Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0400B(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0190/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0190/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 16.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0409

Elfogadott szövegek
PDF 750kWORD 174k
2019. április 17., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az EUMSZ 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazítása – II. rész ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0799),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 33. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére, 64. cikkének (2) bekezdésére, 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 172. cikkére, 192. cikkének (1) bekezdésére, 207. cikkére és 214. cikkének (3) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság a javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0148/2019),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, valamint 43. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére, 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, 192. cikkének (1) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. június 1-jei véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2017. december 1-jei véleményére(2),

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság leveleire,

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének 2019. március 7-i határozatára, amelyben engedélyezi a Jogi Bizottság számára, hogy a Bizottság fent említett javaslatát két részre bontsa és annak alapján két önálló jogalkotási jelentést készítsen,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0020/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményeire és módosítások formájában elfogadott álláspontjára (A8-0190/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 bevezető hivatkozás
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 33. cikkére, 43. cikke (2) bekezdésére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62. cikkére, 64. cikke (2) bekezdésére, 91. cikkére, 100. cikke (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontjára, 172. cikkére, 192. cikke (1) bekezdésére, 207. cikkére, 214. cikke (3) bekezdésére és 338. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62. cikkére, 91. cikkére, 100. cikke (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, 168. cikke (4) bekezdésének a) és b) pontjára, 192. cikke (1) bekezdésére és 338. cikke (1) bekezdésére,
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A Lisszaboni Szerződés különbséget vezetett be a Bizottságra ruházott hatáskörök között aszerint, hogy a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), vagy a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásának egységes feltételeit biztosító aktusok (végrehajtási jogi aktusok) elfogadására vonatkoznak-e.
(1)  A Lisszaboni Szerződés jelentősen módosította a jogalkotók által a Bizottságra ruházott hatásköröket szabályozó jogi keretet, egyértelműen megkülönböztetve a Bizottságra ruházott hatásköröket aszerint, hogy a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítő, illetve módosító általános hatályú nem jogalkotási aktusok (felhatalmazáson alapuló jogi aktusok), vagy a kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásának egységes feltételeit biztosító aktusok (végrehajtási jogi aktusok) elfogadására vonatkoznak-e.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)   Több, szorosan egymáshoz nem kapcsolódó felhatalmazás egyetlen, felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktussá való összevonása és ily módon történő benyújtása akadályozza a Parlament ellenőrzéshez való jogának gyakorlását, a Parlament ugyanis csupán a felhatalmazáson alapuló jogi aktus egészének elfogadását vagy elutasítását választhatja, ez pedig nem hagy teret arra, hogy a Parlament egyenként nyilvánítson véleményt az egyes felhatalmazásokról.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 2 bekezdés – 1 pont
2009/31/EK irányelv
29 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően a mellékleteket módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29a. cikknek megfelelően ezen irányelv mellékleteit módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a mellékleteket hozzáigazítsa a műszaki és tudományos fejlődéshez.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2009/31/EK irányelv
29a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 29. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 29. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – 2 bekezdés – 3 pont
2009/31/EK irányelv
30. cikk
3.   A 30. cikket el kell hagyni.
3.  A 30. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„30. cikk
Bizottsági eljárás
(1)  A Bizottságot az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet* 26. cikke szerint létrehozott Éghajlatváltozási Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet** értelmében vett bizottságnak minősül.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
___________________
* Az Európai Parlament és a Tanács 525/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 13. o.).
** Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o).”
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 2 pont
[...]
törölve
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 1 pont
1005/2009/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően az alkalmazandó címke formájával és tartalmával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az alkalmazandó címke formájára és tartalmára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 2 pont – a pont
1005/2009/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően az alkalmazandó címke formájával és tartalmával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az alkalmazandó címke formájára és tartalmára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 3 pont – a pont
1005/2009/EK rendelet
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően az alkalmazandó címke formájával és tartalmával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az alkalmazandó címke formájára és tartalmára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 3 pont – b pont
1005/2009/EK rendelet
10 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően a kvóták gyártók és importőrök közötti elosztásának mechanizmusával kapcsolatban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a kvóták gyártók és importőrök közötti elosztásának mechanizmusával kapcsolatos szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 6 pont
1005/2009/EK rendelet
19 cikk – 1 bekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szabályozott anyagok, az átmeneti megőrzési, vámraktározási vagy vámszabad területi eljárás alá vont vagy az Unió vámterületén keresztüli árutovábbítás keretében szállított és később újra kivitt új anyagok, szabályozott anyagok és szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések tekintetében kiegészítő felügyeleti intézkedéseket határozzon meg az ilyen árumozgásokhoz kapcsolódó tiltott kereskedelem lehetséges kockázatainak értékelése alapján, figyelembe véve az ilyen intézkedések környezeti előnyeit és társadalmi-gazdasági hatásait is.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítése érdekében szabályokat állapítson meg olyan kiegészítő intézkedésekre vonatkozóan, amelyek célja az átmeneti megőrzési, vámraktározási vagy vámszabad területi eljárás alá vont vagy az Unió vámterületét érintő árutovábbítás keretében szállított és később újra kivitt szabályozott anyagok, új anyagok, illetve szabályozott anyagokat tartalmazó vagy azokon alapuló termékek és berendezések felügyelete az ilyen árumozgásokhoz kapcsolódó tiltott kereskedelem lehetséges kockázatainak értékelése alapján, figyelembe véve az ilyen intézkedések környezeti előnyeit és társadalmi-gazdasági hatásait is.”
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 7 pont
1005/2009/EK rendelet
20 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – a felek határozataival összhangban – szabályozza azoknak a jegyzőkönyvben nem részes államokból behozott termékeknek és berendezéseknek az Unión belüli szabad forgalomba bocsátását, amelyeket szabályozott anyagok felhasználásával gyártottak, de amelyek nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek egyértelműen szabályozott anyagként azonosíthatók. Az ilyen termékek és berendezések azonosítását a felek részére rendszeresen biztosított műszaki tanácsadásnak megfelelően kell végezni.”
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – a felek határozataival összhangban – szabályokat állapítson meg azoknak a jegyzőkönyvben nem részes államokból behozott termékeknek és berendezéseknek az Unión belüli szabad forgalomba bocsátására vonatkozóan, amelyeket szabályozott anyagok felhasználásával gyártottak, de amelyek nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek egyértelműen szabályozott anyagként azonosíthatók. Az ilyen termékek és berendezések azonosítását a felek részére rendszeresen biztosított műszaki tanácsadásnak megfelelően kell végezni.”
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 8 pont – b pont
1005/2009/EK rendelet
22 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – a felek határozataival összhangban – megállapítsa azon termékek és berendezések jegyzékét, amelyek esetében a szabályozott anyagok visszanyerése vagy a termékeknek és a berendezéseknek a szabályozott anyagok előzetes visszanyerése nélküli megsemmisítése technikailag és gazdaságilag kivitelezhetőnek tekintendő, feltüntetve – adott esetben – az alkalmazandó technológiát is.
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – a felek határozataival összhangban – szabályokat állapítson meg azon termékek és berendezések jegyzékére vonatkozóan, amelyek esetében a szabályozott anyagok visszanyerése vagy a termékeknek és a berendezéseknek a szabályozott anyagok előzetes visszanyerése nélküli megsemmisítése technikailag és gazdaságilag kivitelezhetőnek tekintendő, feltüntetve – adott esetben – az alkalmazandó technológiát is.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 8 pont – c pont
1005/2009/EK rendelet
22 cikk – 5 bekezdés – 2 és 3 albekezdés
„A Bizottság értékeli a tagállamok által hozott intézkedéseket, és felhatalmazást kap arra, hogy ezen értékelés, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szóban forgó minimális képesítési követelményekkel kapcsolatban.”
„A Bizottság értékeli a tagállamok által hozott intézkedéseket, és felhatalmazást kap arra, hogy ezen értékelés, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szóban forgó minimális képesítési követelményekkel kapcsolatos szabályok meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 9 pont – a pont – i pont
1005/2009/EK rendelet
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
„A tagállamok meghatározzák a (2) bekezdésben említett tevékenységeket végző személyzetre vonatkozó minimális képesítési követelményeket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által meghozott intézkedések értékelése, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e minimális képesítési követelmények harmonizációjával kapcsolatban.”
„A tagállamok meghatározzák a (2) bekezdésben említett tevékenységeket végző személyzetre vonatkozó minimális képesítési követelményeket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által meghozott intézkedések értékelése, valamint a műszaki és egyéb releváns információk fényében a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e minimális képesítési követelmények harmonizációjára vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 9 pont – b pont
1005/2009/EK rendelet
23 cikk – 7 bekezdés
„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a vállalkozások által a szabályozott anyagok bármely szivárgásának és kibocsátásának megakadályozása és minimalizálása érdekében alkalmazandó technológiák és gyakorlati megoldások listáját.”
„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vállalkozások által a szabályozott anyagok bármely szivárgásának és kibocsátásának megakadályozása és minimalizálása érdekében alkalmazandó technológiák és gyakorlati megoldások listájának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 11 pont
1005/2009/EK rendelet
24a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (3) és (5) bekezdése, a 10. cikk (3) és (6) bekezdése, a 13. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk (9) bekezdése, a 19. cikk, a 20. cikk (2) bekezdése, a 22. cikk (3), (4) és (5) bekezdése, a 23. cikk (4) és (7) bekezdése, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése, a 26. cikk (3) bekezdése és a 27. cikk (10) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (3) és (5) bekezdése, a 10. cikk (3) és (6) bekezdése, a 13. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk (9) bekezdése, a 19. cikk, a 20. cikk (2) bekezdése, a 22. cikk (3), (4) és (5) bekezdése, a 23. cikk (4) és (7) bekezdése, a 24. cikk (2) és (3) bekezdése, a 26. cikk (3) bekezdése és a 27. cikk (10) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól ... [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 3 pont – 3 bekezdés – 14 pont
1005/2009/EK rendelet
27 cikk – 10 bekezdés
„(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségek teljesítése vagy az alkalmazásuk segítése érdekében módosítsa az e cikk (1)–(7) bekezdésében meghatározott jelentéstételi követelményeket.”
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 pont – 2 bekezdés – 1 pont
2002/58/EK irányelv
4 cikk – 5 bekezdés
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14b. cikknek megfelelően – az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel (ENISA), a 95/46/EK irányelv 29. cikkével létrehozott, az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoporttal és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerinti tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.”
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14b. cikknek megfelelően – az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel (ENISA), a 95/46/EK irányelv 29. cikkével létrehozott, az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoporttal és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően – ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerinti tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.”
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 pont – 2 bekezdés – 3 pont
2002/58/EK irányelv
14b cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (5) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 8 pont – 2 bekezdés – 3 pont
89/391/EGK irányelv
17b cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 16a. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 16a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 16 pont – 2 bekezdés – 2 pont
92/91/EGK irányelv
11a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 17 pont – 2 bekezdés – 2 pont
92/104/EGK irányelv
11a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 18 pont – 2 bekezdés – 2 pont
93/103/EK irányelv
12a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 12. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 21 pont – 2 bekezdés – 2 pont
1999/92/EK irányelv
10a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak 10. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 22 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2000/54/EK irányelv
19a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 19. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 19. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IV rész – 27 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2009/104/EK irányelv
11a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 1 pont
2009/73/EK irányelv
6 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szolidaritás jegyében kialakított regionális együttműködésről szóló iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szolidaritás jegyében kialakított regionális együttműködésről szóló iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2009/73/EK irányelv
11 cikk – 10 bekezdés
„(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk alkalmazása során követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”
„(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk alkalmazása során követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 3 pont
2009/73/EK irányelv
15 cikk – 3 bekezdés
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően iránymutatásokat létrehozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy biztosítsa a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető teljes körű és tényleges megfelelését.”
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető teljes körű és tényleges megfelelését biztosító iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 4 pont
2009/73/EK irányelv
36 cikk – 10 bekezdés
„(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek alkalmazásáról szóló iránymutatások létrehozására, valamint az e cikk (3), (6), (8) és (9) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás meghatározására vonatkozóan.”
„(10) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek alkalmazásáról szóló iránymutatások létrehozása, valamint az e cikk (3), (6), (8) és (9) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 5 pont
2009/73/EK irányelv
42 cikk – 5 bekezdés
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szabályozó hatóságok egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének mértékéről szóló iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szabályozó hatóságok egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének mértékéről szóló iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 6 pont
2009/73/EK irányelv
43 cikk – 9 bekezdés
„(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szabályozó hatóságok, az Ügynökség és a Bizottság által a szabályozó hatóságok által hozott határozatoknak az e cikkben említett iránymutatásoknak való megfelelése tekintetében követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”
„(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szabályozó hatóságok, az Ügynökség és a Bizottság által a szabályozó hatóságok által hozott határozatoknak az e cikkben említett iránymutatásoknak való megfelelése tekintetében követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 7 pont
2009/73/EK irányelv
44 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan iránymutatások létrehozására vonatkozóan, amelyek megállapítják a nyilvántartás módszereit és szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát.”
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nyilvántartás módszereit és szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát megállapító iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 29 pont – 2 bekezdés – 8 pont
2009/73/EK irányelv
50a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (10) bekezdése, a 15. cikk (3) bekezdése, a 36. cikk (10) bekezdése, a 42. cikk (5) bekezdése, a 43. cikk (9) bekezdése és a 44. cikk (4) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (4) bekezdésében, a 11. cikk (10) bekezdésében, a 15. cikk (3) bekezdésében, a 36. cikk (10) bekezdésében, a 42. cikk (5) bekezdésében, a 43. cikk (9) bekezdésében és a 44. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 1 pont
715/2009/EK rendelet
3 cikk – 5 bekezdés
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozására vonatkozóan.”
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás részleteit meghatározó iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 2 pont
715/2009/EK rendelet
6 cikk – 11 bekezdés – 2 albekezdés
„Ha a Bizottság saját kezdeményezésére javasolja egy üzemi és kereskedelmi szabályzat elfogadását, akkor az üzemi és kereskedelmi szabályzat tervezetéről legalább két hónapon keresztül konzultál az Ügynökséggel, a villamosenergia-piaci ENTSO-val és valamennyi érdekelttel. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen üzemi és kereskedelmi szabályzatok elfogadására vonatkozóan.”
„Ha a Bizottság saját kezdeményezésére javasolja egy üzemi és kereskedelmi szabályzat elfogadását, akkor az üzemi és kereskedelmi szabályzat tervezetéről legalább két hónapon keresztül konzultál az Ügynökséggel, a villamosenergia-piaci ENTSO-val és valamennyi érdekelttel. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy ezen üzemi és kereskedelmi szabályzatok elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 4 pont
715/2009/EK rendelet
12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
„Az e cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított célok elérése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a meglévő regionális együttműködési struktúrák figyelembevételével az egyes regionális együttműködési struktúrák tevékenységének földrajzi területét. A Bizottság ebből a célból konzultál az Ügynökséggel és a földgázpiaci ENTSO-val.”
„Az e cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított célok elérése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a meglévő regionális együttműködési struktúrák figyelembevételével az egyes regionális együttműködési struktúrák tevékenysége földrajzi területének meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. A Bizottság ebből a célból konzultál az Ügynökséggel és a földgázpiaci ENTSO-val.”
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 5 pont
715/2009/EK rendelet
23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) bekezdésében felsorolt kérdésekről szóló iránymutatások létrehozására és az a), b) és c) pontokban említett iránymutatások módosítására vonatkozóan.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) bekezdésében felsorolt kérdésekről szóló iránymutatások létrehozása révén kiegészítse ezt a rendeletet, és módosítsa az a), b) és c) pontokban említett iránymutatásokat.”
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – V rész – 30 pont – 2 bekezdés – 6 pont
715/2009/EK rendelet
27a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (5) bekezdése, a 6. cikk (11) bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdése, a 12. cikk (3) bekezdése és a 23. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (5) bekezdésében, a 6. cikk (11) bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdésében, a 12. cikk (3) bekezdésében és a 23. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 32 pont – 2 bekezdés – 6 pont
91/271/EGK irányelv
17a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (3) bekezdése, az 5. cikk (3) bekezdése, a 11. cikk (2) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdésében és a 12. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 33 pont – 2 bekezdés – 2 pont
91/676/EGK irányelv
8a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 35 pont – 2 bekezdés – 1 pont
96/59/EK irányelv
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10b. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbi célokból:
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 35 pont – 2 bekezdés – 3 pont
96/59/EK irányelv
10b cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 10. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak 10. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 36 pont – 4 bekezdés – 2 pont
98/83/EK irányelv
11a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 11. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 37 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2000/53/EK irányelv
5 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az átvételi (szétszerelési) igazolásra vonatkozó minimális követelményekre vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az átvételi (szétszerelési) igazolásra vonatkozó minimális követelmények megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 37 pont – 3 bekezdés – 4 pont
2000/53/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első albekezdésben szereplő célok tagállamok általi teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges részletes szabályok vonatkozásában. Az ilyen szabályok kidolgozása során a Bizottság figyelembe vesz minden releváns tényezőt, többek között az adatok rendelkezésre állását és az elhasználódott járművek kivitelének és behozatalának kérdését.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az első albekezdésben szereplő célok tagállamok általi teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges részletes szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Az ilyen szabályok kidolgozása során a Bizottság figyelembe vesz minden releváns tényezőt, többek között az adatok rendelkezésre állását és az elhasználódott járművek kivitelének és behozatalának kérdését.”
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 37 pont – 3 bekezdés – 5 pont
2000/53/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett szabványokra vonatkozóan. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi a megfelelő nemzetközi testületek által e területen végzett munkát és szükség szerint részt vesz abban.”
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az (1) bekezdésben említett szabványok megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Ennek során a Bizottság figyelembe veszi a megfelelő nemzetközi testületek által e területen végzett munkát és szükség szerint részt vesz abban.”
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 37 pont – 3 bekezdés – 6 pont
2000/53/EK irányelv
9a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja, az 5. cikk (5) bekezdése, a 6. cikk (6) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 6. cikk (6) bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 38 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2000/60/EK irányelv
8 cikk – 3 bekezdés
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vizek állapotának elemzésére és megfigyelésére alkalmazandó műszaki előírásokat és szabványosított módszereket határozzon meg.”
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vizek állapotának elemzésére és megfigyelésére alkalmazandó műszaki előírások és szabványosított módszerek meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 38 pont – 3 bekezdés – 3 pont
2000/60/EK irányelv
20a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (3) bekezdése, 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdése és az V. melléklet 1.4.1. bekezdésének ix. pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (3) bekezdésében, 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében és az V. melléklet 1.4.1. bekezdésének ix. pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 38 pont – 3 bekezdés – 5 pont
2000/60/EK irányelv
V melléklet – 1.4.1 bekezdés – ix pont
„ix. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az interkalibrációs eljárás eredményeit és a tagállamok megfigyelőrendszereinek osztályozásához az i–viii. pontnak megfelelően megállapított értékeket. A közzétételre az interkalibrációs eljárás befejezését követő hat hónapon belül kerül sor.”
„ix. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az interkalibrációs eljárás eredményeit és a tagállamok megfigyelőrendszereinek osztályozásához az i–viii. pontnak megfelelően megállapított értékeket. Ezek közzétételére az interkalibrációs eljárás befejezését követő hat hónapon belül kerül sor.”
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 41 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2004/107/EK irányelv
5a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (15) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak 4. cikk (15) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 42 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2006/7/EK irányelv
15 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  megjelölje a 3. cikk (9) bekezdésének alkalmazásában a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó EN/ISO szabványt;
a)  a 3. cikk (9) bekezdésének alkalmazásában a mikrobiológiai módszerek egyenértékűségére vonatkozó EN/ISO szabvány megjelölése révén kiegészítse ezt az irányelvet;
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 42 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2006/7/EK irányelv
15 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  amennyiben a tudományos és műszaki fejlődés tükrében szükséges, az I. mellékletben meghatározott paraméterek elemzési módszerei tekintetében módosítsa az I. mellékletet;
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 42 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2006/7/EK irányelv
15 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  amennyiben a tudományos és műszaki fejlődés tükrében szükséges, módosítsa az V. mellékletet.
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 42 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2006/7/EK irányelv
15a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 15. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 15. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2006/21/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 22a. cikknek megfelelően elfogadja a következőkhöz szükséges felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat:
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 22b. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következő célokból:
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2006/21/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a)  technikai követelmények kidolgozása – beleértve a gyenge sav hatására bomló cianid meghatározására és mérési módszerére vonatkozó technikai követelményeket is – a 13. cikk (6) bekezdésének alkalmazásában;
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2006/21/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  a hulladékok jellemzésével kapcsolatos, a II. mellékletben szereplő technikai követelmények kiegészítése;
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2006/21/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
c)  a 3. cikk 3. pontjában szereplő fogalommeghatározás értelmezése;
c)  a 3. cikk 3. pontjában szereplő fogalommeghatározás értelmezésének biztosítása;
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2006/21/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
d)  a hulladékkezelő létesítmények osztályozásához szükséges kritériumok meghatározása a III. mellékletnek megfelelően;
d)  a hulladékkezelő létesítmények III. melléklettel összhangban történő osztályozására vonatkozó kritériumok meghatározására;
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2006/21/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont
e)  az ezen irányelv technikai végrehajtásához szükséges mintavételi és elemzési módszerek összehangolt előírásainak meghatározása.
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 43 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2006/21/EK irányelv
22a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 22. cikk (2) és (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak az 22. cikk (2) és (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 44 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2006/118/EK irányelv
8a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 46 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2007/2/EK irányelv
7 cikk – 1 bekezdés
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitását és – amennyiben megvalósítható – harmonizációját szolgáló technikai rendelkezéseket. Az említett rendelkezések kidolgozásakor figyelembe kell venni a vonatkozó felhasználói igényeket, a téradatkészletek harmonizációjára irányuló meglévő kezdeményezéseket és az arra vonatkozó nemzetközi szabványokat, valamint a megvalósíthatósági és költség-haszon szempontokat.”
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitását és – amennyiben megvalósítható – harmonizációját szolgáló technikai rendelkezések megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Az említett rendelkezések kidolgozásakor figyelembe kell venni a vonatkozó felhasználói igényeket, a téradatkészletek harmonizációjára irányuló meglévő kezdeményezéseket és az arra vonatkozó nemzetközi szabványokat, valamint a megvalósíthatósági és költség-haszon szempontokat.”
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 46 pont – 3 bekezdés – 3 pont
2007/2/EK irányelv
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően a szabályokra vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e fejezet kiegészítéseként megállapítsa különösen az alábbiakat:
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa különösen az alábbiakat:
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 46 pont – 3 bekezdés – 4 pont
2007/2/EK irányelv
17 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az említett feltételekre vonatkozó szabályokat. Ezeknek a szabályoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében foglalt elveket.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az említett feltételekre vonatkozó szabályok meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet. Ezeknek a szabályoknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében foglalt elveket.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 46 pont – 3 bekezdés – 5 pont
2007/2/EK irányelv
21a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (7) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, a 16. cikk és a 17. cikk (8) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (7) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 16. cikkben és a 17. cikk (8) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 47 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2007/60/EK irányelv
11a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 11. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 48 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2008/50/EK irányelv
28a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 28. cikk (1) bekezdés szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 28. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 49 pont – 2 bekezdés – 1 pont
2008/56/EK irányelv
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 2010. július 15-ig az I. és III. melléklet alapján megállapítsa a tagállamok által alkalmazandó kritériumokat és módszertani előírásokat, oly módon, hogy azok biztosítsák a koherenciát, és lehetővé tegyék a tengeri régióknak és alrégióknak a jó környezeti állapot elérésére vonatkozó összehasonlítását.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy 2010. július 15-ig az I. és III. melléklet alapján megállapítsa a tagállamok által alkalmazandó kritériumokat és módszertani előírásokat, oly módon, hogy azok biztosítsák a koherenciát, és lehetővé tegyék a tengeri régióknak és alrégióknak a jó környezeti állapot elérésére vonatkozó összehasonlítását.
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 49 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2008/56/EK irányelv
11 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nyomon követésre és az értékelésre vonatkozó – a korábbi kötelezettségvállalásokat szem előtt tartó, a nyomonkövetési és értékelési eredmények összehasonlíthatóságát biztosító – előírásokat és szabványosított módszereket állapítson meg.”
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nyomon követésre és az értékelésre vonatkozó – a korábbi kötelezettségvállalásokat szem előtt tartó, a nyomonkövetési és értékelési eredmények összehasonlíthatóságát biztosító – előírások és szabványosított módszerek megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 49 pont – 2 bekezdés – 4 pont
2008/56/EK irányelv
24a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 9. cikk (3) bekezdése, a 11. cikk (4) bekezdése és a 24. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 9. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk (4) bekezdésében és a 24. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 52 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2009/147/EK irányelv
15a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 15. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 53 pont – 1 bekezdés
Az 1221/2009/EK rendelet aktualizálása és értékelési eljárások kidolgozása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékleteit és kiegészítse azt az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzésére vonatkozó eljárásokkal. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Az 1221/2009/EK rendelet aktualizálása és értékelési eljárások kidolgozása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékleteit és kiegészítse azt az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzésére vonatkozó eljárásokkal, továbbá hogy ágazati referenciadokumentumokat, valamint a szervezetek nyilvántartásával és a harmonizációs eljárásokkal kapcsolatban iránymutatást tartalmazó dokumentumokat bocsásson rendelkezésre. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 53 pont – 2 bekezdés
Az 1221/2009/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni egyes eljárások összehangolására vonatkozóan és az ágazati referenciadokumentumokkal kapcsolatban. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
törölve
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 1 pont
1221/2009/EK rendelet
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
Az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumokat a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén fogadja el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumok kidolgozása révén.
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 2 pont
1221/2009/EK rendelet
17 cikk – 3 bekezdés
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzéséhez kapcsolódó eljárásokra vonatkozóan, beleértve a szakértői értékelés nyomán hozott határozatok elleni megfelelő fellebbezési eljárásokat.”
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, az EMAS illetékes szervek szakértői értékeléseinek elvégzéséhez kapcsolódó eljárások létrehozása révén, beleértve a szakértői értékelés nyomán hozott határozatok elleni megfelelő fellebbezési eljárásokat.”
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 3 pont
1221/2009/EK rendelet
30 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
Az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumokat a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén elfogadja. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az akkreditáló és engedélyező testületek fóruma által elfogadott harmonizációs eljárásokkal kapcsolatos iránymutatást tartalmazó dokumentumok kidolgozása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 4 pont
1221/2009/EK rendelet
46 cikk – 6 bekezdés
„(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén – a 49. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően – elfogadja az (1) bekezdésben említett ágazati referenciadokumentumokat és a (4) bekezdésben említett útmutatót.”
„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, az (1) bekezdésben említett ágazati referenciadokumentumokat és a (4) bekezdésben említett útmutató elfogadása révén.”
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 53 pont – 3 bekezdés – 6 pont
1221/2009/EK rendelet
48a cikk
„48a cikk
„48a cikk
A felhatalmazás gyakorlása
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak a 17. cikk (3) bekezdése és a 48. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 16. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (3) bekezdésében, a 30. cikk (6) bekezdésében, a 46. cikk (6) bekezdésében és a 48. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 17. cikk (3) bekezdésében és a 48. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16. cikk (4) bekezdésében, a 17. cikk (3) bekezdésében, a 30. cikk (6) bekezdésében, a 46. cikk (6) bekezdésében és a 48. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 17. cikk (3) bekezdése és a 48. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 16. cikk (4) bekezdése, a 17. cikk (3) bekezdése, a 30. cikk (6) bekezdése, a 46. cikk (6) bekezdése és a 48. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
_______________
_______________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 54 pont – 4 bekezdés – 1 pont – b pont
66/2010/EK rendelet
6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés
A (6) bekezdésben említett anyagokat tartalmazó adott árukategóriák tekintetében, és csak akkor, ha technikailag nem lehet azokat önmagukban vagy alternatív anyagok vagy tervezések használata révén helyettesíteni, vagy olyan termékek tekintetében, amelyek átfogó környezetvédelmi teljesítménye az ugyanolyan árukategóriába tartozó termékekkel összehasonlítva jelentősen jobb, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően e cikk (6) bekezdésétől való eltérést lehetővé tevő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.
A (6) bekezdésben említett anyagokat tartalmazó adott árukategóriák tekintetében, és csak akkor, ha technikailag nem lehet azokat önmagukban vagy alternatív anyagok vagy tervezések használata révén helyettesíteni, vagy olyan termékek tekintetében, amelyek átfogó környezetvédelmi teljesítménye az ugyanolyan árukategóriába tartozó termékekkel összehasonlítva jelentősen jobb, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (6) bekezdésétől való eltérést lehetővé tevő intézkedések meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 54 pont – 4 bekezdés – 2 pont
66/2010/EK rendelet
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően az EUÖB-vel történő konzultációt követően legkésőbb kilenc hónappal intézkedéseket meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az egyes termékcsoportok tekintetében konkrét uniós ökocímke-kritériumokat állapítson meg. Ezeket az intézkedéseket ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben az EUÖB-vel történő konzultációt követően legkésőbb kilenc hónappal intézkedéseket határoz meg annak érdekében, hogy az egyes termékcsoportok tekintetében konkrét uniós ökocímke-kritériumokat állapítson meg. Ezeket az intézkedéseket ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 54 pont – 4 bekezdés – 4 pont
66/2010/EK rendelet
15a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (7) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése és a 15. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (7) bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében és a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 1 pont
3924/91/EGK rendelet
2 cikk – 6 bekezdés
„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően a Prodcom-listát és az egyes rovatok számára ténylegesen összegyűjtött információkat frissítő felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”
„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a Prodcom-lista és az egyes rovatok számára ténylegesen összegyűjtött információk frissítése révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 2 pont
3924/91/EGK rendelet
3 cikk – 5 bekezdés
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (3) bekezdésének alkalmazásával – valamint a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítással – összefüggő részletes szabályokra vonatkozóan.”
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (3) bekezdésének alkalmazásával – valamint a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítással – összefüggő részletes szabályok elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 3 pont
3924/91/EGK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés
Mindemellett a Prodcom-lista bizonyos rovatainak esetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően havi vagy negyedéves adatgyűjtések elvégzését előíró felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.
Mindemellett a Prodcom-lista bizonyos rovatainak esetében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy havi vagy negyedéves adatgyűjtések elvégzésének előírása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 4 pont
3924/91/EGK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés
„(1) A szükséges információt a tagállamok olyan adatgyűjtési kérdőíveket használva gyűjtik össze, amelyek tartalma eleget tesz a Bizottság által meghatározott rendelkezéseknek. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szóban forgó rendelkezésekre vonatkozóan.”
„(1) A szükséges információt a tagállamok olyan adatgyűjtési kérdőíveket használva gyűjtik össze, amelyek tartalma eleget tesz a Bizottság által meghatározott rendelkezéseknek. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szóban forgó rendelkezések meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 5 pont
3924/91/EGK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon részletes előírásokra vonatkozóan, amelyeknek megfelelően a tagállamok feldolgozzák az 5. cikk (1) bekezdésében említett kitöltött kérdőíveket, vagy az 5. cikk (3) bekezdésében említett más forrásból származó információkat.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon részletes előírásokra vonatkozóan, amelyeknek megfelelően a tagállamok feldolgozzák az 5. cikk (1) bekezdésében említett kitöltött kérdőíveket, vagy az 5. cikk (3) bekezdésében említett más forrásból származó információkat.
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 55 pont – 3 bekezdés – 6 pont
3924/91/EGK rendelet
9a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (6) bekezdésében, a 3. cikk (5) bekezdésében, a 4. cikkben, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e salátarendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (6) bekezdésében, a 3. cikk (5) bekezdésében, a 4. cikkben, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 56 pont – 2 bekezdés – 1 pont
696/93/EGK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően különösen a termelési rendszer statisztikai egységeit, az alkalmazott kritériumokat és a mellékletben foglalt meghatározásokat módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy hozzáigazítsa azokat a gazdasági és műszaki fejlődéshez.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően a termelési rendszer statisztikai egységeit, az alkalmazott kritériumokat és a mellékletben foglalt meghatározásokat módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy hozzáigazítsa azokat a gazdasági és műszaki fejlődéshez.
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 56 pont – 2 bekezdés – 2 pont
696/93/EGK rendelet
6a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés
—  kiegészítse a rendeletet a minőségmérési kritériumokkal,
—  kiegészítse a rendeletet a változók minőségmérési kritériumaival,
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 2 pont – bevezető mondat
(2)  A 4. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(2)  A 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontja második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 2 pont
1165/98/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont – 2 albekezdés
Az első albekezdésben említett rendszerek részleteit a mellékletek határozzák meg. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el jóváhagyásukra és alkalmazásukra vonatkozóan.
Az első albekezdésben említett rendszerek részleteit a mellékletek határozzák meg. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy jóváhagyásuk és alkalmazásuk további részletezése révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 3 pont
1165/98/EK rendelet
10 cikk – 5 bekezdés
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a minőségmérési kritériumokra vonatkozóan.”
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítés céljából a változók minőségmérési kritériumainak meghatározása révén.”
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 4 a pont (új)
1165/98/EK rendelet
18 cikk – 3 bekezdés
4a.  A 18. cikk (3) bekezdését el kell hagyni;
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 5 pont
1165/98/EK rendelet
18a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdése d) pontjának második albekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontjában, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontjában, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontjában, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 5 pont
1165/98/EK rendelet
18a cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdése, a 4.cikk (2) bekezdése, a 10. cikk, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontja szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdése d) pontjának második albekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontjában, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontjában, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontjában, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontjában említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 5 pont
1165/98/EK rendelet
18a cikk – 6 bekezdés
(6)  A 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontja értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdése d) pontjának második albekezdése, a 10. cikk (5) bekezdése, az A. melléklet a), b) 3., c) 2., c) 10., d) 2., f) 8. és f) 9. pontja, a B. melléklet b) 4. és d) 2. pontja, a C. melléklet b) 2., d) 2. és g) 2. pontja, valamint a D. melléklet b) 2. és d) 2. pontja értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – ii pont
1165/98/EK rendelet
A melléklet – b pont – 3 pont
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan.”
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából, más megfigyelési egységek alkalmazásának lehetővé tétele révén.”
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – iii pont
1165/98/EK rendelet
A melléklet – c pont – 2 pont
„(2) Csak abban az esetben lehet exporttermelői árakra (312) és importárakra (340) vonatkozó adatokat külkereskedelemből vagy más forrásból származó termék-egységérték felhasználásával összeállítani, ha nincs jelentős minőségromlás az árra vonatkozó konkrét adatokkal összehasonlítva. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szükséges adatminőség biztosításának feltételeire vonatkozóan.
„(2) Csak abban az esetben lehet exporttermelői árakra (312) és importárakra (340) vonatkozó adatokat külkereskedelemből vagy más forrásból származó termék-egységérték felhasználásával összeállítani, ha nincs jelentős minőségromlás az árra vonatkozó konkrét adatokkal összehasonlítva. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a szükséges adatminőség biztosítása feltételeinek meghatározása révén.
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – vi pont
1165/98/EK rendelet
A melléklet – d pont – 2 pont
„(2) Ezenkívül a termelési változót (110.) és a ledolgozott órák változót (220.) munkanappal kiigazított formában kell átadni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan.”
„(2) Ezenkívül a termelési változót (110.) és a ledolgozott órák változót (220.) munkanappal kiigazított formában kell átadni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítása céljából.”
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – vii pont
1165/98/EK rendelet
A melléklet – f pont – 8 pont
„8. Az importárváltozó (340.) vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározására vonatkozóan.”
„8. Az importárváltozó (340.) vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 6 pont – viii pont
1165/98/EK rendelet
A melléklet – f pont – 9 pont
„(9) Az exportra vonatkozó változókat (122. és 312.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a NACE Rev. 2. A különbségtételt a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. A 122. változó vonatkozásában a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágra vonatkozó adatokra nincs szükség. Ezenkívül az importárváltozót (340.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a CPA nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. Az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározására vonatkozóan. Az európai mintarendszer az importárváltozó alkalmazási körét a nem euróövezetbe tartozó országokból származó termékek importjára korlátozhatja. Azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót, a 122., 312. és 340. változó tekintetében nem kell megküldeniük az euróövezet és a nem euróövezet szerint megkülönböztetett adatokat.”
„(9) Az exportra vonatkozó változókat (122. és 312.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a NACE Rev. 2. B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. A 122. változó vonatkozásában a NACE Rev. 2. D és E nemzetgazdasági ágra vonatkozó adatokra nincs szükség. Ezenkívül az importárváltozót (340.) az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel alkalmazásával kell megküldeni. A különbségtételt a CPA B-től E-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiként meghatározott teljes ipar, a MIGS, a CPA nemzetgazdasági ág (egy betű) és ágazat két számjegyű szintje vonatkozásában kell alkalmazni. Az euróövezet és a nem euróövezet közötti különbségtétel vonatkozásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer alkalmazását szabályozó feltételek meghatározása révén. Az európai mintarendszer az importárváltozó alkalmazási körét a nem euróövezetbe tartozó országokból származó termékek importjára korlátozhatja. Azon tagállamoknak, amelyek saját pénznemként nem vezették be az eurót, a 122., 312. és 340. változó tekintetében nem kell megküldeniük az euróövezet és a nem euróövezet szerint megkülönböztetett adatokat.”
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 7 pont – i pont
1165/98/EK rendelet
B melléklet – b pont – 4 pont
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan.”
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából, más megfigyelési egységek alkalmazásának lehetővé tétele révén.”
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 7 pont – iv pont
1165/98/EK rendelet
B melléklet – d pont – 2 pont – 2 albekezdés
Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan.
Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítása céljából.
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – i pont
1165/98/EK rendelet
C melléklet – b pont – 2 pont
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan.”
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából, más megfigyelési egységek alkalmazásának lehetővé tétele révén.”
(A melléklethez kapcsolódó fejlécben szereplő hivatkozás („I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – i pont”) a bizottsági javaslatban az „I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 9 pont – i pont” hivatkozásnak felel meg. Ezt az eltérést a helytelen számozás okozza (I. melléklet, VII. rész, 57. pont, (4) bekezdés, a 8. pont hiányzik), a Bizottság javaslatában.)
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – iii pont
1165/98/EK rendelet
C melléklet – c pont – 4 pont
iii.  A c) 4. pont utolsó bekezdését el kell hagyni.
iii.  A c) 4. pont harmadik bekezdését el kell hagyni.
(A melléklethez kapcsolódó fejlécben szereplő hivatkozás („I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – iii pont”) a bizottsági javaslatban az „I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 9 pont – iii pont” hivatkozásnak felel meg. Ezt az eltérést a helytelen számozás okozza (I. melléklet, VII. rész, 57. pont, (4) bekezdés, a 8. pont hiányzik), a Bizottság javaslatában.)
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – iv pont
1165/98/EK rendelet
C melléklet – d pont – 2 pont
„(2) Az árbevétel-változót (120.) és az eladásimennyiség-változót (123.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan.”
„(2) Az árbevétel-változót (120.) és az eladásimennyiség-változót (123.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítása céljából.”
(A melléklethez kapcsolódó fejlécben szereplő hivatkozás („I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – iv pont”) a bizottsági javaslatban az „I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 9 pont – iv pont” hivatkozásnak felel meg. Ezt az eltérést a helytelen számozás okozza (I. melléklet, VII. rész, 57. pont, (4) bekezdés, a 8. pont hiányzik), a Bizottság javaslatában.)
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – v pont
1165/98/EK rendelet
C melléklet – g pont – 2 pont
„(2) Az árbevételre (120.) és az eladási deflátorra/eladási mennyiségre (330./123.) vonatkozó változókat az e melléklet f) 3. pontjában meghatározott részletezési szinten egy hónapon belül kell átadni. Az árbevétel (120.) és eladási deflátor/eladási mennyiség (330./123.) változók vonatkozásában a tagállamok választásuk szerint járulékaikkal is részt vehetnek a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer felosztása szerint. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egy európai mintarendszer felosztásának feltételeire vonatkozóan.
„(2) Az árbevételre (120.) és az eladási deflátorra/eladási mennyiségre (330./123.) vonatkozó változókat az e melléklet f) 3. pontjában meghatározott részletezési szinten egy hónapon belül kell átadni. Az árbevétel (120.) és eladási deflátor/eladási mennyiség (330./123.) változók vonatkozásában a tagállamok választásuk szerint járulékaikkal is részt vehetnek a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének d) pontjában meghatározott európai mintarendszer felosztása szerint. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából egy európai mintarendszer felosztása feltételeinek meghatározása révén.
(A melléklethez kapcsolódó fejlécben szereplő hivatkozás („I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 8 pont – v pont”) a bizottsági javaslatban az „I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 9 pont – v pont” hivatkozásnak felel meg. Ezt az eltérést a helytelen számozás okozza (I. melléklet, VII. rész, 57. pont, (4) bekezdés, a 8. pont hiányzik), a Bizottság javaslatában.)
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 9 pont – i pont
1165/98/EK rendelet
D melléklet – b pont – 2 pont
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el más megfigyelési egységek alkalmazására vonatkozóan.”
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából, más megfigyelési egységek alkalmazásának lehetővé tétele révén.”
(A melléklethez kapcsolódó fejlécben szereplő hivatkozás („I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 9 pont – i pont”) a bizottsági javaslatban az „I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 10 pont – i pont” hivatkozásnak felel meg. Ezt az eltérést a helytelen számozás okozza (I. melléklet, VII. rész, 57. pont, (4) bekezdés, a 8. pont hiányzik), a Bizottság javaslatában.)
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 9 pont – iv alpont
1165/98/EK rendelet
D melléklet – d pont – 2 pont
„(2) Az árbevétel-változót (120.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a Bizottság által módosítható, munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítására vonatkozóan.”
„(2) Az árbevétel-változót (120.) munkanappal kiigazított formában is át kell adni. Amennyiben a munkanapok más változókra is hatást gyakorolnak, a tagállamok azokat a változókat is átadhatják munkanappal kiigazított formában. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a munkanappal kiigazított formában átadandó változók listájának módosítása céljából”;
(A melléklethez kapcsolódó fejlécben szereplő hivatkozás („I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 9 pont – iv pont”) a bizottsági javaslatban az „I melléklet – VII rész – 57 pont – 4 bekezdés – 10 pont – iv pont” hivatkozásnak felel meg. Ezt az eltérést a helytelen számozás okozza (I. melléklet, VII. rész, 57. pont, (4) bekezdés, a 8. pont hiányzik), a Bizottság javaslatában.)
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 58 pont – 1 bekezdés
Az 530/1999/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki változások figyelembevétele céljából történő kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse a rendeletet a szolgáltatandó információk meghatározásával és bontásával, valamint a minőség értékelésének feltételeivel. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Az 530/1999/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki változások figyelembevétele céljából történő kiigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse a rendeletet a szolgáltatandó információk meghatározásával és bontásával, valamint a statisztikai minőség értékelésének feltételeivel. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 58 pont – 3 bekezdés – 1 pont
530/1999/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) és (2) bekezdése szerint szolgáltatandó információk meghatározására és bontására vonatkozóan. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat minden egyes bázisidőszakra, a bázisidőszak kezdetét megelőzően legalább kilenc hónappal kell elfogadni.”
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e cikk (1) és (2) bekezdése szerint szolgáltatandó információk meghatározásának és bontásának pontosítása révén kiegészítse ezt a rendeletet. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat minden egyes bázisidőszakra, a bázisidőszak kezdetét megelőzően legalább kilenc hónappal kell elfogadni.”
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 58 pont – 3 bekezdés – 3 pont
530/1999/EK rendelet
10 cikk – 3 bekezdés
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a minőség értékelésének feltételeire vonatkozóan. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat minden egyes bázisidőszakra, a bázisidőszak kezdetét megelőzően legalább kilenc hónappal kell elfogadni.”
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a statisztika minőségértékelése feltételeinek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat minden egyes bázisidőszakra, a bázisidőszak kezdetét megelőzően legalább kilenc hónappal kell elfogadni.”
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 58 pont – 3 bekezdés – 4 pont
530/1999/EK rendelet
10a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (3) bekezdése és a 10. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (3) bekezdésében és a 10. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 58 pont – 3 bekezdés – 4 pont
530/1999/EK rendelet
10a cikk – 6 bekezdés
(6)  A 6. cikk (3) bekezdése és a 10. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 6. cikk (3) bekezdése és a 10. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 59 pont – 4 bekezdés
A 2150/2002/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza az eredmények összeállítását, az eredmények továbbításához alkalmazandó megfelelő formátumot és a minőségre vonatkozó jelentések tartalmát. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
A 2150/2002/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza az eredmények összeállítását, az eredmények továbbításához alkalmazandó megfelelő formátumot és a minőségre vonatkozó jelentések szerkezetét és részletes szabályait. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 59 pont – 5 bekezdés – 1 pont
2150/2002/EK rendelet
1 cikk – 5 bekezdés
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet III. mellékletének statisztikai nómenklatúrája és a 2000/532/EK bizottsági határozat* által létrehozott hulladékjegyzék egymás közötti megfelelőségéről szóló átviteli táblázat kidolgozására vonatkozóan.
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e rendelet III. mellékletének statisztikai nómenklatúrája és a 2000/532/EK bizottsági határozat* által létrehozott hulladékjegyzék egymás közötti megfelelőségéről szóló átviteli táblázat kidolgozása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
____________________
____________________
* A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3. o.).”
* A Bizottság határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (HL L 226., 2000.9.6., 3. o.).”
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 59 pont – 5 bekezdés – 2 pont – a pont
2150/2002/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a minőségi és pontossági feltételek meghatározására vonatkozóan.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, a minőségi és pontossági feltételek meghatározása révén.”
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 59 pont – 5 bekezdés – 4 pont
2150/2002/EK rendelet
5a cikk – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az adatgyűjtés és a statisztikai adatfeldolgozás terén bekövetkező gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításra, az eredmények feldolgozására és továbbítására, valamint a mellékletekben felsorolt követelmények kiigazítására vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet módosítása céljából, az adatgyűjtés és a statisztikai adatfeldolgozás terén bekövetkező gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás, az eredmények feldolgozása és továbbítása, valamint a mellékletekben felsorolt követelmények kiigazítása révén.
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 59 pont – 5 bekezdés – 4 pont
2150/2002/EK rendelet
5 b cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak az 1. cikk (5) bekezdése, a 3. cikk (1) és (4) bekezdése és az 5a. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 1. cikk (5) bekezdésében, a 3. cikk (1) és (4) bekezdésében és az 5a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 59 pont – 5 bekezdés – 5 pont
2150/2002/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  az I. melléklet 7. szakaszában és a II. melléklet 7. szakaszában említett, minőségre vonatkozó jelentések tartalma.
c)  az I. melléklet 7. szakaszában és a II. melléklet 7. szakaszában említett, minőségre vonatkozó jelentések szerkezete és részletes szabályai.
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 60 pont – 3 bekezdés – 2 pont
437/2003/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az egyéb pontossági követelmények megállapítására vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon abból a célból, hogy az egyéb pontossági követelmények megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 60 pont – 3 bekezdés – 5 pont
437/2003/EK rendelet
10a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdése és 5. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 1 bekezdés – 3 a franciabekezdés (új)
—  kiegészítse a rendeletet a megvalósíthatósági tanulmányok eredményei szerinti adatok biztosítására vonatkozó intézkedések elfogadásával.
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 3 bekezdés
Annak érdekében, hogy a 450/2003/EK rendelet végrehajtása a minőségről szóló beszámolók tartalmával összefüggésben egységes feltételek mellett történjék, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
Annak érdekében, hogy a 450/2003/EK rendelet végrehajtása a minőségről szóló beszámolók szerkezetével és részletes szabályaival összefüggésben egységes feltételek mellett történjék, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 1 pont
450/2003/EK rendelet
2 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mutató technikai leírásának újbóli meghatározására és a súlyozási struktúra felülvizsgálatára irányuló módosításokra vonatkozóan.”
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a melléklet módosítása céljából, a mutató technikai leírásának újbóli meghatározására és a súlyozási struktúra felülvizsgálatára irányuló módosításokra vonatkozóan.”
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 2 pont
450/2003/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően – a 10. cikkben említett megvalósíthatósági tanulmányok figyelembevételével – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. O-tól S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott gazdasági tevékenységek e rendelet hatálya alá vonására irányuló módosításokra vonatkozóan.”
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően – a 10. cikkben előírt megvalósíthatósági tanulmányok figyelembevételével – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa ezt a rendeletet a NACE Rev. 2. O-tól S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott gazdasági tevékenységek e rendelet hatálya alá vonása tekintetében.”
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 3 pont
450/2003/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően a teljes foglalkoztatáshoz és a munkaerőköltségekhez való uniós és nemzeti szintű hozzájárulások, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés figyelembevételével felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágai szerinti, illetve a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágainak további – az ágazat szintjénél (2 számjegyű szint) vagy ágazatcsoportnál azonban nem részletesebb – bontása szerinti azon gazdasági tevékenységek azonosítására, amelyeknek megfelelően az adatokat le kell bontani.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően, a teljes foglalkoztatáshoz és a munkaerőköltségekhez való uniós és nemzeti szintű hozzájárulások figyelembevételével, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágai szerint, illetve a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágainak további – az ágazat szintjénél (2 számjegyű szint) vagy ágazatcsoportnál azonban nem részletesebb – bontása szerint meghatározott azon gazdasági tevékenységek szerinti lebontásra vonatkozóan, amelyekben az adatokat a gazdasági és társadalmi fejlődés figyelembevételével kell lebontani.
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 3 pont
450/2003/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően – a 10. cikkben meghatározott megvalósíthatósági tanulmányok figyelembevételével – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e gazdasági tevékenységek meghatározására vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően – a 10. cikkben említett megvalósíthatósági tanulmányok figyelembevételével – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából e gazdasági tevékenységek meghatározására vonatkozóan.
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 3 pont
450/2003/EK rendelet
4 cikk – 3 bekezdés
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az index láncolására szolgáló módszer meghatározására vonatkozóan.”
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából az index láncolására szolgáló módszer meghatározása révén.”
Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 4 pont
450/2003/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján külön minőségi kritériumokat határozzon meg. Az átadott aktuális és visszamenőleges adatoknak meg kell felelniük ezeknek a minőségi kritériumoknak.”
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján külön minőségi kritériumok meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Az átadott aktuális és visszamenőleges adatoknak meg kell felelniük ezeknek a minőségi kritériumoknak.”
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 4 pont
450/2003/EK rendelet
8 cikk – 2 bekezdés
„(2) A tagállamok 2003-tól éves minőségről szóló beszámolót nyújtanak be a Bizottsághoz. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a jelentések tartalmát. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni:”
„(2) A tagállamok 2003-tól éves minőségről szóló beszámolót nyújtanak be a Bizottsághoz. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a jelentések szerkezetét és részletes szabályait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni:”
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 4 a pont (új)
450/2003/EK rendelet
9 cikk
4a.  A 9. cikket el kell hagyni.
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 5 pont – a pont
450/2003/EK rendelet
10 cikk – 5 bekezdés
„(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján intézkedéseket fogad el a megvalósíthatósági tanulmányok eredményeinek megfelelően. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni. Az intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk a 223/2009/EK rendelet 2. cikkében meghatározott költséghatékonysági elvet, beleértve a válaszadók terheinek csökkentését.”
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából az e cikkben említett megvalósíthatósági tanulmányok eredményeinek megfelelő, az e cikk (2) bekezdésében említett adatok biztosítására vonatkozóan. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak tiszteletben kell tartaniuk a 223/2009/EK rendelet 2. cikkében meghatározott költséghatékonysági elvet, beleértve a válaszadók terheinek csökkentését.”
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 7 pont
450/2003/EK rendelet
11a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (4) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése és a 4. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (4) bekezdésében, a 3. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében, a 8. cikk(1) bekezdésében és a 10. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 7 pont
450/2003/EK rendelet
11a cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (4) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése és a 4. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (4) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése, és a 10. cikk (5) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 61 pont – 4 bekezdés – 7 pont
450/2003/EK rendelet
11a cikk – 6 bekezdés
(6)  A 2. cikk (4) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése és a 4. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 2. cikk (4) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése és a 10. cikk (5) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VI rész – 62 pont – 3 bekezdés – 2 pont
808/2004/EK rendelet
8a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 63 pont – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés
—  módosítsa a rendeletet az uniós összegben képviselt részarány kiigazítása érdekében,
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 63 pont – 3 bekezdés – 1 pont – a pont
1161/2005/EK rendelet
2 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a P.1., P.2., D.42., D.43., D.44., D.45. és B.4G. tételek továbbítására vonatkozó határidőkre, valamint a mellékletben felsorolt tranzakciók ellenpár-szektoronkénti bontását előíró határozatokra vonatkozóan. Ilyen határozat csak azt követően fogadható el, hogy a Bizottság a 9. cikknek megfelelően jelentést tett az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a P.1., P.2., D.42., D.43., D.44., D.45. és B.4G. tételek továbbítására vonatkozó határidők meghatározása, valamint a mellékletben felsorolt tranzakciók ellenpár-szektoronkénti bontásának előírása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak azt követően fogadható el, hogy a Bizottság a 9. cikknek megfelelően jelentést tett az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról.
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 63 pont – 3 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)
1161/2005/EK rendelet
2 cikk – 5 bekezdés
ba)  Az (5) bekezdést el kell hagyni.
Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 63 pont – 3 bekezdés – 2 pont
1161/2005/EK rendelet
3 cikk – 3 bekezdés
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa e cikk (1) bekezdését az uniós összegben képviselt részarányra vonatkozóan.”
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen cikk (1) bekezdésének módosításáról az uniós összegben képviselt részarány (1%) kiigazítása céljából.”
Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 63 pont – 3 bekezdés – 3 pont
1161/2005/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a közös minőségi előírások megállapítására vonatkozóan.”
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a közös minőségi előírások megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 63 pont – 3 bekezdés – 4 pont
1161/2005/EK rendelet
7a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (2) és (4) bekezdése, a 3. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (2)és (4) bekezdésében, a 3. cikk (3) bekezdésében és a 6. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 63 pont – 3 bekezdés – 4 pont
1161/2005/EK rendelet
7a cikk – 6 bekezdés
(6)  A 2. cikk (2) és (4) bekezdése, a 3. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 2. cikk (2) és (4) bekezdése, a 3. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 1 pont
1552/2005/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Emellett a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiterjessze a fogalommeghatározást, amennyiben ez a kiterjesztés az érintett tagállamokban jelentősen javítaná a felmérés eredményének reprezentatív jellegét és minőségét.
Emellett a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiterjessze a fogalommeghatározást, amennyiben ez a kiterjesztés az érintett tagállamokban jelentősen javítaná a felmérés eredményének reprezentatív jellegét és minőségét.
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 2 pont
1552/2005/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a mintavételi és pontossági követelményeket, az e követelmények teljesítéséhez szükséges mintanagyságot, valamint azoknak a NACE Rev. 2. és méretkategóriáknak a részleteit, amelyekre az eredmények lebonthatók.”
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a mintavételi és pontossági követelményeket, az e követelmények teljesítéséhez szükséges mintanagyságot, valamint azoknak a NACE Rev. 2. és méretkategóriáknak a részleteit, amelyekre az eredmények lebonthatók.”
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 3 pont
1552/2005/EK rendelet
8 cikk – 2 bekezdés
„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a képzést nyújtó és nem nyújtó vállalatokra, valamint a különböző szakképzési formákra vonatkozóan begyűjtendő konkrét adatok tekintetében.”
„(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a képzést nyújtó és nem nyújtó vállalatokra, valamint a különböző szakképzési formákra vonatkozóan begyűjtendő konkrét adatok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 4 pont – a pont
1552/2005/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a vállalati szakképzésről gyűjtendő és az európai statisztikák készítéséhez átadandó adatok minőségi követelményeire, és az adatok minőségének értékeléséhez vagy javításához szükséges intézkedésekre vonatkozóan.”
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vállalati szakképzésről gyűjtendő és az európai statisztikák készítéséhez átadandó adatok minőségi követelményeinek megállapítása és az adatok minőségének értékeléséhez vagy javításához szükséges intézkedések elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 4 pont – b pont
1552/2005/EK rendelet
9 cikk – 5 bekezdés
„(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a (2) bekezdésben említett, minőségről szóló beszámolók szerkezetét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
„(5) A (2) bekezdésben említett, minőségről szóló beszámolók elkészítése során a tagállamoknak meg kell felelniük a minőségi előírásoknak és a (4) bekezdés szerinti bármely egyéb intézkedésnek. A továbbított adatok minőségének értékelése érdekében a tagállamoknak a Bizottság által végrehajtási jogi aktusok útján meghatározott formátumot kell használniuk. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 5 pont
1552/2005/EK rendelet
10 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első bázisévet, amelyre adatokat kell begyűjteni.”
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első bázisévet, amelyre adatokat kell begyűjteni.”
Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 64 pont – 4 bekezdés – 7 pont
1552/2005/EK rendelet
13a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (2) bekezdése és a 13. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében és a 13. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 66 pont – 2 bekezdés – 2 pont
458/2007/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a teljes körű adatgyűjtés első évét, és elfogadja a szóban forgó adatok részletes osztályozására és az alkalmazandó fogalommeghatározásokra vonatkozó intézkedéseket.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a teljes körű adatgyűjtés első évét, és elfogadja a szóban forgó adatok részletes osztályozására és az alkalmazandó fogalommeghatározásokra vonatkozó intézkedéseket.
Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 66 pont – 2 bekezdés – 3 pont
458/2007/EK rendelet
7a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (3) bekezdése és az I. melléklet 1.1.2.4. pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (3) bekezdésében és az I. melléklet 1.1.2.4. pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 67 pont – 1 bekezdés
A 716/2007/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az I. és a II. mellékletben található fogalommeghatározásokat és a III. mellékletben szereplő részletezési szintet, és kiegészítse a rendeletet a külföldi leányvállalatok belső és külső statisztikáira vonatkozóan.
A 716/2007/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az I. és a II. mellékletben található fogalommeghatározásokat és a III. mellékletben szereplő részletezési szintet, és kiegészítse a rendeletet a külföldi leányvállalatok belső és külső statisztikáira és a közös minőségi előírásokra vonatkozóan.
Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 67 pont – 4 bekezdés – 2 pont
716/2007/EK rendelet
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően – a kísérleti tanulmányok következtetései alapján – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a külföldi leányvállalatok belső és külső statisztikáihoz szükséges intézkedésekre vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően – a kísérleti tanulmányok következtetései alapján – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a külföldi leányvállalatok belső és külső statisztikáihoz szükséges intézkedések meghatározása révén.
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 67 pont – 4 bekezdés – 3 pont
716/2007/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a közös minőségi előírásokra vonatkozóan.”
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából az (1) bekezdésben említett közös minőségi előírások megállapítása révén.”
Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 67 pont – 4 bekezdés – 4 pont – a pont – ii alpont
716/2007/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – c pont
„c) a minőségjelentések tartalmának és gyakoriságának meghatározása.”
„c) a 6. cikk (2) bekezdésében említett minőségjelentések szerkezetének, részletes szabályainak és gyakoriságának meghatározása.”
Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 67 pont – 4 bekezdés – 5 pont
716/2007/EK rendelet
9a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 2. cikk, az 5. cikk (4) bekezdése és a 6. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (4) bekezdésében és a 6. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 67 pont – 4 bekezdés – 5 pont
716/2007/EK rendelet
9 a cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanácsbármikor visszavonhatja a 2. cikk, az 5. cikk (4) bekezdése és a 6. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (4) bekezdése és a 6. cikk (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 67 pont – 4 bekezdés – 5 pont
716/2007/EK rendelet
9 a cikk – 6 bekezdés
(6)  A 2. cikk, az 5. cikk (4) bekezdése és a 6. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 2. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (4) bekezdése és a 6. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 68 pont – 2 bekezdés – 1 pont
862/2007/EK rendelet
9a cikk – 2 bekezdés – bevezető szöveg
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el:
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából:
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 68 pont – 2 bekezdés – 3 pont
862/2007/EK rendelet
10a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 9a. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 9a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 69 pont – 3 bekezdés – 1 pont
1445/2007/EK rendelet
3 cikk – 1a bekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a gazdasági és technikai változások figyelembevétele érdekében módosítsa a fogalommeghatározásokat és a II. mellékletben meghatározott alapcsoportok listáját, amennyiben ez nem jár a tagállamok számára a költségek aránytalan megnövekedésével.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a gazdasági és technikai változások figyelembevétele érdekében módosítsa az (1) bekezdésben foglalt fogalommeghatározásokat és a II. mellékletben meghatározott alapcsoportok listáját, amennyiben ez nem jár a tagállamok számára a költségek aránytalan megnövekedésével.”
Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 69 pont – 3 bekezdés – 2 pont – a pont
1445/2007/EK rendelet
7 cikk – 4 bekezdés
„(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a minőség-ellenőrzés alapjául szolgáló közös kritériumokra vonatkozóan.
„(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából az (1) bekezdésben említett minőség-ellenőrzés alapjául szolgáló közös kritériumok megállapítása révén.
Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 69 pont – 3 bekezdés – 2 pont – b pont
1445/2007/EK rendelet
7 cikk – 5 bekezdés
„(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja az I. melléklet 5.3. pontja szerinti, minőségről szóló jelentések szerkezetét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárás keretében kell elfogadni.”
„(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja a (3) bekezdésben említett és az I. melléklet 5.3. pontja szerinti, minőségről szóló jelentések szerkezetét és részletes szabályait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárás keretében kell elfogadni.”
Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 69 pont – 3 bekezdés – 3 pont
1445/2007/EK rendelet
10a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk és a 7. cikk (4) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében és a 7. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 69 pont – 3 bekezdés – 3 pont
1445/2007/EK rendelet
10a cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk és a 7. cikk (4) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) bekezdése és a 7. cikk (4) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 69 pont – 3 bekezdés – 3 pont
1445/2007/EK rendelet
10a cikk – 6 bekezdés
(6)  A 3. cikk és a 7. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 3. cikk (2) bekezdése és a 7. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 70 pont – 1 bekezdés
A 177/2008/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékletében található nyilvántartási jellemzők felsorolását, meghatározásaikat és folytonossági szabályaikat, és kiegészítse a rendeletet a közös minőségi előírásokkal és a nyilvántartások naprakésszé tételére vonatkozó szabályokkal és annak meghatározásával, hogy egyes gazdasági egységeket és a gazdasági egységek egyes csoportjait milyen mértékig kell belefoglalni a nyilvántartásba, továbbá az egységek mezőgazdasági statisztikával összhangban álló meghatározásával. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
A 177/2008/EK rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékletében található nyilvántartási jellemzők felsorolását, meghatározásaikat és folytonossági szabályaikat, és kiegészítse a rendeletet a vállalkozások nyilvántartásainak minőségére vonatkozó közös előírásokkal és a nyilvántartások naprakésszé tételére vonatkozó szabályokkal és annak meghatározásával, hogy egyes gazdasági egységeket és a gazdasági egységek egyes csoportjait milyen mértékig kell belefoglalni a nyilvántartásba, továbbá az egységek mezőgazdasági statisztikával összhangban álló meghatározásával. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 70 pont – 3 bekezdés – 1 pont
177/2008/EK rendelet
3 cikk – 6 bekezdés
„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak meghatározásához, hogy milyen mértékig kell belefoglalni a nyilvántartásba a kevesebb mint fél alkalmazottat foglalkoztató gazdasági egységeket, valamint a tagállamok számára statisztikai jelentőséggel nem bíró, teljesen honos gazdasági egységek csoportjait, továbbá az egységek mezőgazdasági statisztikával összhangban álló meghatározásához.”
„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából annak meghatározása révén, hogy milyen mértékig kell belefoglalni a nyilvántartásba a kevesebb mint fél alkalmazottat foglalkoztató gazdasági egységeket, valamint a tagállamok számára statisztikai jelentőséggel nem bíró, teljesen honos gazdasági egységek csoportjait, továbbá az egységek mezőgazdasági statisztikával összhangban álló meghatározásához.”
Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 70 pont – 3 bekezdés – 3 pont
177/2008/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a közös minőségi előírásokra vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából az (1) bekezdésben említett, a vállalkozások nyilvántartásainak minőségére vonatkozó közös előírások megállapítása révén.
Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 70 pont – 3 bekezdés – 3 pont
177/2008/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határozatokat fogad el a minőségről szóló beszámolók tartalmára és gyakoriságára vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárás keretében kell elfogadni.
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határozatokat fogad el a (2) bekezdésben említett, minőségről szóló beszámolók szerkezetére, részletes szabályaira és gyakoriságára vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárás keretében kell elfogadni.
Módosítás 179
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 70 pont – 3 bekezdés – 4 pont
177/2008/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nyilvántartások naprakésszé tételére vonatkozó szabályokra vonatkozóan.”
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a nyilvántartások naprakésszé tételére vonatkozó szabályok meghatározása révén.”
Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 70 pont – 3 bekezdés – 6 pont
177/2008/EK rendelet
15a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (6) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésében és a 8. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 70 pont – 3 bekezdés – 6 pont
177/2008/EK rendelet
15a cikk – 6 bekezdés
(6)  A 3. cikk (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 3. cikk (6) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 1 pont
295/2008/EK rendelet
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
„A (2) bekezdés j) pontjában említett rugalmas modul használatát a tagállamokkal szoros együttműködésben kell megtervezni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak alkalmazási körére, a mutatók listájára, a referencia-időszakra, a megfigyelt tevékenységek körére és a minőségi követelményekre vonatkozóan. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust a referencia-időszak kezdetét megelőzően legalább 12 hónappal kell elfogadni. A Bizottság meghatározza az információk szükségességét és az adatgyűjtésnek a vállalkozásokra háruló teherre és a tagállamok kiadásaira gyakorolt hatását is.”
„A (2) bekezdés j) pontjában említett rugalmas modul használatát a tagállamokkal szoros együttműködésben kell megtervezni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a rugalmas modul alkalmazási körének, a mutatók listájának, a referencia-időszaknak, a megfigyelt tevékenységek körének és a minőségi követelményeknek a meghatározása révén kiegészítse e rendeletet. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust a referencia-időszak kezdetét megelőzően legalább 12 hónappal kell elfogadni. A Bizottság meghatározza az információk szükségességét és az adatgyűjtésnek a vállalkozásokra háruló teherre és a tagállamok kiadásaira gyakorolt hatását is.”
Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 2 pont
295/2008/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kísérleti tanulmányok értékelése alapján szükséges intézkedésekre vonatkozóan.”
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a kísérleti tanulmányok értékelése alapján szükséges intézkedések meghatározása révén.”
Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 3 pont
295/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés
„(2) Annak érdekében, hogy uniós összesítéseket lehessen készíteni, a tagállamok nemzeti részeredményeket állítanak össze a NACE Rev. 2. szintjei szerint, ahogy e rendelet mellékleteiben vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban elő van írva. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.”
„(2) Uniós összesítések készítése céljából, a tagállamok nemzeti részeredményeket állítanak össze a NACE Rev. 2. szintjei szerint, ahogy e rendelet mellékleteiben vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban elő van írva. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 11b. cikknek megfelelően ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletet kiegészítése céljából a NACE Rev. 2. megfelelő szintjének meghatározása révén.”
Módosítás 185
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 4 pont – a pont
295/2008/EK rendelet
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
Az eredményeket megfelelő technikai formátumban, a referencia-időszak végétől kezdődő időtartamon belül kell továbbítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 3. cikk (2) bekezdése a)–h), valamint j) pontjában foglalt modulokra vonatkozó referencia-időszakra vonatkozóan, amely időtartam nem lehet hosszabb 18 hónapnál. A 3. cikk (2) bekezdése i) pontjában foglalt modul vonatkozásában ez az időtartam nem haladhatja meg a 30 vagy 18 hónapot, a IX. melléklet 9. szakaszában megállapítottaknak megfelelően. Ezenkívül csekély számú becsült előzetes eredményt a referencia-időszak végétől kezdődő rövidebb időtartamon belül kell továbbítani, amely időtartamot a 3. cikk (2) bekezdése a)–g) pontjaiban foglalt modulokra ugyanezen eljárásnak megfelelően határoznak meg, és amely időtartam nem lehet hosszabb 10 hónapnál.
Az eredményeket megfelelő technikai formátumban, a referencia-időszak végétől kezdődő időtartamon belül kell továbbítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a 3. cikk (2) bekezdése a)–h), valamint j) pontjában foglalt modulokra vonatkozó referencia-időszak meghatározása révén, amely időtartam nem lehet hosszabb 18 hónapnál. A 3. cikk (2) bekezdése i) pontjában foglalt modul vonatkozásában ez az időtartam nem haladhatja meg a 30 vagy 18 hónapot, a IX. melléklet 9. szakaszában megállapítottaknak megfelelően. Ezenkívül csekély számú becsült előzetes eredményt a referencia-időszak végétől kezdődő rövidebb időtartamon belül kell továbbítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából a 3. cikk (2) bekezdésének a)–g) pontjában foglalt modulokra vonatkozó időszak meghatározása révén, amely időtartam nem lehet hosszabb 10 hónapnál.
Módosítás 186
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 4 pont – b pont
295/2008/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 2013. április 29-ig, valamint azt követően minden ötödik évben a CETO-megjelölésre és a tagállamok csoportosítására vonatkozó szabályok felülvizsgálatára vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 2013. április 29-ig, valamint azt követően minden ötödik évben a CETO-megjelölésre és a tagállamok csoportosítására vonatkozó szabályok felülvizsgálata révén.
Módosítás 187
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 6 pont
295/2008/EK rendelet
11a cikk – bevezető rész
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a következőkre vonatkozóan:
Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 6 pont
295/2008/EK rendelet
11b cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (4) bekezdése, a 4. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (2) és (3) bekezdése, a 11a. cikk, az I. melléklet 5., 6. szakasza, 8. szakaszának 1. és 2. pontja, a II., III. és IV. melléklet 6. szakasza, a VI. melléklet 7. szakasza, a VIII. melléklet 3. szakasza, 4. szakaszának 2. és 3. pontja, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontja és a 10. szakaszának 2. pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (4) bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 11a. cikkben, az I. melléklet 5., 6. szakaszában, 8. szakaszának 1. és 2. pontjában, a II., III. és IV. melléklet 6. szakaszában, a VI. melléklet 7. szakaszában, a VIII. melléklet 3. szakaszában, 4. szakaszának 2. és 3. pontjában, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontjában és a 10. szakaszának 2. pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 189
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 6 pont
295/2008/EK rendelet
11b cikk – 6 bekezdés
(6)  A 3. cikk (4) bekezdése, a 4. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (2) és (3) bekezdése, a 11a. cikk, az I. melléklet 5., 6. szakasza, 8. szakaszának 1. és 2. pontja, a II., III. és IV. melléklet 6. szakasza, a VI. melléklet 7. szakasza, a VIII. melléklet 3. szakasza, 4. szakaszának 2. és 3. pontja, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontja és a 10. szakaszának 2. pontja értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 3. cikk (4) bekezdése, a 4. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (2) és (3) bekezdése, a 11a. cikk, az I. melléklet 5., 6. szakasza, 8. szakaszának 1. és 2. pontja, a II., III. és IV. melléklet 6. szakasza, a VI. melléklet 7. szakasza, a VIII. melléklet 3. szakasza, 4. szakaszának 2. és 3. pontja, a IX. melléklet 8. szakaszának 2. és 3. pontja és a 10. szakaszának 2. pontja értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 190
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 8 pont – a pont
295/2008/EK rendelet
I melléklet – 1 szakasz – 1 bekezdés
Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az adatokat a 9. szakasznak megfelelő bontásban kell összeállítani. Mindazonáltal a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első olyan referenciaévre vonatkozóan, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokkal kapcsolatos statisztikákat kell összeállítani.
Az első referenciaév, amelyre vonatkozóan statisztikák összeállítására kerül sor, a 2008. naptári év. Az adatokat a 9. szakasznak megfelelő bontásban kell összeállítani. Mindazonáltal a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából az első olyan referenciaév megállapítása révén, amelyre vonatkozóan a NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokkal kapcsolatos statisztikákat kell összeállítani.
Módosítás 191
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 8 pont – a pont
295/2008/EK rendelet
I melléklet – 6 szakasz – 1 bekezdés
A tagállamoknak valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezniük kell a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben szerepeltet, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatókra vonatkozóan.
A tagállamoknak valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezniük kell a 95%-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben szerepeltet, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a kulcsfontosságú mutatók megállapítása révén.
Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 8 pont – b pont – i pont
295/2008/EK rendelet
I melléklet – 8 szakasz – 1 bekezdés
„1. Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani, kivéve a NACE Rev. 2. 64.11. és 64.19. szakágazatát. A NACE Rev. 2. 64.11. és 64.19. szakágazata esetében a továbbítás határideje 10 hónap. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokra vonatkozó eredmények továbbításának határidejére vonatkozóan.”
„1. Az eredményeket a referencia-időszak naptári évének végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani, kivéve a NACE Rev. 2. 64.11. és 64.19. szakágazatát. A NACE Rev. 2. 64.11. és 64.19. szakágazata esetében a továbbítás határideje 10 hónap. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. 64.2., 64.3. és 64.9. alágazatba és 66. ágazatba tartozó tevékenységi osztályokra vonatkozó eredmények továbbítási határidejének megállapítása révén.”
Módosítás 193
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 8 pont – b pont – ii pont
295/2008/EK rendelet
I melléklet – 8 szakasz – 2 bekezdés – 2 albekezdés
„Ezeket az előzetes eredményeket vagy becsléseket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintje (alágazat) szerint kell csoportosítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. 66. ágazata esetében az előzetes eredmények vagy becslések továbbítására vonatkozóan.”
„Ezeket az előzetes eredményeket vagy becsléseket a NACE Rev. 2. három számjegyű szintje (alágazat) szerint kell csoportosítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően ezen rendelet kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. 66. ágazatot érintő előzetes eredmények vagy becslések továbbításának meghatározása révén.”
Módosítás 194
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 9 pont
295/2008/EK rendelet
II melléklet – 6 szakasz – 1 bekezdés
A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatókra vonatkozóan.
A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatók megállapítása révén.
Módosítás 195
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 10 pont
295/2008/EK rendelet
III melléklet – 6 szakasz – 1 bekezdés
A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatókra vonatkozóan.
A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatók megállapítása révén.
Módosítás 196
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 11 pont
295/2008/EK rendelet
IV melléklet – 6 szakasz – 1 bekezdés
A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatókra vonatkozóan.
A tagállamok valamennyi kulcsfontosságú mutató vonatkozásában jelezni fogják a 95 %-os konfidenciaszinthez tartozó pontosság mértékét, amelyet a Bizottság a 13. cikkben meghatározott jelentésben fog szerepeltetni, figyelembe véve az említett cikk alkalmazását az egyes tagállamokban. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kulcsfontosságú mutatók megállapítása révén.
Módosítás 197
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 12 pont
295/2008/EK rendelet
VI melléklet – 7 szakasz – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az eredmények továbbításának határidejére vonatkozóan, amely nem lehet hosszabb a referenciaév végétől számított 10 hónapnál.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az eredmények továbbítási határidejének megállapítása révén, amely nem lehet hosszabb a referenciaév végétől számított 10 hónapnál.
Módosítás 198
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 13 pont – a pont
295/2008/EK rendelet
VIII melléklet – 3 szakasz – 1 bekezdés – 5 mondat
„E tanulmány alapján a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alsó határérték megváltoztatására vonatkozóan.
E tanulmány alapján a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet módosítása céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a referencialakosság alsó határértékének megváltoztatása révén.
Módosítás 199
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 13 pont – b pont
295/2008/EK rendelet
VIII melléklet – 4 szakasz – 2 és 3 bekezdés – táblázat
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a terméktípusonkénti bontás meghatározására vonatkozóan.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a terméktípusonkénti bontás meghatározása révén.”
(Ez a módosítás „Az árbevétel terméktípus szerinti bontása” táblázatban a „Megjegyzés” oszlopban található mondatot érinti.)
Módosítás 200
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 14 pont – a pont
295/2008/EK rendelet
IX melléklet – 8 szakasz – 2 bekezdés
2.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egyes eredményekre vonatkozóan, amelyeket a 10. szakaszban felsorolt részletességig méretosztály szerint is meg kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a méretosztály szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.
2.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak meghatározása révén, hogy egyes eredmények, amelyeket a 10. szakaszban felsorolt részletességig méretosztály szerint is le kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a méretosztály szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.
Módosítás 201
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 14 pont – a pont
295/2008/EK rendelet
IX melléklet – 8 szakasz – 3 bekezdés
3.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egyes eredményekre vonatkozóan, amelyeket a 10. szakaszban felsorolt részletességig jogi forma szerint is meg kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a jogi forma szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.
3.  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak meghatározása révén, hogy egyes eredmények, amelyeket a 10. szakaszban felsorolt részletességig jogi forma szerint is le kell bontani, a NACE Rev. 2. L, M és N nemzetgazdasági ága kivételével, amely esetében a jogi forma szerinti bontást csak alágazati szintig kell előállítani.
Módosítás 202
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 71 pont – 3 bekezdés – 14 pont – b pont
295/2008/EK rendelet
IX melléklet – 10 szakasz – 2 bekezdés – „Speciális aggregátumok” alszakasz
Az információs és kommunikációs technológiai szektorra vonatkozó uniós szintű vállalkozásdemográfiai statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. számos továbbítandó speciális aggregátumára vonatkozóan.
Az információs és kommunikációs technológiai szektorra vonatkozó uniós szintű vállalkozásdemográfiai statisztikák összeállításának lehetővé tétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen rendelet kiegészítése céljából a 11b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NACE Rev. 2. számos továbbítandó speciális aggregátum meghatározása révén.
Módosítás 203
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 73 pont – 3 bekezdés – 1 pont
452/2008/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a következők tekintetében kiegészítse ezt a rendeletet:
Módosítás 204
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 73 pont – 3 bekezdés – 2 pont
452/2008/EK rendelet
6a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 205
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 74 pont – 3 bekezdés – 1 pont – b pont
453/2008/EK rendelet
2 cikk – 1a bekezdés
„Az első bekezdés 1. pontja alkalmazásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az „aktív lépések megtétele annak érdekében, hogy megfelelő jelöltet találjon” és a „meghatározott idő” fogalmakat.”
„Az első bekezdés 1. pontja alkalmazásában a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az „aktív lépések megtétele annak érdekében, hogy megfelelő jelöltet találjon” és a „meghatározott idő” fogalmak meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 206
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 74 pont – 3 bekezdés – 2 pont
453/2008/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok a negyedéves adatokat az adott referencia-időpontokra vonatkozóan állítják össze. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az adott referencia-időpontokat.”
(1)  A tagállamok a negyedéves adatokat az adott referencia-időpontokra vonatkozóan állítják össze. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az adott referencia-időpontok meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 207
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 74 pont – 3 bekezdés – 3 pont
453/2008/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első referencia-negyedév időpontját, valamint a továbbítás határidejét. A negyedéves adatok korábbi negyedévekre vonatkozó esetleges revízióját ezzel egyidejűleg kell továbbítani.
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen rendelet kiegészítése céljából az első referencia-negyedév időpontjának, valamint a továbbítás tagállamokra vonatkozó határidejének meghatározása révén. A negyedéves adatok korábbi negyedévekre vonatkozó esetleges revízióját ezzel egyidejűleg kell továbbítani.
A tagállamok az adatokat és a metaadatokat a Bizottság által végrehajtási jogi aktus révén meghatározott formátumban továbbítják a Bizottságnak (Eurostat). Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 9. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
A tagállamok az adatokat és a metaadatokat a Bizottság által végrehajtási jogi aktusok révén meghatározott technikai formátumban továbbítják a Bizottságnak (Eurostat), és megadják azok forrását. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 9. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
Módosítás 208
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 74 pont – 3 bekezdés – 4 pont
453/2008/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a megvalósíthatósági tanulmányok sorozatának létrehozására szolgáló megfelelő keretekre vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a megvalósíthatósági tanulmányok sorozatának létrehozására szolgáló megfelelő keretek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 209
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 74 pont – 3 bekezdés – 5 pont
453/2008/EK rendelet
8a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 2. cikk, a 3. cikk (1) bekezdése, az 5. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 2. cikkben, a 3. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 7. cikk (1) és (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 210
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 75 pont – 2 bekezdés – 1 pont – a pont
763/2008/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a későbbi referenciaévek meghatározására vonatkozóan. A referenciaévnek minden évtized elejére kell esnie;
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a későbbi referenciaévek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. A referenciaévnek minden évtized elejére kell esnie;
Módosítás 211
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 75 pont – 2 bekezdés – 1 pont – b pont
763/2008/EK rendelet
5 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a rendelet előírásainak teljesítése céljából továbbítandó statisztikai adatok és metaadatok programjának létrehozására vonatkozóan.
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy az e rendelet előírásainak teljesítése céljából továbbítandó statisztikai adatok és metaadatok programjának létrehozása révén kiegészítse e rendeletet.
Módosítás 212
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 75 pont – 2 bekezdés – 3 pont
763/2008/EK rendelet
7a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (1) és (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 213
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 76 pont – 3 bekezdés – 2 pont
1099/2008/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a NACE-osztályozás felülvizsgálatának hatálybalépését követően a fogalommeghatározásokat a vonatkozó NACE-hivatkozások beemelésével tovább pontosítsa.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően e rendelet módosítása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a NACE-osztályozás felülvizsgálatának hatálybalépését követően a fogalommeghatározásokat a vonatkozó NACE-hivatkozások beemelésével tovább pontosítsa.
Módosítás 214
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 76 pont – 3 bekezdés – 4 pont
1099/2008/EK rendelet
8 cikk – 2 bekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az éves atomenergia-statisztikák tekintetében.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az éves atomenergia-statisztikák megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 215
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 76 pont – 3 bekezdés – 5 pont – a pont
1099/2008/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a megújuló energiákra vonatkozó statisztikák és a végső energiafogyasztásra vonatkozó statisztikák tekintetében.
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a megújuló energiákra vonatkozó statisztikák és a végső energiafogyasztásra vonatkozó statisztikák megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 216
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 76 pont – 3 bekezdés – 7 pont
1099/2008/EK rendelet
10a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk (2) és (3) bekezdése, az 5. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk és a 9. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikkében és a 9. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 217
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 2 pont
1338/2008/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Az adatokat a mellékletekben vagy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított határidőkön belül, az előírt időközönként, és az ott jelzett tárgyidőszakok tekintetében szolgáltatják. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.
Az adatokat a mellékletekben vagy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított határidőkön belül, az előírt időközönként, és az ott jelzett tárgyidőszakok tekintetében szolgáltatják. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése révén.
Módosítás 218
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 3 pont
1338/2008/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a következők meghatározása révén:
Módosítás 219
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 4 pont
1338/2008/EK rendelet
9a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (1) bekezdése és az I., II., III., IV. és V. melléklet c), d) és e) pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (1) bekezdésében és az I., II., III., IV. és V. melléklet c), d) és e) pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 220
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 6 pont – a pont
1338/2008/EK rendelet
I melléklet – c pont – 1 bekezdés
Az EHIS-ből származó statisztikákat ötévente kell szolgáltatni; egyéb adatok – mint például a morbiditásra vagy a balesetekre és sérülésekre vonatkozó adatok – gyűjtése, valamint egyes meghatározott felmérési modulok tekintetében más gyakoriságra lehet szükség. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az adatszolgáltatásra vonatkozó első tárgyévvel, időközzel és határidővel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.
Az EHIS-ből származó statisztikákat ötévente kell szolgáltatni; egyéb adatok – mint például a morbiditásra vagy a balesetekre és sérülésekre vonatkozó adatok – gyűjtése, valamint egyes meghatározott felmérési modulok tekintetében más gyakoriságra lehet szükség. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az adatszolgáltatásra vonatkozó első tárgyévvel, időközzel és határidővel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 221
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 6 pont – b pont
1338/2008/EK rendelet
I melléklet – d pont – 2 bekezdés
Nem feltétlenül kell valamennyi témakörre kitérni minden egyes adatszolgáltatáskor. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.
Nem feltétlenül kell valamennyi témakörre kitérni minden egyes adatszolgáltatáskor. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 222
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 6 pont – c pont
1338/2008/EK rendelet
I melléklet – e pont – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a metaadatok – köztük a felhasznált felmérések és egyéb források jellemzőire, a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felhasznált felmérések és egyéb források jellemzőire, a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 223
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 7 pont – a pont
1338/2008/EK rendelet
II melléklet – c pont – 1 bekezdés
A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az adatszolgáltatásra vonatkozó első tárgyévvel, időközzel és határidővel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.
A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az adatszolgáltatásra vonatkozó első tárgyévvel, időközzel és határidővel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 224
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 7 pont – b pont
1338/2008/EK rendelet
II melléklet – d pont – 4 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 225
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 7 pont – c pont
1338/2008/EK rendelet
II melléklet – e pont – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a metaadatok – köztük a felhasznált források és adatgyűjtemények jellemzőire, a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felhasznált források és adatgyűjtemények jellemzőire, a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 226
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 8 pont – a pont
1338/2008/EK rendelet
III melléklet – c pont – 1 bekezdés
A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első tárgyévvel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan. Az adatokat legkésőbb a tárgyév végétől számított 24 hónapon belül kell beküldeni. Ideiglenes vagy becsült adatok korábban is szolgáltathatók. Népegészségügyi balesetek esetében kiegészítésképpen egyedi adatgyűjtések végezhetők, vagy valamennyi haláleset vagy bizonyos halálokok tekintetében.
A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az első tárgyévvel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Az adatokat legkésőbb a tárgyév végétől számított 24 hónapon belül kell beküldeni. Ideiglenes vagy becsült adatok korábban is szolgáltathatók. Népegészségügyi balesetek esetében kiegészítésképpen egyedi adatgyűjtések végezhetők, vagy valamennyi haláleset vagy bizonyos halálokok tekintetében.
Módosítás 227
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 8 pont – b pont
1338/2008/EK rendelet
III melléklet – d pont – 4 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 228
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 8 pont – c pont
1338/2008/EK rendelet
III melléklet – e pont – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 229
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 9 pont – a pont
1338/2008/EK rendelet
IV melléklet – c pont – 1 bekezdés
A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első tárgyévvel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan. Az adatokat legkésőbb a tárgyév végétől számított 18 hónapon belül kell beküldeni.
A statisztikákat évente kell szolgáltatni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az első tárgyévvel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Az adatokat legkésőbb a tárgyév végétől számított 18 hónapon belül kell beküldeni.
Módosítás 230
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 9 pont – b pont
1338/2008/EK rendelet
IV melléklet – d pont – 4 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 231
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 9 pont – c pont
1338/2008/EK rendelet
IV melléklet – e pont – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, a munkabalesetek bejelentési arányára, és adott esetben a mintavételi jellemzőkre, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok– szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, a munkabalesetek bejelentési arányára, és adott esetben a mintavételi jellemzőkre, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok– szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 232
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 10 pont – a pont
1338/2008/EK rendelet
V melléklet – c pont – 1 bekezdés
A foglalkozási betegségekre vonatkozó statisztikákat évente kell szolgáltatni, és legkésőbb a tárgyév végétől számított 15 hónapon belül kell beküldeni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a többi összegyűjtött adat szolgáltatására vonatkozó tárgyidőszakokkal, időközökkel és határidőkkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.
A foglalkozási betegségekre vonatkozó statisztikákat évente kell szolgáltatni, és legkésőbb a tárgyév végétől számított 15 hónapon belül kell beküldeni. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a többi összegyűjtött adat szolgáltatására vonatkozó tárgyidőszakokkal, időközökkel és határidőkkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 233
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 10 pont – b pont
1338/2008/EK rendelet
V melléklet – d pont – 4 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fentebb felsorolt témakörök jellemzőivel, úgymint változókkal, meghatározásokkal és osztályozásokkal, valamint az osztályozási paraméterekkel kapcsolatos intézkedések megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 234
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 77 pont – 2 bekezdés – 10 pont – c pont
1338/2008/EK rendelet
V melléklet – e pont – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a metaadatok – köztük a felmért lakosságra, valamint az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információkra vonatkozó metaadatok – szolgáltatásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 235
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 78 pont – 2 bekezdés – 2 pont
1185/2009/EK rendelet
5a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (1a), (2) és (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (1a), (2) és (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 236
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 1 pont – a pont
1606/2002/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nemzetközi számviteli standardok Unión belül történő alkalmazásáról.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a nemzetközi számviteli standardok (a továbbiakban: elfogadott nemzetközi számviteli standardok) Unión belül történő alkalmazhatóságának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 237
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 1 pont – a pont
1606/2002/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Ha a pénzügyi piacok stabilitását közvetlenül fenyegető esetleges kockázatok esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e bekezdés értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az 5b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.;
törölve
Módosítás 238
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 1 a pont (új)
1606/2002/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés
1a.  A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„A 2005. január 1-jén vagy ezt követően kezdődő valamennyi üzleti évről a tagállamok joga által szabályozott társaságok összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardok alapján állítják össze, ha a fordulónapjukon az értékpapírjaik forgalmazása engedélyezett az 1993. május 10-i, az értékpapír befektetési szolgáltatásokról szóló 93/22/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (13) bekezdése értelmében valamelyik tagállam szabályozott piacán.”
„A 2005. január 1-jén vagy ezt követően kezdődő valamennyi üzleti évről a tagállamok joga által szabályozott társaságok összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardok alapján állítják össze, ha a fordulónapjukon az értékpapírjaik forgalmazása engedélyezett a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 21. pontjában meghatározott szabályozott piacon.”
Módosítás 239
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 1 b pont (új)
1606/2002/EK rendelet
5 cikk
1b.  Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„5. cikk
„5. cikk
Az éves beszámolóra és a nem nyilvánosan működő társaságokra vonatkozó választási lehetőségek
Az éves beszámolóra és a nem nyilvánosan működő társaságokra vonatkozó választási lehetőségek
A tagállamok megengedhetik, vagy megkövetelhetik, hogy
A tagállamok megengedhetik, vagy megkövetelhetik, hogy
a)  a 4. cikkben említett társaságok az éves beszámolójukat;
a)  a 4. cikkben említett társaságok az éves beszámolójukat;
b)  a 4. cikkben nem említett társaságok az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat és/vagy az éves beszámolójukat
b)  a 4. cikkben nem említett társaságok az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat és/vagy az éves beszámolójukat
a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal összhangban készítsék el.”
a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal összhangban készítsék el.”
Módosítás 240
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 2 pont
1606/2002/EK rendelet
5a cikk – 2 bekezdés
2.  A Bizottságnak a 3. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
2.  A 3. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a Bizottságnak adott felhatalmazás ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 241
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 2 pont
1606/2002/EK rendelet
5a cikk – 6 bekezdés
A 3. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
6.   A 3. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 242
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 2 pont
1606/2002/EK rendelet
5b cikk
5b. cikk
törölve
Sürgősségi eljárás
(1)  Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács az 5a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.
Módosítás 243
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 3 pont
1606/2002/EK rendelet
6 és 7 cikkek
3.  A 6. és 7. cikket el kell hagyni.
3.  A 6. cikket el kell hagyni.
Módosítás 244
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VIII rész – 79 pont – 2 bekezdés – 3 a pont (új)
1606/2002/EK rendelet
7 cikk
3a.  A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„7. cikk
„7. cikk
Beszámolás és koordináció
Beszámolás és koordináció
1.  A Bizottság rendszeres kapcsolatot tart fenn a bizottsággal az IASB folyamatban lévő projektjei és bármely, az IASB által kiadott kapcsolódó dokumentum aktuális állapota ügyében, annak érdekében, hogy összehangolják az álláspontokat, és elősegítsék azokat a megbeszéléseket, amelyeknek tárgya az ezekből a projektekből vagy dokumentumokból várhatóan kialakuló standardok elfogadása.
1.  A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az IASB folyamatban lévő projektjei és bármely, az IASB által kiadott kapcsolódó dokumentum aktuális állapota ügyében, annak érdekében, hogy összehangolják az álláspontokat, és elősegítsék azokat a megbeszéléseket, amelyeknek tárgya az ezekből a projektekből vagy dokumentumokból várhatóan kialakuló standardok elfogadása.
2.  A Bizottság megfelelően értesíti a bizottságot, amennyiben egy standard elfogadását nem szándékozik javasolni.”
2.  A Bizottság megfelelően és kellő időben értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot, amennyiben egy standard elfogadását nem szándékozik javasolni.”
Módosítás 245
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VIII rész – 80 pont – 1 bekezdés
A 2009/110/EK irányelvnek az infláció vagy a technológiai és a piaci fejlődés figyelembevétele céljából történő kiigazítása, valamint az ezen irányelv alóli mentességek következetes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa az irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
A 2009/110/EK irányelv 14. cikkében szerepel egy felhatalmazás, amelynek értelmében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban „a Bizottság elfogadhat olyan intézkedéseket, amelyek ezen irányelv rendelkezéseinek naprakésszé tételéhez szükségesek az infláció vagy a technológiai és a piaci fejlődés figyelembevétele érdekében”. Az ilyen felhatalmazás – amennyiben további változtatások nélkül felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására irányuló felhatalmazásra igazítanák ki – nem teljesítené az EUMSZ 290. cikkében foglalt, a felhatalmazás céljainak, tartalmának és alkalmazási körének kifejezett meghatározására vonatkozó követelményeket. Tekintettel arra, hogy a Bizottság eddig nem vette igénybe a felhatalmazást, azt el kell hagyni.
Módosítás 246
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VIII rész – 80 pont – 2 bekezdés – 1 pont
2009/110/EK irányelv
14 cikk
1.  A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:
1.  A 14. cikket el kell hagyni.
14. cikk
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el:
a)  ezen irányelvnek az inflációs vagy a technológiai és a piaci fejlődés figyelembevétele érdekében történő módosítása céljából;
b)  az 1. cikk (4) és (5) bekezdésének az azokban a rendelkezésekben említett mentességek következetes alkalmazásának biztosítása érdekében történő módosítása céljából.;
Módosítás 247
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VIII rész – 80 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2009/110/EK irányelv
14a cikk
2.  A rendelet a következő 14a. cikkel egészül ki:
törölve
„14a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak a 14. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 14. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 14. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.; ’
Módosítás 248
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 81 pont – 2 bekezdés – 4 pont
75/324/EGK irányelv
10a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk és a 10. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak az 5. cikkben és a 10. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 249
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 81 pont – 2 bekezdés – 4 pont
75/324/EGK irányelv
10a cikk – 6 bekezdés
(6)  Az 5. cikk és a 10. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  Az 5. cikk és a 10. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 250
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 83 pont – 2 bekezdés – 1 pont
80/181/EGK irányelv
6a cikk – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6c. cikknek megfelelően a kiegészítő jelöléseket megállapító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 6c. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a kiegészítő jelölések megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet.
Módosítás 251
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 83 pont – 2 bekezdés – 2 pont
80/181/EGK irányelv
6c cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 6a. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 6a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 252
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 83 pont – 2 bekezdés – 2 pont
80/181/EGK irányelv
6c cikk – 6 bekezdés
(6)  A 6a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 6a. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 253
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 84 pont – 2 bekezdés – 1 pont
97/67/EK irányelv
16 cikk – 6 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza ezeket a szabványosított feltételeket.;
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 21a. cikknek megfelelően ennek az irányelvnek a kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza ezeket a szabványosított feltételeket.
Módosítás 254
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 84 pont – 2 bekezdés – 3 pont
97/67/EK irányelv
20a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 16. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 16. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 255
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 86 pont – 2 bekezdés – 3 pont
2003/2003/EK rendelet
31a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 29. cikk (4) bekezdése és a 31. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 29. cikk (4) bekezdésében és a 31. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 256
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 88 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2004/10/EK irányelv
3b cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 3a. cikk és az 5. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 3a. cikkben és az 5. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 257
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 90 pont – 2 bekezdés – 1 pont
2006/123/EK irányelv
23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa az annak meghatározására vonatkozó közös kritériumokat, hogy mi felel meg a kockázat jellegének és mértékének az e cikk (1) bekezdésében említett biztosítás vagy garanciák alkalmazásában.;
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39a. cikknek megfelelően ennek az irányelvnek a kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, megállapítva az annak meghatározására vonatkozó közös kritériumokat, hogy mi felel meg a kockázat jellegének és mértékének az e cikk (1) bekezdésében említett biztosítás vagy garanciák alkalmazásában.
Módosítás 258
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 90 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2006/123/EK irányelv
36 cikk – 1 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a 28. és 35. cikkben előírt időkorlátokat.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 28. és 35. cikkben előírt időkorlátok meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.
Módosítás 259
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 90 pont – 2 bekezdés – 3 pont
2006/123/EK irányelv
39a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak az 23. cikk (4) bekezdése és a 36. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 23. cikk (4) bekezdésében és a 36. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 260
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 90 pont – 2 bekezdés – 3 pont
2006/123/EK irányelv
39a cikk – 6 bekezdés
(6)  Az 23. cikk (4) bekezdése és a 36. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 23. cikk (4) bekezdése és a 36. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 261
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 91 pont – 1 bekezdés – második franciabekezdés
–  módosítsa bizonyos esetekben a rendelet mellékleteit,
–  módosítsa a rendelet mellékleteit,
Módosítás 262
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 91 pont – 3 bekezdés – 1 pont
1907/2006/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a vizsgálati módszerek megállapítása érdekében a 131a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 131a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a vizsgálati módszerek megállapítása révén.
Módosítás 263
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 91 pont – 3 bekezdés – 2 pont
1907/2006/EK rendelet
41 cikk – 7 bekezdés
„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Ügynökséggel folytatott konzultációt követően a 131a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megváltoztassa a kiválasztott dokumentációk százalékarányát, és az (5) bekezdésben foglalt kritériumokat módosítsa, vagy azokhoz továbbiakat csatoljon.”
„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Ügynökséggel folytatott konzultációt követően a 131a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet módosítása céljából a kiválasztott dokumentációk százalékarányának megváltoztatása, és az (5) bekezdésben foglalt kritériumok frissítése vagy újakkal való kiegészítése révén.”
Módosítás 264
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 91 pont – 3 bekezdés – 4 a pont (új)
1907/2006/EK rendelet
73 cikk – 2 bekezdés
4a.  A 73. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(2)  A végső határozatot a 133. cikk (4) bekezdésében említett eljárással összhangban hozzák meg. A Bizottság a módosítástervezetet legalább 45 nappal a szavazást megelőzően megküldi a tagállamok részére.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 131a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el e rendeletnek a XVII. melléklet módosítására vonatkozó végső határozattal történő kiegészítése céljából.”
Módosítás 265
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 91 pont – 3 bekezdés – 6 pont
1907/2006/EK rendelet
131a cikk
„131a. cikk
„131a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak a 13. cikk (2) és (3) bekezdése, a 41. cikk (7) bekezdése, az 58. cikk (1) és (8) bekezdése, a 68. cikk (1) és (2) bekezdése, a 131. cikk és a 138. cikk (9) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 13. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 41. cikk (7) bekezdésében, az 58. cikk (1) és (8) bekezdésében, a 68. cikk (1) és (2) bekezdésében, a73. cikk (2) bekezdésében, a 131. cikkben és a 138. cikk (9) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. cikk (2) és (3) bekezdése, a 41. cikk (7) bekezdése, az 58. cikk (1) és (8) bekezdése, a 68. cikk (1) és (2) bekezdése, a 131. cikk és a 138. cikk (9) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 41. cikk (7) bekezdésében, az 58. cikk (1) és (8) bekezdésében, a 68. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 73. cikk (2) bekezdésében, a 131. cikkben és a 138. cikk (9) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 13. cikk (2) és (3) bekezdése, a 41. cikk (7) bekezdése, az 58. cikk (1) és (8) bekezdése, a 68. cikk (1) és (2) bekezdése, a 131. cikk és a 138. cikk (9) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 13. cikk (2) és (3) bekezdése, a 41. cikk (7) bekezdése, az 58. cikk (1) és (8) bekezdése, a 68. cikk (1) és (2) bekezdése, a 73. cikk (2) bekezdése, a 131. cikk és a 138. cikk (9) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
_____________________
_____________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
Módosítás 266
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 94 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2009/48/EK irányelv
46a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 46. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 46. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 267
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 94 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2009/48/EK irányelv
46a cikk – 6 bekezdés
(6)  A 46. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 46. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 268
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 97 pont – 2 bekezdés – 1 pont – a pont
2009/125/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően ilyen jellegű felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése révén.
Módosítás 269
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 97 pont – 2 bekezdés – 1 pont – c pont
2009/125/EK irányelv
15 cikk – 10 bekezdés
(10)  Adott esetben a környezettudatos tervezésre vonatkozó feltételeket megállapító felhatalmazáson alapuló jogi aktus tartalmaz a különböző környezetvédelmi szempontok mérlegelésére vonatkozó rendelkezéseket.
(10)  Adott esetben a környezettudatos tervezésre vonatkozó feltételeket megállapító felhatalmazáson alapuló jogi aktus tartalmaz a különböző környezetvédelmi szempontok mérlegelésére vonatkozó rendelkezéseket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése révén.”
Módosítás 270
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 97 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2009/125/EK irányelv
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadja ezeket az intézkedéseket.
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítéseként felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadja ezeket az intézkedéseket.
Módosítás 271
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 97 pont – 2 bekezdés – 3 pont
2009/125/EK irányelv
18a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 15. cikk (1) bekezdése és a 16. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 15. cikk (1) bekezdése és a 16. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 272
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 98 pont – 2 bekezdés – 2 pont
661/2009/EK rendelet
14. cikk
„14. cikk
„14. cikk
Felhatalmazás
Felhatalmazás
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően a műszaki fejlődés fényében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következő területeken:
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a.cikknek megfelelően a műszaki fejlődés fényében e rendelet módosítása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők meghatározása révén:
a)  a II. melléklet B. és C. részében meghatározott gördülő-ellenállásra és gördülési zajra vonatkozó határértékeket módosító intézkedések, amennyiben erre a vizsgálati eljárások változásainak eredményeként szükség van, anélkül, hogy hátrányosan érintenék a környezetvédelem szintjét;
b)  a IV. mellékletet módosító rendelkezések, hogy az kiterjedjen a 97/836/EK határozat 4. cikkének (4) bekezdése értelmében kötelező ENSZ EGB-előírásokra.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően a műszaki fejlődés fényében e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőket:
a)  részletes szabályok a gépjárművek, azok pótkocsijai, alkatrészei és önálló műszaki egységei típusjóváhagyásához szükséges különös eljárások, vizsgálatok és műszaki előírások vonatkozásában, figyelemmel az 5–12. cikk rendelkezésire;
a)  részletes szabályok a gépjárművek, azok pótkocsijai, alkatrészei és önálló műszaki egységei típusjóváhagyásához szükséges különös eljárások, vizsgálatok és műszaki előírások vonatkozásában, figyelemmel az 5–12. cikk rendelkezésire;
b)  részletes szabályok az olyan járművekre vonatkozó különleges biztonsági előírások tekintetében, amelyek rendeltetésszerűen veszélyes árukat szállítanak közúton, a tagállamokon belül vagy azok között, tekintetbe véve az ENSZ EGB 105. előírását;
b)  részletes szabályok az olyan járművekre vonatkozó különleges biztonsági előírások tekintetében, amelyek rendeltetésszerűen veszélyes árukat szállítanak közúton, a tagállamokon belül vagy azok között, tekintetbe véve az ENSZ EGB 105. előírását;
c)  azon fizikai jellemzőknek és teljesítménykövetelményeknek a pontosabb meghatározása, amelyekkel a gumiabroncsoknak rendelkezniük kell ahhoz, hogy „különleges használatú abroncsnak”, „professzionális terepjáró abroncsnak”, „megerősített abroncsnak”, „extra teherbírású abroncsnak”, „téli gumiabroncsnak”, „T típusú, átmeneti használatú pótgumiabroncsnak” vagy „vonóabroncsnak” minősüljenek a 3. cikk második bekezdésének 8–13. pontja értelmében;
c)  azon fizikai jellemzőknek és teljesítménykövetelményeknek a pontosabb meghatározása, amelyekkel a gumiabroncsoknak rendelkezniük kell ahhoz, hogy „különleges használatú abroncsnak”, „professzionális terepjáró abroncsnak”, „megerősített abroncsnak”, „extra teherbírású abroncsnak”, „téli gumiabroncsnak”, „T típusú, átmeneti használatú pótgumiabroncsnak” vagy „vonóabroncsnak” minősüljenek a 3. cikk második bekezdésének 8–13. pontja értelmében;
d)  a II. melléklet B. és C. részében meghatározott gördülő-ellenállásra és gördülési zajra vonatkozó határértékeket módosító intézkedések, amennyiben erre a vizsgálati eljárások változásainak eredményeként szükség van, anélkül, hogy hátrányosan érintenék a környezetvédelem szintjét;
e)  részletes előírások a II. melléklet C. részének 1. pontjában említett zajszintek meghatározási eljárása tekintetében;
e)  részletes előírások a II. melléklet C. részének 1. pontjában említett zajszintek meghatározási eljárása tekintetében;
f)  a IV. mellékletet módosító rendelkezések, hogy az kiterjedjen a 97/836/EK határozat 4. cikkének (4) bekezdése értelmében kötelező ENSZ EGB-előírásokra;
g)  közigazgatási rendelkezések a gépjárművek, azok pótkocsijai, alkatrészei és önálló műszaki egységei típusjóváhagyásához szükséges különös eljárások, vizsgálatok és műszaki előírások vonatkozásában, figyelemmel az 5–12. cikk rendelkezésire;
g)  közigazgatási rendelkezések a gépjárművek, azok pótkocsijai, alkatrészei és önálló műszaki egységei típusjóváhagyásához szükséges különös eljárások, vizsgálatok és műszaki előírások vonatkozásában, figyelemmel az 5–12. cikk rendelkezésire;
h)  az M2, M3, N2 és N3 kategóriák egyes járművei vagy járműosztályai tekintetében a 10. cikkben említett fejlett vészfékező rendszerek felszerelésének kötelezettsége alól mentesítő intézkedések, amennyiben költség-haszon elemzést követően és figyelembe véve valamennyi vonatkozó biztonsági szempontot ezen rendszerek alkalmazásáról kiderül, hogy az nem megfelelő az érintett jármű vagy járműosztályok vonatkozásában;
h)  az M2, M3, N2 és N3 kategóriák egyes járművei vagy járműosztályai tekintetében a 10. cikkben említett fejlett vészfékező rendszerek felszerelésének kötelezettsége alól mentesítő intézkedések, amennyiben költség-haszon elemzést követően és figyelembe véve valamennyi vonatkozó biztonsági szempontot ezen rendszerek alkalmazásáról kiderül, hogy az nem megfelelő az érintett jármű vagy járműosztályok vonatkozásában;
i)  e rendelet alkalmazásához szükséges egyéb intézkedések.”
i)  e rendelet alkalmazásához szükséges egyéb intézkedések.”
Módosítás 273
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 98 pont – 2 bekezdés – 3 pont
661/2009/EK rendelet
14a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság a 14. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 14. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(A melléklethez kapcsolódó fejlécben szereplő hivatkozás („I. melléklet – IX. rész – 98. pont – (2) bekezdés – 3. pont”) a bizottsági javaslatban az „I. melléklet – IX. rész – 98. pont – (2) bekezdés – 2 . pont” hivatkozásnak felel meg. Ezt az eltérést a helytelen számozás okozza (az I. melléklet, IX. rész, 98. pont, (2) bekezdés, 2. pont kétszer szerepel) a Bizottság javaslatában.)
Módosítás 274
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 98 pont – 2 bekezdés – 3 pont
661/2009/EK rendelet
14a cikk – 6 bekezdés
(6)  A 14. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 6a. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.
(A melléklethez kapcsolódó fejlécben szereplő hivatkozás („I. melléklet – IX. rész – 98. pont – (2) bekezdés – 3. pont”) a bizottsági javaslatban az „I. melléklet – IX. rész – 98. pont – (2) bekezdés – 2 . pont” hivatkozásnak felel meg. Ezt az eltérést a helytelen számozás okozza (az I. melléklet, IX. rész, 98. pont, (2) bekezdés, 2. pont kétszer szerepel) a Bizottság javaslatában.)
Módosítás 275
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 99 pont – 1 bekezdés – 8 a franciabekezdés (új)
–  e rendelet kiegészítése céljából, az állatkísérletek tilalmától eltéréseket engedélyezve abban az esetben, ha kozmetikai termékek valamely összetevőjének biztonsága tekintetében komoly aggályok merülnek fel.
Módosítás 276
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 99 pont – 3 bekezdés
Az 1223/2009/EK rendelet állatkísérletekhez kapcsolódó eltérésekre vonatkozó rendelkezései végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy az állatkísérletek tilalmától való eltérések engedélyezéséről szóló határozatokat fogadjon el. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
törölve
Módosítás 277
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 99 pont – 4 bekezdés – 6 pont
1223/2009/EK rendelet
18 cikk – 2 bekezdés – 9 albekezdés
„A hatodik albekezdésben említett intézkedéseket végrehajtási jogi aktusok révén kell elfogadni. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni:
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a rendeletet kiegészítse céljából a hatodik albekezdésben említett eltérés engedélyezése révén.
Módosítás 278
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 99 pont – 4 bekezdés – 7 pont
1223/2009/EK rendelet
20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az SCCS-sel vagy más érintett hatósággal folytatott konzultációt követően és a 2005/29/EK irányelv rendelkezéseit figyelembe véve létrehozza a kozmetikai termékekkel kapcsolatban használható állításokra vonatkozó közös kritériumokat tartalmazó listát.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából az SCCS-sel vagy más érintett hatósággal folytatott konzultációt követően és a 2005/29/EK irányelv rendelkezéseit figyelembe véve a kozmetikai termékekkel kapcsolatban használható állításokra vonatkozó közös kritériumokat tartalmazó lista létrehozása révén.”
Módosítás 279
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IX rész – 99 pont – 4 bekezdés – 9 pont
1223/2009/EK rendelet
31a cikk
„31a. cikk
„31a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (8) bekezdése, a 14. cikk (2) bekezdése, a 15. cikk (1) és (2) bekezdése, a 16. cikk (8) és (9) bekezdése, a 20. cikk (2) bekezdése és a 31. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 2. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikk (8) bekezdésében, a 14. cikk (2) bekezdésében, a 15. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 16. cikk (8) és (9) bekezdésében, a 18. cikk (2) bekezdésében, a 20. cikk (2) bekezdésében és a 31. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (8) bekezdése, a 14. cikk (2) bekezdése, a 15. cikk (1) és (2) bekezdése, a 16. cikk (8) és (9) bekezdése, a 20. cikk (2) bekezdése és a 31. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikk (8) bekezdésében, a 14. cikk (2) bekezdésében, a 15. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 16. cikk (8) és (9) bekezdésében, a 18. cikk (2) bekezdésében, a 20. cikk (2) bekezdésében és a 31. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 2. cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (8) bekezdése, a 14. cikk (2) bekezdése, a 15. cikk (1) és (2) bekezdése, a 16. cikk (8) és (9) bekezdése, a 20. cikk (2) bekezdése és a 31. cikk (1), (2) és (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 2. cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (8) bekezdése, a 14. cikk (2) bekezdése, a 15. cikk (1) és (2) bekezdése, a 16. cikk (8) és (9) bekezdése, a 18. cikk (2) bekezdése, a 20. cikk (2) bekezdése és a 31. cikk (1), (2) és (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
_____________________
_____________________
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.”
Módosítás 280
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 102 pont – 2 bekezdés – 2 pont
3922/91/EGK rendelet
11a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 11. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 11. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 281
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 104 pont – 1 bekezdés
A 97/70/EK irányelvnek a nemzetközi jog fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a Torremolinosi Jegyzőkönyv további módosításainak beépítése érdekében módosítsa az irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
A 97/70/EK irányelvnek a nemzetközi jog fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a Torremolinosi Jegyzőkönyv további módosításainak beépítése érdekében módosítsa az irányelvet, valamint hogy az irányelv kiegészítése céljából rendelkezéseket fogadjon el a Torremolinosi Jegyzőkönyv mellékletének az egyes szerződő felek igazgatásainak hatáskörében maradt rendelkezéseinek összehangolt értelmezésére vonatkozóan.
Az uniós normák védelmének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a Torremolinosi Jegyzőkönyv bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 282
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 104 pont – 2 bekezdés
A 97/70/EK irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy rendelkezéseket fogadjon el a Torremolinosi Jegyzőkönyv mellékletének az egyes szerződő felek igazgatásai hatáskörében maradt rendelkezései összehangolt értelmezésére vonatkozóan, amennyiben az szükséges a rendelkezések egységes végrehajtásához az Unióban. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
törölve
Módosítás 283
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 104 pont – 3 bekezdés – 1 pont
97/70/EK irányelv
8 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén megállapíthatja a Torremolinosi Jegyzőkönyv mellékletének az egyes szerződő felek igazgatásainak hatáskörében maradt rendelkezéseinek összehangolt értelmezését, amennyiben az szükséges a rendelkezések egységes végrehajtásához az Unióban. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése céljából, hogy megállapítsa, a Torremolinosi Jegyzőkönyv mellékletének az egyes szerződő felek igazgatásainak hatáskörében maradt rendelkezéseinek összehangolt értelmezését.
Módosítás 284
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 104 pont – 3 bekezdés – 1 pont
97/70/EK irányelv
8 cikk – 3 bekezdés
(3)  A 2. cikk 4. pontjában meghatározott nemzetközi egyezmény módosításai a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* 5. cikke szerint kizárhatók ezen irányelv hatálya alól.
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy a 2. cikk 4. pontjában említett nemzetközi okmány bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen.
Módosítás 285
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 104 pont – 3 bekezdés – 2 pont
97/70/EK irányelv
8a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 286
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 104 pont – 3 bekezdés – 2 pont
97/70/EK irányelv
8a cikk – 3 bekezdés
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (1) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Módosítás 287
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 104 pont – 3 bekezdés – 2 pont
97/70/EK irányelv
8a cikk – 6 bekezdés
(6)  A 8. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 8. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 288
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 105 pont – 2 a bekezdés (új)
Az uniós normák védelmének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy a MARPOL-egyezmény bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen.
Módosítás 289
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 105 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2000/59/EK irányelv
13a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 15. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 290
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 105 pont – 3 bekezdés – 3 pont
2000/59/EK irányelv
15 cikk – 3 bekezdés
(3)  A 2. cikkben említett nemzetközi aktusok módosításai a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* 5. cikke szerint kizárhatók ezen irányelv hatálya alól.
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy a 2. cikkben említett nemzetközi okmány bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen.
____________________
* Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról (HL L 324., 2002.11.29., 1. o.).”
Módosítás 291
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 106 pont – 1 a bekezdés (új)
Az uniós normák védelmének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy az ezen irányelv 3. cikkében említett nemzetközi okmányok bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen.
Módosítás 292
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 106 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2001/96/EK irányelv
15 cikk – 3 bekezdés
A 3. cikkben említett nemzetközi okmányok módosításai a 2099/2002/EK rendelet 5. cikke szerint kizárhatók ennek az irányelvnek a hatálya alól.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy a 3. cikkben említett nemzetközi okmány bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen.
Módosítás 293
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 106 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2001/96/EK irányelv
15 cikk – lábjegyzet
* HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
törölve
Módosítás 294
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 106 pont – 3 bekezdés – 3 pont
2001/96/EK irányelv
15a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 15. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 295
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 111 pont – 3 bekezdés – 1 pont – a pont – ii pont
782/2003/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy szükség esetén az e bekezdés b) pontjában meghatározott hajók tekintetében harmonizált szemlézési és bizonyítványkiállítási rendszert állapítson meg.
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy szükség esetén az e bekezdés első albekezdésének b) pontjában meghatározott hajók tekintetében harmonizált szemlézési és bizonyítványkiállítási rendszer megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 296
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 111 pont – 3 bekezdés – 4 pont
782/2003/EK rendelet
8a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (1) bekezdése és 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (1) bekezdésében és a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 297
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 112 pont – 3 bekezdés – 1 pont – b pont
2004/52/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás meghatározásáról. Ilyen jogi aktus csak akkor fogadható el, ha az átjárhatóságra vonatkozóan minden feltétel – megfelelő tanulmányok alapján kiértékelve – valamennyi szempontból teljesül, beleértve a műszaki, jogi és kereskedelmi feltételeket is.
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Ilyen jogi aktus csak akkor fogadható el, ha az átjárhatóságra vonatkozóan minden feltétel – megfelelő tanulmányok alapján kiértékelve – valamennyi szempontból teljesül, beleértve a műszaki, jogi és kereskedelmi feltételeket is.
Módosítás 298
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 112 pont – 3 bekezdés – 1 pont – b pont
2004/52/EK irányelv
4 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás létrehozására vonatkozó műszaki határozatokról.;
(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás létrehozására vonatkozó műszaki határozatok elfogadása révén kiegészítse ezt az irányelvet.
Módosítás 299
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 112 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2004/52/EK irányelv
4a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2), (4) és (5) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2), (4) és (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 300
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 113 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2004/54/EK irányelv
16a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 16. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 16. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 301
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 114 pont – 1 bekezdés
A 725/2004/EK rendeletnek a nemzetközi jog fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy egyes nemzetközi okmányok módosításainak beépítése érdekében módosítsa a rendeletet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
A 725/2004/EK rendeletnek a nemzetközi jog fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy egyes nemzetközi okmányok módosításainak beépítése érdekében módosítsa a rendeletet, valamint hogy az említett rendelet hatályának kiterjesztése nélkül a rendelet kiegészítése érdekében összehangolt eljárásokat határozzon meg az ISPS-szabályzat kötelező rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 302
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 114 pont – 2 bekezdés
A 725/2004/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy – a rendelet alkalmazási körének kiterjesztése nélkül – meghatározza az ISPS-szabályzat kötelező rendelkezései alkalmazásának összehangolt eljárásait. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
törölve
Módosítás 303
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 114 pont – 3 bekezdés – 1 pont
725/2004/EK rendelet
10 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság e rendelet alkalmazási körének kiterjesztése nélkül – meghatározza az ISPS-szabályzat kötelező rendelkezései alkalmazásának összehangolt eljárásait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet alkalmazási körének kiterjesztése nélkül a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítéseként az ISPS-szabályzat kötelező rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó összehangolt eljárások meghatározása érdekében”;
Módosítás 304
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 114 pont – 3 bekezdés – 2 pont
725/2004/EK rendelet
10a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 10. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak 10. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 305
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 117 pont – 2 bekezdés – 1 pont
868/2004/EK rendelet
5 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tisztességtelen árképzési gyakorlat létezésének meghatározására szolgáló részletes módszertanról. Ebben a módszertanban szabályozni kell többek között azt a módot, ahogyan a légiközlekedési ágazat egyedi összefüggésében értékelni kell a szokásos versenyjellegű árképzést, a tényleges költségeket és az elfogadható haszonkulcsokat.”
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a tisztességtelen árképzési gyakorlat létezésének meghatározására szolgáló részletes módszertan megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet. Ebben a módszertanban szabályozni kell többek között azt a módot, ahogyan a légiközlekedési ágazat egyedi összefüggésében értékelni kell a szokásos versenyjellegű árképzést, a tényleges költségeket és az elfogadható haszonkulcsokat.”
Módosítás 306
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 117 pont – 2 bekezdés – 2 pont
868/2004/EK rendelet
14a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 307
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 121 pont – 3 bekezdés – 1 pont – a pont
2006/126/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben említett mikrochippel kapcsolatos követelményekre vonatkozóan. Ezek a követelmények EK-típusjóváhagyást írnak elő, amely kizárólag akkor adható meg, amint bizonyossá válik, hogy a mikrochip képes az ellenállásra az adatok meghamisítására vagy megváltoztatására irányuló kísérletekkel szemben.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben említett mikrochippel kapcsolatos követelmények megállapítása révén. Ezek a követelmények EK-típusjóváhagyást írnak elő, amely kizárólag akkor adható meg, amint bizonyossá válik, hogy a mikrochip képes az ellenállásra az adatok meghamisítására vagy megváltoztatására irányuló kísérletekkel szemben.
Módosítás 308
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 121 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2006/126/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a megfelelő hamisítás elleni megfelelő előírások meghatározása érdekében.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a hamisítás elleni megfelelő előírások meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.
Módosítás 309
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 121 pont – 3 bekezdés – 4 pont
2006/126/EK irányelv
8a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak az 1. cikk (2) és (3) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak az 1. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 3. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 310
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 123 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2007/59/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az ügynökség által készített tervezet alapján meghatározza az engedélyre, a tanúsítványra és a tanúsítvány hitelesített másolatára vonatkozó közösségi mintát, valamint ezek fizikai jellemzőit, figyelembe véve a hamisítás elleni intézkedéseket.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ügynökség által készített tervezet alapján az engedélyre, a tanúsítványra és a tanúsítvány hitelesített másolatára vonatkozó közösségi minta, valamint ezek fizikai jellemzőinek meghatározása révén, figyelembe véve a hamisítás elleni intézkedéseket.
Módosítás 311
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 123 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2007/59/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az ügynökség által készített ajánlás alapján meghatározza az e cikk (3) bekezdésében említett A és B kategóriák különböző típusaira alkalmazott közösségi kódokat. ;
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az ügynökség által készített ajánlás alapján meghatározza az e cikk (3) bekezdésében említett A és B kategóriák különböző típusaira alkalmazott közösségi kódokat.
Módosítás 312
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 123 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2007/59/EK irányelv
22 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
„E célból a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az ügynökség által készített tervezet alapján meghatározza a felállítandó nyilvántartások alapvető paramétereit, például a rögzítendő adatokat, azok formátumát, valamint az adatcsere-protokollt, a hozzáférési jogokat, az adatmegőrzés időtartamát és a csőd esetén követendő eljárásokat.”
„E célból a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ügynökség által készített tervezet alapján a felállítandó nyilvántartások alapvető paraméterei, például a rögzítendő adatok, azok formátuma, valamint az adatcsere-protokoll, a hozzáférési jogok, az adatmegőrzés időtartama és a csőd esetén követendő eljárások meghatározása révén.”
Módosítás 313
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 123 pont – 3 bekezdés – 3 pont – b pont
2007/59/EK irányelv
23 cikk – 3 bekezdés – 1a albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e kritériumok meghatározása érdekében.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e kritériumok megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”
Módosítás 314
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 123 pont – 3 bekezdés – 4 pont
2007/59/EK irányelv
25 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
A vizsgáztatók és a vizsgák kiválasztását uniós kritériumok alapján szabályozhatják. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen uniós kritériumoknak az ügynökség által készített tervezet alapján történő meghatározása érdekében.
A vizsgáztatók és a vizsgák kiválasztását uniós kritériumok alapján szabályozhatják. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy ezen uniós kritériumoknak az ügynökség által készített tervezet alapján történő meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.
Módosítás 315
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 123 pont – 3 bekezdés – 6 pont
2007/59/EK irányelv
31a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (4) bekezdése, a 22. cikk (4) bekezdése, a 23. cikk (3) bekezdése, a 25. cikk (5) bekezdése, a 31. cikk (1) bekezdése és a 34. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (4) bekezdésében, a 22. cikk (4) bekezdésében, a 23. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (5) bekezdésében, a 31. cikk (1) bekezdésében és a 34. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 316
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 123 pont – 3 bekezdés – 8 pont
2007/59/EK irányelv
34 cikk – 2 bekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az intelligens kártyák műszaki és üzemeltetési előírásainak meghatározása érdekében.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 31a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az intelligens kártyák műszaki és üzemeltetési előírásainak meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”
Módosítás 317
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 124 pont – 3 bekezdés – 1 pont
1371/2007/EK rendelet
34 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 2., a 10. és a 12. cikkben említett intézkedések tekintetében.
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a 2., a 10. és a 12. cikkben említett intézkedések elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 318
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 124 pont – 3 bekezdés – 2 pont
1371/2007/EK rendelet
34a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 33. és a 34. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 33. és a 34. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 319
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 126 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2008/96/EK irányelv
7 cikk – 1a bekezdés
„(1a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a balesetek súlyosságára vonatkozóan jelentendő információk, ideértve a halálesetek és sérültek számát, közös kritériumait.”
„(1a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a balesetek súlyosságára vonatkozóan jelentendő információk ideértve a halálesetek és sérültek számát közös kritériumainak meghatározása révén.”
Módosítás 320
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 126 pont – 3 bekezdés – 4 pont
2008/96/EK irányelv
12a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (1a) bekezdése és a 12. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 7. cikk (1a) bekezdésében és a 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 321
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 127 pont – 3 bekezdés – 1 pont – a pont – i pont
300/2008/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a közös alapkövetelmények egyes elemeinek meghatározása érdekében.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a közös alapkövetelmények egyes elemeinek meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 322
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 127 pont – 3 bekezdés – 1 pont – b pont
300/2008/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján eltérés engedélyezhető a tagállamok számára az (1) bekezdésben említett közös alapkövetelményektől, így azok olyan alternatív védelmi intézkedéseket fogadhatnak el, amelyek a helyi kockázatfelmérés alapján megfelelő szintű védelmet biztosítanak. Az ilyen alternatív intézkedéseket a légi jármű méretével, vagy az üzemelés vagy más vonatkozó tevékenység jellegével, méretével vagy gyakoriságával kapcsolatos okokkal kell igazolni.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon kritériumok meghatározása révén, amelyek alapján eltérés engedélyezhető a tagállamok számára az (1) bekezdésben említett közös alapkövetelményektől, így azok olyan alternatív védelmi intézkedéseket fogadhatnak el, amelyek a helyi kockázatfelmérés alapján megfelelő szintű védelmet biztosítanak. Az ilyen alternatív intézkedéseket a légi jármű méretével, vagy az üzemelés vagy más vonatkozó tevékenység jellegével, méretével vagy gyakoriságával kapcsolatos okokkal kell igazolni.
Módosítás 323
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 127 pont – 3 bekezdés – 3 pont
300/2008/EK rendelet
18a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) és (4) bekezdése és a 11. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) és (4) bekezdésében és a 11. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 324
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 129 pont – 1 a bekezdés (új)
Az uniós normák védelmének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy a tengeri balesetek és események kivizsgálásáról szóló IMO-szabályzat bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen.
Módosítás 325
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 129 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2009/18/EK irányelv
5 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tengeri balesetek és események kivizsgálására szolgáló közös módszertanra vonatkozóan, figyelembe véve a biztonsági vizsgálatokból levont lényegi tanulságokat.;
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben megállapítja a tengeri balesetek és események kivizsgálására szolgáló közös módszertant, figyelembe véve a biztonsági vizsgálatokból levont lényegi tanulságokat.
Módosítás 326
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 129 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2009/18/EK irányelv
18a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (4) bekezdése és a 20. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (4) bekezdésében és a 20. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 327
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 129 pont – 3 bekezdés – 4 pont
2009/18/EK irányelv
20 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tengeri balesetek és események kivizsgálásáról szóló IMO-szabályzat módosításai a 2099/2002/EK rendelet 5. cikkének megfelelően kizárhatók ezen irányelv alkalmazási köréből.
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv módosítása érdekében abból a célból, hogy a tengeri balesetek és események kivizsgálásáról szóló IMO-szabályzat bármely módosítását kizárja az irányelv hatálya alól, amennyiben a Bizottság értékelése alapján egyértelműen fennáll a veszélye annak, hogy a nemzetközi okmány adott módosítása nyomán csökkenne a tengerészeti biztonságra, a hajókról történő szennyezés megelőzésére vagy a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozóan az uniós jogszabályok által létrehozott követelményszint, illetve hogy a módosítás ez utóbbival összeegyeztethetetlen.
Módosítás 328
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 130 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2009/33/EK irányelv
8a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 7. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 7. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 329
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 133 pont – 3 bekezdés – 1 pont
1071/2009/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 és 2 bekezdések
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően jogszabályok azon súlyos megsértéseinek kategóriáit, típusait és súlyossági fokát meghatározó jegyzéket készítsen, amelyek – a IV. mellékletben meghatározottakon túl – a jó hírnév elveszítését eredményezhetik. A tagállamok a 12. cikk (1) bekezdése szerinti ellenőrzési prioritások felállításakor figyelembe veszik az említett jogsértésekkel kapcsolatos információkat, beleértve a más tagállamoktól kapott információkat is.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az uniós jogszabályok azon súlyos megsértéseinek kategóriáit, típusait és súlyossági fokát meghatározó jegyzék készítése révén, amelyek – a IV. mellékletben meghatározottakon túl – a jó hírnév elveszítését eredményezhetik. A tagállamok a 12. cikk (1) bekezdése szerinti ellenőrzési prioritások felállításakor figyelembe veszik az említett jogsértésekkel kapcsolatos információkat, beleértve a más tagállamoktól kapott információkat is.”
Módosítás 330
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 133 pont – 3 bekezdés – 6 pont
1071/2009/EK rendelet
24a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (9) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (9) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 331
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 134 pont – 2 bekezdés – 3 pont
1072/2009/EK rendelet
14a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) és (4) bekezdése, valamint az 5. cikk (4) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) és (4) bekezdésében és az 5. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 332
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 135 pont – 3 bekezdés – 2 pont – a pont
1073/2009/EK rendelet
5 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a szóban forgó fuvarozók nevének és az út során érintett átszállási pontoknak az érintett tagállamok illetékes hatóságaival való közlésére vonatkozó eljárásokra vonatkozóan.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a szóban forgó fuvarozók nevének és az út során érintett átszállási pontoknak az érintett tagállamok illetékes hatóságaival való közlésére vonatkozó eljárások megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 333
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 135 pont – 3 bekezdés – 2 pont – b pont
1073/2009/EK rendelet
5 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az igazolványok formátumára vonatkozóan.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az igazolványok formátumának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 334
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 135 pont – 3 bekezdés – 3 pont
1073/2009/EK rendelet
6 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az igazolványok formátumára vonatkozóan.”
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az engedélyek formátumának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 335
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 135 pont – 3 bekezdés – 4 pont
1073/2009/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az engedélykérelmek formátumára vonatkozóan.”
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az engedélykérelmek formátumának meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 336
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 135 pont – 3 bekezdés – 5 pont
1073/2009/EK rendelet
12 cikk – 5 bekezdés
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a menetlevelek és menetlevéltömbök formátumára, illetve használatuk módjára vonatkozóan.
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a menetlevelek és menetlevéltömbök formátumának, illetve használatuk módjának megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 337
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 135 pont – 3 bekezdés – 6 pont
1073/2009/EK rendelet
25a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (3) és (5) bekezdése, a 6. cikk (4) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 12. cikk (5) bekezdése és a 28. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (3) és (5) bekezdésében, a 6. cikk (4) bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikk (5) bekezdésében és a 28. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokelfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 338
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XI rész – 135 pont – 3 bekezdés – 8 pont
1073/2009/EK rendelet
28 cikk – 3 bekezdés
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) bekezdésben hivatkozott statisztikai kimutatások közlésére használt táblázatok formájára vonatkozóan.
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a (2) bekezdésben hivatkozott statisztikai kimutatások közlésére használt táblázatok formájának megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.
Módosítás 339
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 136 pont – 2 bekezdés – 1 pont
89/108/EGK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a kriogén közegekre vonatkozó tisztasági kritériumokat.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a kriogén közegekre vonatkozó tisztasági kritériumokmeghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.”
Módosítás 340
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 136 pont – 2 bekezdés – 2 pont
89/108/EGK irányelv
11 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó mintavételi eljárásokat, valamint a hőmérsékletük ellenőrzésére, illetve a szállítóeszközök, raktárak és tárolók hőmérsékletének ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó mintavételi eljárások, valamint a hőmérsékletük ellenőrzésére, illetve a szállítóeszközök, raktárak és tárolók hőmérsékletének ellenőrzésére vonatkozó eljárások meghatározása révén kiegészítse ezt az irányelvet.
Módosítás 341
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 136 pont – 2 bekezdés – 3 pont
89/108/EGK irányelv
11a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 4. és a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. és a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 342
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 137 pont – 1 bekezdés
Az 1999/2/EK irányelv célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a közegészség védelmének biztosítása érdekében – a szükséges mértékben – módosítsa az irányelvet, valamint kiegészítse az irányelvet az élelmiszerek maximális besugárzási dózisával kapcsolatos kivételekre és a létesítményekre vonatkozó kiegészítő előírásokra vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Az 1999/2/EK irányelv célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a közegészség védelmének biztosítása érdekében – a szükséges mértékben – módosítsa az irányelvet, valamint kiegészítse az irányelvet az élelmiszerek maximális besugárzási dózisával kapcsolatos kivételekre, valamint a létesítményekre vonatkozó kiegészítő előírásokra vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 343
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 137 pont – 2 bekezdés – 1 pont
1999/2/EK irányelv
5 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy engedélyezze az (1) bekezdés rendelkezése alóli kivételeket, figyelembe véve az elérhető tudományos ismereteket és a vonatkozó nemzetközi normákat.
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően ennek az irányelvnek a kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy engedélyezze az (1) bekezdés rendelkezése alóli kivételeket, figyelembe véve az elérhető tudományos ismereteket és a vonatkozó nemzetközi normákat.
Módosítás 344
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 137 pont – 2 bekezdés – 2 pont
1999/2/EK irányelv
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e cikk (2) bekezdésének első francia bekezdésében említett kiegészítő előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az alkalmazott kezelés hatékonyságára és biztonságára vonatkozó követelményeket, valamint az élelmiszerfeldolgozás megfelelő higiéniai gyakorlatait.;
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 11a. cikknek megfelelően ennek az irányelvnek a kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e cikk (2) bekezdésének első francia bekezdésében említett kiegészítő előírásra vonatkozóan, figyelembe véve az alkalmazott kezelés hatékonyságára és biztonságára vonatkozó követelményeket, valamint az élelmiszer-feldolgozás megfelelő higiéniai gyakorlatait.
Módosítás 345
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 137 pont – 2 bekezdés – 3 pont
1999/2/EK irányelv
11a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése és a 14. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében és a 14. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 346
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 1 bekezdés
A 999/2001/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékleteit és kiegészítse a rendeletet a következőkkel:
A 999/2001/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet mellékleteit a következők révén:
–  gyorstesztek jóváhagyása,
–  az engedélyezett gyorstesztek felsorolásának frissítése,
–  az éves nyomon követési programok alá tartozó szarvasmarhafélék életkorának módosítása,
–  az éves nyomon követési programok alá tartozó szarvasmarhafélék életkorának módosítása,
–  az ország járványügyi helyzetének javulását bizonyító feltételek megállapítása és azok felsorolása a mellékletben,
–  az ország járványügyi helyzete javulásának bizonyításához szükséges feltételek listájának frissítése;
–  a kérődzők fiatal egyedei halakból származó fehérjékkel történő takarmányozásának engedélyezése,
–  a kérődzők fiatal egyedei halakból származó fehérjékkel történő takarmányozásának engedélyezése,
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az említett rendelet kiegészítése céljából a következők révén:
az állatok takarmányozására vonatkozó tilalmak alóli mentesség megadására vonatkozó részletes feltételek megállapítása;
–  az állatok takarmányozására vonatkozó tilalmak alóli mentesség megadására vonatkozó részletes feltételek megállapítása;
–  az állati fehérjék takarmányokban – véletlen és technikailag elkerülhetetlen szennyeződés miatt – található nem jelentős mennyiségére vonatkozó tűrésszint bevezetésével kapcsolatos döntés;
–  az állati fehérjék takarmányokban – véletlen és technikailag elkerülhetetlen szennyeződés miatt – található nem jelentős mennyiségére vonatkozó tűrésszint bevezetésével kapcsolatos döntés;
–  életkorra vonatkozó döntés;
–  életkorra vonatkozó döntés;
–  a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok eltávolítására és megsemmisítésére vonatkozó követelmény alóli mentesség megadására vonatkozó szabályok megállapítása;
–  a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok eltávolítására és megsemmisítésére vonatkozó követelmény alóli mentesség megadására vonatkozó szabályok megállapítása;
–  gyártási folyamatok jóváhagyása;
–  gyártási folyamatok jóváhagyása;
–  bizonyos rendelkezések más állatfajokra történő kiterjesztésére vonatkozó döntés;
–  bizonyos rendelkezések más állatfajokra történő kiterjesztésére vonatkozó döntés;
–  más állati eredetű termékekre történő kiterjesztésre vonatkozó döntés;
–  más állati eredetű termékekre történő kiterjesztésre vonatkozó döntés;
–  a BSE juh- és kecskeféléknél történő megállapítására szolgáló módszer jóváhagyása.
–  a BSE juh- és kecskeféléknél történő megállapítására szolgáló módszer jóváhagyása.
Módosítás 347
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 3 bekezdés – 1 pont
999/2001/EK rendelet
5 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy jóváhagyja a második albekezdésben említett gyorsteszteket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a X. melléklet C. fejezetének 4. pontját az ott szereplő felsorolás aktualizálása érdekében.
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a X. melléklet C. fejezetének 4. pontját az engedélyezett gyorstesztek ott szereplő felsorolásának aktualizálása érdekében.”
Módosítás 348
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 3 bekezdés – 2 pont – a pont
999/2001/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el gyorstesztek e célra történő jóváhagyásáról. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon abból a célból, hogy e gyorstesztek felsorolása érdekében módosítsa a X. mellékletet.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon abból a célból, hogy az e célra engedélyezett gyorstesztek felsorolása érdekében módosítsa a X. mellékletet.
Módosítás 349
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 3 bekezdés – 2 pont – b pont
999/2001/EK rendelet
6 cikk – 1b bekezdés – 2 albekezdés
Olyan tagállam kérelmére, amely bizonyítani tudja az ország járványügyi helyzetének javulását, az adott tagállamra vonatkozó éves nyomonkövetési programok felülvizsgálhatók. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy:
Olyan tagállam kérelmére, amely bizonyítani tudja az ország járványügyi helyzetének javulását, az adott tagállamra vonatkozó éves nyomonkövetési programok felülvizsgálhatók. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a III. melléklet A. fejezete I. részének 7. pontját azon feltételek felsorolása érdekében, amelyek alapján az ország járványügyi helyzetének javulását a nyomon követési programok felülvizsgálata céljából értékelni kell.
a)   meghatározzon bizonyos feltételeket, amelyek alapján az ország járványügyi helyzetének javulását a nyomonkövetési programok felülvizsgálata céljából értékelni kell;
b)   módosítsa a III. melléklet A. fejezete I. részének 7. pontját az a) pontban említett feltételek felsorolása céljából.;
(A Parlament módosítása a Bizottság javaslatában szereplő 6. cikk (1b) bekezdése második albekezdésének a) és b) pontját veszi át.)
Módosítás 350
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 3 bekezdés – 3 pont – b pont
999/2001/EK rendelet
7 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés
„Egy tagállam vagy harmadik ország kérelmére a 24. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással összhangban határozat hozható az e bekezdés szerinti korlátozások alóli egyedi mentességek megadásáról. Minden mentesség esetében figyelembe kell venni az e cikk (3) bekezdésében előírt intézkedéseket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa az ilyen mentesség megadása esetén figyelembe veendő részletes feltételeket.”
„Egy tagállam vagy harmadik ország kérelmére a 24. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással összhangban határozat hozható az e bekezdés szerinti korlátozások alóli egyedi mentességek megadásáról. Minden mentesség esetében figyelembe kell venni az e cikk (3) bekezdésében előírt intézkedéseket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az ilyen mentesség megadása esetén figyelembe veendő részletes feltételek megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 351
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 3 bekezdés – 3 pont – c pont
999/2001/EK rendelet
7 cikk – 4 a bekezdés
„(4a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a fertőzésnek legalább a mértékét és a lehetséges forrását figyelembe vevő kedvező kockázatelemzés és a szállítmány végcélja alapján meghatározzon egy olyan tűrésszintet, amely az állati fehérjék takarmányokban – véletlen és technikailag elkerülhetetlen szennyeződés miatt – található nem jelentős mennyiségére vonatkozik.”
„(4a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fertőzésnek legalább a mértékét és a lehetséges forrását figyelembe vevő kedvező kockázatelemzés és a szállítmány végcélja alapján egy olyan tűrésszint meghatározása révén, amely az állati fehérjék takarmányokban – véletlen és technikailag elkerülhetetlen szennyeződés miatt – található nem jelentős mennyiségére vonatkozik.”
Módosítás 352
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 3 bekezdés – 4 pont – a pont
999/2001/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés
„(1) A különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokat e rendelet V. mellékletével és az 1069/2009/EK rendelettel összhangban kell eltávolítani és ártalmatlanítani. Ilyen anyag nem vihető be az Unió területére. Az V. melléklet alapján különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok listáján mindenképpen kell, hogy szerepeljen a 12 hónaposnál idősebb szarvasmarhafélék agya, gerincvelője, szeme és mandulája, valamint a Bizottság által megállapítandó életkor fölötti szarvasmarhák gerincoszlopa. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen életkor meghatározására. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az 5. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott különböző kockázati besorolásokra, valamint a 6. cikk (1a) bekezdésének és (1b) bekezdése b) pontjának követelményeire tekintettel módosítsa a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagoknak az V. mellékletben meghatározott listáját.”
„(1) A különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokat e rendelet V. mellékletével és az 1069/2009/EK rendelettel összhangban kell eltávolítani és ártalmatlanítani. Ilyen anyag nem vihető be az Unió területére. Az V. melléklet alapján különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok listáján mindenképpen kell, hogy szerepeljen a 12 hónaposnál idősebb szarvasmarhafélék agya, gerincvelője, szeme és mandulája, valamint a Bizottság által megállapítandó életkor fölötti szarvasmarhák gerincoszlopa. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy ezen életkor meghatározása révén kiegészítse ezt a rendeletet. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az 5. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározott különböző kockázati besorolásokra, valamint a 6. cikk (1a) bekezdésének és (1b) bekezdése b) pontjának követelményeire tekintettel módosítsa a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagoknak az V. mellékletben meghatározott listáját.”
Módosítás 353
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 3 bekezdés – 4 pont – b pont
999/2001/EK rendelet
8 cikk – 2 pont – 1 bekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a BSE vágás előtti kimutatását lehetővé tevő alternatív vizsgálatot hagyjon jóvá, és módosítsa a X. mellékletben szereplő listát. E cikk (1) bekezdése nem vonatkozik az olyan állatokból származó szövetekre, amelyek az V. mellékletben felsorolt feltételek mellett alkalmazott alternatív vizsgálaton mentek keresztül, és a vizsgálat eredménye negatív volt.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon abból a célból, hogy módosítsa a X. mellékletet annak érdekében, hogy abban naprakésszé tegye a BSE vágás előtti kimutatását lehetővé tevő megengedett alternatív vizsgálatok felsorolását. E cikk (1) bekezdése nem vonatkozik az olyan állatokból származó szövetekre, amelyek az V. mellékletben felsorolt feltételek mellett alkalmazott alternatív vizsgálaton mentek keresztül, és a vizsgálat eredménye negatív volt.”
Módosítás 354
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 3 bekezdés – 4 pont – c pont
999/2001/EK rendelet
8 cikk – 5 bekezdés
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e cikk (1)–(4) bekezdése alól mentességet biztosító szabályokat állapítson meg a 7. cikk (1) bekezdésében előírt takarmányban való felhasználási tilalom tényleges érvényesítésének időpontjára, vagy – adott esetben a BSE vonatkozásában ellenőrzött fertőzési kockázatot képviselő harmadik országok vagy ezek régiói vonatkozásában – a kérődzőkből származó fehérjéknek a kérődzők takarmányában történő felhasználására vonatkozó tilalom tényleges érvényesítésének időpontjára vonatkozóan annak érdekében, hogy a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok eltávolításának és megsemmisítésének egyedi követelményeit korlátozzák azokra az állatokra, amelyek e dátum előtt születtek az érintett az országokban vagy régiókban.”
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy e rendelet kiegészítéseként az e cikk (1)–(4) bekezdése alól mentességet biztosító szabályokat állapítson meg a 7. cikk (1) bekezdésében előírt takarmányban való felhasználási tilalom tényleges érvényesítésének időpontjára, vagy – adott esetben a BSE vonatkozásában ellenőrzött fertőzési kockázatot képviselő harmadik országok vagy ezek régiói vonatkozásában – a kérődzőkből származó fehérjéknek a kérődzők takarmányában történő felhasználására vonatkozó tilalom tényleges érvényesítésének időpontjára vonatkozóan annak érdekében, hogy a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok eltávolításának és megsemmisítésének egyedi követelményeit korlátozzák azokra az állatokra, amelyek e dátum előtt születtek az érintett az országokban vagy régiókban.”
Módosítás 355
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 3 bekezdés – 5 pont – a pont
999/2001/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VI. mellékletben felsorolt állati eredetű termékek előállításához használt gyártási folyamatok jóváhagyására.
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VI. mellékletben felsorolt állati eredetű termékek előállításához használt gyártási folyamatok jóváhagyása révén.
Módosítás 356
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 3 bekezdés – 6 pont
999/2001/EK rendelet
15 cikk – 3 bekezdés
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseinek más állatfajokra történő kiterjesztése érdekében kiegészítse e rendeletet.”
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekben felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseinek más állatfajokra történő kiterjesztése révén.”
Módosítás 357
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 3 bekezdés – 7 pont
999/2001/EK rendelet
16 cikk – 7 pont – 1 bekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az (1)–(6) bekezdés rendelkezéseinek más állati eredetű termékekre történő kiterjesztése érdekében kiegészítse e rendeletet.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekben felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1)–(6) bekezdés rendelkezéseinek más állati eredetű termékekre történő kiterjesztése révén.”
Módosítás 358
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 3 bekezdés – 8 pont
999/2001/EK rendelet
20 cikk – 2 pont – második mondat
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a BSE juh- és kecskeféléknél történő megállapítására szolgáló módszer meghatározására.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23b. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a BSE juh- és kecskeféléknél történő megállapítására szolgáló módszer meghatározása révén.”
Módosítás 359
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 141 pont – 3 bekezdés – 11 pont
999/2001/EK rendelet
23 b cikk – 2 bekezdés
(2)  Az 5. cikk (3) bekezdése, a 6. cikk (1) és (1b) bekezdése, a 7. cikk (3), (4) és (4a) bekezdése, a 8. cikk (1), (2) és (5) bekezdése, a 9. cikk (1) és (3) bekezdése, a 15. cikk (3) bekezdése, a 16. cikk (7) bekezdése, a 20. cikk (2) bekezdése és a 23. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (3) bekezdésében, a 6. cikk (1) és (1b) bekezdésében, a 7. cikk (3), (4) és (4a) bekezdésében, a 8. cikk (1), (2) és (5) bekezdésében, a 9. cikk (1) és (3) bekezdésében, a 15. cikk (3) bekezdésében, a 16. cikk (7) bekezdésében, a 20. cikk (2) bekezdésében és a 23. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 360
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 143 pont – 1 bekezdés
A 2002/46/EK irányelv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításuk érdekében módosítsa az irányelv I. és II. mellékletét, továbbá a II. mellékletben felsorolt anyagok tisztasági követelményeire, valamint az étrend-kiegészítőkben jelen lévő vitaminok és ásványi anyagok minimális mennyiségére vonatkozóan kiegészítse az irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
A 2002/46/EK irányelv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításuk érdekében módosítsa az irányelv I. és II. mellékletét, továbbá a II. mellékletben felsorolt anyagok tisztasági követelményeire, valamint az étrend-kiegészítőkben jelen lévő vitaminok és ásványi anyagok minimális és maximális mennyiségére vonatkozóan kiegészítse az irányelvet. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 361
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 143 pont – 2 bekezdés
A 2002/46/EK irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza a vitaminok és ásványi anyagok maximális mennyiségét. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
törölve
Módosítás 362
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 143 pont – 3 bekezdés – 1 pont – a pont
2002/46/EK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletben felsorolt anyagok tisztasági követelményeire vonatkozóan, kivéve azokat az eseteket, amikor a (3) bekezdés értelmében kell ilyen követelményeket alkalmazni.
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően ezen irányelv kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletben felsorolt anyagok tisztasági követelményeinek meghatározása révén, kivéve azokat az eseteket, amikor a (3) bekezdés értelmében kell ilyen követelményeket alkalmazni.”
Módosítás 363
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 143 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2002/46/EK irányelv
5 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a vitaminok és ásványi anyagok e cikk (3) bekezdésében említett minimális mennyiségét.
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, meghatározva az alábbiakat:
a)  a vitaminok és ásványi anyagok e cikk (3) bekezdésében említett minimális mennyisége; továbbá
A Bizottság végrehajtási jogi aktus útján meghatározza a vitaminok és ásványi anyagok e cikk (1) és (2) bekezdésében említett maximális mennyiségét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 13. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
b)  a vitaminok és ásványi anyagok e cikk (2) bekezdésében említett maximális mennyisége.”
Módosítás 364
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 143 pont – 3 bekezdés – 3 pont
2002/46/EK irányelv
12 cikk – 3 bekezdés
(3)  A 12. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.
(3)  A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az (1) bekezdésben leírt problémák orvoslása és az emberi egészség védelmének biztosítása érdekében a 12a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése céljából.
Az a tagállam, amely védintézkedéseket fogadott el, azokat az említett felhatalmazáson alapuló elfogadott jogi aktusok hatálybalépéséig fenntarthatja.”
Módosítás 365
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 143 pont – 3 bekezdés – 4 pont
2002/46/EK irányelv
12 a cikk (új)
„12a. cikk (új)
„12a. cikk (új)
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) és (5) bekezdése és az 5. cikk (4) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) és (5) bekezdésében, az 5. cikk (4) bekezdésében és a 12. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2) és (5) bekezdése és az 5. cikk (4) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2) és (5) bekezdésében, az 5. cikk (4) bekezdésében és a 12. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 4. cikk (2) és (5) bekezdése és az 5. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 4. cikk (2) és (5) bekezdése, az 5. cikk (4) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
_______________________
_______________________
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
Módosítás 366
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 144 pont – 2 bekezdés
A 2002/98/EK irányelv 29. cikke második bekezdésének i) pontja végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza a súlyos káros események és szövődmények bejelentésére vonatkozó eljárást és a bejelentési formanyomtatványt. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
törölve
Módosítás 367
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 144 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2002/98/EK irányelv
27a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 29. cikk első és harmadik bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 29. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 368
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 144 pont – 3 bekezdés – 3 pont – a pont
2002/98/EK irányelv
29 cikk – 1 bekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa az I–IV. mellékletben meghatározott műszaki követelményeket.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I–IV. mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében történő módosítása tekintetében.
Ha a III. és a IV. mellékletben meghatározott műszaki követelmények esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 27b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”
Ha a III. és a IV. mellékletben meghatározott műszaki követelmények esetében rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 27b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”
Módosítás 369
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 144 pont – 3 bekezdés – 3 pont – b pont
2002/98/EK irányelv
29 cikk – 2 bekezdés – i pont
b)  A második bekezdés i) pontját el kell hagyni.
törölve
Módosítás 370
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 144 pont – 3 bekezdés – 3 pont – d pont
2002/98/EK irányelv
29 cikk – 5 bekezdés
d)  A cikk a következő ötödik bekezdéssel egészül ki:
törölve
„A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a súlyos káros események és szövődmények bejelentésére vonatkozó eljárást és a bejelentési formanyomtatványt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
Módosítás 371
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 146 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2003/99/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy amennyiben a 4. cikk szerinti rutinszerű monitoring útján összegyűjtött adatok nem elégségesek, a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy egy vagy több zoonózisra és/vagy zoonózis-kórokozóra vonatkozó összehangolt monitoringprogramokat alakítson ki. Ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat különösen akkor kell elfogadni, ha egyedi igények merülnek fel, és tagállami vagy uniós szinten szükséges a zoonózisokkal, illetve zoonózis-kórokozókkal kapcsolatos kockázatok értékelése vagy bázisértékek megállapítása.”
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy amennyiben a 4. cikk szerinti rutinszerű monitoring útján összegyűjtött adatok nem elégségesek, a 11a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy ezen irányelv kiegészítéseként egy vagy több zoonózisra és/vagy zoonózis-kórokozóra vonatkozó összehangolt monitoringprogramokat alakítson ki. Ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat különösen akkor kell elfogadni, ha egyedi igények merülnek fel, és tagállami vagy uniós szinten szükséges a zoonózisokkal, illetve zoonózis-kórokozókkal kapcsolatos kockázatok értékelése vagy bázisértékek megállapítása.”
Módosítás 372
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 146 pont – 2 bekezdés – 2 a pont (új)
2003/99/EK irányelv
11 cikk – cím
„(2a) A 11. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:
A mellékletek módosításai és átmeneti vagy végrehajtási intézkedések
A mellékletek módosításai és végrehajtási intézkedések
Módosítás 373
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 146 pont – 2 bekezdés – 3 a pont (új)
2003/99/EK irányelv
11 cikk – 3 bekezdés
(3a)  A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
Az egyéb végrehajtási vagy átmeneti intézkedések a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően fogadhatók el.
Ezenkívül, a 12. cikk (2) bekezdésében említett bizottsági eljárással összhangban végrehajtási intézkedések is elfogadhatók.
Módosítás 374
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 146 pont – 2 bekezdés – 4 pont
2003/99/EK irányelv
11a cikk – 2 bekezdés
(2)  A 4. cikk (4) bekezdése, az 5. cikk (1) bekezdése és a 11. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (4) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 11. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 375
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 147 pont – 1 bekezdés
Az 1829/2003/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa a rendelet mellékletét, továbbá kiegészítse a rendeletet annak érdekében, hogy olyan alacsonyabb küszöbértékeket állapítson meg az élelmiszerekben és a takarmányokban található GMO-kra vonatkozóan, amelyek alatt bizonyos feltételek teljesülése esetén a termékekre nem alkalmazandók a címkézési követelmények, valamint kiegészítse a rendeletet annak érdekében, hogy konkrét szabályokat fogadjon el a végső fogyasztóknak élelmiszert felkínáló, közétkeztetésben működő gazdasági szereplők által megadandó információk vonatkozásában.
Az 1829/2003/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa a rendelet mellékletét, továbbá a rendelet kiegészítéseként meghatározza, mely élelmiszerek és mely takarmánytípusok tartoznak a rendelet különböző szakaszainak hatálya alá, hogy olyan alacsonyabb küszöbértékeket állapítson meg az élelmiszerekben és a takarmányokban található GMO-kra vonatkozóan, amelyek alatt bizonyos feltételek teljesülése esetén a termékekre nem alkalmazandók a címkézési követelmények, hogy intézkedéseket állapítson meg annak érdekében, hogy a vállalkozók teljesíteni tudják az illetékes hatóságok felé fennálló kötelezettségüket, továbbá megállapítsa az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a vállalkozók megfeleljenek a címkézési követelményeknek, valamint hogy konkrét szabályokat fogadjon el a végső fogyasztóknak élelmiszert felkínáló, közétkeztetésben működő gazdasági szereplők által megadandó információk vonatkozásában.
Módosítás 376
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 147 pont – 3 bekezdés
Az 1829/2003/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni az ahhoz szükséges intézkedésekkel kapcsolatban, hogy a vállalkozók teljesíteni tudják az illetékes hatóságok felé fennálló kötelezettségüket, az ahhoz szükséges intézkedésekkel kapcsolatban, hogy a vállalkozók megfeleljenek a címkézési követelményeknek, valamint bizonyos rendelkezések egységes alkalmazását elősegítő részletes szabályokkal kapcsolatban. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
Az 1829/2003/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni bizonyos rendelkezések egységes alkalmazását elősegítő szabályokkal kapcsolatban. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
Módosítás 377
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 147 pont – 4 bekezdés – 1 pont
1829/2003/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határozhat arról, hogy egy adott élelmiszerfajta e szakasz hatálya alá tartozik-e. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 35. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítésére azt meghatározva, hogy egy adott élelmiszerfajta e szakasz hatálya alá tartozik-e.”
Módosítás 378
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 147 pont – 4 bekezdés – 2 pont
1829/2003/EK rendelet
12 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megfelelő alacsonyabb küszöbértékeket állapítson meg különösen a GMO-kat tartalmazó vagy azokból álló élelmiszerekre vonatkozóan, vagy a tudomány és a technológia fejlődésének figyelembevétele céljából.”
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy megfelelő alacsonyabb küszöbértékeket állapítson meg különösen a GMO-kat tartalmazó vagy azokból álló élelmiszerekre vonatkozóan, vagy a tudomány és a technológia fejlődésének figyelembevétele céljából.”
Módosítás 379
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 147 pont – 4 bekezdés – 3 pont
1829/2003/EK rendelet
14 cikk
„14. cikk
„14. cikk
Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök
Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy konkrét szabályokat fogadjon el a végső fogyasztóknak élelmiszert felkínáló, közétkeztetésben működő gazdasági szereplők által megadandó információk vonatkozásában. A közétkeztetésben működő gazdasági szereplők speciális helyzetének figyelembevétele érdekében e szabályok előírhatják a 13. cikk (1) bekezdésének e) pontjában szereplő követelmények kiigazítását.
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, megállapítva:
a)  az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a gazdasági szereplők teljesíteni tudják az illetékes hatóságok felé fennálló kötelezettségüket a 12. cikk (3) bekezdésének megfelelően;
b)  az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a gazdasági szereplők megfeleljenek a 13. cikkben rögzített címkézési követelményeknek; továbbá
c)  a végső felhasználóknak élelmiszert felkínáló, közétkeztetésben működő gazdasági szereplők által megadandó információkra vonatkozó konkrét szabályokat. A közétkeztetésben működő gazdasági szereplők speciális helyzetének figyelembevétele érdekében e szabályok előírhatják a 13. cikk (1) bekezdésének e) pontjában szereplő követelmények kiigazítását.
(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadhatja:
(2)  A Bizottság a 13. cikk egységes alkalmazásának megkönnyítése érdekében végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján részletes szabályokat fogadhat el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 35. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
a)  az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a vállalkozók teljesíteni tudják az illetékes hatóságok felé fennálló kötelezettségüket a 12. cikk (3) bekezdésének megfelelően;
b)  az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a vállalkozók megfeleljenek a 13. cikkben rögzített címkézési követelményeknek;
c)  a 13. cikk egységes alkalmazását elősegítő részletes szabályokat.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 35. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
Módosítás 380
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 147 pont – 4 bekezdés – 4 pont
1829/2003/EK rendelet
15 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határozhat arról, hogy egy adott takarmányfajta e szakasz hatálya alá tartozik-e. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 35. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából annak meghatározása érdekében, hogy egy adott takarmányfajta e szakasz hatálya alá tartozik-e.”
Módosítás 381
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 147 pont – 4 bekezdés – 5 pont
1829/2003/EK rendelet
24 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megfelelő alacsonyabb küszöbértékeket állapítson meg különösen a GMO-kat tartalmazó vagy azokból álló takarmányokra vonatkozóan, vagy a tudomány és a technológia fejlődésének figyelembevétele céljából.”
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy megfelelő alacsonyabb küszöbértékeket állapítson meg különösen a GMO-kat tartalmazó vagy azokból álló takarmányokra vonatkozóan, vagy a tudomány és a technológia fejlődésének figyelembevétele céljából.”
Módosítás 382
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 147 pont – 4 bekezdés – 6 pont
1829/2003/EK rendelet
26 cikk
„26. cikk
„26. cikk
Végrehajtási hatáskörök
Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadhatja:
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben megállapítja:
a)  az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a vállalkozók teljesíteni tudják az illetékes hatóságok felé fennálló kötelezettségüket a 24. cikk (3) bekezdésének megfelelően;
a)  az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a vállalkozók teljesíteni tudják az illetékes hatóságok felé fennálló kötelezettségüket a 24. cikk (3) bekezdésének megfelelően;
b)  az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a vállalkozók megfeleljenek a 25. cikkben rögzített címkézési követelményeknek;
b)  az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a vállalkozók megfeleljenek a 25. cikkben rögzített címkézési követelményeknek;
c)  a 25. cikk egységes alkalmazását elősegítő részletes szabályokat.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 35. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
(2)  A Bizottság a 25. cikk egységes alkalmazásának megkönnyítése érdekében végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján részletes szabályokat fogadhat el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 35. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
Módosítás 383
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 147 pont – 4 bekezdés – 8 pont
1829/2003/EK rendelet
34a cikk (új)
„34a. cikk
„34a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak a 12. cikk (4) bekezdése, a 14. cikk (1a) bekezdése, a 24. cikk (4) bekezdése és a 32. cikk hatodik bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikk (4) bekezdésében, a 14. cikk (1) bekezdésében, a 15. cikk (2) bekezdésében, a 24. cikk (4) bekezdésében, a 26. cikk (1) bekezdésében és a 32. cikk hatodik bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12. cikk (4) bekezdése, a 14. cikk (1a) bekezdése, a 24. cikk (4) bekezdése és a 32. cikk hatodik bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2) bekezdésében, a 12. cikk (4) bekezdésében, a 14. cikk (1) bekezdésében, a 15. cikk (2) bekezdésében, a 24. cikk (4) bekezdésében, a 26. cikk (1) bekezdésében és a 32. cikk hatodik bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 12. cikk (4) bekezdése, a 14. cikk (1a) bekezdése, a 24. cikk (4) bekezdése és a 32. cikk hatodik bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 3. cikk (2) bekezdése, a 12. cikk (4) bekezdése, a 14. cikk (1) bekezdése, a 15. cikk (2) bekezdése, a 24. cikk (4) bekezdése, a 26. cikk (1) bekezdése és a 32. cikk hatodik bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
________________________
________________________
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
Módosítás 384
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 151 pont – 1 bekezdés
A 2160/2003/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet I., II. és III. mellékletét, valamint hogy kiegészítse a rendeletet a zoonózisok és a zoonózis-kórokozók gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzésekkel, az egyedi ellenőrzési módszerekkel, a harmadik országokból való behozatal kritériumaival kapcsolatos különös szabályokkal, az uniós referencialaboratóriumok kötelezettségeivel és feladataival, valamint a nemzeti referencialaboratóriumok egyes kötelezettségeivel és feladataival kapcsolatban. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
A 2160/2003/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa a rendelet I., II. és III. mellékletét, valamint hogy kiegészítse a rendeletet a zoonózisok és a zoonózis-kórokozók gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzésekkel, az egyedi ellenőrzési módszerekkel, a harmadik országokból való behozatal kritériumaival kapcsolatos különös szabályokkal, az uniós referencialaboratóriumok kötelezettségeivel és feladataival, a vizsgálati módszerek jóváhagyásával, valamint a nemzeti referencialaboratóriumok egyes kötelezettségeivel és feladataival kapcsolatban. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 385
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 151 pont – 2 bekezdés
A 2160/2003/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy jóváhagyjon vizsgálati módszereket. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
törölve
Módosítás 386
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 151 pont – 3 bekezdés – 1 pont – a pont
2160/2003/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet 1. oszlopában felsorolt zoonózisoknak és zoonózis-kórokozóknak az I. melléklet 2. oszlopában felsorolt állatállományokban való gyakorisága csökkentésére irányuló uniós célkitűzésekről, különösen a következők figyelembevételével:
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából az I. melléklet 1. oszlopában felsorolt zoonózisoknak és zoonózis-kórokozóknak az I. melléklet 2. oszlopában felsorolt állatállományokban való gyakorisága csökkentésére irányuló uniós célkitűzésekről, különösen a következők figyelembevételével:
Módosítás 387
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 151 pont – 3 bekezdés – 3 pont
2160/2003/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el:
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából a következők tekintetében:
Módosítás 388
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 151 pont – 3 bekezdés – 4 pont
2160/2003/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés
„(4) Az 5. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa az 5. cikk (5) bekezdésében említett kritériumok és az e cikk (2) bekezdésében említett követelmények tagállamok általi meghatározására vonatkozó szabályokat.”
„(4) Az 5. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy megállapítsa az 5. cikk (5) bekezdésében említett kritériumok és az e cikk (2) bekezdésében említett követelmények tagállamok általi meghatározására vonatkozó szabályokat.”
Módosítás 389
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 151 pont – 3 bekezdés – 5 pont
2160/2003/EK rendelet
10 cikk – 5 bekezdés – másodikés harmadik mondat
„Az engedély ugyanezzel az eljárással visszavonható, és az 5. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon abból a célból, hogy az említett kritériumokra vonatkozóan egyedi szabályokat állapítson meg.”
„Az engedély ugyanezzel az eljárással visszavonható, és az 5. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy az említett kritériumokra vonatkozóan egyedi szabályokat állapítson meg.”
Módosítás 390
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 151 pont – 3 bekezdés – 6 pont – a pont
2160/2003/EK rendelet
11 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon abból a célból, hogy – különösen a saját tevékenységük és a nemzeti referencialaboratóriumok tevékenységének összehangolása vonatkozásában – megállapítsa az uniós referencialaboratóriumok kötelezettségeit és feladatait.”
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy – különösen a saját tevékenységük és a nemzeti referencialaboratóriumok tevékenységének összehangolása vonatkozásában – megállapítsa az uniós referencialaboratóriumok kötelezettségeit és feladatait.”
Módosítás 391
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 151 pont – 3 bekezdés – 6 pont – b pont
2160/2003/EK rendelet
11 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon abból a célból, hogy – különösen a saját tevékenységük és a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján kijelölt megfelelő tagállami laboratóriumok tevékenységének összehangolása vonatkozásában – megállapítsa a nemzeti referencialaboratóriumok egyes kötelezettségeit és feladatait.”
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy – különösen a saját tevékenységük és a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján kijelölt megfelelő tagállami laboratóriumok tevékenységének összehangolása vonatkozásában – megállapítsa a nemzeti referencialaboratóriumok egyes kötelezettségeit és feladatait.”
Módosítás 392
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 151 pont – 3 bekezdés – 7 pont
2160/2003/EK rendelet
12 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
„(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján jóváhagyhat a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő vizsgálati módszereket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy jóváhagyjon az e bekezdés első és második albekezdésében meghatározottaktól eltérő vizsgálati módszereket.”
Módosítás 393
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 151 pont – 3 bekezdés – 7 a pont (új)
2160/2003/EK rendelet
13 cikk – cím
(7a)  A 13. cikkben a cím helyébe a következő szöveg lép:
Végrehajtási és átmeneti intézkedések
Felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök
Módosítás 394
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 151 pont – 3 bekezdés – 8 pont
2160/2003/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vonatkozó egészségügyi bizonyítványokkal összefüggésben módosítson egyes elemeket.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy a vonatkozó egészségügyi bizonyítványokkal összefüggésben módosítson egyes elemeket.
Módosítás 395
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 151 pont – 3 bekezdés – 8 a pont (új)
2160/2003/EK rendelet
13 cikk – 2 bekezdés
(8a)  A 13. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
Az egyéb végrehajtási vagy átmeneti intézkedéseket a 14. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
„Emellett a 14. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási intézkedések fogadhatók el.
Módosítás 396
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 151 pont – 3 bekezdés – 9 pont
2160/2003/EK rendelet
13a cikk (új)
„13a. cikk
„13a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(2)  A 3. cikk (1), (6) és (7) bekezdése, az 5. cikk (6) bekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (5) bekezdése, a 11. cikk (2) és (4) bekezdése és a 13. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (1), (6) és (7) bekezdésében, az 5. cikk (6) bekezdésében, a 8. cikk (1) bekezdésében, a 9. cikk (4) bekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, a 11. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 12. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében és a 13. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (1), (6) és (7) bekezdése, az 5. cikk (6) bekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (5) bekezdése, a 11. cikk (2) és (4) bekezdése és a 13. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (1), (6) és (7) bekezdésében, az 5. cikk (6) bekezdésében, a 8. cikk (1) bekezdésében, a 9. cikk (4) bekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, a 11. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 12. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében és a 13. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 3. cikk (1), (6) és (7) bekezdése, az 5. cikk (6) bekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (5) bekezdése, a 11. cikk (2) és (4) bekezdése és a 13. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 3. cikk (1), (6) és (7) bekezdése, az 5. cikk (6) bekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése, a 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk (5) bekezdése, a 11. cikk (2) és (4) bekezdése, a 12. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése és a 13. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
________________________
________________________
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
Módosítás 397
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 152 pont – 1 bekezdés
A 2004/23/EK irányelv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse az irányelvet a szövetek és sejtek, valamint az ezekkel a szövetekkel és sejtekkel kapcsolatba kerülő és a minőségükre és biztonságosságukra hatást gyakoroló termékek és anyagok nyomonkövethetőségének követelményeivel, továbbá hogy kiegészítse az irányelvet egyes műszaki követelményekkel. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
A 2004/23/EK irányelv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy kiegészítse az irányelvet a szövetek és sejtek, valamint az ezekkel a szövetekkel és sejtekkel kapcsolatba kerülő és a minőségükre hatást gyakoroló termékek és anyagok nyomonkövethetőségének követelményeivel, hogy meghatározza a nyomonkövethetőség biztosítására és a behozott szövetekkel és sejtekkel kapcsolatos minőségi és biztonsági előírások egyenértékűségének ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat, továbbá hogy kiegészítse az irányelvet egyes műszaki követelmények tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 398
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 152 pont – 2 bekezdés
A 2004/23/EK irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza a nyomonkövethetőség biztosítására és a behozott szövetekkel és sejtekkel kapcsolatos minőségi és biztonsági előírások egyenértékűségének ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
törölve
Módosítás 399
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 152 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2004/23/EK irányelv
8 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa a szövetek és sejtek, valamint az ezekkel a szövetekkel és sejtekkel kapcsolatba kerülő és a minőségükre és biztonságosságukra hatást gyakoroló termékek és anyagok nyomonkövethetőségének követelményeit.
(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése érdekében abból a célból, hogy megállapítsa a szövetek és sejtek, valamint az ezekkel a szövetekkel és sejtekkel kapcsolatba kerülő és a minőségükre és biztonságosságukra hatást gyakoroló termékek és anyagok nyomonkövethetőségének követelményeit, valamint hogy megállapítsa azokat az eljárásokat, amelyek biztosítják az uniós szintű nyomonkövethetőséget.
Módosítás 400
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 152 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2004/23/EK irányelv
8 cikk – 6 bekezdés
(6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja azokat az eljárásokat, amelyek az uniós szintű nyomonkövethetőséget biztosítják. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 29. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
törölve
Módosítás 401
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 152 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2004/23/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megállapítja az (1) bekezdés szerinti minőségi és biztonsági előírások egyenértékűségének ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 29. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése céljából, hogy megállapítsa az (1) bekezdés szerinti minőségi és biztonsági előírások egyenértékűségének ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat.”
Módosítás 402
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 152 pont – 3 bekezdés – 3 pont
2004/23/EK irányelv
28 cikk – 2 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első bekezdés a)–i) pontjában felsorolt műszaki követelményekről.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen irányelv kiegészítése érdekében a 28a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első bekezdés a)–i) pontjában felsorolt műszaki követelményekről.
Módosítás 403
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 152 pont – 3 bekezdés – 4 pont
2004/23/EK irányelv
28a cikk
„28a. cikk
„28a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (5) bekezdése és a 28. cikk második bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 8. cikk (5) bekezdésében, a 9. cikk (4) bekezdésében és a 28. cikk második bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (5) bekezdése és a 28. cikk második bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8. cikk (5) bekezdésében, a 9. cikk (4) bekezdésében és a 28. cikk második bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 8. cikk (5) bekezdése és a 28. cikk második bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 8. cikk (5) bekezdése, a 9. cikk (4) bekezdése és a 28. cikk második bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
________________________
________________________
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
Módosítás 404
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 153 pont – 2 bekezdés – 1 pont
852/2004/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy – különösen a következők tekintetében – elfogadja a (3) bekezdés szerinti különleges higiéniai intézkedéseket:
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy – különösen a következők tekintetében – meghatározza a (3) bekezdés szerinti különleges higiéniai intézkedéseket:
Módosítás 405
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 153 pont – 2 bekezdés – 2 pont
852/2004/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés – c pont
„c) egy, a Bizottság által a 13a. cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus értelmében.”
„c) egy, a Bizottság által a 13a. cikknek megfelelően elfogadott, e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktus értelmében.”
Módosítás 406
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 153 pont – 2 bekezdés – 3 pont
852/2004/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendeletben foglalt követelmények meghatározott élelmiszerekre történő alkalmazására vonatkozó különleges rendelkezésekről abból a célból, hogy konkrét közegészségügyi kockázatokkal és újonnan megjelenő veszélyekkel szemben fellépjen.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendeletben foglalt követelmények meghatározott élelmiszerekre történő alkalmazására vonatkozó különleges rendelkezések megállapítása révén abból a célból, hogy konkrét közegészségügyi kockázatokkal és újonnan megjelenő veszélyekkel szemben fellépjen.
Módosítás 407
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 153 pont – 2 bekezdés – 4 pont
852/2004/EK rendelet
13 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a kapcsolódó kockázati tényezők figyelembevételével eltéréseket állapítson meg az I. és a II. melléklettől; ezek az eltérések nem befolyásolhatják e rendelet következő célkitűzéseinek megvalósulását:
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy a kapcsolódó kockázati tényezők figyelembevételével, különösen az 5. cikk végrehajtásának kisvállalkozások számára történő elősegítése érdekében eltéréseket engedélyezzen az I. és a II. melléklettől; ezek az eltérések nem befolyásolhatják e rendelet célkitűzéseinek megvalósulását.
a)  az 5. cikk végrehajtásának elősegítése a kisvállalkozások számára;
b)  a biztonságosságukat biztosító kezelésen átesett nagymértékben finomított élelmiszeripari termékek előállítására szánt nyersanyagokat előállító, kezelő vagy feldolgozó létesítmények számára.
Módosítás 408
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 153 pont – 2 bekezdés – 5 pont
852/2004/EK rendelet
13a cikk
„13a. cikk
„13a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(2)  A 4. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdésének c) pontja, a 12. cikk és a 13. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (3) bekezdésének c) pontjában, a 12. cikkben és a 13. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdésének c) pontja, a 12. cikk és a 13. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdésének c) pontja, a 12. cikk és a 13. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 4. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdésének c) pontja, a 12. cikk és a 13. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 4. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (3) bekezdésének c) pontja, a 12. cikk és a 13. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
__________________
__________________
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
(A melléklethez kapcsolódó fejlécben szereplő hivatkozás („I melléklet – XII rész – 153 pont – 2 bekezdés – 5 pont”) a bizottsági javaslatban az „I melléklet – XII rész – 153 pont – 2 bekezdés – 6 pont” hivatkozásnak felel meg. Ezt az eltérést a helytelen számozás okozza (I. melléklet, XII. rész, 153. pont, (2) bekezdés, 5. pont hiányzik) a Bizottság javaslatában.)
Módosítás 409
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 155 pont – 2 bekezdés – 2 pont
854/2004/EK rendelet
17 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a kapcsolódó kockázati tényezők figyelembevételével eltéréseket állapítson meg az I., a II., a III., a IV., az V. és a VI. melléklettől; ezek az eltérések nem befolyásolhatják e rendelet következő célkitűzéseinek megvalósulását:
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében, hogy a kapcsolódó kockázati tényezők figyelembevételével eltéréseket állapítson meg az I., a II., a III., a IV., az V. és a VI. melléklettől az alábbi célokból, feltéve, hogy ezek az eltérések nem befolyásolják e rendelet következő célkitűzéseinek megvalósulását:
i.  a mellékletekben foglalt követelmények teljesítésének elősegítése a kisvállalkozások számára;
i.  a mellékletekben foglalt követelmények teljesítésének elősegítése a kisvállalkozások számára;
ii.  a hagyományos módszerek folyamatos használatának lehetővé tétele az élelmiszerek előállításának, feldolgozásának vagy forgalmazásának valamely szakaszában;
ii.  a hagyományos módszerek folyamatos használatának lehetővé tétele az élelmiszerek előállításának, feldolgozásának vagy forgalmazásának valamely szakaszában;
iii.  a különleges földrajzi korlátokkal rendelkező régiókban lévő élelmiszeripari vállalkozások igényeinek kielégítése;
iii.  a különleges földrajzi korlátokkal rendelkező régiókban lévő élelmiszeripari vállalkozások igényeinek kielégítése.
Módosítás 410
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 155 pont – 2 bekezdés – 3 pont – a pont
854/2004/EK rendelet
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
„A 16. cikk és a 17. cikk (1) bekezdése általános alkalmazásának sérelme nélkül a Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján az alábbi célokból intézkedéseket hozhat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni:”;
„A 17. cikk (1) bekezdése általános alkalmazásának sérelme nélkül a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, a következőkre vonatkozó intézkedések megállapítása révén:”
Módosítás 411
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 155 pont – 2 bekezdés – 4 pont
854/2004/EK rendelet
18 a cikk
„18a. cikk
„18a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak a 17. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 17. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 17. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 17. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 18. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 17. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 17. cikk (1) és (2) bekezdése és a 18. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
__________________
__________________
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
Módosítás 412
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 157 pont – 3 bekezdés – 1 pont
1901/2006/EK rendelet
20 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az (1) bekezdés végrehajtása során szerzett tapasztalatok alapján részletesebben meghatározza a halasztás megadásának indokait.”
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az (1) bekezdés végrehajtása során szerzett tapasztalatok alapján részletesebben meghatározza a halasztás megadásának indokait.”
Módosítás 413
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 157 pont – 3 bekezdés – 2 pont
1901/2006/EK rendelet
49 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza:
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 50a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza:
Módosítás 414
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 157 pont – 3 bekezdés – 4 pont
1901/2006/EK rendelet
50a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 20. cikk (2) bekezdése és a 49. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 20. cikk (2) bekezdésében és a 49. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 415
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
–  a nem a betegségek kockázatának csökkentésével és nem a gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos, egészségre vonatkozó megengedett állítások uniós listájának, ezen állítások használatára vonatkozó feltételeknek, valamint e lista módosításainak és kiegészítéseinek elfogadása, továbbá végleges határozatok hozatala az állítások engedélyezése iránti kérelmekről.
Módosítás 416
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 3 bekezdés
Az 1924/2006/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy elfogadja a nem a betegségek kockázatának csökkentésével és nem a gyermekek fejlődésével és egészségével kapcsolatos megengedett egészségre vonatkozó állítások uniós listáját, valamint e lista módosításait és kiegészítéseit, továbbá hogy végleges határozatokat hozzon az állítások engedélyezése iránti kérelmekről. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
törölve
Módosítás 417
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 1 pont – a pont
1924/2006/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A végső fogyasztók vagy a közétkeztetés számára eladásra kínált nem előrecsomagolt élelmiszerek (beleértve a friss termékeket is, mint például a gyümölcs, a zöldség vagy a kenyér) esetében, valamint a vásárló kívánságára az eladás helyén csomagolt, illetve közvetlenül eladásra szánt előre csomagolt élelmiszerek esetében a 7. cikk és a 10. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontja nem alkalmazandó. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen nem előrecsomagolt élelmiszerek címkéjén feltüntetendő információkról. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásáig a nemzeti rendelkezések alkalmazhatók.
A végső fogyasztók vagy a közétkeztetés számára eladásra kínált nem előrecsomagolt élelmiszerek (beleértve a friss termékeket is, mint például a gyümölcs, a zöldség vagy a kenyér) esetében, valamint a vásárló kívánságára az eladás helyén csomagolt, illetve közvetlenül eladásra szánt előre csomagolt élelmiszerek esetében a 7. cikk és a 10. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontja nem alkalmazandó. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében az ilyen nem előrecsomagolt élelmiszerek címkéjén feltüntetendő információkról. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásáig a nemzeti rendelkezések alkalmazhatók.
Módosítás 418
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 1 pont – b pont
1924/2006/EK rendelet
1 cikk – 4 bekezdés
„(4) Az olyan általános megjelölések (megnevezések) esetében, amelyeket hagyományosan élelmiszerfajták vagy italfajták olyan sajátosságának jelzésére használnak, amely hatással lehet az emberi egészségre, az élelmiszeripari vállalkozók kérelmezhetik a (3) bekezdéstől való eltérés engedélyezését. A kérelmet a tagállam illetékes nemzeti hivatalához kell megküldeni, amely azt haladéktalanul továbbítja a Bizottságnak. A kérelmek átlátható módon és megfelelő időben történő feldolgozása érdekében a Bizottság elfogadja és közzéteszi azokat a szabályokat, amelyek alapján az élelmiszeripari vállalkozóknak el kell készíteniük kérelmüket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (3) bekezdéstől való eltérésekről.”
„(4) Az olyan általános megjelölések (megnevezések) esetében, amelyeket hagyományosan élelmiszerfajták vagy italfajták olyan sajátosságának jelzésére használnak, amely hatással lehet az emberi egészségre, az élelmiszeripari vállalkozók kérelmezhetik a (3) bekezdéstől való eltérés engedélyezését. A kérelmet a tagállam illetékes nemzeti hivatalához kell megküldeni, amely azt haladéktalanul továbbítja a Bizottságnak. A kérelmek átlátható módon és megfelelő időben történő feldolgozása érdekében a Bizottság elfogadja és közzéteszi azokat a szabályokat, amelyek alapján az élelmiszeripari vállalkozóknak el kell készíteniük kérelmüket. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében a (3) bekezdéstől való eltérésekről.”
Módosítás 419
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 2 pont – b pont
1924/2006/EK rendelet
3 cikk – 2 a bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk második albekezdésének d) pontjától való eltérésről azon tápanyagok esetében, amelyek megfelelő mennyiségét a kiegyensúlyozott és változatos étrend nem biztosítja; a felhatalmazáson alapuló rendeleteknek – a tagállamokban fennálló sajátos körülmények figyelembevételével – tartalmazniuk kell az eltérés alkalmazásának feltételeit.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében az e cikk második bekezdésének d) pontjától való eltérésről azon tápanyagok esetében, amelyek megfelelő mennyiségét a kiegyensúlyozott és változatos étrend nem biztosítja; a felhatalmazáson alapuló rendeleteknek – a tagállamokban fennálló sajátos körülmények figyelembevételével – tartalmazniuk kell az eltérés alkalmazásának feltételeit.
Módosítás 420
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 3 pont – a pont – i pont
1924/2006/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően 2009. január 19-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza azokat a konkrét tápanyagprofilokat, beleértve a kivételeket is, amelyeknek az egyes élelmiszereknek vagy élelmiszercsoportoknak meg kell felelniük ahhoz, hogy tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állításokkal legyenek elláthatók, valamint azokat a feltételeket, amelyekkel a tápanyagprofilok tekintetében az élelmiszerekre és az élelmiszercsoportokra alkalmazhatók a tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állítások.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően 2009. január 19-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy meghatározza azokat a konkrét tápanyagprofilokat, beleértve a kivételeket is, amelyeknek az egyes élelmiszereknek vagy élelmiszercsoportoknak meg kell felelniük ahhoz, hogy tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állításokkal legyenek elláthatók, valamint azokat a feltételeket, amelyekkel a tápanyagprofilok tekintetében az élelmiszerekre és az élelmiszercsoportokra alkalmazhatók a tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állítások.”
Módosítás 421
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 3 pont – a pont – i pont
1924/2006/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a vonatkozó tudományos fejlemények figyelembevétele érdekében naprakésszé tegye a tápanyagprofilokat és alkalmazásuk feltételeit. Ebből a célból konzultálni kell az érintett felekkel, köztük különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal és a fogyasztói csoportokkal.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy a vonatkozó tudományos fejlemények figyelembevétele érdekében naprakésszé tegye a tápanyagprofilokat és alkalmazásuk feltételeit. Ebből a célból konzultálni kell az érintett felekkel, köztük különösen az élelmiszeripari vállalkozókkal és a fogyasztói csoportokkal.”
Módosítás 422
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 3 pont – b pont
1924/2006/EK rendelet
4 cikk – 5 bekezdés
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy intézkedéseket fogadjon el azon, a (3) bekezdésben meghatározott körbe nem tartozó élelmiszerek vagy élelmiszercsoportok meghatározására, amelyek esetében a tudományos adatok fényében korlátozni vagy tiltani kell a tápanyag-összetételre vagy az egészségre vonatkozó állítások alkalmazását.”
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy intézkedéseket fogadjon el azon, a (3) bekezdésben meghatározott körbe nem tartozó élelmiszerek vagy élelmiszercsoportok meghatározására, amelyek esetében a tudományos adatok fényében korlátozni vagy tiltani kell a tápanyag-összetételre vagy az egészségre vonatkozó állítások alkalmazását.”
Módosítás 423
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 5 pont
1924/2006/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság a Hatósággal folytatott konzultációt követően legkésőbb 2010. január 31-ig végrehajtási jogi aktus elfogadása útján elfogadja az (1) bekezdés értelmében megengedett állítások uniós listáját, valamint az ezen állítások alkalmazására vonatkozó valamennyi szükséges feltételt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
(3)  A Hatósággal folytatott konzultációt követően a Bizottság a 24a. cikknek megfelelően legkésőbb 2010. január 31-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy megállapítsa az (1) bekezdés értelmében megengedett állítások uniós listáját, valamint az ezen állítások alkalmazására vonatkozó valamennyi szükséges feltételt.
Módosítás 424
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 5 pont
1924/2006/EK rendelet
13 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt követően, hivatalból vagy valamely tagállam kérésére, végrehajtási jogi aktus elfogadása útján, az általánosan elfogadott tudományos adatok alapján elfogadja a (3) bekezdés szerinti lista módosítását. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
(4)  A Hatósággal folytatott konzultációt követően a Bizottság a 24a. cikknek megfelelően, hivatalból vagy valamely tagállam kérésére, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy az általánosan elfogadott tudományos adatok alapján elfogadja a (3) bekezdés szerinti lista módosítását.
Módosítás 425
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 6 pont – a pont
1924/2006/EK rendelet
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
„A Bizottság végrehajtási jogi aktus elfogadása útján végleges határozatot hoz a kérelemről. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében a kérelemről hozott végleges határozata tekintetében.”
Módosítás 426
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 6 pont – b pont
1924/2006/EK rendelet
17 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont
„b) az ötéves időszak lejárta előtt, amennyiben az állítás továbbra is megfelel az e rendeletben megállapított feltételeknek, a Bizottság végrehajtási jogi aktus elfogadása útján intézkedéseket hoz az állítás korlátozás nélküli használatának engedélyezésére. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.¨
„b) az ötéves időszak lejárta előtt, amennyiben az állítás továbbra is megfelel az e rendeletben megállapított feltételeknek, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében az állítás korlátozás nélküli használatának engedélyezésére vonatkozó intézkedések elfogadása révén.
Módosítás 427
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 7 pont – a pont
1924/2006/EK rendelet
18 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
„Amennyiben a Hatóság olyan véleményt ad ki, amely nem támogatja az állításnak a (4) bekezdésben említett listára történő felvételét, a Bizottság a kérelemről végrehajtási jogi aktus elfogadása útján határoz. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében a kérelemről hozott határozatára vonatkozóan arra az esetre, ha a Hatóság olyan véleményt ad ki, amely nem támogatja az állításnak a (4) bekezdésben említett listára történő felvételét.
Módosítás 428
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 7 pont – b pont
1924/2006/EK rendelet
18 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – b pont
„b) az ötéves időszak lejárta előtt, amennyiben az állítás továbbra is megfelel az e rendeletben megállapított feltételeknek, a Bizottság végrehajtási jogi aktus elfogadása útján intézkedéseket hoz az állítás korlátozás nélküli használatának engedélyezésére. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
„b) az ötéves időszak lejárta előtt, amennyiben az állítás továbbra is megfelel az e rendeletben megállapított feltételeknek, a Bizottság a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése érdekében az állítás korlátozás nélküli használatának engedélyezésére vonatkozóan.
Módosítás 429
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 8 pont
1924/2006/EK rendelet
24 a cikk
„24a. cikk
„24a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak az 1. cikk (2) és (4) bekezdése, a 3. cikk, a 4. cikk (1) és (5) bekezdése, valamint a 8. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak az 1. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 3. cikkben, a 4. cikk (1) és (5) bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében, a 13. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 17. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 18. cikk (5) bekezdésében, valamint a 28. cikk (6) bekezdésének a) pontjában említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 1. cikk (2) és (4) bekezdése, a 3. cikk, a 4. cikk (1) és (5) bekezdése, valamint a 8. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 1. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 3. cikkben, a 4. cikk (1) és (5) bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében, a 13. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 17. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 18. cikk (5) bekezdésében, valamint a 28. cikk (6) bekezdésének a) pontjában említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  Az 1. cikk (2) és (4) bekezdése, a 3. cikk, a 4. cikk (1) és (5) bekezdése, valamint a 8. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  Az 1. cikk (2) és (4) bekezdése, a 3. cikk, a 4. cikk (1) és (5) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése, a 13. cikk (3) és (4), bekezdése, a 17. cikk (3) és (4) bekezdése, a 18. cikk (5) bekezdése és a 28. cikk (6) bekezdésének a) pontja értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
_______________________
_______________________
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
Módosítás 430
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 158 pont – 4 bekezdés – 10 pont – b pont
1924/2006/EK rendelet
28 cikk – 6 bekezdés – a pont – ii pont
„ii. a Hatósággal folytatott konzultációt követően a Bizottság végrehajtási jogi aktus elfogadása útján határozatot hoz az ily módon engedélyezett egészségre vonatkozó állításokról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
„ii. a Hatósággal folytatott konzultációt követően a Bizottság a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése érdekében, az ily módon engedélyezett egészségre vonatkozó állítások meghatározása céljából.”
Módosítás 431
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 159 pont – 1 bekezdés
Az 1925/2006/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa a rendelet I. és II. mellékletét, hogy a vitaminok, az ásványi anyagok és a tiltott, korlátozott vagy uniós értékelés alatt álló más anyagok felhasználásának lehetővé tétele érdekében módosítsa a rendelet III. mellékletét, továbbá hogy kiegészítse a rendeletet azon további élelmiszerek vagy élelmiszercsoportok meghatározásával, amelyekhez nem adható vitamin és ásványi anyag, a vitamin- és az ásványianyag-vegyületekre alkalmazandó tisztasági kritériumokkal, valamint az egy meghatározott vitamin vagy ásványi anyag élelmiszerben való jelenléte szempontjából jelentős mennyiségnek minősülő mennyiségtől eltérő minimális mennyiség meghatározásával. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Az 1925/2006/EK rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa a rendelet I. és II. mellékletét, hogy a vitaminok, az ásványi anyagok és egyes tiltott, korlátozott vagy uniós értékelés alatt álló más anyagok felhasználásának lehetővé tétele érdekében módosítsa a rendelet III. mellékletét, hogy kiegészítse a rendeletet azon további élelmiszerek vagy élelmiszercsoportok meghatározásával, amelyekhez nem adható vitamin és ásványi anyag, a vitamin- és az ásványianyag-vegyületekre alkalmazandó tisztasági kritériumok meghatározásával, az egy meghatározott vitamin vagy ásványi anyag élelmiszerben való jelenléte szempontjából jelentős mennyiségnek minősülő mennyiségtől eltérő minimális mennyiség meghatározásával, valamint az élelmiszerekhez hozzáadott vitaminok és ásványi anyagok maximális mennyiségének meghatározásával, továbbá hogy meghatározza az adott vitamin vagy ásványi anyag hozzáadására vonatkozó korlátozás vagy tilalom feltételeit. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 432
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 159 pont – 2 bekezdés
Az 1925/2006/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni az élelmiszerekhez hozzáadott vitaminok és ásványi anyagok mennyiségével, valamint a vitaminok és az ásványi anyagok korlátozásának és tilalmának feltételeivel kapcsolatban Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
törölve
Módosítás 433
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 159 pont – 3 bekezdés – 2 pont
1925/2006/EK rendelet
4 cikk – 2 bekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek meghatározzák azokat a további élelmiszereket vagy élelmiszercsoportokat, amelyekhez a tudományos adatok fényében és tápértékük miatt vitaminok és ásványi anyagok nem adhatók hozzá.”
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek meghatározzák azokat a további élelmiszereket vagy élelmiszercsoportokat, amelyekhez a tudományos adatok fényében és tápértékük miatt vitaminok és ásványi anyagok nem adhatók hozzá.”
Módosítás 434
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 159 pont – 3 bekezdés – 3 pont
1925/2006/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek meghatározzák a II. mellékletben felsorolt vitamin- és ásványianyag-vegyületekre azokban az esetekben alkalmazandó tisztasági kritériumokat, amelyekben e cikk (2) bekezdése értelmében nem alkalmazandók tisztasági kritériumok.”
„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek meghatározzák a II. mellékletben felsorolt vitamin- és ásványianyag-vegyületekre vonatkozó tisztasági kritériumokat, kivéve azokat az eseteket, amikor az e cikk (2) bekezdése értelmében vett tisztasági kritériumok alkalmazandók.”
Módosítás 435
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 159 pont – 3 bekezdés – 4 pont – a pont
1925/2006/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben egy élelmiszerhez vitamint vagy ásványi anyagot adnak, az értékesítésre kész élelmiszerben bármilyen célból jelen lévő vitaminok és ásványi anyagok mennyisége nem haladhatja meg az e célra meghatározott maximális mennyiségeket. Ezeket a maximális mennyiségeket a Bizottság állapítja meg végrehajtási jogi aktus elfogadása útján. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.” A Bizottság ennek érdekében 2009. január 19-ig intézkedéstervezetet terjeszthet elő a maximális mennyiségekről. A koncentrált és a dehidratált termékek esetében a maximális mennyiségnek a gyártó előírásai szerint fogyasztásra elkészített élelmiszer vitamin- vagy ásványianyag-tartalmára kell vonatkoznia.
(1)  Amennyiben egy élelmiszerhez vitamint vagy ásványi anyagot adnak, az értékesítésre kész élelmiszerben bármilyen célból jelen lévő vitaminok és ásványi anyagok mennyisége nem haladhatja meg az e célra meghatározott maximális mennyiségeket. A Bizottság a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése céljából a maximális mennyiségekre vonatkozóan. A Bizottság ennek érdekében 2009. január 19-ig intézkedéstervezetet terjeszthet elő a maximális mennyiségekről. A koncentrált és a dehidratált termékek esetében a maximális mennyiségnek a gyártó előírásai szerint fogyasztásra elkészített élelmiszer vitamin- vagy ásványianyag-tartalmára kell vonatkoznia.
Módosítás 436
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 159 pont – 3 bekezdés – 4 pont – a pont
1925/2006/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktus elfogadása útján meghatározza azokat a feltételeket, amelyek korlátozzák vagy megtiltják egyes vitaminoknak vagy ásványi anyagoknak egyes élelmiszerekhez vagy élelmiszercsoportokhoz történő hozzáadását. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
(2)  A Bizottság e rendelet kiegészítése céljából a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el azon feltételek meghatározására vonatkozóan, amelyek korlátozzák vagy megtiltják egyes vitaminoknak vagy ásványi anyagoknak egyes élelmiszerekhez vagy élelmiszercsoportokhoz történő hozzáadását.
Módosítás 437
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 159 pont – 3 bekezdés – 4 pont – b pont
1925/2006/EK rendelet
6 cikk – 6 bekezdés
„(6) Valamely vitamin vagy ásványi anyag élelmiszerhez történő hozzáadásának eredményeképpen az adott élelmiszernek legalább jelentős mennyiségben kell tartalmaznia az adott vitamint vagy ásványi anyagot, amennyiben a jelentős mennyiséget az 1169/2011/EU rendelet XIII. melléklete A. részének 2. pontja meghatározza. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek meghatározott élelmiszerek és élelmiszercsoportok vonatkozásában megállapítják az élelmiszerekben lévő vitaminok és ásványi anyagok minimális mennyiségét, ideértve a jelentős mennyiségeknél alacsonyabb értékeket is.”
„(6) Valamely vitamin vagy ásványi anyag élelmiszerhez történő hozzáadásának eredményeképpen az adott élelmiszernek legalább jelentős mennyiségben kell tartalmaznia az adott vitamint vagy ásványi anyagot, amennyiben a jelentős mennyiséget az 1169/2011/EU rendelet XIII. melléklete A. részének 2. pontja meghatározza. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében olyan intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek meghatározott élelmiszerek és élelmiszercsoportok vonatkozásában megállapítják az élelmiszerekben lévő vitaminok és ásványi anyagok minimális mennyiségét, ideértve a jelentős mennyiségeknek minősülő mennyiségektől eltérő alacsonyabb mennyiségeket is.”
Módosítás 438
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 159 pont – 3 bekezdés – 5 pont
1925/2006/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés
„(1) Azon élelmiszerek címkézése, megjelenítése és reklámozása, amelyekhez vitaminokat és ásványi anyagokat adtak hozzá, nem tartalmazhat olyan kijelentést vagy utalást, amely szerint a kiegyensúlyozott és változatos étrend nem képes biztosítani a megfelelő mennyiségű tápanyagot. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy konkrét tápanyagok esetében eltérést engedélyezzen ettől a szabálytól.”
„(1) Azon élelmiszerek címkézése, megjelenítése és reklámozása, amelyekhez vitaminokat és ásványi anyagokat adtak hozzá, nem tartalmazhat olyan kijelentést vagy utalást, amely szerint a kiegyensúlyozott és változatos étrend nem képes biztosítani a megfelelő mennyiségű tápanyagot. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy konkrét tápanyagok esetében eltérést engedélyezzen ettől a szabálytól.”
Módosítás 439
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 159 pont – 3 bekezdés – 7 pont
1925/2006/EK rendelet
13 a cikk
„13a. cikk
„13a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk, az 5. cikk (1) bekezdése, a 6. cikk (6) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, valamint a 8. cikk (2) és (5) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk, az 5. cikk (1) bekezdése, a 6. cikk (1), (2) és (6) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, valamint a 8. cikk (2) és (5) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk, az 5. cikk (1) bekezdése, a 6. cikk (6) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, valamint a 8. cikk (2) és (5) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk, az 5. cikk (1) bekezdése, a 6. cikk (1), (2) és (6) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, valamint a 8. cikk (2) és (5) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk, az 5. cikk (1) bekezdése, a 6. cikk (6) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, valamint a 8. cikk (2) és (5) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 3. cikk (3) bekezdése, a 4. cikk, az 5. cikk (1) bekezdése, a 6. cikk (1), (2) és (6) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, valamint a 8. cikk (2) és (5) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
__________________
__________________
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
Módosítás 440
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 161 pont – 2 bekezdés – 1 pont
2009/32/EK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy megállapítsa
Módosítás 441
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 161 pont – 2 bekezdés – 3 pont
2009/32/EK irányelv
5a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk és az 5. cikk (3) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikkben és az 5. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 442
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 162 pont – 2 bekezdés – 2 pont
2009/41/EK irányelv
19a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 19. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 19. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 443
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 163 pont – 3 bekezdés – 1 pont
2009/54/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első albekezdés b) pontjának i. alpontjában és c) pontjának i. alpontjában említett intézkedéseket.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése érdekében abból a célból, hogy meghatározza az első albekezdés b) pontjának i. alpontjában és c) pontjának i. alpontjában említett intézkedéseket.”
Módosítás 444
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 163 pont – 3 bekezdés – 2 pont
2009/54/EK irányelv
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első albekezdés d) pontjában említett intézkedéseket.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése érdekében abból a célból, hogy meghatározza az első albekezdés d) pontjában említett intézkedéseket.”
Módosítás 445
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 163 pont – 3 bekezdés – 4 pont
2009/54/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első bekezdés a)–f) pontjában említett intézkedéseket.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése érdekében abból a célból, hogy megállapítsa az első bekezdés a)–f) pontjában említett szabályokat.”
Módosítás 446
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 163 pont – 3 bekezdés – 5 pont
2009/54/EK irányelv
13a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdése, a 9. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (4) bekezdése és a 12. cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdésében, a 9. cikk (4) bekezdésében, a 11. cikk (4) bekezdésében és a 12. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 447
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 165 pont – 1 bekezdés
A 470/2009/EK rendelet célkitűzéseinek a megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a rendeletet kiegészítse az intézkedési referenciapontok megállapítására szolgáló tudományos módszerekkel, a tiltott vagy nem engedélyezett anyag megerősített jelenléte esetén foganatosítandó intézkedések szabályaival, valamint a kockázatértékelés és a kockázatkezelési ajánlások módszertani elveivel, továbbá az arra vonatkozó szabályokkal, hogy az egy adott élelmiszer tekintetében a farmakológiai hatóanyagokra meghatározott legmagasabb maradékanyag-határérték alkalmazható-e az ugyanabból a fajból készült más élelmiszer tekintetében, illetve az egy vagy több faj tekintetében a farmakológiai hatóanyagokra meghatározott legmagasabb maradékanyag-határérték alkalmazható-e más fajok tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
A 470/2009/EK rendelet célkitűzéseinek a megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a rendeletet kiegészítse az intézkedési referenciapontok megállapítására szolgáló tudományos módszerekkel, a farmakológiai hatóanyagok maradékanyagai tekintetében intézkedési referenciapontokkal, a tiltott vagy nem engedélyezett anyag megerősített jelenléte esetén foganatosítandó intézkedések szabályaival, valamint a kockázatértékelés és a kockázatkezelési ajánlások módszertani elveivel, továbbá az arra vonatkozó szabályokkal, hogy az egy adott élelmiszer tekintetében a farmakológiai hatóanyagokra meghatározott legmagasabb maradékanyag-határérték alkalmazható-e az ugyanabból a fajból készült más élelmiszer tekintetében, illetve az egy vagy több faj tekintetében a farmakológiai hatóanyagokra meghatározott legmagasabb maradékanyag-határérték alkalmazható-e más fajok tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 448
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 165 pont – 2 bekezdés
A 470/2009/EK rendelet megfelelő rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy meghatározza a farmakológiai hatóanyagok maradékanyagaira vonatkozó intézkedési referenciapontokat. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
törölve
Módosítás 449
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 165 pont – 3 bekezdés – 1 pont
470/2009/EK rendelet
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy elfogadja a következőket:
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy elfogadja a következőket:
Módosítás 450
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 165 pont – 3 bekezdés – 2 pont
470/2009/EK rendelet
18 cikk
„18. cikk
„18. cikk
Intézkedési referenciapontok
Intézkedési referenciapontok
Amennyiben azt az importált vagy forgalomba helyezett, állati eredetű élelmiszer ellenőrzésének megfelelő működéséhez szükségesnek ítélik, a Bizottság a 882/2004/EK rendelettel összhangban végrehajtási jogi aktus útján intézkedési referenciapontokat határozhat meg az olyan farmakológiai hatóanyagok maradékanyagai tekintetében, amelyeket a 14. cikk (2) bekezdésének a), b) vagy c) pontja értelmében nem osztályoznak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 26. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
Amennyiben azt az importált vagy forgalomba helyezett, állati eredetű élelmiszer ellenőrzésének megfelelő működéséhez szükségesnek ítélik, a Bizottság a 882/2004/EK rendelettel összhangban felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy intézkedési referenciapontokat határozzon meg az olyan farmakológiai hatóanyagok maradékanyagai tekintetében, amelyeket a 14. cikk (2) bekezdésének a), b) vagy c) pontja értelmében nem osztályoznak.
Az intézkedési referenciapontokat az élelmiszer-biztonságra vonatkozó új tudományos adatokra, a 24. cikkben említett vizsgálatok és analitikai vizsgálatok eredményére és a technológiai fejlődésre figyelemmel rendszeresen felül kell vizsgálni.
Az intézkedési referenciapontokat az élelmiszer-biztonságra vonatkozó új tudományos adatokra, a 24. cikkben említett vizsgálatok és analitikai vizsgálatok eredményére és a technológiai fejlődésre figyelemmel rendszeresen felül kell vizsgálni.
Az emberi egészség védelmével kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül sürgős okból a Bizottság a 26. cikk (2a) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el.”
Ha az emberi egészségre jelentett veszély miatt rendkívül sürgős okból szükséges, az e cikk értelmében elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 24b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.”
Módosítás 451
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 165 pont – 3 bekezdés – 3 pont
470/2009/EK rendelet
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az intézkedési referenciapontok megállapítására szolgáló módszertani elveket és tudományos módszereket.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy meghatározza az intézkedési referenciapontok megállapítására szolgáló módszertani elveket és tudományos módszereket.”
Módosítás 452
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 165 pont – 3 bekezdés – 4 pont
470/2009/EK rendelet
24 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e cikk alkalmazása céljából.”
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében e cikk alkalmazására vonatkozóan.”
Módosítás 453
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 165 pont – 3 bekezdés – 5 pont
470/2009/EK rendelet
24 a cikk
„24a. cikk
„24a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak a 13. cikk (2) bekezdése, a 19. cikk (3) bekezdése és a 24. cikk (4) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 13. cikk (2) bekezdésében, a 18. cikkben, a 19. cikk (3) bekezdésében és a 24. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. cikk (2) bekezdése, a 19. cikk (3) bekezdése és a 24. cikk (4) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 13. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk, a 19. cikk (3) bekezdése és a 24. cikk (4) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 13. cikk (2) bekezdése, a 19. cikk (3) bekezdése és a 24. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  A 13. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk, a 19. cikk (3) bekezdése és a 24. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
__________________
__________________
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
Módosítás 454
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 165 pont – 3 bekezdés – 5 a pont (új)
470/2009/EK rendelet
24 b cikk (új)
(5a)  Az irányelv a következő 24b. cikkel egészül ki:
„24b. cikk
Sürgősségi eljárás
(1)  Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 24a. cikk (6) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktust.”
Módosítás 455
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 166 pont – 1 bekezdés
A 767/2009/EK rendelet célkitűzéseinek a megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa a rendelet mellékleteit, illetve a rendeletet kiegészítse a takarmányalapanyag-kategóriák jegyzékével. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
A 767/2009/EK rendelet célkitűzéseinek a megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítsa a rendelet mellékleteit, frissítse a tervezett felhasználások jegyzékét, meghatározza a vegyi szennyeződések maximális tartalmát az I. melléklet 1. pontjában említettek szerint, illetve a rendeletet kiegészítse a takarmányalapanyag-kategóriák jegyzékével és pontosítsa, hogy egyes termékek takarmánynak minősülnek-e. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 456
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 166 pont – 2 bekezdés
A 767/2009/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni abból a célból, hogy tisztázza, valamely termék takarmánynak minősül-e, illetve hogy frissítse a tervezett felhasználások jegyzékét, és meghatározza a vegyi szennyeződések maximális tartalmát. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
törölve
Módosítás 457
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 166 pont – 3 bekezdés – 2 pont
767/2009/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el annak tisztázása érdekében, hogy valamely termék e rendelet alkalmazásában takarmánynak minősül-e. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 28. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából annak tisztázása érdekében, hogy valamely termék e rendelet alkalmazásában takarmánynak minősül-e.”
Módosítás 458
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 166 pont – 3 bekezdés – 3 pont
767/2009/EK rendelet
10 cikk – 5 bekezdés
„(5) Az érvényes kérelem kézhezvételétől számított hat hónapon belül vagy adott esetben a Hatóság véleményének kézhezvételét követően a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a tervezett felhasználások jegyzékének frissítéséről, amennyiben a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 28. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
„(5) Az érvényes kérelem kézhezvételétől számított hat hónapon belül vagy adott esetben a Hatóság véleményének kézhezvételét követően a Bizottság a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése érdekében a tervezett felhasználások jegyzékének frissítéséről, amennyiben a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 27a. cikkben meghatározott eljárással kell elfogadni.”
Módosítás 459
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 166 pont – 3 bekezdés – 4 pont
767/2009/EK rendelet
17 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a (2) bekezdés c) pontjában említett takarmányalapanyag-kategóriák jegyzékét.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a (2) bekezdés c) pontjában említett takarmányalapanyag-kategóriák jegyzékét.”
Módosítás 460
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 166 pont – 3 bekezdés – 6 pont
767/2009/EK rendelet
26 cikk – 3 bekezdés
„(3) A közösségi jegyzék azon módosításait, amelyek meghatározzák az I. melléklet 1. pontjában említett vegyi szennyeződések maximális tartalmát, vagy az I. melléklet 2. pontjában említett botanikai tisztaság szintjeit, vagy az I. melléklet 6. pontjában említett nedvességtartalom szintjeit, vagy a 16. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, kötelezően feltüntetendő adatokat helyettesítő adatokat végrehajtási jogi aktus útján kell elfogadni. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 28. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.”
„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a közösségi jegyzék azon módosításai érdekében, amelyek meghatározzák az I. melléklet 1. pontjában említett vegyi szennyeződések maximális tartalmát, vagy az I. melléklet 2. pontjában említett botanikai tisztaság szintjeit, vagy az I. melléklet 6. pontjában említett nedvességtartalom szintjeit, vagy a 16. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, kötelezően feltüntetendő adatokat helyettesítő adatokat.”
Módosítás 461
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 166 pont – 3 bekezdés – 8 pont
767/2009/EK rendelet
27a cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdése, a 17. cikk (4) bekezdése, a 20. cikk (2) bekezdése és a 27. cikk (1) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (5) bekezdésében, a 17. cikk (4) bekezdésében, a 20. cikk (2) bekezdésében, a 26. cikk (3) bekezdésében és a 27. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
Módosítás 462
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 1 bekezdés – bevezető mondat
Az 1069/2009/EK rendelet célkitűzéseinek a megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a következők tekintetében kiegészítse a rendeletet:
Az 1069/2009/EK rendelet célkitűzéseinek a megvalósítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a rendeletet módosítsa az ellátási lánc végpontja tekintetében, továbbá hogy következők tekintetében kiegészítse a rendeletet:
Módosítás 463
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – VII rész – 167 pont – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés
–  az előállítási lánc végpontja,
törölve
Módosítás 464
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 1 pont – b pont
1069/2009/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az előállítási lánc azon végpontját, amelyen túl az ezen bekezdésben említett, állati melléktermékekből származó termékekre már nem vonatkoznak e rendelet előírásai.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet módosítása érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az előállítási lánc azon végpontját, amelyen túl az ezen bekezdésben említett, állati melléktermékekből származó termékekre már nem vonatkoznak e rendelet előírásai.”
Módosítás 465
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 2 pont – a pont
1069/2009/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első albekezdés b) pontjának ii. alpontjában említett intézkedéseket.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az első albekezdés b) pontjának ii. alpontjában említett intézkedésekkel kapcsolatos szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 466
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 2 pont – b pont
1069/2009/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első albekezdésben említett intézkedéseket.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az első albekezdésben említett intézkedésekkel kapcsolatos szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 467
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 3 pont
1069/2009/EK rendelet
7 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a (2) és a (3) bekezdésben említett intézkedéseket.”
„(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a (2) és a (3) bekezdésben említett intézkedésekkel kapcsolatos szabályok megállapítása révén kiegészítse ezt a rendeletet.”
Módosítás 468
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 4 pont – a pont
1069/2009/EK rendelet
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó intézkedéseket:”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó intézkedéseket:”
Módosítás 469
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 5 pont – b pont – i pont
1069/2009/EK rendelet
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó intézkedéseket:”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó intézkedéseket:”
Módosítás 470
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 6 pont
1069/2009/EK rendelet
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa az első albekezdésben említett feltételeket.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy megállapítsa az első albekezdésben említett feltételeket.”
Módosítás 471
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 7 pont – a pont
1069/2009/EK rendelet
18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó intézkedéseket:”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó intézkedéseket:”
Módosítás 472
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 8 pont – a pont
1069/2009/EK rendelet
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó intézkedéseket:”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó intézkedéseket:”
Módosítás 473
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 9 pont – a pont
1069/2009/EK rendelet
20 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az EFSA véleményének kézhezvételét követően az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők tekintetében:”.
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az EFSA véleményének kézhezvételét követően az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy a következők elfogadása révén kiegészítse ezt a rendeletet:”
Módosítás 474
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 10 pont – a pont
1069/2009/EK rendelet
21 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó intézkedéseket:”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó intézkedéseket:”
Módosítás 475
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 11 pont – b pont
1069/2009/EK rendelet
27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az e szakasszal és e fejezet 1. szakaszával kapcsolatos következő intézkedéseket:”.
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az e szakasszal és e fejezet 1. szakaszával kapcsolatos következő intézkedésekre vonatkozó szabályokat:”
Módosítás 476
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 12 pont
1069/2009/EK rendelet
31 cikk – 2 bekezdés
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az (1) bekezdésben említett állati melléktermékek és az azokból származó termékek összegyűjtésére, feldolgozására és kezelésére vonatkozó köz- és állat-egészségügyi feltételekre vonatkozó intézkedéseket.”
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az (1) bekezdésben említett állati melléktermékek és az azokból származó termékek összegyűjtésére, feldolgozására és kezelésére vonatkozó köz- és állat-egészségügyi feltételekre vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos szabályokat.”
Módosítás 477
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 13 pont – a pont
1069/2009/EK rendelet
32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó intézkedéseket:”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó intézkedéseket:”
Módosítás 478
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 14 pont
1069/2009/EK rendelet
40 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó feltételeket:
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy meghatározza a következőkre vonatkozó feltételeket:
Módosítás 479
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 14 pont
1069/2009/EK rendelet
40 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a következők meghatározásáról:
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében következők meghatározásáról:
Módosítás 480
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 14 pont
1069/2009/EK rendelet
40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 52. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
törölve
Módosítás 481
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 15 pont – a pont
1069/2009/EK rendelet
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az első albekezdés b) pontjában említett feltételek megállapításáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 52. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első albekezdés b) pontjában említett feltételek megállapításáról.
Módosítás 482
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 15 pont – b pont
1069/2009/EK rendelet
41 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
„A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az első albekezdésben előírt követelmények megállapításáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 52. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első albekezdésben előírt követelmények megállapításáról.
Módosítás 483
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 16 pont – b pont
1069/2009/EK rendelet
42 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőket:
„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy meghatározza a következőket:
Módosítás 484
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 17 pont
1069/2009/EK rendelet
43 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első albekezdésben említett szabályokat.”
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza az első albekezdésben említett szabályokat.”
Módosítás 485
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 18 pont
1069/2009/EK rendelet
45 cikk – 4 bekezdés
„(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el abból a célból, hogy megállapítsa az e cikk végrehajtására vonatkozó részletes intézkedéseket, beleértve a mikrobiológiai elemzések referencia-módszereire vonatkozó szabályokat is. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 52. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.
„(4) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el abból a célból, hogy megállapítsa az e cikket kiegészítő részletes intézkedéseket, beleértve a mikrobiológiai elemzések referencia-módszereire vonatkozó szabályokat is. Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 51a. cikkben meghatározott eljárással kell elfogadni.
Módosítás 486
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 19 pont
1069/2009/EK rendelet
48 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a következőket:
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében abból a célból, hogy meghatározza a következőket:
Módosítás 487
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 19 pont
1069/2009/EK rendelet
48 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész
(8)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek függvényében az illetékes hatóságok az (1)–(4) bekezdéstől eltérve engedélyezhetik a következőket:
(8)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 51a. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítése érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek függvényében az illetékes hatóságok az (1)–(4) bekezdéstől eltérve engedélyezhetik a következőket:
Módosítás 488
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – XII rész – 167 pont – 4 bekezdés – 20 pont
1069/2009/EK rendelet
51a cikk
„51a. cikk
„51a cikk
A felhatalmazás gyakorlása
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (1) és (2) bekezdése, a 6. cikk (1) és (2) bekezdése, a 7. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (2) bekezdése, a 15. cikk (1) bekezdése, a 17. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk (3) bekezdése, a 19. cikk (4) bekezdése, a 20. cikk (11) bekezdése, a 21. cikk (6) bekezdése, a 27. cikk, a 31. cikk (2) bekezdése, a 32. cikk (3) bekezdése, a 40. cikk (1) bekezdése, a 42. cikk (2) bekezdésének első albekezdése, a 43. cikk (3) bekezdése és a 48. cikk (7) bekezdésének első albekezdése és (8) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.
(2)  A Bizottságnak az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 6. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 7. cikk (4) bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdésében, a 15. cikk (1) bekezdésében, a 17. cikk (2) bekezdésében, a 18. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk (4) bekezdésében, a 20. cikk (11) bekezdésében, a 21. cikk (6) bekezdésében, a 27. cikkben, a 31. cikk (2) bekezdésében, a 32. cikk (3) bekezdésében, a 40. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 41. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében, a 41. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében, a 42. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében, a 43. cikk (3) bekezdésében, a 45. cikk (4) bekezdésében, a 48. cikk (7) bekezdésének első albekezdésében és a 48. cikk (8) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (1) és (2) bekezdése, a 6. cikk (1) és (2) bekezdése, a 7. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (2) bekezdése, a 15. cikk (1) bekezdése, a 17. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk (3) bekezdése, a 19. cikk (4) bekezdése, a 20. cikk (11) bekezdése, a 21. cikk (6) bekezdése, a 27. cikk, a 31. cikk (2) bekezdése, a 32. cikk (3) bekezdése, a 40. cikk (1) bekezdése, a 42. cikk (2) bekezdésének első albekezdése, a 43. cikk (3) bekezdése és a 48. cikk (7) bekezdésének első albekezdése és (8) bekezdése szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 6. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 7. cikk (4) bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdésében, a 15. cikk (1) bekezdésében, a 17. cikk (2) bekezdésében, a 18. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk (4) bekezdésében, a 20. cikk (11) bekezdésében, a 21. cikk (6) bekezdésében, a 27. cikkben, a 31. cikk (2) bekezdésében, a 32. cikk (3) bekezdésében, a 40. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 41. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében, a 41. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében, a 42. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében, a 43. cikk (3) bekezdésében, a 45. cikk (4) bekezdésében, a 48. cikk (7) bekezdésének első albekezdésében és a 48. cikk (8) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése, a 6. cikk (1) és (2) bekezdése, a 7. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (2) bekezdése, a 15. cikk (1) bekezdése, a 17. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk (3) bekezdése, a 19. cikk (4) bekezdése, a 20. cikk (11) bekezdése, a 21. cikk (6) bekezdése, a 27. cikk, a 31. cikk (2) bekezdése, a 32. cikk (3) bekezdése, a 40. cikk (1) bekezdése, a 42. cikk (2) bekezdésének első albekezdése, a 43. cikk (3) bekezdése és a 48. cikk (7) bekezdésének első albekezdése és (8) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(6)  Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése, a 6. cikk (1) és (2) bekezdése, a 7. cikk (4) bekezdése, a 11. cikk (2) bekezdése, a 15. cikk (1) bekezdése, a 17. cikk (2) bekezdése, a 18. cikk (3) bekezdése, a 19. cikk (4) bekezdése, a 20. cikk (11) bekezdése, a 21. cikk (6) bekezdése, a 27. cikk, a 31. cikk (2) bekezdése, a 32. cikk (3) bekezdése, a 40. cikk (1) és (2) bekezdése, a 41. cikk (1) bekezdésének második albekezdése, a 41. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése, a 42. cikk (2) bekezdésének első albekezdése, a 43. cikk (3) bekezdése, a 45. cikk (4) bekezdése, a 48. cikk (7) bekezdésének első albekezdése és a 48. cikk (8) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
__________________
__________________
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”
* HL L 123., 2016.5.12, 1. o.”

(1) HL C 288., 2017.8.31., 29. o.
(2) HL C 164., 2018.5.8., 82. o.

Utolsó frissítés: 2019. április 29.Jogi nyilatkozat