Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο 
Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων
 Καμερούν
 Μπρουνέι
 Συμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις *
 Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I
 Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I
 Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου ***I
 Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ***I
 Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων ***I
 Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων ***I
 InvestEU ***I
 Ενιαία ευρωπαϊκή ναυτιλιακή θυρίδα ***I
 Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας ***I
 Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I
 Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
 Αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών ***I
 Προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ***I
 Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες

Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων
PDF 159kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την Κίνα, και ιδίως την κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων (2019/2690(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0422RC-B8-0255/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα, και ιδίως τα ψηφίσματα της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την Κίνα: δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της θανατικής ποινής(1), της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την κατάσταση και την πολιτιστική κληρονομιά στο Κασγκάρ (αυτόνομη περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, Κίνα)(2), της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι(3), της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας(4) και της 4ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σινγιάνγκ(5),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας, που ξεκίνησε το 2003, καθώς και την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 22ας Ιουνίου 2016 με τίτλο «Στοιχεία για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) της 12ης Μαρτίου 2019 με τίτλο «ΕΕ-Κίνα — Μια στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005),

–  έχοντας υπόψη την «Κοινή δήλωση στην 21η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας» της 9ης Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τον 37ο γύρο του, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 1 και 2 Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και το άρθρο 4, το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των «μειονοτικών εθνοτήτων»,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966 που υπογράφηκε από την Κίνα το 1998 αλλά δεν κυρώθηκε,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της έκθεσης της Επιτροπής του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων σχετικά με την Κίνα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η ΕΕ δεσμεύεται να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου «σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ ανεξαιρέτως», και ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βρίσκονται στον πυρήνα των σχέσεών της με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στοιχείο αυτό θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να υπερασπίζεται τις ίδιες αυτές αξίες στην εξωτερική της δράση και το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον της Κίνας να σέβεται τους διεθνείς νόμους και πρότυπα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη δική της ανάπτυξη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα κατόρθωσε να απαλλάξει 700 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια, αλλά ότι, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Πρόεδρο Xi Jinping τον Μάρτιο του 2013, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα εξακολούθησε να επιδεινώνεται, με την κυβέρνηση να εντείνει την εχθρική της στάση απέναντι σε ειρηνικούς αντιφρονούντες, στην ελευθερία της έκφρασης και της θρησκείας και στο κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση και ασκήσει δίωξη σε εκατοντάδες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρους και δημοσιογράφους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες ρυθμίσεις για τα θρησκευτικά θέματα, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2018, είναι πιο περιοριστικές έναντι των θρησκευτικών ομάδων και δραστηριοτήτων και τις αναγκάζουν να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις κομματικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία θρησκεύματος και συνείδησης έχει φθάσει σε νέο χαμηλό σημείο από την έναρξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και το άνοιγμα της Κίνας στα τέλη της δεκαετίας του 1970· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα στεγάζει έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς θρησκευτικών κρατούμενων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Αγίας Έδρας και της κινεζικής κυβέρνησης τον Σεπτέμβριο του 2018 σχετικά με τους ορισμούς επισκόπων στην Κίνα, οι χριστιανικές θρησκευτικές κοινότητες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη καταπίεση στην Κίνα, ενώ οι Χριστιανοί, τόσο σε παράνομες όσο και σε κρατικά εγκεκριμένες εκκλησίες, βρίσκονται στο στόχαστρο μέσω της παρενόχλησης και της κράτησης πιστών, της κατεδάφισης εκκλησιών, της κατάσχεσης θρησκευτικών συμβόλων και της καταστολής των χριστιανικών συναθροίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές σε ορισμένες επαρχίες δεν επιτρέπουν σε άτομα κάτω των 18 ετών να συμμετέχουν σε θρησκευτικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2018, η Κίνα έθεσε υπό απαγόρευση την Eκκλησία της Σιών, τη μεγαλύτερη αδελφότητα ιδιωτικού χώρου λατρείας στην Κίνα με περισσότερους από 1 500 πιστούς·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Σινγιάνγκ, όπου ζουν 10 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι Ουιγούροι και εθνοτικοί Καζάχοι, επιδεινώθηκε ταχέως, δεδομένου ότι ο απόλυτος έλεγχος του Σινγιάνγκ έχει αναχθεί σε ύψιστη προτεραιότητα για τις κινεζικές αρχές, λόγω τόσο των περιοδικών τρομοκρατικών επιθέσεων που διαπράττονται από Ουιγούρους στο Σινγιάνγκ ή εικάζεται ότι διαπράττονται σε σχέση με την περιοχή αυτή, όσο και της στρατηγικής θέσης που έχει η αυτόνομη περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ για την πρωτοβουλία «Μια ζώνη ένας δρόμος»· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι το σύστημα των στρατοπέδων στο Σινγιάνγκ έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Κίνας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεσπιστεί ένα εξωδικαστικό πρόγραμμα κράτησης, στο πλαίσιο του οποίου «δεκάδες χιλιάδες έως και άνω του ενός εκατομμυρίου Ουιγούροι» εξαναγκάζονται να υποβληθούν σε πολιτική «επανεκπαίδευση», σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παραθέτει η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ή να δικάζονται για απροσδιόριστες χρονικές περιόδους, με αποτέλεσμα, ως εκ τούτου, να κρατούνται αυθαίρετα, υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του θρησκευτικού εξτρεμισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επαρχία Σινγιάνγκ έχουν αναπτυχθεί αυστηροί περιορισμοί όσον αφορά τις θρησκευτικές πρακτικές και τη γλώσσα και τα έθιμα των Ουιγούρων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναπτυχθεί ένα εξελιγμένο δίκτυο επεμβατικής ψηφιακής επιτήρησης, το οποίο περιλαμβάνει τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και συλλογή δεδομένων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει απορρίψει πολλά αιτήματα της Ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τις βίαιες ή ακούσιες εξαφανίσεις (WGEID), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλες εντολές των Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ για την αποστολή ανεξάρτητων ερευνητών στο Σινγιάνγκ,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Θιβέτ έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, παρά την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη των υποδομών, με την κινεζική κυβέρνηση να περιορίζει ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το πρόσχημα της ασφάλειας και της σταθερότητας και να προβαίνει σε διαρκείς επιθέσεις κατά της θιβετιανής ταυτότητας και του θιβετιανού πολιτισμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου στο Θιβέτ έχουν παρουσιάσει αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, όπως και οι αυθαίρετες κρατήσεις, τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει στο Θιβέτ ένα περιβάλλον στο οποίο δεν τίθενται όρια στην κρατική εξουσία, είναι διάχυτο ένα κλίμα φόβου, και κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής ελέγχεται και ρυθμίζεται στενά· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Θιβέτ κάθε μη βίαιη ενέργεια διαφωνίας ή κριτικής των κρατικών πολιτικών αναφορικά με εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες δύναται να θεωρηθεί «διασπαστική» και, ως εκ τούτου, να ποινικοποιηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ είναι σήμερα περισσότερο περιορισμένη παρά ποτέ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες πάρα πολλοί Θιβετιανοί, κυρίως μοναχοί και μοναχές, έχουν αυτοπυρποληθεί από το 2009, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της καταπιεστικής κινεζικής πολιτικής στο Θιβέτ και ζητώντας την επιστροφή του Δαλάι Λάμα και το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία στην Άμπα (Νγκάμπα) της επαρχίας Σιτσουάν και σε άλλες περιοχές του υψιπέδου του Θιβέτ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει σημειωθεί καμιά πρόοδος όσον αφορά την επίλυση της θιβετιανής κρίσης·

1.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για το ολοένα και πιο καταπιεστικό καθεστώς με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες πολλές θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, και ιδίως Ουιγούροι και Καζάχοι, Θιβετιανοί και Χριστιανοί, το οποίο επιβάλλει επιπρόσθετους περιορισμούς στις συνταγματικές εγγυήσεις των δικαιωμάτων τους στην ελευθερία της πολιτιστικής έκφρασης και των θρησκευτικών πεποιθήσεων, του λόγου και της έκφρασης, και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι· ζητεί από τις αρχές να σέβονται τις εν λόγω θεμελιώδεις ελευθερίες·

2.  καλεί την κινεζική κυβέρνηση να θέσει αμέσως τέρμα στην πρακτική της αυθαίρετης κράτησης, χωρίς την απαγγελία κατηγορίας, δίκη ή καταδίκη για ποινικό αδίκημα, μελών της μειονότητας των Ουιγούρων και των Καζάχων, καθώς και των Θιβετιανών, να κλείσει όλα τα στρατόπεδα και τα κέντρα κράτησης και να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων τους κρατούμενους·

3.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση όσων κρατούνται αυθαίρετα, των κρατούμενων συνείδησης, συμπεριλαμβανομένων των πιστών της Falun Gong, και τον τερματισμό των βίαιων εξαφανίσεων, και επιμένει ότι όλα τα άτομα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, να έχουν πρόσβαση στην οικογένειά τους και σε ιατρική βοήθεια, καθώς και να διερευνηθούν οι υποθέσεις τους·

4.  καλεί την κινεζική κυβέρνηση να απελευθερώσει αμέσως: Ουιγούρους, συμπεριλαμβανομένων των Ilham Tohti, Tashpolat Tiyip, Rahile Dawut, Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun, και Abdukerim Abduweli· άτομα που διώκονται για τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των Zhang Shaojie, Hu Shigen, Wang Yi και Sun Qian· Θιβετιανούς ακτιβιστές, συγγραφείς και θρησκευτικούς ηγέτες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ποινικά αδικήματα ή έχουν φυλακιστεί επειδή άσκησαν ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων των Tashi Wangchuk και Lobsang Dargye·

5.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση του Σουηδού πολίτη, εκδότη βιβλίων Gui Minhai και των δύο Καναδών πολιτών Michael Spavor και Michael Kovrig·

6.  προτρέπει την κινεζική κυβέρνηση να γνωστοποιήσει τα πλήρη στοιχεία των αγνοουμένων στο Σινγιάνγκ στις οικογένειές τους·

7.  καλεί τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν τις εκστρατείες τους κατά των χριστιανικών αδελφοτήτων και οργανώσεων και να σταματήσουν την παρενόχληση και κράτηση Χριστιανών ιερέων και τις αναγκαστικές κατεδαφίσεις εκκλησιών·

8.  καλεί τις κινεζικές αρχές να προασπίσουν την γλωσσική, πολιτισμική, θρησκευτική και τις άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες των Θιβετιανών και να θέσουν τέρμα σε πολιτικές μετεγκατάστασης υπέρ πληθυσμών Χαν και εις βάρος των Θιβετιανών, και παράλληλα να σταματήσουν να εξαναγκάζουν Θιβετιανούς νομάδες να εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους·

9.  καταδικάζει τις εκστρατείες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προσέγγισης της «πατριωτικής παιδείας», συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη συγκαλυμμένη ανάληψη της διαχείρισης θιβετιανών βουδιστικών μονών· εκφράζει ανησυχία για την καταχρηστική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της Κίνας με σκοπό τη δίωξη Θιβετιανών και Βουδιστών, οι θρησκευτικές δραστηριότητες των οποίων εξομοιώνονται με «αποσχιστικές ενέργειες»· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το περιβάλλον για την άσκηση της βουδιστικής λατρείας στο Θιβέτ επιδεινώθηκε σημαντικά μετά τις θιβετιανές διαδηλώσεις του Μαρτίου του 2008, δεδομένου ότι η κινεζική κυβέρνηση υιοθετεί μια πιο γενικευμένη προσέγγιση της «πατριωτικής παιδείας»·

10.  προτρέπει τις κινεζικές αρχές να εφαρμόσουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελευθερίας των θρησκευτικών πεποιθήσεων για όλους τους Κινέζους πολίτες·

11.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέτουν το ζήτημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε πολιτικό επίπεδο με τις κινεζικές αρχές, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να προβάλλει μια ισχυρή, σαφή και ενιαία φωνή στην προσέγγισή της έναντι της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του στρατηγικού διαλόγου, του οικονομικού διαλόγου υψηλού επιπέδου και της αντίστοιχης συνόδου κορυφής, καθώς και της προσεχούς συνόδου κορυφής Ευρώπης-Ασίας·

12.  υπογραμμίζει ότι, ενώ στην κοινή τους δήλωση που εκδόθηκε μετά την 21η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας, η ΕΕ και η Κίνα επιβεβαίωσαν ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα, η ΕΕ θα πρέπει να παροτρύνει την Κίνα να ενεργεί αναλόγως· εκφράζει τη λύπη του διότι, κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 9 Απριλίου 2019, οι επείγουσες ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαδραμάτισαν για μια ακόμα φορά περιθωριακό ρόλο· είναι της άποψης ότι αν και όταν η διατύπωση του κειμένου της συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας υστερεί ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Επιτροπή θα πρέπει να αρνούνται να το συμπεριλαμβάνουν και να εκδίδουν χωριστή ανακοίνωση επί του θέματος στην οποία να προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση τόσο της κατάστασης όσο και του λόγου για τον οποίο δεν κατέστη δυνατόν να συμφωνηθεί πιο έντονη διατύπωση·

13.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποτρέψουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες των κινεζικών αρχών στο έδαφος της ΕΕ που αποβλέπουν σε παρενόχληση μελών των τουρκικών κοινοτήτων, Θιβετιανών και άλλων θρησκευτικών ή εθνοτικών ομάδων, προκειμένου να τα υποχρεώσουν να ενεργούν ως πληροφοριοδότες, να τα αναγκάσουν να επιστρέψουν στην Κίνα ή να τα φιμώσουν·

14.  καλεί τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την ελεύθερη, ουσιαστική και απρόσκοπτη πρόσβαση δημοσιογράφων και διεθνών παρατηρητών στην επαρχία Σινγιάνγκ και στην Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ, μεταξύ άλλων και για τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Ειδικές Διαδικασίες του ΟΗΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλία κατά την επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με ένα ψήφισμα για τη συγκρότηση διερευνητικής αποστολής στο Σινγιάνγκ·

15.  καλεί την κινεζική κυβέρνηση να εγγυηθεί τον απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών που αναγνωρίζονται στο κινεζικό Σύνταγμα, όσον αφορά το άρθρο 4, το οποίο προστατεύει τις εθνικές μειονότητες· το άρθρο 35, που προστατεύει την ελευθερία του λόγου, την ελευθεροτυπία, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, και το δικαίωμα για πορείες και διαδηλώσεις· το άρθρο 36, που αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων· και το άρθρο 41, το οποίο εξασφαλίζει το δικαίωμα για άσκηση κριτικής και υποβολή προτάσεων σε σχέση με οποιοδήποτε κρατικό όργανο ή αξιωματούχο·

16.  ζητεί επιμόνως από την Κίνα να επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

17.  παροτρύνει την Κίνα να παρέχει στους διπλωμάτες, τους δημοσιογράφους και τους πολίτες της ΕΕ ανεμπόδιστη πρόσβαση στο Θιβέτ, σε αμοιβαιότητα για την ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση που έχουν οι Κινέζοι ταξιδιώτες σε ολόκληρη την επικράτεια των κρατών μελών της ΕΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν σοβαρά υπόψη το ζήτημα της πρόσβασης στο Θιβέτ κατά τις συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Κίνας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων·

18.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο 37ος γύρος του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν απέφερε ουσιαστικά αποτελέσματα· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η κινεζική αντιπροσωπεία δεν συμμετείχε στις 2 Απριλίου στη συνέχιση του διαλόγου, όπου προβλεπόταν η ανταλλαγή απόψεων με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

19.  προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν εντατικότερα τις ανησυχητικές εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης κυβερνητικής καταστολής και επιτήρησης, και να καταγγέλλουν τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο επίπεδο τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα·

20.  καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης στοχευμένων κυρώσεων κατά των υπαλλήλων που ευθύνονται για την καταστολή στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ·

21.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να σταματήσουν κάθε εξαγωγή και μεταφορά τεχνολογίας για αγαθά και υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η Κίνα για να επεκτείνει και να βελτιώσει τους μηχανισμούς κυβερνοεποπτείας και κατασκευής προγνωστικών προφίλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η Κίνα εξάγει ήδη τέτοιες τεχνολογίες σε απολυταρχικά κράτη σε όλο τον κόσμο·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 80.
(2) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 185.
(3) ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 108.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0343.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0377.


Καμερούν
PDF 146kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με το Καμερούν (2019/2691(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0423RC-B8-0245/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Antonio Panzeri, της 7ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κατάσταση στο Καμερούν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ), της 5ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την επιδεινούμενη πολιτική κατάσταση και την κατάσταση της ασφάλειας στο Καμερούν,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες δηλώσεις του εκπροσώπου της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με την κατάσταση στο Καμερούν, και ιδίως τη δήλωση της 31ης Ιανουαρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική δήλωση, της 9ης Οκτωβρίου 2018, της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της Αφρικανικής Ένωσης στις προεδρικές εκλογές του 2018 στο Καμερούν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, στις 11 Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την καταστολή των διαμαρτυριών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αφρικανικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, της 6ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν,

–  έχοντας υπόψη τον αντιτρομοκρατικό νόμο του Καμερούν, του 2014,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ («συμφωνία Κοτονού»),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του 1981, τον οποίο έχει κυρώσει το Καμερούν,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Καμερούν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καμερούν αντιμετωπίζει πολλές ταυτόχρονες πολιτικές προκλήσεις και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ των οποίων απειλές από την Μπόκο Χαράμ στην περιοχή της Άπω Βόρειας περιφέρειάς του, διασυνοριακές απειλές κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καθώς και την εσωτερική ένοπλη αποσχιστική εξέγερση στις αγγλόφωνες Βορειοδυτικές και Νοτιοδυτικές περιφέρειές του·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Οκτωβρίου 2018 διεξήχθησαν στο Καμερούν προεδρικές εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από καταγγελίες για νοθεία και αναφορές παρατυπιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Paul Biya βρίσκεται στην εξουσία από το 1982· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του Καμερούν τροποποιήθηκε το 2008 προκειμένου να αρθούν τα χρονικά όρια των θητειών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οπαδοί και σύμμαχοι του αντιπολιτευόμενου Κόμματος για την Αναγέννηση του Καμερούν (MRC), υπό την ηγεσία του Maurice Kamto, προέβησαν σε διαμαρτυρίες στη Ντουάλα, στη Γιαουντέ, στο Dshang, στο Bafoussam και στο Bafang· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δυσανάλογη βία, μεταξύ άλλων δακρυγόνα αέρια και σφαίρες από καουτσούκ, για την καταστολή των διαμαρτυριών αυτών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 200 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Maurice Kamto και άλλοι ηγέτες της αντιπολίτευσης, συνελήφθησαν αυθαίρετα τον Ιανουάριο του 2019 και κρατήθηκαν χωρίς άμεση πρόσβαση σε δικηγόρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται οι εν λόγω υποστηρικτές και ο ηγέτης τους περιλαμβάνονται η εξέγερση, οι βιαιοπραγίες κατά της πατρίδας, η στάση, η καταστροφή δημόσιων κτιρίων και περιουσιακών στοιχείων, η προσβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας και οι συγκεντρώσεις πολιτικού χαρακτήρα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Απριλίου 2019, το Εφετείο της Κεντρικής Περιφέρειας του Καμερούν επιβεβαίωσε την απόφαση που ελήφθη πρωτοδίκως και απέρριψε την απελευθέρωση του Maurice Kamto και άλλων έξι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία στο Εφετείο διεξήχθη χωρίς τον Maurice Kamto και τους δικηγόρους του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Καμερούν ανέλαβαν δυσανάλογη δράση κατά την έναρξη στρατιωτικών δικών ορισμένων μελών της αντιπολίτευσης, επιδεινώνοντας την πολιτική αναταραχή στο Καμερούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορούμενοι, εάν καταδικαστούν, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Καμερούν έχουν επανειλημμένα περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης κλείνοντας το Διαδίκτυο, παρενοχλώντας και συλλαμβάνοντας δημοσιογράφους, αρνούμενες τη χορήγηση άδειας σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και εντείνοντας τις πολιτικές επιθέσεις κατά του ανεξάρτητου Τύπου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται εντάσεις μεταξύ της γαλλόφωνης πλειονότητας και της μειονοτικής αγγλόφωνης κοινότητας του Καμερούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες του Βορειοδυτικού και του Νοτιοδυτικού Καμερούν παραμένουν κυρίως αγγλόφωνες, με διαφορετικό εκπαιδευτικό και νομικό σύστημα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2016 οι διακρίσεις και η σχετική παραμέληση των αγγλόφωνων περιφερειών της χώρας και η επιβολή του γαλλικού νομικού συστήματος και της γλώσσας στα δικαστήρια και στις αίθουσες διδασκαλίας, οδήγησαν σε ειρηνικές απεργίες εκπαιδευτικών και δικηγόρων και σε ειρηνικές διαδηλώσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κλιμακώθηκε από τον Οκτώβριο του 2018 και οι μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις που διεξάγονται από τις δυνάμεις ασφαλείας συχνά συνοδεύονται από κατάχρηση εξουσίας, με συνέπεια παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξωδικαστικών εκτελέσεων, των βιασμών, της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, καθώς και της καταστροφής περιουσιών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οπλισμένες αποσχιστικές ομάδες έχουν προβεί σε μαζικές απαγωγές, ακόμη και μαθητών και σπουδαστών, έχουν αναλάβει στοχευμένες δολοφονίες αστυνομικών και αξιωματούχων των τοπικών αρχών, έχουν εμπλακεί σε εκβιασμούς, έχουν επιβάλει εβδομαδιαίες διαδηλώσεις «πόλεων φάντασμα» και έχουν αποκλείσει και πυρπολήσει εκπαιδευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία, στερώντας έτσι χιλιάδες νέους από την πρόσβαση στην εκπαίδευση, και τον γενικό πληθυσμό από την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας της κρίσης, περίπου 444 000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας και άλλοι 32 000 έχουν καταφύγει στη γειτονική Νιγηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει το Καμερούν πλήττει πάνω από 600 000 εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους, περίπου 35 000 πρόσφυγες από γειτονικές συγκρούσεις, και 1,9 εκατομμύρια άτομα που κινδυνεύουν από επισιτιστική ανασφάλεια·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018 και το 2019, η κυβέρνηση του Καμερούν έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Βορειοδυτική και τη Νοτιοδυτική περιφέρεια, με σκοπό να διασφαλίσει την πολύπλευρη προστασία και παροχή βοήθειας στους εκτοπισμένους ως ζήτημα προτεραιότητας και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άτομα που έχουν πληγεί από την κρίση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία λόγω φύλου και η δίωξη μειονοτήτων εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά προβλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποινικός κώδικας του Καμερούν τιμωρεί τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου με φυλάκιση έως πέντε ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία και οι «gendarmes» (πολιτοφυλακή) συνεχίζουν να συλλαμβάνουν και να παρενοχλούν άτομα ΛΟΑΔΜΙ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπόκο Χαράμ εξακολουθεί να διαπράττει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην περιοχή της Άπω Βόρειας περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης της λεηλασίας και της καταστροφής περιουσιών, καθώς και της θανάτωσης και απαγωγής αμάχων·

1.  αποδοκιμάζει τις περιπτώσεις βασανιστηρίων, βίαιων εξαφανίσεων και εξωδικαστικών εκτελέσεων από τις υπηρεσίες ασφαλείας και τους ένοπλους αυτονομιστές· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις ενέργειες των κυβερνητικών δυνάμεων στις βιαιοπραγίες· καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να σέβονται το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων και καλεί την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για τον τερματισμό της βίας και της ατιμωρησίας στη χώρα·

2.  καταδικάζει τη χρήση υπέρμετρης βίας εναντίον διαδηλωτών και πολιτικών αντιπάλων και τις παραβιάσεις των ελευθεριών του Τύπου, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τη σύλληψη και κράτηση του Maurice Kamto και άλλων ειρηνικών διαδηλωτών· ζητεί την άμεση απελευθέρωση από τις αρχές του Καμερούν του Maurice Kamto και όλων των άλλων κρατουμένων που κρατούνται με πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, ανεξάρτητα από το αν συνελήφθησαν πριν ή μετά τις προεδρικές εκλογές του 2018·

3.  καλεί επίσης την κυβέρνηση του Καμερούν να σταματήσει κάθε παρενόχληση και εκφοβισμό των πολιτικών ακτιβιστών, μεταξύ άλλων με την άρση της απαγόρευσης ειρηνικών πολιτικών συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων και διαμαρτυριών, και να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους·

4.  υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά δικαστήρια δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχουν δικαιοδοσία επί του μη στρατιωτικού πληθυσμού· υπενθυμίζει στο Καμερούν τις διεθνείς του υποχρεώσεις να υποστηρίζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη για όλους τους πολίτες ενώπιον ανεξάρτητων δικαστηρίων·

5.  υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο Καμερούν από το 1997· σημειώνει ότι αυτό αποτελεί ορόσημο στην πορεία της χώρας προς την πλήρη κατάργησή της· επαναλαμβάνει την απόλυτη αντίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θανατική ποινή και καλεί την κυβέρνηση του Καμερούν να επιβεβαιώσει ότι δεν θα επιδιώξει την επιβολή θανατικής ποινής για πολιτικούς ακτιβιστές και διαδηλωτές·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Καμερούν δεν έχει επιβάλει στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να λογοδοτήσουν, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της βίας και του αισθήματος ατιμωρησίας· ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα σχετικά με τη χρήση βίας από την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας κατά διαδηλωτών και πολιτικών αντιπάλων, και να κληθούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν σε δίκαιες δίκες·

7.  καλεί τις αρχές του Καμερούν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα που συνάδουν με τις υποχρεώσεις της χώρας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τον τερματισμό του κύκλου της βίας· ζητεί ειδικότερα από την κυβέρνηση να διοργανώσει πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την εξεύρεση ειρηνικής και βιώσιμης λύσης για την κρίση στις αγγλόφωνες περιφέρειες· καλεί τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει στη διευκόλυνση ενός εθνικού ειρηνευτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας έναν διαμεσολαβητικό ρόλο·

8.  εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία και των δύο μερών της σύγκρουσης να συμμετάσχουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες· καλεί την Αφρικανική Ένωση και την Οικονομική Κοινότητα των κρατών της Κεντρικής Αφρικής να ασκήσουν πιέσεις για τη διοργάνωση τέτοιων συνομιλιών και καλεί την ΕΕ να είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία· θεωρεί ότι, ελλείψει προόδου, η κρίση στο Καμερούν θα πρέπει να εξεταστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί επίσης την ΕΕ να χρησιμοποιήσει την πολιτική επιρροή που της παρέχει η αναπτυξιακή βοήθεια και άλλα διμερή προγράμματα για την ενίσχυση της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν·

9.  προτρέπει την κυβέρνηση του Καμερούν να οικοδομήσει μια γνήσια, αντιπροσωπευτική και δυναμική δημοκρατία· καλεί, συνεπώς, την κυβέρνηση να συγκαλέσει όλους τους πολιτικούς παράγοντες για μια συναινετική επανεξέταση του εκλογικού συστήματος, με στόχο τη διασφάλιση μιας ελεύθερης, διαφανούς και αξιόπιστης εκλογικής διαδικασίας· ζητεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αυτή πριν από τη διεξαγωγή τυχόν περαιτέρω εκλογών, προκειμένου να προωθηθεί η ειρήνη και να αποφευχθούν οι μετεκλογικές κρίσεις· καλεί την ΕΕ να εντείνει την τεχνική βοήθεια για να στηρίξει το Καμερούν στις προσπάθειές του να ενισχύσει τις εκλογικές διαδικασίες του και να τις καταστήσει πιο δημοκρατικές·

10.  επαναλαμβάνει ότι μια δραστήρια και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών είναι ουσιώδους σημασίας για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι έχουν απαγορευτεί οι δραστηριότητες της αγγλόφωνης κοινοπραξίας της κοινωνίας των πολιτών του Καμερούν· παροτρύνει την κυβέρνηση να άρει την απαγόρευση και να εξασφαλίσει έναν ανοικτό χώρο στον οποίο θα μπορεί να λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάχρηση του αντιτρομοκρατικού νόμου του 2014 για τον περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών· υποστηρίζει τα αιτήματα που διατύπωσαν εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για την αναθεώρηση του νόμου αυτού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των ελευθεριών της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι·

12.  σημειώνει την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να περιορίσουν τη στρατιωτική βοήθεια στο Καμερούν, λόγω αξιόπιστων ισχυρισμών περί κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις δυνάμεις ασφαλείας· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση της στήριξης της ΕΕ στις υπηρεσίες ασφαλείας του Καμερούν στο πλαίσιο αυτό και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε στήριξη των αρχών του Καμερούν δεν συμβάλλει ούτε συνιστά διευκόλυνση σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, στους θεσμούς της Αφρικανικής Ένωσης και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Καμερούν.


Μπρουνέι
PDF 144kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με το Μπρουνέι (2019/2692(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0424RC-B8-0242/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) της 3ης Απριλίου 2019 σχετικά με την εφαρμογή του ποινικού κώδικα στο Σουλτανάτο του Μπρουνέι,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και άλλα είδη απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και σχετικά με την προώθηση και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τα άτομα ΛΟΑΔΜ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, της 1ης Απριλίου 2019, με την οποία προτρέπει το Μπρουνέι να μη θέσει σε ισχύ τον «δρακόντειο» νέο ποινικό κώδικα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η οποία υπογράφηκε από το Μπρουνέι το 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 2012,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης ASEAN-ΕΕ 2018-2022,

–  έχοντας υπόψη τον πολιτικό διάλογο ASEAN-ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που έλαβε χώρα στις 29 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ της 2ας Απριλίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή των σταδίων ΙΙ και ΙIΙ του ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία στο Μπρουνέι,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 το Μπρουνέι θέσπισε τον ποινικό κώδικα με βάση τη Σαρία, η εφαρμογή του οποίου εκτείνεται σε τρία στάδια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρίτο στάδιο εφαρμογής του ποινικού κώδικα τέθηκε σε ισχύ στις 3 Απριλίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρίτο αυτό στάδιο θέτει σε ισχύ διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνουν τον θάνατο διά λιθοβολισμού για συναινετικές σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, σεξ εκτός γάμου και άμβλωση, καθώς και τον ακρωτηριασμό άκρου για κλοπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κώδικας επιβάλλει επίσης τη θανατική ποινή για εξύβριση ή προσβολή του προφήτη Μωάμεθ από Μουσουλμάνους και μη Μουσουλμάνους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποινικός κώδικας με βάση τη Σαρία ισχύει τόσο για τους Μουσουλμάνους όσο και για τους μη Μουσουλμάνους, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών, καθώς και για αδικήματα που διαπράττονται εκτός της χώρας από πολίτες ή μόνιμους κατοίκους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που έχουν φτάσει στην εφηβεία και έχουν καταδικαστεί για τα εν λόγω αδικήματα μπορούν να τιμωρηθούν με τις ίδιες ποινές με τους ενήλικες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα παιδιά μικρότερης ηλικίας ενδέχεται να υποβληθούν σε μαστίγωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την εισαγωγή του ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία, η ομοφυλοφιλία στο Μπρουνέι ήταν παράνομη και τιμωρείτο έως και με δεκαετή φυλάκιση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες εκλογές στο Μπρουνέι πραγματοποιήθηκαν το 1962· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σουλτάνος είναι ταυτόχρονα αρχηγός του κράτους και πρωθυπουργός και διαθέτει πλήρη εκτελεστική εξουσία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε μορφή σωματικής τιμωρίας είναι αντίθετη προς την απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και δεν μπορεί να θεωρηθεί σύννομη ποινή βάσει του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις ποινές που προβλέπει ο ποινικός κώδικας ισοδυναμούν με βασανιστήρια, σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση που απαγορεύεται από τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, στην οποία το Μπρουνέι είναι συμβαλλόμενο μέρος από το 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία παραβιάζουν τις υποχρεώσεις του Μπρουνέι που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στη ζωή, της προστασίας από τα βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του ποινικού κώδικα εισάγουν διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, καθώς και κατά των γυναικών και κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στο Μπρουνέι, και ενδέχεται να υποκινούν τη βία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS (UNAIDS) και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) έχουν δηλώσει ότι οι διατάξεις του ποινικού κώδικα του Μπρουνέι που ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία και τιμωρούν μορφές υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες και στα άτομα ΛΟΑΔΜ, δημιουργώντας εμπόδια στην πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας, εμποδίζοντας την πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα και επηρεάζοντας αρνητικά τη δημόσια υγεία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράδοση, η θρησκεία και ο πολιτισμός χρησιμοποιούνται στο Μπρουνέι για την αιτιολόγηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 11ης Μαρτίου 2019 για το Μπρουνέι αναφέρει ότι υπάρχουν βαθιά ριζωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις και χρήση στερεοτύπων που εισάγουν διακρίσεις και αντικατοπτρίζονται στις επιλογές των γυναικών σε σχέση με τις ακαδημαϊκές τους σπουδές και το επάγγελμα, στην άνιση θέση τους στην αγορά εργασίας και στον γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα στερεότυπα είναι τα βαθύτερα αίτια της βίας κατά των γυναικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπρουνέι είναι γνωστό για τον πολυεθνοτικό πληθυσμό του με μεγάλη ποικιλία θρησκειών, μεταξύ των οποίων το Ισλάμ, ο Χριστιανισμός, ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός και διάφορες αυτόχθονες θρησκείες, που συνυπάρχουν ειρηνικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνταγμα του Μπρουνέι αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία και ορίζει ότι όλες οι θρησκείες μπορούν να ασκούνται με ειρήνη και αρμονία από τα άτομα που τις ασπάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το σύνταγμα του Μπρουνέι, η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τον προσηλυτισμό και τη διδασκαλία όλων των θρησκειών πλην του Ισλάμ, καθώς και κάθε δημόσιο εορτασμό των Χριστουγέννων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπρουνέι υπάρχει ντε φάκτο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ενώ η τελευταία εκτέλεση ανάγεται στο 1957· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποινικός κώδικας με βάση τη Σαρία ουσιαστικά θα επαναφέρει τη θανατική ποινή, εάν εφαρμοστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταδικάζει τη θανατική ποινή οπουδήποτε και υπό οιεσδήποτε περιστάσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη έγκριση των νέων νόμων έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των ξενοδοχείων που ανήκουν στον επενδυτικό οργανισμό του Μπρουνέι (BIA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επενδυτικός οργανισμός του Μπρουνέι, που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών του Μπρουνέι, έχει την κυριότητα διάφορων επενδυτικών έργων ανά τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο BIA έχει δηλώσει ότι οι βασικές του αξίες περιλαμβάνουν τον αμοιβαίο σεβασμό και τη θετική αποτίμηση της διαφορετικότητας και της πολυμορφίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπρουνέι έχει κυρώσει μόνο δύο βασικές διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρίτος κύκλος της καθολικής περιοδικής εξέτασης του Μπρουνέι θα αρχίσει στις 10 Μαΐου 2019·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Μπρουνέι·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη θέση σε ισχύ του οπισθοδρομικού ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία· παροτρύνει τις αρχές του Μπρουνέι να προχωρήσουν στην άμεση κατάργησή του και να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι του Μπρουνέι συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Μπρουνέι στο πλαίσιο διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων έναντι των σεξουαλικών μειονοτήτων, των θρησκευτικών μειονοτήτων και των μη πιστών·

2.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη θανατική ποινή· καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να διατηρήσουν το μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της·

3.  καταδικάζει σθεναρά τη χρήση βασανιστηρίων, ωμής, απάνθρωπης, ταπεινωτικής και απάνθρωπης μεταχείρισης σε κάθε περίπτωση· υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις του ποινικού κώδικα με βάση τη Σαρία παραβιάζουν τις υποχρεώσεις του Μπρουνέι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι οι ποινές που προβλέπει παραβιάζουν εθιμικές απαγορεύσεις των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης βάσει του διεθνούς δικαίου·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, ενώ πολλές χώρες αποποινικοποιούν τη συναινετική σεξουαλική συμπεριφορά μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, το Μπρουνέι είναι δυστυχώς η έβδομη χώρα που τιμωρεί τις συναινετικές ομοφυλοφιλικές σχέσεις με τη θανατική ποινή· καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να σέβονται τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και να αποποινικοποιήσουν την ομοφυλοφιλία·

5.  καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να διασφαλίσουν την αρχή της ισότητας όλων των πολιτών ενώπιον του νόμου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών, χωρίς καμία εξαίρεση για λόγους όπως, μεταξύ άλλων, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η φυλή ή η θρησκεία· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πιθανή εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας σε παιδιά· καλεί το Μπρουνέι να μην επιβάλει σε καμία περίπτωση κεφαλική ποινή, βασανιστήρια ή φυλάκιση στα παιδιά αυτά·

6.  καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να σεβαστούν πλήρως τη θρησκευτική ελευθερία στο Σουλτανάτο, όπως ορίζεται στο σύνταγμά του, και να επιτρέψουν τον δημόσιο εορτασμό όλων των θρησκευτικών εορτών, συμπεριλαμβανομένων των Χριστουγέννων· τονίζει ότι η σχετική νομοθεσία πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7.  προτρέπει τις αρχές του Μπρουνέι να προαγάγουν τον πολιτικό διάλογο με τους βασικούς παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα θρησκευτικά ιδρύματα και τις επιχειρηματικές οργανώσεις, τόσο εντός όσο και εκτός του Μπρουνέι, με σκοπό την προαγωγή και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επικράτειά του· υπογραμμίζει το δικαίωμα έκφρασης επικριτικών ή σατιρικών απόψεων ως νόμιμη άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, η οποία κατοχυρώνεται στο διεθνές πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

8.  παροτρύνει το Μπρουνέι να κυρώσει τις υπόλοιπες βασικές διεθνείς πράξεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· καλεί τις αρχές του Μπρουνέι να απευθύνουν μόνιμη πρόσκληση για επίσκεψη στο πλαίσιο όλων των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

9.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), σε περίπτωση που εφαρμοστεί στην πράξη ο ποινικός κώδικας με βάση τη Σαρία, να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης περιοριστικών μέτρων σε ενωσιακό επίπεδο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και της απαγόρευσης χορήγησης θεωρήσεων·

10.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να θέσει ως όρο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ–Μπρουνέι τη συμμόρφωση του ποινικού κώδικα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  επισημαίνει το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εντείνουν τη στήριξη προς τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπρουνέι·

12.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ινδονησία και στο Σουλτανάτο του Μπρουνέι στην Τζακάρτα, την αντιπροσωπεία της ΕΕ στον ASEAN και την ΕΥΕΔ να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και να διαβουλεύονται με τις αρχές του Μπρουνέι, τους πρέσβεις και τους εκπροσώπους για το θέμα αυτό· καλεί την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβει την κατάσταση στο Μπρουνέι ως σημείο στην ημερήσια διάταξη του επόμενου πολιτικού διαλόγου ASEAN–ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στην προσεχή παγκόσμια περιοδική επανεξέταση, η οποία θα λάβει χώρα από τις 6 έως τις 17 Μαΐου 2019 και θα εξετάσει τις επιδόσεις του Σουλτανάτου του Μπρουνέι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  τονίζει ότι, για όσο διάστημα ο σημερινός ποινικός κώδικας παραμένει σε ισχύ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγγράψουν σε μαύρη λίστα τα ξενοδοχεία που ανήκουν στον επενδυτικό οργανισμό του Μπρουνέι·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να σεβαστούν το διεθνές νομικό πλαίσιο όσον αφορά την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και την ανθρωπιστική προστασία των θυμάτων του ισχύοντος ποινικού κώδικα του Μπρουνέι·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Επιτροπή του ΟΗΕ για τη θέση των Γυναικών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Η.Ε., τη Γραμματεία του ASEAN, τη Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Σουλτάνο του Μπρουνέι, Hassanal Bolkiah, και στην κυβέρνηση του Μπρουνέι.


Συμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις *
PDF 125kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης, εκ μέρους της Eurojust, της συμφωνίας συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0425A8-0192/2019

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (07770/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0152/2019),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 26α παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0192/2019),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.


Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I
PDF 499kWORD 183k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))
P8_TA-PROV(2019)0426A8-0354/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0284),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0197/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 22ας Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0354/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2018)0143


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Συμφωνία των Παρισίων, μεταξύ άλλων, θέτει έναν μακροπρόθεσμο στόχο σύμφωνα με την επιδίωξη να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αισθητά χαμηλότερα από τους 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να καταβληθούν προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Τα τελευταία επιστημονικά πορίσματα που αναφέρθηκαν από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) στην ειδική έκθεσή της σχετικά με τις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και τις σχετικές πορείες των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου επιβεβαιώνουν αδιαμφισβήτητα τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η εν λόγω ειδική έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μείωση των εκπομπών σε όλους τους τομείς είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

(2)   Για να υπάρξει συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, πρέπει να επιταχυνθεί ο μετασχηματισμός του συνόλου του τομέα των μεταφορών προς μηδενικές εκπομπές, λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους – ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία», στην οποία σκιαγραφείται ένα όραμα για τους οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς που απαιτούνται, με τη συμμετοχή όλων των τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας, ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση προς μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τις μεταφορές και βλάπτουν σοβαρά την υγεία μας και το περιβάλλον θα πρέπει επίσης να μειωθούν δραστικά χωρίς καθυστέρηση.

(3)  ▌Η Επιτροπή ενέκρινε δέσμες μέτρων για την κινητικότητα στις 31 Μαΐου 2017(«Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους») και στις 8 Νοεμβρίου 2017 («Επίτευξη των στόχων όσον αφορά την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών – Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία της και τους εργαζομένους της»). Οι εν λόγω δέσμες μέτρων καθορίζουν ένα θετικό θεματολόγιο που αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση ομαλής μετάβασης στην καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους.

(4)  Ο παρών κανονισμός εντάσσεται στην τρίτη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την κινητικότητα της 17ης Μαΐου 2018 με τίτλο «Η Ευρώπη σε κίνηση – Βιώσιμη κινητικότητα για την Ευρώπη: ασφαλής, συνδεδεμένη και καθαρή», η οποία αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο «Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία: Μια ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ».Ο κανονισμός αποσκοπεί επίσης στην ολοκλήρωση της διαδικασίας που επιτρέπει στην Ένωση να αποκομίσει όλα τα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό της κινητικότητας και την απεξάρτησή της από τον άνθρακα. Στόχος αυτής της τρίτης δέσμης για την κινητικότητα είναι να καταστεί η ευρωπαϊκή κινητικότητα ασφαλέστερη και πιο προσιτή, η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανταγωνιστική, οι ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας πιο ασφαλείς και το σύστημα κινητικότητας καθαρότερο και καλύτερα προσαρμοσμένο στην επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Αυτό απαιτεί την πλήρη δέσμευση της Ένωσης, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των προσπαθειών για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

(5)  Ο παρών κανονισμός παρέχει, μαζί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5)(6), σαφή λύση για τη μείωση των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τον τομέα των οδικών μεταφορών και συμβάλλουν στην επίτευξη του δεσμευτικού στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε όλο το φάσμα της οικονομίας κατά τουλάχιστον 40 % σε σύγκριση με το 1990, όπως επικυρώθηκε στα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23-24 Οκτωβρίου 2014 και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου 2015 ως «εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς της Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων» ▌.

(6)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 υιοθέτησε τον στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 κατά 30 % συγκριτικά με το 2005 για τους τομείς που δεν αποτελούν μέρος του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης. Ο τομέας των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό των εκπομπών αυτών των τομέων. Ο τομέας των οδικών μεταφορών ευθυνόταν για το ένα τέταρτο περίπου των συνολικών εκπομπών της Ένωσης το 2016. Οι εκπομπές του παρουσιάζουν αυξητική τάση και παραμένουν κατά πολύ υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990. Αν οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές αυξηθούν περισσότερο, θα αντισταθμιστούν οι μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται από άλλους τομείς με σκοπό την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

(7)  Στα συμπεράσματά του της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών, καθώς και των κινδύνων που συνδέονται με την εξάρτησή του από τα ορυκτά καύσιμα, μέσω μιας σφαιρικής και τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης για την προώθηση της μείωσης των εκπομπών και της ενεργειακής απόδοσης στις μεταφορές, για τις ηλεκτρικές μετακινήσεις και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των μεταφορών και μετά το 2020.

(8)  Προκειμένου να απολαμβάνουν οι καταναλωτές στην Ένωση ασφαλή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια, η ενεργειακή απόδοση που συμβάλλει στον μετριασμό της ζήτησης είναι μία από τις πέντε αμοιβαίως ενισχυόμενες και στενά αλληλένδετες διαστάσεις που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2015 με τίτλο: «Στρατηγική πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή». Η εν λόγω ανακοίνωση αναφέρει ότι, ενώ όλοι οι οικονομικοί τομείς πρέπει να λάβουν μέτρα για να αυξήσουν την αποδοτικότητα της κατανάλωσης ενέργειας, ο τομέας των μεταφορών έχει τεράστιο δυναμικό ενεργειακής απόδοσης.

(9)  Οι εκπομπές CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των φορτηγών, των λεωφορείων και των πούλμαν, αντιπροσωπεύουν περίπου το 6 % των συνολικών εκπομπών CO2 στην Ένωση και περίπου το 25 % των συνολικών εκπομπών CO2 των οδικών μεταφορών. Αν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα, το μερίδιο των εκπομπών από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 9 % μεταξύ του 2010 και του 2030. Επί του παρόντος, το δίκαιο της Ένωσης δεν ορίζει απαιτήσεις για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ληφθούν χωρίς χρονοτριβή ειδικά μέτρα για τα εν λόγω οχήματα.

(10)  Θα πρέπει, επομένως, να τεθούν στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 για τους στόλους νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε ολόκληρη την Ένωση για το 2025 και για το 2030, με βάση τον χρόνο που απαιτείται για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων και την ανάγκη να συμβάλει ο τομέας των οδικών μεταφορών στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της Ένωσης για το 2030 και μετά. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση δίνει επίσης σαφές και έγκαιρο μήνυμα στη βιομηχανία να επιταχύνει τη διάθεση στην αγορά ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Η εξάπλωση βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών αναμένεται ότι θα συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων αστικής κινητικότητας. Η προώθηση τέτοιων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων από τους κατασκευαστές είναι όχι μόνο απαραίτητη για τη μείωση των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές, αλλά και σημαντική για την αποτελεσματική μείωση των αέριων ρύπων και της υπερβολικής στάθμης θορύβου στις πόλεις και τις αστικές περιοχές.

(11)  Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και να διασφαλιστεί ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών στο σύνολό του συμβάλλει στις συμφωνηθείσες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με τη θέσπιση προτύπων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Τα εν λόγω πρότυπα επιδόσεων θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στις αποδοτικές από πλευράς καυσίμου τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης των κατασκευαστών και των προμηθευτών της Ένωσης στον τομέα της τεχνολογίας και εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

(12)  Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί διασυνοριακό πρόβλημα και την ανάγκη να διαφυλαχθεί μια ενιαία αγορά που λειτουργεί σωστά τόσο για τις υπηρεσίες οδικών μεταφορών, όσο και για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, και, παράλληλα, να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της αγοράς, είναι σκόπιμο να οριστούν πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε επίπεδο Ένωσης. Τα πρότυπα επιδόσεων αυτά θα πρέπει ▌να μη θίγουν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού της Ένωσης.

(13)  Κατά τον καθορισμό των επιπέδων μείωσης των εκπομπών CO2 που θα πρέπει να επιτευχθούν από τον στόλο βαρέων επαγγελματικών οχημάτων της Ένωσης, θα πρέπει να συνυπολογιστεί η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την αποδοτική ως προς το κόστος συμβολή τους στη μείωση των εκπομπών CO2 για τους τομείς που καλύπτονται από τον κανονισμό ▌(ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) έως το 2030, το συνακόλουθο κόστος και η εξοικονόμηση για την κοινωνία, τους κατασκευαστές, τους μεταφορείς, τους καταναλωτές, καθώς και οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις τους στην απασχόληση, στην καινοτομία και τα παράλληλα οφέλη που δημιουργούνται σε επίπεδο μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας.

(14)  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια κοινωνικά αποδεκτή και δίκαιη μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Είναι, επομένως, σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και να αντιμετωπιστούν προορατικά οι επιπτώσεις στην απασχόληση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστούν στοχευμένα προγράμματα σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για την αναδιάταξη, επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς και πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και αναζήτησης εργασίας σε κοινότητες και περιφέρειες που επηρεάζονται αρνητικά, σε στενό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τις αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο της εν λόγω μετάβασης, θα πρέπει να ενισχυθούν η απασχόληση των γυναικών, καθώς και οι ίσες ευκαιρίες στον εν λόγω τομέα.

(15)  Η επιτυχής μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση και το κατάλληλο ευνοϊκό περιβάλλον για την τόνωση της καινοτομίας και τη διατήρηση της τεχνολογικής πρωτοπορίας της Ένωσης στον τομέα των οδικών μεταφορών. Τούτο περιλαμβάνει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία, την αύξηση της προσφοράς βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης και επανεφοδιασμού, την ενσωμάτωση στα ενεργειακά συστήματα, καθώς και τη βιώσιμη προμήθεια υλικών με στόχο και προορισμό τη βιώσιμη παραγωγή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση συσσωρευτών στην Ευρώπη. Αυτό απαιτεί την ανάληψη συνεκτικής δράσης σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής κινήτρων για την υποστήριξη της χρήσης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

(16)  Στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) θεσπίστηκε νέα διαδικασία για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμων επιμέρους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 της Επιτροπής(9) παρέχει μια μεθοδολογία, με βάση το εργαλείο VECTO, μέσω της οποίας μπορούν να προσομοιωθούν οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου συνολικών βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει τη συνεκτίμηση της ποικιλομορφίας του τομέα των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και του υψηλού βαθμού προσαρμογής επιμέρους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Σε πρώτο στάδιο, από την 1η Ιουλίου 2019, οι εκπομπές CO2 καθορίζονται για τέσσερις ομάδες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που αντιπροσωπεύουν περίπου το 65 % έως το 70 % όλων των εκπομπών CO2 από τον στόλο των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων της Ένωσης.

(17)  Λαμβανομένης υπόψη της καινοτομίας και για να συνυπολογιστεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν την εξοικονόμηση καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, το εργαλείο προσομοίωσης VECTO καθώς και ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 θα ενημερώνονται συνεχώς και εγκαίρως.

(18)  Τα δεδομένα για τις εκπομπές CO2 που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400 πρέπει να παρακολουθούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10). Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 που πρέπει να επιτευχθούν από τις τέσσερις ομάδες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων με τις υψηλότερες εκπομπές στην Ένωση, καθώς και για τον καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 του κατασκευαστή σε μια δεδομένη περίοδο υποβολής στοιχείων.

(19)  Θα πρέπει να οριστεί στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2025 ως σχετική μείωση με βάση τις μέσες εκπομπές CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2019 έως την 30ή Ιουνίου 2020, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη άμεσα διαθέσιμων αποδοτικών ως προς το κόστος τεχνολογιών για συμβατικά οχήματα. Για το 2030 και εξής, θα πρέπει επίσης να καθοριστεί στόχος μείωσης των εκπομπών CO2. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να ισχύει εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά σύμφωνα με την επανεξέταση που θα διεξαχθεί το 2022 ▌. Ο στόχος για το 2030 θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.

(20)  Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των εκπομπών αναφοράς CO2 έναντι της αύξησης εκπομπών CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα με αθέμιτα διαδικαστικά μέσα, γεγονός που δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικό μιας κατάστασης στην οποία οι εκπομπές CO2 υπόκεινται ήδη σε ρύθμιση, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεθοδολογία για τη διόρθωση των εκπομπών CO2 αναφοράς, όπου απαιτείται.

(21)  Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) είναι διαθέσιμο εναλλακτικό καύσιμο αντί του πετρελαίου ντίζελ για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Η ανάπτυξη υφιστάμενων και μελλοντικών πιο καινοτόμων τεχνολογιών με βάση το ΥΦΑ θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μείωσης για τις εκπομπές CO2 βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, καθώς η χρήση τεχνολογιών ΥΦΑ οδηγεί σε χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με τα οχήματα ντίζελ. Το δυναμικό μείωσης των εκπομπών CO2 από τα οχήματα ΥΦΑ λαμβάνεται ήδη πλήρως υπόψη στο VECTO. Επιπλέον, οι υφιστάμενες τεχνολογίες ΥΦΑ διασφαλίζουν χαμηλό επίπεδο εκπομπών αέριων ρύπων, όπως NOx και σωματίδια. Υπάρχει επίσης επαρκής ελάχιστη υποδομή ανεφοδιασμού, η οποία αναπτύσσεται περαιτέρω στο πλαίσιο των εθνικών πλαισίων πολιτικής για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.

(22)  Κατά τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 αναφοράς ▌που χρησιμεύουν ως η βάση για τον καθορισμό των συγκεκριμένων στόχων μείωσης εκπομπών CO2 για το 2025 και το 2030, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το αναμενόμενο δυναμικό μείωσης εκπομπών CO2 του στόλου βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ▌. Επομένως, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό αυτόν επαγγελματικά οχήματα όπως οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή απορριμμάτων ή σε εργοτάξια. Τα εν λόγω οχήματα έχουν λίγα συγκριτικά διανυθέντα χιλιόμετρα και, λόγω του ειδικού τους τύπου οδήγησης, τα τεχνικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου δεν φαίνεται να είναι τόσο αποδοτικά ως προς το κόστος, όσο είναι για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την παράδοση εμπορευμάτων.

(23)  Οι απαιτήσεις μείωσης των εκπομπών CO2 θα πρέπει να εκφράζονται σε γραμμάρια CO2 ανά τονοχιλιόμετρο, ώστε να αντικατοπτρίζουν τη χρησιμότητα των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

(24)  Πρέπει να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των συνολικών απαιτήσεων μείωσης των εκπομπών CO2 μεταξύ των κατασκευαστών, λαμβανομένης υπόψη της πολυμορφίας των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον τύπο οδήγησης, τα ετήσια διανυθέντα χιλιόμετρα, το ωφέλιμο φορτίο και τη διάταξη του ρυμουλκούμενου. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με διαφορετικές και χωριστές επιμέρους ομάδες οχημάτων που αντανακλούν το τυπικό πρότυπο χρήσης των οχημάτων και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Με τον καθορισμό ετήσιων ειδικών στόχων για τις εκπομπές CO2 ανά κατασκευαστή ως σταθμισμένου μέσου όρου των στόχων που καθορίζονται για κάθε επιμέρους ομάδα οχημάτων, οι κατασκευαστές αποκτούν επίσης τη δυνατότητα αποτελεσματικής εξισορρόπησης μιας πιθανής χαμηλής επίδοσης των οχημάτων σε ορισμένες επιμέρους ομάδες οχημάτων με μια υψηλή επίδοση σε άλλες επιμέρους ομάδες οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες εκπομπές CO2 των οχημάτων σε όλη τη διάρκεια ζωής στις διάφορες επιμέρους ομάδες οχημάτων.

(25)  Η συμμόρφωση του κατασκευαστή με τους ετήσιους ειδικούς στόχους για εκπομπές CO2 θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τις μέσες εκπομπές CO2. Κατά τον καθορισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2, θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αντικατοπτρίζονται στους στόχους των διαφόρων επιμέρους ομάδων οχημάτων. Ως εκ τούτου, οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή θα πρέπει να βασίζονται στις μέσες εκπομπές CO2 που καθορίζονται για κάθε επιμέρους ομάδα οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου συντελεστή στάθμισης βάσει των υπολογιζόμενων μέσων ετήσιων διανυθέντων χιλιομέτρων και του μέσου ωφέλιμου φορτίου, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις εκπομπές CO2 σε όλη τη διάρκεια ζωής. Λόγω του περιορισμένου δυναμικού μείωσης εκπομπών CO2 των επαγγελματικών οχημάτων, τα οχήματα αυτά δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2.

(26)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και να παρασχεθούν κίνητρα για την ανάπτυξη και τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που θα συμπληρώνουν τα εργαλεία που προσανατολίζονται στη ζήτηση, όπως η οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), θα πρέπει να καθιερωθεί ειδικός μηχανισμός με τη μορφή πιστωτικών υπερμορίων για τις περιόδους υποβολής στοιχείων πριν από το 2025 και θα πρέπει να καθοριστεί ένας δείκτης αναφοράς για το μερίδιο των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στον στόλο κάθε κατασκευαστή για τις περιόδους αναφοράς πριν από το 2025.

(27)  Το σύστημα παροχής κινήτρων θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζεται επενδυτική ασφάλεια για τους παρόχους υποδομών επαναφόρτισης και τους κατασκευαστές, προκειμένου να προωθείται η ταχεία ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στην ενωσιακή αγορά, και ταυτόχρονα να διαθέτουν οι κατασκευαστές ορισμένη ευελιξία για να αποφασίζουν σχετικά με το επενδυτικό τους χρονοδιάγραμμα.

(28)  Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 ενός κατασκευαστή κατά τις περιόδους υποβολής στοιχείων πριν από το 2025, όλα τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών θα πρέπει ▌ να υπολογίζονται πολλές φορές. Για τις περιόδους υποβολής στοιχείων από το 2025, οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή θα πρέπει να υπολογίζονται λαμβανομένων υπόψη των επιδόσεων του έναντι του δείκτη αναφοράς βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Το επίπεδο των κινήτρων θα πρέπει να ποικίλλει ανάλογα με τις πραγματικές εκπομπές CO2 του οχήματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η αποδυνάμωση των περιβαλλοντικών στόχων, η μείωση εκπομπών CO2 που προκύπτει θα πρέπει να υπόκειται σε ανώτατο όριο.

(29)  Θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα για βαρέα επαγγελματικά οχήματα χαμηλών εκπομπών μόνο εάν οι εκπομπές CO2 είναι χαμηλότερες από ▌ το ήμισυ των εκπομπών αναφοράς CO2 όλων των οχημάτων στην επιμέρους ομάδα οχημάτων στην οποία ανήκει το βαρύ επαγγελματικό όχημα. Αυτό ▌θα ενθάρρυνε την καινοτομία στον συγκεκριμένο τομέα.

(30)  Κατά τον σχεδιασμό του μηχανισμού παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και μικρότερα φορτηγά ▌που δεν υπόκεινται στους στόχους για μείωση στις εκπομπές CO2 βάσει του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω οχήματα έχουν επίσης σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις. ▌Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κίνητρα είναι ισορροπημένα μεταξύ των διαφόρων τύπων οχημάτων, η μείωση των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 ενός κατασκευαστή που προκύπτει από τα μικρότερα φορτηγά ▌μηδενικών εκπομπών θα πρέπει επίσης να υπόκειται σε ανώτατο όριο.

(31)  Προκειμένου να προωθηθεί η αποδοτική εφαρμογή των απαιτήσεων μείωσης των εκπομπών CO2, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των διακυμάνσεων της σύνθεσης του στόλου βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και των εκπομπών CO2 κατά τη διάρκεια των ετών, οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξισορροπήσουν την υψηλή τους απόδοση ως προς τη συμμόρφωσή τους με τον ειδικό στόχο εκπομπών CO2 σε ένα έτος με τυχόν χαμηλή απόδοση σε ένα άλλο έτος.

(32)  Προκειμένου να δοθούν κίνητρα για τις πρώτες μειώσεις εκπομπών CO2, ένας κατασκευαστής του οποίου οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 βρίσκονται χαμηλότερα από την πορεία μείωσης των εκπομπών CO2 που καθορίζεται από τις εκπομπές CO2 αναφοράς ▌και τον στόχο των εκπομπών CO2 του 2025, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποταμιεύσει τα εν λόγω πιστωτικά μόρια εκπομπών CO2 με σκοπό να συμμορφωθεί με τον στόχο του 2025. Ομοίως, ένας κατασκευαστής του οποίου οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 είναι χαμηλότερες από την πορεία μείωσης των εκπομπών CO2 μεταξύ του στόχου για το 2025 και του στόχου που θα ισχύει από το 2030 και εξής, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποταμιεύσει τα εν λόγω πιστωτικά μόρια εκπομπών CO2 με σκοπό να συμμορφωθεί με τον στόχο των εκπομπών CO2 κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2025 έως την 30ή Ιουνίου 2030.

(33)  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον στόχο ειδικών εκπομπών CO2 κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις δωδεκάμηνες περιόδους αναφοράς από την 1η Ιουλίου 2025 έως την 30ή Ιουνίου 2030, ο κατασκευαστής θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει περιορισμένα χρεωστικά μόρια εκπομπών. Ωστόσο, οι κατασκευαστές θα πρέπει να εκκαθαρίσουν τα υπόλοιπα χρεωστικά μόρια εκπομπών στην περίοδο αναφοράς του 2029 που λήγει στις 30 Ιουνίου 2030.

(34)  Τα πιστωτικά και τα χρεωστικά μόρια εκπομπών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης του κατασκευαστή με τον στόχο ειδικών εκπομπών CO2 και όχι ως περιουσιακά στοιχεία που είναι μεταβιβάσιμα ή υπόκεινται σε φορολογικά μέτρα.

(35)  Η Επιτροπή θα πρέπει να επιβάλει χρηματική ποινή, υπό μορφή τιμήματος υπέρβασης εκπομπών CO2, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας κατασκευαστής έχει υπερβολικές εκπομπές CO2, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστωτικά και χρεωστικά μόρια εκπομπών. Οι πληροφορίες σχετικά με τις υπερβάσεις εκπομπών CO2 των κατασκευαστών θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Προκειμένου να παρασχεθούν επαρκή κίνητρα στους κατασκευαστές να λάβουν μέτρα για τη μείωση των ειδικών εκπομπών CO2 από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, είναι σημαντικό το τίμημα να υπερβαίνειτο μέσο οριακό κόστος των τεχνολογιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων των εκπομπών CO2. Η μεθοδολογία είσπραξης των τιμημάτων θα πρέπει να καθορίζεται με εκτελεστική πράξη, με βάση τη μεθοδολογία που θεσπίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). Το τίμημα θα πρέπει να θεωρείται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης που πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/...(13), η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη δυνατότητα διάθεσης των εν λόγω ποσών σε ένα ειδικό ταμείο ή σε ένα σχετικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να εξασφαλίσει μια δίκαιη μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και να στηρίξει την επανεκπαίδευση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση άλλων δεξιοτήτων κατάρτισης των εργαζομένων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

(36)  Απαιτείται άρτιος μηχανισμός συμμόρφωσης ώστε να διασφαλισθεί η εκπλήρωση των στόχων των εκπομπών CO2 που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Οι υποχρεώσεις που υπέχουν οι κατασκευαστές για την παροχή ακριβών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956 και τα διοικητικά πρόστιμα που ενδέχεται να επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή, συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς συμμόρφωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(37)  Για την επίτευξη των μειώσεων των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι εκπομπές CO2 από εν χρήσει βαρέα επαγγελματικά οχήματα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τιμές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα μέτρα εφαρμογής του. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη, κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 για έναν κατασκευαστή, τις περιπτώσεις συστημικής μη συμμόρφωσης που ίσως έχουν διαπιστωθεί από τις αρχές έγκρισης τύπου σχετικά με τις εκπομπές CO2 των εν χρήσει βαρέων επαγγελματικών οχημάτων.

(38)  Για να είναι σε θέση να λάβει τέτοιου είδους μέτρα, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τις εξουσίες να θεσπίζει και να εφαρμόζει διαδικασία επαλήθευσης της αντιστοιχίας μεταξύ των εκπομπών CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων εν χρήσει, όπως καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009, και τα μέτρα εφαρμογής του, και τις τιμές εκπομπών CO2 που καταγράφονται στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, τις ατομικές πιστοποιήσεις έγκρισης ή στους φακέλους πληροφοριών πελάτη. Κατά την ανάπτυξη της εν λόγω διαδικασίας, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στον εντοπισμό μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δεδομένων από συσκευές επί του οχήματος για την παρακολούθηση των καυσίμων και/ή της κατανάλωσης ενέργειας, για την ανίχνευση στρατηγικών μέσω των οποίων οι επιδόσεις CO2 του οχήματος βελτιώνονται τεχνητά κατά τη διαδικασία πιστοποίησης. Όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις ή στρατηγικές που βελτιώνουν τεχνητά τις επιδόσεις του οχήματος από πλευράς εκπομπών CO2, τα εν λόγω πορίσματα πρέπει να θεωρούνται επαρκείς λόγοι για να εικάζεται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το κεφάλαιο XI του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.

(39)  Η αποτελεσματικότητα των στόχων των εκπομπών CO2 που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντιπροσωπευτικότητα σε πραγματικές συνθήκες της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του μηχανισμού επιστημονικών συμβουλών (SAM) του 2016 όσον αφορά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι σκόπιμο, στην περίπτωση των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, να δημιουργηθεί μηχανισμός αξιολόγησης της αντιπροσωπευτικότητας των τιμών των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400. Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος για να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα σε πραγματικές συνθήκες των εν λόγω τιμών είναι η χρήση δεδομένων από τις συσκευές παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμου και/ή κατανάλωσης ενέργειας επί του οχήματος. Η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να έχει τις εξουσίες να αναπτύσσει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων κατανάλωσης καυσίμων και ενέργειας που απαιτούνται για τη διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων και να διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προβλέποντας παράλληλα την προστασία οιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(40)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα για την κατανάλωση καυσίμου και ενέργειας μπορούν να συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εκπομπές CO2 του οχήματος που καθορίζονται με βάση το εργαλείο VECTO σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα μέτρα εφαρμογής του παραμένουν αντιπροσωπευτικές των πραγματικών εκπομπών CO2 σε βάθος χρόνου για όλους τους κατασκευαστές και, ακριβέστερα, τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρακολουθείται το χάσμα μεταξύ των τιμών εκπομπών CO2που καθορίζονται με βάση το εργαλείο VECTO και των πραγματικών εκπομπών CO2 και, όπου είναι αναγκαίο, να αποτρέπεται η διεύρυνση του εν λόγω χάσματος.

(41)  Το 2022, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των προτύπων αποδόσεων για τις εκπομπές CO2 που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και ειδικότερα το επίπεδο των μειώσεων εκπομπών CO2 που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030, τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για την επίτευξη του στόχου αυτού και πέραν αυτού, καθώς και τη θέσπιση στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 για άλλους τύπους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, όπως μικρά φορτηγά, επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία, πούλμαν και ρυμουλκούμενα. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα θέματα που άπτονται των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και των συνδυασμών οχημάτων, λαμβανομένων υπόψη των βαρών και διαστάσεων που ισχύουν για τις εθνικές μεταφορές, φέρ’ ειπείν, των σπονδυλωτών και διατροπικών εννοιών, ενώ θα αξιολογούνται και οι ενδεχόμενες πτυχές ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των μεταφορών, οι διατροπικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, ο αντίκτυπος στις υποδομές, το αντίρροπο αποτέλεσμα καθώς και η γεωγραφική κατάσταση των κρατών μελών.

(42)  Είναι σημαντικό να αξιολογούνται οι εκπομπές CO2 ολόκληρου του κύκλου ζωής από βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε επίπεδο Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει, όχι αργότερα από το 2023, να αξιολογήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινής ενωσιακής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και τη συνεπή υποβολή στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές CO2 ολόκληρου κύκλου ζωής των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει μέτρα επακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, νομοθετικών προτάσεων.

(43)  Για να εξασφαλιστεί ότι οι ειδικές εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων παραμένουν αντιπροσωπευτικές και πλήρως ενημερωμένες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αντανακλά τις τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009, και των μέτρων εφαρμογής του που επηρεάζουν τις εν λόγω ειδικές εκπομπές CO2. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να καθορίσει μεθοδολογία για τον ορισμό ενός αντιπροσωπευτικού βαρέος επαγγελματικού οχήματος για κάθε επιμέρους ομάδα οχημάτων, με βάση την οποία θα πρέπει να αξιολογούνται οι μεταβολές των ειδικών εκπομπών CO2.

(44)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή οι εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τη δημοσίευση μίας λίστας ορισμένων δεδομένων και των επιδόσεων των κατασκευαστών.

(45)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή οι εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με την ταυτοποίηση οχημάτων που είναι πιστοποιημένα ως επαγγελματικά οχήματα και την εφαρμογή διορθώσεων στις ετήσιες μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή, τη συλλογή του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών CO2, την αναφορά αποκλίσεων στις εκπομπές CO2 και τον συνυπολογισμό τους κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2, την αξιολόγηση της εφαρμογής των όρων βάσει των οποίων έχουν προσδιοριστεί οι εκπομπές αναφοράς CO2 και τα κριτήρια για να προσδιοριστεί κατά πόσον οι εν λόγω εκπομπές έχουν αυξηθεί αδικαιολόγητα και, εάν ναι, πώς πρέπει να διορθωθούν, τη διασφάλιση ότι οι ορισμένες παράμετροι σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ενέργειας βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες διατίθενται διαστήματα στην Επιτροπή, τη διεξαγωγή επαληθεύσεων για τις τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που καταγράφονται στους φακέλους πληροφοριών πελάτη ότι αντιστοιχούν στις εκπομπές CO2 και στην κατανάλωση καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων εν χρήσει και την παρουσία στρατηγικών που βελτιώνουν τεχνητά τις επιδόσεις του οχήματος κατά τις δοκιμές που εκτελούνται ή τους υπολογισμούς που γίνονται, καθώς και τον ορισμό ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών οχημάτων μιας επιμέρους ομάδας οχημάτων με βάση τους οποίους καθορίζεται η προσαρμογή. Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τον προσδιορισμό ορισμένων πτυχών των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15).

(46)  Προκειμένου να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν μη ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την αναπροσαρμογή των εκπομπών αναφοράς CO2, όσον αφορά τον καθορισμό των κατευθυντηρίων αρχών και κριτηρίων για τον ορισμό των διαδικασιών επαλήθευσης των εκπομπών CO2 βαρέων επαγγελματικών οχημάτων εν χρήσει και σύμφωνα με την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού για ορισμένες τεχνικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των διορθωτικών συντελεστών των συντελεστών στάθμισης των προφίλ χρήσης, των τιμών των ωφέλιμων φορτίων και των τιμών των ετήσιων διανυθέντων χιλιομέτρων, καθώς και των συντελεστών προσαρμογής του ωφέλιμου φορτίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(16). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(47)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση προτύπων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(48)  Συνεπώς, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και (ΕΕ) 2018/956, καθώς και η οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου(17) θα πρέπει επίσης να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και στόχος

Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30 % κάτω από τα επίπεδα του 2005 το 2030 στους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/842, και στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, με βάση τα οποία οι εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων της ΕΕ μειώνονται σε σύγκριση με τις εκπομπές αναφοράς CO2 ως εξής:

α)  για τις περιόδους υποβολής στοιχείων του έτους 2025 και εξής κατά 15 %·

β)  για τις περιόδους υποβολής στοιχείων του έτους 2030 και εξής κατά 30 %, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά σύμφωνα με την επανεξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 15.

Οι εκπομπές αναφοράς CO2 βασίζονται στα δεδομένα παρακολούθησης ▌που αναφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956 για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2019 έως την 30ή Ιουνίου 2020 («η περίοδος αναφοράς»), εξαιρουμένων των επαγγελματικών οχημάτων, και υπολογίζονται σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα κατηγοριών N2 και N3 που πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)  συμπαγή φορτηγά με διάταξη αξόνων 4x2 και μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος άνω των 16 τόνων·

β)  συμπαγή φορτηγά με διάταξη αξόνων 6x2·

γ)  ελκυστήρες με διάταξη αξόνων 4x2 και μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος άνω των 16 τόνων· και

δ)  ελκυστήρες με διάταξη αξόνων 6x2.

Εφαρμόζεται επίσης, για τους σκοπούς του άρθρου 5 και του σημείου 2.3 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, στα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα ▌της κατηγορίας Ν που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18) και δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου.

Οι κατηγορίες οχημάτων που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου παραπέμπουν στις κατηγορίες οχημάτων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19).

2.  Τα οχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα σε μια δεδομένη περίοδο 12 μηνών με αφετηρία την 1η Ιουλίου, εάν έχουν ταξινομηθεί στην Ένωση για πρώτη φορά κατά την περίοδο αυτή και δεν έχουν ταξινομηθεί παλαιότερα εκτός της Ένωσης.

Δεν λαμβάνεται υπόψη προηγούμενη ταξινόμηση εκτός της Ένωσης που έγινε λιγότερο από τρεις μήνες πριν από την ταξινόμηση στην Ένωση.

3.  Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, ειδική διαδικασία για την ταυτοποίηση βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που είναι πιστοποιημένα ως επαγγελματικά οχήματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα μέτρα εφαρμογής του, αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί ως τέτοια, και εφαρμόζει διορθώσεις στις ετήσιες μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή, ώστε να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα οχήματα, με αφετηρία την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους 2021 και για κάθε μεταγενέστερη περίοδο υποβολής στοιχείων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «εκπομπές αναφοράς CO2»: ο μέσος όρος των ειδικών εκπομπών CO2 κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο όλων των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε κάθε μία από τις επιμέρους ομάδες οχημάτων, εξαιρουμένων των επαγγελματικών οχημάτων, που καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος Ι·

2)  «ειδικές εκπομπές CO2»: οι εκπομπές CO2 ενός μεμονωμένου βαρέος επαγγελματικού οχήματος που καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι·

3)  «περίοδος υποβολής στοιχείων του έτους Y»: η περίοδος από την 1η Ιουλίου του έτους Υ έως την 30ή Ιουνίου του έτους Y+1·

4)  «μέσες ειδικές εκπομπές CO2»: ο μέσος όρος των ειδικών εκπομπών CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ενός κατασκευαστή σε μια δεδομένη περίοδο υποβολής στοιχείων που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.7 του παραρτήματος Ι·

5)  «στόχος ειδικών εκπομπών CO2»: ο στόχος εκπομπών CO2 ενός μεμονωμένου κατασκευαστή, ο οποίος εκφράζεται σε g/tkm και καθορίζεται ετησίως για την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων σύμφωνα με το σημείο 4 του παραρτήματος Ι·

6)  «συμπαγές φορτηγό»: φορτηγό που δεν είναι σχεδιασμένο ή κατασκευασμένο για την έλξη ημιρυμουλκουμένου·

7)  «ελκυστήρας»: μονάδα ελκυστήρα που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά ή κυρίως για την έλξη ημιρυμουλκουμένων·

8)  «επιμέρους ομάδα οχημάτων»: ομάδα οχημάτων, όπως ορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος Ι, τα οποία χαρακτηρίζονται από ένα κοινό και διακριτικό σύνολο τεχνικών κριτηρίων σχετικά με τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων αυτών·

9)  «επαγγελματικό όχημα»: βαρύ επαγγελματικό όχημα ▌για το οποίο έχουν προσδιοριστεί οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και των μέτρων εφαρμογής του, μόνο για προφίλ χρήσης πλην αυτών που ορίζονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού·

10)  «κατασκευαστής»: το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την υποβολή των δεδομένων που αφορούν νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/956 ή, στην περίπτωση βαρέων επαγγελματικών οχημάτων χαμηλών εκπομπών, το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές της κοινοτικής διαδικασίας έγκρισης τύπου συνολικών οχημάτων ή της διαδικασίας μεμονωμένης έγκρισης σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής·

11)  «βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών»: βαρύ επαγγελματικό όχημα χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης ή με κινητήρα εσωτερικής καύσης που εκπέμπει λιγότερο από 1 g CO2/kWh όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα μέτρα εφαρμογής του ή που εκπέμπει λιγότερο από 1 g CO2/km όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20) και τα μέτρα εφαρμογής του·

12)  «βαρύ επαγγελματικό όχημα χαμηλών εκπομπών»: βαρύ επαγγελματικό όχημα, το οποίο δεν είναι βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών, με ειδικές εκπομπές CO2 κατά ποσοστό μικρότερο από το ήμισυ των εκπομπών αναφοράς CO2 όλων των οχημάτων της επιμέρους ομάδας οχημάτων στην οποία ανήκει το βαρύ επαγγελματικό όχημα, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.3.3 του παραρτήματος I·

13)  «προφίλ χρήσης»: συνδυασμός κύκλου ταχύτητας στόχου, τιμής ωφέλιμου φορτίου, διάταξης αμαξώματος ή ρυμουλκούμενου και άλλων παραμέτρων, κατά περίπτωση, που αντικατοπτρίζει την ειδική χρήση ενός οχήματος, με βάση τον οποίο καθορίζονται οι επίσημες εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου ενός βαρέος επαγγελματικού οχήματος·

14)  «κύκλος ταχύτητας στόχου»: η περιγραφή της ταχύτητας του οχήματος την οποία ο οδηγός επιθυμεί να επιτύχει ή στην οποία περιορίζεται από τις συνθήκες κυκλοφορίας, σε συνάρτηση με την απόσταση που καλύπτεται σε μια διαδρομή·

15)  «ωφέλιμο φορτίο»: το βάρος των εμπορευμάτων που μεταφέρει ένα όχημα υπό διαφορετικές συνθήκες.

Άρθρο 4

Μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή

Από την 1η Ιουλίου 2020 και σε κάθε μεταγενέστερη περίοδο υποβολής στοιχείων, η Επιτροπή καθορίζει, για κάθε κατασκευαστή ▌τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 σε g/tkm για την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

α)  τα δεδομένα που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956 για τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα του κατασκευαστή που ταξινομήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων, εξαιρουμένων των επαγγελματικών οχημάτων· και

β)  τον συντελεστή μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5.

Οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο 2.7 του παραρτήματος I.

Άρθρο 5

Βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών

1.  Από την 1η Ιουλίου 2020 και για κάθε μεταγενέστερη περίοδο υποβολής στοιχείων, η Επιτροπή καθορίζει, για κάθε κατασκευαστή ▌ τον συντελεστή μηδενικών και χαμηλών εκπομπών) για την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων.

Ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών λαμβάνει υπόψη τον αριθμό και τις εκπομπές CO2 βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στον στόλο του κατασκευαστή σε μια περίοδο υποβολής στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, καθώς και των επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, και καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.3 του παραρτήματος Ι.

2.  Για τις περιόδους υποβολής στοιχείων από το 2019 έως το 2024, τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών υπολογίζονται για τους σκοπούς της παραγράφου 1 ως εξής:

α)  ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών υπολογίζεται ως δύο οχήματα· και

β)  ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα χαμηλών εκπομπών υπολογίζεται ως έως και δύο οχήματα σε συνάρτηση με τις ειδικές εκπομπές CO2 και το κατώτατο επίπεδο χαμηλών εκπομπών της επιμέρους ομάδας οχημάτων στην οποία ανήκει το όχημα όπως ορίζεται στο σημείο 2.3.3 του παραρτήματος Ι.

Ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.3.1 του παραρτήματος Ι.

3.  Για τις περιόδους υποβολής στοιχείων από το 2025 και εξής, ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών καθορίζεται βάσει δείκτη αναφοράς 2 % σύμφωνα με το σημείο 2.3.2 του παραρτήματος I.

4.  Ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών μειώνει τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή κατά 3 % κατ’ ανώτατο όριο. Η συμβολή των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στον εν λόγω συντελεστή μειώνει τις μέσες ειδικές εκπομπές CO2 ενός κατασκευαστή κατά 1,5 % κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 6

Στόχοι ειδικών εκπομπών CO2 ενός κατασκευαστή

Από την 1η Ιουλίου 2026 και για κάθε μεταγενέστερη περίοδο υποβολής στοιχείων, η Επιτροπή καθορίζει, για κάθε κατασκευαστή, στόχο ειδικών εκπομπών CO2 για την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων. Ο εν λόγω στόχος ειδικών εκπομπών CO2 είναι το άθροισμα, για όλες τις επιμέρους ομάδες οχημάτων των προϊόντων, των ακόλουθων τιμών:

α)  του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β), κατά περίπτωση·

β)  των εκπομπών αναφοράς CO2·

γ)  του μεριδίου των οχημάτων του κατασκευαστή σε κάθε επιμέρους ομάδα οχημάτων·

δ)  των συντελεστών στάθμισης των ετήσιων διανυθέντων χιλιομέτρων και του ωφέλιμου φορτίου που εφαρμόζονται σε κάθε επιμέρους ομάδα οχημάτων.

Ο στόχος ειδικών εκπομπών CO2 καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 4 του παραρτήματος I.

Άρθρο 7

Πιστωτικά μόρια και χρέη εκπομπών

1.  Για τους σκοπούς του προσδιορισμού της συμμόρφωσης του κατασκευαστή με τους στόχους ειδικών εκπομπών CO2 κατά τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών 2025 έως 2029, λαμβάνονται υπόψη τα πιστωτικά ή χρεωστικά μόρια εκπομπών που καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο 5 του παραρτήματος Ι, που αντιστοιχούν στον αριθμό των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, εξαιρουμένων των επαγγελματικών οχημάτων, του κατασκευαστή σε μια περίοδο υποβολής στοιχείων, πολλαπλασιαζόμενα με:

α)  τη διαφορά μεταξύ της πορείας μείωσης των εκπομπών CO2 όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 και των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 του εν λόγω κατασκευαστή, εάν η λόγω διαφορά είναι θετική («πιστωτικά μόρια εκπομπών»)· ή

β)  τη διαφορά μεταξύ των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 και του στόχου ειδικών εκπομπών CO2 του εν λόγω κατασκευαστή, εάν η εν λόγω διαφορά είναι θετική («χρεωστικά μόρια εκπομπών»).

Τα πιστωτικά μόρια εκπομπών αποκτώνται κατά τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών 2019 έως 2029. Ωστόσο, τα πιστωτικά μόρια εκπομπών που θα αποκτηθούν κατά τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών 2019 έως 2024 λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης του κατασκευαστή με τον στόχο ειδικών εκπομπών CO2 της περιόδου υποβολής στοιχείων του έτους 2025 και μόνο.

Τα χρεωστικά μόρια εκπομπών αποκτώνται κατά τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών 2025 έως 2029. Ωστόσο, το σύνολο των χρεωστικών μορίων εκπομπών ενός κατασκευαστή δεν υπερβαίνει το 5 % του στόχου ειδικών εκπομπών CO2 του κατασκευαστή κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους 2025, πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή κατά την περίοδο αυτή («όριο χρεωστικών μορίων εκπομπών»).

Τα πιστωτικά μόρια εκπομπών και τα χρεωστικά μόρια εκπομπών που θα αποκτηθούν κατά τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών 2025 έως 2028 μεταφέρονται, εφόσον υπάρχουν, από μία περίοδο υποβολής στοιχείων στην επόμενη περίοδο υποβολής στοιχείων. Τυχόν υπόλοιπα χρεωστικά μόρια εκπομπών εκκαθαρίζονται στην περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους 2029.

2.  Η πορεία μείωσης των εκπομπών CO2 ▌καθορίζεται για κάθε κατασκευαστή σύμφωνα με το σημείο 5.1 του παραρτήματος Ι, με βάση μια γραμμική πορεία μεταξύ των εκπομπών αναφοράς CO2 που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο και του στόχου εκπομπών CO2 για την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους 2025 όπως ορίζεται στην πρώτη παράγραφο στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου, και μεταξύ του στόχου εκπομπών CO2 για την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους 2025 και του στόχου εκπομπών CO2 για τις περιόδους υποβολής στοιχείων του έτους 2030 και εξής όπως καθορίζονται στην πρώτη παράγραφο, στοιχείο β του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 8

Συμμόρφωση με τους στόχους ειδικών εκπομπών CO2

1.  Όταν διαπιστώνεται ότι ένας κατασκευαστής έχει σημειώσει υπέρβαση εκπομπών CO2 κατά την έννοια της παραγράφου 2 σε δεδομένη περίοδο υποβολής στοιχείων από το 2025 και εξής, η Επιτροπή επιβάλλει τίμημα υπέρβασης εκπομπών CO2 υπολογιζόμενο σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

α)  από το 2025 έως το 2029,

(Τίμημα υπέρβασης εκπομπών CO2) = (Υπέρβαση εκπομπών CO2 x 4 250 €/gCO2/tkm)

β)  από το 2030 και εξής,

(Τίμημα υπέρβασης εκπομπών CO2) = (Υπέρβαση εκπομπών CO2 x 6 800 €/gCO2/tkm).

2.  Ο κατασκευαστής θεωρείται ότι έχει σημειώσει υπέρβαση εκπομπών CO2 σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν, σε οποιαδήποτε από τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών 2025 έως 2028, το άθροισμα των χρεωστικών μορίων εκπομπών μείον το άθροισμα των πιστωτικών μορίων εκπομπών υπερβαίνει το όριο των χρεωστικών μορίων εκπομπών που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο·

β)  όταν, κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους 2029, το άθροισμα των χρεωστικών μορίων εκπομπών μείον το άθροισμα των πιστωτικών μορίων εκπομπών είναι θετικό·

γ)  όταν, από την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους 2030 και εξής, οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2του κατασκευαστή υπερβαίνουν τον στόχο των οικείων ειδικών εκπομπών CO2.

Η υπέρβαση εκπομπών CO2 σε δεδομένη περίοδο υποβολής στοιχείων υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 6 του παραρτήματος Ι.

3.  Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, ορίζει τα μέσα για την είσπραξη του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών CO2 που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ▌. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2.

4.  Τα ποσά από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών CO2 θεωρούνται έσοδο για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 9

Επαλήθευση των δεδομένων παρακολούθησης

1.  Οι αρχές έγκρισης τύπου αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τυχόν αποκλίσεις όσον αφορά τις τιμές των εκπομών CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων εν χρήσει σε σύγκριση με τις τιμές που αναγράφονται στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ή στον φάκελο με πληροφορίες για τον πελάτη που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400, οι οποίες διαπιστώνονται ύστερα από επαληθεύσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού.

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις αποκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 ενός κατασκευαστή.

3.  Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες αναφοράς αυτού του είδους των αποκλίσεων και με τον συνυπολογισμό τους κατά τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Αξιολόγηση των εκπομπών αναφοράς CO2

Για να διασφαλιστούν η αξιοπιστία και η αντιπροσωπευτικότητα των εκπομπών αναφοράς CO2 που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον καθορισμό των στόχων εκπομπής CO2 όλου του στόλου της ΕΕ, η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τη μεθοδολογία αξιολόγησης της εφαρμογής των όρων βάσει των οποίων έχουν προσδιοριστεί οι εκπομπές αναφοράς CO2 και έχουν θεσπισθεί τα κριτήρια για να προσδιοριστεί κατά πόσον οι εν λόγω εκπομπές έχουν αυξηθεί αδικαιολόγητα και, εάν ναι, να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποία πρέπει να διορθωθούν.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2.

Άρθρο 11

Δημοσίευση των δεδομένων και των επιδόσεων των κατασκευαστών

1.  Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις που θα εκδίδονται δημοσιεύει κατάλογο ο οποίος αναφέρει:

α)  από την 1η Ιουλίου 2020, για κάθε κατασκευαστή, τις οικείες μέσες ειδικές εκπομπές CO2 κατά την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων, που αναφέρονται στο άρθρο 4·

β)  από την 1η Ιουλίου 2020, για κάθε κατασκευαστή, τον συντελεστή μηδενικών και χαμηλών εκπομπών κατά την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων, που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1·

γ)  από την 1η Ιουλίου 2026, για κάθε κατασκευαστή, τον στόχο ειδικών εκπομπών CO2 για την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων, που αναφέρεται στο άρθρο 6·

δ)  από την 1η Ιουλίου 2020 έως την 30ή Ιουνίου 2031, για κάθε κατασκευαστή, την πορεία μείωσης των εκπομπών CO2, τα πιστωτικά μόρια εκπομπών του και, από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 30ή Ιουνίου 2031, τα χρεωστικά μόρια εκπομπών του κατά την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων, που αναφέρονται στο άρθρο 7·

ε)  από την 1η Ιουλίου 2026, για κάθε κατασκευαστή, την οικεία υπέρβαση εκπομπών CO2 για την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων, που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1·

στ)  από την 1η Ιουλίου 2020, τον μέσο όρο ειδικών εκπομπών CO2 όλων των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν στην Ένωση κατά την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων.

Ο κατάλογος για τη δημοσίευση έως την 30ή Απριλίου 2021, περιλαμβάνει τις εκπομπές αναφοράς CO2 που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο.

2.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για την προσαρμογή των εκπομπών αναφοράς CO2, σύμφωνα με τα εξής:

α)  όταν οι συντελεστές στάθμισης των προφίλ χρήσης ή οι τιμές του ωφέλιμου φορτίου έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή γ), εφαρμόζοντας τη διαδικασία που ορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος II·

β)  όταν έχουν καθοριστεί συντελεστές προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2, με την εφαρμογή των εν λόγω συντελεστών προσαρμογής στις εκπομπές αναφοράς CO2.

γ)   όταν έχει καθοριστεί αδικαιολόγητη αύξηση στις τιμές αναφοράς CO2 σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 10, με τη διόρθωση των εκπομπών αναφοράς CO2 έως τις 30 Απριλίου 2022 το αργότερο.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις αναθεωρημένες τιμές για τις εκπομπές αναφοράς CO2 και εφαρμόζει τις εν λόγω τιμές για τον υπολογισμό των ειδικών στόχων εκπομπών CO2 του κατασκευαστή που ισχύουν κατά τις περιόδους υποβολής στοιχείων αρχής γενομένης από την ημερομηνία εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την προσαρμογή των τιμών.

Άρθρο 12

Εκπομπές CO2 και κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικές συνθήκες

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί την αντιπροσωπευτικότητα σε πραγματικές συνθήκες των τιμών εκπομπών CO2 και κατανάλωσης ενέργειας που προσδιορίζονται εντός του πλαισίου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009.

Επιπλέον, η Επιτροπή συλλέγει ανά τακτά διαστήματα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ενέργειας των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων χρησιμοποιώντας συσκευές επί του οχήματος για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων και/ή ενέργειας, αρχής γενομένης από τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που θα ταξινομηθούν από την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 5γ στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το κοινό ενημερώνεται για την εξέλιξη αυτής της αντιπροσωπευτικότητας με την πάροδο του χρόνου.

2.  Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι ακόλουθες παράμετροι σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ενέργειας βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες διατίθενται ανά τακτά διαστήματα στην Επιτροπή, αρχής γενομένης από την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων που αναφέρεται στο άρθρο 5γ στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009, από κατασκευαστές, εθνικές αρχές ή μέσω της άμεσης διαβίβασης δεδομένων από οχήματα, ανάλογα με την περίπτωση:

α)  αναγνωριστικός αριθμός οχήματος·

β)  καύσιμο και ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκαν·

γ)  συνολική διανυθείσα απόσταση·

δ)  ωφέλιμο φορτίο·

ε)  για υβριδικά ηλεκτρικά βαρέα επαγγελματικά οχήματα που φορτίζονται εξωτερικά, το καύσιμο και η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκαν και η διανυθείσα απόσταση όπως κατανέμονται με βάση τους διαφορετικούς τρόπους οδήγησης·

στ)  άλλες παραμέτρους αναγκαίες για να εξασφαλίζεται η τήρηση της υποχρέωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή επεξεργάζεται τα δεδομένα δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου που λαμβάνει προκειμένου να δημιουργήσει ανωνυμοποιημένο και συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων, μεταξύ άλλων ανά κατασκευαστή, για τους σκοπούς της παραγράφου 1. Οι αριθμοί ταυτοποίησης οχήματος χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων και δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο χρειάζεται για τον σκοπό αυτό.

3.  Για να αποτραπεί η αύξηση του χάσματος των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες, η Επιτροπή, το αργότερο δύο έτη και πέντε μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων που αναφέρεται στο άρθρο 5γ στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009, αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου και ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης ενέργειας του οχήματος που προσδιορίζονται σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό εξακολουθούν να είναι αντιπροσωπευτικές των πραγματικών εκπομπών σε βάθος χρόνου για κάθε κατασκευαστή.

Η Επιτροπή παρακολουθεί και υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με την εξέλιξη του χάσματος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και, προκειμένου να αποφευχθεί η διεύρυνση του εν λόγω χάσματος, αξιολογεί, το 2027, τη σκοπιμότητα ενός μηχανισμού προσαρμογής των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 του κατασκευαστή από το 2030 και, κατά περίπτωση, υποβάλλει νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση ενός τέτοιου μηχανισμού.

4.  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τη λεπτομερή διαδικασία σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο ▌ 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Επαλήθευση των εκπομπών CO2 των εν χρήσει βαρέων επαγγελματικών οχημάτων

1.  Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι οι εκπομπές CO2 και οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου που καταγράφονται στον φάκελο πληροφοριών πελάτη που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400 αντιστοιχούν στις εκπομπές CO2 και τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων εν χρήσει, όπως καθορίζονται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

2.  Μετά την έναρξη ισχύος των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 4, οι αρχές έγκρισης τύπου επαληθεύουν, για τους κατασκευαστές στους οποίους έχουν χορηγήσει άδεια λειτουργίας του εργαλείου προσομοίωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα μέτρα εφαρμογής του, με βάση κατάλληλα και αντιπροσωπευτικά δείγματα οχημάτων, ότι οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που καταγράφονται στους φακέλους πληροφοριών πελάτη αντιστοιχούν στις εκπομπές CO2 και στην κατανάλωση καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων εν χρήσει, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο, μεταξύ άλλων, να κάνουν χρήση των διαθέσιμων δεδομένων από τις επί του οχήματος συσκευές παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμων και/ή ενέργειας.

Οι αρχές έγκρισης τύπου ελέγχουν επίσης την παρουσία τυχόν στρατηγικών επί του οχήματος ή σε σχέση με τα οχήματα του δείγματος, που βελτιώνουν τεχνητά τις επιδόσεις του οχήματος κατά τις δοκιμές που εκτελούνται ή τους υπολογισμούς που γίνονται για τον σκοπό της πιστοποίησης των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου, μεταξύ άλλων με τη χρήση δεδομένων από τις επί του οχήματος συσκευές παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμου και/ή ενέργειας.

3.  Όταν διαπιστώνεται ως αποτέλεσμα των επαληθεύσεων που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2, έλλειψη αντιστοιχίας των τιμών εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που δεν μπορεί να αποδοθεί σε δυσλειτουργία του εργαλείου προσομοίωσης, ή ύπαρξη στρατηγικών που βελτιώνουν τεχνητά τις επιδόσεις ενός οχήματος, η υπεύθυνη αρχή έγκρισης τύπου, πέραν της λήψης των αναγκαίων μέτρων που καθορίζονται στο κεφάλαιο ΧΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, εξασφαλίζει ότι οι φάκελοι πληροφοριών πελάτη, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και τα ατομικά πιστοποιητικά έγκρισης, διορθώνονται ανάλογα με την περίπτωση.

4.  Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει τις διαδικασίες για τη διενέργεια των επαληθεύσεων στις οποίες παραπέμπει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παράγραφος 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία, πριν την έγκριση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 17, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται τις κατευθυντήριες αρχές και τα κριτήρια για τον ορισμό των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 14

Τροποποιήσεις στα παραρτήματα Ι και ΙΙ

1.  Για να εξασφαλιστεί ότι οι τεχνικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 ενός κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 4 και τον υπολογισμό των στόχων ειδικών εκπομπών CO2 σύμφωνα με το άρθρο 6 λαμβάνουν υπόψη την τεχνική πρόοδο και την εξέλιξη της εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για να τροποποιήσει τις ακόλουθες διατάξεις που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ:

α)  τις καταχωρήσεις για τον τύπο καμπίνας και την ισχύ κινητήρα που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι και τους ορισμούς για την «έκδοση με κουκέτα» και την «έκδοση χωρίς κουκέτα» που αναφέρονται στον εν λόγω πίνακα·

β)  τους συντελεστές στάθμισης των προφίλ χρήσης που παρατίθενται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι·

γ)  τις τιμές του ωφέλιμου φορτίου που ορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος Ι και τους συντελεστές προσαρμογής του ωφέλιμου φορτίου που ορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος ΙΙ·

δ)  τις τιμές των ετήσιων διανυθέντων χιλιομέτρων που ορίζονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος Ι.

2.  Όταν οι διαδικασίες έγκρισης τύπου που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα μέτρα εφαρμογής του τροποποιούνται με τροποποιήσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος άρθρου, ούτως ώστε το επίπεδο των εκπομπών CO2 των αντιπροσωπευτικών οχημάτων που ορίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο να αυξάνεται ή μειώνεται κατά περισσότερο από 5 g CO2/km, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), εφαρμόζει παράγοντα προσαρμογής στις εκπομπές αναφοράς CO2, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματος II.

3.   Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, ▌μεθοδολογία για τον ορισμό ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών οχημάτων μιας επιμέρους ομάδας οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών συντελεστών στάθμισής τους, με βάση τους οποίους καθορίζεται η προσαρμογή που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα παρακολούθησης που υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956 και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2400. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Επανεξέταση και υποβολή έκθεσης

1.   Έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 και το επίπεδο του μηχανισμού κινήτρων για βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που θα ισχύει από το 2030 ▌, τον καθορισμό των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 για άλλους τύπους βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκουμένων, των λεωφορείων και των πούλμαν και των επαγγελματικών οχημάτων, και την εισαγωγή δεσμευτικών στόχων μείωσης εκπομπών CO2 για το 2035 και 2040 και εξής για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Ο στόχος για το 2030 αξιολογείται με βάση τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.

2.   Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα:

α)  αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος πιστωτικών μορίων και των χρεωστικών μορίων που αναφέρονται στο άρθρο 7 και την σκοπιμότητα της παράτασης εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων μέχρι το 2030 και μεταγενέστερα,

β)  αξιολόγηση των ρυθμίσεων που αφορούν την ανάπτυξη οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, ▌λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 2009/33/ΕΚ, καθώς και τις σχετικές παραμέτρους και προϋποθέσεις που επηρεάζουν τη διάθεση τέτοιων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων στην αγορά,

γ)  αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού παροχής κινήτρων για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που ορίζονται στο άρθρο 5 και την καταλληλότητα των διαφόρων στοιχείων του, με σκοπό την προσαρμογή του για την περίοδο μετά το 2025 προς μια πιθανή διαφοροποίηση με βάση την ηλεκτρική αυτονομία και την επιμέρους ομάδα οχημάτων, σε συνδυασμό με τους συντελεστές στάθμισης του ωφέλιμου φορτίου διανυθέντων χιλιομέτρων, με ημερομηνία υποβολής της αίτησης που θα προβλέπει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών,

δ)  αξιολόγηση της ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού, τη δυνατότητα θέσπισης προτύπων για τις εκπομπές αναφοράς CO2 των κινητήρων, ιδίως για τα επαγγελματικά οχήματα, την αντιπροσωπευτικότητα των εκπομπών CO2 σε πραγματικές συνθήκες και τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου που καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400,

ε)  αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θέματα που άπτονται των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και των συνδυασμών οχημάτων, λαμβανομένων υπόψη των βαρών και διαστάσεων που ισχύουν για τις εθνικές μεταφορές, φέρ’ ειπείν, των σπονδυλωτών και διατροπικών εννοιών, ενώ αξιολογούνται επίσης οι πτυχές της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των μεταφορών, οι διατροπικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, ο αντίκτυπος στις υποδομές, το αντίρροπο αποτέλεσμα καθώς και η γεωγραφική κατάσταση των κρατών μελών,

στ)  αξιολόγηση του εργαλείου προσομοίωσης VECTO, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το εν λόγω εργαλείο επικαιροποιείται συνεχώς και εγκαίρως,

ζ)  αξιολόγηση του ενδεχόμενου ανάπτυξης ειδικής μεθοδολογίας για τη συμπερίληψη της δυνητικής συμβολής στις μειώσεις εκπομπών CO2 που προκύπτει από τη χρήση συνθετικών και προηγμένων εναλλακτικών υγρών και αέριων ανανεώσιμων καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των οικολογικών καυσίμων που παράγονται με ανανεώσιμη ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αναφέρονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21),

η)  αξιολόγηση της δυνατότητας θέσπισης ανοιχτού, διαφανούς και μη μεροληπτικού μηχανισμού συγκέντρωσης πόρων μεταξύ των κατασκευαστών,

θ)  αξιολόγηση του επιπέδου του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών CO2 για να εξασφαλιστεί ότι το ασφάλιστρο υπερβαίνει το μέσο οριακό κόστος των τεχνολογιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων εκπομπών CO2,

3.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται, εάν χρειαστεί, από νομοθετική πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

4.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/...(22), η Επιτροπή αξιολογεί τη δυνατότητα απόδοσης των εσόδων από το τίμημα υπέρβασης εκπομπών CO2 σε ένα συγκεκριμένο ταμείο ή σε σχετικό πρόγραμμα, με στόχο τη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης προς μια οικονομία ουδέτερη ως προς το κλίμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.1 της Συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως για τη στήριξη της επανεκπαίδευσης, της αναβάθμισης δεξιοτήτων, της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής των εργαζομένων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας σε όλα τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη, ιδίως στις περιφέρειες και στις κοινότητες που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση. Η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο, υποβάλλει σχετική νομοθετική πρόταση το αργότερο έως το 2027.

5.  Η Επιτροπή, όχι αργότερα από το 2023, αξιολογεί τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινής ενωσιακής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και τη συνεπή αναφορά δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές CO2 ολόκληρου κύκλου ζωής των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει την εν λόγω αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως προτάσεων για μέτρα παρακολούθησης, όπως νομοθετικές προτάσεις, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή κλιματικών μεταβολών που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23). Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 17

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 13 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 14 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 13 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 14 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2, του άρθρου 13 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο και του άρθρου 14 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη φράση:"

«Εφαρμόζεται επίσης, για τους σκοπούς των άρθρων 5α, 5β και 5γ, στα οχήματα των κατηγοριών O3 και O4.».

"

β)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 5α

Ειδικές απαιτήσεις για τους κατασκευαστές όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4

1.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα νέα οχήματα των κατηγοριών O3 και O4 που πωλούνται, ταξινομούνται ή τίθενται σε λειτουργία πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

   α) η επίδραση των εν λόγω οχημάτων στις εκπομπές CO2, την κατανάλωση καυσίμου, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την ηλεκτρική αυτονομία των μηχανοκίνητων οχημάτων καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 5γ στοιχείο α)·
   β) διαθέτουν εξοπλισμό επί του οχήματος για την παρακολούθηση και καταγραφή του ωφέλιμου φορτίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5γ στοιχείο β).

2.  Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα νέα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3που πωλούνται, ταξινομούνται ή τίθενται σε λειτουργία διαθέτουν εξοπλισμό επί του οχήματος για την παρακολούθηση και καταγραφή της κατανάλωσης καυσίμου και/ή ενέργειας, του ωφέλιμου φορτίου και των διανυθέντων χιλιομέτρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5γ στοιχείο β).

Διασφαλίζουν επίσης ότι η ηλεκτρική αυτονομία και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των εν λόγω οχημάτων καθορίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 5γ στοιχείο γ).

Άρθρο 5β

Ειδικές απαιτήσεις για τα κράτη μέλη όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4

1.  Οι εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 5γ, αρνούνται να χορηγήσουν έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου για νέους τύπους οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4 που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα εν λόγω μέτρα εφαρμογής.

2.  Οι εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 5γ, απαγορεύουν την πώληση, την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4 που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα εν λόγω μέτρα εφαρμογής.

Άρθρο 5γ

Μέτρα για τον προσδιορισμό ορισμένων πτυχών των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τα ακόλουθα μέτρα:

   α) μεθοδολογία για την αξιολόγηση των επιδόσεων των οχημάτων των κατηγοριών O3 και O4 σε σχέση με την επίδρασή τους στις εκπομπές CO2, την κατανάλωση καυσίμου, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την ηλεκτρική αυτονομία των μηχανοκίνητων οχημάτων·
   β) τεχνικές απαιτήσεις για την τοποθέτηση συσκευών επί του οχήματος για την παρακολούθηση και την καταγραφή της κατανάλωσης καυσίμου και/ή ενέργειας και των διανυθέντων χιλιομέτρων των μηχανοκίνητων οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3,, και για τον προσδιορισμό και την καταγραφή του ωφέλιμου φορτίου ή του συνολικού βάρους των οχημάτων που πληρούν τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), β), γ) ή δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*(24) και των συνδυασμών τους με οχήματα των κατηγοριών O3 και O4, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ οχημάτων σε συνδυασμό, κατά περίπτωση·
   γ) μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αυτονομίας και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας νέων οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 13α.

___________________________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L ...).».

"

3)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 13α

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την Τεχνική Επιτροπή - Μηχανοκίνητα Οχήματα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

________________________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).».

"

Άρθρο 19

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/956

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/956 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που διατυπώνονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**(25).

__________________________

* Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).

** Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L ...).».

"

2)  Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Από την 1 Ιανουαρίου 2019, τα κράτη μέλη παρακολουθούν τα δεδομένα που καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι και αφορούν τα νέα βαρέα οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ένωση.

Έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2020, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δηλώνουν τα εν λόγω δεδομένα της προηγούμενης περιόδου υποβολής στοιχείων από την 1η Ιουλίου έως την 30ή Ιουνίου) στην Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία δήλωσης που περιγράφεται στο παράρτημα II.

Όσον αφορά το 2019, τα στοιχεία που δηλώνονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 περιλαμβάνουν δεδομένα που παρακολουθούνται από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 30ή Ιουνίου 2020.

Δεδομένα σχετικά με τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός της Ένωσης δεν παρακολουθούνται και δεν δηλώνονται, εκτός εάν η εν λόγω ταξινόμηση έγινε εντός διαστήματος μικρότερου των τριών μηνών πριν από την ταξινόμηση στην Ένωση.».

"

3)  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Από τα έτη έναρξης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 1, οι κατασκευαστές βαρέων επαγγελματικών οχημάτων παρακολουθούν τα δεδομένα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 2, για κάθε νέο βαρύ επαγγελματικό όχημα.

Έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, από τα έτη έναρξης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 1, οι κατασκευαστές βαρέων επαγγελματικών οχημάτων δηλώνουν στην Επιτροπή τα εν λόγω δεδομένα κάθε βαρέος επαγγελματικού οχήματος με ημερομηνία προσομοίωσης που εμπίπτει στην προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων (1η Ιουλίου-30ή Ιουνίου) σύμφωνα με τη διαδικασία δήλωσης που καθορίζεται στο παράρτημα II.

Όσον αφορά το 2019, οι κατασκευαστές υποβάλλουν τα δεδομένα για κάθε νέο βαρύ όχημα με ημερομηνία προσομοίωσης που εμπίπτει στην περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 30ή Ιουνίου 2020.

Η ημερομηνία προσομοίωσης είναι η ημερομηνία που δηλώνεται σύμφωνα με την καταχώριση δεδομένων 71 στο παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 2.».

"

4)  Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση με την ανάλυση των δεδομένων που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη και οι κατασκευαστές για την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων.».

"

5)  Στο παράρτημα II, το σημείο 3.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3.2. Τα δεδομένα που αφορούν τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα που ταξινομήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο υποβολής στοιχείων και εγγράφονται στο μητρώο δημοσιοποιούνται έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2021, με εξαίρεση τις καταχωρίσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.».

"

Άρθρο 20

Τροποποιήσεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ

Η οδηγία 96/53/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 2, παρεμβάλλεται ο ακόλουθος ορισμός μετά τον ορισμό «όχημα με εναλλακτικά καύσιμα»:"

«– «όχημα μηδενικών εκπομπών», βαρύ επαγγελματικό όχημα μηδενικών εκπομπών όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 11) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*(26),

____________________________

** Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L ...).».

"

2)  Το άρθρο 10β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 10β

Τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη των οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα είναι εκείνα που ορίζονται στα σημεία 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 και 2.4 του παραρτήματος I.

Τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα ή με μηδενικές εκπομπές συμμορφώνονται επίσης με τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια βάρους ανά άξονα που καθορίζονται στο παράρτημα I σημείο 3.

Το επιπλέον βάρος που απαιτούν τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα ή με μηδενικές εκπομπές ορίζεται βάσει των εγγράφων τεκμηρίωσης που παρέχει ο κατασκευαστής κατά την έγκριση του εν λόγω οχήματος. Το εν λόγω επιπλέον βάρος επισημαίνεται στα επίσημα αποδεικτικά που απαιτούνται βάσει του άρθρου 6.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10η, ώστε να αναπροσαρμόζει, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τον κατάλογο εναλλακτικών καυσίμων του άρθρου 2 που απαιτούν επιπλέον βάρος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να ακολουθεί τη συνήθη πρακτική της και να διενεργεί διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, μεταξύ άλλων και με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, πριν από την έκδοση των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.».

"

3)  Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

α)  στη δεύτερη στήλη των σημείων 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 και 2.2.4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Στην περίπτωση συνδυασμών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα ή οχημάτων μηδενικών εκπομπών, τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη που προβλέπονται στο παρόν τμήμα αυξάνονται κατά το πρόσθετο βάρος της εναλλακτικής τεχνολογίας καυσίμων ή μηδενικών εκπομπών, με ανώτατο όριο τον 1 και τους 2 τόνους, αντίστοιχα.»,

"

β)  στη δεύτερη στήλη του σημείου 2.3.1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "

«Οχήματα μηδενικών εκπομπών: το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των 18 τόνων αυξάνεται κατά το επιπλέον βάρος που απαιτείται για την τεχνολογία μηδενικών εκπομπών με ανώτατο όριο τους 2 τόνους.»,

"

γ)  στη τρίτη στήλη του σημείου 2.3.2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Τριαξονικά οχήματα μηδενικών εκπομπών: το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των 25 τόνων, ή 26 τόνων όταν ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και αερανάρτηση ή ανάρτηση αναγνωρισμένη ως ισοδύναμη εντός της Ένωσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, ή όταν κάθε άξονας οδήγησης είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόνους, αυξάνεται κατά το επιπλέον βάρος της τεχνολογίας μηδενικών εκπομπών με ανώτατο όριο τους 2 τόνους.»,

"

δ)  στη τρίτη στήλη του σημείου 2.4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Τριαξονικά αρθρωτά λεωφορεία που είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών: το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των 28 τόνων αυξάνεται κατά το επιπλέον βάρος που απαιτείται για την τεχνολογία μηδενικών εκπομπών με ανώτατο όριο τους 2 τόνους.».

"

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέσες ειδικές εκπομπές CO2, στόχοι ειδικών εκπομπών CO2 και υπέρβαση εκπομπών CO2

1.  επιμέρους ομάδες οχημάτων

Κάθε νέο όχημα βαρέως τύπου ανήκει σε μία από τις επιμέρους ομάδες οχημάτων που ορίζονται στον πίνακα 1 σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε αυτόν.

Πίνακας 1 – Επιμέρους ομάδες οχημάτων

Βαρέα επαγγελματικά οχήματα

Τύπος θαλάμου

Ισχύς κινητήρα

Επιμέρους ομάδα οχημάτων

Συμπαγή φορτηγά με διάταξη αξόνων 4x2 και μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου φορτίου > 16 τόνους

Όλες

<170 kW

4-UD

Έκδοση χωρίς κουκέτα

≥170 kW

4-RD

Έκδοση με κουκέτα

≥170 kW και <265 kW

Έκδοση με κουκέτα

≥265 kW

4-LH

Συμπαγή φορτηγά με διάταξη αξόνων 6x2

Έκδοση χωρίς κουκέτα

Όλες

9-RD

Έκδοση με κουκέτα

9-LH

Ελκυστήρες με διάταξη αξόνων 4x2 και μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος > 16 τόνους

Έκδοση χωρίς κουκέτα

Όλες

5-RD

Έκδοση με κουκέτα

< 265 kW

Έκδοση με κουκέτα

≥ 265 kW

5-LH

Ελκυστήρες με διάταξη αξόνων 6x2

Έκδοση χωρίς κουκέτα

Όλες

10-RD

Έκδοση με κουκέτα

10-LH

Ως «έκδοση με κουκέτα» νοείται ένας τύπος θαλάμου που έχει ένα διαμέρισμα πίσω από το κάθισμα του οδηγού και προορίζεται να χρησιμοποιείται για ύπνο, όπως αναφέρεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956.

Ως «έκδοση χωρίς κουκέτα» νοείται ένας τύπος θαλάμου που δεν έχει κουκέτα.

Εάν ένα νέο βαρύ επαγγελματικό φορτηγό δεν μπορεί να ανήκει σε μια επιμέρους ομάδα οχημάτων επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του θαλάμου ή την ισχύ του κινητήρα, κατατάσσεται στην επιμέρους ομάδα οχημάτων μεγάλων αποστάσεων (LH) που αντιστοιχεί στον τύπο αμαξώματός του (συμπαγές φορτηγό ή ελκυστήρας) και στη διάταξη άξονά του (4x2 ή 6x2).

Εάν ένα νέο βαρύ επαγγελματικό φορτηγό ανήκει στην επιμέρους ομάδα οχημάτων 4-UD, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τις εκπομπές CO2 σε g/km για τα προφίλ χρήσης UDL ή UDR όπως ορίζεται στον πίνακα 2 του τμήματος 2, το νέο βαρύ επαγγελματικό όχημα κατατάσσεται στην επιμέρους ομάδα οχημάτων 4-RD.

2.  Μεσεσ ειδικεσ εκπομπεσ CO2 κατασκευαστή

2.1.  Ειδικές εκπομπές CO2 νέου βαρέος επαγγελματικού οχήματος

Οι ειδικές εκπομπές CO2 σε g/km (CO2v) νέου βαρέος επαγγελματικού οχήματος v, που ανήκει σε επιμέρους ομάδα οχημάτων sg υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000002.png

όπου,

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000003.png20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000004.png είναι το άθροισμα όλων των προφίλ χρήσης mp που παρατίθενται στον Πίνακα 2·

sg είναι η επιμέρους ομάδα οχημάτων στην οποία ανήκει νέο βαρύ επαγγελματικό όχημα v σύμφωνα με το σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος·

Wsg,mp είναι ο συντελεστής στάθμισης του προφίλ χρήσης που καθορίζεται στον πίνακα 2·

CO2v,mp είναι οι εκπομπές CO2 σε g/km νέου βαρέος επαγγελματικού οχήματος v, που έχουν καθοριστεί για ένα προφίλ χρήσης mp και αναφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956.

Οι ειδικές εκπομπές CO2 βαρέος επαγγελματικού οχήματος μηδενικών εκπομπών ορίζονται σε 0 g CO2/km.

Οι ειδικές εκπομπές CO2 επαγγελματικού οχήματος είναι ο μέσος όρος των εκπομπών CO2 σε g/km που αναφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956.

Πίνακας 2 – Συντελεστές στάθμισης προφίλ χρήσης (Wsg,mp)

Επιμέρους ομάδα οχημάτων

(sg)

Προφίλ χρήσης1 (mp)

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL, RER, LEL, LER

4-UD

0

0

0

0

0,5

0,5

0

4-RD

0,45

0,45

0,05

0,05

0

0

0

4-LH

0,05

0,05

0,45

0,45

0

0

0

9-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

9-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

5-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

5-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

10-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

10-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

Ορισμοί προφίλ χρήσης

RDL

Χαμηλό περιφερειακό ωφέλιμο φορτίο απόδοσης

RDR

Αντιπροσωπευτικό περιφερειακό ωφέλιμο φορτίο απόδοσης

LHL

Χαμηλό ωφέλιμο φορτίο μεγάλων αποστάσεων

LHR

Αντιπροσωπευτικό ωφέλιμο φορτίο μεγάλων αποστάσεων

UDL

Χαμηλό αστικό ωφέλιμο φορτίο απόδοσης

UDR

Αντιπροσωπευτικό αστικό ωφέλιμο φορτίο απόδοσης

REL

Περιφερειακό ωφέλιμο φορτίο απόδοσης (EMS) χαμηλό

RER

Χαμηλό περιφερειακό ωφέλιμο φορτίο απόδοσης (EMS)

LEL

Χαμηλό ωφέλιμο φορτίο μεγάλων αποστάσεων (EMS)

LER

Αντιπροσωπευτικό ωφέλιμο φορτίο μεγάλων αποστάσεων (EMS)

2.2.  Μέσες ειδικές εκπομπές CO2 όλων των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε μια επιμέρους ομάδα οχημάτων για έναν κατασκευαστή

Για κάθε κατασκευαστή και κάθε ημερολογιακό έτος, οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 σε g/tkm (20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000005.png20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000006.png) όλων των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε μια επιμέρους ομάδα οχημάτων sg υπολογίζονται ως εξής:

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000007.png

όπου,

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000008.png20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000009.png είναι το άθροισμα όλων των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή στην επιμέρους ομάδα οχημάτων sg εξαιρουμένων όλων των επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α).

CO2v είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 νέου βαρέος επαγγελματικού οχήματος v, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.1·

Vsg είναι ο αριθμός των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή στην υπο-ομάδα οχημάτων sg εξαιρουμένων όλων των επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 πρώτη παράγραφος στοιχείο α)·

PLsg είναι το μέσο ωφέλιμο φορτίο οχημάτων στην επιμέρους ομάδα οχημάτων sg όπως καθορίζεται στο σημείο 2.5.

2.3.  Συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που αναφέρεται στο άρθρο 5

2.3.1  Περίοδος αναφοράς 2019 έως 2024

Για κάθε κατασκευαστή και περίοδο υποβολής στοιχείων από το 2019 έως το 2024, ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (ZLEV) που αναφέρεται στο άρθρο 5 υπολογίζεται ως εξής:

ZLEV = V / (Vconv + Vzlev) με ελάχιστο 0,97

όπου,

V είναι ο αριθμός των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή με τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, εξαιρουμένων όλων των επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)·

Vconv είναι ο αριθμός των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή με τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, εξαιρουμένων όλων των επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και εξαιρουμένων των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

Vzlev είναι το άθροισμα των Vin και Vout,

όπου,

Vin είναι ∑ v (1+ (1 – CO2v/LETsg))

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000010.png

είναι το άθροισμα όλων των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών με τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο·

CO2v είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 σε g/km βαρέος επαγγελματικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών v, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.1·

LETsg είναι το όριο χαμηλών εκπομπών της επιμέρους ομάδας οχημάτων sg στην οποία ανήκει το όχημα v, όπως ορίζεται στο σημείο 2.3.3·

Vout είναι ο συνολικός αριθμός των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο επί 2 και με μέγιστο αριθμό 1,5 % του Vconv.

2.3.2  Περίοδος υποβολή στοιχείων από το 2025 και εξής

Για κάθε κατασκευαστή και περίοδο υποβολής στοιχείων, ο συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (ZLEV) που αναφέρεται στο άρθρο 5 υπολογίζεται ως εξής:

ZLEV = 1 - (y - x) εκτός εάν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 1 ή μικρότερο από 0,97 οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής ZLEV καθορίζεται σε 1 ή 0,97, ανάλογα με την περίπτωση

Όπου,

x είναι 0,02

y είναι το άθροισμα των Vin και Vout, διαιρούμενο με το Vtotal, όπου:

Vin είναι ο συνολικός αριθμός των πρόσφατα ταξινομημένων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών με τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, όταν κάθε ένα από αυτά υπολογίζεται ως ZLEVspecific σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ZLEVspecific = 1 - (CO2v / LETsg )

όπου:

CO2v είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 σε g/km βαρέος επαγγελματικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών v, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.1·

LETsg είναι το όριο χαμηλών εκπομπών της επιμέρους ομάδας οχημάτων sg στην οποία ανήκει το όχημα v, όπως ορίζεται στο σημείο 2.3.3·

Vout είναι ο συνολικός αριθμός των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και με μέγιστο αριθμό 0,035 του Vtotal·

Vtotal είναι ο συνολικός αριθμός των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά κατά την εν λόγω περίοδο αναφοράς.

όπου Vin/Vtotal είναι μικρότερο από 0,0075, ο συντελεστής ZLEV ορίζεται σε 1.

2.3.3  Όριο χαμηλών εκπομπών

Το όριο χαμηλών εκπομπών LET της επιμέρους ομάδας οχημάτων sg ορίζεται ως εξής:

LETsg = (rCO2sg x PLsg) / 2

Όπου,

rCO2sg είναι οι εκπομπές αναφοράς CO2 της επιμέρους ομάδας οχημάτων sg που καθορίζονται στο σημείο 3·

PLsg είναι το μέσο ωφέλιμο φορτίο οχημάτων στην επιμέρους ομάδα οχημάτων sg που καθορίζεται στο σημείο 2.5.

2.4.  Μερίδιο των οχημάτων του κατασκευαστή σε μια επιμέρους ομάδα οχημάτων

Για κάθε κατασκευαστή και κάθε περίοδο υποβολής στοιχείων, το μερίδιο των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε μια επιμέρους ομάδα οχημάτων μερίδιοsg υπολογίζεται ως εξής:

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000011.png

όπου,

Vsg είναι ο αριθμός των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή σε μια επιμέρους ομάδα οχημάτων sg εξαιρουμένων των επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

V είναι ο αριθμός των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή εξαιρουμένων όλων των επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α).

2.5.  Μέσες τιμές ωφέλιμου φορτίου όλων των οχημάτων σε μια επιμέρους ομάδα οχημάτων

Η μέση τιμή ωφέλιμου φορτίου PLsg ενός οχήματος σε μια επιμέρους ομάδα οχημάτων sg υπολογίζεται ως εξής:

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000012.png

όπου,

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000013.png20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000014.png είναι το άθροισμα όλων των προφίλ χρήσης mp

Wsg,mp, είναι ο συντελεστής στάθμισης του προφίλ χρήσης που καθορίζεται στον πίνακα 2 στο σημείο 2.1

PLsg,mp είναι η τιμή ωφέλιμου φορτίου που ανήκει στα οχήματα της επιμέρους ομάδας οχημάτων sg για το προφίλ χρήσης mp, που καθορίζεται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3 – Τιμές ωφέλιμου φορτίου PL sg, mp (σε τόνους)

Επιμέρους ομάδα οχημάτων sg

Προφίλ χρήσης1 mp

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL

RER

LEL

LER

4-UD

0,9

4,4

1,9

14

0,9

4,4

3,5

17,5

3,5

26,5

4-RD

4-LH

5-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

5-LH

9-RD

1,4

7,1

2,6

19,3

1,4

7,1

3,5

17,5

3,5

26,5

9-LH

10-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

10-LH

1 Βλ. τους ορισμούς του προφίλ αποστολής στον Πίνακα 2 του σημείου 1

2.6.  Συντελεστής στάθμισης διανυθέντων χιλιομέτρων και ωφέλιμου φορτίου

Ο συντελεστής στάθμισης διανυθέντων χιλιομέτρων και ωφέλιμου φορτίου (MPWsg) μιας επιμέρους ομάδας οχημάτων sg ορίζεται ως το γινόμενο των ετήσιων διανυόμενων χιλιομέτρων που καθορίζονται στον πίνακα 4 και της τιμής ωφέλιμου φορτίου ανά επιμέρους ομάδα οχημάτων στον πίνακα 3 του σημείου 2.5, τα οποία έχουν κανονικοποιηθεί στην αντίστοιχη τιμή για την επιμέρους ομάδα οχημάτων 5-LH και υπολογίζονται ως εξής:

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000015.png

όπου,

AMsg είναι τα ετήσια διανυθέντα χιλιόμετρα που καθορίζονται στον πίνακα 4 για τα οχήματα της αντίστοιχης επιμέρους ομάδας οχημάτων

AM5-LH είναι τα ετήσια διανυθέντα χιλιόμετρα που καθορίζονται για την επιμέρους ομάδα οχημάτων 5-LH στον πίνακα 4

PLsg η μέση τιμή ωφέλιμου φορτίου όπως καθορίζεται στο σημείο 2.5

PL5-LH είναι η τιμή ωφέλιμου φορτίου που καθορίζεται για την επιμέρους ομάδα οχημάτων 5-LH στον πίνακα 3 του σημείου 2.5.

Πίνακας 4 – Ετήσια διανυθέντα χιλιόμετρα

Όχημα

επιμέρους ομάδα sg

Ετήσια διανυθέντα χιλιόμετρα AMsg (in km)

4-UD

60 000

4-RD

78 000

4-LH

98 000

5-RD

78 000

5-LH

116 000

9-RD

73 000

9-LH

108 000

10-RD

68 000

10-LH

107 000

2.7.  Μέσες ειδικές εκπομπές CO2 σε g/tkm κατασκευαστή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4

Για κάθε κατασκευαστή και κάθε περίοδο υποβολής στοιχείων, οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 σε g/tkm (CO2) υπολογίζονται ως εξής:

CO2 = ZLEV × ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg

όπου,

sg είναι το άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων οχημάτων ·

ZLEV συντελεστής μηδενικών και χαμηλών εκπομπών όπως καθορίζεται στο σημείο 2.3

μερίδιο,sg το μερίδιο των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε μια επιμέρους ομάδα οχημάτων sg όπως καθορίζεται στο σημείο 2.4

MPWsg ο συντελεστής στάθμισης διανυθέντων χιλιομέτρων και ωφέλιμου φορτίου όπως καθορίζεται στο σημείο 2.6

avgCO2sg οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 σε g/tkm όπως καθορίζεται στο σημείο 2.2.

3.  Εκπομπεσ αναφοράς CO2 που αναφέρονται στο άρθρο 1 δευτερο εδαφιο

Οι εκπομπές αναφοράς CO2 (rCO2sg) υπολογίζονται για κάθε επιμέρους ομάδα οχημάτων sg με βάση όλα τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα όλων των κατασκευαστών της περιόδου υποβολής στοιχείων ως εξής:

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000016.png

όπου,

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000017.png20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000018.png είναι το άθροισμα όλων των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων στην επιμέρους ομάδα οχημάτων sg εξαιρουμένων όλων των επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1·

CO2v είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 του νέου βαρέως επαγγελματικού οχήματος v όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με το σημείο 2.1, ενδεχομένως προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ·

rVsg είναι ο αριθμός όλων των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων στην επιμέρους ομάδα οχημάτων sg εξαιρουμένων όλων των επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1·

PLsg είναι το μέσο ωφέλιμο φορτίο οχημάτων στην επιμέρους ομάδα οχημάτων sg όπως καθορίζεται στο σημείο 2.5.

4.  Ο στοχος ειδικών εκπομπών CO2 κατασκευαστή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6

Για κάθε κατασκευαστή και κάθε περίοδο υποβολής στοιχείων, από 1ης Ιουλίου 2025 και εξής, ο στόχος ειδικών εκπομπών T υπολογίζεται ως εξής:

T = ∑ sg μερίδιοsg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg

όπου,

sg είναι το άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων οχημάτων·

μερίδιοsg το μερίδιο των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε μια επιμέρους ομάδα οχημάτων sg όπως καθορίζεται στο σημείο 2.4·

MPWsg ο συντελεστής στάθμισης διανυθέντων χιλιομέτρων και ωφέλιμου φορτίου όπως καθορίζεται στο σημείο 2.6·

rf είναι ο στόχος μείωσης εκπομπών CO2 (σε %) που ισχύει στην εν λόγω συγκεκριμένη περίοδο υποβολής στοιχείων·

rCO2sg οι εκπομπές αναφοράς CO2 όπως καθορίζεται στο σημείο 3.

5.  Πιστωτικά και χρεωστικά μόρια εκπομπών που αναφέρονται στο άρθρο 7

5.1.  Πορεία μείωσης των εκπομπών CO2 για τα πιστωτικά μόρια εκπομπών

Για κάθε κατασκευαστή και για κάθε περίοδο υποβολής στοιχείων των ετών Y από το 2019 έως το 2030, η πορεία μείωσης των εκπομπών CO2 (ETY) ορίζεται ως εξής:

ET,Y = ∑ sg μερίδιοsg × MPWsg × R-ETY × rCO2sg

Όπου,

sg (…) είναι το άθροισμα όλων των επιμέρους ομάδων οχημάτων·

μερίδιο,sg το μερίδιο των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε μια επιμέρους ομάδα οχημάτων sg όπως καθορίζεται στο σημείο 2.4·

MPWsg ο συντελεστής στάθμισης διανυθέντων χιλιομέτρων και ωφέλιμου φορτίου όπως καθορίζεται στο σημείο 2.6·

rCO2sg οι εκπομπές αναφοράς CO2 όπως καθορίζεται στο τμήμα 3·

Όπου,

για τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών Y από το 2019 έως το 2025:

R-ETY, = (1-rf2025)+ rf2025 × (2025 – Y)/6

και για τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών Y από το 2026 έως το 2030:

R-ETY = (1-rf2030 ) + (rf2030 - rf2025) × (2030 – Y)/5

rf2025 και rf2030 είναι οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO2 (σε %) που ισχύουν για τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών 2025 και 2030, αντίστοιχα.

5.2.  Πιστωτικά και χρεωστικά μόρια εκπομπών σε κάθε περίοδο υποβολής στοιχείων

Για κάθε κατασκευαστή και για κάθε περίοδο υποβολής στοιχείων των ετών Y από το 2019 έως το 2029, τα πιστωτικά μόρια εκπομπών (cCO2Y) και τα χρεωστικά μόρια εκπομπών (dCO2Y) υπολογίζονται ως εξής:

Εάν CO2Y < ETY:

cCO2Y = (ETY – CO2Y) × Vy και

dCO2Y = 0

εάν CO2Y > TY για τα έτη2025 έως 2029:

dCO2Y = (CO2Y - TY) × VY και

cCO2Y = 0

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το dCO2Y και το cCO2Y έχουν τιμή 0.

Όπου,

ETY είναι η πορεία εκπομπών CO2 του κατασκευαστή κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους Y που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 5.1·

CO2Y είναι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 του κατασκευαστή κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους Y που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.7·

TY είναι ο στόχος ειδικών εκπομπών CO2 του κατασκευαστή κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους Y που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 4·

VY είναι ο αριθμός των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους Υ, εξαιρουμένων των επαγγελματικών οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α).

5.3.  Όριο χρεωστικών μορίων εκπομπών

Για κάθε κατασκευαστή το όριο χρεωστικών μορίων εκπομπών (limCO2) ορίζεται ως εξής:

limCO2 = T2025 × 0,05 × V2025

όπου,

T2025 είναι ο στόχος ειδικών εκπομπών CO2 κατασκευαστή κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους 2025 που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 4·

V2025 είναι ο αριθμός των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων του κατασκευαστή κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους 2025, εξαιρουμένων των επαγγελματικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

5.4.  Πιστωτικά μόρια εκπομπών που αποκτήθηκαν πριν από το έτος 2025

Τα χρεωστικά μόρια εκπομπών που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους 2025 μειώνονται κατά ποσό (redCO2) που αντιστοιχεί στα πιστωτικά μόρια εκπομπών που αποκτήθηκαν πριν από την εν λόγω περίοδο υποβολής στοιχείων, που καθορίζεται για κάθε κατασκευαστή ως εξής:

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000019.png

όπου,

min είναι το ελάχιστο των δύο τιμών που αναφέρονται μεταξύ των παρενθέσεων·

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000020.png20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000021.png είναι το άθροισμα κατά τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών Y από το 2019 έως το 2024·

dCO22025 είναι τα χρεωστικά μόρια εκπομπών για την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους Υ όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 5.2·

cCO2Y είναι τα πιστωτικά μόρια εκπομπών για την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους Υ όπως καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο 5.2.

6.  Υπερβαση εκπομπών CO2 κατασκευαστή που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2

Για κάθε κατασκευαστή και για κάθε περίοδο υποβολής στοιχείων από το έτος 2025 και εξής, η τιμή των υπερβάσεων εκπομπών CO2 (exeCO2Y) υπολογίζεται ως εξής, εάν η τιμή είναι θετική:

Για τις περιόδους υποβολής στοιχείων του έτους 2025

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000022.png

Για τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών Y από το 2026 έως το 2028

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000023.png

Για τις περιόδους υποβολής στοιχείων του έτους 2029

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000024.png

Για τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών Y από το 2030 και εξής

exeCO2y = (CO2Y - TY) x VY

Όπου,

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000025.png20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000026.png είναι το άθροισμα κατά τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών Y από το 2019 έως το 2025·

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000027.png20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000028.png είναι το άθροισμα κατά τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών Ι από το 2025 έως το έτος Υ·

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000029.png20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000030.png είναι το άθροισμα κατά τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών J από το 2025 έως το έτος (Y-1)·

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000031.png20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000032.png είναι το άθροισμα κατά τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών J από το 2025 έως το 2028:

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000033.png20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_EL-p0000034.png είναι το άθροισμα κατά τις περιόδους υποβολής στοιχείων των ετών Ι από το 2025 έως το 2029·

dCO2Y είναι τα χρεωστικά μόρια εκπομπών για την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους Y που καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο 5.2·

cCO2Y είναι τα πιστωτικά μόρια εκπομπών για την περίοδο υποβολής στοιχείων του έτους Y που καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο 5.2·

limCO2 είναι το όριο των χρεωστικών μορίων όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 5.3·

redCO2 είναι η μείωση των χρεωστικών μορίων εκπομπών της περιόδου υποβολής στοιχείων του έτους 2025 όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 5.4.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η τιμή των υπερβάσεων εκπομπών CO2 exeCO2Y ορίζεται σε 0.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διαδικασίες προσαρμογής

1.  Παράγοντες προσαρμογής του ωφέλιμου φορτίου που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο α), για τον υπολογισμό των εκπομπών αναφοράς CO2 που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο, χρησιμοποιούνται οι συντελεστές στάθμισης προφίλ χρήσης και οι τιμές του ωφέλιμου φορτίου που ισχύουν κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων όταν αρχίζουν να ισχύουν οι αλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ) για όλα τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και οι εκπομπές CO2 σε g/km βαρέος επαγγελματικού οχήματος v που προσδιορίζεται για ένα προφίλ χρήσης mp που αναφέρεται στον πίνακα 2 του σημείου 2.1 του παραρτήματος Ι, προσαρμόζονται ως εξής:

CO2v,mp = CO2(RP)v,mp x (1+ PLasg,mp x (PLsg,mp – PL(RP)sg,mp))

Όπου,

sg είναι η επιμέρους ομάδα οχημάτων στην οποία ανήκει το όχημα v·

CO2(RP)v,mp είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 του οχήματος v σε g/km όπως καθορίζονται στο προφίλ χρήσης mp και με βάση τα δεδομένα παρακολούθησης για την περίοδο υποβολής στοιχείων όπως αναφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956·

PL(RP)sg, mp είναι η τιμή ωφέλιμου φορτίου που αποδόθηκε στο όχημα v της επιμέρους ομάδας οχημάτων sg στο προφίλ χρήσης mp κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων, σύμφωνα με τον πίνακα 3 του σημείου 2.5 του παραρτήματος Ι, για τους σκοπούς του καθορισμού των δεδομένων παρακολούθησης για την περίοδο υποβολής στοιχείων όπως αναφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956·

PLsg, mp είναι η τιμή του ωφέλιμου φορτίου που αποδίδεται στα οχήματα της επιμέρους ομάδας οχημάτων sg στο προφίλ χρήσης mp κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων, όταν αρχίζουν να ισχύουν οι αλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) για όλα τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, σύμφωνα με τον πίνακα 3 του σημείου 2.5 του παραρτήματος I·

PLasg, mp είναι ο συντελεστής προσαρμογής ωφέλιμου φορτίου που ορίζεται στον πίνακα 5.

Πίνακας 5 – Παράγοντες προσαρμογής ωφέλιμου φορτίου PLa sg, mp

PLasg,mp

(σε 1/τόνοι)

Προφίλ χρήσης mp1

RDL, RDR

REL, RER

LHL, LHR

LEL, LER

UDL, UDR

Όχημα

επιμέρους

ομάδες sg

4-UD

0,026

δ.ε.

0,015

δ.ε.

0,026

4-RD

4-LH

5-RD

0,022

0,022

0,017

0,017

0,022

5-LH

9-RD

0,026

0,025

0,015

0,015

0,026

9-LH

10-RD

0,022

0,021

0,016

0,016

0,022

10-LH

1 βλέπε τους ορισμούς του προφίλ χρήσης στο σημείο 2.1 του παραρτήματος I.

2.  Παράγοντες προσαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο β), για τον υπολογισμό των εκπομπών αναφοράς CO2 που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεύτερη παράγραφος, χρησιμοποιούνται οι συντελεστές στάθμισης προφίλ χρήσης και οι τιμές του ωφέλιμου φορτίου που ισχύουν κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων όταν αρχίζουν να ισχύουν οι αλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ) για όλα τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και οι εκπομπές CO2 σε g/km βαρέος επαγγελματικού οχήματος v που προσδιορίζεται για ένα προφίλ χρήσης mp που αναφέρεται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος Ι, προσαρμόζονται ως εξής:

CO2v,mp = CO2(RP)v,mp x (∑ r s r,sg x CO2 r,mp )/ (∑ r s r,sg x CO2(RP)r,mp )

Όπου,

r είναι το άθροισμα όλων των αντιπροσωπευτικών οχημάτων r για την επιμέρους ομάδα οχημάτων sg·

sg είναι η επιμέρους ομάδα οχημάτων στην οποία ανήκει το όχημα v·

s r,sg είναι ο στατιστικός συντελεστής στάθμισης του αντιπροσωπευτικού οχήματος r στην επιμέρους ομάδα οχημάτων sg·

CO2(RP)v,mp είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 του οχήματος v σε g/km όπως καθορίζονται στο προφίλ χρήσης mp και με βάση τα δεδομένα παρακολούθησης για την περίοδο υποβολής στοιχείων που αναφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/956·

CO2(RP)r,mp είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 του αντιπροσωπευτικού οχήματος r σε g/km, όπως καθορίζεται στο προφίλ χρήσης mp, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 595/2009 και τα εκτελεστικά μέτρα του κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων όταν καθορίστηκαν οι CO2(RP)v,mp·

CO2r,mp είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 του αντιπροσωπευτικού οχήματος r, που καθορίζονται στο προφίλ χρήσης mp σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 595/2009 και τα εκτελεστικά μέτρα του κατά την περίοδο υποβολής στοιχείων, όταν οι αλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού αρχίζουν να ισχύουν για όλα τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Το αντιπροσωπευτικό όχημα ορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το VECTO

Η Επιτροπή παρακολουθεί την τεχνική ανάπτυξη ενός εργαλείου υπολογισμού ενεργειακής κατανάλωσης οχημάτων (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, VECTO) με σκοπό να το επικαιροποιεί τακτικά και εγκαίρως, υπό το πρίσμα της καινοτομίας και προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η εφαρμογή νέων τεχνολογιών που βελτιώνουν την εξοικονόμηση καυσίμου στα βαρέα οχήματα.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 286.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 14 Νοεμβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0455).
(3)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 286.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019.
(5)Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και (ΕΕ) αριθ. 510/2011 (ΕΕ L ...).
(6)+ ΕΕ: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 6/19 (2017/0293(COD)) και να συμπληρωθεί η αντίστοιχη υποσημείωση.
(7) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 26).
(8)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 1).
(9)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2400 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 της Επιτροπής, ΕΕ L 349 της 29.12.2017, σ. 1).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (ΕΕ L 173 της 9.7.2018, σ. 1).
(11)Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 5).
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1).
(13)+ ΕΕ: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 6/19 (2017/0293(COD)).
(14) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).
(15) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(16)EE L 123 της 12.5.2016, σ. 1
(17) Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 59).
(18) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 1)
(19) Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).
(20) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1).
(21) Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).
(22)+ ΕΕ: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 6/19 (2017/0293(COD)).
(23) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).
(24)+ ΕΕ: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 60/19 (2017/0143(COD)) και να συμπληρωθεί η αντίστοιχη υποσημείωση.
(25)+ ΕΕ: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 60/19 (2017/0143(COD)) και να συμπληρωθεί η αντίστοιχη υποσημείωση.
(26)+ ΕΕ: να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 60/19 (2017/0143(COD)) και να συμπληρωθεί η αντίστοιχη υποσημείωση.


Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I
PDF 297kWORD 89k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))
P8_TA-PROV(2019)0427A8-0321/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0653),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0393/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Ιουλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0321/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

P8_TC1-COD(2017)0291


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(5),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(6),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 2014, η Ένωση έχει δεσμευθεί για ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και ασφαλές σύστημα ενέργειας, απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές. Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030» θέτει φιλόδοξες δεσμεύσεις για την Ένωση που αφορούν την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, την αύξηση του ποσοστού κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά τουλάχιστον 27 %, την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 27 % και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας στην Ένωση. Έκτοτε, η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) όρισε μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον 32 % της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης έως το 2030 και η οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) όρισε έναν νέο στόχο ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον 32,5 % για την Ένωση έως το 2030.

(2)  Στην ανακοίνωσή της, της 20ής Ιουλίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών», η Επιτροπή ανήγγειλε ότι, για να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση στην 21η Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 2015, πρέπει να επιταχυνθεί η απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και ότι, συνεπώς, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές θα χρειαστεί να ακολουθήσουν σταθερή πορεία προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα. Επίσης, είναι ανάγκη οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον να μειωθούν δραστικά χωρίς καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής, μεταξύ άλλων με μέτρα που προωθούν τη στροφή στις δημόσιες μεταφορές και με τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας για την προώθηση καθαρών οχημάτων.

(3)  Στην ανακοίνωσή της, της 31ης Μαΐου 2017, με τίτλο «Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους», η Επιτροπή επισημαίνει ότι η αυξημένη παραγωγή και διείσδυση των καθαρών οχημάτων, οι υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και οι νέες υπηρεσίες κινητικότητας που αξιοποιούν την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση στην Ένωση προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στους πολίτες, τα κράτη μέλη και τις βιομηχανίες της Ένωσης. Στα εν λόγω οφέλη περιλαμβάνονται λύσεις ασφαλέστερης και αδιάλειπτης μετακίνησης και η μείωση της έκθεσης σε εκπομπές επιβλαβών ρύπων. Περαιτέρω, όπως αναφέρθηκε στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, ένας από τους κύριους στόχους είναι η Ένωση να αναλάβει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στον τομέα της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

(4)  Όπως αναγγέλθηκε στην ανωτέρω ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα για όλους», η παρούσα οδηγία αποτελεί μέρος της δεύτερης δέσμης προτάσεων, η οποία θα συμβάλει στην προσπάθεια της Ένωσης για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Η εν λόγω δέσμη μέτρων, η οποία παρουσιάστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Επίτευξη κινητικότητας χαμηλών εκπομπών - Η Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τον πλανήτη, ισχυροποιεί τους καταναλωτές της και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τους εργαζομένους της», περιλαμβάνει συνδυασμό μέτρων για την προσφορά και τη ζήτηση, προκειμένου η Ένωση να τεθεί σε πορεία προς την επίτευξη κινητικότητας χαμηλών εκπομπών και, συγχρόνως, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του οικοσυστήματος κινητικότητας της Ένωσης. Η προώθηση καθαρών οχημάτων θα πρέπει να διενεργείται παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών, ως τρόπος μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και, συνεπώς, μείωσης των εκπομπών και βελτίωσης της ποιότητας του αέρα.

(5)  Η καινοτομία σε νέες τεχνολογίες συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 των οχημάτων και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μεγαλύτερη διείσδυση των οδικών οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών θα μειώσει τις εκπομπές CO2 και ορισμένων ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια, οξείδια του αζώτου και υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου) και, με τον τρόπο αυτό, θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στις πόλεις και σε άλλες περιοχές με ρύπανση, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ενωσιακής βιομηχανίας στις αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εισαγάγει μέτρα πολιτικής για να προωθήσει την ευρεία υιοθέτηση και την ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής για αυτές τις νέες τεχνολογίες από τη βιομηχανία σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να συμβάλει στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και στην ισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ των κρατών μελών.

(6)  Σύμφωνα με τα προγνωστικά για τις αγορές, θα συνεχιστεί η πτώση των τιμών αγοράς των καθαρών οχημάτων. Ήδη, το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης παρέχει πιο ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Η αναμενόμενη μείωση των τιμών αγοράς θα μειώσει περαιτέρω τους φραγμούς για τη διαθεσιμότητα και τη διείσδυση στην αγορά καθαρών οχημάτων κατά την επόμενη δεκαετία.

(7)  Παρόλο που η Ένωση είναι μία από τις κορυφαίες περιοχές όσον αφορά την έρευνα και την οικολογική καινοτομία υψηλής αξίας, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού φιλοξενεί τους μεγαλύτερους παραγωγούς ηλεκτρικών λεωφορείων με συσσωρευτή και συσσωρευτών. Ομοίως, οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή καθορίζονται από τις αγορές της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια φιλόδοξη πολιτική της Ένωσης για την προμήθεια καθαρών οχημάτων θα συμβάλει στην τόνωση της καινοτομίας και την περαιτέρω προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της ενωσιακής βιομηχανίας στις επεκτεινόμενες παγκόσμιες αγορές για καθαρά οχήματα και συναφείς τεχνολογικές υποδομές. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωσή της, της 3ης Οκτωβρίου 2017, με τίτλο «Να γίνουν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών αποτελεσματικές μέσα στην Ευρώπη και για την Ευρώπη», η Επιτροπή θα συνεχίσει να ηγείται των προσπαθειών για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και για την προώθηση καλύτερης πρόσβασης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων για την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, την ενοικίαση ή την αγορά με δόσεις οχημάτων οδικών μεταφορών.

(8)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες δαπάνες για αγαθά, έργα και υπηρεσίες αντιστοιχούσαν περίπου στο 16 % του ΑΕγχΠ το 2018, οι δημόσιες αρχές, μέσω της πολιτικής τους για τις δημόσιες προμήθειες, μπορούν να προωθήσουν και να στηρίξουν αγορές καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, η οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) θα πρέπει να ορίζει σαφείς και διαφανείς απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων σαφών, μακροπρόθεσμων στόχων προμηθειών και μιας απλής μεθόδου υπολογισμού τους. Οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2014/24/ΕΕ(10) και 2014/25/ΕΕ(11) προβλέπουν ελάχιστους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες με τους οποίους συντονίζεται ο τρόπος προμήθειας έργων, αποθεμάτων και υπηρεσιών από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω οδηγίες καθορίζουν συνολικά κατώτατα χρηματικά όρια βάσει των οποίων καθορίζονται ποιες δημόσιες συμβάσεις πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης για τις δημόσιες προμήθειες. Τα εν λόγω κατώτατα όρια ισχύουν επίσης για την οδηγία 2009/33/ΕΚ.

(9)  Η διαθεσιμότητα επαρκών υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού είναι αναγκαία για την ανάπτυξη οχημάτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα. Στις 8 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ταχείας ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, στο οποίο περιλαμβάνεται ενισχυμένη στήριξη για την ανάπτυξη δημόσια διαθέσιμων υποδομών μέσω κονδυλίων της Ένωσης, που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για τη μετάβαση σε καθαρά οχήματα, μεταξύ άλλων στις δημόσιες μεταφορές. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και θα υποβάλει νομοθετική πρόταση τροποποίησης της εν λόγω οδηγίας, εάν το κρίνει αναγκαίο βάσει της εν λόγω επανεξέτασης.

(10)  Η οδηγία 2009/33/ΕΚ συμπληρώνει την οριζόντια νομοθεσία της Ένωσης για τις δημόσιες προμήθειες και προσθέτει κριτήρια βιωσιμότητας αποσκοπώντας ως εκ τούτου στην τόνωση της αγοράς καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών. Η Επιτροπή διεξήγαγε το 2015 εκ των υστέρων αξιολόγηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω οδηγία δεν οδήγησε σε διείσδυση των καθαρών οχημάτων στην αγορά ολόκληρης της Ένωσης, ιδίως λόγω της ανεπάρκειας σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της και τις διατάξεις για την αγορά οχημάτων. Η εν λόγω αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επίπτωση της εν λόγω οδηγίας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των ατμοσφαιρικών ρύπων και στην προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας ήταν πολύ περιορισμένος .

(11)  Στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργήθηκε από την Επιτροπή κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ, τονίζονται τα οφέλη από την αλλαγή προσέγγισης της συνολικής διακυβέρνησης όσον αφορά την προμήθεια καθαρών οχημάτων σε επίπεδο Ένωσης. Ο καθορισμός ελάχιστων στόχων προμηθειών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην εκπλήρωση του στόχου προώθησης και τόνωσης της διείσδυσης των καθαρών οχημάτων στην αγορά σε σύγκριση με την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στις αποφάσεις προμηθειών εν γένει, ενώ επισημαίνεται παράλληλα ότι είναι σημαντικό να εξετάζονται οι περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις αποφάσεις προμηθειών. Τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης δικαιολογούν πλήρως την προσέγγιση αυτή στον βαθμό που αφήνει επαρκή ευελιξία στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς όσον αφορά την επιλογή των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν.

(12)  Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σε πρακτικές όπως η χρηματοδοτική μίσθωση, η ενοικίαση και η αγορά οχημάτων με δόσεις, καθώς και στις συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες, διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλες οι σχετικές πρακτικές προμηθειών. Οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες οδικών μεταφορών, οι υπηρεσίες οδικών επιβατικών μεταφορών ειδικού σκοπού, οι μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών, καθώς και οι ειδικές υπηρεσίες ταχυδρομείου και μεταφοράς δεμάτων και οι υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, θα πρέπει να είναι εκείνες όπου τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών αυτών εμπίπτουν στις κατηγορίες οχημάτων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και αποτελούν σημαντικό στοιχείο της σύμβασης. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να προσδιορίζονται μέσω των αντίστοιχων κωδικών του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις που παρατίθενται στο παράρτημα. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει αναδρομικά τις υφιστάμενες συμβάσεις.

(13)  Βασικοί συμφεροντούχοι υποστηρίζουν ευρέως την εισαγωγή ορισμού των καθαρών οχημάτων που θα λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων από ελαφρά οχήματα. Για να διασφαλισθούν επαρκή κίνητρα για την προώθηση της διείσδυσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στην αγορά της Ένωσης, οι διατάξεις για τη δημόσια προμήθειά τους βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τον ορισμό των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13)(14). Η δράση που αναλαμβάνεται με βάση την παρούσα οδηγία θα συμβάλει στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/…(15). Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, τα καθαρά οχήματα θα πρέπει να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τις ελάχιστες απαιτήσεις για ταοξείδια του αζώτου (NOx) και για τα υπέρλεπτα σωματίδια - αριθμός σωματιδίου (PN) που ορίζουν οι ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE). Πέραν των οχημάτων μηδενικών εκπομπών, σήμερα υπάρχουν λίγα ελαφρά οχήματα με εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που αντιστοιχούν σε 80 % ή λιγότερο των ισχυόντων ορίων εκπομπών. Ωστόσο, ο αριθμός των εν λόγω οχημάτων αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη, ιδίως των υβριδικών οχημάτων με ρευματολήπτη. Μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για τις δημόσιες προμήθειες μπορεί να επιφέρει σημαντική πρόσθετη τόνωση της αγοράς.

(14)  Τα καθαρά βαρέα οχήματα θα πρέπει να οριστούν βάσει της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ. Στις περιπτώσεις όπου τα υγρά βιοκαύσιμα, τα συνθετικά καύσιμα ή τα παραφινικά καύσιμα πρόκειται να χρησιμοποιούνται από αποκτηθέντα οχήματα, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να διασφαλίζουν, μέσω υποχρεωτικών συμβατικών ρητρών ή μέσω εξίσου αποτελεσματικών μέσων στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας προμήθειας, ότι μόνο αυτά τα καύσιμα πρόκειται να χρησιμοποιούνται στα εν λόγω οχήματα. Αν και τα εν λόγω καύσιμα είναι δυνατόν να περιέχουν πρόσθετα καυσίμων, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τα καύσιμα που βασίζονται στην αιθανόλη για προσμαρμοσμένους κινητήρες ντίζελ (ED95), δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με ορυκτά καύσιμα.

(15)  Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα στους δήμους, έχει ζωτική σημασία να ανανεωθεί ο στόλος μεταφορών με καθαρά οχήματα. Επιπλέον, οι αρχές της κυκλικής οικονομίας απαιτούν την παράταση της ζωής των προϊόντων. Συνεπώς, τα οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις των καθαρών οχημάτων ή τις απαιτήσεις των οχημάτων μηδενικών εκπομπών ως αποτέλεσμα μετασκευής θα πρέπει επίσης να προσμετρώνται προς την επίτευξη των αντίστοιχων ελάχιστων στόχων προμηθειών.

(16)  Τα ελαφρά και τα βαρέα οχήματα χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς και έχουν φθάσει σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας της αγοράς και θα ήταν σκόπιμο να αναγνωρισθούν αυτές οι διαφορές στις διατάξεις περί δημοσίων προμηθειών. Στην εκτίμηση επιπτώσεων ▌αναγνωρίζεται ότι οι αγορές αστικών λεωφορείων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών χαρακτηρίζονται από αυξημένη ωριμότητα, ενώ οι αγορές φορτηγών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της αγοράς. Λόγω του περιορισμένου επιπέδου ωριμότητας της αγοράς των πούλμαν χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, του σχετικά περιορισμένου ρόλου των δημόσιων προμηθειών σε αυτό το τμήμα της αγοράς και των ειδικών λειτουργικών απαιτήσεών τους, τα πούλμαν δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16) και τον κανονισμό αριθ. 107 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), τα οχήματα κατηγορίας M3 που διαθέτουν χώρο για όρθιους επιβάτες για να επιτρέπεται η συχνή μετακίνηση των επιβατών θεωρούνται λεωφορεία, ενώ τα οχήματα κατηγορίας M3 που έχουν πολύ περιορισμένο ή καθόλου χώρο για όρθιους επιβάτες θεωρούνται πούλμαν. Δεδομένης της πολύ περιορισμένης αγοράς για διώροφα λεωφορεία και τους ειδικούς περιορισμούς σχεδιασμού τους, είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν, κατά την πρώτη περίοδο αναφοράς που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, χαμηλότεροι ελάχιστοι στόχοι προμηθειών για οχήματα μηδενικών εκπομπών που ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία βαρέων οχημάτων στα κράτη μέλη, όταν τα διώροφα λεωφορεία αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο των δημόσιων προμηθειών.

(17)  Προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή δυσανάλογου φόρτου στις δημόσιες αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εξαιρούν από τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας τις δημόσιες προμήθειες ορισμένων οχημάτων με ειδικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις λειτουργικές απαιτήσεις τους. Στα εν λόγω οχήματα περιλαμβάνονται τα τεθωρακισμένα οχήματα, τα ασθενοφόρα, οι νεκροφόρες, τα οχήματα κατηγορίας Μ1 με πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου, οι κινητοί γερανοί, τα οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση κυρίως σε εργοτάξια ή σε λατομεία, σε εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων, καθώς και οχήματα ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα ή προσαρμοσμένα για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, από την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης. Οι προσαρμογές αυτές μπορεί να αφορούν την εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού επικοινωνιών ή φανών έκτακτης ανάγκης. Οι απαιτήσεις που προβλπέπονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ειδικά για την εκτέλεση εργασιών και δεν είναι κατάλληλα για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων. Στα εν λόγω οχήματα περιλαμβάνονται οχήματα για τη συντήρηση του οδικού δικτύου όπως οι εκχιονιστήρες.

(18)  Ο καθορισμός ελάχιστων στόχων για την προμήθεια καθαρών οχημάτων προς επίτευξη σε δύο περιόδους αναφοράς που λήγουν το 2025 και το 2030 σε επίπεδο κράτους μέλους θα πρέπει να συμβάλει στην ασφάλεια πολιτικής για τις αγορές όπου απαιτούνται επενδύσεις στην κινητικότητα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών. Οι ελάχιστοι στόχοι υποστηρίζουν τη δημιουργία αγορών για καθαρά οχήματα σε ολόκληρη την Ένωση. Δίνουν χρόνο για την προσαρμογή των διαδικασιών δημόσιων προμηθειών, καθώς και σαφές μήνυμα στην αγορά. Επιπλέον, η απαίτηση βάσει της οποίας το ήμισυ του ελάχιστου στόχου για τα αποκτηθέντα λεωφορεία στις εν λόγω περιόδους αναφοράς οφείλεται να εκπληρωθεί μέσω της προμήθειας λεωφορείων μηδενικών εκπομπών ενισχύει τη δέσμευση για την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τρόλεϊ θεωρούνται λεωφορεία μηδενικών εκπομπών, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν μόνο με ηλεκτρική ενέργεια ή ότι χρησιμοποιούν μόνο σύστημα μετάδοσης ισχύος μηδενικών εκπομπών όταν δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο, ειδάλλως εξακολουθούν να θεωρούνται καθαρά οχήματα. Στην εκτίμηση επιπτώσεων επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη καθορίζουν όλο και περισσότερο στόχους, ανάλογα με την οικονομική τους ικανότητα και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Θα πρέπει να καθορισθούν διαφορετικοί στόχοι για τα διάφορα κράτη μέλη σύμφωνα με την οικονομική τους ικανότητα (κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και την έκθεσή τους στη ρύπανση (πυκνότητα αστικού πληθυσμού). ▌Η εκτίμηση των εδαφικών επιπτώσεων που διενεργήθηκε για την παρούσα οδηγία κατέδειξε ότι οι επιπτώσεις θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στις περιφέρειες της Ένωσης.

(19)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευελιξία να κατανέμουν τις προσπάθειες για την επίτευξη των ελάχιστων στόχων εντός της επικράτειάς τους, σύμφωνα με το συνταγματικό πλαίσιο τους και τους στόχους της πολιτικής μεταφορών τους. Κατά την κατανομή των προσπαθειών εντός ενός κράτους μέλους, θα μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως οι διαφορές στην οικονομική ικανότητα, η ποιότητα του αέρα, η πυκνότητα του πληθυσμού, τα χαρακτηριστικά των συστημάτων μεταφορών, οι πολιτικές για την απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή κάθε άλλο συναφές κριτήριο.

(20)  Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών καυσαερίων αφήνουν επίσης περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω των εκπομπών που προέρχονται από την αλυσίδα εφοδιασμού με καύσιμα, από το στάδιο εξόρυξης μέχρι τη δεξαμενή καυσίμου, καθώς και λόγω της διαδικασίας παραγωγής των κατασκευαστικών στοιχείων τους καθώς και το επίπεδο ανακυκλωσιμότητάς τους. Προκειμένου να είναι συνεπείς με τους σκοπούς της βιωσιμότητας, οι συσσωρευτές θα πρέπει να παράγονται με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις εντός και εκτός της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία εξόρυξης των πρώτων υλών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των συσσωρευτών. Η προώθηση τεχνολογιών που αντιμετωπίζουν την πρόκληση αυτή, όπως οι βιώσιμοι και ανακυκλώσιμοι συσσωρευτές, μπορεί να συμβάλει στη συνολική βιωσιμότητα των ηλεκτρικών οχημάτων, μέσω πρωτοβουλιών όπως η συμμαχία της ΕΕ για τους συσσωρευτές και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τους συσσωρευτές και στο πλαίσιο της επανεξέτασης της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17). Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποτύπωσης των εκπομπών CO2 καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και των εκπομπών CO2 από την παραγωγή στη χρήση («well-to-wheel») των οχημάτων για την περίοδο μετά το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου για τον υπολογισμό τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

(21)  Στη σύστασή του, της 4ης Απριλίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε συνέχεια της έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία(18), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε από τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές για πράσινες δημόσιες προμήθειες, με την αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών και οχημάτων εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών από τις δημόσιες αρχές για τους στόλους τους ή για δημόσια ή ημιδημόσια προγράμματα κοινοχρησίας αυτοκινήτων, καθώς και να καταργήσουν σταδιακά τα καινούρια αυτοκίνητα που εκπέμπουν CO2 έως το 2035.

(22)  Μέγιστος αντίκτυπος μπορεί να επιτευχθεί εάν οι δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων στοχοθετηθούν σε περιοχές με σχετικά υψηλό επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης. Οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών ενθαρρύνονται να εστιάσουν ιδίως στις περιοχές αυτές κατά την υλοποίηση των εθνικών ελάχιστων στόχων προμηθειών. Οι δημόσιες αρχές ενθαρρύνονται επίσης να λάβουν μέτρα, όπως η διάθεση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων στις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο το κόστος της συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους προμηθειών που ορίζονται στην παρούσα οδηγία να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των εισιτηρίων για τους καταναλωτές ή σε μείωση των υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών, ή να αποθαρρύνουν την ανάπτυξη μη οδικών καθαρών μέσων μεταφοράς όπως το τραμ και το μετρό. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αποτυπώνουν τη σχετική δράση στις εκθέσεις που υποβάλλουν βάσει της παρούσας οδηγίας. Για να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση και να βελτιστοποιηθούν τα δυνητικά αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να παρασχεθεί κατάλληλη τεχνική συνδρομή στις δημόσιες αρχές.

(23)  Οι δημόσιες μεταφορές συνεισφέρουν μόνο μικρό μερίδιο στις εκπομπές που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών. Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης, τα κράτη μέλη μπορούν, σε συμμόρφωση προς το δίκαιο της Ένωσης, να αποφασίσουν να επιβάλουν παρόμοιες απαιτήσεις και σε ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης και σε υπηρεσίες εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως τις εταιρείες ταξί, ενοικίασης αυτοκινήτων και συνεπιβατισμού.

(24)  Η κοστολόγηση κύκλου ζωής είναι σημαντικό μέσο για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς στην κάλυψη των ενεργειακών και των περιβαλλοντικών δαπανών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ρύπων με βάση σχετική μέθοδο προσδιορισμού της χρηματικής αξίας τους. Λόγω της περιορισμένης χρήσης της μεθόδου υπολογισμού του λειτουργικού κόστους για όλη τη διάρκεια ζωής σύμφωνα με την οδηγία 2009/33/ΕΚ και των πληροφοριών που παρείχαν οι αναθέτουσες αρχές και φορείς σχετικά με τη χρήση των μεθόδων τους οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες περιστάσεις και ανάγκες τους, δεν θα πρέπει να απαιτείται η χρήση υποχρεωτικής μεθόδου, αλλά οι αναθέτουσες αρχές καιοι αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν οποιαδήποτε μέθοδο υπολογισμού του λειτουργικού κόστους για όλη τη διάρκεια ζωής με σκοπό να υποστηριχθούν οι διαδικασίες προμηθειών τους, βάσει των κριτηρίων της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς όπως περιγράφονται στο άρθρο 67 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στο άρθρο 82 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας κατά τη διάρκεια ζωής του οχήματος, καθώς και περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές.

(25)  Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να παρέχει σαφή εικόνα της αγοράς προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της ▌. Αυτή η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να ξεκινήσει με μια προκαταρτική υποβολή πληροφοριών από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή έως τις ... [36 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας] και να συνεχισθεί με την πρώτη πλήρη έκθεση για την υλοποίηση των ελάχιστων στόχων προμηθειών το 2026 και, στη συνέχεια, ανά τριετία. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βάσει των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των δημόσιων φορέων και για να διαμορφωθεί αποτελεσματική εικόνα της αγοράς, θα πρέπει να διευκολυνθεί απλουστευμένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων. Η Επιτροπή θα παράσχει λύσεις όσον αφορά την καταχώριση και την παρακολούθηση στο πλαίσιο της βάσης δεδομένων «Tenders Electronic Daily» και θα διασφαλίσει πλήρη υποβολή εκθέσεων για τα οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και άλλα οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα στο πλαίσιο του κοινού λεξιλογίου της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Ειδικοί κωδικοί στο κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις θα βοηθήσουν την καταχώριση και παρακολούθηση στο πλαίσιο της βάσης δεδομένων «Tenders Electronic Daily».

(26)  Περαιτέρω στήριξη της διείσδυσης των καθαρών οχημάτων και των υποδομών τους στην αγορά μπορεί να επιτευχθεί με την πρόβλεψη στοχευμένων μέτρων δημόσιας στήριξης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η αυξημένη χρήση ενωσιακών κονδυλίων για να στηριχθεί η ανανέωση των στόλων δημόσιων μεταφορών, καθώς επίσης και η καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και η ευθυγράμμιση των δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσεων σε κλίμακα αρκετά μεγάλη ώστε να υπάρξει μείωση κόστους και αντίκτυπος στην αγορά. Η δυνατότητα δημόσιας στήριξης για την προώθηση της ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών διανομής εναλλακτικών καυσίμων αναγνωρίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια για την περίοδο 2014-2020(19). Ωστόσο, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 107 και 108 αυτής θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για την εν λόγω δημόσια στήριξη.

(27)  Τα μέτρα στοχευμένης στήριξης για την προμήθεια καθαρών οχημάτων μπορούν να βοηθήσουν τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Δυνάμει του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020, η Ένωση ήδη διαθέτει μια σειρά διαφορετικών κονδυλίων για τη στήριξη των κρατών μελών, των τοπικών αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης κατά τη μετάβασή τους στη βιώσιμη κινητικότητα. Συγκεκριμένα, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία αποτελούν βασική πηγή για τη χρηματοδότηση έργων αστικής κινητικότητας. Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το ερευνητικό πρόγραμμα της Ένωσης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20), χρηματοδοτεί έργα έρευνας και καινοτομίας για την αστική κινητικότητα και τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες, ενώ ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21), παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε αστικούς κόμβους. Η καθιέρωση ενός ορισμού για τα καθαρά οχήματα και ο καθορισμός ελάχιστων στόχων προμήθειάς τους στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση ακόμη καλύτερα στοχευμένης χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027. Οι προσπάθειες αυτές θα βοηθήσουν στη μείωσητης αρχικής υψηλής επένδυσης σε αλλαγές στις υποδομές και θα στηρίξουν την απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.

(28)  Προκειμένου να συμβάλει στη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης των δυνητικών οφελών, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη όσον αφορά τα διάφορα ενωσιακά κονδύλια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να διευκολύνει και θα διαρθρώσει την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την προώθηση της αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς με δόσεις καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει επίσης να παρέχει τεχνικές και χρηματοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης με την αξιοποίηση μέσων όπως ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, το JASPERS και το JESSICA. Μια τέτοια συνδρομή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενθάρρυνση των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων να συγκεντρώνουν τους πόρους τους για την κοινή προμήθεια ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών και οχημάτων οδικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών, προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

(29)  Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός της κινητικότητας και της πολεοδομίας, για παράδειγμα μέσω της χρήσης σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τα ΣΒΑΚ είναι σχέδια που αναπτύσσονται μεταξύ επιμέρους τομέων πολιτικής και σε συνεργασία με διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης τα οποία συνδυάζουν διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, την οδική ασφάλεια, την παράδοση εμπορευμάτων, τη διαχείριση κινητικότητας και τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Τα ΣΒΑΚ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά τις μειώσεις των εκπομπών CO2, της ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

(30)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τον καθορισμό της κοινής μορφής των εκθέσεων των κρατών μελών και των ρυθμίσεων διαβίβασής τους.Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22).

(31)  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την εκτέλεση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ. Η εν λόγω επανεξέταση θα πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας για την περίοδο μετά το 2030, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον καθορισμό νέων φιλόδοξων στόχων και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, όπως τα οχήματα κατηγορίας L και τα μηχανήματα εργοταξίου. Στην επανεξέτασή της, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει, μεταξύ άλλων, την πιθανότητα ευθυγράμμισης της παρούσας οδηγίας με τη μεθοδολογία για τη μέτρηση των εκπομπών CO2 καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και των εκπομπών CO2 «από την παραγωγή στην κατανάλωση» («well-to-wheel») που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ενωσιακών προτύπων επιδόσεων των οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές CO2, καθώς και την πιθανότητα προώθησης βιώσιμων και ανακυκλώσιμων συσσωρευτών, και τη χρήση των ελαστικών με την καλύτερη βαθμολογία και αναγομωμένων ελαστικών.

(32)  Παρόλο που οι ελάχιστοι στόχοι προμηθειών που ορίζονται στην παρούσα οδηγία 2009/33/ΕΚ δεν ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, είναι επιθυμητό τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να δώσουν το παράδειγμα.

(33)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η τόνωση της ζήτησης καθαρών οχημάτων για τη στήριξη της μετάβασης σε κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω κοινού και μακροπρόθεσμου πλαισίου πολιτικής και κλίμακας, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας τουάρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεταιστο ίδιο άρθρο 5, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(34)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής για τα επεξηγηματικά έγγραφα(23), τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να συνοδεύουν, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των διατάξεων μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο από ένα ή περισσότερα έγγραφα όπου εξηγείται η σχέση των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας με τα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης κρίνει δικαιολογημένη τη διαβίβαση αυτών των εγγράφων.

(35)  Συνεπώς, η οδηγία 2009/33/ΕΚ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/33/ΕΚ

Η οδηγία 2009/33/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οδηγία 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών».

"

2)  Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 1

Αντικείμενο και στόχοι

Η παρούσα οδηγία επιβάλλει την υποχρέωση στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 και ορισμένων ρύπων, όταν προμηθεύονται ορισμένα οχήματα οδικών μεταφορών, με σκοπό την προώθηση και την τόνωση της αγοράς του τομέα των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων και τη βελτίωση της συμβολής του τομέα των μεταφορών στις πολιτικές της Ένωσης για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια.».

"

3)  Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 2

Εξαιρέσεις

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία τα οχήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχεία a) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 5.2. έως 5.5. και στο παράρτημα I μέρος Α σημείο 5.7. του εν λόγω κανονισμού.

_____________

* Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).».

"

4)  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις προμήθειες μέσω:

   α) συμβάσεων αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς με δόσεις που συνάπτονται ▌από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς εφόσον υπόκεινται στην υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διαδικασίες για τις προμήθειες που προβλέπονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ* και 2014/25/ΕΕ** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
   β) συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*** που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών οδικών επιβατικών μεταφορών καθ’ υπέρβαση του κατώτατου ορίου που καθορίζουν τα κράτη μέλη, αλλά όχι των εφαρμοστέων κατώτατων ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού,
   γ) ▌συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ▌που καθορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς υπόκεινται στην υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διαδικασίες για τις προμήθειες που προβλέπονται στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ▌.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις για τις οποίες η προκήρυξη διαγωνισμού απεστάλη μετά τις ... [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποιητικής οδηγίας] ή, αν δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει κινήσει τη διαδικασία προμήθειας μετά την εν λόγω ημερομηνία.

2.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα:

   α) οχήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) και στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/858,
   β) στα οχήματα της κατηγορίας M3 πέραν των οχημάτων κλάσης I και κλάσης A όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημεία 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου****.

_______________

* Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

** Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

*** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).

**** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1).».

"

5)  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 4

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:

   1) «αναθέτουσες αρχές»: αναθέτουσες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 1) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στο άρθρο 3 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ,
   2) «αναθέτοντες φορείς»: αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ,
   3) «όχημα οδικών μεταφορών»: όχημα κατηγορίας M ή N, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858,
   4) «καθαρό όχημα»:
   α) όχημα της κατηγορίας Μ1, Μ2 ή Ν1▌ με μέγιστες εκπομπές καυσαερίων εκφρασμένες σε CO2 g/km και εκπομπές ρύπων υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης κάτω από ποσοστό των εφαρμοστέων ορίων εκπομπών, όπως καθορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, ή
   β) όχημα της κατηγορίας M3, N2 ή N3 που χρησιμοποιεί εναλλακτικά καύσιμα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημεία 1) και 2) της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, εξαιρουμένων των καυσίμων που παράγονται από πρώτες ύλες που ενέχουν υψηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της χρήσης της γης σχετικά με τις οποίες παρατηρείται σημαντική επέκταση της περιοχής παραγωγής σε εκτάσεις με υψηλά αποθέματα άνθρακα σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**. Στην περίπτωση οχημάτων που χρησιμοποιούν υγρά βιοκαύσιμα, συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, τα εν λόγω καύσιμαδεν αναμειγνύονται με συμβατικά ορυκτά καύσιμα,

   5) «βαρύ όχημα μηδενικών εκπομπών»: καθαρό όχημα όπως ορίζεται στο στοιχείο β) του σημείου 4) του παρόντος άρθρου, χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης ή με κινητήρα εσωτερικής καύσης που εκπέμπει λιγότερο από 1 g CO2/kWh μετρούμενο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*** και τα μέτρα εφαρμογής του, ή που εκπέμπει λιγότερο από 1 g CO2/km μετρούμενο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**** και τα μέτρα εφαρμογής του.

_____________

* Οδηγία 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307, της 28.10.2014, σ. 1).

** Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

*** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 1).

**** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1).».

"

6)  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 5

Ελάχιστοι στόχοι προμηθειών

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι συμβάσεις προμήθειας οχημάτων και παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, να συμμορφώνονται με τους ελάχιστους στόχους προμηθειών καθαρών ελαφρών οχημάτων που καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος και καθαρών βαρέων οχημάτων που καθορίζονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος. Οι εν λόγω στόχοι εκφράζονται ως ελάχιστα ποσοστά καθαρών οχημάτων επί του συνολικού αριθμού οχημάτων οδικών μεταφορών που καλύπτονται από το σύνολο όλων των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3, οι οποίες έχουν ανατεθεί μεταξύ … [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας] και της 31ης Δεκεμβρίου 2025, για την πρώτη περίοδο αναφοράς, και μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2026 και της 31ης Δεκεμβρίου 2030, για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς.

2.  Για τον υπολογισμό των ελάχιστων στόχων προμηθειών, η ημερομηνία της δημόσιας σύμβασης που λαμβάνεται υπόψη είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δημόσιας προμήθειας, με την ανάθεση της σύμβασης.

3.  Τα οχήματα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των καθαρών οχημάτων βάσει του άρθρου 4 σημείο 4) ή των βαρέων οχημάτων μηδενικών εκπομπών βάσει του άρθρου 4 σημείο 5) ως αποτέλεσμα μετασκευής μπορούν να προσμετρώνται ως καθαρά οχήματα ή βαρέα οχήματα μηδενικών εκπομπών, αντίστοιχα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους προμηθειών.

4.  Στην περίπτωση των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο a), ο αριθμός των οχημάτων οδικών μεταφορών που αποτελούν αντικείμενο αγοράς, χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς με δόσεις βάσει κάθε σύμβασης λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους προμηθειών.

5.  Στην περίπτωση των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), ο αριθμός των οχημάτων οδικών μεταφορών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτονται από κάθε σύμβαση λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους προμηθειών.

6.  Εάν δεν εγκριθούν νέοι στόχοι για την περίοδο μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, εξακολουθούν να ισχύουν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς και υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5, για τις επόμενες πενταετείς περιόδους.

7.  Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν ή να εξουσιοδοτούν τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς τους να εφαρμόζουν υψηλότερους εθνικούς στόχους ή αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα▌.».

"

7)  Τα άρθρα 6 και 7 απαλείφονται.

8)  Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 8

Ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών

Η Επιτροπή διευκολύνει και διαρθρώνει την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τις πρακτικές προώθησης της προμήθειας καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς.».

"

9)  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

««Άρθρο 9

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ.

Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.  Σε περίπτωση που η επιτροπή πρέπει να γνωμοδοτήσει με γραπτή διαδικασία, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, αν, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.

_______________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).».

"

10)  Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 10

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

1.  Έως … [36 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας] τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και με τις προθέσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις μελλοντικές ενέργειες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων του χρονοδιαγράμματος και του πιθανού επιμερισμού προσπαθειών μεταξύ διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και σχετικά με κάθε άλλη πληροφορία που το κράτος μέλος θεωρεί συναφή.

2.   Έως την 18η Απριλίου 2026 και στη συνέχεια ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω εκθέσεις συνοδεύουν τις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 83 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στο άρθρο 99 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ και περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τις μελλοντικές ενέργειες εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη ▌πληροφορία την οποία το κράτος μέλος κρίνει συναφή. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν επίσης τον αριθμό και τις κατηγορίες οχημάτων που καλύπτονται από τις συμβάσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, βάσει των δεδομένων που παρέχει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με βάση τις κατηγορίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.

3.  Προκειμένου να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη στις υποχρεώσεις τους υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή συγκεντρώνει και δημοσιεύει τον αριθμό και τις κατηγορίες των οχημάτων που καλύπτονται από τις συμβάσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) της παρούσας οδηγίας, με την εξόρυξη των σχετικών δεδομένων από τις γνωστοποιήσεις ανάθεσης σύμβασης που δημοσιεύονται στη βάση δεδομένων «Τenders Εlectronic Daily» (TED) σύμφωνα με τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

4.  Έως τις 18 Απριλίου 2027 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, στην οποία προσδιορίζονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί από κράτη μέλη για το θέμα αυτό, κατόπιν των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

5.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, κατά περίπτωση, υποβάλλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίησή της για την περίοδο μετά το 2030, μεταξύ άλλων με τον καθορισμό νέων στόχων και τη συμπερίληψη άλλων κατηγοριών οχημάτων, όπως τα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα.

6.  Η Επιτροπή ▌εκδίδει ▌εκτελεστικές πράξεις ▌ σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 για τον καθορισμό της μορφής των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και των ρυθμίσεων διαβίβασής τους.

__________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (ΕΕ L 340 της 16.12.2002, σ. 1).».

"

11)  Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ▌έως ... [24 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για αυτές.

Όταν τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα εν λόγω μέτρα, αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των κύριων μέτρων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων στόχων προμηθειών

στον τομέα των καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών

με στόχο τη στήριξη της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών στα κράτη μέλη

Πίνακας 1: Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις για υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Κωδικός CPV

Περιγραφή

60112000-6

Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

60130000-8

Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

60140000-1

Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών

90511000-2

Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

60160000-7

Οδική μεταφορά αλληλογραφίας

60161000-4

Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων

64121100-1

Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας

64121200-2

Υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων

Πίνακας 2: Όρια εκπομπών για καθαρά ελαφρά οχήματα

Κατηγορίες οχημάτων

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

Από την 1η Ιανουαρίου 2026

 

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών**

CO2 g/km

RDE εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων* ως ποσοστό των ορίων εκπομπών**

M1

50

80 %

0

α.α.

M2

50

80 %

0

α.α.

N1

50

80 %

0

α.α.

* Δηλωθείσες μέγιστες τιμές εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE) σωματιδίων σε αριθμό σωματιδίων (PN) ανά χιλιόμετρο και οξειδίων του αζώτου (NOx) σε mg/km όπως αναφέρονται στο σημείο 48.2 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα IX της οδηγίας  200746EΚ τόσο για πλήρεις όσο και για αστικές διαδρομές RDE.

** Τα ισχύοντα όρια εκπομπών προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή στους κανονισμούς που τον διαδέχθηκαν.

Πίνακας 3: Ελάχιστος στόχος προμηθειών όσον αφορά το ποσοστό καθαρών ελαφρών οχημάτων σύμφωνα με τον πίνακα 2 ως προς τον συνολικό αριθμό ελαφρών οχημάτων που καλύπτονται από συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 σε επίπεδο κράτους μέλους

Κράτος μέλος

Από ... [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας] έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030

Λουξεμβούργο

38,5 %

38,5 %

Σουηδία

38,5 %

38,5 %

Δανία

37,4 %

37,4 %

Φινλανδία

38,5 %

38,5 %

Γερμανία

38,5 %

38,5 %

Γαλλία

37,4 %

37,4 %

Ηνωμένο Βασίλειο

38,5 %

38,5 %

Κάτω Χώρες

38,5 %

38,5 %

Αυστρία

38,5 %

38,5 %

Βέλγιο

38,5 %

38,5 %

Ιταλία

38,5 %

38,5 %

Ιρλανδία

38,5 %

38,5 %

Ισπανία

36,3 %

36,3 %

Κύπρος

31,9 %

31,9 %

Μάλτα

38,5 %

38,5 %

Πορτογαλία

29,7 %

29,7 %

Ελλάδα

25,3 %

25,3 %

Σλοβενία

22 %

22 %

Τσεχία

29,7 %

29,7 %

Εσθονία

23,1 %

23,1 %

Σλοβακία

22 %

22 %

Λιθουανία

20,9 %

20,9 %

Πολωνία

22 %

22 %

Κροατία

18,7 %

18,7 %

Ουγγαρία

23,1 %

23,1 %

Λετονία

22 %

22 %

Ρουμανία

18,7 %

18,7 %

Βουλγαρία

17,6 %

17,6 %

Πίνακας 4: Ελάχιστος στόχος προμηθειών όσον αφορά το ποσοστό καθαρών βαρέων οχημάτων επί του συνολικού αριθμού βαρέων οχημάτων τα οποία καλύπτονται από συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 σε επίπεδο κράτους μέλους*

Κράτος μέλος

Φορτηγά (κατηγορία οχήματος N2 και N3)

Λεωφορεία (κατηγορία οχήματος Μ3)*

 

Από ... [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας] έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030

Από ... [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας] έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030

Λουξεμβούργο

10 %

15 %

45 %

65 %

Σουηδία

10 %

15 %

45 %

65 %

Δανία

10 %

15 %

45 %

65 %

Φινλανδία

9 %

15 %

41 %

59 %

Γερμανία

10 %

15 %

45 %

65 %

Γαλλία

10 %

15 %

43 %

61 %

Ηνωμένο Βασίλειο

10 %

15 %

45 %

65 %

Κάτω Χώρες

10 %

15 %

45 %

65 %

Αυστρία

10 %

15 %

45 %

65 %

Βέλγιο

10 %

15 %

45 %

65 %

Ιταλία

10 %

15 %

45 %

65 %

Ιρλανδία

10 %

15 %

45 %

65 %

Ισπανία

10 %

14 %

45 %

65 %

Κύπρος

10 %

13 %

45 %

65 %

Μάλτα

10 %

15 %

45 %

65 %

Πορτογαλία

8 %

12 %

35 %

51 %

Ελλάδα

8 %

10 %

33 %

47 %

Σλοβενία

7 %

9 %

28 %

40 %

Τσεχία

9 %

11 %

41 %

60 %

Εσθονία

7 %

9 %

31 %

43 %

Σλοβακία

8 %

9 %

34 %

48 %

Λιθουανία

8 %

9 %

42 %

60 %

Πολωνία

7 %

9 %

32 %

46 %

Κροατία

6 %

7 %

27 %

38 %

Ουγγαρία

8 %

9 %

37 %

53 %

Λετονία

8 %

9 %

35 %

50 %

Ρουμανία

6 %

7 %

24 %

33 %

Βουλγαρία

7 %

8 %

34 %

48 %

* Το ήμισυ του ελάχιστου στόχου για το ποσοστό καθαρών λεωφορείων πρέπει να καλυφθεί με την προμήθεια λεωφορείων μηδενικών εκπομπών όπως ορίζονται στο άρθρο 4 σημείο 5). Η απαίτηση αυτή μειώνεται στο ένα τέταρτο του ελάχιστου στόχου για την πρώτη περίοδο αναφοράς εάν πάνω από το 80 % των λεωφορείων που καλύπτονται από το σύνολο όλων των συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 οι οποίες ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής σε ένα κράτος μέλος, είναι διώροφα λεωφορεία."

(1) ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 58.
(2) ΕΕ C 387 της 25.10.2018, σ. 70.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0424).
(4)ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 58.
(5)ΕΕ C 387 της 25.10.2018, σ. 70.
(6)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019.
(7) Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).
(8)Οδηγία (EE) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 210).
(9)Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών (ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 5).
(10)Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(11)Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
(12)Οδηγία 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1).
(13)Κανονισμός (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και με την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και (ΕΕ) αριθ. 510/2011 (ΕΕ L ...).
(14)+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 6/19 (2017/0293(COD)) και να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία ΕΕ του εν λόγω κανονισμού στην υποσημείωση.
(15)++ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο PE-CONS 6/19 (2017/0293(COD)).
(16) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (EE L 200 της 31.7.2009, σ. 1).
(17)Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1).
(18)ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 140.
(19)ΕΕ C 200 της 28.6.2014, σ. 1.
(20) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 104).
(21) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).
(22)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(23)ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.


Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου ***I
PDF 343kWORD 87k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))
P8_TA-PROV(2019)0428A8-0422/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0239),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ), στ) και ζ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0166/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0422/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου

P8_TC1-COD(2018)0113


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 50 παράγραφος 1 και το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ), στ) και ζ),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) θεσπίζει, μεταξύ άλλων, τους κανόνες δημοσιότητας και διασύνδεσης των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων καθώς και των μητρώων εταιρειών των κρατών μελών.

(2)  Η χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών για την ευκολότερη, ταχύτερη και χρονικά και οικονομικά αποδοτικότερη έναρξη οικονομικής δραστηριότητας μέσω της σύστασης εταιρείας ή της ίδρυσης υποκαταστήματος αυτής της εταιρείας σε άλλο κράτος μέλος, και για την παροχή πλήρων και προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με εταιρείες, αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό και τον διοικητικό εξορθολογισμό μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας των εταιρειών.

(3)  Η εξασφάλιση της ύπαρξης νομικού και διοικητικού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των νέων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο, αφενός, για την παροχή των απαραίτητων διασφαλίσεων για την καταπολέμηση των καταχρήσεων και της απάτης και, αφετέρου, για την επιδίωξη στόχων όπως η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η προσέλκυση επενδύσεων στην Ένωση, που θα προσέφεραν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία.

(4)  Σήμερα στην Ένωση τα κράτη μέλη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τη διαθεσιμότητα διαδικτυακών εργαλείων για επιχειρηματίες και εταιρείες στις επικοινωνίες τους με τις δημόσιες αρχές για θέματα εταιρικού δικαίου. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών. Μερικά κράτη μέλη παρέχουν ολοκληρωμένες και φιλικές προς τον χρήστη υπηρεσίες, εξολοκλήρου διαθέσιμες διαδικτυακά, ενώ άλλα κράτη δεν είναι σε θέση να παράσχουν διαδικτυακές λύσεις για ορισμένα σημαντικά στάδια του κύκλου ζωής μιας εταιρείας. Για παράδειγμα, για τη σύσταση εταιρειών ή την υποβολή μεταβολών στο μητρώο όσον αφορά πράξεις και στοιχεία, ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν μόνο διαδικασίες με αυτοπρόσωπη παρουσία, ενώ άλλα επιτρέπουν τόσο τις διαδικασίες με αυτοπρόσωπη παρουσία όσο και τις ηλεκτρονικές και άλλα κράτη μέλη μόνο τις ηλεκτρονικές.

(5)  Επιπλέον, όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες για τις εταιρείες, το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει ότι ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων πρέπει πάντοτε να παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, το πεδίο αυτών των πληροφοριών παραμένει περιορισμένο. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ποικίλλει, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη διατίθενται περισσότερες πληροφορίες δωρεάν από ό,τι σε άλλα, κάτι που προκαλεί ανισορροπία εντός της Ένωσης.

(6)  Η Επιτροπή, στις ανακοινώσεις της με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» και «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020: Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης», τόνισε τον ρόλο των δημόσιων διοικήσεων στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να προβαίνουν εύκολα στην έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και να επεκτείνονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναγνώρισε ειδικά τη σημασία της βελτίωσης της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου. Επιπλέον, στη δήλωση του Τάλιν της 6ης Οκτωβρίου 2017 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη απεύθυναν ισχυρή έκκληση να ενταθούν οι προσπάθειες για την παροχή στην Ένωση αποτελεσματικών ηλεκτρονικών διαδικασιών με επίκεντρο τον χρήστη.

(7)  Τον Ιούνιο του 2017 τέθηκε σε λειτουργία η διασύνδεση των κεντρικών μητρώων, των εμπορικών μητρώων και των μητρώων εταιρειών των κρατών μελών, κάτι που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διασυνοριακή πρόσβαση στα στοιχεία των εταιρειών στην Ένωση και επιτρέπει στα μητρώα των κρατών μελών να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μεταξύ τους αναφορικά με ορισμένες διασυνοριακές πράξεις που επηρεάζουν τις εταιρείες.

(8)  Για να διευκολυνθεί η σύσταση των εταιρειών και η καταχώριση των υποκαταστημάτων τους, και να μειωθεί το κόστος, και η χρονική και διοικητική επιβάρυνση που σχετίζεται με τις εν λόγω διαδικασίες, ιδίως για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής(5), θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή διαδικασίες που να καθιστούν δυνατή την εξ ολοκλήρου επιγραμμική διεκπεραίωση της σύστασης των εταιρειών και της καταχώρισης των υποκαταστημάτων. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τις εταιρείες να χρησιμοποιούν τέτοιες διαδικασίες, αλλά τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν να καταστήσουν υποχρεωτικές ορισμένες ή όλες τις επιγραμμικές διαδικασίες. Το υφιστάμενο κόστος και οι επιβαρύνσεις που συνδέονται με τις διαδικασίες σύστασης και καταχώρισης απορρέουν όχι μόνο από τα διοικητικά τέλη που επιβάλλονται για τη σύσταση εταιρείας ή την καταχώριση υποκαταστήματος, αλλά επίσης από άλλες απαιτήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας, ιδίως όταν απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος ▌. Επιπλέον, οι πληροφορίες για τις διαδικασίες αυτές θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες ηλεκτρονικά και δωρεάν.

(9)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας προβλέπει γενικούς κανόνες για την επιγραμμική παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης που συνδέονται με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τη σύσταση κεφαλαιουχικών εταιρειών, την καταχώριση υποκαταστημάτων, και την υποβολή πράξεων και στοιχείων από εταιρείες και υποκαταστήματα («επιγραμμικές διαδικασίες») που δεν καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις επιγραμμικές διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και πρότυπες ιδρυτικές πράξεις (υποδείγματα) στους ιστοτόπους που είναι προσβάσιμοι μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας.

(10)  Η δυνατότητα της εξολοκλήρου επιγραμμικής σύστασης εταιρειών και καταχώρισης ▌υποκαταστημάτων και της εξολοκλήρου επιγραμμικής υποβολής πράξεων και στοιχείων θα επιτρέψει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στις επαφές τους με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τους χρήστες τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7). Επιπλέον, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που προβλέπουν τη δυνατότητα εγκεκριμένων μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Τα εν λόγω εθνικά συστήματα θα χρησιμοποιούνται ως βάση για την αναγνώριση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος. Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στις διασυνοριακές καταστάσεις, μόνο μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συμμορφώνονται με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 θα πρέπει να αναγνωρίζονται. ▌Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα οδηγία θα πρέπει μόνο να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταστήσουν δυνατή την επιγραμμική σύσταση των εταιρειών, την καταχώριση των υποκαταστημάτων και την επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων από αιτούντες που είναι πολίτες της Ένωσης μέσω της αναγνώρισης των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο δημοσιοποιούνται τα μέσα ταυτοποίησης που αναγνωρίζουν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

(11)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να αποφασίσουν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θεωρούνται αιτούντες, βάσει του εθνικού δικαίου, σε σχέση με τις επιγραμμικές διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν περιορίζει το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

(12)  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιγραμμικές διαδικασίες για τις εταιρείες, τα μητρώα των κρατών μελών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κανόνες για τα τέλη τα οποία επιβάλλονται στις επιγραμμικές διαδικασίες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, είναι διαφανείς και εφαρμόζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Ωστόσο, η απαίτηση για διαφάνεια των κανόνων για τα τέλη δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία σύναψης συμβάσεων, κατά περίπτωση, μεταξύ των αιτούντων και των προσώπων που τους επικουρούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ηλεκτρονικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας διαπραγμάτευσης κατάλληλου τιμήματος για τις εν λόγω υπηρεσίες.

(13)  Τα τέλη τα οποία επιβάλλονται από τα μητρώα στις επιγραμμικές διαδικασίες θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών. Τέτοια τέλη μπορούν, μεταξύ άλλων, να καλύπτουν, ιδίως, το κόστος υπηρεσιών ήσσονος σημασίας που παρέχονται δωρεάν. Κατά τον υπολογισμό του ύψους των τελών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο του κόστους που συνδέεται με τις επιγραμμικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού των γενικών εξόδων που μπορεί να καταλογιστεί στη διαδικασία αυτή. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν κατ’ αποκοπή τέλη και να καθορίζουν το ύψος τους για αόριστο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι ελέγχουν τακτικά ότι τα τέλη αυτά εξακολουθούν να μην υπερβαίνουν το μέσο κόστος των εν λόγω υπηρεσιών. Τα τυχόν τέλη για επιγραμμικές διαδικασίες που επιβάλλονται από τα μητρώα των κρατών μελών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του κόστους παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Επιπλέον, όταν απαιτείται πληρωμή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα πρέπει η εν λόγω πληρωμή να μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ευρέως διαθέσιμων διασυνοριακών υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι πιστωτικές κάρτες και τα τραπεζικά εμβάσματα.

(14)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βοηθούν τα πρόσωπα που επιθυμούν να συστήσουν εταιρεία ή να καταχωρίσουν υποκατάστημα παρέχοντας ορισμένες πληροφορίες μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας και, κατά περίπτωση, στη διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, με συνοπτικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, σχετικά με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις για τη σύσταση κεφαλαιουχικών εταιρειών, την καταχώριση υποκαταστημάτων, και την υποβολή πράξεων και στοιχείων, τους κανόνες όσον αφορά τον αποκλεισμό διευθυντών και μια περιγραφή των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων των διοικητικών διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων των εταιρειών.

(15)  Θα πρέπει να είναι δυνατή η εξολοκλήρου επιγραμμική σύσταση ▌των εταιρειών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν την επιγραμμική σύσταση σε ορισμένα είδη εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία, λόγω της πολυπλοκότητας που συνεπάγεται η σύσταση εταιρειών άλλης μορφής στο εθνικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν λεπτομερείς κανόνες για την επιγραμμική σύσταση. Θα πρέπει να είναι εφικτή η επιγραμμική σύσταση με την υποβολή εγγράφων ή πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, με την επιφύλαξη των ουσιαστικών και διαδικαστικών απαιτήσεων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις νομικές διαδικασίες για την κατάρτιση ιδρυτικών πράξεων και τη γνησιότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και την κατάλληλη νομική μορφή των πράξεων ή στοιχείων που υποβάλλονται. Ωστόσο, οι εν λόγω ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις δεν θα πρέπει να καθιστούν αδύνατη την επιγραμμική διαδικασία, ιδίως όσον αφορά την επιγραμμική σύσταση εταιρείας και την επιγραμμική καταχώριση υποκαταστήματος. Όταν δεν είναι τεχνικά εφικτή η λήψη ηλεκτρονικών αντιγράφων των εγγράφων που πληρούν τις απαιτήσεις των κρατών μελών, θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση να απαιτείται η υποβολή των εγγράφων σε έντυπη μορφή.

(16)   Όταν τηρούνται όλες οι διατυπώσεις για την επιγραμμική σύσταση εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης ορθής υποβολής όλων των πράξεων και στοιχείων εκ μέρους της εταιρείας, η επιγραμμική σύσταση ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικήςδιαδικασίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται ταχέως. Ωστόσο, σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτούμενων διατυπώσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ταυτότητα του αιτούντος, τη νομιμότητα της επωνυμίας της εταιρείας, τον αποκλεισμό ενός διευθυντή ή τη συμμόρφωση οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας ή εγγράφου με νομικές απαιτήσεις, ή σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει υποψία απάτης ή κατάχρησης, η επιγραμμική σύσταση μπορεί να διαρκεί περισσότερο και η προθεσμία για τις αρχές δεν πρέπει να αρχίζει πριν από την εκπλήρωση των εν λόγω διατυπώσεων. Σε κάθε περίπτωση, όταν δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με τους λόγους οποιασδήποτε καθυστέρησης.

(17)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη επιγραμμική σύσταση των εταιρειών ή η επιγραμμική καταχώριση των υποκαταστημάτων, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να ορίζουν ως προϋπόθεση για την σύσταση ή καταχώριση τη λήψη οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης για την ολοκλήρωση της εν λόγω σύστασης ή της καταχώρισης, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο για τη διασφάλιση του κατάλληλου ελέγχου ορισμένων δραστηριοτήτων. Μετά τη σύσταση ή την καταχώριση, οι περιπτώσεις στις οποίες οι εταιρείες ή τα υποκαταστήματα δεν θα επιτρέπεται να ασκούν ορισμένες δραστηριότητες χωρίς να έχουν λάβει άδεια ή έγκριση θα πρέπει να διέπονται από το εθνικό δίκαιο.

(18)  Προκειμένου να παρασχεθεί στήριξη στις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και τις μεσαίου μεγέθους, κατά τα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, θα πρέπει να είναι δυνατή η σύσταση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με τη χρήση υποδειγμάτων που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω υποδείγματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επιγραμμική σύσταση εταιρειών, και θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να καθορίζουν τη νομική τους αξία. Τα εν λόγω υποδείγματα μπορούν να περιέχουν ένα προκαθορισμένο σύνολο επιλογών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν μεταξύ της χρήσης υποδειγμάτων ή της σύστασης της εταιρείας χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες ιδρυτικές πράξεις και τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υποδείγματα και για άλλες μορφές εταιρειών.

(19)  Προκειμένου να γίνουν σεβαστές οι υφιστάμενες παραδόσεις των κρατών μελών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, είναι σημαντικό να επιτραπεί ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα παρέχουν ένα εξολοκλήρου επιγραμμικό σύστημα σύστασης εταιρειών, καταχώρισης υποκαταστημάτων και υποβολής πράξεων και στοιχείων , μεταξύ άλλων και σε σχέση με τον ρόλο των συμβολαιογράφων ή των δικηγόρων σε οποιοδήποτε στάδιο της επιγραμμικής διαδικασίας. Ζητήματα που αφορούν τις επιγραμμικές διαδικασίες οι οποίες δεν ρυθμίζονται με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να συνεχίσουν να διέπονται από το εθνικό δίκαιο.

(20)  Επιπλέον, για να αντιμετωπιστεί η απάτη και η υποκλοπή της ταυτότητας εταιρειών και για να παρασχεθούν εγγυήσεις ως προς τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των πράξεων και των στοιχείων που περιέχονται στα εθνικά μητρώα, οι διατάξεις που αφορούν τις επιγραμμικές διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης ελέγχους της ταυτότητας και της δικαιοπρακτικής ικανότητας των προσώπων που επιθυμούν να συστήσουν εταιρεία ή να καταχωρίσουν υποκατάστημα ή να υποβάλουν πράξεις ή στοιχεία. Οι έλεγχοι αυτοί θα μπορούν να αποτελούν μέρος του ελέγχου νομιμότητας που απαιτείται από ορισμένα κράτη μέλη. Η ανάπτυξη και η θέσπιση των μέσων και των μεθόδων για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων θα πρέπει να εναπόκεινται στα κράτη μέλη. ▌Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν τη συμμετοχή συμβολαιογράφων ή δικηγόρων σε οποιοδήποτε στάδιο των ηλεκτρονικών διαδικασιών. Ωστόσο, η συμμετοχή αυτή δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ▌με εξολοκλήρου ηλεκτρονικό τρόπο.

(21)  Όταν δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος που αφορούν την αποτροπή της αντιποίησης ή της παραποίησης ταυτότητας, ή για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες όσον αφορά τη δικαιοπρακτική ικανότητα του αιτούντος και την εξουσία του να εκπροσωπεί την εταιρεία, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ▌στο πλαίσιο των οποίων θα μπορεί να απαιτείται ▌η φυσική παρουσία του αιτούντος ▌ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο το εθνικό δίκαιο αναθέτει τη διεκπεραίωση της επιγραμμικής διαδικασίας στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να συσταθεί η εταιρεία ή να καταχωριστεί ένα υποκατάστημα. Ωστόσο, αυτή η φυσική παρουσία δεν θα πρέπει να απαιτείται συστηματικά, αλλά μόνο κατά περίπτωση, όταν υπάρχει βάσιμη υποψία παραποίησης ταυτότητας από τους αιτούντες ή μη συμμόρφωσης με τους κανόνες όσον αφορά τη δικαιοπρακτική ικανότητα του αιτούντος και την εξουσία του να εκπροσωπεί την εταιρεία. Αυτή η ▌υποψία ▌θα πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές ή τα πρόσωπα ή οι φορείς στους οποίους το εθνικό δίκαιο αναθέτει τη διενέργεια τέτοιου είδους ελέγχων. Σε περίπτωση που απαιτείται φυσική παρουσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε άλλα στάδια της διαδικασίας μπορούν να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά. Η έννοια της δικαιοπρακτικής ικανότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την ικανότητα ανάληψης δράσης.

(22)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν επίσης να παρέχουν τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές, στα πρόσωπα ή στους φορείς να επαληθεύουν, με συμπληρωματικούς ηλεκτρονικούς ελέγχους της ταυτότητας, της δικαιοπρακτικής ικανότητας και της νομιμότητας, εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρειών. Τέτοιοι έλεγχοι μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βιντεοδιασκέψεις ή άλλα επιγραμμικά μέσα που παρέχουν οπτικοακουστική σύνδεση σε πραγματικό χρόνο.

(23)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία όλων των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποτρέπουν οποιαδήποτε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά απορρίπτοντας τον διορισμό προσώπου ως διευθυντή εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την προηγούμενη συμπεριφορά του εν λόγω προσώπου στην επικράτειά τους, αλλά, όπου αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, και πληροφορίες που παρέχονται από άλλα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες από άλλα κράτη μέλη. Η απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει είτε πληροφορίες σχετικά με ισχύοντα αποκλεισμό είτε άλλες πληροφορίες όσον αφορά αποκλεισμό στο κράτος μέλος που έλαβε το αίτημα. Τέτοιου είδους αιτήματα για πληροφορίες ▌θα πρέπει να είναι δυνατά μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέγουν τον βέλτιστο τρόπο συλλογής των εν λόγω πληροφοριών, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από τυχόν μητρώα ή άλλους τόπους όπου αυτές αποθηκεύονται σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο ή με τη δημιουργία ειδικών μητρώων ή ειδικών τμημάτων στα μητρώα επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες, για παράδειγμα σχετικά με την περίοδο και τους λόγους αποκλεισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να τις διαβιβάζουν μέσω όλων των διαθέσιμων συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να δημιουργεί την υποχρέωση να ζητούνται πληροφορίες αυτού του είδους σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον, η δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό σε άλλο κράτος μέλος δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν ισχύοντες αποκλεισμούς σε άλλα κράτη μέλη.

(24)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία όλων των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες ή υποκαταστήματα και να αποτρέπεται οποιαδήποτε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά, είναι σημαντικό οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να είναι σε θέση να επαληθεύουν κατά πόσον το πρόσωπο που θα διοριστεί ως διευθυντής δεν απαγορεύεται να ασκεί καθήκοντα διευθυντή. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν αν το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι καταχωρισμένο σε οποιοδήποτε από τα μητρώα που αφορούν τον αποκλεισμό διευθυντών σε άλλα κράτη μέλη μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων. Τα μητρώα, οι αρχές ή τα πρόσωπα ή οι φορείς που ορίζονται κατά το εθνικό δίκαιο για τη διαχείριση οποιασδήποτε πτυχής των επιγραμμικών διαδικασιών, δεν θα πρέπει να αποθηκεύουν τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του προσώπου που θα διοριστεί ως διευθυντής. Ωστόσο, οι εν λόγω οντότητες ενδέχεται να χρειαστεί να αποθηκεύσουν τις πληροφορίες αυτές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με σκοπό την πιθανή επανεξέταση μιας αρνητικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος διατήρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο που προβλέπεται από τους εθνικούς κανόνες για τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σύσταση εταιρείας ή την καταχώριση υποκαταστήματος ή τη σχετική υποβολή πράξεων και στοιχείων.

(25)  Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία σχετικά με την επιγραμμική σύσταση εταιρειών και καταχώριση υποκαταστημάτων δεν θα πρέπει να θίγουν άλλες διατυπώσεις που δεν σχετίζονται με το εταιρικό δίκαιο και τις οποίες πρέπει να τηρήσει μια εταιρεία για να αρχίσει να τη δραστηριότητά της σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

(26)  Όπως και στην περίπτωση της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών και καταχώρισης υποκαταστημάτων, για να μειωθεί το κόστος και η επιβάρυνση των εταιρειών, θα πρέπει να είναι δυνατή η εξ ολοκλήρου επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων στα εθνικά μητρώα καθʼ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εταιρειών. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν την υποβολή πράξεων και στοιχείων με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, η δημοσιοποίηση των στοιχείων των εταιρειών θα πρέπει να πραγματοποιείται μόλις τα στοιχεία αυτά καθίστανται δημόσια διαθέσιμα στα εν λόγω εθνικά μητρώα, δεδομένου ότι τα μητρώα είναι πλέον διασυνδεδεμένα και παρέχουν ένα πλήρες σημείο αναφοράς για τους χρήστες. Προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη των υφιστάμενων μέσων δημοσιοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να δημοσιεύουν επίσης όλα τα στοιχεία μιας εταιρείας ή μέρος αυτών στην εθνική επίσημη εφημερίδα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα στοιχεία αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εθνική επίσημη εφημερίδα από το μητρώο. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τους εθνικούς κανόνες που αφορούν τη νομική αξία του μητρώου και τον ρόλο της εθνικής επίσημης εφημερίδας.

(27)  Προκειμένου να διευκολυνθεί ο τρόπος αναζήτησης και ανταλλαγής με άλλα συστήματα των στοιχείων που αποθηκεύονται από τα μητρώα, τα κράτη μέλη θα πρέπει ▌να διασφαλίσουν ότι, μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που παρέχονται σε αρμόδια αρχή ή σε πρόσωπο ή φορέα στον οποίο το εθνικό δίκαιο αναθέτει τη διαχείριση οποιασδήποτε πτυχής των επιγραμμικών διαδικασιών, στο πλαίσιο των επιγραμμικών διαδικασιών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, αποθηκεύονται από τα μητρώα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο με δυνατότητα αναζήτησης ή ως δομημένα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι ο μορφότυπος των αρχείων θα πρέπει να είναι δομημένος κατά τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα δεδομένα και την εσωτερική τους δομή. Η απαίτηση να διασφαλίζεται ότι ο μορφότυπος εγγράφων και πληροφοριών παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει σαρωμένες υπογραφές ή άλλα δεδομένα που δεν είναι κατάλληλα για τη μηχαναγνωσιμότητα. Καθώς αυτό ενδέχεται να απαιτεί μεταβολές στα υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών των κρατών μελών, θα πρέπει να προβλεφθεί μακρότερη προθεσμία για τη μεταφορά της συγκεκριμένης απαίτησης στο εθνικό δίκαιο.

(28)  Με στόχο τη μείωση του κόστους, της διοικητικής επιβάρυνσης και της διάρκειας των διαδικασιών για τις εταιρείες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή «μόνον άπαξ» στον τομέα του εταιρικού δικαίου, η οποία είναι κατοχυρωμένη στην Ένωση, όπως αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724, το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή τη δήλωση του Τάλιν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» συνεπάγεται ότι οι εταιρείες δεν θα καλούνται να υποβάλουν τα ίδια στοιχεία στις δημόσιες αρχές περισσότερο από μία φορά. Για παράδειγμα, οι εταιρείες δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν τα ίδια στοιχεία τόσο στο μητρώο όσο και στην εθνική επίσημη εφημερίδα. Αντιθέτως, το μητρώο θα πρέπει να παρέχει τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία απευθείας στην εθνική επίσημη εφημερίδα. Ομοίως, όταν μια εταιρεία έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος και επιθυμεί να καταχωρίσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις πράξεις ή τα στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί σε μητρώο. Περαιτέρω, όταν μια εταιρεία έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος αλλά διατηρεί υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει ορισμένες μεταβολές των στοιχείων της μόνο στο μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένη, χωρίς να απαιτείται να υποβάλει τις ίδιες πληροφορίες και στο μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα. Αντίθετα, πληροφορίες όπως η αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας ή της καταστατικής έδρας της εταιρείας θα πρέπει να ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά μεταξύ του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία και του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων.

(29)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα συνεπών και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις εταιρείες στην Ένωση και να αυξηθεί περαιτέρω η διαφάνεια, θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση της διασύνδεσης των μητρώων για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με οποιαδήποτε μορφή εταιρείας που καταχωρίζεται στα μητρώα των κρατών μελών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ηλεκτρονικά αντίγραφα των πράξεων και των στοιχείων των εν λόγω άλλων μορφών εταιρειών που είναι διαθέσιμα επίσης μέσω αυτού του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων.

(30)  Για λόγους διαφάνειας, προστασίας των συμφερόντων των εργαζομένων, των πιστωτών και των μετόχων μειοψηφίας και με σκοπό την προώθηση της εμπιστοσύνης στις επιχειρηματικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με διασυνοριακό χαρακτήρα, εντός της εσωτερικής αγοράς, είναι σημαντικό να μπορούν οι επενδυτές, τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι επιχειρηματικοί εταίροι και οι αρχές να έχουν εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία των εταιρειών. Για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα αυτών των πληροφοριών, θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν περισσότερα στοιχεία σε όλα τα κράτη μέλη. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν την κατάσταση της εταιρείας και στοιχεία σχετικά με τα υποκαταστήματά της σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και τα στοιχεία των προσώπων που, είτε ως όργανο είτε ως μέλη οιουδήποτε τέτοιου οργάνου, είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν την εταιρεία. Επιπλέον, το τίμημα για την απόκτηση αντιγράφου του συνόλου ή μέρους των πράξεων και των στοιχείων που δημοσιοποιούνται από την εταιρεία, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το αντίστοιχο διοικητικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάπτυξης και τήρησης των μητρώων, υπό την προϋπόθεση ότι το τίμημα δεν είναι δυσανάλογο σε σχέση με τα ζητούμενα στοιχεία.

(31)  Τα κράτη μέλη έχουν προς το παρόν τη δυνατότητα να δημιουργούν προαιρετικά σημεία πρόσβασης όσον αφορά το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν για την Επιτροπή να συνδέσει άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων. Προκειμένου να μπορούν και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να επωφελούνται από τη διασύνδεση των μητρώων και να διασφαλίζουν ότι τα συστήματά τους περιέχουν ακριβή, ενημερωμένα και αξιόπιστα στοιχεία για τις εταιρείες, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να δημιουργήσει πρόσθετα σημεία πρόσβασης. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης θα πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα που έχει αναπτύξει και χειρίζεται η Επιτροπή ή άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης για να εκτελούν τα διοικητικά τους καθήκοντα ή να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.

(32)  Προκειμένου να βοηθούνται οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην εσωτερική αγορά να επεκτείνουν ευκολότερα τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε διασυνοριακό επίπεδο, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συστήνουν και να καταχωρίζουν υποκαταστήματα σε άλλο κράτος μέλος ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, όπως και στην περίπτωση των εταιρειών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα επιγραμμικής καταχώρισης υποκαταστημάτων και επιγραμμικής υποβολής πράξεων και στοιχείων, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μείωση του κόστους, του διοικητικού φόρτου και της διάρκειας των διαδικασιών σε περίπτωση διασυνοριακής επέκτασης.

(33)  Κατά την καταχώριση υποκαταστήματος εταιρείας που είναι καταχωρισμένη σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επαληθεύσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μέσω της διασύνδεσης των μητρώων. Επιπλέον, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας υποκαταστήματος σε ένα κράτος μέλος, το μητρώο του εν λόγω κράτους μέλους θα πρέπει να ενημερώνει για τη διακοπή αυτή το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων και αμφότερα τα μητρώα θα πρέπει να καταχωρίζουν την εν λόγω πληροφορία.

(34)  Για να διασφαλιστεί η συνοχή με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, είναι απαραίτητο να διαγραφεί η διάταξη που αφορά την επιτροπή συνεργασίας, η οποία έχει πάψει να υφίσταται, και να επικαιροποιηθούν οι μορφές εταιρειών που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.

(35)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη μελλοντικές αλλαγές στο δίκαιο των κρατών μελών και στη νομοθεσία της Ένωσης ως προς τις μορφές εταιρειών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικαιροποίηση του καταλόγου με τις μορφές εταιρειών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I, II και IIΑ της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(8). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(36)  Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την καταχώριση των εταιρειών, δεν επηρεάζουν το εθνικό δίκαιο που αφορά φορολογικά μέτρα των κρατών μελών ή των εδαφικών και διοικητικών υποδιαιρέσεών τους,.

(37)  Η εξουσία των κρατών μελών να απορρίπτουν αιτήσεις σύστασης εταιρειών και καταχώρισης υποκαταστημάτων σε περιπτώσεις απάτης ή κατάχρησης, και οι σχετικές ενέργειες έρευνας και επιβολής εκ μέρους των κρατών μελών, μεταξύ άλλων από την αστυνομία ή άλλες αρμόδιες αρχές, δεν θα πρέπει να θίγονται από την παρούσα οδηγία. Δεν θα πρέπει επίσης να θίγονται άλλες υποχρεώσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και περί πραγματικών δικαιούχων. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου και με την εξακρίβωση της ταυτότητας και την καταχώριση του πραγματικού δικαιούχου κάθε νεοσυσταθείσας οντότητας στο κράτος μέλος της σύστασής της.

(38)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο που συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10).

(39)  Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 26 Ιουλίου 2018.

(40)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα η παροχή περισσότερων ψηφιακών λύσεων για τις εταιρείες στην εσωτερική αγορά, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(41)  Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(12), τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να επισυνάπτουν στην κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, όταν δικαιολογείται, και ένα ή περισσότερα έγγραφα που διευκρινίζουν τον δεσμό ανάμεσα στα στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα τμήματα των εθνικών πράξεων μεταφοράς. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι δικαιολογείται η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων.

(42)  Δεδομένης της πολυπλοκότητας των αλλαγών που απαιτείται να γίνουν στα εθνικά συστήματα προκειμένου να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και των σημαντικών διαφορών που υφίστανται επί του παρόντος μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο πεδίο του εταιρικού δικαίου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη μεταφορά ορισμένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας μπορούν να ενημερώσουν την Επιτροπή ότι χρειάζονται ετήσια, κατ’ ανώτατο όριο, παράταση της σχετικής προθεσμίας για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναφέρουν τους αντικειμενικούς λόγους για τους οποίους ζητούν την παράταση αυτή.

(43)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Σύμφωνα με την παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε πέντε κριτήρια, και συγκεκριμένα την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη συνεκτικότητα και την προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, και θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των εκτιμήσεων επιπτώσεων για ενδεχόμενα περαιτέρω μέτρα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβάλουν στη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, παρέχοντας στην Επιτροπή τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην πράξη η επιγραμμική σύσταση εταιρειών, για παράδειγμα όσον αφορά τον αριθμό των περιπτώσεων επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα ή χρειάστηκε φυσική παρουσία, και τη μέση διάρκεια και το μέσο κόστος της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών.

(44)  Θα πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρούσας οδηγίας στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου της και για να γίνει αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

(45)  Ως εκ τούτου, η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132

Η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 τροποποιείται ως εξής:

1)  στο άρθρο 1, μετά τη δεύτερη περίπτωση, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:"

«- τους κανόνες για την επιγραμμική σύσταση εταιρειών, την επιγραμμική καταχώριση των υποκαταστημάτων και την επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων από εταιρείες και υποκαταστήματα·».

"

2)  Στον τίτλο I, η επικεφαλίδα του κεφαλαίου III αντικαθίσταται από την ακόλουθη:"

«Επιγραμμνικές διαδικασίες (σύσταση, καταχώριση και υποβολή), δημοσιοποίηση και μητρώα».

"

3)  Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 13

Πεδίο εφαρμογής

Τα μέτρα συντονισμού που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και στο τμήμα 1Α εφαρμόζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που αφορούν τις μορφές εταιρειών που παρατίθενται στο παράρτημα II, και όπου ορίζεται, τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στα παραρτήματα I και IIΑ.».

"

4)  Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 13α

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

   1) «μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* ▌·
   2) «σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 4) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014·
   3) «ηλεκτρονικά μέσα»: ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης, και την αποθήκευση δεδομένων, και μέσω του οποίου τα στοιχεία αποστέλλονται αρχικά και παραλαμβάνονται στον προορισμό τους· τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται, μεταφέρονται και παραλαμβάνονται εξ ολοκλήρου με τρόπο που καθορίζεται από τα κράτη μέλη·
   4) «σύσταση»: η όλη διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης και όλων των αναγκαίων μέτρων για την καταχώριση της εταιρείας στο μητρώο·
   5) «καταχώριση υποκαταστήματος»: η διαδικασία που καταλήγει στη δημοσιοποίηση πράξεων και στοιχείων σχετικά με υποκατάστημα που έχει συσταθεί πρόσφατα σε κράτος μέλος·
   6) «υπόδειγμα»: πρότυπη ιδρυτική πράξη εταιρείας που συντάσσεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και χρησιμοποιείται για την επιγραμμική σύσταση εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13ζ.

Άρθρο 13β

Αναγνώριση μέσων ταυτοποίησης για τους σκοπούς επιγραμμικών διαδικασιών

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μπορούν να χρησιμοποιούνται από αιτούντες που είναι πολίτες της Ένωσης στις επιγραμμικές διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο:

   α) μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει εγκριθεί από το κράτος μέλος τους·
   β) μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος και που αναγνωρίζεται για τον σκοπό της διασυνοριακής επαλήθευσης ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να αναγνωρίσουν ένα μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όταν το επίπεδο διασφάλισης του εν λόγω μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης δεν είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

3.  Όλα τα μέσα ταυτοποίησης που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη δημοσιοποιούνται.

4.  Όταν δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος που αφορούν την αποτροπή της αντιποίησης ή της παραποίησης ταυτότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για σκοπούς εξακρίβωσης της ταυτότητας ενός αιτούντος, στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να απαιτηθεί, , η φυσική παρουσία του εν λόγω αιτούντος ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής των επιγραμμικών διαδικασιών που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης μιας εταιρείας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η φυσική παρουσία ενός αιτούντος απαιτείται μόνο κατά περίπτωση, όταν υπάρχει βάσιμη υποψία παραποίησης της ταυτότητας, και ότι οποιαδήποτε άλλα στάδια της διαδικασίας μπορούν να διεκπεραιωθούν επιγραμμικά.

Άρθρο 13γ

Γενικές διατάξεις σχετικά με τις επιγραμμικές διαδικασίες

1.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εθνικό δίκαιο που, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα και τις νομικές παραδόσεις των κρατών μελών, ορίζει τις αρχές, τα πρόσωπα ή τους φορείς στους οποίους ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, της επιγραμμικής καταχώρισης υποκαταστημάτων και της επιγραμμικής υποβολής πράξεων και στοιχείων.

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης με την επιφύλαξη των διαδικασιών και των απαιτήσεων που ορίζονται από το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις νομικές διαδικασίες για την κατάρτιση των πράξεων σύστασης, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει δυνατή η επιγραμμική σύσταση εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13ζ, και η επιγραμμική καταχώριση υποκαταστήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28α, καθώς και η επιγραμμική υποβολή εγγράφων και στοιχείων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 13ι και 28β.

3.  Οι απαιτήσεις δυνάμει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου όσον αφορά τη γνησιότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και την κατάλληλη νομική μορφή των υποβαλλόμενων πράξεων ή στοιχείων δεν θίγονται, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει δυνατή η επιγραμμική σύσταση μιας εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13ζ, και η επιγραμμική καταχώριση ενός υποκαταστήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28α, καθώς και η επιγραμμική υποβολή στοιχείων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 13ι και 28β.

Άρθρο 13δ

Τέλη επιγραμμικών διαδικασιών

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κανόνες για τα τέλη που επιβάλλονται στις επιγραμμικές διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο είναι διαφανείς και εφαρμόζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

2.  Τα τυχόν τέλη για επιγραμμικές διαδικασίες που επιβάλλονται από τα μητρώα του άρθρου 16 ▌δεν υπερβαίνουν το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του κόστους παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Άρθρο 13ε

Πληρωμές

Εάν για την ολοκλήρωση διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο απαιτείται πληρωμή, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω πληρωμή μπορεί να διενεργηθεί μέσω ευρέως διαθέσιμης υπηρεσίας επιγραμμικών πληρωμών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διασυνοριακές πληρωμές και επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που έκανε την πληρωμή, και η οποία παρέχεται από χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή πάροχο υπηρεσίας πληρωμών που εδρεύει σε κράτος μέλος.

Άρθρο 13στ

Απαιτήσεις πληροφόρησης

Προκειμένου να διευκολυνθεί η σύσταση εταιρειών και η καταχώριση υποκαταστημάτων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται, σε πύλες ή ιστότοπους καταχώρισης που είναι προσβάσιμοι μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας, συνοπτικές και φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες, που παρέχονται δωρεάν και τουλάχιστον σε γλώσσα ευρέως κατανοητή από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό διασυνοριακών χρηστών. Οι πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

   α) κανόνες για τη σύσταση εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 13ζ και 13ι, και των απαιτήσεων σχετικά με τη χρήση υποδειγμάτων και άλλων εγγράφων σύστασης, την ταυτοποίηση των προσώπων, τη χρήση των γλωσσών και τα επιβαλλόμενα τέλη·
   β) κανόνες για την καταχώριση υποκαταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 28α και 28β, και των απαιτήσεων σχετικά με τα έγγραφα καταχώρισης, την ταυτοποίηση των προσώπων και τη χρήση των γλωσσών·
   γ) περιγραφή των εφαρμοστέων κανόνων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών και τις αρχές ή τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διατήρηση των πληροφοριών σχετικά με τους αποκλεισμένους διευθυντές·

   δ) περιγραφή των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας μιας εταιρείας ▌, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης μιας εταιρείας ▌ στις συναλλαγές της με τρίτους.

–––––––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).».

"

5)  Στο κεφάλαιο III του τίτλου I προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:"

«Τμήμα 1Α

Επιγραμμική σύσταση, επιγραμμική υποβολή και δημοσιοποίηση

Άρθρο 13ζ

Επιγραμμική σύσταση εταιρειών

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η επιγραμμική σύσταση εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο αιτών ▌να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε ▌αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε ▌προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης μιας εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 13β παράγραφος 4 και στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην παρέχουν ▌επιγραμμικές διαδικασίες σύστασης για ▌μορφές εταιρειών άλλες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα IΙΑ.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την επιγραμμική σύσταση των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη χρήση υποδειγμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13η, και τις πράξεις και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρείας. Ως μέρος των κανόνων αυτών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική σύσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατάθεση πράξεων ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αντιγράφων των πράξεων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 4.

3.  Οι κανόνες της παραγράφου 2 προβλέπουν τουλάχιστον τα εξής:

   α) τις διαδικασίες για τη διασφάλιση ότι οι αιτούντες έχουν την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα και εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία·
   β) τα μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας των αιτούντων σύμφωνα με το άρθρο 13β·
   γ) τις απαιτήσεις για τους αιτούντες να χρησιμοποιούν υπηρεσίες εμπιστοσύνης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014·
   δ) τις διαδικασίες για την επαλήθευση της νομιμότητας του εταιρικού σκοπού, εφόσον οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο·
   ε) τις διαδικασίες για την επαλήθευση της νομιμότητας της εταιρικής επωνυμίας, εφόσον οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο·
   στ) τις διαδικασίες για την επαλήθευση του διορισμού των διευθυντών.

4.  Οι κανόνες της παραγράφου 2 μπορούν, ειδικότερα, να προβλέπουν επίσης τα εξής:

   α) τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της νομιμότητας των ιδρυτικών εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της ορθής χρήσης των υποδειγμάτων·
   β) τις συνέπειες του αποκλεισμού των διευθυντών από την αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους·
   γ) ▌τον ρόλο του συμβολαιογράφου ή άλλου προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διαχείριση οποιουδήποτε σταδίου της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύστασης μιας εταιρείας·
   δ) τον αποκλεισμό της ηλεκτρονικής σύστασης σε περιπτώσεις στις οποίες το κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλλεται με εισφορές σε είδος.

5.  Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας από τη λήψη οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης πριν από την καταχώριση της εταιρείας, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τον κατάλληλο έλεγχο ορισμένων δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο.

6.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εάν απαιτείται η καταβολή εταιρικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της διαδικασίας σύστασης εταιρείας, η καταβολή μπορεί να διενεργηθεί επιγραμμικά, σύμφωνα με το άρθρο 13ε, σε τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ένωση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδειξη της καταβολής μπορεί επίσης να παρέχεται ηλεκτρονικά.

7.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική σύσταση ολοκληρώνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών, σε περιπτώσεις στις οποίες η εταιρεία συνίσταται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα υποδείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 13η, ή σε άλλες περιπτώσεις εντός δέκα εργάσιμων ημερών, από το τελευταίο χρονικά σημείο από τα παρακάτω:

   α) την ημερομηνία ολοκλήρωσης όλων των διατυπώσεων που απαιτούνται για την επιγραμμική σύσταση, συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής όλων των πράξεων και στοιχείων που συμμορφώνονται με το εθνικό δίκαιο από την αρχή ή ▌από το πρόσωπο ή τον φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της σύστασης μιας εταιρείας·
   β) την ημερομηνία καταβολής του τέλους καταχώρισης, την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου σε μετρητά ή, την καταβολή του κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, όπως προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο.

Όταν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αιτών ενημερώνεται ▌σχετικά με τους λόγους οποιασδήποτε καθυστέρησης.

8.  Όταν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος που αφορούν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα και την εξουσία των αιτούντων να εκπροσωπούν μια εταιρεία, οποιαδήποτε αρχή ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέας στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της επιγραμμικής σύστασης μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης, μπορεί να ζητήσει τη φυσική παρουσία του αιτούντος. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η φυσική παρουσία αιτούντος μπορεί να απαιτείται μόνο κατά περίπτωση όταν υπάρχει βάσιμη υποψία μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α). Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στάδια της διαδικασίας μπορούν, παρ’ όλα αυτά, να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά.

Άρθρο 13η

Υποδείγματα για την ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών

1.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν υποδείγματα για τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ, σε πύλες ή ιστοτόπους καταχώρισης που είναι προσβάσιμοι μέσω της ενιαίας ψηφιακής θύρας. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διαθέτουν ηλεκτρονικά υποδείγματα για τη σύσταση άλλων μορφών εταιρειών ▌.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα υποδείγματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αιτούντες ως μέρος της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύστασης του άρθρου 13ζ. Εάν τα εν λόγω υποδείγματα χρησιμοποιούνται από τους αιτούντες σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 13ζ παράγραφος 4 στοιχείο α), ▌η απαίτηση της κατάρτισης και πιστοποίησης των εταιρικών ιδρυτικών πράξεων με δημόσιο έγγραφο, όταν δεν προβλέπεται προληπτικός ή διοικητικός έλεγχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 10, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει οποιαδήποτε απαίτηση, δυνάμει του εθνικού δικαίου, για την κατάρτιση των ιδρυτικών πράξεων με δημόσιο έγγραφο, υπό τον όρο ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η επιγραμμική σύσταση που αναφέρεται στο άρθρο 13ζ.

3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν τα υποδείγματα σε μία τουλάχιστον επίσημη γλώσσα της Ένωσης η οποία είναι ευρύτερα κατανοητή από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό διασυνοριακών χρηστών. Η διαθεσιμότητα υποδειγμάτων σε άλλες γλώσσες εκτός από την επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του οικείου κράτους μέλους αφορά μόνο ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός εάν το κράτος μέλος αποφασίσει ότι είναι δυνατή η σύσταση εταιρείας με υποδείγματα σε άλλη γλώσσα.

4.  Το περιεχόμενο των υποδειγμάτων διέπεται από το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 13θ

Αποκλεισμένοι διευθυντές

1.  ▌Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν κανόνες σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη ισχύοντες αποκλεισμοί ή πληροφορίες όσον αφορά αποκλεισμό σε άλλο κράτος μέλος. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, στους διευθυντές περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 14 στοιχείο δ) σημείο i).

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τα πρόσωπα που ζητούν να γίνουν διευθυντές να δηλώνουν εάν γνωρίζουν οποιεσδήποτε περιστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό στο οικείο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν τον διορισμό ως διευθυντή εταιρείας προσώπου το οποίο επί του παρόντος τελεί υπό αποκλεισμό να ενεργεί ως διευθυντής σε άλλο κράτος μέλος.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να απαντούν σε αίτημα άλλου κράτους μέλους για παροχή πληροφοριών σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους που απαντά στο αίτημα.

4.   Προκειμένου να απαντούν στα αιτήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τουλάχιστον τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση πληροφορίες σχετικά με το αν ένα πρόσωπο έχει αποκλειστεί ή έχει καταχωριστεί σε κάποιο από τα μητρώα τους που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών, μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 22. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν περαιτέρω πληροφορίες, όπως για παράδειγμα σχετικά με την περίοδο και τους λόγους αποκλεισμού. Αυτή η ανταλλαγή διέπεται από το εθνικό δίκαιο.

5.  Η Επιτροπή καθορίζει τις λεπτομερείς διευθετήσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου με την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 24.

6.   Οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά στις περιπτώσεις στις οποίες η εταιρεία υποβάλλει στοιχεία όσον αφορά τον διορισμό νέου διευθυντή στο μητρώο του άρθρου 16.

7.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το εθνικό δίκαιο, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή ή σε πρόσωπο ή φορέα που ορίζεται κατά το εθνικό δίκαιο να αξιολογεί τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αποκλεισμό του προσώπου ως διευθυντή, με σκοπό να αποτρέπεται οποιαδήποτε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η προστασία όλων των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες ή υποκαταστήματα.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 16, οι αρχές ή τα πρόσωπα ή οι φορείς που ορίζονται κατά το εθνικό δίκαιο, δεν αποθηκεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι είναι αναγκαίο και, σε κάθε περίπτωση, μεγαλύτερο από την περίοδο αποθήκευσης τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σύσταση εταιρείας, την καταχώριση υποκαταστήματος ή την υποβολή στοιχείων εκ μέρους εταιρείας ή υποκαταστήματος.

Άρθρο 13ι

Επιγραμμική υποβολή εταιρικών πράξεων και στοιχείων

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ▌τη δυνατότητα επιγραμμικής υποβολής στο μητρώο των πράξεων και των στοιχείων του άρθρου 14, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τροποποιήσεων αυτών, εντός της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο καταχωρίζεται η εταιρεία. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου επιγραμμικά χωρίς να υποχρεούται ο αιτών να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε ▌αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε ▌προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση της επιγραμμικής υποβολής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13β παράγραφος 4 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 13ζ παράγραφος 8.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προέλευση και η ακεραιότητα των εγγράφων που υποβάλλονται επιγραμμικά μπορεί να επαληθευτεί ηλεκτρονικά.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από ορισμένες ή από όλες τις εταιρείες να υποβάλλουν επιγραμμικά ορισμένα ή όλα τα στοιχεία και τις πράξεις της παραγράφου 1.

4.  Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 13ζ εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στην επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να επιτρέπουν άλλες μορφές υποβολής στοιχείων εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα ή σε έντυπη μορφή, από εταιρείες, συμβολαιογράφους ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ή φορείς στους οποίους ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η εκτέλεση τέτοιων μορφών υποβολής.».

"

6)  Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 16

Δημοσιοποίηση στο μητρώο

1.  Σε κάθε κράτος μέλος ανοίγεται φάκελος σε κεντρικό μητρώο ή εμπορικό μητρώο ή σε μητρώο εταιρειών («το μητρώο») για κάθε καταχωριζόμενη σʼ αυτό εταιρεία.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες διαθέτουν ευρωπαϊκό μοναδικό ταυτοποιητή («EUID»), όπως αναφέρεται στο σημείο 8 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/884 της Επιτροπής(13), που επιτρέπει την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίησή τους κατά την επικοινωνία μεταξύ των μητρώων μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 («σύστημα διασύνδεσης των μητρώων»). Αυτός ο μοναδικός ταυτοποιητής περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του κράτους μέλους του μητρώου, του εθνικού μητρώου καταγωγής και του αριθμού της εταιρείας σʼ αυτό το μητρώο και, κατά περίπτωση, χαρακτηριστικά για να αποφεύγονται σφάλματα ταυτοποίησης.

2.  Όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 14 τηρούνται στον φάκελο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή εισάγονται απευθείας στο μητρώο και το αντικείμενο των εγγραφών στο μητρώο καταγράφεται στον φάκελο.

Όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους, τηρούνται στον φάκελο του μητρώου ή καταχωρίζονται απευθείας σʼ αυτό σε ηλεκτρονική μορφή. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ταχύτερη δυνατή μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή από το μητρώο όλων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων που κατατίθενται σε έντυπη μορφή.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 14 που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2006 μετατρέπονται σε ηλεκτρονική μορφή από το μητρώο κατά τη λήψη αίτησης για δημοσιοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η δημοσιοποίηση των πράξεων και των στοιχείων του άρθρου 14 πραγματοποιείται καθισταμένων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων διαθέσιμων για το κοινό στο μητρώο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν τη δημοσίευση μέρους ή όλων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων σε εθνική επίσημη εφημερίδα ειδικά οριζόμενη για τον σκοπό αυτό ή με άλλα, εξίσου αποτελεσματικά μέσα. Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τη χρήση συστήματος διά του οποίου η προσπέλαση στα έγγραφα ή τις πληροφορίες που δημοσιεύονται είναι δυνατή κατά χρονολογική σειρά μέσω κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στις περιπτώσεις αυτές, το μητρώο διασφαλίζει ότι οι εν λόγω πράξεις και στοιχεία αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το ίδιο στην εθνική επίσημη εφημερίδα ή στην κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή κάθε ασυμφωνίας μεταξύ του μητρώου και του φακέλου.

Τα κράτη μέλη που απαιτούν τη δημοσίευση πράξεων και στοιχείων σε εθνική επίσημη εφημερίδα ή σε κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αποφεύγεται οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 και των στοιχείων που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα ή στην πλατφόρμα.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας βάσει του παρόντος άρθρου, υπερισχύουν οι πράξεις και τα στοιχεία που διατίθενται στο μητρώο.

5.  Οι πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14 αντιτάσσονται κατά τρίτων από την εταιρεία μόνον εφόσον έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι είχαν γνώση αυτών.

Ωστόσο, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα που ακολουθεί τη δημοσιοποίηση, οι εν λόγω πράξεις και στοιχεία δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων που αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να έχουν γνώση αυτών.

Οι τρίτοι δύνανται να επικαλούνται σε κάθε περίπτωση πράξεις και στοιχεία για τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιοποίησης, εκτός αν η μη δημοσιοποίηση καθιστά τις πράξεις και τα στοιχεία ανίσχυρα.

6.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται ▌ως μέρος της ▌σύστασης εταιρείας, της καταχώρισης υποκαταστήματος ή της ▌υποβολής στοιχείων από εταιρεία ή υποκατάστημα αποθηκεύονται από τα μητρώα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο με δυνατότητα αναζήτησης ή ως δομημένα δεδομένα.».

"

7)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 16α

Πρόσβαση σε δημοσιοποιημένα στοιχεία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αντίγραφα όλων ή οποιουδήποτε μέρους των πράξεων και των στοιχείων του άρθρου 14 μπορούν να ληφθούν από το μητρώο κατόπιν αίτησης και ότι η εν λόγω αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο μητρώο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι ορισμένα είδη ή μέρη των πράξεων και των στοιχείων που υποβλήθηκαν σε χαρτί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2006 δεν μπορούν να χορηγούνται ηλεκτρονικά όταν έχει παρέλθει ορισμένο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της υποβολής και της ημερομηνίας της αίτησης. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν είναι μικρότερο των 10 ετών.

2.  Τα τέλη έκδοσης αντιγράφου του συνόλου ή μέρους των πράξεων και στοιχείων του άρθρου 14, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, δεν υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάπτυξης και τήρησης των μητρώων.

3.  Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα και έντυπα αντίγραφα που χορηγούνται στον αιτούντα επικυρώνονται ως «γνήσια αντίγραφα» εκτός αν ο αιτών δεν επιθυμεί την επικύρωση αυτή.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ηλεκτρονικά αντίγραφα και αποσπάσματα πράξεων και στοιχείων που χορηγούνται από το μητρώο βεβαιώνονται μέσω των υπηρεσιών εμπιστοσύνης που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά αντίγραφα ή αποσπάσματα χορηγήθηκαν από το μητρώο και ότι το περιεχόμενό τους είναι γνήσιο αντίγραφο της πράξης που τηρείται στο μητρώο ή ότι είναι σύμφωνο με τα στοιχεία που περιέχονται σʼ αυτήν.».

"

8)  Στο άρθρο 17, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση επικαιροποιημένων πληροφοριών που θα επεξηγούν τις διατάξεις του εθνικού δικαίου βάσει των οποίων τρίτα μέρη θα μπορούν να εμπιστεύονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφοι 3, 4 και 5, στοιχεία και παντός είδους πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14.».

"

9)  Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Ηλεκτρονικά αντίγραφα των πράξεων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 14 διατίθενται επίσης στο κοινό μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να καθιστούν διαθέσιμα τα στοιχεία και τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 για μορφές εταιρειών άλλες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα II.»·

"

β)  στην παράγραφο 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) τις πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν μορφές εταιρειών άλλες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, όταν αυτές οι πράξεις διατίθενται από τα κράτη μέλη·».

"

10)  Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 19

Τέλη που επιβάλλονται για πράξεις και στοιχεία

1.  Τα τέλη που επιβάλλονται για την απόκτηση πράξεων και στοιχείων του άρθρου 14 μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων δεν υπερβαίνουν το διοικητικό τους κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ανάπτυξης και τήρησης των μητρώων.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία και πράξεις διατίθενται δωρεάν μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων:

   α) η επωνυμία ή οι επωνυμίες και η νομική μορφή της εταιρείας·
   β) η καταστατική έδρα της εταιρείας και το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη·
   γ) ο αριθμός μητρώου της εταιρείας και ο EUID της·
   δ) τα στοιχεία του ιστοτόπου της εταιρείας, αν τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο εθνικό μητρώο·
   ε) η κατάσταση της εταιρείας, όπως αν έχει διακόψει τις εργασίες της, αν έχει διαγραφεί από το μητρώο, αν έχει εκκαθαριστεί, αν έχει λυθεί, αν είναι οικονομικά ενεργή ή ανενεργή κατά τα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο και αν η πληροφορία αυτή καταγράφεται στα εθνικά μητρώα·
   στ) ο σκοπός της εταιρείας, αν καταγράφεται στο εθνικό μητρώο·

   ζ) τα στοιχεία των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανα είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου, είναι επί του παρόντος εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία να την εκπροσωπούν έναντι τρίτων και ενώπιον δικαστηρίου, και πληροφορίες ως προς το κατά πόσον τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν την εταιρεία μπορούν να το κάνουν μόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού·
   η) τα στοιχεία τυχόν υποκαταστημάτων που έχει ιδρύσει η εταιρεία σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του αριθμού μητρώου, του EUID και του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα.

3.  Η ανταλλαγή οποιωνδήποτε στοιχείων μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων πραγματοποιείται δωρεάν για τα μητρώα.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και στ) διατίθενται δωρεάν μόνο για τις αρχές άλλων κρατών μελών.».

"

11)  Στο άρθρο 20, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

12)  Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 4, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Η Επιτροπή μπορεί επίσης να δημιουργεί προαιρετικά σημεία πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης αποτελούνται από συστήματα που έχει αναπτύξει και χειρίζεται η Επιτροπή ή άλλα θεσμικά ή άλλα όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης για να εκτελούν τα διοικητικά τους καθήκοντα ή να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη δημιουργία των εν λόγω σημείων πρόσβασης καθώς και οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία τους.»·

"

β)  η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Η πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων παρέχεται μέσω της πύλης και μέσω των προαιρετικών σημείων πρόσβασης που δημιουργούνται από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή.».

"

13)  Το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:

α)  το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τις μεθόδους ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του μητρώου της εταιρείας και του μητρώου του υποκαταστήματος όπως αναφέρεται στο άρθρο 20, στο άρθρο 28α παράγραφοι 4 και 6 και στο άρθρο 28γ, στο άρθρο 30α και στο άρθρο 34·»·

"

β)  το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ε) τον λεπτομερή κατάλογο των δεδομένων που πρόκειται να διαβιβάζονται με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μητρώων, όπως αναφέρεται στα άρθρα 20, 28α, 28γ, 30α, 34 και 130·»·

"

γ)  το στοιχείο ιδ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ιδ) τη διαδικασία και τις τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση των προαιρετικών σημείων πρόσβασης με την πλατφόρμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 22·»·

"

δ)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ιε) τους όρους και τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανταλλαγής, μεταξύ μητρώων, των πληροφοριών του άρθρου 13θ.»·

"

ε)  στο τέλος του άρθρου προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:"

«Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα στοιχεία δ), ε), ιδ) και ιε) το αργότερο έως τις ... [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].».

"

14)  Στον τίτλο Ι κεφάλαιο III, η επικεφαλίδα του τμήματος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:"

«Κανόνες καταχώρισης και δημοσιοποίησης που εφαρμόζονται στα υποκαταστήματα εταιρειών άλλων κρατών μελών».

"

15)  Στον τίτλο Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα 2, προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 28α

Επιγραμμική καταχώριση υποκαταστημάτων

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η καταχώριση σε κράτος μέλος υποκαταστήματος εταιρείας η οποία διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου επιγραμμικά χωρίς να υποχρεώνονται οι αιτούντες να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε ▌αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε ▌προσώπου ή φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της αίτησης καταχώρισης υποκαταστημάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13β παράγραφος 4 και, τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 13ζ παράγραφος 8.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την επιγραμμική καταχώριση των υποκαταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τις πράξεις και τα στοιχεία των οποίων απαιτείται η κατάθεση σε αρμόδια αρχή. Ως μέρος αυτών των κανόνων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η επιγραμμική καταχώριση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατάθεση πράξεων ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αντιγράφων των πράξεων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 4, ή με τη χρήση στοιχείων ή πράξεων που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε μητρώο.

3.  Οι κανόνες της παραγράφου 2 προβλέπουν τουλάχιστον τα εξής:

   α) τη διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι οι αιτούντες έχουν την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα και εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία·
   β) τα μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας του προσώπου ή των προσώπων που καταχωρίζουν το υποκατάστημα, ή των εκπροσώπων τους·
   γ) τις απαιτήσεις για τους αιτούντες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

4.  Οι κανόνες της παραγράφου 2 μπορούν να προβλέπουν επίσης διαδικασίες:

   α) για την επαλήθευση της νομιμότητας του σκοπού του υποκαταστήματος·
   β) για την επαλήθευση της νομιμότητας της επωνυμίας του υποκαταστήματος·
   γ) για την επαλήθευση της νομιμότητας των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται για την καταχώριση του υποκαταστήματος·
   δ) σε σχέση με τον ρόλο του συμβολαιογράφου ή άλλου προσώπου ή φορέα που συμμετέχει στη διαδικασία καταχώρισης του υποκαταστήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επαληθεύουν τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων κατά την καταχώριση υποκαταστήματος εταιρείας η οποία είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την επιγραμμική καταχώριση υποκαταστήματος από τη λήψη οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης πριν από την καταχώριση του υποκαταστήματος, εκτός εάν αυτός ο όρος είναι απολύτως αναγκαίος για την κατάλληλη εποπτεία ορισμένων δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο.

6.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική καταχώριση υποκαταστήματος ολοκληρώνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων, συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής όλων των απαιτούμενων πράξεων και στοιχείων που συμμορφώνονται με το εθνικό δίκαιο από την αρχή ή από το πρόσωπο ή τον φορέα στον οποίο ανατίθεται κατά το εθνικό δίκαιο η διεκπεραίωση οποιασδήποτε πτυχής της καταχώρισης ενός υποκαταστήματος.

Όταν δεν είναι δυνατή η καταχώριση ενός υποκαταστήματος εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αιτών ενημερώνεται σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης.

7.  Μετά την καταχώριση υποκαταστήματος εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο άλλου κράτους μέλους, το μητρώο του κράτους μέλους στο οποίο καταχωρίζεται το υποκατάστημα γνωστοποιεί την καταχώριση του υποκαταστήματος στο κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων. Το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία επιβεβαιώνει τη λήψη αυτής της γνωστοποίησης και καταχωρίζει χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες στο μητρώο του.

Άρθρο 28β

Επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων για τα υποκαταστήματα

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 30 και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας που προβλέπει το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο συστήνεται το υποκατάστημα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου επιγραμμικά χωρίς να υποχρεώνονται οι αιτούντες να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή προσώπου ή φορέα που έχει εξουσιοδοτηθεί βάσει του εθνικού δικαίου να διαχειρίζεται την επιγραμμική υποβολή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13β παράγραφος 4 και, τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 13ζ παράγραφος 8.

2.  Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 28α εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στην ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για υποκαταστήματα.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να υποβάλλονται μόνο επιγραμμικά ορισμένες ή όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 28γ

Διακοπή λειτουργίας υποκαταστημάτων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κατά την παραλαβή των πράξεων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο η), το μητρώο του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένο υποκατάστημα εταιρείας ενημερώνει, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων, το μητρώο του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία για τη διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματός της και τη διαγραφή του από το μητρώο. Το μητρώο του κράτους μέλους της εταιρείας επιβεβαιώνει την παραλαβή της γνωστοποίησης αυτής, επίσης μέσω του εν λόγω συστήματος, και καταχωρίζει το στοιχείο αυτό ▌χωρίς καθυστέρηση.».

"

16)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 30α

Μεταβολές των πράξεων και στοιχείων της εταιρείας

1.  Το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη μια εταιρεία γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων, στο κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένο υποκατάστημα της εταιρείας, την υποβολή μεταβολής ως προς τα ακόλουθα:

   α) την επωνυμία της εταιρείας·
   β) την καταστατική έδρα της εταιρείας·
   γ) τον αριθμό μητρώου της εταιρείας στο μητρώο·
   δ) τη νομική μορφή της εταιρείας·
   ε) τις πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 14 στοιχεία δ) και στ).

Κατά την παραλαβή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, το μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα επιβεβαιώνει, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων, την παραλαβή της εν λόγω γνωστοποίησης και διασφαλίζει ότι οι πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 30 παράγραφος 1 επικαιροποιούνται χωρίς καθυστέρηση.».

"

17)  Στο άρθρο 31 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η υποχρέωση δημοσιοποίησης λογιστικών εγγράφων που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούται με τη δημοσιοποίηση στο μητρώο του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 14 στοιχείο στ).».

"

18)  Το άρθρο 43 διαγράφεται.

19)  Το άρθρο 161 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 161

Προστασία δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.».

"

20)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 162α

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση για τυχόν μεταβολές στις μορφές των κεφαλαιουχικών εταιρειών που προβλέπονται στο εθνικό τους δίκαιο οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το περιεχόμενο των παραρτημάτων I, II και ΙΙΑ.

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί τον κατάλογο με τις μορφές εταιρειών που περιέχονται στα παραρτήματα I, II και ΙΙΑ σύμφωνα με τις πληροφορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 163.».

"

21)  Το άρθρο 163 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 163

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 και στο άρθρο 162α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 25 παράγραφος 3 και στο άρθρο 162α εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατʼ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 ή το άρθρο 162α τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

"

22)  Στο παράρτημα I, η εικοστή έβδομη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«— Σουηδία:

publikt aktiebolag·».

"

23)  Στο παράρτημα II, η εικοστή έβδομη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«— Σουηδία:

privat aktiebolag

publikt aktiebolag·».

"

24)  Παρεμβάλλεται το παράρτημα ΙΙΑ, όπως καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Μεταφορά

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα τροποποιητική οδηγία το αργότερο την ... [δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 1 σημείο 5) της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 13θ και το άρθρο 13ι παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, και το άρθρο 1 σημείο 6) της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, το αργότερο στις ... [τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας].

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο δικαιούνται να λάβουν κατ’ ανώτατο όριο ετήσια παράταση της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Παρέχουν αντικειμενικούς λόγους για την ανάγκη της εν λόγω παράτασης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να επωφεληθούν από την εν λόγω παράταση το αργότερο ... [18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας].

4.  Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

5.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Υποβολή εκθέσεων, επανεξέταση και συλλογή δεδομένων

1.  Το αργότερο την ... [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας] ή, εάν κάποιο κράτος μέλος κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το αργότερο την ... [έξι έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας], η Επιτροπή αξιολογεί τις διατάξεις που εισάγονται από την παρούσα οδηγία στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 και υποβάλλει έκθεση με τα πορίσματα της αξιολόγησής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκτός σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 για τις οποίες η εν λόγω αξιολόγηση και υποβολή έκθεσης διενεργούνται το αργότερο την ... [επτά έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποιητικής οδηγίας].

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση των εκθέσεων, ιδίως παρέχοντας στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ηλεκτρονικών καταχωρίσεων και το σχετικό κόστος.

2.  Η έκθεση της Επιτροπής αξιολογεί, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α)  ▌τη σκοπιμότητα της πρόβλεψης εξ ολοκλήρου επιγραμμικής καταχώρισης για ▌μορφές εταιρειών άλλες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ·

β)  ▌τη σκοπιμότητα της παροχής υποδειγμάτων από τα κράτη μέλη για όλες τις μορφές κεφαλαιουχικών εταιρειών, και την ανάγκη και τη σκοπιμότητα της παροχής εναρμονισμένου υποδείγματος σε ολόκληρη την Ένωση το οποίο θα χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη για τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ·

γ)  την πρακτική εμπειρία από την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών που αναφέρονται στο άρθρο 13θ·

δ)  τις μεθόδους ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων και ηλεκτρονικής πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών·

ε)  την ανάγκη και τη σκοπιμότητα του να καταστούν διαθέσιμα περισσότερα δωρεάν στοιχεία από τα απαιτούμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2 και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία·

στ)  την ανάγκη και τη σκοπιμότητα της περαιτέρω εφαρμογής της αρχής «μόνον άπαξ».

3.  Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από προτάσεις τροποποίησης της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.

4.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη αξιολόγηση με τις διατάξεις που εισάγονται από την παρούσα οδηγία στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132, τα κράτη μέλη συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην πράξη η επιγραμμική σύσταση εταιρειών. Κανονικά, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό των περιπτώσεων επιγραμμικής σύστασης εταιρειών, τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα ή χρειάστηκε φυσική παρουσία, και τη μέση διάρκεια και το μέσο κόστος της επιγραμμικής σύστασης εταιρειών. Κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή δύο φορές, το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIA

ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 13, 13στ, 13η, και 162α

—  Βέλγιο:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid·

—  Βουλγαρία:

дружество с ограничена отговорност,

еднолично дружество с ограничена отговорност·

—  Τσεχική Δημοκρατία:

společnost s ručením omezeným·

—  Δανία:

Anpartsselskab·

—  Γερμανία:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung·

—  Εσθονία:

osaühing·

—  Ιρλανδία:

private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta,

designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe·

—  Ελλάδα:

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία·

—  Ισπανία:

sociedad de responsabilidad limitada·

—  Γαλλία:

société à responsabilité limitée,

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

société par actions simplifiée,

société par actions simplifiée unipersonnelle·

—  Κροατία:

društvo s ograničenom odgovornošću,

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću·

—  Ιταλία:

società a responsabilità limitata,

società a responsabilità limitata semplificata·

—  Κύπρος:

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση·

—  Λετονία:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību·

—  Λιθουανία:

uždaroji akcinė bendrovė·

—  Λουξεμβούργο:

société à responsabilité limitée·

—  Ουγγαρία:

korlátolt felelősségű társaság·

—  Μάλτα:

private limited liability company/kumpannija privata·

—  Κάτω Χώρες:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid·

—  Αυστρία:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung·

—  Πολωνία:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością·

—  Πορτογαλία:

sociedade por quotas·

—  Ρουμανία:

societate cu răspundere limitată·

—  Σλοβενία:

družba z omejeno odgovornostjo·

—  Σλοβακία:

spoločnosť s ručením obmedzeným·

—  Φινλανδία:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag·

—  Σουηδία:

privat aktiebolag·

—  Ηνωμένο Βασίλειο:

Private Limited by shares or guarantee.».

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 24.
(2)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 24.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019.
(4)Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (ΕΕ L 169 της 30.6.2017, σ. 46).
(5) Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 1).
(7) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).
(8)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(9)Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(11)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(12)ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
(13) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/884 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2015, για τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών που απαιτούνται για το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων, το οποίο δημιουργήθηκε με την οδηγία 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 144 της 10.6.2015, σ. 1).


Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I
PDF 507kWORD 149k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))
P8_TA-PROV(2019)0429A8-0002/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0241),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0167/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17 της Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 29ης Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0002/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις(2)

P8_TC1-COD(2018)0114


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3)

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) ρυθμίζει τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν σημαντικό ορόσημο στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς για τις εταιρείες και για την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης. Ωστόσο, η αξιολόγηση των εν λόγω κανόνων δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη τροποποιήσεων στους κανόνες για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Περαιτέρω, ενδείκνυται να θεσπιστούν κανόνες που θα ρυθμίζουν τις διασυνοριακές μετατροπές και διασπάσεις, καθώς η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 περιλαμβάνει κανόνες μόνο για τις εγχώριες διασπάσεις ανώνυμων εταιριών.

(2)  Η ελευθερία εγκατάστασης αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 49 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), σε συνδυασμό με το άρθρο 54 της ΣΛΕΕ, η ελευθερία εγκατάστασης για τις εταιρείες περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα σύστασης και διαχείρισης εταιρειών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους εγκατάστασης. Βάσει της ερμηνείας των εν λόγω διατάξεων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ανωτέρω δικαίωμα περιλαμβάνει το δικαίωμα εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους να μετατραπεί σε εταιρεία διεπόμενη από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία του εν λόγω άλλου κράτους μέλους και, ιδίως, ότι πληρούνται τα κριτήρια που θέτει το εν λόγω άλλο κράτος μέλος για να υπαγάγει εταιρεία στην εθνική έννομη τάξη του.

(3)  Ελλείψει εναρμόνισης του ενωσιακού δικαίου, ο ορισμός του συνδετικού στοιχείου που καθορίζει το εθνικό δίκαιο που διέπει μια εταιρεία εμπίπτει, σύμφωνα με το άρθρο 54 της ΣΛΕΕ, στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Το άρθρο 54 της ΣΛΕΕ κατατάσσει τα συνδετικά στοιχεία της καταστατικής έδρας, της κεντρικής διοίκησης και/ή της κύριας εγκατάστασης εταιρείας στο ίδιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, όπως αποσαφηνίζεται στη νομολογία▌ , ▌το γεγονός ότι μεταφέρεται μόνο η καταστατική έδρα (και όχι η κεντρική διοίκηση ή η κύρια εγκατάσταση) δεν αποκλείει από μόνο του την εφαρμογή της ελευθερίας εγκατάστασης βάσει του άρθρου 49 της ΣΛΕΕ. ▌

(4)  Οι εξελίξεις αυτές στη νομολογία έχουν δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις εταιρείες στην ενιαία αγορά, οι οποίες μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την παραγωγικότητα. Ταυτόχρονα, ο στόχος για μια ενιαία αγορά χωρίς εσωτερικά σύνορα για τις εταιρείες πρέπει επίσης να εναρμονίζεται με τους άλλους στόχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως η κοινωνική προστασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ και το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ καθώς και η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου όπως ορίζεται στα άρθρα 151 και 152 της ΣΛΕΕ. Το δικαίωμα των εταιρειών για διασυνοριακή μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση θα πρέπει να συμβαδίζει και να εξισορροπείται κατάλληλα με την προστασία των εργαζομένων, των πιστωτών και των εταίρων.

(5)  Η έλλειψη νομικού πλαισίου για τις διασυνοριακές μετατροπές και διασπάσεις οδηγεί σε νομικό κατακερματισμό και έλλειψη ασφάλειας δικαίου και, ως εκ τούτου, σε εμπόδια στην άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης. Επιπλέον, οδηγεί σε ανεπαρκή προστασία των εργαζομένων, των πιστωτών και των εταίρων μειοψηφίας εντός της ενιαίας αγοράς.

(6)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει την Επιτροπή να θεσπίσει εναρμονισμένους κανόνες για τις διασυνοριακές μετατροπές και διασπάσεις. Ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο θα συμβάλει περαιτέρω στην άρση των περιορισμών στην ελευθερία εγκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει επαρκή ▌ προστασία στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι εργαζόμενοι, οι πιστωτές και οι εταίροι.

(7)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή ενισχυμένης προστασίας για τους εργαζόμενους, σύμφωνα με το ισχύον κοινωνικό κεκτημένο.

(8)  Η πραγματοποίηση διασυνοριακής μετατροπής συνεπάγεται την αλλαγή της νομικής μορφής μιας εταιρείας χωρίς αυτή να απολέσει τη νομική προσωπικότητά της. Ωστόσο, ούτε η διασυνοριακή μετατροπή ούτε η διασυνοριακή συγχώνευση ή μετατροπή δεν θα πρέπει να οδηγεί στην καταστρατήγηση των απαιτήσεων για τη σύσταση εταιρείας στο κράτος μέλος στο οποίο η εταιρεία πρόκειται να καταχωριστεί μετά την πράξη. Οι σχετικοί όροι, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για διατήρηση της πραγματικής έδρας στο κράτος μέλος προορισμού και των κανόνων σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως από την εταιρεία. Εντούτοις, σε περίπτωση διασυνοριακής μετατροπής, η εφαρμογή των εν λόγω όρων από το κράτος μέλος προορισμού δεν μπορεί να θίγει τη συνέχεια της νομικής προσωπικότητας της μετατραπείσας εταιρείας. ▌

(9)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπό εκκαθάριση εταιρείες όταν έχει αρχίσει η διανομή των στοιχείων ενεργητικού. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να εξαιρέσουν εταιρείες που υπόκεινται σε άλλες διαδικασίες εκκαθάρισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να επιλέγουν να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία σε εταιρείες που υπόκεινται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο, ή σε πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο, ανεξάρτητα από το αν οι εν λόγω διαδικασίες αποτελούν μέρος εθνικού πλαισίου αφερεγγυότητας ή ρυθμίζονται εκτός αυτού, και σε εταιρείες που υπόκεινται σε μέτρα πρόληψης κρίσεων κατά την έννοια της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6).

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να μην θίγει την οδηγία για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής.

(10)   Δεδομένης της πολυπλοκότητας των διασυνοριακών μετατροπών, συγχωνεύσεων και διασπάσεων (εφεξής «διασυνοριακές πράξεις») και της πληθώρας των σχετικών συμφερόντων, ενδείκνυται να προβλεφθεί έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής πράξης πριν από την έναρξη ισχύος της, ώστε να δημιουργείται ασφάλεια δικαίου. Προς τον σκοπό αυτόν, ▌οι αρμόδιες αρχές ▌των κρατών μελών που συμμετέχουν θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η απόφαση σχετικά με την έγκριση της διασυνοριακής πράξης λαμβάνεται κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και χωρίς διακρίσεις στη βάση όλων των σχετικών στοιχείων που απαιτούνται από το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο.

(11)   Προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα να ληφθούν υπόψη, στο πλαίσιο της διαδικασίας που διέπει τη διασυνοριακή πράξη, τα εύλογα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η εταιρεία θα πρέπει να καταρτίζει και να δημοσιοποιεί το σχέδιο της προτεινόμενης πράξης, το οποίο περιέχει τις σημαντικότερες σχετικές πληροφορίες. Το όργανο διοίκησης ή διεύθυνσης, θα πρέπει, όπου προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο και/ή σύμφωνα με την εθνική πρακτική, να περιλαμβάνει τους εκπροσώπους των εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου στην απόφαση σχετικά με το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη νομική μορφή της εταιρείας ή των εταιρειών, την ιδρυτική πράξη, κατά περίπτωση, το καταστατικό, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που προτείνεται για την πράξη και λεπτομέρειες σχετικά με τις διασφαλίσεις που προσφέρονται στους εταίρους και τους πιστωτές. Θα πρέπει να κοινοποιείται ανακοίνωση στο μητρώο επιχειρήσεων με την οποία πληροφορούνται οι εταίροι, οι πιστωτές και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της εταιρείας ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ότι μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την προτεινόμενη πράξη. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίζουν τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

(12)  Προκειμένου να ενημερώσει τους εταίρους και τους εργαζόμενους της, η εταιρεία που πραγματοποιεί τη διασυνοριακή πράξη θα πρέπει να συντάσσει έκθεση για αυτούς. Η έκθεση θα πρέπει να εξηγεί και να αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές της προτεινόμενης διασυνοριακής πράξης και τις επιπτώσεις της προτεινόμενης διασυνοριακής πράξης για τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξηγεί τις επιπτώσεις της διασυνοριακής πράξης όσον αφορά τις μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της. Όσον αφορά τους εταίρους, η έκθεση θα πρέπει, συγκεκριμένα, να περιλαμβάνει τα πιθανά μέσα έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους, ιδίως πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα εξόδου τους. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, η έκθεση θα πρέπει επίσης να εξηγεί ιδίως τις επιπτώσεις της προτεινόμενης διασυνοριακής πράξης στην κατάσταση απασχόλησης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξηγεί κατά πόσον θα επέλθει ουσιαστική αλλαγή στους όρους απασχόλησης που ορίζονται από το δίκαιο, στις συλλογικές συμβάσεις και τις διακρατικές εταιρικές συμφωνίες και στους τόπους εγκατάστασης των εταιρειών, όπως την τοποθεσία της έδρας, καθώς και να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το όργανο διοίκησης και, κατά περίπτωση, το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τα στοιχεία ενεργητικού πριν και μετά τη διασυνοριακή πράξη και τις πιθανές αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, τους μισθούς, τον τόπο ορισμένων θέσεων εργασίας και τις αναμενόμενες συνέπειες για τους εργαζόμενους που κατέχουν τις εν λόγω θέσεις εργασίας, καθώς και τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο εταιρείας, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, στην εκπροσώπηση των εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου. Θα πρέπει επίσης να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω αλλαγές θα επηρεάσουν τυχόν θυγατρικές της εταιρείας. Η απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει, ωστόσο, να ισχύει όταν οι μοναδικοί εργαζόμενοι της εταιρείας είναι οι υπηρετούντες στο όργανο διοίκησής της. Περαιτέρω, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία που παρέχεται στους εργαζόμενους, οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να μπορούν να διατυπώνουν τη γνώμη τους σχετικά με την έκθεση της εταιρείας στην οποία παρατίθενται οι επιπτώσεις της διασυνοριακής πράξης για τους εργαζόμενους. Η παροχή της έκθεσης και η δυνατότητα διατύπωσης γνώμης δεν θα πρέπει να θίγει τις εφαρμοστέες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ακολουθούνται κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) ή της οδηγίας 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). Η έκθεση ή εκθέσεις, σε περίπτωση που συντάσσονται χωριστά, θα πρέπει ▌να διατίθενται στους εταίρους και τους εκπροσώπους των εργαζομένων της εταιρείας που πραγματοποιεί τη διασυνοριακή μετατροπή ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζόμενους.

(13)  Το σχέδιο της διασυνοριακής πράξης, η προσφορά αποζημίωσης σε μετρητά από την εταιρεία στους εταίρους που επιθυμούν να αποχωρήσουν από την εταιρεία και, κατά περίπτωση, η σχέση ανταλλαγής μεριδίων συμπεριλαμβανομένου του ποσού της ενδεχόμενης συμπληρωματικής πληρωμής σε μετρητά που περιλαμβάνεται στο σχέδιο θα πρέπει να εξετάζονται από εμπειρογνώμονα που είναι ανεξάρτητος από την εταιρεία. Όσον αφορά την ανεξαρτησία του εμπειρογνώμονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές που ορίζονται στα άρθρα 22 και 22β της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9).

(14)  Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από την εταιρεία θα πρέπει να είναι πλήρεις και να επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογούν τις επιπτώσεις της προβλεπόμενης διασυνοριακής πράξης. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες, η γνωστοποίηση των οποίων θα ήταν επιζήμια για την επιχειρηματική τους θέση σύμφωνα με το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο. Η εν λόγω μη δημοσιοποίηση δεν θα πρέπει να υπονομεύει τις λοιπές απαιτήσεις δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

(15)  Στη βάση του σχεδίου ▌και των εκθέσεων, η γενική συνέλευση των εταίρων της εταιρείας ή των εταιρειών θα πρέπει να αποφασίζει αν θα εγκρίνει ή όχι το εν λόγω σχέδιο και τις αναγκαίες τροποποιήσεις των ιδρυτικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού. Είναι σημαντικό η απαιτούμενη στην εν λόγω ψηφοφορία πλειοψηφία να είναι επαρκώς υψηλή ώστε να διασφαλίζεται ότι η απόφαση βασίζεται σε ισχυρή πλειοψηφία. Επιπλέον, οι εταίροι θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν επί των τυχόν ρυθμίσεων σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων, αν έχουν επιφυλαχθεί του δικαιώματός τους αυτού κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης.

(16)  Ως συνέπεια μιας διασυνοριακής πράξης, οι εταίροι βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με μία κατάσταση κατά την οποία το εφαρμοστέο δίκαιο για τα δικαιώματά τους θα αλλάξει, καθώς θα καταστούν εταίροι μιας εταιρείας που διέπεται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους διαφορετικού από το δίκαιο που εφαρμοζόταν στην εταιρεία πριν από την πράξη. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν τουλάχιστον το δικαίωμα εξόδου από την εταιρεία και λήψης αποζημίωσης ίσης αξίας σε μετρητά για τα μερίδιά τους, στους εταίρους που κατέχουν μερίδια με δικαίωμα ψήφου και οι οποίοι καταψήφισαν το σχέδιο. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να προσφέρουν το δικαίωμα αυτό σε άλλους εταίρους, για παράδειγμα, σε εταίρους που κατέχουν μερίδια χωρίς δικαίωμα ψήφου ή σε εταίρους που, ως αποτέλεσμα διασυνοριακής διάσπασης, θα αποκτήσουν μερίδια της εταιρείας σε αναλογία διαφορετική σε σχέση με αυτή που είχαν πριν από την πράξη ή σε εταίρους για τους οποίους δεν υπήρξε μεν αλλαγή του εφαρμοστέου δικαίου, τροποποιήθηκαν δε ορισμένα δικαιώματά τους λόγω της πράξης. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τους εθνικούς κανόνες σχετικά με το κύρος των συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης μεριδίων εταιρειών ούτε τις ειδικές απαιτήσεις νομικής μορφής. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν μια συμβολαιογραφική πράξη ή επικύρωση των υπογραφών.

(17)  Οι εταιρείες θα πρέπει να μπορούν να εκτιμούν, στο μέτρο του δυνατού, τις δαπάνες που σχετίζονται με τη διασυνοριακή πράξη. Συνεπώς, οι εταίροι θα πρέπει να υποχρεούνται να δηλώνουν στην εταιρεία αν θα ασκήσουν το δικαίωμα διάθεσης των μετοχών τους. Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τυχόν τυπικές απαιτήσεις που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία. Οι εταίροι θα μπορούσαν επίσης να υποχρεούνται να αναφέρουν μαζί με τη δήλωση ή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, αν προτίθενται να προσβάλουν την προσφερόμενη αποζημίωση σε μετρητά και να απαιτήσουν πρόσθετη αποζημίωση σε μετρητά.

(18)  Ο υπολογισμός της προσφοράς αποζημίωσης σε μετρητά θα πρέπει να βασίζεται σε γενικά αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης. Οι εταίροι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τον υπολογισμό και την επάρκεια της αποζημίωσης σε μετρητά ενώπιον της αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή φορέα που είναι εξουσιοδοτημένος βάσει του εθνικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των διαιτητικών δικαστηρίων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν ότι οι εταίροι που έχουν ασκήσει το δικαίωμα διάθεσης των μετοχών τους έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη διαδικασία και τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν τις προθεσμίες άσκησης του εν λόγω δικαιώματος στο εθνικό δίκαιο.

(19)  Σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης ή διάσπασης, οι εταίροι που δεν έχουν ή δεν άσκησαν το δικαίωμα εξόδου, θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τη σχέση ανταλλαγής μεριδίων. Κατά την αξιολόγηση της επάρκειας της σχέσης ανταλλαγής μεριδίων, η αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή ο εξουσιοδοτημένος φορέας βάσει του εθνικού δικαίου θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη το ποσό της ενδεχόμενης συμπληρωματικής αποζημίωσης σε μετρητά που περιλαμβάνεται στο σχέδιο.

(20)   ▌Επιπλέον, προκειμένου να προστατεύονται οι πιστωτές από τον κίνδυνο αφερεγγυότητας μετά τη διασυνοριακή πράξη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν από την εταιρεία ή τις εταιρείες να υποβάλουν δήλωση φερεγγυότητας, με την οποία να δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη λόγων από τους οποίους να συνάγεται ότι η εταιρεία ή οι εταιρείες που προκύπτουν από τη διασυνοριακή πράξη δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Υπό τις περιστάσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθιστούν τα μέλη του οργάνου διοίκησης προσωπικά υπεύθυνα για την ακρίβεια της εν λόγω δήλωσης. Δεδομένου ότι οι νομικές παραδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση δηλώσεων φερεγγυότητας και τις πιθανές συνέπειές τους διαφέρουν μεταξύ τους, θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να ορίσουν τις ενδεδειγμένες συνέπειες της υποβολής ανακριβών ή παραπλανητικών δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών και αναλογικών κυρώσεων και ευθυνών σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

(21)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία των πιστωτών σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι με την προστασία που τους παρέχεται από την εταιρεία στο σχέδιο και όταν δεν έχει βρεθεί ικανοποιητική λύση σε συνεργασία με την εταιρεία, οι πιστωτές, οι οποίοι έχουν ενημερώσει προηγουμένως την εταιρεία, μπορούν να ζητήσουν διασφαλίσεις από την αρμόδια ▌ αρχή. Κατά την αξιολόγηση των εν λόγω διασφαλίσεων, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αν η απαίτηση του πιστωτή έναντι της ▌ εταιρείας ή ▌ τρίτου μέρους είναι τουλάχιστον ίσης αξίας και ισοδύναμης πιστωτικής ποιότητας όπως πριν από τη διασυνοριακή πράξη και κατά πόσον η απαίτηση μπορεί να ασκηθεί στην ίδια περιοχή δικαιοδοσίας ▌.

(22)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή προστασία των εν λόγω πιστωτών, οι οποίοι έχουν συνάψει σχέση με την εταιρεία προτού η εταιρεία δημοσιοποιήσει την πρόθεσή της να προβεί σε διασυνοριακή πράξη. Επιπλέον των γενικών κανόνων που ορίζονται στον κανονισμό «Βρυξέλλες Ια», τα κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να προβλέπουν ότι οι εν λόγω πιστωτές θα πρέπει να έχουν την επιλογή να υποβάλλουν απαίτηση στα κράτη μέλη αφετηρίας για χρονικό διάστημα δύο ετών μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής. Μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου, οι πιστωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη τον δυνητικό αντίκτυπο της αλλαγής περιοχής δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής πράξης. Στους πιστωτές μιας εταιρείας που θα πρέπει να προστατεύονται θα μπορούσαν επίσης να συγκαταλέγονται ενεργοί και πρώην υπάλληλοι με θεμελιωμένα δικαιώματα επαγγελματικής σύνταξης και πρόσωπα που λαμβάνουν παροχές επαγγελματικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Επίσης, το μέτρο προστασίας για δύο έτη που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία όσον αφορά την περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία μπορούν να υπαχθούν οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιοποίηση του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής, ισχύει με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου περί παραγραφής αξιώσεων.

(23)  Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι γίνονται πλήρως σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων να ενημερώνονται και να ζητείται η γνώμη τους στο πλαίσιο διασυνοριακών πράξεων. Η ενημέρωση των εργαζομένων και η διαβούλευση με αυτούς στο πλαίσιο διασυνοριακών πράξεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ορίζεται στην οδηγία 2002/14/ΕΚ, όπου αρμόζει, για επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας ή ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, σύμφωνα με την οδηγία 2009/38/ΕΚ, και την οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου(10), αν η διασυνοριακή συγχώνευση ή η διασυνοριακή διάσπαση θεωρείται μεταβίβαση επιχείρησης κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την οδηγία 2009/38/ΕΚ, την οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2001/23/ΕΚ, και την οδηγία 2002/14/ΕΚ. Ωστόσο, δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία θεσπίζει μια εναρμονισμένη διαδικασία για τις διασυνοριακές πράξεις, είναι σκόπιμο να καθοριστεί ιδίως το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα η ενημέρωση των εργαζομένων και η διαβούλευση με αυτούς σε σχέση με τη διασυνοριακή πράξη.

(24)  Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο και/ή σύμφωνα με την εθνική πρακτική, κατά περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τους αρμόδιους φορείς που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, εάν υπάρχουν, όπως το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων που συστάθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2009/38/ΕΚ και το όργανο εκπροσώπησης που συστάθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου(11).

(25)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, διαθέτουν κατάλληλη εμπειρία και επαρκείς εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/14/ΕΚ ώστε να μπορούν να επιτελούν ορθά τα καθήκοντά που τους έχουν ανατεθεί.

(26)  Προκειμένου να διενεργηθεί ανάλυση της έκθεσης, η εταιρεία που διενεργεί τη διασυνοριακή πράξη θα πρέπει να παράσχει στους εκπροσώπους των εργαζομένων τους αναγκαίους πόρους για να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα οδηγία με τον κατάλληλο τρόπο.

(27)   Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η συμμετοχή των εργαζομένων δεν θα θίγεται αδικαιολόγητα ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής πράξης, όταν η εταιρεία που πραγματοποιεί τη διασυνοριακή πράξη λειτουργεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων ▌, η εταιρεία ή οι εταιρείες που προκύπτουν από τη διασυνοριακή πράξη θα πρέπει να υποχρεούνται να λάβουν νομική μορφή που επιτρέπει την πραγμάτωση της εν λόγω συμμετοχής, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων στο ενδεδειγμένο διοικητικό ή εποπτικό όργανο της εταιρείας ή των εταιρειών. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, οσάκις διεξάγεται καλόπιστη διαπραγμάτευση μεταξύ της εταιρείας και των εργαζομένων της, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία 2001/86/ΕΚ, με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης για τον συμβιβασμό του δικαιώματος της εταιρείας να πραγματοποιήσει τη διασυνοριακή πράξη με τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων. Κατόπιν των εν λόγω διαπραγματεύσεων, θα πρέπει είτε να εφαρμόζεται η ειδική λύση που θα έχει συμφωνηθεί είτε, αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, να εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις αναφοράς που προβλέπονται στο παράρτημα της οδηγίας 2001/86/ΕΚ. Προκειμένου να προστατεύεται είτε η συμφωνηθείσα λύση είτε η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων αναφοράς, η εταιρεία δεν θα πρέπει να μπορεί, για διάστημα τεσσάρων ετών, να καταργήσει τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων μέσω της πραγματοποίησης μεταγενέστερης εγχώριας ή διασυνοριακής μετατροπής, συγχώνευσης ή διάσπασης.

(28)  Προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων μέσω διασυνοριακής πράξης, η εταιρεία ή οι εταιρείες που πραγματοποιούν τη διασυνοριακή πράξη και οι οποίες είναι καταχωρισμένες σε κράτος μέλος το οποίο προβλέπει δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων δεν θα πρέπει να μπορούν να πραγματοποιήσουν τη διασυνοριακή πράξη χωρίς προηγουμένως να προβούν σε διαπραγματεύσεις με τους εργαζόμενους τους ή τους εκπροσώπους τους αν ο μέσος αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί η εταιρεία αντιστοιχεί στα τέσσερα πέμπτα του εθνικού κατώτατου ορίου που ενεργοποιεί τα εν λόγω δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων.

(29)  Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των εργαζομένων, συμβάλλει στην υιοθέτηση μακροπρόθεσμης και βιώσιμης προσέγγισης από εταιρείες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η διαφύλαξη και η προώθηση των δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο των εταιρειών, ιδίως όταν οι εταιρείες μετακινούνται ή αναδιαρθρώνονται διασυνοριακά, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Συνεπώς, η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τα δικαιώματα συμμετοχής στο πλαίσιο των διασυνοριακών πράξεων είναι ουσιώδης και θα πρέπει να ενθαρρύνεται.

(30)   Προκειμένου να διασφαλίζεται ορθή κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και αποδοτικός και αποτελεσματικός εκ των προτέρων έλεγχος των διασυνοριακών πράξεων, οι αρμόδιες αρχέςτων κρατών μελών της εταιρείας ή των εταιρειών που πραγματοποιούν τη διασυνοριακή πράξη θα πρέπει να έχουν την εξουσία να εκδίδουν ένα προ της μετατροπής, προ της συγχωνεύσεως ή προ της διασπάσεως πιστοποιητικό (εφεξής «προ της πράξεως πιστοποιητικό»). Χωρίς το εν λόγω πιστοποιητικό, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της μετατραπείσας εταιρείας, ή της εταιρείας ή των εταιρειών που προκύπτουν από τη διασυνοριακή πράξη, δεν θα πρέπει να μπορούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες της διασυνοριακής πράξης.

(31)  Για την έκδοση του προ της πράξεως πιστοποιητικού, τα κράτη μέλη της εταιρείας ή των εταιρειών που πραγματοποιούν τη διασυνοριακή πράξη θα πρέπει να ορίσουν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, μια ή περισσότερες αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της νομιμότητας της πράξης. Η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές μπορούν να περιλαμβάνουν: δικαστήρια, συμβολαιογράφους ή άλλες αρχές, φορολογικές αρχές ή αρχές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές, η εταιρεία θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση προ της πράξεως πιστοποιητικού σε μία ενιαία αρμόδια αρχή, όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη, η οποία θα πρέπει να συντονίζεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές. Η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές προϋποθέσεις και την ορθή ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και διατυπώσεων στο εν λόγω κράτος μέλος και θα πρέπει να αποφασίζουν εάν θα εκδώσουν προ της πράξεως πιστοποιητικό εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης από την εταιρεία, εκτός εάν έχουν σοβαρές αμφιβολίες ότι η διασυνοριακή πράξη έχει τεθεί σε εφαρμογή για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς που οδηγούν ή αποσκοπούν στην αποφυγή ή καταστρατήγηση του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, ή για εγκληματικούς σκοπούς, και η εξέταση απαιτεί την εξέταση πρόσθετων πληροφοριών ή την πραγματοποίηση πρόσθετων ερευνητικών ενεργειών.

(32)  Σε ορισμένες περιστάσεις, το δικαίωμα των εταιρειών να διενεργούν διασυνοριακές πράξεις θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς όπως για την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή των φορολογικών υποχρεώσεων ή για εγκληματικούς σκοπούς. Ειδικότερα, είναι σημαντικό να καταπολεμούνται οι εταιρείες-βιτρίνες που δημιουργούνται με σκοπό την αποφυγή, την καταστρατήγηση ή την παράβαση του εθνικού και/ή του ενωσιακού δικαίου. Οσάκις, κατά τον έλεγχο της νομιμότητας, η αρμόδια αρχή έχει λάβει γνώση, μεταξύ άλλων μέσω διαβουλεύσεων με τις οικείες αρχές, ότι η διασυνοριακή πράξη έχει τεθεί σε εφαρμογή για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς, που οδηγούν ή αποσκοπούν να οδηγήσουν στην αποφυγή ή καταστρατήγηση του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, ή για εγκληματικούς σκοπούς, δεν θα πρέπει να εγκρίνει την πράξη. Η σχετική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης τυχόν λεπτομερούς αξιολόγησης, θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την αξιολόγηση για τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

(33)  Όταν η αρμόδια αρχή έχει σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσον η διασυνοριακή πράξη έχει τεθεί σε εφαρμογή για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς, η αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα και τις περιστάσεις, και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, τουλάχιστον ενδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης στο κράτος μέλος στο οποίο θα είναι εγκατεστημένη η εταιρεία ή οι εταιρείες μετά από τη διασυνοριακή πράξη, συμπεριλαμβανομένων του σκοπού της επιχείρησης, του τομέα, της επένδυσης, του καθαρού κύκλου εργασιών και των κερδών ή ζημιών, του αριθμού των εργαζομένων, της σύνθεσης του ισολογισμού, της φορολογικής κατοικίας, των στοιχείων ενεργητικού και της θέσης τους, του εξοπλισμού, των πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας, του συνήθους τόπου εργασίας των εργαζομένων και συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων, του τόπου όπου πρέπει να καταβληθούν οι κοινωνικές συνεισφορές, του αριθμού των εργαζομένων που έχουν αποσπαστεί κατά το έτος πριν από τη μετατροπή, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) και της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13), και του αριθμού των εργαζομένων που εργάζονται ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και των εμπορικών κινδύνων που αναλαμβάνονται από την εταιρεία ή τις εταιρείες πριν και μετά τη διασυνοριακή πράξη. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τα σχετικά γεγονότα και τις περιστάσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων, ιδίως όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τα εν λόγω δικαιώματα, όταν τα εν λόγω δικαιώματα ενεργοποιούνται από τα τέσσερα πέμπτα του εφαρμοστέου εθνικού κατώτατου ορίου. Όλα τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να θεωρούνται απλώς ενδεικτικά στοιχεία στη συνολική αξιολόγηση και, επομένως, δεν θα πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα. Η αρμόδια αρχή μπορεί να το θεωρήσει ως ένδειξη απουσίας περιστάσεων που οδηγούν σε κατάχρηση ή απάτη εάν η διασυνοριακή πράξη έχει ως αποτέλεσμα ο τόπος της πραγματική διοίκησης και/ή της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας να βρίσκεται στο κράτος μέλος, όπου η εταιρεία ή οι εταιρείες πρόκειται να καταχωριστούν μετά τη διασυνοριακή πράξη.

(34)  Η αρμόδια αρχή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να λάβει από την εταιρεία που πραγματοποιεί τη διασυνοριακή πράξη, ή από άλλες αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του κράτους μέλους προορισμού, όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα με σκοπό τη διενέργεια του ελέγχου της νομιμότητας εντός του διαδικαστικού πλαισίου που ορίζεται στο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες στην έκδοση του προ της πράξεως πιστοποιητικού των διαδικασιών που κινούν οι εταίροι και οι πιστωτές σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

(35)  Κατά την αξιολόγηση της αίτησης που υποβάλλεται από την εταιρεία προκειμένου να λάβει το προ της μετατροπής πιστοποιητικό, η αρμόδια αρχή μπορεί να προσφύγει σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για να διασφαλίζουν ότι ο εμπειρογνώμονας ή το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο εμπειρογνώμονας είναι ανεξάρτητο από την εταιρεία που υποβάλλει αίτηση για το προ της μετατροπής πιστοποιητικό. Ο εμπειρογνώμονας ή οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να διορίζονται από την αρμόδια αρχή, και δεν θα πρέπει να έχουν καμία προηγούμενη ή τρέχουσα σχέση με την ενδιαφερόμενη εταιρεία η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους.

(36)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία που εκτελεί τη διασυνοριακή πράξη δεν ζημιώνει τους πιστωτές της, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει, ιδίως, κατά πόσον η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των δημόσιων πιστωτών ή εάν τυχόν ανοικτές υποχρεώσεις είναι επαρκώς εξασφαλισμένες. Ειδικότερα, η αρμόδια αρχή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ελέγχει κατά πόσον η εταιρεία υπόκειται σε τυχόν εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες που αφορούν, για παράδειγμα, παραβίαση της κοινωνικής, της εργατικής ή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία, ως αποτέλεσμα, μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω υποχρεώσεις για την εταιρεία, μεταξύ άλλων έναντι πολιτών και ιδιωτικών οντοτήτων.

(37)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν διαδικαστικές διασφαλίσεις σύμφωνα με τις γενικές αρχές πρόσβασης στη δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δυνατότητα επανεξέτασης των αποφάσεων των αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας που αφορά τις διασυνοριακές πράξεις, τη δυνατότητα καθυστέρησης της έναρξης ισχύος του πιστοποιητικού, ώστε να μπορούν τα μέρη να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, και τη δυνατότητα να λάβουν, κατά περίπτωση, προσωρινά μέτρα.

(38)   Αφότου λάβουν το προ της πράξεως πιστοποιητικό, και επιβεβαιώσουν ότι πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις του κράτους μέλους ▌όπου θα πρέπει να καταχωριστεί η εταιρεία μετά την πράξη, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου κατά πόσον η συναλλαγή συνιστά καταστρατήγηση του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, οι αρμόδιες αρχές ▌ θα πρέπει να καταχωρίζουν την εταιρεία στο μητρώο επιχειρήσεων του εν λόγω κράτους μέλους. Η αρμόδια αρχή του πρώην κράτους μέλους της εταιρείας ή των εταιρειών που πραγματοποιούν τη διασυνοριακή πράξη θα πρέπει να διαγράφει την εταιρεία από το δικό της μητρώο μόνο μετά την εν λόγω καταχώριση στα κράτη μέλη των επωφελούμενων εταιρειών. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο θα πρέπει να καταχωριστεί η εταιρεία μετά τη διασυνοριακή πράξη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο προ της πράξεως πιστοποιητικό. ▌

(39)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ολοκλήρωση ορισμένων διαδικαστικών σταδίων, ήτοι, η δημοσιοποίηση του σχεδίου, η αίτηση για έκδοση προ της μετατροπής, προ της συγχωνεύσεως ή προ της διασπάσεως πιστοποιητικού (εφεξής «προ της πράξεως πιστοποιητικό») καθώς και η υποβολή οποιωνδήποτε πληροφοριών και εγγράφων για τον έλεγχο της νομιμότητας της διασυνοριακής μετατροπής, συγχώνευσης ή διάσπασης από το κράτος μέλος προορισμού, μπορεί να πραγματοποιηθεί επιγραμμικά στο σύνολό τους χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον αρμόδιας αρχής στα κράτη μέλη. Θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι κανόνες σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο εταιρικό δίκαιο συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διασφαλίσεων όπως αρμόζει. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει την αίτηση για το προ της μετατροπής πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών και εγγράφων, επιγραμμικά, εκτός εάν κατ’ εξαίρεση είναι τεχνικά αδύνατο για την αρχή.

(40)  Με στόχο τη μείωση του κόστους και της διάρκειας των διαδικασιών και του διοικητικού φόρτου για τις εταιρείες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή «μόνον άπαξ» στον τομέα του εταιρικού δικαίου, η οποία συνεπάγεται ότι οι εταιρείες δεν καλούνται να υποβάλλουν τις ίδιες πληροφορίες στις δημόσιες αρχές περισσότερες από μία φορές. Για παράδειγμα, οι εταιρείες δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν τα ίδια στοιχεία τόσο στο μητρώο όσο και στην εθνική επίσημη εφημερίδα.

(41)  Ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής μετατροπής, η μετατραπείσα εταιρεία θα πρέπει να διατηρεί τη νομική προσωπικότητά της, τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της που απορρέουν από συμβάσεις, ενέργειες ή παραλείψεις. Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις απασχόλησης ή από εργασιακές σχέσεις συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων.

(42)   Προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο διαφάνειας και χρήσης ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών, τα προ της πράξεως πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές στα διαφορετικά κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσονται μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων και θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Σύμφωνα με τη γενική αρχή που διέπει την παρούσα οδηγία, η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει πάντοτε να είναι δωρεάν.

(43)  Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια σχετικά με τις διασυνοριακές πράξεις, είναι σημαντικό τα μητρώα των κρατών μελών να περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες από το άλλο μητρώο ή τα άλλα μητρώα σχετικά με τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διασυνοριακή πράξη προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση του ιστορικού των εν λόγω εταιρειών. Συγκεκριμένα, το αρχείο στο μητρώο της εταιρείας όπου ήταν καταχωρισμένη πριν από τη διασυνοριακή πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τον νέο αριθμό καταχώρισης που της δόθηκε μετά τη διασυνοριακή πράξη. Ομοίως, το αρχείο στο μητρώο της εταιρείας όπου ήταν καταχωρισμένη μετά τη διασυνοριακή πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αρχικό αριθμό καταχώρισης της εταιρείας που της δόθηκε μετά τη διασυνοριακή πράξη.

(44)  Όσον αφορά τους ισχύοντες κανόνες για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, η Επιτροπή ανέφερε στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: : περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», ▌ότι θα εξέταζε κατά πόσον είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθούν οι εν λόγω κανόνες ▌, ώστε να διευκολυνθούν οι ΜΜΕ να επιλέγουν την προτιμώμενη επιχειρηματική στρατηγική και να προσαρμόζονται αποτελεσματικότερα στις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς, χωρίς να χαλαρώνουν την υφιστάμενη εργασιακή προστασία. Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 2017 — Δημιουργία μιας Ευρώπης που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της», η Επιτροπή είχε ανακοινώσει πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης διασυνοριακών συγχωνεύσεων.

(45)   Η έλλειψη εναρμόνισης των εγγυήσεων για τους εταίρους ▌έχει χαρακτηριστεί ως εμπόδιο στις διασυνοριακές πράξεις. Οι εταιρείες και οι εταίροι αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μορφών προστασίας με αποτέλεσμα την πολυπλοκότητα και την έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Οι εταίροι ▌ θα πρέπει, συνεπώς, να απολαμβάνουν το ίδιο ελάχιστο επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στα οποίο εδρεύει η εταιρεία. Τα κράτη μέλη μπορούν, συνεπώς, να διατηρούν ή να θεσπίζουν πρόσθετους κανόνες προστασίας των εταίρων, εκτός εάν έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία ή με την ελευθερία εγκατάστασης. Τα επιμέρους δικαιώματα ενημέρωσης των εταίρων δεν θίγονται.

(46)   Ύστερα από μια διασυνοριακή πράξη, οι πρώην πιστωτές της εταιρείας ή των εταιρειών που πραγματοποιούν την εν λόγω πράξη μπορεί να διαπιστώσουν ότι οι απαιτήσεις τους επηρεάζονται όταν ▌η εταιρεία που ευθύνεται για την οφειλή υπαχθεί μετά την πράξη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους. Επί του παρόντος, οι κανόνες για την προστασία των πιστωτών διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα της διαδικασίας της διασυνοριακής πράξης και δημιουργεί αβεβαιότητα τόσο για τις εμπλεκόμενες εταιρείες όσο και για τους πιστωτές σε σχέση με την ικανοποίηση της απαίτησής τους.

(47)  Πέραν από τους νέους κανόνες σχετικά με τις μετατροπές, η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για τις διασυνοριακές διασπάσεις, τόσο για τις μερικές όσο και για τις πλήρεις διασπάσεις, αλλά μόνο για τις διασπάσεις μέσω της σύστασης νέων εταιρειών. Η παρούσα οδηγία δεν θεσπίζει εναρμονισμένο πλαίσιο για τις διασυνοριακές διασπάσεις στις οποίες μία εταιρεία μεταβιβάζει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε περισσότερες από μία υφιστάμενες εταιρείες, διότι οι εν λόγω περιπτώσεις κρίθηκαν ιδιαίτερα πολύπλοκες, καθώς συνεπάγονται την εμπλοκή των αρμόδιων αρχών περισσότερων κρατών μελών και ενέχουν επιπλέον κινδύνους καταστρατήγησης εθνικών και ενωσιακών κανόνων. Η δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας με διάσπαση μέσω διαχωρισμού όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία προσφέρει στις εταιρείες μια νέα εναρμονισμένη διαδικασία στην ενιαία αγορά, ωστόσο, οι εταιρείες θα πρέπει να είναι ελεύθερες να ιδρύουν άμεσα θυγατρικές σε άλλα κράτη μέλη.

(48)   Ως συνέπεια της διασυνοριακής συγχώνευσης, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις, ενέργειες ή παραλείψεις θα πρέπει να μεταβιβάζονται στην απορροφώσα εταιρεία ή στη νέα εταιρεία και οι εταίροι των συγχωνευόμενων εταιρειών, που δεν ασκούν το δικαίωμα εξόδου, θα πρέπει να γίνονται εταίροι της απορροφώσας ή της νέας εταιρείας αντιστοίχως. Συγκεκριμένα, η απορροφώσα εταιρεία ή η νέα εταιρεία θα πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις απασχόλησης ή από εργασιακές σχέσεις συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων.

(49)  Ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής διάσπασης, τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις, πράξεις ή παραλείψεις της διασπώμενης εταιρείας θα πρέπει να μεταβιβάζονται στις επωφελούμενες εταιρείες σύμφωνα με την κατανομή που ορίζεται στο σχέδιο διάσπασης και οι εταίροι της διασπώμενης εταιρείας οι οποίοι δεν ασκούν το δικαίωμα εξόδου θα πρέπει να καθίστανται εταίροι των επωφελούμενων εταιρειών ή να παραμένουν εταίροι της διασπώμενης εταιρείας ή να καθίστανται εταίροι και των δύο. Συγκεκριμένα, οι επωφελούμενες εταιρείες θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις απασχόλησης ή από εργασιακές σχέσεις συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων.

(50)  Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου, δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η κήρυξη ακυρότητας διασυνοριακής πράξης που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα οδηγία. Αυτό θα πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη των εξουσιών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, στον τομέα του ποινικού δικαίου, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του κοινωνικού δικαίου, της φορολογίας και της επιβολής του νόμου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ιδίως σε περίπτωση που οι αρμόδιες ή άλλες σχετικές αρχές διαπιστώσουν, ιδίως μέσω νέων ουσιαστικών πληροφοριών, μετά την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής πράξης, ότι η διασυνοριακή πράξη δημιουργήθηκε για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς που οδηγούν ή αποσκοπούν να οδηγήσουν σε αποφυγή ή καταστρατήγηση του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου ή για εγκληματικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούσαν επίσης να αξιολογήσουν κατά πόσον υπήρξε κάλυψη ή υπέρβαση του εφαρμοστέου εθνικού κατώτατου ορίου για τη συμμετοχή των εργαζομένων στο κράτος μέλος της εταιρείας που πραγματοποιεί τη διασυνοριακή πράξη, τα επόμενα έτη μετά τη διασυνοριακή πράξη.

(51)  Κάθε διασυνοριακή πράξη δεν θα πρέπει να θίγει την ευθύνη για φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας ή των εταιρειών πριν από την εν λόγω δραστηριότητα.

(52)   Προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων πέραν των δικαιωμάτων συμμετοχής τους, η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 2009/38/ΕΚ, της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου(14), της οδηγίας 2001/23/ΕΚ και της οδηγίας 2002/14/ΕΚ. Επιπλέον, το εθνικό δίκαιο θα πρέπει να εφαρμόζεται ως προς τα ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως η φορολογία ή η κοινωνική ασφάλιση.

(53)   Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν τις νομικές ή διοικητικές διατάξεις των εθνικών φορολογικών νομοθεσιών των κρατών μελών ή των εδαφικών και διοικητικών υποδιαιρέσεών τους, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την επιβολή των φορολογικών κανόνων στις περιπτώσεις διασυνοριακής μετατροπής, συγχώνευσης ή διάσπασης.

(54)  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου(15) για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, της οδηγίας 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου(16) σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλο, της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου(17) όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εκ των προτέρων φορολογικές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης μεταξύ των κρατών μελών, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του Συμβουλίου(18) όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας και της οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου(19) όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

(55)   Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20) για την αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου και με την εξακρίβωση της ταυτότητας και την καταχώριση του πραγματικού δικαιούχου κάθε νεοσυσταθείσας οντότητας στο κράτος μέλος της σύστασής της.

(56)  Η οδηγία δεν επηρεάζει τη νομοθεσία της Ένωσης και τους εθνικούς κανόνες οι οποίοι θεσπίζονται σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία της Ένωσης που ρυθμίζει τη διαφάνεια και τα δικαιώματα των μετόχων εισηγμένων εταιρειών.

(57)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ενωσιακή νομοθεσία που διέπει τους πιστωτικούς διαμεσολαβητές και άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ούτε τους εθνικούς κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την ενωσιακή αυτή νομοθεσία.

(58)   Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, οι οποίοι συνίστανται στη διευκόλυνση και στη ρύθμιση των διασυνοριακών μετατροπών, συγχωνεύσεων και διασπάσεων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(59)   Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(60)   Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(21), τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να επισυνάπτουν στην κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, όταν δικαιολογείται, και ένα ή περισσότερα έγγραφα που διευκρινίζουν τον δεσμό ανάμεσα στα στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα τμήματα των εθνικών πράξεων μεταφοράς. Για την παρούσα οδηγία ο νομοθέτης εκτιμά ότι η διαβίβαση των εγγράφων αυτών είναι δικαιολογημένη.

(61)   Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης της εφαρμογής της ενημέρωσης των εργαζομένων, της διαβούλευσης με αυτούς και της συμμετοχής τους στο πλαίσιο των διασυνοριακών πράξεων. Η αξιολόγηση θα πρέπει, ιδίως, να αποσκοπεί στην αξιολόγηση των εν λόγω διασυνοριακών πράξεων όπου οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων ενεργοποιήθηκαν από την κάλυψη των τεσσάρων πέμπτων του εφαρμοστέου κατώτατου ορίου και να διαπιστώσει κατά πόσον οι εν λόγω εταιρείες, μετά τη διασυνοριακή πράξη, κάλυψαν ή υπερέβησαν το εφαρμοστέο όριο για τη συμμετοχή των εργαζομένων του κράτους μέλους της εταιρείας που πραγματοποίησε τη διασυνοριακή πράξη. Σύμφωνα με την παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016(22), η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε πέντε κριτήρια, και συγκεκριμένα την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη συνεκτικότητα και την προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, και θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των εκτιμήσεων επιπτώσεων για ενδεχόμενα περαιτέρω μέτρα.

(62)   Θα πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων της και για να συλλεγούν στοιχεία για την αξιολόγηση της νομοθεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016.

(63)  Ως εκ τούτου, η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132

Η οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 τροποποιείται ως εξής:

(1)  στο άρθρο 18 παράγραφος 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο α α):"

«α α) τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 86η, 86ιε, 86ιζ, 123, 127a, 160ι, 160ιζ, 160ιθ·»

"

(2)  ▌το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:

α)   το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ε) τον λεπτομερή κατάλογο των δεδομένων που πρέπει να διαβιβάζονται με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μητρώων και για σκοπούς δημοσιότητας, όπως αναφέρεται στα άρθρα 20, 34, ▌, 86ιε, 86ιστ, 86ιζ, 127α, 128, 130,▌ 160ιζ, 160ιη και 160ιθ»·

"

β)  στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:"

«Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το στοιχείο ε) το αργότερο 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.»·

"

(3)  η επικεφαλίδα του τίτλου II αντικαθίσταται από την ακόλουθη επικεφαλίδα:"

«ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»·

"

(4)  στον τίτλο IΙ, προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο -I:"

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ -I

Διασυνοριακές μετατροπές

Άρθρο 86α

Πεδίο εφαρμογής

1.  Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στη διασυνοριακή μετατροπή κεφαλαιουχικής εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους και έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της εντός της Ένωσης σε κεφαλαιουχική εταιρεία που διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους (εφεξής «διασυνοριακή μετατροπή»).

Άρθρο 86β

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου

   (1) «κεφαλαιουχική εταιρεία» (εφεξής: «εταιρεία»): εταιρεία μορφής που απαριθμείται στο παράρτημα II η οποία πραγματοποιεί διασυνοριακή μετατροπή·
   (2) «διασυνοριακή μετατροπή»: πράξη με την οποία μία εταιρεία, χωρίς να διαλυθεί, να λυθεί ή να τεθεί υπό εκκαθάριση, μετατρέπει τη νομική μορφή υπό την οποία είναι καταχωρισμένη σε ένα κράτος μέλος αφετηρίας σε μια νομική μορφή του κράτους μέλους προορισμού και απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ και μεταφέρει τουλάχιστον την καταστατική έδρα της στο κράτος μέλος προορισμού, διατηρώντας τη νομική προσωπικότητά της·
   (3) «κράτος μέλος αφετηρίας»: κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη εταιρεία υπό τη νομική μορφή της πριν από τη διασυνοριακή μετατροπή·
   (4) «κράτος μέλος προορισμού»: κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να καταχωριστεί εταιρεία ως αποτέλεσμα διασυνοριακής μετατροπής·

   (5) «μετατραπείσα εταιρεία»: η ▌ εταιρεία που συστάθηκε στο κράτος μέλος προορισμού ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής μετατροπής·

Άρθρο 86γ

Περαιτέρω διατάξεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής

1.  Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στις διασυνοριακές μετατροπές στις οποίες συμμετέχει εταιρεία που έχει ως αντικείμενο τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων που παρέχονται από το κοινό, η οποία λειτουργεί βάσει της αρχής της διασποράς των κινδύνων και τα μερίδια της οποίας, κατ’ αίτηση των κομιστών τους, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία της εν λόγω εταιρείας. Κάθε ενέργεια την οποία αναλαμβάνει μια τέτοια εταιρεία για να διασφαλίσει ότι η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων της δεν διαφέρει σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού της θεωρείται ισοδύναμη με τέτοια εξαγορά ή εξόφληση.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α) η εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση και έχει αρχίσει να διανέμει στοιχεία ενεργητικού στους μετόχους της·

   β) η εταιρεία υπόκειται σε εργαλεία, εξουσίες και μηχανισμούς εξυγίανσης που προβλέπονται στον τίτλο IV της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*·

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν το παρόν κεφάλαιο σε εταιρείες που υπόκεινται σε:

   α) διαδικασίες αφερεγγυότητας ή πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης·
   α α) διαδικασίες εκκαθάρισης άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ή
   β) μέτρα πρόληψης κρίσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 101 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4.  Το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους αφετηρίας διέπει το τμήμα των διαδικασιών και διατυπώσεων που πρέπει να τηρούνται σε σχέση με τη διασυνοριακή μετατροπή για την απόκτηση του προ της μετατροπής πιστοποιητικού, ενώ το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους προορισμού διέπει το τμήμα των διαδικασιών και διατυπώσεων που πρέπει να τηρούνται μετά τη λήψη του προ της μετατροπής πιστοποιητικού σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

Άρθρο 86δ

Σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής

1.   Το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης της ▌εταιρείας καταρτίζει το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής. Το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

   α) τη νομική μορφή, την επωνυμία και τον τόπο καταστατικής έδρας της εταιρείας στο κράτος μέλος αφετηρίας·
   β) τη νομική μορφή, την επωνυμία και τον τόπο καταστατικής έδρας που προτείνονται για την μετατραπείσα εταιρεία ▌στο κράτος μέλος αφετηρίας·
   γ) την ιδρυτική πράξη ▌, κατά περίπτωση, και το καταστατικό εφόσον αυτό αποτελεί αντικείμενο ιδιαιτέρας πράξεως, της εταιρείας στο κράτος μέλος προορισμού·
   δ) το προτεινόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη διασυνοριακή μετατροπή·
   ε) τα δικαιώματα που απονέμονται από τη μετατραπείσα εταιρεία στους εταίρους που απολαύουν ειδικών δικαιωμάτων ή στους κομιστές τίτλων διαφορετικών από τα μερίδια που αντιπροσωπεύουν το εταιρικό κεφάλαιο ή τα προτεινόμενα μέτρα που αφορούν αυτά τα δικαιώματα·
   στ) διασφαλίσεις, όπως εγγυήσεις ή ενέχυρα, οσάκις παρέχονται στους πιστωτές·

   η) τα τυχόν ειδικά πλεονεκτήματα που παρέχονται σε μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων της ▌εταιρείας·
   η α) κατά πόσον η εταιρεία έλαβε κίνητρα ή επιδοτήσεις στο κράτος μέλος αφετηρίας κατά τα τελευταία 5 έτη·
   θ) τις λεπτομέρειες της προσφοράς αποζημίωσης σε μετρητά για τους εταίρους ▌σύμφωνα με το άρθρο 86ι·
   ι) τις πιθανές συνέπειες της διασυνοριακής μετατροπής στην απασχόληση·
   ια) κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες με τις οποίες θεσπίζονται ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στον καθορισμό των δικαιωμάτων συμμετοχής τους στη μετατραπείσα εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 86ιβ ▌.

Άρθρο 86ε

Έκθεση του οργάνου διεύθυνσης ή διοίκησης προοριζόμενη για τους εταίρους και τους εργαζόμενους

1.  Το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης της εταιρείας ▌συντάσσει έκθεση που προορίζεται για τους εταίρους και τους εργαζόμενους που εξηγεί και αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές της διασυνοριακής μετατροπής καθώς και εξηγεί τις επιπτώσεις της διασυνοριακή μετατροπής για τους εργαζόμενους.

2.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξηγεί ιδίως τις επιπτώσεις της διασυνοριακής μετατροπής στις μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας:

Περιλαμβάνει επίσης ένα τμήμα για τους εταίρους και ένα τμήμα για τους εργαζόμενους.

3.  Το τμήμα της έκθεσης που προορίζεται για τους εταίρους εξηγεί ιδίως τα ακόλουθα:

   α α) την αποζημίωση σε μετρητά και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της·
   β) τις συνέπειες της διασυνοριακής μετατροπής για τους εταίρους·
   γ) τα δικαιώματα και τα μέσα έννομης προστασίας των εταίρων ▌σύμφωνα με το άρθρο 86ι.

4.  Το τμήμα της έκθεσης που προορίζεται για τους εταίρους δεν απαιτείται αν όλοι οι εταίροι της εταιρείας έχουν συμφωνήσει να παραιτηθούν από την απαίτηση αυτή. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις μονοπρόσωπες εταιρείες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

5.  Το τμήμα της έκθεσης που προορίζεται για τους εργαζόμενους εξηγεί ιδίως τα ακόλουθα:

   γ α) τις συνέπειες της διασυνοριακής μετατροπής στις εργασιακές σχέσεις, καθώς και, κατά περίπτωση, τυχόν μέτρα που θα ληφθούν για την προστασία τους·
   γ β) τυχόν ουσιώδεις μεταβολές των εφαρμοστέων όρων απασχόλησης και των τόπων εγκατάστασης της εταιρείας·
   δ) πώς τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία γ α) και γ β) επηρεάζουν επίσης τις θυγατρικές της εταιρείας.

6.  Αν το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης της εταιρείας λάβει έγκαιρα μια γνώμη σχετικά με τα τμήματα της έκθεσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 από τους εκπροσώπους των εργαζομένων της ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, από τους ίδιους τους εργαζόμενους, όπως προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, οι εταίροι ενημερώνονται σχετικά και η γνώμη αυτή επισυνάπτεται στην έκθεση.

7.  Το τμήμα της έκθεσης που προορίζεται για τους εργαζόμενους δεν απαιτείται μόνο αν η εταιρεία και οι θυγατρικές της, αν υπάρχουν, δεν έχουν εργαζομένους πέραν εκείνων που συμμετέχουν στο όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης.

8.  Η εταιρεία μπορεί να αποφασίσει εάν θα καταρτίσει έκθεση που θα περιέχει τα δύο τμήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 ή εάν θα συντάξει ξεχωριστές εκθέσεις προς τους εταίρους και τους εργαζόμενους αντίστοιχα.

9.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 διατίθενται σε κάθε περίπτωση, σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής, αν είναι διαθέσιμο,  στους εταίρους και στους εκπροσώπους των εργαζομένων της εταιρείας ▌ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζόμενους, τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 86θ.

10.  Οσάκις η απαίτηση για το τμήμα που προορίζεται για τους εταίρους το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 3 αίρεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 και το τμήμα που προορίζεται για τους εργαζόμενους το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 4 δεν απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 4a, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν απαιτείται.

9.  Οι παράγραφοι 1 έως 8 του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τα ισχύοντα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης και τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο κατ’ εφαρμογή των οδηγιών 2002/14/ΕΚ και 2009/38/ΕΚ.

Άρθρο 86ζ

Έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας εξετάζει το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής και συντάσσει έκθεση που προορίζεται για τους εταίρους η οποία τίθεται στη διάθεσή τους τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 86θ ▌. Ανάλογα με το δίκαιο των κρατών μελών, ο εμπειρογνώμονας μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2.   Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τη γνώμη του εμπειρογνώμονα σχετικά με το κατά πόσον η αποζημίωση σε μετρητά είναι επαρκής. Όσον αφορά την αποζημίωση σε μετρητά που αναφέρεται στο άρθρο 86δ στοιχείο θ), ο εμπειρογνώμονας λαμβάνει υπόψη την αγοραία τιμή των εν λόγω μετοχών της εταιρείας πριν από την ανακοίνωση της πρότασης μετατροπής ή την αξία της εταιρείας εξαιρώντας την επίπτωση της προτεινόμενης μετατροπής όπως καθορίζεται σύμφωνα με γενικά αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης. Η έκθεση τουλάχιστον:

   α) αναφέρει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστεί η προτεινόμενη αποζημίωση σε μετρητά·
   β) αναφέρει κατά πόσον η εν λόγω μέθοδος είναι κατάλληλη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε μετρητά και δηλώνει την αξία που καθορίστηκε με χρήση της εν λόγω μεθόδου και καταθέτει τη γνώμη του όσον αφορά τη σχετική σημασία που δόθηκε στην εν λόγω μέθοδο κατά τον καθορισμό της αξίας που αποφασίστηκε·
   γ) περιγράφει τυχόν ειδικές δυσχέρειες αποτίμησης που έχουν ανακύψει.

Ο εμπειρογνώμονας έχει το δικαίωμα να λάβει από την εταιρεία κάθε αναγκαία πληροφορία για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

3.  Εάν έχουν συμφωνήσει όλοι οι εταίροι της εταιρείας, δεν απαιτείται ούτε εξέταση του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ούτε έκθεση από εμπειρογνώμονα. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις μονοπρόσωπες εταιρείες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 86η

Δημοσιότητα

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα έγγραφα γνωστοποιούνται και δημοσιοποιούνται στο μητρώο του κράτους μέλους αφετηρίας, τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 86θ:

   α) το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής·

   β) ανακοίνωση που ενημερώνει τους εταίρους, τους πιστωτές και τους εκπροσώπους των εργαζομένων της εταιρείας, ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, τους ίδιους τους εργαζόμενους ότι μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία, το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να γνωστοποιείται και να δημοσιοποιείται στο μητρώο η έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, εάν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 86ζ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εταιρεία είναι σε θέση να εξαιρέσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

Τα έγγραφα που γνωστοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο είναι επίσης προσβάσιμα και μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 22.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τη ▌ εταιρεία από την απαίτηση δημοσιοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 όταν για συνεχή περίοδο η οποία αρχίζει τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται για τη γενική συνέλευση που αναφέρεται στο άρθρο 86θ και λήγει όχι νωρίτερα από την ολοκλήρωση της εν λόγω γενικής συνέλευσης, η εταιρεία καθιστά δημοσίως διαθέσιμα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στον ιστότοπό της δωρεάν.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την απαλλαγή από απαιτήσεις ή περιορισμούς διαφορετικούς από εκείνους που είναι αναγκαίοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ιστοτόπου και της γνησιότητας των εγγράφων, εκτός αν και στον βαθμό που οι εν λόγω απαιτήσεις και περιορισμοί είναι ανάλογοι προς την επίτευξη αυτών των στόχων.

3.  Όταν η εταιρεία ▌δημοσιοποιεί το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, διαβιβάζει στο μητρώο του κράτους μέλους αφετηρίας, τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 86θ, τις ακόλουθες πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιηθούν:

   α) τη νομική μορφή, την επωνυμία και την καταστατική έδρα της εταιρείας στο κράτος μέλος αφετηρίας, καθώς και τη νομική μορφή, την επωνυμία και την καταστατική έδρα που προτείνονται για τη μετατραπείσα εταιρεία στο κράτος μέλος προορισμού·
   β) το μητρώο στο οποίο κατατίθενται τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 14 για την εταιρεία ▌και τον αριθμό καταχώρισης στο εν λόγω μητρώο·
   γ) μνεία των ρυθμίσεων που προβλέπονται για την άσκηση των δικαιωμάτων των πιστωτών, των εργαζομένων και των εταίρων·
   δ) τα στοιχεία του ιστοτόπου στον οποίο μπορεί να αναζητηθούν ηλεκτρονικά και δωρεάν το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής, η ανακοίνωση και η έκθεση του εμπειρογνώμονα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 μπορούν να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά στο σύνολό τους, χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης των αιτούντων ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος αφετηρίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου Ι.

5.  Πέραν της δημοσιοποίησης που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να δημοσιευθούν στην εθνική τους επίσημη εφημερίδα ή μέσω μιας κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής ή οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το μητρώο διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στην εθνική επίσημη εφημερίδα.

6.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η τεκμηρίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι προσβάσιμες στο κοινό δωρεάν μέσω του συστήματος διασύνδεσης μητρώων.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα τυχόν τέλη που επιβάλλονται στην εταιρεία ▌από το μητρώο για τη δημοσιοποίηση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3 και, ενδεχομένως, για τη δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν υπερβαίνουν την ανάκτηση εξόδων παροχής τέτοιων υπηρεσιών.

Άρθρο 86θ

Έγκριση από τη γενική συνέλευση

1.  Αφού λάβει γνώση των εκθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 86ε ▌και 86ζ, ανάλογα με την περίπτωση, και τις γνώμες των εργαζομένων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 86ε και τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 86η, η γενική συνέλευση της εταιρείας αποφασίζει με ψήφισμα για το αν θα εγκρίνει το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής και αν θα προσαρμόσει την ιδρυτική πράξη, και το καταστατικό εφόσον αποτελεί αντικείμενο ιδιαιτέρας πράξεως.

2.  Η γενική συνέλευση της εταιρείας ▌ μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα να εξαρτήσει την εφαρμογή της διασυνοριακής μετατροπής από τη ρητή επικύρωση των ρυθμίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 86ιβ από την ίδια.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η έγκριση ▌ του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής ή οποιασδήποτε τροποποίησής του απαιτεί πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων αλλά όχι μεγαλύτερη από το 90 % των ψήφων που συνδέονται είτε με τα μερίδια είτε με το αναληφθέν κεφάλαιο που εκπροσωπείται στη συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, το όριο πλειοψηφίας δεν είναι υψηλότερο από αυτό που προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο για την έγκριση διασυνοριακών συγχωνεύσεων.

4.  Σε περίπτωση που μια ρήτρα του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής ή οποιαδήποτε τροποποίηση ιδρυτικής πράξης της εταιρείας που πραγματοποιεί την μετατροπή οδηγεί σε αύξηση των οικονομικών υποχρεώσεων ενός μετόχου έναντι της εταιρείας ή τρίτων, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, υπό αυτές τις ειδικές περιστάσεις, την έγκριση της εν λόγω ρήτρας ή της τροποποίησης της ιδρυτικής πράξης από τον ενδιαφερόμενο μέτοχο, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω μέτοχος δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 86ι.

5.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθοι λόγοι δεν αρκούν από μόνοι τους για να προσβληθεί η έγκριση της διασυνοριακής μετατροπής από τη γενική συνέλευση:

   α) η αποζημίωση σε μετρητά που αναφέρεται στο άρθρο 86δ στοιχείο θ) είναι ανεπαρκής· ή
   β) οι πληροφορίες που παρέχονται στο στοιχείο α) δεν συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις.

Άρθρο 86ι

Προστασία των εταίρων

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι οι ▌ εταίροι εταιρείας που καταψήφισαν το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν τα μερίδιά τους, έναντι επαρκούς αποζημίωσης σε μετρητά, υπό τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6:

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα και σε άλλους εταίρους της εταιρείας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν η ρητή αντίθεση στο σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής ή/και στην πρόθεση των μελών να ασκήσουν το δικαίωμα διάθεσης των μεριδίων τους να τεκμηριώνεται δεόντως το αργότερο κατά τη γενική συνέλευση που αναφέρεται στο άρθρο 86θ. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να θεωρείται η καταγραφή της αντίρρησης στο σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής ως δέουσα τεκμηρίωση αρνητικής ψήφου.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας οι εταίροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οφείλουν να δηλώνουν στην εταιρεία την απόφασή τους να ασκήσουν το δικαίωμα να διαθέσουν τα μερίδιά τους. Η εν λόγω προθεσμία δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα μετά τη γενική συνέλευση που αναφέρεται στο άρθρο 86θ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εταιρεία παρέχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να παραλάβει ηλεκτρονικά την εν λόγω δήλωση.

3.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν περαιτέρω την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να καταβληθεί η αποζημίωση σε μετρητά που προσδιορίζεται στο σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής. Η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 86ιη.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε εταίρος που έχει δηλώσει την απόφασή του να ασκήσει το δικαίωμα διάθεσης των μεριδίων του αλλά ο οποίος θεωρεί ότι η αποζημίωση που προσφέρεται από την εταιρεία δεν είναι επαρκής, έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση σε μετρητά ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή των οργανισμών που ορίζονται βάσει του εθνικού δικαίου. Τα κράτη μέλη καθορίζουν προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να υποβληθεί αίτηση για πρόσθετη αποζημίωση σε μετρητά.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η τελική απόφαση για την παροχή πρόσθετης αποζημίωσης σε μετρητά ισχύει για τα μέλη που έχουν δηλώσει την απόφαση να ασκήσουν το δικαίωμα διάθεσης των μεριδίων τους σύμφωνα με την παράγραφο 2.

5.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους αφετηρίας και ότι το κράτος μέλος αφετηρίας έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση τυχόν διαφορών που σχετίζονται με τα εν λόγω δικαιώματα.

Άρθρο 86ια

Προστασία των πιστωτών

1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν επαρκές σύστημα προστασίας των συμφερόντων των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων είναι προγενέστερες της δημοσιοποίησης του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής και δεν έχουν καταστεί απαιτητές κατά τον χρόνο της εν λόγω δημοσιοποίησης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πιστωτές που είναι δυσαρεστημένοι από τις διασφαλίσεις που προσφέρονται στο σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 86δ παράγραφος 1 στοιχείο στ), μπορούν να ζητήσουν από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή επαρκείς διασφαλίσεις εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής που αναφέρεται στο άρθρο 86η υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν αξιόπιστα ότι λόγω της διασυνοριακής μετατροπής διακυβεύεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων τους και ότι δεν έχουν ληφθεί επαρκείς διασφαλίσεις από την εταιρεία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διασφαλίσεις εξαρτώνται από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 86ιη.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης της εταιρείας ▌ να υποβάλει δήλωση που να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά τον χρόνο της δήλωσης, όχι νωρίτερα από έναν μήνα πριν από τη γνωστοποίηση. Η δήλωση αναφέρει ότι το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης της εταιρείας, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει κατά την ημερομηνία αυτής της δήλωσης και μετά τη διενέργεια εύλογων ερευνών, δεν γνωρίζει την ύπαρξη λόγων από τους οποίους να συνάγεται ότι η εταιρεία δεν θα είναι σε θέση, αφότου αρχίσει να ισχύει η μετατροπή, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όταν αυτές καταστούν απαιτητές. Η δήλωση δημοσιοποιείται μαζί με το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής ▌σύμφωνα με το άρθρο 86η.

3.   Οι παράγραφοι ▌ 2 και 3 δεν θίγουν την εφαρμογή του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους αφετηρίας όσον αφορά την ικανοποίηση πληρωμών ή την εξασφάλιση πληρωμών ή μη χρηματικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε δημόσιους οργανισμούς.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις είναι προγενέστερες της δημοσιοποίησης του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής, έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν δικαστικά κατά της εταιρείας και στο κράτος μέλος αφετηρίας εντός δύο ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η μετατροπή τέθηκε σε ισχύ, με την επιφύλαξη των κανόνων περί διεθνούς δικαιοδοσίας που απορρέουν από το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο ή από συμβατική συμφωνία. Η δυνατότητα κίνησης τέτοιων διαδικασιών συμπληρώνουν άλλους κανόνες για την επιλογή περιοχής δικαιοδοσίας που ισχύουν δυνάμει του δικαίου της Ένωσης.

Άρθρο 86ια α

Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τηρούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση σε σχέση με τη διασυνοριακή μετατροπή και ότι ασκούνται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ορίζεται στην οδηγία 2002/14/ΕΚ και, κατά περίπτωση, για τις επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας ή ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, σύμφωνα με την οδηγία 2009/38/ΕΚ. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης σε άλλες εταιρείες πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/14/ΕΚ.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 86ε παράγραφος 6 και του άρθρου 86η παράγραφος 1 στοιχείο β), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τηρούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση, τουλάχιστον πριν από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής ή την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 86ε, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται, κατά τρόπο ώστε να δίδεται αιτιολογημένη απάντηση στους εργαζομένους πριν από τη γενική συνέλευση που αναφέρεται στο άρθρο 86θ.

3.  Με την επιφύλαξη τυχόν εν ισχύ ευνοϊκότερων για τους εργαζομένους διατάξεων και/ή πρακτικών, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις πρακτικές λεπτομέρειες για την άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης και διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2002/14/ΕΚ.

Άρθρο 86ιβ

Συμμετοχή των εργαζομένων

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η μετατραπείσα εταιρεία ▌υπόκειται στους ισχύοντες κανόνες περί συμμετοχής των εργαζομένων, αν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, που ισχύουν στο κράτος μέλος προορισμού.

2.  Ωστόσο, οι κανόνες περί συμμετοχής των εργαζομένων, αν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, που ισχύουν στο κράτος μέλος προορισμού δεν εφαρμόζονται αν η εταιρεία που πραγματοποιεί τη διασυνοριακή μετατροπή, κατά το εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86δ της παρούσας οδηγίας, έχει μέσο αριθμό εργαζομένων ίσο με τα τέσσερα πέμπτα του ισχύοντος κατώτατου ορίου που προβλέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους αφετηρίας και το οποίο ενεργοποιεί τη συμμετοχή των εργαζομένων, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ια) της οδηγίας 2001/86/ΕΚ, ή αν το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους προορισμού:

   α) δεν προβλέπει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο συμμετοχής των εργαζομένων με εκείνο που ίσχυε στην εταιρεία πριν από τη μετατροπή, μετρούμενο σε συνάρτηση με την αναλογία εκπροσώπων των εργαζομένων μεταξύ των μελών του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου ή των επιτροπών τους ή της ομάδας που διευθύνει τις παραγωγικές μονάδες της εταιρείας, εφόσον προβλέπεται η εκπροσώπηση των εργαζομένων· ή
   β) προβλέπει για τους εργαζομένους σε εγκαταστάσεις της μετατραπείσας εταιρείας ▌οι οποίες βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη το ίδιο δικαίωμα άσκησης δικαιωμάτων συμμετοχής με το δικαίωμα που έχουν οι εργαζόμενοι που εργάζονται στο κράτος μέλος προορισμού.

3.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η συμμετοχή των εργαζομένων στη μετατραπείσα εταιρεία και ο ρόλος τους στον καθορισμό των δικαιωμάτων αυτών ρυθμίζονται από τα κράτη μέλη, κατ’ αναλογία και με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 έως 7 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 2 ▌ και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 και τις ακόλουθες διατάξεις της οδηγίας 2001/86/ΕΚ:

   α) άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i), άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), άρθρο 3 παράγραφος 3, οι δύο πρώτες περίοδοι του άρθρου 3 παράγραφος 4, ▌άρθρο 3 παράγραφος 5, και άρθρο 3 παράγραφος 7·
   β) άρθρο 4 παράγραφος 1, άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α), ζ) και η), άρθρο 4 παράγραφος 3 και άρθρο 4 παράγραφος 4·
   γ) άρθρο 5·
   δ) άρθρο 6·
   ε) ▌άρθρο 7 παράγραφος 1 πλην της δεύτερης περίπτωσης του στοιχείου β)·
   στ) άρθρα 8, ▌10, 11 και 12·
   ζ) στοιχείο α) του μέρους 3 του παραρτήματος.

4.  Κατά τη ρύθμιση των αρχών και διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα κράτη μέλη:

   α) παρέχουν στην ειδική διαπραγματευτική ομάδα το δικαίωμα να αποφασίζει, με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών της που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των εργαζομένων, να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να τερματίσει διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει και να επικαλείται τους κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή των εργαζομένων στο κράτος μέλος προορισμού·
   β) μπορούν, όταν, μετά από προηγούμενες διαπραγματεύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις αναφοράς για τη συμμετοχή και παρά τις εν λόγω διατάξεις, να αποφασίσουν να περιορίσουν το ποσοστό των εκπροσώπων των εργαζομένων στο διοικητικό όργανο της μετατραπείσας εταιρείας. Ωστόσο, αν στην εταιρεία ▌οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αποτελούσαν τουλάχιστον το ένα τρίτο του διοικητικού ή του εποπτικού οργάνου, ο περιορισμός δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει σε ποσοστό εκπροσώπων των εργαζομένων στο διοικητικό όργανο χαμηλότερο από το ένα τρίτο·
   γ) διασφαλίζουν ότι οι κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή που ίσχυαν πριν από τη διασυνοριακή μετατροπή εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των τυχόν μεταγενέστερα συμφωνημένων κανόνων ή, ελλείψει συμφωνημένων κανόνων, μέχρι την εφαρμογή των κανόνων αναφοράς σύμφωνα με το στοιχείο α) του μέρους 3 του παραρτήματος.

5.  Η επέκταση των δικαιωμάτων συμμετοχής στους εργαζομένους της μετατραπείσας εταιρείας που εργάζονται σε άλλα κράτη μέλη, για τους οποίους γίνεται λόγος στην παράγραφο 2 στοιχείο β), δεν συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών μελών που θα επιλέξουν να το πράξουν να λάβουν υπόψη αυτούς τους εργαζόμενους κατά τον υπολογισμό του μεγέθους των κατώτατων ορίων εργατικού δυναμικού που δημιουργούν δικαιώματα συμμετοχής στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου.

6.  Αν η μετατραπείσα εταιρεία πρέπει να διοικηθεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων, σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, λαμβάνει υποχρεωτικά νομική μορφή που επιτρέπει την άσκηση δικαιωμάτων συμμετοχής.

7.  Αν η μετατραπείσα εταιρεία λειτουργεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων, η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται να λάβει μέτρα που να διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων σε περίπτωση μεταγενέστερης διασυνοριακής ή εγχώριας συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής για περίοδο τεσσάρων ετών μετά την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής μετατροπής, εφαρμόζοντας αναλογικά τους κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 6.

8.  Η εταιρεία γνωστοποιεί στους εργαζομένους της ή στους εκπροσώπους τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Άρθρο 86ιγ

Προ της μετατροπής πιστοποιητικό

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν δικαστήριο, συμβολαιογράφο ή άλλη αρχή ή αρχές που είναι αρμόδιες («η αρμόδια αρχή»), αφενός, για τον έλεγχο της νομιμότητας της διασυνοριακής μετατροπής, όσον αφορά το τμήμα της διαδικασίας που διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους αφετηρίας, και, αφετέρου, για την έκδοση προ της μετατροπής πιστοποιητικού το οποίο βεβαιώνει τη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς όρους και την ορθή ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και διατυπώσεων στο κράτος μέλος αφετηρίας.

Η εν λόγω ολοκλήρωση των διαδικασιών και διατυπώσεων μπορεί να περιλαμβάνει την ικανοποίηση των πληρωμών ή την εξασφάλιση πληρωμών ή μη χρηματικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε δημόσιους φορείς ή τη συμμόρφωση με ειδικές τομεακές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης πληρωμών ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τρέχουσες διαδικασίες.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αίτηση την οποία υποβάλλει η εταιρεία ▌για τη λήψη προ της μετατροπής πιστοποιητικού συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

   α) το σχέδιο μετατροπής που αναφέρεται στο άρθρο 86δ·
   β) την έκθεση και την επισυναπτόμενη γνώμη, εάν υπάρχει, που αναφέρεται στο άρθρο 86ε, καθώς και την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 86ζ, οσάκις είναι διαθέσιμες·
   β α) τις παρατηρήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 86η παράγραφος 1·
   γ) πληροφορίες σχετικά με την έγκριση από τη γενική συνέλευση ▌ που αναφέρεται στο άρθρο 86θ.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να συνοδεύεται η αίτηση έκδοσης προ της μετατροπής πιστοποιητικού από πρόσθετες πληροφορίες, όπως, ειδικότερα:

   α) τον αριθμό των εργαζομένων τη στιγμή της κατάρτισης του σχεδίου μετατροπής·
   β) πληροφορίες σχετικά με τις θυγατρικές και τις αντίστοιχες γεωγραφικές θέσεις τους·
   γ) πληροφορίες σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που οφείλονται σε δημόσιους οργανισμούς από την εταιρεία·

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν τις εν λόγω πληροφορίες, αν δεν παρέχονται, από άλλες αρμόδιες αρχές.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αίτηση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής οποιωνδήποτε πληροφοριών και εγγράφων, μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά στο σύνολό της, χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου Ι.

5.  Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες συμμετοχής των εργαζομένων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 86ιβ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αφετηρίας επαληθεύει ότι το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει πληροφορίες για τις διαδικασίες με τις οποίες καθορίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις και για τις πιθανές επιλογές σχετικά με τις εν λόγω ρυθμίσεις.

6.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ▌που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή εξετάζει τα εξής:

   α) όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται στην αρχή σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3·
   β) επισήμανση της εταιρείας ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 86ιβ παράγραφοι 3 και 4 έχει αρχίσει, αν συντρέχει περίπτωση.

7.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης των εγγράφων και των πληροφοριών σχετικά με την έγκριση της διασυνοριακής μετατροπής από τη γενική συνέλευση της εταιρείας. Η αξιολόγηση καταλήγει σε ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

   α) αν διαπιστωθεί ότι η διασυνοριακή μετατροπή ▌ πληροί όλους τους σχετικούς όρους και ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και διατυπώσεις, η αρμόδια αρχή εκδίδει το προ της μετατροπής πιστοποιητικό·
   β) αν διαπιστωθεί ότι η διασυνοριακή μετατροπή δεν πληροί όλους τους σχετικούς όρους ή ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και/ή διατυπώσεις, η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει το προ της μετατροπής πιστοποιητικό και ενημερώνει την εταιρεία για τους λόγους της απόφασής της. Σε αυτή την περίπτωση, η αρμόδια αρχή μπορεί να δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εκπληρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις ή να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

8.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει το προ της μετατροπής πιστοποιητικό, αν διαπιστωθεί, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ότι μια διασυνοριακή μετατροπή τίθεται σε εφαρμογή για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς που οδηγούν ή επιδιώκουν να οδηγήσουν στην αποφυγή ή την καταστρατήγηση του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, ή για εγκληματικούς σκοπούς.

9.  Αν η αρμόδια αρχή, μέσω του ελέγχου της νομιμότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, έχει σοβαρές αμφιβολίες ότι η διασυνοριακή μετατροπή τίθεται σε εφαρμογή για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς που οδηγούν ή επιδιώκουν να οδηγήσουν σε αποφυγή ή καταστρατήγηση του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, ή για εγκληματικούς σκοπούς, λαμβάνει υπόψη τα σχετικά γεγονότα και περιστάσεις, όπως, όπου αρμόζει και όχι μεμονωμένα, ενδεικτικά στοιχεία, τα οποία έχουν περιέλθει στη γνώση της αρμόδιας αρχής, κατά τον έλεγχο της νομιμότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μεταξύ άλλων μέσω διαβούλευσης με της αρμόδιες αρχές. Η αξιολόγηση για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου διενεργείται κατά περίπτωση, μέσω διαδικασίας που διέπεται από το εθνικό δίκαιο.

10.  Όταν είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση βάσει της παραγράφου 8 να ληφθούν υπόψη πρόσθετες πληροφορίες ή να διεξαχθούν πρόσθετες ερευνητικές ενέργειες, η περίοδος των τριών μηνών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7, μπορεί να παραταθεί για τρεις επιπλέον μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

11.  Όταν, λόγω της πολυπλοκότητας της διασυνοριακής διαδικασίας, δεν είναι δυνατή η διενέργεια της αξιολόγησης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αιτών ενημερώνεται για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.

12.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορούν να διαβουλεύονται με άλλες σχετικές αρχές με αρμοδιότητα σε διάφορους τομείς που αφορά η διασυνοριακή μετατροπή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το κράτος μέλος προορισμού και λαμβάνουν από τις αρχές αυτές, καθώς και από την εταιρεία, τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας, εντός του διαδικαστικού πλαισίου που ορίζεται στο εθνικό δίκαιο. Κατά την αξιολόγηση, η αρμόδια αρχή μπορεί να προσφύγει σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.

Άρθρο 86ιε

▌Διαβίβαση του προ της μετατροπής πιστοποιητικού

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ▌το προ της μετατροπής πιστοποιητικό διαβιβάζεται στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 86ιστ παράγραφος 1 μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 22.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι το προ της μετατροπής πιστοποιητικό είναι διαθέσιμο μέσω του συστήματος διασύνδεσης μητρώων που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 22.

2.  Η πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι δωρεάν για τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 86ιστ παράγραφος 1 και στα μητρώα.

Άρθρο 86ιστ

Έλεγχος της νομιμότητας της διασυνοριακής μετατροπής από το κράτος μέλος προορισμού

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν το δικαστήριο, τον συμβολαιογράφο ή άλλη αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας της διασυνοριακής μετατροπής όσον αφορά το τμήμα της διαδικασίας που διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους προορισμού και για την έγκριση της διασυνοριακής μετατροπής, αν ▌πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και έχουν ολοκληρωθεί ορθά όλες οι σχετικές ▌διατυπώσεις στο κράτος μέλος προορισμού.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού διασφαλίζει ιδίως ότι η εταιρεία της οποίας σχεδιάζεται η μετατροπή συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί συστάσεως και καταχώρισης εταιρειών και ότι, όταν συντρέχει περίπτωση, έχουν θεσπιστεί ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 86ιβ.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η εταιρεία που πραγματοποιεί τη διασυνοριακή μετατροπή υποβάλλει στην αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής το οποίο έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση που αναφέρεται στο άρθρο 86θ.

3.  Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 αίτηση την οποία υποβάλλει η εταιρεία που πραγματοποιεί τη διασυνοριακή μετατροπή, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής οποιωνδήποτε πληροφοριών και εγγράφων, μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά στο σύνολό της, χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης των αιτούντων ενώπιον της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου Ι.

4.  Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εγκρίνει τη διασυνοριακή μετατροπή μόλις ολοκληρώσει την αξιολόγησή της για τους σχετικούς όρους.

5.  Το προ της μετατροπής πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 86ιε παράγραφος 1 γίνεται αποδεκτό από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεωρείται ότι αποδεικνύει αδιαμφισβήτητα ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και διατυπώσεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους αφετηρίας των οποίων η ολοκλήρωση αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της διασυνοριακής μετατροπής.

Άρθρο 86ιζ

Καταχώριση

1.  Το δίκαιο των κρατών μελών αφετηρίας και προορισμού καθορίζει, όσον αφορά την επικράτεια των εν λόγω κρατών, τις ρυθμίσεις που αφορούν την καταχώριση της ολοκλήρωσης της διασυνοριακής μετατροπής στο μητρώο (δημοσιότητα).

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στα μητρώα τους καταχωρίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία καθίστανται δημοσίως διαθέσιμα και προσβάσιμα μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 22:

   α) στο μητρώο του κράτους μέλους αφετηρίας ότι η καταχώριση της μετατραπείσας εταιρείας είναι αποτέλεσμα διασυνοριακής μετατροπής·
   β) στο μητρώο του κράτους μέλους προορισμού – η ημερομηνία καταχώρισης της μετατραπείσας εταιρείας·
   γ) στο μητρώο του κράτους μέλους αφετηρίας - ότι η διαγραφή ή αφαίρεση της εταιρείας από το μητρώο είναι αποτέλεσμα διασυνοριακής μετατροπής ▌·
   δ) στο μητρώο του κράτους μέλους αφετηρίας η ημερομηνία διαγραφής ή διαγραφής της εταιρείας από το μητρώο·
   ε) στα μητρώα του κράτους μέλους αφετηρίας και του κράτους μέλους προορισμού αντιστοίχως – ο αριθμός καταχώρισης, η επωνυμία και η νομική μορφή της εταιρείας στο κράτος μέλος αφετηρίας και ο αριθμός καταχώρισης, η επωνυμία και η νομική μορφή της μετατραπείσας εταιρείας στο κράτος μέλος προορισμού.

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το μητρώο του κράτους μέλους προορισμού ενημερώνει το μητρώο του κράτους μέλους αφετηρίας, μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 22, ότι έχει πραγματοποιηθεί η διασυνοριακή μετατροπή. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι η καταχώριση της εταιρείας διαγράφεται αμέσως μόλις παραληφθεί αυτή η κοινοποίηση ▌.

Άρθρο 86ιη

Ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η διασυνοριακή μετατροπή

Το δίκαιο του κράτους μέλους προορισμού καθορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής μετατροπής ▌. Η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη της ολοκλήρωσης του ελέγχου ▌ που αναφέρεται στο άρθρο 86ιστ.

Άρθρο 86ιθ

Αποτελέσματα της διασυνοριακής μετατροπής

Διασυνοριακή μετατροπή που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις μεταφοράς της παρούσας οδηγίας έχει, λόγω της έναρξης ισχύος της διασυνοριακής μετατροπής και από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 86ιη, τα ακόλουθα αποτελέσματα:

   α) όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας ▌, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβάσεων, πιστώσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ▌συνεχίζονται από τη μετατραπείσα εταιρεία·
   β) οι εταίροι της εταιρείας συνεχίζουν να είναι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας, εκτός αν ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου που αναφέρεται στο άρθρο 86ι παράγραφος 1·
   γ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της εταιρείας ▌τα οποία απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εργασίας και τα οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής μετατροπής συνεχίζουν να ισχύουν με την μετατραπείσα εταιρεία·

Άρθρο 86κ

Ευθύνη των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που διέπουν τουλάχιστον την αστική ευθύνη του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 86ζ ▌.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για να διασφαλίσουν ότι ο εμπειρογνώμονας ή το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου λειτουργεί ο εμπειρογνώμονας είναι ανεξάρτητο και δεν έχει καμία σύγκρουση συμφερόντων από την εταιρεία που υποβάλλει αίτηση για το προ της μετατροπής πιστοποιητικό και ότι η γνώμη του εμπειρογνώμονα είναι αμερόληπτη, αντικειμενική και διατυπώνεται με σκοπό την παροχή συνδρομής στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου ή των επαγγελματικών προτύπων στα οποία υπόκειται ο εμπειρογνώμονας.

Άρθρο 86κα

Ισχύς

Διασυνοριακή μετατροπή που έχει τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τις διαδικασίες μεταφοράς της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη.

Αυτό δεν επηρεάζει τις εξουσίες των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, στους τομείς του ποινικού δικαίου, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του κοινωνικού δικαίου, της φορολογίας και της επιβολής του νόμου, όσον αφορά την επιβολή μέτρων και κυρώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, μετά την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να ισχύει η διασυνοριακή μετατροπή.

______________

(*) Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).»·

"

(5)  στο άρθρο 119, το σημείο 2) τροποποιείται ως εξής:

α)  στο τέλος του στοιχείου γ) προστίθεται το εξής: ή»·

β)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):"

«δ) μία ή περισσότερες εταιρείες μεταβιβάζουν κατά τη διάλυσή τους χωρίς εκκαθάριση όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, του ενεργητικού και του παθητικού, σε άλλη, προϋπάρχουσα εταιρεία, την απορροφώσα εταιρεία, χωρίς την έκδοση νέων μεριδίων από την απορροφώσα εταιρεία, υπό τον όρο ότι ένα πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα όλα τα μερίδια των συγχωνευόμενων εταιρειών ή ότι οι εταίροι των συγχωνευόμενων εταιρειών κατέχουν τα μερίδια τους στην ίδια αναλογία σε όλες τις συγχωνευόμενες εταιρείες.»·

"

(6)  το άρθρο 120 τροποποιείται ως εξής:

α)  ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 120

Περαιτέρω διατάξεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής»·

"

β)  το άρθρο 120 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α) η εταιρεία ή οι εταιρείες τελούν υπό εκκαθάριση και έχουν αρχίσει να διανέμουν στοιχεία ενεργητικού στους μετόχους της·

   δ) η εταιρεία υπόκειται σε εργαλεία, εξουσίες και μηχανισμούς εξυγίανσης που προβλέπονται στον τίτλο IV της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

"

στ)  προστίθεται η ακόλουθος παράγραφος:"

«5. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν το παρόν κεφάλαιο σε εταιρείες που υπόκεινται σε:

   α) διαδικασίες αφερεγγυότητας ή πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης»·
   β) διαδικασίες εκκαθάρισης πέραν εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 4, ή
   γ) μέτρα πρόληψης κρίσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο 101 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»·

"

(7)  το άρθρο 121 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) απαλείφεται·

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Οι διατάξεις και οι διατυπώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) περιλαμβάνουν ιδίως εκείνες που αφορούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη συγχώνευση και την προστασία των εργαζομένων όσον αφορά δικαιώματα πέραν εκείνων που διέπονται από το άρθρο 133.»·

"

(8)  το άρθρο 122 τροποποιείται ως εξής:

α)  τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) τη νομική μορφή, την επωνυμία και τον τόπο καταστατικής έδρας των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και τη νομική μορφή, την επωνυμία και τον τόπο καταστατικής έδρας που προτείνονται για την εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση·

   β) τη σχέση ανταλλαγής των τίτλων ή των μεριδίων που αντιπροσωπεύουν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας και το ποσό τυχόν πληρωμής σε μετρητά, κατά περίπτωση·

"

β)  το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«η) τα τυχόν ειδικά πλεονεκτήματα που παρέχονται σε μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων των συγχωνευόμενων εταιρειών·»

"

γ)   το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

θ) την ιδρυτική πράξη ή τις ιδρυτικές πράξεις, κατά περίπτωση, και το καταστατικό εφόσον αυτό αποτελεί αντικείμενο ιδιαιτέρας πράξεως, της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση·

"

δ)   προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ιγ) και ιδ):"

ιγ) τις λεπτομέρειες της προσφοράς αποζημίωσης σε μετρητά για τους εταίρους ▌σύμφωνα με το άρθρο 126α·

   ιδ) ▌ διασφαλίσεις, όπως εγγυήσεις ή ενέχυρα, οσάκις παρέχονται στους πιστωτές.»·

"

(9)  τα άρθρα 123 και 124 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 123

Δημοσιότητα

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα έγγραφα γνωστοποιούνται και δημοσιοποιούνται στα ▌μητρώα του κράτους μέλους εκάστης των συγχωνευόμενων εταιρειών, τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 126:

   α) το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης·
   β) ανακοίνωση που ενημερώνει τους εταίρους, τους πιστωτές και τους εκπροσώπους των εργαζομένων της συγχωνευόμενης εταιρείας, ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, τους ίδιους τους εργαζόμενους ότι μπορούν να υποβάλουν στην αντίστοιχη εταιρεία, το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, παρατηρήσεις σχετικά με το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να γνωστοποιείται και να δημοσιοποιείται στο μητρώο η έκθεση από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, εάν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 125.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εταιρεία είναι σε θέση να εξαιρέσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

Τα έγγραφα που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο είναι επίσης προσβάσιμα μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 22.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις συγχωνευόμενες εταιρείες από την απαίτηση δημοσιοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 όταν για συνεχή περίοδο η οποία αρχίζει τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται για τη γενική συνέλευση που αναφέρεται στο άρθρο 126 και λήγει όχι νωρίτερα από την ολοκλήρωση της εν λόγω γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση του κοινού τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στον ιστότοπό της δωρεάν.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την απαλλαγή από απαιτήσεις ή περιορισμούς διαφορετικούς από εκείνους που είναι αναγκαίοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ιστοτόπου και της γνησιότητας των εγγράφων, εκτός αν και στον βαθμό που οι εν λόγω απαιτήσεις και περιορισμοί είναι ανάλογοι προς την επίτευξη αυτών των στόχων.

3.  Όταν οι συγχωνευόμενες εταιρείες γνωστοποιούν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υποβάλλουν τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 126 στα αντίστοιχα εθνικά μητρώα τις ακόλουθες πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται:

   α) τη νομική μορφή, την επωνυμία και την καταστατική έδρα καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, καθώς και τη νομική μορφή, την επωνυμία και την καταστατική έδρα που προτείνονται για κάθε νεοσυσταθείσα εταιρεία·
   β) το μητρώο στο οποίο κατατίθενται τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 14 για καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες και τον αριθμό καταχώρισης στο εν λόγω μητρώο·
   γ) μνεία, για καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, των ρυθμίσεων που προβλέπονται για την άσκηση των δικαιωμάτων των πιστωτών, των εργαζομένων και των εταίρων·
   δ) τα στοιχεία του ιστοτόπου στον οποίο μπορεί να αναζητηθούν επιγραμμικά και δωρεάν το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, η ανακοίνωση και η έκθεση του εμπειρογνώμονα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 μπορούν να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά στο σύνολό τους, χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης των αιτούντων ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής στα κράτη μέλη των συγχωνευόμενων εταιρειών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου Ι.

5.  Αν δεν απαιτείται η έγκριση της συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση της απορροφώσας εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 3, η δημοσιοποίηση που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης της άλλης συγχωνευόμενης εταιρείας ή εταιρειών.

6.  Πέραν της δημοσιοποίησης που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να δημοσιευθούν στην εθνική τους επίσημη εφημερίδα ή μέσω μιας κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης ή οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το μητρώο διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στην εθνική επίσημη εφημερίδα.

7.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η τεκμηρίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι προσβάσιμες στο κοινό δωρεάν μέσω του συστήματος διασύνδεσης μητρώων.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα τυχόν τέλη που επιβάλλονται στην εταιρεία από το μητρώο για τη δημοσιοποίηση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3 και, ενδεχομένως, για τη δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν υπερβαίνουν την ανάκτηση εξόδων παροχής τέτοιων υπηρεσιών.

Άρθρο 124

Έκθεση του ▌ οργάνου διεύθυνσης ή διοίκησης προοριζόμενη για τους εταίρους ή τους εργαζόμενους

1.  Το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες εταιρείες συντάσσει έκθεση προοριζόμενη για τους εταίρους και τους εργαζόμενους που εξηγεί και αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές της διασυνοριακής συγχώνευσης, καθώς και εξηγεί τις συνέπειες της διασυνοριακής συγχώνευσης για τους εργαζόμενους.

2.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξηγεί ιδίως τις επιπτώσεις της διασυνοριακής συγχώνευσης στις μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Περιλαμβάνει επίσης ένα τμήμα για τους εταίρους και ένα τμήμα για τους εργαζόμενους.

3.  Το τμήμα της έκθεσης που προορίζεται για τους εταίρους εξηγεί ιδίως τα ακόλουθα:

   α α) την αποζημίωση σε μετρητά και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της·
   β) τη σχέση ανταλλαγής μεριδίων και τη μέθοδο ή τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της, κατά περίπτωση·

   δ) τις συνέπειες της διασυνοριακής συγχώνευσης για τους εταίρους·
   ε) τα δικαιώματα και τα μέσα έννομης προστασίας των εταίρων ▌σύμφωνα με το άρθρο 126α.

3α.  Το τμήμα της έκθεσης που προορίζεται για τους εταίρους δεν απαιτείται αν όλοι οι εταίροι της εταιρείας έχουν συμφωνήσει να παραιτηθούν από την απαίτηση αυτή. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις μονοπρόσωπες εταιρείες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

4.  Το τμήμα της έκθεσης που προορίζεται για τους εργαζόμενους εξηγεί ιδίως τα ακόλουθα:

   γ α) τις συνέπειες της διασυνοριακής συγχώνευσης στις εργασιακές σχέσεις, καθώς και, κατά περίπτωση, τυχόν μέτρα που θα ληφθούν για την προστασία τους·
   γ β) τυχόν ουσιώδεις μεταβολές των εφαρμοστέων συνθηκών απασχόλησης και των τόπων εγκατάστασης της εταιρείας·
   δ) πώς τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία γ α) και γ β) επηρεάζουν επίσης τις θυγατρικές της εταιρείας.

4α α.  Αν το όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης της συγχωνευόμενης εταιρείας λάβει έγκαιρα μια γνώμη σχετικά με τα τμήματα της έκθεσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 από τους εκπροσώπους των εργαζομένων της ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, από τους ίδιους τους εργαζόμενους, όπως προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, οι εταίροι ενημερώνονται σχετικά και η γνώμη αυτή επισυνάπτεται στην έκθεση.

4α.  Το τμήμα της έκθεσης που προορίζεται για τους εργαζόμενους δεν απαιτείται αν η συγχωνευόμενη εταιρεία και οι θυγατρικές της, αν υπάρχουν, δεν έχουν εργαζομένους πέραν εκείνων που συμμετέχουν στο όργανο διεύθυνσης ή διοίκησης.

5.  Κάθε συγχωνευόμενη εταιρεία μπορεί να αποφασίσει εάν θα συντάξει μία έκθεση που θα περιέχει τα δύο τμήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 ή εάν θα συντάξει ξεχωριστές εκθέσεις προς τους εταίρους και τους εργαζόμενους αντίστοιχα.

6.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 διατίθενται σε κάθε περίπτωση, σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, αν είναι διαθέσιμο,  στους εταίρους και στους εκπροσώπους των εργαζομένων εκάστης των συγχωνευόμενων εταιρειών ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζόμενους, τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 126.

«Ωστόσο, αν δεν απαιτείται η έγκριση της συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση της απορροφώσας εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 3, η έκθεση καθίσταται διαθέσιμη τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης της άλλης συγχωνευόμενης εταιρείας ή των άλλων συγχωνευόμενων εταιρειών.

8.  Οσάκις η απαίτηση για το τμήμα που προορίζεται για τους εταίρους το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 3 αίρεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 και το τμήμα που προορίζεται για τους εργαζόμενους το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 4 δεν απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 4a, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν απαιτείται.

9.  Οι παράγραφοι 1 έως 8 δεν θίγουν τα ισχύοντα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης και τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο κατ’ εφαρμογή των οδηγιών 2002/14/ΕΚ και 2009/38/ΕΚ.

"

(10)  το άρθρο 125 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:"

«Ωστόσο, αν δεν απαιτείται η έγκριση της συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση της απορροφώσας εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 3, η έκθεση καθίσταται διαθέσιμη τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης της άλλης συγχωνευόμενης εταιρείας ή των άλλων συγχωνευόμενων εταιρειών.

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων σχετικά με το κατά πόσον η αποζημίωση σε μετρητά και η σχέση ανταλλαγής των μεριδίων είναι επαρκείς. Όσον αφορά την αποζημίωση σε μετρητά που αναφέρεται στο άρθρο 122 στοιχείο ιγ), οι εμπειρογνώμονες λαμβάνουν υπόψη την αγοραία τιμή των εν λόγω μεριδίων των συγχωνευόμενων εταιρειών πριν από την ανακοίνωση της πρότασης συγχώνευσης ή την αξία των εταιρειών εξαιρώντας την επίπτωση της προτεινόμενης συγχώνευσης όπως καθορίζεται σύμφωνα με γενικά αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης. Οι εκθέσεις τουλάχιστον:

   α) αναφέρουν την μέθοδο ή τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί η προτεινόμενη αποζημίωση σε μετρητά·
   β) αναφέρουν τη μέθοδο ή τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μεριδίων·
   γ) αναφέρουν κατά πόσον η μέθοδος ή οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση της αποζημίωσης σε μετρητά και της σχέσης ανταλλαγής μεριδίων και αναφέρουν την αξία στην οποία κατέληξαν με τη χρήση των εν λόγω μεθόδων και καταθέτουν τη γνώμη τους όσον αφορά τη σχετική σημασία που δόθηκε στις εν λόγω μεθόδους κατά τον υπολογισμό της αξίας που αποφασίστηκε· και σε περίπτωση χρήσης διαφορετικών μεθόδων στις συγχωνευόμενες εταιρείες, επίσης κατά πόσον είναι δικαιολογημένη η χρήση διαφορετικών μεθόδων·
   δ) περιγράφει τυχόν ειδικές δυσχέρειες αποτίμησης που έχουν ανακύψει.

Οι εμπειρογνώμονες έχουν δικαίωμα να λάβουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από τις συγχωνευόμενες εταιρείες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.»·

"

γ)  στην παράγραφο 4 προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:"

«Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις μονοπρόσωπες εταιρείες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»:

"

(11)  το άρθρο 126 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Αφού λάβει γνώση των εκθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 124 ▌και 125, κατά περίπτωση, και τις γνώμες των εργαζομένων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 124 και τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123, η γενική συνέλευση κάθε συγχωνευόμενης εταιρείας αποφασίζει με ψήφισμα για το αν θα εγκρίνει το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης και αν θα προσαρμόσει την ιδρυτική πράξη, και το καταστατικό εφόσον αυτό αποτελεί αντικείμενο ιδιαιτέρας πράξεως.»·

"

β)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:"

«4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ακόλουθοι λόγοι δεν αρκούν από μόνοι τους για να προσβληθεί η έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση:

   α) η σχέση ανταλλαγής των μεριδίων που αναφέρεται στο άρθρο 122 στοιχείο β) είναι ανεπαρκής·
   β) η αποζημίωση σε μετρητά που αναφέρεται στο άρθρο 122 στοιχείο ιγ) είναι ανεπαρκής·

   δ) οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τα στοιχεία α) ή β) δεν συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις.».

"

(12)  Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα ▌:"

«Άρθρο 126α

Προστασία των εταίρων

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον οι ▌εταίροι των συγχωνευόμενων εταιρειών που καταψήφισαν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν τα μερίδιά τους, με αντίτιμο επαρκή αποζημίωση σε μετρητά, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 εφόσον ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, θα λάβουν μερίδια της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση η οποία θα διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους από το κράτος μέλος της αντίστοιχης συγχωνευόμενης εταιρείας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα και σε άλλους εταίρους των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν η ρητή αντίθεση στο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης ή/και στην πρόθεση των εταίρων να ασκήσουν το δικαίωμα διάθεσης των μεριδίων τους να τεκμηριώνεται δεόντως το αργότερο κατά τη γενική συνέλευση που αναφέρεται στο άρθρο 126. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να θεωρείται η καταγραφή της αντίρρησης στο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης ως δέουσα τεκμηρίωση αρνητικής ψήφου.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας οι εταίροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οφείλουν να δηλώνουν στην ενδιαφερόμενη συγχωνευόμενη εταιρεία την απόφασή τους να ασκήσουν το δικαίωμα διάθεσης των μεριδίων τους. Η εν λόγω προθεσμία δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα μετά τη γενική συνέλευση που αναφέρεται στο άρθρο 126. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συγχωνευόμενες εταιρείες παρέχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω δήλωση.

3.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν περαιτέρω την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να καταβληθεί η αποζημίωση σε μετρητά που προσδιορίζεται στο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης. Η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από δύο μήνες μετά την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 129.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε εταίρος που έχει δηλώσει την απόφασή του να ασκήσει το δικαίωμα διάθεσης των μεριδίων του αλλά ο οποίος θεωρεί ότι η αποζημίωση σε μετρητά που προσφέρεται από την ενδιαφερόμενη συγχωνευόμενη εταιρεία δεν είναι επαρκής, έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση σε μετρητά ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή των οργανισμών που ορίζονται βάσει του εθνικού δικαίου. Τα κράτη μέλη καθορίζουν προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να υποβληθεί αίτηση για πρόσθετη αποζημίωση σε μετρητά.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η τελική απόφαση για την παροχή πρόσθετης αποζημίωσης σε μετρητά ισχύει για τους εταίρους της ενδιαφερόμενης συγχωνευόμενης εταιρείας που έχουν δηλώσει την απόφαση να ασκήσουν το δικαίωμα διάθεσης των μεριδίων τους σύμφωνα με την παράγραφο 2.

5.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 6 διέπονται από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται η συγχωνευόμενη εταιρεία και ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση των διαφορών που σχετίζονται με τα εν λόγω δικαιώματα.

6.   Τα κράτη μέλη θα πρέπει ▌να διασφαλίζουν ότι οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών που δεν διαθέτουν δικαίωμα διάθεσης των μεριδίων τους ή οι οποίοι δεν το άσκησαν, αλλά που έκριναν ότι η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μεριδίων ήταν ανεπαρκής μπορούν να προσβάλουν την εν λόγω σχέση ανταλλαγής ▌ που καθορίζεται στο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης και να διεκδικήσουν αποζημίωση σε μετρητά. Η εν λόγω διαδικασία κινείται ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή φορέων οι οποίοι ορίζονται βάσει του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται η αντίστοιχη συγχωνευόμενη εταιρεία, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους και δεν εμποδίζει την καταχώριση της διασυνοριακής συγχώνευσης. Η απόφαση είναι δεσμευτική για την εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν επίσης ότι η σχέση ανταλλαγής μεριδίων όπως ορίζεται στην απόφαση ισχύει για τους εταίρους της ενδιαφερόμενης συγχωνευόμενης εταιρείας που δεν έχουν δικαίωμα διάθεσης των μεριδίων τους ή δεν το έχουν ασκήσει.

7.  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση μπορεί να προβλέπει μερίδια ή άλλη αποζημίωση αντί πληρωμής σε μετρητά.

Άρθρο 126β

Προστασία των πιστωτών

1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν επαρκές σύστημα προστασίας των συμφερόντων των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων είναι προγενέστερες της δημοσιοποίησης του σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και δεν έχουν καταστεί απαιτητές κατά τον χρόνο τη