Rodyklė 
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras 
Rezoliucijos, kuri pateikta siekiant užbaigti diskusijas, pavadinimo suformulavimas ar keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnio 2 dalies išaiškinimas)
 Politinė deklaracija dėl frakcijos įsteigimo (Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos išaiškinimas)
 EB ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas ***
 Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas***I
 Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ ***I
 Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis ***I
 Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas ***I
 ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas ***I
 ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I
 Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas ***I
 Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ***I
 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa ***I
 Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“ ***I
 Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ***I
 Teisingumo programa ***I
 Teisių ir vertybių programa ***I
 Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius
 Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - II dalis ***I
 Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių – I dalis ***I
 Keleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių ***I
 ES 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymas ir finansavimas, susiję su JK išstojimu iš Sąjungos ***
 ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas ***
 Europos investicijų banko statuto dalinis keitimas *
 Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ***I
 Vizų kodeksas ***I
 Išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone ***I
 Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo ***I
 Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I
 Europos infrastruktūros tinklų priemonė ***I
 Kova su teroristinio turinio sklaida internete ***I

Rezoliucijos, kuri pateikta siekiant užbaigti diskusijas, pavadinimo suformulavimas ar keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnio 2 dalies išaiškinimas)
PDF 124kWORD 38k
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl rezoliucijos, kuri pateikta siekiant užbaigti diskusijas, pavadinimo suformulavimo ar keitimo (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnio 2 dalies išaiškinimas) (2019/2020(REG))
P8_TA-PROV(2019)0392

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 3 d. Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkės laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnį,

1.  nusprendžia prie Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnio 2 dalies pridėti tokį išaiškinimą:"„Rezoliucijos, kuri pateikta siekiant užbaigti diskusijas pagal 123, 128 ar 135 straipsnį, pavadinimo suformulavimas ar keitimas nereiškia darbotvarkės pakeitimo, jeigu pavadinimas patenka į svarstomo dalyko sritį.“;"

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.


Politinė deklaracija dėl frakcijos įsteigimo (Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos išaiškinimas)
PDF 123kWORD 42k
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl politinės deklaracijos dėl frakcijos įsteigimo (Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos išaiškinimas) (2019/2019(REG)
P8_TA-PROV(2019)0393

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 3 d. Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkės laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnį,

1.  nusprendžia prie Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos pridėti tokį išaiškinimą:"„Frakcijos politinėje deklaracijoje išdėstomos frakcijos atstovaujamos vertybės ir pagrindiniai politiniai tikslai, kurių jos nariai ketina siekti kartu, vykdydami savo įgaliojimus. Deklaracijoje išsamiai, konkrečiai ir teisingai apibūdinama bendra frakcijos politinė orientacija.“;"

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.


EB ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas ***
PDF 130kWORD 42k
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymo projekto (15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0394A8-0196/2019

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15822/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, projektą (15823/2018),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 87 straipsnio 2 dalies a punktą, 88 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0151/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0196/2019),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Danijos Karalystės bei kitų valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.


Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas***I
PDF 812kWORD 167k
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))
P8_TA(2019)0395A8-0401/2018

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ ***I
PDF 610kWORD 227k
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))
P8_TA(2019)0396A8-0410/2018

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis ***I
PDF 420kWORD 117k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES (COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))
P8_TA-PROV(2019)0397A8-0277/2018

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0795),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 33, 114 bei 207 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0004/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 15 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0277/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011

P8_TC1-COD(2017)0353


(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 33 ir 114 ▌straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  siekiant garantuoti laisvą gaminių judėjimą Sąjungoje, būtina užtikrinti, kad jie atitiktų Sąjungos derinamuosius teisės aktus ir sykiu reikalavimus, kuriais užtikrinama aukšto lygio viešųjų interesų, kaip antai sveikata ir sauga apskritai, darbuotojų sauga ir sveikata, vartotojų apsauga, aplinkosauga, viešasis saugumas ir bet kokių kitų tais teisės aktais saugomų viešųjų interesų apsauga. Griežtas šių reikalavimų vykdymo užtikrinimas yra svarbus siekiant tinkamai apsaugoti šiuos interesus ir sukurti sąžiningos konkurencijos Sąjungos prekių rinkoje sąlygas. Todėl būtinos vykdymo užtikrinimo ▌taisyklės, nepriklausomai nuo to, ar gaminiai patenka į rinką įprastu būdu, ar internetu, ir nepriklausomai nuo to, ar jie pagaminti Sąjungoje, ar ne Sąjungoje;

(2)  Sąjungos derinamieji teisės aktai taikomi didžiajai daliai pagamintų gaminių. Reikalavimų neatitinkantys ir nesaugūs gaminiai kelia pavojų piliečiams ir gali iškraipyti konkurenciją su ekonominės veiklos vykdytojais, kurie Sąjungoje parduoda reikalavimus atitinkančius gaminius;

(3)  bendrosios prekių rinkos stiprinimas toliau dedant pastangas, kad reikalavimų neatitinkantys gaminiai nebūtų pateikiami Sąjungos rinkai, nustatytas kaip prioritetas 2015 m. spalio 28 d. Komisijos komunikate „Bendrosios rinkos tobulinimas: daugiau galimybių piliečiams ir įmonėms“. Šio tikslo turėtų būti siekiama griežtinant rinkos priežiūrą, nustatant ekonominės veiklos vykdytojams aiškias, skaidrias ir išsamias taisykles, intensyviau vykdant atitikties kontrolę ir skatinant glaudesnį vykdymo užtikrinimo institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą, įskaitant bendradarbiavimą su muitinėmis;

(4)  šiuo reglamentu nustatoma rinkos priežiūros sistema turėtų papildyti ir stiprinti esamas Sąjungos derinamųjų teisės aktų nuostatas, susijusias su gaminių atitikties užtikrinimu ir bendradarbiavimo su ekonominės veiklos vykdytojams ar galutiniams naudotojams atstovaujančiomis organizacijomis sistema, gaminių rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrole. Vis dėlto, remiantis lex specialis principu, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik tiek, kiek Sąjungos derinamųjų teisės aktų taisyklėse nėra konkrečių nuostatų, kuriomis būtų siekiama to paties tikslo, jos būtų to paties pobūdžio ar darytų tokį patį poveikį, kaip ir šiuo teisės aktu. Todėl atitinkamos šio reglamento nuostatos neturėtų būti taikomos srityse, kuriose taikomos tokios konkrečios nuostatos, pavyzdžiui, nuostatos, įtvirtintos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1223/2009(4), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745(5) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/746(6), įskaitant nuostatas, susijusias su Europos medicinos prietaisų duomenų banko (Eudamed) naudojimu, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858(7) nuostatos;

(5)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/95/EB(8) nustatyti bendrieji visų vartotojų gaminių saugos reikalavimai ir konkrečios valstybių narių pareigos ir įgaliojimai, susiję su pavojingais gaminiais, taip pat numatytas su tuo susijęs keitimasis informacija naudojantis Skubaus pasikeitimo informacija sistema (RAPEX). Rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti suteikta galimybė taikyti konkretesnes joms pagal tą direktyvą leidžiamas priemones. Siekiant didesnės vartotojų gaminių saugos, Direktyvoje 2001/95/EB nustatyti informacijos mainų ir skubios intervencijos situacijų mechanizmai turėtų tapti veiksmingesniais;

(6)  šio reglamento nuostatos dėl rinkos priežiūros turėtų apimti gaminius, kuriems taikomi Sąjungos derinamieji teisės aktai, išvardyti I priede, susiję su pagamintais gaminiais, išskyrus maisto produktus, pašarus, žmonėms skirtus vaistus ir veterinarinius vaistus, gyvus augalus ir gyvūnus, žmogaus kilmės produktus, augalinės ir gyvūninės kilmės produktus, tiesiogiai susijusius su jų būsima reprodukcija. Taip bus užtikrinta vienoda tų gaminių rinkos priežiūros sistema Sąjungos lygmeniu ir bus prisidedama didinant vartotojų ir kitų galutinių naudotojų pasitikėjimą Sąjungos rinkai pateiktais gaminiais. Jeigu ateityje bus priimti nauji Sąjungos derinamieji teisės aktai, juose turės būti nurodyta, ar jiems taip pat taikomas šis reglamentas;

(7)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008(9) 15 ir 29 straipsniai, kuriais nustatoma Bendrijos rinkos priežiūros sistema ir į Bendrijos rinką patenkančių gaminių tikrinimas, turėtų būti išbraukti ir atitinkamos nuostatos turėtų būti pakeistos šiuo reglamentu. Ta sistema apima Reglamento (EB) Nr. 765/2008 27, 28 ir 29 straipsnių nuostatas dėl į Bendrijos rinką patenkančių gaminių tikrinimo, kurios taikomos ne tik gaminiams, įtrauktiems į rinkos priežiūros sistemą, bet ir visiems gaminiams, jei Sąjungos teisėje nėra konkrečių nuostatų, susijusių su į Sąjungos rinką patenkančių gaminių tikrinimo organizavimu. Todėl būtina, kad šio reglamento nuostatų taikymo sritis būtų išplėsta įtraukiant visus į Sąjungos rinką patenkančius gaminius;

(8)  siekiant racionalizuoti ir supaprastinti bendrą teisės aktų sistemą, kartu siekiant geresnio reglamentavimo tikslų, reikėtų peržiūrėti į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolės taisykles ir įtraukti į bendrą gaminių kontrolės prie Sąjungos išorės sienų teisės aktų sistemą;

(9)  atsakomybė už Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimą turėtų tekti valstybėms narėms, ir turėtų būti reikalaujama, kad jų rinkos priežiūros institucijos užtikrintų, jog būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Todėl valstybės narės turėtų laikytis sistemingo požiūrio, kad būtų užtikrinamas rinkos priežiūros ir kitos vykdymo užtikrinimo veiklos veiksmingumas. Šiuo atžvilgiu rizikos vertinimo metodika ir kriterijai visose valstybėse narėse turėtų būti dar labiau suderinti, kad visiems ekonominės veiklos vykdytojams būtų užtikrintos vienodos sąlygos;

(10)  siekiant padėti rinkos priežiūros institucijoms didinti jų veiklos, susijusios su šio reglamento taikymu, nuoseklumą, toms norinčioms dalyvauti rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti sukurta veiksminga tarpusavio vertinimo sistema;

(11)  šiuo metu Reglamente (EB) Nr. 765/2008 nustatytos tam tikros terminų apibrėžtys turėtų būti suderintos su kituose Sąjungos teisės aktuose nustatytomis apibrėžtimis ir, kai tinkama, atspindėti šiuolaikinių tiekimo grandinių struktūrą. Vadovaujantis gamintojo apibrėžtimi pagal šį reglamentą gamintojai neturėtų būti atleisti nuo bet kokių pareigų, kurios jiems galėtų būti taikomos pagal Sąjungos derinamuosius teisės aktus, kai vartojamos konkrečios gamintojo apibrėžtys, kurios galėtų apimti bet kokį fizinį ar juridinį asmenį, kuris pakeičia jau rinkai pateiktą gaminį tokiu būdu, kad galėtų būti padarytas poveikis taikomų Sąjungos derinamųjų teisės aktų laikymuisi, ir pateikia jį rinkai, arba bet kurį kitą fizinį ar juridinį asmenį, kuris gaminį rinkai pateikia savo vardu arba naudodamas savo prekių ženklą;

(12)  visose tiekimo grandinės grandyse veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai turėtų elgtis atsakingai ir visiškai laikytis teisinių reikalavimų, taikomų pateikiant arba tiekiant gaminius rinkai, kad būtų užtikrinta gaminių atitiktis taikomiems Sąjungos derinamiesiems teisės aktams. Šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis pareigoms, atitinkančioms kiekvieno ekonominės veiklos vykdytojo funkciją tiekimo ir platinimo procese pagal konkrečias Sąjungos derinamųjų teisės aktų nuostatas, o galutinė atsakomybė už tai, kad gaminys atitiktų Sąjungos derinamųjų teisės aktų reikalavimus, turėtų tekti gamintojui;

(13)  dėl pasaulinės rinkos iššūkių ir vis sudėtingesnės tiekimo grandinės, taip pat didesnio kiekio gaminių, kurie Sąjungoje galutiniams naudotojams siūlomi pirkti internetu, reikia stiprinti vykdymo užtikrinimo priemones, kad būtų užtikrinta vartotojų sauga. Be to, praktinė rinkos priežiūros patirtis atskleidė, kad tokios tiekimo grandinės kartais yra susijusios su ekonominės veiklos vykdytojais, kurie dėl savo naujos formos neatitinka tradicinių tiekimo grandinių pagal galiojančią teisinę sistemą. Taip yra, visų pirma, užsakymų vykdymo paslaugų teikėjų, kurie atlieka daug tokių pačių funkcijų kaip importuotojai, tačiau kurie ne visada atitinka tradicinę importuotojo apibrėžtį pagal Sąjungos teisę, atveju. Siekiant užtikrinti, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis, ir išvengti spragų vykdymo užtikrinimo sistemoje, tinkama įtraukti užsakymų vykdymo paslaugų teikėjus į ekonominės veiklos vykdytojų, kurių atžvilgiu rinkos priežiūros institucijos gali taikyti vykdymo užtikrinimo priemones, sąrašą. Įtraukus užsakymų vykdymo paslaugų teikėjus į šio reglamento taikymo sritį rinkos priežiūros institucijos galės geriau tvarkyti naujų formų ekonominę veiklą, kad būtų užtikrinta vartotojų sauga ir sklandus vidaus rinkos veikimas, įskaitant atvejus, kai ekonominės veiklos vykdytojas tam tikrų gaminių atžvilgiu vykdo importuotojo veiklą, o kitų gaminių atžvilgiu teikia užsakymų vykdymo paslaugas;

(14)  šiuolaikinės tiekimo grandinės apima įvarius ekonominės veiklos vykdytojus ir jie visi turėtų laikytis Sąjungos derinamųjų teisės aktų, kartu tinkamai atsižvelgdami į savo atitinkamą funkciją tiekimo grandinėje ir tą mastą, kuriuo jie prisideda tiekdami Sąjungos rinkai gaminius. Todėl šį reglamentą būtina taikyti ekonominės veiklos vykdytojams, kuriems tiesiogiai taikomi šio reglamento I priede nurodyti Sąjungos derinamieji teisės aktai, pavyzdžiui, gaminio gamintojui ir tolesniam naudotojui, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006(10) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008(11), įrengėjui, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/33/ES(12), tiekėjui, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1222/2009(13), arba prekiautojui, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1369(14);

(15)  tuo atveju, kai gaminys siūlomas pirkti internetu ar kitomis nuotolinės prekybos priemonėmis, gaminys turėtų būti laikomas patiekiamu rinkai, jei pasiūlymas pirkti skirtas galutiniams naudotojams Sąjungoje. Laikantis taikomų Sąjungos taisyklių dėl tarptautinės privatinės teisės, siekiant nustatyti, ar pasiūlymas yra skirtas galutiniams naudotojams Sąjungoje, turėtų būti atliekama kiekvieno konkretaus atvejo analizė. Pasiūlymas pirkti turėtų būti laikomas skirtu galutiniams naudotojams Sąjungoje, jei atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas bet kokiomis priemonėmis nukreipia savo veiklą į valstybę narę. Atliekant kiekvieno konkretaus atvejo analizę reikia atsižvelgti į atitinkamus veiksnius, pavyzdžiui, geografines vietoves, į kurias gali būti siunčiamas gaminys, kalbas, kuriomis teikiamas pasiūlymas ar užsakymas, arba mokėjimo būdus. Pardavimo internetu atveju nepakanka vien to, kad ekonominės veiklos vykdytojų arba tarpininkų interneto svetainė yra prieinama valstybėje narėje, kurioje galutinis naudotojas yra įsisteigęs arba kurioje yra jo gyvenamoji vieta;

(16)  e. prekybos plėtrą didžiąją dalimi taip pat lėmė tai, kad padaugėjo paprastai per platformas ir už atlygį veiklą vykdančių informacinės visuomenės paslaugų teikėjų, kurie teikia tarpininko paslaugas, t. y. saugo trečiosios šalies turinį, tačiau nevykdo jokios to turinio kontrolės, todėl neveikia ekonominės veiklos vykdytojo vardu. Šalinant turinį, susijusį su reikalavimų neatitinkančiais gaminiais, arba, kai tai neįmanoma, apribojant prieigą prie reikalavimų neatitinkančių gaminių, kurių siūloma įsigyti teikiant tokias paslaugas, neturėtų būti daromas poveikis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB(15) nustatytoms taisyklėms. Visų pirma informacinės visuomenės paslaugų teikėjams neturėtų būti nustatyta jokios bendros pareigos stebėti informaciją, kurią jie perduoda arba saugo, nei bendros pareigos aktyviai domėtis faktais arba aplinkybėmis, nurodančiomis nelegalią veiklą. Be to, prieglobos paslaugų teikėjai neturėtų būti laikomi atsakingais, jei jie neturi tikrų žinių apie neteisėtą veiklą arba informaciją ir nežino faktų ar aplinkybių, rodančių neteisėtą veiklą ar informaciją;

(17)  nors šis reglamentas nesusijęs su intelektinės nuosavybės teisių apsauga, vis tik reikėtų nepamiršti, kad suklastoti gaminiai dažnai neatitinka reikalavimų, nustatytų Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose, kelia pavojų galutinių naudotojų sveikatai ir saugai, iškreipia konkurenciją, kelia pavojų viešiesiems interesams ir jais remiama kita neteisėta veikla. Todėl valstybės narės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 608/2013(16) turėtų ir toliau imtis veiksmingų priemonių, kuriomis būtų užkertamas kelias suklastotiems gaminiams patekti į Sąjungos rinką;

(18)  sąžiningesnėje bendrojoje rinkoje turėtų būti užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos visiems ekonominės veiklos vykdytojams ir apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos. Šiuo tikslu būtina sustiprinti gaminiams taikomų Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimą. Geras gamintojų ir rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių elementų, sudarančių sąlygas nedelsiant įsikišti ir imtis taisomųjų veiksmų gaminio atžvilgiu. Svarbu, kad tam tikrų gaminių atžvilgiu ekonominės veiklos vykdytojas būtų įsisteigęs Sąjungoje, į kurį rinkos priežiūros institucijos galėtų kreiptis su prašymais, įskaitant dėl informacijos dėl gaminio atitikties Sąjungos derinamiesiems teisės aktams suteikimo, ir kuris galėtų bendradarbiauti su rinkos priežiūros institucijomis užtikrinant, kad neatitikties atvejais būtų nedelsiant imamasi taisomųjų veiksmų. Ekonominės veiklos vykdytojai, kurie turėtų vykdyti tas užduotis, turi būti gamintojas arba importuotojas, kai gamintojas nėra įsisteigęs Sąjungoje, arba gamintojo šiuo tikslu paskirtas įgaliotasis atstovas, arba Sąjungoje įsisteigęs užsakymų vykdymo paslaugų teikėjas jo tvarkomų gaminių atžvilgiu, kai Sąjungoje nėra įsisteigęs joks kitas ekonominės veiklos vykdytojas;

(19)  e. prekybos plėtra kelia tam tikrų iššūkių rinkos priežiūros institucijoms užtikrinant internetu siūlomų pirkti gaminių atitiktį ir veiksmingai užtikrinant Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymą. Ekonominės veiklos vykdytojų, kurie elektroninėmis priemonėmis siūlo gaminius tiesiogiai vartotojams, skaičius didėja. Todėl ekonominės veiklos vykdytojams, kuriems pavestos užduotys, susijusios su gaminiais, kuriems taikomi tam tikri Sąjungos derinamieji teisės aktai, tenka labai svarbus vaidmuo – palaikyti ryšį su Sąjungoje įsisteigusiomis rinkos priežiūros institucijomis ir laiku atlikti konkrečias užduotis, kad dėl vartotojų, kitų galutinių naudotojų ir verslo įmonių gerovės Sąjungoje būtų užtikrinta, jog gaminiai atitiktų Sąjungos derinamųjų teisės aktų reikalavimus;

(20)  ekonominės veiklos vykdytojo, kuriam pavestos užduotys, susijusios su gaminiais, kuriems taikomi tam tikri Sąjungos derinamieji teisės aktai, pareigos neturėtų daryti poveikio gamintojo, importuotojo ir įgaliotojo atstovo pareigoms ir atsakomybei pagal atitinkamus Sąjungos derinamuosius teisės aktus;

(21)  šiame reglamente nustatytos pareigos, kuriomis reikalaujama, kad ekonominės veiklos vykdytojas būtų įsisteigęs Sąjungoje tam, kad galėtų pateikti gaminius Sąjungos rinkai, turėtų būti taikomos tik tose srityse, kuriose nustatytas poreikis, kad ekonominės veiklos vykdytojas būtų ryšių palaikymo su rinkos priežiūros institucijomis punktu, atsižvelgiant į rizika pagrįstą požiūrį, proporcingumo principą ir aukšto lygio galutinių naudotojų apsaugą Sąjungoje;

(22)  be to, tos pareigos neturėtų būti taikomos, jei tam tikruose gaminiams taikomuose teisės aktuose nustatytais konkrečiais reikalavimais pasiekiamas tas pats rezultatas, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 648/2004(17), Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 167/2013(18), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 168/2013(19), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/28/ES(20), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/90/ES(21), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1628(22), Reglamente (ES) 2017/745, Reglamente (ES) 2017/746, Reglamente (ES) 2017/1369 ir Reglamente (ES) 2018/858. Taip pat reikėtų atsižvelgti į situacijas, kuriose galimas pavojus yra nedidelis ir yra nedaug reikalavimų nesilaikymo atvejų arba kuriose gaminiais daugiausia prekiaujama pasitelkiant tradicines tiekimo grandines, kaip yra, pavyzdžiui, Direktyvos 2014/33/ES, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/424/ES(23) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/35/ES(24) atveju;

(23)  ekonominės veiklos vykdytojų, kuriems pavestos užduotys, susijusios su gaminiais, kuriems taikomi tam tikri Sąjungos derinamieji teisės aktai, kontaktinė informacija turėtų būti nurodyta kartu su gaminiu, kad būtų lengviau atlikti patikrinimus visoje tiekimo grandinėje;

(24)  ekonominės veiklos vykdytojai turėtų visapusiškai bendradarbiauti su rinkos priežiūros institucijomis ir kitomis kompetentingomis institucijomis, kad rinkos priežiūra būtų vykdoma sklandžiai ir kad institucijos galėtų atlikti joms pavestas užduotis. Tai apima, institucijoms paprašius, ekonominės veiklos vykdytojų, kuriems pavestos užduotys, susijusios su gaminiais, kuriems taikomi tam tikri Sąjungos derinamieji teisės aktai, kontaktinių duomenų suteikimą, jei tokia informacija jiems yra prieinama;

(25)  ekonominės veiklos vykdytojai turėtų turėti galimybę lengvai gauti kokybišką ir išsamią informaciją. Kadangi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1724(25) sukurtais bendraisiais skaitmeniniais vartais suteikiama viena prieigos prie informacijos internete vieta, ja galima naudotis teikiant ekonominės veiklos vykdytojams atitinkamą informaciją apie Sąjungos derinamuosius teisės aktus. Nepaisant to, valstybės narės turėtų nustatyti procedūras, pagal kurias būtų užtikrinama prieiga prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/...(26)(27) sukurtų gaminių kontaktinių centrų, siekiant padėti ekonominės veiklos vykdytojams tinkamai tvarkyti savo prašymus pateikti informaciją. Rekomendacijos dėl klausimų, susijusių su techninėmis specifikacijomis, darniaisiais standartais arba konkretaus gaminio dizainu neturėtų būti įtrauktos į valstybių narių pareigas teikiant tokią informaciją;

(26)  rinkos priežiūros institucijos galėtų vykdyti bendrą veiklą kartu su kitomis institucijomis ar ekonominės veiklos vykdytojams arba galutiniams naudotojams atstovaujančiomis organizacijomis, siekdamos skatinti laikytis reikalavimų, nustatyti neatitikties atvejus, didinti informuotumą ir teikti rekomendacijas dėl Sąjungos derinamųjų teisės aktų ir konkrečių gaminių, įskaitant tuos, kurie siūlomi pirkti internetu, kategorijų;

(27)  valstybės narės turėtų paskirti savo rinkos priežiūros institucijas. Šiuo reglamentu neturėtų būti užkirstas kelias valstybėms narėms rinktis kompetentingas institucijas rinkos priežiūros užduotims atlikti. Siekdamos sudaryti palankesnes administracinės pagalbos teikimo ir bendradarbiavimo sąlygas, valstybės narės taip pat turėtų paskirti bendrą ryšių palaikymo tarnybą. Bendros ryšių palaikymo tarnybos turėtų bent atstovauti koordinuotą rinkos priežiūros institucijų ir už į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolę atsakingų institucijų pozicijai;

(28)  e. prekyba rinkos priežiūros institucijoms kelia tam tikrų iššūkių, susijusių su galutinių naudotojų sveikatos ir saugos apsauga nuo reikalavimų neatitinkančių gaminių. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų rinkos priežiūros veikla būtų organizuojama taip pat efektyviai internetu, kaip ir įprastu būdu parduodamų gaminių srityse;

(29)  atlikdamos internetu siūlomų pirkti gaminių rinkos priežiūrą, rinkos priežiūros institucijos susiduria su daugybe sunkumų, pvz., atsekant internete siūlomus pirkti gaminius, nustatant atsakingus ekonominės veiklos vykdytojus ar atliekant rizikos vertinimus ar bandymus, dėl to, kad negalima fiziškai prieiti prie gaminių. Be reikalavimų, nustatytų šiuo reglamentu, valstybės narės raginamos naudotis rinkos priežiūrai ir komunikacijai su verslo įmonėmis bei vartotojais skirtomis papildomomis gairėmis ir geriausia praktika;

(30)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti besiformuojančioms technologijoms, atsižvelgiant į tai, kad vartotojai vis didesniu mastu naudoja prie interneto jungiamus prietaisus savo kasdieniame gyvenime. Todėl Sąjungos reglamentavimo sistema turėtų spręsti naujų pavojų klausimus siekiant užtikrinti galutinių naudotojų saugą;

(31)  nuolatinės skaitmeninių technologijų plėtros epochoje turėtų būti nagrinėjami nauji sprendimai, kuriais būtų galima prisidėti prie veiksmingos rinkos priežiūros Sąjungoje;

(32)  rinkos priežiūra turėtų būti nuosekli ir veiksminga, kad būtų užtikrinta, jog gaminiams taikomi Sąjungos derinamieji teisės aktai būtų taikomi teisingai. Kadangi kontrolė gali būti našta ekonominės veiklos vykdytojams, rinkos priežiūros institucijos tikrinimo veiklą turėtų organizuoti ir vykdyti laikydamosi rizika pagrįsto požiūrio, atsižvelgdamos į ekonominės veiklos vykdytojų interesus ir mažindamos minėtą naštą iki tokio lygio, kuris yra būtinas efektyviai ir veiksmingai kontrolei vykdyti. Be to, rinkos priežiūrą valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų vykdyti vienodai atidžiai, neatsižvelgdamos į tai, ar atitinkamo gaminio neatitiktis svarbi tik tos valstybės narės teritorijoje, ar ji gali turėti poveikio kitos valstybės narės rinkai. Kai gaminiai ar gaminių kategorijos kelia konkretų pavojų arba jais padaromi rimti taikomų Sąjungos derinamųjų teisės aktų pažeidimai, Komisija galėtų nustatyti vienodas rinkos priežiūros institucijų tam tikrai vykdomai tikrinimo veiklai taikytinas sąlygas;

(33)  rinkos priežiūros institucijos, vykdydamos savo pareigas, susiduria su įvairiais trūkumais, susijusiais su ištekliais, koordinavimo mechanizmais, taip pat su įgaliojimais dėl reikalavimų neatitinkančių gaminių. Dėl tokių skirtumų Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimas yra fragmentuotas, o kai kuriose valstybėse narėse rinkos priežiūra yra griežtesnė nei kitose, o dėl to gali būti pakenkta vienodoms verslo įmonių veiklos sąlygoms, taip pat gali atsirasti gaminių saugos lygio skirtumų visoje Sąjungoje;

(34)  siekiant teisingo gaminiams taikomų Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti vienodą tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimų rinkinį, kad būtų sustiprintas rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimas ir veiksmingiau atgrasomi ekonominės veiklos vykdytojai, sąmoningai pažeidžiantys Sąjungos derinamuosius teisės aktus. Tie įgaliojimai turėtų būti pakankami, kad būtų sprendžiami Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimo iššūkiai, taip pat su e. prekyba ir skaitmenine aplinka susiję iššūkiai, ir kad ekonominės veiklos vykdytojai neturėtų galimybės naudotis vykdymo užtikrinimo sistemos spragomis persikeldami į valstybes nares, kurių rinkos priežiūros institucijos neturi įrangos kovoti su neteisėta praktika. Visų pirma įgaliojimais turėtų būti užtikrinta, kad kompetentingos institucijos galėtų keistis informacija ir įrodymais ir tokiu būdu visose valstybėse narėse būtų pasiektas vienodo lygio vykdymo užtikrinimas;

(35)  šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių laisvei pasirinkti vykdymo užtikrinimo sistemą, kurią jos laiko tinkama. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar jų rinkos priežiūros institucijos tais tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimais naudosis tiesiogiai pačios, pasitelkdamos kitas valdžios institucijas, ar kreipdamosi į kompetentingus teismus;

(36)  rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę pradėti tyrimus savo iniciatyva, jeigu jos sužino apie rinkai pateiktus reikalavimų neatitinkančius gaminius;

(37)  rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti leidžiama susipažinti su visais būtinais įrodymais, duomenimis ir informacija, susijusiais su tyrimo dalyku, kad jos galėtų nustatyti, ar buvo pažeisti taikytini Sąjungos derinamieji teisės aktai, visų pirma, kad galėtų nustatyti už pažeidimą atsakingą ekonominės veiklos vykdytoją, nepriklausomai nuo to, kas turi aptariamus įrodymus, informaciją ar duomenis, ir neatsižvelgiant į jų laikymo vietą ar formatą. Rinkos priežiūros institucijoms turėtų būti suteikta galimybė reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai, įskaitant veikiančius skaitmeninėje vertės grandinėje, pateiktų visus reikiamus įrodymus, duomenis ir informaciją;

(38)  rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę atlikti būtinus patikrinimus vietoje ir turėtų turėti įgaliojimus patekti į visas patalpas, teritorijas ar transporto priemones, kurias ekonominės veiklos vykdytojas naudoja su savo prekyba, verslu, amatu ar profesija susijusiais tikslais;

(39)  rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę prašyti susijusio ekonominės veiklos vykdytojo ▌atstovo ar atitinkamo darbuotojo pateikti paaiškinimus arba faktus, informaciją arba dokumentus, susijusius su tikrinimo vietoje dalyku, ir turėtų galėti užfiksuoti to atstovo ar atitinkamo darbuotojo pateiktus atsakymus;

(40)  rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę patikrinti rinkai patiektų gaminių atitiktį Sąjungos derinamiesiems teisės aktams ir gauti neatitikties įrodymų. Todėl jos turėtų turėti įgaliojimus įsigyti gaminius, o kai įrodymų neįmanoma gauti kitais būdais, pirkti gaminius neatskleisdamos tapatybės;

(41)  visų pirma skaitmeninėje aplinkoje rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę greitai ir veiksmingai pašalinti neatitiktį, ypač tais atvejais, kai gaminius parduodantis ekonominės veiklos vykdytojas, siekdamas išvengti vykdymo užtikrinimo, slepia savo tapatybę arba persikelia į kitą Sąjungos vietą arba į trečiąją valstybę. Tais atvejais, kai dėl neatitikties kyla pavojus, kad galutiniams naudotojams gali būti padaryta didelė ir nepataisoma žala, rinkos priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę imtis priemonių, kai tai yra tinkamai pagrįsta ir proporcinga ir jei nėra jokių kitų įmanomų būdų, kad tokios žalos būtų išvengta ar ji būtų sumažinta, įskaitant prireikus reikalavimą pašalinti turinį iš elektroninės sąsajos arba rodyti įspėjimą. Kai tokio reikalavimo nesilaikoma, atitinkama institucija turėtų turėti įgaliojimus reikalauti, kad informacinės visuomenės paslaugų teikėjai apribotų prieigą prie elektroninės sąsajos. Šių priemonių turėtų būti imamasi laikantis Direktyvoje 2000/31/EB nustatytų principų; ▌

(42)  įgyvendinant šį reglamentą ir naudojantis įgaliojimais jį taikant turėtų būti laikomasi kitų Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų, pavyzdžiui, Direktyvos 2000/31/EB, įskaitant taikytinas procedūrines apsaugos priemones ir pagrindinių teisių principus. Be to, tas įgyvendinimas ir naudojimasis įgaliojimais turėtų būti proporcingi ir tinkami atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir bendrą faktinę ar potencialią žalą. Kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į visus konkretaus atvejo faktus ir aplinkybes bei pasirinkti tinkamiausias priemones, t. y. tas, kurios yra būtinos siekiant reaguoti į pažeidimą, kurį reglamentuoja šis reglamentas. Tos priemonės turėtų būti proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos. Valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė nacionalinėje teisėje nustatyti naudojimosi įgaliojimais sąlygas ir ribas, kad vykdytų savo pareigas. Jeigu, pavyzdžiui, siekiant patekti į fizinių ir juridinių asmenų patalpas pagal nacionalinę teisę reikalingas atitinkamos valstybės narės teisminės institucijos išankstinis leidimas, įgaliojimu patekti į tokias patalpas turėtų būti naudojamasi tik gavus tokį išankstinį leidimą;

(43)  rinkos priežiūros institucijos veikia vadovaudamosi ekonominės veiklos vykdytojų, galutinių naudotojų ir visuomenės interesais siekdamos užtikrinti, kad ▌viešieji interesai, kurie nurodyti atitinkamuose gaminiams taikomuose Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose, būtų nuosekliai ginami ir saugomi imantis tinkamų vykdymo užtikrinimo priemonių ir kad tokių teisės aktų laikymasis būtų užtikrintas vykdant reikiamas patikras visose tiekimo grandinės grandyse, atsižvelgiant į tai, kad daugeliu atvejų vien tik administracinės patikros negali pakeisti fizinių ir laboratorinių patikrų, siekiant patikrinti gaminių atitiktį atitinkamiems Sąjungos derinamiesiems teisės aktams. Todėl rinkos priežiūros institucijos vykdydamos savo veiklą turėtų užtikrinti didelį skaidrumą ir turėtų sudaryti galimybę visuomenei susipažinti su visa informacija, kurią jos mano esant svarbia, siekdamos apsaugoti Sąjungos galutinių naudotojų interesus;

(44)  šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis RAPEX veikimui pagal Direktyvą 2001/95/EB ▌;

(45)  šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis konkrečių sektorių Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytai apsaugos sąlygos procedūrai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio 10 dalį. Siekiant užtikrinti vienodą apsaugos lygį visoje Sąjungoje, valstybės narės turi teisę gaminių, keliančių pavojų sveikatai ar saugai ar kitu visuomenės interesų apsaugos aspektu, atžvilgiu imtis ▌priemonių. Taip pat jos privalo pranešti apie tokias priemones kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, kad pastaroji galėtų priimti poziciją, ar nacionalinės priemonės, kuriomis ribojamas laisvas gaminių judėjimas, siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą, yra pateisinamos;

(46)  rinkos priežiūros institucijoms keičiantis informacija, naudojant įrodymus bei tyrimų išvadas turėtų būti laikomasi konfidencialumo principo. Informacija turėtų būti tvarkoma pagal taikomą nacionalinę teisę, kad būtų užtikrinta, jog nebūtų daromas poveikis tyrimams ir ekonominės veiklos vykdytojų reputacijai;

(47)  kai taikant šį reglamentą būtina tvarkyti asmens duomenis, tai turėtų būti daroma laikantis Sąjungos teisės dėl asmens duomenų apsaugos. Taikant šį reglamentą visi asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679(28) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2018/1725(29), kai taikytina;

(48)  siekdama užtikrinti, kad pagal rinkos priežiūros sistemą atliekami konkrečių gaminių arba konkrečios gaminių kategorijos ar grupės bandymai arba bandymai, susiję su konkrečiu pavojumi, susijusiu su gaminių kategorija ar grupe, visoje Sąjungoje būtų veiksmingi ir nuoseklūs, Komisija gali paskirti savo bandymų įstaigas arba valstybės narės viešąsias bandymų įstaigas vykdyti Sąjungos bandymų įstaigos veiklą. Visos Sąjungos gaminių bandymų įstaigos turėtų būti akredituotos laikantis Reglamento (EB) Nr. 765/2008 reikalavimų. Siekiant išvengti interesų konfliktų, Sąjungos gaminių bandymų įstaigos turėtų paslaugas teikti tik rinkos priežiūros institucijoms, Komisijai, Sąjungos gaminių atitikties tinklui (toliau – tinklas) ir kitiems vyriausybiniams arba tarpvyriausybiniams subjektams;

(49)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad rinkos priežiūros institucijos visada turėtų deramų finansinių išteklių darbuotojams ir įrangai. Veiksmingai rinkos priežiūrai reikalingi dideli ištekliai, todėl turėtų būti teikiami stabilūs ištekliai, visada atitinkantys vykdymo užtikrinimo poreikius. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė papildyti viešąjį finansavimą iš atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų atgaunant sąnaudas, patirtas vykdant rinkos priežiūrą ir susijusias su nustatytais reikalavimų neatitinkančiais gaminiais;

(50)  kadangi yra būtina, kad Sąjungos prekių rinkoje valstybių narių rinkos priežiūros institucijos veiksmingai bendradarbiautų tarpusavyje, turėtų būti sukurti savitarpio pagalbos mechanizmai. Institucijos turėtų veikti sąžiningai ir apskritai priimti savitarpio pagalbos prašymus, ypač dėl galimybės gauti prieigą prie ES atitikties deklaracijos, eksploatacinių savybių deklaracijos ir techninių dokumentų;

(51)  tikslinga, kad valstybės narės paskirtų institucijas, atsakingas už muitų teisės aktų taikymą, ir bet kurias kitas institucijas, pagal nacionalinę teisę atsakingas už gaminių, patenkančių į Sąjungos rinką, kontrolę;

(52)  veiksmingas būdas užtikrinti, kad nesaugūs arba reikalavimų neatitinkantys gaminiai nebūtų pateikiami Sąjungos rinkai, būtų nustatyti tokius gaminius prieš juos išleidžiant į laisvą apyvartą. Institucijos, atsakingos už gaminių, patenkančių į Sąjungos rinką, kontrolę ▌, turi išsamios informacijos apie prekybos srautus per Sąjungos išorės sienas, todėl turėtų būti reikalaujama, kad jos vykdytų rizikos vertinimu pagrįstą tinkamą kontrolę ir taip prisidėtų prie saugesnės rinkos, kuria užtikrinamas aukštas viešųjų interesų apsaugos lygis. Pačios valstybės narės turi paskirti konkrečias institucijas, kurios turi būti atsakingos už tinkamus gaminių dokumentų ir prireikus fizinius ar laboratorinius patikrinimus prieš išleidžiant tuos gaminius į laisvą apyvartą. Vienodas gaminiams taikomų Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimas gali būti pasiektas tik tuomet, jei rinkos priežiūros institucijos ir kitos institucijos, paskirtos už gaminių, patenkančių į Sąjungos rinką, kontrolę atsakingomis institucijomis, sistemingai bendradarbiauja ir keičiasi informacija. Kai nustatytas didesnis neatitikties pavojus, šios institucijos turėtų iš anksto iš rinkos priežiūros institucijų gauti visą būtiną informaciją apie reikalavimų neatitinkančius gaminius ar ekonominės veiklos vykdytojus. Savo ruožtu institucijos, atsakingos už gaminių, patenkančių į Sąjungos muitų teritoriją, kontrolę, turėtų laiku informuoti rinkos priežiūros institucijas apie į laisvą apyvartą išleidžiamus gaminius ir kontrolės rezultatus, kai tokia informacija yra svarbi siekiant gaminiams taikomų Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimo. Be to, kai Komisija sužino apie tai, kad importuojamas gaminys kelia rimtą pavojų, ji apie tą pavojų turėtų pranešti valstybėms narėms, kad jos galėtų vykdyti koordinuotą ir veiksmingesnę atitikties ir vykdymo užtikrinimo kontrolę pirmajame įvežimo į Sąjungą punkte;

(53)  importuotojams turėtų būti priminta, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013(30) 220, 254, 256, 257 ir 258 straipsniuose numatyta, kad į Sąjungos rinką patenkančių gaminių, kuriuos reikia toliau perdirbti, kad jie atitiktų taikomus Sąjungos derinamuosius teisės aktus, atžvilgiu taikoma atitinkama muitinės procedūra, kuria sudaromos sąlygos importuotojui atlikti tokį perdirbimą. Apskritai, išleidimas į laisvą apyvartą neturėtų būti laikomas atitikties Sąjungos teisei įrodymu, nes išleidžiant į laisvą apyvartą nebūtinai atliekama visapusiška atitikties patikra;

(54)  siekiant panaudoti ES vieno langelio aplinką, skirtą muitinėms, ir taip optimizuoti bei palengvinti muitinės ir rinkos priežiūros institucijų tarpusavio duomenų perdavimą, būtina sukurti elektronines sąsajas, sudarančias sąlygas automatiniam duomenų perdavimui. Muitinės ir rinkos priežiūros institucijos turėtų padėti nustatyti perduotinus duomenis. Papildoma našta muitinei turėtų būti ribota, o sąsajos turėtų būti labai automatizuotos ir jomis turėtų būti lengva naudotis;

(55)  būtina sukurti tinklą, kuriam Komisija teikia prieglobą, kurio tikslas – struktūrizuotas valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijų ir Komisijos koordinavimas ir bendradarbiavimas ir rinkos priežiūros praktikos suderinimas Sąjungoje, kuriuo palengvinamas valstybių narių bendros vykdymo užtikrinimo veiklos, pvz., bendrų tyrimų, įgyvendinimas. Ši administracinės paramos struktūra turėtų sudaryti galimybę sutelkti išteklius ir tvarkyti valstybių narių ir Komisijos tarpusavio komunikacijos ir informacinę sistemą ir taip padėti stiprinti gaminiams taikomų Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimą ir atgrasyti nuo pažeidimų. Administracinio bendradarbiavimo grupių dalyvavimas tinklo veikloje neturėtų užkirsti kelio kitų panašių grupių dalyvavimui administraciniame bendradarbiavime. Komisija tinklui turėtų teikti būtiną administracinę ir finansinę paramą;

(56)  turėtų būti sukurta veiksminga, sparti ir tiksli valstybių narių keitimosi informacija tarpusavyje ir su Komisija sistema. Kai kurios esamos priemonės, pvz., Rinkos priežiūros informacinė ir komunikacijos sistema (toliau – ICSMS) ir RAPEX, suteikia galimybę koordinuoti rinkos priežiūros institucijų veiksmus Sąjungoje. Šios priemonės kartu su sąsaja, suteikiančia galimybę perkelti duomenis iš ICSMS į RAPEX, turėtų būti toliau taikomos ir plėtojamos, kad būtų išnaudotas visas jų potencialas ir kad jos padėtų didinti valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą ir informacijos mainus;

(57)  tomis aplinkybėmis siekiant rinkti su gaminiams taikomų Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimu susijusią informaciją, ICSMS turėtų būti atnaujinta ir prieinama Komisijai, bendroms ryšių palaikymo tarnyboms, muitinei ir rinkos priežiūros institucijoms. Be to, siekiant sudaryti sąlygas veiksmingam nacionalinių muitinės sistemų ir rinkos priežiūros institucijų keitimuisi informacija, turėtų būti sukurta elektroninė sąsaja. Savitarpio pagalbos prašymų atvejais bendros ryšių palaikymo tarnybos turėtų teikti visokeriopą pagalbą, kurios reikia atitinkamų institucijų bendradarbiavimui užtikrinti. Todėl ICSMS turėtų būti numatytos funkcijos, leidžiančios automatiškai siųsti pranešimą bendroms ryšių palaikymo tarnyboms, kai nesilaikoma terminų. Kai sektoriniuose teisės aktuose jau numatytos elektroninės bendradarbiavimo ir keitimosi duomenimis sistemos, kaip, pavyzdžiui, medicinos priemonių atveju – sistema „Eudamed“, tos sistemos, kai tinkama, turėtų būti toliau naudojamos;

(58)  apskritai, ICSMS turėtų būti naudojama siekiant keistis informacija, kuri laikoma naudinga kitoms rinkos priežiūros institucijoms. Tai galėtų apimti patikras, vykdomas įgyvendinant rinkos priežiūros projektus, neatsižvelgiant į bandymų rezultatus. Į ICSMS įrašomų duomenų kiekis turėtų būti toks, kad nebūtų sukurta pernelyg didelė našta, kai pastangos įvesti duomenis viršytų faktinių patikrų vykdymo pastangas, ir kad duomenys būtų pakankamai išsamūs siekiant užtikrinti didesnį institucijų efektyvumą ir veiksmingumą. Todėl į ICSMS įvesti duomenys taip pat turėtų apimti paprastesnes patikras nei vien laboratoriniai bandymai. Vis dėlto nereikėtų įtraukti tik trumpų vizualinių patikrų. Atskirais dokumentais pagrįstos patikros taip pat turėtų būti įvestos į ICSMS kaip gairės;

(59)  valstybės narės raginamos naudoti ICSMS muitinių ir rinkos priežiūros institucijų bendravimo tikslais, kaip alternatyvą nacionalinėms sistemoms. Ji neturėtų pakeisti muitinių naudojamos Bendrijos rizikos valdymo sistemos (CRMS). Šios dvi sistemos galėtų veikti lygiagrečiai, nes jos atlieka skirtingus papildomus vaidmenis – ICSMS padeda muitinėms ir rinkos priežiūros institucijoms palaikyti komunikaciją, kad muitinės deklaracijos būtų tvarkomos sklandžiai gaminių saugos ir atitikties užtikrinimo sistemos taikymo srityje, o CRMS skirta bendram muitinės rizikos valdymui ir kontrolei užtikrinti;

(60)  dėl reikalavimų neatitinkančių gaminių patirti sužalojimai yra svarbi informacija rinkos priežiūros institucijoms. Todėl ICSMS turėtų būti numatyti atitinkami duomenų laukai, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų įvesti jų tyrimų metu parengtas lengvai prieinamas ataskaitas ir taip palengvinti vėlesnius statistinius vertinimus;

(61)  Komisija turėtų turėti galimybę su trečiųjų valstybių reguliavimo institucijomis arba tarptautinėmis organizacijomis keistis su rinkos priežiūra susijusia informacija, laikantis Sąjungos ir trečiųjų valstybių arba tarptautinių organizacijų sudarytų susitarimų, kad prieš jų eksportą į Sąjungos rinką būtų užtikrinta tokių gaminių atitiktis;

(62)  siekiant užtikrinti aukštą gaminiams taikomų Sąjungos derinamųjų teisės aktų laikymosi lygį ir tuo pačiu metu užtikrinti veiksmingą išteklių paskirstymą ir ekonomiškai efektyvią į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolę, Komisija turėtų turėti galimybę patvirtinti konkrečias prieš eksportą taikomas kontrolės sistemas. Gaminiais, kuriems taikomos tokios patvirtintos sistemos, institucijoms, kurios atsakingos už į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolę, atliekant rizikos vertinimą galėtų būti labiau pasitikima, palyginti su panašiais gaminiais, kuriems nebuvo atliekama kontrolė prieš eksportą;

(63)  Komisija turėtų atlikti vertinimą, atsižvelgdama į šiuo reglamentu siekiamus tikslus ir į naujus technologinius, ekonominius, komercinius ir teisinius pokyčius. Remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros(31) 22 punktu, vertinimai, grindžiami veiksmingumu, efektyvumu, aktualumu, nuoseklumu ir pridėtine verte, turėtų būti tolesnių veiksmų, visų pirma dėl šio reglamento taikymo srities, nuostatų, susijusių su rinkai gaminius pateikiančių ekonominės veiklos vykdytojų užduotimis, taikymo ir vykdymo užtikrinimo ir su gaminiu susijusios prieš eksportą atliekamos kontrolės sistemos, pasirinkimo poveikio vertinimų pagrindas;

(64)  Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti apsaugoti proporcingomis priemonėmis viso išlaidų ciklo metu, įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, atitinkamais atvejais, administracines ir finansines sankcijas;

(65)  sankcijų įvairovė Sąjungoje yra viena iš pagrindinių nepakankamo atgrasymo ir nevienodos apsaugos priežasčių. Taisyklių dėl sankcijų nustatymo, įskaitant pinigines sankcijas, klausimas priskiriamas nacionalinei jurisdikcijai, todėl jos turėtų būti nustatytos nacionalinėje teisėje; ▌

(66)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su: vienodų patikrų sąlygų, patikrų dažnumo nustatymo kriterijų ir tikrintinų su tam tikrais gaminiais arba gaminių kategorijomis susijusių mėginių kiekio nustatymu, kai nuolat nustatomas konkretus pavojus arba dideli Sąjungos derinamųjų teisės aktų pažeidimai; Sąjungos bandymų įstaigų skyrimo procedūrų nustatymu ▌; kriterijų ir patikrinimų metodų nustatymu, remiantis Sąjungos lygmens bendrąja rizikos analize; išsamių statistinių duomenų, apimančių paskirtų institucijų atliktą gaminių, kuriems taikoma Sąjungos teisė, kontrolę, nustatymu; išsamios duomenų apie informacinės ir komunikacijos sistemos įgyvendinimą tvarkos nustatymu, ir muitinės perduodamų duomenų, susijusių su gaminių, kuriems taikoma muitinės išleidimo į laisvą apyvartą procedūra, pateikimu rinkai, apibrėžimu; ir su gaminiu susijusios prieš eksportą atliekamos kontrolės konkrečių sistemų tvirtinimu ir tokių patvirtinimų panaikinimu. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento(32) (ES) Nr. 182/2011;

(67)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. pagerinti vidaus rinkos veikimą stiprinant gaminių, kuriems taikomi Sąjungos derinamieji teisės aktai, rinkos priežiūrą, valstybės narės negali deramai pasiekti, nes būtina užtikrinti labai aukštą visų valstybių narių visų kompetentingų institucijų bendradarbiavimo, bendravimo ir nuoseklių veiksmų lygį, o dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(68)  šiuo reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir esančių valstybių narių konstitucinėse tradicijose. Todėl šis reglamentas turėtų būti aiškinamas ir taikomas laikantis tų teisių ir principų, įskaitant teises ir principus, susijusius su žiniasklaidos laisve bei pliuralizmu. Visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti visišką vartotojų apsaugą, laisvę užsiimti verslu, saviraiškos laisvę ir informacijos laisvę, teisę į nuosavybę ir asmens duomenų apsaugą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I skyrius.

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas

1.  Šio reglamento tikslas – pagerinti vidaus rinkos veikimą stiprinant gaminių, kuriems taikomi 2 straipsnyje nurodyti Sąjungos derinamieji teisės aktai, rinkos priežiūrą siekiant užtikrinti, kad į Sąjungos rinką būtų tiekiami tik tie gaminiai, kurie atitinka reikalavimus, kuriais užtikrinamas aukštas viešųjų interesų, kaip antai sveikatos ir saugos apskritai, darbuotojų saugos ir sveikatos, vartotojų apsaugos, aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo, ir bet kokių kitų tais teisės aktais apsaugotų viešųjų interesų apsaugos, lygis.

2.  Šiuo reglamentu nustatomos ekonominės veiklos vykdytojams skirtos taisyklės ir procedūros, susijusios su gaminiais, kuriems taikomi tam tikri Sąjungos derinamieji teisės aktai, ir sukuriama bendradarbiavimo su ekonominės veiklos vykdytojais sistema.

3.   Šiuo reglamentu taip pat nustatoma ▌į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolės sistema.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas ▌gaminiams, kuriems taikomi I priede nurodyti Sąjungos derinamieji teisės aktai (toliau – Sąjungos derinamieji teisės aktai) tiek, kiek Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose, kuriais konkrečiau reglamentuojami tam tikri rinkos priežiūros ir vykdymo užtikrinimo aspektai, nėra konkrečių nuostatų, kuriomis siekiama to paties tikslo.

2.   25–28 straipsniai taikomi gaminiams, kuriems taikoma Sąjungos teisė, tiek, kiek Sąjungos teisėje nėra konkrečių nuostatų, susijusių su į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolės organizavimu.

3.  Taikant šį reglamentą nedraudžiama rinkos priežiūros institucijoms taikyti konkretesnių priemonių, kaip numatyta Direktyvoje 2001/95/EB.

4.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Direktyvos 2000/31/EB 12–15 straipsniams.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)  tiekimas rinkai – gaminio, skirto platinti, vartoti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

2)  pateikimas rinkai – gaminio tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

3)  rinkos priežiūra – rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir priemonės, kurių jos imasi, siekdamos užtikrinti, kad gaminiai atitiktų taikomuose Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, ir užtikrinti viešųjų interesų, kurie nurodyti tuose teisės aktuose, apsaugą;

4)  rinkos priežiūros institucija – valstybės narės pagal 10 straipsnį paskirta institucija, atsakinga už rinkos priežiūros vykdymą tos valstybės narės teritorijoje;

5)  prašančioji institucija – savitarpio pagalbos prašymą pateikusi rinkos priežiūros institucija;

6)  prašomoji institucija – savitarpio pagalbos prašymą gavusi rinkos priežiūros institucija;

7)  neatitiktis – bet kokio ▌pagal ▌ Sąjungos derinamuosius teisės aktus arba šį reglamentą nustatyto reikalavimo nesilaikymas;

8)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina gaminį arba užsako jį suprojektuoti ar pagaminti ir jį parduoda savo vardu arba naudodamas savo prekių ženklą;

9)  importuotojas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris gaminį iš trečiosios valstybės Sąjungos rinkai tiekia pirmą kartą;

10)  platintojas – tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia gaminį rinkai, išskyrus gamintoją ir importuotoją;

11)  užsakymų vykdymo paslaugų teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdydamas komercinę veiklą teikia bent dvi iš šių paslaugų: sandėliavimo, pakavimo, adresavimo ir siuntimo, neturėdamas nuosavybės teisių į su tomis paslaugomis susijusius gaminius, išskyrus pašto paslaugas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB(33) 2 straipsnio 1 punkte, siuntinių pristatymo paslaugas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/644(34) 2 straipsnio 2 punkte, ar bet kokias kitas pašto paslaugas arba krovinių vežimo paslaugas;

12)  įgaliotasis atstovas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis, susijusias su gamintojo pareigomis pagal atitinkamus Sąjungos derinamuosius teisės aktus arba pagal šio reglamento reikalavimus;

13)  ekonominės veiklos vykdytojas – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas, platintojas, užsakymų vykdymo paslaugų teikėjas ar bet koks kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuriam taikomos pareigos, susijusios su gaminių gamyba, gaminių tiekimu rinkai arba jų eksploatacijos pradžia, pagal atitinkamus Sąjungos derinamuosius teisės aktus;

14)  informacinės visuomenės paslaugos teikėjas – paslaugos teikėjas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535(35) 1 straipsnio 1 dalies b punkte;

15)  elektroninė sąsaja – programinė įranga, įskaitant interneto svetainę, svetainės dalį ar taikomąją programą, kurią valdo ekonominės veiklos vykdytojas arba ji yra valdoma jo vardu, kuria galutiniams naudotojams suteikiama prieiga prie ekonominės veiklos vykdytojo gaminių;

16)  taisomasis veiksmas – ekonominės veiklos vykdytojo veiksmas, kuriuo jis siekia pašalinti neatitiktį, kai to reikalauja rinkos priežiūros institucija arba kurio ekonominės veiklos vykdytojas imasi savo iniciatyva;

17)  savanoriška priemonė – taisomasis veiksmas, kurio imamasi rinkos priežiūros institucijai to nereikalaujant;

18)  pavojus – rizikos, kad bus patirta žala, atsiradimo tikimybės ir tos žalos didumo derinys;

19)  pavojų keliantis gaminys – gaminys, galintis daryti neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir saugai apskritai, darbuotojų sveikatai ir saugai, vartotojų apsaugai, aplinkai, visuomenės saugumui ir kitiems viešiesiems interesams, saugomiems pagal taikomus Sąjungos derinamuosius teisės aktus, tokiu mastu, kurio negalima laikyti pagrįstu ir priimtinu pagal numatytą susijusio gaminio paskirtį arba įprastomis ar pagrįstai numatomomis jo naudojimo sąlygomis, įskaitant naudojimo trukmę ir, kai taikoma, jo eksploatacijos pradžios, įrengimo bei techninės priežiūros reikalavimus;

20)  rimtą pavojų keliantis gaminys – gaminys, keliantis pavojų, dėl kurio, remiantis rizikos vertinimu ir atsižvelgiant į įprastą bei numatomą gaminio naudojimą, taip pat į pavojaus, kad bus patirta žala, atsiradimo tikimybės ir tos žalos didumo derinį, manoma, kad būtinas skubus rinkos priežiūros institucijų įsikišimas, įskaitant ▌tuos atvejus, kai pavojaus sukeliamas poveikis pasireiškia ne iš karto;

21)  galutinis naudotojas – Sąjungoje esantis ar įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, kuriam gaminys buvo tiekiamas, kaip vartotojui kitais tikslais nei prekyba, verslas, amatas ar profesija arba kaip profesionaliam galutiniam naudotojui, vykdančiam pramoninę ar profesinę veiklą;

22)  atšaukimas – priemonė, kuria siekiama grąžinti galutiniam naudotojui jau patiektą gaminį;

23)  pašalinimas – priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią tiekimo grandinėje esantį gaminį tiekti rinkai;

24)  muitinė – muitinė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 1 punkte;

25)  išleidimas į laisvą apyvartą – Reglamento (ES) Nr. 952/2013 201 straipsnyje nustatyta procedūra;

26)  į Sąjungos rinką patenkantys gaminiai – trečiųjų valstybių kilmės gaminiai, kuriuos ketinama pateikti Sąjungos rinkai arba kurie skirti privačiam naudojimui arba vartojimui Sąjungos muitų teritorijoje ir kuriems taikoma muitinės išleidimo į laisvą apyvartą procedūra.

II skyrius

Ekonominės veiklos vykdytojų užduotys

4 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų užduotys, susijusios su gaminiais, kuriems taikomi tam tikri Sąjungos derinamieji teisės aktai

1.  Nepaisant kitų taikomuose Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytų pareigų, gaminys, kuriam taikomi 5 dalyje nurodyti teisės aktai, gali būti pateiktas rinkai tik tuo atveju, jeigu yra Sąjungoje įsisteigęs ekonominės veiklos vykdytojas, kuris atsako už 3 dalyje nustatytas užduotis, susijusias su tuo gaminiu.

2.  Šio straipsnio tikslais 1 dalyje nurodytas ekonominės veiklos vykdytojas – bet kuris iš šių subjektų:

a)  Sąjungoje įsisteigęs gamintojas ▌;

b)  importuotojas tais atvejais, kai gamintojas nėra įsisteigęs Sąjungoje;

c)  įgaliotasis atstovas, turintis raštišką gamintojo įgaliojimą, kuriuo įgaliotajam atstovui pavedama gamintojo vardu atlikti 3 dalyje nustatytas užduotis;

d)  Sąjungoje įsisteigęs užsakymų vykdymo paslaugų teikėjas jo tvarkomų gaminių atžvilgiu, kai Sąjungoje nėra įsisteigęs joks kitas ekonominės veiklos vykdytojas, kaip nurodyta a, b ir c punktuose.

3.  Nedarant poveikio jokioms ekonominės veiklos vykdytojų pareigoms pagal taikomus Sąjungos derinamuosius teisės aktus, 1 dalyje nurodytas ekonominės veiklos vykdytojas atlieka šias užduotis:

a)  jeigu gaminiui taikomuose Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose numatyta ES atitikties deklaracija arba eksploatacinių savybių deklaracija ir techniniai dokumentai, patikrina, ar yra parengti ES atitikties deklaracija arba eksploatacinių savybių deklaracija ir techniniai dokumentai, saugo tuose teisės aktuose nustatytą laikotarpį atitikties deklaraciją arba eksploatacinių savybių deklaraciją, kad jas galėtų pateikti rinkos priežiūros institucijoms, ir užtikrina, kad toms institucijoms paprašius joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai;

b)  gavęs pagrįstą rinkos priežiūros institucijos prašymą, suteikia tai institucijai visą gaminio atitikčiai įrodyti reikalingą informaciją ir dokumentus, parengtus viena iš ▌kalbų, kurią ta institucija gali lengvai suprasti;

c)  turėdamas pagrindą manyti, kad atitinkamas gaminys kelia pavojų, informuoja apie tai rinkos priežiūros institucijas;

d)  bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis, be kita ko, gavęs pagrįstą prašymą, užtikrindamas, kad nedelsiant būtų imamasi reikiamo taisomojo veiksmo siekiant pašalinti visus atitinkamam gaminiui taikomuose Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų neatitikties atvejus, arba, jeigu tai neįmanoma, sumažinti tokio gaminio keliamą pavojų, kai to reikalauja rinkos priežiūros institucijos arba savo iniciatyva, jei 1 dalyje nurodytas ekonominės veiklos vykdytojas mano arba turi pagrindą manyti, kad atitinkamas gaminys kelia pavojų.

4.  Nedarant poveikio atitinkamoms ekonominės veiklos vykdytojų pareigoms pagal taikomus Sąjungos derinamuosius teisės aktus, 1 dalyje nurodyto ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas, registruotas prekybinis pavadinimas arba registruotas prekių ženklas ir kontaktiniai duomenys, įskaitant pašto adresą, nurodomi ant gaminio arba ant jo pakuotės, siuntos arba lydimojo dokumento ▌.

5.  Šis straipsnis taikomas tik gaminiams, kuriems taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011(36), (ES) 2016/425(37) ir (ES) 2016/426(38) ir direktyvos 2000/14/EB(39), 2006/42/EB(40), 2009/48/EB(41), 2009/125/EB(42), 2011/65/ES(43), 2013/29/ES(44), 2013/53/ES(45), 2014/29/ES(46), 2014/30/ES(47), 2014/31/ES(48), 2014/32/ES(49), 2014/34/ES(50), 2014/35/ES(51), 2014/53/ES(52) ir 2014/68/ES(53).

5 straipsnis

Įgaliotasis atstovas

1.  4 straipsnio 2 dalies c punkto tikslais gamintojas įgaliotajam atstovui suteikia įgaliojimus atlikti 4 straipsnio 3 dalyje išvardytas užduotis, nepaisant kitų užduočių, kurias atlikti jis yra įgaliotas pagal atitinkamus Sąjungos derinamuosius teisės aktus.

2.  Įgaliotasis atstovas vykdo įgaliojime nurodytas užduotis. Rinkos priežiūros institucijų prašymu jis pateikia savo įgaliojimų kopiją rinkos priežiūros institucijos nustatyta Sąjungos kalba.

3.  Įgaliotieji atstovai turi turėti tinkamas priemones, kad galėtų vykdyti savo užduotis.

6 straipsnis

Nuotolinė prekyba

Internetu ar kitomis nuotolinės prekybos priemonėmis siūlomi pirkti gaminiai laikomi tiekiamais rinkai, jei pasiūlymas skirtas galutiniams naudotojams Sąjungoje. Pasiūlymas pirkti turėtų būti laikomas skirtu galutiniams naudotojams Sąjungoje, jei atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas bet kokiomis priemonėmis nukreipia savo veiklą į valstybę narę.

7 straipsnis

Bendradarbiavimo pareiga

1.  Ekonominės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis dėl veiksmų, kuriais galima pašalinti tų ekonominės veiklos vykdytojų tiekiamų gaminių keliamą pavojų arba jį sumažinti.

2.  Rinkos priežiūros institucijų prašymu ir konkrečiais atvejais informacinės visuomenės paslaugų teikėjai bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijoms siekiant palengvinti bet kokį veiksmą siūlomo ar siūlyto pirkti naudojantis jų teikiamomis paslaugomis gaminio keliamam pavojui pašalinti arba, jei tai neįmanoma tokiam pavojui sumažinti.

III skyrius

Pagalba ekonominės veiklos vykdytojams ir bendradarbiavimas su jais

8 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų informavimas

1.  Vadovaudamasi Reglamentu (ES) 2018/1724, Komisija užtikrina, kad portale „Jūsų Europa“ naudotojams būtų teikiama lengvai internetu prieinama informacija, susijusi su gaminiui taikomais reikalavimais, ir iš Sąjungos derinamųjų teisės aktų išplaukiančios teisės, pareigos ir taisyklės.

2.  Valstybės narės nustato tvarką, pagal kurią ekonominės veiklos vykdytojų prašymu jiems nemokamai teikiama informacija, susijusi su gaminiams taikoma nacionaline teise, kuria perkeliami ir įgyvendinami Sąjungos derinamieji teisės aktai. Šiuo tikslu taikomi Reglamento (ES) 2019/...(54) 9 straipsnio 1 dalis ir 4 bei 5 straipsniai.

9 straipsnis

Bendra veikla siekiant skatinti laikytis reikalavimų

1.  Rinkos priežiūros institucijos su kitomis susijusiomis institucijomis ar su ekonominės veiklos vykdytojams arba galutiniams naudotojams atstovaujančiomis organizacijomis gali susitarti dėl bendros veiklos ▌, kuria siekiama skatinti laikytis reikalavimų, nustatyti neatitikties atvejus, didinti informuotumą ir teikti rekomendacijas dėl Sąjungos derinamųjų teisės aktų ir konkrečių kategorijų gaminių ▌, visų pirma tų kategorijų gaminių, kurie dažnai nustatomi kaip keliantys rimtą pavojų, įskaitant internetu siūlomus pirkti gaminius.

2.  Atitinkama rinkos priežiūros institucija ir 1 dalyje nurodytos šalys užtikrina, kad dėl susitarimo dėl bendrų veiksmų neatsirastų nesąžininga ekonominės veiklos vykdytojų konkurencija, ir nebūtų daromas poveikis šalių objektyvumui, nepriklausomumui ir nešališkumui.

3.  Rinkos priežiūros institucija gali naudoti visą informaciją, gautą vykdant bendrą veiklą, kai atliekamas tyrimas dėl neatitikties.

4.  Atitinkama rinkos priežiūros institucija susitarimą dėl bendros veiklos, įskaitant dalyvaujančių šalių pavadinimus, skelbia viešai ir informaciją apie jį įtraukia į informacinę ir komunikacijos sistemą, nurodytą 34 straipsnyje. Valstybės narės prašymu pagal 29 straipsnį sukurtas tinklas padeda parengti susitarimą dėl bendros veiklos.

IV skyrius

Rinkos priežiūros institucijų ir bendrų ryšių palaikymo tarnybų organizavimas, veikla ir pareigos

10 straipsnis

Rinkos priežiūros institucijų ir bendrų ryšių palaikymo tarnybų paskyrimas

1.  Valstybės narės organizuoja ir vykdo rinkos priežiūrą, kaip numatyta šiame reglamente.

2.  Šio straipsnio 1 dalies tikslais, kiekviena valstybė narė savo teritorijoje paskiria vieną ar daugiau rinkos priežiūros institucijų. ▌Naudodamasi informacine ir komunikacijos sistema, nurodyta 34 straipsnyje, kiekviena valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie savo rinkos priežiūros institucijas ir kiekvienos iš tų institucijų kompetencijos sritis.

3.  Kiekviena valstybė narė paskiria bendrą ryšių palaikymo tarnybą.

4.  ▌Bendra ryšių palaikymo tarnyba atsako bent už ▌rinkos priežiūros institucijų ir institucijų, paskirtų pagal 25 straipsnio 1 dalį, atstovavimą koordinuotai pozicijai ir pranešimą apie nacionalines strategijas, kaip nustatyta 13 straipsnyje. Bendra ryšių palaikymo tarnyba taip pat padeda skirtingų valstybių narių rinkos priežiūros institucijoms bendradarbiauti, kaip nustatyta VI skyriuje.

5.  Siekiant veiksmingai vykdyti tiek internetu, tiek įprastu būdu parduodamų gaminių rinkos priežiūrą visais platinimo kanalais, valstybės narės užtikrina, kad jų rinkos priežiūros institucijos ir bendra ryšių palaikymo tarnyba turėtų reikalingų išteklių, įskaitant pakankamus finansinius ir kitus išteklius, pavyzdžiui, pakankamą skaičių kompetentingų darbuotojų, ekspertinių žinių, taip pat kad būtų nustatytos procedūros ir kitos priemonės, kad jos galėtų tinkamai atlikti savo užduotis.

6.  Kai valstybių narių teritorijose yra daugiau nei viena rinkos priežiūros institucija, valstybės narės užtikrina, kad atitinkamos tų institucijų užduotys būtų aiškiai apibrėžtos ir kad būtų sukurti atitinkami komunikacijos ir koordinavimo mechanizmai, leidžiantys toms institucijoms glaudžiai bendradarbiauti ir veiksmingai atlikti savo užduotis.

11 straipsnis

Rinkos priežiūros institucijų veikla

1.  Rinkos priežiūros institucijos veiklą vykdo, siekdamos:

a)  savo teritorijoje užtikrinti veiksmingą tiek internetu, tiek įprastu būdu parduodamų gaminių, kuriems taikomi ▌Sąjungos derinamieji teisės aktai, rinkos priežiūrą;

b)  užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai imtųsi tinkamų ir proporcingų taisomųjų veiksmų, susijusių su tų teisės aktų ir šio reglamento laikymusi;

c)  užtikrinti, kad būtų imamasi tinkamų ir proporcingų priemonių, jei ekonominės veiklos vykdytojas nesiima taisomųjų veiksmų.

2.  Rinkos priežiūros institucijos naudojasi savo įgaliojimais ir užduotis atlieka nepriklausomai, objektyviai ir nešališkai.

3.  Rinkos priežiūros institucijos, vykdydamos savo veiklą, nustatytą šio straipsnio 1 dalyje, tinkamu mastu tikrina gaminio savybes, tikrindamos dokumentus ir tam tikrais atvejais atlikdamos fizinį ir laboratorinį atitinkamų mėginių tikrinimą, pirmenybę teikdamos savo ištekliams ir veiksmams, kuriais užtikrinama veiksminga rinkos priežiūra, ir atsižvelgdamos į 13 straipsnyje nurodytą nacionalinę rinkos priežiūros strategiją.

Spręsdamos, kokias patikras, kokių tipų gaminiams ir kokiu mastu jas atlikti, rinkos priežiūros institucijos laikosi rizika pagrįsto požiūrio, atsižvelgdamos į šiuos veiksnius:

a)  galimas rizikas ir neatitiktis, susijusias su gaminiais, ir, jei turima informacijos, jų buvimą rinkoje;

b)  ekonominės veiklos vykdytojo kontroliuojamą veiklą ir operacijas;

c)  atitinkamo veiklos vykdytojo reikalavimų laikymąsi praeityje;

d)  prireikus, pagal 25 straipsnio 1 dalį paskirtų institucijų atliktą rizikos pobūdžio nustatymą;

e)  vartotojų skundus ir iš kitų institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų, žiniasklaidos ir kitų šaltinių gautą informaciją, kuria remiantis galėtų būti nustatyta neatitiktis.

4.  Kai nuolat nustatomas konkretus pavojus arba dideli Sąjungos derinamųjų teisės aktų pažeidimai, siekiant užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos ir saugos lygį arba apsaugoti kitus tais teisės aktais saugomus viešuosius interesus, Komisija, pasikonsultavusi su tinklo atstovais, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos vienodos patikrų sąlygos, patikrų dažnumo nustatymo kriterijai ir tikrintinų su tam tikrais gaminiais arba gaminių kategorijomis susijusių mėginių kiekis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 43 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.  Jei ekonominės veiklos vykdytojai pateikia savo gaminių atitiktį Sąjungos derinamiesiems teisės aktams patvirtinančias bandymų ataskaitas arba sertifikatus, kuriuos išdavė atitikties vertinimo įstaigos, akredituotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008, rinkos priežiūros institucijos tinkamai atsižvelgia į tas ataskaitas ar sertifikatus.

6.  Įrodymai, kuriuos rinkos priežiūros institucija naudoja vienoje valstybėje narėje, gali būti be jokių papildomų oficialių reikalavimų naudojami kitoje valstybėje narėje rinkos priežiūros institucijoms atliekant tyrimą, siekiant patikrinti gaminio atitiktį.

7.  Rinkos priežiūros institucijos nustato šias su gaminiais, kuriems taikomi Sąjungos derinamieji teisės aktai, susijusias procedūras:

a)  procedūras, pagal kurias imamasi tolesnių veiksmų, kai pateikiamas skundas arba pranešama apie problemas, susijusias su pavojumi arba neatitiktimi;

b)  procedūras, skirtas tikrinti, ar ekonominės veiklos vykdytojai ėmėsi taisomųjų veiksmų, kurių jie turėjo imtis.

8.  Rinkos priežiūros institucijos, siekdamos užtikrinti komunikaciją ir koordinavimą su kitų valstybių narių rinkos priežiūros institucijomis, aktyviai dalyvauja administracinio bendradarbiavimo grupėse, nurodytose 30 straipsnio 2 dalyje.

9.  Nedarant poveikio jokiai pagal taikomus Sąjungos derinamuosius teisės aktus nustatytos Sąjungos apsaugos procedūrai, gaminius, kurie remiantis vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos sprendimu buvo pripažinti neatitinkančiais reikalavimų, kitų valstybių narių rinkos priežiūros institucijos laiko neatitinkančiais reikalavimų, nebent kitos valstybės narės atitinkama rinkos priežiūros institucija padarytų priešingą išvadą, remdamasi savo pačios tyrimu, atsižvelgdama į ekonominės veiklos vykdytojo pateiktą informaciją, jei ji yra pateikta.

12 straipsnis

Tarpusavio vertinimai

1.  Siekiant didinti rinkos priežiūros veiklos, susijusios su šio reglamento taikymu, nuoseklumą, toms norinčioms dalyvauti tarpusavio vertinimuose rinkos priežiūros institucijoms organizuojami tokie vertinimai.

2.  Tinklas rengia dalyvaujančioms rinkos priežiūros institucijoms tarpusavio vertinimų metodiką ir tęstinį planą. Rengiant metodiką ir tęstinį planą, tinklas atsižvelgia bent į rinkos priežiūros institucijų valstybėse narėse skaičių ir dydį, jų turimų darbuotojų skaičių ir kitus išteklius tarpusavio vertinimui atlikti, taip pat į kitus nustatytus kriterijus.

3.  Tarpusavio vertinimai apima kai kurių rinkos priežiūros institucijų išvystytą geriausią praktiką, kuri gali būti naudinga kitoms rinkos priežiūros institucijoms, ir kitus svarbius aspektus, susijusius su rinkos priežiūros veiklos veiksmingumu.

4.  Apie tarpusavio vertinimų rezultatus pranešama tinklui.

13 straipsnis

Nacionalinės rinkos priežiūros strategijos

1.  Kiekviena valstybė narė bent kas ketverius metus rengia visa apimančią nacionalinę rinkos priežiūros strategiją. Kiekviena valstybė narė pirmą kartą tokią strategiją parengia ne vėliau kaip ... [treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Nacionaline strategija skatinama laikytis nuoseklaus, visapusiško ir integruoto požiūrio į rinkos priežiūrą ir Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimą valstybės narės teritorijoje. Rengiant nacionalinę rinkos priežiūros strategiją atsižvelgiama į visus sektorius, kuriuos apima Sąjungos derinamieji teisės aktai, ir į gaminio tiekimo grandinės etapus, įskaitant importą ir skaitmenines tiekimo grandines. Taip pat gali būti atsižvelgiama į tinklo darbo programoje nustatytus prioritetus.

2.  Kai tai nekelia pavojaus rinkos priežiūros veiklai, į nacionalinę rinkos priežiūros strategiją įtraukiami bent šie elementai:

a)  turima informacija apie reikalavimų neatitinkančių gaminių atvejus, visų pirma atsižvelgiant į ▌patikrinimus ir kontrolę, nurodytą atitinkamai 11 straipsnio 3 dalyje ir 25 straipsnio 3 dalyje, taip pat, kai taikoma, į rinkos tendencijas, galinčias daryti poveikį tam tikrų kategorijų gaminių neatitikties rodikliams, taip pat į su besiformuojančiomis technologijomis susijusius galimus grėsmes ir pavojus;

b)  valstybių narių nustatytos prioritetinės Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimo sritys;

c)  numatytos vykdymo užtikrinimo veiklos rūšys, kuriomis siekiama sumažinti neatitiktį nustatytose prioritetinėse srityse, be kita ko, prireikus numatant minimalų tam tikrų kategorijų gaminių, kuriems būdingi aukšti neatitikties lygiai, kontrolės lygį;

d)  bendradarbiavimo su kitų valstybių narių rinkos priežiūros institucijomis vertinimas, kaip nurodyta 11 straipsnio 8 dalyje ir VI skyriuje.

3.  Valstybės narės apie savo nacionalines rinkos priežiūros strategijas praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms naudodamosi informacine ir komunikacijos sistema, nurodyta 34 straipsnyje. Kiekviena valstybė narė viešai skelbia savo strategijos santrauką.

V skyrius.

Rinkos priežiūros įgaliojimai ir priemonės

14 straipsnis

Rinkos priežiūros institucijų įgaliojimai

1.  Valstybės narės suteikia savo rinkos priežiūros institucijoms rinkos priežiūros, tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimus, būtinus šiam reglamentui ir ▌ Sąjungos derinamiesiems teisės aktams taikyti.

2.  Rinkos priežiūros institucijos šiame straipsnyje nustatytais įgaliojimais naudojasi efektyviai ir veiksmingai, laikydamosi proporcingumo principo ir tiek, kiek toks naudojimas susijęs su priemonių dalyku bei tikslu ir bendros faktinės arba potencialios neatitikties atveju daromos žalos pobūdžiu. Įgaliojimai suteikiami ir jais naudojamasi pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principus, taip pat nacionalinės teisės principus, susijusius su saviraiškos laisve ir žiniasklaidos laisve bei pliuralizmu, taikytinas procedūrines garantijas ir Sąjungos duomenų apsaugos taisykles, visų pirma pagal Reglamentą (ES) 2016/679.

3.  Suteikdamos įgaliojimus pagal 1 dalį, ▌ valstybės narės gali numatyti, kad jais atitinkamai naudojamasi vienu iš toliau nurodytų būdų:

a)  jais tiesiogiai naudojasi pačios rinkos priežiūros institucijos;

b)  kreipiantis į kitas valdžios institucijas, atsižvelgiant į kompetencijų pasidalijimą ir atitinkamos valstybės narės institucinę ir administracinę sistemą;

c)  kreipiantis į teismus, kompetentingus priimti būtiną sprendimą dėl naudojimosi tais įgaliojimais, taip pat atitinkamais atvejais pateikiant apeliacinį skundą, jei prašymas priimti būtiną sprendimą nebuvo patenkintas.

4.  Rinkos priežiūros institucijoms pagal 1 dalį suteikiami bent šie įgaliojimai:

a)  įgaliojimai reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų bet kokios formos ar formato ir bet kokioje saugojimo laikmenoje ar vietoje laikomus susijusius dokumentus, technines specifikacijas, duomenis arba informaciją apie atitiktį, įskaitant prieigą prie įmontuotos programinės įrangos tiek, kiek tai reikalinga norint įvertinti gaminio atitiktį taikomiems Sąjungos derinamiesiems teisės aktams, ir paimti arba gauti tokių dokumentų, techninių specifikacijų, duomenų arba informacijos kopijas;

b)  įgaliojimai reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų susijusią informaciją apie tiekimo grandinę, duomenis apie platinimo tinklus, rinkoje esančių gaminių kiekį ir kitus gaminių modelius, kurių techninės savybės yra tokios pačios kaip atitinkamo gaminio, jei tai aktualu siekiant įvykdyti pagal Sąjungos derinamųjų teisės aktus taikytinus reikalavimus;

c)  įgaliojimai reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų susijusią informaciją, reikalingą interneto svetainių nuosavybei nustatyti, kai atitinkama informacija susijusi su tyrimo dalyku;

d)  įgaliojimai iš anksto nepranešus atlikti gaminių patikrinimus vietoje ir fizinius patikrinimus;

e)  įgaliojimai patekti į bet kokias patalpas, teritoriją ar transporto priemones, kurias ekonominės veiklos vykdytojas naudoja su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija susijusiais tikslais, siekiant nustatyti neatitikties atvejus ir gauti įrodymų;

f)  įgaliojimai pačių rinkos priežiūros institucijų iniciatyva pradėti tyrimus ▌, siekiant nustatyti neatitikties atvejus ir juos nutraukti;

g)  įgaliojimai reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai imtųsi atitinkamų veiksmų, kad pašalintų neatitikties atvejį arba pašalintų pavojų;

h)  įgaliojimai imtis tinkamų priemonių, jei ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų arba kai toliau išlieka neatitiktis ar pavojus, įskaitant įgaliojimus uždrausti arba apriboti gaminio tiekimą rinkai arba įpareigoti, kad produktas būtų pašalintas arba atšauktas;

i)  įgaliojimai pagal 41 straipsnį skirti sankcijas;

j)  įgaliojimai imti gaminių mėginius, taip pat neatskleidžiant savo tapatybės, tuos mėginius patikrinti ir imtis apgrąžos inžinerijos, siekiant nustatyti neatitikties atvejus ir gauti įrodymų;

k)  įgaliojimai, kai nėra kitų veiksmingų priemonių, kuriomis būtų galima pašalinti didelį pavojų:

i)  reikalauti pašalinti turinį, kuriame nurodomi susiję gaminiai, iš internetinės sąsajos, arba reikalauti pateikti aiškų įspėjimą galutiniams paslaugų gavėjams, kai jie jungiasi prie elektroninės sąsajos; arba

ii)  jei nebuvo laikytasi i punkte nurodyto reikalavimo, reikalauti, kad informacinės visuomenės paslaugų teikėjai apribotų prieigą prie internetinės sąsajos, be kita ko, reikalaujant, kad atitinkama trečioji šalis įgyvendintų tokias priemones.

5.  Rinkos priežiūros institucijos gali naudotis visa informacija, dokumentais, išvadomis ar bet kokia kita žvalgybine informacija kaip įrodymais savo tyrimų reikmėms, neatsižvelgiant į jų saugojimo formatą ir laikmeną.

15 straipsnis

Rinkos priežiūros institucijų sąnaudų susigrąžinimas

1.  Valstybės narės gali leisti savo rinkos priežiūros institucijoms iš atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo susigrąžinti visas savo veiklos sąnaudas, susijusias su neatitikties atvejais.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sąnaudos gali apimti bandymų vykdymo sąnaudas, priemonių, kurių imamasi pagal 28 straipsnio 1 ir 2 dalis, sąnaudas, saugojimo sąnaudas ir veiklos, susijusios su gaminiais, kurie, kaip nustatyta neatitinka reikalavimų, ir dėl kurių reikia imtis taisomųjų veiksmų prieš juos išleidžiant į laisvą apyvartą ar juos pateikiant rinkai, sąnaudas.

16 straipsnis

Rinkos priežiūros priemonės

1.   Rinkos priežiūros institucijos imasi atitinkamų priemonių, jei gaminys, kuriam taikomi Sąjungos derinamieji teisės aktai, kai jis naudojamas pagal jo numatytą paskirtį arba tokiomis sąlygomis, kurios gali būti pagrįstai numatytos, ir kai yra tinkamai įrengtas ir prižiūrimas:

a)  kelia grėsmę naudotojų sveikatai arba saugai arba

b)  neatitinka taikomų Sąjungos derinamųjų teisės aktų.

2.  Jei rinkos priežiūros institucijos nustato 1 dalies a arba b punkte nurodytas aplinkybes, jos nedelsdamos pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi tinkamų ir proporcingų taisomųjų veiksmų, kad per jų nustatytą laikotarpį būtų nutraukta neatitiktis arba pašalintas pavojus.

3.  2 dalies tikslais, taisomieji veiksmai, kurių turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas, inter alia, gali apimti:

a)  gaminio atitikties užtikrinimą, be kita ko, ištaisant oficialiai pripažintą neatitiktį, kaip apibrėžta taikomuose Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose, arba užtikrinimą, kad gaminys nebekeltų pavojaus;

b)  kelio užkirtimą gaminį tiekti rinkai;

c)  nedelsiamą gaminio pašalinimą arba atšaukimą ir visuomenės perspėjimą apie keliamą pavojų;

d)  gaminio sunaikinimą arba kitokį jo padarymą nenaudojamu;

e)  gaminio pažymėjimą tinkamais, aiškiai suformuluotais, lengvai suprantamais užrašais, įspėjančiais apie pavojų, kurį gali kelti gaminys, valstybės narės, kurioje gaminys tiekiamas rinkai, nustatyta (-omis) kalba (-omis);

f)  išankstinių reikalavimų dėl atitinkamo gaminio tiekimo rinkai nustatymą;

g)  nedelsiamą galutinių naudotojų, kuriems kyla pavojus, perspėjimą tinkama forma, įskaitant specialių perspėjimų skelbimą valstybės narės, kurioje gaminys tiekiamas rinkai, nustatyta (-omis) kalba (-omis).

4.  Atlikti 3 dalies e, f ir g punktuose nurodytus taisomuosius veiksmus gali būti reikalaujama tik tais atvejais, kai gaminys gali kelti pavojų tik tam tikromis sąlygomis arba tik tam tikriems galutiniams naudotojams.

5.  Jei ekonominės veiklos vykdytojas nesiima 3 dalyje nurodytų taisomųjų veiksmų arba jei 1 dalyje nurodyta neatitiktis arba pavojus išlieka, rinkos priežiūros institucijos užtikrina, kad gaminys būtų pašalintas arba atšauktas, arba jo tiekimas rinkai būtų uždraustas arba apribotas, ir kad visuomenė, Komisija ir kitos valstybės narės būtų atitinkamai informuotos.

6.  Informacija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pagal šio straipsnio 5 dalį perduodama per informacinę ir komunikacijos sistemą, nurodytą 34 straipsnyje. Laikoma, kad tas informacijos perdavimas taip pat atitinka reikalavimus pranešti apie taikytinas Sąjungos derinamųjų teisės aktų apsaugos procedūras.

7.  Jeigu nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta pagal taikomą apsaugos procedūrą arba jeigu jokia kitos valstybės narės rinkos priežiūros institucija nepadarė priešingos išvados, kaip nurodyta 11 straipsnio 9 dalyje, kitos valstybės narės kompetentingos rinkos priežiūros institucijos imasi būtinų priemonių reikalavimų neatitinkančio gaminio atžvilgiu ir įveda atitinkamą informaciją į informacinę ir komunikacijos sistemą, nurodytą 34 straipsnyje.

17 straipsnis

Informacijos naudojimas ir profesinės bei komercinės paslaptys

Rinkos priežiūros institucijos savo veiklą vykdo užtikrindamos aukštą skaidrumo lygį ir visuomenei viešai skelbia visą informaciją, kurią jos mano esant svarbia, siekdamos apsaugoti galutinių naudotojų interesus. Rinkos priežiūros institucijos laikosi konfidencialumo ir profesinės bei komercinės paslapties principų ir saugo asmens duomenis pagal Sąjungos ir nacionalinę teisę ▌.

18 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų procesinės teisės

1.  Bet kurioje (-iame) pagal Sąjungos derinamuosius teisės aktus ar šį reglamentą rinkos priežiūros institucijų priimtoje (-ame) priemonėje, sprendime ar įsakyme nurodomos tikslios priežastys, kuriomis ji (jis) yra grindžiama (-as).

2.  Apie tokią (-į) priemonę, sprendimą ar įsakymą nedelsiant pranešama atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui, kuris kartu informuojamas apie teisių gynimo priemones, kuriomis jis gali pasinaudoti pagal atitinkamos valstybės narės teisę, ir laikotarpį, per kurį galima pasinaudoti tomis priemonėmis.

3.  Prieš priimant 1 dalyje nurodytą priemonę, sprendimą ar įsakymą, atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui sudaroma galimybė pareikšti savo nuomonę per deramą ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį, nebent tos galimybės ekonominės veiklos vykdytojui suteikti neįmanoma dėl priemonės, sprendimo ar įsakymo skubos, sveikatos arba saugos reikalavimų ar kitų priežasčių, susijusių su viešaisiais interesais, kurie nurodyti atitinkamuose Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose.

Jeigu priemonė, sprendimas ar įsakymas priimama (-as) nesuteikus ekonominės veiklos vykdytojui galimybės būti išklausytam, ekonominės veiklos vykdytojui kuo greičiau suteikiama ta galimybė ir rinkos priežiūros institucija tą priemonę, sprendimą ar įsakymą greitai persvarsto.

19 straipsnis

Rimtą pavojų keliantys gaminiai

1.  Rinkos priežiūros institucijos užtikrina, kad rimtą pavojų keliantys gaminiai būtų pašalinti arba atšaukti, jeigu nėra kitų veiksmingų priemonių, kuriomis būtų galima pašalinti rimtą pavojų, arba jeigu jų tiekimas rinkai yra draudžiamas. Apie tai rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos pagal 20 straipsnį informuoja Komisiją.

2.  Sprendimas, ar gaminys kelia rimtą pavojų, grindžiamas tinkamu rizikos įvertinimu, atliktu atsižvelgiant į rizikos pobūdį ir jo pasitvirtinimo tikimybę. Gaminys nelaikomas keliančiu didelį pavojų vien todėl, kad yra galimybė užtikrinti didesnį saugumą ir esama kitų gaminių, keliančių mažesnį pavojų.

20 straipsnis

Skubaus pasikeitimo informacija sistema

1.  Jeigu rinkos priežiūros institucija imasi ar ketina imtis priemonės pagal 19 straipsnį ir mano, kad priežastys, dėl kurių ji ėmėsi tos priemonės, arba tos priemonės poveikis neapsiriboja jos valstybės narės teritorija, ji pagal šio straipsnio 4 dalį nedelsdama praneša apie tą priemonę Komisijai. Rinkos priežiūros institucija taip pat nedelsdama praneša Komisijai, jei tokia priemonė keičiama arba panaikinama.

2.  Jei rimtą pavojų keliantis gaminys buvo tiektas rinkai, rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos praneša Komisijai apie visas savanoriškas priemones, kurių ėmėsi ir apie kurias ekonominės veiklos vykdytojas informavo rinkos priežiūros instituciją.

3.  Pagal 1 ir 2 dalis pateikiama informacija apima visus turimus duomenis, visų pirma gaminiui identifikuoti būtinus duomenis, gaminio kilmę ir tiekimo grandinę, su gaminiu susijusį pavojų, taikomos nacionalinės priemonės pobūdį bei trukmę ir ekonominės veiklos vykdytojų taikomas savanoriškas priemones.

4.  Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių tikslais naudojamasi Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnyje numatyta Skubaus pasikeitimo informacija sistema (toliau – RAPEX). Tos direktyvos 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys taikomos mutatis mutandis.

5.  Komisija užtikrina ir palaiko RAPEX duomenų sąsają su informacine ir komunikacijos sistema, nurodyta 34 straipsnyje, kad būtų patikimai išvengta dvigubo duomenų įvedimo.

21 straipsnis

Sąjungos gaminių bandymų įstaigos

1.  Sąjungos gaminių bandymų įstaigų tikslas – prisidėti prie laboratorijų pajėgumų stiprinimo, taip pat užtikrinti bandymų patikimumą ir nuoseklumą rinkos priežiūros tikslais visoje Sąjungoje.

2.  1 dalies tikslais Komisija gali paskirti valstybės narės viešąją gaminių bandymų įstaigą kaip Sąjungos gaminių bandymų įstaigą konkrečioms gaminių kategorijoms arba konkrečiam pavojui, susijusiam su gaminių kategorija.

Komisija taip pat gali vieną iš savo gaminių bandymų įstaigų paskirti Sąjungos gaminių bandymų įstaiga konkrečioms gaminių kategorijoms arba konkrečiam su ▌ gaminių kategorija ar grupe susijusiam pavojui, ar gaminiams, kurių bandymams pajėgumų trūksta arba jų nepakanka.

3.   Sąjungos gaminių bandymų įstaigos turi būti akredituotos laikantis Reglamento (EB) Nr. 765/2008.

4.  Sąjungos gaminių bandymų įstaigų paskyrimas nedaro poveikio rinkos priežiūros institucijų, tinklo ir Komisijos laisvei pasirinkti bandymų įstaigas savo vykdomos veiklos tikslais.

5.  Paskirtosios Sąjungos gaminių bandymų įstaigos savo paslaugas teikia tik rinkos priežiūros institucijoms, tinklui, Komisijai ir kitiems vyriausybiniams arba tarpvyriausybiniams subjektams.

6.  Sąjungos gaminių bandymų įstaigos pagal savo kompetenciją vykdo šią veiklą:

a)  atlieka gaminių bandymus ▌rinkos priežiūros įstaigų, tinklo arba Komisijos prašymu;

b)  teikia nepriklausomas technines ar mokslines konsultacijas tinklo prašymu;

c)  kuria naujus analizės būdus ir metodus.

7.  Šio straipsnio 6 dalyje nurodyta veikla atlyginama ir ją gali finansuoti Sąjunga pagal 36 straipsnio 2 dalį.

8.  Sąjungos gaminių bandymų įstaigos gali gauti Sąjungos finansavimą pagal 36 straipsnio 2 dalį, siekiant padidinti jų bandymų pajėgumus arba sukurti naujus bandymų pajėgumus konkrečioms gaminių kategorijoms arba konkretiems pavojams, susijusiems su gaminių, kurių bandymų pajėgumas nenurodytas arba jis yra nepakankamas, kategorija.

9.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma Sąjungos gaminių bandymų įstaigų paskyrimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 43 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

VI skyrius.

Tarpvalstybinė savitarpio pagalba

22 straipsnis

Savitarpio pagalba

1.  Valstybių narių rinkos priežiūros institucijos tarpusavyje ir rinkos priežiūros institucijos, Komisija ir atitinkamos Sąjungos agentūros veiksmingai bendradarbiauja ir keičiasi informacija.

2.  Kai rinkos priežiūros institucija negali užbaigti savo tyrimo dėl to, kad neturi prieigos prie tam tikros informacijos, nepaisant to, kad ji dėjo visas tinkamas pastangas, kad gautų tą informaciją, ji gali pateikti motyvuotą prašymą kitos valstybės narės rinkos priežiūros institucijai, kurioje galima užtikrinti galimybę susipažinti su šia informacija. Šiuo atveju prašomoji institucija nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų pateikia prašančiajai institucijai visą informaciją, kurią prašomoji institucija laiko svarbia, kad būtų galima nustatyti, ar gaminys atitinka reikalavimus.

3.  Prašomoji institucija atlieka tinkamus tyrimus arba imasi kitų prašomai informacijai surinkti tinkamų priemonių. Prireikus tie tyrimai atliekami padedant kitoms rinkos priežiūros institucijoms.

4.  Prašančioji institucija išlieka atsakinga už savo pradėtą tyrimą, nebent prašomoji institucija sutiktų perimti atsakomybę.

5.  Tinkamai pagrįstais atvejais prašomoji institucija gali atsisakyti patenkinti prašymą pateikti informaciją pagal 2 dalį, kai:

a)  prašančioji institucija nepakankamai pagrindė, kad prašoma informacija yra būtina neatitikčiai nustatyti;

b)  prašomoji institucija pateikia pagrįstų priežasčių, kad prašymo vykdymas iš esmės trukdytų vykdyti jos pačios veiklą.

23 straipsnis

Prašymai dėl vykdymo užtikrinimo priemonių

1.  Jei siekiant pašalinti gaminio neatitiktį reikia imtis priemonių kitos valstybės narės jurisdikcijoje ir jei tokios priemonės nėra taikomos vykdant 16 straipsnio 7 dalies reikalavimus, prašančioji institucija gali tos kitos valstybės narės prašomajai institucijai pateikti tinkamai pagrįstą prašymą dėl vykdymo užtikrinimo priemonių taikymo.

2.  Prašomoji institucija, naudodamasi jai pagal šį reglamentą suteiktais įgaliojimais nedelsdama imasi visų tinkamų ir būtinų vykdymo užtikrinimo priemonių, kad pašalintų neatitikties atvejį, vykdydama 14 straipsnyje nustatytus įgaliojimus ir visus papildomus pagal nacionalinę teisę jai suteiktus įgaliojimus.

3.  Prašomoji institucija ▌informuoja ▌prašančiąją instituciją apie 2 dalyje nurodytas priemones, kurių imtasi ar ketinama imtis.

Prašomoji institucija gali atsisakyti patenkinti prašymą dėl vykdymo užtikrinimo priemonių esant bet kuriai iš šių situacijų:

a)  prašomoji institucija padaro išvadą, kad prašančioji institucija nepateikė pakankamai informacijos;

b)  prašomoji institucija mano, kad prašymas prieštarauja Sąjungos derinamiesiems teisės aktams;

c)  prašomoji institucija pateikia pagrįstų priežasčių, kad prašymo vykdymas iš esmės trukdytų vykdyti jos pačios veiklą.

24 straipsnis

Savitarpio pagalbos prašymų nagrinėjimo procedūra

1.  Prieš pateikdama prašymą pagal 22 arba 23 straipsnį prašančioji institucija stengiasi pati atlikti visus pagrįstus galimus tyrimus.

2.  Pateikdama tokį prašymą pagal 22 arba 23 straipsnį, prašančioji institucija pateikia visą turimą informaciją, įskaitant bet kokius įrodymus, kuriuos galima gauti tik prašančiosios institucijos valstybėje narėje, kad prašomoji institucija galėtų patenkinti prašymą.

3.  Prašymai pagal 22 ir 23 straipsnius ▌ teikiami ir visi su jais susiję pranešimai perduodami naudojant standartines elektronines formas per informacinę ir komunikacijos sistemą, nurodytą 34 straipsnyje.

4.  Pranešimai perduodami tiesiogiai tarp dalyvaujančių rinkos priežiūros institucijų arba per atitinkamų valstybių narių bendrą ryšių palaikymo tarnybą.

5.  Dėl kalbų, vartojamų rengiant prašymus pagal 22 ir 23 straipsnius ▌ ir teikiant su jais susijusius pranešimus, susitaria atitinkamos rinkos priežiūros institucijos.

6.  Jei atitinkamoms rinkos priežiūros institucijoms nepavyksta susitarti dėl vartojamų kalbų, prašymai pagal 22 ir 23 straipsnius ▌ siunčiami oficialiąja prašančiosios institucijos valstybės narės kalba, o atsakymai į tokius prašymus siunčiami oficialiąja prašomosios institucijos valstybės narės kalba. Tokiu atveju prašančioji institucija ir prašomoji institucija užtikrina gautų prašymų, atsakymų arba kitų dokumentų, kuriuos jos gauna iš viena kitos, vertimą.

7.  Informacinė ir komunikacijos sistema, nurodyta 34 straipsnyje, teikia struktūrinę informaciją apie savitarpio pagalbos bylas atitinkamoms bendroms ryšių palaikymo tarnyboms. Naudodamos šią informaciją, bendros ryšių palaikymo tarnybos teikia visą paramą, kuri reikalinga, kad būtų lengviau gauti pagalbą.

VII skyrius

Į Sąjungos rinką patenkantys gaminiai

25 straipsnis

Į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolė

1.  Valstybės narės paskiria muitines, vieną arba daugiau rinkos priežiūros institucijų arba bet kurią kitą instituciją savo teritorijoje institucijomis, atsakingomis už gaminių, patenkančių į Sąjungos rinką, kontrolę.

Kiekviena valstybė narė per informacinę ir komunikacijos sistemą, nurodytą 34 straipsnyje, praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie institucijas, paskirtas pagal pirmą pastraipą, ir jų kompetencijos sritis.

2.  Pagal 1 dalį paskirtos institucijos turi turėti reikiamus įgaliojimus ir išteklius, kad galėtų tinkamai atlikti toje dalyje nurodytas užduotis.

3.  Gaminius, kuriems taikomi ▌Sąjungos teisės aktai ir kuriems turėtų būti taikoma muitinės išleidimo į laisvą apyvartą procedūra, tikrina pagal šio straipsnio 1 dalį paskirtos institucijos. Jos atlieką tą kontrolę, remdamosi rizikos analize pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 46 ir 47 straipsnius ir prireikus laikydamosi rizikos vertinimu pagrįsto požiūrio, kaip nustatyta šio reglamento 11 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje.

4.  Su pavojumi susijusia informacija tarpusavyje keičiasi:

a)  pagal šio straipsnio 1 dalį paskirtos institucijos, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 952/2013 47 straipsnio 2 dalyje ir

b)  muitinės pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 46 straipsnio 5 dalį.

Jeigu pirmajame įvežimo punkte muitinės turi pagrindo manyti, kad gaminiai, kuriems taikomi ▌Sąjungos teisės aktai ir kurie yra laikinai saugomi arba kuriems taikoma kita nei išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūra, neatitinka taikytinų Sąjungos teisės aktų ar kelia pavojų, jos perduoda visą susijusią informaciją kompetentingai paskirties šalies muitinės įstaigai.

5.  Kai nustatytas didesnis neatitikties pavojus, rinkos priežiūros institucijos pateikia pagal 1 dalį paskirtoms institucijoms informaciją apie gaminių kategorijas ar ekonominės veiklos vykdytojų tapatybę.

6.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. valstybės narės pateikia Komisijai išsamius statistinius duomenis, susijusius su pagal 1 dalį paskirtų institucijų atlikta gaminių, kuriems taikomi ▌Sąjungos teisės aktai, kontrole per praėjusius kalendorinius metus ▌. Statistiniai duomenys apima intervencinių priemonių, kurių imtasi tokių gaminių kontrolės srityje dėl gaminių saugos ir reikalavimų laikymosi, skaičių.

Ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 30 d. Komisija parengia ataskaitą, kurioje nurodoma valstybių narių pateikta praėjusių kalendorinių metų informacija ir pateiktų duomenų analizė. Ataskaita skelbiama informacinėje ir komunikacijos sistemoje, nurodytoje 34 straipsnyje.

7.  Jei Komisija sužino, kad iš trečiosios valstybės importuoti gaminiai, kuriems taikomi ▌Sąjungos teisės aktai, kelia rimtą pavojų ▌, ji rekomenduoja atitinkamai valstybei narei imtis tinkamų rinkos priežiūros priemonių.

8.  Siekdama užtikrinti nuoseklų Sąjungos teisės įgyvendinimą, sustiprinti į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolę ir užtikrinti veiksmingą ir vienodą tokios kontrolės lygį Komisija, pasikonsultavusi su tinklo atstovais, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustato kriterijus ir patikrinimų metodus remdamasi Sąjungos lygmens bendrąja rizikos analize. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 43 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

9.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose išsamiai nustatomi duomenys, kurie turi būti ▌ pateikti pagal šio straipsnio 6 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 43 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

26 straipsnis

Išleidimo į laisvą apyvartą sustabdymas

1.  Pagal 25 straipsnio 1 dalį paskirtos institucijos sustabdo gaminio išleidimą į laisvą apyvartą, jeigu atliekant ▌kontrolę pagal 25 straipsnio 3 dalį nustatoma, kad:

a)  prie gaminio nepridėti dokumentai, kuriuos būtina pateikti pagal jam taikomą ▌Sąjungos teisę arba esama pagrįstų abejonių dėl tokių dokumentų autentiškumo, tikslumo ar išsamumo;

b)  gaminys nepažymėtas ar nepaženklintas pagal jam taikomą ▌Sąjungos teisę;

c)  ant gaminio yra CE ženklas arba kitas pagal jam taikomą ▌Sąjungos teisę būtinas ženklas, tačiau tas ženklas pritvirtintas netinkamai ar klaidinančiai;

d)  ekonominės veiklos vykdytojo, kuriam pavestos užduotys, susijusios su gaminiais, kuriems taikomi tam tikri Sąjungos derinamieji teisės aktai, pavadinimas, registruotas prekybinis pavadinimas arba registruotas prekių ženklas ir kontaktiniai duomenys, įskaitant pašto adresą, nėra nurodyti arba negali būti nustatyti pagal 4 straipsnio 4 dalį arba

e)  dėl bet kurios kitos priežasties, kai yra pagrindo manyti, kad gaminys ▌neatitinka Sąjungos teisės, arba kad jis kelia rimtą pavojų sveikatai, saugai, aplinkai ar bet kuriam kitam 1 straipsnyje nurodytam viešajam interesui.

2.  Pagal 25 straipsnio 1 dalį paskirtos institucijos nedelsdamos praneša rinkos priežiūros institucijoms apie bet kokį šio straipsnio 1 dalyje nurodytą išleidimo į laisvą apyvartą sustabdymą.

3.  Jeigu rinkos priežiūros institucijos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad gaminys neatitinka jam taikomos Sąjungos teisės arba kelia rimtą pavojų, jos paprašo pagal 25 straipsnio 1 dalį paskirtų institucijų sustabdyti jo išleidimo į laisvą apyvartą procesą.

4.  Pranešimai pagal šio straipsnio 2 dalį ir prašymai pagal 3 dalį pateikiami naudojantis informacine ir komunikacijos sistema, nurodyta 34 straipsnyje, įskaitant šios sistemos ir muitinės naudojamų sistemų elektroninių sąsajų panaudojimą, kai jos yra prieinamos.

27 straipsnis

Išleidimas į laisvą apyvartą

Tais atvejais, kai pagal 26 straipsnį buvo sustabdytas gaminio išleidimas į laisvą apyvartą, tas gaminys išleidžiamas į laisvą apyvartą, jei visi kiti su tokiu išleidimu susiję reikalavimai ir formalumai įvykdyti ir tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)  per keturias darbo dienas nuo sustabdymo rinkos priežiūros institucijos nepaprašė pagal 25 straipsnio 1 dalį paskirtų institucijų tęsti sustabdymą;

b)  rinkos priežiūros institucijos informavo pagal 25 straipsnio 1 dalį paskirtas institucijas apie sutikimą išleisti į laisvą apyvartą.

Išleidimas į laisvą apyvartą nelaikomas Sąjungos teisės atitikties įrodymu.

28 straipsnis

Atsisakymas išleisti į laisvą apyvartą

1.  Jeigu rinkos priežiūros institucijos padaro išvadą, kad gaminys kelia rimtą pavojų, jos imasi priemonių, kad uždraustų pateikti gaminį rinkai, ir nurodo pagal 25 straipsnio 1 dalį paskirtoms institucijoms jo neišleisti į laisvą apyvartą. Jos taip pat nurodo šioms institucijoms į muitinės duomenų tvarkymo sistemą ir prireikus į prie gaminio pridedamą komercinę sąskaitą faktūrą ir visus kitus susijusius pridedamus dokumentus ▌įtraukti šį pranešimą:"

„Pavojingas gaminys: išleisti į laisvą apyvartą draudžiama: Reglamentas (ES) 2019/...(55)“;

"

Rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos įveda tą informaciją į 34 straipsnyje nurodytą informacinę ir komunikacijos sistemą.

2.  Jeigu rinkos priežiūros institucijos padaro išvadą, kad gaminio negalima pateikti rinkai, nes jis neatitinka jam taikomos ▌ Sąjungos teisės, jos imasi priemonių, kad uždraustų pateikti gaminį rinkai, ir nurodo pagal 25 straipsnio 1 dalį paskirtoms institucijoms jo neišleisti į laisvą apyvartą. Jos taip pat nurodo šioms institucijoms į muitinės duomenų tvarkymo sistemą ir prireikus į prie gaminio pridedamą komercinę sąskaitą faktūrą ir visus kitus susijusius pridedamus dokumentus ▌įtraukti šį pranešimą:"

„Pavojingas gaminys: išleisti į laisvą apyvartą draudžiama (Reglamentas (ES) 2019/...(56))“.

"

Rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos įveda šią informaciją į informacinę ir komunikacijos sistemą, nurodytą 34 straipsnyje.

3.  Jeigu 1 arba 2 dalyje nurodytas gaminys vėliau deklaruojamas kitai nei išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai ir jeigu rinkos priežiūros institucijos tam neprieštarauja, 1 arba 2 dalyje nurodytas pranešimas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip nustatyta 1 arba 2 dalyje įtraukiamas ir į tai procedūrai naudojamus dokumentus.

4.  Pagal 25 straipsnio 1 dalį paskirtos institucijos gali sunaikinti arba kitaip padaryti nenaudojamą pavojų galutinių naudotojų sveikatai arba saugai keliantį gaminį, kai atitinkama institucija mano, kad tai būtina ir proporcinga. Tokios priemonės išlaidas padengia fizinis ar juridinis asmuo, deklaravęs gaminį išleisti į laisvą apyvartą.

Atitinkamai taikomi Reglamento (ES) Nr. 952/2013 197 ▌ir 198 straipsniai.

VIII skyrius

Koordinuotas vykdymo užtikrinimas ir tarptautinis bendradarbiavimas

29 straipsnis

Sąjungos gaminių atitikties tinklas

1.   Sukuriamas Sąjungos gaminių atitikties tinklas (toliau – tinklas).

2.  Tinklo paskirtis – sudaryti sąlygas valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijų ir Komisijos struktūriniam koordinavimui ir bendradarbiavimui ir suderinti rinkos priežiūros praktiką Sąjungoje, kad rinkos priežiūra taptų efektyvesnė.

30 straipsnis

Tinklo sudėtis ir veikimas

1.  Tinklą sudaro kiekvienos valstybės narės atstovai, įskaitant kiekvienos 10 straipsnyje nurodytą bendrų ryšių palaikymo tarnybos atstovą ir neprivalomą nacionalinį ekspertą, administracinio bendradarbiavimo grupių pirmininkai ir Komisijos atstovai.

2.  Sąjungos derinamiesiems teisės aktams vienodai taikyti įsteigiamos atskiros arba jungtinės administracinio bendradarbiavimo grupės. Administracinio bendradarbiavimo grupes sudaro nacionalinės rinkos priežiūros institucijos ir, jei tinkama, bendrų ryšių palaikymo tarnybų atstovai.

Administracinio bendradarbiavimo grupių posėdžiai yra skirti tik rinkos priežiūros institucijų atstovams ir Komisijai.

Suinteresuotieji subjektai, pvz., organizacijos, Sąjungos lygmeniu atstovaujančios pramonės sektoriaus, mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ), vartotojų, bandymų laboratorijų, standartizacijos ir atitikties vertinimo įstaigų interesams, gali būti pakviestos dalyvauti administracinio bendradarbiavimo grupių posėdžiuose, priklausomai nuo aptariamo klausimo.

3.  Komisija remia ir skatina rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą per tinklą ir dalyvauja tinklo, jo pogrupių ir administracinio bendradarbiavimo grupių posėdžiuose.

4.  Tinklas posėdžiauja reguliariai ir, prireikus, Komisijai arba valstybei narei pateikus pagrįstą prašymą.

5.  Tinklas gali steigti nuolatinius arba laikinus pogrupius, sprendžiančius konkrečius klausimus ir užduotis.

6.  Tinklas gali kviesti ekspertus ir kitas trečiąsias šalis, įskaitant organizacijas, Sąjungos lygmeniu atstovaujančias pramonės sektoriaus, MVĮ, vartotojų, bandymų laboratorijų, standartizacijos ir atitikties vertinimo įstaigų interesams, dalyvauti posėdžiuose stebėtojų teisėmis arba teikti rašytines pastabas.

7.  Tinklas deda visas pastangas, kad būtų pasiektas sutarimas. Tinklo priimti sprendimai yra teisiškai neprivalomos rekomendacijos.

8.  Tinklas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

31 straipsnis

Tinklo vaidmuo ir užduotys

1.  Vykdydamas 2 dalyje nustatytas užduotis, tinklas nagrinėja bendrus rinkos priežiūros horizontaliuosius klausimus, siekdamas palengvinti bendrų ryšių palaikymo tarnybų ir Komisijos bendradarbiavimą.

2.  Tinklo užduotys yra šios:

a)  rengti, tvirtinti ir stebėti savo darbo programos įgyvendinimą;

b)  padėti nustatyti bendrų rinkos priežiūros veiksmų prioritetus ir keistis informacija tarp sektorių apie gaminių vertinimus, įskaitant rizikos vertinimą, bandymų metodus ir rezultatus, naujausią mokslo pažangą ir naujas technologijas, naujai atsirandantį pavojų ir kitus su kontrolės veikla susijusius aspektus, taip pat apie nacionalinių rinkos priežiūros strategijų ir veiklos įgyvendinimą;

c)  koordinuoti administracinio bendradarbiavimo grupes ir jų veiklą;

d)  organizuoti tarpsektorinius bendrus rinkos priežiūros ir bandymų projektus ir nustatyti jų prioritetus;

e)  keistis ekspertinėmis žiniomis ir geriausia praktika, visų pirma susijusia su nacionalinių rinkos priežiūros strategijų įgyvendinimu;

f)  padėti organizuoti mokymų programas ir personalo mainus;

g)  bendradarbiaujant su Komisija organizuoti informavimo kampanijas ir rinkos priežiūros institucijų savanoriško tarpusavio vizito programas;

h)  aptarti klausimus, kylančius dėl tarpvalstybinių savitarpio pagalbos mechanizmų;

i)  padėti rengti gaires, siekiant užtikrinti veiksmingą ir vienodą šio reglamento taikymą;

j)  siūlyti finansuoti 36 straipsnyje numatytą veiklą;

k)  prisidėti prie valstybių narių rinkos priežiūros administracinės praktikos vienodinimo;

l)  konsultuoti Komisiją ir jai padėti su tolesniu RAPEX sistemos ir informacinės ir komunikacijos sistemos, nurodytos 34 straipsnyje, vystymu susijusiais klausimais;

m)  skatinti rinkos priežiūros institucijas ir už kontrolę prie Sąjungos išorės sienų atsakingas institucijas bendradarbiauti ir keistis ekspertine informacija bei geriausia praktika;

n)  skatinti ir sudaryti palankesnes sąlygas bendradarbiauti su kitais atitinkamais tinklais ir grupėmis, siekiant išnagrinėti naujų technologijų naudojimo galimybes, skirtas rinkos priežiūrai ir gaminių atsekamumui;

o)  reguliariai vertinti nacionalines rinkos priežiūros strategijas; pirmasis toks vertinimas atliekamas ne vėliau kaip ... [penkeri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos];

p)  imtis bet kokių kitų klausimų, susijusių su veikla, kuri priskiriama tinklo kompetencijai, siekiant prisidėti prie veiksmingo rinkos priežiūros veikimo Sąjungoje.

32 straipsnis

Administracinio bendradarbiavimo grupių vaidmuo ir užduotys

1.  Vykdydamos 2 dalyje nustatytas užduotis, administracinio bendradarbiavimo grupės nagrinėja konkrečius su rinkos priežiūra ir sektoriais susijusius klausimus.

2.  Administracinio bendradarbiavimo grupės vykdo šias užduotis:

a)  palengvina vienodą Sąjungos derinamųjų teisės aktų taikymą jų kompetencijos srityje, siekiant visoje vidaus rinkoje padidinti rinkos priežiūros veiksmingumą;

b)  skatina nacionalinių rinkos priežiūros institucijų ir tinklo komunikaciją ir didina rinkos priežiūros institucijų tarpusavio pasitikėjimą;

c)  nustato ir koordinuoja bendrus projektus, pavyzdžiui, tarpvalstybinės rinkos priežiūros veiklą;

d)  plėtoja bendrą veiksmingos rinkos priežiūros praktiką ir metodus;

e)  informuoja viena kitą apie nacionalinius rinkos priežiūros metodus bei veiklą ir plėtoja bei skatina geriausią praktiką;

f)  nustato bendro intereso klausimus, susijusius su rinkos priežiūra, ir pasiūlyti taikyti bendrus metodus;

g)  sudaro palankias sąlygas sektoriams pritaikytiems gaminių vertinimams, įskaitant rizikos vertinimą, tyrimų metodus ir rezultatus, naujausią mokslo pažangą ir kitus su kontrolės veikla susijusius aspektus.

33 straipsnis

Komisijos vaidmuo ir užduotys

1.  Komisijos užduotys:

a)  padėti tinklui, jo pogrupiams ir administracinio bendradarbiavimo grupėms per vykdomąjį sekretoriatą, kuris teikia techninę ir logistinę paramą;

b)  turėti ir pateikti bendroms ryšių palaikymo tarnyboms ir administracinio bendradarbiavimo grupių pirmininkams atnaujintą administracinio bendradarbiavimo grupių pirmininkų sąrašą, įskaitant jų kontaktinę informaciją;

c)  padėti tinklui rengti ir stebėti jo darbo programą;

d)  remti ▌gaminių kontaktinių centrų, kuriems valstybės narės pavedė pareigas, susijusias su Sąjungos derinamaisiais teisės aktais, veikimą;

e)  konsultuojantis su tinklu, nustatyti papildomų bandymų pajėgumų poreikį ir tuo tikslu siūlyti sprendimus pagal 21 straipsnį;

f)  taikyti 35 straipsnyje nurodytas tarptautinio bendradarbiavimo priemones;

g)  teikti paramą, kad būtų įsteigtos atskiros arba jungtinės administracinio bendradarbiavimo grupės;

h)  plėtoti ir prižiūrėti informacinę ir komunikacijos sistemą, nurodytą 34 straipsnyje, įskaitant ▌34 straipsnio 7 dalyje nurodytą sąsają ir sąsają su nacionalinių rinkos priežiūros institucijų duomenų bazėmis ir per tą sistemą teikti informaciją visuomenei;

i)  padėti tinklui atlikti parengiamuosius ar pagalbinius darbus, atliekamus įgyvendinant rinkos priežiūros veiklą, susijusią su Sąjungos derinamųjų teisės aktų taikymu, pavyzdžiui: tyrimus, programas, vertinimus, ▌ lyginamuosius tyrimus, tarpusavio bendrus vizitus ir vizito programas, darbuotojų mainus, mokslo tiriamuosius darbus, ▌laboratorinius darbus, tyrimų kokybės tikrinimą, tarplaboratorinius tyrimus ir atitikties vertinimo darbus ▌;

j)  rengti ir padėti įgyvendinti Sąjungos rinkos priežiūros kampanijas ir panašaus pobūdžio veiklą;

k)  rengti bendrus rinkos priežiūros ir bandymų projektus ir bendras mokymo programas, palengvinti rinkos priežiūros institucijų darbuotojų mainus ir, kai tinkama, darbuotojų mainus su trečiųjų valstybių rinkos priežiūros institucijomis arba tarptautinėmis organizacijomis, ir organizuoti informavimo kampanijas ir rinkos priežiūros institucijų savanoriško tarpusavio vizito programas;

l)  vykdyti veiklą pagal techninės pagalbos programas, bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis ir skatinti bei stiprinti Sąjungos rinkos priežiūros politiką bei sistemas tarp suinteresuotųjų šalių Sąjungos ir tarptautiniu lygmeniu;

m)  sudaryti palankias sąlygas teikti technines ar mokslines ekspertines žinias, kad būtų vykdomas rinkos priežiūros administracinis bendradarbiavimas;

n)  tinklo prašymu ar savo iniciatyva, ▌nagrinėti visus klausimus, susijusius su šio reglamento taikymu, ir skelbti gaires, rekomendacijas ir geriausią praktiką ▌, kad paskatintų šį reglamentą taikyti nuosekliai.

34 straipsnis

Informacinė ir komunikacijos sistema

1.  Komisija toliau plėtoja ir prižiūri informacinę ir komunikacijos sistemą, kurios paskirtis – struktūruotai rinkti, tvarkyti ir saugoti informaciją, susijusią su Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimo klausimais, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės geriau dalytųsi duomenimis, taip pat ir ryšium su prašymais pateikti informaciją, pateikiant išsamią rinkos priežiūros veiklos, rezultatų ir tendencijų apžvalgą. Prieigą prie tos sistemos turi Komisija, rinkos priežiūros institucijos, bendros ryšių palaikymo tarnybos ir pagal 25 straipsnio 1 dalį paskirtos institucijos. Komisija sukuria ir prižiūri šios sistemos viešojo naudotojo sąsają, per kurią galutiniams naudotojams pateikiama pagrindinė informacija apie rinkos priežiūros veiklą.

2.  Komisija toliau plėtoja ir palaiko elektronines sąsajas tarp 1 dalyje nurodytos sistemos ir nacionalinių rinkos priežiūros sistemų.

3.  Bendros ryšių palaikymo tarnybos į informacinę ir komunikacijos sistemą įveda šią informaciją:

a)  savo valstybės narės rinkos priežiūros institucijų pavadinimą ir tų institucijų kompetencijos sritis pagal 10 straipsnio 2 dalį;

b)  pagal 25 straipsnio 1 dalį paskirtų institucijų pavadinimą;

c)  valstybės narės pagal 13 straipsnį parengtą nacionalinę rinkos priežiūros strategiją ir rinkos priežiūros strategijos peržiūros ir vertinimo rezultatus.

4.  Rinkos priežiūros institucijos į informacinę ir komunikacijos sistemą ▌dėl ▌rinkai tiekiamų gaminių, dėl kurių buvo atlikta išsami atitikties patikra, nedarant poveikio Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsniui ir šio reglamento 20 straipsniui, ir, kai taikytina, dėl į Sąjungos rinką patenkančių produktų, kurių išleidimo į laisvą apyvartą procesas sustabdytas pagal šio reglamento 26 straipsnį, įveda šią informaciją apie:

a)  priemones, kurių ėmėsi ta rinkos priežiūros institucija pagal 16 straipsnio 5 dalį;

b)  jų atliktų bandymų ataskaitas;

c)  ekonominės veiklos vykdytojų taikomus taisomuosius veiksmus;

d)  turimus pranešimus apie sužalojimus, kuriuos sukėlė atitinkamas gaminys;

e)  visus valstybių narių pareikštus prieštaravimus pagal taikytiną apsaugos procedūrą, nustatytą gaminiui taikomuose Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose, ir visus tolesnius veiksmus;

f)  jei turima informacijos, atvejus, kai įgaliotieji atstovai nesilaikė 5 straipsnio 2 dalies;

g)  jei turima informacijos, atvejus, kai gamintojai nesilaikė 5 straipsnio 1 dalies.

5.  Kai rinkos priežiūros institucijos mano, kad tai naudinga, jos gali į informacinę ir komunikacijos sistemą įvesti bet kokią papildomą informaciją, susijusią su jų atliekamomis patikromis ir jų pačių arba jų prašymu atliktų bandymų rezultatais.

6.  Kai svarbu Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimo reikmėms ir siekiant sumažinti pavojų ▌, muitinės paima iš nacionalinių muitinės sistemų informaciją, susijusią su gaminiais, kuriems taikoma muitinės išleidimo į laisvą apyvartą procedūra, susijusi su Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimu, ir ją perduoda į informacinę ir komunikacijos sistemą.

7.  Komisija sukuria elektroninę sąsają, kad būtų galima perduoti duomenis tarp nacionalinių muitinės sistemų ir informacinės ir komunikacijos sistemos. Ši sąsaja įdiegiama per ketverius metus nuo atitinkamo 8 dalyje nurodyto įgyvendinimo akto priėmimo dienos.

8.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma šio straipsnio 1–7 dalių išsami įgyvendinimo tvarka, visų pirma, dėl duomenų tvarkymo, kuri turi būti taikoma pagal šio straipsnio 1 dalį surinktiems duomenims, ir apibrėžiami duomenys, kurie turi būti perduodami pagal šio straipsnio 6 ir 7 dalis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 43 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

35 straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

1.  Siekdama pagerinti rinkos priežiūros veiksmingumą Sąjungoje, Komisija gali bendradarbiauti su trečiųjų valstybių reguliavimo institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis ir keistis su jomis su rinkos priežiūra susijusia informacija pagal Sąjungos su trečiosiomis valstybėmis ar tarptautinėmis organizacijomis sudarytus susitarimus. Visi tokie susitarimai grindžiami abipusiškumo principu, į juos įtraukiamos konfidencialumo nuostatos, atitinkančios Sąjungoje taikomas nuostatas, ir užtikrinama, kad bet koks keitimasis informacija atitiktų taikytiną Sąjungos teisę.

2.  ▌Bendradarbiavimas arba keitimasis informacija gali būti susijęs, inter alia, su:

a)  naudojamais rizikos vertinimo metodais ir gaminių bandymo rezultatais;

b)  koordinuotu gaminių atšaukimu ar kitais panašiais veiksmais;

c)  priemonėmis, kurių ėmėsi rinkos priežiūros institucijos pagal 16 straipsnį.

3.  Komisija gali patvirtinti specialią su gaminiais susijusios prieš eksportą atliekamos kontrolės sistemą, kurią atlieka trečioji valstybė prieš pat jų eksportą į Sąjungą, kad patikrintų, ar tie gaminiai atitinka jiems taikomus Sąjungos derinamuosius teisės aktus, sistemą. Patvirtinimas gali būti suteiktas dėl vieno ar daugiau gaminių, vienos ar daugiau gaminių kategorijų arba tam tikrų gamintojų pagamintų gaminių ar gaminių kategorijų.

4.  Komisija parengia ir tvarko tų gaminių ar jų kategorijų, kuriems buvo suteiktas patvirtinimas, kaip nurodyta 3 dalyje, sąrašą ir sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su šiuo sąrašu.

5.  Patvirtinimas pagal 3 dalį gali būti suteiktas trečiajai valstybei tik tada, kai įvykdytos šios sąlygos:

a)  trečioji valstybė taiko veiksmingą gaminių, eksportuojamų į Sąjungą, atitikties patikrinimo sistemą ir toje trečiojoje valstybėje vykdoma kontrolė yra pakankamai veiksminga ir efektyvi, kad pakeistų importo kontrolę;

b)  Sąjungoje ir prireikus trečiojoje valstybėje atlikti auditai rodo, kad į Sąjungą iš tos trečiosios valstybės eksportuojami gaminiai atitinka Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

6.  Kai suteikiamas toks patvirtinimas, tiems į Sąjungos rinką patenkantiems gaminiams arba gaminių kategorijoms, nurodytoms 3 dalyje, taikomas rizikos vertinimas apima suteiktus patvirtinimus.

Tačiau pagal 25 straipsnio 1 dalį paskirtos institucijos gali atlikti tokių į Sąjungos rinką patenkančių gaminių ar gaminių kategorijų kontrolę, be kita ko, siekdamos užtikrinti, kad prieš eksportuojant trečiosios valstybės atlikta kontrole būtų galima veiksmingai nustatyti atitiktį Sąjungos derinamiesiems teisės aktams.

7.  3 dalyje nurodytame patvirtinime nurodoma trečiosios valstybės kompetentinga institucija, atsakinga už kontrolę, atliekamą prieš eksportą, ir ta kompetentinga institucija yra atsakinga už visus ryšius su Sąjunga.

8.  7 dalyje nurodyta kompetentinga institucija užtikrina, kad gaminiai būtų oficialiai patikrinti prieš jiems patenkant į Sąjungą.

9.  Kai atlikus šio straipsnio 3 dalyje nurodytą į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolę nustatomas reikšmingas reikalavimų nesilaikymas, rinkos priežiūros institucijos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai per informacinę ir komunikacijos sistemą, nurodytą 34 straipsnyje, ir priderina tokių gaminių kontrolės veiksmų lygį.

10.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais tvirtina kiekvieną specialiąją su gaminiais susijusios prieš eksportą atliekamos kontrolės sistemą, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 43 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

11.  Komisija reguliariai stebi, ar patvirtinimas, suteiktas pagal šio straipsnio 3 dalį, veikia teisingai. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kad atšauktų tą patvirtinimą, jeigu nustatoma, kad į Sąjungos rinką patenkantys gaminiai dažnai neatitinka Sąjungos derinamųjų teisės aktų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 43 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Komisija apie tai nedelsdama informuoja susijusią trečiąją valstybę.

12.  Su gaminiais susijusios prieš eksportą atliekamos kontrolės sistema vertinama pagal 42 straipsnio 4 dalį.

IX skyrius.

Finansinės nuostatos

36 straipsnis

Finansinė veikla

1.  Sąjunga finansuoja 31 straipsnyje nurodytų tinklo užduočių vykdymą ir 12 straipsnyje nurodytų tarpusavio vertinimų atlikimą.

2.  Sąjungos lėšomis gali būti finansuojama ši su šio reglamento taikymu susijusi veikla:

a)  ▌ gaminių kontaktinių centrų veikimas;

b)  21 straipsnyje nurodytų Sąjungos gaminių bandymų įstaigų steigimas ir veikimas;

c)  35 straipsnyje nurodytų tarptautinio bendradarbiavimo priemonių plėtojimas;

d)  pagalba rengiant ir atnaujinant rinkos priežiūros gaires;

e)  techninių ar mokslinių ekspertinių žinių teikimas Komisijai siekiant padėti jai įgyvendinti rinkos priežiūros administracinį bendradarbiavimą;

f)  13 straipsnyje nurodytų nacionalinių rinkos priežiūros strategijų įgyvendinimas;

g)   valstybių narių bei Sąjungos rinkos priežiūros kampanijos ir susijusi veikla, įskaitant išteklius ir įrangą, IT priemones ir mokymą;

h)  parengiamųjų ar pagalbinių darbų, atliekamų įgyvendinant rinkos priežiūros veiklą, susijusią su Sąjungos derinamųjų teisės aktų taikymu, pavyzdžiui tyrimų, programų, vertinimų, lyginamųjų tyrimų, tarpusavio bendrų vizitų ir vizito programų, darbuotojų mainų, mokslo tiriamųjų darbų, mokymų veiklos, laboratorinių tyrimų, tyrimų kokybės tikrinimo, tarplaboratorinių tyrimų ir atitikties vertinimo darbų, atlikimas;

i)  pagal techninės pagalbos programas vykdoma veikla, bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis ir Sąjungos rinkos priežiūros politikos bei sistemų skatinimas ir stiprinimas tarp suinteresuotųjų šalių Sąjungos ir tarptautiniu lygmeniu.

3.  Sąjunga finansuoja 34 straipsnio 7 dalyje nurodytą elektroninę sąsają, įskaitant informacinės ir komunikacijos sistemos, nurodytos 34 straipsnyje, plėtrą, kad būtų sudarytos sąlygos jai gauti nacionalinių muitinės sistemų elektroninių duomenų automatinius srautus. ▌

4.  Sąjunga finansuoja 34 straipsnio 2 dalyje nurodytas elektronines sąsająs, kuriomis sudaromos sąlygos keistis duomenimis tarp informacinės ir komunikacijos sistemos, nurodytos 34 straipsnyje, ir nacionalinių rinkos priežiūros sistemų.

5.  Sąjungos finansinė parama pagal šį reglamentą vykdomai veiklai skiriama tiesiogiai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046(57) arba biudžeto vykdymo užduotis pavedant to reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte išvardytiems subjektams.

6.  Asignavimus šiame reglamente nurodytai veiklai kiekvienais metais nustato biudžeto valdymo institucija atsižvelgdama į galiojančioje finansinėje programoje nustatytas ribas.

7.  Rinkos priežiūros veiklai finansuoti skirti asignavimai, kuriuos nustato biudžeto valdymo institucija, gali taip pat apimti išlaidas, susijusias su parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, būtina šiame reglamente nustatytai veiklai vykdyti ir jos tikslams pasiekti. Šios išlaidos apima sąnaudas, susijusias su tyrimų atlikimu, ekspertų susitikimų rengimu, informavimo ir komunikacijos veikla, įskaitant institucijų vykdomą informavimą apie Sąjungos politinius prioritetus tiek, kiek jie susiję su bendraisiais rinkos priežiūros veiklos tikslais, taip pat išlaidas, susijusias su informacinių technologijų tinklais, daugiausia dėmesio skiriant informacijos apdorojimui ir mainams, kartu su visomis kitomis techninės ir administracinės pagalbos išlaidomis, kurias patiria Komisija.

37 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

1.  Komisija tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamą veiklą Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus, ir, jei nustatoma pažeidimų – susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas administracines ir finansines sankcijas.

2.  Komisijai arba jos atstovams ir Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų pagal šį reglamentą, dokumentų auditą ir inspektavimus vietoje.

3.  Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali, laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013(58) ir Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96(59) nustatytų nuostatų ir procedūrų, atlikti tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar vykdant pagal šį reglamentą finansuojamą dotacijos susitarimą, dotacijos sprendimą ar sutartį, nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams.

4.  Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalims, į bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, sutartis, dotacijų susitarimus bei dotacijų sprendimus, sudaromus ir priimamus įgyvendinant šį reglamentą, įtraukiamos nuostatos, kuriomis Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiami įgaliojimai atlikti tokį auditą ir tyrimus, atsižvelgiant į jų atitinkamą kompetenciją.

X Skyrius

Daliniai pakeitimai

38 straipsnis

Direktyvos 2004/42/EB daliniai pakeitimai

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB(60) 6 ir 7 straipsniai išbraukiami.

39 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2008 daliniai pakeitimai

1.  Reglamentas (EB) Nr. 765/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)  pavadinimas pakeičiamas taip:"

„2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93“;

"

2)  1 straipsnio 2 ir 3 dalys išbraukiamos;

3)  2 straipsnio 1, 2, 14, 15, 17, 18 ir 19 punktai išbraukiami;

4)  III skyrius, susidedantis iš 15–29 straipsnių, išbraukiamas;

5)  32 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  c punktas pakeičiamas taip:"

„c) dalyvavimą rengiant ir atnaujinant gaires akreditavimo, pranešimo Komisijai apie atitikties vertinimo įstaigas ir atitikties vertinimo srityse;“;

"

b)  d ir e punktai išbraukiami;

c)  f ir g punktai pakeičiami taip:"

„f) parengiamąjį arba pagalbinį darbą, atliekamą įgyvendinant atitikties vertinimo, metrologijos ir akreditavimo veiklą, susijusią su Bendrijos teisės aktų įgyvendinimu, pavyzdžiui, tyrimus, programas, vertinimą, gaires, lyginamąją analizę, bendrus vizitus, mokslo tiriamuosius darbus, duomenų bazių kūrimą ir priežiūrą, mokymą, laboratorinius darbus, gebėjimų tikrinimą, tarplaboratorinius tyrimus ir atitikties vertinimo darbus;

   g) veiklą, vykdomą pagal techninės pagalbos programas, bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis ir skatinti bei stiprinti Europos atitikties vertinimo ir akreditavimo politiką bei sistemas tarp suinteresuotųjų šalių Bendrijoje ir tarptautiniu lygmeniu.“.

"

2.  Nuorodos į išbrauktas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 nuostatas laikomos nuorodomis į atitinkamas šio reglamento nuostatas ir skaitomos pagal šio reglamento III priede pateiktą atitikties lentelę.

40 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 305/2011 daliniai pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 305/2011 56 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamą pagrindą manyti, kad statybos produktas, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, neatitinka deklaruotų eksploatacinių savybių ir dėl jo kyla pavojus, kad nebus įvykdyti esminiai statinių reikalavimai, kuriems taikomas šis reglamentas, jos atlieka atitinkamo produkto vertinimą pagal atitinkamus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai, kiek tai yra būtina, bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.“.

"

XI skyrius.

Baigiamosios nuostatos

41 straipsnis

Sankcijos

1.  Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento ir II priede išvardytų Sąjungos derinamųjų teisės aktų nuostatas, kuriomis nustatomos ekonominės veiklos vykdytojų pareigos ▌, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog šios sankcijos būtų įgyvendinamos pagal nacionalinės teisės aktus.

2.  Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

3.   Valstybės narės ne vėliau kaip ... [27 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] praneša apie tas nuostatas Komisijai, jeigu apie jas nebuvo pranešta anksčiau, ir nedelsdamos jai praneša apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

42 straipsnis

Vertinimas, peržiūra ir gairės

1.   Komisija ne vėliau kaip 2026 m. gruodžio 31 d., o vėliau kas penkerius metus atlieka šio reglamento vertinimą atsižvelgiant į jo tikslus ir pateikia apie tai ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

2.  Ataskaitoje įvertinama, ar pasiekti šio reglamento tikslai, visų pirma siekiant sumažinti reikalavimų neatitinkančių gaminių skaičių Sąjungos rinkoje, užtikrinti efektyvų ir veiksmingą Sąjungos derinamųjų teisės aktų vykdymo užtikrinimą Sąjungoje, didinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą ir stiprinti į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolę, kartu atsižvelgiant į poveikį verslo įmonėms, ypač MVĮ. Be to, turi būti įvertinta šio reglamento taikymo sritis, tarpusavio vertinimo sistemos ir rinkos priežiūros veiklos, kuriai skiriamas Sąjungos finansavimas, veiksmingumas, atsižvelgiant į Sąjungos politikos ir teisės reikalavimus, ir galimybės toliau gerinti priežiūros institucijų bendradarbiavimą su muitinėmis.

3.  Ne vėliau kaip ... [ketveri metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia 4 straipsnio nuostatų taikymo įvertinimo ataskaitą. Ataskaitoje visų pirma įvertinama to straipsnio taikymo sritis, jo poveikis ir su juo susijusios sąnaudos ir nauda. Prireikus drauge su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

4.  Per ketverius metus po pirmojo su gaminiu susijusios prieš eksportą atliekamos kontrolės sistemos patvirtinimo pagal 35 straipsnio 3 dalį Komisija atlieka jos poveikio ir išlaidų veiksmingumo vertinimą.

5.  Siekdama palengvinti šio reglamento įgyvendinimą, Komisija parengia 4 straipsnio praktinio įgyvendinimo gaires, skirtas rinkos priežiūros institucijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams.

43 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto, susijusio su 11 straipsnio 4 dalyje, 21 straipsnio 9 dalyje, 25 straipsnio 8 dalyje, 35 straipsnio 10 dalyje ir 35 straipsnio 11 dalyje nurodytais įgyvendinimo įgaliojimais, projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

44 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ... [dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Tačiau jo 29, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsniai taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

Sąjungos derinamųjų teisės aktų sąrašas

1.  1969 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 69/493/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių krištolo stiklą, suderinimo (OL L 326, 1969 12 29, p. 36);

2.  1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių leidžiamą motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo (OL L 42, 1970 2 23, p. 16);

3.  1974 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 75/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su butelių, naudojamų kaip matavimo talpos, suderinimo (OL L 42, 1975 2 15, p. 14);

4.  1975 m. gegužės 20 d. Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo (OL L 147, 1975 6 9, p. 40);

5.  1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyva 76/211/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrų fasuotų produktų komplektavimu pagal masę arba tūrį, suderinimo (OL L 46, 1976 2 21, p. 1);

6.  1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 80/181/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo vienetais, suderinimo ir Direktyvos 71/354/EEB panaikinimo (OL L 39, 1980 2 15, p. 40);

7.  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/42/EEB dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą (OL L 167, 1992 6 22, p. 17);

8.  1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/11/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės dalims, ženklinimą, suderinimo (OL L 100, 1994 4 19, p. 37);

9.  1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10);

10.  1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/12/EEB (OL L 350, 1998 12 28, p. 58);

11.  1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (OL L 331, 1998 12 7, p. 1);

12.  2000 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo (OL L 162, 2000 7 3, p. 1);

13.  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 269, 2000 10 21, p. 34);

14.  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (OL L 304, 2003 11 21, p. 1);

15.  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (OL L 104, 2004 4 8, p. 1);

16.  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 7);

17.  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/13/EB (OL L 143, 2004 4 30, p. 87);

18.  2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/64/EB dėl motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, bei iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (OL L 310, 2005 11 25, p. 10);

19.  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24);

20.  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB dėl dujų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (OL L 161, 2006 6 14, p. 12);

21.  2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL L 266, 2006 9 26, p. 1);

22.  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1);

23.  2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1);

24.  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/45/EB, nustatanti taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinanti Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/211/EEB (OL L 247, 2007 9 21, p. 17);

25.  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1);

26.  2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 78/2009 dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, susijusio su pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB ir panaikinantis direktyvas 2003/102/EB bei 2005/66/EB (OL L 35, 2009 2 4, p. 1);

27.  2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB (OL L 35, 2009 2 4, p. 32);

28.  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/34/EB dėl bendrų nuostatų, susijusių su matavimo priemonėmis ir metrologinės kontrolės metodais (OL L 106, 2009 4 28, p. 7);

29.  2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/48/EB dėl žaislų saugos (OL L 170, 2009 6 30, p. 1);

30.  2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB (OL L 188, 2009 7 18, p. 1);

31.  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1);

32.  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10);

33.  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL L 286, 2009 10 31, p. 1);

34.  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (OL L 342, 2009 12 22, p. 46);

35.  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL L 342, 2009 12 22, p. 59);

36.  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL L 27, 2010 1 30, p. 1);

37.  2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/35/ES dėl gabenamųjų slėginių įrenginių ir panaikinanti Tarybos direktyvas 76/767/EEB, 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB ir 1999/36/EB (OL L 165, 2010 6 30, p. 1);

38.  2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL L 88, 2011 4 4, p. 5);

39.  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 174, 2011 7 1, p. 88);

40.  2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB (OL L 272, 2011 10 18, p. 1);

41.  2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1);

42.  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL L 197, 2012 7 24, p. 38);

43.  2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1);

44.  2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 52);

45.  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 178, 2013 6 28, p. 27);

46.  2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/53/ES dėl pramoginių ir asmeninių laivų, kuria panaikinama Direktyva 94/25/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 90);

47.  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/28/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimu rinkai ir priežiūra, nuostatų suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 1);

48.  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastųjų slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 45);

49.  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 79);

50.  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 107);

51.  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/32/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 149);

52.  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 251);

53.  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/34/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 309);

54.  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 357);

55.  2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 1);

56.  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62);

57.  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 189, 2014 6 27, p. 164);

58.  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/90/ES dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Tarybos direktyva 96/98/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 146);

59.  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (OL L 150, 2014 5 20, p. 195);

60.  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 540/2014 dėl variklinių transporto priemonių ir keičiamųjų triukšmo slopinimo sistemų garso lygio, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB bei panaikinama Direktyva 70/157/EEB (OL L 158, 2014 5 27, p. 131);

61.  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB (OL L 81, 2016 3 31, p. 1);

62.  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (OL L 81, 2016 3 31, p. 51);

63.  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB (OL L 81, 2016 3 31, p. 99);

64.  2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (OL L 252, 2016 9 16, p. 53);

65.  2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 2017 5 5, p. 1);

66.  2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES (OL L 117, 2017 5 5, p. 176);

67.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (OL L 137, 2017 5 24, p. 1);

68.  2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (OL L 198, 2017 7 28, p. 1);

69.  2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1);

70.  2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1), kiek tai susiję su jo 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų orlaivių projektavimu, gamyba ir tiekimu rinkai, bepiločių orlaivių, jų variklių, oro sraigtų, dalių, ir nuotolinio orlaivių valdymo įrangos atveju.

II PRIEDAS

Sąjungos derinamųjų teisės aktų, kuriuose nėra nuostatų dėl sankcijų, sąrašas

1.  1969 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 69/493/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių krištolo stiklą, suderinimo (OL L 326, 1969 12 29, p. 36);

2.  1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo (OL L 42, 1970 2 23, p. 16);

3.  1974 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 75/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su butelių, naudojamų kaip matavimo talpos, suderinimo (OL L 42, 1975 2 15, p. 14);

4.  1975 m. gegužės 20 d. Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo (OL L 147, 1975 6 9, p. 40);

5.  1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyva 76/211/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrų fasuotų produktų komplektavimu pagal masę arba tūrį, suderinimo (OL L 46, 1976 2 21, p. 1);

6.  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/42/EEB dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą (OL L 167, 1992 6 22, p. 17);

7.  1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/11/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės dalims, ženklinimą, suderinimo (OL L 100, 1994 4 19, p. 37);

8.  1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10);

9.  2000 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo (OL L 162, 2000 7 3, p. 1);

10.  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 269, 2000 10 21, p. 34);

11.  2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/64/EB dėl motorinių transporto priemonių tipų patvirtinimo, atsižvelgiant į galimybę jas pakartotinai naudoti, perdirbti ir atnaujinti, bei iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (OL L 10, 2005 11 25, p. 10);

12.  2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB dėl dujų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (OL L 161, 2006 6 14, p. 12);

13.  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/45/EB, nustatanti taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių, panaikinanti Tarybos direktyvas 75/106/EEB bei 80/232/EEB ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/211/EEB (OL L 247, 2007 9 21, p. 17);

14.  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (OL L 342, 2009 12 22, p. 46);

15.  2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/35/ES dėl gabenamųjų slėginių įrenginių ir panaikinanti Tarybos direktyvas 76/767/EEB, 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB ir 1999/36/EB (OL L 165, 2010 6 30, p. 1);

16.  2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL L 88, 2011 4 4, p. 5);

17.  2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB (OL L 272, 2011 10 18, p. 1);

18.  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/90/ES dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Tarybos direktyva 96/98/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 146);

19.  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 540/2014 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių ir keičiamųjų triukšmo slopinimo sistemų garso lygio, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB ir panaikinama Direktyva 70/157/EEB (OL L 158, 2014 5 27, p. 131).

III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) 765/2008

Šis reglamentas

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 1 punktas

3 straipsnio 1 punktas

2 straipsnio 2 punktas

3 straipsnio 2 punktas

2 straipsnio 14 punktas

3 straipsnio 22 punktas

2 straipsnio 15 punktas

3 straipsnio 23 punktas

2 straipsnio 17 punktas

3 straipsnio 3 punktas

2 straipsnio 18 punktas

3 straipsnio 4 punktas

2 straipsnio 19 punktas

3 straipsnio 25 punktas

15 straipsnio 1 ir 2 dalys

2 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 5 dalis

2 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 5 dalis

16 straipsnio 3 dalis

16 straipsnio 4 dalis

–  

17 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 2 dalis

34 straipsnio paskutinis sakinys ir 34 straipsnio 3 dalies a punktas

18 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 6 dalis

18 straipsnio 2 dalies a punktas

11 straipsnio 7 dalies a punktas

18 straipsnio 2 dalies b punktas

18 straipsnio 2 dalies c punktas

11 straipsnio 7 dalies b punktas

18 straipsnio 2 dalies d punktas

18 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 5 dalis ir 14 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 4 dalis

14 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 5 dalis

13 straipsnis

18 straipsnio 6 dalis

31 straipsnio 2 dalies o punktas

19 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

11 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

14 straipsnio 4 dalies a, b, e ir j punktai

19 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

11 straipsnio 5 dalis

19 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 3 dalies g punktas

19 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 5 dalis

17 straipsnis

20 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 3 dalis

21 straipsnio 4 dalis

22 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio 2 dalis

22 straipsnio 3 dalis

20 straipsnio 3 dalis

22 straipsnio 4 dalis

20 straipsnio 4 dalis

23 straipsnio 1 ir 3 dalys

34 straipsnio 1 dalis

23 straipsnio 2 dalis

34 straipsnio 4 dalis

24 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio 1 dalis

24 straipsnio 2 dalis

22 straipsnio 2–5 dalys

24 straipsnio 3 dalis

24 straipsnio 4 dalis

25 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 2 dalies a punktas

31 straipsnio 2 dalies f punktas ir 33 straipsnio 1 dalies i ir k punktai

25 straipsnio 2 dalies b punktas

31 straipsnio 2 dalies g ir m punktai ir 33 straipsnio 1 dalies i ir k punktai

25 straipsnio 3 dalis

26 straipsnis

27 straipsnio 1 dalies 1 sakinys

25 straipsnio 2 dalis

27 straipsnio 1 dalies 2 sakinys

25 straipsnio 3 dalis

27 straipsnio 2 dalis

25 straipsnio 4 dalis

27 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

26 straipsnio 1 dalis

27 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

26 straipsnio 2 dalis

27 straipsnio 4 dalis

27 straipsnio 5 dalis

28 straipsnio 1 dalis

27 straipsnio 1 dalies a punktas

28 straipsnio 2 dalis

27 straipsnio 1 dalies b punktas

29 straipsnio 1 dalis

28 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 2 dalis

28 straipsnio 2 dalis

29 straipsnio 3 dalis

28 straipsnio 3 dalis

29 straipsnio 4 dalis

28 straipsnio 4 dalis

29 straipsnio 5 dalis

25 straipsnio 5 dalis

32 straipsnio 1 dalies d punktas

32 straipsnio 1 dalies e punktas

36 straipsnio 2 dalies e punktas

(1) OL C 283, 2018 8 10, p. 19.
(2)OL C 283, 2018 8 10, p. 19.
(3)2019  m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL L 342, 2009 12 22, p. 59).
(5)2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 2017 5 5, p. 1).
(6)2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES (OL L 117, 2017 5 5, p. 176).
(7) 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL L 151, 2018 6 14, p. 1).
(8)2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL L 11, 2002 1 15, p. 4).
(9)2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).
(10) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).
(11) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).
(12) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 251).
(13) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (OL L 342, 2009 12 22, p. 46).
(14) 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (OL L 198, 2017 7 28, p. 1).
(15)2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).
(16) 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (OL L 181, 2013 6 29, p. 15).
(17) 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (OL L 104, 2004 4 8, p. 1).
(18) 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1).
(19) 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 52).
(20) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/28/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimu rinkai ir priežiūra, nuostatų suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 1).
(21) 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/90/ES dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Tarybos direktyva 96/98/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 146).
(22) 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (OL L 252, 2016 9 16, p. 53).
(23) 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB (OL L 81, 2016 3 31, p. 1).
(24) 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/35/ES dėl gabenamųjų slėginių įrenginių ir panaikinanti Tarybos direktyvas 76/767/EEB, 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB ir 1999/36/EB (OL L 165, 2010 6 30, p. 1).
(25) 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1724, kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL L 295, 2018 11 21, p. 1).
(26) ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/... dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 (OL L ...).
(27)+OL: prašom tekste įrašyti reglamento, pateikto dokumente PE-CONS 70/18 - COD 2017/0354, numerį, o išnašoje įrašyti jo numerį, priėmimo datą ir paskelbimo nuorodą.
(28)2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(29)2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 12, p. 39).
(30)2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).
(31)OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
(32)2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(33) 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 15, 1998 1 21, p. 14).
(34) 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/644 dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (OL L 112, 2018 5 2, p. 19).
(35) 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).
(36) 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL L 88, 2011 4 4, p. 5).
(37) 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (OL L 81, 2016 3 31, p. 51).
(38) 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB (OL L 81, 2016 3 31, p. 99).
(39) 2000 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo (OL L 162, 2000 7 3, p. 1).
(40) 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24).
(41) 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/48/EB dėl žaislų saugos (OL L 170, 2009 6 30, p. 1).
(42) 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10).
(43) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 174, 2011 7 1, p. 88).
(44) 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 178, 2013 6 28, p. 27).
(45) 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/53/ES dėl pramoginių ir asmeninių laivų, kuria panaikinama Direktyva 94/25/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 90).
(46) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastųjų slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 45).
(47) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 79).
(48) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 107).
(49) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/32/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 149).
(50) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/34/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 309).
(51) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 357).
(52) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).
(53) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo (OL L 189, 2014 6 27, p. 164).
(54)+OL: prašome tekste įrašyti dokumento PE-CONS 70/18, COD 2017/0354 numerį.
(55)+OL: prašome įrašyti procedūros PE-CONS 45/19 - COD 2017/0353 dokumento numerį.
(56)+OL: prašome įrašyti dokumento, priimamo procedūra PE-CONS 45/19 - COD 2017/0353 numerį.
(57)2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).
(58)2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų, kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).
(59)1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).
(60)2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/13/EB (OL L 143, 2004 4 30, p. 87).


Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas ***I
PDF 314kWORD 84k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))
P8_TA-PROV(2019)0398A8-0444/2018

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0238),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0165/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A8-0444/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo

P8_TC1-COD(2018)0112


(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  internetinės tarpininkavimo paslaugos labai padeda skatinti verslumą ir naujus verslo modelius, prekybą ir inovacijas, o tai gali pagerinti vartotojų gerovę, be to, šiomis paslaugomis vis labiau naudojamasi privačiajame ir viešajame sektoriuose. Jos užtikrina galimybę patekti į naujas rinkas, taip pat siūlo komercinių galimybių, leidžiančių įmonėms išnaudoti vidaus rinkos pranašumus. ▌ Tos paslaugos leidžia vartotojams Sąjungoje pasinaudoti tais pranašumais, visų pirma didesniu prekių ir paslaugų pasirinkimu, jomis taip pat prisidedama prie siūlomos konkurencingos kainodaros internete, tačiau dėl jų kyla ir problemų, kurias reikia spręsti siekiant užtikrinti teisinį tikrumą;

(2)  internetinės tarpininkavimo paslaugos gali būti labai svarbios įmonių, besinaudojančių tokiomis paslaugomis vartotojams pasiekti, komercinei sėkmei. Todėl, siekiant visapusiškai pasinaudoti interneto platformų ekonomikos teikiama nauda, svarbu, kad įmonės galėtų pasitikėti internetinėmis tarpininkavimo paslaugų platformomis, su kuriomis jos užmezga komercinius santykius. Tai svarbu iš esmės dėl to, kad sandoriai vis dažniau sudaromi naudojantis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis, o šią plėtrą skatina didelis netiesioginis duomenimis grindžiamas tinklo poveikis, todėl tokie verslo klientai, visų pirma labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), tampa vis labiau priklausomi nuo tokių paslaugų, kad galėtų pasiekti vartotojus. Didėjant šiai priklausomybei, tų paslaugų teikėjai dažnai turi didesnę derybinę galią, todėl jie iš tikrųjų gali elgtis vienašališkai ir nesąžiningai, o tai gali pakenkti teisėtiems jų verslo klientų ir, netiesiogiai, Sąjungos vartotojų interesams. Pavyzdžiui, jie verslo klientams gali vienašališkai taikyti praktiką, kuri smarkiai nukrypsta nuo gero komercinio elgesio arba prieštarauja geros valios ir sąžiningos dalykinės praktikos principams. Šiame reglamente aptariami tokie galimi trukdžiai interneto platformų ekonomikoje;

(3)  vartotojai pritaria internetinių tarpininkavimo paslaugų naudojimui. Konkurencinga, sąžininga ir skaidri interneto ekosistema, kurioje įmonės elgiasi atsakingai, taip pat yra būtina vartotojų gerovei. Interneto platformų ekonomikos skaidrumo ir pasitikėjimo ja užtikrinimas įmonių tarpusavio santykiuose galėtų netiesiogiai padėti padidinti ir vartotojų pasitikėjimą interneto platformų ekonomika. Tačiau tiesioginis interneto platformų ekonomikos vystymosi poveikis vartotojams aptariamas kitų sričių Sąjungos teisės aktuose, visų pirma vartotojų acquis;

(4)  panašiai ir interneto paieškos sistemos gali būti svarbus lankytojų srauto šaltinis įmonėms, siūlančioms prekes ar paslaugas vartotojams interneto svetainėse, todėl gali labai paveikti tokių bendrovių interneto svetainių naudotojų, siūlančių savo prekes ar paslaugas internetu vidaus rinkoje, komercinę sėkmę. Šiuo klausimu interneto paieškos sistemų teikėjų vykdomas interneto svetainių, įskaitant svetaines, kuriose bendrovių interneto svetainių naudotojai siūlo savo prekes ir paslaugas vartotojams, reitingo nustatymas turi didelį poveikį vartotojų pasirinkimui ir tų bendrovių interneto svetainių naudotojų komercinei sėkmei. Todėl, net ir nesant sutartinių santykių su bendrovių interneto svetainių naudotojais, interneto paieškos sistemų teikėjai gali iš tikrųjų elgtis vienašališkai ir nesąžiningai, o tai gali pakenkti teisėtiems bendrovių interneto svetainių naudotojų ir, netiesiogiai, Sąjungos vartotojų interesams;

(5)  internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjų ir verslo klientų santykių pobūdis taip pat galėtų lemti ribotas verslo klientų teisių gynimo galimybes, kai dėl vienašalių tų paslaugų teikėjų veiksmų kyla ginčas. Daugeliu atvejų tie paslaugų teikėjai nesiūlo prieinamų ir veiksmingų vidinių skundų nagrinėjimo sistemų. Esami alternatyvaus neteisminio ginčų sprendimo mechanizmai dėl įvairių priežasčių taip pat gali būti neveiksmingi, įskaitant specializuotų mediatorių trūkumą ir verslo klientų nuogąstavimus dėl atsakomųjų priemonių;

(6)  internetinėms tarpininkavimo paslaugoms ir interneto paieškos sistemoms, taip pat ▌sandoriams, kuriems sąlygos sudaromos naudojantis tomis paslaugomis, savaime būdingas tarpvalstybinis potencialas ir jie yra labai svarbūs tinkamam Sąjungos vidaus rinkos veikimui šiuolaikinėje ekonomikoje. Kai kurių tų paslaugų teikėjų galimai nesąžininga ir žalinga komercinė praktika ir veiksmingų teisių gynimo mechanizmų trūkumas trukdo visapusiškai realizuoti tą potencialą ir daro neigiamą poveikį tinkamam vidaus rinkos veikimui ▌;

(7)  Sąjungos lygmeniu reikėtų nustatyti tikslinių privalomų taisyklių rinkinį siekiant užtikrinti sąžiningą, nuspėjamą, tvarią ir patikimą internetinio verslo aplinką vidaus rinkoje. Visų pirma internetinių tarpininkavimo paslaugų verslo klientams turėtų būti užtikrintas tinkamas skaidrumas ir veiksmingos teisių gynimo galimybės visoje Sąjungoje siekiant palengvinti tarpvalstybinį verslą Sąjungoje ir taip pagerinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir spręsti galimo atsirandančio susiskaidymo konkrečiose srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, problemą;

(8)  tose taisyklėse taip pat reikėtų numatyti atitinkamas sąžiningumo ir skaidrumo skatinimo priemones, ypač susijusias su bendrovių interneto svetainių naudotojų reitingo nustatymu interneto paieškos sistemų generuojamuose paieškos rezultatuose ▌. Kartu tomis taisyklėmis turėtų būti pripažįstamos ir užtikrinamos svarbios platesnės interneto platformų ekonomikos inovacijų galimybės ir sudaromos sąlygos sveikai konkurencijai, dėl kurios vartotojams būtų sudaroma daugiau pasirinkimo galimybių. Tikslinga paaiškinti, kad šis reglamentas neturėtų turėti poveikio nacionalinei civilinei teisei, visų pirma sutarčių teisei, pavyzdžiui, taisyklėms dėl sutarties galiojimo, sudarymo, poveikio ar nutraukimo, jeigu tik nacionalinės civilinės teisės taisyklės atitinka Sąjungos teisę ir tiek, kiek atitinkamų aspektų neapima šis reglamentas. Valstybėms narėms turėtų būti palikta laisvė taikyti nacionalinės teisės aktus, kuriais draudžiama vykdyti vienašališkus veiksmus ar nesąžiningą komercinę praktiką arba pagal kuriuos už tokius veiksmus ir praktiką skiriamos sankcijos tiek, kiek atitinkamų aspektų neapima šis reglamentas;

(9)  kadangi internetinės tarpininkavimo paslaugos ir interneto paieškos sistemos paprastai yra pasaulinio masto, šis reglamentas turėtų būti taikomas tų paslaugų teikėjams, neatsižvelgiant į tai, ar jie įsisteigę valstybėje narėje, ar už Sąjungos ribų, jeigu kartu įvykdomos dvi sąlygos. Pirma, verslo klientai arba bendrovių interneto svetainių naudotojai turėtų būti įsisteigę Sąjungoje. Antra, verslo klientai arba bendrovių interneto svetainių naudotojai turėtų, naudodamiesi tomis paslaugomis, siūlyti savo prekes ar paslaugas Sąjungoje esantiems vartotojams, bent jau kaip sandorio dalį. Siekiant nustatyti, ar verslo klientai arba bendrovės interneto svetainės naudotojai siūlo prekes ar paslaugas Sąjungoje esantiems vartotojams, būtina nustatyti, ar akivaizdu, kad verslo klientų arba bendrovės interneto svetainės naudotojų veikla yra nukreipta į vartotojus, esančius vienoje ar daugiau valstybių narių. Šį kriterijų reikėtų aiškinti pagal atitinkamą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1215/2012(4) 17 straipsnio 1 dalies c punktu ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 593/2008(5) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Tokie vartotojai turėtų būti Sąjungoje, tačiau jų gyvenamoji vieta nebūtinai turi būti Sąjungoje ir jie nebūtinai turi būti kurios nors valstybės narės piliečiai. Todėl šis reglamentas neturėtų būti taikomas, kai verslo klientai arba bendrovių interneto svetainių naudotojai nėra įsisteigę Sąjungoje arba kai jie yra įsisteigę Sąjungoje, bet naudojasi internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis ar interneto paieškos sistemomis siūlydami prekes ar paslaugas tik už Sąjungos ribų esantiems vartotojams arba asmenims, kurie nėra vartotojai. Be to, šis reglamentas turėtų būti taikomas nepriklausomai nuo sutartims kitu atveju taikytinos teisės;

(10)  įvairiausiems įmonių ir vartotojų ▌ santykiams internetu tarpininkauja paslaugų teikėjai, teikiantys įvairias paslaugas, kurios iš esmės grindžiamos tuo pačiu ekosistemos kūrimo verslo modeliu. Kad taikymo sritis apimtų atitinkamas paslaugas, internetinės tarpininkavimo paslaugos turėtų būti apibrėžtos tiksliai ir technologiškai neutraliu būdu. Visų pirma šias paslaugas turėtų sudaryti informacinės visuomenės paslaugos, kurioms būdinga tai, kad jomis siekiama sudaryti sąlygas tiesioginiams verslo klientų ir vartotojų sandoriams, neatsižvelgiant į tai, ar galiausiai sandoriai sudaromi internetu, atitinkamo internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjo arba verslo kliento interneto portale, ▌ne internetu, ar faktiškai apskritai nesudaromi, ir tai reiškia, kad neturėtų būti reikalaujama jokių verslo klientų ir vartotojų sutartinių santykių kaip išankstinės sąlygos, kad internetinės tarpininkavimo paslaugos būtų įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį. Išvada, kad interneto svetaine ar paslauga siekiama sudaryti sąlygas sandoriams, apibrėžiamiems kaip internetinio tarpininkavimo paslaugos, neturėtų būti daroma tais atvejais, jei vien tik įtraukiama nereikšmingo masto paslauga. Be to, paslaugos turėtų būti teikiamos remiantis paslaugų teikėjų ir verslo klientų, kurie siūlo prekes ar paslaugas vartotojams, sutartiniais santykiais. Turėtų būti laikoma, kad tokie sutartiniai santykiai yra tada, kai abi atitinkamos šalys patvariojoje laikmenoje vienareikšmiškai išreiškia ketinimą būti saistomos, nebūtinai reikalaujant aiškaus rašytinio susitarimo;

(11)  todėl internetinių tarpininkavimo paslaugų, kurioms taikomas šis reglamentas, pavyzdžiai turėtų apimti internetines e. prekyvietes, įskaitant grindžiamas bendradarbiavimu, kuriose veikia verslo klientai, internetines taikomosios programinės įrangos paslaugas, pavyzdžiui, taikomųjų programų parduotuves, ir internetines socialinės žiniasklaidos paslaugas, nepriklausomai nuo tokioms paslaugoms teikti naudojamos technologijos. Šia prasme internetines tarpininkavimo paslaugas galima būtų teikti ir pasitelkiant balso asistento technologiją. Be to, neturėtų būti svarbu, ar tie verslo klientų ir vartotojų sandoriai yra susiję su kokiu nors piniginiu atsiskaitymu arba sudaromi iš dalies ne internetu. Tačiau šis reglamentas neturėtų būti taikomas tarpusavio internetinėms tarpininkavimo paslaugoms nedalyvaujant verslo klientams, grynoms verslo verslui teikiamoms internetinėms tarpininkavimo paslaugoms, kurios vartotojams nesiūlomos, internetinės reklamos priemonėms ir internetiniams reklamos mainams, kuriais nesiekiama palengvinti tiesioginių sandorių inicijavimo ir kurie nėra susiję su sutartiniais santykiais su vartotojais. Dėl tos pačios priežasties šis reglamentas neturėtų būti taikomas paieškos sistemų optimizavimo programinės įrangos paslaugoms ir paslaugoms, kurios iš esmės yra susijusios su reklamos blokavimo programine įranga. Šis reglamentas neturėtų apimti techninių funkcijų ir sąsajų, kurios tik sujungia aparatinę įrangą ir taikomąsias programas, nes tokios funkcijos ir sąsajos paprastai neatitinka internetinėms tarpininkavimo paslaugoms keliamų reikalavimų. Tačiau tokios funkcijos ar sąsajos gali būti tiesiogiai susisietos su tam tikromis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis arba būti papildoma jų dalis. Tokiais atvejais atitinkamiems internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams turėtų būti keliami skaidrumo reikalavimai, kai jie taiko skirtingas sąlygas priklausomai nuo tų funkcijų ir sąsajų. Šis reglamentas neturėtų būti taikomas ir internetinėms mokėjimo paslaugoms, nes jos pačios neatitinka taikomų reikalavimų ir yra tik prekių ir paslaugų teikimo atitinkamiems vartotojams sandorių pagalbinės paslaugos;

(12)  pagal atitinkamą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką ir atsižvelgiant į tai, kad verslo klientų priklausomumas daugiausia pastebimas internetinių tarpininkavimo paslaugų, kuriomis naudojantis pasiekiami vartotojai fiziniai asmenys, atžvilgiu, vartotojo sąvoka apibrėžiant šio reglamento taikymo sritį turėtų būti suprantama kaip apimanti tik fizinius asmenis, kai jie veikia siekdami tikslų, nesusijusių su prekyba, verslu, amatu ar profesija;

(13)  atsižvelgiant į inovacijų spartą, šiame reglamente vartojama interneto paieškos sistemos apibrėžtis turėtų būti technologiškai neutrali. Visų pirma turėtų būti suprantama, kad apibrėžtis apima ir prašymą balsu;

(14)  internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai yra linkę naudoti iš anksto suformuluotas sąlygas, todėl siekiant prireikus veiksmingai apsaugoti verslo klientus, šis reglamentas turėtų būti taikomas, jeigu sutartinių santykių sąlygos, neatsižvelgiant į šių santykių pavadinimą ar formą, vienašališkai nustatytos internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjo. Tai, ar sąlygos buvo vienašališkai nustatytos, turėtų būti įvertinta kiekvienu konkrečiu atveju atlikus bendrą vertinimą. To bendro vertinimo požiūriu santykinis atitinkamų šalių dydis, tai, ar vyko derybos, arba tai, ar tose derybose galėjo būti derėtasi dėl tam tikrų nuostatų ir jas kartu galėjo nustatyti atitinkamas teikėjas ir verslo klientas, savaime neturėtų būti lemiamas faktorius. Be to, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams numatytas įpareigojimas užtikrinti, kad sąlygos būtų lengvai prieinamos verslo klientams, taip pat jų komercinių santykių etapu iki sutarties sudarymo, reiškia, kad verslo klientai nepraras šiuo reglamentu užtikrinamo skaidrumo, nes bet kuriuo atveju galės sėkmingai derėtis;

(15)  siekiant užtikrinti, kad pagal bendrąsias sutartinių santykių sąlygas verslo klientai galėtų nustatyti komercines internetinių tarpininkavimo paslaugų naudojimo, nutraukimo ir sustabdymo sąlygas ir kad būtų pasiektas jų verslo santykių nuspėjamumas, tos sąlygos turėtų būti surašytos paprastai ir suprantamai ▌. Sąlygos neturėtų būti laikomos surašytomis paprastai ir suprantamai, jeigu jos yra neapibrėžtos, nekonkrečios arba jeigu joms trūksta išsamumo svarbiais komerciniais klausimais ir todėl verslo klientams neužtikrinamas pagrįstas nuspėjamumas svarbiausiais sutartinių santykių aspektais. Be to, klaidinančios formuluotės neturėtų būti laikomos paprastomis ir suprantamomis;

(16)  siekiant užtikrinti, kad verslo klientams būtų pakankamai aišku, kur ir kam parduodamos jų prekės ar paslaugos, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti savo verslo klientams skaidrumą, susijusį su bet kokiais papildomais platinimo kanalais ar galimomis susijusiomis programomis, kuriais jie galėtų naudotis parduodami tas prekes ar paslaugas. Papildomi kanalai ir susijusios programos turėtų būti laikomi technologiškai neutraliais, tačiau, inter alia, galėtų apimti kitas interneto svetaines, taikomąsias programas ar kitas internetines tarpininkavimo paslaugas, naudojamas verslo kliento siūlomų prekių ar paslaugų pardavimui;

(17)  intelektinės nuosavybės teisių turėjimas ir kontrolė internete gali turėti didelę ekonominę reikšmę ir internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams, ir jų verslo klientams. Siekiant užtikrinti verslo klientams aiškumą ir skaidrumą bei geresnį suprantamumą, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai į savo sąlygas turėtų įtraukti bendro pobūdžio ar, jei pageidauja, išsamesnę informaciją apie bendrą tų sąlygų poveikį verslo kliento intelektinės nuosavybės teisių turėjimui ir kontrolei, jei toks yra. Tokia informacija galėtų apimti, inter alia, informaciją apie bendrą logotipų, prekių ženklų ar firminių vardų naudojimą;

(18)  užtikrinti skaidrumą bendrosiose sąlygose gali būti labai svarbu skatinant darnius verslo santykius ir užkertant kelią nesąžiningam elgesiui, kuris kenkia verslo klientams. Todėl internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai taip pat turėtų užtikrinti, kad sąlygos būtų lengvai prieinamos visais komercinių santykių etapais, taip pat ir potencialiems verslo klientams iki sutarties sudarymo, ir kad apie visus šių sąlygų pakeitimus atitinkamiems verslo klientams būtų pranešama patvariojoje laikmenoje per nustatytą pagrįstą ir proporcingą atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes terminą, kuris yra bent 15 dienų. Proporcingi ilgesni nei 15 dienų pranešimo terminai turėtų būti nustatomi tais atvejais, kai dėl siūlomų sąlygų pakeitimų verslo klientams reikia atlikti techninius arba komercinius pritaikymus, siekiant laikytis pakeitimų, pavyzdžiui, kai reikalaujama, kad jie atliktų didelius techninius prekių ar paslaugų pritaikymus. Tas pranešimo terminas neturėtų būti taikomas, jeigu ir tiek, kiek atitinkamas verslo klientas jo aiškiai atsisako arba jeigu poreikį įgyvendinti pakeitimą nesilaikant pranešimo termino lemia paslaugų teikėjo teisinis ar reguliavimo įpareigojimas pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę. Tačiau terminas „pakeitimas“ neturėtų apimti siūlomų redakcinio pobūdžio pakeitimų, jeigu tik dėl jų nepasikeičia sąlygų turinys ir reikšmė. Reikalavimas pranešti apie siūlomus pakeitimus patvariojoje laikmenoje turėtų suteikti verslo klientams galimybę veiksmingai peržiūrėti šiuos pakeitimus vėlesniame etape. Verslo klientai turėtų turėti teisę nutraukti savo sutartį per 15 dienų nuo pranešimo apie pakeitimą gavimo, nebent sutarčiai būtų taikomas trumpesnis terminas, pavyzdžiui, pagal nacionalinę civilinę teisę;

(19)  paprastai naujų prekių ar paslaugų, įskaitant taikomąją programinę įrangą, pateikimas internetinėms tarpininkavimo paslaugoms turėtų būti laikomas aiškiais patvirtinamaisiais veiksmais, kad verslo klientas galėtų netaikyti pranešimo termino, per kurį turi būti padaryti sąlygų pakeitimai. Tačiau tais atvejais, kai pagrįstas ir proporcingas pranešimo terminas yra ilgesnis nei 15 dienų, nes dėl sąlygų pakeitimų verslo klientui reikia atlikti didelius techninius savo prekių ar paslaugų pritaikymus, neturėtų būti laikoma, kad pranešimo terminas automatiškai netaikomas, kai verslo klientas pateikia naujas prekes ar paslaugas. Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas turėtų tikėtis, kad dėl sąlygų pakeitimų verslo klientui reikės atlikti didelius techninius pritaikymus tais atvejais, kai, pavyzdžiui, pašalinamos ar pridedamos visos internetinių tarpininkavimo paslaugų, prie kurių verslo klientai turėjo prieigą, funkcijos, arba kai verslo klientams gali reikėti pritaikyti savo prekes ar iš naujo programuoti savo paslaugas, kad galėtų tęsti veiklą naudodamiesi internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis;

(20)  siekiant apsaugoti verslo klientus ir abiem šalims suteikti teisinį tikrumą, reikalavimų neatitinkančios sąlygos turėtų būti niekinės ir negalioti, t. y. turėtų būti laikomos niekada neegzistavusiomis, ir tai turi turėti erga omnes ir ex tunc poveikį. Tačiau tai turėtų būti taikoma tik konkrečioms reikalavimų neatitinkančioms sąlygų nuostatoms. Likusios nuostatos turėtų būti paliktos galioti ir būti vykdytinos, jeigu jas galima atskirti nuo reikalavimų neatitinkančių nuostatų. Staigūs galiojančių sąlygų pakeitimai gali labai sutrikdyti verslo klientų veiklą. Todėl, siekiant apriboti tokius neigiamus padarinius verslo klientams ir atgrasyti nuo tokio elgesio, pakeitimai, padaryti pažeidžiant pareigą per nustatytą terminą apie juos pranešti, turėtų būti niekiniai ir negalioti, t. y. turėtų būti laikomi niekada neegzistavusiais, ir tai turi turėti erga omnes ir ex tunc poveikį;

(21)  siekiant užtikrinti, kad verslo klientai galėtų visapusiškai išnaudoti internetinių tarpininkavimo paslaugų siūlomas komercines galimybes, šių paslaugų teikėjai neturėtų visiškai užkirsti kelio savo verslo klientams reklamuoti savo prekinės tapatybės, kai jie teikia pasiūlymus ar prisistato naudodamiesi atitinkamomis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis. Tačiau šis draudimas trukdyti neturėtų būti suprantamas kaip verslo klientų teisė vienašališkai nustatyti, kaip turėtų būti pristatomas jų pasiūlymas ar jie patys teikiant atitinkamas internetines tarpininkavimo paslaugas;

(22)  internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas gali turėti teisėtų priežasčių nuspręsti apriboti, sustabdyti arba nutraukti savo paslaugų teikimą konkrečiam verslo klientui, be kita ko, pašalindamas atskiras konkretaus verslo kliento prekes ar paslaugas iš sąrašo arba veiksmingai pašalindamas paieškos rezultatus. Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai taip pat gali apriboti atskirų verslo klientų prekių ar paslaugų nurodymą sąraše jo nesustabdydami, pavyzdžiui, koreguojant jų reitingą arba neigiamai paveikiant verslo kliento matomumą, kuris gali apimti jo reitingo sumažinimą. Tačiau, kadangi tokie sprendimai gali turėti reikšmingą poveikį atitinkamo verslo kliento interesams, verslo klientams prieš apribojimo ar sustabdymo įsigaliojimą arba tuo pačiu metu turėtų būti pateiktas to sprendimo motyvų pareiškimas patvariojoje laikmenoje. Siekiant sumažinti neigiamą tokių sprendimų poveikį verslo klientams, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai taip pat turėtų suteikti galimybę išsiaiškinti faktus, dėl kurių priimtas tas sprendimas, vykdant vidinį skundų nagrinėjimo procesą, nes tai padės verslo klientams vėl užtikrinti atitiktį, jei tai įmanoma. Be to, kai internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas atšaukia sprendimą apriboti, sustabdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, pavyzdžiui, dėl to, kad sprendimas priimtas per klaidą ar dėl to, kad sąlygų pažeidimas, dėl kurio priimtas tas sprendimas, nebuvo įvykdytas turint nesąžiningų ketinimų ir buvo tinkamai ištaisytas, paslaugų teikėjas turėtų nepagrįstai nedelsdamas atstatyti paslaugų teikimą atitinkamam verslo klientui, įskaitant prieigos prie asmens duomenų ar kitų duomenų, arba ir vienų, ir kitų duomenų, kurie buvo prieinami prieš priimant sprendimą, teikimą. Iš pareiškimo apie sprendimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimą motyvus verslo klientai turėtų turėti galimybę sužinoti, ar yra galimybių ginčyti sprendimą, taip pagerinant verslo klientų galimybes prireikus siekti veiksmingai apginti savo teises. ▌Motyvų pareiškime turėtų būti nurodomos sprendimo ▌priežastys, remiantis paslaugų teikėjo sąlygose iš anksto nurodytomis priežastimis, ir tinkamai nurodomos atitinkamos konkrečios aplinkybės, įskaitant trečiųjų šalių pranešimus, dėl kurių priimtas toks sprendimas. Tačiau neturėtų būti reikalaujama, kad internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas pateiktų pareiškimą apie sprendimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimą motyvus, jei tai pažeistų teisinį ar reguliavimo įpareigojimą. Be to, neturėtų būti reikalaujama pateikti motyvų pareiškimą, jei internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas gali įrodyti, jog atitinkamas verslo klientas pakartotinai pažeidė taikomas sąlygas, dėl ko buvo nutrauktas visų atitinkamų internetinio tarpininkavimo paslaugų teikimas;

(23)  visų internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimo nutraukimas ir susijęs duomenų, pateiktų internetinių tarpininkavimo paslaugų naudojimo tikslais ar sukurtų teikiant tas paslaugas, ištrynimas yra esminės informacijos praradimas ir tai galėtų turėti didelį poveikį verslo klientams, tai taip pat galėtų pakenkti jų galimybei tinkamai naudotis kitomis jiems šiuo reglamentu suteiktomis teisėmis. Todėl internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas turėtų atitinkamam verslo klientui patvariojoje laikmenoje pateikti motyvų pareiškimą iki visų savo internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimo nutraukimo įsigaliojimo likus ne mažiau kaip 30 dienų. Tačiau šis pranešimo terminas neturėtų būti taikomas tais atvejais, kai internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjui taikomas teisinis ar reguliavimo įpareigojimas nutraukti visų savo internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimą konkrečiam verslo klientui. Lygiai taip pat 30 dienų pranešimo terminas neturėtų būti taikomas tais atvejais, kai internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas pasinaudoja nutraukimo teisėmis pagal nacionalinę teisę, laikydamasis Sąjungos teisės, pagal kurią nutraukti nedelsiant yra galima, jei, atsižvelgiant į visas konkretaus atvejo aplinkybes ir įvertinus abiejų šalių interesus, negalima pagrįstai tikėtis, kad sutartiniai santykiai tęsis iki sutarto termino pabaigos arba iki pranešimo termino pabaigos. Galiausiai, 30 dienų pranešimo terminas neturėtų būti taikomas tais atvejais, kai internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas gali įrodyti, kad sąlygos buvo keletą kartų pažeistos. Įvairios 30 dienų pranešimo termino išimtys gali būti taikomos dėl neteisėto ar netinkamo turinio, prekės ar paslaugos saugumo, klastojimo, sukčiavimo, kenkimo programine įranga, brukalų, duomenų saugumo pažeidimų ar kitų pavojų kibernetiniam saugumui arba prekės ar paslaugos tinkamumo nepilnamečiams. Siekiant užtikrinti proporcingumą, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai turėtų, kai tai pagrįsta ir techniškai įmanoma, pašalinti iš sąrašo tik atskiras verslo kliento prekes ar paslaugas. Visų internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimo nutraukimas būtų griežčiausia priemonė;

(24)  internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjų atliekamas prekių ir paslaugų reitingo nustatymas turi didelį poveikį vartotojų pasirinkimui, taigi ir verslo klientų, siūlančių tas prekes ir paslaugas vartotojams, komercinei sėkmei. Reitingas nurodo verslo klientų pasiūlymų santykinį reikšmingumą arba svarbą, kuri suteikiama paieškos rezultatams, kuriuos pateikia, organizuoja arba praneša internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai arba interneto paieškos sistemų teikėjai ir kurie gaunami naudojant algoritminę seką, reitingo nustatymo ar peržiūros mechanizmus, vizualinius akcentus ar kitas akcentavimo priemones arba jų derinį. Nuspėjamumas reiškia, kad internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai reitingus nustato nešališkai. Todėl paslaugų teikėjai turėtų iš anksto nurodyti pagrindinius parametrus, kuriais remiantis nustatomas reitingas, kad verslo klientams pagerintų nuspėjamumą, leistų geriau suprasti, kaip veikia reitingo nustatymo mechanizmas, ir suteiktų galimybę palyginti įvairių paslaugų teikėjų reitingo nustatymo praktiką. Konkreti šio skaidrumo įpareigojimo struktūra yra svarbi verslo klientams, nes tai reiškia, kad bus nustatytas ribotas skaičius parametrų, pasirenkant juos iš galbūt daug didesnio skaičiaus parametrų, kurie turi tam tikrą poveikį reitingo nustatymui. Šis aprašymas nurodant motyvus turėtų padėti verslo vartotojams geriau pristatyti savo prekes ir paslaugas arba kai kurias toms prekėms ir paslaugoms būdingas savybes. Pagrindinio parametro sąvoka turėtų būti suprantama kaip reiškianti visus į reitingo nustatymo algoritmus įtrauktus bendruosius kriterijus, procesus, konkrečius ženklus ar kitus naudojamus reitingo koregavimo arba mažinimo mechanizmus ▌;

(25)  aprašant pagrindinius reitingo nustatymą lemiančius parametrus, taip pat reikėtų apibūdinti visas galimybes verslo klientams už atlygį daryti aktyvią įtaką reitingo nustatymui, taip pat santykinį tokių priemonių poveikį. Šiuo atžvilgiu atlygis galėtų reikšti mokėjimus, atliekamus turint pagrindinį ar vienintelį tikslą pagerinti reitingą, taip pat netiesioginį atlygį, kai verslo klientas prisiima bet kokios rūšies papildomus įsipareigojimus, kas galėtų turėti tokį realų poveikį, kaip antai pagalbinių paslaugų teikimą ar aukščiausios klasės požymių naudojimą. Aprašymo turinys, įskaitant pagrindinių parametrų skaičių ir rūšį, gali atitinkamai smarkiai skirtis priklausomai nuo konkrečių internetinių tarpininkavimo paslaugų, tačiau juo verslo klientams turėtų būti tinkamai paaiškinama, kaip taikant reitingo nustatymo mechanizmą atsižvelgiama į konkrečių verslo kliento siūlomų prekių ir paslaugų savybes ir jų svarbą konkrečių internetinių tarpininkavimo paslaugų vartotojams. Verslo klientų prekių ar paslaugų kokybės vertinimo rodikliai, redaktorių naudojimas ir jų galimybės daryti įtaką tų prekių ar paslaugų reitingo nustatymui, atlygio poveikio reitingo nustatymui mastas, taip pat elementai, kurie nėra susiję arba yra tik nežymiai susiję su pačia preke ar paslauga, pavyzdžiui, pasiūlymo internete pateikimo forma, galėtų būti pagrindinių parametrų pavyzdžiai, kurie, juos paprastai ir suprantamai išdėsčius bendrajame reitingo nustatymo mechanizmo aprašyme, turėtų padėti verslo klientams susidaryti reikiamą tinkamą supratimą apie jo veikimą;

(26)  panašiai ir nuo interneto paieškos sistemų teikėjų atliekamo interneto svetainių, visų pirma svetainių, kuriose įmonės siūlo savo prekes ir paslaugas vartotojams, reitingo nustatymo labai priklauso vartotojų pasirinkimas ir bendrovių interneto svetainių naudotojų komercinė sėkmė. Todėl interneto paieškos sistemų teikėjai turėtų pateikti pagrindinių parametrų, lemiančių visų indeksuotų interneto svetainių, įskaitant bendrovių interneto svetainių naudotojų ir kitas interneto svetaines, reitingo nustatymą ir santykinę tų pagrindinių parametrų, palyginti su kitais parametrais, svarbą, aprašymą. Be prekių ir paslaugų savybių ir jų svarbos vartotojams, interneto paieškos sistemų atveju šis aprašymas taip pat turėtų leisti bendrovių interneto svetainių naudotojams tinkamai suprasti, ar, kaip ir kiek atsižvelgiama į tam tikros interneto svetainės dizaino savybes, pavyzdžiui, jų optimizavimą rodyti mobiliojo ryšio įrenginiuose. Be to, jame turėtų būti paaiškintos visos bendrovių interneto svetainių naudotojų galimybės aktyviai daryti įtaką reitingo nustatymui už atlygį ir santykinis to poveikis. Nesant interneto paieškos sistemų teikėjų ir bendrovių interneto svetainių naudotojų sutartinių santykių, tas aprašymas turėtų būti pateiktas visuomenei aiškioje ir lengvai prieinamoje vietoje atitinkamoje interneto paieškos sistemoje. Interneto svetainių vietos, kuriose naudotojų reikalaujama pradėti sesiją arba užsiregistruoti, neturėtų būti laikomos lengvai ir viešai prieinamomis. Siekiant užtikrinti nuspėjamumą bendrovių interneto svetainių naudotojams, aprašymas taip pat turėtų būti nuolat atnaujinamas, įskaitant galimybę lengvai atpažinti visus pagrindinių parametrų pakeitimus. Naujausias pagrindinių parametrų aprašymas taip pat būtų naudingas interneto paieškos sistemų naudotojams, kurie nėra bendrovių interneto svetainių naudotojai. Kai kuriais atvejais interneto paieškos sistemų teikėjai gali nuspręsti konkrečiu atveju daryti įtaką reitingo nustatymui arba pašalinti konkrečią interneto svetainę iš sąrašo remdamiesi trečiųjų šalių pranešimais. Kitaip nei iš internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjų, iš interneto paieškos sistemų teikėjų – dėl to, kad tarp šalių nėra jokių sutartinių santykių, – negalima tikėtis, kad jie tiesiogiai praneštų bendrovių interneto svetainių naudotojui apie dėl trečiosios šalies pranešimo pakeistą reitingavimo tvarką ar pašalinimą iš sąrašo. Nepaisant to, bendrovės interneto svetainės naudotojas turėtų turėti galimybę patikrinti pranešimo turinį, dėl kurio konkrečiu atveju buvo pakeista reitingavimo tvarka ar konkreti interneto svetainė buvo pašalinta iš sąrašo, t. y. išnagrinėti šio pranešimo turinį viešai prieinamoje interneto duomenų bazėje. Tai padėtų sumažinti galimą konkurentų piktnaudžiavimą pranešimais, kurie gali būti pašalinimo iš sąrašo pagrindas;

(27)  pagal šį reglamentą iš internetinių tarpininkavimo paslaugų ar interneto paieškos sistemų teikėjų neturėtų būti reikalaujama atskleisti išsamios informacijos apie tai, kaip veikia jų reitingo nustatymo mechanizmai, įskaitant algoritmus. Lygiai taip pat neturėtų būti pakenkta jų galimybei imtis veiksmų, be kita ko, vartotojų interesais, prieš trečiųjų šalių nesąžiningą manipuliavimą reitingu. Bendru pagrindinių reitingo parametrų aprašymu tie interesai turėtų būti apsaugoti, kartu suteikiant verslo klientams ir bendrovių interneto svetainių naudotojams galimybę tinkamai suprasti, kaip veikia reitingo nustatymas jų naudojamų konkrečių internetinių tarpininkavimo paslaugų ar interneto paieškos sistemų kontekste. Todėl, norint užtikrinti, kad šio reglamento tikslas būtų pasiektas, tai, kad atsižvelgiama į internetinių tarpininkavimo paslaugų arba interneto paieškos sistemų teikėjų komercinius interesus, niekada neturėtų būti priežastis atsisakyti atskleisti pagrindinius reitingo nustatymą lemiančius parametrus. Taigi, nors šiuo reglamentu nedaroma poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai (ES) 2016/943(6), pateikiamas aprašymas turėtų būti grindžiamas bent faktiniais duomenis apie naudojamų reitingo nustatymo parametrų svarbą;

(28)  Komisija turėtų parengti gaires, kurios padėtų internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams ir internetinės paieškos sistemų teikėjams taikyti šiuo reglamentu nustatytus reitingo nustatymo skaidrumo reikalavimus. Šios pastangos turėtų padėti rasti geriausią būdą, kaip nustatyti pagrindinius reitingo nustatymą lemiančius parametrus ir pateikti juos verslo klientams bei bendrovių interneto svetainių naudotojams;

(29)  pagalbinės prekės ir paslaugos turėtų būti suprantamos kaip nedelsiant prieš pabaigiant sandorį, inicijuotą naudojantis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis, vartotojui siūlomos prekės ir paslaugos, kuriomis siekiama papildyti pirminę verslo kliento siūlomą prekę ar paslaugą. Pagalbinės prekės ir paslaugos yra produktai, kurių panaudojimas paprastai priklauso nuo pirminės prekės ar paslaugos arba yra tiesiogiai su ja susijęs. Todėl į šį terminą neturėtų būti įtraukiamos prekės ir paslaugos, kurios yra tik parduodamos kartu su konkrečia pirmine preke ar paslauga, o ne ją papildančios. Pagalbinių paslaugų pavyzdžiai apima konkrečios prekės taisymą ar finansinius produktus, pavyzdžiui, automobilių nuomos draudimą, kuris yra siūlomas siekiant papildyti verslo kliento siūlomas konkrečias prekes ar paslaugas. Panašiai, pagalbinės prekės gali apimti prekes, kurios papildo verslo kliento siūlomą konkretų produktą ir yra susijusios su to konkretaus produkto pagerinimu ar pritaikymu individualiems poreikiams. Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai, vartotojams siūlantys prekes ir paslaugas, papildančias verslo kliento, kuris naudojasi jų internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis, parduodamą prekę ar paslaugą, savo sąlygose turėtų aprašyti siūlomų pagalbinių prekių ir paslaugų pobūdį. Toks aprašymas sąlygose turėtų būti pateikiamas, nepaisant to, ar pagalbinę prekę ar paslaugą teikia pats internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas ar trečioji šalis. Toks aprašymas turėtų būti pakankamai išsamus, kad verslo klientas galėtų suprasti, ar prekė ar paslauga parduodama kaip pagalbinė verslo kliento prekė ar paslauga. Neturėtų būti būtina į aprašymą įtraukti konkrečią prekę ar paslaugą, tačiau turėtų būti reikalaujama apibūdinti siūlomo produkto, papildančio verslo kliento pirminį produktą, pobūdį. Be to, visais atvejais turėtų būti aprašoma, ar ir kokiomis sąlygomis verslo klientui leidžiama siūlyti savo pagalbinę prekę ar paslaugą kartu su pirmine preke ar paslauga, siūloma naudojantis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis;

(30)  jeigu internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas pats siūlo tam tikras prekes arba paslaugas vartotojams, naudodamasis savo internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis arba per savo kontroliuojamą verslo klientą, jis galėtų tiesiogiai konkuruoti su kitais savo internetinių tarpininkavimo paslaugų verslo klientais, kurių nekontroliuoja, todėl paslaugų teikėjui galėtų kilti ekonominė paskata ir galimybė naudotis savo kontrole internetinėms tarpininkavimo paslaugoms, kad suteiktų techninių ar ekonominių pranašumų savo paties pasiūlymams arba pasiūlymams, teikiamiems per jo kontroliuojamą verslo klientą, tokių pranašumų nesuteikdamas konkuruojantiems verslo klientams. Toks elgesys galėtų pakenkti sąžiningai konkurencijai ir apriboti vartotojų pasirinkimą. Tokiais atvejais visų pirma svarbu tai, kad internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas veiktų skaidriai ir pateiktų tinkamą skirtingų sąlygų, kurias teisinėmis, komercinėmis ar techninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, naudojant funkcijas, susijusias su operacinėmis sistemomis, jis gali taikyti savo siūlomoms prekėms arba paslaugoms, palyginti su verslo klientų siūlomomis prekėmis arba paslaugomis, aprašymą bei nurodytų skirtingų sąlygų taikymo priežastis. Siekiant užtikrinti proporcingumą, šis įpareigojimas turėtų būti taikomas bendrai internetinių tarpininkavimo paslaugų lygmeniu, o ne atskiroms prekėms ar paslaugoms, siūlomoms naudojantis tomis paslaugomis;

(31)  jeigu interneto paieškos sistemos teikėjas pats siūlo tam tikras prekes arba paslaugas vartotojams, naudodamasis savo interneto paieškos sistema arba per savo kontroliuojamą bendrovės interneto svetainės naudotoją, jis galėtų tiesiogiai konkuruoti su kitais jo interneto paieškos sistemas naudojančiais bendrovės interneto svetainės naudotojais, kurių nekontroliuoja. Tokiais atvejais visų pirma svarbu tai, kad interneto paieškos sistemos teikėjas veiktų skaidriai ir pateiktų skirtingų sąlygų, kurias teisinėmis, komercinėmis ar techninėmis priemonėmis jis gali taikyti savo arba jo kontroliuojamo bendrovės interneto svetainės naudotojo siūlomoms prekėms arba paslaugoms, palyginti su konkuruojančių bendrovių interneto svetainių naudotojų siūlomomis prekėmis ar paslaugomis, aprašymą. Siekiant užtikrinti proporcingumą, šis įpareigojimas turėtų būti taikomas bendrai interneto paieškos sistemų lygmeniu, o ne atskiroms prekėms ar paslaugoms, siūlomoms naudojantis tomis paslaugomis;

(32)  siekiant užtikrinti, kad sutartiniai santykiai būtų palaikomi sąžiningai ir laikantis sąžiningos dalykinės praktikos, šiame reglamente reikėtų aptarti konkrečias sutarčių sąlygas, visų pirma tais atvejais, kai nėra derybinės galios pusiausvyros. Siekiant užtikrinti nuspėjamumą ir skaidrumą, reikia, kad verslo klientams būtų suteikta reali galimybė susipažinti su sąlygų pakeitimais, todėl jie neturėtų būti taikomi atgaline data, nebent tai būtų pagrįsta teisiniu ar reguliavimo įpareigojimu ar naudinga tiems verslo klientams. Be to, verslo klientams turėtų būti užtikrintas aiškumas dėl sąlygų, kuriomis jų sutartiniai santykiai su internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjais gali būti nutraukti. Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai turėtų užtikrinti, kad sutarties nutraukimo sąlygos visada būtų proporcingos ir jomis būtų galima pasinaudoti nepatiriant pernelyg didelių sunkumų. Galiausiai, verslo klientai turėtų būti visapusiškai informuoti apie pasibaigus sutarčiai internetinio tarpininkavimo paslaugų teikėjų toliau turimą prieigą prie informacijos, kurią verslo klientai pateikia ar sukuria naudodamiesi internetinio tarpininkavimo paslaugomis;

(33)  galimybė gauti ir naudoti duomenis, įskaitant asmens duomenis, interneto platformų ekonomikoje gali padėti sukurti didelę vertę tiek apskritai, tiek verslo klientams ir susijusioms internetinėms tarpininkavimo paslaugoms. Todėl svarbu tai, kad internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai verslo klientams pateiktų aiškų aprašymą apie jų galimybes gauti ir naudoti tam tikrų rūšių duomenis, šių galimybių pobūdį ir sąlygas. Aprašymas turėtų būti proporcingas ir, užuot išsamiai nurodžius faktinius duomenis ar jų kategorijas, gali būti pateikiama nuoroda į bendrąsias duomenų gavimo sąlygas. Tačiau aprašyme taip pat galėtų būti nustatomos konkrečios prieigos prie tam tikrų rūšių faktinių duomenų, kurie galėtų būti itin svarbūs verslo klientams, sąlygos. Tokie duomenys galėtų apimti reitingus ir verslo klientų sukauptus gautus internetinių tarpininkavimo paslaugų vertinimus. Apskritai aprašymas turėtų sudaryti sąlygas verslo klientams suprasti, ar jie gali naudoti duomenis siekdami sukurti didesnę vertę, galbūt išlaikydami trečiųjų šalių duomenų paslaugas ▌;

(34)  verslo klientams taip pat svarbu suprasti, ar paslaugų teikėjas dalijasi su trečiosiomis šalimis duomenimis, gautais verslo klientui naudojantis internetinio tarpininkavimo paslauga. Verslo klientams visų pirma turėtų būti pranešama apie dalijimąsi duomenimis su trečiosiomis šalimis, kuris vykdomas nebūtinai siekiant užtikrinti tinkamą internetinių tarpininkavimo paslaugų veikimą, pavyzdžiui, jei paslaugų teikėjas gauna pajamų naudodamas duomenis komerciniais tikslais. Kad verslo klientai galėtų visapusiškai naudotis turimomis teisėmis daryti įtaką tokiam dalijimuisi duomenimis, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai taip pat turėtų aiškiai nurodyti galimybes atsisakyti dalytis duomenimis, jeigu tokių galimybių esama pagal jų sutartinius santykius su verslo naudotoju;

(35)  tie reikalavimai neturėtų būti suprantami kaip įpareigojimas internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams platinti asmens ir ne asmens duomenis savo verslo klientams ar jų neplatinti. Tačiau skaidrumo priemonėmis galėtų būti skatinama intensyviau dalytis duomenimis ir stiprinami siekiai sukurti bendrą Europos duomenų erdvę kaip pagrindinį inovacijų ir augimo šaltinį. Asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal Sąjungos teisinę fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje sistemą, visų pirma pagal Reglamentą (ES) 2016/679(7), Direktyvą (ES) 2016/680(8) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB(9);

(36)  internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai tam tikrais atvejais savo sąlygose gali riboti verslo klientų galimybę siūlyti prekes ar paslaugas vartotojams palankesnėmis sąlygomis kitomis priemonėmis nei naudojantis šiomis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis. Tokiais atvejais tie paslaugų teikėjai turėtų nurodyti tokių savo veiksmų motyvus, visų pirma nurodydami svarbiausias ekonomines, komercines ar teisines apribojimų priežastis. Tačiau šio skaidrumo įpareigojimo nereikėtų suprasti kaip turinčio poveikį tokių apribojimų teisėtumo vertinimui pagal kitus Sąjungos teisės aktus ar laikantis Sąjungos teisės priimtus valstybių narių teisės aktus, įskaitant dėl konkurencijos ir nesąžiningos komercinės praktikos, ir tokių teisės aktų taikymui;

(37)  tam, kad verslo klientai, įskaitant tuos, kurių naudojimasis atitinkamomis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis galėjo būti apribotas, sustabdytas arba nutrauktas, galėtų pasinaudoti tiesioginėmis, tinkamomis ir veiksmingomis teisų gynimo galimybėmis, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai turėtų numatyti vidinę skundų nagrinėjimo sistemą. Vidinė skundų nagrinėjimo sistema turėtų būti grindžiama skaidrumo ir vienodo požiūrio principais, taikomais vienodoms situacijoms, ir ja turėtų būti siekiama užtikrinti, kad didelę skundų dalį per pagrįstą laikotarpį dvišaliu pagrindu galėtų išspręsti internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas ir atitinkamas verslo klientas. Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai turėtų galėti palikti galioti savo priimtą sprendimą tiek, kiek trunka skundo nagrinėjimas. Bandymas pasiekti susitarimą naudojantis vidiniu skundų nagrinėjimo procesu nedaro poveikio internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjų ar verslo klientų teisėms bet kada vykstant arba pasibaigus vidiniam skundų nagrinėjimo procesui pradėti teismo procesą. Be to, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai turėtų skelbti ir bent kartą per metus tikrinti informaciją apie savo vidinių skundų nagrinėjimo sistemos veikimą ir veiksmingumą, kad padėtų verslo klientams ▌suprasti, kokių pagrindinių klausimų gali kilti teikiant įvairias internetines tarpininkavimo paslaugas, ir apie galimybę dvišaliu principu greitai ir veiksmingai išspręsti klausimą;

(38)  šio reglamento reikalavimais dėl vidinių skundų nagrinėjimo sistemų siekiama internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams suteikti pakankamai lankstumo naudojant tas sistemas ir nagrinėjant individualius skundus, kad būtų kuo labiau sumažinta administracinė našta. Be to, vidinės skundų nagrinėjimo sistemos turėtų leisti internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams prireikus proporcingai sureguliuoti bet kokį nesąžiningo naudojimo, kurio kai kurie verslo klientai gali siekti pasinaudodami tomis sistemomis, klausimą. ▌Atsižvelgiant į tokių sistemų sukūrimo ir naudojimo išlaidas, nuo tų įpareigojimų dera atleisti tuos internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjus, kurie yra mažosios įmonės, vadovaujantis atitinkamomis Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB nuostatomis(10). Toje rekomendacijoje nustatytomis konsolidavimo taisyklėmis užtikrinama, kad būtų užkirstas kelias kuriuo nors būdu šiuos reikalavimus apeiti. Ta išimtis neturėtų daryti poveikio tokių įmonių teisei savanoriškai sukurti vidinę skundų nagrinėjimo sistemą, kuri atitiktų šiame reglamente nustatytus kriterijus;

(39)  žodžio „vidinė“ vartojimas neturėtų būti suprantamas kaip siekis neleisti pavesti vidinės skundų nagrinėjimo sistemos išorės paslaugų teikėjui ar kitai organizacinei struktūrai, jei toks paslaugų teikėjas ar kita organizacinė struktūra turi visus įgaliojimus ir geba užtikrinti vidinės skundų nagrinėjimo sistemos atitiktį šio reglamento reikalavimams;

(40)  mediacija gali suteikti internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams ir jų verslo klientams galimybę tinkamai išspręsti ginčus nesikreipiant į teismą ir nepradedant teisminio proceso, kuris gali būti ilgas ir brangus. Todėl internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai turėtų sudaryti sąlygas mediacijai, visų pirma nurodydami bent du viešuosius arba privačiuosius mediatorius, kurių paslaugomis norėtų naudotis. Reikalavimu nurodyti mažiausią būtinų mediatorių skaičių siekiama išsaugoti mediatorių neutralumą. Už Sąjungos ribų savo paslaugas teikiantys mediatoriai turėtų būti nurodomi tik tuo atveju, jeigu užtikrinama, kad naudojantis jų paslaugomis atitinkami verslo klientai niekaip nepraras jiems pagal Sąjungos ar valstybių narių teisę suteikiamos teisinės apsaugos, įskaitant šio reglamento reikalavimus ir taikomus asmens duomenų bei komercinių paslapčių apsaugos teisės aktus. Kad tie mediatoriai būtų prieinami, sąžiningi ir spręstų ginčus kuo greičiau, veiksmingiau ir efektyviau, jie turėtų atitikti tam tikrus nustatytus kriterijus. Nepaisant to, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams ir jų verslo klientams turėtų būti palikta laisvė kartu nurodyti mediatorių, kurį jie pasirinko po to, kai tarp jų kilo ginčas. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB(11), šiame reglamente numatyta mediacija turėtų būti savanoriškas procesas, t. y. šalys pačios vadovautų šiam procesui ir galėtų jį pradėti arba nutraukti bet kuriuo metu. Nepaisant savanoriško pobūdžio, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai turėtų sąžiningai išnagrinėti prašymus imtis reglamente numatytos mediacijos;

(41)  internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams turėtų tekti pagrįsta visų mediacijos išlaidų dalis, atsižvelgiant į visas reikšmingas konkrečios bylos aplinkybes. Tuo tikslu mediatorius turėtų siūlyti, kokia išlaidų dalis konkrečioje byloje yra pagrįsta. Atsižvelgiant į išlaidas ir administracinę naštą, susijusias su būtinybe sąlygose nurodyti mediatorius, nuo šio įpareigojimo tikslinga atleisti tuos internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjus, kurie yra mažosios įmonės, vadovaujantis atitinkamomis Rekomendacijos 2003/361/EB nuostatomis. Toje rekomendacijoje nustatytomis konsolidavimo taisyklėmis užtikrinama, kad būtų užkirstas kelias kuriuo nors būdu tą įpareigojimą apeiti. Vis dėlto tai neturėtų daryti poveikio tokių įmonių teisei savo sąlygose nurodyti tuos mediatorius, kurie atitinka šiame reglamente nustatytus kriterijus;

(42)  kadangi internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai visada turėtų būti įpareigoti nurodyti mediatorius, kurių paslaugomis jie norėtų naudotis, ir turėtų būti įpareigoti sąžiningai dalyvauti visuose mediacijos bandymuose, vykdomuose pagal šį reglamentą, šie įpareigojimai turėtų būti nustatyti taip, kad būtų užkirstas kelias verslo klientų piktnaudžiavimui mediacijos sistema. Verslo klientai taip pat turėtų būti įpareigoti sąžiningai dalyvauti mediacijos procese. Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai neturėtų būti įpareigoti dalyvauti mediacijos procese, kai verslo klientas pateikia skundą dėl dalyko, kurio atžvilgiu tas verslo klientas buvo anksčiau inicijavęs mediacijos procesą, ir mediatorius toje byloje nustatė, kad verslo klientas veikė nesąžiningai. Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai taip pat neturėtų būti įpareigoti dalyvauti mediacijos procese su verslo klientais, kurie nesėkmingai pakartotinai mėgino pradėti mediacijos procesą. Ši išimtinė padėtis neturėtų apriboti verslo kliento galimybės pateikti bylą mediacijai, jeigu, kaip nustatė mediatorius, mediacijos dalykas nėra susijęs su ankstesnėmis bylomis;

(43)  siekiant palengvinti ginčų, susijusių su internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimu, sprendimą naudojantis mediatorių paslaugomis Sąjungoje, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų skatinti steigti specializuotas mediatorių organizacijas, kurių šiuo metu trūksta. Mediatorių, turinčių specializuotų žinių apie internetines tarpininkavimo paslaugas ir konkrečius pramonės sektorius, kuriuose šios paslaugos teikiamos, dalyvavimas turėtų padidinti šalių pasitikėjimą mediacijos procesu ir padidinti tikimybę, kad taikant šį procesą bus sklandžiai pasiektas teisingas ir tinkamas rezultatas;

(44)  įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, riboti finansiniai ištekliai, atsakomųjų priemonių baimė ir išimtinis nuostatų dėl taikytinos teisės ir teismo pasirinkimas sąlygose gali apriboti esamų teisminio teisių gynimo galimybių veiksmingumą, visų pirma nuostatų, pagal kurias verslo klientai arba bendrovių interneto svetainių naudotojai veikia individualiai ir taip, kad galima nustatyti jų tapatybę. Siekiant užtikrinti veiksmingą šio reglamento taikymą, verslo klientams arba bendrovių interneto svetainių naudotojams atstovaujančioms organizacijoms, asociacijoms, taip pat tam tikroms valstybėse narėse įsteigtoms viešosioms įstaigoms turėtų būti suteikta galimybė kreiptis į nacionalinį teismą pagal nacionalinę teisę, įskaitant nacionalinius procesinius reikalavimus. Kreipiantis į nacionalinį teismą turėtų būti siekiama sustabdyti arba uždrausti šiame reglamente nustatytų taisyklių pažeidimus ir užkirsti kelią būsimai žalai, kuri galėtų pakenkti darniems verslo santykiams interneto platformų ekonomikoje. Siekiant užtikrinti, kad tokios organizacijos arba asociacijos veiksmingai ir tinkamai naudotųsi ta teise, jos turėtų atitikti tam tikrus kriterijus. Visų pirma, jos turi būti tinkamai įsteigtos pagal valstybės narės teisę, būti pelno nesiekiančio pobūdžio ir nuolat įgyvendinti savo tikslus. Tais reikalavimais turėtų būti užkirstas kelias bet kokiam ad hoc organizacijų ar asociacijų įsteigimui konkretaus veiksmo ar konkrečių veiksmų tikslu arba siekiant pelno. Be to, turėtų būti užtikrinta, kad trečiųjų šalių finansavimo teikėjai neturėtų pernelyg didelės įtakos tų organizacijų ar asociacijų sprendimų priėmimui. Siekiant išvengti interesų konflikto, visų pirma reikėtų užkirsti kelią tam, kad organizacijoms arba asociacijoms, atstovaujančioms verslo klientams ar bendrovių interneto svetainių naudotojams, būtų daroma nederama internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjų arba interneto paieškos sistemų teikėjų įtaka. Visapusiškas ir viešas informacijos apie narystę ir finansavimo šaltinį atskleidimas turėtų padėti nacionaliniams teismams įvertinti, ar tenkinami tie tinkamumo kriterijai. Atsižvelgiant į ypatingą atitinkamų viešųjų įstaigų statusą valstybėse narėse, kuriose tokios įstaigos yra įsteigtos, turėtų būti reikalaujama, kad jos, laikydamosi atitinkamų nacionalinės teisės normų, būtų konkrečiai įpareigotos pareikšti tokius ieškinius siekiant atitinkamų šalių kolektyvinių interesų arba bendrojo intereso, netaikant tų kriterijų tokioms viešosioms įstaigoms. Jokie tokie veiksmai neturėtų niekaip paveikti verslo klientų ir bendrovių interneto svetainių naudotojų teisių individualiai kreiptis į teismą;

(45)  apie organizacijų, asociacijų ir viešųjų įstaigų, kurios, valstybių narių nuomone, turėtų būti kompetentingos pateikti ieškinį pagal šį reglamentą, tapatybę turėtų būti pranešta Komisijai. Pranešdamos valstybės narės turėtų konkrečiai nurodyti atitinkamas nacionalines nuostatas, pagal kurias buvo įsteigta organizacija, asociacija ar viešoji įstaiga, ir, kai tinkama, nurodyti atitinkamą viešąjį registrą, kuriame organizacija ar asociacija yra įregistruota. Ši papildoma galimybė valstybėms narėms paskirti įstaigas turėtų užtikrinti tam tikrą teisinį tikrumą ir nuspėjamumą, kuriuo galėtų remtis verslo klientai ir bendrovių interneto svetainių naudotojai. Tuo pačiu siekiama, kad teisminės procedūros būtų veiksmingesnės ir trumpesnės, nes tai šiame kontekste yra tinkama. Komisija turėtų užtikrinti, kad tų organizacijų, asociacijų ir viešųjų įstaigų sąrašas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Įtraukimas į tą sąrašas turėtų būti naudojamas kaip įrodymas, kurį galima paneigti, kad organizacija, asociacija ar viešoji įstaiga turi teisnumą pateikti ieškinį. Tuo atveju, jei dėl paskyrimo kyla susirūpinimą keliančių klausimų, valstybė narė, paskyrusi organizaciją, asociaciją arba viešąją įstaigą, turėtų išnagrinėti tuos susirūpinimą keliančius klausimus. Organizacijos, asociacijos ir viešosios įstaigos, kurių valstybė narė nepaskyrė, turėtų turėti galimybę pareikšti ieškinį nacionaliniuose teismuose, atsižvelgiant į teisnumo išnagrinėjimo pagal reglamente nustatytus kriterijus rezultatus;

(46)  turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų tinkamą ir veiksmingą šio reglamento vykdymą. Valstybės narės jau yra įdiegusios įvairias vykdymo užtikrinimo sistemas ir jos neturėtų būti įpareigotos įkurti naujų nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų. Valstybės narės turėtų turėti galimybę šio reglamento vykdymo užtikrinimą pavesti esamoms institucijoms, įskaitant teismus. Šiuo reglamentu valstybės narės neturėtų būti įpareigojamos numatyti ex officio vykdymo užtikrinimo arba skirti baudas;

(47)  Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų nuolat stebėti, kaip taikomas šis reglamentas. Atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų siekti sukurti platų keitimosi informacija tinklą, pasitelkdama atitinkamas ekspertų grupes, kompetencijos centrus ir Interneto platformų ekonomikos stebėjimo centrą. Valstybės narės, paprašius, Komisijai turėtų pateikti visą turimą su tuo klausimu susijusią informaciją. Galiausiai, vykdant šią veiklą turėtų būti naudingas bendras didesnis komercinių ryšių tarp verslo klientų ir internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjų bei tarp bendrovių interneto svetainių naudotojų ir interneto paieškos sistemų skaidrumas, kurio siekiama šiuo reglamentu. Komisija, siekdama veiksmingai vykdyti savo stebėsenos ir peržiūros pareigas pagal šį reglamentą, turėtų stengtis surinkti informaciją iš internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjų. Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai, kai taikoma, turėtų gera valia bendradarbiauti sudarydami palankesnes sąlygas tokių duomenų rinkimui;

(48)  atitinkamų paslaugų teikėjų arba jiems atstovaujančių organizacijų ar asociacijų parengti elgesio kodeksai gali padėti tinkamai taikyti šį reglamentą, taigi turėtų būti skatinami. Rengiant tokius elgesio kodeksus, konsultuojantis su visomis atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, turėtų būti atsižvelgiama į konkrečias atitinkamų sektorių ypatybes, taip pat į MVĮ ypatybes. Tokie elgesio kodeksai turėtų būti suformuluoti objektyviai ir nediskriminuojant;

(49)  Komisija turėtų periodiškai vertinti šį reglamentą ir atidžiai stebėti jos poveikį interneto platformų ekonomikai, visų pirma siekdama nustatyti pakeitimų poreikį, atsižvelgiant į reikšmingus techninius ar komercinius pokyčius. Į tą vertinimą turėtų būti įtrauktas poveikis verslo klientams, kuris gali atsirasti dėl bendro išimtinio nuostatų dėl taikytinos teisės ir teismo pasirinkimo, kiek tai susiję su sąlygomis, kurias vienašališkai nustato internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas. Siekiant sudaryti išsamų vaizdą apie šiame sektoriuje vykstančius pokyčius, atliekant vertinimą turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių ir susijusių suinteresuotųjų šalių patirtį. Interneto platformų ekonomikos stebėjimo centro ekspertų grupė, įsteigta pagal Komisijos sprendimą C(2018)2393, atlieka svarbų vaidmenį teikdama informaciją šio reglamento vertinimą atliekančiai Komisijai. Todėl Komisija turėtų deramai atsižvelgti į grupės jai pateiktas nuomones ir ataskaitas. Atlikusi tą vertinimą, Komisija turėtų imtis deramų priemonių. Tolesnės priemonės, įskaitant teisėkūros pobūdžio priemones, gali būti tinkamos, jei ir kai paaiškėtų, kad šio reglamento nuostatos yra nepakankamos, kad būtų tinkamai sprendžiamos nesuderinamumo ir nesąžiningos komercinės praktikos, vis dar išliekančios šiame sektoriuje, problemos;

(50)  teikiant pagal šį reglamentą reikalaujamą informaciją, reikėtų kuo labiau atsižvelgti į konkrečius neįgalių asmenų poreikius, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos tikslus(12);

(51)  kadangi šio reglamento tikslo, būtent užtikrinti sąžiningą, nuspėjamą, darnią ir patikimą internetinio verslo aplinką vidaus rinkoje, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(52)  šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad būtų visiškai paisoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje įtvirtintos teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir būtų skatinamas chartijos 16 straipsnyje įtvirtintos laisvės užsiimti verslu taikymas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šio reglamento tikslas – prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo nustatant taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti, kad internetinių tarpininkavimo paslaugų verslo klientams ir bendrovių interneto svetainių naudotojams interneto paieškos sistemų atžvilgiu būtų užtikrinamas atitinkamas skaidrumas, sąžiningumas ir veiksmingos teisių gynimo galimybės.

2.  Šis reglamentas taikomas internetinėms tarpininkavimo paslaugoms ir interneto paieškos sistemoms, teikiamoms arba siūlomoms teikti atitinkamai verslo klientams ir bendrovių interneto svetainių naudotojams, kurių įsisteigimo arba gyvenamoji vieta yra Sąjungoje ir kurie, naudodamiesi tomis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis arba interneto paieškos sistemomis, siūlo prekes arba paslaugas Sąjungoje esantiems vartotojams, neatsižvelgiant į tų paslaugų teikėjų įsisteigimo ar gyvenamąją vietą ir neatsižvelgiant į kitu atveju taikytiną teisę.

3.  Šis reglamentas netaikomas internetinėms mokėjimo paslaugoms, internetinėms reklamos priemonėms ar internetiniams reklamos mainams, kuriais nesiekiama sudaryti sąlygų tiesioginiams sandoriams ir kurie nėra susiję su sutartiniais santykiais su vartotojais.

4.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis nacionalinėms taisyklėms, kuriomis, laikantis Sąjungos teisės, draudžiama vykdyti vienašališkus veiksmus ar nesąžiningą komercinę praktiką arba pagal kurias už tokius veiksmus ir praktiką skiriamos sankcijos tiek, kiek atitinkamų aspektų neapima šis reglamentas. Šis reglamentas nedaro poveikio nacionalinei civilinei teisei, visų pirma sutarčių teisei, pavyzdžiui, taisyklėms dėl sutarties galiojimo, sudarymo, poveikio ar nutraukimo, jeigu tik nacionalinės civilinės teisės taisyklės atitinka Sąjungos teisę ir tiek, kiek atitinkamų aspektų neapima šis reglamentas.

5.  Šis reglamentas nedaro poveikio Sąjungos teisei, ypač taikytinai teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose, konkurencijos, duomenų apsaugos, komercinių paslapčių apsaugos, vartotojų apsaugos, elektroninės prekybos ir finansinių paslaugų srityse.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)  verslo klientas – privatus asmuo, vykdantis komercinę ar profesinę veiklą, arba juridinis asmuo, kuris, naudodamasis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis, siūlo prekes arba paslaugas vartotojams su savo prekyba, verslu, amatu arba profesija susijusiais tikslais;

2)  internetinės tarpininkavimo paslaugos – paslaugos, atitinkančios visus toliau nurodytus reikalavimus:

a)  tai yra informacinės visuomenės paslaugos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535(13) 1 straipsnio 1 dalies b punkte;

b)  jos leidžia verslo klientams siūlyti prekes arba paslaugas vartotojams siekiant sudaryti sąlygas tų verslo klientų ir vartotojų tiesioginiams tarpusavio sandoriams, neatsižvelgiant į tai, kur tie sandoriai galiausiai sudaromi;

c)  jos teikiamos verslo klientams remiantis sutartiniais santykiais tarp ▌ tų paslaugų teikėjo ir ▌verslo klientų, kurie vartotojams siūlo prekes ar paslaugas;

3)  internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis arba siūlantis teikti internetines tarpininkavimo paslaugas verslo klientams;

4)  vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas su šio asmens prekyba, verslu, amatu ar profesija nesusijusių tikslų;

5)  interneto paieškos sistema – skaitmeninė paslauga, kuria sudaromos sąlygos naudotojams pateikti užklausas paieškai vykdyti iš esmės visose interneto svetainėse arba visose interneto svetainėse konkrečia kalba, remiantis bet kurio dalyko užklausa, naudojant raktinį žodį, frazę, prašymą balsu arba kitus įvesties duomenis; šioje sistemoje pateikiami bet kokio formato rezultatai, kuriuose gali būti su ieškomu turiniu susijusios informacijos;

6)  interneto paieškos sistemos teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis arba siūlantis teikti interneto paieškos sistemas vartotojams;

7)  bendrovės interneto svetainės naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris per elektroninę sąsają, tai yra bet kokią programinę įrangą, įskaitant interneto svetainę ar jos dalį ir taikomąsias programas, įskaitant mobiliąsias programėles, siūlo prekes arba paslaugas vartotojams, siekdamas su savo prekyba, verslu, amatu arba profesija susijusių tikslų;

8)  reitingo nustatymas – prekių arba paslaugų, kurios siūlomos ▌ naudojantis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis, santykinis reikšmingumas arba interneto paieškos sistemose paieškos rezultatams, kuriuos atitinkamai internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai arba interneto paieškos sistemų teikėjai pateikia, organizuoja arba praneša▌, suteikiama svarba, neatsižvelgiant į technologines priemones, kuriomis tokie rezultatai pateikiami, organizuojami ar pranešami;

9)  kontrolė – įmonės nuosavybės teisė arba galėjimas daryti jai lemiamą įtaką, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004(14) 3 straipsnio 2 dalyje;

10)  sąlygos – visos sąlygos arba specifikacijos, neatsižvelgiant į jų pavadinimą ar formą, kuriomis reglamentuojami internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjo ir jo verslo klientų sutartiniai santykiai ir kurias vienašališkai nustato internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas; tai, ar sąlygos nustatytos vienašališkai, vertinama atsižvelgiant į bendrą vertinimą, o santykinis atitinkamų šalių dydis, tai, ar vyko derybos, arba tai, ar tose derybose galėjo būti derėtasi dėl tam tikrų nuostatų ir jas kartu galėjo nustatyti atitinkamas teikėjas ir verslo klientas, savaime nėra lemiamas faktorius;

11)  pagalbinės prekės ir paslaugos – prieš pabaigiant sandorį, inicijuotą naudojantis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis, vartotojui siūlomos prekės ir paslaugos, kuriomis papildoma pirminė prekė ar paslauga, kurią verslo klientas siūlo naudodamasis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis;

12)  mediacija – struktūrinis procesas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/52/EB 3 straipsnio a punkte;

13)  patvarioji laikmena – priemonė, kuri suteikia galimybę verslo klientams jiems asmeniškai skirtą informaciją saugoti taip, kad ja būtų galima pasinaudoti ateityje, ir tiek laiko, kiek reikia pagal informacijos paskirtį, ir kad būtų galima saugomą informaciją atkurti jos nepakeičiant.

3 straipsnis

Sąlygos

1.  Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai užtikrina, kad jų sąlygos:

a)  būtų surašytos paprastai ir suprantamai;

b)  būtų lengvai prieinamos visiems verslo klientams visais jų komercinių santykių su internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėju etapais, įskaitant etapą prieš sudarant sutartį;

c)  jose būtų nustatytos ▌ priežastys, dėl kurių gali būti nuspręsta visiškai ar iš dalies sustabdyti arba nutraukti jų internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimą verslo klientams ar pritaikyti jų teikimui bet kokius kitus apribojimus;

d)  apimtų informaciją apie bet kokius papildomus platinimo kanalus ir galimas susijusias programas, kuriomis internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai gali parduoti verslo klientų siūlomas prekes ir paslaugas;

e)  apimtų bendrąją informaciją apie sąlygų poveikį verslo klientų intelektinės nuosavybės teisių turėjimui ir kontrolei.

2.  Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai patvariojoje laikmenoje praneša atitinkamiems verslo klientams apie siūlomus savo sąlygų pakeitimus.

Siūlomi pakeitimai neturi būti įgyvendinti pranešimo terminui, kuris turi būti pagrįstas ir proporcingas, atsižvelgiant į numatomų pakeitimų pobūdį ir mastą ir jų pasekmes atitinkamiems verslo klientams, nesibaigus. Tas pranešimo terminas turi būti bent 15 dienų nuo internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjo pranešimo atitinkamiems verslo klientams apie siūlomus pakeitimus dienos. Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai nustato ilgesnius pranešimo terminus, kai tai būtina, kad verslo klientai galėtų atlikti techninius arba komercinius pritaikymus, siekdami laikytis pakeitimų.

Atitinkamas verslo klientas turi teisę nutraukti sutartį su internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėju iki pranešimo termino pabaigos. Toks nutraukimas įsigalioja per 15 dienų nuo pranešimo pagal pirmą pastraipą gavimo, išskyrus atvejus, kai sutarčiai taikomas trumpesnis terminas.

Atitinkamas verslo klientas gali rašytiniu pareiškimu arba aiškiais patvirtinamaisiais veiksmais atsisakyti antroje pastraipoje nurodyto pranešimo termino bet kuriuo metu nuo pranešimo pagal pirmą pastraipą gavimo.

Pranešimo termino metu naujų prekių arba paslaugų teikimas internetinėms tarpininkavimo paslaugoms laikomas aiškiu patvirtinamuoju veiksmu, kuriuo atsisakoma pranešimo termino, išskyrus atvejus, kai pagrįstas ir proporcingas pranešimo terminas yra ilgesnis kaip 15 dienų, nes dėl sąlygų pakeitimų verslo klientui reikia atlikti didelius techninius savo prekių ar paslaugų pritaikymus. Tokiais atvejais nelaikoma, kad automatiškai atsisakoma pranešimo termino verslo klientui pateikus naujas prekes ir paslaugas.

3.  Sąlygos arba konkrečios jų nuostatos, kurios neatitinka 1 dalies reikalavimų, taip pat internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjo padaryti sąlygų pakeitimai, prieštaraujantys 2 dalies nuostatoms, yra niekiniai ir negalioja.

4.  2 dalies antroje pastraipoje nustatytas pranešimo terminas netaikomas tais atvejais, kai:

a)   internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjui taikomas teisinis ar reguliavimo įpareigojimas pakeisti savo sąlygas taip, kad laikytis 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo termino neįmanoma;

b)  internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas turi išimties tvarka pakeisti savo sąlygas, kad būtų išvengta nenumatyto ir neišvengiamo pavojaus ir internetinės tarpininkavimo paslaugos, vartotojai ar verslo klientai būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, kenkimo programinės įrangos, brukalo, duomenų saugumo pažeidimų ar kitos kibernetinio saugumo rizikos.

5.  Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai užtikrina, kad verslo klientų, kurie per internetines tarpininkavimo paslaugas teikia prekes ar paslaugas, tapatybė būtų aiškiai matoma.

4 straipsnis

Apribojimas, sustabdymas ir nutraukimas

1.  Jeigu internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas nusprendžia ▌konkrečiam verslo klientui apriboti ar sustabdyti savo internetinių tarpininkavimo paslaugų, susijusių su to verslo kliento siūlomomis atskiromis prekėmis arba paslaugomis, teikimą, jis atitinkamam verslo klientui prieš apribojimo ar sustabdymo įsigaliojimą arba tuo pačiu metu pateikia to sprendimo motyvų pareiškimą patvariojoje laikmenoje.

2.  Jeigu internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas nusprendžia nutraukti visų savo internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimą konkrečiam verslo klientui, jis bent prieš 30 dienų iki nutraukimo įsigaliojimo atitinkamam verslo klientui pateikia to sprendimo motyvų pareiškimą patvariojoje laikmenoje.

3.  Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas apribojimo, sustabdymo ar nutraukimo atvejais verslo klientui suteikia galimybę išsiaiškinti faktus ir aplinkybes, susijusias su 11 straipsnyje nurodytu vidiniu skundų nagrinėjimo procesu. Kai internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas panaikina apribojimą, sustabdymą arba nutraukimą, jis nepagrįstai nedelsdamas atstato paslaugų teikimą verslo klientui, įskaitant prieigos prie asmens duomenų ar kitų duomenų, arba ir vienų, ir kitų duomenų, kurie atsirado jam naudojantis atitinkamomis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis iki apribojimo, sustabdymo ar nutraukimo įsigaliojimo, teikimą.

4.  2 dalyje nustatytas pranešimo terminas netaikomas tais atvejais, kai:

a)  internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjui taikomas teisinis ar reguliavimo įpareigojimas nutraukti visų savo internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimą konkrečiam verslo klientui tokiu būdu, kad to pranešimo termino laikytis neįmanoma; arba

b)  internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas pasinaudoja teise nutraukti paslaugų teikimą dėl imperatyvios priežasties pagal nacionalinę teisę, kuri atitinka Sąjungos teisę;

c)  internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas gali įrodyti, kad atitinkamas verslo klientas keletą kartų pažeidė taikomas sąlygas ir dėl to buvo nutrauktas visų atitinkamų internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimas.

Tais atvejais, kai netaikomas 2 dalyje nustatytas pranešimo terminas, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas nepagrįstai nedelsdamas pateikia atitinkamam verslo klientui to sprendimo motyvų pareiškimą patvariojoje laikmenoje.

5.  1 ir 2 dalyse bei 4 dalies antroje pastraipoje nurodytame motyvų pareiškime nurodomi konkretūs faktai ar aplinkybės, įskaitant trečiųjų šalių pranešimų, dėl kurių internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas priėmė sprendimą, turinį, ir taikytinos to sprendimo priežastys, nurodytos 3 straipsnio 1 dalies c punkte.

Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas neturi pateikti motyvų pareiškimo, kai jam taikomas teisinis ar reguliavimo įpareigojimas nenurodyti konkrečių faktų ar aplinkybių apie taikomą priežastį ar taikomas priežastis, arba kai internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas gali įrodyti, kad atitinkamas verslo klientas keletą kartų pažeidė taikomas sąlygas ir dėl to buvo nutrauktas visų atitinkamų internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimas.

5 straipsnis

Reitingo nustatymas

1.  Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai savo sąlygose nurodo reitingo nustatymą lemiančius parametrus ir santykinės tų pagrindinių parametrų svarbos, palyginti su kitais parametrais, priežastis.

2.  Interneto paieškos sistemų teikėjai nurodo ▌ pagrindinius parametrus, kurie atskirai ar kartu yra labai svarbūs reitingo nustatymui, ir santykinę tų pagrindinių parametrų svarbą, savo interneto paieškos sistemose pateikdami lengvai ir viešai prieinamą, paprastą ir suprantamą aprašymą. Jie užtikrina, kad šis aprašymas būtų nuolat atnaujinamas.

3.  Jeigu pagrindiniai parametrai apima galimybę daryti įtaką reitingo nustatymui, verslo klientams arba bendrovių interneto svetainių naudotojams tiesiogiai arba netiesiogiai mokant atlygį atitinkamam teikėjui, tas teikėjas taip pat parengia tokių galimybių ir tokio atlygio poveikio reitingo nustatymui aprašymą pagal 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus.

4.  Jeigu interneto paieškos sistemos teikėjas konkrečiu atveju pakeičia reitingavimo tvarką arba tam tikrą interneto svetainę pašalina iš sąrašo, gavęs trečiosios šalies pranešimą, teikėjas siūlo bendrovių interneto svetainių naudotojui galimybę patikrinti pranešimo turinį.

5.  1, 2 ir 3 dalyse nurodyti aprašymai turi būti pakankami, kad verslo klientai arba bendrovių interneto svetainių naudotojai tinkamai suprastų, ar, kaip ir kiek reitingo nustatymo mechanizme atsižvelgiama į:

a)  prekių ir paslaugų, siūlomų vartotojams naudojantis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis arba interneto paieškos sistema, savybes;

b)  tų savybių svarbą tiems vartotojams;

c)  bendrovės interneto svetainės dizaino savybes (kai naudojamasi interneto paieškos sistema).

6.  Neturi būti reikalaujama, kad internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai ir interneto paieškos sistemų teikėjai, vykdydami šio straipsnio reikalavimus, atskleistų algoritmus ar informaciją, kuri, kaip pagrįstai manoma, galėtų suklaidinti vartotojus ar jiems darytų žalą, nes būtų manipuliuojama paieškos rezultatais. Šis straipsnis nedaro poveikio Direktyvai (ES) 2016/943.

7.  Siekiant sudaryti palankias sąlygas internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams ir interneto paieškos sistemų teikėjams laikytis šio straipsnio reikalavimų ir juos įgyvendinti, Komisija nustato gaires, kuriomis papildomi šiame straipsnyje nustatyti skaidrumo reikalavimai.

6 straipsnis

Pagalbinės prekės ir paslaugos

Kai internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas, teikdamas internetines tarpininkavimo paslaugas, arba trečiosios šalys, naudodamosi internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis, vartotojams siūlo pagalbines prekes ir paslaugas, įskaitant finansinius produktus, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas savo sąlygose apibūdina siūlomų pagalbinių prekių ir paslaugų pobūdį ir aprašo, ar ir kokiomis sąlygomis verslo klientui taip pat leidžiama siūlyti savo pagalbines prekes ir paslaugas naudojantis tomis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis.

7 straipsnis

Skirtingų sąlygų taikymas

1.  Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai savo sąlygose aprašo visas skirtingas sąlygas, kurias jie taiko arba galėtų taikyti prekėms ar paslaugoms, kurias, naudodamasis tomis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis, tas paslaugų teikėjas vartotojams siūlo pats arba per savo kontroliuojamus verslo klientus, palyginti su kitų verslo klientų siūlomomis prekėmis arba paslaugomis. Tame aprašyme nurodomos svarbiausios ekonominės, komercinės ar teisinės tokio skirtingų sąlygų taikymo priežastys.

2.  Interneto paieškos sistemų teikėjai parengia visų skirtingų sąlygų, kurias jie taiko arba galėtų taikyti prekėms ar paslaugoms, kurias, naudodamasis tomis interneto paieškos sistemomis, tas teikėjas vartotojams siūlo pats arba per savo kontroliuojamus bendrovių interneto svetainių naudotojus, palyginti su kitų bendrovių interneto svetainių naudotojų siūlomomis prekėms ir paslaugoms, aprašymą.

3.  1 ir 2 dalyse nurodyti aprašymai visų pirma apima, kai taikytina, visas skirtingas sąlygas arba veiksmus, įgyvendinamus taikant konkrečias internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjo arba interneto paieškos sistemos teikėjo nustatytas priemones, susijusias su:

a)  paslaugų teikėjo, verslo klientų arba paslaugų teikėjo kontroliuojamų bendrovių interneto svetainių naudotojų galimybe gauti bet kokius asmens duomenis ar kitus duomenis arba ir vienus, ir kitus duomenis, kuriuos verslo klientai, bendrovių interneto svetainių naudotojai arba vartotojai pateikia atitinkamų internetinių tarpininkavimo paslaugų ar interneto paieškos sistemų naudojimo tikslais arba kurie yra sukuriami teikiant tas paslaugas;

b)  reitingavimu ar kitais paslaugų teikėjo taikomais nustatymais, kurie daro įtaką vartotojo prieigai prie prekių ir paslaugų, kurias per tas internetines tarpininkavimo paslaugas siūlo kiti verslo klientai, ar per tas interneto paieškos sistemas, kuriomis naudojasi kiti bendrovių interneto svetainių naudotojai;

c)  tiesioginiu ar netiesioginiu atlygiu, mokamu už naudojimąsi atitinkamomis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis arba interneto paieškos sistemomis;

d)  galimybe naudotis ▌ sąlygomis arba tiesioginiu ar netiesioginiu atlygiu, mokamu už naudojimąsi paslaugomis ar funkcijomis arba techninėmis sąsajomis, kurios yra svarbios verslo klientui ar bendrovės interneto svetainės naudotojui ir kurios yra tiesiogiai susijusios su atitinkamų internetinių tarpininkavimo paslaugų ar interneto paieškos sistemų naudojimu arba jį papildo.

8 straipsnis

Specialios sutartinės sąlygos

Siekiant užtikrinti, kad internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjų ir verslo klientų sutartiniai santykiai būtų plėtojami gera valia ir remiantis sąžiningos dalykinės praktikos principu, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai:

a)  nenustato atgaline data sąlygų pakeitimų, išskyrus tuos atvejus, kai jie privalo laikytis teisinio ar reguliavimo įpareigojimo arba kai pakeitimai atgaline data naudingi verslo klientams;

b)  užtikrina, kad jų sąlygose būtų nurodyta informacija apie sąlygas, kuriomis verslo klientai gali nutraukti sutartinius santykius su internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėju, ir

c)  į savo sąlygas įtraukia techninių ir sutartinių galimybių gauti verslo kliento suteiktą arba sukurtą informaciją aprašymą (arba nurodo, kad tokių galimybių nėra), kurį jie išsaugo baigus galioti internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjo ir verslo kliento sutarčiai.

9 straipsnis

Prieiga prie duomenų

1.  Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai į savo sąlygas įtraukia verslo klientų techninių ir sutartinių galimybių gauti bet kokius asmens duomenis ar kitus duomenis arba ir vienus, ir kitus duomenis, kuriuos verslo klientai arba vartotojai pateikia naudojimosi atitinkamomis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis tikslais arba kurie sukuriami teikiant tas paslaugas, aprašymą arba aprašymą, kad tokių galimybių nėra.

2.  Pateikdami 1 dalyje nurodytą aprašymą, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai tinkamai informuoja verslo klientus visų pirma apie šiuos dalykus:

a)  ar internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas gali gauti asmens duomenis arba kitus duomenis arba ir vienus, ir kitus duomenis, kuriuos verslo klientai arba vartotojai pateikia naudojimosi tomis paslaugomis tikslais arba kurie gaunami teikiant tas paslaugas, o jeigu taip, tai kokių rūšių duomenis jis gali gauti ir kokiomis sąlygomis;

b)  ar verslo klientas gali gauti asmens duomenis ar kitus duomenis arba vienus, ir kitus duomenis, kuriuos, naudodamasis atitinkamomis internetinėmis tarpininkavimo paslaugomis, tas verslo klientas pateikia arba kurie gaunami teikiant tas paslaugas tam verslo klientui ir jo prekių ar paslaugų vartotojams, o jeigu taip, tai kokių rūšių duomenis jis gali gauti ir kokiomis sąlygomis;

c)  ar be to, kas nurodyta b punkte, verslo klientas gali gauti asmens duomenis ar kitus duomenis arba vienus ir kitus duomenis, įskaitant suvestinius duomenis, pateikiamus arba sukuriamus teikiant internetines tarpininkavimo paslaugas visiems jų verslo klientams ir vartotojams, o jeigu taip, tai kokių rūšių duomenis jis gali gauti ir kokiomis sąlygomis; ir

d)  ar a punkte nurodyti duomenys teikiami trečiosioms šalims; kai tokių duomenų teikimas trečiosioms šalims nėra būtinas, kad internetinės tarpininkavimo paslaugos tinkamai veiktų, kartu pateikiama informaciją apie tokio dalijimosi duomenimis tikslą bei galimybes verslo klientams atsisakyti dalytis tokiais duomenimis.

3.  Šis straipsnis nedaro poveikio Reglamento (ES) 2016/679, Direktyvos (ES) 2016/680 ir Direktyvos 2002/58/EB taikymui.

10 straipsnis

Apribojimai siūlyti skirtingas sąlygas kitomis priemonėmis

1.  Jeigu, teikdami savo paslaugas, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai riboja verslo klientų galimybę siūlyti tas pačias prekes ir paslaugas vartotojams skirtingomis sąlygomis kitomis priemonėmis nei naudojantis tomis paslaugomis, jie savo sąlygose nurodo tų apribojimų motyvus ir padaro informaciją apie juos lengvai prieinamą visuomenei. Tie motyvai turi apimti svarbiausias ekonomines, komercines ar teisines tų apribojimų priežastis.

2.  1 dalyje nustatytas įpareigojimas neturi poveikio jokiems tokių apribojimų nustatymo draudimams ar apribojimams, kylantiems taikant internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams kitus Sąjungos teisės aktus ar laikantis Sąjungos teisės priimtus valstybių narių teisės aktus.

11 straipsnis

Vidinė skundų nagrinėjimo sistema

1.  Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai nustato vidinę verslo klientų skundų nagrinėjimo sistemą.

Ta vidinė skundų nagrinėjimo sistema turi būti lengvai prieinama ir nemokama verslo klientams ir ja užtikrinama, kad skundai būtų išnagrinėti per pagrįstą laikotarpį. Ji turi būti grindžiama skaidrumo ir vienodo požiūrio principais, taikomais vienodoms situacijoms, o skundai turi būti nagrinėjami proporcingai jų svarbai ir sudėtingumui. Naudodamiesi šia sistema, verslo klientai turi turėti galimybę pateikti skundus tiesiogiai atitinkamam paslaugų teikėjui bet kuriuo iš toliau nurodytų klausimų:

a)  įtariama, kad tas paslaugų teikėjas nesilaikė šiame reglamente nustatytų ▌ įpareigojimų, todėl skundą pateikusiam verslo klientui (toliau – skundo pateikėjas) buvo padarytas ▌poveikis;

b)  tiesiogiai su internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimu susijusiais technologiniais klausimais, kurie daro ▌ poveikį skundo pateikėjui;

c)  priemonės, kurių ėmėsi tas paslaugų teikėjas, arba jo elgesys, tiesiogiai susiję su internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimu ir turintys ▌poveikį skundo pateikėjui.

2.  Naudodami vidinę skundų nagrinėjimo sistemą, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai turi:

a)  tinkamai išnagrinėti pateiktus skundus ir tolesnius veiksmus, kurių gali reikėti dėl skundo, kad iškeltas klausimas būtų tinkamai išspręstas ▌;

b)  nagrinėti skundus sparčiai ir veiksmingai, atsižvelgiant į iškelto klausimo svarbą ir sudėtingumą;

c)  pranešti skundo pateikėjui apie vidinio skundų nagrinėjimo proceso rezultatą individualiai, jį suformuluojant paprastai ir suprantamai.

3.  Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai savo sąlygose pateikia visą reikšmingą informaciją, susijusią su galimybe pasinaudoti jų vidine skundų nagrinėjimo sistema ir su šios sistemos veikimu.

4.  Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai ▌parengia informaciją apie savo vidinės skundų nagrinėjimo sistemos veikimą ir veiksmingumą ir padaro šią informaciją lengvai prieinamą visuomenei. Jie bent kartą per metus patikrina informaciją ir, jei reikia esminių pakeitimų, tą informaciją atnaujina.

Ta informacija apima visų pateiktų skundų skaičių, pagrindines skundų rūšis bei vidutinį laikotarpį, reikalingą skundams išnagrinėti, ir apibendrintą informaciją apie skundų nagrinėjimo rezultatus.

5.  Šio straipsnio nuostatos netaikomos internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams, kurie yra mažosios įmonės, kaip apibrėžta Rekomendacijos 2003/361/EB priede.

12 straipsnis

Mediacija

1.  Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai savo sąlygose nurodo du ar daugiau mediatorių, su kuriais jie nori bendradarbiauti, mėgindami be teismo susitarti su verslo klientais dėl paslaugų teikėjo ir verslo kliento ginčų, kylančių dėl atitinkamų internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimo, įskaitant skundus, kurių neįmanoma išspręsti naudojantis 11 straipsnyje nurodyta vidine skundų nagrinėjimo sistema.

Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai mediatorius, teikiančius savo paslaugas vietovėje, esančioje už Sąjungos ribų, gali nurodyti tik tuo atveju, kai užtikrinama, kad dėl to, jog mediatoriai tas paslaugas teikia ne Sąjungoje, iš atitinkamų verslo klientų nebus atimta galimybė pasinaudoti Sąjungos teisėje ar valstybių narių teisėje nustatytomis teisinėmis apsaugos priemonėmis.

2.  1 dalyje nurodyti mediatoriai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)  jie turi būti nešališki ir nepriklausomi;

b)  jų mediacijos paslaugos turi būti įperkamos ▌atitinkamų internetinių tarpininkavimo paslaugų verslo klientams;

c)  jie gali teikti mediacijos paslaugas kalba, kuria surašytos internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjo ir atitinkamo verslo kliento sutartinius santykius reglamentuojančios sąlygos;

d)  jie yra lengvai prieinami fiziškai verslo kliento įsisteigimo ar gyvenamojoje vietoje arba nuotoliniu būdu, naudojantis ryšių technologijomis;

e)  jie gali suteikti mediacijos paslaugas nepagrįstai nedelsdami;

f)  jie pakankamai gerai išmano bendruosius komercinius įmonių tarpusavio santykius, kad galėtų veiksmingai padėti pamėginti išspręsti ginčus.

3.  Nepaisant savanoriško mediacijos pobūdžio, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai ir verslo klientai turi sąžiningai dalyvauti visuose mediacijos bandymuose, vykdomuose pagal šį straipsnį.

4.  Internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams kiekvienu atskiru atveju tenka pagrįsta visų mediacijos išlaidų dalis. Pagrįsta visų tų išlaidų dalis mediatoriaus siūlymu nustatoma atsižvelgiant į visas reikšmingas nagrinėjamo atvejo aplinkybes, visų pirma santykinę ginčo šalių reikalavimų esmę, šalių elgesį, taip pat jų dydį ir finansinį pajėgumą viena kitos atžvilgiu. ▌

5.  Bet koks bandymas pasiekti susitarimą dėl ginčo pasinaudojant mediacijos paslaugomis pagal šį straipsnį neturi paveikti internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjų ir atitinkamų verslo klientų teisių bet kada vykstant arba pasibaigus mediacijos procesui arba prieš jį pradėti teismo procesą.

6.  Verslo klientui paprašius, prieš pradedant mediaciją ar ją atliekant, internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas pateikia verslo klientui informaciją apie su jo veikla susijusio mediacijos proceso veikimą bei veiksmingumą.

7.  1 dalyje nustatytas įpareigojimas netaikomas internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjams, kurie yra mažosios įmonės, kaip apibrėžta Rekomendacijos 2003/361/EB priede.

13 straipsnis

Specializuoti mediatoriai

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, skatina internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjus, taip pat jiems atstovaujančias organizacijas ir asociacijas, atskirai arba kartu steigti vieną ar daugiau organizacijų, teikiančių mediacijos paslaugas, atitinkančias 12 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, siekiant konkretaus tikslo sudaryti sąlygas išspręsti su internetinių tarpininkavimo paslaugų teikimu susijusius ginčus su verslo klientais, ypač atsižvelgiant į tarpvalstybinį internetinių tarpininkavimo paslaugų pobūdį.

14 straipsnis

Teismo procesai, kuriuos pradeda atstovaujančiosios organizacijos arba asociacijos ir viešosios įstaigos

1.  Organizacijos ir asociacijos, teisėtai suinteresuotos atstovauti verslo klientams arba bendrovių interneto svetainių naudotojams, taip pat valstybėse narėse įsteigtos viešosios įstaigos turi teisę perduoti bylą Sąjungos kompetentingam nacionaliniam teismui pagal valstybės narės, kurios teismui perduodama byla, teisės normas, kad sustabdytų arba uždraustų internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjų arba interneto paieškos sistemų teikėjų veiksmus, kuriais jie nesilaiko atitinkamų šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

2.  Komisija skatina valstybes nares keistis geriausios patirties pavyzdžiais ir informacija su kitomis valstybėmis narėmis remiantis neteisėtų veiksmų, dėl kurių nacionaliniuose teismuose priimtos nutartys dėl uždraudimo, registrais, kai tokie registrai yra sukurti atitinkamų valstybės įstaigų ar institucijų.

3.  Organizacijos arba asociacijos 1 dalyje nurodytą teisę turi tik tuo atveju, jei ▌jos atitinka visus šiuos reikalavimus:

a)  jos yra tinkamai įsteigtos pagal valstybės narės teisę;

b)  jos siekia tikslų, atitinkančių kolektyvinius verslo klientų arba bendrovių interneto svetainių naudotojų grupės, kuriai nuolat atstovauja, interesus;

c)  jos yra pelno nesiekiančios organizacijos;

d)  jokia finansavimą teikianti trečioji šalis, visų pirma internetinių tarpininkavimo paslaugų ar interneto paieškos sistemų teikėjai, nedaro nederamo poveikio jų priimamiems sprendimams.

Šiuo tikslu organizacijos ar asociacijos visapusiškai ir viešai atskleidžia informaciją apie jų narystę ir finansavimo šaltinį.

4.  Valstybėse narėse, kuriose įsteigtos ▌ viešosios įstaigos, tos viešosios įstaigos turi 1 dalyje nurodytą teisę, jeigu jos yra įpareigotos ginti kolektyvinius verslo klientų arba bendrovių interneto svetainių naudotojų interesus arba užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų, pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę.

5.  Valstybės narės gali paskirti:

a)  savo teritorijoje įsteigtas organizacijas ar asociacijas, kurios atitinka bent 3 dalyje nustatytus reikalavimus, tų organizacijų ar asociacijų prašymu;

b)  savo teritorijoje įsteigtas viešąsias įstaigas, kurios atitinka 4 dalyje nustatytus reikalavimus,

kurioms suteikta 1 dalyje nurodyta teisė. Valstybės narės praneša Komisijai tokių paskirtų organizacijų, asociacijų ar viešųjų įstaigų pavadinimą ir tikslą.

6.  Komisija sudaro pagal 5 dalį paskirtų organizacijų, asociacijų ir viešųjų įstaigų sąrašą. Tame sąraše nurodomas tų organizacijų, asociacijų ir viešųjų įstaigų tikslas. Tas sąrašas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Sąrašo pakeitimai skelbiami nedelsiant, o atnaujintas sąrašas bet kuriuo atveju parengiamas ir skelbiamas kas šešis mėnesius.

7.  Teismas 6 dalyje nurodytą sąrašą priima kaip organizacijos, asociacijos ar viešosios įstaigos teisnumo įrodymą, nedarant poveikio teismo teisei nagrinėti, ar ieškovo motyvai pateisina jo veiksmus konkrečioje byloje.

8.  Jei valstybei narei ar Komisijai kyla abejonių dėl to, ar organizacija arba asociacija atitinka 3 dalyje nustatytus kriterijus, arba dėl to, ar viešoji įstaiga atitinka 4 dalyje nustatytus kriterijus, tą organizaciją, asociaciją ar viešąją įstaigą paskyrusi valstybė narė pagal 5 dalį dėl tų abejonių atlieka tyrimą ir, kai tikslinga, atšaukia paskyrimą, jei nustatoma vieno ar kelių kriterijų neatitiktis.

9.  1 dalyje nurodyta teisė neturi poveikio verslo klientų ir bendrovių interneto svetainių naudotojų teisėms pareikšti ieškinį kompetentingame nacionaliniame teisme pagal valstybės narės, kurioje pareiškiamas ieškinys, teisės normas, kai tas ieškinys grindžiamas individualiomis teisėmis ir juo siekiama nutraukti praktiką, kai internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai arba interneto paieškos sistemų teikėjai nesilaiko atitinkamų šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

15 straipsnis

Vykdymo užtikrinimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina tinkamą ir veiksmingą šio reglamento vykdymą.

2.  Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis nustatomos už šio reglamento pažeidimus taikomos priemonės, ir užtikrina, kad jos būtų įgyvendintos. Nustatytos priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

16 straipsnis

Stebėsena

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, atidžiai stebi šio reglamento poveikį internetinių tarpininkavimo paslaugų ir jų verslo klientų bei interneto paieškos sistemų ir bendrovių interneto svetainių naudotojų santykiams. Šiuo tikslu Komisija renka atitinkamą informaciją, kad galėtų stebėti šių santykių pokyčius, be kita ko, atlikdama atitinkamus tyrimus. Valstybės narės, gavusios prašymą, padeda Komisijai ir pateikia visą atitinkamą surinktą informaciją, įskaitant apie konkrečius atvejus. Komisija šio straipsnio ir 18 straipsnio tikslais gali prašyti rinkti informaciją iš internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjų.

17 straipsnis

Elgesio kodeksai

1.  Komisija ragina internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjus ir jiems atstovaujančias organizacijas ir asociacijas, kartu su verslo klientais, įskaitant MVĮ ir jiems atstovaujančias organizacijas, parengti elgesio kodeksus, kuriais siekiama padėti tinkamai taikyti šį reglamentą, atsižvelgiant į konkrečias įvairių sektorių, kuriuose teikiamos internetinės tarpininkavimo paslaugos, ypatybes, taip pat į konkrečias MVĮ ypatybes.

2.  Komisija ragina interneto paieškos sistemų teikėjus ir jiems atstovaujančias organizacijas ir asociacijas parengti elgesio kodeksus, kuriais konkrečiai siekiama padėti tinkamai taikyti 5 straipsnį ▌.

3.  Komisija skatina internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjus priimti ir įgyvendinti konkrečiam sektoriui pritaikytus elgesio kodeksus, kai yra tokių konkrečiam sektoriui pritaikytų elgesio kodeksų ir kurie yra plačiai naudojami.

18 straipsnis

Peržiūra

1.  Ne vėliau kaip ... [18 mėnesių po šio reglamento taikymo pradžios dienos], o vėliau – kas trejus metus, Komisija įvertina šį reglamentą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

2.  Pirmasis šio reglamento vertinimas atliekamas, visų pirma siekiant:

a)   įvertinti, kaip laikomasi 3–10 straipsniuose nustatytų įpareigojimų, ir tų įpareigojimų poveikį interneto platformų ekonomikai;

b)  įvertinti nusistovėjusių elgesio kodeksų poveikį ir veiksmingumą, siekiant padidinti sąžiningumą ir skaidrumą;

c)  išsamiai ištirti problemas, kylančias dėl verslo klientų priklausomybės nuo internetinių tarpininkavimo paslaugų ir internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjų nesąžiningos komercinės praktikos, ir toliau nustatyti, kokiu mastu tokia praktika yra paplitusi;

d)  ištirti, ar konkurencija tarp prekių ar paslaugų, kurias siūlo verslo klientas, ir prekių ar paslaugų, kurias siūlo ar kurių siūlymą kontroliuoja internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjas, yra sąžininga ir ar šiuo atžvilgiu internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėjai nepiktnaudžiauja konfidencialiais duomenimis;

e)  įvertinti šio reglamento poveikį visiems galimiems nesuderinamumams, egzistuojantiems operacinių sistemų teikėjų ir jų verslo klientų santykiuose;

f)  įvertinti, ar reglamento taikymo sritis, visų pirma susijusi su „verslo kliento“ apibrėžtimi, yra tinkama ir neskatina užsiimti fiktyviu savarankišku darbu.

Pirmojo ir paskesnių vertinimų metu nustatoma, ar gali prireikti papildomų taisyklių, įskaitant nuostatas dėl įgyvendinimo, siekiant užtikrinti sąžiningą, nuspėjamą, tvarią ir patikimą interneto verslo aplinką vidaus rinkoje. Atlikusi vertinimus, Komisija imasi deramų priemonių, tarp kurių gali būti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

3.  Valstybės narės pateikia visą savo turimą reikšmingą informaciją, kurios Komisijai gali reikėti 1 dalyje nurodytai ataskaitai parengti.

4.  Atlikdama šio reglamento vertinimą, Komisija atsižvelgia, inter alia, į Interneto platformų ekonomikos stebėjimo centro ekspertų grupės jai pateiktas nuomones ir ataskaitas. Ji taip pat prireikus atsižvelgia į visų 17 straipsnyje nurodytų elgesio kodeksų turinį ir veikimą.

19 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Jis taikomas nuo ... [dvylika mėnesių po šio reglamento paskelbimo dienos].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 440, 2018 12 6, p. 177.
(2)OL C 440, 2018 12 6, p. 177.
(3) 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija.
(4) 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012 12 20, p. 1).
(5) 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).
(6)2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/943 dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo (OL L 157, 2016 6 15, p. 1).
(7)2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(8) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).
(9) 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).
(10)2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžčių (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
(11) 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų (OL L 136, 2008 5 24, p. 3).
(12)2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas 2010/48/EB dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 23, 2010 1 27, p. 37).
(13)2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).
(14)2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004 1 29, p. 1).


ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas ***I
PDF 333kWORD 101k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES nuostatos, susijusios su geresniu ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))
P8_TA-PROV(2019)0399A8-0029/2019

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0185),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0143/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Austrijos Respublikos Bundesrato ir Švedijos Parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. kovo 29 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A8-0029/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/…, kuria iš dalies keičiamos ▌Tarybos direktyvos 93/13/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES nuostatos, susijusios su geresniu ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu(2)

P8_TC1-COD(2018)0090


(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(4),

kadangi:

(1)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 169 straipsnio 1 dalyje ir 169 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad Sąjunga turi padėti užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą pagal SESV 114 straipsnį priimamomis priemonėmis. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 38 straipsnyje nustatyta, kad Sąjungos politika turi užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį;

(2)  vartotojų apsaugos teisės aktai turėtų būti veiksmingai taikomi visoje Sąjungoje. Tačiau 2016 ir 2017 m. pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) Komisijai atlikus išsamią vartotojų ir rinkodaros teisės srities direktyvų tinkamumo patikrą padaryta išvada, kad Sąjungos vartotojų srities teisės aktų veiksmingumui kenkia per menkas tiek prekiautojų, tiek vartotojų informuotumas, todėl dažniau galėtų būti išnaudojamos esamos teisių gynimo priemonės;

(3)  Sąjunga jau ėmėsi tam tikrų priemonių vartotojų, prekiautojų ir teisės specialistų informuotumui apie vartotojų teises didinti bei vartotojų teisių užtikrinimui ir vartotojų teisių gynimui gerinti. Tačiau nacionaliniuose teisės aktuose dar esama spragų, susijusių su tikrai veiksmingomis ir proporcingomis sankcijomis, skirtomis atgrasyti nuo Sąjungos vidaus pažeidimų ir už juos nubausti, su tuo, kad vartotojams, nukentėjusiems dėl nacionalinės teisės aktų, kuriais Direktyva 2005/29/EB(5) perkeliama į nacionalinę teisę, pažeidimų, nenumatyta pakankamai individualių teisių gynimo priemonių, ir su tuo, kad Direktyvoje 2009/22/EB(6) nustatyta draudimų procedūra turi trūkumų. Draudimų procedūra turėtų būti peržiūrėta atskira priemone, kuria iš dalies keičiama ir pakeičiama Direktyva 2009/22/EB;

(4)  į direktyvas 98/6/EB(7), 2005/29/EB ir 2011/83/ES(8) įtraukti reikalavimai valstybėms narėms numatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikomas už nacionalinės teisės nuostatų, kuriomis šios direktyvos perkeliamos į nacionalinę teisę, pažeidimus. Be to, pagal Reglamento (ES) 2017/2394(9) dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS) 21 straipsnį valstybės narės turi veiksmingai, efektyviai ir koordinuotai imtis vykdymo užtikrinimo priemonių, įskaitant sankcijų taikymą, kad plačiai paplitę pažeidimai ar Sąjungos mastu plačiai paplitę pažeidimai būtų nutraukti arba uždrausti;

(5)  dabartinės nacionalinės taisyklės dėl sankcijų Sąjungoje gerokai skiriasi. Pirmiausia ne visos valstybės narės užtikrina, kad pažeidimą padariusiems prekiautojams už plačiai paplitusius pažeidimus ar Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus galėtų būti skiriamos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos baudos. Todėl turėtų būti patobulintos galiojančios direktyvų 98/6/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES taisyklės dėl sankcijų, o kartu Direktyvoje 93/13/EEB(10) turėtų būti nustatytos naujos taisyklės dėl sankcijų;

(6)  taikytinas sankcijas rinktis ir toliau turėtų valstybės narės ir jos savo nacionalinėje teisėje turėtų nustatyti atitinkamas sankcijų taikymo procedūras direktyvų, iš dalies pakeistų šia Direktyva, pažeidimų atvejais;

(7)  siekiant sudaryti sąlygas nuosekliau taikyti sankcijas, visų pirma už Sąjungos vidaus pažeidimus, plačiai paplitusius pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, nurodytus Reglamente (ES) 2017/2394, reikėtų nustatyti nebaigtinį ir orientacinį bendrų sankcijų taikymo kriterijų sąrašą. Šie kriterijai turėtų apimti, pavyzdžiui, pažeidimo pobūdį, sunkumą, mastą ir trukmę, taip pat ▌bet kokį prekiautojo žalos atlyginimą vartotojams už jiems padarytą žalą. Pakartotiniai to paties kaltininko pažeidimai rodo polinkį daryti tokius pažeidimus, todėl tai yra reikšmingas elgesio rimtumo, taigi ir būtinybės padidinti sankcijų lygį, kad būtų pasiektas veiksmingas atgrasomasis poveikis, požymis. Jei yra atitinkamų duomenų, turėtų būti atsižvelgta į dėl pažeidimo gautą finansinę naudą arba išvengtus nuostolius. Taip pat gali būti atsižvelgta į kitas sunkinančias ar lengvinančias aplinkybes, susijusias su konkrečiu atveju;

(8)  šie bendri neišsamūs ir orientaciniai sankcijų taikymo kriterijai gali būti nesvarbūs sprendžiant dėl sankcijų už kiekvieną pažeidimą, o ypač už nesunkius pažeidimus. Valstybės narės taip pat turėtų atsižvelgti į kitus bendruosius teisės principus, taikomus skiriant sankcijas, kaip antai non bis in idem principą;

(9)  kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/2394 21 straipsnyje, su koordinuotais veiksmais susijusios kompetentingos institucijos imasi visų būtinų vykdymo užtikrinimo priemonių prekiautojo atsakingo už plačiai paplitusį pažeidimą ar Sąjungos mastu plačiai paplitusį pažeidimą, atžvilgiu jų jurisdikcijos ribose, kad tas pažeidimas būtų nutrauktas arba uždraustas. Prireikus jos prekiautojui, atsakingam už plačiai paplitusį pažeidimą ar Sąjungos mastu plačiai paplitusį pažeidimą, taiko sankcijas, kaip antai vienkartines arba periodines baudas. Vykdymo užtikrinimo priemonės turi būti įgyvendinamos veiksmingai, efektyviai ir koordinuotai, siekiant nutraukti arba uždrausti plačiai paplitusį pažeidimą ar Sąjungos mastu plačiai paplitusį pažeidimą. Su koordinuotais veiksmais susijusios kompetentingos institucijos turi siekti imtis vykdymo užtikrinimo priemonių vienu metu valstybėse narėse, susijusiose su tuo pažeidimu;

(10)  siekiant užtikrinti, kad už plačiai paplitusius vartotojų teisės pažeidimus ir už Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kuriems taikomas koordinuotas tyrimas ir vykdymo užtikrinimas pagal Reglamentą (ES) 2017/2394, valstybių narių institucijos galėtų skirti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas, baudos turėtų būti nustatytos kaip ▌sankcijų už tokius pažeidimus elementas. Kad būtų užtikrintas baudų atgrasomasis poveikis, už tokius pažeidimus valstybės narės savo nacionalinėje teisėje turėtų nustatyti maksimalią baudą, kuri sudarytų ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje arba valstybėse narėse. Prekiautojas tam tikrais atvejais taip pat gali būti bendrovių grupė;

(11)  kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/2394 9 ir 10 straipsniuose, skiriant sankcijas turėtų būti turi būti deramai atsižvelgiama, kai taikoma, į aptariamo pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę. Sankcijos turėtų būti taikomos proporcingai ir laikantis Sąjungos ir nacionalinės teisės, įskaitant taikytinas procedūrines apsaugos priemones ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principus. Galiausiai taikomos sankcijos turėtų atitikti vartotojų interesų apsaugos Sąjungos teisės aktų pažeidimo pobūdį ir bendrą faktinę ar potencialią juo sukeliamą žalą. Įgaliojimais skirti sankcijas naudojasi tiesiogiai pačios kompetentingos institucijos arba naudojamasi prireikus kreipiantis į kitas kompetentingas institucijas ar kitas valdžios institucijas, arba naudojamasi, jei taikoma, duodant nurodymus paskirtosioms įstaigoms, arba naudojamasi kreipiantis į kompetentingus priimti reikalingą sprendimą teismus, be kita ko, prireikus – kai prašymas priimti reikalingą sprendimą nepatenkinamas – pateikiant apeliacinį skundą;

(12)  kai, taikant koordinavimo mechanizmą pagal Reglamentą (ES) 2017/2394, viena nacionalinė kompetentinga institucija, kaip ji suprantama pagal tą reglamentą, skiria baudą prekiautojui, atsakingam už plačiai paplitusį pažeidimą arba Sąjungos mastu plačiai paplitusį pažeidimą, jai turėtų būti suteikta teisė skirti baudą, kuri būtų ne mažesnė kaip 4 proc. prekiautojo metinės apyvartos visose valstybėse narėse, susijusiose su koordinuotais vykdymo užtikrinimo veiksmais;

(13)  valstybėms narėms neturėtų būti kliudoma savo nacionalinėje teisėje ir toliau taikyti arba nustatyti didesnes maksimalias apyvarta pagrįstas baudas už plačiai paplitusius vartotojų teisės pažeidimus ir Sąjungos mastu plačiai paplitusius pažeidimus, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2017/2394. Valstybėms narėms taip pat turėtų būti suteikta galimybė tokias baudas grįsti prekiautojo pasauline apyvarta arba išplėsti baudų skyrimo taisyklių taikymo sritį, įtraukiant ir kitus pažeidimus, kuriems netaikomos šios direktyvos nuostatos, susijusios su Reglamento (ES) 2017/2394 21 straipsniu. Be to, tais atvejais, kai apie prekiautojo metinę apyvartą duomenų nėra, valstybėms narėms neturėtų būti kliudoma palikti galioti ar nustatyti kitas taisykles, kuriomis numatomos baudos. Reikalavimas nustatyti ne mažesnę kaip 4 proc. prekiautojo apyvartos baudą neturėtų būti taikomas pagal jokias papildomas valstybių narių taisykles dėl periodinių baudų, kaip antai kasdien mokamų baudų, už sprendimo, nutarties, laikinosios priemonės, prekiautojo įsipareigojimo arba kitos priemonės pažeidimui nutraukti nevykdymą;

(14)  sankcijų skyrimo taisyklės turėtų būti nustatytos Direktyvoje 93/13/EEB, siekiant sustiprinti jos atgrasomąjį poveikį. Valstybės narės gali pačios priimti sprendimą dėl taikytinos administracinės ar teisminės sankcijų už Direktyvos 93/13/EEB pažeidimus taikymo procedūros. Pažymėtina, kad administracinės institucijos arba nacionaliniai teismai gali skirti sankcijas, kai nustatomas nesąžiningas sutarčių sąlygų pobūdis, be kita ko, ir per administracinės institucijos pradėtą teismo procesą. Be to, nacionaliniai teismai arba administracinės institucijos gali taikyti sankcijas, kai prekiautojas taiko tokias sutarties sąlygas, kurios pagal nacionalinę teisę bet kokiomis aplinkybėmis aiškiai apibrėžiamos kaip nesąžiningos, taip pat kai prekiautojas taiko tokią sutarties sąlygą, kuri pripažinta nesąžininga priėmus galutinį privalomą sprendimą. Valstybės narės galėtų nuspręsti, kad administracinės institucijos taip pat turi teisę nustatyti, ar sutarčių sąlygos yra nesąžiningo pobūdžio. Nacionaliniai teismai arba administracinės institucijos taip pat galėtų taikyti sankciją pagal tą patį sprendimą, kuriuo nustatytas sutarties sąlygų nesąžiningumas. Be to, pačios valstybės narės turi nustatyti tinkamus mechanizmus, kuriais būtų koordinuojami bet kokie vidaus veiksmai, susiję su individualiomis teisių gynimo priemonėmis ir sankcijomis;

(15)  paskirstydamos pajamas iš baudų, valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę didinti vartotojų bendrojo intereso ir kitų saugomų viešųjų interesų apsaugą; ▌

(16)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad vartotojams, nukentėjusiems nuo nesąžiningos komercinės praktikos, būtų numatytos teisių gynimo priemonės, kad būtų panaikinti visi tokios nesąžiningos veiklos padariniai. Privatų vykdymo užtikrinimą palengvintų aiški individualių teisių gynimo priemonių sistema. Vartotojui turėtų būti sudaryta galimybė proporcingai ir veiksmingai gauti žalos atlyginimą ir atitinkamais atvejais mokėti mažesnę kainą arba nutraukti sutartį. Valstybėms narėms neturėtų būti kliudoma palikti galioti arba nustatyti teises į kitas teisių gynimo priemones, kaip antai taisymas ar pakeitimas, vartotojams, nukentėjusiems nuo komercinės praktikos, kad būtų visiškai pašalinti tokios veiklos padariniai. Valstybėms narėms neturėtų būti kliudoma nustatyti teisių gynimo priemonių taikymo ir jų poveikio vartotojams sąlygas. Taikant teisių gynimo priemones, atitinkamais atvejais būtų galima atsižvelgti į nesąžiningos komercinės praktikos sunkumą ir pobūdį, vartotojo patirtą žalą ir kitas susijusias aplinkybes, pavyzdžiui, prekiautojo nusižengimą arba sutarties pažeidimą;

(17)  atliekant vartotojų ir rinkodaros teisės srities direktyvų tinkamumo patikrą ir kartu Direktyvos 2011/83/ES vertinimą taip pat nustatyta keletas sričių, kur esamos vartotojų apsaugos taisyklės turėtų būti modernizuotos ▌. Kadangi skaitmeninės priemonės nuolat tobulinamos, būtina nuolat patikslinti vartotojų apsaugos teisės aktus;

(18)  didelį poveikį vartotojams daro tarp internetinės paieškos rezultatų komerciniams pasiūlymams suteikiamas aukštesnis reitingas arba bet koks jų preferencinis pateikimas, kuriais pasirūpina interneto paieškos funkcijų teikėjai;

(19)  reitingas nurodo prekiautojų pasiūlymų santykinį reikšmingumą arba svarbą, suteikiamą paieškos rezultatams, kuriuos pateikia, organizuoja arba praneša interneto paieškos funkcijų teikėjai, be kita ko, naudodami algoritminę seką, reitingo nustatymo ar peržiūros mechanizmus, vizualinius akcentus ar kitas akcentavimo priemones arba jų derinį;

(20)  šiuo atžvilgiu Direktyvos 2005/29/EB I priedas turėtų būti papildytas nauju punktu, kad būtų aišku, jog turėtų būti draudžiama praktika, kai prekiautojas paieškos rezultatų pavidalu pagal vartotojo interneto paieškos užklausą pateikia vartotojui informaciją, neatskleidžiant, kad jis sumokėjo už reklamą arba konkrečiai už aukštesnį produkto reitingą paieškos rezultatuose. Kai prekiautojas tiesiogiai arba netiesiogiai sumoka interneto paieškos funkcijų teikėjui už aukštesnį produkto reitingą paieškos rezultatuose, interneto paieškos funkcijų teikėjas turėtų glaustai, paprastai ir suprantamai apie tai informuoti vartotojus. Netiesioginiu mokėjimu galėtų būti laikomas prekiautojo sutikimas internetinės paieškos funkcijų teikėjo atžvilgiu prisiimti bet kokios rūšies papildomų įsipareigojimų, už kuriuos konkrečiai suteikiamas aukštesnis reitingas. Netiesioginis mokėjimas galėtų būti didesnis komisinis mokestis už kiekvieną sandorį, taip pat įvairios atlyginimo sistemos, kurias taikant konkrečiai suteikiamas aukštesnis reitingas. Mokėjimai už bendrąsias paslaugas, kaip antai įtraukimo į sąrašus mokesčiai arba narystės mokesčiai, už kuriuos prekiautojui suteikiama daug įvairių interneto paieškos funkcijų teikėjo siūlomų funkcijų, neturėtų būti laikomi mokėjimu, kuriuo konkrečiai siekiama aukštesnio produktų reitingo, su sąlyga, kad tokie mokėjimai nėra skirti aukštesniam reitingui gauti. Interneto paieškos funkcijas gali teikti įvairių rūšių internetiniai prekiautojai, įskaitant tarpininkus, kaip antai internetinės prekyvietės, paieškos sistemos ir palyginimo paslaugų interneto svetainės;

(21)  Skaidrumo reikalavimai, taikomi pagrindiniams reitingavimo parametrams, taip pat reglamentuojami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/... (11)(12) dėl verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo. Reglamente (ES) Nr. 2019/... (13)++ nustatyti skaidrumo reikalavimai taikomi įvairiems internetiniams tarpininkams, įskaitant elektronines prekyvietes, tačiau jie taikomi tik tarp prekiautojų ir internetinių tarpininkų. Todėl Direktyvoje 2005/29/EB turėtų būti nustatyti panašūs reikalavimai, siekiant užtikrinti pakankamą skaidrumą vartotojams, išskyrus atvejus, kai interneto paieškos sistemų teikėjai jau privalo pagal Reglamentą (ES) 2019/...++ nurodyti pagrindinius parametrus, kurie atskirai arba kartu yra labai svarbūs reitingo nustatymui, ir santykinę tų pagrindinių parametrų svarbą, savo interneto paieškos sistemose pateikdami lengvai ir viešai prieinamą, paprastą ir suprantamą aprašymą;

(22)  prekiautojai, kurie vartotojams suteikia galimybę ieškoti prekių ir paslaugų, pavyzdžiui, kelionių, apgyvendinimo ir laisvalaikio veiklos, kurias siūlo įvairūs prekiautojai arba vartotojai, turėtų informuoti vartotojus apie pagrindinius standartinius parametrus, kurie lemia vartotojui pagal paieškos užklausą pateikiamų pasiūlymų reitingą, ir jų santykinę svarbą, palyginti su kitais parametrais. Ši informacija turėtų būti glausta ir lengvai, aiškiai ir tiesiogiai prieinama. Reitingą lemiantys parametrai – tai visi bendrieji kriterijai, procesai, konkretūs signalai, įtraukti į algoritmus, ar kiti reitinguojant naudojami koregavimo ar pažeminimo mechanizmai;

(23)  reikalavimas informuoti apie pagrindinius reitingavimo parametrus, nedaro poveikio Direktyvai (ES) 2016/943(14). Neturėtų būti reikalaujama, kad prekiautojai atskleistų detalų savo reitingavimo mechanizmų, įskaitant algoritmus, veikimą. Prekiautojai turėtų pateikti bendrą pagrindinių reitingavimo parametrų aprašymą, paaiškinantį prekiautojo naudojamus pagrindinius standartinius parametrus ir jų santykinę svarbą, palyginti su kitais parametrais, tačiau jis neturi būti individualizuotas kiekvienai atskirai paieškos užklausai;

(24)  kai produktai vartotojams siūlomi elektroninėse prekyvietėse, pagal Direktyvą 2011/83/ES reikalaujamą iki sutarties sudarymo pateiktiną informaciją teikia ir elektroninė prekyvietė, ir produktus pristatanti trečioji šalis. Todėl elektronine prekyviete besinaudojantys vartotojai gali aiškiai nesuprasti, kas yra jų sutartiniai partneriai ir kaip tai veikia jų teises ir pareigas;

(25)  elektroninės prekyvietės Direktyvoje 2011/83/ES turėtų būti apibrėžtos panašiai kaip Reglamente (ES) 524/2013(15) ir Direktyvoje (ES) 2016/1148(16). Tačiau apibrėžtis turėtų būti atnaujinta taip, kad technologiniu požiūriu būtų neutralesnė ir apimtų naujas technologijas. Todėl tikslinga vietoj „svetainės“ kalbėti apie programinę įrangą, apimant svetainę, svetainės dalį arba taikomąją programą, kuri yra naudojama prekiautojo arba jo vardu, atsižvelgiant į sąvoką „elektroninė sąsaja“, kaip numatyta Reglamente (ES) 2017/2394 ir Reglamente (ES) 2018/302(17);

(26)  todėl Direktyvoje 2005/29/ES ir Direktyvoje 2011/83/ES turėtų būti nustatyti elektroninėms prekyvietėms taikomi konkretūs skaidrumo reikalavimai informuoti elektroninėmis prekyvietėmis besinaudojančius vartotojus apie pagrindinius parametrus, pagal kuriuos išrikiuojami skirtingi pasiūlymai, taip pat ar jie sutartį sudaro su prekiautoju ar ne prekiautoju (kaip antai kitu vartotoju) ▌;

(27)  elektroninės prekyvietės turėtų informuoti vartotojus, ar prekes, paslaugas arba skaitmeninį turinį siūlanti trečioji šalis yra prekiautojas ar ne prekiautojas, remiantis elektroninei prekyvietei pateikta tos trečiosios šalies deklaracija. Kai prekes, paslaugas arba skaitmeninį turinį siūlanti trečioji šalis deklaruoja, kad jos statusas – ne prekiautojas, elektroninė prekyvietė turėtų pateikti trumpą pareiškimą, kad sudarytai sutarčiai netaikomos vartotojų teisės, numatytos Sąjungos vartotojų apsaugos teisės aktuose. Be to, vartotojai turėtų būti informuojami apie tai, kaip prekes, paslaugas arba skaitmeninį turinį siūlanti trečioji šalis ir elektroninės prekyvietės teikėjas yra pasidaliję su sutartimi susijusius įsipareigojimus. Informacija turėtų būti pateikiama aiškiai ir suprantamai, o ne tik darant nuorodą į standartines nuostatas ir sąlygas arba panašų sutartinį dokumentą. Elektroninei prekyvietei taikomi informavimo reikalavimai turėtų būti proporcingi ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugos ir elektroninių prekyviečių konkurencingumo pusiausvyrą. Neturėtų būti reikalaujama, kad elektroninės prekyvietės išvardytų konkrečias vartotojų teises, kai vartotojai informuojami apie jų taikymą arba netaikymą. Tai nedaro poveikio Direktyvoje 2011/83/ES, ypač jos 6 straipsnio 1 dalyje, nustatytiems vartotojų informavimo reikalavimams. Informacija apie atsakomybę už vartotojų teisių užtikrinimą, kurią reikia pateikti, priklauso nuo elektroninės prekyvietės ir atitinkamų trečiųjų šalių prekiautojų sutartinių susitarimų. Elektroninė prekyvietė gali nurodyti, kad už vartotojų teisių užtikrinimą atsako tik trečioji šalis, arba apibūdinti savo konkrečius įsipareigojimus, kai ji prisiima atsakomybę už tam tikrus sutarties aspektus, pavyzdžiui, pristatymą arba naudojimąsi teise atsisakyti sutarties;

(28)  pagal Direktyvos 2000/31/EB(18) 15 straipsnio 1 dalį elektroninių prekyviečių neturėtų būti reikalaujama tikrinti trečiųjų šalių teikėjų teisnumo. Vietoj to elektroninės prekyvietės turėtų reikalauti, kad elektroninėje prekyvietėje produktus pristatančios trečiosios šalys nurodytų, ar pagal vartotojų teisę jos yra prekiautojai, ar ne prekiautojai, ir šią informaciją pateiktų elektroninėje prekyvietėje;

(29)  atsižvelgiant į sparčius technologinius pokyčius, susijusius su elektroninėmis prekyvietėmis, ir į būtinybę užtikrinti aukštesnio lygio vartotojų apsaugą, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė šiuo tikslu nustatyti arba toliau taikyti konkrečias papildomas priemones. Tokios nuostatos turėtų būti proporcingos, nediskriminacinės ir nedarančios poveikio Direktyvai 2003/31/EB;

(30)  Direktyvoje 2011/83/ES nustatytos skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų apibrėžtys turėtų būti suderintos su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2019/... pateiktomis apibrėžtimis(19)(20). Skaitmeninis turinys, kuriam taikoma Direktyva (ES) 2019/... (21)++, apima vienkartinį teikimo veiksmą, atskirų teikimo veiksmų seką arba tęstinį teikimą per tam tikrą laikotarpį. Tęstinio teikimo ypatumai nebūtinai reiškia ilgalaikį teikimą. Vaizdo įrašų siuntimo srautiniu būdu internetu atvejai turėtų būti laikomi tęstiniu teikimu per tam tikrą laikotarpį, neatsižvelgiant į faktinę garso ir vaizdo rinkmenos trukmę. Todėl kartais gali būti sunku atskirti tam tikras skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų rūšis, nes abiem atvejais galimas nuolatinis prekiautojo vykdomas teikimas sutarties galiojimo laikotarpiu ▌. Skaitmeninės paslaugos yra, pavyzdžiui, dalijimosi vaizdo ir garso rinkmenomis paslaugos ir kitų rinkmenų priegloba, tekstų tvarkymas arba žaidimai, siūlomi debesijos kompiuterijos aplinkoje, debesijos duomenų saugykla, žiniatinklio paštas, socialinės medijos ir debesijos taikomosios programos. Nuolatinis paslaugos teikėjo dalyvavimas pateisina Direktyvoje 2011/83/ES išdėstytų taisyklių dėl teisės atsisakyti sutarties, pagal kurias vartotojas iš esmės gali išbandyti paslaugą ir per 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos nuspręsti, ar nori toliau ja naudotis, taikymą. Fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio teikimo sutartims būdingas vienkartinio teikimo veiksmas, kai prekiautojas pateikia vartotojui tam tikrą skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, konkrečias muzikos ar vaizdo rinkmenas. Joms ir toliau taikoma 16 straipsnio m punkte numatyta teisės atsisakyti sutarties išimtis, pagal kurią vartotojas praranda teisę atsisakyti sutarties, kai sutartis pradedama vykdyti, pavyzdžiui, ▌turinys parsisiųsdinamas arba siunčiamas srautiniu būdu, jei vartotojas per teisės atsisakyti sutarties laikotarpį iš anksto pareiškia aiškų sutikimą, kad būtų pradėtas vykdymas, ir pripažįsta, kad tuo jis praranda savo teisę. Kilus abejonių dėl to, ar sutartis yra paslaugų sutartis ar fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio teikimo sutartis, turėtų būti taikoma paslaugoms numatyta teisė atsisakyti sutarties;

(31)  skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos dažnai teikiami internetu pagal sutartis, pagal kurias vartotojas nemoka kainos, tačiau pateikia prekiautojui asmens duomenis. Direktyva 2011/83/ES jau taikoma fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio teikimo (t. y. interneto skaitmeninio turinio teikimo) sutartims, neatsižvelgiant į tai, ar vartotojas sumoka kainą pinigais, ar pateikia asmens duomenis. Ir priešingai, Direktyva 2011/83/ES taikoma tik paslaugų sutartims, įskaitant skaitmeninių paslaugų sutartis, pagal kurias vartotojas sumoka arba įsipareigoja sumokėti tam tikrą kainą. Taigi ta direktyva netaikoma skaitmeninių paslaugų sutartims, pagal kurias vartotojas pateikia prekiautojui asmens duomenis, nemokėdamas kainos. Atsižvelgiant į jų panašumus ir į galimybę mokamas skaitmenines paslaugas ir mainais už asmens duomenis teikiamas skaitmenines paslaugas pakeisti vienas kitomis, joms turėtų būti taikomos tos pačios Direktyvoje 2011/83/ES nustatytos taisyklės;

(32)  reikėtų užtikrinti Direktyvos 2011/83/ES taikymo srities ir Direktyvos (ES) 2019/...(22), kuri taikoma skaitmeninio turinio teikimo arba skaitmeninių paslaugų sutartims, pagal kurias vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti prekiautojui asmens duomenis, suderinamumą;

(33)  todėl Direktyvos 2011/83/ES taikymo sritis turėtų būti išplėsta, į ją įtraukiant ir sutartis, pagal kurias prekiautojas suteikia arba įsipareigoja suteikti skaitmeninę paslaugą vartotojui, o vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti asmens duomenis. Panašiai kaip fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio teikimo sutarčių atveju, direktyva turėtų būti taikoma, kai vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti prekiautojui asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai prekiautojas vartotojo pateiktus asmens duomenis tvarko tik skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos teikimo tikslais, ir prekiautojas netvarko šių duomenų jokiais kitais tikslais. Bet kokie asmens duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679;

(34)  siekiant užtikrinti visišką suderinamumą su Direktyva (ES) 2019/...(23), kai skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos teikiami ne mainais už kainą, Direktyva 2011/83/ES turėtų būti netaikoma ir tais atvejais, kai prekiautojas asmens duomenis renka ▌tik tam, kad atitiktų jam taikomus teisinius reikalavimus. Tokios situacijos gali būti, pavyzdžiui, atvejai, kai pagal taikomus teisės aktus vartotojo registracija yra būtina saugumo ir tapatybės nustatymo tikslais ▌;

(35)  Direktyva 2011/83/ES taip pat turėtų būti netaikoma tais atvejais, kai prekiautojas tik renka metaduomenis, kaip antai informaciją apie vartotojo prietaisą arba naršymo istoriją ▌, išskyrus atvejus, kai tai laikoma sutartimi pagal nacionalinę teisę. Direktyva taip pat neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai vartotojui, nesudariusiam sutarties su prekiautoju, reklama pateikiama vien tam, kad jis gautų prieigą prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti palikta laisvė išplėsti Direktyvos 2011/83/ES taisyklių taikymą ir jas taikyti ir tokiais atvejais, kurie nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, arba tokius atvejus kitaip reguliuoti;

(36)  funkcionalumo sąvoka turėtų aprėpti būdus, kaip gali būti naudojamas skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga. Pavyzdžiui, esami arba nesami techniniai apribojimai, tokie kaip apsauga naudojant skaitmeninių teisių valdymą arba regioninį kodavimą, gali daryti poveikį skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos galimybei vykdyti visas savo funkcijas, susijusias su savo tikslu. Sąveikumo sąvoka nurodo, ar ir kokia apimtimi skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga gali veikti naudojant aparatinę ar programinę įrangą, besiskiriančią nuo aparatinės ar programinės įrangos, kuri paprastai naudojama tos pačios rūšies skaitmeniniam turiniui ar paslaugoms. Sėkmingas veikimas apimtų, pavyzdžiui, skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos galimybes keistis informacija su tokia kita programine ar aparatine įranga ir naudoti informaciją, kuria keičiamasi. Suderinamumo sąvoka apibrėžta Direktyvoje (ES) 2019/...(24);

(37)  pagal Direktyvos 2011/83/ES 7 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 8 dalį reikalaujama, kad prekiautojai atitinkamai ne prekybai skirtose patalpose sudaromų sutarčių ir nuotolinės prekybos sutarčių atveju gautų vartotojo išankstinį aiškų sutikimą, kad sutartis būtų pradėta vykdyti nepasibaigus teisės atsisakyti sutarties laikotarpiui. 14 straipsnio 4 dalies a punkte numatyta sutartinė sankcija tuo atveju, kai prekiautojas nevykdo šio reikalavimo, t. y. vartotojui nereikia mokėti už suteiktas paslaugas. Reikalavimas gauti aiškų vartotojo sutikimą atitinkamai svarbus tik paslaugų, įskaitant skaitmenines paslaugas, teikiamų už tam tikrą kainą, atveju. Todėl būtina iš dalies pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 8 dalį taip, kad reikalavimas prekiautojams gauti vartotojo išankstinį sutikimą būtų taikomas tik paslaugų sutartims, pagal kurias vartotojui atsiranda mokėjimo pareiga;

(38)  Direktyvos 2011/83/ES 16 straipsnio m punkte numatyta teisės atsisakyti sutarties dėl fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio išimtis, jei vartotojas iš anksto sutiko, kad sutartis būtų pradėta vykdyti nepasibaigus teisės atsisakyti sutarties laikotarpiui, ir pripažino, jog dėl to jis praranda teisę atsisakyti sutarties. Direktyvos 2011/83/ES 14 straipsnio 4 dalies b punkte numatyta sutartinė sankcija tuo atveju, kai prekiautojas nevykdo šio reikalavimo, t. y. vartotojui nereikia mokėti už skaitmeninį turinį, kuriuo pasinaudota. Reikalavimas gauti aiškų vartotojo sutikimą ir pripažinimą atitinkamai svarbus tik skaitmeninio turinio, teikiamo už tam tikrą kainą, atveju. Todėl būtina iš dalies pakeisti 16 straipsnio m punktą taip, kad reikalavimas prekiautojams gauti vartotojo išankstinį sutikimą ir pripažinimą būtų taikomas tik sutartims, pagal kurias vartotojui atsiranda mokėjimo pareiga;

(39)  Direktyvos 2005/29/EB 7 straipsnio 4 dalyje nustatyti informacijos reikalavimai, taikomi „kvietimui pirkti“ produktą nurodyta kaina. Šie informacijos reikalavimai taikomi jau reklamuojant produktą, o Direktyvoje 2011/83/ES nustatyti tie patys ir kiti išsamesni informacijos reikalavimai, kurie taikomi vėlesniu etapu iki sutarties sudarymo (t. y. prieš pat vartotojui sudarant sutartį). Todėl prekiautojams gali reikėti tą pačią informaciją pateikti tiek reklamuojant produktą (pavyzdžiui, medijų interneto svetainėje patalpintame elektroniniame reklaminiame skelbime), tiek prieš sudarant sutartį (pavyzdžiui, savo internetinių parduotuvių puslapiuose);

(40)  Direktyvos 2005/29/EB 7 straipsnio 4 dalyje nustatyti informacijos reikalavimai apima vartotojo informavimą apie prekiautojo skundų nagrinėjimo tvarką. Tinkamumo patikros rezultatai rodo, kad ši informacija svarbiausia prieš sudarant sutartį, o ją reglamentuojančios nuostatos išdėstytos Direktyvoje 2011/83/ES. Todėl reikalavimas pateikti šią informaciją kvietimuose pirkti reklamuojant produktą pagal Direktyvą 2005/29/EB turėtų būti išbrauktas;

(41)  pagal Direktyvos 2011/83/ES 6 straipsnio 1 dalies h punktą prekiautojai iki sutarties sudarymo turi pateikti vartotojui informaciją apie teisę atsisakyti sutarties, taip pat pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, nustatytą direktyvos I priedo B dalyje. Direktyvos 2011/83/ES 8 straipsnio 4 dalyje nustatyti paprastesni iki sutarties sudarymo pateiktinos informacijos reikalavimai, jei sutartis sudaroma naudojant nuotolinio ryšio priemones ir todėl nėra pakankamai vietos ar laiko informacijai pateikti, pavyzdžiui, telefonu, per balsu valdomas apsipirkimo programėles ar SMS žinute. Reikalavimai dėl privalomos iki sutarties sudarymo pateiktinos informacijos, kuri turi būti nurodyta šiose nuotolinio ryšio priemonėse arba per jas, apima informaciją apie teisę atsisakyti sutarties, nurodytą 6 straipsnio 1 dalies h punkte. Taigi pagal juos kartu reikia pateikti ir pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, nustatytą direktyvos I priedo B dalyje. Tačiau pateikti sutarties atsisakymo formą, kai sutartis sudaroma tokiomis priemonėmis, kaip telefonas ar balsu valdoma apsipirkimo programėlė, neįmanoma, o pateikti patogiai vartotojui kitomis 8 straipsnio 4 dalyje numatytomis nuotolinio ryšio priemonėmis gali būti techniškai neįmanoma. Todėl tikslinga pagal Direktyvos 2011/83/ES 8 straipsnio 4 dalį nuostatos dėl pavyzdinės sutarties atsisakymo formos neįtraukti į informaciją, kurią prekiautojai bet kuriuo atveju turi nurodyti sutarčiai sudaryti naudojamose nuotolinio ryšio priemonėse arba per jas;

(42)  Direktyvos 2011/83/ES 16 straipsnio a punkte numatyta teisės atsisakyti paslaugų sutarčių, pagal kurias buvo suteikta visa paslauga, išimtis, jei paslaugos pradėtos teikti vartotojui aiškiai iš anksto sutikus ir pripažinus, jog jis praras teisę atsisakyti sutarties, kai prekiautojas bus visiškai įvykdęs sutartį. O pagal Direktyvos 2011/83/ES 7 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 8 dalį, kuriose numatytos prekiautojo pareigos tais atvejais, kai sutartis pradėta vykdyti nepasibaigus teisės atsisakyti sutarties laikotarpiui, prekiautojams tereikia gauti vartotojo išankstinį aiškų sutikimą, bet ne pripažinimą, kad, visiškai įvykdžius sutartį, teisė atsisakyti sutarties bus prarasta. Kad būtų užtikrintas pirmiau minėtų teisinių nuostatų nuoseklumas, būtina į Direktyvos 2011/83/ES 7 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 8 dalį įtraukti įpareigojimą, kad prekiautojas taip pat gautų vartotojo pripažinimą, kad, visiškai įvykdžius sutartį, teisė atsisakyti sutarties bus prarasta. Be to, 16 straipsnio a punkto formuluotė turėtų būti suderinta su 7 straipsnio 3 dalies ir 8 straipsnio 8 dalies pakeitimais taip, kad reikalavimas prekiautojams gauti vartotojo išankstinį sutikimą būtų taikomas tik paslaugų sutartims, pagal kurias vartotojui atsiranda mokėjimo pareiga. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė netaikyti reikalavimo gauti vartotojo pripažinimą, kad, visiškai įvykdžius sutartį, teisė atsisakyti sutarties bus prarasta, paslaugų sutartims, pagal kurias vartotojas pateikė prekiautojui konkretų prašymą dėl apsilankymo, kad jis atliktų remontą. Direktyvos 2011/83/ES 16 straipsnio c punkte numatyta teisės atsisakyti sutarties išimtis tiekiant prekes, pagamintas pagal vartotojo pateiktas specifikacijas arba aiškiai pritaikytas jo asmeninėms reikmėms. Ši išimtis apima, pavyzdžiui, individualiems poreikiams pritaikytų baldų gamybą ir įrengimą vartotojo namuose, kai tai numatyta pagal vieną pirkimo–pardavimo sutartį;

(43)  teisės atsisakyti sutarties išimtis, numatyta Direktyvos 2011/83/ES 16 straipsnio b punkte, taip pat turėtų būti laikoma taikytina sutartims dėl pavienio ne tinklais perduodamos energijos tiekimo, nes jos kaina priklauso nuo žaliavų arba energijos rinkų svyravimų, kurių prekiautojas negali kontroliuoti ir kurie gali kilti sutarties atsisakymo laikotarpiu;

(44)  Direktyvos 2011/83/ES 14 straipsnio 4 dalyje nustatytos sąlygos, kuriomis vartotojas, naudodamasis teise atsisakyti sutarties, nemoka už suteiktas paslaugas, suteiktas komunalines paslaugas ir pateiktą fizinėje laikmenoje neįrašytą skaitmeninį turinį. Kai tenkinama bet kuri iš tų sąlygų, vartotojui nereikia mokėti paslaugos, komunalinių paslaugų ar skaitmeninio turinio, gautų prieš pasinaudojant teise atsisakyti sutarties, kainos. Kalbant apie skaitmeninį turinį, viena iš šių atskirai vertinamų sąlygų pagal 14 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį yra nepateiktas sutarties patvirtinimas, įskaitant patvirtinimą, kad gautas vartotojo išankstinis aiškus sutikimas pradėti vykdyti sutartį nepasibaigus teisės atsisakyti sutarties laikotarpiui, ir pripažinimas, jog dėl to prarandama teisė atsisakyti sutarties. Tačiau ši sąlyga nėra įtraukta į 16 straipsnio m punkte numatytas teisės atsisakyti sutarties praradimo sąlygas, todėl atsiranda netikrumas, ar vartotojas gali pasinaudoti 14 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunkčio nuostatomis, kai įvykdomos kitos dvi 14 straipsnio 4 dalies b punkte numatytos sąlygos ir dėl to prarandama teisė atsisakyti sutarties pagal 16 straipsnio m punktą. Todėl 14 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktyje nustatyta sąlyga turėtų būti įtraukta į 16 straipsnio m punktą, kad vartotojas galėtų pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, kai sąlyga nėra patenkinta, ir atitinkamai reikalauti 14 straipsnio 4 dalyje numatytų teisių;

(45)  prekiautojai gali personalizuoti savo pasiūlymų kainą, taikomą tam tikriems vartotojams ar konkrečioms vartotojų kategorijoms, remdamiesi automatizuotu sprendimų priėmimu ir vartotojų elgsenos profiliavimu, kurie leidžia prekiautojams įvertinti vartotojo perkamąją galią. Todėl vartotojai turėtų būti aiškiai informuojami tais atvejais, kai jiems nurodyta kaina yra individualizuota, remiantis automatizuotu sprendimu, kad jie priimdami savo sprendimus atsižvelgtų į galimą riziką. Atitinkamai Direktyva 2011/83/ES turėtų būti papildyta konkrečiu reikalavimu informuoti vartotoją, kai kaina individualizuojama remiantis automatizuotu sprendimų priėmimu. Šis informavimo reikalavimas neturėtų būti taikomas tokiems metodams kaip „dinamiškas“ arba „realiu laiku vykdomas“ kainų nustatymas, pagal kurį kaina keičiama labai lanksčiai ir greitai, atsižvelgiant į paklausą rinkoje, kai nevykdomas individualizavimas, remiantis automatizuotu sprendimų priėmimu. Šis informavimo reikalavimas nedaro poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 2016/679(25), kuriame numatyta, inter alia, asmens teisė nesutikti, kad jo atžvilgiu būtų vykdomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą;

(46)  atsižvelgiant į technologinius pokyčius, iš Direktyvos 2011/83/ES 6 straipsnio 1 dalies c punkte pateikto ryšio priemonių sąrašo reikia išbraukti nuorodą į fakso numerį, nes faksas retai naudojamas ir iš esmės yra pasenęs;

(47)  priimdami sprendimą dėl pirkimo vartotojai vis dažniau remiasi kitų vartotojų atsiliepimais ir rekomendacijomis. Todėl, jeigu prekiautojai leidžia susipažinti su vartotojų atsiliepimais apie produktus, jie turėtų informuoti, ar yra taikomi procesai ar procedūros, skirti užtikrinti, kad skelbiami atsiliepimai gauti iš vartotojų, kurie įsigijo arba naudojo produktus. Jei tokie procesai ar procedūros yra įdiegti, jie turėtų suteikti informacijos apie tai, kaip atliekami patikrinimai, ir aiškiai informuoti vartotojus, kaip atsiliepimai tvarkomi, pavyzdžiui, ar skelbiami visi atsiliepimai (teigiami ir neigiami), taip pat ar šiems atsiliepimams įtakos turėjo rėmėjai arba sutartiniai santykiai su prekiautoju. Be to, atitinkamai nesąžininga komercine praktika turėtų būti laikomas vartotojų klaidinimas, skelbiant pareiškimus, kuriais teigiama, kad atsiliepimus apie produktą pateikė vartotojai, kurie iš tikrųjų juo naudojosi ar jį įsigijo, kai nebuvo imtasi pagrįstų ir proporcingų veiksmų siekiant užtikrinti, kad atsiliepimus pateikė tokie vartotojai. Tokie veiksmai galėtų apimti, pavyzdžiui, technines priemones, skirtas patikrinti atsiliepimus skelbiančių asmenų patikimumą, prašant informacijos, kad būtų patikrinta, ar vartotojas iš tikrųjų įsigijo ar naudojo produktą;

(48)  nuostatos dėl vartotojų atsiliepimų ir rekomendacijų nepažeidžia bendros ir teisėtos reklamos praktikos naudoti perdėtus pareiškimus arba pareiškimus, kurių nereikia suprasti tiesiogine prasme;

(49)  prekiautojams taip pat turėtų būti uždrausta skelbti netikrus vartotojų atsiliepimus ir rekomendacijas, pavyzdžiui, paspaudimus „patinka“ socialinėse medijose, arba pavesti kitiems tai daryti, kad jie reklamuotų jų produktus, taip pat manipuliuoti atsiliepimais ir rekomendacijomis, pavyzdžiui, skelbti tik teigiamus atsiliepimus, o neigiamus – šalinti. Tai taip pat gali būti daroma ekstrapoliuojant rekomendacijas socialinėse medijose, kai naudotojo teigiama sąveika su tam tikru internetiniu turiniu susiejama su kitokiu, tačiau susijusiu turiniu arba prie jo perkeliama, sudarant įspūdį, kad tas naudotojas palankiai vertina ir susijusį turinį;

(50)  prekiautojams turėtų būti uždrausta perparduoti vartotojams bilietus į kultūros ir sporto renginius, kuriuos jie įsigijo naudodamiesi programine įranga, pavyzdžiui, „botus“, suteikiančią jiems galimybę įsigyti daugiau bilietų nei leidžia pirminio bilietų pardavėjo nustatyti techniniai apribojimai arba išvengti visų kitų techninių priemonių, kurias įdiegė pirminis pardavėjas, siekdamas užtikrinti galimybę įsigyti bilietus visiems asmenims. Šis konkretus draudimas nedaro poveikio jokioms kitoms nacionalinėms priemonėms, kurių valstybės narės gali imtis siekdamos apsaugoti teisėtus vartotojų interesus ir užtikrinti kultūros politiką bei plataus masto galimybes visiems asmenims dalyvauti kultūros ir sporto renginiuose, pavyzdžiui, reguliuoti bilietų perpardavimo kainą;

(51)  ES pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnyje garantuojama laisvė užsiimti verslu pagal Sąjungos teisę ir nacionalinės teisės aktus bei praktiką. Tačiau prekyba prekėmis valstybėse narėse kaip tapačiomis, kai iš tikrųjų jų sudėtis ar savybės gerokai skiriasi, vartotojus gali klaidinti ir paskatinti priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jie kitomis aplinkybėms nebūtų priėmę;

(52)  todėl tokia veikla gali būti laikoma prieštaraujančia Direktyvai 2005/29/EB, remiantis svarbių elementų vertinimu kiekvienu konkrečiu atveju. Kad valstybių narių vartotojų ir už maisto produktus atsakingoms institucijoms būtų lengviau taikyti galiojančius teisės aktus, 2017 m. rugsėjo 26 d. Komisijos pranešime „ES maisto produktų ir vartotojų apsaugos teisės aktų taikymas sprendžiant dvejopos maisto kokybės klausimus. Maisto produktai“ buvo pateiktos dabartinių ES taisyklių taikymo dvejopos maisto produktų kokybės atvejais gairės(26). Šiomis aplinkybėmis Komisijos Jungtinis tyrimų centras pristatė bendrą požiūrį į maisto ▌lyginamųjų tyrimų metodą(27);

(53)  tačiau, kaip rodo vykdymo užtikrinimo patirtis, nesant tikslios nuostatos vartotojams, prekiautojams ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms gali būti neaišku, kokia komercinė praktika galėtų prieštarauti Direktyvai 2005/29/EB. Todėl, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą tiek prekiautojams, tiek vykdymo užtikrinimo institucijoms, Direktyva 2005/29/EB turėtų būti iš dalies pakeista aiškiai reglamentuojant prekybą preke kaip tapačia kitose valstybėse narėse parduodamai prekei, kai tos prekės sudėtis ar savybės gerokai skiriasi. Kompetentingos institucijos tokią veiklą kiekvienu konkrečiu atveju turėtų vertinti ir nagrinėti pagal direktyvos nuostatas. Atlikdama vertinimą kompetentinga institucija turėtų atsižvelgti į tai, ar vartotojai gali lengvai atpažinti tokį diferencijavimą, į prekiautojo teisę to paties prekės ženklo prekes pritaikyti skirtingoms geografinėms rinkoms dėl teisėtų ir objektyvių priežasčių, kaip antai nacionalinių teisės aktų, vietinės ar sezoninės žaliavų pasiūlos ▌ar savanoriškų strategijų, siekiant didinti galimybes maitintis sveikai ir maistingai, taip pat į prekiautojo teisę skirtingose geografinėse rinkose to paties prekės ženklo prekes siūlyti skirtingo svorio ar tūrio pakuotėse. Kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į informacijos prieinamumą ir tinkamumą, turėtų įvertinti, ar vartotojai gali lengvai identifikuoti tokius skirtumus. Svarbu informuoti vartotojus apie prekių diferencijavimą dėl teisėtų ir objektyvių priežasčių. Prekiautojams turėtų būti suteikta galimybė pateikti tokią informaciją įvairiais būdais, leidžiančiais vartotojams susipažinti su reikiama informacija. Prekiautojai paprastai turėtų teikti pirmenybę informacijos pateikimo ant prekių etiketės alternatyvoms. Turėtų būti laikomasi atitinkamų Sąjungos sektorinių taisyklių ir laisvo prekių judėjimo taisyklių;

(54)  nors ne prekybai skirtose patalpose vykdoma prekyba yra teisėtas ir nusistovėjęs prekybos kanalas, kaip prekyba prekiautojo prekybai skirtose patalpose ir nuotolinė prekyba, dėl tam tikros ypač agresyvios ar klaidinančios prekybos ar pardavimo praktikos per apsilankymus vartotojo namuose ▌arba per ▌ekskursijas, kaip nurodyta Direktyvos 2011/83/ES 2 straipsnio 8 dalyje, vartotojams gali būti daromas spaudimas pirkti prekes ar paslaugas, kurių kitomis aplinkybėmis jie nepirktų, ir (arba) pirkti pernelyg didelėmis kainomis, dažnai prašant nedelsiant sumokėti. Neretai tokia praktika būna nukreipta į senyvo amžiaus arba kitus pažeidžiamus vartotojus. Kai kurios valstybės narės tokią praktiką laiko netinkama ir mano, kad tam tikras ne prekybai skirtose patalpose vykdomos prekybos formas ir aspektus, kaip nustatyta Direktyvoje 2011/83/ES, pavyzdžiui, agresyvią ir klaidinančią produkto rinkodarą ar pardavimą nepageidaujamo lankymosi vartotojo namuose arba ▌ ekskursijų metu. Kai tokie apribojimai taikomi kitais nei vartotojų apsauga sumetimais, kaip antai viešojo intereso arba vartotojo teisės į privatų gyvenimą, kuri saugoma ES pagrindinių teisių chartijos 7 straipsniu, užtikrinimo sumetimais, jie nepatenka į Direktyvos 2005/29/EB taikymo sritį;

(55)  todėl, vadovaujantis subsidiarumo principu ir siekiant sudaryti sąlygas užtikrinti vykdymą, reikėtų paaiškinti, kad Direktyva 2005/29/EB nedaro poveikio valstybių narių teisei priimti nacionalines nuostatas, siekiant dar labiau apsaugoti teisėtus vartotojų interesus nuo nesąžiningos komercinės praktikos, susijusios su nepageidaujamu prekiautojo lankymusi vartotojų namuose norint pasiūlyti ar parduoti produktus arba su prekiautojo organizuojamomis ekskursijomis siekiant reklamuoti ar parduoti vartotojams produktus, jeigu tokios nuostatos yra pateisinamos vartotojų apsaugos sumetimais. Visos tokios nuostatos turėtų būti proporcingos ir nediskriminacinės ir jomis savaime neturėtų būti uždrausti tokie pardavimo kanalai. Valstybių narių priimtomis nacionalinėmis nuostatomis būtų galima, pavyzdžiui, nustatyti valandas, kada apsilankymai vartotojų namuose be aiškaus jų prašymo nėra leistini, arba drausti tokius apsilankymus, kai vartotojas aiškiai nurodo, kad tokie apsilankymai nėra priimtini, arba nustatyti mokėjimo tvarką. Be to, tokiose nuostatose būtų galima nustatyti daugiau apsaugos taisyklių Direktyva 2011/83/ES suderintose srityse. Todėl Direktyva 2011/83/ES turėtų būti iš dalies pakeista, kad valstybės narės galėtų patvirtinti nacionalines priemones, kuriomis būtų suteikiamas ilgesnis teisės atsisakyti sutarties laikotarpis ir leidžiama nukrypti nuo konkrečių sutarties atsisakymo teisės išimčių. Turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės praneštų Komisijai apie bet kokias tuo tikslu priimtas nacionalines nuostatas, kad Komisija galėtų šią informaciją perduoti visoms suinteresuotosioms šalims ir stebėti tų priemonių proporcingumą ir teisėtumą;

(56)  kalbant apie agresyvią ir klaidinančią praktiką, susijusią su renginiais, organizuojamais ne prekiautojo patalpose, Direktyva 2005/29/EB nedaro poveikio jokioms įsisteigimo sąlygoms ar leidimų išdavimo tvarkai, kurią valstybės narės gali taikyti prekiautojams. Be to, Direktyva 2005/29/EB nedaro poveikio nacionalinei sutarčių teisei, ypač taisyklėms dėl sutarties galiojimo, sudarymo arba padarinių. Agresyvi ir klaidinanti praktika, susijusi su renginiais, organizuojamais ne prekiautojo patalpose, gali būti uždrausta kiekvienu konkrečiu atveju atliekant įvertinimą pagal Direktyvos 2005/29/EB 5–9 straipsnius. Be to, Direktyvos 2005/29/EB I priede nustatytas bendrasis draudimas praktikai, kai prekiautojas sudaro įspūdį, kad jis neveikia su savo profesija susijusiais tikslais, ir praktikai, kuria sudaromas įspūdis, kad vartotojas negali palikti patalpų, kol nebus sudaryta sutartis. Komisija turėtų įvertinti, ar dabartinės taisyklės užtikrina tinkamą vartotojų apsaugos lygį ir priemones valstybėms narėms veiksmingai kovoti su tokia praktika;

(57)  todėl šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis nacionalinei sutarčių teisei tiek, kiek sutarčių teisės aspektai nėra reglamentuojami šia direktyva. Todėl taikant šią direktyvą neturėtų būti daromas poveikis nacionalinei teisei, reglamentuojančiai, pavyzdžiui, sutarties sudarymą ar galiojimą tokiais atvejais, kai neduotas sutikimas ar vykdoma neleistina komercinė veikla;

(58)  siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų gauti naujausios informacijos apie savo turimas Sąjungos vartotojų teises ir teisių gynimo priemones, bendra internetinė prieiga, kurią kurs Komisija, kiek tai įmanoma, turėtų būti patogi naudoti, pritaikyta mobiliesiems įrenginiams, lengvai pasiekiama ir pritaikyta naudoti visiems, įskaitant neįgaliuosius („visiems tinkamas dizainas“);

(59)  pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų(28) valstybės narės pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudedamųjų dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad šios direktyvos atveju tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas;

(60)  kadangi šios direktyvos tikslų – geresnio vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimo ir modernizavimo – valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl klausimo svarbumo Sąjungos mastu tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis.

Direktyvos 2005/29/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2005/29/EB iš dalies keičiama taip:

1)  2 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  c punktas pakeičiamas taip:"

„c) „produktas“ – bet kuri prekė arba paslauga, įskaitant nekilnojamąjį turtą, skaitmeninę paslaugą ir skaitmeninį turinį, taip pat teises ir pareigas;“;

"

b)  pridedami šie punktai:"

„m) „reitingas“ – produktams suteiktas santykinis reikšmingumas, kaip pateikia, organizuoja ar praneša prekiautojas, nepriklausomai nuo tokiam pateikimui, organizavimui ar pranešimui naudojamų technologinių priemonių;

   „n) „elektroninė prekyvietė“ – paslauga, leidžianti vartotojams sudaryti nuotolinės prekybos sutartis su kitais prekiautojais ar vartotojais, naudojantis interneto svetaine, svetainės dalimi ar taikomąja programa, valdoma paties prekiautojo ar jo vardu.“;

"

2)  3 straipsnio 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:"

„5. Šia direktyva valstybėms narėms nekliudoma priimti nuostatų siekiant apsaugoti teisėtus vartotojų interesus susidūrus su agresyvia ar klaidinančia rinkodaros ar pardavimo praktika, kai vartotojo namuose apsilanko nepageidaujamas prekiautojas, arba su prekiautojo organizuojamomis ▌ekskursijomis siekiant reklamuoti ar parduoti vartotojams produktus. ▌Tokios nuostatos turi būti proporcingos, nediskriminacinės ir pateisinamos vartotojų apsaugos sumetimais.

6.   „Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie bet kokias nacionalines nuostatas, taikomas remiantis 5 dalimi, ir apie visus vėlesnius pakeitimus. Komisija užtikrina, kad ši informacija vartotojams ir prekiautojams būtų lengvai prieinama tam skirtoje interneto svetainėje.“;

"

3)  6 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:"

c) bet kokią prekybą preke vienoje valstybėje narėje kaip tapačia tokiai pat ▌ kitose valstybėse narėse parduodamai prekei, nors tos prekės sudėtis ar savybės gerokai skiriasi, nebent tai pateisinama teisėtomis ir objektyviomis priežastimis.“;

"

4)   ▌7 straipsnis ▌iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  d punktas pakeičiamas taip:"

d) apmokėjimo, pristatymo ir įvykdymo tvarka, jeigu ji neatitinka profesinio atidumo reikalavimų;“;

"

ii)  papildoma šiuo punktu:"

„f) elektroninėse prekyvietėse siūlomų produktų atveju – ar trečioji šalis, teikianti produktus, yra prekiautojas, remiantis elektroninei prekyvietei pateikta tos trečiosios šalies deklaracija.“;

"

b)  įterpiama ši dalis:"

„4a. Tais atvejais, kai vartotojams suteikiama galimybė ieškoti produktų, kuriuos siūlo skirtingi prekiautojai arba vartotojai, remiantis užklausa pagal raktažodį, frazę arba kitas įvesties priemones, neatsižvelgiant į tai, kur tie sandoriai galiausiai gali būti sudaromi, konkrečioje elektroninės sąsajos dalyje, kuri yra tiesiogiai ir lengvai prieinama iš puslapio, kuriame pateikiami užklausos rezultatai, pateikta bendroji informacija apie pagrindinius parametrus, kurie lemia vartotojui pagal paieškos užklausą pateikiamų produktų reitingą, ir tų parametrų santykinę svarbą, palyginti su kitais parametrais, laikoma esmine. Ši dalis netaikoma interneto paieškos sistemų teikėjams, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2019/...*(29).

__________________

* ... m. … … d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/… (OL ...).“;

"

c)  papildoma šia dalimi:"

„6. „Jeigu prekiautojas leidžia vartotojui susipažinti su atsiliepimais apie produktus, informacija apie tai, ar prekiautojas užtikrina, kad skelbiami atsiliepimai yra gauti iš vartotojų, kurie įsigijo arba naudojo produktą, ir kokiais būdais prekiautojas tai užtikrina, laikoma esmine.“;

"

5)  Įterpiamas šis ▌straipsnis:"

„11a straipsnis

Teisių gynimas

1.  ▌Vartotojai, nukentėjusieji nuo nesąžiningos komercinės veiklos, turi turėti galimybę pasinaudoti proporcingomis ir veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis, įskaitant atlyginimą už vartotojo patirtą žalą ir, atitinkamais atvejais, kainos sumažinimą arba sutarties nutraukimą. Valstybės narės gali nustatyti šių teisių gynimo priemonių taikymo ir jų poveikio sąlygas. Valstybės narės prireikus gali atsižvelgti į nesąžiningos komercinės veiklos sunkumą ir pobūdį, vartotojo patirtą žalą ir kitas susijusias aplinkybes.

2.  Šios teisių gynimo priemonės nedaro poveikio kitų teisių gynimo priemonių, kuriomis vartotojai gali pasinaudoti pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę, taikymui.“;

"

6)  13 straipsnis pakeičiamas taip:"

„13 straipsnis

Sankcijos

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomas pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad, nustatant sankcijas, kai tinkama, atsižvelgiama į šiuos neišsamius ir orientacinius kriterijus:

   a) pažeidimo pobūdį, sunkumą, mastą ir trukmę ▌;

   b) bet kokius veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą;

   c) bet kokius ankstesnius prekiautojo pažeidimus;
   d) padarius pažeidimą prekiautojo gautą finansinę naudą arba išvengtus nuostolius, jei turima atitinkamų duomenų;
   e) sankcijas, taikomas prekiautojui už tą patį pažeidimą kitose valstybėse narėse tarpvalstybiniais atvejais, kai informacija apie tokias sankcijas yra prieinama taikant Reglamentu (ES) 2017/2394 sukurtą mechanizmą;
   f) kitas sunkinančias ar lengvinančias aplinkybes, susijusias su konkrečiu atveju.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad, tais atvejais, kai sankcijos yra nustatomos pagal Reglamento (ES) Nr. 2017/2394 21 straipsnio nuostatas, jos apima galimybę skirti baudas pagal administracines procedūras arba pradėti teismo procesą dėl baudos nustatymo arba abi šias galimybes, kai baudos maksimalus dydis sudarytų ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse. Nedarant poveikio minėtam reglamentui, dėl nacionalinių konstitucinių priežasčių valstybės narės gali apriboti baudų skyrimą, taikydamos jas už:

   a) 6, 7, 8, 9 straipsnių ir I priedo pažeidimus; ir
   b) tai, kad prekiautojas nuolat verčiasi komercine praktika, kurią kompetentinga nacionalinė institucija ar teismas pripažino nesąžininga, kai pažeidimas nepatenka į a punkto taikymo sritį.

4.  Tais atvejais, kai bauda skiriama pagal 3 dalį, bet nėra informacijos apie prekiautojo metinę apyvartą, valstybės narės numato galimybę skirti baudas, kurių maksimalus dydis sudarytų ne mažiau kaip 2 mln. EUR.

5.  Valstybės narės apie savo taisykles dėl sankcijų praneša Komisijai ne vėliau kaip [šios iš dalies keičiančios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę data] ir nedelsdamos praneša jai apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.“;

"

7)  I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  įterpiamas šis punktas:"

„11a. Paieškos rezultatų pagal vartotojo interneto paieškos užklausą pateikimas aiškiai neatskleidžiant jokios apmokėtos reklamos ar mokėjimo, konkrečiai už aukštesnį produktų reitingą paieškos rezultatuose.“;

"

b)  įterpiami šie punktai:"

„23a. Renginių bilietų perpardavimas vartotojams, jei prekiautojas juos įsigijo naudodamasis automatizuotomis priemonėmis, kad apeitų bet kokį nustatytą bilietų, kuriuos asmuo gali nusipirkti, kiekio apribojimą arba bet kokias kitas taisykles, taikomas bilietų pirkimui.

23b.  Teigimas, kad atsiliepimą apie produktą pateikė vartotojai, kurie iš tikrųjų juo naudojosi ar jį įsigijo, nesiimant pagrįstų ir proporcingų veiksmų patikrinti, ar atsiliepimus tikrai pateikė tokie vartotojai.

23c.  Pateikimas ar pavedimas kitam juridiniam arba fiziniam asmeniui pateikti neteisingus vartotojų atsiliepimus arba rekomendacijas, taip pat klaidingos informacijos apie vartotojų atsiliepimus arba rekomendacijas socialinėse medijose, siekiant reklamuoti produktus.“.

"

2 straipsnis

Direktyvos 2011/83/ES daliniai pakeitimai

Direktyva 2011/83/ES iš dalies keičiama taip:

1)  2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 punktas pakeičiamas taip:"

„3) prekės – prekės, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/...(30) 2 straipsnio 5 punkte;

__________________

* ... m. ... ...d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/… (OL ...).“;

"

b)  įterpiamas šis punktas:"

„4a. asmens duomenys – asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 punkte;

"

c)   5 ir 6 punktai pakeičiami taip:"

5. pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis, pagal kurią prekiautojas perduoda ar įsipareigoja perduoti prekių nuosavybės teises vartotojui, įskaitant sutartis, kurių dalykas gali būti ir prekės, ir paslaugos;

   6) paslaugų sutartis – sutartis, išskyrus pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią prekiautojas suteikia ar įsipareigoja suteikti paslaugą, įskaitant skaitmeninę paslaugą, vartotojui ▌;“;

"

d)   11 punktas pakeičiamas taip:"

„11. skaitmeninis turinys – skaitmeninis turinys, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/...*(31) 2 straipsnio 1 punkte;“;

__________________

* ... m. ... ...d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/… (OL ...).“;

"

e)   papildoma šiais punktais:"

„16. ▌ skaitmeninė paslauga – skaitmeninė paslauga, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2019/...(32)++ 2 straipsnio 2 punkte;

   17. „elektroninė prekyvietė“ – paslauga, ▌leidžianti vartotojams sudaryti nuotolinės prekybos sutartis su kitais prekiautojais ar vartotojais, naudojantis programine įranga, įskaitant interneto svetainę, svetainės dalį ar taikomąją programą, valdomą prekiautojo ar jo vardu;
   18. elektroninės prekyvietės teikėjas – bet kuris paslaugų teikėjas, suteikiantis vartotojams galimybę naudotis elektronine prekyviete;

   19. suderinamumas – suderinamumas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2019/...(33) 2 straipsnio 10 punkte;
   20. funkcionalumas – funkcionalumas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2019/...+ 2 straipsnio 11 punkte;
   21. sąveikumas – sąveikumas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2019/...+ 2 straipsnio 12 punkte.“;

"

2)  3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų ir nuostatų, ji taikoma prekiautojo ir vartotojo sudaromai sutarčiai, pagal kurią vartotojas sumoka arba įsipareigoja už ją sumokėti kainą. Ši direktyva taikoma sutartims dėl vandens, dujų, elektros energijos arba centralizuoto šilumos tiekimo, įskaitant dėl viešųjų tiekėjų atliekamo tiekimo, jei šios prekės tiekiamos pagal sutartį.“;

"

b)  įterpiama ši dalis:"

„1a. Ši direktyva taip pat taikoma tais atvejais, kai prekiautojas pateikia arba įsipareigoja pateikti skaitmeninį turinį, kuris nėra įrašytas fizinėje laikmenoje, ar suteikti skaitmeninę paslaugą vartotojui, o vartotojas pateikia arba įsipareigoja pateikti prekiautojui asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai vartotojo pateiktus asmens duomenis prekiautojas tvarko tik siekdamas pateikti skaitmeninį turinį, kuris neįrašytas fizinėje laikmenoje, arba suteikti skaitmeninę paslaugą pagal šią direktyvą, arba tam, kad prekiautojas įvykdytų jam taikomus teisinius reikalavimus, ir prekiautojas netvarko šių duomenų jokiu kitu tikslu.“;

"

c)  3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  k punktas pakeičiamas taip:"

„k) dėl keleivinio transporto paslaugų, išskyrus 8 straipsnio 2 dalį ir 19, 21 bei 22 straipsnius;“;

"

ii)  papildoma šiuo punktu:"

„n) bet kokioms prekėms, parduodamoms vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose numatytais atvejais.“;

"

3)  5 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  e punktas pakeičiamas taip:"

„e) papildomai prie priminimo, kad yra teisinė prekių, skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų atitikties garantija, informacija apie garantinį aptarnavimą ir komercines garantijas, jei taikoma;“;

"

b)  g ir h punktai pakeičiami taip:"

„g) jei taikoma, informacija apie skaitmeninių elementų turinčių prekių, skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų funkcionalumą, įskaitant taikomas technines apsaugos priemones;

   h) jei taikoma, informacija apie susijusį skaitmeninių elementų turinčių prekių, skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų suderinamumą ir sąveikumą ▌, apie kurį prekiautojas žino arba pagrįstai galima manyti, kad turėjo žinoti.“;

"

4)  6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  c punktas pakeičiamas taip:"

„c) geografinį adresą, kuriuo įsisteigęs prekiautojas, taip pat prekiautojo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Be to, tais atvejais, kai prekiautojas pateikia kitas internetinio ryšio priemones, kuriomis vartotojui garantuojama galimybė saugoti bet kokį raštišką susirašinėjimą, įskaitant tokio susirašinėjimo datą ir laiką, su prekiautoju patvariojoje laikmenoje, informacijoje taip pat išsamiai nurodomos tokios kitos priemonės. Visos šios prekiautojo pateiktos ryšio priemonės skirtos tam, kad vartotojas galėtų greitai susisiekti su prekiautoju ir veiksmingai su juo bendrauti. Jei taikoma, prekiautojas taip pat nurodo prekiautojo, kurio vardu jis veikia, geografinį adresą ir tapatybės duomenis;“;

"

ii)  įterpiamas šis punktas:"

„ea) jei taikoma, nurodoma, kad kaina buvo individualizuota taikant automatizuotą sprendimų priėmimą;“;

"

iii)  l punktas pakeičiamas taip:"

„l) priminimą, kad yra teisinė prekių, skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų atitikties garantija;“;

"

iv)  r ir s punktai pakeičiami taip:"

„r) jei taikoma, informaciją apie skaitmeninių elementų turinčių prekių, skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų funkcionalumą, įskaitant taikomas technines apsaugos priemones;

   s) jei taikoma, informaciją apie skaitmeninių elementų turinčių prekių, skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų suderinamumą ir sąveikumą, ▌apie kurį prekiautojas žino arba pagrįstai galima manyti, kad turėjo žinoti;“;

"

b)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. 1 dalies h, i ir j punktuose nurodyta informacija gali būti suteikta pateikiant pavyzdines sutarties atsisakymo instrukcijas, patvirtintas I priedo A dalyje. Prekiautojas įvykdo 1 dalies h, i ir j punktuose nustatytus informacijos teikimo reikalavimus, jei jis tas instrukcijas pateikia vartotojui tinkamai užpildytas. Jei valstybės narės yra priėmusios taisykles pagal 9 straipsnio 1a dalį, nuorodos į 14 dienų atsisakymo laikotarpį pavyzdinėse teisės atsisakyti sutarties instrukcijose, pateikiamose I priedo A dalyje, pakeičiamos nuorodomis į 30 dienų atsisakymo laikotarpį;“;

"

5)  Įterpiamas šis straipsnis:"

„6a straipsnis

Papildomi konkretūs informacijos reikalavimai, taikomi elektroninėse prekyvietėse sudarytoms sutartims

1.  Prieš vartotojui elektroninėje prekyvietėje įsipareigojant pagal nuotolinės prekybos sutartį ar atitinkamą pasiūlymą, elektroninės prekyvietės teikėjas, nedarant poveikio Direktyvos 2005/29/EB nuostatoms, atsižvelgdamas į naudojamas nuotolinio ryšio priemones aiškiai ir suprantamai, pateikia šią informaciją:

   a) specialioje elektroninės sąsajos dalyje, kuri yra tiesiogiai ir lengvai prieinama iš puslapio, kuriame pateikti pasiūlymai, bendrąją informaciją dėl pagrindinių parametrų, kaip apibrėžta Direktyvos 2005/29/EB 2 straipsnio 1 dalies m punkte, pagal kuriuos nustatomas vartotojams pateiktų pasiūlymų reitingas pagal paieškos užklausą, ir tų parametrų santykinė svarba, palyginti su kitais parametrais;
   b) tai, ar prekes, paslaugas arba skaitmeninį turinį siūlanti trečioji šalis yra prekiautojas, remiantis elektroninei prekyvietei pateikta tos trečiosios šalies deklaracija;
   c) kai prekes, paslaugas arba skaitmeninį turinį siūlanti trečioji šalis nėra prekiautojas, tai ▌ Sąjungos vartotojų srities teisės aktuose numatytos vartotojų teisės netaikomos sutarčiai; ▌
   d) kai taikoma, kaip su sutartimi susijusius įsipareigojimus dalijasi prekes, paslaugas arba skaitmeninį turinį siūlanti trečioji šalis ir elektroninės prekyvietės teikėjas. Ši informacija nedaro poveikio atsakomybei, kurią elektroninė prekyvietė ar prekiautojas gali turėti ▌ dėl ▌sutarties nuostatų pagal kitą Sąjungos ar nacionalinę teisę.

2.  Nedarant poveikio Direktyvos 2000/31/EB nuostatoms, šiuo straipsniu valstybėms narėms nedraudžiama nustatyti papildomų informacijos reikalavimų elektroninėms prekyvietėms. Tokios nuostatos turi būti proporcingos, nediskriminacinės ir pateisintos vartotojų apsaugos sumetimais.“;

"

6)  7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

3. Jeigu vartotojas nori, kad 9 straipsnio 2 dalyje numatytu sutarties atsisakymo laikotarpiu jam būtų pradėta teikti paslaugas ar būtų pradėta tiekti vandenį, dujas arba elektros energiją, kai nėra parduodamas ribotas jų tūris arba nustatytas kiekis, ar centralizuotai tiekti šilumą, o vartotojui pagal sutartį atsiranda mokėjimo pareiga, prekiautojas reikalauja, kad vartotojas tokį aiškų prašymą pateiktų patvariojoje laikmenoje. Prekiautojas taip pat prašo vartotojo pripažinti, kad, prekiautojui visiškai įvykdžius sutartį, vartotojas netenka teisės atsisakyti sutarties.“;

"

7)  8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Jei sutartis sudaroma naudojant nuotolinio ryšio priemones ir todėl nėra pakankamai vietos ar laiko informacijai pateikti, prekiautojas, prieš sudarydamas tokią sutartį, šiose priemonėse ar pasitelkdamas jas nurodo bent iki sutarties sudarymo pateiktiną informaciją apie pagrindines prekių ar paslaugų savybes, prekiautojo tapatybės duomenis, visą kainą, teisę atsisakyti sutarties, sutarties trukmę, o jei sutartis neterminuota, sutarties nutraukimo sąlygas, nurodytas atitinkamai 6 straipsnio 1 dalies a, b, e, h ir o punktuose, išskyrus h punkte nurodytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, nustatytą I priedo B dalyje. Kitą 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, įskaitant sutarties atsisakymo formą, prekiautojas tinkamai teikia vartotojui, laikydamasis šio straipsnio 1 dalies.“;

"

b)  8 dalis pakeičiama taip:"

„8. Jeigu vartotojas nori, kad 9 straipsnio 2 dalyje numatytu sutarties atsisakymo laikotarpiu jam būtų pradėta teikti paslaugas ar būtų pradėta tiekti vandenį, dujas arba elektros energiją, kai nėra parduodamas ribotas jų tūris arba nustatytas kiekis, ar centralizuotai tiekti šilumą, o vartotojui pagal sutartį atsiranda mokėjimo pareiga, prekiautojas reikalauja, kad vartotojas pateiktų aiškų prašymą. Prekiautojas taip pat prašo vartotojo pripažinti, kad, prekiautojui visiškai įvykdžius sutartį, vartotojas netenka teisės atsisakyti sutarties.“;

"

8)  9 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a)  įterpiama ši dalis:"

„1a. Siekdamos apsaugoti teisėtus vartotojų interesus, kai susiduriama su agresyvia ar klaidinančia rinkodaros ar pardavimo praktika, valstybės narės gali priimti taisykles, pagal kurias 1 dalyje nurodytas 14 dienų sutarties atsisakymo laikotarpis pratęsiamas iki 30 dienų tais atvejais, kai sutartys sudaromos nepageidaujamo prekiautojo lankymosi vartotojo namuose metu arba prekiautojo organizuojamose komercinėse ekskursijose, rengiamose siekiant reklamuoti ar parduoti vartotojams produktus, atveju. Tokios taisyklės turi būti proporcingos, nediskriminacinės ir pateisinamos vartotojų apsaugos sumetimais.“;

"

b)  2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„2. Nedarant poveikio 10 straipsniui, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų arba 30 dienų tais atvejais, kai valstybės narės yra priėmusios taisykles pagal šio straipsnio 1a dalį, skaičiuojant nuo:“;

"

9)  10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Jeigu prekiautojas pateikia vartotojui šio straipsnio 1 dalyje numatytą informaciją per 12 mėnesių nuo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos dienos, sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų arba 30 dienų tais atvejais, kai valstybės narės yra priėmusios taisykles pagal 9 straipsnio 1a dalį, nuo tos dienos, kurią vartotojas gauna tą informaciją.“;

"

10)  13 straipsnis papildomas šiomis dalimis:"

4. Kiek tai susiję su vartotojo asmens duomenimis, prekiautojas laikosi pagal Reglamentą (ES) 2016/679 taikytinų prievolių.

5.  Prekiautojas nenaudoja jokio turinio, išskyrus asmens duomenis, kuriuos pateikė ar sukūrė vartotojas, naudodamas prekiautojo pateiktą skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, išskyrus atvejus, kai tai yra toks turinys:

   a) kurio negalima panaudoti ne kaip prekiautojo pateiktų skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos;
   b) yra susijęs tik su vartotojo veikla naudojantis prekiautojo teikiamu skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga;
   c) yra susietas su kitais prekiautojo duomenimis ir negali būti atsietas arba gali būti atsietas tik imantis neproporcingų veiksmų; arba
   d) kuris buvo sukurtas bendrai vartotojo ir kitų asmenų ir tie kiti vartotojai gali toliau naudotis turiniu.

6.  Išskyrus 5 dalies a, b ar c punktuose nurodytus atvejus, prekiautojas, vartotojo prašymu, vartotojui pateikia bet kokį turinį, išskyrus asmens duomenis, kuriuos pateikė arba sukūrė vartotojas naudodamas prekiautojo pateiktą skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą.

7.  Vartotojas turi teisę prekiautojui nesudarant jokių kliūčių nemokamai atgauti tą skaitmeninį turinį per pagrįstą laikotarpį ir įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu duomenų formatu.

8.  Atsisakius sutarties, prekiautojas gali nebeleisti vartotojui toliau naudoti skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą, visų pirma nebesuteikdamas vartotojui prieigos prie skaitmeninio turinio arba skaitmeninės paslaugos arba deaktyvuodamas vartotojo paskyrą, nedarant poveikio 6 daliai.“;

"

11)  14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  įterpiama ši dalis:"

„2a. Atsisakius sutarties, vartotojas nesinaudoja skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga ir nesuteikia galimybės jais naudotis trečiosioms šalims.“;

"

b)  4 dalies b punkto i papunktis pakeičiamas taip:"

„(i) vartotojas nepateikė savo išankstinio sutikimo dėl paslaugų teikimo pradžios prieš pasibaigiant 9 straipsnyje nurodytam 14 dienų ar 30 dienų laikotarpiui;“;

"

12)  16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  a punktas pakeičiamas taip:"

a) kalbama apie paslaugų sutartis po to, kai buvo suteikta visa paslauga, ir jei vartotojui pagal sutartį atsiranda mokėjimo pareiga, jei paslaugos pradėtos teikti vartotojui aiškiai iš anksto sutikus ir pripažinus, jog jis praras teisę atsisakyti sutarties, kai prekiautojas bus visiškai įvykdęs sutartį;“;

"

b)  m punktas pakeičiamas taip:"

„m) kalbama apie fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio teikimo sutartis, jei sutartis pradėta vykdyti, o tuo atveju, jei vartotojui pagal sutartį atsiranda mokėjimo pareiga:

   i) vartotojas aiškiai iš anksto sutiko, kad sutartis būtų pradėta vykdyti teisės atsisakyti sutarties laikotarpiu;
   ii) vartotojas pateikė pripažinimą, jog dėl to jis praranda teisę atsisakyti sutarties, ir
   iii) prekiautojas pateikė patvirtinimą pagal 7 straipsnio 2 dalį arba 8 straipsnio 7 dalį.“;

"

c)  papildoma šiomis dalimis:"

„Siekdamos apsaugoti teisėtus vartotojų interesus, kai susiduriama su agresyvia ar klaidinančia rinkodaros ar pardavimo praktika, valstybės narės gali nukrypti nuo 1 dalies a, b, c ir e punktuose nustatytos teisės atsisakyti sutarties išimčių tais atvejais, kai sutartys sudaromos nepageidaujamo prekiautojo lankymosi vartotojo namuose metu arba prekiautojo organizuojamose komercinėse ekskursijose, rengiamose siekiant reklamuoti ar parduoti vartotojams produktus. Tokios nuostatos turi būti proporcingos, nediskriminacinės ir pateisinamos vartotojų apsaugos sumetimais.

Valstybės narės gali numatyti, kad vartotojas netenka teisės atsisakyti paslaugų sutarties po to, kai buvo suteikta visa paslauga ir kai vartotojas pateikė prekiautojui konkretų prašymą dėl apsilankymo, kad jis atliktų remontą, jei sutartis pradėta vykdyti vartotojui aiškiai iš anksto sutikus, jeigu vartotojui pagal sutartį atsiranda mokėjimo pareiga.“;

"

13)  24 straipsnis pakeičiamas taip:"

„24 straipsnis

Sankcijos

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomas pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad, nustatant sankcijas, kai tinkama, atsižvelgiama į šiuos neišsamius ir orientacinius kriterijus:

   a) pažeidimo pobūdį, sunkumą, mastą ir trukmę ▌;

   b) bet kokius veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą;

   c) bet kokius ankstesnius prekiautojo pažeidimus;
   d) padarius pažeidimą prekiautojo gautą finansinę naudą arba išvengtus nuostolius, jei turima atitinkamų duomenų;
   e) sankcijas, taikomas prekiautojui už tą patį pažeidimą kitose valstybėse narėse tarpvalstybiniais atvejais, kai informacija apie tokias sankcijas yra prieinama taikant Reglamentu (ES) 2017/2394 sukurtą mechanizmą;
   f) kitas sunkinančias ar lengvinančias aplinkybes, susijusias su konkrečiu atveju.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad, tais atvejais, kai sankcijos yra nustatomos pagal Reglamento (ES) Nr. 2017/2394 21 straipsnio nuostatas, jos apima galimybę skirti baudas pagal administracines procedūras arba pradėti teismo procesą dėl baudos nustatymo arba abi šias galimybes, kai baudos maksimalus dydis sudarytų ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse.

4.  Tais atvejais, kai bauda skiriama pagal 3 dalį, bet nėra informacijos apie prekiautojo metinę apyvartą, valstybės narės numato galimybę skirti baudas, kurių maksimalus dydis sudarytų ne mažiau kaip 2 mln. EUR.

5.  Valstybės narės apie savo taisykles dėl sankcijų praneša Komisijai ne vėliau kaip [šios iš dalies keičiančios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę data] ir nedelsdamos praneša jai apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.“;

"

14)  29 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Kai valstybė narė pasinaudoja bet kuria iš 3 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 7 dalyje, 6 straipsnio 8 dalyje, 7 straipsnio 4 dalyje, 8 straipsnio 6 dalyje, 9 straipsnio 1a dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje ir 16 straipsnio antroje pastraipoje numatytų reglamentavimo galimybių, ji apie tai praneša Komisijai ne vėliau kaip [šios iš dalies keičiančios direktyvos 5 straipsnyje nurodyta perkėlimo į nacionalinę teisę data] ir apie visus vėlesnius pakeitimus.“;

"

15)  I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)  A punktas iš dalies keičiamas taip:

i)  ▌ „Teisė atsisakyti sutarties“ trečia pastraipa pakeičiama taip:"

„Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite mums [2] pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku).‑ Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. [3]“;

"

ii)  skirsnio „Pildymo instrukcijos“ 2 punktas pakeičiamas taip:"

„ [2.] Įrašykite savo vardą ir pavardę, geografinį adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.“;

"

b)  B punkto pirma įtrauka pakeičiama taip:"

„Kam [čia prekiautojas įrašo savo vardą ir pavardę, geografinį adresą ir ▌elektroninio pašto adresą]:“.

"

3 straipsnis

Direktyvos 93/13/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 93/13/EEB iš dalies keičiama taip:

Įterpiamas šis straipsnis:"

8 b straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomas pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Valstybės narės gali tokias sankcijas taikyti tik tais atvejais, kai sutarties sąlygos nacionalinėje teisėje bet kokiomis aplinkybėmis aiškiai apibrėžiamos kaip nesąžiningos arba kai pardavėjas ar tiekėjas ir toliau taiko sutarties sąlygas, kurios galutiniame sprendime, priimtame pagal 7 straipsnio 2 dalį, buvo nustatytos kaip nesąžiningos.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad nustatant sankcijas, kai tinkama, atsižvelgiama į šiuos neišsamius ir orientacinius kriterijus:

   a) pažeidimo pobūdį, sunkumą, mastą ir trukmę ▌;

   b) bet kokius veiksmus, kurių pardavėjas ar tiekėjas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą;

   c) bet kokius ankstesnius pardavėjo ar tiekėjo pažeidimus;
   d) padarius pažeidimą pardavėjo ar tiekėjo gautą finansinę naudą arba išvengtus nuostolius, jeigu turima atitinkamų duomenų;
   e) sankcijas, taikomas pardavėjui ar tiekėjui už tą patį pažeidimą kitose valstybėse narėse tarpvalstybiniais atvejais, kai informacija apie tokias sankcijas yra prieinama taikant Reglamentu (ES) 2017/2394 sukurtą mechanizmą;
   f) kitas sunkinančias ar lengvinančias aplinkybes, susijusias su konkrečiu atveju.

4.  Nedarant poveikio 2 daliai, valstybės narės užtikrina, kad, tais atvejais, kai sankcijos turi būti nustatomos pagal Reglamento (ES) Nr. 2017/2394 21 straipsnio nuostatas, jos apima galimybę skirti baudas pagal administracines procedūras arba pradėti teismo procesą dėl baudos nustatymo arba abi šias galimybes, kai baudos maksimalus dydis sudarytų ne mažiau kaip 4 proc. pardavėjo arba pirkėjo metinės apyvartos atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse.

5.  Tais atvejais, kai bauda skiriama pagal 4 dalį, bet nėra informacijos apie pardavėjo ar tiekėjo metinę apyvartą, valstybės narės numato galimybę skirti baudas, kurių maksimalus dydis sudarytų ne mažiau kaip 2 mln. EUR.

6.  Valstybės narės apie savo taisykles dėl sankcijų praneša Komisijai ne vėliau kaip [šios iš dalies keičiančios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę data] ir nedelsdamos praneša jai apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.“.

"

4 straipsnis.

Direktyvos 98/6/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 98/6/EB iš dalies keičiama taip:

a)  įterpiamas šis straipsnis:"

„6a straipsnis.

1.  Bet kuriame pranešime apie kainų sumažinimą nurodoma pirminė kaina, kurią prekiautojas taiko nustatytą laikotarpį prieš pradedant taikyti kainų sumažinimą.

2.  Pirminė kaina – mažiausia kaina, kurią prekiautojas taiko per laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei vienas mėnuo iki kainos sumažinimo.

3.  Valstybės narės gali nustatyti kitokias taisykles prekėms, kurios gali sugesti arba kurių galiojimo trukmė yra trumpa.

4.  Jei produktas buvo rinkoje trumpiau nei 30 dienų, valstybės narės taip pat gali numatyti trumpesnį laikotarpį, nei nurodyta 2 dalyje.

5.  Valstybės narės gali numatyti, kad kai kainos sumažinimas palaipsniui didinamas, pirminė kaina yra kaina be kainos sumažinimo prieš pirmą kartą taikant kainos sumažinimą.“;

"

b)   8 straipsnis pakeičiamas taip:"

8 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomas pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad nustatant sankcijas, kai tinkama, atsižvelgiama į šiuos neišsamius ir orientacinius kriterijus:

   a) pažeidimo pobūdį, sunkumą, mastą ir trukmę ▌;

   b) bet kokius veiksmus, kurių prekiautojas ėmėsi, kad sumažintų ar atlygintų vartotojų patirtą žalą;

   c) bet kokius ankstesnius prekiautojo pažeidimus;
   d) padarius pažeidimą prekiautojo gautą finansinę naudą arba išvengtus nuostolius, jei turima atitinkamų duomenų;
   e) sankcijas, taikomas prekiautojui už tą patį pažeidimą kitose valstybėse narėse tarpvalstybiniais atvejais, kai informacija apie tokias sankcijas yra prieinama taikant Reglamentu (ES) 2017/2394 sukurtą mechanizmą;
   f) kitas sunkinančias ar lengvinančias aplinkybes, susijusias su konkrečiu atveju.

3.  Valstybės narės apie savo taisykles dėl sankcijų praneša Komisijai ne vėliau kaip [šios iš dalies keičiančios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę data] ir nedelsdamos praneša jai apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.“.

"

5 straipsnis

Informacija apie vartotojų teises

Komisija užtikrina, kad piliečiai, ieškantys informacijos apie savo vartotojų teises arba neteisminį ginčų sprendimą, galėtų pasinaudoti bendra internetine prieiga, kurią suteiktų bendrieji skaitmeniniai vartai, sukurti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1724(34), suteikiant jiems galimybę:

a)  gauti aiškią, suprantamą ir lengvai prieinamą naujausią informaciją apie savo turimas Sąjungos vartotojų teises, ir

b)  pateikti skundą per elektroninio ginčų sprendimo platformą, sukurtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013(35), ir kompetentingam Europos vartotojų centrui, priklausomai nuo susijusių šalių.

6 straipsnis

Komisijos ataskaitos ir peržiūra

Komisija ne vėliau kaip [dveji metai po šios direktyvos taikymo pradžios datos] pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą. Toje ataskaitoje visų pirma įvertinamos šios direktyvos nuostatos dėl:

a)  renginių, organizuojamų kitose nei prekiautojo prekybos patalpos vietose, ir

b)  tų atvejų, kai prekės parduodamos kaip tapačios, bet kurių sudėtis ar savybės labai skiriasi, įskaitant tai, ar tais atvejais turėtų būti taikomi griežtesni reikalavimai, įskaitant draudimą, nurodytą Direktyvos 2005/29/EB I priede, ir tai, ar būtinos išsamesnės nuostatos dėl informacijos apie prekių diferenciaciją.

Prireikus prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

7 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip [24 mėnesiai po priėmimo] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko [praėjus 6 mėnesiams po perkėlimo į nacionalinę teisę termino].

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 440, 2018 12 6, p. 66.
(2)* TEKSTAS NĖRA TEISININKŲ LINGVISTŲ PATVIRTINTA GALUTINĖ REDAKCIJA.
(3)OL C 440, 2018 12 6, p. 66.
(4)2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija.
(5)2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 149, 2005 6 11, p. 22).
(6)2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus (OL L 110, 2009 5 1, p. 30).
(7)1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas (OL L 80, 1998 3 18, p. 27).
(8)2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).
(9)2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 345, 2017 12 27, p. 1).
(10)1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993 4 21, p. 29).
(11)... m. … … d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/… (OL ...).
(12)+ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS Nr./... (2018/0112(COD)), serijos numerį, o išnašoje – tos direktyvos numerį, datą, pavadinimą ir OL nuorodą.
(13)++ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS Nr./... (2018/0112(COD)), serijos numerį.
(14)2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/943 dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo (OL L 157, 2016 6 15, p. 1).
(15)2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS) (OL L 165, 2013 6 18, p. 1).
(16)2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).
(17)2018 m. vasario 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/302 dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitų formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios vietos arba įsisteigimo vietos vidaus rinkoje problemos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 2006/2004 ir (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB (OL L 60 I, 2018 3 2, p. 1).
(18)2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).
(19) ... m. ... ...d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/… (OL ...).
(20)+ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS Nr. 26/19 (2015/0287(COD)), serijos numerį, o išnašoje – tos direktyvos numerį, datą, pavadinimą ir OL nuorodą.
(21)++ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS Nr. 26/19 (2015/0287(COD)), serijos numerį.
(22)+ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS Nr. 26/19 (2015/0287(COD)), serijos numerį.
(23)+ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS Nr. 26/19 (2015/0287(COD)), serijos numerį.
(24)+ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS Nr. 26/19 (2015/0287(COD)), serijos numerį.
(25)2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(26)C(2017)6532.
(27) https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eu_harmonised_testing_methodology__framework_for_selecting_and_testing_of_food_products_to_assess_quality_related_characteristics.pdf
(28)OL C 369, 2011 12 17, p. 14.
(29)+ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS Nr./MM (2018/0112(COD)), serijos numerį, o išnašoje – to reglamento numerį, datą, pavadinimą ir OL nuorodą.
(30)+ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS Nr. 27/19 (2015/0288(COD)), numerį, o išnašoje – tos direktyvos numerį, datą, pavadinimą ir OL nuorodą.
(31)+ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS Nr. 26/19 (2015/0287(COD)), serijos numerį, o išnašoje – tos direktyvos numerį, datą, pavadinimą ir OL nuorodą.
(32)++ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS Nr. 26/19 (2015/0287(COD)), serijos numerį.
(33)+ OL: prašom tekste įrašyti direktyvos, esančios dokumente PE-CONS Nr. 26/19 (2015/0287(COD)), serijos numerį.
(34) 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1724 kuriuo sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai, skirti suteikti prieigą prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL L 295, 2018 11 21, p. 1).
(35) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS) (OL L 165, 2013 6 18, p. 1).


ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I
PDF 332kWORD 95k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) Nr. 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų] (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
P8_TA-PROV(2019)0400A8-0417/2018

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0179),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 43 bei 114 straipsnius ir į 168 straipsnio 4 dalies b punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0144/2018),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 10 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 15 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A8-0417/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(3);

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 1829/2003, (EB) Nr. 1831/2003, (EB) Nr. 2065/2003, (EB) Nr. 1935/2004, (EB) Nr. 1331/2008, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) 2015/2283 ir Direktyva 2001/18/EB

P8_TC1-COD(2018)0088


(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį ir 168 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(5),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(6),

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002(7) nustatyti maistui skirtų teisės aktų bendrieji principai ir reikalavimai siekiant sukurti bendrą maistui skirtų teisės aktų priemonių pagrindą Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis. Be kita ko, jame numatyta, kad maistui skirti teisės aktai turi būti grindžiami rizikos analize, išskyrus atvejus, kai tai nėra tinkama atsižvelgiant į aplinkybes arba priemonės pobūdį;

(2)  Reglamente (EB) Nr. 178/2002 terminas „rizikos analizė“ apibrėžiamas kaip procesas, susidedantis iš trijų tarpusavyje susijusių dalių: rizikos vertinimo, rizikos valdymo ir pranešimo apie riziką. Kad rizika būtų vertinama Sąjungos lygmeniu, juo įsteigiama Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) – atsakinga Sąjungos rizikos vertinimo įstaiga su maisto ir pašarų sauga susijusiais klausimais;

(3)  pranešimas apie riziką yra itin svarbi rizikos analizės proceso dalis. ▌2018 m. REFIT vertinant bendruosius maisto produktus reglamentuojančius teisės aktus (Reglamentą (EB) Nr. 178/2002) (atliekant bendrųjų maistui skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą) nustatyta, kad pranešimas apie riziką apskritai nėra laikomas pakankamai veiksmingu. Tai daro poveikį vartotojų pasitikėjimui rizikos analizės proceso rezultatais;

(4)  todėl būtina užtikrinti skaidrų, nuoseklų ir įtraukų pranešimą apie riziką atliekant rizikos analizę, dalyvaujant Sąjungos ir nacionaliniams rizikos vertintojams ir rizikos valdytojams. Tokiu pranešimu apie riziką turėtų būti sustiprintas piliečių pasitikėjimas tuo, kad visa rizikos analizė yra grindžiama tikslu užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos ir vartotojų interesų apsaugą. Be to, ta rizikos analizė turėtų padėti plėtoti dalyvavimu grindžiamą ir atvirą visų suinteresuotųjų šalių dialogą siekiant užtikrinti, kad rizikos analizės procese būtų atsižvelgta į viešojo intereso pirmenybę ir tikslumą, išsamumą, skaidrumą, nuoseklumą ir atskaitomybę;

(5)  pranešime apie riziką reikėtų ypač tiksliai, aiškiai, išsamiai, nuosekliai, tinkamai ir laiku paaiškinti ne tik pačias rizikos vertinimo išvadas, bet ir tai, kaip tokios išvados naudojamos siekiant padėti priimti pagrįstus rizikos valdymo sprendimus, kartu su kitais tinkamais veiksniais, kai aktualu. Turėtų būti pateikta informacija apie tai, kaip buvo pasiekti rizikos valdymo sprendimai ir į kuriuos veiksnius, išskyrus rizikos vertinimo rezultatus, atsižvelgė rizikos valdytojai, taip pat kaip tie veiksniai buvo lyginami tarpusavyje;

(6)  atsižvelgiant į tai, kad visuomenė neaiškiai suvokia skirtumą tarp pavojaus ir rizikos, pranešime apie riziką turėtų būti stengiamasi paaiškinti tą skirtumą ir taip užtikrinti, kad plačioji visuomenė tokį skirtumą geriau suprastų;

(7)  kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad maistas arba pašarai gali kelti riziką žmonių ar gyvūnų sveikatai dėl reikalavimų nesilaikymo, susijusio su tyčiniais taikomos Sąjungos teisės pažeidimais, įvykdytais taikant nesąžiningą arba apgaulingą praktiką, valdžios institucijos turėtų atitinkamai ir kuo greičiau informuoti visuomenę, kuo išsamiau nurodydamos atitinkamus produktus ir riziką, kurie jie gali kelti;

(8)  būtina nustatyti bendruosius tikslus ir pranešimo apie riziką principus, atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir valdytojų funkcijas ir kartu užtikrinant jų nepriklausomumą;

(9)  remiantis ▌bendraisiais tikslais ir principais turėtų būti parengtas bendrasis pranešimo apie riziką planas, glaudžiai bendradarbiaujant su Tarnyba ir valstybėmis narėmis ir po atitinkamų viešų konsultacijų. Tuo bendruoju planu turėtų būti skatinama visiems rizikos vertintojams ir rizikos valdytojams Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis skirta integruota pranešimo apie riziką sistema visais su maisto grandine susijusiais klausimais. Jis taip pat turėtų sudaryti sąlygas būtinam lankstumui ir jame neturėtų būti nagrinėjami atvejai, kurie yra konkrečiai numatyti bendrajame krizių valdymo plane;

(10)  bendrajame pranešimo apie riziką plane turėtų būti nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti svarstant su pranešimais apie riziką susijusių reikiamų veiksmų tipą ir lygį, tokius kaip, pavyzdžiui, įvairių lygių rizika, rizikos pobūdis ir jos galimas poveikis žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ir, kai aktualu, aplinkai, ką rizika tiesiogiai arba netiesiogiai veikia, pavojaus poveikio lygiai, skubumo lygis ir galimybė kontroliuoti riziką bei kiti veiksniai, darantys poveikį rizikos suvokimui, įskaitant ▌taikytiną teisės sistemą ir atitinkamas rinkos aplinkybes;

(11)  bendrajame pranešimo apie riziką plane taip pat turėtų būti nustatytos priemonės ir kanalai, kuriais reikia naudotis, ir juo turėtų būti sukurti tinkami rizikos analizės procese dalyvaujančių rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo mechanizmai, visų pirma, kai kelios Sąjungos agentūros rengia mokslinio darbo tais pačiais arba susijusiais dalykais dokumentus, kad būtų užtikrinamas nuoseklus pranešimas apie riziką ir atviras visų suinteresuotųjų šalių dialogas;

(12)  skaidrus rizikos vertinimo procesas prisideda prie to, kad Tarnyba vartotojų ir plačiosios visuomenės akyse įgyja didesnį teisėtumą jai atliekant savo paskirtį, padidėja jų pasitikėjimas jos darbu ir užtikrinama, kad Tarnyba būtų labiau atskaitinga Sąjungos piliečiams demokratinėje sistemoje. Todėl būtina sustiprinti plačiosios visuomenės ir kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą rizikos analizės procesu, kuriuo grindžiami atitinkami Sąjungos teisės aktai, ir visų pirma rizikos vertinimu, įskaitant jo skaidrumą, taip pat Tarnybos organizavimą, veikimą bei nepriklausomumą;

(13)  tikslinga padidinti valstybių narių vaidmenį, taip pat visų Tarnybos ▌valdančiosios tarybos (toliau – Valdančioji taryba) veikloje dalyvaujančių subjektų pastangas ir dalyvavimą;

(14)  iš patirties žinoma, kad Valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia susijęs su administraciniais ir finansų aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos vykdomo mokslinio darbo nepriklausomumui. Todėl į Valdančiąją tarybą tikslinga įtraukti visų valstybių narių, Europos Parlamento ir Komisijos, taip pat pilietinės visuomenės ir pramonės organizacijų atstovus, ▌ kartu numatant, kad tie atstovai turėtų turėti patirties ir ekspertinių žinių ne tik maisto grandinės teisės ir politikos srityse, įskaitant rizikos vertinimą, bet ir valdymo, administracinių, finansų ir teisės klausimų srityse, ir užtikrinant, kad jie veiktų nepriklausomai viešojo intereso labui;

(15)  Valdančiosios tarybos nariai turi būti paskirti tokiu būdu, kad būtų užtikrinti aukščiausi kompetencijos standartai ir plačiausia patirtis atitinkamose srityse;

(16)  atlikus bendrųjų maistui skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti aukšto lygio kompetenciją. Visų pirma, sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus dėl narystės Tarnybos mokslinėse grupėse, skaičius. Taigi sistema turėtų būti stiprinama, o valstybės narės turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį užtikrinant, kad būtų suburta pakankama ekspertų grupė, kad būtų tenkinami Sąjungos rizikos vertinimo sistemos poreikiai, susiję su aukšto lygio moksline kompetencija, nepriklausomumu ir ekspertinėmis žiniomis įvairiose srityse;

(17)  siekiant toliau užtikrinti rizikos vertinimo nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir kitų interesų Sąjungos lygmeniu, tikslinga, kad Tarnybos vykdomajam direktoriui atrenkant, o Valdančiajai tarybai paskiriant Tarnybos mokslo komiteto ir mokslinių grupių narius ▌ būtų laikomasi griežtų kriterijų, kuriais būtų užtikrinama ekspertų kompetencija ir nepriklausomumas ir kartu užtikrinamos kiekvienai mokslinei grupei būtinos ekspertinės žinios įvairiose srityse. Tuo tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis direktorius, kuris turi ginti Tarnybos interesus ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, dalyvautų atrenkant tuos ▌ mokslo sričių specialistus. Valdančioji taryba turėtų stengtis kuo labiau užtikrinti, kad į mokslines grupes nariais paskirti ekspertai būtų mokslininkai, kurie taip pat aktyviai vykdo mokslinius tyrimus ir skelbia savo mokslinių tyrimų išvadas recenzuojamuose mokslo žurnaluose, jeigu jie atitinka griežtus kompetencijos ir nepriklausomumo reikalavimus. Turėtų būti užtikrinta tinkama ekspertams skirta finansinė kompensacija. Taip pat reikėtų imtis papildomų priemonių siekiant užtikrinti, kad mokslo sričių specialistai turėtų galimybę veikti nepriklausomai;

(18)  itin svarbu užtikrinti veiksmingą Tarnybos veiklą ir didinti jos kompetencijos tvarumą. Todėl būtina didinti Tarnybos ir valstybių narių Mokslo komiteto ir mokslinių grupių darbui teikiamą paramą. Visų pirma, Tarnyba turėtų organizuoti parengiamąjį darbą, kuris padėtų mokslinėms grupėms vykdyti jų užduotis, be kita ko, prašant Tarnybos darbuotojų arba nacionalinių mokslinių organizacijų, palaikančių ryšius su Tarnyba, rengti preliminarias mokslines nuomones, kurias vėliau peržiūrėtų ir tvirtintų tos mokslinės grupės. Tai neturėtų daryti poveikio Tarnybos mokslinių vertinimų nepriklausomumui;

(19)  leidimo suteikimo procedūros grindžiamos principu, kad būtent pareiškėjas arba pranešėjas turi įrodyti, kad paraiškos arba pranešimo dalykas atitinka Sąjungos ▌reikalavimus. Tas principas grindžiamas prielaida, kad žmonių sveikata, gyvūnų sveikata ir, kai aktualu, aplinka apsaugoma geriau, jeigu pareiga įrodyti tenka pareiškėjui arba pranešėjui, nes tada turi būti įrodyta, kad tam tikras paraiškos arba pranešimo dalykas yra saugus prieš pateikiant jį rinkai, vietoje to, kad valdžios institucijos turėtų įrodyti, kad tam tikras tame dalyke nurodytas produktas yra nesaugus, kad galėtų uždrausti teikti jį rinkai. ▌ Laikantis to principo ir taikytinų reglamentavimo reikalavimų, pagrįsdami savo paraiškas arba pranešimus pagal Sąjungos sektorių ▌teisę, pareiškėjai arba pranešėjai turi pateikti svarbius tyrimus, įskaitant bandymus, kad įrodytų dalyko saugą ir tam tikrais atvejais veiksmingumą;

(20)  Sąjungos teisėje nustatytas paraiškų ir pranešimų turinys. Svarbu, kad Tarnybai rizikai įvertinti teikiama paraiška arba pranešimas atitiktų taikytinas specifikacijas, siekiant užtikrinti, kad Tarnyba galėtų atlikti itin kokybišką mokslinį vertinimą. Pareiškėjai arba pranešėjai, ypač mažosios ir vidutinės įmonės, tas specifikacijas ne visada aiškiai supranta. Todėl tikslinga, kad tuo atveju, kai Tarnybos gali būti paprašyta parengti mokslinio darbo dokumentą, potencialaus pareiškėjo arba pranešėjo prašymu ji turėtų pateikti jam rekomendacijas prieš oficialiai pateikiant tą paraišką arba pranešimą. Tokios rekomendacijos prieš pateikiant paraišką turėtų būti susijusios su taikytinomis taisyklėmis ir privalomu paraiškos arba pranešimo turiniu, nenagrinėjant teiktinų tyrimų struktūros, nes už tai ir toliau atsako pareiškėjas; ▌

(21)  tais atvejais, kai Tarnybos gali būti paprašyta parengti mokslinio darbo dokumentą, ji turėtų turėti žinių ▌ apie visus tyrimus, kuriuos atliko pareiškėjas, siekdamas pagrįsti paraišką ▌ pagal Sąjungos ▌ teisę. Tuo tikslu būtina ir tikslinga, kad tada, kai verslo veiklos vykdytojai užsako arba atlieka tyrimus, kad pateiktų paraišką arba pranešimą, jie apie tuos tyrimus praneša Tarnybai. Pareiga pranešti apie tokius tyrimus taip pat turėtų būti taikoma juos vykdančioms laboratorijoms ir kitiems bandymų centrams. Pagal taikytinas skaidrumo taisykles informacija apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai viešai paskelbta atitinkama paraiška ▌. Siekiant užtikrinti veiksmingą tos pareigos įgyvendinimą, tikslinga numatyti tam tikras procedūrines pasekmes, jei būtų nesilaikoma reikalavimų. Tomis aplinkybėmis Tarnyba turėtų nustatyti praktines priemones siekiant įgyvendinti tą pareigą, įskaitant procedūras, pagal kurias reikalaujama pateikti jos nevykdymo pagrindimus ir šie pagrindimai skelbiami viešai;

(22)  laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/63/ES(8), bandymai su gyvūnais turėtų būti pakeisti kitokiais bandymais, turėtų būti sumažintas jų skaičius arba jie turėtų būti patobulinti. Todėl šio reglamento taikymo srityje turėtų būti vengiama, jei įmanoma, bandymų su gyvūnais dubliavimo;

(23)  jeigu pateikiama paraiška pratęsti leidimo arba patvirtinimo galiojimą arba pranešimas, leidžiama naudoti arba patvirtinta medžiaga ar produktas jau kelerius metus yra rinkoje. Todėl jau yra su ta medžiaga ar produktu susijusios patirties ir žinių. Kai Tarnybos gali būti paprašyta parengti mokslinio darbo dokumentą, tikslinga, ▌kad pareiškėjo arba pranešėjo Tarnybai pranešti tyrimai, kuriais planuojama pagrįsti prašymus pratęsti leidimo galiojimą, įskaitant informaciją dėl siūlomos tyrimų struktūros, būtų pateikti konsultacijai su trečiosiomis šalimis. Atsižvelgdama į gautas pastabas, Tarnyba turėtų sistemingai teikti rekomendacijas pareiškėjams arba pranešėjams dėl numatomos pateikti paraiškos pratęsti leidimo galiojimą arba pranešimo turinio, taip pat dėl tyrimų struktūros;

(24)  visuomenei kyla tam tikrų abejonių dėl Tarnybos atliekamo vertinimo leidimų išdavimo procedūros metu, kai iš esmės remiamasi pramonės atliktais tyrimais. Itin svarbu, kad Tarnyba atliktų paiešką mokslinėje literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus duomenis ir tyrimus, kurių esama dėl jai vertinti pateikto dalyko. Siekiant suteikti papildomų garantijų, kuriomis būtų užtikrinta, kad Tarnyba galėtų susipažinti su visais svarbiais moksliniais duomenimis ir tyrimais, kurių esama dėl paraiškos suteikti leidimą arba pranešimo arba pratęsti leidimo arba pranešimo galiojimą dalyko, tikslinga numatyti konsultacijas su trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų veiksmingumą, pagal taikytinas skaidrumo taisykles konsultacijos turėtų vykti iš karto po to, kai viešai paskelbiami į paraišką arba pranešimą įtraukti pramonės atstovų pateikti tyrimai. Tais atvejais, kai esama rizikos, kad viešos konsultacijos rezultatų nebus įmanoma deramai apsvarstyti dėl taikomų terminų, tikslinga numatyti riboto tų terminų pratęsimo galimybę;

(25)  maisto sauga yra opus klausimas, kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. Toliau laikantis principo, kad būtent pramonės atstovai turi įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, svarbu sukurti papildomą tikrinimo priemonę siekiant nagrinėti konkrečius didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai yra didelių prieštaravimų arba prieštaringų rezultatų, t. y. užsakyti papildomus tyrimus siekiant patikrinti rizikai vertinti naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, kad tie tvirtinamieji tyrimai būtų finansuojami iš Sąjungos biudžeto ir kad tokios išimtinės patikrinimo priemonės naudojimas turėtų būti proporcingas, tokius tvirtinamuosius tyrimus turėtų užsakyti Komisija, atsižvelgdama į Europos Parlamento ir valstybių narių pareikštas nuomones. Derėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikrais konkrečiais atvejais užsakomų tvirtinamųjų tyrimų taikymo sritis galbūt turėtų būti platesnė nei nagrinėjamų įrodymų, pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų mokslinių pokyčių;

(26)  atlikus bendrųjų maistui skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, kad, nors Tarnyba padarė gana didelę pažangą skaidrumo srityje, rizikos vertinimo procesas, ypač vykdant su maisto produktų grandine susijusias leidimų suteikimo procedūras, ne visada laikomas visiškai skaidriu. Taip iš dalies yra ir dėl skirtingų skaidrumo ir konfidencialumo taisyklių, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 178/2002 ir kituose Sąjungos sektorių teisės aktuose ▌. Tų aktų sąveika gali daryti poveikį tam, ar plačiajai visuomenei priimtinas rizikos vertinimas;

(27)  Europos piliečių iniciatyvoje „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“ taip pat patvirtinami nuogąstavimai dėl skaidrumo, susiję su tyrimais, kuriuos pramonė užsako ir pateikia kartu su paraiška suteikti leidimą ▌;

(28)  todėl būtina iniciatyviai didinti rizikos vertinimo skaidrumą. Reikėtų iniciatyviai viešai skelbti visus mokslinius duomenis ir informaciją, teikiamus siekiant pagrįsti prašymus suteikti leidimą arba patvirtinti pagal Sąjungos ▌ teisę ir kitus prašymus parengti mokslinio darbo dokumentus, ir užtikrinti lengvą prieigą prie jų kuo ankstesniame rizikos vertinimo proceso etape. Tačiau toks atskleidimas visuomenei neturėtų pažeisti bet kokių taisyklių, susijusių su intelektinės nuosavybės teisėmis, arba jokių Sąjungos ▌teisės nuostatų, kuriomis apsaugomos novatorių padarytos investicijos renkant informaciją ir duomenis, kuriais siekiama pagrįsti atitinkamas paraiškas ar pranešimus. Turėtų būti užtikrinta, kad toks atskleidimas visuomenei nebūtų laikomas tolesnio naudojimo arba eksploatavimo leidimu, nepakenkiant iniciatyviam viešo atskleidimo pobūdžiui ir lengvai prieigai prie atskleistų duomenų ir informacijos;

(29)  siekiant užtikrinti rizikos vertinimo skaidrumą, prieš paraiškos pateikimą teikiamų konsultacijų santrauka turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai pagal taikytinas skaidrumo taisykles viešai paskelbiama atitinkama paraiška arba pranešimas;

(30)  kai Tarnybos prašoma pateikti nuomonę dėl paraiškų ar pranešimų, pateiktų pagal Sąjungos ▌ teisę, ir atsižvelgiant į jos pareigą užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visa patvirtinamąja informacija apie jos mokslinio darbo dokumentų teikimą, Tarnyba turėtų būti atsakinga už prašymų laikyti informaciją konfidencialia vertinimą;

(31)  siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu iniciatyviai atskleidžiant visuomenei informaciją užtikrinama tinkama pusiausvyra, atitinkamas visuomenės teises į rizikos vertinimo proceso skaidrumą reikėtų derinti su ▌pareiškėjų ar pranešėjų teisėmis, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 178/2002 tikslus;

(32)  kiek tai susiję su Sąjungos ▌ teisėje numatytomis paraiškos ar pranešimo procedūromis, iš jau turimos patirties matyti, kad tam tikra informacija paprastai laikoma neskelbtina ir turėtų likti konfidenciali taikant įvairias sektorių ▌ procedūras. Todėl Reglamente (EB) Nr. 178/2002 tikslinga nustatyti horizontalųjį informacijos, kurią atskleidus, kaip įrodo pareiškėjas ar pranešėjas, bus padaryta didelė žala atitinkamiems komerciniams interesams ir kurios dėl to nereikėtų atskleisti visuomenei, sąrašą ▌. Ta informacija turėtų apimti gamybos ir auginimo procesą, įskaitant metodą ir inovacinius jo aspektus, taip pat technines ir pramonines specifikacijas, pavyzdžiui, priemaišas, būdingas tam procesui, išskyrus informaciją, kuri yra svarbi saugai įvertinti. Tokią informaciją reikėtų atskleisti tik labai retais atvejais ir išskirtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su nuspėjamu poveikiu sveikatai arba, jeigu pagal Sąjungos sektorių teisę reikalaujama atlikti aplinkos vertinimą, su poveikiu aplinkai, arba tais atvejais, kai atitinkamos institucijos nustato, kad reikia nedelsiant apsaugoti žmonių sveikatą, gyvūnų sveikatą ar aplinką;

(33)  dėl aiškumo ir siekiant padidinti teisinį tikrumą būtina nustatyti konkrečius procedūrinius reikalavimus, kurių pareiškėjui ar pranešėjui turi laikytis tvarkydami informacijos prašymą, teikiamą paraiškai ar pranešimui pagrįsti pagal Sąjungos ▌ teisę, kad tokia informacija būtų tvarkoma konfidencialiai;

(34)  taip pat būtina nustatyti konkrečius reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos ir konfidencialumo siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) Nr. 2018/1725(9) ir (ES) 2016/679(10). Taigi pagal šį reglamentą neturėtų būti viešai skelbiami jokie asmens duomenys, nebent tai būtų būtina ir proporcinga siekiant užtikrinti rizikos vertinimo proceso skaidrumą, nepriklausomumą ir patikimumą, kartu užkertant kelią interesų konfliktams. Visų pirma, siekiant užtikrinti skaidrumą ir vengti interesų konfliktų, būtina paskelbti tam tikrų Tarnybos posėdžių dalyvių ir stebėtojų vardus ir pavardes;

(35)  didesnio skaidrumo tikslais ir siekiant užtikrinti, kad Tarnybos gaunami prašymai parengti mokslinio darbo dokumentus būtų tvarkomi veiksmingai, turėtų būti sukurti standartiniai duomenų formatai;

(36)  atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba turi saugoti mokslinius duomenis, įskaitant konfidencialius ir asmens duomenis, būtina užtikrinti, kad jie būtų saugomi užtikrinant aukštą saugumo lygį;

(37)  be to, siekiant įvertinti įvairių Tarnybai taikytinų teisinių nuostatų veiksmingumą ir efektyvumą taip pat tikslinga numatyti Komisijos atliekamą Tarnybos vertinimą ▌. Atliekant vertinimą, visų pirma turėtų būti peržiūrimos Mokslo komiteto ir mokslinių grupių narių atrankos procedūros vertinant jų skaidrumą, išlaidų efektyvumą ir tinkamumą siekiant užtikrinti nepriklausomumą ir kompetenciją ir užkirsti kelią interesų konfliktams;

(38)  tyrimai, įskaitant bandymus, kuriuos pateikia verslo veiklos vykdytojai siekdami pagrįsti savo paraiškas ▌, paprastai atitinka tarptautiniu lygmeniu pripažintus principus, kuriais sukuriamas vienodas jų kokybės pagrindas, visų pirma, kiek tai susiję su rezultatų atkuriamumu. Tačiau tam tikrais atvejais gali kilti taikytinų standartų, pavyzdžiui, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/10/EB(11) nustatytų standartų arba Tarptautinės standartizacijos organizacijos rengiamų standartų laikymosi problemų, todėl tokiam laikymuisi patikrinti įdiegtos tarptautinės ir nacionalinės sistemos. Todėl tikslinga, kad Komisija vykdytų faktų nustatymo misijas siekiant įvertinti, kaip laboratorijos ir kiti bandymų centrai taiko atitinkamus bandymų ir tyrimų, kurie yra pateikiami Tarnybai kartu su paraiška, atlikimo standartus. Vykdant tas faktų nustatymo misijas Komisijai būtų sudarytos sąlygos nustatyti ir siekti pašalinti galimas sistemų silpnąsias vietas ir standartų nesilaikymo atvejus ir numatyti papildomas garantijas, kad plačioji visuomenė būtų tikra dėl tyrimų kokybės. Remdamasi tokių faktų nustatymo misijų išvadomis, Komisija galėtų pasiūlyti tinkamas teisėkūros priemones, kuriomis būtų siekiama pagerinti atitinkamų standartų laikymąsi;

(39)  siekiant užtikrinti siūlomų Reglamento (EB) Nr. 178/2002 pakeitimų nuoseklumą, reikėtų iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1829/2003(12), (EB) Nr. 1831/2003(13), (EB) Nr. 2065/2003(14), (EB) Nr. 1935/2004(15), (EB) Nr. 1331/2008(16), (EB) Nr. 1107/2009(17), (ES) Nr. 2015/2283(18) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB(19) nuostatas dėl galimybės visuomenei susipažinti su informacija ir konfidencialios informacijos apsaugos;

(40)  siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, susijusius su konfidencialia informacija, atitinkamas visuomenės teises į rizikos vertinimo proceso skaidrumą ▌būtina derinti su ▌pareiškėjų ar pranešėjų teisėmis, atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos sektorių teisės tikslus ir įgytą patirtį. Todėl būtina konkrečiai iš dalies pakeisti reglamentus (EB) Nr. 1829/2003, (EB) Nr. 1831/2003, (EB) Nr. 1935/2004, (EB) Nr. 1331/2008, (EB) Nr. 1107/2009, (EB) Nr. 2015/2283 ir Direktyvą 2001/18/EB, siekiant nustatyti papildomą konfidencialią informaciją, be numatytosios Reglamente (EB) Nr. 178/2002;

(41)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001(20) įtvirtintos teisės susipažinti su dokumentais ir, kai tai susiję su informacija apie aplinką, Reglamente (EB) Nr. 1367/2006(21) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/4/EB(22) įtvirtintos teisės šiuo reglamentu nekeičiamos. Tuose aktuose numatytos teisės neturėtų būti niekaip ribojamos dėl šiame reglamente nustatytų nuostatų dėl aktyvios sklaidos ir prašymo laikyti informaciją konfidencialia atitinkamo vertinimo;

(42)  siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su bendrojo pranešimo apie riziką plano priėmimu ir standartinių duomenų formatų priėmimu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011(23);

(43)  siekiant sudaryti galimybę Komisijai, valstybėms narėms, Tarnybai ir verslo veiklos vykdytojams prisitaikyti prie šiuo reglamentu nustatytų naujųjų reikalavimų, kartu užtikrinant, kad Tarnybos veikla ir toliau vyktų sklandžiai, būtina numatyti šio reglamento taikymo pereinamojo laikotarpio priemones;

(44)  kadangi Mokslo komiteto ir mokslinių grupių narių paskyrimas priklauso nuo naujos Valdančiosios tarybos sudėties įsigaliojimo, būtina numatyti konkrečias pereinamojo laikotarpio nuostatas, pagal kurias galima pratęsti dabartinę Mokslo komiteto ir mokslinių grupių narių kadenciją;

(45)  vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001(24) 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)  6 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„4. Pranešimas apie riziką turi atitikti 8a ir 8b straipsniuose išdėstytus tikslus ir bendruosius principus“;

"

2)  II skyriuje įterpiamas šis skirsnis:"

„1A SKIRSNIS

PRANEŠIMAS APIE RIZIKĄ

8a straipsnis

Pranešimo apie riziką tikslai

Atsižvelgiant į atitinkamas rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų funkcijas, pranešant apie riziką siekiama toliau išvardytų tikslų:

   a) didinti konkrečių nagrinėjamų klausimų suvokimą ir supratimą, be kita ko, mokslinio vertinimo skirtumų atveju, per visą rizikos analizės procesą;
   b) užtikrinti nuoseklumą, skaidrumą ir aiškumą formuluojant rizikos valdymo rekomendacijas ir sprendimus;
   c) sukurti patikimą pagrindą, be kita ko, kai tikslinga, mokslinį pagrindą rizikos valdymo sprendimams suprasti;
   d) gerinti rizikos analizės bendrą veiksmingumą ir efektyvumą;
   e) skatinti visuomenę suprasti rizikos analizę, įskaitant atitinkamas rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų užduotis ir pareigas, kad ji labiau pasitikėtų jo rezultatais;
   f) užtikrinti tinkamą vartotojų, maisto ir pašarų verslo įmonių, akademinės bendruomenės ir visų kitų suinteresuotųjų šalių dalyvavimą; ▌
   g) užtikrinti tinkamą ir skaidrų keitimąsi informacija su suinteresuotosiomis šalimis apie riziką, susijusią su ▌maisto grandine;
   h) užtikrinti informacijos apie rizikos prevencijos strategijas teikimą vartotojams ir
   i) prisidėti prie kovos su klaidingos informacijos sklaida ir jos šaltiniais.

8b straipsnis

Bendrieji pranešimo apie riziką principai

Atsižvelgiant į atitinkamus rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų vaidmenis pranešimu apie riziką:

   a) užtikrinama, kad tarpusavyje aktyviai ir laiku būtų keičiamasi tikslia ir visa atitinkama ▌informacija su visomis suinteresuotosiomis šalimis, remiantis skaidrumo, atvirumo ir reagavimo principais;
   b) kiekviename rizikos analizės proceso etape nuo prašymų teikti mokslinę informaciją iki rizikos vertinimo pateikimo ir rizikos valdymo sprendimų priėmimo teikiama skaidri informacija, įskaitant informaciją apie tai, kaip buvo pasiekti rizikos valdymo sprendimai ir į kokius veiksnius buvo atsižvelgta;
   c) atsižvelgiama į tai, kaip visos suinteresuotosios šalys suvokia riziką;
   d) sudaromos palankesnės sąlygos visų suinteresuotųjų šalių tarpusavio supratimui ir dialogui ir
   e) teikiama informacija yra aiški ir prieinama, be kita ko tiems, kurie procese dalyvauja netiesiogiai arba neturi mokslinio išsilavinimo, kartu deramai laikantis taikytinų teisės nuostatų dėl asmens duomenų konfidencialumo ir apsaugos.

8c straipsnis

Bendrasis pranešimo apie riziką planas

1.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato bendrąjį pranešimo apie riziką planą, kad būtų pasiekti 8a straipsnyje išdėstyti tikslai, laikydamasi 8b straipsnyje išdėstytų bendrųjų principų. Komisija atnaujina bendrąjį planą atsižvelgdama į techninę ir mokslo pažangą ir įgytą patirtį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. Rengdama tuos įgyvendinimo aktus Komisija konsultuojasi su Tarnyba.

2.  Bendruoju pranešimo apie riziką planu skatinama integruota pranešimo apie riziką sistema, kurios turėtų nuosekliai ir sistemingai laikytis ir rizikos vertintojai, ir rizikos valdytojai tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu. Jame:

   a) nustatomi pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant reikiamų pranešimo apie riziką veiksmų tipą ir lygį;
   b) nustatomi įvairūs pranešimo apie riziką veiksmų tipai ir lygiai bei tinkamos pagrindinės priemonės ir kanalai, kurie turi būti naudojami pranešimo apie riziką tikslais, atsižvelgiant į atitinkamų tikslinių adresatų grupių poreikius; ▌
   c) nustatomi tinkami koordinavimo ir bendradarbiavimo mechanizmai siekiant geresnio rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų tarpusavio pranešimo apie riziką suderinamumo ir
   d) nustatomi tinkami mechanizmai siekiant užtikrinti atvirą vartotojų, maisto ir pašarų verslo įmonių, akademinės bendruomenės ir visų kitų suinteresuotųjų šalių dialogą ir atitinkamą jų dalyvavimą.“;

"

3)  22 straipsnio 7 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Ji glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, kurios atlieka panašias užduotis kaip ir Tarnyba, ir, kai tikslinga, su atitinkamomis Sąjungos agentūromis.“;

"

4)  25 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Kiekviena valstybė narė siūlo po vieną nario ir pakaitinio nario, kaip jos atstovų, kandidatūrą į Valdančiąją tarybą. Taip pasiūlytus narius ir pakaitinius narius skiria Taryba ir jie turi teisę balsuoti.“;

"

b)  įterpiamos šios dalys:"

„1a. Be 1 dalyje nurodytų narių ir pakaitinių narių Valdančiosios tarybos sudėtyje yra:

   a) du nariai ir du pakaitiniai nariai, turintys teisę balsuoti, kuriuos Komisija skiria kaip savo atstovus;
   b) du nariai, turintys teisę balsuoti, kuriuos skiria Europos Parlamentas;
   c) keturi nariai ir keturi pakaitiniai nariai, turintys teisę balsuoti, kurie atstovauja pilietinei visuomenei ir maisto grandinės interesams, t. y. vienas narys ir vienas pakaitinis narys iš vartotojų organizacijų, vienas narys ir vienas pakaitinis narys iš nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų, vienas narys ir vienas pakaitinis narys iš ūkininkų organizacijų ir vienas narys ir vienas pakaitinis narys iš pramonės organizacijų.

Pirmos pastraipos c punkte nurodytus narius ir pakaitinius narius skiria Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir remdamasi Komisijos parengtu ir Tarybai nusiųstu sąrašu. Sąraše pateikiama daugiau pavardžių nei vietų, kurias reikia užpildyti. Komisijos parengtą sąrašą Taryba siunčia Europos Parlamentui kartu su atitinkamais kvalifikaciniais dokumentais. Kuo skubiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sąrašo gavimo Europos Parlamentas gali pateikti savo nuomonę svarstyti Tarybai, kuri tuomet paskiria tuos narius.

1b.  Valdančiosios tarybos nariai ir ▌pakaitiniai nariai siūlomi ir skiriami atsižvelgiant į jų turimą atitinkamą patirtį ir ekspertines žinias maisto grandinės teisės ir politikos srityje, įskaitant rizikos vertinimą, kartu užtikrinant, kad jie turėtų atitinkamos kompetencijos valdymo, administraciniais, finansų ir teisės klausimais.“;

"

c)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus ir ji gali būti pratęsta. Tačiau ▌1a dalies pirmos pastraipos c punkte nurodytų narių kadencija gali būti pratęsta tik vieną kartą.“;

"

d)  5 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Jei nenurodyta kitaip, Valdančioji taryba priima sprendimus jos narių balsų dauguma. Pakaitiniai nariai atstovauja nedalyvaujantiems nariams ir balsuoja vardu.“;

"

5)  28 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Mokslinėms grupėms nepriklausančius Mokslo komiteto narius ir mokslinių grupių narius penkerių metų kadencijai, kuri vėliau gali būti pratęsta, vykdomojo direktoriaus siūlymu skiria Valdančioji taryba po to, kai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinkamuose pagrindiniuose moksliniuose leidiniuose ir Tarnybos interneto svetainėje paskelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse. Tokį kvietimą dalyvauti konkurse Tarnyba paskelbia prieš tai informavusi valstybes nares apie kriterijus ir ekspertinių žinių sritis. Valstybės narės:

   a) paskelbia kvietimą dalyvauti konkurse savo kompetentingų tarnybų ir savo kompetentingų įstaigų, atliekančių panašias užduotis kaip ir Tarnyba, interneto svetainėse;
   b) informuoja jų teritorijoje esančias atitinkamas mokslo organizacijas;
   c) skatina potencialius kandidatus pateikti prašymą ir
   d) imasi kitų tinkamų paramos priemonių kvietimo dalyvauti konkurse atžvilgiu.“;

"

b)  įterpiamos šios dalys:"

„5a. Mokslinėms grupėms nepriklausantys Mokslo komiteto nariai ir mokslinių grupių nariai atrenkami ir skiriami ▌šia tvarka:

   a) remdamasis paraiškomis, gautomis pagal kvietimą dalyvauti konkurse, vykdomasis direktorius parengia tinkamų kandidatų sąrašo, kuriame kandidatų būtų bent du kartus daugiau nei būtina vietoms Mokslo komitete ir mokslinėse grupėse užimti, projektą ir jį nusiunčia Valdančiajai tarybai, nurodydamas, kokios daugelio sričių ekspertinių žinių reikia kiekvienoje mokslinėje grupėje ▌;
   b) remdamasi tuo sąrašo projektu, Valdančioji taryba paskiria mokslinėms grupėms nepriklausančius Mokslo komiteto narius ir mokslinių grupių narius ir sudaro kandidatų į Mokslo komitetą ir mokslines grupes rezervo sąrašą;

   c) mokslinėms grupėms nepriklausančių Mokslo komiteto narių ir mokslinių grupių narių atrankos procedūra ir skyrimas grindžiamas šiais kriterijais:
   i) aukšto lygio mokslinės ekspertinės žinios;
   ii) nepriklausomumas ir interesų konflikto nebuvimas pagal 37 straipsnio 2 dalį ir Tarnybos nepriklausomumo politiką bei tos politikos įgyvendinimo mokslinių grupių narių atžvilgiu nuostatas;
   iii) konkrečios daugelio sričių ekspertinių žinių poreikių tenkinimas mokslinėje grupėje, į kurią jie bus paskirti, ir jos kalbų režimas;
   d) kai kandidatų mokslinės ekspertinės žinios yra lygiavertės, Valdančioji taryba užtikrina, ▌kad paskiriant ekspertus būtų užtikrinama kuo platesnė geografinė aprėptis.

5b.  Tarnybai nustačius, kad vienoje arba daugiau mokslinių grupių trūksta tam tikros srities ekspertinių žinių, vykdomasis direktorius pasiūlo ▌, kad Valdančioji taryba, laikydamasi 5 ir 5a dalyse nustatytos procedūros, paskirtų į atitinkamą mokslinę grupę papildomų narių.

5c.  Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu Valdančioji taryba priima išsamias taisykles dėl 5a ir 5b dalyse įtvirtintų procedūrų organizavimo ir laiko.

5d.  ▌Mokslo komiteto ir mokslinių grupių narių valstybės narės ir narių darbdaviai neduoda tiems nariams arba Mokslo komiteto ir mokslinių grupių darbo grupėse dalyvaujantiems kviestiniams ekspertams jokių nurodymų, kurie yra nesuderinami su tų narių ir ekspertų individualiomis užduotimis arba su Tarnybos užduotimis, atsakomybe ir nepriklausomumu.

5e.  ▌Tarnyba remia Mokslo komiteto ir mokslinių grupių veiklą organizuodama jų darbą, visų pirma, parengiamąjį darbą, kurį turi atlikti Tarnybos darbuotojai arba 36 straipsnyje nurodytos paskirtosios nacionalinės mokslo organizacijos, be kita ko, sudarydama galimybę rengti mokslines nuomones, kurios būtų peržiūrimos mokslinėse grupėse prieš jas patvirtinant.

5f.  Kiekvienoje mokslinėje grupėje yra ne daugiau kaip 21 narys.

5g.  Mokslinių grupių nariams suteikiama galimybė dalyvauti išsamiame mokyme apie rizikos vertinimą.“;

"

c)  9 dalies b punktas pakeičiamas taip:"

„b) kiekvienos mokslinės grupės narių skaičiumi, neviršijant 5f dalyje nustatyto didžiausio skaičiaus;“;

"

5)  įterpiami šie straipsniai:"

„32a straipsnis

Rekomendacijos prieš pateikiant paraišką

1.  Kai Sąjungos teisės aktuose yra nuostatų, kad Tarnybos turi teikti mokslinio darbo dokumentą, įskaitant mokslinę nuomonę, Tarnybos darbuotojai, potencialiam pareiškėjui ar pranešėjui paprašius, prieš paraiškos pateikimą teikia rekomendacijas dėl taikytinų taisyklių ir privalomo paraiškos arba pranešimo turinio. Tokios Tarnybos darbuotojų rekomendacijos teikiamos nedarant poveikio jokiam paskesniam mokslinių grupių atliekamam paraiškų arba pranešimų vertinimui ir yra neprivalomo pobūdžio. Rekomendacijas teikiantys Tarnybos darbuotojai nedalyvauja jokiame parengiamajame moksliniame ar techniniame darbe, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su paraiška arba pranešimu, dėl kurio teikiamos rekomendacijos.

2.  Tarnyba savo interneto svetainėje paskelbia bendrąsias gaires dėl taikytinų taisyklių ir privalomo paraiškų ir pranešimų turinio, įskaitant, kai tikslinga, bendrąsias gaires dėl privalomų tyrimų struktūros.

32b straipsnis

Pranešimas apie tyrimus

1.  Tarnyba sukuria ir valdo duomenų bazę, skirtą verslo veiklos vykdytojų tyrimams, kurie juos yra užsakę arba juos atlieka, siekdami pagrįsti paraišką arba pranešimą, ir kurių atžvilgiu Sąjungos teisės aktuose yra nuostatų, kad Tarnyba turi teikti mokslinio darbo dokumentą, įskaitant mokslinę nuomonę.

2.  1 dalies tikslais verslo veiklos vykdytojai nedelsdami praneša Tarnybai bet kurio tyrimo, kurį jie užsakė arba atliko siekdami pagrįsti paraišką arba pranešimą, pavadinimą ir aprėptį, tyrimą atliekančią laboratoriją arba bandymų centrą, tyrimo pradžios datą ir planuojamą užbaigimo datą.

3.  1 dalies tikslais Sąjungoje esančios laboratorijos ir kiti bandymų centrai taip pat nedelsdami praneša Tarnybai bet kurio tyrimo, kurį užsakė verslo veiklos vykdytojai ir atliko tokios laboratorijos ir kiti bandymų centrai, siekiant pagrįsti paraišką arba pranešimą, pavadinimą ir aprėptį, tyrimą atliekančią laboratoriją arba bandymų centrą, tyrimo pradžios datą ir planuojamą užbaigimo datą, taip pat tokį tyrimą užsakiusio verslo veiklos vykdytojo pavadinimą.

Ši dalis taip pat taikoma, mutatis mutandis, trečiosiose šalyse esančioms laboratorijoms ir kitiems bandymų centrams, jeigu tai nustatyta atitinkamose sutartyse ir nuostatose su tomis trečiosiomis šalimis, be kita ko, nurodytose 49 straipsnyje.

4.  Paraiška arba pranešimas nelaikomi pagrįstais arba priimtinais, kai jie pagrįsti tyrimais, apie kuriuos anksčiau nebuvo pranešta pagal 2 arba 3 dalį, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas arba pranešėjas pateikia tinkamą pagrindimą, kodėl apie tokius tyrimus nebuvo pranešta.

Jei apie tyrimus anksčiau nebuvo pranešta pagal 2 arba 3 dalį ir nebuvo pateiktas tinkamas pateisinimas, paraiška arba pranešimas gali būti pateikti dar kartą su sąlyga, kad pareiškėjas arba pranešėjas praneša Tarnybai apie tuos tyrimus, visų pirma jų pavadinimą ir aprėptį, juos atliekančią laboratoriją arba bandymų centrą ir tyrimų pradžios ir planuojamą užbaigimo datą.

Naujos paraiškos arba pranešimo pagrįstumo arba priimtinumo vertinimas pradedamas praėjus šešiems mėnesiams po pranešimo apie tyrimus pagal antrą pastraipą.

5.  Paraiška arba pranešimas nelaikomi pagrįstais arba priimtinais, kai tyrimai, apie kuriuos anksčiau buvo pranešta pagal 2 arba 3 dalį, į paraišką arba pranešimą nėra įtraukti, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas arba pranešėjas pateikia tinkamą pagrindimą, kodėl neįtraukė tokių tyrimų.

Jei tyrimai, apie kuriuos anksčiau buvo pranešta pagal 2 arba 3 dalį, nebuvo įtraukti į paraišką arba pranešimą, ir jei nepateiktas tinkamas pateisinimas, paraiška arba pranešimas gali būti pateikti dar kartą su sąlyga, kad pareiškėjas arba pranešėjas pateikia visus tyrimus, apie kuriuos buvo pranešta pagal 2 arba 3 dalį

Naujos paraiškos arba pranešimo pagrįstumo arba priimtinumo vertinimas pradedamas praėjus šešiems mėnesiams po tyrimų pateikimo pagal antrą pastraipą.

6.  Kai Tarnyba rizikos vertinimo metu nustato, kad tyrimai, apie kuriuos pranešta pagal 2 arba 3 dalį nėra visiškai įtraukti į atitinkamą paraišką arba pranešimą ir nėra pateikto tinkamo pareiškėjo arba pranešėjo pagrindimo tuo tikslu, sustabdomi taikytini terminai, per kuriuos Tarnyba privalo pateikti mokslinio darbo dokumentą. Tas sustabdymas panaikinamas praėjus šešiems mėnesiams po tų tyrimų visų duomenų pateikimo.

7.  Tarnyba pranešamą informaciją skelbia viešai tik jeigu gautas atitinkamas prašymas arba pranešimas ▌ir Tarnyba pagal 38–39e straipsnius yra priėmusi sprendimą dėl susijusių tyrimų atskleidimo.

8.  Tarnyba nustato ▌šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo praktines nuostatas, įskaitant nuostatas dėl prašymo pateikti tinkamą pagrindimą ir jo paskelbimo viešai 4, 5 ir 6 dalyse nurodytais atvejais. Tos nuostatos ▌turi atitikti šį reglamentą ir kitus atitinkamus Sąjungos teisės aktus.

32c straipsnis

Konsultacijos su trečiosiomis šalimis

1.  Kai atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose numatyta, kad patvirtinimo arba leidimo, įskaitant pranešimo būdu, galiojimą galima pratęsti, potencialus pareiškėjas arba pranešėjas dėl leidimo galiojimo pratęsimo praneša Tarnybai apie tyrimus, kuriuos jis tuo tikslu ketina atlikti, įskaitant informaciją apie tai, kaip turi būti atlikti įvairūs tyrimai, kad būtų užtikrintas reglamentavimo reikalavimų laikymasis. Gavusi tokį pranešimą apie tyrimus Tarnyba pradeda konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene dėl numatytų tyrimų siekiant pratęsti leidimo galiojimą, be kita ko, dėl siūlomos tyrimų struktūros. Atsižvelgdama į iš suinteresuotųjų subjektų ir visuomenės gautas pastabas, kurios yra aktualios numatyto leidimo galiojimo pratęsimo rizikos vertinimui, Tarnyba teikia rekomendacijas dėl numatyto leidimo galiojimo pratęsimo paraiškos ar pranešimo turinio ir dėl tyrimų struktūros. Tarnybos rekomendacijos teikiamos nedarant poveikio paskesniam mokslinių grupių atliekamam leidimo galiojimo pratęsimo paraiškų ar pranešimų vertinimui ir yra neprivalomo pobūdžio.

2.  Tarnyba konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene remdamasi nekonfidencialiu paraiškos ar pranešimo variantu, Tarnybos viešai paskelbtu pagal 38–39e straipsnius, nedelsdama po tokio atskleidimo visuomenei, siekdama nustatyti, ar dėl paraiškos ar pranešimo dalyko yra kokių nors kitų svarbių mokslinių duomenų arba tyrimų. Tinkamai pagrįstais atvejais, kai esama rizikos, kad viešos konsultacijos, vykdomos pagal šią dalį, rezultatų negalima deramai apsvarstyti dėl taikomų terminų, per kuriuos Tarnyba turi pateikti savo mokslinio darbo dokumentą, tie terminai gali būti pratęsti ne daugiau kaip septyniomis savaitėmis. Šia pastraipa nedaromas poveikis Tarnybos pareigoms pagal 33 straipsnį ir ji netaikoma, kai vykstant rizikos vertinimo procesui pareiškėjai arba pranešėjai teikia kokią nors papildomą informaciją.

3.  Tarnyba ▌nustato šiame straipsnyje ir 32a straipsnyje nurodytų procedūrų įgyvendinimo praktines nuostatas.

32d straipsnis

Tvirtinamieji tyrimai

Nedarant poveikio pareiškėjų pareigai ▌įrodyti leidimų sistemai pateikto dalyko saugą, išimtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su dideliais prieštaravimais ar prieštaringais rezultatais, Komisija gali prašyti Tarnybos užsakyti mokslinius tyrimus siekiant patvirtinti rizikos vertinimo procese naudojamus įrodymus. Užsakytų tyrimų taikymo sritis gali būti didesnė nei įrodymų, kuriuos reikia patvirtinti.“;

"

7)  38 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Tarnyba vykdo savo veiklą labai skaidriai. Ji viešai skelbia šiuos dalykus:

   a) Valdančiosios tarybos, Patariamojo susirinkimo, Mokslo komiteto ir mokslinių grupių bei jų darbo grupių darbotvarkes, dalyvių sąrašus ir protokolus;
   b) visus savo mokslinio darbo dokumentus, įskaitant Mokslo komiteto ir mokslinių grupių priimtas nuomones, visada įtraukdama pareikštas mažumos nuomones, ir konsultacijų, vykusių rizikos vertinimo proceso metu, rezultatus;
   c) mokslinius duomenis, tyrimus ir kitą paraiškų ▌patvirtinamąją informaciją, įskaitant papildomą pareiškėjų pateiktą informaciją, taip pat kitus mokslinius duomenis ir informaciją, kuriais grindžiami Europos Parlamento, Komisijos ir valstybių narių prašymai parengti mokslinio darbo dokumentą, įskaitant mokslinę nuomonę, atsižvelgiant į konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39e straipsnius;
   d) informaciją, kuria grindžiami mokslinio darbo dokumentai, įskaitant mokslines nuomones, atsižvelgiant į konfidencialios informacijos apsaugą ir asmens duomenų apsaugą pagal 39–39e straipsnius;
   e) Valdančiosios tarybos narių, vykdomojo direktoriaus ir Patariamojo susirinkimo, Mokslo komiteto ir mokslinių grupių narių bei darbo grupių narių metines interesų deklaracijas ir interesų deklaracijas, sudarytas remiantis susirinkimų darbotvarkių klausimais;
   f) savo mokslinius tyrimus pagal 32 ir 32d straipsnius;
   g) savo veiklos metinę ataskaitą;
   h) atmestus arba pakeistus Europos Parlamento, Komisijos arba valstybės narės prašymus pateikti mokslines nuomones ir šio atmetimo ar pakeitimo motyvus ▌;
   i) rekomendacijų, pateiktų ▌potencialiems pareiškėjams etape prieš paraiškos pateikimą, kaip numatyta 32a ir 32c straipsniuose, santrauką.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija viešai paskelbiama nedelsiant, išskyrus informaciją, nurodytą jos c punkte, kiek tai susiję su paraiškomis, ir jos i punkte, kuri viešai paskelbiama nedelsiant po to, kai paraiška pripažįstama pagrįsta arba priimtina.

Antroje pastraipoje nurodyta informacija viešai skelbiama specialiame Tarnybos interneto svetainės skirsnyje. Tas specialus skirsnis yra lengvai prieinamas visuomenei. Tą informaciją galima atsisiųsti, atsispausdinti ir atlikti jos paiešką elektroniniu formatu.“;

"

b)  įterpiama ši dalis:"

„1a. 1 dalies pirmos pastraipos c, d ir i punktuose nurodyta informacija atskleidžiama visuomenei nepažeidžiant:

   a) galiojančių taisyklių dėl intelektinės nuosavybės teisių, kuriose nustatomi apribojimai dėl tam tikro atskleistų dokumentų ar jų turinio panaudojimo, ir
   b) Sąjungos ▌ teisės aktų nuostatų, kuriomis apsaugomos novatorių investicijos į informacijos ir duomenų, kuriais grindžiamos atitinkamos paraiškos suteikti leidimą, rinkimą (duomenų išimtinumo taisyklės).

1 dalies pirmos pastraipos c punkte nurodytos informacijos atskleidimas visuomenei nelaikomas aiškiu arba numanomu leidimu arba licencija atitinkamus duomenis ir informaciją ir jų turinį naudoti, dauginti arba kitaip naudoti pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisę arba duomenų išimtinumo taisykles, ir Sąjunga neatsako už tai, kaip juos naudoja trečiosios šalys. Tarnyba užtikrina, kad tuo tikslu, prieš atskleidžiant atitinkamą informaciją, prie jos prieigą turintys subjektai prisiimtų aiškius įsipareigojimus arba pateiktų pasirašytus pareiškimus.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Tarnyba ▌nustato šio straipsnio 1, 1a ir 2 dalyse nurodytų skaidrumo taisyklių įgyvendinimo praktines priemones, atsižvelgdama į 39–39g ir 41 straipsnius.“;

"

8)  39 straipsnis pakeičiamas taip:"

„39 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Nukrypdama nuo 38 straipsnio Tarnyba viešai neskelbia informacijos, kurią prašoma laikyti konfidencialia, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  Pareiškėjo prašymu Tarnyba gali nustatyti, kad konfidencialia būtų laikoma tik toliau nurodyta informacija, kai pareiškėjas įrodo, kad atskleidus tokią informaciją gali būti padaryta didelė žala jo interesams:

   a) gamybos ar auginimo procesas, įskaitant metodą ir inovacinius jo aspektus, taip pat kitas tam procesui arba metodui būdingas technines ir pramonines specifikacijas, išskyrus informaciją, kuri yra svarbi saugai įvertinti;
   b) gamintojo ar importuotojo ir pareiškėjo ar leidimo turėtojo, kai taikytina, komerciniai ryšiai;
   c) komercinė informacija, atskleidžianti pareiškėjo šaltinius, rinkos dalis arba verslo strategiją, ir
   d) prašymo dalyko kiekybinė sudėtis, išskyrus informaciją, kuri yra svarbi saugai įvertinti.

3.  2 dalyje pateiktu informacijos sąrašu nedaromas poveikis jokiems Sąjungos sektorių teisės aktams.

4.  Nepaisant 2 ir 3 dalių:

   a) kai būtina imtis skubių veiksmų siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, gyvūnų sveikatą arba aplinką, kaip antai ekstremaliosiose situacijose, Tarnyba gali atskleisti 2 ir 3 dalyse nurodytą informaciją;
   b) su nuspėjamu poveikiu žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai ▌susijusi informacija, įtraukta į Tarnybos parengtų mokslinio darbo dokumentų, įskaitant mokslines nuomones, išvadas, vis dėlto skelbiama viešai.“;

"

9)  įterpiami šie straipsniai:"

„39a straipsnis

Prašymas laikyti informaciją konfidencialia

1.  Teikdamas paraišką ▌, patvirtinamuosius mokslinius duomenis ir kitą papildomą informaciją pagal Sąjungos ▌teisės aktus, pareiškėjas gali prašyti, kad tam tikros pateiktos informacijos dalys būtų laikomos konfidencialiomis, kaip numatyta 39 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Kartu su tokiu prašymu pateikiamas įmanomas patikrinti pagrindimas, iš kurio matyti, kad viešai paskelbus tam tikrą informaciją padaroma didelė žala tam tikriems interesams, kaip numatyta 39 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

2.  Kai pareiškėjas pateikia prašymą laikyti informaciją konfidencialia, jis pateikia nekonfidencialią ir konfidencialią informacijos versiją standartiniais duomenų formatais, jei jie nustatyti, kaip numatyta 39f straipsnyje. Nekonfidencialioje informacijos versijoje nėra informacijos, kurią pareiškėjas laiko konfidencialia pagal 39 straipsnio 2 ir 3 dalis, ir nurodoma, kuriose vietose tokia informacija buvo išbraukta. Konfidencialioje informacijos versijoje pateikiama visa informacija, įskaitant informaciją, kurią pareiškėjas laiko konfidencialia. Informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, konfidencialioje versijoje yra aiškiai pažymima. Pareiškėjas aiškiai nurodo motyvus, dėl kurių tam tikrą informaciją prašoma laikyti konfidencialia.

39b straipsnis

Sprendimas dėl konfidencialumo

1.  Tarnyba:

   a) viešai paskelbia pareiškėjo pateiktą paraiškos nekonfidencialią versiją nedelsiant po to, kai paraiška pripažįstama pagrįsta arba priimtina;
   b) nedelsdama pradeda konkrečiai ir individualiai nagrinėti prašymą laikyti informaciją konfidencialia, kaip numatyta šiame straipsnyje;
   c) raštu praneša pareiškėjui apie savo ketinimą atskleisti informaciją ir pateikia tokio atskleidimo motyvus prieš Tarnybai oficialiai priimant sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia. Jeigu pareiškėjas nesutinka su Tarnybos vertinimu, pareiškėjas gali pareikšti savo nuomonę arba atsiimti savo paraišką per dvi savaites nuo pranešimo apie Tarnybos poziciją dienos;
   d) priima pagrįstą sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia, atsižvelgdama į pareiškėjo pastabas, per 10 savaičių nuo prašymo laikyti informaciją konfidencialia gavimo datos – kai informacija yra susijusi su paraiškomis, ir nedelsdama – kai informacija yra susijusi su papildomai teikiamais duomenimis ir informacija; praneša pareiškėjui apie savo sprendimą ir pateikia jam informaciją apie teisę pateikti kartotinę paraišką pagal 2 dalį; taip pat apie savo sprendimą praneša Komisijai ir, kai tinkama, valstybėms narėms, ir
   e) viešai skelbia visus papildomus duomenis ir informaciją, kurių atžvilgiu prašymas laikyti informaciją konfidencialia nebuvo pripažintas pagrįstu, ne anksčiau nei praėjus dviem savaitėms po pranešimo apie sprendimą pareiškėjui, kaip numatyta d punkte.

2.  Per dvi savaites po pranešimo pareiškėjui pagal 1 dalį apie Tarnybos sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia pareiškėjas gali pateikti kartotinę paraišką Tarnybai persvarstyti jos sprendimą. Kartotinė paraiška turi stabdomąjį poveikį. Tarnyba išnagrinėja kartotinėje paraiškoje pateiktus motyvus ir priima pagrįstą sprendimą dėl tos kartotinės paraiškos. Ji per tris savaites nuo kartotinės paraiškos pateikimo praneša pareiškėjui apie tą sprendimą ir įtraukia į tą pranešimą informaciją apie prieinamas teisių gynimo priemones, t. y. informaciją apie ieškinio Tarnybos atžvilgiu pareiškimą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas) pagal 3 dalį. Tarnyba viešai skelbia visus papildomus duomenis ir informaciją, kurių atžvilgiu Tarnyba prašymo laikyti informaciją konfidencialia nepripažino pagrįstu, ne anksčiau nei praėjus dviem savaitėms po pranešimo pareiškėjui apie Tarnybos pagrįstą sprendimą dėl kartotinės paraiškos, kaip numatyta šioje dalyje.

3.  Dėl Tarnybos sprendimų, priimtų pagal šį straipsnį, gali būti kreipiamasi į Teisingumo Teismą atitinkamai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 263 ir 278 straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

39c straipsnis

Konfidencialumo peržiūra

Prieš Tarnybai parengiant savo mokslinio darbo dokumentus, įskaitant mokslines nuomones, ji dar kartą įvertina, ar informacija, kurią anksčiau buvo nuspręsta laikyti konfidencialia, vis dėlto gali būti skelbiama viešai pagal 39 straipsnio 4 dalies b punktą. Tokiu atveju Tarnyba laikosi 39b straipsnyje nustatytos procedūros, kuri yra taikoma mutatis mutandis.

39d straipsnis

Su konfidencialumu susijusios pareigos

1.  Gavusi prašymą Tarnyba pateikia Komisijai ir valstybėms narėms visą jos turimą informaciją, susijusią su paraiška ▌arba Europos Parlamento, Komisijos ar valstybių narių prašymu parengia mokslinio darbo dokumentą, įskaitant mokslinę nuomonę, nebent Sąjungos teisėje būtų numatyta kitaip.

2.  Komisija ir valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad pagal Sąjungos ▌ teisę jų gauta informacija, kurią prašoma laikyti konfidencialia, nebūtų skelbiama viešai, kol Tarnyba priims sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją konfidencialia ir jis taps galutinis. Komisija ir valstybės narės taip pat imasi būtinų priemonių, kad informacija, kurią Tarnyba sutiko laikyti konfidencialia, nebūtų skelbiama viešai.

3.  Jeigu ▌pareiškėjas atsiima arba atsiėmė paraišką, Tarnyba, Komisija ir valstybės narės laiko ▌informaciją konfidencialia, kaip nustatė Tarnyba pagal 39–39e straipsnius. Paraiška laikoma atsiimta nuo to momento, kai pirminę paraišką gavusi kompetentinga institucija gauna tuo tikslu raštišką prašymą. Jeigu paraiška atsiimama anksčiau nei Tarnyba priima galutinį sprendimą dėl ▌prašymo laikyti informaciją konfidencialia, kai tinkama, pagal 39b straipsnio 1 arba 2 dalį, Komisija, valstybės narės ir Tarnyba neskelbia informacijos, kurią prašoma laikyti konfidencialia, viešai.

4.  Valdančiosios tarybos nariams, vykdomajam direktoriui, Mokslo komiteto bei mokslinių grupių nariams, jų darbo grupėse dalyvaujantiems kviestiniams ekspertams, Patariamojo susirinkimo nariams ir Tarnybos darbuotojams, net ir nustojus eiti pareigas, pagal SESV 339 straipsnį yra taikomi reikalavimai saugoti tarnybinę paslaptį.

5.  Tarnyba, pasikonsultavusi su Komisija, nustato 39, 39a, 39b, 39e straipsniuose ir šiame straipsnyje nustatytų konfidencialumo taisyklių įgyvendinimo praktines priemones, įskaitant priemones, susijusias su prašymų laikyti informaciją konfidencialia teikimu ir tvarkymu, kai jie susiję su informacija, kuri turi būti skelbiama viešai pagal 38 straipsnį, ir atsižvelgiant į 39f ir 39g straipsnius. Taikant 39b straipsnio 2 dalį, Tarnyba užtikrina, kad vertinant kartotines paraiškas būtų tinkamai atskirtos užduotys.

39e straipsnis

Asmens duomenų apsauga

1.  Gavusi prašymus parengti mokslinio darbo dokumentus, įskaitant mokslines nuomones, pagal Sąjungos ▌teisę, Tarnyba visuomet viešai skelbia:

   a) pareiškėjo pavadinimą arba vardą, pavardę ir adresą;
   b) paskelbtų arba viešai prieinamų tyrimų, kuriais grindžiami tokie prašymai, autorių vardus ir pavardes ir
   c) Mokslo komiteto ir mokslinių grupių, jų darbo grupių ir bet kurios kitos ad hoc grupės posėdžių atitinkama tema visų dalyvių ir stebėtojų vardus ir pavardes.

2.  Nepaisant 1 dalies, laikoma, kad atskleidus fizinių asmenų, dalyvaujančių bandymuose su stuburiniais gyvūnais arba gaunant toksikologinę informaciją, vardus, pavardes ir adresus daroma didelė žala tų fizinių asmenų privatumui ir neliečiamumui, ir tokia informacija nėra viešai skelbiama, nebent Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) 2016/679(25) ir (ES) 2018/1725(26) būtų nustatyta kitaip.

3.  Tvarkant asmens duomenis pagal šį reglamentą taikomi reglamentai (ES) Nr. 2016/679 ir (ES) 2018/1725. Visi asmens duomenys, viešai skelbiami pagal šio reglamento 38 straipsnį ir šį straipsnį, naudojami tik siekiant užtikrinti pagal šį reglamentą vykdomo rizikos vertinimo skaidrumą ir toliau netvarkomi tokiu būdu, kuris nesuderinamas su šiais tikslais, pagal Reglamento (ES) Nr. 2016/679 5 straipsnio 1 dalies b punktą ir Reglamento (ES) 2018/1725 4 straipsnio 1 dalies b punktą.

39f straipsnis

Standartiniai duomenų formatai

1.  38 straipsnio 1 dalies c punkto tikslais ir siekiant užtikrinti veiksmingą Tarnybai teikiamų prašymų parengti mokslinio darbo dokumentą tvarkymą pagal šio straipsnio 2 dalį patvirtinami standartiniai duomenų formatai ▌, kad būtų galima teikti dokumentus, jų ieškoti, juos kopijuoti ir spausdinti kartu užtikrinant Sąjungos ▌teisėje nustatytų reglamentavimo reikalavimų laikymąsi. Tie ▌standartiniai duomenų formatai ▌:

   a) nėra grindžiami nuosavybiniais standartais;
   b) užtikrina kuo didesnį suderinamumą su šiuo metu taikomais duomenų pateikimo būdais;
   c) yra parankūs naudoti ir pritaikyti naudoti mažosiose ir vidutinėse įmonėse.

2.  Tvirtinant pirmoje dalyje nurodytus standartinius duomenų formatus ▌laikomasi šios procedūros:

   a) Tarnyba parengia standartinių duomenų formatų ▌projektus įvairioms leidimų suteikimo procedūroms ▌ir atitinkamiems Europos Parlamento, Komisijos ir valstybių narių prašymams parengti mokslinio darbo dokumentą;
   b) atsižvelgdama į taikytinus įvairių leidimo suteikimo procedūrų reikalavimus ir kitas teisės sistemas ir atlikus reikiamus pakeitimus Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtina standartinius duomenų formatus ▌. Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 58 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą;
   c) Tarnyba paskelbia patvirtintus standartinius duomenų formatus ▌savo interneto svetainėje;
   d) pagal šį straipsnį patvirtinus standartinius duomenų formatus ▌, paraiškos suteikti leidimą ir Europos Parlamento, Komisijos ir valstybių narių prašymai parengti mokslinio darbo dokumentą, įskaitant mokslinę nuomonę, ▌pateikiami tik naudojant tuos standartinius duomenų formatus.

39g straipsnis

Informacinės sistemos

Informacinės sistemos, kurias Tarnyba naudoja savo duomenims, įskaitant konfidencialius ir asmens duomenis, saugoti, projektuojamos taip, kad būtų užtikrinama galimybė bet kokią prieigą prie jų visiškai audituoti ir būtų užtikrinami aukščiausi saugumo standartai, atitinkantys kylančią saugumo riziką, atsižvelgiant į 39–39f straipsnius. ▌“;

"

10)  40 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Tarnyba paskelbia visus savo parengtus mokslinio darbo dokumentus, įskaitant mokslines nuomones, ir patvirtinamuosius mokslinius duomenis ir kitą informaciją, kaip numatyta 38–39e straipsniuose.“;

"

11)  41 straipsnis iš dalies keičiamas taip ▌:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. „Nepaisant šio reglamento 39–39d straipsniuose numatytų konfidencialumo taisyklių, Tarnybos turimiems dokumentams taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001*.

Informacijai apie aplinką taip pat taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006**. Nepaisant šio reglamento 39–39d straipsniuose numatytų konfidencialumo taisyklių, valstybių narių turimai informacijai apie aplinką taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB***.

________________

* 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

** 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

*** 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).“;

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Valdančioji taryba ne vėliau kaip … [šeši mėnesiai po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] priima praktines taisykles dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 ir Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 6 ir 7 straipsnių įgyvendinimo, užtikrindama kuo didesnes galimybes susipažinti su jos turimais dokumentais.“;

"

12)  61 straipsnis pakeičiamas taip:"

„61 straipsnis

Peržiūros nuostata

1.  Komisija užtikrina, kad šio reglamento taikymas būtų reguliariai peržiūrimas.

2.  Ne vėliau kaip … [penkeri metai po šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios dienos], o vėliau – kas penkerius metus Komisija vertina Tarnybos veiklos rezultatus, susijusius su jos tikslais, įgaliojimais, užduotimis, procedūromis ir vieta, kaip numatyta Komisijos gairėse. Tas vertinimas apima 32a straipsnio poveikį Tarnybos veikimui, ypač daug dėmesio skiriant atitinkamam darbo krūviui ir darbuotojų sutelkimui, taip pat galimai įvykdytiems Tarnybos išteklių paskirstymo pakeitimams mažinant viešojo intereso veiklai skirtas lėšas. Vertinamas galimas poreikis keisti Tarnybos įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinis poveikis.

3.  Atlikdama 2 dalyje nurodytą vertinimą Komisija taip pat vertina, ar Tarnybos organizacinė struktūra turėtų būti toliau atnaujinama atsižvelgiant į sprendimus dėl prašymų laikyti informaciją konfidencialia ir kartotinių paraiškų, ypač įsteigiant specialią apeliacinę tarybą ar kitomis tinkamomis priemonėmis.

4.  Komisija, nusprendusi, kad, atsižvelgiant į Tarnybai nustatytus tikslus, įgaliojimus ir uždavinius, nebetikslinga tęsti jos veiklos, gali siūlyti tam tikras šio reglamento nuostatas atitinkamai iš dalies pakeisti arba panaikinti.

5.  Komisija peržiūrų ir vertinimų išvadas pagal šį straipsnį pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Valdančiajai tarybai. Tie rezultatai skelbiami viešai.“;

"

13)  įterpiamas šis straipsnis:"

„61a straipsnis

Faktų nustatymo misijos

Ne vėliau kaip … [ketveri metai po šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios dienos] ▌ Komisijos ekspertai vykdo faktų nustatymo misijas valstybėse narėse, kad įvertintų, kaip laboratorijos ir kiti bandymų centrai taiko atitinkamus bandymų ir tyrimų, kurie yra pateikiami Tarnybai kartu su paraiška, atlikimo standartus, taip pat, kaip vykdoma 32b straipsnio 3 dalyje nustatyta pareiga pranešti. Ne vėliau kaip tą datą Komisijos ekspertai taip pat vykdo faktų nustatymo misijas, kad įvertintų, kaip tuos standartus taiko trečiosiose šalyse esančios laboratorijos ir kiti bandymų centrai, jeigu tai nustatyta atitinkamose sutartyse ir nuostatose su tomis trečiosiomis šalimis, be kita ko, nurodytose 49 straipsnyje.

Į faktų nustatymo misijų metu nustatytus neatitikties atvejus atkreipiamas Komisijos, valstybių narių, Tarnybos ir įvertintų laboratorijų bei kitų bandymų centrų dėmesys. Komisija, Tarnyba ir valstybės narės užtikrina tinkamą tolesnę veiklą, susijusią su tais nustatytais neatitikties atvejais.

Šių faktų nustatymo misijų rezultatai pateikiami apžvalginėje ataskaitoje. Remdamasi ta ataskaita Komisija, jei tinkama, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, susijusio visų pirma su reikiamomis kontrolės procedūromis, įskaitant auditus.“.

"

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)  5 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  įžanginė formuluotė pakeičiama taip:"

„Prašymas pateikiamas naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnį; kartu nurodoma:“;

"

b)  l punktas pakeičiamas taip:"

„l) nuoroda į prašymo dalis ir bet kokia kita papildoma informacija, kurią pareiškėjas prašo laikyti konfidencialia ir dėl kurios pateikia įmanomą patikrinti pagrindimą, kaip numatyta šio reglamento 30 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnyje;“;

"

c)  papildoma šiuo punktu:"

„m) standartinės formos dokumentų suvestinė.“;

"

2)  6 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Tarnyba, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 straipsnio 1 dalies, viešai paskelbia savo nuomonę, išbraukusi joje bet kokią informaciją, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39–39e straipsnius ir šio reglamento 30 straipsnį yra pripažinta konfidencialia. Visuomenė per 30 dienų nuo tokio paskelbimo gali pateikti Komisijai savo pastabas.“;

"

3)  10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Tarnyba savo iniciatyva arba Komisijos ar valstybės narės prašymu pateikia nuomonę apie tai, ar šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodytam produktui išduotas leidimas vis dar atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas. Ji nedelsdama perduoda tą nuomonę Komisijai, valstybėms narėms ir leidimo savininkui. Tarnyba, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 straipsnio 1 dalies, viešai paskelbia savo nuomonę, išbraukusi joje bet kokią informaciją, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39–39e straipsnius ir šio reglamento 30 straipsnį pripažinta konfidencialia. Visuomenė per 30 dienų nuo tokio paskelbimo gali pateikti Komisijai savo pastabas.“;

"

4)  11 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip:"

„2. Prašymas pateikiamas naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnį, kartu pateikiant šiuos duomenis:“;

"

5)  17 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„Prašymas pateikiamas naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnį, kartu pateikiant šiuos duomenis:“;

"

b)  l punktas pakeičiamas taip:"

„l) nuoroda į prašymo dalis ir bet kokią kitą papildomą informaciją, kurią pareiškėjas prašo laikyti konfidencialia ir dėl kurios pateikia įmanomą patikrinti pagrindimą, kaip numatyta šio reglamento 30 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39–39e straipsniuose;“;

"

c)  papildoma šiuo punktu:"

„m) standartinės formos dokumentų rinkinio suvestinė.“;

"

6)  18 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Tarnyba, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 straipsnio 1 dalies, viešai paskelbia savo nuomonę, išbraukusi joje bet kokią informaciją, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39–39e straipsnius ir šio reglamento 30 straipsnį pripažinta konfidencialia. Visuomenė per 30 dienų nuo tokio paskelbimo gali pateikti Komisijai savo pastabas.“;

"

7)  22 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Tarnyba savo iniciatyva arba Komisijos ar valstybės narės prašymu pateikia nuomonę apie tai, ar 15 straipsnio 1 dalyje nurodytam produktui išduotas leidimas vis dar atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas. Ji nedelsdama perduoda tą nuomonę Komisijai, valstybėms narėms ir leidimo savininkui. Tarnyba, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 straipsnio 1 dalies, viešai paskelbia savo nuomonę, išbraukusi joje bet kokią informaciją, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39–39e straipsnius ir šio reglamento 30 straipsnį pripažinta konfidencialia. Visuomenė per 30 dienų nuo tokio paskelbimo gali pateikti Komisijai savo pastabas.“;

"

8)  23 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė pakeičiama taip:"

„2. Prašymas pateikiamas naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnį, kartu pateikiant šiuos duomenis:“;

"

9)  29 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

„1. Tarnyba viešai skelbia prašymą suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, taip pat savo mokslines nuomones ir Direktyvos 2001/18/EB 4 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38–39e straipsniuose ir atsižvelgiant į šio reglamento 30 straipsnį.

2.  Tarnyba, tvarkydama prašymus leisti susipažinti su jos turimais dokumentais, taiko 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais*.

________________

* 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).“;

"

10)  30 straipsnis pakeičiamas taip:"

„30 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39–39e straipsniuose nustatytas sąlygas ir procedūras bei šį straipsnį:

   a) pareiškėjas, pateikęs įmanomą patikrinti pagrindimą, gali pateikti prašymą tam tikras pagal šį reglamentą pateiktos informacijos dalis laikyti konfidencialiomis, ir
   b) Tarnyba įvertina pareiškėjo pateiktą prašymą laikyti informaciją konfidencialia.

2.  Be Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytų informacijos dalių, pagal to reglamento 39 straipsnio 3 dalį Tarnyba taip pat gali nustatyti, kad toliau nurodyta informacija būtų laikoma konfidencialia, kai pareiškėjas įrodo, kad atskleidus tokią informaciją gali būti padaryta didelė žala jo interesams:

   a) DNR sekos informacija, išskyrus sekas, naudojamas siekiant aptikti, nustatyti ir kiekybiškai įvertinti transformacijos įvykį, ir
   b) veisimo metodai ir strategijos.

3.  Nustatymo metodų taikymas ir pamatinių medžiagų dauginimas, numatyti 5 straipsnio 3 dalyje ir 17 straipsnio 3 dalyje siekiant taikyti šio reglamento nuostatas prašyme nurodytiems GMO, maistui ir pašarams, neapribojamas intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimu ar kitais būdais.

4.  Šis straipsnis nedaro poveikio Reglamento (EB) Nr. 178/2002 41 straipsniui.“.

"

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)  7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Šio reglamento 4 straipsnyje numatytas prašymas suteikti leidimą siunčiamas Komisijai naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnį, kuris taikomas mutatis mutandis. Komisija nedelsdama informuoja valstybes nares ir persiunčia prašymą Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba).“;

"

b)  2 dalies c punktas pakeičiamas taip:"

„c) viešai skelbia prašymą ir bet kokią pareiškėjo pateiktą informaciją, kaip numatyta 18 straipsnyje.“;

"

2)  18 straipsnis pakeičiamas taip:"

„18 straipsnis

Skaidrumas ir konfidencialumas

1.  Tarnyba viešai paskelbia prašymą išduoti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, taip pat savo mokslines nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38–39e straipsniuose, kurie taikomi mutatis mutandis.

2.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39–39e straipsniuose nustatytas sąlygas ir procedūras bei šį straipsnį pareiškėjas, pateikęs įmanomą patikrinti pagrindimą, gali pateikti prašymą tam tikras pagal šį reglamentą pateiktos informacijos dalis laikyti konfidencialiomis. Tarnyba įvertina pareiškėjo pateiktą prašymą laikyti informaciją konfidencialia.

3.  Be Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos, pagal to reglamento 39 straipsnio 3 dalį Tarnyba taip pat gali nustatyti, kad toliau nurodyta informacija būtų laikoma konfidencialia, kai pareiškėjas įrodo, kad atskleidus tokią informaciją gali būti padaryta didelė žala jo interesams:

   a) tyrimo planas dėl tyrimų, kuriais įrodomas pašarų priedo veiksmingumas, susijęs su numatomo naudojimo tikslais, kaip apibrėžta šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje ir I priede, ir
   b) veikliosios medžiagos priemaišų specifikacijos ir atitinkami tyrimo metodai, kuriuos savo organizacijos viduje sukūrė pareiškėjas, išskyrus priemaišas, kurios gali padaryti neigiamą poveikį gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai arba aplinkai.

4.  Šis straipsnis nedaro poveikio Reglamento (EB) Nr. 178/2002 41 straipsniui.“.

"

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2065/2003 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)  7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalies c punktas pakeičiamas taip:"

„c) Tarnyba:

   i) nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie prašymą ir pasirūpina, kad prašymas ir bet kokia pareiškėjo pateikta papildoma informacija būtų joms prieinama, ir
   ii) viešai skelbia prašymą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, kaip numatyta 14 ir 15 straipsniuose.“;

"

b)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. „Susitarusi su Komisija, Tarnyba paskelbia išsamias gaires dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodyto prašymo rengimo ir pateikimo naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnyje.“;

"

2)  14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Tarnyba viešai skelbia prašymą išduoti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją ir savo mokslines nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38–39e straipsniuose.“;

"

3)  15 straipsnis pakeičiamas taip:"

„15 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39–39e straipsniuose nustatytas sąlygas ir procedūras:

   a) pareiškėjas, pateikęs įmanomą patikrinti pagrindimą, gali pateikti prašymą tam tikras pagal šį reglamentą pateiktos informacijos dalis laikyti konfidencialiomis, ir
   b) Tarnyba įvertina pareiškėjo pateiktą prašymą laikyti informaciją konfidencialia.

2.  Šis straipsnis nedaro poveikio Reglamento (EB) Nr. 178/2002 41 straipsniui.“.

"

5 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies c punktas pakeičiamas taip:"

„c) Tarnyba nedelsdama:

   i) informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie paraišką ir pasirūpina, kad paraiška ir visa pareiškėjo pateikta papildoma informacija būtų joms prieinama, ir
   ii) viešai skelbia prašymą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, kaip numatyta 19 ir 20 straipsniuose.“;

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Susitarusi su Komisija, Tarnyba paskelbia išsamias gaires dėl paraiškos rengimo ir pateikimo naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnyje, kuris taikomas mutatis mutandis.”;

"

2)  19 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Tarnyba viešai skelbia paraišką suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, taip pat savo mokslines nuomones, kaip numatyta ▌Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38–39e straipsniuose, kurie taikomi mutatis mutandis, ir šio reglamento 20 straipsnyje.“;

"

3)  20 straipsnis pakeičiamas taip:"

„20 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39–39e straipsniuose nustatytas sąlygas ir procedūras bei šį straipsnį:

   a) pareiškėjas, pateikęs įmanomą patikrinti pagrindimą, gali pateikti prašymą tam tikras pagal šį reglamentą pateiktos informacijos dalis laikyti konfidencialiomis, ir
   b) Tarnyba įvertina pareiškėjo pateiktą prašymą laikyti informaciją konfidencialia.

2.  Be Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos, pagal to reglamento 39 straipsnio 3 dalį Tarnyba taip pat gali nustatyti, kad toliau nurodyta informacija būtų laikoma konfidencialia, kai pareiškėjas įrodo, kad atskleidus tokią informaciją gali būti padaryta didelė žala jo interesams:

   a) bet kokia informacija, pateikta išsamiuose pirminių medžiagų ir mišinių, naudojamų medžiagai, kuriai prašoma suteikti leidimą, gaminti, mišinių sudėties, žaliavų arba gaminių, kuriuose pareiškėjas ketina naudoti šią medžiagą, tų mišinių gamybos metodų, žaliavų ar gaminių, priemaišų ir išsiskyrimo bandymų rezultatų aprašymuose, išskyrus informaciją, kuri yra svarbi saugai įvertinti;
   b) prekių ženklas, su kuriuo medžiaga bus pateikiama rinkai, ir mišinių, žaliavų ar gaminių, kuriuose ji bus naudojama, kai taikytina, prekybinis pavadinimas ir
   c) bet kokia kita informacija, laikoma konfidencialia pagal konkrečias procedūros taisykles, nurodytas šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies n punkte.

3.  Šis straipsnis nedaro poveikio Reglamento (EB) Nr. 178/2002 41 straipsniui.“.

"

6 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)  6 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„5. Tarnyba viešai skelbia papildomą informaciją, kurią pareiškėjas pateikia pagal 11 ir 12 straipsnius.“;

"

2)  11 straipsnis pakeičiamas taip:"

„11 straipsnis

Skaidrumas

„Kai Komisija prašo Tarnybos pateikti nuomonę pagal šio reglamento 3 straipsnio 2 dalį, Tarnyba nedelsdama viešai paskelbia paraišką suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, taip pat savo mokslines nuomones, kaip numatyta ▌Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38–39e straipsniuose. Be to, Tarnyba viešai skelbia prašymus pateikti nuomonę ir terminų pratęsimus pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalį.“;

"

3)  12 straipsnis pakeičiamas taip:"

„12 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Pateikdamas paraišką pareiškėjas, pateikęs įmanomą patikrinti pagrindimą, gali pateikti prašymą, kad tam tikros pagal šį reglamentą pateiktos informacijos dalys būtų laikomos konfidencialiomis.

2.  Jeigu pagal šio reglamento 3 straipsnio 2 dalį Tarnyba turi pateikti savo nuomonę, ji įvertina pareiškėjo pateiktą prašymą laikyti informaciją konfidencialia, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39–39e straipsniuose.

3.  Be Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos, pagal to reglamento 39 straipsnio 3 dalį Tarnyba taip pat gali nustatyti, kad toliau nurodyta informacija būtų laikoma konfidencialia, kai pareiškėjas įrodo, kad atskleidus tokią informaciją gali būti padaryta didelė žala jo interesams:

   a) kai taikytina, informacija, pateikta išsamiuose pirminių medžiagų ir pirminių preparatų aprašymuose, ir informacija apie tai, kaip jie naudojami gaminant medžiagą, kuriai prašoma suteikti leidimą, taip pat išsami informacija apie medžiagų arba produktų, kuriose pareiškėjas ketina naudoti medžiagą, kuriai prašoma suteikti leidimą, pobūdį ir sudėtį, išskyrus informaciją, kuri yra svarbi saugai įvertinti;
   b) kai taikytina, išsami analitinė informacija apie medžiagos, kuriai prašoma suteikti leidimą, atskirų gaminių partijų kintamumą ir stabilumą, išskyrus informaciją, kuri yra svarbi saugai įvertinti.

4.  Jeigu pagal šio reglamento 3 straipsnio 2 dalį Tarnyba neprivalo pateikti savo nuomonės, pareiškėjo pateiktą prašymą laikyti informaciją konfidencialia vertina Komisija. Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39, 39a ir 39d straipsniai ir šio straipsnio 3 dalis, kurie taikomi mutatis mutandis.

5.  Šis straipsnis nedaro poveikio Reglamento (EB) Nr. 178/2002 41 straipsniui.“.

"

7 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„▌Veikliosios medžiagos gamintojas pateikia valstybei narei (toliau – valstybė narė ataskaitos rengėja) paraišką dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo arba dėl patvirtinimo sąlygų pakeitimo, kartu pateikdamas šio reglamento 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytą dokumentų rinkinio santrauką ir išsamų dokumentų rinkinį arba moksliškai pagrįstą paaiškinimą, kodėl nepateikiamos tam tikros šių rinkinių dalys, įrodantį, kad veiklioji medžiaga tenkina šio reglamento 4 straipsnyje numatytus patvirtinimo kriterijus. Paraiška pateikiama naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnį, kuris taikomas mutatis mutandis.“;

"

b)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Teikdamas paraišką, pareiškėjas, vadovaudamasis 63 straipsniu, gali prašyti tam tikrą informaciją, įskaitant tam tikras dokumentų rinkinio dalis, laikyti konfidencialia ir fiziškai atskiria tą informaciją.

Valstybės narės įvertina prašymus laikyti informaciją konfidencialia. Pasikonsultavusios su Tarnyba, valstybės narės ataskaitos rengėjos sprendžia, kokia informacija turi būti laikoma konfidencialia pagal 63 straipsnį.

Tarnyba, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, nustato praktines priemones, kuriomis būtų užtikrintas tų vertinimų nuoseklumas.“;

"

2)  10 straipsnis pakeičiamas taip:"

„10 straipsnis

Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentų rinkiniais

Tarnyba nedelsdama sudaro visuomenei galimybę susipažinti su 8 straipsnyje nurodytais dokumentų rinkiniais, įskaitant bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, išskyrus informaciją, kuri, kaip nustatė valstybė narė ataskaitos rengėja, laikoma ▌konfidencialia laikantis 63 straipsnio.“;

"

3)  15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Veikliosios medžiagos gamintojas teikia šio reglamento 14 straipsnyje numatytą paraišką atitinkamai valstybei narei ne vėliau kaip likus trejiems metams iki patvirtinimo galiojimo pabaigos, kartu pateikdamas kopiją Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir Tarnybai. Paraiška pateikiama naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnį, kuris taikomas mutatis mutandis.“;

"

4)  16 straipsnis pakeičiamas taip:"

„16 straipsnis

Galimybė visuomenei susipažinti su informacija dėl atnaujinimo

Tarnyba nedelsdama įvertina kiekvieną prašymą laikyti informaciją konfidencialia ir sudaro visuomenei galimybę susipažinti su pagal 15 straipsnį pareiškėjo pateikta informacija ir bet kokia pareiškėjo pateikta papildoma informacija, išskyrus informaciją, kurią prašoma laikyti konfidencialia ir kurios atveju Tarnyba nustatė, kad ji turi būti laikoma konfidencialia pagal 63 straipsnį.

Tarnyba, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, nustato praktines priemones, kuriomis būtų užtikrintas tų vertinimų nuoseklumas.“;

"

5)  63 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:"

1. Pareiškėjas, pateikęs įmanomą patikrinti pagrindimą, gali pateikti prašymą, kad tam tikros pagal šį reglamentą pateiktos informacijos dalys būtų laikomos konfidencialiomis.

2.  Konfidencialia gali būti laikoma tik toliau nurodyta informacija, kai pareiškėjas įrodo, kad atskleidus tokią informaciją gali būti padaryta didelė žala jo interesams:

   a) Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija;
   b) veikliosios medžiagos priemaišų ir susijusių gaminamos veikliosios medžiagos priemaišų, išskyrus priemaišas, laikomas toksikologiniu, ekotoksikologiniu arba aplinkosauginiu požiūriu svarbiomis, tyrimo metodų specifikacija ir susiję tokių priemaišų tyrimo metodai;
   c) veikliosios medžiagos, įskaitant priemaišas, gaminių partijų rezultatai ir
   d) informacija apie visą augalų apsaugos produkto sudėtį.

2a.  Kai prašymus laikyti informaciją konfidencialia pagal šį reglamentą vertina Tarnyba, taikomos Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39–39e straipsniuose ir šio straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos ir procedūros.

2b.  Kai prašymus laikyti informaciją konfidencialia pagal šį reglamentą vertina valstybės narės, taikomi šie reikalavimai ir procedūros:

   a) konfidencialia gali būti laikoma tik 2 dalyje nurodyta informacija;
   b) kai valstybė narė nusprendžia, kokia informacija turi būti laikoma konfidencialia, ji apie savo sprendimą informuoja pareiškėją;
   c) valstybės narės, Komisija ir Tarnyba imasi būtinų priemonių, kad informacija, kuri, kaip nustatyta, turi būti laikoma konfidencialia, nebūtų viešai skelbiama;
   d) taip pat mutatis mutandis taikomas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39e straipsnis;
   e) nepaisant 2 dalies ir šios dalies c ir d punktų:
   i) kai būtina imtis skubių veiksmų siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, gyvūnų sveikatą arba aplinką, pavyzdžiui, ekstremaliosiose situacijose, valstybė narė gali atskleisti 2 dalyje nurodytą informaciją;
   ii) su nuspėjamu poveikiu žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai susijusi informacija, įtraukta į Tarnybos parengtų mokslinio darbo dokumentų išvadas, vis dėlto skelbiama viešai. Tuo atveju taikomas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39c straipsnis;
   f) jeigu pareiškėjas atsiima arba atsiėmė paraišką, valstybės narės, Komisija ir Tarnyba laiko informaciją konfidencialia, kaip buvo nustatyta pagal šį straipsnį. Jeigu paraiška atsiimama, kol valstybė narė dar nėra priėmusi sprendimo dėl atitinkamo prašymo laikyti informaciją konfidencialia, valstybės narės, Komisija ir Tarnyba viešai neskelbia informacijos, kurią prašoma laikyti konfidencialia.“;

3.  Šis straipsnis nedaro poveikio Direktyvai 2003/4/EB*, Reglamentui (EB) Nr. 1049/2001** ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1367/2006***.

________________

* 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).

** 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

*** 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).“.

"

8 straipsnis

Reglamento (ES) 2015/2283 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) 2015/2283 iš dalies keičiamas taip:

1)  10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Leidimo naują maisto produktą pateikti rinkai Sąjungoje suteikimo ir šio reglamento 9 straipsnyje numatyto Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūra pradedama Komisijos iniciatyva arba pareiškėjui pateikus paraišką Komisijai naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnį. Komisija nedelsdama suteikia valstybėms narėms galimybę susipažinti su ta paraiška. Komisija, remdamasi šio straipsnio 2 dalies a, b ir e punktuose nurodyta informacija, viešai paskelbia paraiškos santrauką.“;

"

b)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Jeigu Komisija prašo Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) pateikti nuomonę, Tarnyba viešai paskelbia paraišką pagal 23 straipsnį ir pateikia savo nuomonę, ar atnaujinus sąrašą tikėtina, kad bus padarytas poveikis žmonių sveikatai.“;

"

2)  15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Per keturis mėnesius nuo tos dienos, kurią Komisija pagal šio straipsnio 1 dalį persiunčia galiojantį pranešimą, valstybė narė arba Tarnyba gali pateikti Komisijai tinkamai pagrįstų su sauga susijusių prieštaravimų dėl atitinkamo tradicinio maisto produkto pateikimo rinkai Sąjungoje. Jeigu Tarnyba pateikia tinkamai pagrįstų su sauga susijusių prieštaravimų, ji nedelsdama viešai paskelbia pranešimą pagal 23 straipsnį, kuris taikomas mutatis mutandis.“;

"

3)  16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  pirmoje pastraipoje pridedamas šis sakinys:"

„Paraiška pateikiama naudojant standartinius duomenų formatus, jeigu jie patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39f straipsnį.“;

"

b)  antroje pastraipoje pridedamas šis sakinys:"

„Tarnyba viešai skelbia paraišką, svarbią patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, kaip numatyta 23 straipsnyje.“;

"

4)  23 straipsnis pakeičiamas taip:"

„23 straipsnis

Skaidrumas ir konfidencialumas

1.  Kai Komisija prašo Tarnybos pateikti jos nuomonę pagal šio reglamento 10 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnį, Tarnyba viešai skelbia paraišką suteikti leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją, taip pat savo mokslines nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38–39e straipsniuose ir šiame straipsnyje.

2.  Pareiškėjas, pateikęs įmanomą patikrinti pagrindimą, gali pateikti prašymą, kad tam tikros pagal šį reglamentą pateiktos informacijos dalys būtų laikomos konfidencialiomis.

3.  Jeigu pagal šio reglamento 10 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnį Komisija prašo Tarnybos pateikti savo nuomonę, ši įvertina pareiškėjo pateiktą prašymą laikyti informaciją konfidencialia, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39–39e straipsniuose.

4.  Be Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos, pagal to reglamento 39 straipsnio 3 dalį Tarnyba taip pat gali nustatyti, kad toliau nurodyta informacija būtų laikoma konfidencialia, kai pareiškėjas įrodo, kad atskleidus tokią informaciją gali būti padaryta didelė žala jo interesams:

   a) kai taikytina, informacija, pateikta išsamiuose pirminių medžiagų ir pirminių preparatų aprašymuose, ir informacija apie tai, kaip jie naudojami gaminant naują maisto produktą, kuriam prašoma suteikti leidimą, taip pat išsami informacija apie konkrečių maisto produktų arba maisto produktų kategorijų, kuriose pareiškėjas ketina naudoti šį naują maisto produktą, pobūdį ir sudėtį, išskyrus informaciją, kuri yra svarbi saugai įvertinti;
   b) kai taikytina, išsami analitinė informacija apie atskirų gaminių partijų kintamumą ir stabilumą, išskyrus informaciją, kuri yra svarbi saugai įvertinti.

5.  Jeigu Komisija neprašo Tarnybos pateikti nuomonės pagal šio reglamento 10 ir 16 straipsnius, Komisija įvertina pareiškėjo pateiktą prašymą laikyti informaciją konfidencialia. Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39, 39a ir 39d straipsniai ir šio straipsnio 4 dalis, kurie taikomi mutatis mutandis.

6.  Šis straipsnis nedaro poveikio Reglamento (EB) Nr. 178/2002 41 straipsniui.“.

"

9 straipsnis

Direktyvos 2001/18/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2001/18/EB iš dalies keičiama taip:

1)  6 straipsnyje įterpiama ši dalis:"

„2a. 1 dalyje nurodytas pranešimas pateikiamas naudojant standartinius duomenų formatus, jei jie patvirtinti pagal Sąjungos teisę.“;

"

2)  13 straipsnyje įterpiama ši dalis:"

„2a. 1 dalyje nurodytas pranešimas pateikiamas naudojant standartinius duomenų formatus, jei jie patvirtinti pagal Sąjungos teisę.“;

"

3)  25 straipsnis pakeičiamas taip:"

„25 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Pranešėjas ▌, pateikęs įmanomą patikrinti pagrindimą, gali kompetentingai institucijai pateikti prašymą, kad tam tikros pagal šią direktyvą pateiktos informacijos dalys būtų laikomos konfidencialiomis, kaip numatyta 3 ir 6 dalyse.

2.  Kompetentinga institucija įvertina pranešėjo pateiktą prašymą laikyti informaciją konfidencialia ▌.

3.  Pranešėjo prašymu kompetentinga institucija gali nustatyti, kad konfidencialia būtų laikoma tik toliau nurodyta informacija, remiantis įmanomu patikrinti pagrindimu, kai pareiškėjas įrodo, kad atskleidus tokią informaciją gali būti padaryta didelė žala jo interesams:

   a) Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytos informacijos dalys;
   b) DNR sekos informacija, išskyrus sekas, naudojamas siekiant aptikti, nustatyti ir kiekybiškai įvertinti transformacijos įvykį, ir
   c) veisimo metodai ir strategijos.

4.  Pasikonsultavusi su pranešėju, kompetentinga institucija nusprendžia, kuri informacija turi būti laikoma konfidencialia, ir apie savo sprendimą praneša pranešėjui.

5.  Valstybės narės, Komisija ir atitinkamas (-i) Mokslo komitetas (-ai) imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad konfidenciali informacija, apie kurią pranešta arba kuria pasikeista pagal šią direktyvą, nebūtų skelbiama viešai.

6.  Atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39e ir 41 straipsnių nuostatos taip pat taikomos mutatis mutandis.

7.  Nepaisant šio straipsnio 3, 5 ir 6 dalių:

   a) kai būtina imtis skubių veiksmų siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, gyvūnų sveikatą arba aplinką, kaip antai ekstremaliosiose situacijose, kompetentinga institucija gali atskleisti 3 dalyje nurodytą informaciją ir
   b) su nuspėjamu poveikiu žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai susijusi informacija, įtraukta į atitinkamo (-ų) Mokslo komiteto (-ų) parengtų mokslinio darbo dokumentų išvadas arba į vertinimo ataskaitų išvadas, vis dėlto skelbiama viešai. Tuo atveju taikomas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39c straipsnis.

8.  Pranešėjui atsiėmus savo pranešimą, valstybės narės, Komisija ir atitinkamas (-i) Mokslo komitetas (-ai) užtikrina informacijos konfidencialumą, kaip nustatė kompetentinga institucija pagal šį straipsnį. Jeigu pranešimas atsiimamas anksčiau nei kompetentinga institucija priima sprendimą dėl atitinkamo prašymo laikyti informaciją konfidencialia, valstybės narės, Komisija ir atitinkamas Mokslo komitetas neskelbia informacijos, kurią prašyta laikyti konfidencialia.“;

"

4)  28 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„4. Kai pagal šio straipsnio 1 dalį konsultuojamasi su atitinkamu Mokslo komitetu, jis nedelsdamas viešai skelbia pranešimą ▌, atitinkamą patvirtinamąją informaciją ir bet kokią pranešėjo ▌pateiktą papildomą informaciją ir mokslines nuomones, išskyrus informaciją, kuri, kaip nustatė kompetentinga institucija, laikoma konfidencialia, kaip numatyta ▌25 straipsnyje.“.

"

10 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.  Šis reglamentas netaikomas paraiškoms ▌ pagal Sąjungos ▌ teisę ir prašymams parengti mokslinio darbo dokumentus, pateiktiems Tarnybai anksčiau nei ... [18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

2.  Tarnybos valdančiosios tarybos (toliau – Valdančioji taryba) narių, kurie pareigas eina 2022 m. birželio 30 d., kadencija baigiasi tą dieną. Nepaisant 11 straipsnyje nurodytų taikymo pradžios datų, taikoma 1 straipsnio 4 punkte išdėstyta Valdančiosios tarybos narių siūlymo ir skyrimo procedūra, kad pagal šias taisykles paskirti nariai galėtų pradėti savo kadenciją 2022 m. liepos 1 d.

3.  Nepaisant 11 straipsnyje nurodytų taikymo pradžios datų, Mokslo komiteto ir mokslinių grupių narių, kurie pareigas eina 2021 m. birželio 30 d., kadencija pratęsiama tol, kol savo kadenciją pradės to Mokslo komiteto ir tų mokslinių grupių nariai, paskirti pagal 1 straipsnio 5 punkte išdėstytą atrankos ir skyrimo procedūrą.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo ... [18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Tačiau ▌šio reglamento 1 straipsnio 4 ir 5 punktai taikomi nuo 2022 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 440, 2018 12 6, p. 158.
(2) OL C 461, 2018 12 21, p. 225.
(3) Ši pozicija pakeičia 2018 m. gruodžio 11 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P8_TA(2018)0489).
(4)OL C 440, 2018 12 6, p. 158.
(5)OL C 461, 2018 12 21, p. 225.
(6)2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija.
(7)2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras ▌ (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).
(8) 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 2010 10 20, p. 33).
(9)2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
(10)2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(11)2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/10/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros laboratorinės praktikos principų taikymu ir jų taikymo cheminių medžiagų tyrimams patikra, suderinimo (OL L 50, 2004 2 20, p. 44).
(12)2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, p. 1).
(13)2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, p. 29).
(14)2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti maisto produktuose arba jų paviršiuje (OL L 309, 2003 11 26, p. 1).
(15)2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4).
(16)2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (OL L 354, 2008 12 31, p. 1).
(17)2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1).
(18)2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (OL L 327, 2015 12 11, p. 1).
(19)2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).
(20)2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).
(21)2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).
(22)2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).
(23)2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(24) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
(25) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(26) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).


Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas ***I
PDF 265kWORD 93k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD))
P8_TA-PROV(2019)0401A8-0039/2019

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0317),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0217/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Tarptautinės prekybos komiteto bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A8-0039/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo

P8_TC1-COD(2018)0161


(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 469/2009(4) nustatyta, kad bet kuriam produktui, apsaugotam valstybės narės teritorijoje galiojančio patento ir kuriam prieš pateikiant jį į rinką kaip medicinos produktą yra gaunamas leidimas, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/82/EB(5) arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB(6) nurodytos administracinės leidimų išdavimo procedūros, pagal tame reglamente numatytas sąlygas gali būti išduodamas papildomos apsaugos liudijimas (toliau – liudijimas);

(2)  suteikiant papildomos apsaugos laikotarpį, Reglamentu (EB) Nr. 469/2009 siekiama Sąjungoje skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurių reikia, kad būtų galima kurti medicinos produktus ir padėti užkirsti kelią mokslinių tyrimų farmacijos srityje perkėlimui už Sąjungos ribų į valstybes, kurios galėtų suteikti geresnę apsaugą;

(3)  nuo 1992 m., kai buvo priimtas Reglamento (EB) Nr. 469/2009 pirmtakas, rinkos labai pasikeitė ir smarkiai išaugo generinių ir ypač biologiškai panašių vaistų bei jų veikliųjų medžiagų gamyba, visų pirma ▌valstybėse, kurios nepriklauso Sąjungai (toliau – trečiosios valstybės) ir kuriose apsauga nėra taikoma arba jos galiojimas yra pasibaigęs;

(4)  pagal Reglamentą (EB) Nr. 469/2009 netaikoma jokia liudijimu suteikiamos apsaugos išimtis ir tai sukėlė nenumatytas pasekmes, dėl kurių Sąjungoje įsisteigusiems generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojams užkertamas kelias Sąjungoje gaminti generinius ir biologiškai panašius vaistus, netgi skirtus ▌eksportui į trečiųjų valstybių rinkas, kuriose ▌apsauga nėra suteikiama arba jos galiojimas yra pasibaigęs. Panašiai, gamintojams užkertamas kelias gaminti generinius ir biologiškai panašius vaistus siekiant juos saugoti ribotą laikotarpį iki liudijimo galiojimo pabaigos. Dėl tų priežasčių tiems gamintojams, kitaip nei gamintojams, įsisteigusiems trečiosiose valstybėse, kuriose apsauga nėra taikoma arba jos galiojimas yra pasibaigęs, sunkiau patekti į Sąjungos rinką iš karto po to, kai baigiasi liudijimo galiojimas, nes jie negali padidinti gamybos pajėgumų eksporto tikslu ar siekiant patekti į valstybės narės rinką, kol tuo liudijimu suteiktos apsaugos galiojimas nėra pasibaigęs;

(5)  dėl tų priežasčių Sąjungoje įsisteigusių generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojų konkurencinė padėtis, palyginti su gamintojais trečiosiose valstybėse, kuriose suteikiama mažesnė apsauga arba ji visai nesuteikiama, yra labai nepalanki. Sąjunga turėtų rasti pusiausvyrą, kad būtų atkurtos vienodos sąlygos tiems gamintojams ir užtikrinta, kad Sąjungos rinkoje būtų garantuojamos esminės liudijimų savininkų (toliau – liudijimų savininkai) išimtinės teisės;

(6)  jeigu nebus imtasi veiksmų, Sąjungoje įsisteigusių generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojų gyvybingumui gali kilti grėsmė, taip pat gali kilti pasekmių visai Sąjungos farmacijos pramonės bazei. Ta situacija galėtų paveikti visapusiškai veiksmingą vidaus rinkos veikimą generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojams praradus potencialias naujas verslo galimybes, ir dėl to Sąjungoje galbūt sumažėtų susijusios investicijos ir kiltų kliūčių kuriant darbo vietas;

(7)  visų pirma norint didinti konkurenciją, mažinti kainas ir užtikrinti nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų tvarumą bei didesnes galimybes pacientams gauti įperkamų vaistų Sąjungoje, svarbu, kad generiniai ir biologiškai panašūs vaistai laiku patektų į Sąjungos rinką. Tai, kad svarbu laiku patekti į Sąjungos rinką, Taryba pabrėžė savo 2016 m. birželio 17 d. išvadose dėl farmacijos sistemų pusiausvyros stiprinimo Sąjungoje ir jos valstybėse narėse. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad būtų sudarytos sąlygos gaminti generinius ir biologiškai panašius vaistus eksportui ir saugojimui, turint mintyje, kad intelektinės nuosavybės teisės tebėra kertinis inovacijų, konkurencingumo ir ekonomikos augimo vidaus rinkoje akmuo;

(8)  šiuo reglamentu siekiama skatinti Sąjungos konkurencingumą, tokiu būdu skatinant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą vidaus rinkoje ir prisidedant prie platesnio produktų tiekimo vienodomis sąlygomis, Sąjungoje įsisteigusiems generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojams sudarant galimybes Sąjungoje gaminti produktus ar medicinos produktus, kurių sudėtyje yra tų produktų, eksportui į trečiųjų valstybių rinkas, kuriose apsauga nesuteikiama arba jos galiojimas yra pasibaigęs, taip padedant tiems gamintojams veiksmingai konkuruoti tose trečiųjų valstybių rinkose. Šiuo reglamentu tokiems gamintojams taip pat turėtų būti leidžiama gaminti ir saugoti produktus ar medicinos produktus, kurių sudėtyje yra tų produktų, valstybėje narėje tam tikrą laikotarpį iki liudijimo galiojimo pabaigos, siekiant patekti į bet kurios valstybės narės rinką pasibaigus atitinkamo liudijimo galiojimui, taip padedant tiems gamintojams veiksmingai konkuruoti Sąjungoje iš karto po to, kai baigiasi apsaugos galiojimas (toliau – patekimas į ES rinką nuo pirmos dienos). Šiuo reglamentu taip pat turėtų būti papildytos Sąjungos prekybos politikos pastangos užtikrinti rinkų atvirumą Sąjungoje įsisteigusiems produktų ar medicinos produktų, kurių sudėtyje yra tų produktų, gamintojams. Laikui bėgant šis reglamentas turėtų atnešti naudos visam farmacijos sektoriui Sąjungoje ir suteikti galimybę visiems dalyviams, įskaitant naujus dalyvius, pasinaudoti sparčiai besikeičiančios pasaulinės farmacijos rinkos teikiamomis naujomis galimybėmis. Be to, būtų remiamas Sąjungos bendras interesas, atsižvelgiant į tai, kad stiprinant Sąjungoje veikiančias vaistų tiekimo grandines ir sudarant sąlygas saugoti siekiant patekti į Sąjungos rinką pasibaigus liudijimo galiojimui, vaistai taptų prieinamesni pacientams Sąjungoje pasibaigus liudijimo galiojimui;

(9)  tomis konkrečiomis ir ribotomis aplinkybėmis, siekiant sukurti vienodas sąlygas Sąjungoje įsisteigusiems gamintojams ir trečiųjų valstybių gamintojams, tikslinga padaryti išimtį ▌liudijimu suteikiamai apsaugai, kad būtų leidžiama gaminti produktą arba medicinos produktą, kurio sudėtyje yra to produkto, eksporto į trečiąsias valstybes arba saugojimo tikslu ir būtų leidžiami bet kokie susiję veiksmai Sąjungoje, kurie būtini tai gamybai ar pačiam eksportui ar faktiniam saugojimui, kai, priešingu atveju, tokiems veiksmams reikėtų liudijimo savininko sutikimo (toliau – susiję veiksmai). Pavyzdžiui, tokie susiję veiksmai galėtų apimti veikliosios medžiagos turėjimą, siūlymą tiekti, tiekimą, jos importą, naudojimą ar sintezę medicinos produkto gamybai, arba laikiną produkto saugojimą, arba reklamą tik eksporto į trečiąsias valstybes tikslais. Ta išimtis taip pat turėtų būti taikoma atitinkamiems trečiųjų šalių, kurios su gamintoju susijusios sutartiniais santykiais, susijusiems veiksmams;

(10)  išimtis turėtų būti taikoma liudijimu saugomam produktui arba medicinos produktui, kurio sudėtyje yra to produkto. Ji turėtų apimti liudijimu saugomo produkto gamybą valstybės narės teritorijoje ir medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, gamybą;

(11)  išimtis neturėtų būti taikoma produkto ar medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, kuris pagamintas eksportui į trečiąsias valstybes ar saugojimui, kad produktas ar medicinos produktas, kurio sudėtyje yra to produkto, galėtų patekti į ES rinką nuo pirmos dienos, pateikimui rinkai valstybėje narėje, kurioje galioja ▌liudijimas, tiesiogiai ar netiesiogiai po eksporto, išimtis taip pat neturėtų būti taikoma tokio produkto ar medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, reimportui į valstybės narės, kurioje galioja liudijimas, rinką. Be to, ji neturėtų būti taikoma jokiems veiksmams ar veiklai, vykdomai produktų ar medicinos produktų, kurių sudėtyje yra tų produktų, importo į Sąjungą tikslais tik tam, kad jie būtų perpakuoti ir reeksportuoti. Be to, išimtis neturėtų būti taikoma jokiam produktų ar medicinos produktų, kurių sudėtyje yra tų produktų, saugojimui kitais nei šiame reglamente nustatytais tikslais;

(12)  apribojant išimties taikymo sritį ir įtraukiant į ją tik gamybą eksportui už Sąjungos ribų arba gamybą saugojimo tikslais ir veiksmus, kurie tikrai būtini tokiai gamybai arba faktiniam eksportui ar faktiniam saugojimui, šiuo reglamentu numatyta išimtis neturėtų prieštarauti įprastam produkto ar medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, naudojimui valstybėje narėje, kurioje galioja liudijimas, t. y. pagrindinei išimtinei liudijimo savininko teisei gaminti tą produktą tam, kad jis būtų pateiktas Sąjungos rinkai liudijimo galiojimo laikotarpiu. Be to, ta išimtimi neturėtų būti nepagrįstai daromas poveikis teisėtiems liudijimo savininko interesams, atsižvelgiant į trečiųjų šalių teisėtus interesus;

(13)  kartu su išimtimi turėtų būti taikomos veiksmingos ir proporcingos apsaugos priemonės siekiant padidinti skaidrumą, padėti ▌liudijimo savininkui sustiprinti jo apsaugą Sąjungoje ir patikrinti atitiktį šiame reglamente nustatytoms sąlygoms bei sumažinti neteisėto nukreipimo į Sąjungos rinką grėsmę liudijimo galiojimo laikotarpiu;

(14)  šiuo reglamentu gamintojui, t. y. Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui, kurio vardu vykdoma produkto ar medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, gamyba eksporto ar saugojimo tikslais, turėtų būti nustatyta pareiga pateikti informaciją. Yra įmanoma, kad gamintojas pats tiesiogiai vykdo gamybą. Pagal tą pareigą pateikti informaciją gamintojo turėtų būti reikalaujama pateikti tam tikrą informaciją ▌ pramoninės nuosavybės tarnybai ar kitai paskirtai institucijai, kuri išdavė liudijimą (toliau – institucija) valstybėje narėje, kurioje vyks gamyba. Šiuo tikslu turėtų būti numatyta standartinė pranešimo forma. Informacija turėtų būti pateikta prieš pirmą kartą pradedant produkto ar medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, gamybą toje valstybėje narėje arba prieš bet kokį susijusį veiksmą, vykdomą prieš tą gamybą, priklausomai nuo to, kuris iš jų įvyksta anksčiau. Kai tinkama, informacija turėtų būti atnaujinama. Produkto ar medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, gamyba ir susiję veiksmai, įskaitant veiksmus, vykdomus kitose valstybėse narėse nei ta, kurioje vykdoma gamyba, tais atvejais, kai produktas tose kitose valstybėse narėse taip pat saugomas liudijimu, turėtų patekti į išimties taikymo sritį, tik kai gamintojas nusiuntė pranešimą gamybos valstybės narės institucijai ir kai gamintojas yra informavęs liudijimo, kuris išduotas toje valstybėje narėje, savininką. Kai gamyba vyksta daugiau nei vienoje valstybėje narėje, apie tai turėtų būti reikalaujama pranešti kiekvienoje iš tų valstybių narių. Skaidrumo sumetimais institucijos turėtų būti reikalaujama kuo skubiau paskelbti gautą informaciją ir tos informacijos pranešimo datą. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama reikalauti, kad pranešimams ir pranešimų atnaujinimams būtų taikomas vienkartinis mokestis. Tas mokestis turėtų būti tokio dydžio, kuris neviršytų pranešimų ir atnaujinimų tvarkymo administracinių išlaidų;

(15)  gamintojas tinkamomis ir dokumentais patvirtintomis priemonėmis taip pat turėtų informuoti liudijimo savininką apie ketinimą gaminti produktą ar medicinos produktą, kurio sudėtyje yra to produkto, pagal išimtį, liudijimo savininkui pateikdamas tą pačią informaciją, kurią pranešė institucijai. Ta informacija turėtų būti teikiama tik tiek, kiek būtina ir tinkama liudijimo savininkui, kad jis galėtų įvertinti, ar laikomasi liudijimu suteiktų teisių, ir neturėtų apimti konfidencialios ar neskelbtinos komercinės informacijos. Standartinė pranešimo forma taip pat galėtų būti naudojama informuoti liudijimo savininką, o teikiama informacija, jei tinkama, turėtų būti tinkamu būdu atnaujinama;

(16)  susijusių veiksmų, jei jų esama, vykdomų prieš produkto ar medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, gamybą atveju, pranešime turėtų būti nurodytas valstybės narės, kurioje turi vykti pirmas susijęs veiksmas, kuriam kitu atveju būtų reikalingas liudijimo savininko sutikimas, pavadinimas, nes ta informacija yra aktuali pranešimo laikui;

(17)  jei vietos rinkodaros leidimas arba tokiam leidimui lygiavertis dokumentas tam tikram medicinos produktui konkrečioje trečiojoje valstybėje paskelbiamas po to, kai buvo pranešta institucijai, pranešimas turėtų būti nedelsiant atnaujintas, kad būtų įtrauktas to rinkodaros leidimo arba tokiam leidimui lygiaverčio dokumento numeris, kai tik jis yra viešai prieinamas. Jei to rinkodaros leidimo arba tokiam leidimui lygiaverčio dokumento numeris dar nėra paskelbtas, gamintojo turėtų būti reikalaujama pranešime pateikti tą numerį vos tik jis bus viešai paskelbtas;

(18)  proporcingumo sumetimais reikalavimo, susijusio su trečiąja valstybe, nesilaikymas turėtų turėti poveikį tik eksportui į tą valstybę, taigi eksportui į tą valstybę neturėtų būti taikoma šiame reglamente numatyta išimtis. Atsakomybė už patikrinimą, ar apsauga nėra suteikiama arba nebegalioja eksporto valstybėje arba ar tai apsaugai toje valstybėje taikomi kokie nors apribojimai arba išimtys, turėtų tekti Sąjungoje įsisteigusiam gamintojui;

(19)   pranešimas institucijai ir atitinkama informacija, kuri turi būti pateikta liudijimo savininkui, galėtų būti pateikti laikotarpiu nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos iki dienos, kurią atitinkamam liudijimui pradedama taikyti šiame reglamente numatyta išimtis;

(20)  šiuo reglamentu gamintojui turėtų būti nustatyti tam tikri išsamaus patikrinimo reikalavimai, kaip sąlyga, kad būtų galima naudotis išimtimi. Turėtų būti reikalaujama, kad gamintojas tinkamomis ir dokumentais patvirtintomis priemonėmis, visų pirma sutartinėmis priemonėmis, informuotų Sąjungos tiekimo grandinėje dalyvaujančius subjektus, įskaitant eksportuotoją ir saugojimo veiksmus atliekantį asmenį, kad produktui ar medicinos produktui, kurio sudėtyje yra to produkto, taikoma šiuo reglamentu numatyta išimtis ir kad jis gaminamas eksportui arba saugojimui. Gamintojas, kuris nesilaiko tų išsamaus patikrinimo reikalavimų, neturėtų naudotis išimtimi, ja neturėtų naudotis taip pat jokia trečioji šalis, vykdanti susijusius veiksmus gamybos valstybėje narėje ar kitoje valstybėje narėje, kurioje galioja apsaugą produktui suteikiantis liudijimas. Todėl atitinkamo liudijimo savininkas turėtų turėti teisę įgyvendinti liudijimu jam suteiktas teises, tinkamai atsižvelgdamas į bendrąjį įsipareigojimą nepiktnaudžiauti bylinėjimusi, numatytą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/48/EB(7);

(21)  šiuo reglamentu gamintojui turėtų būti nustatyti produktų arba medicinos produktų, kurių sudėtyje yra tų produktų, kurie bus eksportuojami, ženklinimo reikalavimai, kad, naudojant logotipą, būtų galima lengviau nustatyti, jog tokie produktai ar tokie medicinos produktai yra skirti vien tik eksportui į trečiąsias valstybes. Išimtis gamybai eksporto tikslais ir susijusiems veiksmams turėtų būti taikoma ▌ tik jeigu produktas ar medicinos produktas, kurio sudėtyje yra to produkto, yra paženklintas šiame reglamente numatytu būdu. Ta ženklinimo pareiga turėtų būti taikoma nedarant poveikio trečiųjų valstybių ženklinimo reikalavimams;

(22)  bet kokiems veiksmams, kuriems netaikoma šiame reglamente numatyta išimtis, turėtų toliau būti taikoma ▌liudijimu suteikiama apsauga. Turėtų būti toliau draudžiamas bet koks bet kokio produkto ar bet kokio medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, pagaminto išimties pagrindu, nukreipimas į Sąjungos rinką liudijimo galiojimo laikotarpiu;

(23)  šiuo reglamentu ne daromas poveikis kitoms intelektinės nuosavybės teisėms, kuriomis galėtų būti saugomi kiti produkto ar medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, aspektai. Šis reglamentas neturi poveikio Sąjungos teisės aktų, kuriais siekiama užkirsti kelią intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams ir sudaryti palankesnes sąlygas jų vykdymo užtikrinimui, taikymui, įskaitant Direktyvą 2004/48/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 608/2013(8);

(24)   šis reglamentas neturi poveikio unikalaus identifikatoriaus taisyklėms, nustatytoms Direktyvoje 2001/83/EB. Gamintojas turėtų užtikrinti, kad bet kuris medicinos produktas, pagamintas eksportui pagal šį reglamentą, nebūtų pažymėtas aktyviu unikaliu identifikatoriumi pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/161(9). Tačiau pagal tą deleguotąjį reglamentą reikalavimas turėti tokį aktyvų unikalų identifikatorių taikomas medicinos produktams, kuriuos planuojama pateikti valstybės narės rinkai baigus galioti atitinkamam liudijimui;

(25)  šis reglamentas neturi poveikio direktyvų 2001/82/EB ir 2001/83/EB, visų pirma reikalavimų, susijusių su leidimu gaminti medicinos produktus eksportui, taikymui. Tai apima gerosios medicinos produktų gamybos praktikos principų ir gairių laikymąsi ir tik veikliųjų medžiagų, kurios pagamintos laikantis gerosios veikliųjų medžiagų gaminimo praktikos ir platinamos laikantis gerosios veikliųjų medžiagų platinimo praktikos, naudojimą;

(26)  siekiant apsaugoti liudijimų savininkų teises, šiame reglamente numatyta išimtis neturėtų būti taikoma liudijimui, kuris šio reglamento įsigaliojimo dieną jau pradėjo galioti. Siekiant užtikrinti, kad liudijimų savininkų teisės nebūtų pernelyg apribotos, išimtis turėtų būti taikoma liudijimams, kuriems gauti buvo pateikta paraiška šio reglamento įsigaliojimo dieną arba po jos. Atsižvelgiant į tai, kad liudijimas įsigalioja pasibaigus teisėto pagrindinio patento galiojimo laikui, o tai gali būti praėjus gana ilgam laikui po paraiškos liudijimui gauti pateikimo datos, ir siekiant pasiekti šio reglamento tikslą, kadangi yra pagrįsta, kad šis reglamentas tam tikrą laikotarpį taip pat apimtų liudijimą, kuriam gauti paraiška buvo pateikta iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, tačiau iki tos dienos jis dar neįsigaliojo, neatsižvelgiant į tai, ar tas liudijimas buvo išduotas iki tos dienos. Todėl liudijimui, kuris įsigalioja nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, išimtis turėtų būti taikoma nuo [2022 m. liepos 1 d.](10). Sąvoka „tam tikras laikotarpis“ kiekvienam atskiram liudijimui, kuris įsigalioja po šio reglamento įsigaliojimo dienos, turėtų būti užtikrinama, kad išimtis būtų taikoma tokiam liudijimui palaipsniui, priklausomai nuo jo įsigaliojimo dienos ir nuo jo galiojimo trukmės. Tokiu išimties taikymu būtų sudaromos sąlygos liudijimo, kuris buvo išduotas, bet kuris iki šio reglamento įsigaliojimo dienos dar neįsigaliojo, savininkui pagrįstą perėjimo laikotarpį prisitaikyti prie pasikeitusių teisinių aplinkybių, kartu užtikrinant, kad generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojai galėtų veiksmingai pernelyg nedelsiant pasinaudoti išimtimi;

(27)  bendrai, paraiškos gauti liudijimą pateikėjas pateikia paraišką maždaug tą pačią dieną kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje teikiama paraiška. Tačiau dėl nacionalinių paraiškų nagrinėjimo procedūrų skirtumų liudijimo išdavimo data valstybėse narėse gali labai skirtis, todėl valstybėse narėse, kuriose buvo prašoma išduoti liudijimą, atsiranda skirtumų, susijusių su teisine pareiškėjo padėtimi. Todėl pradėjus taikyti išimtį pagal paraiškos išduoti liudijimą pateikimo datą būtų skatinamas vienodumas ir ribojama skirtumų rizika;

(28)  Komisija turėtų atlikti reguliarų šio reglamento vertinimą. Pagal 2016 m. balandžio 13 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros(11) tas vertinimas turėtų būti pagrįstas penkiais kriterijais: efektyvumo, veiksmingumo, aktualumo, darnumo ir pridėtinės vertės, taip pat turėtų suteikti pagrindą galimų tolesnių priemonių poveikio vertinimui. Atliekant tą vertinimą, viena vertus, turėtų būti atsižvelgta į eksportą už Sąjungos ribų ir, kita vertus, į saugojimo poveikį greitesniam generinių ir visų pirma biologiškai panašių vaistų patekimui į Sąjungos rinkas kuo greičiau po to, kai baigiasi liudijimo galiojimas. Atliekant tokį reguliarų vertinimą taip pat turėtų būti nagrinėjamas šio reglamento poveikis Sąjungoje įsisteigusių generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojų vykdomai generinių ir biologiškai panašių vaistų gamybai Sąjungoje. Tomis aplinkybėmis būtų svarbu įsitikinti, ar anksčiau už Sąjungos ribų vykdyta gamyba būtų perkelta į Sąjungos teritoriją. Visų pirma atliekant tą vertinimą turėtų būti peržiūrimas išimties veiksmingumas, atsižvelgiant į tikslą Sąjungoje atkurti vienodas sąlygas visiems generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojams ▌. Taip pat turėtų būti nagrinėjamas išimties poveikis liudijimų savininkų vykdomiems naujoviškų vaistų moksliniams tyrimams ir gamybai Sąjungoje ir atsižvelgiama į skirtingų susijusių interesų pusiausvyrą, visų pirma visuomenės sveikatą, viešąsias išlaidas ir, šiomis aplinkybėmis, galimybę gauti vaistus Sąjungoje. Taip pat turėtų būti nagrinėjama, ar generinių ir biologiškai panašių vaistų gamybai saugojimo tikslu numatytas laikotarpis yra pakankamas norint pasiekti patekimo į ES rinką nuo pirmos dienos tikslą, įskaitant jo poveikį visuomenės sveikatai;

(29)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. skatinti Sąjungos konkurencingumą tokiu būdu, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojams jų konkurentų trečiųjų valstybių rinkose, kuriose apsauga nėra taikoma arba jos galiojimas yra pasibaigęs, atžvilgiu, nustatant taisykles, kuriomis sudaromos sąlygos gaminti produktą ar medicinos produktą, kurio sudėtyje yra to produkto, atitinkamo liudijimo galiojimo laikotarpiu, ir taip pat numatant tam tikras informacijos teikimo, ženklinimo ir išsamaus patikrinimo pareigas gamintojams, kurie naudojasi tomis taisyklėmis, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(30)  šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija). Visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai paisoma atitinkamai Chartijos 17 ir 35 straipsniuose įtvirtintos teisės į nuosavybę ir teisės į sveikatos apsaugą. Šiuo reglamentu turėtų būti išlaikytos pagrindinės liudijimu suteikiamos teisės, apribojant šiame reglamente numatytą išimtį produkto ar medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, gamybai tik eksporto už Sąjungos ribų tikslais arba saugojimo ribotą laikotarpį siekiant patekti į Sąjungos rinką pasibaigus apsaugos galiojimui tikslais, ir tik tiems veiksmams, kurie yra tikrai būtini tokiai gamybai ar faktiniam eksportui ar faktiniam saugojimui. Atsižvelgiant į tas pagrindines laisves ir principus, šiame reglamente numatyta išimtimi neviršijama to, kas būtina ir tinkama atsižvelgiant į bendrą šio reglamento tikslą – skatinti Sąjungos konkurencingumą užkertant kelią gamybos perkėlimui ir leidžiant Sąjungoje įsisteigusiems generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojams konkuruoti sparčiai augančiose pasaulinėse rinkose, kuriose apsauga nėra taikoma arba jos galiojimas yra pasibaigęs, ir Sąjungos rinkoje pasibaigus liudijimo galiojimui. Iš tiesų, būtina pasinaudoti teigiamu ekonominiu poveikiu, kuris atsiranda dėl išimties, nes priešingu atveju Sąjungoje kiltų pavojus, kad dėl to iš esmės susilpnėtų jos, kaip farmacijos plėtros ir gamybos centro, padėtis. Todėl tikslinga nustatyti tą išimtį, siekiant padidinti Sąjungoje įsisteigusių generinių ir biologiškai panašių vaistų gamintojų konkurencinę padėtį trečiosiose valstybėse, kurių rinkos bet kuriuo atveju yra atviros konkurencijai, tuo pat metu paliekant galioti Sąjungos liudijimu suteikiamos apsaugos taikymo sritį ir trukmę. Priemonės tinkamumas toliau užtikrinamas taikant tinkamas apsaugos priemones, kuriomis reglamentuojamas naudojimasis išimtimi. Šiuo reglamentu turėtų būti suteikta pakankamai laiko viešosioms institucijoms nustatyti reikalingą pranešimų gavimo ir skelbimo tvarką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 469/2009 dalinis pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)   1 straipsnis papildomas šiuo punktu:"

„f) gamintojas – Sąjungoje įsisteigęs asmuo, kurio vardu vykdoma produkto arba medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, gamyba eksporto į trečiąsias valstybes arba saugojimo tikslais;“;

"

2)  5 straipsnis pakeičiamas taip:"

„5 straipsnis

Liudijimo galiojimas

1.  Pagal 4 straipsnio nuostatas liudijimas suteikia tokias pačias teises kaip ir pagrindinis patentas ir jam yra taikomi tokie patys apribojimai ir pareigos.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, 1 dalyje nurodytu liudijimu nesuteikiama apsauga nuo konkrečių veiksmų, kuriems kitu atveju būtų reikalingas liudijimo savininko (toliau – liudijimo savininkas) sutikimas, jei laikomasi šių sąlygų:

   a) šie veiksmai apima:
   i) produkto arba medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, gamybą eksportui į trečiąsias valstybes arba
   ii) bet kokį susijusį veiksmą, kuris tikrai būtinas gamybai Sąjungoje, nurodytai i punkte, arba faktiniam eksportui, arba
   iii) produkto arba medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, gamybą ne anksčiau kaip šeši mėnesiai iki liudijimo galiojimo pabaigos saugojimo gamybos valstybėje narėje tikslais, siekiant tą produktą ar medicinos produktą, kurio sudėtyje yra to produkto, pasibaigus atitinkamo liudijimo galiojimui pateikti valstybių narių rinkai, arba
   iv) bet kokį susijusį veiksmą, kuris yra tikrai būtinas gamybai Sąjungoje, nurodytai iii papunktyje, arba faktiniam saugojimui su sąlyga, kad toks susijęs veiksmas atliekamas ne anksčiau kaip šeši mėnesiai iki liudijimo galiojimo pabaigos;
   b) gamintojas tinkamomis ir dokumentais patvirtintomis priemonėmis praneša valstybės narės, kurioje bus vykdoma ta gamyba, 9 straipsnio 1 dalyje nurodytai institucijai ir ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki gamybos toje valstybėje narėje pradžios arba ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki pirmojo susijusio veiksmo, įvykstančio prieš gamybą, kurie kitu atveju būtų draudžiami dėl liudijimo suteikiamos apsaugos, priklausomai nuo to, kuris iš jų įvyksta pirmiau, liudijimo savininkui pateikia 5 dalyje nurodytą informaciją;
   c) jei pasikeičia 5 dalyje nurodyta informacija, gamintojas prieš tų pasikeitimų įsigaliojimą praneša apie tai institucijai, nurodytai 9 straipsnio 1 dalyje, ir informuoja liudijimo savininką;
   d) produktų ar medicinos produktų, kurių sudėtyje yra tų produktų, pagamintų eksporto į trečiąsias valstybes tikslais, atveju gamintojas užtikrina, kad logotipas, kurio forma nustatyta -I priede, būtų pateiktas ant šios dalies a punkto i papunktyje nurodyto produkto ar medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, išorinės pakuotės ir, jeigu įmanoma, ant jo pirminės pakuotės;
   e) gamintojas laikosi šio straipsnio 9 dalies ir, jeigu taikytina, 12 straipsnio 2 dalies.

3.  2 dalyje nurodyta išimtis netaikoma bet kokiam veiksmui ar veiklai, atliekamai produktų ar medicinos produktų, kurių sudėtyje yra tų produktų, importo į Sąjungą tikslais tik tam, kad jie būtų perpakuoti, reeksportuoti arba saugomi.

4.  Liudijimo savininkui 2 dalies b ir c punktų tikslais pateikta informacija naudojama tik siekiant patikrinti, ar laikomasi šio reglamento reikalavimų, ir, kai taikytina, teisiniam procesui inicijuoti, jei jų nesilaikoma.

5.  2 dalies b punkto tikslais gamintojas pateikia šią informaciją:

   a) gamintojo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir adresas;
   b) nuoroda, ar gamyba vykdoma eksporto tikslu, saugojimo tikslu ar eksporto ir saugojimo tikslais;
   c) valstybė narė, kurioje bus vykdoma gamyba ir, jeigu taikytina, saugojimas, ir valstybė narė, kurioje prieš tą gamybą įvyks pirmas susijęs veiksmas (jei jis įvyks);
   d) gamybos valstybėje narėje išduoto liudijimo numeris ir valstybėje narėje, kurioje prieš tą gamybą įvyks susijęs veiksmas (jei jis įvyks), išduoto liudijimo numeris ir
   e) medicinos produktų, kurie bus eksportuojami į trečiąsias valstybes, rinkodaros leidimo arba tokiam leidimui lygiaverčio dokumento numeris kiekvienoje eksporto trečiojoje valstybėje, kai tik šis numeris bus viešai paskelbtas.

6.  Institucijai skirto pranešimo pagal 2 dalies b ir c punktus tikslais gamintojas naudoja -Ia priede pateikiamą standartinę pranešimo formą.

7.  5 dalies e punkto reikalavimų nesilaikymas trečiosios valstybės atžvilgiu daro poveikį tik eksportui į tą valstybę ir todėl tam eksportui išimtis netaikoma.

8.  Gamintojas užtikrina, kad medicinos produktai, pagaminti pagal 2 dalies a punkto i papunktį, nebūtų pažymėti aktyviu unikaliu identifikatoriumi pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/161*.

9.  Gamintojas atitinkamomis ir dokumentais patvirtintomis priemonėmis užtikrina, kad asmuo, palaikantis sutartinius santykius su gamintoju, atliekančiu į 2 dalies a punkto taikymo sritį patenkančius veiksmus, būtų visapusiškai informuotas ir žinotų, jog:

   a) tiems veiksmams taikoma 2 dalis;
   b) 2 dalies a punkto i papunktyje nurodyto produkto ar medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, pateikimas rinkai, importas ar reimportas arba 2 dalies a punkto iii papunktyje nurodyto produkto ar medicinos produkto, kurio sudėtyje yra to produkto, pateikimas rinkai galėtų pažeisti 2 dalyje nurodytą liudijimą, jei tas liudijimas galioja ir tol, kol jis galioja.

10.  2 dalis taikoma liudijimams, kuriems gauti buvo pateikta paraiška ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena] arba po jos.

2 dalis taip pat taikoma liudijimams, kuriems gauti buvo pateikta paraiška prieš ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena] ir kurie įsigalioja tą dieną arba po jos. 2 dalis tokiems liudijimams taikoma tik nuo ... [2022 m. liepos 1 d.](12).

2 dalis netaikoma liudijimams, kurie įsigalioja prieš ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena].

_________________

* 2015 m. spalio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/161, kuriuo nustatomos išsamios apsaugos priemonių ant žmonėms skirtų vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir taip papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB (OL L 32, 2016 2 9, p. 1).“;

"

3)  11 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„4. 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta institucija kuo skubiau paskelbia 5 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją kartu su tos informacijos pranešimo data. Ji taip pat kuo skubiau paskelbia visus informacijos, kuri pranešta pagal 5 straipsnio 2 dalies c punktą, pasikeitimus.“;

"

4)  12 straipsnis pakeičiamas taip:"

„12 straipsnis

Mokesčiai

1.  Valstybės narės gali reikalauti, kad už liudijimą būtų mokamas tam tikras metinis mokestis.

2.  Valstybės narės gali reikalauti, kad už 5 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose nurodytus pranešimus būtų mokamas tam tikras mokestis.“;

"

5)  įterpiamas šis straipsnis:"

„21a straipsnis

Vertinimas

Komisija ne vėliau kaip per penkerius metus nuo 5 straipsnio 10 dalyje nurodytos datos ir vėliau kas penkerius metus atlieka 5 straipsnio 2–9 dalių ir 11 straipsnio vertinimą, kad įvertintų, ar buvo pasiekti tų nuostatų tikslai, ir pateikia pagrindinių rezultatų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Be gamybos eksporto tikslais išimties poveikio vertinimo ypač atsižvelgiama į gamybos saugojimo tikslais, siekiant tą produktą ar medicinos produktą, kurio sudėtyje yra to produkto, pateikti valstybių narių rinkai pasibaigus apsaugos galiojimui, poveikį, galimybę gauti vaistus ir visuomenės sveikatos išlaidas, ir į tai, ar įsipareigojimų atidėjimas ir, visų pirma, 5 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje numatytas laikotarpis yra pakankami norint pasiekti 5 straipsnyje nurodytus tikslus, įskaitant visuomenės sveikatą.“;

"

6)  kaip nustatyta šio reglamento priede, įterpiami -I ir -Ia priedai.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

Įterpiami šie priedai:

„-I PRIEDAS

Logotipas

Šis logotipas pateikiamas juoda spalva ir tokio dydžio, kad būtų pakankamai matomas.

20190417-P8_TA-PROV(2019)0401_LT-p0000002.png

-Ia PRIEDAS

Pagal 5 straipsnio 2 dalies b ir c punktus teikiamų pranešimų standartinė forma

Pažymėkite tinkamą langelį

Naujas pranešimas

Esamo pranešimo atnaujinimas

a)  Gamintojo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir adresas

 

b)  Gamybos tikslas

Eksportas

Saugojimas

Eksportas ir saugojimas

c)  Valstybė narė, kurioje bus vykdoma gamyba, ir valstybė narė, kurioje prieš gamybą įvyks pirmas susijęs veiksmas (jei jis įvyks)

Gamybos valstybė narė:

(Valstybė narė, kurioje įvyks pirmasis susijęs veiksmas (jei jis įvyks))

d)  Gamybos valstybėje narėje išduoto liudijimo numeris ir valstybėje narėje, kurioje prieš gamybą įvyks susijęs veiksmas (jei jis įvyks), išduoto liudijimo numeris

Valstybės narės, kurioje bus vykdoma gamyba, liudijimas

(Valstybės narės, kurioje įvyks pirmasis susijęs veiksmas (jei jis įvyks), liudijimas)

e)  Medicinos produktų, kurie bus eksportuojami į trečiąsias valstybes, rinkodaros leidimo ar tokiam leidimui lygiaverčio dokumento numeris kiekvienoje eksporto trečiojoje valstybėje

“.

(1) OL C 440, 2018 12 6, p. 100.
(2)OL C 440, 2018 12 6, p. 100.
(3) 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (OL L 152, 2009 6 16, p. 1).
(5)2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 1). Direktyva 2001/82/EB nuo 2022 m. sausio 28 d. panaikinama ir pakeičiama 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/82/EB (OL L 4, 2019 1 7, p. 43).
(6)2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).
(7) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004 4 30, p. 45).
(8)2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (OL L 181, 2013 6 29, p. 15).
(9) 2015 m. spalio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/161, kuriuo nustatomos išsamios apsaugos priemonių ant žmonėms skirtų vaistų pakuotės naudojimo taisyklės ir taip papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB (OL L 32, 2016 2 9, p. 1).
(10)+ OL: data pakeičiama data, atitinkančia trejus metus po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos.
(11)OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
(12)+ OL: data pakeičiama data, atitinkančia trejus metus po šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos.


Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ***I
PDF 529kWORD 173k
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))
P8_TA(2019)0402A8-0405/2018

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa ***I
PDF 342kWORD 108k
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))
P8_TA(2019)0403A8-0408/2018

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“ ***I
PDF 234kWORD 63k
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ (COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD))
P8_TA(2019)0404A8-0421/2018

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ***I
PDF 332kWORD 118k
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))
P8_TA(2019)0405A8-0397/2018

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Teisingumo programa ***I
PDF 324kWORD 72k
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))
P8_TA(2019)0406A8-0068/2019

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Teisių ir vertybių programa ***I
PDF 253kWORD 81k
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))
P8_TA(2019)0407A8-0468/2018

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius
PDF 140kWORD 44k
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičiaus (2019/2698(RSO))
P8_TA-PROV(2019)0408B8-0240/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių sudaromus asociacijos, bendradarbiavimo bei kitus susitarimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 212 ir 214 straipsnius,

A.  siekdamas stiprinti parlamentinę demokratiją nuolatinio tarpparlamentinio dialogo pagrindu;

1.  nusprendžia, kad bus sudarytos šios tarpparlamentinės delegacijos ir kad jų regioninis pasiskirstymas bus toks, kaip nurodoma toliau:

   a) Europa, Vakarų Balkanai ir Turkija

Delegacijos:

   ES ir Šiaurės Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete,
   ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete,

Delegacija bendradarbiavimo Šiaurėje klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete,

Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete,

Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete,

Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete,

Delegacija ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu;

   b) Rusija ir Rytų partnerystės šalys

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete,

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete,

Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos komitete,

Delegacija ryšiams su Baltarusija,

Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete;

   c) Magribas, Mašrekas, Izraelis ir Palestina

Delegacijos ryšiams su:

   Izraeliu,
   Palestina,
   Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga, įskaitant ES ir Maroko, ES ir Tuniso bei ES ir Alžyro jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose,
   Mašreko šalimis;
   d) Arabijos pusiasalis, Irakas ir Iranas

Delegacijos ryšiams su:

   Arabijos pusiasaliu,
   Iraku,
   Iranu;
   e) Šiaurės ir Pietų Amerika

Delegacijos ryšiams su:

   Jungtinėmis Amerikos Valstijomis,
   Kanada,
   Brazilijos Federacine Respublika,
   Centrinės Amerikos šalimis,
   Andų bendrijos šalimis,
   MERCOSUR,

Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete,

Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete,

Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete;

   f) Azijos ir Ramiojo vandenyno šalys

Delegacijos ryšiams su:

   Japonija,
   Kinijos Liaudies Respublika,
   Indija,
   Afganistanu,
   Pietų Azijos šalimis,
   Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN),
   Korėjos pusiasaliu,
   Australija ir Naująja Zelandija,

Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano ir ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija;

   g) Afrika

Delegacijos ryšiams su:

   Pietų Afrika,
   Panafrikos Parlamentu;
   h) Daugiašalės asamblėjos

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje,

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje,

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinėje asamblėjoje,

Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje,

Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja;

2.  nusprendžia, jog parlamentinių komitetų, sukurtų ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) pagrindu, nariais skiriami išimtinai Tarptautinės prekybos komiteto ir Vystymosi komiteto nariai – užtikrinant, kad pagrindinį vaidmenį kaip atsakingas komitetas išsaugotų Tarptautinės prekybos komitetas – o savo darbą šie komitetai turėtų aktyviai derinti su AKR ir ES jungtine parlamentine asamblėja;

3.  nusprendžia, kad Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinės asamblėjos, Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinės asamblėjos bei EURONEST parlamentinės asamblėjos nariais skiriami išimtinai kiekvienos asamblėjos dvišalių ar subregioninių delegacijų nariai;

4.  nusprendžia, kad Delegacijoje ryšiams su NATO parlamentine asamblėja nariais skiriami išimtinai Saugumo ir gynybos pakomitečio nariai;

5.  nusprendžia, kad Delegacijų pirmininkų konferencija, pasikonsultavusi su Užsienio reikalų, Vystymosi ir Tarptautinės prekybos komitetais, turėtų sudaryti veiklos šešių mėnesių laikotarpiu kalendorių. Jis turėtų būti rengiamas glaudžiai bendradarbiaujant su Komitetų pirmininkų sueiga, sudarančia komitetų delegacijų veiklos šešių mėnesių laikotarpiu kalendorių, taip pat atsižvelgiant į Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės metinę darbo programą, kad būtų užtikrintas nuoseklus požiūris. Tuomet šis veiklos šešių mėnesių laikotarpiu kalendorius turi būti pateiktas patvirtinti Pirmininkų sueigai. Pirmininkų sueiga gali koreguoti pasiūlytą kalendoriaus projektą siekdama atsižvelgti į politinius įvykius ir užtikrinti suderinamumą su visa Parlamento išorės veikla;

6.  primena, kad vykdyti veiklą Europos Parlamento vardu ir atstovauti jo pozicijai leidžiama tik oficialioms delegacijoms, gavusioms reikiamą Pirmininkų sueigos leidimą;

7.  nusprendžia, kad frakcijos ir nepriklausomi nariai skiria nuolatinius pavaduojančius narius dirbti kiekvieno tipo delegacijoje ir kad šių pavaduojančių narių skaičius negali viršyti frakcijoms ar nepriklausomiems nariams atstovaujančių tikrųjų narių skaičiaus;

8.  nusprendžia, kad nuolatinių tarpparlamentinių delegacijų tikriesiems nariams leidžiama dalyvauti tarpparlamentiniuose susitikimuose, rengiamuose už Parlamento darbo vietų ribų. Jei tikrasis narys negali vykti, jį ar ją gali pakeisti vienas iš nuolatinių pavaduojančių narių arba, jei pavaduojantis narys negali vykti, tarpparlamentinės asamblėjos, su kuria yra susijusi ta delegacija, narys, paskirtas frakcijos, kuriai priklauso minėtasis tikrasis narys. Jei tarpparlamentinės asamblėjos, su kuria yra susijusi ta delegacija, narys vykti negali, dalyvauti leidžiama Užsienio reikalų komiteto, Plėtros komiteto ir Tarptautinės prekybos komiteto nariams;

9.  mano, kad prieš tarpparlamentinį susitikimą su partneriais (stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete, jungtiniame parlamentiniame komitete, parlamentiniame asociacijos komitete, parlamentinio bendradarbiavimo komitete, tarpparlamentiniame susitikime) arba prieš išvykstant bet kuriai konkrečiai delegacijai apie galimas politines temas ar teisinės kontrolės klausimus, kuriuos delegacija turėtų kelti susitikdama su bet kurios susijusios valstybės partneriais, turėtų būti visapusiškai konsultuojamasi su atitinkamu komitetu ar komitetais;

10.  stengsis praktiškai užtikrinti, kad vienas ar daugiau pranešėjų ar pirmininkų taip pat galėtų dalyvauti delegacijų, jungtinių parlamentinių komitetų, parlamentinio bendradarbiavimo komitetų ir daugiašalių parlamentinių asamblėjų veikloje, ir nusprendžia, kad leidimą vykti į šio pobūdžio komandiruotes suteikia Parlamento pirmininkas, remdamasis bendru atitinkamos delegacijos ir komiteto pirmininkų prašymu;

11.  nusprendžia, kad šis sprendimas įsigalios per 9-osios parlamentinės kadencijos pirmąją mėnesinę sesiją;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai.


Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - II dalis ***I
PDF 741kWORD 162k
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0799),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 33 straipsnį, į 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, į 62 straipsnį, į 64 straipsnio 2 dalį, į 91 straipsnį, į 100 straipsnio 2 dalį, į 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a punktą, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 172 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį, 214 straipsnio 3 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0148/2019),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a punktą, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 192 straipsnio 1 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 1 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 1 d. Regionų komiteto nuomonę (2),

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto laiškus,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 7 d. Pirmininkų sueigos sprendimą leisti Teisės reikalų komitetui padalyti pirmiau nurodytą Komisijos pasiūlymą į dvi dalis ir juo remiantis parengti du atskirus teisėkūros pranešimus,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0020/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto poziciją pakeitimų forma bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A8-0190/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 nurodomoji dalis
atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 33 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 64 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a ir b punktus, 172 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį, 214 straipsnio 3 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a ir b punktus, 192 straipsnio 1 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį,
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Lisabonos sutartimi nustatytas skirtumas tarp Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės teisėkūros procedūra priimtų aktų nuostatos (deleguotuosius aktus), ir Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti aktus, kuriais užtikrinamos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo aktus);
(1)  Lisabonos sutartimi padaryti esminiai teisinės sistemos, reglamentuojančios teisės aktų leidėjo Komisijai suteikiamus įgaliojimus, pakeitimai – nustatytas aiškus skirtumas tarp Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės teisėkūros procedūra priimtų aktų nuostatos (deleguotuosius aktus), ir Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti aktus, kuriais užtikrinamos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo aktus);
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   sujungiant ir išdėstant glaudžiai vienas su kitu nesusijusius įgaliojimus viename Komisijos deleguotajame akte, Parlamentui trukdoma naudotis teise tikrinti, nes jis yra priverstas tiesiog pritarti visam deleguotajam aktui arba jį atmesti, taigi, nelieka galimybių pareikšti nuomonės dėl kiekvieno įgaliojimo atskirai;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2009/31/EB
29 straipsnio 1 dalis
Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai.
Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami šios direktyvos priedai, siekiant prisitaikyti prie mokslo ir technikos pažangos.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/31/EB
29a straipsnio 2 dalis
2.  29 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  29 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2009/31/EB
30 straipsnis
(3)   30 straipsnis išbraukiamas.
(3)  30 straipsnis pakeičiamas taip:
„30 straipsnis
Komiteto procedūra
1.  Komisijai padeda Klimato kaitos komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 525/2013* 26 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011**.
2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.“
___________________
* 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).
**2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punktas
[...]
Išbraukta.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naudotino ženklinimo formos ir turinio.“
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos naudotino ženklinimo formos ir turinio taisyklės.“
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naudotino ženklinimo formos ir turinio.“;
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos naudotino ženklinimo formos ir turinio taisyklės.“
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
10 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naudotino ženklinimo formos ir turinio.
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos naudotino ženklinimo formos ir turinio taisyklės.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
10 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kvotų paskirstymo gamintojams ir importuotojams mechanizmo.
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos kvotų paskirstymo gamintojams ir importuotojams mechanizmo taisyklės.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
19 straipsnio 1 dalis
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kontroliuojamų arba naujų medžiagų ir produktų bei įrangos, kuriuose yra kontroliuojamų medžiagų ar kurių veikimas nuo jų priklauso ir kuriems įforminta laikino saugojimo, muitinio sandėliavimo ar laisvosios zonos procedūra arba kurie vežami tranzitu per Sąjungos muitų teritoriją ir vėliau reeksportuojami, papildomų stebėsenos priemonių, remiantis su tokiu prekių judėjimu susijusios galimos neteisėtos prekybos rizikos vertinimo rezultatais ir atsižvelgiant į tokių priemonių naudą aplinkai ir socialinį bei ekonominį poveikį.“
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl kontroliuojamų arba naujų medžiagų ir produktų bei įrangos, kuriuose yra kontroliuojamų medžiagų ar kurių veikimas nuo jų priklauso ir kuriems įforminta laikino saugojimo, muitinio sandėliavimo ar laisvosios zonos procedūra arba kurie vežami tranzitu per Sąjungos muitų teritoriją ir vėliau reeksportuojami, papildomų stebėsenos priemonių, remiantis su tokiu prekių judėjimu susijusios galimos neteisėtos prekybos rizikos vertinimo rezultatais ir atsižvelgiant į tokių priemonių naudą aplinkai ir socialinį bei ekonominį poveikį.“
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
20 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, taikytinų į laisvą apyvartą Sąjungoje išleidžiant iš bet kurios valstybės, nesančios Protokolo šalimi, importuotus produktus bei įrangą, pagamintus naudojant kontroliuojamas medžiagas, tačiau kuriuose nėra medžiagų, kurios gali būti identifikuotos kaip kontroliuojamos medžiagos. Tokie produktai ir įranga identifikuojami remiantis Šalims periodiškai teikiamomis techninio pobūdžio rekomendacijomis.“
„2. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės, taikytinos į laisvą apyvartą Sąjungoje išleidžiant iš bet kurios valstybės, nesančios Protokolo šalimi, importuotus produktus bei įrangą, pagamintus naudojant kontroliuojamas medžiagas, tačiau kuriuose nėra medžiagų, kurios gali būti identifikuotos kaip kontroliuojamos medžiagos. Tokie produktai ir įranga identifikuojami remiantis Šalims periodiškai teikiamomis techninio pobūdžio rekomendacijomis.“
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 8 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
22 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus dėl produktų ir įrangos, iš kurių kontroliuojamas medžiagas surinkti arba sunaikinti produktus ir įrangą prieš tai nesurinkus kontroliuojamų medžiagų laikoma techniškai ir ekonomiškai įmanoma, sąrašo, ir prireikus nurodyti taikytinas technologijas.
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl produktų ir įrangos, iš kurių kontroliuojamas medžiagas surinkti arba sunaikinti produktus ir įrangą prieš tai nesurinkus kontroliuojamų medžiagų laikoma techniškai ir ekonomiškai įmanoma, sąrašo, ir prireikus nurodomos taikytinos technologijos.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 8 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
22 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 pastraipos
„Komisija įvertina priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, ir jai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų.“
„Komisija įvertina priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, ir jai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų.“
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 9 punkto a papunkčio i punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
23 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
„Valstybės narės nustato būtiniausius kvalifikacinius reikalavimus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą vykdantiems darbuotojams. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į tų priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų suderinimo.“
„Valstybės narės nustato būtiniausius kvalifikacinius reikalavimus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą vykdantiems darbuotojams. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į tų priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų suderinimo.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
23 straipsnio 7 dalis
„7. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais sudaromas technologijų ar būdų, kuriuos turėtų taikyti įmonės, siekdamos išvengti kontroliuojamų medžiagų nuotėkio bei išmetimo į aplinką ir jį kuo labiau sumažinti, sąrašas.“
„7. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas technologijų ar būdų, kuriuos turėtų taikyti įmonės, siekdamos išvengti kontroliuojamų medžiagų nuotėkio bei išmetimo į aplinką ir jį kuo labiau sumažinti, sąrašas.“
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
24a straipsnio 2 dalis
2.  7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 10 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 13 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 9 dalyje, 19 straipsnyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, 23 straipsnio 4 ir 7 dalyse, 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 3 dalyje ir 27 straipsnio 10 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 10 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 13 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 9 dalyje, 19 straipsnyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, 23 straipsnio 4 ir 7 dalyse, 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 3 dalyje ir 27 straipsnio 10 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
27 straipsnio 10 dalis
„10. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Protokolą ar sudaryti palankesnes sąlygas juos įgyvendinti, iš dalies keičiami šio straipsnio 1–7 dalyse nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai.“
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 4 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 14b straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį įsteigta Asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis darbo grupe ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, priimti deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų informavimo ir pranešimo reikalavimams taikomų aplinkybių, formos ir tvarkos.“
„5. Komisijai pagal 14b straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį įsteigta Asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis darbo grupe ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų informavimo ir pranešimo reikalavimams taikomų aplinkybių, formos ir tvarkos.“
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 4 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2002/58/EB
14 b straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 8 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 89/391/EEB
17 b straipsnio 2 dalis
2.  16a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  16a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 16 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 92/91/EEB
11 a straipsnio 2 dalis
2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 17 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 92/104/EEB
11 a straipsnio 2 dalis
2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 18 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 93/103/EB
12 a straipsnio 2 dalis
2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 21 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 1999/92/EB
10 a straipsnio 2 dalis
2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 22 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2000/54/EB
19 a straipsnio 2 dalis
2.  19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 27 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/104/EB
11 a straipsnio 2 dalis
2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2009/73/EB
6 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos solidaraus regioninio bendradarbiavimo gairės.“
„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos solidaraus regioninio bendradarbiavimo gairės.“
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/73/EB
11 straipsnio 10 dalis
„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose išdėstoma išsami procedūra, kurios reikia laikytis taikant šį straipsnį.“
„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose išdėstoma išsami procedūra, kurios reikia laikytis taikant šį straipsnį.“
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2009/73/EB
15 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad perdavimo sistemos savininkas ir laikymo sistemos operatorius visiškai ir veiksmingai laikytųsi šio straipsnio 2 dalies.“
„3. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad perdavimo sistemos savininkas ir laikymo sistemos operatorius visiškai ir veiksmingai laikytųsi šio straipsnio 2 dalies.“
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/73/EB
36 straipsnio 10 dalis
„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo gairės ir nustatoma šio straipsnio 3, 6, 8 ir 9 dalių taikymo tvarka.“
„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo gairės ir nustatoma šio straipsnio 3, 6, 8 ir 9 dalių taikymo tvarka.“
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2009/73/EB
42 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kokiu mastu reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su Agentūra.“
„5. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kokiu mastu reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su Agentūra.“
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2009/73/EB
43 straipsnio 9 dalis
„9. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reguliavimo institucijos, Agentūra ir Komisija turi laikytis nustatydamos, ar reguliavimo institucijų priimti sprendimai atitinka šiame straipsnyje nurodytas gaires.“
„9. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reguliavimo institucijos, Agentūra ir Komisija turi laikytis nustatydamos, ar reguliavimo institucijų priimti sprendimai atitinka šiame straipsnyje nurodytas gaires.“
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 7 punktas
Direktyva 2009/73/EB
44 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose nurodomi duomenų saugojimo metodai ir priemonės, taip pat saugomų duomenų forma ir turinys.“
„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nurodomi duomenų saugojimo metodai ir priemonės, taip pat saugomų duomenų forma ir turinys.“
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 8 punktas
Direktyva 2009/73/EB
50 a straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 10 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 36 straipsnio 10 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje, 43 straipsnio 9 dalyje ir 44 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 10 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 36 straipsnio 10 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje, 43 straipsnio 9 dalyje ir 44 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2009
3 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reikia laikytis taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalis.“
„5. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reikia laikytis taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalis.“
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2009
6 straipsnio 11 dalies 2 pastraipa
„Jei Komisija siūlo priimti tinklo kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius Komisija dėl tinklo kodekso projekto konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-G ir visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami tokie kodeksai.“
„Jei Komisija siūlo priimti tinklo kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius Komisija dėl tinklo kodekso projekto konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-G ir visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinami tokie kodeksai.“
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2009
12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
„Siekiant įgyvendinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus, Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras, apibrėžiamas kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros geografinis veiklos regionas. Tuo tikslu Komisija konsultuojasi su Agentūra ir ENTSO-G.“
„Siekiant įgyvendinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus, Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras, šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamas kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros geografinis veiklos regionas. Tuo tikslu Komisija konsultuojasi su Agentūra ir ENTSO-G.“
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2009
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės dėl šio straipsnio 1 dalyje išvardytų klausimų ir iš dalies keičiamos jos a, b ir c punktuose nurodytos gairės.“
„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės dėl šio straipsnio 1 dalyje išvardytų klausimų, ir iš dalies keičiamos jos a, b ir c punktuose nurodytos gairės.“
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2009
27a straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 11 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 11 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 32 punkto 2 pastraipos 6 punktas
Direktyva 91/271/EEB
17a straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 33 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 91/676/EEB
8a straipsnio 2 dalis
2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 35 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 96/59/EB
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Komisijai pagal 10b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:
2.  Komisijai pagal 10b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis:
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 35 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 96/59/EB
10 b straipsnio 2 dalis
2.  10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 36 punkto 4 pastraipos 2 punktas
Direktyva 98/83/EB
11a straipsnio 2 dalis
2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2000/53/EB
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl sunaikinimo pažymėjimui keliamų būtiniausių reikalavimų.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi sunaikinimo pažymėjimui keliami būtiniausi reikalavimai.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2000/53/EB
7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių taisyklių, kurių reikia siekiant kontroliuoti, kaip valstybės narės laikosi tikslų, nustatytų pirmoje pastraipoje. Rengdama šias taisykles, Komisija atsižvelgia į visus reikiamus veiksnius, inter alia, į galimybę susipažinti su informacija ir į klausimą, susijusį su eksploatuoti netinkamų transporto priemonių eksportu ir importu.“
„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamios taisyklės, kurių reikia siekiant kontroliuoti, kaip valstybės narės laikosi tikslų, nustatytų pirmoje pastraipoje. Rengdama šias taisykles, Komisija atsižvelgia į visus reikiamus veiksnius, inter alia, į galimybę susipažinti su informacija ir į klausimą, susijusį su eksploatuoti netinkamų transporto priemonių eksportu ir importu.“
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2000/53/EB
8 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 1 dalyje nurodytų standartų. Rengdama šiuos standartus, Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių forumų darbą šioje srityje ir deramai prie jo prisideda.“
„2. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi 1 dalyje nurodyti standartai. Rengdama šiuos standartus, Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių forumų darbą šioje srityje ir deramai prie jo prisideda.“
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2000/53/EB
9 a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 38 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2000/60/EB
8 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos techninės specifikacijos ir standartizuoti analizės ir vandens būklės stebėjimo metodai.“
„3. Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos techninės specifikacijos ir standartizuoti analizės ir vandens būklės stebėjimo metodai.“
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 38 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2000/60/EB
20 a straipsnio 2 dalis
2.  8 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir V priedo 1.4.1 skirsnio ix punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  8 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir V priedo 1.4.1 skirsnio ix punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 38 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2000/60/EB
V priedo 1.4.1 dalies ix punktas
„ix) Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodomi bendro kalibravimo rezultatai ir pagal i–viii punktus nustatomos valstybių narių monitoringo sistemos klasių vertės. Jie paskelbiami per šešis mėnesius nuo bendro kalibravimo užbaigimo.“
„ix) Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriose nurodomi bendro kalibravimo rezultatai ir pagal i–viii punktus nustatomos valstybių narių monitoringo sistemos klasių vertės. Jie paskelbiami per šešis mėnesius nuo bendro kalibravimo užbaigimo.“
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 41 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2004/107/EB
5 a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 15 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 15 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/7/EB
15 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  nurodomas konkretus EN/ISO standartas dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo taikant 3 straipsnio 9 dalį;
a)  ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nurodomas konkretus EN/ISO standartas dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo taikant 3 straipsnio 9 dalį;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/7/EB
15 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  prireikus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamos I priedo nuostatos dėl tame priede išdėstytų parametrų tyrimų metodų;
b)  prireikus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamas I priedas dėl tame priede išdėstytų parametrų tyrimų metodų;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/7/EB
15 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  prireikus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamas V priedas.“
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2006/7/EB
15a straipsnio 2 dalis
2.  15 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  15 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
2.  Komisijai pagal 22a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kurie reikalingi:
2.  Komisijai pagal 22a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma siekiant:
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas
a)  techniniams reikalavimams, kurie reikalingi taikant 13 straipsnio 6 dalį, įskaitant techninius reikalavimus, susijusius su silpnąja rūgštimi skaidomo cianido apibrėžimu ir jo matavimo metodu, parengti;
a)  parengti techninius reikalavimus, kurie reikalingi taikant 13 straipsnio 6 dalį, įskaitant techninius reikalavimus, susijusius su silpnąja rūgštimi skaidomo cianido apibrėžimu ir jo matavimo metodu;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  II priede pateikto atliekų apibūdinimo techniniams reikalavimams galutinai nustatyti;
b)  galutinai nustatyti II priede pateikto atliekų apibūdinimo techninius reikalavimus;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas
c)  3 straipsnio 3 punkte pateiktam apibrėžimui aiškinti;
c)  pateikti 3 straipsnio 3 punkte pateikto apibrėžimo aiškinimą;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas
d)  III priede pateiktiems atliekų įrenginių kategorijos nustatymo kriterijams apibrėžti;
d)  apibrėžti III priede pateiktų atliekų įrenginių kategorijos nustatymo kriterijus;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas
e)  mėginių ėmimo ir analizės metodų, būtinų šios direktyvos techniniam įgyvendinimui užtikrinti, visiems suderintiems standartams nustatyti.
e)  nustatyti mėginių ėmimo ir analizės metodų, būtinų šios direktyvos techniniam įgyvendinimui užtikrinti, suderintus standartus.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 a straipsnio 2 dalis
2.  22 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  22 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 44 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2006/118/EB
8 a straipsnio 2 dalis
2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2007/2/EB
7 straipsnio 1 dalis
„1. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų interoperabilumo techninės priemonės ir, kur tikslinga, erdvinių duomenų rinkinių suderinamumas. Rengiant tas priemones atsižvelgiama į atitinkamus naudotojų reikalavimus, esamas iniciatyvas ir tarptautinius standartus, skirtus erdvinių duomenų rinkinių suderinamumui užtikrinti, taip pat atsižvelgiama į pagrįstumo ir kaštų bei naudos veiksnius.“
„1. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų interoperabilumo techninės priemonės ir, kur tikslinga, erdvinių duomenų rinkinių suderinamumas. Rengiant tas priemones atsižvelgiama į atitinkamus naudotojų reikalavimus, esamas iniciatyvas ir tarptautinius standartus, skirtus erdvinių duomenų rinkinių suderinamumui užtikrinti, taip pat atsižvelgiama į pagrįstumo ir kaštų bei naudos veiksnius.“
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2007/2/EB
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, kuriose, siekiant papildyti šį skyrių, išdėstoma visų pirma:
Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis išdėstoma visų pirma:
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2007/2/EB
17 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tas sąlygas reglamentuojančios taisyklės. Tos taisyklės turi visapusiškai atitikti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išdėstytus principus.
Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos tas sąlygas reglamentuojančios taisyklės. Tos taisyklės turi visapusiškai atitikti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išdėstytus principus.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2007/2/EB
21 a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnyje ir 17 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnyje ir 17 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 47 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2007/60/EB
11 a straipsnio 2 dalis
2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 48 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2008/50/EB
28 a straipsnio 2 dalis
2.  28 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  28 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 49 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2008/56/EB
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis I ir III priedais, iki 2010 m. liepos 15 d. nustatomi kriterijai ir metodikos standartai, kuriuos turi taikyti valstybės narės, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir kad būtų galima palyginti, kokiu mastu skirtinguose jūrų regionuose ar paregioniuose pasiekta gera aplinkos būklė.
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, remiantis I ir III priedais, iki 2010 m. liepos 15 d. nustatomi kriterijai ir metodikos standartai, kuriuos turi taikyti valstybės narės, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir kad būtų galima palyginti, kokiu mastu skirtinguose jūrų regionuose ar paregioniuose pasiekta gera aplinkos būklė.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 49 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2008/56/EB
11 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos specifikacijos bei standartizuoti metodai, kuriuose atsižvelgiama į esamus įsipareigojimus ir kuriais užtikrinamas stebėsenos bei vertinimo rezultatų palyginamumas.“
„4. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos specifikacijos bei standartizuoti metodai, kuriuose atsižvelgiama į esamus įsipareigojimus ir kuriais užtikrinamas stebėsenos bei vertinimo rezultatų palyginamumas.“
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 49 punkto 2 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2008/56/EB
24 a straipsnio 2 dalis
2.  9 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  9 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 52 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/147/EB
15 a straipsnio 2 dalis
2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 1 pastraipa
Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 ir nustatyti vertinimo procedūras, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai ir jis papildomas nuostatomis dėl EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 ir nustatyti vertinimo procedūras, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai ir jis papildomas nuostatomis dėl EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos, taip pat pateikiami konkretiems sektoriams skirti informaciniai dokumentai ir rekomendaciniai dokumentai, kuriuose nurodoma organizacijų registravimo tvarka ir derinimo procedūros. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 2 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su tam tikrų procedūrų suderinimu ir konkretiems sektoriams skirtais informaciniais dokumentais. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Išbraukta.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009
16 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami rekomendaciniai dokumentai, kuriuose nurodomos kompetentingų įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rekomendacinius dokumentus, kuriuose nurodomos kompetentingų įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009
17 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos, įskaitant tinkamą sprendimų, priimtų atlikus tarpusavio vertinimą, apskundimo tvarką.“
„3. Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarką, įskaitant tinkamą sprendimų, priimtų atlikus tarpusavio vertinimą, apskundimo tvarką.“
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009
30 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami rekomendaciniai dokumentai, kuriuose nurodomos akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rekomendacinius dokumentus, kuriuose nurodomos akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009
46 straipsnio 6 dalis
„6. Laikydamasi 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami 1 dalyje nurodyti konkretiems sektoriams skirti informaciniai dokumentai ir 4 dalyje nurodytas vadovas.“
„6. Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas patvirtinant 1 dalyje nurodytus konkretiems sektoriams skirtus informacinius dokumentus ir 4 dalyje nurodytą vadovą.“
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009
48 a straipsnis
„48a straipsnis
„48a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  17 straipsnio 3 dalyje ir 48 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  16 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 6 dalyje ir 48 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio 3 dalyje ir 48 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 6 dalyje ir 48 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 17 straipsnio 3 dalį ir 48 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 16 straipsnio 4 dalį, 17 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 6 dalį, 46 straipsnio 6 dalį ir 48 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
_______________
_______________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 54 punkto 4 pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 66/2010
6 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais leidžiama tam tikroms prekių, kurių sudėtyje yra 6 dalyje nurodytų medžiagų, kategorijoms taikyti nuo šio straipsnio 6 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas, tačiau tik tada, kai techniškai neįmanoma tų medžiagų pakeisti arba kai toks pakeitimas neįmanomas naudojant alternatyvias medžiagas ar konstrukcijas, arba kai bendras produktų aplinkosauginis veiksmingumas gerokai didesnis, palyginti su kitomis tos pačios kategorijos prekėmis.
Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės, pagal kurias leidžiama tam tikroms prekių, kurių sudėtyje yra 6 dalyje nurodytų medžiagų, kategorijoms taikyti nuo šio straipsnio 6 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas, tačiau tik tada, kai techniškai neįmanoma tų medžiagų pakeisti arba kai toks pakeitimas neįmanomas naudojant alternatyvias medžiagas ar konstrukcijas, arba kai bendras produktų aplinkosauginis veiksmingumas gerokai didesnis, palyginti su kitomis tos pačios kategorijos prekėmis.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 54 punkto 4 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 66/2010
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ne vėliau negu per devynis mėnesius nuo konsultacijų su ESEŽV, patvirtinamos priemonės, kuriomis kiekvienai produktų grupei nustatomi konkretūs ES ekologinio ženklo kriterijai. Šios priemonės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis ne vėliau negu per devynis mėnesius nuo konsultacijų su ESEŽV patvirtinamos priemonės, kuriomis kiekvienai produktų grupei nustatomi konkretūs ES ekologinio ženklo kriterijai. Šios priemonės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 54 punkto 4 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 66/2010
15 a straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnio 7 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6 straipsnio 7 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91
2 straipsnio 6 dalis
„6. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais atnaujinamas Prodcom sąrašas ir kiekvienai antraštei faktiškai renkama informacija.“
„6. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis atnaujinamas Prodcom sąrašas ir kiekvienai antraštei faktiškai renkama informacija.“
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91
3 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių šio straipsnio 3 dalies taikymo taisyklių, įskaitant derinimo su technikos pažanga taisykles.“
„5. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos išsamios šio straipsnio 3 dalies taikymo taisyklės, įskaitant derinimo su technikos pažanga taisykles.“
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91
4 straipsnio 2 dalis
Tačiau Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma, kad turi būti atlikti kai kurių PRODCOM sąrašo antraščių mėnesio ar ketvirčio tyrimai.
Tačiau Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, kad turi būti atlikti kai kurių Prodcom sąrašo antraščių mėnesio ar ketvirčio tyrimai.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91
5 straipsnio 1 dalis
„1. Reikiamą informaciją valstybės narės renka naudodamos klausimyną, kurio turinys atitinka Komisijos nustatytas priemones. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tų priemonių.“
„1. Reikiamą informaciją valstybės narės renka naudodamos klausimyną, kurio turinys atitinka Komisijos nustatytas priemones. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamos tos priemonės.“
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91
6 straipsnio 1 dalis
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių taisyklių, kurių laikydamosi valstybės narės apdoroja užpildytus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimynus ar 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą kitų šaltinių informaciją.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamios taisyklės, kurių laikydamosi valstybės narės apdoroja užpildytus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimynus ar 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą kitų šaltinių informaciją.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91
9 a straipsnio 2 dalis
2.  2 straipsnio 6 dalyje, 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  2 straipsnio 6 dalyje, 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 56 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 696/93
6 straipsnio 1 dalis
Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma visų pirma priede pateiktų gamybos sistemos statistinių vienetų, naudojamų kriterijų ir apibrėžčių pakeitimų, siekiant juos suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga.
Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priede pateikti gamybos sistemos statistiniai vienetai, naudojami kriterijai ir apibrėžtys, siekiant juos suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 56 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 696/93
6 a straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 1 pastraipos 4 įtrauka
–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl kokybės vertinimo kriterijų;
–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl rodiklių kokybės vertinimo kriterijų;
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 2 punkto įžanginė dalis
2)  4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
2)  4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antra pastraipa pakeičiama taip:
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punkto 2 pastraipa
Pirmoje pastraipoje nurodytų schemų detalizavimas yra toks, kaip nurodyta prieduose. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl jų patvirtinimo ir taikymo.
Pirmoje pastraipoje nurodytų schemų detalizavimas yra toks, kaip nurodyta prieduose. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamesnės jų patvirtinimo ir taikymo sąlygos.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
10 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kokybės vertinimo kriterijų.“
„5. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rodiklių kokybės vertinimo kriterijus.“
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
18 straipsnio 3 dalis
4a)  18 straipsnio 3 dalis išbraukiama;
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
18 a straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antroje pastraipoje, 10 straipsnio 5 dalyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
18 a straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antroje pastraipoje, 10 straipsnio 5 dalyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
18 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnį, A priedo a punktą, b punkto 3 dalį, c punkto 2 ir 10 dalis, d punkto 2 dalį ir f punkto 8 ir 9 dalis, B priedo b punkto 4 dalį ir d punkto 2 dalį, C priedo b punkto 2 dalį, d punkto 2 dalį ir g punkto 2 dalį ir D priedo b punkto 2 dalį ir d punkto 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antrą pastraipą, 10 straipsnio 5 dalį, A priedo a punktą, b punkto 3 dalį, c punkto 2 ir 10 dalis, d punkto 2 dalį ir f punkto 8 ir 9 dalis, B priedo b punkto 4 dalį ir d punkto 2 dalį, C priedo b punkto 2 dalį, d punkto 2 dalį ir g punkto 2 dalį ir D priedo b punkto 2 dalį ir d punkto 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto ii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
A priedo b punkto 3 papunktis
„3. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“
„3. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto iii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
A priedo c punkto 2 papunktis
„2. Informacija apie produkcijos, parduotos užsienio rinkoje, kainas (Nr. 312) ir importo kainas (Nr. 340) gali būti rengiama panaudojant iš užsienio prekybos ar kitų šaltinių kilusių produktų vieneto vertes tik tuo atveju, jei žymiai nepablogėja kokybė, palyginti su konkrečia informacija apie kainas. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl būtinos duomenų kokybės užtikrinimo sąlygų.“
„2. Informacija apie produkcijos, parduotos užsienio rinkoje, kainas (Nr. 312) ir importo kainas (Nr. 340) gali būti rengiama panaudojant iš užsienio prekybos ar kitų šaltinių kilusių produktų vieneto vertes tik tuo atveju, jei žymiai nepablogėja kokybė, palyginti su konkrečia informacija apie kainas. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant būtinos duomenų kokybės užtikrinimo sąlygas.“
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto vi papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
A priedo d punkto 2 papunktis
„2. Be to, produkcijos rodiklis (Nr. 110) ir dirbtų valandų rodiklis (Nr. 220) turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto vii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
A priedo f punkto 8 papunktis
„8. Importo kainų rodiklio (Nr. 340) atveju Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos.“
„8. Importo kainų rodiklio (Nr. 340) atveju Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos.“
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto viii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
A priedo f punkto 9 papunktis
„9. Užsienio rinkos rodikliai (Nr. 122 ir 312) turi būti perduodami pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai NACE 2 red. B–E sekcijomis, PPG ir NACE 2 red. sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. 122 rodiklio atveju nereikalaujama informacijos apie NACE 2 red. D ir E sekcijas. Be to, importo kainų rodiklis (Nr. 340) turi būti perduodamas pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai CPA B–E sekcijomis, PPG, CPA sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. Skirstant į euro zonos ir ne euro zonos šalis, Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos. Europinėje atrankų schemoje gali būti nustatoma, kad importo kainų rodiklis taikomas tik produktams, importuojamiems iš ne euro zonos šalių. Toms valstybėms narėms, kurios neįsivedė euro, 122, 312 ir 340 rodiklių nereikia perduoti pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis.“
„9. Užsienio rinkos rodikliai (Nr. 122 ir 312) turi būti perduodami pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai NACE 2 red. B–E sekcijomis, PPG ir NACE 2 red. sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. 122 rodiklio atveju nereikalaujama informacijos apie NACE 2 red. D ir E sekcijas. Be to, importo kainų rodiklis (Nr. 340) turi būti perduodamas pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai CPA B–E sekcijomis, PPG, CPA sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. Skirstant į euro zonos ir ne euro zonos šalis, Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos. Europinėje atrankų schemoje gali būti nustatoma, kad importo kainų rodiklis taikomas tik produktams, importuojamiems iš ne euro zonos šalių. Toms valstybėms narėms, kurios neįsivedė euro, 122, 312 ir 340 rodiklių nereikia perduoti pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis.“
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 7 punkto i papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
B priedo b punkto 4 papunktis
„4. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“
„4. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 7 punkto iv papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
B priedo d punkto 2 papunkčio 2 pastraipa
Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto i papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
C priedo b punkto 2 papunktis
„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“
„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto i papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto i papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
C priedo c punkto 4 papunktis
iii)  c punkto 4 dalies paskutinė pastraipa išbraukiama;
iii)  c punkto 4 dalies trečia pastraipa išbraukiama;
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iii papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto iii papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iv papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
C priedo d punkto 2 papunktis
„2. Apyvartos rodiklis (Nr. 120) ir pardavimų apimties rodiklis (Nr. 123) taip pat turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iv papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto iv papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto v papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
C priedo g punkto 2 papunktis
„2. Apyvartos (Nr. 120) ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties (Nr. 330 / 123) rodikliai perduodami per vieną mėnesį šio priedo f punkto 3 dalyje nurodytu detalizavimo lygiu. Valstybės narės gali nuspręsti prisidėti teikiant apyvartos ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties rodiklius Nr. 120 ir 330 / 123 pagal europinės atrankos schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, paskyrimus. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl europinės atrankos schemos paskyrimų.“
„2. Apyvartos (Nr. 120) ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties (Nr. 330 / 123) rodikliai perduodami per vieną mėnesį šio priedo f punkto 3 dalyje nurodytu detalizavimo lygiu. Valstybės narės gali nuspręsti prisidėti teikiant apyvartos ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties rodiklius Nr. 120 ir 330 / 123 pagal europinės atrankos schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, paskyrimus. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant europinės atrankos schemos paskyrimus.“
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto v papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto v papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto i papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
D priedo b punkto 2 papunktis
„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“
„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto i papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 10 punkto i papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto iv papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
D priedo d punkto 2 papunktis
„2. Apyvartos rodiklis (Nr. 120) taip pat turi būti perduodamas išlygintas pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto iv papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 10 punkto iv papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 58 punkto 1 pastraipa
Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 530/1999 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir kokybės vertinimo kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 530/1999 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir statistikos kokybės vertinimo kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 530/1999
6 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir kokybės vertinimo kriterijų. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio deleguotieji aktai priimami likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“
„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir kokybės vertinimo kriterijai. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio deleguotieji aktai priimami likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 530/1999
10 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kokybės vertinimo kriterijų. Tie deleguotieji aktai priimami kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“
„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi statistikos kokybės vertinimo kriterijai. Tie deleguotieji aktai priimami kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 530/1999
10 a straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6 straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 530/1999
10 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 6 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 6 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 59 punkto 4 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su rezultatų rengimu, atitinkamu rezultatų perdavimo formatu ir kokybės ataskaitų turiniu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su rezultatų rengimu, atitinkamu rezultatų perdavimo formatu, kokybės ataskaitų struktūra ir išsamia jų rengimo tvarka, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002
1 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento III priedo statistinės nomenklatūros ir Komisijos sprendimu 2000/532/EB* nustatyto atliekų sąrašo atitikmenų lentelės nustatymo.
„5. Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant šio reglamento III priedo statistinės nomenklatūros ir Komisijos sprendimu 2000/532/EB* nustatyto atliekų sąrašo atitikmenų lentelę.
____________________
____________________
* 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).“
* 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).“
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kokybės ir tikslumo reikalavimų apibrėžties.“
„Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi kokybės ir tikslumo reikalavimai.“
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002
5 a straipsnio 1 dalis
Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl reglamento suderinimo su ekonomikos ir technikos pažanga renkant atliekų statistikos duomenis ir juos statistiškai apdorojant, taip pat dėl rezultatų apdorojimo bei perdavimo ir prieduose išvardytų specifikacijų pritaikymo.
Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas jį suderinant su ekonomikos ir technikos pažanga renkant atliekų statistikos duomenis ir juos statistiškai apdorojant, taip pat dėl rezultatų apdorojimo bei perdavimo ir pritaikant prieduose išvardytas specifikacijas.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002
5 b straipsnio 2 dalis
2.  1 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 5a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  1 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 5a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002
6 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  I priedo 7 skirsnyje ir II priedo 7 skirsnyje nurodytų kokybės ataskaitų turinio.
c)  I priedo 7 skirsnyje ir II priedo 7 skirsnyje nurodytų kokybės ataskaitų struktūros ir išsamios jų rengimo tvarkos.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 60 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 437/2003
5 straipsnio 2 pastraipa
Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų tikslumo standartų nustatymo.
Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi kiti tikslumo standartai.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 60 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 437/2003
10 a straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
–  tas reglamentas papildomas patvirtinant priemones, susijusias su duomenų teikimu pagal galimybių studijų rezultatus.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 3 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 450/2003 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su kokybės ataskaitų turiniu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 450/2003 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su kokybės ataskaitų struktūra ir išsamia jų rengimo tvarka, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
2 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pakeitimų, kuriais patikslinami indekso techniniai reikalavimai ir svorių struktūra.“
„4. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas siekiant patikslinti indekso techninius reikalavimus ir svorių struktūrą.“
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
3 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pakeitimų, kuriais, atsižvelgiant į 10 straipsnyje apibrėžtas įgyvendinimo galimybių studijas, į šio reglamento taikymo sritį įtraukiamos ekonominės veiklos rūšys, apibrėžtos NACE 2 red. O–S sekcijose.“
„2. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas ir, atsižvelgiant į 10 straipsnyje numatytas įgyvendinimo galimybių studijas, į šio reglamento taikymo sritį įtraukiamos ekonominės veiklos rūšys, apibrėžtos NACE 2 red. O–S sekcijose.“
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Atsižvelgiant į indėlius į bendruosius užimtumo ir darbo kaštus Sąjungos ir nacionaliniu lygiais, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę pažangą, nustatomos NACE 2 red. sekcijose ir kitais pjūviais, neviršijant NACE 2 red. skyrių suskirstymų (2 skaitmenų lygis) arba skyrių grupavimų lygio, apibrėžtos ekonominės veiklos rūšys, pagal kurias skirstomi duomenys.
Atsižvelgiant į indėlius į bendruosius užimtumo ir darbo kaštus Sąjungos ir nacionaliniu lygiais, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir, atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę pažangą, nustatomos NACE 2 red. sekcijose ir kitais pjūviais, neviršijant NACE 2 red. skyrių suskirstymų (2 skaitmenų lygis) arba skyrių grupavimų lygio, apibrėžtos ekonominės veiklos rūšys, pagal kurias skirstomi duomenys.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tų ekonominės veiklos rūšių nustatymo, atsižvelgiant į 10 straipsnyje apibrėžtas įgyvendinimo galimybių studijas.
Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos tos ekonominės veiklos rūšys, atsižvelgiant į 10 straipsnyje numatytas įgyvendinimo galimybių studijas.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
4 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl indekso sujungimo metodologijos nustatymo.“
„3. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant indekso sujungimo metodologiją.“
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
8 straipsnio 1 dalis
„1. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl atskirų kokybės kriterijų nustatymo. Perduodami dabartiniai ir atgaliniai duomenys turi tenkinti atskirus kokybės kriterijus.“
„1. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi atskiri kokybės kriterijai. Perduodami dabartiniai ir atgaliniai duomenys turi tenkinti atskirus kokybės kriterijus.“
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
8 straipsnio 2 dalis
„2. Nuo 2003 m. valstybės narės Komisijai turi pateikti metines kokybės ataskaitas. Ataskaitų turinį įgyvendinimo aktu nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
„2. Nuo 2003 m. valstybės narės Komisijai turi pateikti metines kokybės ataskaitas. Ataskaitų struktūrą ir išsamią jų rengimo tvarką įgyvendinimo aktais nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
9 straipsnis
4a)  9 straipsnis išbraukiamas.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
10 straipsnio 5 dalis
„5. Komisija, atsižvelgdama į galimybių studijų rezultatus, įgyvendinimo aktu nustato priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. Tos priemonės turi atitikti ekonominio veiksmingumo principą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 2 straipsnyje, įskaitant naštos respondentams sumažinimą.“
„5. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų teikimo, atsižvelgiant į šiame straipsnyje numatytų galimybių studijų rezultatus. Tie deleguotieji aktai turi atitikti ekonominio veiksmingumo principą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 2 straipsnyje, įskaitant naštos respondentams sumažinimą.“
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
11 a straipsnio 2 dalis
2.  2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
11 a straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
11 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 2 straipsnio 4 dalį, 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 2 straipsnio 4 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, 8 straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 62 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 808/2004
8 a straipsnio 2 dalis
2.  8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 1 pastraipos 2 įtrauka
–  tas reglamentas iš dalies keičiamas, siekiant pakoreguoti Sąjungos bendrosios sumos dalį;
–  tas reglamentas iš dalies keičiamas, siekiant patikslinti Sąjungos bendrosios sumos dalį;
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005
2 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ir B.4G rodiklių duomenų perdavimo tvarkaraščio ir bet kokio sprendimo reikalauti priede išvardytų sandorių suskirstymo pagal analogiškus sektorius. Komisija tokį sprendimą priima tik pagal 9 straipsnį pranešusi Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio reglamento įgyvendinimą.“
„2. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ir B.4G rodiklių duomenų perdavimo tvarkaraštį ir reikalaujant priede išvardytus sandorius suskirstyti pagal analogiškus sektorius. Komisija tokį deleguotąjį aktą priima tik pateikusi pranešimą pagal 9 straipsnį Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio reglamento įgyvendinimą.“
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005
2 straipsnio 5 dalis
ba)  5 dalis išbraukiama;
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005
3 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama šio straipsnio 1 dalies nuostata dėl Sąjungos bendrosios sumos dalies.“
„3. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama šio straipsnio 1 dalies nuostata siekiant patikslinti Sąjungos bendrosios sumos dalį (1 proc.).“
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
„Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų kokybės kriterijų nustatymo.“
„Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri kokybės kriterijai.“
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005
7 a straipsnio 2 dalis
2.  2 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  2 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005
7 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 2 straipsnio 2 ir 4 dalis, 3 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 2 straipsnio 2 ir 4 dalis, 3 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Be to, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl to apibrėžimo išplėtimo, jei tai gerokai padidintų tyrimų rezultatų atitinkamose valstybėse narėse reprezentatyvumą ir kokybę.
Be to, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, dėl to apibrėžimo išplėtimo, jei tai gerokai padidintų tyrimų rezultatų atitinkamose valstybėse narėse reprezentatyvumą ir kokybę.
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
7 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi imties ir tikslumo reikalavimai, šiuos reikalavimus atitinkantys imties dydžiai, NACE 2 red. ir dydžių kategorijų, į kurias galima suskirstyti rezultatus, išsamus aprašymas.“
„3. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi imties ir tikslumo reikalavimai, šiuos reikalavimus atitinkantys imties dydžiai, NACE 2 red. ir dydžių kategorijų, į kurias galima suskirstyti rezultatus, išsamus aprašymas.“
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
8 straipsnio 2 dalis
„2.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma, kokius konkrečius duomenis, susijusius su mokymą vykdančiomis ir nevykdančiomis įmonėmis ir įvairiomis profesinio mokymo formomis, reikia rinkti.“
„2.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, kokius konkrečius duomenis, susijusius su mokymą vykdančiomis ir nevykdančiomis įmonėmis ir įvairiomis profesinio mokymo formomis, reikia rinkti.“
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
9 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl renkamų ir pateikiamų duomenų, skirtų Europos statistikai apie profesinį mokymą įmonėse rengti, kokybės reikalavimų ir visų priemonių, būtinų duomenų kokybei įvertinti ar pagerinti.“
„4. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi renkamų ir pateikiamų duomenų, skirtų Europos statistikai apie profesinį mokymą įmonėse rengti, kokybės reikalavimai ir patvirtinamos visos priemonės, būtinos duomenų kokybei įvertinti ar pagerinti.“
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
9 straipsnio 5 dalis
„5. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma 2 dalyje nurodytų kokybės ataskaitų struktūra. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
„5. Valstybės narės, rengdamos kokybės ataskaitas, nurodytas 2 dalyje, laikosi kokybės reikalavimų ir kitų priemonių, nustatytų pagal 4 dalį. Valstybės narės, norėdamos įvertinti perduotų duomenų kokybę, naudoja Komisijos įgyvendinimo aktais nustatytą formą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
10 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių duomenys turi būti surinkti, nustatymo.“
„2. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių duomenys turi būti surinkti, nustatymo.“
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
13 a straipsnio 2 dalis
2.  5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 66 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 458/2007
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi pirmi metai, kurių išsamūs duomenys turi būti renkami, ir patvirtinamos priemonės, susijusios su išsamia kaupiamų duomenų klasifikacija, ir vartojamos sąvokos.
Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi pirmi metai, kurių išsamūs duomenys turi būti renkami, ir patvirtinamos priemonės, susijusios su išsamia kaupiamų duomenų klasifikacija, ir vartojamos sąvokos.
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 66 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 458/2007
7 a straipsnio 2 dalis
2.  7 straipsnio 3 dalyje ir I priedo 1.1.2.4 punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  7 straipsnio 3 dalyje ir I priedo 1.1.2.4 punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 1 pastraipa
Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 716/2007 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos I ir II priedų apibrėžtys bei III priede pateikti informacijos išsamumo lygiai ir tas reglamentas papildomas priemonėmis dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones.
Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 716/2007 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos I ir II priedų apibrėžtys bei III priede pateikti informacijos išsamumo lygiai ir tas reglamentas papildomas priemonėmis dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones ir bendrais kokybės kriterijais.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 716/2007
5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis bandomųjų tyrimų rezultatais, priimti deleguotuosius aktus dėl būtinų priemonių dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis bandomųjų tyrimų rezultatais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos būtinos priemonės dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones.
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 716/2007
6 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų kokybės standartų.“
„3. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri kokybės standartai, nurodyti 1 dalyje.“
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 4 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (EB) Nr. 716/2007
9 straipsnio 1 pastraipos c punktas
„c) nustatyti kokybės ataskaitų turinį ir periodiškumą.“
„c) nustatyti 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų kokybės ataskaitų struktūrą, išsamią jų rengimo tvarką ir periodiškumą.“
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 716/2007
9 a straipsnio 2 dalis
2.  2 straipsnyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  2 straipsnio antroje pastraipoje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 716/2007
9 a straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio antroje pastraipoje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 716/2007
9 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 2 straipsnį, 5 straipsnio 4 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 2 straipsnio antrą pastraipą, 5 straipsnio 4 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 68 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
9 a straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis
Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:
Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis: