Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0400B(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0190/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0190/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 16.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0409

Pieņemtie teksti
PDF 738kWORD 244k
Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis - Strasbūra Pagaidu redakcija
Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam — II daļa ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0799),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 33. pantu, 43. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu, 64. panta 2. punktu, 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 114. pantu, 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 172. pantu, 192. panta 1. punktu, 207. pantu, 214. panta 3. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8–0148/2019),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 43. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu, 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 114. pantu, 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 192. panta 1. punktu un 338. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 1. jūnija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2017. gada 1. decembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vēstules,

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2019. gada 7. marta lēmumu atļaut Juridiskajai komitejai sadalīt iepriekš minēto Komisijas priekšlikumu un, balstoties uz to, sagatavot divus atsevišķus normatīvos ziņojumus,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0020/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas un monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Transporta un tūrisma komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus un nostājas grozījumu veidā (A8-0190/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
2.norāde
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 33. pantu, 43. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu, 64. panta 2. punktu, 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 114. pantu, 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 172. pantu, 192. panta 1. punktu, 207. pantu, 214. panta 3. punktu un 338. panta 1. punktu,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu, 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 114. pantu, 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu 192. panta 1. punktu un un 338. panta 1. punktu,
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Ar Lisabonas līgumu ieviesa nošķīrumu starp Komisijai deleģētajām pilnvarām pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus (deleģētos aktus), un Komisijai piešķirtajām pilnvarām pieņemt aktus, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, kas nepieciešami juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai (īstenošanas aktus).
(1)  Ar Lisabonas līgumu tika būtiski mainīts tiesiskais regulējums, ar ko nosaka pilnvaras, kuras likumdevējs piešķir Komisijai, ieviešot precīzu nošķīrumu starp Komisijai deleģētajām pilnvarām pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus (deleģētos aktus), un Komisijai piešķirtajām pilnvarām pieņemt aktus, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, kas nepieciešami juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai (īstenošanas aktus).
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
(8a)   Vairāku savstarpēji cieši nesaistītu pilnvarojumu apvienošana un iesniegšana ar vienu Komisijas deleģēto aktu liedz Parlamentam iespēju īstenot pārbaudes tiesības, jo tam nav citu iespēju, kā vien apstiprināt vai noraidīt visu dokumentu kopumā, līdz ar to nav iespēju paust viedokli par katru ierosināto pilnvarojumu atsevišķi.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Direktīva 2009/31/EK
29. pants – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai grozītu pielikumus.
Lai pielikumus pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas pielikumu grozīšanu.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/31/EK
29.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 29. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 29. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 1. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Direktīva 2009/31/EK
30. pants
3)   regulas 30. pantu svītro.
3)  direktīvas 30. pantu aizstāj ar šādu:
“30. pants
Komiteju procedūra
1.  Komisijai palīdz Klimata pārmaiņu komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 525/2013/EK* 26. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011** nozīmē.
2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.”
___________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu (OV L 165, 18.6.2013., 13. lpp.).
** Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 2. punkts
[...]
svītrots
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1005/2009
7. pants – 2. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1005/2009
8. pants – 3. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1005/2009
10. pants – 3. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1005/2009
10. pants – 6. punkts – 3. daļa
“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par mehānismu kvotu piešķiršanai ražotājiem un importētājiem.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par mehānismu kvotu piešķiršanai ražotājiem un importētājiem.”;
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1005/2009
19. pants – 1. daļa
“Pamatojoties uz to nelikumīgas tirdzniecības iespējamo risku novērtējumu, kuri saistīti ar šādu pārvietošanu, un ņemot vērā šo pasākumu labvēlīgo ietekmi uz vidi un sociālekonomisko ietekmi, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par uzraudzības papildu pasākumiem, ko piemēro kontrolējamām vielām vai jaunām vielām un tādiem ražojumiem un iekārtām, kuras satur kontrolējamās vielas vai ir atkarīgas no tām un kuras nodotas pagaidu glabāšanā, glabāšanā muitas noliktavās vai kurām piemēro brīvās zonas režīmu, vai kuras tiek vestas tranzītā caur Savienības muitas teritoriju un vēlāk reeksportētas.”;
“Pamatojoties uz to nelikumīgas tirdzniecības iespējamo risku novērtējumu, kuri saistīti ar šādu pārvietošanu, un ņemot vērā šo pasākumu labvēlīgo ietekmi uz vidi un sociālekonomisko ietekmi, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par uzraudzības papildu pasākumiem, ko piemēro kontrolējamām vielām vai jaunām vielām un tādiem ražojumiem un iekārtām, kuras satur kontrolējamās vielas vai ir atkarīgas no tām un kuras nodotas pagaidu glabāšanā, glabāšanā muitas noliktavās vai kurām piemēro brīvās zonas režīmu, vai kuras tiek vestas tranzītā caur Savienības muitas teritoriju un vēlāk reeksportētas.”;
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1005/2009
20. pants – 2. punkts
“2. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par noteikumiem, kas saskaņā ar pušu pieņemtajiem lēmumiem ir piemērojami tādu ražojumu un iekārtu laišanai brīvā apgrozībā Savienībā, kuras ir importētas no valsts, kas nav parakstījusi Protokolu, un kuru ražošanā izmantotas kontrolējamās vielas, bet kuras pašas nesatur vielas, kas neapšaubāmi norādītas kā kontrolējamās vielas. Šādu ražojumu un iekārtu identifikācija notiek saskaņā ar tehniskām konsultācijām, kas regulāri tiek nodrošinātas pusēm.”;
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus, kas saskaņā ar pušu pieņemtajiem lēmumiem ir piemērojami tādu ražojumu un iekārtu laišanai brīvā apgrozībā Savienībā, kuras ir importētas no valsts, kas nav parakstījusi Protokolu, un kuru ražošanā izmantotas kontrolējamās vielas, bet kuras pašas nesatur vielas, kas neapšaubāmi norādītas kā kontrolējamās vielas. Šādu ražojumu un iekārtu identifikācija notiek saskaņā ar tehniskām konsultācijām, kas regulāri tiek nodrošinātas pusēm.”;
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1005/2009
22. pants – 4. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par tādu ražojumu un iekārtu sarakstu atbilstīgi pušu pieņemtajiem lēmumiem, no kurām kontrolējamo vielu rekuperācija vai ražojumu un iekārtu iznīcināšana bez kontrolējamo vielu iepriekšējas rekuperācijas ir tehniski un ekonomiski īstenojama, attiecīgos gadījumos konkrēti norādot izmantojamās tehnoloģijas.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par tādu ražojumu un iekārtu sarakstu atbilstīgi pušu pieņemtajiem lēmumiem, no kurām kontrolējamo vielu rekuperācija vai ražojumu un iekārtu iznīcināšana bez kontrolējamo vielu iepriekšējas rekuperācijas ir tehniski un ekonomiski īstenojama, attiecīgos gadījumos konkrēti norādot izmantojamās tehnoloģijas.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 8. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1005/2009
22. pants – 5. punkts – 2. un 3. daļa
“Komisija izvērtē dalībvalstu veiktos pasākumus un ir pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par minētajām obligātajām kvalifikācijas prasībām, ņemot vērā minēto izvērtējumu un tehnisko un citu būtisko informāciju.”;
“Komisija izvērtē dalībvalstu veiktos pasākumus un tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par minētajām obligātajām kvalifikācijas prasībām, ņemot vērā minēto izvērtējumu un tehnisko un citu būtisko informāciju.”;
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Regula (EK) Nr. 1005/2009
23. pants – 4. punkts – 1. daļa
“Dalībvalstis nosaka obligātās kvalifikācijas prasības personālam, kas veic 2. punktā minētās darbības. Ņemot vērā dalībvalstu veikto pasākumu izvērtējumu un tehnisko un citu būtisko informāciju, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par minēto obligāto kvalifikācijas prasību saskaņošanu.”;
“Dalībvalstis nosaka obligātās kvalifikācijas prasības personālam, kas veic 2. punktā minētās darbības. Ņemot vērā dalībvalstu veikto pasākumu izvērtējumu un tehnisko un citu būtisko informāciju, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par minēto obligāto kvalifikācijas prasību saskaņošanu.”;
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1005/2009
23. pants – 7. punkts
“7. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu tādu tehnoloģiju un paņēmienu sarakstu, kas uzņēmumiem jāizmanto, lai novērstu un samazinātu kontrolējamo vielu noplūdes un emisijas.”;
“7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot tādu tehnoloģiju un paņēmienu sarakstu, kas uzņēmumiem jāizmanto, lai novērstu un samazinātu kontrolējamo vielu noplūdes un emisijas.”;
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 1005/2009
24.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 7. panta 2. punktā, 8. panta 3. un 5. punktā, 10. panta 3. un 6. punktā, 13. panta 2. punktā, 18. panta 9. punktā, 19. pantā, 20. panta 2. punktā, 22. panta 3., 4. un 5. punktā, 23. panta 4. un 7. punktā, 24. panta 2. un 3. punktā, 26. panta 3. punktā un 27. panta 10. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 7. panta 2. punktā, 8. panta 3. un 5. punktā, 10. panta 3. un 6. punktā, 13. panta 2. punktā, 18. panta 9. punktā, 19. pantā, 20. panta 2. punktā, 22. panta 3., 4. un 5. punktā, 23. panta 4. un 7. punktā, 24. panta 2. un 3. punktā, 26. panta 3. punktā un 27. panta 10. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1005/2009
27. pants – 10. punkts
“10. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par šā panta 1.–7. punktā noteikto ziņošanas prasības grozījumiem nolūkā izpildīt Protokola saistības vai sekmēt to piemērošanu.”;
“10. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šā panta 1.–7. punktā noteikto ziņošanas prasību grozīšanu nolūkā izpildīt Protokola saistības vai sekmēt to piemērošanu.”;
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Direktīva 2002/58/EK
4. pants – 5. punkts
“5. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 14.b pantu pieņemt deleģētos aktus par šā panta 2., 3. un 4. punktā minētajām informācijas un paziņošanas prasībām piemērojamiem nosacījumiem, formātu un procedūrām pēc apspriedes ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA), saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 29. pantu izveidoto Darba grupu fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.”;
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.b pantu, lai papildinātu šo direktīvu attiecībā uz šā panta 2., 3. un 4. punktā minētajām informācijas un paziņošanas prasībām piemērojamiem nosacījumiem, formātu un procedūrām pēc apspriešanās ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA), saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 29. pantu izveidoto Darba grupu fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.”;
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
I pielikums – II daļa – 4. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Direktīva 2002/58/EK
14.b pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 8. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Direktīva 89/391/EEK
17.b pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 16.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 16.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 16. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 92/91/EEK
11.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 17. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 92/104/EEK
11.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...[šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 18. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 93/103/EK
12.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 21. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 1999/92/EK
10.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 22. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2000/54/EK
19.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 19. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 19. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
I pielikums – IV daļa – 27. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/104/EK
11.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Direktīva 2009/73/EK
6. pants – 4. punkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes reģionālai sadarbībai solidaritātes gaisotnē.”;
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes reģionālai sadarbībai solidaritātes gaisotnē.”;
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/73/EK
11. pants – 10. punkts
“10. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, ar ko paredz šā panta īstenošanai piemērojamo procedūru.”;
“10. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, ar ko paredz šā panta īstenošanai piemērojamo procedūru.”;
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Direktīva 2009/73/EK
15. pants – 3. punkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas operators pilnībā ievēro šā panta 2. punktu.”;
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas operators pilnībā ievēro šā panta 2. punktu.”;
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/73/EK
36. pants – 10. punkts
“10. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, lai piemērotu šā panta 1. punktā paredzētos nosacījumus, un izklāstot procedūru šā panta 3., 6., 8. un 9. punkta piemērošanai.”;
“10. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, lai piemērotu šā panta 1. punktā paredzētos nosacījumus, un izklāstot procedūru šā panta 3., 6., 8. un 9. punkta piemērošanai.”;
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 5. punkts
Direktīva 2009/73/EK
42. pants – 5. punkts
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes par regulatīvo iestāžu pienākumu sadarboties savā starpā un ar Aģentūru.”;
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes par regulatīvo iestāžu pienākumu sadarboties savā starpā un ar Aģentūru.”;
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 6. punkts
Direktīva 2009/73/EK
43. pants – 9. punkts
“9. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, ar ko paredz procedūru, kas regulatīvajām iestādēm, Aģentūrai un Komisijai ir jāpiemēro jautājumā par regulatīvo iestāžu pieņemto lēmumu atbilstību šajā pantā minētajām pamatnostādnēm.”;
“9. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, ar ko paredz procedūru, kas regulatīvajām iestādēm, Aģentūrai un Komisijai ir jāpiemēro jautājumā par regulatīvo iestāžu pieņemto lēmumu atbilstību šajā pantā minētajām pamatnostādnēm.”;
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 7. punkts
Direktīva 2009/73/EK
44. pants – 4. punkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, ar kurām nosaka lietvedības metodes un kārtību, kā arī saglabājamo datu formātu un saturu.”;
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, ar kurām nosaka lietvedības metodes un kārtību, kā arī saglabājamo datu formātu un saturu.”;
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 8. punkts
Direktīva 2009/73/EK
50.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 4. punktā, 11. panta 10. punktā, 15. panta 3. punktā, 36. panta 10. punktā, 42. panta 5. punktā, 43. panta 9. punktā un 44. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 4. punktā, 11. panta 10. punktā, 15. panta 3. punktā, 36. panta 10. punktā, 42. panta 5. punktā, 43. panta 9. punktā un 44. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 715/2009
3. pants – 5. punkts
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, nosakot pamatnostādnes, kurās sīki izklāsta šā panta 1. un 2. punkta īstenošanai piemērojamo procedūru.”;
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, kurās sīki izklāsta šā panta 1. un 2. punkta īstenošanai piemērojamo procedūru.”;
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 715/2009
6. pants – 11. punkts – 2. daļa
“Ja Komisija pēc savas iniciatīvas ierosina pieņemt tīkla kodeksu, tā vismaz divus mēnešus par kodeksa projektu apspriežas ar Aģentūru, gāzes PSOET un visām attiecīgajām ieinteresētajām personām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, pieņemot šādus tīkla kodeksus.”
“Ja Komisija pēc savas iniciatīvas ierosina pieņemt tīkla kodeksu, tā vismaz divus mēnešus par kodeksa projektu apspriežas ar Aģentūru, gāzes PSOET un visām attiecīgajām ieinteresētajām personām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot šādus tīkla kodeksus.”
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 715/2009
12. pants – 3. punkts – 1. daļa
“Lai sasniegtu šā panta 1. un 2. punktā noteiktos mērķus, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, lai, ņemot vērā pastāvošās reģionālās sadarbības struktūras, noteiktu katras reģionālās sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. Šajā nolūkā Komisija apspriežas ar Aģentūru un gāzes PSOET.”
“Lai sasniegtu šā panta 1. un 2. punktā noteiktos mērķus, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, lai, ņemot vērā pastāvošās reģionālās sadarbības struktūras, noteiktu katras reģionālās sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. Šajā nolūkā Komisija apspriežas ar Aģentūru un gāzes PSOET.”
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 715/2009
23. pants – 2. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, paredzot pamatnostādnes par šā panta 1. punktā uzskaitītajiem jautājumiem un grozot attiecīgā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās pamatnostādnes.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot pamatnostādnes par šā panta 1. punktā uzskaitītajiem jautājumiem, un attiecībā uz šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto pamatnostādņu grozīšanu.”;
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 715/2009
27.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 5. punktā, 6. panta 11. punktā, 7. panta 3. punktā, 12. panta 3. punktā un 23. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 5. punktā, 6. panta 11. punktā, 7. panta 3. punktā, 12. panta 3. punktā un 23. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 32. punkts – 2. daļa – 6. punkts
Direktīva 91/271/EEK
17.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 4. panta 3. punktā, 5. panta 3. punktā, 11. panta 2. punktā un 12. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 4. panta 3. punktā, 5. panta 3. punktā, 11. panta 2. punktā un 12. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 33. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 91/676/EEK
8.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 35. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Direktīva 96/59/EK
10. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.b pantu, lai:
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.b pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu šādos nolūkos:
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 35. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Direktīva 96/59/EK
10.b pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 10. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 10. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 36. punkts – 4. daļa – 2. punkts
Direktīva 98/83/EK
11.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 37. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2000/53/EK
5. pants – 5. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par likvidācijas sertifikāta minimālajām prasībām.”;
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot likvidācijas sertifikāta minimālās prasības.”;
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 37. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Direktīva 2000/53/EK
7. pants – 2. punkts – 3. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai kontrolētu, kā dalībvalstis pilda pirmajā daļā noteiktos mērķus. Izstrādājot minētos noteikumus, Komisija ņem vērā visus attiecīgos faktorus, cita starpā datu pieejamību un nolietotu transportlīdzekļu eksporta un importa jautājumus.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot sīki izstrādātus noteikumus, kas nepieciešami, lai kontrolētu, kā dalībvalstis pilda pirmajā daļā noteiktos mērķus. Izstrādājot šādus noteikumus, Komisija ņem vērā visus attiecīgos faktorus, cita starpā datu pieejamību un nolietotu transportlīdzekļu eksporta un importa jautājumus.”;
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 37. punkts – 3. daļa – 5. punkts
Direktīva 2000/53/EK
8. pants – 2. punkts
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par 1. punktā minētajiem standartiem. Izstrādājot minētos standartus, Komisija ņem vērā darbu, kas šajā jomā risinās attiecīgos starptautiskos forumos, kā arī vajadzības gadījumā piedalās šādā darbā.”;
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot 1. punktā minētos standartus. Izstrādājot šādus standartus, Komisija ņem vērā darbu, kas šajā jomā risinās attiecīgos starptautiskos forumos, kā arī vajadzības gadījumā piedalās šajā darbā.”;
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 37. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Direktīva 2000/53/EK
9.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 6. panta 6. punktā, 7. panta 2. punktā un 8. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 6. panta 6. punktā, 7. panta 2. punktā un 8. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 38. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2000/60/EK
8. pants – 3. punkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu, lai noteiktu tehniskās specifikācijas un standartizētas metodes ūdens resursu stāvokļa analīzei un monitoringam.”;
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot tehniskās specifikācijas un standartizētas metodes ūdens resursu stāvokļa analīzei un monitoringam.”;
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 38. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Direktīva 2000/60/EK
20.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 20. panta 1. punkta pirmajā daļā un V pielikuma 1.4.1. punkta ix) apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 20. panta 1. punkta pirmajā daļā un V pielikuma 1.4.1. punkta ix) apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 38. punkts – 3. daļa – 5. punkts
Direktīva 2000/60/EK
V pielikums – 1.4.1. punkts – ix apakšpunkts
“ix) Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu, nosakot savstarpēji salīdzinošās kalibrēšanas rezultātus un dalībvalstu monitoringa sistēmu klasifikācijas vērtības saskaņā ar i)–viii) apakšpunktu. To publicē sešu mēnešu laikā pēc savstarpēji salīdzinošās kalibrēšanas pabeigšanas.”.
“ix) Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, izklāstot savstarpēji salīdzinošās kalibrēšanas rezultātus un nosakot dalībvalstu monitoringa sistēmu klasifikācijas vērtības saskaņā ar i)–viii) apakšpunktu. Tos publicē sešu mēnešu laikā pēc savstarpēji salīdzinošās kalibrēšanas pabeigšanas.”.
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 41. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2004/107/EK
5.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 15. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 15. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 42. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/7/EK
15. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
a)  noteiktu EN/ISO standartu par mikrobioloģisko metožu līdzvērtību 3. panta 9. punkta piemērošanas nolūkā;
a)  papildinātu šo direktīvu, nosakot EN/ISO standartu par mikrobioloģisko metožu līdzvērtību 3. panta 9. punkta piemērošanas nolūkā;
Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 42. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/7/EK
15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
b)  vajadzības gadījumā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, grozītu I pielikumu attiecībā uz minētajā pielikumā noteikto parametru analīzes metodēm;
b)  vajadzības gadījumā grozītu I pielikumu attiecībā uz minētajā pielikumā noteikto parametru analīzes metodēm, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību;
Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 42. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/7/EK
15. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
c)  vajadzības gadījumā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, grozītu V pielikumu.”;
c)  vajadzības gadījumā grozītu V pielikumu, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību.”;
Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 42. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2006/7/EK
15.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 15. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 15. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/21/EK
22. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22.a pantu, lai:
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu šādos nolūkos:
Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/21/EK
22. pants – 2. punkts – 1. daļa – a punkts
a)  izstrādātu tehniskās prasības 13. panta 6. punkta piemērošanas nolūkā, tostarp tehniskās prasības attiecībā uz vāja, skābju iedarbībā sadalāma cianīda noteikšanu un tā mērīšanas metodi;
a)  izstrādāt tehniskās prasības 13. panta 6. punkta piemērošanas nolūkā, tostarp tehniskās prasības attiecībā uz vāja, skābju iedarbībā sadalāma cianīda noteikšanu un tā mērīšanas metodi;
Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/21/EK
22. pants – 2. punkts – 1. daļa – b punkts
b)  pabeigtu izstrādāt tehniskās prasības II pielikumā ietvertajai atkritumu klasifikācijai;
b)  pabeigt izstrādāt tehniskās prasības II pielikumā ietvertajai atkritumu klasifikācijai;
Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/21/EK
22. pants – 2. punkts – 1. daļa – c punkts
c)  interpretētu 3. panta 3. punktā sniegto definīciju;
c)  sniegt 3. panta 3. punktā minētās definīcijas interpretāciju;
Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/21/EK
22. pants – 2. punkts – 1. daļa – d punkts
d)  noteiktu kritērijus atkritumu apsaimniekošanas objektu klasifikācijai saskaņā ar III pielikumu;
d)  noteikt kritērijus atkritumu apsaimniekošanas objektu klasifikācijai saskaņā ar III pielikumu;
Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/21/EK
22. pants – 2. punkts – 1. daļa – e punkts
e)  noteiktu saskaņotus paraugu ņemšanas un analīzes standartus, kas vajadzīgi, lai tehniski īstenotu šo direktīvu.
e)  noteikt saskaņotus paraugu ņemšanas un analīzes standartus, kas vajadzīgi, lai tehniski īstenotu šo direktīvu.
Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2006/21/EK
22.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 22. panta 2. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 22. panta 2. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 44. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2006/118/EK
8.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 46. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2007/2/EK
7. pants – 1. punkts
“1. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 21.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu tehniskus pasākumus sadarbspējai un, ja praktiski iespējams, telpisko datu kopu un pakalpojumu saskaņošanai. Izstrādājot minētos pasākumus, ņem vērā attiecīgās lietotāju prasības, pastāvošās ierosmes un starptautiskos standartus telpisko datu kopu saskaņošanai, kā arī praktisko iespējamību un izmaksu un ieguvumu apsvērumus.”
“1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot tehniskus pasākumus sadarbspējai un, ja praktiski iespējams, telpisko datu kopu un pakalpojumu saskaņošanai. Izstrādājot minētos pasākumus, ņem vērā attiecīgās lietotāju prasības, pastāvošās ierosmes un starptautiskos standartus telpisko datu kopu saskaņošanai, kā arī praktisko iespējamību un izmaksu un ieguvumu apsvērumus.”
Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 46. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Direktīva 2007/2/EK
16. pants – 1. daļa – ievaddaļa
Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 21.a pantu pieņemt deleģētos aktus par noteikumiem, kas šīs nodaļas papildināšanas nolūkā paredz it sevišķi:
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot:
Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 46. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Direktīva 2007/2/EK
17. pants – 8. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu, lai paredzētu noteikumus, kas reglamentē minētos nosacījumus. Minētajiem noteikumiem ir pilnībā jāatbilst šā panta 1., 2. un 3. punktā noteiktajiem principiem.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot noteikumus, kas reglamentē minētos nosacījumus. Minētajiem noteikumiem ir pilnībā jāatbilst šā panta 1., 2. un 3. punktā noteiktajiem principiem.
Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 46. punkts – 3. daļa – 5. punkts
Direktīva 2007/2/EK
21.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 7. punktā, 7. panta 1. punktā, 16. pantā un 17. panta 8. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 7. punktā, 7. panta 1. punktā, 16. pantā un 17. panta 8. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 47. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2007/60/EK
11.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 48. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2008/50/EK
28.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 28. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 28. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 49. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Direktīva 2008/56/EK
9. pants – 3. punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai līdz 2010. gada 15. jūlijam noteiktu kritērijus un metodoloģiskus standartus, kas jāizmanto dalībvalstīm, pamatojoties uz I un III pielikumu, tā, lai nodrošinātu saskanību un ļautu dažādos jūras reģionos un apakšreģionos salīdzināt to, ciktāl ir panākts labs vides stāvoklis.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, līdz 2010. gada 15. jūlijam nosakot kritērijus un metodoloģiskus standartus, kas jāizmanto dalībvalstīm, pamatojoties uz I un III pielikumu, tā, lai nodrošinātu saskanību un ļautu dažādos jūras reģionos un apakšreģionos salīdzināt to, ciktāl ir panākts labs vides stāvoklis.
Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 49. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2008/56/EK
11. pants – 4. punkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai noteiktu monitoringa un novērtējuma specifikācijas un standartmetodes, kurās ņemtas vērā spēkā esošās saistības un ar kurām nodrošina monitoringa un novērtējuma rezultātu salīdzināmību.”;
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot monitoringa un novērtējuma specifikācijas un standartmetodes, kurās ņemtas vērā spēkā esošās saistības un ar kurām nodrošina monitoringa un novērtējuma rezultātu salīdzināmību.”;
Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 49. punkts – 2. daļa – 4. punkts
Direktīva 2008/56/EK
24.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 9. panta 3. punktā, 11. panta 4. punktā un 24. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 9. panta 3. punktā, 11. panta 4. punktā un 24. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 52. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/147/EK
15.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 1. daļa
Lai atjauninātu Regulu (EK) Nr. 1221/2009 un noteiktu novērtēšanas procedūras, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu nolūkā grozīt minētās regulas pielikumus un to papildināt ar procedūrām salīdzinošā novērtējuma veikšanai attiecībā uz EMAS kompetentajām iestādēm. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Lai atjauninātu Regulu (EK) Nr. 1221/2009 un noteiktu novērtēšanas procedūras, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas pielikumus un to papildinātu ar procedūrām EMAS kompetento iestāžu salīdzinošā novērtējuma veikšanai, un nodrošinātu nozares atsauces dokumentus, kā arī norādījumus, kas attiecas uz organizāciju reģistrāciju un saskaņošanas procedūrām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 2. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 1221/2009 īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz konkrētu procedūru saskaņošanu un saistībā ar nozaru atsauces dokumentiem. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
svītrots
Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1221/2009
16. pants – 4. punkts – 1. daļa
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem norādījumu dokumentus, kuros atsaucas uz Kompetento iestāžu foruma apstiprinātajām saskaņošanas procedūrām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto procedūru.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, izstrādājot norādījumu dokumentus par Kompetento iestāžu foruma apstiprinātajām saskaņošanas procedūrām.
Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1221/2009
17. pants – 3. punkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu par procedūrām salīdzinošā novērtējuma veikšanai attiecībā uz EMAS kompetentajām iestādēm, ietverot atbilstīgas procedūras salīdzinošā novērtējuma rezultātā pieņemtu lēmumu pārsūdzēšanai.”;
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot procedūras EMAS kompetento iestāžu salīdzinošā novērtējuma veikšanai, ietverot atbilstīgas procedūras salīdzinošā novērtējuma rezultātā pieņemtu lēmumu pārsūdzēšanai.”;
Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1221/2009
30. pants – 6. punkts – 1. daļa
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem norādījumu dokumentus, kuros atsaucas uz Akreditācijas un licencēšanas iestāžu foruma apstiprinātajām saskaņošanas procedūrām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto procedūru.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, izstrādājot norādījumus par Akreditācijas un licencēšanas iestāžu foruma apstiprinātajām saskaņošanas procedūrām.
Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1221/2009
46. pants – 6. punkts
“6. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 1. punktā minētos nozares atsauces dokumentus un 4. punktā minētos norādījumus saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto procedūru.”;
“6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot 1. punktā minētos nozares atsauces dokumentus un 4. punktā minētos norādījumus.”;
Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1221/2009
48.a pants
“48.a pants
“48.a pants
Deleģēšanas īstenošana
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 17. panta 3. punktā un 48. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 16. panta 4. punktā, 17. panta 3. punktā, 30. panta 6. punktā, 46. panta 6. punktā un 48. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 17. panta 3. punktā un 48. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 16. panta 4. punktā, 17. panta 3. punktā, 30. panta 6. punktā, 46. panta 6. punktā un 48. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 17. panta 3. punktu un 48. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 16. panta 4. punktu, 17. panta 3. punktu, 30. panta 6. punktu, 46. panta 6. punktu un 48. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
_______________
_______________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;
Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 54. punkts – 4. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 66/2010
6. pants – 7. punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai piešķirtu atkāpes no šā panta 6. punkta attiecībā uz atsevišķu produktu kategorijām, kuri satur 6. punktā minētās vielas, un tikai tādā gadījumā, ja nav tehniski iespējams tos kā tādus aizstāt vai izmantot alternatīvus materiālus vai mainīt dizainu, vai gadījumā, ja produktiem ir ievērojami lielāki vispārējie ekoloģiskie raksturlielumi salīdzinājumā ar citiem tās pašas kategorijas produktiem.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, piešķirot atkāpes no šā panta 6. punkta tādu atsevišķu produktu kategorijām, kuri satur 6. punktā minētās vielas, un tikai tādā gadījumā, ja nav tehniski iespējams tos kā tādus aizstāt vai izmantot alternatīvus materiālus vai mainīt dizainu, vai gadījumā, ja produktiem ir ievērojami lielāki vispārējie ekoloģiskie raksturlielumi salīdzinājumā ar citiem tās pašas kategorijas produktiem.
Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 54. punkts – 4. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 66/2010
8. pants – 2. punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai vēlākais deviņus mēnešus pēc apspriedes ar ESEK Komisija pieņemtu pasākumus konkrētu ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanai katrā produktu grupā. Šos pasākumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, vēlākais, deviņus mēnešus pēc apspriešanās ar ESEK nosakot pasākumus konkrētu ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanai katrā produktu grupā. Šos pasākumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 54. punkts – 4. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 66/2010
15.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 7. punktā, 8. panta 2. punktā un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 7. punktā, 8. panta 2. punktā un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EEK) Nr. 3924/91
2. pants – 6. punkts
“6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, lai atjauninātu Prodcom sarakstu un par katru pozīciju faktiski savākto informāciju.”;
“6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, atjauninot Prodcom sarakstu un faktiski savākto informāciju par katru pozīciju.”;
Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EEK) Nr. 3924/91
3. pants – 5. punkts
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem šā panta 3. punkta piemērošanai, tostarp lai pielāgotos tehnikas attīstībai.”;
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu šā panta 3. punktu, tostarp lai pielāgotos tehnikas attīstībai.”;
Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EEK) Nr. 3924/91
4. pants – 2. daļa
Tomēr attiecībā uz dažām Prodcom saraksta pozīcijām Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, paredzot, ka apsekojumi jāveic katru mēnesi vai katru ceturksni.
Tomēr attiecībā uz dažām Prodcom saraksta pozīcijām Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot, ka apsekojumi jāveic katru mēnesi vai katru ceturksni.
Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EEK) Nr. 3924/91
5. pants – 1. punkts
“1. Vajadzīgo informāciju vāc dalībvalstis, izmantojot apsekojuma aptaujas lapas, kuru saturs atbilst pasākumiem, ko nosaka Komisija. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par minētajiem pasākumiem.”;
“1. Vajadzīgo informāciju vāc dalībvalstis, izmantojot apsekojuma aptaujas lapas, kuru saturs atbilst pasākumiem, ko nosaka Komisija. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot minētos pasākumus.”;
Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 5. punkts
Regula (EEK) Nr. 3924/91
6. pants – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par sīki izstrādātiem noteikumiem, ar kuriem saskaņā dalībvalstis apstrādā aizpildītās 5. panta 1. punktā minētās aptaujas lapas vai 5. panta 3. punktā minēto informāciju no citiem avotiem.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot sīki izstrādātus noteikumus, ar kuriem saskaņā dalībvalstis apstrādā aizpildītās 5. panta 1. punktā minētās aptaujas lapas vai 5. panta 3. punktā minēto informāciju no citiem avotiem.
Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Regula (EEK) Nr. 3924/91
9.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 6. punktā, 3. panta 5. punktā, 4. pantā, 5. panta 1. punktā un 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 6. punktā, 3. panta 5. punktā, 4. pantā, 5. panta 1. punktā un 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 56. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Regula (EEK) Nr. 696/93
6. pants – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu, it sevišķi lai grozītu ražošanas sistēmas statistikas vienības, izmantotos kritērijus un pielikumā noteiktās definīcijas nolūkā tos pielāgot ekonomikas un tehnikas attīstībai.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu, lai grozītu ražošanas sistēmas statistikas vienības, izmantotos kritērijus un pielikumā noteiktās definīcijas nolūkā tos pielāgot ekonomikas un tehnikas attīstībai.
Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 56. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EEK) Nr. 696/93
6.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 1. daļa – 4. ievilkums
–  papildinātu minēto regulu ar kvalitātes novērtējuma kritērijiem;
–  papildinātu minēto regulu ar mainīgo lielumu kvalitātes novērtējuma kritērijiem;
Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 2. punkts – ievaddaļa
2)  regulas 4. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
2)  regulas 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) punktā otro daļu aizstāj ar šādu:
Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
4. pants – 2. punkts – 1. daļa – d punkts – 2. daļa
Informācija par pirmajā daļā minētajām shēmām ir noteikta pielikumos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par shēmu apstiprināšanu un piemērošanu.
Informācija par pirmajā daļā minētajām shēmām ir noteikta pielikumos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, sīkāk precizējot shēmu apstiprināšanu un piemērošanu.
Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
10. pants – 5. punkts
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par kvalitātes novērtējuma kritērijiem.”;
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, precizējot mainīgo lielumu kvalitātes novērtējuma kritērijus.”
Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1165/98
18. pants – 3. punkts
4a)  regulas 18. panta 3. punktu svītro;
Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
18.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punktā, 10. pantā, A pielikuma a) punktā, b) punkta 3. apakšpunktā, c) punkta 2. apakšpunktā, c) punkta 10. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā, f) punkta 8. un 9. apakšpunktā, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā un g) punkta 2. apakšpunktā, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) punkta otrajā daļā, 10. panta 5. punktā, A pielikuma a) punktā, b) punkta 3. apakšpunktā, c) punkta 2. apakšpunktā, c) punkta 10. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā, f) punkta 8. un 9. apakšpunktā, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā un g) punkta 2. apakšpunktā, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...[šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
18.a pants – 3. punkts
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punktā, 10. pantā, A pielikuma a) punktā, b) punkta 3. apakšpunktā, c) punkta 2. apakšpunktā, c) punkta 10. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā, f) punkta 8. un 9. apakšpunktā, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā un g) punkta 2. apakšpunktā, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) punkta otrajā daļā, 10. panta 5. punktā, A pielikuma a) punktā, b) punkta 3. apakšpunktā, c) punkta 2. apakšpunktā, c) punkta 10. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā, f) punkta 8. un 9. apakšpunktā, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā un g) punkta 2. apakšpunktā, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
Grozījums Nr. 102
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
18.a pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 4. panta 2. punktu, 10. pantu, A pielikuma a) punktu, b) punkta 3. apakšpunktu, c) punkta 2. apakšpunktu, c) punkta 10. apakšpunktu, d) punkta 2. apakšpunktu, f) punkta 8. un 9. apakšpunktu, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktu un d) punkta 2. apakšpunktu, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktu, d) punkta 2. apakšpunktu un g) punkta 2. apakšpunktu, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktu un d) punkta 2. apakšpunktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) punkta otro daļu, 10. panta 5. punktu, A pielikuma a) punktu, b) punkta 3. apakšpunktu, c) punkta 2. apakšpunktu, c) punkta 10. apakšpunktu, d) punkta 2. apakšpunktu, f) punkta 8. un 9. apakšpunktu, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktu un d) punkta 2. apakšpunktu, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktu, d) punkta 2. apakšpunktu un g) punkta 2. apakšpunktu, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktu un d) punkta 2. apakšpunktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 103
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – ii apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
A pielikums – b punkts – 3. apakšpunkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par citu novērojamo vienību izmantošanu.”;
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot iespēju izmantot citas novērojamās vienības.”
Grozījums Nr. 104
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – iii apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
A pielikums – c punkts – 2. apakšpunkts
“2. Informāciju par ārējam tirgum paredzētas produkcijas izlaides cenām (Nr. 312) un importa cenām (Nr. 340) var apkopot, izmantojot vienības vērtības ražojumiem, kuru izcelsme ir ārējā tirdzniecībā vai citos avotos, tikai gadījumos, kad salīdzinājumā ar specifisku informāciju par cenām ievērojami nepazeminās kvalitāte. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par nosacījumiem vajadzīgās datu kvalitātes nodrošināšanai.”
“2. Informāciju par ārējam tirgum paredzētas produkcijas izlaides cenām (Nr. 312) un importa cenām (Nr. 340) var apkopot, izmantojot vienības vērtības ražojumiem, kuru izcelsme ir ārējā tirdzniecībā vai citos avotos, tikai gadījumos, kad salīdzinājumā ar specifisku informāciju par cenām ievērojami nepazeminās kvalitāte. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot nosacījumus vajadzīgās datu kvalitātes nodrošināšanai.”
Grozījums Nr. 105
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – vi apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
A pielikums – d punkts – 2. apakšpunkts
“2. Pie tam ražošanas mainīgo lielumu (Nr. 110.) un nostrādāto stundu mainīgo lielumu (Nr. 220.) nosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;
“2. Pie tam ražošanas mainīgo lielumu (Nr. 110) un nostrādāto stundu mainīgo lielumu (Nr. 220) nosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;
Grozījums Nr. 106
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – vii apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
A pielikums – f punkts – 8. apakšpunkts
“8. Attiecībā uz importa cenu mainīgo lielumu (Nr. 340) Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai paredzētu noteikumus par Eiropas izlases shēmas piemērošanu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā.”;
“8. Attiecībā uz importa cenu mainīgo lielumu (Nr. 340) Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz minētās regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par Eiropas izlases shēmas piemērošanu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā.”;
Grozījums Nr. 107
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – viii apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
A pielikums – f punkts – 9. apakšpunkts
“9. Mainīgie lielumi par ārējo tirgu (Nr. 122 un 312) jānosūta atbilstoši sadalījumam eurozonā un ārpus eurozonas. Šo sadalījumu piemēro visai rūpniecības nozarei, kas definēta kā NACE 2. red. B līdz E sadaļa, RPG, NACE 2. red. sadaļa (viens burts) un nodaļas divu ciparu līmenis. Mainīgajam lielumam Nr. 122 nav nepieciešama informācija par NACE 2. red. D un E sadaļu. Turklāt importa cenu mainīgais lielums (Nr. 340) jānosūta saskaņā ar sadalījumu eurozonā un ārpus eurozonas. Šo sadalījumu piemēro visai rūpniecības nozarei, kas noteikta kā CPA B līdz E sadaļa, RPG, CPA sadaļas (1 burts) un nodaļas 2 ciparu līmenis. Attiecībā uz sadalījumu eurozonā un ārpus eurozonas Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai paredzētu noteikumus par Eiropas izlases shēmu piemērošanu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Eiropas izlases shēma var ierobežot importa cenu mainīgā lieluma darbības jomu, attiecinot to uz ražojumu importu no tādām valstīm, kuras ir ārpus eurozonas. Dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, mainīgo lielumu Nr. 122, 312 un 340 sadalījums eurozonā un ārpus tās nav jānosūta.”;
“9. Mainīgie lielumi par ārējo tirgu (Nr. 122 un 312) jānosūta atbilstoši iedalījumam eurozonā un ārpus eurozonas. Šo iedalījumu piemēro visai rūpniecības nozarei, kas definēta kā NACE 2. red. B līdz E sadaļa, RPG, NACE 2. red. sadaļa (viens burts) un nodaļas divu ciparu līmenis. Mainīgajam lielumam Nr. 122 nav nepieciešama informācija par NACE 2. red. D un E sadaļu. Turklāt importa cenu mainīgais lielums (Nr. 340) jānosūta saskaņā ar iedalījumu eurozonā un ārpus eurozonas. Šo iedalījumu piemēro visai rūpniecības nozarei, kas noteikta kā CPA B līdz E sadaļa, RPG, CPA sadaļas (1 burts) un nodaļas 2 ciparu līmenis. Attiecībā uz iedalījumu eurozonā un ārpus eurozonas Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par Eiropas izlases shēmu piemērošanu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Eiropas izlases shēma var ierobežot importa cenu mainīgā lieluma darbības jomu, attiecinot to uz ražojumu importu no tādām valstīm, kuras ir ārpus eurozonas. Dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, mainīgo lielumu Nr. 122, 312 un 340 iedalījums eurozonā un ārpus eurozonas nav jānosūta.”
Grozījums Nr. 108
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 7. punkts – i apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
B pielikums – b punkts – 4. apakšpunkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par citu novērojamo vienību izmantošanu.”;
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot iespēju izmantot citas novērojamās vienības.”
Grozījums Nr. 109
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 7. punkts – iv apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
B pielikums – d punkts – 2. apakšpunkts
Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;
Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;
Grozījums Nr. 110
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – i apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
C pielikums – b punkts – 2. apakšpunkts
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par citu novērojamo vienību izmantošanu.”;
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot iespēju izmantot citas novērojamās vienības.”;
(Virsrakstā sniegtā atsauce, kas attiecas uz pielikumu (“I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – i apakšpunkts”) atbilst Komisijas priekšlikumā sniegtajai atsaucei “I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 9. punkts – i apakšpunkts”. Šī neatbilstība radusies nepareizas numerācijas dēļ Komisijas priekšlikumā — I pielikuma VII daļas 57. punkta 4. daļā trūkst 8. punkta).
Grozījums Nr. 111
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – iii apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
C pielikums – c punkts – 4. apakšpunkts
iii)  pielikuma c) punkta 4. apakšpunkta pēdējo daļu svītro;
iii)  pielikuma c) punkta 4. apakšpunkta trešo daļu svītro;
(Virsrakstā sniegtā atsauce, kas attiecas uz pielikumu (“I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – iii apakšpunkts”) atbilst Komisijas priekšlikumā sniegtajai atsaucei “I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 9. punkts – iii apakšpunkts”. Šī neatbilstība radusies nepareizas numerācijas dēļ Komisijas priekšlikumā — I pielikuma VII daļas 57. punkta 4. daļā trūkst 8. punkta).
Grozījums Nr. 112
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – iv apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
C pielikums – d punkts – 2. apakšpunkts
“2. Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120.) un pārdošanas apjoma mainīgais lielums (Nr. 123.) jānosūta arī formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;
“2. Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) un pārdošanas apjoma mainīgais lielums (Nr. 123) jānosūta arī formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;
(Virsrakstā sniegtā atsauce, kas attiecas uz pielikumu (“I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – iv apakšpunkts”) atbilst Komisijas priekšlikumā sniegtajai atsaucei “I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 9. punkts – iv apakšpunkts”. Šī neatbilstība radusies nepareizas numerācijas dēļ Komisijas priekšlikumā — I pielikuma VII daļas 57. punkta 4. daļā trūkst 8. punkta).
Grozījums Nr. 113
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – v apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
C pielikums – g punkts – 2. apakšpunkts
“2. Mainīgos lielumus apgrozījumam (Nr. 120.) un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 330/123.) nosūta viena mēneša laikā saskaņā ar šā pielikuma f) punkta 3. apakšpunktā noteikto detalizācijas pakāpi. Dalībvalstis var izvēlēties piedalīties mainīgajos lielumos apgrozījumam un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 120. un 330/123.) ar piešķīrumiem saskaņā ar Eiropas izlases shēmu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, paredzot noteikumus par Eiropas izlases shēmas piešķīrumiem.”
“2. Mainīgos lielumus apgrozījumam (Nr. 120) un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 330/123) nosūta viena mēneša laikā saskaņā ar šā pielikuma f) punkta 3. apakšpunktā noteikto detalizācijas pakāpi. Dalībvalstis var izvēlēties piedalīties mainīgajos lielumos apgrozījumam un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 120 un 330/123) ar piešķīrumiem saskaņā ar Eiropas izlases shēmu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par Eiropas izlases shēmas piešķīrumiem.”
(Virsrakstā sniegtā atsauce, kas attiecas uz pielikumu (“I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – v apakšpunkts”) atbilst Komisijas priekšlikumā sniegtajai atsaucei “I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 9. punkts – v apakšpunkts”. Šī neatbilstība radusies nepareizas numerācijas dēļ Komisijas priekšlikumā — I pielikuma VII daļas 57. punkta 4. daļā trūkst 8. punkta).
Grozījums Nr. 114
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 9. punkts – i apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
D pielikums – b punkts – 2. apakšpunkts
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par citu novērojamo vienību izmantošanu.”;
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot iespēju izmantot citas novērojamās vienības.”;
(Virsrakstā sniegtā atsauce, kas attiecas uz pielikumu (“I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 9. punkts – i apakšpunkts”) atbilst Komisijas priekšlikumā sniegtajai atsaucei “I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 10. punkts – i apakšpunkts”. Šī neatbilstība radusies nepareizas numerācijas dēļ Komisijas priekšlikumā — I pielikuma VII daļas 57. punkta 4. daļā trūkst 8. punkta).
Grozījums Nr. 115
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 9. punkts – iv apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1165/98
D pielikums – d punkts – 2. apakšpunkts
“2. Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;
“2. Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;
(Virsrakstā sniegtā atsauce, kas attiecas uz pielikumu (“I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 9. punkts – iv apakšpunkts”) atbilst Komisijas priekšlikumā sniegtajai atsaucei “I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 10. punkts – iv apakšpunkts”. Šī neatbilstība radusies nepareizas numerācijas dēļ Komisijas priekšlikumā — I pielikuma VII daļas 57. punkta 4. daļā trūkst 8. punkta).
Grozījums Nr. 116
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 58. punkts – 1. daļa
Lai pielāgotu Regulu (EK) Nr. 530/1999 nolūkā ņemt vērā ekonomikas un tehnikas attīstību, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai minēto regulu papildinātu ar sniedzamās informācijas noteikšanu un sadalījumu, kā arī ar kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Lai pielāgotu Regulu (EK) Nr. 530/1999 nolūkā ņemt vērā ekonomikas un tehnikas attīstību, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz minētās regulas papildināšanu ar sniedzamās informācijas noteikšanu un sadalījumu, kā arī ar statistikas datu kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Grozījums Nr. 117
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 58. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 530/1999
6. pants – 3. punkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu par saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu sniedzamās informācijas noteikšanu un sadalījumu. Šos deleģētos aktus pieņem katram pārskata laikposmam vismaz deviņus mēnešus pirms pārskata laikposma sākuma.”;
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, precizējot saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu sniedzamās informācijas noteikšanu un sadalījumu. Šos deleģētos aktus pieņem katram pārskata laikposmam vismaz deviņus mēnešus pirms pārskata laikposma sākuma.”;
Grozījums Nr. 118
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 58. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 530/1999
10. pants – 3. punkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu par kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem. Šos deleģētos aktus pieņem katram pārskata laikposmam vismaz deviņus mēnešus pirms pārskata laikposma sākuma.”;
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, precizējot statistikas datu kvalitātes izvērtēšanas kritērijus. Šos deleģētos aktus pieņem katram pārskata laikposmam vismaz deviņus mēnešus pirms pārskata laikposma sākuma.”;
Grozījums Nr. 119
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 58. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 530/1999
10.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 3. punktā un 10. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 3. punktā un 10. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 120
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 58. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 530/1999
10.a pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 6. panta 3. punktu un 10. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 6. panta 3. punktu un 10. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 121
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 59. punkts – 4. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 2150/2002 īstenošanai saistībā ar rezultātu sagatavošanu, atbilstošu kārtību rezultātu nosūtīšanai un kvalitātes ziņojumu saturu, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 2150/2002 īstenošanai saistībā ar rezultātu sagatavošanu, atbilstošu kārtību rezultātu nosūtīšanai un kvalitātes ziņojumu struktūru un sīki izstrādātu kārtību, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
Grozījums Nr. 122
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 59. punkts – 5. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 2150/2002
1. pants – 5. punkts
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.b pantu, izveidojot atbilstības tabulu starp šīs regulas III pielikumā ietverto statistikas nomenklatūru un atkritumu sarakstu, kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK*.
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, izveidojot atbilstības tabulu starp šīs regulas III pielikumā ietverto statistikas nomenklatūru un atkritumu sarakstu, kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK*.
____________________
____________________
* Komisijas Lēmums (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.).”
* Komisijas 2000. gada 3. maija Lēmums, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.).”
Grozījums Nr. 123
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 59. punkts – 5. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2150/2002
3. pants – 1. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.b pantu, paredzot kvalitātes un precizitātes nosacījumus.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot kvalitātes un precizitātes nosacījumus.”;
Grozījums Nr. 124
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 59. punkts – 5. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2150/2002
5.a pants – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.b pantu par pielāgošanu ekonomikas un tehnikas attīstībai datu savākšanā un statistiskā apstrādē, kā arī rezultātu apstrādē un nosūtīšanā, un par pielikumos uzskaitīto specifikāciju pielāgošanu.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.b pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, pielāgojot to ekonomikas un tehnikas attīstībai datu savākšanā un statistiskā apstrādē, kā arī rezultātu apstrādē un nosūtīšanā, un pielāgojot pielikumos uzskaitītās specifikācijas.
Grozījums Nr. 125
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 59. punkts – 5. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2150/2002
5.b pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 1. panta 5. punktā, 3. panta 1. un 4. punktā un 5.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 1. panta 5.punktā, 3.panta 1. un 4. punktā un 5.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 126
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 59. punkts – 5. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 2150/2002
6. pants – 1. daļa – c punkts
c)  noteiktu kvalitātes ziņojumu saturu, kā minēts I pielikuma 7. iedaļā un II pielikuma 7. iedaļā.
c)  noteiktu kvalitātes ziņojumu struktūru un sīki izstrādātu kārtību, kā minēts I pielikuma 7. iedaļā un II pielikuma 7. iedaļā.
Grozījums Nr. 127
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 60. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 437/2003
5. pants – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai noteiktu citus precizitātes standartus.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot citus precizitātes standartus.
Grozījums Nr. 128
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 60. punkts – 3. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 437/2003
10.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā un 5. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā un 5. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 129
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 1. daļa – 3.a ievilkums (jauns)
–  papildinātu minēto regulu, pieņemot pasākumus par datu sniegšanu saistībā ar priekšizpēti.
Grozījums Nr. 130
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 3. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 450/2003 īstenošanai saistībā ar kvalitātes ziņojuma saturu, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 450/2003 īstenošanai saistībā ar kvalitātes ziņojuma struktūru un detalizētu sagatavošanas kārtību, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
Grozījums Nr. 131
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 450/2003
2. pants – 4. punkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai ieviestu grozījumus nolūkā pārstrādāt indeksa tehnisko specifikāciju un pārskatīt svēruma struktūru.”;
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu pielikumu nolūkā pārstrādāt indeksa tehnisko specifikāciju un pārskatīt svēruma struktūru.”;
Grozījums Nr. 132
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 450/2003
3. pants – 2. punkts
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai ieviestu grozījumus nolūkā iekļaut šīs regulas darbības jomāNACE 2. red. O–S iedaļā noteiktās saimnieciskās darbības, ņemot vērā 10. pantā definēto priekšizpēti.”;
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu šo regulu nolūkā iekļaut šīs regulas darbības jomā NACE 2. red. O–S iedaļā noteiktās saimnieciskās darbības, ņemot vērā 10. pantā paredzēto priekšizpēti.”;
Grozījums Nr. 133
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 450/2003
4. pants – 1. punkts – 1. daļa
Ņemot vērā ieguldījumu kopējā nodarbinātībā un darbaspēka izmaksās Savienības un valsts līmenī, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai identificētu NACE 2. red. iedaļās un tālākajos iedalījumos definētās saimnieciskās darbības, kurās dati ir jāiedala, nepārsniedzot NACE 2. red. iedalījumu līmeni (divu ciparu līmenis) vai līmeņu grupējumus, ņemot vērā ekonomikas un sociālo attīstību.
Ņemot vērā ieguldījumu kopējā nodarbinātībā un darbaspēka izmaksās Savienības un valsts līmenī, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu nolūkā izveidot to saimniecisko darbību iedalījumu, kuras definētas NACE 2. red. iedaļās un tālākajos iedalījumos un kurās dati ir jāiedala, nepārsniedzot NACE 2. red. iedalījumu līmeni (divu ciparu līmenis) vai līmeņu grupējumus, ņemot vērā ekonomikas un sociālo attīstību.
Grozījums Nr. 134
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 450/2003
4. pants – 2. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai noteiktu minētās saimnieciskās darbības, ņemot vērā 10. pantā definēto priekšizpēti.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot minētās saimnieciskās darbības un ņemot vērā 10. pantā paredzēto priekšizpēti.
Grozījums Nr. 135
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 450/2003
4. pants – 3. punkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu par ķēžu indeksa aprēķināšanai piemērojamās metodoloģijas noteikšanu.”;
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, izveidojot ķēžu indeksa aprēķināšanai piemērojamo metodoloģiju.”;
Grozījums Nr. 136
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 450/2003
8. pants – 1. punkts
“1. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 11.a pantu pieņemt deleģētos aktus par atsevišķu kvalitātes kritēriju noteikšanu. Pārsūtītajiem pašreizējiem un iepriekšējiem datiem ir jāatbilst šiem kvalitātes kritērijiem.”;
“1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot atsevišķus kvalitātes kritērijus. Pārsūtītajiem pašreizējiem un iepriekšējiem datiem ir jāatbilst šiem kvalitātes kritērijiem.”;
Grozījums Nr. 137
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 450/2003
8. pants – 2. punkts
“2. Sākot ar 2003. gadu, dalībvalstīm ir Komisijai jāsniedz ikgadēji kvalitātes ziņojumi. Ziņojumu saturu Komisija nosaka ar īstenošanas aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru:”;
“2. Sākot ar 2003. gadu, dalībvalstīm ir Komisijai jāsniedz ikgadēji kvalitātes ziņojumi. Ziņojumu struktūru un detalizētu sagatavošanas kārtību Komisija nosaka ar īstenošanas aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru:”;
Grozījums Nr. 138
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 450/2003
9. pants
4a)  regulas 9. pantu svītro.
Grozījums Nr. 139
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 450/2003
10. pants – 5. punkts
“5. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem pasākumus saskaņā ar priekšizpētes rezultātiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru. Šajos pasākumos ievēro izmaksu lietderības principu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 223/2009 2. pantā, ietverot respondentu noslogojuma samazināšanu.”;
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu saistībā ar šā panta 2. punktā minēto datu sniegšanu par šajā pantā minētās priekšizpētes rezultātiem. Šajos deleģētajos aktos ievēro izmaksu lietderības principu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 223/2009 2. pantā, ietverot respondentu noslogojuma samazināšanu.”;
Grozījums Nr. 140
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 450/2003
11.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 4. punktā, 3. panta 2. punktā un 4pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 4. punktā, 3. panta 2. punktā, 4. panta 1., 2. un 3. punktā, 8. panta 1. punktā un 10panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 141
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 450/2003
11.a pants – 3. punkts
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 4. punktā, 3. panta 2. punktā un 4pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 4. punktā, 3. panta 2. punktā, 4. panta 1., 2. un 3punktā, 8. panta 1. punktā un 10. panta 5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
Grozījums Nr. 142
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 450/2003
11.a pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 2. panta 4. punktu, 3. panta 2. punktu un 4. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 2. panta 4. punktu, 3. panta 2. punktu, 4. panta 1., 2. un 3. punktu, 8. panta 1. punktu un 10. panta 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 143
Regulas priekšlikums
I pielikums – VI daļa – 62. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 808/2004
8.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 144
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums
–  grozītu minēto regulu nolūkā pielāgot Savienības kopsummas procentuālo īpatsvaru;
–  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
Grozījums Nr. 145
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 3. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1161/2005
2. pants – 2. punkts
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, lai noteiktu grafiku kodu P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 un B.4G iesniegšanai un pieņemtu jebkādus lēmumus prasīt pielikumā uzskaitīto darījumu iedalījumu pa partnersektoriem. Šādus lēmumus pieņem tikai pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 9. pantu ir Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegusi ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.”;
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot grafiku kodu P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 un B.4G iesniegšanai un prasot pielikumā uzskaitīto darījumu iedalīšanu pa partnersektoriem. Šādus deleģētos aktus pieņem tikai pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 9. pantu ir Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegusi ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.”;
Grozījums Nr. 146
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 3. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1161/2005
2. pants – 5. punkts
ba)  panta 5. punktu svītro;
Grozījums Nr. 147
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1161/2005
3. pants – 3. punkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, lai grozītu šā panta 1. punktu attiecībā uz Savienības kopsummas procentuālo īpatsvaru.”;
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu šā panta 1. punktu nolūkā pielāgot Savienības kopsummas procentuālo īpatsvaru (1 %).”;
Grozījums Nr. 148
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1161/2005
6. pants – 1. punkts – 1. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, lai pieņemtu kopējus kvalitātes standartus.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot kopējus kvalitātes standartus.”;
Grozījums Nr. 149
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1161/2005
7.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 2. un 4. punktā, 3. panta 3. punktā un 6. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 2. un4. punktā, 3. panta 3. punktā un 6. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 150
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1161/2005
7.a pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 2. panta 2. un 4. punktu, 3. panta 3. punktu un 6. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 2. panta 2. un 4. punktu, 3. panta 3. punktu un 6. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 151
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1552/2005
5. pants – 2. punkts – 2. daļa
Turklāt Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai paplašinātu šo definīciju, ja šāda paplašināšana būtiski uzlabotu pārskata rezultātu reprezentativitāti un kvalitāti attiecīgajās dalībvalstīs.
Turklāt Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot minētās definīcijas paplašinājumu, ja šāds paplašinājums būtiski uzlabotu pārskata rezultātu reprezentativitāti un kvalitāti attiecīgajās dalībvalstīs.
Grozījums Nr. 152
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1552/2005
7. pants – 3. punkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai noteiktu prasības attiecībā uz izlasi un precizitāti un šo prasību ievērošanai nepieciešamos izlases apjomus, īpašus norādījumus par NACE 2. red. izmantošanu un lieluma kategorijas, kurās var iedalīt iegūtos rezultātus.”;
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot prasības attiecībā uz izlasi un precizitāti un šo prasību ievērošanai nepieciešamos izlases apjomus, īpašus norādījumus par NACE 2. red. izmantošanu un lieluma kategorijas, kurās var iedalīt iegūtos rezultātus.”;
Grozījums Nr. 153
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1552/2005
8. pants – 2. punkts
“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu par konkrētiem datiem, kas jāvāc attiecībā uz uzņēmumiem, kuri piedāvā arodmācības, un uzņēmumiem, kuri tās nepiedāvā, kā arī dažādiem arodmācību veidiem.”;
“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildinājumu, nosakot konkrētus datus, kas jāvāc attiecībā uz uzņēmumiem, kuri piedāvā arodmācības, un uzņēmumiem, kuri tās nepiedāvā, kā arī dažādiem arodmācību veidiem.”;
Grozījums Nr. 154
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1552/2005
9. pants – 4. punkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, nosakot, kādas ir kvalitātes prasības datiem par uzņēmumos notiekošajām arodmācībām, kuri ir jāvāc un jāpārsūta Eiropas statistikas vajadzībām, un visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērtētu vai uzlabotu datu kvalitāti.”;
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot, kādas ir kvalitātes prasības datiem par uzņēmumos notiekošajām arodmācībām, kuri ir jāvāc un jāpārsūta Eiropas statistikas vajadzībām, un pieņemot visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērtētu vai uzlabotu datu kvalitāti.”;
Grozījums Nr. 155
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1552/2005
9. pants – 5. punkts
“5. Komisija ar īstenošanas aktu nosaka 2. punktā minēto kvalitātes ziņojumu struktūru. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru.”;
“5. Izstrādājot 2. punktā minēto kvalitātes ziņojumu, dalībvalstis ievēro kvalitātes prasības un jebkādus citus pasākumus, kas noteikti saskaņā ar 4. punktu. Lai novērtētu nosūtīto datu kvalitāti, tās izmanto formātu, ko Komisija nosaka, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru.”;
Grozījums Nr. 156
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1552/2005
10. pants – 2. punkts
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai noteiktu pirmo apsekojuma gadu, par ko jāvāc dati.”;
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pirmo apsekojuma gadu, par ko jāvāc dati.”;
Grozījums Nr. 157
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1552/2005
13.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 2. punktā, 7. panta 3. punktā, 8. panta 2. punktā, 9. panta 4. punktā, 10. panta 2. punktā un 13. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 2. punktā, 7. panta 3. punktā, 8. panta 2. punktā, 9. panta 4. punktā, 10. panta 2. punktā un 13. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 158
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 66. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 458/2007
7. pants – 3. punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, nosakot pirmo gadu, kad ir jāvāc pilni dati, un pieņemot pasākumus saistībā ar attiecīgo datu sīki izstrādātu klasifikāciju un izmantojamajām definīcijām.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pirmo gadu, kad ir jāvāc pilni dati, un pieņemot pasākumus saistībā ar attiecīgo datu sīki izstrādātu klasifikāciju un izmantojamajām definīcijām.
Grozījums Nr. 159
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 66. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 458/2007
7.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 7. panta 3. punktā un I pielikuma 1.1.2.4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 7. panta 3. punktā un I pielikuma 1.1.2.4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 160
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 1. daļa
Lai Regulu (EK) Nr. 716/2007 pielāgotu ekonomikas un tehnikas attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu I un II pielikumā ietvertās definīcijas un III pielikumā noteiktos detalizētas informācijas līmeņus un lai minēto regulu papildinātu ar pasākumiem saistībā ar iekšējo un ārējo statistiku par ārvalstu saistītiem uzņēmumiem.
Lai Regulu (EK) Nr. 716/2007 pielāgotu ekonomikas un tehnikas attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz I un II pielikumā ietverto definīciju un III pielikumā noteiktā detalizētas informācijas līmeņa grozīšanu un minētās regulas papildināšanu ar pasākumiem saistībā ar iekšējo un ārējo statistiku par ārvalstu saistītiem uzņēmumiem un kopējiem kvalitātes standartiem.
Grozījums Nr. 161
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 4. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 716/2007
5. pants – 4. punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par vajadzīgajiem pasākumiem saistībā ar iekšējo un ārējo statistiku par ārvalstu saistītiem uzņēmumiem, pamatojoties uz ievadpētījumiem secinājumiem.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot vajadzīgos pasākumus saistībā ar iekšējo un ārējo statistiku par ārvalstu saistītiem uzņēmumiem, pamatojoties uz ievadpētījumu secinājumiem.
Grozījums Nr. 162
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 4. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 716/2007
6. pants – 3. punkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, lai pieņemtu kopējus kvalitātes standartus.”;
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot 1. punktā minētos kopējos kvalitātes standartus.”;
Grozījums Nr. 163
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 4. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (EK) Nr. 716/2007
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
“c) noteikt kvalitātes ziņojumu saturu un regularitāti.”;
“c) noteikt 6. panta 2. punktā minēto kvalitātes ziņojumu struktūru, detalizētu sagatavošanas kārtību un regularitāti.”;
Grozījums Nr. 164
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 4. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 716/2007
9.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 2. pantā, 5. panta 4. punktā un 6. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta otrajā daļā, 5. panta 4. punktā un 6. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 165
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 4. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 716/2007
9.a pants – 3. punkts
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. pantā, 5. panta 4. punktā un 6. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta otrajā daļā, 5. panta 4. punktā un 6. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
Grozījums Nr. 166
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 4. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 716/2007
9.a pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 2. pantu, 5. panta 4. punktu un 6. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 2. panta otro daļu, 5.  panta 4. punktu un 6. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 167
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 68. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 862/2007
9.a pants – 2. daļa – ievaddaļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai:
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, lai:
Grozījums Nr. 168
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 68. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 862/2007
10.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 9.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 9.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 169
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 69. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1445/2007
3. pants – 1.a punkts
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai grozītu definīcijas un pamatpozīciju sarakstu II pielikumā nolūkā ņemt vērā ekonomikas un tehnikas attīstību, ciktāl tas dalībvalstīm nerada nesamērīgu izmaksu palielinājumu.”
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai grozītu pirmajā daļā noteiktās definīcijas un pamatpozīciju sarakstu II pielikumā nolūkā ņemt vērā ekonomikas un tehnikas attīstību, ciktāl tas dalībvalstīm nerada nesamērīgu izmaksu palielinājumu.”
Grozījums Nr. 170
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 69. punkts – 3. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1445/2007
7. pants – 4. punkts
“4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu par kvalitātes kontroles pamatā esošajiem kopējiem kritērijiem.”;
“4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot 1. punktā minētās kvalitātes kontroles pamatā esošos kopējos kritērijus.”;
Grozījums Nr. 171
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 69. punkts – 3. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1445/2007
7. pants – 5. punkts
“5. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem I pielikuma 5.3. punktā minēto kvalitātes ziņojumu struktūru. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto procedūru.”;
“5. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka kvalitātes ziņojumu struktūru un detalizētu sagatavošanas kārtību, kā minēts 3. punktā un norādīts I pielikuma 5.3. punktā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto procedūru.”;
Grozījums Nr. 172
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 69. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1445/2007
10.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 3. pantā un 7. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta otrajā daļā un 7. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 173
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 69. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1445/2007
10.a pants – 3. punkts
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. pantā un 7. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta otrajā daļā un 7. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
Grozījums Nr. 174
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 69. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1445/2007
10.a pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 3. pantu un 7. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 3. panta otro daļu un 7. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 175
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 1. daļa
Lai Regulu (EK) Nr. 177/2008 pielāgotu ekonomikas un tehnikas attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas pielikumā ietverto reģistra pozīciju sarakstu, to definīcijas un to nepārtrauktības noteikumus un lai minēto regulu papildinātu ar kopējiem kvalitātes standartiem un noteikumiem par reģistru atjaunināšanu, kā arī lai noteiktu, kādā mērā konkrēti uzņēmumi un uzņēmumu grupas ir jāietver reģistros, norādot vienības, kas atbilst lauksaimniecības statistikas vienībām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Lai Regulu (EK) Nr. 177/2008 pielāgotu ekonomikas un tehnikas attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas pielikumā ietverto reģistra pozīciju sarakstu, to definīcijas un to nepārtrauktības noteikumus un lai minēto regulu papildinātu ar kopējiem uzņēmējdarbības reģistru kvalitātes standartiem un noteikumiem par reģistru atjaunināšanu, kā arī lai noteiktu, kādā mērā konkrēti uzņēmumi un uzņēmumu grupas ir jāietver reģistros, norādot vienības, kas atbilst lauksaimniecības statistikas vienībām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Grozījums Nr. 176
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 177/2008
3. pants – 6. punkts
“6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai noteiktu, ciktāl uzņēmumus, kur nodarbināts mazāk nekā pusslodzes darbinieks, un uzņēmumu grupas, kur ir vienīgi rezidenti un kam nav statistiskas nozīmes dalībvalstīs, iekļauj reģistros, un lai noteiktu vienību definīciju atbilstoši lauksaimniecības statistikas vienībām.”;
“6. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot, ciktāl uzņēmumus, kur nodarbināts mazāk nekā pusslodzes darbinieks, un uzņēmumu grupas, kur ir vienīgi rezidenti un kam nav statistiskas nozīmes dalībvalstīs, iekļauj reģistros, un nosakot vienību definīciju atbilstoši lauksaimniecības statistikas vienībām.”;
Grozījums Nr. 177
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 177/2008
6. pants – 3. punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai pieņemtu kopējus kvalitātes standartus.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot 1. punktā minētos kopējos uzņēmējdarbības reģistru kvalitātes standartus.
Grozījums Nr. 178
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 177/2008
6. pants – 3. punkts – 2. daļa
Komisija ar īstenošanas aktu pieņem lēmumus par kvalitātes ziņojumu saturu un periodiskumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto procedūru.
Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem lēmumus par 2. punktā minēto kvalitātes ziņojumu struktūru, detalizētu sagatavošanas kārtību un periodiskumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto procedūru.
Grozījums Nr. 179
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 177/2008
8. pants – 3. punkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai pieņemtu noteikumus par reģistru atjaunināšanu.”;
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par reģistru atjaunināšanu.”;
Grozījums Nr. 180
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 177/2008
15.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 6. punktā, 5. panta 2. punktā, 6. panta 3. punktā un 8. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 6. punktā, 5. panta 2. punktā, 6. panta 3. punktā un 8. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 181
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 177/2008
15.a pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 3. panta 6. punktu, 5. panta 2. punktu, 6. panta 3. punktu un 8. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 3. panta 6. punktu, 5. panta 2. punktu, 6. panta 3. punktu un 8. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 182
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
3. pants – 4. punkts – 1. daļa
“Šā panta 2. punkta j) apakšpunktā minētā elastīgā moduļa izmantošanu plāno ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par tā piemērošanas jomu, raksturlielumu sarakstu, pārskata periodu, aptveramajām darbībām un kvalitātes prasībām. Deleģēto aktu pieņem vismaz 12 mēnešus pirms pārskata laikposma sākuma. Komisija arī precizē, cik nepieciešama ir informācija un kā datu vākšana ietekmē slogu uzņēmumiem un izmaksas dalībvalstīm.”;
“Šā panta 2. punkta j) apakšpunktā minētā elastīgā moduļa izmantošanu plāno ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot elastīgā moduļa darbības jomu, raksturlielumu sarakstu, pārskata periodu, aptveramās darbības un kvalitātes prasības. Deleģēto aktu pieņem vismaz 12 mēnešus pirms pārskata laikposma sākuma. Komisija arī precizē, cik nepieciešama ir informācija un kā datu vākšana ietekmē slogu uzņēmumiem un izmaksas dalībvalstīm.”;
Grozījums Nr. 183
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
4. pants – 4. punkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par pasākumiem, kas ir vajadzīgi, pamatojoties uz ievadpētījumu izvērtējumu.”;
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pasākumus, kas ir vajadzīgi, pamatojoties uz ievadpētījumu izvērtējumu.”;
Grozījums Nr. 184
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
7. pants – 2. punkts
“2. Lai varētu apkopot kopējos datus par Savienību, dalībvalstis apkopo valstu rezultātu sastāvdaļas atbilstoši NACE 2. red. līmeņiem, kā noteikts šīs regulas pielikumos vai deleģētajos aktos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu.”;
“2. Nolūkā apkopot kopējos datus par Savienību, dalībvalstis apkopo valstu rezultātu sastāvdaļas atbilstoši NACE 2.red. līmeņiem, kā noteikts šīs regulas pielikumos vai deleģētajos aktos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot attiecīgos NACE 2. red. līmeņus.”;
Grozījums Nr. 185
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
8. pants – 2. punkts – 1. daļa
Rezultātus nosūta pienācīgā tehniskā formātā termiņā, kas sākas pēc pārskata perioda beigām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par pārskata periodu 3. panta 2. punkta a) līdz h) un j) apakšpunktā paredzētajiem moduļiem, un šis periods nav ilgāks par 18 mēnešiem. Saskaņā ar IX pielikuma 9. iedaļu 3. panta 2. punkta i) apakšpunktā paredzētajam modulim termiņš nepārsniedz 30 vai 18 mēnešus. Turklāt nelielu daudzumu provizorisko rezultātu nosūta tādā termiņā pēc pārskata perioda beigām, kas saskaņā ar minēto procedūru noteikts 3. panta 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā paredzētajiem moduļiem un nav ilgāks par 10 mēnešiem.
Rezultātus nosūta pienācīgā tehniskā formātā termiņā, kas sākas pēc pārskata perioda beigām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, precizējot pārskata periodu 3. panta 2. punkta a) līdz h) un j) apakšpunktā paredzētajiem moduļiem, un šis periods nav ilgāks par 18 mēnešiem. Saskaņā ar IX pielikuma 9. iedaļu 3. panta 2. punkta i) apakšpunktā paredzētajam modulim termiņš nepārsniedz 30 vai 18 mēnešus. Turklāt nelielu daudzumu provizorisko rezultātu nosūta termiņā pēc pārskata perioda beigām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, precizējot minēto termiņu 3. panta 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā paredzētajiem moduļiem, un šis termiņš nav ilgāks par 10 mēnešiem.
Grozījums Nr. 186
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
8. pants – 3. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par CETO zīmes noteikumu pārskatīšanu un dalībvalstu grupēšanu līdz 2013. gada 29. aprīlim un reizi piecos gados pēc tam.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pārskatot CETO zīmes un dalībvalstu grupēšanas noteikumus līdz 2013. gada 29. aprīlim un reizi piecos gados pēc tam.”;
Grozījums Nr. 187
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
11.a pants – ievaddaļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par:
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz:
Grozījums Nr. 188
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
11.b pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā, 4. panta 4. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 2. un 3. punktā, 11.a pantā, I pielikuma 5. un 6. iedaļā, 8. iedaļas 1. un 2. apakšiedaļā un 6. iedaļā, II, III un IV pielikumā, VI pielikuma 7. iedaļā, VIII pielikuma 3. iedaļā un 4. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļā, IX pielikuma 8. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļā un 10. iedaļas 2. apakšiedaļā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā, 4. panta 4. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 2. un 3. punktā, 11.a pantā, I pielikuma 5., 6. iedaļā un 8. iedaļas 1. un 2. apakšiedaļā, II, III un IV pielikuma 6. iedaļā, VI pielikuma 7. iedaļā, VIII pielikuma 3. iedaļā un 4. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļā un IX pielikuma 8. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļā un 10. iedaļas 2. apakšiedaļā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 189
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
11.b pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 4. panta 4. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 2. un 3. punktu, 11.a pantu, I pielikuma, 5. un 6. iedaļu, 8. iedaļas 1. un 2. apakšiedaļu un 6 iedaļu, II, III un IV pielikumu, VI pielikuma 7. iedaļu, VIII pielikuma 3. iedaļu un 4. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļu, kā arī IX pielikuma 8. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļu un 10. iedaļas 2. apakšiedaļu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 4. panta 4. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 2. un 3. punktu, 11.a pantu, I pielikuma 5. un 6. iedaļu un 8. iedaļas 1. un 2. apakšiedaļu, II, III un IV pielikuma 6. iedaļu, VI pielikuma 7. iedaļu, VIII pielikuma 3. iedaļu un 4. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļu, kā arī IX pielikuma 8. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļu un 10. iedaļas 2. apakšiedaļu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 190
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
I pielikums – 5. iedaļa – 1. daļa
Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika, ir 2008. kalendārais gads. Datus apkopo saskaņā ar 9. iedaļas iedalījumu. Tomēr Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par to, kurš ir pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo statistika par darbības klasēm, uz kurām attiecas NACE 2. red. 64.2., 64.3. un 64.9. grupa un 66. nodaļa.
Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika, ir 2008. kalendārais gads. Datus apkopo saskaņā ar 9. iedaļas iedalījumu. Tomēr Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot, kurš ir pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo statistika par darbības klasēm, uz kurām attiecas NACE 2. red. 64.2., 64.3. un 64.9. grupa un 66. nodaļa.
Grozījums Nr. 191
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
I pielikums – 6. iedaļa – 1. daļa
Dalībvalstis par visiem būtiskajiem raksturlielumiem norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko Komisija ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā šā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par būtiskajiem raksturlielumiem.
Dalībvalstis par visiem būtiskajiem raksturlielumiem norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko Komisija ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā šā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot būtiskos raksturlielumus.
Grozījums Nr. 192
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts – i punkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
I pielikums – 8. iedaļa – 1. apakšiedaļa
“1. Rezultāti jānosūta 18 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām, izņemot par NACE 2. red. 64.11. un 64.19. darbības klasi. Attiecībā uz NACE 2. red. 64.11. un 64.19. darbības klasi nosūtīšanas termiņš ir 10 mēneši. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par rezultātu nosūtīšanas termiņu par darbības klasēm, uz kurām attiecas NACE 2. red. 64.2., 64.3. un 64.9. grupa un 66. nodaļa.”;
“1. Rezultāti jānosūta 18 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām, izņemot par NACE 2. red. 64.11. un 64.19. darbības klasi. Attiecībā uz NACE 2. red. 64.11. un 64.19. darbības klasi nosūtīšanas termiņš ir 10 mēneši. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulās papildināšanu, nosakot rezultātu nosūtīšanas termiņu par darbības klasēm, uz kurām attiecas NACE 2. red. 64.2., 64.3. un 64.9. grupa un 66. nodaļa.”;
Grozījums Nr. 193
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts – ii punkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
I pielikums – 8. iedaļa – 2. apakšiedaļa – 2. daļa
“Šie provizoriskie rezultāti vai aprēķini jāiedala atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim (grupai). Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par provizorisko rezultātu vai aprēķinu nosūtīšanu attiecībā uz NACE 2. red. 66. nodaļu.”
“Šie provizoriskie rezultāti vai aprēķini jāiedala atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim (grupai). Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot provizorisko rezultātu vai aprēķinu nosūtīšanu attiecībā uz NACE 2. red. 66. nodaļu.”
Grozījums Nr. 194
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
II pielikums – 6. iedaļa – 1. apakšiedaļa
Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par būtiskajiem raksturlielumiem.
Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot šādus būtiskos raksturlielumus.
Grozījums Nr. 195
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
III pielikums – 6. iedaļa – 1. apakšiedaļa
Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par būtiskajiem raksturlielumiem.
Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot šādus būtiskos raksturlielumus.
Grozījums Nr. 196
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
IV pielikums – 6. iedaļa – 1. apakšiedaļa
Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par būtiskajiem raksturlielumiem.
Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot šādus būtiskos raksturlielumus.
Grozījums Nr. 197
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
VI pielikums – 7. iedaļa – 1. apakšiedaļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par rezultātu nosūtīšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 mēnešiem, sākot no pārskata gada beigām.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot rezultātu nosūtīšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 mēnešiem, sākot no pārskata gada beigām.
Grozījums Nr. 198
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 13. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
VIII pielikums – 3. iedaļa – 1. apakšiedaļa – 5. teikums
“Pamatojoties uz šo pētījumu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par minimālā lieluma izmainīšanu.”;
“Pamatojoties uz šo pētījumu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, veicot references populācijas minimālā lieluma izmaiņas.”;
Grozījums Nr. 199
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 13. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
VIII pielikums – 4. iedaļa – 2. un 3. apakšiedaļa – tabula
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu, nosakot produkcijas iedalījumu.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot produkcijas iedalījumu.”;
(Šis grozījums attiecas uz tabulas “Apgrozījuma iedalījums pēc produkcijas veida” teikumu slejā “Piebilde”.)
Grozījums Nr. 200
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
IX pielikums – 8. iedaļa – 2. apakšiedaļa
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par dažiem rezultātiem, kas ir jāiedala arī pēc lielumu klasēm atbilstoši 10. iedaļā uzskaitītajiem sīki izstrādātajiem datiem, izņemot NACE 2. red. L, M un N sadaļu, kur iedalījums jāveic tikai atbilstoši grupām.
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot, ka daži rezultāti ir jāiedala arī pēc lielumu klasēm atbilstoši 10. iedaļā uzskaitītajiem sīki izstrādātajiem datiem, izņemot NACE 2. red. L, M un N sadaļu, kur iedalījums jāveic tikai atbilstoši grupām.
Grozījums Nr. 201
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
IX pielikums – 8. iedaļa – 3. apakšiedaļa
3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par dažiem rezultātiem, kas ir jāiedala arī pēc juridiskās formas atbilstoši 10. iedaļā uzskaitītajiem sīki izstrādātajiem datiem, izņemot NACE 2. red. L, M un N sadaļu, kur iedalījums jāveic tikai atbilstoši grupām.”;
3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot, ka daži rezultāti ir jāiedala arī pēc juridiskās formas atbilstoši 10. iedaļā uzskaitītajiem sīki izstrādātajiem datiem, izņemot NACE 2. red. L, M un N sadaļu, kur iedalījums jāveic tikai atbilstoši grupām.”;
Grozījums Nr. 202
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 14. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 295/2008
IX pielikums – 10. iedaļa – 2. apakšiedaļa – 2. apakšsadaļa “Īpaši dati”
Lai varētu apkopot Savienības statistiku par uzņēmējdarbības demogrāfiju informācijas un sakaru tehnoloģijas nozarē, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par vairākiem īpašiem NACE 2. red. raksturlielumiem, kas ir jānosūta.
Lai varētu apkopot Savienības statistiku par uzņēmējdarbības demogrāfiju informācijas un sakaru tehnoloģijas nozarē, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot vairākus īpašus NACE 2. red. raksturlielumus, kas ir jānosūta.
Grozījums Nr. 203
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 73. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 452/2008
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu attiecībā uz:
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz:
Grozījums Nr. 204
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 73. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 452/2008
6.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 205
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 74. punkts – 3. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 453/2008
2. pants – 1.a daļa
“Pirmās daļas 1. punkta vajadzībām Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu, lai definētu jēdzienus “aktīvi rīkoties, lai sameklētu piemērotu kandidātu” un “noteikts laikposms.”;
“Pirmās daļas 1. punkta vajadzībām Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, definējot jēdzienus “aktīvi rīkoties, lai sameklētu piemērotu kandidātu” un “noteikts laikposms.”;
Grozījums Nr. 206
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 74. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 453/2008
3. pants – 1. punkts
“1. Dalībvalstis apkopo ceturkšņa datus ar atsauci uz konkrētiem atsauces datumiem. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu, lai noteiktu šos konkrētos atsauces datumus.”;
“1. Dalībvalstis apkopo ceturkšņa datus ar atsauci uz konkrētiem atsauces datumiem. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot šos konkrētos atsauces datumus.”;
Grozījums Nr. 207
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 74. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 453/2008
5. pants – 1. punkts
“1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu, lai noteiktu pirmā pārskata ceturkšņa datumu, kā arī nosūtīšanas termiņus. Vienlaikus nosūta jebkādus labojumus attiecībā uz iepriekšējo ceturkšņu datiem.
“1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pirmā pārskata ceturkšņa datumu, kā arī nosūtīšanas termiņus, kurus piemēro dalībvalstīm. Vienlaikus nosūta jebkādus labojumus attiecībā uz iepriekšējo ceturkšņu datiem.
Datus un metadatus dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) formātā, ko Komisija nosaka ar īstenošanas aktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto procedūru.”
Datus un metadatus dalībvalstis nosūta Komisijai un precizē to avotu (Eurostat) tehniskajā formātā, ko Komisija nosaka ar īstenošanas aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto procedūru.”
Grozījums Nr. 208
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 74. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 453/2008
7. pants – 1. punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu, lai noteiktu piemērotu sistēmu nolūkā veikt virkni priekšizpētes pasākumu.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot piemērotu sistēmu nolūkā veikt virkni priekšizpētes pasākumu.
Grozījums Nr. 209
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 74. punkts – 3. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 453/2008
8.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 2. pantā, 3. panta 1. punktā, 5. panta 1. punktā un 7. panta 1. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 2. pantā, 3. panta 1. punktā, 5. panta 1. punktā un 7. panta 1. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 210
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 75. punkts – 2. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 763/2008
5. pants – 1. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, lai noteiktu nākamos pārskata gadus. Pārskata gadi ir gadi katras desmitgades sākumā.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot nākamos pārskata gadus. Pārskata gadi ir gadi katras desmitgades sākumā.
Grozījums Nr. 211
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 75. punkts – 2. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 763/2008
5. pants – 3. punkts
3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, lai noteiktu to statistikas datu un metadatu programmu, kuri ir jānosūta, lai izpildītu šīs regulas prasības.
3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot to statistikas datu un metadatu programmu, kuri ir jānosūta, lai izpildītu šīs regulas prasības.
Grozījums Nr. 212
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 75. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 763/2008
7.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 1. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 1. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 213
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 76. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1099/2008
4. pants – 2. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai sīkāk precizētu terminoloģiju, pievienojot attiecīgās NACE atsauces pēc NACE pārskatītās klasifikācijas stāšanās spēkā.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, lai precizētu terminoloģiju, pievienojot attiecīgās NACE atsauces pēc NACE pārskatītās klasifikācijas stāšanās spēkā.
Grozījums Nr. 214
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 76. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1099/2008
8. pants – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu par statistikas datu kopumu kodolenerģijas jomā.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot statistikas datu kopumu kodolenerģijas jomā.”;
Grozījums Nr. 215
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 76. punkts – 3. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1099/2008
9. pants – 2. punkts
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu par statistikas datu kopumu par atjaunojamo enerģiju un enerģijas galapatēriņa statistikas datu kopumu.
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot statistikas datu kopumu par atjaunojamo enerģiju un enerģijas galapatēriņa statistikas datu kopumu.
Grozījums Nr. 216
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 76. punkts – 3. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1099/2008
10.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. un 3. punktā, 5. panta 3. punktā, 8. pantā un 9. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. un 3. punktā, 5. panta 3. punktā, 8. pantā un 9. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 217
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
7. pants – 2. punkts – 2. daļa
Datus sniedz atbilstīgi noteiktajiem termiņiem, paredzētajos intervālos un ievērojot pārskata periodus, kas norādīti šīs regulas pielikumos vai deleģētajos aktos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu.
Datus sniedz atbilstīgi noteiktajiem termiņiem, paredzētajos intervālos un ievērojot pārskata periodus, kas norādīti šīs regulas pielikumos vai deleģētajos aktos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu.
Grozījums Nr. 218
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz:
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot:
Grozījums Nr. 219
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
9.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā, 7. panta 2. punktā un 9. panta 1. punktā, kā arī I, II, III, IV un V pielikuma c), d) un e) punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā, 7. panta 2. punktā un 9. panta 1. punktā, kā arī I, II, III, IV un V pielikuma c), d) un e) punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 220
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
I pielikums – c punkts – 1. daļa
EHIS sniedz statistikas informāciju reizi piecos gados; citiem datu apkopojumiem, piemēram, datu apkopojumiem par saslimstību vai nelaimes gadījumiem un ievainojumiem, kā arī dažiem īpašiem apsekojumu moduļiem, var būt vajadzīgi citi intervāli; Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz datu sniegšanas pirmo pārskata gadu, intervālu un termiņiem.
EHIS sniedz statistikas informāciju reizi piecos gados; citiem datu apkopojumiem, piemēram, datu apkopojumiem par saslimstību vai nelaimes gadījumiem un ievainojumiem, kā arī dažiem īpašiem apsekojumu moduļiem, var būt vajadzīgi citi intervāli; Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz datu sniegšanas pirmo pārskata gadu, intervālu un termiņiem.
Grozījums Nr. 221
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
I pielikums – d punkts – 2. daļa
Katrā datu sniegšanas reizē nav jāsniedz informācija par visiem tematiem. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.
Katrā datu sniegšanas reizē nav jāsniedz informācija par visiem tematiem. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.
Grozījums Nr. 222
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
I pielikums – e punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptauju un citu izmantoto datu avotu raksturlielumiem, aptaujāto iedzīvotāju kopumu, kā arī informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptauju un citu izmantoto datu avotu raksturlielumiem, aptaujāto iedzīvotāju kopumu, kā arī informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.
Grozījums Nr. 223
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
II pielikums – c punkts – 1. daļa
Statistiku sniedz katru gadu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz datu sniegšanas pirmo pārskata gadu, intervālu un termiņiem.
Statistiku sniedz katru gadu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz datu sniegšanas pirmo pārskata gadu, intervālu un termiņiem.
Grozījums Nr. 224
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
II pielikums – d punkts – 4. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.
Grozījums Nr. 225
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
II pielikums – e punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par izmantotajiem datu avotiem un apkopojumu raksturlielumiem, aptaujāto iedzīvotāju kopumu, kā arī informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par izmantotajiem datu avotiem un apkopojumu raksturlielumiem, aptaujāto iedzīvotāju kopumu, kā arī informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.
Grozījums Nr. 226
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
III pielikums – c punkts – 1. daļa
Statistiku sniedz katru gadu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz pirmo pārskata gadu. Datus iesniedz ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc pārskata gada beigām. Provizoriskus datus vai aplēses var iesniegt agrāk. Par nelaimes gadījumiem, kas skar sabiedrības veselību, var papildus apkopot datus attiecībā uz visiem nāves cēloņiem vai attiecībā uz specifiskiem nāves cēloņiem.
Statistiku sniedz katru gadu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz pirmo pārskata gadu. Datus iesniedz ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc pārskata gada beigām. Provizoriskus datus vai aplēses var iesniegt agrāk. Par nelaimes gadījumiem, kas skar sabiedrības veselību, var papildus apkopot datus attiecībā uz visiem nāves cēloņiem vai attiecībā uz specifiskiem nāves cēloņiem.
Grozījums Nr. 227
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
III pielikums – d punkts – 4. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.
Grozījums Nr. 228
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 8. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
III pielikums – e punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptaujāto iedzīvotāju kopumu un informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptaujāto iedzīvotāju kopumu un informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.
Grozījums Nr. 229
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
IV pielikums – c punkts – 1. daļa
Statistiku sniedz katru gadu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz pirmo pārskata gadu. Datus iesniedz ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc pārskata gada beigām.
Statistiku sniedz katru gadu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz pirmo pārskata gadu. Datus iesniedz ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc pārskata gada beigām.
Grozījums Nr. 230
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
IV pielikums – d punkts – 4. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.
Grozījums Nr. 231
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
IV pielikums – e punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptaujāto iedzīvotāju kopumu, paziņojumu skaitu par nelaimes gadījumiem darbā un – vajadzības gadījumā – izlases raksturlielumiem, kā arī informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.”;
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptaujāto iedzīvotāju kopumu, paziņojumu skaitu par nelaimes gadījumiem darbā un – vajadzības gadījumā – izlases raksturlielumiem, kā arī informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.”;
Grozījums Nr. 232
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
V pielikums – c punkts – 1. daļa
Statistiku par arodslimībām sniedz katru gadu, un to nosūta ne vēlāk kā 15 mēnešus pēc pārskata gada beigām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz citu datu kopumu sniegšanas pārskata periodiem, intervāliem un termiņiem.
Statistiku par arodslimībām sniedz katru gadu, un to nosūta ne vēlāk kā 15 mēnešus pēc pārskata gada beigām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz citu datu kopumu sniegšanas pārskata periodiem, intervāliem un termiņiem.
Grozījums Nr. 233
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
V pielikums – d punkts – 4. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.
Grozījums Nr. 234
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 10. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1338/2008
V pielikums – e punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptaujāto iedzīvotāju kopumu un informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptaujāto iedzīvotāju kopumu un informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.
Grozījums Nr. 235
Regulas priekšlikums
I pielikums – VII daļa – 78. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1185/2009
5.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 1.a, 2. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 1.a, 2. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 236
Regulas priekšlikums
I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1606/2002
3. pants – 1. punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.a pantu par starptautisko grāmatvedības standartu piemērojamību Savienībā.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot starptautisko grāmatvedības standartu (“pieņemto starptautisko grāmatvedības standartu”) piemērojamību Savienībā.
Grozījums Nr. 237
Regulas priekšlikums
I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1606/2002
3. pants – 1. punkts – 2. daļa
Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ iespējamu un nenovēršamu apdraudējumu finanšu tirgus stabilitātei gadījumā, 5.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.
svītrots
Grozījums Nr. 238
Regulas priekšlikums
I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1606/2002
4. pants – 1. daļa
1a)  regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“Katram finanšu gadam, kas sākas 2005. gada 1. janvārī vai pēc tā, uzņēmējsabiedrības, uz kurām attiecas kādas dalībvalsts tiesību akti, sagatavo savus konsolidētos pārskatus atbilstoši ieviestajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem saskaņā ar 6. panta 2. punktā noteikto procedūru, ja bilances datumā to vērtspapīri tiek kotēti jebkuras dalībvalsts regulētā tirgū, kā paredzēts 1. panta 13. punktā Padomes Direktīvā 93/22/EEK (1993. gada 10. maijs) par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā (1).”
“Katram finanšu gadam, kas sākas 2005. gada 1. janvārī vai pēc tā, uzņēmējsabiedrības, uz kurām attiecas kādas dalībvalsts tiesību akti, sagatavo savus konsolidētos pārskatus atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar 3. panta 1. punktu, ja bilances datumā to vērtspapīri tiek kotēti regulētā tirgū, kā noteikts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 21. apakšpunktā.”
Grozījums Nr. 239
Regulas priekšlikums
I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1606/2002
5. pants
1b)  regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
“5. pants
“5. pants
Iespējas attiecībā uz gada pārskatiem un uzņēmējsabiedrībām, kuru kapitāla daļas nav publiskās apgrozības objekts
Iespējas attiecībā uz gada pārskatiem un uzņēmējsabiedrībām, kuru kapitāla daļas nav publiskās apgrozības objekts
Dalībvalstis drīkst atļaut vai pieprasīt:
Dalībvalstis drīkst atļaut vai pieprasīt:
a)  4. pantā minētajām uzņēmējsabiedrībām sagatavot savus gada pārskatus;
a)  4. pantā minētajām uzņēmējsabiedrībām sagatavot savus gada pārskatus;
b)  uzņēmējsabiedrībām, kas 4. pantā nav minētas, sagatavot savus konsolidētos pārskatus un/vai savus gada pārskatus
b)  uzņēmējsabiedrībām, kas 4. pantā nav minētas, sagatavot savus konsolidētos pārskatus un/vai savus gada pārskatus
atbilstoši starptautiskiem grāmatvedības standartiem, kas ieviesti saskaņā ar 6. panta 2. punktā noteikto procedūru.”
atbilstoši starptautiskiem grāmatvedības standartiem, kas ieviesti saskaņā ar 3. panta 1. punktu.”
Grozījums Nr. 240
Regulas priekšlikums
I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1606/2002
5.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 241
Regulas priekšlikums
I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1606/2002
5.a pants – 6. punkts
Saskaņā ar 3. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.   Saskaņā ar 3. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 242
Regulas priekšlikums
I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1606/2002
5.b pants
5.b pants
svītrots
Steidzamības procedūra
1.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.
2.  Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 5.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.
Grozījums Nr. 243
Regulas priekšlikums
I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1606/2002
6. un 7. pants
3)  regulas 6. un 7. pantu svītro.
3)  regulas 6. pantu svītro.
Grozījums Nr. 244
Regulas priekšlikums
I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1606/2002
7. pants
3a)  regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:
“7. pants
“7. pants
Pārskatu sniegšana un koordinēšana
Pārskatu sniegšana un koordinēšana
1.  Komisija regulāri sazinās ar Komiteju par kārtējo IASB projektu pašreizējo stāvokli un par visiem ar tiem saistītajiem IASB izdotiem dokumentiem, lai saskaņotu viedokļus un veicinātu pārrunas attiecībā uz to standartu pieņemšanu, kuri var izrietēt no šiem projektiem.
1.  Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi par kārtējo IASB projektu pašreizējo stāvokli un par visiem ar tiem saistītajiem IASB izdotiem dokumentiem, lai saskaņotu viedokļus un veicinātu pārrunas attiecībā uz to standartu pieņemšanu, kuri var izrietēt no šiem projektiem.
2.  Komisija laikus ziņo Komitejai, ja tā plāno neierosināt standarta pieņemšanu.”
2.  Komisija laikus ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, ja tā plāno neierosināt standarta pieņemšanu.”
Grozījums Nr. 245
Regulas priekšlikums
I pielikums – VIII daļa – 80. punkts – 1. daļa
Lai pielāgotu Direktīvu 2009/110/EK nolūkā ņemt vērā inflāciju vai tehnoloģiju un tirgus attīstību un nodrošināt konkrētu atbrīvojumu vienotu piemērošanu saskaņā ar šo direktīvu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minēto direktīvu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Direktīvas 2009/110/EK 14. pantā ir ietverta Komisijas pilnvarošana pieņemt pasākumus, kas nepieciešami, lai atjauninātu direktīvas noteikumus nolūkā “ņemt vērā inflāciju vai tehnoloģiju un tirgus attīstību” atbilstoši regulatīvās kontroles procedūrai. Šāds pilnvarojums, ja to pielāgo pilnvarojumam pieņemt deleģētus aktus, neizdarot turpmākas izmaiņas, neatbilstu LESD 290. pantā noteiktajām prasībām par pilnvaru deleģēšanas mērķu, satura un darbības jomas nepieciešamo precizēšanu. Ņemot vērā to, ka Komisija līdz šim pilnvarojumu nav izmantojusi, tas būtu jāsvītro.
Grozījums Nr. 246
Regulas priekšlikums
I pielikums – VIII daļa – 80. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Direktīva 2009/110/EK
14. pants
1)  direktīvas 14. pantu aizstāj ar šādu:
1)  direktīvas 14. pantu svītro.
14. pants
Deleģētie akti
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai:
a)  grozītu šo direktīvu nolūkā ņemt vērā inflāciju vai tehnoloģiju un tirgus attīstību;
b)  grozītu 1. panta 4. un 5. punktu nolūkā nodrošināt tur minēto atbrīvojumu vienotu piemērošanu.”;
Grozījums Nr. 247
Regulas priekšlikums
I pielikums – VIII daļa – 80. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/110/EK
14.a pants
2)  iekļauj šādu 14.a pantu:
svītrots
“14.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 14. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 14. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 14. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. ”
Grozījums Nr. 248
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 81. punkts – 2. daļa – 4. punkts
Direktīva 75/324/EEK
10.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 5. pantā un 10. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 5. pantā un 10. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 249
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 81. punkts – 2. daļa – 4. punkts
Direktīva 75/324/EEK
10.a pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 5. pantu un 10. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 5. pantu un 10. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 250
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 83. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Direktīva 80/181/EEK
6.a pants – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.c pantu, lai noteiktu papildu rādītājus.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.c pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot papildu rādītājus.
Grozījums Nr. 251
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 83. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 80/181/EEK
6.c pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 6.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 6.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 252
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 83. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 80/181/EEK
6.c pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 6.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 6.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 253
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 84. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Direktīva 97/67/EK
16. pants – 6. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu, paredzot šādus saskaņotus nosacījumus.;
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, paredzot šādus saskaņotus nosacījumus.
Grozījums Nr. 254
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 84. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Direktīva 97/67/EK
20.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 16. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 16. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 255
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 86. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 2003/2003
31.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 29. panta 4. punktā un 31. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 29. panta 4. punktā un 31. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 256
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 88. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2004/10/EK
3.b pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 3.a pantā un 5. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 3.a pantā un 5. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 257
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 90. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/123/EK
23. pants – 4. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 39.a pantu, paredzot kopējus kritērijus, lai šā panta 1. punktā norādītās apdrošināšanas vai garantiju vajadzībām noteiktu, kas ir atbilstīgs riska būtībai un apjomam.;
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 39.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, paredzot kopējus kritērijus, lai šā panta 1. punktā norādītās apdrošināšanas vai garantiju vajadzībām noteiktu, kas ir atbilstīgs riska būtībai un apjomam.;
Grozījums Nr. 258
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 90. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2006/123/EK
36. pants – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 39.a pantu, lai noteiktu 28. un 35. pantā paredzētos termiņus.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 39.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot 28. un 35. pantā paredzētos termiņus.
Grozījums Nr. 259
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 90. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Direktīva 2006/123/EK
39.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 23. panta 4. punktā un 36. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 23. panta 4. punktā un 36. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 260
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 90. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Direktīva 2006/123/EK
39.a pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 23. panta 4. punktu un 36. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 23. panta 4. punktu un 36. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 261
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 91. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums
–   konkrētos gadījumos grozītu minētās regulas pielikumus;
–   grozītu minētās regulas pielikumus;
Grozījums Nr. 262
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 91. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1907/2006
13. pants – 3. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 131.a pantu, lai noteiktu testēšanas metodes.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 131.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot testēšanas metodes.
Grozījums Nr. 263
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 91. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1907/2006
41. pants – 7. punkts
“7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 131.a pantu, lai, apspriedusies ar Aģentūru, mainītu izvēlētās dokumentācijas daudzumu un grozītu vai 5. punktā ietvertu papildu kritērijus.”
“7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 131.a pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, pēc apspriešanās ar Aģentūru mainot izvēlētās dokumentācijas daudzumu un aktualizējot vai ietverot 5. punktā papildu kritērijus.”
Grozījums Nr. 264
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 91. punkts – 3. daļa – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1907/2006
73. pants – 2. punkts
4a)  regulas 73. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2.  Galīgo lēmumu pieņem saskaņā ar 133panta 4. punktā paredzēto procedūru. Komisija nosūta grozījuma projektu dalībvalstīm vismaz 45 dienas pirms balsošanas.
2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 131.a pantu, lai papildinātu šo regulu ar galīgo lēmumu par XVII pielikuma grozīšanu.
Grozījums Nr. 265
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 91. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1907/2006
131.a pants
“131.a pants
“131.a pants
Deleģēšanas īstenošana
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 13. panta 2. un 3. punktā, 41. panta 7. punktā, 58. panta 1. un 8. punktā, 68. panta 1. un 2. punktā, 131. pantā un 138. panta 9. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 13. panta 2. un 3.  punktā, 41. panta 7. punktā, 58. panta 1. un 8. punktā, 68. panta 1. un 2. punktā, 73. panta 2. punktā, 131. pantā un 138. panta 9. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 13. panta 2. un 3. punktā, 41. panta 7. punktā, 58. panta 1. un 8. punktā, 68. panta 1. un 2. punktā, 131. pantā un 138. panta 9. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 13. panta 2. un 3. punktā, 41. panta 7. punktā, 58. panta 1. un 8. punktā, 68. panta 1. un 2. punktā, 73. panta 2. punktā, 131. pantā un 138. panta 9. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 13. panta 2. un 3. punktu, 41. panta 7. punktu, 58. panta 1. un 8. punktu, 68. panta 1. un 2. punktu, 131. pantu un 138. panta 9. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 13. panta 2. un 3. punktu, 41. panta 7. punktu, 58. panta 1. un 8. punktu, 68. panta 1. un 2. punktu, 73. panta 2. punktu, 131. pantu un 138. panta 9. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
_____________________
_____________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;
Grozījums Nr. 266
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 94. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/48/EK
46.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 46. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 46. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 267
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 94. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/48/EK
46.a pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 46. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 46. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 268
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 97. punkts – 2. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2009/125/EK
15. pants – 1. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt šādus deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu.
Grozījums Nr. 269
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 97. punkts – 2. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2009/125/EK
15. pants – 10. punkts
“10. Vajadzības gadījumā deleģētajam aktam, ar ko nosaka ekodizaina prasības, pievieno noteikumus par dažādu vides aspektu līdzsvarošanu.”;
“10. Vajadzības gadījumā deleģētajam aktam, ar ko nosaka ekodizaina prasības, pievieno noteikumus par dažādu vides aspektu līdzsvarošanu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu.”;
Grozījums Nr. 270
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 97. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/125/EK
16. pants – 2. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt minētos pasākumus ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar 18.a pantu.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt minētos pasākumus ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu.”;
Grozījums Nr. 271
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 97. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Direktīva 2009/125/EK
18.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 15. panta 1. punktā un 16. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 15. panta 1. punktā un 16. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 272
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 98. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 661/2009
14. pants
“14. pants
“14. pants
Deleģētās pilnvaras
Deleģētās pilnvaras
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai, ņemot vērā tehnikas attīstību, paredzētu:
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, lai, ņemot vērā tehnikas attīstību, noteiktu:
a)  noteikumus, ar kuriem groza II pielikuma B un C daļā noteiktās rites pretestības un rites trokšņa robežvērtības, ja tie ir nepieciešami tāpēc, ka tiek veiktas izmaiņas testa procedūrās, bet vienlaikus nepazeminot pašreizējo vides aizsardzības līmeni;
b)  noteikumus, ar kuriem groza IV pielikumu, lai iekļautu ANO/EEK noteikumus, kas ir obligāti saskaņā ar Lēmuma 97/836/EK 4. panta 4. punktu.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, lai, ņemot vērā tehnikas attīstību, noteiktu:
a)  sīki izstrādātus noteikumus par konkrētām procedūrām, testiem un tehniskām prasībām mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu, kā arī atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanai, ņemot vērā 5. līdz 12. panta noteikumus;
a)  sīki izstrādātus noteikumus par konkrētām procedūrām, testiem un tehniskām prasībām mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu, kā arī atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanai, ņemot vērā 5. līdz 12. panta noteikumus;
b)  sīki izstrādātus noteikumus par konkrētām drošības prasībām transportlīdzekļiem, kas paredzēti bīstamu kravu pārvadāšanai pa autoceļiem dalībvalstī vai starp dalībvalstīm, ņemot vērā ANO/EEK Noteikumus Nr. 105;
b)  sīki izstrādātus noteikumus par konkrētām drošības prasībām transportlīdzekļiem, kas paredzēti bīstamu kravu pārvadāšanai pa autoceļiem dalībvalstī vai starp dalībvalstīm, ņemot vērā ANO/EEK Noteikumus Nr. 105;
c)  precīzāk definētus fizikālos raksturlielumus un izpildījuma prasības, kurām jāatbilst riepai, kas definēta kā “īpaša riepa”, “profesionāla riepa bezceļa apstākļiem”, “pastiprināta riepa”, “lielas noslodzes riepa”, “ziemas riepa”, “T tipa pagaidu lietošanas rezerves riepa” vai “vilces riepa”, un saskaņā ar 3. panta otrās daļas 8. līdz 13. punktu;
c)  precīzāk definētus fizikālos raksturlielumus un izpildījuma prasības, kurām jāatbilst riepai, kas definēta kā “īpaša riepa”, “profesionāla riepa bezceļa apstākļiem”, “pastiprināta riepa”, “lielas noslodzes riepa”, “ziemas riepa”, “T tipa pagaidu lietošanas rezerves riepa” vai “vilces riepa”, un saskaņā ar 3. panta otrās daļas 8. līdz 13. punktu;
d)  grozījumus II pielikuma B un C daļā noteiktajām rites pretestības un rites trokšņa robežvērtībām, ja tie ir nepieciešami tāpēc, ka tiek veiktas izmaiņas testa procedūrās, bet vienlaikus nepazeminot esošo prasīgumu attiecībā uz vidi;
e)  sīki izstrādātus noteikumus par procedūru II pielikuma C daļas 1. punktā minēto trokšņa līmeņu noteikšanai;
e)  sīki izstrādātus noteikumus par procedūru II pielikuma C daļas 1. punktā minēto trokšņa līmeņu noteikšanai;
f)  noteikumus, ar kuriem groza IV pielikumu, lai iekļautu ANO/EEK noteikumus, kas ir obligāti saskaņā ar Lēmuma 97/836/EK 4. panta 4. punktu;
g)  administratīvos noteikumus par konkrētām procedūrām, testiem un tehniskām prasībām mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu, kā arī atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanai, ņemot vērā 5. līdz 12. panta noteikumus;
g)  administratīvos noteikumus par konkrētām procedūrām, testiem un tehniskām prasībām mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu, kā arī atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanai, ņemot vērā 5. līdz 12. panta noteikumus;
h)  pasākumus, kas atsevišķiem M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu klasēm paredz atbrīvojumus no 10. pantā minētā pienākuma uzstādīt uzlabotas avārijas bremzēšanas sistēmas un/vai joslu uzraudzības sistēmas, ja veicot izmaksu un ieguvumu analīzi un ņemot vērā visus attiecīgos drošības aspektus, tiek pierādīts, ka šo sistēmu izmantošana attiecīgajiem transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu klasēm nav piemērota;
h)  pasākumus, kas atsevišķiem M2, M3, N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu klasēm paredz atbrīvojumus no 10. pantā minētā pienākuma uzstādīt uzlabotas avārijas bremzēšanas sistēmas un/vai joslu uzraudzības sistēmas, ja veicot izmaksu un ieguvumu analīzi un ņemot vērā visus attiecīgos drošības aspektus, tiek pierādīts, ka šo sistēmu izmantošana attiecīgajiem transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu klasēm nav piemērota;
i)  citus pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas piemērošanai.
i)  citus pasākumus, kas vajadzīgi šīs regulas piemērošanai.
Grozījums Nr. 273
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 98. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 661/2009
14.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 14. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā stāšanās datuma.
2.  Pilnvaras pieņemt 14. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
(Virsrakstā sniegtā atsauce, kas attiecas uz pielikumu (“I pielikums – IX daļa – 98. punkts – 2. daļa – 3. punkts”) atbilst Komisijas priekšlikumā sniegtajai atsaucei “I pielikums –IX daļa – 98. punkts – 2. daļa – 2. punkts”. Šī neatbilstība radusies nepareizas numerācijas dēļ Komisijas priekšlikumā — I pielikuma IX daļas 98. punkta 2. daļā ir divi vienādi 2. punkti).
Grozījums Nr. 274
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 98. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 661/2009
14.a pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 14. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 14. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.
Grozījums Nr. 275
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 99. punkts – 1. daļa – 8.a ievilkums (jauns)
—  lai papildinātu šo regulu, atļaujot atkāpes no aizlieguma veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem, ja rodas nopietnas bažas par kādu no pastāvošo kosmētikas līdzekļu sastāvdaļām.
Grozījums Nr. 276
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 99. punkts – 3. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 1223/2009 attiecīgo noteikumu īstenošanai attiecībā uz atkāpēm saistībā ar izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras pieņemt lēmumus, kas atļauj atkāpes no aizlieguma veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
svītrots
Grozījums Nr. 277
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 99. punkts – 4. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1223/2009
18. pants – 2. punkts – 9. daļa
“Sestajā daļā minētos pasākumus pieņem ar īstenošanas aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 32. panta 2. punktā minēto procedūru.”
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot atļaut sestajā daļā minētās atkāpes.”
Grozījums Nr. 278
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 99. punkts – 4. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1223/2009
20. pants – 2. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu, lai, apspriedusies ar PDZK vai citām atbildīgajām iestādēm un ņemot vērā Direktīvas 2005/29/EK noteikumus, apstiprinātu vienotu kritēriju sarakstu attiecībā uz pieļaujamiem apgalvojumiem par kosmētikas līdzekļiem.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot vienotu kritēriju sarakstu attiecībā uz pieļaujamiem apgalvojumiem par kosmētikas līdzekļiem pēc apspriešanās ar PDZK vai citām atbildīgajām iestādēm un ņemot vērā Direktīvas 2005/29/EK noteikumus.”;
Grozījums Nr. 279
Regulas priekšlikums
I pielikums – IX daļa – 99. punkts – 4. daļa – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1223/2009
31.a pants
“31.a pants
“31.a pants
Deleģēšanas īstenošana
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 3. punktā, 13. panta 8. punktā, 14. panta 2. punktā, 15. panta 1. un 2. punktā, 16. panta 8. un 9. punktā, 20. panta 2. punktā un 31. panta 1., 2. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 3. punktā, 13. panta 8. punktā, 14. panta 2. punktā, 15. panta 1. un 2. punktā, 16. panta 8. un 9. punktā, 18. panta 2. punktā, 20. panta 2. punktā un 31. panta 1., 2. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 3. punktā, 13. panta 8. punktā, 14. panta 2. punktā, 15. panta 1. un 2. punktā, 16. panta 8. un 9. punktā, 20. panta 2. punktā un 31. panta 1., 2. un 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 3. punktā, 13. panta 8. punktā, 14. panta 2. punktā, 15. panta 1. un 2. punktā, 16. panta 8. un 9. punktā, 18. panta 2. punktā, 20. panta 2. punktā un 31. panta 1., 2. un 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 2. panta 3. punktu, 13. panta 8. punktu, 14. panta 2. punktu, 15. panta 1. un 2. punktu, 16. panta 8. un 9. punktu, 20. panta 2. punktu un 31. panta 1., 2. un 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 2. panta 3. punktu, 13. panta 8. punktu, 14. panta 2. punktu, 15. panta 1. un 2. punktu, 16. panta 8. un 9. punktu, 18. panta 2. punktu, 20. panta 2. punktu un 31. panta 1., 2. un 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
_____________________
_____________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”
Grozījums Nr. 280
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 102. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EEK) Nr. 3922/91
11.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 11. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaru deleģēšanu, kas minēta 11. panta 1. punktā, Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 281
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 1. daļa
Lai Direktīvu 97/70/EK pielāgotu starptautisko tiesību attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu nolūkā grozīt minēto direktīvu, lai piemērotu Torremolinas protokola turpmākus grozījumus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Lai Direktīvu 97/70/EK pielāgotu starptautisko tiesību attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz minētās direktīvas grozīšanu, lai piemērotu Torremolinas protokola turpmākus grozījumus, un attiecībā uz tās papildināšanu, pieņemot noteikumus to Torremolinas protokola pielikuma noteikumu saskaņotai interpretācijai, kuri ir atsevišķu līgumslēdzēju pušu administrāciju pārziņā.
Lai nodrošinātu Savienības standartu aizsardzību, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz šīs direktīvas grozīšanu, lai no tās darbības jomas izslēgtu jebkuru grozījumu Torremolinas protokolā, ja, pamatojoties uz Komisijas veiktu novērtējumu, konstatēts nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā tiesību akta grozījums pazeminātu kuģošanas drošības, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar minētajiem tiesību aktiem.
Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Grozījums Nr. 282
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 2. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Direktīvas 97/70/EK īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras, lai pieņemtu noteikumus to Torremolinas protokola pielikuma noteikumu saskaņotai interpretācijai, kuri ir atsevišķu līgumslēdzēju pušu pārziņā, ciktāl ir vajadzīgs, lai nodrošinātu to saskanīgu ieviešanu Savienībā. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
svītrots
Grozījums Nr. 283
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 97/70/EK
8. pants – 2. punkts
2.  Komisija ar īstenošanas aktiem var paredzēt to Torremolinas protokola pielikuma noteikumu saskaņotu interpretāciju, kuri ir atsevišķu līgumslēdzēju pušu pārziņā, ciktāl ir vajadzīgs, lai nodrošinātu to saskanīgu ieviešanu Savienībā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto procedūru.
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, lai paredzētu to Torremolinas protokola pielikuma noteikumu saskaņotu interpretāciju, kuri ir atsevišķu līgumslēdzēju pušu administrāciju pārziņā.
Grozījums Nr. 284
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 97/70/EK
8. pants – 3. punkts
3.  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002* 5. pantu šo direktīvu var neattiecināt uz grozījumiem starptautiskajā tiesību aktā, kas minēts 2. panta 4. punktā.
3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas grozīšanu, lai no tās darbības jomas izslēgtu jebkuru 2. panta 4. punktā minētā starptautiskā tiesību akta grozījumu, ja, pamatojoties uz Komisijas veiktu novērtējumu, konstatēts nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā tiesību akta grozījums pazeminātu kuģošanas drošības, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar minētajiem tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 285
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 97/70/EK
8.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 286
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 97/70/EK
8.a pants – 3. punkts
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 1. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
Grozījums Nr. 287
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 104. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 97/70/EK
8.a pants – 6. punkts
6.  Saskaņā ar 8. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 8. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
Grozījums Nr. 288
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 105. punkts – 2.a daļa (jauna)
Lai nodrošinātu Savienības standartu aizsardzību, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz šīs direktīvas grozīšanu, lai no tās darbības jomas izslēgtu jebkuru grozījumu konvencijā Marpol 73/78, ja, pamatojoties uz Komisijas veiktu novērtējumu, konstatēts nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā tiesību akta grozījums pazeminātu kuģošanas drošības, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar minētajiem tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 289
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 105. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2000/59/EK
13.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 290
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 105. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Direktīva 2000/59/EK
15. pants – 3. punkts
3.   Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr2099/2002* 5pantu šo direktīvu var neattiecināt uz grozījumiem starptautiskajos tiesību aktos, kas minēti 2. pantā.
3.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas grozīšanu, lai no tās darbības jomas izslēgtu jebkuru 2pantā minētā starptautiskā tiesību akta grozījumu, ja, pamatojoties uz Komisijas veiktu novērtējumu, konstatēts nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā tiesību akta grozījums pazeminātu kuģošanas drošības, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar minētajiem tiesību aktiem.
____________________
* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2099/2002 (2002. gada 5. novembris), ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) un groza regulas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.)”.
Grozījums Nr. 291
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 106. punkts – 1.a daļa (jauna)
Lai nodrošinātu Savienības standartu aizsardzību, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz šīs direktīvas grozīšanu, lai no tās darbības jomas izslēgtu jebkuru šīs direktīvas 3. pantā minēto starptautisko tiesību aktu grozījumu, ja, pamatojoties uz Komisijas veiktu novērtējumu, konstatēts nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā tiesību akta grozījums pazeminātu kuģošanas drošības, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar minētajiem tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 292
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 106. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2001/96/EK
15. pants – 3. punkts
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr2099/2002 5. pantu šo direktīvu var neattiecināt uz grozījumiem starptautiskajos tiesību aktos, kas minēti 3. pantā.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas grozīšanu, lai no tās darbības jomas izslēgtu jebkuru 3pantā minētā starptautiskā tiesību akta grozījumu, ja, pamatojoties uz Komisijas veiktu novērtējumu, konstatēts nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā tiesību akta grozījums pazeminātu kuģošanas drošības, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar minētajiem tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 293
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 106. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2001/96/EK
15. pants – zemsvītras piezīme
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
svītrots
Grozījums Nr. 294
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 106. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Direktīva 2001/96/EK
15.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 295
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 111. punkts – 3. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (EK) Nr. 782/2003
6. pants – 1. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu, lai vajadzības gadījumā noteiktu saskaņotu apsekošanas un sertifikācijas režīmu kuģiem, kas minēti šā punkta b) apakšpunktā.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot saskaņotu apsekošanas un sertifikācijas režīmu kuģiem, kas minēti šā punkta otrās daļas b) apakšpunktā.”;
Grozījums Nr. 296
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 111. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 782/2003
8.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 1. punktā un 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 1. punktā un 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 297
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 112. punkts – 3. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2004/52/EK
4. pants – 4. punkts
4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 4.a pantu, lai noteiktu Eiropas elektroniskās nodokļa iekasēšanas pakalpojumu. Šādus aktus pieņem tikai tad, ja ir ievēroti visi nosacījumi, kas novērtēti, pamatojoties uz attiecīgiem pētījumiem, lai savstarpējā izmantojamība funkcionētu visos aspektos, to skaitā tehniskie, tiesiskie un komerciālie nosacījumi.
4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot Eiropas elektroniskās nodokļa iekasēšanas pakalpojumu. Šādus aktus pieņem tikai tad, ja ir ievēroti visi nosacījumi, kas novērtēti, pamatojoties uz attiecīgiem pētījumiem, lai savstarpējā izmantojamība funkcionētu visos aspektos, to skaitā tehniskie, tiesiskie un komerciālie nosacījumi.
Grozījums Nr. 298
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 112. punkts – 3. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2004/52/EK
4. pants – 5. punkts
5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 4.a pantu attiecībā uz tehniskiem lēmumiem par Eiropas elektroniskās nodokļa iekasēšanas pakalpojuma īstenošanu.;
5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 4.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, pieņemot tehniskus lēmumus par Eiropas elektroniskās nodokļa iekasēšanas pakalpojuma īstenošanu.;
Grozījums Nr. 299
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 112. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2004/52/EK
4.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2., 4. un 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2., 4. un 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 300
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 113. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2004/54/EK
16.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 16. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 16. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 301
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 114. punkts – 1. daļa
Lai Regulu (EK) Nr. 725/2004 pielāgotu starptautisko tiesību attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minēto regulu nolūkā tajā iekļaut konkrētu starptautisko tiesību aktu grozījumus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Lai Regulu(EK) Nr. 725/2004 pielāgotu starptautisko tiesību attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, lai tajā iekļautu konkrētu starptautisko tiesību aktu grozījumus, un attiecībā uz tās papildināšanu, nosakot saskaņotas procedūras, kā piemērot ISPS kodeksa obligātos noteikumus, nepaplašinot minētās regulas darbības jomu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Grozījums Nr. 302
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 114. punkts – 2. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 725/2004 īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras, lai noteiktu harmonizētas procedūras, kā piemērot ISPS Kodeksa obligātos noteikumus, nepaplašinot šās regulas darbības jomu. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
svītrots
Grozījums Nr. 303
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 114. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 725/2004
10. pants – 3. punkts
3.  Komisija nosaka harmonizētas procedūras, kā piemērot ISPS Kodeksa obligātos noteikumus, nepaplašinot šās regulas darbības jomu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto procedūru.
3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, lai noteiktu harmonizētas procedūras, kā piemērot ISPS Kodeksa obligātos noteikumus, nepaplašinot šīs regulas darbības jomu.
Grozījums Nr. 304
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 114. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 725/2004
10.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 10. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 10. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 305
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 117. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 868/2004
5. pants – 3. punkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu par sīki izstrādātām metodēm negodīgas cenu noteikšanas prakses esamības atklāšanai. Šīs metodes cita starpā attiecas uz veidu, kādā novērtē parastu konkurētspējīgu cenu noteikšanu, faktiskās izmaksas un saprātīgas peļņas normas aviācijas nozares konkrētajā kontekstā.”;
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot sīki izstrādātu metodoloģiju negodīgas cenu noteikšanas prakses esamības atklāšanai. Šīs metodes cita starpā attiecas uz veidu, kādā novērtē parastu konkurētspējīgu cenu noteikšanu, faktiskās izmaksas un saprātīgas peļņas normas aviācijas nozares konkrētajā kontekstā.”;
Grozījums Nr. 306
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 117. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 868/2004
14.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 307
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 121. punkts – 3. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2006/126/EK
1. pants – 2. punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu par prasībām attiecībā uz I pielikumā minēto mikroshēmu. Šīs prasības paredz EK tipa apstiprinājumu, ko piešķir tikai pēc tam, kad ir pierādīta spēja izturēt mēģinājumus iejaukties datos vai tos sagrozīt.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot prasības attiecībā uz I pielikumā minēto mikroshēmu. Šīs prasības paredz EK tipa apstiprinājumu, ko piešķir tikai pēc tam, kad ir pierādīta spēja izturēt mēģinājumus iejaukties datos vai tos sagrozīt.
Grozījums Nr. 308
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 121. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2006/126/EK
3. pants – 2. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu, lai noteiktu atbilstīgas pretviltojumu specifikācijas.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot atbilstīgas pretviltojumu specifikācijas.
Grozījums Nr. 309
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 121. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Direktīva 2006/126/EK
8.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 1. panta 2. un 3. punktā, 3. panta 2. punktā un 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 1. panta 2. un 3. punktā, 3. panta 2. punktā un 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 310
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 123. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2007/59/EK
4. pants – 4. punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu, lai, pamatojoties uz Aģentūras sagatavotu projektu, pieņemtu apliecības, sertifikāta un apstiprinātas sertifikāta kopijas Kopienas modeli, kā arī noteiktu to fiziskos raksturlielumus, ņemot vērā viltošanas novēršanas pasākumus.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, lai, pamatojoties uz Aģentūras sagatavotu projektu, noteiktu apliecības, sertifikāta un apstiprinātas sertifikāta kopijas Kopienas modeli, kā arī noteiktu to fiziskos raksturlielumus, ņemot vērā viltošanas novēršanas pasākumus.
Grozījums Nr. 311
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 123. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2007/59/EK
4. pants – 4. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu, lai, pamatojoties uz Aģentūras sniegtajiem ieteikumiem, pieņemtu Kopienas kodus dažādajos A un B kategoriju tipos, kas minēti šī panta 3. punktā.; ;
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, lai, pamatojoties uz Aģentūras sniegtajiem ieteikumiem, noteiktu Kopienas kodus dažādajos A un B kategoriju tipos, kas minēti šā panta 3. punktā.;
Grozījums Nr. 312
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 123. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2007/59/EK
22. pants – 4. punkts – 2. daļa
“Šajā nolūkā Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu, lai, pamatojoties uz Aģentūras sagatavotu projektu, noteiktu galvenos reģistru parametrus, piemēram, reģistrējamos datus, to formātu un datu apmaiņas protokolu, piekļuves tiesības, datu saglabāšanas ilgumu un procedūras bankrota gadījumā.”
“Šajā nolūkā Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, lai, pamatojoties uz Aģentūras sagatavotu projektu, noteiktu galvenos reģistru parametrus, piemēram, reģistrējamos datus, to formātu un datu apmaiņas protokolu, piekļuves tiesības, datu saglabāšanas ilgumu un procedūras bankrota gadījumā.”
Grozījums Nr. 313
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 123. punkts – 3. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2007/59/EK
23. pants – 3. punkts – 1.a daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu, lai noteiktu minētos kritērijus.”
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot minētos kritērijus.”
Grozījums Nr. 314
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 123. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Direktīva 2007/59/EK
25. pants – 5. punkts – 1. daļa
Eksaminētāju un pārbaužu izvēlē vadās pēc Savienības kritērijiem. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu, lai, pamatojoties uz Aģentūras sagatavotu projektu, noteiktu šādus Savienības kritērijus.
Eksaminētāju un pārbaužu izvēlē vadās pēc Savienības kritērijiem. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, lai, pamatojoties uz Aģentūras sagatavotu projektu, noteiktu šādus Savienības kritērijus.
Grozījums Nr. 315
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 123. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Direktīva 2007/59/EK
31.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 4. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 3. punktā, 25. panta 5. punktā, 31. panta 1. punktā un 34. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 4. punktā, 22. panta 4. punktā, 23. panta 3. punktā, 25. panta 5. punktā, 31. panta 1. punktā un 34. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 316
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 123. punkts – 3. daļa – 8. punkts
Direktīva 2007/59/EK
34. pants – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu, lai noteiktu šādas viedkartes tehniskās un ekspluatācijas specifikācijas.”
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot šādas viedkartes tehniskās un ekspluatācijas specifikācijas.”
Grozījums Nr. 317
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 124. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1371/2007
34. pants – 1. punkts
1.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 34.a pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz 2., 10. un 12. pantā minētajiem pasākumiem.
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 34.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot 2., 10. un 12. pantā minētos pasākumus.
Grozījums Nr. 318
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 124. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1371/2007
34.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 33. pantā un 34. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 33. pantā un 34.pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 319
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 126. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2008/96/EK
7. pants – 1.a punkts
“1.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12.a pantu, lai noteiktu vienotus kritērijus, ar ko saskaņā ir jāpaziņo ceļu satiksmes negadījuma nopietnība, tostarp bojāgājušo un ievainoto cilvēku skaits.”
“1.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot vienotus kritērijus, ar ko saskaņā ir jāpaziņo ceļu satiksmes negadījuma nopietnība, tostarp bojāgājušo un ievainoto cilvēku skaits.”
Grozījums Nr. 320
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 126. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Direktīva 2008/96/EK
12.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 7. panta 1.a punktā un 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 7. panta 1.a punktā un 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 321
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 127. punkts – 3. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Regula (EK) Nr. 300/2008
4. pants – 2. punkts – 1. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai pieņemtu kopīgo pamatstandartu konkrētus elementus.”
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot kopīgo pamatstandartu konkrētus elementus.”
Grozījums Nr. 322
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 127. punkts – 3. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 300/2008
4. pants – 4. punkts – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai noteiktu kritērijus nolūkā ļaut dalībvalstīm atkāpties no 1. punktā minētajiem kopīgajiem pamatstandartiem un lai pieņemtu alternatīvus drošības pasākumus, kas, balstoties uz vietējo riska novērtējumu, nodrošinātu pietiekama līmeņa aizsardzību. Šādus alternatīvus pasākumus pamato ar iemesliem, kas ir saistīti ar gaisakuģu lielumu vai arī ar veicamo darbību vai citu attiecīgu darbību būtību, mērogu vai biežumu.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot kritērijus nolūkā ļaut dalībvalstīm atkāpties no 1. punktā minētajiem kopīgajiem pamatstandartiem un pieņemt alternatīvus drošības pasākumus, kas, balstoties uz vietējo riska novērtējumu, nodrošinātu pietiekama līmeņa aizsardzību. Šādus alternatīvus pasākumus pamato ar iemesliem, kas ir saistīti ar gaisakuģu lielumu vai arī ar veicamo darbību vai citu attiecīgu darbību būtību, mērogu vai biežumu.
Grozījums Nr. 323
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 127. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 300/2008
18.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. un 4. punktā un 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. un 4. punktā un 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 324
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 129. punkts – 1.a daļa (jauna)
Lai nodrošinātu Savienības standartu aizsardzību, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz šīs direktīvas grozīšanu, lai no tās darbības jomas izslēgtu jebkuru grozījumu SJO Jūras negadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas kodeksā, ja, pamatojoties uz Komisijas veiktu novērtējumu, konstatēts nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā tiesību akta grozījums pazeminātu kuģošanas drošības, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar minētajiem tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 325
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 129. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2009/18/EK
5. pants – 4. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par jūras negadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas kopējo metodoloģiju, ņemot vērā attiecīgos drošības izmeklēšanu secinājumus.;
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot jūras negadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas kopējo metodoloģiju, ņemot vērā attiecīgos drošības izmeklēšanu secinājumus.;
Grozījums Nr. 326
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 129. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/18/EK
18.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 4. punktā un 20. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 4. punktā un 20. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 327
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 129. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/18/EK
20. pants – 3. punkts
3.  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 5. pantu no šīs direktīvas darbības jomas var izslēgt grozījumus SJO Jūras negadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas kodeksā.
3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas grozīšanu, lai no tās darbības jomas izslēgtu jebkuru grozījumu SJO Jūras negadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas kodeksā, ja, pamatojoties uz Komisijas veiktu novērtējumu, konstatēts nepārprotams risks, ka šāds starptautiskā tiesību akta grozījums pazeminātu kuģošanas drošības, kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas vai sadzīves un darba apstākļu aizsardzības uz kuģiem standartu, kas noteikts Savienības jūrlietu tiesību aktos, vai būtu nesaderīgs ar minētajiem tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 328
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 130. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/33/EK
8.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 7. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 7. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 329
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 133. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1071/2009
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1. un 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai izveidotu Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu kategoriju, veidu un smaguma pakāpju sarakstu, kuri papildus IV pielikumā norādītajiem pārkāpumiem var izraisīt labas reputācijas zaudēšanu. Dalībvalstis ņem vērā informāciju par minētajiem pārkāpumiem, tostarp informāciju, kas saņemta no citām dalībvalstīm, nosakot prioritātes pārbaudēm saskaņā ar 12. panta 1. punktu.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, izveidojot Savienības noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu kategoriju, veidu un smaguma pakāpju sarakstu, kuri papildus IV pielikumā norādītajiem pārkāpumiem var izraisīt labas reputācijas zaudēšanu. Dalībvalstis ņem vērā informāciju par minētajiem pārkāpumiem, tostarp informāciju, kas saņemta no citām dalībvalstīm, nosakot prioritātes pārbaudēm saskaņā ar 12. panta 1. punktu.”;
Grozījums Nr. 330
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 133. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1071/2009
24.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā un 8. panta 9. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā un 8. panta 9. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 331
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 134. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1072/2009
14.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. un 4. punktā un 5. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. un 4. punktā un 5. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 332
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 135. punkts – 3. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1073/2009
5. pants – 3. punkts – 5. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu attiecībā uz procedūrām šādu pārvadātāju nosaukumu un pārsēšanās punktu paziņošanai attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.”
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot procedūras šādu pārvadātāju nosaukumu un pārsēšanās punktu paziņošanai attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.”
Grozījums Nr. 333
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 135. punkts – 3. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1073/2009
5. pants – 5. punkts – 3. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu par sertifikātu formātu.”
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot sertifikātu formātu.”
Grozījums Nr. 334
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 135. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1073/2009
6. pants – 4. punkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu par atļauju formātu.”;
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot atļauju formātu.”;
Grozījums Nr. 335
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 135. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1073/2009
7. pants – 2. punkts
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu par pieteikumu formātu.”
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pieteikumu formātu.”
Grozījums Nr. 336
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 135. punkts – 3. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1073/2009
12. pants – 5. punkts
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu par brauciena formulāru formātu, brauciena formulāru grāmatiņu formātu un to lietošanas veidu.”
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot brauciena formulāru formātu, brauciena formulāru grāmatiņu formātu un to lietošanas veidu.”
Grozījums Nr. 337
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 135. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1073/2009
25.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punktā, 5. panta 3. un 5. punktā, 6. panta 4. punktā, 7. panta 2. punktā, 12. panta 5. punktā un 28. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punktā, 5. panta 3. un5. punktā, 6. panta 4. punktā, 7. panta 2. punktā, 12. panta 5. punktā un 28. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 338
Regulas priekšlikums
I pielikums – XI daļa – 135. punkts – 3. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1073/2009
28. pants – 3. punkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu par tās tabulas formātu, kas jāizmanto 2. punktā minēto statistikas datu paziņošanai.”
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 25.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot tās tabulas formātu, kas jāizmanto 2. punktā minēto statistikas datu paziņošanai.”
Grozījums Nr. 339
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 136. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Direktīva 89/108/EEK
4. pants – 3. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai noteiktu tīrības kritērijus, kas jāievēro, lietojot šos sasaldēšanas līdzekļus.”
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot tīrības kritērijus, kas jāievēro, lietojot šos sasaldēšanas līdzekļus.”
Grozījums Nr. 340
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 136. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 89/108/EEK
11. pants – 1. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai noteiktu ātri sasaldētu pārtikas produktu paraugu ņemšanas kārtību, to temperatūras kontrolēšanas kārtību un temperatūru kontrolēšanas kārtību transportlīdzekļos, tirdzniecības bāzēs un noliktavās.”
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot ātri sasaldētu pārtikas produktu paraugu ņemšanas kārtību, to temperatūras kontrolēšanas kārtību un temperatūru kontrolēšanas kārtību transportlīdzekļos, tirdzniecības bāzēs un noliktavās.”
Grozījums Nr. 341
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 136. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Direktīva 89/108/EEK
11.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. un 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. un 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 342
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 137. punkts – 1. daļa
Lai sasniegtu Direktīvas 1999/2/EK mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu nolūkā grozīt minēto direktīvu, ciktāl tas vajadzīgs, lai nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzību, un papildināt minēto direktīvu ar izņēmumiem attiecībā uz maksimālo atļauto radiācijas devu pārtikai un ar papildu prasībām iestādēm. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Lai sasniegtu Direktīvas 1999/2/EK mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz minētās direktīvas grozīšanu, ciktāl tas vajadzīgs, lai nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzību, un attiecībā uz minētās direktīvas papildināšanu ar izņēmumiem attiecībā uz maksimālo atļauto radiācijas devu pārtikai un ar papildu prasībām iestādēm. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Grozījums Nr. 343
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 137. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Direktīva 1999/2/EK
5. pants – 2. punkts
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai pieļautu izņēmumus attiecībā uz 1. punktu, ņemot vērā pieejamās zinātnes atziņas un attiecīgos starptautiskos standartus.”
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, lai pieļautu izņēmumus attiecībā uz 1. punktu, ņemot vērā pieejamās zinātnes atziņas un attiecīgos starptautiskos standartus.”
Grozījums Nr. 344
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 137. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 1999/2/EK
7. pants – 2. punkts – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai noteiktu šā panta pirmās daļas pirmajā ievilkumā minētās papildu prasības, ņemot vērā prasības attiecībā uz izmantotās apstrādes efektivitāti un drošību, kas saistītas ar labu higiēnas praksi pārtikas apstrādē.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot šā panta pirmās daļas pirmajā ievilkumā minētās papildu prasības, ņemot vērā prasības attiecībā uz izmantotās apstrādes efektivitāti un drošību, kas saistītas ar labu higiēnas praksi pārtikas apstrādē.
Grozījums Nr. 345
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 137. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Direktīva 1999/2/EK
11.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 2. punktā, 7. panta 2. punktā un 14. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 2. punktā, 7. panta 2. punktā un 14. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 346
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 1. daļa
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 999/2001 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu nolūkā grozīt minētās regulas pielikumus un papildināt minēto regulu:
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 999/2001 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz minētās regulas pielikumu grozīšanu:
–   apstiprinot ātrās noteikšanas testus;
–  atjauninot atļauto ātrās noteikšanas testu sarakstu;
–  grozot to liellopu vecumu, uz kuriem attiecas ikgadējās uzraudzības programmas;
–  grozot to liellopu vecumu, uz kuriem attiecas ikgadējās uzraudzības programmas;
–   nosakot kritērijus, ar kuriem pierāda epidemioloģiskā stāvokļa uzlabošanos valstī, un tos ietverot pielikumā;
–  atjauninot sarakstu, kurā norādīti kritēriji, ar kuriem pierāda epidemioloģiskā stāvokļa uzlabošanos valstī;
–  pieņemot lēmumu atļaut atgremotāju sugu jaunos dzīvniekus barot ar proteīniem, kas iegūti no zivīm;
–  pieņemot lēmumu atļaut atgremotāju sugu jaunos dzīvniekus barot ar proteīniem, kas iegūti no zivīm.
Būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz minētās regulas papildināšanu:
nosakot sīki izstrādātus kritērijus, kas ļauj piešķirt šādu atbrīvojumu no aizliegumiem attiecībā uz dzīvnieku barošanu;
–  nosakot sīki izstrādātus kritērijus, kas ļauj piešķirt šādu atbrīvojumu no aizliegumiem attiecībā uz dzīvnieku barošanu;
–  pieņemot lēmumu ieviest pielaides robežu nelielam nejauša un tehniski nenovēršama piesārņojuma rezultātā dzīvnieku pārtikā nonākušam dzīvnieku izcelsmes proteīnu saturam;
–  pieņemot lēmumu ieviest pielaides robežu nelielam nejauša un tehniski nenovēršama piesārņojuma rezultātā dzīvnieku pārtikā nonākušam dzīvnieku izcelsmes proteīnu saturam;
–  pieņemot lēmumu par vecumu;
–  pieņemot lēmumu par vecumu;
–  paredzot noteikumus, kas nosaka atbrīvojumus no prasības izņemt un iznīcināt īpašo riska materiālu;
–  paredzot noteikumus, kas nosaka atbrīvojumus no prasības izņemt un iznīcināt īpašo riska materiālu;
–  apstiprinot ražošanas procesus;
–  apstiprinot ražošanas procesus;
–  pieņemot lēmumu par konkrētu noteikumu paplašināšanu, ietverot citas dzīvnieku sugas;
–  pieņemot lēmumu par konkrētu noteikumu paplašināšanu, ietverot citas dzīvnieku sugas;
–  pieņemot lēmumu par noteikumu paplašināšanu, ietverot citus dzīvnieku izcelsmes produktus;
–  pieņemot lēmumu par noteikumu paplašināšanu, ietverot citus dzīvnieku izcelsmes produktus;
–  pieņemot metodi, ar kuru apstiprina aitu un kazu saslimšanu ar GSE.
–  pieņemot metodi, ar kuru apstiprina aitu un kazu saslimšanu ar GSE.
Grozījums Nr. 347
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
5. pants – 3. punkts – 3. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai apstiprinātu otrajā daļā minētos ātrās noteikšanas testus. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai grozītu X pielikuma C nodaļas 4. punktu nolūkā atjaunināt tur ietverto sarakstu.”
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai grozītu X pielikuma C nodaļas 4. punktu nolūkā atjaunināt tur ietverto atļauto ātrās noteikšanas testu sarakstu.”
Grozījums Nr. 348
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 3. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
6. pants – 1. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai šim nolūkam apstiprinātu ātrās noteikšanas testus. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai grozītu X pielikumu nolūkā uzskaitīt šos testus.”
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu attiecībā uz X pielikuma grozīšanu, lai uzskaitītu minētajam nolūkam atļautos ātrās noteikšanas testus.”
Grozījums Nr. 349
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 3. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
6. pants – 1.b punkts – 2. daļa
Pēc dalībvalsts lūguma, ja tā var pierādīt epidemioloģiskā stāvokļa uzlabošanos valstī, konkrētās dalībvalsts ikgadējās uzraudzības programmas var tikt pārskatītas. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai:
Pēc dalībvalsts lūguma, ja tā var pierādīt epidemioloģiskā stāvokļa uzlabošanos valstī, konkrētās dalībvalsts ikgadējās uzraudzības programmas var tikt pārskatītas. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu attiecībā uz III pielikuma A nodaļas I daļas 7. punkta grozīšanu, lai uzskaitītu kritērijus, ar ko saskaņā būtu jānovērtē epidemioloģiskā stāvokļa uzlabošanās valstī nolūkā pārskatīt uzraudzības programmas.
a)   noteiktu konkrētus kritērijus, ar ko saskaņā novērtē epidemioloģiskā stāvokļa uzlabošanos valstī, lai pārskatītu uzraudzības programmas;
b)   grozītu III pielikuma A nodaļas I daļas 7. punktu, lai uzskaitītu a) apakšpunktā minētos kritērijus.;
(Parlamenta grozījumā ir pārņemti Komisijas priekšlikuma 6. panta 1.b punkta otrās daļas a) un b) punkti.)
Grozījums Nr. 350
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 3. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
7. pants – 4. punkts – 3. daļa
“Pēc dalībvalsts vai trešās valsts pieprasījuma var pieņemt lēmumu saskaņā ar 24. panta 2. punktā noteikto procedūru, lai piešķirtu atsevišķus atbrīvojumus no šajā punktā noteiktajiem ierobežojumiem. Attiecībā uz katru atbrīvojumu ņem vērā šā panta 3. punktā paredzētos noteikumus. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai noteiktu sīki izstrādātus kritērijus, kas ir jāņem vērā, piešķirot šādu atbrīvojumu.”
“Pēc dalībvalsts vai trešās valsts pieprasījuma var pieņemt lēmumu saskaņā ar 24. panta 2. punktā noteikto procedūru, lai piešķirtu atsevišķus atbrīvojumus no šajā punktā noteiktajiem ierobežojumiem. Attiecībā uz katru atbrīvojumu ņem vērā šā panta 3. punktā paredzētos noteikumus. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot sīki izstrādātus kritērijus, kas ir jāņem vērā, piešķirot šādu atbrīvojumu.”
Grozījums Nr. 351
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 3. daļa – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
7. pants – 4.a punkts
“4.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai noteiktu pielaides robežu nelielam nejauša un tehniski nenovēršama piesārņojuma rezultātā dzīvnieku pārtikā nonākušam dzīvnieku izcelsmes proteīnu saturam, ja ir saņemts labvēlīgs riska novērtējums, ņemot vērā vismaz piesārņojuma daudzumu un tā iespējamo izcelsmi, kā arī sūtījuma galamērķi.”
“4.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pielaides robežu nelielam nejauša un tehniski nenovēršama piesārņojuma rezultātā dzīvnieku pārtikā nonākušam dzīvnieku izcelsmes proteīnu saturam, ja ir saņemts labvēlīgs riska novērtējums, ņemot vērā vismaz piesārņojuma daudzumu un tā iespējamo izcelsmi, kā arī sūtījuma galamērķi.”
Grozījums Nr. 352
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 3. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
8. pants – 1. punkts
“1. Īpašo riska materiālu izņem un iznīcina saskaņā ar šīs regulas V pielikumu un Regulu (EK) Nr. 1069/2009. To neieved Savienībā. Regulas V pielikumā minētajā īpašā riska materiāla sarakstā iekļauj vismaz 12 mēnešus un vecāku liellopu smadzenes, muguras smadzenes, acis un mandeles, un noteiktu vecumu, ko nosaka Komisija, sasniegušu liellopu mugurkaulu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai noteiktu minēto vecumu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai grozītu V pielikumā ietverto īpašā riska materiāla sarakstu, ņemot vērā dažādās riska kategorijas, kas ir noteiktas 5. panta 1. punkta pirmajā daļā, un prasības, kas ir noteiktas 6. panta 1.a punktā un 1.b punkta b) apakšpunktā.”
“1. Īpašo riska materiālu izņem un iznīcina saskaņā ar šīs regulas V pielikumu un Regulu (EK) Nr. 1069/2009. To neieved Savienībā. Regulas V pielikumā minētajā īpašā riska materiāla sarakstā iekļauj vismaz 12 mēnešus un vecāku liellopu smadzenes, muguras smadzenes, acis un mandeles, un noteiktu vecumu, ko nosaka Komisija, sasniegušu liellopu mugurkaulu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot minēto vecumu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai grozītu V pielikumā ietverto īpašā riska materiāla sarakstu, ņemot vērā dažādās riska kategorijas, kas ir noteiktas 5. panta 1. punkta pirmajā daļā, un prasības, kas ir noteiktas 6. panta 1.a punktā un 1.b punkta b) apakšpunktā.”
Grozījums Nr. 353
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 3. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
8. pants – 2. punkts – 1. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai apstiprinātu alternatīvu testu, kas ļauj atklāt GSE pirms nokaušanas, un lai grozītu X pielikumā ietverto sarakstu. Šā panta 1. punktu nepiemēro to dzīvnieku audiem, kam veikts alternatīvs tests, ar nosacījumu, kas šis tests ir veikts saskaņā ar V pielikumā paredzētajiem nosacījumiem un ka testa rezultāti ir negatīvi.”
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu attiecībā uz X pielikuma grozīšanu, lai atjauninātu tur ietverto to atļauto alternatīvo testu sarakstu, kas ļauj atklāt GSE pirms nokaušanas. Šā panta 1. punktu nepiemēro to dzīvnieku audiem, kam veikts alternatīvs tests, ar nosacījumu, kas šis tests ir veikts saskaņā ar V pielikumā paredzētajiem nosacījumiem un ka testa rezultāti ir negatīvi.”
Grozījums Nr. 354
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 3. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
8. pants – 5. punkts
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai pieņemtu noteikumus, kas paredz atbrīvojumus no šā panta 1. līdz 4. punkta, attiecībā uz datumu, kad spēkā stāsies 7. panta 1. punktā noteiktais barošanas aizliegums vai, vajadzības gadījumā, attiecībā uz trešām valstīm vai reģioniem ar kontrolētu BSE risku, datumu, kad spēkā stāsies aizliegums izmantot atgremotāju proteīnu atgremotāju barošanā, lai ierobežotu prasības pārvietot vai iznīcināt īpašo riska materiālu dzīvniekiem, kas dzimuši attiecīgajās valstīs vai reģionos pirms šā datuma.”
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus, kas paredz atbrīvojumus no šā panta 1. līdz 4. punkta, attiecībā uz datumu, kad spēkā stāsies 7. panta 1. punktā noteiktais barošanas aizliegums vai, vajadzības gadījumā, attiecībā uz trešām valstīm vai reģioniem ar kontrolētu BSE risku, datumu, kad spēkā stāsies aizliegums izmantot atgremotāju proteīnu atgremotāju barošanā, lai ierobežotu prasības pārvietot vai iznīcināt īpašo riska materiālu dzīvniekiem, kas dzimuši attiecīgajās valstīs vai reģionos pirms šā datuma.”
Grozījums Nr. 355
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 3. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
9. pants – 1. punkts
“1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai apstiprinātu ražošanas procesus, ko izmantos, lai ražotu VI pielikumā uzskaitītos dzīvnieku izcelsmes produktus.”
“1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, apstiprinot ražošanas procesus, ko izmantos, lai ražotu VI pielikumā uzskaitītos dzīvnieku izcelsmes produktus.”
Grozījums Nr. 356
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
15. pants – 3. punkts
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai papildinātu šo regulu nolūkā 1. un 2. punkta noteikumus attiecināt arī uz citām dzīvnieku sugām.”
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, attiecinot 1. un 2. punkta noteikumus arī uz citām dzīvnieku sugām.”
Grozījums Nr. 357
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 3. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
16. pants – 7. punkts – 1. teikums
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai papildinātu šo regulu nolūkā 1.–6. punkta noteikumus attiecināt arī uz citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem.”
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, attiecinot 1.–6. punkta noteikumus arī uz citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem.”
Grozījums Nr. 358
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 3. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
20. pants – 2. punkts – 2. teikums
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu, lai noteiktu metodi, ar ko apstiprina aitu un kazu saslimšanu ar GSE.”
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot metodi, ar ko apstiprina aitu un kazu saslimšanu ar GSE.”
Grozījums Nr. 359
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 141. punkts – 3. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 999/2001
23.b pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 3. punktā, 6. panta 1. un 1.b punktā, 7. panta 3., 4. un 4.punktā, 8. panta 1., 2. un 5. punktā, 9. panta 1. un 3. punktā, 15. panta 3. punktā, 16. panta 7. punktā, 20. panta 2. punktā un 23. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 3. punktā, 6. panta 1. un 1.b punktā, 7. panta 3., 4. un 4.a punktā, 8.  panta 1., 2. un 5. punktā, 9. panta 1. un 3. punktā, 15. panta 3. punktā, 16. panta 7. punktā, 20. panta 2. punktā un 23. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 360
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 143. punkts – 1. daļa
Lai sasniegtu Direktīvas 2002/46/EK mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu nolūkā grozīt minētās direktīvas I un II pielikumu, lai tos pielāgotu tehnikas attīstībai, un papildināt minēto direktīvu attiecībā uz tīrības kritērijiem tās II pielikumā minētajām vielām un uztura bagātinātājos ietverto vitamīnu un minerālvielu minimālo daudzumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Lai sasniegtu Direktīvas 2002/46/EK mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu nolūkā grozīt minētās direktīvas I un II pielikumu, lai tos pielāgotu tehnikas attīstībai, un papildināt minēto direktīvu attiecībā uz tīrības kritērijiem tās II pielikumā minētajām vielām un uztura bagātinātājos ietverto vitamīnu un minerālvielu minimālo un maksimālo daudzumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Grozījums Nr. 361
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 143. punkts – 2. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Direktīvas 2002/46/EK īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz vitamīnu un minerālvielu maksimālā daudzuma noteikšanu. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
svītrots
Grozījums Nr. 362
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 143. punkts – 3. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/46/EK
4. pants – 2. punkts
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12.a pantu attiecībā uz tīrības kritērijiem II pielikumā minētajām vielām, izņemot gadījumus, kad šādi kritēriji ir piemērojami saskaņā ar 3. punktu.”;
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot tīrības kritērijus II pielikumā minētajām vielām, izņemot gadījumus, kad šādi kritēriji ir piemērojami saskaņā ar 3. punktu.”;
Grozījums Nr. 363
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 143. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2002/46/EK
5. pants – 4. punkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12.a pantu, nosakot šā panta 3. punktā minēto vitamīnu vai minerālvielu minimālo daudzumu.
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot:
a)  šā panta 3. punktā minēto vitamīnu vai minerālvielu minimālo daudzumu; kā arī
Komisija ar īstenošanas aktu nosaka šā panta 1. un 2. punktā minēto vitamīnu vai minerālvielu maksimālo daudzumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto procedūru.”
b)  šā panta 1. un 2. punktā minēto vitamīnu vai minerālvielu maksimālo daudzumu.”
Grozījums Nr. 364
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 143. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Direktīva 2002/46/EK
12. pants – 3. punkts
3)  regulas 12. panta 3. punktu svītro;
3)  direktīvas 12. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
“3. “Lai varētu pārvarēt 1. punktā minētās grūtības un nodrošinātu cilvēku veselības aizsardzību, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu.
Dalībvalsts, kura ir pieņēmusi aizsardzības pasākumus, tādā gadījumā tos var saglabāt spēkā līdz brīdim, kamēr tiek pieņemti minētie deleģētie akti.”
Grozījums Nr. 365
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 143. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Direktīva 2002/46/EK
“12.a pants
“12.a pants
“12.a pants
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. un 5. punktā un 5. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. un 5. punktā, 5. panta 4. punktā un 12. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 2. un 5. punktā un 5. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 2. un 5. punktā, 5. panta 4. punktā un 12. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 4. panta 2. un 5. punktu un 5. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 4. panta 2. un 5. punktu, 5. panta 4. punktu un 12. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
_______________________
_______________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”
Grozījums Nr. 366
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 144. punkts – 2. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Direktīvas 2002/98/EK 29. panta otrās daļas i) punkta īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras, lai noteiktu procedūru ziņošanai par nopietnām nevēlamām blakusparādībām un notikumiem, kā arī lai noteiktu ziņojuma paraugu. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
svītrots
Grozījums Nr. 367
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 144. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2002/98/EK
27.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 29. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 29. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 368
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 144. punkts – 3. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/98/EK
29. pants – 1. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz I–IV pielikumā noteikto tehnisko prasību grozījumiem, lai tās pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai.
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz I–IV pielikumā noteikto tehnisko prasību grozīšanu nolūkā tās pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai.
Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ III un IV pielikumā noteikto tehnisko prasību gadījumā, 27.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.”;
Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ III un IV pielikumā noteikto tehnisko prasību gadījumā, 27.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.”;
Grozījums Nr. 369
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 144. punkts – 3. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/98/EK
29. pants – 2. daļa – i punkts
b)  panta otrās daļas i) punktu svītro;
svītrots
Grozījums Nr. 370
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 144. punkts – 3. daļa – 3. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/98/EK
29. pants – 5. daļa
d)  pievieno šādu piekto daļu:
svītrots
“Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka procedūru ziņošanai par nopietnām nevēlamām blakusparādībām un notikumiem, kā arī ziņojuma parauga noteikšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto procedūru.”.
Grozījums Nr. 371
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 146. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2003/99/EK
5. pants – 1. punkts
“1. Ja dati, kas savākti ar regulārās uzraudzības starpniecību saskaņā ar 4. pantu, nav pietiekami, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai paredzētu koordinētas uzraudzības programmas attiecībā uz vienu vai vairākām zoonozēm un/vai zoonožu ierosinātājiem. Šos deleģētos aktus pieņem jo īpaši tad, ja ir identificētas īpašas vajadzības un ja ir jāizvērtē riski vai jānosaka nulles līnijas lielumi saistībā ar zoonozēm vai zoonožu ierosinātājiem dalībvalstu līmenī vai Savienības līmenī.”;
“1. Ja dati, kas savākti ar regulārās uzraudzības starpniecību saskaņā ar 4. pantu, nav pietiekami, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, paredzot koordinētas uzraudzības programmas attiecībā uz vienu vai vairākām zoonozēm un/vai zoonožu ierosinātājiem. Šos deleģētos aktus pieņem jo īpaši tad, ja ir identificētas īpašas vajadzības un ja ir jāizvērtē riski vai jānosaka bāzes līnijas vērtības saistībā ar zoonozēm vai zoonožu ierosinātājiem dalībvalstu līmenī vai Savienības līmenī.”;
Grozījums Nr. 372
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 146. punkts – 2. daļa – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/99/EK
11. pants – virsraksts
2.a) direktīvas 11. panta virsrakstu aizstāj ar šādu:
Pielikumu grozījumi un pārejas un īstenošanas pasākumi
Pielikumu grozījumi un īstenošanas pasākumi
Grozījums Nr. 373
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 146. punkts – 2. daļa – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/99/EK
11. pants – 3. daļa
Saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru var tikt pieņemti citi vajadzīgie īstenošanas un pārejas pasākumi.
3.a) direktīvas 11. panta 3. daļu aizstāj ar šādu:
Turklāt saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto komiteju procedūru var tikt pieņemti īstenošanas pasākumi.
Grozījums Nr. 374
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 146. punkts – 2. daļa – 4. punkts
Direktīva 2003/99/EK
11.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 4. punktā, 5. panta 1. punktā un 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 4. punktā, 5. panta 1. punktā un 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 375
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 147. punkts – 1. daļa
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas pielikumu nolūkā to pielāgot tehnikas attīstībai un lai papildinātu minēto regulu, nosakot atbilstīgus zemākus sliekšņus ĢMO klātbūtnei pārtikā un barībā, zem kuriem, izpildot konkrētus nosacījumus, nav piemērojamas marķēšanas prasības, un paredzot īpašus noteikumus par informāciju, kas jāsniedz sabiedriskās ēdināšanas iestādēm, kuras piegādā pārtiku galapatērētājam.
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz minētās regulas pielikuma grozīšanu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai, un attiecībā uz minētās regulas papildināšanu, nosakot, uz kādu pārtiku un barību attiecas minētās regulas dažādo iedaļu piemērošanas joma, nosakot atbilstīgus zemākus sliekšņus ĢMO klātbūtnei pārtikā un barībā, zem kuriem, izpildot konkrētus nosacījumus, nav piemērojamas marķēšanas prasības, paredzot pasākumus, kas vajadzīgi tirgus dalībniekiem, lai tie varētu izpildīt kompetento iestāžu prasības, un pasākumus, kas vajadzīgi tirgus dalībniekiem, lai tie varētu izpildīt marķēšanas prasības, un paredzot īpašus noteikumus par informāciju, kas jāsniedz sabiedriskās ēdināšanas iestādēm, kuras piegādā pārtiku galapatērētājam.
Grozījums Nr. 376
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 147. punkts – 3. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 1829/2003 īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz pasākumiem, kas vajadzīgi tirgus dalībniekiem kompetento iestāžu prasību izpildei, pasākumiem, kas vajadzīgi tirgus dalībniekiem marķēšanas prasību izpildei, un noteikumiem, lai atvieglotu konkrētu noteikumu vienotu piemērošanu. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 1829/2003 īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz noteikumiem, lai atvieglotu konkrētu noteikumu vienotu piemērošanu. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
Grozījums Nr. 377
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 147. punkts – 4. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
3. pants – 2. punkts
“2. Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt lēmumu par to, vai šī iedaļa attiecas uz šāda veida pārtiku. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 35. panta 2. punktā minēto procedūru.”
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 34.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot vai šī iedaļa attiecas uz šāda veida pārtiku.”
Grozījums Nr. 378
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 147. punkts – 4. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
12. pants – 4. punkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 34.a pantu, lai noteiktu atbilstīgus zemākus sliekšņus, jo īpaši attiecībā uz pārtiku, kas sastāv no ĢMO vai satur to, vai ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus.”
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 34.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot atbilstīgus zemākus sliekšņus, jo īpaši attiecībā uz pārtiku, kas sastāv no ĢMO vai satur to, vai ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus.”
Grozījums Nr. 379
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 147. punkts – 4. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
14. pants
“14. pants
“14. pants
Deleģētās un īstenošanas pilnvaras
Deleģētās un īstenošanas pilnvaras
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 34.a pantu, lai pieņemtu īpašus noteikumus par informāciju, kas jāsniedz sabiedriskās ēdināšanas iestādēm, kuras piegādā pārtiku galapatērētājam. Lai ņemtu vērā sabiedriskās ēdināšanas iestāžu īpašo stāvokli, ar šādiem noteikumiem var paredzēt 13. panta 1. punkta e) apakšpunkta prasību pielāgošanu.
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 34.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot:
a)  pasākumus, kas vajadzīgi, lai tirgus dalībnieki varētu izpildīt kompetento iestāžu prasības, kā minēts 12. panta 3. punktā;
b)  pasākumus, kas vajadzīgi, lai tirgus dalībnieki varētu izpildīt 13. pantā noteiktās marķēšanas prasības; kā arī
c)  īpašus noteikumus par informāciju, kas jāsniedz sabiedriskās ēdināšanas iestādēm, kuras piegādā pārtiku galapatērētājam. Lai ņemtu vērā sabiedriskās ēdināšanas iestāžu īpašo stāvokli, ar šādiem noteikumiem var paredzēt 13. panta 1. punkta e) apakšpunkta prasību pielāgošanu.
2.  Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt:
2.  Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus, lai atvieglotu 13. panta vienotu piemērošanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar procedūru, kas minēta 35. panta 2. punktā.”
a)  pasākumus, kas vajadzīgi tirgus dalībniekiem kompetento iestāžu prasību izpildei, kā minēts 12. panta 3. punktā;
b)  pasākumus, kas vajadzīgi tirgus dalībniekiem 13. pantā izklāstīto marķēšanas prasību izpildei;
c)  sīki izstrādātus noteikumus, lai atvieglotu 13. panta vienotu piemērošanu.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar procedūru, kas minēta 35. panta 2. punktā.”
Grozījums Nr. 380
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 147. punkts – 4. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
15. pants – 2. punkts
“2. Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt lēmumu par to, vai šīs iedaļa attiecas uz šāda veida barību. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 35. panta 2. punktā minēto procedūru.
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 34.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot, vai šī iedaļa attiecas uz šāda veida barību.”
Grozījums Nr. 381
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 147. punkts – 4. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
24. pants – 4. punkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 34.a pantu, lai noteiktu atbilstīgus zemākus sliekšņus, jo īpaši attiecībā uz barību, kas sastāv no ĢMO vai satur to, vai ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus.”
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 34.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot atbilstīgus zemākus sliekšņus, jo īpaši attiecībā uz barību, kas sastāv no ĢMO vai satur to, vai ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus.”
Grozījums Nr. 382
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 147. punkts – 4. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
26. pants
“26. pants
“26. pants
Īstenošanas pilnvaras
Deleģētās un īstenošanas pilnvaras
Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt:
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 34.a pantu, attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot:
a)  pasākumus, kas vajadzīgi tirgus dalībniekiem kompetento iestāžu prasību izpildei, kā minēts 24. panta 3. punktā;
a)  pasākumus, kas vajadzīgi, lai tirgus dalībnieki varētu izpildīt kompetento iestāžu prasības, kā minēts 24. panta 3. punktā;
b)  pasākumus, kas vajadzīgi tirgus dalībniekiem 25. pantā izklāstīto marķēšanas prasību izpildei;
b)  pasākumus, kas vajadzīgi, lai tirgus dalībnieki varētu izpildīt 25. pantā noteiktās marķēšanas prasības ;
c)  sīki izstrādātus noteikumus, lai atvieglotu 25. panta vienotu piemērošanu.
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar procedūru, kas minēta 35. panta 2. punktā.”
2.  Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus, lai sekmētu 25. panta vienotu piemērošanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 35. panta 2. punktā minēto procedūru. ”
Grozījums Nr. 383
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 147. punkts – 4. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
34.a pants
“34.a pants
“34.a pants
Deleģēšanas īstenošana
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 12. panta 4. punktā, 14. panta 1.a punktā, 24. panta 4. punktā un 32. panta sestajā daļā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 12. panta 4. punktā, 14. panta 1. punktā, 15. panta 2. punktā, 24. panta 4. punktā, 26. panta 1. punktā un 32. panta sestajā daļā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 12. panta 4. punktā, 14. panta 1.a punktā, 24. panta 4. punktā un 32. panta sestajā daļā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 2. punktā, 12. panta 4. punktā, 14. panta 1. punktā, 15. panta 2. punktā, 24. panta 4. punktā, 26. panta 1. punktā un 32. panta sestajā daļā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 12. panta 4. punktu, 14. panta 1.a punktu, 24. panta 4. punktu un 32. panta sesto daļu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 3. panta 2. punktu,12. panta 4. punktu, 14. panta 1. punktu, 15. panta 2. punktu, 24. panta 4. punktu, 26. panta 1. punktu un 32. panta sesto daļu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
________________________
________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”
Grozījums Nr. 384
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 151. punkts – 1. daļa
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 2160/2003 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas I, II un III pielikumu un papildinātu minēto regulu attiecībā uz Savienības uzdevumiem zoonožu un zoonozes izraisītāju izplatības samazināšanā, īpašām kontroles metodēm, īpašiem noteikumiem par kritērijiem saistībā ar importu no trešām valstīm, Savienības references laboratoriju pienākumiem un uzdevumiem un valstu references laboratoriju konkrētiem pienākumiem un uzdevumiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 2160/2003 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas I, II un III pielikumu un papildinātu minēto regulu attiecībā uz Savienības uzdevumiem zoonožu un zoonozes izraisītāju izplatības samazināšanā, īpašām kontroles metodēm, īpašiem noteikumiem par kritērijiem saistībā ar importu no trešām valstīm, Savienības references laboratoriju pienākumiem un uzdevumiem, testēšanas metožu apstiprināšanu, kā arī attiecībā uz valstu references laboratoriju konkrētiem pienākumiem un uzdevumiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Grozījums Nr. 385
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 151. punkts – 2. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 2160/2003 īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz testu metožu apstiprināšanu. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
svītrots
Grozījums Nr. 386
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 151. punkts – 3. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2160/2003
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz Savienības uzdevumiem saistībā ar I pielikuma 1. slejā minēto zoonožu un zoonozes izraisītāju izplatības samazināšanu dzīvnieku populācijās, kuras minētas I pielikuma 2. slejā, jo īpaši ņemot vērā:
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz Savienības uzdevumiem saistībā ar I pielikuma 1. slejā minēto zoonožu un zoonozes izraisītāju izplatības samazināšanu dzīvnieku populācijās, kuras minētas I pielikuma 2. slejā, jo īpaši ņemot vērā:
Grozījums Nr. 387
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 151. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 2160/2003
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz:
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz:
Grozījums Nr. 388
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 151. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2160/2003
9. pants – 4. punkts
“4. Neskarot 5. panta 6. punktu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai paredzētu noteikumus, ar ko saskaņā dalībvalstis nosaka 5. panta 5. punktā un šā panta 2. punktā minētos kritērijus.”;
“4. Neskarot 5. panta 6. punktu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot noteikumus, ar ko saskaņā dalībvalstis nosaka 5. panta 5. punktā un šā panta 2. punktā minētos kritērijus.”;
Grozījums Nr. 389
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 151. punkts – 3. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 2160/2003
10. pants – 5. punkts – 2. un 3. teikums
“Šo atļauju var atsaukt, un, neskarot 5. panta 6. punktu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai noteiktu īpašus noteikumus par šādiem kritērijiem.”;
“Šo atļauju var atsaukt saskaņā ar tādu pašu procedūru. Neskarot 5. panta 6. punktu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot īpašus noteikumus par šādiem kritērijiem.”
Grozījums Nr. 390
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 151. punkts – 3. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2160/2003
11. pants – 2. punkts
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai noteiktu Savienības references laboratoriju pienākumus un uzdevumus, jo īpaši saistībā ar šo laboratoriju un valstu references laboratoriju darbības koordinēšanu.”;
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot Savienības references laboratoriju pienākumus un uzdevumus, jo īpaši saistībā ar šo laboratoriju un valstu references laboratoriju darbības koordinēšanu.”;
Grozījums Nr. 391
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 151. punkts – 3. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2160/2003
11. pants – 4. punkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai noteiktu valstu references laboratoriju pienākumus un uzdevumus, jo īpaši saistībā ar šo laboratoriju un attiecīgo saskaņā ar 12. panta 1. punkta a) apakšpunktu izraudzīto laboratoriju darbības koordinēšanu dalībvalstīs.”;
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot valstu references laboratoriju pienākumus un uzdevumus, jo īpaši saistībā ar šo laboratoriju un attiecīgo saskaņā ar 12. panta 1. punkta a) apakšpunktu izraudzīto laboratoriju darbības koordinēšanu dalībvalstīs.”;
Grozījums Nr. 392
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 151. punkts – 3. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 2160/2003
12. pants – 3. punkts – 3. daļa
3. Komisija ar īstenošanas aktiem var apstiprināt citas 3. punktā minētās testu metodes. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, apstiprinot citas testu metodes, kas nav šā punkta pirmajā un otrajā daļā minētās metodes.”;
Grozījums Nr. 393
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 151. punkts – 3. daļa – 7.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2160/2003
13. pants – virsraksts
(7.a) regulas 13. panta virsrakstu aizstāj ar šādu:
Īstenošanas un pārejas posma pasākumi
Deleģētās un īstenošanas pilnvaras
Grozījums Nr. 394
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 151. punkts – 3. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 2160/2003
13. pants – 1. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai grozītu attiecīgo veterināro sertifikātu elementus.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, grozot attiecīgo veterināro sertifikātu elementus.
Grozījums Nr. 395
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 151. punkts – 3. daļa – 8.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2160/2003
13. pants – 2. daļa
(8.a) regulas 13. panta 2. daļu aizstāj ar šādu:
Citus īstenošanas vai pārejas posma pasākumus var pieņemt saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.
Turklāt īstenošanas pasākumus var pieņemt saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru
Grozījums Nr. 396
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 151. punkts – 3. daļa – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 2160/2003
“13.a pants
“13.a pants
“13.a pants
Deleģēšanas īstenošana
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 1., 6. un 7. punktā, 5. panta 6. punktā, 8. panta 1. punktā, 9. panta 4. punktā, 10. panta 5. punktā, 11. panta 2. un 4. punktā un 13. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 1., 6. un 7. punktā, 5. panta 6. punktā, 8. panta 1. punktā, 9. panta 4. punktā, 10. panta 5. punktā, 11. panta 2. un 4. punktā, 12. panta 3. punkta trešajā daļā un 13. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 1., 6. un 7. punktā, 5. panta 6. punktā, 8. panta 1. punktā, 9. panta 4. punktā, 10. panta 5. punktā, 11. panta 2. un 4. punktā un 13. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 1., 6. un 7. punktā, 5. panta 6. punktā, 8. panta 1. punktā, 9. panta 4. punktā, 10. panta 5. punktā, 11. panta 2. un 4. punktā, 12. panta 3. punkta trešajā daļā un 13. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 3. panta 1., 6. un 7. punktu, 5. panta 6. punktu, 8. panta 1. punktu, 9. panta 4. punktu, 10. panta 5. punktu, 11. panta 2. un 4. punktu un 13. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 3. panta 1., 6. un 7. punktu, 5. panta 6. punktu, 8. panta 1. punktu, 9. panta 4. punktu, 10. panta 5. punktu, 11. panta 2. un 4. punktu, 12. panta 3. punkta trešo daļu un 13. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
________________________
________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;
Grozījums Nr. 397
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 152. punkts – 1. daļa
Lai sasniegtu Direktīvas 2004/23/EK mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai papildinātu minēto direktīvu ar izsekojamības prasībām audiem un šūnām, kā arī izstrādājumiem un materiāliem, kas bijuši saskarē ar šiem audiem un šūnām, ietekmējot to kvalitāti un drošību, un lai papildinātu minēto direktīvu ar konkrētām tehniskajām prasībām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Lai sasniegtu Direktīvas 2004/23/EK mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz minētās direktīvas papildināšanu, nosakot izsekojamības prasības audiem un šūnām, kā arī izstrādājumiem un materiāliem, kas bijuši saskarē ar šiem audiem un šūnām, ietekmējot to kvalitāti, un nosakot procedūras izsekojamības nodrošināšanai un ekvivalentu kvalitātes un drošības standartu apstiprināšanai importētiem audiem un šūnām, un attiecībā uz minētās direktīvas papildināšanu saistībā ar konkrētām tehniskajām prasībām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Grozījums Nr. 398
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 152. punkts – 2. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Direktīvas 2004/23/EK īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras, lai noteiktu procedūras, ar kurām nodrošina izsekojamību un ar kurām pārbauda importētu audu un šūnu līdzvērtīgus kvalitātes un drošības standartus. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
svītrots
Grozījums Nr. 399
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 152. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2004/23/EK
8. pants – 5. punkts
5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 28.a pantu, lai noteiktu izsekojamības prasības audiem un šūnām, kā arī izstrādājumiem un materiāliem, kas bijuši saskarē ar šiem audiem un šūnām, ietekmējot to kvalitāti un drošību.
5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 28.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot izsekojamības prasības audiem un šūnām, kā arī izstrādājumiem un materiāliem, kas bijuši saskarē ar šiem audiem un šūnām, ietekmējot to kvalitāti un drošību, kā arī nosakot procedūras izsekojamības nodrošināšanai Savienības līmenī.
Grozījums Nr. 400
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 152. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2004/23/EK
8. pants – 6. punkts
6.  Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka procedūras, ar kurām nodrošina izsekojamību Savienības līmenī. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 29. panta 2. punktā minēto procedūru.
svītrots
Grozījums Nr. 401
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 152. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2004/23/EK
9. pants – 4. punkts
“4. Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka procedūras, ar kurām pārbauda līdzvērtīgus kvalitātes un drošības standartus saskaņā ar 1. punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 29. panta 2. punktā minēto procedūru.”
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 28.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot procedūras ar kurām pārbauda līdzvērtīgus kvalitātes un drošības standartus saskaņā ar 1. punktu.”
Grozījums Nr. 402
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 152. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Direktīva 2004/23/EK
28. pants – 2. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 28.a pantu attiecībā uz pirmās daļas a)–i) apakšpunktā minētajām tehniskajām prasībām.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 28.a pantu, lai papildinātu šo direktīvu attiecībā uz pirmās daļas a)–i) apakšpunktā minētajām tehniskajām prasībām.
Grozījums Nr. 403
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 152. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Direktīva 2004/23/EK
28.a pants
“28.a pants
“28.a pants
Deleģēšanas īstenošana
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 5. punktā un 28. panta otrajā daļā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 5. punktā, 9. panta 4. punktā un 28. panta otrajā daļā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 5. punktā un 28. panta otrajā daļā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8. panta 5. punktā, 9. panta 4. punktā un 28. panta otrajā daļā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 8. panta 5. punktu un 28. panta otro daļu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 8. panta 5. punktu, 9. panta 4. punktu un 28. panta otro daļu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
________________________
________________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;
Grozījums Nr. 404
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 153. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 852/2004
4. pants – 4. punkts – ievaddaļa
4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai pieņemtu 3. punktā minētās īpašās higiēnas prasības, it sevišķi attiecībā uz:
4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot 3. punktā minētās īpašās higiēnas prasības, it sevišķi attiecībā uz:
Grozījums Nr. 405
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 153. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 852/2004
6. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
“c) ar deleģēto aktu, ko Komisija tiek pilnvarota pieņemt saskaņā ar 13.a pantu.”
“c) ar deleģēto aktu, kuru Komisija tiek pilnvarota pieņemt saskaņā ar 13.a pantu un ar kuru papildina šo regulu.”
Grozījums Nr. 406
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 153. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 852/2004
12. pants – 1. daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu par īpašiem noteikumiem attiecībā uz šīs regulas prasību piemērošanu konkrētiem pārtikas produktiem, lai novērstu īpašus riskus vai radušos apdraudējumus saistībā ar iedzīvotāju veselību.”;
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot īpašus noteikumus attiecībā uz šīs regulas prasību piemērošanu konkrētiem pārtikas produktiem, lai novērstu īpašus riskus vai radušos apdraudējumus saistībā ar iedzīvotāju veselību.”;
Grozījums Nr. 407
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 153. punkts – 2. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 852/2004
13. pants – 2. punkts
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, pieļaujot atkāpes no I un II pielikuma, ņemot vērā attiecīgos riska faktorus, kā arī ar nosacījumu, ka šādas atkāpes neietekmē šo regulas mērķu sasniegšanu:
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieļaujot atkāpes no I un II pielikuma, jo īpaši lai veicinātu 5. panta īstenošanu attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem, ņemot vērā attiecīgos riska faktorus, kā arī ar nosacījumu, ka šādas atkāpes neietekmē šo regulas mērķu sasniegšanu.
a)  atvieglot 5. panta īstenošanu maziem uzņēmumiem;
b)  uzņēmumiem, kas ražo, apstrādā vai pārstrādā izejvielas, ko paredzēts izmantot lielā mērā rafinētu pārtikas produktu ražošanā un kam ir veikta apstrāde, lai nodrošinātu to nekaitīgumu.”;
Grozījums Nr. 408
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 153. punkts – 2. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 852/2004
13.a pants
“13.a pants
“13.a pants
Deleģēšanas īstenošana
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punkta c) apakšpunktā, 12. pantā un 13. panta 1. un 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punkta c) apakšpunktā, 12. pantā un 13. panta 1. un 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punkta c) apakšpunktā, 12. pantā un 13. panta 1. un 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 4. punktā, 6. panta 3. punkta c) apakšpunktā, 12. pantā un 13. panta 1. un 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 4. panta 4. punktu, 6. panta 3. punkta c) apakšpunktu, 12. pantu un 13. panta 1. un 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 4. panta 4. punktu, 6. panta 3. punkta c) apakšpunktu, 12. pantu un 13. panta 1. un 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
__________________
__________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”
(Virsrakstā sniegtā atsauce, kas attiecas uz pielikumu (“I pielikums – XII daļa – 153. punkts – 2. daļa – 5. punkts”) atbilst Komisijas priekšlikumā sniegtajai atsaucei “I pielikums – XII daļa – 153. punkts – 2. daļa – 6. punkts”. Šī neatbilstība radusies nepareizas numerācijas dēļ Komisijas priekšlikumā — I pielikuma XII daļas 153. punkta 2. daļā trūkst 5. punkta).
Grozījums Nr. 409
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 155. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 854/2004
17. pants – 2. punkts
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, pieļaujot atkāpes no I, II, III, IV, V un VI pielikuma, ņemot vērā attiecīgos riska faktorus, kā arī ar nosacījumu, ka šādas atkāpes neietekmē šo regulas mērķu sasniegšanu:
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieļaujot atkāpes no I, II, III, IV, V un VI pielikuma, ņemot vērā attiecīgos riska faktorus, kā arī ar nosacījumu, ka šādas atkāpes neietekmē regulas mērķu sasniegšanu, nolūkā:
i)  atvieglot pielikumos noteikto prasību īstenošanu maziem uzņēmumiem;
i)  atvieglot pielikumos noteikto prasību īstenošanu maziem uzņēmumiem;
ii)  veicināt tradicionālo metožu turpmāku izmantošanu visos pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos;
ii)  veicināt tradicionālo metožu turpmāku izmantošanu visos pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos;
iii)  pielāgot to pārtikas uzņēmumu vajadzības, kuri atrodas reģionos, kur ir īpaši ģeogrāfiski šķēršļi;
iii)  pielāgot to pārtikas uzņēmumu vajadzības, kuri atrodas reģionos, kur ir īpaši ģeogrāfiski šķēršļi;
Grozījums Nr. 410
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 155. punkts – 2. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 854/2004
18. pants – 1. daļa – ievaddaļa
“Neskarot 16. panta un 17. panta 1. punkta vispārēju piemērošanu, Komisija ar īstenošanas aktiem var noteikt šādus pasākumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 12panta 2. punktā minēto procedūru:”;
“Neskarot 17. panta 1. punkta vispārēju piemērošanu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot šādus pasākumus:”;
Grozījums Nr. 411
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 155. punkts – 2. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 854/2004
18.a pants
“18.a pants
“18.a pants
Deleģēšanas īstenošana
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 17. panta 1. un 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 17. panta 1. un 2. punktā un 18. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 17. panta 1. un 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 17. panta 1. un 2. punktā un 18. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 17. panta 1. un 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 17. panta 1. un 2. punktu un 18. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
__________________
__________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”
Grozījums Nr. 412
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 157. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1901/2006
20. pants – 2. punkts
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, lai papildus precizētu termiņu atlikšanas pamatojumus, balstoties uz pieredzi, kas iegūta 1. punktā minēto darbību rezultātā.”;
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, papildus precizējot termiņu atlikšanas pamatojumus, balstoties uz pieredzi, kas iegūta 1. punktā minēto darbību rezultātā.”;
Grozījums Nr. 413
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 157. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1901/2006
49. pants – 3. punkts – 2. daļa – ievaddaļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, paredzot:
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot:
Grozījums Nr. 414
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 157. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1901/2006
50.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 20. panta 2. punktā un 49. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 20. panta 2. punktā un 49. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 415
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 1. daļa – 5.a ievilkums (jauns)
—  Savienības saraksta pieņemšanu ar atļautajām veselīguma norādēm, kas nav norādes, kuras atsaucas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, kā arī to lietošanas nosacījumiem, jebkādām izmaiņām un papildinājumiem minētajā sarakstā un galīgajiem lēmumiem par norāžu atļauju pieteikumiem.
Grozījums Nr. 416
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 3. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 1924/2006 īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz Savienības saraksta pieņemšanu ar atļautajām veselīguma norādēm, kas nav norādes, kuras atsaucas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, kā arī to lietošanas nosacījumiem, jebkādām izmaiņām un papildinājumiem minētajā sarakstā un galīgajiem lēmumiem par norāžu atļauju pieteikumiem. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
svītrots
Grozījums Nr. 417
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
1. pants – 2. punkts – 2. daļa
Regulas 7. pantu un 10. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu neattiecina uz nefasētiem pārtikas produktiem (piemēram, svaigiem augļiem, dārzeņiem un maizi), ko tirgo galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, un pārtikas produktiem, ko fasē pārdošanas vietās pēc pircēja lūguma vai fasē, lai tūlīt pārdotu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu par minēto nefasēto pārtikas produktu marķējumā norādāmo informāciju. Līdz šādu deleģēto aktu pieņemšanai var tikt piemēroti valsts noteikumi.
Regulas 7. pantu un 10. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu neattiecina uz nefasētiem pārtikas produktiem (piemēram, svaigiem augļiem, dārzeņiem un maizi), ko tirgo galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, un pārtikas produktiem, ko fasē pārdošanas vietās pēc pircēja lūguma vai fasē, lai tūlīt pārdotu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz minēto nefasēto pārtikas produktu marķējumā norādāmo informāciju. Līdz šādu deleģēto aktu pieņemšanai var tikt piemēroti valsts noteikumi.
Grozījums Nr. 418
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
1. pants – 4. punkts
“4. Attiecībā uz nepatentētiem aprakstiem (nosaukumi), kas tradicionāli lietoti, lai norādītu uz kādu pārtikas produktu vai dzērienu kategorijas īpašību, kura var ietekmēt cilvēka veselību, uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, var iesniegt pieteikumu, lai piemērotu atkāpi no 3. punkta. Pieteikumu nosūta dalībvalsts kompetentajai iestādei, kura to nekavējoties pārsūta Komisijai. Komisija pieņem un publicē noteikumus par to, kā pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem sagatavot pieteikumus, lai tādējādi nodrošinātu, ka darbības ar pieteikumiem ir pārredzamas un notiek pieņemamā termiņā. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz atkāpēm no 3. punkta.”;
“4. Attiecībā uz nepatentētiem aprakstiem (nosaukumi), kas tradicionāli lietoti, lai norādītu uz kādu pārtikas produktu vai dzērienu kategorijas īpašību, kura var ietekmēt cilvēka veselību, uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, var iesniegt pieteikumu, lai piemērotu atkāpi no 3. punkta. Pieteikumu nosūta dalībvalsts kompetentajai iestādei, kura to nekavējoties pārsūta Komisijai. Komisija pieņem un publicē noteikumus par to, kā pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem sagatavot pieteikumus, lai tādējādi nodrošinātu, ka darbības ar pieteikumiem ir pārredzamas un notiek pieņemamā termiņā. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz atkāpēm no 3. punkta.”
Grozījums Nr. 419
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
3. pants – 2.a daļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, atkāpjoties no šā panta otrās daļas d) apakšpunkta, ja runa ir par uzturvielām, kuras pietiekamā daudzumā nespēj nodrošināt līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs; deleģētie akti ietver atkāpju piemērošanas nosacījumus, ņemot vērā dalībvalstīs pastāvošos īpašos apstākļus.”;
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, piešķirot atkāpes no šā panta otrās daļas d) apakšpunkta, ja runa ir par uzturvielām, kuras pietiekamā daudzumā nespēj nodrošināt līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs; deleģētie akti ietver atkāpju piemērošanas nosacījumus, ņemot vērā dalībvalstīs pastāvošos īpašos apstākļus.”;
Grozījums Nr. 420
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – i punkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
4. pants – 1. punkts – 1. daļa
1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, līdz 2009. gada 19. janvārim nosakot īpašus uzturvielu aprakstus, tostarp atbrīvojumus, kuri jāievēro attiecībā uz pārtikas produktiem vai atsevišķām pārtikas produktu kategorijām, lai uz tām būtu uzturvērtības vai veselīguma norādes, un nosacījumus uzturvērtības vai veselīguma norāžu izmantošanai pārtikas produktiem vai pārtikas produktu kategorijām, ievērojot uzturvielu aprakstus.”;
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu līdz 2009. gada 19. janvārim attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot īpašus uzturvielu aprakstus, tostarp atbrīvojumus, kuri jāievēro attiecībā uz pārtikas produktiem vai atsevišķām pārtikas produktu kategorijām, lai uz tām būtu uzturvērtības vai veselīguma norādes, un nosacījumus uzturvērtības vai veselīguma norāžu izmantošanai pārtikas produktiem vai pārtikas produktu kategorijām, ievērojot uzturvielu aprakstus.”;
Grozījums Nr. 421
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
4. pants – 1. punkts – 6. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai atjauninātu uzturvielu aprakstus un to lietošanas nosacījumus nolūkā ņemt vērā attiecīgos zinātnes sasniegumus. Šajā nolūkā apspriežas ar ieinteresētajām personām, it sevišķi ar uzņēmējiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, un patērētāju grupām.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, atjauninot uzturvielu aprakstus un to lietošanas nosacījumus nolūkā ņemt vērā attiecīgos zinātnes sasniegumus. Šajā nolūkā apspriežas ar ieinteresētajām personām, it sevišķi ar uzņēmējiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, un patērētāju grupām.”;
Grozījums Nr. 422
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
4. pants – 5. punkts
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai paredzētu pasākumus, ar ko nosaka pārtikas produktus vai pārtikas produktu kategorijas, kuras nav minētas šā panta 3. punktā un kuru uzturvērtības vai veselīguma norādes ir jāierobežo vai jāaizliedz, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus.”
“5. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pasākumus, ar ko nosaka pārtikas produktus vai pārtikas produktu kategorijas, kuras nav minētas šā panta 3. punktā un kuru uzturvērtības vai veselīguma norādes ir jāierobežo vai jāaizliedz, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus.”
Grozījums Nr. 423
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
13. pants – 3. punkts
3.  Komisija pēc apspriedes ar Iestādi ne vēlāk kā līdz 2010. gada 31. janvārim ar īstenošanas aktu pieņem 1punktā minēto Savienības atļauto norāžu sarakstu un visus vajadzīgos šo norāžu lietošanas nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.
3.  Pēc apspriešanās ar Iestādi Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, vēlākais, līdz 2010. gada 31. janvārim pieņemot Savienības atļauto norāžu sarakstu, kā minēts 1. punktā, un visus vajadzīgos šo norāžu izmantošanas nosacījumus.
Grozījums Nr. 424
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
13. pants – 4. punkts
4.  Komisija, apspriedusies ar Iestādi, pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pieprasījuma ar īstenošanas aktu pieņem izmaiņas 3. punktā minētajā sarakstā, pamatojoties uz vispārpieņemtiem zinātniskiem pierādījumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.
4.  Pēc apspriešanās ar Iestādi Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pieprasījuma pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot visas izmaiņas 3. punktā minētajā sarakstā, pamatojoties uz vispārpieņemtiem zinātniskiem pierādījumiem.
Grozījums Nr. 425
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
17. pants – 3. punkts – 1. daļa
“Komisija ar īstenošanas aktu pieņem galīgo lēmumu par pieteikumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.”
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz galīgo lēmumu par pieteikumu.”
Grozījums Nr. 426
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
17. pants – 3. punkts – 2. daļa – b punkts
“b) pirms piecu gadu termiņa beigām, ja norāde joprojām atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, Komisija ar īstenošanas aktu pieņem pasākumus šīs norādes atļaušanai bez ierobežojumiem attiecībā uz lietošanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.”
“b) pirms piecu gadu termiņa beigām, ja norāde joprojām atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot pasākumus šīs norādes atļaušanai bez ierobežojumiem attiecībā uz lietošanu.”
Grozījums Nr. 427
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
18. pants – 5. punkts – 1. daļa
Ja Iestāde sniedz atzinumu, ar ko neatbalsta attiecīgās norādes iekļaušanu 4punktā minētajā sarakstā, Komisija ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par pieteikumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.”
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz tās lēmumu par pieteikumu, ja Iestāde sniedz atzinumu, ar ko neatbalsta attiecīgās norādes iekļaušanu 4. punktā minētajā sarakstā.”
Grozījums Nr. 428
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
18. pants – 5. punkts – 2. daļa – b punkts
“b) pirms piecu gadu termiņa beigām, ja norāde joprojām atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, Komisija ar īstenošanas aktu pieņem pasākumus šīs norādes atļaušanai bez ierobežojumiem attiecībā uz lietošanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.”
“b) pirms piecu gadu termiņa beigām, ja norāde joprojām atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz šo norāžu lietošanas atļaušanu bez ierobežojumiem.”
Grozījums Nr. 429
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
24.a pants
“24.a pants
“24.a pants
Deleģēšanas īstenošana
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 1. panta 2. un 4. punktā, 3. pantā, 4. panta 1. un 5. punktā un 8. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 1. panta 2. un 4. punktā, 3. pantā, 4. panta 1. un 5. punktā, 8. panta 2. punktā, 13. panta 3. un 4. punktā, 17. panta 3. un 4. punktā, 18. panta 5. punktā un 28. panta 6punkta a) apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 1. panta 2. un 4. punktā, 3. pantā, 4. panta 1. un 5. punktā un 8. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 1. panta 2. un 4. punktā, 3. pantā, 4. panta 1. un 5. punktā, 8. panta 2. punktā, 13. panta 3un 4. punktā, 17. panta 3. un 4. punktā, 18. panta 5. punktā un 28. panta 6punkta a) apakšpunktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 1. panta 2. un 4. punktu, 3. pantu, 4. panta 1. un 5. punktu un 8. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 1. panta 2. un 4. punktu, 3. pantu, 4. panta 1. un 5. punktu, 8. panta 2. punktu, 13. panta 3. un 4. punktu, 17. panta 3. un 4. punktu, 18. panta 5. punktu un 28. panta 6punkta a) apakšpunktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
_______________________
_______________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
Grozījums Nr. 430
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 158. punkts – 4. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1924/2006
28. pants – 6. punkts – a apakšpunkts – ii punkts
“ii) pēc apspriedes ar Iestādi Komisija ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par šādi atļautām veselīguma norādēm. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru.”
“ii) pēc apspriešanās ar Iestādi Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot šādi atļautas veselīguma norādes.”
Grozījums Nr. 431
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 159. punkts – 1. daļa
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 1925/2006 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas I un II pielikumu nolūkā tos pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai un lai grozītu minētās regulas III pielikumu nolūkā atļaut izmantot vitamīnus, minerālvielas un konkrētas citas aizliegtās vielas, ierobežotās vielas un vielas, kuras pārbauda Savienības iestādes, kā arī lai papildinātu minēto regulu, nosakot papildu pārtikas produktus vai tādu pārtikas produktu kategorijas, kurām nedrīkst pievienot vitamīnus vai minerālvielas, nosakot vitamīnu un minerālvielu tīrības kritērijus un nosakot minimālo daudzumu, atkāpjoties no pietiekama daudzuma attiecībā uz vitamīna vai minerālvielas klātbūtni pārtikas produktā. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 1925/2006 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas I un II pielikumu nolūkā tos pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai un lai grozītu minētās regulas III pielikumu nolūkā atļaut izmantot vitamīnus, minerālvielas un konkrētas citas aizliegtās vielas, ierobežotās vielas un vielas, kuras pārbauda Savienības iestādes, kā arī lai papildinātu minēto regulu, nosakot papildu pārtikas produktus vai tādu pārtikas produktu kategorijas, kurām nedrīkst pievienot vitamīnus vai minerālvielas, nosakot vitamīnu un minerālvielu tīrības kritērijus un nosakot minimālo daudzumu, atkāpjoties no pietiekama daudzuma attiecībā uz vitamīna vai minerālvielas klātbūtni pārtikas produktā, kā arī nosakot pievienoto vitamīnu vai minerālvielu maksimālo daudzumu, un lai paredzētu nosacījumus, ar ko ierobežo vai aizliedz konkrēta vitamīna vai minerālvielas pievienošanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Grozījums Nr. 432
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 159. punkts – 2. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 1925/2006 īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz pārtikas produktiem pievienoto vitamīnu un minerālvielu daudzumu un attiecībā uz nosacījumiem, ar ko ierobežo vai aizliedz konkrēta vitamīna vai minerālvielas pievienošanu. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
svītrots
Grozījums Nr. 433
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 159. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1925/2006
4. pants – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem nosaka papildu pārtikas produktus vai tādu pārtikas produktu kategorijas, kurām nedrīkst pievienot konkrētus vitamīnus vai minerālvielas, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus un to uzturvērtību.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem nosaka papildu pārtikas produktus vai tādu pārtikas produktu kategorijas, kurām nedrīkst pievienot konkrētus vitamīnus vai minerālvielas, ņemot vērā zinātniskus pierādījumus un to uzturvērtību.”;
Grozījums Nr. 434
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 159. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1925/2006
5. pants – 1. punkts
“1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem nosaka tīrības kritērijus II pielikumā minētajiem vitamīniem un minerālvielām, izņemot gadījumus, kad tīrības kritēriji ir piemērojami saskaņā ar šā panta 2. punktu.”;
“1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem nosaka tīrības kritērijus II pielikumā minētajiem vitamīniem un minerālvielām, izņemot gadījumus, kad tīrības kritēriji ir piemērojami saskaņā ar šā panta 2. punktu.”;
Grozījums Nr. 435
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 159. punkts – 3. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1925/2006
6. pants – 1. punkts
1.  Ja pārtikai pievieno vitamīnu vai minerālvielu, vitamīna vai minerālvielas kopējais daudzums pārtikas produktā pārdošanas brīdī neatkarīgi no paredzētā mērķa nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu. Komisija maksimālo daudzumu nosaka ar īstenošanas aktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru. Šim nolūkam Komisija līdz 2009. gada 19. janvārim var iesniegt priekšlikumus pasākumiem maksimālā daudzuma noteikšanai. Attiecībā uz koncentrētiem un dehidrētiem produktiem spēkā ir tie maksimālie daudzumi, kas pieļaujami patēriņam paredzētā pārtikas produktā saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
1.  Ja pārtikai pievieno vitamīnu vai minerālvielu, vitamīna vai minerālvielas kopējais daudzums pārtikas produktā pārdošanas brīdī neatkarīgi no paredzētā mērķa nedrīkst pārsniegt maksimālo daudzumu. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz maksimālo daudzumu. Šim nolūkam Komisija līdz 2009. gada 19. janvārim var iesniegt priekšlikumus pasākumiem maksimālā daudzuma noteikšanai. Attiecībā uz koncentrētiem un dehidrētiem produktiem spēkā ir tie maksimālie daudzumi, kas pieļaujami patēriņam paredzētā pārtikas produktā saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
Grozījums Nr. 436
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 159. punkts – 3. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1925/2006
6. pants – 2. punkts
2.  Komisija ar īstenošanas aktu paredz noteikumus, kas ierobežo vai aizliedz konkrētu vitamīnu vai minerālvielu pievienošanu pārtikas produktiem vai pārtikas produktu kategorijām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru.”;
2.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 13.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz to noteikumu definēšanu, kas ierobežo vai aizliedz konkrētu vitamīnu vai minerālvielu pievienošanu pārtikas produktiem vai pārtikas produktu kategorijām.
Grozījums Nr. 437
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 159. punkts – 3. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1925/2006
6. pants – 6. punkts
“6. Vitamīna vai minerālvielas pievienošanu pārtikas produktiem veic tā, lai šis vitamīns vai minerālviela pārtikas produktā ir vismaz pietiekamā daudzumā, ja tāds noteikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1169/2011 XIII pielikuma A daļas 2. punktu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz pasākumiem, ar ko īpašiem pārtikas produktiem vai pārtikas produktu kategorijām nosaka vitamīna vai minerālvielas minimālos daudzumus pārtikas produktā, tostarp jebkurus daudzumus, kas ir mazāki par iepriekš minēto pietiekamo daudzumu.”;
“6. Vitamīna vai minerālvielas pievienošanu pārtikas produktiem veic tā, lai šis vitamīns vai minerālviela pārtikas produktā ir vismaz pietiekamā daudzumā, ja tāds noteikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1169/2011 XIII pielikuma A daļas 2. punktu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz pasākumiem, ar ko īpašiem pārtikas produktiem vai pārtikas produktu kategorijām nosaka vitamīna vai minerālvielas minimālos daudzumus pārtikas produktā, tostarp jebkurus daudzumus, kas ir mazāki par iepriekš minēto pietiekamo daudzumu.”;
Grozījums Nr. 438
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 159. punkts – 3. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1925/2006
7. pants – 1. punkts
“1. To pārtikas produktu marķējumā, noformējumā un reklāmā, kam ir pievienoti vitamīni un minerālvielas, nedrīkst būt nekādas tiešas vai netiešas norādes par to, ka līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs nenodrošina nepieciešamo uzturvielu daudzumu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai paredzētu atkāpi no minētā noteikuma attiecībā uz konkrētu uzturvielu.”;
“1. To pārtikas produktu marķējumā, noformējumā un reklāmā, kam ir pievienoti vitamīni un minerālvielas, nedrīkst būt nekādas tiešas vai netiešas norādes par to, ka līdzsvarots un daudzveidīgs uzturs nenodrošina nepieciešamo uzturvielu daudzumu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, piešķirot atkāpes no minētā noteikuma attiecībā uz konkrētu uzturvielu.”
Grozījums Nr. 439
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 159. punkts – 3. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1925/2006
13.a pants
“13.a pants
“13.a pants
Deleģēšanas īstenošana
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 4. pantā, 5. panta 1. punktā, 6. panta 6. punktā, 7. panta 1. punktā un 8. panta 2. un 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 4. pantā, 5. panta 1. punktā, 6. panta 1., 2. un 6. punktā, 7. panta 1. punktā un 8. panta 2. un 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 4. pantā, 5. panta 1. punktā, 6. panta 6. punktā, 7. panta 1. punktā un 8. panta 2. un 5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 4. pantā, 5. panta 1. punktā, 6. panta 1., 2. un 6. punktā, 7. panta 1. punktā un 8. panta 2. un 5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 4. pantu, 5. panta 1. punktu, 6. panta 6. punktu, 7. panta 1. punktu un 8. panta 2. un 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 4. pantu, 5. panta 1. punktu, 6. panta 1., 2. un 6. punktu, 7. panta 1. punktu un 8. panta 2. un 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
__________________
__________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;
Grozījums Nr. 440
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 161. punkts – 2. daļa – 1. punkts
Direktīva 2009/32/EK
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.a pantu, lai noteiktu:
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot:
Grozījums Nr. 441
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 161. punkts – 2. daļa – 3. punkts
Direktīva 2009/32/EK
5.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. pantā un 5. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. pantā un 5. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 442
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 162. punkts – 2. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/41/EK
19.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 19. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 19. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 443
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 163. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Direktīva 2009/54/EK
4. pants – 1. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz pirmās daļas b) punkta i) apakšpunktā un c) punkta i) apakšpunktā minētajiem pasākumiem.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot noteikumus par pirmās daļas b) punkta i) apakšpunktā un c) punkta i) apakšpunktā minētajiem pasākumiem.”;
Grozījums Nr. 444
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 163. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Direktīva 2009/54/EK
9. pants – 4. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai pieņemtu pirmās daļas d) punktā minētos pasākumus.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot noteikumus par pirmās daļas d) punktā minētajiem pasākumiem.”;
Grozījums Nr. 445
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 163. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Direktīva 2009/54/EK
12. pants – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai pieņemtu pirmās daļas a)–f) punktā minētos pasākumus.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot noteikumus par pirmās daļas a)–f) punktā minētajiem pasākumiem.”;
Grozījums Nr. 446
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 163. punkts – 3. daļa – 5. punkts
Direktīva 2009/54/EK
13.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 1. punktā, 9. panta 4. punktā, 11. panta 4. punktā un 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 1. punktā, 9. panta 4. punktā, 11. panta 4. punktā un 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 447
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 165. punkts – 1. daļa
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 470/2009 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai papildinātu minēto regulu ar zinātniskām metodēm, lai izveidotu atsauces vērtības darbībai, noteikumiem par rīcību aizliegtas, neatļautas vielas apstiprinātas klātbūtnes gadījumā, kā arī ar metodiskajiem principiem riska izvērtēšanai un riska pārvaldības ieteikumiem un noteikumiem par kādai farmakoloģiski aktīvai vielai kādā konkrētā pārtikas produktā noteikto maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu izmantošanu arī citam pārtikas produktam, kas iegūts no vienas un tās pašas sugas, vai farmakoloģiski aktīvai vielai noteikto maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu vienā vai vairākās sugās izmantošanu arī citām sugām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 470/2009 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai papildinātu minēto regulu ar zinātniskām metodēm, ar ko noteikt darbības atsauces vērtības, farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku atsauces vērtības, noteikumus par rīcību aizliegtas, neatļautas vielas apstiprinātas klātbūtnes gadījumā, kā arī metodiskos principus riska izvērtēšanai un riska pārvaldības ieteikumiem un noteikumiem par kādai farmakoloģiski aktīvai vielai kādā konkrētā pārtikas produktā noteikto maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu izmantošanu arī citam pārtikas produktam, kas iegūts no vienas un tās pašas sugas, vai farmakoloģiski aktīvai vielai noteikto maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu vienā vai vairākās sugās izmantošanu arī citām sugām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Grozījums Nr. 448
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 165. punkts – 2. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 470/2009 īstenošanai, Būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras, lai noteiktu farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku atsauces vērtības. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
svītrots
Grozījums Nr. 449
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 165. punkts – 3. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 470/2009
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai pieņemtu:
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai papildinātu šo regulu nolūkā pieņemt:
Grozījums Nr. 450
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 165. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 470/2009
18. pants
“18. pants
“18. pants
Atsauces vērtības
Atsauces vērtības
Ja tas vajadzīgs, lai nodrošinātu importētas vai tirgū laistas dzīvnieku izcelsmes pārtikas kontroli, Komisija saskaņā ar Regulu (EK) Nr882/2004 ar īstenošanas aktu var noteikt to farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku atsauces vērtības, kuras nav klasificētas saskaņā ar 14. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru.
Ja tas vajadzīgs, lai nodrošinātu importētas vai tirgū laistas dzīvnieku izcelsmes pārtikas kontroli, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot to farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku atsauces vērtības, kuras nav klasificētas saskaņā ar 14. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktu.
Atsauces vērtības regulāri pārskata, ņemot vērā visus jaunākos zinātniskos datus par pārtikas nekaitīgumu, 24. pantā minētās izmeklēšanas un analītisko pārbaužu rezultātus un tehnoloģijas attīstību.
Atsauces vērtības regulāri pārskata, ņemot vērā visus jaunākos zinātniskos datus par pārtikas nekaitīgumu, 24. pantā minētās izmeklēšanas un analītisko pārbaužu rezultātus un tehnoloģijas attīstību.
Ja pienācīgi pamatotu nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ tas ir nepieciešams, lai aizsargātu cilvēku veselību, Komisija var pieņemt tūlītēji piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 26. panta 2.a punktā minēto procedūru.”;
Ja to prasa nenovēršami steidzami iemesli gadījumā, kad riskam ir pakļauta cilvēku veselība, 24.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.”;
Grozījums Nr. 451
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 165. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 470/2009
19. pants – 3. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai pieņemtu metodiskus principus un zinātniskas metodes atsauces vērtību noteikšanai.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz metodoloģiskajiem principiem un zinātniskajām metodēm darbības atsauces vērtību noteikšanai.”
Grozījums Nr. 452
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 165. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 470/2009
24. pants – 4. punkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu par šā panta piemērošanu.”;
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz šā panta piemērošanu.”;
Grozījums Nr. 453
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 165. punkts – 3. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 470/2009
24.a pants
“24.a pants
“24.a pants
Deleģēšanas īstenošana
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 13. panta 2. punktā, 19. panta 3. punktā un 24. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 13. panta 2. punktā, 18. pantā, 19. panta 3. punktā un 24. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 13. panta 2. punktā, 19. panta 3. punktā un 24. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 13. panta 2. punktā, 18pantā, 19. panta 3. punktā un 24. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 13. panta 2. punktu, 19. panta 3. punktu un 24. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 13. panta 2. punktu, 18. pantu, 19. panta 3. punktu un 24. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
__________________
__________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”
Grozījums Nr. 454
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 165. punkts – 3. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 470/2009
24.b pants (jauns)
5a)  iekļauj šādu 24.b pantu:
“24.b pants
Steidzamības procedūra
1.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.
2.  Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 24.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.
Grozījums Nr. 455
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 166. punkts – 1. daļa
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 767/2009 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas pielikumus nolūkā tos pielāgot tehnikas attīstībai un lai papildinātu minēto regulu ar barības sastāvdaļu kategoriju sarakstu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 767/2009 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas pielikumus nolūkā tos pielāgot tehnikas attīstībai, atjaunināt paredzēto lietošanas veidu sarakstu un noteikt ķīmisko piemaisījumu maksimālo saturu, kā noteikts I pielikuma 1. punktā, un lai papildinātu minēto regulu ar barības sastāvdaļu kategoriju sarakstu un precizējumu, vai konkrēts produkts ir barība. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
Grozījums Nr. 456
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 166. punkts – 2. daļa
Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 767/2009 īstenošanai, Būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras, lai noteiktu, vai konkrēts produkts ir barība, lai atjauninātu paredzēto lietojumu sarakstu un lai noteiktu ķīmisko piemaisījumu maksimālo saturu. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.
svītrots
Grozījums Nr. 457
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 166. punkts – 3. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 767/2009
7. pants – 2. punkts
“2. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu, vai produkts ir barība šīs regulas nozīmē. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 28. panta 3. punktā minēto procedūru.”;
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, papildinot šo regulu, lai noteiktu, vai produkts ir barība šīs regulas nozīmē.”;
Grozījums Nr. 458
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 166. punkts – 3. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 767/2009
10. pants – 5. punkts
“5. Sešu mēnešu laikā pēc derīga pieteikuma saņemšanas vai attiecīgos gadījumos pēc iestādes atzinuma saņemšanas Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai atjauninātu paredzēto lietojumu sarakstu, ja ir izpildīti 2. punktā minētie nosacījumi. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 28. panta 3. punktā minēto procedūru.”;
“5. Sešu mēnešu laikā pēc derīga pieteikuma saņemšanas vai attiecīgos gadījumos pēc iestādes atzinuma saņemšanas Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, atjauninot paredzēto lietojumu sarakstu, ja ir izpildīti 2.punktā minētie nosacījumi. Minētos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 27.a pantā minēto procedūru.”;
Grozījums Nr. 459
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 166. punkts – 3. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 767/2009
17. pants – 4. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, lai izveidotu barības sastāvdaļu kategoriju sarakstu, kā minēts 2. punkta c) apakšpunktā.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, izveidojot barības sastāvdaļu kategoriju sarakstu, kā minēts 2. punkta c) apakšpunktā.”;
Grozījums Nr. 460
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 166. punkts – 3. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 767/2009
26. pants – 3. punkts
“3. Grozījumus Kopienas katalogā, ar ko nosaka ķīmisko piemaisījumu maksimālo saturu, kā minēts I pielikuma 1. punktā, vai botāniskās tīrības pakāpes, kā minēts I pielikuma 2. punktā, vai mitruma satura pakāpes, kā minēts I pielikuma 6. punktā, vai datus, ar ko aizstāj obligāto paziņojumu, kā minēts 16. panta 1. punkta b) apakšpunktā, pieņem ar īstenošanas aktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 28. panta 3. punktā minēto procedūru.”;
“3. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, lai izdarītu grozījumus Kopienas katalogā, ar ko nosaka ķīmisko piemaisījumu maksimālo saturu, kā minēts I pielikuma 1. punktā, vai botāniskās tīrības pakāpes, kā minēts I pielikuma 2. punktā, vai mitruma satura pakāpes, kā minēts I pielikuma 6. punktā, vai datus, ar ko aizstāj obligāto paziņojumu, kā minēts 16. panta 1. punkta b) apakšpunktā.”;
Grozījums Nr. 461
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 166. punkts – 3. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 767/2009
27.a pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā, 17. panta 4. punktā, 20. panta 2. punktā un 27. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā, 7. panta 2. punktā, 10. panta 5. punktā, 17. panta 4. punktā, 20. panta 2. punktā, 26. panta 3punktā un 27. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Grozījums Nr. 462
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 1. daļa – 20. punkts
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 1069/2009 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu nolūkā papildināt minēto regulu attiecībā uz:
Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 1069/2009 mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minēto regulu attiecībā uz ražošanas ķēdes beigu punktu un lai to papildinātu attiecībā uz:
Grozījums Nr. 463
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums
–   ražošanas ķēdes beigu punktu;
svītrots
Grozījums Nr. 464
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
5. pants – 2. punkts – 3. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai noteiktu ražošanas ķēdes beigu punktu, pēc kura uz 2. punktā minētajiem atvasinātajiem produktiem vairs nav attiecināmas šīs regulas prasības.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai grozītu šo regulu attiecībā uz ražošanas ķēdes beigu punktu, pēc kura uz 2. punktā minētajiem atvasinātajiem produktiem vairs nav attiecināmas šīs regulas prasības.”;
Grozījums Nr. 465
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
6. pants – 1. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai pieņemtu pirmās daļas b) punkta ii) apakšpunktā minētos pasākumus.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot noteikumus par pirmās daļas b) punkta ii) apakšpunktā minētajiem pasākumiem.”;
Grozījums Nr. 466
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
6. pants – 2. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai pieņemtu pirmajā daļā minētos pasākumus.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot noteikumus par pirmajā daļā minētajiem pasākumiem.”;
Grozījums Nr. 467
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
7. pants – 4. punkts
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai pieņemtu 2. un 3. punktā minētos pasākumus.”;
“4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot noteikumus par 2. un 3. punktā minētajiem pasākumiem.”;
Grozījums Nr. 468
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
11. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai paredzētu šādus pasākumus:”;
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot šādus pasākumus:”;
Grozījums Nr. 469
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts – i punkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
15. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai noteiktu šādus pasākumus:”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot šādus pasākumus:”;
Grozījums Nr. 470
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
17. pants – 2. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai pieņemtu pirmajā daļā minētos nosacījumus.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pirmajā daļā minētos nosacījumus.”;
Grozījums Nr. 471
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
18. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai noteiktu šādus pasākumus:”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot šādus pasākumus:”;
Grozījums Nr. 472
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
19. pants – 4. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai noteiktu pasākumus saistībā ar šādiem jautājumiem:”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pasākumus saistībā ar šādiem jautājumiem:”;
Grozījums Nr. 473
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
20. pants – 11. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
“Pēc EFSA atzinuma saņemšanas Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šādiem pasākumiem:”;
“Pēc EFSA atzinuma saņemšanas Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot šādus pasākumus:”;
Grozījums Nr. 474
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
21. pants – 6. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai noteiktu pasākumus saistībā ar šādiem jautājumiem:”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pasākumus saistībā ar šādiem jautājumiem:”;
Grozījums Nr. 475
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 11. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
27. pants – 1. daļa – ievaddaļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai noteiktu šādus pasākumus attiecībā uz šo iedaļu un šīs nodaļas 1. iedaļu:”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot noteikumus par šādiem pasākumiem, kas saistīti ar šo iedaļu un šīs nodaļas 1. iedaļu:”;
Grozījums Nr. 476
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
31. pants – 2. punkts
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai noteiktu pasākumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības nosacījumiem 1. punktā minēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu savākšanai, pārstrādei un apstrādei.”;
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pasākumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības nosacījumiem 1. punktā minēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu savākšanai, pārstrādei un apstrādei.”;
Grozījums Nr. 477
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 13. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
32. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai noteiktu pasākumus saistībā ar šādiem jautājumiem:”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pasākumus saistībā ar šādiem jautājumiem:”;
Grozījums Nr. 478
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
40. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai pieņemtu:
1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, lai pieņemtu:
Grozījums Nr. 479
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
40. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa
2.  Komisija pieņem īstenošanas aktus attiecībā uz:
2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai grozītu šo regulu attiecībā uz:
Grozījums Nr. 480
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
40. pants – 2. punkts – 2. daļa
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 52. panta 3. punktā minēto procedūru.
svītrots
Grozījums Nr. 481
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
41. pants – 1. punkts – 2. daļa
“Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka pirmās daļas b) apakšpunktā minētos nosacījumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 52. panta 3. punktā minēto procedūru.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pirmās daļas b) punktā minētos nosacījumus.”;
Grozījums Nr. 482
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 15. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
41. pants – 3. punkts – 3. daļa
“Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka pirmajā daļā paredzētās prasības. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 52. panta 3. punktā minēto procedūru.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pirmajā daļā paredzētās prasības.”;
Grozījums Nr. 483
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 16. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
42. pants – 2. punkts – ievaddaļa
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai noteiktu:”
“2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot:”
Grozījums Nr. 484
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 17. punkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
43. pants – 3. punkts – 2. daļa
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai pieņemtu pirmajā daļā minētos noteikumus.”;
“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot noteikumus par pirmajā daļā minētajiem pasākumiem.”;
Grozījums Nr. 485
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 18. punkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
45. pants – 4. punkts
“4. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka sīki izstrādātus pasākumus šā panta īstenošanai, tostarp noteikumus attiecībā uz mikrobioloģisko analīžu standartmetodēm. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 52. panta 3. punktā minēto procedūru.”;
“4. Komisija var pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka sīki izstrādātus pasākumus šā panta papildināšanai, tostarp noteikumus par mikrobioloģisko analīžu standartmetodēm. Minētos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar 51.a punktā minēto procedūru.”;
Grozījums Nr. 486
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 19. punkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
48. pants – 7. punkts – ievaddaļa
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, lai noteiktu:
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot:
Grozījums Nr. 487
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 19. punkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
48. pants – 8. punkts – ievaddaļa
8.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu, paredzot nosacījumus, saskaņā ar kuriem kompetentās iestādes var atļaut atkāpes no 1. līdz 4. punkta noteikumiem attiecībā uz:
8.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 51.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, precizējot nosacījumus, ar kuriem saskaņā kompetentās iestādes var atļaut atkāpes no 1. līdz 4. punkta noteikumiem attiecībā uz:
Grozījums Nr. 488
Regulas priekšlikums
I pielikums – XII daļa – 167. punkts – 4. daļa – 20. punkts
Regula (EK) Nr. 1069/2009
51.a pants
“51.a pants
“51.a pants
Deleģēšanas īstenošana
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 1. un 2. punktā, 6. panta 1. un 2. punktā, 7. panta 4. punktā, 11. panta 2. punktā, 15. panta 1. punktā, 17. panta 2. punktā, 18. panta 3. punktā, 19. panta 4. punktā, 20. panta 11. punktā, 21. panta 6. punktā, 27. pantā, 31. panta 2. punktā, 32. panta 3. punktā, 40. panta 1. punktā, 42. panta 2. punkta pirmajā daļā, 43. panta 3. punktā un 48. panta 7. un 8punkta pirmajā daļā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].
2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 1. un 2. punktā, 6. panta 1. un 2. punktā, 7. panta 4. punktā, 11. panta 2. punktā, 15. panta 1. punktā, 17. panta 2. punktā, 18. panta 3. punktā, 19. panta 4. punktā, 20. panta 11. punktā, 21. panta 6. punktā, 27. pantā, 31. panta 2. punktā, 32. panta 3. punktā, 40. panta 1. un 2. punktā, 41. panta 1. punkta otrajā daļā, 41. panta 3. punkta trešajā daļā, 42. panta 2. punkta pirmajā daļā, 43. panta 3. punktā, 45. panta 4. punktā, 48. panta 7. punkta pirmajā daļā un 48panta 8. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. panta 1. un 2. punktā, 6. panta 1. un 2. punktā, 7. panta 4. punktā, 11. panta 2. punktā, 15. panta 1. punktā, 17. panta 2. punktā, 18. panta 3. punktā, 19. panta 4. punktā, 20. panta 11. punktā, 21. panta 6. punktā, 27. pantā, 31. panta 2. punktā, 32. panta 3. punktā, 40. panta 1. punktā, 42. panta 2. punkta pirmajā daļā, 43. panta 3. punktā, kā arī 48. panta 7. punkta pirmajā daļā un 8. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. panta 1. un 2. punktā, 6. panta 1. un 2. punktā, 7. panta 4. punktā, 11. panta 2. punktā, 15. panta 1. punktā, 17. panta 2. punktā, 18. panta 3. punktā, 19. panta 4. punktā, 20. panta 11. punktā, 21. panta 6. punktā, 27. pantā, 31. panta 2. punktā, 32. panta 3. punktā, 40. panta 1. un 2. punktā, 41. panta 1.punkta otrajā daļā, 41. panta 3. punkta trešajā daļā, 42. panta 2. punkta pirmajā daļā, 43. panta 3. punktā, 45. panta 4. punktā, 48. panta 7. punkta pirmajā daļā un 48. panta 8. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 5. panta 1. un 2. punktu, 6. panta 1. un 2. punktu, 7. panta 4. punktu, 11. panta 2. punktu, 15. panta 1. punktu, 17. panta 2. punktu, 18. panta 3. punktu, 19. panta 4. punktu, 20. panta 11. punktu, 21. panta 6. punktu, 27. pantu, 31. panta 2. punktu, 32. panta 3. punktu, 40. panta 1. punktu, 42. panta 2. punkta pirmo daļu, 43. panta 3. punktu un 48. panta 7. punkta pirmo daļu un 8. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
6.  Saskaņā ar 5. panta 1. un 2. punktu, 6. panta 1. un 2. punktu, 7. panta 4. punktu, 11. panta 2. punktu, 15. panta 1. punktu, 17. panta 2. punktu, 18. panta 3. punktu, 19. panta 4. punktu, 20. panta 11. punktu, 21. panta 6. punktu, 27. pantu, 31. panta 2. punktu, 32. panta 3. punktu, 40. panta 1. un 2. punktu, 41. panta 1. punkta otro daļu, 41. panta 3. punkta trešo daļu, 42. panta 2. punkta pirmo daļu, 43. panta 3. punktu, 45. panta 4. punktu, 48. panta 7. punkta pirmo daļu un 48. panta 8. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
__________________
__________________
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;
* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;

(1) OV C 288, 31.8.2017., 29. lpp.
(2) OV C 164, 8.5.2018., 82. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 29. aprīlisJuridisks paziņojums