Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0400B(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0190/2019

Esitatud tekstid :

A8-0190/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 16.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0409

Vastuvõetud tekstid
PDF 611kWORD 166k
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – II osa ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0799),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 33, artikli 43 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, artikli 64 lõiget 2, artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõike 2 punkti b, artikli 168 lõike 4 punkti a, artikli 168 lõike 4 punkti b, artiklit 172, artikli 192 lõiget 1, artiklit 207, artikli 214 lõiget 3 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0148/2019),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, artikli 43 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõike 2 punkti b, artikli 168 lõike 4 punkti a, artikli 168 lõike 4 punkti b, artikli 192 lõiget 1 ja artikli 338 lõiget 1,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 1. juuni 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 1. detsembri 2017. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni kirju,

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi 7. märtsi 2019. aasta otsust lubada õiguskomisjonil jagada eespool nimetatud komisjoni ettepanek kaheks ja koostada selle alusel kaks eraldiseisvat seadusandlikku raportit,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0020/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi ja muudatusettepanekutena esitatud seisukohta (A8-0190/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 2
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 33, artikli 43 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, artikli 64 lõiget 2, artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõike 2 punkti b, artikli 168 lõike 4 punkti a, artikli 168 lõike 4 punkti b, artiklit 172, artikli 192 lõiget 1, artiklit 207, artikli 214 lõiget 3 ja artikli 338 lõiget 1,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõike 2 punkti b, artikli 168 lõike 4 punkti a, artikli 168 lõike 4 punkti b, artikli 192 lõiget 1 ja artikli 338 lõiget 1,
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
(1)  Lissaboni lepingu järgselt eristatakse selgelt komisjonile delegeeritud volitusi võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ning mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi (delegeeritud õigusaktid), ning komisjonile antud volitusi võtta vastu õigusakte, et tagada ühtsed tingimused õiguslikult siduvate liidu õigusaktide rakendamiseks (rakendusaktid).
(1)  Lissaboni lepinguga on oluliselt muudetud seadusandja poolt komisjonile antavate volituste õigusraamistikku, eristades selgelt komisjonile delegeeritud volitusi võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ning mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi (delegeeritud õigusaktid), ning komisjonile antud volitusi võtta vastu õigusakte, et tagada ühtsed tingimused õiguslikult siduvate liidu õigusaktide rakendamiseks (rakendusaktid).
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
(8 a)   Üksteisega tihedalt sidumata volituste liitmine ja esitamine ühes komisjoni delegeeritud õigusaktis takistab Euroopa Parlamendi kontrolliõiguse kasutamist, sest parlament on sunnitud lihtsalt kogu delegeeritud õigusakti heaks kiitma või tagasi lükkama, ilma et tal oleks võimalust iga volituse kohta eraldi arvamust avaldada.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt 1
Direktiiv 2009/31/EÜ
Artikkel 29 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 29a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmiseks.“;
Kooskõlas artikliga 29a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi lisade muutmiseks, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga.“;
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2009/31/EÜ
Artikkel 29a – lõige 2
2.  Artiklis 29 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 29 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt 3
Direktiiv 2009/31/EÜ
Artikkel 30
(3)   artikkel 30 jäetakse välja.
(3)  artikkel 30 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 30
Komiteemenetlus
1.  Komisjoni abistab kliimamuutuste komitee, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 525/2013* artikliga 26. Kõnealune komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011** tähenduses.
2.  Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.“
___________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 165, 18.6.2013, lk 13).
** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 2
[...]
välja jäetud
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1005/2009
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte märgistamise viisi ja sisu kohta.“;
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad märgistamise viisi ja sisu kohta.“;
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1005/2009
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte märgistamise viisi ja sisu kohta.“;
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad märgistamise viisi ja sisu kohta.“;
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1005/2009
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte märgistamise viisi ja sisu kohta.“;
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad märgistamise viisi ja sisu kohta.“;
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1005/2009
Artikkel 10 – lõige 6 – lõik 3
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte sellise mehhanismi kohta, mille kohaselt antakse tootjatele ja importijatele kvoodid.“;
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad sellise mehhanismi kohta, mille kohaselt antakse tootjatele ja importijatele kvoodid.“;
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1005/2009
Artikkel 19 – lõige 1
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse täiendavaid seiremeetmeid kontrollitavate või uute ainete ning kontrollitavaid aineid sisaldavate või nendel põhinevate toodete ja seadmete kohta, mis on suunatud ajutise ladustamise, tolliladustamise või vabatsooniprotseduurile või on transiidil läbi liidu tolliterritooriumi ja mis seejärel reeksporditakse; meetmete võtmisel tugineb komisjon hinnangule, kuivõrd võivad sellised liikumised olla seotud ebaseadusliku kaubanduse ohuga, ning võtab arvesse meetmete kasulikkust keskkonnale ja sotsiaal-majanduslikku mõju.“;
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad, milles käsitletakse täiendavaid seiremeetmeid kontrollitavate või uute ainete ning kontrollitavaid aineid sisaldavate või nendel põhinevate toodete ja seadmete kohta, mis on suunatud ajutise ladustamise, tolliladustamise või vabatsooniprotseduurile või on transiidil läbi liidu tolliterritooriumi ja mis seejärel reeksporditakse; meetmete võtmisel tugineb komisjon hinnangule, kuivõrd võivad sellised liikumised olla seotud ebaseadusliku kaubanduse ohuga, ning võtab arvesse meetmete kasulikkust keskkonnale ja sotsiaal-majanduslikku mõju.“;
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1005/2009
Artikkel 20 – lõige 2
„2. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte eeskirjade kohta, mis protokolliosaliste otsuste kohaselt kehtivad protokolliga ühinemata riikidest imporditud selliste toodete ja seadmete liidus vabasse ringlusse lubamise kohta, mis on valmistatud kontrollitavate ainete abil, kuid ei sisalda aineid, mida saab selgesti pidada kontrollitavaks aineks. Sellised tooted ja seadmed tehakse kindlaks protokolliosalistele korrapäraselt antavate tehniliste nõuannete põhjal.“;
„2. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad, mis protokolliosaliste otsuste kohaselt kehtivad protokolliga ühinemata riikidest imporditud selliste toodete ja seadmete liidus vabasse ringlusse lubamise kohta, mis on valmistatud kontrollitavate ainete abil, kuid ei sisalda aineid, mida saab selgesti pidada kontrollitavaks aineks. Sellised tooted ja seadmed tehakse kindlaks protokolliosalistele korrapäraselt antavate tehniliste nõuannete põhjal.“;
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1005/2009
Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse selliste toodete ja seadmete loetelu, mille puhul kontrollitavate ainete kokkukogumist või toodete ja seadmete hävitamist ilma kontrollitavate ainete eelneva kokkukogumiseta peetakse tehniliselt ja majanduslikult otstarbekaks, ning täpsustatakse vajaduse korral, millist tehnoloogiat tuleb kasutada.
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad selliste toodete ja seadmete loetelu kohta, mille puhul kontrollitavate ainete kokkukogumist või toodete ja seadmete hävitamist ilma kontrollitavate ainete eelneva kokkukogumiseta peetakse tehniliselt ja majanduslikult otstarbekaks, ning täpsustatakse vajaduse korral, millist tehnoloogiat tuleb kasutada.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1005/2009
Artikli 22 – lõige 5 – teine ja kolmas lõik
„Komisjon annab hinnangu liikmesriikide võetud meetmetele ning kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus selle hinnangu ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal vastu võtta delegeeritud õigusakte kvalifikatsiooni miinimumnõuete kohta.“;
„Komisjon annab hinnangu liikmesriikide võetud meetmetele ning kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta selle hinnangu ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad kvalifikatsiooni miinimumnõuete kohta.“;
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 9 – punkt a – alapunkt i
Määrus (EÜ) nr 1005/2009
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1
Liikmesriigid kehtestavad lõikes 2 osutatud tegevusega tegeleva personali jaoks kvalifikatsiooni miinimumnõuded. „Liikmesriikide võetud meetmete hindamise ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 24a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kõnealuste kvalifikatsiooni miinimumnõuete ühtlustamise kohta.“;
Liikmesriigid kehtestavad lõikes 2 osutatud tegevusega tegeleva personali jaoks kvalifikatsiooni miinimumnõuded. „Liikmesriikide võetud meetmete hindamise ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 24a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad kõnealuste kvalifikatsiooni miinimumnõuete ühtlustamise kohta.“;
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1005/2009
Artikkel 23 – lõige 7
„7. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse tehnoloogiate või tavade loetelud, mida ettevõtjad peavad kasutama või järgima, et vältida ja minimeerida kontrollitavate ainete mis tahes leket ja heidet.“;
„7. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse tehnoloogiate või tavade loetelud, mida ettevõtjad peavad kasutama või järgima, et vältida ja minimeerida kontrollitavate ainete mis tahes leket ja heidet.“;
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 1005/2009
Artikkel 24a – lõige 2
2.  Artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 3 ja 5, artikli 10 lõigetes 3 ja 6, artikli 13 lõikes 2, artikli 18 lõikes 9, artiklis 19, artikli 20 lõikes 2, artikli 22 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 23 lõigetes 4 ja 7, artikli 24 lõigetes 2 ja 3, artikli 26 lõikes 3 ja artikli 27 lõikes 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 3 ja 5, artikli 10 lõigetes 3 ja 6, artikli 13 lõikes 2, artikli 18 lõikes 9, artiklis 19, artikli 20 lõikes 2, artikli 22 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 23 lõigetes 4 ja 7, artikli 24 lõigetes 2 ja 3, artikli 26 lõikes 3 ja artikli 27 lõikes 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1005/2009
Artikkel 27 – lõige 10
„10. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigetes 1–7 sätestatud aruandlusnõuete muutmise kohta, et protokolliga võetud kohustusi täita või nende kohaldamisele kaasa aidata.“
„10. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et muuta käesoleva artikli lõigetes 1–7 sätestatud aruandlusnõudeid, et protokolliga võetud kohustusi täita või nende kohaldamisele kaasa aidata.“
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 4 – lõik 2 – punkt 1
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 4 – lõige 5
„5. Kooskõlas artikliga 14b on komisjonil pärast konsulteerimist Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga (ENISA), direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 kohaselt loodud töörühmaga üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega seotud asjaolude, vormide ja korda kohta.“;
„5. Kooskõlas artikliga 14b on komisjonil pärast konsulteerimist Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga (ENISA), direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 kohaselt loodud töörühmaga üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega seotud asjaolude, vormide ja korra kohta.“;
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 4 – lõik 2 – punkt 3
Direktiiv 2002/58/EÜ
Artikkel 14b – lõige 2
2.  Artikli 4 lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [alates käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 4 lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 8 – lõik 2 – punkt 3
Direktiiv 89/391/EMÜ
Artikkel 17b – lõige 2
2.  Artiklis 16a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 16a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 16 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 92/91/EMÜ
Artikkel 11a – lõige 2
2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 17 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 92/104/EMÜ
Artikkel 11a – lõige 2
2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 18 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 93/103/EÜ
Artikkel 12a – lõige 2
2.  Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 21 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 1999/92/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2
2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 22 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2000/54/EÜ
Artikkel 19a – lõige 2
2.  Artiklis 19 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 19 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IV osa – punkt 27 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2009/104/EÜ
Artikkel 11a – lõige 2
2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 1
Direktiiv 2009/73/EÜ
Artikkel 6 – lõige 4
„4. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised piirkondliku solidaarsuse vaimus koostöö kohta.“;
„4. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised piirkondliku solidaarsuse vaimus koostöö kohta.“;
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2009/73/EÜ
Artikkel 11 – lõige 10
„10. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli rakendamise korra üksikasjad.“;
„10. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli rakendamise korra üksikasjad.“;
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 3
Direktiiv 2009/73/EÜ
Artikkel 15 – lõige 3
„3. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja tõhus järgimine ülekandesüsteemi omaniku ja hoidlatevõrgu halduri poolt.“;
„3. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja tõhus järgimine ülekandesüsteemi omaniku ja hoidlatevõrgu halduri poolt.“;
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 4
Direktiiv 2009/73/EÜ
Artikkel 36 – lõige 10
„10. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaldamise kohta ning sätestatakse menetlus, mida tuleb järgida käesoleva artikli lõigete 3, 6, 8 ja 9 kohaldamisel.“;
„10. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaldamise kohta ning sätestatakse menetlus, mida tuleb järgida käesoleva artikli lõigete 3, 6, 8 ja 9 kohaldamisel.“;
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 5
Direktiiv 2009/73/EÜ
Artikkel 42 – lõige 5
„5. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised reguleerivate asutuste kohustuste ulatuse kohta seoses nende omavahelise ja ametiga tehtava koostööga.“;
„5. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised reguleerivate asutuste kohustuste ulatuse kohta seoses nende omavahelise ja ametiga tehtava koostööga.“;
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 6
Direktiiv 2009/73/EÜ
Artikkel 43 – lõige 9
„9. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada menetluse üksikasjad, mida reguleerivad asutused, amet ja komisjon peavad järgima seoses reguleerivate asutuste poolt võetud otsuste vastavusega käesolevas artiklis viidatud suunistele.“;
„9. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada menetluse üksikasjad, mida reguleerivad asutused, amet ja komisjon peavad järgima seoses reguleerivate asutuste poolt võetud otsuste vastavusega käesolevas artiklis viidatud suunistele.“;
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 7
Direktiiv 2009/73/EÜ
Artikkel 44 – lõige 4
„4. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, milles täpsustatakse andmete säilitamise meetodid ja kord, samuti säilitatavate andmete vorm ja sisu.“;
„4. Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, milles täpsustatakse andmete säilitamise meetodid ja kord, samuti säilitatavate andmete vorm ja sisu.“;
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 8
Direktiiv 2009/73/EÜ
Artikkel 50a – lõige 2
2.  Artikli 6 lõikes 4, artikli 11 lõikes 10, artikli 15 lõikes 3, artikli 36 lõikes 10, artikli 42 lõikes 5, artikli 43 lõikes 9 ja artikli 44 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 6 lõikes 4, artikli 11 lõikes 10, artikli 15 lõikes 3, artikli 36 lõikes 10, artikli 42 lõikes 5, artikli 43 lõikes 9 ja artikli 44 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 715/2009
Artikkel 3 – lõige 5
„5. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 rakendusmenetluse üksikasjad.“;
„5. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 rakendusmenetluse üksikasjad.“;
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 715/2009
Artikkel 6 – lõige 11 – lõik 2
„Kui komisjon teeb omal algatusel ettepaneku võrgueeskirja vastuvõtmiseks, konsulteerib komisjon võrgueeskirja kavandi osas ameti, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ja teiste asjaomaste sidusrühmadega vähemalt kahe kuu jooksul. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte selliste võrgueeskirjade vastuvõtmiseks.“;
„Kui komisjon teeb omal algatusel ettepaneku võrgueeskirja vastuvõtmiseks, konsulteerib komisjon võrgueeskirja kavandi osas ameti, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ja teiste asjaomaste sidusrühmadega vähemalt kahe kuu jooksul. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu sellised võrgueeskirjad.“;
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 715/2009
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1
Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 27a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määrata kindlaks iga piirkondliku koostööstruktuuriga hõlmatud geograafiline piirkond, võttes arvesse olemasolevaid piirkondlikke koostööstruktuure. Selleks konsulteerib komisjon ameti ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikuga.
Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 27a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määrata kindlaks iga piirkondliku koostööstruktuuriga hõlmatud geograafiline piirkond, võttes arvesse olemasolevaid piirkondlikke koostööstruktuure. Selleks konsulteerib komisjon ameti ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikuga.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 715/2009
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 loetletud küsimuste kohta ja muudetakse selle punktides a, b ja c osutatud suuniseid.“;
„Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 loetletud küsimuste kohta ja muudetakse selle punktides a, b ja c osutatud suuniseid.“;
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 715/2009
Artikkel 27a – lõige 2
2.  Artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 11, artikli 7 lõikes 3, artikli 12 lõikes 3 ja artikli 23 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 11, artikli 7 lõikes 3, artikli 12 lõikes 3 ja artikli 23 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 32 – lõik 2 – punkt 6
Direktiiv 91/271/EMÜ
Artikkel 17a – lõige 2
2.  Artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 33 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 91/676/EMÜ
Artikkel 8a – lõige 2
2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 35 – lõik 2 – punkt 1
Direktiiv 96/59/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa
2.  Kooskõlas artikliga 10b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et
2.  Kooskõlas artikliga 10b on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte järgmistel eesmärkidel:
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 35 – lõik 2 – punkt 3
Direktiiv 96/59/EÜ
Artikkel 10b – lõige 2
2.  Artikli 10 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 10 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 36 – lõik 4 – punkt 2
Direktiiv 98/83/EÜ
Artikkel 11a – lõige 2
2.  Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 37 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2000/53/EÜ
Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lammutustõendile esitatavate miinimumnõuete kohta.“;
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades lammutustõendile esitatavad miinimumnõuded.“;
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 37 – lõik 3 – punkt 4
Direktiiv 2000/53/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3
„Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mis on vajalikud, et kontrollida esimeses lõigus sätestatud eesmärkide täitmist liikmesriikide poolt. Selliste eeskirjade koostamisel võtab komisjon arvesse kõiki olulisi asjaolusid, sealhulgas andmete kättesaadavust ning kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ekspordi ja impordi küsimusi.“;
„Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis on vajalikud, et kontrollida esimeses lõigus sätestatud eesmärkide täitmist liikmesriikide poolt. Selliste eeskirjade koostamisel võtab komisjon arvesse kõiki olulisi asjaolusid, sealhulgas andmete kättesaadavust ning kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ekspordi ja impordi küsimusi.“;
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 37 – lõik 3 – punkt 5
Direktiiv 2000/53/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2
„2. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lõikes 1 osutatud standardite kohta. Selliste standardite koostamisel võtab komisjon arvesse asjaomaste rahvusvaheliste foorumite tööd ning toetab seda vajaduse korral.“;
„2. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud standardid. Selliste standardite koostamisel võtab komisjon arvesse asjaomaste rahvusvaheliste foorumite tööd ning toetab seda vajaduse korral.“;
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 37 – lõik 3 – punkt 6
Direktiiv 2000/53/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2
2.  Artikli 4 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 6, artikli 7 lõikes 2 ja artikli 8 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 4 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 6, artikli 7 lõikes 2 ja artikli 8 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 38 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2000/60/EÜ
Artikkel 8 – lõige 3
„3. Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse vee seisundi analüüsimise ning seire tehnilised näitajad ja standardmeetodid.“;
„3. Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse vee seisundi analüüsimise ning seire tehnilised näitajad ja standardmeetodid.“;
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 38 – lõik 3 – punkt 3
Direktiiv 2000/60/EÜ
Artikkel 20a – lõige 2
2.  Artikli 8 lõikes 3, artikli 20 lõike 1 esimeses lõigus ja V lisa punkti 1.4.1 punktis ix osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 8 lõikes 3, artikli 20 lõike 1 esimeses lõigus ja V lisa punkti 1.4.1 punktis ix osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 38 – lõik 3 – punkt 5
Direktiiv 2000/60/EÜ
V lisa – punkt 1.4.1 – punkt ix
„ix) Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles kooskõlas punktidega i–viii sätestatakse interkalibreerimise tulemused ning kehtestatakse liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused. See avaldatakse kuue kuu jooksul pärast interkalibreerimise lõpuleviimist.“.
„ix) Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles kooskõlas punktidega i–viii sätestatakse interkalibreerimise tulemused ning kehtestatakse liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused. Need avaldatakse kuue kuu jooksul pärast interkalibreerimise lõpuleviimist.“.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 41 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2004/107/EÜ
Artikkel 5a – lõige 2
2.  Artikli 4 lõikes 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 4 lõikes 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 42 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2006/7/EÜ
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a
a)  määrata artikli 3 lõike 9 kohaldamiseks kindlaks mikrobioloogiliste meetodite võrdväärsuse EN/ISO standard;
a)  täiendada käesolevat direktiivi, määrates artikli 3 lõike 9 kohaldamiseks kindlaks mikrobioloogiliste meetodite võrdväärsuse EN/ISO standardi;
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 42 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2006/7/EÜ
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b
b)  muuta I lisa seoses kõnealuses lisas sätestatud näitajate analüüsimeetoditega, kui see on teaduse ja tehnika arengu tõttu vajalik;
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 42 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2006/7/EÜ
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c
c)  muuta V lisa, kui see on teaduse ja tehnika arengu tõttu vajalik.“;
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 42 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2006/7/EÜ
Artikkel 15a – lõige 2
2.  Artikli 15 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 15 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2006/21/EÜ
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa
2.  Kooskõlas artikliga 22a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, kui see on vajalik, et
2.  Kooskõlas artikliga 22a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte järgmistel eesmärkidel:
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2006/21/EÜ
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a
a)  täpsustada artikli 13 lõike 6 kohaldamiseks tehnilisi nõudeid, sealhulgas nõrga happe dissotsieeruva tsüaniidi määratlemise ja mõõtmise meetodiga seotud tehnilisi nõudeid;
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2006/21/EÜ
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b
b)  lõpule viia II lisas esitatud jäätmete iseloomustuse tehniliste nõuete koostamine;
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2006/21/EÜ
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c
c)  tõlgendada artikli 3 punktis 3 esitatud mõistet;
c)  esitada artikli 3 punktis 3 esitatud mõiste tõlgendus;
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2006/21/EÜ
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d
d)  määratleda III lisa kohased jäätmehoidlate klassifitseerimise kriteeriumid;
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2006/21/EÜ
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e
e)  määratleda käesoleva direktiivi tehniliseks rakendamiseks vajaminevate proovivõtu- ja analüüsimeetodite ühtlustatud standardid.
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2006/21/EÜ
Artikkel 22a – lõige 2
2.  Artikli 22 lõigetes 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 22 lõigetes 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 44 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2006/118/EÜ
Artikkel 8a – lõige 2
2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 46 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2007/2/EÜ
Artikkel 7 – lõige 1
„1. Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse ruumiandmekogumite ja -teenuste koostalitlusvõime ja vajaduse korral ühtlustamise tehniline kord. Nimetatud korra väljatöötamisel võetakse arvesse asjakohaseid kasutajate vajadusi, olemasolevaid algatusi ja rahvusvahelisi standardeid ruumiandmekogumite ühtlustamiseks, teostatavus- ja tasuvusuuringuid.
„1. Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse ruumiandmekogumite ja -teenuste koostalitlusvõime ja vajaduse korral ühtlustamise tehniline kord. Nimetatud korra väljatöötamisel võetakse arvesse asjakohaseid kasutajate vajadusi, olemasolevaid algatusi ja rahvusvahelisi standardeid ruumiandmekogumite ühtlustamiseks, teostatavus- ja tasuvusuuringuid.
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 46 – lõik 3 –punkt 3
Direktiiv 2007/2/EÜ
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa
Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte eeskirjade kohta, millega sätestatakse käesoleva peatüki täiendamiseks eelkõige:
Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse eelkõige:
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 46 – lõik 3 – punkt 4
Direktiiv 2007/2/EÜ
Artikkel 17 – lõige 8 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse kõnealuste tingimuste suhtes kohaldatavad eeskirjad. Need eeskirjad vastavad täielikult käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhimõtetele.“;
Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse kõnealuste tingimuste suhtes kohaldatavad eeskirjad. Need eeskirjad vastavad täielikult käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhimõtetele.“;
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 46 – lõik 3 – punkt 5
Direktiiv 2007/2/EÜ
Artikkel 21a – lõige 2
2.  Artikli 4 lõikes 7, artikli 7 lõikes 1, artiklis 16 ja artikli 17 lõikes 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 4 lõikes 7, artikli 7 lõikes 1, artiklis 16 ja artikli 17 lõikes 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 47 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2007/60/EÜ
Artikkel 11a – lõige 2
2.  Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 48 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2008/50/EÜ
Artikkel 28a – lõige 2
2.  Artikli 28 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 28 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 49 – lõik 2 – punkt 1
Direktiiv 2008/56/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse I ja II lisa alusel hiljemalt 15. juuliks 2010 liikmesriikide kasutatavad kriteeriumid ja metoodikastandardid viisil, mis tagaks kooskõla ning võimaldaks võrdlusi eri merepiirkondades ja allpiirkondades hea keskkonnaseisundi saavutamise ulatuse osas.
Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse I ja II lisa alusel hiljemalt 15. juuliks 2010 liikmesriikide kasutatavad kriteeriumid ja metoodikastandardid viisil, mis tagaks kooskõla ning võimaldaks võrdlusi eri merepiirkondades ja allpiirkondades hea keskkonnaseisundi saavutamise ulatuse osas.
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 49 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2008/56/EÜ
Artikkel 11 – lõige 4
„4. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte selliste seire ja hindamise spetsifikatsioonide ja standarditud meetodite sätestamiseks, mis arvestavad olemasolevate kohustustega ja tagavad seire- ja hindamistulemuste võrreldavuse.“;
„4. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte selliste seire ja hindamise spetsifikatsioonide ja standarditud meetodite sätestamiseks, mis arvestavad olemasolevate kohustustega ja tagavad seire- ja hindamistulemuste võrreldavuse.“;
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 49 – lõik 2 – punkt 4
Direktiiv 2008/56/EÜ
Artikkel 24a – lõige 2
2.  Artikli 9 lõikes 3, artikli 11 lõikes 4 ja artikli 24 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 9 lõikes 3, artikli 11 lõikes 4 ja artikli 24 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 52 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2009/147/EÜ
Artikkel 15a – lõige 2
2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 1
Määruse (EÜ) nr 1221/2009 ajakohastamiseks ja hindamiskorra kehtestamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid ja täiendatakse seda EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetlusega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Määruse (EÜ) nr 1221/2009 ajakohastamiseks ja hindamiskorra kehtestamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid ja täiendatakse seda EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetlusega ning esitatakse sektorite võrdlusdokumente ja suunisdokumente organisatsioonide registreerimise ja ühtlustamismenetluste kohta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 2
Määruse (EÜ) nr 1221/2009 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused teatavate menetluste ühtlustamiseks ja sektorite võrdlusdokumentide suhtes. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
välja jäetud
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1221/2009
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1
Komisjon võtab pädevate asutuste foorumi poolt heaks kiidetud ühtlustamismenetlustega seotud suunisdokumendid vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud menetlusega.
Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades suunisdokumente pädevate asutuste foorumi poolt heaks kiidetud ühtlustamismenetluste kohta.
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1221/2009
Artikkel 17 – lõige 3
„3. Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetluste kohta, sealhulgas nõuetekohased menetlused vastastikuse hindamise tulemusena vastu võetud otsuste peale kaebuste esitamiseks.“;
„3. Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetlused, sealhulgas nõuetekohased menetlused vastastikuse hindamise tulemusena vastu võetud otsuste peale kaebuste esitamiseks.“;
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1221/2009
Artikkel 30 – lõige 6 – lõik 1
Komisjon võtab akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste foorumi poolt heakskiidetud ühtlustamismenetlustega seotud suunisdokumendid vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud menetlusega.
Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunisdokumendid akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste foorumi poolt heaks kiidetud ühtlustamismenetluste kohta.
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1221/2009
Artikkel 46 – lõige 6
„6. Komisjon võtab lõikes 1 osutatud sektorite võrdlusdokumendid ja lõikes 4 osutatud juhise vastu rakendusaktidega kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud menetlusega.“
„6. Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu lõikes 1 osutatud sektorite võrdlusdokumendid ja lõikes 4 osutatud juhis.“
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1221/2009
Artikkel 48a
„Artikkel 48a
„Artikkel 48a
Delegeeritud volituste rakendamine
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 17 lõikes 3 ja artiklis 48 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 16 lõikes 4, artikli 17 lõikes 3, artikli 30 lõikes 6, artikli 46 lõikes 6 ja artiklis 48 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 17 lõikes 3 ja artiklis 48 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 16 lõikes 4, artikli 17 lõikes 3, artikli 30 lõikes 6, artikli 46 lõikes 6 ja artiklis 48 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 17 lõike 3 ja artikli 48 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 16 lõike 4, artikli 17 lõike 3, artikli 30 lõike 6, artikli 46 lõike 6 ja artikli 48 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
_______________
_______________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 54 – lõik 4 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 66/2010
Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1
Lõikes 6 osutatud aineid sisaldavate teatavate kaupade puhul ja ainult juhul, kui nende ainete asendamine või alternatiivse materjali või alternatiivse disaini kasutamine ei ole tehniliselt teostatav, või toodete puhul, mille üldine keskkonnatoime on teiste sama kategooria toodetega võrreldes märgatavalt suurem, on komisjonil kooskõlas artikliga 15a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud korrast erandite tegemiseks.
Lõikes 6 osutatud aineid sisaldavate teatavate kaupade puhul ja ainult juhul, kui nende ainete asendamine või alternatiivse materjali või alternatiivse disaini kasutamine ei ole tehniliselt teostatav, või toodete puhul, mille üldine keskkonnatoime on teiste sama kategooria toodetega võrreldes märgatavalt suurem, on komisjonil kooskõlas artikliga 15a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse meetmed käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud korrast erandite tegemiseks.
Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 54 – lõik 4 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 66/2010
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse hiljemalt üheksa kuud pärast EUEBiga konsulteerimist meetmed ELi ökomärgise konkreetsete kriteeriumide kehtestamiseks iga tooterühma jaoks. Need meetmed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse hiljemalt üheksa kuud pärast EUEBiga konsulteerimist meetmed ELi ökomärgise konkreetsete kriteeriumide kehtestamiseks iga tooterühma jaoks. Need meetmed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 54 – lõik 4 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 66/2010
Artikkel 15a – lõige 2
2.  Artikli 6 lõikes 7, artikli 8 lõikes 2 ja artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 6 lõikes 7, artikli 8 lõikes 2 ja artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EMÜ) nr 3924/91
Artikkel 2 – lõige 6
„6. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega ajakohastatakse PRODCOM-loetelu ja iga rubriigi kohta tegelikult kogutavaid andmeid.“
„6. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega ajakohastatakse PRODCOM-loetelu ja iga rubriigi kohta tegelikult kogutavaid andmeid.“
Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EMÜ) nr 3924/91
Artikkel 3 – lõige 5
„5. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõike 3 kohaldamise üksikasjalike eeskirjade kohta, sealhulgas tehnika arenguga kohandamiseks.“
„5. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli lõike 3 kohaldamise kohta, sealhulgas tehnika arenguga kohandamiseks.“
Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EMÜ) nr 3924/91
Artikkel 4 – lõik 2
PRODCOM-loetelu teatavate rubriikide osas on komisjonil siiski kooskõlas artikliga 9a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse vaatluste korraldamine üks kord kuus või üks kord kvartalis.
PRODCOM-loetelu teatavate rubriikide osas on komisjonil siiski kooskõlas artikliga 9a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse vaatluste korraldamine üks kord kuus või üks kord kvartalis.
Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EMÜ) nr 3924/91
Artikkel 5 – lõige 1
„1. Liikmesriigid kasutavad vajaliku teabe kogumiseks küsimustikku, mille sisu on kooskõlas komisjoni kehtestatud eeskirjadega. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte nende eeskirjade kohta.“
„1. Liikmesriigid kasutavad vajaliku teabe kogumiseks küsimustikku, mille sisu on kooskõlas komisjoni kehtestatud eeskirjadega. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega need eeskirjad kindlaks määratakse.“
Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 5
Määrus (EMÜ) nr 3924/91
Artikkel 6 – lõige 1
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mille kohaselt liikmesriigid töötlevad artikli 5 lõikes 1 osutatud täidetud küsimustikke või artikli 5 lõikes 3 osutatud muudest allikatest saadud teavet.
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks üksikasjalikud eeskirjad, mille kohaselt liikmesriigid töötlevad artikli 5 lõikes 1 osutatud täidetud küsimustikke või artikli 5 lõikes 3 osutatud muudest allikatest saadud teavet.
Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 6
Määrus (EMÜ) nr 3924/91
Artikkel 9a – lõige 2
2.  Artikli 2 lõikes 6, artikli 3 lõikes 5, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 2 lõikes 6, artikli 3 lõikes 5, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 56 – lõik 2 – punkt 1
Määrus (EMÜ) nr 696/93
Artikkel 6 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse eelkõige tootmissüsteemi statistilisi üksusi, kasutatud kriteeriume ja lisas määratletud mõisteid, et kohandada neid majanduse ja tehnika arenguga.
Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tootmissüsteemi statistilisi üksusi, kasutatud kriteeriume ja lisas määratletud mõisteid, et kohandada neid majanduse ja tehnika arenguga.
Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 56 – lõik 2 – punkt 2
Määrus (EMÜ) nr 696/93
Artikkel 6a – lõige 2
2.  Artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 1 – taane 4
–  täiendatakse kõnealust määrust kvaliteedi hindamise kriteeriumidega;
–  täiendatakse kõnealust määrust muutujate kvaliteedi hindamise kriteeriumidega;
Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 2 – sissejuhatav osa
(2)  artikli 4 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:
(2)  artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teine lõik asendatakse järgmisega:
Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1165/98
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d – lõik 2
Üksikasjad esimeses lõigus nimetatud skeemide kohta täpsustatakse lisades. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte nende heakskiitmise ja kohaldamise kohta.
Üksikasjad esimeses lõigus nimetatud skeemide kohta täpsustatakse lisades. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse täpsemalt kindlaks nende heakskiitmine ja kohaldamine.
Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1165/98
Artikkel 10 – lõige 5
„5. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kvaliteedi hindamise kriteeriumide kohta.“
„5. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks muutujate kvaliteedi hindamise kriteeriumid.“
Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1165/98
Artikkel 18 – lõige 3
(4 a)  artikli 18 lõige 3 jäetakse välja;
Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1165/98
Artikkel 18a – lõige 2
2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõikes 2, artiklis 10, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teises lõigus, artikli 10 lõikes 5, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1165/98
Artikkel 18a – lõige 3
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõikes 2, artiklis 10, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teises lõigus, artikli 10 lõikes 5, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1165/98
Artikkel 18a – lõige 6
6.  Artikli 3 lõike 3, artikli 4 lõike 2, artikli 10, A lisa punkti a, punkti b alapunkti 3, punkti c alapunktide 2 ja 10, punkti d alapunkti 2, punkti f alapunktide 8 ja 9, B lisa punkti b alapunkti 4 ja punkti d alapunkti 2, C lisa punkti b alapunkti 2, punkti d alapunkti 2 ja punkti g alapunkti 2 ning D lisa punkti b alapunkti 2 ja punkti d alapunkti 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 3 lõike 3, artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teise lõigu, artikli 10 lõike 5, A lisa punkti a, punkti b alapunkti 3, punkti c alapunktide 2 ja 10, punkti d alapunkti 2, punkti f alapunktide 8 ja 9, B lisa punkti b alapunkti 4 ja punkti d alapunkti 2, C lisa punkti b alapunkti 2, punkti d alapunkti 2 ja punkti g alapunkti 2 ning D lisa punkti b alapunkti 2 ja punkti d alapunkti 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt ii
Määrus (EÜ) nr 1165/98
A lisa – punkt b – alapunkt 3
„3. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta.“
„3. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“
Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt iii
Määrus (EÜ) nr 1165/98
A lisa – punkt c – alapunkt 2
„2. Välisturu tootjahindade (312) ja impordihindade (340) andmed võib arvutada väliskaubandusest või muudest allikatest saadud toodete ühikuväärtuse alusel ainult juhul, kui see ei too kaasa olulist kvaliteedi langust võrreldes konkreetse teabega hindade kohta. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte vajaliku andmekvaliteedi tagamise tingimuste kohta.“
„2. Välisturu tootjahindade (312) ja impordihindade (340) andmed võib arvutada väliskaubandusest või muudest allikatest saadud toodete ühikuväärtuse alusel ainult juhul, kui see ei too kaasa olulist kvaliteedi langust võrreldes konkreetse teabega hindade kohta. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks vajaliku andmekvaliteedi tagamise tingimused.“
Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt vi
Määrus (EÜ) nr 1165/98
A lisa – punkt d – alapunkt 2
„2. Lisaks sellele tuleb toodangut väljendav muutuja (110) ja töötunde väljendav muutuja (220) edastada tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava muutujate loendi muutmise kohta, nagu komisjon võib muutmisel otsustada.“
„2. Lisaks sellele tuleb toodangut väljendav muutuja (110) ja töötunde väljendav muutuja (220) edastada tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatavat muutujate loendit.“
Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt vii
Määrus (EÜ) nr 1165/98
A lisa – punkt f – alapunkt 8
„8. Komisjonil on kooskõlas artikliga 18a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud tingimused Euroopa valimiskeemi kohaldamiseks impordihinda väljendava muutuja suhtes (340).“
„8. Komisjonil on kooskõlas artikliga 18a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud tingimused Euroopa valimiskeemi kohaldamiseks impordihinda väljendava muutuja suhtes (340).“
Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt viii
Määrus (EÜ) nr 1165/98
A lisa – punkt f – alapunkt 9
„9. Välisturu tootjahindu väljendavad muutujad (122 ja 312) tuleb edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada NACE Rev. 2 B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, NACE Rev. 2 jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Muutuja 122 puhul ei nõuta teavet NACE Rev. 2 jagude D ja E kohta. Lisaks sellele tuleb impordihinda väljendav muutuja (340) edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada CPA B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, CPA jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Euroala ja eurovälise ala eristamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 18a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi kohaldamise tingimuste kohta. Euroopa valimiskeem võib impordihinda väljendava muutuja kohaldamisel piirduda toodete impordiga euroalavälistest riikidest. Muutujate 122, 312 ja 340 andmeid ei tule euroala ja eurovälise ala kohta eraldi esitada neil riikidel, kes ei ole eurot oma vääringuna kasutusele võtnud.“
„9. Välisturu tootjahindu väljendavad muutujad (122 ja 312) tuleb edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada NACE Rev. 2 B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, NACE Rev. 2 jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Muutuja 122 puhul ei nõuta teavet NACE Rev. 2 jagude D ja E kohta. Lisaks sellele tuleb impordihinda väljendav muutuja (340) edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada CPA B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, CPA jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Euroala ja eurovälise ala eristamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 18a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi kohaldamise tingimused. Euroopa valimiskeem võib impordihinda väljendava muutuja kohaldamisel piirduda toodete impordiga euroalavälistest riikidest. Muutujate 122, 312 ja 340 andmeid ei tule euroala ja eurovälise ala kohta eraldi esitada neil riikidel, kes ei ole eurot oma vääringuna kasutusele võtnud.“
Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 7 – alapunkt i
Määrus (EÜ) nr 1165/98
B lisa – punkt b – alapunkt 4
„4. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta.“
„4. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“
Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 7 – alapunkt iv
Määrus (EÜ) nr 1165/98
B lisa – punkt d – alapunkt 2 – lõik 2
Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava muutujate loendi muutmise kohta.
Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatavat muutujate loendit.
Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt i
Määrus (EÜ) nr 1165/98
C lisa – punkt b – alapunkt 2
„2. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta.“
„2. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“
(Lisaga seotud viide päises („I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt i“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt i“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa VII osa punkti 57 lõike 4 punkt 8 on vahele jäänud)).
Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt iii
Määrus (EÜ) nr 1165/98
C lisa – punkt c – alapunkt 4
iii)  punkti c alapunkti 4 viimane lõige jäetakse välja;
iii)  punkti c alapunkti 4 kolmas lõik jäetakse välja;
(Lisaga seotud viide päises („I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt iii“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt iii“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa VII osa punkti 57 lõike 4 punkt 8 on vahele jäänud)).
Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt iv
Määrus (EÜ) nr 1165/98
C lisa – punkt d – alapunkt 2
„2. Käivet (120) ja müügimahtu (123) väljendavad muutujad tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava muutujate loendi muutmise kohta.“
„2. Käivet (120) ja müügimahtu (123) väljendavad muutujad tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatavat muutujate loendit.“
(Lisaga seotud viide päises („I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt iv“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt iv“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa VII osa punkti 57 lõike 4 punkt 8 on vahele jäänud)).
Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt v
Määrus (EÜ) nr 1165/98
C lisa – punkt g – alapunkt 2
„2. Käivet (120) ning müügi deflaatorit / müügimahtu (330/123) väljendavate muutujate kohta edastatakse ühe kuu jooksul käesoleva lisa jao f lõikes 3 kindlaks määratud üksikasjad. Liikmesriigid võivad osaleda käivet ning müügi deflaatorit / müügimahtu väljendavate muutujate (120 ja 330/123) edastamisel vastavalt artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi jaotusele. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte Euroopa valimiskeemi jaotuse tingimuste kohta.“
„2. Käivet (120) ning müügi deflaatorit / müügimahtu (330/123) väljendavate muutujate kohta edastatakse ühe kuu jooksul käesoleva lisa jao f lõikes 3 kindlaks määratud üksikasjad. Liikmesriigid võivad osaleda käivet ning müügi deflaatorit / müügimahtu väljendavate muutujate (120 ja 330/123) edastamisel vastavalt artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi jaotusele. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks Euroopa valimiskeemi jaotuse tingimused.“
(Lisaga seotud viide päises („I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt v“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt v“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa VII osa punkti 57 lõike 4 punkt 8 on vahele jäänud)).
Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt i
Määrus (EÜ) nr 1165/98
D lisa – punkt b – alapunkt 2
„2. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta.“
„2. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“
(Lisaga seotud viide päises („I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt i“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 10 – alapunkt i“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa VII osa punkti 57 lõike 4 punkt 8 on vahele jäänud)).
Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt iv
Määrus (EÜ) nr 1165/98
D lisa – punkt d – alapunkt 2
„2. Käivet väljendav muutuja (120) tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava muutujate loendi muutmise kohta.“
„2. Käivet väljendav muutuja (120) tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatavat muutujate loendit.“
(Lisaga seotud viide päises („I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt iv“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 10 – alapunkt iv“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa VII osa punkti 57 lõike 4 punkt 8 on vahele jäänud)).
Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 1
Selleks et määrust (EÜ) nr 530/1999 majanduslike ja tehniliste muutustega kohandada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada kõnealust määrust nõutava informatsiooni määratluse ja jaotuse ning kvaliteedi hindamise kriteeriumidega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Selleks et määrust (EÜ) nr530/1999 majanduslike ja tehniliste muutustega kohandada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada kõnealust määrust nõutava informatsiooni määratluse ja jaotuse ning statistika kvaliteedi hindamise kriteeriumidega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13.aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 530/1999
Artikkel 6 – lõige 3
„3. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt nõutava informatsiooni määratluse ja jaotuse kohta.“; Sellised delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“
„3. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt nõutava informatsiooni määratlust ja jaotust. Sellised delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“
Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 530/1999
Artikkel 10 – lõige 3
„3. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kvaliteedi hindamise kriteeriumide kohta. Need delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“
„3. Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks statistika kvaliteedi hindamise kriteeriumid. Need delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“
Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 530/1999
Artikkel 10a – lõige 2
2.  Artikli 6 lõikes 3 ning artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 6 lõikes 3 ja artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 530/1999
Artikkel 10a – lõige 6
6.  Artikli 6 lõike 3 ja artikli 10 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 6 lõike 3 ja artikli 10 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 4
Määruse (EÜ) nr 2150/2002 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused tulemuste koostamiseks ning tulemuste edastamise asjakohase vormi ja kvaliteediaruannete sisu suhtes. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
Määruse (EÜ) nr 2150/2002 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused tulemuste koostamiseks ning tulemuste edastamise asjakohase vormi ja kvaliteediaruannete struktuuri ja üksikasjaliku korra suhtes. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 2150/2002
Artikkel 1 – lõige 5
„5. Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse III lisas esitatud statistikanomenklatuuri ja komisjoni otsusega 2000/532/EÜ* kehtestatud jäätmete nimistu vahelise vastavustabeli kehtestamise kohta.
„5. Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse määruse III lisas esitatud statistikanomenklatuuri ja komisjoni otsusega 2000/532/EÜ* kehtestatud jäätmete nimistu vaheline vastavustabel.
____________________
____________________
* Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3).“
* Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3).“
Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 2150/2002
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kvaliteedi- ja täpsustingimuste määratlemise kohta.“
„Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks kvaliteedi- ja täpsustingimused.“
Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2150/2002
Artikkel 5a – lõige 1
Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte andmete kogumise ja statistilise töötlemise, samuti tulemuste töötlemise ja edastamise majandusliku ja tehnilise arenguga kohandamise ning lisades loetletud spetsifikatsioonide kohandamise kohta.
Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kohandatakse seda andmete kogumise ja statistilise töötlemise, samuti tulemuste töötlemise ja edastamise majandusliku ja tehnilise arenguga ning millega kohandatakse lisades loetletud spetsifikatsioone.
Muudatusettepanek 125
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2150/2002
Artikkel 5b – lõige 2
2.  Artikli 1 lõikes 5, artikli 3 lõigetes 1 ja 4 ning artiklis 5a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 1 lõikes 5, artikli 3 lõigetes 1 ja 4 ning artiklis 5a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 2150/2002
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c
c)  I lisa 7. jaos ja II lisa 7. jaos osutatud kvaliteediaruannete sisu.
c)  I lisa 7. jaos ja II lisa 7. jaos osutatud kvaliteediaruannete struktuur ja üksikasjalik kord.
Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 60 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 437/2003
Artikkel 5 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte teistsuguste täpsusnõuete kehtestamise kohta.
Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse teistsugused täpsusnõuded.
Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 60 – lõik 3 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 437/2003
Artikkel 10a – lõige 2
2.  Artikli 3 lõikes 1 ja artiklis 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 3 lõikes 1 ja artiklis 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 1 – taane 3 a (uus)
–  kõnealust määrust täiendada, võttes vastu meetmeid seoses andmete esitamisega vastavalt otstarbekusuuringute tulemustele.
Muudatusettepanek 130
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 3
Määruse (EÜ) nr 450/2003 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda kvaliteediaruande sisu suhtes rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
Määruse (EÜ) nr 450/2003 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda kvaliteediaruande struktuuri ja üksikasjaliku korra suhtes rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 437/2003
Artikkel 2 – lõige 4
„4. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte indeksi tehnilise kirjelduse uuesti kindlaks määramise ja kaalumise struktuuri uuesti läbi vaatamise kohta.“
„4. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta lisa muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, et määrata uuesti kindlaks indeksi tehniline kirjeldus ja vaadata uuesti läbi kaalumise struktuur.“
Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 437/2003
Artikkel 3 – lõige 2
„2. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muudatuste kohta, millega lülitatakse NACE Rev. 2 jagudes O–S määratletud majandustegevusalad käesoleva määruse kohaldamisalasse, võttes arvesse artiklis 10 nimetatud otstarbekusuuringuid.“
„2. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega lülitatakse NACE Rev. 2 jagudes O–S määratletud majandustegevusalad käesoleva määruse kohaldamisalasse, võttes arvesse artiklis 10 ette nähtud otstarbekusuuringuid.“
Muudatusettepanek 133
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 437/2003
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1
Võttes arvesse panuseid kogu tööhõivesse ja tööjõukuludesse liidu ning siseriiklikul tasandil, on komisjonil kooskõlas artikliga 11a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et kindlaks määrata majandustegevused andmete liigitamiseks NACE Rev. 2 jagude tasandil ja edasiste alajaotuste kaupa, kuid mitte rohkem kui NACE Rev. 2 osade (kahenumbriline tasand) või osade rühmade tasandil, võttes arvesse majanduslikku ja sotsiaalset arengut.
Võttes arvesse panuseid kogu tööhõivesse ja tööjõukuludesse liidu ning siseriiklikul tasandil, on komisjonil kooskõlas artikliga 11a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses majandustegevuste jaotusega andmete liigitamiseks NACE Rev. 2 jagude tasandil ja edasiste alajaotuste kaupa, kuid mitte rohkem kui NACE Rev. 2 osade (kahenumbriline tasand) või osade rühmade tasandil, võttes arvesse majanduslikku ja sotsiaalset arengut.
Muudatusettepanek 134
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 437/2003
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kõnealuste majandustegevuste kindlaksmääramise kohta, võttes arvesse artiklis 10 määratletud otstarbekusuuringuid.
Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks kõnealused majandustegevused, võttes arvesse artiklis 10 ette nähtud otstarbekusuuringuid.
Muudatusettepanek 135
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 450/2003
Artikkel 4 – lõige 3
„3. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte ahelindeksi leidmise metoodika kehtestamise kohta.“
„3. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse ahelindeksi leidmise metoodika.“
Muudatusettepanek 136
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 450/2003
Artikkel 8 – lõige 1
„1. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte eraldi kvaliteedikriteeriumide kindlaksmääramise kohta. Edastatavad jooksvad andmed ja tagasiulatuvad andmed peavad vastama nendele kvaliteedikriteeriumidele.“
„1. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks eraldi kvaliteedikriteeriumid. Edastatavad jooksvad andmed ja tagasiulatuvad andmed peavad vastama nendele kvaliteedikriteeriumidele.“
Muudatusettepanek 137
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 450/2003
Artikkel 8 – lõige 2
„2. Liikmesriigid esitavad alates aastast 2003 komisjonile iga-aastased kvaliteediaruanded. Nende aruannete sisu määrab komisjon kindlaks rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega.“
„2. Liikmesriigid esitavad alates aastast 2003 komisjonile iga-aastased kvaliteediaruanded. Nende aruannete vormi ja üksikasjalikud tingimused määrab komisjon kindlaks rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega.“
Muudatusettepanek 138
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 450/2003
Artikkel 9
(4 a)  artikkel 9 jäetakse välja;
Muudatusettepanek 139
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 450/2003
Artikkel 10 – lõige 5
„5. Komisjon võtab otstarbekusuuringu tulemustest lähtuvad meetmed vastu rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega. Kõnealused meetmed vastavad määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklis 2 määratletud kulutasuvuse põhimõttele, sealhulgas andmeesitajate koormuse vähendamise suhtes.“
„5. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses käesoleva artikli lõikes 2 osutatud andmete esitamisega vastavalt käesolevas artiklis osutatud otstarbekusuuringute tulemustele. Kõnealused delegeeritud õigusaktid vastavad määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklis 2 määratletud kulutasuvuse põhimõttele, sealhulgas andmeesitajate koormuse vähendamise suhtes.“
Muudatusettepanek 140
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 450/2003
Artikkel 11a – lõige 2
2.  Artikli 2 lõikes 4, artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 2 lõikes 4, artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõigetes 1, 2 ja 3, artikli 8 lõikes 1 ja artikli 10 lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 141
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 450/2003
Artikkel 11a – lõige 3
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 4, artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 4, artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõigetes 1, 2 ja 3, artikli 8 lõikes 1 ja artikli 10 lõikes 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
Muudatusettepanek 142
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 450/2003
Artikkel 11a – lõige 6
6.  Artikli 2 lõike 4, artikli 3 lõike 2 ja artikli 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 2 lõike 4, artikli 3 lõike 2, artikli 4 lõigete 1, 2 ja 3, artikli 8 lõike 1 ja artikli 10 lõike 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
Muudatusettepanek 143
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VI osa – punkt 62 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 808/2004
Artikkel 8a – lõige 2
2.  Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 144
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 1 – taane 2
–  muudetakse kõnealust määrust, et kohandada liidu kogusumma osa;
–  muudetakse kõnealust määrust, et korrigeerida liidu kogusumma osa;
Muudatusettepanek 145
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1161/2005
Artikkel 2 – lõige 2
„2. Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte punktidele P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G vastavate andmete edastamise ajakava ja ning lisas loetletud tehingute asjakohaste sektorite lõikes jaotamise nõudmise mis tahes otsuse kohta. Sellise otsuse võib vastu võtta alles siis, kui komisjon on artikli 9 alusel andnud aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse rakendamisest.“
„2. Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks punktidele P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G vastavate andmete edastamise ajakava ning nõutakse lisas loetletud tehingute asjakohaste sektorite lõikes jaotamist. Sellise delegeeritud õigusakti võib vastu võtta alles siis, kui komisjon on artikli 9 alusel andnud aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse rakendamisest.“
Muudatusettepanek 146
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1161/2005
Artikkel 2 – lõige 5
b a) lõige 5 jäetakse välja;
Muudatusettepanek 147
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1161/2005
Artikkel 3 – lõige 3
„3. Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva artikli lõikes 1 liidu kogusumma osa.“
„3. Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva artikli lõiget 1, et korrigeerida liidu kogusumma osa (1 %).“
Muudatusettepanek 148
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1161/2005
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte ühiste kvaliteedistandardite vastuvõtmise kohta.
Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades ühised kvaliteedistandardid.
Muudatusettepanek 149
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1161/2005
Artikkel 7a – lõige 2
2.  Artikli 2 lõigetes 2 ja 4, artikli 3 lõikes 3 ja artikli 6 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 2 lõigetes 2 ja 4, artikli 3 lõikes 3 ja artikli 6 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 150
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1161/2005
Artikkel 7a – lõige 6
6.  Artikli 2 lõigete 2 ja 4, artikli 3 lõike 3 ja artikli 6 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 2 lõigete 2 ja 4, artikli 3 lõike 3 ja artikli 6 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
Muudatusettepanek 151
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1552/2005
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil lisaks õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kõnealuse määratluse laiendamise kohta, kui seeläbi paraneks oluliselt uurimistulemuste representatiivsus ja kvaliteet asjaomastes liikmesriikides.
Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil lisaks õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega laiendatakse kõnealust määratlust, kui seeläbi paraneks oluliselt uurimistulemuste representatiivsus ja kvaliteet asjaomastes liikmesriikides.
Muudatusettepanek 152
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1552/2005
Artikkel 7 – lõige 3
„3. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määrata kindlaks valimi- ja täpsusnõuded, nende nõuete täitmiseks vajalikud valimimahud ning NACE Rev. 2 ja suuruskategooriate, millesse tulemused saab liigitada, üksikasjalik kirjeldus.“
„3. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks valimi- ja täpsusnõuded, nende nõuete täitmiseks vajalikud valimimahud ning NACE Rev. 2 ja suuruskategooriate, millesse tulemused saab liigitada, üksikasjalik kirjeldus.“
Muudatusettepanek 153
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1552/2005
Artikkel 8 – lõige 2
„2.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitleda eriandmeid koolitust pakkuvate ettevõtete ja nende ettevõtete kohta, kes ei paku koolitust, ning kutseõppe eri vormide kohta.“
„2.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse kogutavad eriandmed koolitust pakkuvate ettevõtete ja nende ettevõtete kohta, kes ei paku koolitust, ning kutseõppe eri vormide kohta.“
Muudatusettepanek 154
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1552/2005
Artikkel 9 – lõige 4
„4. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva Euroopa statistika jaoks kogutavate ja edastatavate andmete kvaliteedinõuete ning andmete kvaliteedi hindamiseks või parandamiseks vajalike meetmete kohta.“
„4. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva Euroopa statistika jaoks kogutavate ja edastatavate andmete kvaliteedinõuded ning võetakse vastu andmete kvaliteedi hindamiseks või parandamiseks vajalikud meetmed.“
Muudatusettepanek 155
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1552/2005
Artikkel 9 – lõige 5
„5. Komisjon määrab lõikes 2 osutatud kvaliteediaruannete ülesehituse kindlaks rakendusaktiga. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega.“
„5. Liikmesriigid järgivad lõikes 2 osutatud kvaliteediaruannete koostamisel kvaliteedinõudeid ja mis tahes muid meetmeid, mis on kehtestatud lõike 4 kohaselt. Edastatud andmete kvaliteedi hindamiseks kasutavad nad komisjoni poolt rakendusaktidega kindlaks määratud formaati. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega.“
Muudatusettepanek 156
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1552/2005
Artikkel 10 – lõige 2
„2. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte andmete kogumise esimese aruandeaasta kindlaksmääramise kohta.“
„2. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks andmete kogumise esimene aruandeaasta.“
Muudatusettepanek 157
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1552/2005
Artikkel 13a – lõige 2
2.  Artikli 5 lõikes 2, artikli 7 lõikes 3, artikli 8 lõikes 2, artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 2 ja artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 5 lõikes 2, artikli 7 lõikes 3, artikli 8 lõikes 2, artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 2 ja artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 158
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 66 – lõik 2 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 458/2007
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse esimene aasta, mille kohta täieulatuslikke andmeid tuleks koguda, ning võetakse vastu hõlmatud andmete üksikasjaliku klassifitseerimisega seotud meetmed ja kasutatavad määratlused.
Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse esimene aasta, mille kohta täieulatuslikke andmeid tuleks koguda, ning võetakse vastu hõlmatud andmete üksikasjaliku klassifitseerimisega seotud meetmed ja kasutatavad määratlused.
Muudatusettepanek 159
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 66 – lõik 2 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 458/2007
Artikkel 7a – lõige 2
2.  Artikli 7 lõikes 3 ja I lisa punktis 1.1.2.4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 7 lõikes 3 ja I lisa punktis 1.1.2.4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 160
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 1
Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 716/2007 majandusliku ja tehnilise arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I ja II lisas esitatud mõisteid ja III lisa detailsusastet ning täiendatakse kõnealust määrust meetmetega koostavas riigis ja välisriigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika kohta.
Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 716/2007 majandusliku ja tehnilise arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I ja II lisas esitatud mõisteid ja III lisa detailsusastet ning täiendatakse kõnealust määrust meetmetega koostavas riigis ja välisriigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika kohta ja ühiste kvaliteedistandarditega.
Muudatusettepanek 161
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 4 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 716/2007
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse prooviuuringute järelduste põhjal vajalikud meetmeid, mida on vaja koostavas riigis ja välisriigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika jaoks.
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse prooviuuringute järelduste põhjal kindlaks meetmed, mida on vaja koostavas riigis ja välisriigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika jaoks.
Muudatusettepanek 162
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 716/2007
Artikkel 6 – lõige 3
„3. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte ühiste kvaliteedistandardite kohta.“
„3. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud ühised kvaliteedistandardid.“
Muudatusettepanek 163
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 4 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt ii
Määrus (EÜ) nr 716/2007
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c
„c) kvaliteediaruannete sisu ja sageduse kindlaksmääramine.“
„c) artikli 6 lõikes 2 osutatud kvaliteediaruannete ülesehituse, üksikasjalike tingimuste ja sageduse kindlaksmääramine.“
Muudatusettepanek 164
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 4 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 716/2007
Artikkel 9a – lõige 2
2.  Artiklis 2, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 2 teises lõigus, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 165
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 4 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 716/2007
Artikkel 9a – lõige 3
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 2, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 teises lõigus, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
Muudatusettepanek 166
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 4 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 716/2007
Artikkel 9a – lõige 6
6.  Artikli 2, artikli 5 lõike 4 ja artikli 6 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 2 teise lõigu, artikli 5 lõike 4 ja artikli 6 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
Muudatusettepanek 167
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 68 – lõik 2 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 862/2007
Artikkel 9a – lõige 2 – sissejuhatav osa
Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et
Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et:
Muudatusettepanek 168
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 68 – lõik 2 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 862/2007
Artikkel 10a – lõige 2
2.  Artiklis 9a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 9a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 169
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 69 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1445/2007
Artikkel 3 – lõige 1a
„Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kohandatakse mõisteid ja muudetakse II lisas nimetatud alajaotusi, et arvestada majandusliku ja tehnilise arenguga, kui see ei põhjusta liikmesriikide kulude ebaproportsionaalset suurenemist.“
„Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kohandatakse esimeses lõigus sätestatud mõisteid ja muudetakse II lisas nimetatud alajaotusi, et arvestada majandusliku ja tehnilise arenguga, kui see ei põhjusta liikmesriikide kulude ebaproportsionaalset suurenemist.“
Muudatusettepanek 170
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 69 – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1445/2007
Artikkel 7 – lõige 4
„4.  Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kvaliteedikontrolli aluseks olevate ühiste kriteeriumide kohta.“
„4.  Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud kvaliteedikontrolli aluseks olevad ühised kriteeriumid.“
Muudatusettepanek 171
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 69 – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1445/2007
Artikkel 7 – lõige 5
„5. Komisjon võtab I lisa punktis 5.3 osutatud kvaliteediaruannete vormi vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusega.“
„5. Komisjon määrab lõikes 3 osutatud ja I lisa punktis 5.3 täpsustatud kvaliteediaruannete vormi ja üksikasjalikud tingimused kindlaks rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusega.“
Muudatusettepanek 172
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 69 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1445/2007
Artikkel 10a – lõige 2
2.  Artiklis 3 ja artikli 7 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 3 teises lõigus ja artikli 7 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 173
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 69 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1445/2007
Artikkel 10a – lõige 3
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 3 ja artikli 7 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 teises lõigus ja artikli 7 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
Muudatusettepanek 174
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 69 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1445/2007
Artikkel 10a – lõige 6
6.  Artikli 3 ja artikli 7 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 3 teise lõigu ja artikli 7 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
Muudatusettepanek 175
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 1
Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 177/2008 majandusliku ja tehnilise arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse määruse lisas esitatud registriandmete loetelu, nende määratlusi ja järjepidevuse tagamise korda ning täiendada kõnealust määrust ühiste kvaliteedistandarditega ja registrite ajakohastamise eeskirjadega ning määrates kindlaks teatavate ettevõtete ja ettevõtete gruppide registrisse lisamise juhud, määrates kindlaks põllumajandusstatistikas käsitletud vastavad üksused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 177/2008 majandusliku ja tehnilise arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse määruse lisas esitatud registriandmete loetelu, nende määratlusi ja järjepidevuse tagamise korda ning täiendada kõnealust määrust ettevõtlusregistrite ühiste kvaliteedistandarditega ja registrite ajakohastamise eeskirjadega ning määrates kindlaks teatavate ettevõtete ja ettevõtete gruppide registrisse lisamise juhud, määrates kindlaks põllumajandusstatistikas käsitletud vastavad üksused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 176
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 177/2008
Artikkel 3 – lõige 6
„6. Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks vähem kui poole tööga hõivatud isikuga ettevõtete ja ühes riigis asuvate ettevõtete gruppide, millel ei ole liikmesriikide seisukohast statistilist väärtust, registritesse lisamise juhud ning määratletakse üksused, määratletakse vastavad üksused, mida on käsitletud põllumajandusstatistikas.“;
„6. Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks vähem kui poole tööga hõivatud isikuga ettevõtete ja ühes riigis asuvate ettevõtete gruppide, millel ei ole liikmesriikide seisukohast statistilist väärtust, registritesse lisamise juhud ning määratletakse vastavad üksused, mida on käsitletud põllumajandusstatistikas.“;
Muudatusettepanek 177
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 177/2008
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte ühiste kvaliteedistandardite kohta.
Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud ettevõtlusregistrite ühised kvaliteedistandardid.
Muudatusettepanek 178
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 177/2008
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2
Komisjon võtab kvaliteediaruannete sisu ja esitamise aega käsitlevad otsused vastu rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud menetlusega.
Komisjon võtab lõikes 2 osutatud kvaliteediaruannete ülesehitust, üksikasjalikke tingimusi ja esitamise aega käsitlevad otsused vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud menetlusega.
Muudatusettepanek 179
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 177/2008
Artikkel 8 – lõige 3
„3. Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte registrite ajakohastamise eeskirjade kohta.“;
„3. Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse registrite ajakohastamise eeskirjad.“;
Muudatusettepanek 180
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 3 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 177/2008
Artikkel 15a – lõige 2
2.  Artikli 3 lõikes 6, artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 3 lõikes 6, artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 181
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 3 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 177/2008
Artikkel 15a – lõige 6
6.  Artikli 3 lõike 6, artikli 5 lõike 2, artikli 6 lõike 3 ja artikli 8 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 3 lõike 6, artikli 5 lõike 2, artikli 6 lõike 3 ja artikli 8 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
Muudatusettepanek 182
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 295/2008
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1
„Lõike 2 punktis j nimetatud paindliku mooduli kasutamine kavandatakse tihedas koostöös liikmesriikidega. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte selle ulatuse, näitajate loendi, vaatlusperioodi, hõlmatavate tegevusalade ja kvaliteedinõuete kohta. Delegeeritud õigusakt võetakse vastu vähemalt 12 kuud enne võrdlusperioodi algust. Komisjon määrab kindlaks ka teabevajaduse ning andmekogumise mõju ettevõtete koormusele ja liikmesriikide kulutustele.“;
„Lõike 2 punktis j nimetatud paindliku mooduli kasutamine kavandatakse tihedas koostöös liikmesriikidega. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks paindliku mooduli ulatus, selle näitajate loend, vaatlusperiood, hõlmatavad tegevusalad ja kvaliteedinõuded. Delegeeritud õigusakt võetakse vastu vähemalt 12 kuud enne võrdlusperioodi algust. Komisjon määrab kindlaks ka teabevajaduse ning andmekogumise mõju ettevõtete koormusele ja liikmesriikide kulutustele.“;
Muudatusettepanek 183
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 295/2008
Artikkel 4 – lõige 4
„4. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte pilootuuringutele antud hinnangu alusel vajalike meetmete kohta.“;
„4. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks pilootuuringutele antud hinnangu alusel vajalikud meetmed.“;
Muudatusettepanek 184
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 295/2008
Artikkel 7 – lõige 2
„2. Liidu koondandmete koostamiseks esitavad liikmesriigid NACE Rev. 2 tasanditele vastavaid siseriiklikke tulemusi, mis on ette nähtud käesoleva määruse lisades või delegeeritud õigusaktides. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta selliseid delegeeritud õigusakte.“;
„2. Liidu koondandmete koostamiseks esitavad liikmesriigid NACE Rev. 2 tasanditele vastavaid siseriiklikke tulemusi, mis on ette nähtud käesoleva määruse lisades või delegeeritud õigusaktides. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu selliseid delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks asjakohased NACE Rev. 2 tasandid.“;
Muudatusettepanek 185
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 295/2008
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1
Tulemused edastatakse asjakohases tehnilises vormingus ajavahemiku jooksul, mis algab võrdlusperioodi lõpust. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte artikli 3 lõike 2 punktides a–h ja j sätestatud moodulite jaoks ette nähtud vaatlusperioodi kohta, kusjuures kõnealune periood ei ületa 18 kuud. Artikli 3 lõike 2 punktis i sätestatud mooduli jaoks ettenähtud ajavahemik ei ületa 30 kuud või IX lisa 9. jaos sätestatud 18 kuud. Lisaks edastatakse väike kogus prognoositud esialgseid tulemusi ajavahemiku jooksul, mis algab selle vaatlusperioodi lõpust, mis nähakse ette vastavalt kõnealusele korrale artikli 3 lõike 2 punktides a kuni g sätestatud moodulite jaoks ja mis ei ületa 10 kuud.
Tulemused edastatakse asjakohases tehnilises vormingus ajavahemiku jooksul, mis algab vaatlusperioodi lõpust. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 3 lõike 2 punktides a–h ja j sätestatud moodulite jaoks ette nähtud vaatlusperiood, mis ei ületa 18 kuud. Artikli 3 lõike 2 punktis i sätestatud mooduli jaoks ettenähtud ajavahemik ei ületa 30 kuud või IX lisa 9. jaos sätestatud 18 kuud. Lisaks edastatakse väike kogus prognoositud esialgseid tulemusi ajavahemiku jooksul, mis algab vaatlusperioodi lõpust. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 3 lõike 2 punktides a kuni g sätestatud moodulite jaoks ette nähtud periood, mis ei ületa 10 kuud.
Muudatusettepanek 186
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 295/2008
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte CETO tähise kasutamise eeskirjade ja liikmesriikide rühmitamise läbivaatamise kohta 29. aprilliks 2013 ning edaspidi iga viie aasta järel.“;
„Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega vaadatakse 29. aprilliks 2013 ning edaspidi iga viie aasta järel läbi CETO tähise kasutamise eeskirjad ja liikmesriikide rühmitamine.“;
Muudatusettepanek 187
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 295/2008
Artikkel 11a – sissejuhatav osa
Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:
Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:
Muudatusettepanek 188
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 295/2008
Artikkel 11b – lõige 2
2.  Artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 2 ja 3, artiklis 11a, I lisa 5. ja 6. jaos, 8. jao punktides 1 ja 2, II, III ja IV lisa 6. jaos, VI lisa 7. jaos, VIII lisa 3. jaos, 4. jao punktides 2 ja 3, IX lisa 8. jao punktides 2 ja 3 ning 10. jao punktis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 2 ja 3, artiklis 11a, I lisa 5. ja 6. jaos, 8. jao punktides 1 ja 2, II, III ja IV lisa 6. jaos, VI lisa 7. jaos, VIII lisa 3. jaos, 4. jao punktides 2 ja 3, IX lisa 8. jao punktides 2 ja 3 ning 10. jao punktis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 189
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 295/2008
Artikkel 11b – lõige 6
6.  Artikli 3 lõike 4, artikli 4 lõike 4, artikli 7 lõike 2, artikli 8 lõigete 2 ja 3, artikli 11a, I lisa 5. ja 6. jao, 8. jao punktide 1 ja 2, II, III ja IV lisa 6. jao, VI lisa 7. jao, VIII lisa 3. jao, 4. jao punktide 2 ja 3, IX lisa 8. jao punktide 2 ja 3 ning 10. jao punkti 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“
6.  Artikli 3 lõike 4, artikli 4 lõike 4, artikli 7 lõike 2, artikli 8 lõigete 2 ja 3, artikli 11a, I lisa 5. ja 6. jao, 8. jao punktide 1 ja 2, II, III ja IV lisa 6. jao, VI lisa 7. jao, VIII lisa 3. jao, 4. jao punktide 2 ja 3, IX lisa 8. jao punktide 2 ja 3 ning 10. jao punkti 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.“
Muudatusettepanek 190
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 295/2008
I lisa – 5. jagu – lõik 1
Esimene vaatlusaasta, mille kohta statistika koostatakse, on kalendriaasta 2008. Andmeid kogutakse 9. jaos esitatud jaotuse kohaselt. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil siiski õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte NACE Rev. 2 gruppidesse 64.2, 64.3 ja 64.9 ning osasse 66 kuuluvate tegevusklasside statistika koostamise esimese vaatlusaasta kohta.
Esimene vaatlusaasta, mille kohta statistika koostatakse, on kalendriaasta 2008. Andmeid kogutakse 9. jaos esitatud jaotuse kohaselt. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil siiski õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks NACE Rev. 2 gruppidesse 64.2, 64.3 ja 64.9 ning osasse 66 kuuluvate tegevusklasside statistika koostamise esimene vaatlusaasta.
Muudatusettepanek 191
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 295/2008
I lisa – 6. jagu – lõik 1
Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ettenähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte põhinäitajate kohta.
Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ettenähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse põhinäitajad.
Muudatusettepanek 192
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt b – alapunkt i
Määrus (EÜ) nr 295/2008
I lisa – 8. jagu – punkt 1
„1. Tulemused edastatakse 18 kuu jooksul alates vaatlusperioodi kalendriaasta lõppemisest, välja arvatud NACE Rev. 2 tegevusklasside 64.11 ja 64.19 puhul. NACE Rev. 2 tegevusklasside 64.11 ja 64.19 puhul pikendatakse tulemuste edastamise tähtaega kümne kuu võrra. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte NACE Rev. 2 gruppidesse 64.2, 64.3 ja 64.9 ning osasse 66 kuuluvaid tegevusklasse käsitlevate tulemuste edastamise tähtaja pikendamise kohta.“;
„1. Tulemused edastatakse 18 kuu jooksul alates vaatlusperioodi kalendriaasta lõppemisest, välja arvatud NACE Rev. 2 tegevusklasside 64.11 ja 64.19 puhul. NACE Rev. 2 tegevusklasside 64.11 ja 64.19 puhul pikendatakse tulemuste edastamise tähtaega kümne kuu võrra. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse NACE Rev. 2 gruppidesse 64.2, 64.3 ja 64.9 ning osasse 66 kuuluvaid tegevusklasse käsitlevate tulemuste edastamise tähtaja pikendamine.“;
Muudatusettepanek 193
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt b – alapunkt ii
Määrus (EÜ) nr 295/2008
I lisa – 8. jagu – punkt 2 – lõik 2
„Esialgsed tulemused ja prognoosid jaotatakse vastavalt NACE Rev. 2 kolmekohalisele tasandile (grupid). Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte NACE Rev. 2 osa 66, esialgsete tulemuste ja prognooside esitamise kohta.“;
„Esialgsed tulemused ja prognoosid jaotatakse vastavalt NACE Rev. 2 kolmekohalisele tasandile (grupid). Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse NACE Rev. 2 osa 66 esialgsete tulemuste ja prognooside esitamine.“;
Muudatusettepanek 194
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 295/2008
II lisa – 6. jagu – lõik 1
Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte põhinäitajate kohta.
Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse sellised põhinäitajad.
Muudatusettepanek 195
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 295/2008
III lisa – 6. jagu – lõik 1
Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte põhinäitajate kohta.
Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse sellised põhinäitajad.
Muudatusettepanek 196
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 295/2008
IV lisa – 6. jagu – lõik 1
Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte põhinäitajate kohta.
Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse sellised põhinäitajad.
Muudatusettepanek 197
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 295/2008
VI lisa – 7. jagu – lõik 1
Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tulemuste edastamise tähtaja pikendamise kohta, ületamata 10 kuud alates vaatlusaasta lõppemisest.
Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse tulemuste edastamise tähtaja pikendamine, ületamata 10 kuud alates vaatlusaasta lõppemisest.
Muudatusettepanek 198
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 13 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 295/2008
VIII lisa – 3. jagu – punkt 1 – lause 5
„Selle uurimuse põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 11b õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte alammäära muutmise kohta.“
„Selle uurimuse põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 11b õigus võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse uuritavate üksuste suuruse alammäära.“
Muudatusettepanek 199
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 13 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 295/2008
VIII lisa – 4. jagu – punktid 2 ja 3 – tabel
„Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte toodete jaotuse kehtestamise kohta.“
„Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse toodete jaotus.“
(Muudatusettepanek puudutab tabeli „Käibe jaotus tooteliigi järgi“ veerus „Märkused“ esitatud lauset).
Muudatusettepanek 200
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 14 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 295/2008
IX lisa – 8. jagu – punkt 2
2.  Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte teatavate tulemuste kohta, mis tuleb esitada ka suurusjärkudesse jaotatud kujul 10. jaos nimetatud detailsusastmel, välja arvatud NACE Rev. 2 L, M ja N jagu, kus nõutakse jaotamist ainult grupi tasandile.
2.  Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks, et teatavad tulemused tuleb esitada ka suurusjärkudesse jaotatud kujul 10. jaos nimetatud detailsusastmel, välja arvatud NACE Rev. 2 L, M ja N jagu, kus nõutakse jaotamist ainult grupi tasandile.
Muudatusettepanek 201
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 14 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 295/2008
IX lisa – 8. jagu – punkt 3
3.  Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte teatavate tulemuste kohta, mis tuleb esitada ka suurusjärkudesse jaotatud kujul 10. jaos nimetatud detailsusastmel, välja arvatud NACE Rev. 2 L, M ja N jagu, kus nõutakse jaotamist ainult grupi tasandile.
3.  Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks, et teatavad tulemused tuleb esitada ka õigusliku vormi järgi 10. jaos nimetatud detailsusastmel, välja arvatud NACE Rev. 2 L, M ja N jagu, kus nõutakse jaotamist ainult grupi tasandile.
Muudatusettepanek 202
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 14 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 295/2008
IX lisa – 10. jagu – punkt 2 – alajagu „Spetsiaalsed koondandmed“
Selleks et koostada info- ja sidetehnoloogia sektori kohta ettevõtluse demograafiat käsitlevat liidu statistikat, on komisjonil kooskõlas artikliga 11b õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte mitmete spetsiaalsete NACE Rev. 2 koondandmete edastamise kohta.
Selleks et koostada info- ja sidetehnoloogia sektori kohta ettevõtluse demograafiat käsitlevat liidu statistikat, on komisjonil kooskõlas artikliga 11b õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks mitmete spetsiaalsete NACE Rev. 2 koondandmete edastamine.
Muudatusettepanek 203
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 73 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 452/2008
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:
1.  Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:
Muudatusettepanek 204
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 73 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 452/2008
Artikkel 6a – lõige 2
2.  Artikli 6 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 6 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 205
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 74 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 453/2008
Artikkel 2 – lõige 1a
„Esimese lõigu punkti 1 kohaldamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 8a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte mõistete „aktiivne tegutsemine sobiva kandidaadi leidmiseks“ ja „kindlaksmääratud aja jooksul“ määratlemiseks.“;
„Esimese lõigu punkti 1 kohaldamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 8a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratletakse mõisted „aktiivne tegutsemine sobiva kandidaadi leidmiseks“ ja „kindlaksmääratud aja jooksul“.“;
Muudatusettepanek 206
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 74 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 453/2008
Artikkel 3 – lõige 1
„1. Liikmesriigid koostavad kvartaliandmed vastavalt konkreetsetele võrdluskuupäevadele. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte nende konkreetsete võrdluskuupäevade kindlaksmääramiseks.“;
„1. Liikmesriigid koostavad kvartaliandmed vastavalt konkreetsetele võrdluskuupäevadele. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks need konkreetsed võrdluskuupäevad.“;
Muudatusettepanek 207
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 74 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 453/2008
Artikkel 5 – lõige 1
„1. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese vaatluskvartali kuupäeva ja edastustähtaegade kindlaksmääramiseks. Samal ajal edastatakse ka eelmiste kvartalite läbivaadatud andmed.
„1. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks esimese vaatluskvartali kuupäev ja liikmesriikide suhtes kohaldatavad edastustähtajad. Samal ajal edastatakse ka eelmiste kvartalite läbivaadatud andmed.
Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) andmed ja metaandmed komisjon poolt rakendusaktiga kindlaks määratud formaadis. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 9 lõikes 3 osutatud menetlusega.“;
Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) andmed ja metaandmed ning täpsustavad nende allika komisjoni poolt rakendusaktidega kindlaks määratud tehnilises formaadis. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 9 lõikes 3 osutatud menetlusega.“;
Muudatusettepanek 208
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 74 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 453/2008
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte otstarbekusuuringute asjakohase raamistiku sätestamise kohta.
Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse otstarbekusuuringute kindlaks määramiseks asjakohane raamistik.
Muudatusettepanek 209
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 74 – lõik 3 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 453/2008
Artikkel 8a – lõige 2
2.  Artiklis 2, artikli 3 lõikes 1, artikli 5 lõikes 1 ning artikli 7 lõigetes 1 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 2, artikli 3 lõikes 1, artikli 5 lõikes 1 ning artikli 7 lõigetes 1 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 210
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 75 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 763/2008
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte edasiste võrdlusaastate kindlaksmääramise kohta. Võrdlusaastad langevad iga kümnendi algusesse.
Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks edasised võrdlusaastad. Võrdlusaastad langevad iga kümnendi algusesse.
Muudatusettepanek 211
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 75 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 763/2008
Artikkel 5 – lõige 3
3.  Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse nõuete järgimiseks edastatavate statistiliste andmete ja metaandmete programmi loomise kohta.
3.  Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega luuakse käesoleva määruse nõuete järgimiseks edastatavate statistiliste andmete ja metaandmete programm.
Muudatusettepanek 212
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 75 – lõik 2 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 763/2008
Artikkel 7a – lõige 2
2.  Artikli 5 lõigetes 1 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 5 lõigetes 1 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 213
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 76 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1099/2008
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega mõisteid täpsemalt selgitada, lisades asjakohased viiteid NACE klassifikatsioonile pärast seda, kui on jõustunud nimetatud klassifikatsiooni läbivaatamine.
Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega selgitatakse mõisteid täpsemalt, lisades asjakohased viited NACE klassifikatsioonile pärast seda, kui on jõustunud nimetatud klassifikatsiooni läbivaatamine.
Muudatusettepanek 214
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 76 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1099/2008
Artikkel 8 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte iga-aastase tuumaenergia statistika kogumi kohta.“;
„Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks iga-aastane tuumaenergia statistika kogum.“;
Muudatusettepanek 215
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 76 – lõik 3 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1099/2008
Artikkel 9 – lõige 2
2.  Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte taastuvenergia statistika kogumi ja energia lõpptarbimise statistika kogumi kohta.
2.  Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks taastuvenergia statistika kogum ja energia lõpptarbimise statistika kogum.
Muudatusettepanek 216
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 76 – lõik 3 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1099/2008
Artikkel 10a – lõige 2
2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõigetes 2 ja 3, artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ja artikli 9 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõigetes 2 ja 3, artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ja artikli 9 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 217
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2
Andmed esitatakse sellistel tähtaegadel, niisuguse sagedusega ja nende vaatlusperioodide kohta, nagu lisades või delegeeritud õigusaktides sätestatud. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta selliseid delegeeritud õigusakte.
Andmed esitatakse sellistel tähtaegadel, niisuguse sagedusega ja nende vaatlusperioodide kohta, nagu lisades või delegeeritud õigusaktides sätestatud. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu selliseid delegeeritud õigusakte.
Muudatusettepanek 218
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:
1.  Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse:
Muudatusettepanek 219
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
Artikkel 9a – lõige 2
2.  Artikli 6 lõikes 2, artikli 7 lõikes 2, artikli 9 lõikes 1 ning I, II, III, IV ja V lisa punktides c, d, ja e osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 6 lõikes 2, artikli 7 lõikes 2, artikli 9 lõikes 1 ning I, II, III, IV ja V lisa punktides c, d, ja e osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 220
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 6 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
I lisa – punkt c – lõik 1
EHISega kogutakse statistikat iga viie aasta järel; muude andmete kogumiseks, näiteks haigestumuse või õnnetuste ja vigastuste kohta, ning konkreetsete küsitlusuuringumoodulite puhul võib osutuda vajalikuks kasutada erinevat sagedust. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese vaatlusaasta, andmete esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.
EHISega kogutakse statistikat iga viie aasta järel; muude andmete kogumiseks, näiteks haigestumuse või õnnetuste ja vigastuste kohta, ning konkreetsete küsitlusuuringumoodulite puhul võib osutuda vajalikuks kasutada erinevat sagedust. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad esimese vaatlusaasta, andmete esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.
Muudatusettepanek 221
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 6 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
I lisa – punkt d – lõik 2
Iga andmeesituse ajal ei ole tingimata vaja kõikide teemade kohta andmeid esitada. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.
Iga andmeesituse ajal ei ole tingimata vaja kõikide teemade kohta andmeid esitada. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.
Muudatusettepanek 222
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 6 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
I lisa – punkt e – lõik 1
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud uuringute ja muude kasutatud allikate karakteristikutega, rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud uuringute ja muude kasutatud allikate karakteristikutega, rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.
Muudatusettepanek 223
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 7 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
II Lisa – punkt c – lõik 1
Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese vaatlusaasta, andmete esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.
Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad esimese vaatlusaasta, andmete esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.
Muudatusettepanek 224
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
II lisa – punkt d – lõik 4
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.
Muudatusettepanek 225
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 7 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
II lisa – punkt e – lõik 1
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud kasutatud allikate ja karakteristikutega ja andmete kogumisega, rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud kasutatud allikate ja karakteristikutega ja andmete kogumisega, rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.
Muudatusettepanek 226
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 8 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
III lisa – punkt c – lõik 1
Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese vaatlusaastaga seotud meetmete kohta. Andmed esitatakse hiljemalt 24 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist. Esialgseid andmeid ja prognoose võib esitada varem. Rahvatervist käsitlevate uuringute puhul võib ette näha täiendava andmete kogumise kõikide surmapõhjuste või spetsiifiliste surmapõhjuste kohta.
Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad esimese vaatlusaastaga seotud meetmete kohta. Andmed esitatakse hiljemalt 24 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist. Esialgseid andmeid ja prognoose võib esitada varem. Rahvatervist käsitlevate uuringute puhul võib ette näha täiendava andmete kogumise kõikide surmapõhjuste või spetsiifiliste surmapõhjuste kohta.
Muudatusettepanek 227
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 8 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
III lisa – punkt d – lõik 4
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.
Muudatusettepanek 228
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 8 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
III lisa – punkt e – lõik 1
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.
Muudatusettepanek 229
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
IV lisa – punkt c – lõik 1
Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese vaatlusaastaga seotud meetmete kohta. Andmed esitatakse hiljemalt 18 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist.
Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad esimese vaatlusaastaga seotud meetmete kohta. Andmed esitatakse hiljemalt 18 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist.
Muudatusettepanek 230
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
IV lisa – punkt d – lõik 4
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.
Muudatusettepanek 231
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 9 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
IV lisa – punkt e – lõik 1
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega, tööõnnetustest teatamise määraga ja vajaduse korral valimi karakteristikutega, samuti teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega, tööõnnetustest teatamise määraga ja vajaduse korral valimi karakteristikutega, samuti teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.
Muudatusettepanek 232
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 10 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
V lisa – punkt c – lõik 1
Kutsehaigusi käsitlev statistika esitatakse igal aastal ja hiljemalt 15 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude andmete kogumise vaatlusaastate, esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.
Kutsehaigusi käsitlev statistika esitatakse igal aastal ja hiljemalt 15 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad muude andmete kogumise vaatlusaastate, esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.
Muudatusettepanek 233
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 10 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
V lisa – punkt d – lõik 4
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks meetmed, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.
Muudatusettepanek 234
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1338/2008
V lisa – punkt e – lõik 1
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.
Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.
Muudatusettepanek 235
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 78 – lõik 2 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1185/2009
Artikkel 5a – lõige 2
2.  Artikli 5 lõigetes 1a, 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 5 lõigetes 1a, 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 236
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1606/2002
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 5a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite liidus kohaldamise kohta.
Kooskõlas artikliga 5a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite („vastuvõetud rahvusvahelised raamatupidamisstandardid“) liidus kohaldamine.
Muudatusettepanek 237
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1606/2002
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2
Kui see on otsese ohu tõttu finantsturgude stabiilsuse jaoks hädavajalik, kohaldatakse käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 5b sätestatud menetlust.
välja jäetud
Muudatusettepanek 238
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1606/2002
Artikkel 4 – lõik 1
(1 a)  artikli 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:
„Iga majandusaasta kohta, mis algab 1. jaanuaril 2005 või pärast seda, koostavad äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse mõne liikmesriigi õigust, oma raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanded kooskõlas artikli 6 lõikes 2 sätestatud korras vastuvõetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, kui bilansikuupäeval on nende väärtpaberitega lubatud kaubelda mõne liikmesriigi reguleeritud turul nõukogu 10. mai 1993. aasta direktiivi 93/22/EMÜ (väärtpaberiturul pakutavate investeerimisteenuste kohta) (1) artikli 1 punkti 13 tähenduse.“
„Iga majandusaasta kohta, mis algab 1. jaanuaril 2005 või pärast seda, koostavad äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse mõne liikmesriigi õigust, oma raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanded kooskõlas artikli 3 lõike 1 kohaselt vastu võetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, kui bilansikuupäeval on nende väärtpaberitega lubatud kaubelda direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 21 määratletud reguleeritud turul.“
Muudatusettepanek 239
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 1 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1606/2002
Artikkel 5
(1 b)  artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 5
„Artikkel 5
Raamatupidamise aastaaruannete ja börsil noteerimata äriühingutega seotud valikuvõimalused
Raamatupidamise aastaaruannete ja börsil noteerimata äriühingutega seotud valikuvõimalused
Liikmesriigid võivad lubada või nõuda, et:
Liikmesriigid võivad lubada või nõuda, et:
a)  artiklis 4 osutatud äriühingud koostavad oma raamatupidamise aastaaruanded,
a)  artiklis 4 osutatud äriühingud koostavad oma raamatupidamise aastaaruanded,
b)  muud äriühingud kui artiklis 4 osutatud koostavad oma raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanded ja/või raamatupidamise aastaaruanded
b)  muud äriühingud kui artiklis 4 osutatud koostavad oma raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanded ja/või raamatupidamise aastaaruanded
kooskõlas artikli 6 lõikes 2 sätestatud korras vastuvõetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega.“
kooskõlas artikli 3 lõike 1 kohaselt vastu võetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega.“
Muudatusettepanek 240
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1606/2002
Artikkel 5a – lõige 2
2.  Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 241
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1606/2002
Artikkel 5a – lõige 6
Artikli 3 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.   Artikli 3 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
Muudatusettepanek 242
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1606/2002
Artikkel 5b
Artikkel 5b
välja jäetud
Kiirmenetlus
1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.
2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 5a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.
Muudatusettepanek 243
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1606/2002
Artiklid 6 ja 7
(3)  artiklid 6 ja 7 jäetakse välja.
(3)  artikkel 6 jäetakse välja.
Muudatusettepanek 244
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1606/2002
Artikkel 7
(3 a)  artikkel 7 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 7
„Artikkel 7
Aruandlus ja kooskõlastamine
Aruandlus ja kooskõlastamine
1.  Komisjon vahetab komiteega korrapäraselt teavet IASB käimasolevate projektide ja IASB väljaantud seonduvate dokumentide kohta, et kooskõlastada seisukohti ja edendada nendest projektidest ja dokumentidest tuleneda võivate standardite vastuvõtmist käsitlevaid arutelusid.
1.  Komisjon edastab Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt teavet IASB käimasolevate projektide ja IASB väljaantud seonduvate dokumentide kohta, et kooskõlastada seisukohti ja edendada nendest projektidest ja dokumentidest tuleneda võivate standardite vastuvõtmist käsitlevaid arutelusid.
2.  Komisjon teatab komiteele nõuetekohaselt ja aegsasti, kui ta ei kavatse standardi vastuvõtmise ettepanekut teha.
2.  Komisjon teatab Euroopa Parlamendile ja nõukogule nõuetekohaselt ja aegsasti, kui ta ei kavatse standardi vastuvõtmise ettepanekut teha.
Muudatusettepanek 245
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VIII osa – punkt 80 – lõik 1
Selleks et kohandada direktiivi 2009/110/EÜ inflatsiooni või tehnoloogia ja turu arenguga ning tagada teatavate kõnealuse direktiivi alusel lubatud erandite ühtne kohaldamine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Direktiivi 2009/110/EÜ artiklis 14 on komisjonile antud õigus võtta kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt meetmeid, mis on vajalikud direktiivi sätete ajakohastamiseks, „et võtta arvesse inflatsiooni või tehnoloogia ja turu arengut“. Selline õigus, kui see kohandada õiguseks võtta vastu delegeeritud õigusakte ilma täiendavate muudatusteta, ei vastaks ELi toimimise lepingu artikli 290 nõuetele, mille kohaselt on vaja kindlaks määrata volituste delegeerimise eesmärgid, sisu ja ulatus. Võttes arvesse asjaolu, et komisjon ei ole seda õigust siiani kasutanud, tuleks see välja jätta.
Muudatusettepanek 246
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VIII osa – punkt 80 – lõik 2 – punkt 1
Direktiiv 2009/110/EÜ
Artikkel 14
(1)  artikkel 14 asendatakse järgmisega:
(1)  artikkel 14 jäetakse välja.
„Artikkel 14
Delegeeritud õigusaktid
Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega:
a)  muudetakse käesolevat direktiivi, et võtta arvesse inflatsiooni või tehnoloogia ja turu arengut;
b)  muudetakse artikli 1 lõikeid 4 ja 5, et tagada kõnealustes sätetes osutatud erandite ühetaoline kohaldamine.“
Muudatusettepanek 247
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VIII osa – punkt 80 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2009/110/EÜ
Artikkel 14a
(2)  lisatakse järgmine artikkel 14a:
välja jäetud
„Artikkel 14 a
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artiklis 14 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 14 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 14 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
Muudatusettepanek 248
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 81 – lõik 2 – punkt 4
Direktiiv 75/324/EMÜ
Artikkel 10a – lõige 2
2.  Artiklis 5 ja artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 5 ja artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 249
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 81 – lõik 2 – punkt 4
Direktiiv 75/324/EMÜ
Artikkel 10a – lõige 6
6.  Artikli 5 ja artikli 10 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 5 ja artikli 10 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
Muudatusettepanek 250
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 83 – lõik 2 – punkt 1
Direktiiv 80/181/EMÜ
Artikkel 6a – lõige 1
Kooskõlas artikliga 6c on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse täiendavad suurusnäidud.
Kooskõlas artikliga 6c on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse täiendavad suurusnäidud.
Muudatusettepanek 251
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 83 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 80/181/EMÜ
Artikkel 6c – lõige 2
2.  Artiklis 6a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 6a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 252
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 83 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 80/181/EMÜ
Artikkel 6c – lõige 6
6.  Artikli 6a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 6a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
Muudatusettepanek 253
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 84 – lõik 2 – punkt 1
Direktiiv 97/67/EÜ
Artikkel 16 – lõik 6
Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte selliste standardtingimuste täpsustamiseks.
Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse selliseid standardtingimusi.
Muudatusettepanek 254
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 84 – lõik 2 – punkt 3
Direktiiv 97/67/EÜ
Artikkel 20a – lõige 2
2.  Artiklis 16 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 16 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 255
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 86 – lõik 2 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 2003/2003
Artikkel 31a – lõige 2
2.  Artikli 29 lõikes 4 ja artikli 31 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 29 lõikes 4 ja artikli 31 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 256
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 88 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2004/10/EÜ
Artikkel 3b – lõige 2
2.  Artiklis 3a ja artikli 5 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 3a ja artikli 5 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 257
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 90 – lõik 2 – punkt 1
Direktiiv 2006/123/EÜ
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 39a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse ühtsed kriteeriumid selle määratlemiseks, mis on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kindlustuse või garantiidega seoses riski olemust ja ulatust arvestades kohane.
Kooskõlas artikliga 39a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse ühtsed kriteeriumid selle määratlemiseks, mis on käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kindlustuse või garantiidega seoses riski olemust ja ulatust arvestades kohane.
Muudatusettepanek 258
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 90 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2006/123/EÜ
Artikkel 36 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 39a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artiklites 28 ja 35 ettenähtud tähtajad.
Kooskõlas artikliga 39a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artiklites 28 ja 35 ettenähtud tähtajad.
Muudatusettepanek 259
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 90 – lõik 2 – punkt 3
Direktiiv 2006/123/EÜ
Artikkel 39a – lõige 2
2.  Artikli 23 lõikes 4 ja artiklis 36 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 23 lõikes 4 ja artiklis 36 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 260
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 90 – lõik 2 – punkt 3
Direktiiv 2006/123/EÜ
Artikkel 39a – lõige 6
6.  Artikli 23 lõike 4 ja artikli 36 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 23 lõike 4 ja artikli 36 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
Muudatusettepanek 261
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 91 – lõik 1 – taane 2
–  teatavatel juhtudel kõnealuse määruse lisade muutmiseks;
–  kõnealuse määruse lisade muutmiseks;
Muudatusettepanek 262
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 91 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1907/2006
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte katsemeetodite kehtestamise kohta.
Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades katsemeetodid.
Muudatusettepanek 263
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 91 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1907/2006
Artikkel 41 – lõige 7
„7. Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil õigus võtta pärast ametiga konsulteerimist vastu delegeeritud õigusakte, et muuta toimikute väljavalimiseks kehtestatud protsendimäära ning muuta lõikes 5 sisalduvaid kriteeriume või lisada uusi kriteeriume.“;
„7. Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil õigus võtta pärast ametiga konsulteerimist vastu delegeeritud õigusakte, et muuta käesolevat määrust, muutes toimikute väljavalimiseks kehtestatud protsendimäära ning ajakohastades lõikes 5 sisalduvaid kriteeriume või lisades uusi kriteeriume.“;
Muudatusettepanek 264
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 91 – lõik 3 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1907/2006
Artikkel 73 – lõige 2
(4 a)  artikli 73 lõige 2 asendatakse järgmisega:
2.  Lõplik otsus võetakse vastu artikli 133 lõikes 4 osutatud korras. Komisjon saadab muudatuse eelnõu liikmesriikidele vähemalt 45 päeva enne hääletamist.
2. Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakt, et täiendada käesolevat määrust lõpliku otsusega XVII lisa muutmise kohta.“;
Muudatusettepanek 265
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 91 – lõik 3 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1907/2006
Artikkel 131a
„Artikkel 131a
„Artikkel 131a
Delegeeritud volituste rakendamine
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 13 lõigetes 2 ja 3, artikli 41 lõikes 7, artikli 58 lõigetes 1 ja 8, artikli 68 lõigetes 1 ja 2, artiklis 131 ja artikli 138 lõikes 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 13 lõigetes 2 ja 3, artikli 41 lõikes 7, artikli 58 lõigetes 1 ja 8, artikli 68 lõigetes 1 ja 2, artikli 73 lõikes 2, artiklis 131 ja artikli 138 lõikes 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõigetes 2 ja 3, artikli 41 lõikes 7, artikli 58 lõigetes 1 ja 8, artikli 68 lõigetes 1 ja 2, artiklis 131 ning artikli 138 lõikes 9 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõigetes 2 ja 3, artikli 41 lõikes 7, artikli 58 lõigetes 1 ja 8, artikli 68 lõigetes 1 ja 2, artikli 73 lõikes 2, artiklis 131 ning artikli 138 lõikes 9 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 13 lõigete 2 ja 3, artikli 41 lõike 7, artikli 58 lõigete 1 ja 8, artikli 68 lõigete 1 ja 2, artikli 131 ja artikli 138 lõike 9 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 13 lõigete 2 ja 3, artikli 41 lõike 7, artikli 58 lõigete 1 ja 8, artikli 68 lõigete 1 ja 2, artikli 73 lõike 2, artikli 131 ja artikli 138 lõike 9 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
_____________________
_____________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
Muudatusettepanek 266
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 94 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2009/48/EÜ
Artikkel 46a – lõige 2
2.  Artiklis 46 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 46 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 267
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 94 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2009/48/EÜ
Artikkel 46a – lõige 6
6.  Artikli 46 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 46 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
Muudatusettepanek 268
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 97 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2009/125/EÜ
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta selliseid delegeeritud õigusakte.
Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta selliseid delegeeritud õigusakte, täiendades käesolevat direktiivi.
Muudatusettepanek 269
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 97 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2009/125/EÜ
Artikkel 15 – lõige 10
„10. Vajaduse korral sisaldab delegeeritud õigusakt, millega sätestatakse ökodisaini nõuded, sätteid eri keskkonnaaspektide vahelise tasakaalu tagamise kohta.“;
„10. Vajaduse korral sisaldab delegeeritud õigusakt, millega sätestatakse ökodisaini nõuded, sätteid eri keskkonnaaspektide vahelise tasakaalu tagamise kohta. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta selliseid delegeeritud õigusakte, täiendades käesolevat direktiivi.“;
Muudatusettepanek 270
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 97 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2009/125/EÜ
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta selliseid meetmeid vastu delegeeritud õigusaktidega.“;
„Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta selliseid meetmeid, täiendades käesolevat direktiivi.“;
Muudatusettepanek 271
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 97 – lõik 2 – punkt 3
Direktiiv 2009/125/EÜ
Artikkel 18a – lõige 2
2.  Artikli 15 lõikes 1 ja artikli 16 lõikes 2 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 15 lõikes 1 ja artikli 16 lõikes 2 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 272
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 98 – lõik 2 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 661/2009
Artikkel 14
„Artikkel 14
„Artikkel 14
Delegeeritud volitused
Delegeeritud volitused
Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, mida on vaja tehnika arengu tõttu seoses järgmisega:
Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus seoses tehnika arenguga võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse:
a)  muudatused II lisa B ja C osas sätestatud veeretakistusjõu ja veeremismüra piirväärtuste kohta, niivõrd kuivõrd see on vajalik katsemenetluste muudatuste tõttu, vähendamata praegust keskkonnakaitse taset;
b)  sätted, millega muudetakse IV lisa, et lisada sellele ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjad, mis on kohustuslikud otsuse 97/836/EÜ artikli 4 lõike 4 alusel.
Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus seoses tehnika arenguga võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse:
a)  üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad mootorsõidukite, nende haagiste ning osade ja eraldi tehniliste seadmestike tüübikinnituste jaoks mõeldud konkreetseid menetlusi, katseid ja tehnilisi nõudeid seoses artiklite 5–12 sätetega;
a)  üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad mootorsõidukite, nende haagiste ning osade ja eraldi tehniliste seadmestike tüübikinnituste jaoks mõeldud konkreetseid menetlusi, katseid ja tehnilisi nõudeid seoses artiklite 5–12 sätetega;
b)  üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad konkreetseid täiendavaid ohutusnõudeid sõidukite suhtes, mida kasutatakse ohtlike kaupade maanteeveoks liikmesriigis või liikmesriikide vahel, võttes arvesse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja 105;
b)  üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad konkreetseid täiendavaid ohutusnõudeid sõidukite suhtes, mida kasutatakse ohtlike kaupade maanteeveoks liikmesriigis või liikmesriikide vahel, võttes arvesse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja 105;
c)  täpsem määratlus rehvi füüsiliste omaduste ja sooritusnõuete kohta, et rehvi saaks artikli 3 teise lõigu punktide 8–13 kohaselt määratleda kui „eriotstarbelist rehvi“, „professionaalset maastikurehvi“, “tugevdatud rehvi“, „suurendatud kandevõimega rehvi“, „talverehvi“, „T-tüüpi varurehvi ajutiseks kasutamiseks“, „veorattarehvi“;
c)  täpsem määratlus rehvi füüsiliste omaduste ja sooritusnõuete kohta, et rehvi saaks artikli 3 teise lõigu punktide 8–13 kohaselt määratleda kui „eriotstarbelist rehvi“, „professionaalset maastikurehvi“, “tugevdatud rehvi“, „suurendatud kandevõimega rehvi“, „talverehvi“, „T-tüüpi varurehvi ajutiseks kasutamiseks“, „veorattarehvi“;
d)  muudatused II lisa B ja C osas sätestatud veeretakistusjõu ja veeremismüra piirväärtuste kohta, niivõrd kuivõrd see on vajalik katsemenetluste muudatuste tõttu, vähendamata praegust keskkonnakaitse taset;
e)  üksikasjalikud eeskirjad II lisa C osa punktis 1 osutatud müratasemete määramise korra kohta;
e)  üksikasjalikud eeskirjad II lisa C osa punktis 1 osutatud müratasemete määramise korra kohta;
f)  sätted, millega muudetakse IV lisa, et lisada sellele ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjad, mis on kohustuslikud otsuse 97/836/EÜ artikli 4 lõike 4 alusel;
g)  haldussätted, mis käsitlevad mootorsõidukite, nende haagiste ning osade ja eraldi tehniliste seadmestike tüübikinnituste jaoks mõeldud konkreetseid menetlusi, katseid ja tehnilisi nõudeid seoses artiklite 5–12 sätetega;
g)  haldussätted, mis käsitlevad mootorsõidukite, nende haagiste ning osade ja eraldi tehniliste seadmestike tüübikinnituste jaoks mõeldud konkreetseid menetlusi, katseid ja tehnilisi nõudeid seoses artiklite 5–12 sätetega;
h)  meetmed, mis vabastavad teatavad M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid või sõidukiklassid kohustusest paigaldada artiklis 10 osutatud kõrgetasemelised süsteemid, kui kulude-tulude analüüsi ja kõiki asjakohaseid ohutusaspekte arvestades nende süsteemide rakendamine ei ole asjaomase sõiduki või sõidukiklassi puhul asjakohane;
h)  meetmed, mis vabastavad teatavad M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria sõidukid või sõidukiklassid kohustusest paigaldada artiklis 10 osutatud kõrgetasemelised süsteemid, kui kulude-tulude analüüsi ja kõiki asjakohaseid ohutusaspekte arvestades nende süsteemide rakendamine ei ole asjaomase sõiduki või sõidukiklassi puhul asjakohane;
i)  muud käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud meetmed.“;
i)  muud käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud meetmed.“;
Muudatusettepanek 273
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 98 – lõik 2 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 661/2009
Artikkel 14a – lõige 2
2.  Artiklis 14 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.
2.  Artiklis 14 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
(Lisaga seotud viide päises („I lisa – IX osa – punkt 98 – lõik 2 – punkt 3“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – IX osa – punkt 98 – lõik 2 – punkt 2“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa IX osa punkti 98 lõike 2 punkt 2 esineb kaks korda)).
Muudatusettepanek 274
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 98 – lõik 2 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 661/2009
Artikkel 14a – lõige 6
6.  Artikli 14 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 14 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.
(Lisaga seotud viide päises („I lisa – IX osa – punkt 98 – lõik 2 – punkt 3“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – IX osa – punkt 98 – lõik 2 – punkt 2“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa IX osa punkti 98 lõike 2 punkt 2 esineb kaks korda)).
Muudatusettepanek 275
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 99 – lõik 1 – taane 8 a (uus)
–  täiendada käesolevat määrust, lubades erandeid loomkatsete keelustamisest, kui tekib tõsiseid kahtlusi seoses olemasoleva kosmeetikatoote koostisaine ohutusega.
Muudatusettepanek 276
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 99 – lõik 3
Määruse (EÜ) nr 1223/2009 asjaomaste sätete rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks seoses loomkatseid käsitlevate eranditega tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et võtta vastu otsuseid, millega lubatakse teha erandeid loomkatsete sooritamise keelust. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
välja jäetud
Muudatusettepanek 277
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 99 – lõik 4 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1223/2009
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 9
„Kuuendas lõigus osutatud meetmed võetakse vastu rakendusaktide kaudu. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 32 lõikes 2 osutatud menetlusega.“;
„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 31a vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, lubades erandeid, millele on osutatud kuuendas lõigus.“;
Muudatusettepanek 278
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 99 – lõik 4 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1223/2009
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2
„Pärast konsulteerimist tarbijaohutuse teaduskomitee ja muude asjaomaste asutustega ning võttes arvesse direktiivi 2005/29/EÜ sätteid, on komisjonil kooskõlas artikliga 31a õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse kosmeetikatoodete jaoks kasutamiseks lubatud väidete ühtse kriteeriumide loetelu.“;
„Pärast konsulteerimist tarbijaohutuse teaduskomitee ja muude asjaomaste asutustega ning võttes arvesse direktiivi 2005/29/EÜ sätteid, on komisjonil kooskõlas artikliga 31a õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades kosmeetikatoodete jaoks kasutamiseks lubatud väidete ühtse kriteeriumide loetelu.“;
Muudatusettepanek 279
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – IX osa – punkt 99 – lõik 4 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 1223/2009
Artikkel 31a
„Artikkel 31a
„Artikkel 31a
Delegeeritud volituste rakendamine
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 2 lõikes 3, artikli 13 lõikes 8, artikli 14 lõikes 2, artikli 15 lõigetes 1 ja 2, artikli 16 lõigetes 8 ja 9, artikli 20 lõikes 2 ja artikli 31 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 2 lõikes 3, artikli 13 lõikes 8, artikli 14 lõikes 2, artikli 15 lõigetes 1 ja 2, artikli 16 lõigetes 8 ja 9, artikli 18 lõikes 2, artikli 20 lõikes 2 ja artikli 31 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 3, artikli 13 lõikes 8, artikli 14 lõikes 2, artikli 15 lõigetes 1 ja 2, artikli 16 lõigetes 8 ja 9, artikli 20 lõikes 2 ning artikli 31 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 3, artikli 13 lõikes 8, artikli 14 lõikes 2, artikli 15 lõigetes 1 ja 2, artikli 16 lõigetes 8 ja 9, artikli 18 lõikes 2, artikli 20 lõikes 2 ning artikli 31 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 2 lõike 3, artikli 13 lõike 8, artikli 14 lõike 2, artikli 15 lõigete 1 ja 2, artikli 16 lõigete 8 ja 9, artikli 20 lõike 2 ning artikli 31 lõigete 1, 2 ja 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 2 lõike 3, artikli 13 lõike 8, artikli 14 lõike 2, artikli 15 lõigete 1 ja 2, artikli 16 lõigete 8 ja 9, artikli 18 lõike 2, artikli 20 lõike 2 ning artikli 31 lõigete 1, 2 ja 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
_____________________
_____________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
Muudatusettepanek 280
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 102 – lõik 2 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 3922/91
Artikkel 11a – lõige 2
2.  Artikli 11 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 11 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise õigus antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 281
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 104 – lõik 1
Selleks et kohandada direktiivi 97/70/EÜ rahvusvahelise õiguse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi muutmiseks, et võtta üle Torremolinose protokolli muudatused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Selleks et kohandada direktiivi 97/70/EÜ rahvusvahelise õiguse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi muutmiseks, et võtta üle Torremolinose protokolli muudatused ning seda täiendada, võttes vastu sätted Torremolinose protokolli lisa nende sätete ühetaoliseks tõlgendamiseks, mille puhul ametiasutustel või üksikutel lepinguosalistel on valikuvabadus.
Et tagada liidu normide kaitsmine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et jätta selle kohaldamisalast välja kõik Torremolinose protokolli muudatused, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelisel tasandil tehtud muudatus alandab liidu merendusalaste õigusaktidega kehtestatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elamis- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus.
On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 282
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 104 – lõik 2
Direktiivi 97/70/EÜ rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et võtta vastu sätteid Torremolinose protokolli nende sätete ühetaoliseks tõlgendamiseks, mille puhul ametiasutustel või üksikutel lepinguosalistel on valikuvabadus, kuivõrd see on vajalik nende järjepideva tõlgendamise tagamiseks liidus. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
välja jäetud
Muudatusettepanek 283
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 104 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 97/70/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2
2.  Komisjon võib rakendusaktide kaudu ette näha Torremolinose protokolli nende sätete ühetaolise tõlgendamise, mille puhul ametiasutustel või üksikutel lepinguosalistel on valikuvabadus, kuivõrd see on vajalik nende järjepideva tõlgendamise tagamiseks liidus. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega.
2.  Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse käesolevat direktiivi, et näha ette Torremolinose protokolli nende sätete ühetaoline tõlgendamine, mille puhul ametiasutustel või üksikutel lepinguosalistel on valikuvabadus.
Muudatusettepanek 284
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 104 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 97/70/EÜ
Artikkel 8 – lõige 3
3.  Artikli 2 lõikes 4 osutatud rahvusvahelises õigusaktis tehtud muudatused võib käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002* artikli 5 alusel.
3.  Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et arvata selle kohaldamisalast välja artikli 2 lõikes 4 osutatud rahvusvaheliste õigusaktide muudatused, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelise õigusakti muudatus alandaks liidu merendusalaste õigusaktidega saavutatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elu- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus.
Muudatusettepanek 285
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 104 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 97/70/EÜ
Artikkel 8a – lõige 2
2.  Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 286
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 104 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 97/70/EÜ
Artikkel 8a – lõige 3
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
Muudatusettepanek 287
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 104 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 97/70/EÜ
Artikkel 8a – lõige 6
6.  Artikli 8 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
Muudatusettepanek 288
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 105 – lõik 2 a (uus)
Et tagada liidu normide kaitsmine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et jätta selle kohaldamisalast välja kõik Marpol 73/78 muudatused, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelisel tasandil tehtud muudatus alandab liidu merendusalaste õigusaktidega kehtestatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elamis- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus.
Muudatusettepanek 289
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 105 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2000/59/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2
2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 290
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 105 – lõik 3 – punkt 3
Direktiiv 2000/59/EÜ
Artikkel 15 – lõige 3
3.  Artiklis 2 osutatud rahvusvahelistes õigusaktides tehtud muudatused võib käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002* artikli 5 alusel.
3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et arvata selle kohaldamisalast välja artiklis 2 osutatud rahvusvaheliste õigusaktide muudatused, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelise õigusakti muudatus alandaks liidu merendusalaste õigusaktidega saavutatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elu- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus.
____________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2099/2002, millega asutatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS) ning muudetakse määrusi, mis käsitlevad laevade põhjustatud merereostuse vältimist ja meresõiduohutust (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1).“.
Muudatusettepanek 291
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 106 – lõik 1 a (uus)
Et tagada liidu normide kaitsmine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et arvata selle reguleerimisalast välja artiklis 3 osutatud rahvusvaheliste õigusaktide muudatused, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelise õigusakti muudatus alandab liidu merendusalaste õigusaktidega saavutatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elu- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus.
Muudatusettepanek 292
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 106 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2001/96/EÜ
Artikkel 15 – lõige 3
Artiklis 3 nimetatud rahvusvahelise õiguse aktides tehtud muudatused võib käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta määruse (EÜ) nr 2099/2002 artikli 5 alusel.
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et jätta selle reguleerimisalast välja artiklis 3 osutatud rahvusvahelistes õigusaktides tehtavad muudatused, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelisel tasandil tehtud muudatus alandab liidu merendusalaste õigusaktidega kehtestatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elamis- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus.
Muudatusettepanek 293
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 106 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2001/96/EÜ
Artikkel 15 – joonealune märkus
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
välja jäetud
Muudatusettepanek 294
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 106 – lõik 3 – punkt 3
Direktiiv 2001/96/EÜ
Artikkel 15a – lõige 2
2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 295
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 111 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt ii
Määrus (EÜ) nr 782/2003
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et vajaduse korral kehtestada käesoleva lõike punktis b osutatud laevadele ühtlustatud ülevaatus- ja sertifitseerimisrežiim.“;
„Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et vajaduse korral kehtestada käesoleva lõike esimese lõigu punktis b osutatud laevadele ühtlustatud ülevaatus- ja sertifitseerimisrežiim.“;
Muudatusettepanek 296
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 111 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 782/2003
Artikkel 8a – lõige 2
2.  Artikli 6 lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 6 lõikes 1 ja artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 297
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 112 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2004/52/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4
4.  Kooskõlas artikliga 4a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratlusega. Sellised õigusaktid võetakse vastu ainult siis, kui kõik tingimused, mis on asjakohase analüüsi alusel hinnatud, võimaldavad koostalitlust igas mõttes, sealhulgas tehnilistes, õiguslikes ja kaubanduslikes tingimustes.
4.  Kooskõlas artikliga 4a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratlusega. Sellised õigusaktid võetakse vastu ainult siis, kui kõik tingimused, mis on asjakohase analüüsi alusel hinnatud, võimaldavad koostalitlust igas mõttes, sealhulgas tehnilistes, õiguslikes ja kaubanduslikes tingimustes.
Muudatusettepanek 298
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 112 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2004/52/EÜ
Artikkel 4 – lõige 5
5.  Kooskõlas artikliga 4a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses tehniliste otsustega Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse ellurakendamise kohta.
5.  Kooskõlas artikliga 4a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses tehniliste otsustega Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse ellurakendamise kohta.
Muudatusettepanek 299
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 112 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2004/52/EÜ
Artikkel 4a – lõige 2
2.  Artikli 4 lõigetes 2, 4 ja 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 4 lõigetes 2, 4 ja 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 300
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 113 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2004/54/EÜ
Artikkel 16a – lõige 2
2.  Artiklis 16 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 16 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 301
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 114 – lõik 1
Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 725/2004 rahvusvahelise õiguse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealust määrust eesmärgiga lõimida teatavate rahvusvaheliste dokumentide muudatused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 725/2004 rahvusvahelise õiguse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealust määrust eesmärgiga lõimida teatavate rahvusvaheliste dokumentide muudatused ning täiendada seda, et kehtestada ISPS-koodeksi kohustuslike sätete harmoneeritud kohaldamiskord ilma kõnealuse määruse kohaldamisala laiendamata. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 302
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 114 – lõik 2
Määruse (EÜ) nr 725/2004 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et määratleda ISPS-koodeksi kohustuslike sätete harmoneeritud kohaldamiskord ilma kõnealuse määruse rakendusala laiendamata. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
välja jäetud
Muudatusettepanek 303
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 114 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 725/2004
Artikkel 10 – lõige 3
3.  Komisjon kehtestab ISPS-koodeksi kohustuslike sätete harmoneeritud kohaldamiskorra ilma käesoleva määruse rakendusala laiendamata. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusega.
3.  Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, et kehtestada ISPS-koodeksi kohustuslike sätete harmoneeritud kohaldamiskord ilma käesoleva määruse rakendusala laiendamata.
Muudatusettepanek 304
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 114 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 725/2004
Artikkel 10a – lõige 2
2.  Artikli 10 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 10 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 305
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 117 – lõik 2 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 868/2004
Artikkel 5 – lõige 3
„3. Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses üksikasjaliku meetodiga, mille abil tehakse kindlaks ebaõiglase hinnakujunduse olemasolu. See meetod peab muu hulgas hõlmama viisi, kuidas lennundussektoris hinnatakse tavapärast konkurentsihindade määramist, tegelikke kulusid ning mõistlikku kasumimarginaali.“;
„3. Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades üksikasjaliku meetodi, mille abil tehakse kindlaks ebaõiglase hinnakujunduse olemasolu. See meetod peab muu hulgas hõlmama viisi, kuidas lennundussektoris hinnatakse tavapärast konkurentsihindade määramist, tegelikke kulusid ning mõistlikku kasumimarginaali.“;
Muudatusettepanek 306
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 117 – lõik 2 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 868/2004
Artikkel 14a – lõige 2
2.  Artikli 5 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 5 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 307
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 121 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2006/126/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisas osutatud mikrokiibi nõuete kohta. Nende nõuetega nähakse ette EÜ tüübikinnitus, mis antakse ainult siis, kui suudetakse tõendada suutlikkust seista vastu andmete võltsimis- või muutmiskatsetele.
Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades I lisas osutatud mikrokiibi nõuded. Nende nõuetega nähakse ette EÜ tüübikinnitus, mis antakse ainult siis, kui suudetakse tõendada suutlikkust seista vastu andmete võltsimis- või muutmiskatsetele.
Muudatusettepanek 308
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 121 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2006/126/EÜ
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et kehtestada piisavad võltsimisvastased spetsifikatsioonid.
Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades piisavad võltsimisvastased spetsifikatsioonid.
Muudatusettepanek 309
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 121 – lõik 3 – punkt 4
Direktiiv 2006/126/EÜ
Artikkel 8a – lõige 2
2.  Artikli 1 lõigetes 2 ja 3, artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 1 lõigetes 2 ja 3, artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 310
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 123 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2007/59/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse agentuuri poolt ettevalmistatud eelnõu alusel vedurijuhiloa, sertifikaadi ja sertifikaadi kinnitatud koopia jaoks ühenduse mudel ning määratakse kindlaks nende füüsikalised omadused, võttes arvesse võltsimisvastaseid meetmeid.
Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse agentuuri poolt ettevalmistatud eelnõu alusel vedurijuhiloa, sertifikaadi ja sertifikaadi kinnitatud koopia jaoks ühenduse mudel ning määratakse kindlaks nende füüsikalised omadused, võttes arvesse võltsimisvastaseid meetmeid.
Muudatusettepanek 311
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 123 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2007/59/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse agentuuri soovituse alusel ühenduse koodid käesoleva artikli lõikes 3 osutatud A- ja B-kategooriate erinevate liikide jaoks. ;
Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse agentuuri soovituse alusel ühenduse koodid käesoleva artikli lõikes 3 osutatud A- ja B-kategooriate erinevate liikide jaoks.
Muudatusettepanek 312
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 123 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2007/59/EÜ
Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 2
„Sel eesmärgil on komisjonil kooskõlas artikliga 31a õigus võtta agentuuri poolt ettevalmistatud eelnõu alusel vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse kehtestatavate registrite põhilised parameetrid, nagu säilitatavad andmed, nende formaat ja andmevahetuse kord, juurdepääsuõigused, andmete säilitamise kestus ja menetlused pankroti korral.“;
„Sel eesmärgil on komisjonil kooskõlas artikliga 31a õigus võtta agentuuri poolt ettevalmistatud eelnõu alusel käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse kehtestatavate registrite põhilised parameetrid, nagu säilitatavad andmed, nende formaat ja andmevahetuse kord, juurdepääsuõigused, andmete säilitamise kestus ja menetlused pankroti korral.“;
Muudatusettepanek 313
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 123 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2007/59/EÜ
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1 a
„Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kõnealuste kriteeriumide kehtestamiseks.“;
„Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega need kriteeriumid kehtestatakse.“;
Muudatusettepanek 314
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 123 – lõik 3 – punkt 4
Direktiiv 2007/59/EÜ
Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 1
Eksamineerijate ja eksamite valikul võib järgida liidu kriteeriume. Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus võtta agentuuri koostatud eelnõu põhjal vastu delegeeritud õigusakte selliste kriteeriumide kehtestamiseks.
Eksamineerijate ja eksamite valikul võib järgida liidu kriteeriume. Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus võtta agentuuri koostatud eelnõu põhjal käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega need kriteeriumid kehtestatakse.
Muudatusettepanek 315
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 123 – lõik 3 – punkt 6
Direktiiv 2007/59/EÜ
Artikkel 31a – lõige 2
2.  Artikli 4 lõikes 4, artikli 22 lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 25 lõikes 5, artikli 31 lõikes 1 ja artiklis 34 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 4 lõikes 4, artikli 22 lõikes 4, artikli 23 lõikes 3, artikli 25 lõikes 5, artikli 31 lõikes 1 ja artiklis 34 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 316
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 123 – lõik 3 – punkt 8
Direktiiv 2007/59/EÜ
Artikkel 34 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse sellise kiipkaardi tehnilised ja funktsionaalsed nõuded.“.
„Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse sellise kiipkaardi tehnilised ja funktsionaalsed nõuded.“.
Muudatusettepanek 317
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 124 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1371/2007
Artikkel 34 – lõige 1
1.  Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte artiklites 2, 10 ja 12 osutatud meetmete kohta.
1.  Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu artiklites 2, 10 ja 12 osutatud meetmed.
Muudatusettepanek 318
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 124 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1371/2007
Artikkel 34a – lõige 2
2.  Artiklis 33 ja artiklis 34 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 33 ja artiklis 34 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 319
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 126 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2008/96/EÜ
Artikkel 7 – lõige 1a
„1a. Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks ühised kriteeriumid õnnetuse raskusastme, sealhulgas surmajuhtumite ja vigastatute arvu teatamise kohta.“;
„1a. Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks ühised kriteeriumid õnnetuse raskusastme, sealhulgas surmajuhtumite ja vigastatute arvu teatamise kohta.“;
Muudatusettepanek 320
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 126 – lõik 3 – punkt 4
Direktiiv 2008/96/EÜ
Artikkel 12a – lõige 2
2.  Artikli 7 lõikes 1a ja artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 7 lõikes 1a ja artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 321
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 127 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i
Määrus (EÜ) nr 300/2008
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1
„Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse ühiste põhistandardite teatavad sätted.“;
„Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse ühiste põhistandardite teatavad sätted.“;
Muudatusettepanek 322
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 127 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 300/2008
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1
„Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse kriteeriumid, mille kohaselt liikmesriikidel on võimalik erandina lõikes 1 osutatud ühistest põhistandarditest võtta vastu alternatiivseid julgestusmeetmeid, millega tagatakse piisav kaitse kohaliku riskianalüüsi põhjal. Selliste alternatiivsete meetmete kasutamine on põhjendatud õhusõiduki suuruse, lennutegevuse või muude asjassepuutuvate tegevuste olemuse, ulatuse või sagedusega seotud asjaoludega.
„Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse kriteeriumid, mille kohaselt liikmesriikidel on võimalik erandina lõikes 1 osutatud ühistest põhistandarditest võtta vastu alternatiivseid julgestusmeetmeid, millega tagatakse piisav kaitse kohaliku riskianalüüsi põhjal. Selliste alternatiivsete meetmete kasutamine on põhjendatud õhusõiduki suuruse, lennutegevuse või muude asjassepuutuvate tegevuste olemuse, ulatuse või sagedusega seotud asjaoludega.
Muudatusettepanek 323
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 127 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 300/2008
Artikkel 18a – lõige 2
2.  Artikli 4 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 4 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 324
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 129 – lõik 1 a (uus)
Et tagada liidu normide kaitsmine, on komisjonil õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et jätta selle kohaldamisalast välja IMO laevaõnnetuste ja intsidentide uurimise koodeksi muudatused, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelisel tasandil tehtud muudatus alandab liidu merendusalaste õigusaktidega kehtestatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elamis- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus.
Muudatusettepanek 325
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 129 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2009/18/EÜ
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte laevaõnnetuste ja ohtlike juhtumite juurdluse ühise metoodika kohta, võttes arvesse ohutusjuurdlustel põhinevaid asjakohaseid märkusi.“;
Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse laevaõnnetuste ja ohtlike juhtumite juurdluse ühine metoodika, võttes arvesse ohutusjuurdlustel põhinevaid asjakohaseid märkusi.“;
Muudatusettepanek 326
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 129 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2009/18/EÜ
Artikkel 18a – lõige 2
2.  Artikli 5 lõikes 4 ja artiklis 20 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 5 lõikes 4 ja artiklis 20 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 327
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 129 – lõik 3 – punkt 4
Direktiiv 2009/18/EÜ
Artikkel 20 – lõige 3
3.  IMO laevaõnnetuste ja intsidentide uurimise koodeksi muudatused võib käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja jätta vastavalt määruse (EÜ) nr 2099/2002 artiklile 5.
3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi, et arvata selle kohaldamisalast välja IMO laevaõnnetuste ja intsidentide uurimise koodeksi muudatused, kui komisjoni hinnangu kohaselt on olemas selge oht, et rahvusvahelise õigusakti muudatus alandab liidu merendusalaste õigusaktidega saavutatud meresõiduohutuse, laevade põhjustatud merereostuse vältimise või laeva pardal kehtivate elu- ja töötingimuste kaitse taset või on liidu merendusalaste õigusaktidega vastuolus.
Muudatusettepanek 328
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 130 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2009/33/EÜ
Artikkel 8a – lõige 2
2.  Artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 329
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 133 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1071/2009
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b – lõigud 1 ja 2
„kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega koostatakse loetelu selliste liidu eeskirjade raskete rikkumist kategooriatest, liikidest ja raskusastmetest, mis lisaks IV lisas esitatud rikkumistele võivad viia hea maine kaotamiseni. Liikmesriigid võtavad nimetatud rikkumisi käsitlevat teavet, sealhulgas teistelt liikmesriikidelt saadud teavet arvesse artikli 12 lõike 1 kohaste kontrollidega seotud prioriteetide seadmisel.“;
„kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega koostatakse loetelu selliste liidu eeskirjade raskete rikkumist kategooriatest, liikidest ja raskusastmetest, mis lisaks IV lisas esitatud rikkumistele võivad viia hea maine kaotamiseni. Liikmesriigid võtavad nimetatud rikkumisi käsitlevat teavet, sealhulgas teistelt liikmesriikidelt saadud teavet arvesse artikli 12 lõike 1 kohaste kontrollidega seotud prioriteetide seadmisel.“;
Muudatusettepanek 330
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 133 – lõik 3 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1071/2009
Artikkel 24a – lõige 2
2.  Artikli 6 lõikes 2 ning artikli 8 lõikes 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 6 lõikes 2 ning artikli 8 lõikes 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 331
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 134 – lõik 2 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1072/2009
Artikkel 14a – lõige 2
2.  Artikli 4 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 5 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 4 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 5 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 332
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 135 – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1073/2009
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 5
„Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, mis hõlmavad selliste vedajate nimede ning teel olevate ümberistumiskohtade teatamist asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele.“
„Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, mis hõlmavad selliste vedajate nimede ning teel olevate ümberistumiskohtade teatamist asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele.“
Muudatusettepanek 333
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 135 – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1073/2009
Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 3
„Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte sertifikaatide vormi kohta.“;,
„Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse sertifikaatide vorm.“;
Muudatusettepanek 334
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 135 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1073/2009
Artikkel 6 – lõige 4
„4. Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lubade vormi kohta.“;
„4. Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lubade vorm.“;
Muudatusettepanek 335
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 135 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1073/2009
Artikkel 7 – lõige 2
„2. Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte taotluste vormi kohta.“;
„2. Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse taotluste vorm.“;
Muudatusettepanek 336
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 135 – lõik 3 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1073/2009
Artikkel 12 – lõige 5
„5. Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte sõidulehe vormi ja sõidulehtede raamatu vormi ning nende kasutamise korra kohta.“;
„5. Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse sõidulehe vorm ja sõidulehtede raamatu vorm ning nende kasutamise kord.“;
Muudatusettepanek 337
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 135 – lõik 3 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1073/2009
Artikkel 25a – lõige 2
2.  Artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõigetes 3 ja 5, artikli 6 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, artikli 12 lõikes 5 ning artikli 28 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõigetes 3 ja 5, artikli 6 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, artikli 12 lõikes 5 ning artikli 28 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 338
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XI osa – punkt 135 – lõik 3 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1073/2009
Artikkel 28 – lõige 3
„3. Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lõikes 2 osutatud statistiliste andmete esitamiseks kasutatava tabeli vormi kohta.“.
„3. Kooskõlas artikliga 25a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 2 osutatud statistiliste andmete esitamiseks kasutatava tabeli vorm.“.
Muudatusettepanek 339
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 136 – lõik 2 – punkt 1
Direktiiv 89/108/EMÜ
Artikkel 4 – lõik 3
„Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks puhtusekriteeriumid, millele need külmutusvahendid peavad vastama.“;
„Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks puhtusekriteeriumid, millele need külmutusvahendid peavad vastama.“;
Muudatusettepanek 340
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 136 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 89/108/EMÜ
Artikkel 11 – lõik 1
Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks kiirkülmutatud toiduainete proovivõtumenetlused ning nende temperatuuri järelevalve ning transpordi-, ladustamis- ja säilitusvahendite temperatuuri järelevalve menetlused.“;
Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks kiirkülmutatud toiduainete proovivõtumenetlused ning nende temperatuuri järelevalve ning transpordi-, ladustamis- ja säilitusvahendite temperatuuri järelevalve menetlused.“;
Muudatusettepanek 341
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 136 – lõik 2 – punkt 3
Direktiiv 89/108/EMÜ
Artikkel 11a – lõige 2
2.  Artiklis 4 ja artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 4 ja artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 342
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 137 – lõik 1
Direktiivi 1999/2/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealust direktiivi määral, mis on vajalik rahva tervise kaitseks, ning et täiendada kõnealust direktiivi seoses eranditega toiduainete maksimaalsest kiirgusdoosist ja kiiritusrajatistele esitatavate täiendavate nõuetega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Direktiivi 1999/2/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealust direktiivi määral, mis on vajalik rahva tervise kaitseks, ning et täiendada kõnealust direktiivi seoses eranditega toiduainete maksimaalsest kiirgusdoosist ja kiiritusrajatistele esitatavate täiendavate nõuetega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 343
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 137 – lõik 2 – punkt 1
Direktiiv 1999/2/EÜ
Artikkel 5 – lõige 2
„2. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega lubatakse erandeid lõikest 1, võttes arvesse kättesaadavaid teaduslikult põhjendatud teadmisi ja asjaomaseid rahvusvahelisi standardeid.“;
„2. Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et lubada erandeid lõikest 1, võttes arvesse kättesaadavaid teaduslikult põhjendatud teadmisi ja asjaomaseid rahvusvahelisi standardeid.“;
Muudatusettepanek 344
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 137 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 1999/2/EÜ
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli esimese lõigu esimeses taandes osutatud täiendavate nõuete kohta, võttes arvesse kasutatud töötlemise tõhusust ja ohutust käsitlevaid nõudeid ning toiduainete töötlemise häid hügieenitavasid käsitlevaid nõudeid.“;
Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad käesoleva artikli esimese lõigu esimeses taandes osutatud täiendavate nõuete kohta, võttes arvesse kasutatud töötlemise tõhusust ja ohutust käsitlevaid nõudeid ning toiduainete töötlemise häid hügieenitavasid käsitlevaid nõudeid.“;
Muudatusettepanek 345
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 137 – lõik 2 – punkt 3
Direktiiv 1999/2/EÜ
Artikkel 11a – lõige 2
2.  Artikli 5 lõikes 2, artikli 7 lõikes 2 ning artikli 14 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 5 lõikes 2, artikli 7 lõikes 2 ning artikli 14 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 346
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 1
Määruse (EÜ) nr 999/2001 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid ja täiendatakse kõnealust määrust järgmiselt:
Määruse (EÜ) nr 999/2001 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid järgmiselt:
–   kiidetakse heaks kiirtestid;
–  ajakohastatakse lubatud kiirtestide loetelu;
–  muudetakse iga-aastase seireprogrammiga hõlmatud veiste vanust;
–  muudetakse iga-aastase seireprogrammiga hõlmatud veiste vanust;
–   kehtestatakse kriteeriumid riigi epidemioloogilise olukorra parandamise tõendamiseks ja loetletakse need lisas;
–  ajakohastatakse kriteeriumite loetelu riigi epidemioloogilise olukorra parandamise tõendamiseks,
–  otsustatakse lubada noormäletsejalistele kaladelt saadud valkude söötmist;
–  otsustatakse lubada noormäletsejalistele kaladelt saadud valkude söötmist;
Komisjonile tuleks anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse kõnealust määrust järgmiselt:
kehtestatakse üksikasjalikud kriteeriumid loomasööta käsitlevatest keeldudest selliste erandite tegemiseks;
–  kehtestatakse üksikasjalikud kriteeriumid loomasööta käsitlevatest keeldudest selliste erandite tegemiseks;
–  otsustatakse kehtestada söödas leiduvate, juhuslikust ja tehniliselt vältimatust saastumisest põhjustatud loomsete valkude ebaoluliste koguste lubatud tase;
–  otsustatakse kehtestada söödas leiduvate, juhuslikust ja tehniliselt vältimatust saastumisest põhjustatud loomsete valkude ebaoluliste koguste lubatud tase;
–  tehakse otsuseid vanuse kohta;
–  tehakse otsuseid vanuse kohta;
–  kehtestatakse eeskirjad, mis näevad ette erandid seoses määratletud riskiteguriga materjali kõrvaldamise ja hävitamise nõuetega;
–  kehtestatakse eeskirjad, mis näevad ette erandid seoses määratletud riskiteguriga materjali kõrvaldamise ja hävitamise nõuetega;
–  kiidetakse heaks tootmisprotsessid;
–  kiidetakse heaks tootmisprotsessid;
–  otsustatakse laiendada teatavaid sätteid teistele loomaliikidele;
–  otsustatakse laiendada teatavaid sätteid teistele loomaliikidele;
–  otsustatakse laiendada muudele loomset päritolu toodetele;
–  otsustatakse laiendada muudele loomset päritolu toodetele;
–  muudetakse lammastel ja kitsedel BSE esinemise kontrollimise meetodit.
–  muudetakse lammastel ja kitsedel BSE esinemise kontrollimise meetodit.
Muudatusettepanek 347
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3
„Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte teises lõigus osutatud kiirtestide heakskiitmiseks. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte X lisa C peatüki punkti 4 muutmise kohta, et ajakohastada kõnealuses punktis kehtestatud loetelu.“;
Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte X lisa C peatüki punkti 4 muutmise kohta, et ajakohastada kõnealuses punktis kehtestatud lubatud kiirtestide loetelu.“;
Muudatusettepanek 348
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kiidetakse sel eesmärgil heaks kiirtestid. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte X lisa muutmise kohta, et kanda kõnealused testid loetellu.“;
Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte X lisa muutmise kohta, et kanda sel eesmärgil lubatud kiirtestid loetellu.“;
Muudatusettepanek 349
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 6 – lõige 1 b – lõik 2
Liikmesriigi taotlusel, kes suudab tõendada riigi epidemioloogilise olukorra paranemist, võidakse selle konkreetse liikmesriigi iga-aastased seireprogrammid uuesti läbi vaadata. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et
Liikmesriigi taotlusel, kes suudab tõendada riigi epidemioloogilise olukorra paranemist, võidakse selle konkreetse liikmesriigi iga-aastased seireprogrammid uuesti läbi vaadata. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse III lisa A peatüki I osa punkti 7, et loetleda kriteeriumid, mille alusel tuleks hinnata riigi epidemioloogilise olukorra paranemist seireprogrammide läbivaatamise eesmärgil.
a)   kehtestada teatavad kriteeriumid, mille alusel tuleks hinnata riigi epidemioloogilise olukorra paranemist seireprogrammide läbivaatamise eesmärgil;
b)   muuta III lisa A peatüki I osa punkti 7, et loetleda punktis a osutatud kriteeriumid.“;
(Parlamendi muudatusettepanekusse on üle võetud komisjoni ettepaneku artikli 6 lõike 1b teise lõigu punktid a ja b.).
Muudatusettepanek 350
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 3
„Liikmesriigi või kolmanda riigi taotlusel võidakse artikli 24 lõikes 2 osutatud korras võtta vastu otsus teha käesoleva lõike piirangute suhtes üksikerandeid. Iga erandi puhul arvestatakse käesoleva artikli lõikes 3 toodud sätteid. Iga erandi puhul arvestatakse käesoleva artikli lõikes 3 toodud sätteid. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks üksikasjalikud kriteeriumid, mida tuleb sellist erandit tehes arvestada.“;
„Liikmesriigi või kolmanda riigi taotlusel võidakse artikli 24 lõikes 2 osutatud korras võtta vastu otsus teha käesoleva lõike piirangute suhtes üksikerandeid. Iga erandi puhul arvestatakse käesoleva artikli lõikes 3 toodud sätteid. Iga erandi puhul arvestatakse käesoleva artikli lõikes 3 toodud sätteid. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks üksikasjalikud kriteeriumid, mida tuleb sellist erandit tehes arvestada.“;
Muudatusettepanek 351
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 7 – lõige 4a
„4a. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse söödas leiduvate, juhuslikult ja tehniliselt vältimatust saastumisest põhjustatud loomsete valkude ebaoluliste koguste lubatud tase, lähtudes soodsast riskianalüüsist, milles võetakse arvesse vähemalt nakkuse ulatust ja võimalikku allikat ning saadetise lõppsihtkohta.“;
„4a. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse söödas leiduvate, juhuslikult ja tehniliselt vältimatust saastumisest põhjustatud loomsete valkude ebaoluliste koguste lubatud tase, lähtudes soodsast riskianalüüsist, milles võetakse arvesse vähemalt nakkuse ulatust ja võimalikku allikat ning saadetise lõppsihtkohta.“;
Muudatusettepanek 352
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 8 – lõige 1
„1. Määratletud riskiteguriga materjal kõrvaldatakse ja hävitatakse kooskõlas käesoleva määruse V lisaga ja määrusega (EÜ) nr 1069/2009. Seda ei impordita liitu. V lisas osutatud määratletud riskiteguriga materjali loetelu hõlmab vähemalt üle 12 kuu vanuste veiste aju, seljaaju, silmi ja mandleid ning komisjoni poolt määratud vanuse ületanud veiste selgroogu. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kõnealuse vanuse kindlaksmääramiseks. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse V lisas määratletud riskiteguriga materjali loetelu, võttes arvesse artikli 5 lõike 1 esimeses lõigus kehtestatud erinevaid riskikategooriaid ning artikli 6 lõike 1a ja lõike 1b punkti b nõudeid.“;
„1. Määratletud riskiteguriga materjal kõrvaldatakse ja hävitatakse kooskõlas käesoleva määruse V lisaga ja määrusega (EÜ) nr 1069/2009. Seda ei impordita liitu. V lisas osutatud määratletud riskiteguriga materjali loetelu hõlmab vähemalt üle 12 kuu vanuste veiste aju, seljaaju, silmi ja mandleid ning komisjoni poolt määratud vanuse ületanud veiste selgroogu. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kõnealune vanus kindlaks määratakse. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse V lisas määratletud riskiteguriga materjali loetelu, võttes arvesse artikli 5 lõike 1 esimeses lõigus kehtestatud erinevaid riskikategooriaid ning artikli 6 lõike 1a ja lõike 1b punkti b nõudeid.“;
Muudatusettepanek 353
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1
„Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et kiita heaks alternatiivne test BSE tapaeelseks avastamiseks ning muuta X lisas esitatud loetelu. Käesoleva artikli lõiget 1 ei kohaldata nendelt loomadelt pärit kudede suhtes, mis on läbinud alternatiivse testi, kui testi kohaldatakse V lisas sätestatud tingimustel ning testi tulemused on negatiivsed.“;
„Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse X lisa, et ajakohastada selles sisalduvat BSE tapaeelset avastamist võimaldavate lubatud alternatiivsete testide loetelu. Käesoleva artikli lõiget 1 ei kohaldata nendelt loomadelt pärit kudede suhtes, mis on läbinud alternatiivse testi, kui testi kohaldatakse V lisas sätestatud tingimustel ning testi tulemused on negatiivsed.“;
Muudatusettepanek 354
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 4 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 8 – lõige 5
„5. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad, mis näevad ette erandid käesoleva artikli lõigetest 1–4 seoses artikli 7 lõikes 1 sätestatud söötmise keelu tõhusa rakendamise kuupäevaga ning vajadusel kontrollitud BSE riskiga kolmandate riikide või nende piirkondade puhul seoses kuupäevaga, millest alates tuleb tõhusalt rakendada keeldu kasutada mäletsejalistelt pärit valku mäletsejaliste söödas, selleks et piirata nõudeid kõrvaldada ja hävitada määratletud riskiteguriga materjal enne nimetatud kuupäeva asjaomastes riikides või piirkondades sündinud loomadega.”;
„5. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad, mis näevad ette erandid käesoleva artikli lõigetest 1–4 seoses artikli 7 lõikes 1 sätestatud söötmise keelu tõhusa rakendamise kuupäevaga ning vajadusel kontrollitud BSE riskiga kolmandate riikide või nende piirkondade puhul seoses kuupäevaga, millest alates tuleb tõhusalt rakendada keeldu kasutada mäletsejalistelt pärit valku mäletsejaliste söödas, selleks et piirata nõudeid kõrvaldada ja hävitada määratletud riskiteguriga materjal enne nimetatud kuupäeva asjaomastes riikides või piirkondades sündinud loomadega.”;
Muudatusettepanek 355
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 9 – lõige 1
„1. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kiidetakse heaks VI lisas loetletud loomsete saaduste tootmisel kasutatavad tootmisprotsessid.“;
„1. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kiidetakse heaks VI lisas loetletud loomsete saaduste tootmisel kasutatavad tootmisprotsessid.“;
Muudatusettepanek 356
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 15 – lõige 3
„3. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse käesolevat määrust, et laiendada lõigete 1 ja 2 sätteid teistele loomaliikidele.“;
„3. Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, laiendades lõigete 1 ja 2 sätteid teistele loomaliikidele.“;
Muudatusettepanek 357
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 16 – lõige 7 – lõik 1
„Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse käesolevat määrust, et laiendada lõigete 1 kuni 6 sätteid muudele loomsetele saadustele.“;
„Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, laiendades lõigete 1 kuni 6 sätteid muudele loomsetele saadustele.“;
Muudatusettepanek 358
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks lammastel ja kitsedel BSE esinemise kontrollimise meetod.“;
„Kooskõlas artikliga 23b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks lammastel ja kitsedel BSE esinemise kontrollimise meetod.“;
Muudatusettepanek 359
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 999/2001
Artikkel 23b – lõige 2
2.  Artikli 5 lõikes 3, artikli 6 lõigetes 1 ja 1b, artikli 7 lõigetes 3, 4 ja 4a, artikli 8 lõigetes 1, 2 ja 5, artikli 9 lõigetes 1 ja 3, artikli 15 lõikes 3, artikli 16 lõikes 7, artikli 20 lõikes 2 ning artiklis 23 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumisest.
2.  Artikli 5 lõikes 3, artikli 6 lõigetes 1 ja 1b, artikli 7 lõigetes 3, 4 ja 4a, artikli 8 lõigetes 1, 2 ja 5, artikli 9 lõigetes 1 ja 3, artikli 15 lõikes 3, artikli 16 lõikes 7, artikli 20 lõikes 2 ning artiklis 23 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 360
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 143 – lõik 1
Direktiivi 2002/46/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi I ja II lisa, et kohandada neid tehnika arenguga ja täiendada kõnealust direktiivi seoses selle II lisas loetletud ainete puhtusekriteeriumidega ning vitamiinide ja mineraalainete miinimumkogustega, mis peavad toidulisandites esinema. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Direktiivi 2002/46/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi I ja II lisa, et kohandada neid tehnika arenguga ja täiendada kõnealust direktiivi seoses selle II lisas loetletud ainete puhtusekriteeriumidega ning vitamiinide ja mineraalainete miinimum- ja maksimum kogustega, mis peavad toidulisandites esinema. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 361
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 143 – lõik 2
Direktiivi 2002/46/EÜ rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused määrata kindlaks vitamiinide ja mineraalainete maksimumkogused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
välja jäetud
Muudatusettepanek 362
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 143 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2002/46/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2
„2. Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisas loetletud ainete puhtusekriteeriumide kohta, välja arvatud juhul, kui nimetatud kriteeriume kohaldatakse vastavalt lõikele 3.“;
„2. Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse puhtusekriteeriumid II lisas loetletud ainete kohta, välja arvatud juhul, kui nimetatud kriteeriume kohaldatakse vastavalt lõikele 3.“;
Muudatusettepanek 363
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 143 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2002/46/EÜ
Artikkel 5 – lõige 4
„4. Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõikes 3 osutatud vitamiinide ja mineraalainete miinimumkoguste kehtestamiseks.
„4. Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi täiendamiseks, kehtestades
(a)  käesoleva artikli lõikes 3 osutatud vitamiinide ja mineraalainete miinimumkogused; ning
Komisjon kehtestab käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud vitamiinide ja mineraalainete maksimumkogused rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 2 osutatud menetlusega.“;
(b)  käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud vitamiinide ja mineraalainete maksimumkogused.“;
Muudatusettepanek 364
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 143 – lõik 3 – punkt 3
Direktiiv 2002/46/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3
(3)  artikli 12 lõige 3 jäetakse välja;
(3)  artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Et kõrvaldada lõikes 1 nimetatud raskused ja tagada rahvatervise kaitse, on komisjonil volitused võtta kooskõlas artikliga 12a vastu delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi täiendamiseks.
Sellisel juhul võib kaitsemeetmed võtnud liikmesriik need kehtima jätta, kuni delegeeritud aktid on vastu võetud.“
Muudatusettepanek 365
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 143 – lõik 3 – punkt 4
Direktiiv 2002/46/EÜ
Artikkel 12a
„Artikkel 12a
„Artikkel 12a
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 4 lõigetes 2 ja 5 ning artikli 5 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 4 lõigetes 2 ja 5, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle kohta vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõigetes 2 ja 5 ning artikli 5 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõigetes 2 ja 5, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 4 lõigete 2 ja 5 ning artikli 5 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 4 lõigete 2 ja 5, artikli 5 lõike 4 ning artikli 12 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
_______________________
_______________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
Muudatusettepanek 366
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 144 – lõik 2
Direktiivi 2002/98/EÜ artikli 29 teise lõigu punkti i rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et kehtestada raskest kõrvaltoimest ja tõsistest kõrvalekalletest teatamise kord ning teate vorm. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
välja jäetud
Muudatusettepanek 367
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 144 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2002/98/EÜ
Artikkel 27a – lõige 2
2.  Artikli 29 esimeses ja kolmandas lõigus osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 29 esimeses ja kolmandas lõigus osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 368
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 144 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt a
Direktiiv 2002/98/EÜ
Artikkel 29 – lõik 1
„Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I–IV lisas sätestatud tehnilisi nõudeid, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga.
„Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et muuta I–IV lisas sätestatud tehnilisi nõudeid, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga.
Kui III ja IV lisas sätestatud tehniliste nõuete tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 27b sätestatud menetlust.“;
Kui III ja IV lisas sätestatud tehniliste nõuete tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 27b sätestatud menetlust.“;
Muudatusettepanek 369
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 144 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2002/98/EÜ
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt i
b)  teise lõigu punkt i jäetakse välja;
välja jäetud
Muudatusettepanek 370
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 144 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt b
Direktiiv 2002/98/EÜ
Artikkel 29 – lõik 5
d)  lisatakse viies lõik:
välja jäetud
„Komisjon kehtestab raskest kõrvaltoimest ja tõsistest kõrvalekalletest teatamise korra ja teate vormi rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 28 lõikes 2 osutatud menetlusega.“.
Muudatusettepanek 371
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 146 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2003/99/EÜ
Artikkel 5 – lõige 1
„1. Kui rutiinkontrolli käigus vastavalt artiklile 4 kogutud andmed ei ole piisavad, on komisjonil kooskõlas artikliga 11a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega seatakse sisse kooskõlastatud seireprogrammid ühe või mitme zoonoosi ja/või zoonootilise toimega mõjuri kohta. Kõnealuseid delegeeritud õigusakte võetakse vastu eelkõige erivajaduste tuvastamisel või kui on vaja hinnata riske või luua zoonooside ja zoonootilise toimega mõjuritega seotud lähteväärtused liikmesriikide või liidu tasandil.“;
„1. Kui rutiinkontrolli käigus vastavalt artiklile 4 kogutud andmed ei ole piisavad, on komisjonil kooskõlas artikliga 11a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi täiendamiseks, seades sisse kooskõlastatud seireprogrammid ühe või mitme zoonoosi ja/või zoonootilise toimega mõjuri kohta. Kõnealuseid delegeeritud õigusakte võetakse vastu eelkõige erivajaduste tuvastamisel või kui on vaja hinnata riske või luua zoonooside ja zoonootilise toimega mõjuritega seotud lähteväärtused liikmesriikide või liidu tasandil.“;
Muudatusettepanek 372
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 146 – alapunkt 2 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2003/99/EÜ
Artikkel 11 – pealkiri
(2 a)  artikli 11 pealkiri asendatakse järgmisega
Muudatused lisades ja ülemineku- või rakendusmeetmed
Lisade muutmine ja rakendusmeetmed
Muudatusettepanek 373
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 146 – alapunkt 2 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2003/99/EÜ
Artikkel 11 – lõige 3
(3 a)  artikli 11 lõige 3 asendatakse järgmisega:
Muid rakendus- või üleminekumeetmeid võib vastu võtta artikli 12 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt.
„Lisaks võib rakendusmeetmeid vastu võtta artikli 12 lõikes 2 osutatud komiteemenetlusega.“;
Muudatusettepanek 374
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 146 – lõik 2 – punkt 4
Direktiiv 2003/99/EÜ
Artikkel 11a – lõige 2
2.  Artikli 4 lõikes 4, artikli 5 lõikes 1 ning artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 4 lõikes 4, artikli 5 lõikes 1 ning artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 375
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 1
Määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisa, et kohandada seda tehnika arenguga ja täiendada kõnealust määrust, kehtestades GMOde sisaldusele toidus ja söödas sobivad madalamad piirmäärad, millest väiksemate väärtuste puhul ei kohaldata teatavatel tingimustel märgistusnõudeid, ning kehtestades lõpptarbijale toitu tarnivate toitlustuskäitlejate antavat teavet käsitlevad erieeskirjad.
Määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisa, et kohandada seda tehnika arenguga ja täiendada kõnealust määrust, määrates kindlaks missugune toit ja sööt kuulub kõnealuse määruse eri osade kohaldamisalasse, kehtestades GMOde sisaldusele toidus ja söödas sobivad madalamad piirmäärad, millest väiksemate väärtuste puhul ei kohaldata teatavatel tingimustel märgistusnõudeid, kehtestades meetmed, mis on vajalikud käitlejatele pädevate asutute nõuete või märgistusnõuete täitmiseks, ning kehtestades lõpptarbijale toitu tarnivate toitlustuskäitlejate antavat teavet käsitlevad erieeskirjad.
Muudatusettepanek 376
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 3
Määruse (EÜ) nr 1829/2003 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses meetmetega, mis on vajalikud käitlejatele pädevate asutute nõuete või märgistusnõuete täitmiseks ning eeskirjadega, mis lihtsustavad teatavate sätete ühetaolist kohaldamist. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
Määruse (EÜ) nr 1829/2003 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses eeskirjadega, mis lihtsustavad teatavate sätete ühetaolist kohaldamist. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
Muudatusettepanek 377
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 4 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1829/2003
Artikkel 3 – lõige 2
„2. Komisjon võib otsustada rakendusaktidega, kas teatavat liiki toit kuulub käesoleva jao reguleerimisalasse. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega. “
„2. Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, määrates kindlaks, kas teatavat liiki toit kuulub käesoleva jao reguleerimisalasse.“;
Muudatusettepanek 378
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 4 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1829/2003
Artikkel 12 – lõige 4
„4. Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse madalamad piirmäärad, eelkõige GMOdest koosnevatele või neid sisaldavatele toitudele, või millega võetakse arvesse teaduse ja tehnoloogia arengut.“;
„4. Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades madalamad piirmäärad, eelkõige GMOdest koosnevatele või neid sisaldavatele toitudele, või võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia arengut.“;
Muudatusettepanek 379
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1829/2003
Artikkel 14
„Artikkel 14
„Artikkel 14
Delegeerimis- ja rakendamisvolitused
Delegeerimis- ja rakendamisvolitused
1.  Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu lõpptarbijale toitu tarnivate toitlustuskäitlejate antavat teavet käsitlevad erieeskirjad. Et võtta arvesse toitlustuskäitlejate eriolukorda, võib selliste eeskirjadega sätestada artikli 13 lõike 1 punktis e sätestatud nõuete kohandamise.
1.  Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades:
a)  käitlejatele pädevate asutuste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, nagu on osutatud artikli 12 lõikes 3;
b)  käitlejatele artiklis 13 sätestatud märgistusnõuete täitmiseks vajalikud meetmed; ning
c)  lõpptarbijale toitu tarnivate toitlustuskäitlejate antavat teavet käsitlevad erieeskirjad. Et võtta arvesse toitlustuskäitlejate eriolukorda, võib selliste eeskirjadega sätestada artikli 13 lõike 1 punktis e sätestatud nõuete kohandamise.
2.  Komisjon võib rakendusaktidega võtta vastu järgmised meetmed:
2.  Komisjon võib rakendusaktidega võtta vastu üksikasjalikke eeskirju, et lihtsustada artikli 13 ühetaolist kohaldamist. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega. “
a)  käitlejatele pädevate asutuste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, nagu on osutatud artikli 12 lõikes 3;
b)  käitlejatele artiklis 13 sätestatud märgistusnõuete täitmiseks vajalikud meetmed;
c)  üksikasjalikud eeskirjad artikli 13 ühetaolise kohaldamise lihtsustamiseks.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega. “
Muudatusettepanek 380
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 4 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1829/2003
Artikkel 15 – lõige 2
„2. Komisjon võib otsustada rakendusaktidega, kas teatavat liiki sööt kuulub käesoleva jao reguleerimisalasse. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega.“
„2. Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, määrates kindlaks, kas teatavat liiki sööt kuulub käesoleva jao reguleerimisalasse.“
Muudatusettepanek 381
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 4 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1829/2003
Artikkel 24 – lõige 4
„4. Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse madalamad piirmäärad eelkõige GMOdest koosnevatele või neid sisaldavatele söötadele või võetakse arvesse teaduse ja tehnoloogia arengut.“;
„4. Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse madalamad piirmäärad, eelkõige GMOdest koosnevatele või neid sisaldavatele söötadele, või võetakse arvesse teaduse ja tehnoloogia arengut.“;
Muudatusettepanek 382
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 4 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1829/2003
Artikkel 26
„Artikkel 26
„Artikkel 26
Rakendamisvolitused
Delegeeritud volitused ja rakendamisvolitused
Komisjon võib rakendusaktidega võtta vastu järgmised meetmed:
1.  Kooskõlas artikliga 34a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades:
a)  käitlejatele pädevate asutuste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, nagu on osutatud artikli 24 lõikes 3;
a)  käitlejatele pädevate asutuste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, nagu on osutatud artikli 24 lõikes 3;
b)  käitlejatele märgistusnõuete täitmiseks vajalikud meetmed, mis on sätestatud artiklis 25;
b)  käitlejatele märgistusnõuete täitmiseks vajalikud meetmed, mis on sätestatud artiklis 25.
c)  üksikasjalikud eeskirjad artikli 25 ühetaolise kohaldamise lihtsustamiseks.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega. “
2.  Komisjon võib võtta rakendusaktidega vastu üksikasjalikke eeskirju, et lihtsustada artikli 25 ühetaolist kohaldamist. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega. “
Muudatusettepanek 383
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 4 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1829/2003
Artikkel 34a
„Artikkel 34a
„Artikkel 34a
Delegeeritud volituste rakendamine
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 12 lõikes 4, artikli 14 lõikes 1a, artikli 24 lõikes 4 ning artikli 32 kuuendas lõigus osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 3 lõikes 2, artikli 12 lõikes 4, artikli 14 lõikes 1, artikli 15 lõikes 2, artikli 24 lõikes 4, artikli 26 lõikes 1 ja artikli 32 kuuendas lõigus osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 12 lõikes 4, artikli 14 lõikes 1a, artikli 24 lõikes 4 ning artikli 32 kuuendas lõigus osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2, artikli 12 lõikes 4, artikli 14 lõikes 1, artikli 15 lõikes 2, artikli 24 lõikes 4, artikli 26 lõikes 1 ning artikli 32 kuuendas lõigus osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 12 lõike 4, artikli 14 lõike 1a, artikli 24 lõike 4 ning artikli 32 kuuenda lõigu alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 3 lõike 2, artikli 12 lõike 4, artikli 14 lõike 1, artikli 15 lõike 2, artikli 24 lõike 4, artikli 26 lõike 1 ning artikli 32 kuuenda lõigu alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
________________________
________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
Muudatusettepanek 384
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 1
Määruse (EÜ) nr 2160/2003 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse I, II ja III lisa ning täiendatakse kõnealust määrust seoses liidu eesmärgiga vähendada zoonooside ja zoonootiliste mõjurite esinemissagedust, konkreetsete kontrollimeetoditega, konkreetsete eeskirjadega importi kolmandatest riikidest käsitlevate kriteeriumide kohta, liidu tugilaborite ülesannete ja kohustustega ning siseriiklike tugilaborite teatavate ülesannete ja kohustustega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Määruse (EÜ) nr 2160/2003 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse I, II ja III lisa ning täiendatakse kõnealust määrust seoses liidu eesmärgiga vähendada zoonooside ja zoonootiliste mõjurite esinemissagedust, konkreetsete kontrollimeetoditega, konkreetsete eeskirjadega importi kolmandatest riikidest käsitlevate kriteeriumide kohta, liidu tugilaborite ülesannete ja kohustustega, kontrollimeetodite heakskiitmisega ning siseriiklike tugilaborite teatavate ülesannete ja kohustustega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 385
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 2
Määruse (EÜ) nr 2160/2003 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses kontrollimeetodite heakskiitmisega. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
välja jäetud
Muudatusettepanek 386
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 2160/2003
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses liidu eesmärkidega I lisa 1. tulbas loetletud zoonooside ja zoonootiliste mõjurite esinemissageduse vähendamisel I lisa 2. tulbas loetletud loomapopulatsioonides, võttes arvesse eelkõige järgmisi asjaolusid:
1.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses liidu eesmärkidega I lisa 1. tulbas loetletud zoonooside ja zoonootiliste mõjurite esinemissageduse vähendamisel I lisa 2. tulbas loetletud loomapopulatsioonides, võttes arvesse eelkõige järgmisi asjaolusid:
Muudatusettepanek 387
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 2160/2003
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses järgmisega:
1.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses järgmisega:
Muudatusettepanek 388
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2160/2003
Artikkel 9 – lõige 4
„4. Ilma et see piiraks artikli 5 lõiget 6, on komisjonil kooskõlas artikliga 13a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse eeskirjad artikli 5 lõikes 5 ja käesoleva artikli lõikes 2 osutatud kriteeriumide kehtestamisele liikmesriikide poolt.“;
„4. Ilma et see piiraks artikli 5 lõiget 6, on komisjonil kooskõlas artikliga 13a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse eeskirjad artikli 5 lõikes 5 ja käesoleva artikli lõikes 2 osutatud kriteeriumide kehtestamisele liikmesriikide poolt.“
Muudatusettepanek 389
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 2160/2003
Artikkel 10 – lõige 5 – teine ja kolmas lause
„Komisjon võib loa tühistada sama korra alusel ning komisjonil on, ilma et see piiraks artikli 5 lõike 6 kohaldamist, kooskõlas artikliga 13a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse konkreetsed eeskirjad selliste kriteeriumide kohta.“;
„Komisjon võib loa tühistada sama korra alusel. Komisjonil on, ilma et see piiraks artikli 5 lõike 6 kohaldamist, kooskõlas artikliga 13a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse konkreetsed eeskirjad selliste kriteeriumide kohta.“;
Muudatusettepanek 390
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 6 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 2160/2003
Artikkel 11 – lõige 2
„2. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse liidu tugilaborite ülesanded ja kohustused, eriti arvesse võttes nende tegevuse koordineerimist siseriiklike tugilaboritega.“;
„2. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse liidu tugilaborite ülesanded ja kohustused, eriti arvesse võttes nende tegevuse koordineerimist siseriiklike tugilaboritega.“;
Muudatusettepanek 391
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 6 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 2160/2003
Artikkel 11 – lõige 4
„4. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse siseriiklike tugilaborite teatavad ülesanded ja kohustused, eriti võttes arvesse nende ja liikmesriikides artikli 12 lõike 1 punkti a alusel määratud asjaomaste laborite tegevuse koordineerimist.“;
„4. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse siseriiklike tugilaborite teatavad ülesanded ja kohustused, eriti võttes arvesse nende ja liikmesriikides artikli 12 lõike 1 punkti a alusel määratud asjaomaste laborite tegevuse koordineerimist.“;
Muudatusettepanek 392
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 2160/2003
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 3
„3. Komisjon võib rakendusaktidega heaks kiita muid lõikes 3 osutatud kontrollimeetodeid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega.“;
„3. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kiidetakse heaks muud kontrollimeetodid kui need, millele on osutatud käesoleva lõike esimeses ja teises lõigus.“;
Muudatusettepanek 393
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 151 – alapunkt 3 – punkt 7 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 2160/2003
Artikkel 13 – pealkiri
(7 a)  artikli 13 pealkiri asendatakse järgmisega:
Rakendus- ja üleminekumeetmed
Delegeerimis- ja rakendamisvolitused
Muudatusettepanek 394
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 2160/2003
Artikkel 13 – lõige 1
„Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse asjaomaste terviseohutuse sertifikaatide elemente.“;
„Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse asjaomaste terviseohutuse sertifikaatide elemente.“;
Muudatusettepanek 395
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 151 – alapunkt 3 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 2160/2003
Artikkel 13 – lõige 2
(8 a)  artikli 13 lõige 2 asendatakse järgmisega:
Muid rakendus- või üleminekumeetmeid võib vastu võtta vastavalt artikli 14 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.
„Lisaks võib rakendusmeetmeid vastu võtta artikli 14 lõikes 2 osutatud komiteemenetlusega.
Muudatusettepanek 396
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 2160/2003
Artikkel 13a
„Artikkel 13a
„Artikkel 13a
Delegeeritud volituste rakendamine
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 3 lõigetes 1, 6 ja 7, artikli 5 lõikes 6, artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõigetes 2 ja 4 ning artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 3 lõigetes 1, 6 ja 7, artikli 5 lõikes 6, artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõigetes 2 ja 4, artikli 12 lõike 3 kolmandas lõigus ning artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõigetes 1, 6 ja 7, artikli 5 lõikes 6, artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõigetes 2 ja 4 ning artiklis 13 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõigetes 1, 6 ja 7, artikli 5 lõikes 6, artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõigetes 2 ja 4, artikli 12 lõike 3 kolmandas lõigus ning artiklis 13 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti kohandamist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
4.  Enne delegeeritud õigusakti kohandamist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 3 lõigete 1, 6 ja 7, artikli 5 lõike 6, artikli 8 lõike 1, artikli 9 lõike 4, artikli 10 lõike 5, artikli 11 lõigete 2 ja 4 ning artikli 13 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 3 lõigete 1, 6 ja 7, artikli 5 lõike 6, artikli 8 lõike 1, artikli 9 lõike 4, artikli 10 lõike 5, artikli 11 lõigete 2 ja 4, artikli 12 lõike 3 kolmanda lõigu ning artikli 13 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
________________________
________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
Muudatusettepanek 397
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 1
Direktiivi 2004/23/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse kõnealust direktiivi kudede ja rakkude ning nendega kokku puutuvate ja nende kvaliteeti ja ohutust mõjutavate toodete ja materjalide jälgitavusnõuetega ning täiendatakse kõnealust direktiivi teatavate tehniliste nõuetega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Direktiivi 2004/23/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse kõnealust direktiivi kudede ja rakkude ning nendega kokku puutuvate ja nende kvaliteeti ja ohutust mõjutavate toodete ja materjalide jälgitavusnõuetega, kehtestatakse jälgitavuse tagamise kord ning imporditud kudede ja rakkude samaväärsete kvaliteedi- ja ohutusstandardite tõendamise kord ning täiendatakse kõnealust direktiivi teatavate tehniliste nõuetega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 398
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 2
Direktiivi 2004/23/EÜ rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et kehtestada jälgitavuse tagamise kord ning imporditud kudede ja rakkude samaväärsete kvaliteedi- ja ohutusstandardite tõendamise kord. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
välja jäetud
Muudatusettepanek 399
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2004/23/EÜ
Artikkel 8 – lõige 5
5.  Kooskõlas artikliga 28a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse kudede ja rakkude ning nendega kokku puutuvate ja nende kvaliteeti ja ohutust mõjutavate toodete ja materjalide jälgitavusnõuded.
5.  Kooskõlas artikliga 28a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse kudede ja rakkude ning nendega kokku puutuvate ja nende kvaliteeti ja ohutust mõjutavate toodete ja materjalide jälgitavusnõuded ning kehtestatakse liidu tasandil jälgitavuse tagamise kord.
Muudatusettepanek 400
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2004/23/EÜ
Artikkel 8 – lõige 6
6.  Komisjon kehtestab liidu tasandil jälgitavuse tagamise korra rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega.
välja jäetud
Muudatusettepanek 401
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2004/23/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4
„4. Komisjon kehtestab lõike 1 kohase samaväärsete kvaliteedi- ja ohutusstandardite tõendamise korra rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 29 lõikes 2 osutatud menetlusega.“;
„4. Kooskõlas artikliga 28a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõike 1 kohane samaväärsete kvaliteedi- ja ohutusstandardite tõendamise kord.“;
Muudatusettepanek 402
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 3 – punkt 3
Direktiiv 2004/23/EÜ
Artikkel 28 – lõik 2
Kooskõlas artikliga 28a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese lõigu punktides a kuni i osutatud tehniliste nõuete kohta.
Kooskõlas artikliga 28a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte esimese lõigu punktides a kuni i osutatud tehniliste nõuete kohta.
Muudatusettepanek 403
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 3 – punkt 4
Direktiiv 2004/23/EÜ
Artikkel 28a
„Artikkel 28a
„Artikkel 28a
Delegeeritud volituste rakendamine
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 8 lõikes 5 ning artikli 28 teises lõigus osutatud volituste delegeerimine antakse määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 8 lõikes 5, artikli 9 lõikes 4 ning artikli 28 teises lõigus osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 5 ning artikli 28 teises lõigus osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 8 lõikes 5, artikli 9 lõikes 4 ning artikli 28 teises lõigus osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 8 lõike 5 ning artikli 28 teise lõigu alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 8 lõike 5, artikli 9 lõike 4 ning artikli 28 teise lõigu alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
________________________
________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
Muudatusettepanek 404
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 153 – lõik 2 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 852/2004
Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa
4.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lõikes 3 osutatud hügieeni erimeetmete vastuvõtmiseks, eelkõige seoses järgmisega:
4.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse lõikes 3 osutatud hügieeni erimeetmed, eelkõige seoses järgmisega:
Muudatusettepanek 405
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 153 – lõik 2 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 852/2004
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c
„c) kooskõlas artikliga 13a komisjoni poolt vastu võetud delegeeritud õigusakti alusel.“
„c) kooskõlas artikliga 13a komisjoni poolt vastu võetud delegeeritud õigusakti alusel, mis täiendab käesolevat määrust.“
Muudatusettepanek 406
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 153 – lõik 2 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 852/2004
Artikkel 12 – lõige 1
Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte erisätete kohta käesoleva määruse nõuete kohaldamiseks konkreetsete toiduainete suhtes, et käsitleda konkreetseid riske või esilekerkivaid ohtusid seoses rahvatervisega.“;
Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks erisätted käesoleva määruse nõuete kohaldamiseks konkreetsete toiduainete suhtes, et käsitleda konkreetseid riske või esilekerkivaid ohtusid seoses rahvatervisega.“;
Muudatusettepanek 407
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 153 – lõik 2 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 852/2004
Artikkel 13 – lõige 2
2.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega lubatakse erandeid I ja II lisast, võttes arvesse asjakohaseid riskitegureid, tingimusel et sellised erandid ei kahjusta käesoleva määruse järgmiste eesmärkide saavutamist:
2.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega lubatakse erandeid I ja II lisast, eelkõige selleks, et hõlbustada väikeettevõtjatel artikli 5 rakendamist, võttes arvesse asjakohaseid riskitegureid, tingimusel et sellised erandid ei kahjusta käesoleva määruse eesmärkide saavutamist.
a)  artikli 5 rakendamise hõlbustamine väikeettevõtjate suhtes;
b)  ettevõtete suhtes, kes toodavad, käsitsevad või töötlevad toorainet, mis on mõeldud ohutust tagava töötlemise läbinud kõrgrafineeritud toiduainete tootmiseks.
Muudatusettepanek 408
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 153 – lõik 2 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 852/2004
Artikkel 13a
„Artikkel 13a
„Artikkel 13a
Delegeeritud volituste rakendamine
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 4 lõikes 4, artikli 6 lõike 3 punktis c, artiklis 12 ning artikli 13 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 4 lõikes 4, artikli 6 lõike 3 punktis c, artiklis 12 ning artikli 13 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 4, artikli 6 lõike 3 punktis c, artiklis 12 ning artikli 13 lõigetes 1 ja 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 4, artikli 6 lõike 3 punktis c, artiklis 12 ning artikli 13 lõigetes 1 ja 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti kohandamist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
4.  Enne delegeeritud õigusakti kohandamist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 4 lõike 4, artikli 6 lõike 3 punkti c, artikli 12 ning artikli 13 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 4 lõike 4, artikli 6 lõike 3 punkti c, artikli 12 ning artikli 13 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
__________________
__________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
(Lisaga seotud viide päises („I lisa – XII osa – punkt 153 – lõik 2 – punkt 5“) vastab komisjoni ettepaneku viitele „I lisa – XII osa – punkt 153 – lõik 2 – punkt 6“. See lahknevus on tingitud komisjoni ettepanekus esinevast nummerdamisveast (I lisa XII osa punkti 153 lõike 2 punkt 5 on vahele jäänud)).
Muudatusettepanek 409
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 155 – lõik 2 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 854/2004
Artikkel 17 – lõige 2
2.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega lubatakse erandeid I, II, III, IV, V ja VI lisast, võttes arvesse asjakohaseid riskitegureid, tingimusel et sellised erandid ei kahjusta käesoleva määruse järgmiste eesmärkide saavutamist:
2.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega lubatakse erandeid I, II, III, IV, V ja VI lisast, võttes arvesse asjakohaseid riskitegureid ja tingimusel et sellised erandid ei kahjusta käesoleva määruse eesmärkide saavutamist, selleks, et:
i)  lihtsustada lisades kehtestatud nõuete rakendamist väikeettevõtjate jaoks;
i)  lihtsustada lisades kehtestatud nõuete rakendamist väikeettevõtjate jaoks;
ii)  võimaldada jätkuvalt kasutada tavapäraseid meetodeid mis tahes toiduainete tootmis-, töötlemis- või turustamisetapil;
ii)  võimaldada jätkuvalt kasutada tavapäraseid meetodeid mis tahes toiduainete tootmis-, töötlemis- või turustamisetapil;
iii)  arvestada selliste toiduainetööstuste vajadustega, mis asuvad piirkondades, kus kehtivad geograafilised eripiirangud;
iii)  vastata selliste toidukäitlemisettevõtete vajadustele, mis asuvad piirkondades, mille suhtes kohaldatakse geograafilisi eripiiranguid.
Muudatusettepanek 410
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 155 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 854/2004
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa
„Ilma et see piiraks artikli 16 ja artikli 17 lõike 1 üldkohaldatavust, võib komisjon kehtestada rakendusaktidega järgmisi meetmeid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega.;
„Ilma et see piiraks artikli 17 lõike 1 üldkohaldatavust, on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 18a, et kehtestada järgmisi meetmeid:
Muudatusettepanek 411
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 155 – lõik 2 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 854/2004
Artikkel 18a
„Artikkel 18a
„Artikkel 18a
Delegeeritud volituste rakendamine
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 17 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 17 lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 18 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 17 lõigetes 1 ja 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 17 lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 18 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti kohandamist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 17 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 17 lõigete 1 ja 2 ning artikli 18 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
__________________
__________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
Muudatusettepanek 412
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 157 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1901/2006
Artikkel 20 – lõige 2
„2. Lõike 1 rakendamise käigus saadud kogemuste põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 50a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määratletakse veelgi täpsemalt edasilükkamise lubamise põhjused.“
„2. Lõike 1 rakendamise käigus saadud kogemuste põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 50a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratletakse veelgi täpsemalt edasilükkamise lubamise põhjused.“
Muudatusettepanek 413
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 157 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1901/2006
Artikkel 49 – lõige 3 – lõik 2 – sissejuhatav osa
Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse:
Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse:
Muudatusettepanek 414
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 157 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1901/2006
Artikkel 50a – lõige 2
2.  Artikli 20 lõikes 2 ning artikli 49 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 20 lõikes 2 ning artikli 49 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 415
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 1 – taane 5 a (uus)
–  nimekirja vastuvõtmine, mis hõlmab liidu lubatud tervisealaseid väiteid, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited, ja nende kasutamise tingimuste ning kõnealuse nimekirja mis tahes muudatuste või täienduste, samuti väidete loataotluste kohta tehtud lõplike otsuste vastuvõtmine.
Muudatusettepanek 416
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 3
Määruse (EÜ) nr 1924/2006 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused liidu tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete nimekirja ja selle kasutamise tingimuste ning kõnealuse nimekirja mis tahes muudatuste või täienduste vastuvõtmiseks, samuti seoses lõplike otsustega väidete loataotluste kohta. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
välja jäetud
Muudatusettepanek 417
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2
Lõpptarbijale või toitlustusettevõtjatele pakkimata kujul müüdava toidu (sealhulgas värsked tooted, näiteks puu- ja köögivili või leib) ning müügikohas ostja palvel pakitava või koheseks realiseerimiseks valmis pakitud toidu suhtes ei kohaldata artiklit 7 ning artikli 10 lõike 2 punkte a ja b. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kõnealuse pakkimata kujul müüdava toidu märgistusel esitatava teabe kohta. Liikmesriikide sätteid võib kohaldada kuni kõnealuste delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseni.
Lõpptarbijale või toitlustusettevõtjatele pakkimata kujul müüdava toidu (sealhulgas värsked tooted, näiteks puu- ja köögivili või leib) ning müügikohas ostja palvel pakitava või koheseks realiseerimiseks valmis pakitud toidu suhtes ei kohaldata artiklit 7 ning artikli 10 lõike 2 punkte a ja b. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse pakkimata kujul müüdava toidu märgistusel esitatava teabe kohta. Liikmesriikide sätteid võib kohaldada kuni kõnealuste delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseni.
Muudatusettepanek 418
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 1 – lõige 4
„4. Üldnimetuste puhul, millega on tavapäraselt tähistatud mingi toidu- või joogigrupi selline iseärasus, mis võib jätta mulje mõju avaldamisest inimese tervisele, võib asjaomaste toidukäitlejate avalduse põhjal lubada erandeid lõikes 3 sätestatud nõuetest. Avaldus saadetakse liikmesriigi pädevale asutusele, kes edastab selle koheselt komisjonile. Komisjon võtab vastu ja avaldab toidukäitlejate vastavate avalduste esitamise eeskirja, et tagada avalduste läbipaistev käitlemine mõistliku tähtaja jooksul. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lõikest 3 erandite tegemise kohta.“
„4. Üldnimetuste puhul, millega on tavapäraselt tähistatud mingi toidu- või joogigrupi selline iseärasus, mis võib jätta mulje mõju avaldamisest inimese tervisele, võib asjaomaste toidukäitlejate avalduse põhjal lubada erandeid lõikes 3 sätestatud nõuetest. Avaldus saadetakse liikmesriigi pädevale asutusele, kes edastab selle koheselt komisjonile. Komisjon võtab vastu ja avaldab toidukäitlejate vastavate avalduste esitamise eeskirja, et tagada avalduste läbipaistev käitlemine mõistliku tähtaja jooksul. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte lõikest 3 erandite tegemise kohta.“
Muudatusettepanek 419
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 3 – lõik 2 a
Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte erandite tegemise kohta käesoleva artikli teise lõigu punktist d toitainete osas, mida tasakaalustatud ja mitmekesine toit ei suuda pakkuda piisavas koguses; delegeeritud õigusaktid hõlmavad erandite kohaldamise tingimusi, võttes arvesse liikmesriikides esinevaid eritingimusi.
Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse erandid käesoleva artikli teise lõigu punktist d toitainete osas, mida tasakaalustatud ja mitmekesine toit ei suuda pakkuda piisavas koguses; delegeeritud õigusaktid hõlmavad erandite kohaldamise tingimusi, võttes arvesse liikmesriikides esinevaid eritingimusi.
Muudatusettepanek 420
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt i
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1
1. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil 19. jaanuariks 2009 õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse täpsed toitainelised põhijooned, sealhulgas erandid, millele toit või teatavad toidugrupid peavad vastama, et kanda toitumis- või tervisealaseid väiteid, ning tingimused toitumis- või tervisealaste väidete kasutamiseks toidu või toidugruppide kohta, võttes arvesse toitainelisi põhijooni.“
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks 19. jaanuariks 2009 vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse täpsed toitainelised põhijooned, sealhulgas erandid, millele toit või teatavad toidugrupid peavad vastama, et kanda toitumis- või tervisealaseid väiteid, ning tingimused toitumis- või tervisealaste väidete kasutamiseks toidu või toidugruppide kohta, võttes arvesse toitainelisi põhijooni.“
Muudatusettepanek 421
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 6
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte toitaineliste põhijoonte ja nende kasutamise tingimuste kohta, et võtta arvesse asjaomaseid teaduslikke arenguid. Sel eesmärgil konsulteeritakse huvitatud osapooltega, eriti toidukäitlejate ja tarbijarühmadega.“
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte toitaineliste põhijoonte ja nende kasutamise tingimuste kohta, et võtta arvesse asjaomaseid teaduslikke arenguid. Sel eesmärgil konsulteeritakse huvitatud osapooltega, eriti toidukäitlejate ja tarbijarühmadega.“
Muudatusettepanek 422
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 4 – lõige 5
„5. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete kohta, millega määratletakse muud kui käesoleva artikli lõikes 3 osutatud toidud või toidugrupid, mille puhul tuleb teaduslikke tõendeid arvesse võttes toitumis- või tervisealaste väidete kasutamist piirata või keelata.“
„5. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte meetmete kohta, millega määratletakse muud kui käesoleva artikli lõikes 3 osutatud toidud või toidugrupid, mille puhul tuleb teaduslikke tõendeid arvesse võttes toitumis- või tervisealaste väidete kasutamist piirata või keelata.“
Muudatusettepanek 423
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 13 – lõige 3
3.  Pärast ametiga konsulteerimist võtab komisjon hiljemalt 31. jaanuariks 2010 rakendusaktidega vastu lõikes 1 osutatud väidetest koosneva liidu nimekirja ning kõik vajalikud tingimused nende väidete kasutamiseks. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega.
3.  Pärast ametiga konsulteerimist võtab komisjon kooskõlas artikliga 24a hiljemalt 31. jaanuariks 2010 käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid, milles esitatakse lõikes 1 osutatud väidetest koosnev liidu nimekiri ning kõik vajalikud tingimused nende väidete kasutamiseks.
Muudatusettepanek 424
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 13 – lõige 4
4.  Pärast ametiga konsulteerimist võtab komisjon komisjoni enda algatusel või liikmesriigi taotlusel rakendusaktidega vastu lõikes 3 osutatud nimekirja tehtavad mis tahes muudatused, mis põhinevad üldtunnustatud teaduslikel tõenditel. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega.
4.  Pärast ametiga konsulteerimist võtab komisjon komisjoni enda algatusel või liikmesriigi taotlusel käesoleva määruse täiendamiseks kooskõlas artikliga 24a vastu delegeeritud õigusaktid, milles sätestatakse lõikes 3 osutatud nimekirja tehtavad mis tahes muudatused, mis põhinevad üldtunnustatud teaduslikel tõenditel.
Muudatusettepanek 425
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1
„Komisjon teeb taotluse kohta lõpliku otsuse rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega.“
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega tehakse taotluse kohta lõplik otsus.“
Muudatusettepanek 426
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b
„b) kui väide vastab endiselt käesoleva määrusega sätestatud tingimustele, võtab komisjon enne viieaastase perioodi möödumist rakendusaktiga vastu meetmed väite lubamiseks ilma kasutuspiiranguta. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega.“
„b) kui väide vastab endiselt käesoleva määrusega sätestatud tingimustele, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 24a käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et lubada väidet ilma kasutuspiiranguta.“
Muudatusettepanek 427
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 7 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 18 – lõige 5 – lõik 1
„Kui amet annab negatiivse arvamuse väite lõikes 4 osutatud nimekirja lisamise kohta, teeb komisjon taotluse kohta otsuse rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega.“
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et teha taotluse kohta otsus, kui amet esitab väite lõikes 4 osutatud nimekirja lisamise kohta negatiivse arvamuse.“
Muudatusettepanek 428
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 18 – lõige 5 – lõik 2 – punkt b
„b) kui väide vastab endiselt käesoleva määrusega sätestatud tingimustele, võtab komisjon enne viieaastase perioodi möödumist rakendusaktiga vastu meetmed väite lubamiseks ilma kasutuspiiranguta. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega.“
„b) kui väide vastab endiselt käesoleva määrusega sätestatud tingimustele, võtab komisjon kooskõlas artikliga 24a käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid, et lubada väidet ilma kasutuspiiranguta.“
Muudatusettepanek 429
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 24a
„Artikkel 24a
„Artikkel 24a
Delegeeritud volituste rakendamine
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 1 lõigetes 2 ja 4, artiklis 3, artikli 4 lõigetes 1 ja 5 ning artikli 8 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 1 lõigetes 2 ja 4, artiklis 3, artikli 4 lõigetes 1 ja 5, artikli 8 lõikes 2, artikli 13 lõigetes 3 ja 4, artikli 17 lõigetes 3 ja 4, artikli 18 lõikes 5 ning artikli 28 lõike 6 punktis a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 1 lõigetes 2 ja 4, artiklis 3, artikli 4 lõigetes 1 ja 5 ning artikli 8 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 1 lõigetes 2 ja 4, artiklis 3, artikli 4 lõigetes 1 ja 5, artikli 8 lõikes 2, artikli 13 lõigetes 3 ja 4, artikli 17 lõigetes 3 ja 4, artikli 18 lõikes 5 ning artikli 28 lõike 6 punktis a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 1 lõigete 2 ja 4, artikli 3, artikli 4 lõigete 1 ja 5 ning artikli 8 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 1 lõigete 2 ja 4, artikli 3, artikli 4 lõigete 1 ja 5, artikli 8 lõike 2, artikli 13 lõigete 3 ja 4, artikli 17 lõigete 3 ja 4, artikli 18 lõike 5 ning artikli 28 lõike 6 punkti a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
_______________________
_______________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
Muudatusettepanek 430
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 10 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1924/2006
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt a – alapunkt ii
„ii) pärast ametiga konsulteerimist võtab komisjon rakendusaktiga vastu otsuse kõnealusel viisil lubatud tervisealaste väidete kohta. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega.“
„ii) pärast ametiga konsulteerimist võtab komisjon kooskõlas artikliga 24a käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid, milles sätestatakse kõnealusel viisil lubatud tervisealased väited.“
Muudatusettepanek 431
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 1
Määruse (EÜ) nr 1925/2006 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse I ja II lisa, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga, ning millega muudetakse kõnealuse määruse III lisa, et lubada vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete, mille kasutamine on keelatud, piiratud, või ainete, mis on liidus uurimisel/kontrollimisel, kasutamist, ning et täiendada kõnealust määrust, määratledes täiendavaid toite või toidugruppe, millele ei ole lubatud lisada vitamiine ja mineraaltoitaineid; kehtestades vitamiinide ja mineraaltoitainete ühendite puhtuse nõuded ning kehtestades toidus sisalduvate vitamiinide või mineraalainete märkimisväärsest kogustest erandi tegemisega minimaalse koguse. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Määruse (EÜ) nr 1925/2006 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse I ja II lisa, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga, ning millega muudetakse kõnealuse määruse III lisa, et lubada vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete, mille kasutamine on keelatud või piiratud, või ainete, mis on liidus uurimisel/kontrollimisel, kasutamist, ning et täiendada kõnealust määrust, määratledes täiendavaid toite või toidugruppe, millele ei ole lubatud lisada vitamiine ja mineraaltoitaineid; kehtestades vitamiinide ja mineraaltoitainete ühendite puhtuse nõuded ning kehtestades toidus sisalduvate vitamiinide või mineraalainete märkimisväärsest kogusest erandi tegemisega minimaalse koguse, samuti kehtestades toidule lisatavate vitamiinide või mineraaltoitainete maksimaalsed kogused ning määrates kindlaks teatava vitamiini või mineraaltoitaine lisamise piiramise või keelamise tingimused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 432
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 2
Määruse (EÜ) nr 1925/2006 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses toidule lisatavate vitamiinide ja mineraaltoitainete kogustega ning tingimustega, millega piiratakse või keelatakse teatud vitamiini või mineraaltoitaine lisamist. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
välja jäetud
Muudatusettepanek 433
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1925/2006
Artikkel 4 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete kohta, millega määratletakse täiendavad toidud või toidugrupid, millele ei ole lubatud lisada vitamiine ja mineraaltoitaineid, võttes arvesse nende toiteväärtust ja teaduslikke tõendeid.“
„Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte meetmete kohta, millega määratletakse täiendavad toidud või toidugrupid, millele ei ole lubatud lisada vitamiine ja mineraaltoitaineid, võttes arvesse nende toiteväärtust ja teaduslikke tõendeid.“
Muudatusettepanek 434
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1925/2006
Artikkel 5 – lõige 1
„1. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte II lisas loetletud vitamiinide ja mineraaltoitainete ühendite puhtuse nõuete kohta, juhul kui puhtuse nõudeid ei kohaldata käesoleva artikli lõike 2 alusel.“
„1. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses II lisas loetletud vitamiinide ja mineraaltoitainete ühendite puhtuse nõuetega, juhul kui puhtuse nõudeid ei kohaldata käesoleva artikli lõike 2 alusel.“
Muudatusettepanek 435
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1925/2006
Artikkel 6 – lõige 1
1.  Kui toidule lisatakse vitamiine või mineraaltoitaineid, ei tohi vitamiinide või mineraaltoitainete kogusisaldus, ükskõik millisel eesmärgil, ületada toidus müügihetkel maksimaalset kogust. Komisjon kehtestab kõnealused kogused rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega. Selleks võib komisjon esitada maksimaalsete koguste meetmete eelnõu 19. jaanuarini 2009. Kontsentreeritud ja dehüdraaditud toodete suhtes kehtivad maksimaalsed kogused vastavalt tootja juhistele tarbimiseks valmistatud toidus.
1.  Kui toidule lisatakse vitamiine või mineraaltoitaineid, ei tohi vitamiinide või mineraaltoitainete kogusisaldus, ükskõik millisel eesmärgil, ületada toidus müügihetkel maksimaalset kogust. Kooskõlas artikliga 13a võtab komisjon käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid, milles sätestatakse nimetatud maksimaalsed kogused. Selleks võib komisjon esitada maksimaalsete koguste meetmete eelnõu 19. jaanuarini 2009. Kontsentreeritud ja dehüdraaditud toodete suhtes kehtivad maksimaalsed kogused vastavalt tootja juhistele tarbimiseks valmistatud toidus.
Muudatusettepanek 436
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1925/2006
Artikkel 6 – lõige 2
2.  Komisjon määrab tingimused, millega piiratakse või keelatakse teatud vitamiini või mineraaltoitaine lisamist toidule või toidugruppidele, kindlaks rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega.
2.  Kooskõlas artikliga 13a võtab komisjon käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid, milles määratakse kindlaks tingimused, millega piiratakse või keelatakse teatud vitamiini või mineraaltoitaine lisamist toidule või toidugruppidele.
Muudatusettepanek 437
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1925/2006
Artikkel 6 – lõige 6
„6. Toidule vitamiini või mineraaltoitaine lisamise tulemusena peab kõnealust vitamiini või mineraaltoitainet olema toidus vähemalt märkimisväärne kogus, kui selline kogus on määratletud määruse (EL) nr 1169/2011 XIII lisa A osa punktis 2. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete kohta, millega kehtestatakse vitamiinide või mineraaltoitainete minimaalsed kogused toidus, sealhulgas mis tahes madalamad kogused erandina märkimisväärsetest kogustest, konkreetsetes toitudes või toidugruppides.“
„6. Toidule vitamiini või mineraaltoitaine lisamise tulemusena peab kõnealust vitamiini või mineraaltoitainet olema toidus vähemalt märkimisväärne kogus, kui selline kogus on määratletud määruse (EL) nr 1169/2011 XIII lisa A osa punktis 2. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte meetmete kohta, millega kehtestatakse vitamiinide või mineraaltoitainete minimaalsed kogused toidus, sealhulgas mis tahes madalamad kogused erandina märkimisväärsetest kogustest, konkreetsetes toitudes või toidugruppides.“
Muudatusettepanek 438
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1925/2006
Artikkel 7 – lõige 1
„1. Toidu, millele on lisatud vitamiine ja mineraaltoitaineid, märgistus, esitlemine ja reklaam ei tohi sisaldada ühtegi väidet ega viidet selle kohta, et tasakaalustatud ja vaheldusrikas toitumine ei taga vajalikku toitainete kogust. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega tehakse teatud toitaine osas erand kõnealusest eeskirjast.“
„1. Toidu, millele on lisatud vitamiine ja mineraaltoitaineid, märgistus, esitlemine ja reklaam ei tohi sisaldada ühtegi väidet ega viidet selle kohta, et tasakaalustatud ja vaheldusrikas toitumine ei taga vajalikku toitainete kogust. Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega tehakse teatud toitaine osas erand kõnealusest eeskirjast.“
Muudatusettepanek 439
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1925/2006
Artikkel 13a
„Artikkel 13a
„Artikkel 13a
Delegeeritud volituste rakendamine
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 3 lõikes 3, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1, artikli 6 lõikes 6, artikli 7 lõikes 1 ning artikli 8 lõigetes 2 ja 5 osutatud õigus antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 3 lõikes 3, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1, artikli 6 lõigetes 1, 2 ja 6, artikli 7 lõikes 1 ning artikli 8 lõigetes 2 ja 5 osutatud õigus antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1, artikli 6 lõikes 6, artikli 7 lõikes 1 ning artikli 8 lõigetes 2 ja 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1, artikli 6 lõigetes 1, 2 ja 6, artikli 7 lõikes 1 ning artikli 8 lõigetes 2 ja 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 3 lõike 3, artikli 4, artikli 5 lõike 1, artikli 6 lõike 6, artikli 7 lõike 1 ning artikli 8 lõigete 2 ja 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 3 lõike 3, artikli 4, artikli 5 lõike 1, artikli 6 lõigete 1, 2 ja 6, artikli 7 lõike 1 ning artikli 8 lõigete 2 ja 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
__________________
__________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
Muudatusettepanek 440
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 161 – lõik 2 – punkt 1
Direktiiv 2009/32/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa
2.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 5a vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada:
2.  Kooskõlas artikliga 5a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada järgmine:
Muudatusettepanek 441
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 161 – lõik 2 – punkt 3
Direktiiv 2009/32/EÜ
Artikkel 5a – lõige 2
2.  Artiklis 4 ja artikli 5 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 4 ja artikli 5 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 442
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 162 – lõik 2 – punkt 2
Direktiiv 2009/41/EÜ
Artikkel 19a – lõige 2
2.  Artiklis 19 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artiklis 19 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 443
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 163 – lõik 3 – punkt 1
Direktiiv 2009/54/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese lõigu punkti b alapunktis i ja punkti c alapunktis i osutatud meetmete kohta.“
„Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte esimese lõigu punkti b alapunktis i ja punkti c alapunktis i osutatud meetmete kohta.“
Muudatusettepanek 444
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 163 – lõik 3 – punkt 2
Direktiiv 2009/54/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese lõigu punktis d osutatud meetmete kohta.“
„Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte esimese lõigu punktis d osutatud meetmete kohta.“
Muudatusettepanek 445
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 163 – lõik 3 – punkt 4
Direktiiv 2009/54/EÜ
Artikkel 12 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese lõigu punktides a–f osutatud meetmete kohta.“
„Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte esimese lõigu punktides a–f osutatud meetmete kohta.“
Muudatusettepanek 446
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 163 – lõik 3 – punkt 5
Direktiiv 2009/54/EÜ
Artikkel 13a – lõige 2
2.  Artikli 4 lõikes 1, artikli 9 lõikes 4, artikli 11 lõikes 4 ning artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 4 lõikes 1, artikli 9 lõikes 4, artikli 11 lõikes 4 ning artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 447
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 1
Määruse (EÜ) nr 470/2009 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse kõnealust määrust meetmete võtmiseks vajalike kontrollväärtuste kehtestamise teaduslike meetoditega, keelatud lubamatu aine kinnitatud olemasolu korral võetavate meetmete eeskirjadega, samuti riski hindamise ja riskijuhtimisalaste soovituste metoodiliste põhimõtetega ning teatavas toiduaines esinevate farmakoloogilise toimeaine suhtes kehtestatud jääkide piirnormi kasutamise eeskirjadega mõne muu samalt loomaliigilt pärit toiduaine puhul või ühe või mitme loomaliigi suhtes kehtestatud farmakoloogilise toimeaine piirnormi kasutamise eeskirjadega teiste liikide puhul. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Määruse (EÜ) nr 470/2009 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse kõnealust määrust meetmete võtmiseks vajalike kontrollväärtuste kehtestamise teaduslike meetoditega, kontrollväärtustega meetmete võtmiseks seoses farmakoloogiliste toimeainete jääkidega, keelatud lubamatu aine kinnitatud olemasolu korral võetavate meetmete eeskirjadega, samuti riski hindamise ja riskijuhtimisalaste soovituste metoodiliste põhimõtetega ning teatavas toiduaines esinevate farmakoloogilise toimeaine suhtes kehtestatud jääkide piirnormi kasutamise eeskirjadega mõne muu samalt loomaliigilt pärit toiduaine puhul või ühe või mitme loomaliigi suhtes kehtestatud farmakoloogilise toimeaine piirnormi kasutamise eeskirjadega teiste liikide puhul. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 448
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 2
Määruse (EÜ) nr 470/2009 asjaomaste sätete rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et kehtestada kontrollväärtused meetmete võtmiseks seoses farmakoloogiliste toimeainete jääkidega. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
välja jäetud
Muudatusettepanek 449
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 470/2009
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa
2.  Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse:
2.  Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse:
Muudatusettepanek 450
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 470/2009
Artikkel 18
„Artikkel 18
„Artikkel 18
Kontrollväärtused meetmete võtmiseks
Kontrollväärtused meetmete võtmiseks
Kui seda peetakse vajalikuks määruse (EÜ) nr 882/2004 kohaste imporditud või turuleviidud loomset päritolu toidu kontrollide toimimise tagamiseks, võib komisjon rakendusaktiga kehtestada kontrollväärtused meetmete võtmiseks seoses selliste farmakoloogiliste toimeainete jääkidega, mida ei liigitata vastavalt artikli 14 lõike 2 punktile a, b või c. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega.
Kui seda peetakse vajalikuks määruse (EÜ) nr 882/2004 kohaste imporditud või turuleviidud loomset päritolu toidu kontrollide toimimise tagamiseks, on komisjonil kooskõlas artikliga 24a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades kontrollväärtused meetmete võtmiseks seoses selliste farmakoloogiliste toimeainete jääkidega, mida ei liigitata vastavalt artikli 14 lõike 2 punktile a, b või c.
Kontrollväärtused vaadatakse korrapäraselt läbi, pidades silmas toiduohutusega seotud uusi teaduslikke andmeid, artiklis 24 viidatud uurimis- või analüüsitulemusi ja tehnoloogia arengut.
Kontrollväärtused vaadatakse korrapäraselt läbi, pidades silmas toiduohutusega seotud uusi teaduslikke andmeid, artiklis 24 viidatud uurimis- või analüüsitulemusi ja tehnoloogia arengut.
Nõuetekohaselt põhjendatud tungivalt kiireloomulistel asjaoludel, mis on seotud inimeste tervise kaitsmisega, võib komisjon kooskõlas artikli 26 lõikes 2a osutatud menetlusega võtta vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.“
Kui inimeste tervis on ohus, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes kiireloomuliste asjaolude korral artiklis 24b sätestatud menetlust.“
Muudatusettepanek 451
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 470/2009
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete võtmiseks kontrollväärtuste kehtestamise metoodika põhimõtete ja teaduslike meetodite kohta.“
„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte kontrollväärtuste kehtestamise metoodika põhimõtete ja teaduslike meetodite kohta.“
Muudatusettepanek 452
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 470/2009
Artikkel 24 – lõige 4
„4. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad käesoleva artikli rakendamist.“
„4. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad käesoleva artikli rakendamist.“
Muudatusettepanek 453
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 470/2009
Artikkel 24a
„Artikkel 24a
„Artikkel 24a
Delegeeritud volituste rakendamine
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 13 lõikes 2, artikli 19 lõikes 3 ning artikli 24 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 13 lõikes 2, artiklis 18, artikli 19 lõikes 3 ning artikli 24 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõikes 2, artikli 19 lõikes 3 ning artikli 24 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 13 lõikes 2, artiklis 18, artikli 19 lõikes 3 ning artikli 24 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 13 lõike 2, artikli 19 lõike 3 ning artikli 24 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 13 lõike 2, artikli 18, artikli 19 lõike 3 ning artikli 24 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
__________________
__________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;
Muudatusettepanek 454
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 470/2009
Artikkel 24b (uus)
(5 a)  lisatakse järgmine artikkel 24b:
„Artikkel 24b
Kiirmenetlus
1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.
2.  Nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid artikli 24a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.“
Muudatusettepanek 455
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 166 – lõik 1
Määruse (EÜ) nr 767/2009 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid, et kohandada neid tehnika arenguga, ja täiendatakse kõnealust määrust söödamaterjalide kategooriate loeteluga. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Määruse (EÜ) nr 767/2009 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid, et kohandada neid tehnika arenguga, ajakohastada kasutusotstarvete loetelu ja kehtestada keemiliste lisandite suurim lubatud sisaldus, millele on osutatud I lisa punktis 1, ning täiendatakse kõnealust määrust söödamaterjalide kategooriate loeteluga ning selgitusega, kas teatava toote puhul on tegemist söödaga. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 456
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 166 – lõik 2
Määruse (EÜ) nr 767/2009 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et selgitada, kas teatava toote puhul on tegemist söödaga, ajakohastada kasutusotstarvete loetelu ja kehtestada keemiliste lisandite suurim lubatud sisaldus. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.
välja jäetud
Muudatusettepanek 457
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 166 – lõik 3 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 767/2009
Artikkel 7 – lõige 2
„2. Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, et selgitada, kas teatud toote näol on tegemist söödaga käesoleva määruse tähenduses. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 28 lõikes 3 osutatud menetlusega.“
„2. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et selgitada, kas teatud toote näol on tegemist söödaga käesoleva määruse tähenduses.“
Muudatusettepanek 458
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 166 – lõik 3 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 767/2009
Artikkel 10 – lõige 5
„5. Kui on täidetud lõikes 2 sätestatud tingimused, võtab komisjon kuue kuu jooksul pärast nõuetekohase taotluse saamist või vajaduse korral pärast toiduohutusameti arvamuse saamist vastu rakendusaktid, millega ajakohastatakse kasutusotstarvete loetelu. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 28 lõikes 3 osutatud menetlusega.“
„5. Kui on täidetud lõikes 2 sätestatud tingimused, võtab komisjon kuue kuu jooksul pärast nõuetekohase taotluse saamist või vajaduse korral pärast toiduohutusameti arvamuse saamist kooskõlas artikliga 27a käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid, et ajakohastada kasutusotstarvete loetelu. Kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 27a osutatud menetlusega.“
Muudatusettepanek 459
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 166 – lõik 3 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 767/2009
Artikkel 17 – lõige 4 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lõike 2 punktis c osutatud söödamaterjalide kategooriate loetelu koostamise kohta.“
„Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõike 2 punktis c osutatud söödamaterjalide kategooriate loetelu.“
Muudatusettepanek 460
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 166 – lõik 3 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 767/2009
Artikkel 26 – lõige 3
„3. Rakendusaktidega võetakse vastu ühenduse kataloogi muudatused, millega sätestatakse I lisa punktis 1 osutatud keemiliste lisandite suurim lubatud sisaldus või I lisa punktis 2 osutatud botaanilised puhtusastmed või I lisa punktis 6 osutatud niiskusesisalduse tasemed või artikli 16 lõike 1 punktis b osutatud kohustuslikku viidet asendavad andmed. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 28 lõikes 3 osutatud menetlusega.“ Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 28 lõikes 3 osutatud menetlusega.“
„3. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et teha ühenduse kataloogi muudatusi, millega sätestatakse I lisa punktis 1 osutatud keemiliste lisandite suurim lubatud sisaldus või I lisa punktis 2 osutatud botaanilised puhtusastmed või I lisa punktis 6 osutatud niiskusesisalduse tasemed või artikli 16 lõike 1 punktis b osutatud kohustuslikku viidet asendavad andmed.
Muudatusettepanek 461
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 166 – lõik 3 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 767/2009
Artikkel 27a – lõige 2
2.  Artikli 6 lõikes 2, artikli 17 lõikes 4, artikli 20 lõikes 2 ning artikli 27 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 6 lõikes 2, artikli 7 lõikes 2, artikli 10 lõikes 5, artikli 17 lõikes 4, artikli 20 lõikes 2, artikli 26 lõikes 3 ning artikli 27 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
Muudatusettepanek 462
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 1 – sissejuhatav osa
Määruse (EÜ) nr 1069/2009 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse kõnealust määrust seoses järgmisega:
Määruse (EÜ) nr 1069/2009 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealust määrust seoses tootmisahela lõpp-punktiga ning täiendatakse seoses järgmisega:
Muudatusettepanek 463
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – VII osa – punkt 167 – lõik 1 – taane 1
–   tootmisahela lõpp-punkt;
välja jäetud
Muudatusettepanek 464
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 3
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tootmisahela lõpp-punkti kohta, pärast mida ei kohaldata käesolevas lõikes osutatud loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete suhtes enam käesoleva määruse nõudeid.“
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesolevat määrust seoses tootmisahela lõpp-punktiga, pärast mida ei kohaldata käesolevas lõikes osutatud loomsetest kõrvalsaadustest saadud toodete suhtes enam käesoleva määruse nõudeid.“
Muudatusettepanek 465
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese lõigu punkti b alapunktis ii osutatud meetmete kohta.“
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskiri esimese lõigu punkti b alapunktis ii osutatud meetmete kohta.“
Muudatusettepanek 466
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimeses lõigus osutatud meetmete kohta.“
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskiri esimeses lõigus osutatud meetmete kohta.“
Muudatusettepanek 467
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 7 – lõige 4
„4. Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete kohta.“
„4. Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskiri lõigetes 2 ja 3 osutatud meetmete kohta.“
Muudatusettepanek 468
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse meetmed, mis käsitlevad:“
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse meetmed, mis käsitlevad:“
Muudatusettepanek 469
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 5 – alapunkt a – alapunkt i
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse meetmed, mis käsitlevad:“
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse meetmed, mis käsitlevad:“
Muudatusettepanek 470
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse esimeses lõigus osutatud tingimused.“
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse esimeses lõigus osutatud tingimused.“
Muudatusettepanek 471
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 7 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse meetmed, mis käsitlevad:“
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse meetmed, mis käsitlevad:“
Muudatusettepanek 472
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse meetmed, mis käsitlevad:“
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse meetmed, mis käsitlevad:“
Muudatusettepanek 473
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 20 – lõige 11 – lõik 1 – sissejuhatav osa
„Pärast EFSA arvamuse kättesaamist on komisjonil kooskõlas artikliga 51a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte seoses järgmisega:“
„Pärast EFSA arvamuse kättesaamist on komisjonil kooskõlas artikliga 51a õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse käesolevat määrust, võttes vastu järgmise:“
Muudatusettepanek 474
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 10 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 21 – lõige 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse meetmed, mis käsitlevad:“
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse meetmed, mis käsitlevad:“
Muudatusettepanek 475
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 11 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 27 – lõik 1 – sissejuhatav osa
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva jao ja käesoleva peatüki 1 jao järgmiste meetmete kohta, mis käsitlevad:“
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskiri käesoleva jao ja käesoleva peatüki 1 jao järgmiste meetmete kohta, mis käsitlevad:“
Muudatusettepanek 476
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 31 – lõige 2
„2. Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad inimeste ja loomade tervisenõudeid lõikes 1 osutatud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete kogumiseks ja töötlemiseks.“
„2. Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskiri inimeste ja loomade tervisenõuete kohta lõikes 1 osutatud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete kogumiseks ja töötlemiseks.“
Muudatusettepanek 477
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 13 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse meetmed, mis käsitlevad:“
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse meetmed, mis käsitlevad:“
Muudatusettepanek 478
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 40 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad tingimusi:
1.  Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad tingimusi:
Muudatusettepanek 479
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa
2.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, mis käsitlevad:
2.  Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad:
Muudatusettepanek 480
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 2
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 52 lõikes 3 osutatud menetlusega.
välja jäetud
Muudatusettepanek 481
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 15 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega sätestatakse esimese lõigu punktis b osutatud tingimused. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 52 lõikes 3 osutatud menetlusega.“
Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse esimese lõigu punktis b osutatud tingimused.“
Muudatusettepanek 482
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 15 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 3
Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega sätestatakse esimeses lõigus osutatud nõuded. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 52 lõikes 3 osutatud menetlusega.“
Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse esimeses lõigus osutatud nõuded.“
Muudatusettepanek 483
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 16 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 42 – lõige 2 – sissejuhatav osa
„2. Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse:
„2. Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse:
Muudatusettepanek 484
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 17
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 43 – lõige 3 – lõik 2
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimeses lõigus osutatud eeskirjade kohta.“
„Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskiri esimeses lõigus osutatud eeskirjade kohta.“
Muudatusettepanek 485
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 18
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 45 – lõige 4
„4. Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, millega kehtestatakse üksikasjalik kord käesoleva artikli rakendamiseks, sealhulgas mikrobioloogiliste analüüside võrdlusmeetodeid käsitlevad eeskirjad. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 52 lõikes 3 osutatud menetlusega.“
„4. Komisjon võib vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse üksikasjalik kord käesoleva artikli täiendamiseks, sealhulgas mikrobioloogiliste analüüside võrdlusmeetodeid käsitlevad eeskirjad. Kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 51a osutatud menetlusega.“
Muudatusettepanek 486
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 19
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 48 – lõige 7 – sissejuhatav osa
Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse:
Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse:
Muudatusettepanek 487
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 19
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 48 – lõige 8 – sissejuhatav osa
8.  Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks tingimused, mille kohaselt võivad pädevad asutused erandina lõigetest 1–4 lubada
8.  Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks tingimused, mille kohaselt võivad pädevad asutused erandina lõigetest 1–4 lubada
Muudatusettepanek 488
Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 20
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 51a
„Artikkel 51a
„Artikkel 51a
Delegeeritud volituste rakendamine
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 5 lõigetes 1 ja 2, artikli 6 lõigetes 1 ja 2, artikli 7 lõikes 4, artikli 11 lõikes 2, artikli 15 lõikes 1, artikli 17 lõikes 2, artikli 18 lõikes 3, artikli 19 lõikes 4, artikli 20 lõikes 11, artikli 21 lõikes 6, artiklis 27, artikli 31 lõikes 2, artikli 32 lõikes 3, artikli 40 lõikes 1, artikli 42 lõike 2 esimeses lõigus, artikli 43 lõikes 3 ning artikli 48 lõike 7 esimeses lõigus ja lõikes 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].
2.  Artikli 5 lõigetes 1 ja 2, artikli 6 lõigetes 1 ja 2, artikli 7 lõikes 4, artikli 11 lõikes 2, artikli 15 lõikes 1, artikli 17 lõikes 2, artikli 18 lõikes 3, artikli 19 lõikes 4, artikli 20 lõikes 11, artikli 21 lõikes 6, artiklis 27, artikli 31 lõikes 2, artikli 32 lõikes 3, artikli 40 lõigetes 1 ja 2, artikli 41 lõike 1 teises lõigus, artikli 41 lõike 3 kolmandas lõigus, artikli 42 lõike 2 esimeses lõigus, artikli 43 lõikes 3, artikli 45 lõikes 4 ning artikli 48 lõike 7 esimeses lõigus ja artikli 48 lõikes 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõigetes 1 ja 2, artikli 6 lõigetes 1 ja 2, artikli 7 lõikes 4, artikli 11 lõikes 2, artikli 15 lõikes 1, artikli 17 lõikes 2, artikli 18 lõikes 3, artikli 19 lõikes 4, artikli 20 lõikes 11, artikli 21 lõikes 6, artiklis 27, artikli 31 lõikes 2, artikli 32 lõikes 3, artikli 40 lõikes 1, artikli 42 lõike 2 esimeses lõigus, artikli 43 lõikes 3 ning artikli 48 lõike 7 esimeses lõigus ja lõikes 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõigetes 1 ja 2, artikli 6 lõigetes 1 ja 2, artikli 7 lõikes 4, artikli 11 lõikes 2, artikli 15 lõikes 1, artikli 17 lõikes 2, artikli 18 lõikes 3, artikli 19 lõikes 4, artikli 20 lõikes 11, artikli 21 lõikes 6, artiklis 27, artikli 31 lõikes 2, artikli 32 lõikes 3, artikli 40 lõigetes 1 ja 2, artikli 41 lõike 1 teises lõigus, artikli 41 lõike 3 kolmandas lõigus, artikli 42 lõike 2 esimeses lõigus, artikli 43 lõikes 3, artikli 45 lõikes 4 ning artikli 48 lõike 7 esimeses lõigus ja artikli 48 lõikes 8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 5 lõigete 1 ja 2, artikli 6 lõigete 1 ja 2, artikli 7 lõike 4, artikli 11 lõike 2, artikli 15 lõike 1, artikli 17 lõike 2, artikli 18 lõike 3, artikli 19 lõike 4, artikli 20 lõike 11, artikli 21 lõike 6, artikli 27, artikli 31 lõike 2, artikli 32 lõike 3, artikli 40 lõike 1, artikli 42 lõike 2 esimese lõigu, artikli 43 lõike 3 ning artikli 48 lõike 7 esimese lõigu ja lõike 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
6.  Artikli 5 lõigete 1 ja 2, artikli 6 lõigete 1 ja 2, artikli 7 lõike 4, artikli 11 lõike 2, artikli 15 lõike 1, artikli 17 lõike 2, artikli 18 lõike 3, artikli 19 lõike 4, artikli 20 lõike 11, artikli 21 lõike 6, artikli 27, artikli 31 lõike 2, artikli 32 lõike 3, artikli 40 lõigete 1 ja 2, artikli 41 lõike 1 teise lõigu, artikli 41 lõike 3 kolmanda lõigu, artikli 42 lõike 2 esimese lõigu, artikli 43 lõike 3, artikli 45 lõike 4 ning artikli 48 lõike 7 esimese lõigu ja artikli 48 lõike 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
__________________
__________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

(1) ELT C 288, 31.8.2017, lk 29.
(2) ELT C 164, 8.5.2018, lk 82.

Viimane päevakajastamine: 29. aprill 2019Õigusalane teave