Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0400B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0190/2019

Indgivne tekster :

A8-0190/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 16.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0409

Vedtagne tekster
PDF 627kWORD 167k
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsprocedure med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - Del II ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0799),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33, artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 64, stk. 2, artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk.4, litra a) og b), artikel 172, artikel 192, stk. 1, artikel 207, artikel 214, stk.3, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0148/2019),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk. 4, litra a) og b), artikel 192, stk. 1, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 1. juni 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 1. december 2017(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til skrivelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

–  der henviser til Formandskonferencens beslutning af 7. marts 2019 om at give Retsudvalget tilladelse til at dele ovennævnte kommissionsforslag op og udarbejde to særskilte lovgivningsmæssige betænkninger på grundlag heraf,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0020/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0190/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissions forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Henvisning 2
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 33, artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 64, stk. 2, artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk. 4, litra a), artikel 172, artikel 192, stk. 1, artikel 207, artikel 214, stk. 3, og artikel 338, stk. 1,
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk. 4, litra a) og b), artikel 192, stk. 1, og artikel 338, stk. 1,
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Lissabontraktaten indførte en sondring mellem de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt (delegerede retsakter), og de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage retsakter for at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af juridisk bindende EU-retsakter (gennemførelsesretsakter).
(1)  Lissabontraktaten har i væsentlig grad ændret de retlige rammebestemmelser om de beføjelser, som Kommissionen tillægges af lovgiverne, og indfører en klar sondring mellem de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt (delegerede retsakter), og de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage retsakter for at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af juridisk bindende EU-retsakter (gennemførelsesretsakter).
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
(8a)   Bundtning og forelæggelse af bemyndigelser, der ikke er tæt forbundet med hinanden, i en enkelt delegeret retsakt fra Kommissionen begrænser Parlamentets kontrolbeføjelse, eftersom Parlamentet bliver tvunget til enten at acceptere eller at afvise hele den delegerede retsakt, hvilket ikke giver mulighed for at afgive en udtalelse om hver enkelt delegeret beføjelse.
Ændring 4
Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – afsnit 2 – nr. 1
Direktiv 2009/31/EF
Artikel 29 – stk. 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29a vedrørende ændring af bilagene.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29a med henblik på at tilpasse dette direktivs bilag til de tekniske og videnskabelige fremskridt.
Ændring 5
Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2009/31/EF
Artikel 29 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 6
Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – afsnit 2 – nr. 3
Direktiv 2009/31/EF
Artikel 30
3)   Artikel 30 udgår.
3)  Artikel 30 affattes således:
"Artikel 30
Udvalgsprocedure
1.  Kommissionen bistås af det udvalg for klimaændringer, der er nedsat ved artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013*. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011**.
2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011."
___________________
* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).
** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
Ændring 7
Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – punkt 2
[...]
udgår
Ændring 8
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1005/2009
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.
Ændring 9
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1005/2009
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.
Ændring 10
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 1005/2009
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.
Ændring 11
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 1005/2009
Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 3
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende en ordning for tildeling af kvoter til producenter og importører.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende en ordning for tildeling af kvoter til producenter og importører.
Ændring 12
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1005/2009
Artikel 19 – stk. 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende supplerende foranstaltninger for tilsyn med kontrollerede stoffer eller nye stoffer og med produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af kontrollerede stoffer, når disse varer er under midlertidig opbevaring, toldoplag- eller frizoneproceduren eller transitforsendelse gennem Unionens toldområde og efterfølgende reeksport, ud fra en vurdering af den potentielle risiko for illegal handel ved sådanne bevægelser og under hensyntagen til sådanne foranstaltningers miljøfordele og samfundsøkonomiske virkninger.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende supplerende foranstaltninger for tilsyn med kontrollerede stoffer eller nye stoffer og med produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af kontrollerede stoffer, når disse varer er under midlertidig opbevaring, toldoplag- eller frizoneproceduren eller transitforsendelse gennem Unionens toldområde og efterfølgende reeksport, ud fra en vurdering af den potentielle risiko for illegal handel ved sådanne bevægelser og under hensyntagen til sådanne foranstaltningers miljøfordele og samfundsøkonomiske virkninger.
Ændring 13
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1005/2009
Artikel 20 – stk. 2
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende regler i overensstemmelse med de afgørelser, der træffes af parterne, for overgang til fri omsætning i Unionen af produkter og udstyr, som er importeret fra stater, der ikke er parter i protokollen, og som er fremstillet under anvendelse af kontrollerede stoffer, men som ikke indeholder stoffer, som entydigt kan identificeres som kontrollerede stoffer. Identifikationen af disse produkter og dette udstyr sker på grundlag af regelmæssig teknisk rådgivning af parterne.
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler i overensstemmelse med de afgørelser, der træffes af parterne, for overgang til fri omsætning i Unionen af produkter og udstyr, som er importeret fra stater, der ikke er parter i protokollen, og som er fremstillet under anvendelse af kontrollerede stoffer, men som ikke indeholder stoffer, som entydigt kan identificeres som kontrollerede stoffer. Identifikationen af disse produkter og dette udstyr sker på grundlag af regelmæssig teknisk rådgivning af parterne.
Ændring 14
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 8 – litra b
Forordning (EF) nr. 1005/2009
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende en liste over produkter og udstyr, i overensstemmelse med de afgørelser, der træffes af parterne, for hvilke det anses for teknisk og økonomisk muligt at gennemføre genvinding af kontrollerede stoffer eller destruktion af produkter og udstyr uden forudgående genvinding af kontrollerede stoffer, og specificerer i relevante tilfælde, hvilken teknologi der skal anvendes.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende en liste over produkter og udstyr, i overensstemmelse med de afgørelser, der træffes af parterne, for hvilke det anses for teknisk og økonomisk muligt at gennemføre genvinding af kontrollerede stoffer eller destruktion af produkter og udstyr uden forudgående genvinding af kontrollerede stoffer, og specificerer i relevante tilfælde, hvilken teknologi der skal anvendes.
Ændring 15
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 8 – litra c
Forordning (EF) nr. 1005/2009
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 2 og 3
Kommissionen evaluerer de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet, og har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende disse minimumskvalifikationskrav på baggrund af denne evaluering samt af teknisk og anden relevant information.
Kommissionen evaluerer de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet, og har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende disse minimumskvalifikationskrav på baggrund af denne evaluering samt af teknisk og anden relevant information.
Ændring 16
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 9 – litra a – nr. i
Forordning (EF) nr. 1005/2009
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1
Medlemsstaterne fastsætter krav til de minimumskvalifikationer, som det personale, der udfører de i stk. 2 omhandlede aktiviteter, skal være i besiddelse af. På baggrund af en evaluering af disse foranstaltninger truffet af medlemsstaterne samt af teknisk og anden relevant information tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende harmonisering af disse minimumskvalifikationskrav.
Medlemsstaterne fastsætter krav til de minimumskvalifikationer, som det personale, der udfører de i stk. 2 omhandlede aktiviteter, skal være i besiddelse af. På baggrund af en evaluering af disse foranstaltninger truffet af medlemsstaterne samt af teknisk og anden relevant information tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende harmonisering af disse minimumskvalifikationskrav.
Ændring 17
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 1005/2009
Artikel 23 – stk. 7
"7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende udarbejdelsen af en fortegnelse over teknologier eller fremgangsmåder, som virksomhederne skal benytte for at forebygge og minimere enhver udsivning og emission af kontrollerede stoffer."
"7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at udarbejde en fortegnelse over teknologier eller fremgangsmåder, som virksomhederne skal benytte for at forebygge og minimere enhver udsivning og emission af kontrollerede stoffer."
Ændring 18
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1005/2009
Artikel 24 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 3 og 5, artikel 10, stk. 3 og 6, artikel 13, stk. 2, artikel 18, stk. 9, artikel 19, artikel 20, stk. 2, artikel 22, stk. 3, 4 og 5, artikel 23, stk. 4 og 7, artikel 24, stk. 2 og 3, artikel 26, stk. 3, og artikel 27, stk. 10, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 3 og 5, artikel 10, stk. 3 og 6, artikel 13, stk. 2, artikel 18, stk. 9, artikel 19, artikel 20, stk. 2, artikel 22, stk. 3, 4 og 5, artikel 23, stk. 4 og 7, artikel 24, stk. 2 og 3, artikel 26, stk. 3 og artikel 27, stk. 10, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 19
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – afsnit 3 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1005/2009
Artikel 27 – stk. 10
"10. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende ændringer af indberetningskravene i henhold til stk. 1-7 i denne artikel for at opfylde forpligtelserne i medfør af protokollen eller for at lette anvendelsen."
"10. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at ændre indberetningskravene i henhold til stk. 1-7 i denne artikel for at opfylde forpligtelserne i medfør af protokollen eller for at lette anvendelsen."
Ændring 20
Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 4 – afsnit 2 – nr. 1
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 4 – stk. 5
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14b vedrørende omstændighederne, formerne og procedurerne for informations- og underretningskravene i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel efter at have hørt Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse."
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14b med henblik på at supplere denne forordning med hensyn til omstændighederne, formerne og procedurerne for informations- og underretningskravene i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel efter at have hørt Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse."
Ændring 21
Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 4 – afsnit 2 – nr. 3
Direktiv 2002/58/EF
Artikel 14 b – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [fra datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 22
Forslag til forordning
Bilag I – del IV – punkt 8 – afsnit 2 – nr. 3
Direktiv 89/391/EØF
Artikel 17 b – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 23
Forslag til forordning
Bilag I – del IV – punkt 16 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 92/91/EØF
Artikel 11 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 24
Forslag til forordning
Bilag I – del IV – punkt 17 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 92/104/EØF
Artikel 11 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 25
Forslag til forordning
Bilag I – del IV – punkt 18 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 93/103/EF
Artikel 12 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 26
Forslag til forordning
Bilag I – del IV – nr. 21 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 1999/92/EF
Artikel 10 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 27
Forslag til forordning
Bilag I – del IV – punkt 22 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2000/54/EF
Artikel 19 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 28
Forslag til forordning
Bilag I – del IV – punkt 27 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2009/104/EF
Artikel 11 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 29
Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 1
Direktiv 2009/73/EF
Artikel 6 – stk. 4
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende fastlæggelsen af retningslinjer for regionalt samarbejde i en solidarisk ånd."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer for regionalt samarbejde i en solidarisk ånd."
Ændring 30
Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2009/73/EF
Artikel 11 – stk. 10
"10. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende de nærmere procedureregler for anvendelsen af denne artikel."
"10. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge de nærmere procedureregler for anvendelsen af denne artikel."
Ændring 31
Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 3
Direktiv 2009/73/EF
Artikel 15 – stk. 3
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a for at sikre, at transmissionssystemejeren og lagersystemoperatøren fuldt og effektivt efterlever denne artikels stk. 2."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer for at sikre, at transmissionssystemejeren og lagersystemoperatøren fuldt og effektivt efterlever denne artikels stk. 2."
Ændring 32
Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 4
Direktiv 2009/73/EF
Artikel 36 – stk. 10
"10. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende fastlæggelsen af retningslinjer for anvendelsen af betingelserne i denne artikels stk. 1 og for fastlæggelsen af proceduren for anvendelse af denne artikels stk. 3, 6, 8 og 9."
"10. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer for anvendelsen af betingelserne i denne artikels stk. 1 og for fastlæggelsen af proceduren for anvendelse af denne artikels stk. 3, 6, 8 og 9."
Ændring 33
Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 5
Direktiv 2009/73/EF
Artikel 42 – stk. 5
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende omfanget af de regulerende myndigheders pligt til at samarbejde indbyrdes og med agenturet."
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer for omfanget af de regulerende myndigheders pligt til at samarbejde indbyrdes og med agenturet."
Ændring 34
Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 6
Direktiv 2009/73/EF
Artikel 43 – stk. 9
"9. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende fastlæggelsen af retningslinjer med nærmere procedureregler, der skal følges af de regulerende myndigheder, agenturet og Kommissionen for så vidt angår de regulerende myndigheders afgørelsers overholdelse af de retningslinjer, der er omhandlet i denne artikel."
"9. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer med nærmere procedureregler, der skal følges af de regulerende myndigheder, agenturet og Kommissionen for så vidt angår de regulerende myndigheders afgørelsers overholdelse af de retningslinjer, der er omhandlet i denne artikel."
Ændring 35
Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 7
Direktiv 2009/73/EF
Artikel 44 – stk. 4
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende fastlæggelsen af retningslinjer, der fastlægger metoder og ordninger for journalføring samt form og indhold for de data, der skal opbevares."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer, der fastlægger metoder og ordninger for journalføring samt form og indhold for de data, der skal opbevares."
Ændring 36
Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 29 – afsnit 2 – nr. 8
Direktiv 2009/73/EF
Artikel 50 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 4, artikel 11, stk. 10, artikel 15, stk. 3, artikel 36, stk. 10, artikel 42, stk. 5, artikel 43, stk. 9, og artikel 44, stk. 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 4, artikel 11, stk. 10, artikel 15, stk. 3, artikel 36, stk. 10, artikel 42, stk. 5, artikel 43, stk. 9, og artikel 44, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 37
Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 30 – afsnit 2 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 715/2009
Artikel 3 – stk. 5
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende de nærmere procedureregler for anvendelsen af stk. 1 og 2."
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer vedrørende de nærmere procedureregler for anvendelsen af stk. 1 og 2."
Ændring 38
Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 30 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 715/2009
Artikel 6 – stk. 11 – afsnit 2
"Når Kommissionen foreslår at vedtage netregler på eget initiativ, hører den agenturet, ENTSO for gas og alle relevante interessenter om udkastet til netregler i et tidsrum på mindst to måneder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende vedtagelsen af sådanne netregler."
"Når Kommissionen foreslår at vedtage netregler på eget initiativ, hører den agenturet, ENTSO for gas og alle relevante interessenter om udkastet til netregler i et tidsrum på mindst to måneder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere denne forordning ved at vedtage sådanne netregler."
Ændring 39
Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 30 – afsnit 2 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 715/2009
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1
"Med henblik på at nå de i stk. 1 og 2 fastsatte mål tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende fastlæggelsen af det geografiske område, som den enkelte regionale samarbejdsstruktur dækker, under hensyntagen til de eksisterende regionale samarbejdsstrukturer. Med henblik herpå hører Kommissionen agenturet og ENTSO for gas."
"Med henblik på at nå de i stk. 1 og 2 fastsatte mål tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge det geografiske område, som den enkelte regionale samarbejdsstruktur dækker, under hensyntagen til de eksisterende regionale samarbejdsstrukturer. Med henblik herpå hører Kommissionen agenturet og ENTSO for gas."
Ændring 40
Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 30 – afsnit 2 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 715/2009
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende fastsættelsen af retningslinjer om de forhold, der er anført i stk. 1, i denne artikel, og ændring af de i litra a), b) og c) omhandlede retningslinjer."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge retningslinjer om de forhold, der er anført i stk. 1, i denne artikel, og ændre de i litra a), b) og c) omhandlede retningslinjer."
Ændring 41
Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 30 – afsnit 2 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 715/2009
Artikel 27 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 5, artikel 6, stk. 11, artikel 7, stk. 3, artikel 12, stk. 3, og artikel 23, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 5, artikel 6, stk. 11, artikel 7, stk. 3, artikel 12, stk. 3, og artikel 23, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 42
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 32 – afsnit 2 – nr. 6
Direktiv 91/271/EØF
Artikel 17 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 3, artikel 11, stk. 2, og artikel 12, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 3, artikel 11, stk. 2, og artikel 12, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 43
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 33 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 91/676/EØF
Artikel 8 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 44
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 35 – afsnit 2 – nr. 1
Direktiv 96/59/EF
Artikel 10 – stk. 2 – indledning
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10b:
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10b med henblik på at supplere dette direktiv med følgende mål for øje:
Ændring 45
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 35 – afsnit 2 – nr. 3
Direktiv 96/59/EF
Artikel 10 b – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 46
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 36 – afsnit 4 – nr. 2
Direktiv 98/83/EF
Artikel 11 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 47
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 37 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2000/53/EF
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende mindstekrav til skrotningsattesten.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte mindstekrav til skrotningsattesten.
Ændring 48
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 37 – afsnit 3 – nr. 4
Direktiv 2000/53/EF
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende de nærmere regler, der er nødvendige for at kontrollere, at medlemsstaterne opfylder de mål, der er opstillet i første afsnit. Når Kommissionen udarbejder sådanne regler, tager den hensyn til alle relevante faktorer, bl.a. adgangen til data og spørgsmålet om eksport og import af udrangerede køretøjer."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge de nærmere regler, der er nødvendige for at kontrollere, at medlemsstaterne opfylder de mål, der er opstillet i første afsnit. Når Kommissionen udarbejder sådanne regler, tager den hensyn til alle relevante faktorer, bl.a. adgangen til data og spørgsmålet om eksport og import af udrangerede køretøjer."
Ændring 49
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 37 – afsnit 3 – nr. 5
Direktiv 2000/53/EF
Artikel 8 – stk. 2
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende de i stk. 1 omhandlede standarder. Når Kommissionen udarbejder sådanne standarder, tager den hensyn til det igangværende arbejde på dette område i de relevante internationale fora og bidrager i givet fald til dette arbejde."
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge de i stk. 1 omhandlede standarder. Når Kommissionen udarbejder sådanne standarder, tager den hensyn til det igangværende arbejde på dette område i de relevante internationale fora og bidrager i givet fald til dette arbejde."
Ændring 50
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 37 – afsnit 3 – nr. 6
Direktiv 2000/53/EF
Artikel 9 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 6, artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 6, artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 51
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 38 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2000/60/EF
Artikel 8 – stk. 3
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a vedrørende fastlæggelse af tekniske specifikationer og standardiserede metoder til analyse og kontrol af vandets tilstand."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge tekniske specifikationer og standardiserede metoder til analyse og kontrol af vandets tilstand."
Ændring 52
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 38 – afsnit 3 – nr. 3
Direktiv 2000/60/EF
Artikel 20 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, artikel 20, stk. 1, første afsnit, og bilag V, punkt 1.4.1, nr. ix), tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, artikel 20, stk. 1, første afsnit, og bilag V, punkt 1.4.1, nr. ix), tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 53
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 38 – afsnit 3 – nr. 5
Direktiv 2000/60/EF
Bilag V – punkt 1.4.1 – nr. ix
"ix) Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a vedrørende fastlæggelse af resultaterne af interkalibreringen og værdierne for klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer i overensstemmelse med nr. i) -viii). De offentliggøres senest seks måneder efter afslutningen af interkalibreringen."
"ix) Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge resultaterne af interkalibreringen og værdierne for klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer i overensstemmelse med nr. i) -viii). De offentliggøres senest seks måneder efter afslutningen af interkalibreringen."
Ændring 54
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 41 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2004/107/EF
Artikel 5 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 55
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 42 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2006/7/EF
Artikel 15 – stk. 2 – litra a
a)  at specificere EN/ISO-standarden om mikrobiologiske metoders ligeværdighed med henblik på artikel 3, stk. 9
a)  at supplere dette direktiv ved at specificere EN/ISO-standarden om mikrobiologiske metoders ligeværdighed med henblik på artikel 3, stk. 9
Ændring 56
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 42 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2006/7/EF
Artikel 15 – stk. 2 – litra b
b)  at ændre bilag I, hvis det i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling er nødvendigt, for så vidt angår analysemetoder for de parametre, der er fastsat i nævnte bilag
b)  (Vedrører ikke den danske tekst.)
Ændring 57
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 42 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2006/7/EF
Artikel 15 – stk. 2 – litra c
c)  at ændre bilag V, hvis det i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling er nødvendigt."
c)  (Vedrører ikke den danske tekst.)
Ændring 58
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 42 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2006/7/EF
Artikel 15 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 59
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2006/21/EF
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22a, der er nødvendige for:
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22a med henblik på at supplere dette direktiv med følgende mål for øje:
Ændring 60
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2006/21/EF
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
a)  udarbejdelsen af de tekniske krav i forbindelse med artikel 13, stk. 6, herunder de tekniske krav vedrørende definitionen af cyanid dissocierbart med svag syre og metoden til måling heraf
a)  at udarbejde de tekniske krav i forbindelse med artikel 13, stk. 6, herunder de tekniske krav vedrørende definitionen af cyanid dissocierbart med svag syre og metoden til måling heraf
Ændring 61
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2006/21/EF
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b
b)  færdiggørelsen af de tekniske krav til specificering af affald i bilag II
b)  at færdiggøre de tekniske krav til specificering af affald i bilag II
Ændring 62
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2006/21/EF
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c
c)  fortolkningen af definitionen i artikel 3, nr. 3)
c)  at fortolke definitionen i artikel 3, nr. 3)
Ændring 63
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2006/21/EF
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d
d)  fastlæggelsen af kriterierne for klassificering af affaldsanlæg i bilag III
d)  at fastlægge kriterierne for klassificering af affaldsanlæg i bilag III
Ændring 64
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2006/21/EF
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e
e)  fastlæggelsen af de harmoniserede prøveudtagningsstandarder og analysemetoder, som er nødvendige for den tekniske gennemførelse af direktivet.
e)  at fastlægge de harmoniserede prøveudtagningsstandarder og analysemetoder, som er nødvendige for den tekniske gennemførelse af direktivet.
Ændring 65
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 43 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2006/21/EF
Artikel 22 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 22, stk. 2 og 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 22, stk. 2 og 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 66
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 44 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2006/118/EF
Artikel 8 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 67
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 46 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2007/2/EF
Artikel 7 – stk. 1
"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a vedrørende tekniske ordninger for interoperabilitet og, hvor det er muligt, harmonisering af geodatasæt og -tjenester. Relevante brugerkrav, eksisterende initiativer og internationale standarder med henblik på harmonisering af geodatasæt, samt feasibility- og cost-benefit-hensyn tages i betragtning ved udformningen af disse ordninger."
"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge tekniske ordninger for interoperabilitet og, hvor det er muligt, harmonisering af geodatasæt og -tjenester. Relevante brugerkrav, eksisterende initiativer og internationale standarder med henblik på harmonisering af geodatasæt, samt feasibility- og cost-benefit-hensyn tages i betragtning ved udformningen af disse ordninger."
Ændring 68
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 46 – afsnit 3 – nr. 3
Direktiv 2007/2/EF
Artikel 16 – stk. 1 – indledning
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a vedrørende fastlæggelse af især følgende for at supplere dette kapitel:
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge især følgende:
Ændring 69
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 46 – afsnit 3 – nr. 4
Direktiv 2007/2/EF
Artikel 17 – stk. 8 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a vedrørende reglerne for disse vilkår. Disse regler skal fuldt ud overholde principper i stk. 1, 2 og 3 i denne artikel.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge reglerne for disse vilkår. Disse regler skal fuldt ud overholde principperne i stk. 1, 2 og 3 i denne artikel.
Ændring 70
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 46 – afsnit 3 – nr. 5
Direktiv 2007/2/EF
Artikel 21 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 7, artikel 7, stk. 1, artikel 16 og artikel 17, stk. 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 7, artikel 7, stk. 1, artikel 16 og artikel 17, stk. 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 71
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 47 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2007/60/EF
Artikel 11 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 72
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 48 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2008/50/EF
Artikel 28 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 28, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 28, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 73
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 49 – afsnit 2 – nr. 1
Direktiv 2008/56/EF
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende fastsættelse senest den 15. juli 2010 af kriterier og metodiske standarder, der skal anvendes af medlemsstaterne, og på grundlag af bilag I og III, således at der sikres sammenhæng og det gøres muligt at foretage sammenligninger mellem havregioner eller subregioner med hensyn til, i hvilket omfang der er opnået en god miljøtilstand.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere dette direktiv ved senest den 15. juli 2010 at fastsætte kriterier og metodiske standarder, der skal anvendes af medlemsstaterne, og på grundlag af bilag I og III, således at der sikres sammenhæng og det gøres muligt at foretage sammenligninger mellem havregioner eller subregioner med hensyn til, i hvilket omfang der er opnået en god miljøtilstand.
Ændring 74
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 49 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2008/56/EF
Artikel 11 – stk. 4
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering, der tager hensyn til eksisterende forpligtelser og sikrer sammenlignelighed mellem overvågnings- og vurderingsresultater."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering, der tager hensyn til eksisterende forpligtelser og sikrer sammenlignelighed mellem overvågnings- og vurderingsresultater."
Ændring 75
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 49 – afsnit 2 – nr. 4
Direktiv 2008/56/EF
Artikel 24 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 4, og artikel 24, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 4, og artikel 24, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den .... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 76
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 52 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2009/147/EF
Artikel 15 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 77
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 1
For at ajourføre forordning (EF) nr. 1221/2009 og indføre evalueringsprocedurer bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på ændring af bilagene til nævnte forordning og for at supplere dem med procedurer for den gensidige evaluering af de kompetente EMAS-organer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
For at ajourføre forordning (EF) nr. 1221/2009 og indføre evalueringsprocedurer bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på ændring af bilagene til nævnte forordning og for at supplere dem med procedurer for den gensidige evaluering af de kompetente EMAS-organer samt tilvejebringe sektorreferencedokumenter og retningslinjer vedrørende registrering af organisationer og harmoniseringsprocedurer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 78
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 2
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1221/2009 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser vedrørende harmoniseringen af visse procedurer og sektorreferencedokumenter. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
udgår
Ændring 79
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1221/2009
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1
Et forslag til retningslinjer vedrørende de harmoniseringsprocedurer, der er godkendt af forummet af registreringsorganer, vedtages af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 49, stk. 2.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge retningslinjer vedrørende de harmoniseringsprocedurer, der er godkendt af forummet af registreringsorganer.
Ændring 80
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1221/2009
Artikel 17 – stk. 3
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a vedrørende procedurer for den gensidige evaluering af EMAS-kompetente organer, herunder passende procedurer for appel af afgørelser, der træffes som følge af den gensidige evaluering."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge procedurer for den gensidige evaluering af EMAS-kompetente organer, herunder passende procedurer for appel af afgørelser, der træffes som følge af den gensidige evaluering."
Ændring 81
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1221/2009
Artikel 30 – stk. 6 – afsnit 1
Kommissionen vedtager et forslag til retningslinjer vedrørende de harmoniseringsprocedurer, der er godkendt af forummet af akkrediterings- og licensudstedelsesorganer, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 49, stk. 2.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge retningslinjer vedrørende de harmoniseringsprocedurer, der er godkendt af forummet af akkrediterings- og licensudstedelsesorganer.
Ændring 82
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1221/2009
Artikel 46 – stk. 6
"6. Kommissionen vedtager de sektorreferencedokumenter, der er omhandlet i stk. 1, og den vejledning, der er omhandlet i stk. 4, ved hjælp af gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med den i artikel 49, stk. 2, omhandlede procedure."
"6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at supplere denne forordning ved at vedtage de sektorreferencedokumenter, der er omhandlet i stk. 1, og den vejledning, der er omhandlet i stk. 4."
Ændring 83
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 53 – afsnit 3 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1221/2009
Artikel 48a
"Artikel 48a
"Artikel 48a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, stk. 3, og artikel 48, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16, stk. 4, artikel 17, stk. 3, artikel 30, stk. 6, artikel 46, stk. 6, og artikel 48, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 17, stk. 3, og artikel 48 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 16, stk. 4, artikel 17, stk. 3, artikel 30, stk. 6, artikel 46, stk. 6, og artikel 48 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 3, og artikel 48 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 16, stk. 4, artikel 17, stk. 3, artikel 30, stk. 6, artikel 46, stk. 6, og artikel 48 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
_______________
_______________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
Ændring 84
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 54 – afsnit 4 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 66/2010
Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1
For specifikke kategorier af varer, der indeholder de i stk. 6 omhandlede stoffer, og kun i tilfælde hvor det ikke er teknisk muligt at erstatte dem som sådan eller via anvendelse af alternative materialer eller design, eller i tilfælde af produkter, der har en væsentlig højere generel miljøpræstation sammenlignet med andre varer af samme kategori, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a vedrørende undtagelser fra denne artikels stk. 6.
For specifikke kategorier af varer, der indeholder de i stk. 6 omhandlede stoffer, og kun i tilfælde hvor det ikke er teknisk muligt at erstatte dem som sådan eller via anvendelse af alternative materialer eller design, eller i tilfælde af produkter, der har en væsentlig højere generel miljøpræstation sammenlignet med andre varer af samme kategori, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge foranstaltninger vedrørende indrømmelse af undtagelser fra denne artikels stk. 6.
Ændring 85
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 54 – afsnit 4 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 66/2010
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a vedrørende fastlæggelsen senest ni måneder efter høring af Miljømærkenævnet af foranstaltninger til fastsættelse af specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe. Sådanne foranstaltninger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a med henblik på at supplere denne forordning ved senest ni måneder efter høring af Miljømærkenævnet at fastlægge foranstaltninger til fastsættelse af specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe. Sådanne foranstaltninger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Ændring 86
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 54 – afsnit 4 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 66/2010
Artikel 15 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 7, artikel 8, stk. 2, og artikel 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 7, artikel 8, stk. 2, og artikel 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 87
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 55 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EØF) nr. 3924/91
Artikel 2 – stk. 6
"6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende ajourføring af Prodcom-listen og de faktisk indsamlede oplysninger om hver enkelt rubrik."
"6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at ajourføre Prodcom-listen og de faktisk indsamlede oplysninger om hver enkelt rubrik."
Ændring 88
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 55 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EØF) nr. 3924/91
Artikel 3 – stk. 5
"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende de nærmere regler for anvendelsen af stk. 3 i denne artikel, herunder tilpasning til den tekniske udvikling."
"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de nærmere regler for anvendelsen af stk. 3 i denne artikel, herunder tilpasning til den tekniske udvikling."
Ændring 89
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 55 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EØF) nr. 3924/91
Artikel 4 – stk. 2
For bestemte rubrikker på Prodcom-listen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende fastsættelse af, at undersøgelsesperioden skal være en måned eller et kvartal.
For bestemte rubrikker på Prodcom-listen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte, at undersøgelsesperioden skal være en måned eller et kvartal.
Ændring 90
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 55 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EØF) nr. 3924/91
Artikel 5 – stk. 1
"1.  De nødvendige oplysninger indsamles af medlemsstaterne ved hjælp af spørgeskemaer, hvis indhold skal være i overensstemmelse med de ordninger, der fastsættes af Kommissionen. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende ændringer af disse ordninger."
"1.  De nødvendige oplysninger indsamles af medlemsstaterne ved hjælp af spørgeskemaer, hvis indhold skal være i overensstemmelse med de ordninger, der fastsættes af Kommissionen. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge ændringer af disse ordninger."
Ændring 91
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 55 – afsnit 3 – nr. 5
Forordning (EØF) nr. 3924/91
Artikel 6 – stk. 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende fastsættelse af de nærmere regler, i henhold til hvilke medlemsstaterne skal bearbejde oplysningerne i de udfyldte spørgeskemaer, jf. artikel 5, stk. 1, eller oplysninger fra de andre kilder, jf. artikel 5, stk. 3."
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte de nærmere regler, i henhold til hvilke medlemsstaterne skal bearbejde oplysningerne i de udfyldte spørgeskemaer, jf. artikel 5, stk. 1, eller oplysninger fra de andre kilder, jf. artikel 5, stk. 3."
Ændring 92
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 55 – afsnit 3 – nr. 6
Forordning (EØF) nr. 3924/91
Artikel 9 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 6, artikel 3, stk. 5, artikel 4, artikel 5, stk. 1, og artikel 6, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 6, artikel 3, stk. 5, artikel 4, artikel 5, stk. 1, og artikel 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 93
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 56 – afsnit 2 – nr. 1
Forordning (EØF) nr. 696/93
Artikel 6 – stk. 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af navnlig de statistiske enheder vedrørende det produktive system, de anvendte kriterier og definitionerne i bilaget med henblik på at tilpasse dem til den økonomiske og tekniske udvikling.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af de statistiske enheder vedrørende det produktive system, de anvendte kriterier og definitionerne i bilaget med henblik på at tilpasse dem til den økonomiske og tekniske udvikling.
Ændring 94
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 56 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EØF) nr. 696/93
Artikel 6 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 95
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 1 – led 4
—  at supplere nævnte forordning med kriterierne for kvalitetsmåling
—  at supplere nævnte forordning med kriterierne for kvalitetsmåling af variablerne
Ændring 96
Forslag til forordning
Bilag I – del VI – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 2 – indledning
2)  Artikel 4, stk. 2, andet afsnit, affattes således:
2)  Artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d), andet afsnit, affattes således:
Ændring 97
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1165/98
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d) – afsnit 2
"De stikprøveprogrammer, som er nævnt i første afsnit, er nærmere beskrevet i bilagene. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende godkendelsen og anvendelsen deraf."
"De stikprøveprogrammer, som er nævnt i første afsnit, er nærmere beskrevet i bilagene. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved yderligere at specificere godkendelsen og anvendelsen deraf."
Ændring 98
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1165/98
Artikel 10 – stk. 5
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende kriterierne for kvalitetsmålingen."
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at specificere kriterierne for kvalitetsmålingen af variablerne."
Ændring 99
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1165/98
Artikel 18 – stk. 3
4a)  Artikel 18, stk. 3, udgår.
Ændring 100
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1165/98
Artikel 18 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, artikel 10, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9,bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d), andet afsnit, artikel 10, stk. 5, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9, bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 101
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1165/98
Artikel 18 a – stk. 3
3.  Den i artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, artikel 10, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9, bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d), andet afsnit, artikel 10, stk. 5, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9, bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 102
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1165/98
Artikel 18 a – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, artikel 10, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9,bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d), andet afsnit, artikel 10, stk. 5, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9, bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 103
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. ii
Forordning (EF) nr. 1165/98
Bilag A – litra b – nr. 3
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende anvendelsen af andre observationsenheder."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at give mulighed for at anvende andre observationsenheder."
Ændring 104
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. iii
Forordning (EF) nr. 1165/98
Bilag A – litra c – nr. 2
"2. Oplysningerne om produktionspriser på andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 312) og importpriser (nr. 340) kan beregnes ved hjælp af enhedsværdier fra udenrigshandelsstatistikken eller andre kilder, hvis der ikke sker nogen væsentlig forringelse i datakvaliteten sammenlignet med specifikke prisdata. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende sikring af den nødvendige datakvalitet."
"2. Oplysningerne om produktionspriser på andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 312) og importpriser (nr. 340) kan beregnes ved hjælp af enhedsværdier fra udenrigshandelsstatistikken eller andre kilder, hvis der ikke sker nogen væsentlig forringelse i datakvaliteten sammenlignet med specifikke prisdata. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte betingelserne for sikring af den nødvendige datakvalitet."
Ændring 105
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. vi
Forordning (EF) nr. 1165/98
Bilag A – litra d – nr. 2
"2. Desuden indberettes produktionsvariablen (nr. 110) og variablen præsterede arbejdstimer (nr. 220) i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."
"2. Desuden indberettes produktionsvariablen (nr. 110) og variablen præsterede arbejdstimer (nr. 220) i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a til ændring af listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."
Ændring 106
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. vii
Forordning (EF) nr. 1165/98
Bilag A – litra f – nr. 8
"8. For variablen importpriser (nr. 340) tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende fastlæggelse af de nærmere retningslinjer for iværksættelse af et europæisk stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d)."
"8. For variablen importpriser (nr. 340) tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de nærmere retningslinjer for iværksættelse af et europæisk stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d)."
Ændring 107
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. viii
Forordning (EF) nr. 1165/98
Bilag A – litra f – nr. 9
"9. Variablerne vedrørende andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 122 og 312) indberettes efter euroområde og ikke-euroområde. Denne sondring skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i NACE rev. 2, industrihovedgrupperne, hovedafdelings- (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i NACE rev. 2. Oplysningerne om D og E i NACE rev. 2 er ikke nødvendig for variabel 122. Variablen importpriser (nr. 340) indberettes også efter euroområde og ikke-euroområde. Sondringen skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i CPA, industrihovedgrupperne, hovedafdelings- (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i CPA. For sondringen mellem euroområde og ikke-euroområde tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende fastlæggelse af de nærmere retningslinjer for iværksættelse af det europæiske stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Det europæiske stikprøveprogram kan begrænse importprisvariablens dækningsområde til import af produkter fra lande uden for euroområdet. Medlemsstater, som ikke har indført euroen, skal ikke foretage nogen sondring mellem euroområde og ikke-euroområde for variablerne 122, 312 og 340."
"9. Variablerne vedrørende andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 122 og 312) indberettes efter euroområde og ikke-euroområde. Denne sondring skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i NACE rev. 2, industrihovedgrupperne, hovedafdelings- (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i NACE rev. 2. Oplysningerne om D og E i NACE rev. 2 er ikke nødvendig for variabel 122. Variablen importpriser (nr. 340) indberettes også efter euroområde og ikke-euroområde. Sondringen skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i CPA, industrihovedgrupperne, hovedafdelings- (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i CPA. For sondringen mellem euroområde og ikke-euroområde tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de nærmere retningslinjer for iværksættelse af det europæiske stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Det europæiske stikprøveprogram kan begrænse importprisvariablens dækningsområde til import af produkter fra lande uden for euroområdet. Medlemsstater, som ikke har indført euroen, skal ikke foretage nogen sondring mellem euroområde og ikke-euroområde for variablerne 122, 312 og 340."
Ændring 108
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 7 – nr. i
Forordning (EF) nr. 1165/98
Bilag B – litra b – nr. 4
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende anvendelsen af andre observationsenheder."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at give mulighed for at anvende andre observationsenheder."
Ændring 109
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 7 – nr. iv
Forordning (EF) nr. 1165/98
Bilag B – litra d – nr. 2 – afsnit 2
Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."
Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a til ændring af listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."
Ændring 110
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. i
Forordning (EF) nr. 1165/98
Bilag C – litra b – nr. 2
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende anvendelsen af andre observationsenheder."
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at give mulighed for at anvende andre observationsenheder."
(Henvisningen i informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. i") svarer til "Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. i" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del VII, punkt 57, afsnit 4, nr. 8 mangler) i Kommissionens forslag.)
Ændring 111
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. iii
Forordning (EF) nr. 1165/98
Bilag C – litra c – nr. 4
iii)  I litra c), nr. 4), udgår tredje afsnit.
iii)  (Vedrører ikke den danske tekst.)
(Henvisningen i informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. iii") svarer til "Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. iii" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del VII, punkt 57, afsnit 4, nr. 8 mangler) i Kommissionens forslag.)
Ændring 112
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. iv
Forordning (EF) nr. 1165/98
Bilag C – litra d – nr. 2
"2. Desuden indberettes variablerne omsætning (nr. 120) og salgsmængde (nr. 123) i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."
"2. Desuden indberettes variablerne omsætning (nr. 120) og salgsmængde (nr. 123) i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a til ændring af listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."
(Henvisningen i informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. iv") svarer til "Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. iv" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del VII, punkt 57, afsnit 4, nr. 8 mangler) i Kommissionens forslag.)
Ændring 113
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. v
Forordning (EF) nr. 1165/98
Bilag C – litra g – nr. 2
"2. Variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes inden for en måned på de niveauer, som er specificeret i dette bilags litra f), nr. 3). Medlemsstaterne kan vælge at indberette variablerne vedrørende omsætningen (nr. 120) og salgsdeflatoren/salgsmængden (nr. 330/123) efter fordelingen i det europæiske stikprøvesystem som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende retningslinjerne for fordelingen i det europæiske stikprøvesystem."
"2. Variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes inden for en måned på de niveauer, som er specificeret i dette bilags litra f), nr. 3). Medlemsstaterne kan vælge at indberette variablerne vedrørende omsætningen (nr. 120) og salgsdeflatoren/salgsmængden (nr. 330/123) efter fordelingen i det europæiske stikprøvesystem som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte retningslinjerne for fordelingen i det europæiske stikprøvesystem."
(Henvisningen i informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. v") svarer til "Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. v" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del VII, punkt 57, afsnit 4, nr. 8 mangler) i Kommissionens forslag.)
Ændring 114
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. i
Forordning (EF) nr. 1165/98
Bilag D – litra b – nr. 2
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende anvendelsen af andre observationsenheder."
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at give mulighed for at anvende andre observationsenheder."
(Henvisningen i informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. i") svarer til "Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 10 – nr. i" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del VII, punkt 57, afsnit 4, nr. 8 mangler) i Kommissionens forslag.)
Ændring 115
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. iv
Forordning (EF) nr. 1165/98
Bilag D – litra d – nr. 2
"2. Omsætningsvariablen (nr. 120) indberettes også i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage, kan ændres af Kommissionen."
"2. Omsætningsvariablen (nr. 120) indberettes også i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a til ændring af listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."
(Henvisningen til informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. iv") svarer til "Bilag I – del VII – punkt 57 – afsnit 4 – nr. 10 – nr. iv" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del VII, punkt 57, afsnit 4, nr. 8 mangler) i Kommissionens forslag.)
Ændring 116
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 58 – afsnit 1
For at tilpasse forordning (EF) nr. 530/1999 for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at supplere nævnte forordning med definitionen og opdelingen af de oplysninger, der skal indberettes, og kriterierne for evaluering af kvaliteten. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
For at tilpasse forordning (EF) nr. 530/1999 for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at supplere nævnte forordning med definitionen og opdelingen af de oplysninger, der skal indberettes, og kriterierne for evaluering af statistikkernes kvalitet. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 117
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 58 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 530/1999
Artikel 6 – stk. 3
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende definitionen og opdelingen af de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne artikels stk. 1 og 2." Disse delegerede retsakter vedtages for hver referenceperiode mindst ni måneder før referenceperiodens begyndelse."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge definitionen og opdelingen af de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne artikels stk. 1 og 2. Disse delegerede retsakter vedtages for hver referenceperiode mindst ni måneder før referenceperiodens begyndelse."
Ændring 118
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 58 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 530/1999
Artikel 10 – stk. 3
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende kriterierne for evaluering af kvaliteten. Disse delegerede retsakter vedtages for hver referenceperiode mindst ni måneder før referenceperiodens begyndelse."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at angive kriterierne for evaluering af statistikkernes kvalitet. Disse delegerede retsakter vedtages for hver referenceperiode mindst ni måneder før referenceperiodens begyndelse."
Ændring 119
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 58 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 530/1999
Artikel 10 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 120
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 58 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 530/1999
Artikel 10 a – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 121
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 59 – afsnit 4
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2150/2002 vedrørende produktion af resultater, det tekniske format, der er egnet til fremsendelse af resultaterne, og indholdet af kvalitetsrapporterne bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2150/2002 vedrørende produktion af resultater, det tekniske format, der er egnet til fremsendelse af resultaterne, samt strukturen i og de nærmere retningslinjer for kvalitetsrapporterne bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
Ændring 122
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 59 – afsnit 5 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2150/2002
Artikel 1 – stk. 5
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5b vedrørende opstilling af en ækvivalenstabel mellem statistiknomenklaturen i bilag III til denne forordning og affaldslisten i Kommissionens beslutning 2000/532/EF.*
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5b med henblik på at supplere denne forordning ved at opstille en ækvivalenstabel mellem statistiknomenklaturen i bilag III til denne forordning og affaldslisten i Kommissionens beslutning 2000/532/EF.*
____________________
____________________
* Kommissionens beslutning af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3).
* Kommissionens beslutning af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3)."
Ændring 123
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 59 – afsnit 5 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 2150/2002
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2
"Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5b vedrørende definitionen af kravene med hensyn til kvalitet og nøjagtighed."
"Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge kravene med hensyn til kvalitet og nøjagtighed."
Ændring 124
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 59 – afsnit 5 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2150/2002
Artikel 5 a – stk. 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5b vedrørende tilpasning til økonomiske og tekniske forbedringer af indsamling og statistisk behandling af data samt behandling og fremsendelse af resultater og tilpasning af de i bilagene anførte specifikationer.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5b med henblik på at ændre denne forordning ved at tilpasse den til den økonomiske og tekniske udvikling inden for indsamling og statistisk behandling af data samt behandling og fremsendelse af resultater og tilpasse de i bilagene anførte specifikationer.
Ændring 125
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 59 – afsnit 5 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2150/2002
Artikel 5 b – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 5, artikel 3, stk. 1 og 4, og artikel 5a tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 5, artikel 3, stk. 1 og 4, og artikel 5a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 126
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 59 – afsnit 5 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 2150/2002
Artikel 6 – stk. 1 – litra c
c)  indholdet af de kvalitetsrapporter, der er anført i afdeling 7 i bilag I og i afdeling 7 i bilag II.
c)  strukturen i og de nærmere retningslinjer for de kvalitetsrapporter, der er anført i afdeling 7 i bilag I og i afdeling 7 i bilag II.
Ændring 127
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 60 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 437/2003
Artikel 5 – stk. 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende fastlæggelsen af andre standarder for nøjagtighed."
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge andre standarder for nøjagtighed.
Ændring 128
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 60 – afsnit 3 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 437/2003
Artikel 10 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 129
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 1 – led 3 a (nyt)
—  at supplere nævnte forordning ved at vedtage foranstaltninger vedrørende levering af data i henhold til resultaterne af feasibility-undersøgelserne.
Ændring 130
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 3
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 450/2003 vedrørende indholdet af datakvalitetsrapporten bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 450/2003 vedrørende strukturen i og retningslinjerne for datakvalitetsrapporten bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
Ændring 131
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 4 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 450/2003
Artikel 2 – stk. 4
"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende ændringer for at omdefinere indeksets tekniske specifikation og revidere vægtningsstrukturen ved at indbefatte visse økonomiske aktiviteter."
"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a til ændring af bilaget for at omdefinere indeksets tekniske specifikation og revidere vægtningsstrukturen."
Ændring 132
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 4 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 450/2003
Artikel 3 – stk. 2
"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende ændringer for at medtage økonomiske aktiviteter som defineret i hovedafdeling O til S i NACE rev. 2, inden for anvendelsesområdet for denne forordning, idet der tages højde for resultaterne af feasibility-undersøgelserne i artikel 10."
"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at ændre denne forordning for at medtage økonomiske aktiviteter som defineret i hovedafdeling O til S i NACE rev. 2 inden for denne forordnings anvendelsesområde, idet der tages højde for resultaterne af feasibility-undersøgelserne i artikel 10."
Ændring 133
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 450/2003
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1
Under hensyntagen til bidrag til den samlede beskæftigelse og til lønomkostninger på EU-plan og nationalt plan tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende fastlæggelse af de økonomiske aktiviteter i henhold til NACE rev. 2-hovedafdelingerne og ved yderligere underopdelinger, dog ikke ud over niveauet for NACE rev. 2 (2-cifret niveau) eller grupper af afdelinger, som dataene opdeles i, under hensyntagen til den økonomiske og sociale udvikling.
Under hensyntagen til bidrag til den samlede beskæftigelse og til lønomkostninger på EU-plan og nationalt plan tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere denne forordning med hensyn til opdeling af de økonomiske aktiviteter i henhold til NACE rev. 2-hovedafdelingerne og ved yderligere underopdelinger, dog ikke ud over niveauet for NACE rev. 2 (2-cifret niveau) eller grupper af afdelinger, som dataene opdeles i, under hensyntagen til den økonomiske og sociale udvikling.
Ændring 134
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 450/2003
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende fastlæggelsen af disse økonomiske aktiviteter, idet der tages hensyn til feasibility-undersøgelserne i artikel 10."
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge disse økonomiske aktiviteter, idet der tages hensyn til feasibility-undersøgelserne i henhold til artikel 10."
Ændring 135
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 450/2003
Artikel 4 – stk. 3
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende fastlæggelsen af den metodologi, der skal anvendes til at kæde indekset."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge den metodologi, der skal anvendes til at kæde indekset."
Ændring 136
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 4 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 450/2003
Artikel 8 – stk. 1
"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende fastlæggelsen af særskilte kvalitetskriterier. De fremsendte nuværende og tilbageregnede data skal opfylde disse kvalitetskriterier."
"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge særskilte kvalitetskriterier. De fremsendte nuværende og tilbageregnede data skal opfylde disse kvalitetskriterier."
Ændring 137
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 4 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 450/2003
Artikel 8 – stk. 2
"2. Medlemsstaterne udarbejder hvert år en rapport om datakvaliteten til Kommissionen, første gang i 2003. Indholdet af rapporterne fastlægges af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 12, stk. 2."
"2. Medlemsstaterne udarbejder hvert år en rapport om datakvaliteten til Kommissionen, første gang i 2003. Rapporternes struktur og retningslinjer fastlægges af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 12, stk. 2."
Ændring 138
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 4 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 450/2003
Artikel 9
4a)  Artikel 9 udgår.
Ændring 139
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 4 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 450/2003
Artikel 10 – stk. 5
"5. Kommissionen vedtager foranstaltninger på grundlag af resultaterne af feasibility-undersøgelserne ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 12, stk. 2. Disse foranstaltninger skal være i overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet, jf. artikel 2 forordning (EF) nr. 223/2009, herunder minimering af byrden for respondenterne."
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende levering af de i denne artikels stk. 2 omhandlede data på grundlag af resultaterne af de feasibility-undersøgelser, der er omhandlet i denne artikel. Disse delegerede retsakter skal være i overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet, jf. artikel 2 forordning (EF) nr. 223/2009, herunder minimering af byrden for respondenterne."
Ændring 140
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 4 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 450/2003
Artikel 11 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 4, artikel 3, stk. 2, og artikel 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 4, artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 1, 2 og 3, artikel 8, stk. 1, og artikel 10, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 141
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 4 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 450/2003
Artikel 11 a – stk. 3
3.  Den i artikel 2, stk. 4, artikel 3, stk. 2, og artikel 4 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 2, stk. 4, artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 1, 2 og 3, artikel 8, stk. 1, og artikel 10, stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 142
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 61 – afsnit 4 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 450/2003
Artikel 11 a – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 4, artikel 3, stk. 2, og artikel 4 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 4, artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 1, 2 og 3, artikel 8, stk. 1, og artikel 10, stk. 5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
Ændring 143
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 62 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 808/2004
Artikel 8 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 144
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 63 – afsnit 1 – led 2
—  at ændre nævnte forordning for at tilpasse andelen af EU-totalen
—  at ændre nævnte forordning for at justere andelen af EU-totalen
Ændring 145
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 63 – afsnit 3 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1161/2005
Artikel 2 – stk. 2
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende tidsplanen for indberetning af posterne P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 og B.4G og enhver beslutning om at kræve en opdeling af de i bilaget anførte transaktioner efter modsektor. En sådan beslutning må kun vedtages, efter at Kommissionen i henhold til artikel 9 har aflagt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning."
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge tidsplanen for indberetning af posterne P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 og B.4G og ved at kræve en opdeling af de i bilaget anførte transaktioner efter modsektor. En sådan delegeret retsakt må kun vedtages, efter at Kommissionen i henhold til artikel 9 har aflagt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning."
Ændring 146
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 63 – afsnit 3 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1161/2005
Artikel 2 – stk. 5
ba)  stk. 5 udgår.
Ændring 147
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 63 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1161/2005
Artikel 3 – stk. 3
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende ændring af stk. 1 i denne artikel for så vidt angår andelen af EU-totalen."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende ændring af stk. 1 i denne artikel for at justere andelen (1 %) af EU-totalen."
Ændring 148
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 63 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1161/2005
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1
"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende vedtagelsen af fælles kvalitetsstandarder.
"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a med henblik på at supplere denne forordning ved at etablere fælles kvalitetsstandarder.
Ændring 149
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 63 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1161/2005
Artikel 7 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2 og 4, artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2 og 4, artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 150
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 63 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1161/2005
Artikel 7 a – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2 og 4, artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2 og 4, artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
Ændring 151
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 64 – afsnit 4 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1552/2005
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2
Endvidere tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende udvidelsen af nævnte definition, hvis en sådan udvidelse i betydelig grad vil øge undersøgelsesresultaternes repræsentativitet og kvalitet i de pågældende medlemsstater."
Endvidere tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at vedtage udvidelsen af nævnte definition, hvis en sådan udvidelse i betydelig grad vil øge undersøgelsesresultaternes repræsentativitet og kvalitet i de pågældende medlemsstater."
Ændring 152
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 64 – afsnit 4 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1552/2005
Artikel 7 – stk. 3
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende fastlæggelse af kravene til stikprøveudtagning og præcision og størrelsesordenen for de stikprøver, der er nødvendige for at opfylde disse krav, samt NACE Rev. 2-specifikationer og de størrelseskategorier, som resultaterne skal opdeles i."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge kravene til stikprøveudtagning og præcision og størrelsesordenen for de stikprøver, der er nødvendige for at opfylde disse krav, samt NACE Rev. 2-specifikationer og de størrelseskategorier, som resultaterne skal opdeles i."
Ændring 153
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 64 – afsnit 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1552/2005
Artikel 8 – stk. 2
"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende de specifikke oplysninger, der skal indsamles om henholdsvis virksomheder, der tilbyder uddannelse, og virksomheder, der ikke tilbyder uddannelse, og om de forskellige former for efter- og videreuddannelse."
"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte, hvilke specifikke oplysninger der skal indsamles om henholdsvis virksomheder, der tilbyder uddannelse, og virksomheder, der ikke tilbyder uddannelse, og om de forskellige former for efter- og videreuddannelse."
Ændring 154
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 64 – afsnit 4 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 1552/2005
Artikel 9 – stk. 4
"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende kvalitetskravene til de oplysninger, der skal indsamles og indberettes med henblik på opstilling af europæiske statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder, og de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at vurdere eller forbedre oplysningernes kvalitet."
"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge kvalitetskravene til de oplysninger, der skal indsamles og indberettes med henblik på opstilling af europæiske statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder, og ved at vedtage de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at vurdere eller forbedre oplysningernes kvalitet."
Ændring 155
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 64 – afsnit 4 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 1552/2005
Artikel 9 – stk. 5
"5. Kommissionen fastlægger strukturen for de i stk. 2 omhandlede kvalitetsrapporter ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 14, stk. 2."
"5. I forbindelse med udarbejdelsen af de i stk. 2 omhandlede kvalitetsrapporter skal medlemsstaterne opfylde de kvalitetskrav og enhver anden foranstaltning, der er fastsat i henhold til stk. 4. Med henblik på at vurdere kvaliteten af de fremsendte data anvender de det format, der er fastlagt af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 14, stk. 2."
Ændring 156
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 64 – afsnit 4 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1552/2005
Artikel 10 – stk. 2
"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende fastlæggelsen af det første referenceår, for hvilket der skal indsamles oplysninger."
"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge det første referenceår, for hvilket der skal indsamles oplysninger."
Ændring 157
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 64 – afsnit 4 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1552/2005
Artikel 13 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 2, og artikel 13, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 2, og artikel 13, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 158
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 66 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 458/2007
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende fastlæggelse af det første år, der indsamles komplette data for, og vedtagelse af foranstaltninger vedrørende den detaljerede klassificering af de omfattede data og de definitioner, der skal anvendes.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge det første år, der indsamles komplette data for, og ved at vedtage foranstaltninger vedrørende den detaljerede klassificering af de omfattede data og de definitioner, der skal anvendes.
Ændring 159
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 66 – afsnit 2 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 458/2007
Artikel 7 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 3, og bilag I, punkt 1.1.2.4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 3, og bilag I, punkt 1.1.2.4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 160
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 67 – afsnit 1
For at tilpasse forordning (EF) nr. 716/2007 til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre definitionerne i bilag I og II og detaljeringsniveauet i bilag III og supplere nævnte forordning med foranstaltninger vedrørende statistikkerne over udenlandske datterselskaber i ind- og udland.
For at tilpasse forordning (EF) nr. 716/2007 til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre definitionerne i bilag I og II og detaljeringsniveauet i bilag III og supplere nævnte forordning med foranstaltninger vedrørende statistikkerne over udenlandske datterselskaber i ind- og udland og fælles kvalitetsstandarder.
Ændring 161
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 67 – afsnit 4 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 716/2007
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende de nødvendige foranstaltninger for statistikker over udenlandske datterselskaber i ind- og udland på grundlag af konklusionerne af pilotundersøgelserne.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte de nødvendige foranstaltninger for statistikker over udenlandske datterselskaber i ind- og udland på grundlag af konklusionerne af pilotundersøgelserne.
Ændring 162
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 67 – afsnit 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 716/2007
Artikel 6 – stk. 3
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende fælles kvalitetsstandarder."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge fælles kvalitetsstandarder som omhandlet i stk. 1."
Ændring 163
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 67 – afsnit 4 – nr. 4 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) nr. 716/2007
Artikel 9 – stk. 1 – litra c
"c) fastsættelse af kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed."
"c) fastsættelse af kvalitetsrapporternes struktur, retningslinjer og hyppighed, jf. artikel 6, stk. 2."
Ændring 164
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 67 – afsnit 4 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 716/2007
Artikel 9 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 165
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 67 – afsnit 4 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 716/2007
Artikel 9 a – stk. 3
3.  Den i artikel 2, artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 166
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 67 – afsnit 4 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 716/2007
Artikel 9 a – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
Ændring 167
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 68 – afsnit 2 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 862/2007
Artikel 9 a – afsnit 2 – indledning
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende:
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at:
Ændring 168
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 68 – afsnit 2 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 862/2007
Artikel 10 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 169
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 69 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1445/2007
Artikel 3 – stk. 1 a
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende ændringer af definitionerne og ændringer af listen over basisgrupper i bilag II for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, for så vidt det ikke indebærer en uforholdsmæssig forøgelse af omkostningerne for medlemsstaterne."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende de i stk. 1 nævnte ændringer af definitionerne og ændringer af listen over basisgrupper i bilag II for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, for så vidt det ikke indebærer en uforholdsmæssig forøgelse af omkostningerne for medlemsstaterne."
Ændring 170
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 69 – afsnit 3 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1445/2007
Artikel 7 – stk. 4
"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende de fælles kriterier, som kvalitetskontrollen bygger på."
"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte de fælles kriterier, som den i stk. 1 omtalte kvalitetskontrol bygger på."
Ændring 171
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 69 – afsnit 3 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 1445/2007
Artikel 7 – stk. 5
"5. Kommissionen fastlægger strukturen for de kvalitetsrapporter, der er anført i punkt 5.3 i bilag I, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 11, stk. 2."
"5. Kommissionen fastlægger strukturen og retningslinjerne for de kvalitetsrapporter, der er omhandlet i stk. 3 og anført i punkt 5.3 i bilag I, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 11, stk. 2."
Ændring 172
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 69 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1445/2007
Artikel 10 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3 og artikel 7, stk. 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, og artikel 7, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 173
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 69 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1445/2007
Artikel 10 a – stk. 3
3.  Den i artikel 3 og artikel 7, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 3, stk. 2, og artikel 7, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 174
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 69 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1445/2007
Artikel 10 a – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3 og artikel 7, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, og artikel 7, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
Ændring 175
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 70 – afsnit 1
For at tilpasse forordning (EF) nr. 177/2008 til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre listen over kendetegn, definitionerne heraf og kontinuitetsreglerne herfor i bilaget til nævnte forordning og supplere nævnte forordning med fælles kvalitetsstandarder og regler for ajourføring af registrene og fastlæggelse af, i hvilket omfang visse virksomheder og virksomhedsgrupper skal registreres, med angivelse af enheder i overensstemmelse med dem, der anvendes i landbrugsstatistikker. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
For at tilpasse forordning (EF) nr. 177/2008 til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre listen over kendetegn, definitionerne heraf og kontinuitetsreglerne herfor i bilaget til nævnte forordning og supplere nævnte forordning med fælles standarder for kvaliteten af virksomhedsregistre og regler for ajourføring af registrene og fastlæggelse af, i hvilket omfang visse virksomheder og virksomhedsgrupper skal registreres, med angivelse af enheder i overensstemmelse med dem, der anvendes i landbrugsstatistikker. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 176
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 70 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 177/2008
Artikel 3 – stk. 6
"6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a vedrørende fastlæggelse af, i hvilket omfang foretagender med mindre end en halv ansat og residente grupper af foretagender, som er uden statistisk betydning for medlemsstaterne, skal registreres, og fastsættelse af enheder i overensstemmelse med dem, der anvendes i landbrugsstatistikker."
"6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge, i hvilket omfang foretagender med mindre end en halv ansat og residente grupper af foretagender, som er uden statistisk betydning for medlemsstaterne, skal registreres, og fastsættelse af enheder i overensstemmelse med dem, der anvendes i landbrugsstatistikker."
Ændring 177
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 70 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 177/2008
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a vedrørende fælles kvalitetsstandarder.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge fælles standarder for kvaliteten af virksomhedsregistre som omhandlet i stk. 1.
Ændring 178
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 70 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 177/2008
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2
Kommissionen vedtager afgørelser vedrørende kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 16, stk. 2.
Kommissionen vedtager afgørelser vedrørende kvalitetsrapporternes struktur, retningslinjer og hyppighed som omhandlet i stk. 2 ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 16, stk. 2.
Ændring 179
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 70 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 177/2008
Artikel 8 – stk. 3
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a vedrørende reglerne for ajourføring af registrene."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge reglerne for ajourføring af registrene."
Ændring 180
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 70 – afsnit 3 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 177/2008
Artikel 15 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 3, og artikel 8, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 3, og artikel 8, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 181
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 70 – afsnit 3 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 177/2008
Artikel 15 a – stk. 6
6.  En delegeret retsakter vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 3, og artikel 8, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 3, og artikel 8, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
Ændring 182
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 295/2008
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1
"Brugen af det fleksible modul, der er omhandlet i stk. 2, litra j), planlægges i nært samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende anvendelsesområdet, listen over variabler, referenceperioden, de omfattede aktiviteter og kvalitetskravene. Den delegerede retsakt vedtages mindst 12 måneder før referenceperiodens begyndelse. Kommissionen specificerer ligeledes behovet for informationer og indvirkningen af dataindsamlingen på virksomhedernes byrde og medlemsstaternes omkostninger."
"Brugen af det fleksible modul, der er omhandlet i stk. 2, litra j), planlægges i nært samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge anvendelsesområdet for det fleksible modul, listen over variabler, referenceperioden, de omfattede aktiviteter og kvalitetskravene. Den delegerede retsakt vedtages mindst 12 måneder før referenceperiodens begyndelse. Kommissionen specificerer ligeledes behovet for informationer og indvirkningen af dataindsamlingen på virksomhedernes byrde og medlemsstaternes omkostninger."
Ændring 183
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 295/2008
Artikel 4 – stk. 4
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende de nødvendige foranstaltninger på grundlag af vurderingen af pilotundersøgelserne."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de nødvendige foranstaltninger på grundlag af vurderingen af pilotundersøgelserne."
Ændring 184
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 295/2008
Artikel 7 – stk. 2
"2. For at der kan opstilles statistikker på EU-niveau, udarbejder medlemsstaterne deres nationale resultater i overensstemmelse med niveauerne i NACE rev. 2 som anført i bilagene til denne forordning eller i delegerede retsakter. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b."
"2. Med henblik på opstilling af statistikker på EU-niveau udarbejder medlemsstaterne deres nationale resultater i overensstemmelse med niveauerne i NACE rev. 2 som anført i bilagene til denne forordning eller i delegerede retsakter. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de relevante niveauer i NACE rev. 2."
Ændring 185
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 295/2008
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1
Resultaterne indberettes i et hensigtsmæssigt teknisk format inden for en frist efter afslutningen af referenceperioden. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende referenceperioden for moduler som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a)-h) og j), og denne periode må ikke overstige 18 måneder. For det i artikel 3, stk. 2, litra i), omhandlede modul, kan perioden ikke overstige 30 måneder eller 18 måneder som fastsat i bilag IX, afsnit 9. Derudover skal der indberettes nogle få foreløbige resultater, som er fremkommet ved skøn, inden for en frist efter afslutningen af referenceperioden, som fastsættes efter nævnte procedure for de i artikel 3, stk. 2, litra a)-g), omhandlede moduler, og som ikke kan overstige ti måneder.
Resultaterne indberettes i et hensigtsmæssigt teknisk format inden for en frist efter afslutningen af referenceperioden. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge referenceperioden for moduler som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a)-h) og j), og denne periode må ikke overstige 18 måneder. For det i artikel 3, stk. 2, litra i), omhandlede modul, kan perioden ikke overstige 30 måneder eller 18 måneder som fastsat i bilag IX, afsnit 9. Derudover skal der indberettes nogle få foreløbige resultater, som er fremkommet ved skøn, inden for en frist efter afslutningen af referenceperioden. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge den periode for de i artikel 3, stk. 2, litra a)-g), omhandlede moduler, som ikke kan overstige ti måneder.
Ændring 186
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 295/2008
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende revision af reglerne for CETO-mærkning og opdelingen af medlemsstaterne i grupper senest den 29. april 2013 og hvert femte år derefter."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at revidere reglerne for CETO-mærkning og opdele medlemsstaterne i grupper senest den 29. april 2013 og hvert femte år derefter."
Ændring 187
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 295/2008
Artikel 11 a – indledning
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende:
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning vedrørende følgende:
Ændring 188
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 295/2008
Artikel 11 b – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk.4, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2 og 3, artikel 11a, bilag I, afsnit 5, 6, 8, punkt 1 og 2, afsnit 6, i bilag II, III og IV, bilag VI, afsnit 7, bilag VIII, afsnit 3, 4, punkt 2 og 3, og bilag IX, afsnit 8, punkt 2 og 3, og afsnit 10, punkt 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk. 4, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2 og 3, artikel 11a, afsnit 5, 6, 8, punkt 1 og 2, i bilag I, afsnit 6 i bilag II, III og IV, afsnit 7 i bilag VI, afsnit 3, 4, punkt 2 og 3, i bilag VIII, afsnit 8, punkt 2 og 3, og afsnit 10, punkt 2, i bilag IX, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 189
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 295/2008
Artikel 11 b – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk.4, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2 og 3, artikel 11a, bilag I, afsnit 5, 6, 8, punkt 1 og 2, afsnit 6, i bilag II, III og IV, bilag VI, afsnit 7, bilag VIII , afsnit 3, 4, punkt 2 og 3, og bilag IX, afsnit 8, punkt 2 og 3, og afsnit 10, punkt 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk.4, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2 og 3, artikel 11a, afsnit 5, 6, 8, punkt 1 og 2, i bilag I, afsnit 6 i bilag II, III og IV, afsnit 7 i bilag VI, afsnit 3, 4, punkt 2 og 3, i bilag VIII, afsnit 8, punkt 2 og 3, og afsnit 10, punkt 2, i bilag IX, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
Ændring 190
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 295/2008
Bilag I – afsnit 5 – afsnit 1
Det første referenceår, der udarbejdes årlige statistikker for, er kalenderåret 2008. Dataene udarbejdes efter opdelingen i afsnit 9. Kommissionen tillægges dog beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende det første referenceår, for hvilket der udarbejdes statistikker over de aktivitetskategorier, der er omfattet af NACE rev. 2, gruppe 64.2, 64.3 og 64.9 og hovedgruppe 66.
Det første referenceår, der udarbejdes årlige statistikker for, er kalenderåret 2008. Dataene udarbejdes efter opdelingen i afsnit 9. Kommissionen tillægges dog beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge det første referenceår, for hvilket der udarbejdes statistikker over de aktivitetskategorier, der er omfattet af NACE rev. 2, gruppe 64.2, 64.3 og 64.9 og hovedgruppe 66.
Ændring 191
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 295/2008
Bilag I – afsnit 6 – afsnit 1
For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtigheden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende hovedvariablerne."
For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtigheden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge hovedvariablerne."
Ændring 192
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 8 – litra b – nr. i
Forordning (EF) nr. 295/2008
Bilag I – afsnit 8 – punkt 1
"1. Resultaterne indberettes inden 18 måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår undtagen for aktiviteterne i undergruppe 64.11 og 64.19 i NACE rev. 2. For resultaterne vedrørende undergruppe 64.11 og 64.19 i NACE rev. 2 er indberetningsfristen 10 måneder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende indberetningsfristen for resultaterne vedrørende de aktivitetskategorier, der er omfattet af gruppe 64.2, 64.3 og 64.9 og hovedgruppe 66 i NACE rev. 2."
"1. Resultaterne indberettes inden 18 måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår undtagen for aktiviteterne i undergruppe 64.11 og 64.19 i NACE rev. 2. For resultaterne vedrørende undergruppe 64.11 og 64.19 i NACE rev. 2 er indberetningsfristen 10 måneder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge indberetningsfristen for resultaterne vedrørende de aktivitetskategorier, der er omfattet af gruppe 64.2, 64.3 og 64.9 og hovedgruppe 66 i NACE rev. 2."
Ændring 193
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 8 – litra b – nr. ii
Forordning (EF) nr. 295/2008
Bilag I – afsnit 8 – punkt 2 – afsnit 2
"Disse foreløbige resultater eller skøn opdeles efter det trecifrede niveau (gruppe) i NACE rev. 2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende hovedgruppe 66 i NACE rev. 2, fristen for indberetning af foreløbige resultater eller skøn."
"Disse foreløbige resultater eller skøn opdeles efter det trecifrede niveau (gruppe) i NACE rev. 2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge fristen for indberetningen af foreløbige resultater eller skøn for hovedgruppe 66 i NACE rev. 2."
Ændring 194
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 295/2008
Bilag II – afsnit 6 – afsnit 1
For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende hovedvariablerne.
For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte sådanne hovedvariabler.
Ændring 195
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 295/2008
Bilag III – afsnit 6 – afsnit 1
For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende hovedvariablerne.
For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte sådanne hovedvariabler.
Ændring 196
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 295/2008
Bilag IV – afsnit 6 – afsnit 1
For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende hovedvariablerne.
For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte sådanne hovedvariabler.
Ændring 197
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 295/2008
Bilag VI – afsnit 7 – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende fristen for indberetning af resultaterne, som højst må være 10 måneder regnet fra udgangen af referenceåret.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge fristen for indberetning af resultaterne, som højst må være 10 måneder regnet fra udgangen af referenceåret.
Ændring 198
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 13 – litra a
Forordning (EF) nr. 295/2008
Bilag VIII – afsnit 3 – afsnit 1 – 5. punktum
"På grundlag af denne undersøgelse tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende ændring af den nedre grænse."
"På grundlag af denne undersøgelse tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på tilpasning af denne forordning ved at ændre den nedre grænse for referencepopulationen."
Ændring 199
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 13 – litra b
Forordning (EF) nr. 295/2008
Bilag VIII – afsnit 4 – punkt 2 og 3 – tabel
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende opdelingen af produkter."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge opdelingen af produkter."
(Dette Ændring vedrører tabellen "Opdeling af omsætningen efter produkttype", punktummet i kolonnen "Kommentar".)
Ændring 200
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 14 – litra a
Forordning (EF) nr. 295/2008
Bilag IX – afsnit 8 – afsnit 2
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende visse resultater, som også opdeles i størrelsesklasser på det detaljeringsniveau, som er anvendt i afsnit 10, undtagen for aktiviteterne i hovedafdeling L, M og N i NACE rev. 2, hvor der kun kræves en opdeling på gruppeniveau.
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge, at visse resultater også opdeles i størrelsesklasser på det detaljeringsniveau, som er anvendt i afsnit 10, undtagen for aktiviteterne i hovedafdeling L, M og N i NACE rev. 2, hvor der kun kræves en opdeling på gruppeniveau.
Ændring 201
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 14 – litra a
Forordning (EF) nr. 295/2008
Bilag IX – afsnit 8 – afsnit 3
3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende visse resultater, som også opdeles efter retlig form på det detaljeringsniveau, som er anvendt i afsnit 10, undtagen for aktiviteterne i hovedafdeling L, M og N i NACE rev. 2, hvor der kun kræves en opdeling på gruppeniveau."
3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge, at visse resultater også opdeles efter retlig form på det detaljeringsniveau, som er anvendt i afsnit 10, undtagen for aktiviteterne i hovedafdeling L, M og N i NACE rev. 2, hvor der kun kræves en opdeling på gruppeniveau."
Ændring 202
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 71 – afsnit 3 – nr. 14 – litra b
Forordning (EF) nr. 295/2008
Bilag IX – afsnit 10 – stykke 2 – underafsnit "Særlige aggregater"
For at gøre det muligt at udarbejde erhvervsdemografistatistikker på EU-plan vedrørende informations- og kommunikationsteknologisektoren tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende en række særlige aggregater af kategorier i NACE rev. 2, der skal indberettes.".
For at gøre det muligt at udarbejde erhvervsdemografistatistikker på EU-plan vedrørende informations- og kommunikationsteknologisektoren tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge en række særlige aggregater af kategorier i NACE rev. 2, der skal indberettes."
Ændring 203
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 73 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 452/2008
Artikel 6 – stk. 1 – indledning
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a vedrørende:
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende følgende:
Ændring 204
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 73 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 452/2008
Artikel 6 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 205
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 74 – afsnit 3 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 453/2008
Artikel 2 – stk. 1a
"For så vidt angår nr. 1, første afsnit, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a vedrørende definitionen af begreberne "aktive skridt til at besætte med en egnet ansøger" og "nærmere angivet periode"."
"For så vidt angår nr. 1, første afsnit, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at supplere denne forordning ved at definere begreberne "aktive skridt til at besætte med en egnet ansøger" og "nærmere angivet periode"."
Ændring 206
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 74 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 453/2008
Artikel 3 – stk. 1
"1. Medlemsstaterne udarbejder kvartalsdata ud fra bestemte referencedatoer. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a vedrørende fastlæggelsen af de bestemte referencedatoer."
"1. Medlemsstaterne udarbejder kvartalsdata ud fra bestemte referencedatoer. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de bestemte referencedatoer."
Ændring 207
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 74 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 453/2008
Artikel 5 – stk. 1
"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a vedrørende fastlæggelsen af datoen for det første referencekvartal samt fristerne for indberetning." Eventuelle revisioner af kvartalsdata vedrørende tidligere kvartaler indberettes samtidigt.
"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge datoen for det første referencekvartal samt de frister for indberetning, der finder anvendelse på medlemsstaterne. Eventuelle revisioner af kvartalsdata vedrørende tidligere kvartaler indberettes samtidigt.
Medlemsstaterne indberetter data og metadata til Kommissionen (Eurostat) i et format, der fastsættes af Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 9, stk. 3."
Medlemsstaterne indberetter data og metadata til Kommissionen (Eurostat) med angivelse af deres kilde, i et teknisk format, der fastsættes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 9, stk. 3."
Ændring 208
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 74 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 453/2008
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a vedrørende fastlæggelsen af passende rammebetingelser for en række gennemførlighedsundersøgelser.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge passende rammebetingelser for en række gennemførlighedsundersøgelser.
Ændring 209
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 74 – afsnit 3 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 453/2008
Artikel 8 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, artikel 3, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 og 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, artikel 3, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 og 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 210
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 75 – afsnit 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 763/2008
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende fastlæggelsen af de efterfølgende referenceår. Referenceårene skal ligge i begyndelsen af hvert årti."
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de efterfølgende referenceår. Referenceårene skal ligge i begyndelsen af hvert årti."
Ændring 211
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 75 – afsnit 2 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 763/2008
Artikel 5 – stk. 3
3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende fastlæggelsen af et program for de statistiske data og metadata, der skal indberettes for at opfylde kravene i denne forordning."
3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge et program for de statistiske data og metadata, der skal indberettes for at opfylde kravene i denne forordning."
Ændring 212
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 75 – afsnit 2 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 763/2008
Artikel 7 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 1 og 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 1 og 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 213
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 76 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1099/2008
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a for yderligere at præcisere terminologien ved at tilføje relevante NACE-referencer, når en revision af NACE-nomenklaturen er trådt i kraft.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at ændre denne forordning og præcisere terminologien ved at tilføje relevante NACE-referencer, når en revision af NACE-nomenklaturen er trådt i kraft.
Ændring 214
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 76 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1099/2008
Artikel 8 – stk. 2
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende sættet af årlige statistikker om kernekraftanlæg."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge sættet af årlige statistikker om kernekraftanlæg."
Ændring 215
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 76 – afsnit 3 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 1099/2008
Artikel 9 – stk. 2
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende sættet af statistikker om vedvarende energi og sættet af statistikker om endeligt energiforbrug."
"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge sættet af statistikker om vedvarende energi og sættet af statistikker om endeligt energiforbrug."
Ændring 216
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 76 – afsnit 3 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1099/2008
Artikel 10 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 5, stk. 3, artikel 8 og artikel 9, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 5, stk. 3, artikel 8 og artikel 9, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 217
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2
Dataene leveres inden for den fastsatte tidsfrist og med den fastsatte hyppighed under iagttagelse af referenceperioderne, der er angivet i bilagene eller i delegerede retsakter. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage sådanne delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a."
Dataene leveres inden for den fastsatte tidsfrist og med den fastsatte hyppighed under iagttagelse af referenceperioderne, der er angivet i bilagene eller i delegerede retsakter. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage sådanne delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a ved at supplere denne forordning."
Ændring 218
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Artikel 9 – stk. 1 – indledning
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende:
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge følgende:
Ændring 219
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Artikel 9 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 1, og litra c), d) og e) i bilag I, II, III, IV og V, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 1, og litra c), d) og e) i bilag I, II, III, IV og V, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 220
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 6 – litra a
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag I – litra c – afsnit 1
Statistikkerne udarbejdes hvert femte år fra EHIS. Det kan være nødvendigt med hyppigere indsamlinger af andre bestemte oplysninger, f.eks. vedrørende sygelighed eller ulykker og personskader samt for specifikke undersøgelsesmoduler; Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende det første referenceår, hyppigheden og tidsfristen for levering af oplysningerne."
Statistikkerne udarbejdes hvert femte år fra EHIS. Det kan være nødvendigt med hyppigere indsamlinger af andre bestemte oplysninger, f.eks. vedrørende sygelighed eller ulykker og personskader samt for specifikke undersøgelsesmoduler; Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende det første referenceår, hyppigheden og tidsfristen for levering af oplysningerne."
Ændring 221
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 6 – litra b
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag I – litra d – afsnit 2
"Det er ikke nødvendigt, at alle emner er omfattet hver gang, der leveres data. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."
"Det er ikke nødvendigt, at alle emner er omfattet hver gang, der leveres data. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."
Ændring 222
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 6 – litra c
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag I – litra e – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata vedrørende karakteristika ved de anvendte undersøgelser og andre kilder, den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata vedrørende karakteristika ved de anvendte undersøgelser og andre kilder, den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."
Ændring 223
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag II – litra c – afsnit 1
Statistikkerne udarbejdes hvert år. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende det første referenceår, hyppigheden og tidsfristen for levering af oplysningerne."
Statistikkerne udarbejdes hvert år. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende det første referenceår, hyppigheden og tidsfristen for levering af oplysningerne."
Ændring 224
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag II – litra d – afsnit 4
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."
Ændring 225
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 7 – litra c
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag II – litra e – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata vedrørende karakteristika ved de anvendte kilder og samlinger, den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata vedrørende karakteristika ved de anvendte kilder og samlinger, den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."
Ændring 226
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag III – litra c – afsnit 1
Statistikkerne udarbejdes hvert år. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende første referenceår. Oplysningerne fremsendes senest 24 måneder efter referenceårets udgang. Der kan fremsendes foreløbige eller skønnede data tidligere. Hvad folkesundhed angår, kan der arrangeres yderligere særlige dataindsamlinger, enten for alle dødsfald eller for bestemte dødsårsager."
Statistikkerne udarbejdes hvert år. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende første referenceår. Oplysningerne fremsendes senest 24 måneder efter referenceårets udgang. Der kan fremsendes foreløbige eller skønnede data tidligere. Hvad folkesundhed angår, kan der arrangeres yderligere særlige dataindsamlinger, enten for alle dødsfald eller for bestemte dødsårsager."
Ændring 227
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 8 – litra b
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag III – litra d – afsnit 4
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."
Ændring 228
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 8 – litra c
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag III – litra e – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata om den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata om den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."
Ændring 229
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 9 – litra a
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag IV – litra c – afsnit 1
Statistikkerne udarbejdes hvert år. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende første referenceår. Oplysningerne fremsendes senest 18 måneder efter referenceårets udgang."
Statistikkerne udarbejdes hvert år. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende første referenceår. Oplysningerne fremsendes senest 18 måneder efter referenceårets udgang."
Ændring 230
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag IV – litra d – afsnit 4
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."
Ændring 231
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 9 – litra c
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag IV – litra e – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata om den befolkning, der er omfattet, anmeldelsesprocenten for arbejdsulykker, og hvor det er relevant, en beskrivelse af stikprøveudsnittet samt information om eventuelle nationale særtræk, der er væsentlig for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata om den befolkning, der er omfattet, anmeldelsesprocenten for arbejdsulykker, og hvor det er relevant, en beskrivelse af stikprøveudsnittet samt information om eventuelle nationale særtræk, der er væsentlig for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."
Ændring 232
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 10 – litra a
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag V – litra c – afsnit 1
For erhvervssygdomme skal statistikker udarbejdes årligt og fremsendes senest 15 måneder efter referenceårets udgang. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende referenceperioderne, hyppigheden og tidsfristen for levering af de øvrige datasamlinger."
For erhvervssygdomme skal statistikker udarbejdes årligt og fremsendes senest 15 måneder efter referenceårets udgang. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende referenceperioderne, hyppigheden og tidsfristen for levering af de øvrige datasamlinger.
Ændring 233
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 10 – litra b
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag V – litra d – afsnit 4
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge foranstaltninger vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."
Ændring 234
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 77 – afsnit 2 – nr. 10 – litra c
Forordning (EF) nr. 1338/2008
Bilag V – litra e – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata om den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata om den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."
Ændring 235
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 78 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1185/2009
Artikel 5 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 1a, 2 og 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 1a, 2 og 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 236
Forslag til forordning
Bilag I – del VIII – punkt 79 – afsnit 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1606/2002
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a vedrørende anvendelse af de internationale regnskabsstandarder i Unionen.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge anvendelsen af de internationale regnskabsstandarder i Unionen ("vedtagne internationale regnskabsstandarder").
Ændring 237
Forslag til forordning
Bilag I – del VIII – punkt 79 – afsnit 2 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1606/2002
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2
Hvis det ved mulige umiddelbare risici for stabiliteten på de finansielle markeder er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 5b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til dette stykke.
udgår
Ændring 238
Forslag til forordning
Bilag I – del VIII – punkt 79 – afsnit 2 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1606/2002
Artikel 4 – stk. 1
1a)  Artikel 4, stk. 1, affattes således:
For hvert regnskabsår, der starter den 1. januar 2005 eller senere, udarbejder selskaber, der reguleres af en medlemsstats lovgivning, deres koncernregnskaber i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der vedtages efter proceduren i artikel 6, stk. 2, hvis deres værdipapirer på balancetidspunktet omsættes på et reguleret marked i en medlemsstat som defineret i artikel 1, nr. 13, i Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer(1).
" For hvert regnskabsår, der starter den 1. januar 2005 eller senere, udarbejder selskaber, der reguleres af en medlemsstats lovgivning, deres koncernregnskaber i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der vedtages i henhold til artikel 3, stk. 1, hvis deres værdipapirer på balancetidspunktet omsættes på et reguleret marked som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21, i direktiv 2014/65/EU."
Ændring 239
Forslag til forordning
Bilag I – del VIII – punkt 79 – afsnit 2 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1606/2002
Artikel 5
1b)  Artikel 5 affattes således:
"Artikel 5
"Artikel 5
Muligheder med hensyn til årsregnskaber og ikke-børsnoterede selskaber
Muligheder med hensyn til årsregnskaber og ikke-børsnoterede selskaber
Medlemsstaterne kan tillade eller kræve
Medlemsstaterne kan tillade eller kræve
a)  at de selskaber, der er omhandlet i artikel 4, udarbejder deres årsregnskaber
a)  at de selskaber, der er omhandlet i artikel 4, udarbejder deres årsregnskaber
b)  at andre selskaber end de i artikel 4 omhandlede udarbejder deres koncernregnskaber og/eller årsregnskaber
b)  at andre selskaber end de i artikel 4 omhandlede udarbejder deres koncernregnskaber og/eller årsregnskaber
i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der vedtages efter proceduren i artikel 6, stk. 2.
i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der vedtages i henhold til artikel 3, stk. 1."
Ændring 240
Forslag til forordning
Bilag I – del VIII – punkt 79 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1606/2002
Artikel 5 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 241
Forslag til forordning
Bilag I – del VIII – punkt 79 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1606/2002
Artikel 5 a – stk. 6
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
Ændring 242
Forslag til forordning
Bilag I – del VIII – punkt 79 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1606/2002
Artikel 5b
Artikel 5b
udgår
Hasteprocedure
1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelsen af hasteproceduren.
2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 5a, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.
Ændring 243
Forslag til forordning
Bilag I – del VIII – punkt 79 – afsnit 2 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1606/2002
Artikel 6 og 7
3)  Artikel 6 og 7 udgår.
3)  Artikel 6 udgår.
Ændring 244
Forslag til forordning
Bilag I – del VIII – punkt 79 – afsnit 2 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1606/2002
Artikel 7
3a)  Artikel 7 affattes således:
"Artikel 7
"Artikel 7
Rapportering og samordning
Rapportering og samordning
1.  Kommissionen samarbejder løbende med udvalget vedrørende igangværende IASB-projekters status og de dokumenter, som IASB i denne forbindelse udarbejder, for at samordne holdningerne og fremme drøftelser vedrørende vedtagelse af standarder, der vil kunne blive resultatet af disse projekter og dokumenter.
1.  Kommissionen informerer løbende Europa-Parlamentet og Rådet om igangværende IASB-projekters status og de dokumenter, som IASB i denne forbindelse udarbejder, for at samordne holdningerne og fremme drøftelser vedrørende vedtagelse af standarder, der vil kunne blive resultatet af disse projekter og dokumenter.
2.  Kommissionen underretter hurtigst muligt udvalget, hvis den ikke agter at foreslå vedtagelse af en standard.
2.  Kommissionen underretter hurtigst muligt Europa-Parlamentet og Rådet, hvis den ikke agter at foreslå vedtagelse af en standard."
Ændring 245
Forslag til forordning
Bilag I – del VIII – punkt 80 – afsnit 1
For at tilpasse direktiv 2009/110/EF for at tage hensyn til inflationen eller den teknologiske udvikling og markedsudviklingen og for at sikre en ensartet anvendelse af visse undtagelser, der er fastsat i nævnte direktiv, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på ændring af nævnte direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Direktiv 2009/110/EF tillægger i artikel 14 Kommissionen beføjelse til at vedtage foranstaltninger, der er nødvendige for at ajourføre bestemmelserne i direktivet "under hensyntagen til inflationen eller den teknologiske udvikling og markedsudviklingen" i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol. Hvis en sådan beføjelse er tilpasset en beføjelse til at vedtage delegerede retsakter uden yderligere ændringer, ville den ikke opfylde kravene i artikel 290 i TEUF med hensyn til den nødvendige specifikation af målsætninger, indhold og anvendelsesområde for delegationen af beføjelser. I betragtning af at Kommissionen hidtil ikke har brugt beføjelsen, bør den udgå.
Ændring 246
Forslag til forordning
Bilag I – del VIII – punkt 80 – afsnit 2 – nr. 1
Direktiv 2009/110/EF
Artikel 14
1)  Artikel 14 affattes således:
1)  Artikel 14 udgår.
Artikel 14
Delegerede retsakter
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 a vedrørende:
a)  ændringer af dette direktiv for at tage hensyn til inflationen eller den teknologiske udvikling og markedsudviklingen
b)  ændringer af artikel 1, stk. 4, og 5, for at sikre en ensartet anvendelse af undtagelserne i disse bestemmelser."
Ændring 247
Forslag til forordning
Bilag I – del VIII – punkt 80 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2009/110/EF
Artikel 14a
2)  Der indsættes følgende artikel 14a:
udgår
"Artikel 14a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 14, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
3.  Den i artikel 14 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 14 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. "
Ændring 248
Forslag til forordning
Bilag I – del IV – punkt 81 – afsnit 2 – nr. 4
Direktiv 75/324/EØF
Artikel 10 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5 og artikel 10, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5 og artikel 10, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 249
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 81 – afsnit 2 – nr. 4
Direktiv 75/324/EØF
Artikel 10 a – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5 og artikel 10, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5 og artikel 10, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
Ændring 250
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 83 – afsnit 2 – nr. 1
Direktiv 80/181/EØF
Artikel 6 a – stk. 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6c vedrørende fastlæggelse af supplerende angivelser.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6c med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge supplerende angivelser.
Ændring 251
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 83 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 80/181/EØF
Artikel 6 c – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 252
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 83 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 80/181/EØF
Artikel 6 c – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
Ændring 253
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 84 – afsnit 2 – nr. 1
Direktiv 97/67/EF
Artikel 16 – stk. 6
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a vedrørende den nærmere fastlæggelse af disse standardiserede vilkår.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge disse standardiserede vilkår.
Ændring 254
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 84 – afsnit 2 – nr. 3
Direktiv 97/67/EF
Artikel 20 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 255
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 86 – afsnit 2 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 2003/2003
Artikel 31 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, stk. 4, og artikel 31, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, stk. 4, og artikel 31, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 256
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 88 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2004/10/EF
Artikel 3 b – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3a og artikel 5, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3a og artikel 5, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 257
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 90 – afsnit 2 – nr. 1
Direktiv 2006/123/EF
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 39a vedrørende fastlæggelse af fælles kriterier for, hvad der i forbindelse med den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede forsikring eller garanti er passende i forhold til risikoens art og omfang."
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 39a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge fælles kriterier for, hvad der i forbindelse med den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede forsikring eller garanti er passende i forhold til risikoens art og omfang."
Ændring 258
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 90 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2006/123/EF
Artikel 36 – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 39a vedrørende fastlæggelsen af de i artikel 28 og 35 omhandlede frister.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 39a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge de i artikel 28 og 35 omhandlede frister.
Ændring 259
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 90 – afsnit 2 – nr. 3
Direktiv 2006/123/EF
Artikel 39 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 23, stk. 4, og artikel 36, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 23, stk. 4, og artikel 36 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 260
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 90 – afsnit 2 – nr. 3
Direktiv 2006/123/EF
Artikel 39 a – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 23, stk. 4, og artikel 36 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 23, stk. 4, og artikel 36 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
Ændring 261
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 91 – afsnit 1 – led 2
—  at ændre bilagene til nævnte forordning i visse tilfælde
—  at ændre bilagene til nævnte forordning
Ændring 262
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 91 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1907/2006
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 131a vedrørende fastlæggelsen af forsøgsmetoder.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 131a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge forsøgsmetoder.
Ændring 263
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 91 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1907/2006
Artikel 41 – stk. 7
"7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 131a efter høring af agenturet med henblik på at ændre procentandelen af dossierer, der udvælges, og ændre eller tilføje yderligere kriterier i stk. 5."
"7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 131a efter høring af agenturet med henblik på at ændre denne forordning ved at variere procentandelen af dossierer, der udvælges, og ajourføre eller tilføje yderligere kriterier i stk. 5."
Ændring 264
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 91 – afsnit 3 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1907/2006
Artikel 73 – stk. 2
4a)  Artikel 73, stk. 2, affattes således:
2.  Den endelige afgørelse træffes efter proceduren i artikel 133, stk. 4. Kommissionen sender udkastet til ændring til medlemsstaterne mindst 45 dage inden afstemningen.
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 131a med henblik på at supplere denne forordning med den endelige afgørelse om ændring af bilag XVII."
Ændring 265
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 91 – afsnit 3 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1907/2006
Artikel 131a
"Artikel 131a
"Artikel 131a
Udøvelse af delegerede beføjelser
Udøvelse af delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, stk. 2 og 3, artikel 41, stk. 7, artikel 58, stk. 1 og 8, artikel 68, stk. 1 og 2, artikel 131 og artikel 138, stk. 9, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, stk. 2 og 3, artikel 41, stk. 7, artikel 58, stk. 1 og 8, artikel 68, stk. 1 og 2, artikel 73, stk. 2, artikel 131 og artikel 138, stk. 9, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 13, stk. 2 og 3, artikel 41, stk. 7, artikel 58, stk. 1 og 8, artikel 68, stk. 1 og 2, artikel 131 og artikel 138, stk. 9, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 13, stk. 2 og 3, artikel 41, stk. 7, artikel 58, stk. 1 og 8, artikel 68, stk. 1 og 2, artikel 73, stk. 2, artikel 131 og artikel 138, stk. 9, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakter vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2 og 3, artikel 41, stk. 7, artikel 58, stk. 1 og 8, artikel 68, stk. 1 og 2, artikel 131 og artikel 138, stk. 9, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2 og 3, artikel 41, stk. 7, artikel 58, stk. 1 og 8, artikel 68, stk. 1 og 2, artikel 73, stk. 2, artikel 131 og artikel 138, stk. 9, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
_____________________
_____________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
Ændring 266
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 94 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2009/48/EF
Artikel 46 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 46, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 46, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 267
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 94 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2009/48/EF
Artikel 46 a – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 46 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 46 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."
Ændring 268
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 97 – afsnit 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2009/125/EF
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage sådanne delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage sådanne delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a ved at supplere dette direktiv.
Ændring 269
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 97 – afsnit 2 – nr. 1 – litra c
Direktiv 2009/125/EF
Artikel 15 – stk. 10
"10. Om nødvendigt skal en delegeret retsakt, der fastsætter krav til miljøvenligt design, indeholde bestemmelser om afvejning af forskellige miljøaspekter."
"10. Om nødvendigt skal en delegeret retsakt, der fastsætter krav til miljøvenligt design, indeholde bestemmelser om afvejning af forskellige miljøaspekter. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage sådanne delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a ved at supplere dette direktiv."
Ændring 270
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 97 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2009/125/EF
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage disse foranstaltninger ved delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage disse foranstaltninger ved delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a ved at supplere dette direktiv."
Ændring 271
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 97 – afsnit 2 – nr. 3
Direktiv 2009/125/EF
Artikel 18 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 1, og artikel 16, stk. 2. tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 1, og artikel 16, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 272
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 98 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 661/2009
Artikel 14
"Artikel 14
"Artikel 14
Delegerede beføjelser
Delegerede beføjelser
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a, hvis det på baggrund af den tekniske udvikling er nødvendigt, vedrørende:
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a med henblik på at ændre denne forordning på baggrund af den tekniske udvikling ved at fastlægge følgende:
a)  bestemmelser til ændring af grænseværdierne for rullemodstand og rullestøj i del B og C i bilag II i det omfang dette nødvendiggøres af ændringer i prøvningsprocedurer og uden at sænke niveauet for beskyttelse af miljøet
b)  bestemmelser til ændring af bilag IV, således at det indbefatter de FN/ECE-regulativer, som gøres bindende, jf. artikel 4, stk. 4, i afgørelse 97/836/EF.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a med henblik på at supplere denne forordning på baggrund af den tekniske udvikling ved at fastlægge:
a)  detaljerede regler vedrørende de specifikke procedurer, prøvninger og tekniske krav for typegodkendelsen af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt komponenter og separate tekniske enheder i forbindelse med bestemmelserne i artikel 5 til 12
a)  detaljerede regler vedrørende de specifikke procedurer, prøvninger og tekniske krav for typegodkendelsen af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt komponenter og separate tekniske enheder i forbindelse med bestemmelserne i artikel 5 til 12
b)  detaljerede regler vedrørende specifikke sikkerhedskrav til køretøjer, der er beregnet til vejtransport af farligt gods i eller mellem medlemsstaterne under hensyntagen til FN/ECE-regulativ 105
b)  detaljerede regler vedrørende specifikke sikkerhedskrav til køretøjer, der er beregnet til vejtransport af farligt gods i eller mellem medlemsstaterne under hensyntagen til FN/ECE-regulativ 105
c)  en mere præcis fastsættelse af, hvilke krav med hensyn til fysiske egenskaber og ydeevne et dæk skal opfylde for at blive defineret som "dæk til særlig anvendelse", "professionelt off road-dæk", "forstærket dæk", "dæk til ekstra belastning", "snedæk", "reservedæk af T-typen" eller "trækdæk", jf. artikel 3, stk. 2, nr. 8-13
c)  en mere præcis fastsættelse af, hvilke krav med hensyn til fysiske egenskaber og ydeevne et dæk skal opfylde for at blive defineret som "dæk til særlig anvendelse", "professionelt off road-dæk", "forstærket dæk", "dæk til ekstra belastning", "snedæk", "reservedæk af T-typen" eller "trækdæk", jf. artikel 3, stk. 2, nr. 8-13
d)  ændringer af grænseværdierne for rullemodstand og rullestøj i del B og C i bilag II i det omfang dette nødvendiggøres af ændringer i prøvningsprocedurer, uden derved at sænke det eksisterende niveauet for beskyttelse af miljøet
e)  detaljerede regler vedrørende proceduren for fastsættelse af de støjniveauer, der er omhandlet i punkt 1 i del C i bilag II
d)  detaljerede regler vedrørende proceduren for fastsættelse af de støjniveauer, der er omhandlet i punkt 1 i del C i bilag II
f)  bestemmelser til ændring af bilag IV, således at det indbefatter de FN/ECE-regulativer, som gøres bindende, jf. artikel 4, stk. 4, i afgørelse 97/836/EF
g)  administrative bestemmelser vedrørende de specifikke procedurer, prøvninger og tekniske krav for typegodkendelsen af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt komponenter og separate tekniske enheder i forbindelse med bestemmelserne i artikel 5 til 12
e)  administrative bestemmelser vedrørende de specifikke procedurer, prøvninger og tekniske krav for typegodkendelsen af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt komponenter og separate tekniske enheder i forbindelse med bestemmelserne i artikel 5 til 12
h)  fritagelse af visse køretøjer eller køretøjskategorier i klasse M2, M3, N2 og N3 for forpligtelsen til at være udstyret med de i artikel 10 omhandlede avancerede køretøjssystemer, hvis det på grundlag af en cost/benefit-analyse og under hensyntagen til alle relevante sikkerhedsaspekter viser sig, at anvendelsen af sådanne systemer ikke egner sig for det pågældende køretøj eller den pågældende køretøjskategori
f)  fritagelse af visse køretøjer eller køretøjskategorier i klasse M2, M3, N2 og N3 for forpligtelsen til at være udstyret med de i artikel 10 omhandlede avancerede køretøjssystemer, hvis det på grundlag af en cost/benefit-analyse og under hensyntagen til alle relevante sikkerhedsaspekter viser sig, at anvendelsen af sådanne systemer ikke egner sig for det pågældende køretøj eller den pågældende køretøjskategori
i)  andre foranstaltninger, som er nødvendige for anvendelsen af denne forordning."
g)  andre foranstaltninger, som er nødvendige for anvendelsen af denne forordning."
Ændring 273
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 98 – afsnit 2 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 661/2009
Artikel 14 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 14, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra denne forordnings ikrafttræden.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 14, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
(Henvisningen i informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del IX – punkt 98 – afsnit 2 – nr. 3") svarer til "Bilag I – del IX – punkt 98 – afsnit 2 – nr. 2" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del IX, punkt 98, afsnit 2, nr. 2 forekommer to gange) i Kommissionens forslag.)
Ændring 274
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 98 – afsnit 2 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 661/2009
Artikel 14 a – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 14 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 14, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
(Henvisningen i informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del IX – punkt 98 – afsnit 2 – nr. 3") svarer til "Bilag I – del IX – punkt 98 – afsnit 2 – nr. 2" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del IX, punkt 98, afsnit 2, nr. 2 forekommer to gange) i Kommissionens forslag.)
Ændring 275
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 99 – afsnit 1 – led 8 a (nyt)
—  at supplere denne forordning ved at tillade undtagelser fra forbuddet mod dyreforsøg, hvis der opstår alvorlig bekymring med hensyn til sikkerheden af en eksisterende kosmetisk bestanddel.
Ændring 276
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 99 – afsnit 3
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1223/2009 vedrørende undtagelser i forbindelse med dyreforsøg bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage afgørelser, der giver undtagelser fra forbuddet mod dyreforsøg. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
udgår
Ændring 277
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 99 – afsnit 4 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1223/2009
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 9
”De foranstaltninger, der henvises til i sjette afsnit, vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 32, stk. 2.
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a med henblik på at supplere denne forordning ved at tillade de undtagelser, der henvises til i sjette afsnit."
Ændring 278
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 99 – afsnit 4 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1223/2009
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2
”Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a vedrørende opstilling af en liste over fælles kriterier for anprisninger, som kan anvendes for kosmetiske produkter, efter høring af VKF eller andre relevante myndigheder og under hensyntagen til bestemmelserne i direktiv 2005/29/EF."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a med henblik på at supplere denne forordning ved at opstille en liste over fælles kriterier for anprisninger, som kan anvendes for kosmetiske produkter, efter høring af VKF eller andre relevante myndigheder og under hensyntagen til bestemmelserne i direktiv 2005/29/EF."
Ændring 279
Forslag til forordning
Bilag I – del IX – punkt 99 – afsnit 4 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 1223/2009
Artikel 31 a
”Artikel 31a
"Artikel 31a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 3, artikel 13, stk. 8, artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 1 og 2, artikel 16, stk. 8 og 9, artikel 20, stk. 2, og artikel 31, stk. 1, 2 og 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 3, artikel 13, stk. 8, artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 1 og 2, artikel 16, stk. 8 og 9, artikel 18, stk. 2, artikel 20, stk. 2, og artikel 31, stk. 1, 2 og 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 2, stk. 3, artikel 13, stk. 8, artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 1 og 2, artikel 16, stk. 8 og 9, artikel 20, stk. 2, og artikel 31, stk. 1, 2 og 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 2, stk. 3, artikel 13, stk. 8, artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 1 og 2, artikel 16, stk. 8 og 9, artikel 18, stk. 2, artikel 20, stk. 2, og artikel 31, stk. 1, 2 og 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakter vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 3, artikel 13, stk. 8, artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 1 og 2, artikel 16, stk. 8 og 9, artikel 20, stk. 2, og artikel 31, stk. 1, 2 og 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 3, artikel 13, stk. 8, artikel 14, stk. 2, artikel 15, stk. 1 og 2, artikel 16, stk. 8 og 9, artikel 18, stk. 2, artikel 20, stk. 2, og artikel 31, stk. 1, 2 og 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
_____________________
_____________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
Ændring 280
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 102 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EØF) nr. 3922/91
Artikel 11 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Den i artikel 11, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 281
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 104 – afsnit 1
For at tilpasse direktiv 97/70/EF til udvikling i den internationale ret bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre nævnte direktiv, således at der efterfølgende kan foretages ændringer af Torremolinosprotokollen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
For at tilpasse direktiv 97/70/EF til udvikling i den internationale ret bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre nævnte direktiv, således at der efterfølgende kan foretages ændringer af Torremolinosprotokollen, og supplere det ved at vedtage bestemmelser med henblik på en harmoniseret fortolkning af de bestemmelser i bilaget til Torremolinosprotokollen, som er overladt til de enkelte kontraherende parters administrationers fortolkning.
Med henblik på sikre EU-standarden bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF vedrørende ændring af dette direktiv for at udelukke ændringer af Torremolinosprotokollen fra direktivets anvendelsesområde, hvis der på grundlag af en evaluering fra Kommissionen antages at være en klar risiko for, at en sådan international ændring vil sænke det niveau for sikkerhed til søs, for forebyggelse af forurening fra skibe eller for beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord, der er fastsat i Unionens søfartslovgivning, eller være uforenelig med sidstnævnte.
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 282
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 104 – afsnit 2
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af direktiv 97/70/EF bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage bestemmelser med henblik på en harmoniseret fortolkning af de bestemmelser i bilaget til Torremolinosprotokollen, som er overladt til de enkelte kontraherende parters administrationers fortolkning, i det omfang det er nødvendigt for at sikre ensartet gennemførelse Unionen. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
udgår
Ændring 283
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 104 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 97/70/EF
Artikel 8 – stk. 2
2.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge en harmoniseret fortolkning af de bestemmelser i bilaget til Torremolinosprotokollen, som er overladt til de enkelte kontraherende parters administrationers fortolkning, i det omfang det er nødvendigt for at sikre ensartet gennemførelse Unionen. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 9, stk. 2.
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a om supplering af dette direktiv med henblik på at fastlægge en harmoniseret fortolkning af de bestemmelser i bilaget til Torremolinosprotokollen, som er overladt til de enkelte kontraherende parters administrationers fortolkning.
Ændring 284
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 104 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 97/70/EF
Artikel 8 – stk. 3
3.  Ændringer af de internationale instrumenter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 4, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002*.
3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a vedrørende ændring af dette direktiv for at undtage enhver ændring af det internationale instrument, der er omhandlet i artikel 2, stk. 4, fra direktivets anvendelsesområde, hvis der på grundlag af en evaluering fra Kommissionen antages at være en klar risiko for, at en sådan international ændring vil sænke det niveau for sikkerhed til søs, for forebyggelse af forurening fra skibe eller for beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord, der er fastsat i Unionens søfartslovgivning, eller være uforenelig med sidstnævnte.
Ændring 285
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 104 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 97/70/EF
Artikel 8 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden femårsperioden udløber. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 286
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 104 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 97/70/EF
Artikel 8 a – stk. 3
3.  Delegationen af beføjelser i artikel 8, stk. 1, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Delegationen af beføjelser i artikel 8 kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 287
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 104 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 97/70/EF
Artikel 8 a – stk. 6
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 288
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 105 – afsnit 2 a (nyt)
Med henblik på at sikre, at EU-standarder beskyttes, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF vedrørende ændring af dette direktiv for at udelukke ændringer af Marpol 73/78 fra direktivets anvendelsesområde, hvis der på grundlag af en evaluering fra Kommissionen antages at være en klar risiko for, at en sådan international ændring vil sænke det niveau for sikkerhed til søs, for forebyggelse af forurening fra skibe eller for beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord, der er fastsat i Unionens søfartslovgivning, eller være uforenelig med sidstnævnte.
Ændring 289
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 105 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2000/59/EF
Artikel 13 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 290
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 105 – afsnit 3 – nr. 3
Direktiv 2000/59/EF
Artikel 15 – stk. 3
3.  Ændringer af de internationale instrumenter, der er omhandlet i artikel 2, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002*.
3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende ændring af dette direktiv for at undtage enhver ændring af det internationale instrument, der er nævnt i artikel 2, fra dets anvendelsesområde, hvis der på grundlag af en evaluering fra Kommissionen antages at være en klar risiko for, at en sådan international ændring vil sænke det niveau for sikkerhed til søs, for forebyggelse af forurening fra skibe eller for beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord, der er fastsat i Unionens søfartslovgivning, eller være uforenelig med sidstnævnte.
____________________
* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1).
Ændring 291
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 106 – afsnit 1 a (nyt)
Med henblik på at sikre, at EU-standarder beskyttes, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen vedrørende ændring af dette direktiv for at udelukke ændringer af de internationale instrumenter, der henvises til i artikel 3 i dette direktiv, fra direktivets anvendelsesområde, hvis der på grundlag af en evaluering fra Kommissionen antages at være en klar risiko for, at den internationale ændring vil sænke det niveau for sikkerhed til søs, for forebyggelse af forurening fra skibe eller for beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord, som er fastsat i Unionens søtransportlovgivning, eller være uforenelig med sidstnævnte.
Ændring 292
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 106 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2001/96/EF
Artikel 15 – stk. 3
Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 3, kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a vedrørende ændring af dette direktiv for at undtage enhver ændring af det internationale instrument, der er nævnt i artikel 3, fra direktivets anvendelsesområde, hvis der på grundlag af en evaluering fra Kommissionen antages at være en klar risiko for, at en sådan international ændring vil sænke det niveau for sikkerhed til søs, for forebyggelse af forurening fra skibe eller for beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord, der er fastsat i Unionens søtransportlovgivning, eller være uforenelig med sidstnævnte.
Ændring 293
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 106 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2001/96/EF
Artikel 15 – fodnote
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
udgår
Ændring 294
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 106 – afsnit 3 – nr. 3
Direktiv 2001/96/EF
Artikel 15 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 295
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 111 – afsnit 3 – nr. 1 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) nr. 782/2003
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2
”Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a vedrørende fastsættelsen af en harmoniseret syns- og certificeringsordning for skibe som omhandlet i litra b) i dette stykke, hvis det er nødvendigt."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte en harmoniseret syns- og certificeringsordning for skibe som omhandlet i litra b) i første afsnit af dette stykke, hvis det er nødvendigt."
Ændring 296
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 111 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 782/2003
Artikel 8 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 8 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 297
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 112 – afsnit 3 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2004/52/EF
Artikel 4 – stk. 4
4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 4a vedrørende definitionen af den europæiske elektroniske bompengetjeneste. Sådanne retsakter vedtages kun, hvis alle forudsætninger, som evalueres med udgangspunkt i relevante undersøgelser, er til stede, for at interoperabilitet kan fungere ud fra alle synspunkter, herunder tekniske, juridiske og kommercielle forudsætninger.
4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 4a med henblik på at supplere denne forordning ved at definere den europæiske elektroniske bompengetjeneste. Sådanne retsakter vedtages kun, hvis alle forudsætninger, som evalueres med udgangspunkt i relevante undersøgelser, er til stede, for at interoperabilitet kan fungere ud fra alle synspunkter, herunder tekniske, juridiske og kommercielle forudsætninger.
Ændring 298
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 112 – afsnit 3 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2004/52/EF
Artikel 4 – stk. 5
5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 4a vedrørende tekniske beslutninger vedrørende gennemførelsen af den europæiske elektroniske bompengetjeneste.
5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 4a med henblik på at supplere dette direktiv ved at vedtage tekniske beslutninger vedrørende gennemførelsen af den europæiske elektroniske bompengetjeneste.
Ændring 299
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 112 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2004/52/EF
Artikel 4 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, 4 og 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, 4 og 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 300
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 113 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2004/54/EF
Artikel 16 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 301
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 114 – afsnit 1
For at tilpasse forordning (EF) nr. 725/2004 til udviklingen i den internationale ret bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre nævnte forordning for at integrere ændringer til de internationale instrumenter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
For at tilpasse forordning (EF) nr. 725/2004 til udviklingen i den internationale ret bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre nævnte forordning for at integrere ændringer til de internationale instrumenter og supplere den med henblik på at fastsætte harmoniserede procedurer for anvendelse af ISPS-kodens obligatoriske bestemmelser uden at udvide nævnte forordnings anvendelsesområde. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 302
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 114 – afsnit 2
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 725/2004 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at fastsætte harmoniserede procedurer for anvendelse af ISPS-kodens obligatoriske bestemmelser uden at udvide nævnte forordnings anvendelsesområde. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
udgår
Ændring 303
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 114 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 725/2004
Artikel 10 – stk. 3
3.  Kommissionen fastsætter harmoniserede procedurer for anvendelse af ISPS-kodens obligatoriske bestemmelser uden at gøre denne forordnings anvendelsesområde bredere. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 11, stk. 2.
3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning for at fastsætte harmoniserede procedurer for anvendelse af ISPS-kodens obligatoriske bestemmelser uden at gøre denne forordnings anvendelsesområde bredere.
Ændring 304
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 114 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 725/2004
Artikel 10 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 305
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 117 – afsnit 2 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 868/2004
Artikel 5 – stk. 3
“3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a vedrørende udarbejdelsen af en detaljeret metode til konstatering af, om der forekommer illoyal priskonkurrence. Denne metode omfatter bl.a. den måde, hvorpå normal priskonkurrence, faktiske omkostninger og rimelige fortjenstmarginer skal vurderes specifikt i forbindelse med luftfartssektoren."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a med henblik på at supplere denne forordning ved at udarbejde en detaljeret metode til konstatering af, om der forekommer illoyal priskonkurrence. Denne metode omfatter bl.a. den måde, hvorpå normal priskonkurrence, faktiske omkostninger og rimelige fortjenstmarginer skal vurderes specifikt i forbindelse med luftfartssektoren."
Ændring 306
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 117 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 868/2004
Artikel 14 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 307
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 121 – afsnit 3 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2006/126/EF
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a vedrørende krav til mikrochippen som anført i bilag I. Disse krav omfatter EF-typegodkendelse, der først må udstedes, når det er påvist, at chippen kan modstå forsøg på at manipulere med eller ændre dataindholdet.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge krav til mikrochippen som anført i bilag I. Disse krav omfatter EF-typegodkendelse, der først må udstedes, når det er påvist, at chippen kan modstå forsøg på at manipulere med eller ændre dataindholdet.
Ændring 308
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 121 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2006/126/EF
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a vedrørende fastlæggelsen af passende specifikationer til sikring mod forfalskning.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge passende specifikationer til sikring mod forfalskning.
Ændring 309
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 121 – afsnit 3 – nr. 4
Direktiv 2006/126/EF
Artikel 8 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 2 og 3, artikel 3, stk. 2, og artikel 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 2 og 3, artikel 3, stk. 2, og artikel 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 310
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 123 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2007/59/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a vedrørende fastlæggelsen, på grundlag af et udkast udarbejdet af agenturet, af en fællesskabsmodel for licensen, certifikatet og den certificerede kopi af certifikatet samt fastlæggelsen af den fysiske udformning heraf under hensyntagen til foranstaltninger mod forfalskning.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a med henblik på at supplere dette direktiv ved på grundlag af et udkast udarbejdet af agenturet at fastlægge en fællesskabsmodel for licensen, certifikatet og den certificerede kopi af certifikatet samt fastlæggelsen af den fysiske udformning heraf under hensyntagen til foranstaltninger mod forfalskning.
Ændring 311
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 123 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2007/59/EF
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a vedrørende fastlæggelsen, på grundlag af en henstilling fra agenturet, af fællesskabskoderne for de forskellige typer i kategori A og B som anført i stk. 3 i denne artikel. ;
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a med henblik på at supplere dette direktiv ved på grundlag af en henstilling fra agenturet at fastlægge fællesskabskoderne for de forskellige typer i kategori A og B som anført i stk. 3 i denne artikel.
Ændring 312
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 123 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2007/59/EF
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 2
”Med henblik herpå tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a vedrørende fastlæggelsen, på grundlag af et udkast udarbejdet af agenturet, af de grundlæggende parametre for de registre, der skal indføres, f.eks. de data, der skal registreres, deres format samt en protokol for dataudveksling, adgangsrettigheder, tidsfrister for opbevaring af data og de procedurer, der skal følges i tilfælde af konkurs.”
"Med henblik herpå tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a med henblik på at supplere dette direktiv ved på grundlag af et udkast udarbejdet af agenturet at fastlægge de grundlæggende parametre for de registre, der skal indføres, f.eks. de data, der skal registreres, deres format samt en protokol for dataudveksling, adgangsrettigheder, tidsfrister for opbevaring af data og de procedurer, der skal følges i tilfælde af konkurs."
Ændring 313
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 123 – afsnit 3 – nr. 3 – litra b
Direktiv 2007/59/EF
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1a
”Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a vedrørende fastlæggelsen af nævnte kriterier."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge nævnte kriterier."
Ændring 314
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 123 – afsnit 3 – nr. 4
Direktiv 2007/59/EF
Artikel 25 – stk. 5 – afsnit 1
Eksaminatorer kan udvælges og prøver kan tilrettelægges efter EU-kriterier. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a vedrørende fastlæggelsen af sådanne EU-kriterier på grundlag af et udkast udarbejdet af agenturet.
Eksaminatorer kan udvælges og prøver kan tilrettelægges efter EU-kriterier. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge sådanne EU-kriterier på grundlag af et udkast udarbejdet af agenturet.
Ændring 315
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 123 – afsnit 3 – nr. 6
Direktiv 2007/59/EF
Artikel 31 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 4, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, artikel 25, stk. 5, artikel 31, stk. 1, og artikel 34, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 4, artikel 22, stk. 4, artikel 23, stk. 3, artikel 25, stk. 5, artikel 31, stk. 1, og artikel 34, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 316
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 123 – afsnit 3 – nr. 8
Direktiv 2007/59/EF
Artikel 34 – stk. 2
”Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a vedrørende de tekniske og funktionelle specifikationer for et sådant chipkort."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 31a med henblik på at supplere dette direktiv ved at udarbejde de tekniske og funktionelle specifikationer for et sådant chipkort."
Ændring 317
Forslag til forordning
Bilag I – del XI– punkt 124 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1371/2007
Artikel 34 – stk. 1
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34a vedrørende de foranstaltninger, der er anført i artikel 2, 10 og 12.
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34a med henblik på at supplere dette direktiv ved at træffe de foranstaltninger, der er anført i artikel 2, 10 og 12.
Ændring 318
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 124 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1371/2007
Artikel 34 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 33 og 34, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 33 og 34, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 319
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 126 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2008/96/EF
Artikel 7 – stk. 1a
“1a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a vedrørende fastlæggelse af fælles kriterier for ulykkens omfang, herunder antallet af dræbte og kvæstede, som skal rapporteres."
"1a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge fælles kriterier for ulykkens omfang, herunder antallet af dræbte og kvæstede, som skal rapporteres."
Ændring 320
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 126 – afsnit 3 – nr. 4
Direktiv 2008/96/EF
Artikel 12 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 1a, og artikel 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 1a, og artikel 12 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 321
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 127 – afsnit 3 – nr. 1 – litra a – nr. i
Forordning (EF) nr. 300/2008
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1
”Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende fastlæggelsen af visse elementer i de fælles grundlæggende normer."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge visse elementer i de fælles grundlæggende normer."
Ændring 322
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 127 – afsnit 3 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 300/2008
Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende opstilling af kriterier, der giver medlemsstaterne mulighed for at fravige de fælles grundlæggende normer i stk. 1 og for at træffe alternative sikkerhedsforanstaltninger, der på grundlag af en lokal risikovurdering garanterer et passende sikkerhedsniveau. Sådanne alternative foranstaltninger skal være begrundet i luftfartøjets størrelse eller i forhold vedrørende operationernes eller andre relevante aktiviteters karakter, omfang eller hyppighed.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at opstille kriterier, der giver medlemsstaterne mulighed for at fravige de fælles grundlæggende normer i stk. 1 og for at træffe alternative sikkerhedsforanstaltninger, der på grundlag af en lokal risikovurdering garanterer et passende sikkerhedsniveau. Sådanne alternative foranstaltninger skal være begrundet i luftfartøjets størrelse eller i forhold vedrørende operationernes eller andre relevante aktiviteters karakter, omfang eller hyppighed.
Ændring 323
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 127 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 300/2008
Artikel 18 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2 og 4, og artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2 og 4, og artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 324
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 129 – afsnit 1 a (nyt)
Med henblik på at sikre, at EU-standarder beskyttes, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen vedrørende ændring af dette direktiv for at udelukke ændringer til IMO-koden vedrørende undersøgelse af ulykker og hændelser til søs fra direktivets anvendelsesområde, hvis der på grundlag af en evaluering fra Kommissionen antages at være en klar risiko for, at en sådan international ændring vil sænke det niveau for sikkerhed til søs, for forebyggelse af forurening fra skibe eller for beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord, som er fastsat i Unionens søtransportlovgivning, eller være uforenelig med sidstnævnte.
Ændring 325
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 129 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2009/18/EF
Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende den fælles metodologi for undersøgelse af ulykker og hændelser til søs under hensyntagen til alle relevante erfaringer med sikkerhedsundersøgelser.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge den fælles metodologi for undersøgelse af ulykker og hændelser til søs under hensyntagen til alle relevante erfaringer med sikkerhedsundersøgelser.
Ændring 326
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 129 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2009/18/EF
Artikel 18 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 4, og artikel 20, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 4, og artikel 20 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 327
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 129 – afsnit 3 – nr. 4
Direktiv 2009/18/EF
Artikel 20 – stk. 3
3.  Ændringer i IMO-koden vedrørende undersøgelse af ulykker og hændelser til søs kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesområde i medfør af artikel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002.
3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende ændring af dette direktiv med henblik på at udelukke ændringer af IMO-koden vedrørende undersøgelse af ulykker og hændelser til søs fra direktivets anvendelsesområde, hvis der på grundlag af en evaluering fra Kommissionen antages at være en klar risiko for, at en sådan international ændring vil sænke det niveau for sikkerhed til søs, for forebyggelse af forurening fra skibe eller for beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord, som er fastsat i Unionens søtransportlovgivning, eller være uforenelig med sidstnævnte.
Ændring 328
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 130 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2009/33/EF
Artikel 8 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 329
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 133 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – afsnit 1 og 2
”Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at opstille en liste over, hvilke kategorier, hvilke typer og hvilken grovhed af alvorlige overtrædelser af EU-reglerne der ud over overtrædelserne i bilag IV kan indebære en konstatering af, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder vandelskravet. Medlemsstaterne tager hensyn til oplysninger om sådanne overtrædelser, herunder oplysninger fra andre medlemsstater, når de fastsætter prioriteter for kontrol efter artikel 12, stk. 1."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at opstille en liste over, hvilke kategorier, hvilke typer og hvilken grovhed af alvorlige overtrædelser af EU-reglerne der ud over overtrædelserne i bilag IV kan indebære en konstatering af, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder vandelskravet. Medlemsstaterne tager hensyn til oplysninger om sådanne overtrædelser, herunder oplysninger fra andre medlemsstater, når de fastsætter prioriteter for kontrol efter artikel 12, stk. 1."
Ændring 330
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 133 – afsnit 3 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 24 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, og artikel 8, stk. 9, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, og artikel 8, stk. 9, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 331
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 134 – afsnit 2 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 14 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2 og 4, og artikel 5, stk. 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2 og 4, og artikel 5, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 332
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 135 – afsnit 3 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1073/2009
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 5
”Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a vedrørende procedurerne for at meddele kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater navnene på disse transportvirksomheder og tilslutningspunkterne undervejs."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge procedurerne for at meddele kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater navnene på disse transportvirksomheder og tilslutningspunkterne undervejs."
Ændring 333
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 135 – afsnit 3 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 1073/2009
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 3
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a vedrørende udformningen af attesterne."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge udformningen af attesterne."
Ændring 334
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 135 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1073/2009
Artikel 6 – stk. 4
“4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a vedrørende udformningen af tilladelserne."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge udformningen af tilladelserne."
Ændring 335
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 135 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1073/2009
Artikel 7 – stk. 2
“2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a vedrørende udformningen af ansøgningerne."
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge udformningen af ansøgningerne."
Ændring 336
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 135 – afsnit 3 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1073/2009
Artikel 12 – stk. 5
“5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a vedrørende udformningen af kørselsbladet og kørselsbladshæftet og om deres brug. "
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge udformningen af kørselsbladet og kørselsbladshæftet og om deres brug. "
Ændring 337
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 135 – afsnit 3 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1073/2009
Artikel 25 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 3 og 5, artikel 6, stk. 4, artikel 7, stk. 2, artikel 12, stk. 5, og artikel 28, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 3 og 5, artikel 6, stk. 4, artikel 7, stk. 2, artikel 12, stk. 5, og artikel 28, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 338
Forslag til forordning
Bilag I – del XI – punkt 135 – afsnit 3 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1073/2009
Artikel 28 – stk. 3
“3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a vedrørende udformningen af den statistiske oversigt, der skal anvendes til meddelelser i henhold til stk. 2."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge udformningen af den statistiske oversigt, der skal anvendes til meddelelser i henhold til stk. 2."
Ændring 339
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 136 – afsnit 2 – nr. 1
Direktiv 89/108/EØF
Artikel 4 – stk. 3
”Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende fastlæggelsen af de renhedskriterier, som de disse frysemedier skal opfylde."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge de renhedskriterier, som de disse frysemedier skal opfylde."
Ændring 340
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 136 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 89/108/EØF
Artikel 11 – stk. 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende fastlæggelsen af bestemmelserne vedrørende prøveudtagning, kontrol af dybfrostvarernes temperatur og kontrol af temperaturen i transportmidler samt i depot- og oplagringsrum.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge bestemmelserne vedrørende prøveudtagning, kontrol af dybfrostvarernes temperatur og kontrol af temperaturen i transportmidler samt i depot- og oplagringsrum.
Ændring 341
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 136 – afsnit 2 – nr. 3
Direktiv 89/108/EØF
Artikel 11 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4 og 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4 og 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 342
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 137 – afsnit 1
For at nå målene i direktiv 1999/2/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre nævnte direktiv i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte folkesundheden, og supplere samme direktiv med supplerende krav til anlæg, for så vidt angår undtagelser vedrørende den maksimale bestrålingsdosis. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
For at nå målene i direktiv 1999/2/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre nævnte direktiv i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte folkesundheden, og supplere samme direktiv med supplerende krav til anlæg for så vidt angår undtagelser vedrørende den maksimale bestrålingsdosis. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 343
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 137 – afsnit 2 – nr. 1
Direktiv 1999/2/EF
Artikel 5 – stk. 2
“2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende tilladelser til undtagelser fra stk. 1, under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige viden og relevante internationale standarder."
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere dette direktiv for at tillade undtagelser fra stk. 1, under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige viden og relevante internationale standarder."
Ændring 344
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 137 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 1999/2/EF
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende supplerende krav, der er omhandlet i stk. 1, første led, i denne artikel, under hensyntagen til krav med hensyn til effektiviteten og sikkerheden af den anvendte behandling og god hygiejnepraksis under forarbejdningen af fødevarer.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte regler vedrørende supplerende krav, der er omhandlet i stk. 1, første led, i denne artikel, under hensyntagen til krav med hensyn til effektiviteten og sikkerheden af den anvendte behandling og god hygiejnepraksis under forarbejdningen af fødevarer.
Ændring 345
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 137 – afsnit 2 – nr. 3
Direktiv 1999/2/EF
Artikel 11 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, artikel 7, stk. 2, og artikel 14, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, artikel 7, stk. 2, og artikel 14, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den .... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 346
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 1
For at nå målene i forordning (EF) nr. 999/2001 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre bilagene til nævnte forordning og supplere samme forordning med:
For at nå målene i forordning (EF) nr. 999/2001 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre bilagene til nævnte forordning ved at:
–   godkendelse af hurtige test
–  ajourføre listen over tilladte hurtige test
–  ændring af alderen for kvæg, som skal være omfattet af de årlige overvågningsprogrammer
–  ændre alderen for kvæg, som skal være omfattet af de årlige overvågningsprogrammer
–   kriterier til påvisning af en forbedring af den epidemiologiske situation i landet og at optagelse deraf på listen i bilaget
–  ajourføre listen over kriterier til påvisning af en forbedring af den epidemiologiske situation i landet
 
–  afgørelse om tilladelse til fodring af unge drøvtyggere med proteiner fra fisk
–  træffe afgørelse om tilladelse til fodring af unge drøvtyggere med proteiner fra fisk.
Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 bør delegeres til Kommissionen med henblik på at supplere forordningen ved at:
fastlæggelse af detaljerede kriterier for indrømmelse af en sådan undtagelse fra forbud vedrørende dyrefoder
–  fastlægge detaljerede kriterier for indrømmelse af en sådan undtagelse fra forbud vedrørende dyrefoder
–  afgørelse om indførelse af en tolerancetærskel for ubetydelige mængder af animalsk protein i foder forårsaget af utilsigtet og teknisk uundgåelig kontaminering
–  træffe afgørelse om indførelse af en tolerancetærskel for ubetydelige mængder af animalsk protein i foder forårsaget af utilsigtet og teknisk uundgåelig kontaminering
–  afgørelse om alder
–  træffe afgørelse om alder
–  fastsættelse af bestemmelser om undtagelser fra kravet om fjernelse og destruktion af specificeret risikomateriale
–  fastsætte bestemmelser om undtagelser fra kravet om fjernelse og destruktion af specificeret risikomateriale
–  godkendelse af produktionsprocesser
–  godkende produktionsprocesser
–  afgørelse om udvidelse af visse bestemmelser til at omfatte andre dyrearter
–  træffe afgørelse om udvidelse af visse bestemmelser til at omfatte andre dyrearter
–  afgørelse om at udvide bestemmelserne til også at omfatte andre produkter af animalsk oprindelse
–  træffe afgørelse om at udvide bestemmelserne til også at omfatte andre produkter af animalsk oprindelse
–  vedtagelse af metoden til bekræftelse af BSE hos får og geder.
–  vedtage metoden til bekræftelse af BSE hos får og geder.
Ændring 347
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 3
”Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende godkendelsen af de hurtige test, der er omhandlet i andet afsnit. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende ændringer af bilag X, kapitel C, nr. 4, for at ajourføre listen deri."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende ændringer af bilag X, kapitel C, nr. 4, for at ajourføre listen over tilladte hurtige test deri."
Ændring 348
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 3 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2
”Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende godkendelsen af de hurtige test til dette formål. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende ændringer af bilag X for at optage de pågældende test på listen."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende ændringer af bilag X for at optage de hurtige test, der er tilladt til dette formål, på listen."
Ændring 349
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 3 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 6 – stk. 1 b – afsnit 2
På anmodning af en medlemsstat, der kan påvise en forbedring af den epidemiologiske situation i landet, kan det årlige overvågningsprogram for den pågældende medlemsstat revideres. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b:
På anmodning af en medlemsstat, der kan påvise en forbedring af den epidemiologiske situation i landet, kan det årlige overvågningsprogram for den pågældende medlemsstat revideres. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende ændring af punkt 7 i del I i kapitel A i bilag III med henblik på at optage kriterierne, i henhold til hvilken forbedringen af den epidemiologiske situation i landet overvågningsprogrammerne – bør vurderes.
a)   vedrørende fastlæggelse af visse kriterier for, hvordan forbedringen af den epidemiologiske situation i landet med henblik på revision af overvågningsprogrammerne, bør vurderes
b)   vedrørende ændring af nr. 7 i del I i kapitel A i bilag III med hensyn til listen over de kriterier, der er omhandlet i litra a)."
(Parlamentets Ændring er baseret på litra a) og b) i andet afsnit af stk. 1b i artikel 6 i Kommissionens forslag).
Ændring 350
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 3 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 3
”På anmodning af en medlemsstat eller et tredjeland kan der efter proceduren i artikel 24, stk. 2, træffes afgørelse om indrømmelse af individuelle undtagelser fra begrænsningerne i dette stykke. Alle undtagelser skal tage det fornødne hensyn til bestemmelserne i stk. 3 i denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende fastlæggelsen af detaljerede kriterier, der skal tages i betragtning ved indrømmelse af en sådan undtagelse."
"På anmodning af en medlemsstat eller et tredjeland kan der efter proceduren i artikel 24, stk. 2, træffes afgørelse om indrømmelse af individuelle undtagelser fra begrænsningerne i dette stykke. Alle undtagelser skal tage det fornødne hensyn til bestemmelserne i stk. 3 i denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge detaljerede kriterier, der skal tages i betragtning ved indrømmelse af en sådan undtagelse."
Ændring 351
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 3 – nr. 3 – litra c
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 7 – stk. 4a
“4a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende indførelsen af en tolerancetærskel for ubetydelige mængder af animalsk protein i foder forårsaget af utilsigtet og teknisk uundgåelig kontaminering, på grundlag af en gunstig risikovurdering, der mindst omfatter mængden og den mulige kontamineringskilde samt sendingens endelige bestemmelsessted."
"4a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b med henblik på at supplere denne forordning ved at indføre en tolerancetærskel for ubetydelige mængder af animalsk protein i foder forårsaget af utilsigtet og teknisk uundgåelig kontaminering, på grundlag af en gunstig risikovurdering, der mindst omfatter mængden og den mulige kontamineringskilde samt sendingens endelige bestemmelsessted."
Ændring 352
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 3 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 8 – stk. 1
“1. Specificeret risikomateriale fjernes og bortskaffes i overensstemmelse med bilag V til denne forordning og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009. Det må ikke importeres til Unionen. Listen over specificeret risikomateriale i bilag V omfatter som minimum hjerne, rygmarv, øjne og tonsiler fra kvæg over 12 måneder og rygsøjle fra kvæg over en bestemt alder, der fastsættes af Kommissionen. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende fastlæggelsen af nævnte alder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende ændring af listen over specificeret risikomateriale i bilag V under hensyntagen til de forskellige risikokategorier i artikel 5, stk. 1, første afsnit, og kravene i artikel 6, stk. 1a og stk. 1b, litra b)."
"1. Specificeret risikomateriale fjernes og bortskaffes i overensstemmelse med bilag V til denne forordning og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009. Det må ikke importeres til Unionen. Listen over specificeret risikomateriale i bilag V omfatter som minimum hjerne, rygmarv, øjne og tonsiler fra kvæg over 12 måneder og rygsøjle fra kvæg over en bestemt alder, der fastsættes af Kommissionen. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte nævnte alder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende ændring af listen over specificeret risikomateriale i bilag V under hensyntagen til de forskellige risikokategorier i artikel 5, stk. 1, første afsnit, og kravene i artikel 6, stk. 1a og stk. 1b, litra b)."
Ændring 353
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 3 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 8 – stk. 2 – nr. 1
”Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende godkendelsen af en alternativ test, der gør det muligt at påvise BSE før slagtning, og ændring af listen i bilag X. Stk. 1 i denne artikel gælder ikke for væv fra dyr, som har undergået en alternativ test, forudsat at testen er udført under overholdelse af betingelserne i bilag V, og at resultaterne af testen er negative."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b med henblik på at ændre bilag X for at ajourføre den deri fastsatte liste over tilladte alternative test, der gør det muligt at påvise BSE før slagtning. Stk. 1 i denne artikel gælder ikke for væv fra dyr, som har undergået en alternativ test, forudsat at testen er udført under overholdelse af betingelserne i bilag V, og at resultaterne af testen er negative."
Ændring 354
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 3 – nr. 4 – litra c
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 8 – stk. 5
“5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende fastlæggelsen af bestemmelser om undtagelser fra stk. 1-4 i denne artikel, for så vidt angår den faktiske gennemførelsesdato for forbuddet vedrørende foder i artikel 7, stk. 1, eller, i givet fald, den faktiske gennemførelsesdato for forbuddet mod at anvende protein fra drøvtyggere i foder til drøvtyggere i tredjelande eller regioner i tredjelande, hvor der er kontrolleret BSE-risiko, med henblik på at begrænse kravene om fjernelse og destruktion af specificeret risikomateriale til kun at gælde dyr, der er født inden den pågældende dato i de pågældende lande eller regioner."
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge bestemmelser om undtagelser fra stk. 1-4 i denne artikel, for så vidt angår den faktiske gennemførelsesdato for forbuddet vedrørende foder i artikel 7, stk. 1, eller, i givet fald, den faktiske gennemførelsesdato for forbuddet mod at anvende protein fra drøvtyggere i foder til drøvtyggere i tredjelande eller regioner i tredjelande, hvor der er kontrolleret BSE-risiko, med henblik på at begrænse kravene om fjernelse og destruktion af specificeret risikomateriale til kun at gælde dyr, der er født inden den pågældende dato i de pågældende lande eller regioner."
Ændring 355
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 3 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 9 – stk. 1
“1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende godkendelse af produktionsprocesser, der skal anvendes til fremstilling af de animalske produkter, der er opført på listen i bilag VI."
"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b med henblik på at supplere denne forordning ved at godkende produktionsprocesser, der skal anvendes til fremstilling af de animalske produkter, der er opført på listen i bilag VI."
Ændring 356
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 3 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 15 – stk. 3
“3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende supplering af denne forordning med henblik på at udvide bestemmelserne i stk. 1 og 2 til også at omfatte andre dyrearter."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b med henblik på at supplere denne forordning ved at udvide bestemmelserne i stk. 1 og 2 til også at omfatte andre dyrearter."
Ændring 357
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 3 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 1
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende supplering af denne forordning med henblik på at udvide bestemmelserne i stk. 1 til 6 til også at omfatte andre animalske produkter."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b med henblik på at supplere denne forordning ved at udvide bestemmelserne i stk. 1 til 6 til også at omfatte andre animalske produkter."
Ændring 358
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 3 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 20 – stk. 2 – sætning 2
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b vedrørende fastlæggelsen af metoden til bekræftelse af BSE hos får og geder."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge metoden til bekræftelse af BSE hos får og geder."
Ændring 359
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 141 – afsnit 3 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 999/2001
Artikel 23 b – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, artikel 6, stk. 1 og 1b, artikel 7, stk. 3, 4 og 4a, artikel 8, stk. 1, 2 og 5, artikel 9, stk. 1 og 3, artikel 15, stk. 3, artikel 16, stk. 7, artikel 20, stk. 2, og artikel 23, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, artikel 6, stk. 1 og 1b, artikel 7, stk. 3, 4 og 4a, artikel 8, stk. 1, 2 og 5, artikel 9, stk. 1 og 3, artikel 15, stk. 3, artikel 16, stk. 7, artikel 20, stk. 2, og artikel 23, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 360
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 143 – afsnit 1
For at nå målene i direktiv 2002/46/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre bilag I og II til nævnte direktiv for at tilpasse dem til den tekniske udvikling og supplere samme direktiv, for så vidt angår renhedskriterierne for de i bilag II opførte stoffer og minimumsmængderne af vitaminer og mineraler i kosttilskud. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
For at nå målene i direktiv 2002/46/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre bilag I og II til nævnte direktiv for at tilpasse dem til den tekniske udvikling og supplere samme direktiv, for så vidt angår renhedskriterierne for de i bilag II opførte stoffer og minimums- og maksimumsmængderne af vitaminer og mineraler i kosttilskud. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 361
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 143 – afsnit 2
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af direktiv 2002/46/EF bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser vedrørende fastsættelsen af de maksimale mængder af vitaminer og mineraler. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
udgår
Ændring 362
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 143 – afsnit 3 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2002/46/EF
Artikel 4 – stk. 2
“2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a vedrørende renhedskriterierne for de i bilag II opførte stoffer, jf. dog stk. 3."
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge renhedskriterierne for de i bilag II opførte stoffer, jf. dog stk. 3."
Ændring 363
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 143 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2002/46/EF
Artikel 5 – stk. 4
“4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a vedrørende fastlæggelsen af de maksimums- og minimumsmængder af vitaminer og mineraler, der er omhandlet i denne artikels stk. 3.
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte:
a)  fastlæggelsen af de minimumsmængder af vitaminer og mineraler, der er omhandlet i denne artikels stk. 3 og
Kommissionen fastlægger de maksimumsmængder af vitaminer og mineraler, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 13, stk. 2."
b)  de maksimumsmængder af vitaminer og mineraler, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2."
Ændring 364
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 143 – afsnit 3 – nr. 3
Direktiv 2002/46/EF
Artikel 12 – stk. 3
3)  Artikel 12, stk. 3, udgår.
3)  Artikel 12, stk. 3, affattes således:
"3. For at afhjælpe de vanskeligheder, der er nævnt i stk. 1, og for at beskytte folkesundheden, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a med henblik på at supplere dette direktiv.
Den medlemsstat, som har truffet beskyttelsesforanstaltninger, kan i så fald opretholde dem, indtil de pågældende delegerede retsakter er vedtaget."
Ændring 365
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 143 – afsnit 3 – nr. 4
Direktiv 2002/46/EF
Artikel 12 a
”Artikel 12a
"Artikel 12a
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2 og 5, og artikel 5, stk. 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2 og 5, artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 4, stk. 2 og 5, og artikel 5, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 4, stk. 2 og 5, artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 2 og 5, og artikel 5, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 2 og 5, artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
_______________________
_______________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
Ændring 366
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 144 – afsnit 2
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af artikel 29, stk. 2, litra i), i direktiv 2002/98/EF bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at fastlægge proceduren for indberetning af alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser og indberetningens format. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
udgår
Ændring 367
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 144 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2002/98/EF
Artikel 27 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, stk. 1 og 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, stk. 1 og 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 368
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 144 – afsnit 3 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2002/98/EF
Artikel 29 – stk. 1
”Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende ændringer af de tekniske krav i bilag I-IV for at tilpasse dem til den tekniske og videnskabelige udvikling.
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at ændre de tekniske krav i bilag I-IV for at tilpasse dem til den tekniske og videnskabelige udvikling.
Hvis det i tilfælde af de telniske krav i bilag III og IV er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 27b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende artikel."
Hvis det for de tekniske krav i bilag III og IV er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 27b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende artikel."
Ændring 369
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 144 – afsnit 3 – nr. 3 – litra b
Direktiv 2002/98/EF
Artikel 29 – stk. 2 – litra i
b)  Stk. 2, litra i), udgår
udgår
Ændring 370
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 144 – afsnit 3 – nr. 3 – litra d
Direktiv 2002/98/EF
Artikel 29 – stk. 5
d)  Der tilføjes følgende stk. 5:
udgår
"Kommissionen fastsætter proceduren for indberetning af alvorlige bivirkninger og uønskede hændelser og indberetningens format ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 28, stk. 2."
Ændring 371
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 146 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2003/99/EF
Artikel 5 – stk. 1
“1. Såfremt data indsamlet gennem rutinemæssig overvågning i overensstemmelse med artikel 4 ikke er tilstrækkelige, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende fastlæggelsen af samordnede overvågningsprogrammer for en eller flere zoonoser og/eller zoonotiske agenser. Disse delegerede retsakter vedtages især, når det fastslås, at der er et særligt behov for at vurdere risici, eller når der skal fastlægges basisværdier for zoonoser og/eller zoonotiske agenser i medlemsstaterne og/eller på EU-plan."
"1. Såfremt data indsamlet gennem rutinemæssig overvågning i overensstemmelse med artikel 4 ikke er tilstrækkelige, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge samordnede overvågningsprogrammer for en eller flere zoonoser og/eller zoonotiske agenser. Disse delegerede retsakter vedtages især, når det fastslås, at der er et særligt behov for at vurdere risici, eller når der skal fastlægges basisværdier for zoonoser og/eller zoonotiske agenser i medlemsstaterne og/eller på EU-plan."
Ændring 372
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 146 – afsnit 2 – nr. 2 a (new)
Direktiv 2003/99/EF
Artikel 11 – overskrift
(2a)  i artikel 11 affattes overskriften således:
Ændringer af bilag og overgangs- og gennemførelsesforanstaltninger
Ændringer af bilag og gennemførelsesforanstaltninger
Ændring 373
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 146 – afsnit 2 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2003/99/EF
Artikel 11 – stk. 3
(3a)  Artikel 11, stk. 3, affattes således:
Der kan vedtages andre gennemførelses- eller overgangsbestemmelser efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2.
"Der kan desuden vedtages gennemførelsesforanstaltninger efter udvalgsproceduren i artikel 12, stk. 2."
Ændring 374
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 146 – afsnit 2 – nr. 4
Direktiv 2003/99/EF
Artikel 11 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 1, og artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 4, artikel 5, stk. 1, og artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den .... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 375
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 147 – afsnit 1
For at nå målene i forordning (EF) nr. 1829/2003 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre bilaget til nævnte forordning for at tilpasse det til den tekniske udvikling og supplere samme forordning ved at fastsætte passende lavere tærskelværdier for forekomst af GMO'er i fødevarer og foder, under hvilke mærkningskravene på visse betingelser ikke finder anvendelse, og ved at fastlægge særlige regler vedrørende de oplysninger, som skal gives af storkøkkener, der leverer mad til den endelige forbruger.
For at nå målene i forordning (EF) nr. 1829/2003 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre bilaget til nævnte forordning for at tilpasse det til den tekniske udvikling og supplere samme forordning ved at fastsætte, hvilke former for fødevarer og foder, der falder ind under denne forordnings forskellige afdelinger, fastsætte passende lavere tærskelværdier for forekomst af GMO'er i fødevarer og foder, under hvilke mærkningskravene på visse betingelser ikke finder anvendelse, fastlægge foranstaltninger, der er nødvendige for, at virksomhedslederne opfylder de krav, der stilles af de kompetente myndigheder, og de foranstaltninger, der er nødvendige for, at virksomhedslederne overholder mærkningskravene, og ved at fastlægge særlige regler vedrørende de oplysninger, som skal gives af storkøkkener, der leverer mad til den endelige forbruger.
Ændring 376
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 147 – afsnit 3
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1829/2003 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser vedrørende de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne opfylder de krav, der stilles af de kompetente myndigheder, de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne overholder mærkningskravene, og regler med henblik på at fremme en ensartet anvendelse af visse bestemmelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1829/2003 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser vedrørende regler med henblik på at fremme en ensartet anvendelse af visse bestemmelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
Ændring 377
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 147 – afsnit 4 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 3 – stk. 2
“2. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte, hvorvidt bestemte fødevarer er omfattet af anvendelsesområdet for denne afdeling. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 35, stk. 2.”
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte, hvorvidt bestemte fødevarer er omfattet af anvendelsesområdet for denne afdeling."
Ændring 378
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 147 – afsnit 4 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 12 – stk. 4
“4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34a vedrørende fastsættelsen af passende lavere tærskelværdier, navnlig for fødevarer, der indeholder eller består af GMO'er, eller under hensyntagen til videnskabelige og teknologiske fremskridt."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte passende lavere tærskelværdier, navnlig for fødevarer, der indeholder eller består af GMO'er, eller under hensyntagen til videnskabelige og teknologiske fremskridt."
Ændring 379
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 147 – afsnit 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 14
”Artikel 14
"Artikel 14
Delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser
Delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34a vedrørende fastlæggelsen af særlige regler vedrørende de oplysninger, som skal gives af storkøkkener, der leverer mad til den endelige forbruger. I betragtning af den særlige situation, der gælder for storkøkkener, kan sådanne regler indebære en tilpasning af mærkningskravene i artikel 13, stk. 1, litra e).
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte:
a)  de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne opfylder de krav, der stilles af de i artikel 12, stk. 3, nævnte kompetente myndigheder
b)  de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne overholder mærkningskravene i artikel 13 og
c)  særlige regler vedrørende de oplysninger, som skal gives af storkøkkener, der leverer mad til den endelige forbruger. I betragtning af den særlige situation, der gælder for storkøkkener, kan sådanne regler indebære en tilpasning af mærkningskravene i artikel 13, stk. 1, litra e).
2.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage:
2.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage detaljerede regler med henblik på at fremme en ensartet anvendelse af artikel 13. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 35, stk. 2."
a)  de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne opfylder de krav, der stilles af de i artikel 12, stk. 3, nævnte kompetente myndigheder
b)  de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne overholder mærkningskravene i artikel 13
c)  detaljerede regler med henblik på at fremme en ensartet anvendelse af artikel 13.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 35, stk. 2."
Ændring 380
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 147 – afsnit 4 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 15 – stk. 2
“2. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte, hvorvidt en fodertype er omfattet af anvendelsesområdet for denne afdeling. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 35, stk. 2.”
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte, hvorvidt en fodertype er omfattet af anvendelsesområdet for denne afdeling."
Ændring 381
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 147 – afsnit 4 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 24 – stk. 4
“4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34a vedrørende fastsættelsen af passende lavere tærskelværdier, navnlig for foder, der indeholder eller består af GMO'er, eller under hensyntagen til videnskabelige og teknologiske fremskridt."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte passende lavere tærskelværdier, navnlig for foder, der indeholder eller består af GMO'er, eller under hensyntagen til videnskabelige og teknologiske fremskridt."
Ændring 382
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 147 – afsnit 4 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 26
”Artikel 26
"Artikel 26
Gennemførelsesbeføjelser
Delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser
Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage:
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte:
a)  de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne opfylder de krav, der stilles af de i artikel 24, stk. 3, nævnte kompetente myndigheder
a)  de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne opfylder de krav, der stilles af de i artikel 24, stk. 3, nævnte kompetente myndigheder
b)  de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne overholder mærkningskravene i artikel 25
b)  de foranstaltninger, der er nødvendige for, at lederne overholder mærkningskravene i artikel 25.
c)  detaljerede regler med henblik på at fremme en ensartet anvendelse af artikel 25.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 35, stk. 2."
2.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage detaljerede regler med henblik på at fremme en ensartet anvendelse af artikel 25. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 35, stk. 2."
Ændring 383
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 147 – afsnit 4 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 34 a
”Artikel 34a
"Artikel 34a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, stk. 4, artikel 14, stk. 1a, artikel 24, stk. 4, og artikel 32, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 12, stk. 4, artikel 14, stk. 1, artikel 15, stk. 2, artikel 24, stk. 4, artikel 26, stk. 1, og artikel 32, stk. 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 12, stk. 4, artikel 14, stk. 1a, artikel 24, stk. 4, og artikel 32 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 3, stk. 2, artikel 12, stk. 4, artikel 14, stk. 1, artikel 15, stk. 2, artikel 24, stk. 4, artikel 26, stk. 1, og artikel 32, stk. 6, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12, stk. 4, artikel 14, stk. 1a, artikel 24, stk. 4, og artikel 32 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, artikel 12, stk. 4, artikel 14, stk. 1, artikel 15, stk. 2, artikel 24, stk. 4, artikel 26, stk. 1, og artikel 32, stk. 6, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
________________________
________________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
Ændring 384
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 151 – afsnit 1
For at nå målsætningerne i forordning (EF) nr. 2160/2003 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre bilag I, II og III til nævnte forordning for så vidt angår Unionens mål for mindskelsen af forekomsten af zoonoser og zoonotiske agenser, særlige bekæmpelsesmetoder, særlige regler for kriterier for import fra tredjelande, EU-referencelaboratoriernes ansvarsområder og opgaver samt visse af de nationale referencelaboratoriers ansvarsområder og opgaver. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
For at nå målsætningerne i forordning (EF) nr. 2160/2003 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre bilag I, II og III til nævnte forordning for så vidt angår Unionens mål for mindskelsen af forekomsten af zoonoser og zoonotiske agenser, særlige bekæmpelsesmetoder, særlige regler for kriterier for import fra tredjelande, EU-referencelaboratoriernes ansvarsområder og opgaver, godkendelse af undersøgelsesmetoder samt med hensyn til visse af de nationale referencelaboratoriers ansvarsområder og opgaver. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 385
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 151 – afsnit 2
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2160/2003 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser vedrørende godkendelse af undersøgelsesmetoder. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
udgår
Ændring 386
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 151 – afsnit 3 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 2160/2003
Artikel 4 – stk. 1 – indledning
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende Unionens mål for mindskelse af forekomsten af zoonoser og zoonotiske agenser, der er opført i bilag I, kolonne 1, i de dyrepopulationer, der er anført i bilag I, kolonne 2, under hensyntagen til:
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning for så vidt angår Unionens mål for mindskelse af forekomsten af zoonoser og zoonotiske agenser, der er opført i bilag I, kolonne 1, i de dyrepopulationer, der er anført i bilag I, kolonne 2, under hensyntagen til:
Ændring 387
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 151 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 2160/2003
Artikel 8 – stk. 1 – indledning
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende:
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende:
Ændring 388
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 151 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2160/2003
Artikel 9 – stk. 4
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på fastsættelse af regler for medlemsstaternes fastlæggelse af de kriterier, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, og i stk. 2 i nærværende artikel, jf. dog artikel 5, stk. 6."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for medlemsstaternes fastlæggelse af de kriterier, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, og i stk. 2 i nærværende artikel, jf. dog artikel 5, stk. 6."
Ændring 389
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 151 – afsnit 3 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 2160/2003
Artikel 10 – stk. 5 – sætning 2 og 3
"Bemyndigelsen kan trækkes tilbage i overensstemmelse med samme procedure, og Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på fastsættelse af regler vedrørende sådanne kriterier, jf. dog artikel 5, stk. 6."
"Bemyndigelsen kan trækkes tilbage i overensstemmelse med samme procedure. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende sådanne kriterier, jf. dog artikel 5, stk. 6."
Ændring 390
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 151 – afsnit 3 – nr. 6 – litra a
Forordning (EF) nr. 2160/2003
Artikel 11 – stk. 2
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på fastlæggelse af EU-referencelaboratoriernes ansvarsområder og opgaver, navnlig hvad angår samordningen af deres aktiviteter med de nationale referencelaboratoriers aktiviteter."
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge EU-referencelaboratoriernes ansvarsområder og opgaver, navnlig hvad angår samordningen af deres aktiviteter med de nationale referencelaboratoriers aktiviteter."
Ændring 391
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 151 – afsnit 3 – nr. 6 – litra b
Forordning (EF) nr. 2160/2003
Artikel 11 – stk. 4
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på fastlæggelse af visse af de nationale referencelaboratoriers ansvarsområder og opgaver, navnlig hvad angår samordningen af deres aktiviteter med de aktiviteter, som i medlemsstaterne udføres af de relevante laboratorier, der er udpeget i henhold til artikel 12, stk. 1, litra a)."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge visse af de nationale referencelaboratoriers ansvarsområder og opgaver, navnlig hvad angår samordningen af deres aktiviteter med de aktiviteter, som i medlemsstaterne udføres af de relevante laboratorier, der er udpeget i henhold til artikel 12, stk. 1, litra a)."
Ændring 392
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 151 – afsnit 3 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 2160/2003
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 3
"3. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter godkende andre undersøgelsesmetoder nævnt i stk. 3. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 14, stk. 2."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at godkende andre undersøgelsesmetoder end dem, der er nævnt i første og andet afsnit af dette stykke."
Ændring 393
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 151 – afsnit 3 – nr. 7 a (new)
Forordning (EF) nr. 2160/2003
Artikel 13 – overskrift
(7a)  i artikel 13 affattes overskriften således:
Gennemførelsesbestemmelser og overgangsforanstaltninger
Delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser
Ændring 394
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 151 – afsnit 3 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 2160/2003
Artikel 13 – stk. 1
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på ændring af elementer vedrørende de relevante sundhedscertifikater."
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at ændre elementer vedrørende de relevante sundhedscertifikater.
Ændring 395
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 151 – afsnit 3 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 2160/2003
Artikel 13 – stk. 2
(8a)  Artikel 13, stk. 2, affattes således:
Efter forskriftsproceduren i artikel 14, stk. 2, kan der vedtages andre gennemførelses- eller overgangsforanstaltninger.
"Efter forskriftsproceduren i artikel 14, stk. 2, kan der desuden vedtages gennemførelsesforanstaltninger."
Ændring 396
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 151 – afsnit 3 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 2160/2003
Artikel 13 a
"Artikel 13a
"Artikel 13a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, 6 og 7, artikel 5, stk. 6, artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 2 og 4, og artikel 13, tillægges for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, 6 og 7, artikel 5, stk. 6, artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 2 og 4, artikel 12, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 13, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 3, stk. 1, 6 og 7, artikel 5, stk. 6, artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 2 og 4, og artikel 13 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 3, stk. 1, 6 og 7, artikel 5, stk. 6, artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 2 og 4, artikel 12, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 13 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 1, 6 og 7, artikel 5, stk. 6, artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 2 og 4, og artikel 13 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 1, 6 og 7, artikel 5, stk. 6, artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 5, artikel 11, stk. 2 og 4, artikel 12, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 13 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
________________________
________________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
Ændring 397
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 152 – afsnit 1
For at nå målsætningerne i direktiv 2004/23/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at supplere dette direktiv med sporbarhedskrav for væv og celler samt for produkter og materialer, der kommer i kontakt med væv og celler og har indflydelse på deres kvalitet og sikkerhed, og supplere nævnte direktiv med visse tekniske krav. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
For at nå målsætningerne i direktiv 2004/23/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte sporbarhedskrav for væv og celler samt for produkter og materialer, der kommer i kontakt med væv og celler og har indflydelse på deres kvalitet, og ved at fastlægge procedurer til sikring af sporbarhed og til kontrol af, om de tilsvarende kvalitets- og sikkerhedsstandarder for importerede væv og celler er opfyldt, og supplere nævnte direktiv med hensyn til visse tekniske krav. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 398
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 152 – afsnit 2
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af direktiv 2004/23/EF bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser vedrørende fastlæggelse af procedurer til sikring af sporbarhed og til kontrol af, om de tilsvarende kvalitets- og sikkerhedsstandarder for importerede væv og celler er opfyldt. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
udgår
Ændring 399
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 152 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2004/23/EF
Artikel 8 – stk. 5
5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 28a med henblik på fastlæggelse af sporbarhedskrav for væv og celler samt for produkter og materialer, der kommer i kontakt med væv og celler og har indflydelse på deres kvalitet og sikkerhed.
5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 28a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge sporbarhedskrav for væv og celler, for produkter og materialer, der kommer i kontakt med væv og celler og har indflydelse på deres kvalitet og sikkerhed, og ved at fastlægge procedurerne for sikring af sporbarhed på EU-niveau.
Ændring 400
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 152 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2004/23/EF
Artikel 8 – stk. 6
6.  Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter procedurerne til sikring af sporbarhed på EU-plan. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 29, stk. 2.
udgår
Ændring 401
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 152 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2004/23/EF
Artikel 9 – stk. 4
"4. Procedurerne til kontrol af, om de tilsvarende kvalitets- og sikkerhedsstandarder som de i stk. 1 omhandlede, er opfyldt, fastlægges af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 29, stk. 2."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 28a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge procedurerne til kontrol af, om de tilsvarende kvalitets- og sikkerhedsstandarder som de i stk. 1 omhandlede, er opfyldt."
Ændring 402
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 152 – afsnit 3 – nr. 3
Direktiv 2004/23/EF
Artikel 28 – stk. 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 28a vedrørende de tekniske krav i litra a)-i) i første afsnit.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 28a med henblik på at supplere dette direktiv med hensyn til de tekniske krav i litra a)-i) i første afsnit.
Ændring 403
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 152 – afsnit 3 – nr. 4
Direktiv 2004/23/EF
Artikel 28 a
"Artikel 28a
"Artikel 28a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Den i artikel 8, stk. 5, og artikel 28, andet afsnit, omhandlede delegation af beføjelser sker for en ubestemt periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 4, og artikel 28, andet afsnit, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 8, stk. 5, og artikel 28, andet afsnit, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 4, og artikel 28, andet afsnit, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 5, og artikel 28, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 4, og artikel 28, andet afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
________________________
________________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
Ændring 404
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 153 – afsnit 2 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 852/2004
Artikel 4 – stk. 4 – indledning
4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende de i nærværende artikel, stk. 3, omhandlede særlige fødevarehygiejneforstaltninger, navnlig vedrørende:
4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de i stk. 3 omhandlede særlige fødevarehygiejneforstaltninger, navnlig vedrørende:
Ændring 405
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 153 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 852/2004
Artikel 6 – stk. 3 – litra c
"c) en delegeret retsakt, som Kommissionen er tillagt beføjelser til at vedtage i overensstemmelse med artikel 13a."
"c) en delegeret retsakt, som Kommissionen er tillagt beføjelser til at vedtage i overensstemmelse med artikel 13a, og som supplerer denne forordning."
Ændring 406
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 153 – afsnit 2 – nr.3
Forordning (EF) nr. 852/2004
Artikel 12 – stk. 1
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende særlige regler for anvendelsen af de i denne forordning fastsatte krav for specifikke fødevarer med henblik på at imødegå specifikke risici eller nyfremkomne farer for folkesundheden."
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte særlige regler for anvendelsen af de i denne forordning fastsatte krav for specifikke fødevarer med henblik på at imødegå specifikke risici eller nyfremkomne farer for folkesundheden."
Ændring 407
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 153 – afsnit 2 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 852/2004
Artikel 13 – stk. 2
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende fravigelser af bilag I og II under hensyntagen til relevante risikofaktorer, hvis fravigelserne ikke er til hinder for at nå nævnte forordnings mål:
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at tillade fravigelser fra bilag I og II, navnlig for at lette gennemførelsen af artikel 5 for små virksomheder, under hensyntagen til relevante risikofaktorer, hvis fravigelserne ikke er til hinder for at nå nævnte forordnings mål.
a)  for at lette gennemførelsen af artikel 5 for små virksomheder
b)  for virksomheder, der fremstiller, håndterer eller forarbejder råvarer til højt forarbejdede fødevarer, som har været underkastet en behandling med henblik på at garantere sikkerheden."
Ændring 408
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 153 – afsnit 2 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 852/2004
Artikel 13 a
"Artikel 13a
"Artikel 13a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, litra c), artikel 12 og artikel 13, stk. 1 og 2, tillægges for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, litra c), artikel 12 og artikel 13, stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, litra c), artikel 12 og artikel 13, stk. 1 og 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, litra c), artikel 12 og artikel 13, stk. 1 og 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, litra c), artikel 12 og artikel 13, stk.1 og 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 3, litra c), artikel 12 og artikel 13, stk.1 og 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
__________________
__________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
(Henvisningen i informationsblokken til bilaget ("Bilag I – del XII – punkt 153 – afsnit 2 – nr. 5") svarer til "Bilag I – del XII – punkt 153 – afsnit 2 – nr. 6" i Kommissionens forslag. Forskellen skyldes forkert nummerering (Bilag I, del XII, punkt 153, afsnit 2, nr. 5 mangler) i Kommissionens forslag.)
Ændring 409
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 155 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 854/2004
Artikel 17 – stk. 2
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende fravigelser af bilag I, II, III, IV, V og VI under hensyntagen til relevante risikofaktorer, hvis fravigelserne ikke er til hinder for at nå nævnte forordnings mål, for at:
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at tillade fravigelser fra bilag I, II, III, IV, V og VI under hensyntagen til relevante risikofaktorer, hvis fravigelserne ikke er til hinder for at nå nævnte forordnings mål, for at:
i)  lette gennemførelsen af de krav til små virksomheder, der er fastsat i bilagene
i)  lette gennemførelsen af de krav til små virksomheder, der er fastsat i bilagene
ii)  muliggøre fortsat brug af traditionelle metoder i fødevareproduktions-, forarbejdnings- eller distributionsleddet
ii)  muliggøre fortsat brug af traditionelle metoder i fødevareproduktions-, forarbejdnings- eller distributionsleddet
iii)  dække behovene hos fødevarevirksomheder, der er beliggende i regioner med særlige geografiske begrænsninger.
iii)  dække behovene hos fødevarevirksomheder, der er beliggende i regioner med særlige geografiske begrænsninger.
Ændring 410
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 155 – afsnit 2 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 854/2004
Artikel 18 – stk. 1 – indledning
"Uden at det berører den generelle anvendelse af artikel 16 og artikel 17, stk. 1, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte følgende foranstaltninger. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 12, stk. 2."
"Uden at det berører den generelle anvendelse af artikel 17, stk. 1, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte følgende foranstaltninger:"
Ændring 411
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 155 – afsnit 2 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 854/2004
Artikel 18 a
"Artikel 18a
"Artikel 18a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, stk. 1 og 2, tillægges for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, stk. 1 og 2, og artikel 18, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 17 stk. 1 og 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 17, stk. 1 og 2, og artikel 18 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 1 og 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 1 og 2, og artikel 18 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
__________________
__________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
Ændring 412
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 157 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1901/2006
Artikel 20 – stk. 2
"2. På baggrund af erfaringerne i forbindelse med gennemførelsen af stk. 1, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at uddybe de forhold, hvormed udsættelser begrundes."
"2. På baggrund af erfaringerne i forbindelse med gennemførelsen af stk. 1, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere denne forordning ved at uddybe de forhold, hvormed udsættelser begrundes."
Ændring 413
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 157 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1901/2006
Artikel 49 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a, hvorved der fastsættes:
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte:
Ændring 414
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 157 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1901/2006
Artikel 50 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 20, stk. 2, og artikel 49, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 20, stk. 2, og artikel 49, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 415
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 1 – led 5 a (nyt)
—  vedtagelsen af EU-listen over tilladte sundhedsanprisninger andre end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom samt til børns udvikling og sundhed, og deres anvendelsesbetingelser, enhver ændring eller tilføjelse til listen samt endelige beslutninger om ansøgninger vedrørende anprisninger.
Ændring 416
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 3
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1924/2006 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser vedrørende vedtagelsen af EU-listen over tilladte sundhedsanprisninger andre end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom samt til børns udvikling og sundhed, og deres anvendelsesbetingelser, enhver ændring eller tilføjelse til listen samt endelige beslutninger om ansøgninger vedrørende anprisninger. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
udgår
Ændring 417
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158– afsnit 4 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2
"For uindpakkede fødevarer (herunder friske varer såsom frugt, grøntsager og brød), der udbydes til salg til den endelige forbruger eller til storkøkkener, og fødevarer, der pakkes ind på salgsstedet på køberens anmodning, eller som er færdigpakket med henblik på at blive solgt straks, finder artikel 7 og artikel 10, stk. 2, litra a) og b), ikke anvendelse. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende mærkningsoplysninger for disse uindpakkede fødevarer. Nationale bestemmelser kan finde anvendelse indtil den eventuelle vedtagelse af disse delegerede retsakter."
"For uindpakkede fødevarer (herunder friske varer såsom frugt, grøntsager og brød), der udbydes til salg til den endelige forbruger eller til storkøkkener, og fødevarer, der pakkes ind på salgsstedet på køberens anmodning, eller som er færdigpakket med henblik på at blive solgt straks, finder artikel 7 og artikel 10, stk. 2, litra a) og b), ikke anvendelse. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende mærkningsoplysninger for disse uindpakkede fødevarer. Nationale bestemmelser kan finde anvendelse indtil den eventuelle vedtagelse af disse delegerede retsakter."
Ændring 418
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 4 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 1 – stk. 4
"4. For så vidt angår generiske betegnelser (benævnelser), der traditionelt er blevet anvendt til at angive en egenskab ved en kategori af fødevarer eller drikkevarer, og som kunne antyde en virkning for menneskers sundhed, kan de pågældende fødevarevirksomheder anmode om en undtagelse fra stk. 3. Anmodningen sendes til en medlemsstats kompetente nationale myndighed, som straks videresender den til Kommissionen. Kommissionen vedtager og offentliggør de regler, ledere af fødevarevirksomheder skal overholde i forbindelse med sådanne anmodninger, så det sikres, at anmodningerne behandles på gennemsigtig vis og inden for rimelig tid. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende undtagelser fra stk. 3."
"4. For så vidt angår generiske betegnelser (benævnelser), der traditionelt er blevet anvendt til at angive en egenskab ved en kategori af fødevarer eller drikkevarer, og som kunne antyde en virkning for menneskers sundhed, kan de pågældende fødevarevirksomheder anmode om en undtagelse fra stk. 3. Anmodningen sendes til en medlemsstats kompetente nationale myndighed, som straks videresender den til Kommissionen. Kommissionen vedtager og offentliggør de regler, ledere af fødevarevirksomheder skal overholde i forbindelse med sådanne anmodninger, så det sikres, at anmodningerne behandles på gennemsigtig vis og inden for rimelig tid. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende undtagelser fra stk. 3."
Ændring 419
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 4 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 3 – stk. 2 a
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at indrømme undtagelser fra andet afsnit, litra d), angående næringsstoffer, som ikke kan fås i tilstrækkelige mængder gennem en afbalanceret og varieret kost; de delegerede retsakter skal omfatte betingelserne for anvendelsen af undtagelserne under hensyn til de særlige betingelser, der gælder i medlemsstaterne."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at indrømme undtagelser fra stk. 2, litra d), angående næringsstoffer, som ikke kan fås i tilstrækkelige mængder gennem en afbalanceret og varieret kost; de delegerede retsakter skal omfatte betingelserne for anvendelsen af undtagelserne under hensyn til de særlige betingelser, der gælder i medlemsstaterne."
Ændring 420
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 4 – nr. 3 – litra a – nr. i
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på senest den 19. januar 2009 at fastsætte særlige ernæringsprofiler, herunder dispensationer, som fødevarer eller visse fødevarekategorier skal overholde for at være genstand for ernærings- eller sundhedsanprisninger, samt betingelserne for anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer eller fødevarekategorier for så vidt angår ernæringsprofiler."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a senest den 19. januar 2009 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte særlige ernæringsprofiler, herunder dispensationer, som fødevarer eller visse fødevarekategorier skal overholde for at være genstand for ernærings- eller sundhedsanprisninger, samt betingelserne for anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer eller fødevarekategorier for så vidt angår ernæringsprofiler."
Ændring 421
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 4 – nr. 3 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 6
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende opdatering af ernæringsprofilerne og betingelserne for deres anvendelse for at tage hensyn til relevant videnskabelig udvikling. Med henblik herpå foretages der en høring af de interesserede parter, herunder ledere af fødevarevirksomheder og forbrugergrupper."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende opdatering af ernæringsprofilerne og betingelserne for deres anvendelse for at tage hensyn til relevant videnskabelig udvikling. Med henblik herpå foretages der en høring af de interesserede parter, herunder ledere af fødevarevirksomheder og forbrugergrupper."
Ændring 422
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 4 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 4 – stk. 5
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende foranstaltninger til fastsættelse af, om ernærings- eller sundhedsanprisninger af andre fødevarer eller fødevarekategorier end dem, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 3, skal være omfattet af begrænsninger eller forbud på grundlag af videnskabelig dokumentation."
"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende foranstaltninger til fastsættelse af, om ernærings- eller sundhedsanprisninger af andre fødevarer eller fødevarekategorier end dem, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 3, skal være omfattet af begrænsninger eller forbud på grundlag af videnskabelig dokumentation."
Ændring 423
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 4 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 13 – stk. 3
3.  Senest den 31. januar 2010 vedtager Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt og efter høring af autoriteten en EU-liste over tilladte anprisninger, jf. nærværende artikels stk. 1, og alle de nødvendige betingelser for anvendelsen af disse anprisninger. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2."
3.  Efter høring af autoriteten vedtager Kommissionen senest den 31. januar 2010 delegerede retsakter efter proceduren i artikel 24a for at supplere denne forordning ved at opstille en EU-liste over tilladte anprisninger, jf. stk. 1, og alle de nødvendige betingelser for anvendelsen af disse anprisninger.
Ændring 424
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 4 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 13 – stk. 4
4.  Kommissionen vedtager, på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat og efter høring af autoriteten, ved hjælp af en gennemførelsesretsakt enhver ændring af den i stk. 3 nævnte liste, der er baseret på almindeligt anerkendt videnskabelig dokumentation. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2."
4.  Efter høring af autoriteten vedtager Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat delegerede retsakter efter proceduren i artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at vedtage enhver ændring af den i stk. 3 nævnte liste, der er baseret på almindeligt anerkendt videnskabelig dokumentation.
Ændring 425
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 4 – nr. 6 – litra a
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1
"Kommissionen vedtager ved hjælp af en gennemførelsesretsakt en endelig beslutning om anvendelsen. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende dens endelige beslutning om anvendelsen."
Ændring 426
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 4 – nr. 6 – litra b
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b
"b) vedtager Kommissionen inden udløbet af femårsperioden, såfremt anprisningen stadig opfylder betingelserne i denne forordning, ved hjælp af en gennemførelsesretsakt foranstaltninger til godkendelse af anprisningen uden begrænsninger for dens anvendelse. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2."
"b) tillægges Kommissionen inden udløbet af femårsperioden, såfremt anprisningen stadig opfylder betingelserne i denne forordning, beføjelser til at vedtage delegerede retsakter efter proceduren i artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at vedtage foranstaltninger til godkendelse af anprisningen uden begrænsninger for dens anvendelse."
Ændring 427
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 4 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 18 – stk. 5 – afsnit 1
"Såfremt autoriteten afgiver en udtalelse, der ikke støtter opførelse af anprisningen på den i stk. 4 nævnte liste, vedtager Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt en afgørelse om anvendelsen. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende sin beslutning om anvendelsen, såfremt autoriteten afgiver en udtalelse, der ikke støtter opførelse af anprisningen på den i stk. 4 nævnte liste."
Ændring 428
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 4 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 18 – stk. 5 – afsnit 2 – litra b
"b) vedtager Kommissionen inden udløbet af femårsperioden, såfremt anprisningen stadig opfylder betingelserne i denne forordning, ved hjælp af en gennemførelsesretsakt foranstaltninger til godkendelse af anprisningen uden begrænsninger for dens anvendelse. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2."
"b) vedtager Kommissionen inden udløbet af femårsperioden, såfremt anprisningen stadig opfylder betingelserne i denne forordning, delegerede retsakter efter proceduren i artikel 24a og med henblik på at supplere denne forordning med hensyn til godkendelse af anprisningen uden begrænsninger for dens anvendelse."
Ændring 429
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 4 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 24 a
"Artikel 24a
"Artikel 24a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 2 og 4, artikel 3, artikel 4, stk. 1 og 5, artikel 8, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 2 og 4, artikel 3, artikel 4, stk. 1 og 5, artikel 8, stk. 2, artikel 13, stk. 3 og 4, artikel 17, stk. 3 og 4, artikel 18, stk. 5, og artikel 28, stk. 6, litra a), tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 1, stk. 2 og 4, artikel 3, artikel 4, stk. 1 og 5, og artikel 8, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 1, stk. 2 og 4, artikel 3, artikel 4, stk. 1 og 5, og artikel 8, stk. 2, artikel 13, stk. 3 og 4, artikel 17, stk. 3 og 4, artikel 18, stk. 5, og artikel 28, stk. 6, litra a), omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 2 og 4, artikel 3, artikel 4, stk. 1 og 5, og artikel 8, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 2 og 4, artikel 3, artikel 4, stk. 1 og 5, artikel 8, stk. 2, artikel 13, stk. 3 og 4, artikel 17, stk. 3 og 4, artikel 18, stk. 5, og artikel 28, stk. 6, litra a), træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
_______________________
_______________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
Ændring 430
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 158 – afsnit 4 – nr. 10 – litra b
Forordning (EF) nr. 1924/2006
Artikel 28 – stk. 6 – litra a – nr. ii
"ii) efter at have hørt autoriteten vedtager Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt en beslutning om sundhedsanprisninger, der er godkendt på denne måde. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 25, stk. 2."
"ii) efter at have hørt autoriteten vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 24a delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de sundhedsanprisninger, der er godkendt på denne måde."
Ændring 431
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 159 – afsnit 1
For at nå målsætningerne i forordning (EF) nr. 1925/2006 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre bilag I og II til nævnte forordning for at tilpasse dem til den tekniske og videnskabelige udvikling og ændre bilag III til nævnte forordning for at tillade brugen af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer, der forbudt, underlagt begrænsninger eller under EU-overvågning, og supplere nævnte forordning ved at fastsætte, hvilke yderligere fødevarer eller fødevarekategorier, hvortil der ikke må tilsættes bestemte vitaminer og mineraler, ved at fastsætte renhedskriterier for vitamin- og mineralkilder og ved – for så vidt angår forekomsten af et vitamin eller mineral i fødevaren – at fastsætte minimumsmængder ved fravigelse af den betydelige mængde. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
For at nå målsætningerne i forordning (EF) nr. 1925/2006 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre bilag I og II til nævnte forordning for at tilpasse dem til den tekniske og videnskabelige udvikling og ændre bilag III til nævnte forordning for at tillade brugen af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer, der forbudt, underlagt begrænsninger eller under EU-overvågning, supplere nævnte forordning ved at fastsætte, hvilke yderligere fødevarer eller fødevarekategorier, hvortil der ikke må tilsættes bestemte vitaminer og mineraler, ved at fastsætte renhedskriterier for vitamin- og mineralkilder og ved – for så vidt angår forekomsten af et vitamin eller mineral i fødevaren – at fastsætte minimumsmængder ved fravigelse af den betydelige mængde samt fastsætte maksimumsmængder af de vitaminer og mineraler, der tilsættes fødevarer, og fastlægge de betingelser, som begrænser eller forbyder tilsætning af et bestemt vitamin eller mineral. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 432
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 159 – afsnit 2
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1925/2006 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med hensyn til mængder af vitaminer og mineraler tilsat fødevarer og med hensyn til de betingelser, der begrænser eller forbyder tilsætning af et bestemt vitamin eller mineral. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
udgår
Ændring 433
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 159 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1925/2006
Artikel 4 – stk. 2
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende foranstaltninger til fastsættelse af yderligere fødevarer eller fødevarekategorier, hvortil der ikke må tilsættes bestemte vitaminer og mineraler."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende foranstaltninger til fastsættelse af yderligere fødevarer eller fødevarekategorier, hvortil der ikke må tilsættes bestemte vitaminer og mineraler."
Ændring 434
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 159 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1925/2006
Artikel 5 – stk. 1
"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende foranstaltninger til fastsættelse af renhedskriterierne for de i bilag II anførte vitamin- og mineralkilder, jf. dog stk. 2 i denne artikel."
"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende foranstaltninger til fastsættelse af renhedskriterierne for de i bilag II anførte vitamin- og mineralkilder, jf. dog stk. 2 i denne artikel."
Ændring 435
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 159 – afsnit 3 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 1925/2006
Artikel 6 – stk. 1
1.  Når et vitamin eller et mineral tilsættes fødevarer, må den samlede mængde af det pågældende vitamin eller mineral i den fødevare, der frembydes til salg, uanset formål ikke overstige maksimumsmængderne. Kommissionen fastsætter disse mængder ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 14, stk. 2. Kommissionen kan i dette øjemed forelægge et udkast til maksimumsmængderne senest den 19. januar 2009. For koncentrerede og tørrede produkters vedkommende fastsættes maksimumsmængderne til de mængder, der er til stede i fødevarerne, når de er tilberedt til konsum i overensstemmelse med producentens anvisninger.
1.  Når et vitamin eller et mineral tilsættes fødevarer, må den samlede mængde af det pågældende vitamin eller mineral i den fødevare, der frembydes til salg, uanset formål ikke overstige maksimumsmængderne. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende disse maksimumsmængder. Kommissionen kan i dette øjemed forelægge et udkast til maksimumsmængderne senest den 19. januar 2009. For koncentrerede og tørrede produkters vedkommende fastsættes maksimumsmængderne til de mængder, der er til stede i fødevarerne, når de er tilberedt til konsum i overensstemmelse med producentens anvisninger.
Ændring 436
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 159 – afsnit 3 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 1925/2006
Artikel 6 – stk. 2
2.  Kommissionen fastsætter ved hjælp af en gennemførelsesretsakt eventuelle betingelser, som begrænser eller forbyder tilsætning af et bestemt vitamin eller mineral til en fødevare eller en fødevarekategori. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 14, stk. 2.
2.  Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 13a delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning vedrørende fastsættelse af eventuelle betingelser, som begrænser eller forbyder tilsætning af et bestemt vitamin eller mineral til en fødevare eller en fødevarekategori.
Ændring 437
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 159 – afsnit 3 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 1925/2006
Artikel 6 – stk. 6
"6. Tilsætning af et vitamin eller et mineral til fødevarer medfører, at det pågældende vitamin eller mineral forekommer i mindst en betydelig mængde, hvor denne er defineret, i henhold til del A, punkt 2, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 1169/2011. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende foranstaltninger til fastsættelse af minimumsmængder af vitaminer og mineraler i fødevarer, herunder eventuelt lavere mængder ved fravigelse fra den ovennævnte betydelige mængde for bestemte fødevarer eller fødevarekategoriers vedkommende."
"6. Tilsætning af et vitamin eller et mineral til fødevarer medfører, at det pågældende vitamin eller mineral forekommer i mindst en betydelig mængde, hvor denne er defineret, i henhold til del A, punkt 2, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 1169/2011. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende foranstaltninger til fastsættelse af minimumsmængder af vitaminer og mineraler i fødevarer, herunder eventuelt lavere mængder ved fravigelse fra den ovennævnte betydelige mængde for bestemte fødevarer eller fødevarekategoriers vedkommende."
Ændring 438
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 159 – afsnit 3 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1925/2006
Artikel 7 – stk. 1
"1. Mærkning af, præsentationsmåder for samt reklame for fødevarer tilsat vitaminer og mineraler må ikke anføre eller antyde, at en afbalanceret og varieret kost ikke kan tilføre tilstrækkelige mængder næringsstoffer. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende undtagelser til denne bestemmelse for så vidt angår bestemte næringsstoffer."
"1. Mærkning og præsentation af samt reklame for fødevarer tilsat vitaminer og mineraler må ikke anføre eller antyde, at en afbalanceret og varieret kost ikke kan tilføre tilstrækkelige mængder af næringsstoffer. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende undtagelser til denne bestemmelse for så vidt angår bestemte næringsstoffer."
Ændring 439
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 159 – afsnit 3 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1925/2006
Artikel 13 a
"Artikel 13a
"Artikel 13a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 4, artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 6, artikel 7, stk. 1, og artikel 8, stk. 2 og 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 4, artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 1, 2 og 6, artikel 7, stk. 1, og artikel 8, stk. 2 og 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 3, stk. 3, artikel 4, artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 6, artikel 7, stk. 1, og artikel 8, stk. 2 og 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 3, stk. 3, artikel 4, artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 1, 2 og 6, artikel 7, stk. 1, og artikel 8, stk. 2 og 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, artikel 4, artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 6, artikel 7, stk. 1, artikel 8, stk. 2 og 5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, artikel 4, artikel 5, stk. 1, artikel 6, stk. 1, 2 og 6, artikel 7, stk. 1, artikel 8, stk. 2 og 5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
__________________
__________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
Ændring 440
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 161 – afsnit 2 – nr. 1
Direktiv 2009/32/EF
Artikel 4 – stk. 2 – indledning
2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a vedrørende:
2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge følgende:
Ændring 441
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 161 – afsnit 2 – nr. 3
Direktiv 2009/32/EF
Artikel 5 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4 og artikel 5, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4 og artikel 5, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 442
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 162 – afsnit 2 – nr. 2
Direktiv 2009/41/EF
Artikel 19 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 443
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 163 – afsnit 3 – nr. 1
Direktiv 2009/54/EF
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende de i første afsnit, litra b), nr. i), og litra c), nr. i), nævnte foranstaltninger."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte regler vedrørende de i første afsnit, litra b), nr. i), og litra c), nr. i), nævnte foranstaltninger."
Ændring 444
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 63 – afsnit 3 – nr. 2
Direktiv 2009/54/EF
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende de i første afsnit, litra d), nævnte foranstaltninger."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte regler vedrørende de i første afsnit, litra d), nævnte foranstaltninger."
Ændring 445
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 163 – afsnit 3 – nr. 4
Direktiv 2009/54/EF
Artikel 12 – stk. 2
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende de i stk. 1, litra a)-f), nævnte foranstaltninger."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte regler vedrørende de i stk. 1, litra a)-f), nævnte foranstaltninger."
Ændring 446
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 163 – afsnit 3 – nr. 5
Direktiv 2009/54/EF
Artikel 13 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 1, artikel 9, stk. 4, artikel 11, stk. 4 og artikel 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 1, artikel 9, stk. 4, artikel 11, stk. 4, og artikel 12, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 447
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 165 – afsnit 1
For at nå målsætningerne i forordning (EF) nr. 470/2009 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen vedrørende supplering af nævnte forordning med videnskabelige metoder for fastlæggelsen af referencegrundlaget for tiltag, regler for tiltag i tilfælde af bekræftet forekomst af et forbudt eller ikke tilladt stof såvel som metodologiske principper for risikovurdering og risikohåndteringsanbefalinger og regler vedrørende anvendelsen af en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en bestemt fødevare i forbindelse med en anden fødevare, der stammer fra samme art, eller maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en eller flere arter i forbindelse med andre arter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
For at nå målsætningerne i forordning (EF) nr. 470/2009 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen vedrørende supplering af nævnte forordning med videnskabelige metoder for fastlæggelsen af referencegrundlaget for tiltag, referencegrundlaget for tiltag vedrørende restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, regler for tiltag i tilfælde af bekræftet forekomst af et forbudt eller ikke tilladt stof såvel som metodologiske principper for risikovurdering og risikohåndteringsanbefalinger og regler vedrørende anvendelsen af en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en bestemt fødevare i forbindelse med en anden fødevare, der stammer fra samme art, eller maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en eller flere arter i forbindelse med andre arter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 448
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 165 – afsnit 2
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 470/2009 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår et referencegrundlag for tiltag vedrørende restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
udgår
Ændring 449
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 165 – afsnit 3 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 470/2009
Artikel 13 – stk. 2 – indledning
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende vedtagelse af:
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende vedtagelse af:
Ændring 450
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 165 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 470/2009
Artikel 18
"Artikel 18
"Artikel 18
Referencegrundlag for tiltag
Referencegrundlag for tiltag
Når det skønnes nødvendigt for at sikre kontrollen af animalske fødevarer, der importeres eller bringes i omsætning i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004, kan Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt fastlægge et referencegrundlag for tiltag vedrørende restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som ikke er klassificeret i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, litra a), b) eller c). Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.
Når det skønnes nødvendigt for at sikre kontrollen af animalske fødevarer, der importeres eller bringes i omsætning i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge et referencegrundlag for tiltag vedrørende restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som ikke er klassificeret i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, litra a), b) eller c).
Referencegrundlaget for tiltag revurderes regelmæssigt på baggrund af nye videnskabelige oplysninger om fødevaresikkerhed, resultatet af de i artikel 24 omhandlede undersøgelser og analytiske undersøgelser samt teknologiske fremskridt.
Referencegrundlaget for tiltag revurderes regelmæssigt på baggrund af nye videnskabelige oplysninger om fødevaresikkerhed, resultatet af de i artikel 24 omhandlede undersøgelser og analytiske undersøgelser samt teknologiske fremskridt.
I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med beskyttelse af folkesundheden, kan Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk. 2a, vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks."
Hvis det i tilfælde af risiko for menneskers sundhed af særligt hastende årsager er påkrævet, anvendes proceduren i artikel 24b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel."
Ændring 451
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 165 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 470/2009
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende fastlæggelsen af metodologiske principper og videnskabelige metoder for fastlæggelsen af referencegrundlaget for tiltag."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende fastlæggelsen af metodologiske principper og videnskabelige metoder for fastlæggelsen af referencegrundlaget for tiltag."
Ændring 452
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 165 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 470/2009
Artikel 24 – stk. 4
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende anvendelsen af nærværende artikel."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere dette direktiv vedrørende anvendelsen af nærværende artikel."
Ændring 453
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 165 – afsnit 3 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 470/2009
Artikel 24 a
"Artikel 24a
"Artikel 24a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, stk. 2, artikel 19, stk. 3, og artikel 24, stk. 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, stk. 2, artikel 18, artikel 19, stk. 3, og artikel 24, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 13, stk. 2, artikel 19, stk. 3, og artikel 24, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 13, stk. 2, artikel 18, artikel 19, stk. 3, og artikel 24, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, artikel 19, stk. 3, og artikel 24, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, artikel 18, artikel 19, stk. 3, og artikel 24, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
__________________
__________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
Ændring 454
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 165 – afsnit 3 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 470/2009
Artikel 24 b (ny)
5a)  Følgende indsættes som artikel 24b:
"Artikel 24b
Hasteprocedure
1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelsen af hasteproceduren.
2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 24a, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse."
Ændring 455
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 166 – afsnit 1
For at nå målsætningerne i forordning (EF) nr. 767/2009 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen vedrørende ændring af bilagene til nævnte forordning for at tilpasse dem til den tekniske udvikling og supplere forordningen med en liste over kategorier af fodermidler. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
For at nå målsætningerne i forordning (EF) nr. 767/2009 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen vedrørende ændring af bilagene til nævnte forordning for at tilpasse dem til den tekniske udvikling, opdatere listen over anvendelsesområder og fastsætte maksimumsindholdet af kemiske urenheder som nævnt i punkt 1 i bilag I og endvidere supplere forordningen med en liste over kategorier af fodermidler og en yderligere afklaring af, om et specifikt produkt kan anses for at være foder. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.
Ændring 456
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 166 – afsnit 2
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 767/2009 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at præcisere, hvorvidt et givet produkt kan anses for at være foder, opdatere listen over anvendelsesområder og fastsætte maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
udgår
Ændring 457
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 166 – afsnit 3 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 767/2009
Artikel 7 – stk. 2
"2. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at præcisere, hvorvidt et givet produkt kan anses for at være foder i henhold til denne forordning. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 28, stk. 3."
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere denne forordning for at præcisere, hvorvidt et givet produkt kan anses for at være foder i henhold til denne forordning."
Ændring 458
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 166 – afsnit 3 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 767/2009
Artikel 10 – stk. 5
"5. Senest seks måneder efter modtagelse af en gyldig ansøgning eller, hvis det er relevant, efter at have modtaget autoritetens udtalelse vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, hvorved den ajourfører listen over anvendelsesområder, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 28, stk. 3."
"5. Senest seks måneder efter modtagelse af en gyldig ansøgning eller, hvis det er relevant, efter at have modtaget autoritetens udtalelse vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere denne forordning ved at ajourføre listen over anvendelsesområder, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Disse delegerede retsakter vedtages efter proceduren i artikel 27a."
Ændring 459
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 166 – afsnit 3 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 767/2009
Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 2
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende listen over kategorier af fodermidler, der er omhandlet i stk. 2, litra c)."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere denne forordning ved at udarbejde listen over kategorier af fodermidler, der er omhandlet i stk. 2, litra c)."
Ændring 460
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 166 – afsnit 3 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 767/2009
Artikel 26 – stk. 3
"3. Ændringer af EF-fortegnelsen, der fastsætter maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder, som omhandlet i punkt 1 i bilag I, eller niveauet for botanisk renhed, som omhandlet i punkt 2 i bilag I, eller vandindhold, som omhandlet i punkt 6 i bilag I, eller oplysninger i stedet for den obligatoriske angivelse, jf. artikel 16, stk. 1, litra b), vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 28, stk. 3."
"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a for at ændre EF-fortegnelsen, der fastsætter maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder, som omhandlet i punkt 1 i bilag I, eller niveauet for botanisk renhed, som omhandlet i punkt 2 i bilag I, eller vandindhold, som omhandlet i punkt 6 i bilag I, eller oplysninger i stedet for den obligatoriske angivelse, jf. artikel 16, stk. 1, litra b)."
Ændring 461
Forslag til forordning
Bilag I – del VII – punkt 166 – afsnit 3 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 767/2009
Artikel 27 a – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, artikel 17, stk. 4, artikel 20, stk. 2 og artikel 27, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 10, stk. 5, artikel 17, stk. 4, artikel 20, stk. 2, artikel 26, stk. 3, og artikel 27, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 462
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 1 – indledning
For at nå målsætningerne i forordning (EF) nr. 1069/2009 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at supplere nævnte forordning med:
For at nå målsætningerne i forordning (EF) nr. 1069/2009 bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre nævnte forordning hvad angår et slutpunkt i fremstillingskæden og på at supplere den for så vidt angår:
Ændring 463
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 1 – led 1
–   et slutpunkt i fremstillingskæden
udgår
Ændring 464
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 3
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at fastsætte et slutpunkt i fremstillingskæden, hvorefter afledte produkter ikke længere er underlagt kravene i denne forordning."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at ændre denne forordning hvad angår et slutpunkt i fremstillingskæden, hvorefter afledte produkter ikke længere er underlagt kravene i denne forordning."
Ændring 465
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a vedrørende de i første afsnit, litra b), nr. ii), nævnte foranstaltninger."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for de i første afsnit, litra b), nr. ii), nævnte foranstaltninger."
Ændring 466
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a vedrørende de i første afsnit nævnte foranstaltninger."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for de i første afsnit nævnte foranstaltninger."
Ændring 467
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 7 – stk. 4
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51 a vedrørende de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 og 3."
"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 og 3."
Ændring 468
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a om bestemmelser vedrørende følgende:"
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge bestemmelser vedrørende følgende:"
Ændring 469
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 5 – litra b – nr. i
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a om bestemmelser vedrørende følgende:"
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge bestemmelser vedrørende følgende:"
Ændring 470
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr.6
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på fastlæggelse af de i første afsnit nævnte betingelser."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de i første afsnit nævnte betingelser."
Ændring 471
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a om bestemmelser vedrørende følgende:"
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge bestemmelser vedrørende følgende:"
Ændring 472
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 8 – litra a
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a om bestemmelser vedrørende følgende:"
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge bestemmelser vedrørende følgende:"
Ændring 473
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 9 – litra a
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 20 – stk. 11 – afsnit 1 – indledning
"Kommissionen tillægges efter modtagelsen af EFSA's udtalelse beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a for så vidt angår:"
"Kommissionen tillægges efter modtagelsen af EFSA's udtalelse beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at vedtage:"
Ændring 474
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 10 – litra a
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 21 – stk. 6 – afsnit 1 – indledning
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a om bestemmelser vedrørende følgende:"
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge bestemmelser vedrørende følgende:"
Ændring 475
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 11 – litra b
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 27 – afsnit 1– indledning
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a vedrørende følgende foranstaltninger i denne afdeling og afdeling 1 i dette kapitel:"
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere forordning ved at fastsætte regler vedrørende følgende foranstaltninger i denne afdeling og afdeling 1 i dette kapitel:"
Ændring 476
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 31 – stk. 2
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a vedrørende foranstaltninger folke- og dyresundhedsbestemmelser om indsamling, forarbejdning og behandling af animalske biprodukter og afledte produkter, jf. stk. 1."
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende foranstaltninger folke- og dyresundhedsbestemmelser om indsamling, forarbejdning og behandling af animalske biprodukter og afledte produkter, jf. stk. 1."
Ændring 477
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 13 – litra a
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a om bestemmelser vedrørende følgende:"
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge bestemmelser vedrørende følgende:"
Ændring 478
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 40 – stk. 1 – indledning
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a vedrørende betingelserne for:
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende betingelserne for:
Ændring 479
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning
2.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter følgende:
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at ændre denne forordning vedrørende følgende:
Ændring 480
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 52, stk. 3.
udgår
Ændring 481
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 15 – litra a
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 2
"Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastlæggelse af de betingelser, der er nævnt i første afsnit, litra b). Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 52, stk. 3."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de betingelser, der er nævnt i første afsnit, litra b)."
Ændring 482
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 15 – litra b
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 3
"Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastlæggelse af de krav, der er omhandlet i første afsnit. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 52, stk. 3."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de krav, der er omhandlet i første afsnit."
Ændring 483
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 16 – litra b
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 42 – stk. 2 – indledning
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a vedrørende fastlæggelsen af:
"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge følgende":
Ændring 484
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 17
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 2
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a vedrørende de i første afsnit nævnte regler."
"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for de i første afsnit nævnte regler."
Ændring 485
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 45 – stk. 4
"4. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om nærmere bestemmelser for gennemførelse af denne artikel, herunder regler for referencemetoder til mikrobiologiske analyser. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 52, stk. 3."
"4. Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter om nærmere bestemmelser med henblik på at gennemføre denne artikel, herunder regler for referencemetoder til mikrobiologiske analyser. Disse delegerede retsakter vedtages efter proceduren i artikel 51a."
Ændring 486
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 19
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 48 – stk. 7 – indledning
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a vedrørende fastlæggelsen af:
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge følgende:
Ændring 487
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 19
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 48 – stk. 8 – indledning
8.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på fastsættelse af de betingelser, hvorpå de kompetente myndigheder kan indrømme undtagelser fra stk. 1-4 vedrørende:
8.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 51a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte de betingelser, hvorpå de kompetente myndigheder kan indrømme undtagelser fra stk. 1-4 vedrørende:
Ændring 488
Forslag til forordning
Bilag I – del XII – punkt 167 – afsnit 4 – nr. 20
Forordning (EF) nr. 1069/2009
Artikel 51 a
"Artikel 51a
"Artikel 51a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, artikel 6, stk. 1 og 2, artikel 7, stk. 4, artikel 11, stk. 2, artikel 15, stk. 1, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 3, artikel 19, stk. 4, artikel 20, stk. 11, artikel 21, stk. 6, artikel 27, artikel 31, stk. 2, artikel 32, stk. 3, artikel 40, stk. 1, artikel 42, stk. 2, artikel 43, stk. 3, og artikel 48, stk. 7, første afsnit, og artikel 48, stk. 8, første afsnit, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, artikel 6, stk. 1 og 2, artikel 7, stk. 4, artikel 11, stk. 2, artikel 15, stk. 1, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 3, artikel 19, stk. 4, artikel 20, stk. 11, artikel 21, stk. 6, artikel 27, artikel 31, stk. 2, artikel 32, stk. 3, artikel 40, stk. 1 og 2, artikel 41, stk. 1, andet afsnit, artikel 41, stk. 3, tredje afsnit, artikel 42, stk. 2, første afsnit, artikel 43, stk. 3, artikel 45, stk. 4, artikel 48, stk. 7, første afsnit, og artikel 48, stk. 8, første afsnit, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 5, stk. 1 og 2, artikel 6, stk. 1 og 2, artikel 7, stk. 4, artikel 11, stk. 2, artikel 15, stk. 1, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 3, artikel 19, stk. 4, artikel 20, stk. 11, artikel 21, stk. 6, artikel 27, artikel 31, stk. 2, artikel 32, stk. 3, artikel 40, stk. 1, artikel 42, stk. 2, artikel 43, stk. 3, og artikel 48, stk. 7, første afsnit, og artikel 48, stk. 8, første afsnit, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 5, stk. 1 og 2, artikel 6, stk. 1 og 2, artikel 7, stk. 4, artikel 11, stk. 2, artikel 15, stk. 1, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 3, artikel 19, stk. 4, artikel 20, stk. 11, artikel 21, stk. 6, artikel 27, artikel 31, stk. 2, artikel 32, stk. 3, artikel 40, stk. 1 og 2, artikel 41, stk. 1, andet afsnit, artikel 41, stk. 3, tredje afsnit, artikel 42, stk. 2, første afsnit, artikel 43, stk. 3, artikel 45, stk. 4, artikel 48, stk. 7, første afsnit, og artikel 48, stk. 8, første afsnit, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.
4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016* om bedre lovgivning.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, artikel 6, stk. 1 og 2, artikel 7, stk. 4, artikel 11, stk. 2, artikel 15, stk. 1, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 3, artikel 19, stk. 4, artikel 20, stk. 11, artikel 21, stk. 6, artikel 27, artikel 31, stk. 2, artikel 32, stk. 3, artikel 40, stk. 1, artikel 42, stk. 2, artikel 43, stk. 3, og artikel 48, stk. 7, første afsnit, og artikel 48, stk. 8, første afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, artikel 6, stk. 1 og 2, artikel 7, stk. 4, artikel 11, stk. 2, artikel 15, stk. 1, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 3, artikel 19, stk. 4, artikel 20, stk. 11, artikel 21, stk. 6, artikel 27, artikel 31, stk. 2, artikel 32, stk. 3, artikel 40, stk. 1 og 2, artikel 41, stk. 1, andet afsnit, artikel 41, stk. 3, tredje afsnit, artikel 42, stk. 2, første afsnit, artikel 43, stk. 3, artikel 45, stk. 4, artikel 48, stk. 7, første afsnit, og artikel 48, stk. 8, første afsnit, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
__________________
__________________
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

(1) EUT C 288 af 31.8.2017, s. 29.
(2) EUT C 164 af 8.5.2018, s. 82.

Seneste opdatering: 29. april 2019Juridisk meddelelse