadfaí a áireamh leis an méid sin seiceálacha a dhéantar i gcomhthéacs na dtionscadal faireachais margaidh, gan beann ar thoradh na dtástálacha. Ba cheart cothromaíocht a bhaint amach maidir leis an méid sonraí a bheidh le hiontráil in ICSMS idir ualach róthrom a bheith ag baint leis, nuair a bheadh níos mó oibre i gceist leis na hiarrachtaí na sonraí a iontráil ná an obair a bhainfeadh leis na seiceálacha féin a dhéanamh, agus a bheith sách cuimsitheach chun tacú le níos mó éifeachtúlachta agus éifeachtachta ó thaobh na n-údarás de. Dá bhrí sin, ba cheart na sonraí a iontráiltear in ICSMS seiceálacha níos simplí a chumhdach freisin seachas tástálacha saotharlainne amháin. Mar sin féin, níor cheart gá a bheith ann seiceálacha gearra amhairc a chur san áireamh. Mar threoir, ba cheart seiceálacha atá doiciméadaithe astu féin a iontráil in ICSMS freisin.

(59)  Spreagtar na Ballstáit le ICSMS a úsáid d’idirghníomhaíochtaí idir na húdaráis chustaim agus faireachais margaidh, mar rogha ar na córais náisiúnta. Níor cheart an méid sin teacht in ionad an Chórais Bainistíochta Riosca don Chomhphobal (CRMS) a úsáideann na húdaráis chustaim. D’fhéadfadh an dá chóras sin oibriú i gcomhar le chéile mar tá róil éagsúla chomhlántacha acu, ina n-éascaíonn ICSMS an chumarsáid idir na húdaráis chustaim agus faireachais margaidh chun go ndéileálfar go héasca le dearbhuithe custaim faoi raon feidhme an chreata maidir le sábháilteacht táirgí agus comhlíonadh, fad a úsáidtear CRMS chun bainistiú agus rialú comhchoiteann a dhéanamh ar rioscaí custaim.

(60)  Is faisnéis thábhachtach do na húdaráis faireachais margaidh na gortuithe arb iad táirgí neamhchomhlíontacha is cúis leo. Dá bhrí sin, ba cheart do ICSMS foráil do réimsí sonraí gaolmhara chun gur féidir leis na húdaráis faireachais margaidh tuarascálacha atá ar fáil go héasca a bheartaítear le linn a gcuid imscrúduithe a iontráil, rud a éascaíonn meastóireachtaí staidrimh ina dhiaidh sin.

(61)  Ba cheart an Coimisiún a bheith in ann faisnéis faoi fhaireachas margaidh a mhalartú le húdaráis rialála tríú tíortha nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta faoi chuimsiú na gcomhaontuithe arna dtabhairt i gcrích idir an tAontas agus tríú tíortha nó eagraíochtaí idirnáisiúnta, d’fhonn a áirithiú go bhfuil táirgí comhlíontach sula n-onnmhaireofar iad go margadh an Aontais.

(62)  Chun ardleibhéal comhlíonta a bhaint amach ó thaobh chomhlíonadh na reachtaíochta is infheidhme de chuid an Aontais um chomhchuibhiú maidir le táirgí, fad a áirithítear san am céanna go leithdháilfear acmhainní go héifeachtach agus go ndéanfar rialú costéifeachtúil ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais, ba cheart an Coimisiún a bheith in ann córais shonracha don rialú réamhonnmhairiúcháin a fhormheas. D’fhéadfadh táirgí a thagann faoi chórais fhormheasta den sórt sin, mar chuid den mheasúnú riosca arna dhéanamh ag na húdaráis atá i gceannas ar rialú na dtáirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais, leas a bhaint as leibhéal níos airde muiníne ná táirgí inchomparáide nach bhfuil rialú réamhonnmhairiúcháin déanta orthu.

(63)  Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Rialachán seo i bhfianaise na gcuspóirí atá á saothrú ann, agus aird á tabhairt aige freisin ar fhorbairtí nua teicneolaíochta, eacnamaíocha, tráchtála agus dlí. De bhun phointe 22 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr(31), ba cheart an mheastóireacht, a bheidh bunaithe ar éifeachtúlacht, ar éifeachtacht, ar ábharthacht, ar chomhleanúnachas agus ar bhreisluach, a bheith ina bunús do mheasúnuithe tionchair ar roghanna maidir le tuilleadh gníomhaíochta, go háirithe maidir le raon feidhme an Rialacháin seo, cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú na bhforálacha a bhaineann le cúraimí na n-oibreoirí eacnamaíocha a chuireann táirgí ar an margadh agus an córas le haghaidh rialuithe réamhonnmhairiúcháin a bhaineann le táirgí.

(64)  Ba cheart leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha feadh an timthrialla caiteachais, lena n-áirítear neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath agus a fhiosrú, cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, pionós airgeadais agus riaracháin a ghearradh.

(65)  Tá éagsúlacht na smachtbhannaí ar fud an Aontais ar na príomhchúiseanna le díspreagadh neamhleor agus le cosaint mhíchothrom. Is le dlínse náisiúnta a bhaineann rialacha faoi smachtbhannaí a bhunú, lena n-áirítear pionóis airgid, agus dá bhrí sin ba cheart iad a chinneadh sa dlí náisiúnta iad. ▌

(66)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i dtaca leis an méid seo a leanas: na coinníollacha aonfhoirmeacha le haghaidh seiceálacha a chinneadh, critéir chun minicíocht na seiceálacha a chinneadh agus líon na samplaí atá le seiceáil i ndáil le táirgí áirithe nó catagóirí táirgí áirithe, i gcás inar sainaithníodh rioscaí sonracha nó sáruithe tromchúiseacha ar reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú go leanúnach; na nósanna imeachta a shonrú maidir le saoráidí tástála an Aontais a ainmniú ▌; tagarmharcanna agus teicnící a leagan síos le haghaidh na seiceálacha ar bhonn na hanailíse comhchoitinne ar leibhéal an Aontais na mionsonraí a shonrú maidir le sonraí staidrimh a chumhdaíonn rialuithe arna ndéanamh ag na húdaráis ainmnithe i leith táirgí atá faoi réir dhlí an Aontais, ▌na mionsonraí a shonrú i dtaobh socruithe cur chun feidhme don chóras faisnéise agus cumarsáide agus sonraí a shainiú a bhaineann le táirgí a chur faoin nós imeachta custaim ‘scaoileadh i saorchúrsaíocht’ arna dtarchur ag na húdaráis chustaim; agus formheas na gcóras sonrach le haghaidh rialuithe réamhonnmhairiúcháin a bhaineann le táirgí ▌agus formheas den sórt sin a tharraingt siar. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(32).

(67)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú tríd an bhfaireachas margaidh a dhéantar ar tháirgí atá cumhdaithe le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú a neartú, a ghnóthú go leordhóthanach i bhfianaise an leibhéil mhóir comhair, idirghníomhaithe agus gníomhaíochta comhsheasmhaí atá riachtanach idir na húdaráis inniúla sna Ballstáit uile, agus de bharr fhairsinge agus éifeachtaí na gníomhaíochta, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(68)  Urramaítear leis an Rialachán seo na cearta bunúsacha agus cloíonn sé leis na prionsabail a aithnítear go háirithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, agus atá i dtraidisiúin bhunreachtúla na mBallstát. Dá réir sin, ba cheart an Rialachán seo a léiriú agus a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis na cearta agus prionsabail sin, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le saoirse agus iolrachas na meán. Go háirithe, tá sé mar aidhm leis an Rialachán seo urraim iomlán a áirithiú do chosaint an tomhaltóra, don tsaoirse gnó a sheoladh, don tsaoirse tuairimíochta agus rochtain ar fhaisnéis, don cheart chun maoine agus do chosaint sonraí pearsanta,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Caibidil I

Forálacha ginearálta

Airteagal 1

Ábhar

1.  Is é cuspóir an Rialacháin seo feabhas a chur ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh tríd an bhfaireachas margaidh a dhéantar ar tháirgí atá faoi chumhdach reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú dá dtagraítear in Airteagal 2 a neartú, d’fhonn a áirithiú nach gcuirtear ar fáil ar mhargadh an Aontais ach táirgí comhlíontacha a chomhlíonann na ceanglais lena gcuirtear ardleibhéal cosanta ar fáil do leasanna poiblí, amhail an tsláinte agus an tsábháilteacht i gcoitinne, an tsláinte agus an tsábháilteacht san ionad oibre, cosaint tomhaltóirí, cosaint an chomhshaoil agus na slándála poiblí agus aon leasanna poiblí eile atá faoi chosaint na reachtaíochta sin.

2.  Leagtar síos sa Rialachán seo rialacha agus nósanna imeachta d’oibreoirí eacnamaíocha maidir le táirgí atá faoi réir reachtaíocht áirithe de chuid an Aontais um chomhchuibhiú agus bunaítear leis creat um chomhar le hoibreoirí eacnamaíocha.

3.   Ina theannta sin, soláthraítear leis an Rialachán seo creat le haghaidh rialuithe ar tháirgí ▌atá ag teacht isteach i margadh an Aontais.

Airteagal 2

Raon feidhme

1.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le ▌táirgí atá faoi réir reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú a leagtar amach in Iarscríbhinn I (‘reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú’), a mhéid nach mbeidh aon fhorálacha sonracha a bhfuil an cuspóir céanna acu i reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú, lena rialaítear ar bhealach níos sonraí gnéithe ar leith den fhaireachas margaidh agus den fhorfheidhmiú.

2.   Beidh feidhm ag Airteagail 25 go 28 maidir le táirgí a chumhdaítear faoi dhlí an Aontais a mhéid nach bhfuil forálacha sonracha i ndlí an Aontais maidir le heagrú rialuithe ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais.

3.  Ní chuirfidh cur i bhfeidhm an Rialacháin seo cosc ar na húdaráis faireachais margaidh bearta níos sonraithe a dhéanamh dá bhforáiltear i dTreoir 2001/95/CE.

4.  Is gan dochar an Rialachán seo d’Airteagal 12 go 15 de Threoir 2000/31/CE.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidhtá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn ‘cur ar fáil ar an margadh’ táirge a sholáthar lena dháileadh, lena thomhailt nó lena úsáid ar mhargadh an Aontais le linn gníomhaíocht tráchtála, bíodh sin ar íocaíocht nó saor in aisce;

(2)  ciallaíonn ‘cur ar an margadh’ táirge a chur ar fáil ar mhargadh an Aontais den chéad uair;

(3)  ciallaíonn ‘faireachas margaidh’ na gníomhaíochtaí agus na bearta a dhéanann na húdaráis faireachais margaidh chun a áirithiú go gcomhlíonann táirgí na ceanglais a leagtar amach i reachtaíocht is infheidhme an Aontais um chomhchuibhiú agus chun cosaint an leasa phoiblí atá faoi chumhdach na reachtaíochta sin a áirithiú;

(4)  ciallaíonn ‘údarás faireachais margaidh’ údarás atá ainmnithe ag Ballstát faoi Airteagal 10 le bheith freagrach as ▌an bhfaireachas margaidh a dhéanamh i gcríoch an Bhallstáit sin;

(5)  ciallaíonn ‘údarás is iarratasóir’ an t-údarás faireachais margaidh a dhéanann an t-iarratas ar chúnamh frithpháirteach;

(6)  ciallaíonn ‘údarás iarrtha’ an t-údarás faireachais margaidh a fhaigheann iarratas ar chúnamh frithpháirteach;

(7)  ciallaíonn ‘neamhchomhlíonadh’ aon mhainneachtain i gcomhlíonadh aon cheanglais faoi reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú nó faoin Rialachán seo.

(8)  ciallaíonn ‘monaróir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach a mhonaraíonn táirge nó a dhéanann táirge den sórt sin a dhearadh nó a mhonarú, agus a mhargaíonn an táirge sin, faoina ainm nó faoina thrádmharc;

(9)  ciallaíonn ‘allmhaireoir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe san Aontas agus a chuireann táirge ar mhargadh an Aontais ó thríú tír;

(10)  ciallaíonn ‘dáileoir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach sa slabhra soláthair, seachas an monaróir nó an t-allmhaireoir, ar duine é a chuireann táirge áirithe ar fáil ar an margadh;

(11)  ciallaíonn ‘soláthraí seirbhíse comhlíonta’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach a thairgeann, le linn gníomhaíocht tráchtála, dhá cheann ar a laghad de na seirbhísí seo a leanas: trádstóráil, pacáistiú, seolachán agus seoladh, gan úinéireacht a bheith aige ar na táirgí lena mbaineann, seachas i gcás na seirbhísí poist mar a shainmhínítear i bpointe 1 d’Airteagal 2 de Threoir 97/67/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(33), seirbhísí seachadta beartán mar a shainmhínítear i bpointe d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2018/644 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(34), agus aon seirbhísí poist nó seirbhísí iompair lastais eile;

(12)  ciallaíonn ‘ionadaí údaraithe’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe san Aontas a bhfuil sainordú i scríbhinn faighte aige ó mhonaróir chun gníomhú thar a cheann i ndáil le cúraimí atá sonraithe maidir le hoibleagáidí an mhonaróra faoin reachtaíocht ábhartha de chuid an Aontais um chomhchuibhiú nó faoi cheanglais an Rialacháin seo;

(13)  ciallaíonn ‘oibreoir eacnamaíoch’ an monaróir, an t-ionadaí údaraithe, an t-allmhaireoir, an dáileoir, an soláthraí seirbhíse comhlíonta nó aon duine nádúrtha nó dlítheanach eile atá faoi réir oibleagáidí i ndáil leis na táirgí a mhonarú, iad a chur ar fáil ar an margadh nó iad a chur i mbun seirbhíse i gcomhréir leis an reachtaíocht ábhartha de chuid an Aontais um chomhchuibhiú;

(14)  ciallaíonn ‘soláthraí seirbhíse sochaí faisnéise’ soláthraí seirbhíse mar a shainmhínítear i bpointe (b) d’Airteagal 1(1) de Threoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(35);

(15)  ciallaíonn ‘comhéadan ar líne’ aon bhogearra, lena n-áirítear suíomh gréasáin, cuid de shuíomh gréasáin nó feidhmchlár, a oibríonn oibreoir eacnamaíoch nó a oibrítear thar a cheann, lena dtugtar rochtain d’úsáideoirí deiridh ar tháirgí an oibreora eacnamaíoch;

(16)  ciallaíonn ‘gníomhaíocht cheartaitheach’ aon ghníomhaíocht a dhéanann oibreoir eacnamaíoch chun deireadh a chur le aon neamhchomhlíonadh i gcás ina n-éilíonn údarás faireachais margaidh go ndéanfaí sin nó ar thionscnamh an oibreora eacnamaíoch féin;

(17)  ciallaíonn ‘beart deonach’ gníomhaíocht cheartaitheach i gcás nach n-éilíonn údarás faireachais margaidh go ndéanfaí sin;

(18)  ciallaíonn ‘riosca’ an dóchúlacht go dtarlódh guais lena ndéanfaí díobháil i gcomhcheangal lena thromchúisí is a bheadh an díobháil sin;

(19)  ciallaíonn ‘táirge lena mbaineann riosca’ táirge a bhféadfadh tionchar diúltach a bheith aige ar shláinte agus ar shábháilteacht daoine i gcoitinne, ar shláinte agus ar shábháilteacht san ionad oibre, ar chosaint tomhaltóirí, ar an gcomhshaol, ar an tslándáil phoiblí agus ar leasanna poiblí eile, atá faoi chosaint na reachtaíochta is infheidhme de chuid an Aontais um chomhchuibhiú, ar bhealach a théann thar an méid a mheastar a bheith réasúnta agus inghlactha maidir leis an gcríoch atá ceaptha dó nó faoi ghnáthdhálaí úsáide an táirge lena mbaineann nó faoi dhálaí a mbeifí ag súil go réasúnta leo, lena n-áirítear fad na húsáide agus, i gcás inarb is iomchuí, é a chur i seirbhís, é a shuiteáil agus ceanglais maidir lena chothabháil;

(20)  ciallaíonn ‘táirge lena mbaineann riosca tromchúiseach’ táirge lena mbaineann riosca a meastar go bhfuil idirghabháil mhear ó na húdaráis faireachais margaidh ag teastáil lena aghaidh, bunaithe ar mheasúnú riosca agus ag cur san áireamh gnáthúsáid agus úsáid bheartaithe an táirge, de dheasca na dóchúlachta go dtarlódh guais lena ndéanfaí díobháil i gcomhcheangal lena thromchúisí is a bheadh an díobháil sin, lena n-áirítear cásanna nach mbíonn éifeachtaí láithreacha ag an riosca ▌;

(21)  ciallaíonn ‘úsáideoir deiridh’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá ina chónaí nó bunaithe san Aontas, ar cuireadh táirge ar fáil dó i gcáil tomhaltóra taobh amuigh d’aon ghníomhaíocht tráchtála, gnó, ceird nó gairm nó i gcáil úsáideoir deiridh gairmiúil i rith a chuid gníomhaíochtaí tionsclaíocha nó gairmiúla;

(22)  ciallaíonn ‘aisghairm’ aon bheart a bhfuil sé d’aidhm aige táirge a cuireadh ar fáil cheana féin don úsáideoir deiridh a fháil ar ais;

(23)  ciallaíonn ‘tarraingt siar’ aon bheart a bhfuil sé d’aidhm aige cosc a chur ar tháirge sa slabhra soláthair a chur ar fáil ar an margadh;

(24)  ciallaíonn ‘údaráis chustaim’ na húdaráis chustaim mar a shainmhínítear i bpointe 1 d’Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013;

(25)  ciallaíonn ‘scaoileadh i saorchúrsaíocht’ an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 201 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013;

(26)  ciallaíonn ‘táirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais’ táirgí ó thríú tíortha atá beartaithe a chur ar mhargadh an Aontais nó atá beartaithe d’úsáid phríobháideach nó do thomhailt phríobháideach laistigh de chríoch custaim an Aontais agus atá curtha faoin nós imeachta custaim ‘scaoileadh i saorchúrsaíocht’.

Caibidil II

Cúraimí na n-oibreoirí eacnamaíocha

Airteagal 4

Cúraimí na n-oibreoirí eacnamaíocha maidir le táirgí atá faoi réir reachtaíocht áirithe de chuid an Aontais um chomhchuibhiú

1.  D’ainneoin aon oibleagáidí a leagtar amach sa reachtaíocht is infheidhme de chuid an Aontais um chomhchuibhiú, ní fhéadfar táirge atá faoi réir na reachtaíochta dá dtagraítear i mír 5 a chur ar an margadh ach amháin más ann d’oibreoir eacnamaíoch atá bunaithe san Aontas atá freagrach as na cúraimí a leagtar amach i mír 3 i ndáil leis an táirge sin.

2.  Chun críocha an Airteagail seo, ciallaíonn an t-oibreoir eacnamaíoch dá dtagraítear i mír 1 aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a)  monaróir atá bunaithe san Aontas ▌;

(b)  allmhaireoir, i gcás nach bhfuil an monaróir bunaithe san Aontas;

(c)  ionadaí údaraithe a bhfuil sainordú i scríbhinn aige ón monaróir lena n-ainmnítear an t-ionadaí údaraithe chun na cúraimí a leagtar amach i mír 3 a dhéanamh thar ceann an mhonaróra;

(d)  soláthraí seirbhíse comhlíonta atá bunaithe san Aontas i ndáil leis na táirgí a láimhseálann sé, i gcás nach bhfuil aon oibreoir eacnamaíoch eile dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) bunaithe san Aontas.

3.  Gan dochar d’aon oibleagáidí de chuid na n-oibreoirí eacnamaíocha faoin reachtaíocht is infheidhme de chuid an Aontais um chomhchuibhiú, déanfaidh an t-oibreoir eacnamaíoch dá dtagraítear i mír 1 na cúraimí seo a leanas:

(a)  má dhéantar foráil i reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú is infheidhme i leith an táirge maidir le dearbhú comhréireachta nó dearbhú feidhmíochta agus doiciméadacht theicniúil, a fhíorú gur tarraingíodh suas an dearbhú comhréireachta AE nó dearbhú feidhmíochta agus doiciméadacht theicniúil, agus an dearbhú comhréireachta nó dearbhú feidhmíochta á choimeád ar fáil do na húdaráis faireachais margaidh ar feadh na tréimhse a cheanglaítear leis an reachtaíocht sin agus a áirithiú gur féidir an doiciméadacht theicniúil a chur ar fáil do na húdaráis sin arna iarraidh sin;

(b)  mar thoradh ar iarraidh réasúnaithe ó údarás faireachais margaidh, an fhaisnéis agus an doiciméadacht ar fad is gá chun comhréireacht táirge a léiriú a chur ar fáil don údarás sin i dteanga is féidir leis an údarás sin a thuiscint go héasca;

(c)  i gcás ina bhfuil cúis ann a chreidiúint go mbaineann riosca leis an táirge i dtrácht, na húdaráis faireachais margaidh a chur ar an eolas faoi sin;

(d)  comhoibriú leis na húdaráis faireachais margaidh, lena n-áirítear tar éis iarraidh réasúnaithe lena n-áirithítear go ndéanfar an ghníomhaíocht cheartaitheach is gá láithreach chun aon chás maidir le neamhchomhlíonadh na gceanglas a leagtar amach i reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú is infheidhme i leith an táirge i dtrácht a leigheas, nó, mura féidir sin, na rioscaí a bhaineann leis an táirge sin a mhaolú, nuair a éilíonn na húdaráis faireachais margaidh go ndéanfaí sin nó ar a thionscnamh féin, i gcás ina measann an t-oibreoir eacnamaíoch dá dtagraítear i mír 1 go mbaineann riosca leis an táirge i dtrácht nó i gcás ina bhfuil cúis aige lena chreidiúint.

4.  Gan dochar d’oibleagáidí faoi seach na n-oibreoirí eacnamaíocha faoin reachtaíocht is infheidhme de chuid an Aontais um chomhchuibhiú, déanfar ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe, agus sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh poist, an oibreora eacnamaíoch dá dtagraítear i mír 1 a léiriú ar ▌an táirge nó ar a phacáistíocht, ar an mbeartán nó ar dhoiciméad a ghabhann leis.

5.  Níl feidhm ag an Airteagal seo ach amháin maidir le táirgí atá faoi réir Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011(36), (AE) 2016/425(37) agus (AE) 2016/426(38) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus faoi réir Threoracha 2000/14/CE(39), 2006/42/CE(40), 2009/48/CE(41), 2009/125/CE(42), 2011/65/AE(43), 2013/29/AE(44), 2013/53/AE(45), 2014/29/AE(46), 2014/30/AE(47), 2014/31/AE(48), 2014/32/AE(49), 2014/34/AE(50), 2014/35/AE(51), 2014/53/AE(52), agus 2014/68/AE(53) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

Airteagal 5

Ionadaí údaraithe

1.  Chun críocha phointe (c) d’Airteagal 4(2), tabharfaidh an monaróir sainordú don ionadaí údaraithe na cúraimí a liostaítear in Airteagal 4(3) a dhéanamh, d’ainneoin aon chúraimí eile a shainordaítear faoin reachtaíocht ábhartha de chuid an Aontais um chomhchuibhiú.

2.  Déanfaidh an t-ionadaí údaraithe na cúraimí a shonrófar sa sainordú. Cuirfidh sé cóip den sainordú ar fáil do na húdaráis faireachais margaidh arna iarraidh sin, i dteanga de chuid an Aontais a chinnfidh an t-údarás faireachais margaidh.

3.  Beidh na hacmhainní iomchuí ar fáil ag na hionadaithe údaraithe chun gur féidir leo a gcuid cúraimí a chur i gcrích.

Airteagal 6

Ciandíol

Táirgí a thairgtear lena ndíol ar líne nó trí mhodhanna eile ciandíolacháin, measfar go bhfuil siad curtha ar fáil ar an margadh má tá an tairiscint dírithe ar úsáideoirí deiridh san Aontas. Measfar go bhfuil tairiscint díolacháin dírithe ar úsáideoirí deiridh san Aontas má dhíríonn an t-oibreoir eacnamaíoch ábhartha a chuid gníomhaíochtaí, ar aon bhealach, ar Bhallstát.

Airteagal 7

Oibleagáid an chomhair

1.  Comhoibreoidh na húdaráis eacnamaíocha leis na húdaráis faireachais margaidh maidir le bearta lena bhféadfaí deireadh a chur le rioscaí a bhaineann le táirgí a chuireann na hoibreoirí sin ar fáil ar an margadh nó iad a mhaolú.

2.  Comhoibreoidh na soláthraithe seirbhíse sochaí faisnéise leis na húdaráis faireachais margaidh, arna iarraidh sin do na húdaráis faireachais margaidh agus i gcásanna sonracha, chun éascaíocht a dhéanamh ar aon ghníomhaíocht a dhéanfar chun deireadh a chur leis na rioscaí a bhaineann le táirge a thairgtear nó a tairgeadh lena dhíol ar líne trína gcuid seirbhísí nó, mura féidir sin, chun iad a mhaolú.

Caibidil III

Cúnamh d’oibreoirí eacnamaíocha agus comhoibriú leo

Airteagal 8

Faisnéis d’oibreoirí eacnamaíocha

1.  Áiritheoidh an Coimisiún, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1724, go gcuirfear ar fáil d’úsáideoirí le tairseach “An Eoraip Agatsa” rochtain éasca ar líne ar fhaisnéis faoi cheanglais an táirge agus na cearta, oibleagáidí agus rialacha a thagann ó reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú.

2.  Cuirfidh na Ballstáit nósanna imeachta i bhfeidhm chun faisnéis i ndáil le trasuí náisiúnta agus cur chun feidhme reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú is infheidhme maidir le táirgí a chur ar fáil d’oibreoirí eacnamaíocha, arna iarraidh sin dóibh agus saor in aisce. Chun na críche sin, beidh feidhm ag Airteagal 9(1), (4) agus (5) de Rialachán (AE) 2019/...(54).

Airteagal 9

Gníomhaíochtaí comhpháirteacha chun comhlíonadh a chur chun cinn

1.  Féadfaidh údaráis faireachais margaidh comhaontú a dhéanamh le húdaráis ábhartha eile nó le heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar oibreoirí eacnamaíocha nó le húsáideoirí deiridh maidir le ▌gníomhaíochtaí comhpháirteacha a dhéanamh a bhfuil sé d’aidhm acu ▌comhlíonadh a chur chun cinn, neamhchomhlíonadh a shainaithint, feasacht a ardú agus treoir a chur ar fáil maidir le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú i dtaca le catagóirí sonracha táirgí, go háirithe catagóirí na dtáirgí ar minic a mheastar go mbaineann riosca tromchúiseach leo, lena n-áirítear na táirgí a thairgtear lena ndíol ar líne.

2.  Áiritheoidh an t-údarás faireachais margaidh i dtrácht agus na páirtithe dá dtagraítear i mír 1 nach mbeidh iomaíocht éagórach idir oibreoirí eacnamaíocha mar gheall ar an gcomhaontú maidir le gníomhaíochtaí comhpháirteacha agus nach ndéanfaidh sé difear d’oibiachtúlacht, do neamhspleáchas ná do neamhchlaontacht na bpáirtithe.

3.  Féadfaidh údarás faireachais margaidh úsáid a bhaint as aon fhaisnéis a thiocfaidh as na gníomhaíochtaí comhpháirteacha a dhéanfar mar chuid d’aon imscrúdú a bhaineann le neamhchomhlíonadh a dhéanfaidh sé.

4.  Cuirfidh an t-údarás faireachais margaidh i dtrácht an comhaontú maidir le gníomhaíochtaí comhpháirteacha, lena n-áirítear ainmneacha na bpáirtithe lena mbaineann, ar fáil don phobal agus iontrálfaidh sé an comhaontú sin sa chóras faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34. Arna iarraidh sin do Bhallstát, cuideoidh an Líonra a bhunaítear faoi Airteagal 29 le tarraingt suas an chomhaontaithe maidir le gníomhaíochtaí comhpháirteacha.

Caibidil IV

Eagrú, gníomhaíochtaí agus oibleagáidí na n-údarás faireachais margaidh agus na hoifige idirchaidrimh aonair

Airteagal 10

Na húdaráis faireachais margaidh agus an oifig idirchaidrimh aonair a ainmniú

1.  Eagróidh agus déanfaidh na Ballstáit faireachas margaidh amhail dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

2.  Chun críocha mhír 1 den Airteagal seo, ainmneoidh gach Ballstát údarás faireachais margaidh amháin nó níos mó ina chríoch féin. Cuirfidh gach Ballstát an Coimisiún ▌agus na Ballstáit eile ar an eolas faoina údaráis faireachais margaidh ▌agus faoi réimsí inniúlachta gach ceann de na húdaráis sin, ag baint úsáid as an gcóras faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34.

3.  Ceapfaidh gach Ballstát oifig idirchaidrimh aonair.

4.  Beidh an oifig idirchaidrimh aonair ▌freagrach ar a laghad as ionadaíocht a dhéanamh ar sheasamh comhordaithe na n-údarás faireachais margaidh agus na n-údarás arna n-ainmniú faoi Airteagal 25(1) agus as na straitéisí náisiúnta a leagtar amach in Airteagal 13 a chur in iúl. Cabhróidh an oifig idirchaidrimh aonair freisin leis an gcomhar idir na húdaráis faireachais margaidh sna Ballstáit éagsúla, mar a leagtar amach i gCaibidil VI.

5.  Chun faireachas margaidh a dhéanamh ar tháirgí a chuirtear ar fáil ar líne agus as líne lena mbaineann an éifeachtacht chéanna do na bealaí dáileacháin ar fad, áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil ag a n-údaráis faireachais margaidh agus ag a n-oifig idirchaidrimh aonair na hacmhainní is gá, lena n-áirítear acmhainní leordhóthanacha buiséadacha agus acmhainní leordhóthanacha eile, amhail líon leordhóthanach pearsanra inniúil, an saineolas, na nósanna imeachta agus na socruithe eile chun a ndualgais a chomhlíonadh go cuí.

6.  I gcás inarb ann do níos mó ná údarás faireachais margaidh amháin ina gcríoch féin, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh dualgais ar leith gach ceann de na húdaráis sin sainithe go soiléir agus go mbunófar sásraí cumarsáide agus comhordúcháin iomchuí chun go gcuirfear ar chumas na n-údarás sin oibriú i ndlúthchomhar le chéile agus a ndualgais a fheidhmiú go héifeachtach.

Airteagal 11

Gníomhaíochtaí na n-údarás faireachais margaidh

1.  Déanfaidh na húdaráis faireachais margaidh a gcuid gníomhaíochtaí ar bhealach lena n-áiritheofar an méid seo a leanas:

(a)  faireachas éifeachtach ▌margaidh laistigh dá gcríoch ar tháirgí a chuirtear ar fáil ar líne agus as líne i dtaca le ▌táirgí atá faoi réir ▌reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú ▌;

(b)  ▌go ndéanfaidh na hoibreoirí eacnamaíocha gníomhaíocht cheartaitheach atá iomchuí agus comhréireach i ndáil le comhlíonadh na reachtaíochta sin agus an Rialacháin seo;

(c)  go ndéanfar bearta atá iomchuí agus comhréireach i gcás i gcás ina mainníonn an t-oibreoir eacnamaíoch gníomhaíocht cheartaitheach a dhéanamh.

2.  Feidhmeoidh na húdaráis faireachais margaidh a gcumhachtaí agus déanfaidh siad a ndualgais go neamhspleách, go neamhchlaonta agus gan laofacht.

3.  Déanfaidh na húdaráis faireachais margaidh, mar chuid dá ngníomhaíochtaí a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo, seiceálacha iomchuí ar shaintréithe na dtáirgí ar scála cuí, trí bhíthin seiceálacha doiciméadacha agus, i gcás inarb iomchuí, seiceálacha fisiceacha agus saotharlainne atá bunaithe ar shamplaí leormhaithe, ag tabhairt tús áite dá n-acmhainní agus dá mbearta chun faireachas éifeachtach margaidh a áirithiú agus ag cur san áireamh an straitéis náisiúnta faireachais margaidh dá dtagraítear in Airteagal 13.

Agus cinneadh á dhéanamh acu faoi cé na seiceálacha a dhéanfaidh siad, faoi na cineálacha táirgí agus faoi cé an scála, cloífidh na húdaráis faireachais margaidh le cur chuige rioscabhunaithe agus na himthosca seo a leanas á gcur san áireamh acu:

(a)  na guaiseacha agus an neamhchomhlíonadh a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis na táirgí agus, nuair is ann dóibh, na cásanna den sórt sin a tharla ar an margadh;

(b)  na gníomhaíochtaí agus na hoibríochtaí atá faoi rialú an oibreora eacnamaíoch;

(c)  teist an oibreora eacnamaíoch san am atá caite maidir le neamhchomhlíonadh;

(d)  i gcás inarb ábhartha, an próifíliú riosca a rinne na húdaráis arna n-ainmniú faoi Airteagal 25(1);

(e)  gearáin ó thomhaltóirí agus faisnéis eile a fhaightear ó údaráis eile, ó oibreoirí eacnamaíocha, ó na meáin agus ó fhoinsí eile lena bhféadfaí neamhchomhlíonadh a léiriú.

4.  Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Líonra, gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcinntear coinníollacha aonfhoirmeacha na seiceálacha, na critéir chun minicíocht na seiceálacha a chinneadh agus líon na samplaí atá le seiceáil i dtaca le táirgí áirithe nó catagóir áirithe táirgí, i gcás inar sainaithníodh rioscaí sonracha nó sáruithe tromchúiseacha ar reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú is infheidhme go leanúnach, chun ardleibhéal cosanta sláinte agus sábháilteachta nó leasanna poiblí eile arna gcosaint ag an reachtaíocht sin a áirithiú. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 43(2).

5.  I gcás ina soláthróidh oibreoirí eacnamaíocha tuarascálacha tástála nó deimhnithe lena bhfianaítear comhréireacht a dtáirgí le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú arna n-eisiúint ag comhlacht um measúnú comhréireachta, arna chreidiúnú i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, tabharfaidh na húdaráis faireachais margaidh aird chuí ar na tuarascálacha sin nó ar na deimhnithe sin.

6.  Fianaise a úsáidfidh údarás faireachais margaidh i mBallstát amháin, féadfar í a úsáid mar chuid d’imscrúduithe a dhéanfaidh údaráis faireachais margaidh i mBallstát eile chun comhlíonadh táirgí a fhíorú, gan aon cheanglais fhoirmiúla breise.

7.  Bunóidh na húdaráis faireachais margaidh na nósanna imeachta seo a leanas i ndáil le táirgí atá faoi réir reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú:

(a)  nósanna imeachta le haghaidh obair leantach a dhéanamh ar ghearáin nó ar thuairiscí i leith saincheisteanna a bhaineann le rioscaí nó cásanna maidir le neamhchomhlíonadh;

(b)  nósanna imeachta chun a fhíorú go ndearna na hoibreoirí eacnamaíocha an ghníomhaíocht cheartaitheach a bhí le déanamh acu.

8.  D’fhonn cumarsáid agus comhordú lena gcontrapháirtithe i mBallstáit eile a áirithiú, glacfaidh na húdaráis faireachais margaidh páirt ghníomhach i ngrúpaí comhair riaracháin (ADCOnna) dá dtagraítear in Airteagal 30(2).

9.  Gan dochar d’aon nós imeachta coimirce de chuid an Aontais de bhun reachtaíocht is infheidhme an Aontais um chomhchuibhiú, na táirgí a measadh go bhfuil siad neamhchomhlíontach ar bhonn cinneadh ó údarás faireachais margaidh i mBallstát amháin, glacfaidh na húdaráis faireachais margaidh i mBallstát eile leis go bhfuil siad neamhchomhlíontach, ach amháin má chinn údarás faireachais margaidh ábhartha i mBallstát eile a mhalairt ar bhonn a imscrúdaithe féin, agus an t-ionchur a chuir an t-oibreoir eacnamaíoch ar fáil, más ann dó, á chur san áireamh.

Airteagal 12

Athbhreithnithe piaraí

1.  Eagrófar athbhreithnithe piaraí do na húdaráis faireachais margaidh ar mian leo a bheith rannpháirteach sna hathbhreithnithe sin, chun an comhleanúnachas sna gníomhaíochtaí faireachais margaidh a neartú maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

2.  Forbróidh an Líonra an mhodheolaíocht agus an plean rollach do na hathbhreithnithe piaraí i measc na n-údarás faireachais margaidh atá rannpháirteach. Agus an mhodheolaíocht agus an plean rollach á mbunú aige, tabharfaidh an Líonra aird, ar a laghad, ar líon agus ar mhéid na n-údarás faireachais margaidh sna Ballstáit, ar an líon pearsanra atá ar fáil agus ar acmhainní eile chun an t-athbhreithniú piaraí a dhéanamh, mar aon le critéir ábhartha eile.

3.  Cumhdófar sna hathbhreithnithe piaraí na dea-chleachtais arna bhforbairt ag roinnt údaráis faireachais margaidh a bhféadfaidh údaráis faireachais margaidh eile tairbhe a bhaint astu, agus gnéithe ábhartha eile a bhaineann le héifeachtacht na ngníomhaíochtaí faireachais margaidh.

4.  Tuairsceofar torthaí na n-athbhreithnithe piaraí don Líonra.

Airteagal 13

Straitéisí náisiúnta faireachais margaidh

1.  Tarraingeoidh gach Ballstát suas straitéis náisiúnta faireachais margaidh uileghabhálach, gach ceithre bliana ar a laghad. Tarraingeoidh gach Ballstát suas an chéad straitéis den sórt sin faoin ... [trí bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Cuirfear chun cinn leis an straitéis náisiúnta cur chuige comhsheasmhach, cuimsitheach agus comhtháite i leith an fhaireachais margaidh agus i leith fhorfheidhmiú reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú laistigh de chríoch an Bhallstáit. Agus an straitéis náisiúnta faireachais margaidh á tarraingt suas, breithneofar gach earnáil a chumhdaítear le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú agus gach céim den slabhra soláthair táirgí, lena n-áirítear allmhairí agus slabhraí soláthair digiteacha. Féadfar na tosaíochtaí a leagtar amach laistigh de chlár oibre an Líonra a bhreithniú freisin.

2.  Áireofar leis an straitéis náisiúnta faireachais margaidh na gnéithe seo a leanas ar a laghad, nuair nach gcuireann na gnéithe sin isteach ar na gníomhaíochtaí faireachais margaidh:

(a)  an fhaisnéis atá ar fáil faoi tharlú tháirgí neamhchomhlíonta, go háirithe ag cur san áireamh na seiceálacha agus na rialuithe ▌dá dtagraítear in Airteagail 11(3) agus 25(3), faoi seach, agus, i gcás inarb infheidhme, treochtaí sa mhargadh a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar rátaí neamhchomhlíonta do na catagóirí táirgí, agus bagairtí agus rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn;

(b)  na réimsí a shainaithin na Ballstáit mar thosaíochtaí maidir le forfheidhmiú reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú;

(c)  na gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin atá beartaithe chun neamhchomhlíonadh a laghdú sna réimsí sin a sainaithníodh mar thosaíochtaí, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, na híosleibhéil rialaithe atá beartaithe do chatagóirí táirgí lena mbaineann leibhéil neamhchomhlíonta shuntasacha;

(d)  measúnú ar an gcomhar le húdaráis faireachais margaidh i mBallstáit eile, amhail dá dtagraítear in Airteagal 11(8) agus i gCaibidil VI.

3.  Cuirfidh na Ballstáit a straitéis náisiúnta faireachais margaidh in iúl don Choimisiún agus do na Ballstáit eile tríd an gcóras faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34. Foilseoidh gach Ballstát achoimre ar a straitéis.

Caibidil V

Cumhachtaí agus bearta faireachais margaidh

Airteagal 14

Cumhachtaí na n-údarás faireachais margaidh

1.  Tabharfaidh na Ballstáit dá n-údaráis faireachais margaidh na cumhachtaí faireachais margaidh, imscrúdaithe agus forfheidhmiúcháin is gá le haghaidh chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus le haghaidh chur i bhfeidhm ▌reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú ▌.

2.  Feidhmeoidh údaráis faireachais margaidh na cumhachtaí a leagtar amach san Airteagal seo go héifeachtúil agus go héifeachtach, i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a mhéid a bhaineann feidhmiú den sórt sin le hábhar agus le críoch na mbeart agus le cineál chás an neamhchomhlíonta agus leis an díobháil fhoriomlán nó ionchasach a eascraíonn as cás an neamhchomhlíonta. Déanfar cumhachtaí a thabhairt agus a fheidhmiú i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta, lena n-áirítear prionsabail Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, mar aon le prionsabail an dlí náisiúnta a bhaineann le saoirse cainte agus le saoirse agus iolrachas na meán, le coimircí nós imeachta is infheidhme agus le rialacha an Aontais maidir le cosaint sonraí, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679.

3.  Agus cumhachtaí á dtabhairt acu faoi mhír 1, ▌féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh go mbeidh an chumhacht infheidhmithe ar cheann amháin de na bealaí seo a leanas, de réir mar is iomchuí:

(a)  go díreach ag na húdaráis faireachais margaidh faoina n-údarás féin;

(b)  trí dhul ar iontaoibh údarás poiblí eile i gcomhréir le comhroinnt na gcumhachtaí agus eagrú institiúideach agus riaracháin an Bhallstáit i dtrácht;

(c)  ar iarratas a dhéanamh le cúirteanna atá inniúil chun an cinneadh is gá a dheonú chun feidhmiú na cumhachta sin a fhormheas, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, ar achomharc, más rud é nár éirigh leis an iarratas chun an cinneadh is gá a dheonú.

4.  Áireofar ar na cumhachtaí a thabharfar d’údaráis faireachais margaidh faoi mhír 1 na cumhachtaí seo a leanas ar a laghad ▌:

(a)  an chumhacht a cheangal ar oibreoirí eacnamaíocha doiciméid, sonraíochtaí teicniúla, sonraí nó faisnéis ábhartha maidir le comhlíonadh agus gnéithe teicniúla an táirge a sholáthar, lena n-áirítear rochtain ar bhogearraí leabaithe a mhéid is gá rochtain den sórt sin chun measúnú a dhéanamh ar tháirge a bheith ag comhlíonadh na reachtaíochta ábhartha de chuid an Aontais um chomhchuibhiú, in aon fhoirm nó in aon fhormáid agus gan beann ar an meán stórála ná ar an áit ina bhfuil doiciméid, sonraíochtaí teicniúla, sonraí nó faisnéis den sórt sin stóráilte, agus cóipeanna díobh a thógáil nó a fháil;

(b)  an chumhacht a cheangal ar oibreoirí eacnamaíocha faisnéis ábhartha a sholáthar maidir leis an slabhra soláthair, maidir le mionsonraí an líonra dáileacháin, maidir le cainníochtaí táirgí ar an margadh agus maidir le samhlacha táirgí eile a bhfuil na gnéithe teicniúla céanna acu agus atá ag an táirge i dtrácht, i gcás inarb ábhartha chun na ceanglais is infheidhme faoi reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú a chomhlíonadh;

(c)  an chumhacht a cheangal ar oibreoirí eacnamaíocha faisnéis ábhartha a sholáthar a bhfuil gá léi chun críche úinéireacht suíomhanna gréasáin a dhéanamh amach, i gcás ina mbaineann an fhaisnéis le hábhar an imscrúdaithe;

(d)  an chumhacht cigireachtaí ar an láthair agus seiceálacha fisiciúla ar tháirgí a dhéanamh gan réamhfhógra;

(e)  an chumhacht dul isteach in aon áitreamh, críoch nó modh iompair a úsáideann an t-oibreoir eacnamaíoch i dtrácht chun críocha a bhaineann le gníomhaíocht trádála, gnó, ceird nó gairm an oibreora eacnamaíoch, chun neamhchomhlíonadh a shainaithint agus chun fianaise a fháil;

(f)  an chumhacht imscrúduithe ▌a thosú ar thionscnamh na n-údarás faireachais margaidh chun neamhchomhlíonadh a shainaithint agus chun deireadh a chur leo;

(g)  an chumhacht a cheangal ar oibreoirí eacnamaíocha gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh chun deireadh a chur le cás neamhchomhlíonta nó chun deireadh a chur leis an riosca;

(h)  an chumhacht bearta iomchuí a dhéanamh i gcás ina mainníonn oibreoir eacnamaíoch gníomhaíocht cheartaitheach iomchuí a dhéanamh nó i gcás ina leanann an neamhchomhlíonadh nó an riosca ar aghaidh, lena n-áirítear an chumhacht toirmeasc nó srian a chur ar tháirge a chur ar fáil ar an margadh nó chun ordú a dhéanamh an táirge a tharraingt siar nó a aisghairm;

(i)  an chumhacht pionóis a fhorchur i gcomhréir le hAirteagal 41;

(j)  an chumhacht samplaí táirgí a fháil, lena n-áirítear faoi chéannacht cheilte, chun cigireacht a dhéanamh ar na samplaí sin agus chun ais-innealtóireacht a dhéanamh orthu chun neamhchomhlíonadh a shainaithint agus chun fianaise a fháil;

(k)  an chumhacht, i gcás nach bhfuil aon mhodh éifeachtach eile ar fáil, deireadh a chur le riosca tromchúiseach:

(i)  chun a cheangal go ndéanfaí an t-inneachar a thagraíonn do na táirgí gaolmhara a bhaint ó chomhéadan ar líne nó chun a cheangal go ndéanfaí foláireamh i gcomhair úsáideoirí deiridh a léiriú go follasach, nuair a dhéanann siad comhéadan ar líne a rochtain; nó

(ii)  i gcás nár comhlíonadh iarraidh de réir phointe (i), chun a cheangal ar sholáthraithe seirbhíse sochaí faisnéise srian a chur le rochtain ar an gcomhéadan ar líne, lena n-áirítear trí iarraidh ar thríú páirtí ábhartha na bearta sin a chur chun feidhme.

5.  Féadfaidh údaráis faireachais margaidh úsáid a bhaint as aon fhaisnéis, aon doiciméad, aon toradh, aon ráiteas, nó aon fhaisnéisíocht mar fhianaise chun críocha a n-imscrúduithe, gan beann ar an bhformáid ná ar an meán ina stóráiltear iad.

Airteagal 15

Costais a aisghabháil ag údaráis faireachais margaidh

1.  Féadfaidh na Ballstáit a údarú dá n-údaráis faireachais margaidh iomlán chostais a ngníomhaíochtaí a éileamh ar ais ón oibreoir eacnamaíoch ábhartha i ndáil le cásanna neamhchomhlíonta.

2.  Féadfar a áireamh ar na costais dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo na costais a bhaineann le tástálacha a dhéanamh, na costais a bhaineann le bearta a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 28(1) agus (2), na costais stórála agus costais na ngníomhaíochtaí maidir le táirgí a chinntear a bheith neamhchomhlíontach agus atá faoi réir gníomhaíocht cheartaitheach sula scaoiltear i saorchúrsaíocht iad nó sula gcuirtear ar an margadh iad.

Airteagal 16

Bearta faireachais margaidh

1.   Nuair a úsáidtear táirge i gcomhréir lena chríoch bheartaithe nó faoi choinníollacha ar féidir iad a thuar go réasúnta agus nuair a dhéantar é a shuiteáil agus a chothabháil go cuí, déanfaidh na húdaráis faireachais margaidh bearta iomchuí más fíor an méid seo a leanas i leith an táirge:

(a)  tá baol ann go gcuirfear sláinte nó sábháilteacht na n-úsáideoirí i gcontúirt, nó

(b)  níl sé i gcomhréir le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú.

2.  I gcás ina ndéanann údaráis faireachais margaidh fionnachtana dá dtagraítear i bpointe (a) nó (b) de mhír 1, déanfaidh siad a cheangal ar an oibreoir eacnamaíoch ábhartha gan mhoill an ghníomhaíocht cheartaitheach iomchuí agus chomhréireach a dhéanamh chun deireadh a chur leis an neamhchomhlíonadh nó chun deireadh a chur leis an riosca laistigh de thréimhse a shonróidh siad.

3.  Chun críocha mhír 2, féadfar a áireamh ar an ngníomhaíocht cheartaitheach a bheidh le déanamh ag an oibreoir eacnamaíoch, inter alia:

(a)  an táirge a thabhairt i gcomhréir, lena n-áirítear trí neamhchomhlíonadh foirmiúil de réir mar a shainmhínítear i reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú is infheidhme a cheartú, nó trína áirithiú nach mbaineann riosca leis an táirge a thuilleadh;

(b)  cosc a chur ar an táirge a chur ar fáil ar an margadh;

(c)  an táirge a tharraingt siar nó a aisghairm láithreach agus foláireamh a thabhairt don phobal faoin riosca atá ag baint leis;

(d)  an táirge a scriosadh nó a fhágáil ar bhealach eile i riocht nach n-oibreoidh sé;

(e)  rabhaidh oiriúnacha, i bhfoclaíocht shoiléir, atá éasca le tuiscint maidir leis na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis an táirge a ghreamú den táirge, sa teanga nó sna teangacha a chinnfidh an Ballstát ina gcuirtear an táirge ar fáil ar an margadh;

(f)  coinníollacha a shocrú roimh ré chun an táirge lena mbaineann a chur ar fáil ar an margadh;

(g)  foláireamh a thabhairt láithreach agus i bhfoirm oiriúnach do na húsáideoirí deiridh atá i mbaol, lena n-áirítear trí rabhaidh speisialta a fhoilsiú sa teanga nó sna teangacha a chinnfidh an Ballstát ina gcuirtear an táirge ar fáil ar an margadh.

4.  D’fhéadfadh sé nach mbeadh gá le gníomhaíochtaí cheartaitheacha dá dtagraítear i bpointí (e), (f) agus (g) de mhír 3 ach amháin i gcásanna nach bhfuil baol ann go mbeidh riosca ag gabháil leis an táirge ach amháin i gcoinníollacha áirithe nó i gcomhair úsáideoirí deiridh áirithe.

5.  Má mhainníonn an t-oibreoir eacnamaíoch gníomhaíocht cheartaitheach dá dtagraítear i mír 3 a dhéanamh nó i gcás ina leanann an neamhchomhlíonadh nó an riosca dá dtagraítear i mír 1 ar aghaidh, áiritheoidh údaráis faireachais margaidh go dtarraingeofar siar an táirge nó go n-aisghairfear é, nó go gcuirfear toirmeasc nó srian ar an táirge a chur ar fáil ar an margadh, agus go gcuirfear an pobal, an Coimisiún agus na Ballstáit eile ar an eolas dá réir sin.

6.  Déanfar an fhaisnéis don Choimisiún agus do na Ballstáit eile de bhun mhír 5 den Airteagal seo a chur in iúl tríd an gcóras faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34. Leis an bhfaisnéis sin a chur in iúl, measfar freisin go mbeidh na ceanglais fógartha i gcomhair na nósanna imeachta coimirce is infheidhme de chuid reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú comhlíonta.

7.  I gcás ina meastar údar cuí a bheith le beart náisiúnta i gcomhréir leis an nós imeachta coimirce is infheidhme, nó i gcás gur chinn údarás faireachais margaidh i mBallstát eile a mhalairt amhail dá dtagraítear in Airteagal 11(9), déanfaidh na húdaráis faireachais margaidh inniúla sna Ballstáit eile na bearta is gá i ndáil leis an táirge neamhchomhlíontach agus iontrálfaidh siad an fhaisnéis ábhartha sa chóras faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34.

Airteagal 17

Faisnéis a úsáid, sicréideacht ghairmiúil agus tráchtála

Déanfaidh na húdaráis faireachais margaidh a gcuid gníomhaíochtaí le hardleibhéal trédhearcachta agus cuirfidh siad ar fáil don phobal aon fhaisnéis a mheasann siad a bheith ábhartha chun leasanna úsáideoirí deiridh a chosaint. Urramóidh údaráis faireachais margaidh prionsabail na rúndachta agus na sicréideachta gairmiúla agus tráchtála agus cosnóidh siad sonraí pearsanta i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta ▌.

Airteagal 18

Cearta nós imeachta na n-oibreoirí eacnamaíocha

1.  Maidir le haon bheart, cinneadh nó ordú a ghlacfaidh nó a dhéanfaidh údaráis faireachais margaidh de bhun reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú nó an Rialacháin seo, ▌luafar ann na forais bheachta ar a bhfuil sé bunaithe.

2.  Cuirfear aon bheart, cinneadh nó ordú den sórt sin in iúl gan mhoill don oibreoir eacnamaíoch ábhartha, agus cuirfear an t-oibreoir sin ar an eolas an tráth céanna faoi na leigheasanna atá ar fáil dó faoi dhlí an Bhallstáit lena mbaineann agus faoi na teorainneacha ama a bhfuil na leigheasanna sin faoina réir.

3.  Sula nglacfar nó sula ndéanfar beart, cinneadh nó ordú dá dtagraítear i mír 1, tabharfar deis don oibreoir eacnamaíoch lena mbaineann éisteacht a fháil laistigh de thréimhse iomchuí nach lú ná 10 lá oibre, ach amháin mura féidir an deis sin a thabhairt don oibreoir eacnamaíoch mar gheall ar phráinn an bhirt, an chinnidh nó an ordaithe, bunaithe ar na riachtanais sláinte nó sábháilteachta nó ar fhorais eile a bhaineann leis na leasanna poiblí a chumhdaítear le reachtaíocht ábhartha an Aontais um chomhchuibhiú.

Má ghlactar nó má dhéantar an beart, an cinneadh nó an t-ordú gan an deis a bheith tugtha don oibreoir eacnamaíoch éisteacht a fháil, tabharfar an deis don oibreoir eacnamaíoch a luaithe agus is féidir ina dhiaidh sin agus athbhreithneoidh an t-údarás faireachais margaidh an beart, an cinneadh nó an t-ordú sin go pras.

Airteagal 19

Táirgí lena mbaineann riosca tromchúiseach

1.  Áiritheoidh údaráis faireachais margaidh go n-aisghairfear nó go dtarraingeofar siar táirgí lena mbaineann riosca tromchúiseach, i gcás nach bhfuil modh éifeachtach eile ar fáil chun deireadh a chur leis an riosca tromchúiseach, nó i gcás ina dtoirmiscfear a gcur ar fáil ar an margadh. Déanfaidh údaráis faireachais margaidh an Coimisiún a chur ar an eolas faoin méid sin láithreach, i gcomhréir le hAirteagal 20.

2.  Cinneadh go mbaineann nó nach mbaineann riosca tromchúiseach le táirge, beidh sé bunaithe ar mheasúnú riosca iomchuí ina gcuirfear san áireamh cineál na guaise agus dóchúlacht a tarlaithe. An fhéidearthacht leibhéil sábháilteachta níos airde a bhaint amach agus táirgí eile a bheith ar fáil ar lú an méid riosca a bhaineann leo, ní cúis iad lena mheas go mbaineann riosca tromchúiseach le táirge.

Airteagal 20

Córas Mear-Mhalartú Faisnéise

1.  I gcás ina ndéanfaidh údarás faireachais margaidh beart nó i gcás ina mbeidh sé beartaithe aige beart a dhéanamh de bhun Airteagal 19 agus i gcás ina measann sé maidir leis na cúiseanna a spreag an beart nó maidir le héifeachtaí an bhirt gur fairsinge iad ná críoch a Bhallstáit féin, tabharfaidh sé fógra faoin mbeart sin don Choimisiún láithreach i gcomhréir le mír 4 den Airteagal seo. Cuirfidh an t-údarás faireachais margaidh an Coimisiún ar an eolas gan mhoill freisin faoi mhodhnú nó faoi tharraingt siar aon bhirt den sórt sin.

2.  Más rud é gur cuireadh táirge lena mbaineann riosca tromchúiseach ar fáil ar an margadh, tabharfaidh na húdaráis faireachais margaidh fógra láithreach don Choimisiún faoi aon bheart deonach arna dhéanamh agus arna gcur in iúl don údarás faireachais margaidh ag oibreoir eacnamaíoch.

3.  Áireofar leis an bhfaisnéis arna soláthar i gcomhréir le míreanna 1 agus 2 na sonraí uile atá ar fáil, go háirithe na sonraí is gá chun an táirge a shainaithint, bunús agus slabhra soláthair an táirge, an riosca a bhaineann leis an táirge, cineál agus fad an bhirt náisiúnta arna dhéanamh agus aon bheart deonach arna dhéanamh ag na hoibreoirí eacnamaíocha.

4.  Chun críocha mhíreanna 1, 2 agus 3 den Airteagal seo, bainfear úsáid as an Córas Mear-Mhalartú Faisnéise (RAPEX) dá bhforáiltear in Airteagal 12 de Threoir 2001/95/CE. Beidh feidhm mutatis mutandis ag míreanna 2, 3 agus 4 d’Airteagal 12 den Treoir sin.

5.  Déanfaidh an Coimisiún comhéadan sonraí idir RAPEX agus an córas faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34 a sholáthar agus a chothabháil chun go seachnófar iontráil dhúbailte sonraí.

Airteagal 21

Saoráidí tástála de chuid an Aontais

1.  Is é is cuspóir do shaoráidí tástála an Aontais rannchuidiú le hacmhainn saotharlainne a fheabhsú, mar aon le hiontaofacht agus comhsheasmhacht tástála a áirithiú chun críocha faireachais margaidh laistigh den Aontas.

2.  Chun críche mhír 1, féadfaidh an Coimisiún saoráid tástála phoiblí i mBallstát a ainmniú mar shaoráid tástála de chuid an Aontais i gcomhair catagóirí sonracha táirgí nó i gcomhair rioscaí sonracha a bhaineann le catagóir táirgí.

Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún ceann dá shaoráidí tástála féin a ainmniú mar shaoráid tástála de chuid an Aontais i gcomhair catagóirí sonracha táirgí nó i gcomhair rioscaí sonracha a bhaineann le catagóir táirgí, nó i gcomhair táirgí a bhfuil an acmhainneacht tástála in easnamh iontu nó nach leor í.

3.   Déanfar saoráidí tástála an Aontais a chreidiúnú i gcomhréir le Caibidil II de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008.

4.  Ní dhéanfaidh ainmniú shaoráidí tástála an Aontais difear do shaoirse na n-údarás faireachais margaidh, an Líonra agus an Choimisiúin saoráidí tástála a roghnú chun críche a ngníomhaíochtaí.

5.  Déanfaidh saoráidí ainmnithe tástála de chuid an Aontais a seirbhísí a sholáthar d’údaráis faireachais margaidh, don Líonra, don Choimisiún agus d’eintitis rialtais nó idir-rialtais eile, agus dóibh siúd amháin.

6.  Déanfaidh saoráidí tástála de chuid an Aontais, laistigh dá réimse inniúlachta, na gníomhaíochtaí seo a leanas:

(a)  tástáil a dhéanamh ar tháirgí arna iarraidh sin d’údaráis faireachais margaidh, don Líonra nó don Choimisiún;

(b)  comhairle neamhspleách theicniúil nó eolaíoch a sholáthar arna iarraidh sin don Líonra;

(c)  teicnící agus modhanna anailíse nua a fhorbairt.

7.  Íocfar as na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 6 den Airteagal seo agus féadfaidh an tAontas iad a mhaoiniú i gcomhréir le hAirteagal 36(2) den Rialachán seo.

8.  Féadfaidh saoráidí tástála de chuid an Aontais maoiniú a fháil ón Aontas i gcomhréir le hAirteagal 36(2) chun a n-acmhainneacht tástála a mhéadú nó chun acmhainneacht tástála nua a chruthú i gcomhair catagóirí sonracha táirgí nó i gcomhair rioscaí sonracha a bhaineann le catagóir táirgí a bhfuil an acmhainneacht tástála in easnamh inti nó nach leor í.

9.  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme ina sonrófar na nósanna imeachta le haghaidh ainmniú shaoráidí tástála an Aontais. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 43(2).

Caibidil VI

Cúnamh frithpháirteach trasteorann

Airteagal 22

Cúnamh frithpháirteach

1.  Beidh comhar agus malartú faisnéise éifeachtúil ann i measc údaráis faireachais margaidh na mBallstát, agus idir údaráis faireachais margaidh agus an Coimisiún agus gníomhaireachtaí ábhartha an Aontais.

2.  Nuair nach mbeidh údarás faireachais margaidh in ann a imscrúdú a thabhairt chun críche toisc nach raibh sé in ann rochtain a fháil ar fhaisnéis áirithe, cé go ndearna sé gach iarracht iomchuí chun an fhaisnéis sin a fháil, féadfaidh sé iarraidh réasúnaithe a thíolacadh d’údarás faireachais margaidh Ballstáit eile inar féidir rochtain ar an bhfaisnéis sin a fhorfheidhmiú. Sa chás sin, soláthróidh an t-údarás iarrtha don údarás is iarratasóir gan mhoill, agus i gcás ar bith laistigh de 30 lá, aon fhaisnéis a mheasfaidh an t-údarás iarrtha a bheith ábhartha chun a shuí an bhfuil táirge neamhchomhlíontach.

3.  Déanfaidh an t-údarás iarrtha imscrúduithe iomchuí nó aon bheart eile is iomchuí chun an fhaisnéis arna hiarraidh a bhailiú. I gcás inar gá, déanfar na himscrúduithe sin le cúnamh ó údaráis faireachais margaidh eile.

4.  Beidh an t-údarás is iarratasóir fós freagrach as aon imscrúdú a thionscain sé, mura gcomhaontaíonn an t-údarás iarrtha go nglacfaidh sé an fhreagracht air féin.

5.  I gcásanna a bhfuil údar cuí leo, féadfaidh údarás iarrtha diúltú iarraidh ar fhaisnéis faoi mhír 2 a chomhlíonadh i gcás gur fíor an méid seo a leanas:

(a)  níl an t-údarás is iarratasóir tar éis a chruthú go leordhóthanach go bhfuil gá leis an bhfaisnéis arna hiarraidh chun neamhchomhlíonadh a shuí;

(b)  léiríonn an t-údarás iarrtha forais réasúnaithe lena dtaispeántar go gcuirfí isteach go suntasach ar fhorghníomhú a ghníomhaíochtaí féin dá gcomhlíonfaí an iarraidh.

Airteagal 23

Iarrataí ar bhearta forfheidhmiúcháin

1.  I gcás inar gá bearta a dhéanamh laistigh de dhlínse Ballstáit eile chun deireadh a chur le neamhchomhlíonadh maidir le táirge agus i gcás nach mbeidh na bearta sin mar thoradh ar cheanglais Airteagal 16(7), féadfaidh údarás is iarratasóir iarraidh réasúnaithe go cuí ar bhearta forfheidhmiúcháin a chur chuig údarás iarrtha sa Bhallstát eile sin.

2.  Déanfaidh an t-údarás iarrtha gach beart forfheidhmiúcháin is cuí agus is gá gan mhoill ag baint úsáid as na cumhachtaí a thugtar dó faoin Rialachán seo chun deireadh a chur le cás an neamhchomhlíonta trí na cumhachtaí a leagtar síos in Airteagal 14 agus aon chumhacht bhreise arna dheonú dó faoin dlí náisiúnta a fheidhmiú.

3.  Cuirfidh an t-údarás iarrtha an t-údarás is iarratasóir ▌ar an eolas ▌faoi na bearta dá dtagraítear i mír 2 a rinneadh nó atáthar ag beartú a dhéanamh.

Féadfaidh údarás iarrtha diúltú iarraidh ar bhearta forfheidhmiúcháin a chomhlíonadh in aon cheann amháin de na cásanna seo a leanas:

(a)  cinneann an t-údarás iarrtha nach bhfuil faisnéis leordhóthanach soláthraithe ag an údarás is iarratasóir;

(b)  measann an t-údarás iarrtha go bhfuil an iarraidh contrártha do reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú;

(c)  léiríonn an t-údarás iarrtha forais réasúnacha lena dtaispeántar go gcuirfí isteach go suntasach ar fhorghníomhú a ghníomhaíochtaí féin dá gcomhlíonfaí an iarraidh.

Airteagal 24

Nós imeachta um iarrataí ar chúnamh frithpháirteach

1.  Sula dtíolacfaidh sé iarraidh faoi Airteagal 22 nó 23, déanfaidh an t-údarás is iarratasóir a dhícheall gach imscrúdú réasúnta féideartha a dhéanamh.

2.  Agus iarraidh faoi Airteagal 22 nó 23 á tíolacadh aige, soláthróidh an t-údarás is iarratasóir gach faisnéis atá ar fáil ionas gur féidir leis an údarás iarrtha an iarraidh a chomhlíonadh, lena n-áirítear aon fhianaise riachtanach nach féidir a fháil ach i mBallstát an údaráis is iarratasóir.

3.  Iarrataí ▌faoi Airteagail 22 agus 23 agus an chumarsáid uile a bhaineann leo, déanfar iad ag baint úsáid as foirmeacha caighdeánacha leictreonacha trí bhíthin an chórais faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34.

4.  Déanfar an chumarsáid go díreach idir na húdaráis faireachais margaidh rannpháirteacha nó trí oifigí idirchaidrimh aonair na mBallstát lena mbaineann.

5.  Tiocfaidh na húdaráis faireachais margaidh lena mbaineann ar chomhaontú maidir leis na teangacha a bheidh le húsáid i gcomhair iarrataí ▌faoi Airteagail 22 agus 23 agus i gcomhair na cumarsáide uile atá nasctha leo.

6.  I gcás nach féidir leis na húdaráis faireachais margaidh lena mbaineann teacht ar chomhaontú maidir leis na teangacha atá le húsáid, is i dteanga oifigiúil Bhallstát an údaráis is iarratasóir a sheolfar na hiarrataí ▌faoi Airteagail 22 agus 23, agus is i dteanga oifigiúil Bhallstát an údaráis iarrtha a sheolfar na freagraí ar na hiarrataí sin. I gcás den sórt sin, déanfaidh an t-údarás is iarratasóir agus an t-údarás iarrtha socrú maidir le haistriú na n-iarratas, na bhfreagraí nó na ndoiciméad eile a fhaigheann siad ón údarás eile.

7.  Leis an gcóras faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34, soláthrófar faisnéis struchtúrtha maidir le cásanna cúnaimh fhrithpháirtigh do na hoifigí idirchaidrimh aonair rannpháirteacha. Agus úsáid á baint acu as an bhfaisnéis sin, tabharfaidh oifigí idirchaidrimh aonair aon tacaíocht is gá chun cúnamh a éascú.

Caibidil VII

Táirgí ag teacht isteach i margadh an Aontais

Airteagal 25

Rialuithe ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais

1.  Ainmneoidh na Ballstáit údaráis chustaim, údarás faireachais margaidh amháin nó níos mó, nó aon údarás eile ina gcríoch féin mar údaráis i gceannas ar an rialú ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais.

Cuirfidh gach Ballstát an Coimisiún agus na Ballstáit eile ar an eolas maidir leis na húdaráis arna n-ainmniú faoin gcéad fhomhír agus maidir lena réimsí inniúlachta tríd an gcóras faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34.

2.  Beidh ag na húdaráis arna n-ainmniú faoi mhír 1 na cumhachtaí agus na hacmhainní is gá chun a gcúraimí dá dtagraítear sa mhír sin a fheidhmiú go cuí.

3.  Táirgí atá faoi réir reachtaíocht ▌an Aontais agus atá le cur faoin nós imeachta custaim ‘scaoileadh i saorchúrsaíocht’, beidh siad faoi réir rialuithe a dhéanfaidh na húdaráis arna n-ainmniú faoi mhír 1 den Airteagal seo. Déanfaidh siad na rialuithe sin ar bhonn anailís riosca i gcomhréir le hAirteagail 46 agus 47 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 agus, i gcás inarb ábhartha, ar bhonn cur chuige rioscabhunaithe amhail dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 11(3) den Rialachán seo.

4.  Malartófar faisnéis rioscabhunaithe idir:

(a)  na húdaráis arna n-ainmniú faoi mhír 1 den Airteagal seo i gcomhréir le hAirteagal 47(2) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013; agus

(b)  na húdaráis chustaim i gcomhréir le hAirteagal 46(5) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.

Maidir le táirgí atá faoi réir dhlí ▌an Aontais agus atá á stóráil go sealadach nó atá curtha faoi nós imeachta custaim nach “scaoileadh i saorchúrsaíocht” é, i gcás ina mbeidh cúis ag na húdaráis chustaim ag an gcéad phointe iontrála a chreidiúint nach gcomhlíonann na táirgí sin dlí is infheidhme an Aontais nó go mbaineann riosca leo, cuirfidh na húdaráis chustaim sin an fhaisnéis uile is ábhartha ar aghaidh chuig oifig chustaim inniúil an chinn scríbe.

5.  Cuirfidh na húdaráis faireachais margaidh faisnéis ar fáil do na húdaráis arna n-ainmniú faoi mhír 1 maidir le catagóirí táirgí nó céannacht oibreoirí eacnamaíocha ar sainaithníodh riosca neamhchomhlíonta ní b’airde ina leith.

6.  Faoin 31 Márta gach bliain, cuirfidh na Ballstáit sonraí mionsonraithe staidrimh faoi bhráid an Choimisiúin lena gcumhdófar na rialuithe a rinne na húdaráis arna n-ainmniú faoi mhír 1 i dtaca le táirgí atá faoi réir dhlí an Aontais le linn na bliana féilire roimhe sin ▌. Leis na sonraí staidrimh sin, cumhdófar líon na n-idirghabhálacha i réimse na rialuithe ar tháirgí den sórt sin a mhéid a bhaineann le sábháilteacht agus comhlíonadh táirgí.

Tarraingeoidh an Coimisiún tuarascáil suas faoin 30 Meitheamh gach bliain ina mbeidh an fhaisnéis a sholáthair na Ballstáit don bhliain féilire roimhe sin agus anailís ar na sonraí arna tíolacadh. Is sa chóras faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34 a fhoilseofar an tuarascáil.

7.  I gcás ina bhfaighidh an Coimisiún amach faoi riosca tromchúiseach ▌a bhaineann le táirgí atá faoi réir dhlí ▌an Aontais agus a allmhairítear ó thríú tír, molfaidh sé don Bhallstát lena mbaineann bearta faireachais margaidh iomchuí a dhéanamh.

8.  Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i mbun comhairliúcháin leis an Líonra, gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh 2) lena leagfar síos tagarmharcanna agus teicnící le haghaidh seiceálacha ar bhonn anailís chomhchoiteann riosca ar leibhéal an Aontais, chun a áirithiú go ndéanfar dlí an Aontais a fhorfheidhmiú go comhsheasmhach, chun na rialuithe ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais a neartú agus chun a áirithiú go bhfuil na rialuithe sin ar leibhéal éifeachtach agus aonfhoirmeach. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 43(2).

9.  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena sonrófar tuilleadh mionsonraí na sonraí atá le cur faoina bhráid faoi mhír 6 ▌den Airteagal seo. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 43(2).

Airteagal 26

Scaoileadh i saorchúrsaíocht a chur ar fionraí

1.  Cuirfidh na húdaráis arna n-ainmniú faoi Airteagal 25(1) scaoileadh táirge i saorchúrsaíocht ar fionraí más rud é, i gcaitheamh na rialuithe de bhun Airteagal 25(3), go suífear:

(a)  nach bhfuil an doiciméadacht a cheanglaítear faoi dhlí ▌an Aontais is infheidhme maidir leis an táirge ag gabháil leis an táirge sin, nó go bhfuil amhras réasúnta ann maidir le barántúlacht, cruinneas, nó iomláine na doiciméadachta sin;

(b)  nach bhfuil an táirge marcáilte nó lipéadaithe i gcomhréir leis an dlí ▌de chuid an Aontais is infheidhme maidir leis;

(c)  go bhfuil ar an táirge marc CE nó marc eile a cheanglaítear de réir an dlí ▌sin de chuid an Aontais is infheidhme maidir leis a greamaíodh de ar bhealach bréagach nó míthreorach;

(d)  nach bhfuil ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh poist, oibreora eacnamaíoch ar a bhfuil cúraimí maidir leis an táirge faoi réir reachtaíocht áirithe de chuid an Aontais um chomhchuibhiú léirithe nó inaitheanta i gcomhréir le hAirteagal 4(4); nó

(e)  nuair atá forais ann, ar fháth ar bith eile, a chreidiúint nach gcomhlíonann an táirge reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú is infheidhme maidir leis, ▌nó go mbaineann riosca tromchúiseach leis don tsláinte, don tsábháilteacht, don chomhshaoil nó do leas poiblí eile ar bith dá dtagraítear in Airteagal 1.

2.  Tabharfaidh na húdaráis arna n-ainmniú faoi Airteagal 25(1) fógra láithreach do na húdaráis faireachais margaidh faoi aon fhionraíocht maidir le scaoileadh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

3.  I gcás ina bhfuil forais réasúnacha ag na húdaráis faireachais margaidh a chreidiúint nach gcomhlíonann táirge dlí an Aontais is infheidhme maidir leis, nó go mbaineann riosca tromchúiseach leis, iarrfaidh siad ar na húdaráis arna n-ainmniú faoi Airteagal 25(1) próiseas a scaoilte i saorchúrsaíocht a chur ar fionraí.

4.  Féadfar fógraí faoi mhír 2 agus iarrataí faoi mhír 3 den Airteagal seo a dhéanamh trí bhíthin an chórais faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as comhéadain leictreonacha idir an córas sin agus na córais a úsáidfidh na húdaráis chustaim, nuair a bheidh siad ar fáil.

Airteagal 27

Scaoileadh i saorchúrsaíocht

I gcás ina mbeidh scaoileadh táirge i saorchúrsaíocht ▌ar fionraí i gcomhréir le hAirteagal 26, scaoilfear an táirge sin i saorchúrsaíocht i gcás ina gcomhlíonfar gach ceanglas agus foirmiúlacht eile a bhaineann le scaoileadh den sórt sin, agus i gcás ina sásaítear aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)  laistigh de cheithre lá oibre ón bhfionraíocht, nár iarr na húdaráis faireachais margaidh ar na húdaráis arna n-ainmniú faoi Airteagal 25(1) an fhionraíocht a choinneáil;

(b)  gur chuir na húdaráis faireachais margaidh na húdaráis arna n-ainmniú faoi Airteagal 25(1) ar an eolas maidir leis an bhformheas é a scaoileadh i saorchúrsaíocht.

Ní mheasfar scaoileadh i saorchúrsaíocht mar chruthúnas de bheith i gcomhréir le dlí an Aontais.

Airteagal 28

Scaoileadh i aoirchúrsaíocht a dhiúltú

1.  I gcás inarb é conclúid na n-údarás faireachais margaidh go mbaineann riosca tromchúiseach le táirge, déanfaidh siad bearta chun toirmeasc a chur ar an táirge a chur ar an margadh, agus ceanglóidh siad ar na húdaráis arna n-ainmniú faoi Airteagal 25(1) gan é scaoileadh i saorchúrsaíocht. Ceanglóidh siad ar na húdaráis sin freisin an fógra seo a leanas a chur sa chóras próiseála sonraí custaim agus, i gcás inarb iomchuí, ar an sonrasc tráchtála a ghabhann leis an táirge agus ar aon doiciméad ábhartha eile a ghabhann leis ▌:"

“Táirge contúirteach – gan údarú lena scaoileadh i saorchúrsaíocht – Rialachán (AE) 2019/... (55)”.

"

Iontrálfaidh na húdaráis faireachais margaidh an fhaisnéis sin láithreach sa chóras faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34.

2.  I gcás inarb é conclúid na n-údarás faireachais margaidh nach féidir táirge a chur ar an margadh toisc nach gcomhlíonann sé an dlí ▌de chuid an Aontais is infheidhme maidir leis, déanfaidh siad bearta chun toirmeasc a chur ar an táirge a chur ar an margadh, agus ceanglóidh siad ar na húdaráis arna n-ainmniú faoi Airteagal 25(1) gan é a scaoileadh i saorchúrsaíocht. Ceanglóidh siad ar na húdaráis sin freisin an fógra seo a leanas a chur sa chóras próiseála sonraí custaim agus, i gcás inarb iomchuí, ar an sonrasc tráchtála a ghabhann leis an táirge agus ar aon doiciméad ábhartha eile a ghabhann leis ▌:"

‘Táirge gan a bheith i gcomhréir – gan údarú lena scaoileadh i saorchúrsaíocht – Rialachán (AE) 2019/...(56).’

"

Iontrálfaidh na húdaráis faireachais margaidh an fhaisnéis sin láithreach sa chóras faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34.

3.  I gcás ina ndéanfar an táirge dá dtagraítear i mír 1 nó i mír 2 a dhearbhú ina dhiaidh sin le haghaidh nós imeachta custaim nach scaoileadh i saorchúrsaíocht é, agus ar choinníoll nach ndéanfaidh na húdaráis faireachais margaidh agóid ina choinne, déanfar an fógra a cheanglaítear de réir mhír 1 nó 2 a chur, faoi na coinníollacha céanna a leagtar síos de réir na míre sin, sna doiciméid a úsáidfear i ndáil leis an nós imeachta sin.

4.  Maidir leis an táirge lena mbaineann riosca do shláinte agus do shábháilteacht na n-úsáideoirí deiridh, féadfaidh na húdaráis arna n-ainmniú faoi Airteagal 25(1) é a scriosadh nó é a chur as feidhm ar bhealach eile, i gcás ina measfaidh an t-údarás i dtrácht gur riachtanach agus comhréireach é sin a dhéanamh. Is é an duine nádúrtha nó dlítheanach a dhearbhaigh an táirge le haghaidh saorchúrsaíochta a íocfaidh as an gcostas a bhainfidh le beart mar sin.

Beidh feidhm dá réir sin ag Airteagal 197 agus ag Airteagal 198 ▌de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.

Caibidil VIII

Forfheidhmiú comhordaithe agus comhar idirnáisiúnta

Airteagal 29

Líonra an Aontais um Chomhlíonadh Táirgí

1.   Bunaítear leis seo Líonra de chuid an Aontais um Chomhlíonadh Táirgí.

2.  Is é cuspóir an Líonra fónamh mar ardán le haghaidh comhordú agus comhar struchtúrtha idir údaráis forfheidhmithe na mBallstát agus an Coimisiún agus chun cleachtais maidir le faireachas margaidh a chuíchóiriú laistigh den Aontas, rud a dhéanfaidh gníomhaíochtaí faireachais margaidh níos éifeachtaí.

Airteagal 30

Comhdhéanamh agus feidhmiú an Líonra ▌

1.  Beidh an Líonra comhdhéanta d’ionadaithe ó gach Ballstát, lena n-áirítear ionadaí ó gach oifig idirchaidrimh aonair dá dtagraítear in Airteagal 10 agus saineolaí náisiúnta roghnach, cathaoirligh ADCOnna, agus ionadaithe ón gCoimisiún.

2.  Cuirfear ADCOnna ar leithligh nó comhpháirteacha ar bun ionas go ndéanfar reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú a chur chun feidhme go haonfhoirmeach. Beidh ADCOnna comhdhéanta d’ionadaithe ó na húdaráis faireachais margaidh náisiúnta agus, más iomchuí, d’ionadaithe ó na hoifigí idirchaidrimh aonair.

Is d’ionadaithe na n-údarás faireachais margaidh agus an Coimisiún amháin atá cruinnithe ADCOnna beartaithe.

Féadfar cuireadh a thabhairt do gheallsealbhóirí ábhartha amhail eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar leibhéal an Aontais ar leas na hearnála tionsclaíochta, fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), tomhaltóirí, saotharlanna tástála, comhlachtaí um mheasúnú caighdeánaithe agus comhréireachta chun freastal ar chruinnithe ADCOnna ag brath ar an ábhar atá á phlé.

3.  Tabharfaidh an Coimisiún tacaíocht agus spreagadh don chomhar idir údaráis faireachais margaidh tríd an Líonra agus trí rannpháirtíocht i gcruinnithe an Líonra, a fhoghrúpaí agus ADCOnna.

4.  Tiocfaidh an Líonra le chéile ar bhonn rialta agus, i gcás inar gá, ar iarraidh réasúnaithe ón gCoimisiún nó ó Bhallstát.

5.  Féadfaidh an Líonra foghrúpaí sealadacha nó buana a bhunú chun díriú ar cheisteanna agus ar chúraimí sonracha.

6.  Féadfaidh an Líonra cuireadh a thabhairt do shaineolaithe agus do thríú páirtithe eile, lena n-áirítear na heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar leas na hearnála tionsclaíochta, FBManna, tomhaltóirí, saotharlanna tástála, comhlachtaí um chaighdeánú agus comhlachtaí um measúnú comhréireachta ar leibhéal an Aontais, freastal ar chruinnithe mar bhreathnóirí nó aighneachtaí a dhéanamh i scríbhinn.

7.  Déanfaidh an Líonra a dhícheall teacht ar chomhthoil. Moltaí neamhcheangailteacha ó thaobh an dlí de a bheidh sna cinntí a dhéanfaidh an Líonra.

8.  Bunóidh an Líonra a chuid rialacha nós imeachta féin.

Airteagal 31

Ról agus cúraimí an Líonra

1.  Agus na cúraimí a leagtar amach i mír 2 á ndéanamh aige, tabharfaidh an Líonra aghaidh ar shaincheisteanna ginearálta cothrománacha a bhaineann le faireachas margaidh d’fhonn éascú a dhéanamh ar an gcomhar i measc na n-oifigí idirchaidrimh aonair mar aon leis an gCoimisiún.

2.  Beidh na cúraimí seo a leanas ar an Líonra:

(a)  cur chun feidhme a chláir oibre a ullmhú, a ghlacadh agus faireachán a dhéanamh air;

(b)  sainaithint tosaíochtaí comhchoiteanna do ghníomhaíocht faireachais margaidh agus malartú faisnéise ar bhonn trasearnálach a éascú maidir le meastóireachtaí ar tháirgí, lena n-áirítear measúnú riosca, modhanna agus torthaí tástála, forbairtí nua eolaíocha agus teicneolaíochtaí nua, rioscaí atá ag teacht chun cinn, agus gnéithe eile atá ábhartha i dtaca le gníomhaíochtaí rialaithe agus maidir le cur chun feidhme straitéisí agus gníomhaíochtaí náisiúnta faireachais margaidh;

(c)  comhordú a dhéanamh ar ADCOnna agus ar a ngníomhaíochtaí;

(d)  faireachas margaidh comhpháirteach trasearnálach a eagrú, tionscadail a thástáil agus a dtosaíochtaí a shainiú;

(e)  saineolas agus dea-chleachtais a mhalartú, go háirithe i ndáil le cur chun feidhme straitéisí náisiúnta faireachais margaidh;

(f)  eagrú clár oiliúna agus malartú pearsanra a éascú;

(g)  feachtais faisnéise agus cláir cuairteanna frithpháirteacha deonacha idir údaráis faireachais margaidh a eagrú i gcomhar leis an gCoimisiún;

(h)  ceisteanna a eascraíonn as sásraí um chúnamh frithpháirteach trasteorann a phlé;

(i)  rannchuidiú le forbairt treorach chun cur i bhfeidhm éifeachtach agus aonfhoirmeach an Rialacháin seo a áirithiú;

(j)  maoiniú gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 36 a mholadh;

(k)  rannchuidiú le cleachtais riaracháin aonfhoirmeacha maidir le faireachas margaidh sna Ballstáit;

(l)  comhairle agus cúnamh a thabhairt don Choimisiún maidir le saincheisteanna a bhaineann le forbairt bhreise RAPEX agus an chórais faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34;

(m)  an comhar agus an malartú saineolais a chur chun cinn mar aon le dea-chleachtas idir údaráis faireachais margaidh agus údaráis a bheidh i gceannas ar rialuithe ag teorainneacha seachtracha an Aontais;

(n)  comhoibriú le líonraí agus grúpaí ábhartha eile a chur chun cinn agus a éascú, d’fhonn scrúdú a dhéanamh ar na féidearthachtaí chun teicneolaíochtaí nua a úsáid chun críocha faireachais margaidh agus trédhearcachta táirgí;

(o)  meastóireacht rialta a dhéanamh ar straitéisí náisiúnta faireachais margaidh, an chéad mheastóireacht díobh siúd le tarlú roimh an ... [5 bliana i ndiaidh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo];

(p)  dul i ngleic le haon saincheisteanna eile i ngníomhaíochtaí faoi réimse freagrachta an Líonra, agus é mar aidhm rannchuidiú le feidhmiú éifeachtach an fhaireachais margaidh laistigh den Aontas.

Airteagal 32

Ról agus cúraimí na ngrúpaí comhair riaracháin

1.  Agus na cúraimí a leagtar amach i mír 2 á ndéanamh acu, rachaidh ADCOnna i ngleic le hábhair shonracha a bhaineann leis an bhfaireachas margaidh agus le saincheisteanna earnáilsonracha.

2.  Beidh na cúraimí seo a leanas ar ADCOnna:

(a)  cur i bhfeidhm aonfhoirmeach reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú a éascú laistigh dá réimse inniúlachta d’fhonn éifeachtúlacht an fhaireachais margaidh a mhéadú ar fud an mhargaidh inmheánaigh;

(b)  cumarsáid a chur chun cinn idir údaráis faireachais margaidh agus an Líonra agus muinín fhrithpháirteach a fhorbairt idir na húdaráis faireachais margaidh;

(c)  tionscadail chomhchoiteanna a bhunú agus a chomhordú amhail gníomhaíochtaí faireachais margaidh comhpháirteacha trasteorann;

(d)  cleachtais choiteanna agus modheolaíochtaí coiteanna d’fhaireachas margaidh éifeachtach a fhorbairt;

(e)  faisnéis a thabhairt dá chéile faoi mhodhanna agus faoi ghníomhaíochtaí faireachais margaidh náisiúnta, agus dea-chleachtais a chur chun cinn;

(f)  saincheisteanna comhleasa a shainaithint a bhaineann leis an bhfaireachas margaidh agus cineálacha cur chuige coiteann a mholadh lena nglacadh;

(g)  meastóireachtaí earnáilsonracha ar tháirgí a éascú, lena n-áirítear measúnuithe riosca, modhanna agus torthaí tástála, forbairtí eolaíocha nua agus gnéithe eile atá ábhartha i gcomhair gníomhaíochtaí rialaithe.

Airteagal 33

Ról agus cúraimí an Choimisiúin

1.  Beidh na cúraimí seo a leanas ar an gCoimisiún:

(a)  cuidiú leis an Líonra, lena fhoghrúpaí, agus le ADCOnna trí bhíthin rúnaíocht feidhmiúcháin a sholáthraíonn tacaíocht theicniúil agus lóistíochta;

(b)  liosta nuashonraithe de chathaoirligh ADCOnna a choinneáil agus a chur ar fáil do na hoifigí idirchaidrimh aonair agus do chathaoirligh ADCOnna, lena n-áirítear a sonraí teagmhála;

(c)  cuidiú leis an Líonra i dtaca lena chlár oibre a ullmhú agus faireachán a dhéanamh air;

(d)  tacú le feidhmiú na bPointí Teagmhála do Tháirgí a bhfuil cúraimí sannta dóibh ag Ballstáit i dtaca le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú;

(e)  i gcomhairliúchán leis an Líonra, an gá atá le hacmhainneacht tástála bhreise a chinneadh agus réitigh a mholadh chun na críche sin i gcomhréir le hAirteagal 21;

(f)  ionstraimí an chomhair idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 35 a chur i bhfeidhm;

(g)  tacaíocht a sholáthar i dtaca le bunú ADCOnna ar leithligh nó comhpháirteacha;

(h)  an córas faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34 a fhorbairt agus a chothabháil, lena n-áirítear an comhéadan ▌dá dtagraítear in Airteagal 34(7), mar aon leis an gcomhéadan le bunachair sonraí faireachais margaidh náisiúnta, agus faisnéis a sholáthar don phobal trí bhíthin an chórais sin;

(i)  cuidiú leis an Líonra réamhobair nó obair choimhdeach a dhéanamh i ndáil le cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí faireachais mhargaidh atá nasctha le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú a chur i bhfeidhm, amhail staidéir, cláir, meastóireachtaí, ▌anailísí comparáideacha, comhchuairteanna frithpháirteacha, agus cláir cuairteanna, malartú pearsanra, obair thaighde, ▌obair saotharlainne, tástáil inniúlachta, tástálacha idirshaotharlainne agus obair measúnaithe comhréireachta ▌;

(j)  ullmhúchán a dhéanamh agus cúnamh a thabhairt maidir le cur i bhfeidhm fheachtais faireachais margaidh an Aontais agus gníomhaíochtaí comhchosúla;

(k)  tionscadail faireachais margaidh agus tástála comhpháirteacha agus cláir oiliúna chomhchoiteanna a eagrú, idirmhalartuithe pearsanra idir údaráis faireachais margaidh a éascú agus, i gcás inarb iomchuí, le húdaráis faireachais margaidh tríú tíortha nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta, agus feachtais faisnéise agus cláir cuairteanna frithpháirteacha deonacha idir údaráis faireachais margaidh a eagrú;

(l)  gníomhaíochtaí a dhéanamh faoi chláir cúnaimh theicniúil, oibriú i gcomhar le tríú tíortha agus cur chun cinn agus feabhsú bheartais agus chórais faireachais margaidh an Aontais i measc páirtithe leasmhara ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal idirnáisiúnta;

(m)  saineolas teicniúil nó eolaíoch a éascú chun an comhar riaracháin um fhaireachas margaidh a chur chun feidhme;

(n)  scrúdú a dhéanamh, ▌arna iarraidh sin don Líonra nó ar a thionscnamh féin ar cheist ar bith lena gcumhdaítear cur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus treoirlínte, moltaí agus dea-chleachtais a eisiúint chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Rialacháin seo a spreagadh ▌.

Airteagal 34

Córas faisnéise agus cumarsáide

1.  Déanfaidh an Coimisiún córas faisnéise agus cumarsáide a fhorbairt agus a chothabháil tuilleadh le haghaidh bailiú, próiseáil agus stóráil faisnéise, i bhfoirm struchtúrtha, faoi shaincheisteanna a bhaineann le forfheidhmiú reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú, agus é mar aidhm leis feabhas a chur ar chomhroinnt sonraí i measc na mBallstát, lena n-áirítear chun críche iarrataí ar fhaisnéis, lena soláthrófar forléargas cuimsitheach ar ghníomhaíochtaí, torthaí agus treochtaí faireachais margaidh. Beidh rochtain ar an gcóras sin ag an gCoimisiún, ag údaráis faireachais margaidh, ag na hoifigí idirchaidrimh aonair, agus ag na húdaráis arna n-ainmniú faoi hAirteagal 25(1). Déanfaidh an Coimisiún comhéadan poiblí an chórais sin a fhorbairt agus a chothabháil, ar comhéadan é ina soláthrófar faisnéis bhunriachtanach d’úsáideoirí deiridh maidir le gníomhaíochtaí faireachais margaidh.

2.  Déanfaidh an Coimisiún forbairt agus cothabháil bhreise ar chomhéadain leictreonacha idir an córas dá dtagraítear i mír 1 agus na córais náisiúnta faireachais margaidh.

3.  Iontrálfaidh na hoifigí idirchaidrimh aonair an fhaisnéis seo a leanas sa chóras faisnéise agus cumarsáide:

(a)  sainaitheantas na n-údarás faireachais margaidh ina mBallstát agus réimsí inniúlachta na n-údarás sin de bhun Airteagal 10(2);

(b)  sainaitheantas na n-údarás arna n-ainmniú faoi Airteagal 25(1);

(c)  an straitéis náisiúnta faireachais margaidh arna tarraingt suas ag a mBallstát faoi Airteagal 13 agus na torthaí ón athbhreithniú agus measúnú ar an straitéis faireachais margaidh.

4.  Iontrálfaidh údaráis faireachais margaidh faisnéis sa chóras faisnéise agus cumarsáide ▌maidir le táirgí a chuirtear ar fáil ar an margadh, a ndearnadh mionseiceáil comhlíonta ina leith, gan dochar d’Airteagal 12 de Threoir 2001/95/CE agus Airteagal 20 den Rialachán seo, agus i gcás inarb infheidhme, maidir le táirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais ar cuireadh an próiseas i dtaca le scaoileadh i saorchúrsaíocht ar fionraí ina leith i gcomhréir le hAirteagal 26 den Rialachán seo, ina gcríoch, an fhaisnéis seo a leanas a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

(a)  bearta i gcomhréir le hAirteagal 16(5) atá déanta ag an údarás faireachais margaidh sin;

(b)  tuarascálacha ar an tástáil atá déanta acu;

(c)  gníomhaíocht cheartaitheach atá déanta ag na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann;

(d)  tuarascálacha a bhfuil fáil éasca orthu maidir le gortuithe de dheasca an táirge i dtrácht;

(e)  aon agóid atá déanta ag Ballstát i gcomhréir leis an nós imeachta coimirce is infheidhme sa reachtaíocht is infheidhme de chuid an Aontais um chomhchuibhiú maidir leis an táirge agus aon obair leantach ina dhiaidh sin;

(f)  i gcás ina bhfuil siad ar fáil, mainneachtain na n-ionadaithe údaraithe Airteagal 5(2) a chomhlíonadh;

(g)  i gcás ina bhfuil siad ar fáil, mainneachtain na monaróirí Airteagal 5(1) a chomhlíonadh.

5.  I gcás ina measann údaráis faireachais margaidh í a bheith úsáideach, féadfaidh siad aon fhaisnéis bhreise a iontráil sa chóras faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis na seiceálacha a dhéanann siad agus le torthaí na tástála atá déanta acu nó arna iarraidh sin dóibh.

6.  I gcás inarb ábhartha i gcomhair fhorfheidhmiú reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú agus chun críocha riosca a íoslaghdú ▌, bainfidh údaráis chustaim as na córais náisiúnta chustaim ▌faisnéis ▌faoi tháirgí a chuirtear faoin nós imeachta custaim ‘scaoileadh i saorchúrsaíocht’ a bhaineann le forfheidhmiú reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú agus tarchuirfidh siad í chuig an gcóras faisnéise agus cumarsáide.

7.  Déanfaidh an Coimisiún comhéadan leictreonach a fhorbairt ionas gur féidir sonraí a tharchur idir na córais náisiúnta chustaim agus an córas faisnéise agus cumarsáide. Beidh an comhéadan sin i bhfeidhm taobh istigh de cheithre bliana ón dáta a ghlacfar an gníomh cur chun feidhme ábhartha dá dtagraítear i mír 8.

8.  Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme ina sonrófar mionsonraí na socruithe cur chun feidhme le haghaidh mhíreanna 1 go 7 den Airteagal seo, agus go háirithe an phróiseáil sonraí a chuirfear i bhfeidhm ar shonraí arna mbailiú i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo, agus ina saineofar na sonraí atá le tarchur i gcomhréir le míreanna 6 agus 7 den Airteagal seo . Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 43(2).

Airteagal 35

Comhar idirnáisiúnta

1.  Chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht an fhaireachais margaidh san Aontas, féadfaidh an Coimisiún oibriú i gcomhar le húdaráis rialála tríú tíortha nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus faisnéis ▌a bhaineann le faireachas margaidh a mhalartú leo faoi chuimsiú comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích idir an tAontas agus tríú tíortha nó eagraíochtaí idirnáisiúnta. Beidh aon chomhaontuithe den sórt sin bunaithe ar chómhalartú, lena n-áirítear forálacha maidir le rúndacht a chomhfhreagraíonn do na forálacha sin is infheidhme san Aontas, agus áiritheofar leo go ndéanfar aon mhalartú faisnéise i gcomhréir le dlí an Aontais is infheidhme.

2.  ▌ Féadfaidh baint a bheith ag an gcomhar nó ag an malartú faisnéise leis an méid seo a leanas, inter alia:

(a)  na modhanna measúnaithe riosca a úsáidtear agus torthaí na tástála táirgí;

(b)  aisghairmeacha táirgí comhordaithe nó gníomhaíochtaí comhchosúla eile;

(c)  na bearta arna ndéanamh ag údaráis faireachais margaidh faoi Airteagal 16.

3.  Córas sonrach maidir le rialú réamhonnmhairiúcháin a bhaineann le táirgí a chuireann tríú tír i bhfeidhm ar tháirgí díreach sula n-onnmhairítear isteach san Aontas iad chun a fhíorú go sásaíonn na táirgí sin ceanglais na reachtaíochta is infheidhme de chuid an Aontais um chomhchuibhiú maidir leo, féadfaidh an Coimisiún an córas sonrach sin a fhormheas. Féadfar an formheas a dheonú i leith táirge amháin nó níos mó, i leith catagóir táirge amháin nó níos mó, nó i leith táirgí nó catagóirí táirge a mhonaraíonn monaróirí áirithe.

4.  Déanfaidh an Coimisiún liosta a chruthú agus a chothabháil de na táirgí nó na catagóirí táirgí sin i ndáil le cé na táirgí nó na catagóirí táirge ar deonaíodh formheas dóibh amhail dá dtagraítear i mír 3 agus cuirfidh sé an liosta sin ar fáil don phobal.

5.  Ní féidir formheas a dheonú do thríú tír faoi mhír 3 ach amháin má shásaítear na coinníollacha seo a leanas:

(a)  tá córas fíoraithe éifeachtúil i leith chomhlíonadh na dtáirgí a onnmhairítear chuig an Aontas ag an tríú tír agus tá na rialuithe arna ndéanamh sa tríú tír sin éifeachtach agus éifeachtúil go leor chun teacht in ionad rialuithe allmhairiúcháin nó iad a laghdú;

(b)  léirítear le hiniúchtaí laistigh den Aontas agus, más ábhartha, sa tríú tír, go sásaíonn táirgí arna onnmhairiú ón tríú tír sin chuig an Aontas na ceanglais a leagtar amach i reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú.

6.  I gcás inar deonaíodh an formheas sin, féadfar na formheasanna arna ndeonú a áireamh sa mheasúnú riosca arna gcur i bhfeidhm ar na rialuithe allmhairiúcháin ar na táirgí nó ar na catagóirí táirge sin atá ag teacht isteach i margadh an Aontais, dá dtagraítear i mír 3.

Féadfaidh na húdaráis ▌arna n-ainmniú faoi Airteagal 25(1) rialuithe a dhéanamh, áfach, ar na táirgí nó na catagóirí táirge sin atá ag teacht isteach i margadh an Aontais, lena n-áirítear chun a áirithiú go bhfuil na rialuithe réamhonnmhairiúcháin a rinne an tríú tír éifeachtach chun comhlíonadh reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú a chinneadh.

7.  Sonrófar san fhormheas dá dtagraítear i mír 3 an t-údarás inniúil de chuid an tríú tír a ndéanfar na rialuithe réamhonnmhairiúcháin faoina chúram, agus is é an t-údarás inniúil sin a bheidh ina pháirtí le haghaidh gach teagmhála leis an Aontas.

8.  Áiritheoidh an t-údarás inniúil dá dtagraítear i mír 7 fíorú oifigiúil na dtáirgí sula dtiocfaidh siad isteach san Aontas.

9.  I gcás ina n-aimseofar neamhchomhlíonadh suntasach de thoradh na rialuithe ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo, tabharfaidh na húdaráis faireachais margaidh fógra don Choimisiún láithreach tríd an gcóras faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34 agus déanfaidh siad oiriúnú ar leibhéal na rialuithe ar na táirgí sin.

10.  Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena bhformheasfar gach córas sonrach le haghaidh rialuithe réamhonnmhairiúcháin a bhaineann le táirgí dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 43(2).

11.  Déanfaidh an Coimisiún faireachán rialta ar fheidhmiú cuí an fhormheasta arna dheonú faoi mhír 3 den Airteagal seo. Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena dtarraingeofar siar an formheas sin i gcás ina bhfaighfear amach nach gcomhlíonann na táirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú i líon cásanna nach beag. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 43(2). Cuirfidh an Coimisiún an triú tír lena mbaineann ar an eolas láithreach faoin méid sin.

12.  Déanfar meastóireacht ar an gcóras le haghaidh rialú réamhonnmhairiúcháin a bhaineann le táirgí i gcomhréir le hAirteagal 42(4).

Caibidil IX

Forálacha airgeadais

Airteagal 36

Gníomhaíochtaí a mhaoiniú

1.  Maoineoidh an tAontas feidhmiú na gcúraimí de chuid an Líonra dá dtagraítear in Airteagal 31 agus na meastóireachtaí piaraí dá dtagraítear in Airteagal 12.

2.  Féadfaidh an tAontas na gníomhaíochtaí seo a leanas a mhaoiniú i ndáil le cur chun feidhme an Rialacháin seo:

(a)  feidhmiú na bPointí Teagmhála do Tháirgí ▌;

(b)  bunú agus feidhmiú shaoráidí tástála an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 21;

(c)  forbairt ionstraimí comhair idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 35;

(d)  tarraingt suas agus nuashonrú na rannchuidithe leis na treoirlínte um fhaireachas margaidh;

(e)  cur ar fáil saineolais theicniúil nó eolaíoch don Choimisiún chun cúnamh a thabhairt don Choimisiún le cur chun feidhme an chomhair riaracháin um fhaireachas margaidh;

(f)  cur chun feidhme na straitéisí náisiúnta faireachais margaidh dá dtagraítear in Airteagal 13;

(g)   feachtais faireachais margaidh na mBallstát agus an Aontais agus gníomhaíochtaí gaolmhara, lena n-áirítear acmhainní agus trealamh, uirlisí TF agus oiliúint;

(h)  réamhobair nó obair choimhdeach a dhéanamh i ndáil le gníomhaíochtaí faireachais mhargaidh a bhaineann le reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú a chur i bhfeidhm, amhail staidéir, cláir, meastóireachtaí, treoirlínte, anailísí comparáideacha, comhchuairteanna frithpháirteacha, agus cláir cuairteanna, malartú pearsanra, obair thaighde, gníomhaíochtaí oiliúna, obair saotharlainne, tástáil inniúlachta, tástálacha idirshaotharlainne agus obair measúnaithe comhréireachta;

(i)  gníomhaíochtaí arna ndéanamh faoi chláir a sholáthraíonn cúnamh teicniúil, comhar le tríú tíortha agus cur chun cinn agus feabhsú bheartais agus chórais faireachais margaidh an Aontais i measc páirtithe leasmhara ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal idirnáisiúnta.

3.  Tabharfaidh an tAontas maoiniú don chomhéadan leictreonach dá dtagraítear in Airteagal 34(7), lena n-áirítear forbairt an chórais faisnéise agus cumarsáide dá dtagraítear in Airteagal 34 lena gcuirfear ar chumas an chórais sin sreafaí uathoibríocha sonraí leictreonacha a fháil ó na córais náisiúnta chustaim. ▌

4.  Tabharfaidh an tAontas maoiniú do na comhéadain leictreonacha dá dtagraítear in Airteagal 34(2) lena gcumasófar an malartú faisnéise a dhéanamh idir an córas cumarsáide agus faisneise dá dtagraítear in Airteagal 34 agus na córais faireachais margaidh náisiúnta.

5.  Cuirfear chun feidhme cúnamh airgeadais an Aontais maidir leis na gníomhaíochtaí mar thaca leis an Rialachán seo i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(57), go díreach nó trí chúraimí a bhaineann le cur chun feidhme an bhuiséid a chur ar iontaoibh na n-eintiteas atá liostaithe i bpointe (c) d’Airteagal 58(1) den Rialachán sin.

6.  Na leithreasuithe arna leithdháileadh ar na gníomhaíochtaí dá dtagraítear sa Rialachán seo, déanfaidh an t-údarás buiséadach iad a chinneadh gach bliain laistigh de theorainneacha an chreata airgeadais atá i bhfeidhm.

7.  Féadfaidh na leithreasuithe arna gcinneadh ag an údarás buiséadach do mhaoiniú na ngníomhaíochtaí faireachais margaidh speansais i ndáil le hobair ullmhúcháin, gníomhaíochtaí faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta agus meastóireachta a chumhdach freisin, ar gníomhaíochtaí iad atá riachtanach chun na gníomhaíochtaí a leagtar amach sa Rialachán seo a bhainistiú agus chun a gcuid cuspóirí a bhaint amach. Áireofar ar na speansais sin na costais a bhaineann le staidéir a dhéanamh, cruinnithe saineolaithe a eagrú, gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, lena n-áirítear an chumarsáid chorparáideach maidir le tosaíochtaí polaitiúla an Aontais a mhéid a bhaineann siad le cuspóirí ginearálta na ngníomhaíochtaí faireachais margaidh, speansais a bhaineann le líonraí teicneolaíochta faisnéise atá dírithe ar phróiseáil agus ar mhalartú faisnéise maille leis na speansais uile eile arna dtabhú ag an gCoimisiún a bhaineann le cúnamh teicniúil agus riaracháin.

Airteagal 37

Leasanna airgeadais an Aontais a chosaint

1.  Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí lena áirithiú, nuair a chuirtear gníomhaíochtaí arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne na calaoise, an éillithe agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí sheiceálacha éifeachtacha a dhéanamh agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí na méideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, trí phionóis riaracháin agus airgeadais a ghearradh a bheidh éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

2.  Beidh cumhacht ag an gCoimisiún nó ag a ionadaithe agus ag an gCúirt Iniúchóirí, iniúchtaí a dhéanamh, ar bhonn doiciméad agus cigireachtaí ar an láthair, ar gach tairbhí deontais, ar gach conraitheoir agus ar gach fochonraitheoir a fuair cistí ón Aontas faoin Rialachán seo.

3.  Féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, i gcomhréir leis na forálacha agus na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(58) agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle(59) d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó cinneadh deontais nó conradh a mhaoinítear faoin Rialachán seo.

4.  Gan dochar do mhíreanna 1, 2 agus 3, beidh forálacha i gcomhaontuithe comhair le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, i gconarthaí, i gcomhaontuithe deontais agus i gcinntí deontais a thiocfaidh as an Rialachán seo a chur chun feidhme, ar forálacha iad lena dtabharfar an chumhacht go sainráite don Choimisiún, don Chúirt Iniúchóirí agus do OLAF iniúchtaí agus imscrúduithe den sórt sin a dhéanamh, i gcomhréir lena gcuid inniúlachtaí faoi seach.

Caibidil X

Leasuithe

Airteagal 38

Leasuithe ar Threoir 2004/42/CE

Déantar Airteagail 6 agus 7 de Threoir 2004/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(60) a scriosadh.

Airteagal 39

Leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 765/2008

1.  Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil: "

“Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93”;

"

(2)  in Airteagal 1, scriostar míreanna 2 agus 3;

(3)  in Airteagal 2, scriostar pointí 1, 2, 14, 15, 17, 18 agus 19;

(4)  scriostar Caibidil III, ina bhfuil Airteagail 15 go 29;

(5)  leasaítear mír 1 d’Airteagal 32 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

“(c) ábhar a tharraingt suas agus a thabhairt cothrom le dáta a bhaineann le treoirlínte sna réimsí a bhaineann le creidiúnú, le fógra a thabhairt don Choimisiún faoi chomhlachtaí um measúnú comhréireachta agus le measúnú comhréireachta;”;

"

(b)  scriostar pointí (d) agus (e);

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointí (f) agus (g):"

“(f) réamhobair nó obair choimhdeach a dhéanamh i ndáil le cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí measúnaithe comhréireachta, méadreolaíochta agus creidiúnaithe atá nasctha leis an reachtaíocht Chomhphobail a chur chun feidhme, amhail staidéir, cláir, meastóireachtaí, treoirlínte, anailísí comparáideacha, comhchuairteanna frithpháirteacha, obair thaighde, bunachair sonraí a fhorbairt agus a chothabháil, gníomhaíochtaí oiliúna, obair saotharlainne, promhadh inniúlachta, tástálacha idirshaotharlainne agus obair measúnaithe comhréireachta;

   (g) gníomhaíochtaí a dhéantar faoi chláir um chúnamh teicniúil, comhoibriú le tríú tíortha, agus an measúnú comhréireachta Eorpach agus beartais agus córais creidiúnaithe i measc na bpáirtithe leasmhara sa Chomhphobal agus ar leibhéal idirnáisiúnta a chur chun cinn agus a fheabhsú.”.

"

2.  Maidir le tagairtí a dhéantar d’fhorálacha scriosta Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, forléireofar iad mar thagairtí d’fhorálacha an Rialacháin seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil atá in Iarscríbhinn III a ghabann leis an Rialachán seo.

Airteagal 40

Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

In Airteagal 56(1) de Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:"

“1. I gcás ina bhfuil cúis leordhóthanach ag údaráis faireachais margaidh de chuid Bhallstáit amháin lena chreidiúint, maidir le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe nó maidir le táirge foirgníochta ar eisíodh Doiciméad um Measúnú Eorpach ina leith, nach mbaineann an táirge sin an fheidhmíocht dhearbhaithe amach agus go mbaineann riosca leis do chomhlíonadh na mbuncheanglas i leith oibreacha foirgníochta a chumhdaítear leis an Rialachán seo, déanfaidh siad meastóireacht i ndáil leis an táirge lena mbaineann ag cumhdach na gceanglas faoi seach a leagtar síos leis an Rialachán seo. De réir mar is gá, comhoibreoidh na hoibreoirí eacnamaíocha ábhartha leis na húdaráis faireachais margaidh.”.

"

Caibidil XI

Forálacha críochnaitheacha

Airteagal 41

Pionóis

1.  Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar an Rialacháin seo agus ar reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú a liostaítear in Iarscríbhinn II a leagan síos, lena bhforchuirtear oibleagáidí ar oibreoirí eacnamaíocha agus glacfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

2.  Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

3.   Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoi na foralacha sin don Choimisiún faoin ... [27 mí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], i gcás nár tugadh fógra fúthu roimhe sin, agus tabharfaidh siad fógra dó, gan mhoill, faoi aon leasú ina dhiaidh sin a dhéanfaidh difear dóibh.

Airteagal 42

Meastóireacht, athbhreithniú agus treoirlínte

1.   Faoin 31 Nollaig 2026 agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún ▌meastóireacht ar an Rialachán seo i bhfianaise na gcuspóirí a shaothraíonn sé agus cuirfidh sé tuarascáil faoin meastóireacht sin faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.

2.  Déanfar measúnú sa tuarascáil sin i dtaobh an bhfuil cuspóirí an Rialacháin seo bainte amach, go háirithe maidir le líon na dtáirgí neamhchomhlíontacha ar mhargadh an Aontais a laghdú, forfheidhmiú éifeachtach éifeachtúil reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú laistigh den Aontas a áirithiú, feabhas a chur ar an gcomhar idir údaráis inniúla agus na rialuithe ar tháirgí atá ag teacht isteach i margadh an Aontais a neartú, agus an tionchar ar lucht gnó agus go háirithe ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide á chur san áireamh. Ina theannta sin, déanfar measúnú sa mheastóireacht freisin ar raon feidhme an Rialacháin seo, ar éifeachtacht an chórais athbhreithnithe piaraí agus na ngníomhaíochtaí faireachais margaidh a fhaigheann maoiniú ón Aontas i bhfianaise na gceanglas i mbeartais agus i reachtaíocht an Aontais agus na féidearthachtaí i dtaca le tuilleadh feabhais a chur ar chomhar idir na húdaráis faireachais margaidh agus na húdaráis chustaim.

3.  Faoin ... [ceithre bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], ullmhóidh an Coimisiún tuarascáil mheastóireachta faoi chur chun feidhme na bhforálacha maidir le hAirteagal 4. Go háirithe, déanfaidh an tuarascáil meastóireacht ar raon feidhme an Airteagail sin, a éifeachtaí agus a chostais agus tairbhí. I gcás inarb iomchuí, beidh togra reachtach ag gabháil leis an tuarascáil.

4.  Laistigh de cheithre bliana ón gcéad uair a formheasadh córas sonrach le haghaidh rialú réamhonnmhairiúcháin a bhaineann le táirgí dá dtagraítear in Airteagal 35(3), déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar a éifeachtaí agus a chostéifeachtúlacht.

5.  Chun cur chun feidhme an Rialacháin seo a éascú, déanfaidh an Coimisiún treoirlínte a tharraingt suas i dtaca le cur chun feidhme praiticiúil Airteagal 4 chun críocha na n-údarás faireachais margaidh agus na n-oibreoirí eacnamaíocha.

Airteagal 43

Nós imeachta coiste

1.  Tabharfaidh coiste cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

I gcás nach dtugann an coiste aon tuairim, ní dhéanfaidh an Coimisiún an dréachtghníomh cur chun feidhme a ghlacadh i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 11(4), Airteagal 21(9), Airteagal 25(8), Airteagal 35(10) agus Airteagal 35(11), agus beidh feidhm ag an tríú fomhír d’Airteagal 5(4) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 44

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón ... [dhá bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Mar sin féin, beidh feidhm ag Airteagail 29, 30, 31, 32, 33 agus 36 ón 1 Eanáir 2021.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN I

Liosta de reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú

1.  Treoir 69/493/CEE ón gComhairle an 15 Nollaig 1969 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le gloine chriostail (IO L 326, 29.12.1969, lch. 36);

2.  Treoir 70/157/CEE ón gComhairle an 6 Feabhra 1970 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann leis an leibhéal fuaime is incheadaithe agus leis an gcóras sceite do mhótarfheithiclí (IO L 42, 23.2.1970, lch. 16);

3.  Treoir 75/107/CEE ón gComhairle an 19 Nollaig 1974 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát i ndáil le buidéil a úsáidtear mar choimeádáin tomhais (IO L 42, 15.2.1975, lch. 14);

4.  Treoir 75/324/CEE ón gComhairle an 20 Bealtaine 1975 maidir le dlíthe na mBallstát a chomhfhogasú i ndáil le dáileoirí aerasóil (IO L 147, 9.6.1975, lch. 40);

5.  Treoir 76/211/CEE ón gComhairle an 20 Eanáir 1976 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le táirgí réamhphacáistithe áirithe a dhéanamh suas de réir meáchain nó toirte (IO L 46, 21.2.1976, lch. 1);

6.  Treoir 80/181/CEE ón gComhairle an 20 Nollaig 1979 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le haonaid thomhais agus maidir le haisghairm Threoir 71/354/CEE (IO L 39, 15.2.1980, lch. 40);

7.  Treoir 92/42/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1992 maidir le ceanglais éifeachtúlachta le haghaidh coirí uisce te nua arna lasadh le breoslaí leachtacha nó gásacha (IO L 167, 22.6.1992, lch. 17);

8.  Treoir 94/11/EC ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Márta 1994 maidir le comhfhogasú fhorálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin na mBallstát a bhaineann le lipéadú na n-ábhar a úsáidtear sna príomh-chomhchodanna de choisbheart atá ar díol don tomhaltóir (IO L 100, 19.4.1994, lch. 37);

9.  Treoir 94/62/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 1994 maidir le pacáistiú agus dramhaíl phacáistithe (IO L 365, 31.12.1994, lch. 10);

10.  Treoir 98/70/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle den 13 Deireadh Fómhair 1998 a bhaineann le cáilíocht na mbreoslaí peitril agus díosail agus lena leasaítear Treoir 93/12/CEE ón gComhairle (IO L 350, 28.12.1998, lch. 58);

11.  Treoir 98/79/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 1998 maidir le feistí míochaine diagnóiseacha in vitro (IO L 331, 7.12.1998, lch. 1).11. Treoir 2000/14/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Bealtaine 2000 maidir le dlíthe na mBallstát a chomhfhogasú i ndáil le hastaíocht torainn sa chomhshaol ó threalamh lena úsáid lasmuigh (IO L 162, 3.7.2000, lch. 1);

13.  Treoir 2000/53/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2000 maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite (IO L 269, 21.10.2000, lch. 34);

14.  Rialachán (CE) Uimh. 2003/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 a bhaineann le leasacháin (IO L 304, 21.11.2003, lch. 1);

15.  Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Márta 2004 maidir le glantaigh (IO L 104, 8.4.2004, lch. 1);

16.  Rialachán (CE) Uimh. 850/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le truailleáin orgánacha mharthanacha agus lena leasaítear Treoir 79/117/CEE (IO L 158, 30.4.2004, lch. 7);

17.  Treoir 2004/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le hastaíochtaí de chomhdhúile soghalaithe orgánacha a theorannú, ar astaíochtaí iad a éiríonn as úsáid tuaslagóirí orgánacha i bpéinteanna agus i vearnaisí áirithe agus i dtáirgí ath-bhailchríochnaithe feithiclí agus lena leasaítear Treoir 1999/13/CE (IO L 143, 30.4.2004, lch. 87);

18.  Treoir 2005/64/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca lena n-ath-inúsáideacht, lena n-athchúrsáilteacht agus lena n-in-aisghábháilteacht agus lena leasaítear Treoir 70/156/CEE ón gComhairle (IO L 310, 25.11.2005, lch. 10);

19.  Treoir 2006/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 maidir le hinnealra, agus lena leasaítear Treoir 95/16/CE (IO L 157, 9.6.2006, lch. 24);

20.  Treoir 2006/40/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 maidir leis na hastaíochtaí ó chórais aerchóirithe mótarfheithiclí agus lena leasaítear Treoir 70/156/CEE ón gComhairle (IO L 161, 14.6.2006, lch. 12);

21.  Treoir 2006/66/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le ceallraí agus taisc-cheallraí agus ceallraí dramhaíola agus taisc-cheallraí dramhaíola, agus lena leasaítear Treoir 91/157/CEE (IO L 266, 26.9.2006, lch. 1);

22.  Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoir 91/155/CEE ón gCoimisiún, Treoir 93/67/CEE ón gCoimisiún, Treoir 93/105/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lch. 1);

23.  Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí (IO L 171, 29.6.2007, lch. 1);

24.  Treoir 2007/45/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena leagtar síos rialacha maidir le cainníochtaí ainmniúla le haghaidh táirgí réamhphacáistithe, lena n-aisghairtear Treoir 75/106/CEE ón gComhairle agus Treoir 80/232/CEE ón gComhairle, agus lena leasaítear Treoir 76/211/CEE ón gComhairle (IO L 247, 21.9.2007, lch. 17);

25.  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (IO L 353, 31.12.2008, lch. 1);

26.  Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE (IO L 35, 4.2.2009, lch. 1);

27.  Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí faoi thiomáint hidrigine, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE (IO L 35, 4.2.2009, lch. 32);

28.  Treoir 2009/34/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le forálacha coiteanna i leith uirlisí tomhais agus modhanna rialaithe méadreolaíoch araon (IO L 106, 28.4.2009, lch. 7);

29.  Treoir 2009/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le sábháilteacht bréagán (IO L 170, 30.6.2009, lch. 1);

30.  Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le mótarfheithiclí agus innill a chineál-cheadú i leith astaíochtaí ó fheithiclí tromshaothair (Euro VI) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi fheithiclí a dheisiú agus a chothabháil agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Treoir 2007/46/EC agus lena n-aisghairtear Treoir 80/1269/CEE, Treoir 2005/55/CE agus Treoir 2005/78/CE (IO L 188, 18.7.2009, lch. 1);

31.  Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh (IO L 200, 31.7.2009, lch. 1);

32.  Treoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear creat chun na ceanglais éicidhearthóireachta do tháirgí a bhaineann le fuinneamh a shocrú (IO L 285, 31.10.2009, lch. 10);

33.  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin (IO L 286, 31.10.2009, lch. 1);

34.  Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlachta breosla agus paraiméadar riachtanach eile (IO L 342, 22.12.2009, lch. 46);

35.  Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le táirgí cosmaideacha (IO L 342, 22.12.2009, lch. 59);

36.  Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le hÉicilipéad an AE (IO L 27, 30.1.2010, lch. 1);

37.  Treoir 2010/35/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meitheamh 2010 maidir le brú-threalamh iniompartha (IO L 165, 30.6.2010, lch. 1);

38.  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle (IO L 88, 4.4.2011, lch. 5);

39.  Treoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srian ar shubstaintí guaiseacha áirithe a úsáid i dtrealamh leictreach agus leictreonach (IO L 174, 1.7.2011, lch. 88);

40.  Rialachán (CE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 272, 18.10.2011, lch. 1);

41.  Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicíde a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid (IO L 167, 27.6.2012, lch. 1);

42.  Treoir 2012/19/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dramhthrealamh leictreach agus leictreonach (DTLL) (IO L 197, 24.7.2012, lch. 38);

43.  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta (IO L 60, 2.3.2013, lch. 1);

44.  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair (IO L 60, 2.3.2013, lch. 52);

45.  Treoir 2013/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le hearraí piriteicniúla a chur ar fáil ar an margadh (IO L 178, 28.6.2013, lch. 27);

46.  Treoir 2013/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hárthaí siamsaíochta agus árthaí pearsanta uisce agus lena n-aisghairtear Treoir 94/25/CE (IO L 354, 28.12.2013, lch. 90);

47.  Treoir 2014/28/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le pléascáin le haghaidh úsáidí sibhialta a chur ar fáil ar an margadh agus a mhaoirsiú (IO L 96, 29.3.2014, lch. 1);

48.  Treoir 2014/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú ar dhlíthe na mBallstát a bhaineann le hárthaí brú simplí a chur ar fáil ar an margadh (IO L 96, 29.3.2014, lch. 45);

49.  Treoir 2014/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach (IO L 96, 29.3.2014, lch. 79);

50.  Treoir 2014/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le huirlisí neamh-uathoibríocha meáite a chur ar fáil ar an margadh (IO L 96, 29.3.2014, lch. 107);

51.  Treoir 2014/32/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le huirlisí tomhais a chur ar fáil ar an margadh (IO L 96, 29.3.2014, lch. 149);

52.  Treoir 2014/33/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát i dtaca le hardaitheoirí agus le comhpháirteanna sábháilteachta le haghaidh ardaitheoirí. (IO L 96, 29.3.2014, lch. 251);

53.  Treoir 2014/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh agus córais chosanta atá ceaptha chun úsáid in atmaisféir a d’fhéadfadh bheith pléascach (IO L 96, 29.3.2014, lch. 309);

54.  Treoir 2014/35/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh leictreach a chur ar fáil ar an margadh, ar trealamh é a dheartar lena úsáid laistigh de theorainneacha áirithe voltais (IO L 96, 29.3.2014, lch. 357);

55.  Treoir 2014/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialachán agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le monarú, tíolacadh agus díol táirgí tobac agus táirgí gaolmhara agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/37/CE (IO L 127, 29.4.2014, lch. 1);

56.  Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/CE (IO L 153, 22.5.2014, lch. 2);

57.  Treoir 2014/68/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le brú-threalamh a chur ar fáil ar an margadh (IO L 189, 27.6.2014, lch. 164);

58.  Treoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Treoir 96/98/CE ón gComhairle (IO L 257, 28.8.2014, lch. 146);

59.  Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 (IO L 150, 20.5.2014, lch. 195);

60.  Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE (IO L 158, 27.5.2014, lch. 131);

61.  Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (IO L 81, 31.3.2016, lch. 1);

62.  Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (IO L 81, 31.3.2016, lch. 51);

63.  Rialachán (AE) 2016/426 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le fearais a dhónn breoslaí gásacha agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/142/CE (IO L 81, 31.3.2016, lch. 99);

64.  Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 agus lena leasaítear, agus lena n‑aisghairtear Treoir 97/68/CE (IO L 252, 16.9.2016, lch. 53);

65.  Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (IO L 117, 5.5.2017, lch. 1);

66.  Rialachán (AE) 2017/746 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (IO L 117, 5.5.2017, lch. 176);

67.  Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (IO L 137, 24.5.2017, lch. 1);

68.  Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE (OJ L 198, 28.7.2017, p. 1);

69.  Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú agus faireachas margaidh ar mhótarfheithiclí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE (IO L 151, 14.6.2018, lch. 1);

70.  Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle (IO L 212, 22.8.2018, lch. 1), a mhéid a bhaineann le dearadh, táirgeadh agus cur ar an margadh aerárthaí dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) d’Airteagal 2(1) de, i gcás ina mbaineann sé le haerárthaí gan foireann agus a n-innill, a liáin, a bpáirteanna agus a dtrealamh lena ndéantar cianrialú orthu.

IARSCRÍBHINN II

Liosta de reachtaíocht an Aontais um chomhchuibhiú gan forálacha maidir le pionóis

1.  Treoir 69/493/CEE ón gComhairle an 15 Nollaig 1969 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le gloine chriostail (IO L 326, 29.12.1969, lch. 36);

2.  Treoir 70/157/CEE ón gComhairle an 6 Feabhra 1970 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann leis an leibhéal fuaime is incheadaithe agus leis an gcóras sceite do mhótarfheithiclí (IO L 42, 23.2.1970, lch. 16);

3.  Treoir 75/107/CEE ón gComhairle an 19 Nollaig 1974 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát i ndáil le buidéil a úsáidtear mar choimeádáin tomhais (IO L 42, 15.2.1975, lch. 14);

4.  Treoir 75/324/CEE ón gComhairle an 20 Bealtaine 1975 maidir le dlíthe na mBallstát a chomhfhogasú i ndáil le dáileoirí aerasóil (IO L 147, 9.6.1975, lch. 40);

5.  Treoir 76/211/CEE ón gComhairle an 20 Eanáir 1976 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le táirgí réamhphacáistithe áirithe a dhéanamh suas de réir meáchain nó toirte (IO L 46, 21.2.1976, lch. 1);

6.  Treoir 92/42/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1992 maidir le ceanglais éifeachtúlachta le haghaidh coirí uisce te nua arna lasadh le breoslaí leachtacha nó gásacha (IO L 167, 22.6.1992, lch. 17);

7.  Treoir 94/11/EC ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Márta 1994 maidir le comhfhogasú fhorálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin na mBallstát a bhaineann le lipéadú na n-ábhar a úsáidtear sna príomh-chomhchodanna de choisbheart atá ar díol don tomhaltóir (IO L 100, 19.4.1994, lch. 37);

8.  Treoir 94/62/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 1994 maidir le pacáistiú agus dramhaíl phacáistithe (IO L 365, 31.12.1994, lch. 10);

9.  Treoir 2000/14/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Bealtaine 2000 maidir le dlíthe na mBallstát a chomhfhogasú i ndáil le hastaíocht torainn sa chomhshaol ó threalamh lena úsáid lasmuigh (IO L 162, 3.7.2000, lch. 1);

10.  Treoir 2000/53/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2000 maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite (IO L 269, 21.10.2000, lch. 34);

11.  Treoir 2005/64/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca lena n-ath-inúsáideacht, lena n-athchúrsáilteacht agus lena n-in-aisghábháilteacht agus lena leasaítear Treoir 70/156/CEE ón gComhairle (IO L 310, 25.11.2005, lch. 10);

12.  Treoir 2006/40/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 maidir leis na hastaíochtaí ó chórais aerchóirithe mótarfheithiclí agus lena leasaítear Treoir 70/156/CEE ón gComhairle (IO L 161, 14.6.2006, lch. 12);

13.  Treoir 2007/45/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena leagtar síos rialacha maidir le cainníochtaí ainmniúla le haghaidh táirgí réamhphacáistithe, lena n-aisghairtear Treoir 75/106/CEE ón gComhairle agus Treoir 80/232/CEE ón gComhairle, agus lena leasaítear Treoir 76/211/CEE ón gComhairle (IO L 247, 21.9.2007, lch. 17);

14.  Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlachta breosla agus paraiméadar riachtanach eile (IO L 342, 22.12.2009, lch. 46);

15.  Treoir 2010/35/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meitheamh 2010 maidir le brú-threalamh iniompartha agus lena n-aisghairtear Cinntí 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/Cee and 1999/36/CE ón gComhairle (IO L 165, 30.6.2010, lch. 1);

16.  Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle (IO L 88, 4.4.2011, lch. 5);

17.  Rialachán (CE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n-aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 272, 18.10.2011, lch. 1);

18.  Treoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Treoir 96/98/CE ón gComhairle (IO L 257, 28.8.2014, lch. 146);

19.  Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 70/157/CEE (IO L 158, 27.5.2014, lch. 131).

IARSCRÍBHINN III

Tábla comhghaoil

Rialachán (CE) Uimh. 765/2008

An Rialachán Seo

Airteagal 1(2)

Airteagal 1(1)

Airteagal 1(3)

Airteagal 1(3)

Airteagal 2 pointe 1

Airteagal 3 pointe 1

Airteagal 2 pointe 2

Airteagal 3 pointe 2

Airteagal 2 pointe 14

Airteagal 3, pointe 22

Airteagal 2 pointe 15

Airteagal 3, pointe 23

Airteagal 2 pointe 17

Airteagal 3, pointe 3

Airteagal 2 pointe 18

Airteagal 3, pointe 4

Airteagal 2 pointe 19

Airteagal 3, pointe 25

Airteagal 15(1) agus (2)

Airteagal 2(1)

Airteagal 15(3)

Airteagal 2(3)

Airteagal 15(4)

-

Airteagal 15(5)

Airteagal 2(2)

Airteagal 16(1)

Airteagal 10(1)

Airteagal 16(2)

Airteagal 16(5)

Airteagal 16(3)

-

Airteagal 16(4)

—  

Airteagal 17(1)

Airteagal 10(2)

Airteagal 17(2)

Airteagal 34(1), an abairt dheireanach agus Airteagal 34(3), pointe (a)

Airteagal 18(1)

Airteagal 10(6)

Airteagal 18(2), pointe (a)

Airteagal 11(7), pointe (a)

Airteagal 18(2), pointe (b)

-

Airteagal 18(2), pointe (c)

Airteagal 11(7), pointe (b)

Airteagal 18(2) pointe (d)

-

Airteagal 18(3)

Articles 10(5) agus 14(1)

Airteagal 18(4)

Airteagal 14(2)

Airteagal 18(5)

Airteagal 13

Airteagal 18(6)

Airteagal 31(2), pointe (o)

Airteagal 19(1), an chéad fhomhír

Airteagal 11(3)

Airteagal 19(1), an dara fomhír

Airteagal 14(4), pointí (a), (b), (e) agus (j)

Airteagal 19(1), an tríú fomhír

Airteagal 11(5)

Airteagal 19(2)

Airteagal 16(3), pointe (g)

Airteagal 19(3)

Airteagal 18(2)

Airteagal 19(4)

Airteagal 11(2)

Airteagal 19(5)

Airteagal 17

Airteagal 20(1)

Airteagal 19(1)

Airteagal 20(2)

Airteagal 19(2)

Airteagal 21(1)

Airteagal 18(1)

Airteagal 21(2)

Airteagal 18(2)

Airteagal 21(3)

Airteagal 18(3)

Airteagal 21(4)

-

Airteagal 22(1)

Airteagal 20(1)

Airteagal 22(2)

Airteagal 20(2)

Airteagal 22(3)

Airteagal 20(3)

Airteagal 22(4)

Airteagal 20(4)

Airteagal 23(1) agus (3)

Airteagal 34(1)

Airteagal 23(2)

Airteagal 34(4)

Airteagal 24(1)

Airteagal 22(1)

Airteagal 24(2)

Airteagal 22(2) go (5)

Airteagal 24(3)

-

Airteagal 24(4)

-

Airteagal 25(1)

-

Airteagal 25(2), pointe (a)

Airteagal 31(2), pointe (f) agus Airteagal 33(1), pointí (i) agus (k)

Airteagal 25(2) pointe (b)

Airteagal 31(2) pointi (g) agus (m) agus Airteagal 33(1), pointí (i) agus (k)

Airteagal 25(3)

-

Airteagal 26

-

Airteagal 27(1), an chéad abairt

Airteagal 25(2)

Airteagal 27(1), an dara habairt

Airteagal 25(3)

Airteagal 27(2)

Airteagal 25(4)

Airteagal 27(3), an chéad fhomhír

Airteagal 26(1)

Airteagal 27(3), an dara fomhír

Airteagal 26(2)

Airteagal 27(4)

-

Airteagal 27(5)

-

Airteagal 28(1)

Airteagal 27, an chéad mhír, pointe (a)

Airteagal 28(2)

Airteagal 27, an chéad mhír, pointe (b)

Airteagal 29(1)

Airteagal 28(1)

Airteagal 29(2)

Airteagal 28(2)

Airteagal 29(3)

Airteagal 28(3)

Airteagal 29(4)

Airteagal 28(4)

Airteagal 29(5)

Airteagal 25(5)

Airteagal 32(1), pointe (d)

-

Airteagal 32(1), pointe (e)

Airteagal 36(2), pointe (e)

(1) IO C 283, 10.8.2018, lch. 19.
(2)IO C 283, 10.8.2018, lch. 19.
(3)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019.
(4)Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le táirgí cosmaideacha (IO L 342, 22.12.2009, lch. 59).
(5)Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (IO L 117, 5.5.2017, lch. 1).
(6)Rialachán (AE) 2017/746 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (IO L 117, 5.5.2017, lch. 176).
(7)Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithiclí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE (IO L 151, 14.6.2018, lch. 1).
(8)Treoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (IO L 11, 15.1.2002, lch. 4).
(9)Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 (IO L 218, 13.8.2008, lch. 30).
(10)Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoir 91/155/CEE ón gCoimisiún, Treoir 93/67/CEE ón gCoimisiún, Treoir 93/105/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lch. 1).
(11)Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (IO L 353, 31.12.2008, lch. 1).
(12)Treoir 2014/33/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát i dtaca le hardaitheoirí agus le comhpháirteanna sábháilteachta le haghaidh ardaitheoirí (IO L 96, 29.3.2014, lch. 251).
(13)Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlacht breosla agus paraiméadair riachtanacha eile (IO L 342, 22.12.2009, lch. 46).
(14)Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE (IO L 198, 28.7.2017, lch. 1).
(15)Treoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Iúil 2000 maidir le gnéithe áirithe dlí de sheirbhísí na sochaí faisnéise, go háirithe an tráchtáil leictreonach, sa Mhargadh Inmheánach (Treoir um thráchtáil leictreonach) (IO L 178, 17.07.2000, lch. 1).
(16)Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle (IO L 181, 29.6.2013, lch. 15).
(17)Rialachán (CE) Uimh. 648/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Márta 2004 maidir le glantaigh (IO L 104, 8.4.2004, lch. 1).
(18)Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta (IO L 60, 2.3.2013, lch. 1).
(19)Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le formheas agus faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair (IO L 60, 2.3.2013, lch. 52).
(20)Treoir 2014/28/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú ar dhlíthe na mBallstát a bhaineann le pléascáin le haghaidh úsáidí sibhialta a chur ar fáil ar an margadh agus a mhaoirsiú (athmhúnlú) (IO L 96, 29.3.2014, lch. 1).
(21)Treoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Treoir 96/98/CE ón gComhairle (IO L 257, 28.8.2014, lch. 146).
(22)Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 agus lena leasaítear agus lena n‑aisghairtear Treoir 97/68/CE (IO L 252, 16.9.2016, lch. 53).
(23)Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/9/CE (IO L 81, 31.3.2016, lch. 1).
(24)Treoir 2010/35/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meitheamh 2010 maidir le brú-threalamh iniompartha agus lena n-aisghairtear Treoracha 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE agus 1999/36/CE ón gComhairle (IO L 165, 30.6.2010, lch. 1).
(25)Rialachán (AE) Uimh. 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, ar nósanna imeachta agus ar sheirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 (IO L 295, 21.11.2018, lch. 1).
(26)Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an ... maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt d’earraí atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 (IO L ...).
(27)+Nóta do IO: cuirtear isteach sa téacs an uimhir, agus cuirtear isteach san fhonóta uimhir, dáta, agus tagairt foilseacháin an doiciméid atá in PE-CONS 70/18 - COD 2017/0354.
(28)Rialachán (CE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
(29)Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).
(30)Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).
(31)IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
(32)Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(33)Treoir 97/67/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 1997 maidir leis na comhrialacha chun margadh inmheánach Comhphobail i seirbhísí poist a fhorbairt agus cáilíocht na seirbhíse a fheabhsú (IO L 15, 21.1.1998, lch. 14).
(34)Rialachán (AE) 2018/644 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 maidir le seirbhísí seachadta beartán trasteorann (IO L 112, 2.5.2018, lch. 19).
(35)Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus rialacha maidir le seirbhísí Sochaí Faisnéise (IO L 241, 17.9.2015, lch. 1).
(36)Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle (IO L 88, 4.4.2011, lch. 5).
(37)Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (IO L 81, 31.3.2016, lch. 51).
(38)Rialachán (AE) 2016/426 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le fearais a dhónn breoslaí gásacha agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/142/CE (IO L 81, 31.3.2016, lch. 99).
(39)Treoir 2000/14/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Bealtaine 2000 maidir le dlíthe na mBallstát a chomhfhogasú i ndáil le hastaíocht torainn sa chomhshaol ó threalamh lena úsáid lasmuigh (IO L 162, 3.7.2000, lch. 1).
(40)Treoir 2006/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 maidir le hinnealra, agus lena leasaítear Treoir 95/16/CE (IO L 157, 9.6.2006, lch. 24).
(41)Treoir 2009/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le sábháilteacht bréagán (IO L 170, 30.6.2009, lch. 1).
(42)Treoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear creat chun na ceanglais éicidhearthóireachta do tháirgí a bhaineann le fuinneamh a shocrú (IO L 285, 31.10.2009, lch. 10).
(43)Treoir 2011/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le srian ar shubstaintí guaiseacha áirithe a úsáid i dtrealamh leictreach agus leictreonach (IO L 174, 1.7.2011, lch. 88).
(44)Treoir 2013/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le comhchuibhiú ar dhlíthe na mBallstát a bhaineann le hearraí piriteicniúla a chur ar fáil ar an margadh (athmhúnlú) (IO L 178, 28.6.2013, lch. 27).
(45)Treoir 2013/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hárthaí siamsaíochta agus árthaí pearsanta uisce agus lena n-aisghairtear Treoir 94/25/CE (IO L 354, 28.12.2013, lch. 90).
(46)Treoir 2014/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú ar dhlíthe na mBallstát a bhaineann le hárthaí brú simplí a chur ar fáil ar an margadh (IO L 96, 29.3.2014, lch. 45).
(47)Treoir 2014/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach (IO L 96, 29.3.2014, lch. 79).
(48)Treoir 2014/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le huirlisí neamh-uathoibríocha meáite a chur ar fáil ar an margadh (IO L 96, 29.3.2014, lch. 107).
(49)Treoir 2014/32/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le huirlisí tomhais a chur ar fáil ar an margadh (IO L 96, 29.3.2014, lch. 149).
(50)Treoir 2014/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh agus córais chosanta atá ceaptha chun úsáid in atmaisféir a d’fhéadfadh bheith pléascach (IO L 96, 29.3.2014, lch. 309).
(51)Treoir 2014/35/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh leictreach a chur ar fáil ar an margadh, ar trealamh é a dheartar lena úsáid laistigh de theorainneacha áirithe voltais (IO L 96, 29.3.2014, lch. 357).
(52)Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/CE (IO L 153, 22.5.2014, lch. 62.).
(53)Treoir 2014/68/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le brú-threalamh a chur ar fáil ar an margadh (IO L 189, 27.6.2014, lch. 164).
(54)+Nóta do IO: cuirtear isteach sa téacs an uimhir an doiciméid atá in PE-CONS 70/18 - COD 2017/0354.
(55)+Nóta do IO: cuirtear isteach sa téacs uimhir agus dáta an doiciméid atá in PE-CONS 45/19 -- COD 2017/0353.
(56)+Nóta do IO: cuirtear isteach sa téacs uimhir agus dáta an doiciméid atá in PE-CONS 45/19 - COD 2017/0353.
(57)Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).
(58)Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).
(59)Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).
(60) Treoir 2004/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le hastaíochtaí de chomhdhúile soghalaithe orgánacha a theorannú, ar astaíochtaí iad a éiríonn as úsáid tuaslagóirí orgánacha i bpéinteanna agus i vearnaisí áirithe agus i dtáirgí ath-bhailchríochnaithe feithiclí agus lena leasaítear Treoir 1999/13/CE (IO L 143, 30.4.2004, lch. 87).


Cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirmheánaithe ar líne ***I
PDF 277kWORD 93k
Rún
Téacs comhdhlúite
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirmheánaithe ar líne (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))
P8_TA-PROV(2019)0398A8-0444/2018

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0238),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0165/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Meán Fómhair 2018(1),

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 20 Feabhra 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus do na tuairimí ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde, agus um Fhuinneamh, agus ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht (A8-0444/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 17 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne

P8_TC1-COD(2018)0112


(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(2),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Is áis fhíorthábhachtach don fhiontraíocht, agus do shamhlacha nua gnó, don trádáil agus don nuálaíocht iad na seirbhísí idirghabhála ar líne, is féidir leo feabhas a chur ar leas tomhaltóirí agus tá méadú ag teacht ar an úsáid a bhaineann an earnáil phríobháideach agus an earnáil phoiblí astu. Cuireann siad rochtain ar fáil ar mhargaí nua agus ar dheiseanna tráchtála nua, rud a chuireann ar chumas gnóthas leas a bhaint as tairbhí an mhargaidh aonair. ▌Cuireann siad ar chumas tomhaltóirí san Aontas leas a bhaint as na tairbhí sin, go háirithe tríd an rogha earraí agus seirbhísí a thairgtear ar líne a mhéadú mar aon le rannchuidiú le praghsanna iomaíocha a thairiscint ar líne, ach is siocair iad freisin do dhúshláin ar gá aghaidh a thabhairt orthu chun cinnteacht dhlíthiúil a áirithiú.

(2)  Maidir leis na gnóthais a úsáideann seirbhísí idirghabhála ar líne chun teagmháil a dhéanamh le tomhaltóirí, is féidir leis na seirbhísí sin a bheith ríthábhachtach ó thaobh a rathúnais tráchtála de. Chun go mbeifear in ann leas iomlán a bhaint as geilleagar na n-ardán ar líne, is den tábhacht mar sin gur féidir le gnóthais muinín a bheith acu i seirbhísí idirghabhála ar líne ar féidir leo caidrimh thráchtála a bheith acu leo. Tá ríthábhacht leis sin, thar aon rud eile mar, de thoradh an mhéadaithe ar an líon idirbheart idirghabhála arna ndéanamh trí bhíthin seirbhísí idirghabhála ar líne, arb éifeachtaí láidre indíreacha gréasáin sonraíbhunaithe is cúis leis, tá méadú ag teacht ar spleáchas na n-úsáideoirí gnó sin, go háirithe micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), ar na seirbhísí sin chun tomhaltóirí a shroicheadh. I bhfianaise an mhéadaithe ar spleáchas sin, is minic a bhíonn cumhacht mhargála níos mó ag soláthraithe na seirbhísí sin, rud a fhágann go mbíonn siad in ann, i ndáiríre, gníomhú go haontaobhach ar bhealach a d’fhéadfadh a bheith éagórach agus a d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh do leasanna dlíthiúla a n-úsáideoirí gnó agus, go hindíreach, do leasanna tomhaltóirí san Aontas. Mar shampla, d’fhéadfaidís cleachtais a fhorchur go haontaobhach a chlaonfadh go mór ó dhea-iompar tráchtála, nó a bheadh contrártha do mheon macánta agus cóirdhéileáil. Tugann an Rialachán seo aghaidh ar na heasaontais sin a d’fhéadfadh a bheith ann i ngeilleagar na n-ardán ar líne.

(3)  Tá úsáid seirbhisí idirghabhála ar líne glactha chucu féin ag tomhaltóirí. Tá éiceachóras ar líne atá iomaíoch, cothrom, trédhearcach ina ngníomhaíonn cuideachtaí go freagrach bunriachtanach freisin le haghaidh leas na dtomhaltóirí. Trí thrédhearcacht gheilleagar na n-ardán ar líne, agus muinín iontu, a áirithiú, i gcaidreamh gnólachta le gnólacht, d’fhéadfaí cabhrú go hindíreach freisin le muinín tomhaltóirí sa gheilleagar ardáin ar líne a fheabhsú. Tugtar aghaidh ar thionchair dhíreacha fhorbairt gheilleagar na n-ardán ar líne ar thomhaltóirí i ndlí eile de chuid an Aontais, áfach, go háirithe in acquis na dtomhaltóirí.

(4)  Ar an gcaoi chéanna, is féidir innill chuardaigh ar líne a bheith ina bhfoinsí tábhachtacha tráchta idirlín do ghnóthais a thairgeann earraí agus seirbhísí do thomhaltóirí ar líne trí shuíomhanna gréasáin agus, dá bhrí sin, is féidir leo difear mór a dhéanamh do rathúnas tráchtála na n-úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha a thairgeann a n-earraí agus a seirbhísí ar líne ar an margadh inmheánach. I ndáil leis sin, maidir leis an rangú a dhéanann soláthraithe inneall cuardaigh ar líne, lena n-áirítear na suíomhanna gréasáin sin trína dtairgeann úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha a n-earraí agus a seirbhísí do thomhaltóirí, imríonn sin tionchar mór ar rogha tomhaltóirí agus ar rathúnas tráchtála na n-úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha sin. Toisc nach mbíonn aon chaidreamh conarthach acu leis na húsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha, bíonn soláthraithe inneall cuardaigh ar líne in ann, i ndáiríre, gníomhú go haontaobhach ar bhealach a d’fhéadfadh a bheith éagórach agus a d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh do leasanna dlisteanacha a n-úsáideoirí gnó agus, go hindíreach, do leasanna tomhaltóirí san Aontas.

(5)  Mar thoradh ar chineál an chaidrimh idir soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne agus úsáideoirí gnó, d’fhéadfadh cásanna a bheith ann inar minic nach mbíonn ach deis theoranta ag úsáideoirí gnó sásamh a lorg i gcásanna ina bhfuil díospóid ann de dheasca gníomhaíochtaí aontaobhacha na soláthraithe a chuireann na seirbhísí sin ar fáil. Is minic nach gcuireann na soláthraithe sin córais inmheánacha éifeachtacha inrochtana láimhseála gearán ar fáil. Is féidir sásraí réitithe díospóide lasmuigh den chúirt atá ann cheana a bheith neamhéifeachtach freisin ar chúiseanna éagsúla, lena n-áirítear easpa idirghabhálaithe speisialaithe agus an eagla a bhíonn ar úsáideoirí gnó roimh dhíoltas.

(6)  Ó nádúr, baineann acmhainneacht trasteorann le seirbhísí idirghabhála ar líne agus le hinnill chuardaigh ar líne, agus leis na hidirbhearta ▌ a éascaíonn siad, agus baineann tábhacht ar leith leo maidir le feidhmiú iomchuí mhargadh aonair an Aontais sa gheilleagar atá ann faoi láthair. Mar gheall ar na cleachtais tráchtála atá ag soláthraithe áirithe a chuireann na seirbhísí sin ar fáil, cleachtais a d’fhéadfadh a bheith míchothrom agus díobhálach, agus de cheal sásraí éifeachtacha cúitimh, cuirtear bac ar leas iomlán a bhaint as an bpoitéinseal sin agus imrítear tionchar diúltach ar fheidhmiú iomchuí an mhargaidh aonair. ▌

(7)  Ba cheart sraith rialacha éigeantacha aonfhoirmeacha spriocdhírithe a bhunú ar leibhéal an Aontais chun timpeallacht ghnó ar líne atá cóir intuartha inbhuanaithe iontaofa a áirithiú laistigh den mhargadh inmheánach. Go háirithe, ba cheart trédhearcacht iomchuí, mar aon le deiseanna éifeachtacha chun sásamh a fháil, a thabhairt d’úsáideoirí gnó seirbhísí idirghabhála ar líne, ar fud an Aontais, chun gnó trasteorann laistigh den Aontas a éascú agus, ar an gcaoi sin, chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú agus dul i ngleic leis an ilroinnt a d'fhéadfadh a theacht i réimsí sonracha a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

(8)  ▌ Ba cheart foráil a dhéanamh leis na rialacha sin maidir le dreasachtaí chun cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn, go háirithe i dtaca le húsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha a rangú sna torthaí cuardaigh a ghintear le hinnill chuardaigh ar líne. Ag an am céanna, ba cheart na rialacha sin a bheith den chineál lena ndéanfar poitéinseal tábhachtach nuálaíochta atá i ngeilleagar na n-ardán ar líne i gcoitinne a aithint agus a choimirciú agus lamháil d’iomaíocht shláintiúil as a dtiocfaidh rogha níos mó do thomhaltóirí. Is iomchuí a shoiléiriú nár cheart go n-imreodh an Rialachán seo tionchar ar dhlí sibhialta náisiúnta, go háirithe dlí na gconarthaí, amhail na rialacha maidir le bailíocht, déanamh, éifeachtaí nó foirceannadh conartha sa mhéid go bhfuil na rialacha ar dhlí sibhialta náisiúnta i gcomhréir le dlí an Aontais agus a mhéid nach gcumhdaítear na gnéithe ábhartha le forálacha an Rialacháin seo. Ba cheart do na Ballstáit a bheith saor i gcónaí chun dlíthe náisiúnta a chur i bhfeidhm lena gcuirtear toirmeasc ar iompar aontaobhach nó ar chleachtais tráchtála éagóracha, nó lena ndéantar iompar nó cleachtais den sórt sin a phionósú, sa mhéid nach gcumhdaítear na gnéithe ábhartha leis an Rialachán seo.

(9)  Ós rud é gur gnách gné dhomhanda a bheith ag seirbhísí idirghabhála agus ag innill chuardaigh ar líne, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le soláthraithe na seirbhísí sin, gan beann ar cé acu i mBallstát nó lasmuigh den Aontas atá siad bunaithe ar choinníoll go gcomhlíonfar dhá choinníoll charnacha. Ar an gcéad dul síos, ba cheart na húsáideoirí gnó nó na húsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha a bheith bunaithe san Aontas. Ar an dara dul síos, ba cheart do na húsáideoirí gnó nó na húsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha, trí na seirbhísí sin a chur ar fáil, a seirbhísí agus a n-earraí a thairiscint do thomhaltóirí atá san Aontas i dtaca le cuid den idirbheart ar a laghad. Chun a chinneadh an bhfuil úsáideoirí gnó nó úsáideoirí suímh gréasáin chorparáidigh ag tairiscint earraí nó seirbhísí do thomhaltóirí atá lonnaithe san Aontas, is gá a fháil amach an bhfuil sé soiléir go ndíríonn na húsáideoirí gnó nó na húsáideoirí suímh gréasáin chorparáidigh a ngníomhaíochtaí ar thomhaltóirí atá lonnaithe i gceann amháin nó níos mó de na Ballstáit. Ba cheart an critéar sin a léiriú i gcomhréir le cás-dlí ábhartha Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir le pointe (c) d’Airteagal 17(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4) agus pointe (b) d’Airteagal 6(1) de Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5). Ba cheart na tomhaltóirí sin a bheith lonnaithe san Aontas ach ní gá dóibh a n-áit chónaithe a bheith san Aontas nó ní gá náisiúntacht aon Bhallstáit a bheith acu. Dá réir sin, níort cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo i gcás nach bhfuil úsáideoirí gnó nó úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha bunaithe san Aontas nó i gcás ina bhfuil siad bunaithe san Aontas ach ina n-úsáideann siad seirbhísí idirghabhála ar líne nó innill chuardaigh ar líne chun earraí nó seirbhísí a thairiscint do thomhaltóirí atá lasmuigh den Aontas nó do dhaoine nach tomhaltóirí iad. Ina theannta sin, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo gan beann ar an dlí ab infheidhme in aon chás eile maidir le conradh.

(10)  Déanann soláthraithe a oibríonn seirbhísí iltaobhacha atá bunaithe i bhfírinne ar an tsamhail ghnó um thógáil éiceachórais idirmheánú ar éagsúlacht mhór caidrimh ▌ idir gnólachtaí agus tomhaltóirí. Chun na seirbhísí ábhartha a chuimsiú, ba cheart seirbhísí idirghabhála ar líne a shainmhíniú go cruinn agus ar bhealach atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Go háirithe, ba cheart a bheith sna seirbhísí sin seirbhísí sochaí faisnéise, a bhfuil sé de shaintréith acu gurb é is aidhm leo tionscnamh idirbheart díreach idir úsáideoirí agus tomhaltóirí a éascú, gan beann ar cibé acu a thabharfar na hidirbhearta chun críche ar deireadh ar líne, ar thairseach ar líne sholáthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne atá i gceist nó ar thairseach an úsáideora gnó, ▌ as líne nó go deimhin nach dtabharfar chun críche in aon chor iad, rud a chiallaíonn nár cheart aon cheanglas a bheith ann maidir le haon chaidreamh conarthach idir na húsáideoirí gnó agus na tomhaltóirí mar réamhchoinníoll do sheirbhísí idirghabhála ar líne a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo. Níor cheart a mheas mar gheall ar sheirbhís a bheith san áireamh agus gan inti ach cineál imeallach gurb é is aidhm le suíomh gréasáin nó le seirbhís idirbhearta a éascú de réir bhrí seirbhísí idirghabhála ar líne. Ina theannta sin, ba cheart na seirbhísí a sholáthar ar bhonn caidreamh conarthach idir na soláthraithe agus na húsáideoirí gnó a thairgeann earraí nó seirbhísí do thomhaltóirí. Ba cheart a mheas gur ann do chaidreamh conarthach den sórt sin i gcás ina gcuirfidh an dá pháirtí in iúl go neamhbhalbh ▌agus ar mheán marthanach go bhfuil fúthu a bheith faoi cheangal, gan an gá comhaontú sainráite i scríbhinn a bheith ann.

(11)  Dá bharr sin, ar na samplaí de na seirbhísí idirghabhála ar líne a chumhdaítear leis an Rialachán seo tá margaí ríomhthráchtála ar líne, lena n-áirítear margaí comhoibríocha ar a mbíonn úsáideoirí gnó gníomhach, seirbhísí um bogearraí feidhmchláir ar líne, amhail siopaí ar líne ina ndíoltar feidhmchláir bogearraí, agus seirbhísí meán sóisialta ar líne, beag beann ar an teicneolaíocht a úsáidtear chun na seirbhísí sin a chur ar fáil. Ar an gcuma sin, d’fhéadfaí seirbhísí idirghabhála ar líne a sholáthar le teicneolaíocht ghlórchúntóra. Chomh maith leis sin, níor cheart é a bheith ábhartha cibé acu atá nó nach bhfuil íocaíocht airgeadaíochta i gceist leis na hidirbhearta idir úsáideoirí gnó agus tomhaltóirí nó cibé acu an gcuirtear i gcrích i páirt iad as líne. Mar sin féin, níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le seirbhísí idirghabhála ar líne idir piaraí gan úsáideoirí gnó a bheith i láthair, ná seirbhísí idirghabhála ar líne idir fíor-ghnólachtaí nach ndéantar a thairiscint do thomhaltóirí, maidir le huirlisí fógraíochta ar líne agus maidir le malartáin fógraíochta ar líne nach gcuirtear ar fáil chun é a dhéanamh níos éasca idirbhearta díreacha a thionscnamh agus nach mbaineann caidreamh conarthach le tomhaltóirí leo. Ar an gcúis chéanna, níor cheart a chumhdach sa Rialachán seo seirbhísí bogearraí maidir le hoptamú inneall cuardaigh ná seirbhísí bogearraí maidir le cosc fógraíochta. Níor cheart feidhmiúlachtaí teicneolaíocha agus comhéadain teicneolaíocha nach ndéanann ach crua-earraí agus feidhmchláir a nascadh a chumhdach leis an Rialachán seo, toisc nach gnách go gcomhlíontar leo na ceanglais maidir le seirbhísí idirghabhála ar líne. Féadfaidh na feidhmiúlachtaí nó na comhéadain sin a bheith bainteach nó coimhdeach le seirbhísí idirghabhála áirithe ar líne agus, más amhlaidh an cás, ba cheart soláthraithe ábhartha seirbhisí idirghabhála ar líne a bheith faoi réir ceanglais trédhearcachta a bhaineann le cóir dhifreáilte bunaithe ar na feidhmeanna agus na comhéadain sin. Níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le seirbhísí íocaíochta ar líne toisc nach gcomhlíonann na seirbhísí sin iad féin na ceanglais is infheidhme ach gur seirbhísí cúnta iad go bunúsach i ndáil le soláthar earraí agus seirbhísí do na tomhaltóirí i gceist.

(12)  I gcomhréir le cásdlí ábhartha Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus ós rud é gur léir gur staid spleách í staid na n-úsáideoirí gnó go háirithe i ndáil le seirbhísí idirghabhála ar líne a fheidhmíonn mar thairseach do thomhaltóirí i bhfoirm daoine nádúrtha, ba cheart a thuiscint gur ag tagairt do dhaoine nádúrtha, agus dóibh sin amháin, i gcás ina bhfeidhmíonn siad chun críocha atá lasmuigh dá dtrádáil, dá ngnó, dá gceird nó dá ngairm, atá an coincheap de thomhaltóir a úsáidtear chun raon feidhme an Rialacháin seo a thaispeáint.

(13)  Agus luas tapa na nuálaíochta á chur san áireamh, ba cheart an sainmhíniú ar inneall cuardaigh ar líne a úsáidtear sa Rialachán seo a bheith neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Go háirithe, ba cheart a thuiscint go gcuimsítear iarratais ghuta leis an sainmhíniú.

(14)  Bíonn claonadh ag soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne téarmaí agus coinníollacha agus iad curtha le chéile roimh ré a úsáid agus chun úsáideoirí gnó a chosaint go héifeachtach i gcás inar gá, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo, i gcás ina ndéanann soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne téarmaí agus coinníollacha caidirimh chonarthaigh, gan beann ar a n-ainm ná ar a bhfoirm, a chinneadh go haontaobhach. Maidir lena chinneadh cibé acu a rinneach téarmaí agus coinníollacha a chinneadh go haontaobhach, ba cheart meastóireacht cás ar chás a dhéanamh air sin ar bhonn measúnú foriomlán. Le haghaidh an mheasúnaithe fhoriomláin sin, níor cheart méid choibhneasta na bpáirtithe lena mbaineann, an fíoras go ndearnadh caibidlíocht, nó go bhféadfadh forálacha áirithe díobh a bheith faoi réir caibidlíocht den sórt sin agus a bheith cinnte le chéile ag an soláthraí ábhartha agus ag an úsáideoir gnó, ann féin, a bheith cinntitheach. Ina theannta sin, ciallaíonn an oibleagáid do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne a gcuid téarmaí agus coinníollacha a chur ar fáil go héasca d’úsáideoirí gnó, lena n-áirítear sa chéim réamhchonarthacha dá gcaidreamh tráchtála, nach mbainfear an trédhearcacht a eascraíonn as an Rialachán seo de na húsáideoirí gnó mar thoradh ar iad ar aon bhealach a bheith in ann caibidlíocht a dhéanamh go rathúil.

(15)  Lena áirithiú go gcuirfidh téarmaí agus coinníollacha ginearálta caidrimh chonarthaigh ar a gcumas d'úsáideoirí gnó na coinníollacha tráchtála ar úsáid, ar fhoirceannadh agus ar fhionraí seirbhísí idirghabhála ar líne a dhéanamh amach, agus le hintuarthacht maidir lena gcaidreamh gnó a bhaint amach, ba cheart na téarmaí agus na coinníollacha sin a dhréachtú i bhfriotal atá simplí agus intuigthe▌. Níor cheart a mheas gur dréachtaíodh téarmaí agus coinníollacha i gcaint atá simplí agus intuigthe i gcás ina bhfuil siad doiléir, neamhshonrach nó nach bhfuil siad mionsonraithe go leor maidir le saincheisteanna tráchtála agus ar an gcaoi sin nach dtugann siad leibhéal réasúnach intuarthachta d’úsáideoirí gnó maidir leis na gnéithe is tábhachtaí den chaidreamh conarthach. Thairis sin, níor cheart a teanga mhíthreorach a mheas a bheith soiléir agus intuigthe.

(16)  Chun a áirithiú go mbeidh soiléireacht leordhóthanach ag úsáideoirí gnó maidir leis an áit a bhfuil a n-earraí nó a seirbhísí á margú, agus cé dóibh a bhfuil a n-earraí agus a seirbhísí á margú, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne trédhearcacht a áirithiú i leith a n-úsáideoirí gnó maidir le haon bhealach dáileacháin breise agus cláir chleamhnaithe fhéideartha a d’fhéadfaidís a úsáid chun na hearraí agus na seirbhísí sin a mhargú. Ba cheart bealaí breise agus cláir chleamhnaithe a thuiscint ar bhealach neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de ach go bhféadfaí a bheith ar áireamh iontu, inter alia, suíomhanna gréasáin eile, aipeanna eile nó seirbhísí eile idirghabhála ar líne a úsáidtear chun na hearraí nó na seirbhísí a thairgeann an t-úsáideoir gnó a mhargú.

(17)  Is féidir tábhacht shuntasach eacnamaíoch do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne agus dá n-úsáideoirí gnó a bheith ag úinéireacht ar chearta maoine intleachtúla ar líne agus ag rialú a bheith á dhéanamh orthu. Ba cheart do soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne, chun soiléireacht agus trédhearcacht a áirithiú agus chun go dtuigfí na rialacha sin níos fearr, laistigh dá dtéarmaí agus coinníollacha faisnéis ghinearálta nó faisnéis níos mionsonraithe, más mian leo, a chur san áireamh maidir le héifeachtaí foriomlána, más ann dóibh, na dtéarmaí agus na gcoinníollacha sin ar úinéireacht agus rialú chearta maoine intleachtúla an úsáideora gnó. D’fhéadfaí a áireamh san fhaisnéis sin, inter alia, faisnéis amhail úsáid ghinearálta lógónna, trádmharcanna nó ainmneacha branda.

(18)  Féadann trédhearcacht na dtéarmaí agus na gcoinníollach ginearálta bheith ríthábhachtach maidir le caidrimh ghnó inbhuanaithe a chur chun cinn agus iompar éagóir díobhálach d’úsáideoirí gnó a chosc. Dá brí sin, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne a áirithiú go mbeadh na téarmaí agus na coinníollacha ar fáil go héasca ar feadh chéimeanna iomlána an chaidrimh tráchtála, lena n-áirítear d’úsáideoirí gnó ionchasacha ag an gcéim réamhchonarthach, agus go gcuirfí aon athruithe ar na téarmaí sin in iúl ar mheán marthanach d’úsáideoirí gnó lena mbaineann faoi cheann tréimhse fógra shocraithe atá réasúnach agus comhréireach i bhfianaise na n-imthosca sonracha agus ar tréimhse 15 dhéag ar a laghad í. Ba cheart tréimhsi comhréireacha fógra níos mó ná 15 lá a thabhairt i gcás ina gceanglófar leis na hathruithe atá beartaithe ar na téarmaí agus na coinníollacha ar úsáideoirí gnó oiriúnuithe teicniúla nó tráchtála a dhéanamh chun an t-athrú a chomhlíonadh, mar shampla trína cheangal orthu coigeartuithe teicniúla suntasacha a dhéanamh ar a gcuid earraí nó seirbhísí. Ní bheidh feidhm ag an tréimhse fógra sin i gcás ina ndéanfaidh an t-úsáideoir gnó lena mbaineann é a tharscaoileadh ar bhealach nach bhfuil débhríoch nó i gcás ina dtiocfaidh ann don ghá an t-athrú a chur chun feidhme gan an tréimhse fógra a urramú de thoradh oibleagáid dhlíthiúil nó rialála atá ar an soláthraí seirbhísí faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta, agus a mhéid is ann don ghá dá thoradh sin. Mar sin féin, níor cheart athruithe eagarthóireachta atá beartaithe a chumhdach leis an téarma “athrú” a mhéid agus nach gcuirfidís aon athrú ar inneachar ná ar bhrí na dtéarmaí agus na gcoinníollacha. Leis an gceanglas a bhaineann le hathruithe atá beartaithe a chur in iúl ar mheán marthanach, ba cheart a chur ar chumas úsáideoirí gnó athbhreithniú éifeachtach a dhéanamh ar na hathruithe sin tráth níos déanaí. Ba cheart úsáideoirí gnó a bheith i dteideal a gconradh a fhoirceannadh laistigh de 15 lá ón bhfógra a fháil maidir le haon athrú, ach amháin má tá feidhm ag tréimhse níos giorra leis an gconradh, mar shampla mar thoradh ar an dlí sibhialta náisiúnta.

(19)  Maidir le hearraí nó seirbhísí, lena n-áirítear feidhmchláir bogearraí, a chur isteach ar na seirbhísí idirghabhála ar líne, ba cheart, go ginearálta, é a mheas mar ghníomhaíocht shoiléir dhearfach as a leanann tarscaoileadh na tréimhse fógra is gá le haghaidh athruithe a bheith á ndéanamh ag an úsáideoir gnó ar na téarmaí agus coinníollacha. I gcásanna, áfach, ina bhfuil an tréimhse fógra réasúnta agus comhréireach níos faide ná 15 lá toisc go n-éilítear leis na hathruithe ar na téarmaí agus na coinníollacha go ndéanfaidh an t-úsáideoir gnó oiriúnuithe suntasacha teicniúla nó tráchtála ar a earraí nó seirbhísí, níor cheart a mheas go bhfuil an tréimhse fógra tarscaoilte go huathoibríoch i gcás ina gcuirfidh an t-úsáideoir gnó earraí agus seirbhísí nua isteach. Ba cheart do sholáthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne a bheith ag súil leis go gceanglófaí leis na hathruithe ar na téarmaí agus na coinníollacha ar an úsáideoir gnó coigeartuithe teicniúla suntasacha a dhéanamh i gcás, mar shampla, ina ndéanfaí gnéithe iomlána den tseirbhís idirghabhála ar líne a raibh rochtain ag na húsáideoirí gnó orthu a bhaint nó ina gcuirfí leo, nó i gcás ina bhféadfadh gá a bheith ag úsáideoirí gnó a n-earraí a oiriúnú nó a seirbhísí a ath-ríomhchlárú ionas go mbeidh siad in ann leanúint de bheith ag oibriú trí na seirbhísí idirghabhála ar líne.

(20)  Chun úsáideoirí gnó a chosaint agus chun deimhneacht dhlíthiúil a thabhairt don dá thaobh, ba cheart téarmaí agus coinníollacha neamhchomhlíontacha a bheith ar neamhní go hiomlán, is é sin le rá, ba cheart a mheas nárbh ann dóibh riamh, le héifeachtaí erga omnes agus ex tunc. Níor cheart don mhéid sin a bheith ag baint ach le forálacha sonracha na dtéarmaí agus na gcoinníollacha nach bhfuil comhlíontach. Ba cheart an chuid eile de na forálacha leanúint de bheith bailí agus in-fhorfheidhmithe, a mhéid is gur féidir iad a scaradh ó na forálacha neamhchomhlíontacha. Féadfaidh athruithe tobanna ar théarmaí agus coinníollacha atá ann cheana cur isteach go mór ar oibríochtaí úsáideoirí gnó. Chun tionchar diúltach den sórt sin ar úsáideoirí gnó a theorannú, agus chun iompar den sórt sin a dhíspreagadh, ba cheart athruithe a dhéanfar de shárú ar an oibleagáid tréimhse sheasta fógra a thabhairt a bheith ar neamhní go hiomlán, is é sin le rá, ba cheart a mheas nárbh ann dóibh riamh, le héifeachtaí erga omnes agus ex tunc.

(21)  Chun a áirithiú gur féidir le húsáideoirí gnó leas iomlán a bhaint as na deiseanna tráchtála a thairgeann seirbhísí idirghabhála ar líne, níor cheart do sholáthraithe na seirbhísí sin cosc a chur go hiomlán ar a n-úsáideoirí gnó a gcéannacht trádála a chur ar fáil mar chuid dá dtairiscint ná dá láithreacht ar na seirbhísí idirghabhála ábhartha ar líne. Níor cheart an toirmeasc sin ar chur isteach a thuiscint, áfach, mar cheart d’úsáideoirí gnó cur i láthar a dtairisceana nó na seirbhísí idirghabhála ábhartha ar líne a bheith i láthair a chinneadh go haontaobhach.

(22)  Is féidir cúiseanna dlisteanacha a bheith ag soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne le cinneadh a dhéanamh soláthar a sheirbhísí ▌d’úsáideoir gnó áirithe a shrianadh, a fhionraí nó a fhoirceannadh, lena n-áirítear earraí nó seirbhísí aonair de chuid úsáideoirí gnó áirithe a dhíliostú nó torthaí cuardaigh a bhaint go héifeachtach. Murab ionann is a bheith ar fionraí, is féidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne liostaí aonair d’úsáideoirí gnó a shrianadh freisin; mar shampla trí ísliú a dhéanamh orthu nó trí dhifear diúltach a dhéanamh do chuma úsáideora gnó (“lagú”) rud is féidir a rangú a ísliú. Mar sin féin, toisc gur féidir leis na cinntí sin tionchar suntasach a imirt ar leasanna an úsáideora gnó lena mbaineann, ba cheart ráiteas faoi na cúiseanna atá leis an gcinneadh sin a sholáthar dóibh ar mheán marthanach sula ngabhfaidh éifeacht leis an srianadh, fionraí nó foirceannadh nó ag an tráth céanna. Chun tionchar diúltach na gcinntí sin ar úsáideoirí gnó a íoslaghdú, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne deis a thabhairt freisin na fíricí a raibh an cinneadh sin mar thoradh orthu a shoiléiriú faoi chuimsiú an phróisis inmheánaigh láimhseála gearán, rud a chabhróidh leis an úsáideoir gnó comhlíonadh a athbhunú nuair is féidir sin a dhéanamh. Ina theannta sin, i gcás ina gcúlghairfidh soláthraí idirghabhála ar líne an cinneadh chun na seirbhísí a shrianadh, a fhionraí nó a fhoirceannadh, mar shampla toisc go ndearnadh an cinneadh trí earráid nó nach ndearnadh an sárú ar na coinníollacha as ar lean an cinneadh de mheon mímhacánta agus gur leigheasadh é ar bhealach sásúil, ba cheart don soláthraí an t-úsáideoir gnó lena mbaineann a athbhunú gan moill mhíchuí, lena n-áirítear trí aon rochtain ar shonraí pearsanta nó ar shonraí eile, nó orthu araon, a bhí ar fáil roimh an gcinneadh a thabhairt don úsáideoir gnó. Leis an ráiteas faoi na cúiseanna atá leis sin an gcinneadh soláthar seirbhísí idirghabhála ar líne a shrianadh, a fhionraí nó a fhoirceannadh, ba cheart ligean d’úsáideoirí gnó a fháil amach an bhfuil deis ann agóid a dhéanamh faoin gcinneadh, agus ar an gcaoi sin na deiseanna a bheadh ag úsáideoirí gnó sásamh éifeachtach a lorg a fheabhsú i gcás inar ghá. Ba cheart forais ▌ an chinnidh sin a shainaithint sa ráiteas faoi chúiseanna, bunaithe ar na forais a bhí leagtha amach roimh ré ag an soláthraí sna téarmaí agus coinníollacha, agus go ndéanfaí tagairt ar dhóigh iomchuí do na himthosca ábhartha sonracha, lena n-áirítear fógraí tríú páirtí, ba chúis leis an gcinneadh sin. Níor cheart, áfach, a cheangal ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne ráiteas faoi chúiseanna atá le srianta, fionraithe nó foirceanta a mhéid a sháródh an méid sin oibleagáid dhlíthiúil nó rialála. Ina theannta sin, níor cheart ráiteas faoi chúiseanna a cheangal i gcás inar féidir le soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne a léiriú gur sháraigh an t-úsáideoir gnó lena mbaineann na téarmaí agus na coinníollacha is infheidhme arís agus arís eile, rud a bhfuil soláthar iomlán na seirbhísí idirghabhála ar líne i dtrácht a fhoirceannadh mar thoradh air.

(23)  Caillteanas ollmhór saineolais a bheadh ann dá gcuirfí deireadh leis na seirbhísí idirghabhála ar líne ar fad agus dá scriosfaí sonraí gaolmhara a fhoráiltear le haghaidh na seirbhísí idirghabhála ar líne nó a ghintear trí sholáthar na seirbhísí sin, agus d’fhéadfadh tionchar suntasach a bheith aige sin ar úsáideoirí gnó agus d’fhéadfadh sé a bheith ina bhac orthu freisin cearta eile a thugtar faoin Rialachán seo a fheidhmiú go cuí. Dá bhrí sin, ba cheart do sholáthraí seirbhísí idirghabhála ar líne ráiteas faoi na cúiseanna leis an gcinneadh sin a chur in iúl, ar mheán marthanach, don úsáideoir gnó lena mbaineann, 30 lá ar a laghad sula ngabhfadh éifeacht le foirceannadh sholáthar iomlán na seirbhísí idirghabhála ar líne atá aige. Mar sin féin, i gcásanna ina gcuirfidh oibleagáid dhlíthiúil nó rialála ceanglas ar sholáthraí seirbhísí idirghabhála ar líne deireadh a chur lena sheirbhísí uile idirghabhála ar líne d’úsáideoir gnó áirithe, níor cheart feidhm a bheith ag an tréimhse fógra sin. Ar an gcaoi chéanna, níor cheart feidhm a bheith ag an tréimhse fógra 30 lá i gcás soláthraí a chuirfidh a chearta foirceanta i bhfeidhm faoin dlí náisiúnta agus i gcomhréir le dlí an Aontais lenar ceadmhach foirceannadh láithreach a dhéanamh más rud é, agus imthosca uile an cháis shonraigh á gcur san áireamh agus leas an dá pháirtí á mheá, nach féidir a bheith ag súil leis go leanfaidh an caidreamh conarthach ar aghaidh go dtí an dáta deiridh a comhaontaíodh nó go dtí go rachaidh an tréimhse fógra in éag. Ar deireadh, níor cheart feidhm a bheith ag an tréimhse fógra 30 lá i gcás ina bhféadfaidh soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne athshárú ar na téarmaí agus na coinníollacha a léiriú. Féadfaidh na heisceachtaí éagsúla ar an tréimhse fógra 30 lá teacht chun cinn go háirithe i dtaca le hinneachar mídhleathach nó míchuí sábháilteacht earra nó seirbhíse, góchumadh, calaois, bogearraí mailíseacha, turscar, sáruithe sonraí, rioscaí eile cibearshlándála nó oiriúnacht an earra nó na seirbhíse do mhionaoisigh. Chun comhréireacht a áirithiú, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne, i gcás inar réasúnach agus ina bhfuil sé indéanta go teicniúil, earraí nó seirbhísí aonair úsáideora gnó, agus iad sin amháin, a dhíliostú. Is é foirceannadh iomlán na seirbhísí idirghabhála ar líne an beart is déine.

(24)  I ndáil le rangú earraí agus seirbhísí ag soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne, imríonn sin tionchar tábhachtach ar rogha an tomhaltóra agus, dá bharr sin, ar rathúnas tráchtála na n-úsáideoirí gnó a thairgeann na hearraí agus na seirbhísí sin do thomhaltóirí. Baineann rangú leis an tsuntasacht choibhneasta a thugtar do thairiscintí na n-úsáideoirí gnó nó don ábharthacht a thugtar do thorthaí cuardaigh, arna gcur i láthair, arna n-eagrú agus arna gcur in iúl ag soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne nó ag soláthraithe inneall cuardaigh ar líne, mar thoradh ar an úsáid a bhaintear as algartam lena mbaineann seicheamhú, rátáil nó sásraí athbhreithniúcháin, buaicphointí atá dírithe ar an tsúil nó uirlisí aireachtála eile, nó cónaisc díobh sin. Is é atá i gceist le hintuarthacht go gcinneann soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne rangú ar bhealach neamhthreallach. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne na príomhpharaiméadair lena gcinnfear an rangú a leagan amach roimh ré, d’fhonn an intuarthacht a fheabhsú d’úsáideoirí gnó, chun ceadú dóibh feidhmiú an tsásra rangaithe a thuiscint níos fearr agus chun a chur ar a gcumas cleachtais rangaithe na soláthraithe éagsúla a chur i gcomparáid. Tá dearadh sonrach na hoibleagáide trédhearcachta sin tábhachtach d’úsáideoirí gnó mar tuigtear uaidh sainaithint sraith theoranta paraiméadar is mó atá ábhartha as líon i bhfad níos mó paraiméadar a bhfuil tionchar éigin acu ar an rangú. Leis an tuairisc réasúnaithe sin, ba cheart cuidiú le húsáideoirí gnó feabhas a chur ar chur i láthair a n-earraí agus a seirbhísí, nó ar roinnt buntréithe na n-earraí nó na seirbhísí sin. Ba cheart a thuiscint go dtagraíonn an coincheap príomhpharaiméadar d’aon chritéir ghinearálta, próisis, comharthaí sonracha a chorpraítear in algartaim nó aon sásraí coigeartaithe nó íslithe a úsáidtear i ndáil leis an rangú. ▌

(25)  Sa tuairisc ar na príomhpharaiméadair lena gcinntear an rangú, ba cheart míniú a bheith ar na deiseanna a d’fhéadfadh a bheith ag úsáideoirí gnó tionchar gníomhach a imirt ar rangú os coinne luach saothair, mar aon le míniú ar na héifeachtaí coibhneasta a bhaineann leis sin. Sa chás sin, d’fhéadfadh sé go dtagródh luach saothair d’íocaíochtaí a rinneadh – agus é mar phríomhaidhm nó mar aidhm aonair leo – rangú a fheabhsú, chomh maith le luach saothair indíreach arb é sin úsáideoir gnó ag glacadh le hoibleagáidí breise d’aon chineál ag a bhféadfadh é sin a bheith mar éifeacht phraiticiúil, amhail úsáid a bhaint as seirbhísí ar seirbhísí coimhdeacha iad nó as scothghnéithe. Maidir leis an gcur síos ar an inneachar, lena n-áirítear líon agus cineál na bpríomhpharaiméadar, d’fhéadfadh sé tarlú go mbeadh éagsúlacht mhór i gceist ag brath ar na seirbhísí sonracha idirghabhála ar líne, ach ba cheart tuiscint leormhaith a thabhairt d’úsáideoirí gnó ar an gcaoi a gcuireann an sásra rangaithe tréithe na n-earraí agus na seirbhísí iarbhír a thairgeann an t-úsáideoir gnó san áireamh, agus a n-ábharthacht do thomhaltóirí na seirbhísí idirghabhála sonracha ar líne. Na táscairí sin lena dtomhaistear cáilíocht na n-earraí nó na seirbhísí a bhíonn ag úsáideoirí gnó, an úsáid a bhaintear as eagarthóirí maille lena gcumas tionchar a imirt ar rangú na n-earraí nó na seirbhísí céanna sin, a mhéid a fhágann tionchar an luacha saothair a lorg ar an rangú a dhéantar orthu, chomh maith le heilimintí nach mbaineann ach ar éigean nó nach mbaineann ar chor ar bith leis an earra nó leis an tseirbhís féin, amhail an chaoi a gcuirtear i láthair iad sa tairiscint ar líne, is rudaí iad sin ar fad a d’fhéadfaí a lua mar shamplaí de phríomhpharaiméadair a bheidh ina gcuidiú – ach iad a chuimsiú sa chur síos ginearálta a thugtar, i dteanga atá simplí agus intuigthe, ar an sásra rangaithe – ag úsáideoirí gnó chun tuiscint leormhaith riachtanach a fháil ar an gcaoi a bhfeidhmíonn sé.

(26)  Ar an gcaoi chéanna, imríonn an rangú a dhéanann soláthraithe inneall cuardaigh ar líne, go háirithe na suíomhanna suíomhanna gréasáin sin trína dtairgeann gnóthais a n-earraí agus a seirbhísí do thomhaltóirí, imríonn sin tionchar mór ar rogha tomhaltóirí agus ar rathúnas tráchtála na n-úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha. Fágann sé sin gur cheart do sholáthraithe inneall cuardaigh tuairisc a chur ar fáil ar na príomhpharaiméadair lena gcinntear rangú na suíomhanna gréasáin innéacsaithe uile, agus ar an tábhacht choibhneasta a bhaineann leis na príomhpharaiméadair sin seachas paraiméadair eile, lena n-áirítear suíomhanna úsáideoirí corparáideacha agus úsáideoirí suíomhanna eile. De bhreis ar thréithe na n-earraí agus na seirbhísí agus a ábhartha atá siad ó thaobh na dtomhaltóirí de, ba cheart a cheadú leis an tuairisc sin, i gcás innill chuardaigh ar líne, d’úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha ar líne tuiscint leordhóthanach a fháil an gcuirtear tréithe áirithe de dhearadh an tsuímh gréasáin a úsáidtear san áireamh, amhail iad a optamú lena dtaispeáint ar ghléasanna cumarsáide móibíleacha, agus má chuirtear, conas a dhéantar sin agus an méid a dhéantar é. Ba cheart míniú a thabhairt sa tuairisc sin freisin ar na deiseanna a d’fhéadfadh a bheith ag úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha tionchar gníomhach a imirt ar rangú os coinne luach saothair, mar aon le míniú a thabhairt freisin ar na héifeachtaí coibhneasta a bhaineann leis sin. D’uireasa caidreamh conarthach idir soláthraithe inneall cuardaigh ar líne agus úsáideoirí suíomhanna corparáideacha, ba cheart an tuairisc sin a chur ar fáil don phobal in áit fhollasach atá inrochtana gan stró ar an inneall cuardaigh ábhartha ar líne. Leis na leathanaigh sin ar shuíomhanna gréasáin ar gá logáil isteach orthu nó clárú leo, níor cheart a thuiscint go mbeadh fáil orthu go furasta agus go poiblí sa chiall sin. Chun intuarthacht a áirithiú d’úsáideoirí suíomhanna corparáideacha ba cheart an tuairisc a choinneáil cothrom le dáta, lena n-áirítear an deis aon athruithe ar na príomhpharaiméadair a bheith so-aitheanta. Thairbheodh úsáideoirí seachas úsáideoirí corparáideacha suíomhanna gréasáin an innill cuardaigh ar líne de thuairisc ar na príomhpharaiméadair a bheith ann. I gcásanna áirithe, is féidir le soláthraithe inneall cuardaigh ar líne a chinneadh tionchar a imirt ar an rangú i gcás ar leith nó suíomh gréasáin ar leith a dhíliostú ó rangú bunaithe ar fhógraí tríú páirtí. Murab ionann agus soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne, ní féidir a bheith ag súil leis, mar gheall ar easpa caidrimh chonarthaigh idir na páirtithe, go dtabharfaidh soláthraithe inneall cuardaigh ar líne fógra d’úsáideoir suímh gréasáin chorparáidigh go díreach faoi athrú ar ord an rangaithe nó faoi dhíliostáil mar gheall ar fhógra tríú páirtí. Mar sin féin, ba cheart d’úsáideoir suímh gréasáin chorparáidigh a bheith in ann cigireacht a dhéanamh ar inneachar an fhógra arb é an t-athrú ar ord an rangaithe i gcás sonrach nó suíomh gréasáin ar leith a dhíliostú a raibh mar thoradh air, trí imscrúdú a dhéanamh ar inneachar an fhógra amhail i mbunachar sonraí ar líne atá inrochtana go poiblí. Chabhródh sé sin le maolú a dhéanamh ar mhí-úsáid a d’fhéadfadh iomaitheoirí a bhaint as fógraí a bhféadfadh díliostáil a bheith mar thoradh air.

(27)  Níor cheart a cheangal ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne ná ar sholáthraithe inneall cuardaigh ar líne, feidhmiú mionsonraithe a sásraí rangaithe a nochtadh, lena n-áirítear a n-algartaim, faoin Rialachán seo. Ar an gcaoi chéanna, níor cheart dochar a dhéanamh dá gcumas gníomhú i gcoinne cúbláil mhailíseach ar rangú ag tríú páirtí, lena n-áirítear chun leasa na dtomhaltóirí. Ba cheart, leis an gcur síos ginearálta ar na príomhpharaiméadair rangaithe, na leasanna sin a chaomhnú agus ag an am céanna tuiscint leormhaith a thabhairt d’úsáideoirí gnó agus d’úsáideoirí suíomhanna corparáideacha i dtaca le feidhmiú an rangaithe i gcomhthéacs a n-úsáid de sheirbhísí sonracha idirghabhála ar líne nó innill cuardaigh ar líne. Chun a áirithiú go mbainfear amach cuspóir an Rialacháin seo, ní ceart leasanna tráchtála na soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne nó na soláthraithe inneall cuardaigh ar líne a bheith ina siocair gan na príomhpharaiméadair lena gcinntear rangú a nochtadh. Maidir leis sin, cé go bhfuil an Rialachán seo gan dochar do Threoir (AE) 2016/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6), ba cheart an tuairisc a thabharfar a bheith bunaithe ar shonraí iarbhír maidir le hábharthacht na bparaiméadar rangaithe a úsáidfear.

(28)  Ba cheart don Choimisiún treoirlínte a fhorbairt chun cabhrú le soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh ar líne na ceanglais trédhearcachta um rangú a leagtar síos leis an Rialachán seo a chur i bhfeidhm. Leis an iarracht sin, ba cheart cuidiú leis an bhfeabhas is féidir a chur ar an gcaoi ina sainaithneofar na príomhpharaiméadair lena ndéantar rangú a chinneadh agus a chur i láthair d’úsáideoirí gnó agus d’úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha.

(29)   Ba cheart earraí agus seirbhísí coimhdeacha a thuiscint mar earraí agus seirbhísí arna dtairiscint don tomhaltóir go díreach sula ndéantar idirbheart a tionscnaíodh ar sheirbhísí idirghabhála ar líne a chur i gcrích chun na hearraí príomhúla agus na seirbhísí príomhúla atá á dtairiscint ag an úsáideoir gnó a chomhlánú. Le hearraí agus seirbhísí coimhdeacha, tagraítear do tháirgí a bhíonn ag brath de ghnáth ar an earra príomhúil nó ar an tseirbhís phríomhúil, agus a bhaineann go díreach leo, ionas gur féidir leo feidhmiú. Dá bhrí sin, ba cheart a eisiamh ón téarma earraí agus seirbhísí nach bhfuil ach á ndíol de bhreis ar an earra príomhúil nó an tseirbhís phríomhúil atá i dtrácht seachas iad a bheith de chineál comhlántach. I measc na samplaí de sheirbhísí coimhdeacha tá seirbhísí deisiúcháin le haghaidh earra sonrach nó táirgí airgeadais amhail árachas do charranna ar cíos a thairgtear ionas go gcomhlánófar na hearraí sonracha nó na seirbhísí sonracha atá á dtairiscint ag an úsáideoir gnó. Ar an dóigh chéanna, d’fhéadfaí a áireamh le hearraí coimhdeacha earraí a chomhlánaíonn an táirge sonrach atá á thairiscint ag an úsáideoir gnó trí bheith ina uasghrádú nó uirlis saincheapacháin atá nasctha leis an táirge sonrach sin. Soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne a thairgeann earraí nó seirbhísí do thomhaltóirí atá coimhdeach le hearra nó seirbhís a dhíolann úsáideoir gnó trí úsáid a bhaint as a seirbhísí idirghabhála ar líne, ba cheart dóibh a leagan amach ina dtéarmaí agus coinníollacha tuairisc ar chineál na n-earraí agus seirbhísí coimhdeacha atá á dtairiscint. Ba cheart tuairisc den sórt sin a bheith ar fáil sna téarmaí agus coinníollacha beag beann ar cibé an bhfuil an earra coimhdeach á sholáthar nó an bhfuil an tseirbhís choimhdeach á soláthar ag soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne é féin nó ag tríú páirtí. Ba cheart do thuairisc den sórt sin a bheith cuimsitheach go leor ionas go mbeidh úsáideoir gnó in ann a thuiscint an bhfuil aon earra á dhíol nó seirbhís á díol mar earra coimhdeach nó seirbhís choimhdeach le hearra nó seirbhís an úsáideora gnó. Ní gá gur cheart a áireamh leis an tuairisc an earra sonrach nó seirbhís shonrach, ach ba cheart a áireamh léi cineál an táirge atá á thairiscint mar tháirge atá coimhdeach le táirge príomhúil an úsáideora gnó. Thairis sin, ba cheart a áireamh sa tuairisc sin i ngach imthoisc an ligtear don úsáideoir gnó a chuid earraí nó seirbhísí coimhdeacha féin a thairiscint agus na coinníollacha faoina ligtear dó iad a thairiscint sa bhreis ar an earra príomhúil atá á thairiscint aige nó an tseirbhís phríomhúil atá á tairiscint aige trí na seirbhísí idirghabhála ar líne.

(30)  I gcás ina dtairgfidh soláthraí seirbhísí idirghabhála féin earraí agus seirbhísí áirithe do thomhaltóirí trína sheirbhísí idirghabhála ar líne, nó ina ndéanfaidh sé sin trí bhíthin úsáideoir gnó a bhfuil sé i gceannas air, d’fhéadfadh an soláthraí sin dul in iomaíocht go díreach le húsáideoirí eile gnó a bhaineann úsáid as a chuid seirbhísí idirghabhála ar líne nach bhfuil an soláthraí i gceannas orthu, rud a d'fhéadfadh dreasacht eacnamaíoch a thabhairt don soláthraí agus a chur ar a chumas a rialú ar na seirbhísí idirghabhála ar líne a úsáid chun buntáistí teicniúla nó eacnamaíocha a sholáthar dá thairiscint féin, nó dóibh siúd a thairgeann úsáideoir gnó a rialaíonn sé, ar buntáistí iad a d’fhéadfadh sé a dhiúltú d’úsáideoirí iomaíocha gnó. D’fhéadfadh iompar den sórt an bonn a bhaint ó iomaíocht chothrom agus rogha tomhaltóirí agus rogha tomhaltóirí a shrianadh. Sna cásanna sin, go háirithe, tá sé tábhachtach go ngníomhóidh an soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne ar bhealach trédhearcach agus go dtabharfaidh sé tuairisc iomchuí ar aon chóir dhifreáilte, agus go leagfaidh sé amach na breithnithe d'aon chóir dhifreáilte, cibé acu trí mhodhanna dlíthiúla, tráchtála nó teicniúla, amhail feidhmiúlachtaí a bhaineann le córais oibríochta, a d’fhéadfadh sé a dhéanamh i ndáil le hearraí nó seirbhísí a thairgeann sé féin i gcomparáid leis na hearraí sin a thairgeann úsáideoirí eile gnó. Chun an chomhréireacht a áirithiú, ba cheart feidhm a bheith ag an oibleagáid sin maidir le leibhéal na seirbhísí idirghabhála foriomlána ar líne seachas maidir le leibhéal na n-earraí nó na seirbhísí aonair a thairgtear trí bhíthin na seirbhísí sin.

(31)  I gcás ina dtairgfidh soláthraí innill chuardaigh ar líne earraí agus seirbhísí áirithe do thomhaltóirí trína sheirbhísí idirghabhála ar líne, nó ina ndéanfaidh sé sin trí bhíthin úsáideoir suímh gréasáin chorparáidigh a bhfuil sé i gceannas air, d’fhéadfadh an soláthraí sin dul in iomaíocht go díreach le húsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha a bhaineann úsáid as a chuid inneall cuardaigh ar líne nach bhfuil an soláthraí i gceannas orthu. Sna cásanna sin, go háirithe, tá sé tábhachtach go ngníomhóidh soláthraí na seirbhíse idirghabhála ar líne ar bhealach trédhearcach agus go dtabharfaidh sé tuairisc ar aon chóir dhifreáilte, cibé acu trí mhodhanna dlíthiúla, tráchtála nó teicniúla, a d’fhéadfadh sé a dhéanamh i leith earraí nó seirbhísí a thairgeann sé féin nó trí shuíomh gréasáin corparáideach a rialaíonn sé, i gcomparáid leis na hearraí sin a thairgeann úsáideoirí iomaíocha suíomhanna gréasáin corparáideacha. Chun an chomhréireacht a áirithiú, ba cheart feidhm a bheith ag an oibleagáid sin maidir le leibhéal an innill fhoriomláin chuardaigh ar líne seachas maidir le leibhéal na n-earraí nó na seirbhísí aonair a thairgtear trí bhíthin na seirbhísí sin.

(32)  Ba cheart díriú ar théarmaí conarthacha sonracha sa Rialachán seo, go háirithe i gcásanna éagothromaíochtaí cumhachta margála , chun a áirithiú go ndéanfar caidreamh conarthach de mheon macánta agus ar bhonn cóirdhéileála. Éilítear le hintuarthacht agus trédhearcacht go dtugtar fíordheis d’úsáideoirí gnó eolas a chur ar athruithe ar théarmaí agus coinníollacha nár cheart, dá bhrí sin, a fhorchur le héifeacht chúlghabhálach mura rud é go bhfuil siad bunaithe ar oibleagáid dhlíthiúil nó rialála nó go bhfuil siad tairbheach do na húsáideoirí gnó sin. Ina theannta sin, ba cheart soiléireacht a thairiscint d’úsáideoirí gnó maidir leis na coinníollacha faoina bhféadfar a gcaidreamh conarthach le soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne a fhoirceannadh. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne a áirithiú go bhfuil na coinníollacha foirceanta i gcónaí comhréireach agus gur féidir iad a fheidhmiú gan deacracht mhíchuí. Ar deireadh, ba cheart úsáideoirí gnó a chur ar an eolas go hiomlán maidir le haon rochtain a choimeádann soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne, tar éis dhul in éag an chonartha, ar an bhfaisnéis a dhéanann úsáideoirí gnó a sholáthar nó a ghiniúint i gcomhthéacs na húsáide a bhaineann siad as seirbhísí idirghabhála ar líne.

(33)  Leis an gcumas sonraí a rochtain agus a úsáid, lena n-áirítear sonraí pearsanta, is féidir cruthú luacha tábhachtach a chumasú i ngeilleagar na n-ardán ar líne, ní hamháin i gcoitinne, ach freisin do na húsáideoirí gnó agus na seirbhísí idirghabhála ar líne atá bainteach leis. Dá réir sin, tá sé tábhachtach go dtabharfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne tuairisc shoiléir d’úsáideoirí gnó ar raon feidhme agus cineál na rochtana atá acu ar chatagóirí áirithe sonraí agus na húsáide a bhaineann siad astu, agus na coinníollach a bhaineann leis an rochtain agus an úsáid sin. Ba cheart an tuairisc sin bheith comhréireach agus go dtagródh sé do choinníollacha ginearálta maidir le rochtain, de rogha ar shainaithint uileghabhálach sonraí nó catagóirí de shonraí. D’fhéadfaí a chur san áireamh sa tuairisc sainaithint agus rochtain shonrach, áfach, ar chineálacha áirithe sonraí iarbhír a d’fhéadfadh a bheith an-ábhartha d’úsáideoirí gnó. D’fhéadfaí a áireamh sna sonraí sin rátálacha agus athbhreithnithe arna gcarnadh ag úsáideoirí gnó ar na seirbhísí idirghabhála ar líne. Ba cheart, trí chéile, leis an tuairisc sin go ▌ gcuirfí ar chumas úsáideoirí gnó a dhéanamh amach an féidir leo na sonraí a úsáid chun cruthú luacha a fheabhsú, lena n-áirítear, b’fhéidir, trí tháille áirithíochta a thabhairt do sheirbhísí sonraí tríú páirtithe. ▌

(34)  Sa chaoi chéanna, tá sé tábhachtach d’úsáideoirí gnó a thuiscint an gcomhroinneann an soláthraí aon sonraí a gineadh trí sheirbhís idirghabhála a bheith á húsáid ag an úsáideoir gnó. Ba cheart, go háirithe, go gcuirfí úsáideoirí gnó ar an eolas faoi aon chomhroinnt sonraí a bheith á déanamh ar shonraí le tríú páirtithe chun críocha nach gá le haghaidh fheidhmiú chuí na seirbhísí idirghabhála ar líne; mar shampla i gcás ina gcuireann an soláthraí luach airgid ar na sonraí atá faoi bhreithniú tráchtála. Chun lamháil d’úsáideoirí gnó cearta atá ar fáil chun tionchar a bheith ar an gcomhroinnt sonraí sin a lánfheidhmiú, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne a bheith sainráiteach freisin faoi fhéidearthachtaí diúltú do chomhroinnt sonraí i gcás inarb ann dóibh faoina gcaidreamh conarthach leis an úsáideoir gnó.

(35)  Níor cheart na ceanglais sin a thuiscint mar aon oibleagáid ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne sonraí pearsanta nó neamhphearsanta a scaipeadh do na húsáideoirí gnó nó gan iad a scaipeadh dóibh. Is príomhfhoinse nuálaíochta agus fáis na bearta trédhearcachta, áfach, agus d’fhéadfaidís cuidiú le méadú na comhroinnte sonraí agus, ina theannta sin, feabhas a chur ar na haidhmeanna lena gcruthófar spás coiteann Eorpach do shonraí. Ba cheart próiseáil ar shonraí pearsanta a bheith i gcomhréir le creat dlíthiúil an Aontais maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil, agus maidir le hurraim don saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679(7), Treoir (AE) 2016/680(8) agus Treoir 2002/58/CE(9) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

(36)  I gcásanna áirithe d’fhéadfadh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne srian a chur, ina dtéarmaí agus coinníollacha, ar an gcumas atá in úsáideoirí gnó earraí nó seirbhísí a thairiscint do thomhaltóirí ar choinníollacha níos fabhraí ar bhealaí seachas trí na seirbhísí idirghabhála ar líne sin. Sna cásanna sin, ba cheart do na soláthraithe lena mbaineann na forais chun déanamh amhlaidh a leagan amach, go háirithe i ndáil le príomhbhreithnithe eacnamaíocha, tráchtála nó dlí na srianta. Níor cheart a thuiscint go ndéanfaí difear leis an oibleagáid trédhearcachta do mheasúnú dhlíthiúlacht na srianta sin faoi ghníomhartha eile de dhlí an Aontais nó de dhlí na mBallstát atá i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear i réimsí na hiomaíochta agus na gcleachtas tráchtála éagórach, agus cur i bhfeidhm na ndlíthe sin.

(37)  Lena chur ar a gcumas d’úsáideoirí gnó, lena n-áirítear na húsáideoirí sin a d’fhéadfadh an cead a bheadh acu na seirbhísí idirghabhála ar líne a úsáid a bheith srianta, curtha ar fionraí nó foirceanta, rochtain a fháil ar dheiseanna sásaimh láithreacha oiriúnacha éifeachtacha, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne foráil a dhéanamh maidir le córas inmheánach láimhseála gearán. Maidir leis an gcóras inmheánach láimhseála gearán sin, ba cheart é a bheith bunaithe ar phrionsabail na trédhearcachta agus na córa comhionainne a chuirtear i bhfeidhm ar staideanna coibhéiseacha, dírithe ar a áirithiú gur féidir leis an soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne agus an úsáideoir gnó is ábhartha sciar suntasach de na gearáin a réiteach go déthaobhach, laistigh de thréimhse ama réasúnta. D’fhéadfadh na soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne an cinneadh a rinne siad a choimeád i bhfeidhm le linn thréimse an ghearáin. Aon iarracht chun teacht ar chomhaontú tríd an bpróiseas inmheánach láimhseála gearán, ní dhéanfaidh sí difear do chearta sholáthraithe na seirbhísí idirghabhála ar línena n-úsáideoirí gnó i dtaca le himeachtaí breithiúnacha a thionscnamh aon tráth le linn an phróisis inmheánaigh láimhseála gearán nó ina dhiaidh. Ina theannta sin, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne faisnéis a fhoilsiú agus, go bliantúil ar a laghad, a fhíorú faisnéis maidir le feidhmiú agus éifeachtacht a gcóras inmheánach láimhseála gearán chun cabhrú le húsáideoirí gnó tuiscint a fháil ar na príomhchineálacha saincheisteanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn i gcomhthéacs seirbhísí idirghabhála difriúla ar líne a sholáthar agus ar na deiseanna atá ann teacht ar réiteach déthaobhach gasta éifeachtach.

(38)  Is é is aidhm le ceanglais an Rialacháin seo maidir le córais inmheánacha láimhseála gearán méid réasúnach solúbthachta a cheadú do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne agus na córais sin á bhfeidhmiú acu agus iad ag déileáil le gearáin aonair ionas go laghdófar aon ualach riaracháin a bheidh ann. Ina theannta sin, leis na córais inmheánacha láimhseála gearán, ba cheart ligean do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne aghaidh a thabhairt, i gcás inar gá, ar bhealach comhréireach ar aon úsáid a dhéanfadh úsáideoirí gnó áirithe iarracht a bhaint as na córais sin de mheon mímhacánta. ▌I bhfianaise na gcostas a bhaineann leis na córais sin a bhunú agus a fheidhmiú, is iomchuí aon soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne ar fiontair bheaga iad a dhíolmhú ó na hoibleagáidí sin, i gcomhréir le forálacha ábhartha de Mholadh 2003/361/CE ón gCoimisiún(10). Áirithíonn na rialacha maidir le comhdhlúthú a leagtar síos sa Mholadh sin nach mbeifear in ann teacht timpeall air. Mar sin féin, níor cheart don díolúine sin difear a dhéanamh do cheart na bhfiontar sin córas inmheánach láimhseála gearán, a chomhlíonann na critéir a leagtar amach sa Rialachán seo, a chur ar bun ar bhonn deonach.

(39)  Níor cheart a thuiscint le húsáid an fhocail “inmheánach” go bhfuil cosc ar chóras inmheánach láimhseála gearán a tharmligean chuig soláthraí seirbhíse seachtrach nó struchtúr corparáideach eile, chomh fada agus atá údarás agus cumas iomlán soláthraí nó struchtúr corparáideach eile a áirithiú go gcomhlíonfar ceanglais an Rialacháin seo leis an gcóras inmheánach láimhseála gearán.

(40)  Leis an idirghabháil tugtar do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne agus dá n-úsáideoirí gnó modh chun díospóidí a réiteach ar bhealach sásúil gan an gá dul i mbun imeachtaí dlíthiúla, rud a bhíonn fadálach costasach uaireanta. Dá bharr sin, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne an idirghabháil a éascú, go háirithe, trí bheirt idirghabhálaithe phoiblí nó phríobháideacha ar a laghad, a mbeidís sásta déileáil leo, a shainaithint. Is é an aidhm go gceanglaítear íoslíon na n-idirghabhálaithe a shainaithint neodracht na n-idirghabhálaithe a chosaint. Níor cheart d’idirghabhálaithe a chuireann a seirbhísí ar fáil ó áit atá lasmuigh den Aontas a shainaithint ach amháin, i gcás ina n-úsáidtear na seirbhísí sin, má ráthaítear nach ndéanfar aon chosaint dlíthiúil a thugtar do na húsáideoirí gnó lena mbaineann faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta a cheilt orthu, lena n-áirítear ceanglais an Rialacháin seo agus an dlí is infheidhme a bhaineann le sonraí pearsanta agus rúin trádála a chosaint. Chun a bheith chomh hinrochtana cóir gasta éifeachtúil agus éifeachtach agus is féidir, ba cheart do na hidirghabhálaithe sin critéir shocraithe áirithe a chomhlíonadh. Mar sin féin, fágtar faoi sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne agus a n-úsáideoirí gnó cinneadh a dhéanamh eatarthu féin pé idirghabhálaí is ansa leo a roghnú d’fhonn díospóid atá tagtha chun cinn eatarthu a réiteach. I gcomhréir le Treoir 2008/52/EC ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(11), ba cheart don idirghabháil dá bhforáiltear sa Rialachán seo a bheith ina próiseas deonach sa chiall go bhfuil na páirtithe féin i gceannas ar an bpróiseas agus gur féidir leo í a thosú agus a fhoirceannadh aon tráth. Bíodh is gur seirbhísí deonacha atá i gceist, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne scrúdú a dhéanamh de mheon macánta ar iarrataí a dhéantar orthu tabhairt faoin tseirbhís idirghabhála dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

(41)  Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne cion réasúnach de chostais uile na hidirghabhála a sheasamh agus gnéithe ábhartha uile an cháis i dtrácht á gcur san áireamh. Chuige sin, ba cheart don idirghabhálaí a mholadh cé acu coibhneas is réasúnach i ngach cás aonair. ▌I bhfianaise na gcostas agus an ualaigh riaracháin a bhaineann leis an ngá atá le hidirghabhálaithe a shainaithint sna téarmaí agus sna coinníollacha, is iomchuí aon soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne ar fiontair bheaga iad a dhíolmhú ón oibleagáid sin, i gcomhréir le forálacha ábhartha Mholadh 2003/361/CE. Áirithíonn na rialacha maidir le comhdhlúthú a leagtar síos sa Mholadh sin nach mbeifear in ann teacht timpeall ar an oibleagáid sin. Mar sin féin, níor cheart don mhéid sin difear a dhéanamh do cheart na bhfiontar sin idirghabhálaithe a shainaithint sna téarmaí agus sna coinníollacha, a chomhlíonann na critéir a leagtar amach sa Rialachán seo.

(42)  Ós rud é gur cheart é a bheith de cheangal ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne i gcónaí na hidirghabálaithe a bhfuil siad sásta déileáil leo a shainaithint, agus gur cheart é a bheith d’oibleagáid orthu páirt a ghlacadh de mheon macánta le linn aon iarrachtaí idirghabhála a sheoltar de bhun an Rialacháin seo, ba cheart na hoibleagáidí seo a bhunú ar bhealach a chuireann cosc ar úsáideoirí gnó mí-úsáid a bhaint as an gcóras idirghabhála. Chomh maith leis sin, ba cheart é a bheith d’oibleagáid ar úsáideoirí gnó dul i mbun idirghabhála de mheon macánta. Níor cheart oibleagáid a bheith ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne dul i mbun idirghabhála i gcás ina dtionscnaíonn úsáideoir gnó imeachtaí maidir le hábhar ar ina leith a thionscain an t-úsáideoir gnó sin imeachtaí roimhe sin ag lorg idirghabhála agus gur chinn an t-idirghabhálaí sa chás sin nár ghníomhaigh an t-úsáideoir gnó de mheon macánta. Níor cheart an oibleagáid a bheith ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne dul i mbun idirghabhála le húsáideoirí gnó a bhfuil iarrachtaí ar idirghabháil nár éirigh leo curtha arís agus arís eile acufaoi bhráid an idirghabhálaí. Leis na cásanna eisceachtúla sin, níor cheart teorainn a chur ar chumas an úsáideora gnó cás a chur chun idirghabhála i gcás, de réir mar a chinn an t-idirghabhálaí, nach bhfuil gaol ag an idirghabháil leis na cásanna roimhe sin.

(43)  Chun réiteach díospóidí a bhaineann le soláthar seirbhísí idirghabhála ar líne a éascú trí idirghabháil a dhéanamh san Aontas, ba cheart don Choimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, bunú eagraíochtaí idirghabhála speisialaithe a spreagadh, rud atá de dhíth faoi láthair. Rannpháirteachas idirghabhálaithe a mbeadh eolas speisialaithe acu ar sheirbhísí idirghabhála ar líne agus ar earnálacha sonracha den tionscal ina soláthraítear na seirbhísí seo, ba cheart don rannpháirteachas sin cur leis an muinín atá ag an dá pháirtí as an bpróiseas idirghabhála agus ba cheart é a bheith níos dóchúla go dtiocfadh as an bpróiseas sin toradh gasta cóir sásúil.

(44)  De thoradh tosca éagsúla, amhail acmhainní airgeadais teoranta, an eagla roimh dhíoltas agus gan ach an saghas sin rogha a bheith le fáil de réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha, is féidir teorainn a bheith le héifeachtacht na ndeiseanna sásaimh bhreithiúnaigh atá ann, na deiseanna sin go háirithe lena gceanglaítear ar úsáideoirí gnó nó úsáideoirí suíomhanna corparáideacha gníomhú ina n-aonar nó ar bhealach ina n-aithneofaí iad. Chun cur i bhfeidhm éifeachtach an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart an deis a thabhairt d’eagraíochtaí, do chomhlachais a dhéanann ionadaíocht ar úsáideoirí gnó nó úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha, mar aon le comhlachtaí poiblí áirithe atá bunaithe sna Ballstáit, caingean a thabhairt os comhair cúirteanna náisiúnta i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, lena n-áirítear ceanglais náisiúnta nósanna imeachta. Ba cheart gurbh é an aidhm le caingean den sórt sin os comhair cúirt náisiúnta sáruithe ar na rialacha a leagtar amach sa Rialachán seo a stopadh nó a chosc agus díobháil a chosc sa todhchaí a d’fhéadfadh an bonn a bhaint den ghaol gnó inbhuanaithe i ngeilleagar na n-ardán ar líne. Lena áirithiú go bhfeidhmeoidh na heagraíochtaí nó na comhlachais sin an ceart sin go héifeachtach agus go hiomchuí, ba cheart dóibh critéir áirithe a chomhlíonadh. Go sonrach, caithfidh siad a bheith bunaithe go cuí i gcomhréir le dlí Ballstáit ar leith, a bheith ina eagraíochtaí neamhbhrabúsacha agus a gcuspóirí a chur i gcrích ar bhonn leanúnach. Ba cheart do na ceanglais sin cosc a chur ar bhunú ad hoc eagraíochtaí nó comhlachas chun críche gníomh nó gníomhartha sonracha, nó chun críche brabús a dhéanamh. Thairis sin, ba cheart a áirithiú nach bhfuil aon tionchar míchuí ó aon duine de na soláthraithe tríú páirtí ar chinnteoireacht a bheith á maoiniú ag na heagraíochtaí nó na comhlachais sin. Chun coinbhleacht leasa a sheachaint, ba cheart go háirithe cosc a bheith ar eagraíochtaí nó comhlachais a dhéanann ionadaíocht ar úsáideoirí gnó nó ar úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha a bheith faoi réir tionchar míchuí ó aon soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne nó inneall cuardaigh ar líne. Le nochtadh iomlán agus poiblí faisnéise maidir le comhaltas agus foinse maoinithe, ba cheart cúirteanna náisiúnta a éascú measúnú a dhéanamh i dtaobh an bhfuil na critéir incháilitheachta á gcomhlíonadh. I bhfianaise an stádais ar leith atá ag na comhlachtaí poiblí ábhartha sna Ballstáit inar cuireadh na comhlachtaí sin ar bun, ba cheart gur ar na comhlachtaí sin amháin a cheanglófaí go leithleach, i gcomhréir le rialacha ábhartha an dlí náisiúnta, na caingne sin a thabhairt ar mhaithe le leasanna coiteanna na bpáirtithe lena mbaineann nó ar mhaithe leis an leas ginearálta, gan aon ghá a bheith ann na critéir sin a chur i bhfeidhm maidir leis na comhlachtaí sin. Ba cheart nach ndéanfadh caingne den sórt sin aon difear do na cearta atá ag úsáideoirí gnó agus úsáideoirí suíomhanna gréasáin caingean bhreithiúnach a thabhairt.

(45)  Ba cheart sainaitheantas na n-eagraíochtaí, na gcomhlachas agus na gcomhlachtaí poiblí sin atá cáilithe, dar leis na Ballstáit, chun caingean a thionscnamh faoin Rialachán seo, a chur in iúl don Choimisiún. Agus rudaí den sórt sin á gcur in iúl acu, ba cheart do na Ballstáit tagairt ar leith a dhéanamh do na forálacha ábhartha náisiúnta ar dá réir a rinneadh an eagraíocht, an comhlachas nó an comhlacht poiblí a bhunú, agus, i gcás inarb iomchuí, tagairt a dhéanamh don chlár poiblí ábhartha inar cláraíodh an eagraíocht nó an comhlacht. Leis an rogha bhreise sin atá ainmnithe ag na Ballstáit, ba cheart leibhéal áirithe de dheimhneacht dhlíthiúil agus d’intuarthacht a thabhairt ar féidir le húsáideoirí gnó agus le húsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha brath air. Ag an am céanna, tá sé d’aidhm aige nósanna imeachta breithiúnacha a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos giorra, rud a dhealraíonn a bheith iomchuí sa chomhthéacs sin. Ba cheart don Choimisiún a áirithiú go bhfoilseofar liosta de na heagraíochtaí, na comhlachais agus na comhlachtaí poiblí sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Dá gcuirfí eagraíocht, comhlachas nó comhlacht poiblí ar an liosta sin, ba cheart don mhéid sin a bheith ina fhianaise inbhréagnaithe maidir le hinniúlacht dhlíthiúil na heagraíochta, an chomhlachais nó an chomhlachta phoiblí atá i mbun an chaingean a thionscnamh. I gcás ina bhfuil aon chúiseanna imní ann maidir le hainmniú, is ceart don Bhallstát a d’ainmnigh an eagraíocht, an comhlachas nó an comhlacht poiblí na húdair imní sin a fhiosrú. Ba cheart an fhéidearthacht a bheith ag eagraíochtaí, comhlachais, agus comhlachtaí poiblí nach n-ainmnítear ag Ballstát, cás a thabhairt os comhair na gcúirteanna náisiúnta, agus is ceart dóibh siúd an inniúlacht dhlíthiúil a scrúdú de réir na gcritéar a shocraítear sa Rialachán seo.

(46)  Ba cheart é a bheith de cheangal ar na Ballstáit forfheidhmiú leormhaith agus éifeachtach ar an Rialachán seo a áirithiú. Is ann do chórais éagsúla forfheidhmithe sna Ballstáit cheana féin, agus níor cheart oibleagáid a bheith orthu comhlachtaí náisiúnta forfheidhmithe nua a chur ar bun. Tá sé de rogha ag Ballstáit forfheidhmiú an Rialacháin seo a fhágáil faoi na húdaráis atá ann cheana féin, cúirteanna san áireamh. Níor cheart don Rialachán seo oibleagáid a chur ar na Ballstáit foráil a dhéanamh d’fhorfheidhmiú ex officio ná do ghearradh fíneálacha.

(47)  Ba cheart don Choimisiún faireachán leanúnach a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo i ndlúthchomhar leis na Ballstáit. Sa chomhthéacs sin, ba cheart é a bheith mar aidhm ag an gCoimisiún líonra malartaithe faisnéise leathan a bhunú trí chomhlachtaí saineolaithe ábhartha, ionaid barrfheabhais, chomh maith leis an bhFaireachlann maidir le Geilleagar na nArdán ar Líne, a luamhanú. An tráth céanna, ba cheart do na Ballstáit aon fhaisnéis ábhartha atá acu sa chomhthéacs sin a sholáthar don Choimisiún, arna iarraidh sin. Ar deireadh, ba cheart don fheidhmiú sin tairbhiú den trédhearcacht fheabhsaithe fhoriomlán sa chaidreamh tráchtála idir úsáideoirí gnó agus soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne agus idir úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha agus innill chuardaigh ar líne arb aidhm don Rialachán seo é sin a bhaint amach. Chun a dhualgais maidir le faireachán agus athbhreithniú a chomhlíonadh go héifeachtach faoin Rialachán seo, ba cheart don Choimisiún féachaint le faisnéis a bhailiú ó sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne comhoibriú de mheon macánta i mbailiú na sonraí sin a éascú, i gcás inarb infheidhme.

(48)  Féadfar le cóid iompair, a tharraingeoidh suas na soláthraithe seirbhísí lena mbaineann, nó na heagraíochtaí nó na comhlachais a dhéanann ionadaíocht orthu, rannchuidiú le cur chun feidhme cuí an Rialacháin seo agus dá bharr sin ba cheart an méid sin a spreagadh. Agus na cóid iompair sin á dtarraingt suas, i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha, ba cheart aird chuí a thabhairt ar ghnéithe sonracha na n-earnálacha lena mbaineann agus ar thréithe FBManna. Ba cheart na cóid iompair sin a chur i bhfriotal ar bhealach oibiachtúil agus neamh-idirdhealaitheach.

(49)  Ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar an Rialachán seo go tráthrialta, agus dlúthfhaireachán a dhéanamh ar a éifeachtaí ar gheilleagar na n-ardán ar líne, go háirithe d’fhonn an gá atá le leasuithe a mheas i bhfianaise forbairtí teicneolaíochta agus forbairtí tráchtála. Ba cheart a áireamh sa mheastóireacht sin na héifeachtaí ar na húsáideoirí gnó a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar úsáid ghinearálta a bheith á baint as rogha eisiach an dlí agus as forálacha fóraim a chinneann soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne go haontaobhach. Chun spléachadh leathan a fháil ar na forbairtí san earnáil, ba cheart taithí na mBallstát agus na ngeallsealbhóirí ábhartha a chur i gcuntas sa mheastóireacht. Tá ról lárnach ag an ngrúpa saineolaithe don Fhaireachlann maidir le Geilleagar na nArdán ar Líne a bunaíodh i gcomhréir le Cinneadh C(2018)2393 ón gCoimisiún maidir le meastóireacht ag an gCoimisiún ar an Rialachán seo a chur in iúl. Ba cheart, dá bhrí sin, don Choimisiún na tuairimí agus na tuarascálacha a chuirfear faoina bhráid a bhreithniú go cuí. Tar éis na meastóireachta, ba cheart don Choimisiún na bearta iomchuí a dhéanamh. Féadfaidh bearta breise, lena n-áirítear de chineál reachtach, a bheith iomchuí más rud é go dtarlaíonn sé agus i gcás ina dtarlaíonn sé go bhfuil na forálacha a bhunaítear sa Rialachán seo neamh-leordhóthanacha chun aghaidh a thabhairt ar bhealach leormhaith ar mhíchothromaíochtaí agus ar chleachtais tráchtála éagóracha atá fós san earnáil.

(50)  Agus an fhaisnéis a cheanglaítear faoin Rialachán á cur ar fáil, ba cheart riachtanais ar leith atá ag daoine faoi mhíchumas a chur san áireamh a mhéid is féidir, i gcomhréir le cuspóirí Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas (UNCRPD)(12).

(51)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon timpeallacht ghnó ar líne iontaofa inbhuanaithe intuartha cóir a áirithiú laistigh den mhargadh inmheánach ,a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr fhairsinge agus éifeachtaí an Rialacháin, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir arna shaothrú a ghnóthú.

(52)  Féachann an Rialachán lena áirithiú go dtabharfar urraim iomlán don cheart chun leigheas éifeachtach agus triail chóir a fháil a leagtar síos in Airteagal 47 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus le cur chun cinn a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na saoirse gnó a sholáthar a leagtar síos in Airteagal 16 den Chairt,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.  Is é cuspóir an Rialacháin seo rannchuidiú le feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh trí rialacha a leagan síos lena áirithiú go gcuirtear trédhearcacht iomchuí, cothroime agus deiseanna éifeachtacha sásaimh ar fáil d’úsáideoirí gnó a bhaineann leas as seirbhísí idirghabhála ar líne agus d’úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha i dtaca le hinnill chuardaigh ar líne.

2.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le seirbhísí idirghabhála ar líne agus innill chuardaigh ar líne a sholáthraítear, nó a thairgtear a sholáthar, d’úsáideoirí gnó agus d’úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha, faoi seach, a bhfuil a n-áit bhunaíochta nó a n-áit chónaithe san Aontas agus a thairgeann, trí na seirbhísí idirghabhála ar líne sin nó trí na hinnill chuardaigh ar líne sin, earraí nó seirbhísí do thomhaltóirí atá lonnaithe san Aontas, beag beann ar áit bhunaíochta nó áit chónaithe sholáthraithe na seirbhísí sin agus gan beann ar an dlí ab infheidhme in aon chás eile.

3.  Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le seirbhísí íocaíochta ar líne ná maidir le huirlisí seirbhíse fógraíochta ar líne ná maidir le malartáin fógraíochta ar líne nach soláthraítear leis an aidhm é a dhéanamh níos éasca idirbhearta díreacha a thionscnamh agus nach mbaineann caidreamh conarthach le tomhaltóirí leo.

4.  Is gan dochar an Rialachán seo do rialacha náisiúnta a dhéanann, i gcomhréir le dlí an Aontais, toirmeasc nó beart sriantach a chur ar iompar aontaobhach nó ar chleachtais tráchtála éagóracha, sa mhéid nach gcumhdaítear na gnéithe ábhartha leis an Rialachán seo. Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear don dlí sibhialta náisiúnta, go háirithe do dhlí na gconarthaí, amhail na rialacha maidir le bailíocht, déanamh, éifeacht, nó foirceannadh conartha, a mhéid atá na rialacha náisiúnta maidir leis an dlí sibhialta i gcomhréir le dlí an Aontais, agus a mhéid nach gcumhdaítear na gnéithe ábhartha faoin Rialachán seo.

5.  Is gan dochar an Rialachán seo do dhlí an Aontais, go háirithe dlí an Aontais is infheidhme i réimse an chomhair bhreithiúnaigh ar ábhair shibhialta, na hiomaíochta, na cosanta sonraí, chosaint na rún trádála, na cosanta tomhaltóirí, na ríomhthráchtála agus na seirbhísí airgeadais.

Airteagal 2,

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)  ciallaíonn ‘úsáideoir gnó’aon duine aonair príobháideach atá ag gníomhú i gcáil tráchtála nó ghairmiúil ,nó aon duine dlítheanach a thairgeann earraí nó seirbhísí do thomhaltóirí trí sheirbhísí idirghabhála ar líne chun críocha a bhaineann lena thrádáil, lena ghnó, lena cheird nó lena ghairm;

(2)  ciallaíonn ‘seirbhísí idirghabhála ar líne’ seirbhísí a chomhlíonann na riachtanais seo a leanas go léir:

(a)  is é atá iontu seirbhísí sochaí faisnéise de réir bhrí phointe (b) d’Airteagal 1(1) de Threoir (AE)  2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(13);

(b)  tugann siad deis d’úsáideoirí gnó earraí nó seirbhísí a thairiscint do thomhaltóirí, d’fhonn tionscnamh idirbheart díreach idir na húsáideoirí gnó sin agus na tomhaltóirí sin a éascú, beag beann ar an áit ina dtugtar na hidirbhearta sin chun críche go hiomlán;

(c)  soláthraítear d'úsáideoirí gnó iad ar bhonn caidreamh conarthach idir ▌ soláthraí na seirbhísí sin agus ▌ úsáideoirí gnó a thairgeann earraí nó seirbhísí do thomhaltóirí;

(3)  ciallaíonn ‘soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach a sholáthraíonn seirbhísí idirghabhála ar líne d’úsáideoirí gnó, nó a thairgeann iad a sholáthar dóibh;

(4)  ciallaíonn ‘tomhaltóir’ aon duine nádúrtha a ghníomhaíonn chun críocha atá lasmuigh de thrádáil, gnó, ceird nó gairm an duine sin;

(5)  ciallaíonn ‘inneall cuardaigh ar líne’ seirbhís dhigiteach a chuireann ar chumas úsáideoirí iarratais a ionchur chun cuardaigh a dhéanamh, i bprionsabal, ar gach suíomh gréasáin nó gach suíomh gréasáin i dteanga faoi leith, ar bhonn iarratas ar aon ábhar i bhfoirm eochairfhocail, glao-iarraidh, frása nó ionchuir eile, agus a sheolann torthaí ar ais in aon fhormáid ina bhfuil faisnéis le fáil a bhaineann leis an ábhar a iarradh;

(6)  ciallaíonn ‘soláthraí innill cuardaigh ar líne’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach a sholáthraíonn innill cuardaigh ar líne do thomhaltóirí, nó a thairgeann iad a sholáthar dóibh;

(7)  ciallaíonn ‘úsáideoir suímh gréasáin chorparáidigh’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach a úsáideann comhéadan ar líne, rud a chiallaíonn aon bhogearra, lena n-áirítear suíomh gréasáin nó cuid de agus feidhmchláir, lena n-áirítear feidhmchláir mhóibíleacha, chun earraí nó seirbhísí a thairiscint do thomhaltóirí chun críocha a bhaineann lena thrádáil, lena ghnó, lena cheird nó lena ghairm;

(8)  ciallaíonn ‘rangú’ an tsuntasacht choibhéiseach a thugtar do na hearraí nó na seirbhísí a thairgtear ▌ trí sheirbhísí idirghabhála ar líne, nó an ábharthacht a thugann innill chuardaigh ar líne do thorthaí cuardaigh, arna gcur i láthair, arna n-eagrú agus arna gcur in iúl ▌ ag soláthraithe na seirbhísí idirghabhála ar líne nó ag soláthraithe inneall cuardaigh ar líne, faoi seach, beag beann ar na modhanna teicneolaíocha a úsáidtear don chur i láthair, don eagrú nó don chur in iúl sin;

(9)  ciallaíonn ‘rialú’ úinéireacht ghnóthais, nó an cumas tionchar cinntitheach a imirt ar ghnóthas, de réir bhrí Airteagal 3(2) de Rialachán (CE) Uimh. 139/2004 ón gComhairle(14);

(10)  ciallaíonn ‘téarmaí agus coinníollacha’ na téarmaí agus coinníollacha nó sonraíochtaí go léir, gan beann ar a n-ainm nó ar a bhfoirm, lena rialaítear an caidreamh conarthach idir soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne agus a úsáideoirí gnó agus a chinneann soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne go haontaobhach, ar cinneadh aontaobhach é a ndéantar meastóireacht air ar bhonn measúnú foriomlán, ar ina leith nach bhfuil méid choibhneasta na gcomhpháirtithe lena mbaineann, an fíoras go ndearnadh caibidlíocht, ná go bhféadfadh forálacha áirithe díobh a bheith faoi réir caibidlíocht den sórt sin agus cinneadh a bheith déanta orthu le chéile ag an soláthraí ábhartha agus ag an úsáideoir gnó, ann féin, cinntitheach;

(11)  ciallaíonn ‘earraí agus seirbhísí coimhdeacha’ earraí agus seirbhísí a thairgtear don tomhaltóir sula ndéantar idirbheart a tionscnaíodh ar na seirbhísí idirghabhála ar líne a chur i gcrích sa bhreis ar an earra príomhúil nó an tseirbhís phríomhúil a thairgeann an t-úsáideoir gnó trí na seirbhísí idirghabhála ar líne agus comhlántach ar an earra nó an tseirbhís sin;

(12)  Ciallaíonn ‘idirghabháil’ aon phróiseas struchtúrtha mar a shainmhínítear i bpointe (a) d’Airteagal 3 de Threoir 2008/52/CE;

(13)  ciallaíonn ‘meán marthanach’ aon ionstraim trínar féidir le húsáideoirí gnó faisnéis a díríodh chucu go pearsanta a stóráil ionas gur féidir tagairt di ina dhiaidh sin go ceann tréimhse leordhóthanach chun críocha na faisnéise sin agus ionas gur féidir an fhaisnéis atá stóráilte a atáirgeadh gan í a athrú.

Airteagal 3

Téarmaí agus coinníollacha

1.  Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne go bhfuil an méid seo a leanas i gceist lena gcuid téarmaí agus coinníollacha:

(a)  tá siad dréachtaithe i bhfriotal simplí agus intuigthe;

(b)  tá siad ar fáil go héasca d’úsáideoirí gnó ar feadh chéimeanna iomlána an chaidrimh tráchtála le soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne, lena n-áirítear ag an gcéim reámhchonarthach;

(c)  leagtar amach iontu na forais ▌ maidir le cinntí soláthar a seirbhísí idirghabhála ar líne d’úsáideoirí gnó a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, i bpáirt nó go hiomlán, nó aon chineál sriain eile a fhorchur orthu;

(d)  cuirtear san áireamh leo faisnéis maidir le haon bhealach dáilte breise agus maidir lena gcláir chleamhnaithe fhéideartha trína bhféadfadh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne seirbhísí a thairgeann an t-úsáideoir gnó a mhargú;

(e)  cuirtear san áireamh leo faisnéis ghinearálta maidir le héifeachtaí na dtéarmaí agus na gcoinníollacha ar úinéireacht agus ar rialú chearta maoine intleachtúla na n-úsáideoirí gnó.

2.  Tabharfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne fógra, ar mheán marthanach, do na húsáideoirí gnó lena mbaineann i dtaca le haon athrú atá beartaithe ar a dtéarmaí agus a gcoinníollacha.

Ní chuirfear na hathruithe atá beartaithe chun feidhme sula rachaidh tréimhse fógra in éag atá réasúnta agus comhréireach le cineál agus réim na n-athruithe atá beartaithe agus lena n-iarmhairtí don úsáideoir gnó lena mbaineann. Mairfidh an tréimhse fógra sin 15 lá ar a laghad ón dáta a thugann an soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne fógra do na húsáideoirí gnó lena mbaineann faoi na hathruithe atá beartaithe. Deonóidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne tréimhsí fógra níos faide nuair is gá sin chun lamháil d’úsáideoirí gnó oiriúnuithe teicniúla nó tráchtála a dhéanamh chun na hathruithe a chomhlíonadh.

Beidh sé de cheart ag an úsáideoir gnó lena mbaineann an conradh le soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne a fhoirceannadh sula rachaidh an tréimhse fógra in éag. Beidh éifeacht ag foirceannadh den sórt laistigh de 15 lá ón bhfógra a fháil de bhun na chéad fhomhíre, mura mbeidh feidhm ag tréimhse níos giorra maidir leis an gconradh.

Féadfaidh an t-úsáideoir gnó lena mbaineann an tréimhse fógra dá dtagraítear sa dara fomhír a tharscaoileadh, cibé acu trí ráiteas i scríbhinn nó trí ghníomhaíocht shoiléir dhearfach, tráth ar bith tar éis an fógra a fháil de bhun na chéad fhomhíre.

Le linn na tréimhse fógra, measfar gur gníomhaíocht dhearfach shoiléir a bheidh in earraí nua nó seirbhísí nua a chur isteach ar na seirbhísí idirghabhála ar líne chun an tréimhse fógra a tharscaoileadh, ach amháin i gcásanna ina bhfuil an tréimhse fógra réasúnta agus comhréireach níos faide ná 15 lá toisc go n-éilítear leis na hathruithe ar na téarmaí agus na coinníollacha go ndéanfaidh an t-úsáideoir gnó coigeartuithe suntasacha teicniúla ar a earraí nó seirbhísí. I gcásanna den sórt sin, ní mheasfar an tréimhse fógra a bheith tarscaoilte go huathoibríoch i gcás ina gcuirfidh an t-úsáideoir gnó earraí agus seirbhísí nua isteach.

3.  Maidir le téarmaí agus coinníollacha, nó forálacha sonracha díobh, nach gcomhlíonann ceanglais mhír 1, chomh maith le hathruithe ar théarmaí agus coinníollacha arna gcur chun feidhme ag soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne, contrártha le forálacha mhír 2, beidh siad ar neamhní go hiomlán.

4.  Ní bheidh feidhm ag an tréimhse fógra a leagtar amach sa dara fomhír de mhír 2, más rud é maidir le soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne:

(a)   go bhfuil sé faoi réir oibleagáid dhlíthiúil nó rialála a cheanglaíonn air a théarmaí agus a choinníollacha a athrú ar bhealach nach dtugann deis dó an tréimhse fógra dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 2 a urramú;

(b)  go bhfuil air a dtéarmaí agus coinníollacha a athrú go heisceachtúil chun aghaidh a thabhairt ar gharchontúirt neamhthuartha a bhaineann le cosaint a thabhairt do sheirbhísí idirghabhála ar líne, dá thomhaltóirí nó úsáideoirí eile gnó ó chalaois, bogearraí mailíseacha, turscar, sáruithe sonraí nó rioscaí eile cibearshlándála.

5.  Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne go mbeidh sainaitheantas an úsáideora gnó a sholáthraíonn na hearraí nó na seirbhísí ar na seirbhísí idirghabhála ar líne le feiceáil go soiléir.

Airteagal 4

Srianadh, fionraí agus foirceannadh

1.  I gcás ina ndéanann soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne cinneadh soláthar a sheirbhísí idirghabhála ar líne d’úsáideoir gnó áirithe i ndáil le hearraí nó seirbhísí aonair a thairgeann an t-úsáideoir gnó sin a shrianadh nó a chur ar fionraí, déanfadih sé ráiteas faoi na cúiseanna a bhí leis an gcinneadh sin a sholáthar don úsáideoir gnó lena mbaineann ar mheán marthanach sula ngabhfaidh éifeacht leis an srianadh nó leis an bhfionraí nó tráth a ngabhfaidh éifeacht leo.

2.  I gcás ina ndéanfaidh soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne cinneadh soláthar a sheirbhísí idirghabhála uile ar líne d’úsáideoir gnó áirithe a fhoirceannadh, déanfaidh sé ráiteas faoi na cúiseanna a bhí leis an gcinneadh sin a sholáthar don úsáideoir gnó lena mbaineann ar mheán marthanach 30 lá ar a laghad sula ngabhfaidh éifeacht leis an bhfoirceannadh.

3.  I gcás srianadh, fionraí nó foirceannadh, tabharfaidh soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne an deis don úsáideoir gnó na fíricí agus na himthosca a shoiléiriú faoi chuimsiú an phróisis inmheánaigh láimhseála gearán dá dtagraítear in Airteagal 11. I gcás ina ndéanfaidh an soláthraí seirbhíse idirghabhála an srianadh, an fionraí nó an foirceannadh a chúlghairm, déanfaidh sé an t-úsáideoir gnó a athbhunú gan moill mhíchuí, lena n-áirítear rochtain a thabhairt don úsáideoir gnó ar shonraí pearsanta nó sonraí eile, nó iad araon, a d’eascair as an úsáid a bhain sé as na seirbhísí idirghabhála ábhartha ar líne sular ghabh éifeacht leis an srianadh, leis an bhfionraí nó leis an bhfoirceannadh.

4.  Ní bheidh feidhm ag an tréimhse fógra i mír 2 más rud é, maidir le soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne:

(a)  go bhfuil sé faoi réir oibleagáid dhlíthiúil nó rialála a cheanglaíonn air soláthar uile a chuid seirbhísí idirghabhála ar líne d'úsáideoir gnó ar leith a fhoirceannadh ar bhealach nach dtugann deis dó an tréimhse fógra sin a urramú, nó

(b)  go bhfeidhmíonn sé ceart chun foirceannadh faoi chúis sháraitheach de bhun dlí náisiúnta atá i gcomhréir le dlí an Aontais;

(c)  gur féidir leis a léiriú gur sháraigh an t-úsáideoir gnó lena mbaineann na téarmaí agus na coinníollacha is infheidhme arís agus arís eile, rud a d’fhág go ndearna siad soláthar iomlán na seirbhísí idirghabhála ar líne i dtrácht a fhoirceannadh.

I gcásanna nach bhfuil feidhm ag an tréimhse fógra i mír 2, déanfaidh an soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne, gan moill mhíchuí, ráiteas faoi na cúiseanna a bhí leis an gcinneadh sin a sholáthar don úsáideoir gnó ar mheán marthanach.

5.  Beidh tagairt sa ráiteas faoi na cúiseanna dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 agus sa dara fomhír de mhír 4 do na fíricí sonracha nó do na himthosca sonracha, lena n-áiritear ábhar fógraí tríú páirtí, ba chúis leis an gcinneadh ó sholáthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne, chomh maith le tagairt do na forais infheidhme a bhí leis an gcinneadh sin dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 3(1).

Ní gá do sholáthraí seirbhísí idirghabhála ar line ráiteas faoi na cúiseanna a thabhairt i gcás ina bhfuil sé faoi réir oibleagáid dhlíthiúil nó rialála gan na fíricí sonracha ná na himthosca sonracha ná an tagairt don fhoras is infheidhme nó do na forais is infheidhme a thabhairt, nó i gcás inar féidir le soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne a léiriú go ndearna an t-úsáideoir gnó lena mbaineann na téarmaí agus coinníollacha is infheidhme a shárú arís agus arís eile, rud a d’fhág go ndearnadh soláthar na seirbhísí idirghabhála ar líne i dtrácht a fhoirceannadh.

Airteagal 5

Rangú

1.  Leagfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne amach ina dtéarmaí agus coinníollacha na príomhpharaiméadair lena gcinntítear rangú agus na cúiseanna le tábhacht choibhéiseach na bpríomhpharaiméadar sin i gcodarsnacht le paraiméadair eile.

2.  Leagfaidh soláthraithe inneall cuardaigh ar líne amach ▌na príomhpharaiméadair, arb iad go leithleach nó i dteanna a chéile is suntasaí i gcinneadh an rangaithe agus tábhacht choibhneasta na bpríomhpharaiméadar sin, trí thuairisc a sholáthar atá ar fáil go héasca agus go poiblí agus atá dréachtaithe i bhfriotal simplí agus intuigthe, maidir le hinnill cuardaigh ar líne na soláthraithe sin. Coinneoidh siad an tuairisc sin cothrom le dáta.

3.  I gcás ina n-áirítear sna príomhpharaiméadair an fhéidearthacht difear a dhéanamh don rangú trí bhíthin luach saothair díreach nó indíreach a íocann úsáideoirí gnó nó úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha lena soláthraí faoi seach, leagfaidh an soláthraí sin amach tuairisc ar na féidearthachtaí sin agus ar éifeachtaí luach saothair den sórt sin ar rangú i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach i míreanna 1 agus 2.

4.  I gcás ina bhfuil ord an rangaithe athraithe ag soláthraí innill chuardaigh ar líne i gcás sonrach nó i gcás ina bhfuil suíomh gréasáin díliostaithe aige tar éis fógra tríú páirtí, tairgfidh an soláthraí an fhéidearthacht don úsáideoir suímh gréasáin chorparáidigh ábhar an fhógra a imscrúdú.

5.  Beidh na tuairiscí dá dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 3 cuimsitheach agus cruinn go leor chun gur féidir leis na húsáideoirí gnó nó na húsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha tuiscint leormhaith a fháil an gcuirtear an méid seo a leanas san áireamh leis an sásra rangaithe, agus má chuirtear, conas a dhéantar sin agus an méid a dhéantar é:

(a)  airíonna na n-earraí agus na seirbhísí a thairgtear do thomhaltóirí trí na seirbhísí idirghabhála ar líne nó an inneall cuardaigh ar líne;

(b)  ábharthacht na n-airíonna sin ó thaobh na dtomhaltóirí sin de;

(c)  maidir le hinnill chuardaigh ar líne, airíonna dearaidh an tsuímh gréasáin a úsáideann úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha.

6.  Ní cheanglófar ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne ná ar sholáthraithe inneall cuardaigh ar líne, agus iad ag comhlíonadh cheanglais an Airteagail seo, go ndéanfaidís algartaim ná aon fhaisnéis a nochtadh arb é a mbeadh mar thoradh air, le cinnteacht réasúnach, go gcumasófaí meabhlaireacht ar thomhaltóirí nó dochar do thomhaltóirí trí na torthaí cuardaigh a chúbláil. Is gan dochar an tAirteagal seo do Threoir (AE) 2016/943.

7.  Chun a éascú do na soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne aguo na soláthraithe inneall cuardaigh ar líne ceanglais an Airteagail seo a chomhlíonadh agus a fhorfheidhmiú, déanfaidh an Coimisiún treoirlínte a chur ag gabháil leis na ceanglais trédhearcachta a leagtar amach san Airteagal seo.

Airteagal 6

Earraí agus seirbhísí coimhdeacha

I gcás ina dtairgeann soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne nó tríú páirtithe earraí agus seirbhísí coimhdeacha, lena n-áirítear táirgí airgeadais, do thomhaltóirí trí na seirbhísí idirghabhála ar líne, leagfaidh soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne amach ina théarmaí agus coinníollacha tuairisc ar chineál na n-earraí coimhdeacha agus na seirbhísí coimhdeacha a thairgtear agus tuairisc i dtaobh an ligtear don úsáideoir gnó a thairgí agus seirbhísí coimhdeacha féin a thairiscint trí na seirbhísí idirghabhála ar líne agus cad iad na coinníollacha ar fúthu is féidir leis déanamh amhlaidh.

Airteagal 7

Cóir dhifreáilte

1.  Áireoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne ina dtéarmaí agus coinníollacha tuairisc ar aon chóir dhifreáilte a thugann siad, nó a d’fhéadfadh siad a thabhairt, i dtaca le hearraí nó seirbhísí a thairgtear do thomhaltóirí trí na seirbhísí idirghabhála ar líne sin ag an soláthraí féin nó ag aon úsáideoir gnó atá á rialú ag an soláthraí sin, ar thaobh amháin, agus ag úsáideoirí eile gnó, ar an taobh eile. Tagrófar sa tuairisc sin do na príomhbhreithnithe eacnamaíocha, tráchtála nó dlí a bhí leis an gcóir dhifreáilte sin.

2.  Leagfaidh soláthraithe inneall cuardaigh ar líne amach tuairisc ar aon chóir dhifreáilte a thugann siad, nó a d’fhéadfadh siad a thabhairt i dtaca le hearraí nó seirbhísí a thairgtear do thomhaltóirí trí na hinnill chuardaigh ar líne sin ag an soláthraí féin nó ag aon úsáideoir suímh gréasáin chorparáidigh atá á rialú ag an soláthraí sin, ar thaobh amháin, agus ag úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha eile, ar an taobh eile.

3.  Cumhdófar go háirithe leis na tuairiscí dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2, i gcás inarb infheidhme, ar a laghad aon chóir dhifreáilte arna tabhairt trí bhearta sonracha a dhéanfaidh an soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne nó an soláthraí inneall cuardaigh ar líne, nó trína n-iompar, a bhaineann le haon cheann díobh seo a leanas:

(a)  rochtain a fhéadfaidh a bheith ag an soláthraí, nó ag na húsáideoirí gnó nó ag úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha atá á rialú ag an soláthraí sin ar shonraí pearsanta nó ar shonraí eile, nó orthu araon, a chuireann úsáideoirí gnó, úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha nó tomhaltóirí ar fáil chun úsáid a bhaint as na seirbhísí idirghabhála ar líne nó na hinnill chuardaigh ar líne lena mbaineann, nó a ghintear trí sholáthar na seirbhísí sin;

(b)  rangú nó socruithe eile a chuireann an soláthraí i bhfeidhm agus a mbíonn tionchar acu ar rochtain ar earraí nó ar sheirbhísí a thairgeann úsáideoirí eile gnó trí na seirbhísí idirghabhála ar líne sin nó a thairgeann úsáideoirí suíomhanna corparáideacha eile trí innill chuardaigh ar líne.

(c)  aon luach saothair díreach nó indíreach a ghearrfar as úsáid na seirbhísí idirghabhála ar líne nó inneall cuardaigh ar líne lena mbaineann;

(d)  rochtain ar ▌ sheirbhísí nó feidhmiúlachtaí, nó comhéadain theicniúla, atá ábhartha don úsáideoir gnó nó don úsáideoir suímh gréasáin chorparáidigh agus atá nasctha go díreach nó coimhdeach le húsáid a bhaint as na seirbhísí idirghabhála ar líne nó na hinnill chuardaigh ar líne lena mbaineann, na coinníollacha maidir leis na seirbhísí, feidhmiúlachtaí nó coimhéadain sin a úsáid nó aon luach saothair díreach nó neamhdhíreach a ghearrtar ar an úsáid sin.

Airteagal 8

Téarmaí conarthacha sonracha

Chun a áirithiú go ndéanfar caidreamh conarthach idir soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne agus úsáideoirí gnó de mheon macánta agus bunaithe ar chóirdhéileáil, déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne an méid seo a leanas:

(a)  gan athruithe cúlghabhálacha a fhorchur ar théarmaí agus coinníollacha, ach amháin nuair a éileofar orthu oibleagáid dhlíthiúil nó rialála a urramú nó nuair a bhíonn na hathruithe cúlghabhálacha tairbhiúil d’úsáideoirí gnó;

(b)  a áirithiú go gcuimseoidh a dtéarmaí agus coinníollacha faisnéis faoi na coinníollacha faoinar féidir le húsáideoirí gnó an caidreamh conarthach le soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne a fhoirceannadh; agus

(c)  a áireamh ina dtéarmaí agus coinníollacha tuairisc ar an rochtain theicniúil agus chonarthach, nó easpa na rochtana sin, ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn nó a ghineann an t-úsáideoir gnó, ar faisnéis í a choimeádann siad tar éis an conradh idir soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne agus an t-úsáideoir gnó dul in éag.

Airteagal 9

Rochtain ar shonraí

1.  Áireoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne, ina dtéarmaí agus coinníollacha, tuairisc ar an rochtain theicniúil agus chonarthach, nó easpa na rochtana sin, a bheidh ag úsáideoirí gnó ar aon sonraí pearsanta nó sonraí eile, nó iad araon, a chuireann úsáideoirí gnó nó tomhaltóirí ar fáil chun úsáid a bhaint as na seirbhísí idirghabhála ar líne lena mbaineann nó a ghintear trí sholáthar na seirbhísí sin.

2.  Tríd an tuairisc dá dtagraítear i mír 1, cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne an méid seo a leanas, go háirithe, in iúl go leormhaith d'úsáideoirí gnó:

(a)  cibé acu an bhfuil rochtain ag soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne ar shonraí pearsanta nó ar shonraí eile, nó iad araon, a chuireann úsáideoirí gnó nó tomhaltóirí ar fáil chun úsáid a bhaint as na seirbhísí idirghabhála ar líne lena mbaineann nó a ghintear trí sholáthar na seirbhísí sin, agus, i gcás ina bhfuil, catagóirí na sonraí sin agus na coinníollacha faoina bhfuil rochtain aige orthu;

(b)  cibé acu an bhfuil rochtain ag úsáideoir gnó ar shonraí pearsanta nó ar shonraí eile, nó iad araon, a chuireann an t-úsáideoir gnó sin ar fáil i dtaca leis an úsáid a bhaineann an t-úsáideoir gnó as na seirbhísí idirghabhála ar líne lena mbaineann nó a ghintear trí sholáthar na seirbhísí sin don úsáideoir gnó sin agus do thomhaltóirí earraí nó sheirbhísí an úsáideora gnó sin, agus, i gcás ina bhfuil, catagóirí na sonraí sin agus na coinníollacha faoina bhfuil rochtain aige orthu;

(c)  sa bhreis ar phointe (b), cibé acu an bhfuil rochtain ag úsáideoir gnó ar shonraí pearsanta nó ar shonraí eile, nó iad araon, lena n-áirítear i bhfoirm chomhiomlánaithe, arna soláthar ag na húsáideoirí gnó agus tomhaltóirí uile nó arna ngineadh trí sholáthar na seirbhísí idirghabhála ar líne do na húsáideoirí gnó agus tomhaltóirí uile agus, i gcás ina bhfuil, catagóirí na sonraí sin agus na coinníollacha faoina bhfuil rochtain aige orthu; agus

(d)  cibé acu an soláthraítear aon sonraí faoi phointe (a) do thríú páirtithe, i dteannta na faisnéise lena sonraítear críoch chomhroinnt na sonraí sin, i gcás nach gá na sonraí sin a sholáthar do thríú páirtithe le haghaidh fheidhmiú cuí na seirbhísí idirghabhála ar líne, chomh maith le féidearthachtaí le haghaidh úsáideoirí gnó diúltú don chomhroinnt sonraí sin.

3.  Ní dochar an tAirteagal seo do chur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 2016/679, Threoir (AE) 2016/680 agus Threoir 2002/58/CE.

Airteagal 10

Srianta maidir le coinníollacha éagsúla a thairiscint ar bhealaí eile

1.  I gcás ina gcuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne, agus a gcuid seirbhísí á soláthar acu, srian ar chumas úsáideoirí gnó na hearraí nó seirbhísí céanna a thairiscint do thomhaltóirí ar choinníollacha éagsúla ar bhealaí seachas trí na seirbhísí idirghabhála ar líne sin, áireoidh siad forais an tsriain sin ina gcuid téarmaí agus coinníollacha agus cuirfidh siad ar fáil don phobal go héasca iad. Áireofar leis na forais sin príomhbhreithnithe eacnamaíocha, tráchtála nó dlí na srianta sin.

2.  Ní dhéanfaidh an oibleagáid a leagtar amach i mír 1 difear d’aon toirmeasc ná teorainn i leith fhorchur na srianta sin a thiocfaidh chun cinn mar thoradh ar ghníomhartha eile de dhlí an Aontais nó de dhlí na mBallstát a chur i bhfeidhm atá i gcomhréir le dlí an Aontais agus a bhfuil soláthraithe na seirbhísí idirghabhála ar líne faoina réir.

Airteagal 11

Córas inmheánach láimhseála gearán

1.  Déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne foráil do chóras inmheánach láimhseála gearán ó úsáideoirí gnó.

Beidh an córas inmheánach láimhseála gearán inrochtana go héasca agus saor in aisce d’úsáideoirí gnó agus áiritheofar leis go láimhseálfar le gearáin laistigh de thréimhse réasúnta ama. Beidh sé bunaithe ar phrionsabail na trédhearcachta agus na córa comhionainne a chuirtear i bhfeidhm ar staideanna comhionanna, agus lena ndéileálfar le gearáin ar bhealach atá comhréireach lena dtábhacht agus lena gcastacht. Tabharfaidh sé deis d’úsáideoirí gnó a ngearáin a thaisceadh go díreach leis an soláthraí lena mbaineann i dtaca le haon cheann de na saincheisteanna seo a leanas:

(a)  neamhchomhlíonadh a líomhnaítear a bheith déanta ag an soláthraí sin maidir le haon oibleagáidí ▌a leagtar síos sa Rialachán seo agus a dhéanann difear ▌ don úsáideoir gnó atá ag taisceadh an ghearáin (“an gearánaí”);

(b)  saincheisteanna teicneolaíocha a bhaineann go díreach le soláthar seirbhísí idirghabhála ar líne, agus a dhéanann ▌ difear don ghearánaí ▌;

(c)  bearta atá déanta ag an soláthraí, nó iompar an tsoláthraí, a bhaineann go díreach le soláthar na seirbhísí idirghabhála ar líne agus a bhfuil ▌ tionchar acu ar an ngearánaí ▌.

2.  Mar chuid dá gcóras inmheánach láimhseála gearán, déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne an méid seo a leanas:

(a)  breithniú cuí a dhéanamh ar ghearáin atá taiscthe agus ar an d’fhéadfadh a bheith le tabhairt acu don ghearánaí acu chun aghaidh a thabhairt go leormhaith ar an tsaincheist a ardaíodh ▌;

(b)  gearáin a phróiseáil go pras agus go héifeachtach, agus tábhacht agus castacht na saincheiste a ardaíodh á gcur san áireamh;

(c)  toradh an chórais inmheánaigh chun déileáil le gearáin a chur in iúl don ghearánaí ar bhonn aonair, i bhfriotal simplí agus intuigthe.

3.  An fhaisnéis ábhartha uile a bhaineann le rochtain ar a gcóras inmheánach láimhseála gearán, agus lena fheidhmiú, cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne ar fáil í ina dtéarmaí agus coinníollacha.

4.  ▌Déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne feidhmiú agus éifeachtúlacht a gcóras inmheánach láimhseála gearán a leagan amach agus faisnéis maidir leis sin a chur ar fáil ar bhealach ina mbeidh fáil go héasca ag an bpobal air. Déanfaidh siad an fhaisnéis a fhíorú go bliantúil ar a laghad agus i gcás ina mbeidh gá le hathruithe suntasacha, déanfaidh siad an fhaisnéis sin a thabhairt cothrom le dáta.

Áireofar leis an bhfaisnéis sin líon iomlán na ngearán a thaiscfear, príomhchineálacha na ngearán, an mheántréimhse ama a bheidh de dhíth chun na gearáin a phróiseáil agus faisnéis chomhiomlánaithe maidir le toradh na ngearán.

5.  Ní bheidh feidhm ag forálacha an Airteagail seo maidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne ar fiontair bheaga iad de réir bhrí na hIarscríbhinne a ghabhann le Moladh 2003/361/CE.

Airteagal 12

Idirghábháil

1.  Déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne beirt idirghabhálaithe nó níos mó a shainaithint ina dtéarmaí agus coinníollacha a bhfuil siad sásta déileáil leo chun iarracht a dhéanamh teacht ar chomhaontú le húsáideoirí gnó maidir le réiteach lasmuigh den chúirt ar aon díospóidí idir an soláthraí agus an úsáideoir gnó a eascróidh as soláthar na seirbhísí idirghabhála ar líne lena mbaineann, lena n-áirítear gearáin nach bhféadfaí a réiteach tríd an gcóras inmheánach láimhseála gearán dá dtagraítear in Airteagal 11.

Ní fhéadfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne idirghabhálaithe a chuireann a seirbhísí idirghabhála ar fáil ó áit atá lasmuigh den Aontas a shainaithint ach amháin i gcás ina n-áirithítear nach ndéanfar na buntáistí a ghabhann le haon choimirce dhlíthiúil a leagtar síos i ndlí an Aontais nó i ndlí na mBallstát a cheilt ar na húsáideoirí gnó mar thoradh ar na seirbhísí sin a bheith á gcur ar fáil ag na hidirghabhálaithe lasmuigh den Aontas.

2.  Comhlíonfaidh na hidirghabhálaithe dá dtagraítear i mír 1 na ceanglais seo a leanas:

(a)  tá siad neamhchlaonta agus neamhspleách;

(b)  tá a seirbhísí idirghabhála inacmhainne ag ▌ úsáideoirí gnó na seirbhísí idirghabhála ar líne lena mbaineann;

(c)  tá siad in ann a seirbhísí idirghabhála a sholáthar i dteanga na dtéarmaí agus coinníollacha lena rialaítear an caidreamh conarthach idir soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne agus an t-úsáideoir gnó lena mbaineann;

(d)  is féidir rochtain fhisiciúil a fháil orthu go héasca san áit ina bhfuil siad bunaithe nó in áit chónaithe an úsáideora gnó, nó go cianda trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí cumarsáide;

(e)  tá siad in ann a seirbhísí idirghabhála a sholáthar gan aon mhoill mhíchuí;

(f)  tá tuiscint leordhóthanach acu ar chaidreamh tráchtála ginearálta gnólacht le gnólacht, rud a thugann deis dóibh cuidiú go héifeachtach leis an iarracht díospóidí a réiteach.

3.  D’ainneoin chineál deonach na hidirghabhála, glacfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála agus úsáideoirí gnó páirt de mheon macánta le linn aon iarrachtaí idirghabhála a sheoltar de bhun an Airteagail seo.

4.  Seasfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne cion réasúnach de chostais uile na hidirghabhála i ngach cás aonair. Cinnfear cion réasúnach de na costais iomlána sin, ar bhonn moladh ón idirghabhálaí, trí ghnéithe ábhartha uile an cháis atá idir lámha a chur san áireamh, go háirithe an fiúntas coibhéiseach atá le héilimh na bpáirtithe sa díospóid, iompar na bpáirtithe, chomh maith le méid agus neart airgeadais na bpáirtithe i gcoibhneas lena chéile. ▌

5.  Aon iarracht chun teacht ar chomhaontú trí bhíthin idirghabhála maidir le réiteach díospóide i gcomhréir leis an Airteagal seo, ní dhéanfaidh sí difear do chearta sholáthraithe na seirbhísí idirghabhála ar líne agus na n-úsáideoirí gnó lena mbaineann i dtaca le himeachtaí breithiúnacha a thionscnamh aon tráth roimh an bpróiseas idirghabhála, lena linn nó ina dhiaidh.

6.  Arna iarraidh sin d’úsáideoir gnó, déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne faisnéis a chur ar fáil don úsáideoir gnó, sula rachaidh sé i mbun idirghabhála nó lena linn, maidir le feidhmiú agus éifeachtúlacht na hidirghabhála a bhaineann lena ghníomhaíochtaí.

7.  Ní bheidh feidhm ag an oibleagáid a leagtar amach i mír 1 maidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne ar fiontair bheaga iad de réir bhrí na hIarscríbhinne a ghabhann le Moladh 2003/361/CE.

Airteagal 13

Idirghabhálaithe speisialaithe

Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne chomh maith leis na heagraíochtaí agus na comhlachais a dhéanann ionadaíocht orthu a spreagadh chun eagraíocht amháin nó níos mó a bhunú ar bhonn aonair nó go comhpháirteach d’fhonn seirbhísí idirghabhála a sholáthar lena gcomhlíonfar na riachtanais a shonraítear in Airteagal 12(2), leis an gcuspóir sonrach réiteach lasmuigh den chúirt a éascú ar dhíospóidí le húsáideoirí gnó, ar díospóidí iad a eascróidh i dtaca le soláthar na seirbhísí sin, agus cineál trasteorann na seirbhísí idirghabhála ar líne á chur san áireamh go háirithe.

Airteagal 14

Imeachtaí breithiúnacha ag eagraíochtaí ionadaíocha nó comhlachais ionadaíocha agus ag comhlachtaí poiblí

1.  Beidh sé de cheart ag eagraíochtaí agus ag comhlachais a bhfuil leas dlisteanach acu in ionadaíocht a dhéanamh ar úsáideoirí gnó nó in ionadaíocht a dhéanamh ar úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha, chomh maith le comhlachtaí poiblí arna gcur ar bun sna Ballstáit, caingean a thabhairt os comhair cúirteanna inniúla náisiúnta san Aontas, i gcomhréir le rialacha dhlí an Bhallstáit ina dtabharfar an chaingean, chun aon neamhchomhlíonadh ag soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne nó ag soláthraithe inneall cuardaigh ar líne, maidir leis na ceanglais ábhartha a leagtar síos sa Rialachán seo a stopadh nó a chosc.

2.  Spreagfaidh an Coimisiún na Ballstáit chun dea-chleachtais agus faisnéis a mhalartú le Ballstáit eile, bunaithe ar chlárlanna de ghníomhartha neamhdhleathacha a bhí faoi réir orduithe urghaire os comhair cúirteanna naisiúnta, i gcás ina gcuireann comhlachtaí nó údaráis phoiblí ábhartha clárlanna den sórt sin ar bun.

3.  Ní bheidh an ceart dá dtagraítear i mír 1 ag eagraíochtaí ná comhlachais ach amháin i gcás ina bhfuil na ceanglais uile seo a leanas á gcomhlíonadh acu ▌:

(a)  tá siad bunaithe mar is ceart i gcomhréir le dlí Ballstáit;

(b)  saothraíonn siad cuspóirí atá ar mhaithe le leasanna coiteanna an ghrúpa soláthraithe gnó nó úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha ar a ndéanann siad ionadaíocht ar bhonn leanúnach;

(c)  is de chineál neamhbhrabúsach iad;

(d)  níl tionchar míchuí ag aon soláthraithe tríú páirtí maoinithe ar a gcinnteoireacht, go háirithe ag soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne nó innill chuardaigh ar líne.

Chun na críche sin, déanfaidh eagraíochtaí nó comhlachais faisnéis maidir lena mballraíocht agus lena foinse maoinithe a nochtadh go hiomlán agus go poiblí.

4.  Sna Ballstáit ina bhfuil na comhlachtaí poiblí ▌ curtha ar bun, beidh an ceart dá dtagraítear i mír 1 ag na comhlachtaí poiblí sin, i gcás ina gceanglófar orthu leasanna coiteanna úsáideoirí gnó nó úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha a chosaint nó comhlíonadh na gceanglas a leagtar síos sa Rialachán seo a áirithiú, i gcomhréir le dlí náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann.

5.  Féadfaidh na Ballstáit:

(a)  eagraíochtaí nó comhlachais arna mbunú ina mBallstát agus a chomhlíonann ar a laghad ceanglais mhír 3 arna iarraidh sin do na heagraíochtaí sin nó do na comhlachais sin;

(b)  comhlachtaí poiblí arna gcur ar bun ina mBallstát agus a chomhlíonann ceanglais mhír 4.

a ainmniú dá ndéantar an ceart dá dtagraítear i mír 1 a dheonú. Déanfaidh na Ballstáit ainm agus cuspóir aon eagraíochta, comhlachais nó comhlachta phoiblí ainmnithe den sórt sin a chur in iúl don Choimisiún.

6.  Tarraingeoidh an Coimisiún suas liosta de na heagraíochtaí, na comhlachais agus na comhlachtaí poiblí a ainmnítear i gcomhréir le mhr 5. Sonrófar sa liosta sin cuspóir na n-eagraíochtaí sin, na gcomhlachas sin agus na gcomhlachtaí poiblí sin. Foilseofar an liosta sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Foilseofar athruithe ar an liosta sin gan mhoill agus, in aon chás, déanfar liosta nuashonraithe a tharraingt suas agus a fhoilsiú gach sé mhí.

7.  Glacfaidh an chúirt leis an liosta dá dtagraítear i mír 6 mar chruthúnas ar inniúlacht dhlíthiúil na heagraíochta sin, an chomhlachais sin nó an chomhlachta phoiblí sin, gan dochar do cheart na cúirte scrúdú a dhéanamh i gcás sonrach ar cé acu a bhfuil nó nach bhfuil inniúlacht dhlíthiúil ag an éilitheoir éileamh a dhéanamh.

8.  Má chuireann Ballstát nó an Coimisiún ábhar imní in iúl maidir le comhlíonadh na gcritéar a leagtar síos i mír 3 ag eagraíocht nó comhlachas nó maidir le comhlíonadh na gcritéar a leagtar síos i mír 4 ag comhlacht poiblí, déanfaidh an Ballstát a d’ainmnigh an eagraíocht, an comhlachas nó an comhlacht poiblí sin i gcomhréir le mír 5 imscrúdú ar an ábhar imní agus, i gcás inarb iomchuí, déanfaidh sé an t-ainmniú a chúlghairm i gcás nach gcomhlíontar ceann amháin nó níos mó de na critéir.

9.  Is gan dochar an ceart dá dtagraítear i mír 1 do chearta úsáideoirí gnó agus úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha aon chaingean a thionscnamh os comhair cúirteanna inniúla náisiúnta, i gcomhréir le rialacha dhlí an Bhallstáit ina dtugtar an chaingean sin, atá bunaithe ar chearta aonair agus a bhfuil sé d’aidhm aige aon neamhchomhlíonadh ag soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne nó ag soláthraithe inneall cuardaigh ar líne a stopadh maidir leis na ceanglais ábhartha a leagtar síos sa Rialachán seo a stopadh.

Airteagal 15

Forfheidhmiú

1.  Áiritheoidh gach Ballstát go ndéanfar an Rialachán seo a fhorfheidhmiú go leormhaith agus go héifeachtach.

2.  Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha ina leagfar amach na bearta is infheidhme maidir le sáruithe ar an Rialachán seo agus áiritheoidh siad go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh na bearta dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

Airteagal 16

Faireachán

Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, dlúthfhaireachán ar thionchar an Rialacháin seo maidir leis an gcaidreamh idir seirbhísí idirghabhála ar líne agus a úsáideoirí gnó agus idir innill chuardaigh ar líne agus a n-úsáideoirí suíomhanna gréasáin corparáideacha. Chuige sin, baileoidh an Coimisiún faisnéis ábhartha chun faireachán a dhéanamh ar athruithe sa chaidreamh sin, lena n-áirítear trí staidéir ábhartha a dhéanamh. Cabhróidh na Ballstáit leis an gCoimisiún trí aon fhaisnéis ábhartha a bailíodh, lena n-áirítear faoi chásanna sonracha, a sholáthar, arna iarraidh sin. Féadfaidh an Coimisiún, chun críche an Airteagail seo agus Airteagal 18, féachaint le faisnéis a bhailiú ó sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne.

Airteagal 17

Cóid iompair

1.  Spreagfaidh an Coimisiún soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne, agus eagraíochtaí agus comhlachais a dhéanann ionadaíocht orthu, mar aon le húsáideoirí gnó, lena n-áirítear FBManna agus micrifhiontair agus a n-eagraíochtaí ionadaíocha, chun cóid iompair a tharraingt suas arb é is aidhm leo rannchuidiú le cur i bhfeidhm cuí an Rialacháin seo, agus sainairíonna na n-earnálacha éagsúla ina soláthraítear seirbhísí idirghabhála ar líne á gcur san áireamh, mar aon le sainairíonna FBManna.

2.  Spreagfaidh an Coimisiún soláthraithe inneall cuardaigh ar líne, agus na heagraíochtaí agus na comhlachais a dhéanann ionadaíocht orthu, chun cóid iompair a tharraingt suas atá beartaithe go sonrach le rannchuidiú le cur i bhfeidhm cuí Airteagal 5 ▌.

3.  Spreagfaidh an Coimisiún soláthraithe na seirbhísí idirghabhála ar líne chun cóid iompair earnáilsonracha a ghlacadh agus a chur chun feidhme, i gcás inarb ann do na cóid iompair sin agus ina n-úsáidtear go forleathan iad.

Airteagal 18

Athbhreithniú

1.  Faoin ... [18 mí tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo], agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.

2.  Déanfar an chéad mheastóireacht ar an Rialachán seo, go háirithe, ag féachaint do na nithe seo a leanas:

(a)   measúnú a dhéanamh an gcomhlíontar na hoibleagáidí a leagtar síos in Airteagail 3 go 10, chomh maith le tionchar na n-oibleagáidí sin ar gheilleagar na n-ardán ar líne;

(b)  measúnú a dhéanamh ar thionchar agus éifeachtacht aon chód iompair atá bunaithe chun cothroime agus trédhearcacht a fheabhsú;

(c)  imscrúdú tuilleadh a dhéanamh ar na fadhbanna arb é spleáchas na n-úsáideoirí gnó ar sheirbhísí idirghabhála ar líne is cúis leo, agus ar fhadhbanna a eascraíonn as soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne a bheith i mbun cleachtais tráchtála éagóracha, agus chun a mhéid a leanann na cleachtais sin de bheith forleathan a chinneadh tuilleadh;

(d)  imscrúdú a dhéanamh i dtaobh an iomaíocht chóir í an iomaíocht idir earraí nó seirbhísí a thairgeann úsáideoir gnó agus earraí nó seirbhísí a thairgeann nó a rialaíonn soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne agus i dtaobh an mbaineann soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne mí-úsáid as sonraí faoi phribhléid ina leith sin;

(e)  measúnú a dhéanamh ar éifeacht an Rialacháin seo maidir le haon mhíchothromaíocht a d’fhéadfadh a bheith ann sa chaidreamh idir soláthraithe na gcóras oibríochta agus a n-úsáideoirí gnó;

(f)  measúnú a dhéanamh i dtaobh an bhfuil raon feidhme an Rialacháin, go háirithe maidir leis an sainmhíniú ar “úsáideoir gnó”, oiriúnach sa mhéid nach spreagtar féinfhostaíocht bhréagach leis.

Suífear leis an gcéad mheastóireacht agus leis na cinn ina diaidh sin an bhféadfadh gá a bheith le rialacha breise, lena n-airítear maidir le forfheidhmiú, chun timpeallacht ghnó ar líne atá cóir, intuartha, inbhuanaithe agus iontaofa a áirithiú laistigh den mhargadh inmheánach. Tar éis na meastóireachtaí, déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí, a bhféadfadh tograí reachtacha a bheith san áireamh leo.

3.  Soláthróidh na Ballstáit aon fhaisnéis ábhartha atá acu a éileoidh an Coimisiún chun an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1 a tharraingt suas.

4.  Agus an meastóireacht ar an Rialachán seo á déanamh ag an gCoimisiún, cuirfidh sé san áireamh, inter alia, na tuairimí agus na tuarascálacha a bheidh curtha faoina bhráid ag grúpa na saineolaithe don Fhaireachlann maidir le Geilleagar na nArdán ar Líne. Cuirfidh sé comhthéacs agus feidhmiú aon chóid iompair dá dtagraítear in Airteagal 17 san áireamh freisin, i gcás inarb iomchuí.

Airteagal 19

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

1.  Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.  Beidh feidhm aige ón ... [dhá mhí dhéag tar éis lá a fhoilsithe].

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1) IO C 440, 6.12.2018, lch. 177.
(2)IO C 440, 6.12.2018, lch. 177.
(3) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019.
(4) Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (IO L 351, 20.12.2012, lch. 1).
(5) Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I) (IO L 177, 4.7.2008, lch. 6).
(6)Treoir (AE) 2016/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le fios gnó agus faisnéis ghnó neamhnochta (rúin trádála) a chosaint ar fháil, ar úsáid agus ar nochtadh neamhdhleathach (IO L 157, 15.6.2016, lch. 1).
(7)Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
(8) Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lch. 89).
(9) Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le cosaint príobháideachais san earnáil cumarsáide leictreonaí (an Treoir maidir le príobháideachas agus cumarsáid leictreonach) (IO L 201 , 31.7.2002, lch. 37).
(10)Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).
(11) Treoir 2008/52/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2008 maidir le gnéithe áirithe den idirghabháil in ábhair shibhialta agus thráchtála (IO L 136, 24.5.2008, lch. 3).
(12)Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas (IO L 23, 27.1.2010, lch. 37).
(13)Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (IO L 241, 17.9.2015, lch. 1).
(14)Rialachán (CE) Uimh. 139/2004 ón gComhairle an 20 Eanáir 2004 maidir le comhchruinnithe a rialú idir gnóthais (Rialachán um Chumaisc CE) (IO L 24, 29.1.2004, lch. 1).


Forfheidhmiú níos fearr agus nuachóiriú ar rialacha AE maidir le cosaint tomhaltóirí ***I
PDF 316kWORD 109k
Rún
Téacs comhdhlúite
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle an 5 Aibreán 1993, Treoir 98/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le forfheidhmiú níos fearr agus nuachóiriú ar rialacha AE maidir le cosaint tomhaltóirí (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))
P8_TA-PROV(2019)0399A8-0029/2019

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0185),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0143/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do na tuairimí réasúnaithe a thíolaic Comhairle Chónaidhm na hOstaire agus Parlaimint na Sualainne, faoi chuimsiú Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm, á mhaíomh nach bhfuil prionsabal na coimhdeachta á chomhlíonadh sa dréachtghníomh reachtach,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 20 Meán Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 29 Márta 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (A8-0029/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 17 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle ▌, Treoir 98/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le forfheidhmiú níos fearr agus nuachóiriú rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le cosaint tomhaltóirí(2)

P8_TC1-COD(2018)0090


(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(3),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(4),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Foráiltear le hAirteagal 169(1) agus pointe (a) d’Airteagal 169(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) go rannchuideoidh an tAontas le hardleibhéal cosanta tomhaltóirí a ghnóthú trí bhearta a ghlacfar de bhun Airteagal 114 CFAE. Foráiltear le hAirteagal 38 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh go n-áiritheofar le beartais an Aontais ardleibhéal cosanta tomhaltóirí.

(2)  Ba cheart an reachtaíocht um chosaint tomhaltóirí a chur i bhfeidhm go héifeachtach ar fud an Aontais. Mar sin féin, thángthas ar an gconclúid sa tSeiceáil Oiriúnachta chuimsitheach a rinne an Coimisiún ar an Treoir maidir le dlí na dtomhaltóirí agus ar an Treoir maidir leis an dlí margaíochta sna blianta 2016 agus 2017 faoi chuimsiú chreat an chláir um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála (REFIT) go mbaintear an bonn dá éifeachtaí atá reachtaíocht tomhaltóirí an Aontais mar gheall ar an easpa feasachta atá ann i measc trádálaithe agus tomhaltóirí araon agus dá thoradh sin go bhféadfaí leas a bhaint níos minice as na modhanna sásaimh atá ann cheana.

(3)  Rinne an tAontas roinnt beart cheana chun feasacht a mhéadú i measc tomhaltóirí, trádálaithe agus dlíodóirí ar chearta tomhaltóirí agus chun forfheidhmiú ar chearta tomhaltóirí agus ar shásamh tomhaltóirí a fheabhsú. Mar sin féin tá bearnaí ann fós ▌ sna dlíthe náisiúnta i dtaca le pionóis fhíoréifeachtacha agus fhíor-chomhréireacha chun sáruithe laistigh den Aontas a dhíspreagadh agus smachtbhannaí a chur i bhfeidhm dá ndeasca, le neamh-leordhóthanacht leigheasanna aonair do thomhaltóirí a ndearnadh díobháil dóibh de dheasca sáruithe ar an reachtaíocht náisiúnta lenar trasuíodh Treoir 2005/29/CE(5) agus le heasnaimh sa nós imeachta urghairí faoi Threoir 2009/22/CE(6). Ba cheart an nós imeachta urghairí a athbhreithniú le hionstraim ar leith lena leasófar Treoir 2009/22/CE agus a chuirfear ina hionad.

(4)  Ceanglaítear le Treoracha 98/6/CE(7), 2005/29/CE agus 2011/83/AE(8) ar na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le pionóis atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe ar na forálacha náisiúnta lenar trasuíodh na treoracha sin. Thairis sin, le hAirteagal 21 de Rialachán (AE) 2017/2394(9) maidir le comhar ar mhaithe le cosaint tomhaltóirí ceanglaítear ar na Ballstáit bearta forfheidhmithe a dhéanamh, lena n-áirítear pionóis a fhorchur, ar bhealach éifeachtach, éifeachtúil agus comhordaithe chun a áirithiú go scoirfear de sháruithe forleathana nó sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais nó go dtoirmiscfear sáruithe den sórt sin.

(5)  Tá difríochtaí suntasacha ar fud an Aontais faoi láthair idir na rialacha náisiúnta atá i bhfeidhm maidir le pionóis. Go háirithe, ní áirithíonn na Ballstáit uile go bhféadfar fíneálacha atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach a fhorchur ar thrádálaithe is sáraitheoirí i leith sáruithe forleathana nó sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais. Dá bhrí sin, ba cheart na rialacha reatha maidir le pionóis i dTreoir 98/6/EC, Treoir 2005/29/EC agus Treoir 2011/83/EU a fheabhsú agus ag an am céanna rialacha nua maidir le pionóis i dTreoir 93/13/CEE(10) a thabhairt isteach.

(6)   Ba cheart é a fhágáil faoi na Ballstáit na cineálacha pionós a d’fhorchuirfí a roghnú agus a leagan síos ina ndlí náisiúnta cad iad na nósanna imeachta ábhartha chun pionóis a fhorchur i gcás sáruithe ar na Treoracha a leasaítear leis an Treoir seo.

(7)  Chun gur fusa pionóis a chur i bhfeidhm ar bhealach níos comhsheasmhaí, go háirithe pionóis i leith sáruithe laistigh den Aontas, sáruithe forleathana agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais dá dtagraítear i Rialachán (AE) 2017/2394, ba cheart critéir choiteanna neamh-uileghabhálacha táscacha a thabhairt isteach le haghaidh cur i bhfeidhm pionós. Is é ba cheart ▌ a ▌áireamh sna critéir sin, mar shampla, nádúr, tromchúis, scála agus ré an tsáraithe, agus aon sásamh a thug an trádálaí do thomhaltóirí i leith na díobhála a rinneadh. Sáruithe leantacha ag an aon déantóir amháin, is fianaise iad ar an gclaonadh atá ag an déantóir sáruithe den sórt sin a dhéanamh agus, dá bhrí sin, is léiriú suntasach iad ar thromchúis an iompair agus, dá réir sin, ar an ngá atá ann le leibhéal an phionóis a mhéadú ar mhaithe le díspreagadh éifeachtach a ghnóthú. Ba cheart na tairbhí airgeadais a gnóthaíodh, nó ▌ na caillteanais a seachnaíodh, de bharr an tsáraithe a chur san áireamh, má tá na sonraí ábhartha ar fáil. Féadfar tosca géaraitheacha nó maolaitheacha eile a bhaineann le himthosca an cháis a chur san áireamh freisin.

(8)  D’fhéadfadh sé nach mbainfeadh na critéir choiteanna neamh-uileghabhálacha agus táscacha sin le haghaidh pionóis a chur i bhfeidhm le hábhar le linn pionóis a chinneadh i leith gach sáraithe, go háirithe i leith sáruithe neamh-thromchúiseacha. Ba cheart do na Ballstáit aird a thabhairt freisin ar na prionsabail ghinearálta eile dlí is infheidhme i leith pionóis a fhorchur, amhail an prionsabal non bis in idem.

(9)  I gcomhréir le hAirteagal 21 de Rialachán (AE) 2017/2394, déanfaidh údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann an ghníomhaíocht chomhordaithe, laistigh dá ndlínse, na bearta forfheidhmiúcháin uile is gá i gcoinne an trádálaí is cúis leis an sárú forleathan nó an sárú forleathan lena mbaineann gné Aontais chun a chur faoi deara go scoirfí den sárú sin nó go dtoirmiscfí é. I gcás arb iomchuí, tá siad le pionóis, amhail fíneálacha nó íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla, a fhorchur ar an trádálaí is cúis leis an sárú forleathan nó leis an sárú forleathan lena mbaineann gné Aontais. Tá bearta forfheidhmiúcháin le déanamh ar mhodh éifeachtach, éifeachtúil agus comhordaithe chun a chur faoi deara go scoirfí den sárú forleathan nó den sárú forleathan lena mbaineann gné Aontais nó go dtoirmiscfí é. Tá na húdaráis inniúla lena mbaineann an ghníomhaíocht chomhordaithe le bearta forfheidhmiúcháin a dhéanamh go comhuaineach sna Ballstáit a bhfuil baint ag an sárú sin leo.

(10)  Chun a áirithiú go bhféadfaidh údaráis na mBallstát pionóis atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach a fhorchur i leith sáruithe forleathana ar dhlí na dtomhaltóirí agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais atá faoi réir imscrúdú agus forfheidhmiú comhordaithe i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/2394, ba cheart fíneálacha a thabhairt isteach mar eilimint ▌ de na pionóis a fhorchuirfear i leith sáruithe den sórt sin. Chun a áirithiú go mbeidh na fíneálacha ina ndíspreagadh, ba cheart do na Ballstáit an fhíneáil uasta i leith sáruithe den sórt sin a shocrú ina ndlí náisiúnta ar leibhéal atá cothrom le 4 % ar a laghad de láimhdeachas bliantúil an trádálaí sa Bhallstát nó sna Ballstáit lena mbaineann. I gcásanna áirithe d’fhéadfadh sé gur grúpa cuideachtaí a bheadh i gceist le trádálaí.

(11)  Mar a leagtar síos in Airteagal 9 agus in Airteagal 10 de Rialachán (AE) 2017/2394, nuair a bhíonn pionóis á bhforchur, ba cheart aird chuí a thabhairt, de réir mar is iomchuí, ar nádúr, tromchúis agus ré an tsáraithe atá i gceist. Ba cheart forchur na bpionós a bheith comhréireach agus i gcomhréir le dlí an Aontais agus an dlí náisiúnta, lena n-áirítear na coimircí nós imeachta is infheidhme, agus prionsabail Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Ar deireadh, ba cheart na pionóis a ghlacfar a bheith iomchuí do nádúr agus do dhíobháil iarbhír nó ionchasach fhoriomlán an tsáraithe i leith dhlíthe an Aontais a thugann cosaint do leasanna tomhaltóirí. Tá an chumhacht chun pionóis a fhorchur le feidhmiú go díreach ag údaráis inniúla faoina n-údarás féin, nó, i gcás inarb iomchuí, trí dhul ar iontaoibh údaráis inniúla eile nó údaráis phoiblí eile, nó trí threoir a thabhairt do chomhlachtaí ainmnithe, más infheidhme, nó trí iarratas a dhéanamh le cúirteanna atá inniúil chun an cinneadh is gá a dheonú, lena n-áirítear, más iomchuí, trí achomharc a dhéanamh mura n-éireoidh leis an iarratas ar an gcinneadh a dheonú.

(12)  Más rud é, mar thoradh ar an sásra comhordaithe faoi Rialachán (AE) 2017/2394, go bhforchuirfidh údarás inniúil náisiúnta aonair de réir bhrí an Rialacháin sin fíneáil ar an trádálaí atá freagrach as an sárú forleathan nó an sárú forleathan lena mbaineann gné Aontais, ba cheart don údarás sin a bheith in ann fíneáil a fhorchur atá cothrom le 4 % ar a laghad de láimhdeachas bliantúil an trádálaí i ngach ceann de na Ballstáit lena mbaineann an ghníomhaíocht forfheidhmithe chomhordaithe.

(13)  Níor cheart cosc a chur ar na Ballstáit fíneálacha uasta níos airde atá bunaithe ar láimhdeachas a choimeád ar bun nó a thabhairt isteach ina ndlí náisiúnta i leith sáruithe forleathana agus sáruithe forleathana lena mbaineann gné Aontais ar dhlí na dtomhaltóirí, mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) 2017/2394. Ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit freisin fíneálacha den sórt sin a bhunú ar láimhdeachas domhanda an trádálaí, nó rialacha maidir le fíneálacha a shíneadh chun go gcuimseofaí leo sáruithe eile nach gcumhdaítear le forálacha na Treorach seo a bhaineann le hAirteagal 21 de Rialachán (AE) Uimh. 2017/2394. Thairis sin, i gcásanna nach bhfuil aon fhaisnéis ann faoi láimhdeachas bliantúil an trádálaí níor cheart cosc a chur ar na Ballstáit rialacha eile a dhéanann foráil maidir le fíneálacha a choimeád ar bun ná a thabhairt isteach. Maidir leis an gceanglas atá ann an fhíneáil a shocrú ar leibhéal nach lú ná 4 % de láimhdeachas an trádálaí, níor cheart feidhm a bheith aige maidir le haon rialacha breise atá i bhfeidhm ag na Ballstáit maidir le híocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla, amhail fíneálacha laethúla, i leith mainneachtain comhlíonadh a dhéanamh ar aon chinneadh, aon ordú, aon bheart eatramhach, aon ghealltanas ón trádálaí nó aon bheart eile a bhfuil sé mar aidhm leo deireadh a chur leis an sárú.

(14)  Ba cheart rialacha maidir le pionóis a sholáthar i dTreoir 93/13/CEE d’fhonn a héifeacht dhíspreagthach a neartú. Is faoi na Ballstáit atá sé cinneadh a dhéanamh maidir leis an nós imeachta riaracháin nó breithiúnach chun pionóis a chur i bhfeidhm i gcás sáruithe ar Threoir 93/13/CEE. Go háirithe, d’fhéadfadh údaráis riaracháin nó cúirteanna náisiúnta pionóis a fhorchur agus cineál éagórach na gclásal conarthach á shuíomh acu, lena n-áirítear ar bhonn imeachtaí dlíthiúla arna dtionscnamh ag údarás riaracháin. D’fhéadfadh cúirteanna náisiúnta nó údaráis riaracháin na pionóis a chur i bhfeidhm freisin nuair a úsáideann an trádálaí téarmaí conarthacha a shainítear go sainráite mar théarmaí éagóracha i ngach imthoisc de réir an dlí náisiúnta, agus nuair a úsáideann an trádálaí téarma conarthach a fuarthas a bheith éagórach trí chinneadh ceangailteach críochnaitheach. D’fhéadfadh na Ballstáit a chinneadh go bhfuil sé de cheart ag údaráis riaracháin freisin cineál éagórach na gclásal conarthach a shuíomh. D’fhéadfadh cúirteanna náisiúnta nó údaráis riaracháin an pionós a chur i bhfeidhm freisin tríd an gcinneadh céanna faoinar suíodh cineál éagórach na dtéarmaí conarthacha. Is faoi na Ballstáit atá sé freisin na sásraí comhordúcháin iomchuí a leagan síos le haghaidh aon ghníomhaíochtaí ar leibhéal intíre maidir le sásamh agus pionóis aonair.

(15)  Le linn dóibh ▌ an t-ioncam ó fhíneálacha a leithdháileadh ▌, ba cheart do na Ballstáit smaoineamh ar chur le cosaint leasa ghinearálta tomhaltóirí chomh maith le leasanna poiblí cosanta eile. ▌

(16)  Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh leigheasanna ar fáil do thomhaltóirí a ndearna cleachtais tráchtála éagóracha díobháil dóibh chun deireadh a chur le héifeachtaí uile na gcleachtas éagórach sin. D’fhágfadh creat soiléir le haghaidh leigheasanna aonair go mbeadh forfheidhmiú príobháideach níos éasca. Ba cheart rochtain a bheith ag an tomhaltóir ar chúiteamh i leith damáistí agus, i gcás inarb ábhartha, laghdú ar an bpraghas nó foirceannadh conartha, ar bhealach comhréireach agus éifeachtach. Níor cheart aon chosc a chur ar na Ballstáit cearta chun leigheasanna eile a chothabháil nó a thabhairt isteach amhail deisiú nó athsholáthar do thomhaltóirí a ndearna cleachtais tráchtála éagóracha díobháil dóibh chun a áirithiú go gcuirfear deireadh iomlán le héifeachtaí na gcleachtas sin. Níor cheart cosc a chur ar na Ballstáit coinníollacha le haghaidh cur i bhfeidhm agus éifeachtaí leigheasanna do thomhaltóirí a chinneadh. Nuair a bhíonn na leigheasanna á gcur i bhfeidhm, d’fheadfaí tromchúis agus nádúr an chleachtais tráchtála éagóraigh, na damáistí a bhain don tomhaltóir agus imthosca ábhartha eile, amhail mí-iompar an trádálaí nó sárú an chonartha, a chur san áireamh, i gcás inarb iomchuí.

(17)  Sainaithníodh freisin sa tSeiceáil Oiriúnachta ar an Treoir maidir le dlí na dtomhaltóirí agus ar an Treoir maidir leis an dlí margaíochta agus sa mheastóireacht a rinneadh ar Threoir 2011/83/AE i gcomhthráth leis an tSeiceáil Oiriúnachta gurb ann do roinnt réimsí inar cheart na rialacha reatha maidir le cosaint tomhaltóirí a nuachóiriú ▌. I gcomhthéacs na forbartha leanúnaí ar uirlisí digiteacha, tá gá le coigeartú buan ar an reachtaíocht maidir le cosaint tomhaltóirí.

(18)  Nuair a thugann soláthraithe feidhmiúlachta cuardaigh ar líne rangú níos airde nó suíomh feiceálach do thairiscintí tráchtála mar chuid de thorthaí cuardaigh ar líne, bíonn tionchar suntasach aige sin ar thomhaltóirí.

(19)  Baineann rangú leis an tsuntasacht choibhneasta a thugtar do thairiscintí na dtrádálaithe nó don ábharthacht a thugtar do thorthaí cuardaigh, arna gcur i láthair, arna n-eagrú agus arna gcur in iúl ag soláthraithe seirbhísí feidhmiúlachta cuardaigh ar líne lena n-áirítear mar thoradh ar an úsáid a bhaintear as algartam lena mbaineann seicheamhú, rátáil nó sásraí athbhreithniúcháin, buaicphointí atá dírithe ar an tsúil nó uirlisí aireachtála eile, nó cónaisc díobh sin.

(20)  Maidir leis sin, ba cheart mír nua a chur le hIarscríbhinn I de Threoir 2005/29/CE le go mbeidh sé soiléir gur cheart cleachtais a thoirmeasc ina soláthraíonn trádálaí faisnéis do thomhaltóir i bhfoirm torthaí cuardaigh mar fhreagairt ar chuardach ar líne an tomhaltóra, gan fógraíocht íoctha nó íocaíocht shonrach as rangú níos airde táirgí a bhaint amach laistigh de na torthaí cuardaigh a nochtadh. Nuair a d’íoc trádálaí go díreach nó go hindíreach an soláthraí feidhmiúlachta ar líne as rangú níos airde táirge laistigh de na torthaí cuardaigh, ba cheart do sholáthraí na feidhmiúlachta cuardaigh ar líne na tomhaltóirí a chur ar an eolas faoi i bhfoirm bheacht, shimplí agus intuigthe. Is é a d'fhéadfadh a bheith i gceist le híocaíocht indíreach go nglacfadh trádálaí le hoibleagáidí breise i leith sholáthraí na feidhmiúlachta cuardaigh ar líne a bhfuil rangú níos airde mar thoradh sonrach uirthi. D’fhéadfadh sé gurb é a bheadh san íocaíocht indíreach ná coimisiún méadaithe in aghaidh an idirbhirt chomh maith le scéimeanna cúitimh éagsúla a mbeadh rangú níos airde mar thoradh sonrach orthu. Íocaíochtaí ar sheirbhísí ginearálta, amhail táillí liostúcháin nó suibscríbhinní ballraíochta, a dhíríonn ar réimse leathan feidhmiúlachtaí arna dtairgeadh ag soláthraí na feidhmiúlachta cuardaigh ar líne don trádálaí, níor cheart iad a mheas mar íocaíocht chun rangú níos airde táirgí a bhaint amach go sonrach, ar choinníoll nach bhfuil na híocaíochtaí sin tiomnaithe do rangú níos airde a bhaint amach. Féadfaidh cineálacha éagsúla trádálaithe ar líne feidhmiúlacht chuardaigh ar líne a sholáthar, lena n-áirítear idirghabhálaithe, amhail margaí ar líne, innill chuardaigh agus suíomhanna gréasáin comparáideacha.

(21)  Tá na ceanglais trédhearcachta i ndáil leis na príomhpharaiméadair rangaithe á rialú freisin le Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(11)(12) maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne. Cuimsíonn na ceanglais trédhearcachta faoi Rialachán (AE) 2019/...(13)++ réimse leathan idirghabhálaithe ar líne, lena n-áirítear margaí ar líne, ach ní bhíonn feidhm acu ach amháin idir trádálaithe agus idirghabhálaithe ar líne. Dá bhrí sin, ba cheart ceanglais chomhchosúla a thabhairt isteach i dTreoir 2005/29/CE lena áirithiú go mbeadh trédhearcacht leordhóthanach ann i leith na dtomhaltóirí, ach amháin i gcás soláthraithe inneall cuardaigh ar líne atá faoi cheangal cheana ag Rialachán (AE) 2019/...++ chun na príomhpharaiméadair a leagan amach, arb iad is suntasaí ina n-aonar nó i dteannta a chéile agus rangú agus tábhacht choibhneasta na bpríomhpharaiméadar sin á gcinneadh, trí thuairisc atá ar fáil go héasca agus go poiblí a sholáthar, arna dréachtú i bhfriotal soiléir agus sothuigthe faoi innill chuardaigh ar líne na soláthraithe sin.

(22)  Trádálaithe a chumasaíonn tomhaltóirí le hearraí agus seirbhísí a chuardach, amhail taisteal, cóiríocht agus gníomhaíochtaí áineasa, arna dtairiscint ag trádálaithe éagsúla nó ag tomhaltóirí, ba cheart dóibh tomhaltóirí a chur ar an eolas faoi na príomhpharaiméadair réamhshocraithe lena gcinntear rangú tairiscintí a thíolactar don tomhaltóir de thoradh an chuardaigh agus a dtábhacht choibhneasta i gcodarsnacht le paraiméadair eile. Ba cheart an fhaisnéis sin a bheith gonta agus ar fáil go héasca, go feiceálach agus go díreach. Ciallaíonn paraiméadair lena gcinntear an rangú aon chritéir ghinearálta, próisis, comharthaí sonracha a chorpraítear in algartaim nó aon sásraí coigeartaithe nó íslithe a úsáidtear i ndáil leis an rangú.

(23)  Tá an ceanglas faisnéise maidir leis na príomhpharaiméadair rangaithe gan dochar do Threoir (AE) 2016/943(14). Níor cheart a cheangal ar thrádálaithe feidhmiú mionsonraithe a gcuid sásraí rangaithe, lena n-áirítear algartaim, a nochtadh. Ba cheart do thrádálaithe tuairisc ghinearálta ar na príomhpharaiméadair rangaithe a sholáthar, a mhíníonn na príomhpharaiméadair réamhshocraithe arna n-úsáid ag an trádálaí agus a dtábhacht choibhneasta i gcodarsnacht le paraiméadair eile, ní gá, áfach, í a thíolacadh ar bhealach saincheaptha le haghaidh gach cuardaigh ar leith.

(24)  I gcás ina dtairgtear táirgí do thomhaltóirí i margaí ar líne, bíonn ról ag an margadh ar líne agus ag an soláthraí tríú páirtí araon i soláthar na faisnéise réamhchonarthaí a cheanglaítear le Treoir 2011/83/AE. Mar sin, bíonn seans ann nach mbeidh tuiscint shoiléir ag na tomhaltóirí a úsáideann an margadh ar líne ar cé na comhpháirtithe conarthacha lena mbaineann agus ar an difear a dhéanann sé sin dá gcearta agus dá n-oibleagáidí.

(25)  Ba cheart margaí ar líne a shainmhíniú chun críocha Threoir 2011/83/AE ar bhealach atá cosúil leis an sainmhíniú i Rialachán (AE) 524/2013(15) agus i dTreoir 2016/1148/AE(16). Mar sin féin, ba cheart an sainmhíniú a thabhairt cothrom le dáta agus a dhéanamh níos neodraí ó thaobh na teicneolaíochta de chun teicneolaíochtaí nua a chumhdach. Is iomchuí, dá bhrí sin, seachas tagairt a dhéanamh do 'suíomh gréasáin' go ndéanfaí tagairt do na bogearraí, lena n-áirítear suíomh gréasáin, cuid de shuíomh gréasáin nó iarratas arna oibriú ag an trádálaí nó thar a cheann, i gcomhréir leis an gcoincheap 'comhéadan ar líne' mar a fhoráiltear le Rialachán (AE) Uimh. 2017/2394 agus Rialachán (AE) Uimh. 2018/302(17).

(26)  Ba cheart ceanglais shonracha trédhearcachta le haghaidh margaí ar líne a leagan síos i dTreoir 2011/29/AE agus Treoir 2011/83/AE chun tomhaltóirí a úsáideann margaí ar líne a chur ar an eolas faoi na príomhpharaiméadair lena socraítear rangú na dtairiscintí, agus cé acu a dhéanann siad conradh le trádálaí nó le neamhthrádálaí (amhail tomhaltóir eile) ▌.

(27)  Ba cheart do na margaí ar líne na tomhaltóirí a chur ar an eolas faoi cé acu is trádálaí nó neamhthrádálaí é an tríú páirtí a bhfuil na hearraí, na seirbhísí nó an t-ábhar digiteach á dtairiscint aige nó nach ea, bunaithe ar an dearbhú a thug an tríú páirtí sin don mhargadh ar líne. I gcás ina ndéanann an tríú páirtí a bhfuil na hearraí, seirbhísí nó an t-ábhar digiteach á dtairiscint aige a stádas mar neamhthrádálaí a dhearbhú, ba cheart do mhargaí ar líne ráiteas gearr a sholáthar á chur in iúl nach bhfuil feidhm ag na cearta tomhaltóirí a thagann ó reachtaíocht cosanta tomhaltóirí an Aontais maidir leis an gconradh arna chur i gcrích. Ina theannta sin, ba cheart tomhaltóirí a chur ar an eolas faoin gcaoi a ndéantar na hoibleagáidí a bhaineann leis an gconradh a roinnt idir an tríú páirtí a bhfuil na hearraí, na seirbhísí nó an t-ábhar digiteach á dtairiscint aige agus soláthraí an mhargaidh ar líne. Ba cheart an fhaisnéis a thabhairt ar bhealach soiléir agus sothuigthe anuas ar thagairt a chur isteach sna Téarmaí agus na Coinníollacha caighdeánacha nó i ndoiciméad conarthach den chineál céanna. Ba cheart na ceanglais faisnéise maidir le margaí ar líne a bheith comhréireach leis an ngá atá ann cothromaíocht a bhaint amach idir ardleibhéal cosanta tomhaltóirí agus iomaíochas na margaí ar líne. Níor cheart ceangal a chur ar mhargaí ar líne cearta sonracha tomhaltóirí a liostú le linn dóibh tomhaltóirí a chur ar an eolas faoina n-infheidhmeacht nó faoina neamh-infheidhmeacht. Tá an méid sin gan dochar do na ceanglais maidir le faisnéis do thomhaltóirí dá bhforáiltear i dTreoir 2011/83/AE, agus go háirithe Airteagal 6(1). Maidir leis an bhfaisnéis a thabharfar faoin bhfreagracht as cearta tomhaltóirí a áirithiú, beidh sí de réir na socruithe conarthacha idir an margadh ar líne agus na trádálaithe ábhartha tríú páirtí. Féadfaidh an margadh ar líne tagairt don trádálaí tríú páirtí mar an t-aon duine amháin atá freagrach as cearta tomhaltóirí a áirithiú nó féadfaidh sé cur síos a dhéanamh ar a fhreagrachtaí sonracha féin i gcás ina nglacfaidh sé freagracht as gnéithe áirithe den chonradh, mar shampla seachadadh nó feidhmiú an chirt tarraingt siar.

(28)  I gcomhréir le hAirteagal 15(1) de Threoir 2000/31/CE(18), níor cheart ceangal a chur ar mhargaí ar líne an stádas dlíthiúil atá ag soláthraithe tríú páirtí a fhíorú. Ina ionad sin, ba cheart don mhargadh ar líne ceangal a chur ar sholáthraithe tríú páirtí táirgí sa mhargadh ar líne an stádas atá acu mar thrádálaithe nó mar sholáthraithe nach trádálaithe iad a chur in iúl chun críocha an dlí tomhaltóirí agus an fhaisnéis sin a thabhairt don mhargadh ar líne.

(29)  Agus na forbairtí meara teicneolaíochta maidir le margaí ar líne á gcur san áireamh, mar aon leis an ngá atá le leibhéal níos airde cosanta do thomhaltóirí a áirithiú, ba cheart é a bheith ar chumas na mBallstát bearta sonracha breise a ghlacadh nó a choimeád ar bun chun na críche sin. Ba cheart na forálacha sin a bheith comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach agus gan dochar do Threoir 2003/31/CE.

(30)  Ba cheart na sainmhínithe ar ábhar digiteach agus seirbhísí digiteach i dTreoir 2011/83/AE ▌a ailíniú leo sin atá i dTreoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(19)(20). Maidir le hábhar digiteach arna chumhdach i dTreoir (AE) 2019/...(21)++ cumhdaíonn sé gníomh aonair soláthair, sraith gníomhartha aonair soláthair, nó soláthar leanúnach thar thréimhse ama. Níor cheart go mbeadh gá le soláthar fadtéarmach mar gheall ar ghné an tsoláthair leanúnaigh. Ba cheart cásanna amhail sruthú gréasáin ar ghearrthóga físe a mheas mar sholáthar leanúnach thar thréimhse ama, gan beann ar fhad iarbhír an chomhaid closamhairc. Dá bhrí sin, d’fheadfadh sé a bheith deacair idirdhealú a dhéanamh idir cineálacha áirithe d'ábhar digiteach agus de sheirbhísí digiteacha, toisc go mbaineann an dá rud le soláthar leanúnach ón trádálaí thar ré an chonartha ▌. Samplaí de sheirbhísí digiteacha is ea seirbhísí comhroinnte físe agus fuaime agus óstáil comhad, próiseáil focal nó cluichí a thairgtear sa néal, néalstóráil, post gréasáin, na meáin shóisialta agus néal-fheidhmchláir. Mar gheall ar rannpháirtíocht leanúnach an tsoláthraí seirbhíse, tá údar le cur i bhfeidhm na rialacha maidir leis an gceart tarraingt siar a thugtar i dTreoir 2011/83/AE agus a thugann an deis, go praiticiúil, don tomhaltóir triail a bhaint as an tseirbhís agus a chinneadh, le linn na tréimhse 14 lá ó thabhairt i gcrích an chonartha, cé acu a choinneoidh nó nach gcoinneoidh sé an tseirbhís. ▌Is saintréith de chonarthaí le haghaidh soláthar ábhar digiteach nach ndéantar a sholáthar ar mheán inláimhsithe is ea gur gníomh aonair soláthair don tomhaltóir de phíosa sonrach nó píosaí sonracha ábhair dhigitigh é, amhail ceol sonrach nó comhaid físe shonracha ▌. Fanann siad faoi réir na heisceachta ón gceart tarraingt siar in Airteagal 16(m), ina bhforáiltear go gcailleann an tomhaltóir an ceart tarraingt siar nuair a chuirtear tú le comhlíonadh an chonartha, amhail an t-ábhar ▌a íoslódáil nó a shruthú, faoi réir réamhthoiliú sainráite an tomhaltóra an comhlíonadh a thosú le linn na tréimhse tarraingt siar agus admháil á rá go bhfuil a cheart caillte aige dá réir. I gcás amhrais, maidir le cé acu is conradh seirbhíse nó conradh le haghaidh ábhar digiteach nach soláthraítear ar mheán inláimhsithe é, ba cheart na rialacha maidir leis an gceart tarraingt siar i leith seirbhísí a chur i bhfeidhm.

(31)  Is minic a sholáthraítear ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha ar líne faoi chonarthaí ina dtugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí seachas praghas a íoc. Tá feidhm ag Treoir 2011/83/AE cheana féin maidir le conarthaí le haghaidh ábhar digiteach nach soláthraítear ar mheán inláimhsithe a sholáthar (i.e. ábhar digiteach ar líne a sholáthar) gan beann ar cé acu a íocann an tomhaltóir praghas le hairgead nó a thugann sé sonraí pearsanta ina leith. I gcodarsnacht leis sin, níl feidhm ag Treoir 2011/83/AE ach amháin maidir le conarthaí seirbhíse, lena n-áirítear conarthaí le haghaidh seirbhísí digiteacha, ina n-íocann an tomhaltóir praghas nó ina ngeallann sé praghas a íoc. Dá bharr sin, níl feidhm ag an Treoir sin maidir le conarthaí le haghaidh seirbhísí digiteacha ina dtugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí gan praghas a íoc. Mar gheall ar na cosúlachtaí eatarthu agus ar a idirmhalartaithe atá seirbhísí digiteacha íoctha agus seirbhísí digiteacha a thugtar mar mhalairt ar shonraí pearsanta, ba cheart iad a bheith faoi réir na rialacha céanna faoi Threoir 2011/83/AE.

(32)  Ba cheart comhsheasmhacht a áirithiú idir raon feidhme chur i bhfeidhm Threoir 2011/83/AE agus Treoir (AE) 2019/...(22), rud a bhfuil feidhm aige maidir le conarthaí le haghaidh ábhar digiteach seirbhísí digiteacha a sholáthar ar faoina mbun a thugann an tomhaltóir nó a gheallann sé nó sí sonraí pearsanta a thabhairt don trádálaí.

(33)  Dá bhrí sin, ba cheart raon feidhme Threoir 2011/83/AE a leathnú chun go gcumhdófaí léi freisin conarthaí ar faoina mbun a sholáthraíonn trádálaí seirbhís dhigiteach don tomhaltóir, nó a gheallann sé seirbhís dhigiteach a sholáthar dó, agus ina dtugann an tomhaltóir sonraí pearsanta nó ina ngeallann sé sonraí pearsanta a thabhairt. Cosúil le conarthaí le haghaidh ábhar digiteach nach soláthraítear ar mheán inláimhsithe a sholáthar, ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir i gcás ina dtugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí, nó ina ngeallann an tomhaltóir sonraí pearsanta a thabhairt dó, ach amháin i gcás ina ndéanann an trádálaí na sonraí pearsanta a thug an tomhaltóir a phróiseáil go heisiach chun an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a sholáthar agus i gcás nach ndéanann an trádálaí na sonraí sin a phróiseáil chun aon chríche eile ann. Ba cheart Rialachán (AE) 2016/679 a chomhlíonadh agus aon sonraí pearsanta á bpróiseáil.

(34)  Chun ailíniú iomlán le Treoir (AE) 2019/... a áirithiú, i gcás nach soláthraítear ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha mar mhalairt ar phraghas, níor cheart feidhm a bheith ag Treoir 2011/83/AE ach oiread maidir le staideanna ina mbailíonn an trádálaí sonraí pearsanta ▌chun críche ceanglais dhlíthiúla a chomhlíonadh, a bhfuil an trádálaí faoina réir, agus chun na críche sin amháin. Ar chásanna den sórt sin, d’fhéadfaí a áireamh cásanna ina gceanglófar an tomhaltóir a chlárú leis na dlíthe is infheidhme chun críocha slándála agus sainaithint a dhéanamh ▌.

(35)  Níor cheart feidhm a bheith ag Treoir 2011/83/AE ach oiread maidir le cásanna inarb amhlaidh nach mbailíonn an trádálaí ach meiteashonraí amhail faisnéis a bhaineann le gaireas an tomhaltóra nó leis an stair bhrabhsála ▌, ach amháin i gcás ina meastar faoin dlí náisiúnta gur conradh iad cásanna den sórt sin. Níor cheart feidhm a bheith aici ach oiread maidir le cásanna ina gcuirtear an tomhaltóir, gan conradh a bheith tugtha i gcrích aige leis an trádálaí, faoi réir fógraí a bhfuil sé mar aidhm eisiach leo rochtain a ghnóthú ar ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach. Mar sin féin, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann cur i bhfeidhm rialacha Threoir 2011/83/AE a leathnú go fóill chuig cásanna den sórt sin nó rialáil a dhéanamh ar shlí eile ar chásanna den sórt sin nach dtagann faoi raon feidhme na Treorach sin.

(36)  I dtaca leis an gcoincheap ‘feidhmiúlacht’, ba cheart dó tagairt don bhealach inar féidir úsáid a bhaint as ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar ag neamhláithreacht nó láithreacht aon srianta teicniúla amhail cosaint trí Bhainistiú na gCeart Digiteach nó códú réigiúnach ar an bhféidearthacht go gcomhlíonfadh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach na feidhmeanna uile atá leis nó léi ag féachaint don aidhm atá leis nó léi. Leis an gcoincheap ‘idir-inoibritheacht’, déantar cur síos i dtaobh an féidir le hábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach feidhmiú le crua-earraí nó bogearraí atá difriúil leis na cinn a úsáidtear de ghnáth le hábhar digiteach nó le seirbhísí digiteacha den chineál céanna a oibriú agus i dtaobh a mhéid is féidir leis nó léi feidhmiú. D’áireofaí leis an bhfeidhmiú rathúil, mar shampla, cumas an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití faisnéis a mhalartú leis na bogearraí nó na crua-earraí eile sin agus an fhaisnéis mhalartaithe a úsáid. Déantar an coincheap ‘comhoiriúnacht’ a shainmhíniú i dTreoir (AE) 2019/...(23).

(37)  Ceanglaítear le hAirteagal 7(3) agus le hAirteagal 8(8) de Threoir 2011/83/AE ar thrádálaithe, i gcás conarthaí seacháitribh agus cianchonarthaí faoi seach, réamhthoiliú sainráite an tomhaltóra a fháil le comhlíonadh a thosú sula dtéann an tréimhse don tarraingt siar in éag. Foráiltear le hAirteagal 14(4)(a) do smachtbhanna conarthach a ghearradh i gcás nach gcomhlíonann an trádálaí an ceanglas sin ann, is é sin, smachtbhanna a fhágann nach gceanglófar ar an tomhaltóir íoc as na seirbhísí a soláthraíodh. Dá bhrí sin, ní bhaineann an ceanglas atá ann toiliú sainráite an tomhaltóra a fháil le hábhar ach amháin i gcás seirbhísí, lena n-áirítear seirbhísí digiteacha, a sholáthraítear ar phraghas a íoc. Mar sin, tá sé riachtanach Airteagal 7(3) agus Airteagal 8(8) a leasú chun nach mbeidh feidhm ag an gceanglas atá ar thrádálaithe réamhthoiliú an tomhaltóra a fháil ach amháin maidir le conarthaí seirbhíse lena gcuirtear oibleagáid ar an tomhaltóir íocaíocht a dhéanamh.

(38)  Foráiltear le hAirteagal 16(m) de Threoir 2011/83/AE maidir le díolúine ón gceart tarraingt siar maidir le hábhar digiteach nach soláthraítear ar mheán inláimhsithe i gcás inar thug an tomhaltóir réamhthoiliú leis an gcomhlíonadh a thosú sula rachaidh an tréimhse don tarraingt siar in éag agus inar admhaigh an tomhaltóir go gcaillfeadh sé an ceart tarraingt siar dá bharr sin. Foráiltear le hAirteagal 14(4)(b) de Threoir 2011/83/AE do smachtbhanna conarthach a ghearradh i gcás nach gcomhlíonann an trádálaí an ceanglas sin ann, is é sin, smachtbhanna a fhágann nach gceanglófar ar an tomhaltóir íoc as an ábhar digiteach a úsáideadh. Dá réir sin, ní bhaineann an ceanglas atá ann toiliú sainráite agus admháil an tomhaltóra a fháil le hábhar ach amháin i gcás ábhar digiteach a sholáthraítear ar phraghas a íoc. Mar sin, tá sé riachtanach Airteagal 16(m) a leasú chun nach mbeidh feidhm ag an gceanglas atá ar thrádálaithe réamhthoiliú agus admháil an tomhaltóra a fháil ach amháin maidir le conarthaí lena gcuirtear oibleagáid ar an tomhaltóir íocaíocht a dhéanamh.

(39)  Leagtar amach in Airteagal 7(4) de Threoir 2005/29/CE ceanglais faisnéise le haghaidh 'cuireadh chun táirge a cheannach' ar phraghas sonrach. Tá feidhm ag na ceanglais faisnéise sin ag an gcéim fógraíochta cheana féin agus forchuirtear le Treoir 2011/83/AE na ceanglais faisnéise chéanna agus ceanglais faisnéise eile níos mionsonraithe ag an gcéim réamhchonarthach ina dhiaidh sin (i.e. díreach sula ndéanann an tomhaltóir conradh). Dá bharr sin, d’fhéadfadh sé go gceanglófaí ar thrádálaithe an fhaisnéis chéanna a thabhairt in ábhar fógraíochta (e.g. i bhfógra ar líne ar shuíomh gréasáin) agus ag an gcéim réamhchonarthach (e.g. ar leathanaigh a siopaí gréasáin ar líne).

(40)  Áirítear leis na ceanglais faisnéise faoi Airteagal 7(4) de Threoir 2005/29/CE fógra a thabhairt don tomhaltóir faoi bheartas láimhseála gearán an trádálaí. Léirítear sna fionnachtana ón tSeiceáil Oiriúnachta go bhfuil an tábhacht is mó ag an bhfaisnéis sin ag an gcéim réamhchonarthach, a rialaítear le Treoir 2011/83/AE. Ba cheart an ceanglas atá ann faoi Threoir 2005/29/CE an fhaisnéis sin a thabhairt i gcuirí chun ceannach ag an gcéim fógraíochta a scriosadh dá bhrí sin.

(41)  Ceanglaítear le hAirteagal 6(1)(h) de Threoir 2011/83/AE ar thrádálaithe faisnéis réamhchonarthach a thabhairt do thomhaltóirí faoin gceart tarraingt siar, lena n-áirítear an fhoirm shamplach tarraingt siar a leagtar amach in Iarscríbhinn I(B) a ghabhann leis an Treoir. Foráiltear le hAirteagal 8(4) de Threoir 2011/83/AE do cheanglais faisnéise réamhchonarthaí níos simplí i gcás ina dtugtar an conradh i gcrích trí mhodh cianchumarsáide lena dtugtar méid teoranta spáis nó ama le haghaidh an fhaisnéis a chur ar taispeáint, amhail ar an teileafón, trí chúntóirí siopadóireachta guthoibrithe nó trí SMS. Áirítear leis na ceanglais éigeantacha faisnéise réamhchonarthaí a thabharfar ar an modh nó tríd an modh cianchumarsáide ar leith sin faisnéis maidir leis an gceart tarraingt siar dá dtagraítear i bpointe (h) d’Airteagal 6(1). Dá réir sin, áirítear leo freisin an fhoirm shamplach tarraingt siar a leagtar amach in Iarscríbhinn I(B) a ghabhann leis an Treoir a sholáthar. Mar sin féin, ní féidir an fhoirm tarraingt siar a sholáthar i gcás ina dtugtar an conradh i gcrích trí mhodhanna amhail ar an teileafón trí chúntóirí siopadóireachta guthoibrithe agus d’fhéadfadh sé nach mbeadh sé indéanta go teicniúil an fhoirm a sholáthar ar bhealach atá áisiúil don úsáideoir trí mhodhanna cianchumarsáide eile a chumhdaítear le hAirteagal 8(4). Is iomchuí, mar sin, soláthar na foirme samplaí tarraingt siar a eisiamh ón bhfaisnéis nach mór do thrádálaithe a thabhairt in aon chás ar an modh nó tríd an modh cianchumarsáide ar leith a úsáidtear chun conradh a thabhairt i gcrích faoi Airteagal 8(4) de Threoir 2011/83/AE.

(42)  Foráiltear le hAirteagal 16(a) de Threoir 2011/83/AE maidir le heisceacht ón gceart tarraingt siar i leith conarthaí seirbhíse a comhlíonadh go hiomlán i gcás inar tosaíodh an comhlíonadh tar éis réamhthoiliú sainráite an tomhaltóra a fháil agus tar éis dó a admháil go gcaillfeadh sé an ceart tarraingt siar a luaithe a bheadh an conradh comhlíonta go hiomlán ag an trádálaí. Os a choinne sin, is amhlaidh, i gcás Airteagal 7(3) agus Airteagal 8(8) de Threoir 2011/83/AE lena bpléitear le hoibleagáidí an trádálaí i gcás inar tosaíodh comhlíonadh an chonartha sula dtéann an tréimhse don tarraingt siar in éag, nach gceanglaítear ar thrádálaithe ach réamhthoiliú sainráite an tomhaltóra a fháil, gan aon admháil go gcaillfear an ceart tarraingt siar a luaithe a bheidh an comhlíonadh críochnaithe. Chun comhsheasmhacht a áirithiú idir na forálacha dlí thuasluaite, is gá oibleagáid a chur isteach in Airteagal 7(3) agus in Airteagal 8(8) de Threoir 2011/83/AE a thabharfaidh ar an trádálaí freisin admháil a fháil ón tomhaltóir go gcaillfear an ceart tarraingt siar a luaithe a bheidh an comhlíonadh críochnaithe. Sa bhreis air sin, ba cheart foclaíocht Airteagal 16(a) a choigeartú i bhfianaise na n-athruithe ar Airteagal 7(3) agus Airteagal 8(8) a fhágann feidhm ag an gceanglas atá ar thrádálaithe réamhthoiliú an tomhaltóra a fháil maidir le conarthaí seirbhíse lena gcuirtear oibleagáid ar an tomhaltóir íocaíocht a dhéanamh agus maidir leosan amháin. Mar sin féin, ba cheart an rogha a bheith ag na Ballstáit gan an ceanglas a chur i bhfeidhm maidir le hadmháil a fháil ón tomhaltóir go gcaillfear an ceart tarraingt siar a luaithe a bheidh an comhlíonadh i leith conarthaí seirbhíse críochnaithe i gcás ina n-iarrann an tomhaltóir go sonrach cuairt a thabhairt ar an trádálaí chun críche deisiúcháin a dhéanamh. Déantar foráil i bpointe (c) d’Airteagal 16 de Threoir 2011/83/AE maidir le heisceacht ón gceart tarraingt siar i gcás soláthar earraí atá déanta de réir shonraíochtaí an tomhaltóra nó ar léir gur cuireadh in oiriúint iad don tomhaltóir. Leis an eisceacht sin cumhdaítear, mar shampla, monarú agus suiteáil troscáin shaincheaptha ag baile an tomhaltóra nuair a sholáthraítear é faoi chonradh díolacháin amháin.

(43)  Maidir leis an eisceacht ón gceart tarraingt siar dá bhforáiltear in Airteagal 16(b) de Threoir 2011/83/AE, ba cheart a mheas go bhfuil feidhm aici freisin maidir le conarthaí do sheachadtaí aonair d’fhuinneamh neamh-líonra, toisc go bhfuil a phraghas ag brath ar luaineachtaí sna margaí tráchtearraí nó sna margaí fuinnimh nach féidir leis an trádálaí a rialú agus a d’fhéadfadh tarlú le linn na tréimhse tarraingt siar.

(44)  Sonraítear in Airteagal 14(4) de Threoir 2011/83/AE na coinníollacha, i gcás ina bhfeidhmeofar an ceart tarraingt siar, faoina mbeidh an tomhaltóir saor ón gcostas i leith seirbhísí a chomhlíonadh, fóntais phoiblí a sholáthar agus ábhar digiteach nach soláthraítear ar mheán inláimhsithe a sholáthar. I gcás ina gcomhlíonfar aon cheann de na coinníollacha sin, ní cheanglófar ar an tomhaltóir íoc as an tseirbhís, as na fóntais phoiblí ná as an ábhar digiteach a fuarthas sular feidhmíodh an ceart tarraingt siar. Maidir le hábhar digiteach, ar na coinníollacha neamhcharnacha sin faoi Airteagal 14(4)(b)(iii) tá an mhainneachtain deimhniú conartha a thabhairt, lena n-áirítear deimhniú go bhfuarthas réamhthoiliú sainráite an tomhaltóra le comhlíonadh an chonartha a thosú sula dtéann an tréimhse tarraingt siar in éag agus gur admhaigh sé go gcaillfí an ceart tarraingt siar dá bharr sin. Mar sin féin, ní áirítear an coinníoll sin ar na coinníollacha faoina gcaillfí an ceart tarraingt siar in Airteagal 16(m), rud a chruthaíonn éiginnteacht maidir leis an bhféidearthacht atá ann don tomhaltóir Airteagal 14(4)(b)(iii) a agairt nuair a chomhlíontar an dá choinníoll eile dá bhforáiltear in Airteagal 14(4)(b) agus nuair a chailltear an ceart tarraingt siar de réir Airteagal 16(m), dá thoradh sin. Ba cheart, dá bhrí sin, an coinníoll dá bhforáiltear in Airteagal 14(4)(b)(iii) a chur le hAirteagal 16(m) chun a chur ar a chumas don tomhaltóir an ceart tarraingt siar a fheidhmiú nuair nach gcomhlíontar é agus dá réir sin na cearta dá bhforáiltear in Airteagal 14(4) a éileamh.

(45)  Féadfaidh trádálaithe praghas a dtairiscintí a phearsantú do thomhaltóirí sonracha nó do chatagóirí sonracha tomhaltóirí bunaithe ar chinnteoireacht uathoibrithe agus ar phróifíliú uathoibrithe iompraíochta tomhaltóirí, rud a ligfidh do thrádálaithe measúnú a dhéanamh ar chumhacht ceannaigh an tomhaltóra. Dá bhrí sin, ba cheart tomhaltóirí a chur ar an eolas go soiléir nuair a dhéantar an praghas a chuirtear ina láthair a phearsantú ar bhonn cinneadh uathoibrithe, sa chaoi is go gcuirfidís san áireamh na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith san áireamh ina gcuid cinnteoireachta. Dá thoradh sin, ba cheart ceanglas sonrach faisnéise a chur le Treoir 2011/83/AE chun an tomhaltóir a chur ar an eolas nuair a dhéantar an praghas a phearsantú bunaithe ar chinnteoireacht uathoibrithe. Níor cheart feidhm a bheith ag an gceanglas faisnéise seo maidir le teicnící amhail praghsáil 'dhinimiciúil' nó 'fíor-ama', arb é atá i gceist leo an praghas a athrú ar bhealach an-solúbtha agus sách tapa mar fhreagairt ar éilimh an mhargaidh nuair nach mbaineann sé le pearsantú bunaithe ar chinnteoireacht uathoibrithe. Tá an ceanglas faisnéise seo gan dochar do Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(24), lena bhforáiltear, inter alia, do cheart an duine aonair gan a bheith faoi réir cinnteoireacht uathoibrithe aonair, lena n-áirítear próifíliú.

(46)  I bhfianaise forbairtí teicneolaíochta, tá sé riachtanach an tagairt d’uimhir facs a bhaint den liosta modhanna cumarsáide in Airteagal 6(1)(c) de Threoir 2011/83/AE ós rud é gurb annamh a úsáidtear an facs agus go bhfuil sé as feidhm den chuid is mó.

(47)  Murab ionann is riamh braitheann tomhaltóirí anois ar léirmheasanna agus moltaí ó thomhaltóirí eile agus cinntí ceannaigh á ndéanamh acu. Dá bhrí sin, nuair a thugann trádálaithe rochtain ar léirmheasanna a rinne tomhaltóirí ar tháirgí, ba cheart dóibh eolas a thabhairt i dtaobh an bhfuil próisis nó nósanna imeachta i bhfeidhm lena áirithiú gur ó thomhaltóirí a cheannaigh nó a d’úsáid na táirgí sin a tháinig na léirmheasanna foilsithe. Más rud é go bhfuil na próisis nó nósanna imeachta sin i bhfeidhm, ba cheart dóibh eolas a chur ar fáil faoin gcaoi a ndéantar na seiceálacha agus eolas soiléir a chur ar fáil do thomhaltóirí faoin gcaoi a ndéantar na léirmheasanna a phróiseáil, mar shampla, á chur in iúl an ndéantar na léirmheasanna uile, bídís deimhneach nó diúltach, a phostáil nó an ndearnadh urraíocht ar na léirmheasanna sin nó an raibh tionchar ag gaol conarthach le trádálaí orthu. Thairis sin, ba cheart a mheas gur cleachtas tráchtála éagórach é tomhaltóirí a chur ar míthreoir trí ráitis a úsáid ina dtugtar le fios gur chuir tomhaltóirí isteach léirmheasanna ar tháirgí a d’úsáid siad nó a cheannaigh siad i ndáiríre ach nach ndearnadh aon bhearta réasúnta ná comhréireacha chun a áirithiú gur ó na tomhaltóirí sin a tháinig na léirmheasanna. D’fhéadfaí a áireamh i gcéimeanna den sórt sin mar shampla modhanna teicniúla chun iontaofacht an duine a fhoilsíonn léirmheas a fhíorú, trí fhaisnéis a iarraidh chun a fhíorú gur cheannaigh nó gur úsáid an tomhaltóir an táirge i ndáiríre.

(48)  Tá na forálacha a thugann aghaidh ar léirmheasanna agus ráitis tacaíochta ó thomhaltóirí gan dochar don chleachtas fógraíochta coiteann agus dlisteanach ráitis áibhéalacha a dhéanamh nó ráitis a dhéanamh nach ceart a thuiscint go litriúil.

(49)  Ba cheart, freisin, toirmeasc a chur ar thrádálaithe léirmheasanna agus bréagráitis tacaíochta ó thomhaltóirí a fhoilsiú, mar shampla ‘is maith liom’ a fhágáil ar na meáin shóisialta, nó daoine eile a choimisiúnú chun an méid sin a dhéanamh le hintinn a dtáirgí a chur chun cinn, chomh maith le toirmeasc a chur ar léirmheasanna agus bréagráitis tacaíochta ó thomhaltóirí a fhalsú, amhail gan ach léirmheasanna dearfacha a fhoilsiú agus léirmheasanna diúltacha a scriosadh. D’fhéadfadh sé sin tarlú freisin trí ráitis tacaíochta ar na meáin shóisialta a eachtarshuí i gcás ina ndéantar idirghníomhaíocht dhearfach úsáideora le hábhar áirithe ar leith a nascadh le hábhar eile atá gaolmhar leis, nó a aistriú chuige, rud a thugann le fios go bhfuil meon dearfach ag an úsáideoir sin i dtreo an ábhair ghaolmhair freisin.

(50)  Ba cheart toirmeasc a chur ar thrádálaithe ticéid a athdhíol le tomhaltóirí le haghaidh imeachtaí cultúir agus spóirt, ar ticéid iad a fuair siad trí bhogearraí amhail 'botaí' a úsáid rud a ligeann dóibh líon ticéad a cheannach de bhreis ar na teorainneacha teicniúla arna bhforchur ag an bpríomhdhíoltóir ticéad nó a ligeann dóibh teacht timpeall ar aon mhodhanna teicniúla eile atá i bhfeidhm ag an bpríomhdhíoltóir chun a áirithiú go mbeidh rochtain ag an uile dhuine ar na ticéid. Ní dochar an toirmeasc sonrach sin d'aon bhearta náisiúnta eile is féidir leis na Ballstáit a dhéanamh chun leasanna dlisteanacha tomhaltóirí a chosaint, chun beartas cultúrtha a dhaingniú agus chun rochtain leathan ar imeachtaí cultúir agus spóirt a chinntiú do gach duine, amhail rialáil a dhéanamh ar phraghas athdhíola na dticéad.

(51)  Ráthaítear le hAirteagal 16 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh an tsaoirse chun gnó a sheoladh i gcomhréir le dlí an Aontais agus le dlíthe agus cleachtais náisiúnta. Mar sin féin, i gcás ina margaítear earraí ar fud na mBallstát mar earraí atá comhionann le hearraí eile cé go bhfuil difríocht shuntasach ann idir comhdhéanamh nó saintréithe na n-earraí sin, d’fhéadfaí tomhaltóirí a chur ar míthreoir agus tabhairt orthu cinneadh idirbhirt a dhéanamh nach ndéanfaidís murach sin.

(52)  Dá bhrí sin, is féidir cleachtas den sórt sin a cháiliú mar chleachtas atá contrártha do Threoir 2005/29/CE bunaithe ar mheasúnú a dhéanamh de réir an cháis ar na heilimintí ábhartha. Chun gur fusa le húdaráis tomhaltóirí agus údaráis bhia na mBallstát an dlí reatha a chur i bhfeidhm, tugadh comhairle maidir le rialacha reatha an Aontais a chur i bhfeidhm i leith décháilíocht ▌ bhia san Fhógra ón gCoimisiún 'maidir le dlí bia agus dlí cosanta tomhaltóirí an Aontais a chur i bhfeidhm i leith saincheisteanna décháilíocht táirgí – cás sonrach an bhia' an 26.9.2017(25). Sa chomhthéacs sin, thíolaic Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin ▌ cur chuige coiteann ▌ i leith tástáil chomparáideach ▌ bia (26).

(53)  Mar sin féin, léirigh an t-eispéireas forfheidhmithe gur féidir, gan foráil fhollasach a bheith ann, nach dtuigeann tomhaltóirí, trádálaithe agus údaráis inniúla náisiúnta cé na cleachtais tráchtála a d’fhéadfadh a bheith contrártha do Threoir 2005/29/CE. Dá bhrí sin, ba cheart Treoir 2005/29/CE a leasú chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú do thrádálaithe agus d’údaráis forfheidhmithe araon trí aghaidh a thabhairt go sainráite ar mhargú earra mar earra atá comhionann leis an earra céanna a mhargaítear i ▌ mBallstáit eile i gcás ina bhfuil difríocht shuntasach idir comhdhéanamh nó saintréithe an earra sin. Ba cheart d’údaráis inniúla measúnú a dhéanamh ar an gcleachtas sin agus aghaidh a thabhairt air de réir an cháis i gcomhréir le forálacha na Treorach. Agus an measúnú á dhéanamh aige, ba cheart don údarás inniúil aird a thabhairt ar an gceist an bhfuil an difríocht sin so-aitheanta ag tomhaltóirí, ar an gceart atá ag trádálaí earraí de chuid an aon bhranda amháin a oiriúnú do mhargaí geografacha difriúla ar chúiseanna dlisteanacha agus oibiachtúla, amhail reachtaíocht náisiúnta, infhaighteacht nó séasúracht amhábhar, ▌ nó straitéisí deonacha chun rochtain a fheabhsú ar bhia sláintiúil cothaitheach, agus ar an gceart atá ag an trádálaí earraí de chuid an aon bhranda amháin a thairiscint i bpacáistí a bhfuil meáchan difriúil nó toirt dhifriúil iontu i margaí geografacha difriúla. Ba cheart do na húdaráis inniúla a mheas an féidir le tomhaltóirí difreáil den sórt sin a shainaithint go héasca trí scrúdú a dhéanamh ar infhaighteacht agus leormhaitheas na faisnéise. Tá sé tábhachtach go gcuirfí tomhaltóirí ar an eolas faoi dhifreáil earraí ar chúiseanna dlisteanacha agus oibiachtúla. Ba cheart saoirse a bheith ag trádálaithe an fhaisnéis sin a chur ar fáil ar bhealaí éagsúla a fhágann caoi ag tomhaltóirí rochtain a fháil ar an bhfaisnéis atá riachtanach. Ar an mórgóir, ba cheart do thrádálaithe tosaíocht a thabhairt do bhealaí eile seachas faisnéis a chur ar fáil ar lipéad earraí. Ba cheart urraim a thabhairt do rialacha earnálacha ábhartha de chuid an Aontais agus do na rialacha maidir le saorghluaiseacht earraí.

(54)  Cé gur bealach díolacháin dlisteanach seanbhunaithe é díolachán seacháitribh, amhail díolachán in áitreabh gnó an trádálaí agus ciandíol, is féidir cleachtais mhargaíochta nó díolacháin atá ionsaitheach nó míthreorach go háirithe i gcomhthéacs cuairteanna ar theach an tomhaltóra ▌ nó ▌ turais ▌ dá dtagraítear in Airteagal 2(8) de Threoir 2011/83/AE, an tomhaltóir a chur faoi bhrú earraí nó seirbhísí a cheannach nach gceannódh sé murach sin agus/nó earraí nó seirbhísí a cheannach ar phraghsanna iomarcacha, lena mbaineann íocaíocht láithreach go minic. Is minic a dhírítear cleachtais den sórt sin ar thomhaltóirí scothaosta nó ar thomhaltóirí leochaileacha eile. Measann Ballstáit áirithe gur cleachtais neamh-inmhianaithe iad sin agus gur gá srian a chur le cineálacha agus gnéithe áirithe díolacháin seacháitribh de réir bhrí Threoir 2011/83/AE, amhail táirge a mhargú nó a dhíol ar bhealach ionsaitheach agus míthreorach i gcomhthéacs cuairteanna gan iarraidh ar theach tomhaltóra nó turas ▌. I gcás ina nglactar srianta den sórt sin ar fhorais seachas cosaint tomhaltóirí amhail leas an phobail nó ar son meas a thabhairt ar shaol príobháideach tomhaltóirí a chosnaítear le hAirteagal 7 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, tá siad lasmuigh de raon feidhme Threoir 2005/29/CE.

(55)  I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta agus chun forfheidhmiú a éascú, ba cheart a shoiléiriú, dá bhrí sin, go bhfuil Treoir 2005/29/CE gan dochar do shaoirse na mBallstát forálacha náisiúnta a achtú chun leasanna dlisteanacha tomhaltóirí a chosaint tuilleadh ar chleachtais tráchtála éagóracha i gcomhthéacs cuairteanna gan iarraidh a thabharfadh trádálaí ar a dteach príobháideach chun táirgí a thairiscint nó a dhíol nó i gcomhthéacs turais a d'eagródh trádálaí a bhfuil sé mar aidhm leo nó a bhfuil de thoradh orthu táirgí a chur chun cinn i measc tomhaltóirí nó táirgí a dhíol leo, i gcás ina bhfuil údar maith le forálacha den sórt sin ar fhorais cosanta tomhaltóirí. Ba cheart aon fhorálacha den sórt sin a bheith comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach agus níor cheart dóibh, mar sin, na bealaí díolacháin sin a thoirmeasc. I dtaca le forálacha náisiúnta arna n-achtú ag na Ballstáit, d’fhéadfaidís, mar shampla, am an lae a shainiú nuair nach gceadaítear cuairteanna a dhéanamh ar thithe tomhaltóirí gan iarraidh shainráite a fháil uathu nó toirmeasc a chur ar na cuairteanna sin nuair atá sé curtha in iúl go soiléir ag an tomhaltóir nach bhfuil na cuairteanna sin inghlactha nó an nós imeachta íocaíochta a fhorordú. Thairis sin, d’fhéadfaí tuilleadh rialacha cosantacha maidir leis na réimsí arna gcomhchuibhiú le Treoir 2011/83/AE a leagan síos sna forálacha sin. Ba cheart, dá bhrí sin, Treoir 2011/83/AE a leasú chun a chur ar a gcumas do na Ballstáit bearta náisiúnta a ghlacadh chun tréimhse níos faide a chur ar fáil don cheart tarraingt siar agus chun maolú a dhéanamh ar eisceachtaí sonracha ón gceart tarraingt siar. Ba cheart ceangal a chur ar na Ballstáit fógra a thabhairt don Choimisiún faoi aon fhorálacha náisiúnta a ghlacfar ina leith sin ionas gur féidir leis an gCoimisiún an fhaisnéis sin a chur ar fáil do gach páirtí leasmhar agus faireachán a dhéanamh ar chineál comhréireach agus dlíthiúlacht na mbeart sin.

(56)  A mhéid a bhaineann le cleachtais ionsaitheacha agus mhíthreoracha i gcomhthéacs imeachtaí a eagraítear in áiteanna seachas áitreabh an trádálaí, ní dochar Treoir 2005/29/CE d’aon choinníollacha bunaíochta ná coinníollacha maidir le córais údarúcháin is féidir leis na Ballstáit a fhorchur ar thrádálaithe. Ina theannta sin, tá Treoir 2005/29/CE gan dochar do dhlí náisiúnta na gconarthaí, agus go háirithe do na rialacha maidir le bailíocht, foirmiú nó éifeacht conartha. Is féidir cleachtais ionsaitheacha mhíthreoracha i gcomhthéacs imeachtaí a eagraítear in áiteanna seachas áitreabh an trádálaí a thoirmeasc faoi réir measúnú ar gach cás ar leith de réir Airteagal 5 go hAirteagal 9 de Threoir 2005/29/CE. Sa bhreis air sin, in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2005/29/CE tá toirmeasc ginearálta ar chleachtais lena dtugann an trádálaí le fios nach bhfuil sé ag gníomhú chun críocha a bhaineann lena ghairm, agus ar chleachtais lena dtugtar le fios nach féidir leis an tomhaltóir an t-áitreabh a fhágáil go dtí go ndéanfar conradh. Ba cheart don Choimisiún a mheas an dtugann na rialacha atá ann faoi láthair leibhéal leordhóthanach cosanta do thomhaltóirí agus uirlisí do na Ballstáit chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar na cleachtais sin.

(57)  Dá bhrí sin, níor cheart don Treoir seo difear a dhéanamh don dlí náisiúnta i réimse dhlí na gconarthaí i gcás gnéithe de dhlí na gconarthaí nach rialaítear leis an Treoir seo. Dá bhrí sin, ba cheart an Treoir seo a bheith gan dochar don dlí náisiúnta lena rialáiltear, mar shampla, tabhairt i gcrích nó bailíocht conartha i gcásanna amhail easpa toilithe nó gníomhaíocht tráchtála neamhúdaraithe.

(58)  Chun a áirithiú go mbeidh rochtain ag saoránaigh ar fhaisnéis atá cothrom le dáta faoi na cearta agus deiseanna sásaimh atá acu ina gcáil mar shaoránaigh de chuid an Aontais, ba cheart, a mhéid is féidir, an pointe iontrála ar líne atá le forbairt ag an gCoimisiún a bheith soláimhsithe, freagrúil do ghléasanna móibíleacha, so-rochtana agus inúsáidte ag an uile dhuine, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas (‘dearadh do chách’).

(59)  I gcomhréir le Dearbhú Comhpháirteach Polaitiúil an 28 Meán Fómhair 2011 ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin(27), ghlac na Ballstáit mar chúram orthu féin, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, doiciméad amháin nó níos mó a chur leis an bhfógra maidir lena mbearta trasuite, ar doiciméid iad lena mínítear an gaol idir codanna de threoir agus páirteanna comhfhreagracha na n-ionstraimí náisiúnta trasuite. I ndáil leis an Treoir seo, measann an reachtóir go bhfuil údar cuí le doiciméid den chineál sin a tharchur.

(60)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na Treorach seo, eadhon forfheidhmiú níos fearr agus nuachóiriú na reachtaíochta um chosaint tomhaltóirí, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr chineál uile-Aontais na faidhbe, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Threoir 2005/29/CE

Leasaítear Treoir 2005/29/CE mar a leanas:

(1)  leasaítear mír 1 d’Airteagal 2 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

“(c) ciallaíonn 'táirge' aon earra nó seirbhís, lena n-áirítear maoin dhochorraithe, seirbhís dhigiteach agus ábhar digiteach, chomh maith le cearta agus oibleagáidí;”;

"

(b)  cuirtear na pointí seo a leanas isteach:"

“(m) ciallaíonn 'rangú' an tsuntasacht choibhneasta a thugtar do tháirgí, arna gcur i láthair, arna n-eagrú nó arna gcur in iúl ag an trádálaí, beag beann ar na modhanna teicneolaíocha a úsáidtear don chur i láthair, don eagrúchán nó don chumarsáid sin;

   (n) ciallaíonn ‘margadh ar líne’ seirbhís lenar féidir le tomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe nó le tomhaltóirí eile ag úsáid bogearraí, lena n-áirítear suíomh gréasáin, cuid de shuíomh gréasáin nó feidhmchlár atá á oibriú ag an trádálaí nó thar a cheann.”;

"

(2)  in Airteagal 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5 agus mhír 6: ▌"

“5. Leis an Treoir seo, ní chuirtear aon chosc ar na Ballstáit forálacha a ghlacadh chun leasanna dlisteanacha tomhaltóirí a chosaint i ndáil le cleachtais mhargaíochta nó díolacháin atá ionsaitheach nó míthreorach i gcomhthéacs cuairteanna gan iarraidh arna dtabhairt ag trádálaí ar theach tomhaltóra nó ▌ turais ▌arna n-eagrú ag trádálaí a bhfuil sé mar aidhm leo nó a bhfuil de thoradh orthu táirgí a chur chun cinn i measc tomhaltóirí nó táirgí a dhíol leo.Beidh forálacha den sórt sin comhréireach, neamh-idirdhealaitheach agus beidh údar maith leo ar fhorais cosanta tomhaltóirí.

6.   Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún gan mhoill faoi aon fhorálacha náisiúnta a chuirfear i bhfeidhm ar bhonn mhír 5 agus faoi aon athruithe ina dhiaidh sin. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin ar fáil ar bhealach so-rochtana do thomhaltóirí agus do thrádálaithe ar shuíomh gréasáin tiomnaithe.”;

"

(3)  in Airteagal 6(2), cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

(c) earra a mhargú mar cheann atá comhionann le hearra a mhargaítear i ▌ mBallstáit eile, cé go bhfuil difríocht shuntasach ann idir comhdhéanamh nó saintréithe an earra sin, mura rud é go bhfuil údar maith leis sin ar chúiseanna dlisteanacha agus oibiachtúla.”;

"

(4)   ▌ leasaítear Airteagal 7 ▌is mar a leanas:

(a)  leasaítear mír 4 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):"

(d) na socruithe le haghaidh íocaíocht a dhéanamh, seachadadh agus comhlíonadh, i gcás ina n-imíonn siad ó cheanglais díchill ghairmiúil;”;

"

(ii)  cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

“(f) i gcás táirgí a thairgtear ar mhargaí ar líne, cé acu is trádálaí nó nach trádálaí é an tríú páirtí atá ag tairiscint na dtáirgí, ar bhonn an dearbhaithe atá tugtha ag an tríú páirtí sin don margadh ar líne.”;

"

(b)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

“4a. Agus an fhéidearthacht á cur ar fáil do thomhaltóirí táirgí a thairgeann trádálaithe éagsúla nó tomhaltóirí a chuardach ar bhonn iarratas cuardaigh i bhfoirm eochairfhocail, natha nó ionchuir eile, gan beann ar an áit ina dtabharfar idirbhearta i gcrích ar deireadh, measfar gur ábhar í faisnéis ghinearálta a chuirtear ar fáil i gcuid ar leith den chomhéadan ar líne atá inrochtana go díreach agus go héasca ón leathanach ar a gcuirtear torthaí an chuardaigh i láthair, ar faisnéis í maidir leis na príomhpharaiméadair lena gcinntear rangú na dtáirgí arna gcur i láthair don tomhaltóir mar thoradh ar an iarratas cuardaigh agus maidir le tábhacht choibhneasta na bparaiméadar sin seachas paraiméadair eile. Níl feidhm ag an mír seo maidir le soláthraithe inneall cuardaigh ar líne mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) 2019/...*(28).

__________________

* Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an …(IO …).”;

"

(c)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

“6. I gcás ina dtugann trádálaí rochtain ar léirmheasanna a rinne tomhaltóirí ar tháirgí, measfar gur ábhar í an fhaisnéis faoi cé acu a áirithíonn nó nach n-áirithíonn an trádálaí gur tomhaltóirí a bhfuil an táirge ceannaithe acu nó a d’úsáid an táirge a rinne na léirmheasanna sin agus faoin gcaoi a n-áirithíonn an trádálaí an méid sin.”;

"

(5)  cuirtear isteach an tAirteagal ▌seo a leanas :"

“Airteagal 11a

Sásamh

1.  ▌ Beidh rochtain ag tomhaltóirí a ndearna cleachtais tráchtála éagóracha díobháil dóibh ar leigheasanna comhréireacha agus éifeachtacha, lena n-áirítear cúiteamh i leith damáistí a bhain don tomhaltóir agus, i gcás inarb ábhartha, laghdú ar an bpraghas nó foirceannadh an chonartha. Féadfaidh na Ballstáit na coinníollacha maidir le cur i bhfeidhm agus éifeachtaí na leigheasanna a chinneadh. Féadfaidh na Ballstáit, i gcás inarb iomchuí, tromchúis agus nádúr an chleachtais tráchtála éagóraigh, na damáistí a bhain don tomhaltóir agus imthosca ábhartha eile a chur san áireamh.

2.  Beidh na leigheasanna sin gan dochar do chur i bhfeidhm leigheasanna eile atá ar fáil do thomhaltóirí faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta.”;

"

(6)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 13:"

“Airteagal 13

Pionóis

1.  Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar bhearta náisiúnta arna nglacadh de bhun na Treorach seo a leagan síos agus glacfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ní mór na pionóis dá bhforáiltear a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear na critéir neamh-uileghabhálacha táscacha seo a leanas san áireamh nuair a bheidh pionóis á bhforchur, agus nuair is iomchuí sin:

   (a) cineál, tromchúis, scála agus ré ▌ an tsáraithe;

   (b) aon ghníomhaíocht a rinne an trádálaí chun an damáiste a bhain do thomhaltóirí a mhaolú nó a leigheas;

   (c) aon sáruithe roimhe sin ag an trádálaí;
   (d) na tairbhí airgeadais a ghnóthaigh an trádálaí nó na caillteanais a sheachain sé de bharr an tsáraithe, más rud é go bhfuil na sonraí ábhartha ar fáil;
   (e) pionóis arna bhforchur ar an trádálaí i leith an tsáraithe chéanna sna Ballstáit eile i gcásanna trasteorann ina gcuirtear an fhaisnéis faoi phionóis den sórt sin ar fáil tríd an sásra arna bhunú le Rialachán (AE) 2017/2394;
   (f) aon toisc ghéaraitheach nó mhaolaitheach eile is infheidhme i leith chúinsí an cháis.

3.  I gcás ina mbeidh pionóis le forchur i gcomhréir le hAirteagal 21 de Rialachán (AE) 2017/2934, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh ar áireamh iontu an fhéidearthacht atá ann fíneálacha a fhorchur trí nósanna imeachta riaracháin nó imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh maidir le fíneálacha a fhorchur, nó an dá rud, a mbeidh an fhíneáil uasta díobh cothrom le 4 % ar a laghad de láimhdeachas bliantúil an trádálaí ▌ sa Bhallstát nó sna Ballstáit lena mbaineann. Gan dochar don Rialachán sin, ar chúiseanna bunreachtúla náisiúnta, ceadaítear do na Ballstáit gan fíneálacha a fhorchur ach sna cásanna seo a leanas:

   (a) sáruithe ar Airteagail 6, 7, 8, 9 agus Iarscríbhinn I; agus
   (b) trádálaí a bheith ag baint úsáid leanúnach as cleachtas tráchtála ar mheas an t-údarás nó an chúirt inniúil náisiúnta gur cleachtas éagórach é i gcás nach bhfuil an sárú cumhdaithe faoi phointe (a).

4.  I gcásanna ina mbeidh fíneáil le forchur i gcomhréir le mír 3, ach nach bhfuil an fhaisnéis faoi láimhdeachas bliantúil an trádálaí ar fáil, tabharfaidh na Ballstáit isteach an fhéidearthacht fíneálacha a fhorchur, a mbeidh an fhíneáil uasta díobh cothrom le EUR 2 mhilliún ar a laghad.

5.  Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoina rialacha maidir le pionóis faoin ... [dáta le haghaidh thrasuí na Treorach leasaithí seo] agus tabharfaidh siad fógra dó gan mhoill faoi aon leasú ina dhiaidh sin lena ndéantar difear dóibh.”;

"

(7)  déantar Iarscríbhinn I a leasú mar a leanas:

(a)  cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

“11a. Torthaí cuardaigh a thabhairt mar fhreagra ar chuardach ar líne an tomhaltóra agus gan a thabhairt le fios go soiléir más ann d’fhógraí íoctha nó más ann d’íocaíocht chun rangú níos airde a bhaint amach do na táirgí sna torthaí cuardaigh.”;

"

(b)  cuirtear isteach na pointí seo a leanas:"

“23a. Ticéid imeachtaí a athdhíol le tomhaltóirí má fuair an trádálaí iad trí mhodhanna uathoibrithe a úsáid chun dul timpeall ar aon teorainn a forchuireadh ar an líon ticéad is féidir le duine a cheannach nó dul timpeall ar aon rialacha eile is infheidhme maidir le ticéid a cheannach.

23b.  A lua gur tomhaltóirí a d’úsáid nó a cheannaigh táirge i ndáiríre a d’fhág léirmheasanna ar tháirge gan aon bhearta réasúnta ná comhréireacha a dhéanamh chun a sheiceáil gur ó na tomhaltóirí sin a tháinig na léirmheasanna.

23c.  A áitiú ar dhuine dlítheanach nó ar dhuine nádúrtha, nó é a choimisiúnú, léirmheasanna bréagacha nó ráitis tacaíochta bhréagacha ó thomhaltóirí a chur isteach, nó bréagléiriú a thabhairt ar léirmheasanna tomhaltóirí nó ar ráitis tacaíochta ar na meáin shóisialta, ar mhaithe le táirgí a chur chun cinn.”.

"

Airteagal 2

Leasuithe ar Threoir 2011/83/AE

Leasaítear Treoir 2011/83/AE mar a leanas:

(1)  leasaítear Airteagal 2 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 3:"

“(3) ciallaíonn ‘earraí’ earraí mar a shainmhínítear i bpointe (5) d'Airteagal 2 de Threoir 2019/ ... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*(29);

__________________

* Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an ... (IO …).”;

"

(b)   cuirtear isteach an pointe ▌seo a leanas:"

“(4a) ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ sonraí pearsanta mar a shainmhínítear i bpointe (1) d’Airteagal 4 ▌de Rialachán (AE) 2016/679;”;

"

(c)   cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (5) agus phointe (6):"

(5) ciallaíonn ‘conradh díolacháin’ aon chonradh faoina ndéanann an trádálaí úinéireacht earraí a aistriú chuig an tomhaltóir, nó faoina ngeallann sé an méid sin a dhéanamh, lena n-áirítear aon chonradh a bhfuil idir earraí agus seirbhísí mar ábhar aige;

   (6) ciallaíonn ‘conradh seirbhíse’ aon chonradh seachas conradh díolacháin faoina soláthraíonn an trádálaí seirbhís, lena n-áirítear seirbhís dhigiteach, don tomhaltóir, nó faoina ngeallann sé seirbhís den chineál sin a sholáthar dó ▌;”;

"

(d)   cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 11:"

“(11) ciallaíonn ‘ábhar digiteach’ ábhar digiteach mar a shainmhínítear i bpointe (1) d'Airteagal 2 de Threoir (AE) 2019/ ... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*(30);”;

__________________

* Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an ... (IO …).”;

"

(e)   cuirtear na pointí seo a leanas isteach:"

“ ▌(16) ciallaíonn ‘seirbhís dhigiteach’ ▌seirbhís dhigiteach mar a shainmhínítear i bpointe (2) d’Airteagal 2 de Threoir (AE) 2019/...(31)++;

   (17) ciallaíonn ‘margadh ar líne’ seirbhís lenar féidir le tomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe le tomhaltóirí eile ag úsáid bogearraí, lena n-áirítear suíomh gréasáin, cuid de shuíomh gréasáin nó feidhmchlár atá á oibriú ag an trádálaí nó thar a cheann;
   (18) ciallaíonn ‘soláthraí margaidh ar líne’ aon soláthraí seirbhíse a sholáthraíonn margadh ar líne do thomhaltóirí;

   (19) ciallaíonn ‘comhoiriúnacht’ comhoiriúnacht mar a shainmhínítear i bpointe (10) d’Airteagal 2 de Threoir (AE) 2019/...(32);
   (20) ciallaíonn ‘feidhmiúlacht’ feidhmiúlacht mar a shainmhínítear i bpointe (11) d'Airteagal 2 de Threoir (AE) 2019/...+;
   (21) ciallaíonn ‘idir-inoibritheacht’ idir-inoibritheacht mar a shainmhínítear i bpointe (12) d’Airteagal 2 de Threoir (AE) 2019/...+.”;

"

(2)  leasaítear Airteagal 3 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Beidh feidhm ag an Treoir seo, faoi na coinníollacha agus a mhéid a leagtar amach i bhforálacha na Treorach, maidir le haon chonradh a thugtar i gcrích idir trádálaí agus tomhaltóir i gcás ina n-íocann an tomhaltóir an praghas atá air nó ina ngeallann sé an praghas sin a íoc. Beidh feidhm aici maidir le conarthaí le haghaidh soláthar uisce, gáis, leictreachais nó téamh ceantair, lena n-áirítear conarthaí soláthraithe poiblí, a mhéid a sholáthraítear na tráchtearraí sin ar bhonn conarthach.”;

"

(b)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

“1a. Beidh feidhm ag an Treoir seo i gcás ina soláthraíonn an trádálaí ábhar digiteach nach soláthraítear ar mheán inláimhsithe, nó seirbhís dhigiteach, don tomhaltóir, nó ina ngeallann sé é nó í a sholáthar don tomhaltóir, agus go dtugann an tomhaltóir sonraí pearsanta don trádálaí, nó go ngeallann sé iad a thabhairt don trádálaí, ach amháin sa chás inarb é an trádálaí amháin a phróiseálfaidh na sonraí pearsanta arna dtabhairt ag an tomhaltóir i leith sholáthar an ábhair dhigitigh nach soláthraítear ar mheán inláimhsithe nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréir leis an Treoir seo nó chun go mbeidh an trádálaí in ann ceanglais dhlíthiúla a bhfuil sé faoina réir a chomhlíonadh, agus nach bpróiseálfaidh an trádálaí na sonraí sin ar aon chúis eile.”;

"

(c)  leasaítear mír 3 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (k):"

“(k) le haghaidh seirbhísí iompair, cé is moite d’Airteagal 8(2) agus Airteagal 19, Airteagal 21 agus Airteagal 22;”;

"

(ii)  cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

“(n) le haghaidh aon earraí a dhíoltar trí fhorghníomhú nó ar dhóigh eile le húdarás an dlí.”;

"

(3)  in Airteagal 5, leasaítear mír 1 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (e):"

“(e) sa bhreis ar mheabhrúchán gur ann don ráthaíocht dhlíthiúil um chomhréireacht le haghaidh earraí, ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha, mar aon le seirbhísí iardhíola agus ráthaíochtaí tráchtála, agus na coinníollacha a ghabhann leo, i gcás inarb infheidhme;”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (g) agus phointe (h):"

(g) i gcás inarb infheidhme, feidhmiúlacht, lena n-áirítear bearta cosanta teicniúla is infheidhme, earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, an ábhair dhigitigh agus na seirbhísí digiteacha;

   (h) nuair is infheidhme, aon idir-inoibritheacht agus comhoiriúnacht ábhartha a ghabhann le hearraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, le hábhar digiteach agus le seirbhísí digiteacha ▌a bhfuil an trádálaí ar an eolas fúthu nó a bhféadfaí a bheith ag súil leis le réasún go mbeadh an trádálaí ar an eolas fúthu.”;

"

(4)  leasaítear Airteagal 6 mar a leanas:

(a)  leasaítear mír 1 mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

(c) an seoladh geografach ag a bhfuil an trádálaí bunaithe, mar aon le huimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist an trádálaí. Sa bhreis air sin, i gcás ina soláthraíonn an trádálaí modhanna eile cumarsáide ar líne ▌ lena ráthaítear gur féidir leis an tomhaltóir aon chomhfhreagras i scríbhinn, lena n-áirítear dáta agus am an chomhfhreagrais sin, a bhíonn aige leis an trádálaí a choinneáil ar mheán marthanach, beidh mionsonraí na modhanna eile sin tugtha san fhaisnéis. Fágfaidh na modhanna cumarsáide uile sin arna soláthar ag an trádálaí go mbeidh an tomhaltóir in ann teagmháil a dhéanamh leis an trádálaí go tapa agus cumarsáid a dhéanamh leis go héifeachtúil. Nuair is infheidhme, déanfaidh an trádálaí freisin seoladh geografach agus aitheantas an trádálaí a bhfuil sé ag gníomhú thar a cheann a thabhairt.”;

"

(ii)  cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

“(ea) i gcás inarb infheidhme, go ndearnadh an praghas a phearsantú bunaithe ar chinnteoireacht uathoibrithe;”;

"

(iii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (l):"

“(l) meabhrúchán gur ann do ráthaíocht dhlíthiúil um chomhréireacht le haghaidh earraí, ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha;”;

"

(iv)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (r) agus phointe (s):"

(r) i gcás inarb infheidhme, feidhmiúlacht, lena n-áirítear bearta cosanta teicniúla is infheidhme, earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, an ábhair dhigitigh agus na seirbhísí digiteacha;

   (s) i gcás inarb infheidhme, aon idir-inoibritheacht agus comhoiriúnacht ábhartha a ghabhann le hearraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, le hábhar digiteach agus le seirbhísí digiteacha ▌a bhfuil an trádálaí ar an eolas fúthu nó a bhféadfaí a bheith ag súil leis le réasún go mbeadh an trádálaí ar an eolas fúthu.”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

“4. Féadfar an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (h), pointe (i) agus pointe (j) de mhír 1 a sholáthar trí na treoracha samplacha tarraingt siar a leagtar amach in Iarscríbhinn I(A). Beidh na ceanglais faisnéise a leagtar síos i bpointe (h), pointe (i) agus pointe (j) de mhír 1 comhlíonta ag an trádálaí i gcás inar thug sé na treoracha sin don tomhaltóir agus iad líonta isteach i gceart aige. Na tagairtí don tréimhse tarraingt siar 14 lá sna treoracha samplacha tarraingt siar a leagtar síos in Iarscríbhinn I(A), cuirfear tagairtí do thréimhse tarraingt siar 30 lá ina n-ionad i gcásanna inar ghlac Ballstáit rialacha i gcomhréir le hAirteagal 9(1a).”;

"

(5)  cuirtear isteach an tAirteagal ▌seo a leanas:"

Airteagal 6a

Ceanglais bhreise shonracha faisnéise le haghaidh conarthaí a thugtar i gcrích i margaí ar líne

1.  Sula gcuirfear tomhaltóir faoi cheangal ag cianchonradh, nó ag aon tairiscint chomhfhreagrach, i margadh ar líne, tabharfaidh soláthraí an mhargaidh ar líne, gan dochar d’fhorálacha Threoir 2005/29/CE, an fhaisnéis seo a leanas ar bhealach soiléir agus oiriúnach agus atá iomchuí don mhodh cianchumarsáide:

   (a) faisnéis ghinearálta a chuirfear ar fáil i roinn ar leith den chomhéadan ar líne ar féidir é a rochtain go díreach agus go héasca ón leathanach ar a bhfuil na tairiscintí maidir leis na príomhpharaiméadair lena socraítear rangú na dtairiscintí, mar a shainmhínítear i bpointe (m) d’Airteagal 2(1) de Threoir 2005/29/CE, a chuirtear i láthair an tomhaltóra mar thoradh ar an gcuardach agus tábhacht choibhneasta na bparaiméadar sin i gcomórtas le paraiméadair eile;
   (b) cé acu is trádálaí é an tríú páirtí a bhfuil na hearraí, na seirbhísí nó an t-ábhar digiteach á dtairiscint aige nó nach ea, bunaithe ar an dearbhú a thug an tríú páirtí sin don mhargadh ar líne;
   (c) i gcás nach trádálaí é an tríú páirtí a bhfuil na hearraí, na seirbhísí nó an t-ábhar digiteach á dtairiscint aige, nach mbeidh feidhm maidir leis an gconradh ag na cearta tomhaltóirí a eascraíonn as reachtaíocht tomhaltóirí an Aontais ▌; ▌
   (d) i gcás inarb infheidhme, an chaoi a ndéantar na hoibleagáidí a bhaineann leis an gconradh a roinnt idir an tríú páirtí a bhfuil na hearraí, na seirbhísí nó an t-ábhar digiteach á dtairiscint aige agus soláthraí an mhargaidh ar líne. Beidh an fhaisnéis sin gan dochar don fhreagracht a d’fhéadfadh a bheith ar an margadh ar líne nó ar an trádálaí maidir leis an gconradh faoi dhlí eile de chuid an Aontais nó faoi dhlí eile náisiúnta.

2.  Gan dochar do Threoir 2000/31/CE, ní chuirtear leis an Airteagal seo aon chosc ar na Ballstáit ceanglais bhreise faisnéise a fhorchur le haghaidh margaí ar líne. Beidh na forálacha sin comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach agus beidh údar maith leo ar fhorais cosanta tomhaltóirí.”;

"

(6)  in Airteagal 7, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

3. I gcás ina bhfuil comhlíonadh seirbhísí, nó soláthar uisce, gáis nó leictreachais nach gcuirtear ar díol ina dtoirt theoranta nó ina gcainníocht shocraithe, nó téamh ceantair á iarraidh ag tomhaltóir agus ina bhfuil an méid sin le tosú le linn na tréimhse tarraingt siar dá bhforáiltear in Airteagal 9(2), agus i gcás ina gcuirtear leis an gconradh oibleagáid ar an tomhaltóir íocaíocht a dhéanamh, ceanglóidh an trádálaí go ndéanfaidh an tomhaltóir iarraidh shainráite den sórt sin ar mheán marthanach. Iarrfaidh an trádálaí ar an tomhaltóir freisin a admháil a luaithe a bheidh an conradh comhlíonta go hiomlán ag an trádálaí, nach mbeidh an ceart tarraingt siar ag an tomhaltóir a thuilleadh.”;

"

(7)  leasaítear Airteagal 8 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

4. Má thugtar an conradh i gcrích trí mhodh cianchumarsáide lena dtugtar méid teoranta spáis nó ama le haghaidh an fhaisnéis a chur ar taispeáint, tabharfaidh an trádálaí, ar an modh, nó tríd an modh, lena mbaineann sula dtabharfar an conradh sin i gcrích, ar a laghad an fhaisnéis réamhchonarthach maidir le príomh-shaintréithe na n-earraí nó na seirbhísí, aitheantas an trádálaí, an praghas iomlán, an ceart tarraingt siar, ré an chonartha agus, más ré neamhchinntithe atá sa chonradh, na coinníollacha maidir leis an gconradh a fhoirceannadh, dá dtagraítear i bpointí (a), (b), (e), (h) agus (o) d’Airteagal 6(1) faoi seach, seachas an fhoirm shamplach tarraingt siar a leagtar amach in Iarscríbhinn I(B) dá dtagraítear i bpointe (h). Maidir leis an bhfaisnéis eile dá dtagraítear in Airteagal 6(1), lena n-áirítear an fhoirm tarraingt siar, tabharfaidh an trádálaí don tomhaltóir í ar bhealach iomchuí i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo.”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 8:"

8. I gcás ina bhfuil comhlíonadh seirbhísí, nó soláthar uisce, gáis nó leictreachais nach gcuirtear ar díol ina dtoirt theoranta nó ina gcainníocht shocraithe, nó téamh ceantair á iarraidh ag tomhaltóir agus ina bhfuil an méid sin le tosú le linn na tréimhse tarraingt siar dá bhforáiltear in Airteagal 9(2), agus i gcás ina gcuirtear leis an gconradh oibleagáid ar an tomhaltóir íocaíocht a dhéanamh, ceanglóidh an trádálaí go ndéanfaidh an tomhaltóir iarraidh shainráite ina leith. Iarrfaidh an trádálaí ar an tomhaltóir freisin a admháil a luaithe a bheidh an conradh comhlíonta go hiomlán ag an trádálaí, nach mbeidh an ceart tarraingt siar ag an tomhaltóir a thuilleadh.”;

"

(8)  leasaítear Airteagal 9 mar a leanas:

(a)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

“1a. Féadfaidh na Ballstáit rialacha a ghlacadh ar i gcomhréir leo a dhéanfar an tréimhse tarraingt siar 14 lá dá dtagraítear i mír 1 a fhadú go 30 lá maidir le conarthaí arna dtabhairt i gcrích i gcomhthéacs cuairteanna gan iarraidh arna dtabhairt ag trádálaí ar theach tomhaltóra nó turais arna n-eagrú ag trádálaí a bhfuil sé mar aidhm leo nó a bhfuil de thoradh orthu táirgí a chur chun cinn i measc tomhaltóirí nó táirgí a dhíol leo chun leasanna dlisteanacha tomhaltóirí a chosaint i ndáil le cleachtais mhargaíochta nó díolacháin atá ionsaitheach nó míthreorach. Beidh na forálacha sin comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach agus beidh údar maith leo ar fhorais cosanta tomhaltóirí.”;

"

(b)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na coda réamhráití:"

“2. Gan dochar d’Airteagal 10, rachaidh an tréimhse tarraingt siar dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo in éag tar éis 14 lá, nó tar éis 30 lá i gcásanna ina bhfuil rialacha glactha ag na Ballstáit i gcomhréir le mír 1a den Airteagal seo, amhail ón:”:

"

(9)  in Airteagal 10, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

“2. Má tá an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo tugtha ag an trádálaí don tomhaltóir laistigh de 12 mhí ón lá dá dtagraítear in Airteagal 9(2), rachaidh an tréimhse tarraingt siar in éag 14 lá nó 30 lá tar éis an lá ar a bhfaigheann an tomhaltóir an fhaisnéis sin i gcásanna ina bhfuil rialacha glactha ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 9(1a).”;

"

(10)  in Airteagal 13, cuirtear na míreanna seo a leanas isteach:"

4. Maidir le sonraí pearsanta an tomhaltóra, comhlíonfaidh an trádálaí na hoibleagáidí is infheidhme faoi Rialachán (AE) 2016/679.

5.  Staonfaidh an trádálaí ó úsáid a bhaint as aon ábhar, seachas sonraí pearsanta, a sholáthair nó a chruthaigh an tomhaltóir le linn dó an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach arna sholáthar nó arna soláthar ag an trádálaí a úsáid, ach amháin i gcás ábhar:

   (a) nach bhfuil aon fhóntas aige lasmuigh de chomhthéacs an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití arna sholáthar nó arna soláthar ag an trádálaí;
   (b) nach mbaineann ach le gníomhaíocht an tomhaltóra, agus úsáid á baint aige as an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach arna sholáthar nó arna soláthar ag an trádálaí;
   (c) nach bhfuil comhiomlánaithe ag an tradálaí le sonraí eile agus nach féidir é a imdhealú, ach amháin trí iarrachtaí díréireacha a dhéanamh; nó
   (d) a ghin an tomhaltóir agus daoine eile i gcomhpháirt, agus ar féidir le tomhaltóirí eile leanúint d’úsáid a bhaint as an ábhar.

6.  Ach amháin sna cásanna dá dtagraítear i bpointe (a), pointe (b) agus pointe (c) de mhír 5, cuirfidh an trádálaí ar fáil don tomhaltóir, ar iarratas an tomhaltóra, aon ábhar, seachas sonraí pearsanta, a sholáthair nó a chruthaigh an tomhaltóir le linn dó an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach arna sholáthar nó arna soláthar ag an trádálaí a úsáid.

7.  Beidh an tomhaltóir i dteideal an t-ábhar digiteach sin a aisghabháil saor in aisce, gan bac ón trádálaí, laistigh de thréimhse réasúnach ama agus ar fhormáid a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag meaisín.

8.  I gcás tarraingt siar ón gconradh, féadfaidh an trádálaí cosc a chur ar an tomhaltóir aon úsáid bhreise a bhaint as an ábhar digiteach nó as an tseirbhís dhigiteach, go háirithe trí rochtain ar an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a bhaint den tomhaltóir nó trí chuntas úsáideora an tomhaltóra a dhíchumasú, gan dochar do mhír 6.”;

"

(11)  leasaítear Airteagal 14 mar a leanas:

(a)  cuirtear isteach an mhír seo a leanas:"

“2a. I gcás tarraingt siar ón gconradh, staonfaidh an tomhaltóir ó úsáid a bhaint as an ábhar digiteach nó as an tseirbhís dhigiteach agus ón ábhar nó ón tseirbhís sin a chur ar fáil do thríú páirtithe.”;

"

(b)  i mír 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b)(i):"

“(i) níl réamhthoiliú sainráite an tomhaltóra faighte chun tús a chur leis an gcomhlíonadh roimh dheireadh na tréimhse 14 lá nó 30 lá dá dtagraítear in Airteagal 9;”;

"

(12)  leasaítear Airteagal 16 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

(a) conarthaí seirbhíse tar éis an tseirbhís a chomhlíonadh go hiomlán agus, i gcás ina gcuirtear leis an gconradh oibleagáid ar an tomhaltóir íocaíocht a dhéanamh má tosaíodh an comhlíonadh le réamhthoiliú sainráite an tomhaltóra, agus tar éis dó a admháil go gcaillfidh sé an ceart tarraingt siar a luaithe a bheidh an conradh comhlíonta go hiomlán ag an trádálaí;”;

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (m):"

(m) conarthaí le haghaidh ábhar digiteach nach soláthraítear ar mheán inláimhsithe a sholáthar má tosaíodh an comhlíonadh agus, má chuirtear leis an gconradh oibleagáid ar an tomhaltóir íocaíocht a dhéanamh, i gcás:

   (i) inar thug an tomhaltóir réamhthoiliú sainráite tús a chur leis an gcomhlíonadh le linn na tréimhse tarraingt siar;
   (ii) inar admhaigh an tomhaltóir go gcaillfeadh sé an ceart tarraingt siar atá aige dá bharr sin; agus
   (iii) inar sholáthair an trádálaí deimhniú i gcomhréir le hAirteagal 7(2) nó le hAirteagal 8(7).”;

"

(c)  cuirtear na míreanna seo a leanas isteach:"

“Féadfaidh na Ballstáit maolú a dhéanamh ar na heisceachtaí ón gceart tarraingt siar a leagtar amach i bpointí (a), (b), (c) agus (e) de mhír 1 maidir le conarthaí arna dtabhairt i gcrích i gcomhthéacs cuairteanna gan iarraidh arna dtabhairt ag trádálaí ar theach tomhaltóra nó turais arna n-eagrú ag trádálaí a bhfuil sé mar aidhm leo nó a bhfuil de thoradh orthu táirgí a chur chun cinn i measc tomhaltóirí nó táirgí a dhíol leo chun leasanna dlisteanacha tomhaltóirí a chosaint i ndáil le cleachtais mhargaíochta nó díolacháin atá ionsaitheach nó míthreorach. Beidh na forálacha sin comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach agus beidh údar maith leo ar fhorais cosanta tomhaltóirí.

Féadfaidh na Ballstáit a fhoráil go gcaillfidh an tomhaltóir an ceart tarraingt siar i gcás conarthaí seirbhíse tar éis don tseirbhís a bheith comhlíonta go hiomlán agus i gcás ina ndearna an tomhaltóir cuairt ón trádálaí a iarraidh go sonrach chun críche deisiúcháin a dhéanamh, má tosaíodh an comhlíonadh le réamhthoiliú sainráite an tomhaltóra, i gcás ina gcuirtear leis an gconradh oibleagáid ar an tomhaltóir íocaíocht a dhéanamh.”;

"

(13)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 24:"

“Airteagal 24

Pionóis

1.  Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar bhearta náisiúnta arna nglacadh de bhun na Treorach seo a leagan síos agus glacfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ní mór na pionóis dá bhforáiltear a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit ▌go gcuirfear na critéir neamh-uileghabhálacha táscacha seo a leanas san áireamh nuair a bheidh pionóis á bhforchur, agus nuair is iomchuí sin:

   (a) cineál, tromchúis, scála agus fad ama ▌ an tsáraithe;

   (b) aon ghníomhaíocht a rinne an trádálaí chun an damáiste a bhain do thomhaltóirí a mhaolú nó a leigheas;

   (c) aon sáruithe roimhe sin ag an trádálaí;
   (d) na tairbhí airgeadais a ghnóthaigh an trádálaí nó na caillteanais a sheachain sé de bharr an tsáraithe, más rud é go bhfuil na sonraí ábhartha ar fáil;
   (e) pionóis arna bhforchur ar an trádálaí i leith an tsáraithe chéanna sna Ballstáit eile i gcásanna trasteorann ina gcuirtear an fhaisnéis faoi phionóis den sórt sin ar fáil tríd an sásra a bunaíodh le Rialachán (AE) 2017/2394;
   (f) aon toisc ghéaraitheach nó mhaolaitheach eile is infheidhme i leith chúinsí an cháis.

3.  I gcás ina mbeidh pionóis le forchur i gcomhréir le hAirteagal 21 de Rialachán (AE) 2017/2934, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh ar áireamh iontu an fhéidearthacht atá ann fíneálacha a fhorchur trí nósanna imeachta riaracháin nó imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh maidir le fíneálacha a fhorchur, nó an dá rud, a mbeidh an fhíneáil uasta díobh cothrom le 4 % ar a laghad de láimhdeachas bliantúil an trádálaí ▌ sa Bhallstát nó sna Ballstáit lena mbaineann.

4.  I gcásanna ina mbeidh fíneáil le forchur i gcomhréir le mír 3, ach nach bhfuil an fhaisnéis faoi láimhdeachas bliantúil an trádálaí ar fáil, tabharfaidh na Ballstáit isteach an fhéidearthacht fíneálacha a fhorchur, a mbeidh an fhíneáil uasta díobh cothrom le EUR 2 mhilliún ar a laghad.

5.  Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoina rialacha maidir le pionóis faoin ... [dáta le haghaidh thrasuí na Treorach leasaithí seo] agus tabharfaidh siad fógra dó gan mhoill faoi aon leasú ina dhiaidh sin lena ndéantar difear dóibh.”;

"

(14)  in Airteagal 29, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. I gcás ina mbainfidh Ballstát leas as aon cheann de na roghanna rialála dá dtagraítear in Airteagal 3(4), Airteagal 6(7), Airteagal 6(8), Airteagal 7(4), Airteagal 8(6), Airteagal 9(1a), Airteagal 9(3) agus sa dara fomhír d’Airteagal 16, cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas faoi sin faoin ... [dáta an trasuí dá dtagraítear in Airteagal 5 den Treoir leasaitheach seo], agus faoi aon athruithe ina dhiaidh sin.”;

"

(15)  leasaítear Iarscríbhinn I mar a leanas:

(a)  leasaítear pointe A mar a leanas:

(i)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú mír ▌ faoin teideal "An ceart tarraingt siar":"

“Chun an ceart tarraingt siar a fheidhmiú, ní mór duit fógra a thabhairt dúinn [2] faoin gcinneadh uait tarraingt siar as an gconradh seo le ráiteas soiléir (e.g. litir arna seoladh tríd an bpost nó le ríomhphost). Cé go bhféadfaidh tú an fhoirm shamplach tarraingt siar faoi iamh a úsáid, níl sé éigeantach é sin a dhéanamh. [3]”;

"

(ii)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 2 faoin teideal "Treoracha le haghaidh comhlánú":"

“ [2.] Cuir isteach d’ainm, do sheoladh geografach, d’uimhir theileafóin agus do sheoladh ríomhphoist.”;

"

(b)  i bpointe B, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fleisce:"

“Chuig [cuirfidh an trádálaí isteach anseo a ainm, a sheoladh geografach agus ▌a sheoladh ríomhphoist]:”.

"

Airteagal 3

Leasuithe ar Threoir 93/13/CE

Leasaítear Treoir 93/13/CEE mar a leanas:

Cuirtear an tAirteagal ▌seo a leanas isteach:"

Airteagal 8b

1.  Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar bhearta náisiúnta arna nglacadh de bhun na Treorach seo a leagan síos agus glacfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ní mór na pionóis dá bhforáiltear a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

2.  Féadfaidh na Ballstáit gan na pionóis sin a fhorchur ach sna cásanna sin ina bhfuil na téarmaí conarthacha sainmhínithe go sainráite mar théarmaí éagóracha i ngach imthoisc de réir an dlí náisiúnta nó ina leanann díoltóir nó soláthraí d’úsáid a bhaint as téarmaí conarthacha a bhfuil sé suite i gcinneadh críochnaitheach arna dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 7(2) gur téarmaí éagóracha iad.

3.  Áiritheoidh na Ballstáit ▌go gcuirfear na critéir neamh-uileghabhálacha táscacha seo a leanas san áireamh nuair a bheidh pionóis á bhforchur, agus i gcás inarb iomchuí:

   (a) cineál, tromchúis, scála agus ré ▌ an tsáraithe;

   (b) aon ghníomhaíocht a rinne an díoltóir nó an soláthraí chun an damáiste a bhain do thomhaltóirí a mhaolú nó a leigheas;

   (c) aon sáruithe roimhe sin ag an díoltóir nó an soláthraí;
   (d) na tairbhí airgeadais a ghnóthaigh an díoltóir nó an soláthraí nó na caillteanais a sheachain sé de bharr an tsáraithe, más rud é go bhfuil na sonraí ábhartha ar fáil;
   (e) pionóis arna bhforchur ar an díoltóir nó an soláthraí i leith an tsáraithe chéanna sna Ballstáit eile i gcásanna trasteorann ina gcuirtear an fhaisnéis faoi phionóis den sórt sin ar fáil tríd an sásra arna bhunú le Rialachán (AE) 2017/2394;
   (f) aon toisc ghéaraitheach nó mhaolaitheach eile is infheidhme i leith chúinsí an cháis.

4.  Gan dochar do mhír 2, áiritheoidh na Ballstáit, i gcás ina mbeidh pionóis le forchur i gcomhréir le hAirteagal 21 de Rialachán (AE) 2017/2934, go mbeidh ar áireamh iontu an fhéidearthacht atá ann fíneálacha a fhorchur trí nósanna imeachta riaracháin nó imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh maidir le fíneálacha a fhorchur, nó an dá rud, a mbeidh an fhíneáil uasta díobh cothrom le 4 % ar a laghad de láimhdeachas bliantúil an díoltóra nó an tsoláthraí sa Bhallstát nó sna Ballstáit lena mbaineann.

5.  I gcásanna ina mbeidh fíneáil le forchur i gcomhréir le mír 4, ach nach bhfuil an fhaisnéis faoi láimhdeachas bliantúil an díoltóra nó an tsoláthraí ar fáil, tabharfaidh na Ballstáit isteach an fhéidearthacht fíneálacha a fhorchur, a mbeidh an fhíneáil uasta díobh cothrom le EUR 2 mhilliún ar a laghad.

6.  Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoina rialacha maidir le pionóis faoin ... [dáta le haghaidh thrasuí na Treorach leasaithí seo] agus tabharfaidh siad fógra dó gan mhoill faoi aon leasú ina dhiaidh sin lena ndéantar difear dóibh..

"

Airteagal 4

Leasuithe ar Threoir 98/6/CE

Leasaítear Treoir 98/6/CE mar a leanas:

(a)  cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:"

“Airteagal 6a

1.  Aon fhógairt a dhéanfar maidir le laghdú praghsanna tabharfar le fios inti an praghas réamhtheachtach a chuir an trádálaí i bhfeidhm ar feadh tréimhse chinntithe ama sula gcuirfear an laghdú i bhfeidhm ar an bpraghas.

2.  Is é a chiallóidh praghas réamhtheachtach an praghas is ísle a chuir an trádálaí i bhfeidhm ar feadh tréimhse ama nach giorra ná mí amháin sula gcuirfear an laghdú i bhfeidhm ar an bpraghas.

3.  Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le rialacha difriúla maidir le hearraí ar baol go dtiocfaidh meath orthu nó go rachaidh siad in éag go gasta.

4.  I gcás ina raibh an táirge ar an margadh ar feadh tréimhse níos giorra ná 30 lá, féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh freisin maidir le tréimhse níos giorra ná an tréimhse a shonraítear i mír 2.

5.  Féadfaidh na Ballstáit a fhoráil, i gcás ina méadaítear an laghdú ar an bpraghas de réir a chéile, gurb é an praghas réamhtheachtach an praghas gan laghdú sular cuireadh an chéad laghdú i bhfeidhm ar an bpraghas.”;

"

(b)   cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 8:"

Airteagal 8

1.  Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar bhearta náisiúnta arna nglacadh de bhun na Treorach seo a leagan síos agus glacfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ní mór na pionóis dá bhforáiltear a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit ▌go gcuirfear na critéir neamh-uileghabhálacha táscacha seo a leanas san áireamh nuair a bheidh pionóis á bhforchur, agus nuair is iomchuí sin:

   (a) cineál, tromchúis, scála agus ré ▌ an tsáraithe;

   (b) aon ghníomhaíocht a rinne an trádálaí chun an damáiste a bhain do thomhaltóirí a mhaolú nó a leigheas;

   (c) aon sáruithe roimhe sin ag an trádálaí;
   (d) na tairbhí airgeadais a ghnóthaigh an trádálaí nó na caillteanais a sheachain sé de bharr an tsáraithe, más rud é go bhfuil na sonraí ábhartha ar fáil;
   (e) pionóis arna bhforchur ar an trádálaí i leith an tsáraithe chéanna sna Ballstáit eile i gcásanna trasteorann ina gcuirtear an fhaisnéis faoi phionóis den sórt sin ar fáil tríd an sásra a bunaíodh le Rialachán (AE) 2017/2394;
   (f) aon toisc ghéaraitheach nó mhaolaitheach eile is infheidhme i leith chúinsí an cháis.

3.  Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoina rialacha maidir le pionóis faoin ... [dáta le haghaidh thrasuí na Treorach leasaithí seo] agus tabharfaidh siad fógra dó gan mhoill faoi aon leasú ina dhiaidh sin lena ndéantar difear dóibh..

"

Airteagal 5

Faisnéis maidir le cearta tomhaltóirí

Áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh pointe iontrála ar líne ar fáil do shaoránaigh a dteastaíonn faisnéis uathu faoina gcearta tomhaltóirí, nó a bhfuil réiteach ar dhíospóidí á lorg acu lasmuigh den chúirt, pointe a chuirfear ar fáil tríd an tairseach aonair dhigiteach arna bunú le Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(33), lena bhféadfaidh siad:

(a)  faisnéis atá cothrom le dáta faoina gcearta tomhaltóirí faoi dhlí an Aontais a rochtain ar shlí shoiléir, intuigthe agus sho-rochtana; agus

(b)  gearán a chur isteach tríd an gclár réitigh díospóidí ar líne arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 524/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(34) agus chuig an Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí atá inniúil ag brath ar na páirtithe lena mbaineann.

Airteagal 6

Tuairisciú ag an gCoimisiún agus athbhreithniú

Faoin ... [2 bhliain tar éis an dáta cur i bhfeidhm], déanfaidh an Coimisiún tuarascáil ar chur i bhfeidhm na Treorach seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle. Áireofar go háirithe sa tuarascáil sin measúnú ar fhorálacha na Treorach seo maidir leis an méid seo a leanas:

(a)  imeachtaí arna n-eagrú in áiteanna seachas áitreabh an trádálaí; agus

(b)  cásanna ina margaítear earraí mar earraí atá comhionann cé go bhfuil difríocht shuntasach ann idir comhdhéanamh nó saintréithe, lena n-áirítear faoinar cheart na cásanna sin a bheith faoi réir ceanglais níos déine, lena n-áirítear an toirmeasc in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2005/29/CE agus faoinar gá forálacha níos mionsonraithe maidir le faisnéis faoi dhifreáil earraí.

Beidh togra reachtach ag gabháil leis an tuarascáil seo nuair is gá.

Airteagal 7

Trasuí

1.  Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú laistigh de ... [24 mí ar a dhéanaí óna nglacadh]. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón ... [6 mhí tar éis an spriocdháta le haghaidh trasuí].

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

2.  Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

Airteagal 8

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 9

Seolaithe

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna déanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1) IO C 440, 6.12.2018, lch. 66.
(2)* Níl bailchríoch dhlítheangeolaíoch déanta ar an téacs go fóill.
(3)IO C 440, 6.12.2018, lch. 66.
(4)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019.
(5)Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2005 maidir le cleachtais tráchtála éagóracha idir gnólachtaí agus tomhaltóirí sa mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Treoir 84/450/CEE ón gComhairle, Treoir 97/7/CE, Treoir 98/27/CE agus Treoir 2002/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 149, 11.6.2005, lch. 22).
(6)Treoir 2009/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le hurghairí chun leasanna tomhaltóirí a chosaint (IO L 110, 1.5.2009, lch. 30).
(7)Treoir 98/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 1998 maidir le cosaint tomhaltóirí ó thaobh praghsanna táirgí a thairgtear do thomhaltóirí a chur in iúl (IO L 80, 18.3.1998, lch. 27).
(8)Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le cearta tomhaltóirí, lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoir 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 85/577/CEE ón gComhairle agus Treoir 97/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 304, 22.11.2011, lch. 64).
(9)Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (IO L 345, 27.12.2017, lch. 1).
(10) Treoir 93/13/CEE ón gComhairle an 5 Aibreán 1993 maidir le téarmaí éagóracha i gconarthaí tomhaltóra (IO L 95, 21.4.1993, lch. 29).
(11) Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an ... (IO ...).
(12)+ IO: Cuir isteach sa téacs, le do thoil, sraithuimhir an Rialacháin atá i ndoiciméad PE-CONS Uimh./BB (2018/0112(COD)) agus cuir isteach uimhir, dáta agus tagairt IO na Treorach sin san fhonóta.
(13)++ IO: cuir isteach sa téacs, le do thoil, sraithuimhir an Rialacháin atá i ndoiciméad PE-CONS Uimh./BB(2018/0112(COD)).
(14)Treoir (AE) 2016/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le fios gnó agus faisnéis ghnó neamhnochta (rúin trádála) a chosaint ar iad a fháil, a úsáid agus a nochtadh go neamhdhleathach (IO L 157, 15.6.2016, lch. 1).
(15)Rialachán (AE) Uimh. 524/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach díospóidí ar líne le haghaidh díospóidí tomhaltóirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2009/22/CE (Rialachán maidir le ODR le haghaidh tomhaltóirí) (IO L 165, 18.6.2013, lch. 1).
(16)Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal comhchoiteann slándála do líonraí agus do chórais faisnéise ar fud an Aontais (IO L 194, 19.7.2016, lch. 1).
(17)Rialachán (AE) 2018/302 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Feabhra 2018 maidir le haghaidh a thabhairt ar gheobhlocáil nach bhfuil údar léi agus ar chineálacha eile idirdhealaithe bunaithe ar náisiúntacht, áit chónaithe nó áit bhunaithe custaiméirí laistigh den mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2006/2004 agus (AE) 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE (IO L 60 I, 2.3.2018, lch. 1).
(18)Treoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2000 maidir le gnéithe áirithe dlí de sheirbhísí na sochaí faisnéise, an trádáil leictreonach, go háirithe, sa Mhargadh Inmheánach ('an Treoir maidir le trádáil leictreonach') (IO L 178, 17.7.2000, lch. 1).
(19) Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an ... (IO ...).
(20)+ IO: Cuir isteach sa téacs, le do thoil, sraithuimhir na Treorach atá i ndoiciméad PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)) agus cuir isteach uimhir, dáta, teideal agus tagairt IO na Treorach sin san fhonóta.
(21)++ IO: Cuir isteach sa téacs, le do thoil, sraithuimhir na Treorach atá i ndoiciméad PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)).
(22)+ IO: Cuir isteach sa téacs, le do thoil, sraithuimhir na Treorach atá i ndoiciméad PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)).
(23)+ IO: Cuir isteach sa téacs, le do thoil, sraithuimhir na Treorach atá i ndoiciméad PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)).
(24)Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
(25)C(2017)6532.
(26) https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eu_harmonised_testing_methodology__framework_for_selecting_and_testing_of_food_products_to_assess_quality_related_characteristics.pdf
(27)IO C 369, 17.12.2011, lch. 14.
(28)+ IO: Cuir isteach sa téacs, le do thoil, sraithuimhir an Rialacháin atá i ndoiciméad PE-CONS Uimh./BB (2018/0112(COD)) agus cuir isteach uimhir, dáta agus tagairt IO an Rialacháin sin san fhonóta.
(29)+ IO: Cuir isteach sa téacs, le do thoil, uimhir na Treorach atá i ndoiciméad PE-CONS 27/19 (2015/0288(COD)) agus cuir isteach uimhir, dáta agus tagairt IO na Treorach sin san fhonóta.
(30)+ IO: Cuir isteach sa téacs, le do thoil, sraithuimhir na Treorach atá i ndoiciméad PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)) agus cuir isteach uimhir, dáta, teideal agus tagairt IO na Treorach sin san fhonóta.
(31)++ IO: cuir isteach sa téacs, le do thoil, sraithuimhir na Treorach atá i ndoiciméad PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)).
(32)+ IO: cuir isteach sa téacs, le do thoil, sraithuimhir na Treorach atá i ndoiciméad PE-CONS 26/19 (2015/0287(COD)).
(33)Rialachán (AE) Uimh. 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 (IO L 295, 21.11.2018, lch.1).
(34)Rialachán (AE) Uimh. 524/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach díospóidí ar líne le haghaidh díospóidí tomhaltóirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2009/22/CE (Rialachán maidir le ODR le haghaidh tomhaltóirí) (IO L 165, 18.6.2013, lch. 1).


Trédhearcacht agus inbhuanaitheacht mheasúnú an AE ar rioscaí sa bhiashlabhra ***I
PDF 308kWORD 103k
Rún
Téacs comhdhlúite
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trédhearcacht agus inbhuanaitheacht mheasúnú an Aontais ar rioscaí sa bhiashlabhra lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 [maidir le dlí ginearálta an bhia], Treoir 2001/18/CE [maidir le horgánaigh ghéinmhodhnaithe a scaoileadh d’aon ghnó sa chomhshaol], Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 [maidir le bia agus beatha atá géinmhodhnaithe], Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 [maidir le breiseáin bheatha], Rialachán (CE) Uimh. 2065/2003 [maidir le blastáin deataigh], Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004 [maidir le hábhair a bhíonn i dtadhall le bia], Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 [maidir leis an nós imeachta údarúcháin comhchoiteann maidir le breiseáin bhia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bhia], Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 [maidir le táirgí cosanta plandaí] agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/2283 [maidir le bianna núíosacha] (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
P8_TA-PROV(2019)0400A8-0417/2018

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0179),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 43, 114 agus 168(4)(b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0144/2018),

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an mbunús dlí atá molta,

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Meán Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an 10 Deireadh Fómhair 2018(2),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 15 Feabhra 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Rialacha 59 agus 39 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus do na tuairimí ón gCoiste um Iascach agus ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A8-0417/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo(3);

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 17 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trédhearcacht agus inbhuanaitheacht mheasúnú an Aontais ar rioscaí sa bhiashlabhra lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003, Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003, Rialachán (CE) Uimh. 2065/2003, Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004, Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008, Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus Rialachán (AE) Uimh 2015/2283 agus Treoir 2001/18/CE

P8_TC1-COD(2018)0088


(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 43(2), Airteagal 114 agus Airteagal 168(4)(b) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(4),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún(5),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(6),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Le Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7) leagtar síos prionsabail ghinearálta agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, sa dóigh gur bunús coiteann é do na bearta lena rialaítear dlí an bhia ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal nnáisiúnta araon. Foráiltear ann, inter alia, go bhfuil dlí an bhia le bheith bunaithe ar anailís riosca, ach amháin nuair nach n-oireann sin do na cúinsí nó do chineál an bhirt.

(2)  I Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 sainmhínítear "anailís riosca" mar phróiseas ina mbíonn trí chomhpháirt idirnasctha: measúnú riosca, bainistiú riosca, agus cumarsáid maidir le riosca. Chun críocha an mheasúnaithe riosca ar leibhéal an Aontais, bunaítear leis an Rialachán sin an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia ("an tÚdarás"), mar an comhlacht measúnaithe riosca de chuid an Aontais atá freagrach as ábhair a bhaineann le sábháilteacht bia agus beatha.

(3)  Cuid bhunriachtanach den phróiseas anailíse riosca is ea an chumarsáid maidir le riosca. ▌ Sa mheastóireacht REFIT ar dlí ginearálta an bhia (Rialachán (CE) Uimh. 178/2002) arna déanamh in 2018, ("an tSeiceáil Oiriúnachta maidir le dlí ginearálta an bhia"), fuarthas amach go meastar, ar an iomlán, nach bhfuil an chumarsáid maidir le riosca éifeachtach go leor. Bíonn tionchar aige sin ar mhuinín na dtomhaltóirí i dtorthaí an phróisis anailíse riosca.

(4)  Dá bhrí sin, is gá próiseas trédhearcach, leanúnach cuimsitheach cumarsáide maidir le riosca a áirithiú i rith na hanailíse riosca, agus baint a bheith ag measúnóirí riosca agus bainisteoirí riosca de chuid an Aontais agus de chuid na mBallstát leis. Ba cheart don chumarsáid sin maidir le riosca muinín a neartú sna saoránaigh go bhfuil an cuspóir ardleibhéal cosanta a áirithiú do shláinte an duine agus do leasanna na dtomhaltóirí mar bhonn don phróiseas ar fad. Ba cheart an chumarsáid maidir le riosca sin a bheith in ann cur le hidirphlé rannpháirtíoch oscailte idir na páirtithe leasmhara uile chun a áirithiú go gcuirtear forleithneacht an leasa phoiblí, agus beachtas, cuimsitheacht, trédhearcacht, comhsheasmhacht agus cuntasacht san áireamh sa phróiseas anailíse riosca.

(5)  Leis an gcumarsáid maidir le riosca, ba cheart béim ar leith a chur ▌ ar mhíniú a thabhairt, ar bhealach cruinn, soiléir, cuimsitheach, ciallmhar, iomchuí agus tráthúil, ar thorthaí an mheasúnaithe riosca, agus thairis sin, ar an úsáid a bhaintear as na torthaí sin chun cinntí a dhéanamh maidir le bainistiú riosca, in éineacht le cúinsí dlisteanacha eile, i gcás inarb ábhartha. Ba cheart faisnéis a chur ar fáil faoin gcaoi ar thángthas ar chinntí bainistithe riosca agus maidir leis na himthosca, seachas torthaí an mheasúnaithe riosca, a bhreithnigh na bainisteoirí riosca , mar aon leis an gcaoi a ndearnadh na himthosca sin a mheas i gcomparáid lena chéile.

(6)  I bhfianaise na débhríochta atá sa tuiscint atá ag an bpobal ar an difríocht atá idir guais agus riosca, ba cheart é a bheith mar sprioc don chumarsáid maidir le riosca an t-idirdhealú sin a shoiléiriú agus leis sin, a áirithiú gur fearr a thuigfidh an pobal i gcoitinne é.

(7)  I gcás ina bhfuil forais réasúnacha a chreidiúint go bhféadfadh riosca a bheith ag baint le bia nó beatha i ngeall ar neamhchomhlíonadh a eascraíonn as sáruithe intinneacha ar an dlí is infheidhme de chuid an Aontais a rinneadh trí chleachtais chalaoiseacha nó mheabhlacha, ba cheart do na húdaráis phoiblí an pobal a chur ar an eolas dá réir a luaithe is féidir, agus na táirgí lena mbaineann agus na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ag gabháil leo a shainaithint a oiread agus is féidir.

(8)  Is gá cuspóirí ginearálta agus prionsabail ghinearálta a leagan síos i ndáil leis an gcumarsáid maidir le riosca, ag cur san áireamh na róil ar leith atá ag measúnóirí agus ag bainisteoirí riosca, agus a neamhspleáchas á áirithiú.

(9)  Bunaithe ar na cuspóirí agus na prionsabail ▌ sin, ba cheart plean ginearálta don chumarsáid maidir le riosca a leagan síos i ndlúthchomhar leis an Údarás agus leis na Ballstáit, agus tar éis comhairliúcháin phoiblí ábhartha. Leis an bplean ginearálta sin, cuirfear creat comhtháite cumarsáide maidir le riosca ar fáil do gach measúnóir riosca agus gach bainisteoir riosca ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta, i dtaca le gach ábhar a bhaineann leis an mbiashlabhra. Ba cheart don phlean a bheith ginearálta, an tsolúbthacht riachtanach a cheadú, agus níor cheart dó déileáil le cásanna sonracha a chuimsítear faoin bplean ginearálta bainistithe géarchéime.

(10)  Ba cheart don phlean ginearálta don chumarsáid maidir le riosca sainaithint a dhéanamh ar na croí-fhachtóirí nach mór a chur san áireamh agus cineál agus leibhéal na ngníomhaíochtaí cumarsáide maidir le riosca riachtanacha á meas amhail na leibhéil éagsúla riosca, cineál an riosca agus an tionchar a d'fhéadfadh a bheith aige ar shláinte an duine, ar shláinte ainmhithe agus, i gcás inarb iomchuí, ar an gcomhshaol, cé na daoine agus na rudaí a dtéann an riosca i bhfeidhm orthu go díreach nó go hindíreach, na leibhéil ▌ neamhchosanta ar ghuais, leibhéal na práinne, agus acmhainn rialú a dhéanamh ar an riosca agus ar thosca eile a bhfuil tionchar acu ar bhrath riosca, lena n-áirítear ▌ an creat dlíthiúil is infheidhme agus an comhthéacs margaidh ábhartha.

(11)  Ba cheart don phlean ginearálta don chumarsáid maidir le riosca sainaithint a dhéanamh freisin ar na huirlisí agus na bealaí a úsáidfear, agus sásraí iomchuí a bhunú chun comhordú agus comhoibriú a dhéanamh idir na measúnóirí riosca agus na bainisteoirí riosca sin, ar leibhéal na mBallstát agus ar leibhéal an Aontais, a bhíonn rannpháirteach i bpróiseas na hanailíse riosca, go háirithe i gcás ina gcuireann roinnt gníomhaíochtaí de chuid an Aontais aschur eolaíoch ar fáil maidir leis an ábhar céanna nó le hábhair ghaolmhara, d'fhonn go mbeadh an chumarsáid maidir le riosca comhleanúnach agus d'fhonn idirphlé oscailte a áirithiú i measc na bpáirtithe leasmhara go léir.

(12)  De thairbhe thrédhearcacht an phróisis measúnaithe riosca cuirtear le dlisteanacht an Údaráis a mhisean a shaothrú i dtuairim na dtomhaltóirí agus an phobail i gcoitinne, méadaítear a muinín as obair an Údaráis agus áirithítear go bhfuil an tÚdarás níos freagraí do shaoránaigh an Aontais sa chóras daonlathach. Dá bhrí sin, an mhuinín atá ag an bpobal i gcoitinne agus ag páirtithe leasmhara eile as an bpróiseas anailíse riosca atá mar bhonn faoi dhlí ábhartha an Aontais, agus as an measúnú riosca go háirithe, lena n-áirítear eagrú, feidhmiú agus neamhspleáchas an Údaráis agus an trédhearcacht, tá sé bunriachtanach an mhuinín sin a neartú.

(13)  Is iomchuí ról na mBallstát agus dua agus gníomhaíocht na bpáirtithe go léir a mbeidh lámh acu i mBord Bainistíochta an Údaráis a mhéadú ("an Bord Bainistíochta) ▌.

(14)  Is léir ón taithí atá faighte go bhfuil ról Bhord Bainistíochta dírithe ar ghnéithe riaracháin agus airgeadais agus nach bhfuil tionchar aige ar neamhspleáchas na hoibre eolaíche a dhéanann an tÚdarás. Is iomchuí, dá bhrí sin, go mbeadh ionadaithe ó gach Ballstát, ó Pharlaimint na hEorpa, ón gCoimisiún, mar aon le heagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta agus eagraíochtaí tionscail ar Bhord Bainistíochta agus go bhforálfaí go mbeadh acu taithí agus saineolas ní hamháin i réimsí dhlí agus bheartas an bhiashlabhra, lena n-áirítear measúnú riosca, ach i réimse ábhar bainistíochta, réimse ábhar riaracháin, réimse ábhar airgeadais agus réimse ábhar dlíthiúla, agus go n-áiritheofaí go ngníomhaíonn siad go neamhspleách ar mhaithe le leas an phobail.

(15)  Ba cheart comhaltaí an Bhoird Bainistíochta a roghnú agus a cheapadh ar bhealach a áiritheoidh na caighdeáin is airde ó thaobh inniúlachta de agus raon fairsing taithí ábhartha.

(16)  Sa tSeiceáil Oiriúnachta ar Dhlí Ginearálta an Bhia sainaithníodh easnaimh áirithe ar chumas fadtéarmach an Údaráis an t-ardleibhéal saineolais atá aige a chaomhnú. Go háirithe, tá laghdú tagtha ar líon na n-iarrthóirí ar dhéanann iarratas ar bheith ina gcomhaltaí de Phainéil Eolaíocha an Údaráis. Dá bhrí sin, ní mór an córas a neartú agus ba cheart do na Ballstáit ról níos gníomhaí a ghlacadh chun a áirithiú go bhfuil líon leordhóthanach saineolaithe ar fáil chun freastal ar riachtanais chóras measúnaithe riosca an Aontais i dtéarmaí ardleibhéal saineolais eolaíoch, neamhspleáchais agus saineolais ildisciplínigh.

(17)  Chun an measúnú riosca a choinneáil neamhspleách ar an mbainistiú riosca agus ar leasanna eile ar leibhéal an Aontais, is iomchuí go roghnóidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Údaráis comhaltaí an Choiste Eolaíoch agus na bPainéal Eolaíoch agus go gceapfaidh Bord Bainistíochta iad ▌, bunaithe ar chritéir dhiana a áiritheoidh barr feabhais agus neamhspleáchas na saineolaithe mar aon leis an saineolas ildisciplíneach is gá do gach Painéal Eolaíoch. Tá sé bunriachtanach chuige sin freisin go mbeadh ról i roghnú ▌ na saineolaithe eolaíocha sin ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, an té dar feidhm leasanna an Údaráis, go háirithe neamhspleáchas a chuid saineolais a chosaint. Ba cheart don Bhord Bainistíochta féachaint lena áirithiú, a oiread agus is féidir, gurb eolaithe iad na saineolaithe a cheapfar mar chomhaltaí ar na Painéil Eolaíocha atá i mbun taighde gníomhaí agus a bhfuil torthaí a dtaighde á bhfoilsiú in irisleabhair eolaíocha a ndéantar athbhreithniú piaraí orthu, ar choinníoll go gcomhlíonann siad critéir dhochta barr feabhais agus neamhspleáchais. Ba cheart cúiteamh cuí airgeadais na saineolaithe a áirithiú. Ba cheart bearta eile a chur i bhfeidhm lena áirithiú go mbeidh sé ar chumas na saineolaithe eolaíocha gníomhú go neamhspleách.

(18)  Tá sé fíorthábhachtach feidhmiú éifeachtúil an Údaráis a áirithiú agus inbhuanaitheacht a chuid saineolais a fheabhsú. Dá bhrí sin, is gá neartú a dhéanamh ar an tacaíocht a thugann an tÚdarás agus na Ballstáit d'obair an Choiste Eolaíoch agus na bPhainéal Eolaíocha. Go háirithe, ba cheart don Údarás an obair ullmhúcháin a thacaíonn le cúraimí na bPainéal a eagrú, lena n-áirítear a iarraidh ar fhoireann an Údaráis nó ar eagraíochtaí eolaíocha náisiúnta atá i gcaidreamh leis an Údarás tuairimí eolaíocha ullmhúcháin a dhréachtú lena bpiar-athbhreithniú agus lena nglacadh ag na Painéil Eolaíocha. Ba cheart nár dhochar an méid sin do neamhspleáchas mheasúnaithe eolaíocha an Údaráis.

(19)  Tá na nósanna imeachta údarúcháin bunaithe ar an bprionsabal gur faoin iarrthóir nó faoin bhfógróir atá sé a chruthú go bhfuil ábhar iarratais nó fógra i gcomhréir le ceanglais ▌ an Aontais. Tá an prionsabal sin bunaithe ar an mbonn gur fearr a chosnaítear sláinte an duine, sláinte ainmhithe, agus, i gcás inarb iomchuí, an comhshaol, i gcás inarb ar an iarrthóir nó an fógróir atá an dualgas cruthúnais mar go gcaithfidh sé a chruthú go bhfuil ábhar a iarratais nó a fhógra sábháilte sula gcuirfear ar an margadh é, in ionad iallach a bheith ar na húdaráis phoiblí a chruthú go bhfuil an t-ábhar neamhshábháilte le gur féidir cosc a chur ar é a chur ar an margadh. ▌ I gcomhreir leis an bpprionsabal sin agus i gcomhréir leis na ceanglais rialála is infheidhme,ceanglaítear ar iarratasóirí nó ar fhógróirí staidéir ábhartha, lena n‑áirítear tástálacha, a thíolacadh mar thacaíocht le hiarratas nó fógraí faoi dhlí ▌ earnálach an Aontais, chun sábháilteacht ábhair, agus i gcásanna áirithe éifeachtacht an ábhair, a léiriú.

(20)  Déantar foráil le dlí an Aontais maidir le hinneachar na n-iarratas agus na bhfógraí. Tá sé fíorthábhachtach maidir leis an iarratas nó an fógra ▌ a chuirfear faoi bhráid an Údaráis i gcomhair measúnú riosca, go sásóidh sé na sonraíochtaí is infheidhme chun a áirithiú go ndéanfaidh an tÚdarás measúnú eolaíoch den cháilíocht is fearr. Ní i gcónaí a bhíonn tuiscint shoiléir ag iarratasóirí nó fógróirí, go háirithe fiontair bheaga agus mheánmhéide, ar na sonraíochtaí sin. Is iomchuí, dá bhrí sin, i gcás ina n-iarrfaí ar an Údarás aschur eolaíoch a chur ar fáil go gcuirfeadh sé comhairle ar iarratasóir nó ar fhógróir féideartha arna iarraidh sin air, sula gcuirtear iarratas nó fógra isteach go foirmiúil. Ba cheart gur leis na rialacha is infheidhme agus leis an inneachar a cheanglaítear a bheith in iarratas nó i bhfógra a bhainfeadh an chomhairle réamhthíolactha sin, sula dtíolacfar an t-iarratas nó an fógra go foirmiúil, ach nach dtabharfaí aghaidh inti ar dhearadh na staidéar atá le tíolacadh ós ar an iarratasóir atá an fhreagracht an méid sin a dhéanamh. ▌

(21)  I gcás ina bhféadfaí a iarraidh ar an Údarás aschur eolaíoch a sholáthar, ba cheart dó eolas a bheith aige ▌ ar na staidéir ar fad a rinne an t-iarratasóir d'fhonn tacú le hiarratas ▌ faoi dhlí ▌ an Aontais. Chuige sin, ní mór agus is iomchuí i gcás ina gcuireann oibreoirí gnó staidéir á ndéanamh nó nuair a dhéanann siad féin iad d'fhonn iarratas nó fógra a thíolacadh, go gcuirfidís fógra faoi na staidéir sin chuig an Údarás. Maidir leis an oibleagáid fógra faoi na staidéir sin a thabhairt, ba cheart feidhm a bheith aige maidir leis na saotharlanna agus saoráidí eile tástála a dhéanann na staidéir. Níor cheart faisnéis faoi na staidéir a bhfuil fógra tugtha fúthu a phoibliú go dtí go mbíonn an t-iarratas comhfhreagrach ▌ déanta i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme maidir le trédhearcacht. D'fhonn cur chun feidhme éifeachtach na oibleagáide sin a áirithiú, is iomchuí foráil a dhéanamh d'iarmhairtí nós imeachta áirithe i gcás neamhchomhlíonadh. Ba cheart don Údarás, sa chomhthéacs sin, socruithe praiticiúla a leagan síos chun an oibleagáid sin a chur chun feidhme, lena n-áirítear na nósanna imeachta maidir leis na húdair atá leis an neamhchomhlíonadh a iarraidh agus a chur ar fáil don phobal.

(22)  I gcomhréir le Treoir 2010/63/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8), ba cheart tástálacha ar ainmhithe a ionadú, a laghdú nó a bheachtú. Dá bhrí sin, faoi raon feidhme an Rialacháin seo, ba cheart dúbailt ar thástáil ainmhithe a sheachaint, más féidir.

(23)  I gcás iarratais nó fógraí chun athnuachan ar údarú nó ar fhormheas a iarraidh, bíonn an tsubstaint údaraithe nó formheasta nó an táirge údaraithe nó formheasta ar an margadh cheana féin le roinnt blianta. Dá bhrí sin, is ann cheana féin do thaithí agus d'eolas i ndáil leis an tsubstaint nó leis an táirge sin. I gcás ina bhféadfaí a iarraidh ar an Údarás aschur eolaíoch a sholáthar, is iomchuí ▌ go ndéantar na staidéir atá beartaithe de thaca le hiarratas ar athnuachan, lena n-áirítear faisnéis faoin dearadh atá beartaithe, ar thug an t-iarratasóir nó an fógróir fógra fúthu don Údarás, a thíolacadh le go rachfar i gcomhairle le tríú páirtithe maidir leo. Ba cheart don Údarás comhairle a thabhairt go córasach don iarratasóir nó do na fógróirí maidir le hinneachar an iarratais ar athnuachan nó an fhógra atáthar a bheartú, mar aon le dearadh na staidéar, ag cur na mbarúlacha a fuarthas san áireamh.

(24)  Tá imní áirithe ar an bpobal maidir le measúnú an Údaráis i réimse na nósanna imeachta-údarúcháin a bheith bunaithe go príomha ar staidéir de chuid an tionscail. Tá sé ríthábhachtach go ndéanfadh an tÚdarás taighde ar an litríocht eolaíoch le gur féidir leis sonraí eile a chur san áireamh mar aon le haon staidéir arb ann dóibh faoin ábhar atá curtha faoina bhráid lena mheasúnú. Chun leibhéal breise ráthaíochta a thabhairt go mbeidh rochtain ag an Údarás ar na sonraí eolaíocha ábhartha uile agus ar na staidéir eolaíocha ábhartha uile maidir le hábhar iarratais ar údarú nó ar fhógra nó ar athnuachan ar iarratas nó ar fhormheas, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le comhairliúchán le tríú páirtithe chun a fháil amach an bhfuil sonraí eolaíocha ábhartha eile nó staidéir eile le fáil. Chun éifeachtacht an chomhairliúcháin a mhéadú, ba cheart an comhairliúchán a reáchtáil nuair atáthar díreach tar éis na staidéir a thíolaic lucht tionscail mar chuid d'iarratas nó d'fhógra a chur ar fáil don phobal, faoi na rialacha trédhearcachta is infheidhme. I gcás inar baol nach mbeifear in ann cuí-aird a thabhairt ar thorthaí comhairliúcháin phoiblí i ngeall ar na spriocdhátaí is infheidhme, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le síneadh teoranta a chur leis na spriocdhátaí sin.

(25)  Ábhar íogair atá ríthábhachtach do shaoránaigh uile an Aontais is ea an tsábháilteacht bia. Ag an am céanna le caomhnú an phrionsabail gur ar an lucht tionscail atá an dualgas comhlíonadh cheanglais an Aontais a chruthú, tá sé tábhachtach uirlis bhreise fíorúcháin a bhunú, eadhon staidéir bhreise a choimisiúnú leis an gcuspóir fianaise a fhíorú a úsáidtear i gcomhthéacs an mheasúnaithe riosca, chun aghaidh a thabhairt ar chásanna sonracha a mbaineann ardtábhacht shochaíoch leo ina bhfuil conspóidí tromchúiseacha nó torthaí ann a thagann salach ar a chéile. Ós rud é gur as buiséad an Aontais a mhaoineofaí na staidéir fhíorúcháin sin, agus gur cheart úsáid na huirlise fíorúcháin eisceachtúla sin a bheith comhréireach i gcónaí, ba cheart an Coimisiún, á chur san áireamh dó na tuairimiú arna gcur in iúl ag Parlaimint na hEorpa agus ag na Ballstáit, a bheith freagrach as coimisiúnú na staidéar fíorúcháin sin a chur i ngníomh. Ba cheart a chur san áireamh, áfach, go bhféadfadh sé gur ghá i gcásanna ar leith scóip ní b'fhairsinge ná an fhianaise idir camáin a bheith ag na staidéir fhíorúcháin a choimisiúnófaí (i gcás ina mbeadh forbairtí nua eolaíocha ar fáil, mar shampla).

(26)  Cé go bhfuil dul chun cinn nach beag déanta ag an Údarás ó thaobh na trédhearcachta de, is léir ón tSeiceáil Oiriúnachta ar Dhlí Ginearálta an Bhia nach i gcónaí a mheastar go bhfuil an próiseas measúnaithe riosca iomlán trédhearcach, go speisialta i ndáil leis na nósanna imeachta údarúcháin a chumhdaíonn an slabhra bia. Toradh é sin, i bpáirt, ar rialacha éagsúla trédhearcachta agus rúndachta a bheith leagtha síos i Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus i ngníomhartha reachtacha earnálacha Aontais eile ▌. Is féidir leis an idirghníomhú idir na gníomhartha sin tionchar a imirt ar inghlacthacht an mheasúnaithe riosca don phobal i gcoitinne.

(27)  Leis an tionscnamh ó na saoránaigh dar teideal 'Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides' [Cuirtear toirmeasc ar an ngliofosáit agus cosnaítear daoine agus an comhshaol ar lotnaidicídí tocsaineacha], dearbhaíodh an athuair go bhfuil imní ann maidir le trédhearcacht i ndáil leis na staidéir a choimisiúnaíonn lucht tionscail agus a thíolactar i ▌nósanna imeachta údarúcháin.

(28)  Dá bhrí sin, is gá trédhearcacht an phróisis measúnaithe riosca a mhéadú ar bhealach réamhghníomhach. Ba cheart na sonraí eolaíocha uile agus an fhaisnéis atá mar thacaíocht le hiarratais ar údaruithe nó ar fhormheasanna faoi dhlí ▌ an Aontais chomh maith le hiarrataí eile ar aschur eolaíoch, a chur ar fáil don phobal ar bhealach réamhghníomhach agus le rochtain éasca orthu a luaithe is féidir le linn an phróisis measúnaithe riosca. Ba cheart nár dhochar an nochtadh sin don phobal d'aon rialacha maidir le cearta maoine intleachtúla nó d'aon fhorálacha de dhlí ▌ an Aontais lena gcosnaítear an infheistíocht a dhéanann nuálaithe i mbailiú na faisnéise agus na sonraí atá mar thacaíocht le hiarratais nó le fógraí ábhartha. Ba cheart a áirithiú nach measfar go dtugann an nochtadh sin don phobal cead d'úsáid ná do shaothrú breise, gan dochar a dhéanamh do chineál réamhghníomhach an nochta don phobal agus don rochtain éasca poiblí ar na sonraí agus an fhaisnéis a nochtar.

(29)  Chun trédhearcacht an mheasúnaithe riosca a áirithiú, níor cheart achoimre ar an gcomhairle réamhthíolactha a chur ar fáil go poiblí nó go gcuirfear ar fáil go poiblí iarratas nó fógra comhfhreagrach i comhréir leis na rialacha trédhearcachta is infheidhme.

(30)  I gcás ina n-iarrfar a thuairim ar an Údarás i ndáil le hiarratais nó fógraí a thíolactar faoi dhlí ▌ an Aontais agus ag féachaint dá oibleagáid a áirithiú go bhfuil rochtain ag an bpobal ar an bhfaisnéis tacaíochta uile i dtaobh sholáthar a chuid aschur eolaíoch, ba cheart é a bheith de fhreagracht ar an Údarás iarrataí ar rúndacht a mheas.

(31)  Lena chinneadh cén leibhéal nochta réamhghníomhaigh don phobal is iomchuí le cothromaíocht iomchuí a bhaint amach, ba cheart na cearta ábhartha atá ag an bpobal maidir le trédhearcacht an phróisis measúnaithe riosca a mheas os coinne chearta ▌ na n-iarratasóirí nó na bhfógróirí, ag cur san áireamh chuspóirí Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.

(32)  I ndáil leis na nósanna imeachta maidir le hiarratais nó maidir le fógraí dá bhforáiltear i ndlí ▌ an Aontais, is léir ón taithí atá faighte go dtí seo gurb iondúil go meastar míreanna faisnéise áirithe a bheith íogair agus ba cheart iad a choinneáil faoi rún i rith nósanna imeachta ▌ na n-earnálacha éagsúla. Is iomchuí dá bhrí sin liosta cothrománach a leagan síos i Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 de na míreanna faisnéise a léiríonn an t-iarratasóir nó an fógróir go ndéanfar díobháil nach beag do na leasanna tráchtála lena mbaineann dá nochtfaí iad agus nár cheart, dá bhrí sin, a nochtadh don phobal ▌. Cé is moite d'fhaisnéis is ábhartha don mheasúnú sábháilteachta, is ceart a áireamh ar na míreanna sin an próiseas monaraíochta agus táirgthe, mar aon leis an modh agus na gnéithe nuálacha a bhaineann leis, chomh maith lesonraíochtaí teicniúla agus tionsclaíocha, amhail eisíontais, ar cuid dhílis den phróiseas sin iad. Níor cheart an fhaisnéis sin a nochtadh ach i gcúinsí an-teoranta agus eisceachtúla a bhaineann le héifeachtaí intuartha ar an tsláinte nó, i gcás ina gceanglaítear measúnú comhshaoil faoi dlí earnálach an Aontais, a bhaineann le héifeachtaí comhshaoil, nó i gcás ina sainaithníonn na húdaráis ábhartha riachtanas práinneach sláinte an duine, sláinte ainmhithe nó an comhshaol a chosaint.

(33)  Ar mhaithe le soiléireacht agus chun an deimhneacht dhlíthiúil a mhéadú, is gá go leagfaí amach na ceanglais nós imeachta shonracha nach mór d'iarratasóir nó d'fhógróir a leanúint i ndáil le hiarraidh go gcaithfí faoi rún le faisnéis arna tíolacadh de thaca le hiarratas nó le fógra faoi dhlí ▌ an Aontais.

(34)  Is gá ceanglais shonracha a leagan amach freisin i ndáil le cosaint agus rúndacht sonraí pearsanta chun críocha thrédhearcacht an phróisis measúnaithe riosca, agus Rialacháin (AE) 2018/1725(9)agus (AE) 2016/ 679(10) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle á gcur san áireamh. Dá réir sin, níor cheart aon sonraí pearsanta a chur ar fáil go poiblí faoin Rialachán seo, ach amháin má tá sé riachtanach agus comhréireach chun trédhearcacht, neamhspleáchas agus iontaofacht an phróisis measúnaithe riosca a áirithiú, agus coinbhleachtaí leasa a chosc san am céanna. Go háirithe, d'fhonn an trédhearcacht a áirithiú agus chun coinbhleachtaí leasa a sheachaint, is gá ainmneacha na rannpháirtithe agus na mbreathnóirí ag cruinnithe áirithe den Údarás a fhoilsiú.

(35)  Ar mhaithe le níos mó trédhearcachta agus chun a áirithiú go ndéanfar na hiarrataí ar aschur eolaíoch a gheobhaidh an tÚdarás a phróiseáil ar bhealach éifeachtach, ba cheart formáidí sonraí caighdeánacha a fhorbairt.

(36)  Ag féachaint don fhíoras go mbeadh sé de cheangal ar an Údarás sonraí eolaíocha a stóráil, lena n-áirítear sonraí rúnda agus pearsanta, is gá a áirithiú go ndéanfar an stóráil sin i gcomhréir le hardleibhéal slándála.

(37)  Thairis sin, chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht agus ar éifeachtúlacht na bhforálacha éagsúla a bhfuil feidhm acu maidir leis an Údarás, is iomchuí freisin a fhoráil go ndéanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Údarás ▌. Sa mheastóireacht sin ba cheart, go háirithe, athbhreithniú a dhéanamh ar na nósanna imeachta lena roghnaítear comhaltaí an Choiste Eolaíoch agus na bPainéal Eolaíoch, maidir leis an méid trédhearcachta a bhaineann leo, a gcost-éifeachtúlacht, agus a n-oiriúnacht chun neamhspleáchas agus cumas a áirithiú, agus chun coinbhleachtaí leasa a chosc.

(38)  Na staidéir, lena n-áirítear tástálacha, a thíolacann oibreoirí gnó mar thacaíocht le hiarratais ▌, is iondúil go mbíonn siad i gcomhréir leis na prionsabail a aithnítear go hidirnáisiúnta, rud a thugann bonn aonfhoirmeach dá gcáilíocht go háirithe ó thaobh in‑atáirgtheacht na dtorthaí de. Mar sin féin, tharlódh i gcásanna áirithe go mbeadh fadhbanna ann maidir le comhlíonadh na gcaighdeán is infheidhme, amhail na caighdeáin atá socraithe i dTreoir 2004/10/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(11) nó na cinn arna bhforbairt ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Chaighdeánú, ionas gur ar an ábhar sin is ann do chórais idirnáisiúnta agus náisiúnta chun an comhlíonadh sin a fhíorú. Is iomchuí, dá bhrí sin, go rachadh an Coimisiún i mbun misin aimsithe fíricí chun measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann saotharlanna agus saoráidí eile tástála chun feidhme na caighdeáin ábhartha lena ndéantar tástálacha agus staidéir a chuirtear faoi bhráid an Údaráis mar chuid d'iarratas. D'fhágfadh na misin aimsithe fíricí sin go bhféadfadh an Coimisiún aon laigí a d'fhéadfadh a bheith ar an gcóras agus neamhchomhlíonadh a shainaithint agus féachaint lena leigheas, agus leibhéal breise ráthaíochtaí a chur ar fáil chun an pobal a chur ar a shuaimhneas faoi cháilíocht na staidéar. Bunaithe ar chonclúidí na misean aimsithe fíricí sin, d'fhéadfadh an Coimisiún bearta iomchuí reachtacha a mholadh darb aidhm comhlíonadh na gcaighdeán ábhartha sin a fheabhsú.

(39)  Chun comhleanúnachas leis na hoiriúintí i Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 atáthar a bheartú a áirithiú, ba cheart leasú a dhéanamh ar na forálacha a bhaineann le rochtain phoiblí agus le cosaint faisnéise rúnda i Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003(12), i Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003(13), i Rialachán (CE) Uimh. 2065/2003(14), i Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004(15), i Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008(16), i Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009(17) agus i Rialachán (AE) 2015/2283(18) agus i dTreoir 2001/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(19).

▌(40) Chun a áirithiú go ndéanfar sainiúlachtaí earnála a chur san áireamh i ndáil le faisnéis rúnda, is gá na cearta ábhartha atá ag an bpobal maidir le trédhearcacht sa phróiseas measúnaithe riosca ▌ a mheas os coinne na gceart atá ag iarratasóirí nó fógróirí ▌, ag cur san áireamh chuspóirí sonracha dlí earnála an Aontais chomh maith leis an taithí atá faighte. Dá réir sin, is gá leasú a dhéanamh go háirithe ar Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003, ar Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003, ar Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004, ar Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008, ar Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, ar Rialachán (AE) Uimh. 2015/2283 agus ar Threoir 2001/18/CE(20), chun foráil a dhéanamh maidir le míreanna rúnda de bhreis orthu siúd a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 178/2002.

(41)  Ní dhéantar difear leis an Rialachán seo do na cearta rochtana ar dhoiciméid a chumhdaítear i Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(21) agus, maidir le faisnéis faoin gcomhshaol, na cearta a chumhdaítear i Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006(22) agus Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(23). Níor cheart na forálacha maidir le scaipeadh réamhghníomhach a leagtar síos sa Rialachán seo agus an measúnú ábhartha maidir le hiarraidh ar rúndacht na cearta dá bhforáiltear leis na gníomhartha sin a theorannú in aon slí.

(42)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 a mhéid a bhaineann le plean ginearálta a ghlacadh le haghaidh na cumarsáide maidir le riosca agus formáidí sonraí caighdeánacha a ghlacadh, a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(24).

(43)  D'fhonn go mbeidh an Coimisiún, na Ballstáit, an tÚdarás agus na hoibreoirí gnó in ann dul in oiriúint do na ceanglais nua a shocraítear leis an Rialachán seo, agus chun a áirithiú san am céanna go leanfaidh an tÚdarás de bheith ag feidhmiú go rianúil, is gá foráil a dhéanamh maidir le bearta idirthréimhseacha le haghaidh chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

(44)  Ós rud é go bhfuil ceapadh chomhaltaí an Choiste Eolaíoch agus na bPainéal Eolaíoch ag brath ar theacht i bhfeidhm an Bhoird Bainistíochta nua, is gá forálacha idirthréimhseacha sonracha a dhéanamh ionas go bhféadfar síneadh a chur i dtéarma oifige reatha chomhaltaí an Choiste Eolaíoch agus chomhaltaí na bPainéal Eolaíoch.

(45)  Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 28(2) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(25),

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 178/2002

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 mar a leanas:

(1)  in Airteagal 6, cuirtear an mhír seo a leanas leis:"

"4. Comhlíonfaidh cumarsáid maidir le riosca na cuspóirí agus urramóidh sí na prionsabail ghinearálta a leagtar amach in Airtegail 8a agus 8b',

"

(2)  i gCaibidil II, cuirtear an Roinn seo a leanas isteach:"

ROINN 1a

CUMARSÁID maidir le RIOSCA

Airteagal 8a

Cuspóirí na cumarsáide maidir le riosca

Agus na róil atá ag measúnóirí riosca agus ag bainisteoirí riosca faoi seach á gcur san áireamh, saothrófar leis an gcumarsáid maidir le riosca na cuspóirí seo a leanas:

   (a) feasacht agus tuiscint ar na saincheisteanna sonracha atá á mbreithniú a chur chun cinn, lena n-áirítear in éagsúlachtaí sa mheasúnú eolaíoch, le linn phróiseas na hanailíse riosca ina iomláine;
   (b) comhsheasmhacht, trédhearcacht agus soiléireacht a áirithiú agus moltaí á ndéanamh maidir le moltaí cinntí agus bainistithe riosca;
   (c) bunús fónta, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, bunús eolaíoch, a sholáthar le cinntí maidir le bainistiú riosca a thuiscint;
   (d) feabhas a chur ar éifeachtacht agus ar éifeachtúlacht fhoriomlán na hanailíse riosca;
   (e) tuiscint maidir le hhanailís riosca a chothú i measc an phobail, lena n-áirítear tuiscint ar chúraimí agus freagrachtaí na measúnóirí riosca agus na mbainisteoirí riosca. chun muinín a mhéadú as an toradh a bheidh air;
   (f) rannpháirteachas iomchuí tomhaltóirí, gnólachtaí bia agus beatha, an lucht léinn agus na bpáirtithe leasmhara eile go léir a áirithiú; ▌
   (g) malartú iomchuí trédhearcach faisnéise le páirtithe leasmhara a áirithiú i dtaca leis na rioscaí a bhaineann leis an mbiashlabhra ▌;
   (h) cur ar fáil faisnéise do thomhaltóirí maidir le straitéisí cosanta rioscaí a áirithiú; agus
   (i) cur leis an gcomhrac in aghaidh scaipeadh na faisnéise bréagaí agus a bhfoinsí.

Airteagal 8b

Prionsabail ghinearálta na cumarsáide maidir le riosca

Agus na róil faoi leith atá ag measúnóirí riosca agus ag bainisteoirí riosca á gcur san áireamh, bainfear an méid seo a leanas amach leis an gcumarsáid maidir le riosca:

   (a) áiritheofar go ndéantar an fhaisnéis chruinn iomchuí uile ▌ a mhalartú ▌, go hidirghníomhach agus go tráthúil leis na páirtithe leasmhara uile, bunaithe ar thrédhearcacht, oscailteacht agus freagrúlacht;
   (b) cuirfear faisnéis thrédhearcach ar fáil ag gach céim de phróiseas na hanailíse rioscaí, ó cheapadh na n-iarratas ar chomhairle eolaíoch go soláthar na hanailíse riosca agus glacadh na gcinntí maidir le bainistiú riosca, lena n-áirítear faisnéis i ndáil leis an gcaoi ar thángthas ar chinntí maidir le bainistiú riosca; agus na gnéithe a ndearnadh meas orthu;
   (c) cuirfear brath riosca na bpáirtithe leasmhara go léir san áireamh;
   (d) éascófar tuiscint agus idirphlé i measc na bpáirtithe leasmhara go léir; agus
   (e) beidh sí soiléir agus beidh rochtain uirthi, lena n-áirítear acu siúd nach bhfuil baint dhíreach acu leis an bpróiseas nó nach bhfuil cúlra eolaíochta acu, agus san am céanna urramófar go cuí na forálacha dlíthiúla is infheidhme maidir le rúndacht agus cosaint sonraí pearsanta.

Airteagal 8c

An plean ginearálta le haghaidh na cumarsáide maidir le riosca

1.  Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, plean ginearálta le haghaidh na cumarsáide maidir le riosca chun na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 8a a bhaint amach, i gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta a leagtar amach in Airteagal 8b. Déanfaidh an Coimisiún an plean ginearálta sin a nuashonrú, ag cur san áireamh an dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch agus an taithí a fhaightear. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 58(2). Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis an Údarás agus é ag ullmhú na ngníomhartha cur chun feidhme sin.

2.  Leis an bplean ginearálta don chumarsáid maidir le riosca, cuirfear creat comhtháite cumarsáide maidir le riosca chun cinn a mbeidh ar na measúnóirí riosca agus na bainisteoirí riosca cloí leis ar bhealach córasach comhleanúnach, ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal náisiúnta araon. Déanfar an méid seo a leanas leis:

   (a) sainaithneofar na príomhthosca is gá a chur san áireamh agus cineál agus leibhéal na ngníomhaíochtaí cumarsáide maidir le riosca atá de dhíth á meas;
   (b) na cineálacha agus leibhéil éagsúla gníomhaíochtaí cumarsáide, agus na príomhuirlisí iomchuí agus na príomhchainéil iomchuí a bheidh le húsáid chun críocha na cumarsáide maidir le riosca, a shainaithint, ag cur san áireamh na riachtanas atá ag na grúpaí a bhfuiltear ag díriú orthu; ▌
   (c) sásraí iomchuí chun comhordú agus comhoibriú a dhéanamh a bhunú, d'fhonn comhsheasmhacht na cumarsáide maidir le riosca a neartú i measc measúnóirí riosca agus bainisteoirí riosca; agus
   (d) sásraí iomchuí a bhunú chun idirphlé oscailte i measc tomhaltóirí, gnólachtaí bia agus beatha, an lucht léinn, agus na páirtithe leasmhara uile eile, mar aon lena rannpháirteachas iomchuí, a áirithiú.";

"

(3)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír d'Airteagal 22(7):"

"Gníomhóidh sé i ndlúthchomhar leis na comhlachtaí inniúla sna Ballstáit a dhéanann cúraimí atá cosúil le cúraimí an Údaráis, agus, i gcás inarb iomchuí, gníomhóidh sé leis na gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais.";

"

(4)  Leasaítear Airteagal 25 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Ainmneoidh gach Ballstát comhalta agus comhalta malartach mar ionadaithe air chuig an mBord Bainistíochta. Is í an Chomhairle a cheapfaidh na comhaltaí agus na comhaltaí malartacha a ainmneofar ar an mbealach sin agus beidh cearta vótála acu.";

"

(b)  cuirtear isteach na míreanna seo a leanas:"

"1a. Sa bhreis ar na comhaltaí agus na comhaltaí malartacha dá dtagraítear i mír 1, beidh na daoine seo a leanas ar an mBord Bainistíochta freisin:

   (a) beirt chomhaltaí agus beirt chomhaltaí malartacha a cheapfaidh an Coimisiún mar a ionadaithe, agus a mbeidh ceart vótála acu.
   (b) beirt chomhaltaí a cheapfaidh Parlaimint na hEorpa, agus a mbeidh ceart vótála acu.
   (c) ceathrar comhalta agus ceathrar comhalta malartacha a mbeidh ceart vótála acu agus a dhéanfaidh ionadaíocht ar leasanna na sochaí sibhialta agus an bhiashlabhra eadhon, comhalta amháin agus comhalta malartach amháin ó eagraíochtaí tomhaltóirí, comhalta amháin agus comhalta malartach amháin ó eagraíochtaí comhshaoil neamh-rialtasacha, comhalta amháin agus comhalta malartach amháin ó eagraíochtaí feirmeoirí, agus comhalta amháin agus comhalta malartach amháin ó eagraíochtaí tionsclaíochta.

Is í an Chomhairle a cheapfaidh na comhaltaí agus na comhaltaí malartacha dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa ar bhonn liosta a tharraingeoidh an Coimisiún suas, agus a seoladh chuig an gComhairle. Beidh níos mó ainmneacha ar an liosta ná mar a bheidh poist le líonadh. Seolfaidh an Chomhairle an liosta a chuirfidh an Coimisiún i dtoll a chéile chuig Parlaimint na hEorpa, mar aon leis na doiciméid tagartha ábhartha. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa, a luaithe is féidir agus laistigh de thrí mhí ón liostasin a fháil ar a dhéanaí, a tuairimí a chur faoi bhráid na Comhairle lena mbreithniú, agus ceapfaidh an Chomhairle na comhaltaí sin ansin.

1b.  Déanfar comhaltaí agus comhaltaí malartacha an Bhoird Bainistíochta a ainmniú agus a cheapadh ar bhonn a gcuid taithí agus saineolais ábhartha i réimse reachtaíocht agus bheartas an bhiashlabhra, lena n-áirítear measúnú riosca, agus áiritheofar san am céanna go mbeidh saineolas ábhartha ann laistigh den Bhord Bainistíochta in ábhair bhainistíochta, riaracháin, airgeadais agus dhlíthiúla.";

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

"2. Ceithre bliana a bheidh i dtéarma oifige na gcomhaltaí agus na gcomhaltaí malartacha agus féadfar an téarma a athnuachan. Ní fhéadfar ▌ téarma oifige na gcomhaltaí agus na gcomhaltaí malartacha dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír de mhír 1 a athnuachan ach aon uair amháin.";

"

(d)  i mír 5, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:"

"Mura bhforáiltear a mhalairt, gníomhóidh an Bord Bainistíochta trí thromlach dá chomhaltaí. Déanfaidh na comhaltaí malartacha ionadaíocht ar na comhaltaí nuair atá siad as láthair agus caithfidh siad vóta thar a gceann.";

"

(5)  Leasaítear Airteagal 28 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:"

"5. Is é an Bord Bainistíochta, ag gníomhú ar thogra ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin, a cheapfaidh na comhaltaí sin den Choiste Eolaíoch nach ▌ comhaltaí de na Painéil Eolaíocha iad agus comhaltaí na bPainéal Eolaíoch le haghaidh téarma oifige cúig bliana is féidir a athnuachan, tar éis glao ar léiriú spéise a bheith foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, i bpríomhfhoilseacháin ábhartha eolaíocha agus ar shuíomh gréasáin an Údaráis. Foilseoidh an tÚdarás an glao ar léiriú spéise sin tar éis dó na Ballstáit a chur ar an eolas maidir leis na critéir agus na réimsí saineolais is gá. Maidir leis na Ballstáit:

   (a) foilseoidh siad na glaonna ar léiriú spéise ar shuíomhanna gréasáin a n-údarás inniúil agus a gcomhlachtaí inniúla a dhéanann cúraimí atá cosúil le cúraimí an Údaráis;
   (b) cuirfidh siad na heagraíochtaí eolaíocha ábhartha atá lonnaithe ar a gcríoch ar an eolas;
   (c) spreagfaidh siad iarrthóirí féideartha le cur isteach; agus
   (d) glacfaidh siad aon bhearta iomchuí eile chun tacú leis an nglao ar léiriú spéise.";

"

(b)  cuirtear na míreanna seo a leanas isteach:"

"5a. Déanfar na comhaltaí den Choiste Eolaíoch nach comhaltaí de na Painéil Eolaíocha agus Comhaltaí na bPainéal Eolaíoch a roghnú agus a cheapadh ▌ i gcomhréir leis an nós imeachta seo a leanas:

   (a) Ar bhonn na n-iarratas a gheofar ar ghlao ar léiriú spéis, déanfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin dréachtliosta d'iarrthóirí oiriúnacha a tharraingt suas ar a mbeidh ar a laghad dhá oiread an líon iarrthóirí a mbeadh gá leo chun na poist ar an gCoiste Eolaíoch agus ar na Painéil Eolaíocha a líonadh agus seolfar an liosta chuig an mBord Bainistíochta, lena léireofar an saineolas sonrach ildisciplíneach a theastaíonn i ngach Painéal Eolaíoch ▌.
   (b) ar bhonn an dréachtliosta sin, déanfaidh an Bord Bainistíochta comhaltaí an Choiste Eolaíoch nach comhaltaí de na Painéil Eolaíocha iad agus comhaltaí na bPainéal Eolaíoch a cheapadh agus tarraingeoidh sé suas sé an painéal iarrthóirí don Choiste Eolaíoch agus do na Painéil Eolaíocha.

   (c) déanfar comhaltaí an Choiste Eolaíoch nach comhaltaí de na Painéil Eolaíocha iad agus comhaltaí na bPainéal Eolaíoch a roghnú ▌ agus a cheapadh bunaithe ar na critéir seo a leanas:
   (i) Ardleibhéal saineolais eolaíoch;
   (ii) Neamhspleáchas agus easpa coinbhleacht leasa i gcomhréir le hAirteagal 37(2) agus le beartas neamhspleáchais an Údaráis agus cur chun feidhme an bheartais sin maidir le comhaltaí na bPainéal Eolaíoch;
   (iii) Comhlíonadh na riachtanas le haghaidh saineolas sonrach ildisciplíneach an Phainéil Eolaíoch chuig a mbeidh siad le ceapadh agus an réim teanga infheidhme.
   (d) i gcás ina mbeidh an saineolas eolaíoch céanna ag iarrthóirí, áiritheoidh an Bord Bainistíochta go mbainfear an dáileadh geografach is fairsinge is féidir amach sna ceapacháin ▌.

5b.  I gcás ina sainaithníonn an tÚdarás go bhfuil saineolas sonrach ag teastáil ó Phainéal Eolaíoch amháin nó ó phainéil éagsúla, molfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin ▌ don Bhord Bainistíochta, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos i mír 5 agus i mír 5a, comhaltaí breise den Phainéal Eolaíoch/de na Painéil Eolaíocha ábhartha a cheapadh.

5c.  Glacfaidh an Bord Bainistíochta, ar bhonn togra ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin, rialacha maidir le heagrú mionsonraithe agus am na nósanna imeachta a leagtar amach i mír 5a agus i mír 5b.

5d.  ▌ Staonfaidh na Ballstáit agus fostóirí chomhaltaí an Choiste Eolaíoch agus na bPainéal Eolaíoch ó aon treoir a thabhairt do na comhaltaí sin den Choiste Eolaíoch nó den bPainéal Eolaíoch, nó do na saineolaithe seachtracha a bhíonn rannpháirteach ina gcuid meithleacha, ar treoir í nach mbeadh ag teacht le cúraimí aonair na gcomhaltaí nó na saineolaithe sin nó le cúraimí, freagrachtaí agus neamhspleáchas an Údaráis.

5e.  ▌ Tacóidh an tÚdarás le tascanna an Choiste Eolaíoch agus na bPainéal Eolaíoch trína gcuid oibre a eagrú, go háirithe an obair ullmhúcháin a bheidh le déanamh ag foireann an Údaráis nó ag eagraíochtaí eolaíocha náisiúnta ainmnithe dá dtagraítear in Airteagal 36, lena n-airítear an t-eagrúchán a dhéanamh chun an deis a chur ar fáil tuairimí eolaíocha a ullmhú lena bpiar‑athbhreithniú ag na Painéil Eolaíocha sula nglacfaidh siad iad.

5f.  Beidh uasmhéid de 21 chomhalta ar gach Painéal Eolaíoch.

5g.  Beidh rochtain ag comhaltaí na bPainéal Eolaíoch ar oiliúint chuimsitheach maidir leis an measúnú riosca.";

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 9, pointe (b):"

"(b) "Líon na gcomhaltaí i ngach Painéal Eolaíoch ach ní níos mó ná an líon uasta dá bhforáiltear i mír 5f.";

"

(6)  cuirtear isteach na hAirteagail seo a leanas:"

"Airteagal 32a

Comhairle réamhthíolactha

1.  I gcás ina bhfuil forálacha i ndlí an Aontais maidir leis an Údarás do sholáthar aschur eolaíoch, lena n-áirítear tuairim eolaíoch, soláthróidh foireann an Údaráis comhairle, arna hiarraidh sin ag iarratasóir nó fógróir féideartha, i dtaca leis na rialacha is infheidhme agus an t-inneachar atá riachtanach don iarratas nó don fhógra, sula dtíolacfar é. Ní dochar an chomhairle sin a thabharfaidh foireann an Údaráis don mheasúnú a dhéanfaidh na Painéil Eolaíocha ina dhiaidh sin ar aon iarratas nó aon fhógraí, agus beidh sí neamhcheangailteach ina leith freisin. Ní bheidh baint ag foireann an Údaráis a chuireann an chomhairle ar fáil in aon obair ullmhúcháin eolaíoch nó teicniúil a bhaineann go díreach nó go hindíreach leis an iarratas nó leis an bhfógra is ábhar don chomhairle.

2.  Foilseoidh an tÚdarás treoir ghinearálta ar a shuíomh gréasáin maidir leis na rialacha is infheidhme agus an t-inneachar atá riachtanach d’iarratais agus fógraí, lena n‑áirítear i gcás inarb iomchuí treoir ghinearálta maidir le dearadh staidéir riachtanacha.

Airteagal 32b

Fógra a thabhairt faoi staidéir

1.  Bunóidh agus bainisteoidh an tÚdarás bunachar staidéar a choimisiúnaigh oibreoirí gnó nó a chuir oibreoirí gnó i gcrích chun tacú le hiarratas nó fógra a bhfuil forálacha ina leith i ndlí an Aontais maidir leis an Údarás do sholáthar aschur eolaíoch, lena n-áirítear tuairim eolaíoch.

2.  Chun críocha mhír 1, tabharfaidh oibreoirí gnó fógra don Údarás gan mhoill faoi theideal agus raon feidhme an staidéir maidir le haon staidéar a dhéanfadh siad a choimisiúnú nó a chur i gcrích chun tacú le hiarratas nó fógra, chomh maith le fógra faoin saotharlann nó saoráid tástála atá i mbun an staidéir, agus dáta tosaithe agus an dáta pleanáilte críochnaithe.

3.  Chun críocha mhír 1, tabharfaidh saotharlanna agus saoráidí tástála eile atá suite san Aontas fógra, gan mhoill, don Údarás faoi theideal agus faoi raon feidhme aon staidéir a choimisiúnóidh oibreoirí gnó agus a dhéanfaidh saotharlanna den sórt sin nó saoráidí tástála eile chun tacú le hiarratas nó fógra, a dháta tosaithe agus an dáta críochnaithe atá beartaithe don staidéar sin, chomh maith le hainm an oibreora gnó a choimisiúnaigh an staidéar sin. .

Beidh feidhm ag an mír seo, mutatis mutandis, maidir le saoráidí tástála eile atá lonnaithe i dtríú tíortha a mhéid a leagtar amach i gcomhaontuithe agus socruithe ábhartha leis na tríú tíortha sin, lena n-áirítear amhail dá dtagraítear in Airteagal 49.

4.  Ní mheasfar iarratas nó fógra a bheith bailí nó inghlactha, i gcás go bhfuil sé á thacú ag staidéir nár tugadh fógra fúthu roimhe sin i gcomhréir le mír 2 nó mír 3, ach amháin má chuireann an t-iarratasóir nó an fógróir foras bailí ar fáil maidir le neamh-fhógra staidéar den sórt sin.

I gcás nár tugadh fógra faoi na staidéir roimh ré i gcomhréir le mír 2 nó 3, agus i gcás nár tugadh bonn cirt bailí, féadfar iarratas nó fógra a thíolacadh an athuair, ar choinníoll go dtabharfaidh an t-iarratasóir nó an fógróir fógra don Údarás faoi na staidéir , agus, go háirithe, a dteideal agus a raon feidhme, an tsaotharlann nó an tsaoráid tástála atá i mbun na staidéar, mar aon le dátaí tosaithe agus críochnaithe beartaithe na staidéar.

Cuirfear tús le measúnú ar bhailíocht nó ar inghlacthacht an iarratais sin a cuireadh isteach athuair sé mhí tar nó an fhógra éis fógra a thabhairt faoi na staidéir de bhun an dara fomhír roimhe.

5.  Ní mheasfar iarratas nó fógra a bheith bailí nó inghlactha, i gcás nach ndéantar staidéir ar tugadh fógra fúthu roimhe sin i gcomhréir le mír 2 nó mír 3 a áireamh san iarratas nó san fhógra, ach amháin má chuireann an t-iarratasóir nó an fógróir foras bailí ar fáil maidir le neamháireamh staidéir den sórt sin.

I gcás nár tugadh fógra faoi na staidéir roimh ré i gcomhréir le mír 2 nó 3, agus i gcás nár tugadh bonn cirt bailí, agus nár áiríodh iad san iarratas nó san fhógra féadfar iarratas nó fógra a thíolacadh an athuair agus i gcás nár soláthraíodh foras bailí, féadfar iarratas nó fógra a thíolacadh an athuair, ar choinníoll go dtíolacann an t-iarratasóir nó an fógróir na staidéir uile ar tugadh fógra fúthu i gcomhréir le mír 2 agus mír 3.

Cuirfear tús le measúnú ar bhailíocht nó ar inghlacthacht an iarratais nua nó le fógra sé mhí tar éis na staidéir a thíolacadh de bhun na fomhíre roimhe seo.

6.  I gcás ina mbraithfidh an tÚdarás, le linn a mheasúnaithe ar riosca, nach n‑áirítear staidéir ar tugadh fógra fúthu i gcomhréir le mír 2 agus mír 3 go huile is go hiomlán san iarratas nó san fhógra comhfhreagrach, agus mura bhfuil foras bailí ann chuige sin, déanfar na teorainneacha ama is infheidhme lena gceanglaítear ar an Údarás a aschur eolaíoch a sholáthar a chur ar fionraí. Beidh deireadh leis an bhfionraíocht sé mhí tar éis sonraí uile na staidéar ábhartha a thíolacadh.

7.  Ní dhéanfar an fhaisnéis ar tugadh fógra fúithi a chur ar fáil don phobal ach amháin i gcás ina bhfuil iarratas comhfhreagrach ▌ faighte agus tar éis don Údarás cinneadh a dhéanamh i dtaca le nochtadh na staidéar a ghabhann leis i gcomhréir le hAirteagal 38 agus Airteagal 39 go hAirteagal 39e.

8.  Leagfaidh an tÚdarás síos ▌ na socruithe praiticiúla chun forálacha an Airteagail seo a chur chun feidhme, lena n‑áirítear na socruithe chun forais bhailí a iarraidh agus dhéanamh poiblí sna cásanna dá dtagraítear i mír 4, mír 5 agus mír 6. Beidh ▌ na socruithe sin i gcomhréir leis an Rialachán seo agus le dlí ábhartha eile de chuid ▌ an Aontais.

Airteagal 32c

Comhairliúchán le tríú páirtithe

1.  I gcás ina ndéantar foráil i ndlí ábhartha an Aontais gur féidir ceadú nó údarú, lena n-áirítear trí bhithín fógra, a athnuachan, tabharfaidh an t-iarratasóir nó fógróir féideartha ar athnuachan fógra don Údarás faoi na staidéir atá i gceist aige a dhéanamh chun na críche sin, lena n-áirítear faisnéis maidir leis an gcaoi a ndéanfar na staidéir éagsúla chun comhlíonadh na gceanglas rialála a áirithiú. Tar éis dó an fógra staidéar sin a fháil, seolfaidh an tÚdarás comhairliúchán le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal maidir leis na staidéir atá beartaithe i dtaca leis an athnuachan, lena n-áirítear maidir le dearadh beartaithe na staidéar. Ag cur san áireamh na nótaí tráchta ó na páirtithe leasmhara agus ón bpobal atá ábhartha maidir le measúnú riosca na hathnuachana atá beartaithe, cuirfidh an tÚdarás comhairle ar fáil maidir le hinneachar an iarratais atá beartaithe ar athnuachan nó fógra, mar aon le dearadh na staidéar. Ní dochar an chomhairle a thabharfaidh an tÚdarás don mheasúnú a dhéanfaidh na Painéil Eolaíocha ina dhiaidh sin ar an iarratas nó fógra ar athnuachan, agus beidh sí neamhcheangailteach ina leith freisin.

2.  Rachaidh an tÚdarás i mbun comhairle le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal ar bhonn an leagain neamhrúnda den iarratas nó den fhógra arna chur ar fáil don phobal ag an Údarás i gcomhréir le hAirteagal 38 go hAirteagal 39e, agus go díreach tar éis nochtadh den sórt sin chuig an bpobal, chun a shainaithint an bhfuil sonraí nó staidéir ábhartha eolaíocha eile ar fáil ar an ábhar lena mbaineann an t-iarratas nó an fógra. I gcásanna a bhfuil údar cuí leo, nuair is baol nach mbeifí in ann cuí-aird a thabhairt ar thorthaí an chomhairliúcháin phoiblí i gcomhréir leis an mír seo i ngeall ar na spriocdhátaí is infheidhme lena gceanglaítear ar an Údarás a aschur eolaíoch a sholáthar, féadfar síneadh suas le huastréimhse seacht seachtaine a chur leis na spriocdhátaí sin. Ní dochar an mhír seo d'oibleagáidí an Údaráis faoi Airteagal 33 agus níl feidhm aici maidir le haon fhaisnéis fhorlíontach a chuirfidh na hiarratasóirí nó na fógróirí ar fáil le linn an phróisis mheasúnaithe riosca.

3.  Leagfaidh an tÚdarás síos ▌ina rialacha inmheánacha an socrú praiticiúil leis na nósanna imeachta dá dtagraítear san Airteagal seo agus in Airteagal 32a a chur chun feidhme.

Airteagal 32d

Staidéir fíorúcháin

Gan dochar don oibleagáid ar iarratasóirí ▌sábháilteacht ábhair arna chur faoi chóras údaraithe a léiriú, féadfaidh an Coimisiún, i gcúinsí eisceachtúla ina mbíonn conspóidí tromchúiseacha nó torthaí a thagann salach ar a chéile, iarraidh ar an Údarás staidéir eolaíocha a choimisiúnú a bhfuil sé mar chuspóir leo fianaise arna húsáid ina phróiseas measúnaithe riosca a fhíorú. Féadfaidh scóip na staidéar a choimisiúnófar a bheith níos leithne ná an fhianaise atá le fíorú.";

"

(7)  Leasaítear Airteagal 38 mar a leanas:

(a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Cuirfidh an tÚdarás a ghníomhaíochtaí i gcrích le hardleibhéal trédhearcachta. Déanfaidh sé an méid seo a leanas a phoibliú:

   (a) cláir oibre, liostaí rannpháirtithe agus miontuairiscí an Bhoird Bainistíochta, an Fhóraim Chomhairligh, an Choiste Eolaíoch agus na bPainéal Eolaíoch agus a ngrúpaí oibre;
   (b) a aschur eolaíoch go léir, lena n-áirítear tuairimí an Choiste Eolaíoch agus na bPainéal Eolaíoch tar éis a nglactha, tuairimí mionlaigh agus torthaí comhairliúchán a reáchtáladh le linn an phróisis measúnaithe riosca san áireamh i gcónaí;
   (c) sonraí eolaíocha, staidéir agus faisnéis eile a thacaíonn le hiarratais ▌, lena n-áirítear faisnéis fhorlíontach a sholáthróidh, chomh maith le sonraí eolaíocha agus faisnéis a thacaíonn le hiarrataí ó Pharlaimint na hEorpa, ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit ar aschur eolaíoch, lena n-áirítear tuairimí eolaíocha, ag cur cosaint faisnéise rúnda agus cosaint sonraí pearsanta san áireamh, i gcomhréir le hAirteagal 39 go hAirteagal 39e;
   (d) an fhaisnéis ar a bhfuil a aschur eolaíoch bunaithe, lena n-áirítear tuairimí eolaíocha, ag cur cosaint faisnéise rúnda agus cosaint faisnéis phearsanta sonraí pearsanta san áireamh, i gcomhréir le hAirteagal 39 go hAirteagal 39e;
   (e) na dearbhuithe bliantúla maidir le leasanna arna ndéanamh ag comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, agus ag comhaltaí an Fhóraim Comhairliúcháin agus an Choiste Eolaíoch, agus na bPainéal Eolaíoch chomh maith le comhaltaí a nGrúpaí Oibre, agus na dearbhuithe maidir le leasanna arna ndéanamh i dtaca le míreanna ar chláir oibre cruinnithe;
   (f) a staidéir eolaíocha i gcomhréir le hAirteagal 32 agus Airteagal 32d;
   (g) tuarascáil bhliantúil ar a ghníomhaíochtaí;
   (h) na hiarrataí a fuarthas ó Pharlaimint na hEorpa, ón gCoimisiún nó ó Bhallstát ar thuairimí eolaíocha, a diúltaíodh nó a modhnaíodh agus réasúnú an diúltaithe nó an mhodhnaithe sin ▌;
   (i) achoimre ar an gcomhairle arna cur ar fáil ▌ ag an Údarás d'iarratasóirí féideartha le linn na céime réamhthíolactha de bhun Airteagal 32a agus Airteagal 32c.

2.  Déanfar faisnéis dá dtagraítear i bhfomhír 1 a chur ar fáil go poiblí gan mhoill, cé is moite d'fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (c) di, a mhéid a bhaineann le hiarratais, agus pointe (i) di, a chuirfear ar fáil go poiblí gan mhoill tar éis d'iarratas a mheas a bheith bailí nó inghlactha.

Déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear sa dara fomhír a chur ar fáil don phobal ar chuid ar leith de shuíomh gréasáin an Údaráis. Beidh an chuid ar leith sin ar fáil go poiblí agus inrochtana gan stró. Beidh na nithe ábhartha ar fáil lena n‑íoslódáil, lena gcur i gcló agus lena gcuardach i bhformáid leictreonach.";

"

(b)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

"1a. Ní dochar nochtadh na faisnéise dá dtagraítear i bpointí (c), (d) agus (i) den chéad fhomhír de mhír 1 ▌ don phobal don mhéid seo a leanas:

   (a) ▌ aon rialacha atá ann cheana maidir le cearta maoine intleachtúla lena leagtar amach teorainneacha maidir le húsáid éagsúil na ndoiciméad a nochtadh nó a bhfuil iontu; agus,
   (b) aon fhorálacha a leagtar amach i ndlí ▌ an Aontais agus lena gcosnaítear an infheistíocht arna déanamh ag nuálaithe agus an fhaisnéis agus na sonraí a thacaíonn le hiarratais ábhartha ar údaruithe á mbailiú acu ('rialacha maidir le heisiachas sonraí').

Ní mheasfar gurb ionann nochtadh na faisnéise dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír de mhír 1 don phobal agus cead ná ceadúnas sainráite ná intuigthe chun na sonraí ábhartha agus an fhaisnéis ábhartha agus a n-inneachar a úsáid, a atáirgeadh, nó leas a bhaint astu ar aon slí eile a sháródh aon rialacha maidir le cearta maoine intleachtúla nó maidir le heisiachas sonraí, agus ní an tAontas Eorpach freagrach as an úsáid a bhaineann tríú páirtithe aisti. Áiritheoidh an tÚdarás go dtabharfaidh na daoine a bheidh ag rochtain na faisnéise ábhartha gealltanais shoiléire nó ráitis shínithe chuige sin, roimh an nochtadh.";

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. Leagfaidh an tÚdarás síos ▌ na socruithe praiticiúla chun na rialacha maidir le trédhearcacht dá dtagraítear i mír 1, mír 1a agus mír 2 den Airteagal seo a chur chun feidhme, ag cur Airteagal 39 go hAirteagal 39g agus Airteagal 41 san áireamh.";

"

(8)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 39:"

"Airteagal 39

Rúndacht

1.  De mhaolú ar Airteagal 38, ní phoibleoidh an tÚdarás faisnéis ar iarradh go gcaithfí léi i modh rúin ar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo.

2.  Arna iarraidh sin ag iarratasóir, ní fhéadfaidh an tÚdarás a cheadú go gcaithfí i modh rúin ach amháin leis na míreanna faisnéise seo a leanas atá liostaithe sa mhír seo, , i gcás ina dtaispeánfaidh an t-iarratasóir go bhféadfadh nochtadh na faisnéise sin dochar nár bheag a dhéanamh dá leasanna.

   (a) an próiseas monaraíochta nó táirgthe, lena n-áirítear an modh agus na gnéithe nuálacha i ndáil leis sin, chomh maith leis na sonraíochtaí teicniúla agus tionsclaíocha eile a bhaineann go dlúth leis an bpróiseas nó leis an modh sin, seachas faisnéis atá ábhartha maidir leis an tsábháilteacht a mheas;
   (b) naisc thráchtála idir táirgeoir nó allmhaireoir agus an t-iarratasóir nó sealbhóir an údaraithe, i gcás inarb infheidhme;
   (c) faisnéis tráchtála lena nochtar foinsiú, sciar den mhargadh nó straitéis ghnó an iarratasóra; agus
   (d) comhdhéanamh cainníochtúil ábhar na hiarrata, seachas faisnéis atá ábhartha don mheasúnú sábháilteachta.

3.  Ní dochar an liosta faisnéise dá dtagraítear i mír 2 d'aon dlí earnála ▌ de chuid an Aontais.

4.  D'ainneoin mhír 2 agus mhír 3:

   (a) I gcás ina bhfuil gá le gníomh práinneach chun sláintean duine, sláinte ainmhithe nó an comhshaol a chosaint, amhail cásanna éigeandála, féadfaidh an tÚdarás an fhaisnéis dá dtagraítear i míreanna 2 agus 3 ▌ a nochtadh.
   (b) poibleofar, ina ainneoin sin, faisnéis atá mar chuid de chonclúidí na n-aschur eolaíoch, lena n-áirítear tuairimí eolaíocha, arna dtabhairt ag an Údarás, agus a bhaineann le héifeachtaí ▌ intuartha ar shláinte an duine, ar shláinte ainmhithe, nó ar an gcomhshaol.";

"

(9)  cuirtear isteach na hAirteagail seo a leanas:"

"Airteagal 39a

Iarraidh ar rúndacht

1.  Agus iarratas á thíolacadh ▌ ina mbeidh sonraí eolaíocha tacaíochta agus faisnéis fhorlíontach eile i gcomhréir le dlí ▌ an Aontais, féadfaidh an t-iarratasóir a iarraidh go gcaithfear mar rún le codanna áirithe den fhaisnéis sin i gcomhréir le Airteagal 39(2) agus (3). Ag gabháil leis an iarraidh sin beidh réasúnú atá infhíoraithe lena léirítear conas a dhéanfar dochar suntasach do na leasanna lena mbaineann má chuirtear an fhaisnéis lena mbaineann ar fáil don phobal i gcomhréir le Airteagal 39 (2) agus (3).

2.  I gcás ina ndéanfaidh iarratasóir iarraidh ar rúndacht a chur isteach, soláthrófar ann leagan neamhrúnda agus leagan rúnda den fhaisnéis arna tíolacadh i gcomhréir le formáidí caighdeánacha sonraí, i gcás inarb ann dóibh, de bhun Airteagal 39f. Ní áireofar an fhaisnéis a mheasann an t-iarratasóir a bheith rúnda san áireamh leis an leagan neamhrúnda ar bhonn Airteagal 39(2) agus (3) agus léireofar ann na háiteanna inar scriosadh faisnéis den chineál sin. Beidh an fhaisnéis go léir arna tíolacadh, lena n-áirítear an fhaisnéis a mheasfaidh an t-iarratasóir a bheith rúnda, san áireamh leis an leagan rúnda. An fhaisnéis ar iarradh go gcaithfí i modh rúin léi, beidh sí marcáilte go soiléir sa leagan rúnda. Léireoidh an t-iarratasóir go soiléir na forais ar a bhfuil rúndacht á hiarraidh i leith na bpíosaí éagsúla faisnéise.

Airteagal 39b

Cinneadh maidir le rúndacht

1.  Déanfaidh an tÚdarás an méid seo a leanas:

   (a) an leagan neamhrúnda den iarratas mar a thíolaic an t-iarratasóir é a chur ar fáil go poiblí ▌ gan mhoill a luaithe a mheasfar go bhfuil an t-iarratas sin bailí nó inghlactha;
   (b) dul ar aghaidh, gan mhoill, le scrúdú nithiúil aonair ar an iarraidh ar rúndacht i gcomhréir leis an Airteagal seo;
   (c) é a chur in iúl don iarratasóir i scríbhinn go bhfuil sé beartaithe aige faisnéis a nochtadh agus na cúiseanna leis sin a thabhairt, sula ndéanfaidh an tÚdarás cinneadh go foirmiúil maidir leis an iarraidh ar rúndacht. Mura n-aontóidh an t‑iarratasóir le measúnú an Údaráis féadfaidh an t-iarratasóir a thuairimí a chur in iúl nó a iarratas a tharraingt siar laistigh de dhá sheachtain ón dáta ar a dtabharfar fógra dó faoi sheasamh an Údaráis;
   (d) cinneadh réasúnaithe a ghlacadh maidir leis an iarraidh ar rúndacht, ag cur barúlacha an iarratasóra san áireamh, laistigh de 10 seachtaine ón dáta a bhfuarthas an iarraidh ar rúndacht i leith iarratas ar údarú agus gan mhoill i gcás sonraí forlíontacha agus faisnéis fhorlíontach, fógra a thabhairt don iarratasóir faoina chinneadh faisnéis a thabhairt maidir leis an gceart atá ag an iarratasóir iarratas daingniúcháin a thíolacadh i gcomhréir le mír 2, agus fógra a thabhairt don Choimisiún agus do na Ballstáit, i gcás inarb iomchuí, faoina chinneadh sin; agus
   (e) poibliú a dhéanamh ar aon sonraí breise agus ar aon fhaisnéis bhreise nár glacadh leis go raibh údar leis an iarraidh go gcaithfí léi i modh rúin, ar a luaithe dhá sheachtain tar éis fógra a thabhairt don iarratasóir faoina chinneadh, de bhun phointe (d).

2.  Laistigh de choicís tar éis an fógra a fháil faoi chinneadh an Údaráis i ndáil leis an iarraidh ar rúndacht de bhun mhír 1, féadfaidh an t-iarratasóir iarratas daingniúcháin a thíolacadh lena n-iarrfar ar an Údarás a chinneadh a athbhreithniú. Beidh éifeacht fhionraitheach ag an iarratas daingniúcháin. Déanfaidh an tÚdarás forais an iarratais daingniúcháin a scrúdú agus glacfaidh sé cinneadh réasúnaithe ar an iarratas daingniúcháin sin. Tabharfaidh sé fógra don iarratasóir faoin gcinneadh sin laistigh de thrí seachtaine tar éis an t-iarratas daingniúcháin a thíolacadh agus áireoidh sé sa fógra sin faisnéis faoi na leigheasanna atá ar fáil, eadhon caingean os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (‘an Chúirt Bhreithiúnais’) in aghaidh an Údaráis de bhun mhír 3. Aon sonraí breise agus aon fhaisnéis bhreise nár ghlac an tÚdarás leis go raibh údar leis an iarraidh ar rúndacht a rinneadh ina leith, poibleoidh an tÚdarás iad ar a luaithe dhá sheachtain tar éis fógra faoin chinneadh réasúnaithe an Údaráis i ndáil leis an iarratas daingniúcháin a thabhairt don iarratasóir de bhun na míre seo.

3.  D'fhéadfadh cinntí arna ndéanamh ag an Údarás de bhun an Airteagail seo a bheith faoi réir caingne os comhair na Cúirte Breithiúnais, ar na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 263 agus Airteagal 278 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), faoi seach.

Airteagal 39c

Athbhreithniú ar rúndacht

Sula n-eiseoidh an tÚdarás a aschur eolaíoch, lena n-áirítear tuairimí eolaíocha, déanfaidh sé athbhreithniú an féidir faisnéis ar glacadh léi roimhe mar fhaisnéis rúnda a chur ar fáil don phobal mar sin féin, i gcomhréir le point 4(b) d'Airteagal 39(4). Más amhlaidh gur féidir, leanfaidh an tÚdarás an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 39b, ag a mbeidh feidhm mutatis mutandis.

Airteagal 39d

Oibleagáidí maidir le rúndacht

1.  Nuair a iarrfar air é, déanfaidh an tÚdarás an fhaisnéis uile atá ina sheilbh a bhaineann le hiarratas ▌ nó le hiarraidh ar aschur eolaíoch ó Pharlaimint na hEorpa, ón gCoimisiún, nó ó na Ballstáit, lena n-áirítear iarraidh ar thuairim eolaíoch, a chur ar fáil don Choimisiún agus do na Ballstáit, mura dtabharfar a mhalairt le fios i ndlí ▌ sonrach de chuid an Aontais.

2.  Déanfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit na bearta is gá ionas nach gcuirfear faisnéis a gheobhaidh siad faoi dhlí ▌ an Aontais, ar iarradh go gcaithfí i modh rúin léi, ar fáil don phobal go mbeidh cinneadh déanta ag an Údarás faoin iarraidh ar rúndacht agus go mbeidh an cinneadh sin cinntitheach. Déanfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit na bearta is gá freisin ionas nach gcuirfear ar fáil don phobal faisnéis ar thoiligh an tÚdarás go gcaithfí i modh rúin léi.

3.  Má dhéanann iarratasóir, ▌ iarratas a tharraingt siar nó más rud é go bhfuil iarratas tarraingthe siar aige, urramóidh an tÚdarás, an Coimisiún agus na Ballstáit rúndacht na faisnéise ▌ mar a cheadaigh an tÚdarás í i gcomhréir le hAirteagal 39 go hAirteagal 39f. Measfar an t-iarratas a bheith tarraingthe siar ón tráth a mbeidh an iarraidh i scríbhinn chuige sin faighte ag an gcomhlacht inniúil a fuair an t-iarratas bunaidh. I gcás ina dtarraingeofar an t-iarratas siar sula mbeidh cinneadh deiridh faoin ▌iarraidh ar rúndacht glactha ag an Údarás de bhun, i gcás inarb iomchuí, Airteagal 39b(1) nó (2), ní dhéanfaidh, an Coimisiún, na Ballstáit ná an tÚdarás an fhaisnéis a bhfuil rúndacht iarrtha ina leith a phoibliú.

4.  Beidh comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, comhaltaí an choiste eolaíoch agus na bpainéal eolaíoch chomh maith le saineolaithe seachtracha atá ag glacadh páirt ina ngrúpaí oibre, comhaltaí an Fhóraim Chomhairligh agus baill foirne an Údaráis, fiú amháin nuair a bheidh deireadh lena gcuid dualgas, faoi réir ceanglais na rúndachta gairmiúla dá bhforáiltear in Airteagal 339 CFAE.

5.  Leagfaidh an tÚdarás síos, i gcomhairliúchán leis an gCoimisiún, na socruithe praiticiúla do chur chun feidhme na rialacha maidir le rúndacht a leagtar síos in Airteagal 39, Airteagal 39a, Airteagal 39b, Airteagal 39e agus san Airteagal seo, lena n-áirítear aon socruithe a bhaineann le hiarrataí ar rúndacht a chur isteach agus a láimhseáil i dtaca le faisnéis atá le cur ar fáil don phobal faoi Airteagal 38, agus ag cur Airteagal 39f agus Airteagal 39g san áireamh. I dtaca le hAirteagal 39b(2), áiritheoidh an tÚdarás go gcuirfear deighilt chuí na gcúraimí i bhfeidhm chun na hiarratais daingniúcháin a mheasúnú.

Airteagal 39e

Sonraí pearsanta a chosaint

1.  Maidir le hiarrataí ar aschur eolaíoch, lena n-áirítear tuairimí eolaíocha faoi dhlí ▌ an Aontais, poibleoidh an tÚdarás an méid seo a leanas i gcónaí:

   (a) ainm agus seoladh an iarratasóra;
   (b) ainmneacha údair na staidéar atá foilsithe nó atá ar fáil go poiblí a thacaíonn leis na hiarrataí sin; agus
   (c) ainmneacha na rannpháirtithe agus na mbreathnóirí go léir i gcruinnithe an choiste eolaíoch agus na bpainéal eolaíoch, a meithleacha agus aon chruinnithe meithle ad hoc eile ar an ábhar.

2.  D'ainneoin mhír 1, measfar go ndéanfaí dochar suntasach do phríobháideacht agus sláine daoine nádúrtha a bhfuil baint acu le tástáil ar ainmhithe veriteabracha nó le faisnéis thocsaineolaíoch a fháil dá nochtfaí a n-ainmneacha agus a seoltaí agus ní chuirfear ar fáil don phobal iad, murar sonrófar a mhalairt sna gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i Rialachán (AE) 2016/679(26) agus Rialachán (AE) 2018/1725(27) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

3.  Beidh feidhm ag Rialachán (AE) 2016/679 agus Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 maidir le próiseáil sonraí pearsanta a dhéanfar de bhun an Rialacháin seo. Ní úsáidfear aon sonraí pearsanta a chuirfear ar fáil don phobal de bhun Airteagal 38 den Rialachán seo agus an Airteagail seo ach amháin chun trédhearcacht an mheasúnaithe riosca faoin Rialachán seo a áirithiú agus ní dhéanfar tuilleadh próiseála orthu ar bhealach nach bhfuil ag teacht leis na críocha sin, i gcomhréir le pointe (b) d'Airteagal 5(1) de Rialachán (AE) 2016/679 agus le pointe (b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725, de réir mar a bheidh.

Airteagal 39f

Formáidí caighdeánacha sonraí

1.  Chun críocha phointe (c) d'Airteagal 38(1) agus chun a áirithiú go ndéanfar próiseáil éifeachtúil ar na hiarrataí a gheobhaidh an tÚdarás ar aschur eolaíoch, glacfar formáidí caighdeánacha sonraí ▌ i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo chun deis a thabhairt doiciméid a thíolacadh, a chuardach, a chóipeáil agus a chur i gcló, ag áirithiú, ag an am céanna, go gcomhlíonfar na ceanglais rialála a leagtar amach i ndlí ▌ an Aontais. Maidir leis ▌ na formáidí caighdeánacha sonraí ▌ sin:

   (a) ní bunaithe ar chaighdeáin dilseánaigh a bheidh siad;
   (b) áiritheofar leo idir-inoibritheacht, a mhéid is féidir, leis na modhanna atá ann cheana le haghaidh sonraí a chur isteach;
   (c) beidh siad éasca le húsáid agus oiriúnaithe d'úsáid na bhfiontar beag agus meánmhéide.

2.  Leanfar na nósanna imeachta seo a leanas chun formáidí caighdeánacha sonraí ▌ dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh:

   (a) tarraingeoidh an tÚdarás suas dréachtfhormáidí caighdeánacha sonraí ▌ chun críocha na nósanna imeachta éagsúla údarúcháin ▌ agus na n-iarrataí ábhartha ar aschur eolaíoch ó Pharlaimint na hEorpa, ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit;
   (b) agus na ceanglais is infheidhme sna nósanna imeachta údarúcháin éagsúla agus creataí dlíthiúla eile agus tar éis aon oiriúnuithe riachtanacha, glacfaidh an Coimisiún formáidí caighdeánacha sonraí ▌ trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 58(2);
   (c) cuirfidh an tÚdarás na formáidí caighdeánacha sonraí, ▌ de réir mar a ghlacfar iad, ar fáil ar a shuíomh gréasáin;
   (d) i gcás inar glacadh formáidí sonraí caighdeánacha ▌ de bhun an Airteagail seo, ní dhéanfar iarratais ná iarrataí ar aschur eolaíoch, lena n-áirítear tuairimí eolaíocha, ó Pharlaimint na hEorpa, ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit ▌ a thíolacadh ach amháin i gcomhréir leis na formáidí caighdeánacha sonraí ▌ sin.

Airteagal 39g

Córais faisnéise

Beidh na córais faisnéise a bheidh i bhfeidhm ag an Údarás lena shonraí a stóráil, lena n‑áirítear sonraí rúnda agus pearsanta, ceaptha ar bhealach ina dtabharfar ráthaíocht go mbeidh aon rochtain air iomlán in-iniúchta agus go mbainfear amach na caighdeáin is airde slándála atá oiriúnach do na rioscaí slándála atá i gceist, ag cur Airteagal 39 go hAirteagal 39f san áireamh. ▌";

"

(10)  in Airteagal 40(3), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:"

"Poibleoidh an tÚdarás gach aschur eolaíoch lena n-áirítear na tuairimí eolaíocha arna n‑eisiúint aige agus sonraí eolaíocha tacaíochta agus faisnéis eile i gcomhréir le hAirteagal 38 go hAirteagal 39e.";

"

(11)  Leasaítear Airteagal 41 mar a leanas▌:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. D'ainneoin na rialacha maidir le rúndacht dá bhforáiltear in Airteagal 39 go hAirteagal 39d den Rialachán seo, beidh feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle* maidir le doiciméid atá i seilbh an Údaráis.

Maidir le faisnéis ar an gcomhshaol▌, beidh feidhm freisin ag Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle**. Beidh feidhm ag Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*** maidir le faisnéis chomhshaoil atá ag na Ballstáit, d'ainneoin na rialacha maidir le rúndacht ghairmiúil dá bhforáiltear de bhun Airteagal 39 go hAirteagal 39d.den Rialachán seo.

--------------------------------------

* Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin (IO L 145, 31.5.2001, lch. 43).

** Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le forálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil a chur i bhfeidhm ar institiúidí agus ar chomhlachtaí Comhphobail (IO L 264, 25.9.2006, lch. 13)

*** Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain ag an bpobal ar fhaisnéis chomhshaoil agus lena n-aisghairtear Treoir 90/313/CEE ón gComhairle (IO L 41, 14.2.2003, lch. 26)";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

"2. Glacfaidh an Bord Bainistíochta leis na socruithe praiticiúla chun Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 a chur chun feidhme chomh maith le hAirteagal 6 agus Airteagal 7 de Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006, faoin … [sé mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo, lena n-áiritheofar go mbeidh rochtain chomh forleathan agus is féidir ar dhoiciméid atá ina sheilbh.";

"

(12)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 61:"

"Airteagal 61

Clásal athbhreithniúcháin

1.  Áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfar cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a athbhreithniú go rialta.

2.  Faoin … [cúig bliana tar éis dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo, agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar fheidhmíocht an Údaráis a mheas i dtaca lena chuspóirí, lena shainordú, lena thascanna, lena nósanna imeachta agus lena shuíomh i gcomhréir le treoirlínte an Choimisiúin. Cumhdófar freisin sa mheastóireacht sin tionchar Airteagal 32a ar fheidhmiú an Údaráis agus aird ar leith á tabhairt ar ualach oibre agus imscaradh ábhartha na foirne, aon athrú i leithdháileadh acmhainní an Údaráis a d'fhéadfadh tarlú chun dochair do ghníomhaíochtaí leas an phobail. Sa mheastóireacht sin, féachfar ar an ngá féideartha le sainordú an Údaráis a mhodhnú, agus féachfar ar na himpleachtaí airgeadais a bheadh ag aon mhodhnú den sórt sin.

3.  Sa mheastóireacht dá dtagraítear i mír 2, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht go háirithe ar gá creat eagraíochtúil an Údaráis a nuashonrú a thuilleadh i ndáil le cinntí maidir le hiarrataí rúndachta agus iarratais daingniúcháin, eadhon trí Bhord Achomhairc sonrach a bhunú nó trí mhodh iomchuí eile.

4.  I gcás ina measfaidh an Coimisiún nach bhfuil údar a thuilleadh leis an Údarás leanúint de shaothrú na gcuspóirí, an tsainordaithe agus na gcúraimí atá sannta dó, féadfaidh sé a mholadh forálacha ábhartha an Rialacháin seo a leasú dá réir nó a aisghairm.

5.  Déanfaidh an Coimisiún torthaí a athbhreithnithe agus a mheastóireachtaí faoin Airteagal seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an bhoird bainistíochta. Cuirfear na torthaí sin ar fáil don phobal.";

"

(13)  cuirtear isteach an t-Airteagal seo a leanas:"

"Airteagal 61a

Misin aimsithe fíricí

▌Rachaidh saineolaithe an Choimisiúin i mbun misin aimsithe fíricí sna Ballstáit chun measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na gcaighdeáin ábhartha, i saotharlanna agus saoráidí tástála eile, lena ndéantar tástálacha agus staidéir a chuirtear faoi bhráid an Údaráis agus iarratas á dhéanamh, chomh maith le comhlíonadh an cheanglais fógartha a leagtar amach in Airteagal 32b(3), faoin … [ceithre bliana tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].Faoin data sin, rachaidh saineolaithe an Choimisiúin i mbun misin aimsithe fíricí chun measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann saotharlanna agus saoráidí eile tástála i dtríú tíortha na caighdeáin sin i bhfeidhm a mhéid a leagtar amach iad i gcomhaontuithe agus socruithe ábhartha leis na tríú tíortha sin, lena n-áirítear amhail dá dtagraítear in Airteagal 49.

Neamh-chomhlíonadh a shainaithnítear le linn na misean aimsithe fíricí, tarraingeofar aird na saotharlanna agus na saoráidí tástála eile ar a ndearnadh measúnú air, agus tarraingeofar aird an Choimisiúin, na mBallstát agus an Údaráis air freisin. Áiritheoidh an Coimisiún, an tÚdarás agus na Ballstáit go ndéanfar obair leantach chuí ar neamh-chomhlíonadh den sórt sin a sainaithníodh".

Cuirfear toradh na misean aimsithe fíricí sin i láthair i dtuarascáil forléargais. Ar bhonn na tuarascála sin tíolacfaidh an Coimisiún togra reachtach, más iomchuí, go háirithe maidir le haon nósanna imeachta rialaithe atá riachtanach, lena n-áirítear iniúchtaí".

"

Airteagal 2

Leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 mar a leanas:

(1)  in Airteagal 5, leasaítear mír 3 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta tosaigh:"

"Déanfar an t-iarratas a thíolacadh i gcomhréir le formáidí caighdeánacha sonraí, i gcás inarb ann dóibh de bhun Airteagal 39f de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, agus beidh an méid seo a leanas ag gabháil leis:";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):"

"(l) sainaithint ar na codanna den iarratas agus aon fhaisnéis fhorlíontach eile a iarrfaidh an t-iarratasóir go gcaithfear léi i modh rúin, lena ngabhann réasúnú atá infhíoraithe, de bhun Airteagal 30 den Rialachán seo agus Airteagal 39 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002;";

"

(c)  cuirtear isteach an pointe  seo a leanas:"

"(m) achoimre ar an sainchomhad i bhfoirm chaighdeánaithe.";

"

(2)  in Airteagal 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7:"

"7. Déanfaidh an tÚdarás, i gcomhréir le hAirteagal 38(1) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, a thuairim a chur ar fáil don phobal, tar éis aon fhaisnéis arna haithint mar fhaisnéis rúnda a scriosadh i gcomhréir le hAirteagal 39 go hAirteagal 39e de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Airteagal 30 den Rialachán seo. Féadfaidh an pobal barúlacha a thabhairt don Choimisiún laistigh de 30 lá ón bhfoilsiú sin.";

"

(3)  in Airteagal 10, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Ar a thionscnamh féin nó ar iarraidh ón gCoimisiún nó ó Bhallstát , eiseoidh an tÚdarás tuairim an bhfuil na coinníollacha a leagtar amach leis an Rialachán seo á gcomhlíonadh go fóill ag údarú le haghaidh táirge dá dtagraítear in Airteagal 3(1) den Rialachán seo. Tarchuirfidh sé an tuairim sin chuig an gCoimisiún, chuig na Ballstáit agus chuig sealbhóir an údaraithe láithreach. Déanfaidh an tÚdarás, i gcomhréir le hAirteagal 38(1) den Rialachán seo, a thuairim a chur ar fáil don phobal, tar éis aon fhaisnéis arna haithint mar fhaisnéis rúnda a scriosadh i gcomhréir le hAirteagal 39 go hAirteagal 39e de Rialachán (CE) Uimh, 178/2002 agus Airteagal 30 den Rialachán seo. Féadfaidh an pobal barúlacha a thabhairt don Choimisiún laistigh de 30 lá ón bhfoilsiú sin.";

"

(4)  in Airteagal 11(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta tosaigh:"

"2. "Déanfar an t-iarratas a thíolacadh i gcomhréir le formáidí caighdeánacha sonraí, i gcás inarb ann dóibh de bhun Airteagal 39f de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, agus beidh an méid seo a leanas ag gabháil leis:";

"

(5)  in Airteagal 17, leasaítear mír 3 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta tosaigh:"

"Déanfar an t-iarratas a thíolacadh i gcomhréir le formáidí caighdeánacha sonraí, i gcás inarb ann dóibh de bhun Airteagal 39f de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, agus beidh an méid seo a leanas ag gabháil leis:";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):"

"(l) sainaithint ar na codanna den iarratas agus aon fhaisnéis fhorlíontach eile a n‑iarrfaidh iarratasóir go gcaithfear léi i modh rúin, lena ngabhfaidh réasúnú atá infhíoraithe, de bhun Airteagal 30 den Rialachán seo agus Airteagal 39 go hAirteagal 39e de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002;";

"

(c)  cuirtear isteach an pointe  seo a leanas:"

"(m) achoimre ar an sainchomhad i bhfoirm chaighdeánaithe.";

"

(6)  in Airteagal 18, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7:"

"7. Déanfaidh an tÚdarás, i gcomhréir le hAirteagal 38(1) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, a thuairim a chur ar fáil don phobal, tar éis aon fhaisnéis arna haithint mar fhaisnéis rúnda a scriosadh i gcomhréir le hAirteagal 39 go hAirteagal 39e de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Airteagal 30 den Rialachán seo. Féadfaidh an pobal barúlacha a thabhairt don Choimisiún laistigh de 30 lá ón bhfoilsiú sin.";

"

(7)  in Airteagal 22, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Ar a thionscnamh féin nó ar iarraidh ón gCoimisiún nó ó Bhallstát eiseoidh an tÚdarás tuairim an bhfuil na coinníollacha a leagtar amach sa Rialachán seo á gcomhlíonadh go fóill ag údarú le haghaidh táirge dá dtagraítear in Airteagal 15(1). Tarchuirfidh sé an tuairim sin láithreach chuig an gCoimisiún, chuig na Ballstáit agus chuig sealbhóir an údaraithe. Déanfaidh an tÚdarás, i gcomhréir le hAirteagal 38(1) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, a thuairim a chur ar fáil don phobal, tar éis aon fhaisnéis arna haithint mar fhaisnéis rúnda a scriosadh i gcomhréir le hAirteagal 39 go hAirteagal 39e de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Airteagal 30 den Rialachán seo. Féadfaidh an pobal barúlacha a thabhairt don Choimisiún laistigh de 30 lá ón bhfoilsiú sin.";

"

(8)  in Airteagal 23, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhoclaíocht tosaigh mhír 2:"

"2. "Déanfar an t-iarratas a thíolacadh i gcomhréir le formáidí caighdeánacha sonraí, i gcás inarb ann dóibh de bhun Airteagal 39f de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, agus beidh an méid seo a leanas ag gabháil leis:";

"

(9)  In Airteagal 29, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1 agus mhír 2:"

"1. Déanfaidh an tÚdarás an t-iarratas ar údarú, faisnéis ábhartha tacaíochta agus aon fhaisnéis fhorlíontach a chuirfidh an t-iarratasóir isteach a phoibliú, chomh maith lena thuairimí eolaíocha agus tuairimí ó na húdaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 4 de Threoir 2001/18/CE, i gcomhréir le hAirteagal 38 go hAirteagal 39e ▌ de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus ag cur Airteagal 30 den Rialachán seo san áireamh.

2.  Cuirfidh an tÚdarás Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain ag an bpobal ar dhoiciméid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin* i bhfeidhm agus iarratais á láimhseáil aige ar rochtain ar dhoiciméid atá i seilbh an Údaráis.";

--------------------------------------

* Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin (IO L 145, 31.5.2001, lch. 43 )

"

(10)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 30:"

"Airteagal 30

Rúndacht

1.  I gcomhréir leis na coinníollacha agus na nósanna imeachta a leagtar síos in Airteagal 39 go hAirteagal 39e de Rialachán (CE) Uimh 178/2002 agus san Airteagal seo;

   (a) féadfaidh an t-iarratasóir iarraidh a thíolacadh lena mbeidh údar infhíoraithe ag gabháil, go gcaithfear faoi rún le codanna áirithe den fhaisnéis a taisceadh faoin Rialachán seo; agus
   (b) déanfaidh an tÚdarás an iarraidh ar rúndacht arna tíolacadh ag an iarratasóir a mheas.

2.  De bhreis ar na míreanna faisnéise dá dtagraítear i bpointe (a), i bpointe (b) agus i bpointe (c) d'Airteagal 39(2) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus de bhun Airteagal 39(3) de, féadfaidh an tÚdarás caitheamh i modh rúin leis an bhfaisnéis seo a leanas a cheadú freisin, i gcás inar thaispeáin an t-iarrthóir go bhféadfadh nochtadh na faisnéise sin dochar nár bheag a dhéanamh dá leasanna:

   (a) faisnéis faoi sheicheamh DNA, seachas i dtaca le seichimh a úsáidtear chun an teagmhas trasfhoirmithe a bhrath, a aithint agus a chainníochtú; agus
   (b) patrúin phórúcháin agus straitéisí pórúcháin.

3.  Úsáid na modhanna braite agus atáirgeadh na n-ábhar tagartha, dá bhforáiltear faoi Airteagal 5(3) agus Airteagal 17(3) chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm maidir le horgánaigh ghéinmhodhnaithe, leis an mbia nó leis an mbeatha dá dtagraítear in iarratas, ní dhéanfar an úsáid ná an t-atáirgeadh sin a shrianú le feidhmiú ceart maoine intleachtúla ná ar aon slí eile.

4.  Ní dochar an tAirteagal seo d'Airteagal 41 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.".

"

Airteagal 3

Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 1831/2003

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 mar a leanas:

(1)  Leasaítear Airteagal 7 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Déanfar iarratas ar údarú dá bhforáiltear in Airteagal 4 den Rialachán seo a sheoladh chuig an gCoimisiún, i gcomhréir le formáidí caighdeánacha sonraí, i gcás inarb ann dóibh de bhun Airteagal 39f de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, ag a mbeidh feidhm mutatis mutandis. Tabharfaidh an Coimisiún fógra do na Ballstáit gan mhoill agus seolfaidh sé an t-iarratas chuig an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (dá ngairtear an tÚdarás anseo feasta).";

"

(b)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

"(c) an t-iarratas agus aon fhaisnéis a chuirfidh an t-iarratasóir isteach a phoibliú ▌i gcomhréir le hAirteagal 18.";

"

(2)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 18:"

"Airteagal 18

Trédhearcacht agus rúndacht

1.  Déanfaidh an tÚdarás an t-iarratas ar údarú, faisnéis ábhartha tacaíochta agus aon fhaisnéis fhorlíontach a chuireann an t-iarratasóir isteach a phoibliú, chomh maith lena thuairimí eolaíocha, i gcomhréir le hAirteagal 38 go hAirteagal 39e▌de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, ag a mbeidh feidhm mutatis mutandis.

2.  I gcomhréir leis na coinníollacha agus na nósanna imeachta a leagtar síos in Airteagal 39 go hAirteagal 39e de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus san Airteagal seo, féadfaidh an t-iarratasóir iarraidh a thíolacadh, lena mbeidh réasúnú atá infhíoraithe ag gabháil, go gcaithfear faoi rún le codanna áirithe den fhaisnéis a tíolacadh faoin Rialachán seo. Déanfaidh an tÚdarás an iarraidh ar rúndacht arna tíolacadh ag an iarratasóir a mheas.

3.  De bhreis ar na míreanna faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 39(2) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus de bhun Airteagal 39(3) de, féadfaidh an tÚdarás caitheamh i modh rúin leis na míreanna faisnéise seo a leanas a cheadú freisin, i gcás inar thaispeáin an t-iarrthóir go bhféadfadh nochtadh na faisnéise sin dochar nár bheag a dhéanamh dá leasanna:

   (a) an plean staidéir le haghaidh staidéar lena léirítear éifeachtúlacht breiseáin beatha ó thaobh aidhmeanna na húsáide dá bhfuil sé beartaithe mar a shainmhínítear sin in Airteagal 6(1) agus in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo; agus
   (b) sonraíochtaí eisíontais na substainte gníomhaí agus na modhanna ábhartha anailíse arna bhforbairt go hinmheánach ag an iarratasóir, cé is moite de na heisíontais a mheastar a bhféadfadh éifeachtaí dhíobhálacha a bheith acu ar shláinte ainmhithe, ar shláinte an duine, nó ar an gcomhshaol.

4.  Ní dochar an tAirteagal seo d'Airteagal 41 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.".

"

Airteagal 4

Leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 2065/2003

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2065/2003 mar a leanas:

(1)  Leasaítear Airteagal 7 mar a leanas:

(a)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

"(c) Déanfaidh an tÚdarás an méid seo a leanas:

   (i) fógra faoin iarratas a thabhairt, gan mhoill, don Choimisiún agus do na Ballstáit eile agus an t-iarratas, agus aon fhaisnéis fhorlíontach a chuirfidh an t-iarratasóir isteach, a chur ar fáil dóibh; agus
   (ii) an t-iarratas, faisnéis ábhartha tacaíochta agus aon fhaisnéis fhorlíontach a chuirfidh an t-iarratasóir isteach a phoibliú ▌i gcomhréir le hAirteagal 14 agus Airteagal 15.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

"4. "Foilseoidh an tÚdarás treoir mhionsonraithe, tar éis an chomhaontaithe leis an gCoimisiún, i dtaca le hullmhú agus taisceadh an iarratais, dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, ag cur formáidí caighdeánacha sonraí san áireamh, i gcás inarb ann dóibh i gcomhréir le hAirteagal 39f de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.";

"

(2)  in Airteagal 14, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Déanfaidh an tÚdarás an t-iarratas ar údarú, faisnéis ábhartha tacaíochta agus aon fhaisnéis fhorlíontach a chuirfidh an t-iarratasóir isteach a phoibliú, chomh maith lena thuairimí eolaíocha, i gcomhréir le hAirteagal 38 go hAirteagal 39e▌ de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.";

"

(3)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 15:"

"Airteagal 15

Rúndacht

1.  I gcomhréir leis na coinníollacha agus na nósanna imeachta a leagtar síos in Airteagal 39 go hAirteagal 39e de Rialachán (CE) Uimh 178/2002:

   (a) féadfaidh an t-iarratasóir iarraidh a thíolacadh, lena mbeidh údar infhíoraithe ag gabháil, go gcaithfear faoi rún le codanna áirithe den fhaisnéis a tíolacadh faoin Rialachán seo; agus
   (b) déanfaidh an tÚdarás an iarraidh ar rúndacht arna tíolacadh ag an iarratasóir a mheas.

2.  Ní dochar an tAirteagal seo d'Airteagal 41 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.".

"

Airteagal 5

Leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004 mar a leanas:

(1)  Leasaítear Airteagal 9 mar a leanas:

(a)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

"(c) déanfaidh an tÚdarás an méid seo a leanas gan mhoill:

   (i) fógra faoin iarratas a thabhairt don Choimisiún agus do na Ballstáit eile agus an t-iarratas, agus aon fhaisnéis fhorlíontach a chuirfidh an t‑iarratasóir isteach, a chur ar fáil dóibh; agus
   (ii) an t-iarratas, faisnéis ábhartha tacaíochta agus aon fhaisnéis fhorlíontach a chuirfidh an t-iarratasóir isteach a phoibliú ▌i gcomhréir le hAirteagal 19 agus Airteagal 20.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

"2. Déanfaidh an tÚdarás treoirlínte mionsonraithe a fhoilsiú, tar éis comhaontú leis an gCoimisiún, i dtaca le hullmhú agus taisceadh an iarratais, ag cur formáidí caighdeánacha sonraí san áireamh, i gcás inarb ann dóibh i gcomhréir le hAirteagal 39f de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, ag a mbeidh feidhm mutatis mutandis.";

"

(2)  in Airteagal 19, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Déanfaidh an tÚdarás an t-iarratas ar údarú, faisnéis ábhartha tacaíochta agus aon fhaisnéis fhorlíontach a chuirfidh an t-iarratasóir isteach a phoibliú, chomh maith lena thuairimí eolaíocha, i gcomhréir le hAirteagal 38 go hAirteagal 39e de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, ag a mbeidh feidhm mutatis mutandis agus le hAirteagal 20 den Rialachán seo.";

"

(3)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 20:"

"Airteagal 20

Rúndacht

1.  I gcomhréir leis na coinníollacha agus na nósanna imeachta a leagtar síos in Airteagal 39 go hAirteagal 39e de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus san Airteagal seo:

   (a) féadfaidh an t-iarratasóir iarraidh a thíolacadh, lena mbeidh údar infhíoraithe ag gabháil, go gcaithfear faoi rún le codanna áirithe den fhaisnéis a tíolacadh faoin Rialachán seo; agus
   (b) déanfaidh an tÚdarás an iarraidh ar rúndacht arna tíolacadh ag an iarratasóir a mheas.

2.  De bhreis ar na míreanna faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 39(2) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus de bhun Airteagal 39(3) de, féadfaidh an tÚdarás caitheamh i modh rúin leis na míreanna faisnéise seo a leanas a cheadú freisin, i gcás inar thaispeáin an t-iarrthóir go bhféadfadh nochtadh na faisnéise sin dochar nár bheag a dhéanamh dá leasanna:

   (a) aon fhaisnéis arna soláthar i dtuairiscí mionsonraithe ar bhunsubstaintí agus meascáin a úsáidtear chun an tsubstaint is ábhar don údarú a mhonarú, comhdhéanamh meascán, ábhar nó earraí ina bhfuil sé beartaithe ag an iarratasóir an tsubstaint sin a úsáid, modhanna monaraíochta na meascán sin, na n-ábhar sin nó na n-earraí sin, eisíontais, agus torthaí na tástála ascnaimh, ach amháin faisnéis atá ábhartha do mheasúnú sábháilteachta;
   (b) an trádmharc faoina ndéanfar an tsubstaint a chur ar an margadh chomh maith le trádainm na meascán, an ábhair nó na n-earraí ina n-úsáidfear í, nuair is iomchuí; agus
   (c) aon fhaisnéis eile a mheastar a bheith rúnda laistigh de na rialacha sonracha nós imeachta dá dtagraítear i bpointe (n) d'Airteagal 5(1) den Rialachán seo.

3.  Ní dochar an tAirteagal seo d'Airteagal 41 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.".

"

Airteagal 6

Leasuithe ar Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 mar a leanas:

(1)  In Airteagal 6, cuirtear an mhír seo a leanas leis:"

"5. Déanfaidh an tÚdarás an fhaisnéis bhreise arna soláthar ag an iarratasóir a phoibliú ▌i gcomhréir le hAirteagal 11 agus Airteagal 12.";

"

(2)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 11:"

"Airteagal 11

Trédhearcacht

I gcás ina n-iarrfaidh an Coimisiún tuairim an Údaráis i gcomhréir le hAirteagal 3(2) den Rialachán seo, déanfaidh an tÚdarás an t-iarratas ar údarú, faisnéis ábhartha tacaíochta agus aon fhaisnéis fhorlíontach arna soláthar ag an iarratasóir a phoibliú gan mhoill, chomh maith lena thuairimí eolaíocha, i gcomhréir le hAirteagal 38 go 39e ▌ de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002. Poibleoidh an tÚdarás freisin aon iarraidh a gheofar ar a thuairim mar aon le haon síneadh ama de bhun Airteagal 6(1).";

"

(3)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 12:"

"Airteagal 12

Rúndacht

1.  Agus an t-iarratas taiscthe, féadfaidh an t-iarratasóir iarraidh a thíolacadh, lena mbeidh cosaint infhíoraithe ag gabháil, go gcaithfear faoi rún le codanna áirithe den fhaisnéis a tíolacadh faoin Rialachán seo.

2.  I gcás ina mbeidh gá le tuairim an Údaráis i gcomhréir le hAirteagal 3(2) den Rialachán seo, déanfaidh an tÚdarás an iarraidh ar rúndacht arna tíolacadh ag an iarratasóir a mheasúnú, i gcomhréir le hAirteagal 39 go 39e de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.

3.  De bhreis ar na míreanna faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 39(2) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus de bhun Airteagal 39(3) de, féadfaidh an tÚdarás caitheamh i modh rúin leis na míreanna faisnéise seo a leanas a cheadú freisin, i gcás inar thaispeáin an t‑iarrthóir go bhféadfadh nochtadh na faisnéise sin dochar nár bheag a dhéanamh dá leasanna:

   (a) i gcás inarb infheidhme, aon fhaisnéis arna soláthar i dtuairiscí mionsonraithe ar bhunsubstaintí agus bunullmhóidí agus ar an gcaoi a n‑úsáidtear iad sin chun an tsubstaint is ábhar don údarú a mhonarú, agus aon fhaisnéis mhionsonraithe ar chineál agus comhdhéanamh na n‑ábhar nó na dtairgí ina bhfuil sé beartaithe ag an iarratasóir an tsubstaint sin is ábhar don údarú a úsáid, ach amháin faisnéis atá ábhartha do mheasúnú sábháilteachta;
   (b) i gcás inarb infheidhme, faisnéis mhionsonraithe anailíseach ar athraitheacht agus cobhsaíocht bhaisceanna táirgthe aonair na substainte atá faoi réir an údaraithe ach amháin faisnéis atá ábhartha do mheasúnú sábháilteachta.

4.  I gcás nach mbeidh gá le tuairim an Údaráis i gcomhréir le hAirteagal 3(2) den Rialachán seo, déanfaidh an Coimisiún an iarraidh ar rúndacht arna tíolacadh ag an iarratasóir a mheas. Beidh feidhm ag Airteagal 39, Airteagal 39a agus Airteagal 39d de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus ag mír 3 den Airteagal seo mutatis mutandis.

5.  Ní dochar an tAirteagal seo d'Airteagal 41 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.".

"

Airteagal 7

Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 1107/2009

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 mar a leanas:

(1)  Leasaítear Airteagal 7 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre de mhír 1:"

"▌ Déanfaidh táirgeoir substainte gníomhaí iarratas ar fhormheas substainte gníomhaí nó iarratas ar leasú ar na coinníollacha a ghabhann le formheas substainte gníomhaí a chur faoi bhráid Ballstáit, (an ‘Ballstát is rapóirtéir’), mar aon le hachoimre agus sainchomhad iomlán, dá bhforáiltear i mír (1) agus mír (2) d'Airteagal 8 den Rialachán seo, nó cosaint atá réasúnaithe go heolaíoch ar an gcúis nár soláthraíodh codanna áirithe de na sainchomhaid sin, ar iarratas é ina léireofar go gcomhlíonann an tsubstaint ghníomhach na critéir formheasa dá bhforáiltear in Airteagal 4 den Rialachán seo. Déanfar an t-iarratas a thíolacadh i gcomhréir le formáidí caighdeánacha sonraí, i gcás inarb ann dóibh de bhun Airteagal 39f de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, ag a mbeidh feidhm mutatis mutandis.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. Nuair a bheidh an t-iarratas á thíolacadh aige, féadfaidh an t-iarratasóir, de bhun Airteagal 63, iarraidh a thíolacadh go gcaithfear faoi rún le faisnéis áirithe, lena n-áirítear codanna áirithe den sainchomhad, agus déanfaidh sé an fhaisnéis sin a scaradh, go fisiciúil, ón bhfaisnéis eile.

Déanfaidh na Ballstáit na hiarratais ar rúndacht a mheas. Tar éis dul i gcomhairle leis an Údarás, déanfaidh an Ballstát is rapóirtéir cinneadh i dtaobh cén fhaisnéis a gcaithfear leis faoi rún, i gcomhréir le hAirteagal 63.

Tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit, leagfaidh an tÚdarás síos socruithe praiticiúla chun leanúnachas na measúnuithe sin a áirithiú.";

"

(2)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 10:"

"Airteagal 10

Rochtain phoiblí ar na sainchomhaid

Cuirfidh an tÚdarás, gan mhoill, na sainchomhaid dá dtagraítear in Airteagal 8, lena n-áireofar aon fhaisnéis fhorlíontach arna soláthar ag an iarratasóir, ar fáil don phobal, seachas aon fhaisnéis ar cheadaigh an Ballstát is rapóirtéir go bhféadfaí caitheamh i modh rúin léi, ▌ de bhun Airteagal 63.";

"

(3)  In Airteagal 15, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Déanfaidh táirgeoir na substainte gníomhaí, tráth nach déanaí ná trí bliana sula rachaidh an formheas in éag, an t-iarratas dá bhforáiltear in Airteagal 14 den Rialachán seo a thíolacadh do Bhallstát, agus cuirfidh sé cóip de chuig an gCoimisiún, chuig na Ballstáit eile agus chuig an Údarás. Déanfar an t-iarratas a thíolacadh i gcomhréir le formáidí caighdeánacha sonraí, i gcás inarb ann dóibh de bhun Airteagal 39f de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, ag a mbeidh feidhm mutatis mutandis.";

"

(4)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 16:"

"Airteagal 16

Rochtain phoiblí ar an bhfaisnéis don athnuachan

Déanfaidh an tÚdarás, gan mhoill, aon iarraidh ar rúndacht a mheas agus an fhaisnéis a thíolacfaidh an t-iarratasóir faoi Airteagal 15 a chur ar fáil don phobal chomh maith le haon fhaisnéis fhorlíontach eile a chuirfidh an t-iarratasóir isteach, seachas aon fhaisnéis ar iarradh go bhféadfaí caitheamh i modh rúin léi, agus a cheadaigh an tÚdarás an caitheamh sin de bhun Airteagal 63.

Tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit, leagfaidh an tÚdarás socruithe praiticiúla síos chun leanúnachas na measúnuithe sin a áirithiú.";

"

(5)  In Airteagal 63, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 1, 2 agus 3:"

"1. Féadfaidh iarratasóir iarraidh a thíolacadh, lena mbeidh cosaint infhíoraithe ag gabháil, go gcaithfear faoi rún le codanna áirithe den fhaisnéis a taisceadh faoin Rialachán seo.

2.  Ní fhéadfaidh an tÚdarás caitheamh i modh rúin a cheadú ach ▌i dtaca leis na míreanna faisnéise seo a leanas, i gcás inar thaispeáin an t-iarrthóir go bhféadfadh nochtadh na faisnéise sin dochar nár bheag a dhéanamh dá leasanna:

   (a) faisnéis dá dtagraítear in Airteagal 39(2) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002;
   (b) sonraíocht eisíontais na substainte gníomhaí agus na modhanna bainteacha anailíse maidir le heisíontais sa tsubstaint ghníomhach mar a mhonaraítear í cé is moite de mhodhanna maidir le heisíontais a mheastar a bheith ábhartha ó thaobh na tocsaineolaíochta, na héiceatocsaineolaíochta nó an chomhshaoil de agus na modhanna bainteacha anailíse maidir le heisíontais den sórt sin;
   (c) torthaí bhaisceanna táirgthe na substainte gníomhaí, lena n-áirítear na heisíontais; agus
   (d) faisnéis faoi chomhdhéanamh iomlán táirge cosanta plandaí.

"2a. I gcás ina measfaidh an tÚdarás iarratais rúndachta faoin Rialachán seo, beidh feidhm ag na coinníollacha agus na nósanna imeachta a leagtar síos in Airteagal 39 go hAirteagal 39e de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus i mír 2 den Airteagal seo.

2b.  I gcás ina measfaidh na Ballstáit iarratais rúndachta faoin Rialachán seo, beidh feidhm ag na ceanglais agus na nósanna imeachta seo a leanas:

   (a) ní féidir caitheamh i modh rúin a cheadú ach leis an bhfaisnéis atá liostaithe i mír 2;
   (b) i gcás inar chinn an Ballstát cé an fhaisnéis a gcaithfear léi faoi rún, cuirfidh sé an t-iarratasóir ar an eolas faoina chinneadh;
   (c) déanfaidh na Ballstáit, an Coimisiún agus an tÚdarás na bearta is gá ionas nach gcuirfear ar fáil don phobal aon fhaisnéis ar ceadaíodh go gcaithfí i modh rúin léi;
   (d) beidh feidhm mutatis mutandis freisin ag Airteagal 39e de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002;
   (e) d'ainneoin mhír 2 agus phointe (c) agus phointe (d) den mhír seo:
   (i) i gcás ina bhfuil gá le gníomh práinneach chun sláinte an duine, sláinte ainmhithe nó an comhshaol a chosaint, amhail cásanna éigeandála, féadfaidh an Ballstát an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 a nochtadh;
   (ii) poibleofar, ina ainneoin sin, faisnéis atá mar chuid de chonclúidí an aschuir eolaíoch, arna dtabhairt ag an Údarás, agus lena mbaineann éifeachtaí intuartha ar shláinte an duine, ar an tsláinte nó ar an gcomhshaol. Beidh feidhm ag Airteagal 39c de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 sa chás sin;
   (f) I gcás ina ndéanfaidh an t-iarratasóir iarratas a tharraingt siar nó ina bhfuil iarratas tarraingthe siar aige, urramóidh na Ballstáit, an Coimisiún agus an tÚdarás an rúndacht mar a ceadaíodh i gcomhréir leis an Airteagal seo. I gcás ina dtarraingeofar an t-iarratas siar sula mbeidh cinneadh déanta ag an mBallstát faoin iarraidh ábhartha ar rúndacht, ní dhéanfaidh na Ballstáit, an Coimisiún agus an tÚdarás an fhaisnéis a bhfuil rúndacht iarrtha ina leith a phoibliú.";

"3. Ní dochar an tAirteagal seo do Threoir 2003/4/CE* agus do Rialacháin (CE) Uimh. 1049/2001** agus (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle***.".

--------------------------------------

* Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain ag an bpobal ar fhaisnéis chomhshaoil agus lena n-aisghairtear Treoir 90/313/CEE ón gComhairle (IO L 41, 14.2.2003, lch. 26 )";

** Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin (IO L 145, 31.5.2001, lch. 43 ).

*** Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le forálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil a chur i bhfeidhm ar institiúidí agus ar chomhlachtaí Comhphobail (IO L 264, 25.9.2006, lch. 13 )

"

Airteagal 8

Leasuithe ar Rialachán (AE) 2015/2283

Leasaítear Rialachán (CE) 2015/2283 mar a leanas:

(1)  Leasaítear Airteagal 10 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Is ar thionscnamh an Choimisiúin nó tar éis iarratas chuig an gCoimisiún ó iarratasóir a thosóidh an nós imeachta lena n-údaraítear bia núíosach a chur ar an margadh laistigh den Aontas agus lena nuashonraítear liosta an Aontais dá bhforáiltear in Airteagal 9 den Rialachán seo, i gcomhréir le formáidí caighdeánacha sonraí, i gcás inarb ann dóibh de bhun Airteagal 39f de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002. Déanfaidh an Coimisiún an t-iarratas a chur ar fáil do na Ballstáit gan mhoill. Déanfaidh an Coimisiún achoimre den iarratas, bunaithe ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i bpointe (a), i bpointe (b) agus i bpointe (e) de mhír 2 den Airteagal seo, a chur ar fáil go poiblí.";

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. I gcás ina n-iarrfaidh an Coimisiún tuairim ón Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia ('an tÚdarás'), déanfaidh an tÚdarás ▌ an t-iarratas a phoibliú i gcomhréir le hAirteagal 23 agus tabharfaidh sé a thuairim faoi cibé acu a dhéanfar nó nach ndéanfar difear do shláinte an duine de dhroim an nuashonraithe.";

"

(2)  ▌cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 15, mír 2:"

"2. Laistigh de cheithre mhí ón dáta a gcuirfidh an Coimisiún fógra bailí ar aghaidh i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo, féadfaidh Ballstát nó an tÚdarás agóidí cuí-réasúnaithe i dtaobh sábháilteachta a chur faoi bhráid an Choimisiúin maidir leis an mbia traidisiúnta lena mbaineann a chur ar an margadh laistigh den Aontas. I gcás ina dtíolacfaidh an tÚdarás agóidí cuí-réasúnaithe, poibleoidh sé, gan mhoill, an fógra, de bhun Airteagal 23, a mbeidh feidhm aige mutatis mutandis.";

"

(3)  Leasaítear Airteagal 16 mar a leanas:

(a)  sa chéad mhír, cuirtear an abairt seo a leanas isteach:"

"Déanfar an t-iarratas a thíolacadh i gcomhréir le formáidí caighdeánacha sonraí, i gcás inarb ann dóibh de bhun Airteagal 39f de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.",

"

(b)  sa dara mír, cuirtear an abairt seo a leanas isteach:"

"Poibleoidh an tÚdarás ▌ an t-iarratas, an fhaisnéis ábhartha tacaíochta agus aon fhaisnéis fhorlíontach arna soláthar ag an iarratasóir i gcomhréir le hAirteagal 23.";

"

(4)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 23:"

"Airteagal 23

Trédhearcacht agus rúndacht

1.  I gcás ina n-iarrfaidh an Coimisiún tuairim an Údaráis i gcomhréir le hAirteagal 10(3) agus Airteagal 16 den Rialachán seo, déanfaidh an tÚdarás an t iarratas ar údarú, faisnéis ábhartha tacaíochta agus aon fhaisnéis fhorlíontach arna soláthar ag an iarratasóir a phoibliú chomh maith lena thuairimí eolaíocha, i gcomhréir le hAirteagal 38 go hAirteagal 39e ▌ de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus leis an Airteagal seo.

2.  Agus an t-iarratas taiscthe, féadfaidh an t-iarratasóir iarraidh a thíolacadh, lena mbeidh cosaint infhíoraithe ag gabháil, go gcaithfear faoi rún le codanna áirithe den fhaisnéis a tíolacadh faoin Rialachán seo.

3.  I gcás ina n-iarrfaidh an Coimisiún tuairim an Údaráis i gcomhréir le hAirteagal 10(3) agus Airteagal 16 den Rialachán seo, déanfaidh an tÚdarás an iarraidh ar rúndacht arna tíolacadh ag an iarratasóir a mheasúnú, i gcomhréir le hAirteagal 39 go hAirteagal 39e de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.

4.  De bhreis ar na míreanna faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 39(2) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus de bhun Airteagal 39(3) den Rialachán sin, féadfaidh an tÚdarás caitheamh i modh rúin leis na míreanna faisnéise seo a leanas a cheadú freisin, i gcás inar thaispeáin an t iarrthóir go bhféadfadh nochtadh na faisnéise sin dochar nár bheag a dhéanamh dá leasanna:

   (a) i gcás inarb infheidhme, aon fhaisnéis arna soláthar i dtuairiscí mionsonraithe ar bhunsubstaintí agus bunullmhóidí agus ar an gcaoi a n úsáidtear iad sin chun an bia núíosach is ábhar don údarú a mhonarú, agus aon fhaisnéis mhionsonraithe ar chineál agus comhdhéanamh na mbianna sonracha nó na gcatagóirí sonracha bia ina bhfuil sé beartaithe ag an iarratasóir an bia núíosach sin a úsáid, ach amháin faisnéis atá ábhartha do mheasúnú sábháilteachta;
   (b) i gcás inarb infheidhme, faisnéis anailíseach mhionsonraithe ar athraitheacht agus cobhsaíocht bhaisceanna táirgthe aonair, ach amháin faisnéis atá ábhartha do mheasúnú sábháilteachta.

5.  I gcás nach n-iarrfaidh an Coimisiún tuairim an Údaráis de bhun Airteagal 10 agus Airteagal 16 den Rialachán seo, déanfaidh an Coimisiún an iarraidh ar rúndacht arna tíolacadh ag an iarratasóir a mheas. Beidh feidhm le hAirteagail 39, 39a agus 39d de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus de mhír 4 den Airteagal seo mutatis mutandis.".

6.  Ní dochar an tAirteagal seo d'Airteagal 41 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.".

"

Airteagal 9

Leasuithe ar Threoir 2001/18/CE

Leasaítear Treoir 2001/18/CE mar a leanas:

(1)  in Airteagal 6, cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

"2a. Déanfar an fógra dá dtagraítear i mír 1 a thíolacadh i gcomhréir le formáidí caighdeánacha sonraí, i gcás inarb ann dóibh faoi dhlí an Aontais";

"

(2)  in Airteagal 13, cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

"2a. Déanfar an fógra dá dtagraítear i mír 1 a thíolacadh i gcomhréir le formáidí caighdeánacha sonraí, i gcás inarb ann dóibh faoi dhlí an Aontais";

"

(3)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 25:"

"Airteagal 25

Rúndacht

1.  Féadfaidh an fógróir ▌ a iarraidh a thíolacadh don údarás inniúil go gcaithfear i modh rúin le codanna áirithe den fhaisnéis a tíolacadh faoin Treoir seo, ach údar infhíoraithe a thabhairt, i gcomhréir le mír 3 agus mír 6.

2.  Déanfaidh an t-údarás inniúil an iarraidh ar rúndacht a tíolacadh ag an bhfógróir a mheas ▌.

3.  Arna iarraidh sin d'fhógróir, ní fhéadfaidh an t-údarás inniúil a cheadú go gcaithfí i modh rúineach leis na ▌míreanna faisnéise seo a leanas, ar thabhairt údair infhíoraithe dó sin, i gcás ina dtaispeánfaidh an fógróir go bhféadfadh nochtadh na faisnéise sin dochar nár bheag a dhéanamh dá leasanna:

   (a) míreanna faisnéise dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) d'Airteagal 39(2) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002;
   (b) faisnéis faoi sheicheamh DNA, seachas i dtaca le seichimh a úsáidtear chun an teagmhas trasfhoirmithe a bhrath, a aithint agus a chainníochtú; agus
   (c) patrúin phórúcháin agus straitéisí pórúcháin.

4.  Cinnfidh an t-údarás inniúil, tar éis dó dul i gcomhairle leis an bhfógróir, cén fhaisnéis a bhfuiltear le caitheamh léi faoi rún agus cuirfidh sé an fógróir ar an eolas faoina chinneadh.

5.  Déanfaidh na Ballstáit, an Coimisiún agus na Coistí Eolaíocha ábhartha na bearta riachtanacha lena áirithiú nach ndéanfar faisnéis rúnda a dtabharfar fógra fúithi nó a mhalartófar faoin Treoir seo a phoibliú.

6.  Beidh feidhm freisin, mutatis mutandis, ag forálacha ábhartha d’Airteagal 39e agus d’Airteagal 41 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.

7.  D'ainneoin mhír 3, mhír 5 agus mhír 6 den Airteagal seo:

   (a) i gcás ina bhfuil gá le gníomh práinneach chun sláinte an duine, sláinte ainmhithe nó an comhshaol a chosaint, amhail cásanna éigeandála, féadfaidh an t-údarás inniúil an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 3 a nochtadh; agus
   (b) poibleofar, ina ainneoin sin, faisnéis atá mar chuid de chonclúidí an aschuir eolaíoch ón gCoiste Eolaíoch (na Coistí Eolaíocha) ábhartha, nó conclúidí na dtuarascálacha measúnaithe a bhaineann le héifeachtaí intuartha ar shláinte an duine, ar shláinte ainmhithe nó ar an gcomhshaol. Beidh feidhm ag Airteagal 39c de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 sa chás sin.

8.  I gcás ina dtarraingeoidh an fógróir an fógra siar, urramóidh na Ballstáit, an Coimisiún agus an Coiste Eolaíoch ábhartha nó an Coiste Eolaíoch (na Coistí Eolaíocha) ábhartha, an rúndacht mar a cheadaigh an t-údarás inniúil í i gcomhréir leis an Airteagal seo. I gcás ina dtarraingeoidh an fógra siar sula mbeidh cinneadh déanta ag an údarás inniúil faoin iarraidh ábhartha ar rúndacht, ní phoibleoidh na Ballstáit, an Coimisiún, agus an Coiste Eolaíoch (na Coistí Eolaíocha) ábhartha, an fhaisnéis a bhfuil rúndacht iarrtha ina leith.";

"

(4)  in Airteagal 28, cuirtear an mhír 4 seo a leanas isteach:"

"4. I gcás ina rachfar i gcomhairliúchán leis an gCoiste Eolaíoch (na Coistí Eolaíocha) ábhartha i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo, poibleoidh sé gan mhoill an fógra ▌, aon fhaisnéis ábhartha tacaíochta agus aon fhaisnéis fhorlíontach arna soláthar ag an bhfógróir ▌, mar aon lena thuairimí eolaíocha, cé is moite d'aon fhaisnéis ar cheadaigh an t-údarás inniúil go gcaithfí léi i modh rúin i gcomhréir le ▌hAirteagal 25.".

"

Airteagal 10

Bearta idirthréimhseacha

1.  Ní bheidh feidhm ag an Rialacháin seo maidir le hiarratais ▌ faoi dhlí ▌ an Aontais ná le hiarrataí ar aschur eolaíoch arna gcur faoi bhráid an Údaráis roimh an … [18 mí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

2.  Ar an 30 Meitheamh 2022, rachaidh téarma oifige chomhaltaí sin Bhord Bainistíochta an Údaráis ("an Bord Bainistíochta") atá i seilbh oifige ar an dáta sin, in éag. D'ainneoin na ndátaí cur i bhfeidhm dá dtagraítear in Airteagal 11, beidh feidhm ag an nós imeachta a leagtar amach i bpointe 4 d'Airteagal 1, chun comhaltaí a ainmniú agus a cheapadh ar an mBord Bainistíochta ionas go gceadófar do na comhaltaí a cheapfar faoi na rialacha sin tús a chur lena dtéarmaí oifige an 1 Iúil 2022.

3.  D'ainneoin na ndátaí cur i bhfeidhm dá dtagraítear in Airteagal 11, cuirfear fad le téarma oifige chomhaltaí an Choiste Eolaíoch agus na bPainéal Eolaíoch atá i seilbh oifige an 30 Meitheamh 2021, go dtí go gcuirfidh comhaltaí an Choiste Eolaíoch agus na bPainéal Eolaíoch sin, a cheapfar i gcomhréir leis an nós imeachta roghnúcháin agus ceapacháin a leagtar síos i bpointe 5 d'Airteagal 1, tús lena dtéarmaí oifige.

Airteagal 11

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón …[18 mí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Mar sin féin, beidh feidhm ag pointí 4 agus 5 d'Airteagal 1 ón 1 Iúil 2022 i leith.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa…,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1) OJ C 440, 6.12.2018, p. 158.
(2) IO C 461, 21.12.2018, lch. 225.
(3) Glacann an seasamh seo ionad na leasuithe arna nglacadh an 11 Nollaig 2018 (Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0489).
(4)IO C 440, 6.12.2018, lch. 158.
(5)Tuairim an 10 Deireadh Fómhair 2018 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil)
(6)Seasamh ón Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019.
(7)Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail ghinearálta agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta in ábhair a bhaineann le sábháilteacht bia ▌ (IO L 31, 1.2.2002, lch. 1).
(8)Treoir 2010/63/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir le cosaint ainmhithe a úsáidtear chun críocha eolaíochta (IO L 276, 20.10.2010, lch. 33).
(9)Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).
(10)Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
(11)Treoir 2004/10/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le comhchuibhiú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin i ndáil le prionsabail dea-chleachtais saotharlainne a chur i bhfeidhm agus i ndáil lena gcur i bhfeidhm a fhíorú i gcás tástálacha ar shubstaintí ceimiceacha (IO L 50, 20.2.2004, lch. 44)
(12)Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le bia agus beatha atá géinmhodhnaithe (IO L 268, 18.10.2003, lch. 1).
(13)Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le breiseáin lena n-úsáid i gcothú ainmhithe (IO L 268, 18.10.2003, lch. 29).
(14)Rialachán (CE) Uimh. 2065/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Samhain 2003 maidir le blastáin deataigh a úsáidtear nó a bheartaítear a úsáid i mbianna nó ar bhianna (IO L 309, 26.11.2003, lch. 1).
(15)Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2004 maidir le hábhair agus earraí a bheartaítear a bheith i dtadhall le bia agus lena n-aisghairtear Treoir 80/590/CEE agus Treoir 89/109/CEE (IO L 338, 13.11.2004, lch. 4).
(16)Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe maidir le breiseáin bhia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bhia (IO L 354, 31.12.2008, lch. 1).
(17)Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle (IO L 309, 24.11.2009, lch. 1).
(18)Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le bianna núíosacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1852/2001 ón gCoimisiún (IO L 327, 11.12.2015, lch. 1).
(19)Treoir 2001/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Márta 2001 maidir le horgánaigh ghéinmhodhnaithe a scaoileadh d’aonghnó sa chomhshaol agus lena n-aisghairtear Treoir 90/220/CEE ón gComhairle (IO L 106, 17.4.2001, lch. 1).
(20) Treoir 2001/18/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Márta 2001 maidir le horgánaigh ghéinmhodhnaithe a scaoileadh d’aonghnó sa chomhshaol agus lena n-aisghairtear Treoir 90/220/CEE ón gComhairle (IO L 106, 17.4.2001, lch. 1).
(21)Rialachán(CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid (IO L 145, 31.5.2001, lch. 43).
(22)Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le forálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas in Ábhair Chomhshaoil a chur i bhfeidhm ar institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail (IO L 264, 25.9.2006, lch. 13)
(23)Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis ar an gcomhshaol agus lena n-aisghairtear Treoir 90/313/CEE ón gComhairle (IO L 41, 14.2.2003, lch. 26).
(24)Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(25) Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1).).
(26)Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
(27)Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002 / CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).


An deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte ***I
PDF 255kWORD 97k
Rún
Téacs comhdhlúite
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte (COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD))
P8_TA-PROV(2019)0401A8-0039/2019

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0317),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0217/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Meán Fómhair 2018(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 20 Feabhra 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus do na tuairimí ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0039/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 17 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte

P8_TC1-COD(2018)0161


(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Le Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4), déantar foráil maidir le haon táirge a chosnaítear le paitinn i gcríoch Ballstáit agus, sula gcuirtear ar an margadh é mar tháirge íocshláinte, atá faoi réir nós imeachta riaracháin údaraithe mar a leagtar síos i dTreoracha 2001/82/CE(5) nó 2001/83/CE(6), go bhféadfadh sé, faoi na téarmaí agus coinníollacha dá bhforáiltear sa Rialachán sin, a bheith faoi réir deimhniú forlíontach cosanta (“deimhniú”).

(2)  Trí fhoráil a dhéanamh do thréimhse fhorlíontach cosanta, le Rialachán (CE) Uimh. 469/2009, féachtar,le taighde agus nuálaíocht a chur chun cinn laistigh den Aontas taighde agus nuálaíocht atá riachtanach chun táirgí íocshláinte a fhorbairt agus chun rannchuidiú le cosc ar thaighde cógaisíochta a athlonnú lasmuigh den Aontas chuig tíortha a d’fhéadfadh cosaint níos mó a chur ar fáil.

(3)  Ó rinneadh an Rialachán a bhí ann roimh Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 a ghlacadh in 1992, tá éabhlóid shuntasach tarlaithe sna margaí agus tá fás ollmhór tagtha i ndéanamh táirgí cineálacha agus go háirithe i mbithshamhlacha agus i ndéanamh a gcomhábhar gníomhacha, go háirithe i ▌dtíortha lasmuigh den Aontas (‘tríú tíortha’) nach ann don chosaint iontu nó ina bhfuil sí imithe in éag.

(4)  Mar gheall nach bhfuil aon eisceacht i Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 ar an gcosaint a thugtar le deimhniú, tháinig ann d’iarmhairt neamhbheartaithe a chuireann cosc ar dhéantóirí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha atá bunaithe san Aontas táirgí cineálacha agus bithshamhlacha a dhéanamh san Aontas, fiú chun ▌críche onnmhairiú chuig margaí tríú tíortha nach ann do ▌chosaint iontu nó ina bhfuil sí imithe in éag. Ar an dóigh chéanna, cuirtear cosc ar dhéantóirí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha atá bunaithe san Aontas táirgí cineálacha agus bithshamhlacha a dhéanamh lena stóráil ar feadh tréimhse teoranta roimh dhul in éag an deimhnithe. Fágann na himthosca sin go mbíonn sé níos deacra do na déantóirí sin, i gcodarsnacht le déantóirí atá lonnaithe i dtríú tíortha nach ann do chosaint iontu nó ina bhfuil sí imithe in éag, dul isteach ar mhargadh an Aontais díreach tar éis don deimhniú dul in éag, ós rud é nach bhfuil siad in ann acmhainneacht táirgeachta a fhorbairt chun críche onnmhairithe agus chun críche dhul isteach ar mhargadh Ballstáit go dtí go bhfuil an chosaint a thugann an deimhniú sin imithe in éag,.

(5)  Cruthaíonn na himthosca sin míbhuntáiste suntasach san iomaíocht do dhéantóirí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha atá bunaithe san Aontas i gcomparáid le déantóirí atá bunaithe i dtríú tíortha a thugann níos lú cosanta nó nach dtugann cosaint ar bith. Ba cheart don Aontas cothromaíocht a bhaint amach idir cothroime iomaíochta a thabhairt ar ais idir na déantóirí sin agus a áirithiú go ráthófar bunbhrí chearta eiseacha na sealbhóirí deimhnithe (“sealbhóirí deimhnithe”) maidir le margadh an Aontais.

(6)  Gan idirghabháil, d’fhéadfadh inmharthanacht déantóirí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha atá bunaithe san Aontas a bheith i mbaol, le hiarmhairtí do bhonn tionsclaíoch cógaisíochta an Aontais ina iomláine. D’fhéadfadh an staid sin difear a dhéanamh d’fheidhmiú iomlán éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh trí dheiseanna gnó féideartha do dhéantóirí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha a chailleadh, rud a d’fhéadfadh laghdú a dhéanamh ar infheistíochtaí gaolmhara agus a d’fhéadfadh bac a chur ar chruthú post laistigh den Aontas.

(7)  Tá sé tábhachtach go dtiocfadh táirgí cineálacha agus bithshamhlacha ar mhargadh an Aontais go tráthúil, go háirithe chun iomaíocht a mhéadú, praghsanna a laghdú agus inbhuanaitheacht na gcóras cúraim sláinte náisiúnta agus rochtain níos fearr ag othair san Aontas ar chógais leighis inacmhainne a áirithiú. Leag an Chomhairle béim ar an teacht isteach tráthúil sin ina conclúidí an 17 Meitheamh 2016 maidir le cothromaíocht sna córais chógaisíochta san Aontas agus ina Bhallstáit a neartú. Ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 a leasú, dá bhrí sin, ionas go bhféadfaí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha a dhéanamh lena n-onnmhairiú agus lena stóráil, ach a choinneáil i gcuimhne ag an am céanna go bhfuil cearta maoine intleachtúla fós ar cheann de na bunchlocha i ndáil le nuálaíocht, iomaíochas agus fás sa mhargadh inmheánach.

(8)  Is é is aidhm don Rialachán seo iomaíochas an Aontais a chur chun, agus, ar an mbealach sin, fás agus cruthú post sa mhargadh inmheánach a fheabhsú agus rannchuidiú le soláthar níos leithne táirgí faoi dhálaí aonfhoirmeacha, trína chur ar chumas déantóirí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha atá bunaithe san Aontas táirgí nó táirgí íocshláinte ina bhfuil na táirgí sin chun críche onnmhairiú chuig margaí tríú tír nach ann do chosaint iontu nó ina bhfuil sí imithe in éag a dhéanamh san Aontas, agus, sa chaoi sin, cuidiú leis na déantóirí sin freisin dul san iomaíocht go héifeachtach sna margaí tríú tír sin. Leis an Rialachán seo, ba cheart a chur ar chumas na ndéantóirí sin freisin táirgí, nó táirgí íocshláinte ina bhfuil na táirgí sin, a dhéanamh agus a stóráil i mBallstát ar feadh tréimhse shainithe go dtí go rachaidh an deimhniú comhfhreagrach in éag, chun críche dul isteach sa mhargadh in aon Bhallstát nuair a rachaidh an deimhniú c sin in éag, agus, sa chaoi sin, cuidiú á thabhairt do na déantóirí sin dul san iomaíocht go héifeachtach san Aontas díreach tar éis don chosaint a bheith imithe in éag (‘dul isteach AE lá a haon’). Leis an Rialachán seo, ba cheart freisin iarrachtaí bheartas trádála an Aontais a chomhlánú chun margaí oscailte a áirithiú do dhéantóirí táirgí nó táirgí íocshláinte ina bhfuil na táirgí sin, atá bunaithe san Aontas. Le himeacht ama, ba cheart go mbeadh an Rialachán seo chun tairbhe don earnáil chógaisíochta trí chéile san Aontas, trína chur ar chumas na ngníomhaithe uile, lena n-áirítear na gníomhaithe nua, leas a bhaint as na deiseanna nua atá ag teacht chun cinn sa mhargadh domhanda cógaisíochta, ar margadh é atá ag athrú go tapa. Ina theannta sin, dhéanfaí leas coiteann an Aontais a chur chun cinn trí shlabhraí soláthair atá bunaithe san Aontas a threisiú maidir le cógais leighis, agus, trí stóráil a cheadú d’fhonn teacht isteach ar mhargadh an Aontais tráth dhul in éag an deimhnithe, bheadh cógais leighis níos inrochtana d’othair san Aontas tar éis don deimhniú ▌ dul in éag.

(9)  Sna dálaí sonracha agus teoranta sin, agus chun cothroime iomaíochta a chruthú idir déantóirí atá bunaithe san Aontas agus déantóirí tríú tír, is iomchuí a fhoráil d’eisceacht a maidir leis an gcosaint a thugtar le deimhniú ▌ionas go gceadófar táirgí nó táirgí íocshláinte ina bhfuil na táirgí sin cineálacha agus bithshamhlacha a dhéanamh chun na críche iad a onnmhairiú chuig tríú tíortha nó iad a stóráil agus go gceadófar aon ghníomhartha gaolmhara san Aontas a bhfuil géarghá leo don déanamh sin nó don onnmhairiú iar bhír nó don stóráil, i gcás ina mbeadh gá seachas sin, faoi na gníomhartha sin, le toiliú shealbhóir an deimhnithe (‘gníomhartha gaolmhara’). Mar shampla, d’fhéadfadh sé go n-áireofaí sna gníomhartha gaolmhara sin comhábhar gníomhach a shealbhú, a sholáthar, a thairiscint é a sholáthar, a sholáthar, a allmhairiú, a úsáid nó a shintéisiú chun táirge íocshláinte ▌a dhéanamh, nó an táirge a stóráil go sealadach nó fógraíocht a dhéanamh ina leith chun críche eisiaiche é a onnmhairiú chuig cinn scríbe tríú tír. Ba cheart go mbeadh feidhm ag an eisceacht sin maidir le gníomhartha gaolmhara a dhéanann tríú páirtithe atá i gcaidreamh conarthach leis an déantóir.

(10)  Ba cheart go mbeadh feidhm ag an eisceacht sin maidir le táirge, nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin atá cosanta le deimhniú, agus ba cheart a chumhdach léi freisin an táirge sin agus an táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin a dhéanamh ar chríoch Ballstáit.

(11)  Níor cheart go gcumhdófaí leis an eisceacht táirge, nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin agus a dhéantar chun na críche ▌é a onnmhairiú chuig tríú tír nó é a stóráil, d’fhonn ‘dul isteach AE lá a haon’, ar an margadh sa Bhallstát ina bhfuil deimhniú ▌i bhfeidhm, go díreach nó go hindíreach i ndiaidh a onnmhairithe, ná níor cheart go gcumhdófaí léi ath-allmhairiú an táirge sin, nó an táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin, chuig margadh Ballstáit ina bhfuil ▌deimhniú i bhfeidhm. Thairis sin, níor cheart go gcumhdófaí léi aon ghníomh nó aon ghníomhaíocht a dhéanfar chun críche táirgí ▌nó táirgí ▌íocshláinte ina bhfuil na táirgí sin a allmhairiú isteach san Aontas chun críocha athphacáistithe agus ath-onnmhairithe agus chun na gcríoch sin amháin. Chomh maith leis sin, níor cheart a chumhdach leis an eisceacht an táirge, nó an táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin a stóráil, ar chaoi ar bith chun aon chríocha seachas na críocha a leagtar amach sa Rialachán seo.

(12)  Trí raon feidhme na heisceachta a theorannú don déanamh chun críche onnmhairiú a dhéanamh lasmuigh den Aontas nó don déanamh chun críche stórála agus do ghníomhartha a bhfuil géarghá leo don déanamh sin nó don onnmhairiú nó don stóráil iarbhír, níor cheart go ▌mbeadh coinbhleacht ann idir an dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus gnáthshaothrú an táirge, nó an táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin, sa Bhallstát ina bhfuil an deimhniú i bhfeidhm, eadhon croícheart eisiach shealbhóir an deimhnithe an táirge sin a dhéanamh chun é a chur ar mhargadh an Aontais le linn théarma an deimhnithe. Ina theannta sin, níor cheart go ndéanfadh an eisceacht sin dochar go míréasúnta do leasanna dlisteanacha shealbhóir an deimhnithe, agus leasanna dlisteanacha tríú páirtithe á gcur san áireamh ag an am céanna.

(13)  Ba cheart go mbeadh feidhm ag coimircí éifeachtacha agus comhréireacha maidir leis an eisceacht chun cur le trédhearcacht, chun cuidiú le sealbhóir▌deimhnithe ▌a chosaint a fhorfheidhmiú san Aontas, agus chun comhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar amach sa Rialachán seo a sheiceáil agus chun an baol a laghdú go n-atreorófaí táirge go neamhdhleathach chuig margadh an Aontais le linn théarma an deimhnithe.

(14)  Ba cheart, leis an Rialachán seo, oibleagáid eolais a fhorchur ar an déantóir, eadhon an duine atá bunaithe san Aontas agus a bhfuil táirge nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin á dhéanamh aige féin nó aici féin, nó ina bhfuil sé á dhéanamh thar a cheann nó thar a ceann, nó chun críche ▌é a onnmhairiú nó a stóráil; is féidir gur an déantóir féin a bhíonn go díreach i mbun an déanaimh. Ba cheart go mbeadh san oibleagáid faisnéise sin a cheangal ar an déantóir faisnéis áirithe a sholáthar don údarás inniúil maoine tionscail, nó údarás ainmnithe eile, a dheonaigh an deimhniú ▌sa Bhallstát ina bhfuil déanamh an táirge le tarlú(“an t-údarás”). Ba cheart foirm chaighdeánach le haghaidh fógra a chur ar fáil chun na críche sin. Ba cheart an fhaisnéis a sholáthar sula gcuirfear tús den chéad uair le táirge nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin a dhéanamh sa Bhallstát sin, nó sula ndéanfar aon ghníomh gaolmhar roimh an déanamh sin, cibé acu is luaithe. Ba cheart an fhaisnéis a thabhairt cothrom le dáta de réir mar is iomchuí agus nuair is iomchuí. Maidir leis an táirge nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin a dhéanamh agus na gníomhartha gaolmhara, lena n-áirítear na gníomhartha sin a dhéantar sna Ballstáit nach Ballstát an déanaimh iad i gcásanna ina dtugann deimhniú cosaint freisin don táirge sna Ballstáit eile sin, níor cheart go dtiocfadh sé faoi raon feidhme na heisceachta ach amháin i gcás ina bhfuil an fhaisnéis ábhartha seolta ag an déantóir chuig an údarás Bhallstáit an déanaimh agus go bhfuil an méid sin curtha in iúl ag an déantóir do shealbhóir an deimhnithe arna dheonú sa Bhallstát sin. I gcás ina mbeadh déanamh ag tarlú i níos mó ná Ballstát amháin, ba cheart gur ghá fógra a thabhairt i ngach ceann de na Ballstáit sin. Ar mhaithe leis an trédhearcacht, ba cheart go mbeadh sé de cheangal ar an údarás inniúil a fhoilsiú, a luaithe is féidir, an fhaisnéis a fuarthas mar aon le dáta fógartha na faisnéise sin. Ba cheart go gceadófaí do na Ballstáit a cheangal go mbeidh fógraí, agus nuashonruithe ar fhógraí, faoi réir íocaíocht táille aonuaire. Ba cheart an táille sin a shocrú ar leibhéal nach mbeidh níos airde ná an costas riaracháin a bhaineann le fógraí agus nuashonruithe a phróiseáil.

(15)  Ba cheart don déantóir a chur in iúl freisin do shealbhóir an deimhnithe, trí mhodhanna iomchuí agus doiciméadaithe, má bhíonn sé ar intinn aige nó aici táirge nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin a dhéanamh de bhun na heisceachta, tríd an bhfaisnéis chéanna ar tugadh fógra don údarás ina leith a thabhairt do shealbhóir an deimhnithe. Ba cheart an fhaisnéis sin a theorannú don mhéid is gá agus is iomchuí chun go ndéanfaidh sealbhóir an deimhnithe measúnú an bhfuil na cearta a thugtar leis an deimhniú á n-urramú, agus níor cheart faisnéis atá rúnda nó íogair ó thaobh na tráchtála de a áireamh inti. D’fhéadfaí úsáid a bhaint freisin as an bhfoirm caighdeánach um fhógra chun sealbhóir an deimhnithe a chur ar an eolas, agus ba cheart an fhaisnéis a sholáthrófar a nuashonrú mar is iomchuí agus nuair is iomchuí.

(16)  I gcás aon ghníomhartha gaolmhara, más ann dóibh, a dhéanfar sula ndéanfar táirge, nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin, ba cheart a léiriú san fhógra ainm an Bhallstáit ina bhfuil an chéad ghníomh gaolmhar le tarlú, rud a mbeadh gá le toiliú ó shealbhóir an deimhnithe ina leith seachas sin, ós rud é go bhfuil an fhaisnéis sin ábhartha d’uainiú an fhógra.

(17)  Má dhéantar an t-údarú margaíochta áitiúil, nó coibhéis údaraithe den sórt sin, i dtríú tír shonrach, le haghaidh táirge íocshláinte ar leith, a fhoilsiú tar éis an fógra a thabhairt don údarás , ba cheart an fógra a thabhairt cothrom le dáta go pras chun uimhir thagartha an údaraithe margaíochta sin, nó coibhéis údaraithe den sórt sin, a áireamh, a luaithe a bheidh sí ar fáil go poiblí. Má bhíonn foilsiú uimhir thagartha an údaraithe margaíochta a deonaíodh, nó cóibhéis údaraithe den sórt sinar feitheamh, ba cheart a cheangal ar an déantóir an uimhir thagartha sin a sholáthar san fhógra a luaithe a bheidh sí ar fáil go poiblí.

(18)  Ar chúiseanna comhréireachta, ní cheart go ndéanfadh mainneachtain na ceanglais maidir le tríú tír a chomhlíonadh difear ach d’onnmhairithe chuig an tír sin, agus, dá bhrí sin, ní bhainfí aon leas as an eisceacht dá bhforáiltear sa Rialachán seo i leith onnmhairithe chuig an tír sin. Ba cheart gurbh é an déantóir atá bunaithe san Aontas a bheadh freagrach as a fhíorú nach ann don chosaint nó go bhfuil sí imithe in éag i dtír onnmhairithe, nó cibé atá an chosaint faoi réir aon teorainneacha nó aon díolúintí sa tír sin.

(19)  D’fhéadfaí fógra don údarás agus an fhaisnéis chomhfhreagrach atá le tabhairt i bhfógra do shealbhóir an deimhnithe a sholáthar cheana le linn na tréimhse idir dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus an dáta a thiocfaidh an eisceacht féin dá bhforáiltear sa Rialachán seo i bhfeidhm don deimhniú ábhartha .

(20)  Ba cheart don Rialachán seo ceanglais díchill chuí áirithe a fhorchur ar an déantóir mar choinníoll d’úsáid na heisceachta. Ba cheart a cheangal ar an déantóir daoine laistigh dá shlabhra soláthair san Aontas a chur ar an eolas, lena n-áirítear an t-onnmhaireoir agus an duine a dhéanfaidh an stóráil, trí mhodhanna iomchuí agus doiciméadaithe, go háirithe modhanna conarthacha, go gcumhdaítear an táirge nó an táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin leis an eisceacht dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus go bhfuil an déanamh beartaithe é a dhéanamh chun críche ▌é a onnmhairiú nó a stóráil. Níor cheart go mbainfeadh déantóir a mhainníonn na ceanglais díchill chuí sin a chomhlíonadh tairbhe as an eisceacht, ná níor cheart go mbainfeadh aon tríú páirtí a dhéanann gníomh gaolmhar i mBallstát an déanaimh nó i mBallstát eile ina raibh deimhniú lena dtabharfaí cosaint don táirge i bhfeidhm, agus bheadh sealbhóir an deimhnithe ábhartha i dteideal a chearta a fhorfheidhmiú faoin deimhniú dá bhrí sin, agus aird chuí á tabhairt ar an oibleagáid ghinearálta dá bhforáiltear i dTreoir 2004/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(7), maidir le gan mí-úsáid a bhaint as an dlíthíocht .

(21)  Ba cheart don Rialachán seo ceanglais lipéadaithe a fhorchur ar an déantóir i leith táirgí, nó táirgí íocshláinte ina bhfuil na táirgí sin, atá le honnmhairiú, chun é a éascú, trí bhíthin lógó, táirgí den sórt sin nó táirgí íocshláinte den sórt sin a shainaithint mar tháirgí atá beartaithe go heisiach chun na críche é a onnmhairiú chuig tríú tíortha. Níor cheart go dtiocfadh an déanamh chun críocha onnmhairithe agus gníomhartha gaolmhara faoi raon feidhme na heisceachta ▌ach amháin má dhéantar an táirge, nó an táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin, a lipéadú ar an gcaoi dá bhforáiltear sa Rialachán seo. Ba cheart an oibleagáid lipéadaithe sin a bheith gan dochar do cheanglais lipéadaithe tríú tíortha.

(22)  Aon ghníomh nach gcumhdaítear leis an eisceacht dá bhforáiltear sa Rialachán seo, ba cheart go bhfanfadh sé laistigh de raon feidhme na cosanta arna tabhairt le deimhniú ▌. Aon atreorú chuig margadh an Aontais, le linn théarma an deimhnithe, maidir le haon táirge, nó le haon táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin, arna dhéanamh faoin eisceacht, ba cheart go mbeadh toirmeasc air fós.

(23)  Ní dochar an Rialachán seo do chearta maoine intleachtúla eile lena bhféadfaí gnéithe eile de tháirge, nó de tháirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin, a chosaint. Níor cheart go ndéanfadh an Rialachán seo difear do chur i bhfeidhm ghníomhartha an Aontais a bhfuil sé mar aidhm leo sáruithe a chosc agus forfheidhmiú ceart maoine intleachtúla a éascú, lena n-áirítear Treoir 2004/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8).

(24)  Níor dhéanann an Rialachán seo difear do na rialacha maidir le aitheantóir uathúil dá bhforáiltear i dTreoir 2001/83/CE . Ba cheart go n-airitheódh an déantóir nach mbeadh aitheantóir uathúil gníomhach de réir bhrí Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/161 ón gCoimisiún(9)ar aon táirge íocshláinte a dhéantar chun críche onnmhairithe, de bhun an Rialacháin seo. Ba cheart faoin Rialachán Tarmligthe sin, áfach, feidhm a bheith ag an gceanglas aitheantóir uathúil a bheith ag gabháil le táirgí íocshláinte atá beartaithe le cur ar mhargadh Ballstáit nuair a rachaidh an deimhniú comhfhreagrach in éag.

(25)  Ní dhéanann an Rialachán seo difear do chur i bhfeidhm Threoracha 2001/82/CE agus 2001/83/CE, go háirithe na ceanglais a bhaineann le húdarú monaraíochta táirgí íocshláinte arna monarú lena n-onnmhairiú. Áirítear leis sin comhlíonadh prionsabal agus treoirlínte dea-chleachtais monaraíochta do tháirgí íocshláinte agus úsáid amháin de shubstaintí gníomhacha a rinneadh a mhonarú agus a sheachadadh i gcomhréir le dea-chleachtais do mhonarú agus do sheachadadh substaintí gníomhacha amháin.

(26)  ▌Chun cearta sealbhóirí deimhnithe a choimirciú, níor cheart go mbeadh feidhm ag an eisceacht dá bhforáiltear sa Rialachán seo maidir le deimhniú a bhfuil éifeachtaí aige cheana ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Chun a áirithiú nach gcuirfear srianta iomarcacha ar chearta sealbhóirí deimhnithe, ba cheart feidhm a bheith ag an eisceacht sin maidir le deimhnithe ar a ndéanfar iarratas tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Ós rud é go dtosaíonn éifeachtaí ag gabháil le deimhniú ag deireadh théarma dleathach na paitinne bunúsaí, tráth is féidir a bheith measartha maith tar éis an dáta a rinneadh an t-iarratas ar an deimhniú a chomfhadú, agus chun aidhm an Rialacháin seo a bhaint, tá údar ann go gcumhdófaí leis an Rialachán seo freisin, le himeacht thréimhse áirithe ama, deimhniú ar a ndearnadh iarratas roimh dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, ach nach bhfuil éifeachtaí tosaithe ag gabháil leis roimh an dáta sin, gan beann ar cé acu ar deonaíodh an deimhniú roimh an dáta sin nó nár deonaíodh. Ba cheart dá bhrí sin go mbeadh feidhm ag an eisceacht ón [1 Iúil 2022] (10) maidir le deimhniú a dtosaíonn éifeachtaí ag gabháil leis ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Leis an gcoincheap ‘tréimhse áirithe ama’ do gach deimhniú aonair a dtosóidh éifeachtaí ag gabháil leis tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, ba cheart a áirithiú go gcuirfear an eisceacht i bhfeidhm ar bhonn céimnitheach maidir leis an deimhniú sin, ag brath ar an dáta a dtosóidh éifeachtaí ag gabháil leis agus ag brath ar a ré. Tríd an eisceacht a chur i bhfeidhm ar an dóigh sin, cheadófaí tréimhse réasúnach aistrithe do shealbhóir deimhniú a deonaíodh ach nach bhfuil éifeachtaí aige go fóill faoi dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo chun oiriúnú don chomhthéacs dlíthiúil athraithe, agus, ag an am céanna, d’áiritheofaí go mbeadh déantóirí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha in ann tairbhe a bhaint go héifeachtach, agus gan moill iomarcach, as an eisceacht.

(27)  Go hiondúil, déanann iarratasóir ar dheimhniú iarratas timpeall an dáta chéanna i ngach Ballstát ina ndéanfar iarratas. Mar gheall ar dhifríochtaí sna nósanna imeachta náisiúnta maidir le hiarratais a scrúdú, áfach, d’fhéadfadh éagsúlacht shuntasach a bheith ann idir na dátaí deonaithe an deimhnithe ó Bhallstát go Ballstát, agus éagothromaíochtaí á gcruthú ar an gcaoi sin idir maidir le staid dhlíthiúil an iarratasóra sna Ballstáit ina ndearnadh an t-iarratas ar an deimhniú. Dá bhrí sin, tríd an eisceacht a chur i bhfeidhm ar bhonn an dáta a dhéanfar an t-iarratas ar dheimhniú, dhéanfaí aonfhoirmeacht a chur chun cinn agus chuirfí teorainn leis an riosca go mbeadh éagothromaíochtaí ann.

(28)  Ba cheart don Choimisiún meastóireacht rialta a dhéanamh ar an Rialachán seo. De bhun an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr(11), ba cheart an mheastóireacht sin a bheith bunaithe ar na cúig chritéar maidir le héifeachtacht, éifeachtúlacht, ábharthacht, comhleanúnachas agus breisluach agus ba cheart an bonn a sholáthar léi le haghaidh measúnuithe tionchair ar bhearta breise a d’fhéadfadh a bheith i gceist amach anseo. Ba cheart don mheastóireacht sin a chur san áireamh, ar thaobh amháin onnmhairí lasmuigh den Aontas, agus ar an taobh eile, na héifeachtaí a bhíonn ag stóráil ar theacht isteach níos tapúla táirgí cineálacha agus go háirithe bithshamhlacha ar mhargaí san Aontas a luaithe agus is féidir tar éis do dheimhniú dul i léig. Leis an meastóireacht rialta sin, ba cheart aghaidh a thabhairt freisin ar éifeachtaí an Rialacháin seo maidir le táirgí cineálacha agus bithshamhlacha a bheith á ndéanamh laistigh den Aontas ag déantóirí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha atá bunaithe san Aontas. Sa chomhthéacs sin, bheadh sé tábhachtach a fháil amach an aistreofaí an déanamh a bhí ag tarlú roimhe seo lasmuigh den Aontas go dtí áit laistigh de chríoch an Aontais. Go háirithe, ba cheart don mheastóireacht sin athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht na heisceachta i bhfianaise na haidhme cothroime iomaíochta dhomhanda a athbhunú do ghnólachtaí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha san Aontas ▌. Ba cheart di freisin staidéar a dhéanamh ar thionchar na heisceachta ar thaighde agus ar tháirgeadh cógas nuálaíoch san Aontas ag sealbhóirí deimhnithe ▌agus an chothromaíocht idir na leasanna éagsúla atá i dtreis a mheas, go háirithe maidir leis an tsláinte phoiblí, caiteachas poiblí agus, sa chomhthéacs sin, rochtain ar chógais leighis laistigh den Aontas. Ba cheart staidéar a dhéanamh léi freisin ar cé acu atá an tréimhse dá bhforáiltear i ndáil le táirgí cineálacha agus bithshamhlacha a dhéanamh lena stóráil leordhóthanach nó nach bhfuil chun cuspóir ‘teacht isteach AE lá a haon’ a bhaint amach, lena n-áirítear a héifeachtaí ar an tsláinte phoiblí.

(29)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon iomaíochas an Aontais a chur chun cinn ar bhealach lena gcruthaítear cothroime iomaíochta do dhéantóirí táirgí cineálacha agus bithshamhlacha a maidir le hiomaitheoirí i margaí tríú tír nach ann do chosaint iontu nó ina bhfuil sí imithe in éag, rialacha a leagan síos lena mbeifear in ann ▌ táirge nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge a dhéanamh le linn théarma an deimhnithe chomhfhreagraigh, agus freisin oibleagáidí áirithe faisnéise, lipéadaithe agus díchill chuí a sholáthar maidir le déantóirí a bhaineann úsáid as na rialacha sin, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú.

(30)  Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus na prionsabail a aithnítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (‘an Chairt’). Go háirithe, féachtar leis an Rialachán seo lánurraim a thabhairt don cheart chun maoine agus don cheart chun cúram sláinte a leagtar amach in Airteagail 17 agus 35 faoi seach den Chairt. Leis an Rialachán seo, ba cheart croíchearta an deimhnithe ▌a choinneáil, tríd an eisceacht dá bhforáiltear sa Rialachán seo a theorannú don chás nach ndéantar táirge, nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin, ach amháin lena onnmhairiú lasmuigh den Aontas nó lena stóráil ar feadh tréimhse teoranta ama d’fhonn é a chur isteach ar mhargadh an Aontais nuair a rachaidh an chosaint in éag, agus do na gníomhartha a bhfuil géarghá leo le haghaidh an déanaimh sin nó le haghaidh an onnmhairithe iarbhír nó na stórála iarbhír féin. I bhfianaise na gceart bunúsach agus na bprionsabal bunúsach, ní théann an eisceacht dá bhforáiltear sa Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach agus iomchuí i bhfianaise chuspóir foriomlán an Rialacháin seo, eadhon iomaíochas an Aontais a chur chun cinn trí athlonnú a sheachaint agus trína chur ar chumas déantóirí táirgí cineálacha agus déantóirí bithshamhlacha atá bunaithe san Aontas dul san iomaíocht, ar thaobh amháin, ar mhargaí domhanda atá ag fás go gasta agus nach ann do chosaint iontu nó ina bhfuil sí imithe in éag cheana, agus, ar an taobh eile, ar mhargadh an Aontais nuair a imeoidh an deimhniú in éag. Go deimhin, is gá tairbhe a bhaint as na héifeachtaí eacnamaíocha dearfacha a thagann as an eisceacht, ar an ábhar, mura ndéanfar amhlaidh, go mbeadh baol ann go ndéanfadh an tAontas a sheasamh a laghdú go suntasach mar mhol le haghaidh forbairt agus monarú cógaisíochta. Is iomchuí, dá bhrí sin, an eisceacht sin a thabhairt isteach chun méadú a dhéanamh ar staid iomaíochta déantóirí táirgí cineálacha agus déantóirí bithshamhlacha atá bunaithe san Aontas agus i dtríú tíortha ina bhfuil a margaí ar oscailt don iomaíocht i gcás ar bith, agus, ag an am céanna, gan athrú a dhéanamh ar raon feidhme agus ré na cosanta arna tabhairt leis an deimhniú san Aontas. Déantar oiriúnacht an bhirt a áirithiú tuilleadh trí fhoráil a dhéanamh do choimircí iomchuí lena rialófar úsáid na heisceachta. Leis an Rialachán seo, ba cheart a ndóthain ama a bheith ag údaráis phoiblí chun na socruithe is gá a chur i bhfeidhm chun fógraí a fháil agus a fhoilsiú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 469/2009

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 mar a leanas:

(1)   in Airteagal 1, cuirtear an pointe seo a leanas leis:"

‘(f) ciallaíonn ‘déantóir’ an duine, atá bunaithe san Aontas, ar thar a cheann nó thar a ceann a dhéantar táirge, nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin, lena onnmhairiú chuig tríú tíortha nó lena stóráil;’

"

(2)  ▌cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 5:"

Airteagal 5

Éifeachtaí an deimhnithe

1.  Faoi réir fhorálacha Airteagal 4, déanfar na cearta céanna a thugtar leis an bpaitinn bhunúsach a thabhairt leis an deimhniú agus beidh sé faoi réir na dteorainneacha céanna agus na n-oibleagáidí céanna.

2.  De mhaolú ar mhír 1, ní thabharfar leis an deimhniú dá dtagraítear i mír 1 cosaint i gcoinne gníomhartha áirithe, a mbeadh gá seachas sin le toiliú ó shealbhóir an deimhnithe ina leith (‘sealbhóir an deimhnithe’), má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

   (a) is iad seo a leanas na gníomhartha:
   (i) táirge nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin a dhéanamh chun críche ▌a onnmhairithe chuig tríú tíortha; nó
   (ii) aon ghníomh gaolmhar a bhfuil géarghá leis don déanamh sin san Aontas, dá dtagraítear i bpointe (i), nó don onnmhairiú iarbhír; nó
   (iii) táirge nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin a dhéanamh, tráth nach luaithe ná sé mhí roimh dhul in éag an deimhnithe, lena stóráil i mBallstát an déanaimh, chun an táirge sin nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin a chur ar mhargadh na mBallstát tar éis don deimhniú comhfhreagrach dul in éag; nó
   (iv) aon ghníomh gaolmhar a bhfuil géarghá leis chun táirge nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin a dhéanamh, san Aontas amhail, dá dtagraítear i bpointe (iii), nó le haghaidh na stórála iarbhír, ar choinníoll go ndéanfar an gníomh gaolmhar sin tráth nach luaithe ná sé mhí roimh dhul in éag an deimhnithe.
   (b) déanann an déantóir, trí mhodhanna iomchuí agus doiciméadaithe, fógra a thabhairt don údarás dá dtagraítear in Airteagal 9(1) sa Bhallstát ina bhfuil déanamh le tarlú agus déanfaidh sé nó sí sealbhóir an deimhnithe a chur ar an eolas faoin bhfaisnéis a liostaítear i mír 5 tráth nach déanaí ná trí mhí roimh an dáta a chuirfear tús leis an déanamh sa Bhallstát sin, nó tráth nach déanaí ná trí mhí sula ndéanfar an chéad ghníomh gaolmhar roimh an déanamh sin, ar déanamh é a bheadh faoi thoirmeasc seachas sin leis an gcosaint a thugtar le deimhniú, cibé acu dáta is luaithe;
   (c) má athraíonn an fhaisnéis a liostaítear i mír 5, tugann an déantóir fógra don údarás dá dtagraítear in Airteagal 9(1) agus déanann sé nó sí sealbhóir an deimhnithe a chur ar an eolas faoin méid sin sula dtiocfaidh na hathruithe sin i bhfeidhm;
   (d) i gcás táirgí, nó tairgi íocshláinte ina bhfuil na táirgí sin, a dhéantar lena n-onnmhairiú chuig tríú tíortha, áirithíonn an déantóir go ndéantar lógó, san fhoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn -I, a ghreamú de phacáistíocht sheachtrach an táirge nó an táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin, dá dtagraítear i bpointe (a)(i) den mhír seo, agus, i gcás inarb indéanta, dá neasphacáistíocht;
   (e) comhlíonann an déantóir mír 9 den Airteagal seo agus, i gcás inarb infheidhme, Airteagal 12(2).

3.  Ní bheidh feidhm ag an eisceacht dá dtagraítear i mír 2 maidir le haon ghníomh nó gníomhaíocht a dhéanfar chun críche táirgí nó tairgi íocshláinte ina bhfuil na táirgí sin, a allmhairiú isteach san Aontas chun críche athphacáistithe agus ath-onnmhairithe nó stórála.

4.  Bainfear úsáid as an bhfaisnéis a sholáthrófar do shealbhóir an deimhnithe chun críocha phointí (b) agus (c) de mhír 2 chun a fhíorú an bhfuil ceanglais an Rialacháin seo comhlíonta agus chun na gcríoch sin amháin agus, i cás inarb infheidhme, chun imeachtaí dlíthiúla a thionscnamh le haghaidh neamhchomhlíonadh.

5.  Maidir leis an bhfaisnéis atá le soláthar ag an déantóir chun críocha phointe (b) de mhír 2, beidh sí mar a leanas:

   (a) ainm agus seoladh an déantóra;
   (b) léiriú ar cibé acu chun críche onnmhairithe, chun críche stórála nó chun críche onnmhairithe agus stórála araon atá an déanamh ag tarlú;
   (c) an Ballstát ina bhfuil an déanamh agus, i gcás inarb infheidhme, an stóráil le tarlú agus an Ballstát ina bhfuil an chéad ghníomh gaolmhar, más ann dó, le tarlú roimh an déanamh sin;
   (d) uimhir an deimhnithe arna dheonú i mBallstát▌ an déanaimh, uimhir an deimhnithe arna dheonú i mBallstát an chéad ghnímh ghaolmhair, más ann dó, roimh an déanamh sin; agus
   (e) maidir le táirgí tairgi íocshláinte a bheidh le honnmhairiú chuig tríú tíortha, uimhir thagartha an údaraithe margaíochta, nó uimhir thagartha choibhéis an údaraithe sin, i ngach tríú tír onnmhairithe, a luaithe a bheidh sí ar fáil go poiblí.

6.  Chun críocha fógra a thabhairt don údarás inniúil faoi phointí (b) agus (c) de mhír 2, bainfidh an déantóir úsáid as an bhfoirm chaighdeánach le haghaidh fógra atá in Iarscríbhinn -Ia.

7.  Ní dhéanfaidh mainneachtain ceanglais phointe (e) de mhír 5 a chomhlíonadh maidir le tríú tír difear ach amháin d’onnmhairí chuig an tír sin, agus, dá bhrí sin, ní rachaidh an eisceacht chun tairbhe do na honnmhairithe sin.

8.  Áiritheoidh an déantóir nach mbeadh aitheantóir uathúil gníomhach de réir bhrí Rialachán arna Tharmligean (AE) 2011/2016 ar na táirgí íocshláinte a dhéanfar de bhun phointe (a)(i) de mhír 2.

9.  Áiritheoidh an déantóir, trí mhodhanna iomchuí agus doiciméadaithe, go ndéanfar aon duine atá i gcaidreamh conarthach leis an déantóir a dhéanann na gníomhartha a thagann faoi phointe (a) de mhír 2 a chur ar an eolas agus go mbeidh lánfhios aige nó aici i dtaobh an mhéid seo a leanas:

   (a) go mbeidh na gníomhartha sin faoi réir mhír 2;
   (b) go bhféadfadh sé go sárófaí an deimhniú dá dtagraítear i mír 2 dá ndéanfaí an táirge nó an táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin, dá dtagraítear i bpointe (a)(i) de mhír 2 a chur ar an margadh, a allmhairiú nó a ath-allmhairiú, nó an táirge nó an táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin dá dtagraítear i bpointe (a)(iii) de mhír 2 a chur ar an margadh, i gcás ina mbeadh, agus fad a bheadh, feidhm ag an deimhniú sin.

10.  Beidh feidhm ag mír 2 maidir le deimhnithe ar a ndéanfar iarratas ar nó tar éis … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo].

Beidh feidhm ag mír 2 freisin maidir le deimhnithe ar a ndéanfar iarratas roimh … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo] agus a mbeidh éifeachtaí acu ar nó i ndiaidh an dáta sin. Ní bheidh feidhm ag mír 2 maidir leis na deimhnithe ach ón [1 Iúil 2022] (12).

Ní bheidh feidhm ag mír 2 ach amháin maidir le deimhnithe a mbeidh éifeachtaí acu roimh … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

_______________

* Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/161 ón gCoimisiún an 2 Deireadh Fómhair 2015 lena bhforlíontar Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí rialacha mionsonraithe a leagan síos maidir leis na gnéithe sábháilteachta atá ar phacáistiú táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (OJ L 32, 9.2.2016, lch 1). ’;

"

(3)  in Airteagal 11, cuirtear an mhír seo a leanas leis:"

‘4. ‘Déanfaidh an ▌t-údarás ▌dá dtagraítear in Airteagal 9(1) a fhoilsiú, a luaithe is féidir, an fhaisnéis a liostaítear in Airteagal 5(5), mar aon le dáta fógartha na faisnéise sin. Déanfaidh sé a fhoilsiú freisin, a luaithe is féidir, aon athruithe ar an bhfaisnéis arna bhfógairt i gcomhréir le pointe (c) d’Airteagal 5(2).’;

"

(4)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 12:"

‘Airteagal 12

Táillí

1.  Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go mbeidh an deimhniú faoi réir táillí bliantúla a íoc.

2.  Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go mbeidh na fógraí dá dtagraítear i bpointí (b) agus (c) d’Airteagal 5(2)faoi réir táille a íoc.’;

"

(5)  cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:"

‘Airteagal 21a

Meastóireacht

Tráth nach déanaí ná cúig bliana tar éis an dáta dá dtagraítear in Airteagal 5(10), agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar Airteagal 5(2) go (9) agus ar Airteagal 11 chun a mheasúnú ar baineadh cuspóirí na bhforálacha sin amach, agus cuirfidh sé tuarascáil ar na príomhthorthaí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Chomh maith le measúnú a dhéanamh ar thionchar na heisceachta i dtaobh déanamh chun críche onnmhairithe, tabharfar aird ar leith ar éifeachtaí an déanaimh chun críche stórála d’fhonn an táirge sin, nó táirge íocshláinte ina bhfuil an táirge sin, a chur ar mhargadh na mBallstát tar éis don deimhniú dul in éag maidir le rochtain ar chógais leighis agus maidir le caiteachas ar shláinte phoiblí, agus cuirfear san áireamh an bhfuil an tarscaoileadh agus go háirithe an tréimhse dá bhforáiltear i bpointe (a)(iii) d’Airteagal 5(2) leordhóthanach chun na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 5, lena n-áirítear an tsláinte phoiblí, a bhaint amach.’;

"

(6)  cuirtear Iarscríbhinn -I and -Ia mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo isteach.

Airteagal 2

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa …,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN

Cuirtear na hIarscríbhinní seo a leanas isteach:

IARSCRÍBHINN -I

Lógó

Beidh an lógó sin ann i ndath dubh agus ar méid atá mór go leor lena fheiceáil go soiléir.

20190417-P8_TA-PROV(2019)0401_GA-p0000002.png

IARSCRÍBHINN -Ia

Foirm chaighdeánach le haghaidh fógra a thabhairt de bhun phointí (b) agus (c) d'Airteagal 5(2)

Cuir tic sa bhosca iomchuí

Fógra nua

Fógra atá ann cheana a nuashonrú

(a)   Ainm agus seoladh an déantóra

 

(b)  Cuspóir an déanaimh

Onnmhairiú

Stóráil

Onnmhairiú agus stóráil

(c)  An Ballstát ina bhfuil an déanamh le tarlú agus an Ballstát ina bhfuil an chéad ghníomh gaolmhar, más ann dó, le tarlú roimh an déanamh

Ballstáit an déanaimh

(Ballstát an chéad ghnímh ghaolmhair (más ann dó))

(d)  Uimhir an deimhnithe arna dheonú i mBallstát an déanaimh agus uimhir an deimhnithe arna dheonú i mBallstát an chéad ghnímh ghaolmhair (más ann dó) roimh an déanamh

Deimhniú Bhallstát an déanaimh

(Deimhniú Bhallstát an chéad ghnímh ghaolmhair (más ann dó))

(e)  Maidir le táirgí íocshláinte a bheidh le honnmhairiú chuig tríú tíortha, uimhir thagartha údaraithe margaíochta nó uimhir thagartha, nó coibhéis údaraithe den sórt sin i ngach tríú tír onnmhairithe

(1) IO C 440, 6.12.2018, lch. 100.
(2) IO C 440, 6.12.2018, lch. 100.
(3) Seasamh Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019.
(4)Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte (IO L 152, 16.6.2009, lch. 1).
(5)Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte tréidliachta (IO L 311, 28.11.2001, lch. 1). Déantar Treoir 2001/82/CE a aisghairm agus a ionadú, le héifeacht ón 28 Eanáir 2022, le Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE. (IO L 4, 7.1.2019, lch. 43).
(6)Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (IO L 311, 28.11.2001, lch. 67).
(7) Treoir 2004/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le cearta maoine intleachtúla a fhorfheidhmiú (IO L 157, 30.4.2004, lch. 45).
(8)Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle (IO L 181, 29.5.2013, lch. 15).
(9) Rialachán Tarmligthe an Choimisiúin (AE) 2016/161 an 2 Deireadh Fómhair 2015 lena bhforlíontar Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí rialacha mionsonraithe a leagan síos maidir leis na gnéithe sábháilteachta atá le feiceáil ar phacáistiú táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (IO L 32, 9.2.2016, lch. 1).
(10)+IO: an dáta a fhreagraíonn do thrí bliana ón dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm le cur in ionad an dáta.
(11)IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
(12)+ IO: an dáta a fhreagróidh do thrí bliana ón dáta a dtiocfaidh an Rialachán leasaitheach seo i bhfeidhm le cur in ionad an dáta.


Clár spáis an Aontais agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis ***I
PDF 540kWORD 190k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár spáis an Aontais agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010, Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013, Rialachán (AE) Uimh. 377/2014 agus Cinneadh 541/2014/AE (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))
P8_TA(2019)0402A8-0405/2018

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


An Clár don Eoraip Dhigiteach don tréimhse 2021-2027***I
PDF 332kWORD 114k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach don tréimhse 2021-2027 (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))
P8_TA(2019)0403A8-0408/2018

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


An clár Fiscalis le haghaidh comhar i réimse an chánachais ***I
PDF 232kWORD 71k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear clár ‘Fiscalis’ le haghaidh comhar i réimse an chánachais (COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD))
P8_TA(2019)0404A8-0421/2018

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


An Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) ***I
PDF 323kWORD 128k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))
P8_TA(2019)0405A8-0397/2018

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


An Clár um Cheartas ***I
PDF 328kWORD 78k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár um Cheartas (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))
P8_TA(2019)0406A8-0068/2019

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


An Clár um Chearta agus Luachanna ***I
PDF 240kWORD 80k
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár um Chearta agus Luachanna (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))
P8_TA(2019)0407A8-0468/2018

Tá an téacs seo á phróiseáil i gcónaí lena fhoilsiú i do theanga. Tá fáil ar an leagan PDF nó Word ach cliceáil ar an deilbhín thuas ar dheis.


Roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 CFAE – Cuid I ***I
PDF 643kWORD 157k
Rún
Téacs comhdhlúite
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagal 290 agus Airteagal 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))
P8_TA-PROV(2019)0410A8-0020/2018

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0799),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 33, Airteagal 43(2), Airteagal 53(1), Airteagal 62, Airteagal 64(2), Airteagal 91, Airteagal 100(2), Airteagal 114, Airteagal 153(2)(b), Airteagal 168(4) (a), Airteagal 168(4)(b), Airteagal 172, Airteagal 192(1), Airteagal 207, Airteagal 214(3), agus Airteagal 338(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0524/2016),

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an mbunús dlí atá molta,

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) agus d’Airteagal 33, Airteagal 43(2), Airteagal 53(1), Airteagal 62, Airteagal 91, Airteagal 100(2), Airteagal 114, Airteagal 153(2)(b), Airteagal 168(4)(b), Airteagal 172, Airteagal 192(1), Airteagal 207(2), Airteagal 214(3), agus Airteagal 338(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 1 Meitheamh 2017(1),

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 1 Nollaig 2017(2),

–  ag féachaint do na litreacha ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh agus ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra,

–  ag féachaint don chinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 7 Márta 2019 chun a údarú don Choiste um Ghnóthaí Dlíthiúla an togra ón gCoimisiún thuasluaite a roinnt agus dhá thuarascáil reachtach ar leith a tharraingt suas ar a bhonn,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 27 Feabhra 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A8-0190/2019),

–  ag féachaint do Rialacha 59 agus 39 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus freisin do na tuairimí agus don seasamh i bhfoirm leasuithe ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (A8-0020/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiúin atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á thabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

4.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra a leasú go substaintiúil;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 17 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d'Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

P8_TC1-COD(2016)0400A


(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 33, Airteagal 43(2), Airteagal 53(1), Airteagal 62, ▌ Airteagal 91, Airteagal 100(2), Airteagal 114, Airteagal 153(2)(b), ▌ Airteagal 168(4)(b), Airteagal 172, Airteagal 192(1), Airteagal 207(2), Airteagal 214(3), agus Airteagal 338(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(3),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún(4),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(5),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Le Conradh Liospóin, rinneadh modhnú ar an gcreat dlíthiúil lena rialaítear na cumhachtaí a bhronnann an reachtóir ar an gCoimisiún, agus tugadh isteach idirdhealú idir na cumhachtaí arna dtarmligean chuig an gCoimisiún chun gníomhartha neamhreachtacha a bhfuil feidhm ghinearálta leo a ghlacadh chun eilimintí neamhriachtanacha áirithe de ghníomh reachtach a fhorlíonadh nó a leasú (gníomhartha tarmligthe), agus na cumhachtaí arna dtabhairt don Choimisiún chun gníomhartha a ghlacadh chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le gníomhartha de chuid an Aontais atá ceangailteach ó thaobh dlí a chur chun feidhme (gníomhartha cur chun feidhme).

(2)  Gníomhartha reachtacha a glacadh roimh theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin, tugtar cumhachtaí don Choimisiún bearta a ghlacadh faoin nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a bunaíodh le hAirteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle(6).

(3)  Maidir le tograí a rinneadh roimhe seo i dtaobh na reachtaíochta lena dtagraítear don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a ailíniú leis an gcreat reachtach a tugadh isteach le Conradh Liospóin▌ , tarraingíodh siar iad(7) mar thoradh ar an stad sa chaibidlíocht idirinstitiúideach.

(4)  Ina dhiaidh sin, i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr(8), tháinig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún ar chomhaontú maidir le creat nua le haghaidh gníomhartha tarmligthe agus d'aithin siad go raibh gá leis an reachtaíocht atá ann cheana a ailíniú leis an gcreat reachtach a tugadh isteach le Conradh Liospóin. D'aontaigh siad, go háirithe, faoin ngá atá le hardtosaíocht a thabhairt d'ailíniú pras ar na bunghníomhartha uile ina ndéantar tagairt fós don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú. Gheall an Coimisiún go n‑ullmhódh sé togra le haghaidh an ailínithe sin faoi dheireadh 2016.

(5)  Comhlíonann formhór na gcumhachtuithe sna bunghníomhartha lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú na critéir in Airteagal 290(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus ba cheart iad a oiriúnú don fhoráil sin.

(6)  Comhlíonann na cumhachtuithe eile sna bunghníomhartha lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú na critéir in Airteagal 291(2) CFAE agus ba cheart iad a chur in oiriúint don fhoráil sin.

(7)  I gcás ina dtugtar cumhachtaí cur chun feidhme don Choimisiún, ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(9).

(8)  Ní gá a thuilleadh cumhachtuithe faoi seach atá i líon teoranta de na bunghníomhartha lena ndéantar foráil faoi láthair maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus ba cheart, dá bhrí sin, iad a scriosadh.

(9)  Luaitear i bpointe 31 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreáin 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr gur féidir cumhachtuithe a chuachadh ar an gcoinníoll go dtugann an Coimisiún boinn chirt oibiachtúla bunaithe ar an nasc substainteach idir dhá chumhachtú nó níos mó atá i ngníomh reachtach aonair agus mura bhforáiltear dá mhalairt leis an ngníomh reachtach. Is ann do chomhairliúcháin le linn ullmhú gníomhartha tarmligthe freisin chun léiriú a thabhairt i dtaobh cad iad na cumhachtuithe a mheastar a bheith nasctha go substaintiúil. I gcásanna den sórt sin, léireofar go soiléir in aon agóid ó Pharlaimint na hEorpa nó ón gComhairle cé acu cumhachtú lena mbaineann sí go sonrach. I líon teoranta de na bunghníomhartha a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, cuireadh san áireamh sa bhunghníomh foráil shoiléir maidir le gníomhartha tarmligthe ar leithligh a ghlacadh do chumhachtaí tarmligthe éagsúla.

(10)  Níor cheart don Rialachán seo difear a dhéanamh do nósanna imeachta atá ar feitheamh ar thug an coiste a thuairim cheana ina leith i gcomhréir le hAirteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

(11)  Ós rud é gur le nósanna imeachta ar leibhéal an Aontais, agus ar an leibhéal sin amháin, a bhaineann na hoiriúnuithe agus na leasuithe atá le déanamh, ní gá, i gcás treoracha, go ndéanfaidh na Ballstáit iad a thrasuí.

(12)  Ba cheart, dá bhrí sin, na gníomhartha lena mbaineann a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear na gníomhartha a liostaítear san Iarscríbhinn mar a leagtar amach inti iad.

Airteagal 2

Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do nósanna imeachta atá ar feitheamh, ar thug coiste cheana féin a thuairim ina leith i gcomhréir le hAirteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

______________

IARSCRÍBHINN

I.  LÍONRAÍ CUMARSÁIDE, INNEACHAR AGUS TEICNEOLAÍOCHT

1.  Rialachán (CE) Uimh. 733/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Aibreán 2002 maidir leis an bhFearann Barrleibhéil “.eu” a chur chun feidhme(10)

Chun na coinníollacha a leagan amach maidir leis an bhFearann Barrleibhéil cód tíre .eu (ccTLD) a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 733/2002 a chur chun feidhme, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis an Rialachán sin a fhorlíonadh leis na critéir agus leis an nós imeachta chun an Chlárlann a ainmniú, agus leis na rialacha beartais phoiblí a bhaineann le cur chun feidhme agus le feidhmeanna an Fhearainn Bharrleibhéil .eu (TLD) agus na prionsabail beartais phoiblí faoi chlárú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Dá réir sin, leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 733/2002 mar a leanas:

(1)  in Airteagal 3(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fomhíre de phointe (a):

“(a) gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 5a chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na critéir agus an nós imeachta maidir le hainmniú na Clárlainne a bhunú.

Más rud é, i gcás na critéir agus an nós imeachta a bhunú chun an Chlárlann a ainmniú, go n-éilítear amhlaidh ar mhórfhoras práinne, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 5b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo;”;

(2)  leasaítear Airteagal 5 mar a leanas:

(a)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

“Tar éis dó dul i gcomhairle leis an gClárlann, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 5a chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na rialacha beartais phoiblí maidir le chur chun feidhme agus feidhm TLD .eu agus na prionsabail bheartais phoiblí maidir le clárú a leagan amach.”;

(b)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fomhír:

“I gcás ina ndéanann Ballstát nó an Coimisiún agóid laistigh de 30 lá tar éis a fhoilsithe in aghaidh míre atá ar áireamh ar liosta fógartha, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 5a chun an staid a leigheas tríd an Rialachán seo a fhorlíonadh.”;

(3)  cuirtear na hAirteagail ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 5a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 3(1) agus Airteagal 5(1) agus (2) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta, dá dtagraítear in Airteagal 3(1) agus in Airteagal 5(1) agus Airteagal 5(2) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 3(1) agus Airteagal 5(1) agus 5(2) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 5b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 5a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

(4)  in Airteagal 6, scriostar míreanna 3 agus 4.

2.  Cinneadh Uimh. 626/2008/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Meitheamh 2008 maidir le córais a sholáthraíonn seirbhísí satailíte soghluaiste a roghnú agus a údarú (MSS)(11)

Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le Cinneadh Uimh. 626/2008/CE a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún a bhaineann leis na módúlachtaí is iomchuí chun na rialacha maidir le forfheidhmiú a chur chun feidhme ar bonn comhordaithe. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Dá réir sin, leasaítear Cinneadh Uimh. 626/2008/CE mar a leanas:

(1)  in Airteagal 9, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

“3. Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bearta a ghlacadh lena saineofar aon mhódúlachtaí is iomchuí chun na rialacha maidir le forfheidhmiú a chur i bhfeidhm ar bhonn comhordaithe dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, lena n-áirítear rialacha maidir leis na húdarúcháin a chur ar fionraí nó a tharraingt siar ar bhonn comhordaithe de dheasca na coinníollacha comhchoiteanna a shárú dá bhforáiltear in Airteagal 7(2). Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 10(3).”;

(2)  in Airteagal 10, scriostar mír 4.

II.  CABHAIR DHAONNÚIL AGUS COSAINT SHIBHIALTA

Rialachán (CE) Uimh. 1257/96 ón gComhairle an 20 Meitheamh 1996 maidir le cabhair dhaonnúil(12)

Ón uair a glacadh é in 1996, ní raibh iallach ar gCoimisiún riamh bearta a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú chun gnéithe neamhriachtanacha de Rialachán (CE) Uimh. 1257/96 a leasú. De réir dealraimh, ní gá déanamh amhlaidh san am amach romhainn. Ba cheart, dá bhrí sin, an deis bearta cur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a bhaint ó Rialachán (CE) Uimh. 1257/96, gan é a bheith riachtanach aon chumhacht a thabhairt don Choimisiún ▌.

Dá réir sin, leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1257/96 mar a leanas:

(1)  in Airteagal 15, scriostar mír 1;

(2)  in Airteagal 17, scriostar mír 4.

III.  FOSTAÍOCHT, GNÓTHAÍ SÓISIALTA AGUS CUIMSIÚ SÓISIALTA

1.  Treoir 89/654/CEE ón gComhairle an 30 Samhain 1989 maidir leis na híoscheanglais sábháilteachta agus sláinte don áit oibre (an chéad Treoir ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE)(13)

Chun comhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil i dtaca le dearadh, monarú nó foirgníocht codanna d'áiteanna oibre, dul chun cinn teicniúil, athruithe i rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta agus eolas faoi áiteanna oibre, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Treoir 89/654/CEE. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

I gcomhréir le Cinneadh ón gComhairle an 22 Iúil 2003(14), tugann an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair cúnamh don Choimisiún chun gníomhaíochtaí sna réimsí sábháilteachta agus sláinte ag an áit oibre a ullmhú, a chur chun feidhme agus a mheas.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 89/654/CEE mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 9:

“Airteagal 9

Leasuithe ar na hIarscríbhinní

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 9a chun leasuithe de chineál teicniúil amháin ar na hIarscríbhinní, chun aird a thabhairt ar chomhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil i dtaca le dearadh, monarú agus foirgníocht codanna d'áiteanna oibre, dul chun cinn teicniúil, athruithe i rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta agus eolas faoi áiteanna oibre.

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne, gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 9b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.”;

(2)  cuirtear na hAirteagail ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 9a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 9 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 9 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 9 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 9b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 9a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

__________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”.

2.  Treoir 89/656/CEE ón gComhairle an 30 Samhain 1989 maidir leis na híoscheanglais sláinte agus sábháilteachta d'úsáid trealamh cosanta pearsanta ag oibrithe ar an áit oibre (an tríú Treoir ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE)(15)

Chun comhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil, dul chun cinn teicniúil, athruithe i rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta, agus eolas faoi threalamh cosanta pearsanta a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Treoir 89/656/CEE. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

I gcomhréir le Cinneadh an 22 Iúil 2003, tugann an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair cúnamh don Choimisiún chun gníomhaíochtaí sna réimsí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a ullmhú, a chur chun feidhme agus a mheas.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 89/656/CEE mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 9:

“Airteagal 9

Leasuithe ar na hIarscríbhinní

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 9a chun leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar na hIarscríbhinní, ▌ chun aird a thabhairt ar chomhchuibhiú agus ar chaighdeánú teicniúil i dtaca le trealamh cosanta pearsanta, dul chun cinn teicniúil, athruithe i rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta agus eolas sa réimse trealamh cosanta pearsanta.

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 9b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.”;

(2)  cuirtear na hAirteagail ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 9a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 9 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 9 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 9 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 9b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 9a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

__________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”.

3.  Treoir 90/269/CEE ón gComhairle an 29 Bealtaine 1990 maidir leis na híoscheanglais sláinte agus sábháilteachta chun ualaí a láimhseáil de láimh má tá riosca ann go háirithe de ghortú droma d'oibrithe (an ceathrú Treoir ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE)(16)

Chun dul chun cinn teicniúil, athruithe i rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta, agus eolas faoi láimhseáil ualaí de láimh, i gcás ina mbeidh riosca go háirithe de ghortú droma d'oibrithe a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe teicniúla amháin a dhéanamh ar na Iarscríbhinní a ghabhann le Treoir 90/269/CEE. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

I gcomhréir le Cinneadh an 22 Iúil 2003, tugann an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair cúnamh don Choimisiún chun gníomhaíochtaí sna réimsí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a ullmhú, a chur chun feidhme agus a mheas.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 90/269/CEE mar a leanas:

(1)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 8:

“Airteagal 8

Leasuithe ar na hIarscríbhinní

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8a chun leasuithe teicniúla amháin a dhéanamh ar na hIarscríbhinní, chun aird a thabhairt ar dhul chun cinn teicniúil nó ar athruithe i rialacháin nó ar sonraíochtaí idirnáisiúnta agus eolas sa réimse a bhaineann le láimhseáil ualaí de láimh.

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 8b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.”;

(2)  cuirtear na hAirteagail a leanas isteach:

“Airteagal 8a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 8 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 8 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 8 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 8b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 8a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

____________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”.

4.  Treoir 90/270/CEE ón gComhairle an 29 Bealtaine 1990 maidir leis na híoscheanglais sábháilteachta agus sláinte d'obair le trealamh scáileán taispeána (an cúigiú Treoir ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE)(17)

Chun aird a thabhairt ar an dul chun cinn teicniúil, ar athruithe i rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta, agus ar eolas faoi threalamh scáileán taispeána, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe teicniúla amháin a dhéanamh ar an Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 90/270/CEE ▌. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

I gcomhréir le Cinneadh an 22 Iúil 2003, tugann an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair cúnamh don Choimisiún chun gníomhaíochtaí sna réimsí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a ullmhú, a chur chun feidhme agus a mheas.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 90/270/CEE mar a leanas:

(1)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 10:

“Airteagal 10

Leasuithe ar an Iarscríbhinn

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10a chun leasuithe teicniúla amháin a dhéanamh ar an Iarscríbhinn ▌chun aird a thabhairt ar dhul chun cinn teicniúil, forbairtí i rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta agus eolas faoi threalamh scáileán taispeána.

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 10b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo. ”;

(2)  cuirtear na hAirteagail ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 10a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 10 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 10 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 10 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 10b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 10a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

_________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”.

5.  Treoir 92/29/CEE ón gComhairle an 31 Márta 1992 maidir leis na híoscheanglais sábháilteachta agus sláinte chun cóir leighis níos fearr ar bord long a chur chun cinn(18)

Chun aird a thabhairt ar dhul chun cinn teicniúil nó ar athruithe i rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta nó ar fhionnachtana nua maidir le cóir leighis ar bord long, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe teicniúla amháin a dhéanamh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Treoir 92/29/CEE ▌. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

I gcomhréir le Cinneadh an 22 Iúil 2003, tugann an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair cúnamh don Choimisiún chun gníomhaíochtaí sna réimsí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a ullmhú, a chur chun feidhme agus a mheas.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 92/29/CEE mar a leanas:

(1)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 8:

“Airteagal 8

Leasuithe ar na hIarscríbhinní

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8a chun leasuithe teicniúla amháin a dhéanamh ar an Iarscríbhinn ▌chun aird a thabhairt ar dhul chun cinn teicniúil, athruithe i rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta agus fionnachtana nua, a bhaineann le cóir leighis ar bord long.

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 8b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.”;

(2)  cuirtear na hAirteagail ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 8a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 8 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 8 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 8 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 8b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 8a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

_____________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”.

6.  Treoir 92/57/CEE ón gComhairle an 24 Meitheamh 1992 maidir leis na híoscheanglais sábháilteachta agus sláinte ag láithreáin tógála shealadacha nó soghluaiste (an t-ochtú Treoir ar leith de réir bhrí Airteagal 16 (1) de Threoir 89/391/CEE)(19)

Chun comhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil, dul chun cinn teicniúil, athruithe i rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta, agus eolas i dtaca le láithreáin tógála shealadacha agus soghluaiste a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar Iarscríbhinn IV a ghabhann le Treoir 92/57/CEE ▌. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

I gcomhréir le Cinneadh an 22 Iúil 2003, tugann an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair cúnamh don Choimisiún chun gníomhaíochtaí sna réimsí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a ullmhú, a chur chun feidhme agus a mheas.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 92/57/CEE mar a leanas:

(1)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 13:

“Airteagal 13

Leasuithe ar Iarscríbhinn IV

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 13a chun leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar Iarscríbhinn IV, ▌ chun aird a thabhairt ar chomhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil i dtaca le láithreáin tógála shealadacha agus soghluaiste, dul chun cinn teicniúil, athruithe i rialacháin agus sonraíochtaí idirnáisiúnta agus eolas sa réimse láithreáin tógála shealadacha agus soghluaiste.

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 13b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.”;

(2)  cuirtear na hAirteagail ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 13a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 13 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 13 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 13 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 13b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 13a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

___________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”.

7.  Treoir 92/58/CEE ón gComhairle an 24 Meitheamh 1992 maidir leis na híoscheanglais chun comharthaí sábháilteachta agus/nó sláinte a sholáthar ag an obair (an naoú Treoir ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE)(20)

Chun comhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil, dul chun cinn teicniúil, athruithe i rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta, agus eolas i dtaca le comharthaí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Treoir 92/58/CEE ▌. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

I gcomhréir le Cinneadh an 22 Iúil 2003, tugann an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair cúnamh don Choimisiún chun gníomhaíochtaí sna réimsí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a ullmhú, a chur chun feidhme agus a mheas.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 92/58/CEE mar a leanas:

(1)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 9:

“Airteagal 9

Leasuithe ar na hIarscríbhinní

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 9a chun leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar na hIarscríbhinní, ▌ chun aird a thabhairt ar chomhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil i dtaca le comharthaí nó feistí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a dhearadh agus a mhonarú, agus chun aird a thabhairt ar an dul chun cinn teicniúil, athruithe ar rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta agus an dul chun cinn maidir le heolas i réimse na gcomharthaí nó na bhfeistí sábháilteachta agus/nó sláinte ag an obair.

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 9b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.”.

(2)  cuirtear na hAirteagail ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 9a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 9 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón.… [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 9 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 9 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 9b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 9a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

_______________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”.

8.  Treoir 94/33/CE ón gComhairle an 22 Meitheamh 1994 maidir le cosaint daoine óga ag an obair(21)

Chun cosaint leordhóthanach a ghnóthú do dhaoine óga ag an obair agus chun aird a thabhairt ar an dul chun cinn teicniúil, athruithe ar rialacha nó sonraíochtaí idirnáisiúnta agus dul chun cinn maidir le heolas, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar Iarscríbhinn A ghabhann le Treoir 94/33/CE ▌. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

I gcomhréir le Cinneadh an 22 Iúil 2003, tugann an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair cúnamh don Choimisiún chun gníomhaíochtaí sna réimsí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a ullmhú, a chur chun feidhme agus a mheas.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 94/33/CE mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 15:

“Airteagal 15

Leasú ar an Iarscríbhinn

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15a lena ndéantar leasuithe de chineál teicniúil amháin ar an Iarscríbhinn, ▌i bhfianaise an dul chun cinn theicniúil, athruithe ar rialach nó sonraíochtaí idirnáisiúnta agus an dul chun cinn maidir leis an eolas a bhaineann le daoine óga a chosaint ag an obair.”;

(2)  cuirtear an tAirteagal seo a leanas ▌ isteach:

“Airteagal 15a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 15 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón.… [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 15 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 15 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”.

9.  Treoir 98/24/CE ón gComhairle an 7 Aibreán 1998 maidir le sláinte agus sábháilteacht oibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le hoibreáin cheimiceacha ag an obair (an ceathrú Treoir déag ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE)(22)

Chun cosaint leordhóthanach a ghnóthú d'oibrithe ar rioscaí dá sláinte agus sábháilteacht agus chun comhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil, an dul chun cinn teicniúil, athruithe ar chaighdeáin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta, agus fionnachtana nua maidir le hoibreáin cheimiceacha a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Treoir 98/24/CE ▌, agus an Treoir sin a fhorlíonadh trí theorainnluachanna táscacha nochta ceirde a bhunú nó a athbhreithniú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 98/24/CE mar a leanas:

(1)  in Airteagal 3(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

“Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12a chun an Treoir seo a fhorlíonadh trí theorainnluachanna táscacha nochta ceirde dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo a bhunú nó a athbhreithniú, an teacht a bheidh ar theicnící tomhaiste á chur san áireamh.

Coinneoidh na Ballstáit eagraíochtaí oibrithe agus fostóirí ar an eolas faoi na teorainnluachanna táscacha nochta ceirde a leagfar amach ar leibhéal an Aontais.

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne, gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 12b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.”;

(2)  in Airteagal 12, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12a lena ndéanfar leasuithe de chineál teicniúil amháin ar na hIarscríbhinní, ▌ chun aird a thabhairt ar chomhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil a bhaineann le hoibreáin cheimiceacha, agus chun aird a thabhairt ar an dul chun cinn teicniúil, athruithe ar chaighdeáin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta agus fionnachtana nua maidir le hoibreáin cheimiceacha.

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 12b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.”;

(3)  cuirtear na hAirteagail ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 12a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 3(2) agus in Airteagal 12(1) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle an tarmligean cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 3(2) agus in Airteagal 12(1) a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 3(2) agus Airteagal 12(1) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 12b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 12a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”.

10.  Treoir 2002/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis na híoscheanglais sábháilteachta agus sláinte a bhaineann le nochtadh oibrithe do rioscaí a bhaineann le hoibreáin fhisiceacha (creathadh) (an séú Treoir déag ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE)(23)

Chun comhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil i dtaca le dearadh, tógáil, monarú nó foirgníocht trealaimh oibre nó áiteanna oibre, an dul chun cinn teicniúil, athruithe ar chaighdeáin nó sonraíochtaí Eorpacha comhchuibhithe agus fionnachtana eolaíocha nua maidir le nochtadh ar an áit oibre do radaíocht optúil a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar an Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 2002/44/CE ▌. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

I gcomhréir le Cinneadh an 22 Iúil 2003, tugann an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair cúnamh don Choimisiún chun gníomhaíochtaí sna réimsí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a ullmhú, a chur chun feidhme agus a mheas.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 2002/44/CE mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 11:

“Airteagal 11

Leasuithe ar an Iarscríbhinn

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 11a chun leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar an Iarscríbhinn, ▌chun aird a thabhairt ar chomhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil i dtaca le dearadh, tógáil, monarú nó foirgníocht trealaimh oibre agus áiteanna oibre, an dul chun cinn teicniúil, athruithe ar rialacháin nó sonraíochtaí Eorpacha comhchuibhithe agus fionnachtana nua maidir le creathadh meicniúil.

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 11b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.”;

(2)  cuirtear na hAirteagail ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 11a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 11 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 11 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 11 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 11b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 11a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

(3)  scriostar Airteagal 12.

11.  Treoir 2003/10/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Feabhra 2003 maidir leis na híoscheanglais sábháilteachta agus sláinte a bhaineann le nochtadh oibrithe do rioscaí a bhaineann le hoibreáin fhisiceacha (torann) (an seachtú Treoir déag ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE)(24)

Chun comhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil i dtaca le dearadh, tógáil, monarú nó foirgníocht trealaimh oibre agus áiteanna oibre, an dul chun cinn teicniúil, athruithe ar chaighdeáin nó sonraíochtaí Eorpacha comhchuibhithe agus fionnachtana nua maidir le torann a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar Threoir 2003/10/CE. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

I gcomhréir le Cinneadh an 22 Iúil 2003, tugann an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair cúnamh don Choimisiún chun gníomhaíochtaí sna réimsí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a ullmhú, a chur chun feidhme agus a mheas.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 2003/10/CE mar a leanas:

(1)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 12:

“Airteagal 12

Leasuithe ar an Treoir

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12a lena ndéanfar leasuithe de chineál teicniúil amháin ar an Treoir seo chun aird a thabhairt ar chomhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil i dtaca le dearadh, tógáil, monarú nó foirgníocht trealaimh oibre agus áiteanna oibre, an dul chun cinn teicniúil, athruithe ar chaighdeáin nó sonraíochtaí Eorpacha comhchuibhithe agus fionnachtana nua maidir le torann.

Más rud é, gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear ar mhórchúiseanna práinne gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 12b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.”;

(2)  cuirtear na hAirteagal seo a leanas isteach:

“Airteagal 12a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 12 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 12 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 12 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 12b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 12a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

__________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

(3)  scriostar Airteagal 13.

12.  Treoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair (an séú Treoir ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE ón gComhairle)(25)

Chun aird a thabhairt ar an dul chun cinn teicniúil, ar athruithe ar rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta agus ar fhionnachtana nua maidir le carcanaiginí nó só-ghineacha, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe teicniúla amháin a dhéanamh ar Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2004/37/CEE ▌. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

I gcomhréir le Cinneadh an 22 Iúil 2003, tugann an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair cúnamh don Choimisiún chun gníomhaíochtaí sna réimsí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a ullmhú, a chur chun feidhme agus a mheas.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 2004/37/CE mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 17:

“Airteagal 17

Leasú ar Iarscríbhinn II

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 17a chun leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar Iarscríbhinn II, ▌ chun aird a thabhairt ar an dul chun cinn teicniúil, athruithe ar rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta agus fionnachtana nua maidir le carcanaiginí nó só-ghineacha.

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 17b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.”;

(2)  cuirtear na hAirteagail ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 17a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 17 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 17 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 17 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 17b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 17a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”.

13.  Treoir 2006/25/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2006 maidir leis na híoscheanglais sábháilteachta agus sláinte a bhaineann le nochtadh oibrithe do rioscaí a bhaineann le hoibreáin fhisiceacha (radaíocht optúil shaorga) (an naoú Treoir déag ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE)(26)

Chun comhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil i dtaca le dearadh, tógáil, monarú nó foirgníocht trealaimh oibre nó áiteanna oibre, an dul chun cinn teicniúil, athruithe ar chaighdeáin nó sonraíochtaí Eorpacha comhchuibhithe agus fionnachtana eolaíocha nua maidir le nochtadh ar an áit oibre do radaíocht optúil a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Treoir 2006/25/CE ▌. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

I gcomhréir le Cinneadh an 22 Iúil 2003, tugann an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair cúnamh don Choimisiún chun gníomhaíochtaí sna réimsí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a ullmhú, a chur chun feidhme agus a mheas.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 2006/25/CE mar a leanas:

(1)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 10:

“Airteagal 10

Na hIarscríbhinní a leasú

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10a chun leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar na hIarscríbhinní, ▌chun aird a thabhairt ar chomhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil i dtaca le dearadh, tógáil, monarú nó foirgníocht trealaimh oibre nó áiteanna oibre, an dul chun cinn teicniúil, athruithe ar chaighdeáin Eorpacha comhchuibhithe nó i sonraíochtaí idirnáisiúnta agus fionnachtana eolaíocha nua maidir le nochtadh ar an láthair oibre do radaíocht optúil. Ní bheidh aon mhodhnú ar na teorainnluachanna nochta a leagtar amach sna hIarscríbhinní a bheith de thoradh ar na leasuithe sin.

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 10b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.”;

(2)  cuirtear na hAirteagail ▌seo a leanas isteach:

"Airteagal 10a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 10 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 10 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 10 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 10b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 10a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh. ▌

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

(3)  scriostar Airteagal 11.

14.  Treoir 2009/148/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le hoibrithe a chosaint ar rioscaí a bhaineann le nochtadh d'aispeist ag an obair(27)

Chun aird a thabhairt ar an dul chun cinn teicniúil, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasú a dhéanamh ar Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2009/148/CE ▌. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

I gcomhréir le Cinneadh an 22 Iúil 2003, tugann an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair cúnamh don Choimisiún chun gníomhaíochtaí sna réimsí sábháilteachta agus sláinte ag an obair a ullmhú, a chur chun feidhme agus a mheas.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 2009/148/CE mar a leanas:

(1)  scriostar Airteagal 9;

(2)  in Airteagal 18, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

"2. Ní mór measúnú ar shláinte gach oibrí a bheith ar fáil sula gcuirfear tús le hobair ina nochtfar oibrithe do dhusta ó aispeist nó ó ábhair ina bhfuil aispeist ag an obair.

Áireofar scrúdú sonrach ar an gcliabhrach sa mheasúnú sin. Le hIarscríbhinn I, tugtar moltaí praiticiúla in dá bhféadfaidh na Ballstáit tagairt maidir le faireachas cliniciúil na n-oibrithe. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 18a lena leasaítear Iarscríbhinn I, ▌ chun í a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil.

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, ▌ go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne ▌gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 18b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.

Ní mór measúnú nua a bheith curtha ar fáil ar a laghad uair amháin gach trí bliana chomh fada agus a bheidh an nochtadh ann.

Déanfar taifead leighis duine aonair a choinneáil i gcomhréir le dlíthe agus/nó cleachtais náisiúnta le haghaidh gach oibrí dá dtagraítear sa chéad fhomhír.";

(3)  cuirtear na hAirteagail ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 18a

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 18(2) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 18(2) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 18(2) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 18b

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 18a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”.

IV.  FUINNEAMH

Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlachta breosla agus paraiméadar riachtanach eile(28)

Chun na hoiriúnuithe teicniúla riachtanacha a dhéanamh ar Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán sin a leasú chun iad a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n‑áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Dá réir sin, leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 11:

“Airteagal 11

Leasuithe agus oiriúnuithe don dul chun cinn teicniúil

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12a, lena leasaítear an Rialachán seo maidir leis an méid seo a leanas:

(a)  ceanglais faisnéise a thabhairt isteach maidir le grádú fliuchghreama bhoinn C2 agus bhoinn C3, ar choinníoll go mbeidh modhanna comhchuibhithe oiriúnacha tástála ar fáil;

(b)  nuair is iomchuí, an grádú greama a oiriúnú do shainiúlachtaí teicniúla bonn atá ceaptha, go príomha, chun feidhmiú ar shlí níos fearr i ndálaí oighir agus/nó sneachta, ná mar a fheidhmíonn gnáthbhonn a mhéid a bhaineann lena gcumas chun gluaiseacht feithicle a thionscnamh, a choimeád ar bun nó a stopadh;

(c)  Iarscríbhinní I go V a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil.”;

(2)  cuirtear an tAirteagal ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 12a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 11 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ó ... [dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 11 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 11 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

_______________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

(3)  scriostar Airteagal 13.

V.  COMHSHAOL

1.  Treoir 94/63/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 1994 maidir le rialú astaíochtaí de chomhdhúile soghalaithe orgánacha (CSO) a thig ó stóráil peitril agus óna dáileadh ó theirminéil go stáisiúin seirbhíse(29)

Chun a áirithiú go ndéanfar athbhreithniú ar na sonraíochtaí maidir le trealamh lódála ón mbonn aníos a leagtar síos i dTreoir 94/63/CE i gcás inarb iomchuí agus chun na hIarscríbhinní a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Treoir sin a leasú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 94/63/CE mar a leanas:

(1)  in Airteagal 4(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an séú fomhír:

“Beidh na críochfoirt uile ag a bhfuil saoráidí lódála do thancaeir bhóthair feistithe le droichead iompair amháin ar a laghad a chomhlíonfaidh na sonraíochtaí i gcomhair trealaimh lódála ón mbonn aníos a leagtar síos in Iarscríbhinn IV. Déanfaidh an Coimisiún athscrúdú ar na sonraíochtaí sin go tráthrialta agus tugtar de chumhacht dó gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 7a lena leasaítear Iarscríbhinn IV i bhfianaise thoradh an athscrúdaithe sin.”;

(2)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 7:

“Airteagal 7

Oiriúnuithe i bhfianaise an dul chun cinn theicniúil

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 7a lena leasaítear na hIarscríbhinní chun iad a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil, cé is moite de na teorainnluachanna a leagtar síos i bpointe 2 d'Iarscríbhinn II.”;

(3)  cuirtear an tAirteagal ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 7a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 4(1) agus Airteagal 7 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 4(1) agus in Airteagal 7 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 4(1) agus Airteagal 7 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

(4)  scriostar Airteagal 8.

2.  Treoir 2002/49/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir le torann timpeallachta a mheasúnú agus a bhainistiú(30)

Chun Treoir 2002/49/CE a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Treoir sin a leasú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 2002/49/CE mar a leanas:

(1)  leasaítear Airteagal 6 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

2. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12a lena leasaítear Iarscríbhinn II chun modhanna comhchoiteanna measúnúcháin a bhunú chun luach Lden agus luach Lnight a chinneadh.”;

(b)  i mír 3, cuirtear an dara fomhír seo a leanas leis:

“ Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12a lena leasaítear Iarscríbhinn III chun modhanna comhchoiteanna measúnúcháin a bhunú chun éifeachtaí díobhálacha a chinneadh.”;

(2)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 12:

“Airteagal 12

Oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12a lena leasaítear pointe 3 d'Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinní II agus III chun iad a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil.”;

(3)  cuirtear an tAirteagal ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 12a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 6(2) agus (3) agus in Airteagal 12 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 6(2) agus (3) agus in Airteagal 12 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 6(2) agus (3) agus Airteagal 12 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

_____________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

(4)  in Airteagal 13, scriostar mír 3;

(5)  in Iarscríbhinn III, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara habairt den fhoclaíocht tosaigh:

"Beidh baint shonrach ag an gcaidreamh idir dáileog éifeacht a thabharfar isteach le hathbhreithnithe a dhéanfar amach anseo ar an Iarscríbhinn seo leis na nithe seo a leanas:".

3.  Treoir 2004/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le hastaíochtaí de chomhdhúile so-ghalaithe orgánacha a theorannú, ar astaíochtaí iad a éiríonn as úsáid tuaslagóirí orgánacha i bpéinteanna agus i vearnaisí áirithe agus i dtáirgí ath-bhailchríochnaithe feithiclí agus lena leasaítear Treoir 1999/13/CE(31)

Chun a áirithiú go mbainfear úsáid as modhanna anailíseacha atá cothrom le dáta chun a chinneadh go mbeidh teorainnluachanna á gcomhlíonadh i leith comhdhúile so-ghalaithe orgánacha, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le hIarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2004/42/CE a leasú chun í a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 2004/42/CE mar a leanas:

(1)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 11:

“Airteagal 11

Oiriúnuithe i bhfianaise an dul chun cinn theicniúil

Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 11a lena leasaítear Iarscríbhinn III chun í a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil.”;

(2)  cuirtear an tAirteagal ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 11a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 11 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón ...[dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 11 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 11 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

(3)  in Airteagal 12, scriostar mír 3.

4.  Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Eanáir 2006 maidir le Clár Eorpach um Scaoileadh agus Aistriú Truailleán a bhunú agus lena leasaítear Treoracha 91/689/CEE agus  96/61/CE ón gComhairle(32)

Chun Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil agus d'fhorbairt dlí idirnáisiúnta agus chun tuairisciú níos fearr a áirithiú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le hIarscríbhinní II agus III a ghabhann leis an Rialachán sin a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch nó teicniúil nó mar thoradh ar aon leasú ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Prótacal UNECE um Chláir ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán arna ghlacadh ag Cruinniú na bPáirtithe don Phrótacal, mar aon leis an Rialachán sin a fhorlíonadh trí thuairisciú a thionscnamh ar scaoileadh truailleán ábhartha ó fhoinse idirleata amháin nó níos mó. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Dá réir sin, leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 mar a leanas:

(1)  in Airteagal 8, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

“3. I gcás ina gcinneann sé nach bhfuil aon sonraí ann ar an scaoileadh ó fhoinsí idirleata, tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 18a chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí thuairisciú a thionscnamh ar scaoileadh truailleán ábhartha ó fhoinse idirleata amháin nó níos mó agus úsáid á baint, i gcás inarb iomchuí, as modheolaíochtaí atá formheasta go hidirnáisiúnta.”;

(2)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 18:

"Airteagal 18

Leasuithe ar na hIarscríbhinní

Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 18a chun Iarscríbhinní II agus III a leasú chun na gcríoch seo a leanas:

(a)  chun iad a oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil;

(b)  chun iad a oiriúnú mar thoradh ar aon leasú ar na hIarscríbhinní a ghabhann leis an bPrótacal arna nglacadh ag Cruinniú na bPáirtithe don Phrótacal sin.”;

(3)  cuirtear an tAirteagal ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 18a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 8(3) agus in Airteagal 18 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón ...[dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 8(3) agus in Airteagal 18 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 8(3) agus Airteagal 18 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

(4)  in Airteagal 19, scriostar mír 3.

5.  Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006(33)

Chun a áirithiú go ndéantar Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 a thabhairt cothrom le dáta go rialta, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún:

–  i dtaca le hIarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán sin a leasú chun aicmiú agus lipéadú substaintí a chomhchuibhiú;

–  i dtaca le hIarscríbhinn VIII a leasú chun an fhaisnéis maidir le práinnfhreagairt sláinte agus bearta coisctheacha a chomhchuibhiú a thuilleadh;

–  i dtaca le forálacha áirithe den Rialachán sin agus Iarscríbhinn I go VIII a ghabhann leis an Rialachán sin a leasú d'fhonn iad a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch.

Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Dá réir sin, leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 mar a leanas:

(1)  in Airteagal 37, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:

“5. Glacfaidh an Coimisiún gan moill mhíchuí gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 53a, i gcás ina gcinneann siad gurb iomchuí go gcomhchuibheofar aicmiú agus lipéadú na substainte lena mbaineann, chun Iarscríbhinn VI a leasú tríd an tsubstaint sin a chur san áireamh maille leis na heilimintí ábhartha aicmithe agus lipéadaithe atá i dTábla 3.1 de Chuid 3 d'Iarscríbhinn VI, agus, i gcás inarb iomchuí, na sainteorainneacha tiúchana nó M-fhachtóirí.

Cuirfear iontráil chomhfhreagrach i dTábla 3.2 de Chuid 3 d'Iarscríbhinn VI, faoi réir na gcoinníollacha céanna, go dtí an 31 Bealtaine 2015.

Más rud é, i gcás chomhchuibhiú an aicmithe agus an lipéadaithe ar shubstaintí, gur gá sin a dhéanamh ar mhórchúiseanna práinne, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 53b maidir le gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun an Airteagail seo.”;

(2)  in Airteagal 45, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

“4. Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 53a lena leasaítear Iarscríbhinn VIII chun an fhaisnéis maidir le práinnfhreagairt sláinte agus bearta coisctheacha a chomhchuibhiú a thuilleadh, tar éis dul i gcomhairle le geallsealbhóirí ábhartha amhail Cumann Eorpach na Lárionad Nimheanna agus na dTocsaineolaithe Cliniciúla (EAPCCT) ▌.”;

(3)  in Airteagal 53, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

"1. Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 53a lena leasaítear Airteagal 6(5), Airteagal 11(3), Airteagail 12 agus 14, pointe (b) d’Airteagal 18(3), Airteagal 23, Airteagail 25 go 29, an dara agus an tríú fomhír d'Airteagal 35(2) agus Iarscríbhinní I go VIII d'fhonn iad a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch, ag cur san áireamh na forbairtí breise ar an GHS, go háirithe aon leasuithe de chuid na NA a bhaineann le húsáid faisnéise maidir le meascáin chomhchosúla, agus na forbairtí i dtaca le cláir cheimice a aithnítear go hidirnáisiúnta agus na sonraí ó bhunachair shonraí timpistí á mbreithniú.

Más rud é go n-éilítear amhlaidh ar mhórchúiseanna práinne, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 53b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.”;

(4)  cuirtear na hAirteagail ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 53a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Tabharfar na cumhachtaí chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 37(5), Airteagal 45(4) agus Airteagal 53(1) a ghlacadh don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 37(5), in Airteagal 45(4) agus in Airteagal 53(1) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 37(5), Airteagal 45(4) agus Airteagal 53(1) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 53b

An nós imeachta práinne

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 53 a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

Airteagal 53c

Gníomhartha tarmligthe ar leithligh do chumhachtaí tarmligthe éagsúla

Glacfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe ar leithligh maidir le gach cumhacht a tharmligfear chuige de bhun an Rialacháin seo.

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

(5)  in Airteagal 54, scriostar míreanna 3 agus 4.

6.  Treoir 2009/126/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le gal pheitril Céim II a aisghabháil le linn mótarfheithiclí a athbhreoslú i stáisiúin pheitril(34)

Chun comhsheasmhacht a áirithiú i dtaca le caighdeáin ábhartha arna ndréachtú ag an gCoiste Eorpach um Chaighdeánú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le forálacha áirithe de Threoir 2009/126/CE a leasú d'fhonn iad a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 2009/126/CE mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 8:

“Airteagal 8

Oiriúnuithe teicniúla

Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 8a lena leasaítear Airteagail 4 agus 5 chun iad a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil i gcás inarb iomchuí chun comhsheasmhacht a áirithiú i dtaca le haon chaighdeán ábhartha arna dhréachtú ag an gCoiste Eorpach um Chaighdeánú (CEN).

Ní bhainfidh tarmligean na cumhachta dá dtagraítear sa chéad mhír le héifeachtúlacht gabhála gaile peitril ná leis an gcóimheas gaile agus peitril a shonraítear in Airteagal 4 agus na tréimhsí a shonraítear in Airteagal 5.”;

(2)  cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:

“Airteagal 8a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 8 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón ...[dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 8 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 8 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

(3)  scriostar Airteagal 9.

VI.  EUROSTAT

1.  Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 lena mbunaítear aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha NACE Athbhreithniú 2 agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 3037/90 ón gComhairle chomh maith le Rialacháin CE áirithe maidir le réimsí sonracha staidrimh(35)

Chun Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 a oiriúnú d'fhorbairtí teicniúla agus eacnamaíocha agus chun NACE Ath. 2 a chur ar comhréim le haicmithe eile eacnamaíocha agus sóisialta, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le hIarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán sin a leasú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Dá réir sin, leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 mar a leanas:

(1)  leasaítear Airteagal 6 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

“Gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme”;

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2. Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 6a lena leasaítear Iarscríbhinn I chun forbairtí teicniúla nó eacnamaíocha a chur san áireamh nó chun í a chur ar comhréim le haicmithe eile eacnamaíocha agus sóisialta.”;

(2)  cuirtear an tAirteagal ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 6a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 6(2) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 6(2) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 6(2) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse trí mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú trí mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

(3)  in Airteagal 7, scriostar mír 3.

2.  Rialachán (CE) Uimh. 451/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena mbunaítear aicmiú nua staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 ón gComhairle(36)

Chun Rialachán (CE) Uimh. 451/2008 a oiriúnú d'fhorbairtí teicniúla nó eacnamaíocha agus chun é a chur ar comhréim le haicmithe eile eacnamaíocha agus sóisialta, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán sin a leasú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Dá réir sin, leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 451/2008 mar a leanas:

(1)  leasaítear Airteagal 6 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

“Gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme”;

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2. Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 6a lena leasaítear an Iarscríbhinn ▌ chun forbairtí teicniúla nó eacnamaíocha a chur san áireamh chun í a chur ar comhréim le haicmithe eile eacnamaíocha agus sóisialta.

Agus an chumhacht sin á feidhmiú aige, áiritheoidh an Coimisiún nach gcuirfidh na gníomhartha tarmligthe ualach suntasach nó costas breise ar na Ballstáit ná ar na freagróirí.”;

(2)  cuirtear an tAirteagal ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 6a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Deanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 6(2) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón … [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 6(2) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 6(2) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse trí mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú trí mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

(3)  in Airteagal 7, scriostar mír 3.

VII.  AN MARGADH INMHEÁNACH, TIONSCLAÍOCHT, FIONTRAÍOCHT AGUS FBManna

1.  Treoir 76/211/CEE ón gComhairle an 20 Eanáir 1976 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le táirgí réamhphacáistithe áirithe a dhéanamh suas de réir meáchain nó toirte(37)

Chun Treoir 76/211/CE a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le hIarscríbhinní I agus II a ghabhann leis an Treoir sin a leasú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 76/211/CEE mar a leanas:

(1)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 6:

“Airteagal 6

Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 6a lena leasaítear Iarscríbhinní I agus II chun iad a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil.”;

(2)  cuirtear an tAirteagal ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 6a

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 6 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 6 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌*.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 6 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse trí mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

___________________________

* IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.”;

2.  Treoir 2000/14/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Bealtaine 2000 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát i ndáil le hastaíocht torainn sa chomhshaol ó threalamh le húsáid lasmuigh(38)

Chun Treoir 2000/14/CE a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAEa tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le hIarscríbhinn III a ghabhann leis an Treoir sin a leasú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ▌. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Dá réir sin, leasaítear Treoir 2000/14/CE mar a leanas:

(1)  in Airteagal 18, scriostar mír 2;

(2)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 18a:

“Airteagal 18a

Leasuithe ar Iarscríbhinn III

Tugtar de chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 18b lena leasaítear Iarscríbhinn III chun í a oiriúnú don dul chun cinn teicniúil. Ní bheidh aon iarmhairt dhíreach ag na gníomhartha tarmligthe sin ar leibhéal tomhaiste na cumhachta fuaime i gcás an trealaimh a liostaítear in Airteagal 12, go háirithe trí thagairtí do chaighdeáin Eorpacha ábhartha a áireamh.”;

(3)  cuirtear an tAirteagal ▌seo a leanas isteach:

“Airteagal 18b

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 18a a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana amhail ón ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth na