Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0400B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0190/2019

Внесени текстове :

A8-0190/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.1

Приети текстове :

P8_TA(2019)0409

Приети текстове
PDF 851kWORD 192k
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0799),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 33, член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 64, параграф 2, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), член 168, параграф 4, буква а), член 168, параграф 4, буква б), член 172, член 192, параграф 1, член 207, член 214, параграф 3 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0148/2019),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), член 168, параграф 4, буква а), член 168, параграф 4, буква б), член 192, параграф 1 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 1 юни 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 декември 2017 г.(2),

—  като взе предвид писмата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 7 март 2019 г. да разреши на комисията по правни въпроси да раздели посоченото по-горе предложение на Комисията и да изготви два отделни законодателни доклада въз основа на него,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0020/2018),

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата и позицията под формата на изменения на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по транспорт и туризъм и комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0190/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Позоваване 2
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 33, член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 64, параграф 2, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), член 168, параграф 4, буква а), член 168, параграф 4, буква б), член 172, член 192, параграф 1, член 207, член 214, параграф 3 и член 338, параграф 1 от него,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2, член 53, параграф 1, член 62, член 91, член 100, параграф 2, член 114, член 153, параграф 2, буква б), член 168, параграф 4, буква а), член 168, параграф 4, буква б), член 192, параграф 1 и член 338, параграф 1 от него,
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В Договора от Лисабон се въвежда разграничение между правомощията, делегирани на Комисията за приемане на незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи на законодателен акт (делегирани актове), и правомощията, предоставени на Комисията за приемане на актове, с които се осигуряват единни условия за изпълнението на правно обвързващи актове на Съюза (актове за изпълнение).
(1)  В договора от Лисабон съществено се изменя правната уредба относно предоставените от страна на законодателя правомощия на Комисията, като се въвежда ясно разграничение между правомощията, делегирани на Комисията за приемане на незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи на законодателен акт (делегирани актове), и правомощията, предоставени на Комисията за приемане на актове, с които се осигуряват единни условия за изпълнението на правно обвързващи актове на Съюза (актове за изпълнение).
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8a)   Групирането и представянето на оправомощавания, които не са тясно свързани помежду си, в рамките на един делегиран акт на Комисията, възпрепятства Парламента да упражнява правото си на контрол, тъй като той е изправен пред единствения избор да приеме или да отхвърли целия делегиран акт, което не му оставя никаква възможност да изрази становище по всяко отделно правомощие.
Изменение 4
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 1 – параграф 2 – точка 1
Директива 2009/31/ЕО
Член 29 – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29а за изменение на приложенията“.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29а за изменение на приложенията към настоящата директива с цел адаптирането им към научния и техническия прогрес.
Изменение 5
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 1 – параграф 2 – точка 2
Директива 2009/31/ЕО
Член 29a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 29, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 29, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 6
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 1 – параграф 2 – точка 3
Директива 2009/31/ЕО
Член 30
(3)   Член 30 се заличава.
(3)  Член 30 се заменя със следното:
„Член 30
Процедура на комитет
1.  Комисията се подпомага от Комитета по изменението на климата, създаден с член 26 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета*. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.**
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.“
___________________
*Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).
Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 7
Предложение за регламент
Приложение I – част I – точка 2
[...]
заличава се
Изменение 8
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1005/2009
Член 7 – параграф 2 – алинея 2
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а по отношение на формата и съдържанието на етикетите, които да бъдат използвани.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила по отношение на формата и съдържанието на етикетите, които да бъдат използвани.“
Изменение 9
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕО) № 1005/2009
Член 8 – параграф 3 – алинея 2
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а по отношение на формата и съдържанието на етикетите, които да бъдат използвани.“;
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила по отношение на формата и съдържанието на етикетите, които да бъдат използвани.“
Изменение 10
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 1005/2009
Член 10 – параграф 3 – алинея 2
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а по отношение на формата и съдържанието на етикетите, които да бъдат използвани.
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила по отношение на формата и съдържанието на етикетите, които да бъдат използвани.
Изменение 11
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 1005/2009
Член 10 – параграф 6 – алинея 3
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а по отношение на механизъм за разпределяне на квоти между производителите и вносителите.“;
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила по отношение на механизъм за разпределяне на квоти между производителите и вносителите.“;
Изменение 12
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1005/2009
Член 19 – параграф 1
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а относно допълнителни мерки за наблюдение на контролирани вещества или на нови вещества и на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества, поставени под режим временно складиране, митническо складиране или свободна зона или по време на транзит през митническата територия на Съюза или впоследствие реекспорт, въз основа на оценка на потенциалните рискове от незаконна търговия, свързани с такива движения, като взема предвид ползите за околната среда и социално-икономическото въздействие на подобни мерки.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила относно допълнителни мерки за наблюдение на контролирани вещества или на нови вещества и на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества, поставени под режим временно складиране, митническо складиране или свободна зона или по време на транзит през митническата територия на Съюза или впоследствие реекспорт, въз основа на оценка на потенциалните рискове от незаконна търговия, свързани с такива движения, като взема предвид ползите за околната среда и социално-икономическото въздействие на подобни мерки.“
Изменение 13
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1005/2009
Член 20 – параграф 2
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а относно правилата, съгласно взетите от страните решения, които се прилагат при допускането за свободно обращение в Съюза на продукти и оборудване, внесени от държава, която не е страна по Протокола, които са произведени чрез използването на контролирани вещества, но не съдържат вещества, които могат със сигурност да се определят като контролирани вещества. Определянето на тези продукти и оборудване се извършва съгласно технически насоки, давани периодично на страните.“;
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правилата, съгласно взетите от страните решения, които се прилагат при допускането за свободно обращение в Съюза на продукти и оборудване, внесени от държава, която не е страна по Протокола, които са произведени чрез използването на контролирани вещества, но не съдържат вещества, които могат със сигурност да се определят като контролирани вещества. Определянето на тези продукти и оборудване се извършва съгласно технически насоки, давани периодично на страните.“
Изменение 14
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 8 – буква б
Регламент (ЕО) № 1005/2009
Член 22 – параграф 4 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а относно списък с продукти и оборудване, съгласно взетите от страните решения, при които извличането на контролирани вещества или унищожаването на продукти и оборудване без предварително извличане на контролирани вещества се счита за технически и икономически осъществимо, като посочва, когато това е целесъобразно, технологиите, които следва да бъдат прилагани.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила относно списък с продукти и оборудване, съгласно взетите от страните решения, при които извличането на контролирани вещества или унищожаването на продукти и оборудване без предварително извличане на контролирани вещества се счита за технически и икономически осъществимо, като посочва, когато това е целесъобразно, технологиите, които следва да бъдат прилагани.
Изменение 15
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 8 – буква в
Регламент (ЕО) № 1005/2009
Член 22 – параграф 5 – алинеи 2 и 3
„Комисията прави оценка на мерките, взети от държавите членки, като ѝ се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а относно тези изисквания за минимална квалификация предвид тази оценка и техническата и друга относима информация.“;
„Комисията прави оценка на мерките, взети от държавите членки, като ѝ се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила относно тези изисквания за минимална квалификация предвид тази оценка и техническата и друга относима информация.“
Изменение 16
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 9 – буква а – подточка i
Регламент (ЕО) № 1005/2009
Член 23 – параграф 4 – алинея 1
„Държавите членки определят изискванията за минимална квалификация на персонала, който извършва дейностите, посочени в параграф 2. В контекста на оценка на посочените мерки, вземани от държавите членки, и на техническата и друга относима информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за хармонизиране на тези изисквания за минимална квалификация.“;
„Държавите членки определят изискванията за минимална квалификация на персонала, който извършва дейностите, посочени в параграф 2. В контекста на оценка на посочените мерки, вземани от държавите членки, и на техническата и друга относима информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила за хармонизиране на тези изисквания за минимална квалификация.“
Изменение 17
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 9 – буква б
Регламент (ЕО) № 1005/2009
Член 23 – параграф 7
„7. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за установяване на списък на технологиите или практиките, които да се използват от предприятията за предотвратяване и минимизиране на изтичането и емисиите на контролирани вещества.“;
„7. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на списък на технологиите или практиките, които да се използват от предприятията за предотвратяване и минимизиране на изтичането и емисиите на контролирани вещества.“
Изменение 18
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1005/2009
Член 24a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 7, параграф 2, член 8, параграфи 3 и 5, член 10, параграфи 3 и 6, член 13, параграф 2, член 18, параграф 9, член 19, член 20, параграф 2, член 22, параграфи 3, 4 и 5, член 23, параграфи 4 и 7, член 24, параграфи 2 и 3, член 26, параграф 3 и член 27, параграф 10, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [дата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 7, параграф 2, член 8, параграфи 3 и 5, член 10, параграфи 3 и 6, член 13, параграф 2, член 18, параграф 9, член 19, член 20, параграф 2, член 22, параграфи 3, 4 и 5, член 23, параграфи 4 и 7, член 24, параграфи 2 и 3, член 26, параграф 3 и член 27, параграф 10, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 19
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 3 – параграф 3 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1005/2009
Член 27 – параграф 10
„10. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а относно изменения на изискванията за докладване, посочени в параграфи 17 на настоящия член с цел изпълнение на ангажиментите, поети в рамките на Протокола, или с цел улесняване на прилагането им.“;
„10. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за изменение на изискванията за докладване, посочени в параграфи 17 на настоящия член с цел изпълнение на ангажиментите, поети в рамките на Протокола, или с цел улесняване на прилагането им.“
Изменение 20
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 4 – параграф 2 – точка 1
Директива 2002/58/ЕО
Член 4 – параграф 5
„5. След като се консултира с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), Работната група за защита на лицата при обработването на лични данни, създадена съгласно член 29 от Директива 95/46/ЕО и Европейския надзорен орган по защита на данните, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14б относно обстоятелствата, формата и процедурите, приложими за изискванията за информация и уведомяване, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.“;
„5. След като се консултира с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), Работната група за защита на лицата при обработването на лични данни, създадена съгласно член 29 от Директива 95/46/ЕО и Европейския надзорен орган по защита на данните, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14б за допълване на настоящата директива по отношение на обстоятелствата, формата и процедурите, приложими за изискванията за информация и уведомяване, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.“
Изменение 21
Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 4 – параграф 2 – точка 3
Директива 2002/58/ЕО
Член 14б – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [от датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [ датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 22
Предложение за регламент
Приложение І – част IV – точка 8 – параграф 2 – точка 3
Директива 89/391/ЕИО
Член 17б – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 23
Предложение за регламент
Приложение І – част IV – точка 16 – параграф 2 – точка 2
Директива 92/91/ЕИО
Член 11a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [дата на влизане в сила на настоящия „Омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 24
Предложение за регламент
Приложение І – част IV – точка 17 – параграф 2 – точка 2
Директива 92/104/ЕИО
Член 11a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 25
Предложение за регламент
Приложение І – част IV – точка 18 – параграф 2 – точка 2
Директива 93/103/ЕО
Член 12a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 26
Предложение за регламент
Приложение І – част IV – точка 21 – параграф 2 – точка 2
Директива 1999/92/ЕО
Член 10a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 27
Предложение за регламент
Приложение І – част IV – точка 22 – параграф 2 – точка 2
Директива 2000/54/ЕО
Член 19a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 28
Предложение за регламент
Приложение І – част IV – точка 27 – параграф 2 – точка 2
Директива 2009/104/ЕО
Член 11a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 29
Предложение за регламент
Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 1
Директива 2009/73/ЕО
Член 6 – параграф 4
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки относно регионалното сътрудничество в дух на солидарност.“;
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки относно регионалното сътрудничество в дух на солидарност.“
Изменение 30
Предложение за регламент
Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 2
Директива 2009/73/ЕО
Член 11 – параграф 10
„10. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки, определящи подробностите относно процедурата, която да се спазва за прилагането на настоящия член.“;
„10. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки, определящи подробностите относно процедурата, която да се спазва за прилагането на настоящия член.“
Изменение 31
Предложение за регламент
Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 3
Директива 2009/73/ЕО
Член 15 – параграф 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки за осигуряване на пълно и ефективно изпълнение на изискванията на параграф 2 от настоящия член от собственика на газопреносна система и оператора на система за съхранение.“;
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки за осигуряване на пълно и ефективно изпълнение на изискванията на параграф 2 от настоящия член от собственика на газопреносна система и оператора на система за съхранение.“
Изменение 32
Предложение за регламент
Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 4
Директива 2009/73/ЕО
Член 36 – параграф 10
„10. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки за прилагането на условията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, и да определи процедурата, която да бъде следвана за прилагането на разпоредбите на параграфи 3, 6, 8 и 9 от настоящия член.“;
„10. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки за прилагането на условията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, и да определи процедурата, която да бъде следвана за прилагането на разпоредбите на параграфи 3, 6, 8 и 9 от настоящия член.“
Изменение 33
Предложение за регламент
Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 5
Директива 2009/73/ЕО
Член 42 – параграф 5
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки относно обхвата на задълженията на регулаторните органи да сътрудничат помежду си и с Агенцията.“;
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки относно обхвата на задълженията на регулаторните органи да сътрудничат помежду си и с Агенцията.“
Изменение 34
Предложение за регламент
Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 6
Директива 2009/73/ЕО
Член 43 – параграф 9
„9. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки, определящи подробностите, свързани с процедурата, която да бъде следвана от регулаторните органи, Агенцията и Комисията относно съответствието на решенията, взети от регулаторните органи с насоките, посочени в настоящия член.“;
„9. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки, определящи подробностите, свързани с процедурата, която да бъде следвана от регулаторните органи, Агенцията и Комисията относно съответствието на решенията, взети от регулаторните органи с насоките, посочени в настоящия член.“
Изменение 35
Предложение за регламент
Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 7
Директива 2009/73/ЕО
Член 44 – параграф 4
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за изготвяне на насоки, определящи методите и условията за съхранение на документацията, както и формата и съдържанието на данните, които се съхраняват.“;
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на насоки, определящи методите и условията за съхранение на документацията, както и формата и съдържанието на данните, които се съхраняват.“
Изменение 36
Предложение за регламент
Приложение І – част V – точка 29 – параграф 2 – точка 8
Директива 2009/73/ЕО
Член 50a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 4, член 11, параграф 10, член 15, параграф 3, член 36, параграф 10, член 42, параграф 5, член 43, параграф 9 и член 44, параграф 4 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 4, член 11, параграф 10, член 15, параграф 3, член 36, параграф 10, член 42, параграф 5, член 43, параграф 9 и член 44, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 37
Предложение за регламент
Приложение І – част V – точка 30 – параграф 2 – точка 1
Регламент (ЕО) № 715/2009
Член 3 – параграф 5
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за изготвяне на насоки, определящи в детайли процедурата, която да се следва за прилагането на параграфи 1 и 2 от настоящия член.“;
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на насоки, определящи в детайли процедурата, която да се следва за прилагането на параграфи 1 и 2 от настоящия член.“
Изменение 38
Предложение за регламент
Приложение І – част V – точка 30 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 715/2009
Член 6 – параграф 11 – алинея 2
„Когато Комисията предлага приемането на мрежов кодекс по своя собствена инициатива, тя се консултира с Агенцията, ЕМОПС за газ и всички съответни заинтересовани страни по отношение на проекта на мрежов кодекс в рамките на срок, не по-кратък от два месеца. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за приемането на такива мрежови кодекси.“;
„Когато Комисията предлага приемането на мрежов кодекс по своя собствена инициатива, тя се консултира с Агенцията, ЕМОПС за газ и всички съответни заинтересовани страни по отношение на проекта на мрежов кодекс в рамките на срок, не по-кратък от два месеца. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за допълване на настоящия регламент чрез приемането на такива мрежови кодекси.“
Изменение 39
Предложение за регламент
Приложение І – част V – точка 30 – параграф 2 – точка 4
Регламент (ЕО) № 715/2009
Член 12 – параграф 3 – алинея 1
С оглед постигане на целите, определени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за определяне на географската област, която всяка структура за регионално сътрудничество обхваща, като се вземат предвид съществуващите структури за регионално сътрудничество. За тази цел Комисията се консултира с Агенцията и ЕМОПС за газ.
„С оглед постигане на целите, определени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на географската област, която всяка структура за регионално сътрудничество обхваща, като се вземат предвид съществуващите структури за регионално сътрудничество. За тази цел Комисията се консултира с Агенцията и ЕМОПС за газ.
Изменение 40
Предложение за регламент
Приложение І – част V – точка 30 – параграф 2 – точка 5
Регламент (ЕО) № 715/2009
Член 23 – параграф 2 – алинея 2
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за изготвяне на насоки по въпросите, изброени в параграф 1 от настоящия член, и да изменя насоките, посочени в букви а), б) и в) от него.“;
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на насоки по въпросите, изброени в параграф 1 от настоящия член, и да изменя насоките, посочени в букви а), б) и в) от него.“
Изменение 41
Предложение за регламент
Приложение І – част V – точка 30 – параграф 2 – точка 6
Регламент (ЕО) № 715/2009
Член 27a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 5, член 6, параграф 11, член 7, параграф 3, член 12, параграф 3 и член 23, параграф 2 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 5, член 6, параграф 11, член 7, параграф 3, член 12, параграф 3 и член 23, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 42
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 32 – параграф 2 – точка 6
Директива 91/271/ЕИО
Член 17a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 4, параграф 3, член 5, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 4, параграф 3, член 5, параграф 3, член 11, параграф 2 и член 12, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 43
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 33 – параграф 2 – точка 2
Директива 91/676/ЕИО
Член 8a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 44
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 35 – параграф 2 – точка 1
Директива 96/59/ЕО
Член 10 – параграф 2 – уводна част
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10б, за да:
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10б за допълване на настоящата директива със следните цели:
Изменение 45
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 35 – параграф 2 – точка 3
Директива 96/59/ЕО
Член 10б – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 46
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 36 – параграф 4 – точка 2
Директива 98/83/ЕО
Член 11a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 47
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 37 – параграф 3 – точка 2
Директива 2000/53/ЕО
Член 5 – параграф 5 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а по отношение на минимални изисквания за сертификата за унищожаване.“;
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член за допълване на настоящата директива чрез определяне на минимални изисквания относно сертификата за унищожаване.
Изменение 48
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 37 – параграф 3 – точка 4
Директива 2000/53/ЕО
Член 7 – параграф 2 – алинея 3
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно подробните правила, необходими за контрол на спазването от страна държавите членки на целите, посочени в първата алинея. Когато предлага такива правила, Комисията взема предвид релевантни фактори, inter alia наличността на данни и въпроса за износа и вноса на излезли от употреба превозни средства.“;
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член за допълване на настоящата директива чрез установяване на подробните правила, необходими за контрол на спазването от страна на държавите членки на целите, посочени в първата алинея. Когато предлага такива правила, Комисията взема предвид релевантни фактори, inter alia наличността на данни и въпроса за износа и вноса на излезли от употреба превозни средства.“
Изменение 49
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 37 – параграф 3 – точка 5
Директива 2000/53/ЕО
Член 8 – параграф 2
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно стандартите, посочени в параграф 1. Когато подготвя такива стандарти, Комисията взема предвид дейността, осъществявана в тази област на съответните международни форуми, и ако е подходящо, дава приноса си за тази дейност.“;
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящата директива чрез установяване на стандартите, посочени в параграф 1. Когато подготвя такива стандарти, Комисията взема предвид дейността, осъществявана в тази област на съответните международни форуми, и ако е подходящо, дава приноса си за тази дейност.“
Изменение 50
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 37 – параграф 3 – точка 6
Директива 2000/53/ЕО
Член 9a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 2, буква б), член 5, параграф 5, член 6, параграф 6, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 2, буква б), член 5, параграф 5, член 6, параграф 6, член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 51
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 38 – параграф 3 – точка 1
Директива 2000/60/ЕО
Член 8 – параграф 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20а за определяне на технически спецификации и стандартизирани методи за анализ и мониторинг на състоянието на водите.“;
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20а за допълване на настоящата директива чрез определяне на технически спецификации и стандартизирани методи за анализ и мониторинг на състоянието на водите.“
Изменение 52
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 38 – параграф 3 – точка 3
Директива 2000/60/ЕО
Член 20a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 3, член 20, параграф 1, първата алинея и приложение V, параграф 1.4.1, точка ix), се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [дата на влизане в сила на настоящата директива].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 3, член 20, параграф 1, първата алинея и приложение V, параграф 1.4.1, точка ix), се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 53
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 38 – параграф 3 – точка 5
Директива 2000/60/ЕО
Приложение V – параграф 1.4.1 – подточка ix
„ix) На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20а за определяне на резултатите от вътрешнокалибрационната процедура и стойностите, установени за класификация на мониторинговите системи на държавите членки в съответствие с точки i)—viii). Те ще се публикуват от Комисията до 6 месеца след завършването на вътрешнокалибрационната процедура.“.
„ix) На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20а за допълване на настоящата директива чрез определяне на резултатите от вътрешнокалибрационната процедура и чрез определяне на стойностите, установени за класификация на мониторинговите системи на държавите членки в съответствие с точки i) – viii). Те ще се публикуват от Комисията до 6 месеца след завършването на вътрешнокалибрационната процедура.“
Изменение 54
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 41 – параграф 2 – точка 2
Директива 2004/107/ЕО
Член 5a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 15, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 55
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 42 – параграф 3 – точка 1
Директива 2006/7/ЕО
Член 15 – параграф 2 – буква а
а)  установяване на EN/ISO стандарт за еквивалентността на микробиологичните методи за целите на член 3, параграф 9;
а)  за допълване на настоящата директива чрез установяване на EN/ISO стандарт за еквивалентността на микробиологичните методи за целите на член 3, параграф 9;
Изменение 56
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 42 – параграф 3 – точка 1
Директива 2006/7/ЕО
Член 15 – параграф 2 – буква б
б)  изменение на приложение I, когато е необходимо, в светлината на научния и техническия прогрес, по отношение на методите за анализ на показателите, дадени в приложение I;
б)  за изменение на приложение I, когато е необходимо, в светлината на научния и техническия прогрес, по отношение на методите за анализ на показателите, дадени в приложение I;
Изменение 57
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 42 – параграф 3 – точка 1
Директива 2006/7/ЕО
Член 15 – параграф 2 – буква в
в)  изменение на приложение V, когато е необходимо, в светлината на научния и техническия прогрес.“;
в)  за изменение на приложение V, когато е необходимо, в светлината на научния и техническия прогрес.
Изменение 58
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 42 – параграф 3 – точка 2
Директива 2006/7/ЕО
Член 15a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 59
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 1
Директива 2006/21/ЕО
Член 22 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22а за:
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22а за допълване на настоящата директива със следните цели:
Изменение 60
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 1
Директива 2006/21/ЕО
Член 22 – параграф 2 – алинея 1 – буква а
а)  изготвяне на техническите изисквания за целите на член 13, параграф 6, включително техническите изисквания, отнасящи се до определението на слабокиселинен разложим цианид и на методите за измерването му;
а)  да изготвя техническите изисквания за целите на член 13, параграф 6, включително техническите изисквания, отнасящи се до определението на слабокиселинен разложим цианид и на методите за измерването му;
Изменение 61
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 1
Директива 2006/21/ЕО
Член 22 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
б)  допълване на съдържащите се в приложение II технически изисквания за характеристиката на отпадъците;
б)  да допълва съдържащите се в приложение II технически изисквания за характеристиката на отпадъците;
Изменение 62
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 1
Директива 2006/21/ЕО
Член 22 – параграф 2 – алинея 1 – буква в
в)  интерпретация на определението, съдържащо се в член 3, точка 3;
в)  да дава тълкуване на определението, съдържащо се в член 3, точка 3;
Изменение 63
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 1
Директива 2006/21/ЕО
Член 22 – параграф 2 – алинея 1 – буква г
г)  определяне на критериите за класифицирането на съоръженията за отпадъци в съответствие с приложение III;
г)  да определя критериите за класифицирането на съоръженията за отпадъци в съответствие с приложение III;
Изменение 64
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 1
Директива 2006/21/ЕО
Член 22 – параграф 2 – алинея 1 – буква д
д)  определяне на хармонизирани стандарти за вземане на проби и методи за анализ, необходими за техническото изпълнение на настоящата директива.
д)  да определя хармонизирани стандарти за вземане на проби и методи за анализ, необходими за техническото изпълнение на настоящата директива.
Изменение 65
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 43 – параграф 3 – точка 2
Директива 2006/21/ЕО
Член 22a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 22, параграфи 2 и 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 22, параграфи 2 и 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 66
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 44 – параграф 2 – точка 2
Директива 2006/118/ЕО
Член 8a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 67
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 46 – параграф 3 – точка 2
Директива 2007/2/ЕО
Член 7 – параграф 1
„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за определяне на техническите разпоредби за оперативната съвместимост и, по целесъобразност хармонизацията на масиви от пространствени данни и услуги. Съответните изисквания на потребителите, съществуващите инициативи и международни стандарти за хармонизация на масиви от пространствени данни, както и осъществимостта и съображенията за съотношението между разходи и ползи, се вземат предвид при създаването на тези разпоредби.
„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за допълване на настоящата директива чрез определяне на техническите разпоредби за оперативната съвместимост и по целесъобразност хармонизацията на масиви от пространствени данни и услуги. Съответните изисквания на потребителите, съществуващите инициативи и международни стандарти за хармонизация на масиви от пространствени данни, както и осъществимостта и съображенията за съотношението между разходи и ползи, се вземат предвид при създаването на тези разпоредби.
Изменение 68
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 46 – параграф 3 – точка 3
Директива 2007/2/ЕО
Член 16 – параграф 1 – уводна част
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а по отношение на правилата, с които се определя, по-специално, следното с цел допълване на настоящата глава:
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за допълване на настоящата директива чрез определяне, по-специално, на следното:
Изменение 69
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 46 – параграф 3 – точка 4
Директива 2007/2/ЕО
Член 17 – параграф 8 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за определянето на правила за прилагане на тези условия. Тези правила за прилагане следва да зачитат напълно принципите, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член.“;
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за допълване на настоящата директива чрез определяне на правила за прилагане на тези условия. Тези правила за прилагане следва да зачитат напълно принципите, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член.
Изменение 70
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 46 – параграф 3 – точка 5
Директива 2007/2/ЕО
Член 21a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 7, член 7, параграф 1, член 16 и член 17, параграф 8, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 7, член 7, параграф 1, член 16 и член 17, параграф 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 71
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 47 – параграф 2 – точка 2
Директива 2007/60/ЕО
Член 11a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 72
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 48 – параграф 2 – точка 2
Директива 2008/50/ЕО
Член 28a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 28, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 28, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 73
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 49 – параграф 2 – точка 1
Директива 2008/56/ЕО
Член 9 – параграф 3 – алинея 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за определяне до 15 юли 2010 г. на критерии и методологични стандарти, които да бъдат използвани от държавите членки, въз основа на приложения I и III, по начин, гарантиращ последователност и позволяващ да се правят сравнения между морските региони и подрегиони по отношение на степента, в която е постигнато добро състояние на околната среда.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящата директива чрез определяне до 15 юли 2010 г. на критерии и методологични стандарти, които да бъдат използвани от държавите членки, въз основа на приложения I и III, по начин, гарантиращ последователност и позволяващ да се правят сравнения между морските региони и подрегиони по отношение на степента, в която е постигнато добро състояние на околната среда.
Изменение 74
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 49 – параграф 2 – точка 2
Директива 2008/56/ЕО
Член 11 – параграф 4
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за определяне на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, които отчитат съществуващите ангажименти и осигуряват сравнимост между мониторинга и резултатите от оценката.“;
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настояща директива чрез определяне на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, които отчитат съществуващите ангажименти и осигуряват сравнимост между мониторинга и резултатите от оценката.“
Изменение 75
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 49 – параграф 2 – точка 4
Директива 2008/56/ЕО
Член 24a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 3, член 11, параграф 4, и член 24, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 3, член 11, параграф 4, и член 24, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 76
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 52 – параграф 2 – точка 2
Директива 2009/147/ЕО
Член 15a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 77
Предложение за регламент
Приложение I – част VІ – точка 53 – параграф 1
С цел да се актуализира Регламент (ЕО) № 1221/2009 и да се установят процедури за оценка, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложенията към този регламент и за допълването му с процедури за извършване на партньорска оценка на компетентните органи на EMAS. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
С цел да се актуализира Регламент (ЕО) № 1221/2009 и да се установят процедури за оценка, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложенията към този регламент и за допълването му с процедури за извършване на партньорска оценка на компетентните органи на EMAS, както и за предоставяне на референтни документи по сектори и на документи с насоки относно регистрацията на организации и процедурите за хармонизиране. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 78
Предложение за регламент
Приложение I – част VІ – точка 53 – параграф 2
За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 1221/2009, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия относно хармонизирането на някои процедури и във връзка с референтните документи по сектори. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
заличава се
Изменение 79
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 53 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1221/2009
Член 16 – параграф 4 – алинея 1
Комисията приема посредством актове за изпълнение документи с насоки относно процедурите за хармонизиране, одобрени от Форума на компетентните органи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 49, параграф 2.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 48а за допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на документи с насоки относно процедурите за хармонизиране, одобрени от Форума на компетентните органи.
Изменение 80
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 53 – параграф 3 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1221/2009
Член 17 – параграф 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 48а относно процедурите за извършване на партньорска оценка на компетентните органи на EMAS , включително подходящи процедури за обжалване на решения, взети в резултат на партньорската оценка.“;
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 48а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на процедурите за извършване на партньорска оценка на компетентните органи на EMAS, включително подходящи процедури за обжалване на решения, взети в резултат на партньорската оценка.“
Изменение 81
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 53 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1221/2009
Член 30 – параграф 6 – алинея 1
Комисията приема посредством актове за изпълнение документи с насоки относно процедурите за хармонизиране, одобрени от форума на органите по акредитация и лицензиращите органи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 49, параграф 2.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 48а за допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на документи с насоки относно процедурите за хармонизиране, одобрени от форума на органите по акредитация и лицензиращите органи.
Изменение 82
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 53 – параграф 3 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1221/2009
Член 46 – параграф 6
„6. Комисията приема посредством актове за изпълнение референтните документи по сектори, посочени в параграф 1, и ръководствата, посочени в параграф 4, в съответствие с процедурата, посочена в член 49, параграф 2.“;
„6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 48а за допълване на настоящия регламент чрез приемане на референтните документи по сектори, посочени в параграф 1, и ръководствата, посочени в параграф 4.“
Изменение 83
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 53 – параграф 3 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1221/2009
Член 48a
„Член 48a
„Член 48a
Упражняване на делегирането
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, параграф 3 и в член 48, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16, параграф 4, член 17, параграф 3, член 30, параграф 6, член 46, параграф 6 и член 48, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 17, параграф 3 и в член 48, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 16, параграф 4, член 17, параграф 3, член 30, параграф 6, член 46, параграф 6 и член 48, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 17, параграф 3 и член 48, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета за него или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 16, параграф 4, член 17, параграф 3, член 30, параграф 6, член 46, параграф 6 и член 48, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета за него или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
_______________
_______________
* ОВ, L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
* ОВ, L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
Изменение 84
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 54 – параграф 4 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 66/2010
Член 6 – параграф 7 – алинея 1
За специфични категории стоки, съдържащи посочените в параграф 6 вещества и само в случаите, когато не е технически осъществимо тяхното заместване като такива или чрез използване на алтернативни материали или изработка, или за продукти, които имат значително по-високи цялостни екологични показатели в сравнение с други стоки от същата категория, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за предоставяне на дерогации от параграф 6 на настоящия член.
За специфични категории стоки, съдържащи посочените в параграф 6 вещества и само в случаите, когато не е технически осъществимо тяхното заместване като такива или чрез използване на алтернативни материали или изработка, или за продукти, които имат значително по-високи цялостни екологични показатели в сравнение с други стоки от същата категория, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на мерки за предоставяне на дерогации от параграф 6 на настоящия член.
Изменение 85
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 54 – параграф 4 – точка 2
Регламент (ЕО) № 66/2010
Член 8 – параграф 2 – алинея 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за определяне, не по-късно от девет месеца след консултацията със СЕЕС, на мерки за установяване на специфични критерии за екомаркировката на ЕС по отношение на всяка група продукти. Тези мерки се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за допълване на настоящия регламент чрез определяне, не по-късно от девет месеца след консултацията със СЕЕС, на мерки за установяване на специфични критерии за екомаркировката на ЕС по отношение на всяка група продукти. Тези мерки се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 86
Предложение за регламент
Приложение І – част VІ – точка 54 – параграф 4 – точка 4
Регламент (ЕО) № 66/2010
Член 15a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 7, член 8, параграф 2 и член 15, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 7, член 8, параграф 2, и член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 87
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 55 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕИО) № 3924/91
Член 2 – параграф 6
„6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за актуализиране на Продком списъка и на фактически събраната информация за всяка позиция.“;
„6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез актуализиране на Продком списъка и на фактически събраната информация за всяка позиция.“
Изменение 88
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 55 – параграф 3 – точка 2
Регламент (ЕИО) № 3924/91
Член 3 – параграф 5
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а във връзка с подробните правила за прилагането на параграф 3 от настоящия член, включително за приспособяването към техническия прогрес.“;
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез приемане на подробните правила за прилагането на параграф 3 от настоящия член, включително за приспособяването към техническия прогрес.“
Изменение 89
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 55 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕИО) № 3924/91
Член 4 – параграф 2
„Въпреки това за някои позиции в Продком списъка на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а, с които се предвижда провеждането на месечни или тримесечни изследвания.“;
Въпреки това за някои позиции в Продком списъка на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент, като се предвиди провеждането на месечни или тримесечни изследвания.
Изменение 90
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 55 – параграф 3 – точка 4
Регламент (ЕИО) № 3924/91
Член 5 – параграф 1
„1. Необходимата информация се събира от държавите членки, като се използват въпросници за изследване, чието съдържание е съобразено с правилата, определени от Комисията. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно тези правила.“;
„1. Необходимата информация се събира от държавите членки, като се използват въпросници за изследване, чието съдържание е съобразено с правилата, определени от Комисията. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член за допълване на настоящия регламент чрез определяне на тези правила.“
Изменение 91
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 55 – параграф 3 – точка 5
Регламент (ЕИО) № 3924/91
Член 6 – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно подробните правила в съответствие с които държавите членки обработват попълнените въпросници, посочени в член 5, параграф 1, или информацията от други източници, посочена в член 5, параграф 3.“;
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробните правила в съответствие с които държавите членки обработват попълнените въпросници, посочени в член 5, параграф 1, или информацията от други източници, посочена в член 5, параграф 3.“;
Изменение 92
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 55 – параграф 3 – точка 6
Регламент (ЕИО) № 3924/91
Член 9a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 6, член 3, параграфи 5 и 4, член 5, параграф 1 и член 6, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 6, член 3, параграфи 5 и 4, член 5, параграф 1 и член 6, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 93
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 56 – параграф 2 – точка 1
Регламент (ЕИО) № 696/93
Член 6 – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6а за изменение, по-специално, на статистическите отчетни единици на производствената система, използваните критерии и определенията, посочени в приложението с цел адаптирането към икономическото и техническо развитие.“;
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6а за изменение на статистическите отчетни единици на производствената система, използваните критерии и определенията, посочени в приложението с цел адаптирането към икономическото и техническо развитие.“;
Изменение 94
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 56 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕИО) № 696/93
Член 6a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 95
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 1 – тире 4
—  за допълване на този регламент с критериите за измерване на качеството;
—  за допълване на този регламент с критериите за измерване на качеството на променливите;
Изменение 96
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 2 – уводна част
(2)  В член 4, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:
(2)  В член 4, параграф 2, първа алинея, буква г) втората алинея се заменя със следното:
Изменение 97
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1165/98
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква г – подточка 2
„Детайлите по програмите, упоменати в първа алинея, са както са определени в приложенията. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно тяхното одобрение и прилагане.“;
„Детайлите по програмите, упоменати в първа алинея, са както са определени в приложенията. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез доуточняване на тяхното одобрение и прилагане.“
Изменение 98
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1165/98
Член 10 – параграф 5
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно критериите за измерване на качеството.“;
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез уточняване на критериите за измерване на качеството на променливите.“
Изменение 99
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1165/98
Член 18 – параграф 3
(4a)  В член 18 параграф 3 се заличава;
Изменение 100
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1165/98
Член 18a – параграф 2
2.  Делегирането на правомощие да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, член 10, приложение A, буква а), буква б), точка 3., буква в) точки 2. и 10., буква г), точка 2., буква е), точки 8. и 9., приложение Б, буква б), точка 4. и буква г), точка 2., приложение В, буква б), точка 2., буква г), точка 2., буква ж), точка 2. и приложение Г, буква б), точка 2., и буква г) точка 2., се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Делегирането на правомощие да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, първа алинея, буква г), втора алинея, член 10, параграф 5, приложение A, буква а), буква б), точка 3, буква в) точки 2 и 10, буква г), точка 2, буква е), точки 8 и 9, приложение Б, буква б), точка 4 и буква г), точка 2, приложение В, буква б), точка 2, буква г), точка 2, буква ж), точка 2 и приложение Г, буква б), точка 2, и буква г) точка 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 101
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1165/98
Член 18a – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, член 10, приложение A, буква а), буква б), точка 3., буква в) точки 2. и 10., буква г), точка 2., буква е), точки 8. и 9., приложение Б, буква б), точка 4. и буква г), точка 2., приложение В, буква б), точка 2., буква г), точка 2., буква ж), точка 2. и приложение Г, буква б), точка 2., и буква г) точка 2., може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, първа алинея, буква г), втора алинея, член 10, параграф 5, приложение A, буква а), буква б), точка 3, буква в) точки 2 и 10, буква г), точка 2, буква е), точки 8 и 9, приложение Б, буква б), точка 4 и буква г), точка 2, приложение В, буква б), точка 2, буква г), точка 2, буква ж), точка 2 и приложение Г, буква б), точка 2, и буква г) точка 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 102
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1165/98
Член 18a – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно в член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, член 10, приложение A, буква а), буква б), точка 3., буква в) точки 2. и 10., буква г), точка 2., буква е), точки 8. и 9., приложение Б, буква б), точка 4. и буква г), точка 2., приложение В, буква б), точка 2., буква г), точка 2., буква ж), точка 2. и приложение Г, буква б), точка 2., и буква г) точка 2., влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, първа алинея, буква г), втора алинея, член 10, параграф 5, приложение A, буква а), буква б), точка 3, буква в) точки 2 и 10, буква г), точка 2, буква е), точки 8 и 9, приложение Б, буква б), точка 4 и буква г), точка 2, приложение В, буква б), точка 2, буква г), точка 2, буква ж), точка 2 и приложение Г, буква б), точка 2, и буква г), точка 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 103
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 6 – подточка ii
Регламент (ЕО) № 1165/98
Приложение А – буква б – точка 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно използването на други единици за наблюдение.“;
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез предвиждането на възможност за използване на други единици за наблюдение.“;
Изменение 104
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 6 – подточка iii
Регламент (ЕО) № 1165/98
Приложение А – буква в – точка 2
„2. Информацията за производствените цени за външните пазари (№ 312) и за вносните цени (№ 340) може да се компилира, като се използват единични стойности за продукти с произход външна търговия или други източници, само ако не е налице някакво значително влошаване на качеството в сравнение с конкретната ценова информация. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно условията за осигуряване на необходимото качество на данните.“;
„2. Информацията за производствените цени за външните пазари (№ 312) и за вносните цени (№ 340) може да се компилира, като се използват единични стойности за продукти с произход външна търговия или други източници, само ако не е налице някакво значително влошаване на качеството в сравнение с конкретната ценова информация. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на условията за осигуряване на необходимото качество на данните.“;
Изменение 105
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 6 – подточка vi
Регламент (ЕО) № 1165/98
Приложение А – буква г – точка 2
„2. Освен това променливата за производството (№ 110) и променливата за отработените часове (№ 220) следва да се предават в коригирана форма според броя на работните дни. Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“;
„2. Освен това променливата за производството (№ 110) и променливата за отработените часове (№ 220) следва да се предават в коригирана форма според броя на работните дни. Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за изменение на списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“
Изменение 106
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 6 – подточка vii
Регламент (ЕО) № 1165/98
Приложение А – буква е – точка 8
„8. За променливата за вносната цена (№ 340) на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно определянето на условията за прилагане на европейска програма за подбор на изследвания съгласно определеното в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г).“;
„8. За променливата за вносната цена (№ 340) на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на този регламент чрез определяне на условията за прилагане на европейска програма за подбор на изследвания съгласно определеното в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г).“
Изменение 107
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 6 – подточка viii
Регламент (ЕО) № 1165/98
Приложение А – буква е – точка 9
„9. Променливите за външните пазари (№ 122 и 312) се предават с разбивка за страните от еврозоната и за страни извън нея. Разбивката следва да се прилага по отношение на цялата промишленост, както е определена в раздели от В до Е на NACE Rev. 2, в MIGS и в разделите (еднобуквени) и разделенията (двуцифрено ниво) от NACE Rev. 2. Данните за раздели D и E от NACE Rev. 2 не се изискват за променлива № 122. Освен това променливата „Вносни цени“ (№ 340) се предава в съответствие с разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея. Разбивката се прилага за цялата промишленост, както е определена в сектори от B до E от СРА, за MIG, както и за секторите (еднобуквени) и разделите (двуцифрено ниво) от СРА. За разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно определянето на условията за прилагане на европейска програма за подбор на изследвания съгласно определеното в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г). Европейската програма за подбор на изследвания може да ограничи обхвата на променливата „Вносни цени“ до вноса на продукти от страни извън еврозоната. Разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея за променливи 122, 312 и 340 не е необходимо да се предава от държавите членки, които не са приели еврото за своя валута.“;
„9. Променливите за външните пазари (№ 122 и 312) се предават с разбивка за страните от еврозоната и за страни извън нея. Разбивката следва да се прилага по отношение на цялата промишленост, както е определена в раздели от В до Е на NACE Rev. 2, в MIGS и в разделите (еднобуквени) и разделенията (двуцифрено ниво) от NACE Rev. 2. Данните за раздели D и E от NACE Rev. 2 не се изискват за променлива № 122. Освен това променливата „Вносни цени“ (№ 340) се предава в съответствие с разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея. Разбивката се прилага за цялата промишленост, както е определена в сектори от B до E от СРА, за MIG, както и за секторите (еднобуквени) и разделите (двуцифрено ниво) от СРА. За разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на условията за прилагане на европейска програма за подбор на изследвания съгласно определеното в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г). Европейската програма за подбор на изследвания може да ограничи обхвата на променливата „Вносни цени“ до вноса на продукти от страни извън еврозоната. Разбивката на страни от еврозоната и страни извън нея за променливи 122, 312 и 340 не е необходимо да се предава от държавите членки, които не са приели еврото за своя валута.“;
Изменение 108
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 7 – подточка i
Регламент (ЕО) № 1165/98
Приложение Б – буква б – точка 4
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно използването на други единици за наблюдение.“;
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез предвиждането на възможност за използване на други единици за наблюдение.“;
Изменение 109
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 7 – подточка iv
Регламент (ЕО) № 1165/98
Приложение Б – буква г – точка 2 – алинея 2
Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“;
Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за изменение на списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“
Изменение 110
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 8 – подточка i
Регламент (ЕО) № 1165/98
Приложение В – буква б – точка 2
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно използването на други единици за наблюдение.“;
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез предвиждането на възможност за използване на други единици за наблюдение.“;
(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 8 — подточка i) съответства на „Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 9 — подточка i)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част VІІ, точка 57, параграф 4, точка 8 липсва.)
Изменение 111
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 8 – подточка iii
Регламент (ЕО) № 1165/98
Приложение В – буква в – точка 4
iii)  в буква в), точка 4. последният параграф се заличава;
iii)  в буква в), точка 4. третата алинея се заличава.
(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 8 — подточка iii) съответства на „Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 9 — подточка iii)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част VІІ, точка 57, параграф 4, точка 8 липсва.)
Изменение 112
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 8 – подточка iv
Регламент (ЕО) № 1165/98
Приложение В – буква г – точка 2
„2. Променливата за оборота (№ 120) и променливата за обема на продажбите (№ 123) също трябва да се изпращат в коригирана форма според броя на работните дни. Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“;
„2. Променливата за оборота (№ 120) и променливата за обема на продажбите (№ 123) също трябва да се изпращат в коригирана форма според броя на работните дни. Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за изменение на списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“
(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 8 — подточка iv) съответства на „Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 9 — подточка iv)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част VІІ, точка 57, параграф 4, точка 8 липсва.)
Изменение 113
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 8 – подточка v
Регламент (ЕО) № 1165/98
Приложение В – буква ж – точка 2
„2. Променливите за оборота (№ 120) и за дефлатора на продажбите/обема на продажбите (№ 330/123) се изпращат в срок един месец с нивото на детайлност, определено в параграф 3, буква е) от настоящото приложение. Държавите членки могат да изберат да участват за променливите за оборота и дефлатора на продажбите/обема на продажбите № 120 и № 330/123 с принос в съответствие с разпределението в европейската програма за подбор на изследвания, както е определено в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г). На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно условията за предоставяне на европейска програма за подбор на изследвания.“;
„2. Променливите за оборота (№ 120) и за дефлатора на продажбите/обема на продажбите (№ 330/123) се изпращат в срок един месец с нивото на детайлност, определено в параграф 3, буква е) от настоящото приложение. Държавите членки могат да изберат да участват за променливите за оборота и дефлатора на продажбите/обема на продажбите № 120 и № 330/123 с принос в съответствие с разпределението в европейската програма за подбор на изследвания, както е определено в член 4, параграф 2, първа алинея, буква г). На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на условията за предоставяне на европейска програма за подбор на изследвания.“;
(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 8 — подточка v) съответства на „Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 9 — подточка v)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част VІІ, точка 57, параграф 4, точка 8 липсва.)
Изменение 114
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 9 – подточка i
Регламент (ЕО) № 1165/98
Приложение Г – буква б – точка 2
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно използването на други единици за наблюдение.“;
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез предвиждането на възможност за използване на други единици за наблюдение.“;
(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 9 — подточка i) съответства на „Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 10 — подточка i)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част VІІ, точка 57, параграф 4, точка 8 липсва.)
Изменение 115
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 57 – параграф 4 – точка 9 – подточка iv
Регламент (ЕО) № 1165/98
Приложение Г – буква г – точка 2
„2. Променливата за оборота (№ 120) също трябва да се изпраща в коригирана форма според броя на работните дни. Във всички случаи, в които други променливи показват ефекти, свързани с работните дни, държавите членки могат също да предават такива променливи в коригирана форма според броя на работните дни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за изменение на списъка с променливите, които трябва да се предадат в коригирана форма според броя на работните дни.“;
(Не се отнася до българския текст.)
(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 9 — подточка iv) съответства на „Приложение I — част VII — точка 57 — параграф 4 — точка 10 — подточка iv)“ от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част VІІ, точка 57, параграф 4, точка 8 липсва.)
Изменение 116
Предложение за регламент
Приложение I – част VІІ – точка 58 – параграф 1
С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 530/1999, за да се отчетат икономическите и техническите промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за допълване на този регламент с определението и разбивката на информацията, която се предоставя, и с критериите за оценка на качеството. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 530/1999, за да се отчетат икономическите и техническите промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за допълване на този регламент с определението и разбивката на информацията, която се предоставя, и с критериите за оценка на качеството на статистическите данни. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 117
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 58 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕО) № 530/1999
Член 6 – параграф 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а относно определението и разбивката на информацията, която се предоставя, по силата на параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези делегирани актове се приемат за всеки референтен период най-малко девет месеца преди началото на референтния период.“;
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за допълване на настоящия регламент чрез уточняване на определението и разбивката на информацията, която се предоставя, по силата на параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези делегирани актове се приемат за всеки референтен период най-малко девет месеца преди началото на референтния период.“;
Изменение 118
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 58 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕО) № 530/1999
Член 10 – параграф 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а относно критериите за оценка на качеството. Тези делегирани актове се приемат за всеки референтен период най-малко девет месеца преди началото на референтния период.“;
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за допълване на настоящия регламент чрез уточняване на критериите за оценка на качеството на статистическите данни. Тези делегирани актове се приемат за всеки референтен период най-малко девет месеца преди началото на референтния период.“;
Изменение 119
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 58 – параграф 3 – точка 4
Регламент (ЕО) № 530/1999
Член 10a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 3 и член 10, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 3 и член 10, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 120
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 58 – параграф 3 – точка 4
Регламент (ЕО) № 530/1999
Член 10a – параграф 6
6.  Делегираните актове, приети съгласно член 6, параграф 3, и член 10, параграф 3 влизат в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегираните актове, приети съгласно член 6, параграф 3, и член 10, параграф 3 влизат в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 121
Предложение за регламент
Приложение I – част VІІ – точка 59 – параграф 4
За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно получаването на резултати, подходящия техническия формат за предаване на резултати и съдържанието на докладите за качество, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно получаването на резултати, подходящия формат за предаване на резултати и структурата и подробните правила на докладите за качество, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 122
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 59 – параграф 5 – точка 1
Регламент (ЕО) № 2150/2002
Член 1 – параграф 5
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5а относно установяването на таблица за еквивалентност между статистическата номенклатура на приложение III към този регламент и списъка на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО на Комисията.*
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5б за допълване на настоящия регламент чрез установяването на таблица за еквивалентност между статистическата номенклатура на приложение III към този регламент и списъка на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО на Комисията.*
____________________
____________________
* Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3).
* Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3).
Изменение 123
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 59 – параграф 5 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕО) № 2150/2002
Член 3 – параграф 1 – алинея 2
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5а относно определянето на условията по отношение на качеството и точността.“;
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5б за допълване на настоящия регламент чрез определянето на условията по отношение на качеството и точността.“
Изменение 124
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 59 – параграф 5 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2150/2002
Член 5a – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5б относно приспособяването към икономическото и техническото развитие в областта на събирането и статистическата обработка на данни, както и на обработването и представянето на резултатите и на адаптирането на спецификациите, изброени в приложенията.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5б за изменение на настоящия регламент, като го приспособява към икономическото и техническото развитие в областта на събирането и статистическата обработка на данни, както и на обработването и представянето на резултатите и като приспособява спецификациите, изброени в приложенията.
Изменение 125
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 59 – параграф 5 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2150/2002
Член 5б – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграф 5, член 3, параграфи 1 и 4 и член 5а се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграф 5, член 3, параграфи 1 и 4 и член 5а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 126
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 59 – параграф 5 – точка 5
Регламент (ЕО) № 2150/2002
Член 6 – параграф 1 – буква в
в)  съдържанието на докладите за качество, които са посочени в раздел 7 от приложени II.
в)  структурата и подробните правила на докладите за качество, които са посочени в раздел 7 от приложение I и раздел 7 от приложение II.
Изменение 127
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 60 – параграф 3 – точка 2
Регламент (ЕО) № 437/2003
Член 5 – параграф 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а относно установяването на други стандарти за точност.“;
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за допълване на настоящия регламент чрез установяването на други стандарти за точност.“;
Изменение 128
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 60 – параграф 3 – точка 5
Регламент (ЕО) № 437/2003
Член 10a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 1 и в член 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 1 и член 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 129
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 1 – тире 3 а (ново)
—  за допълване на този регламент чрез приемането на мерки относно предоставянето на данните в съответствие с резултатите от предварителните проучвания за осъществимост.
Изменение 130
Предложение за регламент
Приложение I – част VІІ – точка 61 – параграф 3
За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 450/2003 относно съдържанието на отчета за качество, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 450/2003 относно структурата и подробните правила на отчета за качество, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 131
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 1
Регламент (ЕО) № 450/2003
Член 2 – параграф 4
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а относно изменения за предефинирането на техническите спецификации на индекса и редакцията на структурата на тегловните коефициенти.“
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за изменение на приложението с цел предефиниране на техническите спецификации на индекса и редакцията на структурата на тегловните коефициенти.“
Изменение 132
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 2
Регламент (ЕО) № 450/2003
Член 3 – параграф 2
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а относно включването на стопанските дейности, дефинирани в NACE Rev. 2, раздели от O до S в обхвата на настоящия регламент, като се вземат предвид предварителните проучвания за целесъобразността, определени в член 10.“
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за изменение на настоящия регламент по отношение на включването на стопанските дейности, дефинирани в NACE Rev. 2, раздели от O до S в обхвата на настоящия регламент, като се вземат предвид предварителните проучвания за целесъобразността, предвидени в член 10.“
Изменение 133
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 3
Регламент (ЕО) № 450/2003
Член 4 – параграф 1 – алинея 1
Като се вземат предвид дяловете в общата заетост и в разходите за труд на ниво на Съюза и на национално ниво, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а относно определянето на стопанските дейности, дефинирани в разделите на NACE Rev. 2., и разложени на по-ниски категории, но не под нивото на подразделенията (двуцифрено ниво) съгласно NACE Rev. 2., или групировки на подразделения, в които данните са групират, като се вземат предвид икономическите и техническите промени.
Като се вземат предвид дяловете в общата заетост и в разходите за труд на ниво на Съюза и на национално ниво, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за допълване на настоящия регламент относно групирането по стопански дейности, дефинирани в разделите на NACE Rev. 2., и разложени на по-ниски категории, но не под нивото на подразделенията (двуцифрено ниво) съгласно NACE Rev. 2., или групировки на подразделения, в които данните са групират, като се вземат предвид икономическите и техническите промени.
Изменение 134
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 3
Регламент (ЕО) № 450/2003
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а относно определянето на тези стопански дейности, като се отчитат предварителните проучвания за осъществимост, определени в член 10.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за допълване на настоящия регламент чрез определянето на тези стопански дейности, като се отчитат предварителните проучвания за осъществимост, предвидени в член 10.
Изменение 135
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 3
Регламент (ЕО) № 450/2003
Член 4 – параграф 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а относно определянето на методологията, която ще се използва за верижното съставяне на индекса.;
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за допълване на настоящия регламент чрез определянето на методологията, която ще се използва за верижното съставяне на индекса.;
Изменение 136
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 4
Регламент (ЕО) № 450/2003
Член 8 – параграф 1
„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а относно определянето на отделни критерии за качество. Предаваните актуални данни и данни за минали периоди трябва да отговарят на тези критерии за качество.“
„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за допълване на настоящия регламент чрез определянето на отделни критерии за качество. Предаваните актуални данни и данни за минали периоди трябва да отговарят на тези критерии за качество.“
Изменение 137
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 4
Регламент (ЕО) № 450/2003
Член 8 – параграф 2
„2. Държавите членки представят на Комисията годишни отчети за качеството, започвайки от 2003 година. Съдържанието на отчетите се определя от Комисията чрез акт за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2.“;
„2. Държавите членки представят на Комисията годишни отчети за качеството, започвайки от 2003 година. Структурата и подробните правила на отчетите се определят от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2.“;
Изменение 138
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 450/2003
Член 9
(4a)  Член 9 се заличава.
Изменение 139
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 450/2003
Член 10 – параграф 5
„5. Комисията приема чрез акт за изпълнение мерки на основание на резултатите от предварителните проучвания за осъществимост. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2.“; Тези мерки са съобразени с принципа на рентабилност, дефиниран в член 2 на Регламент (ЕО) № 223/2009, включително за намаляване до минимум на тежестта върху респондентите.“;
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за допълване на настоящия регламент относно предоставянето на данните, посочени в параграф 2 от настоящия член, в съответствие с резултатите от предварителните проучвания за осъществимост, посочени в настоящия член. Тези делегирани актове са съобразени с принципа на рентабилност, дефиниран в член 2 на Регламент (ЕО) № 223/2009, включително за намаляване до минимум на тежестта върху респондентите.“;
Изменение 140
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 7
Регламент (ЕО) № 450/2003
Член 11a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 4, член 3, параграф 2 и член 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 4, член 3, параграф 2, член 4, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 1 и член 10, параграф 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 141
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 7
Регламент (ЕО) № 450/2003
Член 11a – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 4, член 3, параграф 2 и член 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 4, член 3, параграф 2, член 4, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 1 и член 10, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 142
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 61 – параграф 4 – точка 7
Регламент (ЕО) № 450/2003
Член 11a – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 4, член 3, параграф 2 и член 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 4, член 3, параграф 2, член 4, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграф 1 и член 10, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 143
Предложение за регламент
Приложение І – част VІІ – точка 62 – параграф 3 – точка 2
Регламент (ЕО) № 808/2004
Член 8a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 144
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 63 – параграф 1 – тире 2
—  за изменение на този регламент с цел адаптиране на дяла на Съюза от общата сума;
—  за изменение на този регламент с цел коригиране на дяла на Съюза от общата сума;
Изменение 145
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 63 – параграф 3 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕО) № 1161/2005
Член 2 – параграф 2
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а относно времевия график за предаването на точки P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 и B.4G и всяко решение, съгласно което се изисква разбивка на транзакциите, изброени в приложението по сектори партньори. Такива решения се приемат единствено след като Комисията е представила на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, съгласно член 9.“;
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а за допълване на настоящия регламент чрез уточняване на времевия график за предаването на точки P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 и B.4G и чрез установяване на изискване за разбивка на транзакциите, изброени в приложението по сектори партньори. Такива делегирани актове се приемат единствено след като Комисията е представила на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, съгласно член 9.“;
Изменение 146
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 63 – параграф 3 – точка 1 – буква б а (нова)
Регламент (ЕО) № 1161/2005
Член 2 – параграф 5
ба)  параграф 5 се заличава;
Изменение 147
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 63 – параграф 3 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1161/2005
Член 3 – параграф 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а за изменение на параграф 1 от настоящия регламент по отношение на дяла от общата сума на Съюза.“ ;
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а за изменение на параграф 1 от настоящия регламент за коригиране на дяла (1%) от общата сума на Съюза.“
Изменение 148
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 63 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1161/2005
Член 6 – параграф 1 – алинея 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а относно приемането на общи стандарти за качество.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а за допълване на настоящия регламент чрез определянето на общи стандарти за качество.
Изменение 149
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 63 – параграф 3 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1161/2005
Член 7a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграфи 2 и 4, член 3, параграф 3, и член 6, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграфи 2 и 4, член 3, параграф 3, и член 6, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 150
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 63 – параграф 3 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1161/2005
Член 7a – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграфи 2 и 4, член 3, параграф 3 и член 6, параграф 1 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член2, параграфи2 и 4, член3, параграф 3 и член 6, параграф 1 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 151
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 64 – параграф 4 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1552/2005
Член 5 – параграф 2 – алинея 2
Освен това на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а относно разширяването на това определение, ако подобно разширяване ще повиши значително представителността и качеството на резултата на изследването в съответните държави членки.;
Освен това на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез приемане на разширяването на това определение, ако подобно разширяване ще повиши значително представителността и качеството на резултата на изследването в съответните държави членки.
Изменение 152
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 64 – параграф 4 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1552/2005
Член 7 – параграф 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за определянето на изискванията към правенето на извадката и точността, необходимите размери на извадката, за да се отговори на тези изисквания, и на подробните спецификации на NACE Rev. 2. и категориите размери, до които могат да се детайлизират резултатите.“;
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез определянето на изискванията към правенето на извадката и точността, необходимите размери на извадката, за да се отговори на тези изисквания, и на подробните спецификации на NACE Rev. 2. и категориите размери, до които могат да се детайлизират резултатите.“;
Изменение 153
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 64 – параграф 4 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1552/2005
Член 8 – параграф 2
„2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а относно конкретните данни, които трябва да бъдат събирани по отношение на предприятията, осигуряващи обучение, и тези, които не осигуряват обучение, и на различните форми на професионално обучение.“;
„2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на конкретните данни, които трябва да бъдат събирани по отношение на предприятията, осигуряващи обучение, и тези, които не осигуряват обучение, и на различните форми на професионално обучение.“;
Изменение 154
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 64 – параграф 4 – точка 4 – буква а
Регламент (ЕО) № 1552/2005
Член 9 – параграф 4
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а относно изискванията за качеството на данните, които се събират и предават за европейската статистика за професионалното обучение в предприятията, и всякакви мерки, необходими за оценяване или повишаване на качеството на данните.“;
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на изискванията за качеството на данните, които се събират и предават за европейската статистика за професионалното обучение в предприятията, и чрез приемане на всякакви мерки, необходими за оценяване или повишаване на качеството на данните.“
Изменение 155
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 64 – параграф 4 – точка 4 – буква б
Регламент (ЕО) № 1552/2005
Член 9 – параграф 5
„5. Комисията определя чрез акт за изпълнение структурата на докладите за качеството, посочени в параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2.“;
„5. При изготвянето на докладите за качеството, посочени в параграф 2, държавите членки спазват изискванията за качество и всички други мерки, установени в съответствие с параграф 4. За да направят оценка на качеството на предадените данни, те използват форма̀та, определен от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2.“;
Изменение 156
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 64 – параграф 4 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1552/2005
Член 10 – параграф 2
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а относно определянето на първата базисна година, за която трябва да се събират данни.“;
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез определянето на първата базисна година, за която трябва да се събират данни.“;
Изменение 157
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 64 – параграф 4 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1552/2005
Член 13a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, член 7, параграф 3, член 8, параграф 2, член 9, параграф 4, член 10, параграф 2 и член 13 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, член 7, параграф 3, член 8, параграф 2, член 9, параграф 4, член 10, параграф 2 и член 13 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 158
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 66 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 458/2007
Член 7 – параграф 3 – алинея 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а за определяне на първата година, за която се събират пълни данни, и за приемане на мерките, свързани с подробната класификация на включените данни, определенията, които ще се използват.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на първата година, за която се събират пълни данни, и чрез приемане на мерките, свързани с подробната класификация на включените данни, определенията, които ще се използват.
Изменение 159
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 66 – параграф 2 – точка 3
Регламент (ЕО) № 458/2007
Член 7a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 3 и в приложение I, точка 1.1.2.4., Се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 3 и в приложение I, точка 1.1.2.4., се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 160
Предложение за регламент
Приложение I – част VІІ – точка 67 – параграф 1
С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 716/2007 към икономическото и техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на определенията в приложения I и II и на нивото на детайлност в приложение III, както и за допълване на този регламент с мерките относно вътрешната и външната статистика относно предприятията с чуждестранен контрол.
С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 716/2007 към икономическото и техническото развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на определенията в приложения I и II и на нивото на детайлност в приложение III, както и за допълване на този регламент с мерките относно вътрешната и външната статистика относно предприятията с чуждестранен контрол и с общи стандарти за качество.
Изменение 161
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 67 – параграф 4 – точка 2
Регламент (ЕО) № 716/2007
Член 5 – параграф 4 – алинея 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно необходимите мерки за вътрешната и външната статистика относно предприятията с чуждестранен контрол, въз основа на заключенията от пилотните проучвания.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на необходимите мерки за вътрешната и външната статистика относно предприятията с чуждестранен контрол, въз основа на заключенията от пилотните проучвания.
Изменение 162
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 67 – параграф 4 – точка 3
Регламент (ЕО) № 716/2007
Член 6 – параграф 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно общи стандарти за качество.“
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на общите стандарти за качество, посочени в параграф 1.“
Изменение 163
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 67 – параграф 4 – точка 4 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕО) № 716/2007
Член 9 – параграф 1 – буква в
„в) определяне на съдържанието и периодичността на докладите за качество.“;
„в) определяне на структурата, подробните правила и периодичността на докладите за качество, посочени в член 6, параграф 2.“;
Изменение 164
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 67 – параграф 4 – точка 5
Регламент (ЕО) № 716/2007
Член 9a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, член 5, параграф 4 и член 6, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, втора алинея, член 5, параграф 4 и член 6, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 165
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 67 – параграф 4 – точка 5
Регламент (ЕО) № 716/2007
Член 9a – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, член 5, параграф 4 и член 6, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, втора алинея, член 5, параграф 4 и член 6, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 166
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 67 – параграф 4 – точка 5
Регламент (ЕО) № 716/2007
Член 9a – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, член 5, параграф 4 и член 6, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, втора алинея, член 5, параграф 4 и член 6, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 167
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 68 – параграф 2 – точка 1
Регламент (ЕО) № 862/2007
Член 9а – алинея 2 – уводна част
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а, за да:
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за допълване на настоящия регламент чрез:
Изменение 168
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 68 – параграф 2 – точка 3
Регламент (ЕО) № 862/2007
Член 10a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 169
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 69 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1445/2007
Член 3 – параграф 1а
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на определенията и за изменение на списъка с основните групи в приложение II, за да вземе предвид икономическите и техническите промени, дотолкова, доколкото това не предполага несъразмерно увеличение на разходите за сметка на държавите членки.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на определенията, посочени в първата алинея, и за изменение на списъка с основните групи в приложение II, за да вземе предвид икономическите и техническите промени, дотолкова, доколкото това не предполага несъразмерно увеличение на разходите за сметка на държавите членки.“
Изменение 170
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 69 – параграф 3 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕО) № 1445/2007
Член 7 – параграф 4
„4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а относно общите критерии, на които се основава контролът за качество.“;
„4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на общите критерии, на които се основава контролът за качество, посочен в параграф 1.“
Изменение 171
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 69 – параграф 3 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 1445/2007
Член 7 – параграф 5
„5. Комисията приема чрез актове за изпълнение структурата на докладите за качеството, посочени в приложение I, точка 5.3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 11, параграф 2.“;
„5. Комисията определя чрез актове за изпълнение структурата и подробните правила на докладите за качеството, посочени в параграф 3 и уточнени в приложение I, точка 5.3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 11, параграф 2.“;
Изменение 172
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 69 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1445/2007
Член 10a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3 и в член 7, параграф 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2 и член 7, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 173
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 69 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1445/2007
Член 10a – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3 и в член 7, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, втора алинея и в член 7, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 174
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 69 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1445/2007
Член 10a – параграф 6
6.  Делегираните актове, приети съгласно член 3 и в член 7, параграф 4, влизат в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегираните актове, приети съгласно член 3, втора алинея и в член 7, параграф 4, влизат в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 175
Предложение за регламент
Приложение I – част VІІ – точка 70 – параграф 1
С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 177/2008 към икономическите и техническите промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на списъка с характеристики на регистъра, тяхното определение и правилата им за последователност в приложението към този регламент, и за допълване на този регламент с общи стандарти за качество и правила за актуализиране на регистрите, и чрез определяне на степента, до която някои предприятия и групи от предприятия да бъдат включени в регистрите, като се определят единици, съответстващи на единиците на селскостопанската статистика. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 177/2008 към икономическите и техническите промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на списъка с характеристики на регистъра, тяхното определение и правилата им за последователност в приложението към този регламент, и за допълване на този регламент с общи стандарти за качеството на регистрите на предприятията и правила за актуализиране на регистрите, и чрез определяне на степента, до която някои предприятия и групи от предприятия да бъдат включени в регистрите, като се определят единици, съответстващи на единиците на селскостопанската статистика. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 176
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 70 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕО) № 177/2008
Член 3 – параграф 6
„6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за определяне на степента, до която предприятия с по-малко от едно лице, заето на непълно работно време, и изцяло резидентните групи от предприятия без статистическо значение за държавите членки да бъдат включени в регистрите, както и определението за единици, съответстващи на единиците на селскостопанската статистика.“
„6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на степента, до която предприятия с по-малко от едно лице, заето на непълно работно време, и изцяло резидентните групи от предприятия без статистическо значение за държавите членки да бъдат включени в регистрите, както и определението за единици, съответстващи на единиците на селскостопанската статистика.“
Изменение 177
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 70 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕО) № 177/2008
Член 6 – параграф 3 – алинея 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а относно общи стандарти за качество.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за допълване на настоящия регламент чрез определянето на общи стандарти за качеството на регистрите на предприятията, посочени в параграф 1.
Изменение 178
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 70 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕО) № 177/2008
Член 6 – параграф 3 – алинея 2
Чрез актове за изпълнение Комисията приема решения относно съдържанието и периодичността на докладите за качеството. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2.
Чрез актове за изпълнение Комисията приема решения относно структурата, подробните правила и периодичността на докладите за качеството, посочени в параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2.
Изменение 179
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 70 – параграф 3 – точка 4
Регламент (ЕО) № 177/2008
Член 8 – параграф 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а относно правилата за актуализиране на регистрите.“
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правилата за актуализиране на регистрите.“
Изменение 180
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 70 – параграф 3 – точка 6
Регламент (ЕО) № 177/2008
Член 15a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 6, член 5, параграф 2, член 6, параграф 3 и член 8, параграф 3 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 6, член 5, параграф 2, член 6, параграф 3 и член 8, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 181
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 70 – параграф 3 – точка 6
Регламент (ЕО) № 177/2008
Член 15a – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 6, член 5, параграф 2, член 6, параграф 3 и член 8, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 6, член 5, параграф 2, член 6, параграф 3 и член 8, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 182
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕО) № 295/2008
Член 3 – параграф 4 – алинея 1
„Използването на гъвкавия модул, посочен в параграф 2, буква й), се планира в тясно сътрудничество с държавите членки. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно обхвата му , списъка с характеристики, референтния период, обхванатите дейности и изискванията за качество. Делегираните актове се приемат най-малко 12 месеца преди началото на референтния период. Комисията определя също необходимостта от информация и последиците от събирането на данни по отношение на тежестта за предприятията и разходите на държавите членки.“
„Използването на гъвкавия модул, посочен в параграф 2, буква й), се планира в тясно сътрудничество с държавите членки. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определянето на обхвата на гъвкавия модул, неговия списък с характеристики, референтния период, обхванатите дейности и изискванията за качество. Делегираните актове се приемат най-малко 12 месеца преди началото на референтния период. Комисията определя също необходимостта от информация и последиците от събирането на данни по отношение на тежестта за предприятията и разходите на държавите членки.“
Изменение 183
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 2
Регламент (ЕО) № 295/2008
Член 4 – параграф 4
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно необходимите мерки въз основа на оценката на пилотните проучвания.“
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на необходимите мерки въз основа на оценката на пилотните проучвания.“
Изменение 184
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕО) № 295/2008
Член 7 – параграф 2
„2. За да се направи възможно изготвянето на обобщени показатели на Съюза, държавите членки представят съставни национални резултати в съответствие с нивата на NАСЕ Rev. 2, посочени в приложенията към този регламент или в делегирани актове. На Комисията се предоставя правомощието да приема такива делегирани актове в съответствие с член 11б.“
„2. За целите на изготвянето на обобщени показатели на Съюза държавите членки представят съставни национални резултати в съответствие с нивата на NАСЕ Rev. 2, посочени в приложенията към този регламент или в делегирани актове. На Комисията се предоставя правомощието да приема такива делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на съответните нива на NАСЕ Rev. 2.“
Изменение 185
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 4 – буква а
Регламент (ЕО) № 295/2008
Член 8 – параграф 2 – алинея 1
Резултатите се предават в подходящ технически формат и в срок, който започва да тече от края на референтния период. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно референтния период за модулите, предвиден в член 3, параграф 2, букви а)—з) и буква й), като този период не е по-дълъг от 18 месеца. За модула, предвиден в член 3, параграф 2, буква и), срокът не е по-дълъг от 30 месеца или 18 месеца, както е посочено в приложение IX, раздел 9. Освен това малък брой предварителни прогнозни резултати се предават в срок, който започва да тече от края на референтния период, който се определя в съответствие с процедурата за модулите, посочени в член 3, параграф 2, букви а)—ж), и не надвишава 10 месеца.
Резултатите се предават в подходящ технически формат и в срок, който започва да тече от края на референтния период. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на референтния период за модулите, предвиден в член 3, параграф 2, букви а)—з) и буква й), като този период не е по-дълъг от 18 месеца. За модула, предвиден в член 3, параграф 2, буква и), срокът не е по-дълъг от 30 месеца или 18 месеца, както е посочено в приложение IX, раздел 9. Освен това малък брой предварителни прогнозни резултати се предават в срок, който започва да тече от края на референтния период. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на този период за модулите, посочени в член 3, параграф 2, букви а)—ж), който период не надвишава 10 месеца.
Изменение 186
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 4 – буква б
Регламент (ЕО) № 295/2008
Член 8 – параграф 3 – алинея 2
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно преразглеждането на правилата за отбелязване като СЕТО и групирането на държавите членки, до 29 април 2013 г., а след това веднъж на всеки пет години.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез преразглеждането на правилата за отбелязване като СЕТО и групирането на държавите членки, до 29 април 2013 г., а след това веднъж на всеки пет години.“
Изменение 187
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 6
Регламент (ЕО) № 295/2008
Член 11a – уводна част
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно:
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент по отношение на следното:
Изменение 188
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 6
Регламент (ЕО) № 295/2008
Член 11б – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 3, параграф 4, член 4, параграф 4, член 7, параграф 2, член 8, параграфи 2 и 3, член 11а, приложение I, раздели 5, 6, 8, параграфи 1 и 2, раздел 6 от приложения II, III и IV, приложение VI, раздел 7, приложение VIII, раздел 3, и раздел 4, параграфи 2 и 3, приложение IX, раздел 8, параграфи 2 и 3 и раздел 10, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [дата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 4, член 4, параграф 4, член 7, параграф 2, член 8, параграфи 2 и 3, член 11а, раздели 5, 6, 8, параграфи 1 и 2 от приложение I, раздел 6 от приложения II, III и IV, раздел 7 от приложение VI, раздел 3, и раздел 4, параграфи 2 и 3 от приложение VIII, раздел 8, параграфи 2 и 3 и раздел 10, параграф 2 от приложение IX, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 189
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 6
Регламент (ЕО) № 295/2008
Член 11б – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 4, член 4, параграф 4, член 7, параграф 2, член 8, параграфи 2 и 3, член 11а, приложение I, раздели 5, 6, 8, параграфи 1 и 2, раздел 6 от приложения II, III и IV, приложение VI, раздел 7, приложение VIII, раздел 3, и раздел 4, параграфи 2 и 3, приложение IX, раздел 8, параграфи 2 и 3 и раздел 10, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 4, член 4, параграф 4, член 7, параграф 2, член 8, параграфи 2 и 3, член 11а, раздели 5, 6, 8, параграфи 1 и 2 от приложение I, раздел 6 от приложения II, III и IV, раздел 7 от приложение VI, раздел 3 и раздел 4, параграфи 2 и 3 от приложение VIII, раздел 8, параграфи 2 и 3 и раздел 10, параграф 2 приложение IX, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 190
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 8 – буква а
Регламент (ЕО) № 295/2008
Приложение І – раздел 5 – параграф 1
Първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация, е календарната 2008 година. Информацията ще се изготвя според разбивката в раздел 9. Въпреки това на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация по класове дейност, попадащи в обхвата на групи 64,2, 64,3 и 64,9 и подразделение 66 на NACE Rev. 2.
Първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация, е календарната 2008 година. Информацията ще се изготвя според разбивката в раздел 9. Въпреки това на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация по класове дейност, попадащи в обхвата на групи 64,2, 64,3 и 64,9 и подразделение 66 на NACE Rev. 2.
Изменение 191
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 8 – буква а
Регламент (ЕО) № 295/2008
Приложение І – раздел 6 – параграф 1
За всяка от ключовите характеристики държавите членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95%, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава членка. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно ключовите характеристики.
За всяка от ключовите характеристики държавите членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95%, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава членка. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на ключовите характеристики.
Изменение 192
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 8 – буква б – подточка i
Регламент (ЕО) № 295/2008
Приложение І – раздел 8 – параграф 1
„1. Резултатите се предават в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период, освен за класове на дейност 64,11 и 64,19 на NACE Rev. 2. За класове на дейност 64,11 и 64,19 на NACE Rev. 2 срокът за предаване е 10 месеца. Въпреки това на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно срока за предаване на резултатите за класовете дейности, попадащи в обхвата на групи 64,2, 64,3 и 64,9 и на подразделение 66 на NACE Rev. 2.“;
„1. Резултатите се предават в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период, освен за класове на дейност 64,11 и 64,19 на NACE Rev. 2. За класове на дейност 64,11 и 64,19 на NACE Rev. 2 срокът за предаване е 10 месеца. Въпреки това на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на срока за предаване на резултатите за класовете дейности, попадащи в обхвата на групи 64,2, 64,3 и 64,9 и на подразделение 66 на NACE Rev. 2.“;
Изменение 193
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 8 – буква б – подточка ii
Регламент (ЕО) № 295/2008
Приложение I – раздел 8 – параграф 2 – алинея 2
„За тези предварителни резултати или прогнози се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно предаването на предварителните резултати или прогнози за подразделение 66 на NACE Rev. 2.“
„За тези предварителни резултати или прогнози се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на предаването на предварителните резултати или прогнози за подразделение 66 на NACE Rev. 2.“
Изменение 194
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 9
Регламент (ЕО) № 295/2008
Приложение II – раздел 6 – параграф 1
За всяка ключова характеристика държавите членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95%, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава членка. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно ключовите характеристики.
За всяка ключова характеристика държавите членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95%, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава членка. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на тези ключови характеристики.
Изменение 195
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 10
Регламент (ЕО) № 295/2008
Приложение III – раздел 6 – параграф 1
За всяка ключова характеристика държавите членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95%, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава членка. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно ключовите характеристики.
За всяка ключова характеристика държавите членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95%, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава членка. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на тези ключови характеристики.
Изменение 196
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 11
Регламент (ЕО) № 295/2008
Приложение IV – раздел 6 – параграф 1
За всяка ключова характеристика държавите членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95%, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава членка. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно ключовите характеристики.
За всяка ключова характеристика държавите членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95%, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава членка. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на тези ключови характеристики.
Изменение 197
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 12
Регламент (ЕО) № 295/2008
Приложение VI – раздел 7 – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно срока за предаване на резултатите, който няма да надвишава 10 месеца, считано от края на референтната година.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на срока за предаване на резултатите, който няма да надвишава 10 месеца, считано от края на референтната година.
Изменение 198
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 13 – буква а
Регламент (ЕО) № 295/2008
Приложение VIII – раздел 3 – параграф 1 – изречение 5
„На базата на това проучване на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно промяната долната граница.“
„На базата на това проучване на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за изменение на настоящия регламент чрез промяната на долната граница на референтната съвкупност.“
Изменение 199
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 13 – буква б
Регламент (ЕО) № 295/2008
Приложение VIII – раздел 4 – параграфи 2 и 3 – таблица
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно определянето на разбивката на оборота.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определянето на разбивката на оборота.“
(Настоящото изменение се отнася до таблицата „Разбивка на оборота по вид продукт“, изречението в колоната „Бележка“.)
Изменение 200
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 14 – буква а
Регламент (ЕО) № 295/2008
Приложение IX – раздел 8 – параграф 2
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно някои резултати, за които се прави разбивка също по класове по размер до нивото на прецизност, посочено в раздел 10, с изключение на раздели Л, М и Н на NACE Rev. 2, където разбивката се изисква само до ниво групи.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на някои резултати, за които да се прави разбивка също по класове по размер до нивото на прецизност, посочено в раздел 10, с изключение на раздели Л, М и Н на NACE Rev. 2, където разбивката се изисква само до ниво групи.
Изменение 201
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 14 – буква а
Регламент (ЕО) № 295/2008
Приложение IX – раздел 8 – параграф 3
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно някои резултати, за които се прави разбивка също според правната форма до нивото на прецизност, посочено в раздел 10, с изключение на раздели Л, М и Н на NACE Rev. 2, където разбивката се изисква само до ниво групи.;
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на някои резултати, за които да се прави разбивка също според правната форма до нивото на прецизност, посочено в раздел 10, с изключение на раздели Л, М и Н на NACE Rev. 2, където разбивката се изисква само до ниво групи.;
Изменение 202
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 71 – параграф 3 – точка 14 – буква б
Регламент (ЕО) № 295/2008
Приложение IX – раздел 10 – параграф 2 – подраздел „Специални обобщени показатели“
За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Съюза относно бизнес демографията за сектора на информационните и далекосъобщителните технологии, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б относно определен брой специални обобщени показатели на NACE Rev. 2., които ще се предават.
За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Съюза относно бизнес демографията за сектора на информационните и далекосъобщителните технологии, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на определен брой специални обобщени показатели на NACE Rev. 2., които ще се предават.
Изменение 203
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 73 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕО) № 452/2008
Член 6 – параграф 1 – уводна част
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6а относно:
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6а за допълване на настоящия регламент по отношение на следното:
Изменение 204
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 73 – параграф 3 – точка 2
Регламент (ЕО) № 452/2008
Член 6a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 205
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 74 – параграф 3 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 453/2008
Член 2 – параграф 1а
„За целите на параграф 1, точка 1 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за определяне на понятията „активни стъпки за намирането на подходящ кандидат“ и „определен период от време“.
„За целите на параграф 1, точка 1 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на понятията „активни стъпки за намирането на подходящ кандидат“ и „определен период от време“.
Изменение 206
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 74 – параграф 3 – точка 2
Регламент (ЕО) № 453/2008
Член 3 – параграф 1
„1. Държавите членки съставят тримесечни данни в съответствие с конкретни референтни дати. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а относно определянето на тези конкретни референтни дати.“
„1. Държавите членки съставят тримесечни данни в съответствие с конкретни референтни дати. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за допълване на настоящия регламент чрез определянето на тези конкретни референтни дати.“
Изменение 207
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 74 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕО) № 453/2008
Член 5 – параграф 1
„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а относно определянето на датата на първото референтно тримесечие, както и сроковете за предаване. Едновременно с това се предава всяка корекция на тримесечните данни за предишни тримесечия.
„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за допълване на настоящия регламент чрез определянето на датата на първото референтно тримесечие, както и сроковете за предаване, приложими за държавите членки. Едновременно с това се предава всяка корекция на тримесечните данни за предишни тримесечия.
Държавите членки предават данни те и метаданните на Комисията (Евростат) в съответствие с формата, определен от Комисията чрез акт за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 3.“
Държавите членки предават данните и метаданните на Комисията (Евростат) и посочват източника им в съответствие с техническия формат, определен от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 3.“
Изменение 208
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 74 – параграф 3 – точка 4
Регламент (ЕО) № 453/2008
Член 7 – параграф 1 – алинея 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а относно подходящата рамка за извършването на поредица от проучвания за осъществимост.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подходящата рамка за извършването на поредица от проучвания за осъществимост.
Изменение 209
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 74 – параграф 3 – точка 5
Регламент (ЕО) № 453/2008
Член 8a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, член 3, параграф 1, член 5, параграф 1 и член 7, параграфи 1 и 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, член 3, параграф 1, член 5, параграф 1 и член 7, параграфи 1 и 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ...[датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 210
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 75 – параграф 2 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕО) № 763/2008
Член 5 – параграф 1 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а относно определянето на следващи референтни години. Референтните години са в началото на всяко десетилетие;
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на следващите референтни години. Референтните години са в началото на всяко десетилетие;
Изменение 211
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 75 – параграф 2 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 763/2008
Член 5 – параграф 3
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а за изготвяне на насоки, определящи подробностите относно изготвянето на програма за статистическите данни и за метаданните, които да се предоставят в изпълнение на изискванията на настоящия регламент.
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7а за допълване на настоящия регламент чрез изготвянето на програма за статистическите данни и за метаданните, които да се предоставят в изпълнение на изискванията на настоящия регламент.
Изменение 212
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 75 – параграф 2 – точка 3
Регламент (ЕО) № 763/2008
Член 7a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграфи 1 и 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграфи 1 и 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 213
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 76 – параграф 3 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1099/2008
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за внасяне на допълнителни пояснения в терминологията като добави съответните справки от NACE, след влизането в сила на преработена версия на класификацията NACE.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на настоящия регламент с цел поясняване на терминологията, като добави съответните справки от NACE след влизането в сила на преработена версия на класификацията NACE.
Изменение 214
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 76 – параграф 3 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1099/2008
Член 8 – параграф 2
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на набора от годишни статистически данни за ядрената енергетика.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на набора от годишни статистически данни за ядрената енергетика.“
Изменение 215
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 76 – параграф 3 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 1099/2008
Член 9 – параграф 2
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а по отношение на набора от статистически данни за възобновяемата енергия и набора от статистически данни за крайното потребление на енергия.“;
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на набора от статистически данни за възобновяемата енергия и набора от статистически данни за крайното потребление на енергия.
Изменение 216
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 76 – параграф 3 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1099/2008
Член 10a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3, член 4, параграфи 2 и 3, член 5, параграф 3, параграф 8 и член 9, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 3, член 4, параграфи 2 и 3, член 5, параграф 3, параграф 8 и член 9, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ...[датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 217
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Член 7 – параграф 2 – алинея 2
Данните се предоставят в съответствие със сроковете, интервалите и референтните периоди, определени в приложенията или в делегирани актове. На Комисията се предоставя правомощието да приема такива делегирани актове в съответствие с член 9а.
Данните се предоставят в съответствие със сроковете, интервалите и референтните периоди, определени в приложенията или в делегирани актове. На Комисията се предоставя правомощието да приема такива делегирани актове в съответствие с член  чрез допълване на настоящия регламент.
Изменение 218
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Член 9 – параграф 1 – уводна част
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно:
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на следното:
Изменение 219
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Член 9a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, и член 9, параграф 1, и букви в), г) и д) от приложения I, II, III, IV и V се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, и член 9, параграф 1 и букви в), г) и д) от приложения I, II, III, IV и V, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 220
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 6 – буква а
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение I – буква в – параграф 1
Статистиките се предоставят на всеки пет години от EHIS; за някои други събирания на данни, например по отношение на данните за заболеваемостта или за злополуките и нараняванията, както и за някои по-специфични модули за изследване, може да е необходима различна честота на предоставянето на данните. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките по отношение на първата референтна година, интервала и сроковете за предоставяне на данните.
Статистиките се предоставят на всеки пет години от EHIS; за някои други събирания на данни, например по отношение на данните за заболеваемостта или за злополуките и нараняванията, както и за някои по-специфични модули за изследване, може да е необходима различна честота на предоставянето на данните. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките по отношение на първата референтна година, интервала и сроковете за предоставяне на данните.
Изменение 221
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 6 – буква б
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение I – буква г – параграф 2
Не е необходимо да се дава информация по всички теми при всяко представяне на данни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките, свързани с характеристиките, а именно променливите величини, определенията и класификациите по изброените по-горе теми, и с разбивката на тези характеристики.
Не е необходимо да се дава информация по всички теми при всяко представяне на данни. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките, свързани с характеристиките, а именно променливите величини, определенията и класификациите по изброените по-горе теми, и с разбивката на тези характеристики.
Изменение 222
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 6 – буква в
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение I – буква д – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките, свързани с предоставянето на метаданни, включително метаданни относно характеристиките на изследването и другите използвани източници, за обхванатите групи от населението, както и за всяка национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистики и показатели.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките, свързани с предоставянето на метаданни, включително метаданни относно характеристиките на изследването и другите използвани източници, за обхванатите групи от населението, както и за всяка национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистики и показатели.
Изменение 223
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 7 – буква а
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение IІ – буква в – параграф 1
Статистиките се предоставят ежегодно. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките по отношение на първата референтна година, интервала и сроковете за предоставяне на данните.
Статистиките се предоставят ежегодно. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките по отношение на първата референтна година, интервала и сроковете за предоставяне на данните.
Изменение 224
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 7 – буква б
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение ІI – буква г – параграф 4
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките, свързани с характеристиките, а именно променливите величини, определенията и класификациите по изброените по-горе теми, и с разбивката на тези характеристики.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките, свързани с характеристиките, а именно променливите величини, определенията и класификациите по изброените по-горе теми, и с разбивката на тези характеристики.
Изменение 225
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 7 – буква в
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение ІI – буква д – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките, свързани с предоставянето на метаданни, включително метаданни относно характеристиките на използваните източници и събирания, за обхванатите групи от населението, както и за всяка национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистики и показатели.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките, свързани с предоставянето на метаданни, включително метаданни относно характеристиките на използваните източници и събирания, за обхванатите групи от населението, както и за всяка национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистики и показатели.
Изменение 226
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 8 – буква а
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение ІIІ – буква в – параграф 1
Статистиките се предоставят ежегодно. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките по отношение на първата референтна година. Данните се предоставят не по-късно от 24 месеца след края на референтната година. Предварителни или прогнозни данни могат да се предоставят и по-рано. В случай на инциденти в областта на общественото здраве могат допълнително да се извършат специални събирания на данни общо за всички смъртни случаи или за специфични причини за смъртни случаи.
Статистиките се предоставят ежегодно. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член  за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките по отношение на първата референтна година. Данните се предоставят не по-късно от 24 месеца след края на референтната година. Предварителни или прогнозни данни могат да се предоставят и по-рано. В случай на инциденти в областта на общественото здраве могат допълнително да се извършат специални събирания на данни общо за всички смъртни случаи или за специфични причини за смъртни случаи.
Изменение 227
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 8 – буква б
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение ІІI – буква г – параграф 4
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките, свързани с характеристиките, а именно променливите величини, определенията и класификациите по изброените по-горе теми, и с разбивката на тези характеристики.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките, свързани с характеристиките, а именно променливите величини, определенията и класификациите по изброените по-горе теми, и с разбивката на тези характеристики.
Изменение 228
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 8 – буква в
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение ІІI – буква д – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките, свързани с предоставянето на метаданни, включително метаданни относно обхванатите групи от населението, както и за всяка национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистики и показатели.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките, свързани с предоставянето на метаданни, включително метаданни относно обхванатите групи от населението, както и за всяка национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистики и показатели.
Изменение 229
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 9 – буква а
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение ІV – буква в – параграф 1
Статистиките се предоставят ежегодно. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките по отношение на първата референтна година. Данните се предоставят не по-късно от 18 месеца след края на референтната година.
Статистиките се предоставят ежегодно. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член  за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките по отношение на първата референтна година. Данните се предоставят не по-късно от 18 месеца след края на референтната година.
Изменение 230
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 9 – буква б
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение ІV – буква г – параграф 4
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките, свързани с характеристиките, а именно променливите величини, определенията и класификациите по изброените по-горе теми, и с разбивката на тези характеристики.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките, свързани с характеристиките, а именно променливите величини, определенията и класификациите по изброените по-горе теми, и с разбивката на тези характеристики.
Изменение 231
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 9 – буква в
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение ІV – буква д – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките, свързани с предоставянето на метаданни, включително метаданни за обхванатите групи от населението, за процента на обявените случаи на трудови злополуки и, когато това е уместно, за характеристиките на извадката, както и за всяка национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистики и показатели.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките, свързани с предоставянето на метаданни, включително метаданни за обхванатите групи от населението, за процента на обявените случаи на трудови злополуки и, когато това е уместно, за характеристиките на извадката, както и за всяка национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистики и показатели.
Изменение 232
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 10 – буква а
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение V – буква в – параграф 1
Статистиките по отношение на професионалните заболявания се предоставят ежегодно, не по-късно от 15 месеца след края на референтната година. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките по отношение на референтните периоди, интервалите и сроковете за предоставяне на другите събрани данни.
Статистиките по отношение на професионалните заболявания се предоставят ежегодно, не по-късно от 15 месеца след края на референтната година. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член  за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките по отношение на референтните периоди, интервалите и сроковете за предоставяне на другите събрани данни.
Изменение 233
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 10 – буква б
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение V – буква г – параграф 4
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките, свързани с характеристиките, а именно променливите величини, определенията и класификациите по изброените по-горе теми, и с разбивката на тези характеристики.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките, свързани с характеристиките, а именно променливите величини, определенията и класификациите по изброените по-горе теми, и с разбивката на тези характеристики.
Изменение 234
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 77 – параграф 2 – точка 10 – буква в
Регламент (ЕО) № 1338/2008
Приложение V – буква д – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а относно мерките, свързани с предоставянето на метаданни, включително метаданни относно обхванатите групи от населението, както и за всяка национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистики и показатели.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила относно мерките, свързани с предоставянето на метаданни, включително метаданни относно обхванатите групи от населението, както и за всяка национална особеност, която е от значение за тълкуването и събирането на съпоставими статистики и показатели.
Изменение 235
Предложение за регламент
Приложение І – част VII – точка 78 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1185/2009
Член 5a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграфи 1а, 2 и 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграфи 1а, 2 и 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ...[датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 236
Предложение за регламент
Приложение І – част VIIІ – точка 79 – параграф 2 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕО) № 1606/2002
Член 3 – параграф 1 – алинея 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5а относно приложимостта в Съюза на международните счетоводни стандарти.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на приложимостта в Съюза на международните счетоводни стандарти („приетите международни счетоводни стандарти“).
Изменение 237
Предложение за регламент
Приложение І – част VIIІ – точка 79 – параграф 2 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕО) № 1606/2002
Член 3 – параграф 1 – алинея 2
Когато в случай на възможни непосредствени рискове за стабилността на финансовите пазари това се налага поради наложителни причини за спешност, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 5б.;
заличава се
Изменение 238
Предложение за регламент
Приложение І – част VIIІ – точка 79 – параграф 2 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1606/2002
Член 4 – параграф 1
(1a)  В член 4 параграф 1 се заменя със следното:
„За всяка финансова година, започваща на или след 1 януари 2005 г., дружествата, спрямо които се прилага правото на някоя от държавите членки, подготвят своите консолидирани финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети съгласно процедурата, уредена в член 6, параграф 2, ако към датата на техните баланси ценните им книжа са допуснати за търговия на регулирания пазар на която и да било държава членка по смисъла на член 1, параграф 13 на Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа(1).“
„За всяка финансова година, започваща на или след 1 януари 2005 г., дружествата, спрямо които се прилага правото на някоя от държавите членки, подготвят своите консолидирани финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети съгласно член 3, параграф 1, ако към датата на техните баланси ценните им книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 21 от Директива 2014/65/ЕС.“
Изменение 239
Предложение за регламент
Приложение І – раздел VIII – точка 79 – параграф 2 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1606/2002
Член 5
(1б)  Член 5 се заменя със следното:
„Член 5
„Член 5
Възможности по отношение на годишните счетоводни отчети и на непублично търгуваните дружества
Възможности по отношение на годишните счетоводни отчети и на непублично търгуваните дружества
Държавите членки могат да разрешат или изискат:
Държавите членки могат да разрешат или изискат:
а)  дружествата, посочени в член 4, да подготвят годишните си счетоводни отчети;
а)  дружествата, посочени в член 4, да подготвят годишните си счетоводни отчети;
б)  дружествата, различни от тези, посочени в член 4, да подготвят консолидираните си отчети и/или годишните си отчети;
б)  дружествата, различни от тези, посочени в член 4, да подготвят консолидираните си отчети и/или годишните си отчети;
съобразно с международните счетоводни стандарти, приети в съответствие с процедурата, уредена в член 6, параграф 2.“
съобразно с международните счетоводни стандарти, приети в съответствие с член 3, параграф 1.“
Изменение 240
Предложение за регламент
Приложение І – част VIIІ – точка 79 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1606/2002
Член 5a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 241
Предложение за регламент
Приложение І – част VIIІ – точка 79 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1606/2002
Член 5a – параграф 6
Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 242
Предложение за регламент
Приложение І – част VIIІ – точка 79 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1606/2002
Член 5б
Член 5б
заличава се
Процедура по спешност
1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.
2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 5а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.
Изменение 243
Предложение за регламент
Приложение І – част VIIІ – точка 79 – параграф 2 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1606/2002
Членове 6 и 7
(3)  Членове 6 и 7 се заличават.
(3)  Член 6 се заличава.
Изменение 244
Предложение за регламент
Приложение І – част VIIІ – точка 79 – параграф 2 – точка 3 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1606/2002
Член 7
(3a)  Член 7 се заменя със следното:
„Член 7
„Член 7
Отчетност и координация
Отчетност и координация
1.  Комисията следва регулярно да влиза във връзка с Комитета относно статута на действащите проекти на IASB и други свързани с него документи, издадени от IASB, за да координира позициите и да улесни дискусиите, засягащи приемането на стандарти, които би могло да произлязат в резултат на тези проекти и документи.
1.  Комисията информира редовно Европейския парламент и Съвета относно статута на действащите проекти на IASB и други свързани с него документи и издадени от IASB, за да координира позициите и да улесни дискусиите, засягащи приемането на стандарти, които би могло да произлязат в резултат на тези проекти и документи.
2.  Комисията следва своевременно да се отчита пред Комитета, ако тя възнамерява да не предложи приемането на даден стандарт.“
2.  Комисията своевременно докладва пред Европейския парламент и Съвета, ако възнамерява да не предлага приемането на даден стандарт.“
Изменение 245
Предложение за регламент
Приложение I – част VІІІ – точка 80 – параграф 1
С цел да се адаптира Директива 2009/110/ЕО, за да се вземе предвид инфлацията или развитието на технологиите и пазара, както и за гарантиране на сближаване при прилагането на изключенията съгласно тази директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на тази директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Съгласно член 14 от Директива 2009/110/ЕО Комисията се оправомощава да приема мерки, необходими, за да се актуализират разпоредбите на директивата „с оглед на инфлацията или технологичното и пазарното развитие“ в съответствие с процедурата по регулиране с контрол. Ако бъде адаптирано като оправомощаване за приемане на делегирани актове без допълнителни промени, това оправомощаване няма да отговаря на изискванията на член 290 от ДФЕС по отношение на необходимото изрично определяне на целите, съдържанието и обхвата на делегирането на правомощия. Като се има предвид, че до момента Комисията не се е възползвала от предоставените правомощия, това оправомощаване следва да се заличи.
Изменение 246
Предложение за регламент
Приложение І – част VIIІ – точка 80 – параграф 2 – точка 1
Директива 2009/110/ЕО
Член 14
(1)  Член 14 се заменя със следното:
(1)  Член 14 се заличава.
Член 14
Делегирани актове
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а за:
а)  за изменение на тази директива, за да се вземе предвид инфлацията или развитието на технологиите и пазара;
б)  за изменение на член 1, параграфи 4 и 5, за да се гарантира сближаване при прилагането на изключенията, посочени в тези разпоредби.;
Изменение 247
Предложение за регламент
Приложение І – част VIIІ – точка 80 – параграф 2 – точка 2
Директива 2009/110/ЕО
Член 14а
(2)  Добавя се следният член 14a:
заличава се
„Член 14a
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 14, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
________________
* OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.; “
Изменение 248
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 81 – параграф 2 – точка 4
Директива 75/324/ЕИО
Член 10a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5 и член 10, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5 и член 10, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 249
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 81 – параграф 2 – точка 4
Директива 75/324/ЕИО
Член 10a – параграф 6
6.  Делегираните актове, приети съгласно член 5 и член 10, параграф 3 влизат в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 5 и член 10, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 250
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 83 – параграф 2 – точка 1
Директива 80/181/ЕИО
Член 6a – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6в за определяне на допълнителни указания.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6в за допълване на настоящата директива чрез определяне на допълнителни указания.
Изменение 251
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 83 – параграф 2 – точка 2
Директива 80/181/ЕИО
Член 6в – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 252
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 83 – параграф 2 – точка 2
Директива 80/181/ЕИО
Член 6в – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 253
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 84 – параграф 2 – точка 1
Директива 97/67/ЕО
Член 16 – параграф 6
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за определянето на такива стандартни условия.;
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21а за допълване на настоящата директива чрез определянето на такива стандартни условия.
Изменение 254
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 84 – параграф 2 – точка 3
Директива 97/67/ЕО
Член 20a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „Омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 255
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 86 – параграф 2 – точка 3
Регламент (ЕО) № 2003/2003
Член 31a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 29, параграф 4 и в член 31, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 29, параграф 4 и член 31, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 256
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 88 – параграф 2 – точка 2
Директива 2004/10/ЕО
Член 3б – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3а и член 5, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3а и член 5, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 257
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 90 – параграф 2 – точка 1
Директива 2006/123/ЕО
Член 23 – параграф 4 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 39а за установяване на общи критерии, с които да се определя, за целите на застраховането и гаранциите, посочени в параграф 1 от настоящия член, какво е уместно с оглед на характера и степента на риска.;
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 39а за допълване на настоящата директива чрез установяване на общи критерии, с които да се определя, за целите на застраховането и гаранциите, посочени в параграф 1 от настоящия член, какво е уместно с оглед на характера и степента на риска.
Изменение 258
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 90 – параграф 2 – точка 2
Директива 2006/123/ЕО
Член 36 – алинея 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 39а с цел да се определят сроковете, предвидени в членове 28 и 35.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 39а за допълване на настоящата директива чрез определяне на сроковете, предвидени в членове 28 и 35.
Изменение 259
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 90 – параграф 2 – точка 3
Директива 2006/123/ЕО
Член 39a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 23, параграф 4 и член 36, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 23, параграф 4 и член 36, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 260
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 90 – параграф 2 – точка 3
Директива 2006/123/ЕО
Член 39a – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 23, параграф 4 и член 36, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 23, параграф 4 и член 36, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 261
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 91 – параграф 1 – второ тире
—  за изменение на приложенията към този регламент в определени случаи;
—  за изменение на приложенията към този регламент;
Изменение 262
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 91 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1907/2006
Член 13 – параграф 3 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 131а за определяне на методите за изпитване.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 131а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на методите за изпитване.
Изменение 263
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 91 – параграф 3 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1907/2006
Член 41 – параграф 7
„7. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 131а, след консултация с Агенцията, за промяна на процента на избраните досиета и за изменение или допълване на критериите в параграф 5.“
„7. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 131а, след консултация с Агенцията, за изменение на настоящия регламент чрез промяна на процента на избраните досиета и чрез актуализиране или допълване на критериите в параграф 5.“
Изменение 264
Предложение за регламент
Приложение І – част IХ – точка 91 – параграф 3 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1907/2006
Член 73 – параграф 2
(4a)  В член 73 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Окончателно решение се взема в съответствие с процедурата, посочена в член 133, параграф 4. Комисията изпраща проектоизменението на държавите членки най-малко 45 дни преди гласуването.
2. „На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 131а за допълване на настоящия регламент с окончателното решение относно изменението на приложение XVII.
Изменение 265
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 91 – параграф 3 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1907/2006
Член 131a
„Член 131a
„Член 131a
Упражняване на делегирането
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, параграфи 2 и 3, член 41, параграф 7, член 58, параграфи 1 и 8, член 68, параграфи 1 и 2, член 131 и член 138, параграф 9, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, параграфи 2 и 3, член 41, параграф 7, член 58, параграфи 1 и 8, член 68, параграфи 1 и 2, член 73, параграф 2, член 131 и член 138, параграф 9, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 13, параграфи 2 и 3, член 41, параграф 7, член 58, параграфи 1 и 8, член 68, параграфи 1 и 2, член 131 и член 138, параграф 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 13, параграфи 2 и 3, член 41, параграф 7, член 58, параграфи 1 и 8, член 68, параграфи 1 и 2, член 73, параграф 2, член 131 и член 138, параграф 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграфи 2 и 3, член 41, параграф 7, член 58, параграфи 1 и 8, член 68, параграфи 1 и 2, член 131 и член 138, параграф 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграфи 2 и 3, член 41, параграф 7, член 58, параграфи 1 и 8, член 68, параграфи 1 и 2, член 73, параграф 2, член 131 и член 138, параграф 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
_____________________
_____________________
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
Изменение 266
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 94 – параграф 3 – точка 2
Директива 2009/48/ЕО
Член 46a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 46, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 46, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 267
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 94 – параграф 3 – точка 2
Директива 2009/48/ЕО
Член 46a – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 46, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 46, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 268
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 97 – параграф 2 – точка 1 – буква а
Директива 2009/125/ЕО
Член 15 – параграф 1 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема такива делегирани актове в съответствие с член 18а.
На Комисията се предоставя правомощието да приема такива делегирани актове в съответствие с член 18а чрез допълване на настоящата директива.
Изменение 269
Предложение за регламент
Приложение І – част IХ – точка 97 – параграф 2 – точка 1 – буква в
Директива 2009/125/ЕО
Член 15 – параграф 10
„10. Когато е подходящо, делегираният акт, определящ изисквания за екодизайн, включва разпоредби за балансирането на различните екологични аспекти.“
„10. Когато е подходящо, делегираният акт, определящ изисквания за екодизайн, включва разпоредби за балансирането на различните екологични аспекти. На Комисията се предоставя правомощието да приема такива делегирани актове в съответствие с член 18а чрез допълване на настоящата директива.
Изменение 270
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 97 – параграф 2 – точка 2
Директива 2009/125/ЕО
Член 16 – параграф 2 – алинея 2
„На Комисията се предоставя правомощието да приема такива мерки чрез делегирани актове в съответствие с член 18а.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема такива мерки чрез делегирани актове в съответствие с член 18а чрез допълване на настоящата директива.“
Изменение 271
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 97 – параграф 2 – точка 3
Директива 2009/125/ЕО
Член 18a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, параграф 1 и член 16, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, параграф 1 и член 16, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 272
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 98 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 661/2009
Член 14
„Член 14
„Член 14
Делегирани правомощия
Делегирани правомощия
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с оглед на техническия прогрес във връзка с:
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а за изменение на настоящия регламент с оглед на техническия прогрес чрез определяне на следното:
а)  мерки за изменение на пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне и шума при контакт с пътя, посочени в приложение II, части Б и В, доколкото са необходими в резултат на изменения на процедурите за изпитване, без да се занижава равнището на защита на околната среда;
б)  мерки за изменение на приложение IV с цел включване на правилата на ИКЕ-ООН, които са задължителни по силата на член 4, параграф 4 от Решение 97/836/ЕО.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а за допълване на настоящия регламент с оглед на техническия прогрес чрез определяне на следното:
а)  подробни правила относно специалните процедури, изпитвания и технически изисквания за одобрението на типа на моторни превозни средства, техните ремаркета, компоненти и отделни технически възли в съответствие с разпоредбите на членове 5—12;
а)  подробни правила относно специалните процедури, изпитвания и технически изисквания за одобрението на типа на моторни превозни средства, техните ремаркета, компоненти и отделни технически възли в съответствие с разпоредбите на членове 5—12;
б)  подробни правила относно конкретни изисквания за безопасност на превозните средства, предназначени за превоз на опасни товари в рамките на държава членка или между държави членки, като се отчита Правило 105 на ИКЕ-ООН;
б)  подробни правила относно конкретни изисквания за безопасност на превозните средства, предназначени за превоз на опасни товари в рамките на държава членка или между държави членки, като се отчита Правило 105 на ИКЕ-ООН;
в)  по-точно определяне на физичните характеристики и изискванията по отношение на параметрите, на които трябва да отговаря една гума, за да бъде определена като „специална гума“, „специална гума за движение извън пътя“, „подсилена гума“, „гума за допълнителен товар“, „гума с висока проходимост (за сняг)“, „Т-тип резервна гума за временно ползване“ или „гума за подобряване на задвижването“, в съответствие с член 3, втора алинея, точки 8—13;
в)  по-точно определяне на физичните характеристики и изискванията по отношение на параметрите, на които трябва да отговаря една гума, за да бъде определена като „специална гума“, „специална гума за движение извън пътя“, „подсилена гума“, „гума за допълнителен товар“, „гума с висока проходимост (за сняг)“, „Т-тип резервна гума за временно ползване“ или „гума за подобряване на задвижването“, в съответствие с член 3, втора алинея, точки 8—13;
г)  мерки за изменение на пределните стойности относно съпротивлението при търкаляне и шума при контакт с пътя, посочени в приложение II, части Б и В, доколкото са необходими в резултат на изменения на процедурите за изпитване, без да се занижава равнището на защита на околната среда;
д)  подробни правила относно процедурата за определяне на нивата на шум, посочени в приложение II, част В, точка 1;
д)  подробни правила относно процедурата за определяне на нивата на шум, посочени в приложение II, част В, точка 1;
е)  мерки за изменение на приложение IV за включване на правилата на ИКЕ-ООН, които са задължителни по силата на член 4, параграф 4 от Решение 97/836/ЕО;
ж)  административни разпоредби относно специалните процедури, изпитвания и технически изисквания за одобрението на типа на моторни превозни средства, техните ремаркета, компоненти и отделни технически възли в съответствие с разпоредбите на членове 5—12;
ж)  административни разпоредби относно специалните процедури, изпитвания и технически изисквания за одобрението на типа на моторни превозни средства, техните ремаркета, компоненти и отделни технически възли в съответствие с разпоредбите на членове 5—12;
з)  мерки за освобождаване на някои превозни средства или класове превозни средства от категориите M2, M3, N2 и N3 от задължението за монтиране на усъвършенствани системи за превозни средства по член 10, когато в резултат на анализа на разходите и ползите и след отчитане на всички приложими аспекти на безопасността се докаже, че прилагането на тези системи не е подходящо за съответното превозно средство или клас превозни средства;
з)  мерки за освобождаване на някои превозни средства или класове превозни средства от категориите M2, M3, N2 и N3 от задължението за монтиране на усъвършенствани системи за превозни средства по член 10, когато в резултат на анализа на разходите и ползите и след отчитане на всички приложими аспекти на безопасността се докаже, че прилагането на тези системи не е подходящо за съответното превозно средство или клас превозни средства;
и)  други мерки, необходими за прилагането на настоящия регламент.“
и)  други мерки, необходими за прилагането на настоящия регламент.“
Изменение 273
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 98 – параграф 2 – точка 3
Регламент (ЕО) № 661/2009
Член 14a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 14, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 14, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I – част IX – точка 98 – параграф 2 – точка 3“) съответства на Приложение I – част IX – точка 98 – параграф 2 – точка 2 от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част IX, точка 98, параграф 2, точка 2 се повтаря).)
Изменение 274
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 98 – параграф 2 – точка 3
Регламент (ЕО) № 661/2009
Член 14a – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I – част IX – точка 98 – параграф 2 – точка 3“) съответства на Приложение I – част IX – точка 98 – параграф 2 – точка 2 от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част IX, точка 98, параграф 2, точка 2 се повтаря).)
Изменение 275
Предложение за регламент
Приложение І – част IХ – точка 99 – параграф 1 – тире 8 а (ново)
—  да приема актове за допълване на настоящия регламент чрез разрешаване на дерогации от забраната за изпитвания върху животни, в случай че възникне сериозна загриженост за безопасността на съставка на съществуващи козметични продукти.
Изменение 276
Предложение за регламент
Приложение I – част ІХ – точка 99 – параграф 3
За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно дерогациите във връзка с изпитванията върху животни, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане на решения, разрешаващи дерогации от забраната за изпитвания върху животни. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
заличава се
Изменение 277
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 99 – параграф 4 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1223/2009
Член 18 – параграф 2 – алинея 9
Мерките, посочени в шестата алинея, се приемат чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 32, параграф 2.“
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за допълване на настоящия регламент чрез предоставяне на разрешение за дерогацията, посочена в шестата алинея.“
Изменение 278
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 99 – параграф 4 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1223/2009
Член 20 – параграф 2 – алинея 2
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за съставяне на списък с общи критерии относно претенциите, които може да бъдат използвани за козметични продукти, след консултиране с НКБП или други компетентни органи и като се вземат предвид разпоредбите на Директива 2005/29/ЕО.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за допълване на настоящия регламент чрез съставяне на списък с общи критерии относно претенциите, които може да бъдат използвани за козметични продукти, след консултиране с НКБП или други компетентни органи и като се вземат предвид разпоредбите на Директива 2005/29/ЕО.“
Изменение 279
Предложение за регламент
Приложение І – част ІХ – точка 99 – параграф 4 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1223/2009
Член 31a
„Член 31a
„Член 31a
Упражняване на делегирането
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 3, член 13, параграф 8, член 14, параграф 2, член 15, параграфи 1 и 2, член 16, параграфи 8 и 9, член 20, параграф 2 и член 31, параграфи 1, 2 и 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 3, член 13, параграф 8, член 14, параграф 2, член 15, параграфи 1 и 2, член 16, параграфи 8 и 9, член 18, параграф 2, член 20, параграф 2 и член 31, параграфи 1, 2 и 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 3, член 13, параграф 8, член 14, параграф 2, член 15, параграфи 1 и 2, член 16, параграфи 8 и 9, член 20, параграф 2 и член 31, параграфи 1, 2 и 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 3, член 13, параграф 8, член 14, параграф 2, член 15, параграфи 1 и 2, член 16, параграфи 8 и 9, член 18, параграф 2, член 20, параграф 2 и член 31, параграфи 1, 2 и 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 3, член 13, параграф 8, член 14, параграф 2, член 15, параграфи 1 и 2, член 16, параграфи 8 и 9, член 20, параграф 2 и член 31, параграфи 1, 2 и 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 3, член 13, параграф 8, член 14, параграф 2, член 15, параграфи 1 и 2, член 16, параграфи 8 и 9, член 18, параграф 2, член 20, параграф 2 и член 31, параграфи 1, 2 и 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
_____________________
_____________________
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
Изменение 280
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 102 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕИО) № 3922/91
Член 11a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 11, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 281
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІ – точка 104 – параграф 1
С цел Директива 97/70/ЕО да се адаптира към развитието на международното право, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на тази директива, за да бъдат приложени последващите изменения, направени в Протокола от Торемолинос. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
С цел Директива 97/70/ЕО да се адаптира към развитието на международното право, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на тази директива, за да бъдат приложени последващите изменения, направени в Протокола от Торемолинос, и да я допълва, като приема разпоредби за хармонизирано тълкуване на тези разпоредби от приложението към Протокола от Торемолинос, по отношение на които администрациите на отделни договарящи се страни разполагат с право на преценка.
С цел да се гарантира защитата на стандартите на Съюза на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на настоящата директива, за да бъде изключено от нейното приложно поле всяко изменение на Протокола от Торемолинос, ако въз основа на оценка на Комисията съществува явен риск изменението на международния акт да понижи стандарта на морската безопасност, на предотвратяването на замърсяването от кораби или на защитата на условията за живот и труд на борда на корабите, установени с морското законодателство на Съюза, или такова изменение да бъде несъвместимо с него.
От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 282
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІ – точка 104 – параграф 2
За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Директива 97/70/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемането на разпоредби за хармонизиране на тълкуването на тези разпоредби на приложението към Протокола от Торемолинос, по отношение на които администрациите на отделни договарящи се страни разполагат с право на преценка, доколкото е необходимо да се гарантира тяхното последователно прилагане в рамките на Съюза. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
заличава се
Изменение 283
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 104 – параграф 3 – точка 1
Директива 97/70/ЕО
Член 8 – параграф 2
2.  Комисията може да установи чрез актове за изпълнение хармонизирано тълкуване на тези разпоредби на приложението към Протокола от Торемолинос, по отношение на които администрациите на отделни договарящи се страни разполагат с право на преценка, доколкото е необходимо да се гарантира тяхното последователно прилагане в рамките на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за допълване на настоящата директива, за да установи хармонизирано тълкуване на тези разпоредби на приложението към Протокола от Торемолинос, по отношение на които администрациите на отделни договарящи се страни разполагат с право на преценка.
Изменение 284
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 104 – параграф 3 – точка 1
Директива 97/70/ЕО
Член 8 – параграф 3
3.  Измененията на международния акт, посочен в член 2, параграф 4, могат да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета.*
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за изменение на настоящата директива, с цел да се изключи от приложното ѝ поле всяко изменение на международния акт, посочен в член 2, параграф 4, ако въз основа на оценка на Комисията съществува явен риск такова изменение на международния акт да понижи стандарта на морската безопасност, на предотвратяването на замърсяването от кораби или на защитата на условията за живот и труд на борда на корабите, установени с морското законодателство на Съюза, или да бъде несъвместимо с него.
Изменение 285
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 104 – параграф 3 – точка 2
Директива 97/70/ЕО
Член 8a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 1, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 286
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 104 – параграф 3 – точка 2
Директива 97/70/ЕО
Член 8a – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 287
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 104 – параграф 3 – точка 2
Директива 97/70/ЕО
Член 8a – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 288
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІ – точка 105 – параграф 2 а (нов)
За да се гарантира защита на стандартите на Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на настоящата директива с цел да се изключи от приложното ѝ поле всяко изменение на Marpol 73/78, ако въз основа на оценка на Комисията съществува явен риск такова изменение на международния акт да понижи стандарта на морската безопасност, на предотвратяването на замърсяването от кораби или на защитата на условията за живот и труд на борда на корабите, установени с морското законодателство на Съюза, или да бъде несъвместимо с него.
Изменение 289
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 105 – параграф 3 – точка 1
Директива 2000/59/ЕО
Член 13a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 290
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 105 – параграф 3 – точка 3
Директива 2000/59/ЕО
Член 15 – параграф 3
3.  Измененията на международните актове, посочени в член 2, могат да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета*.
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за изменение на настоящата директива, с цел да се изключи от приложното ѝ поле всяко изменение на международните актове, посочени в член 2, ако въз основа на оценка на Комисията съществува явен риск изменението на международния акт да понижи стандарта на морската безопасност, на предотвратяването на замърсяването от кораби или на защитата на условията за живот и труд на борда на корабите, установени с морското законодателство на Съюза, или да бъде несъвместимо с него.
____________________
* Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби (OВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1).“.
Изменение 291
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІ – точка 106 – параграф 1 а (нов)
За да се гарантира защитата на стандартите на Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на настоящата директива с цел да се изключи от приложното ѝ поле всяко изменение на международните актове, посочени в член 3 от настоящата Директива, ако въз основа на оценка на Комисията съществува явен риск измененията на международния акт да понижат стандарта на морската безопасност, на предотвратяването на замърсяването от кораби или на защитата на условията за живот и труд на борда на корабите, установени с морското законодателство на Съюза, или да бъдат несъвместими с него.
Изменение 292
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 106 – параграф 3 – точка 2
Директива 2001/96/ЕО
Член 15 – параграф 3
Измененията на международните актове, посочени в член 3, могат да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 2099/2002.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за изменение на настоящата директива с цел да се изключи от приложното ѝ поле всяко изменение на международните актове, посочени в член 3, ако въз основа на оценка на Комисията съществува явен риск такова изменение на международния акт да понижи стандарта на морската безопасност, на предотвратяването на замърсяването от кораби или на защитата на условията за живот и труд на борда на корабите, установени с морското законодателство на Съюза, или да бъде несъвместимо с него.
Изменение 293
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 106 – параграф 3 – точка 2
Директива 2001/96/ЕО
Член 15 – бележка под линия
* OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
заличава се
Изменение 294
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 106 – параграф 3 – точка 3
Директива 2001/96/ЕО
Член 15a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 295
Предложение за регламент
Приложение І – част ХI – точка 111 – параграф 3 – точка 1 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕО) № 782/2003
Член 6 – параграф 1 – алинея 2
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а относно установяването на хармонизиран режим на проверка и сертифициране за корабите, посочени в буква б) на този параграф, ако това е необходимо.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на хармонизиран режим на проверка и сертифициране за корабите, посочени в буква б) на алинея първа от настоящия параграф, ако това е необходимо.“
Изменение 296
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 111 – параграф 3 – точка 4
Регламент (ЕО) № 782/2003
Член 8a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 1 и в член 8, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 1 и член 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 297
Предложение за регламент
Приложение І – част ХI – точка 112 – параграф 3 – точка 1 – буква б
Директива 2004/52/ЕО
Член 4 – параграф 4
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 4а относно определянето на услугата „европейско електронно пътно таксуване“. Тези актове могат да бъдат приети само ако всички условия, оценени на базата на съответните проучвания, са изпълнени, за да позволят оперативната съвместимост във всички аспекти, включително техническите, юридическите и търговските условия.
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 4а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на услугата „европейско електронно пътно таксуване“. Тези актове могат да бъдат приети само ако всички условия, оценени на базата на съответните проучвания, са изпълнени, за да позволят оперативната съвместимост във всички аспекти, включително техническите, юридическите и търговските условия.
Изменение 298
Предложение за регламент
Приложение І – част ХI – точка 112 – параграф 3 – точка 1 – буква б
Директива 2004/52/ЕО
Член 4 – параграф 5
5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 4а относно технически решения, отнасящи се до реализирането на услугата „европейско електронно пътно таксуване“.;
5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 4а за допълване на настоящата директива чрез приемането на технически решения, отнасящи се до реализирането на услугата „европейско електронно пътно таксуване“.;
Изменение 299
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 112 – параграф 3 – точка 2
Директива 2004/52/ЕО
Член 4a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграфи 2, 4 и 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграфи 2, 4 и 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 300
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 113 – параграф 2 – точка 2
Директива 2004/54/ЕО
Член 16a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „Омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 301
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІ – точка 114 – параграф 1
С цел Регламент (ЕО) № 725/2004 да се адаптира към развитието на международното право, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на този регламент, за да бъдат включени измененията, направени в някои международни инструменти. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
С цел Регламент (ЕО) № 725/2004 да се адаптира към развитието на международното право, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на този регламент, за да бъдат включени измененията, направени в някои международни инструменти, и да се допълни с цел да бъдат установени хармонизирани процедури за прилагане на задължителните разпоредби на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, без да се разширява приложното поле на този регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 302
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІ – точка 114 – параграф 2
За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 725/2004, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, за да се определят хармонизирани процедури за прилагане на задължителните разпоредби на ISPS Code, без да разширява приложното поле на този регламент. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
заличава се
Изменение 303
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 114 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕО) № 725/2004
Член 10 – параграф 3
3.  Комисията определя хармонизирани процедури за прилагане на задължителните разпоредби на ISPS Code, без да разширява приложното поле на настоящия регламент. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 11, параграф 2.“
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за допълване на настоящия регламент, за да определя хармонизирани процедури за прилагане на задължителните разпоредби на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, без да разширява приложното поле на настоящия регламент.
Изменение 304
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 114 – параграф 3 – точка 2
Регламент (ЕО) № 725/2004
Член 10a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 305
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 117 – параграф 2 – точка 1
Регламент (ЕО) № 868/2004
Член 5 – параграф 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а относно подробна методология за определяне на съществуването на практики на несправедливо ценообразуване. Тази методология включва inter alia начина, по който трябва да се оценяват нормалното конкурентно ценообразуване, действителните разходи и разумната печалба в специфичния контекст на авиационния сектор.“
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробна методология за определяне на съществуването на практики на несправедливо ценообразуване. Тази методология включва inter alia начина, по който трябва да се оценяват нормалното конкурентно ценообразуване, действителните разходи и разумната печалба в специфичния контекст на авиационния сектор.“
Изменение 306
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 117 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 868/2004
Член 14a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 307
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 121 – параграф 3 – точка 1 – буква а
Директива 2006/126/ЕО
Член 1 – параграф 2 – алинея 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а относно изисквания за микрочипа, посочен в приложение I. Тези изисквания предвиждат одобряване на типа на ЕО, което се предоставя, само ако се демонстрира способността да устои на опити за подправяне или изменение на данни.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на изисквания за микрочипа, посочени в Приложение І. Тези изисквания предвиждат одобряване на типа на ЕО, което се предоставя, само ако се демонстрира способността да устои на опити за подправяне или изменение на данни.
Изменение 308
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 121 – параграф 3 – точка 2
Директива 2006/126/ЕО
Член 3 – параграф 2 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за определяне на подходящи спецификации срещу подправка.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8а за допълване на настоящата директива чрез определяне на подходящи спецификации срещу подправка.
Изменение 309
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 121 – параграф 3 – точка 4
Директива 2006/126/ЕО
Член 8a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграфи 2 и 3, член 3, параграф 2 и член 8, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграфи 2 и 3, член 3, параграф 2 и член 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 310
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 123 – параграф 3 – точка 1
Директива 2007/59/ЕО
Член 4 – параграф 4 – алинея 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за установяване, въз основа на изготвен от Агенцията проект, на модели на Общността за свидетелството, удостоверението и завереното копие на удостоверението и да определя техните физически характеристики, като взема предвид и мерки за предотвратяване на подправянето.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за допълване на настоящата директива чрез установяване, въз основа на изготвен от Агенцията проект, на модели на Общността за свидетелството, удостоверението и завереното копие на удостоверението и да определя техните физически характеристики, като взема предвид и мерки за предотвратяване на подправянето.
Изменение 311
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 123 – параграф 3 – точка 1
Директива 2007/59/ЕО
Член 4 – параграф 4 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за установяване, въз основа на препоръка от Агенцията, на кодекси на Общността за различните видове в категории А и Б, посочени в параграф 3 от настоящия член. ;
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за допълване на настоящата директива чрез установяване, въз основа на препоръка от Агенцията, на кодекси на Общността за различните видове в категории А и Б, посочени в параграф 3 от настоящия член.
Изменение 312
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 123 – параграф 3 – точка 2
Директива 2007/59/ЕО
Член 22 – параграф 4 – алинея 2
„За тази цел на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за установяване, въз основа на изготвен от Агенцията проект, на основните параметри на регистрите, които следва да бъдат създадени, като например данните, подлежащи на вписване, формата им и протокола за обмен на данни, правата на достъп, срока на съхранение на данните и процедурите, които се следват при несъстоятелност.“
„За тази цел на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за допълване на настоящата директива чрез установяване, въз основа на изготвен от Агенцията проект, на основните параметри на регистрите, които следва да бъдат създадени, като например данните, подлежащи на вписване, формата им и протокола за обмен на данни, правата на достъп, срока на съхранение на данните и процедурите, които се следват при несъстоятелност.“
Изменение 313
Предложение за регламент
Приложение І – част ХI – точка 123 – параграф 3 – точка 3 – буква б
Директива 2007/59/ЕО
Член 23 – параграф 3 – алинея 1 а
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за определяне на тези критерии.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за допълване на настоящата директива чрез определяне на тези критерии.“
Изменение 314
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 123 – параграф 3 – точка 4
Директива 2007/59/ЕО
Член 25 – параграф 5 – алинея 1
Спрямо избора на изпитващи и изпити може да се прилагат критерии на Съюза. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за определяне на тези критерии на Съюза въз основа на изготвен от Агенцията проект.
Спрямо избора на изпитващи и изпити може да се прилагат критерии на Съюза. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за допълване на настоящата директива чрез определяне на тези критерии на Съюза въз основа на изготвен от Агенцията проект.
Изменение 315
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 123 – параграф 3 – точка 6
Директива 2007/59/ЕО
Член 31a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 4, член 22, параграф 4, член 23, параграф 3, член 25, параграф 5, член 31, параграф 1 и член 34, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 4, член 22, параграф 4, член 23, параграф 3, член 25, параграф 5, член 31, параграф 1 и член 34, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 316
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 123 – параграф 3 – точка 8
Директива 2007/59/ЕО
Член 34 – параграф 2
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за определяне на техническите и оперативните спецификации за смарткартите.“.
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 31а за допълване на настоящата директива чрез определяне на техническите и оперативните спецификации за смарткартите.“
Изменение 317
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 124 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1371/2007
Член 34 – параграф 1
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34а относно мерките, посочени в членове 2, 10 и 12.
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34а за допълване на настоящия регламент чрез приемане на мерките, посочени в членове 2, 10 и 12.
Изменение 318
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 124 – параграф 3 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1371/2007
Член 34a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 33 и 34, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 33 и 34, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 319
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 126 – параграф 3 – точка 1
Директива 2008/96/ЕО
Член 7 – параграф 1а
„1a. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а за определяне на общи критерии относно докладването за тежестта на произшествието, включително брой на смъртните случаи и ранените лица.“
„1a. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а за допълване на настоящата директива чрез определяне на общи критерии относно докладването за тежестта на произшествието, включително брой на смъртните случаи и ранените лица.“
Изменение 320
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 126 – параграф 3 – точка 4
Директива 2008/96/ЕО
Член 12a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 1а и член 12, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 1а и член 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 321
Предложение за регламент
Приложение І – част ХI – точка 127 – параграф 3 – точка 1 – буква а – подточка i
Регламент (ЕО) № 300/2008
Член 4 – параграф 2 – алинея 1
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно приемането на определени елементи на общите стандарти за качество.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез приемането на определени елементи на общите стандарти за качество.“
Изменение 322
Предложение за регламент
Приложение І – част ХI – точка 127 – параграф 3 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 300/2008
Член 4 – параграф 4 – алинея 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за определяне на критерии, които да позволят на държавите членки да допускат изключения от общите основни стандарти, посочени в параграф 1, и да приемат алтернативни мерки за сигурност, осигуряващи адекватно равнище на защита въз основа на оценка на местния риск. Такива алтернативни мерки са мотивирани от съображения, отнасящи се до размера на въздухоплавателното средство, или от съображения, отнасящи се до естеството, мащаба или честотата на операциите или на други свързани с тях дейности.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на критерии, които да позволят на държавите членки да допускат изключения от общите основни стандарти, посочени в параграф 1, и да приемат алтернативни мерки за сигурност, осигуряващи адекватно равнище на защита въз основа на оценка на местния риск. Такива алтернативни мерки са мотивирани от съображения, отнасящи се до размера на въздухоплавателното средство, или от съображения, отнасящи се до естеството, мащаба или честотата на операциите или на други свързани с тях дейности.
Изменение 323
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 127 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕО) № 300/2008
Член 18a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграфи 2 и 4 и член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграфи 2 и 4 и член 11, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 324
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІ – точка 129 – параграф 1 а (нов)
За да се гарантира защитата на стандартите на Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове, в съответствие с член 290 от Договора, за изменение на настоящата директива, за да се изключи от обхвата ѝ всякакво изменение на Кодекса на ММО за разследване на морски произшествия и инциденти, ако въз основа на оценка на Комисията съществува явен риск изменението на международния акт да понижи стандарта на морската безопасност, на предотвратяването на замърсяването от кораби или на защитата на условията за живот и труд на борда на корабите, установени с морското законодателство на Съюза, или да бъде несъвместимо с него.
Изменение 325
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 129 – параграф 3 – точка 1
Директива 2009/18/ЕО
Член 5 – параграф 4 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а относно общата методика за разследване на морски произшествия и инциденти, като взема предвид всякакъв релевантен опит, натрупан при разследвания във връзка с безопасността.“
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящата директива чрез установяване на обща методика за разследване на морски произшествия и инциденти, като взема предвид всякакъв релевантен опит, натрупан при разследвания във връзка с безопасността.“
Изменение 326
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 129 – параграф 3 – точка 2
Директива 2009/18/ЕО
Член 18a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 4 и член 20, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 4 и член 20, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 327
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 129 – параграф 3 – точка 4
Директива 2009/18/ЕО
Член 20 – параграф 3
3.  Съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 измененията в Кодекса на ММО за разследване на морски произшествия и инциденти могат да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива.
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за изменение на настоящата директива, с цел да се изключи от приложното ѝ поле всякакво изменение на Кодекса на ММО за разследване на морски произшествия и инциденти, ако въз основа на оценка на Комисията съществува явен риск изменението на международния акт да понижи стандарта на морската безопасност, на предотвратяването на замърсяването от кораби или на защитата на условията за живот и труд на борда на корабите, установени с морското законодателство на Съюза, или да бъде несъвместимо с него.
Изменение 328
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 130 – параграф 2 – точка 2
Директива 2009/33/ЕО
Член 8a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 329
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 133 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 6 – параграф 2 – буква б – параграфи 1 и 2
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за установяване на списък с категории, видове и степени на тежест на сериозните нарушения на разпоредбите на Съюза, които наред с предвидените в приложение IV могат да доведат до загуба на добра репутация. Държавите членки вземат предвид информацията за тези нарушения, включително информацията, получена от други държави членки, при определяне на приоритетите за проверки съгласно член 12, параграф 1.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 24а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на списък с категории, видове и степени на тежест на сериозните нарушения на разпоредбите на Съюза, които наред с предвидените в приложение IV могат да доведат до загуба на добра репутация. Държавите членки вземат предвид информацията за тези нарушения, включително информацията, получена от други държави членки, при определяне на приоритетите за проверки съгласно член 12, параграф 1.“
Изменение 330
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 133 – параграф 3 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1071/2009
Член 24a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 2 и член 8, параграф 9, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 2 и член 8, параграф 9, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 331
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 134 – параграф 2 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1072/2009
Член 14a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграфи 2 и 4 и член 5, параграф 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграфи 2 и 4 и член 5, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 332
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 135 – параграф 3 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕО) № 1073/2009
Член 5 – параграф 3 – алинея 5
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а относно процедурите за съобщаване на компетентните органи в заинтересованите държави членки на наименованията на такива превозвачи и местата за връзка по маршрута.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на процедурите за съобщаване на компетентните органи в заинтересованите държави членки на наименованията на такива превозвачи и местата за връзка по маршрута.“
Изменение 333
Предложение за регламент
Приложение І – част ХI – точка 135 – параграф 3 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 1073/2009
Член 5 – параграф 5 – алинея 3
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а относно формата на сертификатите.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на формата на сертификатите.“
Изменение 334
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 135 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1073/2009
Член 6 – параграф 4
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а относно формата на разрешителните.“
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на формата на разрешителните.“
Изменение 335
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 135 – параграф 3 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1073/2009
Член 7 – параграф 2
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а относно формата на заявленията.“
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на формата на заявленията.“
Изменение 336
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 135 – параграф 3 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1073/2009
Член 12 – параграф 5
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а относно формата на пътните формуляри, пътната книжка с пътни формуляри и начина на използването им.“
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на формата на пътните формуляри, пътната книжка с пътни формуляри и начина на използването им.“
Изменение 337
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 135 – параграф 3 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1073/2009
Член 25a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 2, член 5, параграфи 3 и 5, член 6, параграф 4, член 7, параграф 2, член 12, параграф 5 и член 28, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 2, член 5, параграфи 3 и 5, член 6, параграф 4, член 7, параграф 2, член 12, параграф 5 и член 28, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 338
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІ – точка 135 – параграф 3 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1073/2009
Член 28 – параграф 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а относно формата на таблицата, която трябва да се използва за съобщаване на статистиката, посочена в параграф 2.“
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на формата на таблицата, която трябва да се използва за съобщаване на статистиката, посочена в параграф 2.“
Изменение 339
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 136 – параграф 2 – точка 1
Директива 89/108/ЕИО
Член 4 – параграф 3
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за определяне на критериите за чистота, на които трябва да отговарят тези криогенни среди.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за допълване на настоящата директива чрез определяне на критериите за чистота, на които трябва да отговарят тези криогенни среди.“
Изменение 340
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 136 – параграф 2 – точка 2
Директива 89/108/ЕИО
Член 11 – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за определяне на условията относно вземането на проби от дълбоко замразени храни и на процедурите по следенето на тяхната температура и по наблюдението на температурата в транспортните средства, хранилищата и складовете.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за допълване на настоящата директива чрез определяне на условията относно вземането на проби от дълбоко замразени храни и на процедурите по следенето на тяхната температура и по наблюдението на температурата в транспортните средства, хранилищата и складовете.
Изменение 341
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 136 – параграф 2 – точка 3
Директива 89/108/ЕИО
Член 11a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 4 и 11, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 4 и 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 342
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІ – точка 137 – параграф 1
За постигане на целите на Директива 1999/2/EО на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на Директивата само доколкото е необходимо, за да се осигури защитата на общественото здраве, и за допълването ѝ във връзка с изключенията относно максималната радиационна доза за храни и с допълнителните изисквания за съоръженията. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
За постигане на целите на Директива 1999/2/EО на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на Директивата само доколкото е необходимо, за да се осигури защитата на общественото здраве, и за допълването ѝ във връзка с изключенията относно максималната радиационна доза за храни и с допълнителните изисквания за съоръженията. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 343
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 137 – параграф 2 – точка 1
Директива 1999/2/ЕО
Член 5 – параграф 2
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за даване на възможност за изключения от параграф 1, като се вземат под внимание наличните научни данни и съответните международни стандарти.“
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за допълване на настоящата директива с цел да се даде възможност за изключения от параграф 1, като се вземат под внимание наличните научни данни и съответните международни стандарти.“
Изменение 344
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 137 – параграф 2 – точка 2
Директива 1999/2/ЕО
Член 7 – параграф 2 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а относно допълнителното изискване, посочено в първа алинея, първо тире на настоящия член, като се вземат под внимание изискванията за ефикасност и безопасност на използваното третиране и изискванията за добри хигиенни практики при обработването на храните.“
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за допълване на настоящата директива чрез определяне на правила относно допълнителното изискване, посочено в първа алинея, първо тире на настоящия член, като се вземат под внимание изискванията за ефикасност и безопасност на използваното третиране и изискванията за добри хигиенни практики при обработването на храните.“
Изменение 345
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 137 – параграф 2 – точка 3
Директива 1999/2/ЕО
Член 11a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, член 7, параграф 2 и член 14, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, член 7, параграф 2 и член 14, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 346
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІІ – точка 141 – параграф 1
За постигането на целите на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложенията към този регламент и за неговото допълване чрез:
За постигането на целите на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложенията към този регламент чрез:
—  одобрение на бързи тестове,
—  актуализиране на списъка на разрешените бързи тестове,
—  промяна на възрастта на говедата, обхванати от годишната програма за мониторинг,
—  промяна на възрастта на говедата, обхванати от годишната програма за мониторинг,
—  определяне на критериите за доказване на подобрението на епидемиологичната обстановка в страната и включването им в списъка в приложението,
—  актуализиране на списъка с критериите за доказване на подобрението на епидемиологичната обстановка в страната,
—  решение за разрешаване храненето на млади преживни животни с протеини, получени от риба,
—  решение за разрешаване храненето на млади преживни животни с протеини, получени от риба.
На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за допълване на този регламент чрез:
определяне на подробни критерии за освобождаване от забраните относно храненето на животни,
—  определяне на подробни критерии за освобождаване от забраните относно храненето на животни,
—  решение за въвеждане на равнище на допустимост за съдържание на несъществени количества животински протеин в храните за животни, допуснато от случайни и технически неизбежни примеси,
—  решение за въвеждане на равнище на допустимост за съдържание на несъществени количества животински протеин в храните за животни, допуснато от случайни и технически неизбежни примеси,
—  решение за възрастта,
—  решение за възрастта,
—  правила, които предвиждат освобождаване от изискването за отстраняване и унищожаване на специфичен рисков материал,
—  правила, които предвиждат освобождаване от изискването за отстраняване и унищожаване на специфичен рисков материал,
—  одобрение на технологичните процеси,
—  одобрение на технологичните процеси,
—  решение за включване в обхвата на някои разпоредби и на други животински видове,
—  решение за включване в обхвата на някои разпоредби и на други животински видове,
—  решение за включване в обхвата на други продукти от животински произход,
—  решение за включване в обхвата на други продукти от животински произход,
—  приемане на метода за потвърждаване на СЕГ при овце и кози.
—  приемане на метода за потвърждаване на СЕГ при овце и кози.
Изменение 347
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 141 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕО) № 999/2001
Член 5 – параграф 3 – алинея 3
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за одобрение на бързите тестове, посочени във втората алинея. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за изменение на приложение X, глава В, точка 4 с цел актуализиране на посочения в него списък.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за изменение на приложение X, глава В, точка 4 с цел актуализиране на посочения в него списък на разрешените бързи тестове.“
Изменение 348
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 141 – параграф 3 – точка 2 – буква а
Регламент (ЕО) № 999/2001
Член 6 – параграф 1 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за одобрение на бързите тестове за тази цел. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за изменение на приложение X с цел включването на тези тестове в списъка.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за изменение на приложение X с цел включването на разрешените за тази цел бързи тестове в списъка.“
Изменение 349
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІI – точка 141 – параграф 3 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 999/2001
Член 6 – параграф 1б – алинея 2
По искане на държава членка, което може да докаже подобрението на епидемиологичната обстановка на нейната територия, годишните програми за мониторинг за тази конкретна държава членка могат да бъдат преработени. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б:
По искане на държава членка, което може да докаже подобрението на епидемиологичната обстановка на нейната територия, годишните програми за мониторинг за тази конкретна държава членка могат да бъдат преработени. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за изменение на приложение III, глава А, част I, точка 7 за включване в списъка на критериите, спрямо които следва да се оценява подобрението на епидемиологичната обстановка в страната за целите на преразглеждането на програмите за мониторинг.
а)   за установяване на определени критерии, спрямо които следва да се оценява подобрението на епидемиологичната обстановка в страната за целите на преразглеждането на програмите за мониторинг;
б)   за изменение на приложение III, глава А, част I, точка 7 за включване на посочените в буква а) критерии в списъка.
(В изменението на Парламента са пренесени букви а) и б) от член 6, параграф 1б, втора алинея от предложението на Комисията.)
Изменение 350
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІI – точка 141 – параграф 3 – точка 3 – буква б
Регламент (ЕО) № 999/2001
Член 7 – параграф 4 – алинея 3
„По искане на дадена държава членка или трета страна може да се вземе решение в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2, за индивидуално освобождаване от ограниченията в настоящия параграф. Всяко освобождаване следва да е съобразено с разпоредбите, предвидени в параграф 3 от настоящия член. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за определяне на подробни критерии, които да бъдат взети предвид при предоставянето на такова освобождаване.“
„По искане на дадена държава членка или трета страна може да се вземе решение в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2, за индивидуално освобождаване от ограниченията в настоящия параграф. Всяко освобождаване следва да е съобразено с разпоредбите, предвидени в параграф 3 от настоящия член. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на подробни критерии, които да бъдат взети предвид при предоставянето на такова освобождаване.“
Изменение 351
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 141 – параграф 3 – точка 3 – буква в
Регламент (ЕО) № 999/2001
Член 7 – параграф 4а
„4a. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за определяне на равнище на допустимост за съдържание на несъществени количества животински протеин в храните за животни, допуснато от случайни и технически неизбежни примеси, въз основа на благоприятна оценка на риска, която отчита поне размерите и възможния източник на заразата и крайното местоназначение на пратката.“
„4a. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на равнище на допустимост за съдържание на несъществени количества животински протеин в храните за животни, допуснато от случайни и технически неизбежни примеси, въз основа на благоприятна оценка на риска, която отчита поне размерите и възможния източник на заразата и крайното местоназначение на пратката.“
Изменение 352
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 141 – параграф 3 – точка 4 – буква а
Регламент (ЕО) № 999/2001
Член 8 – параграф 1
„1. Специфичният рисков материал се отстранява и унищожава в съответствие с приложение V към настоящия регламент и с Регламент (ЕО) № 1069/2009. Той не може да се внася в Съюза. Списъкът на специфичния рисков материал от приложение V следва да включва минимум мозъка, гръбначния мозък, очите и сливиците на едрия рогат добитък на възраст над 12 месеца и гръбнака на едрия рогат добитък над възраст, която се определя от Комисията. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за определяне на тази възраст. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за изменение на списъка на специфичния рисков материал от приложение V, като се отчитат различните категории на риска, установени в член 5, параграф 1, първа алинея, и изискванията на член 6, параграф 1а и параграф 1б, буква б).“
„1. Специфичният рисков материал се отстранява и унищожава в съответствие с приложение V към настоящия регламент и с Регламент (ЕО) № 1069/2009. Той не може да се внася в Съюза. Списъкът на специфичния рисков материал от приложение V следва да включва минимум мозъка, гръбначния мозък, очите и сливиците на едрия рогат добитък на възраст над 12 месеца и гръбнака на едрия рогат добитък над възраст, която се определя от Комисията. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на тази възраст. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за изменение на списъка на специфичния рисков материал от приложение V, като се отчитат различните категории на риска, установени в член 5, параграф 1, първа алинея, и изискванията на член 6, параграф 1а и параграф 1б, буква б).“
Изменение 353
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІI – точка 141 – параграф 3 – точка 4 – буква б
Регламент (ЕО) № 999/2001
Член 8 – параграф 2 – алинея 1
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за одобряване на алтернативен тест, даващ възможност за откриване на СЕГ преди клането, и за изменение на списъка в приложение X. Параграф 1 от настоящия член не се прилага за тъкани от животни, които са преминали през алтернативния тест, при условие че този тест се прилага при условията, посочени в приложение V, и че резултатите от теста са отрицателни.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за изменение на приложение X с цел актуализиране на посочения в него списък на разрешените алтернативни тестове, даващи възможност за откриване на СЕГ преди клането. Параграф 1 от настоящия член не се прилага за тъкани от животни, които са преминали през алтернативния тест, при условие че този тест се прилага при условията, посочени в приложение V, и че резултатите от теста са отрицателни.“
Изменение 354
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 141 – параграф 3 – точка 4 – буква в
Регламент (ЕО) № 999/2001
Член 8 – параграф 5
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за определяне на правила за освобождаване от изискванията, регламентирани в параграфи 14 от настоящия член, по отношение на датата на ефективното изпълнение на забраната за храненето, предвидена в член 7, параграф 1, или, съответно, в третите страни или райони от тях с контролиран риск по отношение на СЕГ датата на ефективното изпълнение на забраната за употреба на протеин от преживни животни в храната за преживни животни, с цел да се ограничи изискването за преместване или унищожаване на специфичен рисков материал само до животните, родени преди тази дата в тези страни или региони.“
„5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правила за освобождаване от изискванията, регламентирани в параграфи 14 от настоящия член, по отношение на датата на ефективното изпълнение на забраната за храненето, предвидена в член 7, параграф 1 или съответно в третите страни или райони от тях с контролиран риск по отношение на СЕГ датата на ефективното изпълнение на забраната за употреба на протеин от преживни животни в храната за преживни животни, с цел да се ограничи изискването за преместване или унищожаване на специфичен рисков материал само до животните, родени преди тази дата в тези страни или региони.“
Изменение 355
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 141 – параграф 3 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 999/2001
Член 9 – параграф 1
„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за одобряване на производствените технологии, които ще се използват за производството на продуктите от животински произход, изброени в приложение VI.“
„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за допълване на настоящия регламент чрез одобряване на производствените технологии, които ще се използват за производството на продуктите от животински произход, изброени в приложение VI.“
Изменение 356
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 141 – параграф 3 – точка 6
Регламент (ЕО) № 999/2001
Член 15 – параграф 3
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за допълване на настоящия регламент с цел включване в обхвата на разпоредбите на параграфи 1 и 2 и на други животински видове.“
„3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за допълване на настоящия регламент чрез включване в обхвата на разпоредбите на параграфи 1 и 2 и на други животински видове.“
Изменение 357
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 141 – параграф 3 – точка 7
Регламент (ЕО) № 999/2001
Член 16 – параграф 7 – първо изречение
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за допълване на настоящия регламент с цел включване в обхвата на разпоредбите на параграфи 16 и на други продукти от животински произход.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за допълване на настоящия регламент чрез включване в обхвата на разпоредбите на параграфи 16 и на други продукти от животински произход.“
Изменение 358
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 141 – параграф 3 – точка 8
Регламент (ЕО) № 999/2001
Член 20 – параграф 2 – второ изречение
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за определяне на метода за потвърждаване на СЕГ при овце и кози.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23б за допълване на настоящия регламент чрез определяне на метода за потвърждаване на СЕГ при овце и кози.“
Изменение 359
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 141 – параграф 3 – точка 11
Регламент (ЕО) № 999/2001
Член 23б – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 3, член 6, параграфи 1 и 1б, член 7, параграфи 3, 4 и 4а, член 8, параграфи 1, 2 и 5, член 9, параграфи 1 и 3, член 15, параграф 3, член 16, параграф 7, член 20, параграф 2 и член 23, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 3, член 6, параграфи 1 и 1б, член 7, параграфи 3, 4 и 4а, член 8, параграфи 1, 2 и 5, член 9, параграфи 1 и 3, член15, параграф 3, член 16, параграф 7, член 20, параграф 2 и член 23, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 360
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІІ – точка 143 – параграф 1
За постигането на целите на Директива 2002/46/ЕО на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложения I и II към тази директива с цел адаптирането им към техническия прогрес и за допълване на Директивата във връзка с критериите за чистота на веществата, изброени в приложение II към нея, и минималните количества от витамини и минерали, които трябва да присъстват в добавките към храни. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
За постигането на целите на Директива 2002/46/ЕО на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложения I и II към тази директива с цел адаптирането им към техническия прогрес и за допълване на Директивата във връзка с критериите за чистота на веществата, изброени в приложение II към нея, и минималните и максималните количества от витамини и минерали, които трябва да присъстват в добавките към храни. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 361
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІІ – точка 143 – параграф 2
За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Директива 2002/46/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с определянето на максималните количества от витамини и минерали. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
заличава се
Изменение 362
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 143 – параграф 3 – точка 1 – буква а
Директива 2002/46/ЕО
Член 4 – параграф 2
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а относно критериите за чистота на веществата, изброени в приложение II, освен когато тези критерии се прилагат съгласно параграф 3.“
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а за допълване на настоящата директива чрез определяне на критериите за чистота на веществата, изброени в приложение II, освен когато тези критерии се прилагат съгласно параграф 3.“
Изменение 363
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 143 – параграф 3 – точка 2
Директива 2002/46/ЕО
Член 5 – параграф 4
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а за определяне на минималните количества от витамини и минерали, посочени в параграф 3 от настоящия член.
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а за допълване на настоящата директива чрез определянето на:
а)  минималните количества от витамини и минерали, посочени в параграф 3 от настоящия член; както и
Комисията определя максималните количества от витамини и минерали, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, посредством акт за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 13, параграф 2.“
б)  максималните количества от витамини и минерали, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.“
Изменение 364
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 143 – параграф 3 – точка 3
Директива 2002/46/ЕО
Член 12 – параграф 3
(3)  В член 12 параграф 3 се заличава;
(3)  В член 12 параграф 3 се заменя със следното:
„3. За преодоляване на трудностите, посочени в параграф 1, и гарантиране на опазването на човешкото здраве на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 12а за допълване на настоящата директива.
В такъв случай държавата членка, която е предприела защитни мерки, може да ги запази в сила, докато тези делегирани актове бъдат приети.“
Изменение 365
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 143 – параграф 3 – точка 4
Директива 2002/46/ЕО
Член 12а
„Член 12а
„Член 12а
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграфи 2 и 5 и член 5, параграф 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграфи 2 и 5, член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за периоди с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграфи 2 и 5 и член 5, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграфи 2 и 5, член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграфи 2 и 5 и член 5, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграфи 2 и 5 , член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
_______________________
_______________________
* ОВ, L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
* ОВ, L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
Изменение 366
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІІ – точка 144 – параграф 2
За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на член 29, параграф 2, буква и) от Директива 2002/98/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за определяне на процедурата за нотифициране на сериозни нежелани реакции и сериозни инциденти и за определяне на нотификационния формат. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
заличава се
Изменение 367
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 144 – параграф 3 – точка 1
Директива 2002/98/ЕО
Член 27a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 29, параграфи 1 и 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 29, параграфи 1 и 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 368
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 144 – параграф 3 – точка 3 – буква а
Директива 2002/98/ЕО
Член 29 – параграф 1
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а относно изменения на техническите изисквания, определени в приложения I—IV, с цел адаптирането им към научно-техническия прогрес.
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 27а за изменение на техническите изисквания, определени в приложения I—IV, с цел адаптирането им към научно-техническия прогрес.
Когато в случай на техническите изисквания, определени в приложения III и IV, това се налага поради наложителни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 27б.“
Когато в случай на техническите изисквания, определени в приложения III и IV, това се налага поради наложителни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 27б.“
Изменение 369
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІI – точка 144 – параграф 3 – точка 3 – буква б
Директива 2002/98/ЕО
Член 29 – параграф 2 – буква и)
б)  в параграф 2 буква и) се заличава;
заличава се
Изменение 370
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІI – точка 144 – параграф 3 – точка 3 – буква г
Директива 2002/98/ЕО
Член 29 – параграф 5
г)  добавя се следният параграф 5:
заличава се
„Комисията определя процедурата за нотифициране на сериозни нежелани реакции и на сериозни инциденти и нотификационния формат посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 28, параграф 2.“.
Изменение 371
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 146 – параграф 2 – точка 2
Директива 2003/99/ЕО
Член 5 – параграф 1
„1. Когато данните, събрани чрез рутинно наблюдение в съответствие с член 4, не са достатъчни, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за установяване на координирани програми за мониторинг, отнасящи се до една или повече зоонози и/или заразни агенти, причиняващи зоонози. Тези делегирани актове се приемат по-специално когато са идентифицирани специфични потребности, за да се оцени рискът или за да се определят на равнище държави членки или Съюз основните стойности, свързани със зоонозите или заразните агенти, причиняващи зоонози.“
„1. Когато данните, събрани чрез рутинно наблюдение в съответствие с член 4, не са достатъчни, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11а за допълване на настоящата директива чрез установяване на координирани програми за мониторинг, отнасящи се до една или повече зоонози и/или заразни агенти, причиняващи зоонози. Тези делегирани актове се приемат по-специално когато са идентифицирани специфични потребности, за да се оцени рискът или за да се определят на равнище държави членки или Съюз основните стойности, свързани със зоонозите или заразните агенти, причиняващи зоонози.“
Изменение 372
Предложение за регламент
Приложение І – част ХIІ – точка 146 – параграф 2 – точка 2 а (нова)
Директива 2003/99/ЕО
Член 11 – заглавие
(2a)  в член 11 заглавието се заменя със следното:
Изменения на приложенията и преходни мерки или мерки по изпълнение
Изменения на приложенията и мерки по изпълнение
Изменение 373
Предложение за регламент
Приложение І – част ХIІ – точка 146 – параграф 2 – точка 3 а (нова)
Директива 2003/99/ЕО
Член 11 – параграф 3
(3a)  В член 11 параграф 3 се заменя със следното:
Други мерки по изпълнение или преходни мерки могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2.
В допълнение могат да бъдат приети други мерки по изпълнение в съответствие с процедурата на комитет, посочена в член 12, параграф 2.
Изменение 374
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 146 – параграф 2 – точка 4
Директива 2003/99/ЕО
Член 11a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 4, член 5, параграф 1 и член 11, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 4, член 5, параграф 1, и член 11, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 375
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІІ – точка 147 – параграф 1
За постигането на целите на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложението на Регламента с цел адаптиране към техническия прогрес и за допълване на Регламента чрез установяване на подходящи по-ниски прагове за наличието на ГМО в храни и фуражи, под които при определени условия не се прилага изискването на етикетиране, и чрез установяване на специални правила относно информацията, която трябва да бъде предоставена от доставчиците на едро на храни за крайните потребители.
За постигането на целите на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложението на Регламента с цел адаптиране към техническия прогрес и за допълване на Регламента чрез определяне кои храни и фуражи попадат в обхвата на различни части от него, чрез установяване на подходящи по-ниски прагове за наличието на ГМО в храни и фуражи, под които при определени условия не се прилага изискването на етикетиране, чрез установяване на мерките, необходими на операторите, за да отговорят на изискванията на компетентните органи, и мерките, необходими на операторите, за да спазват изискванията за етикетиране и чрез установяване на специални правила относно информацията, която трябва да бъде предоставена от доставчиците на едро на храни за крайните потребители.
Изменение 376
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІІ – точка 147 – параграф 3
За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1829/2003, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия относно мерките, необходими на операторите, за да отговорят на изискванията на компетентните органи, мерките, необходими на операторите, за да спазват изискванията за етикетиране, и правилата, необходими за улесняване на еднообразното прилагане на някои разпоредби. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1829/2003, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия относно правилата, необходими за улесняване на еднообразното прилагане на някои разпоредби. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 377
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 147 – параграф 4 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 3 – параграф 2
„2. Чрез актове за изпълнение Комисията може да реши дали даден вид храна попада в обхвата на настоящия раздел. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 35, параграф 2.
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34а за допълване на настоящия регламент чрез определяне дали даден вид храна попада в обхвата на настоящия раздел.“
Изменение 378
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 147 – параграф 4 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 12 – параграф 4
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34а за установяване на подходящи по-ниски прагове, по-специално по отношение на храните, съдържащи ГМО или състоящи се от ГМО, или за да се вземе под внимание напредъкът в науката и технологиите.“
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на подходящи по-ниски прагове, по-специално по отношение на храните, съдържащи ГМО или състоящи се от ГМО, или за да се вземе под внимание напредъкът в науката и технологиите.“
Изменение 379
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 147 – параграф 4 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 14
„Член 14
„Член 14
Делегирани правомощия и правомощия за изпълнение
Делегирани правомощия и правомощия за изпълнение
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34а за приемане на специални правила относно информацията, която трябва да бъде предоставена от доставчиците на едро на храни за крайните потребители. За да се вземе под внимание специфичното положение на доставчиците на едро, такива правила могат да предвидят адаптиране на изискванията, установени в член 13, параграф 1, буква д).
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34а за допълване на настоящия регламент чрез определянето на:
а)  мерки, необходими на операторите, за да отговорят на изискванията на компетентните органи, посочени в член 12, параграф 3;
б)  мерки, необходими на операторите, за да спазват изискванията за етикетиране, установени в член 13; както и
в)  специални правила относно информацията, която трябва да бъде предоставена от доставчиците на едро на храни за крайните потребители. За да се вземе под внимание специфичното положение на доставчиците на едро, такива правила могат да предвидят адаптиране на изискванията, установени в член 13, параграф 1, буква д).
2.  Комисията може да приема чрез актове за изпълнение:
2.  Комисията може да приема подробни правила за улесняване на еднообразното прилагане на член 13 чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 35, параграф 2.“
а)  мерки, необходими на операторите, за да отговорят на изискванията на компетентните органи, посочени в член 12, параграф 3;
б)  мерки, необходими на операторите, за да спазват изискванията за етикетиране, установени в член 13;
в)  подробни правила за улесняване на еднообразното прилагане на член 13.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 35, параграф 2.“
Изменение 380
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 147 – параграф 4 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 15 – параграф 2
„2. Чрез актове за изпълнение Комисията може да реши дали даден вид фуражи попада в обхвата на настоящия раздел. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 35, параграф 2.“
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34а за допълване на настоящия регламент чрез определяне дали даден вид фуражи попада в обхвата на настоящия раздел.“
Изменение 381
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 147 – параграф 4 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 24 – параграф 4
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34а за установяване на подходящи по-ниски прагове, по-специално по отношение на фуражите, съдържащи ГМО или състоящи се от ГМО, или за да се вземе под внимание напредъкът в науката и технологиите.“
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на подходящи по-ниски прагове, по-специално по отношение на фуражите, съдържащи ГМО или състоящи се от ГМО, или за да се вземе под внимание напредъкът в науката и технологиите.“
Изменение 382
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 147 – параграф 4 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 26
„Член 26
„Член 26
Правомощия за изпълнение
Делегирани правомощия и правомощия за изпълнение
Комисията може да приема чрез актове за изпълнение:
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34а за допълване на настоящия регламент чрез определянето на:
а)  мерки, необходими на операторите, за да отговорят на изискванията на компетентните органи, посочени в член 24, параграф 3;
а)  мерки, необходими на операторите, за да отговорят на изискванията на компетентните органи, посочени в член 24, параграф 3;
б)  мерки, необходими на операторите, за да спазват изискванията за етикетиране, установени в член 25;
б)  мерки, необходими на операторите, за да спазват изискванията за етикетиране, установени в член 25.
в)  подробни правила за улесняване на еднообразното прилагане на член 25.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 35, параграф 2.“
2.  Комисията може да приеме подробни правила за улесняване на еднообразното прилагане на член 25 чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 35, параграф 2.“
Изменение 383
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 147 – параграф 4 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 34a
„Член 34a
„Член 34a
Упражняване на делегирането
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, параграф 4, член 14, параграф , член 24, параграф 4 и член 32, параграф 6, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 12, параграф 4, член 14, параграф 1, член 15, параграф 2, член 24, параграф 4, член 26, параграф 1 и член 32, шеста алинея, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 12, параграф 4, член 14, параграф , член 24, параграф 4 и член 32, параграф 6, може да бъдат оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, член 12, параграф 4, член 14, параграф 1, член 15, параграф 2, член 24, параграф 4, член 26, параграф 1 и член 32, шеста алинея, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 12, параграф 4, член 14, параграф , член 24, параграф 4 или член 32, параграф 6, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2, член 12, параграф 4, член 14, параграф 1, член 15, параграф 2, член 24, параграф 4, член 26, параграф 1 или член 32, шеста алинея, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
________________________
________________________
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
Изменение 384
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІІ – точка 151 – параграф 1
За постигането на целите на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложения I, II и III към Регламента и за допълване на Регламента във връзка с целите на Съюза за намаляване на случаите на заболявания от зоонози и агенти, причиняващи зоонози, специфичните методи на контрол, специфичните правила относно критериите във връзка с вноса от трети страни, отговорностите и задачите на референтните лаборатории на Съюза и някои отговорности и задачи на националните референтни лаборатории. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
За постигането на целите на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за изменение на приложения I, II и III към Регламента и за допълване на Регламента във връзка с целите на Съюза за намаляване на случаите на заболявания от зоонози и агенти, причиняващи зоонози, специфичните методи на контрол, специфичните правила относно критериите във връзка с вноса от трети страни, отговорностите и задачите на референтните лаборатории на Съюза, за одобряване на методите на изпитване и по отношение на някои отговорности и задачи на националните референтни лаборатории. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 385
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІІ – точка 151 – параграф 2
За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 2160/2003, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия относно одобряването на методи за изпитване. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
заличава се
Изменение 386
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 151 – параграф 3 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕО) № 2160/2003
Член 4 – параграф 1 – уводна част
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а относно целите на Съюза за намаляване случаите на заболявания от зоонози и агенти, причиняващи зоонози, изброени в приложение I, колона 1, в животинските популации, изброени в приложение I, колона 2, като се отчитат по-специално:
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент по отношение на целите на Съюза за намаляване случаите на заболявания от зоонози и агенти, причиняващи зоонози, изброени в приложение I, колона 1, в животинските популации, изброени в приложение I, колона 2, като се отчитат по-специално:
Изменение 387
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 151 – параграф 3 – точка 3
Регламент (ЕО) № 2160/2003
Член 8 – параграф 1 – уводна част
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а относно:
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент по отношение на:
Изменение 388
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 151 – параграф 3 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2160/2003
Член 9 – параграф 4
„4. Без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 6, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за определяне на правилата, отнасящи се до установяването от държавите членки на посочените в член 5, параграф 5 и в параграф 2 от настоящия член критерии.“
„4. Без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 6, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на правилата, отнасящи се до установяването от държавите членки на посочените в член 5, параграф 5 и в параграф 2 от настоящия член критерии.“
Изменение 389
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 151 – параграф 3 – точка 5
Регламент (ЕО) № 2160/2003
Член 10 – параграф 5 – второ и трето изречение
„Разрешителното може да бъде отнето в съответствие със същата процедура и без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 6, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за определяне на специфични правила относно тези критерии.“
„Разрешителното може да бъде отнето в съответствие със същата процедура. Без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 6, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на специфични правила относно тези критерии.“
Изменение 390
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 151 – параграф 3 – точка 6 – буква а
Регламент (ЕО) № 2160/2003
Член 11 – параграф 2
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за определяне на отговорностите и задачите на референтните лаборатории на Съюза, по-специално по отношение на съгласуването на техните дейности с тези на националните референтни лаборатории.“
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на отговорностите и задачите на референтните лаборатории на Съюза, по-специално по отношение на съгласуването на техните дейности с тези на националните референтни лаборатории.“
Изменение 391
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІI – точка 151 – параграф 3 – точка 6 – буква б
Регламент (ЕО) № 2160/2003
Член 11 – параграф 4
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за определяне на отговорностите и задачите на националните референтни лаборатории, по-специално по отношение на съгласуването на техните дейности с тези на референтните лаборатории в държавите членки, определени съгласно член 12, параграф 1, буква а).“
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на отговорностите и задачите на националните референтни лаборатории, по-специално по отношение на съгласуването на техните дейности с тези на референтните лаборатории в държавите членки, определени съгласно член 12, параграф 1, буква а).“
Изменение 392
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 151 – параграф 3 – точка 7
Регламент (ЕО) № 2160/2003
Член 12 – параграф 3 – алинея 3
3. Комисията може да одобри чрез актове за изпълнение други методи за изследването, посочено в параграф 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 14, параграф 2.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез одобряване на други методи за изследването, различни от посочените в първа и втора алинея на настоящия параграф.“
Изменение 393
Предложение за регламент
Приложение І – част ХIІ – точка 151 – параграф 3 – точка 7 а (нова)
Регламент (ЕО) № 2160/2003
Член 13 – заглавие
(7a)  В член 13 заглавието се заменя със следното:
Мерки за прилагане и преходни мерки
Делегирани правомощия и правомощия за изпълнение
Изменение 394
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 151 – параграф 3 – точка 8
Регламент (ЕО) № 2160/2003
Член 13 – параграф 1
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за изменение на елементи във връзка със съответните здравни сертификати.“
„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез изменение на елементи във връзка със съответните здравни сертификати.“
Изменение 395
Предложение за регламент
Приложение І – част ХIІ – точка 151 – параграф 3 – точка 8 а (нова)
Регламент (ЕО) № 2160/2003
Член 13 – параграф 2
(8a)  В член 13 параграф 2 се заменя със следното:
Други мерки за прилагане или преходни мерки могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 14, параграф 2.
Допълнително могат да бъдат приети мерки за прилагане в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 14, параграф 2.
Изменение 396
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 151 – параграф 3 – точка 9
Регламент (ЕО) № 2160/2003
Член 13а
„Член 13а
„Член 13а
Упражняване на делегирането
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграфи 1, 6 и 7, член 5, параграф 6, член 8, параграф 1, член 9, параграф 4, член 10, параграф 5, член 11, параграфи 2 и 4 и член 13, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграфи 1, 6 и 7, член 5, параграф 6, член 8, параграф 1, член 9, параграф 4, член 10, параграф 5, член 11, параграфи 2 и 4, член 12, параграф 3, трета алинея и член 13, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграфи 1, 6 и 7, член 5, параграф 6, член 8, параграф 1, член 9, параграф 4, член 10, параграф 5, член 11, параграфи 2 и 4 и член 13, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграфи 1, 6 и 7, член 5, параграф 6, член 8, параграф 1, член 9, параграф 4, член 10, параграф 5, член 11, параграфи 2 и 4, член 12, параграф 3, трета алинея и член 13, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграфи 1, 6 и 7, член 5, параграф 6, член 8, параграф 1, член 9, параграф 4, член 10, параграф 5, член 11, параграфи 2 и 4 и член 13, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграфи 1, 6 и 7, член 5, параграф 6, член 8, параграф 1, член 9, параграф 4, член 10, параграф 5, член 11, параграфи 2 и 4, член 12, параграф 3, трета алинея и член 13, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
________________________
________________________
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
Изменение 397
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІІ – точка 152 – параграф 1
За постигането на целите на Директива 2004/23/ЕО на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за допълването ѝ с изисквания относно проследяемостта на тъканите и клетките, както и на продуктите и материалите, които влизат в контакт с тях и имат влияние върху качеството и безопасността им, и за допълването ѝ с някои технически изисквания. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
За постигането на целите на Директива 2004/23/ЕО на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за допълването ѝ чрез установяване на изисквания относно проследяемостта на тъканите и клетките, както и на продуктите и материалите, които влизат в контакт с тях и имат влияние върху качеството им, и чрез установяване на процедури за гарантиране на проследяемостта и за проверка на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на вносните клетки и тъкани, и за допълването на посочената директива с някои технически изисквания. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 398
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІІ – точка 152 – параграф 2
За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Директива 2004/23/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за установяване на процедури за осигуряване на проследяемост и на процедури за извършване на контрол на спазването на еквивалентни стандарти за качество и безопасност на внесените тъкани и клетки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
заличава се
Изменение 399
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 152 – параграф 3 – точка 1
Директива 2004/23/ЕО
Член 8 – параграф 5
5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28а за установяване на изисквания относно проследяемостта на тъканите и клетките, както и на продуктите и материалите, които влизат в контакт с тях и имат влияние върху качеството и безопасността им.
5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28а за допълване на настоящата директива чрез установяване на изисквания относно проследяемостта на тъканите и клетките, на продуктите и материалите, които влизат в контакт с тях и имат влияние върху качеството и безопасността им, както и чрез установяване на процедурите за гарантиране на проследяемост на равнището на Съюза.
Изменение 400
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 152 – параграф 3 – точка 1
Директива 2004/23/ЕО
Член 8 – параграф 6
6.  Комисията установява процедурите за осигуряване на проследяемост на равнището на Съюза посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 29, параграф 2.
заличава се
Изменение 401
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 152 – параграф 3 – точка 2
Директива 2004/23/ЕО
Член 9 – параграф 4
„4. Комисията установява процедурите за извършване на контрол на спазването на еквивалентни стандарти за качество и безопасност в съответствие с параграф 1 посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 29, параграф 2.“
„4. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28а за допълване на настоящата директива чрез установяване на процедурите за извършване на контрол на спазването на еквивалентни стандарти за качество и безопасност в съответствие с параграф 1.“
Изменение 402
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 152 – параграф 3 – точка 3
Директива 2004/23/ЕО
Член 28 – параграф 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28а относно техническите изисквания, посочени в параграф 1, букви а)—и).
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28а за допълване на настоящата директива с оглед на техническите изисквания, посочени в параграф 1, букви а)—и).
Изменение 403
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 152 – параграф 3 – точка 4
Директива 2004/23/ЕО
Член 28a
„Член 28a
„Член 28a
Упражняване на делегирането
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 5 и член 28, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 5, член 9, параграф 4 и член 28, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 5 и член 28, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 5, член 9, параграф 4 и член 28, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 5 и член 28, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 5, член 9, параграф 4 и член 28, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
________________________
________________________
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
Изменение 404
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 153 – параграф 2 – точка 1
Регламент (ЕО) № 852/2004
Член 4 – параграф 4 – уводна част
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за приемане на специфичните хигиенни мерки, посочени параграф 3, по-специално относно:
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на специфичните хигиенни мерки, посочени параграф 3, по-специално относно:
Изменение 405
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 153 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 852/2004
Член 6 – параграф 3 – буква в
„в) делегиран акт, който Комисията има правомощието да приеме в съответствие с член 13а.“
„в) делегиран акт, който Комисията има правомощието да приеме в съответствие с член 13а и който допълва настоящия регламент.“
Изменение 406
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 153 – параграф 2 – точка 3
Регламент (ЕО) № 852/2004
Член 12 – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а относно специфични разпоредби за прилагане на изискванията на настоящия регламент към определени храни с цел отстраняване на конкретни опасности или възникващи рискове във връзка с общественото здраве.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на специфични разпоредби за прилагане на изискванията на настоящия регламент към определени храни с цел отстраняване на конкретни опасности или възникващи рискове във връзка с общественото здраве.
Изменение 407
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 153 – параграф 2 – точка 4
Регламент (ЕО) № 852/2004
Член 13 – параграф 2
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за предоставяне на дерогации от приложения I и II, като се вземат предвид съответните рискови фактори, при условие че подобни дерогации не засягат постигането на следните цели на настоящия регламент:
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 13а за допълване на настоящия регламент чрез предоставяне на дерогации от приложения I и II, по-специално за улесняване на изпълнението на член 5 за малките предприятия, като се вземат предвид съответните рискови фактори, при условие че подобни дерогации не засягат постигането на целите на настоящия регламент.
а)  улесняване на прилагането на член 5 за малките предприятия;
б)  предприятия, произвеждащи, третиращи или обработващи суровина, предназначена за производството на силно рафинирани хранителни продукти, които са преминали през третиране с цел осигуряването на тяхната безопасност.“
Изменение 408
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 153 – параграф 2 – точка 5
Регламент (ЕО) № 852/2004
Член 13а
„Член 13а
„Член 13а
Упражняване на делегирането
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 4, член 6, параграф 3, буква в), член 12 и член 13, параграфи 1 и 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 4, член 6, параграф 3, буква в), член 12 и член 13, параграфи 1 и 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 4, член 6, параграф 3, буква в), член 12 и член 13, параграфи 1 и 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 4, член 6, параграф 3, буква в), член 12 и член 13, параграфи 1 и 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 4, член 6, параграф 3, буква в), член 12 и член 13, параграфи 1 и 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 4, член 6, параграф 3, буква в), член 12 и член 13, параграфи 1 и 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
__________________
__________________
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
(Позоваването в антетката във връзка с приложението („Приложение I – част XII– точка 153 – параграф 2 – точка 5“) съответства на Приложение I – част XII – точка 153 – параграф 2 – точка 6 от предложението на Комисията. Това несъответствие се дължи на неправилното номериране в предложението на Комисията (Приложение I, част XII, точка 153, параграф 2, точка 5 липсва.)
Изменение 409
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 155 – параграф 2 – точка 2
Регламент (ЕО) № 854/2004
Член 17 – параграф 2
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за предоставяне на дерогации от приложения I, II, III, IV, V и VI, като се вземат предвид съответните рискови фактори, при условие че подобни дерогации не засягат постигането на следните цели на настоящия регламент:
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез предоставяне на дерогации от приложения I, II, III, IV, V и VI, като се вземат предвид съответните рискови фактори, при условие че подобни дерогации не засягат постигането на целите на настоящия регламент, с оглед:
i)  улесняване на прилагането на изискванията, посочени в приложението, в малките предприятия;
i)  улесняване на прилагането на изискванията, посочени в приложението, в малките предприятия;
ii)  създаване на възможност да продължи използването на традиционните методи на всеки един от етапите на производство, преработка и разпределение на храните;
ii)  създаване на възможност да продължи използването на традиционните методи на всеки един от етапите на производство, преработка и разпределение на храните;
iii)  съгласуване на потребностите на предприятията за хранителни продукти в регионите, които подлежат на специални географски ограничения;
iii)  съгласуване на потребностите на предприятията за хранителни продукти в регионите, които подлежат на специални географски ограничения.
Изменение 410
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 155 – параграф 2 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕО) № 854/2004
Член 18 – параграф 1 – уводна част
„Без да се засяга общото приложение на член 16 и член 17, параграф 1, Комисията може да приеме следните мерки посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2.
„Без да се засяга общото прилагане на член 17, параграф 1, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на следните мерки:
Изменение 411
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 155 – параграф 2 – точка 4
Регламент (ЕО) № 854/2004
Член 18a
„Член 18a
„Член 18a
Упражняване на делегирането
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, параграфи 1 и 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, параграфи 1 и 2 и член 18, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 17, параграфи 1 и 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 17, параграфи 1 и 2 и в член 18, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година*.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество*.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 17, параграфи 1 и 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 17, параграфи 1 и 2 и член 18, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
__________________
__________________
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
* ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.“
Изменение 412
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 157 – параграф 3 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1901/2006
Член 20 – параграф 2
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълнително уточняване на основанията за даване на отсрочка въз основа на опита, придобит в резултат на операцията съгласно параграф 1.“
„2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящия регламент чрез допълнително уточняване на основанията за даване на отсрочка въз основа на опита, придобит в резултат на операцията съгласно параграф 1.“
Изменение 413
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 157 – параграф 3 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1901/2006
Член 49 – параграф 3 – алинея 2 – уводна част
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за определяне на:
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 50а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на:
Изменение 414
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 157 – параграф 3 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1901/2006
Член 50a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 20, параграф 2 и член 49, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия „омнибус“].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 20, параграф 2 и член 49, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 415
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 158 – параграф 1 – тире 5 а (ново)
—  приемането на списъка на Съюза на разрешените здравни претенции, различни от претенциите за намаляване на риска от заболяване и от претенциите, отнасящи се до развитието и здравето на децата, и на условията за използването на тези претенции, внасянето на изменения в списъка или допълването му, както и окончателните решения по заявления за разрешаване на претенции.
Изменение 416
Предложение за регламент
Приложение I – част ХІІ – точка 158 – параграф 3
За да се осигурят еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1924/2006, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с приемането на списъка на Съюза на разрешените здравни претенции, различни от претенциите за намаляване на риска от заболяване и от претенциите, отнасящи се до развитието и здравето на децата, и на условията за използването на тези претенции, във връзка с внасянето на изменения в списъка или допълването му и във връзка с окончателните решения по заявления за разрешение на претенции. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.
заличава се
Изменение 417
Предложение за регламент
Приложение І – част ХІІ – точка 158 – параграф 4 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕО) № 1924/2006
Член 1 – параграф 2 – алинея 2
„Член 7 и член 10, параграф 2, букви а) и б) не се прилагат в случай на храни, които не са предварително опаковани (включително пресни продукти, като плодове, зеленчуци или хляб), предлагани за продажба на краен потребител или на заведения за обществено хранене, и за храни, опаковани на мястото на продажба по искане на купувача или предварително опаковани с