Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0400B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0190/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0190/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0409

Hyväksytyt tekstit
PDF 616kWORD 177k
Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa II ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0799),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 64 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 172 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 207 artiklan, 214 artiklan 3 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0148/2019),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan sekä 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 192 artiklan 1 kohdan sekä 338 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 1. kesäkuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 1. joulukuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kirjeet,

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 7. maaliskuuta 2019 tekemän päätöksen, jolla talous- ja raha-asioiden valiokunnalle myönnettiin lupa jakaa edellä mainittu komission ehdotus ja laatia siitä kaksi erillistä lainsäädäntömietintöä,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0020/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot ja kannat tarkistuksina (A8-0190/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 viite
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 64 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 172 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 207 artiklan, 214 artiklan 3 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 192 artiklan 1 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan,
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Lissabonin sopimuksessa erotetaan toisistaan komissiolle siirretty valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja komissiolle annettu valta antaa säädöksiä oikeudellisesti velvoittavien unionin säädösten yhdenmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi (täytäntöönpanosäädökset).
(1)  Lissabonin sopimuksella on muutettu merkittävästi lainsäätäjän komissiolle siirtämää valtaa koskevaa oikeudellista kehystä erottamalla selkeästi toisistaan komissiolle siirretty valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja komissiolle annettu valta antaa säädöksiä oikeudellisesti velvoittavien unionin säädösten yhdenmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi (täytäntöönpanosäädökset).
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)   Toisiinsa kiinteästi liittymättömien valtuutusten yhdistäminen ja esittäminen yhdessä komission delegoidussa säädöksessä estää parlamentin tarkistamisoikeuden käytön, sillä se joutuu pelkästään hyväksymään tai hylkäämään koko delegoidun säädöksen, mikä ei jätä lainkaan mahdollisuutta ilmaista mielipidettä kustakin valtuutuksesta erikseen.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2009/31/EY
29 artikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa liitteiden muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 29 a artiklan mukaisesti.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 29 a artiklan mukaisesti tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/31/EY
29 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 29 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 29 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2009/31/EY
30 artikla
3)   Poistetaan 30 artikla.
3)  Korvataan 30 artikla seuraavasti:
”30 artikla
Komiteamenettely
1.  Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013* 26 artiklalla perustettu ilmastonmuutoskomitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011** tarkoitettu komitea.
2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
___________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13).
** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta
[...]
Poistetaan.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevat säännöt.”
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevat säännöt.”
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevat säännöt.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
10 artikla – 6 kohta – 3 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa kiintiöiden jakamiseen tuottajille ja tuojille sovellettavaa mekanismia koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kiintiöiden jakamiseen tuottajille ja tuojille sovellettavaa mekanismia koskevat säännöt.”
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
19 artikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat täydentäviä seurantatoimenpiteitä sellaisia valvottavia aineita tai uusia aineita ja tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita varten, jotka on asetettu väliaikaisen varastoinnin menettelyyn, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn tai jotka ovat unionin tullialueen läpikulun ja tämän jälkeen tapahtuvan jälleenviennin kohteena, sen jälkeen kun se on arvioinut tällaisiin liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan mahdollista riskiä ja ottanut huomioon tällaisten toimenpiteiden ympäristöedut ja sosioekonomiset vaikutukset.”
Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat täydentäviä seurantatoimenpiteitä sellaisia valvottavia aineita tai uusia aineita ja tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita varten, jotka on asetettu väliaikaisen varastoinnin menettelyyn, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn tai jotka ovat unionin tullialueen läpikulun ja tämän jälkeen tapahtuvan jälleenviennin kohteena, sen jälkeen kun se on arvioinut tällaisiin liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan mahdollista riskiä ja ottanut huomioon tällaisten toimenpiteiden ympäristöedut ja sosioekonomiset vaikutukset.”
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
20 artikla – 2 kohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä osapuolten tekemien päätösten mukaisesti säännöistä, joita sovelletaan valvottavia aineita käyttäen valmistettujen ja sellaisesta valtiosta, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, tuotujen tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät sisällä valvotuiksi aineiksi varmuudella tunnistettavia aineita, luovuttamiseen vapaaseen liikkeeseen unionissa. Näiden tuotteiden ja laitteiden tunnistaminen tapahtuu teknisten lausuntojen perusteella, joita pöytäkirjan osapuolet saavat määräajoin.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla osapuolten tekemien päätösten mukaisesti säännöt, joita sovelletaan valvottavia aineita käyttäen valmistettujen ja sellaisesta valtiosta, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, tuotujen tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät sisällä valvotuiksi aineiksi varmuudella tunnistettavia aineita, luovuttamiseen vapaaseen liikkeeseen unionissa. Näiden tuotteiden ja laitteiden tunnistaminen tapahtuu teknisten lausuntojen perusteella, joita pöytäkirjan osapuolet saavat määräajoin.”
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat luetteloa tuotteista ja laitteista, joiden osalta valvottavien aineiden talteenoton tai tuotteiden ja laitteiden hävittämisen ilman sitä edeltävää valvottavien aineiden talteenottoa katsotaan olevan teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, ja jotka vastaavat osapuolten tekemiä päätöksiä ja joissa täsmennetään tarvittaessa sovellettavat tekniset menetelmät.
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat luetteloa tuotteista ja laitteista, joiden osalta valvottavien aineiden talteenoton tai tuotteiden ja laitteiden hävittämisen ilman sitä edeltävää valvottavien aineiden talteenottoa katsotaan olevan teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, ja jotka vastaavat osapuolten tekemiä päätöksiä ja joissa täsmennetään tarvittaessa sovellettavat tekniset menetelmät.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
22 artikla – 5 kohta – 2 ja 3 alakohta
”Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet ja sille siirretään valta antaa näitä vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti tämän arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”
”Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet ja sille siirretään valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla näitä vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevat säännöt tämän arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 9 alakohta – a alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
”Jäsenvaltioiden on määriteltävä 2 kohdassa tarkoitettuja toimia suorittavan henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset. Siirretään komissiolle valta antaa näiden vähimmäispätevyysvaatimusten yhdenmukaistamista koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden suorittaman toimenpiteiden arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”
”Jäsenvaltioiden on määriteltävä 2 kohdassa tarkoitettuja toimia suorittavan henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla näiden vähimmäispätevyysvaatimusten yhdenmukaistamista koskevat säännöt jäsenvaltioiden suorittaman toimenpiteiden arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 9 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
23 artikla – 7 kohta
”7. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan luettelo teknisistä menetelmistä tai käytännöistä, joita yritysten on käytettävä valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi.”
”7. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla luettelo teknisistä menetelmistä tai käytännöistä, joita yritysten on käytettävä valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi.”
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 11 alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
24 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 10 artiklan 3 ja 6 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 9 kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa, 23 artiklan 4 ja 7 kohdassa, 24 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 10 artiklan 3 ja 6 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 9 kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa, 23 artiklan 4 ja 7 kohdassa, 24 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 14 alakohta
Asetus (EY) N:o 1005/2009
27 artikla – 10 kohta
”10. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1–7 kohdassa säädettyjä raportointivaatimuksia pöytäkirjan mukaisten sitoumusten täyttämiseksi tai niiden soveltamisen helpottamiseksi.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
4 artikla – 5 kohta
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 14 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksiin sovellettavia olosuhteita, muotoa ja menettelyjä, sen jälkeen kun se on kuullut Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA), direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettua tietosuojatyöryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua.”
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 14 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksiin sovellettavien olosuhteiden, muodon ja menettelyjen osalta, sen jälkeen kun se on kuullut Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA), direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettua tietosuojatyöryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua.”
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 4 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2002/58/EY
14 bartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 8 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 89/391/ETY
17 bartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 16 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 16 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 16 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 92/91/ETY
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 17 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 92/104/ETY
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 18 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 93/103/EY
12 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 21 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 1999/92/EY
10 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 22 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2000/54/EY
19 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IV osa – 27 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/104/EY
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
6 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä alueelliseen solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä koskevista suuntaviivoista.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla alueelliseen solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä koskevia suuntaviivoja.”
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
11 artikla – 10 kohta
”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan soveltamiseksi noudatettava menettely.”
”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan soveltamiseksi noudatettava menettely.”
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
15 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joilla pyritään varmistamaan, että siirtoverkon omistaja ja varastointilaitteiston haltija noudattavat täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joilla pyritään varmistamaan, että siirtoverkon omistaja ja varastointilaitteiston haltija noudattavat täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa.”
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
36 artikla – 10 kohta
”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamista ja tämän artiklan 3, 6, 8 ja 9 kohdan soveltamiseksi noudatettavaa menettelyä.”
”10. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamista ja tämän artiklan 3, 6, 8 ja 9 kohdan soveltamiseksi noudatettavaa menettelyä.”
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 5 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
42 artikla – 5 kohta
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan suuntaviivoja siitä, missä määrin sääntelyviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston kanssa.”
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja siitä, missä määrin sääntelyviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston kanssa.”
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
43 artikla – 9 kohta
”9. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti menettely, jota sääntelyviranomaisten, viraston ja komission on sovellettava todetakseen, ovatko sääntelyviranomaisten tekemät päätökset tässä artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisia.”
”9. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti menettely, jota sääntelyviranomaisten, viraston ja komission on sovellettava todetakseen, ovatko sääntelyviranomaisten tekemät päätökset tässä artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisia.”
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 7 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
44 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa määritellään tietojen säilyttämiseen sovellettavat menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien tietojen muoto ja sisältö.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa määritellään tietojen säilyttämiseen sovellettavat menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien tietojen muoto ja sisältö.”
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 8 alakohta
Direktiivi 2009/73/EY
50 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 10 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 36 artiklan 10 kohdassa, 42 artiklan 5 kohdassa, 43 artiklan 9 kohdassa ja 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 10 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 36 artiklan 10 kohdassa, 42 artiklan 5 kohdassa, 43 artiklan 9 kohdassa ja 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2009
3 artikla – 5 kohta
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisessa noudatettava menettely.”
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisessa noudatettava menettely.”
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2009
6 artikla – 11 kohta – 2 alakohta
”Jos komissio ehdottaa omasta aloitteestaan verkkosäännön hyväksymistä, se kuulee virastoa, Kaasu-ENTSOa ja kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä verkkosääntöluonnoksesta vähintään kahden kuukauden ajan. Siirretään komissiolle valta antaa tällaisten verkkosääntöjen hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 27 a artiklan mukaisesti.”
”Jos komissio ehdottaa omasta aloitteestaan verkkosäännön hyväksymistä, se kuulee virastoa, Kaasu-ENTSOa ja kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä verkkosääntöluonnoksesta vähintään kahden kuukauden ajan. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä tällaiset verkkosäännöt.”
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2009
12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään kunkin alueellisen yhteistyörakenteen kattama maantieteellinen alue ottaen huomioon olemassa olevat alueelliset yhteistyörakenteet. Komissio kuulee tässä tarkoituksessa virastoa ja Kaasu-ENTSOa.
Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä kunkin alueellisen yhteistyörakenteen kattama maantieteellinen alue ottaen huomioon olemassa olevat alueelliset yhteistyörakenteet. Komissio kuulee tässä tarkoituksessa virastoa ja Kaasu-ENTSOa.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2009
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla annetaan suuntaviivoja tämän artiklan 1 kohdassa luetelluista kysymyksistä sekä muutetaan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta antamalla suuntaviivoja tämän artiklan 1 kohdassa luetelluista kysymyksistä sekä muutetaan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja.”
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2009
27 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 11 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 11 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 32 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta
Direktiivi 91/271/ETY
17 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 33 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 91/676/ETY
8 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 35 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 96/59/EY
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavissa tarkoituksissa:
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 35 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 96/59/EY
10 bartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 36 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 98/83/EY
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2000/53/EY
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa romutustodistuksen vähimmäisvaatimuksia koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla romutustodistuksen vähimmäisvaatimukset.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2000/53/EY
7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yksityiskohtaisia sääntöjä sen valvomiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita. Näitä sääntöjä laatiessaan komissio ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, muun muassa tietojen saatavuuden sekä romuajoneuvojen vientiä ja tuontia koskevan kysymyksen.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt sen valvomiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita. Näitä sääntöjä laatiessaan komissio ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, muun muassa tietojen saatavuuden sekä romuajoneuvojen vientiä ja tuontia koskevan kysymyksen.”
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Direktiivi 2000/53/EY
8 artikla – 2 kohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettuja standardeja. Komissio ottaa näitä standardeja laatiessaan huomioon tällä alalla asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla tehtävän työn sekä osallistuu tarvittaessa tähän työskentelyyn.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitetut standardit. Komissio ottaa näitä standardeja laatiessaan huomioon tällä alalla asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla tehtävän työn sekä osallistuu tarvittaessa tähän työskentelyyn.”
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Direktiivi 2000/53/EY
9 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 38 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2000/60/EY
8 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan teknisiä eritelmiä ja veden tilaa koskevia yhtenäistettyjä analysointi- ja seurantamenetelmiä.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla teknisiä eritelmiä ja veden tilaa koskevia yhtenäistettyjä analysointi- ja seurantamenetelmiä.”
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 38 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2000/60/EY
20 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja liitteessä I olevan 1.4.1 kohdan ix alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja liitteessä V olevan 1.4.1 kohdan ix alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 38 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Direktiivi 2000/60/EY
Liite V – 1.4.1 kohta – ix alakohta
”ix) Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan interkalibrointimenettelyn tulokset ja jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokittelulle määritellyt arvot i–viii alakohdan mukaisesti. Ne on julkaistava kuuden kuukauden kuluessa interkalibrointimenettelyn päätökseen saattamisesta.”
”ix) Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla interkalibrointimenettelyn tulokset ja jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokittelulle määritellyt arvot i–viii alakohdan mukaisesti. Ne on julkaistava kuuden kuukauden kuluessa interkalibrointimenettelyn päätökseen saattamisesta.”
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 41 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/107/EY
5 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/7/EY
15 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  määritetään mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuutta koskeva EN/ISO-standardi 3 artiklan 9 kohtaa varten;
a)  täydennetään tätä direktiiviä määrittämällä mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuutta koskeva EN/ISO-standardi 3 artiklan 9 kohtaa varten;
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/7/EY
15 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  muutetaan liitettä I, jos se on tarpeen tieteen ja tekniikan kehityksen perusteella, kyseisessä liitteessä mainittujen muuttujien analysointimenetelmien osalta;
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/7/EY
15 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  muutetaan liitettä V, jos se on tarpeen tieteen ja tekniikan kehityksen perusteella.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/7/EY
15 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
”2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 a artiklan mukaisesti seuraavista seikoista:
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 22 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä seuraavissa tarkoituksissa:
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  teknisten vaatimusten määrittely 13 artiklan 6 kohtaa varten, mukaan lukien heikkoon happoon liukenevan syanidin määrittelyyn liittyvät tekniset vaatimukset ja sen mittausmenetelmä;
a)  teknisten vaatimusten määrittelemiseksi 13 artiklan 6 kohtaa varten, mukaan lukien heikkoon happoon liukenevan syanidin määrittelyyn liittyvät tekniset vaatimukset ja sen mittausmenetelmä;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
b)  liitteessä II vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentäminen;
b)  liitteessä II vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentämiseksi;
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)  3 artiklan 3 kohdassa olevan määritelmän tulkinta;
c)  3 artiklan 3 kohdassa olevan määritelmän tulkinnan vahvistamiseksi;
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta
d)  jätealueiden luokitteluperusteiden määrittäminen liitteen III mukaisesti;
d)  jätealueiden luokitteluperusteiden määrittämiseksi liitteen III mukaisesti;
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta
e)  tämän direktiivin teknisessä täytäntöönpanossa tarvittavien yhdenmukaistettujen näytteidenottostandardien ja analyysimenetelmien määrittäminen.
e)  tämän direktiivin teknisessä täytäntöönpanossa tarvittavien yhdenmukaistettujen näytteidenottostandardien ja analyysimenetelmien määrittämiseksi.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 44 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/118/EY
8 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2007/2/EY
7 artikla – 1 kohta
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä teknisistä järjestelyistä paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta ja mahdollisuuksien mukaan niiden yhteensovittamista varten. Järjestelyjen suunnittelussa on otettava huomioon asiaankuuluvat käyttäjien vaatimukset, nykyiset aloitteet ja kansainväliset standardit paikkatietoaineistojen yhdenmukaistamiseksi sekä toteutettavuus ja kustannus-hyötynäkökohdat.
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla tekniset järjestelyt paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta ja mahdollisuuksien mukaan niiden yhteensovittamista varten. Järjestelyjen suunnittelussa on otettava huomioon asiaankuuluvat käyttäjien vaatimukset, nykyiset aloitteet ja kansainväliset standardit paikkatietoaineistojen yhdenmukaistamiseksi sekä toteutettavuus ja kustannus-hyötynäkökohdat.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2007/2/EY
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa annetaan tätä lukua täydentäviä sääntöjä etenkin seuraavista seikoista:
Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla etenkin seuraavat seikat:
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2007/2/EY
17 artikla – 8 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa näihin edellytyksiin sovellettavien sääntöjen vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 21 a artiklan mukaisesti. Näiden sääntöjen on oltava täysin tämän artiklan 1–3 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaiset.”
Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla näihin edellytyksiin sovellettavat säännöt. Näiden sääntöjen on oltava täysin tämän artiklan 1–3 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaiset.”
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Direktiivi 2007/2/EY
21 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklassa ja 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklassa ja 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 47 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2007/60/EY
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 48 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2008/50/EY
28 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 49 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2008/56/EY
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 15 päivään toukokuuta 2010 mennessä vahvistetaan jäsenvaltioissa käytettävät vertailuperusteet ja menetelmästandardit liitteiden I ja III pohjalta siten, että turvataan johdonmukaisuus ja mahdollistetaan se, että merialueita tai osa-alueita voidaan vertailla keskenään siltä osin, missä määrin ympäristön hyvää tilaa ollaan saavuttamassa.
Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 15 päivään heinäkuuta 2010 mennessä jäsenvaltioissa käytettävät vertailuperusteet ja menetelmästandardit liitteiden I ja III pohjalta siten, että turvataan johdonmukaisuus ja mahdollistetaan se, että merialueita tai osa-alueita voidaan vertailla keskenään siltä osin, missä määrin ympäristön hyvää tilaa ollaan saavuttamassa.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 49 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2008/56/EY
11 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä sellaisista seurantaan ja arviointiin tarkoitetuista eritelmistä ja standardoiduista menetelmistä, joissa on otettu huomioon nykyiset sitoumukset ja joilla varmistetaan seuranta- ja arviointitulosten vertailukelpoisuus.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla sellaiset seurantaan ja arviointiin tarkoitetut eritelmät ja standardoidut menetelmät, joissa on otettu huomioon nykyiset sitoumukset ja joilla varmistetaan seuranta- ja arviointitulosten vertailukelpoisuus.”
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 49 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2008/56/EY
24 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 4 kohdassa ja 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 4 kohdassa ja 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 52 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/147/EY
15 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1221/2009 ajantasaistamiseksi ja arviointimenettelyjen vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä ja täydennetään sitä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavilla menettelyillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1221/2009 ajantasaistamiseksi ja arviointimenettelyjen vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä ja täydennetään sitä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavilla menettelyillä ja toimitetaan alakohtaisia viiteasiakirjoja sekä organisaatioiden rekisteröintiä ja yhdenmukaistamismenettelyjä koskevia ohjeita. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 2 alakohta
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1221/2009 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee tiettyjen menettelyjen yhdenmukaistamista ja alakohtaisia viiteasiakirjoja. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1221/2009
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Komissio hyväksyy toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1221/2009
17 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavista menettelyistä, joihin kuuluvat myös vertaisarviointien tuloksena tehtyjä päätöksiä koskevat asianmukaiset muutoksenhakumenettelyt.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavat menettelyt, joihin kuuluvat myös vertaisarviointien tuloksena tehtyjä päätöksiä koskevat asianmukaiset muutoksenhakumenettelyt.”
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1221/2009
30 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
Komissio hyväksyy akkreditointi- ja toimilupaelinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla akkreditointi- ja toimilupaelinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 1221/2009
46 artikla – 6 kohta
”6. Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitetut alakohtaiset viiteasiakirjat ja 4 kohdassa tarkoitetut ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
”6. Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä 1 kohdassa tarkoitetut alakohtaiset viiteasiakirjat ja 4 kohdassa tarkoitetut ohjeet.”
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1221/2009
48 aartikla
”48 a artikla
”48 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 17 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 16 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 17 artiklan 3 kohdan tai 48 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 16 artiklan 4 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 30 artiklan 6 kohdan, 46 artiklan 6 kohdan tai 48 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
_______________
_______________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 54 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 66/2010
6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä poikkeusten myöntämiseksi tämän artiklan 6 kohdasta tiettyjen 6 kohdassa tarkoitettuja aineita sisältävien tavararyhmien tapauksessa, ja vain silloin, kun niiden korvaaminen joko sellaisenaan tai käyttämällä vaihtoehtoisia materiaaleja tai suunnittelua ei ole teknisesti mahdollista tai kun on kyse tuotteista, joiden kokonaisvaltainen ympäristönsuojelullinen taso on huomattavasti korkeampi verrattuna muihin samaan ryhmään kuuluviin tavaroihin.
Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet poikkeusten myöntämiseksi tämän artiklan 6 kohdasta tiettyjen 6 kohdassa tarkoitettuja aineita sisältävien tavararyhmien tapauksessa ja vain silloin, kun niiden korvaaminen joko sellaisenaan tai käyttämällä vaihtoehtoisia materiaaleja tai suunnittelua ei ole teknisesti mahdollista tai kun on kyse tuotteista, joiden kokonaisvaltainen ympäristönsuojelullinen taso on huomattavasti korkeampi verrattuna muihin samaan ryhmään kuuluviin tavaroihin.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 54 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 66/2010
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valtaa antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua EUEB:n kuulemisesta toimenpiteet erityisten EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden määrittämiseksi kullekin tuoteryhmälle. Nämä toimenpiteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Siirretään komissiolle valtaa antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua EUEB:n kuulemisesta toimenpiteet erityisten EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden määrittämiseksi kullekin tuoteryhmälle. Nämä toimenpiteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 54 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 66/2010
15 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 7 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 7 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (ETY) N:o 3924/91
2 artikla – 6 kohta
”6.  Siirretään komissiolle valta antaa Prodcom-luettelon ja kustakin nimikkeestä kerättävien tietojen päivittämiseksi delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.”
”6.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta päivittämällä Prodcom-luetteloa ja kustakin nimikkeestä kerättäviä tietoja.”
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (ETY) N:o 3924/91
3 artikla – 5 kohta
”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä tämän artiklan 3 kohdan soveltamiseksi, myös sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”
”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 3 kohdan soveltamiseksi, myös sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (ETY) N:o 3924/91
4 artikla – 2 kohta
”Komissiolle siirretään kuitenkin eräiden Prodcom-luettelon nimikkeiden osalta valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa edellytetään, että tiedot kerätään kuukausittain tai neljännesvuosittain.”
”Komissiolle siirretään kuitenkin eräiden Prodcom-luettelon nimikkeiden osalta valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta edellyttämällä, että tiedot kerätään kuukausittain tai neljännesvuosittain.”
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (ETY) N:o 3924/91
5 artikla – 1 kohta
”1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä tarpeelliset tiedot kyselylomakkeilla, joiden sisällön on oltava komission määrittelemien yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen. Siirretään komissiolle valta antaa kyseisiä sääntöjä koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.”
”1.  Jäsenvaltioiden on kerättävä tarpeelliset tiedot kyselylomakkeilla, joiden sisällön on oltava komission määrittelemien yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä kyseiset säännöt.”
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Asetus (ETY) N:o 3924/91
6 artikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on käsiteltävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytetyt kyselylomakkeet tai 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista muista lähteistä saadut tiedot.”
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on käsiteltävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytetyt kyselylomakkeet tai 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista muista lähteistä saadut tiedot.”
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (ETY) N:o 3924/91
9 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 6 kohdassa, 3 artiklan 5 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 6 kohdassa, 3 artiklan 5 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 56 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Asetus (ETY) N:o 696/93
6 artikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan etenkin asetuksen liitteessä vahvistettuja tuotantojärjestelmän tilastoyksiköitä, käytettyjä kriteerejä ja määritelmiä niiden mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen.”
Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan asetuksen liitteessä vahvistettuja tuotantojärjestelmän tilastoyksiköitä, käytettyjä kriteerejä ja määritelmiä niiden mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen.”
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 56 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (ETY) N:o 696/93
6 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta
–  täydennetään kyseistä asetusta laadun arviointiperusteilla;
–  täydennetään kyseistä asetusta muuttujien laadun arviointiperusteilla;
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta – johdantokappale
2)  Korvataan 4 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
2)  Korvataan 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toinen alakohta seuraavasti:
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta – 2 alakohta
”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteissä. Siirretään komissiolle valta antaa niiden hyväksymistä ja soveltamista koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteissä. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä niiden hyväksymistä ja soveltamista.”
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
10 artikla – 5 kohta
”5. Siirretään komissiolle valta antaa laadun arviointiperusteita koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä muuttujien laadun arviointiperusteet.”
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1165/98
18 artikla – 3 kohta
4 a)  Kumotaan 18 artiklan 3 kohta.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
18 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] viideksi vuodeksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viideksi vuodeksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisessa alakohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
18 aartikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisessa alakohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
18 aartikla – 6 kohta
Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan, liitteessä A olevan a alakohdan, b alakohdan 3 alakohdan, c alakohdan 2 tai 10 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai f alakohdan 8 tai 9 alakohdan, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai g alakohdan 2 alakohdan tai liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisen alakohdan, 10 artiklan 5 kohdan, liitteessä A olevan a alakohdan, b alakohdan 3 alakohdan, c alakohdan 2 tai 10 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai f alakohdan 8 tai 9 alakohdan, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai g alakohdan 2 alakohdan tai liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite A – b alakohta – 3 alakohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – iii alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite A – c alakohta – 2 alakohta
”2. Muiden kuin kotimaan markkinoiden tuottajahintoja (muuttuja 312) ja tuontihintoja (muuttuja 340) kuvaavien tietojen perustana voidaan käyttää ulkomaankaupasta tai muista lähteistä peräisin olevien tuotteiden yksikköarvoja ainoastaan, jos tietojen laatu ei erityisiin hintatietoihin verrattuna heikkene huomattavasti. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellytyksistä, joiden avulla varmistetaan tietojen tarvittava laatu.”
”2. Muiden kuin kotimaan markkinoiden tuottajahintoja (muuttuja 312) ja tuontihintoja (muuttuja 340) kuvaavien tietojen perustana voidaan käyttää ulkomaankaupasta tai muista lähteistä peräisin olevien tuotteiden yksikköarvoja ainoastaan, jos tietojen laatu ei erityisiin hintatietoihin verrattuna heikkene huomattavasti. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä edellytykset, joiden avulla varmistetaan tietojen tarvittava laatu.”
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – vi alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite A – d alakohta – 2 alakohta
”2. Lisäksi tuotantoa (muuttuja 110) ja tehtyjä työtunteja (muuttuja 220) kuvaavat muuttujat toimitetaan työpäivätasoitettuina. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – vii alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite A – f alakohta – 8 alakohta
”8. Siirretään komissiolle tuontihintamuuttujan (muuttuja 340) osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytysten määrittelyä.”
”8. Siirretään komissiolle tuontihintamuuttujan (muuttuja 340) osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta määrittelemällä 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytykset.”
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – viii alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite A – f alakohta – 9 alakohta
”9. Muun kuin kotimaan muuttujat (muuttujat 122 ja 312) toimitetaan eriteltyinä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin NACE Rev. 2:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä NACE Rev. 2:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. NACE Rev. 2:n pääluokkien D ja E tietoja ei vaadita muuttujan 122 osalta. Lisäksi tuontihintamuuttuja (muuttuja 340) toimitetaan eriteltynä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin CPA:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä CPA:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. Siirretään komissiolle euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen erittelyn osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytysten määrittelyä. Euroopan laajuisessa otantajärjestelmässä voidaan rajoittaa tuontihintamuuttujan soveltamisalaa tuotteiden tuontiin euroalueen ulkopuolisista maista. Jäsenvaltion, joka ei ole ottanut käyttöön euroa valuuttanaan, ei tarvitse toimittaa erittelyä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen muuttujien 122, 312 ja 340 osalta.”
”9. Muun kuin kotimaan muuttujat (muuttujat 122 ja 312) toimitetaan eriteltyinä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin NACE Rev. 2:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä NACE Rev. 2:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. NACE Rev. 2:n pääluokkien D ja E tietoja ei vaadita muuttujan 122 osalta. Lisäksi tuontihintamuuttuja (muuttuja 340) toimitetaan eriteltynä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin CPA:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä CPA:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. Siirretään komissiolle euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen erittelyn osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytykset. Euroopan laajuisessa otantajärjestelmässä voidaan rajoittaa tuontihintamuuttujan soveltamisalaa tuotteiden tuontiin euroalueen ulkopuolisista maista. Jäsenvaltion, joka ei ole ottanut käyttöön euroa valuuttanaan, ei tarvitse toimittaa erittelyä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen muuttujien 122, 312 ja 340 osalta.”
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite B – b alakohta – 4 alakohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta – iv alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite B – d alakohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite C – b alakohta – 2 alakohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – i alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – i alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iii alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite C – c alakohta – 4 alakohta
iii)  Poistetaan c alakohdan 4 alakohdan viimeinen alakohta.
iii)  Kumotaan c alakohdan 4 alakohdan kolmas alakohta.
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iii alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – iii alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iv alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite C – d alakohta – 2 alakohta
”2. Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin määrää (muuttuja 123) kuvaavat muuttujat toimitetaan myös työpäivätasoitettuina. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iv alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – iv alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – v alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite C – g alakohta – 2 alakohta
”2. Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää (muuttujat 330/123) kuvaavat muuttujat on toimitettava kuukauden kuluessa tässä liitteessä olevan f osan 3 kohdassa määritellyillä luokituksen tasoilla. Jäsenvaltiot voivat päättää osallistua liikevaihtoa ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää kuvaaviin muuttujiin 120 ja 330/123 antamalla osuutensa 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määriteltyyn Euroopan laajuiseen otantajärjestelmään. Siirretään komissiolle valta antaa Euroopan laajuisen otantajärjestelmän jaon edellytyksiä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”2. Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää (muuttujat 330/123) kuvaavat muuttujat on toimitettava kuukauden kuluessa tässä liitteessä olevan f osan 3 kohdassa määritellyillä luokituksen tasoilla. Jäsenvaltiot voivat päättää osallistua liikevaihtoa ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää kuvaaviin muuttujiin 120 ja 330/123 antamalla osuutensa 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määriteltyyn Euroopan laajuiseen otantajärjestelmään. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä Euroopan laajuisen otantajärjestelmän jaon edellytykset.”
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – v alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – v alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite D – b alakohta – 2 alakohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – i alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 10 alakohta – i alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – iv alakohta
Asetus (EY) N:o 1165/98
Liite D – d alakohta – 2 alakohta
”2. Liikevaihtomuuttuja (muuttuja 120) toimitetaan myös työpäivätasoitettuna. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – iv alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä “Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 10 alakohta – iv alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu VII osan 57 kohdan 4 alakohdan 8 alakohta).)
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 58 kohta – 1 alakohta
Jotta asetusta (EY) N:o 530/1999 voitaisiin mukauttaa taloudessa ja tekniikassa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta vaadittavien tietojen määritelmillä ja jaottelulla sekä laadunarvioinnissa käytettävillä arviointiperusteilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Jotta asetusta (EY) N:o 530/1999 voitaisiin mukauttaa taloudessa ja tekniikassa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta vaadittavien tietojen määritelmillä ja jaottelulla sekä tilastojen laadunarvioinnissa käytettävillä arviointiperusteilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 530/1999
6 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen määrittelyä ja jaottelua koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen määrittelyä ja jaottelua. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 530/1999
10 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa laadunarvioinnissa käytettäviä arviointiperusteita koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 10a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä tilastojen laadunarvioinnissa käytettävät arviointiperusteet. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 530/1999
10 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 530/1999
10 aartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 59 kohta – 4 alakohta
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 2150/2002 yhdenmukainen täytäntöönpano tulosten tuottamisen, tulosten toimittamisessa noudatettavan asianmukaisen muodon sekä laatuselvitysten sisällön osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 2150/2002 yhdenmukainen täytäntöönpano tulosten tuottamisen, tulosten toimittamisessa noudatettavan asianmukaisen muodon sekä laatuselvitysten rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 2150/2002
1 artikla – 5 kohta
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja komission päätöksellä 2000/532/EY* perustetun jäteluettelon välisen vastaavuustaulukon vahvistamista.
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tämän asetuksen liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja komission päätöksellä 2000/532/EY* perustetun jäteluettelon välinen vastaavuustaulukko.
____________________
____________________
* Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).”
* Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).”
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 2150/2002
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa laatu- ja tarkkuusvaatimusten määrittelemiseksi delegoituja säädöksiä 5 b artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä laatu- ja tarkkuusvaatimukset.”
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2150/2002
5 aartikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat mukauttamista tietojen keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen, tulosten käsittelyä ja toimittamista ja liitteissä lueteltujen määrittelyjen mukauttamista.
Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta mukauttamalla sitä tietojen keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä sekä tulosten käsittelyssä ja toimittamisessa tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen ja mukauttamalla liitteissä lueteltuja määrittelyjä.
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2150/2002
5 bartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 1 artiklan 5 kohdassa, 3 artiklan 1 ja 4 kohdassa ja 5 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 5 kohdassa, 3 artiklan 1 ja 4 kohdassa ja 5 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 2150/2002
6 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  liitteessä I olevassa 7 jaksossa ja liitteessä II olevassa 7 jaksossa tarkoitettujen laatuselvitysten sisällön määritteleminen.
c)  liitteessä I olevassa 7 jaksossa ja liitteessä II olevassa 7 jaksossa tarkoitettujen laatuselvitysten rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen määritteleminen.
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 60 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 437/2003
5 artikla – 2 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa muiden tarkkuusvaatimusten vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.”
Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla muita tarkkuusvaatimuksia.”
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 60 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 437/2003
10 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 1 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
–  täydennetään kyseistä asetusta hyväksymällä toimenpiteitä, jotka koskevat tietojen toimittamista toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella.
Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 3 alakohta
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 450/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano laatuselvityksen sisällön osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 450/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano laatuselvityksen rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
2 artikla – 4 kohta
”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat indeksin teknisen erittelyn uudelleen määrittelemiseksi ja painorakenteen tarkistamiseksi tehtäviä muutoksia.”
”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä indeksin teknisen erittelyn uudelleen määrittelemiseksi ja painorakenteen tarkistamiseksi.”
Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
3 artikla – 2 kohta
”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat muutoksia NACE Rev. 2:n pääluokissa O–S määriteltyjen toimialojen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan siten, että sisällyttämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa määritellyt toteutettavuustutkimukset.”
”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta NACE Rev. 2:n pääluokissa O–S määriteltyjen toimialojen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan siten, että sisällyttämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa säädetyt toteutettavuustutkimukset.”
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tietojen jaottelussa käytettävien NACE Rev. 2:n pääluokissa määriteltyjen toimialojen ja enintään NACE Rev. 2:n kaksinumerotasojen tai kaksinumerotasoryhmien tasoille asti tehtyjen lisäeriyttämisten määrittämistä siten, että määrittämisessä otetaan huomioon myötävaikutus kokonaistyöllisyyteen ja työvoimakustannuksiin unionin ja kansallisella tasolla sekä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys.
Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta siltä osin kuin on kyse tietojen jaottelusta NACE Rev. 2:n pääluokissa määriteltyjen toimialojen ja enintään NACE Rev. 2:n kaksinumerotasojen tai kaksinumerotasoryhmien tasoille asti tehtyjen lisäeriyttämisten mukaan siten, että otetaan huomioon myötävaikutus kokonaistyöllisyyteen ja työvoimakustannuksiin unionin ja kansallisella tasolla sekä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys.
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellä tarkoitettujen toimialojen määrittämiseksi siten, että määrittämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa määritellyt toteutettavuustutkimukset.
Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä edellä tarkoitetut toimialat siten, että määrittämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa säädetyt toteutettavuustutkimukset.
Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
4 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa indeksin ketjutuksessa käytettävien menetelmien vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla indeksin ketjutuksessa käytettävät menetelmät.”
Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
8 artikla – 1 kohta
”1. Siirretään komissiolle valta antaa erillisten laatuvaatimusten määrittelyä koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti. Toimitettujen nykyisten ja takautuvien tietojen on täytettävä nämä laatuvaatimukset.
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä erilliset laatuvaatimukset. Toimitettujen nykyisten ja takautuvien tietojen on täytettävä nämä laatuvaatimukset.
Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
8 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava vuodesta 2003 alkaen komissiolle vuosittaiset laatuselvitykset. Komissio määrittelee selvityksen sisällön täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava vuodesta 2003 alkaen komissiolle vuosittaiset laatuselvitykset. Komissio määrittelee selvityksen rakenteen ja yksityiskohtaiset järjestelyt täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 450/2003
9 artikla
4 a)  Kumotaan 9 artikla.
Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
10 artikla – 5 kohta
”5. Komissio hyväksyy toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella toimenpiteitä täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Edellä tarkoitettujen toimenpiteiden on oltava asetuksen (EY) N:o 223/2009 2 artiklassa määritellyn kustannustehokkuusperiaatteen mukaisia, myös siltä osin, että vastaajille aiheutuvaa rasitusta on vähennettävä mahdollisimman paljon.”
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisen osalta tässä artiklassa tarkoitettujen toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella. Edellä tarkoitettujen delegoitujen säädösten on oltava asetuksen (EY) N:o 223/2009 2 artiklassa määritellyn kustannustehokkuusperiaatteen mukaisia, myös siltä osin, että vastaajille aiheutuvaa rasitusta on vähennettävä mahdollisimman paljon.”
Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa,artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
11 aartikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa jaartiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa,artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 450/2003
11 aartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 2 artiklan 4 kohdan, 3 artiklan 2 kohdan tai 4 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 2 artiklan 4 kohdan, 3 artiklan 2 kohdan, 4 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan, 8 artiklan 1 kohdan tai 10 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VI osa – 62 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 808/2004
8 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 63 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta
–  muutetaan kyseistä asetusta mukauttamalla osuutta unionin kokonaismäärästä;
–  muutetaan kyseistä asetusta muuttamalla osuutta unionin kokonaismäärästä;
Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1161/2005
2 artikla – 2 kohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat luokkien P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G tietojen toimittamisaikatauluja ja mahdollisia päätöksiä, joissa edellytetään liitteessä lueteltujen taloustoimien jaottelemista vastasektoreittain. Edellä tarkoitetut päätökset voidaan hyväksyä vasta komission annettua 9 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä luokkien P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G tietojen toimittamisaikataulut ja edellyttämällä liitteessä lueteltujen taloustoimien jaottelemista vastasektoreittain. Edellä tarkoitetut delegoidut säädökset voidaan hyväksyä vasta komission annettua 9 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.”
Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1161/2005
2 artikla – 5 kohta
b a)  Kumotaan 5 kohta.
Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1161/2005
3 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1 kohtaa siltä osin kuin on kyse unionin kokonaismäärästä lasketusta osuudesta.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1 kohtaa unionin kokonaismäärästä lasketun osuuden (1 prosentti) muuttamiseksi.”
Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1161/2005
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
”1. Siirretään komissiolle valta antaa yhteisten laatustandardien hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 7 a artiklan mukaisesti.
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä yhteiset laatustandardit.
Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 1161/2005
7 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 1161/2005
7 aartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 2 artiklan 2 tai 4 kohdan, 3 artiklan 3 kohdan tai 6 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 2 artiklan 2 tai 4 kohdan, 3 artiklan 3 kohdan tai 6 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1552/2005
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Lisäksi siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kyseisen määritelmän laajentamista, jos laajentaminen parantaisi olennaisesti tutkimustulosten edustavuutta ja laatua kyseisissä jäsenvaltioissa.”
Lisäksi siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä kyseisen määritelmän laajentaminen, jos laajentaminen parantaisi olennaisesti tutkimustulosten edustavuutta ja laatua kyseisissä jäsenvaltioissa.”
Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1552/2005
7 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valtaa antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan otanta- ja tarkkuusvaatimukset, näiden vaatimusten täyttämisen edellyttämät otoskoot, yksityiskohtaiset NACE Rev. 2 -luokitusta koskevat määritykset sekä kokoluokat, joihin tulokset voidaan jakaa.”
”3. Siirretään komissiolle valtaa antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla otanta- ja tarkkuusvaatimukset, näiden vaatimusten täyttämisen edellyttämät otoskoot, yksityiskohtaiset NACE Rev. 2 -luokitusta koskevat määritykset sekä kokoluokat, joihin tulokset voidaan jakaa.”
Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1552/2005
8 artikla – 2 kohta
”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä erityisistä tiedoista, jotka on määrä kerätä koulutusta tarjoavista yrityksistä ja yrityksistä, jotka eivät tarjoa koulutusta, sekä ammatillisen koulutuksen eri muodoista.”
”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla erityiset tiedot, jotka on määrä kerätä koulutusta tarjoavista yrityksistä ja yrityksistä, jotka eivät tarjoa koulutusta, sekä ammatillisen koulutuksen eri muodoista.”
Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1552/2005
9 artikla – 4 kohta
”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä laatuvaatimuksista, jotka koskevat ammatillisesta koulutuksesta yrityksissä laadittavia Euroopan tilastoja varten kerättäviä ja toimitettavia tietoja, ja kaikista toimenpiteistä, joita tarvitaan tietojen laadun arviointia ja parantamista varten.”
”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla laatuvaatimukset, jotka koskevat ammatillisesta koulutuksesta yrityksissä laadittavia Euroopan tilastoja varten kerättäviä ja toimitettavia tietoja, ja hyväksymällä kaikki toimenpiteet, joita tarvitaan tietojen laadun arviointia ja parantamista varten.”
Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1552/2005
9 artikla – 5 kohta
”5. Komissio määrittää 2 kohdassa tarkoitettujen laatukertomusten rakenteen täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
”5. Jäsenvaltioiden on 2 kohdassa tarkoitettuja laatukertomuksia laatiessaan noudatettava 4 kohdan nojalla vahvistettuja laatuvaatimuksia ja muita toimenpiteitä. Niiden on käytettävä komission täytäntöönpanosäädöksillä määrittelemää muotoa toimitettujen tietojen laadun arvioimista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 1552/2005
10 artikla – 2 kohta
”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sen ensimmäisen viitevuoden määrittämistä, jolta tiedot on kerättävä.”
”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä ensimmäinen viitevuosi, jolta tiedot on kerättävä.”
Tarkistus 157
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 1552/2005
13 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 66 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 458/2007
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään ensimmäinen vuosi, jolta täydelliset tiedot on kerättävä, ja hyväksytään toimenpiteitä, jotka koskevat katettavien tietojen yksityiskohtaista luokitusta ja käytettäviä määritelmiä.
Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä ensimmäinen vuosi, jolta täydelliset tiedot on kerättävä, ja hyväksymällä toimenpiteitä, jotka koskevat katettavien tietojen yksityiskohtaista luokitusta ja käytettäviä määritelmiä.
Tarkistus 159
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 66 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 458/2007
7 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 7 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I olevassa 1.1.2.4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I olevassa 1.1.2.4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 67 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 716/2007 mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteisiin I ja II sisältyviä määritelmiä ja liitteen III yksityiskohtaisuuden tasoa ja joilla täydennetään kyseistä asetusta ulkomaisten yritysten kyseisessä maassa ja kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevia osakkuus- ja tytäryhtiöitä koskevilla toimenpiteillä.
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 716/2007 mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteisiin I ja II sisältyviä määritelmiä ja liitteen III yksityiskohtaisuuden tasoa ja joilla täydennetään kyseistä asetusta ulkomaisten yritysten kyseisessä maassa ja kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevia osakkuus- ja tytäryhtiöitä koskevilla toimenpiteillä ja yhteisillä laatustandardeilla.
Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 67 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 716/2007
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, joita tarvitaan ulkomaisten yritysten kyseisessä maassa ja kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevista osakkuus- ja tytäryhtiöistä laadittavia tilastoja varten ja jotka perustuvat koetutkimusten tuloksiin.
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä toimenpiteet, joita tarvitaan ulkomaisten yritysten kyseisessä maassa ja kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevista osakkuus- ja tytäryhtiöistä laadittavia tilastoja varten ja jotka perustuvat koetutkimusten tuloksiin.
Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 67 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 716/2007
6 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa yhteisiä laatustandardeja koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitetut yhteiset laatustandardit.”
Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 67 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 716/2007
9 artikla – 1 kohta – c alakohta
”c) toimenpiteet, joilla määritetään laatuselvitysten sisältö ja ajoitus.”
”c) toimenpiteet, joilla määritetään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen laatuselvitysten rakenne, yksityiskohtaiset järjestelyt ja ajoitus.”
Tarkistus 164
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 67 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 716/2007
9 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklan toisessa kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 67 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 716/2007
9 aartikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan toisessa kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 67 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 716/2007
9 aartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 2 artiklan, 5 artiklan 4 kohdan tai 6 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 2 artiklan toisen kohdan, 5 artiklan 4 kohdan tai 6 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 68 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
9 aartikla – 2 kohta – johdantokappale
Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta ja jotka koskevat
Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 68 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 862/2007
10 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 9 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 69 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1445/2007
3 artikla – 1 a kohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan määritelmiä ja liitteessä II olevaa perusnimikkeiden luetteloa taloudellisten ja teknisten muutosten huomioon ottamiseksi, sikäli kuin tämä ei suhteettomasti lisää jäsenvaltioille koituvia kustannuksia.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan ensimmäisessä kohdassa esitettyjä määritelmiä ja liitteessä II olevaa perusnimikkeiden luetteloa taloudellisten ja teknisten muutosten huomioon ottamiseksi, sikäli kuin tämä ei suhteettomasti lisää jäsenvaltioille koituvia kustannuksia.”
Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 69 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1445/2007
7 artikla – 4 kohta
”4.  Siirretään komissiolle valta antaa laadunvalvonnan perustana olevia yhteisiä kriteerejä koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.”
”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitetun laadunvalvonnan perustana olevat yhteiset kriteerit.”
Tarkistus 171
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 69 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1445/2007
7 artikla – 5 kohta
”5. Komissio hyväksyy liitteessä I olevassa 5.3 kohdassa tarkoitettujen laatukertomusten rakenteen täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
”5. Komissio vahvistaa 3 kohdassa ja liitteessä I olevassa 5.3 kohdassa tarkoitettujen laatukertomusten rakenteen ja yksityiskohtaiset järjestelyt täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
Tarkistus 172
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 69 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1445/2007
10 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklassa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan toisessa kohdassa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 173
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 69 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1445/2007
10 aartikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklassa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan toisessa kohdassa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 174
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 69 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1445/2007
10 aartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 3 artiklan tai 7 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 3 artiklan toisen kohdan tai 7 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 175
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 70 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 177/2008 mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteessä olevia rekisteröitävien tietojen luetteloa, määritelmiä ja jatkuvuussääntöjä ja joilla täydennetään kyseistä asetusta yhteisillä laatustandardeilla ja rekisterien päivittämistä koskevilla säännöillä sekä määrittämällä, milloin tietyt yritykset ja yritysten ryhmät on otettava rekisteriin, ja määrittämällä maataloustilastojen yksiköitä vastaavat yksiköt. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 177/2008 mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteessä olevia rekisteröitävien tietojen luetteloa, määritelmiä ja jatkuvuussääntöjä ja joilla täydennetään kyseistä asetusta yritysrekisterien laatua koskevilla yhteisillä standardeilla ja rekisterien päivittämistä koskevilla säännöillä sekä määrittämällä, milloin tietyt yritykset ja yritysten ryhmät on otettava rekisteriin, ja määrittämällä maataloustilastojen yksiköitä vastaavat yksiköt. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 70 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 177/2008
3 artikla – 6 kohta
”6. Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään, milloin yritykset, jotka työllistävät alle puoli henkilöä, ja täysin kotimaiset konsernit, joilla ei ole tilastollista merkitystä jäsenvaltioille, on otettava rekisteriin, ja joilla vahvistetaan maataloustilastojen yksikköjä vastaavien yksiköiden määritelmät.”
”6. Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä, milloin yritykset, jotka työllistävät alle puoli henkilöä, ja täysin kotimaiset konsernit, joilla ei ole tilastollista merkitystä jäsenvaltioille, on otettava rekisteriin, ja joilla vahvistetaan maataloustilastojen yksikköjä vastaavien yksiköiden määritelmät.”
Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 70 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 177/2008
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa yhteisiä laatustandardeja koskevia delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti.
Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitettua yritysrekisterien laatua koskevat yhteiset standardit.
Tarkistus 178
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 70 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 177/2008
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Komissio hyväksyy laatukertomusten sisältöä ja toimittamistiheyttä koskevat päätökset täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Komissio hyväksyy 2 kohdassa tarkoitettujen laatukertomusten rakennetta, yksityiskohtaisia järjestelyjä ja toimittamistiheyttä koskevat päätökset täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 70 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 177/2008
8 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa rekisterien päivittämissääntöjä koskevia delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla rekisterien päivittämissäännöt.”
Tarkistus 180
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 70 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 177/2008
15 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 6 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 6 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 181
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 70 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 177/2008
15 aartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 3 artiklan 6 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan tai 8 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 3 artiklan 6 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan tai 8 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
”Edellä olevan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitetun joustavan moduulin käyttö suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Siirretään komissiolle valtaa antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä kyseisen moduulin soveltamisalasta, ominaisuustietojen luettelosta, viiteajanjaksosta, käsiteltävistä toimialoista ja laatustandardeista. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 12 kuukautta ennen viitejakson alkamista. Komissio myös määrittää tiedon tarpeen sekä tietojen keruusta yrityksille aiheutuvan rasitteen ja jäsenvaltioille siitä aiheutuvat kustannukset.”
”Edellä olevan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitetun joustavan moduulin käyttö suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Siirretään komissiolle valtaa antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla joustavan moduulin soveltamisala, sen ominaisuustietojen luettelo, viiteajanjakso, käsiteltävät toimialat ja laatustandardit. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 12 kuukautta ennen viitejakson alkamista. Komissio myös määrittää tiedon tarpeen sekä tietojen keruusta yrityksille aiheutuvan rasitteen ja jäsenvaltioille siitä aiheutuvat kustannukset.”
Tarkistus 183
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
4 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa pilottitutkimusten arvioinnin perusteella tarpeen olevia toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä pilottitutkimusten arvioinnin perusteella tarpeen olevat toimenpiteet.”
Tarkistus 184
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
7 artikla – 2 kohta
”2. Unionin aggregaattien laatimiseksi jäsenvaltioiden on tuotettava kansalliset osatulokset NACE Rev. 2:n tasojen mukaan, jotka on esitetty tämän asetuksen liitteissä tai delegoiduissa säädöksissä. Siirretään komissiolle valta antaa tällaisia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.”
”2. Unionin aggregaattien laatimiseksi jäsenvaltioiden on tuotettava kansalliset osatulokset NACE Rev. 2:n tasojen mukaan, jotka on esitetty tämän asetuksen liitteissä tai delegoiduissa säädöksissä. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti tällaisia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä asiaankuuluvat NACE Rev. 2:n tasot.”
Tarkistus 185
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Tulokset on toimitettava asianmukaisessa teknisessä muodossa viitejakson jälkeisessä määräajassa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 3 artiklan 2 kohdan a–h ja j alakohdassa tarkoitettuihin moduuleihin sovellettavasta määräajasta, joka saa olla enintään 18 kuukautta. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetun moduulin osalta määräaika saa olla enintään 30 kuukautta tai 18 kuukautta liitteessä IX olevan 9 jakson mukaisesti. Lisäksi 3 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa tarkoitettujen moduulien osalta on toimitettava pieni määrä estimoituja ennakkotuloksia mainitun menettelyn mukaisesti säädetyssä viitejakson jälkeisessä määräajassa, joka saa olla enintään 10 kuukautta.
Tulokset on toimitettava asianmukaisessa teknisessä muodossa viitejakson jälkeisessä määräajassa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä 3 artiklan 2 kohdan a–h ja j alakohdassa tarkoitettuihin moduuleihin sovellettava viitejakso, joka saa olla enintään 18 kuukautta. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetun moduulin osalta määräaika saa olla enintään 30 kuukautta tai 18 kuukautta liitteessä IX olevan 9 jakson mukaisesti. Lisäksi on toimitettava pieni määrä estimoituja ennakkotuloksia viitejakson jälkeisessä määräajassa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä 3 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa tarkoitettujen moduulien osalta kyseinen määräaika, joka saa olla enintään 10 kuukautta.
Tarkistus 186
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa CETO-merkintään liittyvien sääntöjen tarkistamiseksi ja jäsenvaltioiden ryhmittelemiseksi delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti 29 päivään huhtikuuta 2013 mennessä ja sen jälkeen viiden vuoden välein.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta tarkistamalla CETO-merkintää koskevia sääntöjä ja ryhmittelemällä jäsenvaltiot 29 päivään huhtikuuta 2013 mennessä ja sen jälkeen viiden vuoden välein.”
Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
11 aartikla – johdantokappale
Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavien seikkojen osalta:
Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
11 bartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 11 a artiklassa, liitteessä I olevassa 5 ja 6 jaksossa ja 8 jakson 1 ja 2 kohdassa, liitteissä II, III ja IV olevassa 6 jaksossa, liitteessä VI olevassa 7 jaksossa, liitteessä VIII olevassa 3 jaksossa ja 4 jakson 2 ja 3 kohdassa sekä liitteessä IX olevan 8 jakson 2 ja 3 kohdassa ja 10 jakson 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 11 a artiklassa, liitteessä I olevassa 5 ja 6 jaksossa ja 8 jakson 1 ja 2 kohdassa, liitteissä II, III ja IV olevassa 6 jaksossa, liitteessä VI olevassa 7 jaksossa, liitteessä VIII olevassa 3 jaksossa ja 4 jakson 2 ja 3 kohdassa sekä liitteessä IX olevan 8 jakson 2 ja 3 kohdassa ja 10 jakson 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 189
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
11 bartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan, 4 artiklan 4 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 2 tai 3 kohdan, 11 a artiklan, liitteessä I olevan 5 tai 6 jakson tai 8 jakson 1 tai 2 kohdan, liitteissä I, III ja IV olevan 6 jakson, liitteessä VI olevan 7 jakson, liitteessä VIII olevan 3 jakson tai 4 jakson 2 tai 3 kohdan tai liitteessä IX olevan 8 jakson 2 tai 3 kohdan tai 10 jakson 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan, 4 artiklan 4 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 2 tai 3 kohdan, 11 a artiklan, liitteessä I olevan 5 tai 6 jakson tai 8 jakson 1 tai 2 kohdan, liitteissä I, III ja IV olevan 6 jakson, liitteessä VI olevan 7 jakson, liitteessä VIII olevan 3 jakson tai 4 jakson 2 tai 3 kohdan tai liitteessä IX olevan 8 jakson 2 tai 3 kohdan tai 10 jakson 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 190
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
Liite I – 5 jakso – 1 kohta
Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2008. Tiedot jaotellaan 9 jakson mukaisesti. Komissiolle siirretään kuitenkin valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä ensimmäisestä viitevuodesta, jolta NACE Rev. 2:n kolminumerotasojen 64.2, 64.3 ja 64.9 ja kaksinumerotason 66 kattamista toiminnoista laaditaan tilastot.
Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2008. Tiedot jaotellaan 9 jakson mukaisesti. Komissiolle siirretään kuitenkin valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ensimmäinen viitevuosi, jolta NACE Rev. 2:n kolminumerotasojen 64.2, 64.3 ja 64.9 ja kaksinumerotason 66 kattamista toiminnoista laaditaan tilastot.
Tarkistus 191
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
Liite I – 6 jakso – 1 kohta
Jäsenvaltiot ilmoittavat kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusasteen suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon kyseisen artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa keskeisiä ominaisuustietoja koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.
Jäsenvaltiot ilmoittavat kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusasteen suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon kyseisen artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla keskeiset ominaisuustiedot.
Tarkistus 192
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – b alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
Liite I – 8 jakso – 1 kohta
”1. Tulokset toimitetaan 18 kuukauden kuluessa viiteajanjakson kalenterivuoden päättymisestä lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n nelinumerotasojen 64.11 ja 64.19 toimintoja. NACE Rev. 2:n nelinumerotasojen 64.11 ja 64.19 toimintojen osalta toimitusaika on 10 kuukautta. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimitusajasta, jota sovelletaan NACE Rev. 2:n kolminumerotasojen 64.2, 64.3 ja 64.9 sekä kaksinumerotason 66 kattamia toimintoja koskeviin tuloksiin.”
”1. Tulokset toimitetaan 18 kuukauden kuluessa viiteajanjakson kalenterivuoden päättymisestä lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n nelinumerotasojen 64.11 ja 64.19 toimintoja. NACE Rev. 2:n nelinumerotasojen 64.11 ja 64.19 toimintojen osalta toimitusaika on 10 kuukautta. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimitusaika, jota sovelletaan NACE Rev. 2:n kolminumerotasojen 64.2, 64.3 ja 64.9 sekä kaksinumerotason 66 kattamia toimintoja koskeviin tuloksiin.”
Tarkistus 193
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – b alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
Liite – 8 jakso – 2 kohta – 2 alakohta
”Ennakkotulokset tai estimaatit jaotellaan NACE Rev. 2:n kolminumerotason mukaan. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ennakkotulosten tai estimaattien toimittamista NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 66 osalta.”
”Ennakkotulokset tai estimaatit jaotellaan NACE Rev. 2:n kolminumerotason mukaan. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ennakkotulosten tai estimaattien toimittaminen NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 66 osalta.”
Tarkistus 194
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 9 alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
Liite II – 6 jakso – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa keskeisiä ominaisuustietoja koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artikla mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällaiset keskeiset ominaisuustiedot.
Tarkistus 195
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
Liite III – 6 jakso – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa keskeisiä ominaisuustietoja koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artikla mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällaiset keskeiset ominaisuustiedot.
Tarkistus 196
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 11 alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
Liite IV – 6 jakso – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa keskeisiä ominaisuustietoja koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artikla mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällaiset keskeiset ominaisuustiedot.
Tarkistus 197
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
Liite VI – 7 jakso – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tulosten toimitusajasta, joka saa olla enintään 10 kuukautta viitevuoden päättymisestä.
Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tulosten toimitusaika, joka saa olla enintään 10 kuukautta viitevuoden päättymisestä.
Tarkistus 198
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 13 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
Liite VIII – 3 jakso – 1 kohta – 5 virke
”Siirretään komissiolle valta antaa tämän tutkimuksen perusteella alarajan muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa tämän tutkimuksen perusteella 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta muuttamalla perusjoukon alarajaa.”
Tarkistus 199
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 13 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
Liite VIII – 4 jakso – 2 ja 3 kohta – taulukko
Siirretään komissiolle valta antaa tuotteiden jaottelun määrittämistä koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.”
Siirretään komissiolle valta antaa 111 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tuotteiden jaottelu.”
(Tämä tarkistus koskee taulukon ”Liikevaihdon jakautuminen tuotetyypeittäin” sarakkeessa ”Huomautukset” olevaa virkettä.)
Tarkistus 200
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 14 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
Liite IX – 8 jakso – 2 kohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tietyistä tuloksista, jotka on lisäksi jaoteltava kokoluokkiin 10 jaksossa lueteltujen yksityiskohtien mukaan, lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n pääluokkia L, M ja N, joiden osalta edellytetään ainoastaan jaottelua kolminumerotason mukaan.
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla, että tietyt tulokset on lisäksi jaoteltava kokoluokkiin 10 jaksossa lueteltujen yksityiskohtien mukaan, lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n pääluokkia L, M ja N, joiden osalta edellytetään ainoastaan jaottelua kolminumerotason mukaan.
Tarkistus 201
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 14 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
Liite IX – 8 jakso – 3 kohta
3.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tietyistä tuloksista, jotka on lisäksi jaoteltava oikeudellisiin muotoihin 10 jaksossa lueteltujen yksityiskohtien mukaan, lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n pääluokkia L, M ja N, joiden osalta edellytetään ainoastaan jaottelua kolminumerotason mukaan.”
3.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla, että tietyt tulokset on lisäksi jaoteltava oikeudellisiin muotoihin 10 jaksossa lueteltujen yksityiskohtien mukaan, lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n pääluokkia L, M ja N, joiden osalta edellytetään ainoastaan jaottelua kolminumerotason mukaan.”
Tarkistus 202
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 14 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 295/2008
Liite IX – 10 jakso – 2 kohta – alakohta ”Erityisaggregaatit”
Siirretään komissiolle yritysdemografiaa koskevien unionin tilastojen laatimiseksi tieto- ja viestintätekniikan alalta valta antaa tiettyjä toimitettavia NACE REV. 2:n erityisaggregaatteja koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.”
Siirretään komissiolle yritysdemografiaa koskevien unionin tilastojen laatimiseksi tieto- ja viestintätekniikan alalta valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tietyt toimitettavat NACE REV. 2:n erityisaggregaatit.”
Tarkistus 203
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 73 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 452/2008
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavien seikkojen osalta:
Tarkistus 204
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 73 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 452/2008
6 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 205
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 74 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 453/2008
2 artikla – 1 a kohta
”Siirretään ensimmäisen kohdan 1 alakohdan soveltamiseksi komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään ilmaisut ”etsiä aktiivisesti sopivia ehdokkaita” ja ”tietyn ajan kuluessa”.”
”Siirretään ensimmäisen kohdan 1 alakohdan soveltamiseksi komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä ilmaisut ”etsiä aktiivisesti sopivia ehdokkaita” ja ”tietyn ajan kuluessa”
Tarkistus 206
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 74 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 453/2008
3 artikla – 1 kohta
”1. Jäsenvaltiot keräävät neljännesvuositiedot sellaisina kuin ne ovat tiettyinä viitepäivämäärinä. Siirretään komissiolle valta antaa edellä tarkoitettujen viitepäivämäärien vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 8 a artiklan mukaisesti.”
”1. Jäsenvaltiot keräävät neljännesvuositiedot sellaisina kuin ne ovat tiettyinä viitepäivämäärinä. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla edellä tarkoitetut viitepäivämäärät.”
Tarkistus 207
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 74 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 453/2008
5 artikla – 1 kohta
”1. Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäistä viitevuosineljännestä koskevan päivämäärän ja toimitusmääräaikojen vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 8 a artiklan mukaisesti. Mahdolliset tarkistukset edellisten vuosineljännesten neljännesvuositietoihin on toimitettava samanaikaisesti.
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ensimmäistä viitevuosineljännestä koskeva päivämäärä ja jäsenvaltioihin sovellettavat toimitusmääräajat. Mahdolliset tarkistukset edellisten vuosineljännesten neljännesvuositietoihin on toimitettava samanaikaisesti.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot ja metatiedot komissiolle (Eurostat) komission täytäntöönpanosäädöksellä vahvistamassa muodossa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot ja metatiedot komissiolle (Eurostat) ja ilmoitettava niiden lähde komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamassa teknisessä muodossa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
Tämän säännöksen olisi koskettava yksinomaan jäsenvaltioiden toimittamien tietojen teknistä muotoa ja toimittamisen määräaikoja. Tietojen lähde olisi ilmoitettava.
Tarkistus 208
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 74 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 453/2008
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa toteutettavuustutkimuksia varten tarkoitettuja soveltuvia puitteita koskevia delegoituja säädöksiä 8 a artiklan mukaisesti.
Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toteutettavuustutkimuksia varten tarkoitetut soveltuvat puitteet.
Tarkistus 209
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 74 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 453/2008
8 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklassa, 3 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklassa, 3 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 210
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 75 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 763/2008
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa seuraavien viitevuosien vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 7 a artiklan mukaisesti. Viitevuosien on sijoituttava kunkin vuosikymmenen alkuun.”
Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla seuraavat viitevuodet. Viitevuosien on sijoituttava kunkin vuosikymmenen alkuun.”
Tarkistus 211
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 75 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 763/2008
5 artikla – 3 kohta
”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi toimitettavia tilastotietoja ja metatietoja koskeva ohjelma.”
”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi toimitettavia tilastotietoja ja metatietoja koskeva ohjelma.”
Tarkistus 212
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 75 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 763/2008
7 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 213
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 76 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1099/2008
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla selvennetään terminologiaa lisäämällä tarvittavia NACE-viitteitä sen jälkeen, kun NACE-luokituksen tarkistus on tullut voimaan.
Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta terminologian selventämiseksi lisäämällä tarvittavia NACE-viitteitä sen jälkeen, kun NACE-luokituksen tarkistus on tullut voimaan.
Tarkistus 214
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 76 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 1099/2008
8 artikla – 2 kohta
”Siirretään komissiolle valta antaa vuotuisten ydinenergiatilastojen rakennetta koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla vuotuisten ydinenergiatilastojen rakenne.”
Tarkistus 215
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 76 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1099/2008
9 artikla – 2 kohta
”2.  Siirretään komissiolle valta antaa uusiutuvista energialähteistä ja energian loppukäytöstä laadittavien tilastojen rakennetta koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.”
”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla uusiutuvista energialähteistä ja energian loppukäytöstä laadittavien tilastojen rakenne.”
Tarkistus 216
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 76 kohta – 3 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 1099/2008
10 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 217
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Tiedot on toimitettava noudattaen määräaikoja, toimitustiheyttä ja viiteajanjaksoja, joista säädetään liitteissä tai delegoiduissa säädöksissä. Siirretään komissiolle valta antaa edellä tarkoitettuja delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.”
Tiedot on toimitettava noudattaen määräaikoja, toimitustiheyttä ja viiteajanjaksoja, joista säädetään liitteissä tai delegoiduissa säädöksissä. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti edellä tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta.”
Tarkistus 218
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla seuraavat:
Tarkistus 219
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
9 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa sekä liitteissä I, II, III, IV ja V olevassa c, d ja e alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa sekä liitteissä I, II, III, IV ja V olevassa c, d ja e alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 220
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite I – c alakohta – 1 alakohta
Tilastoja terveyttä koskevan eurooppalaisen haastattelututkimuksen perusteella laaditaan joka viides vuosi; muiden, kuten sairastuvuutta tai tapaturmia ja vammoja koskevien tietojen kerääminen taikka jotkin erityiset tutkimusmoduulit voivat edellyttää erilaista laatimistiheyttä. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät tietojen toimittamisen ensimmäiseen viitevuoteen, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.”
Tilastoja terveyttä koskevan eurooppalaisen haastattelututkimuksen perusteella laaditaan joka viides vuosi; muiden, kuten sairastuvuutta tai tapaturmia ja vammoja koskevien tietojen kerääminen taikka jotkin erityiset tutkimusmoduulit voivat edellyttää erilaista laatimistiheyttä. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät tietojen toimittamisen ensimmäiseen viitevuoteen, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.”
Tarkistus 221
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite I – d alakohta – 2 alakohta
”Kaikkia aiheita ei tarvitse käsitellä jokaisen tietojen toimittamisen yhteydessä. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”
”Kaikkia aiheita ei tarvitse käsitellä jokaisen tietojen toimittamisen yhteydessä. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”
Tarkistus 222
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite I – e alakohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tutkimusten ominaispiirteistä ja muista käytetyistä lähteistä, tilastojen kattamasta väestöstä sekä mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tutkimusten ominaispiirteistä ja muista käytetyistä lähteistä, tilastojen kattamasta väestöstä sekä mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”
Tarkistus 223
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 7 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite II – c alakohta – 1 alakohta
Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät tietojen toimittamisen ensimmäiseen viitevuoteen, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.”
Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät tietojen toimittamisen ensimmäiseen viitevuoteen, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.”
Tarkistus 224
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite II – d alakohta – 4 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”
Tarkistus 225
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 7 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite II – e alakohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot lähteiden ominaispiirteistä ja muista käytetyistä kokoelmista, tilastojen kattamasta väestöstä sekä mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot lähteiden ominaispiirteistä ja muista käytetyistä kokoelmista, tilastojen kattamasta väestöstä sekä mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”
Tarkistus 226
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 8 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite III – c alakohta – 1 alakohta
Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäiseen viitevuoteen liittyviä toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti. Tiedot on toimitettava viimeistään 24 kuukauden kuluttua viitevuoden päättymisestä. Tätä aiemmin voidaan toimittaa alustavia tietoja tai arvioita. Kansanterveyden vaaroista voidaan lisäksi järjestää erityinen tietojenkeruu, joka koskee kaikkia kuolemantapauksia tai tiettyjä kuolemansyitä.”
Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat ensimmäiseen viitevuoteen liittyviä toimenpiteitä. Tiedot on toimitettava viimeistään 24 kuukauden kuluttua viitevuoden päättymisestä. Tätä aiemmin voidaan toimittaa alustavia tietoja tai arvioita. Kansanterveyden vaaroista voidaan lisäksi järjestää erityinen tietojenkeruu, joka koskee kaikkia kuolemantapauksia tai tiettyjä kuolemansyitä.”
Tarkistus 227
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 8 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite III – d alakohta – 4 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”
Tarkistus 228
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 8 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite III – e alakohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä ja mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä ja mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”
Tarkistus 229
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 9 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite IV – c alakohta – 1 alakohta
Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäiseen viitevuoteen liittyviä toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti. Tiedot on toimitettava viimeistään 18 kuukauden kuluttua viitevuoden päättymisestä.”
Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat ensimmäiseen viitevuoteen liittyviä toimenpiteitä. Tiedot on toimitettava viimeistään 18 kuukauden kuluttua viitevuoden päättymisestä.”
Tarkistus 230
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 9 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite IV – d alakohta – 4 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”
Tarkistus 231
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 9 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite IV – e alakohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä, työtapaturmien ilmoitusaste ja tarvittaessa otantaa koskevat tiedot sekä tiedot mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä, työtapaturmien ilmoitusaste ja tarvittaessa otantaa koskevat tiedot sekä tiedot mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”
Tarkistus 232
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 10 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite V – c alakohta – 1 alakohta
Ammattitautitilastot laaditaan vuosittain ja toimitetaan viimeistään 15 kuukautta viitevuoden loppumisen jälkeen. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät muusta tietojenkeruusta peräisin olevien tietojen toimittamisen viitekausiin, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.”
Ammattitautitilastot laaditaan vuosittain ja toimitetaan viimeistään 15 kuukautta viitevuoden loppumisen jälkeen. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät muusta tietojenkeruusta peräisin olevien tietojen toimittamisen viitekausiin, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.”
Tarkistus 233
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 10 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite V – d alakohta – 4 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”
Tarkistus 234
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 10 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1338/2008
Liite V – e alakohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä ja mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”
Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä ja mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”
Tarkistus 235
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VII osa – 78 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1185/2009
5 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 1 a, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 1 a, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 236
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1606/2002
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kansainvälisten tilinpäätösstandardien sovellettavuutta unionissa.
Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kansainvälisten tilinpäätösstandardien (jäljempänä ’hyväksytyt kansainväliset tilinpäätösstandardit’) sovellettavuus unionissa.
Tarkistus 237
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1606/2002
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 5 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen rahoitusmarkkinoiden vakauteen kohdistuvaan välittömään riskiin.
Poistetaan.
Tarkistus 238
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1606/2002
4 artikla – 1 kohta
1 a)  Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:
Jäsenvaltion lainsäädännön alaisten yhtiöiden on 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, jotka on hyväksytty 6 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, jos niiden arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi kyseisten yhtiöiden tilinpäätöspäivänä sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 10 päivänä toukokuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/22/ETY(1) 1 artiklan 13 kohdassa tarkoitetuilla jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla.
Jäsenvaltion lainsäädännön alaisten yhtiöiden on 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, jotka on hyväksytty 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos niiden arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi kyseisten yhtiöiden tilinpäätöspäivänä direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa määritellyillä säännellyillä markkinoilla.
Tarkistus 239
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 1 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1606/2002
5 artikla
1 b)  Korvataan 5 artikla seuraavasti:
5 artikla
5 artikla
Tilinpäätöksiä ja muita kuin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevat vaihtoehdot
Tilinpäätöksiä ja muita kuin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevat vaihtoehdot
Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että
Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että
a)  4 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä,
a)  4 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä,
b)  muut kuin 4 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä ja/tai konsolidoidut tilinpäätöksensä,
b)  muut kuin 4 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä ja/tai konsolidoidut tilinpäätöksensä,
6 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.
3 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.
Tarkistus 240
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1606/2002
5 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 241
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1606/2002
5 aartikla – 6 kohta
Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.   Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 242
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1606/2002
5 bartikla
5 b  artikla
Poistetaan.
Kiireellinen menettely
1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.
2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 5 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.
Tarkistus 243
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1606/2002
6 ja 7 artikla
3)  Poistetaan 6 ja 7 artikla.
3)  Kumotaan 6 artikla.
Tarkistus 244
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1606/2002
7 artikla
3 a)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:
7 artikla
7 artikla
Raportointi ja yhteensovittaminen
Raportointi ja yhteensovittaminen
1.  Komissio pitää säännöllisesti yhteyttä komiteaan IASB:n meneillään olevien hankkeiden edistymisen ja kaikkien niihin liittyvien IASB:n laatimien asiakirjojen osalta sovittaakseen yhteen kannat ja edistääkseen hankkeista ja asiakirjoista mahdollisesti johtuvien standardien hyväksymistä koskevia keskusteluja.
1.  Komissio tiedottaa säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle IASB:n meneillään olevien hankkeiden edistymisestä ja kaikista niihin liittyvistä IASB:n laatimista asiakirjoista sovittaakseen yhteen kannat ja edistääkseen hankkeista ja asiakirjoista mahdollisesti johtuvien standardien hyväksymistä koskevia keskusteluja.
2.  Komissio ilmoittaa komitealle asianmukaisesti hyvissä ajoin, jos se aikoo olla ehdottamatta jonkin standardin hyväksymistä.
2.  Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianmukaisesti hyvissä ajoin, jos se aikoo olla ehdottamatta jonkin standardin hyväksymistä.
Tarkistus 245
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VIII osa – 80 kohta – 1 alakohta
Jotta direktiiviä 2009/110/EY voitaisiin mukauttaa inflaation tai teknologisen ja markkinakehityksen huomioon ottamiseksi ja varmistaa tiettyjen siinä säädettyjen poikkeusten johdonmukainen soveltaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Direktiivin 2009/110/EY 14 artiklaan sisältyy valtuutus, jonka nojalla komissiolle siirretään valta hyväksyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen direktiivin säännösten ajan tasalle saattamiseksi, ”jotta otetaan huomioon inflaatio tai teknologian ja markkinoiden kehitys”. Jos kyseinen valtuutus muutetaan delegoitujen säädösten antamista koskevaksi valtuutukseksi ilman lisämuutoksia, se ei täytä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan vaatimuksia säädösvallan siirron tavoitteiden, sisällön ja soveltamisalan tarpeellisesta määrittelemisestä. Koska komissio ei ole tähän mennessä käyttänyt sille siirrettyä säädösvaltaa, valtuutus olisi poistettava.
Tarkistus 246
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VIII osa – 80 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2009/110/EY
14 artikla
1)  Korvataan 14 artikla seuraavasti:
1)  Kumotaan 14 artikla.
”14 artikla
Delegoidut säädökset
Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla
a)  muutetaan tätä direktiiviä inflaation tai teknologisen ja markkinakehityksen huomioon ottamiseksi;
b)  muutetaan 1 artiklan 4 ja 5 kohtaa niissä säädettyjen poikkeusten johdonmukaiseksi soveltamiseksi.”
Tarkistus 247
Ehdotus asetukseksi
Liite I – VIII osa – 80 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/110/EY
14 aartikla
2)  Lisätään 14 a artikla seuraavasti:
Poistetaan.
”14 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 14 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 14 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, p. 1.”
Tarkistus 248
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 81 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 75/324/ETY
10 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 249
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 81 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 75/324/ETY
10 aartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 5 artiklan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 5 artiklan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 250
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 83 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 80/181/ETY
6 aartikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa lisämerkintöjen vahvistamiseksi 6 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä.
Siirretään komissiolle valta antaa 6 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla lisämerkintöjä.
Tarkistus 251
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 83 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 80/181/ETY
6 cartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 252
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 83 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 80/181/ETY
6 cartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 6 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 6 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 253
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 84 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 97/67/EY
16 artikla – 6 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa tällaisten yhdenmukaisten edellytysten määrittämistä koskevia delegoituja säädöksiä 21 a artiklan mukaisesti.”
Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä määrittämällä tällaiset yhdenmukaiset edellytykset.”
Tarkistus 254
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 84 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 97/67/EY
20 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 16 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 16 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 255
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 86 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2003/2003
31 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 29 artiklan 4 kohdassa ja 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 29 artiklan 4 kohdassa ja 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 256
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 88 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/10/EY
3 bartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 3 a artiklassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 a artiklassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 257
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 90 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2006/123/EY
23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 39 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yhteisistä perusteista, joita soveltamalla tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen tai vakuuden tarkoituksenmukaiset ominaispiirteet voidaan määritellä riskin luonteeseen ja laajuuteen nähden asianmukaisella tavalla.”
Siirretään komissiolle valta antaa 39 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla yhteiset perusteet, joita soveltamalla tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen tai vakuuden tarkoituksenmukaiset ominaispiirteet voidaan määritellä riskin luonteeseen ja laajuuteen nähden asianmukaisella tavalla.”
Tarkistus 258
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 90 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/123/EY
36 artikla – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 28 ja 35 artiklassa tarkoitettujen määräaikojen vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 39 a artiklan mukaisesti.
Siirretään komissiolle valta antaa 39 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 28 ja 35 artiklassa tarkoitetut määräajat.
Tarkistus 259
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 90 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2006/123/EY
39 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 23 artiklan 4 kohdassa ja 36 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 23 artiklan 4 kohdassa ja 36 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 260
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 90 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2006/123/EY
39 aartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 23 artiklan 4 kohdan tai 36 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 23 artiklan 4 kohdan tai 36 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 261
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 91 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta
–  muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä tietyissä tapauksissa;
–  muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä;
Tarkistus 262
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 91 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1907/2006
13 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa testausmenetelmien vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 131 a artiklan mukaisesti.
Siirretään komissiolle valta antaa 131 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla testausmenetelmiä.
Tarkistus 263
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 91 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1907/2006
41 artikla – 7 kohta
”7. Siirretään komissiolle valta antaa kemikaalivirastoa kuultuaan 131 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan valittavien asiakirja-aineistojen prosenttimäärää ja 5 kohtaan sisältyviä valintaperusteita tai lisätään kyseiseen kohtaan uusia valintaperusteita.”
”7. Siirretään komissiolle valta antaa kemikaalivirastoa kuultuaan 131 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta muuttamalla valittavien asiakirja-aineistojen prosenttimäärää ja päivittämällä 5 kohtaan sisältyviä valintaperusteita tai lisäämällä kyseiseen kohtaan uusia valintaperusteita.”
Tarkistus 264
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 91 kohta – 3 alakohta – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1907/2006
73 artikla – 2 kohta
4 a)  Korvataan 73 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Lopullinen päätös tehdään 133 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio toimittaa muutosehdotuksen jäsenvaltioille vähintään 45 päivää ennen äänestystä.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 131 a artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jolla täydennetään tätä asetusta liitteen XVII muuttamista koskevalla lopullisella päätöksellä.
Tarkistus 265
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 91 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1907/2006
131 aartikla
”131 a artikla
”131 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 41 artiklan 7 kohdassa, 58 artiklan 1 ja 8 kohdassa, 68 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 131 artiklassa ja 138 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 41 artiklan 7 kohdassa, 58 artiklan 1 ja 8 kohdassa, 68 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 73 artiklan 2 kohdassa, 131 artiklassa ja 138 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 41 artiklan 7 kohdassa, 58 artiklan 1 ja 8 kohdassa, 68 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 131 artiklassa ja 138 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 41 artiklan 7 kohdassa, 58 artiklan 1 ja 8 kohdassa, 68 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 73 artiklan 2 kohdassa, 131 artiklassa ja 138 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 13 artiklan 2 tai 3 kohdan, 41 artiklan 7 kohdan, 58 artiklan 1 tai 8 kohdan, 68 artiklan 1 tai 2 kohdan, 131 artiklan tai 138 artiklan 9 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 13 artiklan 2 tai 3 kohdan, 41 artiklan 7 kohdan, 58 artiklan 1 tai 8 kohdan, 68 artiklan 1 tai 2 kohdan, 73 artiklan 2 kohdan, 131 artiklan tai 138 artiklan 9 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
_____________________
_____________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 266
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 94 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/48/EY
46 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 46 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 46 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 267
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 94 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/48/EY
46 aartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 46 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 46 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 268
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 97 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2009/125/EY
15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa edellä tarkoitettuja delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti edellä tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä.”
Tarkistus 269
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 97 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2009/125/EY
15 artikla – 10 kohta
”10. Delegoidun säädöksen, jossa vahvistetaan ekologisen suunnittelun vaatimuksia, on tarvittaessa sisällettävä säännökset, jotka koskevat eri ympäristönäkökohtien tasapainottamista.”
”10. Delegoidun säädöksen, jossa vahvistetaan ekologisen suunnittelun vaatimuksia, on tarvittaessa sisällettävä säännökset, jotka koskevat eri ympäristönäkökohtien tasapainottamista. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti edellä tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä.
Tarkistus 270
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 97 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/125/EY
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa edellä tarkoitettujen toimenpiteiden hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti edellä tarkoitettujen toimenpiteiden hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä.”
Tarkistus 271
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 97 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2009/125/EY
18 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklan 1 kohdassa ja 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklan 1 kohdassa ja 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 272
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 98 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 661/2009
14 artikla
”14 artikla
”14 artikla
Säädösvallan siirtäminen
Säädösvallan siirtäminen
Siirretään komissiolle valta antaa tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi tarvittavia delegoituja säädöksiä 14 a artiklan mukaisesti seuraavista seikoista:
Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi vahvistamalla seuraavat:
a)  toimenpiteet liitteessä II olevassa B ja C osassa säädettyjen vierintävastusta ja vierintämelua koskevien raja-arvojen muuttamiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista testimenetelmissä tapahtuneiden muutosten vuoksi ja heikentämättä ympäristönsuojelun tasoa;
b)  liitettä IV muuttavat toimenpiteet, joilla siihen sisällytetään päätöksen 97/836/EY 4 artiklan 4 kohdassa pakottaviksi säädetyt UNECE:n säännöt.
Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi vahvistamalla seuraavat:
a)  yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, testejä ja teknisiä vaatimuksia 5–12 artiklan säännösten mukaisesti;
a)  yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, testejä ja teknisiä vaatimuksia 5–12 artiklan säännösten mukaisesti;
b)  turvallisuusvaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt ajoneuvoille, joita käytetään jäsenvaltioiden sisäisiin ja välisiin vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin ottaen huomioon UNECE:n sääntö 105;
b)  turvallisuusvaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt ajoneuvoille, joita käytetään jäsenvaltioiden sisäisiin ja välisiin vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin ottaen huomioon UNECE:n sääntö 105;
c)  sen entistä tarkempi määrittely, mitä renkaan fyysisiltä ja suorituskykyä koskevilta ominaisuuksilta edellytetään, jotta se voidaan määritellä ”erikoiskäyttöön tarkoitetuksi renkaaksi”, ”ammattikäyttöön tarkoitetuksi maastorenkaaksi”, ”reinforced-renkaaksi”, ”extra load -renkaaksi”, ”talvirenkaaksi”, ”T-tyypin väliaikaisesti käytettäväksi vararenkaaksi” tai ”vetoakselin renkaaksi” 3 artiklan toisen kohdan 8–13 alakohdan mukaisesti;
c)  sen entistä tarkempi määrittely, mitä renkaan fyysisiltä ja suorituskykyä koskevilta ominaisuuksilta edellytetään, jotta se voidaan määritellä ”erikoiskäyttöön tarkoitetuksi renkaaksi”, ”ammattikäyttöön tarkoitetuksi maastorenkaaksi”, ”reinforced-renkaaksi”, ”extra load -renkaaksi”, ”talvirenkaaksi”, ”T-tyypin väliaikaisesti käytettäväksi vararenkaaksi” tai ”vetoakselin renkaaksi” 3 artiklan toisen kohdan 8–13 alakohdan mukaisesti;
d)  toimenpiteet liitteessä II olevassa B ja C osassa säädettyjen vierintävastusta ja vierintämelua koskevien raja-arvojen muuttamiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista testimenetelmissä tapahtuneiden muutosten vuoksi ja heikentämättä ympäristönsuojelun tasoa;
e)  liitteessä II olevan C osan 1 kohdassa tarkoitetun melutason määrittelymenettelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt;
e)  liitteessä II olevan C osan 1 kohdassa tarkoitetun melutason määrittelymenettelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt;
f)  liitettä IV muuttavat toimenpiteet, joilla siihen sisällytetään päätöksen 97/836/EY 4 artiklan 4 kohdassa pakottaviksi säädetyt UNECE:n säännöt.
g)  hallinnolliset säännökset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, testejä ja teknisiä vaatimuksia 5–12 artiklan säännösten mukaisesti;
g)  hallinnolliset säännökset, jotka koskevat moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnän erityisiä menettelyjä, testejä ja teknisiä vaatimuksia 5–12 artiklan säännösten mukaisesti;
h)  toimenpiteet, joilla tietyille ajoneuvoille tai luokkiin M2, M3, N2 ja N3 kuuluville ajoneuvoille myönnetään poikkeus velvoitteesta asentaa 10 artiklassa tarkoitettuja kehittyneitä ajoneuvojärjestelmiä, kun kustannus-hyötyanalyysin ja kaikkien olennaisten turvallisuusnäkökohtien huomioon ottamisen jälkeen osoittautuu, ettei kyseisten järjestelmien soveltaminen kyseiseen ajoneuvoon tai ajoneuvoluokkaan ole tarkoituksenmukaista;
h)  toimenpiteet, joilla tietyille ajoneuvoille tai luokkiin M2, M3, N2 ja N3 kuuluville ajoneuvoille myönnetään poikkeus velvoitteesta asentaa 10 artiklassa tarkoitettuja kehittyneitä ajoneuvojärjestelmiä, kun kustannus-hyötyanalyysin ja kaikkien olennaisten turvallisuusnäkökohtien huomioon ottamisen jälkeen osoittautuu, ettei kyseisten järjestelmien soveltaminen kyseiseen ajoneuvoon tai ajoneuvoluokkaan ole tarkoituksenmukaista;
i)  muista tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.”
i)  muista tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.”
Tarkistus 273
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 98 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 661/2009
14 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä määräämättömäksi ajaksi 14 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 14 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – IX osa – 98 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – IX osa – 98 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (IX osan 98 kohdan 2 alakohdan 2 alakohta on liitteessä I kahteen kertaan).)
Tarkistus 274
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 98 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 661/2009
14 aartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 14 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 14 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.
Tarkistus 275
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 99 kohta – 1 alakohta – 8 a luetelmakohta (uusi)
–  täydennetään kyseistä asetusta hyväksymällä poikkeuksia eläinkokeiden kiellosta, jos olemassa olevan kosmeettisen ainesosan turvallisuudesta ilmenee vakavaa huolta.
Tarkistus 276
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 99 kohta – 3 alakohta
Jotta voidaan varmistaa niiden asetukseen (EY) N:o 1223/2009 sisältyvien säännösten yhdenmukainen täytäntöönpano, jotka koskevat eläinkokeisiin liittyviä poikkeuksia, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa antaa päätöksiä eläinkoekiellosta myönnettävien poikkeusten hyväksymiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 277
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 99 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1223/2009
18 artikla – 2 kohta – 9 alakohta
”Kuudennessa alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään täytäntöönpanosäädöksin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä kuudennessa alakohdassa tarkoitettu poikkeus.”
Tarkistus 278
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 99 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 1223/2009
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa tai muita asiaankuuluvia viranomaisia kuultuaan 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan direktiivin 2005/29/EY säännökset huomioon ottaen luettelo kosmeettisten valmisteiden yhteydessä sallittavien väittämien yhteisistä arviointiperusteista.”
”Siirretään komissiolle valta antaa kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa tai muita asiaankuuluvia viranomaisia kuultuaan 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla direktiivin 2005/29/EY säännökset huomioon ottaen luettelo kosmeettisten valmisteiden yhteydessä sallittavien väittämien yhteisistä arviointiperusteista.”
Tarkistus 279
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 99 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta
Asetus (EY) N:o 1223/2009
31 aartikla
”31 a artikla
”31 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 8 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 16 artiklan 8 ja 9 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa ja 31 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 8 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 16 artiklan 8 ja 9 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa ja 31 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 8 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 16 artiklan 8 ja 9 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa ja 31 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 8 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 16 artiklan 8 ja 9 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa ja 31 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 8 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan, 15 artiklan 1 tai 2 kohdan, 16 artiklan 8 tai 9 kohdan, 20 artiklan 2 kohdan tai 31 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 8 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan, 15 artiklan 1 tai 2 kohdan, 16 artiklan 8 tai 9 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 20 artiklan 2 kohdan tai 31 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
_____________________
_____________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 280
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 102 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (ETY) N:o 3922/91
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 281
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 104 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi direktiivin 97/70/EY mukauttamiseksi kansainvälisen oikeuden kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä direktiiviä Torremolinoksen pöytäkirjaan myöhemmin tehtyjen muutosten soveltamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Komissiolle olisi direktiivin 97/70/EY mukauttamiseksi kansainvälisen oikeuden kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä direktiiviä Torremolinoksen pöytäkirjaan myöhemmin tehtyjen muutosten soveltamiseksi ja täydennetään sitä antamalla säännöksiä Torremolinoksen pöytäkirjan liitteen niiden määräysten yhdenmukaistettua tulkintaa varten, jotka on jätetty yksittäisten sopimuspuolten hallintojen harkintavaltaan.
Komissiolle olisi unionin standardien suojelemiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä Torremolinoksen pöytäkirjaan tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle, jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että muutokset olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa.
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 282
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 104 kohta – 2 alakohta
Jotta voidaan varmistaa direktiivin 97/70/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa hyväksyä säännöksiä Torremolinoksen pöytäkirjan liitteen niiden määräysten yhdenmukaistettua tulkintaa varten, jotka on jätetty yksittäisten sopimuspuolten hallintojen harkintavaltaan, siinä määrin kuin tämä on tarpeen niiden johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi unionissa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 283
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 104 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 97/70/EY
8 artikla – 2 kohta
2.  Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä Torremolinoksen pöytäkirjan liitteen niiden määräysten yhdenmukaistetun tulkinnan, jotka on jätetty yksittäisten sopimuspuolten hallintojen harkintavaltaan, siinä määrin kuin tämä on tarpeen niiden johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi unionissa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä Torremolinoksen pöytäkirjan liitteen niiden määräysten yhdenmukaistetun tulkinnan vahvistamiseksi, jotka on jätetty yksittäisten sopimuspuolten hallintojen harkintavaltaan.
Tarkistus 284
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 104 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 97/70/EY
8 artikla – 3 kohta
3.  Edellä olevan 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun kansainväliseen oikeudelliseen välineeseen tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen.
3.  Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun kansainväliseen oikeudelliseen asiakirjaan tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle, jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa.
Tarkistus 285
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 104 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 97/70/EY
8 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 286
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 104 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 97/70/EY
8 aartikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 287
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 104 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 97/70/EY
8 aartikla – 6 kohta
6.  Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 288
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 105 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Komissiolle olisi unionin standardien suojelemiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä Marpol 73/78 -yleissopimukseen tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle, jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa.
Tarkistus 289
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 105 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2000/59/EY
13 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 290
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 105 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2000/59/EY
15 artikla – 3 kohta
3.  Edellä olevassa 2 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002* 5 artiklaa noudattaen.
3.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä 2 artiklassa tarkoitettuun kansainväliseen oikeudelliseen asiakirjaan tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle, jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa.”
____________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2099/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1).
Tarkistus 291
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 106 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Komissiolle olisi unionin standardien suojelemiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä sen 3 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle, jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa.
Tarkistus 292
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 106 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2001/96/EY
15 artikla – 3 kohta
Edellä 3 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä 3 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle, jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa.
Tarkistus 293
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 106 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2001/96/EY
15 artikla – alaviite
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
Poistetaan.
Tarkistus 294
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 106 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2001/96/EY
15 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 295
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 111 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 782/2003
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yhdenmukaisen katsastusta ja todistuskirjalla varustamista koskevan järjestelmän vahvistamisesta b alakohdassa tarkoitetuille aluksille, jos tämä on tarpeen.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yhdenmukainen katsastusta ja todistuskirjalla varustamista koskeva järjestelmä tämän kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetuille aluksille, jos tämä on tarpeen.”
Tarkistus 296
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 111 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 782/2003
8 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 297
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 112 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2004/52/EY
4 artikla – 4 kohta
4.  Siirretään komissiolle valta antaa eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän määrittelyä koskevia delegoituja säädöksiä 4 a artiklan mukaisesti. Tällaiset säädökset annetaan vain, jos kaikki edellytykset, myös tekniset, oikeudelliset ja kaupalliset edellytykset, yhteentoimivuudelle ovat asianmukaisten tutkimusten perusteella arvioituna olemassa.
4.  Siirretään komissiolle valta antaa 4 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä eurooppalainen sähköinen tiemaksujärjestelmä. Tällaiset säädökset annetaan vain, jos kaikki edellytykset, myös tekniset, oikeudelliset ja kaupalliset edellytykset, yhteentoimivuudelle ovat asianmukaisten tutkimusten perusteella arvioituna olemassa.
Tarkistus 298
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 112 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2004/52/EY
4 artikla – 5 kohta
5.  Siirretään komissiolle valta antaa 4 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän toteuttamiseen liittyviä teknisiä päätöksiä.”
5.  Siirretään komissiolle valta antaa 4 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä hyväksymällä eurooppalaisen sähköisen tiemaksujärjestelmän toteuttamiseen liittyviä teknisiä päätöksiä.”
Tarkistus 299
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 112 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/52/EY
4 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 300
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 113 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/54/EY
16 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 16 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 16 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 301
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 114 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 725/2004 mukauttamiseksi kansainvälisen oikeuden kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä asetusta tiettyihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehtyjen muutosten sisällyttämiseksi siihen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 725/2004 mukauttamiseksi kansainvälisen oikeuden kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä asetusta tiettyihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehtyjen muutosten sisällyttämiseksi siihen ja täydennetään sitä ISPS-säännöstön pakollisten määräysten soveltamista koskevien yhdenmukaisten menettelyjen määrittämiseksi kyseisen asetuksen soveltamisalaa laajentamatta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 302
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 114 kohta – 2 alakohta
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 725/2004 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa ISPS-säännöstön pakollisten määräysten soveltamista koskevien yhdenmukaisten menettelyjen määrittämiseksi kyseisen asetuksen soveltamisalaa laajentamatta. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 303
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 114 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 725/2004
10 artikla – 3 kohta
3.  Komissio määrittää tämän asetuksen soveltamisalaa laajentamatta yhdenmukaiset menettelyt ISPS-säännöstön pakollisten määräysten soveltamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
3.  Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta yhdenmukaisten menettelyjen määrittämiseksi ISPS-säännöstön pakollisten määräysten soveltamista varten tämän asetuksen soveltamisalaa laajentamatta.”
Tarkistus 304
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 114 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 725/2004
10 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 305
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 117 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 868/2004
5 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat epäterveiden hinnoittelukäytäntöjen havaitsemiseen tarkoitettuja yksityiskohtaisia menetelmiä. Menetelmiin kuuluvat muun muassa tapa arvioida normaali kilpailukykyinen hinnoittelu, todelliset kustannukset sekä kohtuulliset voittomarginaalit erityisesti ilmailualalla.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla epäterveiden hinnoittelukäytäntöjen havaitsemiseen tarkoitetut yksityiskohtaiset menetelmät. Menetelmiin kuuluvat muun muassa tapa arvioida normaali kilpailukykyinen hinnoittelu, todelliset kustannukset sekä kohtuulliset voittomarginaalit erityisesti ilmailualalla.”
Tarkistus 306
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 117 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 868/2004
14 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 307
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 121 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2006/126/EY
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I tarkoitettuun mikrosiruun liittyviä vaatimuksia. Näihin vaatimuksiin sisältyy EY-tyyppihyväksyntä, joka voidaan myöntää vasta kun on osoitettu, että mikrosirulle tallennettuja tietoja ei pystytä luvattomasti käsittelemään tai muuttamaan.
Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla liitteessä I tarkoitettuun mikrosiruun liittyvät vaatimukset. Näihin vaatimuksiin sisältyy EY-tyyppihyväksyntä, joka voidaan myöntää vasta kun on osoitettu, että mikrosirulle tallennettuja tietoja ei pystytä luvattomasti käsittelemään tai muuttamaan.
Tarkistus 308
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 121 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/126/EY
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan asianmukaiset määrittelyt väärentämisen estämiseksi.
Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla asianmukaiset määrittelyt väärentämisen estämiseksi.
Tarkistus 309
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 121 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2006/126/EY
8 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 310
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 123 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2007/59/EY
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan viraston laatiman luonnoksen pohjalta yhteisön mallit lupakirjaa, todistusta ja todistuksen oikeaksi todistettua jäljennöstä varten ja määritetään niiden fyysiset ominaisuudet siten, että huomioon otetaan toimenpiteet väärentämisen estämiseksi.
Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla viraston laatiman luonnoksen pohjalta yhteisön mallit lupakirjaa, todistusta ja todistuksen oikeaksi todistettua jäljennöstä varten ja määritetään niiden fyysiset ominaisuudet siten, että huomioon otetaan toimenpiteet väärentämisen estämiseksi.
Tarkistus 311
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 123 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2007/59/EY
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan viraston laatiman suosituksen pohjalta yhteisön koodit tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen luokkien A ja B eri tyyppejä varten.”
Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla viraston laatiman suosituksen pohjalta yhteisön koodit tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen luokkien A ja B eri tyyppejä varten.”
Tarkistus 312
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 123 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2007/59/EY
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle tätä varten valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla viraston laatiman luonnoksen pohjalta vahvistetaan käyttöönotettavien rekisterien perusparametrit, kuten rekisteröitävät tiedot, niiden muoto, tiedonsiirtoyhteyskäytäntö, käyttöoikeudet, tietojen säilytysaika sekä konkurssitapauksessa noudatettavat menettelyt.”
”Siirretään komissiolle tätä varten valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla viraston laatiman luonnoksen pohjalta käyttöönotettavien rekisterien perusparametrit, kuten rekisteröitävät tiedot, niiden muoto, tiedonsiirtoyhteyskäytäntö, käyttöoikeudet, tietojen säilytysaika sekä konkurssitapauksessa noudatettavat menettelyt.”
Tarkistus 313
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 123 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2007/59/EY
23 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa näiden perusteiden vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 31 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla nämä perusteet.”
Tarkistus 314
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 123 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2007/59/EY
25 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
Tutkinnon vastaanottajien ja tutkintojen valinnassa voidaan soveltaa unionin perusteita. Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan tällaiset unionin perusteet viraston laatiman luonnoksen pohjalta.
Tutkinnon vastaanottajien ja tutkintojen valinnassa voidaan soveltaa unionin perusteita. Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla tällaiset unionin perusteet viraston laatiman luonnoksen pohjalta.
Tarkistus 315
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 123 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Direktiivi 2007/59/EY
31 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 4 kohdassa, 22 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 5 kohdassa, 31 artiklan 1 kohdassa ja 34 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 4 kohdassa, 22 artiklan 4 kohdassa, 23 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 5 kohdassa, 31 artiklan 1 kohdassa ja 34 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 316
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 123 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta
Direktiivi 2007/59/EY
34 artikla – 2 kohta
”Siirretään komissiolle valta antaa tällaisten älykorttien teknisten ja toiminnallisten eritelmien vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 31 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla tällaisten älykorttien tekniset ja toiminnalliset eritelmät.”
Tarkistus 317
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 124 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1371/2007
34 artikla – 1 kohta
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 2, 10 ja 12 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 34 a artiklan mukaisesti.
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä 2, 10 ja 12 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet.
Tarkistus 318
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 124 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1371/2007
34 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 33 ja 34 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 33 ja 34 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 319
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 126 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2008/96/EY
7 artikla – 1 a kohta
”1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään yhteiset perusteet onnettomuuden vakavuusasteesta, myös kuolleiden ja loukkaantuneiden määrästä, raportointia varten.”
”1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä määrittämällä yhteiset perusteet onnettomuuden vakavuusasteesta, myös kuolleiden ja loukkaantuneiden määrästä, raportointia varten.”
Tarkistus 320
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 126 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2008/96/EY
12 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 7 artiklan 1 a kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 1 a kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 321
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 127 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 300/2008
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa yhteisten perusvaatimusten tiettyjen osatekijöiden vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yhteisten perusvaatimusten tietyt osatekijät.”
Tarkistus 322
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 127 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 300/2008
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan kriteerit, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat poiketa 1 kohdassa tarkoitetuista yhteisistä perusvaatimuksista ja hyväksyä vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä, jotka paikallisen riskinarvioinnin perusteella tarjoavat riittävän suojan tason. Tällaiset vaihtoehtoiset toimenpiteet on perusteltava syillä, jotka liittyvät ilma-aluksen kokoon, tai syillä, jotka liittyvät toiminnan tai muiden asiaa koskevien toimien luonteeseen, laajuuteen tai toistumistiheyteen.
”Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kriteerit, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat poiketa 1 kohdassa tarkoitetuista yhteisistä perusvaatimuksista ja hyväksyä vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä, jotka paikallisen riskinarvioinnin perusteella tarjoavat riittävän suojan tason. Tällaiset vaihtoehtoiset toimenpiteet on perusteltava syillä, jotka liittyvät ilma-aluksen kokoon, tai syillä, jotka liittyvät toiminnan tai muiden asiaa koskevien toimien luonteeseen, laajuuteen tai toistumistiheyteen.
Tarkistus 323
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 127 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 300/2008
18 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 324
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 129 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Komissiolle olisi unionin standardien suojelemiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa koskevaan IMO:n säännöstöön tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle, jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa.
Tarkistus 325
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 129 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2009/18/EY
5 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yhteisistä menettelytavoista merionnettomuuksien ja merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa varten ottaen huomioon kaikki suoritetuista turvallisuustutkinnoista tehdyt aiheelliset päätelmät.”
Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla yhteiset menettelytavat merionnettomuuksien ja merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa varten ottaen huomioon kaikki suoritetuista turvallisuustutkinnoista tehdyt aiheelliset päätelmät.”
Tarkistus 326
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 129 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/18/EY
18 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 4 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 4 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 327
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 129 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/18/EY
20 artikla – 3 kohta
3.  Merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa koskevaan IMO:n säännöstöön tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisen ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen.
3.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä merionnettomuuksien tai merellä sattuneiden vaaratilanteiden tutkintaa koskevaan IMO:n säännöstöön tehtyjen muutosten jättämiseksi sen soveltamisalan ulkopuolelle, jos komission arvion perusteella on olemassa selvä riski, että tällaiset kansainväliset muutokset huonontaisivat unionin merilainsäädännössä määriteltyä meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen taikka alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden tasoa tai että ne olisivat ristiriidassa unionin merilainsäädännön kanssa.
Tarkistus 328
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 130 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/33/EY
8 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 7 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 7 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 329
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 133 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1071/2009
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 ja 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä luettelon laatimiseksi sellaisten unionin sääntöihin kohdistuvien vakavien rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista, jotka liitteessä IV esitettyjen rikkomusten lisäksi voivat johtaa hyvämaineisuuden menetykseen. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon näitä rikkomuksia koskevat tiedot, myös muista jäsenvaltioista saadut tiedot, kun ne määrittelevät tarkastusten painopisteitä 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta laatimalla luettelo sellaisten unionin sääntöihin kohdistuvien vakavien rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista, jotka liitteessä IV esitettyjen rikkomusten lisäksi voivat johtaa hyvämaineisuuden menetykseen. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon näitä rikkomuksia koskevat tiedot, myös muista jäsenvaltioista saadut tiedot, kun ne määrittelevät tarkastusten painopisteitä 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.”
Tarkistus 330
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 133 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1071/2009
24 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 331
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 134 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1072/2009
14 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 332
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 135 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1073/2009
5 artikla – 3 kohta – 5 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä menettelyistä, joilla tällaisten liikenteenharjoittajien nimet ja matkan varrella sijaitsevat yhteyspisteet ilmoitetaan asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla menettelyt, joilla tällaisten liikenteenharjoittajien nimet ja matkan varrella sijaitsevat yhteyspisteet ilmoitetaan asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.”
Tarkistus 333
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 135 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1073/2009
5 artikla – 5 kohta – 3 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa todistusten muotoa koskevia delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla todistusten muoto.”
Tarkistus 334
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 135 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1073/2009
6 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa lupien muotoa koskevia delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla lupien muoto.”
Tarkistus 335
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 135 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 1073/2009
7 artikla – 2 kohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa hakemusten muotoa koskevia delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla hakemusten muoto.”
Tarkistus 336
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 135 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 1073/2009
12 artikla – 5 kohta
”5. Siirretään komissiolle valta antaa kuljetuskirjan ja kuljetuskirjavihon muotoa sekä niiden käyttötapaa koskevia delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti.”
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kuljetuskirjan ja kuljetuskirjavihon muoto sekä niiden käyttötapa.”
Tarkistus 337
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XI osa – 135 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1073/2009
25 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 6 artiklan 4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 5 kohdassa ja 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 6 artiklan 4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 5 kohdassa ja 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 338
Ehdotus asetukseksi
Liite I – IX osa – 135 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 1073/2009
28 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 2 kohdassa tarkoitettujen tilastotietojen toimittamisessa käytettävän taulukon muotoa koskevia delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 25 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 2 kohdassa tarkoitettujen tilastotietojen toimittamisessa käytettävän taulukon muoto.”
Tarkistus 339
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 136 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 89/108/ETY
4 artikla – 3 kohta
”Siirretään komissiolle valta antaa jäähdyttävien väliaineiden puhtausvaatimusten vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla jäähdyttävien väliaineiden puhtausvaatimukset.”
Tarkistus 340
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 136 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 89/108/ETY
11 artikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan pakasteita koskevat näytteenottomenettelyt sekä pakasteiden lämpötilan ja kuljetus-, varasto- ja säilytyslaitteiden lämpötilojen valvontamenetelmät.”
Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla pakasteita koskevat näytteenottomenettelyt sekä pakasteiden lämpötilan ja kuljetus-, varasto- ja säilytyslaitteiden lämpötilojen valvontamenetelmät.”
Tarkistus 341
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 136 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 89/108/ETY
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklassa ja 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklassa ja 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 342
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 137 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi direktiivin 1999/2/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä direktiiviä siinä laajuudessa kuin kansanterveyden suojelun varmistamisen kannalta on välttämätöntä ja täydennetään kyseistä direktiiviä elintarvikkeiden säteilytyksen enimmäisannosta koskevilla poikkeuksilla ja laitosten hyväksyntää koskevilla lisämääräyksillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 343
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 137 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 1999/2/EY
5 artikla – 2 kohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla sallitaan poikkeuksia 1 kohdan säännöksiin ottaen huomioon käytettävissä oleva tieteellinen tieto ja asiaa koskevat kansainväliset standardit.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä poikkeusten sallimiseksi 1 kohdan säännöksiin ottaen huomioon käytettävissä oleva tieteellinen tieto ja asiaa koskevat kansainväliset standardit.”
Tarkistus 344
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 137 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 1999/2/EY
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja lisämääräyksiä koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti ottaen huomioon käytettävän käsittelyn tehokkuutta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset sekä elintarvikkeiden jalostuksen hyvät hygieniakäytännöt.”
Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla tämän artiklan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja lisämääräyksiä koskevat säännöt ottaen huomioon käytettävän käsittelyn tehokkuutta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset sekä elintarvikkeiden jalostuksen hyvät hygieniakäytännöt.”
Tarkistus 345
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 137 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 1999/2/EY
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 346
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 999/2001 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä ja täydennetään kyseistä direktiiviä
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 999/2001 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä
–  hyväksymällä pikatestejä;
–  päivittämällä sallittujen pikatestien luetteloa;
–  muuttamalla vuotuisten valvontaohjelmien kattamien nautaeläinten ikää;
–  muuttamalla vuotuisten valvontaohjelmien kattamien nautaeläinten ikää;
–  vahvistamalla kriteerit sen osoittamiseksi, että maan tautitilanne on parantunut, ja luettelemalla ne liitteessä;
–  päivittämällä luetteloa kriteereistä sen osoittamiseksi, että maan tautitilanne on parantunut;
–  päättämällä sallia nuorten märehtijäeläinten ruokinnan kalaperäisellä valkuaisella,
–  päättämällä sallia nuorten märehtijäeläinten ruokinta kalaperäisellä valkuaisella.
Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta
vahvistamalla yksityiskohtaiset kriteerit tällaisen poikkeuksen myöntämiselle eläinten ruokintaa koskevista kielloista;
–  vahvistamalla yksityiskohtaiset kriteerit tällaisen poikkeuksen myöntämiselle eläinten ruokintaa koskevista kielloista;
–  päättämällä sellaisen toleranssitason käyttöönotosta, joka koskee satunnaisen pitoisuuden aiheuttamaa ja teknisesti väistämätöntä eläinvalkuaisen merkityksetöntä määrää eläinrehussa;
–  päättämällä sellaisen toleranssitason käyttöönotosta, joka koskee satunnaisen pitoisuuden aiheuttamaa ja teknisesti väistämätöntä eläinvalkuaisen merkityksetöntä määrää eläinrehussa;
–  päättämällä iästä;
–  päättämällä iästä;
–  vahvistamalla säännöt, jotka koskevat poikkeuksia vaatimuksista poistaa ja hävittää erikseen määritelty riskiaines;
–  vahvistamalla säännöt, jotka koskevat poikkeuksia vaatimuksista poistaa ja hävittää erikseen määritelty riskiaines;
–  hyväksymällä tuotantomenetelmiä;
–  hyväksymällä tuotantomenetelmiä;
–  päättämällä ulottaa tietyt säännökset koskemaan muitakin eläinlajeja;
–  päättämällä ulottaa tietyt säännökset koskemaan muitakin eläinlajeja;
–  päättämällä ulottaa tietyt säännökset koskemaan muita eläinperäisiä tuotteita;
–  päättämällä ulottaa tietyt säännökset koskemaan muita eläinperäisiä tuotteita;
–  hyväksymällä menetelmä BSE:n toteamiseksi lampailla ja vuohilla.
–  hyväksymällä menetelmä BSE:n toteamiseksi lampailla ja vuohilla.
Tarkistus 347
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
5 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa toisessa alakohdassa tarkoitettujen pikatestien hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 23 b artiklan mukaisesti. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä X olevan C luvun 4 kohtaa siinä olevan luettelon päivittämiseksi.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä X olevan C luvun 4 kohtaa siinä olevan sallittujen pikatestien luettelon päivittämiseksi.”
Tarkistus 348
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla hyväksytään pikatestit tähän tarkoitukseen. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä X kyseisten testien merkitsemiseksi luetteloon.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä X tähän tarkoitukseen sallittujen pikatestien merkitsemiseksi luetteloon.”
Tarkistus 349
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
6 artikla – 1 b kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltion vuotuisia valvontaohjelmia voidaan tarkistaa jäsenvaltion pyynnöstä, jos asianomainen jäsenvaltio voi osoittaa maan tautitilanteen parantuneen. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla
Jäsenvaltion vuotuisia valvontaohjelmia voidaan tarkistaa jäsenvaltion pyynnöstä, jos asianomainen jäsenvaltio voi osoittaa maan tautitilanteen parantuneen. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä III olevan A luvun I osassa olevaa 7 kohtaa niiden kriteerien luettelemiseksi, joiden perusteella maan tautitilanteen parantumista olisi arvioitava valvontaohjelmien tarkistamista varten.
a)   vahvistetaan tietyt kriteerit, joiden perusteella maan tautitilanteen parantumista olisi arvioitava valvontaohjelmien tarkistamista varten;
b)   muutetaan liitteessä III olevan A luvun I osassa olevaa 7 kohtaa edellä a alakohdassa tarkoitettujen kriteerien luettelemiseksi.
(Parlamentin tarkistukseen on otettu komission ehdotuksen 6 artiklan 1 b kohdan toisen alakohdan a ja b alakohta.)
Tarkistus 350
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
7 artikla – 4 kohta – 3 alakohta
”Tämän kohdan säännöksistä voidaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää poiketa yksittäisissä tapauksissa jäsenvaltion tai kolmannen maan pyynnöstä. Mahdollisissa poikkeuksissa on otettava huomioon tämän artiklan 3 kohdan säännökset. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan tällaista poikkeusta myönnettäessä huomioon otettavat yksityiskohtaiset kriteerit.”
”Tämän kohdan säännöksistä voidaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää poiketa yksittäisissä tapauksissa jäsenvaltion tai kolmannen maan pyynnöstä. Mahdollisissa poikkeuksissa on otettava huomioon tämän artiklan 3 kohdan säännökset. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällaista poikkeusta myönnettäessä huomioon otettavat yksityiskohtaiset kriteerit.”
Tarkistus 351
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
7 artikla – 4 a kohta
”4 a. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan satunnaisen pitoisuuden aiheuttamaa ja teknisesti väistämätöntä eläinvalkuaisen merkityksetöntä määrää eläinrehussa koskeva toleranssitaso, jos riskinarviointi, jonka yhteydessä otetaan huomioon ainakin saastumisen määrä ja lähde sekä lähetyksen lopullinen määränpää, on myönteinen.”
”4 a. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla satunnaisen pitoisuuden aiheuttamaa ja teknisesti väistämätöntä eläinvalkuaisen merkityksetöntä määrää eläinrehussa koskeva toleranssitaso, jos riskinarviointi, jonka yhteydessä otetaan huomioon ainakin saastumisen määrä ja lähde sekä lähetyksen lopullinen määränpää, on myönteinen.”
Tarkistus 352
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
8 artikla – 1 kohta
”1. Erikseen määritelty riskiaines on poistettava ja hävitettävä tämän asetuksen liitteen V ja asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti. Sen tuonti unioniin on kielletty. Liitteessä V oleva erikseen määritellyn riskiaineksen luettelo sisältää yli 12 kuukauden ikäisten nautaeläinten osalta vähintään aivot, selkäytimen, silmät ja risat sekä komission määrittelemän iän ylittäneiden nautaeläinten osalta selkärangan. Siirretään komissiolle valta antaa tämän iän määrittelemiseksi delegoituja säädöksiä 23 b artiklan mukaisesti. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä V olevaa erikseen määritellyn riskiaineksen luetteloa 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut riskiluokat ja 6 artiklan 1 a kohdan ja 1 b kohdan b alakohdan säännökset huomioon ottaen.”
”1. Erikseen määritelty riskiaines on poistettava ja hävitettävä tämän asetuksen liitteen V ja asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti. Sen tuonti unioniin on kielletty. Liitteessä V oleva erikseen määritellyn riskiaineksen luettelo sisältää yli 12 kuukauden ikäisten nautaeläinten osalta vähintään aivot, selkäytimen, silmät ja risat sekä komission määrittelemän iän ylittäneiden nautaeläinten osalta selkärangan. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä tämä ikä. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä V olevaa erikseen määritellyn riskiaineksen luetteloa 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut riskiluokat ja 6 artiklan 1 a kohdan ja 1 b kohdan b alakohdan säännökset huomioon ottaen.”
Tarkistus 353
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla hyväksytään vaihtoehtoinen testi BSE:n havaitsemiseksi ennen teurastamista ja muutetaan liitteessä X olevaa luetteloa. Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sellaisista eläimistä saatuihin kudoksiin, joille on suoritettu vaihtoehtoinen testi, edellyttäen, että kyseistä testiä sovelletaan liitteessä V säädetyin edellytyksin ja sen tulokset ovat negatiiviset.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä X siinä olevan, BSE:n havaitsemiseksi ennen teurastamista sallittujen vaihtoehtoisten testien luettelon päivittämiseksi. Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sellaisista eläimistä saatuihin kudoksiin, joille on suoritettu vaihtoehtoinen testi, edellyttäen, että kyseistä testiä sovelletaan liitteessä V säädetyin edellytyksin ja sen tulokset ovat negatiiviset.”
Tarkistus 354
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
8 artikla – 5 kohta
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan tämän artiklan 1–4 kohdan säännöksistä poikkeamista koskevat säännöt sen päivämäärän osalta, jona ruokintakieltoa koskevan 7 artiklan 1 kohdan säännösten tosiasiallinen täytäntöönpano on aloitettu, tai jos se on hallinnassa olevalle BSE-tautiriskille alttiiden kolmansien maiden tai niiden alueiden kannalta tarkoituksenmukaista, sen päivämäärän osalta, jona märehtijöistä peräisin olevan valkuaisen käyttöä märehtijöiden ruokinnassa koskevan kiellon tosiasiallinen täytäntöönpano on aloitettu, jotta yksittäiset vaatimukset poistaa ja hävittää erikseen määritelty riskiaines voidaan rajata koskemaan eläimiä, jotka ovat syntyneet kyseisissä maissa tai kyseisillä alueilla ennen tätä päivämäärää.”
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tämän artiklan 1–4 kohdan säännöksistä poikkeamista koskevat säännöt sen päivämäärän osalta, jona ruokintakieltoa koskevan 7 artiklan 1 kohdan säännösten tosiasiallinen täytäntöönpano on aloitettu, tai jos se on hallinnassa olevalle BSE-tautiriskille alttiiden kolmansien maiden tai niiden alueiden kannalta tarkoituksenmukaista, sen päivämäärän osalta, jona märehtijöistä peräisin olevan valkuaisen käyttöä märehtijöiden ruokinnassa koskevan kiellon tosiasiallinen täytäntöönpano on aloitettu, jotta yksittäiset vaatimukset poistaa ja hävittää erikseen määritelty riskiaines voidaan rajata koskemaan eläimiä, jotka ovat syntyneet kyseisissä maissa tai kyseisillä alueilla ennen tätä päivämäärää.”
Tarkistus 355
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
9 artikla – 1 kohta
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla hyväksytään tuotantomenetelmät, joiden mukaisesti liitteessä VI luetellut eläinperäiset tuotteet on valmistettava.”
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä tuotantomenetelmät, joiden mukaisesti liitteessä VI luetellut eläinperäiset tuotteet on valmistettava.”
Tarkistus 356
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
15 artikla – 3 kohta
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta 1 ja 2 kohdan säännösten ulottamiseksi koskemaan muitakin eläinlajeja.”
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta ulottamalla 1 ja 2 kohdan säännökset koskemaan muitakin eläinlajeja.”
Tarkistus 357
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
16 artikla – 7 kohta – 1 virke
”Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta 1–6 kohdan säännösten ulottamiseksi koskemaan muita eläinperäisiä tuotteita.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta ulottamalla 1–6 kohdan säännökset koskemaan muita eläinperäisiä tuotteita.”
Tarkistus 358
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
20 artikla – 2 kohta – 2 virke
”Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan menetelmä BSE:n toteamiseksi lampailla ja vuohilla.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 23 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla menetelmä BSE:n toteamiseksi lampailla ja vuohilla.”
Tarkistus 359
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 11 alakohta
Asetus (EY) N:o 999/2001
23 bartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 1 ja 1 b kohdassa, 7 artiklan 3, 4 ja 4 a kohdassa, 8 artiklan 1, 2 ja 5 kohdassa, 9 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 16 artiklan 7 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 1 ja 1 b kohdassa, 7 artiklan 3, 4 ja 4 a kohdassa, 8 artiklan 1, 2 ja 5 kohdassa, 9 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 16 artiklan 7 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 360
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 143 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi direktiivin 2002/46/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja täydennetään kyseistä direktiiviä liitteessä II lueteltujen aineiden puhtaudelle asetettavien vaatimusten osalta ja ravintolisiin sisältyvien vitamiinien ja kivennäisaineiden vähimmäismäärien osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Komissiolle olisi direktiivin 2002/46/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja täydennetään kyseistä direktiiviä liitteessä II lueteltujen aineiden puhtaudelle asetettavien vaatimusten osalta ja ravintolisiin sisältyvien vitamiinien ja kivennäisaineiden vähimmäis- ja enimmäismäärien osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 361
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 143 kohta – 2 alakohta
Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2002/46/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärien vahvistamista. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 362
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 143 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2002/46/EY
4 artikla – 2 kohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä II lueteltujen aineiden puhtaudelle asetettavia vaatimuksia lukuun ottamatta vaatimuksia, joita sovelletaan 3 kohdan nojalla.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla liitteessä II lueteltujen aineiden puhtaudelle asetettavat vaatimukset lukuun ottamatta vaatimuksia, joita sovelletaan 3 kohdan nojalla.”
Tarkistus 363
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 143 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2002/46/EY
5 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vitamiineja ja kivennäisaineita koskevien vähimmäismäärien vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 12 a artiklan mukaisesti.
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla
a)  tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut vitamiinien ja kivennäisaineiden vähimmäismäärät; ja
Komissio vahvistaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärät täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
b)  tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärät.”
Tarkistus 364
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 143 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2002/46/EY
12 artikla – 3 kohta
3)  Poistetaan 12 artiklan 3 kohta.
3)  Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 1 kohdassa tarkoitettujen ongelmien ratkaisemiseksi ja ihmisten terveyden suojelemiseksi 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä.
Jäsenvaltio, joka on toteuttanut suojatoimenpiteitä, voi tässä tapauksessa pitää ne voimassa, kunnes kyseiset delegoidut säädökset on hyväksytty.”
Tarkistus 365
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 143 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2002/46/EY
12 aartikla
”12 a artikla
”12 a artikla
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 2 ja 5 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 ja 5 kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2 ja 5 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2 ja 5 kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 4 artiklan 2 tai 5 kohdan tai 5 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 4 artiklan 2 tai 5 kohdan, 5 artiklan 4 kohdan tai 12 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
_______________________
_______________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 366
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 144 kohta – 2 alakohta
Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2002/98/EY 29 artiklan toisen kohdan i alakohdan yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vakavista epätoivotuista vaikutuksista ja vaaratilanteista ilmoitettaessa käytettävän menettelyn ja ilmoituksen mallin määrittelemiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 367
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 144 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2002/98/EY
27 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 29 artiklan ensimmäisessä ja kolmannessa kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 29 artiklan ensimmäisessä ja kolmannessa kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 368
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 144 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2002/98/EY
29 artikla – 1 kohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteissä I–IV esitettyjä teknisiä vaatimuksia niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 27 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy liitteissä III ja IV esitettyihin teknisiin vaatimuksiin.”
Tarkistus 369
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 144 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2002/98/EY
29 artikla – 2 kohta – i alakohta
b)  Poistetaan toisen kohdan i alakohta.
Poistetaan.
Tarkistus 370
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 144 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2002/98/EY
29 artikla – 5 kohta
d)  Lisätään viides kohta seuraavasti:
Poistetaan.
”Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä menettelyn, jolla ilmoitetaan vakavista epätoivotuista vaikutuksista ja vaaratilanteista, ja ilmoituksen mallin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
Tarkistus 371
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 146 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2003/99/EY
5 artikla – 1 kohta
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä koordinoiduista seurantaohjelmista, jotka koskevat yhtä tai useampaa zoonoosia tai zoonoosin aiheuttajaa, jos 4 artiklan mukaisen rutiiniseurannan avulla kerätyt tiedot eivät ole riittäviä. Delegoituja säädöksiä annetaan erityisesti silloin, kun havaitaan erityisiä tarpeita ja kun on tarpeen arvioida riskejä tai vahvistaa zoonooseihin tai niiden aiheuttajiin liittyviä viitearvoja jäsenvaltioissa tai unionin tasolla.”
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla koordinoituja seurantaohjelmia, jotka koskevat yhtä tai useampaa zoonoosia tai zoonoosin aiheuttajaa, jos 4 artiklan mukaisen rutiiniseurannan avulla kerätyt tiedot eivät ole riittäviä. Delegoituja säädöksiä annetaan erityisesti silloin, kun havaitaan erityisiä tarpeita ja kun on tarpeen arvioida riskejä tai vahvistaa zoonooseihin tai niiden aiheuttajiin liittyviä viitearvoja jäsenvaltioissa tai unionin tasolla.”
Tarkistus 372
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 146 kohta – 2 alakohta – 2 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/99/EY
11 artikla – otsikko
2 a)  Korvataan 11 artiklan otsikko seuraavasti:
Liitteiden muutokset ja siirtymä- tai täytäntöönpanotoimenpiteet
Liitteiden muutokset ja täytäntöönpanotoimenpiteet”
Tarkistus 373
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 146 kohta – 2 alakohta – 3 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/99/EY
11 artikla – 3 kohta
3 a)  Korvataan 11 artiklan 3 kohta seuraavasti:
Muita täytäntöönpano- tai siirtymätoimenpiteitä voidaan hyväksyä 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.
”Lisäksi voidaan hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua komiteamenettelyä noudattaen.
Tarkistus 374
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 146 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2003/99/EY
11 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 4 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 4 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 375
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 147 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitettä sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja täydennetään kyseistä asetusta vahvistamalla asianmukaisia muuntogeenisten organismien esiintymistä elintarvikkeissa tai rehuissa koskevia alempia kynnysarvoja, joiden alapuolella merkitsemisvaatimuksia ei tietyin edellytyksin sovelleta, ja vahvistamalla erityissääntöjä siitä, mitä tietoja elintarvikkeita lopullisille kuluttajille toimittavien suurkeittiöiden on annettava.
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitettä sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja täydennetään kyseistä asetusta määrittämällä, mitkä elintarvikkeet ja rehut kuuluvat asetuksen eri jaksojen soveltamisalaan, vahvistamalla asianmukaisia muuntogeenisten organismien esiintymistä elintarvikkeissa tai rehuissa koskevia alempia kynnysarvoja, joiden alapuolella merkitsemisvaatimuksia ei tietyin edellytyksin sovelleta, vahvistamalla toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava toimittaakseen toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät todisteet, ja toimenpiteet, joita toimijoiden on toteutettava täyttääkseen merkitsemisvaatimukset, ja vahvistamalla erityissääntöjä siitä, mitä tietoja elintarvikkeita lopullisille kuluttajille toimittavien suurkeittiöiden on annettava.
Tarkistus 376
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 147 kohta – 3 alakohta
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee toimenpiteitä, jotka toimijoiden on toteutettava toimittaakseen toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät todisteet, ja toimenpiteitä, jotka toimijoiden on toteutettava täyttääkseen merkitsemisvaatimukset, sekä sääntöjä, joilla helpotetaan tiettyjen säännösten yhdenmukaista soveltamista. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee sääntöjä, joilla helpotetaan tiettyjen säännösten yhdenmukaista soveltamista. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Tarkistus 377
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 147 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1829/2003
3 artikla – 2 kohta
”2. Komissio voi päättää täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko jokin elintarviketyyppi tämän jakson soveltamisalaan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä, kuuluuko jokin elintarviketyyppi tämän jakson soveltamisalaan.”
Tarkistus 378
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 147 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1829/2003
12 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan asiamukaisia alempia kynnysarvoja erityisesti muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai niistä koostuvien elintarvikkeiden osalta tai tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla asiamukaisia alempia kynnysarvoja erityisesti muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai niistä koostuvien elintarvikkeiden osalta tai tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi.”
Tarkistus 379
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 147 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1829/2003
14 artikla
”14 artikla
”14 artikla
Siirretty säädösvalta ja täytäntöönpanovalta
Siirretty säädösvalta ja täytäntöönpanovalta
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla hyväksytään erityissäännöt siitä, mitä tietoja elintarvikkeita lopullisille kuluttajille toimittavien suurkeittiöiden on annettava. Suurkeittiöiden erityistilanteen huomioon ottamiseksi tällaiset säännöt voivat edellyttää 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa vahvistettujen vaatimusten mukauttamista.
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla
a)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava toimittaakseen 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät todisteet;
b)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava täyttääkseen 13 artiklassa asetetut merkitsemisvaatimukset; ja
c)  erityissäännöt siitä, mitä tietoja elintarvikkeita lopullisille kuluttajille toimittavien suurkeittiöiden on annettava. Suurkeittiöiden erityistilanteen huomioon ottamiseksi tällaiset säännöt voivat edellyttää 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa vahvistettujen vaatimusten mukauttamista.
2.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä:
2.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä 13 artiklan yhdenmukaista soveltamista helpottavat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
a)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava toimittaakseen 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät todisteet;
b)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava täyttääkseen 13 artiklassa asetetut merkitsemisvaatimukset;
c)  13 artiklan yhdenmukaista soveltamista helpottavat yksityiskohtaiset säännöt.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
Tarkistus 380
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 147 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 1829/2003
15 artikla – 2 kohta
”2. Komissio voi päättää täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko jokin rehutyyppi tämän jakson soveltamisalaan. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä, kuuluuko jokin rehutyyppi tämän jakson soveltamisalaan.”
Tarkistus 381
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 147 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 1829/2003
24 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan asiamukaiset alemmat kynnysarvot erityisesti muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai niistä koostuvien rehujen osalta tai tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla asiamukaiset alemmat kynnysarvot erityisesti muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai niistä koostuvien rehujen osalta tai tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi.”
Tarkistus 382
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 147 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1829/2003
26 artikla
”26 artikla
”26 artikla
Täytäntöönpanovalta
Siirretty säädösvalta ja täytäntöönpanovalta
Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä:
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla
a)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava toimittaakseen 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät todisteet;
a)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava toimittaakseen 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät todisteet;
b)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava täyttääkseen 25 artiklassa asetetut merkitsemisvaatimukset;
b)  toimenpiteet, jotka toimijoiden on toteutettava täyttääkseen 25 artiklassa asetetut merkitsemisvaatimukset.
c)  25 artiklan yhdenmukaista soveltamista helpottavat yksityiskohtaiset säännöt.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
2.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä 25 artiklan yhdenmukaista soveltamista helpottavat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
Tarkistus 383
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 147 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 1829/2003
34 aartikla
”34 a artikla
”34 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 12 artiklan 4 kohdassa, 14 artiklan 1 a kohdassa, 24 artiklan 4 kohdassa ja 32 artiklan kuudennessa kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 4 kohdassa, 14 artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan 2 kohdassa, 24 artiklan 4 kohdassa, 26 artiklan 1 kohdassa ja 32 artiklan kuudennessa kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklan 4 kohdassa, 14 artiklan 1 a kohdassa, 24 artiklan 4 kohdassa ja 32 artiklan kuudennessa kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 4 kohdassa, 14 artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan 2 kohdassa, 24 artiklan 4 kohdassa, 26 artiklan 1 kohdassa ja 32 artiklan kuudennessa kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 12 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 1 a kohdan, 24 artiklan 4 kohdan tai 32 artiklan kuudennen kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan,12 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 1 kohdan, 15 artiklan 2 kohdan, 24 artiklan 4 kohdan, 26 artiklan 1 kohdan tai 32 artiklan kuudennen kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
________________________
________________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 384
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 151 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 2160/2003 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä I, II ja III ja täydennetään kyseistä asetusta zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintyvyyden vähentämistä koskevien unionin tavoitteiden, erityisten valvontamenetelmien, kolmansista maista peräisin olevaan tuontiin liittyviä vaatimuksia koskevien sääntöjen, unionin vertailulaboratorioiden vastuualueiden ja tehtävien sekä kansallisten vertailulaboratorioiden joidenkin vastuualueiden ja tehtävien osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 2160/2003 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä I, II ja III ja täydennetään kyseistä asetusta zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintyvyyden vähentämistä koskevien unionin tavoitteiden, erityisten valvontamenetelmien, kolmansista maista peräisin olevaan tuontiin liittyviä vaatimuksia koskevien sääntöjen, unionin vertailulaboratorioiden vastuualueiden ja tehtävien, testausmenetelmien hyväksymisen sekä kansallisten vertailulaboratorioiden joidenkin vastuualueiden ja tehtävien osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 385
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 151 kohta – 2 alakohta
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 2160/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee testausmenetelmien hyväksymistä. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 386
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 2160/2003
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat unionin tavoitteita liitteessä I olevassa sarakkeessa 1 lueteltujen zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintyvyyden vähentämiseksi liitteessä I olevassa sarakkeessa 2 luetelluissa eläinpopulaatioissa ottaen huomioon erityisesti
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta siltä osin kuin on kyse unionin tavoitteista liitteessä I olevassa sarakkeessa 1 lueteltujen zoonoosien ja niiden aiheuttajien esiintyvyyden vähentämiseksi liitteessä I olevassa sarakkeessa 2 luetelluissa eläinpopulaatioissa ottaen huomioon erityisesti
Tarkistus 387
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 2160/2003
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavien osalta:
Tarkistus 388
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2160/2003
9 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt 5 artiklan 5 kohdassa ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten asettamisesta jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 6 kohdan soveltamista.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt 5 artiklan 5 kohdassa ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten asettamisesta jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 6 kohdan soveltamista.”
Tarkistus 389
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 2160/2003
10 artikla – 5 kohta – 2 ja 3 virke
”Lupa voidaan peruuttaa samaa menettelyä noudattaen, ja komissiolle siirretään valta antaa tällaisia vaatimuksia koskevista säännöistä delegoituja säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 6 kohdan soveltamista.”
”Lupa voidaan peruuttaa samaa menettelyä noudattaen. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällaisia vaatimuksia koskevat säännöt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 6 kohdan soveltamista.”
Tarkistus 390
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 2160/2003
11 artikla – 2 kohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan unionin vertailulaboratorioiden vastuualueet ja tehtävät, erityisesti niiden ja kansallisten vertailulaboratorioiden toiminnan koordinointia koskevilta osin.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla unionin vertailulaboratorioiden vastuualueet ja tehtävät, erityisesti niiden ja kansallisten vertailulaboratorioiden toiminnan koordinointia koskevilta osin.”
Tarkistus 391
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 2160/2003
11 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan joitakin kansallisten vertailulaboratorioiden vastuualueita ja tehtäviä, erityisesti niiden ja jäsenvaltioissa sijaitsevien 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten laboratorioiden toiminnan koordinointia koskevilta osin.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla joitakin kansallisten vertailulaboratorioiden vastuualueita ja tehtäviä, erityisesti niiden ja jäsenvaltioissa sijaitsevien 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten laboratorioiden toiminnan koordinointia koskevilta osin.”
Tarkistus 392
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 2160/2003
12 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
3. Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä muitakin 3 kohdassa tarkoitettuja testausmenetelmiä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä muita kuin tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuja testausmenetelmiä.”
Tarkistus 393
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 7 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2160/2003
13 artikla – otsikko
7 a)  Korvataan 13 artiklan otsikko seuraavasti:
Täytäntöönpano- ja siirtymätoimenpiteet
”Siirretty säädösvalta ja täytäntöönpanovalta”
Tarkistus 394
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 2160/2003
13 artikla – 1 kohta
”Siirretään komissiolle valta antaa asianomaisten terveystodistusten muuttamista koskevia delegoituja säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta muuttamalla asianomaisia terveystodistuksia.”
Tarkistus 395
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 kohta – 8 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2160/2003
13 artikla – 2 kohta
8 a)  Korvataan 13 artiklan toinen kohta seuraavasti:
Muita täytäntöönpano- tai siirtymätoimenpiteitä voidaan hyväksyä 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.
”Lisäksi voidaan hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.
Tarkistus 396
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 9 alakohta
Asetus (EY) N:o 2160/2003
13 aartikla
”13 a artikla
”13 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 1, 6 ja 7 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 1, 6 ja 7 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 1, 6 ja 7 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 1, 6 ja 7 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 3 artiklan 1, 6 tai 7 kohdan, 5 artiklan 6 kohdan, 8 artiklan 1 kohdan, 9 artiklan 4 kohdan, 10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 2 tai 4 kohdan tai 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 3 artiklan 1, 6 tai 7 kohdan, 5 artiklan 6 kohdan, 8 artiklan 1 kohdan, 9 artiklan 4 kohdan, 10 artiklan 5 kohdan, 11 artiklan 2 tai 4 kohdan, 12 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan tai 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
________________________
________________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 397
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 152 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi direktiivin 2004/23/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä direktiiviä kudosten ja solujen sekä kudosten ja solujen kanssa kosketuksiin joutuvien ja niiden laatuun vaikuttavien tuotteiden ja aineiden jäljitettävyyttä koskevilla vaatimuksilla sekä tietyillä teknisillä vaatimuksilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Komissiolle olisi direktiivin 2004/23/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä direktiiviä vahvistamalla kudosten ja solujen sekä kudosten ja solujen kanssa kosketuksiin joutuvien ja niiden laatuun vaikuttavien tuotteiden ja aineiden jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset ja vahvistamalla menettelyt jäljitettävyyden varmistamiseksi ja tuotujen kudosten ja solujen vastaavien laatu- ja turvallisuusvaatimusten tarkastamiseksi sekä täydennetään kyseistä direktiiviä tiettyjen teknisten vaatimusten osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 398
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 152 kohta – 2 alakohta
Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2004/23/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee jäljitettävyyden varmistamisessa ja maahantuotujen kudosten ja solujen vastaavien laatu- ja turvallisuusvaatimusten tarkastamisessa noudatettavien menettelyjen vahvistamista. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 399
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 152 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2004/23/EY
8 artikla – 5 kohta
5.  Siirretään komissiolle valta antaa 28 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan kudosten ja solujen sekä kudosten ja solujen kanssa kosketuksiin joutuvien ja niiden laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavien tuotteiden ja aineiden jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset.
5.  Siirretään komissiolle valta antaa 28 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla kudosten ja solujen sekä kudosten ja solujen kanssa kosketuksiin joutuvien ja niiden laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavien tuotteiden ja aineiden jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset sekä vahvistamalla menettelyt jäljitettävyyden varmistamiseksi unionin tasolla.
Tarkistus 400
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 152 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2004/23/EY
8 artikla – 6 kohta
6.  Komissio vahvistaa menettelyt jäljitettävyyden varmistamiseksi unionin tasolla täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Poistetaan.
Tarkistus 401
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 152 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2004/23/EY
9 artikla – 4 kohta
”4. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä menettelyt vastaavien laatu- ja turvallisuusvaatimusten tarkastamiseksi 1 kohdan mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 28 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla menettelyt vastaavien laatu- ja turvallisuusvaatimusten tarkastamiseksi 1 kohdan mukaisesti.”
Tarkistus 402
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 152 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2004/23/EY
28 artikla – 2 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisen kohdan a–i alakohdassa tarkoitettuja teknisiä vaatimuksia koskevia delegoituja säädöksiä 28 a artiklan mukaisesti.
Siirretään komissiolle valta antaa 28 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä ensimmäisen kohdan a–i alakohdassa tarkoitettujen teknisten vaatimusten osalta.
Tarkistus 403
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 152 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2004/23/EY
28 aartikla
”28 a artikla
”28 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 5 kohdassa ja 28 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 5 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa ja 28 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 5 kohdassa ja 28 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 5 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa ja 28 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 8 artiklan 5 kohdan tai 28 artiklan toisen kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 8 artiklan 5 kohdan, 9 artiklan 4 kohdan tai 28 artiklan toisen kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
________________________
________________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 404
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 153 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 852/2004
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale
4.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti 3 kohdassa tarkoitettujen erityisten hygieniatoimenpiteiden vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä, jotka koskevat erityisesti
4.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 3 kohdassa tarkoitetut erityiset hygieniatoimenpiteet ja jotka koskevat erityisesti
Tarkistus 405
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 153 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 852/2004
6 artikla – 3 kohta – c alakohta
”c) delegoitu säädös, joka komissiolla on valta antaa 13 a artiklan mukaisesti.”
”c) delegoitu säädös, joka komissiolla on valta antaa 13 a artiklan mukaisesti ja jolla täydennetään tätä asetusta.”
Tarkistus 406
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 153 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 852/2004
12 artikla – 1 kohta
Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat erityisiä säännöksiä tämän asetuksen vaatimusten soveltamiseksi tiettyihin elintarvikkeisiin tiettyjen riskien tai kehittymässä olevien kansanterveyteen liittyvien vaarojen poistamiseksi.”
Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla erityisiä säännöksiä tämän asetuksen vaatimusten soveltamiseksi tiettyihin elintarvikkeisiin tiettyjen riskien tai kehittymässä olevien kansanterveyteen liittyvien vaarojen poistamiseksi.”
Tarkistus 407
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 153 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 852/2004
13 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla myönnetään poikkeuksia liitteiden I ja II osalta ottaen huomioon asiaan liittyvät riskitekijät ja edellyttäen, että poikkeukset eivät vaikuta tämän asetuksen seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta myöntämällä poikkeuksia liitteiden I ja II osalta erityisesti 5 artiklan täytäntöönpanon helpottamiseksi pienille yrityksille ottaen huomioon asiaan liittyvät riskitekijät ja edellyttäen, että poikkeukset eivät vaikuta tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseen.
a)  5 artiklan täytäntöönpanon helpottaminen pienille yrityksille;
b)  laitoksille, jotka tuottavat, käsittelevät tai jalostavat raaka-ainetta, joka on tarkoitettu pitkälle jalostettujen elintarvikkeiden tuotantoon ja jolle on tehty käsittely, joka takaa sen turvallisuuden.
Tarkistus 408
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 153 kohta – 2 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 852/2004
13 aartikla
”13 a artikla
”13 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdan c alakohdassa, 12 artiklassa ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdan c alakohdassa, 12 artiklassa ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdan c alakohdassa, 12 artiklassa ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdan c alakohdassa, 12 artiklassa ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan c alakohdan, 12 artiklan tai 13 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 4 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan c alakohdan, 12 artiklan tai 13 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
__________________
__________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
(Paikannuksessa oleva liitettä koskeva viite (”Liite I – XII osa – 153 kohta – 2 alakohta – 5 alakohta”) vastaa komission ehdotuksen viitettä ”Liite I – XII osa – 153 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta”. Ero johtuu komission ehdotuksen virheellisestä numeroinnista (liitteestä I puuttuu XII osan 153 kohdan 2 alakohdan 5 alakohta).)
Tarkistus 409
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 155 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 854/2004
17 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla myönnetään poikkeuksia liitteistä I, II, III, IV, V ja VI ottaen huomioon asiaan liittyvät riskitekijät ja edellyttäen, että poikkeukset eivät vaikuta seuraavien tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseen:
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta myöntämällä poikkeuksia liitteistä I, II, III, IV, V ja VI ottaen huomioon asiaan liittyvät riskitekijät ja edellyttäen, että poikkeukset eivät vaikuta tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseen,
i)  liitteissä säädettyjen vaatimusten täyttämisen helpottaminen pienissä yrityksissä;
i)  liitteissä säädettyjen vaatimusten täyttämisen helpottamiseksi pienissä yrityksissä;
ii)  perinteisten menetelmien käytön jatkamisen mahdollistaminen kaikissa elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa;
ii)  perinteisten menetelmien käytön jatkamisen mahdollistamiseksi kaikissa elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa;
iii)  sellaisten elintarvikealan yritysten tarpeisiin vastaaminen, jotka sijaitsevat erityisten maantieteellisten rajoitteiden alaisilla alueilla.
iii)  sellaisten elintarvikealan yritysten tarpeisiin vastaamiseksi, jotka sijaitsevat erityisten maantieteellisten rajoitteiden alaisilla alueilla.
Tarkistus 410
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 155 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 854/2004
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale
”Rajoittamatta 16 artiklan ja 17 artiklan 1 kohdan yleistä soveltamista komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä seuraavassa luetellut toimenpiteet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:”
”Rajoittamatta 17 artiklan 1 kohdan yleistä soveltamista siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla seuraavat toimenpiteet:”
Tarkistus 411
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 155 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 854/2004
18 aartikla
”18 a artikla
”18 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 18 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 18 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 17 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 17 artiklan 1 tai 2 kohdan tai 18 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
__________________
__________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 412
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 157 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1901/2006
20 artikla – 2 kohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritellään tarkemmin lykkäyksen myöntämisperusteet, 1 kohdan täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä tarkemmin lykkäyksen myöntämisperusteet, 1 kohdan täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella.”
Tarkistus 413
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 157 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1901/2006
49 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan
Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla
Tarkistus 414
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 157 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 1901/2006
50 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 20 artiklan 2 kohdassa ja 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 20 artiklan 2 kohdassa ja 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 415
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 1 alakohta – 5 a luetelmakohta (uusi)
–  muista kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavista sallituista terveysväitteistä laaditun unionin luettelon ja näiden väitteiden käyttöä koskevien edellytysten hyväksyminen, kyseiseen luetteloon tehtävät muutokset tai lisäykset sekä lopulliset päätökset hakemuksista, joilla haetaan hyväksyntää väitteille.
Tarkistus 416
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 3 alakohta
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1924/2006 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee muista kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavista sallituista terveysväitteistä laaditun unionin luettelon ja näiden väitteiden käyttöä koskevien edellytysten hyväksymistä, kyseiseen luetteloon tehtäviä muutoksia tai lisäyksiä sekä lopullisia päätöksiä hakemuksista, joilla haetaan hyväksyntää väitteille. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 417
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Jäljempänä olevaa 7 artiklaa ja 10 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaa ei sovelleta, kun on kyse pakkaamattomista elintarvikkeista (hedelmien, vihannesten ja leivän kaltaiset tuoretuotteet mukaan lukien), jotka on asetettu myyntiin loppukuluttajille tai suurtalouksille, tai myyntipisteessä ostajan pyynnöstä pakatuista elintarvikkeista tai välitöntä myyntiä varten ennalta pakatuista elintarvikkeista. Siirretään komissiolle valta antaa kyseisten pakkaamattomien elintarvikkeiden merkintöjä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti. Kansallisia säännöksiä voidaan soveltaa kyseisten delegoitujen säädösten mahdolliseen antamiseen asti.
Jäljempänä olevaa 7 artiklaa ja 10 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaa ei sovelleta, kun on kyse pakkaamattomista elintarvikkeista (hedelmien, vihannesten ja leivän kaltaiset tuoretuotteet mukaan lukien), jotka on asetettu myyntiin loppukuluttajille tai suurtalouksille, tai myyntipisteessä ostajan pyynnöstä pakatuista elintarvikkeista tai välitöntä myyntiä varten ennalta pakatuista elintarvikkeista. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta kyseisten pakkaamattomien elintarvikkeiden merkintöjen osalta. Kansallisia säännöksiä voidaan soveltaa kyseisten delegoitujen säädösten mahdolliseen antamiseen asti.
Tarkistus 418
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
1 artikla – 4 kohta
”4. Yleisluonteisten ilmaisujen (nimitysten) osalta, joita on perinteisesti käytetty osoittamaan elintarvike- tai juomaryhmän sellainen erityisominaisuus, jolla saattaa olla vaikutusta ihmisten terveyteen, asianomaiset elintarvikealan toimijat voivat pyytää poikkeusta 3 kohdasta. Pyyntö lähetetään jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, joka toimittaa sen viipymättä komissiolle. Komissio hyväksyy ja julkistaa elintarviketeollisuuden toimijoita koskevat säännöt, joiden mukaisesti kyseiset pyynnöt on esitettävä, jotta varmistetaan, että pyyntö käsitellään avoimesti ja kohtuullisessa ajassa. Siirretään komissiolle valta antaa 3 kohdasta myönnettäviä poikkeuksia koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”
”4. Yleisluonteisten ilmaisujen (nimitysten) osalta, joita on perinteisesti käytetty osoittamaan elintarvike- tai juomaryhmän sellainen erityisominaisuus, jolla saattaa olla vaikutusta ihmisten terveyteen, asianomaiset elintarvikealan toimijat voivat pyytää poikkeusta 3 kohdasta. Pyyntö lähetetään jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, joka toimittaa sen viipymättä komissiolle. Komissio hyväksyy ja julkistaa elintarviketeollisuuden toimijoita koskevat säännöt, joiden mukaisesti kyseiset pyynnöt on esitettävä, jotta varmistetaan, että pyyntö käsitellään avoimesti ja kohtuullisessa ajassa. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta 3 kohdasta myönnettävien poikkeusten osalta.”
Tarkistus 419
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
3 artikla – 2 a kohta
Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksia tämän artiklan toisen alakohdan d alakohdasta tapauksissa, joissa on kyse ravintoaineista, joita ei saa riittävästi tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta; delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan poikkeusten soveltamisedellytykset jäsenvaltioissa vallitsevat erityisolosuhteet huomioon ottaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta myöntämällä poikkeuksia tämän artiklan toisen kohdan d alakohdasta tapauksissa, joissa on kyse ravintoaineista, joita ei saa riittävästi tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta; delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan poikkeusten soveltamisedellytykset jäsenvaltioissa vallitsevat erityisolosuhteet huomioon ottaen.
Tarkistus 420
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta – a alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1. Siirretään komissiolle valta antaa viimeistään 19 päivänä tammikuuta 2009 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan ravintosisältöprofiilit, poikkeukset mukaan luettuina, joita elintarvikkeiden tai eräiden elintarvikeryhmien on vastattava, jotta niiden yhteydessä voidaan esittää ravitsemus- tai terveysväitteitä, sekä elintarvikkeita tai elintarvikeryhmiä koskevien, ravintosisältöprofiileihin perustuvien ravitsemus- ja terveysväitteiden käytön edellytykset.”
”Siirretään komissiolle valta antaa viimeistään 19 päivänä tammikuuta 2009 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ravintosisältöprofiilit, poikkeukset mukaan luettuina, joita elintarvikkeiden tai eräiden elintarvikeryhmien on vastattava, jotta niiden yhteydessä voidaan esittää ravitsemus- tai terveysväitteitä, sekä elintarvikkeita tai elintarvikeryhmiä koskevien, ravintosisältöprofiileihin perustuvien ravitsemus- ja terveysväitteiden käytön edellytykset.”
Tarkistus 421
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ravintosisältöprofiilien ja niiden käytön edellytysten ajantasaistamista tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Tätä tarkoitusta varten kuullaan sidosryhmiä, erityisesti elintarvikealan toimijoita ja kuluttajajärjestöjä.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta siltä osin kuin on kyse ravintosisältöprofiilien ja niiden käytön edellytysten ajantasaistamisesta tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Tätä tarkoitusta varten kuullaan sidosryhmiä, erityisesti elintarvikealan toimijoita ja kuluttajajärjestöjä.”
Tarkistus 422
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
4 artikla – 5 kohta
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka koskevat sellaisten muiden kuin 3 kohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien määrittämistä, joiden osalta ravitsemus- tai terveysväitteitä rajoitetaan tai joiden osalta väitteet kielletään tieteellisen näytön perusteella.”
”5. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta siltä osin kuin on kyse toimenpiteistä, jotka koskevat sellaisten muiden kuin 3 kohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien määrittämistä, joiden osalta ravitsemus- tai terveysväitteitä rajoitetaan tai joiden osalta väitteet kielletään tieteellisen näytön perusteella.”
Tarkistus 423
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
13 artikla – 3 kohta
3.  Kuultuaan viranomaista komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä unionin luettelon 1 kohdassa tarkoitetuista sallituista väitteistä sekä kaikki tarpeelliset näiden väitteiden käyttöä koskevat edellytykset viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2010. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
3.  Kuultuaan viranomaista komissio antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla unionin luettelo 1 kohdassa tarkoitetuista sallituista väitteistä sekä kaikki tarpeelliset näiden väitteiden käyttöä koskevat edellytykset viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2010.
Tarkistus 424
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
13 artikla – 4 kohta
4.  Kuultuaan viranomaista komissio hyväksyy omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä täytäntöönpanosäädöksellä kaikki sellaiset muutokset 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, jotka perustuvat yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
4.  Kuultuaan viranomaista komissio antaa omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä kaikki sellaiset muutokset 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, jotka perustuvat yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön.
Tarkistus 425
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Komissio tekee lopullisen päätöksen hyväksymistä koskevasta hakemuksesta täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta siltä osin kuin on kyse komission lopullisesta päätöksestä hyväksymistä koskevasta hakemuksesta.”
Tarkistus 426
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta
”b) ennen viisivuotisjakson päättymistä ja edellyttäen, että väite edelleen täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä toimenpiteitä väitteen hyväksymiseksi ilman käyttöä koskevia rajoituksia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
”b) siirretään komissiolle valta antaa ennen viisivuotisjakson päättymistä ja edellyttäen, että väite edelleen täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä toimenpiteitä väitteen hyväksymiseksi ilman käyttöä koskevia rajoituksia.”
Tarkistus 427
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
18 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
”Mikäli viranomainen antaa lausunnon, jossa ei tueta väitteen sisällyttämistä 4 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, komissio tekee päätöksen hakemuksesta täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta siltä osin kuin on kyse hakemusta koskevasta päätöksestä, jonka komissio tekee, mikäli viranomainen antaa lausunnon, jossa ei tueta väitteen sisällyttämistä 4 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.”
Tarkistus 428
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
18 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – b alakohta
”b) ennen viisivuotisjakson päättymistä ja edellyttäen, että väite edelleen täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä toimenpiteitä väitteen hyväksymiseksi ilman käyttöä koskevia rajoituksia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
”b) ennen viisivuotisjakson päättymistä ja edellyttäen, että väite edelleen täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, komissio antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta siltä osin kuin on kyse väitteen hyväksymisestä ilman käyttöä koskevia rajoituksia.”
Tarkistus 429
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
24 aartikla
”24 a artikla
”24 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 1 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklassa, 4 artiklan 1 ja 5 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklassa, 4 artiklan 1 ja 5 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 17 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa ja 28 artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklassa, 4 artiklan 1 ja 5 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklassa, 4 artiklan 1 ja 5 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 13 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 17 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa ja 28 artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 1 artiklan 2 tai 4 kohdan, 3 artiklan, 4 artiklan 1 tai 5 kohdan tai 8 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 1 artiklan 2 tai 4 kohdan, 3 artiklan, 4 artiklan 1 tai 5 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 3 tai 4 kohdan, 17 artiklan 3 tai 4 kohdan, 18 artiklan 5 kohdan tai 28 artiklan 6 kohdan a alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
_______________________
_______________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 430
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 10 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1924/2006
28 artikla – 6 kohta – a alakohta – ii alakohta
”ii) viranomaista kuultuaan komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä tällä tavalla hyväksyttyjä terveysväitteitä koskevan päätöksen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
”ii) viranomaista kuultuaan komissio antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällä tavalla hyväksytyt terveysväitteet.”
Tarkistus 431
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 159 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1925/2006 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tekniikan tai tieteen kehitykseen ja liitettä III kiellettyjen, rajoitusten piiriin kuuluvien tai unionin valvonnan alaisten vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden käytön sallimiseksi ja joilla täydennetään kyseistä asetusta määrittelemällä lisää sellaisia elintarvikkeita tai elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä vitamiineja eikä kivennäisaineita, määrittelemällä vitamiini- ja kivennäisainevalmisteiden puhtausvaatimukset ja määrittelemällä vähimmäismäärä vitamiinin tai kivennäisaineen esiintymiselle elintarvikkeessa poikkeuksena merkittävästä määrästä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1925/2006 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tekniikan tai tieteen kehitykseen ja liitettä III kiellettyjen, rajoitusten piiriin kuuluvien tai unionin valvonnan alaisten vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden käytön sallimiseksi ja joilla täydennetään kyseistä asetusta määrittelemällä lisää sellaisia elintarvikkeita tai elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä vitamiineja eikä kivennäisaineita, määrittelemällä vitamiini- ja kivennäisainevalmisteiden puhtausvaatimukset, määrittelemällä vähimmäismäärä vitamiinin tai kivennäisaineen esiintymiselle elintarvikkeessa poikkeuksena merkittävästä määrästä, vahvistamalla elintarvikkeisiin lisättävien vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärät ja määrittelemällä tietyn vitamiinin tai kivennäisaineen lisäämistä rajoittavat tai lisäämisen kieltävät ehdot. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 432
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 159 kohta – 2 alakohta
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1925/2006 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee elintarvikkeeseen lisättävien vitamiinien tai kivennäisaineiden määriä sekä tietyn vitamiinin tai kivennäisaineen lisäämistä rajoittavia tai lisäämisen kieltäviä ehtoja. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 433
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1925/2006
4 artikla – 2 kohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, joilla määritellään lisää sellaisia elintarvikkeita tai elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä vitamiineja eikä kivennäisaineita, tieteellisen näytön perusteella ja niiden ravintosisältö huomioon ottaen.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta siltä osin kuin on kyse toimenpiteistä, joilla määritellään lisää sellaisia elintarvikkeita tai elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä vitamiineja eikä kivennäisaineita, tieteellisen näytön perusteella ja niiden ravintosisältö huomioon ottaen.”
Tarkistus 434
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1925/2006
5 artikla – 1 kohta
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat toimenpiteitä, joilla määritellään liitteessä II lueteltujen vitamiini- ja kivennäisvalmisteiden puhtausvaatimukset, lukuun ottamatta puhtausvaatimuksia, joita sovelletaan tämän artiklan 2 kohdan nojalla.”
”1. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta siltä osin kuin on kyse toimenpiteistä, joilla määritellään liitteessä II lueteltujen vitamiini- ja kivennäisvalmisteiden puhtausvaatimukset, lukuun ottamatta puhtausvaatimuksia, joita sovelletaan tämän artiklan 2 kohdan nojalla.”
Tarkistus 435
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1925/2006
6 artikla – 1 kohta
1.  Kun elintarvikkeeseen lisätään vitamiinia tai kivennäisainetta, myytävässä elintarvikkeessa olevan vitamiinin tai kivennäisaineen kokonaismäärä, olipa tarkoitus mikä tahansa, ei saa ylittää enimmäismääriä. Komissio vahvistaa nämä määrät täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio voi siksi esittää enimmäismääriä koskevia toimenpide-ehdotuksia 19 päivään tammikuuta 2009 mennessä. Tiivistettyjen ja kuivattujen tuotteiden osalta vahvistettava enimmäismäärä on se määrä, joka on valmistajan ohjeiden mukaan kulutettavaksi valmistetussa elintarvikkeessa.
1.  Kun elintarvikkeeseen lisätään vitamiinia tai kivennäisainetta, myytävässä elintarvikkeessa olevan vitamiinin tai kivennäisaineen kokonaismäärä, olipa tarkoitus mikä tahansa, ei saa ylittää enimmäismääriä. Komissio antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta näiden enimmäismäärien osalta. Komissio voi siksi esittää enimmäismääriä koskevia toimenpide-ehdotuksia 19 päivään tammikuuta 2009 mennessä. Tiivistettyjen ja kuivattujen tuotteiden osalta vahvistettava enimmäismäärä on se määrä, joka on valmistajan ohjeiden mukaan kulutettavaksi valmistetussa elintarvikkeessa.
Tarkistus 436
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1925/2006
6 artikla – 2 kohta
2.  Komissio määrittelee tietyn vitamiinin tai kivennäisaineen elintarvikkeeseen tai elintarvikeryhmään lisäämistä rajoittavat tai lisäämisen kieltävät ehdot täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
2.  Komissio antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta tietyn vitamiinin tai kivennäisaineen elintarvikkeeseen tai elintarvikeryhmään lisäämistä rajoittavien tai lisäämisen kieltävien ehtojen määrittelyn osalta.
Tarkistus 437
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1925/2006
6 artikla – 6 kohta
”6. Vitamiinin tai kivennäisaineen lisäämisen elintarvikkeeseen pitää vaikuttaa kyseisen vitamiinin tai kivennäisaineen esiintymiseen elintarvikkeessa vähintään merkitsevänä määränä, jos sellainen on määritetty asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä XIII olevan A osan 2 kohdan mukaisesti. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, joilla määritetään elintarvikkeessa esiintyvän vitamiinin tai kivennäisaineen vähimmäismäärät, myös mahdolliset alhaisemmat määrät poikkeuksena merkittävistä määristä, tiettyjen elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien osalta.”
”6. Vitamiinin tai kivennäisaineen lisäämisen elintarvikkeeseen pitää vaikuttaa kyseisen vitamiinin tai kivennäisaineen esiintymiseen elintarvikkeessa vähintään merkitsevänä määränä, jos sellainen on määritetty asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä XIII olevan A osan 2 kohdan mukaisesti. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta siltä osin kuin on kyse toimenpiteistä, joilla määritetään elintarvikkeessa esiintyvän vitamiinin tai kivennäisaineen vähimmäismäärät, myös mahdolliset alhaisemmat määrät poikkeuksena merkittävistä määristä, tiettyjen elintarvikkeiden tai elintarvikeryhmien osalta.”
Tarkistus 438
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 1925/2006
7 artikla – 1 kohta
”1. Lisättyjä vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin, esillepanoon tai mainontaan ei saa sisältyä sellaista mainintaa tai viittausta, jonka mukaan tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei saisi riittävästi ravintoaineita. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tästä säännöstä poikkeamista tietyn ravintoaineen osalta.”
”1. Lisättyjä vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin, esillepanoon tai mainontaan ei saa sisältyä sellaista mainintaa tai viittausta, jonka mukaan tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei saisi riittävästi ravintoaineita. Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta myöntämällä poikkeuksia tästä säännöstä tietyn ravintoaineen osalta.”
Tarkistus 439
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 7 alakohta
Asetus (EY) N:o 1925/2006
13 aartikla
”13 a artikla
”13 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 2 ja 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 6 artiklan 1, 2 ja 6 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 2 ja 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 2 ja 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 6 artiklan 1, 2 ja 6 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 2 ja 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan, 5 artiklan 1 kohdan, 6 artiklan 6 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan tai 8 artiklan 2 tai 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan, 5 artiklan 1 kohdan, 6 artiklan 1, 2 tai 6 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan tai 8 artiklan 2 tai 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
__________________
__________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 440
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 161 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2009/32/EY
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla seuraavat:
Tarkistus 441
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 161 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2009/32/EY
5 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklassa ja 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklassa ja 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 442
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 162 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/41/EY
19 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 443
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 163 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Direktiivi 2009/54/EY
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisen alakohdan b alakohdan i alakohdassa ja c alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla ensimmäisen alakohdan b alakohdan i alakohdassa ja c alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat säännöt.”
Tarkistus 444
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 163 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Direktiivi 2009/54/EY
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat säännöt.”
Tarkistus 445
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 163 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Direktiivi 2009/54/EY
12 artikla – 2 kohta
”Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla ensimmäisen alakohdan a–f alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat säännöt.”
Tarkistus 446
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 163 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Direktiivi 2009/54/EY
13 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 4 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 4 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 447
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 165 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 470/2009 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta valvonnan toimenpiderajojen vahvistamisessa käytettävillä tieteellisillä menetelmillä, säännöillä toimenpiteistä tilanteissa, joissa todetaan hyväksymättömän aineen esiintyminen, sekä riskinarviointiin ja riskinhallintasuosituksiin liittyvillä metodologisilla periaatteilla ja säännöillä, jotka koskevat farmakologisesti vaikuttavalle aineelle tietyn elintarvikkeen osalta vahvistetun jäämän enimmäismäärän soveltamista samasta eläinlajista saatavaan toiseen elintarvikkeeseen taikka farmakologisesti vaikuttavalle aineelle yhden tai useamman eläinlajin osalta vahvistetun jäämän enimmäismäärän soveltamista muihin eläinlajeihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 470/2009 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta valvonnan toimenpiderajojen vahvistamisessa käytettävillä tieteellisillä menetelmillä, valvonnan toimenpiderajoilla jäämille, jotka ovat peräisin farmakologisesti vaikuttavista aineista, säännöillä toimenpiteistä tilanteissa, joissa todetaan hyväksymättömän aineen esiintyminen, sekä riskinarviointiin ja riskinhallintasuosituksiin liittyvillä metodologisilla periaatteilla ja säännöillä, jotka koskevat farmakologisesti vaikuttavalle aineelle tietyn elintarvikkeen osalta vahvistetun jäämän enimmäismäärän soveltamista samasta eläinlajista saatavaan toiseen elintarvikkeeseen taikka farmakologisesti vaikuttavalle aineelle yhden tai useamman eläinlajin osalta vahvistetun jäämän enimmäismäärän soveltamista muihin eläinlajeihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 448
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 165 kohta – 2 alakohta
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 470/2009 säännösten yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee valvonnan toimenpiderajoja farmakologisesti vaikuttavista aineista peräisin oleville jäämille. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 449
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 470/2009
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla hyväksytään
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä
Tarkistus 450
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 470/2009
18 artikla
”18 artikla
”18 artikla
Valvonnan toimenpiderajat
Valvonnan toimenpiderajat
Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä valvonnan toimenpiderajat jäämille, jotka ovat peräisin sellaisista farmakologisesti vaikuttavista aineista, joita ei luokitella 14 artiklan 2 kohdan a, b tai c alakohdan mukaisesti, jos se on tarpeen sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukainen, tuotuja tai markkinoille saatettuja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva valvonta toimii asianmukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla valvonnan toimenpiderajat jäämille, jotka ovat peräisin sellaisista farmakologisesti vaikuttavista aineista, joita ei luokitella 14 artiklan 2 kohdan a, b tai c alakohdan mukaisesti, jos se on tarpeen sen varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukainen, tuotuja tai markkinoille saatettuja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva valvonta toimii asianmukaisesti.
Valvonnan toimenpiderajat tarkistetaan säännöllisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvien uusien tieteellisten tietojen, 24 artiklassa tarkoitettujen tutkimusten ja analyyttisten testien tulosten sekä teknologian edistymisen pohjalta.
Valvonnan toimenpiderajat tarkistetaan säännöllisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvien uusien tieteellisten tietojen, 24 artiklassa tarkoitettujen tutkimusten ja analyyttisten testien tulosten sekä teknologian edistymisen pohjalta.
Komissio voi hyväksyä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 26 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen asianmukaisesti perustelluissa, erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät ihmisten terveyden suojeluun.
Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 24 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, johon liittyy vaara ihmisten terveydelle.
Tarkistus 451
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 470/2009
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat valvonnan toimenpiderajojen vahvistamisessa käytettäviä metodologisia periaatteita ja tieteellisiä menetelmiä.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta valvonnan toimenpiderajojen vahvistamisessa käytettävien metodologisten periaatteiden ja tieteellisten menetelmien osalta.”
Tarkistus 452
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 470/2009
24 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan soveltamista koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta tämän artiklan soveltamisen osalta.”
Tarkistus 453
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 470/2009
24 aartikla
”24a artikla
”24a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 13 artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 3 kohdassa ja 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 13 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklassa, 19 artiklan 3 kohdassa ja 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 2 kohdassa, 19 artiklan 3 kohdassa ja 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklassa, 19 artiklan 3 kohdassa ja 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 13 artiklan 2 kohdan, 19 artiklan 3 kohdan tai 24 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 13 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan, 19 artiklan 3 kohdan tai 24 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
__________________
__________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Tarkistus 454
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 470/2009
24 bartikla (uusi)
5 a)  Lisätään 24 b artikla seuraavasti:
”24 b artikla
Kiireellinen menettely
1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.
2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 24 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.”
Tarkistus 455
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 166 kohta – 1 alakohta
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 767/2009 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen ja täydennetään kyseistä asetusta rehuaineiden ryhmien luettelolla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 767/2009 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen, käyttötarkoitusluettelon päivittämiseksi ja liitteessä I olevassa 1 kohdassa tarkoitetun kemiallisten epäpuhtauksien enimmäispitoisuuden määrittämiseksi ja lisäksi täydennetään kyseistä asetusta rehuaineiden ryhmien luettelolla ja selventämällä, onko tuote rehu. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 456
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 166 kohta – 2 alakohta
Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 767/2009 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa sen selventämiseksi, onko tuote rehu, käyttötarkoitusluettelon päivittämiseksi ja kemiallisten epäpuhtauksien enimmäismäärän määrittämiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 457
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 166 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2009
7 artikla – 2 kohta
”2. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä sen selventämiseksi, onko tuote tämän asetuksen mukainen rehu. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta sen selventämiseksi, onko tuote tämän asetuksen mukainen rehu.”
Tarkistus 458
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 166 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2009
10 artikla – 5 kohta
”5. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä käyttötarkoitusluettelon päivittämisestä tapauksen mukaan joko kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut pätevän hakemuksen, tai kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut viranomaisen lausunnon, jos 2 kohdan mukaiset ehdot täyttyvät. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
”5. Komissio antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta päivittämällä käyttötarkoitusluettelo, tapauksen mukaan joko kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut pätevän hakemuksen, tai kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut viranomaisen lausunnon, jos 2 kohdan mukaiset ehdot täyttyvät. Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 27 a artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
Tarkistus 459
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 166 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2009
17 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat luettelon laatimista 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista rehuaineiden ryhmistä.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta laatimalla luettelo 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista rehuaineiden ryhmistä.”
Tarkistus 460
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 166 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2009
26 artikla – 3 kohta
”3. Yhteisön luetteloon tehtävät tarkistukset, joissa määritetään liitteessä I olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen kemiallisten epäpuhtauksien enimmäismäärä tai liitteessä I olevassa 2 kohdassa tarkoitettu kasvitieteellinen puhtaus tai liitteessä I olevassa 6 kohdassa tarkoitettu kosteuspitoisuus taikka 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun pakollisen ilmoituksen korvaavat merkintätiedot, hyväksytään täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
”3. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan yhteisön luetteloa, jossa määritetään liitteessä I olevassa 1 kohdassa tarkoitettu kemiallisten epäpuhtauksien enimmäispitoisuus tai liitteessä I olevassa 2 kohdassa tarkoitettu kasvitieteellinen puhtaus tai liitteessä I olevassa 6 kohdassa tarkoitettu kosteuspitoisuus taikka 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun pakollisen ilmoituksen korvaavat merkintätiedot.”
Tarkistus 461
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 166 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 767/2009
27 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa ja 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 462
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1069/2009 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta seuraavien seikkojen osalta:
Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1069/2009 tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä asetusta valmistusketjun päätepisteen osalta ja täydennetään sitä seuraavien seikkojen osalta:
Tarkistus 463
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta
–   valmistusketjun päätepiste;
Poistetaan.
Tarkistus 464
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
5 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat valmistusketjun päätepistettä, jonka jälkeen tämän asetuksen vaatimukset eivät enää koske tässä kohdassa tarkoitettuja johdettuja tuotteita.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta sen valmistusketjun päätepisteen osalta, jonka jälkeen tämän asetuksen vaatimukset eivät enää koske tässä kohdassa tarkoitettuja johdettuja tuotteita.”
Tarkistus 465
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisen alakohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 51 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ensimmäisen alakohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat säännöt.”
Tarkistus 466
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 51 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat säännöt.”
Tarkistus 467
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
7 artikla – 4 kohta
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 51 a artiklan mukaisesti.”
”4. Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat säännöt.”
Tarkistus 468
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan toimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:”
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:”
Tarkistus 469
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta – b alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan toimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:”
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:”
Tarkistus 470
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen edellytysten vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 51 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut edellytykset.”
Tarkistus 471
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan toimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:”
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:”
Tarkistus 472
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan toimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:”
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:”
Tarkistus 473
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
20 artikla – 11 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
”Siirretään komissiolle valta antaa EFSAn lausunnon vastaanottamisen jälkeen 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:”
”Siirretään komissiolle valta antaa EFSAn lausunnon vastaanottamisen jälkeen 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä seuraavat:”
Tarkistus 474
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 10 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
21 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan toimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:”
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:”
Tarkistus 475
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 11 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
27 artikla – 1 alakohta – johdantokappale
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tähän jaksoon ja tämän luvun 1 jaksoon liittyvistä toimenpiteistä, jotka koskevat seuraavia:”
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt tähän jaksoon ja tämän luvun 1 jaksoon liittyvistä toimenpiteistä, jotka koskevat seuraavia:”
Tarkistus 476
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 12 alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
31 artikla – 2 kohta
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämistä, jalostusta ja käsittelyä koskevia ihmisten ja eläinten terveyteen liittyviä vaatimuksia.”
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämistä, jalostusta ja käsittelyä koskevia ihmisten ja eläinten terveyteen liittyviä vaatimuksia.”
Tarkistus 477
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 13 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan toimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:”
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet, jotka koskevat seuraavia:”
Tarkistus 478
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 14 alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
40 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellytyksistä, jotka koskevat
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta niiden edellytysten osalta, jotka koskevat
Tarkistus 479
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 14 alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
40 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
2.  Komissio antaa seuraavia seikkoja koskevia täytäntöönpanosäädöksiä:
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta seuraavien seikkojen osalta:
Tarkistus 480
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 14 alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Poistetaan.
Tarkistus 481
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 15 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten vahvistamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut vaatimukset.”
Tarkistus 482
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 15 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
41 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten vahvistamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut vaatimukset.”
Tarkistus 483
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 16 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
42 artikla – 2 kohta – johdantokappale
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat:
”2. Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla seuraavat:
Tarkistus 484
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 17 alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
43 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
”Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä koskevia delegoituja säädöksiä 51 a artiklan mukaisesti.”
”Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut säännöt.”
Tarkistus 485
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 18 alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
45 artikla – 4 kohta
”4. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset menettelyt, mukaan lukien mikrobiologisten määritysten vertailumenetelmiä koskevat säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
”4. Komissio voi antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset menettelyt tämän artiklan täydentämiseksi, mukaan lukien mikrobiologisten määritysten vertailumenetelmiä koskevat säännöt. Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 51 a artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
Tarkistus 486
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 19 alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
48 artikla – 7 kohta – johdantokappale
Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat:
Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla seuraavat:
Tarkistus 487
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 19 alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
48 artikla – 8 kohta – johdantokappale
8.  Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään edellytykset, joiden täyttyessä toimivaltainen viranomainen voi poiketen siitä, mitä 1–4 kohdassa säädetään, sallia
8.  Siirretään komissiolle valta antaa 51 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä edellytykset, joiden täyttyessä toimivaltainen viranomainen voi poiketen siitä, mitä 1–4 kohdassa säädetään, sallia
Tarkistus 488
Ehdotus asetukseksi
Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 20 alakohta
Asetus (EY) N:o 1069/2009
51 aartikla
”51 a artikla
”51 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 7 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 11 kohdassa, 21 artiklan 6 kohdassa, 27 artiklassa, 31 artiklan 2 kohdassa, 32 artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 1 kohdassa, 42 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 43 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklan 7 ja 8 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 7 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 11 kohdassa, 21 artiklan 6 kohdassa, 27 artiklassa, 31 artiklan 2 kohdassa, 32 artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 41 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, 41 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa, 42 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 43 artiklan 3 kohdassa, 45 artiklan 4 kohdassa ja 48 artiklan 7 ja 8 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 7 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 11 kohdassa, 21 artiklan 6 kohdassa, 27 artiklassa, 31 artiklan 2 kohdassa, 32 artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 1 kohdassa, 42 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 43 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklan 7 ja 8 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 7 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 11 kohdassa, 21 artiklan 6 kohdassa, 27 artiklassa, 31 artiklan 2 kohdassa, 32 artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 41 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, 41 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa, 42 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 43 artiklan 3 kohdassa, 45 artiklan 4 kohdassa ja 48 artiklan 7 ja 8 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.  Edellä olevan 5 artiklan 1 tai 2 kohdan, 6 artiklan 1 tai 2 kohdan, 7 artiklan 4 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 15 artiklan 1 kohdan, 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan, 19 artiklan 4 kohdan, 20 artiklan 11 kohdan, 21 artiklan 6 kohdan, 27 artiklan, 31 artiklan 2 kohdan, 32 artiklan 3 kohdan, 40 artiklan 1 kohdan, 42 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan, 43 artiklan 3 kohdan tai 48 artiklan 7 tai 8 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
6.  Edellä olevan 5 artiklan 1 tai 2 kohdan, 6 artiklan 1 tai 2 kohdan, 7 artiklan 4 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 15 artiklan 1 kohdan, 17 artiklan 2 kohdan, 18 artiklan 3 kohdan, 19 artiklan 4 kohdan, 20 artiklan 11 kohdan, 21 artiklan 6 kohdan, 27 artiklan, 31 artiklan 2 kohdan, 32 artiklan 3 kohdan, 40 artiklan 1 tai 2 kohdan, 41 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, 41 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan, 42 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan, 43 artiklan 3 kohdan, 45 artiklan 4 kohdan tai 48 artiklan 7 tai 8 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
__________________
__________________
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”
* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

(1) EUVL C 288, 31.8.2017, s. 29.
(2) EUVL C 164, 8.5.2018, s. 82.

Päivitetty viimeksi: 29. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus