Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0400B(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0190/2019

Pateikti tekstai :

A8-0190/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0409

Priimti tekstai
PDF 741kWORD 162k
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - II dalis ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0799),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 33 straipsnį, į 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, į 62 straipsnį, į 64 straipsnio 2 dalį, į 91 straipsnį, į 100 straipsnio 2 dalį, į 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a punktą, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 172 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį, 214 straipsnio 3 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0148/2019),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a punktą, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 192 straipsnio 1 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 1 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 1 d. Regionų komiteto nuomonę (2),

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto laiškus,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 7 d. Pirmininkų sueigos sprendimą leisti Teisės reikalų komitetui padalyti pirmiau nurodytą Komisijos pasiūlymą į dvi dalis ir juo remiantis parengti du atskirus teisėkūros pranešimus,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0020/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto poziciją pakeitimų forma bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A8-0190/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 nurodomoji dalis
atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 33 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 64 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a ir b punktus, 172 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį, 214 straipsnio 3 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a ir b punktus, 192 straipsnio 1 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį,
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Lisabonos sutartimi nustatytas skirtumas tarp Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės teisėkūros procedūra priimtų aktų nuostatos (deleguotuosius aktus), ir Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti aktus, kuriais užtikrinamos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo aktus);
(1)  Lisabonos sutartimi padaryti esminiai teisinės sistemos, reglamentuojančios teisės aktų leidėjo Komisijai suteikiamus įgaliojimus, pakeitimai – nustatytas aiškus skirtumas tarp Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės teisėkūros procedūra priimtų aktų nuostatos (deleguotuosius aktus), ir Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti aktus, kuriais užtikrinamos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo aktus);
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   sujungiant ir išdėstant glaudžiai vienas su kitu nesusijusius įgaliojimus viename Komisijos deleguotajame akte, Parlamentui trukdoma naudotis teise tikrinti, nes jis yra priverstas tiesiog pritarti visam deleguotajam aktui arba jį atmesti, taigi, nelieka galimybių pareikšti nuomonės dėl kiekvieno įgaliojimo atskirai;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2009/31/EB
29 straipsnio 1 dalis
Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai.
Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami šios direktyvos priedai, siekiant prisitaikyti prie mokslo ir technikos pažangos.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/31/EB
29a straipsnio 2 dalis
2.  29 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  29 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2009/31/EB
30 straipsnis
(3)   30 straipsnis išbraukiamas.
(3)  30 straipsnis pakeičiamas taip:
„30 straipsnis
Komiteto procedūra
1.  Komisijai padeda Klimato kaitos komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 525/2013* 26 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011**.
2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.“
___________________
* 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).
**2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punktas
[...]
Išbraukta.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naudotino ženklinimo formos ir turinio.“
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos naudotino ženklinimo formos ir turinio taisyklės.“
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naudotino ženklinimo formos ir turinio.“;
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos naudotino ženklinimo formos ir turinio taisyklės.“
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
10 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naudotino ženklinimo formos ir turinio.
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos naudotino ženklinimo formos ir turinio taisyklės.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
10 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kvotų paskirstymo gamintojams ir importuotojams mechanizmo.
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos kvotų paskirstymo gamintojams ir importuotojams mechanizmo taisyklės.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
19 straipsnio 1 dalis
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kontroliuojamų arba naujų medžiagų ir produktų bei įrangos, kuriuose yra kontroliuojamų medžiagų ar kurių veikimas nuo jų priklauso ir kuriems įforminta laikino saugojimo, muitinio sandėliavimo ar laisvosios zonos procedūra arba kurie vežami tranzitu per Sąjungos muitų teritoriją ir vėliau reeksportuojami, papildomų stebėsenos priemonių, remiantis su tokiu prekių judėjimu susijusios galimos neteisėtos prekybos rizikos vertinimo rezultatais ir atsižvelgiant į tokių priemonių naudą aplinkai ir socialinį bei ekonominį poveikį.“
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl kontroliuojamų arba naujų medžiagų ir produktų bei įrangos, kuriuose yra kontroliuojamų medžiagų ar kurių veikimas nuo jų priklauso ir kuriems įforminta laikino saugojimo, muitinio sandėliavimo ar laisvosios zonos procedūra arba kurie vežami tranzitu per Sąjungos muitų teritoriją ir vėliau reeksportuojami, papildomų stebėsenos priemonių, remiantis su tokiu prekių judėjimu susijusios galimos neteisėtos prekybos rizikos vertinimo rezultatais ir atsižvelgiant į tokių priemonių naudą aplinkai ir socialinį bei ekonominį poveikį.“
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
20 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, taikytinų į laisvą apyvartą Sąjungoje išleidžiant iš bet kurios valstybės, nesančios Protokolo šalimi, importuotus produktus bei įrangą, pagamintus naudojant kontroliuojamas medžiagas, tačiau kuriuose nėra medžiagų, kurios gali būti identifikuotos kaip kontroliuojamos medžiagos. Tokie produktai ir įranga identifikuojami remiantis Šalims periodiškai teikiamomis techninio pobūdžio rekomendacijomis.“
„2. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės, taikytinos į laisvą apyvartą Sąjungoje išleidžiant iš bet kurios valstybės, nesančios Protokolo šalimi, importuotus produktus bei įrangą, pagamintus naudojant kontroliuojamas medžiagas, tačiau kuriuose nėra medžiagų, kurios gali būti identifikuotos kaip kontroliuojamos medžiagos. Tokie produktai ir įranga identifikuojami remiantis Šalims periodiškai teikiamomis techninio pobūdžio rekomendacijomis.“
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 8 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
22 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus dėl produktų ir įrangos, iš kurių kontroliuojamas medžiagas surinkti arba sunaikinti produktus ir įrangą prieš tai nesurinkus kontroliuojamų medžiagų laikoma techniškai ir ekonomiškai įmanoma, sąrašo, ir prireikus nurodyti taikytinas technologijas.
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl produktų ir įrangos, iš kurių kontroliuojamas medžiagas surinkti arba sunaikinti produktus ir įrangą prieš tai nesurinkus kontroliuojamų medžiagų laikoma techniškai ir ekonomiškai įmanoma, sąrašo, ir prireikus nurodomos taikytinos technologijos.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 8 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
22 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 pastraipos
„Komisija įvertina priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, ir jai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų.“
„Komisija įvertina priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, ir jai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų.“
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 9 punkto a papunkčio i punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
23 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
„Valstybės narės nustato būtiniausius kvalifikacinius reikalavimus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą vykdantiems darbuotojams. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į tų priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų suderinimo.“
„Valstybės narės nustato būtiniausius kvalifikacinius reikalavimus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą vykdantiems darbuotojams. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į tų priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų suderinimo.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
23 straipsnio 7 dalis
„7. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais sudaromas technologijų ar būdų, kuriuos turėtų taikyti įmonės, siekdamos išvengti kontroliuojamų medžiagų nuotėkio bei išmetimo į aplinką ir jį kuo labiau sumažinti, sąrašas.“
„7. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas technologijų ar būdų, kuriuos turėtų taikyti įmonės, siekdamos išvengti kontroliuojamų medžiagų nuotėkio bei išmetimo į aplinką ir jį kuo labiau sumažinti, sąrašas.“
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
24a straipsnio 2 dalis
2.  7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 10 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 13 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 9 dalyje, 19 straipsnyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, 23 straipsnio 4 ir 7 dalyse, 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 3 dalyje ir 27 straipsnio 10 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 10 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 13 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 9 dalyje, 19 straipsnyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, 23 straipsnio 4 ir 7 dalyse, 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 3 dalyje ir 27 straipsnio 10 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009
27 straipsnio 10 dalis
„10. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Protokolą ar sudaryti palankesnes sąlygas juos įgyvendinti, iš dalies keičiami šio straipsnio 1–7 dalyse nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai.“
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 4 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 14b straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį įsteigta Asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis darbo grupe ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, priimti deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų informavimo ir pranešimo reikalavimams taikomų aplinkybių, formos ir tvarkos.“
„5. Komisijai pagal 14b straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį įsteigta Asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis darbo grupe ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų informavimo ir pranešimo reikalavimams taikomų aplinkybių, formos ir tvarkos.“
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 4 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2002/58/EB
14 b straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 8 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 89/391/EEB
17 b straipsnio 2 dalis
2.  16a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  16a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 16 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 92/91/EEB
11 a straipsnio 2 dalis
2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 17 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 92/104/EEB
11 a straipsnio 2 dalis
2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 18 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 93/103/EB
12 a straipsnio 2 dalis
2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 21 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 1999/92/EB
10 a straipsnio 2 dalis
2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 22 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2000/54/EB
19 a straipsnio 2 dalis
2.  19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 27 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/104/EB
11 a straipsnio 2 dalis
2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2009/73/EB
6 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos solidaraus regioninio bendradarbiavimo gairės.“
„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos solidaraus regioninio bendradarbiavimo gairės.“
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/73/EB
11 straipsnio 10 dalis
„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose išdėstoma išsami procedūra, kurios reikia laikytis taikant šį straipsnį.“
„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose išdėstoma išsami procedūra, kurios reikia laikytis taikant šį straipsnį.“
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2009/73/EB
15 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad perdavimo sistemos savininkas ir laikymo sistemos operatorius visiškai ir veiksmingai laikytųsi šio straipsnio 2 dalies.“
„3. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad perdavimo sistemos savininkas ir laikymo sistemos operatorius visiškai ir veiksmingai laikytųsi šio straipsnio 2 dalies.“
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/73/EB
36 straipsnio 10 dalis
„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo gairės ir nustatoma šio straipsnio 3, 6, 8 ir 9 dalių taikymo tvarka.“
„10. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo gairės ir nustatoma šio straipsnio 3, 6, 8 ir 9 dalių taikymo tvarka.“
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2009/73/EB
42 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kokiu mastu reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su Agentūra.“
„5. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kokiu mastu reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su Agentūra.“
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2009/73/EB
43 straipsnio 9 dalis
„9. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reguliavimo institucijos, Agentūra ir Komisija turi laikytis nustatydamos, ar reguliavimo institucijų priimti sprendimai atitinka šiame straipsnyje nurodytas gaires.“
„9. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reguliavimo institucijos, Agentūra ir Komisija turi laikytis nustatydamos, ar reguliavimo institucijų priimti sprendimai atitinka šiame straipsnyje nurodytas gaires.“
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 7 punktas
Direktyva 2009/73/EB
44 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose nurodomi duomenų saugojimo metodai ir priemonės, taip pat saugomų duomenų forma ir turinys.“
„4. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nurodomi duomenų saugojimo metodai ir priemonės, taip pat saugomų duomenų forma ir turinys.“
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 8 punktas
Direktyva 2009/73/EB
50 a straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 10 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 36 straipsnio 10 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje, 43 straipsnio 9 dalyje ir 44 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 10 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 36 straipsnio 10 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje, 43 straipsnio 9 dalyje ir 44 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2009
3 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reikia laikytis taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalis.“
„5. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reikia laikytis taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalis.“
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2009
6 straipsnio 11 dalies 2 pastraipa
„Jei Komisija siūlo priimti tinklo kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius Komisija dėl tinklo kodekso projekto konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-G ir visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami tokie kodeksai.“
„Jei Komisija siūlo priimti tinklo kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius Komisija dėl tinklo kodekso projekto konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-G ir visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinami tokie kodeksai.“
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2009
12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
„Siekiant įgyvendinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus, Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras, apibrėžiamas kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros geografinis veiklos regionas. Tuo tikslu Komisija konsultuojasi su Agentūra ir ENTSO-G.“
„Siekiant įgyvendinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus, Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras, šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamas kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros geografinis veiklos regionas. Tuo tikslu Komisija konsultuojasi su Agentūra ir ENTSO-G.“
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2009
23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės dėl šio straipsnio 1 dalyje išvardytų klausimų ir iš dalies keičiamos jos a, b ir c punktuose nurodytos gairės.“
„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės dėl šio straipsnio 1 dalyje išvardytų klausimų, ir iš dalies keičiamos jos a, b ir c punktuose nurodytos gairės.“
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2009
27a straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 11 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 11 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 32 punkto 2 pastraipos 6 punktas
Direktyva 91/271/EEB
17a straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 33 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 91/676/EEB
8a straipsnio 2 dalis
2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 35 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 96/59/EB
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Komisijai pagal 10b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:
2.  Komisijai pagal 10b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis:
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 35 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 96/59/EB
10 b straipsnio 2 dalis
2.  10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 36 punkto 4 pastraipos 2 punktas
Direktyva 98/83/EB
11a straipsnio 2 dalis
2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2000/53/EB
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl sunaikinimo pažymėjimui keliamų būtiniausių reikalavimų.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi sunaikinimo pažymėjimui keliami būtiniausi reikalavimai.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2000/53/EB
7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių taisyklių, kurių reikia siekiant kontroliuoti, kaip valstybės narės laikosi tikslų, nustatytų pirmoje pastraipoje. Rengdama šias taisykles, Komisija atsižvelgia į visus reikiamus veiksnius, inter alia, į galimybę susipažinti su informacija ir į klausimą, susijusį su eksploatuoti netinkamų transporto priemonių eksportu ir importu.“
„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamios taisyklės, kurių reikia siekiant kontroliuoti, kaip valstybės narės laikosi tikslų, nustatytų pirmoje pastraipoje. Rengdama šias taisykles, Komisija atsižvelgia į visus reikiamus veiksnius, inter alia, į galimybę susipažinti su informacija ir į klausimą, susijusį su eksploatuoti netinkamų transporto priemonių eksportu ir importu.“
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2000/53/EB
8 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 1 dalyje nurodytų standartų. Rengdama šiuos standartus, Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių forumų darbą šioje srityje ir deramai prie jo prisideda.“
„2. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi 1 dalyje nurodyti standartai. Rengdama šiuos standartus, Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių forumų darbą šioje srityje ir deramai prie jo prisideda.“
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2000/53/EB
9 a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 38 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2000/60/EB
8 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos techninės specifikacijos ir standartizuoti analizės ir vandens būklės stebėjimo metodai.“
„3. Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos techninės specifikacijos ir standartizuoti analizės ir vandens būklės stebėjimo metodai.“
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 38 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2000/60/EB
20 a straipsnio 2 dalis
2.  8 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir V priedo 1.4.1 skirsnio ix punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  8 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir V priedo 1.4.1 skirsnio ix punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 38 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2000/60/EB
V priedo 1.4.1 dalies ix punktas
„ix) Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodomi bendro kalibravimo rezultatai ir pagal i–viii punktus nustatomos valstybių narių monitoringo sistemos klasių vertės. Jie paskelbiami per šešis mėnesius nuo bendro kalibravimo užbaigimo.“
„ix) Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriose nurodomi bendro kalibravimo rezultatai ir pagal i–viii punktus nustatomos valstybių narių monitoringo sistemos klasių vertės. Jie paskelbiami per šešis mėnesius nuo bendro kalibravimo užbaigimo.“
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 41 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2004/107/EB
5 a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 15 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 15 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/7/EB
15 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  nurodomas konkretus EN/ISO standartas dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo taikant 3 straipsnio 9 dalį;
a)  ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nurodomas konkretus EN/ISO standartas dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo taikant 3 straipsnio 9 dalį;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/7/EB
15 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  prireikus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamos I priedo nuostatos dėl tame priede išdėstytų parametrų tyrimų metodų;
b)  prireikus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamas I priedas dėl tame priede išdėstytų parametrų tyrimų metodų;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/7/EB
15 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  prireikus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamas V priedas.“
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2006/7/EB
15a straipsnio 2 dalis
2.  15 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  15 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
2.  Komisijai pagal 22a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kurie reikalingi:
2.  Komisijai pagal 22a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma siekiant:
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas
a)  techniniams reikalavimams, kurie reikalingi taikant 13 straipsnio 6 dalį, įskaitant techninius reikalavimus, susijusius su silpnąja rūgštimi skaidomo cianido apibrėžimu ir jo matavimo metodu, parengti;
a)  parengti techninius reikalavimus, kurie reikalingi taikant 13 straipsnio 6 dalį, įskaitant techninius reikalavimus, susijusius su silpnąja rūgštimi skaidomo cianido apibrėžimu ir jo matavimo metodu;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  II priede pateikto atliekų apibūdinimo techniniams reikalavimams galutinai nustatyti;
b)  galutinai nustatyti II priede pateikto atliekų apibūdinimo techninius reikalavimus;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas
c)  3 straipsnio 3 punkte pateiktam apibrėžimui aiškinti;
c)  pateikti 3 straipsnio 3 punkte pateikto apibrėžimo aiškinimą;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas
d)  III priede pateiktiems atliekų įrenginių kategorijos nustatymo kriterijams apibrėžti;
d)  apibrėžti III priede pateiktų atliekų įrenginių kategorijos nustatymo kriterijus;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas
e)  mėginių ėmimo ir analizės metodų, būtinų šios direktyvos techniniam įgyvendinimui užtikrinti, visiems suderintiems standartams nustatyti.
e)  nustatyti mėginių ėmimo ir analizės metodų, būtinų šios direktyvos techniniam įgyvendinimui užtikrinti, suderintus standartus.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2006/21/EB
22 a straipsnio 2 dalis
2.  22 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  22 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 44 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2006/118/EB
8 a straipsnio 2 dalis
2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2007/2/EB
7 straipsnio 1 dalis
„1. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų interoperabilumo techninės priemonės ir, kur tikslinga, erdvinių duomenų rinkinių suderinamumas. Rengiant tas priemones atsižvelgiama į atitinkamus naudotojų reikalavimus, esamas iniciatyvas ir tarptautinius standartus, skirtus erdvinių duomenų rinkinių suderinamumui užtikrinti, taip pat atsižvelgiama į pagrįstumo ir kaštų bei naudos veiksnius.“
„1. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų interoperabilumo techninės priemonės ir, kur tikslinga, erdvinių duomenų rinkinių suderinamumas. Rengiant tas priemones atsižvelgiama į atitinkamus naudotojų reikalavimus, esamas iniciatyvas ir tarptautinius standartus, skirtus erdvinių duomenų rinkinių suderinamumui užtikrinti, taip pat atsižvelgiama į pagrįstumo ir kaštų bei naudos veiksnius.“
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2007/2/EB
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, kuriose, siekiant papildyti šį skyrių, išdėstoma visų pirma:
Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis išdėstoma visų pirma:
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2007/2/EB
17 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tas sąlygas reglamentuojančios taisyklės. Tos taisyklės turi visapusiškai atitikti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išdėstytus principus.
Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos tas sąlygas reglamentuojančios taisyklės. Tos taisyklės turi visapusiškai atitikti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išdėstytus principus.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2007/2/EB
21 a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnyje ir 17 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnyje ir 17 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 47 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2007/60/EB
11 a straipsnio 2 dalis
2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 48 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2008/50/EB
28 a straipsnio 2 dalis
2.  28 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  28 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 49 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2008/56/EB
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis I ir III priedais, iki 2010 m. liepos 15 d. nustatomi kriterijai ir metodikos standartai, kuriuos turi taikyti valstybės narės, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir kad būtų galima palyginti, kokiu mastu skirtinguose jūrų regionuose ar paregioniuose pasiekta gera aplinkos būklė.
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, remiantis I ir III priedais, iki 2010 m. liepos 15 d. nustatomi kriterijai ir metodikos standartai, kuriuos turi taikyti valstybės narės, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir kad būtų galima palyginti, kokiu mastu skirtinguose jūrų regionuose ar paregioniuose pasiekta gera aplinkos būklė.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 49 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2008/56/EB
11 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos specifikacijos bei standartizuoti metodai, kuriuose atsižvelgiama į esamus įsipareigojimus ir kuriais užtikrinamas stebėsenos bei vertinimo rezultatų palyginamumas.“
„4. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos specifikacijos bei standartizuoti metodai, kuriuose atsižvelgiama į esamus įsipareigojimus ir kuriais užtikrinamas stebėsenos bei vertinimo rezultatų palyginamumas.“
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 49 punkto 2 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2008/56/EB
24 a straipsnio 2 dalis
2.  9 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  9 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 52 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/147/EB
15 a straipsnio 2 dalis
2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 1 pastraipa
Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 ir nustatyti vertinimo procedūras, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai ir jis papildomas nuostatomis dėl EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 ir nustatyti vertinimo procedūras, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai ir jis papildomas nuostatomis dėl EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos, taip pat pateikiami konkretiems sektoriams skirti informaciniai dokumentai ir rekomendaciniai dokumentai, kuriuose nurodoma organizacijų registravimo tvarka ir derinimo procedūros. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 2 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su tam tikrų procedūrų suderinimu ir konkretiems sektoriams skirtais informaciniais dokumentais. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Išbraukta.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009
16 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami rekomendaciniai dokumentai, kuriuose nurodomos kompetentingų įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rekomendacinius dokumentus, kuriuose nurodomos kompetentingų įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009
17 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos, įskaitant tinkamą sprendimų, priimtų atlikus tarpusavio vertinimą, apskundimo tvarką.“
„3. Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarką, įskaitant tinkamą sprendimų, priimtų atlikus tarpusavio vertinimą, apskundimo tvarką.“
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009
30 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami rekomendaciniai dokumentai, kuriuose nurodomos akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rekomendacinius dokumentus, kuriuose nurodomos akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009
46 straipsnio 6 dalis
„6. Laikydamasi 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami 1 dalyje nurodyti konkretiems sektoriams skirti informaciniai dokumentai ir 4 dalyje nurodytas vadovas.“
„6. Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas patvirtinant 1 dalyje nurodytus konkretiems sektoriams skirtus informacinius dokumentus ir 4 dalyje nurodytą vadovą.“
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009
48 a straipsnis
„48a straipsnis
„48a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  17 straipsnio 3 dalyje ir 48 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  16 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 6 dalyje ir 48 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio 3 dalyje ir 48 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 6 dalyje ir 48 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 17 straipsnio 3 dalį ir 48 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 16 straipsnio 4 dalį, 17 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 6 dalį, 46 straipsnio 6 dalį ir 48 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
_______________
_______________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 54 punkto 4 pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 66/2010
6 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais leidžiama tam tikroms prekių, kurių sudėtyje yra 6 dalyje nurodytų medžiagų, kategorijoms taikyti nuo šio straipsnio 6 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas, tačiau tik tada, kai techniškai neįmanoma tų medžiagų pakeisti arba kai toks pakeitimas neįmanomas naudojant alternatyvias medžiagas ar konstrukcijas, arba kai bendras produktų aplinkosauginis veiksmingumas gerokai didesnis, palyginti su kitomis tos pačios kategorijos prekėmis.
Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės, pagal kurias leidžiama tam tikroms prekių, kurių sudėtyje yra 6 dalyje nurodytų medžiagų, kategorijoms taikyti nuo šio straipsnio 6 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas, tačiau tik tada, kai techniškai neįmanoma tų medžiagų pakeisti arba kai toks pakeitimas neįmanomas naudojant alternatyvias medžiagas ar konstrukcijas, arba kai bendras produktų aplinkosauginis veiksmingumas gerokai didesnis, palyginti su kitomis tos pačios kategorijos prekėmis.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 54 punkto 4 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 66/2010
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ne vėliau negu per devynis mėnesius nuo konsultacijų su ESEŽV, patvirtinamos priemonės, kuriomis kiekvienai produktų grupei nustatomi konkretūs ES ekologinio ženklo kriterijai. Šios priemonės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis ne vėliau negu per devynis mėnesius nuo konsultacijų su ESEŽV patvirtinamos priemonės, kuriomis kiekvienai produktų grupei nustatomi konkretūs ES ekologinio ženklo kriterijai. Šios priemonės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 54 punkto 4 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 66/2010
15 a straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnio 7 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6 straipsnio 7 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91
2 straipsnio 6 dalis
„6. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais atnaujinamas Prodcom sąrašas ir kiekvienai antraštei faktiškai renkama informacija.“
„6. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis atnaujinamas Prodcom sąrašas ir kiekvienai antraštei faktiškai renkama informacija.“
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91
3 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių šio straipsnio 3 dalies taikymo taisyklių, įskaitant derinimo su technikos pažanga taisykles.“
„5. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos išsamios šio straipsnio 3 dalies taikymo taisyklės, įskaitant derinimo su technikos pažanga taisykles.“
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91
4 straipsnio 2 dalis
Tačiau Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma, kad turi būti atlikti kai kurių PRODCOM sąrašo antraščių mėnesio ar ketvirčio tyrimai.
Tačiau Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, kad turi būti atlikti kai kurių Prodcom sąrašo antraščių mėnesio ar ketvirčio tyrimai.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91
5 straipsnio 1 dalis
„1. Reikiamą informaciją valstybės narės renka naudodamos klausimyną, kurio turinys atitinka Komisijos nustatytas priemones. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tų priemonių.“
„1. Reikiamą informaciją valstybės narės renka naudodamos klausimyną, kurio turinys atitinka Komisijos nustatytas priemones. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamos tos priemonės.“
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91
6 straipsnio 1 dalis
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių taisyklių, kurių laikydamosi valstybės narės apdoroja užpildytus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimynus ar 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą kitų šaltinių informaciją.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamios taisyklės, kurių laikydamosi valstybės narės apdoroja užpildytus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimynus ar 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą kitų šaltinių informaciją.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91
9 a straipsnio 2 dalis
2.  2 straipsnio 6 dalyje, 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  2 straipsnio 6 dalyje, 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 56 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 696/93
6 straipsnio 1 dalis
Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma visų pirma priede pateiktų gamybos sistemos statistinių vienetų, naudojamų kriterijų ir apibrėžčių pakeitimų, siekiant juos suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga.
Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priede pateikti gamybos sistemos statistiniai vienetai, naudojami kriterijai ir apibrėžtys, siekiant juos suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 56 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 696/93
6 a straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 1 pastraipos 4 įtrauka
–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl kokybės vertinimo kriterijų;
–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl rodiklių kokybės vertinimo kriterijų;
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 2 punkto įžanginė dalis
2)  4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:
2)  4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antra pastraipa pakeičiama taip:
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punkto 2 pastraipa
Pirmoje pastraipoje nurodytų schemų detalizavimas yra toks, kaip nurodyta prieduose. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl jų patvirtinimo ir taikymo.
Pirmoje pastraipoje nurodytų schemų detalizavimas yra toks, kaip nurodyta prieduose. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamesnės jų patvirtinimo ir taikymo sąlygos.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
10 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kokybės vertinimo kriterijų.“
„5. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rodiklių kokybės vertinimo kriterijus.“
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
18 straipsnio 3 dalis
4a)  18 straipsnio 3 dalis išbraukiama;
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
18 a straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antroje pastraipoje, 10 straipsnio 5 dalyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
18 a straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antroje pastraipoje, 10 straipsnio 5 dalyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
18 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnį, A priedo a punktą, b punkto 3 dalį, c punkto 2 ir 10 dalis, d punkto 2 dalį ir f punkto 8 ir 9 dalis, B priedo b punkto 4 dalį ir d punkto 2 dalį, C priedo b punkto 2 dalį, d punkto 2 dalį ir g punkto 2 dalį ir D priedo b punkto 2 dalį ir d punkto 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antrą pastraipą, 10 straipsnio 5 dalį, A priedo a punktą, b punkto 3 dalį, c punkto 2 ir 10 dalis, d punkto 2 dalį ir f punkto 8 ir 9 dalis, B priedo b punkto 4 dalį ir d punkto 2 dalį, C priedo b punkto 2 dalį, d punkto 2 dalį ir g punkto 2 dalį ir D priedo b punkto 2 dalį ir d punkto 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto ii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
A priedo b punkto 3 papunktis
„3. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“
„3. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto iii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
A priedo c punkto 2 papunktis
„2. Informacija apie produkcijos, parduotos užsienio rinkoje, kainas (Nr. 312) ir importo kainas (Nr. 340) gali būti rengiama panaudojant iš užsienio prekybos ar kitų šaltinių kilusių produktų vieneto vertes tik tuo atveju, jei žymiai nepablogėja kokybė, palyginti su konkrečia informacija apie kainas. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl būtinos duomenų kokybės užtikrinimo sąlygų.“
„2. Informacija apie produkcijos, parduotos užsienio rinkoje, kainas (Nr. 312) ir importo kainas (Nr. 340) gali būti rengiama panaudojant iš užsienio prekybos ar kitų šaltinių kilusių produktų vieneto vertes tik tuo atveju, jei žymiai nepablogėja kokybė, palyginti su konkrečia informacija apie kainas. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant būtinos duomenų kokybės užtikrinimo sąlygas.“
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto vi papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
A priedo d punkto 2 papunktis
„2. Be to, produkcijos rodiklis (Nr. 110) ir dirbtų valandų rodiklis (Nr. 220) turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto vii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
A priedo f punkto 8 papunktis
„8. Importo kainų rodiklio (Nr. 340) atveju Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos.“
„8. Importo kainų rodiklio (Nr. 340) atveju Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos.“
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto viii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
A priedo f punkto 9 papunktis
„9. Užsienio rinkos rodikliai (Nr. 122 ir 312) turi būti perduodami pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai NACE 2 red. B–E sekcijomis, PPG ir NACE 2 red. sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. 122 rodiklio atveju nereikalaujama informacijos apie NACE 2 red. D ir E sekcijas. Be to, importo kainų rodiklis (Nr. 340) turi būti perduodamas pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai CPA B–E sekcijomis, PPG, CPA sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. Skirstant į euro zonos ir ne euro zonos šalis, Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos. Europinėje atrankų schemoje gali būti nustatoma, kad importo kainų rodiklis taikomas tik produktams, importuojamiems iš ne euro zonos šalių. Toms valstybėms narėms, kurios neįsivedė euro, 122, 312 ir 340 rodiklių nereikia perduoti pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis.“
„9. Užsienio rinkos rodikliai (Nr. 122 ir 312) turi būti perduodami pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai NACE 2 red. B–E sekcijomis, PPG ir NACE 2 red. sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. 122 rodiklio atveju nereikalaujama informacijos apie NACE 2 red. D ir E sekcijas. Be to, importo kainų rodiklis (Nr. 340) turi būti perduodamas pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai CPA B–E sekcijomis, PPG, CPA sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. Skirstant į euro zonos ir ne euro zonos šalis, Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos. Europinėje atrankų schemoje gali būti nustatoma, kad importo kainų rodiklis taikomas tik produktams, importuojamiems iš ne euro zonos šalių. Toms valstybėms narėms, kurios neįsivedė euro, 122, 312 ir 340 rodiklių nereikia perduoti pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis.“
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 7 punkto i papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
B priedo b punkto 4 papunktis
„4. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“
„4. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 7 punkto iv papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
B priedo d punkto 2 papunkčio 2 pastraipa
Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto i papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
C priedo b punkto 2 papunktis
„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“
„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto i papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto i papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iii papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
C priedo c punkto 4 papunktis
iii)  c punkto 4 dalies paskutinė pastraipa išbraukiama;
iii)  c punkto 4 dalies trečia pastraipa išbraukiama;
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iii papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto iii papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iv papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
C priedo d punkto 2 papunktis
„2. Apyvartos rodiklis (Nr. 120) ir pardavimų apimties rodiklis (Nr. 123) taip pat turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iv papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto iv papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto v papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
C priedo g punkto 2 papunktis
„2. Apyvartos (Nr. 120) ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties (Nr. 330 / 123) rodikliai perduodami per vieną mėnesį šio priedo f punkto 3 dalyje nurodytu detalizavimo lygiu. Valstybės narės gali nuspręsti prisidėti teikiant apyvartos ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties rodiklius Nr. 120 ir 330 / 123 pagal europinės atrankos schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, paskyrimus. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl europinės atrankos schemos paskyrimų.“
„2. Apyvartos (Nr. 120) ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties (Nr. 330 / 123) rodikliai perduodami per vieną mėnesį šio priedo f punkto 3 dalyje nurodytu detalizavimo lygiu. Valstybės narės gali nuspręsti prisidėti teikiant apyvartos ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties rodiklius Nr. 120 ir 330 / 123 pagal europinės atrankos schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, paskyrimus. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant europinės atrankos schemos paskyrimus.“
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto v papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto v papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto i papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
D priedo b punkto 2 papunktis
„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“
„2. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto i papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 10 punkto i papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto iv papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1165/98
D priedo d punkto 2 papunktis
„2. Apyvartos rodiklis (Nr. 120) taip pat turi būti perduodamas išlygintas pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto iv papunktis) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 10 punkto iv papunktį. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto nėra)).
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 58 punkto 1 pastraipa
Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 530/1999 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir kokybės vertinimo kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 530/1999 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir statistikos kokybės vertinimo kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 530/1999
6 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir kokybės vertinimo kriterijų. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio deleguotieji aktai priimami likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“
„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir kokybės vertinimo kriterijai. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio deleguotieji aktai priimami likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 530/1999
10 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kokybės vertinimo kriterijų. Tie deleguotieji aktai priimami kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“
„3. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi statistikos kokybės vertinimo kriterijai. Tie deleguotieji aktai priimami kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 530/1999
10 a straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6 straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 530/1999
10 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 6 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 6 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 59 punkto 4 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su rezultatų rengimu, atitinkamu rezultatų perdavimo formatu ir kokybės ataskaitų turiniu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su rezultatų rengimu, atitinkamu rezultatų perdavimo formatu, kokybės ataskaitų struktūra ir išsamia jų rengimo tvarka, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002
1 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento III priedo statistinės nomenklatūros ir Komisijos sprendimu 2000/532/EB* nustatyto atliekų sąrašo atitikmenų lentelės nustatymo.
„5. Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant šio reglamento III priedo statistinės nomenklatūros ir Komisijos sprendimu 2000/532/EB* nustatyto atliekų sąrašo atitikmenų lentelę.
____________________
____________________
* 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).“
* 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).“
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kokybės ir tikslumo reikalavimų apibrėžties.“
„Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi kokybės ir tikslumo reikalavimai.“
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002
5 a straipsnio 1 dalis
Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl reglamento suderinimo su ekonomikos ir technikos pažanga renkant atliekų statistikos duomenis ir juos statistiškai apdorojant, taip pat dėl rezultatų apdorojimo bei perdavimo ir prieduose išvardytų specifikacijų pritaikymo.
Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas jį suderinant su ekonomikos ir technikos pažanga renkant atliekų statistikos duomenis ir juos statistiškai apdorojant, taip pat dėl rezultatų apdorojimo bei perdavimo ir pritaikant prieduose išvardytas specifikacijas.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002
5 b straipsnio 2 dalis
2.  1 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 5a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  1 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 5a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002
6 straipsnio 1 pastraipos c punktas
c)  I priedo 7 skirsnyje ir II priedo 7 skirsnyje nurodytų kokybės ataskaitų turinio.
c)  I priedo 7 skirsnyje ir II priedo 7 skirsnyje nurodytų kokybės ataskaitų struktūros ir išsamios jų rengimo tvarkos.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 60 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 437/2003
5 straipsnio 2 pastraipa
Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų tikslumo standartų nustatymo.
Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi kiti tikslumo standartai.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 60 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 437/2003
10 a straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
–  tas reglamentas papildomas patvirtinant priemones, susijusias su duomenų teikimu pagal galimybių studijų rezultatus.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 3 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 450/2003 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su kokybės ataskaitų turiniu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 450/2003 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su kokybės ataskaitų struktūra ir išsamia jų rengimo tvarka, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
2 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pakeitimų, kuriais patikslinami indekso techniniai reikalavimai ir svorių struktūra.“
„4. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas siekiant patikslinti indekso techninius reikalavimus ir svorių struktūrą.“
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
3 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pakeitimų, kuriais, atsižvelgiant į 10 straipsnyje apibrėžtas įgyvendinimo galimybių studijas, į šio reglamento taikymo sritį įtraukiamos ekonominės veiklos rūšys, apibrėžtos NACE 2 red. O–S sekcijose.“
„2. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas ir, atsižvelgiant į 10 straipsnyje numatytas įgyvendinimo galimybių studijas, į šio reglamento taikymo sritį įtraukiamos ekonominės veiklos rūšys, apibrėžtos NACE 2 red. O–S sekcijose.“
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Atsižvelgiant į indėlius į bendruosius užimtumo ir darbo kaštus Sąjungos ir nacionaliniu lygiais, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę pažangą, nustatomos NACE 2 red. sekcijose ir kitais pjūviais, neviršijant NACE 2 red. skyrių suskirstymų (2 skaitmenų lygis) arba skyrių grupavimų lygio, apibrėžtos ekonominės veiklos rūšys, pagal kurias skirstomi duomenys.
Atsižvelgiant į indėlius į bendruosius užimtumo ir darbo kaštus Sąjungos ir nacionaliniu lygiais, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir, atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę pažangą, nustatomos NACE 2 red. sekcijose ir kitais pjūviais, neviršijant NACE 2 red. skyrių suskirstymų (2 skaitmenų lygis) arba skyrių grupavimų lygio, apibrėžtos ekonominės veiklos rūšys, pagal kurias skirstomi duomenys.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tų ekonominės veiklos rūšių nustatymo, atsižvelgiant į 10 straipsnyje apibrėžtas įgyvendinimo galimybių studijas.
Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos tos ekonominės veiklos rūšys, atsižvelgiant į 10 straipsnyje numatytas įgyvendinimo galimybių studijas.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
4 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl indekso sujungimo metodologijos nustatymo.“
„3. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant indekso sujungimo metodologiją.“
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
8 straipsnio 1 dalis
„1. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl atskirų kokybės kriterijų nustatymo. Perduodami dabartiniai ir atgaliniai duomenys turi tenkinti atskirus kokybės kriterijus.“
„1. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi atskiri kokybės kriterijai. Perduodami dabartiniai ir atgaliniai duomenys turi tenkinti atskirus kokybės kriterijus.“
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
8 straipsnio 2 dalis
„2. Nuo 2003 m. valstybės narės Komisijai turi pateikti metines kokybės ataskaitas. Ataskaitų turinį įgyvendinimo aktu nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
„2. Nuo 2003 m. valstybės narės Komisijai turi pateikti metines kokybės ataskaitas. Ataskaitų struktūrą ir išsamią jų rengimo tvarką įgyvendinimo aktais nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
9 straipsnis
4a)  9 straipsnis išbraukiamas.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
10 straipsnio 5 dalis
„5. Komisija, atsižvelgdama į galimybių studijų rezultatus, įgyvendinimo aktu nustato priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. Tos priemonės turi atitikti ekonominio veiksmingumo principą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 2 straipsnyje, įskaitant naštos respondentams sumažinimą.“
„5. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų teikimo, atsižvelgiant į šiame straipsnyje numatytų galimybių studijų rezultatus. Tie deleguotieji aktai turi atitikti ekonominio veiksmingumo principą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 2 straipsnyje, įskaitant naštos respondentams sumažinimą.“
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
11 a straipsnio 2 dalis
2.  2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
11 a straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 450/2003
11 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 2 straipsnio 4 dalį, 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 2 straipsnio 4 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, 8 straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VI dalies 62 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 808/2004
8 a straipsnio 2 dalis
2.  8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 1 pastraipos 2 įtrauka
–  tas reglamentas iš dalies keičiamas, siekiant pakoreguoti Sąjungos bendrosios sumos dalį;
–  tas reglamentas iš dalies keičiamas, siekiant patikslinti Sąjungos bendrosios sumos dalį;
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005
2 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ir B.4G rodiklių duomenų perdavimo tvarkaraščio ir bet kokio sprendimo reikalauti priede išvardytų sandorių suskirstymo pagal analogiškus sektorius. Komisija tokį sprendimą priima tik pagal 9 straipsnį pranešusi Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio reglamento įgyvendinimą.“
„2. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ir B.4G rodiklių duomenų perdavimo tvarkaraštį ir reikalaujant priede išvardytus sandorius suskirstyti pagal analogiškus sektorius. Komisija tokį deleguotąjį aktą priima tik pateikusi pranešimą pagal 9 straipsnį Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio reglamento įgyvendinimą.“
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005
2 straipsnio 5 dalis
ba)  5 dalis išbraukiama;
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005
3 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama šio straipsnio 1 dalies nuostata dėl Sąjungos bendrosios sumos dalies.“
„3. Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama šio straipsnio 1 dalies nuostata siekiant patikslinti Sąjungos bendrosios sumos dalį (1 proc.).“
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
„Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų kokybės kriterijų nustatymo.“
„Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri kokybės kriterijai.“
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005
7 a straipsnio 2 dalis
2.  2 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  2 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005
7 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 2 straipsnio 2 ir 4 dalis, 3 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 2 straipsnio 2 ir 4 dalis, 3 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Be to, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl to apibrėžimo išplėtimo, jei tai gerokai padidintų tyrimų rezultatų atitinkamose valstybėse narėse reprezentatyvumą ir kokybę.
Be to, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, dėl to apibrėžimo išplėtimo, jei tai gerokai padidintų tyrimų rezultatų atitinkamose valstybėse narėse reprezentatyvumą ir kokybę.
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
7 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi imties ir tikslumo reikalavimai, šiuos reikalavimus atitinkantys imties dydžiai, NACE 2 red. ir dydžių kategorijų, į kurias galima suskirstyti rezultatus, išsamus aprašymas.“
„3. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi imties ir tikslumo reikalavimai, šiuos reikalavimus atitinkantys imties dydžiai, NACE 2 red. ir dydžių kategorijų, į kurias galima suskirstyti rezultatus, išsamus aprašymas.“
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
8 straipsnio 2 dalis
„2.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma, kokius konkrečius duomenis, susijusius su mokymą vykdančiomis ir nevykdančiomis įmonėmis ir įvairiomis profesinio mokymo formomis, reikia rinkti.“
„2.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, kokius konkrečius duomenis, susijusius su mokymą vykdančiomis ir nevykdančiomis įmonėmis ir įvairiomis profesinio mokymo formomis, reikia rinkti.“
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
9 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl renkamų ir pateikiamų duomenų, skirtų Europos statistikai apie profesinį mokymą įmonėse rengti, kokybės reikalavimų ir visų priemonių, būtinų duomenų kokybei įvertinti ar pagerinti.“
„4. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi renkamų ir pateikiamų duomenų, skirtų Europos statistikai apie profesinį mokymą įmonėse rengti, kokybės reikalavimai ir patvirtinamos visos priemonės, būtinos duomenų kokybei įvertinti ar pagerinti.“
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
9 straipsnio 5 dalis
„5. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma 2 dalyje nurodytų kokybės ataskaitų struktūra. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
„5. Valstybės narės, rengdamos kokybės ataskaitas, nurodytas 2 dalyje, laikosi kokybės reikalavimų ir kitų priemonių, nustatytų pagal 4 dalį. Valstybės narės, norėdamos įvertinti perduotų duomenų kokybę, naudoja Komisijos įgyvendinimo aktais nustatytą formą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
10 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių duomenys turi būti surinkti, nustatymo.“
„2. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių duomenys turi būti surinkti, nustatymo.“
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005
13 a straipsnio 2 dalis
2.  5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 66 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 458/2007
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi pirmi metai, kurių išsamūs duomenys turi būti renkami, ir patvirtinamos priemonės, susijusios su išsamia kaupiamų duomenų klasifikacija, ir vartojamos sąvokos.
Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi pirmi metai, kurių išsamūs duomenys turi būti renkami, ir patvirtinamos priemonės, susijusios su išsamia kaupiamų duomenų klasifikacija, ir vartojamos sąvokos.
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 66 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 458/2007
7 a straipsnio 2 dalis
2.  7 straipsnio 3 dalyje ir I priedo 1.1.2.4 punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  7 straipsnio 3 dalyje ir I priedo 1.1.2.4 punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 1 pastraipa
Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 716/2007 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos I ir II priedų apibrėžtys bei III priede pateikti informacijos išsamumo lygiai ir tas reglamentas papildomas priemonėmis dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones.
Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 716/2007 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos I ir II priedų apibrėžtys bei III priede pateikti informacijos išsamumo lygiai ir tas reglamentas papildomas priemonėmis dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones ir bendrais kokybės kriterijais.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 716/2007
5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis bandomųjų tyrimų rezultatais, priimti deleguotuosius aktus dėl būtinų priemonių dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis bandomųjų tyrimų rezultatais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos būtinos priemonės dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones.
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 716/2007
6 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų kokybės standartų.“
„3. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri kokybės standartai, nurodyti 1 dalyje.“
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 4 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (EB) Nr. 716/2007
9 straipsnio 1 pastraipos c punktas
„c) nustatyti kokybės ataskaitų turinį ir periodiškumą.“
„c) nustatyti 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų kokybės ataskaitų struktūrą, išsamią jų rengimo tvarką ir periodiškumą.“
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 716/2007
9 a straipsnio 2 dalis
2.  2 straipsnyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  2 straipsnio antroje pastraipoje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 716/2007
9 a straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio antroje pastraipoje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 716/2007
9 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 2 straipsnį, 5 straipsnio 4 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 2 straipsnio antrą pastraipą, 5 straipsnio 4 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 68 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
9 a straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis
Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:
Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis:
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 68 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 862/2007
10 a straipsnio 2 dalis
2.  9a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  9a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 69 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007
3 straipsnio 1 a dalis
„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į ekonomikos ir technikos pokyčius, iš dalies keičiamos apibrėžtys ir II priede pateiktas pagrindinių kategorijų sąrašas, jeigu dėl to neproporcingai nepadidėja valstybių narių išlaidos.“
„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į ekonomikos ir technikos pokyčius, iš dalies keičiamos pirmoje pastraipoje pateikiamos apibrėžtys ir II priede pateiktas pagrindinių kategorijų sąrašas, jeigu dėl to neproporcingai nepadidėja valstybių narių išlaidos.“
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 69 punkto 3 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007
7 straipsnio 4 dalis
„4.  Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų kriterijų, kuriais grindžiama kokybės kontrolė.“
„4.  Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant bendrus kriterijus, kuriais grindžiama 1 dalyje nurodyta kokybės kontrolė.“
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 69 punkto 3 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007
7 straipsnio 5 dalis
„5. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma I priedo 5.3 punkte nurodytų kokybės ataskaitų struktūra. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
„5. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma 3 dalyje ir I priedo 5.3 punkte nurodytų kokybės ataskaitų struktūra ir išsami jų rengimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 69 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007
10 a straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnyje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio antroje pastraipoje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 69 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007
10 a straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnyje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio antroje pastraipoje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 69 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007
10 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 3 straipsnį ir 7 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 3 straipsnio antrą pastraipą ir 7 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 70 punkto 1 pastraipa
Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 177/2008 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento priede pateiktas registro charakteristikų sąrašas, jų apibrėžimai ir jų nuoseklumo taisyklės, tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl bendrų kokybės standartų ir registro duomenų atnaujinimo taisyklių ir nustatoma, kokiu mastu į registrus turi būti įtrauktos tam tikros įmonės ir įmonių grupės, taip pat nustatomi vienetai, suderinami su tais, kurie naudojami žemės ūkio statistikai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 177/2008 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento priede pateiktas registro charakteristikų sąrašas, jų apibrėžimai ir jų nuoseklumo taisyklės, tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl bendrų verslo duomenų registrų kokybės standartų ir registro duomenų atnaujinimo taisyklių ir nustatoma, kokiu mastu į registrus turi būti įtrauktos tam tikros įmonės ir įmonių grupės, taip pat nustatomi vienetai, suderinami su tais, kurie naudojami žemės ūkio statistikai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 70 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 177/2008
3 straipsnio 6 dalis
„6. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma, kokiu mastu į registrus turi būti įtrauktos asmenį mažiau nei puse etato įdarbinančios įmonės ir valstybėms narėms statistiškai nereikšmingos visos įmonių rezidenčių grupės, taip pat nustatomi vienetai, suderinami su tais, kurie naudojami žemės ūkio statistikai.“
„6. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant, kokiu mastu į registrus turi būti įtrauktos asmenį mažiau nei puse etato įdarbinančios įmonės ir valstybėms narėms statistiškai nereikšmingos visos įmonių rezidenčių grupės, taip pat nustatomi vienetai, suderinami su tais, kurie naudojami žemės ūkio statistikai.“
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 70 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 177/2008
6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų kokybės standartų.
Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri verslo duomenų registrų kokybės standartai, nurodyti 1 dalyje.
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 70 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 177/2008
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato kokybės ataskaitų turinį ir periodiškumą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato 2 dalyje nurodytų kokybės ataskaitų struktūrą, išsamią jų rengimo tvarką ir periodiškumą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 70 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 177/2008
8 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl registrų atnaujinimo taisyklių.“
„3. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant registrų atnaujinimo taisykles.“
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 70 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 177/2008
15 a straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnio 6 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 6 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 70 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 177/2008
15 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 3 straipsnio 6 dalį, 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 3 straipsnio 6 dalį, 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
3 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
„2 dalies j punkte nurodyto lanksčiojo modulio panaudojimas planuojamas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl jo taikymo srities, rodiklių sąrašo, ataskaitinio laikotarpio, tirtinų veiklos rūšių ir kokybės reikalavimų. Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki ataskaitinio laikotarpio pradžios. Komisija taip pat nurodo informacijos poreikį ir duomenų rinkimo poveikį, susijusį su įmonėms tenkančia našta ir valstybių narių išlaidomis.“
„2 dalies j punkte nurodyto lanksčiojo modulio panaudojimas planuojamas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma lankstaus modulio taikymo sritis, jo rodiklių sąrašas, ataskaitinis laikotarpis, tirtinos veiklos rūšys ir kokybės reikalavimai. Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki ataskaitinio laikotarpio pradžios. Komisija taip pat nurodo informacijos poreikį ir duomenų rinkimo poveikį, susijusį su įmonėms tenkančia našta ir valstybių narių išlaidomis.“
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
4 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis bandomųjų tyrimų vertinimo rezultatais, priimti deleguotuosius aktus dėl būtinų priemonių.“
„4. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis bandomųjų tyrimų vertinimo rezultatais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant būtinas priemones.“
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
7 straipsnio 2 dalis
„2. Kad Sąjunga parengtų suvestinius duomenis, valstybės narės pateikia nacionalinius rezultatus pagal šio reglamento prieduose arba deleguotuosiuose aktuose nurodytus NACE 2 red. klasifikatoriaus lygius. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus.“
„2. Siekiant parengti Sąjungos suvestinius duomenis, valstybės narės pateikia nacionalinius rezultatus pagal šio reglamento prieduose arba deleguotuosiuose aktuose nurodytus NACE 2 red. klasifikatoriaus lygius. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant atitinkamus NACE 2 red. klasifikatoriaus lygius.“
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Rezultatai perduodami naudojant tinkamą techninį formatą per tam tikrą laikotarpį, prasidedantį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 3 straipsnio 2 dalies a–h ir j punktuose nurodytų modulių ataskaitinio laikotarpio; šis laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių. 3 straipsnio 2 dalies i punkte nurodyto modulio atveju laikotarpis nėra ilgesnis kaip 30 mėnesių arba 18 mėnesių, kaip nustatyta IX priedo 9 skirsnyje. Be to, nedidelė dalis preliminariai įvertintų rezultatų perduodami per tam tikrą laikotarpį, prasidedantį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kuris nustatomas pagal tą tvarką 3 straipsnio 2 dalies a–g punktuose nurodytiems moduliams, ir nėra ilgesnis kaip 10 mėnesių.
Rezultatai perduodami naudojant tinkamą techninį formatą per tam tikrą laikotarpį, prasidedantį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriose nustatomas 3 straipsnio 2 dalies a–h ir j punktuose nurodytų modulių ataskaitinis laikotarpis; jis turi būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių. 3 straipsnio 2 dalies i punkte nurodyto modulio atveju laikotarpis nėra ilgesnis kaip 30 mėnesių arba 18 mėnesių, kaip nustatyta IX priedo 9 skirsnyje. Be to, nedidelė dalis preliminariai įvertintų rezultatų perduodami per tam tikrą laikotarpį, prasidedantį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas tas 3 straipsnio 2 dalies a–g punktuose nurodytų modulių laikotarpis; jis turi būti ne ilgesnis kaip 10 mėnesių.
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai iki 2013 m. balandžio 29 d. ir vėliau kas penkerius metus priimti deleguotuosius aktus dėl CETO žymėjimo taisyklių peržiūros ir valstybių narių skirstymo į grupes.“
„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai iki 2013 m. balandžio 29 d. ir vėliau kas penkerius metus priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis peržiūrimos CETO žymėjimo taisyklės ir valstybių narių skirstymas į grupes.“
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
11 a straipsnio įžanginė dalis
Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:
Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl:
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
11 b straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 11a straipsnyje, I priedo 5 ir 6 skirsniuose ir 8 skirsnio 1 ir 2 dalyse, II, III ir IV priedo 6 skirsnyje, VI priedo 7 skirsnyje, VIII priedo 3 skirsnyje ir 4 skirsnio 2 ir 3 dalyse, IX priedo 8 skirsnio 2 ir 3 dalyse ir 10 skirsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 11a straipsnyje, I priedo 5 ir 6 skirsniuose ir 8 skirsnio 1 ir 2 dalyse, II, III ir IV priedo 6 skirsnyje, VI priedo 7 skirsnyje, VIII priedo 3 skirsnyje ir 4 skirsnio 2 ir 3 dalyse, IX priedo 8 skirsnio 2 ir 3 dalyse ir 10 skirsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
11 b straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 3 straipsnio 4 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 ir 3 dalis, 11a straipsnį, I priedo 5 ir 6 skirsnius ir 8 skirsnio 1 ir 2 dalis, II, III ir IV priedo 6 skirsnį, VI priedo 7 skirsnį, VIII priedo 3 skirsnį ir 4 skirsnio 2 ir 3 dalis, IX priedo 8 skirsnio 2 ir 3 dalis ir 10 skirsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 3 straipsnio 4 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 ir 3 dalis, 11a straipsnį, I priedo 5 ir 6 skirsnius ir 8 skirsnio 1 ir 2 dalis, II, III ir IV priedo 6 skirsnį, VI priedo 7 skirsnį, VIII priedo 3 skirsnį ir 4 skirsnio 2 ir 3 dalis, IX priedo 8 skirsnio 2 ir 3 dalis ir 10 skirsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 8 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
I priedo 5 skirsnio 1 pastraipa
Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistikos duomenys rengiami, yra 2008 kalendoriniai metai. Duomenys bus rengiami pagal 9 skirsnyje pateikiamą suskirstymą. Tačiau Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių statistikos duomenis apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, reikia parengti.
Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistikos duomenys rengiami, yra 2008 kalendoriniai metai. Duomenys bus rengiami pagal 9 skirsnyje pateikiamą suskirstymą. Tačiau Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant pirmuosius ataskaitinius metus, kurių statistikos duomenis apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, reikia parengti.
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 8 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
I priedo 6 skirsnio 1 pastraipa
Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į šio reglamento 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių rodiklių.
Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į šio reglamento 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi pagrindiniai rodikliai.
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 8 punkto b papunkčio i punktas
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
I priedo 8 skirsnio 1 dalis
„1. Rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, išskyrus NACE 2 red. 64.11 ir 64.19 veiklos klases. NACE 2 red. 64.11 ir 64.19 veiklos klasių rezultatų perdavimo terminas yra atidedamas 10 mėnesių. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl veiklos rūšių, priskiriamų NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, rezultatų perdavimo atidėjimo.“
„1. Rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, išskyrus NACE 2 red. 64.11 ir 64.19 veiklos klases. NACE 2 red. 64.11 ir 64.19 veiklos klasių rezultatų perdavimo terminas yra atidedamas 10 mėnesių. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl veiklos rūšių, priskiriamų NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, rezultatų perdavimo atidėjimo.“
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 8 punkto b papunkčio ii punktas
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
I priedo 8 skirsnio 2 dalies 2 pastraipa
Šie preliminarūs rezultatai arba vertinimai turi būti suskirstyti pagal NACE 2 red. trijų ženklų lygį (grupes). Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl preliminarių rezultatų arba įvertinimų, susijusių su NACE 2 red. 66 skyriumi, perdavimo.“
Šie preliminarūs rezultatai arba vertinimai turi būti suskirstyti pagal NACE 2 red. trijų ženklų lygį (grupes). Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl preliminarių rezultatų arba įvertinimų, susijusių su NACE 2 red. 66 skyriumi, perdavimo.“
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
II priedo 6 skirsnio 1 dalis
Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių rodiklių.
Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi tokie pagrindiniai rodikliai.
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
III priedo 6 skirsnio 1 dalis
Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių rodiklių.
Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi tokie pagrindiniai rodikliai.
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
IV priedo 6 skirsnio 1 pastraipa
Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių rodiklių.
Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi tokie pagrindiniai rodikliai.
Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
VI priedo 7 skirsnio 1 pastraipa
Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl rezultatų perdavimo termino atidėjimo; šis terminas yra ne ilgesnis kaip 10 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.
Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl rezultatų perdavimo termino atidėjimo; šis terminas yra ne ilgesnis kaip 10 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 13 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
VIII priedo 3 skirsnio 1 dalies 5 sakinys
„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis šio tyrimo rezultatais, priimti deleguotuosius aktus dėl žemutinės ribos pakeitimo.“
„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis šio tyrimo rezultatais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas pakeičiant tiriamos populiacijos žemutinę ribą.“
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 13 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
VIII priedo 4 skirsnio 2–3 dalių lentelė
„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl produktų suskirstymo nustatymo.“
„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant produktų suskirstymą.“
(Šis pakeitimas susijęs su lentelėje „Apyvarta pagal produktų rūšis“ skiltyje „Pastabos“ esančiu sakiniu.)
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 14 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
IX priedo 8 skirsnio 2 dalis
2.  Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kai kurių rezultatų, kurie taip pat skirstomi į dydžio kategorijas 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.
2.  Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl kai kurių rezultatų, kurie taip pat skirstomi į dydžio kategorijas 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 14 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
IX priedo 8 skirsnio 3 dalis
3.  Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kai kurių rezultatų, kurie taip pat skirstomi pagal teisinę formą 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.
3.  Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl kai kurių rezultatų, kurie taip pat skirstomi pagal teisinę formą 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 14 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 295/2008
IX priedo 10 skirsnio 2 dalies poskirsnis „Specialūs suvestiniai duomenys“
Kad būtų galima parengti informacijos ir komunikacijos technologijų sektoriaus verslo demografijos Sąjungos statistiką, Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kai kurių perduodamų NACE 2 red. specialių suvestinių rodiklių.
Kad būtų galima parengti informacijos ir komunikacijos technologijų sektoriaus verslo demografijos Sąjungos statistiką, Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant kai kuriuos perduodamus NACE 2 red. specialius suvestinius rodiklius.
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 73 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 452/2008
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:
1.  Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl:
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 73 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 452/2008
6 a straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 74 punkto 3 pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 453/2008
2 straipsnio 1 a dalis
„Pirmos pastraipos 1 punkto taikymo tikslais Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiamos „aktyvių veiksmų ieškant tinkamo kandidato“ ir „tam tikro laikotarpio“ sampratos.“
„Pirmos pastraipos 1 punkto taikymo tikslais Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamos „aktyvių veiksmų ieškant tinkamo kandidato“ ir „tam tikro laikotarpio“ sampratos.“
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 74 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 453/2008
3 straipsnio 1 dalis
„1. Valstybės narės kaupia ketvirtinius duomenis nurodydamos konkrečias ataskaitines datas. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tos konkrečios ataskaitinės datos.“
„1. Valstybės narės kaupia ketvirtinius duomenis nurodydamos konkrečias ataskaitines datas. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos tos konkrečios ataskaitinės datos.“
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 74 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 453/2008
5 straipsnio 1 dalis
„1. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma pirmojo ataskaitinio ketvirčio data ir duomenų perdavimo terminai. Visi patikslinti ankstesnių ketvirčių ketvirtiniai duomenys perduodami tuo pačiu metu.
„1. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, nustatant pirmojo ataskaitinio ketvirčio datą ir duomenų perdavimo terminus, taikomus valstybėse narėse. Visi patikslinti ankstesnių ketvirčių ketvirtiniai duomenys perduodami tuo pačiu metu.
Duomenis ir metaduomenis valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) Komisijos įgyvendinimo aktu nustatyta forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“
Duomenis ir metaduomenis valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) Komisijos įgyvendinimo aktais nustatyta technine forma ir nurodo duomenų šaltinį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 74 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 453/2008
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl ekonominio pagrįstumo tyrimams atlikti tinkamos sistemos.
Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant ekonominio pagrįstumo tyrimams atlikti tinkamą sistemą.
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 74 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 453/2008
8 a straipsnio 2 dalis
2.  2 straipsnyje, 3 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  2 straipsnyje, 3 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 75 punkto 2 pastraipos 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 763/2008
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tolesnių surašymo metų nustatymo. Surašymo metais pasirenkami kiekvieno dešimtmečio pradžioje esantys metai.“;
Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl tolesnių surašymo metų nustatymo. Surašymo metais pasirenkami kiekvieno dešimtmečio pradžioje esantys metai.“;
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 75 punkto 2 pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 763/2008
5 straipsnio 3 dalis
3.  Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl statistinių duomenų ir metaduomenų, kurie turi būti perduodami siekiant įgyvendinti šio reglamento reikalavimus, programos nustatymo.
3.  Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant statistinių duomenų ir metaduomenų, kurie turi būti perduodami siekiant įgyvendinti šio reglamento reikalavimus, programą.
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 75 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 763/2008
7 a straipsnio 2 dalis
2.  5 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  5 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 76 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1099/2008
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, įsigaliojus patikslintam NACE klasifikatoriui, išsamiau paaiškinami terminai, papildant atitinkamomis NACE nuorodomis.
Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas tam, kad, įsigaliojus patikslintam NACE klasifikatoriui, būtų išsamiau paaiškinti terminai, papildant atitinkamomis NACE nuorodomis.
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 76 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1099/2008
8 straipsnio 2 dalis
„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl metinių branduolinės energetikos statistikos duomenų.“
„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl metinių branduolinės energetikos statistikos duomenų.“
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 76 punkto 3 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1099/2008
9 straipsnio 2 dalis
2.  Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl atsinaujinančios energijos statistikos duomenų ir galutinio energijos naudojimo statistikos duomenų.
2.  Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl atsinaujinančios energijos statistikos duomenų ir galutinio energijos naudojimo statistikos duomenų.
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 76 punkto 3 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1099/2008
10 a straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Duomenys pateikiami laikantis prieduose arba deleguotuosiuose aktuose nustatytų terminų, juose nustatytais intervalais ir atsižvelgiant į juose nurodytus ataskaitinius laikotarpius. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus.
Duomenys pateikiami laikantis prieduose arba deleguotuosiuose aktuose nustatytų terminų, juose nustatytais intervalais ir atsižvelgiant į juose nurodytus ataskaitinius laikotarpius. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas.
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:
1.  Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, dėl:
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
9 a straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje ir I, II, III, IV ir V priedų c, d ir e punktuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje ir I, II, III, IV ir V priedų c, d ir e punktuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 6 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
I priedo c punkto 1 pastraipa
Statistiniai duomenys iš EHIS teikiami kas penkeri metai; kitiems duomenų rinkiniams, pavyzdžiui, apie sergamumą ar nelaimingus atsitikimus ir sužalojimus, taip pat specialiems tyrimų moduliams gali prireikti skirtingo dažnumo. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais ir duomenų pateikimo intervalu ir terminu.
Statistiniai duomenys iš EHIS teikiami kas penkeri metai; kitiems duomenų rinkiniams, pavyzdžiui, apie sergamumą ar nelaimingus atsitikimus ir sužalojimus, taip pat specialiems tyrimų moduliams gali prireikti skirtingo dažnumo. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais ir duomenų pateikimo intervalu ir terminu.
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 6 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
I priedo d punkto 2 pastraipa
Pateikiant duomenis nebūtina kiekvieną kartą teikti visų temų duomenis. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.
Pateikiant duomenis nebūtina kiekvieną kartą teikti visų temų duomenis. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 6 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
I priedo e punkto 1 pastraipa
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie tyrimų ir kitų naudotų šaltinių charakteristikas, tyrimo populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie tyrimų ir kitų naudotų šaltinių charakteristikas, tyrimo populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
II priedo c punkto 1 pastraipa
Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais ir duomenų pateikimo intervalu ir terminu.
Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais ir duomenų pateikimo intervalu ir terminu.
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
II priedo d punkto 4 pastraipa
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.
Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 7 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
II priedo e punkto 1 pastraipa
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie naudotų šaltinių ir kompiliacijų charakteristikas, tyrimo populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie naudotų šaltinių ir kompiliacijų charakteristikas, tyrimo populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 8 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
III priedo c punkto 1 pastraipa
Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais. Duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 24 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos. Negalutinius arba vertinimų duomenis galima pateikti anksčiau. Su visuomenės sveikata susijusių incidentų atveju gali būti sudaromi specialūs papildomi duomenų rinkiniai arba apie visus mirties atvejus, arba apie specifines mirties priežastis.
Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais. Duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 24 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos. Negalutinius arba vertinimų duomenis galima pateikti anksčiau. Su visuomenės sveikata susijusių incidentų atveju gali būti sudaromi specialūs papildomi duomenų rinkiniai arba apie visus mirties atvejus, arba apie specifines mirties priežastis.
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 8 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
III priedo d punkto 4 pastraipa
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 8 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
III priedo e punkto 1 pastraipa
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
III priedo c punkto 1 pastraipa
Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais. Duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 18 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos.
Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais. Duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 18 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos.
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
IV priedo d punkto 4 pastraipa
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 9 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
IV priedo e punkto 1 pastraipa
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją, pranešimų apie nelaimingus atsitikimus darbe dažnį ir, kai tai reikalinga, imties charakteristikas, taip pat informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją, pranešimų apie nelaimingus atsitikimus darbe dažnį ir, kai tai reikalinga, imties charakteristikas, taip pat informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 10 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
V priedo c punkto 1 pastraipa
Profesinių ligų statistika pateikiama kasmet ne vėliau kaip per 15 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su kitų duomenų teikimo ataskaitiniais laikotarpiais, intervalais ir terminais.
Profesinių ligų statistika pateikiama kasmet ne vėliau kaip per 15 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su kitų duomenų teikimo ataskaitiniais laikotarpiais, intervalais ir terminais.
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 10 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
V priedo d punkto 4 pastraipa
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės, susijusios su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.
Pakeitimas 234
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 10 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008
V priedo e punkto 1 pastraipa
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.
Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.
Pakeitimas 235
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VII dalies 78 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1185/2009
5 a straipsnio 2 dalis
2.  5 straipsnio 1a, 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  5 straipsnio 1a, 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 236
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo Sąjungoje.
Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas tarptautinių apskaitos standartų taikymas Sąjungoje („priimti tarptautiniai apskaitos standartai“).
Pakeitimas 237
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi finansų rinkų stabilumui susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 5b straipsnyje numatyta procedūra.“;
Išbraukta.
Pakeitimas 238
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002
4 straipsnio 1 dalis
1a)  4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„Kiekvieniems finansiniams metams, prasidedantiems nuo 2005 m. sausio 1 d. arba vėliau, bendrovės, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės teisė, rengia savo konsoliduotą finansinę atskaitomybę laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų, priimtų straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, jei balanso pateikimo dieną jų vertybiniais popieriais yra leista prekiauti kurios nors valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta 1993 m. gegužės 10 d. Tarybos direktyvos 93/22/EEB dėl investicinių paslaugų vertybinių popierių srityje1 1 straipsnio 13 dalyje.“
„Kiekvieniems finansiniams metams, prasidedantiems nuo 2005 m. sausio 1 d. arba vėliau, bendrovės, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės teisė, rengia savo konsoliduotą finansinę atskaitomybę laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų, priimtų pagal 3 straipsnio 1 dalį, jei balanso pateikimo dieną jų vertybiniais popieriais yra leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 21 punkte.“
Pakeitimas 239
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002
5 straipsnis
1b)  5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis
„5 straipsnis
Pasirinkimo galimybės dėl metinės finansinės atskaitomybės ir bendrovių, kurių akcijomis viešai neprekiaujama
Pasirinkimo galimybės dėl metinės finansinės atskaitomybės ir bendrovių, kurių akcijomis viešai neprekiaujama
Valstybės narės gali leisti arba reikalauti, kad:
Valstybės narės gali leisti arba reikalauti, kad:
a)  4 straipsnyje minimos bendrovės rengtų metinę finansinę atskaitomybę,
a)  4 straipsnyje minimos bendrovės rengtų metinę finansinę atskaitomybę,
b)  kitos nei 4 straipsnyje minimos bendrovės rengtų konsoliduotą ir (arba) metinę finansinę atskaitomybę
b)  kitos nei 4 straipsnyje minimos bendrovės rengtų konsoliduotą ir (arba) metinę finansinę atskaitomybę
pagal tarptautinius apskaitos standartus, priimtus 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.“
pagal tarptautinius apskaitos standartus, priimtus remiantis 3 straipsnio 1 dalimi.“
Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002
5 a straipsnio 2 dalis
2.  3 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002
5 a straipsnio 6 dalis
Pagal 3 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.   Pagal 3 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002
5 b straipsnis
5b straipsnis
Išbraukta.
Skubos procedūra
1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.
2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 5a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.
Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002
6 ir 7 straipsniai
3)  6 ir 7 straipsniai išbraukiami.
3)  6 straipsnis išbraukiamas.
Pakeitimas 244
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002
7 straipsnis
3a)  7 straipsnis pakeičiamas taip:
„7 straipsnis
„7 straipsnis
Pranešimai ir koordinavimas
Pranešimai ir koordinavimas
1.  Komisija palaiko reguliarius ryšius su komitetu dėl vykdomų IASB projektų statuso ir visų su tuo susijusių IASB išleistų dokumentų, kad koordinuotų pozicijas ir palengvintų diskusijas dėl standartų, galinčių atsirasti iš šių projektų ir dokumentų, priėmimo.
1.  Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie vykdomų IASB projektų statusą ir visus su tuo susijusius IASB išleistus dokumentus, kad koordinuotų pozicijas ir palengvintų diskusijas dėl standartų, galinčių atsirasti iš šių projektų ir dokumentų, priėmimo.
2.  Komisija tinkamai laiku praneša Komitetui, jei ketina nesiūlyti priimti standarto.“
2.  Komisija tinkamai laiku praneša Europos Parlamentui ir Tarybai, jei ketina nesiūlyti priimti standarto.“
Pakeitimas 245
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VIII dalies 80 punkto 1 pastraipa
Siekiant suderinti Direktyvą 2009/110/EB, kad būtų atsižvelgta į infliaciją ar technologinius ir rinkos pokyčius, ir užtikrinti darnų šioje direktyvoje numatytų išimčių taikymą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiama ta direktyva. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Direktyvos 2009/110/EB 14 straipsnyje Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti priemones, kurios yra būtinos siekiant atnaujinti direktyvos nuostatas, kad būtų „atsižvelgta į infliaciją ar technologinius ir rinkos pokyčius“, laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu. Tokie įgaliojimai, jei būtų prilyginti įgaliojimams priimti deleguotuosius aktus be tolesnių pakeitimų, neatitiktų SESV 290 straipsnio reikalavimų dėl būtino deleguotųjų įgaliojimų tikslų, turinio ir apimties nurodymo. Atsižvelgiant į tai, kad Komisija iki šiol nepasinaudojo įgaliojimais, jie turėtų būti panaikinti.
Pakeitimas 246
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VIII dalies 80 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2009/110/EB
14 straipsnis
1)  14 straipsnis pakeičiamas taip:
1)  14 straipsnis išbraukiamas.
14 straipsnis
Deleguotieji aktai
Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:
a)  siekiant atsižvelgti į infliaciją ar technologinius ir rinkos pokyčius, iš dalies keičiama ši direktyva;
b)  iš dalies keičiamos 1 straipsnio 4 ir 5 dalys, siekiant užtikrinti darnų jose nurodytų išimčių taikymą.“
Pakeitimas 247
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo VIII dalies 80 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/110/EB
14a straipsnis
2)  Įterpiamas 14a straipsnis:
Išbraukta.
„14a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 14 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 14 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
Pakeitimas 248
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 81 punkto 2 pastraipos 4 punktas
Direktyva 75/324/EEB
10 a straipsnio 2 dalis
2.  5 straipsnyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  5 straipsnyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 249
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 81 punkto 2 pastraipos 4 punktas
Direktyva 75/324/EEB
10 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 5 straipsnį ir 10 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 5 straipsnį ir 10 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 83 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 80/181/EEB
6 a straipsnio 1 dalis
Komisijai pagal 6c straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos papildomosios nuorodos.
Komisijai pagal 6c straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos papildomosios nuorodos.
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 83 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 80/181/EEB
6 c straipsnio 2 dalis
2.  6a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 252
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 83 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 80/181/EEB
6 c straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 6a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 6a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 253
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 84 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 97/67/EB
16 straipsnio 6 dalis
Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tokios standartinės sąlygos.
Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos tokios standartinės sąlygos.
Pakeitimas 254
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 84 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 97/67/EB
20 a straipsnio 2 dalis
2.  16 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  16 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 255
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 86 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003
31 a straipsnio 2 dalis
2.  29 straipsnio 4 dalyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  29 straipsnio 4 dalyje ir 31 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 256
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 88 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2004/10/EB
3 b straipsnio 2 dalis
2.  3a straipsnyje ir 5 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3a straipsnyje ir 5 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 90 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2006/123/EB
23 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 39a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi bendri kriterijai, kuriais remiantis šio straipsnio 1 dalyje nurodyto draudimo arba garantijų tikslais apibrėžiama, kas yra tinkama atsižvelgiant į rizikos pobūdį ir dydį.
Komisijai pagal 39a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri kriterijai, kuriais remiantis šio straipsnio 1 dalyje nurodyto draudimo arba garantijų tikslais apibrėžiama, kas yra tinkama atsižvelgiant į rizikos pobūdį ir dydį.
Pakeitimas 258
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 90 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2006/123/EB
36 straipsnio 1 pastraipa
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 39a straipsnį priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriuose nustatomi 28 ir 35 straipsniuose nurodyti terminai.
Komisijai pagal 39a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi 28 ir 35 straipsniuose nurodyti terminai.
Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 90 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2006/123/EB
39 a straipsnio 2 dalis
2.  23 straipsnio 4 dalyje ir 36 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  23 straipsnio 4 dalyje ir 36 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 260
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 90 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2006/123/EB
39 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 23 straipsnio 4 dalį ir 36 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 23 straipsnio 4 dalį ir 36 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 91 punkto 1 pastraipos 2 įtrauka
–   tam tikrais atvejais iš dalies keičiami to reglamento priedai;
–   iš dalies keičiami to reglamento priedai;
Pakeitimas 262
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 91 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
13 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 131a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi bandymų metodai.
Komisijai pagal 131a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant bandymų metodus.
Pakeitimas 263
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 91 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
41 straipsnio 7 dalis
„7. Komisijai pagal 131a straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Agentūra, priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiama atrenkamų dokumentacijų procentinė dalis ir iš dalies keičiami 5 dalyje nurodyti kriterijai arba į ją įtraukiama papildomų kriterijų.“
„7. Komisijai pagal 131a straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Agentūra, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas nuostatomis, kuriomis keičiama atrenkamų dokumentacijų procentinė dalis ir atnaujinami 5 dalyje nurodyti kriterijai arba į ją įtraukiama papildomų kriterijų.“
Pakeitimas 264
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 91 punkto 3 pastraipos 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
73 straipsnio 2 dalis
4a)  73 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Galutinis sprendimas priimamas 133 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Komisija pakeitimo projektą nusiunčia valstybėms narėms likus bent 45 dienoms iki balsavimo.
„2. Komisijai pagal 131a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas galutiniu sprendimu dėl XVII priedo dalinių pakeitimų.
Pakeitimas 265
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 91 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
131a straipsnis
„131a straipsnis
„131a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  13 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 41 straipsnio 7 dalyje, 58 straipsnio 1 ir 8 dalyse, 68 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 131 straipsnyje ir 138 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  13 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 41 straipsnio 7 dalyje, 58 straipsnio 1 ir 8 dalyse, 68 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 73 straipsnio 2 dalyje, 131 straipsnyje ir 138 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 41 straipsnio 7 dalyje, 58 straipsnio 1 ir 8 dalyse, 68 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 131 straipsnyje ir 138 straipsnio 9 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 41 straipsnio 7 dalyje, 58 straipsnio 1 ir 8 dalyse, 68 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 73 straipsnio 2 dalyje, 131 straipsnyje ir 138 straipsnio 9 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 13 straipsnio 2 ir 3 dalis, 41 straipsnio 7 dalį, 58 straipsnio 1 ir 8 dalis, 68 straipsnio 1 ir 2 dalis, 131 straipsnį ir 138 straipsnio 9 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 13 straipsnio 2 ir 3 dalis, 41 straipsnio 7 dalį, 58 straipsnio 1 ir 8 dalis, 68 straipsnio 1 ir 2 dalis, 73 straipsnio 2 dalį, 131 straipsnį ir 138 straipsnio 9 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
_____________________
_____________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
Pakeitimas 266
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 94 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/48/EB
46 a straipsnio 2 dalis
2.  46 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  46 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 267
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 94 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/48/EB
46 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 46 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 46 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 268
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 97 punkto 2 pastraipos 1 punkto a papunktis
Direktyva 2009/125/EB
15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus.
Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva.
Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 97 punkto 2 pastraipos 1 punkto c papunktis
Direktyva 2009/125/EB
15 straipsnio 10 dalis
„10. Kai tinkama, deleguotasis aktas, kuriuo nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, apima nuostatas dėl įvairių aplinkos apsaugos aspektų derinimo.“
„10. Kai tinkama, deleguotasis aktas, kuriuo nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, apima nuostatas dėl įvairių aplinkos apsaugos aspektų derinimo. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva.
Pakeitimas 270
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 97 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/125/EB
16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos tos priemonės.“
„Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos tos priemonės.“
Pakeitimas 271
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 97 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2009/125/EB
18 a straipsnio 2 dalis
2.  15 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  15 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 272
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 98 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 661/2009
14 straipsnis
„14 straipsnis
„14 straipsnis
Deleguotieji įgaliojimai
Deleguotieji įgaliojimai
Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į technikos pažangą, priimti deleguotuosius aktus dėl:
Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į technikos pažangą, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas nustatant:
a)  priemones, kuriomis nustatomi padangų pasipriešinimo riedėjimo ir riedėjimo keliamo triukšmo ribinių verčių, nustatytų II priedo B ir C dalyse, pakeitimai, kurių reikia atsižvelgiant į bandymų procedūrų pakeitimus, tačiau nemažinant aplinkos apsaugos lygio;
b)  priemones, kuriomis nustatomi IV priedo pakeitimai, siekiant įtraukti JTEEK taisykles, kurios yra privalomos pagal Sprendimo 97/836/EB 4 straipsnio 4 dalį.
Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į technikos pažangą, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl:
a)  išsamių taisyklių, susijusių su specialiomis variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo pagal 5–12 straipsnių nuostatas procedūromis, bandymais ir techniniais reikalavimais;
a)  išsamių taisyklių, susijusių su specialiomis variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo pagal 5–12 straipsnių nuostatas procedūromis, bandymais ir techniniais reikalavimais;
b)  išsamių taisyklių, susijusių su konkrečiais transporto priemonių, skirtų pavojingiems kroviniams vežti keliais valstybėse narėse, saugos reikalavimais, atsižvelgiant į JTEEK taisyklę Nr. 105;
b)  išsamių taisyklių, susijusių su konkrečiais transporto priemonių, skirtų pavojingiems kroviniams vežti keliais valstybėse narėse, saugos reikalavimais, atsižvelgiant į JTEEK taisyklę Nr. 105;
c)  tikslesnės fizinių charakteristikų ir eksploatavimo reikalavimų, kuriuos turi atitikti padanga, kad ją būtų galima pripažinti specialaus naudojimo padanga, profesionaliai naudoti skirta visureigio padanga, sustiprinta padanga, labai didelio krovumo padanga, žiemine padanga, T tipo laikinojo naudojimo atsargine padanga arba frikcine padanga pagal 3 straipsnio antros pastraipos 8–13 punktus, apibrėžties;
c)  tikslesnės fizinių charakteristikų ir eksploatavimo reikalavimų, kuriuos turi atitikti padanga, kad ją būtų galima pripažinti specialaus naudojimo padanga, profesionaliai naudoti skirta visureigio padanga, sustiprinta padanga, labai didelio krovumo padanga, žiemine padanga, T tipo laikinojo naudojimo atsargine padanga arba frikcine padanga pagal 3 straipsnio antros pastraipos 8–13 punktus, apibrėžties;
d)  priemonių, kuriomis nustatomi padangų pasipriešinimo riedėjimui ir riedėjimo keliamo triukšmo ribinių verčių, nustatytų II priedo B ir C dalyse, pakeitimai, kurių reikia atsižvelgiant į bandymų procedūrų pakeitimus, tačiau nemažinant aplinkos apsaugos lygio;
e)  padangų keliamo triukšmo lygių, nurodytų II priedo C dalies 1 punkte, nustatymo procedūros išsamių taisyklių;
e)  padangų keliamo triukšmo lygių, nurodytų II priedo C dalies 1 punkte, nustatymo procedūros išsamių taisyklių;
f)  priemonių, kuriomis nustatomi IV priedo pakeitimai, siekiant įtraukti JTEEK taisykles, kurios yra privalomos pagal Sprendimo 97/836/EB 4 straipsnio 4 dalį;
g)  administracinių nuostatų, susijusių su specialiomis variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo pagal 5–12 straipsnių nuostatas procedūromis, bandymais ir techniniais reikalavimais;
g)  administracinių nuostatų, susijusių su specialiomis variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo pagal 5–12 straipsnių nuostatas procedūromis, bandymais ir techniniais reikalavimais;
h)  priemonių, pagal kurias tam tikroms M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms ar jų klasėms netaikoma pareiga įrengti 10 straipsnyje nurodytas pažangiąsias transporto priemonių sistemas, jei atlikus sąnaudų ir naudos analizę ir atsižvelgus į visus susijusius saugos aspektus paaiškėja, kad tokios sistemos netinkamos tam tikrai transporto priemonei ar transporto priemonių klasei;
h)  priemonių, pagal kurias tam tikroms M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms ar jų klasėms netaikoma pareiga įrengti 10 straipsnyje nurodytas pažangiąsias transporto priemonių sistemas, jei atlikus sąnaudų ir naudos analizę ir atsižvelgus į visus susijusius saugos aspektus paaiškėja, kad tokios sistemos netinkamos tam tikrai transporto priemonei ar transporto priemonių klasei;
i)  kitų šiam reglamentui taikyti būtinų priemonių.“
i)  kitų šiam reglamentui taikyti būtinų priemonių.“
Pakeitimas 273
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 98 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 661/2009
14 a straipsnio 2 dalis
2.  14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
2.  14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo IX dalies 98 punkto 2 pastraipos 3 punktas) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo IX dalies 98 punkto 2 pastraipos 2 punktą. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo IX dalies 98 punkto 2 pastraipos 2 punktas įrašytas du kartus)).
Pakeitimas 274
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 98 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 661/2009
14 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 14 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 14 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo IX dalies 98 punkto 2 pastraipos 3 punktas) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo IX dalies 98 punkto 2 pastraipos 2 punktą. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo IX dalies 98 punkto 2 pastraipos 2 punktas įrašytas du kartus)).
Pakeitimas 275
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 99 punkto 1 pastraipos 8 a įtrauka (nauja)
–  šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis leidžiama nukrypti nuo draudimo atlikti bandymus su gyvūnais, jei kyla didelis susirūpinimas dėl kosmetikos gaminių sudedamosios dalies saugos.
Pakeitimas 276
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 99 punkto 3 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 nuostatų įgyvendinimo sąlygas, susijusias su nukrypti leidžiančiomis nuostatomis dėl bandymų su gyvūnais, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti sprendimus, kuriais leidžiama taikyti nuo draudimo atlikti bandymus su gyvūnais nukrypti leidžiančias nuostatas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Išbraukta.
Pakeitimas 277
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 99 punkto 4 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009
18 straipsnio 2 dalies 9 pastraipa
„Šeštoje pastraipoje nurodytos priemonės priimamos įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 32 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
„Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl leidimo nukrypti nuo šeštoje pastraipoje nurodytų nuostatų.“
Pakeitimas 278
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 99 punkto 4 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009
20 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, pasikonsultavus su VSMK ar kitomis susijusiomis institucijomis ir atsižvelgiant į Direktyvos 2005/29/EB nuostatas, nustatomas bendrų kriterijų, kaip pateikti leistinų teiginių apie kosmetikos gaminius, sąrašas.“
„Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, pasikonsultavus su VSMK ar kitomis susijusiomis institucijomis ir atsižvelgiant į Direktyvos 2005/29/EB nuostatas, šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas bendrų kriterijų, kaip pateikti leistinų teiginių apie kosmetikos gaminius, sąrašas.“
Pakeitimas 279
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 99 punkto 4 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009
31a straipsnis
„31a straipsnis
„31a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  2 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 8 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 16 straipsnio 8 ir 9 dalyse, 20 straipsnio 2 dalyje ir 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  2 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 8 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 16 straipsnio 8 ir 9 dalyse, 18 straipsnio 2 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje ir 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 8 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 16 straipsnio 8 ir 9 dalyse, 20 straipsnio 2 dalyje ir 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 8 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 16 straipsnio 8 ir 9 dalyse, 18 straipsnio 2 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje ir 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 2 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 8 dalį, 14 straipsnio 2 dalį, 15 straipsnio 1 ir 2 dalis, 16 straipsnio 8 ir 9 dalis, 20 straipsnio 2 dalį ir 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 2 straipsnio 3 dalį, 13 straipsnio 8 dalį, 14 straipsnio 2 dalį, 15 straipsnio 1 ir 2 dalis, 16 straipsnio 8 ir 9 dalis, 18 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnio 2 dalį ir 31 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
_____________________
_____________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
Pakeitimas 280
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 102 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EEB) Nr. 3922/91
11 a straipsnio 2 dalis
2.  11 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  11 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 281
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IX dalies 104 punkto 1 pastraipa
Siekiant Direktyvą 97/70/EB suderinti su tarptautinės teisės raida, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiama ta direktyva, siekiant taikyti vėlesnius Toremolinoso protokolo pakeitimus. Ypač svarbu, atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Siekiant Direktyvą 97/70/EB suderinti su tarptautinės teisės raida, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiama ta direktyva, siekiant taikyti vėlesnius Toremolinoso protokolo pakeitimus, ir ta direktyva papildoma priimant nuostatas dėl vienodo Toremolinoso protokolo priedo nuostatų, paliktų atskirų protokolą pasirašiusių šalių administracijų nuožiūrai, aiškinimo.
Siekiant užtikrinti Sąjungos standartų apsaugą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų įtraukti jokie Toremolinoso protokolo pakeitimai, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, yra akivaizdi rizika, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas.
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Pakeitimas 282
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 104 punkto 2 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 97/70/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti nuostatas dėl vienodo Toremolinoso protokolo priedo nuostatų, paliktų protokolą pasirašiusių šalių administracijų nuožiūrai, aiškinimo, jeigu tai būtina nuosekliam tų nuostatų įgyvendinimui Sąjungoje užtikrinti. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Išbraukta.
Pakeitimas 283
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 104 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 97/70/EB
8 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas vienodas Toremolinoso protokolo priedo nuostatų, paliktų protokolą pasirašiusių šalių administracijų nuožiūrai, aiškinimas, jeigu tai būtina nuosekliam tų nuostatų įgyvendinimui Sąjungoje užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
2.  Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl vienodo Toremolinoso protokolo priedo nuostatų, paliktų protokolą pasirašiusių šalių administracijų nuožiūrai, aiškinimo.
Pakeitimas 284
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 104 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 97/70/EB
8 straipsnio 3 dalis
3.  2 straipsnio 4 punkte nurodyto tarptautinio dokumento pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002* 5 straipsnio.
3.  Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų neįtraukti jokie 2 straipsnio 4 punkte nurodyto tarptautinio dokumento pakeitimai, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, esama akivaizdžios rizikos, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas.
Pakeitimas 285
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 104 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 97/70/EB
8 a straipsnio 2 dalis
2.  8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 286
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 104 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 97/70/EB
8 a straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 287
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 104 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 97/70/EB
8 a straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 8 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 288
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 105 punkto 2 a pastraipa (nauja)
Siekiant užtikrinti Sąjungos standartų apsaugą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, iš dalies keičiančius šią direktyvą, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų neįtraukti jokie MARPOL 73/78 konvencijos pakeitimai, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, yra akivaizdi rizika, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas.
Pakeitimas 289
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 105 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2000/59/EB
13 a straipsnio 2 dalis
2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 290
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 105 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2000/59/EB
15 straipsnio 3 dalis
3.  2 straipsnyje nurodyto tarptautinio dokumento pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002* 5 straipsnio.
3.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų neįtraukti jokie 2 straipsnyje nurodyto tarptautinio dokumento pakeitimai, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, esama akivaizdžios rizikos, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas.
____________________
2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiantis Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) ir iš dalies keičiantis saugios laivybos ir teršimo iš laivų prevencijos reglamentus (OL L 324, 2002 11 29, p. 1).“
Pakeitimas 291
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 106 punkto 1 a pastraipa (nauja)
Siekiant užtikrinti Sąjungos standartų apsaugą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, iš dalies keičiančius šią direktyvą, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų įtraukti jokie šios direktyvos 3 straipsnyje nurodytų tarptautinių priemonių pakeitimai, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, yra akivaizdi rizika, kad tokiais tarptautinės priemonės pakeitimais būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba tokie pakeitimai būtų su juo nesuderinami.
Pakeitimas 292
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 106 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2001/96/EB
15 straipsnio 3 dalis
3 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti pašalintišios direktyvos taikymo srities laikantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 5 straipsnio.
Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų neįtraukti jokie 3 straipsnyje nurodytos tarptautinės priemonės pakeitimai, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, esama akivaizdžios rizikos, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršoslaivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas.
Pakeitimas 293
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 106 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2001/96/EB
15 straipsnio išnaša
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
Išbraukta.
Pakeitimas 294
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 106 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2001/96/EB
15 a straipsnio 2 dalis
2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 295
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 111 punkto 3 pastraipos 1 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (EB) Nr. 782/2003
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai prireikus priimti deleguotuosius aktus dėl vienodo šios dalies b punkte nurodytų laivų tikrinimo ir sertifikavimo režimo nustatymo.“
„Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai prireikus priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl vienodo šios dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytų laivų tikrinimo ir sertifikavimo režimo nustatymo.“
Pakeitimas 296
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 111 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 782/2003
8 a straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 297
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 112 punkto 3 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2004/52/EB
4 straipsnio 4 dalis
4.  Komisijai pagal 4a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo. Šie aktai priimami tik tuomet, jei vykdomos visos sąlygos, vertinamos atsižvelgiant į reikiamus tyrimus ir reikalingos tam, kad būtų užtikrintas sąveikumas visais atžvilgiais, įskaitant technines, teisines ir komercines sąlygas.
4.  Komisijai pagal 4a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamos Europos elektroninės rinkliavos paslaugos. Šie aktai priimami tik tuomet, jei vykdomos visos sąlygos, vertinamos atsižvelgiant į reikiamus tyrimus ir reikalingos tam, kad būtų užtikrintas sąveikumas visais atžvilgiais, įskaitant technines, teisines ir komercines sąlygas.
Pakeitimas 298
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 112 punkto 3 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2004/52/EB
4 straipsnio 5 dalis
5.  Komisijai pagal 4a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl techninių Europos elektroninės rinkliavos paslaugos teikimo sprendimų.
5.  Komisijai pagal 4a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl techninių Europos elektroninės rinkliavos paslaugos teikimo sprendimų priėmimo.
Pakeitimas 299
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 112 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2004/52/EB
4 a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 300
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 113 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2004/54/EB
16 a straipsnio 2 dalis
2.  16 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  16 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 301
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 114 punkto 1 pastraipa
Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 725/2004 suderinti su tarptautinės teisės raida, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas tas reglamentas, siekiant įtraukti tam tikrų tarptautinių dokumentų pakeitimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 725/2004 suderinti su tarptautinės teisės raida, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas tas reglamentas, siekiant įtraukti tam tikrų tarptautinių dokumentų pakeitimų, ir tas reglamentas papildomas, siekiant nustatyti suderintas privalomų Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodekso (ISPS) nuostatų taikymo procedūras, neišplečiant to reglamento taikymo srities. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Pakeitimas 302
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 114 punkto 2 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 725/2004 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai apibrėžti suderintas privalomų ISPS kodekso nuostatų taikymo procedūras, neišplečiant to reglamento taikymo srities. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Išbraukta.
Pakeitimas 303
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 114 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 725/2004
10 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija nustato suderintas privalomų ISPS kodekso nuostatų taikymo procedūras, neišplėsdama to reglamento taikymo srities. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
3.  Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, siekiant nustatyti suderintas privalomų ISPS kodekso nuostatų taikymo procedūras, neišplečiant šio reglamento taikymo srities.
Pakeitimas 304
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 114 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 725/2004
10 a straipsnio 2 dalis
2.  10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 305
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 117 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 868/2004
5 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl detalios metodologijos, skirtos nesąžiningai kainų nustatymo veiklai nustatyti. Ši metodologija, inter alia, numato, kokiu būdu konkrečiame aviacijos sektoriaus kontekste turi būti vertinamas įprastinis konkurencingas kainų nustatymas, faktinės sąnaudos ir pagrįstas pelnas.“
„3. Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma detali metodologija, skirta nesąžiningai kainų nustatymo veiklai nustatyti. Ši metodologija, inter alia, numato, kokiu būdu konkrečiame aviacijos sektoriaus kontekste turi būti vertinamas įprastinis konkurencingas kainų nustatymas, faktinės sąnaudos ir pagrįstas pelnas.“
Pakeitimas 306
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 117 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 868/2004
14 a straipsnio 2 dalis
2.  5 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  5 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 307
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 121 punkto 3 pastraipos 1 punkto a papunktis
Direktyva 2006/126/EB
1 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai prireikus priimti deleguotuosius aktus dėl I priede nurodytai mikroschemai taikomų reikalavimų. Šie reikalavimai numato EB tipo patvirtinimą, kuris suteikiamas tik tada, kai įrodoma, kad į mikroschemą įrašytų duomenų neįmanoma klastoti arba pakeisti.
Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi I priede nurodytai mikroschemai taikomi reikalavimai. Šie reikalavimai numato EB tipo patvirtinimą, kuris suteikiamas tik tada, kai įrodoma, kad į mikroschemą įrašytų duomenų neįmanoma klastoti arba pakeisti.
Pakeitimas 308
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 121 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2006/126/EB
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tinkamos apsaugos nuo klastojimo specifikacijos.
Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos tinkamos apsaugos nuo klastojimo specifikacijos.
Pakeitimas 309
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 121 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2006/126/EB
8 a straipsnio 2 dalis
2.  1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 3 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 3 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 310
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 123 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2007/59/EB
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis agentūros parengtu projektu, patvirtinami licencijos, sertifikato ir patvirtintos sertifikato kopijos Bendrijos modeliai ir, atsižvelgiant į apsaugos nuo klastojimo priemones, nustatomos jų fizinės ypatybės.
Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, remiantis agentūros parengtu projektu, patvirtinami licencijos, sertifikato ir patvirtintos sertifikato kopijos Bendrijos modeliai ir, atsižvelgiant į apsaugos nuo klastojimo priemones, nustatomos jų fizinės ypatybės.
Pakeitimas 311
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 123 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2007/59/EB
4 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis agentūros rekomendacija, nustatomi šio straipsnio 3 dalyje nurodyti Bendrijos kodai skirtingiems A ir B kategorijų tipams.
Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, remiantis agentūros rekomendacija, nustatomi šio straipsnio 3 dalyje nurodyti Bendrijos kodai skirtingiems A ir B kategorijų tipams.
Pakeitimas 312
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 123 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2007/59/EB
22 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
„Šiuo tikslu Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis agentūros parengtu projektu, nustatomi pagrindiniai sukurtinų registrų parametrai, pavyzdžiui, registruotini duomenys, jų formatas ir keitimosi duomenimis protokolas, prieigos teisės, duomenų saugojimo trukmė ir taisyklės, kurių reikia laikytis bankroto atveju.“
„Šiuo tikslu Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, remiantis agentūros parengtu projektu, nustatomi pagrindiniai sukurtinų registrų parametrai, pavyzdžiui, registruotini duomenys, jų formatas ir keitimosi duomenimis protokolas, prieigos teisės, duomenų saugojimo trukmė ir taisyklės, kurių reikia laikytis bankroto atveju.“
Pakeitimas 313
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 123 punkto 3 pastraipos 3 punkto b papunktis
Direktyva 2007/59/EB
23 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa
„Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi tie kriterijai.“
„Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi tie kriterijai.“
Pakeitimas 314
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 123 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2007/59/EB
25 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
Egzaminuotojai ir egzaminai gali būti parenkami vadovaujantis Sąjungos kriterijais. Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis agentūros parengtu projektu, nustatomi tokie Sąjungos kriterijai.
Egzaminuotojai ir egzaminai gali būti parenkami vadovaujantis Sąjungos kriterijais. Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, remiantis agentūros parengtu projektu, nustatomi tokie Sąjungos kriterijai.
Pakeitimas 315
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 123 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2007/59/EB
31 a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 4 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 1 dalyje ir 34 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 4 dalyje, 22 straipsnio 4 dalyje, 23 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 31 straipsnio 1 dalyje ir 34 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 316
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 123 punkto 3 pastraipos 8 punktas
Direktyva 2007/59/EB
34 straipsnio 2 dalis
„Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos techninės ir funkcinės integroscheminės kortelės specifikacijos.“
„Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos techninės ir funkcinės integroscheminės kortelės specifikacijos.“
Pakeitimas 317
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 124 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007
34 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 2, 10 ir 12 straipsniuose nurodytų priemonių.
1.  Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos 2, 10 ir 12 straipsniuose nurodytos priemonės.
Pakeitimas 318
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 124 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007
34 a straipsnio 2 dalis
2.  33 ir 34 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  33 ir 34 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 319
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 126 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2008/96/EB
7 straipsnio 1 a dalis
„1a. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi bendri kriterijai, pagal kuriuos turi būti pranešama apie eismo įvykio sunkumą, nurodant žuvusiųjų ir sužalotų asmenų skaičių.“
„1a. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri kriterijai, pagal kuriuos turi būti pranešama apie eismo įvykio sunkumą, nurodant žuvusiųjų ir sužalotų asmenų skaičių.“
Pakeitimas 320
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 126 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2008/96/EB
12 a straipsnio 2 dalis
2.  7 straipsnio 1a dalyje ir 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  7 straipsnio 1a dalyje ir 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 321
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 127 punkto 3 pastraipos 1 punkto a papunkčio i punktas
Reglamentas (EB) Nr. 300/2008
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
„Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi tam tikri bendrųjų pagrindinių standartų elementai.“
„Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi tam tikri bendrųjų pagrindinių standartų elementai.“
Pakeitimas 322
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 127 punkto 3 pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 300/2008
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi kriterijai, pagal kuriuos valstybės narės gali nukrypti nuo 1 dalyje nurodytų bendrųjų pagrindinių standartų nuostatų ir, remdamosi vietinės rizikos įvertinimu, patvirtinti alternatyvias saugumo priemones, kurios užtikrintų tinkamą apsaugos lygį. Tokios alternatyvios priemonės pateisinamos priežastimis, susijusiomis su orlaivio dydžiu arba su skrydžių ar kitos atitinkamos veiklos pobūdžiu, apimtimi ar dažnumu.
Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi kriterijai, pagal kuriuos valstybės narės gali nukrypti nuo 1 dalyje nurodytų bendrųjų pagrindinių standartų nuostatų ir, remdamosi vietinės rizikos įvertinimu, patvirtinti alternatyvias saugumo priemones, kurios užtikrintų tinkamą apsaugos lygį. Tokios alternatyvios priemonės pateisinamos priežastimis, susijusiomis su orlaivio dydžiu arba su skrydžių ar kitos atitinkamos veiklos pobūdžiu, apimtimi ar dažnumu.
Pakeitimas 323
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 127 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 300/2008
18 a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 324
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 129 punkto 1 a pastraipa (nauja)
Siekiant užtikrinti Sąjungos standartų apsaugą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų įtraukti jokie Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimo kodekso pakeitimai, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, yra akivaizdi rizika, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas.
Pakeitimas 325
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 129 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2009/18/EB
5 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrosios jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimo metodikos, atsižvelgiant į atliekant saugumo tyrimus įgytą svarbią patirtį.
Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatoma bendroji jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimo metodika, atsižvelgiant į atliekant saugumo tyrimus įgytą svarbią patirtį.
Pakeitimas 326
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 129 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/18/EB
18 a straipsnio 2 dalis
2.  5 straipsnio 4 dalyje ir 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  5 straipsnio 4 dalyje ir 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 327
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 129 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/18/EB
20 straipsnio 3 dalis
3.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 5 straipsnį šiai direktyvai gali būti netaikomi TJO Jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimo kodekso pakeitimai.
3.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama ši direktyva, siekiant, kad į jos taikymo sritį nebūtų neįtraukti jokie TJO Jūrų laivų avarijų ir incidentų tyrimo kodekso pakeitimai, jei, remiantis Komisijos atliktu vertinimu, esama akivaizdžios rizikos, kad tokiu tarptautinės priemonės pakeitimu būtų sumažintas Sąjungos jūrų teisės aktais nustatytas jūrų saugos, taršos iš laivų prevencijos arba gyvenimo ir darbo laivuose sąlygų apsaugos standartas arba toks pakeitimas būtų su juo nesuderinamas.
Pakeitimas 328
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 130 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/33/EB
8 a straipsnio 2 dalis
2.  7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 329
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 133 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
6 straipsnio 2 dalies b punkto 1 ir 2 pastraipos
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais sudaromas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, be nustatytųjų IV priede, dėl kurių gali būti prarasta nepriekaištinga reputacija, kategorijų, rūšių ir sunkumo lygių sąrašas. Nustatydamos prioritetinius patikrinimus pagal 12 straipsnio 1 dalį, valstybės narės turi atsižvelgti į informaciją apie šiuos pažeidimus, įskaitant iš kitų valstybių narių gautą informaciją.“
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, be nustatytųjų IV priede, dėl kurių gali būti prarasta nepriekaištinga reputacija, kategorijų, rūšių ir sunkumo lygių sąrašą. Nustatydamos prioritetinius patikrinimus pagal 12 straipsnio 1 dalį, valstybės narės turi atsižvelgti į informaciją apie šiuos pažeidimus, įskaitant iš kitų valstybių narių gautą informaciją.“
Pakeitimas 330
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 133 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
24 a straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 331
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 134 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
14 a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 5 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 5 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 332
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 135 punkto 3 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009
5 straipsnio 3 dalies 5 pastraipa
„Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tvarkos, kurios laikantis atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms pranešami tų vežėjų pavadinimai ir informuojama apie persėdimo punktus kelyje.“
„Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma tvarka, kurios laikantis atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms pranešami tų vežėjų pavadinimai ir informuojama apie persėdimo punktus kelyje.“
Pakeitimas 333
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 135 punkto 3 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009
5 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa
„Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl sertifikatų formos.“
„Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant sertifikatų formą.“
Pakeitimas 334
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 135 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009
6 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl leidimų formos.“
„4. Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant leidimų formą.“
Pakeitimas 335
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 135 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009
7 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl paraiškų formos.“
„2. Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant paraiškų formą.“
Pakeitimas 336
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 135 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009
12 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kelionės lapų bei kelionės lapų knygos formų ir jų naudojimo būdo.“
„5. Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl kelionės lapų bei kelionės lapų knygos formų ir jų naudojimo būdo.“
Pakeitimas 337
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 135 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009
25 a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje ir 28 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 6 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje ir 28 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...[šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 338
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XI dalies 135 punkto 3 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009
28 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl lentelės, kurioje surašomi perduotini statistiniai duomenys, nurodyti 2 dalyje, formos.“
„3. Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl lentelės, kurioje surašomi perduotini statistiniai duomenys, nurodyti 2 dalyje, formos.“
Pakeitimas 339
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 136 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 89/108/EEB
4 straipsnio 3 dalis
„Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi grynumo kriterijai, kuriuos turi atitikti šios kriogeninės medžiagos.“
„Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi grynumo kriterijai, kuriuos turi atitikti šios kriogeninės medžiagos.“
Pakeitimas 340
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 136 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 89/108/EEB
11 straipsnio 1 dalis
Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma greitai užšaldytų maisto produktų bandinių paėmimo tvarka, jų temperatūros ir temperatūros transporto priemonėse, sandėliuose bei laikymo patalpose tikrinimo tvarka.
Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatoma greitai užšaldytų maisto produktų bandinių paėmimo tvarka, jų temperatūros ir temperatūros transporto priemonėse, sandėliuose bei laikymo patalpose tikrinimo tvarka.
Pakeitimas 341
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 136 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 89/108/EEB
11 a straipsnio 2 dalis
2.  4 ir 11 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 ir 11 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 342
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 137 punkto 1 pastraipa
Siekiant įgyvendinti Direktyvos 1999/2/EB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tiek, kiek reikia, kad būtų užtikrinta visuomenės sveikatos apsauga, iš dalies keičiama ta direktyva ir ji papildoma nuostatomis dėl išimčių, susijusių su didžiausia apšvitos doze maisto produktams ir įmonėms keliamais papildomais reikalavimais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 343
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 137 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 1999/2/EB
5 straipsnio 2 pastraipa
„2. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į turimas mokslines žinias ir atitinkamus tarptautinius standartus, leidžiama taikyti 1 dalies išimtis.“
„2. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, atsižvelgiant į turimas mokslines žinias ir atitinkamus tarptautinius standartus, leidžiama taikyti 1 dalies išimtis.“
Pakeitimas 344
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 137 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 1999/2/EB
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio pirmos pastraipos pirmoje įtraukoje nurodytus papildomus reikalavimus, atsižvelgiant į naudojamo apdorojimo būdo veiksmingumo ir saugumo reikalavimus ir į susijusią gerąją maisto perdirbimo higienos praktiką.
Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl šio straipsnio pirmos pastraipos pirmoje įtraukoje nurodytus papildomus reikalavimus, atsižvelgiant į naudojamo apdorojimo būdo veiksmingumo ir saugumo reikalavimus ir į susijusią gerąją maisto perdirbimo higienos praktiką.
Pakeitimas 345
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 137 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 1999/2/EB
11 a straipsnio 2 dalis
2.  5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 346
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 1 pastraipa
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl:
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai dėl:
–   greitųjų tyrimo metodų patvirtinimo;
–  leidžiamų greitųjų tyrimo metodų sąrašo atnaujinimo;
–  galvijų, kuriems taikoma metinė stebėsenos programa, amžiaus koregavimo;
–  galvijų, kuriems taikoma metinė stebėsenos programa, amžiaus koregavimo;
–   kriterijų, kuriais remiantis įrodoma, kad šalies epidemiologinė padėtis gerėja, nustatymo ir jų išdėstymo priede;
–  kriterijų, kuriais remiantis įrodoma, kad šalies epidemiologinė padėtis gerėja, sąrašo atnaujinimo;
–  sprendimo leisti šerti jaunus gyvūnus, priklausančius atrajotojų rūšims, iš žuvų gautais baltymais;
–  sprendimo leisti šerti jaunus gyvūnus, priklausančius atrajotojų rūšims, iš žuvų gautais baltymais.
Pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl:
išsamių tokių su gyvūnų šėrimu susijusių draudimų išimčių suteikimo kriterijų nustatymo;
–  išsamių tokių su gyvūnų šėrimu susijusių draudimų išimčių suteikimo kriterijų nustatymo;
–  sprendimo nustatyti leistino nuokrypio lygį nedideliam gyvūninių baltymų, esančių pašaruose, kiekiui, atsiradusiam dėl atsitiktinio ir techniškai neišvengiamo užteršimo;
–  sprendimo nustatyti leistino nuokrypio lygį nedideliam gyvūninių baltymų, esančių pašaruose, kiekiui, atsiradusiam dėl atsitiktinio ir techniškai neišvengiamo užteršimo;
–  sprendimo dėl amžiaus;
–  sprendimo dėl amžiaus;
–  taisyklių, kuriomis leidžiama daryti pareigų, susijusių su nurodytos pavojingos medžiagos pašalinimu ir sunaikinimu, išimtis, nustatymo;
–  taisyklių, kuriomis leidžiama daryti pareigų, susijusių su nurodytos pavojingos medžiagos pašalinimu ir sunaikinimu, išimtis, nustatymo;
–  gamybos procesų patvirtinimo;
–  gamybos procesų patvirtinimo;
–  sprendimo tam tikras nuostatas taikyti kitoms gyvūnų rūšims;
–  sprendimo tam tikras nuostatas taikyti kitoms gyvūnų rūšims;
–  sprendimo tam tikras nuostatas taikyti kitiems gyvūninės kilmės produktams;
–  sprendimo tam tikras nuostatas taikyti kitiems gyvūninės kilmės produktams;
–  GSE tvirtinimo avims ir ožkoms metodo nustatymo.
–  GSE tvirtinimo avims ir ožkoms metodo nustatymo.
Pakeitimas 347
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 999/2001
5 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami antroje pastraipoje nurodyti greitieji tyrimo metodai. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas X priedo C skyriaus 4 punktas, siekiant atnaujinti jame pateiktą sąrašą.“
„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas X priedo C skyriaus 4 punktas, siekiant atnaujinti jame pateiktą leidžiamų greitųjų tyrimo metodų sąrašą.“
Pakeitimas 348
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 3 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 999/2001
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tuo tikslu patvirtinami greitieji tyrimo metodai. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas X priedas, siekiant į jame pateiktą sąrašą įtraukti tuos tyrimo metodus.“
„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas X priedas, siekiant į jame pateiktą sąrašą įtraukti tuo tikslu leidžiamus taikyti greituosius tyrimo metodus.“
Pakeitimas 349
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 3 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 999/2001
6 straipsnio 1 b dalies 2 pastraipa
Valstybės narės, kuri gali įrodyti, kad šalies epidemiologinė padėtis gerėja, prašymu jos metinės stebėsenos programos gali būti peržiūrimos. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:
Valstybės narės, kuri gali įrodyti, kad šalies epidemiologinė padėtis gerėja, prašymu jos metinės stebėsenos programos gali būti peržiūrimos. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas III priedo A skyriaus I dalies 7 punktas, siekiant pateikti kriterijus, pagal kuriuos, atliekant stebėsenos programų peržiūrą, turėtų būti vertinama, ar šalies epidemiologinė padėtis gerėja.
a)   nustatomi tam tikri kriterijai, pagal kuriuos, atliekant stebėsenos programų peržiūrą, turėtų būti vertinama, ar šalies epidemiologinė padėtis gerėja;
b)   siekiant pateikti a punkte nurodytų kriterijų sąrašą, iš dalies keičiamas III priedo A skyriaus I dalies 7 punktas.“
(Parlamento pakeitime perimami Komisijos pasiūlymo 6 straipsnio 1b dalies antros pastraipos a ir b punktai).
Pakeitimas 350
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 3 pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 999/2001
7 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa
„Valstybei narei ar trečiajai šaliai pateikus prašymą, 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti priimtas sprendimas suteikti individualias šioje dalyje numatytų apribojimų išimtis. Kiekvienoje išimtyje atsižvelgiama į šio straipsnio 3 dalies nuostatas. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi išsamūs kriterijai, į kuriuos turi būti atsižvelgta suteikiant tokią išimtį.“
„Valstybei narei ar trečiajai šaliai pateikus prašymą, 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti priimtas sprendimas suteikti individualias šioje dalyje numatytų apribojimų išimtis. Kiekvienoje išimtyje atsižvelgiama į šio straipsnio 3 dalies nuostatas. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi išsamūs kriterijai, į kuriuos turi būti atsižvelgta suteikiant tokią išimtį.“
Pakeitimas 351
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 3 pastraipos 3 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 999/2001
7 straipsnio 4 a dalis
„4a. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis palankiu rizikos įvertinimu, kuriame atsižvelgiama bent į užkrato kiekį ir galimą jo šaltinį bei galutinę siuntos paskirties vietą, nustatomas leistino nuokrypio lygis nedideliam gyvūninių baltymų, esančių pašaruose, kiekiui, atsiradusiam dėl atsitiktinio ir techniškai neišvengiamo užteršimo.“
„4a. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis, remiantis palankiu rizikos įvertinimu, kuriame atsižvelgiama bent į užkrato kiekį ir galimą jo šaltinį bei galutinę siuntos paskirties vietą, nustatomas leistino nuokrypio lygis nedideliam gyvūninių baltymų, esančių pašaruose, kiekiui, atsiradusiam dėl atsitiktinio ir techniškai neišvengiamo užteršimo.“
Pakeitimas 352
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 3 pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 999/2001
8 straipsnio 1 dalis
„1. Atsižvelgiant į šio reglamento V priedą ir Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009, nurodyta pavojinga medžiaga pašalinama ir sunaikinama. Jos neleidžiama importuoti į Sąjungą. V priede nurodytų pavojingų medžiagų sąrašas apima vyresnių kaip 12 mėnesių amžiaus galvijų smegenis, stuburo smegenis, akis ir tonziles bei galvijų, kurių amžių nustato Komisija, stuburus. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas tas amžius. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į skirtingas rizikos kategorijas, numatytas 5 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, ir į 6 straipsnio 1a dalies ir 1b dalies b punkto reikalavimus, iš dalies keičiamas V priede nurodytų pavojingų medžiagų sąrašas.“;
„1. Atsižvelgiant į šio reglamento V priedą ir Reglamentą (EB) Nr. 1069/2009, nurodyta pavojinga medžiaga pašalinama ir sunaikinama. Jos neleidžiama importuoti į Sąjungą. V priede nurodytų pavojingų medžiagų sąrašas apima vyresnių kaip 12 mėnesių amžiaus galvijų smegenis, stuburo smegenis, akis ir tonziles bei galvijų, kurių amžių nustato Komisija, stuburus. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas tas amžius. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į skirtingas rizikos kategorijas, numatytas 5 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, ir į 6 straipsnio 1a dalies ir 1b dalies b punkto reikalavimus, iš dalies keičiamas V priede nurodytų pavojingų medžiagų sąrašas.“;
Pakeitimas 353
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 3 pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 999/2001
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamas alternatyvus tyrimo metodas, kurį taikant GSE galima aptikti dar iki skerdžiant gyvulį, ir iš dalies keičiamas X priede pateiktas sąrašas. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma gyvūnų audiniams, jei šie buvo tiriami alternatyviu tyrimo metodu, jeigu šis metodas taikomas laikantis V priede numatytų sąlygų ir to tyrimo rezultatai buvo neigiami.“;
„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas X priedas siekiant atnaujinti jame pateiktą leidžiamų alternatyvių tyrimo metodų, kuriuos taikant GSE galima aptikti dar iki skerdžiant gyvulį, sąrašą. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma gyvūnų audiniams, jei šie buvo tiriami alternatyviu tyrimo metodu, jeigu šis metodas taikomas laikantis V priede numatytų sąlygų ir to tyrimo rezultatai buvo neigiami.“;
Pakeitimas 354
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 3 pastraipos 4 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 999/2001
8 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos taisyklės, kuriomis numatomos šio straipsnio 1–4 dalių išimtys, susijusios su 7 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo šerti taikymo pradžia arba prireikus kontroliuojamą GSE riziką keliančių trečiųjų šalių arba jų regionų atžvilgiu – su draudimo šerti atrajotojus žinduolių baltymais taikymo pradžia, siekiant apriboti reikalavimus pašalinti ir sunaikinti nurodytą pavojingą medžiagą, gautą iš gyvūnų, atsivestų prieš draudimo įsigaliojimą atitinkamose šalyse ar regionuose.“
„5. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės, kuriomis numatomos šio straipsnio 1–4 dalių išimtys, susijusios su 7 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo šerti taikymo pradžia arba prireikus kontroliuojamą GSE riziką keliančių trečiųjų šalių arba jų regionų atžvilgiu – su draudimo šerti atrajotojus žinduolių baltymais taikymo pradžia, siekiant apriboti reikalavimus pašalinti ir sunaikinti nurodytą pavojingą medžiagą, gautą iš gyvūnų, atsivestų prieš draudimo įsigaliojimą atitinkamose šalyse ar regionuose.“
Pakeitimas 355
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 3 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 999/2001
9 straipsnio 1 dalis
„1. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami gamybos procesai, kurie turi būti taikomi VI priede išvardytiems gyvūninės kilmės produktams gaminti.“
„1. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinami gamybos procesai, kurie turi būti taikomi VI priede išvardytiems gyvūninės kilmės produktams gaminti.“
Pakeitimas 356
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 999/2001
15 straipsnio 3 dalis
„3. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, siekiant 1 ir 2 dalių nuostatas taikyti ir kitoms gyvūnų rūšims.“
„3. Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl 1 ir 2 dalių nuostatų taikymo ir kitoms gyvūnų rūšims.“
Pakeitimas 357
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 3 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 999/2001
16 straipsnio 7 dalies 1 sakinys
„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, siekiant 1–6 dalių nuostatas taikyti ir kitiems gyvūninės kilmės produktams.“
„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl 1–6 dalių nuostatų taikymo ir kitiems gyvūninės kilmės produktams.“
Pakeitimas 358
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 3 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 999/2001
20 straipsnio 2 dalies 2 sakinys
„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas GSE tvirtinimo avims ir ožkoms metodas.“
„Komisijai pagal 23b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas GSE tvirtinimo avims ir ožkoms metodas.“
Pakeitimas 359
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 141 punkto 3 pastraipos 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 999/2001
23 b straipsnio 2 dalis
2.  5 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 1 ir 1b dalyse, 7 straipsnio 3, 4 ir 4a dalyse, 8 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 15 straipsnio 3 dalyje, 16 straipsnio 7 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  5 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 1 ir 1b dalyse, 7 straipsnio 3, 4 ir 4a dalyse, 8 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 15 straipsnio 3 dalyje, 16 straipsnio 7 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 360
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 143 punkto 1 pastraipa
Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2002/46/EB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos I ir II priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga, ir ta direktyva papildoma nuostatomis dėl jos II priede išvardytų medžiagų grynumo kriterijų ir mažiausių vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekių, kurie turi būti maisto papilduose. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2002/46/EB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos I ir II priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga, ir ta direktyva papildoma nuostatomis dėl jos II priede išvardytų medžiagų grynumo kriterijų, mažiausių ir didžiausių vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekių, kurie turi būti maisto papilduose. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Pakeitimas 361
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 143 punkto 2 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2002/46/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su didžiausių vitaminų ir mineralų kiekių nustatymu. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Išbraukta.
Pakeitimas 362
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 143 punkto 3 pastraipos 1 punkto a papunktis
Direktyva 2002/46/EB
4 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl II priede išvardytų medžiagų grynumo kriterijus, išskyrus atvejus, kai tokie kriterijai taikomi pagal 3 dalį.“
„2. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi II priede išvardytų medžiagų grynumo kriterijai, išskyrus atvejus, kai tokie kriterijai taikomi pagal 3 dalį.“
Pakeitimas 363
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 143 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2002/46/EB
5 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi šio straipsnio 3 dalyje nurodyti mažiausi vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekiai.
„4. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi:
a)  šio straipsnio 3 dalyje nurodyti mažiausi vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekiai ir
Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomi šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti didžiausi vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekiai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
b)  šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti didžiausi vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekiai.“
Pakeitimas 364
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 143 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2002/46/EB
12 straipsnio 3 dalis
3)  12 straipsnio 3 dalis išbraukiama;
3)  12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Siekiant įveikti 1 dalyje minėtus sunkumus ir užtikrinti žmonių sveikatos apsaugą Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva.
Valstybė narė, kuri ėmėsi apsaugos priemonių, tokiu atveju jas gali išlaikyti tol, kol bus priimti tie deleguotieji aktai.“;
Pakeitimas 365
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 143 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2002/46/EB
12 a straipsnis
„12a straipsnis
„12a straipsnis
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  4 straipsnio 2 ir 5 dalyse ir 5 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 2 ir 5 dalyse, 5 straipsnio 4 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 ir 5 dalyse ir 5 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 ir 5 dalyse, 5 straipsnio 4 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 4 straipsnio 2 ir 5 dalis ir 5 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 4 straipsnio 2 ir 5 dalis, 5 straipsnio 4 dalį ir 12 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
_______________________
_______________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
Pakeitimas 366
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 144 punkto 2 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2002/98/EB 29 straipsnio antros pastraipos i punkto įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti pranešimų apie pavojingus nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas tvarką bei pranešimų formas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Išbraukta.
Pakeitimas 367
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 144 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2002/98/EB
27 a straipsnio 2 dalis
2.  29 straipsnio pirmoje ir trečioje pastraipose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  29 straipsnio pirmoje ir trečioje pastraipose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 368
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 144 punkto 3 pastraipos 3 punkto a papunktis
Direktyva 2002/98/EB
29 straipsnio 1 pastraipa
„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl I–IV prieduose nustatytų techninių reikalavimų pakeitimo, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.
„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies pakeičiami I–IV prieduose nustatyti techniniai reikalavimai, kad jie būtų suderinti su mokslo ir technikos pažanga.
Jeigu su III ir IV nustatytais techniniais reikalavimais susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 27b straipsnyje numatyta procedūra.“;
Jeigu su III ir IV nustatytais techniniais reikalavimais susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 27b straipsnyje numatyta procedūra.“;
Pakeitimas 369
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 144 punkto 3 pastraipos 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/98/EB
29 straipsnio 2 dalies i punktas
b)  antros pastraipos i punktas išbraukiamas;
Išbraukta.
Pakeitimas 370
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 144 punkto 3 pastraipos 3 punkto d papunktis
Direktyva 2002/98/EB
29 straipsnio 5 dalis
d)  punktas papildomas penkta pastraipa:
Išbraukta.
„Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma pranešimų apie pavojingus nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas tvarka bei pranešimų formos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 28 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
Pakeitimas 371
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 146 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2003/99/EB
5 straipsnio 1 dalis
„1. Jei duomenų, surinktų įprastu monitoringu pagal 4 straipsnį, nepakanka, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos koordinuotos monitoringo programos, susijusios su viena ar daugiau zoonozių arba zoonozių sukėlėjais. Tie deleguotieji aktai priimami visų pirma nustačius ypatingus poreikius ir prireikus įvertinti pavojų arba nustatyti bazines vertes, susijusias su zoonozėmis arba zoonozių sukėlėjais, valstybių narių lygiu arba Sąjungos lygiu.“
„1. Jei duomenų, surinktų įprastu monitoringu pagal 4 straipsnį, nepakanka, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos koordinuotos monitoringo programos, susijusios su viena ar daugiau zoonozių arba zoonozių sukėlėjais. Tie deleguotieji aktai priimami visų pirma nustačius ypatingus poreikius ir prireikus įvertinti pavojų arba nustatyti bazines vertes, susijusias su zoonozėmis arba zoonozių sukėlėjais, valstybių narių lygiu arba Sąjungos lygiu.“
Pakeitimas 372
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 146 punkto 2 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/99/EB
11 straipsnio pavadinimas
2a)  11 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:
Priedų pakeitimai ir pereinamojo laikotarpio arba įgyvendinimo priemonės
Priedų daliniai pakeitimai ir įgyvendinimo priemonės
Pakeitimas 373
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 146 punkto 2 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2003/99/EB
11 straipsnio 3 dalis
3a)  11 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
Kitos įgyvendinimo arba pereinamojo laikotarpio priemonės gali būti patvirtintos pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.
Be to, kitos įgyvendinimo priemonės gali būti patvirtintos pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą komiteto procedūrą.
Pakeitimas 374
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 146 punkto 2 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2003/99/EB
11 a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 4 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 4 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 375
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 147 punkto 1 pastraipa
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento priedas, siekiant jį suderinti su technikos pažanga, ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl atitinkamų žemesnių GMO kiekio maiste ir pašaruose ribų, žemiau kurių netaikomi ženklinimo reikalavimai, jei laikomasi tam tikrų sąlygų, nustatymo ir specialiųjų taisyklių dėl informacijos, kurią turi pateikti maistą galutiniam vartotojui tiekiančios viešojo maitinimo įstaigos, nustatymo.
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento priedas, siekiant jį suderinti su technikos pažanga, ir tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, kuris maistas ir pašarai patenka į skirtingus to reglamento skirsnius, nustatomos atitinkamos žemesnės GMO kiekio maiste ir pašaruose ribos, žemiau kurių netaikomi ženklinimo reikalavimai, jei laikomasi tam tikrų sąlygų, nustatomos priemonės, būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis reikalavimų kompetentingų institucijų atžvilgiu, ir priemonės, būtinos, kad operatoriai laikytųsi ženklinimo reikalavimų, taip pat specialiosios taisyklės dėl informacijos, kurią turi pateikti maistą galutiniam vartotojui tiekiančios viešojo maitinimo įstaigos.
Pakeitimas 376
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 147 punkto 3 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su priemonėmis, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis reikalavimų kompetentingų institucijų atžvilgiu, priemonėmis, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis ženklinimo reikalavimų, ir taisyklėmis, kuriomis palengvinamas vienodas tam tikrų nuostatų taikymas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su taisyklėmis, kuriomis palengvinamas vienodas tam tikrų nuostatų taikymas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Pakeitimas 377
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 147 punkto 4 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
3 straipsnio 2 dalis
„2. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, ar šis skirsnis taikomas konkrečios rūšies maistui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
„2. Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, ar šis skirsnis taikomas konkrečios rūšies maistui.“
Pakeitimas 378
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 147 punkto 4 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
12 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos atitinkamos žemesnės ribos, ypač maisto produktams, kurių sudėtyje yra arba kurie susideda iš GMO, arba atsižvelgiama į mokslo bei technikos pažangą.“
„4. Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos atitinkamos žemesnės ribos, ypač maisto produktams, kurių sudėtyje yra arba kurie susideda iš GMO, arba atsižvelgiama į mokslo bei technikos pažangą.“
Pakeitimas 379
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 147 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
14 straipsnis
„14 straipsnis
„14 straipsnis
Deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai
Deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai
1.  Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos specialiosios taisyklės dėl informacijos, kurią turi pateikti maistą galutiniam vartotojui tiekiančios viešojo maitinimo įstaigos. Siekiant atsižvelgti į ypatingą viešojo maitinimo įstaigų padėtį, minėtose taisyklėse gali būti numatyta pritaikyti 13 straipsnio 1 dalies e punkto reikalavimus.
1.  Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos:
a)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis reikalavimų kompetentingų institucijų atžvilgiu, kaip nurodyta 12 straipsnio 3 dalyje;
b)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis 13 straipsnyje nurodytų ženklinimo reikalavimų, ir
c)  specialiosios taisyklės dėl informacijos, kurią turi pateikti maistą galutiniam vartotojui tiekiančios viešojo maitinimo įstaigos. Siekiant atsižvelgti į specifinę viešojo maitinimo įstaigų padėtį, tokiose taisyklėse gali būti numatytos 13 straipsnio 1 dalies e punkto reikalavimų korekcijos.
2.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos:
2.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos išsamios taisyklės, siekiant sudaryti sąlygas vienodai taikyti 13 straipsnį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
a)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis reikalavimų kompetentingų institucijų atžvilgiu, kaip nurodyta 12 straipsnio 3 dalyje;
b)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis 13 straipsnyje nurodytų ženklinimo reikalavimų;
c)  išsamios taisyklės, kuriomis palengvinamas vienodas 13 straipsnio taikymas.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
Pakeitimas 380
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 147 punkto 4 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
15 straipsnio 2 dalis
„2. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, ar šis skirsnis taikomas konkrečios rūšies pašarams. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
„2. Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, ar šis skirsnis taikomas konkrečios rūšies pašarams.“
Pakeitimas 381
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 147 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
24 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos atitinkamos žemesnės ribos, ypač pašarams, kurių sudėtyje yra arba kurie susideda iš GMO, arba atsižvelgiama į mokslo bei technikos pažangą.“
„4. Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos atitinkamos žemesnės ribos, ypač pašarams, kurių sudėtyje yra arba kurie susideda iš GMO, arba atsižvelgiama į mokslo bei technikos pažangą.“
Pakeitimas 382
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 147 punkto 4 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
26 straipsnis
„26 straipsnis
„26 straipsnis
Įgyvendinimo įgaliojimai
Deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos:
1.  Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos:
a)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis reikalavimų kompetentingų institucijų atžvilgiu, kaip nurodyta 24 straipsnio 3 dalyje;
a)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis reikalavimų kompetentingų institucijų atžvilgiu, kaip nurodyta 24 straipsnio 3 dalyje;
b)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis 25 straipsnyje nurodytų ženklinimo reikalavimų;
b)  priemonės, kurios būtinos, kad operatoriai galėtų laikytis 25 straipsnyje nurodytų ženklinimo reikalavimų.
c)  išsamios taisyklės, kuriomis palengvinamas vienodas 25 straipsnio taikymas.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
2.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos išsamios taisyklės, kuriomis sudaromos sąlygos vienodai taikyti 25 straipsnį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
Pakeitimas 383
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 147 punkto 4 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003
34 a straipsnis
„34a straipsnis
„34a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  12 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 1a dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje ir 32 straipsnio šeštoje pastraipoje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 1 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje, 26 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnio šeštoje pastraipoje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 12 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 1a dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje ir 32 straipsnio šeštoje pastraipoje nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 4 dalyje, 14 straipsnio 1 dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje, 26 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnio šeštoje pastraipoje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 12 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 1a dalį, 24 straipsnio 4 dalį ir 32 straipsnio šeštą pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 4 dalį, 14 straipsnio 1 dalį, 15 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 4 dalį, 26 straipsnio 1 dalį ir 32 straipsnio šeštą pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
________________________
________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
Pakeitimas 384
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 151 punkto 1 pastraipa
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento I, II ir III priedai ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl Sąjungos tikslų sumažinti zoonozių ir zoonozių sukėlėjų paplitimą, specialių kontrolės metodų, specialių taisyklių dėl importo iš trečiųjų šalių kriterijų, Sąjungos etaloninių laboratorijų įsipareigojimų ir uždavinių ir tam tikrų nacionalinių etaloninių laboratorijų įsipareigojimų ir uždavinių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento I, II ir III priedai ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl Sąjungos tikslų sumažinti zoonozių ir zoonozių sukėlėjų paplitimą, specialių kontrolės metodų, specialių taisyklių dėl importo iš trečiųjų šalių kriterijų, Sąjungos etaloninių laboratorijų įsipareigojimų ir uždavinių, tyrimo metodų tvirtinimo ir tam tikrų nacionalinių etaloninių laboratorijų įsipareigojimų ir uždavinių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Pakeitimas 385
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 151 punkto 2 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su tyrimo metodų tvirtinimu. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Išbraukta.
Pakeitimas 386
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 151 punkto 3 pastraipos 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl I priedo 1 skiltyje išvardytų Sąjungos tikslų sumažinti zoonozių ir zoonozių sukėlėjų paplitimą I priedo 2 skiltyje išvardytose gyvūnų populiacijose, pirmiausia atsižvelgiant į:
1.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl I priedo 1 skiltyje išvardytų Sąjungos tikslų sumažinti zoonozių ir zoonozių sukėlėjų paplitimą I priedo 2 skiltyje išvardytose gyvūnų populiacijose, pirmiausia atsižvelgiant į:
Pakeitimas 387
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 151 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:
1.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas dėl:
Pakeitimas 388
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 151 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003
9 straipsnio 4 dalis
„4. Nedarant poveikio 5 straipsnio 6 daliai, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos taisyklės, reglamentuojančios valstybių narių atliekamą 5 straipsnio 5 dalyje ir šio straipsnio 2 dalyje minėtų kriterijų nustatymą.“
„4. Nedarant poveikio 5 straipsnio 6 daliai, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės, reglamentuojančios valstybių narių atliekamą 5 straipsnio 5 dalyje ir šio straipsnio 2 dalyje minėtų kriterijų nustatymą.“
Pakeitimas 389
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 151 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003
10 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 sakiniai
„Leidimas taikyti pereinamąjį laikotarpį gali būti panaikintas ta pačia tvarka. „Leidimas gali būti panaikintas laikantis tos pačios procedūros ir, nedarant poveikio 5 straipsnio 6 daliai, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos specialios taisyklės dėl šių kriterijų.“
„Leidimas taikyti pereinamąjį laikotarpį gali būti panaikintas ta pačia tvarka. Nedarant poveikio 5 straipsnio 6 daliai, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos specialios taisyklės dėl šių kriterijų.“
Pakeitimas 390
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 151 punkto 3 pastraipos 6 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003
11 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi Sąjungos etaloninių laboratorijų įsipareigojimai ir uždaviniai, ypač susiję su jų veiklos ir nacionalinių etaloninių laboratorijų veiklos koordinavimu.“
„2. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi Sąjungos etaloninių laboratorijų įsipareigojimai ir uždaviniai, ypač susiję su jų veiklos ir nacionalinių etaloninių laboratorijų veiklos koordinavimu.“
Pakeitimas 391
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 151 punkto 3 pastraipos 6 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003
11 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi tam tikri nacionalinių etaloninių laboratorijų įsipareigojimai ir uždaviniai, ypač susiję su jų veiklos ir atitinkamų valstybių narių laboratorijų, paskirtų remiantis 12 straipsnio 1 dalies a punkto nuostata, veiklos koordinavimu.“
„4. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi tam tikri nacionalinių etaloninių laboratorijų įsipareigojimai ir uždaviniai, ypač susiję su jų veiklos ir atitinkamų valstybių narių laboratorijų, paskirtų remiantis 12 straipsnio 1 dalies a punkto nuostata, veiklos koordinavimu.“
Pakeitimas 392
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 151 punkto 3 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003
12 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
„3. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami kiti 3 dalyje nurodyti tyrimo metodai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinami kiti tyrimo metodai nei nurodyti šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose.“
Pakeitimas 393
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 151 punkto 3 pastraipos 7 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003
13 straipsnio pavadinimas
7a)  13 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:
Įgyvendinimo ir pereinamojo laikotarpio priemonės
Deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai
Pakeitimas 394
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 151 punkto 3 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003
13 straipsnio 1 dalis
„Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos nuostatos dėl atitinkamų sveikatos pažymėjimų.“
„Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis iš dalies keičiamos nuostatos dėl atitinkamų sveikatos pažymėjimų.“
Pakeitimas 395
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 151 punkto 3 pastraipos 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003
13 straipsnio 2 dalis
8a)  13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
Kitos įgyvendinimo arba pereinamojo laikotarpio priemonės gali būti patvirtintos pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.
Be to, įgyvendinimo priemonės gali būti patvirtintos pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.
Pakeitimas 396
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 151 punkto 3 pastraipos 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2160/2003
13 a straipsnis
„13a straipsnis
„13a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  3 straipsnio 1, 6 ir 7 dalyse, 5 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 1, 6 ir 7 dalyse, 5 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 12 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje ir 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 1, 6 ir 7 dalyse, 5 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 13 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 1, 6 ir 7 dalyse, 5 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 12 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje ir 13 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 3 straipsnio 1, 6 ir 7 dalis, 5 straipsnio 6 dalį, 8 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnio 4 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 2 ir 4 dalis ir 13 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 3 straipsnio 1, 6 ir 7 dalis, 5 straipsnio 6 dalį, 8 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnio 4 dalį, 10 straipsnio 5 dalį, 11 straipsnio 2 ir 4 dalis, 12 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje ir 13 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
________________________
________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
Pakeitimas 397
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 152 punkto 1 pastraipa
Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2004/23/EB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais ta direktyva papildoma nuostatomis dėl audinių ir ląstelių, taip pat produktų ir medžiagų, kontaktuojančių su šiais audiniais ir ląstelėmis ir darančiais poveikį jų kokybei, sieties reikalavimų ir nuostatomis dėl tam tikrų techninių reikalavimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2004/23/EB tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais ta direktyva papildoma nuostatomis dėl audinių ir ląstelių, taip pat produktų ir medžiagų, kontaktuojančių su šiais audiniais ir ląstelėmis ir darančiais poveikį jų kokybei, sieties reikalavimų, nustatoma atsekamumo užtikrinimo ir patikrinimo, ar importuotų audinių ir ląstelių kokybės ir saugos standartai yra lygiaverčiai, tvarka ir papildoma nuostatomis dėl tam tikrų techninių reikalavimų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Pakeitimas 398
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 152 punkto 2 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2004/23/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti atsekamumo užtikrinimo ir patikrinimo, ar importuotų audinių ir ląstelių kokybės ir saugos standartai yra lygiaverčiai, tvarką. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Išbraukta.
Pakeitimas 399
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 152 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2004/23/EB
8 straipsnio 5 dalis
5.  Komisijai pagal 28a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi audinių ir ląstelių, taip pat produktų ir medžiagų, kontaktuojančių su šiais audiniais ir ląstelėmis ir darančiais poveikį jų kokybei ir saugumui, sieties reikalavimai.
5.  Komisijai pagal 28a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi audinių ir ląstelių, taip pat produktų ir medžiagų, kontaktuojančių su šiais audiniais ir ląstelėmis ir darančiais poveikį jų kokybei ir saugumui, sieties reikalavimai, taip pat nustatoma atsekamumo užtikrinimo tvarka Sąjungos lygmeniu.
Pakeitimas 400
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 152 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2004/23/EB
8 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma atsekamumo užtikrinimo Sąjungos lygiu tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 29 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Išbraukta.
Pakeitimas 401
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 152 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2004/23/EB
9 straipsnio 4 dalis
„4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma patikrinimo pagal 1 dalį, ar kokybės ir saugos standartai yra lygiaverčiai, tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 29 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
„4. Komisijai pagal 28a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nustatant patikrinimo pagal 1 dalį, ar kokybės ir saugos standartai yra lygiaverčiai, tvarką.“
Pakeitimas 402
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 152 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2004/23/EB
28 straipsnio 2 dalis
Komisijai pagal 28a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirmos dalies a–i punktuose nurodytų techninių reikalavimų.
Komisijai pagal 28a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl pirmos dalies a–i punktuose nurodytų techninių reikalavimų.
Pakeitimas 403
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 152 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2004/23/EB
28a straipsnis
„28a straipsnis
„28a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  8 straipsnio 5 dalyje ir 28 straipsnio antroje pastraipoje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  8 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje ir 28 straipsnio antroje pastraipoje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 5 dalyje ir 28 straipsnio antroje pastraipoje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje ir 28 straipsnio antroje pastraipoje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 8 straipsnio 5 dalį ir 28 straipsnio antrą pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 9 straipsnio 4 dalį ir 28 straipsnio antrą pastraipą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
________________________
________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
Pakeitimas 404
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 153 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 852/2004
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
4.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos 3 dalyje nurodytos specialios higienos priemonės, visų pirma susijusios su:
4.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos 3 dalyje nurodytos specialios higienos priemonės, visų pirma susijusios su:
Pakeitimas 405
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 153 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 852/2004
6 straipsnio 3 dalies c punktas
„c) deleguotuoju aktu, kurį priimti Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 13a straipsnį.“
„c) deleguotuoju aktu, kurį priimti Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 13a straipsnį ir kuriuo papildomas šis reglamentas.“
Pakeitimas 406
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 153 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 852/2004
12 straipsnio 1 dalis
Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl konkrečių nuostatų dėl šio reglamento reikalavimų taikymo konkretiems maisto produktams, siekiant šalinti konkrečią riziką arba kylančius pavojus, susijusius su visuomenės sveikata.
Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas konkrečiomis nuostatomis dėl šio reglamento reikalavimų taikymo konkretiems maisto produktams, siekiant šalinti konkrečią riziką arba kylančius pavojus, susijusius su visuomenės sveikata.
Pakeitimas 407
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 153 punkto 2 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 852/2004
13 straipsnio 2 dalis
2.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į atitinkamus rizikos faktorius, leidžiama taikyti nuo I ir II priedo nukrypti leidžiančias nuostatas, jeigu tokios nukrypti leidžiančios nuostatos netrukdo siekti tokių šiame reglamente numatytų tikslų:
2.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis, atsižvelgiant į atitinkamus rizikos faktorius, leidžiama taikyti nuo I ir II priedo nukrypti leidžiančias nuostatas, visų pirma siekiant, kad mažos įmonės galėtų lengviau įgyvendinti 5 straipsnį, jeigu tokios nukrypti leidžiančios nuostatos netrukdo siekti šiame reglamente numatytų tikslų.
a)  sudaryti palankesnes sąlygas mažosioms įmonėms įgyvendinti 5 straipsnį;
b)  sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms, kurios gamina, tvarko ar perdirba žaliavą, skirtą gaminti ypač rafinuotiems maisto produktams, kurie buvo apdoroti siekiant užtikrinti jų saugą.
Pakeitimas 408
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 153 punkto 2 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 852/2004
13a straipsnis
„13a straipsnis
„13a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalies c punkte, 12 straipsnyje ir 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalies c punkte, 12 straipsnyje ir 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalies c punkte, 12 straipsnyje ir 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 4 dalyje, 6 straipsnio 3 dalies c punkte, 12 straipsnyje ir 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 4 straipsnio 4 dalį, 6 straipsnio 3 dalies c punktą, 12 straipsnį ir 13 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 4 straipsnio 4 dalį, 6 straipsnio 3 dalies c punktą, 12 straipsnį ir 13 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
__________________
__________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
(Antraštėje pateikta priedo nuoroda (I priedo XII dalies 153 punkto 2 pastraipos 5 punktas) Komisijos pasiūlyme atitinka I priedo XII dalies 153 punkto 2 pastraipos 6 punktą. Ši neatitiktis susijusi su neteisinga numeracija Komisijos pasiūlyme (I priedo XII dalies 153 punkto 2 pastraipos 5 punkto nėra)).
Pakeitimas 409
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 155 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 854/2004
17 straipsnio 2 dalis
2.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į atitinkamus rizikos faktorius, leidžiama taikyti nuo I, II, III, IV, V ir VI priedų nukrypti leidžiančias nuostatas, jeigu tokios nukrypti leidžiančios nuostatos netrukdo siekti tokių šiame reglamente numatytų tikslų:
2.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į atitinkamus rizikos faktorius, šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis leidžiama taikyti nuo I, II, III, IV, V ir VI priedų nukrypti leidžiančias nuostatas, jeigu tokios nukrypti leidžiančios nuostatos netrukdo siekti šiame reglamente numatytų tikslų, siekiant:
i)  sudaryti palankesnes sąlygas mažosioms įmonėms įgyvendinti prieduose nustatytus reikalavimus;
i)  sudaryti palankesnes sąlygas mažosioms įmonėms įgyvendinti prieduose nustatytus reikalavimus;
ii)  užtikrinti tradicinių metodų naudojimo visuose maisto gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose tęstinumą;
ii)  užtikrinti tradicinių metodų naudojimo visuose maisto gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose tęstinumą;
iii)  prisitaikyti prie regionuose, kuriems taikomi konkretūs geografiniai apribojimai, įsteigto maisto produktų verslo poreikių.
iii)  prisitaikyti prie regionuose, kuriems taikomi konkretūs geografiniai apribojimai, įsteigto maisto produktų verslo poreikių.
Pakeitimas 410
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 155 punkto 2 pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 854/2004
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
„Nedarant poveikio bendram 16 straipsnio ir 17 straipsnio 1 dalies taikymui, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos tokios priemonės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.;
„Nedarant poveikio bendram 17 straipsnio 1 dalies taikymui, Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant šias priemones:
Pakeitimas 411
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 155 punkto 2 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 854/2004
18a straipsnis
„18a straipsnis
„18a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  17 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 18 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 18 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 17 straipsnio 1 ir 2 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 17 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 18 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
__________________
__________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
Pakeitimas 412
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 157 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006
20 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis 1 dalies taikymo patirtimi, tiksliau apibrėžiami atidėjimo motyvai.“
„2. Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis, remiantis 1 dalies taikymo patirtimi, tiksliau apibrėžiami atidėjimo motyvai.“
Pakeitimas 413
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 157 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006
49 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis
Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi:
Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi:
Pakeitimas 414
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 157 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006
50a straipsnio 2 dalis
2.  20 straipsnio 2 dalyje ir 49 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  20 straipsnio 2 dalyje ir 49 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 415
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 1 pastraipos 5 a įtrauka (nauja)
–  Sąjungos leidžiamų vartoti teiginių apie sveikatingumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą ir apie vaikų vystymąsi bei sveikatą, sąrašo ir teiginių vartojimo sąlygų, bet kokių to sąrašo pakeitimų ir papildymų patvirtinimu, taip pat su galutiniu sprendimu dėl paraiškos suteikti leidimą vartoti teiginį.
Pakeitimas 416
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 3 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su Sąjungos teiginių apie sveikatingumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą ir apie vaikų vystymąsi bei sveikatą, sąrašo ir teiginių vartojimo sąlygų, bet kokių to sąrašo pakeitimų ir papildymų patvirtinimu, taip pat su galutiniu sprendimu dėl paraiškos suteikti leidimą vartoti teiginį. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Išbraukta.
Pakeitimas 417
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
1 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Nepakuotų maisto produktų (įskaitant šviežius produktus, pvz., vaisius, daržoves arba duoną), kurie pateikiami į prekybą galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms, ir maisto produktų, pakuojamų pardavimo vietose pirkėjo prašymu, arba nepakuotų produktų, kuriuos ketinama iš karto parduoti, atvejais 7 straipsnis ir 10 straipsnio 2 dalies a ir b punktai netaikomi. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tų nepakuotų maisto produktų ženklinimo informacijos. Kol bus priimti tie deleguotieji aktai, gali būti taikomos nacionalinės nuostatos.
Nepakuotų maisto produktų (įskaitant šviežius produktus, pvz., vaisius, daržoves arba duoną), kurie pateikiami į prekybą galutiniam vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms, ir maisto produktų, pakuojamų pardavimo vietose pirkėjo prašymu, arba nepakuotų produktų, kuriuos ketinama iš karto parduoti, atvejais 7 straipsnis ir 10 straipsnio 2 dalies a ir b punktai netaikomi. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl tų nepakuotų maisto produktų ženklinimo informacijos. Kol bus priimti tie deleguotieji aktai, gali būti taikomos nacionalinės nuostatos.
Pakeitimas 418
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
1 straipsnio 4 dalis
„4. Bendrinių deskriptorių (pavadinimų), kurie tradiciškai vartojami siekiant nurodyti maisto produktų arba gėrimų rūšies ypatybes, kurios gali turėti poveikį žmogaus sveikatai, atveju atitinkami maisto verslo operatoriai gali pateikti paraišką leisti taikyti nuo 3 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą. Paraiška perduodama valstybės narės kompetentingai nacionalinei institucijai, o ši ją nedelsiant perduoda Komisijai. Komisija patvirtina ir paskelbia taisykles, skirtas maisto verslo operatoriams, kuriomis vadovaujantis teikiamos tokios paraiškos, siekiant užtikrinti, kad jos būtų nagrinėjamos skaidriai ir per protingą laiką. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl nuo 3 dalies nukrypti leidžiančių nuostatų.“
„4. Bendrinių deskriptorių (pavadinimų), kurie tradiciškai vartojami siekiant nurodyti maisto produktų arba gėrimų rūšies ypatybes, kurios gali turėti poveikį žmogaus sveikatai, atveju atitinkami maisto verslo operatoriai gali pateikti paraišką leisti taikyti nuo 3 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą. Paraiška perduodama valstybės narės kompetentingai nacionalinei institucijai, o ši ją nedelsiant perduoda Komisijai. Komisija patvirtina ir paskelbia taisykles, skirtas maisto verslo operatoriams, kuriomis vadovaujantis teikiamos tokios paraiškos, siekiant užtikrinti, kad jos būtų nagrinėjamos skaidriai ir per protingą laiką. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuo 3 dalies nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.“
Pakeitimas 419
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
3 straipsnio 2 a dalis
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais tais atvejais, kai maistinių medžiagų subalansuota ir įvairi mityba suteikti negali, nukrypstama nuo šio straipsnio antros pastraipos d punkto; deleguotuosiuose aktuose išdėstomos nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo sąlygos, atsižvelgiant į valstybėse narėse esančias konkrečias aplinkybes.
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis tais atvejais, kai maistinių medžiagų subalansuota ir įvairi mityba suteikti negali, leidžiama nukrypti nuo šio straipsnio antros dalies d punkto; deleguotuosiuose aktuose išdėstomos nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo sąlygos, atsižvelgiant į valstybėse narėse esančias konkrečias aplinkybes.
Pakeitimas 420
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 3 punkto a papunkčio i punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
„1. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai iki 2009 m. sausio 19 d. priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi konkretūs maistinių medžiagų apibūdinimai, įskaitant išimtis, kuriuos maisto produktai arba jų kategorijos privalo atitikti, kad galėtų būti daromi teiginiai apie jų maistingumą ar sveikatingumą, ir nustatomos teiginių apie maisto produktų arba jų kategorijų maistingumą ir sveikatingumą vartojimo sąlygos, atsižvelgiant į maistinių medžiagų apibūdinimus.“
Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai iki 2009 m. sausio 19 d. priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi konkretūs maistinių medžiagų apibūdinimai, įskaitant išimtis, kuriuos maisto produktai arba jų kategorijos privalo atitikti, kad galėtų būti daromi teiginiai apie jų maistingumą ar sveikatingumą, ir nustatomos teiginių apie maisto produktų arba jų kategorijų maistingumą ir sveikatingumą vartojimo sąlygos, atsižvelgiant į maistinių medžiagų apibūdinimus.“
Pakeitimas 421
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 3 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
4 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl maistinių medžiagų apibūdinimų ir jų vartojimo sąlygų atnaujinimo, siekiant atsižvelgti į atitinkamą mokslo pažangą. Šiuo tikslu konsultuojamasi su suinteresuotomis šalimis, pirmiausia su maisto verslo operatoriais ir vartotojų grupėmis.“
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl maistinių medžiagų apibūdinimų ir jų vartojimo sąlygų atnaujinimo, siekiant atsižvelgti į atitinkamą mokslo pažangą. Šiuo tikslu konsultuojamasi su suinteresuotomis šalimis, pirmiausia su maisto verslo operatoriais ir vartotojų grupėmis.“
Pakeitimas 422
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
4 straipsnio 5 dalis
„5. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, kuriomis, atsižvelgiant į mokslines išvadas, nustatomi kiti nei šio straipsnio 3 dalyje nurodyti maisto produktai ar kitos maisto produktų kategorijos, kurioms priklausančius produktus draudžiama apibūdinti teiginiais apie maistingumą ar sveikatingumą arba tokie teiginiai ribojami.
„5. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl priemonių, kuriomis, atsižvelgiant į mokslines išvadas, nustatomi kiti nei šio straipsnio 3 dalyje nurodyti maisto produktai ar kitos maisto produktų kategorijos, kurioms priklausančius produktus draudžiama apibūdinti teiginiais apie maistingumą ar sveikatingumą arba tokie teiginiai ribojami.
Pakeitimas 423
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
13 straipsnio 3 dalis
3.  Ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 31 d. Komisija, pasikonsultavusi su Tarnyba, priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas 1 dalyje nurodytų leistinų teiginių Sąjungos sąrašas bei visos būtinos šių teiginių vartojimo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
3.  Ne vėliau kaip 2010 m. sausio 31 d. Komisija, pasikonsultavusi su Tarnyba, pagal 24a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant 1 dalyje nurodytų leidžiamų vartoti teiginių Sąjungos sąrašą bei visas būtinas šių teiginių vartojimo sąlygas.
Pakeitimas 424
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
13 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija, pasikonsultavusi su Tarnyba, savo iniciatyva ar valstybės narės prašymu priima įgyvendinimo aktus, kuriais, remiantis visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis, daroma 3 dalyje nurodyto sąrašo pakeitimų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
4.  Komisija, pasikonsultavusi su Tarnyba, savo iniciatyva ar valstybės narės prašymu pagal 24a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais siekiama šis reglamentas papildomas priimant 3 dalyje nurodyto sąrašo pakeitimus, remiantis visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis.
Pakeitimas 425
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 6 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Komisija priima įgyvendinimo aktą dėl galutinio sprendimo dėl paraiškos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, dėl galutinio sprendimo dėl paraiškos.“
Pakeitimas 426
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 6 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
17 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b punktas
„b) prieš pasibaigiant penkerių metų laikotarpiui, jei teiginys vis dar atitinka šiame reglamente numatytas sąlygas, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos priemonės dėl leidimo vartoti atitinkamą teiginį be apribojimų suteikimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
„b) prieš pasibaigiant penkerių metų laikotarpiui, jei teiginys vis dar atitinka šiame reglamente numatytas sąlygas, Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas patvirtinant priemones dėl leidimo vartoti atitinkamą teiginį be apribojimų suteikimo.“
Pakeitimas 427
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
18 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
„Jei Tarnyba pateikia nuomonę, kad ji nepritaria teiginio įtraukimui į 4 dalyje nurodytą sąrašą, Komisija priima įgyvendinimo aktą dėl sprendimo dėl paraiškos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
„Jei Tarnyba pateikia nuomonę, kad ji nepritaria teiginio įtraukimui į 4 dalyje nurodytą sąrašą, Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, dėl sprendimo dėl paraiškos.“
Pakeitimas 428
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
18 straipsnio 5 dalies 2 pastraipos b punktas
„b) prieš pasibaigiant penkerių metų laikotarpiui, jei teiginys vis dar atitinka šiame reglamente numatytas sąlygas, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos priemonės dėl leidimo vartoti atitinkamą teiginį be apribojimų suteikimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
„b) prieš pasibaigiant penkerių metų laikotarpiui, jei teiginys vis dar atitinka šiame reglamente numatytas sąlygas, Komisija pagal 24a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas, dėl leidimo vartoti atitinkamą teiginį be apribojimų suteikimo.“
Pakeitimas 429
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
24a straipsnis
„24a straipsnis
„24a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  1 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnyje, 4 straipsnio 1 ir 5 dalyse ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  1 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnyje, 4 straipsnio 1 ir 5 dalyse, 8 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 17 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 18 straipsnio 5 dalyje ir 28 straipsnio 6 dalies a punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnyje, 4 straipsnio 1 ir 5 dalyse ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnyje, 4 straipsnio 1 ir 5 dalyse ir 8 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 17 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 18 straipsnio 5 dalyje ir 28 straipsnio 6 dalies a punkte nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 1 straipsnio 2 ir 4 dalis, 3 straipsnį, 4 straipsnio 1 ir 5 dalis ir 8 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 1 straipsnio 2 ir 4 dalis, 3 straipsnį, 4 straipsnio 1 ir 5 dalis, 8 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 3 ir 4 dalis, 17 straipsnio 3 ir 4 dalis, 18 straipsnio 5 dalį ir 28 straipsnio 6 dalies a punktą priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
_______________________
_______________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
Pakeitimas 430
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 158 punkto 4 pastraipos 10 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
28 straipsnio 6 dalies a punkto ii papunktis
„ii) pasikonsultavusi su Tarnyba, Komisija priima įgyvendinimo aktą dėl sprendimo dėl teiginių apie sveikatą, kuriems šiuo būdu suteiktas leidimas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“
„ii) pasikonsultavusi su Tarnyba, Komisija pagal 24a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šia reglamentas papildomas nustatant teiginius apie sveikatą, kuriems šiuo būdu suteiktas leidimas.“
Pakeitimas 431
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 159 punkto 1 pastraipa
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento I ir II priedai, siekiant jį suderinti su mokslo ir technikos pažanga, ir iš dalies keičiamas to reglamento III priedas, siekiant leisti naudoti vitaminus, mineralus ir tam tikras kitas medžiagas, kurių naudojimą draudžia, riboja arba prižiūri Sąjunga, ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl kitų maisto produktų arba kitų maisto produktų kategorijų, kurių negalima papildyti tam tikrais vitaminais ir mineralais, nustatymo, dėl vitaminų formulių ir mineralinių medžiagų grynumo kriterijų nustatymo ir dėl mažiausio kiekio, nukrypstant nuo reikšmingo vitaminų ar mineralų kiekio maiste, nustatymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento I ir II priedai, siekiant jį suderinti su mokslo ir technikos pažanga, ir iš dalies keičiamas to reglamento III priedas, siekiant leisti naudoti vitaminus, mineralus ir tam tikras kitas medžiagas, kurių naudojimą draudžia, riboja arba prižiūri Sąjunga, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl kitų maisto produktų arba kitų maisto produktų kategorijų, kurių negalima papildyti tam tikrais vitaminais ir mineralais, nustatymo, dėl vitaminų formulių ir mineralinių medžiagų grynumo kriterijų nustatymo ir dėl mažiausio kiekio, nukrypstant nuo reikšmingo vitaminų ar mineralų kiekio maiste, nustatymo, taip pat dėl didžiausio vitaminų ir mineralų, dedamų į maisto produktus, kiekio nustatymo, ir kuriais nustatomos sąlygos, kuriomis ribojamas arba draudžiamas maisto produkto papildymas konkrečiu vitaminu arba mineralu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Pakeitimas 432
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 159 punkto 2 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su vitaminais ir mineralais, kurie dedami į maisto produktus, ir sąlygos, kuriomis ribojamas arba draudžiamas maisto produktų papildymas tam tikrais vitaminais arba mineralais. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Išbraukta.
Pakeitimas 433
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 159 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006
4 straipsnio 2 dalis
„Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, nustatančių kitus maisto produktus arba kitas maisto produktų kategorijas, kurių negalima papildyti vitaminais ir mineralais, remiantis moksliniais įrodymais ir atsižvelgiant į jų maistinę vertę.“
„Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl priemonių, nustatančių kitus maisto produktus arba kitas maisto produktų kategorijas, kurių negalima papildyti vitaminais ir mineralais, remiantis moksliniais įrodymais ir atsižvelgiant į jų maistinę vertę.“
Pakeitimas 434
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 159 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006
5 straipsnio 1 dalis
„1. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, kuriomis nustatomi II priede išvardytų vitaminų formulių ir mineralinių medžiagų grynumo kriterijai, išskyrus atvejus, kai grynumo kriterijai taikomi pagal šio straipsnio 2 dalį.“
„1. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl priemonių, kuriomis nustatomi II priede išvardytų vitaminų formulių ir mineralinių medžiagų grynumo kriterijai, išskyrus atvejus, kai grynumo kriterijai taikomi pagal šio straipsnio 2 dalį.“
Pakeitimas 435
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 159 punkto 3 pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006
6 straipsnio 1 dalis
1.  Jeigu maisto produktai papildomi vitaminu arba mineralu, bendras maisto produkte esantis vitamino arba mineralo kiekis, kuris naudojamas neatsižvelgiant į papildymo tikslą, to produkto pardavimo metu negali viršyti didžiausio kiekio. Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomi tie kiekiai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. Komisija šiuo tikslu iki 2009 m. sausio 19 d. gali pateikti priemonių projektą dėl didžiausių kiekių. Koncentruotų arba dehidruotų gaminių didžiausias leistinas vitaminų ir mineralų kiekis nustatomas pagal kiekį, esantį maisto produkto sudėtyje, kai šis produktas, vadovaujantis gamintojo nurodymais, yra paruoštas vartoti.
1.  Jeigu maisto produktai papildomi vitaminu arba mineralu, bendras maisto produkte esantis vitamino arba mineralo kiekis, kuris naudojamas neatsižvelgiant į papildymo tikslą, to produkto pardavimo metu negali viršyti didžiausio kiekio. Komisija pagal 13a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl tų didžiausių kiekių. Komisija šiuo tikslu iki 2009 m. sausio 19 d. gali pateikti priemonių projektą dėl didžiausių kiekių. Koncentruotų arba dehidruotų gaminių didžiausias leistinas vitaminų ir mineralų kiekis nustatomas pagal kiekį, esantį maisto produkto sudėtyje, kai šis produktas, vadovaujantis gamintojo nurodymais, yra paruoštas vartoti.
Pakeitimas 436
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 159 punkto 3 pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006
6 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomos bet kokios sąlygos, kuriomis ribojamas arba draudžiamas maisto produkto arba maisto produktų kategorijos papildymas tam tikru vitaminu arba mineralu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
2.  Komisija pagal 13a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, dėl sąlygų, kuriomis ribojamas arba draudžiamas maisto produkto arba maisto produktų kategorijos papildymas tam tikru vitaminu arba mineralu, nustatymo.
Pakeitimas 437
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 159 punkto 3 pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006
6 straipsnio 6 dalis
„6. Vitamino arba mineralo turi būti pridedama tiek, kad maisto produkte jo būtų bent jau reikšmingas kiekis, kaip jis apibrėžtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 XIII priedo A dalies 2 punktą. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, kuriomis nustatomas konkrečiuose maisto produktuose arba maisto produktų kategorijose esantis mažiausias vitaminų arba mineralų kiekis, įskaitant bet kokį mažesnį kiekį, nukrypstant nuo anksčiau minėto reikšmingo kiekio.“
„6. Vitamino arba mineralo turi būti pridedama tiek, kad maisto produkte jo būtų bent jau reikšmingas kiekis, kaip jis apibrėžtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 XIII priedo A dalies 2 punktą. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl priemonių, kuriomis nustatomas konkrečiuose maisto produktuose arba maisto produktų kategorijose esantis mažiausias vitaminų arba mineralų kiekis, įskaitant bet kokį mažesnį kiekį, nukrypstant nuo anksčiau minėto reikšmingo kiekio.“
Pakeitimas 438
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 159 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006
7 straipsnio 1 dalis
„1. Ženklinant, pristatant arba reklamuojant maisto produktus, papildytus vitaminais ir mineralais, negali būti teiginių, kuriais konstatuojama arba leidžiama suprasti, kad subalansuota ir įvairi mityba negali suteikti tinkamo maistinių medžiagų kiekio. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nukrypstama nuo šios taisyklės, kiek tai susiję su konkrečia maisto medžiaga.“
„1. Ženklinant, pristatant arba reklamuojant maisto produktus, papildytus vitaminais ir mineralais, negali būti teiginių, kuriais konstatuojama arba leidžiama suprasti, kad subalansuota ir įvairi mityba negali suteikti tinkamo maistinių medžiagų kiekio. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis leidžiama nukrypti nuo šios taisyklės, kiek tai susiję su konkrečia maisto medžiaga.“
Pakeitimas 439
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 159 punkto 3 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006
13a straipsnis
„13a straipsnis
„13a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 2 ir 5 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 6 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse, 7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 2 ir 5 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 2 ir 5 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje, 6 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse, 7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 2 ir 5 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnį, 5 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 6 dalį, 7 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnio 2 ir 5 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnį, 5 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 1, 2 ir 6 dalis, 7 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnio 2 ir 5 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
__________________
__________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
Pakeitimas 440
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 161 punkto 2 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2009/32/EB
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi:
2.  Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi:
Pakeitimas 441
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 161 punkto 2 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2009/32/EB
5a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnyje ir 5 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnyje ir 5 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 442
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 162 punkto 2 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/41/EB
19a straipsnio 2 dalis
2.  19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 443
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 163 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Direktyva 2009/54/EB
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirmos pastraipos b punkto i papunktyje ir c punkto i papunktyje nurodytų priemonių.“
„Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl pirmos pastraipos b punkto i papunktyje ir c punkto i papunktyje nurodytų priemonių.“
Pakeitimas 444
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 163 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2009/54/EB
9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirmos pastraipos d punkte nurodytų priemonių.“
„Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl pirmos pastraipos d punkte nurodytų priemonių.“
Pakeitimas 445
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 163 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2009/54/EB
12 straipsnio 2 dalis
„Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirmos pastraipos a–f punktuose nurodytų priemonių.“
„Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl pirmos pastraipos a–f punktuose nurodytų priemonių.“
Pakeitimas 446
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 163 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Direktyva 2009/54/EB
13 a straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje ir 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  4 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje ir 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 447
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 165 punkto 1 pastraipa
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 470/2009 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl kontrolės atskaitos taškų nustatymo mokslinių metodų, taisyklių dėl veiksmų, kurių reikia imtis nustačius draudžiamos ar neregistruotos medžiagos buvimą, taip pat rizikos vertinimo ir rizikos valdymo rekomendacijų metodinių principų ir taisyklių, reglamentuojančių konkrečiam maisto produktui nustatyto didžiausio leistino farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų kiekio taikymą kitam iš tos pačios rūšies gyvūno gaunamam maisto produktui arba vienai ar kelioms rūšims gyvūnų nustatyto didžiausio leistino farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų kiekio taikymą kitoms rūšims. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 470/2009 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl kontrolės atskaitos taškų nustatymo mokslinių metodų, farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų kontrolės atskaitos taškų, taisyklių dėl veiksmų, kurių reikia imtis nustačius draudžiamos ar neregistruotos medžiagos buvimą, taip pat rizikos vertinimo ir rizikos valdymo rekomendacijų metodinių principų ir taisyklių, reglamentuojančių konkrečiam maisto produktui nustatyto didžiausio leistino farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų kiekio taikymą kitam iš tos pačios rūšies gyvūno gaunamam maisto produktui arba vienai ar kelioms rūšims gyvūnų nustatyto didžiausio leistino farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų kiekio taikymą kitoms rūšims. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Pakeitimas 448
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 165 punkto 2 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 470/2009 nuostatų įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų kontrolės atskaitos taškais. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Išbraukta.
Pakeitimas 449
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 165 punkto 3 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 470/2009
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami:
2.  Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinami:
Pakeitimas 450
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 165 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 470/2009
18 straipsnis
„18 straipsnis
„18 straipsnis
Kontrolės atskaitos taškai
Kontrolės atskaitos taškai
Kai tai būtina importuojamų arba rinkai pateiktų gyvūninės kilmės maisto produktų kontrolės veiksmingumui užtikrinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi farmakologiškai aktyvių medžiagų, kurios neklasifikuojamos pagal 14 straipsnio 2 dalies a, b arba c punktą, liekanų kontrolės atskaitos taškai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Kai tai būtina importuojamų arba rinkai pateiktų gyvūninės kilmės maisto produktų kontrolės veiksmingumui užtikrinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004, Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi farmakologiškai aktyvių medžiagų, kurios neklasifikuojamos pagal 14 straipsnio 2 dalies a, b arba c punktą, liekanų kontrolės atskaitos taškai.
Kontrolės atskaitos taškai, atsižvelgiant į naujausius mokslo duomenis, susijusius su maisto sauga, 24 straipsnyje nurodytus tyrimo rezultatus ir analizės tyrimų rezultatus bei technologinę pažangą, reguliariai peržiūrimi.
Kontrolės atskaitos taškai, atsižvelgiant į naujausius mokslo duomenis, susijusius su maisto sauga, 24 straipsnyje nurodytus tyrimo rezultatus ir analizės tyrimų rezultatus bei technologinę pažangą, reguliariai peržiūrimi.
Jeigu yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su žmonių sveikatos apsauga, Komisija gali priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 26 straipsnio 2a dalyje nurodytos procedūros.“
Jeigu su pavojumi žmonių sveikatai susijusiais atvejais esama priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimamiems deleguotiesiems aktams taikoma 24b straipsnyje numatyta procedūra.“
Pakeitimas 451
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 165 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 470/2009
19 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kontrolės atskaitos taškų nustatymo metodinių principų ir mokslinių metodų.“
„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl kontrolės atskaitos taškų nustatymo metodinių principų ir mokslinių metodų.“
Pakeitimas 452
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 165 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 470/2009
24 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio taikymo.“
„4. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl šio straipsnio taikymo.“
Pakeitimas 453
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 165 punkto 3 pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 470/2009
24a straipsnis
„24a straipsnis
„24a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  13 straipsnio 2 dalyje, 19 straipsnio 3 dalyje ir 24 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  13 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnyje, 19 straipsnio 3 dalyje ir 24 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnio 2 dalyje, 19 straipsnio 3 dalyje ir 24 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnyje, 19 straipsnio 3 dalyje ir 24 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 13 straipsnio 2 dalį, 19 straipsnio 3 dalį ir 24 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 13 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnį, 19 straipsnio 3 dalį ir 24 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
__________________
__________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
Pakeitimas 454
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 165 punkto 3 pastraipos 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 470/2009
24 b straipsnis (naujas)
5a)  įterpiamas 24b straipsnis:
„24b straipsnis
Skubos procedūra
1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.
2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 24a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.“
Pakeitimas 455
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 166 punkto 1 pastraipa
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 767/2009 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga, ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl pašarinių žaliavų kategorijų sąrašo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 767/2009 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga, atnaujinti numatytųjų paskirčių sąrašą ir nustatyti didžiausius leistinus cheminių priemaišų kiekius, kaip nurodyta I priedo 1 punkte, taip pat tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl pašarinių žaliavų kategorijų sąrašo ir paaiškinimais, ar tam tikras produktas laikomas pašaru. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
Pakeitimas 456
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 166 punkto 2 pastraipa
Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 767/2009 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai patikslinti, ar tam tikras produktas laikomas pašaru, atnaujinti numatytųjų paskirčių sąrašą ir nustatyti didžiausius leistinus cheminių priemaišų kiekius. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.
Išbraukta.
Pakeitimas 457
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 166 punkto 3 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 767/2009
7 straipsnio 2 dalis
„2. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose patikslinama, ar, kaip apibrėžiama šiame reglamente, tam tikras produktas laikomas pašaru. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“
„2. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patikslinama, ar, kaip apibrėžiama šiame reglamente, tam tikras produktas laikomas pašaru.“
Pakeitimas 458
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 166 punkto 3 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 767/2009
10 straipsnio 5 dalis
„5. Per šešis mėnesius nuo galiojančios paraiškos gavimo arba atitinkamais atvejais nuo Tarnybos nuomonės gavimo, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais atnaujinamas numatytųjų paskirčių sąrašas, jei tenkinamos 2 dalyje nustatytos sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“
„5. Per šešis mėnesius nuo galiojančios paraiškos gavimo arba atitinkamais atvejais nuo Tarnybos nuomonės gavimo, Komisija pagal 27a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis atnaujinamas numatytųjų paskirčių sąrašas, jei tenkinamos 2 dalyje nustatytos sąlygos. Tie deleguotieji aktai priimami laikantis 27a straipsnyje nurodytos procedūros.“
Pakeitimas 459
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 166 punkto 3 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 767/2009
17 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 2 dalies c punkte nurodyto pašarinių žaliavų kategorijų sąrašo sudarymo.“
„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl 2 dalies c punkte nurodyto pašarinių žaliavų kategorijų sąrašo sudarymo.“
Pakeitimas 460
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 166 punkto 3 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 767/2009
26 straipsnio 3 dalis
„3. Priimami įgyvendinimo aktai, kuriais daroma Bendrijos katalogo, kuriame nurodomi didžiausi leistini I priedo 1 punkte minimų cheminių priemaišų kiekiai, I priedo 2 punkte nustatytas botaninio grynumo lygis, 16 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta informacija, kuri gali pakeisti privalomojo deklaravimo duomenis, arba I priedo 6 punkte nustatytas pašarų drėgnio lygis, pakeitimų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“
„3. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas Bendrijos katalogas, kuriame nurodomi didžiausi leistini I priedo 1 punkte minimų cheminių priemaišų kiekiai, I priedo 2 punkte nustatytas botaninio grynumo lygis, 16 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta informacija, kuri gali pakeisti privalomojo deklaravimo duomenis, arba I priedo 6 punkte nustatytas pašarų drėgnio lygis.“
Pakeitimas 461
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 166 punkto 3 pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 767/2009
27 a straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnio 2 dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje ir 27 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 5 dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 26 straipsnio 3 dalyje ir 27 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 462
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl:
Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 tikslus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas iš dalies keičiamas dėl galutinio gamybos grandinės taško ir papildomas nuostatomis dėl:
Pakeitimas 463
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 1 pastraipos 1 įtrauka
–   galutinio gamybos grandinės taško;
Išbraukta.
Pakeitimas 464
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
5 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl galutinio gamybos grandinės taško, po kurio šioje dalyje nurodytiems šalutinių gyvūninių produktų gaminiams nebetaikomi šio reglamento reikalavimai.“
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl galutinio gamybos grandinės taško, po kurio šioje dalyje nurodytiems šalutinių gyvūninių produktų gaminiams nebetaikomi šio reglamento reikalavimai.“
Pakeitimas 465
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirmos pastraipos b punkto ii papunktyje nurodytų priemonių.“
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl pirmos pastraipos b punkto ii papunktyje nurodytų priemonių.“
Pakeitimas 466
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirmoje pastraipoje nurodytų priemonių.“
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl pirmoje pastraipoje nurodytų priemonių.“
Pakeitimas 467
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
7 straipsnio 4 dalis
„4. Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 2 ir 3 dalyse nurodytų priemonių.“
„4. Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl 2 ir 3 dalyse nurodytų priemonių.“
Pakeitimas 468
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos priemonės dėl:“
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės dėl:“
Pakeitimas 469
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 5 punkto b papunkčio i punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos priemonės dėl:“
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės dėl:“
Pakeitimas 470
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės.“
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės.“
Pakeitimas 471
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos priemonės dėl:“
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės dėl:“
Pakeitimas 472
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 8 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
19 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos priemonės dėl:“
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės dėl:“
Pakeitimas 473
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 9 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
20 straipsnio 11 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai, gavus EMST nuomonę, priimti deleguotuosius aktus dėl:“
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai, gavus EMST nuomonę, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl:“
Pakeitimas 474
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 10 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
21 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos priemonės dėl:“
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės dėl:“
Pakeitimas 475
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 11 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šių priemonių, susijusių su šiuo skirsniu ir šio skyriaus 1 skirsniu:“
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl šių priemonių, susijusių su šiuo skirsniu ir šio skyriaus 1 skirsniu:“
Pakeitimas 476
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
31 straipsnio 2 dalis
„2. Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių dėl visuomenės ir gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su 1 dalyje nurodytais šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių surinkimu, perdirbimu ir apdorojimu.“
„2. Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių dėl visuomenės ir gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su 1 dalyje nurodytais šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių surinkimu, perdirbimu ir apdorojimu.“
Pakeitimas 477
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 13 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
32 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos priemonės dėl:“
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės dėl:“
Pakeitimas 478
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
40 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:
1.  Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl:
Pakeitimas 479
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
40 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
2.  Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl:
2.  Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl:
Pakeitimas 480
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
40 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Išbraukta.
Pakeitimas 481
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 15 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
41 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos pirmos pastraipos b punkte nurodytos sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“
Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos pirmos pastraipos b punkte nurodytos sąlygos.“
Pakeitimas 482
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 15 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
41 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi pirmoje pastraipoje nurodyti reikalavimai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“
Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi pirmoje pastraipoje nurodyti reikalavimai.“
Pakeitimas 483
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 16 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
42 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
„2. Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma:“
„2. Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma:“
Pakeitimas 484
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 17 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
43 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirmoje pastraipoje nurodytų taisyklių.“
„Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl pirmoje pastraipoje nurodytų taisyklių.“
Pakeitimas 485
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 18 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
45 straipsnio 4 dalis
„4. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios šio straipsnio įgyvendinimo priemonės, įskaitant taisykles dėl standartinių mikrobiologinių tyrimų metodų nustatymo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“
„4. Komisija gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma išsami tvarka, kuria papildomas šis straipsnis, įskaitant taisykles dėl standartinių mikrobiologinių tyrimų metodų nustatymo. Tie deleguotieji aktai priimami laikantis 51a straipsnyje nurodytos procedūros.“
Pakeitimas 486
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 19 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
48 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis
Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma:
Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma:
Pakeitimas 487
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 19 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
48 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis
8.  Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos sąlygos, pagal kurias kompetentingos institucijos, nukrypdamos nuo 1–4 dalių, gali leisti:
8.  Komisijai pagal 51a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos sąlygos, pagal kurias kompetentingos institucijos, nukrypdamos nuo 1–4 dalių, gali leisti:
Pakeitimas 488
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo XII dalies 167 punkto 4 pastraipos 20 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
51a straipsnis
„51a straipsnis
„51a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
Įgaliojimų delegavimas
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  5 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 7 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 1 dalyje, 17 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 4 dalyje, 20 straipsnio 11 dalyje, 21 straipsnio 6 dalyje, 27 straipsnyje, 31 straipsnio 2 dalyje, 32 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 1 dalyje, 42 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, 43 straipsnio 3 dalyje ir 48 straipsnio 7 dalies pirmoje pastraipoje ir 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].
2.  5 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 7 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 1 dalyje, 17 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 4 dalyje, 20 straipsnio 11 dalyje, 21 straipsnio 6 dalyje, 27 straipsnyje, 31 straipsnio 2 dalyje, 32 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 41 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 41 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje, 42 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, 43 straipsnio 3 dalyje, 45 straipsnio 4 dalyje, 48 straipsnio 7 dalies pirmoje pastraipoje ir 48 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 7 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 1 dalyje, 17 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 4 dalyje, 20 straipsnio 11 dalyje, 21 straipsnio 6 dalyje, 27 straipsnyje, 31 straipsnio 2 dalyje, 32 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 1 dalyje, 42 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, 43 straipsnio 3 dalyje ir 48 straipsnio 7 dalies pirmoje pastraipoje ir 8 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 7 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje, 15 straipsnio 1 dalyje, 17 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 4 dalyje, 20 straipsnio 11 dalyje, 21 straipsnio 6 dalyje, 27 straipsnyje, 31 straipsnio 2 dalyje, 32 straipsnio 3 dalyje, 40 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 41 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 41 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje, 42 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, 43 straipsnio 3 dalyje, 45 straipsnio 4 dalyje, 48 straipsnio 7 dalies pirmoje pastraipoje ir 48 straipsnio 8 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  Pagal 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, 6 straipsnio 1 ir 2 dalis, 7 straipsnio 4 dalį, 11 straipsnio 2 dalį, 15 straipsnio 1 dalį, 17 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 4 dalį, 20 straipsnio 11 dalį, 21 straipsnio 6 dalį, 27 straipsnį, 31 straipsnio 2 dalį, 32 straipsnio 3 dalį, 40 straipsnio 1 dalį, 42 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, 43 straipsnio 3 dalį ir 48 straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą ir 8 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
6.  Pagal 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, 6 straipsnio 1 ir 2 dalis, 7 straipsnio 4 dalį, 11 straipsnio 2 dalį, 15 straipsnio 1 dalį, 17 straipsnio 2 dalį, 18 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 4 dalį, 20 straipsnio 11 dalį, 21 straipsnio 6 dalį, 27 straipsnį, 31 straipsnio 2 dalį, 32 straipsnio 3 dalį, 40 straipsnio 1 ir 2 dalis, 41 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 41 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, 42 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, 43 straipsnio 3 dalį, 45 straipsnio 4 dalį, 48 straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą ir 48 straipsnio 8 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
__________________
__________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

(1) OL C 288, 2017 8 31, p. 29.
(2) OL C 164, 2018 5 8, p. 82.

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 29 d.Teisinis pranešimas