Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0400B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0190/2019

Předložené texty :

A8-0190/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0409

Přijaté texty
PDF 729kWORD 173k
Středa, 17. dubna 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie – část II ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému Parlamentu a Radě (COM(2016)0799),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 33, čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, čl. 64 odst. 2, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b, čl. 168 odst. 4 písm. a, čl. 168 odst. 4 písm. b, článek 172, čl. 192 odst. 1, článek 207, čl. 214 odst. 3 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0148/2019),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 písm. a), čl. 168 odst. 4 písm. b), čl. 192 odst. 1 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 1. června 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 1. prosince 2017(2),

–  s ohledem na dopisy Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 7. března 2019, kterým bylo Výboru pro právní záležitosti uděleno svolení rozdělit výše uvedený návrh Komise a vypracovat na jeho základě dvě samostatné legislativní zprávy;

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0020/2018),

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanoviska a postoje ve formě pozměňovacích návrhů Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0190/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Právní východisko 2
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 33, čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, čl. 64 odst. 2, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 písm. a) a b), článek 172, čl. 192 odst. 1, článek 207, čl. 214 odst. 3 a čl. 338 odst. 1 uvedené smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b), čl. 168 odst. 4 písm. a), čl. 168 odst. 4 písm. b), čl. 192 odst. 1 a čl. 338 odst. 1 uvedené smlouvy,
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Lisabonskou smlouvou bylo zavedeno rozlišení mezi pravomocemi přenesenými na Komisi, aby mohla přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné (akty v přenesené pravomoci), a pravomocemi svěřenými Komisi, aby mohla přijímat akty, jež zaručí jednotné podmínky pro provedení právně závazných aktů Unie (prováděcí akty).
(1)  Lisabonská smlouva podstatným způsobem změnila právní rámec, jímž se řídí přenášení pravomocí na Komisi ze strany normotvůrce, a jasně rozlišuje mezi pravomocemi přenesenými na Komisi, aby mohla přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné (akty v přenesené pravomoci), a pravomocemi svěřenými Komisi, aby mohla přijímat akty, jež zaručí jednotné podmínky pro provedení právně závazných aktů Unie (prováděcí akty).
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Sloučení přenesených pravomocí, které nejsou navzájem úzce propojeny, a jejich předložení v rámci jediného aktu Komise v přenesené pravomoci brání Parlamentu ve výkonu jeho kontrolní pravomoci, neboť je takto nucen pouze přijmout nebo zamítnout celý akt v přenesené pravomoci, v důsledku čehož nemůže vyjádřit své stanovisko ke každému přenesení pravomoci jednotlivě.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Příloha I – část I – odst. 2 – bod 1
Směrnice 2009/31/ES
Čl. 29 – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a za účelem změny příloh.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a za účelem změny příloh této směrnice s cílem přizpůsobit je technickému a vědeckému pokroku.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Příloha I – část I – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2009/31/ES
Čl. 29 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 29 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 29 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Příloha I – část I – odst. 2 – bod 3
Směrnice 2009/31/ES
Článek 30
(3)   Článek 30 se zrušuje.
(3)  Článek 30 se nahrazuje tímto:
Článek 30
Postup ve výboru
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro změnu klimatu zřízený článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011**.
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.“
___________________
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).
** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 2
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1005/2009
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.“;
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1005/2009
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.“;
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1005/2009
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1005/2009
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 3
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o mechanismus pro přidělování kvót výrobcům a dovozcům.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o mechanismus pro přidělování kvót výrobcům a dovozcům.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1005/2009
Čl. 19 – odst. 1
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o dodatečná opatření pro sledování regulovaných látek nebo nových látek a výrobků a zařízení, jež obsahují regulované látky nebo jsou na nich závislé, které se nacházejí v režimu dočasného uskladnění, uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma anebo v tranzitu přes celní území Unie a následně jsou zpětně vyvezeny, a to na základě posouzení možných rizik nedovoleného obchodu v souvislosti s uvedeným pohybem zboží, přičemž se přihlédne k socioekonomickým dopadům těchto opatření a jejich přínosu pro životní prostředí.
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o dodatečná opatření pro sledování regulovaných látek nebo nových látek a výrobků a zařízení, jež obsahují regulované látky nebo jsou na nich závislé, které se nacházejí v režimu dočasného uskladnění, uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma anebo v tranzitu přes celní území Unie a následně jsou zpětně vyvezeny, a to na základě posouzení možných rizik nedovoleného obchodu v souvislosti s uvedeným pohybem zboží, přičemž se přihlédne k socioekonomickým dopadům těchto opatření a jejich přínosu pro životní prostředí.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1005/2009
Čl. 20 – odst. 2
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o pravidla pro propouštění výrobků a zařízení dovážených ze státu, který není smluvní stranou Montrealského protokolu, které jsou vyrobeny za použití regulovaných látek, avšak neobsahují látky, které lze jednoznačně označit za regulované, do oběhu uvnitř Unie, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami. Identifikace těchto výrobků a zařízení se provádí podle technických pokynů pravidelně poskytovaných smluvním stranám.“
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel pro propouštění výrobků a zařízení dovážených ze státu, který není smluvní stranou Montrealského protokolu, které jsou vyrobeny za použití regulovaných látek, avšak neobsahují látky, které lze jednoznačně označit za regulované, do oběhu uvnitř Unie, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami. Identifikace těchto výrobků a zařízení se provádí podle technických pokynů pravidelně poskytovaných smluvním stranám.“
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 8 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1005/2009
Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o seznam výrobků a zařízení, u nichž je technicky a ekonomicky proveditelné znovuzískání regulovaných látek nebo zneškodnění výrobků a zařízení bez předchozího znovuzískání regulovaných látek, a podle potřeby upřesnění toho, jaké technologie mají být použity, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami.
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o seznam výrobků a zařízení, u nichž je technicky a ekonomicky proveditelné znovuzískání regulovaných látek nebo zneškodnění výrobků a zařízení bez předchozího znovuzískání regulovaných látek, a podle potřeby upřesnění toho, jaké technologie mají být použity, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 8 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1005/2009
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavce 2 a 3
„Komise zhodnotí opatření přijatá členskými státy a je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o tyto požadavky na minimální kvalifikaci, a to na základě tohoto hodnocení a technických a jiných významných informací.“
„Komise zhodnotí opatření přijatá členskými státy a je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o tyto požadavky na minimální kvalifikaci, a to na základě tohoto hodnocení a technických a jiných významných informací.“
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 9 – písm. a – bod i
Nařízení (ES) č. 1005/2009
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1
„Členské státy vymezí požadavky na minimální kvalifikaci pro pracovníky provádějící činnosti podle odstavce 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat na základě hodnocení uvedených opatření uskutečněných členskými státy a technických a jiných významných informací akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o harmonizaci těchto požadavků na minimální kvalifikaci.
„Členské státy vymezí požadavky na minimální kvalifikaci pro pracovníky provádějící činnosti podle odstavce 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat na základě hodnocení uvedených opatření uskutečněných členskými státy a technických a jiných významných informací akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o harmonizaci těchto požadavků na minimální kvalifikaci.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 9 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1005/2009
Čl. 23 – odst. 7
„7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem stanovení seznamu technologií a postupů, které mají podniky používat pro předcházení jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek a jejich minimalizaci.
„7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením seznamu technologií a postupů, které mají podniky používat pro předcházení jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek a jejich minimalizaci.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 11
Nařízení (ES) č. 1005/2009
Čl. 24 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a 5, čl. 10 odst. 3 a 6, čl. 13 odst. 2, čl. 18 odst. 9, článku 19, čl. 20 odst. 2, čl. 22 odst. 3, 4 a 5, čl. 23 odst. 4 a 7, čl. 24 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 3 a čl. 27 odst. 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a 5, čl. 10 odst. 3 a 6, čl. 13 odst. 2, čl. 18 odst. 9, článku 19, čl. 20 odst. 2, čl. 22 odst. 3, 4 a 5, čl. 23 odst. 4 a 7, čl. 24 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 3 a čl. 27 odst. 10 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1005/2009
Čl. 27 – odst. 10
„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o změny požadavků na podávání zpráv podle odstavců 1 až 7 tohoto článku s cílem splnit závazky podle Montrealského protokolu nebo usnadnit jejich uplatňování.
„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem změny požadavků na podávání zpráv podle odstavců 1 až 7 tohoto článku s cílem splnit závazky podle Montrealského protokolu nebo usnadnit jejich uplatňování.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 4 – odst. 2 – bod 1
Směrnice 2002/58/ES
Čl. 4 – odst. 5
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b, pokud jde o okolnosti, formát a postupy, jež se vztahují na požadavky informování a oznamování stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku, a to po konzultaci s Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), pracovní skupinou pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízenou článkem 29 směrnice 95/46/ES a s evropským inspektorem ochrany údajů.
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b za účelem doplnění této směrnice, pokud jde o okolnosti, formát a postupy, jež se vztahují na požadavky informování a oznamování stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku, a to po konzultaci s Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), pracovní skupinou pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízenou článkem 29 směrnice 95/46/ES a s evropským inspektorem ochrany údajů.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 4 – odst. 2 – bod 3
Směrnice 2002/58/ES
Čl. 14 b – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Příloha I – část IV – bod 8 – odst. 2 – bod 3
Směrnice 89/391/EHS
Čl. 17 b – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16a je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16a je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Příloha I – část IV – bod 16 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 92/91/EHS
Čl. 11 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Příloha I – část IV – bod 17 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 92/104/EHS
Čl. 11 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Příloha I – část IV – bod 18 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 93/103/ES
Čl. 12 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Příloha I – část IV – bod 21 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 1999/92/ES
Čl. 10 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Příloha I – část IV – bod 22 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2000/54/ES
Čl. 19 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 19 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 19 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Příloha I – část IV – bod 27 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2009/104/ES
Čl. 11 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 1
Směrnice 2009/73/ES
Čl. 6 – odst. 4
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny pro regionální spolupráci založenou na solidaritě.“
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů pro regionální spolupráci založenou na solidaritě.“
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2009/73/ES
Čl. 11 – odst. 10
„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem přijetí rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování tohoto článku.“
„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice přijetím rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování tohoto článku.“
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 3
Směrnice 2009/73/ES
Čl. 15 – odst. 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny k zajištění úplného a účinného dodržování odstavce 2 tohoto článku ze strany vlastníka přepravní soustavy a provozovatele skladovacího zařízení.
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů k zajištění úplného a účinného dodržování odstavce 2 tohoto článku ze strany vlastníka přepravní soustavy a provozovatele skladovacího zařízení.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 4
Směrnice 2009/73/ES
Čl. 36 – odst. 10
„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny k uplatňování podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku a ke stanovení postupu pro uplatňování odstavců 3, 6, 8 a 9 tohoto článku.“
„10. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů k uplatňování podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku a ke stanovení postupu pro uplatňování odstavců 6, 8 a 9 tohoto článku.“
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 5
Směrnice 2009/73/ES
Čl. 42 – odst. 5
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny ohledně rozsahu povinností regulačních orgánů týkajících se vzájemné spolupráce a spolupráce s agenturou.
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů ohledně rozsahu povinností regulačních orgánů týkajících se vzájemné spolupráce a spolupráce s agenturou.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 6
Směrnice 2009/73/ES
Čl. 43 – odst. 9
„9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem přijetí rámcových pokynů, které podrobně stanoví, jak mají regulační orgány, agentura a Komise postupovat, pokud jde o zajištění souladu rozhodnutí přijímaných regulačními orgány s rámcovými pokyny, na něž odkazuje tento článek.
„9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice přijetím rámcových pokynů, které podrobně stanoví, jak mají regulační orgány, agentura a Komise postupovat, pokud jde o zajištění souladu rozhodnutí přijímaných regulačními orgány s rámcovými pokyny, na něž odkazuje tento článek.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 7
Směrnice 2009/73/ES
Čl. 44 – odst. 4
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny vymezující metodiky a opatření pro vedení záznamů, jakož i formu a obsah údajů, které mají být uchovávány.
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů vymezujících metodiky a opatření pro vedení záznamů, jakož i formu a obsah údajů, které mají být uchovávány.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 8
Směrnice 2009/73/ES
Čl. 50 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 11 odst. 10, čl. 15 odst. 3, čl. 36 odst. 10, čl. 42 odst. 5, čl. 43 odst. 9 a čl. 44 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 11 odst. 10, čl. 15 odst. 3, čl. 36 odst. 10, čl. 42 odst. 5, čl. 43 odst. 9 a čl. 44 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 715/2009
Čl. 3 – odst. 5
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem přijetí rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování odstavců 1 a 2 tohoto článku.“
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování odstavců 1 a 2 tohoto článku.“
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 2
Nařízení (ES) č. 715/2009
Čl. 6 – odst. 11 – pododstavec 2
„Navrhne-li Komise přijetí kodexu sítě z vlastního podnětu, konzultuje návrh kodexu s agenturou, se sítí ENTSO pro zemní plyn a se všemi příslušnými zúčastněnými subjekty po dobu nejméně dvou měsíců. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem přijetí takovýchto kodexů sítě.“
„Navrhne-li Komise přijetí kodexu sítě z vlastního podnětu, konzultuje návrh kodexu s agenturou, se sítí ENTSO pro zemní plyn a se všemi příslušnými zúčastněnými subjekty po dobu nejméně dvou měsíců. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím takovýchto kodexů sítě.“
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 4
Nařízení (ES) č. 715/2009
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1
„V zájmu dosažení cílů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem vymezení zeměpisné oblasti, na kterou se vztahují jednotlivé struktury regionální spolupráce, a to s ohledem na stávající struktury regionální spolupráce. Za tím účelem vede Komise konzultace s agenturou a se sítí ENTSO pro zemní plyn.“
„V zájmu dosažení cílů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem doplnění tohoto nařízení vymezením zeměpisné oblasti, na kterou se vztahují jednotlivé struktury regionální spolupráce, a to s ohledem na stávající struktury regionální spolupráce. Za tím účelem vede Komise konzultace s agenturou a se sítí ENTSO pro zemní plyn.“
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 5
Nařízení (ES) č. 715/2009
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a, kterými se stanoví rámcové pokyny pro záležitosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku a kterými se mění rámcové pokyny uvedené v písmenech a), b) a c) zmíněného odstavce.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením rámcových pokynů pro záležitosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku a změnou rámcových pokynů uvedených v písmenech a), b) a c) zmíněného odstavce.“
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 6
Nařízení (ES) č. 715/2009
Čl. 27 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 11, čl. 7 odst. 3, čl. 12 odst. 3 a čl. 23 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 11, čl. 7 odst. 3, čl. 12 odst. 3 a čl. 23 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 32 – odst. 2 – bod 6
Směrnice 91/271/EHS
Čl. 17 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 33 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 91/676/ESH
Čl. 8 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 35 – odst. 2 – bod 1
Směrnice 96/59/ES
Čl. 10 – odst. 2 – návětí
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10b, kterými se:
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10b, kterými se doplní tato směrnice s ohledem na tyto účely:
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 35 – odst. 2 – bod 3
Směrnice 96/59/ES
Čl. 10 b – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 36 – odst. 4 – bod 2
Směrnice 98/83/ES
Čl. 11 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 37 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2000/53/ES
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o minimální požadavky platné pro osvědčení o likvidaci vozidla.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění této směrnice stanovením minimálních požadavků platných pro osvědčení o likvidaci vozidla.“
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 37 – odst. 3 – bod 4
Směrnice 2000/53/ES
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o prováděcí pravidla pro kontrolu souladu členských států s cíli stanovenými v prvním pododstavci. Při vypracovávání těchto pravidel přihlédne Komise ke všem relevantním faktorům, zejména k dostupnosti údajů a k situaci ve vývozu a dovozu vozidel s ukončenou životností.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění této směrnice vypracováním prováděcích pravidel pro kontrolu souladu členských států s cíli stanovenými v prvním pododstavci. Při vypracovávání těchto pravidel přihlédne Komise ke všem relevantním faktorům, zejména k dostupnosti údajů a k situaci ve vývozu a dovozu vozidel s ukončenou životností.“
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 37 – odst. 3 – bod 5
Směrnice 2000/53/ES
Čl. 8 – odst. 2
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o normy uvedené v odstavci 1. Při vypracovávání těchto norem Komise zohlední práci probíhající v této oblasti v rámci mezinárodních fór a vhodným způsobem k ní přispěje.“
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění této směrnice stanovením norem uvedených v odstavci 1. Při vypracovávání těchto norem Komise zohlední práci probíhající v této oblasti v rámci mezinárodních fór a vhodným způsobem k ní přispěje.“
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 37 – odst. 3 – bod 6
Směrnice 2000/53/ES
Čl. 9 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 38 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2000/60/ES
Čl. 8 – odst. 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a, kterými se stanoví technické specifikace a normalizované metody pro analýzy a monitorování stavu vod.
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a za účelem doplnění této směrnice stanovením technických specifikací a normalizovaných metod pro analýzy a monitorování stavu vod.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 38 – odst. 3 – bod 3
Směrnice 2000/60/ES
Čl. 20 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3, v čl. 20 odst. 1 prvním pododstavci a v příloze V bodu 1.4.1 podbodu ix) je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3, v čl. 20 odst. 1 prvním pododstavci a v příloze V bodu 1.4.1 podbodu ix) je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 38 – odst. 3 – bod 5
Směrnice 2000/60/ES
Příloha V – část 1.4.1 – bod ix
„ix) Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a, kterými se přijímají výsledky mezikalibračního porovnání a hodnoty stanovené pro klasifikace monitorovacích systémů členských států v souladu s body i) až viii). Zveřejní se do šesti měsíců od dokončení mezikalibračního porovnání.“
„ix) Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a za účelem doplnění této směrnice přijetím výsledků mezikalibračního porovnání a hodnot stanovených pro klasifikace monitorovacích systémů členských států v souladu s body i) až viii). Zveřejní se do šesti měsíců od dokončení mezikalibračního porovnání.“
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 41 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2004/107/ES
Čl. 5 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 42 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2006/7/ES
Čl. 15 – odst. 2 – písm. a
a)  stanoví specifikace normy EN/ISO týkající se rovnocennosti mikrobiologických metod pro účely čl. 3 odst. 9;
a)  za účelem doplnění této směrnice specifikují normy EN/ISO týkající se rovnocennosti mikrobiologických metod pro účely čl. 3 odst. 9;
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 42 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2006/7/ES
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b
b)  mění příloha I, je-li to nezbytné pro přizpůsobení metod rozborů pro ukazatele stanovené ve zmíněné příloze vědeckému a technickému pokroku;
b)  za účelem změny přílohy I, je-li to nezbytné pro přizpůsobení metod rozborů pro ukazatele stanovené ve zmíněné příloze vědeckému a technickému pokroku;
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 42 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2006/7/ES
Čl. 15 – odst. 2 – písm. c
c)  mění příloha V, je-li to nezbytné pro její přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“
c)  za účelem změny přílohy V, je-li to nezbytné pro její přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 42 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2006/7/ES
Čl. 15 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2006/21/ES
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22a, které jsou nezbytné pro:
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22a, kterými se doplní tato směrnice s ohledem na tyto účely:
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2006/21/ES
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a
a)  vypracování technických požadavků pro účely čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků týkajících se definice kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody jeho měření;
a)  za účelem vypracování technických požadavků pro účely čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků týkajících se definice kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody jeho měření;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2006/21/ES
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
b)  doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, obsažených v příloze II;
b)  za účelem doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, obsažených v příloze II;
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2006/21/ES
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
c)  výklady definice obsažené v čl. 3 bodu 3;
c)  za účelem výkladu definice obsažené v čl. 3 bodu 3;
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2006/21/ES
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d
d)  určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III;
d)  za účelem určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III;
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2006/21/ES
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e
e)  určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice.
e)  za účelem určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2006/21/ES
Čl. 22 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 22 odst. 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 22 odst. 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 44 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2006/118/ES
Čl. 8 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 46 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2007/2/ES
Čl. 7 – odst. 1
„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se stanoví technická opatření pro interoperabilitu a tam, kde je to prakticky možné, pro harmonizaci souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. Při vypracovávání těchto opatření se přihlíží k odpovídajícím uživatelským požadavkům, předloženým podnětům a k mezinárodním normám pro harmonizaci souborů prostorových dat, jakož i k proveditelnosti a poměru nákladů a přínosů.
„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem doplnění této směrnice stanovením technických opatření pro interoperabilitu a tam, kde je to prakticky možné, pro harmonizaci souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. Při vypracovávání těchto opatření se přihlíží k odpovídajícím uživatelským požadavkům, předloženým podnětům a k mezinárodním normám pro harmonizaci souborů prostorových dat, jakož i k proveditelnosti a poměru nákladů a přínosů.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 46 – odst. 3 – bod 3
Směrnice 2007/2/ES
Čl. 16 – odst. 1 – návětí
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, pokud jde o doplnění této kapitoly o:
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem doplnění této směrnice tím, že stanoví zejména:
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 46 – odst. 3 – bod 4
Směrnice 2007/2/ES
Čl. 17 – odst. 8 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se stanoví pravidla týkající se těchto podmínek. Tato pravidla plně dodržují zásady uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem doplnění této směrnice stanovením pravidel týkajících se těchto podmínek. Tato pravidla plně dodržují zásady uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku.“
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 46 – odst. 3 – bod 5
Směrnice 2007/2/ES
Čl. 21 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 1, článku 16 a čl. 17 odst. 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 1, článku 16 a čl. 17 odst. 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 47 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2007/60/ES
Čl. 11 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 48 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2008/50/ES
Čl. 28 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 28 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl.28 odst.1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 49 – odst. 2 – bod 1
Směrnice 2008/56/ES
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se do 15. července 2010 stanoví kritéria a metodické normy, které použijí členské státy, na základě příloh I a III tak, aby byla zajištěna jednotnost a umožnilo se srovnání mořských oblastí nebo podoblastí, pokud jde o rozsah, v jakém bylo dobrého stavu prostředí dosaženo.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění této směrnice tím, že do 15. července 2010 stanoví kritéria a metodické normy, které použijí členské státy, na základě příloh I a III tak, aby byla zajištěna jednotnost a umožnilo se srovnání mořských oblastí nebo podoblastí, pokud jde o rozsah, v jakém bylo dobrého stavu prostředí dosaženo.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 49 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2008/56/ES
Čl. 11 – odst. 4
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se stanoví technické předpisy a standardizované metody sledování a posuzování, které zohledňují stávající závazky a zajišťují srovnatelnost výsledků sledování a posuzování.
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění této směrnice stanovením technických předpisů a standardizovaných metod sledování a posuzování, které zohledňují stávající závazky a zajišťují srovnatelnost výsledků sledování a posuzování.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 49 – odst. 2 – bod 4
Směrnice 2008/56/ES
Čl. 24 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 4 a čl. 24 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 4 a čl. 24 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 52 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2009/147/ES
Čl. 15 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 1
Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 1221/2009 a stanovení postupu hodnocení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení a o jeho doplnění o postupy pro vzájemné hodnocení příslušných orgánů EMAS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 1221/2009 a stanovení postupu hodnocení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení a o jeho doplnění o postupy pro vzájemné hodnocení příslušných orgánů EMAS, a vypracovat odvětvové referenční dokumenty a pokyny týkající se registrace organizací a harmonizačních postupů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 2
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1221/2009 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o harmonizaci některých postupů a odvětvové referenční dokumenty. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1221/2009
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1
Komise přijme pokyny týkající se harmonizačních postupů, které schválilo fórum příslušných orgánů, prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 49 odst. 2.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pokynů týkajících se harmonizačních postupů, které schválilo fórum příslušných orgánů.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1221/2009
Čl. 17 – odst. 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a, pokud jde o postupy k provádění vzájemného hodnocení příslušných orgánů EMAS, včetně postupů pro odvolání proti rozhodnutím přijatým v důsledku vzájemného hodnocení.
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením postupů k provádění vzájemného hodnocení příslušných orgánů EMAS, včetně postupů pro odvolání proti rozhodnutím přijatým v důsledku vzájemného hodnocení.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1221/2009
Čl. 30 – odst. 6 – pododstavec 1
Komise přijme pokyny týkající se harmonizačních postupů, které schválí fórum akreditačních a licenčních orgánů, prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 49 odst. 2.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pokynů týkajících se harmonizačních postupů, které schválí fórum akreditačních a licenčních orgánů.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1221/2009
Čl. 46 – odst. 6
„6. Komise přijme odvětvové referenční dokumenty uvedené v odstavci 1 a příručku uvedenou v odstavci 4 prostřednictvím prováděcích aktů postupem podle čl. 49 odst. 2.“
„6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím odvětvových referenčních dokumentů uvedených odstavci 1 a příručku uvedenou v odstavci 4.“
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1221/2009
Článek 48 a (nový)
Článek 48a
Článek 48a
Výkon přenesené pravomoci
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 3 a článku 48 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 odst. 6 a článku 48 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 3 a článku 48 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 odst. 6 a článku 48 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 17 odst. 3 a článku 48 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 odst. 6 a článku 48 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
_______________
_______________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 54 – odst. 4 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 66/2010
Čl. 6 – odst. 7 – pododstavec 1
Pro specifické kategorie zboží, které obsahuje látky uvedené v odstavci 6, a pouze v případě, že z technického hlediska není proveditelné nahrazení těchto látek buď jinými látkami, nebo použitím alternativních materiálů či konstrukcí, nebo v případě produktů, které mají ve srovnání s jiným zbožím stejné kategorie mnohem vyšší celkový environmentální profil, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se stanoví výjimky z odstavce 6 tohoto článku.
Pro specifické kategorie zboží, které obsahuje látky uvedené v odstavci 6, a pouze v případě, že z technického hlediska není proveditelné nahrazení těchto látek buď jinými látkami, nebo použitím alternativních materiálů či konstrukcí, nebo v případě produktů, které mají ve srovnání s jiným zbožím stejné kategorie mnohem vyšší celkový environmentální profil, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření pro udělování výjimek z odstavce 6 tohoto článku.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 54 – odst. 4 – bod 2
Nařízení (ES) č. 66/2010
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se nejpozději devět měsíců po konzultaci s výborem pro ekoznačku EU přijímají opatření ke stanovení konkrétních kritérií ekoznačky EU pro každou skupinu produktů. Tato opatření se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že nejpozději devět měsíců po konzultaci s výborem pro ekoznačku EU přijme opatření ke stanovení konkrétních kritérií ekoznačky EU pro každou skupinu produktů. Tato opatření se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 54 – odst. 4 – bod 4
Nařízení (ES) č. 66/2010
Čl. 15 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7, čl. 8 odst. 2 a článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7, čl. 8 odst. 2 a článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (EHS) č. 3924/91
Čl. 2 – odst. 6
„6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se aktualizuje seznam Prodcom a informace shromažďované pro jednotlivé položky.“
„6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení aktualizováním seznamu Prodcom a informací shromažďovaných pro jednotlivé položky.“
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (EHS) č. 3924/91
Čl. 3 – odst. 5
„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o podrobná prováděcí pravidla k odstavci 3 tohoto článku včetně opatření s cílem přizpůsobení technickému pokroku.“
„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím podrobných prováděcích pravidel k odstavci 3 tohoto článku včetně opatření s cílem přizpůsobení technickému pokroku.“
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (EHS) č. 3924/91
Čl. 4 – odst. 2
„S ohledem na některé položky seznamu Prodcom je však Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se stanoví konání měsíčních nebo čtvrtletních zjišťování.“
„S ohledem na některé položky seznamu Prodcom je však Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví konání měsíčních nebo čtvrtletních zjišťování.“
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (EHS) č. 3924/91
Čl. 5 – odst. 1
„1.  Shromažďování požadovaných informací se v členských státech provádí pomocí dotazníků, jejichž obsah vyhovuje podmínkám, které stanoví Komise. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o tyto podmínky.
„1.  Shromažďování požadovaných informací se v členských státech provádí pomocí dotazníků, jejichž obsah vyhovuje podmínkám, které stanoví Komise. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení vymezením těchto podmínek.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 5
Nařízení (EHS) č. 3924/91
Čl. 6 – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o pravidla, podle nichž členské státy zpracovávají vyplněné dotazníky podle čl. 5 odst. 1 nebo informace z jiných zdrojů podle čl. 5 odst. 3.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, podle nichž členské státy zpracovávají vyplněné dotazníky podle čl. 5 odst. 1 nebo informace z jiných zdrojů podle čl. 5 odst. 3.“
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 6
Nařízení (EHS) č. 3924/91
Čl. 9 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 6, čl. 3 odst. 5, článku 4, čl. 5 odst. 1 a článku 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 6, čl. 3 odst. 5, článku 4, čl. 5 odst. 1 a článku 6 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 56 – odst. 2 – bod 1
Nařízení (EHS) č. 696/93
Čl. 6 – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění zejména statistické jednotky výrobního systému, použitá kritéria a definice uvedené v příloze za účelem jejich přizpůsobení hospodářskému a technickému pokroku.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění statistické jednotky výrobního systému, použitá kritéria a definice uvedené v příloze za účelem jejich přizpůsobení hospodářskému a technickému pokroku.“
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 56 – odst. 2 – bod 2
Nařízení (EHS) č. 696/93
Čl. 6 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 6 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 1 – odrážka 4
–  doplnění uvedeného nařízení o kritéria pro hodnocení kvality,
–  doplnění uvedeného nařízení o kritéria pro hodnocení kvality proměnných,
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 2 – návětí
2)  V čl. 4 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
2)  V čl. 4 odst. 2 písm. d) prvním pododstavci se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1165/98
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d – pododstavec 2
„Podrobnosti programů uvedených v prvním pododstavci jsou uvedeny v přílohách. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o jejich schválení a zavedení.“
„Podrobnosti programů uvedených v prvním pododstavci jsou uvedeny v přílohách. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že dále upřesní způsob jejich schválení a zavedení.“
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1165/98
Čl. 10 – odst. 5
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o kritéria pro hodnocení kvality.
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení upřesněním kritérií pro hodnocení kvality proměnných.“
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1165/98
Čl. 18 – odst. 3
4a)  v článku 18 se zrušuje odstavec 3;
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1165/98
Čl. 18 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2, článku 10, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d) druhém pododstavci, čl. 10 odst. 5, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1165/98
Čl. 18 a – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2, článku 10, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d) druhém pododstavci, čl. 10 odst. 5, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1165/98
Čl. 18 a – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2, článku 10, přílohy A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodů 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodů 8 a 9, přílohy B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, přílohy C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a přílohy D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce písm. d) druhého pododstavce, čl. 10 odst. 5, přílohy A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodů 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodů 8 a 9, přílohy B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, přílohy C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a přílohy D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod ii
Nařízení (ES) č. 1165/98
Příloha A – písm. b – bod 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o použití dalších jednotek zjišťování.
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použít další jednotky zjišťování.
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod iii
Nařízení (ES) č. 1165/98
Příloha A – písm. c – bod 2
„2. Údaje o zahraničních výrobních cenách (č. 312) a o dovozních cenách (č. 340) je možné sestavovat prostřednictvím jednotkových hodnot pro produkty pocházející ze zahraničního obchodu nebo z jiných zdrojů pouze v případě, že v porovnání s konkrétními cenovými informacemi nedochází k významnému snížení kvality. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o podmínky pro zabezpečení nezbytné kvality údajů.“
„2. Údaje o zahraničních výrobních cenách (č. 312) a o dovozních cenách (č. 340) je možné sestavovat prostřednictvím jednotkových hodnot pro produkty pocházející ze zahraničního obchodu nebo z jiných zdrojů pouze v případě, že v porovnání s konkrétními cenovými informacemi nedochází k významnému snížení kvality. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro zabezpečení nezbytné kvality údajů.“
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod iv
Nařízení (ES) č. 1165/98
Příloha A – písm. d – bod 2
„2. Proměnné „hodnota výroby“ (č. 110) a „pracovní doba“ (č. 220) je nutno navíc předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“;
„2. Proměnné „hodnota výroby“ (č. 110) a „pracovní doba“ (č. 220) je nutno navíc předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod vii
Nařízení (ES) č. 1165/98
Příloha A – písm. f – bod 8
„8. S ohledem na proměnnou „dovozní ceny“ (č. 340) je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o stanovení podmínek pro zavedení evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d).“;
„8. S ohledem na proměnnou „dovozní ceny“ (č. 340) je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro zavedení evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d).“
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod viii
Nařízení (ES) č. 1165/98
Příloha A – písm. f – bod 9
„9. Proměnné pro zahraniční trhy (č. 122 a 312) je nutno předávat s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E NACE Rev. 2, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) NACE Rev. 2. Informace o sekcích D a E NACE Rev. 2 nejsou pro proměnnou č. 122 požadovány. Proměnná „dovozní ceny“ (č. 340) se předává s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E CPA, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) CPA. S ohledem na rozlišení na eurozónu a oblast mimo eurozónu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o stanovení podmínek pro použití evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Evropský program výběrových šetření může omezit rozsah proměnné „dovozní ceny“ na dovoz produktů ze zemí mimo eurozónu. Rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu u proměnných č. 122, 312 a 340 nemusí předávat členské státy, které nepřijaly euro jako svou měnu.
„9. Proměnné pro zahraniční trhy (č. 122 a 312) je nutno předávat s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E NACE Rev. 2, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) NACE Rev. 2. Informace o sekcích D a E NACE Rev. 2 nejsou pro proměnnou č. 122 požadovány. Proměnná „dovozní ceny“ (č. 340) se navíc předává s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E CPA, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) CPA. S ohledem na rozlišení na eurozónu a oblast mimo eurozónu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v  souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro použití evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Evropský program výběrových šetření může omezit rozsah proměnné „dovozní ceny“ na dovoz produktů ze zemí mimo eurozónu. Rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu u proměnných č. 122, 312 a 340 nemusí předávat členské státy, které nepřijaly euro jako svou měnu.
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 7 – bod i
Nařízení (ES) č. 1165/98
Příloha B – písm. b – bod 4
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o použití dalších jednotek zjišťování.
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použití dalších jednotek zjišťování.
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 7 – bod iv
Nařízení (ES) č. 1165/98
Příloha B – písm. d – bod 2 – pododstavec 2
Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“;
Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 8 – bod i
Nařízení (ES) č. 1165/98
Příloha C – písm. b – bod 2
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o použití dalších jednotek zjišťování.
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použití dalších jednotek zjišťování.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 8 – bod iii
Nařízení (ES) č. 1165/98
Příloha C – písm. c – bod 4
iii)  v písm. c) bodu 4 se zrušuje poslední pododstavec;
iii)  v písm. c) bodu 4 se zrušuje třetí pododstavec;
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 8 – bod iv
Nařízení (ES) č. 1165/98
Příloha C – písm. d – bod 2
„2. Proměnné „obrat“ (č. 120) a „objem tržeb“ (č. 123) je navíc nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“;
„2. Proměnné „obrat“ (č. 120) a „objem tržeb“ (č. 123) je navíc nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 8 – bod v
Nařízení (ES) č. 1165/98
Příloha C – písm. g – bod 2
„2. Proměnné „obrat“ (č. 120) a „deflátor tržeb/objem tržeb“ (č. 330/123) se předávají do jednoho měsíce na úrovni podrobnosti členění uvedené v odst. 3 písm. f) této přílohy. U proměnných č. 120 a č. 330/123 „obrat“ a „deflátor tržeb / objem tržeb“ se členské státy mohou účastnit v souladu s odpovídající alokací v evropském programu výběrových šetření podle čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce písm. d). Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o podmínky alokace v evropském programu výběrových šetření.
„2. Proměnné „obrat“ (č. 120) a „deflátor tržeb/objem tržeb“ (č. 330/123) se předávají do jednoho měsíce na úrovni podrobnosti členění uvedené v odst. 3 písm. f) této přílohy. U proměnných č. 120 a č. 330/123 „obrat“ a „deflátor tržeb / objem tržeb“ se členské státy mohou účastnit v souladu s odpovídající alokací v evropském programu výběrových šetření podle čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce písm. d). Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek alokace v evropském programu výběrových šetření.
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 9 – bod i
Nařízení (ES) č. 1165/98
Příloha D – písm. b – bod 2
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o použití dalších jednotek zjišťování.
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použití dalších jednotek zjišťování.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 9 – bod iv
Nařízení (ES) č. 1165/98
Příloha D – písm. d – bod 2
„2. Proměnná „obrat“ (č. 120) se navíc předává ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“;
„2. Proměnná „obrat“ (č. 120) se navíc předává ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 58 – odst. 1
Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 530/1999 k zohlednění hospodářských a technických změn by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění nařízení o definice a členění informací, které mají být poskytovány, a kritéria pro hodnocení kvality. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 530/1999 k zohlednění hospodářských a technických změn by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění nařízení o definice a členění informací, které mají být poskytovány, a kritéria pro hodnocení kvality statistik. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 58 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 530/1999
Čl. 6 – odst. 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o definice a členění informací, které mají být poskytovány podle odstavců 1 a 2 tohoto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci se pro každé sledované období přijímají alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období.“
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením definic a členění informací, které mají být poskytovány podle odstavců 1 a 2 tohoto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci se pro každé sledované období přijímají alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období.“
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 58 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 530/1999
Čl. 10 – odst. 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o kritéria pro hodnocení kvality. Tyto akty v přenesené pravomoci se pro každé sledované období přijímají alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období.“
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení upřesněním kritérií pro hodnocení kvality statistik. Tyto akty v přenesené pravomoci se pro každé sledované období přijímají alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období.“
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 58 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 530/1999
Čl. 10 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 58 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 530/1999
Čl. 10 a – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 4
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 2150/2002, pokud jde o vypracování výsledků, vhodný formát pro přenos výsledků a obsah zpráv o kvalitě, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 2150/2002, pokud jde o vypracování výsledků, vhodný formát pro přenos výsledků a strukturu a podrobné náležitosti zpráv o kvalitě, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 1
Nařízení (ES) č. 2150/2002
Čl. 1 – odst. 5
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b, pokud jde o vypracování tabulky ekvivalentů mezi statistickou nomenklaturou přílohy III tohoto nařízení a seznamem odpadů stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES*.
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b za účelem doplnění tohoto nařízení vypracováním tabulky ekvivalentů mezi statistickou nomenklaturou přílohy III tohoto nařízení a seznamem odpadů stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES*.
____________________
____________________
* Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).
* Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 2150/2002
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b, pokud jde o stanovení podmínek pro kvalitu a přesnost.“;
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro kvalitu a přesnost.“
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 4
Nařízení (ES) č. 2150/2002
Čl. 5 a – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b, pokud jde o přizpůsobení hospodářskému a technickému rozvoji při sběru a statistickém zpracování údajů, jakož i zpracování a přenosu výsledků a přizpůsobení specifikací uvedených v přílohách.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b za účelem změny tohoto nařízení jeho přizpůsobením hospodářskému a technickému rozvoji při sběru a statistickém zpracování údajů, jakož i zpracování a přenosu výsledků a přizpůsobení specifikací uvedených v přílohách.
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 4
Nařízení (ES) č. 2150/2002
Čl. 5 b – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 5, čl. 3 odst. 1 a 4 a článku 5a je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 5, čl. 3 odst. 1 a 4 a článku 5a je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 5
Nařízení (ES) č. 2150/2002
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c
c)  obsahu zpráv o kvalitě podle oddílu 7 přílohy I a oddílu 7 přílohy II.
c)  struktury a podrobných náležitostí zpráv o kvalitě podle oddílu 7 přílohy I a oddílu 7 přílohy II.
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 60 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 437/2003
Čl. 5 – odst. 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o stanovení jiných norem přesnosti.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením jiných norem přesnosti.“
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 60 – odst. 3 – bod 5
Nařízení (ES) č. 437/2003
Čl. 10 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 a článku 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 a článku 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová)
–  doplnění uvedeného nařízení přijetím opatření týkajících se poskytnutí údajů na základě výsledků studií proveditelnosti.
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 3
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 450/2003, pokud jde o obsah zprávy o kvalitě, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 450/2003, pokud jde o strukturu a podrobné náležitosti zprávy o kvalitě, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 1
Nařízení (ES) č. 450/2003
Čl. 2 – odst. 4
„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o změny za účelem stanovení technické specifikace indexu, včetně přepracování způsobu jeho vážení.
„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými provede změny přílohy za účelem stanovení technické specifikace indexu, včetně přepracování způsobu jeho vážení.
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 2
Nařízení (ES) č. 450/2003
Čl. 3 – odst. 2
„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o změny za účelem začlenění ekonomických činností definovaných v sekcích O až S NACE Rev. 2 do oblasti působnosti tohoto nařízení s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti uvedeným v článku 10.“
„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, jimiž se mění toto nařízení, pokud jde o začlenění ekonomických činností definovaných v sekcích O až S NACE Rev. 2 do oblasti působnosti tohoto nařízení s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti uvedeným v článku 10.“
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 450/2003
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat s přihlédnutím k příspěvkům k úplné zaměstnanosti a k nákladům práce na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o určení ekonomických činností definovaných sekcemi NACE Rev. 2 a dalším členěním, ne však za úroveň oddílů NACE Rev. 2 (dvoumístný číselný kód) nebo skupin oddílů, u nichž se přihlíží k hospodářskému a sociálnímu rozvoji.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat s přihlédnutím k příspěvkům k úplné zaměstnanosti a k nákladům práce na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění tohoto nařízení o rozdělení podle ekonomických činností definovaných sekcemi NACE Rev. 2 a dalším členěním, ne však za úroveň oddílů NACE Rev. 2 (dvoumístný číselný kód) nebo skupin oddílů, u nichž se přihlíží k hospodářskému a sociálnímu rozvoji.
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 450/2003
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o určení těchto ekonomických činností, s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti definovaným v článku 10.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění tohoto nařízení určením těchto ekonomických činností, s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti stanoveným v článku 10.
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 450/2003
Čl. 4 – odst. 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o stanovení metodologie, která má být použita na řetězení indexu.“
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením metodologie, která má být použita na řetězení indexu.“
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 4
Nařízení (ES) č. 450/2003
Čl. 8 – odst. 1
“1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o stanovení rozdílných kritérií kvality. Předávané současné i zpětné údaje musí splňovat tato kritéria kvality.
„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením rozdílných kritérií kvality. Předávané současné i zpětné údaje musí splňovat tato kritéria kvality.
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 4
Nařízení (ES) č. 450/2003
Čl. 8 – odst. 2
„2. Členské státy předkládají Komisi výroční zprávy o kvalitě počínaje rokem 2003. Komise definuje obsah zpráv prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2.
„2. Členské státy předkládají Komisi výroční zprávy o kvalitě počínaje rokem 2003. Komise definuje strukturu a podrobnou formu zpráv prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2.
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 450/2003
Článek 9
4a)  Článek 9 se zrušuje.
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 450/2003
Čl. 10 – odst. 5
„5. Komise přijme opatření na základě výsledků studií proveditelnosti prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2. Tato opatření dodrží zásadu efektivnosti nákladů definovanou v článku 2 nařízení (ES) č. 223/2009, včetně co nejmenšího zatížení respondentů“;
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o poskytování údajů uvedených v odstavci 2 tohoto článku, a to na základě výsledků studií proveditelnosti uvedených v tomto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci dodržují zásadu efektivnosti nákladů definovanou v článku 2 nařízení (ES) č. 223/2009, včetně co nejmenšího zatížení respondentů.“;
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 7
Nařízení (ES) č. 450/2003
Čl. 11 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2 a článku 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 1 a čl. 10 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 7
Nařízení (ES) č. 450/2003
Čl. 11 a – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2 a článku 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 1 a čl. 10 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 7
Nařízení (ES) č. 450/2003
Čl. 11 a – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2 a článku 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 1 a čl. 10 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 62 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 808/2004
Čl. 8 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 1 – odrážka 2
–  změny uvedeného nařízení za účelem úpravy podílu souhrnu Unie,
–  změny uvedeného nařízení za účelem přizpůsobení podílu souhrnu Unie,
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 3 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1161/2005
Čl. 2 – odst. 2
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, pokud jde o časový plán pro předávání každé z položek P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 a B.4G a případné rozhodnutí požadovat rozpis operací uvedených v příloze podle odpovídajícího sektoru. Toto rozhodnutí bude přijato až poté, co Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení v souladu s článkem 9.“;
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a za účelem doplnění tohoto nařízení na základě upřesnění časového plánu pro předávání každé z položek P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 a B.4G a stanovení požadavku na rozpis operací uvedených v příloze podle odpovídajícího sektoru. Tento akt v přenesené pravomoci bude přijat až poté, co Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení v souladu s článkem 9.“;
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 3 – bod 1 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1161/2005
Čl. 2 – odst. 5
ba)  odstavec 5 se zrušuje.
Odůvodnění
Odstavec 5 se týká údajů předávaných v roce 2004, a je tudíž zastaralý; měl by proto být zrušen.
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1161/2005
Čl. 3 – odst. 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, kterými se mění odstavec 1 tohoto článku, pokud jde o podíl souhrnu Unie.
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem7a, kterými se mění odstavec 1 tohoto článku, za účelem přizpůsobení (1%) podílu souhrnu Unie.
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1161/2005
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, pokud jde o přijetí společných norem kvality.
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením společných norem kvality.
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1161/2005
Čl. 7 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 a 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 a 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1161/2005
Čl. 7 a – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2 a 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2 a 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1552/2005
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2
Komisi je mimoto svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o rozšíření této definice, pokud by takové rozšíření podstatně zlepšilo reprezentativnost a kvalitu výsledků zjišťování v dotčených členských státech.“
Komisi je mimoto svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízením přijetím rozšíření této definice, pokud by takové rozšíření podstatně zlepšilo reprezentativnost a kvalitu výsledků zjišťování v dotčených členských státech.“
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1552/2005
Čl. 7 – odst. 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se stanoví požadavky na výběr šetřených jednotek a na přesnost, velikost výběrového souboru, který musí splňovat tyto požadavky, jakož i podrobné specifikace kategorií NACE Rev. 2 a velikostních kategorií, na které se výsledky mohou členit.“
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením požadavků na výběr šetřených jednotek a na přesnost, velikosti výběrového souboru, který musí splňovat tyto požadavky, jakož i podrobných specifikací kategorií NACE Rev. 2 a velikostních kategorií, na které se výsledky mohou členit.“
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1552/2005
Čl. 8 – odst. 2
„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o zvláštní údaje, které budou shromažďovány s ohledem na podniky s odborným vzděláváním a bez odborného vzdělávání a na různé formy odborného vzdělávání.“
„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením zvláštních údajů, které budou shromažďovány s ohledem na podniky s odborným vzděláváním a bez odborného vzdělávání a na různé formy odborného vzdělávání.“
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1552/2005
Čl. 9 – odst. 4
„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o požadavky na kvalitu údajů shromažďovaných a předávaných pro evropské statistiky týkající se odborného vzdělávání v podnicích a veškerá opatření nutná pro vyhodnocení nebo zlepšení kvality údajů.“
„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením požadavků na kvalitu údajů shromažďovaných a předávaných pro evropské statistiky týkající se odborného vzdělávání v podnicích a přijetím veškerých opatření nutných pro vyhodnocení nebo zlepšení kvality údajů.“
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1552/2005
Čl. 9 – odst. 5
„5. Komise stanoví strukturu zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 2 prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 14 odst. 2.“
„5. Při vypracovávání zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 2 se členské státy řídí požadavky na kvalitu a veškerými dalšími opatřeními stanovenými v souladu s článkem 4. S cílem posoudit kvalitu poskytnutých údajů používají formát, který stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 14 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1552/2005
Čl. 10 – odst. 2
„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o určení prvního sledovaného roku, pro který se budou údaje shromažďovat.“
„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení určením prvního sledovaného roku, pro který se budou údaje shromažďovat.“
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1552/2005
Čl. 13 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 2 a článku 13 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 2 a článku 13 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 66 – odst. 2 – bod 2
Nařízení (ES) č. 458/2007
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, kterými se stanoví první rok, za který mají být sbírány úplné údaje, a přijímají opatření týkající se podrobné klasifikace příslušných údajů a používaných definic.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením prvního roku, za který mají být sbírány úplné údaje, a přijímají opatření týkající se podrobné klasifikace příslušných údajů a používaných definic.
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 66 – odst. 2 – bod 3
Nařízení (ES) č. 458/2007
Čl. 7 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 3 a příloze I bodě 1.1.2.4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 3 a příloze I bodě 1.1.2.4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 67 – odst. 1
Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 716/2007 ekonomickému a technickému rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny definic v přílohách I a II a úrovně podrobnosti členění v příloze III a o doplnění uvedeného nařízení o opatření týkající se vnitřní a vnější statistiky o zahraničních afilacích.
Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 716/2007 ekonomickému a technickému rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny definic v přílohách I a II a úrovně podrobnosti členění v příloze III a o doplnění uvedeného nařízení o opatření týkající se vnitřní a vnější statistiky o zahraničních afilacích a o společné normy kvality.
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 67 – odst. 4 – bod 2
Nařízení (ES) č. 716/2007
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o nezbytná opatření pro vnitřní a vnější statistiku o zahraničních afilacích přijatá na základě závěrů z pilotních studií.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením nezbytných opatření pro vnitřní a vnější statistiku o zahraničních afilacích přijatých na základě závěrů z pilotních studií.
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 67 – odst. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 716/2007
Čl. 6 – odst. 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o společné normy kvality.“
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením společných norem kvality uvedených v odstavci 1.“
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 67 – odst. 4 – bod 4 – písm. a – bod ii
Nařízení (ES) č. 716/2007
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c
„c) stanovení obsahu a periodicity zpráv o kvalitě.“
„c) stanovení struktury, podrobné formy a periodicity zpráv o kvalitě uvedených v čl. 6 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 67 – odst. 4 – bod 5
Nařízení (ES) č. 716/2007
Čl. 9 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 67 – odst. 4 – bod 5
Nařízení (ES) č. 716/2007
Čl. 9 a – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 67 – odst. 4 – bod 5
Nařízení (ES) č. 716/2007
Čl. 9 a – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 68 – odst. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 862/2007
Čl. 9 a – odst. 2 – návětí
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o:
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o:
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 68 – odst. 2 – bod 3
Nařízení (ES) č. 862/2007
Čl. 10 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9a je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9a je svěřena Komisi na dobu pěti let od … [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 69 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1445/2007
Čl. 3 – odst. 1 a
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění definice a seznam základních položek v příloze II k zohlednění ekonomických a technických změn za podmínky, že to nevyžaduje neúměrný nárůst nákladů členských států.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění definice uvedené v odstavci 1 a seznam základních položek v příloze II k zohlednění ekonomických a technických změn za podmínky, že to nevyžaduje neúměrný nárůst nákladů členských států.“
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 69 – odst. 3 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1445/2007
Čl. 7 – odst. 4
„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o společná kritéria, na nichž je založena kontrola kvality.“
„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením společných kritérií, na nichž je založena kontrola kvality uvedená v odstavci 1.“
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 69 – odst. 3 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1445/2007
Čl. 7 – odst. 5
„5. Komise přijme strukturu zpráv o kvalitě uvedených v bodě 5.3 přílohy I prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2.“
„5. Komise stanoví strukturu a podrobnou formu zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 3 a upřesněných v bodě 5.3 přílohy I prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 69 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1445/2007
Čl. 10 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 3 a čl. 7 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 a v čl. 7 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 69 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1445/2007
Čl. 10 a – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 3 a čl. 7 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 69 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1445/2007
Čl. 10 a – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3 a čl. 7 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 1
Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 177/2008 hospodářskému a technickému rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny seznamu údajů zapisovaných do registru, jejich definic a pravidel kontinuity v příloze uvedeného nařízení a o doplnění zmíněného nařízení o společné normy kvality a pravidla pro aktualizaci registrů a určením toho, v jakém rozsahu se do registrů zapisují určité podniky a skupiny podniků, a upřesněním jednotek v souladu s definicemi používanými v zemědělských statistikách. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 177/2008 hospodářskému a technickému rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny seznamu údajů zapisovaných do registru, jejich definic a pravidel kontinuity v příloze uvedeného nařízení, o doplnění zmíněného nařízení o společné normy kvality registrů hospodářských subjektů a pravidla pro aktualizaci registrů, o určení toho, v jakém rozsahu se do registrů zapisují určité podniky a skupiny podniků, a o upřesnění jednotek v souladu s definicemi používanými v zemědělských statistikách. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 177/2008
Čl. 3 – odst. 6
„6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se stanoví to, v jakém rozsahu se do registrů zapisují podniky zaměstnávající méně než půl osoby a plně rezidentní skupiny podniků, které nemají význam pro statistiky členských států, a definice jednotek v souladu s definicemi používanými v zemědělských statistikách.“
„6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením rozsahu, v jakém se do registrů zapisují podniky zaměstnávající méně než půl osoby a plně rezidentní skupiny podniků, které nemají význam pro statistiky členských států, a definice jednotek v souladu s definicemi používanými v zemědělských statistikách.“
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 177/2008
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, pokud jde o společné normy kvality.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením společných norem kvality registrů hospodářských subjektů uvedených v odstavci 1.
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 177/2008
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2
Komise přijme rozhodnutí týkající se obsahu a periodicity zpráv o kvalitě prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 16 odst. 2.
Komise přijme rozhodnutí týkající se struktury, podrobné formy a periodicity zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 2 prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 16 odst. 2.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 177/2008
Čl. 8 – odst. 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, pokud jde o pravidla pro aktualizaci registrů.“
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel pro aktualizaci registrů.“
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 3 – bod 6
Nařízení (ES) č. 177/2008
Čl. 15 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 6, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 6, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 3 – bod 6
Nařízení (ES) č. 177/2008
Čl. 15 a – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 6, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 6, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 295/2008
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1
„Použití flexibilního modulu uvedeného v odst. 2 písm. j) se naplánuje v úzké spolupráci s členskými státy. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o jeho rozsah, seznam ukazatelů, sledované období, šetřené činnosti a požadavky na kvalitu. Akt v přenesené pravomoci se přijme alespoň dvanáct měsíců před začátkem sledovaného období. Komise rovněž upřesní potřebu údajů a dopad sběru údajů na zátěž podniků a náklady pro členské státy.“
„Použití flexibilního modulu uvedeného v odst. 2 písm. j) se naplánuje v úzké spolupráci s členskými státy. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením rozsahu flexibilního modulu, jeho seznamu ukazatelů, sledovaného období, šetřených činností a požadavků na kvalitu. Akt v přenesené pravomoci se přijme alespoň dvanáct měsíců před začátkem sledovaného období. Komise rovněž upřesní potřebu údajů a dopad sběru údajů na zátěž podniků a náklady pro členské státy.“
Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 295/2008
Čl. 4 – odst. 4
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o opatření nezbytná na základě vyhodnocení pilotních studií.“
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření nezbytných na základě vyhodnocení pilotních studií.“
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 295/2008
Čl. 7 – odst. 2
„2. Za účelem sestavování agregovaných statistik Unie vypracují členské státy národní výsledky podle úrovní členění klasifikace NACE Rev. 2 stanovených v přílohách tohoto nařízení nebo v aktech v přenesené pravomoci. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b.“
„2. Za účelem sestavování agregovaných statistik Unie vypracují členské státy národní výsledky podle úrovní členění klasifikace NACE Rev. 2 stanovených v přílohách tohoto nařízení nebo v aktech v přenesené pravomoci. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením příslušných úrovní klasifikace NACE Rev. 2.“
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 295/2008
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1
Výsledky se předávají ve vhodném technickém formátu ve lhůtě počínající koncem sledovaného období. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o sledované období pro moduly uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h) a j) a tato lhůta nepřesáhne 18 měsíců. U modulu stanoveného v čl. 3 odst. 2 písm. i) nepřesáhne lhůta 30 měsíců nebo 18 měsíců, jak je stanoveno v oddíle 9 přílohy IX. Malé množství odhadovaných předběžných výsledků se dále předá ve lhůtě počínající koncem sledovaného období, která se stanoví uvedeným postupem pro moduly stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až g) a nepřesáhne 10 měsíců.
Výsledky se předávají ve vhodném technickém formátu ve lhůtě počínající koncem sledovaného období. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením sledovaného období pro moduly uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h) a j), přičemž tato lhůta nepřesáhne 18 měsíců. U modulu stanoveného v čl. 3 odst. 2 písm. i) nepřesáhne lhůta 30 měsíců nebo 18 měsíců, jak je stanoveno v oddíle 9 přílohy IX. Malé množství odhadovaných předběžných výsledků se dále předá ve lhůtě počínající koncem sledovaného období. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením období pro moduly uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až g), přičemž tato lhůta nepřesáhne 10 měsíců.
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 71 – odst. 3 – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 295/2008
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o přezkum pravidel pro označení CETO a rozdělení členských států do skupin, a to do 29. dubna 2013 a následně každých pět let.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení prostřednictvím přezkumu pravidel pro označení CETO a rozdělením členských států do skupin, a to do 29. dubna 2013 a následně každých pět let.“
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 6
Nařízení (ES) č. 295/2008
Čl. 11 a – návětí
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o:
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o:
Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 6
Nařízení (ES) č. 295/2008
Čl. 11 b – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a 3, článku 11a, příloze I oddílech 5 a 6 a oddíle 8 odst. 1 a 2, oddíle 6 příloh II, III a IV, příloze VI oddíle 7, příloze VIII oddíle 3 a oddíle 4 odst. 2 a 3, příloze IX oddíle 8 odst. 2 a 3 a oddíle 10 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a 3, článku 11a, oddílech 5 a 6 a oddíle 8 odst. 1 a 2 přílohy I, oddíle 6 příloh II, III a IV, oddíle 7 přílohy VI, oddíle 3 a oddíle 4 odst. 2 a 3 přílohy VIII, oddíle 8 odst. 2 a 3 a oddíle 10 odst. 2 přílohy IX je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 189
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 6
Nařízení (ES) č. 295/2008
Čl. 11 b – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a 3, článku 11a, přílohy I oddílů 5 a 6 a oddílu 8 odst. 1 a 2, oddílu 6 příloh II, III a IV, přílohy VI oddílu 7, přílohy VIII oddílu 3 a oddílu 4 odst. 2 a 3, přílohy IX oddílu 8 odst. 2 a 3 a oddílu 10 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament a Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a 3, článku 11a, oddílů 5 a 6 a oddílu 8 odst. 1 a 2 přílohy I, oddílu 6 příloh II, III a IV, oddílu 7 přílohy VI, oddílu 3 a oddílu 4 odst. 2 a 3 přílohy VIII, oddílu 8 odst. 2 a 3 a oddílu 10 odst. 2 přílohy IX vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament a Rada nevysloví ve lhůtě tří měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 8 – písm. a
Nařízení (ES) č. 295/2008
Příloha I – oddíl 5 – odst. 1
Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují statistické údaje, je kalendářní rok 2008. Údaje se sestavují podle členění v oddílu 9. Komisi je však svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o první sledovaný rok, za který se sestavují statistické údaje o třídách činnosti obsažených v NACE Rev. 2 ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a v oddílu 66.
Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují statistické údaje, je kalendářní rok 2008. Údaje se sestavují podle členění v oddílu 9. Komisi je však svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením prvního sledovaného roku, za který se sestavují statistické údaje o třídách činnosti obsažených v NACE Rev. 2 ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a v oddílu 66.
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 8 – písm. a
Nařízení (ES) č. 295/2008
Příloha I – oddíl 6 – odst. 1
U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy stanovené v článku 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o základní ukazatele.
U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy stanovené v článku 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením základních ukazatelů.
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 8 – písm. b – bod i
Nařízení (ES) č. 295/2008
Příloha I – oddíl 8 – odst. 1
„1. Výsledky se předávají do osmnácti měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období, s výjimkou tříd činností 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2. Pro třídy činností 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2 je lhůta pro předání deset měsíců. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o lhůty pro předání výsledků tříd činností ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a oddílu 66 NACE Rev. 2.“
„1. Výsledky se předávají do osmnácti měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období, s výjimkou tříd činností 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2. Pro třídy činností 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2 je lhůta pro předání deset měsíců. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením lhůt pro předání výsledků tříd činností ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a oddílu 66 NACE Rev. 2.“
Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 71 – odst. 3 – bod 8 – – písm. b – bod ii
Nařízení (ES) č. 295/2008
Příloha – oddíl 2 – odst. 2 – pododstavec 2
„Tyto předběžné výsledky se dále člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE Rev. 2). Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o předání předběžných výsledků nebo odhadů pro oddíl 66 NACE Rev. 2.“
„Tyto předběžné výsledky se dále člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE Rev. 2). Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením předání předběžných výsledků nebo odhadů pro oddíl 66 NACE Rev. 2.“
Pozměňovací návrh 194
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 9
Nařízení (ES) č. 295/2008
Příloha II – oddíl 6 – odst. 1
U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o základní ukazatele.
U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením těchto základních ukazatelů.
Pozměňovací návrh 195
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 10
Nařízení (ES) č. 295/2008
Příloha III – oddíl 6 – odst. 1
U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o základní ukazatele.
U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením těchto základních ukazatelů.
Pozměňovací návrh 196
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 11
Nařízení (ES) č. 295/2008
Příloha IV – oddíl 6 – odst. 1
U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o základní ukazatele.
U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením těchto základních ukazatelů.
Pozměňovací návrh 197
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 12
Nařízení (ES) č. 295/2008
Příloha VI – oddíl 7 – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o lhůtu pro předání výsledků, která nesmí překročit deset měsíců od konce sledovaného roku.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením lhůty pro předání výsledků, která nesmí překročit deset měsíců od konce sledovaného roku.
Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 13 – písm. a
Nařízení (ES) č. 295/2008
Příloha VIII – oddíl 3 – odst. 1 – věta 5
„Komisi je svěřena pravomoc přijmout na základě této studie akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o změny spodní hranice.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat na základě této studie akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem novelizace tohoto nařízení změnou spodní hranice sledovaného souboru.“
Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 71 – odst. 3 – bod 13 – písm. b
Nařízení (ES) č. 295/2008
Příloha VIII – oddíl 4 – odst. 2 a 3 – tabulka
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o stanovení členění produktů.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením členění obratu podle produktů.“
Pozměňovací návrh 200
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 14 – písm. a
Nařízení (ES) č. 295/2008
Příloha IX – oddíl 8 – odst. 2
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o některé výsledky, které budou rozčleněny na velikostní skupiny až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE Rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením toho, že některé výsledky budou rozčleněny také na velikostní skupiny až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE Rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.
Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 14 – písm. a
Nařízení (ES) č. 295/2008
Příloha IX – oddíl 8 – odst. 3
3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o některé výsledky, které budou rovněž rozčleněny podle právní formy až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE Rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.;
3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením toho, že některé výsledky budou rozčleněny také podle právní formy až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE Rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.;
Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 71 – odst. 3 – bod 14 – písm. b
Nařízení (ES) č. 295/2008
Příloha IX – oddíl 10 – odst. 2 – pododdíl „Zvláštní agregované statistiky“
Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Unie týkající demografie podniků pro sektor informačních a komunikačních technologií, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 11b, pokud jde o řadu zvláštních agregovaných statistik klasifikace NACE Rev. 2, které mají být předávány.
Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Unie týkající demografie podniků pro sektor informačních a komunikačních technologií, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením řady zvláštních agregovaných statistik klasifikace NACE Rev. 2, které mají být předávány.
Pozměňovací návrh 203
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 73 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 452/2008
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, pokud jde o:
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o:
Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 73 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 452/2008
Čl. 6 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 74 – odst. 3 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 453/2008
Čl. 2 – odst. 2
„Pro účely bodu 1 prvního pododstavce je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se vymezují pojmy „aktivní kroky k nalezení vhodného uchazeče“ a „stanovená lhůta.“
„Pro účely bodu 1 prvního pododstavce je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem doplnění tohoto nařízení vymezením pojmů „aktivní kroky k nalezení vhodného uchazeče“ a „stanovená lhůta.“
Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 74 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 453/2008
Čl. 3 – odst. 1
„1. Členské státy sestavují čtvrtletní údaje ke konkrétním referenčním dnům. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se stanoví tyto konkrétní referenční dny.“
„1. Členské státy sestavují čtvrtletní údaje ke konkrétním referenčním dnům. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením konkrétních referenčních dnů.“
Pozměňovací návrh 207
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 74 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 453/2008
Čl. 5 – odst. 1
„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se stanoví datum prvního referenčního čtvrtletí a lhůty pro předávání. Současně se předávají veškeré revize čtvrtletních údajů za předchozí čtvrtletí.
„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením data prvního referenčního čtvrtletí a lhůty pro předávání údajů, které platí pro členské státy. Současně se předávají veškeré revize čtvrtletních údajů za předchozí čtvrtletí.
Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje a metadata ve formátu, který Komise stanoví prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 9 odst. 3.“
Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje a metadata v technickém formátu, který Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů, a uvádějí informace o jejich zdroji. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 9 odst. 3.“
Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 74 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 453/2008
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, pokud jde o příslušný rámec pro vypracování série studií proveditelnosti.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením příslušného rámce pro vypracování série studií proveditelnosti.
Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 74 – odst. 3 – bod 5
Nařízení (ES) č. 453/2008
Čl. 8 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 2, čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 2, čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 a 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 75 – odst. 2 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 763/2008
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, pokud jde o stanovení následujících referenčních roků. Referenční rok spadá na počátek každého desetiletí.“;
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel následujících referenčních roků. Referenční rok spadá na počátek každého desetiletí.“;
Pozměňovací návrh 211
Návrh nařízení
Příloha I – část VI – bod 75 – odst. 2 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 763/2008
Čl. 5 – odst. 3
3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, pokud jde o stanovení programu statistických údajů a metadat, které mají být předávány, za účelem splnění požadavků tohoto nařízení.“
3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením programu statistických údajů a metadat, které mají být předávány, pro splnění požadavků tohoto nařízení.“
Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 75 – odst. 2 – bod 3
Nařízení (ES) č. 763/2008
Čl. 7 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1 a 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 76 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1099/2008
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem bližšího vysvětlení terminologie přidáním příslušných odkazů na NACE poté, co vstoupí v platnost revidovaná klasifikace NACE.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení s cílem vysvětlit terminologii přidáním příslušných odkazů na NACE poté, co vstoupí v platnost revidovaná klasifikace NACE.
Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 76 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1099/2008
Čl. 8 – odst. 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o soubor ročních statistik o jaderné energii.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením souboru ročních statistik o jaderné energii.“
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 76 – odst. 3 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1099/2008
Čl. 9 – odst. 2
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o soubor statistických údajů o obnovitelných zdrojích energie a soubor statistických údajů o konečné spotřebě energie.“;
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením souboru statistických údajů o obnovitelných zdrojích energie a soubor statistických údajů o konečné spotřebě energie.“
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 76 – odst. 3 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1099/2008
Čl. 10 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 5 odst. 3, článku 8 a čl. 9 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 5 odst. 3, článku 8 a čl. 9 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 217
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2
Údaje jsou poskytovány ve stanovených lhůtách a intervalech a týkají se stanovených referenčních období uvedených v příslušných přílohách nebo v aktech v přenesené pravomoci. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a.
Údaje jsou poskytovány ve stanovených lhůtách a intervalech a týkají se stanovených referenčních období uvedených v příslušných přílohách nebo v aktech v přenesené pravomoci. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a doplněním tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 218
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Čl. 9 – odst. 1 – návětí
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o:
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví:
Pozměňovací návrh 219
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Čl. 9 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 1 a v písmenech c), d) a e) příloh I, II, III, IV a V je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 1 a v písmenech c), d) a e) příloh I, II, III, IV a V je svěřena Komisi na dobu pěti let od … [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 220
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 6 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha I – písm. c – odst. 1
Statistické údaje z EHIS se poskytují každých pět let; pro jiný sběr údajů, jako například údajů o nemocnosti nebo úrazech a zraněních, a v případě některých zvláštních modulů šetření může být nutná jiná frekvence. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku, intervalu a lhůty pro poskytování údajů.“;
Statistické údaje z EHIS se poskytují každých pět let; pro jiný sběr údajů, jako například údajů o nemocnosti nebo úrazech a zraněních, a v případě některých zvláštních modulů šetření může být nutná jiná frekvence. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku, intervalu a lhůty pro poskytování údajů.“
Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 6 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha I – písm. d – odst. 2
„Není nutné, aby byla při každém poskytování údajů zahrnuta všechna témata. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;
„Není nutné, aby byla při každém poskytování údajů zahrnuta všechna témata. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;
Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 6 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha I – písm. e – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se charakteristik šetření a jiných použitých zdrojů, typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se charakteristik šetření a jiných použitých zdrojů, typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“
Pozměňovací návrh 223
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 7 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha II – písm. c – odst. 1
Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku, intervalu a lhůty pro poskytování údajů.“;
Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku, intervalu a lhůty pro poskytování údajů.“
Pozměňovací návrh 224
Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 77 – odst. 2 – bod 7 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha II – písm. d – odst. 4
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“
Pozměňovací návrh 225
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 7 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha II – písm. e – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se popisu zdrojů údajů a použité kompilace, typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se popisu zdrojů údajů a použité kompilace, typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“
Pozměňovací návrh 226
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 8 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha III – písm. c – odst. 1
Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku. Údaje se předkládají nejpozději 24 měsíce po skončení referenčního roku. Předběžné nebo odhadované údaje mohou být poskytnuty dříve. U případů souvisejících s obecným ohrožením mohou být dodatečně zavedeny zvláštní sběry údajů, a to buď pro všechny příčiny, nebo pro specifické příčiny smrti.“;
Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku. Údaje se předkládají nejpozději 24 měsíce po skončení referenčního roku. Předběžné nebo odhadované údaje mohou být poskytnuty dříve. U případů souvisejících s obecným ohrožením mohou být dodatečně zavedeny zvláštní sběry údajů, a to buď pro všechny příčiny, nebo pro specifické příčiny smrti.“;
Pozměňovací návrh 227
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 8 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha III – písm. d – odst. 4
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;
Pozměňovací návrh 228
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 8 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha III – písm. e – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“
Pozměňovací návrh 229
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 9 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha IV – písm. c – odst. 1
Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku. Údaje se předkládají nejpozději osmnáct měsíců po skončení referenčního roku.“;
Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku. Údaje se předkládají nejpozději osmnáct měsíců po skončení referenčního roku.“;
Pozměňovací návrh 230
Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 77 – odst. 2 – bod 9 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha IV – písm. d – odst. 4
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“
Pozměňovací návrh 231
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 9 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha IV – písm. e – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, hlášeného počtu pracovních úrazů a případně údajů týkajících se výběrového souboru a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, hlášeného počtu pracovních úrazů a případně údajů týkajících se výběrového souboru a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“
Pozměňovací návrh 232
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 10 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha V – písm. c – odst. 1
U nemocí z povolání se statistické údaje poskytují každoročně a předkládají se nejpozději patnáct měsíců po skončení referenčního roku. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se referenčních období, intervalů a lhůt pro poskytování jiných souborů údajů.“;
U nemocí z povolání se statistické údaje poskytují každoročně a předkládají se nejpozději patnáct měsíců po skončení referenčního roku. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se referenčních období, intervalů a lhůt pro poskytování jiných souborů údajů.“
Pozměňovací návrh 233
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 10 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha V – písm. d – odst. 4
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření týkajících se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“
Pozměňovací návrh 234
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1338/2008
Příloha V – písm. e – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“
Pozměňovací návrh 235
Návrh nařízení
Příloha I – část VII – bod 78 – odst. 2 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1185/2009
Čl. 5 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1a, 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1a, 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 236
Návrh nařízení
Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1606/2002
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a, pokud jde o platnost mezinárodních účetních standardů v rámci Unie.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením platnosti mezinárodních účetních standardů v rámci Unie (dále jen „přijaté mezinárodní účetní standardy“).
Pozměňovací návrh 237
Návrh nařízení
Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1606/2002
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2
Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro stabilitu finančních trhů nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 5b.“;
vypouští se
Pozměňovací návrh 238
Návrh nařízení
Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1606/2002
Čl. 4 – odst. 1
1a)  V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„Pro každé účetní období, které začíná dnem 1. ledna 2005 nebo později, sestaví společnosti řídící se právem členského státu své konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přejatými postupem podle čl. 6 odst. 2, pokud jsou k rozvahovému dni jejich cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů(1).“
„Pro každé účetní období, které začíná dnem 1. ledna 2005 nebo později, sestaví společnosti řídící se právem členského státu své konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými podle čl. 3 odst. 1, pokud jsou k rozvahovému dni jejich cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 1 bodu 21 směrnice 2014/65/EU.“
Pozměňovací návrh 239
Návrh nařízení
Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1606/2002
Článek 5
1b)  Článek 5 se nahrazuje tímto:
Článek 5
Článek 5
Možnosti s ohledem na roční účetní závěrky a společnosti bez veřejně obchodovaných cenných papírů
Možnosti s ohledem na roční účetní závěrky a společnosti bez veřejně obchodovaných cenných papírů
Členské státy mohou povolit nebo požadovat,
Členské státy mohou povolit nebo požadovat,
a)  aby společnosti uvedené v článku 4 sestavovaly své účetní závěrky
a)  aby společnosti uvedené v článku 4 sestavovaly své účetní závěrky
b)  společnosti jiné než uvedené v článku 4 sestavovaly své konsolidované účetní závěrky nebo roční účetní závěrky
b)  společnosti jiné než uvedené v článku 4 sestavovaly své konsolidované účetní závěrky nebo roční účetní závěrky
v souladu s mezinárodními účetními standardy přejatými postupem podle čl. 6 odst. 2.“
v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými podle čl. 3 odst. 1.“
Pozměňovací návrh 240
Návrh nařízení
Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1606/2002
Čl. 5 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 241
Návrh nařízení
Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1606/2002
Čl. 5 a – odst. 6
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 242
Návrh nařízení
Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1606/2002
Článek 5 b
Článek 5b
vypouští se
Postup pro naléhavé případy
1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.
2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 5a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.
Pozměňovací návrh 243
Návrh nařízení
Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1606/2002
Čl. 6 a 7
„3) Články 6 a 7 se zrušují.
„3) Článek 6 se zrušuje.
Pozměňovací návrh 244
Návrh nařízení
Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1606/2002
Článek 7
3a)  Článek 7 se nahrazuje tímto:
Článek 7
Článek 7
Vykazování a koordinace
Vykazování a koordinace
1.  Komise udržuje s výborem pravidelný styk s ohledem na stav aktivních projektů IASB a jakýchkoli souvisejících dokumentů vypracovaných IASB pro koordinaci postojů a pro usnadnění diskusí týkajících se přejímání standardů, které mohou vyplývat z těchto projektů a dokumentů.
1.  Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o stavu aktivních projektů IASB a jakýchkoli souvisejících dokumentů vypracovaných IASB pro koordinaci postojů a pro usnadnění diskusí týkajících se přijímání standardů, které mohou vyplývat z těchto projektů a dokumentů.
2.  Pokud Komise zamýšlí nenavrhnout přejetí určitého standardu, uvědomí o tom řádně a včas výbor.“
2.  Pokud Komise zamýšlí nenavrhnout přijetí určitého standardu, uvědomí o tom řádně a včas Evropský parlament a Radu.“
Pozměňovací návrh 245
Návrh nařízení
Příloha I – část VIII – bod 80 – odst. 1
Za účelem přizpůsobení směrnice 2009/110/ES, aby byla zohledněna inflace nebo technologický rozvoj a rozvoj trhu a zajištěno konvergentní uplatňování výjimek stanovených ve zmíněné směrnici, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedené směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Článek 14 směrnice 2009/110/ES obsahuje zmocnění Komise k přijímání opatření nezbytných k aktualizaci ustanovení směrnice „s cílem zohlednit inflaci nebo technický vývoj a vývoj trhu“ v souladu s regulativním postupem s kontrolou. Takové přenesení pravomoci, pokud by se přizpůsobilo pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci bez dalších změn, by nevyhovovalo požadavkům článku 290 SFEU, pokud jde o nezbytné uvedení cílů, obsahu a rozsahu přenesení pravomoci. Vzhledem k tomu, že Komise dosud toto zmocnění nevyužila, mělo by být zrušeno.
Pozměňovací návrh 246
Návrh nařízení
Příloha I – část VIII – bod 80 – odst. 2 – bod 1
Směrnice 2009/110/ES
Článek 14
1)  Článek 14 se nahrazuje tímto:
1)  Článek 14 se zrušuje.
Článek 14
Akty v přenesené pravomoci
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, pokud jde o:
a)  mění tato směrnice s cílem zohlednit inflaci nebo technologický vývoj a vývoj trhu;
b)  mění čl. 1 odst. 4 a 5, aby se zajistilo konvergentní uplatňování výjimek uvedených v těchto ustanoveních.“
Pozměňovací návrh 247
Návrh nařízení
Příloha I – část VIII – bod 80 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2009/110/ES
Článek 14 a
2)  Vkládá se nový článek 14a, který zní:
vypouští se
Článek 14a
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 14 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 14 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
________________
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. ’
Pozměňovací návrh 248
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 81 – odst. 2 – bod 4
Směrnice 75/324/EHS
Čl. 10 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 5 a čl. 10 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 5 a čl. 10 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 249
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 81 – odst. 2 – bod 4
Směrnice 75/324/EHS
Čl. 10 a – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 5 a čl. 10 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 5 a čl. 10 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 250
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 83 – odst. 2 – bod 1
Směrnice 80/181/EHS
Čl. 6 a – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6c, kterými se stanoví doplňkové údaje.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6c za účelem doplnění této směrnice stanovením doplňkových údajů.
Pozměňovací návrh 251
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 83 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 80/181/EHS
Čl. 6 c – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 29 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 6a je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 252
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 83 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 80/181/EHS
Čl. 6 c – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 6a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 6a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 253
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 84 – odst. 2 – bod 1
Směrnice 97/67/ES
Čl. 16 – odst. 6
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, pokud jde o specifikace těchto normalizovaných podmínek.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem doplnění této směrnice specifikací těchto normalizovaných podmínek.“
Pozměňovací návrh 254
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 84 – odst. 2 – bod 3
Směrnice 97/67/ES
Čl. 20 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 255
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 86 – odst. 2 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2003/2003
Čl. 31 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 29 odst. 4 a čl. 31 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 29 odst. 4 a čl. 31 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 256
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 88 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2004/10/ES
Čl. 3 b – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 3a a čl. 5 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 3a a čl. 5 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 257
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 90 – odst. 2 – bod 1
Směrnice 2006/123/ES
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 39a za účelem stanovení společných kritérií, kterými se vymezuje přiměřenost povaze a rozsahu rizika pro účely pojištění nebo záruk uvedených v odstavci 1 tohoto článku.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 39a za účelem doplnění této směrnice stanovením společných kritérií, kterými se vymezuje přiměřenost povaze a rozsahu rizika pro účely pojištění nebo záruk uvedených v odstavci 1 tohoto článku.“
Pozměňovací návrh 258
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 90 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2006/123/ES
Čl. 36 – pododstavec 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 39a za účelem stanovení lhůt uvedených v článcích 28 až 35.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 39a za účelem doplnění této směrnice stanovením lhůt uvedených v článcích 28 až 35.
Pozměňovací návrh 259
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 90 – odst. 2 – bod 3
Směrnice 2006/123/ES
Čl. 39 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 23 odst. 4 a článku 36 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 23 odst. 4 a článku 36 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 260
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 90 – odst. 2 – bod 3
Směrnice 2006/123/ES
Čl. 39 a – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 23 odst. 4 a článku 36 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 23 odst. 4 a článku 36 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 261
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 91 – odst. 1 – odrážka 2
–  změny příloh uvedeného nařízení v určitých případech,
–  změny příloh uvedeného nařízení,
Pozměňovací návrh 262
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 91 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1907/2006
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a, kterými se stanoví zkušební metody.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením zkušebních metod.
Pozměňovací návrh 263
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 91 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1907/2006
Čl. 41 – odst. 7
„7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat po konzultaci s agenturou akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a ke změně podílu vybraných dokumentací a změně nebo zahrnutí dalších kritérií v odstavci 5.“
„7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat po konzultaci s agenturou akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a za účelem úpravy tohoto nařízení změnou podílu vybraných dokumentací a aktualizací nebo zahrnutím dalších kritérií do odstavce 5.“
Pozměňovací návrh 264
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 91 – odst. 3 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1907/2006
Čl. 73 – odst. 2
4a)  V článku 73 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Konečné rozhodnutí se přijme postupem podle čl. 133 odst. 4. Komise zašle návrh změn členským státům nejméně 45 dní před hlasováním.
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 131a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím konečného rozhodnutí o změně přílohy XVII.
Pozměňovací návrh 265
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 91 – odst. 3 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1907/2006
Článek 131 a
Článek 131a
Článek 131a
Výkon přenesené pravomoci
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 7, čl. 58 odst. 1 a 8, čl. 68 odst. 1 a 2, čl. 131 a čl. 138 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 7, čl. 58 odst. 1 a 8, čl, 68 odst. 1 a 2, čl. 73 odst. 2, článku 131 a čl. 138 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 7, čl. 58 odst. 1 a 8, čl. 68 odst. 1 a 2, článku 131 a čl. 138 odst. 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 7, čl. 58 odst. 1 a 8, čl. 68 odst. 1 a 2, čl. 73 odst. 2, článku 131 a čl. 138 odst. 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 7, čl. 58 odst. 1 a 8, čl. 68 odst. 1 a 2, článku 131 a čl. 138 odst. 9 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 7, čl. 58 odst. 1 a 8, čl. 68 odst. 1 a 2, čl. 73 odst. 2, článku 131 a čl. 138 odst. 9 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
_____________________
_____________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozměňovací návrh 266
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 94 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2009/48/ES
Čl. 46 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 46 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 46 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 267
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 94 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2009/48/ES
Čl. 46 a – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 46 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 46 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 268
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 97 – odst. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2009/125/ES
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a.“;
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a doplněním této směrnice.“
Pozměňovací návrh 269
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 97 – odst. 2 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2009/125/ES
Čl. 15 – odst. 10
„10. Akt v přenesené pravomoci, který stanoví požadavky na ekodesign, zahrnuje v případě potřeby ustanovení o zajištění vyváženosti různých environmentálních aspektů.“
„10. Akt v přenesené pravomoci, který stanoví požadavky na ekodesign, zahrnuje v případě potřeby ustanovení o zajištění vyváženosti různých environmentálních aspektů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a doplněním této směrnice.
Pozměňovací návrh 270
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 97 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2009/125/ES
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat tato opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat tato opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a doplněním této směrnice.“
Pozměňovací návrh 271
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 97 – odst. 2 – bod 3
Směrnice 2009/125/ES
Čl. 18 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 272
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 98 – odst. 2 – bod 2
Nařízení (ES) č. 661/2009
Článek 14
Článek 14
Článek 14
Přenesené pravomoci
Přenesené pravomoci
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, které jsou s ohledem na technický pokrok nezbytné, pokud jde o:
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a za účelem doplnění tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok tím, že stanoví:
a)  opatření měnící mezní hodnoty valivého odporu a hluku odvalování pneumatik stanovené v částech B a C přílohy II, je-li to nezbytné v důsledku změn ve zkušebních postupech a aniž se sníží stávající úroveň ochrany životního prostředí;
b)  opatření upravující přílohu IV tak, aby zahrnovala předpisy EHK OSN, které jsou podle čl. 4 odst. 4 rozhodnutí 97/836/ES závazné.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a za účelem doplnění tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok tím, že stanoví:
a)  podrobné předpisy týkající se zvláštních postupů, zkoušek a technických požadavků na schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a konstrukčních částí a samostatných technických celků s ohledem na články 5 až 12;
a)  podrobné předpisy týkající se zvláštních postupů, zkoušek a technických požadavků na schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a konstrukčních částí a samostatných technických celků s ohledem na články 5 až 12;
b)  podrobné předpisy týkající se zvláštních bezpečnostních požadavků na vozidla určená k silniční přepravě nebezpečných věcí uvnitř členských států nebo mezi nimi, s přihlédnutím k předpisu EHK OSN č. 105;
b)  podrobné předpisy týkající se zvláštních bezpečnostních požadavků na vozidla určená k silniční přepravě nebezpečných věcí uvnitř členských států nebo mezi nimi, s přihlédnutím k předpisu EHK OSN č. 105;
c)  přesnější vymezení fyzikálních charakteristik a výkonnostních požadavků, které musí pneumatika splňovat, aby mohla být v souladu s čl. 3 odst. 2 body 8 až 13 označena za „pneumatiku pro zvláštní užití“, „profesionální terénní pneumatiku“, „zesílenou pneumatiku“, „pneumatiku pro vysoké zatížení“, „pneumatiku pro jízdu na sněhu“, „náhradní pneumatiku pro dočasné užití typu T“ nebo „trakční pneumatiku“;
c)  přesnější vymezení fyzikálních charakteristik a výkonnostních požadavků, které musí pneumatika splňovat, aby mohla být v souladu s čl. 3 odst. 2 body 8 až 13 označena za „pneumatiku pro zvláštní užití“, „profesionální terénní pneumatiku“, „zesílenou pneumatiku“, „pneumatiku pro vysoké zatížení“, „pneumatiku pro jízdu na sněhu“, „náhradní pneumatiku pro dočasné užití typu T“ nebo „trakční pneumatiku“;
d)  opatření měnící mezní hodnoty valivého odporu a hluku odvalování pneumatik stanovené v částech B a C přílohy II, je-li to nezbytné v důsledku změn ve zkušebních postupech a aniž se sníží stávající úroveň ochrany životního prostředí;
e)  podrobné předpisy týkající se postupu stanovování hladin hluku uvedených v bodě 1 části C přílohy II;
e)  podrobné předpisy týkající se postupu stanovování hladin hluku uvedených v bodě 1 části C přílohy II;
f)  opatření upravující přílohu IV tak, aby zahrnovala předpisy EHK OSN, které jsou podle čl. 4 odst. 4 rozhodnutí 97/836/ES závazné;
g)  správní předpisy týkající se zvláštních postupů, zkoušek a technických požadavků na schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a konstrukčních částí a samostatných technických celků s ohledem na články 5 až 12;
g)  správní předpisy týkající se zvláštních postupů, zkoušek a technických požadavků na schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a konstrukčních částí a samostatných technických celků s ohledem na články 5 až 12;
h)  opatření osvobozující některá vozidla či třídy vozidel kategorií M2, M3, N2 a N3 od povinnosti namontovat do nich vyspělé systémy pro vozidla uvedené v článku 10 v případech, kdy by montáž těchto systémů nebyla na základě analýzy nákladů a přínosů a s přihlédnutím ke všem příslušným bezpečnostním hlediskům u těchto vozidel či tříd vozidel vhodná;
h)  opatření osvobozující některá vozidla či třídy vozidel kategorií M2, M3, N2 a N3 od povinnosti namontovat do nich vyspělé systémy pro vozidla uvedené v článku 10 v případech, kdy by montáž těchto systémů nebyla na základě analýzy nákladů a přínosů a s přihlédnutím ke všem příslušným bezpečnostním hlediskům u těchto vozidel či tříd vozidel vhodná;
i)  další opatření nezbytná pro uplatňování tohoto nařízení.“
i)  další opatření nezbytná pro uplatňování tohoto nařízení.“
Pozměňovací návrh 273
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 98 – odst. 2 – bod 3
Nařízení (ES) č. 661/2009
Čl. 14 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 14 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od vstupu tohoto nařízení v platnost.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 14 je svěřena Komisi na dobu pěti let od … [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 274
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 98 – odst. 2 – bod 3
Nařízení (ES) č. 661/2009
Čl. 14 a – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 14 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 14 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
Pozměňovací návrh 275
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 99 – odst. 1 – odrážka 8 a (nová)
–  za účelem doplnění tohoto nařízení povolováním výjimek ze zákazu zkoušek na zvířatech v případě, že se objeví vážné obavy ohledně bezpečnosti některé existující přísady do kosmetických přípravků.
Pozměňovací návrh 276
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 99 – odst. 3
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1223/2009, pokud jde o odchylky ve vztahu ke zkouškám na zvířatech, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k přijímání rozhodnutí, jimiž se povolují výjimky ze zákazu zkoušek na zvířatech. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Pozměňovací návrh 277
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 99 – odst. 4 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1223/2009
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 9
„Opatření uvedená v šestém pododstavci se přijímají prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 32 odst. 2.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a za účelem doplnění tohoto nařízení schvalováním výjimek uvedených v šestém pododstavci.“
Pozměňovací návrh 278
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 99 – odst. 4 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1223/2009
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se po konzultaci s VVBS nebo jinými příslušnými orgány a s přihlédnutím ke směrnici 2005/29/ES stanoví seznam společných kritérií pro tvrzení, která lze používat v souvislosti s kosmetickými přípravky.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že po konzultaci s VVBS nebo jinými příslušnými orgány a s přihlédnutím ke směrnici 2005/29/ES stanoví seznam společných kritérií pro tvrzení, která lze používat v souvislosti s kosmetickými přípravky.“
Pozměňovací návrh 279
Návrh nařízení
Příloha I – část IX – bod 99 – odst. 4 – bod 9
Nařízení (ES) č. 1223/2009
Článek 31 a
Článek 31a
Článek 31a
Výkon přenesené pravomoci
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 13 odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 8 a 9, čl. 20 odst. 2 a čl. 31 odst. 1, 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 13 odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 8 a 9, čl. 18 odst. 2, čl. 20 odst. 2 a čl. 31 odst. 1, 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 13 odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 8 a 9, čl. 20 odst. 2 a čl. 31 odst. 1, 2 a 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 13 odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 8 a 9, čl. 18 odst. 2, čl. 20 odst. 2 a čl. 31 odst. 1, 2 a 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 3, čl. 13 odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 8 a 9, čl. 20 odst. 2 a čl. 31 odst. 1, 2 a 3 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 3, čl. 13 odst. 8, čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 8 a 9, čl. 18 odst. 2, čl. 20 odst. 2 a čl. 31 odst. 1, 2 a 3 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
_____________________
_____________________
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozměňovací návrh 280
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 102 – odst. 2 – bod 2
Nařízení (EHS) č. 3922/91
Čl. 11 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Přenesení pravomocí uvedené v čl. 11 odst. 1 je Komisi svěřeno na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 281
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 104 – odst. 1
Za účelem přizpůsobení směrnice 97/70/ES vývoji mezinárodního práva by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy uvedené směrnice za účelem uplatňování navazujících změn protokolu z Torremolinos. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Za účelem přizpůsobení směrnice 97/70/ES vývoji mezinárodního práva by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy uvedené směrnice za účelem uplatňování navazujících změn protokolu z Torremolinos a za účelem jejího doplnění přijetím ustanovení pro harmonizovaný výklad těch ustanovení přílohy protokolu z Torremolinos, která byla ponechána na vůli správám jednotlivých smluvních stran.
Aby byla zajištěna ochrana unijních standardů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem změny této směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu protokolu Torremolinos, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by tato změna byla s těmito předpisy neslučitelná.
Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 282
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 104 – odst. 2
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení směrnice 97/70/ES by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí ustanovení pro harmonizovaný výklad ustanovení přílohy protokolu z Torremolinos, který byl ponechán na vůli správám jednotlivých smluvních stran, pokud je to nezbytné k zajištění důsledného uplatňování těchto ustanovení v Unii. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Pozměňovací návrh 283
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 104 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 97/70/ES
Čl. 8 – odst. 2
2.  Komise může stanovit harmonizovaný výklad ustanovení přílohy protokolu z Torremolinos, který byl ponechán na vůli správám jednotlivých smluvních stran, pokud je to nezbytné k zajištění důsledného uplatňování těchto ustanovení v Unii, prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 9 odst. 2.
2.  Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a doplňující tuto směrnici s cílem stanovit harmonizovaný výklad ustanovení přílohy protokolu z Torremolinos, který byl ponechán na vůli správám jednotlivých smluvních stran.
Pozměňovací návrh 284
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 104 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 97/70/ES
Čl. 8 – odst. 3
3.  Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v čl. 2 odst. 4 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002*.
3.  Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, jimiž se mění tato směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu mezinárodních právních nástrojů uvedených v čl. 2 odst. 4, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by byla s těmito předpisy neslučitelná.
Pozměňovací návrh 285
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 104 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 97/70/ES
Čl. 8 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 286
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 104 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 97/70/ES
Čl. 8 a – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 287
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 104 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 97/70/ES
Čl. 8 a – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 288
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 105 – odst. 2 a (nový)
Aby byla zajištěna ochrana unijních standardů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem změny této směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu úmluvy Marpol 73/78, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by byla s těmito předpisy neslučitelná.
Pozměňovací návrh 289
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 105 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2000/59/ES
Čl. 13 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 290
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 105 – odst. 3 – bod 3
Směrnice 2000/59/ES
Čl. 15 – odst. 3
3.  Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 2 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002*.
3.  Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, jimiž se mění tato směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 2, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by byla s těmito předpisy neslučitelná.
____________________
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1).
Pozměňovací návrh 291
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 106 – odst. 1 a (nový)
Aby byla zajištěna ochrana unijních standardů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem změny této směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu mezinárodních nástrojů uvedených v článku 3 této směrnice, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by byla s těmito předpisy neslučitelná.
Pozměňovací návrh 292
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 106 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2001/96/ES
Čl. 15 – odst. 3
Změny mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 3 mohou být vyjmuty z oblasti působnosti této směrnice na základě článku 5 nařízení (ES) č. 2099/2002.
Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, jimiž se mění tato směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu mezinárodních právních nástrojů uvedených v článku 3, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by byla s těmito předpisy neslučitelná.
Pozměňovací návrh 293
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 106 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2001/96/ES
Čl. 15 – poznámka pod čarou
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
vypouští se
Pozměňovací návrh 294
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 106 – odst. 3 – bod 3
Směrnice 2001/96/ES
Čl. 15 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 295
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 111 – odst. 3 – bod 1 – písm. a – bod ii
Nařízení (ES) č. 782/2003
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat v případě potřeby akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, pokud jde o stanovení harmonizovaného postupu prohlídek a udělování osvědčení pro plavidla uvedená v písmenu b) tohoto odstavce.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat v případě potřeby akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením harmonizovaného postupu prohlídek a udělování osvědčení pro plavidla uvedená v písmenu b) prvního pododstavce tohoto odstavce.“
Pozměňovací návrh 296
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 111 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 782/2003
Čl. 8 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 1 a článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 1 a článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 297
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 112 – odst. 3 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2004/52/ES
Čl. 4 – odst. 4
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4a, pokud jde o definování evropské služby elektronického mýtného. Tyto akty budou přijaty pouze za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky vyhodnocené na základě příslušných studií tak, aby umožnily fungování interoperability ze všech hledisek včetně technických, právních a obchodních.
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4a za účelem doplnění tohoto nařízení definováním evropských služeb elektronického mýtného. Tyto akty budou přijaty pouze za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky vyhodnocené na základě příslušných studií tak, aby umožnily fungování interoperability ze všech hledisek včetně technických, právních a obchodních.
Pozměňovací návrh 298
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 112 – odst. 3 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2004/52/ES
Čl. 4 – odst. 5
5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4a, pokud jde o technická rozhodnutí vztahující se k realizaci evropské služby elektronického mýtného.
5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4a za účelem doplnění této směrnice přijetím technických rozhodnutí vztahujících se k realizaci evropské služby elektronického mýtného.
Pozměňovací návrh 299
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 112 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2004/52/ES
Čl. 4 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2, 4 a 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2, 4 a 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 300
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 113 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2004/54/ES
Čl. 16 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 301
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 114 – odst. 1
Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 725/2004 vývoji mezinárodního práva by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedeného nařízení za účelem začlenění změn některých mezinárodních nástrojů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 725/2004 vývoji mezinárodního práva by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedeného nařízení za účelem začlenění změn některých mezinárodních nástrojů a za účelem doplnění uvedeného nařízení stanovením harmonizovaných postupů pro uplatňování závazných ustanovení předpisu ISPS, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti uvedeného nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 302
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 114 – odst. 2
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 725/2004 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení harmonizovaných postupů pro uplatňování závazných ustanovení předpisu ISPS, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti uvedeného nařízení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Pozměňovací návrh 303
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 114 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 725/2004
Čl. 10 – odst. 3
3.  Komise stanoví harmonizované postupy pro uplatňování závazných ustanovení předpisu ISPS, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti tohoto nařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2.
3.  Komise je zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení s cílem stanovit harmonizované postupy pro uplatňování závazných ustanovení předpisu ISPS, avšak bez rozšiřování oblasti působnosti tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 304
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 114 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 725/2004
Čl. 10 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 305
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 117 – odst. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 868/2004
Čl. 5 – odst. 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a, pokud jde o podrobnou metodiku pro určení existence nekalých cenových praktik. Tato metodika mimo jiné stanoví způsob, kterým se na základě konkrétních podmínek leteckého odvětví posuzují běžné konkurenční cenové praktiky, skutečné náklady a přiměřené marže.“
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podrobné metodiky pro určení existence nekalých cenových praktik. Tato metodika mimo jiné stanoví způsob, kterým se na základě konkrétních podmínek leteckého odvětví posuzují běžné konkurenční cenové praktiky, skutečné náklady a přiměřené marže.“
Pozměňovací návrh 306
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 117 – odst. 2 – bod 2
Nařízení (ES) č. 868/2004
Čl. 14 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 307
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 121 – odst. 3 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2006/126/ES
Čl. 1 – odst. 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, pokud jde o požadavky na mikročip uvedené v příloze I. Tyto požadavky stanoví schválení typu ES, které lze udělit pouze tehdy, je-li prokázána odolnost proti pokusům manipulovat s údaji nebo je pozměňovat.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením požadavků na mikročip uvedeným v příloze I. Tyto požadavky stanoví schválení typu ES, které lze udělit pouze tehdy, je-li prokázána odolnost proti pokusům manipulovat s údaji nebo je pozměňovat.
Pozměňovací návrh 308
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 121 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2006/126/ES
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem stanovení vhodných specifikací proti padělání.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem doplnění této směrnice stanovením vhodných specifikací proti padělání.
Pozměňovací návrh 309
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 121 – odst. 3 – bod 4
Směrnice 2006/126/ES
Čl. 8 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 2 a článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 2 a článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 310
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 123 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2007/59/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se na základě návrhu vypracovaného agenturou stanoví vzor Společenství pro licenci, osvědčení a ověřený opis osvědčení a kterými se určují jejich technické vlastnosti, přičemž se přihlédne k opatřením proti padělání.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a za účelem doplnění této směrnice, kterými se na základě návrhu vypracovaného agenturou stanoví vzor Společenství pro licenci, osvědčení a ověřený opis osvědčení a kterými se určují jejich technické vlastnosti, přičemž se přihlédne k opatřením proti padělání.
Pozměňovací návrh 311
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 123 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2007/59/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se na základě doporučení agentury stanoví kódy Společenství pro různé druhy kategorií A a B podle odstavce 3 tohoto článku.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a za účelem doplnění této směrnice, kterými se na základě doporučení agentury stanoví kódy Společenství pro různé druhy kategorií A a B podle odstavce 3 tohoto článku.
Pozměňovací návrh 312
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 123 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2007/59/ES
Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 2
„Za tímto účelem je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se na základě návrhu vypracovaného agenturou stanoví základní parametry rejstříků, které mají být vytvořeny, jako jsou údaje, které mají být zaznamenávány, jejich formát a protokol o výměně údajů, přístupová práva, doba uchovávání údajů a postupy v případě úpadkového řízení. “
„Za tímto účelem je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a za účelem doplnění této směrnice, kterými se na základě návrhu vypracovaného agenturou stanoví základní parametry rejstříků, které mají být vytvořeny, jako jsou údaje, které mají být zaznamenávány, jejich formát a protokol o výměně údajů, přístupová práva, doba uchovávání údajů a postupy v případě úpadkového řízení. “
Pozměňovací návrh 313
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 123 – odst. 3 – bod 3 – písm. b
Směrnice 2007/59/ES
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se stanoví tato kritéria.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a za účelem doplnění této směrnice stanovením těchto kritérií.“
Pozměňovací návrh 314
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 123 – odst. 3 – bod 4
Směrnice 2007/59/ES
Čl. 25 – odst. 5 – pododstavec 1
Výběr zkoušejících a zkoušek může podléhat kritériím Unie. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se stanoví tato kritéria Unie na základě návrhu připraveného agenturou.
Výběr zkoušejících a zkoušek může podléhat kritériím Unie. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a za účelem doplnění této směrnice stanovením těchto kritérií Unie na základě návrhu připraveného agenturou.
Pozměňovací návrh 315
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 123 – odst. 3 – bod 6
Směrnice 2007/59/ES
Čl. 31 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 31 odst. 1 a článku 34 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 22 odst. 4, čl. 23 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 31 odst. 1 a článku 34 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 316
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 123 – odst. 3 – bod 8
Směrnice 2007/59/ES
Čl. 34 – odst. 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a, kterými se stanoví technické a funkční specifikace pro tuto čipovou kartu.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 31a za účelem doplnění této směrnice stanovením technických a funkčních specifikací pro tuto čipovou kartu.“
Pozměňovací návrh 317
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 124 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1371/2007
Čl. 34 – odst. 1
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a, pokud jde o opatření uvedená v článcích 2, 10 a 12.
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a za účelem doplnění této směrnice přijetím opatření uvedených v článcích 2, 10 a 12.
Pozměňovací návrh 318
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 124 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1371/2007
Čl. 34 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 33 a 34 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 33 a 34 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 319
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 126 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2008/96/ES
Čl. 7 – odst. 1 a
„1a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, kterými se stanoví společná kritéria pro podávání zpráv o závažnosti nehody, včetně počtu mrtvých a zraněných osob.“
„1a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem doplnění této směrnice stanovením společných kritérií pro podávání zpráv o závažnosti nehody, včetně počtu mrtvých a zraněných osob.“
Pozměňovací návrh 320
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 126 – odst. 3 – bod 4
Směrnice 2008/96/ES
Čl. 12 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1a a článku 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 1a a článku 12 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 321
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 127 – odst. 3 – bod 1 – písm. a – bod i
Nařízení (ES) č. 300/2008
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se stanoví určité prvky společných základních norem.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením určitých prvků společných základních norem.“
Pozměňovací návrh 322
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 127 – odst. 3 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 300/2008
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se stanoví kritéria, na základě kterých se členské státy budou moci odchýlit od společných základních norem uvedených v odstavci 1 a přijmout alternativní bezpečnostní opatření poskytující dostatečnou úroveň ochrany na základě místního posouzení rizika. Tato alternativní opatření se musí opírat o důvody týkající se velikosti letadla nebo důvody týkající se povahy, rozsahu nebo četnosti provozu nebo jiných důležitých činností.
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením kritérií, na základě kterých se členské státy budou moci odchýlit od společných základních norem uvedených v odstavci 1 a přijmout alternativní bezpečnostní opatření poskytující dostatečnou úroveň ochrany na základě místního posouzení rizika. Tato alternativní opatření se musí opírat o důvody týkající se velikosti letadla nebo důvody týkající se povahy, rozsahu nebo četnosti provozu nebo jiných důležitých činností.
Pozměňovací návrh 323
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 127 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 300/2008
Čl. 18 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 324
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 129 – odst. 1 a (nový)
Aby byla zajištěna ochrana standardů Unie, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny této směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakékoli změny předpisu IMO pro vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by tato změna byla s těmito předpisy neslučitelná.
Pozměňovací návrh 325
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 129 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2009/18/ES
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o společnou metodiku vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí, s přihlédnutím k významným skutečnostem vyvozeným z bezpečnostních vyšetřování.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění této směrnice stanovením společné metodiky vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí, s přihlédnutím k významným skutečnostem vyvozeným z bezpečnostních vyšetřování.
Pozměňovací návrh 326
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 129 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2009/18/ES
Čl. 18 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 4 a článku 20 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 4 a článku 20 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 327
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 129 – odst. 3 – bod 4
Směrnice 2009/18/ES
Čl. 20 – odst. 3
3.  V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 2099/2002 mohou být z působnosti této směrnice vyloučeny změny předpisu IMO pro vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí.
3.  Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, jimiž se mění tato směrnice s cílem vyloučit z její působnosti jakoukoli změnu předpisu IMO pro vyšetřování námořních nehod a mimořádných událostí, je-li na základě hodnocení provedeného Komisí jasně patrné, že existuje riziko, že by tato mezinárodní změna snížila úroveň námořní bezpečnosti, prevence znečištění z lodí nebo ochrany životních a pracovních podmínek na lodích stanovenou námořními právními předpisy Unie nebo že by tato změna byla s těmito předpisy neslučitelná.
Pozměňovací návrh 328
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 130 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2009/33/ES
Čl. 8 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 7 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 329
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 133 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – odst. 1 a 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se stanoví seznam kategorií, typů a stupňů závažnosti závažných porušení předpisů Unie, jež kromě porušení uvedených v příloze IV mohou vést ke ztrátě dobré pověsti. Členské státy při určování priorit pro kontroly podle čl. 12 odst. 1 přihlédnou k informacím o těchto porušeních včetně informací obdržených od ostatních členských států.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením seznamu kategorií, typů a stupňů závažnosti závažných porušení předpisů Unie, jež kromě porušení uvedených v příloze IV mohou vést ke ztrátě dobré pověsti. Členské státy při určování priorit pro kontroly podle čl. 12 odst. 1 přihlédnou k informacím o těchto porušeních včetně informací obdržených od ostatních členských států.“
Pozměňovací návrh 330
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 133 – odst. 3 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1071/2009
Čl. 24 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 331
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 134 – odst. 2 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1072/2009
Čl. 14 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 5 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 4 a čl. 5 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 332
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 135 – odst. 3 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1073/2009
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 5
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o postupy oznamování jmen takových podnikatelů v silniční osobní dopravě a spojů na trase příslušným orgánům dotyčných členských států.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením postupů oznamování jmen takových podnikatelů v silniční osobní dopravě a spojů na trase příslušným orgánům dotyčných členských států.“
Pozměňovací návrh 333
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 135 – odst. 3 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1073/2009
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 3
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o formát osvědčení.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením formátu osvědčení.“
Pozměňovací návrh 334
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 135 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1073/2009
Čl. 6 – odst. 4
„4. „Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o formát povolení.“
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením formátu povolení.“
Pozměňovací návrh 335
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 135 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1073/2009
Čl. 7 – odst. 2
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o formát žádostí.“
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením formátu žádostí.“
Pozměňovací návrh 336
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 135 – odst. 3 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1073/2009
Čl. 12 – odst. 5
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o formát jízdního listu, sešitu jízdních listů a způsob, jakým se používají.“
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením formátu jízdního listu, sešitu jízdních listů a způsobu, jakým se používají.“
Pozměňovací návrh 337
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 135 – odst. 3 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1073/2009
Čl. 25 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 3 a 5, čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 12 odst. 5 a čl. 28 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 3 a 5, čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 12 odst. 5 a čl. 28 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 338
Návrh nařízení
Příloha I – část XI – bod 135 – odst. 3 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1073/2009
Čl. 28 – odst. 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o formát tabulky, která se použije ke sdělení statistického přehledu uvedeného v odstavci 2.“
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením formátu tabulky, která se použije ke sdělení statistického přehledu uvedeného v odstavci 2.“
Pozměňovací návrh 339
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 136 – odst. 2 – bod 1
Směrnice 89/108/EHS
Čl. 4 – odst. 3
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se stanoví kritéria čistoty, která musí tato kryogenní média splňovat.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění této směrnice stanovením kritérií čistoty, která musí tato kryogenní média splňovat.“
Pozměňovací návrh 340
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 136 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 89/108/EHS
Čl. 11 – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se stanoví postupy pro odběr vzorků hluboce zmrazených potravin a pro sledování jejich teploty a teplot v přepravních prostředcích a úložných a skladovacích prostorech.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění této směrnice stanovením postupů pro odběr vzorků hluboce zmrazených potravin a pro sledování jejich teploty a teplot v přepravních prostředcích a úložných a skladovacích prostorech.
Pozměňovací návrh 341
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 136 – odst. 2 – bod 3
Směrnice 89/108/EHS
Čl. 11 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 4 a 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 4 a 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 342
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 137 – odst. 1
V zájmu dosažení cílů směrnice 1999/2/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedené směrnice v rozsahu nutném k zajištění ochrany veřejného zdraví a o doplnění zmíněné směrnice s ohledem na výjimky týkající se nejvyšší dávky záření u potravin a dodatečné požadavky na ozařovny. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
V zájmu dosažení cílů směrnice 1999/2/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny uvedené směrnice v rozsahu nutném k zajištění ochrany veřejného zdraví a o doplnění zmíněné směrnice s ohledem na výjimky týkající se nejvyšší dávky záření u potravin a dodatečné požadavky na ozařovny. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 343
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 137 – odst. 2 – bod 1
Směrnice 1999/2/ES
Čl. 5 – odst. 2
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se povolují výjimky z odstavce 1, přičemž se přihlíží k dostupným vědeckým poznatkům a příslušným mezinárodním normám.“
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění této směrnice, kterými se povolují výjimky z odstavce 1, přičemž se přihlíží k dostupným vědeckým poznatkům a příslušným mezinárodním normám.“
Pozměňovací návrh 344
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 137 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 1999/2/ES
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o dodatečné požadavky uvedené v první odrážce prvního pododstavce tohoto článku, přičemž se zohlední požadavky v souvislosti s účinností a bezpečností použitého ošetření a požadavky týkající se správné hygienické praxe při zpracovávání potravin.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění této směrnice stanovením pravidel, pokud jde o dodatečné požadavky uvedené v první odrážce prvního pododstavce tohoto článku, přičemž se zohlední požadavky v souvislosti s účinností a bezpečností použitého ošetření a požadavky týkající se správné hygienické praxe při zpracovávání potravin.
Pozměňovací návrh 345
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 137 – odst. 2 – bod 3
Směrnice 1999/2/ES
Čl. 11 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 346
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 1
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 999/2001 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení a o jeho doplnění:
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 999/2001 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení:
–  schválením zrychlených testů,
–  aktualizací seznamu povolených zrychlených testů,
–  změnou věku skotu, aby se na něj vztahovaly roční programy sledování,
–  změnou věku skotu, aby se na něj vztahovaly roční programy sledování,
–   stanovením kritérií k prokázání zlepšení epizootologické situace v zemi a jejich uvedením v příloze,
–  aktualizací seznamu kritérií k prokázání zlepšení epizootologické situace v zemi,
–  rozhodnutím o povolení krmení mladých přežvýkavců bílkovinami získávanými z ryb,
–  rozhodnutím o povolení krmení mladých přežvýkavců bílkovinami získávanými z ryb.
Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem doplnění tohoto nařízení:
stanovením podrobných kritérií pro udělení výjimek ze zákazů týkajících se krmení zvířat,
–  stanovením podrobných kritérií pro udělení výjimek ze zákazů týkajících se krmení zvířat,
–  rozhodnutím o zavedení úrovně tolerance pro nepatrná množství živočišných bílkovin v krmivech způsobená náhodnou a technicky nevyhnutelnou kontaminací,
–  rozhodnutím o zavedení úrovně tolerance pro nepatrná množství živočišných bílkovin v krmivech způsobená náhodnou a technicky nevyhnutelnou kontaminací,
–  rozhodnutím o věku,
–  rozhodnutím o věku,
–  stanovením pravidel pro udělování výjimek z požadavku na odstraňování a likvidaci specifikovaného rizikového materiálu,
–  stanovením pravidel pro udělování výjimek z požadavku na odstraňování a likvidaci specifikovaného rizikového materiálu,
–  schválením výrobních postupů,
–  schválením výrobních postupů,
–  rozhodnutím o rozšíření působnosti některých ustanovení na jiné druhy zvířat,
–  rozhodnutím o rozšíření působnosti některých ustanovení na jiné druhy zvířat,
–  rozhodnutím o rozšíření působnosti na další produkty živočišného původu,
–  rozhodnutím o rozšíření působnosti na další produkty živočišného původu,
–  přijetím metody stanovení BSE u ovcí a koz.
–  přijetím metody stanovení BSE u ovcí a koz.
Pozměňovací návrh 347
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 3
Komisi je svěřena pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se schvalují zrychlené testy uvedené ve druhém pododstavci. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění bod 4 kapitoly C přílohy X za účelem aktualizace seznamu v něm stanoveného.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění bod 4 kapitoly C přílohy X za účelem aktualizace seznamu povolených zrychlených testů v něm stanoveného.“
Pozměňovací návrh 348
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 3 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se schvalují zrychlené testy za tímto účelem. Komisi je svěřena pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění příloha X za účelem stanovení seznamu těchto testů.“
„Komisi je svěřena pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění příloha X za účelem stanovení seznamu zrychlených testů povolených za tímto účelem.“
Pozměňovací návrh 349
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 3 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 6 – odst. 1 b – pododstavec 2
Na žádost členského státu, který prokáže zlepšení epizootologické situace v zemi, může být roční program sledování v tomto členském státě přezkoumán. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se:
Na žádost členského státu, který prokáže zlepšení epizootologické situace v zemi, může být roční program sledování v tomto členském státě přezkoumán. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění bod 7 části I kapitoly A přílohy III za účelem stanovení kritérií, podle nichž je nutno posoudit zlepšení epizootologické situace v zemi za účelem revize programů sledování.
a)   stanoví určitá kritéria, podle nichž je nutno posoudit zlepšení epizootologické situace v zemi za účelem revize programů sledování;
b)   mění bod 7 části I kapitoly A přílohy III za účelem stanovení kritérií uvedených v písmenu a).
Pozměňovací návrh 350
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 3 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 3
„Na žádost členského nebo třetího státu může být postupem podle čl. 24 odst. 2 rozhodnuto o udělení individuálních výjimek z omezení uvedených v tomto odstavci. Každá výjimka zohlední ustanovení uvedená v odstavci 3 tohoto článku. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se stanoví podrobná kritéria, která se zohlední při udělování této výjimky.“
„Na žádost členského nebo třetího státu může být postupem podle čl. 24 odst. 2 rozhodnuto o udělení individuálních výjimek z omezení uvedených v tomto odstavci. Každá výjimka zohlední ustanovení uvedená v odstavci 3 tohoto článku. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podrobných kritérií, která se zohlední při udělování této výjimky.“
Pozměňovací návrh 351
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 3 – bod 3 – písm. c
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 7 – odst. 4 a
„4a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se stanoví úroveň tolerance pro nepatrná množství živočišných bílkovin v krmivech způsobená náhodnou a technicky nevyhnutelnou kontaminací, a to na základě příznivého posouzení rizika, které zohledňuje alespoň rozsah a možný zdroj kontaminace a konečné místo určení zásilek.“
„4a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením úrovně tolerance pro nepatrná množství živočišných bílkovin v krmivech způsobená náhodnou a technicky nevyhnutelnou kontaminací, a to na základě příznivého posouzení rizika, které zohledňuje alespoň rozsah a možný zdroj kontaminace a konečné místo určení zásilek.“
Pozměňovací návrh 352
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 3 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 8 – odst. 1
„1. Specifikovaný rizikový materiál se odstraňuje a likviduje v souladu s přílohou V tohoto nařízení a s nařízením (ES) č. 1069/2009. Nesmí se dovážet do Unie. Seznam specifikovaného rizikového materiálu podle přílohy V zahrnuje přinejmenším mozek, míchu, oči a mandle skotu staršího dvanácti měsíců a páteř skotu nad věkovou hranici, která bude stanovena Komisí. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b za účelem stanovení této věkové hranice. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění seznam specifikovaných rizikových materiálů v příloze V s přihlédnutím k různým kategoriím rizik stanoveným v čl. 5 odst. 1 prvním pododstavci a požadavkům čl. 6 odst. 1a a 1b písm. b).“
„1. Specifikovaný rizikový materiál se odstraňuje a likviduje v souladu s přílohou V tohoto nařízení a s nařízením (ES) č. 1069/2009. Nesmí se dovážet do Unie. Seznam specifikovaného rizikového materiálu podle přílohy V zahrnuje přinejmenším mozek, míchu, oči a mandle skotu staršího dvanácti měsíců a páteř skotu nad věkovou hranici, která bude stanovena Komisí. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením této věkové hranice. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění seznam specifikovaných rizikových materiálů v příloze V s přihlédnutím k různým kategoriím rizik stanoveným v čl. 5 odst. 1 prvním pododstavci a požadavkům čl. 6 odst. 1a a 1b písm. b).“
Pozměňovací návrh 353
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 3 – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se schvaluje alternativní test, který umožňuje odhalit BSE před porážkou, a kterými se mění seznam v příloze X. Odstavec 1 tohoto článku se nevztahuje na tkáně zvířat, které se kontrolovaly pomocí alternativního testu, za podmínky, že tento test je použit za podmínek podle přílohy V a jeho výsledky jsou negativní.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se mění příloha X za účelem aktualizace v ní uvedeného seznamu povolených alternativních testů, které umožňují odhalit BSE před porážkou. Odstavec 1 tohoto článku se nevztahuje na tkáně zvířat, které se kontrolovaly pomocí alternativního testu, za podmínky, že tento test je použit za podmínek podle přílohy V a jeho výsledky jsou negativní.“
Pozměňovací návrh 354
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 3 – bod 4 – písm. c
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 8 – odst. 5
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se stanoví pravidla pro výjimky z odstavců 1 až 4 tohoto článku v souvislosti s datem skutečného uplatňování zákazu krmení podle čl. 7 odst. 1, nebo v případě třetích zemí nebo jejich oblastí, kde existuje kontrolované riziko výskytu BSE, v souvislosti s datem skutečného uplatňování zákazu krmení přežvýkavců bílkovinami získanými z přežvýkavců s cílem omezit požadavky na odstranění a likvidaci specifikovaného rizikového materiálu na zvířata narozená v těchto zemích nebo oblastech před uvedeným datem.“
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel pro výjimky z odstavců 1 až 4 tohoto článku v souvislosti s datem skutečného uplatňování zákazu krmení podle čl. 7 odst. 1, nebo v případě třetích zemí nebo jejich oblastí, kde existuje kontrolované riziko výskytu BSE, v souvislosti s datem skutečného uplatňování zákazu krmení přežvýkavců bílkovinami získanými z přežvýkavců s cílem omezit požadavky na odstranění a likvidaci specifikovaného rizikového materiálu na zvířata narozená v těchto zemích nebo oblastech před uvedeným datem.“
Pozměňovací návrh 355
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 3 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 9 – odst. 1
„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se schvalují výrobní postupy, které se používají k výrobě produktů živočišného původu uvedených v příloze VI.“
„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b za účelem doplnění tohoto nařízení schválením výrobních postupů, které se používají k výrobě produktů živočišného původu uvedených v příloze VI.“
Pozměňovací návrh 356
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 3 – bod 6
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 15 – odst. 3
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se doplňuje toto nařízení za účelem rozšíření působnosti odstavců 1 a 2 na jiné druhy zvířat.“
„3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b za účelem doplnění tohoto nařízení rozšířením působnosti odstavců 1 a 2 na jiné druhy zvířat.“
Pozměňovací návrh 357
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 3 – bod 7
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 16 – odst. 7 – věta 1
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se doplňuje toto nařízení za účelem rozšíření oblasti působnosti ustanovení odstavců 1 až 6 na další produkty živočišného původu.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b za účelem doplnění tohoto nařízení rozšířením oblasti působnosti ustanovení odstavců 1 až 6 na další produkty živočišného původu.“
Pozměňovací návrh 358
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 3 – bod 8
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 20 – odst. 2 – věta 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b, kterými se schvaluje metoda stanovení BSE u ovcí a koz.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23b za účelem doplnění tohoto nařízení schválením metody stanovení BSE u ovcí a koz.“
Pozměňovací návrh 359
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 141 – odst. 3 – bod 11
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 23 b – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 1 a 1b, čl. 7 odst. 3, 4 a 4a, čl. 8 odst. 1, 2 a 5, čl. 9 odst. 1 a 3, čl. 15 odst. 3, čl. 16 odst. 7, čl. 20 odst. 2 a článku 23 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 1 a 1b, čl. 7 odst. 3, 4 a 4a, čl. 8 odst. 1, 2 a 5, čl. 9 odst. 1 a 3, čl. 15 odst. 3, čl. 16 odst. 7, čl. 20 odst. 2 a článku 23 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 360
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 143 – odst. 1
V zájmu dosažení cílů směrnice 2002/46/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I a II uvedené směrnice s cílem přizpůsobit tyto přílohy technickému pokroku a o doplnění směrnice s ohledem na kritéria pro čistotu látek uvedených v příloze II směrnice a minimální množství vitaminů a minerálních látek přítomných v doplňcích stravy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
V zájmu dosažení cílů směrnice 2002/46/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I a II uvedené směrnice s cílem přizpůsobit tyto přílohy technickému pokroku a o doplnění směrnice s ohledem na kritéria pro čistotu látek uvedených v příloze II směrnice a minimální a maximální množství vitaminů a minerálních látek přítomných v doplňcích stravy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 361
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 143 – odst. 2
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení směrnice 2002/46/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení maximálního množství vitamínů a minerálních látek. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Pozměňovací návrh 362
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 143 – odst. 3 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2002/46/ES
Čl. 4 – odst. 2
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, pokud jde o kritéria pro čistotu látek uvedených v příloze II této směrnice, s výjimkou případů, kdy se tato kritéria použijí podle odstavce 3.“
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem doplnění této směrnice stanovením kritérií pro čistotu látek uvedených v příloze II této směrnice, s výjimkou případů, kdy se tato kritéria použijí podle odstavce 3.“
Pozměňovací návrh 363
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 143 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2002/46/ES
Čl. 5 – odst. 4
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, kterými se stanoví minimální množství vitaminů a minerálních látek podle odstavce 3 tohoto článku.
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že se stanoví:
a)  minimální množství vitaminů a minerálních látek podle odstavce 3 tohoto článku; a
Komise stanoví maximální množství vitaminů a minerálních látek podle odstavců 1 a 2 tohoto článku prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 13 odst. 2.“
b)  maximální množství vitaminů a minerálních látek podle odstavců1 a2 tohoto článku.“
Pozměňovací návrh 364
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 143 – odst. 3 – bod 3
Směrnice 2002/46/ES
Čl. 12 – odst. 3
„(3) V článku 12 se zrušuje odstavec 3.
„(3) V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
„3. „Aby byly odstraněny nedostatky uvedené v odstavci 1 a aby byla zajištěna ochrana lidského zdraví, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem doplnění této směrnice.
Členský stát, který přijal ochranná opatření, je v tom případě může ponechat v platnosti, dokud nebudou přijaty tyto akty v přenesené pravomoci.“
Pozměňovací návrh 365
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 143 – odst. 3 – bod 4
Směrnice 2002/46/ES
Článek 12 a
Článek 12a
Článek 12a
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 5 a čl. 5 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 5, čl. 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 5 a čl. 5 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a 5, čl. 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2 a 5 a čl. 5 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2 a 5, čl. 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
_______________________
_______________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozměňovací návrh 366
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 144 – odst. 2
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení čl. 29 druhého pododstavce písm. i) směrnice 2002/98/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení postupu pro oznamování závažných nežádoucích účinků a reakcí a způsobu oznámení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Pozměňovací návrh 367
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 144 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2002/98/ES
Čl. 27 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 29 prvním a třetím pododstavci je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 29 prvním a třetím pododstavci je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 368
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 144 – odst. 3 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2002/98/ES
Čl. 29 – odst. 1
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a, pokud jde o změny technických požadavků stanovených v přílohách I až IV za účelem jejich přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku.
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem změn technických požadavků stanovených v přílohách I až IV za účelem jejich přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku.
Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě technických požadavků stanovených v přílohách III a IV nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 27b.“
Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě technických požadavků stanovených v přílohách III a IV nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 27b.“
Pozměňovací návrh 369
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 144 – odst. 3 – bod 3 – písm. b
Směrnice 2002/98/ES
Čl. 29 – odst. 2 – písm. i
b)  ve druhém pododstavci se zrušuje písmeno i);
vypouští se
Pozměňovací návrh 370
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 144 – odst. 3 – bod 3 – bod i
Směrnice 2002/98/ES
Čl. 29 – odst. 5
d)  doplňuje se nový pátý pododstavec, který zní:
vypouští se
„Komise stanoví postup pro oznamování závažných nežádoucích účinků a reakcí a způsob oznámení prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 28 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 371
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 146 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2003/99/ES
Čl. 5 – odst. 1
„1. Nejsou-li údaje sebrané při běžném sledování podle článku 4 dostačující, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými se stanoví koordinované programy sledování pro jednu nebo více zoonóz nebo jejich původců. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijmou zejména tehdy, jsou-li zjištěny konkrétní potřeby a je-li nutné posoudit rizika nebo stanovit základní hodnoty týkající se zoonóz nebo jejich původců na úrovni členských států nebo na úrovni Unie.“
„1. Nejsou-li údaje sebrané při běžném sledování podle článku4 dostačující, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem11a za účelem doplnění této směrnice stanovením koordinovaných programů sledování pro jednu nebo více zoonóz nebo jejich původců. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijmou zejména tehdy, jsou-li zjištěny konkrétní potřeby a je-li nutné posoudit rizika nebo stanovit základní hodnoty týkající se zoonóz nebo jejich původců na úrovni členských států nebo na úrovni Unie.“
Pozměňovací návrh 372
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 146 – odst. 2 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/99/ES
Čl. 11 – název
(2a)  V článku 11 se název nahrazuje tímto:
Změny příloh a přechodná nebo prováděcí opatření
Změny příloh a provádění opatření
Pozměňovací návrh 373
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 146 – odst. 2 – bod 3
Směrnice 2003/99/ES
Čl. 11 – odst. 3
(3a)  V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
Jiná prováděcí nebo přechodná opatření je možné přijmout regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2
Prováděcí opatření je možné rovněž přijmout postupem projednávání ve výboru podle čl. 12 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 374
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 146 – odst. 2 – bod 4
Směrnice 2003/99/ES
Čl. 11 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 1 a článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 5 odst. 1 a článku 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 375
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 1
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1829/2003 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy uvedeného nařízení za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku a o doplnění nařízení stanovením vhodných nižších prahových hodnot pro výskyt GMO v potravinách a krmivech, pod jejichž úrovní se nepoužijí požadavky na označování, s výhradou určitých podmínek, a stanovením zvláštních pravidel týkajících se informací podávaných zařízeními společného stravování, která poskytují potraviny konečnému spotřebiteli.
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1829/2003 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny přílohy uvedeného nařízení za účelem jejího přizpůsobení technickému pokroku a o doplnění nařízení stanovením, které potraviny a která krmiva spadají do oblasti působnosti jednotlivých oddílů nařízení, stanovením vhodných nižších prahových hodnot pro výskyt GMO v potravinách a krmivech, pod jejichž úrovní se nepoužijí požadavky na označování, s výhradou určitých podmínek, stanovením opatření nutných k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, a opatření nutných k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování, a stanovením zvláštních pravidel týkajících se informací podávaných zařízeními společného stravování, která poskytují potraviny konečnému spotřebiteli.
Pozměňovací návrh 376
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 3
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1829/2003 by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování, a pravidla k usnadnění jednotného uplatňování některých ustanovení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1829/2003 by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o pravidla k usnadnění jednotného uplatňování některých ustanovení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
Pozměňovací návrh 377
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1829/2003
Čl. 3 – odst. 2
„2. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnout, zda daný typ potraviny spadá do působnosti tohoto oddílu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 35 odst. 2.“
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením toho, zda daný typ potraviny spadá do působnosti tohoto oddílu.
Pozměňovací návrh 378
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1829/2003
Čl. 12 – odst. 4
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a, kterými se stanoví vhodné nižší prahové hodnoty zejména u potravin, které obsahují GMO nebo z nich sestávají, nebo zohledňuje vědecký a technický pokrok.
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením vhodných nižších prahových hodnot zejména u potravin, které obsahují GMO nebo z nich sestávají, nebo zohledňuje vědecký a technický pokrok.
Pozměňovací návrh 379
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1829/2003
Článek 14
Článek 14
Článek 14
Přenesené a prováděcí pravomoci
Přenesené a prováděcí pravomoci
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se přijímají zvláštní pravidla týkající se informací podávaných zařízeními společného stravování, která poskytují potraviny konečnému spotřebiteli. Ve snaze přihlédnout ke zvláštní situaci zařízení společného stravování mohou být na základě těchto pravidel pozměněny požadavky stanovené v čl. 13 odst. 1 písm. e).
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví:
a)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 3;
b)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování uvedené v článku 13; a
c)  zvláštní pravidla týkající se informací podávaných zařízeními společného stravování, která poskytují potraviny konečnému spotřebiteli. Ve snaze přihlédnout ke zvláštní situaci zařízení společného stravování mohou být na základě těchto pravidel pozměněny požadavky stanovené v čl. 13 odst. 1 písm. e).
2.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout:
2.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout podrobná pravidla k usnadnění jednotného uplatňování článku 13. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 35 odst. 2.“
a)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 3;
b)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování uvedené v článku 13;
c)  podrobná pravidla k usnadnění jednotného uplatňování článku 13.
Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 35 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 380
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1829/2003
Čl. 15 – odst. 2
„2. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnout, zda daný typ krmiva spadá do oblasti působnosti tohoto oddílu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 35 odst. 2.“
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením, zda daný typ krmiva spadá do oblasti působnosti tohoto oddílu.
Pozměňovací návrh 381
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1829/2003
Čl. 24 – odst. 4
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a, kterými se stanoví vhodné nižší prahové hodnoty, zejména u krmiv, která obsahují GMO nebo z nich sestávají, nebo zohledňuje vědecký a technický pokrok.“
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením vhodných nižších prahových hodnot, zejména u krmiv, která obsahují GMO nebo z nich sestávají, nebo zohledňuje vědecký a technický pokrok.“
Pozměňovací návrh 382
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1829/2003
Článek 26
Článek 26
Článek 26
Prováděcí pravomoci
Přenesené a prováděcí pravomoci
Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout:
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví:
a)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 3;
a)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky příslušných orgánů, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 3;
b)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování uvedené v článku 25;
b)  opatření nutná k tomu, aby provozovatelé splnili požadavky na označování uvedené v článku 25.
c)  podrobná pravidla k usnadnění jednotného uplatňování článku 25.
Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 35 odst. 2.“
2.  Komise může pomocí prováděcích aktů přijmout podrobná pravidla k usnadnění jednotného uplatňování článku 25. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 35 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 383
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 147 – odst. 4 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1829/2003
Článek 34 a
Článek 34a
Článek 34a
Výkon přenesené pravomoci
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 12 odst. 4, čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 24 odst. 4 a čl. 32 odst. 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 12 odst. 4, čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 2, čl. 24 odst. 4, čl. 26 odst. 1 a článku 32 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 12 odst. 4, čl. 14 odst. 1, čl. 24 odst. 4 a článku 32 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 12 odst. 4, čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 2, čl. 24 odst. 4, čl. 26 odst. 1 a čl. 32 odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 12 odst. 4, čl. 14 odst. 1a, čl. 24 odst. 4 a čl. 32 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, čl. 12 odst. 4, čl.14 odst. 1, čl. 15 odst. 2, čl. 24 odst. 4, čl. 26 odst. 1 a  čl. 32 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
________________________
________________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozměňovací návrh 384
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 1
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 2160/2003 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I, II a III uvedeného nařízení a o jeho doplnění s ohledem na cíle Unie zaměřené na snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz, zvláštní tlumicí metody, zvláštní pravidla pro kritéria týkající se dovozu ze třetích zemí, pravomoci a úkoly referenčních laboratoří Unie a některé pravomoci a úkoly národních referenčních laboratoří. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 2160/2003 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I, II a III uvedeného nařízení a o jeho doplnění s ohledem na cíle Unie zaměřené na snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz, zvláštní tlumicí metody, zvláštní pravidla pro kritéria týkající se dovozu ze třetích zemí, pravomoci a úkoly referenčních laboratoří Unie, schvalování testovacích metod a pokud jde o některé pravomoci a úkoly národních referenčních laboratoří. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 385
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 2
V zájmu zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 2160/2003 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o schvalování testovacích metod. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Pozměňovací návrh 386
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 2160/2003
Čl. 4 – odst. 1 – návětí
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o cíle Unie za účelem snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz vyjmenovaných v příloze I sloupci 1 v populacích zvířat vyjmenovaných v příloze I sloupci 2, s ohledem zejména na:
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a s cílem doplnit toto nařízení, pokud jde o cíle Unie za účelem snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz vyjmenovaných v příloze I sloupci 1 v populacích zvířat vyjmenovaných v příloze I sloupci 2, s ohledem zejména na:
Pozměňovací návrh 387
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 2160/2003
Čl. 8 – odst. 1 – návětí
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o:
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o:
Pozměňovací návrh 388
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 2160/2003
Čl. 9 – odst. 4
„4. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se stanoví pravidla týkající se určení kritérií, uvedených v čl. 5 odst. 5 a v odstavci 2 tohoto článku členskými státy.“
„4. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel týkajících se určení kritérií, uvedených v čl. 5 odst. 5 a v odstavci2 tohoto článku členskými státy.“
Pozměňovací návrh 389
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 5
Nařízení (ES) č. 2160/2003
Čl. 10 – odst. 5 – věty 2 a 3
„Povolení může být odňato stejným postupem, a aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se stanoví zvláštní pravidla týkající se takových kritérií.“
„Povolení může být odňato stejným postupem. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem13a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením zvláštních pravidel týkajících se takových kritérií.“
Pozměňovací návrh 390
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 6 – písm. a
Nařízení (ES) č. 2160/2003
Čl. 11 – odst. 2
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se stanoví pravomoci a úkoly referenčních laboratoří Unie, zejména pokud jde o koordinaci jejich činností s činnostmi národních referenčních laboratoří.
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravomocí a úkolů referenčních laboratoří Unie, zejména pokud jde o koordinaci jejich činností s činnostmi národních referenčních laboratoří.
Pozměňovací návrh 391
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 6 – písm. b
Nařízení (ES) č. 2160/2003
Čl. 11 – odst. 4
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se stanoví některé pravomoci a úkoly národních referenčních laboratoří, zejména pokud jde o koordinaci jejich činností s činnostmi příslušných laboratoří členských států určených v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. a).“
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem13a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením některých pravomocí a úkolů národních referenčních laboratoří, zejména pokud jde o koordinaci jejich činností s činnostmi příslušných laboratoří členských států určených v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. a).“
Pozměňovací návrh 392
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 7
Nařízení (ES) č. 2160/2003
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 3
3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů schválit jiné testovací metody uvedené v odstavci 3. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 14 odst. 2.“
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení schválením jiných testovacích metod, než jsou metody uvedené v prvním a druhém pododstavci tohoto odstavce.“
Pozměňovací návrh 393
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 7 a (nový)
Nařízení (ES) č. 2160/2003
Čl. 13 – název
(7a)  V článku 13 se název nahrazuje tímto:
Prováděcí a přechodná opatření
Prováděcí a přenesené pravomoci
Pozměňovací návrh 394
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 8
Nařízení (ES) č. 2160/2003
Čl. 13 – odst. 1
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se mění prvky příslušných veterinárních osvědčení.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem13a za účelem doplnění tohoto nařízení změnou prvků příslušných veterinárních osvědčení.
Pozměňovací návrh 395
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 2160/2003
Čl. 13 – odst. 2
(8a)  V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
Další prováděcí nebo přechodná opatření lze přijmout regulativním postupem podle čl. 14 odst. 2.
„Prováděcí opatření lze rovněž přijmout regulativním postupem podle čl. 14 odst. 2.
Pozměňovací návrh 396
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 151 – odst. 3 – bod 9
Nařízení (ES) č. 2160/2003
Článek 13 a
Článek 13a
Článek 13a
Výkon přenesené pravomoci
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1, 6 a 7, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 2 a 4 a článku 13 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1, 6 a 7, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 2 a 4, čl. 12 odst. 3 třetím pododstavci a článku 13 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1, 6 a 7, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 2 a 4 a článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1, 6 a 7, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 2 a 4, čl. 12 odst. 3 třetím pododstavci a článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 1, 6 a 7, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 2 a 4 a článku 13 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 1, 6 a 7, čl. 5 odst. 6, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 5, čl. 11 odst. 2 a 4, čl. 12 odst. 3 třetího pododstavce a článku 13 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
________________________
________________________
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozměňovací návrh 397
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 1
V zájmu dosažení cílů směrnice 2004/23/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedené směrnice o požadavky na sledovatelnost tkání a buněk a rovněž přípravků a materiálů přicházejících do styku s těmito tkáněmi a buňkami, které mají dopad na jejich jakost, a o doplnění směrnice o určité technické požadavky. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
V zájmu dosažení cílů směrnice 2004/23/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedené směrnice stanovením požadavků na sledovatelnost tkání a buněk a rovněž přípravků a materiálů přicházejících do styku s těmito tkáněmi a buňkami, které mají dopad na jejich jakost, a stanovením postupů pro zajištění sledovatelnosti a pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem u dovážených tkání a buněk a o doplnění směrnice, pokud jde o určité technické požadavky. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 398
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 2
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení směrnice 2004/23/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci ke stanovení postupů pro zajištění sledovatelnosti a pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem u dovážených tkání a buněk. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Pozměňovací návrh 399
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2004/23/ES
Čl. 8 – odst. 5
5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 28a ke stanovení požadavků na sledovatelnost tkání a buněk a rovněž přípravků a materiálů přicházejících do styku s těmito tkáněmi a buňkami, které mají dopad na jejich jakost a bezpečnost.
5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 28a za účelem doplnění této směrnice stanovením požadavků na sledovatelnost tkání a buněk a přípravků a materiálů přicházejících do styku s těmito tkáněmi a buňkami, které mají dopad na jejich jakost a bezpečnost, a také stanovením postupů pro zajištění sledovatelnosti na úrovni Unie.
Pozměňovací návrh 400
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2004/23/ES
Čl. 8 – odst. 6
6.  Komise stanoví postupy pro zajištění sledovatelnosti na úrovni Unie prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 29 odst. 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 401
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2004/23/ES
Čl. 9 – odst. 4
„4. Komise stanoví postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem podle odstavce 1 prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 29 odst. 2.“
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 28a za účelem doplnění této směrnice stanovením postupů pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem podle odstavce 1.“
Pozměňovací návrh 402
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 3 – bod 3
Směrnice 2004/23/ES
Čl. 28 – odst. 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 28a, pokud jde o technické požadavky uvedené v písmenech a) až i) prvního odstavce.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 28a za účelem doplnění této směrnice, pokud jde o technické požadavky uvedené v písmenech a) až i) prvního odstavce.
Pozměňovací návrh 403
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 152 – odst. 3 – bod 4
Směrnice 2004/23/ES
Článek 28 a
Článek 28a
Článek 28a
Výkon přenesené pravomoci
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5 a v čl. 28 druhém pododstavci je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 4 a v čl. 28 druhém pododstavci je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5 a v čl. 28 druhém pododstavci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 4 a v čl. 28 druhém pododstavci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 5 a čl. 28 druhého pododstavce vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 4 a čl. 28 druhého pododstavce vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
________________________
________________________
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozměňovací návrh 404
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 153 – odst. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 852/2004
Čl. 4 – odst. 4 – návětí
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se přijímají zvláštní hygienická opatření uvedená v odstavci 3, zejména pokud jde o:
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením zvláštních hygienických opatření uvedených v odstavci 3, zejména pokud jde o:
Pozměňovací návrh 405
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 153 – odst. 2 – bod 2
Nařízení (ES) č. 852/2004
Čl. 6 – odst. 3 – písm. c
„c) aktem v přenesené pravomoci, který je Komise zmocněna přijmout v souladu s článkem 13a.“
„c) aktem v přenesené pravomoci, který je Komise zmocněna přijmout v souladu s článkem 13a a který doplňuje toto nařízení.“
Pozměňovací návrh 406
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 153 – odst. 2 – bod 3
Nařízení (ES) č. 852/2004
Čl. 12 – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se uplatňování požadavků tohoto nařízení na určité potraviny s cílem zabývat se konkrétními riziky nebo novými hrozbami pro veřejné zdraví.;
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením zvláštních ustanovení týkajících se uplatňování požadavků tohoto nařízení na určité potraviny s cílem zabývat se konkrétními riziky nebo novými hrozbami pro veřejné zdraví.
Pozměňovací návrh 407
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 153 – odst. 2 – bod 4
Nařízení (ES) č. 852/2004
Čl. 13 – odst. 2
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23a, kterými se stanoví výjimky z příloh I a II s přihlédnutím k příslušným rizikovým faktorům a za předpokladu, že tyto výjimky nemají vliv na dosažení níže uvedených cílů tohoto nařízení:
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením výjimek z příloh I a II, zejména s cílem usnadnit provádění článku 5 malým podnikům, s přihlédnutím k příslušným rizikovým faktorům a za předpokladu, že tyto výjimky nemají vliv na dosažení cílů tohoto nařízení.
a)  usnadnit provádění článku 5 malým podnikům;
b)  zařízením, která produkují suroviny určené pro výrobu vysoce rafinovaných potravin, které byly ošetřeny způsobem zajišťujícím jejich bezpečnost, manipulují s těmito surovinami nebo je zpracovávají.
Pozměňovací návrh 408
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 153 – odst. 2 – bod 5
Nařízení (ES) č. 852/2004
Článek 13 a
Článek 13a
Článek 13a
Výkon přenesené pravomoci
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3 písm. c), článku 12 a čl. 13 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu v platnost této směrnice].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3 písm. c), článku 12 a čl. 13 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3 písm. c), článku 12 a čl. 13 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3 písm. c), článku 12 a čl. 13 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3 písm. c), článku 12 a čl. 13 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 4, čl. 6 odst. 3 písm. c), článku 12 a čl. 13 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
__________________
__________________
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozměňovací návrh 409
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 155 – odst. 2 – bod 2
Nařízení (ES) č. 854/2004
Čl. 17 – odst. 2
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, kterými se stanoví výjimky z příloh I, II, III, IV, V a VI s přihlédnutím k příslušným rizikovým faktorům a za předpokladu, že tyto výjimky nemají vliv na dosažení níže uvedených cílů tohoto nařízení:
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením výjimek z příloh I, II, III, IV, V a VI s přihlédnutím k příslušným rizikovým faktorům a za předpokladu, že tyto výjimky nemají vliv na dosažení níže uvedených cílů tohoto nařízení, s cílem:
i)  usnadnit uplatňování požadavků stanovených v přílohách v malých podnicích,
i)  usnadnit uplatňování požadavků stanovených v přílohách v malých podnicích,
ii)  umožnit další používání tradičních metod v kterékoli fázi výroby, zpracování nebo distribuce potravin,
ii)  umožnit další používání tradičních metod v kterékoli fázi výroby, zpracování nebo distribuce potravin,
iii)  vyjít vstříc potřebám potravinářských podniků v regionech ovlivněných zvláštními zeměpisnými omezeními;
iii)  vyjít vstříc potřebám potravinářských podniků v regionech ovlivněných zvláštními zeměpisnými omezeními.
Pozměňovací návrh 410
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 155 – odst. 2 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 854/2004
Čl. 18 – odst. 1 – návětí
„Aniž je dotčena všeobecná působnost článku 16 a čl. 17 odst. 1, může Komise stanovit níže uvedená opatření prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2.
„Aniž je dotčena všeobecná působnost čl. 17 odst. 1, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením níže uvedených opatření:
Pozměňovací návrh 411
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 155 – odst. 2 – bod 4
Nařízení (ES) č. 854/2004
Článek 18 a
Článek 18a
Článek 18a
Výkon přenesené pravomoci
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 1 a 2 a článku 18 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 1 a 2 a v článku 18 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 17 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 17 odst. 1 a 2 a článku 18 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
__________________
__________________
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozměňovací návrh 412
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 157 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1901/2006
Čl. 20 – odst. 2
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se dále vymezují důvody pro udělení odkladu na základě zkušeností získaných v důsledku uplatňování odstavce 1.“
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění tohoto nařízení bližším vymezením důvodů pro udělení odkladu na základě zkušeností získaných v důsledku uplatňování odstavce 1.“
Pozměňovací návrh 413
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 157 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1901/2006
Čl. 49 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví:
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví:
Pozměňovací návrh 414
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 157 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1901/2006
Čl. 50 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 20 odst. 2 a čl. 49 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 20 odst. 2 a čl. 49 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 415
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová)
–  přijetí unijního seznamu schválených zdravotních tvrzení jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a podmínek jejich používání, změny seznamu a tvrzení doplněná do tohoto seznamu a konečná rozhodnutí o žádostech o schválení tvrzení.
Pozměňovací návrh 416
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 3
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1924/2006 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí unijního seznamu schválených výživových tvrzení jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a podmínek jejich používání, o změny seznamu a tvrzení doplněná do tohoto seznamu a o konečná rozhodnutí o žádostech o schválení tvrzení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Pozměňovací návrh 417
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2
V případě potravin, které nejsou předem baleny (včetně čerstvých výrobků, jako je ovoce, zelenina nebo chléb), určených pro prodej konečnému spotřebiteli nebo zařízením veřejného stravování a v případě potravin balených v místě prodeje na žádost kupujícího nebo potravin, které jsou předem baleny s cílem okamžitého prodeje, se nepoužijí článek 7 a čl. 10 odst. 2 písm. a) a b). Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o údaje pro označování těchto potravin, které nejsou předem baleny. Až do přijetí těchto aktů v přenesené pravomoci se mohou používat vnitrostátní předpisy.
V případě potravin, které nejsou předem baleny (včetně čerstvých výrobků, jako je ovoce, zelenina nebo chléb), určených pro prodej konečnému spotřebiteli nebo zařízením veřejného stravování a v případě potravin balených v místě prodeje na žádost kupujícího nebo potravin, které jsou předem baleny s cílem okamžitého prodeje, se nepoužijí článek 7 a čl. 10 odst. 2 písm. a) a b). Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o údaje pro označování těchto potravin, které nejsou předem baleny. Až do přijetí těchto aktů v přenesené pravomoci se mohou používat vnitrostátní předpisy.
Pozměňovací návrh 418
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Čl. 1 – odst. 4
„4. Pro druhové popisy (názvy), které se již tradičně používají k označení určité zvláštnosti skupiny potravin či nápojů, z níž by mohl vyplývat nějaký účinek na lidské zdraví, mohou provozovatelé potravinářských podniků požádat o odchylku od odstavce 3. Žádost se zasílá příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu, který ji bezodkladně postoupí Komisi. Komise přijme a zveřejní pravidla pro provozovatele potravinářských podniků, podle nichž se tyto žádosti podávají, aby se zajistilo, že se žádosti vyřizují průhledně a během přiměřené doby. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o odchylky od odstavce 3.“
„4. Pro druhové popisy (názvy), které se již tradičně používají k označení určité zvláštnosti skupiny potravin či nápojů, z níž by mohl vyplývat nějaký účinek na lidské zdraví, mohou provozovatelé potravinářských podniků požádat o odchylku od odstavce 3. Žádost se zasílá příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu, který ji bezodkladně postoupí Komisi. Komise přijme a zveřejní pravidla pro provozovatele potravinářských podniků, podle nichž se tyto žádosti podávají, aby se zajistilo, že se žádosti vyřizují průhledně a během přiměřené doby. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o odchylky od odstavce 3.“
Pozměňovací návrh 419
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Čl. 3 – odst. 2 a
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se stanoví odchylky od písm. d) druhého pododstavce tohoto článku v případě živin, jejichž dostatečné množství nemůže být vyváženou a různorodou stravou zajištěno; akty v přenesené pravomoci zahrnují podmínky použití odchylek s přihlédnutím ke zvláštním podmínkám v členských státech.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením odchylek od písm. d) druhého odstavce tohoto článku v případě živin, jejichž dostatečné množství nemůže být vyváženou a různorodou stravou zajištěno; akty v přenesené pravomoci zahrnují podmínky použití odchylek s přihlédnutím ke zvláštním podmínkám v členských státech.“
Pozměňovací návrh 420
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 3 – písm. a – bod i
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1
„1. Komisi je svěřena pravomoc přijmout do 19. ledna 2009 akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se stanoví konkrétní výživové profily, včetně výjimek, které musí potraviny nebo určité kategorie potravin splňovat, aby mohly uvádět výživová nebo zdravotní tvrzení, a podmínky používání výživových nebo zdravotních tvrzení pro potraviny nebo určité kategorie potravin u určitých výživových profilů.“
Komisi je svěřena pravomoc přijmout do 19. ledna 2009 za účelem doplnění tohoto nařízení akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se stanoví konkrétní výživové profily, včetně výjimek, které musí potraviny nebo určité kategorie potravin splňovat, aby mohly uvádět výživová nebo zdravotní tvrzení, a podmínky používání výživových nebo zdravotních tvrzení pro potraviny nebo určité kategorie potravin u určitých výživových profilů.“;
Pozměňovací návrh 421
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 3 – písm. a – bod ii
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 6
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o aktualizaci výživových profilů a podmínek jejich používání s ohledem na související vědecký pokrok. Za tímto účelem jsou konzultovány dotčené osoby, zejména provozovatelé potravinářských podniků a sdružení spotřebitelů.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o aktualizaci výživových profilů a podmínek jejich používání s ohledem na související vědecký pokrok. Za tímto účelem jsou konzultovány dotčené osoby, zejména provozovatelé potravinářských podniků a sdružení spotřebitelů.“
Pozměňovací návrh 422
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Čl. 4 – odst. 5
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o opatření, kterými se určí potraviny nebo kategorie potravin jiné než uvedené v odstavci 3 tohoto článku, u nichž má být omezeno nebo zakázáno používání výživových nebo zdravotních tvrzení na základě vědeckých poznatků.
„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o opatření, kterými se určí potraviny nebo kategorie potravin jiné než uvedené v odstavci 3 tohoto článku, u nichž má být omezeno nebo zakázáno používání výživových nebo zdravotních tvrzení na základě vědeckých poznatků.
Pozměňovací návrh 423
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Čl. 13 – odst. 3
3.  Po konzultaci s úřadem přijme Komise do nejpozději do 31. ledna 2010 prostřednictvím prováděcího aktu seznam schválených tvrzení platných pro Unii podle odstavce 1 a veškeré nezbytné podmínky pro používání těchto tvrzení. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.
3.  Komise po konzultaci s úřadem přijme postupem podle článku 24a nejpozději do 31. ledna 2010 akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením seznamu schválených tvrzení platných pro Unii podle odstavce 1 a veškeré nezbytné podmínky používání těchto tvrzení.
Pozměňovací návrh 424
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Čl. 13 – odst. 4
4.  Po konzultaci s úřadem přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu jakékoli změny seznamu podle odstavce 3, které jsou založeny na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.
4.  Komise po konzultaci s úřadem přijme v souladu s článkem 24a akty v přenesené pravomoci z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím jakýchkoli změn seznamu podle odstavce 3, které jsou založeny na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích.
Pozměňovací návrh 425
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 6 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1
„Konečné rozhodnutí o žádosti přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o přijetí jejího konečného rozhodnutí o žádosti.“
Pozměňovací návrh 426
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 6 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b
„b) před uplynutím pětileté lhůty, jestliže tvrzení stále splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, přijme Komise opatření ke schválení tvrzení bez omezení používání prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.“
„b) před uplynutím pětileté lhůty, jestliže tvrzení stále splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, je Komise zmocněna přijímat v souladu s článkem 24a akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím opatření ke schválení tvrzení bez omezení používání.“
Pozměňovací návrh 427
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 7 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Čl. 18 – odst. 5 – pododstavec 1
„Pokud se úřad vysloví proti doplnění tvrzení do seznamu uvedeného v odstavci 4, přijme Komise rozhodnutí o žádosti prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.
Komise je zmocněna přijímat v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení akty v přenesené pravomoci týkající se jejího rozhodnutí o žádosti, pokud se úřad vysloví proti doplnění tvrzení do seznamu uvedeného v odstavci 4.
Pozměňovací návrh 428
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 7 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Čl. 18 – odst. 5 – pododstavec 2 – písm. b
„b) před uplynutím pětileté lhůty, jestliže tvrzení stále splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, přijme Komise opatření ke schválení tvrzení bez omezení používání prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.“
„b) před uplynutím pětileté lhůty, jestliže tvrzení stále splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, přijme Komise v souladu s článkem 24a akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o schválení tvrzení bez omezení používání.“
Pozměňovací návrh 429
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Článek 24 a
Článek 24a
Článek 24a
Výkon přenesené pravomoci
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 a 4, čl. 4 odst. 1 a 5 a čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 a 4, článku 3, čl. 4 odst. 1 a 5, čl. 8 odst. 2, čl. 13 odst. 3 a 4, čl. 17 odst. 3 a 4, čl. 18 odst. 5 a čl. 28 odst. 6 písm. a) je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 a 4, čl. 4 odst. 1 a 5 a čl. 8 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2 a 4, článku 3, čl. 4 odst. 1 a 5, čl. 8 odst. 2, čl. 13 odst. 3 a 4, čl. 17 odst. 3 a 4, čl. 18 odst. 5 a čl. 28 odst. 6 písm. a) kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 2 a 4, čl. 4 odst. 1 a 5 a čl. 8 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 2 a 4, článku 3, čl. 4 odst. 1 a 5, čl. 8 odst. 2, čl. 13 odst. 3 a 4, čl. 17 odst. 3 a 4, čl. 18 odst. 5 a čl. 28 odst. 6 písm. a) vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
_______________________
_______________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozměňovací návrh 430
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 158 – odst. 4 – bod 10 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1924/2006
Čl. 28 – odst. 6 – písm. a – bod ii
„ii) po konzultaci s úřadem přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o používání zdravotních tvrzení schválených tímto způsobem. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 25 odst. 2.“
„ii) po konzultaci s úřadem přijme Komise v souladu s článkem 24a akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením zdravotních tvrzení schválených tímto způsobem.“
Pozměňovací návrh 431
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 1
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1925/2006 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I a II uvedeného nařízení za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku a o změny přílohy III uvedeného nařízení s cílem umožnit používání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek podléhajících zákazu, omezení nebo přezkumu Unie a o doplnění zmíněného nařízení určením dalších potravin nebo skupin potravin, do nichž se nesmějí přidávat vitaminy nebo minerální látky, stanovením kritérií pro čistotu forem vitaminů a minerálních látek a stanovením nejnižšího přípustného množství odchylně od významného množství pro přítomnost určitého vitaminu nebo minerální látky v potravině. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1925/2006 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh I a II uvedeného nařízení za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku a o změny přílohy III uvedeného nařízení s cílem umožnit používání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek podléhajících zákazu, omezení nebo přezkumu Unie, o doplnění zmíněného nařízení určením dalších potravin nebo skupin potravin, do nichž se nesmějí přidávat vitaminy nebo minerální látky, stanovením kritérií pro čistotu forem vitaminů a minerálních látek a stanovením nejnižšího přípustného množství odchylně od významného množství pro přítomnost určitého vitaminu nebo minerální látky v potravině, a také stanovením nejvyššího přípustného množství vitaminů nebo minerálních látek přidávaných do potravin a podmínek omezujících nebo zakazujících přidávání určitého vitaminu nebo minerální látky. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 432
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 2
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1925/2006 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o množství vitaminů nebo minerálních látek přidávaných do potravin a o podmínky omezující nebo zakazující přidávání určitého vitaminu nebo minerální látky. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Pozměňovací návrh 433
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1925/2006
Čl. 4 – odst. 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o opatření k určení dalších potravin nebo skupin potravin, do nichž se nesmějí přidávat některé vitaminy nebo minerální látky, s ohledem na vědecké důkazy při zohlednění jejich výživové hodnoty.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o opatření k určení dalších potravin nebo skupin potravin, do nichž se nesmějí přidávat některé vitaminy nebo minerální látky, s ohledem na vědecké důkazy při zohlednění jejich výživové hodnoty.“
Pozměňovací návrh 434
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1925/2006
Čl. 5 – odst. 1
„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o opatření stanovící kritéria pro čistotu forem vitaminů a minerálních látek uvedených v příloze II, pokud se nepoužijí podle odstavce 2 tohoto článku.“
„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o opatření stanovící kritéria pro čistotu forem vitaminů a minerálních látek uvedených v příloze II, pokud se nepoužijí podle odstavce 2 tohoto článku.“
Pozměňovací návrh 435
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1925/2006
Čl. 6 – odst. 1
1.  Je-li do potravin přidáván vitamin nebo minerální látka, nesmí celkové množství daného vitaminu nebo minerální látky v prodávané potravině v žádném případě přesáhnout nejvyšší přípustné množství. Komise stanoví tato množství prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 14 odst. 2. Komise může za tímto účelem předložit návrh opatření pro nejvyšší přípustné množství do 19. ledna 2009. U koncentrovaných a sušených výrobků je nejvyšší přípustné množství stanoveno jako množství, jež je v nich obsaženo v okamžiku, kdy jsou připraveny ke spotřebě podle pokynů výrobce.
1.  Je-li do potravin přidáván vitamin nebo minerální látka, nesmí celkové množství daného vitaminu nebo minerální látky v prodávané potravině v žádném případě přesáhnout nejvyšší přípustné množství. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o tato nejvyšší přípustná množství. Komise může za tímto účelem předložit návrh opatření pro nejvyšší přípustné množství do 19. ledna 2009. U koncentrovaných a sušených výrobků je nejvyšší přípustné množství stanoveno jako množství, jež je v nich obsaženo v okamžiku, kdy jsou připraveny ke spotřebě podle pokynů výrobce.
Pozměňovací návrh 436
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1925/2006
Čl. 6 – odst. 2
2.  Komise stanoví případné podmínky omezující nebo zakazující přidávání určitého vitaminu nebo minerální látky do potraviny nebo do skupiny potravin prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 14 odst. 2.
2.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o stanovení případných podmínek omezujících nebo zakazujících přidávání určitého vitaminu nebo minerální látky do potraviny nebo do skupiny potravin.
Pozměňovací návrh 437
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1925/2006
Čl. 6 – odst. 6
„6. Přidání vitaminu nebo minerální látky do potraviny musí vést k přítomnosti daného vitaminu nebo minerální látky v potravině alespoň ve významném množství, je-li stanoveno v bodě 2 části A přílohy XIII nařízení (EU) č. 1169/2011. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o opatření, kterými se stanoví nejnižší přípustná množství vitaminu nebo minerální látky v potravinách, včetně případných nižších množství odchylně od významných množství pro určité potraviny nebo skupiny potravin.“
„6. Přidání vitaminu nebo minerální látky do potraviny musí vést k přítomnosti daného vitaminu nebo minerální látky v potravině alespoň ve významném množství, je-li stanoveno v bodě 2 části A přílohy XIII nařízení (EU) č. 1169/2011. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o opatření, kterými se stanoví nejnižší přípustná množství vitaminu nebo minerální látky v potravinách, včetně případných nižších množství odchylně od významných množství pro určité potraviny nebo skupiny potravin.“
Pozměňovací návrh 438
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1925/2006
Čl. 7 – odst. 1
„1. Označení, obchodní úprava a reklama u potravin, do kterých byly přidány vitaminy a minerální látky, nesmějí obsahovat žádnou zmínku uvádějící ani naznačující, že vyvážená a pestrá strava nemůže zajistit odpovídající množství živin. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se stanoví odchylka pro konkrétní živinu.
„1. Označení, obchodní úprava a reklama u potravin, do kterých byly přidány vitaminy a minerální látky, nesmějí obsahovat žádnou zmínku uvádějící ani naznačující, že vyvážená a pestrá strava nemůže zajistit odpovídající množství živin. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 13a akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením odchylek pro konkrétní živinu.
Pozměňovací návrh 439
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 159 – odst. 3 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1925/2006
Článek 13 a
Článek 13a
Článek 13a
Výkon přenesené pravomoci
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, článku 4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 a 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, článku 4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1, 2 a 6, čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 a 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, článku 4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 a 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, článku 4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1, 2 a 6, čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 a 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3, článku 4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 a 5 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3, článku 4, čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1, 2 a 6, čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 a 5 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
__________________
__________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozměňovací návrh 440
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 161 – odst. 2 – bod 1
Směrnice 2009/32/ES
Čl. 4 – odst. 2 – návětí
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a, kterými se stanoví:
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví:
Pozměňovací návrh 441
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 161 – odst. 2 – bod 3
Směrnice 2009/32/ES
Čl. 5 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 4 a čl. 5 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 4 a čl. 5 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 442
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 162 – odst. 2 – bod 2
Směrnice 2009/41/ES
Čl. 19 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 19 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 19 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 443
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 163 – odst. 3 – bod 1
Směrnice 2009/54/ES
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o opatření uvedená v prvním pododstavci písm. b) bodě i) a písm. c) bodě i).“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění této směrnice stanovením pravidel, pokud jde o opatření uvedená v prvním pododstavci písm. b) bodě i) a písm. c) bodě i).“
Pozměňovací návrh 444
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 163 – odst. 3 – bod 2
Směrnice 2009/54/ES
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o opatření uvedená v písm. d) prvním pododstavci.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění této směrnice stanovením pravidel, pokud jde o opatření uvedená v písm. d) prvním pododstavci.“
Pozměňovací návrh 445
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 163 – odst. 3 – bod 4
Směrnice 2009/54/ES
Čl. 12 – odst. 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o opatření uvedená v prvním pododstavci písmenech a) až f).“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění této směrnice stanovením pravidel, pokud jde o opatření uvedená v prvním pododstavci písmenech a) až f).“
Pozměňovací návrh 446
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 163 – odst. 3 – bod 5
Směrnice 2009/54/ES
Čl. 13 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 1, čl. 9 odst. 4, čl. 11 odst. 4 a článku 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 1, čl. 9 odst. 4, čl. 11 odst. 4 a článku 12 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 447
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 1
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 470/2009 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení o vědecké metody pro stanovení referenčních hodnot pro opatření, pravidla týkající se opatření v případě potvrzené přítomnosti zakázané nebo nepovolené látky, jakož i metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika a pravidla použití maximálního limitu reziduí stanoveného pro farmakologicky účinnou látku v určité potravině i v jiné potravině získané ze stejného druhu nebo maximálního limitu reziduí stanoveného pro farmakologicky účinnou látku u jednoho nebo více určitých druhů i u jiných druhů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 470/2009 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení o vědecké metody pro stanovení referenčních hodnot pro opatření, referenčních hodnot pro opatření pro rezidua farmakologicky účinných látek, o pravidla týkající se opatření v případě potvrzené přítomnosti zakázané nebo nepovolené látky, jakož i metodické zásady hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika a pravidla použití maximálního limitu reziduí stanoveného pro farmakologicky účinnou látku v určité potravině i v jiné potravině získané ze stejného druhu nebo maximálního limitu reziduí stanoveného pro farmakologicky účinnou látku u jednoho nebo více určitých druhů i u jiných druhů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 448
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 2
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 470/2009 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o referenční hodnoty pro opatření pro rezidua farmakologicky účinných látek. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Pozměňovací návrh 449
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 1
Nařízení (ES) č. 470/2009
Čl. 13 – odst. 2 – návětí
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o přijetí:
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o přijetí:
Pozměňovací návrh 450
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 470/2009
Článek 18
Článek 18
Článek 18
Referenční hodnoty pro opatření
Referenční hodnoty pro opatření
Považuje-li se to za nutné kvůli zajištění fungování kontrol potravin živočišného původu dovezených nebo uvedených na trh v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004, může Komise prostřednictvím prováděcího aktu stanovit pro rezidua farmakologicky účinných látek, na které se nevztahuje klasifikace podle čl. 14 odst. 2 písm. a), b) nebo c), referenční hodnoty pro opatření. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 26 odst. 2.
Považuje-li se to za nutné kvůli zajištění fungování kontrol potravin živočišného původu dovezených nebo uvedených na trh v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením referenčních hodnot pro opatření pro rezidua farmakologicky účinných látek, na které se nevztahuje klasifikace podle čl. 14 odst. 2 písm. a), b) nebo c).
Referenční hodnoty pro opatření se pravidelně přezkoumávají s ohledem na nové vědecké údaje týkající se bezpečnosti potravin, výsledky šetření nebo analytických zkoušek uvedených v článku 24 a technologický pokrok.
Referenční hodnoty pro opatření se pravidelně přezkoumávají s ohledem na nové vědecké údaje týkající se bezpečnosti potravin, výsledky šetření nebo analytických zkoušek uvedených v článku 24 a technologický pokrok.
Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech souvisejících s ochranou lidského zdraví, může Komise přijmout okamžitě příslušné prováděcí akty postupem podle čl. 26 odst. 2a.“
Je-li to v závažných a naléhavých případech nezbytné z důvodů ohrožení lidského zdraví, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 24b.“
Pozměňovací návrh 451
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 470/2009
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o metodické zásady a vědecké metody ke stanovení referenčních hodnot pro opatření.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o metodické zásady a vědecké metody ke stanovení referenčních hodnot pro opatření.“
Pozměňovací návrh 452
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 470/2009
Čl. 24 – odst. 4
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o provádění tohoto článku.“
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o provádění tohoto článku.“
Pozměňovací návrh 453
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 5
Nařízení (ES) č. 470/2009
Článek 24 a
Článek 24a
Článek 24a
Výkon přenesené pravomoci
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2, čl. 19 odst. 3 a čl. 24 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2, článku 18, čl. 19 odst. 3 a čl. 24 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2, čl. 19 odst. 3 a čl. 24 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 2, článku 18, čl. 19 odst. 3 a čl. 24 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 13 odst. 2, čl. 19 odst. 3 a čl. 24 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 13 odst. 2, článku 18, čl. 19 odst. 3 a čl. 24 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
__________________
__________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
Pozměňovací návrh 454
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 165 – odst. 3 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 470/2009
Článek 24 b (nový)
5a)  Vkládá se nový článek 24b, který zní:
Článek 24b
Postup pro naléhavé případy
1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.
2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 24a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.“
Pozměňovací návrh 455
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 166 – odst. 1
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 767/2009 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení s cílem přizpůsobit je technickému pokroku a o jeho doplnění o seznam kategorií krmných surovin. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 767/2009 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení s cílem přizpůsobit je technickému pokroku, o aktualizaci seznamu určených užití a stanovení maximálního obsahu chemických nečistot podle bodu 1 přílohy I a rovněž o jeho doplnění o seznam kategorií krmných surovin a objasnění, zda je určitý produkt krmivem. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 456
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 166 – odst. 2
Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 767/2009 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o objasnění toho, zda je určitý produkt krmivem, aktualizaci seznamu určených užití a stanovení maximálního obsahu chemických nečistot. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
vypouští se
Pozměňovací návrh 457
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 166 – odst. 3 – bod 2
Nařízení (ES) č. 767/2009
Čl. 7 – odst. 2
„2. Komise může přijmout prováděcí akty s cílem objasnit, zda je určitý produkt pro účely tohoto nařízení krmivem. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 28 odst. 3.“
„2. Komise je zmocněna přijmout v souladu s článkem 27a akty v přenesené pravomoci doplňující toto nařízení s cílem objasnit, zda je určitý produkt pro účely tohoto nařízení krmivem.“
Pozměňovací návrh 458
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 166 – odst. 3 – bod 3
Nařízení (ES) č. 767/2009
Čl. 10 – odst. 5
„5. Do šesti měsíců po obdržení platné žádosti nebo popřípadě po obdržení stanoviska úřadu přijme Komise prováděcí akty, kterými se aktualizuje seznam určených užití, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 2. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 28 odst. 3.“
„5. Do šesti měsíců po obdržení platné žádosti nebo popřípadě po obdržení stanoviska úřadu přijme Komise v souladu s článkem 27a akty v přenesené pravomoci doplňující toto nařízení tím, že aktualizují seznam určených užití, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 2. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijímají postupem podle čl. 27a.“
Pozměňovací návrh 459
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 166 – odst. 3 – bod 4
Nařízení (ES) č. 767/2009
Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a, pokud jde o stanovení seznamu kategorií krmných surovin podle odst. 2 písm. c).“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením seznamu kategorií krmných surovin podle odst. 2 písm. c).“
Pozměňovací návrh 460
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 166 – odst. 3 – bod 6
Nařízení (ES) č. 767/2009
Čl. 26 – odst. 3
„3. Změny katalogu Společenství, jimiž se stanoví maximální obsah chemických nečistot podle bodu 1 přílohy I, úrovně botanické čistoty podle bodu 2 přílohy I, úrovně obsahu vlhkosti podle bodu 6 přílohy I nebo údaje nahrazující povinnou deklaraci podle čl. 16 odst. 1 písm. b), se přijmou prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 28 odst. 3.“
„3. Komise je zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a s cílem provést změny katalogu Společenství, jimiž se stanoví maximální obsah chemických nečistot podle bodu 1 přílohy I, úrovně botanické čistoty podle bodu 2 přílohy I, úrovně obsahu vlhkosti podle bodu 6 přílohy I nebo údaje nahrazující povinnou deklaraci podle čl. 16 odst. 1 písm. b).“
Pozměňovací návrh 461
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 166 – odst. 3 – bod 8
Nařízení (ES) č. 767/2009
Čl. 27 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 20 odst. 2 a čl. 27 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 10 odst. 5, čl. 17 odst. 4, čl. 20 odst. 2, čl. 26 odst. 3 a čl. 27 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 462
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 1 – návětí
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1069/2009 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění uvedeného nařízení s ohledem na:
V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 1069/2009 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změnu uvedeného nařízení s ohledem na koncový bod výrobního řetězce a pokud jde o jeho doplnění s ohledem na:
Pozměňovací návrh 463
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 1 – odrážka 1
–   konečný bod výrobního řetězce,
vypouští se
Pozměňovací návrh 464
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 3
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, pokud jde o konečný bod výrobního řetězce, po kterém se na získané produkty už nevztahují požadavky tohoto nařízení.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o konečný bod výrobního řetězce, po kterém se na získané produkty už nevztahují požadavky tohoto nařízení.“
Pozměňovací návrh 465
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, pokud jde o opatření uvedená v prvním pododstavci písm. b) bodě ii).“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření uvedená v prvním pododstavci písm. b) bodě ii).“
Pozměňovací návrh 466
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, pokud jde o opatření uvedená v prvním pododstavci.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření uvedená v prvním pododstavci.“
Pozměňovací návrh 467
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 7 – odst. 4
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, pokud jde o opatření uvedená v odstavcích 2 a 3.“
„4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o opatření uvedená v odstavcích 2 a 3.“
Pozměňovací návrh 468
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, kterými se stanoví opatření upravující:
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření upravujících:
Pozměňovací návrh 469
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 5 – písm. b – bod i
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, kterými se stanoví opatření upravující:
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření upravujících:
Pozměňovací návrh 470
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, kterými se stanoví podmínky uvedené v prvním pododstavci.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek uvedených v prvním pododstavci.“
Pozměňovací návrh 471
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 7 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, kterými se stanoví opatření upravující:“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření upravujících:“
Pozměňovací návrh 472
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 8 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, kterými se stanoví opatření upravující:“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření upravujících:“
Pozměňovací návrh 473
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 9 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 20 – odst. 11 – pododstavec 1 – návětí
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat po obdržení stanoviska úřadu akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, pokud jde o:“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat po obdržení stanoviska úřadu akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím těchto opatření:“
Pozměňovací návrh 474
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 10 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 21 – odst. 6 – pododstavec 1 – návětí
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, kterými se stanoví opatření upravující:“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření upravujících:“
Pozměňovací návrh 475
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 11 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 27 – odst. 1 – návětí
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, pokud jde o opatření týkající se tohoto oddílu a oddílu 1 této kapitoly:“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se tohoto oddílu a oddílu 1 této kapitoly:“
Pozměňovací návrh 476
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 31 – odst. 2
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, pokud jde o opatření upravující hygienické a veterinární podmínky pro sběr, zpracovávání a ošetřování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů uvedených v odstavci 1.“
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření upravující hygienické a veterinární podmínky pro sběr, zpracovávání a ošetřování vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů uvedených v odstavci 1.“
Pozměňovací návrh 477
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 13 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 32 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, kterými se stanoví opatření upravující:“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření upravujících:“
Pozměňovací návrh 478
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 40 – odst. 1 – návětí
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, pokud jde o podmínky:
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o podmínky:
Pozměňovací návrh 479
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
2.  Komise přijme prováděcí akty týkající se:
2.  Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení týkající se:
Pozměňovací návrh 480
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 2
Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 52 odst. 3.
vypouští se
Pozměňovací návrh 481
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 15 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 41 – odst. 1 – pododstavec 2
„Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví podmínky uvedené v prvním pododstavci písm. b). Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 52 odst. 3.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek uvedených v prvním pododstavci písm. b).“
Pozměňovací návrh 482
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 15 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 3
„Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví požadavky uvedené v prvním pododstavci. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 52 odst. 3.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením požadavků uvedených v prvním pododstavci.“
Pozměňovací návrh 483
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 16 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 42 – odst. 2 – návětí
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, kterými se stanoví:
„2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví:
Pozměňovací návrh 484
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 17
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 43 – odst. 3 – pododstavec 2
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, pokud jde o opatření uvedená v prvním pododstavci.“
„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření uvedená v prvním pododstavci.“
Pozměňovací návrh 485
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 18
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 45 – odst. 4
„4. Komise může přijmout prováděcí akty, kterými se stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku, včetně pravidel pro referenční metody mikrobiologických vyšetření. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 52 odst. 3.“
„4. Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví prováděcí pravidla k doplnění tohoto článku, včetně pravidel pro referenční metody mikrobiologických vyšetření. Tyto akty v přenesené pravomoci se přijímají postupem podle článku 51a.“
Pozměňovací návrh 486
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 19
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 48 – odst. 7 – návětí
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a, kterými se stanoví:
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví:
Pozměňovací návrh 487
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 19
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 48 – odst. 8 – návětí
8.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a upravující podmínky, za nichž může příslušný orgán odchylně od odstavců 1 až 4 povolit:
8.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51a za účelem doplnění tohoto nařízení upravením podmínek, za nichž může příslušný orgán odchylně od odstavců 1 až 4 povolit:
Pozměňovací návrh 488
Návrh nařízení
Příloha I – část XII – bod 167 – odst. 4 – bod 20
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Článek 51 a
Článek 51a
Článek 51a
Výkon přenesené pravomoci
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 4, čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 11, čl. 21 odst. 6, článku 27, čl. 31 odst. 2, čl. 32 odst. 3, čl. 40 odst. 1, čl. 42 odst. 2 prvním pododstavci, čl. 43 odst. 3, čl. 48 odst. 7 prvním pododstavci a odst. 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 4, čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 11, čl. 21 odst. 6, článku 27, čl. 31 odst. 2, čl. 32 odst. 3, čl. 40 odst. 1 a 2, čl. 41 odst. 1 druhém pododstavci, čl. 41 odst. 3 třetím pododstavci, čl. 42 odst. 2 prvním pododstavci, čl. 43 odst. 3, čl. 45 odst. 4, čl. 48 odst. 7 prvním pododstavci a čl. 48 odst. 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 4, čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 11, čl. 21 odst. 6, článku 27, čl. 31 odst. 2, čl. 32 odst. 3, čl. 40 odst. 1, čl. 42 odst. 2 prvním pododstavci, čl. 43 odst. 3, čl. 48 odst. 7 prvním pododstavci a odst. 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 4, čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 11, čl. 21 odst. 6, článku 27, čl. 31 odst. 2, čl. 32 odst. 3, čl. 40 odst. 1 a 2, čl. 41 odst. 1 druhém pododstavci, čl. 41 odst. 3 třetím pododstavci, čl. 42 odst. 2 prvním pododstavci, čl. 43 odst. 3, čl. 45 odst. 4, čl. 48 odst. 7 prvním pododstavci a čl. 48 odst. 8 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 4, čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 11, čl. 21 odst. 6, článku 27, čl. 31 odst. 2, čl. 32 odst. 3, čl. 40 odst. 1, čl. 42 odst. 2 prvního pododstavce, čl. 43 odst. 3, čl. 48 odst. 7 prvního pododstavce a odst. 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 4, čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 11, čl. 21 odst. 6, článku 27, čl. 31 odst. 2, čl. 32 odst. 3, čl. 40 odst. 1 a 2, čl. 41 odst. 1 druhého pododstavce, čl. 41 odst. 3 třetího pododstavce, čl. 42 odst. 2 prvního pododstavce, čl. 43 odst. 3, čl. 45 odst. 4, čl. 48 odst. 7 prvního pododstavce a čl. 48 odst. 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
__________________
__________________
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“
* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(1) Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 29.
(2) Úř. věst. 164, 8.5.2018, s. 82

Poslední aktualizace: 29. dubna 2019Právní upozornění