Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0400B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0190/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0190/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0409

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 892kWORD 211k
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0799),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 33, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62, το άρθρο 64 παράγραφος 2, το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο α), το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), το άρθρο 172, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 207, το άρθρο 214 παράγραφος 3 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0148/2019),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62, το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο α), το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 1ης Δεκεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 7ης Μαρτίου 2019, να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να χωρίσει την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής και να καταρτίσει δύο ξεχωριστές νομοθετικές εκθέσεις βάσει αυτής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0020/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων καθώς και γνωμοδοτήσεις και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0190/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 2
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 33, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62, το άρθρο 64 παράγραφος 2, το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο α), το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), το άρθρο 172, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 207, το άρθρο 214 παράγραφος 3 και το άρθρο 338 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62, το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο α), το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 338 παράγραφος 1,
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) και των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση πράξεων προς εξασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης (εκτελεστικές πράξεις).
(1)  Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποίησε ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες που αναθέτει ο νομοθέτης στην Επιτροπή, εισάγοντας σαφή διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) και των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή για την έκδοση πράξεων προς εξασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης (εκτελεστικές πράξεις).
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Η ομαδοποίηση και η υποβολή σε μία ενιαία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής περισσότερων εξουσιών που δεν συνδέονται στενά μεταξύ τους εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος ελέγχου του Κοινοβουλίου, καθώς είναι υποχρεωμένο απλώς να αποδεχτεί ή να απορρίψει συνολικά την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, γεγονός που δεν του αφήνει περιθώριο να εκφέρει γνώμη για κάθε εξουσιοδότηση χωριστά.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2009/31/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29α για να τροποποιεί τα παραρτήματα.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29α για να τροποποιεί τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2009/31/ΕΚ
Άρθρο 29 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 29 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 29 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Οδηγία 2009/31/ΕΚ
Άρθρο 30
(3)   Το άρθρο 30 απαλείφεται
(3)  Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 30
Διαδικασία επιτροπής
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**.
2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.».
___________________
* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13).
** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2
[...]
διαγράφεται
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται.»
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται.»
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της ετικέτας που πρέπει να χρησιμοποιείται.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α σχετικά με μηχανισμό χορήγησης ποσοστώσεων σε παραγωγούς και εισαγωγείς.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με μηχανισμό χορήγησης ποσοστώσεων σε παραγωγούς και εισαγωγείς.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, σχετικά με πρόσθετα μέτρα για την παρακολούθηση των ελεγχόμενων ή των νέων ουσιών, καθώς και των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης ή βρίσκονται υπό διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και επανεξάγονται μεταγενεστέρως από αυτό, βασιζόμενη σε αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων παράνομου εμπορίου που ενέχουν οι σχετικές μεταφορές και λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη για το περιβάλλον και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με πρόσθετα μέτρα για την παρακολούθηση των ελεγχόμενων ή των νέων ουσιών, καθώς και των προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης ή βρίσκονται υπό διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και επανεξάγονται μεταγενεστέρως από αυτό, βασιζόμενη σε αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων παράνομου εμπορίου που ενέχουν οι σχετικές μεταφορές και λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη για το περιβάλλον και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων.»
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
Άρθρο 20 – παράγραφος 2
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, σχετικά με τους κανόνες, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα μέρη, που ισχύουν για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση προϊόντων και εξοπλισμού που εισάγονται από κάθε κράτος μη μέρος του πρωτοκόλλου και έχουν παραχθεί με χρήση ελεγχόμενων ουσιών αλλά δεν περιέχουν ουσίες δυνάμενες να αναγνωριστούν με βεβαιότητα ως ελεγχόμενες. Για την αναγνώριση των εν λόγω προϊόντων και εξοπλισμού ακολουθούνται οι τεχνικές συμβουλές που παρέχονται κατά περιόδους στα μέρη.»
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τους κανόνες, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα μέρη, που ισχύουν για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση προϊόντων και εξοπλισμού που εισάγονται από κάθε κράτος μη μέρος του πρωτοκόλλου και έχουν παραχθεί με χρήση ελεγχόμενων ουσιών αλλά δεν περιέχουν ουσίες δυνάμενες να αναγνωριστούν με βεβαιότητα ως ελεγχόμενες. Για την αναγνώριση των εν λόγω προϊόντων και εξοπλισμού ακολουθούνται οι τεχνικές συμβουλές που παρέχονται κατά περιόδους στα μέρη.»
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, σχετικά με κατάλογο των προϊόντων και του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, για τα οποία η ανάκτηση ελεγχόμενων ουσιών ή η καταστροφή προϊόντων και εξοπλισμού χωρίς να προηγηθεί ανάκτηση ελεγχόμενων ουσιών, θεωρείται τεχνικώς και οικονομικώς εφικτή, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις εφαρμοστέες τεχνολογίες.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με κατάλογο των προϊόντων και του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, για τα οποία η ανάκτηση ελεγχόμενων ουσιών ή η καταστροφή προϊόντων και εξοπλισμού χωρίς να προηγηθεί ανάκτηση ελεγχόμενων ουσιών, θεωρείται τεχνικώς και οικονομικώς εφικτή, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις εφαρμοστέες τεχνολογίες.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 8 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
Άρθρο 22 – παράγραφος 5 – εδάφια 2 και 3
«Η Επιτροπή αξιολογεί τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη και της ανατίθεται η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, σχετικά με αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προσόντα, βάσει αυτής της αξιολόγησης και των τεχνικών και άλλων συναφών πληροφοριών.»
«Η Επιτροπή αξιολογεί τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη και της ανατίθεται η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προσόντα, βάσει αυτής της αξιολόγησης και των τεχνικών και άλλων συναφών πληροφοριών.»
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος I – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 9 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
«Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού το οποίο διεξάγει τις δραστηριότητες της παραγράφου 2. Βάσει αξιολόγησης των εν λόγω μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη και των τεχνικών και άλλων συναφών πληροφοριών, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α σχετικά με την εναρμόνιση των εν λόγω ελάχιστων απαιτήσεων για τα προσόντα.»
«Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού το οποίο διεξάγει τις δραστηριότητες της παραγράφου 2. Βάσει αξιολόγησης των εν λόγω μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη και των τεχνικών και άλλων συναφών πληροφοριών, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με την εναρμόνιση των εν λόγω ελάχιστων απαιτήσεων για τα προσόντα.»
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 7
«7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για την κατάρτιση καταλόγου τεχνολογιών ή πρακτικών που πρέπει να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την αποτροπή και την ελαχιστοποίηση των διαρροών και των εκπομπών ελεγχόμενων ουσιών.»
«7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την κατάρτιση καταλόγου τεχνολογιών ή πρακτικών που πρέπει να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την αποτροπή και την ελαχιστοποίηση των διαρροών και των εκπομπών ελεγχόμενων ουσιών.»
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
Άρθρο 24 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 6, το άρθρο 13 παράγραφος 2, το άρθρο 18 παράγραφος 9, το άρθρο 19, το άρθρο 20 παράγραφος 2, το άρθρο 22 παράγραφοι 3, 4 και 5, το άρθρο 23 παράγραφοι 4 και 7, το άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 26 παράγραφος 3 και το άρθρο 27 παράγραφος 10 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 6, το άρθρο 13 παράγραφος 2, το άρθρο 18 παράγραφος 9, το άρθρο 19, το άρθρο 20 παράγραφος 2, το άρθρο 22 παράγραφοι 3, 4 και 5, το άρθρο 23 παράγραφοι 4 και 7, το άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 26 παράγραφος 3 και το άρθρο 27 παράγραφος 10 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 3 – παράγραφος 3 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
Άρθρο 27 – παράγραφος 10
«10. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για την τροποποίηση των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις δυνάμει του Πρωτοκόλλου ή να διευκολύνει την εφαρμογή τους.»
«10. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για να τροποποιεί τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις δυνάμει του Πρωτοκόλλου ή να διευκολύνει την εφαρμογή τους.»
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙI – σημείο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Οδηγία 2002/58/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14β, όσον αφορά τις συνθήκες, τον μορφότυπο και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις απαιτήσεις πληροφόρησης και κοινοποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μετά από διαβουλεύσεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), την ομάδα προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε με βάση το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.»
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14β, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία όσον αφορά τις συνθήκες, τον μορφότυπο και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις απαιτήσεις πληροφόρησης και κοινοποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μετά από διαβουλεύσεις με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), την ομάδα προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε με βάση το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.»
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος ΙI – σημείο 4 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Οδηγία 2002/58/ΕΚ
Άρθρο 14 β – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IV – σημείο 8 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Οδηγία 89/391/ΕΟΚ
Άρθρο 17 β – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IV – σημείο 16 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 92/91/ΕΟΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IV – σημείο 17 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 92/104/ΕΟΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IV – σημείο 18 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 93/103/ΕΚ
Άρθρο 12 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IV – σημείο 21 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 1999/92/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IV – σημείο 22 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2000/54/ΕΚ
Άρθρο 19 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 19 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 19 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IV – σημείο 27 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2009/104/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IV – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Οδηγία 2009/73/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, που ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές για την περιφερειακή συνεργασία σε πνεύμα αλληλεγγύης.»
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με κατευθυντήριες γραμμές για την περιφερειακή συνεργασία σε πνεύμα αλληλεγγύης.»
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2009/73/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 10
«10. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, που ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις λεπτομέρειες της ακολουθητέας διαδικασίας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
«10. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις λεπτομέρειες της ακολουθητέας διαδικασίας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Οδηγία 2009/73/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, που ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίζεται η πλήρης και αποτελεσματική συμμόρφωση του ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς και του διαχειριστή του συστήματος αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.»
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με κατευθυντήριες γραμμές που θα διασφαλίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμόρφωση του ιδιοκτήτη του συστήματος μεταφοράς και του διαχειριστή του συστήματος αποθήκευσης με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.»
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 4
Οδηγία 2009/73/ΕΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 10
«10. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, που ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των όρων που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου και τον καθορισμό της ακολουθητέας διαδικασίας για την εφαρμογή των παραγράφων 3, 6, 8 και 9 του παρόντος άρθρου.»
«10. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία ορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των όρων που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου και τον καθορισμό της ακολουθητέας διαδικασίας για την εφαρμογή των παραγράφων 3, 6, 8 και 9 του παρόντος άρθρου.»
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 5
Οδηγία 2009/73/ΕΚ
Άρθρο 42 – παράγραφος 5
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, που ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έκταση των καθηκόντων των ρυθμιστικών αρχών να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον Οργανισμό.»
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έκταση των καθηκόντων των ρυθμιστικών αρχών να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τον Οργανισμό.»
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 6
Οδηγία 2009/73/ΕΚ
Άρθρο 43 – παράγραφος 9
«9. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, με κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθούν οι ρυθμιστικές αρχές, ο Οργανισμός και η Επιτροπή όσον αφορά τη συμμόρφωση των αποφάσεων των ρυθμιστικών αρχών προς τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.»
«9. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθούν οι ρυθμιστικές αρχές, ο Οργανισμός και η Επιτροπή όσον αφορά τη συμμόρφωση των αποφάσεων των ρυθμιστικών αρχών προς τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.»
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 7
Οδηγία 2009/73/ΕΚ
Άρθρο 44 – παράγραφος 4
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, με κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες να ορίζονται οι μέθοδοι και οι μηχανισμοί για την τήρηση αρχείων καθώς και ο μορφότυπος και το περιεχόμενο τήρησης των δεδομένων.»
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 50α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες να ορίζονται οι μέθοδοι και οι μηχανισμοί για την τήρηση αρχείων καθώς και ο μορφότυπος και το περιεχόμενο τήρησης των δεδομένων.»
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος V – σημείο 29 – παράγραφος 2 – σημείο 8
Οδηγία 2009/73/ΕΚ
Άρθρο 50 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 10, το άρθρο 15 παράγραφος 3, το άρθρο 36 παράγραφος 10, το άρθρο 42 παράγραφος 5, το άρθρο 43 παράγραφος 9 και το άρθρο 44 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 10, το άρθρο 15 παράγραφος 3, το άρθρο 36 παράγραφος 10, το άρθρο 42 παράγραφος 5, το άρθρο 43 παράγραφος 9 και το άρθρο 44 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IV – σημείο 30 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, που ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις λεπτομέρειες της ακολουθητέας διαδικασίας για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.»
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις λεπτομέρειες της ακολουθητέας διαδικασίας για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.»
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος V – σημείο 30 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 11 – εδάφιο 2
«Όταν η Επιτροπή προτείνει την έγκριση κώδικα με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ Αερίου και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους ως προς το σχέδιο κώδικα δικτύου επί διάστημα δύο τουλάχιστον μηνών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για να εγκρίνει τους εν λόγω κώδικες δικτύου.»
«Όταν η Επιτροπή προτείνει την έγκριση κώδικα με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ Αερίου και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους ως προς το σχέδιο κώδικα δικτύου επί διάστημα δύο τουλάχιστον μηνών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τους εν λόγω κώδικες δικτύου.»
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος V – σημείο 30 – παράγραφος 2 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
«Προς επίτευξη των στόχων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει κάθε δομή περιφερειακής συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές περιφερειακής συνεργασίας. Προς τούτο, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό και το ΕΔΔΣΜ Αερίου.»
«Προς επίτευξη των στόχων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τον προσδιορισμό της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει κάθε δομή περιφερειακής συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές περιφερειακής συνεργασίας. Προς τούτο, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό και το ΕΔΔΣΜ Αερίου.»
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος V – σημείο 30 – παράγραφος 2 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α , για να ορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και να τροποποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) αυτής.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και για να τροποποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) αυτής.»
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος V – σημείο 30 – παράγραφος 2 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009
Άρθρο 27 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 11, στο άρθρο 7 παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και στο άρθρο 23 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 11, στο άρθρο 7 παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και στο άρθρο 23 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 32 – παράγραφος 2 – σημείο 6
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
Άρθρο 17 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 3, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 33 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 91/676/ΕΟΚ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 35 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Οδηγία 96/59/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10β:
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10β για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία για τους ακόλουθους σκοπούς:
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 35 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Οδηγία 96/59/ΕΚ
Άρθρο 1ο β – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 36 – παράγραφος 4 – σημείο 2
Οδηγία 98/83/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 11 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 37 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2000/53/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής.»
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία ορίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής.»
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 37 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Οδηγία 2000/53/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α σχετικά με τους αναγκαίους λεπτομερείς κανόνες του ελέγχου της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους στόχους που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Όταν καταρτίζει τους εν λόγω κανόνες, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλους τους συναφείς παράγοντες, μεταξύ άλλων το κατά πόσον είναι διαθέσιμα στοιχεία και το ζήτημα των εισαγωγών/εξαγωγών οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας τους αναγκαίους λεπτομερείς κανόνες του ελέγχου της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους στόχους που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Όταν καταρτίζει τους εν λόγω κανόνες, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλους τους συναφείς παράγοντες, μεταξύ άλλων το κατά πόσον είναι διαθέσιμα στοιχεία και το ζήτημα των εισαγωγών/εξαγωγών οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.»
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 37 – παράγραφος 3 – σημείο 5
Οδηγία 2000/53/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, σχετικά με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Όταν καταρτίζει τα εν λόγω πρότυπα, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εργασίες που διεξάγονται εν προκειμένω στα οικεία διεθνή φόρα, στις οποίες και συμβάλλει καταλλήλως.»
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, προκειμένου να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Όταν καταρτίζει τα εν λόγω πρότυπα, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εργασίες που διεξάγονται εν προκειμένω στα οικεία διεθνή φόρα, στις οποίες και συμβάλλει καταλλήλως.»
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 37 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Οδηγία 2000/53/ΕΚ
Άρθρο 9 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 6, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 6, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 38 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20α, ώστε να θεσπίζει τεχνικές προδιαγραφές και τυποποιημένες μεθόδους για την ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων.»
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας τεχνικές προδιαγραφές και τυποποιημένες μεθόδους για την ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων.»
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 38 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Άρθρο 20 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 20 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και στο παράρτημα V, παράγραφος 1.4.1 σημείο ix) ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 20 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και στο παράρτημα V, παράγραφος 1.4.1 σημείο ix) ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 38 – παράγραφος 3 – σημείο 5
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Παράρτημα V – παράγραφος 1.4.1 – σημείο ix
«ix) Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20α, προκειμένου να καθορίζει τα αποτελέσματα της διαβαθμονόμησης και τις τιμές για τις ταξινομήσεις των συστημάτων παρακολούθησης των κρατών μελών, σύμφωνα με τα σημεία i) έως viii). Η δημοσίευση γίνεται εντός εξαμήνου από την ολοκλήρωση της διαβαθμονόμησης.»
«ix) Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20α, προκειμένου να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας τα αποτελέσματα της διαβαθμονόμησης και τις τιμές για τις ταξινομήσεις των συστημάτων παρακολούθησης των κρατών μελών, σύμφωνα με τα σημεία i) έως viii). Η δημοσίευση γίνεται εντός εξαμήνου από την ολοκλήρωση της διαβαθμονόμησης.»
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 41 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2004/107/ΕΚ
Άρθρο 5 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 15 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 15 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 42 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2006/7/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  να προσδιορίζει το πρότυπο EN/ISO σχετικά με την ισοδυναμία των μικροβιολογικών μεθόδων για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 
α)  για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία προσδιορίζοντας το πρότυπο EN/ISO σχετικά με την ισοδυναμία των μικροβιολογικών μεθόδων για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 9·
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 42 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2006/7/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  να τροποποιεί το παράρτημα Ι, όταν είναι απαραίτητο με βάση την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης για τις παραμέτρους που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα·
β)  για να τροποποιεί το παράρτημα Ι, όταν είναι απαραίτητο με βάση την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, όσον αφορά τις μεθόδους ανάλυσης για τις παραμέτρους που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα·
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 42 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2006/7/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  να τροποποιεί το παράρτημα V, όταν είναι απαραίτητο με βάση την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.
γ)  για να τροποποιεί το παράρτημα V, όταν είναι απαραίτητο με βάση την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 42 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2006/7/ΕΚ
Άρθρο 15 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2006/21/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22α, που απαιτούνται για τα ακόλουθα:
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία για τους ακόλουθους σκοπούς:
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2006/21/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  την επεξεργασία των τεχνικών απαιτήσεων για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 6, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά τον ορισμό του διασπώμενου με ασθενές οξύ κυανίου και της μεθόδου μετρήσεώς του·
α)  για να επεξεργάζεται τις τεχνικές απαιτήσεις για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 6, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά τον ορισμό του διασπώμενου με ασθενές οξύ κυανίου και της μεθόδου μετρήσεώς του·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2006/21/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  τη συμπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων του παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων·
β)  για να συμπληρώνει τις τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2006/21/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  την ερμηνεία του ορισμού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 σημείο 3·
γ)  για να παρέχει ερμηνεία του ορισμού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 σημείο 3·
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2006/21/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  τον καθορισμό των κριτηρίων για την ταξινόμηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ·
δ)  για να καθορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ·
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2006/21/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  τον προσδιορισμό εναρμονισμένων προτύπων για τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης που απαιτούνται για την τεχνική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
ε)  για να προσδιορίζει εναρμονισμένα πρότυπα για τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης που απαιτούνται για την τεχνική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 43 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2006/21/ΕΚ
Άρθρο 22 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφοι 2 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφοι 2 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 44 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2006/118/ΕΚ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 46 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2007/2/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α που καθορίζουν τις τεχνικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα και, εφόσον είναι εφικτό, την εναρμόνιση των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων. Κατά την κατάρτιση των εν λόγω ρυθμίσεων, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές απαιτήσεις των χρηστών, οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες και τα διεθνή πρότυπα για την εναρμόνιση των συνόλων χωρικών δεδομένων, καθώς επίσης η σκοπιμότητα και οι συγκρίσεις κόστους-ωφελείας.»
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας τις τεχνικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα και, εφόσον είναι εφικτό, την εναρμόνιση των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων. Κατά την κατάρτιση των εν λόγω ρυθμίσεων, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές απαιτήσεις των χρηστών, οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες και τα διεθνή πρότυπα για την εναρμόνιση των συνόλων χωρικών δεδομένων, καθώς επίσης η σκοπιμότητα και οι συγκρίσεις κόστους-ωφελείας.»
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 46 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Οδηγία 2007/2/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α, σχετικά με κανόνες που συμπληρώνουν το παρόν κεφάλαιο, καθορίζοντας, ιδίως, τα ακόλουθα:
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 21α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας, ιδίως, τα ακόλουθα:
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 46 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Οδηγία 2007/2/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α για τη θέσπιση κανόνων που διέπουν τους όρους αυτούς. Οι εν λόγω κανόνες τηρούν πλήρως τις αρχές που εκτίθενται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας κανόνες που διέπουν τους όρους αυτούς. Οι εν λόγω κανόνες τηρούν πλήρως τις αρχές που εκτίθενται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 46 – παράγραφος 3 – σημείο 5
Οδηγία 2007/2/ΕΚ
Άρθρο 21 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 16 και στο άρθρο 17 παράγραφος 8 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 16 και στο άρθρο 17 παράγραφος 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 47 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2007/60/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 48 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2008/50/ΕΚ
Άρθρο 28 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IV – σημείο 49 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Οδηγία 2008/56/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, προκειμένου να καθορίζει, έως τις 15 Ιουλίου 2010, τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη, βάσει των παραρτημάτων I και ΙΙΙ, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια και να καθίσταται δυνατή η σύγκριση μεταξύ θαλάσσιων περιοχών ή υποπεριοχών όσον αφορά την έκταση στην οποία έχει επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, προκειμένου να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας, έως τις 15 Ιουλίου 2010, τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη, βάσει των παραρτημάτων I και ΙΙΙ, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια και να καθίσταται δυνατή η σύγκριση μεταξύ θαλάσσιων περιοχών ή υποπεριοχών όσον αφορά την έκταση στην οποία έχει επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 49 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2008/56/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησης, που λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και εξασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης.»
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία με τη θέσπιση προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησης, που λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και εξασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης.»
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IV – σημείο 49 – παράγραφος 2 – σημείο 4
Οδηγία 2008/56/ΕΚ
Άρθρο 24 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 4 και το άρθρο 24 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 4 και το άρθρο 24 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 52 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2009/147/ΕΚ
Άρθρο 15 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 53 – παράγραφος 1
Προκειμένου να επικαιροποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 και να θεσπίζονται διαδικασίες αξιολόγησης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού και να τον συμπληρώνει με διαδικασίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης των αρμοδίων φορέων του EMAS από ομοτίμους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Προκειμένου να επικαιροποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 και να θεσπίζονται διαδικασίες αξιολόγησης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού και να τον συμπληρώνει με διαδικασίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης των αρμοδίων φορέων του EMAS από ομοτίμους, καθώς και να παρέχει τομεακά έγγραφα αναφοράς και έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με την καταχώριση οργανώσεων και τις διαδικασίες εναρμόνισης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 53 – παράγραφος 2
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων διαδικασιών και σε σχέση με τομεακά έγγραφα αναφοράς. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
διαγράφεται
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IV – σημείο 53 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Τα έγγραφα καθοδήγησης που αναφέρονται στις διαδικασίες εναρμόνισης που ενέκρινε το φόρουμ αρμόδιων φορέων εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την εκπόνηση εγγράφων καθοδήγησης σχετικά με τις διαδικασίες εναρμόνισης που ενέκρινε το φόρουμ αρμόδιων φορέων.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 53 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α, σχετικά με τις διαδικασίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης των αρμοδίων φορέων του EMAS από ομοτίμους, συμπεριλαμβανομένων καταλλήλων διαδικασιών προσφυγής κατά αποφάσεων που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους.»
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση των διαδικασιών για τη διενέργεια της αξιολόγησης των αρμοδίων φορέων του EMAS από ομοτίμους, συμπεριλαμβανομένων καταλλήλων διαδικασιών προσφυγής κατά αποφάσεων που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους.»
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 53 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
Άρθρο 30 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστικές πράξεις τα έγγραφα καθοδήγησης που αναφέρονται στις διαδικασίες εναρμόνισης που ενέκρινε το φόρουμ των φορέων διαπίστευσης και αδειοδότησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εκπονώντας έγγραφα καθοδήγησης που αναφέρονται στις διαδικασίες εναρμόνισης που ενέκρινε το φόρουμ των φορέων διαπίστευσης και αδειοδότησης.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 53 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
Άρθρο 46 – παράγραφος 6
«6. Η Επιτροπή εγκρίνει τα τομεακά έγγραφα αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τον οδηγό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 με εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2
«6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 48α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα τομεακά έγγραφα αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τον οδηγό που αναφέρεται στην παράγραφο 4.»
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 53 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009
Άρθρο 48 α
«Άρθρο 48α
«Άρθρο 48α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 48 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4, στο άρθρο 17 παράγραφος 3, στο άρθρο 30 παράγραφος 6, στο άρθρο 46 παράγραφος 6 και στο άρθρο 48 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 48 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4, το άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 30 παράγραφος 6, το άρθρο 46 παράγραφος 6 και το άρθρο 48 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 και το άρθρο 48 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4, το άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 30 παράγραφος 6, το άρθρο 46 παράγραφος 6 και το άρθρο 48 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
_______________
_______________
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 54 – παράγραφος 4 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
Για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που περιέχουν τέτοιες ουσίες και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι είναι τεχνικώς αδύνατη η υποκατάσταση είτε αυτών καθαυτών είτε μέσω της χρήσης διαφορετικών υλικών ή σχεδιαστικών τροποποιήσεων, ή στην περίπτωση προϊόντων που έχουν σημαντικά υψηλότερη συνολική περιβαλλοντική επίδοση σε σύγκριση με άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.
Για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που περιέχουν τέτοιες ουσίες και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι είναι τεχνικώς αδύνατη η υποκατάσταση είτε αυτών καθαυτών είτε μέσω της χρήσης διαφορετικών υλικών ή σχεδιαστικών τροποποιήσεων, ή στην περίπτωση προϊόντων που έχουν σημαντικά υψηλότερη συνολική περιβαλλοντική επίδοση σε σύγκριση με άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας μέτρα για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 54 – παράγραφος 4 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, για τη θέσπιση, το αργότερο εννέα μήνες μετά τις διαβουλεύσεις με το ΣΟΣΕΕ, μέτρων για τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων απονομής οικολογικού σήματος της ΕΕ για κάθε κατηγορία προϊόντων. Τα μέτρα αυτά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση, το αργότερο εννέα μήνες μετά τις διαβουλεύσεις με το ΣΟΣΕΕ, μέτρων για τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων απονομής οικολογικού σήματος της ΕΕ για κάθε κατηγορία προϊόντων. Τα μέτρα αυτά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 54 – παράγραφος 4 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010
Άρθρο 15 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 7, το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 7, το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 55 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91
Άρθρο 2 – παράγραφος 6
«6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για την ενημέρωση του καταλόγου Prodcom και των πληροφοριών που πρέπει να καταγράφονται για κάθε θέση.»
«6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την ενημέρωση του καταλόγου Prodcom και των πληροφοριών που πρέπει να καταγράφονται για κάθε θέση.»
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 55 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο.»
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο.»
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 55 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
Ωστόσο, για ορισμένες θέσεις του καταλόγου Prodcom, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, που ορίζουν τη διεξαγωγή ερευνών με περιοδικότητα ενός ή τριών μηνών.»
Ωστόσο, για ορισμένες θέσεις του καταλόγου Prodcom, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τη διεξαγωγή ερευνών με περιοδικότητα ενός ή τριών μηνών.»
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 55 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
«1. Οι αναγκαίες πληροφορίες συλλέγονται από τα κράτη μέλη μέσω ερωτηματολογίων έρευνας, το περιεχόμενο των οποίων είναι σύμφωνο με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται από την Επιτροπή. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α σχετικά με τις λεπτομέρειες αυτές.»
«1. Οι αναγκαίες πληροφορίες συλλέγονται από τα κράτη μέλη μέσω ερωτηματολογίων έρευνας, το περιεχόμενο των οποίων είναι σύμφωνο με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται από την Επιτροπή. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις λεπτομέρειες αυτές.»
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 55 – παράγραφος 3 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη επεξεργάζονται τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, ή τις πληροφορίες από άλλες πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3.»
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη επεξεργάζονται τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, ή τις πληροφορίες από άλλες πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3.»
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 55 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91
Άρθρο 9 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6, στο άρθρο 3 παράγραφος 5, στο άρθρο 4, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6, στο άρθρο 3 παράγραφος 5, στο άρθρο 4, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 56 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α, ώστε να τροποποιεί ιδίως τις στατιστικές μονάδες του παραγωγικού συστήματος, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια και τους ορισμούς που προσδιορίζονται στο παράρτημα, για την προσαρμογή τους στις οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α, ώστε να τροποποιεί ιδίως τις στατιστικές μονάδες του παραγωγικού συστήματος, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια και τους ορισμούς που προσδιορίζονται στο παράρτημα, για την προσαρμογή τους στις οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 56 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93
Άρθρο 6 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4
—  να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με τα κριτήρια για τη μέτρηση της ποιότητας·
—  να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με τα κριτήρια για τη μέτρηση της ποιότητας των μεταβλητών·
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
(2)  στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
(2)  στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 2
Οι λεπτομέρειες των συστημάτων στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται στα παραρτήματα. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με την έγκριση και την εφαρμογή τους.»
Οι λεπτομέρειες των συστημάτων στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται στα παραρτήματα. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας περαιτέρω την έγκριση και την εφαρμογή τους.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τα κριτήρια για τη μέτρηση της ποιότητας.»
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τα κριτήρια για τη μέτρηση της ποιότητας των μεταβλητών
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
(4α)  στο άρθρο 18, η παράγραφος 3 απαλείφεται·
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Άρθρο 18 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 2, το άρθρο 10, το παράρτημα Α στοιχεία α), β) σημείο 3, γ) σημεία 2 και 10, δ) σημείο 2, στ) σημεία 8 και 9, το παράρτημα B στοιχεία β) σημείο 4 και δ) σημείο 2, το παράρτημα Γ στοιχεία β) σημείο 2, δ) σημείο 2 και ζ) σημείο 2, και το παράρτημα Δ στοιχεία β) σημείο 2 και δ) σημείο 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 10 παράγραφος 5, το παράρτημα Α στοιχεία α), β) σημείο 3, γ) σημεία 2 και 10, δ) σημείο 2, στ) σημεία 8 και 9, το παράρτημα B στοιχεία β) σημείο 4 και δ) σημείο 2, το παράρτημα Γ στοιχεία β) σημείο 2, δ) σημείο 2 και ζ) σημείο 2, και το παράρτημα Δ στοιχεία β) σημείο 2 και δ) σημείο 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Άρθρο 18 α – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 2, το άρθρο 10, το παράρτημα Α στοιχεία α), β) σημείο 3, γ) σημεία 2 και 10, δ) σημείο 2, στ) σημεία 8 και 9, το παράρτημα B στοιχεία β) σημείο 4 και δ) σημείο 2, το παράρτημα Γ στοιχεία β) σημείο 2, δ) σημείο 2 και ζ) σημείο 2, και το παράρτημα Δ στοιχεία β) σημείο 2 και δ) σημείο 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 10 παράγραφος 5, το παράρτημα Α στοιχεία α), β) σημείο 3, γ) σημεία 2 και 10, δ) σημείο 2, στ) σημεία 8 και 9, το παράρτημα B στοιχεία β) σημείο 4 και δ) σημείο 2, το παράρτημα Γ στοιχεία β) σημείο 2, δ) σημείο 2 και ζ) σημείο 2, και το παράρτημα Δ στοιχεία β) σημείο 2 και δ) σημείο 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Άρθρο 18 α – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 2, το άρθρο 10, το παράρτημα Α στοιχεία α), β) σημείο 3, γ) σημεία 2 και 10, δ) σημείο 2, στ) σημεία 8 και 9, το παράρτημα B στοιχεία β) σημείο 4 και δ) σημείο 2, το παράρτημα Γ στοιχεία β) σημείο 2, δ) σημείο 2 και ζ) σημείο 2, και το παράρτημα Δ στοιχεία β) σημείο 2 και δ) σημείο 2 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 10 παράγραφος 5, το παράρτημα Α στοιχεία α), β) σημείο 3, γ) σημεία 2 και 10, δ) σημείο 2, στ) σημεία 8 και 9, το παράρτημα B στοιχεία β) σημείο 4 και δ) σημείο 2, το παράρτημα Γ στοιχεία β) σημείο 2, δ) σημείο 2 και ζ) σημείο 2, και το παράρτημα Δ στοιχεία β) σημείο 2 και δ) σημείο 2 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 6 – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Παράρτημα Α – στοιχείο β – σημείο 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τη χρησιμοποίηση άλλων μονάδων παρατήρησης.»
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προβλέποντας τη δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων μονάδων παρατήρησης.»
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 6 – σημείο iii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Παράρτημα Α – στοιχείο γ – σημείο 2
«2. Οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές παραγωγού για το εξωτερικό (αριθ. 312) και τις τιμές κατά την εισαγωγή (αριθ. 340) μπορούν να συλλέγονται με βάση τη μοναδιαία αξία των προϊόντων που προέρχονται από το εξωτερικό εμπόριο ή άλλες πηγές μόνον εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται σημαντική υποβάθμιση της ποιότητάς τους έναντι των ειδικών πληροφοριών για τις τιμές. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τους όρους διασφάλισης της απαραίτητης ποιότητας των στοιχείων.»
«2. Οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές παραγωγού για το εξωτερικό (αριθ. 312) και τις τιμές κατά την εισαγωγή (αριθ. 340) μπορούν να συλλέγονται με βάση τη μοναδιαία αξία των προϊόντων που προέρχονται από το εξωτερικό εμπόριο ή άλλες πηγές μόνον εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται σημαντική υποβάθμιση της ποιότητάς τους έναντι των ειδικών πληροφοριών για τις τιμές. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τους όρους διασφάλισης της απαραίτητης ποιότητας των στοιχείων.»
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 6 – σημείο vi
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Παράρτημα Α – στοιχείο δ – σημείο 2
«2. Επιπλέον, η μεταβλητή «παραγωγή» (αριθ. 110) και η μεταβλητή «εργασθείσες ώρες» (αριθ. 220) πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.»
«2. Επιπλέον, η μεταβλητή «παραγωγή» (αριθ. 110) και η μεταβλητή «εργασθείσες ώρες» (αριθ. 220) πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να τροποποιεί τον κατάλογο των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 6 – σημείο vii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Παράρτημα Α – στοιχείο στ – σημείο 8
«8. Για τη μεταβλητή «τιμές κατά την εισαγωγή» (αριθ. 340), ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τον καθορισμό των όρων εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ)»
«8. Για τη μεταβλητή «τιμές κατά την εισαγωγή» (αριθ. 340), ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τους όρους εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ).»
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 6 – σημείο viii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Παράρτημα Α – στοιχείο στ – σημείο 9
«9. Οι μεταβλητές για τις αγορές εξωτερικού (αριθ. 122 και 312) πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο της βιομηχανίας που καθορίζεται ως τίτλοι Β έως Ε της NACE αναθ. 2 και τις ΚΟΒΚ, τίτλος (1 γράμμα) και τμήμα (διψήφιο επίπεδο) της NACE αναθ. 2. Οι πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους Δ και Ε της NACE αναθ. 2 δεν απαιτούνται για τη μεταβλητή 122. Επιπλέον, η μεταβλητή «τιμές κατά την εισαγωγή» (αριθ. 340) πρέπει να διαβιβαστεί σύμφωνα με τη διάκριση σε ευρωζώνη και σε χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο της βιομηχανίας που καθορίζεται ως τίτλοι Β έως Ε της CPA και τις ΚΟΒΚ, τίτλος (1 γράμμα) και τμήμα (διψήφιο επίπεδο) της CPA. Για τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τον καθορισμό των όρων εφαρμογής ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών συστημάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ). Το ευρωπαϊκό δειγματοληπτικό σύστημα μπορεί να περιορίζει το πεδίο της μεταβλητής «τιμές κατά την εισαγωγή» στην εισαγωγή προϊόντων από χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης για τις μεταβλητές 122, 312 και 340 δεν χρειάζεται να διαβιβαστεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως το νόμισμά τους.»
«9. Οι μεταβλητές για τις αγορές εξωτερικού (αριθ. 122 και 312) πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο της βιομηχανίας που καθορίζεται ως τίτλοι Β έως Ε της NACE αναθ. 2 και τις ΚΟΒΚ, τίτλος (1 γράμμα) και τμήμα (διψήφιο επίπεδο) της NACE αναθ. 2. Οι πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους Δ και Ε της NACE αναθ. 2 δεν απαιτούνται για τη μεταβλητή 122. Επιπλέον, η μεταβλητή «τιμές κατά την εισαγωγή» (αριθ. 340) πρέπει να διαβιβαστεί σύμφωνα με τη διάκριση σε ευρωζώνη και σε χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται για το σύνολο της βιομηχανίας που καθορίζεται ως τίτλοι Β έως Ε της CPA και τις ΚΟΒΚ, τίτλος (1 γράμμα) και τμήμα (διψήφιο επίπεδο) της CPA. Για τη διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τους όρους εφαρμογής ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών συστημάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ). Το ευρωπαϊκό δειγματοληπτικό σύστημα μπορεί να περιορίζει το πεδίο της μεταβλητής «τιμές κατά την εισαγωγή» στην εισαγωγή προϊόντων από χώρες εκτός ευρωζώνης. Η διάκριση σε ευρωζώνη και χώρες εκτός ευρωζώνης για τις μεταβλητές 122, 312 και 340 δεν χρειάζεται να διαβιβαστεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως το νόμισμά τους.»
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Παράρτημα Β – στοιχείο β – σημείο 4
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τη χρησιμοποίηση άλλων μονάδων παρατήρησης.»
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προβλέποντας τη δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων μονάδων παρατήρησης.»
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 7 – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Παράρτημα Β στοιχείο δ – σημείο 2 – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.
Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να τροποποιεί τον κατάλογο των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 8 – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Παράρτημα Γ – στοιχείο β – σημείο 2
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τη χρησιμοποίηση άλλων μονάδων παρατήρησης.»
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προβλέποντας τη δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων μονάδων παρατήρησης.»
(Η αναφορά στην κεφαλίδα που σχετίζεται με το παράρτημα («Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 8– σημείο i») αντιστοιχεί στο «Παράρτημα I – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 9 – σημείο i» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (λείπει το Παράρτημα I, μέρος VII, σημείο 57, παράγραφος 4, σημείο 8) της πρότασης της Επιτροπής.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 8 – σημείο iii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Παράρτημα Γ – στοιχείο γ – σημείο 4
iii)  στο στοιχείο γ) σημείο 4, απαλείφεται το τελευταίο εδάφιο·
iii)  στο στοιχείο γ) σημείο 4 , απαλείφεται το τρίτο εδάφιο·
(Η αναφορά στην κεφαλίδα που σχετίζεται με το παράρτημα («Παράρτημα Ι - μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 8– σημείο iii») αντιστοιχεί στο «Παράρτημα I – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 9 – σημείο iii» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (λείπει το Παράρτημα I – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 9 – σημείο i» της πρότασης της Επιτροπής.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 8 – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Παράρτημα Γ – στοιχείο δ – σημείο 2
«2. Η μεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και η μεταβλητή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 123) πρέπει να διαβιβάζονται και σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.»
«2. Η μεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και η μεταβλητή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 123) πρέπει να διαβιβάζονται και σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να τροποποιεί τον κατάλογο των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.
(Η αναφορά στην κεφαλίδα που σχετίζεται με το παράρτημα («Παράρτημα Ι - μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 8– σημείο iv») αντιστοιχεί στο «Παράρτημα I – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 9 – σημείο iv» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (λείπει το Παράρτημα I – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 8) της πρότασης της Επιτροπής.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 8 – σημείο v
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Παράρτημα Γ – στοιχείο ζ – σημείο 2
«2. Για τις μεταβλητές «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και «αποπληθωριστής πωλήσεων» ή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 330/123) τα στοιχεία διαβιβάζονται εντός ενός μηνός στα επίπεδα λεπτομέρειας που ορίζονται στην παράγραφο 3 στο στοιχείο στ) του παρόντος παραρτήματος. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να υποβάλλουν στοιχεία για τις μεταβλητές «κύκλος εργασιών», «αποπληθωριστής πωλήσεων»/«όγκος πωλήσεων» αριθ. 120 και 330/123 σύμφωνα με την κατανομή του ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ). Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τις λεπτομέρειες κατανομής του ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος.»
«2. Για τις μεταβλητές «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) και «αποπληθωριστής πωλήσεων» ή «όγκος πωλήσεων» (αριθ. 330/123) τα στοιχεία διαβιβάζονται εντός ενός μηνός στα επίπεδα λεπτομέρειας που ορίζονται στην παράγραφο 3 στο στοιχείο στ) του παρόντος παραρτήματος. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να υποβάλλουν στοιχεία για τις μεταβλητές «κύκλος εργασιών», «αποπληθωριστής πωλήσεων»/«όγκος πωλήσεων» αριθ. 120 και 330/123 σύμφωνα με την κατανομή του ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ). Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προσδιορίζοντας τις λεπτομέρειες κατανομής του ευρωπαϊκού δειγματοληπτικού συστήματος.»
(Η αναφορά στην κεφαλίδα που σχετίζεται με το παράρτημα («Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 8– σημείο v») αντιστοιχεί στο «Παράρτημα I – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 9 – σημείο v» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (λείπει το Παράρτημα I, μέρος VII, σημείο 57, παράγραφος 4, σημείο 8) της πρότασης της Επιτροπής.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 9 – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Παράρτημα Δ – στοιχείο β – σημείο 2
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με τη χρησιμοποίηση άλλων μονάδων παρατήρησης.»
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προβλέποντας τη δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων μονάδων παρατήρησης.»
(Η αναφορά στην κεφαλίδα που σχετίζεται με το παράρτημα («Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 9– σημείο i») αντιστοιχεί στο «Παράρτημα I – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 10 – σημείο i» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (λείπει το Παράρτημα I, μέρος VII, σημείο 57, παράγραφος 4, σημείο 8) της πρότασης της Επιτροπής.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 9 – σημείο iv
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98
Παράρτημα Δ – στοιχείο δ – σημείο 2
«2. Η μεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) πρέπει να διαβιβάζεται και σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.»
«2. Η μεταβλητή «κύκλος εργασιών» (αριθ. 120) πρέπει να διαβιβάζεται και σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον και άλλες μεταβλητές επηρεάζονται από τον αριθμό των εργασίμων ημερών, να διαβιβάζουν και τις μεταβλητές αυτές σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να τροποποιεί τον κατάλογο των μεταβλητών που πρέπει να διαβιβάζονται σε μορφή διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών.»
(Η αναφορά στην κεφαλίδα που σχετίζεται με το παράρτημα («Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 9– σημείο iv») αντιστοιχεί στο «Παράρτημα I – μέρος VII – σημείο 57 – παράγραφος 4 – σημείο 10 – σημείο iv» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (λείπει το Παράρτημα I, μέρος VII, σημείο 57, παράγραφος 4, σημείο 8) της πρότασης της Επιτροπής.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 58 – παράγραφος 1
Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 530/1999 προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για τη συμπλήρωση του εν λόγω κανονισμού με τον ορισμό και την κατανομή των προς παροχή πληροφοριών και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 530/1999 προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για τη συμπλήρωση του εν λόγω κανονισμού με τον ορισμό και την κατανομή των προς παροχή πληροφοριών και τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 58 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 530/1999
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, σχετικά με τον ορισμό και την κατανομή των προς παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται για κάθε περίοδο αναφοράς, τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς.»
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζοντας τον ορισμό και την κατανομή των προς παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται για κάθε περίοδο αναφοράς, τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς.»
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 58 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 530/1999
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται για κάθε περίοδο αναφοράς, τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς.»
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται για κάθε περίοδο αναφοράς, τουλάχιστον εννέα μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς.»
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 58 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 530/1999
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την… [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 58 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 530/1999
Άρθρο 10 α – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 59 – παράγραφος 4
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 όσον αφορά την παραγωγή των αποτελεσμάτων, την ενδεδειγμένη μορφή για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων και το περιεχόμενο των εκθέσεων για την ποιότητα, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 όσον αφορά την παραγωγή των αποτελεσμάτων, την ενδεδειγμένη μορφή για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων και τη δομή και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις των εκθέσεων για την ποιότητα, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 59 – παράγραφος 5 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5β, όσον αφορά την κατάρτιση πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ της στατιστικής ονοματολογίας του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού και του καταλόγου αποβλήτων που καταρτίζεται με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής.*
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καταρτίζοντας πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ της στατιστικής ονοματολογίας του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού και του καταλόγου αποβλήτων που καταρτίζεται με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής.*
____________________
____________________
* Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3).»
* Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3).»
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 59 – παράγραφος 5 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5β σχετικά με τον καθορισμό των όρων ποιότητας και ακρίβειας.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τους όρους ποιότητας και ακρίβειας.»
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 59 – παράγραφος 5 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002
Άρθρο 5 α – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5β, για την προσαρμογή στις οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις που αφορούν τη συλλογή και τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και την επεξεργασία και διαβίβαση των αποτελεσμάτων και την προσαρμογή των προδιαγραφών που απαριθμούνται στα παραρτήματα.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5β, για να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό προσαρμόζοντάς τον στις οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις που αφορούν τη συλλογή και τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και την επεξεργασία και διαβίβαση των αποτελεσμάτων και προσαρμόζοντας τις προδιαγραφές που απαριθμούνται στα παραρτήματα.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 59 – παράγραφος 5 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002
Άρθρο 5 β – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 5α, ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 5α, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 59 – παράγραφος 5 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  το περιεχόμενο των εκθέσεων για την ποιότητα, όπως αναφέρονται στο τμήμα 7 του παραρτήματος Ι και στο τμήμα 7 του παραρτήματος ΙΙ.
γ)  τη δομή και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις των εκθέσεων για την ποιότητα, όπως αναφέρονται στο τμήμα 7 του παραρτήματος Ι και στο τμήμα 7 του παραρτήματος ΙΙ.
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 60 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 437/2003
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, σχετικά με τον καθορισμό άλλων κανόνων ακριβείας.»
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας άλλους κανόνες ακριβείας.»
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 60 – παράγραφος 3 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 437/2003
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την… [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)
—  να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας μέτρα σχετικά με την παροχή των δεδομένων βάσει των αποτελεσμάτων των μελετών σκοπιμότητας.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 3
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003, όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης ποιότητας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003, όσον αφορά τη δομή και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις της έκθεσης ποιότητας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003
Άρθρο 2 – παράγραφος 4
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, όσον αφορά τις τροποποιήσεις για τον επαναπροσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του δείκτη και την αναθεώρηση της δομής στάθμισης.»
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παραρτήματος για τον επαναπροσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του δείκτη και την αναθεώρηση της δομής στάθμισης.»
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, σχετικά με τις τροποποιήσεις για την ενσωμάτωση των οικονομικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στους τίτλους Ξ έως Σ της NACE αναθ. 2 στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες σκοπιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 10.»
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ενσωμάτωση των οικονομικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στους τίτλους Ξ έως Σ της NACE αναθ. 2 στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες σκοπιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 10.»
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Λαμβανομένων υπόψη των συμβολών στη συνολική απασχόληση και στο συνολικό κόστος εργασίας σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, σχετικά με τον προσδιορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στους τίτλους της NACE αναθ. 2 και κατά μικρότερες υποδιαιρέσεις, όχι όμως πέραν του επιπέδου των (διψήφιων) διαιρέσεων NACE αναθ. 2 ή των ομάδων διαιρέσεων κατά τις οποίες τα στοιχεία κατανέμονται λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων.
Λαμβανομένων υπόψη των συμβολών στη συνολική απασχόληση και στο συνολικό κόστος εργασίας σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την κατανομή ανά οικονομικές δραστηριότητες που ορίζονται στους τίτλους της NACE αναθ. 2 και κατά μικρότερες υποδιαιρέσεις, όχι όμως πέραν του επιπέδου των (διψήφιων) διαιρέσεων NACE αναθ. 2 ή των ομάδων διαιρέσεων κατά τις οποίες τα στοιχεία κατανέμονται λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων.
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, σχετικά με τον προσδιορισμό αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες σκοπιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 10.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με τον προσδιορισμό αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες σκοπιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 10.
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, σχετικά με τη θέσπιση της μεθοδολογίας για την αλυσοποίηση του δείκτη.»
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τη μεθοδολογία για την αλυσοποίηση του δείκτη.»
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, σχετικά με τη θέσπιση χωριστών κριτηρίων ποιότητας. Τα διαβιβαζόμενα τρέχοντα και αναδρομικά στοιχεία πρέπει να πληρούν τα εν λόγω κριτήρια ποιότητας.»
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας χωριστά κριτήρια ποιότητας. Τα διαβιβαζόμενα τρέχοντα και αναδρομικά στοιχεία πρέπει να πληρούν τα εν λόγω κριτήρια ποιότητας.»
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
«2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις ποιότητας στην Επιτροπή, αρχίζοντας από το 2003. Το περιεχόμενο των εκθέσεων ορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.»
«2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις ποιότητας στην Επιτροπή, αρχίζοντας από το 2003. Η δομή και οι λεπτομερείς ρυθμίσεις των εκθέσεων ορίζονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003
Άρθρο 9
(4α)  το άρθρο 9 απαλείφεται.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
«5. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστική πράξη, μέτρα βάσει των αποτελεσμάτων των μελετών σκοπιμότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2. Τα μέτρα αυτά πρέπει να τηρούν την αρχή της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, όπου συμπεριλαμβάνεται και η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης για τους αποκριθέντες.»
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 11α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την παροχή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βάσει των αποτελεσμάτων των μελετών σκοπιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τηρούν την αρχή της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, όπου συμπεριλαμβάνεται και η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης για τους αποκριθέντες.»
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 ανατίθενται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 παράγραφος 5 ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003
Άρθρο 11 α – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3, το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 61 – παράγραφος 4 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003
Άρθρο 11 α – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3, το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VI – σημείο 62 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 808/2004
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 63 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2
—  να τροποποιεί τον εν λόγω κανονισμό, προσαρμόζοντας το ποσοστό του συνόλου της Ένωσης·
—  να τροποποιεί τον εν λόγω κανονισμό, διορθώνοντας το ποσοστό του συνόλου της Ένωσης·
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 63 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για τη διαβίβαση στοιχείων των θέσεων P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 και B.4G, καθώς και οποιαδήποτε απόφαση για την κατανομή των συναλλαγών που απαριθμούνται στο παράρτημα ανά αντίστοιχο τομέα. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται μόνον αφού η Επιτροπή έχει υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 9.»
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο  για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας το χρονοδιάγραμμα για τη διαβίβαση στοιχείων των θέσεων P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 και B.4G, καθώς και απαιτώντας κατανομή των συναλλαγών που απαριθμούνται στο παράρτημα ανά αντίστοιχο τομέα. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνονται μόνον αφού η Επιτροπή έχει υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 9.»
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 63 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο β α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005
Άρθρο 2 – παράγραφος 5
β α)  η παράγραφος 5 διαγράφεται·
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 63 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α, για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά το ποσοστό του συνόλου της Ένωσης.»
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α, για την τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να προσαρμόζει το ποσοστό (1 %) του συνόλου της Ένωσης.»
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 63 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α, σχετικά με την έγκριση των κοινών προτύπων ποιότητας.»
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο  για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κοινά πρότυπα ποιότητας.»
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 63 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005
Άρθρο 7 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 4, άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 4, άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 63 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005
Άρθρο 7 α – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Επιπλέον, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για τη διεύρυνση του ορισμού αυτού, εάν μια τέτοια διεύρυνση ενισχύει ουσιαστικά την αντιπροσωπευτικότητα και την ποιότητα του αποτελέσματος της έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
Επιπλέον, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τη διεύρυνση του ορισμού αυτού, εάν μια τέτοια διεύρυνση ενισχύει ουσιαστικά την αντιπροσωπευτικότητα και την ποιότητα του αποτελέσματος της έρευνας στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις δειγματοληψίας και ακρίβειας, τις απαραίτητες διαστάσεις του δείγματος προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, καθώς και τις λεπτομερείς προδιαγραφές της NACE αναθ. 2 και τις κατηγορίες μεγέθους με βάση τις οποίες μπορούν να αναλύονται τα αποτελέσματα.»
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις δειγματοληψίας και ακρίβειας, τις απαραίτητες διαστάσεις του δείγματος προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, καθώς και τις λεπτομερείς προδιαγραφές της NACE αναθ. 2 και τις κατηγορίες μεγέθους με βάση τις οποίες μπορούν να αναλύονται τα αποτελέσματα.»
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για τα ειδικά δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται σχετικά με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν ή που δεν προσφέρουν κατάρτιση και για τις διάφορες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης.»
«2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τα ειδικά δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται σχετικά με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν ή που δεν προσφέρουν κατάρτιση και για τις διάφορες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης.»
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για τις απαιτήσεις ποιότητας για τα δεδομένα που συλλέγονται και διαβιβάζονται για τις ευρωπαϊκές στατιστικές επαγγελματικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις και για τα τυχόν μέτρα που απαιτούνται για την αξιολόγηση ή τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.»
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις απαιτήσεις ποιότητας για τα δεδομένα που συλλέγονται και διαβιβάζονται για τις ευρωπαϊκές στατιστικές επαγγελματικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις και εγκρίνοντας τα τυχόν μέτρα που απαιτούνται για την αξιολόγηση ή τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.»
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005
Άρθρο 9 – παράγραφος 5
«5. Η Επιτροπή καθορίζει τη δομή των εκθέσεων ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.»
«5. Κατά την κατάρτιση των εκθέσεων ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ποιότητας και με κάθε άλλο μέτρο που θεσπίζεται δυνάμει της παραγράφου 4. Προκειμένου να αξιολογήσουν την ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το μορφότυπο που καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, ώστε να καθορίζει το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο πρέπει να συλλεχθούν δεδομένα.»
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, καθορίζοντας το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο πρέπει να συλλεχθούν δεδομένα.»
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 64 – παράγραφος 4 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005
Άρθρο 13 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 66 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο , για τον καθορισμό του πρώτου έτους συλλογής πλήρων δεδομένων και τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τη λεπτομερή ταξινόμηση των καλυπτόμενων δεδομένων και τους ορισμούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας το πρώτο έτος συλλογής πλήρων δεδομένων και θεσπίζοντας μέτρα σχετικά με τη λεπτομερή ταξινόμηση των καλυπτόμενων δεδομένων και τους ορισμούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 66 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2007
Άρθρο 7 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 και στο παράρτημα I σημείο 1.1.2.4. ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 και στο παράρτημα I σημείο 1.1.2.4. ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 67 – παράγραφος 1
Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 716/2007 στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τους ορισμούς των παραρτημάτων Ι και ΙΙ και το επίπεδο λεπτομέρειας του παραρτήματος ΙΙΙ, καθώς και να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με μέτρα σχετικά με τις στατιστικές εισαγωγής και εξαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.
Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 716/2007 στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τους ορισμούς των παραρτημάτων Ι και ΙΙ και το επίπεδο λεπτομέρειας του παραρτήματος ΙΙΙ, καθώς και να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με μέτρα σχετικά με τις στατιστικές εισαγωγής και εξαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις και τα κοινά πρότυπα ποιότητας.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 67 – παράγραφος 4 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για τις στατιστικές εισαγωγής και εξαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, επί τη βάσει των συμπερασμάτων των πιλοτικών μελετών.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τα αναγκαία μέτρα για τις στατιστικές εισαγωγής και εξαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, επί τη βάσει των συμπερασμάτων των πιλοτικών μελετών.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 67 – παράγραφος 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, σχετικά με κοινά πρότυπα ποιότητας.»
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τα κοινά πρότυπα ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 67 – παράγραφος 4 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
«γ) καθορισμός του περιεχομένου και της περιοδικότητας των εκθέσεων ποιότητας.»
«γ) καθορισμός της δομής, των λεπτομερών όρων και της περιοδικότητας των εκθέσεων ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 67 – παράγραφος 4 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007
Άρθρο 9 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 67 – παράγραφος 4 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007
Άρθρο 9 α – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 67 – παράγραφος 4 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007
Άρθρο 9 α – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 68 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 9 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α όσον αφορά τα ακόλουθα:
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα ακόλουθα:
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 68 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 9α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 69 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση των ορισμών και την τροποποίηση του καταλόγου βασικών θέσεων στο παράρτημα II προς συνεκτίμηση των οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη αύξηση κόστους για τα κράτη μέλη.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση των ορισμών που εκτίθενται στην πρώτη παράγραφο και την τροποποίηση του καταλόγου βασικών θέσεων στο παράρτημα II προς συνεκτίμηση των οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη αύξηση κόστους για τα κράτη μέλη.»
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 69 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
«4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α σχετικά με τα κοινά κριτήρια επί των οποίων βασίζεται ο έλεγχος της ποιότητας.»
«4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τα κοινά κριτήρια επί των οποίων βασίζεται ο έλεγχος της ποιότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 69 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 5
«5. Η Επιτροπή εγκρίνει τη δομή των εκθέσεων ποιότητας, όπως ορίζεται στο σημείο 5.3 του παραρτήματος I, με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.»
«5. Η Επιτροπή ορίζει τη δομή και τους λεπτομερείς όρους των εκθέσεων ποιότητας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 και ορίζεται στο σημείο 5.3 του παραρτήματος I, με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 69 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 7 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 69 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία προσδιορίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 7 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία προσδιορίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 69 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/2007
Άρθρο 10 α – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 7 παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 7 παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 70 – παράγραφος 1
Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008 στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για την τροποποίηση του καταλόγου χαρακτηριστικών των μητρώων, του ορισμού τους και των κανόνων συνεχείας τους στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού και για τη συμπλήρωσή του με κοινά ποιοτικά πρότυπα και κανόνες ενημέρωσης των μητρώων και για τον καθορισμό του κατά πόσον ορισμένες επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων πρέπει να περιλαμβάνονται στα μητρώα, με τον προσδιορισμό μονάδων συμβατών με τις μονάδες των γεωργικών στατιστικών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008 στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για την τροποποίηση του καταλόγου χαρακτηριστικών των μητρώων, του ορισμού τους και των κανόνων συνεχείας τους στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού και για τη συμπλήρωσή του με κοινά πρότυπα για την ποιότητα των επιχειρηματικών μητρώων και κανόνες ενημέρωσης των μητρώων και για τον καθορισμό του κατά πόσον ορισμένες επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων πρέπει να περιλαμβάνονται στα μητρώα, με τον προσδιορισμό μονάδων συμβατών με τις μονάδες των γεωργικών στατιστικών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 70 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008
Άρθρο 3 – παράγραφος 6
«6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, για τον προσδιορισμό του κατά πόσον πρέπει να καταχωρίζονται στα μητρώα επιχειρήσεις με λιγότερο από 0,5 απασχολούμενο και ομάδες επιχειρήσεων καθ’ ολοκληρίαν εγκατεστημένες στο οικείο κράτος χωρίς καμία στατιστική σημασία για τα κράτη μέλη, καθώς και για τον ορισμό μονάδων συμβατών με τις μονάδες των γεωργικών στατιστικών.»
«6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας κατά πόσον πρέπει να καταχωρίζονται στα μητρώα επιχειρήσεις με λιγότερο από 0,5 απασχολούμενο και ομάδες επιχειρήσεων καθ’ ολοκληρίαν εγκατεστημένες στο οικείο κράτος χωρίς καμία στατιστική σημασία για τα κράτη μέλη, καθώς και για τον ορισμό μονάδων συμβατών με τις μονάδες των γεωργικών στατιστικών.»
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 70 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, σχετικά με κοινά πρότυπα ποιότητας.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κοινά πρότυπα για την ποιότητα των επιχειρηματικών μητρώων σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 70 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο και την περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή εκδίδει αποφάσεις σχετικά με τη δομή, τις λεπτομερείς ρυθμίσεις και την περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 70 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α, σχετικά με τους κανόνες για την ενημέρωση των μητρώων.»
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τους κανόνες για την ενημέρωση των μητρώων.»
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 70 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008
Άρθρο 15 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 70 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008
Άρθρο 15 α – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
«Η χρήση της ευέλικτης ενότητας της παραγράφου 2 στοιχείο ι) σχεδιάζεται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, όσον αφορά τους τομείς, τον κατάλογο χαρακτηριστικών, την περίοδο αναφοράς, τις καλυπτόμενες δραστηριότητες και τις ποιοτικές απαιτήσεις. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδίδεται τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς. Η Επιτροπή προσδιορίζει επίσης την ανάγκη συλλογής των πληροφοριών και τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει όσον αφορά την επιβάρυνση των επιχειρήσεων και το κόστος για τα κράτη μέλη.»
«Η χρήση της ευέλικτης ενότητας της παραγράφου 2 στοιχείο ι) σχεδιάζεται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τους τομείς της ευέλικτης ενότητας, τον κατάλογο χαρακτηριστικών της, την περίοδο αναφοράς, τις καλυπτόμενες δραστηριότητες και τις ποιοτικές απαιτήσεις της. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδίδεται τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς. Η Επιτροπή προσδιορίζει επίσης την ανάγκη συλλογής των πληροφοριών και τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει όσον αφορά την επιβάρυνση των επιχειρήσεων και το κόστος για τα κράτη μέλη.»
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται βάσει της αξιολόγησης των πιλοτικών ερευνών.»
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τα μέτρα που απαιτούνται βάσει της αξιολόγησης των πιλοτικών ερευνών.»
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
«2. Για την κατάρτιση στατιστικών συνόλων σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την παραγωγή εθνικών αποτελεσμάτων βάσει των επιπέδων της NACE αναθ. 2, τα οποία αναγράφονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού ή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β.»
«2. Προκειμένου να καταρτίζονται στατιστικά σύνολα σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την παραγωγή εθνικών αποτελεσμάτων βάσει των επιπέδων της NACE αναθ. 2, τα οποία αναγράφονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού ή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τα σχετικά επίπεδα της NACE αναθ. 2
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται υπό κατάλληλη τεχνική μορφή εντός προθεσμίας που αρχίζει από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β σχετικά με την περίοδο αναφοράς για τις ενότητες του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η) και στοιχείο ι)· η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες. Για την ενότητα του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο θ), η προθεσμία δεν υπερβαίνει τους 30 μήνες ή τους 18 μήνες κατά το παράρτημα ΙΧ τμήμα 9. Επιπλέον, μικρός αριθμός προσωρινών εκτιμώμενων αποτελεσμάτων διαβιβάζεται εντός προθεσμίας, οριζόμενης για τις ενότητες του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ), η οποία αρχίζει από το τέλος της περιόδου αναφοράς, καθορίζεται σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία και δεν υπερβαίνει τους δέκα μήνες.
Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται υπό κατάλληλη τεχνική μορφή εντός προθεσμίας που αρχίζει από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας την περίοδο αναφοράς για τις ενότητες του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η) και στοιχείο ι), η οποία δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες. Για την ενότητα του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο θ), η προθεσμία δεν υπερβαίνει τους 30 μήνες ή τους 18 μήνες κατά το παράρτημα ΙΧ τμήμα 9. Επιπλέον, μικρός αριθμός προσωρινών εκτιμώμενων αποτελεσμάτων διαβιβάζεται εντός προθεσμίας, η οποία αρχίζει από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας αυτήν την περίοδο για τις ενότητες του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ζ), η οποία δεν υπερβαίνει τους δέκα μήνες.
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, όσον αφορά την αναθεώρηση των κανόνων για την επισήμανση CETO και την ταξινόμηση των κρατών μελών, μέχρι τις 29 Απριλίου 2013 και εν συνεχεία ανά πέντε έτη.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό αναθεωρώντας τους κανόνες για την επισήμανση CETO και την ταξινόμηση των κρατών μελών, μέχρι τις 29 Απριλίου 2013 και εν συνεχεία ανά πέντε έτη.»
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Άρθρο 11 α – εισαγωγικό μέρος
Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β όσον αφορά τα εξής:
Ανατίθεται στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα εξής:
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Άρθρο 11 β – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 11α, το παράρτημα Ι τμήματα 5, 6, 8 σημεία 1 και 2, το τμήμα 6 των παραρτημάτων II, III και IV, το παράρτημα VI τμήμα 7, το παράρτημα VIII τμήματα 3, 4 σημεία 2 και 3, το παράρτημα IX τμήμα 8 σημεία 2 και 3 και τμήμα 10 σημείο 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 11α, τα τμήματα 5, 6, 8 σημεία 1 και 2 του παραρτήματος Ι, το τμήμα 6 των παραρτημάτων II, III και IV, το τμήμα 7 του παραρτήματος VI , τα τμήματα 3, 4 σημεία 2 και 3 του παραρτήματος VIII, το τμήμα 8 σημεία 2 και 3 και τμήμα 10 σημείο 2 του παραρτήματος ΧΙ ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Άρθρο 11 β – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 11α, το παράρτημα Ι τμήματα 5, 6, 8 σημεία 1 και 2, το τμήμα 6 των παραρτημάτων II, III και IV, το παράρτημα VI τμήμα 7, το παράρτημα VIII τμήματα 3, 4 σημεία 2 και 3, το παράρτημα IX τμήμα 8 σημεία 2 και 3 και τμήμα 10 σημείο 2 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4, το άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 11α, τα τμήματα 5, 6, 8 σημεία 1 και 2 του παραρτήματος Ι, το τμήμα 6 των παραρτημάτων II, III και IV, το τμήμα 7 του παραρτήματος VI, τα τμήματα 3, 4 σημεία 2 και 3 του παραρτήματος VIII , το τμήμα 8 σημεία 2 και 3 και τμήμα 10 σημείο 2 του παραρτήματος ΙΧ αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Παράρτημα I – τμήμα 5 – παράγραφος 1
Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο καταρτίζονται στατιστικές είναι το ημερολογιακό έτος 2008. Τα στοιχεία θα καταρτίζονται σύμφωνα με την κατανομή στο τμήμα 9. Ωστόσο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, όσον αφορά το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα καταρτιστούν στατιστικές για τις τάξεις δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον κλάδο 66 και από τις ομάδες 64.2, 64.3 και 64.9 της NACE αναθ. 2.
Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο καταρτίζονται στατιστικές είναι το ημερολογιακό έτος 2008. Τα στοιχεία θα καταρτίζονται σύμφωνα με την κατανομή στο τμήμα 9. Ωστόσο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα καταρτιστούν στατιστικές για τις τάξεις δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον κλάδο 66 και από τις ομάδες 64.2, 64.3 και 64.9 της NACE αναθ. 2.
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Παράρτημα I – τμήμα 6 – παράγραφος 1
Για καθένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμό ακριβείας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, τον οποίο θα περιλαμβάνει η Επιτροπή στην έκθεσή της κατά το άρθρο 13, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε κάθε κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά.
Για καθένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμό ακριβείας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, τον οποίο θα περιλαμβάνει η Επιτροπή στην έκθεσή της κατά το άρθρο 13, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε κάθε κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά.
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 8 – στοιχείο β – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Παράρτημα I – τμήμα 8 – παράγραφος 1
«1. Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται μέσα σε 18 μήνες από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου αναφοράς, εκτός από τις τάξεις δραστηριοτήτων 64.11 και 64.19 της NACE αναθ. 2. Για τις τάξεις δραστηριοτήτων 64.11 και 64.19 της NACE αναθ. 2, η προθεσμία διαβίβασης είναι δέκα μήνες. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, σχετικά με την προθεσμία διαβίβασης των αποτελεσμάτων για τις τάξεις δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την NACE αναθ. 2 ομάδες 64.2, 64.3 και 64.9, και κλάδο 66.»
«1. Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται μέσα σε 18 μήνες από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου αναφοράς, εκτός από τις τάξεις δραστηριοτήτων 64.11 και 64.19 της NACE αναθ. 2. Για τις τάξεις δραστηριοτήτων 64.11 και 64.19 της NACE αναθ. 2, η προθεσμία διαβίβασης είναι δέκα μήνες. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας την προθεσμία διαβίβασης των αποτελεσμάτων για τις τάξεις δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την NACE αναθ. 2 ομάδες 64.2, 64.3 και 64.9, και κλάδο 66.»
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 8 – στοιχείο β – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Παράρτημα – τμήμα 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
«Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα ή εκτιμήσεις καταρτίζονται σε τριψήφιο επίπεδο της NACE αναθ. 2 (ομάδες). Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, σχετικά με τον κλάδο 66 της NACE αναθ. 2, για τη διαβίβαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων ή εκτιμήσεων.»
«Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα ή εκτιμήσεις καταρτίζονται σε τριψήφιο επίπεδο της NACE αναθ. 2 (ομάδες). Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τη διαβίβαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων ή εκτιμήσεων για τον κλάδο 66 της NACE αναθ. 2
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Παράρτημα II – τμήμα 6 – παράγραφος 1
Για κάθε κύριο χαρακτηριστικό τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμό ακριβείας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, το οποίο η Επιτροπή θα περιλαμβάνει στην έκθεσή της κατά το άρθρο 13, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε κάθε κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά.
Για κάθε κύριο χαρακτηριστικό τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμό ακριβείας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, το οποίο η Επιτροπή θα περιλαμβάνει στην έκθεσή της κατά το άρθρο 13, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε κάθε κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τέτοια βασικά χαρακτηριστικά.
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Παράρτημα III – τμήμα 6 – παράγραφος 1
Για κάθε κύριο χαρακτηριστικό τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμό ακριβείας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, το οποίο η Επιτροπή θα περιλαμβάνει στην έκθεσή της κατά το άρθρο 13, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε κάθε κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά.
Για κάθε κύριο χαρακτηριστικό τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμό ακριβείας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, το οποίο η Επιτροπή θα περιλαμβάνει στην έκθεσή της κατά το άρθρο 13, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε κάθε κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τέτοια βασικά χαρακτηριστικά.
Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Παράρτημα IV – τμήμα 6 – παράγραφος 1
Για κάθε κύριο χαρακτηριστικό τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμό ακριβείας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, το οποίο η Επιτροπή θα περιλαμβάνει στην έκθεσή της κατά το άρθρο 13, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε κάθε κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά.
Για κάθε κύριο χαρακτηριστικό τα κράτη μέλη θα σημειώνουν το βαθμό ακριβείας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, το οποίο η Επιτροπή θα περιλαμβάνει στην έκθεσή της κατά το άρθρο 13, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου σε κάθε κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τέτοια βασικά χαρακτηριστικά.
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Παράρτημα VI – τμήμα 7 – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, σχετικά με την προθεσμία διαβίβασης των αποτελεσμάτων που δεν θα υπερβαίνει τους δέκα μήνες από το τέλος του έτους αναφοράς.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας την προθεσμία διαβίβασης των αποτελεσμάτων που δεν θα υπερβαίνει τους δέκα μήνες από το τέλος του έτους αναφοράς.
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 13 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Παράρτημα VIII – τμήμα 3 – παράγραφος 1 – πρόταση 5
«Βάσει της μελέτης αυτής, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β σχετικά με τη μεταβολή του κατώτατου ορίου
«Βάσει της μελέτης αυτής, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό μεταβάλλοντας το κατώτατο όριο του πληθυσμού αναφοράς
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 13 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Παράρτημα VIII – τμήμα 4 – παράγραφοι 2 και 3 – πίνακας
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β σχετικά με τον καθορισμό της κατανομής κατά προϊόν.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας την κατανομή κατά προϊόν.»
(Η τροπολογία αφορά τον πίνακα «Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο προϊόντων», το κείμενο στη στήλη «Σχόλια»).
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Παράρτημα IX – τμήμα 8 – παράγραφος 2
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, σχετικά με ορισμένα αποτελέσματα που κατανέμονται επίσης σε τάξεις μεγέθους στο επίπεδο λεπτομέρειας που προβλέπεται στο τμήμα 10, εξαιρουμένων των τομέων Λ, Μ και Ν της NACE αναθ. 2, για τους οποίους απαιτείται κατανομή μόνο σε επίπεδο ομάδας.
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας ότι ορισμένα αποτελέσματα κατανέμονται επίσης σε τάξεις μεγέθους στο επίπεδο λεπτομέρειας που προβλέπεται στο τμήμα 10, εξαιρουμένων των τομέων Λ, Μ και Ν της NACE αναθ. 2, για τους οποίους απαιτείται κατανομή μόνο σε επίπεδο ομάδας.
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 14 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Παράρτημα IX – τμήμα 8 – παράγραφος 3
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, σχετικά με ορισμένα αποτελέσματα που κατανέμονται επίσης ανάλογα με τη νομική μορφή στο επίπεδο λεπτομέρειας που προβλέπεται στο τμήμα 10, εξαιρουμένων των τομέων Λ, Μ και Ν της NACE αναθ. 2, για τους οποίους απαιτείται κατανομή μόνο σε επίπεδο ομάδας.·
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας ότι ορισμένα αποτελέσματα κατανέμονται επίσης ανάλογα με τη νομική μορφή στο επίπεδο λεπτομέρειας που προβλέπεται στο τμήμα 10, εξαιρουμένων των τομέων Λ, Μ και Ν της NACE αναθ. 2, για τους οποίους απαιτείται κατανομή μόνο σε επίπεδο ομάδας.
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 71 – παράγραφος 3 – σημείο 14 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008
Παράρτημα IX – τμήμα 10 – παράγραφος 2 – ενότητα «Ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη»
Για να είναι δυνατή η κατάρτιση στατιστικών σε επίπεδο Ένωσης για τη δημογραφία των επιχειρήσεων για τον τομέα της τεχνολογίας της επικοινωνίας και της πληροφορίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, σχετικά με ορισμένα συγκεντρωτικά μεγέθη της NACE αναθ. 2 που πρέπει να διαβιβάζονται.
Για να είναι δυνατή η κατάρτιση στατιστικών σε επίπεδο Ένωσης για τη δημογραφία των επιχειρήσεων για τον τομέα της τεχνολογίας της επικοινωνίας και της πληροφορίας, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11β, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας ορισμένα συγκεντρωτικά μεγέθη της NACE αναθ. 2 που πρέπει να διαβιβάζονται.
Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 73 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α σχετικά με:
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα εξής:
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 73 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008
Άρθρο 6 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 74 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 453/2008
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α
«Για τους σκοπούς του σημείου 1 του πρώτου εδαφίου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, για τον ορισμό των εννοιών «ενεργός δράση για την εξεύρεση κατάλληλου υποψηφίου» και «καθορισμένος χρόνος.»
«Για τους σκοπούς του σημείου 1 του πρώτου εδαφίου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τις έννοιες «ενεργός δράση για την εξεύρεση κατάλληλου υποψηφίου» και «καθορισμένος χρόνος.»
Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 74 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 453/2008
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
«1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα τριμηνιαία στοιχεία με μνεία σε ειδικές ημερομηνίες αναφοράς. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, για να προσδιορίσει τις εν λόγω ειδικές ημερομηνίες αναφοράς.»
«1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα τριμηνιαία στοιχεία με μνεία σε ειδικές ημερομηνίες αναφοράς. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τις εν λόγω ειδικές ημερομηνίες αναφοράς.»
Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 74 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 453/2008
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, για να καθορίζει την ημερομηνία του πρώτου τριμήνου αναφοράς καθώς και τις προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων. Οποιαδήποτε αναθεώρηση των τριμηνιαίων δεδομένων για προηγούμενα τρίμηνα διαβιβάζεται ταυτόχρονα.
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας την ημερομηνία του πρώτου τριμήνου αναφοράς καθώς και τις προθεσμίες διαβίβασης των δεδομένων που ισχύουν για τα κράτη μέλη. Οποιαδήποτε αναθεώρηση των τριμηνιαίων δεδομένων για προηγούμενα τρίμηνα διαβιβάζεται ταυτόχρονα.
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα στην Επιτροπή (Eurostat) σύμφωνα με μορφότυπο που καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.»
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα στην Επιτροπή (Eurostat) και προσδιορίζουν την πηγή τους σύμφωνα με τεχνικό μορφότυπο που καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.»
Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 74 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 453/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, σχετικά με το κατάλληλο πλαίσιο για τη διενέργεια σειράς μελετών σκοπιμότητας.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας το κατάλληλο πλαίσιο για τη διενέργεια σειράς μελετών σκοπιμότητας.
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 74 – παράγραφος 3 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 453/2008
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 75 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 763/2008
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α, για να καθορίζει τα επόμενα έτη αναφοράς. Τα έτη αναφοράς βρίσκονται κοντά στις αρχές κάθε δεκαετίας·
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τα επόμενα έτη αναφοράς. Τα έτη αναφοράς βρίσκονται κοντά στις αρχές κάθε δεκαετίας·
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 75 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 763/2008
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α, για να θεσπίζει πρόγραμμα των στατιστικών δεδομένων και των μεταδεδομένων που πρέπει να διαβιβάζονται βάσει των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας πρόγραμμα των στατιστικών δεδομένων και των μεταδεδομένων που πρέπει να διαβιβάζονται βάσει των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 75 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 763/2008
Άρθρο 7 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 76 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2008
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για να διευκρινίζει περαιτέρω την ορολογία προσθέτοντας αναφορές NACE μετά την έναρξη ισχύος της αναθεώρησης της ταξινόμησης NACE.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό διευκρινίζοντας την ορολογία προσθέτοντας αναφορές NACE μετά την έναρξη ισχύος της αναθεώρησης της ταξινόμησης NACE.
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 76 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2008
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, όσον αφορά τη δέσμη ετήσιων πυρηνικών στατιστικών.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τη δέσμη ετήσιων πυρηνικών στατιστικών.»
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 76 – παράγραφος 3 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2008
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, όσον αφορά τη δέσμη στατιστικών για την ανανεώσιμη ενέργεια και τη δέσμη στατιστικών για την τελική κατανάλωση ενέργειας.
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τη δέσμη στατιστικών για την ανανεώσιμη ενέργεια και τη δέσμη στατιστικών για την τελική κατανάλωση ενέργειας.
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 76 – παράγραφος 3 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2008
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 8 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 8 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Τα δεδομένα παρέχονται σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται, στα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται και σύμφωνα με τις περιόδους αναφοράς που υποδεικνύονται στα παραρτήματα ή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α.
Τα δεδομένα παρέχονται σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται, στα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται και σύμφωνα με τις περιόδους αναφοράς που υποδεικνύονται στα παραρτήματα ή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α σχετικά με:
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τα ακόλουθα:
Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Άρθρο 9 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 1, καθώς και τα στοιχεία γ), δ) και ε) των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V, ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 9 παράγραφος 1, καθώς και τα στοιχεία γ), δ) και ε) των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 6 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα I – στοιχείο γ – παράγραφος 1
Στατιστικές παρέχονται ανά πενταετία μέσω της EHIS· ενδέχεται να απαιτείται διαφορετική συχνότητα για άλλες συλλογές δεδομένων, όπως π.χ. για τη νοσηρότητα, ή τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς, καθώς και για ορισμένες ειδικές έρευνες. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν το πρώτο έτος αναφοράς, το χρονικό διάστημα και την προθεσμία παροχής των δεδομένων.
Στατιστικές παρέχονται ανά πενταετία μέσω της EHIS· ενδέχεται να απαιτείται διαφορετική συχνότητα για άλλες συλλογές δεδομένων, όπως π.χ. για τη νοσηρότητα, ή τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς, καθώς και για ορισμένες ειδικές έρευνες. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν το πρώτο έτος αναφοράς, το χρονικό διάστημα και την προθεσμία παροχής των δεδομένων.
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 6 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα I – στοιχείο δ – παράγραφος 2
Δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλα τα θέματα σε κάθε παροχή δεδομένων. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν τα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τις μεταβλητές, τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις των προαναφερόμενων θεμάτων, και την κατανομή των χαρακτηριστικών.
Δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλα τα θέματα σε κάθε παροχή δεδομένων. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν τα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τις μεταβλητές, τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις των προαναφερόμενων θεμάτων, και την κατανομή των χαρακτηριστικών.
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 6 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα I – στοιχείο ε – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για τα μέτρα που αφορούν την παροχή μεταδεδομένων, μεταξύ άλλων σχετικών με τα χαρακτηριστικά των ερευνών και των άλλων πηγών που χρησιμοποιούνται, τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις στατιστικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ιδιαιτερότητες που είναι ουσιώδεις για την ερμηνεία και την κατάρτιση συγκρίσιμων στατιστικών και δεικτών.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες για τα μέτρα που αφορούν την παροχή μεταδεδομένων, μεταξύ άλλων σχετικών με τα χαρακτηριστικά των ερευνών και των άλλων πηγών που χρησιμοποιούνται, τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις στατιστικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ιδιαιτερότητες που είναι ουσιώδεις για την ερμηνεία και την κατάρτιση συγκρίσιμων στατιστικών και δεικτών.
Τροπολογία 223
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα II – στοιχείο γ – παράγραφος 1
Στατιστικές παρέχονται ετησίως. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν το πρώτο έτος αναφοράς, το χρονικό διάστημα και την προθεσμία παροχής των δεδομένων.
Στατιστικές παρέχονται ετησίως. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν το πρώτο έτος αναφοράς, το χρονικό διάστημα και την προθεσμία παροχής των δεδομένων.
Τροπολογία 224
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα II – στοιχείο δ – παράγραφος 4
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν τα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τις μεταβλητές, τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις των προαναφερόμενων θεμάτων, και την κατανομή των χαρακτηριστικών.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν τα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τις μεταβλητές, τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις των προαναφερόμενων θεμάτων, και την κατανομή των χαρακτηριστικών.
Τροπολογία 225
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα II – στοιχείο ε – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για τα μέτρα που αφορούν την παροχή μεταδεδομένων, μεταξύ άλλων σχετικών με τα χαρακτηριστικά των πηγών και των συγκεντρώσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται, τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις στατιστικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ιδιαιτερότητες που είναι ουσιώδεις για την ερμηνεία και την κατάρτιση συγκρίσιμων στατιστικών και δεικτών.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες για τα μέτρα που αφορούν την παροχή μεταδεδομένων, μεταξύ άλλων σχετικών με τα χαρακτηριστικά των πηγών και των συγκεντρώσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται, τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις στατιστικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ιδιαιτερότητες που είναι ουσιώδεις για την ερμηνεία και την κατάρτιση συγκρίσιμων στατιστικών και δεικτών.
Τροπολογία 226
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα III – στοιχείο γ – παράγραφος 1
Στατιστικές παρέχονται ετησίως. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, όσον αφορά τα μέτρα για το πρώτο έτος αναφοράς. Τα δεδομένα υποβάλλονται το αργότερο εντός 24 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Προσωρινά ή κατ’ εκτίμηση δεδομένα μπορούν να παρέχονται ενωρίτερα. Στην περίπτωση συμβάντων που αφορούν τη δημόσια υγεία, μπορούν να καταρτίζονται ειδικές συλλογές συμπληρωματικών δεδομένων είτε για όλους τους θανάτους είτε για συγκεκριμένες αιτίες θανάτου.
Στατιστικές παρέχονται ετησίως. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες όσον αφορά τα μέτρα για το πρώτο έτος αναφοράς. Τα δεδομένα υποβάλλονται το αργότερο εντός 24 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Προσωρινά ή κατ’ εκτίμηση δεδομένα μπορούν να παρέχονται ενωρίτερα. Στην περίπτωση συμβάντων που αφορούν τη δημόσια υγεία, μπορούν να καταρτίζονται ειδικές συλλογές συμπληρωματικών δεδομένων είτε για όλους τους θανάτους είτε για συγκεκριμένες αιτίες θανάτου.
Τροπολογία 227
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα III – στοιχείο δ – παράγραφος 4
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν τα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τις μεταβλητές, τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις των προαναφερόμενων θεμάτων, και την κατανομή των χαρακτηριστικών.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν τα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τις μεταβλητές, τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις των προαναφερόμενων θεμάτων, και την κατανομή των χαρακτηριστικών.
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 8 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα III – στοιχείο ε – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για τα μέτρα που αφορούν την παροχή μεταδεδομένων, μεταξύ άλλων σχετικών με τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις στατιστικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ιδιαιτερότητες που είναι ουσιώδεις για την ερμηνεία και την κατάρτιση συγκρίσιμων στατιστικών και δεικτών.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες για τα μέτρα που αφορούν την παροχή μεταδεδομένων, μεταξύ άλλων σχετικών με τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις στατιστικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ιδιαιτερότητες που είναι ουσιώδεις για την ερμηνεία και την κατάρτιση συγκρίσιμων στατιστικών και δεικτών.
Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 9 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα IV – στοιχείο γ – παράγραφος 1
Στατιστικές παρέχονται ετησίως. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, όσον αφορά τα μέτρα για το πρώτο έτος αναφοράς. Τα δεδομένα υποβάλλονται το αργότερο εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.
Στατιστικές παρέχονται ετησίως. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες όσον αφορά τα μέτρα για το πρώτο έτος αναφοράς. Τα δεδομένα υποβάλλονται το αργότερο εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.
Τροπολογία 230
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα IV – στοιχείο δ – παράγραφος 4
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν τα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τις μεταβλητές, τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις των προαναφερόμενων θεμάτων, και την κατανομή των χαρακτηριστικών.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν τα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τις μεταβλητές, τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις των προαναφερόμενων θεμάτων, και την κατανομή των χαρακτηριστικών.
Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 9 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα IV – στοιχείο ε – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για τα μέτρα που αφορούν την παροχή μεταδεδομένων, μεταξύ άλλων σχετικών με τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις στατιστικές, τα ποσοστά δήλωσης των εργατικών ατυχημάτων και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα χαρακτηριστικά δείγματος και τις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ιδιαιτερότητες που είναι ουσιώδεις για την ερμηνεία και την κατάρτιση συγκρίσιμων στατιστικών και δεικτών.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες για τα μέτρα που αφορούν την παροχή μεταδεδομένων, μεταξύ άλλων σχετικών με τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις στατιστικές, τα ποσοστά δήλωσης των εργατικών ατυχημάτων και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα χαρακτηριστικά δείγματος και τις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ιδιαιτερότητες που είναι ουσιώδεις για την ερμηνεία και την κατάρτιση συγκρίσιμων στατιστικών και δεικτών.
Τροπολογία 232
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 10 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα V – στοιχείο γ – παράγραφος 1
Για τις επαγγελματικές ασθένειες, οι στατιστικές παρέχονται ετησίως και υποβάλλονται το αργότερο εντός 15 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για μέτρα που αφορούν τις περιόδους αναφοράς, τα χρονικά διαστήματα και τις προθεσμίες παροχής των λοιπών συλλογών δεδομένων.
Για τις επαγγελματικές ασθένειες, οι στατιστικές παρέχονται ετησίως και υποβάλλονται το αργότερο εντός 15 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες για μέτρα που αφορούν τις περιόδους αναφοράς, τα χρονικά διαστήματα και τις προθεσμίες παροχής των λοιπών συλλογών δεδομένων.
Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 10 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα V – στοιχείο δ – παράγραφος 4
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν τα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τις μεταβλητές, τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις των προαναφερόμενων θεμάτων, και την κατανομή των χαρακτηριστικών.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας τα μέτρα που αφορούν τα χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα τις μεταβλητές, τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις των προαναφερόμενων θεμάτων, και την κατανομή των χαρακτηριστικών.
Τροπολογία 234
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 77 – παράγραφος 2 – σημείο 10 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008
Παράρτημα V – στοιχείο ε – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για τα μέτρα που αφορούν την παροχή μεταδεδομένων, μεταξύ άλλων σχετικών με τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις στατιστικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ιδιαιτερότητες που είναι ουσιώδεις για την ερμηνεία και την κατάρτιση συγκρίσιμων στατιστικών και δεικτών.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες για τα μέτρα που αφορούν την παροχή μεταδεδομένων, μεταξύ άλλων σχετικών με τον πληθυσμό που καλύπτεται από τις στατιστικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές ιδιαιτερότητες που είναι ουσιώδεις για την ερμηνεία και την κατάρτιση συγκρίσιμων στατιστικών και δεικτών.
Τροπολογία 235
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 78 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009
Άρθρο 5 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1α, 2 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1α, 2 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 236
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VIII – σημείο 79 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5α, σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ένωση.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας την εφαρμοσιμότητα των διεθνών λογιστικών προτύπων («εγκριθέντα διεθνή λογιστικά πρότυπα») στην Ένωση.
Τροπολογία 237
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VIII – σημείο 79 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, σε περίπτωση πιθανών άμεσων κινδύνων για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5β εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου.
διαγράφεται
Τροπολογία 238
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VIII – σημείο 79 – παράγραφος 2 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
(1α)  στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
«Για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής, οι εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους καταρτίζουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, εάν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, οι τίτλοι τους είναι δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οιουδήποτε κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών(1)
«Για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής, οι εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους καταρτίζουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1, εάν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, οι τίτλοι τους είναι δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 21 του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ
Τροπολογία 239
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VIII – σημείο 79 – παράγραφος 2 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
Άρθρο 5
(1β)  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 5
«Άρθρο 5
Δυνατότητες όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς και τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες
Δυνατότητες όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς και τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες
Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν ή να υποχρεώνουν:
Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν ή να υποχρεώνουν:
α)  τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 4 να καταρτίζουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους,
α)  τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 4 να καταρτίζουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους,
β)  τις άλλες εταιρείες, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 4, να καταρτίζουν τους ενοποιημένους ή/και τους ετήσιους λογαριασμούς τους,
β)  τις άλλες εταιρείες, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 4, να καταρτίζουν τους ενοποιημένους ή/και τους ετήσιους λογαριασμούς τους,
σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2
σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1
Τροπολογία 240
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VIII – σημείο 79 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
Άρθρο 5 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 241
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VIII – σημείο 79 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
Άρθρο 5 α – παράγραφος 6
Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.   Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 242
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VIII – σημείο 79 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
Άρθρο 5 β
Άρθρο 5β
διαγράφεται
Διαδικασία επείγοντος
1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται επί όσο χρονικό διάστημα δεν προβάλλεται αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.
2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν αντίρρηση για την κατ' εξουσιοδότηση πράξη με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5α παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεως απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 243
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VIII – σημείο 79 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
Άρθρα 6 και 7
(3)  τα άρθρα 6 και 7 απαλείφονται.
(3)  το άρθρο 6 απαλείφεται.
Τροπολογία 244
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VIII – σημείο 79 – παράγραφος 2 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
Άρθρο 7
(3α)  το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 7
«Άρθρο 7
Ενημέρωση και συντονισμός
Ενημέρωση και συντονισμός
1.  Η Επιτροπή διατηρεί τακτικές επαφές με την επιτροπή σχετικά με την πρόοδο των δρομολογούμενων προγραμμάτων του ΟΔΛΠ και τα τυχόν σχετικά έγγραφα που εκδίδονται από τον ΟΔΛΠ προκειμένου να συντονίζει τις θέσεις και να διευκολύνει τις συζητήσεις σχετικά με την υιοθέτηση προτύπων που ενδέχεται να προκύψουν από τα εν λόγω προγράμματα και έγγραφα.
1.  Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτική βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο των δρομολογούμενων προγραμμάτων του ΟΔΛΠ και τα τυχόν σχετικά έγγραφα που εκδίδονται από τον ΟΔΛΠ προκειμένου να συντονίζει τις θέσεις και να διευκολύνει τις συζητήσεις σχετικά με την υιοθέτηση προτύπων που ενδέχεται να προκύψουν από τα εν λόγω προγράμματα και έγγραφα.
2.  Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως και εγκαίρως την επιτροπή, αν προτίθεται να μην προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριμένου προτύπου.»
2.  Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως και εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αν προτίθεται να μην προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριμένου προτύπου.»
Τροπολογία 245
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VII – σημείο 80 – παράγραφος 1
Προκειμένου να προσαρμόζεται η οδηγία 2009/110/ΕΚ ώστε να λαμβάνονται υπόψη ο πληθωρισμός ή οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι εξελίξεις της αγοράς και προκειμένου να εξασφαλίζεται συγκλίνουσα εφαρμογή ορισμένων εξαιρέσεων που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για την τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Η οδηγία 2009/110/ΕΚ περιλαμβάνει στο άρθρο 14 ανάθεση εξουσίας στην Επιτροπή να θεσπίζει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την επικαιροποίηση των διατάξεων της οδηγίας, ώστε, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, «να λαμβάνονται υπόψη ο πληθωρισμός ή οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι εξελίξεις της αγοράς. Εάν μια τέτοια εξουσιοδότηση προσαρμοστεί, ώστε να μετατραπεί σε εξουσιοδότηση για την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, χωρίς περαιτέρω αλλαγές, δεν θα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ σχετικά με τον απαραίτητο προσδιορισμό των στόχων, του περιεχομένου και της έκτασης της εξουσιοδότησης. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε χρήση της εξουσιοδότησης μέχρι στιγμής, τούτη θα πρέπει να διαγραφεί.
Τροπολογία 246
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VIII – σημείο 80 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Οδηγία 2009/110/ΕΚ
Άρθρο 14
(1)  το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(1)  το άρθρο 14 απαλείφεται.
Άρθρο 14
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α, ώστε:
α)  να τροποποιεί την παρούσα οδηγία ώστε να λαμβάνονται υπόψη ο πληθωρισμός ή οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι εξελίξεις της αγοράς·
β)  να τροποποιεί το άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 για να εξασφαλίζει τη συγκλίνουσα εφαρμογή των εξαιρέσεων που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις.·
Τροπολογία 247
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος VIII – σημείο 80 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2009/110/ΕΚ
Άρθρο 14α
(2)  προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 14α:
διαγράφεται
«Άρθρο 14α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 14 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία προσδιορίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
________________
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.· ’
Τροπολογία 248
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 81 – παράγραφος 2 – σημείο 4
Οδηγία 75/324/ΕΟΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 249
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 81 – παράγραφος 2 – σημείο 4
Οδηγία 75/324/ΕΟΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 250
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 83 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Οδηγία 80/181/ΕΟΚ
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6γ για τη θέσπιση συμπληρωματικών ενδείξεων.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 6γ για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας συμπληρωματικές ενδείξεις.
Τροπολογία 251
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 83 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 80/181/ΕΟΚ
Άρθρο 6 γ – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 252
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 83 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 80/181/ΕΟΚ
Άρθρο 6 γ – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6α αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6α αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 253
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 84 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Οδηγία 97/67/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 6
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α, για τον καθορισμό των εν λόγω τυποποιημένων συνθηκών.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 21α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας τις εν λόγω τυποποιημένες συνθήκες.
Τροπολογία 254
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 84 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Οδηγία 97/67/ΕΚ
Άρθρο 20 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 16 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 16 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 255
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 86 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003
Άρθρο 31 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 και το άρθρο 31 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 και το άρθρο 31 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 256
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 88 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2004/10/ΕΚ
Άρθρο 3 β – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3α και το άρθρο 5 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3α και το άρθρο 5 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 257
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 90 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Οδηγία 2006/123/ΕΚ
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 39α, με τις οποίες καθορίζονται κοινά κριτήρια για τον προσδιορισμό του κατάλληλου χαρακτήρα της ασφάλισης ή των εγγυήσεων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με βάση τη φύση και την έκταση του κινδύνου.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 39α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας κοινά κριτήρια για τον προσδιορισμό του κατάλληλου χαρακτήρα της ασφάλισης ή των εγγυήσεων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με βάση τη φύση και την έκταση του κινδύνου.
Τροπολογία 258
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 90 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2006/123/ΕΚ
Άρθρο 36 – εδάφιο 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 39α, για να ορίζει τις προθεσμίες που προβλέπουν τα άρθρα 28 και 35.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 39α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία ορίζοντας τις προθεσμίες που προβλέπουν τα άρθρα 28 και 35.
Τροπολογία 259
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 90 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Οδηγία 2006/123/ΕΚ
Άρθρο 39 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 23 παράγραφος 4 και το άρθρο 36 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 23 παράγραφος 4 και το άρθρο 36 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 260
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 90 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Οδηγία 2006/123/ΕΚ
Άρθρο 39 α – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 και το άρθρο 36 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 και το άρθρο 36 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 261
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 91 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2
—  να τροποποιεί τα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού σε ορισμένες περιπτώσεις·
—  να τροποποιεί τα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού·
Τροπολογία 262
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 91 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 131α, για τον ορισμό των μεθόδων δοκιμής.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 131α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας τις μεθόδους δοκιμής.
Τροπολογία 263
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 91 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
Άρθρο 41 – παράγραφος 7
«7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 131α, ύστερα από διαβούλευση με τον Οργανισμό, προκειμένου να μεταβάλλει το ποσοστό των επιλεγόμενων φακέλων και να τροποποιεί τα κριτήρια της παραγράφου 5 ή να προσθέτει νέα κριτήρια στην παράγραφο 5
«7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 131α, ύστερα από διαβούλευση με τον Οργανισμό, για να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό μεταβάλλοντας το ποσοστό των επιλεγόμενων φακέλων και επικαιροποιώντας τα κριτήρια της παραγράφου 5 ή προσθέτοντας σε αυτή νέα κριτήρια.»
Τροπολογία 264
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 91 – παράγραφος 3 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
Άρθρο 73 – παράγραφος 2
(4α)  στο άρθρο 73, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
2.  Η τελική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 133 παράγραφος 4. Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο τροποποίησης στα κράτη μέλη τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την ψηφοφορία.
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 131α, για να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με την τελική απόφαση σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος XVII.»
Τροπολογία 265
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 91 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
Άρθρο 131 α
«Άρθρο 131α
«Άρθρο 131α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 41 παράγραφος 7, το άρθρο 58 παράγραφοι 1 και 8, το άρθρο 68 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 131 και το άρθρο 138 παράγραφος 9 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 41 παράγραφος 7, το άρθρο 58 παράγραφοι 1 και 8, το άρθρο 68 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 73 παράγραφος 2, το άρθρο 131 και το άρθρο 138 παράγραφος 9 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 41 παράγραφος 7, το άρθρο 58 παράγραφοι 1 και 8, το άρθρο 68 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 131 και το άρθρο 138 παράγραφος 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 41 παράγραφος 7, το άρθρο 58 παράγραφοι 1 και 8, το άρθρο 68 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 73 παράγραφος 2, το άρθρο 131 και το άρθρο 138 παράγραφος 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 41 παράγραφος 7, το άρθρο 58 παράγραφοι 1 και 8, το άρθρο 68 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 131 και το άρθρο 138 παράγραφος 9 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 41 παράγραφος 7, το άρθρο 58 παράγραφοι 1 και 8, το άρθρο 68 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 73 παράγραφος 2, το άρθρο 131 και το άρθρο 138 παράγραφος 9 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
_____________________
_____________________
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»
Τροπολογία 266
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 94 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2009/48/ΕΚ
Άρθρο 46 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 46 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 46 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 267
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 94 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2009/48/ΕΚ
Άρθρο 46 α – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 46 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 46 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 268
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 97 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2009/125/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α συμπληρώνοντας την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 269
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 97 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/125/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 10
«10. Αν απαιτείται, ένα μέτρο εφαρμογής που καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού περιλαμβάνει διατάξεις για τη στάθμιση διάφορων περιβαλλοντικών πτυχών.»
«10. Αν απαιτείται, ένα μέτρο εφαρμογής που καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού περιλαμβάνει διατάξεις για τη στάθμιση διάφορων περιβαλλοντικών πτυχών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τέτοιες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α συμπληρώνοντας την παρούσα οδηγία.»
Τροπολογία 270
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 97 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2009/125/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εν λόγω μέτρα με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εν λόγω μέτρα με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α συμπληρώνοντας την παρούσα οδηγία
Τροπολογία 271
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 97 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Οδηγία 2009/125/ΕΚ
Άρθρο 18 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1 και το άρθρο 16 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1 και το άρθρο 16 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την… [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
Τροπολογία 272
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 98 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009
Άρθρο 14
«Άρθρο 14
«Άρθρο 14
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α, οι οποίες είναι απαραίτητες βάσει της τεχνολογικής προόδου, σχετικά με τα ακόλουθα:
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α για να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό βάσει της τεχνολογικής προόδου, καθορίζοντας τα ακόλουθα:
α)  μέτρα για τροποποιήσεις όσον αφορά τις οριακές τιμές για την αντίσταση τριβής κύλισης και το θόρυβο κύλισης που ορίζονται στα μέρη Β και Γ του παραρτήματος ΙΙ, όποτε αυτό γίνεται αναγκαίο εξαιτίας αλλαγών στις διαδικασίες δοκιμής και χωρίς να μειώνεται το ισχύον επίπεδο φιλοδοξιών αναφορικά με το περιβάλλον·
β)  μέτρα για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙV, ώστε αυτό να περιλάβει τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ που γίνονται υποχρεωτικοί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της απόφασης 97/836/ΕΚ.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό σε συνάρτηση με την τεχνολογική πρόοδο, καθορίζοντας τα ακόλουθα:
α)  λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους, των κατασκευαστικών στοιχείων ή των χωριστών τεχνικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 12·
α)  λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους, των κατασκευαστικών στοιχείων ή των χωριστών τεχνικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 12·
β)  λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας για οχήματα που προορίζονται για την οδική μεταφορά επικίνδυνων φορτίων εντός ή μεταξύ κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό 105 της ΟΕΕ/ΟΗΕ·
β)  λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας για οχήματα που προορίζονται για την οδική μεταφορά επικίνδυνων φορτίων εντός ή μεταξύ κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό 105 της ΟΕΕ/ΟΗΕ·
γ)  ακριβέστερο ορισμό των φυσικών χαρακτηριστικών και των απαιτήσεων απόδοσης που πρέπει να πληροί ένα ελαστικό προκειμένου να εμπίπτει στον ορισμό του «ελαστικού χιονιού», «ελαστικού έλξης», «ελαστικού ειδικής χρήσεως», «επαγγελματικού ελαστικού εκτός δρόμου», «ενισχυμένου ελαστικού», και «extra load ελαστικού» σύμφωνα με το άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο σημεία 8 έως 13·
γ)  ακριβέστερο ορισμό των φυσικών χαρακτηριστικών και των απαιτήσεων απόδοσης που πρέπει να πληροί ένα ελαστικό προκειμένου να εμπίπτει στον ορισμό του «ελαστικού χιονιού», «ελαστικού έλξης», «ελαστικού ειδικής χρήσεως», «επαγγελματικού ελαστικού εκτός δρόμου», «ενισχυμένου ελαστικού», και «extra load ελαστικού» σύμφωνα με το άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο σημεία 8 έως 13·
δ)  μέτρα για τροποποιήσεις όσον αφορά τις οριακές τιμές για την αντίσταση τριβής κύλισης και το θόρυβο κύλισης που ορίζονται στα μέρη Β και Γ του παραρτήματος ΙΙ, όποτε αυτό γίνεται αναγκαίο εξαιτίας αλλαγών στις διαδικασίες δοκιμής και χωρίς να μειώνεται το ισχύον επίπεδο φιλοδοξιών αναφορικά με το περιβάλλον·
ε)  λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαδικασία για τον προσδιορισμό των επιπέδων θορύβου στα οποία αναφέρεται το παράρτημα ΙΙ μέρος Γ σημείο 1·
ε)  λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαδικασία για τον προσδιορισμό των επιπέδων θορύβου στα οποία αναφέρεται το παράρτημα ΙΙ μέρος Γ σημείο 1·
στ)  μέτρα για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙV, ώστε αυτό να περιλάβει τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ που γίνονται υποχρεωτικοί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της απόφασης 97/836/ΕΚ·
ζ)  διοικητικές διατάξεις όσον αφορά τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους, των κατασκευαστικών στοιχείων ή των χωριστών τεχνικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 12·
ζ)  διοικητικές διατάξεις όσον αφορά τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους, των κατασκευαστικών στοιχείων ή των χωριστών τεχνικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 12·
η)  μέτρα για την εξαίρεση ορισμένων οχημάτων ή κλάσεων οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 από την υποχρέωση εγκατάστασης των προηγμένων συστημάτων οχημάτων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 10 εφόσον, μετά από την πραγματοποίηση μιας ανάλυσης κόστους/οφέλους και αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές παράμετροι ασφαλείας, αποδειχθεί ότι η εφαρμογή των συστημάτων αυτών δεν είναι κατάλληλη για τα συγκεκριμένα οχήματα ή κλάσεις οχημάτων·
η)  μέτρα για την εξαίρεση ορισμένων οχημάτων ή κλάσεων οχημάτων των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 από την υποχρέωση εγκατάστασης των προηγμένων συστημάτων οχημάτων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 10 εφόσον, μετά από την πραγματοποίηση μιας ανάλυσης κόστους/οφέλους και αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές παράμετροι ασφαλείας, αποδειχθεί ότι η εφαρμογή των συστημάτων αυτών δεν είναι κατάλληλη για τα συγκεκριμένα οχήματα ή κλάσεις οχημάτων·
θ)  άλλα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.»
θ)  άλλα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.»
Τροπολογία 273
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 98 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009
Άρθρο 14 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 14 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 14 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
(Η αναφορά στην κεφαλίδα που σχετίζεται με το παράρτημα («Παράρτημα I – μέρος IX – σημείο 98 – παράγραφος 2 – σημείο 3») αντιστοιχεί στο «Παράρτημα I – μέρος IX – σημείο 98 – παράγραφος 2 – σημείο 2» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (επαναλαμβάνεται το Παράρτημα I, μέρος IX, σημείο 98, παράγραφος 2, σημείο 2) στην πρόταση της Επιτροπής.
Τροπολογία 274
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 98 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009
Άρθρο 14 α – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
(Η αναφορά στην κεφαλίδα που σχετίζεται με το παράρτημα («Παράρτημα I – μέρος IX – σημείο 98 – παράγραφος 2 – σημείο 3») αντιστοιχεί στο «Παράρτημα I – μέρος IX – σημείο 98 – παράγραφος 2 – σημείο 2» της πρότασης της Επιτροπής. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εσφαλμένη αρίθμηση (επαναλαμβάνεται το Παράρτημα I, μέρος IX, σημείο 98, παράγραφος 2, σημείο 2) στην πρόταση της Επιτροπής.
Τροπολογία 275
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 99 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8 α (νέα)
—  για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, επιτρέποντας παρεκκλίσεις από την απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα, σε περίπτωση που ανακύψει σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια συστατικού που χρησιμοποιείται σε καλλυντικά.
Τροπολογία 276
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 99 – παράγραφος 3
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 όσον αφορά τις παρεκκλίσεις σε σχέση με τις δοκιμές σε ζώα, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, προκειμένου να εκδίδει αποφάσεις για την έγκριση παρεκκλίσεων από την απαγόρευση των πειραμάτων σε ζώα. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
διαγράφεται
Τροπολογία 277
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 99 – παράγραφος 4 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 9
«Τα μέτρα που αναφέρονται στο έκτο εδάφιο θεσπίζονται με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό επιτρέποντας την παρέκκλιση που αναφέρεται στο έκτο εδάφιο.»
Τροπολογία 278
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 99 – παράγραφος 4 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α, ώστε να καταρτίζει κατάλογο κοινών κριτηρίων για ισχυρισμούς που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σχετικά με καλλυντικά προϊόντα, κατόπιν διαβουλεύσεων με την ΕΕΑΚ ή άλλους σχετικούς φορείς και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας 2005/29/ΕΚ.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καταρτίζοντας κατάλογο κοινών κριτηρίων για ισχυρισμούς που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σχετικά με καλλυντικά προϊόντα, κατόπιν διαβουλεύσεων με την ΕΕΑΚ ή άλλους σχετικούς φορείς και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας 2005/29/ΕΚ.»
Τροπολογία 279
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος IX – σημείο 99 – παράγραφος 4 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009
Άρθρο 31 α
«Άρθρο 31α
«Άρθρο 31α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 8, το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 16 παράγραφοι 8 και 9, το άρθρο 20 παράγραφος 2 και το άρθρο 31 παράγραφοι 1, 2 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 8, το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 16 παράγραφοι 8 και 9, το άρθρο 18 παράγραφος 2, το άρθρο 20 παράγραφος 2 και το άρθρο 31 παράγραφοι 1, 2 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 8, το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 16 παράγραφοι 8 και 9, το άρθρο 20 παράγραφος 2 και το άρθρο 31 παράγραφοι 1, 2 και 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία προσδιορίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 8, το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 16 παράγραφοι 8 και 9, το άρθρο 18 παράγραφος 2, το άρθρο 20 παράγραφος 2 και το άρθρο 31 παράγραφοι 1, 2 και 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία προσδιορίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 8, το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 16 παράγραφοι 8 και 9, το άρθρο 20 παράγραφος 2 και το άρθρο 31 παράγραφοι 1, 2 και 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 8, το άρθρο 14 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 16 παράγραφοι 8 και 9, το άρθρο 18 παράγραφος 2, το άρθρο 20 παράγραφος 2 και το άρθρο 31 παράγραφοι 1, 2 και 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
_____________________
_____________________
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»
Τροπολογία 280
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 102 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 281
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 104 – παράγραφος 1
Για την προσαρμογή της οδηγίας 97/70/ΕΚ στην εξέλιξη του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί την εν λόγω οδηγία, προκειμένου να λαμβάνει υπόψη μεταγενέστερες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου Torremolinos. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Για την προσαρμογή της οδηγίας 97/70/ΕΚ στην εξέλιξη του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί την εν λόγω οδηγία, προκειμένου να λαμβάνει υπόψη μεταγενέστερες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου Torremolinos και να την συμπληρώνει θεσπίζοντας διατάξεις σχετικά με την εναρμονισμένη ερμηνεία εκείνων των διατάξεων του παραρτήματος του πρωτοκόλλου Torremolinos οι οποίες έχουν αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των διοικήσεων των επιμέρους συμβαλλόμενων μερών.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προτύπων της Ένωσης, θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για να τροποποιεί την παρούσα οδηγία με σκοπό την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της τυχόν τροποποίησης του πρωτοκόλλου Torremolinos εφόσον, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής, συντρέχει πρόδηλος κίνδυνος τέτοια διεθνής τροποποίηση να υποβιβάσει το επίπεδο ασφάλειας στη θάλασσα, το επίπεδο αποφυγής της ρύπανσης από πλοία ή το επίπεδο προστασίας των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, που καθορίζεται από την ενωσιακή ναυτιλιακή νομοθεσία, ή να μην συνάδει με αυτήν.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 282
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 104 – παράγραφος 2
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής της οδηγίας 97/70/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με την εναρμονισμένη ερμηνεία εκείνων των διατάξεων του παραρτήματος του πρωτοκόλλου Torremolinos οι οποίες έχουν αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών των επιμέρους συμβαλλόμενων μερών, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή τους στην Ένωση. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
διαγράφεται
Τροπολογία 283
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 104 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 97/70/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει, με εκτελεστικές πράξεις, εναρμονισμένη ερμηνεία εκείνων των διατάξεων του παραρτήματος του πρωτοκόλλου Torremolinos οι οποίες έχουν αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών των επιμέρους συμβαλλόμενων μερών, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η συνεκτική εφαρμογή τους στην Ένωση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2.
2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 8α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία προκειμένου να επιβάλλει εναρμονισμένη ερμηνεία εκείνων των διατάξεων του παραρτήματος του πρωτοκόλλου Torremolinos οι οποίες έχουν αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών των επιμέρους συμβαλλόμενων μερών.
Τροπολογία 284
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 104 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 97/70/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Οι τροποποιήσεις του διεθνούς νομοθετήματος που αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 4 μπορούν να εξαιρεθούν από την παρούσα οδηγία βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.
3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 8α, για να τροποποιεί την παρούσα οδηγία με σκοπό την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της τυχόν τροποποίησης του διεθνούς νομοθετήματος που αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 4 εφόσον, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής, συντρέχει πρόδηλος κίνδυνος τέτοια διεθνής τροποποίηση να υποβιβάσει το επίπεδο ασφάλειας στη θάλασσα, το επίπεδο αποφυγής της ρύπανσης από πλοία ή το επίπεδο προστασίας των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, που καθορίζεται από την ενωσιακή ναυτιλιακή νομοθεσία, ή να μην συνάδει με αυτήν.
Τροπολογία 285
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 104 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 97/70/ΕΚ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 286
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 104 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 97/70/ΕΚ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
3.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 8 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Τροπολογία 287
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 104 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 97/70/ΕΚ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 288
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος XI – σημείο 105 –παράγραφος 2 α (νέα)
Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προτύπων της Ένωσης, θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για να τροποποιεί την παρούσα οδηγία με σκοπό την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της τυχόν τροποποίησης της Marpol 73/78 εφόσον, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής, συντρέχει πρόδηλος κίνδυνος τέτοια διεθνής τροποποίηση να υποβιβάσει το επίπεδο ασφάλειας στη θάλασσα, το επίπεδο αποφυγής της ρύπανσης από πλοία ή το επίπεδο προστασίας των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, που καθορίζεται από την ενωσιακή ναυτιλιακή νομοθεσία ή να μην συνάδει με αυτήν.
Τροπολογία 289
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 105 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2000/59/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 290
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 105 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Οδηγία 2000/59/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Οι τροποποιήσεις των διεθνών νομικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 μπορούν να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 13α, για να τροποποιεί την παρούσα οδηγία με σκοπό την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της τυχόν τροποποίησης της διεθνούς νομικής πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 2 εφόσον, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής, συντρέχει πρόδηλος κίνδυνος τέτοια διεθνής τροποποίηση να υποβιβάσει το επίπεδο ασφάλειας στη θάλασσα, το επίπεδο αποφυγής της ρύπανσης από πλοία ή το επίπεδο προστασίας των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, που καθορίζεται από την ενωσιακή ναυτιλιακή νομοθεσία, ή να μην συνάδει με αυτήν.
____________________
* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την τροποποίηση των κανονισμών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1).».
Τροπολογία 291
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος XI – σημείο 106 –παράγραφος 1 α (νέα)
Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προτύπων της Ένωσης, θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για να τροποποιεί την παρούσα οδηγία με σκοπό την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της τυχόν τροποποίησης των διεθνών νομικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας εφόσον, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής, συντρέχει πρόδηλος κίνδυνος τέτοια διεθνής τροποποίηση να υποβιβάσει το επίπεδο ασφάλειας στη θάλασσα, το επίπεδο αποφυγής της ρύπανσης από πλοία ή το επίπεδο προστασίας των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, που καθορίζεται από την ενωσιακή ναυτιλιακή νομοθεσία, ή να μην συνάδει με αυτήν.
Τροπολογία 292
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 106 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2001/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
Οι τροποποιήσεις των διεθνών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 μπορούν να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 2099/2002.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 15α, για να τροποποιεί την παρούσα οδηγία με σκοπό την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της τυχόν τροποποίησης της διεθνούς πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 3 εφόσον, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής, συντρέχει πρόδηλος κίνδυνος τέτοια διεθνής τροποποίηση να υποβιβάσει το επίπεδο ασφάλειας στη θάλασσα, το επίπεδο αποφυγής της ρύπανσης από πλοία ή το επίπεδο προστασίας των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, που καθορίζεται από την ενωσιακή ναυτιλιακή νομοθεσία, ή να μην συνάδει με αυτήν.
Τροπολογία 293
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 106 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2001/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – υποσημείωση
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
διαγράφεται
Τροπολογία 294
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 106 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Οδηγία 2001/96/ΕΚ
Άρθρο 15 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 15 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 295
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 111 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 782/2003
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
«Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, σχετικά με ένα εναρμονισμένο καθεστώς επιθεώρησης και πιστοποίησης για τα πλοία που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, εφόσον απαιτείται.»
«Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας ένα εναρμονισμένο καθεστώς επιθεώρησης και πιστοποίησης για τα πλοία που αναφέρονται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, εφόσον απαιτείται.»
Τροπολογία 296
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 111 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 782/2003
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στο άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την… [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 297
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 112 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2004/52/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 4α, σχετικά με τον ορισμό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων. Οι πράξεις αυτές εκδίδονται μόνον εφόσον κρίνεται, βάσει κατάλληλων μελετών, ότι πληρούνται όλοι οι όροι που επιτρέπουν να υπάρχει διαλειτουργικότητα από όλες τις απόψεις, συμπεριλαμβανομένων όρων τεχνικών, νομικών και εμπορικών.
4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 4α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων. Οι πράξεις αυτές εκδίδονται μόνον εφόσον κρίνεται, βάσει κατάλληλων μελετών, ότι πληρούνται όλοι οι όροι που επιτρέπουν να υπάρχει διαλειτουργικότητα από όλες τις απόψεις, συμπεριλαμβανομένων όρων τεχνικών, νομικών και εμπορικών.
Τροπολογία 298
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 112 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2004/52/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 4α, σχετικά με τεχνικές αποφάσεις για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων.
5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο  για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία εγκρίνοντας τεχνικές αποφάσεις για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων.
Τροπολογία 299
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 112 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2004/52/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 4 παράγραφοι 2, 4 και 5 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 4 παράγραφοι 2, 4 και 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 300
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 113 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2004/54/ΕΚ
Άρθρο 16 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 16 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 16 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 301
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 114 – παράγραφος 1
Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 στην εξέλιξη του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τον εν λόγω κανονισμό, προκειμένου να ενσωματώνει σε αυτόν τροποποιήσεις ορισμένων διεθνών νομικών πράξεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 στην εξέλιξη του διεθνούς δικαίου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τον εν λόγω κανονισμό, προκειμένου να ενσωματώνει σε αυτόν τροποποιήσεις ορισμένων διεθνών νομικών πράξεων και να τον συμπληρώνει προκειμένου να θεσπίζει εναρμονισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή των αναγκαστικών διατάξεων του κώδικα ISPS, χωρίς να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 302
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 114 – παράγραφος 2
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή προκειμένου να ορίζει εναρμονισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή των αναγκαστικών διατάξεων του κώδικα ISPS, χωρίς να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
διαγράφεται
Τροπολογία 303
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 114 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή θεσπίζει εναρμονισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή των αναγκαστικών διατάξεων του κώδικα ISPS, χωρίς να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να θεσπίζει εναρμονισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή των αναγκαστικών διατάξεων του κώδικα ISPS, χωρίς να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 304
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 114 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 10 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 305
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 117 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α, σχετικά με αναλυτική μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της ύπαρξης αθέμιτων τιμολογιακών πρακτικών. Η εν λόγω μεθοδολογία θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται η συνήθης ανταγωνιστική τιμολόγηση, το πραγματικό κόστος και τα εύλογα περιθώρια κέρδους στο συγκεκριμένο πλαίσιο του τομέα των αερομεταφορών.»
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας αναλυτική μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της ύπαρξης αθέμιτων τιμολογιακών πρακτικών. Η εν λόγω μεθοδολογία θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται η συνήθης ανταγωνιστική τιμολόγηση, το πραγματικό κόστος και τα εύλογα περιθώρια κέρδους στο συγκεκριμένο πλαίσιο του τομέα των αερομεταφορών.»
Τροπολογία 306
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 117 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 868/2004
Άρθρο 14 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 307
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 121 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2006/126/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, σχετικά με τις προδιαγραφές για τον μικροεπεξεργαστή που προβλέπονται στο παράρτημα I. Οι προδιαγραφές αυτές προβλέπουν έγκριση τύπου ΕΚ η οποία χορηγείται μόνον όταν αποδειχθεί η ικανότητα αντίστασης σε προσπάθειες παραποίησης ή μεταβολής των δεδομένων.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία ορίζοντας τις προδιαγραφές για τον μικροεπεξεργαστή που προβλέπονται στο παράρτημα I. Οι προδιαγραφές αυτές προβλέπουν έγκριση τύπου ΕΚ η οποία χορηγείται μόνον όταν αποδειχθεί η ικανότητα αντίστασης σε προσπάθειες παραποίησης ή μεταβολής των δεδομένων.
Τροπολογία 308
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 121 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2006/126/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, προκειμένου να θεσπίζει τις ενδεδειγμένες προδιαγραφές κατά της πλαστογράφησης.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας τις ενδεδειγμένες προδιαγραφές κατά της πλαστογράφησης.
Τροπολογία 309
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 121 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Οδηγία 2006/126/ΕΚ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 310
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 123 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2007/59/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α, ώστε να καθορίζει, βάσει σχεδίου που καταρτίζει ο Οργανισμός, κοινοτικό υπόδειγμα για την άδεια, το πιστοποιητικό και το επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού, καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, λαμβάνοντας υπόψη της μέτρα κατά της πλαστογράφησης.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας, βάσει σχεδίου που καταρτίζει ο Οργανισμός, κοινοτικό υπόδειγμα για την άδεια, το πιστοποιητικό και το επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού, καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, λαμβάνοντας υπόψη της μέτρα κατά της πλαστογράφησης.
Τροπολογία 311
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 123 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2007/59/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α, ώστε να ορίζει, βάσει συστάσεως του Οργανισμού, κοινοτικούς κωδικούς για τους διαφόρους τύπους της κατηγορίας Α και Β, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. ;
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία ορίζοντας, βάσει συστάσεως του Οργανισμού, κοινοτικούς κωδικούς για τους διαφόρους τύπους της κατηγορίας Α και Β, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 312
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 123 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2007/59/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
«Για τον σκοπό αυτό, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α για τον καθορισμό, βάσει σχεδίου που καταρτίζει ο Οργανισμός, των θεμελιωδών παραμέτρων των μητρώων που θα τηρούνται, όπως είναι τα προς καταγραφή δεδομένα, η μορφή τους, καθώς και το πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων, τα δικαιώματα πρόσβασης, η διάρκεια της διατήρησης των δεδομένων και οι διαδικασίες σε περίπτωση πτώχευσης.»
«Για τον σκοπό αυτό, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας, βάσει σχεδίου που καταρτίζει ο Οργανισμός, τις θεμελιώδεις παραμέτρους των μητρώων που θα τηρούνται, όπως είναι τα προς καταγραφή δεδομένα, η μορφή τους, καθώς και το πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων, τα δικαιώματα πρόσβασης, η διάρκεια της διατήρησης των δεδομένων και οι διαδικασίες σε περίπτωση πτώχευσης.»
Τροπολογία 313
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 123 – παράγραφος 3 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2007/59/ΕΚ
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α για τον καθορισμό των κριτηρίων αυτών
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας τα κριτήρια αυτά
Τροπολογία 314
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 123 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Οδηγία 2007/59/ΕΚ
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Η επιλογή των εξεταστών και οι εξετάσεις μπορούν να υπόκεινται σε ενωσιακά κριτήρια. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α, για τον καθορισμό των εν λόγω ενωσιακών κριτηρίων βάσει σχεδίου που καταρτίζει ο Οργανισμός.
Η επιλογή των εξεταστών και οι εξετάσεις μπορούν να υπόκεινται σε ενωσιακά κριτήρια. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας τα εν λόγω ενωσιακά κριτήρια βάσει σχεδίου που καταρτίζει ο Οργανισμός.
Τροπολογία 315
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 123 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Οδηγία 2007/59/ΕΚ
Άρθρο 31 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 22 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 5, το άρθρο 31 παράγραφος 1 και το άρθρο 34 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 22 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 5, το άρθρο 31 παράγραφος 1 και το άρθρο 34 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 316
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 123 – παράγραφος 3 – σημείο 8
Οδηγία 2007/59/ΕΚ
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α, ώστε να καθορίζει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των προγραμματισμένων αυτών καρτών.».
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των προγραμματισμένων αυτών καρτών.»
Τροπολογία 317
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 124 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007
Άρθρο 34 – παράγραφος 1
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34α, σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 2, 10 και 12.
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 2, 10 και 12.
Τροπολογία 318
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 124 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007
Άρθρο 34 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 33 και το άρθρο 34 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 33 και στο άρθρο 34 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 319
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 126 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2008/96/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α
«1α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, με τις οποίες καθορίζει κοινά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία πρέπει να δηλώνεται η σοβαρότητα του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού θανάτων και τραυματιών.»
«1α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας κοινά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία πρέπει να δηλώνεται η σοβαρότητα του ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού θανάτων και τραυματιών.»
Τροπολογία 320
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 126 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Οδηγία 2008/96/ΕΚ
Άρθρο 12 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1α και το άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1α και το άρθρο 12 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 321
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 127 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο i
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, για τη θέσπιση ορισμένων στοιχείων των κοινών βασικών προτύπων.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας ορισμένα στοιχεία των κοινών βασικών προτύπων.»
Τροπολογία 322
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 127 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, προκειμένου να ορίζει κριτήρια ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα παρέκκλισης από τα κοινά βασικά πρότυπα περί των οποίων η παράγραφος 1 και να υιοθετούν εναλλακτικά μέτρα ασφαλείας που να εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας με βάση τοπική εκτίμηση επικινδυνότητας. Τα εναλλακτικά αυτά μέτρα πρέπει να δικαιολογούνται από λόγους που σχετίζονται με το μέγεθος του αεροσκάφους ή με τη φύση, την κλίμακα ή τη συχνότητα των πτήσεων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό ορίζοντας κριτήρια ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα παρέκκλισης από τα κοινά βασικά πρότυπα περί των οποίων η παράγραφος 1 και να υιοθετούν εναλλακτικά μέτρα ασφαλείας που να εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας με βάση τοπική εκτίμηση επικινδυνότητας. Τα εναλλακτικά αυτά μέτρα πρέπει να δικαιολογούνται από λόγους που σχετίζονται με το μέγεθος του αεροσκάφους ή με τη φύση, την κλίμακα ή τη συχνότητα των πτήσεων ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 323
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 127 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008
Άρθρο 18 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 11 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 324
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος XI – σημείο 129 –παράγραφος 1 α (νέα)
Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προτύπων της Ένωσης, θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για να τροποποιεί την παρούσα οδηγία με σκοπό την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της τυχόν τροποποίησης του κώδικα του ΔΝΟ για τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων εφόσον, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής, συντρέχει πρόδηλος κίνδυνος τέτοια διεθνής τροποποίηση να υποβιβάσει το επίπεδο ασφάλειας στη θάλασσα, το επίπεδο αποφυγής της ρύπανσης από πλοία ή το επίπεδο προστασίας των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, που καθορίζεται από την ενωσιακή ναυτιλιακή νομοθεσία, ή να μην συνάδει με αυτήν.
Τροπολογία 325
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 129 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2009/18/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, σχετικά με την κοινή μεθοδολογία για τη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενα κατάλληλα συμπεράσματα που προκύπτουν από διερευνήσεις ατυχημάτων.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας την κοινή μεθοδολογία για τη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενα κατάλληλα συμπεράσματα που προκύπτουν από διερευνήσεις ατυχημάτων.
Τροπολογία 326
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 129 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2009/18/ΕΚ
Άρθρο 18 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 20 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 20 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 327
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 129 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Οδηγία 2009/18/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 3
3.  Τροποποιήσεις του κώδικα του ΔΝΟ για τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων μπορεί να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002.
3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 18α, για να τροποποιεί την παρούσα οδηγία με σκοπό την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της τυχόν τροποποίησης του κώδικα του ΔΝΟ για τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων εφόσον, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής, συντρέχει πρόδηλος κίνδυνος τέτοια διεθνής τροποποίηση να υποβιβάσει το επίπεδο ασφάλειας στη θάλασσα, το επίπεδο αποφυγής της ρύπανσης από πλοία ή το επίπεδο προστασίας των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, που καθορίζεται από την ενωσιακή ναυτιλιακή νομοθεσία ή να μην συνάδει με αυτήν.
Τροπολογία 328
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 130 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2009/33/ΕΚ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 7 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 7 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 329
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 133 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εδάφια 1 και 2
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, ώστε να καταρτίζει κατάλογο των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες, μαζί με τις παραβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV, μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τους ελέγχους δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που δέχονται από άλλα κράτη μέλη.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καταρτίζοντας κατάλογο των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Ένωσης, οι οποίες, μαζί με τις παραβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV, μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τους ελέγχους δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που δέχονται από άλλα κράτη μέλη.»
Τροπολογία 330
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 133 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 24 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 9 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 9 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 331
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 134 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009
Άρθρο 14 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 332
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 135 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 5
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α σχετικά με τις διαδικασίες ανακοίνωσης των ονομάτων αυτών των μεταφορέων και των σημείων ανταπόκρισης του δρομολογίου στις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις διαδικασίες ανακοίνωσης των ονομάτων αυτών των μεταφορέων και των σημείων ανταπόκρισης του δρομολογίου στις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών.»
Τροπολογία 333
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 135 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α σχετικά με το υπόδειγμα των βεβαιώσεων.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας το υπόδειγμα των βεβαιώσεων.»
Τροπολογία 334
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 135 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α σχετικά με το υπόδειγμα των αδειών.»
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας το υπόδειγμα των αδειών.»
Τροπολογία 335
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 135 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α σχετικά με το υπόδειγμα των αιτήσεων.»
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας το υπόδειγμα των αιτήσεων.»
Τροπολογία 336
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 135 – παράγραφος 3 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α σχετικά με το υπόδειγμα του φύλλου πορείας, το υπόδειγμα του βιβλιαρίου φύλλων πορείας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται.»
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας το υπόδειγμα του φύλλου πορείας, το υπόδειγμα του βιβλιαρίου φύλλων πορείας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται.»
Τροπολογία 337
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 135 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009
Άρθρο 25 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 6 παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 5 και το άρθρο 28 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 6 παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 5 και το άρθρο 28 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 338
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XI – σημείο 135 – παράγραφος 3 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α σχετικά με το υπόδειγμα του πίνακα που χρησιμοποιείται για την ανακοίνωση των στατιστικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.».
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας το υπόδειγμα του πίνακα που χρησιμοποιείται για την ανακοίνωση των στατιστικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.»
Τροπολογία 339
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 136 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Οδηγία 89/108/ΕΟΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, για τη θέσπιση των κριτηρίων καθαρότητας στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται αυτά τα κρυογόνα μέσα.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας τα κριτήρια καθαρότητας στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται αυτά τα κρυογόνα μέσα.»
Τροπολογία 340
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 136 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 89/108/ΕΟΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, ώστε να καθορίζει τις διαδικασίες δειγματοληψίας και ελέγχου της θερμοκρασίας για τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης και τις διαδικασίες ελέγχου της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς, αποθήκευσης και αποθεματοποίησης.»
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας τις διαδικασίες δειγματοληψίας και ελέγχου της θερμοκρασίας για τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης και τις διαδικασίες ελέγχου της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς, αποθήκευσης και αποθεματοποίησης.»
Τροπολογία 341
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 136 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Οδηγία 89/108/ΕΟΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 11 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 11 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 342
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 137 – παράγραφος 1
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 1999/2/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για την τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας, και για τη συμπλήρωση της εν λόγω οδηγίας, όσον αφορά εξαιρέσεις που σχετίζονται με τη μέγιστη δόση ακτινοβολίας για τα τρόφιμα, με τις συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά τις εγκαταστάσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 1999/2/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για την τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας, και για τη συμπλήρωση της εν λόγω οδηγίας, όσον αφορά εξαιρέσεις που σχετίζονται με τη μέγιστη δόση ακτινοβολίας για τα τρόφιμα και με τις συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά τις εγκαταστάσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 343
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 137 – παράγραφος 2 – σημείο 1
Οδηγία 1999/2/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, που να επιτρέπουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και τα σχετικά διεθνή πρότυπα.»
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 11α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία επιτρέποντας εξαιρέσεις από την παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και τα σχετικά διεθνή πρότυπα.»
Τροπολογία 344
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 137 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 1999/2/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, σχετικά με τη συμπληρωματική απαίτηση που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας, και σχετικά με τις ορθές πρακτικές υγιεινής της επεξεργασίας τροφίμων.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τη συμπληρωματική απαίτηση που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας, και σχετικά με τις ορθές πρακτικές υγιεινής της επεξεργασίας τροφίμων.
Τροπολογία 345
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 137 – παράγραφος 2 – σημείο 3
Οδηγία 1999/2/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 346
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 1
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού και να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με τα εξής μέτρα:
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα του εν λόγω κανονισμού με τα εξής:
–   έγκριση των ταχειών δοκιμών,
–  επικαιροποίηση του καταλόγου επιτρεπόμενων ταχειών δοκιμών,
–  τροποποίηση της ηλικίας των βοοειδών που προβλέπεται να καλύπτονται από ετήσια προγράμματα επιτήρησης,
–  τροποποίηση της ηλικίας των βοοειδών που προβλέπεται να καλύπτονται από ετήσια προγράμματα επιτήρησης,
θέσπιση κριτηρίων για την απόδειξη της βελτίωσης της επιδημιολογικής κατάστασης μιας χώρας και εγγραφή τους στο παράρτημα,
–  επικαιροποίηση του καταλόγου κριτηρίων για την απόδειξη της βελτίωσης της επιδημιολογικής κατάστασης μιας χώρας,
–  απόφαση να επιτραπεί η διατροφή νεαρών μηρυκαστικών ζώων με πρωτεΐνες που προέρχονται από ψάρια,
–  απόφαση να επιτραπεί η διατροφή νεαρών μηρυκαστικών ζώων με πρωτεΐνες που προέρχονται από ψάρια,
Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με τα εξής:
θέσπιση λεπτομερών κριτηρίων για τη χορήγηση της εν λόγω εξαίρεσης από τις απαγορεύσεις σχετικά με τη διατροφή των ζώων,
–  θέσπιση λεπτομερών κριτηρίων για τη χορήγηση της εν λόγω εξαίρεσης από τις απαγορεύσεις σχετικά με τη διατροφή των ζώων,
–  απόφαση για την καθιέρωση ορίων ανοχής για αμελητέες ποσότητες ζωικής πρωτεΐνης στις ζωοτροφές που οφείλονται σε τυχαία και τεχνικώς αναπόφευκτη μόλυνση,
–  απόφαση για την καθιέρωση ορίων ανοχής για αμελητέες ποσότητες ζωικής πρωτεΐνης στις ζωοτροφές που οφείλονται σε τυχαία και τεχνικώς αναπόφευκτη μόλυνση,
–  απόφαση σχετικά με την ηλικία,
–  απόφαση σχετικά με την ηλικία,
–  θέσπιση κανόνων που προβλέπουν εξαιρέσεις από την απόσυρση ή την καταστροφή του υλικού ειδικού κινδύνου,
–  θέσπιση κανόνων που προβλέπουν εξαιρέσεις από την απόσυρση ή την καταστροφή του υλικού ειδικού κινδύνου,
–  έγκριση των διαδικασιών παραγωγής,
–  έγκριση των διαδικασιών παραγωγής,
–  απόφαση για την επέκταση ορισμένων διατάξεων σε άλλα ζωικά είδη,
–  απόφαση για την επέκταση ορισμένων διατάξεων σε άλλα ζωικά είδη,
–  απόφαση για την επέκταση σε άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης,
–  απόφαση για την επέκταση σε άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης,
–  θέσπιση της μεθόδου επιβεβαίωσης της ΣΕΒ στα αιγοπρόβατα.
–  θέσπιση της μεθόδου επιβεβαίωσης της ΣΕΒ στα αιγοπρόβατα.
Τροπολογία 347
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για την έγκριση των ταχειών δοκιμών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, προς επικαιροποίηση του καταλόγου του παραρτήματος Χ κεφάλαιο Γ σημείο 4.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, προς επικαιροποίηση του καταλόγου των επιτρεπόμενων ταχειών δοκιμών του παραρτήματος Χ κεφάλαιο Γ σημείο 4.»
Τροπολογία 348
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για την έγκριση των ταχειών δοκιμών προς τον σκοπό αυτόν. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ, ώστε να περιλαμβάνει σε αυτό τις εν λόγω δοκιμές.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ, ώστε να περιλαμβάνει σε αυτό τις επιτρεπόμενες προς τον σκοπό αυτόν ταχείες δοκιμές.»
Τροπολογία 349
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β – εδάφιο 2
Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, το οποίο μπορεί να αποδείξει ότι έχει βελτιωθεί η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, τα ετήσια προγράμματα επιτήρησης μπορούν να αναθεωρούνται για το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, ώστε:
Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, το οποίο μπορεί να αποδείξει ότι έχει βελτιωθεί η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, τα ετήσια προγράμματα επιτήρησης μπορούν να αναθεωρούνται για το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β για να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α τμήμα Ι σημείο 7 ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτό τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να αξιολογείται η βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης μιας χώρας, με σκοπό την αναθεώρηση των προγραμμάτων επιτήρησης.
α)   να θεσπίζει ορισμένα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να αξιολογείται η βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης μιας χώρας, με σκοπό την αναθεώρηση των προγραμμάτων επιτήρησης·
β)   να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ, κεφάλαιο Α μέρος Ι σημείο 7 ώστε να περιλάβει σε αυτό τα κριτήρια που αναφέρονται στο στοιχείο α).
(Η τροπολογία του Κοινοβουλίου επαναλαμβάνει τα στοιχεία α) και β) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1β του άρθρου 6 της πρότασης της Επιτροπής.)
Τροπολογία 350
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
«Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, μπορεί να λαμβάνεται απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, για τη χορήγηση μεμονωμένων εξαιρέσεων από τους περιορισμούς που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο. Κάθε εξαίρεση λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, θεσπίζοντας τα λεπτομερή κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της εν λόγω εξαίρεσης.»
«Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, μπορεί να λαμβάνεται απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, για τη χορήγηση μεμονωμένων εξαιρέσεων από τους περιορισμούς που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο. Κάθε εξαίρεση λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τα λεπτομερή κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της εν λόγω εξαίρεσης.»
Τροπολογία 351
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α
«4α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, καθιερώνοντας όρια ανοχής για αμελητέες ποσότητες ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές που οφείλονται σε τυχαία και τεχνικώς αναπόφευκτη μόλυνση, με βάση ευνοϊκή εκτίμηση κινδύνου, η οποία λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την ποσότητα και την πιθανή πηγή μόλυνσης, και τον τελικό προορισμό της παρτίδας.»
«4α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθιερώνοντας όρια ανοχής για αμελητέες ποσότητες ζωικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές που οφείλονται σε τυχαία και τεχνικώς αναπόφευκτη μόλυνση, με βάση ευνοϊκή εκτίμηση κινδύνου, η οποία λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την ποσότητα και την πιθανή πηγή μόλυνσης, και τον τελικό προορισμό της παρτίδας.»
Τροπολογία 352
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
«1. Η αφαίρεση και η διάθεση του υλικού ειδικού κινδύνου πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού και με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1069/2009. Το εν λόγω υλικό δεν εισάγεται στην Ένωση. Ο κατάλογος των υλικών ειδικού κινδύνου του παραρτήματος V περιλαμβάνει τουλάχιστον τον εγκέφαλο, τον νωτιαίο μυελό, τους οφθαλμούς και τις αμυγδαλές των βοοειδών ηλικίας άνω των 12 μηνών, και τη σπονδυλική στήλη των βοοειδών πάνω από ηλικία που προσδιορίζεται από την Επιτροπή. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23α, για τον προσδιορισμό της ηλικίας αυτής. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β για την τροποποίηση του καταλόγου των υλικών ειδικού κινδύνου του παραρτήματος V, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες κατηγορίες κινδύνου που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1α και παράγραφος 1β στοιχείο β).»
«1. Η αφαίρεση και η διάθεση του υλικού ειδικού κινδύνου πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού και με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1069/2009. Το εν λόγω υλικό δεν εισάγεται στην Ένωση. Ο κατάλογος των υλικών ειδικού κινδύνου του παραρτήματος V περιλαμβάνει τουλάχιστον τον εγκέφαλο, τον νωτιαίο μυελό, τους οφθαλμούς και τις αμυγδαλές των βοοειδών ηλικίας άνω των 12 μηνών, και τη σπονδυλική στήλη των βοοειδών πάνω από ηλικία που προσδιορίζεται από την Επιτροπή. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας την ηλικία αυτή. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β για την τροποποίηση του καταλόγου των υλικών ειδικού κινδύνου του παραρτήματος V, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες κατηγορίες κινδύνου που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1α και παράγραφος 1β στοιχείο β).»
Τροπολογία 353
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για την έγκριση εναλλακτικής δοκιμής που επιτρέπει ανίχνευση της ΣΕΒ πριν από τη σφαγή και για την τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος X. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε ιστούς ζώων που έχουν υποστεί την εναλλακτική δοκιμή, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω δοκιμή πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος V και ότι τα αποτελέσματα της δοκιμής είναι αρνητικά.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για να τροποποιεί το παράρτημα Χ ώστε να επικαιροποιεί τον κατάλογο των επιτρεπόμενων εναλλακτικών δοκιμών που παρατίθενται σε αυτό και επιτρέπουν ανίχνευση της ΣΕΒ πριν από τη σφαγή. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε ιστούς ζώων που έχουν υποστεί την εναλλακτική δοκιμή, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω δοκιμή πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος V και ότι τα αποτελέσματα της δοκιμής είναι αρνητικά.»
Τροπολογία 354
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, ώστε να θεσπίζει κανόνες που προβλέπουν εξαιρέσεις από τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά την ημερομηνία της πραγματικής επιβολής της εφαρμογής της απαγόρευσης για τη διατροφή των ζώων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, ή, όπως αρμόζει στην περίπτωση τρίτων χωρών ή περιοχών αυτών, που παρουσιάζουν ελεγχόμενο κίνδυνο για ΣΕΒ, όσον αφορά την ημερομηνία της πραγματικής επιβολής της εφαρμογής της απαγόρευσης χρήσης πρωτεϊνών μηρυκαστικών στις ζωοτροφές μηρυκαστικών για τα ζώα που γεννήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή σε αυτές τις τρίτες χώρες ή τις περιοχές τους, με σκοπό τον περιορισμό των απαιτήσεων για την απόσυρση και την καταστροφή των υλικών ειδικού κινδύνου.»
«5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κανόνες που προβλέπουν εξαιρέσεις από τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά την ημερομηνία της πραγματικής επιβολής της εφαρμογής της απαγόρευσης για τη διατροφή των ζώων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, ή, όπως αρμόζει στην περίπτωση τρίτων χωρών ή περιοχών αυτών, που παρουσιάζουν ελεγχόμενο κίνδυνο για ΣΕΒ, όσον αφορά την ημερομηνία της πραγματικής επιβολής της εφαρμογής της απαγόρευσης χρήσης πρωτεϊνών μηρυκαστικών στις ζωοτροφές μηρυκαστικών για τα ζώα που γεννήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή σε αυτές τις τρίτες χώρες ή τις περιοχές τους, με σκοπό τον περιορισμό των απαιτήσεων για την απόσυρση και την καταστροφή των υλικών ειδικού κινδύνου.»
Τροπολογία 355
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για την έγκριση διαδικασιών παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων ζωικής προέλευσης που απαριθμούνται στο παράρτημα VI.»
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας διαδικασίες παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων ζωικής προέλευσης που απαριθμούνται στο παράρτημα VI.»
Τροπολογία 356
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με σκοπό την επέκταση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 και σε άλλα ζωικά είδη
«3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό επεκτείνοντας τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και σε άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης
Τροπολογία 357
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 – πρόταση 1
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με σκοπό την επέκταση των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 6 και σε άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό επεκτείνοντας τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 και σε άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης.»
Τροπολογία 358
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – πρόταση 2
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για τον καθορισμό της μεθόδου επιβεβαίωσης της ΣΕΒ στα αιγοπρόβατα.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23β, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τη μέθοδο επιβεβαίωσης της ΣΕΒ στα αιγοπρόβατα.»
Τροπολογία 359
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 141 – παράγραφος 3 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001
Άρθρο 23 β – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 1β, το άρθρο 7 παράγραφοι 3, 4 και 4α, το άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 5, το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 15 παράγραφος 3, το άρθρο 16 παράγραφος 7, το άρθρο 20 παράγραφος 2 και το άρθρο 23 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 1β, το άρθρο 7 παράγραφοι 3, 4 και 4α, το άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 5, το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 15 παράγραφος 3, το άρθρο 16 παράγραφος 7, το άρθρο 20 παράγραφος 2 και το άρθρο 23 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 360
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 143 – παράγραφος 1
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 2002/46/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της εν λόγω οδηγίας προσαρμόζοντάς τα στην τεχνολογική πρόοδο και να συμπληρώνει την εν λόγω οδηγία όσον αφορά τα κριτήρια καθαρότητας για τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα II της εν λόγω οδηγίας και τις ελάχιστες ποσότητες βιταμινών και ανόργανων στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στα συμπληρώματα διατροφής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 2002/46/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της εν λόγω οδηγίας προσαρμόζοντάς τα στην τεχνολογική πρόοδο και να συμπληρώνει την εν λόγω οδηγία όσον αφορά τα κριτήρια καθαρότητας για τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα II της εν λόγω οδηγίας και τις ελάχιστες και τις μέγιστες ποσότητες βιταμινών και ανόργανων στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στα συμπληρώματα διατροφής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 361
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 143 – παράγραφος 2
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής της οδηγίας 2002/46/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων ποσοτήτων βιταμινών και ανόργανων στοιχείων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
διαγράφεται
Τροπολογία 362
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 143 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/46/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, σχετικά με τα κριτήρια καθαρότητας των ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, εκτός εάν παρόμοια κριτήρια εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.»
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας τα κριτήρια καθαρότητας των ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, εκτός εάν παρόμοια κριτήρια εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.»
Τροπολογία 363
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 143 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2002/46/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, για τον καθορισμό των ελάχιστων ποσοτήτων βιταμινών και ανόργανων στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία ορίζοντας:
α)  τις ελάχιστες ποσότητες βιταμινών και ανόργανων στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου· και
Η Επιτροπή καθορίζει τις μέγιστες ποσότητες βιταμινών και ανόργανων στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2
β)  τις μέγιστες ποσότητες βιταμινών και ανόργανων στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.»
Τροπολογία 364
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 143 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Οδηγία 2002/46/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
(3)  στο άρθρο 12, η παράγραφος 3 απαλείφεται·
(3)  στο άρθρο 12, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
«3. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να εξασφαλισθεί η προστασία της υγείας του ανθρώπου, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 12α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία.
Κράτος μέλος που έλαβε μέτρα διασφάλισης δύναται, στην περίπτωση αυτή, να τα διατηρεί σε ισχύ μέχρι την έκδοση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.»
Τροπολογία 365
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 143 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Οδηγία 2002/46/ΕΚ
Άρθρο 12 α
«Άρθρο 12α
«Άρθρο 12α
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 5 β το άρθρο 5 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 5, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 12 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διαρκείας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις κατά της παράτασης το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 5 και το άρθρο 5 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 5, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 12 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 5 και το άρθρο 5 παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 5, το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 12 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
_______________________
_______________________
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»
Τροπολογία 366
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 144 – παράγραφος 2
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του στοιχείου θ) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 29 της οδηγίας 2002/98/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, προκειμένου να προσδιορίζει τη διαδικασία για την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων, καθώς και τη μορφή κοινοποίησης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
διαγράφεται
Τροπολογία 367
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 144 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2002/98/ΕΚ
Άρθρο 27 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 29 πρώτο και τρίτο εδάφιο ανατίθεται επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 29 πρώτο και τρίτο εδάφιο ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 368
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 144 – παράγραφος 3 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2002/98/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α, για την τροποποίηση των τεχνικών απαιτήσεων των παραρτημάτων Ι έως IV ώστε να τα προσαρμόζει στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο.
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 27α για να τροποποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι έως IV ώστε να τα προσαρμόζει στην τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο.
Εφόσον, στην περίπτωση των τεχνικών απαιτήσεων των παραρτημάτων III έως IV, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η διαδικασία του άρθρου 27β εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»
Εφόσον, στην περίπτωση των τεχνικών απαιτήσεων των παραρτημάτων III έως IV, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η διαδικασία του άρθρου 27β εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»
Τροπολογία 369
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 144 – παράγραφος 3 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2002/98/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – σημείο i
β)  στο δεύτερο εδάφιο, το στοιχείο θ) απαλείφεται·
διαγράφεται
Τροπολογία 370
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 144 – παράγραφος 3 – σημείο 3 – στοιχείο δ
Οδηγία 2002/98/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 5
δ)  προστίθεται το ακόλουθο πέμπτο εδάφιο:
διαγράφεται
«Η Επιτροπή καθορίζει τη διαδικασία για την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων, καθώς και τη μορφή κοινοποίησης μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.».
Τροπολογία 371
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 146 – παράγραφος 2 – σημείο 2
Οδηγία 2003/99/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
«1. Εάν τα στοιχεία που συλλέγονται στο πλαίσιο της συνήθους παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 4 δεν είναι επαρκή, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, καταρτίζοντας συντονισμένα προγράμματα παρακολούθησης για μία ή περισσότερες ζωονόσους ή ζωονοσογόνους παράγοντες. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται ιδίως όταν εντοπίζονται ειδικές ανάγκες και όταν υπάρχει ανάγκη εκτίμησης κινδύνων ή καθορισμού τιμών αναφοράς σχετικά με τις ζωονόσους ή τους ζωονοσογόνους παράγοντες σε επίπεδο κρατών μελών ή σε επίπεδο Ένωσης.»
«1. Εάν τα στοιχεία που συλλέγονται στο πλαίσιο της συνήθους παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 4 δεν είναι επαρκή, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καταρτίζοντας συντονισμένα προγράμματα παρακολούθησης για μία ή περισσότερες ζωονόσους ή ζωονοσογόνους παράγοντες. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται ιδίως όταν εντοπίζονται ειδικές ανάγκες και όταν υπάρχει ανάγκη εκτίμησης κινδύνων ή καθορισμού τιμών αναφοράς σχετικά με τις ζωονόσους ή τους ζωονοσογόνους παράγοντες σε επίπεδο κρατών μελών ή σε επίπεδο Ένωσης.»
Τροπολογία 372
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 146 – παράγραφος 2 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2003/99/ΕΚ
Άρθρο 11 – τίτλος
(2α)  στο άρθρο 131, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Τροποποιήσεις των παραρτημάτων και μεταβατικά ή εκτελεστικά μέτρα
Τροποποιήσεις των παραρτημάτων και εκτελεστικά μέτρα
Τροπολογία 373
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 146 – παράγραφος 2 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2003/99/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
(3α)  στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
Άλλα εκτελεστικά ή μεταβατικά μέτρα μπορούν να εκδίδονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2.
Επιπλέον, εκτελεστικά μέτρα μπορούν να εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 374
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 146 – παράγραφος 2 – σημείο 4
Οδηγία 2003/99/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 11 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 375
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 147 – παράγραφος 1
Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα του εν λόγω κανονισμού προσαρμόζοντάς το στην τεχνολογική πρόοδο και να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό θεσπίζοντας κατάλληλα κατώτερα όρια για την παρουσία ΓΤΟ στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κάτω από τα οποία οι απαιτήσεις επισήμανσης δεν ισχύουν, υπό ορισμένους όρους, και ορίζοντας συγκεκριμένους κανόνες για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους φορείς μαζικής εστίασης στον τελικό καταναλωτή.
Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί το παράρτημα του εν λόγω κανονισμού προσαρμόζοντάς το στην τεχνολογική πρόοδο και να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό προσδιορίζοντας τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διαφόρων τμημάτων του εν λόγω κανονισμού, θεσπίζοντας κατάλληλα κατώτερα όρια για την παρουσία ΓΤΟ στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, κάτω από τα οποία οι απαιτήσεις επισήμανσης δεν ισχύουν, υπό ορισμένους όρους, θεσπίζοντας μέτρα ώστε οι οικονομικοί παράγοντες να ικανοποιούν τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να συμμορφώνονται οι οικονομικοί παράγοντες προς τις απαιτήσεις επισήμανσης και ορίζοντας συγκεκριμένους κανόνες για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους φορείς μαζικής εστίασης στον τελικό καταναλωτή.
Τροπολογία 376
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 147 – παράγραφος 3
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που είναι απαραίτητα ώστε οι οικονομικοί παράγοντες να ικανοποιούν τις αρμόδιες αρχές, με τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να συμμορφώνονται οι οικονομικοί παράγοντες προς τις απαιτήσεις επισήμανσης και με τους κανόνες προς διευκόλυνση της ομοιόμορφης εφαρμογής ορισμένων διατάξεων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σχετικά με τους κανόνες προς διευκόλυνση της ομοιόμορφης εφαρμογής ορισμένων διατάξεων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 377
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 147 – παράγραφος 4 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
«2. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, εάν κάποιο είδος τροφίμου υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος τμήματος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό, προσδιορίζοντας εάν κάποιο είδος τροφίμου υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος τμήματος.»
Τροπολογία 378
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 147 – παράγραφος 4 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34α, ώστε να θεσπίζει κατάλληλα κατώτερα όρια, ιδίως για τρόφιμα που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, ή να λαμβάνει υπόψη την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.»
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κατάλληλα κατώτερα όρια, ιδίως για τρόφιμα που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, ή να λαμβάνει υπόψη την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.»
Τροπολογία 379
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 147 – παράγραφος 4 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 14
«Άρθρο 14
«Άρθρο 14
Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες
Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34α, για τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους φορείς μαζικής εστίασης στον τελικό καταναλωτή. Για να λαμβάνεται υπόψη η ιδιάζουσα κατάσταση των φορέων μαζικής εστίασης, οι κανόνες αυτοί δύνανται να προβλέπουν την προσαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε).
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας:
α)  τα μέτρα που είναι απαραίτητα ώστε οι οικονομικοί παράγοντες να ικανοποιούν τις αρμόδιες αρχές όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3·
β)  τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να συμμορφώνονται οι οικονομικοί παράγοντες προς τις απαιτήσεις σήμανσης όπως ορίζεται στο άρθρο 13· και
γ)  συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους φορείς μαζικής εστίασης στον τελικό καταναλωτή. Για να λαμβάνεται υπόψη η ιδιάζουσα κατάσταση των φορέων μαζικής εστίασης, οι κανόνες αυτοί δύνανται να προβλέπουν την προσαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε).
2.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων:
2.  Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει λεπτομερείς κανόνες για να διευκολύνει την ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 13 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.»
α)  τα μέτρα που είναι απαραίτητα ώστε οι οικονομικοί παράγοντες να ικανοποιούν τις αρμόδιες αρχές όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3·
β)  τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να συμμορφώνονται οι οικονομικοί παράγοντες προς τις απαιτήσεις σήμανσης όπως ορίζεται στο άρθρο 13·
γ)  τους λεπτομερείς κανόνες προς διευκόλυνση της ομοιόμορφης εφαρμογής του άρθρου 13.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 380
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 147 – παράγραφος 4 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
«2. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, εάν κάποιο είδος ζωοτροφής υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος τμήματος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.»
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό προσδιορίζοντας εάν κάποιο είδος ζωοτροφής υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος τμήματος.
Τροπολογία 381
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 147 – παράγραφος 4 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 24 – παράγραφος 4
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34α, ώστε να θεσπίζει κατάλληλα κατώτερα όρια, ιδίως για ζωοτροφές που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, ή να λαμβάνει υπόψη την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.»
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας κατάλληλα κατώτερα όρια, ιδίως για ζωοτροφές που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, ή να λαμβάνει υπόψη την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.»
Τροπολογία 382
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 147 – παράγραφος 4 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
Άρθρο 26
«Άρθρο 26
«Άρθρο 26
Εκτελεστικές αρμοδιότητες
Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες
Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων:
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 34α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας:
α)  τα μέτρα που είναι απαραίτητα ώστε οι οικονομικοί παράγοντες να ικανοποιούν τις αρμόδιες αρχές όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3,
α)  τα μέτρα που είναι απαραίτητα ώστε οι οικονομικοί παράγοντες να ικανοποιούν τις αρμόδιες αρχές όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3,
β)  τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να συμμορφώνονται οι οικονομικοί παράγοντες προς τις απαιτήσεις επισήμανσης όπως ορίζεται στο άρθρο 25,
β)  τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να συμμορφώνονται οι οικονομικοί παράγοντες προς τις απαιτήσεις επισήμανσης όπως ορίζεται στο άρθρο 25,
γ)  τους λεπτομερείς κανόνες προς διευκόλυνση της ομοιόμορφης εφαρμογής του άρθρου 25.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.»
2.  Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει λεπτομερείς κανόνες για να διευκολύνει την ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 25 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 383
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 147 – παράγραφος 4 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
«Άρθρο 34 α
«Άρθρο 34α
«Άρθρο 34α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 1α, το άρθρο 24 παράγραφος 4 και το άρθρο 32 έκτο εδάφιο ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 1, το άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 24 παράγραφος 4, το άρθρο 26 παράγραφος 1 και το άρθρο 32 έκτο εδάφιο ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος, το άρθρο 24 παράγραφος 4 και το άρθρο 32 έκτο εδάφιο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος 1, το άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 24 παράγραφος 4, το άρθρο 26 παράγραφος 1 και το άρθρο 32 έκτο εδάφιο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος, το άρθρο 24 παράγραφος 4 ή το άρθρο 32 έκτο εδάφιο αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 4, το άρθρο 14 παράγραφος , το άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 24 παράγραφος 4, το άρθρο 26 παράγραφος 1 και το άρθρο 32 έκτο εδάφιο αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
________________________
________________________
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»
Τροπολογία 384
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 151 – παράγραφος 1
Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού και να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό όσον αφορά τους στόχους της Ένωσης για τη μείωση του επιπολασμού των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, ειδικές μεθόδους ελέγχου, ειδικούς κανόνες σχετικά με τα κριτήρια για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ενωσιακών εργαστηρίων αναφοράς και ορισμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού και να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό όσον αφορά τους στόχους της Ένωσης για τη μείωση του επιπολασμού των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, ειδικές μεθόδους ελέγχου, ειδικούς κανόνες σχετικά με τα κριτήρια για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ενωσιακών εργαστηρίων αναφοράς, την έγκριση μεθόδων για δοκιμές, καθώς και όσον αφορά ορισμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 385
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 151 – παράγραφος 2
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή σχετικά με την έγκριση μεθόδων για τη δοκιμή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
διαγράφεται
Τροπολογία 386
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 151 – παράγραφος 3 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, σχετικά με τους στόχους της Ένωσης για τη μείωση του επιπολασμού των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα I στήλη 1 στους πληθυσμούς ζώων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι στήλη 2, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τους στόχους της Ένωσης για τη μείωση του επιπολασμού των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα I στήλη 1 στους πληθυσμούς ζώων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι στήλη 2, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:
Τροπολογία 387
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 151 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α σχετικά με:
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά:
Τροπολογία 388
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 151 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
«4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 6, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για τη θέσπιση των κανόνων σχετικά με τον καθορισμό, από τα κράτη μέλη, των κριτηρίων κατά το άρθρο 5 παράγραφος 5, και κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.»
«4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 6, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό θεσπίζοντας τους κανόνες σχετικά με τον καθορισμό, από τα κράτη μέλη, των κριτηρίων κατά το άρθρο 5 παράγραφος 5, και κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.»
Τροπολογία 389
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 151 – παράγραφος 3 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφια 2 και 3
«Η άδεια μπορεί να αποσύρεται κατά την ίδια διαδικασία και, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 6, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, ώστε να καθορίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με αυτά τα κριτήρια.»
«Η άδεια μπορεί να αποσύρεται κατά την ίδια διαδικασία και με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 6, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας ειδικούς κανόνες σχετικά με αυτά τα κριτήρια.»
Τροπολογία 390
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 151 – παράγραφος 3 – σημείο 6 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των ενωσιακών εργαστηρίων αναφοράς, ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους με εκείνες των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς.»
«2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ενωσιακών εργαστηρίων αναφοράς, ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους με εκείνες των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς.»
Τροπολογία 391
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 151 – παράγραφος 3 – σημείο 6 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς, ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους με εκείνες των σχετικών εργαστηρίων στα κράτη μέλη που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α).»
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό καθορίζοντας τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς, ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους με εκείνες των σχετικών εργαστηρίων στα κράτη μέλη που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α).»
Τροπολογία 392
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 151 – παράγραφος 3 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
«3. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, άλλες μεθόδους δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας άλλες μεθόδους δοκιμών, διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
Τροπολογία 393
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 151 – παράγραφος 3 – σημείο 7 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003
Άρθρο 13 – τίτλος
(7α)  στο άρθρο 13, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Μέτρα εφαρμογής και μεταβατικά μέτρα
Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες
Τροπολογία 394
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 151 – παράγραφος 3 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α, για την τροποποίηση στοιχείων που αφορούν τα σχετικά υγειονομικά πιστοποιητικά.»
«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13α για να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό τροποποιώντας στοιχεία που αφορούν τα σχετικά υγειονομικά πιστοποιητικά.»
Τροπολογία 395
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 151 – παράγραφος 3 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
(8α)  στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
Άλλα μέτρα εφαρμογής ή μεταβατικά μέτρα μπορούν να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2.»
«Επιπλέον, εκτελεστικά μέτρα μπορούν να εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 396
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 151 – παράγραφος 3 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003
«Άρθρο 13 α
«Άρθρο 13α
«Άρθρο 13α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 6 και 7, το άρθρο 5 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 6 και 7, το άρθρο 5 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 12 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 6 και 7, το άρθρο 5 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 13 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 6 και 7, το άρθρο 5 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 12 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 13 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016*.
4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου*.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1, 6 και 7, το άρθρο 5 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 13 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1, 6 και 7, το άρθρο 5 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 12 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 13 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
________________________
________________________
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»
* ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»
Τροπολογία 397
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 152 – παράγραφος 1
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 2004/23/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να συμπληρώνει την εν λόγω οδηγία με απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας ιστών και κυττάρων, καθώς και προϊόντων και υλικών που έρχονται σε επαφή με τους εν λόγω ιστούς και κύτταρα και έχουν επιπτώσεις στην ποιότητά τους, καθώς και να την συμπληρώνει με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας 2004/23/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να συμπληρώνει την εν λόγω οδηγία καθορίζοντας απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας ιστών και κυττάρων, καθώς και προϊόντων και υλικών που έρχονται σε επαφή με τους εν λόγω ιστούς και κύτταρα και έχουν επιπτώσεις στην ποιότητά τους, και θεσπίζοντας διαδικασίες για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και για την επαλήθευση της ισοδυναμίας των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας εισαγόμενων ιστών και κυττάρων καθώς και να την συμπληρώνει όσον αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, για να διασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 398
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 152 – παράγραφος 2
Για να διασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής της οδηγίας 2004/23/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να θεσπίζει διαδικασίες για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και για την επαλήθευση της ισοδυναμίας των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας εισαγόμενων ιστών και κυττάρων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
διαγράφεται
Τροπολογία 399
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 152 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2004/23/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28α, προκειμένου να καθορίζει τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας ιστών και κυττάρων, καθώς και προϊόντων και υλικών που έρχονται σε επαφή με τους εν λόγω ιστούς και κύτταρα και έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα και την ασφάλειά τους.
5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28α για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας ιστών και κυττάρων, προϊόντων και υλικών που έρχονται σε επαφή με τους εν λόγω ιστούς και κύτταρα και έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα και την ασφάλειά τους, καθώς και θεσπίζοντας τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο Ένωσης.
Τροπολογία 400
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 152 – παράγραφος 3 – σημείο 1
Οδηγία 2004/23/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή θεσπίζει τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο Ένωσης μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.»·
διαγράφεται
Τροπολογία 401
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 152 – παράγραφος 3 – σημείο 2
Οδηγία 2004/23/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
«4. Η Επιτροπή θεσπίζει τις διαδικασίες για την επαλήθευση της ισοδυναμίας των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2
«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας τις διαδικασίες για την επαλήθευση της ισοδυναμίας των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας σύμφωνα με την παράγραφο 1
Τροπολογία 402
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 152 – παράγραφος 3 – σημείο 3
Οδηγία 2004/23/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 2
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28α, όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) του πρώτου εδαφίου.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28α, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) του πρώτου εδαφίου.
Τροπολογία 403
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – μέρος XII – σημείο 152 – παράγραφος 3 – σημείο 4
Οδηγία 2004/23/ΕΚ
«Άρθρο 28 α
«Άρθρο 28α
«Άρθρο 28α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 παράγραφος 5 και το άρθρο 28 δεύτερο εδάφιο ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Omnibus].
2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 28 δεύτερο εδάφιο ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εγείρουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 8 παράγραφος 5 και το άρθρο 28 δεύτερο εδάφιο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
3.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 28 δεύτερο εδάφιο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε