Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0400B(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0190/2019

Ingediende teksten :

A8-0190/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 16.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0409

Aangenomen teksten
PDF 667kWORD 167k
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg Voorlopige uitgave
Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU - deel II ***I
P8_TA-PROV(2019)0409A8-0190/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2016)0799 – C8-0148/2019 – 2016/0400B(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0799),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 33, artikel 43, lid 2, artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 64, lid 2, artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, onder b), artikel 168, lid 4, onder a), artikel 168, lid 4, onder b), artikel 172, artikel 192, lid 1, artikel 207, artikel 214, lid 3, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0148/2019),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien artikel 294, lid 3, artikel 43, lid 2, artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, onder b), artikel 168, lid 4, onder a), artikel 168, lid 4, onder b), artikel 192, lid 1, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 1 juni 2017(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 1 december 2017(2),

–  gezien de brieven van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en consumentenbescherming,

–  gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 maart 2019 om de Commissie juridische zaken toestemming te verlenen om het voornoemde Commissievoorstel te splitsen en op basis daarvan twee afzonderlijke wetgevingsverslagen op te stellen,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0020/2018),

–  gezien de artikelen 59 en 39 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen en het standpunt in de vorm van amendementen van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0190/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Visum 2
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 33, artikel 43, lid 2, artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 64, lid 2, artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, onder b), artikel 168, lid 4, onder a), artikel 168, lid 4, onder b), artikel 172, artikel 192, lid 1, artikel 207, artikel 214, lid 3, en artikel 338, lid 1,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2, artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, onder b), artikel 168, lid 4, onder a), artikel 168, lid 4, onder b), artikel 192, lid 1, en artikel 338, lid 1,
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 1
(1)  Het Verdrag van Lissabon maakt een onderscheid tussen aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling (gedelegeerde handelingen), en aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om handelingen vast te stellen teneinde eenvormige voorwaarden ter uitvoering van juridisch bindende handelingen van de Unie te waarborgen (uitvoeringshandelingen).
(1)  Bij het Verdrag van Lissabon werd het rechtskader voor de bevoegdheden die door de wetgever aan de Commissie kunnen worden toegekend ingrijpend gewijzigd en werd een duidelijk onderscheid ingevoerd tussen aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling (gedelegeerde handelingen), en aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om handelingen vast te stellen teneinde eenvormige voorwaarden ter uitvoering van juridisch bindende handelingen van de Unie te waarborgen (uitvoeringshandelingen).
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
(8 bis)   Het bundelen en presenteren van bevoegdheden die geen nauwe onderlinge samenhang vertonen in één enkele gedelegeerde handeling van de Commissie belemmert de uitoefening door het Parlement van zijn recht van toetsing, daar het Parlement hierdoor gedwongen wordt de volledige gedelegeerde handeling ofwel simpelweg te aanvaarden ofwel te verwerpen, en geen mogelijkheid heeft om ten aanzien van elke afzonderlijke bevoegdheid een standpunt te bepalen.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 1 – alinea 2 – punt 1
Richtlijn 2009/31/EG
Artikel 29 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 29 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de bijlagen.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 29 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de bijlagen bij deze richtlijn om deze aan te passen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 1 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2009/31/EG
Artikel 29 bis – lid 2
2.  De in artikel 29 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 29 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 1 – alinea 2 – punt 3
Richtlijn 2009/31/EG
Artikel 30
(3)   Artikel 30 wordt geschrapt.
(3)  Artikel 30 wordt vervangen door:
"Artikel 30
Comitéprocedure
1.  De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 26 van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad* ingestelde Comité klimaatverandering. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad**.
2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing."
___________________
* Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (PB L 165 van 18.6.2013, blz. 13).
** Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 2
[...]
Schrappen
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1005/2009
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften voor de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket vast te stellen."
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 2 - letter a
Verordening (EG) nr. 1005/2009
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften voor de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket vast te stellen."
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 3 - letter a
Verordening (EG) nr. 1005/2009
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften met betrekking tot de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket vast te stellen.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 3 - letter b
Verordening (EG) nr. 1005/2009
Artikel 10 – lid 6 – alinea 3
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een mechanisme voor het toewijzen van quota aan producenten en importeurs.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften voor een mechanisme voor het toewijzen van quota aan producenten en importeurs vast te stellen.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1005/2009
Artikel 19 – alinea 1
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot aanvullende maatregelen voor de controle van gereguleerde stoffen of nieuwe stoffen, alsook producten en apparaten die gereguleerde stoffen bevatten of nodig hebben, die in het douanegebied van de Unie onder tijdelijke opslag, onder douane-entrepot of in een vrije zone worden geplaatst of worden doorgevoerd en vervolgens worden wederuitgevoerd; zij baseert zich daarbij op een inschatting van het mogelijke risico van illegale handel in samenhang met die goederenbewegingen, rekening houdend met de milieuvoordelen en de sociaaleconomische gevolgen van dergelijke maatregelen."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot aanvullende maatregelen voor de controle van gereguleerde stoffen of nieuwe stoffen, alsook producten en apparaten die gereguleerde stoffen bevatten of nodig hebben, die in het douanegebied van de Unie onder tijdelijke opslag, onder douane-entrepot of in een vrije zone worden geplaatst of worden doorgevoerd en vervolgens worden wederuitgevoerd; zij baseert zich daarbij op een inschatting van het mogelijke risico van illegale handel in samenhang met die goederenbewegingen, rekening houdend met de milieuvoordelen en de sociaaleconomische gevolgen van dergelijke maatregelen."
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1005/2009
Artikel 20 – lid 2
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de voorschriften voor het in de Unie in het vrije verkeer brengen van producten en apparaten die uit een staat die geen partij is bij het protocol zijn ingevoerd en die met gereguleerde stoffen zijn vervaardigd doch geen stoffen bevatten welke met zekerheid als gereguleerde stoffen kunnen worden geïdentificeerd, mits deze voorschriften in overeenstemming zijn met besluiten van de partijen. De identificatie van dergelijke producten en apparaten geschiedt in overeenstemming met periodieke technische aanwijzingen aan de partijen."
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorschriften vast te stellen voor het in de Unie in het vrije verkeer brengen van producten en apparaten die uit een staat die geen partij is bij het protocol zijn ingevoerd en die met gereguleerde stoffen zijn vervaardigd doch geen stoffen bevatten welke met zekerheid als gereguleerde stoffen kunnen worden geïdentificeerd, mits deze voorschriften in overeenstemming zijn met besluiten van de partijen. De identificatie van dergelijke producten en apparaten geschiedt in overeenstemming met periodieke technische aanwijzingen aan de partijen."
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 8 - letter b
Verordening (EG) nr. 1005/2009
Artikel 22 – lid 4 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een lijst van producten en apparaten waarvoor het technisch en economisch haalbaar wordt geacht gereguleerde stoffen terug te winnen, dan wel deze producten en apparaten zonder voorafgaande terugwinning van gereguleerde stoffen te vernietigen, in voorkomend geval met opgave van de toe te passen technologieën, mits deze lijst in overeenstemming is met besluiten van de partijen.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot een lijst van producten en apparaten waarvoor het technisch en economisch haalbaar wordt geacht gereguleerde stoffen terug te winnen, dan wel deze producten en apparaten zonder voorafgaande terugwinning van gereguleerde stoffen te vernietigen, in voorkomend geval met opgave van de toe te passen technologieën, mits deze lijst in overeenstemming is met besluiten van de partijen.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 8 - letter c
Verordening (EG) nr. 1005/2009
Artikel 22 – lid 5 – alinea's 2 en 3
"De Commissie beoordeelt de door de lidstaten getroffen maatregelen en is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot die minimumkwalificatie-eisen, in het licht van die beoordeling en van technische en andere van belang zijnde gegevens."
"De Commissie beoordeelt de door de lidstaten getroffen maatregelen en is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot die minimumkwalificatie-eisen, in het licht van die beoordeling en van technische en andere van belang zijnde gegevens."
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 9 - letter a - punt i
Verordening (EG) nr. 1005/2009
Artikel 23 – lid 4 – alinea 1
"De lidstaten stellen de minimumeisen vast voor de kwalificatie van het personeel dat de in lid 2 bedoelde werkzaamheden uitvoert. In het licht van een beoordeling van deze door de lidstaten genomen maatregelen en van technische en andere van belang zijnde gegevens is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de harmonisatie van die minimumkwalificatie-eisen."
"De lidstaten stellen de minimumeisen vast voor de kwalificatie van het personeel dat de in lid 2 bedoelde werkzaamheden uitvoert. In het licht van een beoordeling van deze door de lidstaten genomen maatregelen en van technische en andere van belang zijnde gegevens is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften met betrekking tot de harmonisatie van die minimumkwalificatie-eisen vast te stellen."
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 9 - letter b
Verordening (EG) nr. 1005/2009
Artikel 23 – lid 7
"7. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een lijst van technologieën of praktijken die de ondernemingen dienen te gebruiken om lekkage en emissies van gereguleerde stoffen te voorkomen of tot een minimum te beperken."
"7. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door een lijst vast te stellen van technologieën of praktijken die de ondernemingen dienen te gebruiken om lekkage en emissies van gereguleerde stoffen te voorkomen of tot een minimum te beperken."
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 11
Verordening (EG) nr. 1005/2009
Artikel 24 bis – lid 2
2.  De in artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 3 en 5, artikel 10, leden 3 en 6, artikel 13, lid 2, artikel 18, lid 9, artikel 19, artikel 20, lid 2, artikel 22, leden 3, 4 en 5, artikel 23, leden 4 en 7, artikel 24, leden 2 en 3, artikel 26, lid 3, en artikel 27, lid 10, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 3 en 5, artikel 10, leden 3 en 6, artikel 13, lid 2, artikel 18, lid 9, artikel 19, artikel 20, lid 2, artikel 22, leden 3, 4 en 5, artikel 23, leden 4 en 7, artikel 24, leden 2 en 3, artikel 26, lid 3, en artikel 27, lid 10, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1005/2009
Artikel 27 – lid 10
"10. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel bedoelde rapportagevoorschriften, om te voldoen aan de in het kader van het protocol aangegane verbintenissen of om de toepassing daarvan te vergemakkelijken."
"10. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde de in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel bedoelde rapportagevoorschriften te wijzigen, om te voldoen aan de in het kader van het protocol aangegane verbintenissen of om de toepassing daarvan te vergemakkelijken."
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel II – punt 4 – alinea 2 – punt 1
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 4 – lid 5
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de omstandigheden, het formaat en de procedures voor de vereiste informatieverstrekking en kennisgeving als bedoeld in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, na raadpleging van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA), de groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ingesteld bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG, en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming."
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen met betrekking tot de omstandigheden, het formaat en de procedures voor de vereiste informatieverstrekking en kennisgeving als bedoeld in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, na raadpleging van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA), de groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ingesteld bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG, en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming."
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel II – punt 4 – alinea 2 – punt 3
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 14 ter – lid 2
2.  De in artikel 4, lid 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4, lid 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IV – punt 8 – alinea 2 – punt 3
Richtlijn 89/391/EEG
Artikel 17 ter – lid 2
2.  De in artikel 16 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 16 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IV – punt 16 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 92/91/EEG
Artikel 11 bis – lid 2
2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IV – punt 17 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 92/104/EEG
Artikel 11 bis – lid 2
2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IV – punt 18 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 93/103/EG
Artikel 12 bis – lid 2
2.  De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IV – punt 21 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 1999/92/EG
Artikel 10 bis – lid 2
2.  De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IV – punt 22 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2000/54/EG
Artikel 19 bis – lid 2
2.  De in artikel 19 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 19 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IV – punt 27 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2009/104/EG
Artikel 11 bis – lid 2
2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 1
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 6 – lid 4
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren voor regionale samenwerking in een geest van solidariteit."
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen voor regionale samenwerking in een geest van solidariteit."
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 11 – lid 10
"10. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren met een nadere beschrijving van de procedure voor de toepassing van dit artikel."
"10. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen met een nadere beschrijving van de procedure voor de toepassing van dit artikel."
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 3
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 15 – lid 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren om ervoor te zorgen dat de eigenaar van een transmissiesysteem en de opslagsysteembeheerder lid 2 van dit artikel volledig en daadwerkelijk naleven."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen om ervoor te zorgen dat de eigenaar van een transmissiesysteem en de opslagsysteembeheerder lid 2 van dit artikel volledig en daadwerkelijk naleven."
Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 4
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 36 – lid 10
"10. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren voor de toepassing van de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden en ter omschrijving van de procedure die moet worden gevolgd voor de toepassing van de leden 3, 6, 8 en 9 van dit artikel."
"10. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen voor de toepassing van de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden en ter omschrijving van de procedure die moet worden gevolgd voor de toepassing van de leden 3, 6, 8 en 9 van dit artikel."
Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 5
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 42 – lid 5
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren betreffende de omvang van de taken van de regulerende instanties wat hun onderlinge samenwerking en de samenwerking met het Agentschap betreft."
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen betreffende de omvang van de taken van de regulerende instanties wat hun onderlinge samenwerking en de samenwerking met het Agentschap betreft."
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 6
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 43 – lid 9
"9. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren met een nadere omschrijving van de procedure die door de regulerende instanties, het Agentschap en de Commissie moet worden gevolgd met betrekking tot de overeenstemming van de besluiten van de regulerende instanties met de in dit artikel bedoelde richtsnoeren."
"9. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen met een nadere omschrijving van de procedure die door de regulerende instanties, het Agentschap en de Commissie moet worden gevolgd met betrekking tot de overeenstemming van de besluiten van de regulerende instanties met de in dit artikel bedoelde richtsnoeren."
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 7
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 44 – lid 4
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren waarin de methoden en regelingen voor het bijhouden van gegevens en de vorm en inhoud van bedoelde verslagen worden omschreven."
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen waarin de methoden en regelingen voor het bijhouden van gegevens en de vorm en inhoud van bedoelde verslagen worden omschreven."
Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 8
Richtlijn 2009/73/EG
Artikel 50 bis – lid 2
2.  De in artikel 6, lid 4, artikel 11, lid 10, artikel 15, lid 3, artikel 36, lid 10, artikel 42, lid 5, artikel 43, lid 9, en artikel 44, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 6, lid 4, artikel 11, lid 10, artikel 15, lid 3, artikel 36, lid 10, artikel 42, lid 5, artikel 43, lid 9, en artikel 44, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 715/2009
Artikel 3 – lid 5
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren met een nadere beschrijving van de procedure voor de toepassing van de leden 1 en 2 van dit artikel."
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen met een nadere beschrijving van de procedure voor de toepassing van de leden 1 en 2 van dit artikel."
Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 715/2009
Artikel 6 – lid 11 – alinea 2
"Als de Commissie op eigen initiatief voorstelt een netcode goed te keuren, raadpleegt de Commissie gedurende een termijn van ten minste twee maanden het Agentschap, het ENTSB voor gas en alle betrokken belanghebbende partijen over de ontwerpnetcode. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van dergelijke netcodes."
"Als de Commissie op eigen initiatief voorstelt een netcode goed te keuren, raadpleegt de Commissie gedurende een termijn van ten minste twee maanden het Agentschap, het ENTSB voor gas en alle betrokken belanghebbende partijen over de ontwerpnetcode. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door dergelijke netcodes aan te nemen."
Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 715/2009
Artikel 12 – lid 3
"3. Met het oog op de verwezenlijking van de in de leden 1 en 2 van dit artikel vastgestelde doelen is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om, rekening houdend met de bestaande regionale samenwerkingsstructuren, het geografische gebied af te bakenen dat door elke regionale samenwerkingsstructuur wordt bestreken. Daartoe raadpleegt de Commissie het Agentschap en het ENTSB voor gas.
"3. Met het oog op de verwezenlijking van de in de leden 1 en 2 van dit artikel vastgestelde doelen is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door, rekening houdend met de bestaande regionale samenwerkingsstructuren, het geografische gebied af te bakenen dat door elke regionale samenwerkingsstructuur wordt bestreken. Daartoe raadpleegt de Commissie het Agentschap en het ENTSB voor gas.
Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 5
Verordening (EG) nr. 715/2009
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om richtsnoeren betreffende de in lid 1 van dit artikel genoemde onderwerpen aan te nemen en om de in de punten a), b) en c) daarvan bedoelde richtsnoeren te wijzigen."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door richtsnoeren betreffende de in lid 1 van dit artikel genoemde onderwerpen vast te stellen en teneinde de in de punten a), b) en c) daarvan bedoelde richtsnoeren te wijzigen."
Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 6
Verordening (EG) nr. 715/2009
Artikel 27 bis – lid 2
2.  De in artikel 3, lid 5, artikel 6, lid 11, artikel 7, lid 3, artikel 12, lid 3, en artikel 23, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 3, lid 5, artikel 6, lid 11, artikel 7, lid 3, artikel 12, lid 3, en artikel 23, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 32 – alinea 2 – punt 6
Richtlijn 91/271/EEG
Artikel 17 bis – lid 2
2.  De in artikel 3, lid 2, artikel 4, lid 3, artikel 5, lid 3, artikel 11, lid 2, en artikel 12, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 3, lid 2, artikel 4, lid 3, artikel 5, lid 3, artikel 11, lid 2, en artikel 12, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 33 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 91/676/EEG
Artikel 8 bis – lid 2
2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 35 – alinea 2 – punt 1
Richtlijn 96/59/EG
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen:
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen voor de volgende doelen:
Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 35 – alinea 2 – punt 3
Richtlijn 96/59/EG
Artikel 10 ter – lid 2
2.  De in artikel 10, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 10, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 36 – alinea 4 – punt 2
Richtlijn 98/83/EG
Artikel 11 bis – lid 2
2.  De in artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 37 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2000/53/EG
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot minimumeisen voor het certificaat van vernietiging.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door minimumeisen vast te stellen voor het certificaat van vernietiging.
Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 37 – alinea 3 – punt 4
Richtlijn 2000/53/EG
Artikel 7 – lid 2 – alinea 3
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de gedetailleerde voorschriften om na te gaan of de lidstaten voldoen aan de in de eerste alinea vastgestelde streefcijfers. Bij het voorbereiden van dergelijke voorschriften houdt de Commissie rekening met alle relevante factoren, onder meer de beschikbaarheid van gegevens en de kwestie van de in- en uitvoer van autowrakken."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de gedetailleerde voorschriften vast te stellen om na te gaan of de lidstaten voldoen aan de in de eerste alinea vastgestelde streefcijfers. Bij het voorbereiden van dergelijke voorschriften houdt de Commissie rekening met alle relevante factoren, onder meer de beschikbaarheid van gegevens en de kwestie van de in- en uitvoer van autowrakken."
Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 37 – alinea 3 – punt 5
Richtlijn 2000/53/EG
Artikel 8 – lid 2
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de in lid 1 bedoelde normen. Bij het voorbereiden van dergelijke normen houdt de Commissie rekening met het werk dat op dit gebied wordt verricht in de bevoegde internationale fora en draagt zij daaraan op passende wijze bij."
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de in lid 1 bedoelde normen vast te stellen. Bij het voorbereiden van dergelijke normen houdt de Commissie rekening met het werk dat op dit gebied wordt verricht in de bevoegde internationale fora en draagt zij daaraan op passende wijze bij."
Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 37 – alinea 3 – punt 6
Richtlijn 2000/53/EG
Artikel 9 bis – lid 2
2.  De in artikel 4, lid 2, onder b), artikel 5, lid 5, artikel 6, lid 6, artikel 7, lid 2, en artikel 8, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4, lid 2, onder b), artikel 5, lid 5, artikel 6, lid 6, artikel 7, lid 2, en artikel 8, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 38 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2000/60/EG
Artikel 8 – lid 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van technische specificaties en gestandaardiseerde methoden voor analyse en monitoring van de watertoestand."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door technische specificaties en gestandaardiseerde methoden vast te stellen voor analyse en monitoring van de watertoestand."
Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 38 – alinea 3 – punt 3
Richtlijn 2000/60/EG
Artikel 20 bis – lid 2
2.  De in artikel 8, lid 3, artikel 20, lid 1, eerste alinea, en bijlage V, punt 1.4.1, x), bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 8, lid 3, artikel 20, lid 1, eerste alinea, en bijlage V, punt 1.4.1, x), bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 38 – alinea 3 – punt 5
Richtlijn 2000/60/EG
Bijlage V – punt 1.4.1 – punt ix
"ix) De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van de resultaten van de intercalibratie en de waarden van het monitoringssysteem van elke lidstaat overeenkomstig de punten i) tot en met viii). Deze worden bekendgemaakt binnen zes maanden na de voltooiing van de intercalibratie."
"ix) De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de resultaten vast te stellen van de intercalibratie en door de waarden te bepalen van de klassen van het monitoringssysteem van de lidstaten overeenkomstig de punten i) tot en met viii). Deze worden bekendgemaakt binnen zes maanden na de voltooiing van de intercalibratie."
Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 41 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2004/107/EG
Artikel 5 bis – lid 2
2.  De in artikel 4, lid 15, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4, lid 15, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 42 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2006/7/EG
Artikel 15 – lid 2 – letter a
a)  de EN/ISO-norm inzake de gelijkwaardigheid van microbiologische methoden voor de toepassing van artikel 3, lid 9, te specificeren;
a)  deze richtlijn aan te vullen door de EN/ISO-norm inzake de gelijkwaardigheid van microbiologische methoden voor de toepassing van artikel 3, lid 9, te specificeren;
Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 42 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2006/7/EG
Artikel 15 – lid 2 – letter b
b)  waar nodig in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, bijlage I te wijzigen met betrekking tot de analysemethoden voor de in die bijlage genoemde parameters;
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 42 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2006/7/EG
Artikel 15 – lid 2 – letter c
c)  waar nodig in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, bijlage V te wijzigen.".
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 42 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2006/7/EG
Artikel 15 bis – lid 2
2.  De in artikel 15, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 15, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2006/21/EG
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 22 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen die nodig zijn met het oog op:
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 22 bis gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze richtlijn vast te stellen die nodig zijn met het oog op:
Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2006/21/EG
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter a
a)  de uitwerking van de technische voorschriften voor de toepassing van artikel 13, lid 6, met inbegrip van technische voorschriften inzake de definitie van in zwak zuur scheidbaar cyanide en de meetmethode hiervoor;
a)  het uitwerken van de technische voorschriften voor de toepassing van artikel 13, lid 6, met inbegrip van technische voorschriften inzake de definitie van in zwak zuur scheidbaar cyanide en de meetmethode hiervoor;
Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2006/21/EG
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter b
b)  de aanvulling van de technische voorschriften voor de afvalkarakterisering in bijlage II;
b)  het aanvullen van de technische voorschriften voor de afvalkarakterisering in bijlage II;
Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2006/21/EG
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter c
c)  de interpretatie van de definitie in artikel 3, punt 3;
c)  het verstrekken van een interpretatie van de definitie in artikel 3, punt 3;
Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2006/21/EG
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter d
d)  het bepalen van de criteria voor de classificatie van afvalvoorzieningen overeenkomstig bijlage III;
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2006/21/EG
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter e
e)  de vastlegging van geharmoniseerde normen voor de benodigde steekproef- en analysemethoden voor de technische uitvoering van deze richtlijn.
e)  het vastleggen van geharmoniseerde normen voor de benodigde steekproef- en analysemethoden voor de technische uitvoering van deze richtlijn.
Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2006/21/EG
Artikel 22 bis – lid 2
2.  De in artikel 22, leden 2 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 22, leden 2 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 44 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2006/118/EG
Artikel 8 bis – lid 2
2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 46 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2007/2/EG
Artikel 7 – lid 1 – zinnen 1 en 2
"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om technische voorschriften aan te nemen voor de interoperabiliteit en, waar uitvoerbaar, de harmonisatie van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens. Bij het opstellen van die voorschriften wordt rekening gehouden met gebruikerseisen, bestaande initiatieven en internationale normen om verzamelingen ruimtelijke gegevens te harmoniseren, alsmede met de haalbaarheid en het kosten-batenaspect.
"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door technische voorschriften vast te stellen voor de interoperabiliteit en, waar uitvoerbaar, de harmonisatie van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens. Bij het opstellen van die voorschriften wordt rekening gehouden met gebruikerseisen, bestaande initiatieven en internationale normen om verzamelingen ruimtelijke gegevens te harmoniseren, alsmede met de haalbaarheid en het kosten-batenaspect.
Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 46 – alinea 3 – punt 3
Richtlijn 2007/2/EG
Artikel 16 – alinea 1 – inleidende formule
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot uitvoeringsbepalingen ter aanvulling van dit hoofdstuk die met name het volgende betreffen:
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door met name het volgende te bepalen:
Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 46 – alinea 3 – punt 4
Richtlijn 2007/2/EG
Artikel 17 – lid 8 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de uitvoeringsbepalingen voor die voorwaarden aan te nemen. Deze uitvoeringsbepalingen zijn volledig in overeenstemming met de beginselen van de leden 1, 2 en 3.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de uitvoeringsbepalingen voor die voorwaarden vast te stellen. Deze uitvoeringsbepalingen zijn volledig in overeenstemming met de beginselen van de leden 1, 2 en 3.
Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 46 – alinea 3 – punt 5
Richtlijn 2007/2/EG
Artikel 21 bis – lid 2
2.  De in artikel 4, lid 7, artikel 7, lid 1, artikel 16 en artikel 17, lid 8, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4, lid 7, artikel 7, lid 1, artikel 16 en artikel 17, lid 8, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 47 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2007/60/EG
Artikel 11 bis – lid 2
2.  De in artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 48 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2008/50/EG
Artikel 28 bis – lid 2
2.  De in artikel 28, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 28, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 49 – alinea 2 – punt 1
Richtlijn 2008/56/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1
De Commissie is bevoegd uiterlijk op 15 juli 2010 overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van door de lidstaten te gebruiken criteria en methodologische standaarden op basis van de bijlagen I en III, omwille van de consistentie en om te kunnen vergelijken in welke mate in mariene regio's en subregio's de goede milieutoestand wordt bereikt.
De Commissie is bevoegd uiterlijk op 15 juli 2010 overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door het vaststellen van de door de lidstaten te gebruiken criteria en methodologische standaarden op basis van de bijlagen I en III, omwille van de consistentie en om te kunnen vergelijken in welke mate in mariene regio's en subregio's de goede milieutoestand wordt bereikt.
Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 49 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2008/56/EG
Artikel 11 – lid 4
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van specificaties en methodologische standaarden inzake monitoring en beoordeling die rekening houden met de bestaande verplichtingen en de vergelijkbaarheid tussen de monitoring- en beoordelingsresultaten garanderen."
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door specificaties en methodologische standaarden vast te stellen inzake monitoring en beoordeling die rekening houden met de bestaande verplichtingen en de vergelijkbaarheid tussen de monitoring- en beoordelingsresultaten garanderen."
Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 49 – alinea 2 – punt 4
Richtlijn 2008/56/EG
Artikel 24 bis – lid 2
2.  De in artikel 9, lid 3, artikel 11, lid 4, en artikel 24, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 9, lid 3, artikel 11, lid 4, en artikel 24, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 52 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2009/147/EG
Artikel 15 bis – lid 2
2.  De in artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 1
Teneinde Verordening (EG) nr. 1221/2009 bij te werken en evaluatieprocedures aan te nemen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij de verordening en tot aanvulling van de verordening met procedures voor de collegiale toetsing van de bevoegde EMAS-instanties. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Teneinde Verordening (EG) nr. 1221/2009 bij te werken en evaluatieprocedures aan te nemen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij de verordening en tot aanvulling van de verordening met procedures voor de collegiale toetsing van de bevoegde EMAS-instanties en om sectorale referentiedocumenten en richtsnoeren te verstrekken met betrekking tot de registratie van organisaties en harmonisatieprocedures. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 2
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1221/2009 te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot de harmonisatie van bepaalde procedures en met betrekking tot sectorale referentiedocumenten. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Schrappen
Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1221/2009
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1
Door het forum van bevoegde instanties goedgekeurde documenten die richtsnoeren bevatten in verband met harmonisatieprocedures, worden door de Commissie vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 49, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de vaststelling van door het forum van bevoegde instanties goedgekeurde documenten die richtsnoeren bevatten in verband met harmonisatieprocedures.
Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1221/2009
Artikel 17 – lid 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de procedures voor de uitvoering van de collegiale toetsing van de bevoegde EMAS-instanties, met inbegrip van passende beroepsprocedures tegen als gevolg van de collegiale toetsing genomen besluiten."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de procedures vast te stellen voor de uitvoering van de collegiale toetsing van de bevoegde EMAS-instanties, met inbegrip van passende beroepsprocedures tegen als gevolg van de collegiale toetsing genomen besluiten."
Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1221/2009
Artikel 30 – lid 6 – alinea 1
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen documenten vast die richtsnoeren bevatten in verband met door het forum van de accreditatie- en vergunningsinstanties goedgekeurde harmonisatieprocedures. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 49, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de vaststelling van door het forum van de accreditatie- en vergunningsinstanties goedgekeurde documenten die richtsnoeren bevatten in verband met harmonisatieprocedures.
Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1221/2009
Artikel 46 – lid 6
"6. De in lid 1 bedoelde sectorale referentiedocumenten en de in lid 4 bedoelde gids worden door de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen vastgesteld overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, bedoelde procedure.".
"6. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de in lid 1 bedoelde sectorale referentiedocumenten en de in lid 4 bedoelde gids aan te nemen."
Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1221/2009
Artikel 48 bis
"Artikel 48 bis
"Artikel 48 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 17, lid 3, en artikel 48 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 16, lid 4, artikel 17, lid 3, artikel 30, lid 6, artikel 46, lid 6, en artikel 48 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 17, lid 3, en artikel 48 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 16, lid 4, artikel 17, lid 3, artikel 30, lid 6, artikel 46, lid 6, en artikel 48 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven*.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 17, lid 3, en artikel 48 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 16, lid 4, artikel 17, lid 3, artikel 30, lid 6, artikel 46, lid 6, en artikel 48 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
_______________
_______________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".
Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 54 – alinea 4 – punt 1 - letter b
Verordening (EG) nr. 66/2010
Artikel 6 – lid 7 – alinea 1
Voor bepaalde productcategorieën die de in lid 6 bedoelde stoffen bevatten, en alleen wanneer het technisch niet mogelijk is deze als zodanig of via gebruik van alternatieve materialen of alternatieve ontwerpen te vervangen, of wanneer het producten betreft met een significant hogere algemene milieuprestatie in vergelijking tot andere producten van dezelfde categorie, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis uitzonderingen te verlenen met betrekking tot het bepaalde in lid 6.
Voor bepaalde productcategorieën die de in lid 6 bedoelde stoffen bevatten, en alleen wanneer het technisch niet mogelijk is deze als zodanig of via gebruik van alternatieve materialen of alternatieve ontwerpen te vervangen, of wanneer het producten betreft met een significant hogere algemene milieuprestatie in vergelijking tot andere producten van dezelfde categorie, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door maatregelen vast te stellen om uitzonderingen te verlenen op het bepaalde in lid 6.
Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 54 – alinea 4 – punt 2
Verordening (EG) nr. 66/2010
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om uiterlijk negen maanden na raadpleging van het BMEU maatregelen aan te nemen tot vaststelling van specifieke EU-milieukeurcriteria voor elke productgroep. Die maatregelen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door uiterlijk negen maanden na raadpleging van het BMEU maatregelen vast te stellen tot vaststelling van specifieke EU-milieukeurcriteria voor elke productgroep. Die maatregelen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 54 – alinea 4 – punt 4
Verordening (EG) nr. 66/2010
Artikel 15 bis – lid 2
2.  De in artikel 6, lid 7, artikel 8, lid 2, en artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 6, lid 7, artikel 8, lid 2, en artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EEG) nr. 3924/91
Artikel 2 – lid 6
"6.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de Prodcom-lijst en de voor elke rubriek ingewonnen informatie bij te werken."
"6.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de Prodcom-lijst en de voor elke rubriek ingewonnen informatie bij te werken."
Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EEG) nr. 3924/91
Artikel 3 – lid 5
"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot toepassingsbepalingen voor lid 3 van dit artikel, ook met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang."
"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door toepassingsbepalingen voor lid 3 van dit artikel vast te stellen, onder meer met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang."
Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EEG) nr. 3924/91
Artikel 4 – alinea 2
"Voor bepaalde rubrieken van de Prodcom-lijst is de Commissie evenwel bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen mits maandelijkse of driemaandelijkse gegevens worden opgetekend."
"Voor bepaalde rubrieken van de Prodcom-lijst is de Commissie evenwel bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te bepalen dat maandelijkse of driemaandelijkse gegevens moeten worden opgetekend."
Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EEG) nr. 3924/91
Artikel 5 – lid 1
"1.  De benodigde informatie wordt door de lidstaten ingewonnen via vragenlijsten waarvan de inhoud in overeenstemming is met bepalingen die door de Commissie worden vastgesteld. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot die bepalingen."
"1.  De benodigde informatie wordt door de lidstaten ingewonnen via vragenlijsten waarvan de inhoud in overeenstemming is met bepalingen die door de Commissie worden vastgesteld. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door die bepalingen vast te stellen."
Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 5
Verordening (EEG) nr. 3924/91
Artikel 6 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de gedetailleerde voorschriften volgens welke de lidstaten de in artikel 5, lid 1, bedoelde ingevulde vragenlijsten of de in artikel 5, lid 3, bedoelde informatie uit andere bronnen moeten verwerken."
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door gedetailleerde voorschriften vast te stellen volgens welke de lidstaten de in artikel 5, lid 1, bedoelde ingevulde vragenlijsten of de in artikel 5, lid 3, bedoelde informatie uit andere bronnen moeten verwerken."
Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EEG) nr. 3924/91
Artikel 9 bis – lid 2
2.  De in artikel 2, lid 6, artikel 3, lid 5, artikel 4, artikel 5, lid 1, en artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 2, lid 6, artikel 3, lid 5, artikel 4, artikel 5, lid 1, en artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 56 – alinea 2 – punt 1
Verordening (EEG) nr. 696/93
Artikel 6 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van met name de statistische eenheden van het productiestelsel, de gehanteerde criteria en de in de bijlage gegeven definities teneinde deze aan te passen aan economische en technische ontwikkelingen.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de statistische eenheden van het productiestelsel, de gehanteerde criteria en de in de bijlage gegeven definities teneinde deze aan te passen aan economische en technische ontwikkelingen.
Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 56 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EEG) nr. 696/93
Artikel 6 bis – lid 2
2.  De in artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 1 – streepje 4
—  de verordening aan te vullen met de criteria voor de kwaliteitsmeting;
—  de verordening aan te vullen met de criteria voor de meting van de kwaliteit van de variabelen;
Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 2 - inleidende formule
(2)  In artikel 4, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:
(2)  In artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d), wordt de tweede alinea vervangen door:
Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1165/98
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d – alinea 2
De in de eerste alinea genoemde programma’s worden uitgewerkt in de bijlagen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de goedkeuring en toepassing van die programma's.
De in de eerste alinea genoemde programma’s worden uitgewerkt in de bijlagen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de goedkeuring en toepassing van die programma's nader te omschrijven.
Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1165/98
Artikel 10 – lid 5
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de criteria voor de kwaliteitsmeting."
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de criteria voor de meting van de kwaliteit van de variabelen nader te omschrijven."
Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1165/98
Artikel 18 – lid 3
(4 bis)  In artikel 18 wordt lid 3 geschrapt;
Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1165/98
Artikel 18 bis – lid 2
2.  De in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, artikel 10, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d), tweede alinea, artikel 10, lid 5, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1165/98
Artikel 18 bis – lid 3
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, artikel 10, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d), tweede alinea, artikel 10, lid 5, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1165/98
Artikel 18 bis – lid 6
Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, artikel 10, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d), tweede alinea, artikel 10, lid 5, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt ii
Verordening (EG) nr. 1165/98
Bijlage A – letter b – punt 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van andere eenheden van waarneming."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van andere eenheden van waarneming."
Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt iii
Verordening (EG) nr. 1165/98
Bijlage A – letter c – punt 2
"2. De informatie over afzetprijzen buitenlandse markt (nr. 312) en invoerprijzen (nr. 340) kan worden opgesteld op basis van de eenheidsprijzen voor producten afkomstig uit de buitenlandse handel of andere bronnen, maar alleen als er geen significant kwaliteitsverlies is ten opzichte van specifieke prijsinformatie. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot bepalingen over hoe de nodige gegevenskwaliteit kan worden gewaarborgd."
"2. De informatie over afzetprijzen buitenlandse markt (nr. 312) en invoerprijzen (nr. 340) kan worden opgesteld op basis van de eenheidsprijzen voor producten afkomstig uit de buitenlandse handel of andere bronnen, maar alleen als er geen significant kwaliteitsverlies is ten opzichte van specifieke prijsinformatie. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te bepalen voor het waarborgen van de nodige gegevenskwaliteit."
Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt vi
Verordening (EG) nr. 1165/98
Bijlage A – letter d – punt 2
"2. Bovendien worden de variabelen productie (nr. 110) en aantal gewerkte uren (nr. 220) in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."
"2. Bovendien worden de variabelen productie (nr. 110) en aantal gewerkte uren (nr. 220) in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."
Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt vii
Verordening (EG) nr. 1165/98
Bijlage A – letter f – punt 8
"8. Wat de invoerprijzenvariabele (nr. 340) betreft, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van de voorwaarden voor de toepassing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d)."
"8. Wat de invoerprijzenvariabele (nr. 340) betreft, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d)."
Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt viii
Verordening (EG) nr. 1165/98
Bijlage A – letter f – punt 9
"9. Bij de verstrekking van de variabelen voor de buitenlandse markten (nrs. 122 en 312) moet onderscheid worden gemaakt tussen eurolanden en niet-eurolanden. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B tot en met E van de NACE Rev. 2, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de NACE Rev. 2. Voor variabele 122 is de informatie over de secties D en E van de NACE Rev. 2 niet vereist. Ook bij de verstrekking van de variabele invoerprijzen (nr. 340) moet onderscheid worden gemaakt tussen eurolanden en niet-eurolanden. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B tot en met E van de CPA, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de CPA. Wat het onderscheid tussen eurolanden en niet-eurolanden betreft, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van de voorwaarden voor de toepassing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). Het Europese steekproefprogramma kan de reikwijdte van de variabele invoerprijzen beperken tot de invoer van producten uit niet-eurolanden. Lidstaten die een andere munteenheid dan de euro hanteren, hoeven voor de variabelen 122, 312 en 340 geen onderscheid tussen eurolanden en niet-eurolanden te maken."
"9. Bij de verstrekking van de variabelen voor de buitenlandse markten (nrs. 122 en 312) moet onderscheid worden gemaakt tussen euro- en niet-eurozone. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B tot en met E van de NACE Rev. 2, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de NACE Rev. 2. Voor variabele 122 is de informatie over de secties D en E van de NACE Rev. 2 niet vereist. Ook bij de verstrekking van de variabele invoerprijzen (nr. 340) moet onderscheid worden gemaakt tussen euro- en niet-eurozone. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B tot en met E van de CPA, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de CPA. Wat het onderscheid tussen euro- en niet-eurozone betreft, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). Het Europese steekproefprogramma kan de reikwijdte van de variabele invoerprijzen beperken tot de invoer van producten uit landen van de niet-eurozone. Lidstaten die een andere munteenheid dan de euro hanteren, hoeven voor de variabelen 122, 312 en 340 geen onderscheid tussen euro- en niet-eurozone te maken."
Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 7 – punt i
Verordening (EG) nr. 1165/98
Bijlage B – letter b – punt 4
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van andere eenheden van waarneming."
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van andere eenheden van waarneming."
Amendement 109
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 7 – punt iv
Verordening (EG) nr. 1165/98
Bijlage B – letter d – punt 2 – alinea 2
Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt.";
Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."
Amendement 110
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt i
Verordening (EG) nr. 1165/98
Bijlage C – letter b – punt 2
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van andere eenheden van waarneming."
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van andere eenheden van waarneming."
Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt iii
Verordening (EG) nr. 1165/98
Bijlage C – letter c – punt 4
iii)  onder c) wordt in punt 4 de laatste alinea geschrapt;
iii)  onder c) wordt in punt 4 de derde alinea geschrapt;
Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt iv
Verordening (EG) nr. 1165/98
Bijlage C – letter d – punt 2
"2. De variabelen voor de omzet (nr. 120) en het verkoopvolume (nr. 123) worden tevens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."
"2. De variabelen voor de omzet (nr. 120) en het verkoopvolume (nr. 123) worden tevens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."
Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt v
Verordening (EG) nr. 1165/98
Bijlage C – letter g – punt 2
"2. De variabelen nrs. 120 (omzet) en 330/123 (deflator van de verkoop/volume van de verkoop) worden binnen één maand met de onder f), punt 3, van deze bijlage vastgestelde mate van gedetailleerdheid verstrekt. Een lidstaat kan opteren voor deelname aan de variabelen nrs. 120 (omzet) en 330/123 (deflator van de verkoop/volume van de verkoop) met bijdragen op basis van de toewijzing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de voorwaarden voor de toewijzing van een Europees steekproefprogramma."
"2. De variabelen nrs. 120 (omzet) en 330/123 (deflator van de verkoop/volume van de verkoop) worden binnen één maand met de onder f), punt 3, van deze bijlage vastgestelde mate van gedetailleerdheid verstrekt. Een lidstaat kan opteren voor deelname aan de variabelen nrs. 120 (omzet) en 330/123 (deflator van de verkoop/volume van de verkoop) met bijdragen op basis van de toewijzing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te bepalen voor de toewijzing van een Europees steekproefprogramma."
Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – punt i
Verordening (EG) nr. 1165/98
Bijlage D – letter b – punt 2
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van andere eenheden van waarneming."
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van andere eenheden van waarneming."
Amendement 115
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – punt iv
Verordening (EG) nr. 1165/98
Bijlage D – letter d – punt 2
"2. De variabele voor de omzet (nr. 120) wordt tevens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."
"2. De variabele voor de omzet (nr. 120) wordt tevens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."
Amendement 116
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 58 – alinea 1
Teneinde Verordening (EG) nr. 530/1999 af te stemmen op economische en technische aanpassingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot aanvulling van de verordening met de definitie en indeling van de te verstrekken gegevens en de criteria voor de kwaliteitsbeoordeling. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Teneinde Verordening (EG) nr. 530/1999 af te stemmen op economische en technische aanpassingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot aanvulling van de verordening met de definitie en indeling van de te verstrekken gegevens en de criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van de statistieken. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 117
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 530/1999
Artikel 6 – lid 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de definitie en indeling van de op grond van de leden 1 en 2 te verstrekken gegevens. Deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld voor iedere referentieperiode ten minste negen maanden voor het begin ervan."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de definitie en indeling van de op grond van de leden 1 en 2 te verstrekken gegevens vast te stellen. Deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld voor iedere referentieperiode ten minste negen maanden voor het begin ervan."
Amendement 118
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 530/1999
Artikel 10 – lid 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de criteria voor de kwaliteitsbeoordeling. Deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld voor iedere referentieperiode ten minste negen maanden voor het begin ervan."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de criteria vast te stellen voor de beoordeling van de kwaliteit van de statistieken. Deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld voor iedere referentieperiode ten minste negen maanden voor het begin ervan."
Amendement 119
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 530/1999
Artikel 10 bis – lid 2
2.  De in artikel 6, lid 3, en artikel 10, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 6, lid 3, en artikel 10, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 120
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 530/1999
Artikel 10 bis – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 6, lid 3, en artikel 10, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar hebben gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 6, lid 3, en artikel 10, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar hebben gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 121
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 59 – alinea 4
Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2150/2002 te waarborgen inzake de opstelling van resultaten, het passende formaat voor de indiening van de resultaten en de inhoud van de kwaliteitsverslagen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2150/2002 te waarborgen inzake de opstelling van resultaten, het passende formaat voor de indiening van de resultaten en de structuur van de kwaliteitsverslagen en de precieze voorwaarden waaraan deze moeten voldoen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Amendement 122
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 59 – alinea 5 – punt 1
Verordening (EG) nr. 2150/2002
Artikel 1 – lid 5
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de opstelling van een equivalentietabel tussen de statistische nomenclatuur van bijlage III bij deze verordening en de bij Beschikking 2000/532/EG van de Commissie* vastgestelde lijst van afvalstoffen.
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door een equivalentietabel tussen de statistische nomenclatuur van bijlage III bij deze verordening en de bij Beschikking 2000/532/EG van de Commissie* vastgestelde lijst van afvalstoffen vast te stellen.
____________________
____________________
* Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3)."
* Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3)."
Amendement 123
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 59 – alinea 5 – punt 2 - letter a
Verordening (EG) nr. 2150/2002
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het definiëren van kwaliteits- en nauwkeurigheidseisen."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door kwaliteits- en nauwkeurigheidseisen te definiëren."
Amendement 124
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 59 – alinea 5 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2150/2002
Artikel 5 bis – lid 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanpassing aan economische en technische ontwikkelingen op het gebied van de verzameling en de statistische verwerking van gegevens, alsmede de verwerking en de indiening van resultaten, en de aanpassing van de specificaties in de bijlagen.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening te wijzigen door deze aan te passen aan economische en technische ontwikkelingen op het gebied van de verzameling en de statistische verwerking van gegevens, alsmede de verwerking en de indiening van resultaten, en door de specificaties in de bijlagen aan te passen.
Amendement 125
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 59 – alinea 5 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2150/2002
Artikel 5 ter – lid 2
2.  De in artikel 1, lid 5, artikel 3, leden 1 en 4, en artikel 5 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 1, lid 5, artikel 3, leden 1 en 4, en artikel 5 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 126
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 59 – alinea 5 – punt 5
Verordening (EG) nr. 2150/2002
Artikel 6 – alinea 1 – letter c
c)  het bepalen van de inhoud van de kwaliteitsverslagen, bedoeld in sectie 7 van bijlage I en sectie 7 van bijlage II.
c)  het bepalen van de structuur van de kwaliteitsverslagen en de precieze voorwaarden waaraan deze moeten voldoen, bedoeld in sectie 7 van bijlage I en sectie 7 van bijlage II.
Amendement 127
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 60 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 437/2003
Artikel 5 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanneming van andere nauwkeurigheidsnormen.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door andere nauwkeurigheidsnormen vast te stellen.
Amendement 128
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 60 – alinea 3 – punt 5
Verordening (EG) nr. 437/2003
Artikel 10 bis – lid 2
2.  De in artikel 3, lid 1, en artikel 5 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 3, lid 1, en artikel 5 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 129
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 1 – streepje 3 bis (nieuw)
—  deze verordening aan te vullen door het vaststellen van maatregelen met betrekking tot het verstrekken van de gegevens naar aanleiding van de resultaten van de haalbaarheidsstudies.
Amendement 130
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 3
Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 450/2003 te waarborgen inzake de inhoud van het kwaliteitsverslag, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 450/2003 te waarborgen inzake de structuur en de gedetailleerde regelingen van het kwaliteitsverslag, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Amendement 131
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 1
Verordening (EG) nr. 450/2003
Artikel 2 – lid 4
"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot wijzigingen om de technische specificatie van de index te herdefiniëren en de wegingsstructuur te herzien."
"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlage om de technische specificatie van de index te herdefiniëren en de wegingsstructuur te herzien."
Amendement 132
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 2
Verordening (EG) nr. 450/2003
Artikel 3 – lid 2
"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot wijzigingen met het oog op de opname van in secties O tot en met S van de NACE Rev. 2 gedefinieerde economische activiteiten in het toepassingsgebied van deze verordening, rekening houdend met de in artikel 10 bedoelde haalbaarheidsstudies."
"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen tot wijziging van deze verordening vast te stellen betreffende de opname van in secties O tot en met S van de NACE Rev. 2 gedefinieerde economische activiteiten in het toepassingsgebied van deze verordening, rekening houdend met de in artikel 10 bedoelde haalbaarheidsstudies."
Amendement 133
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 450/2003
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
Rekening houdend met de bijdrage aan de totale werkgelegenheid en aan de loonkosten op Unieniveau en op nationaal niveau, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van in de secties en verdere onderverdelingen van de NACE Rev. 2 gedefinieerde economische activiteiten, tot ten hoogste het niveau van de NACE Rev. 2-afdelingen (niveau met twee cijfers) of groepen afdelingen, waarnaar de gegevens worden uitgesplitst met inachtneming van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
Rekening houdend met de bijdrage aan de totale werkgelegenheid en aan de loonkosten op Unieniveau en op nationaal niveau, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot de uitsplitsing van gegevens naar economische activiteit in secties van de NACE Rev. 2 en verdere onderverdelingen daarvan, tot ten hoogste het niveau van de NACE Rev. 2-afdelingen (niveau met twee cijfers) of groepen afdelingen, waarbij de gegevens worden uitgesplitst met inachtneming van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
Amendement 134
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 450/2003
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van deze economische activiteiten, rekening houdend met de in artikel 10 bedoelde haalbaarheidsstudies.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door deze economische activiteiten te bepalen, rekening houdend met de in artikel 10 bedoelde haalbaarheidsstudies.
Amendement 135
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 450/2003
Artikel 4 – lid 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de methoden voor het koppelen van de indexcijfers."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de methoden voor het koppelen van de indexcijfers vast te stellen."
Amendement 136
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 4
Verordening (EG) nr. 450/2003
Artikel 8 – lid 1
"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanneming van afzonderlijke kwaliteitscriteria. De ingediende actuele en oude gegevens moeten beantwoorden aan deze kwaliteitscriteria."
"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door afzonderlijke kwaliteitscriteria vast te stellen. De ingediende actuele en oude gegevens moeten beantwoorden aan deze kwaliteitscriteria."
Amendement 137
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 4
Verordening (EG) nr. 450/2003
Artikel 8 – lid 2
"2. De lidstaten moeten vanaf 2003 jaarlijks een verslag over de kwaliteit aan de Commissie voorleggen. De inhoud van deze verslagen wordt vastgesteld door de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
"2. De lidstaten moeten vanaf 2003 jaarlijks een verslag over de kwaliteit aan de Commissie voorleggen. De structuur van en de gedetailleerde regelingen voor deze verslagen worden vastgesteld door de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
Amendement 138
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 450/2003
Artikel 9
(4 bis)  Artikel 9 wordt geschrapt.
Amendement 139
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 5 - letter a
Verordening (EG) nr. 450/2003
Artikel 10 – lid 5
"5. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen maatregelen vast naar aanleiding van de resultaten van de haalbaarheidsstudies. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld. Deze maatregelen stroken met het beginsel van de kosteneffectiviteit als omschreven in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 223/2009, met inbegrip van een zo groot mogelijke beperking van de last voor de respondenten."
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot de in lid 2 van dit artikel bedoelde verstrekking van gegevens, naar aanleiding van de resultaten van de in dit artikel bedoelde haalbaarheidsstudies. Deze gedelegeerde handelingen stroken met het beginsel van de kosteneffectiviteit als omschreven in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 223/2009, met inbegrip van een zo groot mogelijke beperking van de last voor de respondenten."
Amendement 140
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 7
Verordening (EG) nr. 450/2003
Artikel 11 bis – lid 2
2.  De in artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, en artikel 4 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, artikel 4, leden 1, 2 en 3, artikel 8, lid 1, en artikel 10, lid 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 141
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 7
Verordening (EG) nr. 450/2003
Artikel 11 bis – lid 3
3.  De in artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, en artikel 4 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  De in artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, artikel 4, leden 1, 2 en 3, artikel 8, lid 1, en artikel 10, lid 5, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
Amendement 142
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 7
Verordening (EG) nr. 450/2003
Artikel 11 bis – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, en artikel 4 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, artikel 4, leden 1, 2 en 3, artikel 8, lid 1, en artikel 10, lid 5, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 143
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VI – punt 62 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 808/2004
Artikel 8 bis – lid 2
2.  De in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 144
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 1 – streepje 2
—  de verordening te wijzigen om het aandeel van het Unietotaal aan te passen;
—  (Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
Amendement 145
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 1 - letter a
Verordening (EG) nr. 1161/2005
Artikel 2 – lid 2
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het tijdschema voor de indiening van de posten P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 en B.4G en met betrekking tot een eventueel besluit om een indeling van de in de bijlage opgenomen transacties naar partnersector te verlangen. Een dergelijk besluit wordt pas genomen nadat de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad verslag heeft uitgebracht over de uitvoering van deze verordening, overeenkomstig artikel 9.";
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het tijdschema voor de indiening van de posten P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 en B.4G te bepalen en door een indeling van de in de bijlage opgenomen transacties naar partnersector te verlangen. Een dergelijke gedelegeerde handeling wordt pas vastgesteld nadat de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad verslag heeft uitgebracht over de uitvoering van deze verordening, overeenkomstig artikel 9.";
Amendement 146
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 1 - letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1161/2005
Artikel 2 – lid 5
b bis)  lid 5 wordt geschrapt;
Amendement 147
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1161/2005
Artikel 3 – lid 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van lid 1 van dit artikel wat het aandeel van het Unietotaal betreft."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van lid 1 van dit artikel om het aandeel van het Unietotaal (1%) aan te passen."
Amendement 148
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1161/2005
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1
"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanneming van gemeenschappelijke kwaliteitsnormen."
"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door gemeenschappelijke kwaliteitsnormen vast te stellen."
Amendement 149
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1161/2005
Artikel 7 bis – lid 2
2.  De in artikel 2, leden 2 en 4, artikel 3, lid 3, en artikel 6, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 2, leden 2 en 4, artikel 3, lid 3, en artikel 6, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 150
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1161/2005
Artikel 7 bis – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 2, leden 2 en 4, artikel 3, lid 3, en artikel 6, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 2, leden 2 en 4, artikel 3, lid 3, en artikel 6, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 151
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1552/2005
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2
Bovendien is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de verruiming van die definitie, als een dergelijke verruiming de representativiteit en de kwaliteit van de enquête in de betrokken lidstaten in belangrijke mate verbetert.".
Bovendien is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door een ruimere definitie vast te stellen, als een dergelijke verruiming de representativiteit en de kwaliteit van de enquête in de betrokken lidstaten in belangrijke mate verbetert.".
Amendement 152
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1552/2005
Artikel 7 – lid 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het bepalen van de eisen in verband met de steekproeftrekking en de nauwkeurigheid, de omvang van de steekproef die nodig is om aan deze eisen te beantwoorden, en de specificaties van de op grond van de NACE Rev. 2 en van de omvang vastgestelde categorieën waarin de resultaten kunnen worden ingedeeld."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de eisen te bepalen in verband met de steekproeftrekking en de nauwkeurigheid, de omvang van de steekproef die nodig is om aan deze eisen te beantwoorden, en de specificaties van de op grond van de NACE Rev. 2 en van de omvang vastgestelde categorieën waarin de resultaten kunnen worden ingedeeld."
Amendement 153
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1552/2005
Artikel 8 – lid 2
"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de specifieke gegevens die moeten worden verzameld voor ondernemingen die scholing geven en ondernemingen die dit niet doen, en voor de verschillende vormen van bij- en nascholing."
"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de specifieke gegevens te bepalen die moeten worden verzameld voor ondernemingen die scholing geven en ondernemingen die dit niet doen, en voor de verschillende vormen van bij- en nascholing."
Amendement 154
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 4 - letter a
Verordening (EG) nr. 1552/2005
Artikel 9 – lid 4
"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de kwaliteitsvereisten voor de gegevens die moeten worden verzameld en ingediend met het oog op het opstellen van Europese statistieken over bij- en nascholing in ondernemingen, en met betrekking tot maatregelen om de kwaliteit van de gegevens te beoordelen of te verbeteren."
"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de kwaliteitsvereisten vast te stellen voor de gegevens die moeten worden verzameld en ingediend met het oog op het opstellen van Europese statistieken over bij- en nascholing in ondernemingen, en door maatregelen vast te stellen om de kwaliteit van de gegevens te beoordelen of te verbeteren."
Amendement 155
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 4 - letter b
Verordening (EG) nr. 1552/2005
Artikel 9 – lid 5
"5. De Commissie bepaalt de structuur van de in lid 2 bedoelde kwaliteitsverslagen door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
"5. Bij het opstellen van de in lid 2 bedoelde kwaliteitsverslagen nemen de lidstaten de overeenkomstig lid 4 vastgestelde kwaliteitsvereisten en overige maatregelen in acht. Om de kwaliteit van de verstrekte gegevens te beoordelen, maken zij gebruik van het door de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen vastgestelde formaat. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
Amendement 156
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1552/2005
Artikel 10 – lid 2
"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van het eerste referentiejaar waarvoor gegevens moeten worden verzameld."
"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het eerste referentiejaar te bepalen waarvoor gegevens moeten worden verzameld."
Amendement 157
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1552/2005
Artikel 13 bis – lid 2
2.  De in artikel 5, lid 2, artikel 7, lid 3, artikel 8, lid 2, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 2, en artikel 13 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 5, lid 2, artikel 7, lid 3, artikel 8, lid 2, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 2, en artikel 13 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 158
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 66 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 458/2007
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het bepalen van het jaar waarvoor voor het eerst volledige gegevens moeten worden verzameld, en van maatregelen inzake de gedetailleerde indeling van de gegevens in kwestie en de te gebruiken definities.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het jaar te bepalen waarvoor voor het eerst volledige gegevens moeten worden verzameld, en door maatregelen vast te stellen inzake de gedetailleerde indeling van de gegevens in kwestie en de te gebruiken definities.
Amendement 159
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 66 – alinea 2 – punt 3
Verordening (EG) nr. 458/2007
Artikel 7 bis – lid 2
2.  De in artikel 7, lid 3, en punt 1.1.2.4 van bijlage I bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 7, lid 3, en punt 1.1.2.4 van bijlage I bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 160
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 1
Teneinde Verordening (EG) nr. 716/2007 aan te passen aan de economische en technische ontwikkelingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de definities in de bijlagen I en II en de mate van gedetailleerdheid in bijlage III te wijzigen en om de verordening aan te vullen met maatregelen inzake statistieken van buitenlandse filialen in het binnenland en in het buitenland.
Teneinde Verordening (EG) nr. 716/2007 aan te passen aan de economische en technische ontwikkelingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de definities in de bijlagen I en II en de mate van gedetailleerdheid in bijlage III te wijzigen en om de verordening aan te vullen met maatregelen inzake statistieken van buitenlandse filialen in het binnenland en in het buitenland en gemeenschappelijke kwaliteitsnormen.
Amendement 161
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 2
Verordening (EG) nr. 716/2007
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vereiste maatregelen inzake statistieken van buitenlandse filialen in het binnenland en in het buitenland, op basis van de conclusies van de proefstudies.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de vereiste maatregelen vast te stellen inzake statistieken van buitenlandse filialen in het binnenland en in het buitenland, op basis van de conclusies van de proefstudies.
Amendement 162
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 716/2007
Artikel 6 – lid 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot gemeenschappelijke kwaliteitsnormen."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de in het eerste lid bedoelde gemeenschappelijke kwaliteitsnormen vast te stellen."
Amendement 163
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 4 - letter a - punt ii
Verordening (EG) nr. 716/2007
Artikel 9 – alinea 1 – letter c
"c) vaststelling van de inhoud en de frequentie van de kwaliteitsrapporten."
"c) vaststelling van de structuur, de gedetailleerde regelingen en de frequentie van de in artikel 6, lid 2, bedoelde kwaliteitsverslagen."
Amendement 164
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 716/2007
Artikel 9 bis – lid 2
2.  De in artikel 2, artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 2, tweede alinea, artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 165
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 716/2007
Artikel 9 bis – lid 3
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 2, artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 2, tweede alinea, artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
Amendement 166
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 716/2007
Artikel 9 bis – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 2, artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 2, tweede alinea, artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 167
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 68 – alinea 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 862/2007
Artikel 9 bis – alinea 2 – inleidende formule
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot:
Amendement 168
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 68 – alinea 2 – punt 3
Verordening (EG) nr. 862/2007
Artikel 10 bis – lid 2
2.  De in artikel 9 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 9 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 169
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1445/2007
Artikel 3 bis – alinea 1 bis
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de definities te wijzigen en de lijst van de elementaire posten in bijlage II te wijzigen teneinde rekening te houden met economische en technische veranderingen, voor zover dit voor de lidstaten geen onevenredige kostenstijging met zich meebrengt.".
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de in de eerste alinea genoemde definities te wijzigen en de lijst van de elementaire posten in bijlage II te wijzigen teneinde rekening te houden met economische en technische veranderingen, voor zover dit voor de lidstaten geen onevenredige kostenstijging met zich meebrengt."
Amendement 170
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 2 - letter a
Verordening (EG) nr. 1445/2007
Artikel 7 – lid 4
"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot gemeenschappelijke criteria waarop de kwaliteitscontrole berust."
"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door gemeenschappelijke criteria vast te stellen waarop de in lid 1 bedoelde kwaliteitscontrole berust."
Amendement 171
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 2 - letter b
Verordening (EG) nr. 1445/2007
Artikel 7 – lid 5
"5. De Commissie stelt de structuur van de in punt 5.3 van bijlage I bedoelde kwaliteitsverslagen vast door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
"5. De Commissie stelt de structuur en de gedetailleerde regelingen van de kwaliteitsverslagen, als bedoeld in lid 3 en als vermeld in punt 5.3 van bijlage I, vast door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
Amendement 172
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1445/2007
Artikel 10 bis – lid 2
2.  De in artikel 3 en artikel 7, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 3, tweede alinea, en artikel 7, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 173
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1445/2007
Artikel 10 bis – lid 3
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, en artikel 7, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, tweede alinea, en artikel 7, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
Amendement 174
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1445/2007
Artikel 10 bis – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 3 en artikel 7, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar hebben gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 3, tweede alinea, en artikel 7, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar hebben gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 175
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 1
Teneinde Verordening (EG) nr. 177/2008 aan te passen aan de economische en technische ontwikkelingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de in de bijlage bij de verordening opgenomen lijst van registerkenmerken en de desbetreffende definities en continuïteitsregels te wijzigen, om de verordening aan te vullen met gemeenschappelijke kwaliteitsnormen en voorschriften voor de bijwerking van de registers, en om te bepalen in hoeverre bepaalde ondernemingen en ondernemingsgroepen moeten worden opgenomen in de registers, en hoe in dat verband de met de eenheden voor landbouwstatistieken overeenkomende eenheden moeten worden gedefinieerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Teneinde Verordening (EG) nr. 177/2008 aan te passen aan de economische en technische ontwikkelingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de in de bijlage bij de verordening opgenomen lijst van registerkenmerken en de desbetreffende definities en continuïteitsregels te wijzigen, om de verordening aan te vullen met gemeenschappelijke normen inzake de kwaliteit van ondernemingsregisters en voorschriften voor de bijwerking van de registers, en om te bepalen in hoeverre bepaalde ondernemingen en ondernemingsgroepen moeten worden opgenomen in de registers, en hoe in dat verband de met de eenheden voor landbouwstatistieken overeenkomende eenheden moeten worden gedefinieerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 176
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 177/2008
Artikel 3 – lid 6
"6. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om te bepalen in hoeverre ondernemingen die minder dan een halve werknemer in dienst hebben en ondernemingengroepen die geheel in één land zijn gevestigd en geen statistisch belang voor de lidstaten hebben, in de registers moeten worden opgenomen en hoe de met de eenheden voor landbouwstatistieken overeenkomende eenheden moeten worden gedefinieerd."
"6. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen teneinde deze verordening aan te vullen door te bepalen in hoeverre ondernemingen die minder dan een halve werknemer in dienst hebben en ondernemingengroepen die geheel in één land zijn gevestigd en geen statistisch belang voor de lidstaten hebben, in de registers moeten worden opgenomen en hoe de met de eenheden voor landbouwstatistieken overeenkomende eenheden moeten worden gedefinieerd."
Amendement 177
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 177/2008
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot gemeenschappelijke kwaliteitsnormen.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met gemeenschappelijke normen inzake de kwaliteit van ondernemingsregisters als bedoeld in lid 1.
Amendement 178
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 177/2008
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2
De Commissie stelt besluiten met betrekking tot de inhoud en de frequentie van de kwaliteitsrapporten vast door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
De Commissie stelt besluiten met betrekking tot de structuur, de gedetailleerde regelingen en de frequentie van de in lid 2 bedoelde kwaliteitsrapporten vast door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
Amendement 179
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 177/2008
Artikel 8 – lid 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de voorschriften voor de bijwerking van de registers."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorschriften voor de bijwerking van de registers vast te stellen."
Amendement 180
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 177/2008
Artikel 15 bis – lid 2
2.  De in artikel 3, lid 6, artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 3, lid 6, artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 181
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 177/2008
Artikel 15 bis – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 6, artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 6, artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 182
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 295/2008
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1
"Het gebruik van de flexibele module als bedoeld in lid 2, onder j), wordt gepland in nauwe samenwerking met de lidstaten. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het toepassingsgebied, de lijst van kenmerken, de referentieperiode, de bestreken activiteiten en de kwaliteitsvereisten. Deze gedelegeerde handelingen worden ten minste twaalf maanden voor het begin van de referentieperiode vastgesteld. De Commissie specificeert tevens de behoeften aan informatie alsook de gevolgen van de gegevensverzameling voor de belasting voor de ondernemingen en de kosten voor de lidstaten."
"Het gebruik van de flexibele module als bedoeld in lid 2, onder j), wordt gepland in nauwe samenwerking met de lidstaten. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het vaststellen van het toepassingsgebied van de flexibele module, de lijst van kenmerken, de referentieperiode, de bestreken activiteiten en de kwaliteitsvereisten. Deze gedelegeerde handelingen worden ten minste twaalf maanden voor het begin van de referentieperiode vastgesteld. De Commissie specificeert tevens de behoeften aan informatie alsook de gevolgen van de gegevensverzameling voor de belasting voor de ondernemingen en de kosten voor de lidstaten."
Amendement 183
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 295/2008
Artikel 4 – lid 4
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de op basis van de evaluatie van de modelstudies noodzakelijk geachte maatregelen."
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de op basis van de evaluatie van de modelstudies noodzakelijk geachte maatregelen vast te stellen."
Amendement 184
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 295/2008
Artikel 7 – lid 2
"2. Om de berekening van Unie-aggregaten mogelijk te maken, produceren de lidstaten nationale resultaten overeenkomstig de niveaus van de NACE Rev. 2, als aangegeven in de bijlagen, dan wel als bepaald in gedelegeerde handelingen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen."
"2. Met het oog op de berekening van Unie-aggregaten, produceren de lidstaten nationale resultaten overeenkomstig de niveaus van de NACE Rev. 2, als aangegeven in de bijlagen, dan wel als bepaald in gedelegeerde handelingen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de desbetreffende niveaus van de NACE Rev. 2. te bepalen."
Amendement 185
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 4 - letter a
Verordening (EG) nr. 295/2008
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
De resultaten worden in een daartoe dienstig geacht technisch formaat bij Eurostat ingediend binnen een vanaf het einde van de referentieperiode berekende termijn. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de referentieperiode voor de modules bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a) tot en met h), en onder j), met dien verstande dat deze periode niet langer is dan 18 maanden. Voor de in artikel 3, lid 2, onder i), bedoelde module bedraagt de termijn ten hoogste 30 maanden of 18 maanden zoals bepaald in bijlage IX, sectie 9. Voorts wordt een klein aantal op schatting berustende voorlopige resultaten ingediend binnen een termijn die voor de modules bedoeld in artikel 3, lid 2, a) tot en met g), volgens die procedure wordt vastgesteld en die vanaf het einde van de referentieperiode ten hoogste tien maanden bedraagt.
De resultaten worden in een daartoe dienstig geacht technisch formaat bij Eurostat ingediend binnen een vanaf het einde van de referentieperiode berekende termijn. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de referentieperiode voor de in artikel 3, lid 2, onder a) tot en met h), en onder j) bedoelde modules te bepalen, met dien verstande dat deze periode niet langer is dan 18 maanden. Voor de in artikel 3, lid 2, onder i), bedoelde module bedraagt de termijn ten hoogste 30 maanden of 18 maanden zoals bepaald in bijlage IX, sectie 9. Voorts wordt een klein aantal op schatting berustende voorlopige resultaten ingediend binnen een vanaf het einde van de referentieperiode berekende termijn. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door deze termijn voor de in artikel 3, lid 2, a) tot en met g), bedoelde modules te bepalen, met dien verstande dat deze termijn ten hoogste tien maanden bedraagt.
Amendement 186
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 4 - letter b
Verordening (EG) nr. 295/2008
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de herziening – uiterlijk op 29 april 2013 en vervolgens om de vijf jaar – van de voorschriften voor de CETO-markering en de groepsindeling van lidstaten."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door – uiterlijk op 29 april 2013 en vervolgens om de vijf jaar – de voorschriften voor de CETO-markering en de groepsindeling van lidstaten te herzien."
Amendement 187
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 295/2008
Artikel 11 bis – inleidende formule
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot:
Amendement 188
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 295/2008
Artikel 11 ter – lid 2
2.  De in artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 2 en 3, artikel 11 bis, bijlage I, secties 5 en 6 en sectie 8, punten 1 en 2, sectie 6 van de bijlagen II, III en IV, bijlage VI, sectie 7, bijlage VIII, sectie 3 en sectie 4, punten 2 en 3, en bijlage IX, sectie 8, punten 2 en 3, en sectie 10, punt 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 2 en 3, artikel 11 bis, bijlage I, secties 5 en 6 en sectie 8, punten 1 en 2, sectie 6 van de bijlagen II, III en IV, bijlage VI, sectie 7, bijlage VIII, sectie 3 en sectie 4, punten 2 en 3, en bijlage IX, sectie 8, punten 2 en 3, en sectie 10, punt 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 189
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 295/2008
Artikel 11 ter – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 2 en 3, artikel 11 bis, bijlage I, secties 5 en 6 en sectie 8, punten 1 en 2, sectie 6 van de bijlagen II, III en IV, bijlage VI, sectie 7, bijlage VIII, sectie 3 en sectie 4, punten 2 en 3, en bijlage IX, sectie 8, punten 2 en 3, en sectie 10, punt 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 2 en 3, artikel 11 bis, bijlage I, secties 5 en 6 en sectie 8, punten 1 en 2, sectie 6 van de bijlagen II, III en IV, bijlage VI, sectie 7, bijlage VIII, sectie 3 en sectie 4, punten 2 en 3, en bijlage IX, sectie 8, punten 2 en 3, en sectie 10, punt 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 190
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 295/2008
Bijlage I – sectie 5 – alinea 1
Het eerste referentiejaar waarvoor de statistieken worden opgesteld, is het kalenderjaar 2008. De gegevens worden opgesteld volgens de indeling in sectie 9. De Commissie is echter bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het eerste referentiejaar waarvoor statistieken moeten worden opgesteld over de activiteitsklassen die vallen onder de NACE Rev. 2-groepen 64.2, 64.3 en 64.9 en afdeling 66.
Het eerste referentiejaar waarvoor de statistieken worden opgesteld, is het kalenderjaar 2008. De gegevens worden opgesteld volgens de indeling in sectie 9. De Commissie is echter bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het eerste referentiejaar te bepalen waarvoor statistieken moeten worden opgesteld over de activiteitsklassen die vallen onder de NACE Rev. 2-groepen 64.2, 64.3 en 64.9 en afdeling 66.
Amendement 191
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 295/2008
Bijlage I – sectie 6 – alinea 1
Voor elk van de hoofdkenmerken geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de hoofdkenmerken.
Voor elk van de hoofdkenmerken geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de hoofdkenmerken vast te stellen.
Amendement 192
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 8 – letter b – punt i
Verordening (EG) nr. 295/2008
Bijlage I – sectie 8 – alinea 1
"1. De resultaten worden toegezonden binnen een termijn van 18 maanden gerekend vanaf het einde van het kalenderjaar van de referentieperiode, behalve voor de NACE Rev. 2-activiteitsklassen 64.11 en 64.19. Voor de NACE Rev. 2-activiteitsklassen 64.11 en 64.19 is de toezendingstermijn tien maanden. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de toezendingstermijn voor de resultaten voor de activiteitsklassen die vallen onder de NACE Rev. 2-groepen 64.2, 64.3 en 64.9 en afdeling 66."
"1. De resultaten worden toegezonden binnen een termijn van 18 maanden gerekend vanaf het einde van het kalenderjaar van de referentieperiode, behalve voor de NACE Rev. 2-activiteitsklassen 64.11 en 64.19. Voor de NACE Rev. 2-activiteitsklassen 64.11 en 64.19 is de toezendingstermijn tien maanden. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de toezendingstermijn voor de resultaten voor de activiteitsklassen die vallen onder de NACE Rev. 2-groepen 64.2, 64.3 en 64.9 en afdeling 66 vast te stellen."
Amendement 193
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 8 – letter b – punt ii
Verordening (EG) nr. 295/2008
Bijlage I – sectie 8 – lid 2 – alinea 2
"Deze voorlopige resultaten of schattingen worden uitgesplitst op het NACE Rev. 2-niveau met drie cijfers (groepen). De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de toezendingstermijn voor voorlopige resultaten of schattingen voor afdeling 66 van de NACE Rev. 2."
"Deze voorlopige resultaten of schattingen worden uitgesplitst op het NACE Rev. 2-niveau met drie cijfers (groepen). De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de toezendingstermijn voor voorlopige resultaten of schattingen voor afdeling 66 van de NACE Rev. 2. vast te stellen."
Amendement 194
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 9
Verordening (EG) nr. 295/2008
Bijlage II – sectie 6 – alinea 1
Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de hoofdkenmerken."
Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door deze hoofdkenmerken vast te stellen."
Amendement 195
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 10
Verordening (EG) nr. 295/2008
Bijlage III – sectie 6 – alinea 1
Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de hoofdkenmerken.
Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door deze hoofdkenmerken vast te stellen.
Amendement 196
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 11
Verordening (EG) nr. 295/2008
Bijlage IV – sectie 6 – alinea 1
Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de hoofdkenmerken.
Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door deze hoofdkenmerken vast te stellen.
Amendement 197
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 12
Verordening (EG) nr. 295/2008
Bijlage VI – afdeling 7 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de termijn voor toezending van de resultaten, die niet meer bedraagt dan tien maanden, gerekend vanaf het einde van het referentiejaar.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de termijn voor toezending van de resultaten vast te stellen, die niet meer bedraagt dan tien maanden, gerekend vanaf het einde van het referentiejaar.
Amendement 198
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 13 – letter a
Verordening (EG) nr. 295/2008
Bijlage VIII – sectie 3 – alinea 1 – zin 5
"De Commissie is bevoegd om, op basis van dat onderzoek, overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de ondergrens."
"De Commissie is bevoegd om, op basis van dat onderzoek, overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening te wijzigen door de ondergrens van de referentiepopulatie te wijzigen."
Amendement 199
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 13 - letter b
Verordening (EG) nr. 295/2008
Bijlage VIII – sectie 4 – punten 2 en 3 – tabel
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van de uitsplitsing van de producten."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de uitsplitsing van de producten vast te stellen."
(Dit amendement heeft betrekking op de zin in de kolom "Opmerking" bij de tabel "Specificatie van de omzet naar type product".)
Amendement 200
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 14 – letter a
Verordening (EG) nr. 295/2008
Bijlage IX – sectie 8 – lid 2
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot sommige resultaten die tevens moeten worden uitgesplitst naar grootteklasse overeenkomstig de in sectie 10 gespecificeerde mate van gedetailleerdheid, behalve voor de secties L, M en N van de NACE Rev. 2, waarvoor de resultaten alleen naar groep moeten worden uitgesplitst.
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te bepalen dat sommige resultaten tevens moeten worden uitgesplitst naar grootteklasse overeenkomstig de in sectie 10 gespecificeerde mate van gedetailleerdheid, behalve voor de secties L, M en N van de NACE Rev. 2, waarvoor de resultaten alleen naar groep moeten worden uitgesplitst.
Amendement 201
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 14 – letter a
Verordening (EG) nr. 295/2008
Bijlage IX – sectie 8 – lid 3
3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot sommige resultaten die tevens moeten worden uitgesplitst naar rechtsvorm overeenkomstig de in sectie 10 gespecificeerde mate van gedetailleerdheid, behalve voor de secties L, M en N van de NACE Rev. 2, waarvoor de resultaten alleen naar groep moeten worden uitgesplitst.
3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te bepalen dat sommige resultaten tevens moeten worden uitgesplitst naar rechtsvorm overeenkomstig de in sectie 10 gespecificeerde mate van gedetailleerdheid, behalve voor de secties L, M en N van de NACE Rev. 2, waarvoor de resultaten alleen naar groep moeten worden uitgesplitst.
Amendement 202
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 14 - letter b
Verordening (EG) nr. 295/2008
Bijlage IX – sectie 10 – lid 2 – subsectie "Speciale aggregaten"
Met het oog op de opstelling van Uniestatistieken over de bedrijvendemografie voor de sector informatie- en communicatietechnologie is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een aantal speciale aggregaten van de NACE Rev. 2.
Met het oog op de opstelling van Uniestatistieken over de bedrijvendemografie voor de sector informatie- en communicatietechnologie is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door een aantal toe te zenden speciale aggregaten van de NACE Rev. 2. vast te stellen.
Amendement 203
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 73 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 452/2008
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot:
Amendement 204
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 73 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 452/2008
Artikel 6 bis – lid 2
2.  De in artikel 6, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 6, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van .... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 205
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 74 – alinea 3 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 453/2008
Artikel 2 – alinea 1 bis
"Voor de toepassing van punt 1 van de eerste alinea is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het definiëren van de begrippen "daadwerkelijk stappen ondernemen om een geschikte kandidaat te vinden" en "bepaalde termijn."
"Voor de toepassing van punt 1 van de eerste alinea is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de begrippen "daadwerkelijk stappen ondernemen om een geschikte kandidaat te vinden" en "bepaalde termijn te definiëren."
Amendement 206
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 74 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 453/2008
Artikel 3 – lid 1
"1. De lidstaten stellen de kwartaalgegevens op onder verwijzing naar specifieke referentiedata. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze specifieke referentiedata te bepalen."
"1. De lidstaten stellen de kwartaalgegevens op onder verwijzing naar specifieke referentiedata. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door deze specifieke referentiedata te bepalen."
Amendement 207
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 74 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 453/2008
Artikel 5 – lid 1
"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de datum van het eerste referentiekwartaal alsmede de indieningstermijnen te bepalen. Eventuele herzieningen van kwartaalgegevens voor voorafgaande kwartalen worden tegelijkertijd ingediend.
"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de datum van het eerste referentiekwartaal alsmede de voor de lidstaten geldende indieningstermijnen te bepalen. Eventuele herzieningen van kwartaalgegevens voor voorafgaande kwartalen worden tegelijkertijd ingediend.
De lidstaten dienen de gegevens en metagegevens bij de Commissie (Eurostat) in in een formaat dat door de Commissie is vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 9, lid 3, bedoelde procedure."
De lidstaten dienen de gegevens en metagegevens bij de Commissie (Eurostat) in onder vermelding van de herkomst van die gegevens, in een technisch formaat dat door de Commissie is vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 9, lid 3, bedoelde procedure."
Amendement 208
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 74 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 453/2008
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het passende kader voor een reeks haalbaarheidsstudies.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het passende kader voor een reeks haalbaarheidsstudies te scheppen.
Amendement 209
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 74 – alinea 3 – punt 5
Verordening (EG) nr. 453/2008
Artikel 8 bis – lid 2
2.  De in artikel 2, artikel 3, lid 1, artikel 5, lid 1, en artikel 7, leden 1 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 2, artikel 3, lid 1, artikel 5, lid 1, en artikel 7, leden 1 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 210
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 75 – alinea 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 763/2008
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van de volgende referentiejaren. De referentiejaren vallen aan het begin van elk decennium;
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de volgende referentiejaren te bepalen. De referentiejaren vallen aan het begin van elk decennium;
Amendement 211
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 75 – alinea 2 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 763/2008
Artikel 5 – lid 3
3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanneming van een programma van statistische gegevens en metagegevens die moeten worden toegezonden om aan de voorschriften van deze verordening te voldoen.
3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de vaststelling van een programma van statistische gegevens en metagegevens die moeten worden toegezonden om aan de voorschriften van deze verordening te voldoen.
Amendement 212
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 75 – alinea 2 – punt 3
Verordening (EG) nr. 763/2008
Artikel 7 bis – lid 2
2.  De in artikel 5, leden 1 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 5, leden 1 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 213
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 76 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1099/2008
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de terminologie verder te verduidelijken door NACE-codes toe te voegen wanneer een herziening van de NACE-classificatie in werking is getreden.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening te wijzigen om de terminologie te verduidelijken door NACE-codes toe te voegen wanneer een herziening van de NACE-classificatie in werking is getreden.
Amendement 214
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 76 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1099/2008
Artikel 8 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de reeks jaarstatistieken over kernenergie."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de reeks jaarstatistieken over kernenergie vast te stellen."
Amendement 215
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 76 – alinea 3 – punt 5 – letter a
Verordening (EG) nr. 1099/2008
Artikel 9 – lid 2
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de reeks statistieken over hernieuwbare energie en de reeks statistieken over het eindgebruik.
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de reeks statistieken over hernieuwbare energie en de reeks statistieken over het eindgebruik vast te stellen.
Amendement 216
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 76 – alinea 3 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1099/2008
Artikel 10 bis – lid 2
2.  De in artikel 3, lid 3, artikel 4, leden 2 en 3, artikel 5, lid 3, artikel 8 en artikel 9, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 3, lid 3, artikel 4, leden 2 en 3, artikel 5, lid 3, artikel 8 en artikel 9, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 217
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2
De gegevens worden versterkt binnen de termijnen, met de frequentie en met betrekking tot de referentieperiodes als vastgesteld in de bijlagen of in gedelegeerde handelingen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen.
De gegevens worden versterkt binnen de termijnen, met de frequentie en met betrekking tot de referentieperiodes als vastgesteld in de bijlagen of in gedelegeerde handelingen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen.
Amendement 218
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het volgende te bepalen:
Amendement 219
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Artikel 9 bis – lid 2
2.  De in artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 9, lid 1, en in de punten c), d) en e), van de bijlagen I tot en met V bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 9, lid 1, en in de punten c), d) en e), van de bijlagen I tot en met V bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 220
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 6 – letter a
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage I – letter c – alinea 1
De statistieken worden elke vijf jaar verstrekt uit het EHIS; voor andere gegevensverzamelingen, zoals over morbiditeit of ongelukken en verwondingen, en voor een aantal specifieke enquêtemodules, is wellicht een andere frequentie nodig. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen voor het eerste referentiejaar, de frequentie en de termijnen voor de gegevensverstrekking.
De statistieken worden elke vijf jaar verstrekt uit het EHIS; voor andere gegevensverzamelingen, zoals over morbiditeit of ongelukken en verwondingen, en voor een aantal specifieke enquêtemodules, is wellicht een andere frequentie nodig. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen voor het eerste referentiejaar, de frequentie en de termijnen voor de gegevensverstrekking.
Amendement 221
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 6 – letter b
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage I – letter d – alinea 2
Het is niet noodzakelijk dat elke keer dat gegevens worden verstrekt, alle onderwerpen aan de orde komen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.
Het is niet noodzakelijk dat elke keer dat gegevens worden verstrekt, alle onderwerpen aan de orde komen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.
Amendement 222
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 6 – letter c
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage I – letter e – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over kenmerken van enquêtes en andere gebruikte bronnen, onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over kenmerken van enquêtes en andere gebruikte bronnen, onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.
Amendement 223
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 7 – letter a
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage II – letter c – alinea 1
De statistieken worden jaarlijks verstrekt. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen voor het eerste referentiejaar, de frequentie en de termijnen voor de gegevensverstrekking.
De statistieken worden jaarlijks verstrekt. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen voor het eerste referentiejaar, de frequentie en de termijnen voor de gegevensverstrekking.
Amendement 224
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage II – letter d – alinea 4
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.
Amendement 225
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 7 – letter c
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage II – letter e – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over kenmerken van bronnen en gebruikte compilaties, onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over kenmerken van bronnen en gebruikte compilaties, onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.
Amendement 226
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 8 – letter a
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage III – letter c – alinea 1
De statistieken worden jaarlijks verstrekt. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen betreffende het eerste referentiejaar. De gegevens worden uiterlijk 24 maanden na het referentiejaar ingediend. In afwachting hiervan mogen voorlopige gegevens of schattingen worden ingediend. Bij bijzondere voorvallen op het gebied van de volksgezondheid kunnen als aanvulling speciale gegevensverzamelingen worden vastgesteld, hetzij voor alle sterfgevallen, hetzij voor specifieke doodsoorzaken.
De statistieken worden jaarlijks verstrekt. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen betreffende het eerste referentiejaar. De gegevens worden uiterlijk 24 maanden na het referentiejaar ingediend. In afwachting hiervan mogen voorlopige gegevens of schattingen worden ingediend. Bij bijzondere voorvallen op het gebied van de volksgezondheid kunnen als aanvulling speciale gegevensverzamelingen worden vastgesteld, hetzij voor alle sterfgevallen, hetzij voor specifieke doodsoorzaken.
Amendement 227
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 8 – letter b
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage III – letter d – alinea 4
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.
Amendement 228
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 8 – letter c
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage II – letter e – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.
Amendement 229
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 9 – letter a
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage IV – letter c – alinea 1
De statistieken worden jaarlijks verstrekt. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen betreffende het eerste referentiejaar. De gegevens worden uiterlijk 18 maanden na het referentiejaar ingediend.
De statistieken worden jaarlijks verstrekt. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen betreffende het eerste referentiejaar. De gegevens worden uiterlijk 18 maanden na het referentiejaar ingediend.
Amendement 230
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 9 – letter b
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage IV – letter d – alinea 4
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.
Amendement 231
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 9 – letter c
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage IV – letter e – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over onderzochte bevolking, de aangiftepercentages voor arbeidsongevallen en, voor zover relevant, kenmerken van de steekproeven, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over onderzochte bevolking, de aangiftepercentages voor arbeidsongevallen en, voor zover relevant, kenmerken van de steekproeven, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.
Amendement 232
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 10 – letter a
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage IV – letter c – alinea 1
Voor beroepsziekten worden de statistieken jaarlijks en uiterlijk 15 maanden na het referentiejaar ingediend. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen voor de referentieperiodes, frequentie en termijnen voor de verstrekking van de overige gegevensverzamelingen.
Voor beroepsziekten worden de statistieken jaarlijks en uiterlijk 15 maanden na het referentiejaar ingediend. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen voor de referentieperiodes, frequentie en termijnen voor de verstrekking van de overige gegevensverzamelingen.
Amendement 233
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 10 – letter b
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage V – letter d – alinea 4
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de maatregelen vast te stellen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.
Amendement 234
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 10 – letter c
Verordening (EG) nr. 1338/2008
Bijlage V – letter e – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.".
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.
Amendement 235
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VII – punt 78 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1185/2009
Artikel 5 bis – lid 2
2.  De in artikel 5, leden 1 bis, 2 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 5, leden 1 bis, 2 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 236
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1606/2002
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de toepasbaarheid in de Unie van internationale standaarden voor jaarrekeningen.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de toepasbaarheid in de Unie te bepalen van internationale standaarden voor jaarrekeningen (goedgekeurde internationale standaarden voor jaarrekeningen).
Amendement 237
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1606/2002
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2
Indien dit in geval van mogelijke onmiddellijke risico's voor de stabiliteit van de financiële markten om dwingende redenen van urgentie vereist is, is de in artikel 5 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit lid vastgestelde gedelegeerde handelingen.;
Schrappen
Amendement 238
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1606/2002
Artikel 4 – alinea 1
(1 bis)  In artikel 4 wordt alinea 1 vervangen door:
"Voor elk boekjaar, beginnend op of na 1 januari 2005, stellen ondernemingen die onder het recht van een lidstaat vallen hun geconsolideerde jaarrekening op overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die volgens de procedure van artikel 6, lid 2, zijn goedgekeurd, indien hun effecten op de balansdatum zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt van een lidstaat in de zin van artikel 1, punt 13, van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten (1)."
"Voor elk boekjaar, beginnend op of na 1 januari 2005, stellen ondernemingen die onder het recht van een lidstaat vallen hun geconsolideerde jaarrekening op overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die overeenkomstig artikel 3, lid 1, zijn goedgekeurd, indien hun effecten op de balansdatum zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 21 van Richtlijn 2014/65/EU."
Amendement 239
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 1 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1606/2002
Artikel 5
(1 ter)  Artikel 5 wordt vervangen door:
"Artikel 5
"Artikel 5
Keuzemogelijkheden aangaande jaarrekeningen en niet-beursgenoteerde ondernemingen
Keuzemogelijkheden aangaande jaarrekeningen en niet-beursgenoteerde ondernemingen
De lidstaten kunnen:
De lidstaten kunnen:
a)  de in artikel 4 bedoelde ondernemingen toestaan of verplichten hun jaarrekening op te stellen,
a)  de in artikel 4 bedoelde ondernemingen toestaan of verplichten hun jaarrekening op te stellen,
b)  andere dan de in artikel 4 bedoelde ondernemingen toestaan of verplichten hun geconsolideerde jaarrekening en/of hun jaarrekening op te stellen,
b)  andere dan de in artikel 4 bedoelde ondernemingen toestaan of verplichten hun geconsolideerde jaarrekening en/of hun jaarrekening op te stellen,
overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die volgens de procedure van artikel 6, lid 2, zijn goedgekeurd."
overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die overeenkomstig artikel 3, lid 1, zijn goedgekeurd."
Amendement 240
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1606/2002
Artikel 5 bis – lid 2
2.  De in artikel 3, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 3, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van .... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 241
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1606/2002
Artikel 5 bis – lid 6
Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.   Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 242
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1606/2002
Artikel 5 ter
Artikel 5 ter
Schrappen
Spoedprocedure
1.  Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de spoedprocedure.
2.  Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 5 bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt.
Amendement 243
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1606/2002
Artikelen 6 en 7
(3)  De artikelen 6 en 7 worden geschrapt.
(3)  Artikel 6 wordt geschrapt.
Amendement 244
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1606/2002
Artikel 7
(3 bis)  Artikel 7 wordt vervangen door:
"Artikel 7
"Artikel 7
Rapportage en coördinatie
Rapportage en coördinatie
1.  De Commissie treedt regelmatig in overleg met het comité over de status van feitelijke IASB-projecten en alle daarmee verband houdende stukken die door de IASB zijn opgesteld, teneinde standpunten te coördineren en besprekingen over de goedkeuring van standaarden die uit deze projecten en documenten zouden kunnen voortvloeien, te vergemakkelijken.
1.  De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad regelmatig in kennis van de status van feitelijke IASB-projecten en alle daarmee verband houdende stukken die door de IASB zijn opgesteld, teneinde standpunten te coördineren en besprekingen over de goedkeuring van standaarden die uit deze projecten en documenten zouden kunnen voortvloeien, te vergemakkelijken.
2.  De Commissie brengt naar behoren en tijdig verslag uit aan het comité, indien zij voornemens is de goedkeuring van een standaard niet voor te stellen.
2.  De Commissie brengt naar behoren en tijdig verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad, indien zij voornemens is de goedkeuring van een standaard niet voor te stellen."
Amendement 245
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VIII– punt 80 – alinea 1
Teneinde Richtlijn 2009/110/EG aan te passen om rekening te houden met inflatie of technologische en marktontwikkelingen, en teneinde te zorgen voor een geharmoniseerde toepassing van bepaalde vrijstellingen in het kader van de richtlijn, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de richtlijn. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
In artikel 14 van Richtlijn 2009/110/EG wordt aan de Commissie de bevoegdheid toegekend om volgens de regelgevingsprocedure met toetsing maatregelen vast te stellen die noodzakelijk zijn om de bepalingen van de richtlijn bij te werken "teneinde met inflatie of technologische en marktontwikkelingen rekening te houden". Deze bevoegdheidsdelegatie zou, indien zij zonder verdere wijzigingen wordt aangepast aan een bevoegdheidsdelegatie voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen, niet voldoen aan de vereisten van artikel 290 VWEU wat betreft de uitdrukkelijke afbakening van de doelstellingen, de inhoud en de strekking van de bevoegdheidsdelegatie. Rekening houdend met het feit dat de Commissie tot op heden geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheidsdelegatie, moet deze worden geschrapt.
Amendement 246
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VIII – punt 80 – alinea 2 – punt 1
Richtlijn 2009/110/EG
Artikel 14
(1)  Artikel 14 wordt vervangen door:
(1)  Artikel 14 wordt geschrapt.
Artikel 14
Gedelegeerde handelingen
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om:
a)  de richtlijn te wijzigen teneinde rekening te houden met inflatie of technologische en marktontwikkelingen;
b)  artikel 1, leden 4 en 5, te wijzigen om te zorgen voor de geharmoniseerde toepassing van de in die bepalingen bedoelde vrijstellingen.
Amendement 247
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel VIII – punt 80 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2009/110/EG
Artikel 14 bis
(2)  Het volgende artikel 14 bis wordt ingevoegd:
Schrappen
"Artikel 14 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 14 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 14 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 6 bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".
Amendement 248
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 81 – alinea 2 – punt 4
Richtlijn 75/324/EEG
Artikel 10 bis – lid 2
2.  De in artikel 5 en artikel 10, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 5 en artikel 10, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 249
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 81 – alinea 2 – punt 4
Richtlijn 75/324/EEG
Artikel 10 bis – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 5 en artikel 10, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar hebben gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 5 en artikel 10, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar hebben gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 250
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IX – punt 83 – alinea 2 – punt 1
Richtlijn 80/181/EEG
Artikel 6 bis – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 quater gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van aanvullende aanduidingen.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 quater gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door aanvullende aanduidingen vast te stellen.
Amendement 251
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 83 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 80/181/EEG
Artikel 6 quater – lid 2
2.  De in artikel 6 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 6 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 252
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 83 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 80/181/EEG
Artikel 6 quater – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 6 bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 6 bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 253
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 84 – alinea 2 – punt 1
Richtlijn 97/67/EG
Artikel 16 – alinea 6
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze gestandaardiseerde voorwaarden te specificeren.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door deze gestandaardiseerde voorwaarden te specificeren.
Amendement 254
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 84 – alinea 2 – punt 3
Richtlijn 97/67/EG
Artikel 20 bis – lid 2
2.  De in artikel 16 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 16 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 255
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 86 – alinea 2 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2003/2003
Artikel 31 bis – lid 2
2.  De in artikel 29, lid 4, en artikel 31, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 29, lid 4, en artikel 31, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 256
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 88 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2004/10/EG
Artikel 3 ter – lid 2
2.  De in artikel 3 bis en artikel 5, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 3 bis en artikel 5, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 257
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 90 – alinea 2 – punt 1
Richtlijn 2006/123/EG
Artikel 23 – lid 4 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 39 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van gemeenschappelijke criteria aan de hand waarvan kan worden bepaald of de in lid 1 van dit artikel bedoelde verzekering of waarborgen met het oog op de aard en omvang van het risico geschikt zijn.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 39 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door gemeenschappelijke criteria vast te stellen aan de hand waarvan kan worden bepaald of de in lid 1 van dit artikel bedoelde verzekering of waarborgen met het oog op de aard en omvang van het risico geschikt zijn.
Amendement 258
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 90 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2006/123/EG
Artikel 36 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 39 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het specificeren van de in de artikelen 28 en 35 bedoelde termijnen.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 39 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de in de artikelen 28 en 35 bedoelde termijnen te specificeren.
Amendement 259
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 90 – alinea 2 – punt 3
Richtlijn 2006/123/EG
Artikel 39 bis – lid 2
2.  De in artikel 23, lid 4, en artikel 36 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 23, lid 4, en artikel 36 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 260
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 90 – alinea 2 – punt 3
Richtlijn 2006/123/EG
Artikel 39 bis – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 23, lid 4, en artikel 36 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 23, lid 4, en artikel 36 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 261
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 91 – alinea 1 – streepje 2
—  de wijziging van de bijlagen bij de verordening in bepaalde gevallen;
—  de wijziging van de bijlagen bij de verordening;
Amendement 262
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 91 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1907/2006
Artikel 13 – lid 3 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 131 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van testmethoden.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 131 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door testmethodes vast te stellen.
Amendement 263
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 91 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1907/2006
Artikel 41 – lid 7
"7. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 131 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om, na raadpleging van het Agentschap, het percentage geselecteerde dossiers te wijzigen en de criteria in lid 5 te wijzigen of aan te vullen."
"7. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 131 bis, en na raadpleging van het Agentschap, gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening te wijzigen door het percentage geselecteerde dossiers te wijzigen en door de criteria in lid 5 bij te werken of aan te vullen."
Amendement 264
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 91 – alinea 3 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1907/2006
Artikel 73 – lid 2
(4 bis)  In artikel 73 wordt lid 2 vervangen door:
2.  Het uiteindelijke besluit wordt vastgesteld volgens de in artikel 133, lid 4, bedoelde procedure. De Commissie zendt de ontwerp-wijziging ten minste 45 dagen voor de stemming aan de lidstaten toe.
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 131 bis een gedelegeerde handeling vast te stellen, teneinde deze verordening aan te vullen met het uiteindelijke besluit tot wijziging van bijlage XVII."
Amendement 265
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 91 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1907/2006
Artikel 131 bis
"Artikel 131 bis
"Artikel 131 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 13, leden 2 en 3, artikel 41, lid 7, artikel 58, leden 1 en 8, artikel 68, leden 1 en 2, artikel 131 en artikel 138, lid 9, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 13, leden 2 en 3, artikel 41, lid 7, artikel 58, leden 1 en 8, artikel 68, leden 1 en 2, artikel 73, lid 2, artikel 131 en artikel 138, lid 9, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 13, leden 2 en 3, artikel 41, lid 7, artikel 58, leden 1 en 8, artikel 68, leden 1 en 2, artikel 131 en artikel 138, lid 9, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 13, leden 2 en 3, artikel 41, lid 7, artikel 58, leden 1 en 8, artikel 68, leden 1 en 2, artikel 73, lid 2, artikel 131 en artikel 138, lid 9, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven*.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 13, leden 2 en 3, artikel 41, lid 7, artikel 58, leden 1 en 8, artikel 68, leden 1 en 2, artikel 131 en artikel 138, lid 9, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 13, leden 2 en 3, artikel 41, lid 7, artikel 58, leden 1 en 8, artikel 68, leden 1 en 2, artikel 73, lid 2, artikel 131 en artikel 138, lid 9, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
_____________________
_____________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Amendement 266
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 94 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2009/48/EG
Artikel 46 bis – lid 2
2.  De in artikel 46 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 46 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 267
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 94 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2009/48/EG
Artikel 46 bis – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 46 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 46 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 268
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 97 – alinea 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2009/125/EG
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen.
Amendement 269
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 97 – alinea 2 – punt 1 – letter c
Richtlijn 2009/125/EG
Artikel 15 – lid 10
"10. In voorkomend geval gaat een gedelegeerde handeling tot vaststelling van voorschriften inzake ecologisch ontwerp vergezeld van bepalingen betreffende het afwegen van verschillende milieuaspecten."
"10. In voorkomend geval gaat een gedelegeerde handeling tot vaststelling van voorschriften inzake ecologisch ontwerp vergezeld van bepalingen betreffende het afwegen van verschillende milieuaspecten. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen."
Amendement 270
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 97 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2009/125/EG
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen."
Amendement 271
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 97 – alinea 2 – punt 3
Richtlijn 2009/125/EG
Artikel 18 bis – lid 2
2.  De in artikel 15, lid 1, en artikel 16, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 15, lid 1, en artikel 16, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 272
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 98 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 661/2009
Artikel 14
"Artikel 14
"Artikel 14
Gedelegeerde bevoegdheden
Gedelegeerde bevoegdheden
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen die vereist zijn in het licht van de technische vooruitgang en betrekking hebben op:
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening te wijzigen in het licht van de technische vooruitgang door de vaststelling van:
a)  maatregelen tot wijziging van de in deel B en deel C van bijlage II vastgestelde grenswaarden voor de rolweerstand en het rolgeluid, voor zover zulks noodzakelijk is als gevolg van veranderingen in de testprocedures en zonder dat daarmee het niveau van milieubescherming wordt verlaagd;
b)  maatregelen tot wijziging van bijlage IV teneinde daarin de VN/ECE-reglementen op te nemen die bindend zijn ingevolge artikel 4, lid 4, van Besluit 97/836/EG.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen in het licht van de technische vooruitgang door de vaststelling van:
a)  gedetailleerde regels voor de specifieke procedures, tests en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde onderdelen en technische eenheden, met betrekking tot het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 12;
a)  gedetailleerde regels voor de specifieke procedures, tests en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde onderdelen en technische eenheden, met betrekking tot het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 12;
b)  gedetailleerde regels voor de specifieke veiligheidsvoorschriften voor voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg in of tussen de lidstaten, met inaanmerkingneming van VN/ECE-reglement 105;
b)  gedetailleerde regels voor de specifieke veiligheidsvoorschriften voor voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg in of tussen de lidstaten, met inaanmerkingneming van VN/ECE-reglement 105;
c)  een meer nauwkeurige omschrijving van de fysieke eigenschappen die een band moet bezitten en de prestatie-eisen waaraan een band moet voldoen om als „band voor speciaal gebruik”, „professionele terreinband”, „versterkte band”, „band met een hoger draagvermogen”, „winterband”, „reserveband voor tijdelijk gebruik van het T-type” of „tractieband” te worden gedefinieerd overeenkomstig de punten 8 tot en met 13 van artikel 3, tweede alinea;
c)  een meer nauwkeurige omschrijving van de fysieke eigenschappen die een band moet bezitten en de prestatie-eisen waaraan een band moet voldoen om als „band voor speciaal gebruik”, „professionele terreinband”, „versterkte band”, „band met een hoger draagvermogen”, „winterband”, „reserveband voor tijdelijk gebruik van het T-type” of „tractieband” te worden gedefinieerd overeenkomstig de punten 8 tot en met 13 van artikel 3, tweede alinea;
d)  maatregelen tot wijziging van de in deel B en deel C van bijlage II vastgestelde grenswaarden voor de rolweerstand en het rolgeluid, voor zover zulks noodzakelijk is als gevolg van veranderingen in de testprocedures en zonder dat daarmee het niveau van milieubescherming wordt verlaagd;
e)  gedetailleerde regels voor de procedure ter vaststelling van de in punt 1 van deel C van bijlage II bedoelde geluidsniveaus;
d)  gedetailleerde regels voor de procedure ter vaststelling van de in punt 1 van deel C van bijlage II bedoelde geluidsniveaus;
f)  maatregelen tot wijziging van bijlage IV teneinde daarin de VN/ECE-reglementen op te nemen die bindend zijn ingevolge artikel 4, lid 4, van Besluit 97/836/EG;
g)  bestuursrechtelijke bepalingen voor de specifieke procedures, tests en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde onderdelen en technische eenheden, met betrekking tot het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 12;
e)  bestuursrechtelijke bepalingen voor de specifieke procedures, tests en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde onderdelen en technische eenheden, met betrekking tot het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 12;
h)  maatregelen tot vrijstelling van bepaalde voertuigen of klassen van voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3 van de verplichting om de in artikel 10 genoemde geavanceerde voertuigsystemen te installeren, indien op basis van een kosten-batenanalyse en gelet op alle relevante veiligheidsaspecten blijkt dat de toepassing van deze systemen niet geschikt is voor de betrokken voertuigen of klassen van voertuigen;
f)  maatregelen tot vrijstelling van bepaalde voertuigen of klassen van voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3 van de verplichting om de in artikel 10 genoemde geavanceerde voertuigsystemen te installeren, indien op basis van een kosten-batenanalyse en gelet op alle relevante veiligheidsaspecten blijkt dat de toepassing van deze systemen niet geschikt is voor de betrokken voertuigen of klassen van voertuigen;
i)  andere maatregelen die nodig zijn voor de toepassing van de verordening."
g)  andere maatregelen die nodig zijn voor de toepassing van de verordening."
Amendement 273
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 98 – alinea 2 – punt 3
Verordening (EG) nr. 661/2009
Artikel 14 bis – lid 2
2.  De in artikel 14 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 14 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 274
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 98 – alinea 2 – punt 3
Verordening (EG) nr. 661/2009
Artikel 14 bis – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 14 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 14 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
Amendement 275
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 99 – alinea 1 – streepje 8 bis (nieuw)
—  tot aanvulling van deze verordening door vrijstellingen toe te staan op het verbod op dierproeven ingeval ernstige bezorgdheid rijst over de veiligheid van een bestaand cosmetisch ingrediënt.
Amendement 276
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX– punt 99 – alinea 3
Teneinde eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de tenuitvoerlegging van de betrokken bepalingen van Verordening (EG) nr. 1223/2009 inzake vrijstellingen met betrekking tot dierproeven, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend teneinde besluiten vast te stellen om vrijstelling van het verbod op dierproeven te verlenen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Schrappen
Amendement 277
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 99 – alinea 4 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1223/2009
Artikel 18 – lid 2 – alinea 9
"De in de zesde alinea bedoelde maatregelen worden vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 32, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door vrijstellingen toe te staan als bedoeld in de zesde alinea."
Amendement 278
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 99 – alinea 4 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1223/2009
Artikel 20 – lid 2 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om, na raadpleging van het WCCV of andere relevante instanties en rekening houdend met het bepaalde in Richtlijn 2005/29/EG, een lijst van gemeenschappelijke criteria aan te nemen voor beweringen die ten aanzien van cosmetische producten mogen worden gebruikt."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel31bis gedelegeerde handelingen vast te stellen, teneinde deze verordening aan te vullen door, na raadpleging van het WCCV of andere relevante instanties en rekening houdend met het bepaalde in Richtlijn 2005/29/EG, een lijst van gemeenschappelijke criteria vast te stellen voor beweringen die ten aanzien van cosmetische producten mogen worden gebruikt."
Amendement 279
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IX – punt 99 – alinea 4 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1223/2009
Artikel 31 bis
"Artikel 31 bis
"Artikel 31 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 2, lid 3, artikel 13, lid 8, artikel 14, lid 2, artikel 15, leden 1 en 2, artikel 16, leden 8 en 9, artikel 20, lid 2, en artikel 31, leden 1, 2 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 2, lid 3, artikel 13, lid 8, artikel 14, lid 2, artikel 15, leden 1 en 2, artikel 16, leden 8 en 9, artikel 18, lid 2, artikel 20, lid 2, en artikel 31, leden 1, 2 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 2, lid 3, artikel 13, lid 8, artikel 14, lid 2, artikel 15, leden 1 en 2, artikel 16, leden 8 en 9, artikel 20, lid 2, en artikel 31, leden 1, 2 en 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 2, lid 3, artikel 13, lid 8, artikel 14, lid 2, artikel 15, leden 1 en 2, artikel 16, leden 8 en 9, artikel 18, lid 2, artikel 20, lid 2, en artikel 31, leden 1, 2 en 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven*.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 2, lid 3, artikel 13, lid 8, artikel 14, lid 2, artikel 15, leden 1 en 2, artikel 16, leden 8 en 9, artikel 20, lid 2, en artikel 31, leden 1, 2 en 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 2, lid 3, artikel 13, lid 8, artikel 14, lid 2, artikel 15, leden 1 en 2, artikel 16, leden 8 en 9, artikel 18, lid 2, artikel 20, lid 2, en artikel 31, leden 1, 2 en 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
_____________________
_____________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Amendement 280
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 102 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EEG) nr. 3922/91
Artikel 11 bis – lid 2
2.  De in artikel 11, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 11, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 281
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI– punt 104 – alinea 1
Teneinde Richtlijn 97/70/EG aan te passen aan de ontwikkeling van het internationaal recht, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de richtlijn te wijzigen met het oog op de toepassing van latere wijzigingen van het Protocol van Torremolinos. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Teneinde Richtlijn 97/70/EG aan te passen aan de ontwikkeling van het internationaal recht, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de richtlijn te wijzigen met het oog op de toepassing van latere wijzigingen van het Protocol van Torremolinos en om de richtlijn te wijzigen door voorschriften vast te stellen voor een geharmoniseerde interpretatie van de voorschriften van de bijlage bij het Protocol van Torremolinos, voor zover die aan het oordeel van de overheden van de afzonderlijke verdragsluitende partijen is overgelaten.
Teneinde te waarborgen dat de Unie-normen worden beschermd, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van deze richtlijn teneinde wijzigingen van het Protocol van Torremolinos uit te sluiten van het toepassingsgebied van deze richtlijn indien uit een beoordeling door de Commissie blijkt dat er een duidelijk risico bestaat dat een dergelijke internationale wijziging het in de maritieme wetgeving van de Unie vastgelegde niveau van maritieme veiligheid, voorkoming van verontreiniging door schepen en bescherming van de leef- en werkomstandigheden aan boord verlaagt of daarmee onverenigbaar is.
Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 282
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI– punt 104 – alinea 2
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Richtlijn 97/70/EG te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om voorschriften vast te stellen ten behoeve van een geharmoniseerde interpretatie van de voorschriften van de bijlage bij het Protocol van Torremolinos, voor zover die aan het oordeel van de overheden van de afzonderlijke verdragsluitende partijen is overgelaten en voor zover die nodig is voor de consistente toepassing in de Unie. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Schrappen
Amendement 283
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 104 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 97/70/EG
Artikel 8 – lid 2
2.  De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen een geharmoniseerde interpretatie vaststellen van de voorschriften van de bijlage bij het Protocol van Torremolinos, voor zover die aan het oordeel van de overheden van de afzonderlijke verdragsluitende partijen is overgelaten en voor zover die nodig is voor de consistente toepassing in de Unie. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 9, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen met als doel het vaststellen van een geharmoniseerde interpretatie van de voorschriften van de bijlage bij het Protocol van Torremolinos, voor zover die aan het oordeel van de overheden van de afzonderlijke verdragsluitende partijen is overgelaten.
Amendement 284
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 104 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 97/70/EG
Artikel 8 – lid 3
3.  De wijzigingen van het in artikel 2, lid 4, bedoelde internationale instrument kunnen van het toepassingsgebied van deze richtlijn worden uitgesloten krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2099/2002 van het Europees Parlement en de Raad*.
3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn te wijzigen met als doel wijzigingen van het in artikel 2, lid 4, bedoelde internationale instrument uit te sluiten van het toepassingsgebied van deze richtlijn, indien uit een beoordeling door de Commissie blijkt dat er een duidelijk risico bestaat dat de internationale wijziging het in de maritieme wetgeving van de Unie vastgelegde niveau van maritieme veiligheid, voorkoming van verontreiniging door schepen en bescherming van de leef- en werkomstandigheden aan boord verlaagt of daarmee onverenigbaar is.
Amendement 285
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 104 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 97/70/EG
Artikel 8 bis – lid 2
2.  De in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van …[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 286
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 104 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 97/70/EG
Artikel 8 bis – lid 3
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
Amendement 287
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 104 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 97/70/EG
Artikel 8 bis – lid 6
6.  Een overeenkomstig artikel 8, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 8 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
Amendement 288
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 105 – alinea 2 bis (nieuw)
Teneinde te waarborgen dat de Unienormen worden beschermd, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van deze richtlijn om wijzigingen van Marpol 73/78 uit te sluiten van het toepassingsgebied van deze richtlijn indien uit een beoordeling door de Commissie blijkt dat er een duidelijk risico bestaat dat internationale wijziging het in de maritieme wetgeving van de Unie vastgelegde niveau van maritieme veiligheid, voorkoming van verontreiniging door schepen en bescherming van de leef- en werkomstandigheden aan boord verlaagt of daarmee onverenigbaar is.
Amendement 289
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 105 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2000/59/EG
Artikel 13 bis – lid 2
2.  De in artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 290
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 105 – alinea 3 – punt 3
Richtlijn 2000/59/EG
Artikel 15 – lid 3
3.  De wijzigingen van de in artikel 2 bedoelde internationale instrumenten kunnen van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2099/2002 van het Europees Parlement en de Raad*.
3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn te wijzigen met als doel wijzigingen van het in artikel 2 bedoelde internationale instrument uit te sluiten van het toepassingsgebied van deze richtlijn, indien uit een beoordeling door de Commissie blijkt dat er een duidelijk risico bestaat dat de internationale wijziging het in de maritieme wetgeving van de Unie vastgelegde niveau van maritieme veiligheid, voorkoming van verontreiniging door schepen en bescherming van de leef- en werkomstandigheden aan boord verlaagt of daarmee onverenigbaar is.
____________________
* Verordening (EG) nr. 2099/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de oprichting van het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (COSS) en houdende wijziging van de verordeningen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (PB L 324 van 29.11.2002, blz. 1).".
Amendement 291
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 106 – alinea 1 bis (nieuw)
Teneinde te waarborgen dat de Unienormen worden beschermd, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van deze richtlijn om wijzigingen van de in artikel 3 van deze richtlijn bedoelde internationale instrumenten uit te sluiten van het toepassingsgebied van deze richtlijn indien uit een beoordeling door de Commissie blijkt dat er een duidelijk risico bestaat dat internationale wijziging het in de maritieme wetgeving van de Unie vastgelegde niveau van maritieme veiligheid, voorkoming van verontreiniging door schepen en bescherming van de leef- en werkomstandigheden aan boord verlaagt of daarmee onverenigbaar is.
Amendement 292
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 106 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2001/96/EG
Artikel 15 – lid 3
De wijzigingen van de in artikel 3 bedoelde internationale instrumenten kunnen van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2099/2002.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn te wijzigen met als doel wijzigingen van het in artikel 3 bedoelde internationale instrument uit te sluiten van het toepassingsgebied van deze richtlijn, indien uit een beoordeling door de Commissie blijkt dat er een duidelijk risico bestaat dat de internationale wijziging het in de maritieme wetgeving van de Unie vastgelegde niveau van maritieme veiligheid, voorkoming van verontreiniging door schepen en bescherming van de leef- en werkomstandigheden aan boord verlaagt of daarmee onverenigbaar is.
Amendement 293
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 106 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2001/96/EG
Artikel 15 – voetnoot
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Schrappen
Amendement 294
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 106 – alinea 3 – punt 3
Richtlijn 2001/96/EG
Artikel 15 bis – lid 2
2.  De in artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 295
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 111 – alinea 3 – punt 1 - letter a - punt ii
Verordening (EG) nr. 782/2003
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vaststelling van een geharmoniseerde keurings- en certificatieregeling voor onder b) van dit lid bedoelde schepen, indien nodig."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door een geharmoniseerde keurings- en certificatieregeling vast te stellen voor onder b) van de eerste alinea van dit lid bedoelde schepen, indien nodig."
Amendement 296
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 111 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 782/2003
Artikel 8 bis – lid 2
2.  De in artikel 6, lid 1, en artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 6, lid 1, en artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 297
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 112 – alinea 3 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2004/52/EG
Artikel 4 – lid 4
4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 4 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst. Deze besluiten worden alleen genomen indien alle op basis van passende studies geëvalueerde voorwaarden aanwezig zijn om vanuit alle oogpunten, ook technisch, juridisch en commercieel, interoperabiliteit mogelijk te maken.
4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 4 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de Europese elektronische tolheffingsdienst te definiëren. Deze besluiten worden alleen genomen indien alle op basis van passende studies geëvalueerde voorwaarden aanwezig zijn om vanuit alle oogpunten, ook technisch, juridisch en commercieel, interoperabiliteit mogelijk te maken.
Amendement 298
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 112 – alinea 3 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2004/52/EG
Artikel 4 – lid 5
5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 4 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot technische besluiten inzake de totstandbrenging van de Europese elektronische tolheffingsdienst.
5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 4 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door technische besluiten inzake de totstandbrenging van de Europese elektronische tolheffingsdienst vast te stellen.
Amendement 299
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 112 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2004/52/EG
Artikel 4 bis – lid 2
2.  De in artikel 4, leden 2, 4 en 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4, leden 2, 4 en 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van… [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 300
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 113 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2004/54/EG
Artikel 16 bis – lid 2
2.  De in artikel 16 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 16 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 301
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 114 – alinea 1
Teneinde Verordening (EG) nr. 725/2004 aan te passen aan de ontwikkeling van het internationaal recht, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de verordening te wijzigen met het oog op de opname van wijzigingen van internationale instrumenten. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Teneinde Verordening (EG) nr. 725/2004 aan te passen aan de ontwikkeling van het internationaal recht, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de verordening te wijzigen met het oog op de opname van wijzigingen van internationale instrumenten en om de verordening aan te vullen door geharmoniseerde procedures vast te stellen voor de toepassing van de verplichte bepalingen van de ISPS-code, mits het toepassingsgebied van de verordening daardoor niet wordt verruimd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 302
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 114 – alinea 2
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 725/2004 te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om geharmoniseerde procedures vast te stellen voor de toepassing van de verplichte bepalingen van de ISPS-code, mits het toepassingsgebied van de verordening daardoor niet wordt verruimd. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Schrappen
Amendement 303
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 114 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 725/2004
Artikel 10 – lid 3
3.  De Commissie stelt geharmoniseerde procedures vast voor de toepassing van de verplichte bepalingen van de ISPS-code, mits het toepassingsgebied van deze verordening daardoor niet wordt verruimd. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met als het doel geharmoniseerde procedures vast te stellen voor de toepassing van de verplichte bepalingen van de ISPS-code, mits het toepassingsgebied van deze verordening daardoor niet wordt verruimd.
Amendement 304
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 114 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 725/2004
Artikel 10 bis – lid 2
2.  De in artikel 10, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 10, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 305
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 117 – alinea 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 868/2004
Artikel 5 – lid 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een uitvoerige methodologie voor het constateren van oneerlijke tariefpraktijken. Deze methodologie heeft onder meer betrekking op de manier waarop normale concurrerende tarifering, werkelijke kosten en redelijke winstmarges moeten worden beoordeeld in de specifieke context van de luchtvaartsector."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door een uitvoerige methodologie vast te stellen voor het constateren van oneerlijke tariefpraktijken. Deze methodologie heeft onder meer betrekking op de manier waarop normale concurrerende tarifering, werkelijke kosten en redelijke winstmarges moeten worden beoordeeld in de specifieke context van de luchtvaartsector."
Amendement 306
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 117 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 868/2004
Artikel 14 bis – lid 2
2.  De in artikel 5, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 5, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 307
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 121 – alinea 3 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2006/126/EG
Artikel 1 – lid 2 – alinea 1
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de specificaties voor de microchip als bedoeld in bijlage I. Deze specificaties vereisen een EG-typegoedkeuring die slechts kan worden toegekend wanneer is aangetoond dat deze microchip bestand is tegen pogingen tot manipulatie of verandering van de gegevens.
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de specificaties voor de microchip als bedoeld in bijlage I vast te stellen. Deze specificaties vereisen een EG-typegoedkeuring die slechts kan worden toegekend wanneer is aangetoond dat deze microchip bestand is tegen pogingen tot manipulatie of verandering van de gegevens.
Amendement 308
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 121 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2006/126/EG
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van passende maatregelen om vervalsing tegen te gaan.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door passende maatregelen vast te stellen om vervalsing tegen te gaan.
Amendement 309
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 121 – alinea 3 – punt 4
Richtlijn 2006/126/EG
Artikel 8 bis – lid 2
2.  De in artikel 1, leden 2 en 3, artikel 3, lid 2, en artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 1, leden 2 en 3, artikel 3, lid 2, en artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 310
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 123 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2007/59/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om, op basis van een door het Bureau opgestelde ontwerptekst, een communautair model voor de vergunning, het bevoegdheidsbewijs en het gewaarmerkte afschrift van het bevoegdheidsbewijs aan te nemen en de fysieke kenmerken daarvan te bepalen, rekening houdend met maatregelen die vervalsing moet tegengaan.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door, op basis van een door het Bureau opgestelde ontwerptekst, een communautair model voor de vergunning, het bevoegdheidsbewijs en het gewaarmerkte afschrift van het bevoegdheidsbewijs vast te stellen en de fysieke kenmerken daarvan te bepalen, rekening houdend met maatregelen die vervalsing moet tegengaan.
Amendement 311
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 123 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2007/59/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om, op basis van een aanbeveling door het Bureau, de communautaire codes te bepalen voor de verschillende types in categorie A en B als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door, op basis van een aanbeveling door het Bureau, de communautaire codes vast te stellen voor de verschillende types in categorie A en B als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
Amendement 312
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 123 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2007/59/EG
Artikel 22 – lid 4 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om, op basis van een door het Bureau uitgewerkte ontwerptekst, de basisparameters te bepalen van de aan te leggen registers, zoals de te registreren gegevens, hun opmaak, alsmede het protocol voor gegevensuitwisseling, toegangsrechten, bewaartermijn van gegevens en in geval van faillissement te volgen procedures.
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door, op basis van een door het Bureau uitgewerkte ontwerptekst, de basisparameters vast te stellen van de aan te leggen registers, zoals de te registreren gegevens, hun opmaak, alsmede het protocol voor gegevensuitwisseling, toegangsrechten, bewaartermijn van gegevens en in geval van faillissement te volgen procedures.
Amendement 313
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 123 – alinea 3 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2007/59/EG
Artikel 23 – lid 3 – alinea 1 bis
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van die criteria."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door die criteria vast te stellen."
Amendement 314
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 123 – alinea 3 – punt 4
Richtlijn 2007/59/EG
Artikel 25 – lid 5 – alinea 1
De keuze van de examinatoren en de examens kan geschieden op grond van Uniecriteria. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van die Uniecriteria op grond van een door het Bureau voorbereide ontwerptekst.
De keuze van de examinatoren en de examens kan geschieden op grond van Uniecriteria. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door die Uniecriteria vast te stellen op grond van een door het Bureau voorbereide ontwerptekst.
Amendement 315
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 123 – alinea 3 – punt 6
Richtlijn 2007/59/EG
Artikel 31 bis – lid 2
2.  De in artikel 4, lid 4, artikel 22, lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 25, lid 5, artikel 31, lid 1, en artikel 34 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4, lid 4, artikel 22, lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 25, lid 5, artikel 31, lid 1, en artikel 34 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 316
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 123 – alinea 3 – punt 8
Richtlijn 2007/59/EG
Artikel 34 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van technische en functionele specificaties voor deze chipkaarten ."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 31 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de technische en functionele specificaties voor deze chipkaarten vast te stellen."
Amendement 317
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 124 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1371/2007
Artikel 34 – lid 1
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de in de artikelen 2, 10 en 12 bedoelde maatregelen.
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de in de artikelen 2, 10 en 12 bedoelde maatregelen vast te stellen.
Amendement 318
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 124 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1371/2007
Artikel 34 bis – lid 2
2.  De in de artikelen 33 en 34 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in de artikelen 33 en 34 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 319
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 126 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2008/96/EG
Artikel 7 bis – lid 1 bis
"1 bis. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het bepalen van gemeenschappelijke criteria aan de hand waarvan verslag moet worden uitgebracht over de ernst van het ongeval, het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden."
"1 bis. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door gemeenschappelijke criteria vast te stellen aan de hand waarvan verslag moet worden uitgebracht over de ernst van het ongeval, het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden."
Amendement 320
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 126 – alinea 3 – punt 4
Richtlijn 2008/96/EG
Artikel 12 bis – lid 2
2.  De in artikel 7, lid 1 bis, en artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 7, lid 1 bis, en artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 321
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 127 – alinea 3 – punt 1 - letter a - punt i
Verordening (EG) nr. 300/2008
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van bepaalde onderdelen van de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door bepaalde onderdelen van de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen vast te stellen."
Amendement 322
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 127 – alinea 3 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 300/2008
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van criteria om de lidstaten toe te staan af te wijken van de in lid 1 bedoelde gemeenschappelijke basisnormen en op basis van een plaatselijke risicobeoordeling alternatieve beveiligingsmaatregelen te bepalen die een passend beschermingsniveau bieden. Deze alternatieve maatregelen worden gemotiveerd met redenen die te maken hebben met de grootte van het luchtvaartuig, of met redenen die te maken hebben met de aard, de schaal of de frequentie van de luchtvaart- of andere relevante activiteiten.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door criteria vast te stellen om de lidstaten toe te staan af te wijken van de in lid 1 bedoelde gemeenschappelijke basisnormen en op basis van een plaatselijke risicobeoordeling alternatieve beveiligingsmaatregelen te bepalen die een passend beschermingsniveau bieden. Deze alternatieve maatregelen worden gemotiveerd met redenen die te maken hebben met de grootte van het luchtvaartuig, of met redenen die te maken hebben met de aard, de schaal of de frequentie van de luchtvaart- of andere relevante activiteiten.
Amendement 323
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 127 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 300/2008
Artikel 18 bis – lid 2
2.  De in artikel 4, leden 2 en 4, en artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4, leden 2 en 4, en artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement324
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 129 – alinea 1 bis (nieuw)
Teneinde te waarborgen dat de Unienormen worden beschermd, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van deze richtlijn om wijzigingen van de IMO-code voor onderzoek naar ongevallen en incidenten op zee uit te sluiten van het toepassingsgebied van deze richtlijn indien uit een beoordeling door de Commissie blijkt dat er een duidelijk risico bestaat dat internationale wijziging het in de maritieme wetgeving van de Unie vastgelegde niveau van maritieme veiligheid, voorkoming van verontreiniging door schepen en bescherming van de leef- en werkomstandigheden aan boord verlaagt of daarmee onverenigbaar is.
Amendement 325
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 129 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2009/18/EG
Artikel 5 – lid 4 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de gemeenschappelijke methodologie voor het onderzoek naar ongevallen en incidenten op zee, rekening houdend met eventuele relevante lessen getrokken uit veiligheidsonderzoeken.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de gemeenschappelijke methodologie vast te stellen voor het onderzoek naar ongevallen en incidenten op zee, rekening houdend met eventuele relevante lessen getrokken uit veiligheidsonderzoeken.
Amendement 326
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 129 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2009/18/EG
Artikel 18 bis – lid 2
2.  De in artikel 5, lid 4, en artikel 20 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 5, lid 4, en artikel 20 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 327
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 129 – alinea 3 – punt 4
Richtlijn 2009/18/EG
Artikel 20 – lid 3
3.  De wijzigingen van de IMO-code voor onderzoek naar ongevallen en incidenten op zee kunnen overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2099/2002 buiten het toepassingsgebied van de onderhavige richtlijn worden gehouden.
3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn te wijzigen met als doel wijzigingen van de IMO-code voor onderzoek naar ongevallen en incidenten op zee uit te sluiten van het toepassingsgebied van de richtlijn indien uit een beoordeling door de Commissie blijkt dat er een duidelijk risico bestaat dat de internationale wijziging het in de maritieme wetgeving van de Unie vastgelegde niveau van maritieme veiligheid, voorkoming van verontreiniging door schepen en bescherming van de leef- en werkomstandigheden aan boord verlaagt of daarmee onverenigbaar is.
Amendement 328
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 130 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2009/33/EG
Artikel 8 bis – lid 2
2.  De in artikel 7 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 7 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 329
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 133 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 6 – lid 2 – letter b – alinea's 1 en 2
"is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van een lijst van categorieën en soorten ernstige inbreuken op de Unieregelgeving, met inbegrip van de zwaarte daarvan die, naast die welke zijn vastgesteld in bijlage IV, kunnen leiden tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus. De lidstaten houden bij het stellen van prioriteiten voor controles uit hoofde van artikel 12, lid 1, rekening met de informatie over deze inbreuken, met inbegrip van de informatie hierover van andere lidstaten."
"is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door een lijst vast te stellen van categorieën en soorten ernstige inbreuken op de Unieregelgeving, met inbegrip van de zwaarte daarvan die, naast die welke zijn vastgesteld in bijlage IV, kunnen leiden tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus. De lidstaten houden bij het stellen van prioriteiten voor controles uit hoofde van artikel 12, lid 1, rekening met de informatie over deze inbreuken, met inbegrip van de informatie hierover van andere lidstaten."
Amendement 330
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 133 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 24 bis – lid 2
2.  De in artikel 6, lid 2, en artikel 8, lid 9, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 6, lid 2, en artikel 8, lid 9, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 331
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 134 – alinea 2 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1072/2009
Artikel 14 bis – lid 2
2.  De in artikel 4, leden 2 en 4, en artikel 5, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4, leden 2 en 4, en artikel 5, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 332
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 135 – alinea 3 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1073/2009
Artikel 5 – lid 3 – alinea 5
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 25 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de procedure voor het meedelen van de namen van dergelijke vervoerders en van de overstapplaatsen onderweg aan de bevoegde instanties van de betrokken lidstaten."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 25 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de procedure vast te stellen voor het meedelen van de namen van dergelijke vervoerders en van de overstapplaatsen onderweg aan de bevoegde instanties van de betrokken lidstaten."
Amendement 333
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 135 – alinea 3 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 1073/2009
Artikel 5 – lid 5 – alinea 3
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 25 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het model van de attesten."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 25 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het model van de attesten vast te stellen."
Amendement 334
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 135 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1073/2009
Artikel 6 – lid 4
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 25 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het model van de vergunningen."
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 25 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het model van de vergunningen vast te stellen."
Amendement 335
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 135 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1073/2009
Artikel 7 – lid 2
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 25 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het model van de aanvragen."
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 25 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het model van de aanvragen vast te stellen."
Amendement 336
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 135 – alinea 3 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1073/2009
Artikel 12 – lid 5
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 25 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het model van het reisblad en van het reisbladenboekje en de wijze waarop deze worden gebruikt."
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 25 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het model van het reisblad en van het reisbladenboekje en de wijze waarop deze worden gebruikt vast te stellen."
Amendement 337
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 135 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1073/2009
Artikel 25 bis – lid 2
2.  De in artikel 4, lid 2, artikel 5, leden 3 en 5, artikel 6, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 12, lid 5, en artikel 28, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4, lid 2, artikel 5, leden 3 en 5, artikel 6, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 12, lid 5, en artikel 28, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 338
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XI – punt 135 – alinea 3 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1073/2009
Artikel 28 – lid 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 25 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het model van de tabel voor de mededeling van de in lid 2 bedoelde statistieken."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 25 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het model van de tabel voor de mededeling van de in lid 2 bedoelde statistieken vast te stellen."
Amendement 339
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 136 – alinea 2 – punt 1
Richtlijn 89/108/EEG
Artikel 4 – lid 3
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de zuiverheidscriteria waaraan deze koelmiddelen moeten voldoen."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de zuiverheidscriteria te bepalen waaraan deze koelmiddelen moeten voldoen."
Amendement 340
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 136 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 89/108/EEG
Artikel 11 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van de monsternemingsprocedures voor diepvriesproducten en de procedures om de temperatuur van diepvriesproducten en de temperaturen in de middelen van vervoer en opslag te controleren.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de monsternemingsprocedures voor diepvriesproducten en de procedures om de temperatuur van diepvriesproducten en de temperaturen in de middelen van vervoer en opslag te controleren te bepalen.
Amendement 341
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 136 – alinea 2 – punt 3
Richtlijn 89/108/EEG
Artikel 11 bis – lid 2
2.  De in de artikelen 4 en 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in de artikelen 4 en 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 342
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 137 – alinea 1
Teneinde de doelstellingen van Richtlijn 1999/2/EG te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de richtlijn te wijzigen voor zover dat nodig is om de bescherming van de volksgezondheid te waarborgen, en om de richtlijn aan te vullen met betrekking tot uitzonderingen inzake de maximale stralingsdosis voor levensmiddelen en de aanvullende eisen voor installaties. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Teneinde de doelstellingen van Richtlijn 1999/2/EG te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de richtlijn te wijzigen voor zover dat nodig is om de bescherming van de volksgezondheid te waarborgen, en om de richtlijn aan te vullen met betrekking tot uitzonderingen inzake de maximale stralingsdosis voor levensmiddelen en de aanvullende eisen voor installaties. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 343
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 137 – alinea 2 – punt 1
Richtlijn 1999/2/EG
Artikel 5 – lid 2
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om uitzonderingen op lid 1 toe te staan, rekening houdend met de beschikbare wetenschappelijke kennis en de toepasselijke internationale normen."
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door uitzonderingen op lid 1 toe te staan, rekening houdend met de beschikbare wetenschappelijke kennis en de toepasselijke internationale normen."
Amendement 344
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 137 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 1999/2/EG
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanvullende eis als bedoeld in het eerste streepje van de eerste alinea van dit artikel, rekening houdend met eisen inzake de doeltreffendheid en veiligheid van de gebruikte behandeling en inzake goede hygiënepraktijken voor de verwerking van levensmiddelen.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de aanvullende eis als bedoeld in het eerste streepje van de eerste alinea van dit artikel, rekening houdend met eisen inzake de doeltreffendheid en veiligheid van de gebruikte behandeling en inzake goede hygiënepraktijken voor de verwerking van levensmiddelen.
Amendement 345
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 137 – alinea 2 – punt 3
Richtlijn 1999/2/EG
Artikel 11 bis – lid 2
2.  De in artikel 5, lid 2, artikel 7, lid 2, en artikel 14, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 5, lid 2, artikel 7, lid 2, en artikel 14, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 346
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 1
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 999/2001 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij de verordening en tot aanvulling van de verordening door middel van:
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 999/2001 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij de verordening door middel van:
–   het goedkeuren van snelle tests,
–  het actualiseren van de lijst van toegestane snelle tests,
–  het wijzigen van de leeftijd van runderen die vallen onder de jaarlijkse programma's voor toezicht,
–  het wijzigen van de leeftijd van runderen die vallen onder de jaarlijkse programma's voor toezicht,
–   het aannemen van de criteria om verbetering van de epidemiologische situatie van het land aan te tonen, en het opnemen van deze criteria in de bijlage,
–  het actualiseren van de lijst van criteria om verbetering van de epidemiologische situatie van het land aan te tonen,
–  het nemen van besluiten om het voederen van jonge dieren van herkauwende soorten met van vis afkomstige eiwitten toe te staan,
–  het nemen van besluiten om het voederen van jonge dieren van herkauwende soorten met van vis afkomstige eiwitten toe te staan,
Aan de Commissie moet de bevoegdheid worden toegekend om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot aanvulling van de verordening door middel van:
het aannemen van nadere criteria voor de verlening van een dergelijke vrijstelling van verbodsbepalingen in verband met diervoeding,
–  het aannemen van nadere criteria voor de verlening van een dergelijke vrijstelling van verbodsbepalingen in verband met diervoeding,
–  het nemen van besluiten om voor onbeduidende hoeveelheden dierlijke eiwitten in diervoeders een tolerantieniveau te introduceren indien deze hoeveelheden het gevolg zijn van incidentele en technisch niet vermijdbare besmetting,
–  het nemen van besluiten om voor onbeduidende hoeveelheden dierlijke eiwitten in diervoeders een tolerantieniveau te introduceren indien deze hoeveelheden het gevolg zijn van incidentele en technisch niet vermijdbare besmetting,
–  het nemen van besluiten over de leeftijd,
–  het nemen van besluiten over de leeftijd,
–  het aannemen van regels voor het verlenen van vrijstellingen van de verplichting om gespecificeerd risicomateriaal te verwijderen en te vernietigen,
–  het aannemen van regels voor het verlenen van vrijstellingen van de verplichting om gespecificeerd risicomateriaal te verwijderen en te vernietigen,
–  het goedkeuren van productieprocessen,
–  het goedkeuren van productieprocessen,
–  het nemen van besluiten om bepaalde voorschriften uit te breiden tot andere diersoorten,
–  het nemen van besluiten om bepaalde voorschriften uit te breiden tot andere diersoorten,
–  het nemen van besluiten om bepaalde voorschriften uit te breiden tot andere producten van dierlijke oorsprong,
–  het nemen van besluiten om bepaalde voorschriften uit te breiden tot andere producten van dierlijke oorsprong,
–  het bepalen van de methode om de aanwezigheid van BSE bij schapen en geiten te bevestigen.
–  het bepalen van de methode om de aanwezigheid van BSE bij schapen en geiten te bevestigen.
Amendement 347
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 5 – lid 3 – alinea 3
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot goedkeuring van de in de tweede alinea bedoelde snelle tests. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage X, hoofdstuk C, punt 4, te wijzigen teneinde de daar opgenomen lijst te actualiseren."
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage X, hoofdstuk C, punt 4, te wijzigen teneinde de daarin opgenomen lijst van toegestane snelle tests te actualiseren."
Amendement 348
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 3 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot goedkeuring van de daartoe bestemde snelle tests. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage X teneinde deze tests daar op te nemen."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage X te wijzigen teneinde de daartoe bestemde toegestane snelle tests in de lijst op te nemen."
Amendement 349
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 3 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2
Op verzoek van een lidstaat die kan aantonen dat de epidemiologische situatie in het land is verbeterd, kunnen de jaarlijkse programma's voor toezicht voor die lidstaat worden herzien. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen:
Op verzoek van een lidstaat die kan aantonen dat de epidemiologische situatie in het land is verbeterd, kunnen de jaarlijkse programma's voor toezicht voor die lidstaat worden herzien. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage III, hoofdstuk A, deel I, punt 7, te wijzigen, teneinde de criteria vast te stellen op grond waarvan de verbetering van de epidemiologische situatie van het land moet worden beoordeeld met het oog op de herziening van de programma's voor toezicht.
a)   tot aanneming van bepaalde criteria op grond waarvan de verbetering van de epidemiologische situatie van het land moet worden beoordeeld met het oog op de herziening van de programma's voor toezicht;
b)   tot wijziging van bijlage III, hoofdstuk A, deel I, punt 7, met het oog op de opname van de onder a), bedoelde criteria.".
Amendement 350
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 3 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 7 – lid 4 – alinea 3
"Op verzoek van een lidstaat of een derde land kan volgens de procedure van artikel 24, lid 2, worden besloten om individuele vrijstellingen van de beperkingen van dit lid te verlenen. Bij elke vrijstelling wordt rekening gehouden met de bepalingen in lid 3 van dit artikel. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van gedetailleerde criteria voor de verlening van een dergelijke vrijstelling."
"Op verzoek van een lidstaat of een derde land kan volgens de procedure van artikel 24, lid 2, worden besloten om individuele vrijstellingen van de beperkingen van dit lid te verlenen. Bij elke vrijstelling wordt rekening gehouden met de bepalingen in lid 3 van dit artikel. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door gedetailleerde criteria vast te stellen voor de verlening van een dergelijke vrijstelling."
Amendement 351
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 3 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 7 – lid 4 bis
"4 bis. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van een tolerantieniveau voor onbeduidende hoeveelheden dierlijke eiwitten die als gevolg van incidentele en technisch niet vermijdbare besmetting in diervoeders aanwezig zijn, waarbij wordt uitgegaan van een gunstige risicoanalyse waarin ten minste de hoeveelheid en de mogelijke bron van besmetting en de uiteindelijke bestemming van de zending in aanmerking worden genomen."
"4 bis. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door een tolerantieniveau vast te stellen voor onbeduidende hoeveelheden dierlijke eiwitten die als gevolg van incidentele en technisch niet vermijdbare besmetting in diervoeders aanwezig zijn, waarbij wordt uitgegaan van een gunstige risicoanalyse waarin ten minste de hoeveelheid en de mogelijke bron van besmetting en de uiteindelijke bestemming van de zending in aanmerking worden genomen."
Amendement 352
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 3 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 8 – lid 1
"1. Gespecificeerd risicomateriaal wordt verwijderd overeenkomstig bijlage V bij deze verordening en Verordening (EG) nr. 1069/2009. Het wordt niet in de Unie ingevoerd. De lijst gespecificeerd risicomateriaal als bedoeld in bijlage V omvat ten minste de hersenen, het ruggenmerg, de ogen en de amandelen van runderen ouder dan 12 maanden en de wervelkolom van runderen boven een leeftijd die door de Commissie wordt bepaald. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen om die leeftijd te bepalen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst gespecificeerd risicomateriaal in bijlage V, met inachtneming van de verschillende risicocategorieën als vastgesteld in artikel 5, lid 1, eerste alinea, en de vereisten van artikel 6, lid 1 bis en lid 1 ter, onder b)."
"1. Gespecificeerd risicomateriaal wordt verwijderd overeenkomstig bijlage V bij deze verordening en Verordening (EG) nr. 1069/2009. Het wordt niet in de Unie ingevoerd. De lijst gespecificeerd risicomateriaal als bedoeld in bijlage V omvat ten minste de hersenen, het ruggenmerg, de ogen en de amandelen van runderen ouder dan 12 maanden en de wervelkolom van runderen boven een leeftijd die door de Commissie wordt bepaald. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door die leeftijd te bepalen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst gespecificeerd risicomateriaal in bijlage V, met inachtneming van de verschillende risicocategorieën als vastgesteld in artikel 5, lid 1, eerste alinea, en de vereisten van artikel 6, lid 1 bis en lid 1 ter, onder b)."
Amendement 353
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 3 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot goedkeuring van een dergelijke alternatieve test om BSE vóór het slachten op te sporen, en tot wijziging van de lijst in bijlage X. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op weefsels van dieren die negatief gereageerd hebben op de alternatieve test, mits deze volgens de voorwaarden van bijlage V is uitgevoerd."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage X te wijzigen teneinde de daarin opgenomen lijst van toegestane alternatieve tests om BSE vóór het slachten op te sporen te actualiseren. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op weefsels van dieren die negatief gereageerd hebben op de alternatieve test, mits deze volgens de voorwaarden van bijlage V is uitgevoerd."
Amendement 354
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 3 – punt 4 – letter c
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 8 – lid 5
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van regels inzake vrijstelling van de leden 1 tot en met 4 van dit artikel, met betrekking tot de datum van de daadwerkelijke handhaving van het in artikel 7, lid 1, bedoelde voederverbod of, voor zover van toepassing in derde landen of gebieden daarvan waar een gecontroleerd BSE-risico bestaat, met betrekking tot de datum van de daadwerkelijke handhaving van het verbod op het gebruik van van herkauwers afkomstige eiwitten in de voeding van herkauwers, teneinde de verplichtingen tot verwijdering en vernietiging van gespecificeerd risicomateriaal te beperken tot dieren die in de betrokken landen of gebieden vóór die datum geboren zijn."
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door regels vast te stellen inzake vrijstelling van de leden 1 tot en met 4 van dit artikel, met betrekking tot de datum van de daadwerkelijke handhaving van het in artikel 7, lid 1, bedoelde voederverbod of, voor zover van toepassing in derde landen of gebieden daarvan waar een gecontroleerd BSE-risico bestaat, met betrekking tot de datum van de daadwerkelijke handhaving van het verbod op het gebruik van van herkauwers afkomstige eiwitten in de voeding van herkauwers, teneinde de verplichtingen tot verwijdering en vernietiging van gespecificeerd risicomateriaal te beperken tot dieren die in de betrokken landen of gebieden vóór die datum geboren zijn."
Amendement 355
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 3 – punt 5 – letter a
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 9 – lid 1
"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot goedkeuring van productieprocessen voor de vervaardiging van in bijlage VI vermelde producten van dierlijke oorsprong."
"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door productieprocessen voor de vervaardiging van in bijlage VI vermelde producten van dierlijke oorsprong goed te keuren."
Amendement 356
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 15 – lid 3
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van de verordening teneinde de bepalingen van de leden 1 en 2 uit te breiden tot andere diersoorten."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de bepalingen van de leden 1 en 2 uit te breiden tot andere diersoorten."
Amendement 357
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 3 – punt 7
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 16 – lid 7 – zin 1
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van de verordening teneinde de bepalingen van de leden 1 tot en met 6 uit te breiden tot andere producten van dierlijke oorsprong."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de bepalingen van de leden 1 tot en met 6 uit te breiden tot andere producten van dierlijke oorsprong."
Amendement 358
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 3 – punt 8
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 20 – lid 2 – zin 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van de methode om de aanwezigheid van BSE bij schapen en geiten te bevestigen."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 23 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de methode om de aanwezigheid van BSE bij schapen en geiten te bevestigen vast te stellen."
Amendement 359
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 141 – alinea 3 – punt 11
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 23 ter – lid 2
2.  De in artikel 5, lid 3, artikel 6, leden 1 en 1 ter, artikel 7, leden 3, 4 en 4 bis, artikel 8, leden 1, 2 en 5, artikel 9, leden 1 en 3, artikel 15, lid 3, artikel 16, lid 7, artikel 20, lid 2, en artikel 23 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 5, lid 3, artikel 6, leden 1 en 1 ter, artikel 7, leden 3, 4 en 4 bis, artikel 8, leden 1, 2 en 5, artikel 9, leden 1 en 3, artikel 15, lid 3, artikel 16, lid 7, artikel 20, lid 2, en artikel 23 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 360
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 143 – alinea 1
Teneinde de doelstellingen van Richtlijn 2002/46/EG te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I en II bij de richtlijn teneinde deze aan te passen aan de technische vooruitgang, en tot aanvulling van de richtlijn met betrekking tot de zuiverheidscriteria voor in bijlage II opgenomen stoffen en met betrekking tot de minimumhoeveelheden voor vitaminen en mineralen in voedingssupplementen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Teneinde de doelstellingen van Richtlijn 2002/46/EG te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I en II bij de richtlijn teneinde deze aan te passen aan de technische vooruitgang, en tot aanvulling van de richtlijn met betrekking tot de zuiverheidscriteria voor in bijlage II opgenomen stoffen en met betrekking tot de minimum- en maximumhoeveelheden voor vitaminen en mineralen in voedingssupplementen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 361
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 143 – alinea 2
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Richtlijn 2002/46/EG te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot de vaststelling van maximumhoeveelheden voor vitaminen en mineralen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Schrappen
Amendement 362
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 143 – alinea 3 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2002/46/EG
Artikel 4 – lid 2
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de zuiverheidscriteria voor de in bijlage II opgenomen stoffen, tenzij dergelijke criteria van toepassing zijn krachtens lid 3."
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de zuiverheidscriteria vast te stellen voor de in bijlage II opgenomen stoffen, tenzij dergelijke criteria van toepassing zijn krachtens lid 3."
Amendement 363
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 143 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2002/46/EG
Artikel 5 – lid 4
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het bepalen van de minimumhoeveelheden voor vitaminen en mineralen als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door het vaststellen van:
a)  de minimumhoeveelheden voor vitaminen en mineralen als bedoeld in lid 3 van dit artikel; en
De Commissie stelt de maximumhoeveelheden voor vitaminen en mineralen als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel vast door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 13, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
b)  de maximumhoeveelheden voor vitaminen en mineralen als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel."
Amendement 364
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 143 – alinea 3 – punt 3
Richtlijn 2002/46/EG
Artikel 12 – lid 3
(3)  In artikel 12 wordt lid 3 geschrapt.
(3)  In artikel 12 wordt lid 3 vervangen door:
"3. Om aan de in lid 1 genoemde problemen het hoofd te bieden en de bescherming van de gezondheid van de mens te waarborgen, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling van deze richtlijn.
Lidstaten die vrijwaringsmaatregelen hebben vastgesteld, kunnen deze in dat geval handhaven totdat dergelijke gedelegeerde handelingen zijn vastgesteld."
Amendement 365
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 143 – alinea 3 – punt 4
Richtlijn 2002/46/EG
Artikel 12 bis
"Artikel 12 bis
"Artikel 12 bis
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 4, leden 2 en 5, en artikel 5, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4, leden 2 en 5, artikel 5, lid 4, en artikel 12, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 4, leden 2 en 5, en artikel 5, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 4, leden 2 en 5, artikel 5, lid 4, en artikel 12, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven*.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 4, leden 2 en 5, en artikel 5, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 4, leden 2 en 5, artikel 5, lid 4, en artikel 12, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
_______________________
_______________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".
Amendement 366
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 144 – alinea 2
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van artikel 29, tweede alinea, onder i), van Richtlijn 2002/98/EG te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met het oog op de vaststelling van de procedure voor het melden van ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen en de wijze van melding. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Schrappen
Amendement 367
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 144 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2002/98/EG
Artikel 27 bis – lid 2
2.  De in artikel 29, eerste en derde alinea, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 29, eerste en derde alinea, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 368
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 144 – alinea 3 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2002/98/EG
Artikel 29 – alinea 1
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot wijzigingen van de technische voorschriften in de bijlagen I tot en met IV teneinde deze aan te passen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de technische voorschriften in de bijlagen I tot en met IV teneinde deze aan te passen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.
Indien dit in geval van de technische voorschriften in de bijlagen III en IV om dwingende redenen van urgentie vereist is, is de in artikel 27 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen."
Indien dit in geval van de technische voorschriften in de bijlagen III en IV om dwingende redenen van urgentie vereist is, is de in artikel 27 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen."
Amendement 369
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 144 – alinea 3 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2002/98/EG
Artikel 29 – alinea 2 – letter i
b)  in de tweede alinea wordt punt i) geschrapt;
Schrappen
Amendement 370
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 144 – alinea 3 – punt 3 – letter d
Richtlijn 2002/98/EG
Artikel 29 – alinea 5
d)  de volgende vijfde alinea wordt toegevoegd:
Schrappen
"De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de procedure voor het melden van ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen vast, alsmede de wijze van melding . Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 28, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.".
Amendement 371
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 146 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2003/99/EG
Artikel 5 – lid 1
"1. Indien de via routinebewaking overeenkomstig artikel 4 verzamelde gegevens ontoereikend zijn, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van gecoördineerde bewakingsprogramma' s voor een of meer zoönoses en/of zoönoseverwekkers. Deze gedelegeerde handelingen worden met name vastgesteld wanneer specifieke behoeften worden geconstateerd en wanneer er behoefte is aan het beoordelen van risico's of het vaststellen van referentiewaarden met betrekking tot zoönoses of zoönoseverwekkers op het niveau van de lidstaten of van de Unie."
"1. Indien de via routinebewaking overeenkomstig artikel 4 verzamelde gegevens ontoereikend zijn, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door gecoördineerde bewakingsprogramma' s voor een of meer zoönoses en/of zoönoseverwekkers vast te stellen. Deze gedelegeerde handelingen worden met name vastgesteld wanneer specifieke behoeften worden geconstateerd en wanneer er behoefte is aan het beoordelen van risico's of het vaststellen van referentiewaarden met betrekking tot zoönoses of zoönoseverwekkers op het niveau van de lidstaten of van de Unie."
Amendement 372
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 146 – alinea 2 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/99/EG
Artikel 11 – titel
(2 bis)  in artikel 11 wordt de titel vervangen door:
Wijziging van de bijlagen en overgangs- of uitvoeringsmaatregelen
Wijziging van de bijlagen en uitvoeringsmaatregelen
Amendement 373
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 146 – alinea 2 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/99/EG
Artikel 11 – alinea 3
(3 bis)  in artikel 11 wordt de derde alinea vervangen door:
Andere uitvoerings- of overgangsmaatregelen kunnen worden vastgesteld volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure.
Voorts kunnen uitvoeringmaatregelen worden vastgesteld volgens de in 12, lid 2, bedoelde comitéprocedure.
Amendement 374
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 146 – alinea 2 – punt 4
Richtlijn 2003/99/EG
Artikel 11 bis – lid 2
2.  De in artikel 4, lid 4, artikel 5, lid 1, en artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4, lid 4, artikel 5, lid 1, en artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 375
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 147 – alinea 1
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1829/2003 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlage bij de verordening in het licht van de technische vooruitgang, en tot aanvulling van de verordening door passende lagere drempelwaarden voor de aanwezigheid van ggo's in levensmiddelen en diervoeders vast te stellen waar beneden de etiketteringsvoorschriften niet van toepassing zijn mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, alsmede door specifieke regels te bepalen inzake de informatie die moet worden verstrekt door cateringbedrijven die de eindgebruiker op grote schaal levensmiddelen aanbieden.
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1829/2003 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlage bij de verordening in het licht van de technische vooruitgang, en tot aanvulling van de verordening door te bepalen welke levensmiddelen en diervoeders binnen het toepassingsgebied van de verschillende afdelingen van de verordening vallen, door passende lagere drempelwaarden voor de aanwezigheid van ggo's in levensmiddelen en diervoeders vast te stellen waar beneden de etiketteringsvoorschriften niet van toepassing zijn mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, door maatregelen vast te stellen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de exploitanten voldoen aan de eisen van de bevoegde autoriteiten en aan de etiketteringsvoorschriften, alsmede door specifieke regels te bepalen inzake de informatie die moet worden verstrekt door cateringbedrijven die de eindgebruiker op grote schaal levensmiddelen aanbieden.
Amendement 376
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 147 – alinea 3
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1829/2003 te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de exploitanten voldoen aan de eisen van de bevoegde autoriteiten en aan de etiketteringsvoorschriften, en met betrekking tot regels ter vergemakkelijking van een uniforme toepassing van bepaalde bepalingen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1829/2003 te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot regels ter vergemakkelijking van een uniforme toepassing van bepaalde bepalingen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Amendement 377
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 147 – alinea 4 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 3 – lid 2
"2. De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen besluiten of een bepaalde soort levensmiddel onder het toepassingsgebied van deze afdeling valt. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te bepalen of een bepaalde soort levensmiddel onder het toepassingsgebied van deze afdeling valt."
Amendement 378
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 147 – alinea 4 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 12 – lid 4
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde passende lagere drempelwaarden te bepalen, met name voor levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit ggo's bestaan, of teneinde rekening te houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang."
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door passende lagere drempelwaarden te bepalen, met name voor levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk uit ggo's bestaan, of teneinde rekening te houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang."
Amendement 379
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 147 – alinea 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 14
"Artikel 14
"Artikel 14
Gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden
Gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het bepalen van specifieke regels inzake de informatie die moet worden verstrekt door instellingen die de eindgebruiker levensmiddelen aanbieden. Om rekening te houden met de specifieke situatie van deze instellingen, kunnen deze regels voorzien in aanpassing van de voorschriften van artikel 13, lid 1, onder e).
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het vaststellen van:
a)  maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de exploitanten voldoen aan de eisen van de bevoegde autoriteiten, zoals bedoeld in artikel 12, lid 3;
b)  maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de exploitanten voldoen aan de in artikel 13 genoemde etiketteringsvoorschriften; en
c)  specifieke regels inzake de informatie die moet worden verstrekt door instellingen die de eindgebruiker levensmiddelen aanbieden. Om rekening te houden met de specifieke situatie van deze instellingen, kunnen deze regels voorzien in aanpassing van de voorschriften van artikel 13, lid 1, onder e).
2.  De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen het volgende vast:
2.  De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen nadere voorschriften vaststellen ter bevordering van de uniforme toepassing van artikel 13. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
a)  maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de exploitanten voldoen aan de eisen van de bevoegde autoriteiten, zoals bedoeld in artikel 12, lid 3;
b)  maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de exploitanten voldoen aan de in artikel 13 genoemde etiketteringsvoorschriften;
c)  nadere bepalingen ter bevordering van een uniforme toepassing van artikel 13.
Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
Amendement 380
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 147 – alinea 4 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 15 – lid 2
"2. De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen besluiten of een bepaalde soort diervoeder onder het toepassingsgebied van deze afdeling valt. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te bepalen of een bepaalde soort diervoeder onder het toepassingsgebied van deze afdeling valt."
Amendement 381
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 147 – alinea 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 24 – lid 4
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde passende lagere drempelwaarden te bepalen, met name voor diervoeders die geheel of gedeeltelijk uit ggo's bestaan, of teneinde rekening te houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang."
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door passende lagere drempelwaarden te bepalen, met name voor diervoeders die geheel of gedeeltelijk uit ggo's bestaan, of teneinde rekening te houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang."
Amendement 382
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 147 – alinea 4 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 26
"Artikel 26
"Artikel 26
Uitvoeringsbevoegdheden
Gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden
De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen het volgende vast:
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het vaststellen van:
a)  maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de exploitanten voldoen aan de eisen van de bevoegde autoriteiten, zoals bedoeld in artikel 24, lid 3;
a)  maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de exploitanten voldoen aan de eisen van de bevoegde autoriteiten, zoals bedoeld in artikel 24, lid 3;
b)  maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de exploitanten voldoen aan de in artikel 25 genoemde etiketteringsvoorschriften;
b)  maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de exploitanten voldoen aan de in artikel 25 genoemde etiketteringsvoorschriften.
c)  nadere bepalingen ter bevordering van een uniforme toepassing van artikel 25.
Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
2.  De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen nadere voorschriften vaststellen ter bevordering van de uniforme toepassing van artikel 25. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
Amendement 383
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 147 – alinea 4 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 34 bis
"Artikel 34 bis
"Artikel 34 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 12, lid 4, artikel 14, lid 1 bis, artikel 24, lid 4, en artikel 32, zesde alinea, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 3, lid 2, artikel 12, lid 4, artikel 14, lid 1, artikel 15, lid 2, artikel 24, lid 4, artikel 26, lid 1, en artikel 32, zesde alinea, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 12, lid 4, artikel 14, lid 1 bis, artikel 24, lid 4, en artikel 32, zesde alinea, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 2, artikel 12, lid 4, artikel 14, lid 1, artikel 15, lid 2, artikel 24, lid 4, artikel 26, lid 1, en artikel 32, zesde alinea, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven*.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 12, lid 4, artikel 14, lid 1 bis, artikel 24, lid 4, en artikel 32, zesde alinea, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, artikel 12, lid 4, artikel 14, lid 1, artikel 15, lid 2, artikel 24, lid 4, artikel 26, lid 1, en artikel 32, zesde alinea, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
________________________
________________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
Amendement 384
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 151 – alinea 1
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 2160/2003 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij de verordening en tot aanvulling van de verordening met betrekking tot de doelstellingen van de Unie voor het verminderen van de prevalentie van zoönoses en zoönoseverwekkers, specifieke bestrijdingsmethoden, specifieke voorschriften inzake de criteria voor de invoer uit derde landen, de verantwoordelijkheden en taken van de referentielaboratoria van de Unie en bepaalde verantwoordelijkheden en taken van de nationale referentielaboratoria. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 2160/2003 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij de verordening en tot aanvulling van de verordening met betrekking tot de doelstellingen van de Unie voor het verminderen van de prevalentie van zoönoses en zoönoseverwekkers, specifieke bestrijdingsmethoden, specifieke voorschriften inzake de criteria voor de invoer uit derde landen, de verantwoordelijkheden en taken van de referentielaboratoria van de Unie, goedkeuring van testmethoden, en met betrekking tot bepaalde verantwoordelijkheden en taken van de nationale referentielaboratoria. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 385
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 151 – alinea 2
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot de goedkeuring van testmethoden. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Schrappen
Amendement 386
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 151 – alinea 3 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de doelstellingen van de Unie voor het verminderen van de prevalentie van de in bijlage I, kolom 1, genoemde zoönoses en zoönoseverwekkers bij de dierpopulaties die zijn opgenomen in bijlage I, kolom 2, met inachtneming van met name:
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot de doelstellingen van de Unie voor het verminderen van de prevalentie van de in bijlage I, kolom 1, genoemde zoönoses en zoönoseverwekkers bij de dierpopulaties die zijn opgenomen in bijlage I, kolom 2, met inachtneming van met name:
Amendement 387
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 151 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het vaststellen van:
Amendement 388
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 151 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 9 – lid 4
"4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 6, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de voorschriften betreffende het aannemen van de in artikel 5, lid 5, en in lid 2 van onderhavig artikel bedoelde criteria door de lidstaten."
"4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 6, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorschriften vast te stellen betreffende het aannemen van de in artikel 5, lid 5, en in lid 2 van onderhavig artikel bedoelde criteria door de lidstaten."
Amendement 389
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 151 – alinea 3 – punt 5
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 10 – lid 5 – zinnen 2 en 3
"De toestemming kan worden ingetrokken volgens dezelfde procedure en onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 6, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van specifieke voorschriften inzake dergelijke criteria."
"De toestemming kan worden ingetrokken volgens dezelfde procedure. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 6, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door specifieke voorschriften vast te stellen inzake dergelijke criteria."
Amendement 390
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 151 – alinea 3 – punt 6 – letter a
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 11 – lid 2
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de verantwoordelijkheden en taken van de referentielaboratoria van de Unie te bepalen, in het bijzonder wat betreft de coördinatie van hun werkzaamheden met die van de nationale referentielaboratoria."
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de verantwoordelijkheden en taken van de referentielaboratoria van de Unie te bepalen, in het bijzonder wat betreft de coördinatie van hun werkzaamheden met die van de nationale referentielaboratoria."
Amendement 391
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 151 – alinea 3 – punt 6 – letter b
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 11 – lid 4
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de verantwoordelijkheden en taken van de nationale referentielaboratoria te bepalen, in het bijzonder wat betreft de coördinatie van hun werkzaamheden met die van de overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder a), aangewezen relevante laboratoria in de lidstaten."
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de verantwoordelijkheden en taken van de nationale referentielaboratoria te bepalen, in het bijzonder wat betreft de coördinatie van hun werkzaamheden met die van de overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder a), aangewezen relevante laboratoria in de lidstaten."
Amendement 392
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 151 – alinea 3 – punt 7
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 12 – lid 3 – alinea 3
"3. De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen andere testmethoden als bedoeld in lid 3 vaststellen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door andere testmethoden goed te keuren dan die als bedoeld in de eerste en tweede alinea van dit lid."
Amendement 393
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 151 – alinea 3 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 13 – titel
(7 bis)  in artikel 13 wordt de titel vervangen door:
Uitvoerings- en overgangsmaatregelen
Gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden
Amendement 394
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 151 – alinea 3 – punt 8
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 13 – alinea 1
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van elementen inzake de desbetreffende gezondheidscertificaten.".
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door elementen inzake de desbetreffende gezondheidscertificaten te wijzigen.
Amendement 395
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 151 – alinea 3 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 13 – alinea 2
(8 bis)  in artikel 13 wordt de tweede alinea vervangen door:
Andere uitvoerings- of overgangsmaatregelen kunnen worden vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure.
"Voorts kunnen uitvoeringsmaatregelen worden vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure."
Amendement 396
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 151 – alinea 3 – punt 9
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 13 bis
"Artikel 13 bis
"Artikel 13 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 3, leden 1, 6 en 7, artikel 5, lid 6, artikel 8, lid 1, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 5, artikel 11, leden 2 en 4, en artikel 13 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 3, leden 1, 6 en 7, artikel 5, lid 6, artikel 8, lid 1, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 5, artikel 11, leden 2 en 4, artikel 12, lid 3, derde alinea, en artikel 13 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, leden 1, 6 en 7, artikel 5, lid 6, artikel 8, lid 1, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 5, artikel 11, leden 2 en 4, en artikel 13 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, leden 1, 6 en 7, artikel 5, lid 6, artikel 8, lid 1, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 5, artikel 11, leden 2 en 4, artikel 12, lid 3, derde alinea, en artikel 13 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven*.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 3, leden 1, 6 en 7, artikel 5, lid 6, artikel 8, lid 1, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 5, artikel 11, leden 2 en 4, en artikel 13 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 3, leden 1, 6 en 7, artikel 5, lid 6, artikel 8, lid 1, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 5, artikel 11, leden 2 en 4, artikel 12, lid 3, derde alinea, en artikel 13 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
________________________
________________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
Amendement 397
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 152 – alinea 1
Om de doelstellingen van Richtlijn 2004/23/EG te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot aanvulling van de richtlijn met traceerbaarheidsvereisten voor weefsels en cellen alsmede voor producten en materialen die met weefsels en cellen in contact komen en gevolgen hebben voor de kwaliteit en veiligheid ervan, en tot aanvulling van de richtlijn met bepaalde technische voorschriften. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Om de doelstellingen van Richtlijn 2004/23/EG te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen teneinde de richtlijn aan te vullen door traceerbaarheidsvereisten vast te stellen voor weefsels en cellen alsmede voor producten en materialen die met weefsels en cellen in contact komen en gevolgen hebben voor de kwaliteit ervan, en door procedures vast te stellen om de traceerbaarheid te waarborgen en om na te gaan of er sprake is van gelijkwaardige kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ingevoerde weefsels en cellen, en teneinde de richtlijn aan te vullen met bepaalde technische voorschriften. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 398
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 152 – alinea 2
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend tot vaststelling van procedures om de traceerbaarheid te waarborgen en om na te gaan of er sprake is van gelijkwaardige kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ingevoerde weefsels en cellen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Schrappen
Amendement 399
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 152 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2004/23/EG
Artikel 8 – lid 5
5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 28 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om traceerbaarheidsvereisten aan te nemen voor weefsels en cellen alsmede voor producten en materialen die in contact komen met deze weefsels en cellen en gevolgen hebben voor de kwaliteit en veiligheid ervan.
5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 28 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door traceerbaarheidsvereisten vast te stellen voor weefsels en cellen alsmede voor producten en materialen die in contact komen met deze weefsels en cellen en gevolgen hebben voor de kwaliteit en veiligheid ervan, alsook door procedures vast te stellen om de traceerbaarheid op Unieniveau te waarborgen.
Amendement 400
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 152 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2004/23/EG
Artikel 8 – lid 6
6.  De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de procedures vast om de traceerbaarheid op Unieniveau te waarborgen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 29, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
Schrappen
Amendement 401
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 152 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2004/23/EG
Artikel 9 – lid 4
"4. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de procedure vast om na te gaan of er sprake is van gelijkwaardige kwaliteits- en veiligheidsnormen zoals bedoeld in lid 1. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 29, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 28 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de procedures vast te stellen om na te gaan of er sprake is van gelijkwaardige kwaliteits- en veiligheidsnormen zoals bedoeld in lid 1."
Amendement 402
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 152 – alinea 3 – punt 3
Richtlijn 2004/23/EG
Artikel 28 – alinea 2
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 28 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de technische voorschriften als bedoeld in de eerste alinea, onder a) tot en met i).
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 28 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen met betrekking tot de technische voorschriften als bedoeld in de eerste alinea, onder a) tot en met i).
Amendement 403
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 152 – alinea 3 – punt 4
Richtlijn 2004/23/EG
Artikel 28 bis
"Artikel 28 bis
"Artikel 28 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 8, lid 5, en artikel 28, tweede alinea, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 8, lid 5, artikel 9, lid 4, en artikel 28, tweede alinea, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8, lid 5, en artikel 28, tweede alinea, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8, lid 5, artikel 9, lid 4, en artikel 28, tweede alinea, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven*.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 8, lid 5, en artikel 28, tweede alinea, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 8, lid 5, artikel 9, lid 4, en artikel 28, tweede alinea, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
________________________
________________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
Amendement 404
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 153 – alinea 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 852/2004
Artikel 4 – lid 4 – inleidende formule
4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de in lid 3 bedoelde specifieke hygiënevoorschriften, met name inzake:
4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de in lid 3 bedoelde specifieke hygiënevoorschriften vast te stellen, met name inzake:
Amendement 405
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 153 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 852/2004
Artikel 6 – lid 3 – letter c
"c) een gedelegeerde handeling, tot de vaststelling waarvan de Commissie overeenkomstig artikel 13 bis bevoegd is."
"c) een gedelegeerde handeling, tot de vaststelling waarvan de Commissie overeenkomstig artikel 13 bis bevoegd is, die deze verordening aanvult."
Amendement 406
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 153 – alinea 2 – punt 3
Verordening (EG) nr. 852/2004
Artikel 12 – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot specifieke bepalingen voor de toepassing van de voorschriften van de verordening op specifieke levensmiddelen om specifieke risico's of nieuwe gevaren in verband met de volksgezondheid aan te pakken."
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door specifieke bepalingen vast te stellen voor de toepassing van de voorschriften van de verordening op specifieke levensmiddelen om specifieke risico's of nieuwe gevaren in verband met de volksgezondheid aan te pakken."
Amendement 407
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 153 – alinea 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 852/2004
Artikel 13 – lid 2
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen houdende afwijkingen van de bijlagen I en II, mits daarbij rekening wordt gehouden met de relevante risicofactoren en mits deze afwijkingen geen gevolgen hebben voor het bereiken van de volgende doelstellingen van de verordening:
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door afwijkingen van de bijlagen I en II toe te staan, met name om de tenuitvoerlegging van artikel 5 voor kleine ondernemingen te vereenvoudigen, mits daarbij rekening wordt gehouden met de relevante risicofactoren en mits deze afwijkingen geen gevolgen hebben voor het bereiken van de doelstellingen van de verordening.
a)  de tenuitvoerlegging van artikel 5 voor kleine ondernemingen vereenvoudigen;
b)  inrichtingen voor de vervaardiging, hantering of verwerking van grondstoffen die bestemd zijn voor de productie van in hoge mate geraffineerde levensmiddelen die een behandeling hebben ondergaan welke de veiligheid ervan waarborgt.
Amendement 408
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 153 – alinea 2 – punt 5
Verordening (EG) nr. 852/2004
Artikel 13 bis
"Artikel 13 bis
"Artikel 13 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, onder c), artikel 12 en artikel 13, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, onder c), artikel 12 en artikel 13, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, onder c), artikel 12 en artikel 13, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, onder c), artikel 12 en artikel 13, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven *.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, onder c), artikel 12 en artikel 13, leden 1 en 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3, onder c), artikel 12 en artikel 13, leden 1 en 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
__________________
__________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
Amendement 409
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 155 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 854/2004
Artikel 17 – lid 2
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen houdende afwijkingen van de bijlagen I tot en met VI, mits daarbij rekening wordt gehouden met de relevante risicofactoren en mits deze afwijkingen geen gevolgen hebben voor het bereiken van de volgende doelstellingen van de verordening:
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door afwijkingen toe te staan van de bijlagen I tot en met VI, mits daarbij rekening wordt gehouden met de relevante risicofactoren en mits deze afwijkingen geen gevolgen hebben voor het bereiken van de doelstellingen van de verordening teneinde:
i)  de toepassing van de in de bijlagen opgenomen voorschriften vereenvoudigen voor kleine bedrijven;
i)  de toepassing van de in de bijlagen opgenomen voorschriften voor kleine bedrijven te vereenvoudigen;
ii)  het voortgezette gebruik van traditionele methoden in alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen mogelijk maken;
ii)  het voortgezette gebruik van traditionele methoden in alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen mogelijk te maken;
iii)  tegemoetkomen aan de behoeften van levensmiddelenbedrijven die gelegen zijn in regio's met bijzondere geografische beperkingen;
iii)  tegemoet te komen aan de behoeften van levensmiddelenbedrijven die gelegen zijn in regio's met bijzondere geografische beperkingen.
Amendement 410
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 155 – alinea 2 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 854/2004
Artikel 18 – alinea 1 – inleidende formule
"Onverminderd de algemene toepassing van artikel 16 en artikel 17, lid 1, kan de Commissie de volgende maatregelen vaststellen door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.";
"Onverminderd de algemene toepassing van artikel 17, lid 1, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de volgende maatregelen vast te stellen:"
Amendement 411
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 155 – alinea 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 854/2004
Artikel 18 bis
"Artikel 18 bis
"Artikel 18 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 17, leden 1 en 2, en artikel 18 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 17, leden 1 en 2, en artikel 18 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven*.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 17, leden 1 en 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 17, leden 1 en 2, en artikel 18 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
__________________
__________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
Amendement 412
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 157 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1901/2006
Artikel 20 – lid 2
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere specificering van de voorwaarden voor de verlening van opschorting, op grond van de ervaringen met de toepassing van lid 1."
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden voor de verlening van opschorting op grond van de ervaringen met de toepassing van lid 1 nader te specificeren."
Amendement 413
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 157 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1901/2006
Artikel 49 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van:
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met:
Amendement 414
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 157 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1901/2006
Artikel 50 bis – lid 2
2.  De in artikel 20, lid 2, en artikel 49, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 20, lid 2, en artikel 49, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 415
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 1 – streepje 5 bis (nieuw)
—  de vaststelling van de Unielijst van toegestane gezondheidsclaims die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan, en de voorwaarden voor het gebruik ervan, wijzigingen of aanvullingen van die lijst, en definitieve besluiten op aanvragen voor een vergunning voor gezondheidsclaims.
Amendement 416
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 3
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1924/2006 te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot de vaststelling van de Unielijst van toegestane gezondheidsclaims die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan, de voorwaarden voor het gebruik van deze claims en wijzigingen of aanvullingen van deze lijst, alsmede met betrekking tot definitieve besluiten ten aanzien van aanvragen voor vergunningen voor claims. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Schrappen
Amendement 417
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 1 – lid 2 – alinea 2
In het geval van niet-voorverpakte levensmiddelen (met inbegrip van verse producten zoals fruit, groenten of brood) die aan eindverbruikers of grootkeukens worden aangeboden en levensmiddelen die op verzoek van de koper op de plaats van verkoop worden verpakt, of die met het oog op onmiddellijke verkoop worden voorverpakt, zijn de bepalingen van artikel 7 en artikel 10, lid 2, onder a) en b), niet van toepassing. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de etiketteringsinformatie voor deze niet-voorverpakte levensmiddelen. De nationale bepalingen kunnen blijven gelden totdat deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld.
In het geval van niet-voorverpakte levensmiddelen (met inbegrip van verse producten zoals fruit, groenten of brood) die aan eindverbruikers of grootkeukens worden aangeboden en levensmiddelen die op verzoek van de koper op de plaats van verkoop worden verpakt, of die met het oog op onmiddellijke verkoop worden voorverpakt, zijn de bepalingen van artikel 7 en artikel 10, lid 2, onder a) en b), niet van toepassing. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot de etiketteringsinformatie voor deze niet-voorverpakte levensmiddelen. De nationale bepalingen kunnen blijven gelden totdat deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld.
Amendement 418
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 1 – lid 4
"4. Voor generieke omschrijvingen (benamingen) die traditioneel worden gebruikt om een eigenschap aan te geven van een categorie levensmiddelen of dranken en die een effect op de gezondheid impliceren, kunnen de betrokken exploitanten van levensmiddelenbedrijven een verzoek tot afwijking van lid 3 indienen. Het verzoek wordt ingediend bij de bevoegde nationale instantie van een lidstaat, die het onverwijld aan de Commissie doorstuurt. De Commissie bepaalt en publiceert de regels voor het indienen van een verzoek door exploitanten van levensmiddelenbedrijven, om te waarborgen dat het verzoek transparant en binnen een redelijke termijn wordt behandeld. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot afwijkingen van lid 3."
"4. Voor generieke omschrijvingen (benamingen) die traditioneel worden gebruikt om een eigenschap aan te geven van een categorie levensmiddelen of dranken en die een effect op de gezondheid impliceren, kunnen de betrokken exploitanten van levensmiddelenbedrijven een verzoek tot afwijking van lid 3 indienen. Het verzoek wordt ingediend bij de bevoegde nationale instantie van een lidstaat, die het onverwijld aan de Commissie doorstuurt. De Commissie bepaalt en publiceert de regels voor het indienen van een verzoek door exploitanten van levensmiddelenbedrijven, om te waarborgen dat het verzoek transparant en binnen een redelijke termijn wordt behandeld. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot afwijkingen van lid 3."
Amendement 419
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 3 – alinea 2 bis
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot afwijking van punt d) van de tweede alinea van onderhavig artikel in het geval van nutriënten die niet in voldoende hoeveelheden voorkomen in een evenwichtige, gevarieerde voeding; de gedelegeerde handelingen omvatten de voorwaarden voor de toepassing van de afwijkingen, met inachtneming van de bijzondere omstandigheden in lidstaten.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door afwijkingen toe te staan van punt d) van de tweede alinea van onderhavig artikel in het geval van nutriënten die niet in voldoende hoeveelheden voorkomen in een evenwichtige, gevarieerde voeding; de gedelegeerde handelingen omvatten de voorwaarden voor de toepassing van de afwijkingen, met inachtneming van de bijzondere omstandigheden in lidstaten.
Amendement 420
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 3 - letter a - punt i
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis uiterlijk op 19 januari 2009 gedelegeerde handelingen vast te stellen om specifieke voedingsprofielen aan te nemen, met inbegrip van uitzonderingen, waaraan levensmiddelen of bepaalde categorieën levensmiddelen moeten voldoen om van voedings- of gezondheidsclaims voorzien te mogen zijn, evenals de voorwaarden voor het gebruik van voedings- of gezondheidsclaims voor levensmiddelen of bepaalde categorieën levensmiddelen met betrekking tot de voedingsprofielen."
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis uiterlijk op 19 januari 2009 gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door specifieke voedingsprofielen vast te stellen, met inbegrip van uitzonderingen, waaraan levensmiddelen of bepaalde categorieën levensmiddelen moeten voldoen om van voedings- of gezondheidsclaims voorzien te mogen zijn, evenals de voorwaarden voor het gebruik van voedings- of gezondheidsclaims voor levensmiddelen of bepaalde categorieën levensmiddelen met betrekking tot de voedingsprofielen."
Amendement 421
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 3 - letter a - punt ii
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 4 – lid 1 – alinea 6
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bijwerken van de voedingsprofielen en de voorwaarden voor het gebruik ervan, teneinde rekening te houden met relevante wetenschappelijke ontwikkelingen. Met het oog daarop wordt overleg gepleegd met de belanghebbende partijen, met name exploitanten van levensmiddelenbedrijven en consumentenorganisaties."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voedingsprofielen en de voorwaarden voor het gebruik ervan bij te werken, teneinde rekening te houden met relevante wetenschappelijke ontwikkelingen. Met het oog daarop wordt overleg gepleegd met de belanghebbende partijen, met name exploitanten van levensmiddelenbedrijven en consumentenorganisaties."
Amendement 422
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 4 – lid 5
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot maatregelen ter bepaling van andere dan de in lid 3 van onderhavig artikel bedoelde levensmiddelen of categorieën levensmiddelen waarvoor voedings- of gezondheidsclaims beperkt of verboden moeten worden in het licht van wetenschappelijk bewijs."
"5. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met maatregelen ter bepaling van andere dan de in lid 3 van onderhavig artikel bedoelde levensmiddelen of categorieën levensmiddelen waarvoor voedings- of gezondheidsclaims beperkt of verboden moeten worden in het licht van wetenschappelijk bewijs."
Amendement 423
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 13 – lid 3
3.  Na raadpleging van de Autoriteit stelt de Commissie uiterlijk op 31 januari 2010 door middel van uitvoeringshandelingen een Unielijst van in lid 1 bedoelde toegestane claims vast, alsmede alle noodzakelijke voorwaarden voor het gebruik van deze claims. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
3.  Na raadpleging van de Autoriteit stelt de Commissie overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast teneinde deze verordening aan te vullen door uiterlijk op 31 januari 2010 een communautaire lijst op te stellen van toegestane claims zoals bedoeld in lid 1, en van alle noodzakelijke voorwaarden voor het gebruik van deze claims.
Amendement 424
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 13 – lid 4
4.  Na raadpleging van de Autoriteit stelt de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen op eigen initiatief of op verzoek van een lidstaat wijzigingen van de in lid 3 bedoelde lijst vast op basis van algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
4.  Na raadpleging van de Autoriteit stelt de Commissie op eigen initiatief of op verzoek van een lidstaat overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast teneinde deze verordening aan te vullen door de in lid 1 bedoelde lijst te wijzigen op basis van algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs.
Amendement 425
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 6 – letter a
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1
"De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen een definitief besluit over de aanvraag vast. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met het definitieve besluit ten aanzien van de aanvraag."
Amendement 426
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 6 – letter b
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 17 – lid 3 – alinea 2 – letter b
"b) stelt de Commissie, mits de claim nog steeds aan de voorwaarden van deze verordening voldoet, vóór afloop van de periode van vijf jaar door middel van uitvoeringshandelingen maatregelen vast voor de vergunning voor de claim zonder een gebruiksbeperking. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
"b) is de Commissie bevoegd om, mits de claim nog steeds aan de voorwaarden van deze verordening voldoet, vóór afloop van de periode van vijf jaar overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door maatregelen vast te stellen voor de vergunning voor de claim zonder een gebruiksbeperking."
Amendement 427
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 7 – letter a
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 18 – lid 5 – alinea 1
"Als het advies van de Autoriteit de opneming van de claim in de in lid 4 bedoelde lijst niet ondersteunt, stelt de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen een besluit over de aanvraag vast. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot haar besluit over de aanvraag, als het advies van de Autoriteit de opneming van de claim in de in lid 4 bedoelde lijst niet ondersteunt."
Amendement 428
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 18 – lid 5 – alinea 2 – letter b
"b) stelt de Commissie, mits de claim nog steeds aan de voorwaarden van deze verordening voldoet, vóór afloop van de periode van vijf jaar door middel van uitvoeringshandelingen maatregelen vast voor de vergunning voor de claim zonder een gebruiksbeperking. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
"b) stelt de Commissie, mits de claim nog steeds aan de voorwaarden van deze verordening voldoet, vóór afloop van de periode van vijf jaar overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast teneinde deze verordening aan te vullen wat betreft de vergunning voor de claim zonder een gebruiksbeperking."
Amendement 429
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 24 bis
"Artikel 24 bis
"Artikel 24 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 1, leden 2 en 4, artikel 3, artikel 4, leden 1 en 5, en artikel 8, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 1, leden 2 en 4, artikel 3, artikel 4, leden 1 en 5, artikel 8, lid 2, artikel 13, leden 3 en 4, artikel 17, leden 3 en 4, artikel 18, lid 5, en artikel 28, lid 6, onder a), bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 1, leden 2 en 4, artikel 3, artikel 4, leden 1 en 5, en artikel 8, lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 1, leden 2 en 4, artikel 3, artikel 4, leden 1 en 5, artikel 8, lid 2, artikel 13, leden 3 en 4, artikel 17, leden 3 en 4, artikel 18, lid 5, en artikel 28, lid 6, onder a), bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven*.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 1, leden 2 en 4, artikel 3, artikel 4, leden 1 en 5, en artikel 8, lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 1, leden 2 en 4, artikel 3, artikel 4, leden 1 en 5, artikel 8, lid 2, artikel 13, leden 3 en 4, artikel 17, leden 3 en 4, artikel 18, lid 5, en artikel 28, lid 6, onder a), vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
_______________________
_______________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".
Amendement 430
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 10 – letter b
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 28 – lid 6 – letter a – punt ii
"ii) na raadpleging van de Autoriteit stelt de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen een besluit vast met betrekking tot de gezondheidsclaims waarvoor op die manier een vergunning werd verleend. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."
"ii) na raadpleging van de Autoriteit stelt de Commissie overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast teneinde deze verordening aan te vullen door de gezondheidsclaims vast te leggen waarvoor op die manier een vergunning werd verleend."
Amendement 431
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 159 – alinea 1
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1925/2006 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I en II bij de verordening in het licht van de technische en wetenschappelijke vooruitgang en tot wijziging van bijlage III bij de verordening om het gebruik van vitaminen, mineralen en bepaalde andere stoffen waarvoor een verbod of een beperking geldt, of die door de Unie worden onderzocht, toe te staan, en tot aanvulling van de verordening door de lijst levensmiddelen of categorieën levensmiddelen waaraan geen vitaminen en mineralen mogen worden toegevoegd, uit te breiden, door de zuiverheidscriteria voor vitamineformuleringen en mineraalverbindingen te bepalen, en door te bepalen welke minimumhoeveelheden vitaminen of mineralen, in afwijking van de significante hoeveelheid, aanwezig moeten zijn. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1925/2006 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I en II bij de verordening in het licht van de technische en wetenschappelijke vooruitgang en tot wijziging van bijlage III bij de verordening om het gebruik van vitaminen, mineralen en bepaalde andere stoffen waarvoor een verbod of een beperking geldt, of die door de Unie worden onderzocht, toe te staan, tot aanvulling van de verordening door de lijst levensmiddelen of categorieën levensmiddelen waaraan geen vitaminen en mineralen mogen worden toegevoegd, uit te breiden, door de zuiverheidscriteria voor vitamineformuleringen en mineraalverbindingen te bepalen, door te bepalen welke minimumhoeveelheden vitaminen of mineralen, in afwijking van de significante hoeveelheid, aanwezig moeten zijn, alsmede door de maximumhoeveelheden aan levensmiddelen toegevoegde vitaminen of mineralen vast te stellen, en door de voorwaarden te bepalen voor het beperken of verbieden van de toevoeging van een specifieke vitamine of een specifiek mineraal. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 432
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 159 – alinea 2
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1925/2006 te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot de hoeveelheden vitaminen of mineralen die aan levensmiddelen worden toegevoegd, en met betrekking tot het beperken of verbieden van de toevoeging van een specifieke vitamine of een specifiek mineraal. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Schrappen
Amendement 433
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 159 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 4 – lid 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot maatregelen om de lijst van levensmiddelen of categorieën levensmiddelen waaraan geen vitaminen en mineralen mogen worden toegevoegd, uit te breiden in het licht van wetenschappelijk bewijs en met inachtneming van de voedingswaarde."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door maatregelen vast te stellen om de lijst van levensmiddelen of categorieën levensmiddelen waaraan geen vitaminen en mineralen mogen worden toegevoegd, uit te breiden in het licht van wetenschappelijk bewijs en met inachtneming van de voedingswaarde."
Amendement 434
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 159 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 5 – lid 1
"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot maatregelen voor het bepalen van de zuiverheidscriteria voor in bijlage II opgenomen vitamineformuleringen en mineraalverbindingen, tenzij dergelijke criteria van toepassing zijn krachtens lid 2 van onderhavig artikel."
"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door maatregelen vast te stellen voor het bepalen van de zuiverheidscriteria voor in bijlage II opgenomen vitamineformuleringen en mineraalverbindingen, tenzij dergelijke criteria van toepassing zijn krachtens lid 2 van onderhavig artikel."
Amendement 435
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 159 – alinea 3 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 6 – lid 1
1.  Wanneer een vitamine of mineraal aan levensmiddelen wordt toegevoegd, bedraagt de totale hoeveelheid van die vitamine of dat mineraal die voor ongeacht welk doel in het verkochte levensmiddel aanwezig is, niet meer dan de maximumhoeveelheden. De Commissie stelt deze hoeveelheden vast door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld. Met het oog hierop kan de Commissie uiterlijk op 19 januari 2009 een ontwerp van de maatregelen in verband met de maximumhoeveelheden voorleggen. Voor geconcentreerde en gedehydrateerde producten zijn de maximumhoeveelheden de hoeveelheden die aanwezig zijn in de volgens de aanwijzingen van de fabrikant voor consumptie bereide levensmiddelen.
1.  Wanneer een vitamine of mineraal aan levensmiddelen wordt toegevoegd, bedraagt de totale hoeveelheid van die vitamine of dat mineraal die voor ongeacht welk doel in het verkochte levensmiddel aanwezig is, niet meer dan de maximumhoeveelheden. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast teneinde deze verordening aan te vullen wat betreft die maximumhoeveelheden. Met het oog hierop kan de Commissie uiterlijk op 19 januari 2009 een ontwerp van de maatregelen in verband met de maximumhoeveelheden voorleggen. Voor geconcentreerde en gedehydrateerde producten zijn de maximumhoeveelheden de hoeveelheden die aanwezig zijn in de volgens de aanwijzingen van de fabrikant voor consumptie bereide levensmiddelen.
Amendement 436
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 159 – alinea 3 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 6 – lid 2
2.  De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen eventuele voorwaarden vast om de toevoeging van een specifieke vitamine of een specifiek mineraal aan een levensmiddel of een categorie levensmiddelen te beperken of te verbieden. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
2.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te bepalen voor het beperken of verbieden van de toevoeging van een specifieke vitamine of een specifiek mineraal aan een levensmiddel of een categorie levensmiddelen.
Amendement 437
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 159 – alinea 3 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 6 – lid 6
"6. Na toevoeging van een vitamine of mineraal aan een levensmiddel is die vitamine of dat mineraal in het levensmiddel aanwezig in ten minste een significante hoeveelheid, indien die is bepaald overeenkomstig bijlage XIII, deel A, punt 2, van Verordening (EU) nr. 1169/2011. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot maatregelen om voor specifieke levensmiddelen of categorieën van levensmiddelen de minimumhoeveelheden vitaminen of mineralen in de levensmiddelen te bepalen, met inbegrip van lagere hoeveelheden die afwijken van de significante hoeveelheden."
"6. Na toevoeging van een vitamine of mineraal aan een levensmiddel is die vitamine of dat mineraal in het levensmiddel aanwezig in ten minste een significante hoeveelheid, indien die is bepaald overeenkomstig bijlage XIII, deel A, punt 2, van Verordening (EU) nr. 1169/2011. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot maatregelen om voor specifieke levensmiddelen of categorieën van levensmiddelen de minimumhoeveelheden vitaminen of mineralen in de levensmiddelen te bepalen, met inbegrip van lagere hoeveelheden die afwijken van de significante hoeveelheden.".
Amendement 438
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 159 – alinea 3 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 7 – lid 1
"1. De etikettering en presentatie van en de reclame voor levensmiddelen waaraan vitaminen en mineralen zijn toegevoegd, mogen geen vermelding bevatten waarin gesteld of geïmpliceerd wordt dat een evenwichtige, gevarieerde voeding geen toereikende hoeveelheden nutriënten kan leveren. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om ten aanzien van een specifieke nutriënt af te wijken van deze regel."
"1. De etikettering en presentatie van en de reclame voor levensmiddelen waaraan vitaminen en mineralen zijn toegevoegd, mogen geen vermelding bevatten waarin gesteld of geïmpliceerd wordt dat een evenwichtige, gevarieerde voeding geen toereikende hoeveelheden nutriënten kan leveren. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door afwijkingen van deze regel toe te staan ten aanzien van een specifieke nutriënt."
Amendement 439
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 159 – alinea 3 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 13 bis
"Artikel 13 bis
"Artikel 13 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 3, lid 3, artikel 4, artikel 5, lid 1, artikel 6, lid 6, artikel 7, lid 1, en artikel 8, leden 2 en 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 3, lid 3, artikel 4, artikel 5, lid 1, artikel 6, leden 1, 2 en 6, artikel 7, lid 1, en artikel 8, leden 2 en 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 3, artikel 4, artikel 5, lid 1, artikel 6, lid 6, artikel 7, lid 1, en artikel 8, leden 2 en 5, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 3, artikel 4, artikel 5, lid 1, artikel 6, leden 1, 2 en 6, artikel 7, lid 1, en artikel 8, leden 2 en 5, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven*.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, artikel 4, artikel 5, lid 1, artikel 6, lid 6, artikel 7, lid 1, en artikel 8, leden 2 en 5, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, artikel 4, artikel 5, lid 1, artikel 6, leden 1, 2 en 6, artikel 7, lid 1, en artikel 8, leden 2 en 5, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
__________________
__________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
Amendement 440
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 161 – alinea 2 – punt 1
Richtlijn 2009/32/EG
Artikel 4 – lid 2 – inleidende formule
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van:
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met:
Amendement 441
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 161 – alinea 2 – punt 3
Richtlijn 2009/32/EG
Artikel 5 bis – lid 2
2.  De in artikel 4 en artikel 5, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4 en artikel 5, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 442
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 162 – alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2009/41/EG
Artikel 19 bis – lid 2
2.  De in artikel 19 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 19 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 443
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 163 – alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2009/54/EG
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen bedoeld in de eerste alinea, punt b), onder i), en punt c), onder i)."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen bedoeld in de eerste alinea, punt b), onder i), en punt c), onder i)."
Amendement 444
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 163 – alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2009/54/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen bedoeld in de eerste alinea, punt d)."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen bedoeld in de eerste alinea, punt d)."
Amendement 445
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 163 – alinea 3 – punt 4
Richtlijn 2009/54/EG
Artikel 12 – lid 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen bedoeld in de eerste alinea, punten a) tot en met f)."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen bedoeld in de eerste alinea, punten a) tot en met f)."
Amendement 446
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 163 – alinea 3 – punt 5
Richtlijn 2009/54/EG
Artikel 13 bis – lid 2
2.  De in artikel 4, lid 1, artikel 9, lid 4, artikel 11, lid 4, en artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 4, lid 1, artikel 9, lid 4, artikel 11, lid 4, en artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 447
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 165 – alinea 1
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 470/2009 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot aanvulling van de verordening met wetenschappelijke methoden voor de vaststelling van actiedrempels, voorschriften voor maatregelen bij geconstateerde aanwezigheid van een verboden of niet-toegelaten stof, alsook de methodologische beginselen voor de risicobeoordeling en aanbevelingen inzake risicomanagement en voorschriften om maximumwaarden voor residuen die zijn vastgesteld voor een farmacologisch werkzame stof in een bepaald levensmiddel, toe te passen op een ander levensmiddel dat afkomstig is van dezelfde diersoort, of om maximumwaarden voor residuen die zijn vastgesteld voor een farmacologisch werkzame stof in voor een of meer diersoorten, toe te passen op andere diersoorten. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 470/2009 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen teneinde de verordening aan te vullen met wetenschappelijke methoden voor de vaststelling van actiedrempels, actiedrempels voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen, voorschriften voor maatregelen bij geconstateerde aanwezigheid van een verboden of niet-toegelaten stof, alsook de methodologische beginselen voor de risicobeoordeling en aanbevelingen inzake risicomanagement en voorschriften om maximumwaarden voor residuen die zijn vastgesteld voor een farmacologisch werkzame stof in een bepaald levensmiddel, toe te passen op een ander levensmiddel dat afkomstig is van dezelfde diersoort, of om maximumwaarden voor residuen die zijn vastgesteld voor een farmacologisch werkzame stof in voor een of meer diersoorten, toe te passen op andere diersoorten. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 448
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 165 – alinea 2
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van de betrokken bepalingen van Verordening (EG) nr. 470/2009 te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot actiedrempels voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Schrappen
Amendement 449
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 165 – alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 470/2009
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanneming van:
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de vaststelling van:
Amendement 450
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 165 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 470/2009
Artikel 18
"Artikel 18
"Artikel 18
Actiedrempels
Actiedrempels
Wanneer dit met het oog op de uitvoering van controles op ingevoerde of in de handel gebrachte levensmiddelen van dierlijke oorsprong overeenkomstig Verordening (EG) nr. 882/2004 noodzakelijk wordt geacht, kan de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen actiedrempels vaststellen voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen die niet overeenkomstig artikel 14, lid 2, onder a), b) of c), zijn ingedeeld. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
Wanneer dit met het oog op de uitvoering van controles op ingevoerde of in de handel gebrachte levensmiddelen van dierlijke oorsprong overeenkomstig Verordening (EG) nr. 882/2004 noodzakelijk wordt geacht, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door actiedrempels vast te stellen voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen die niet overeenkomstig artikel 14, lid 2, onder a), b) of c), zijn ingedeeld.
De actiedrempels worden regelmatig opnieuw bezien in het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens in verband met voedselveiligheid, het resultaat van de in artikel 24 bedoelde controles en analyses, en de technologische vooruitgang.
De actiedrempels worden regelmatig opnieuw bezien in het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens in verband met voedselveiligheid, het resultaat van de in artikel 24 bedoelde controles en analyses, en de technologische vooruitgang.
Om naar behoren gemotiveerde dwingende urgente redenen die verband houden met de bescherming van de gezondheid van de mens, kan de Commissie onmiddellijk toepasbare uitvoeringshandelingen vaststellen overeenkomstig de procedure als bedoeld in artikel 26, lid 2 bis."
Indien dit in geval van risico's voor de gezondheid van de mens om dwingende urgente redenen vereist is, is de in artikel 24 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen."
Amendement 451
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 165 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 470/2009
Artikel 19 – lid 3 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de methodologische beginselen en wetenschappelijke methoden voor de vaststelling van actiedrempels."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met de methodologische beginselen en wetenschappelijke methoden voor de vaststelling van actiedrempels."
Amendement 452
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 165 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 470/2009
Artikel 24 – lid 4
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de toepassing van dit artikel."
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen wat betreft de toepassing van dit artikel."
Amendement 453
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 165 – alinea 3 – punt 5
Verordening (EG) nr. 470/2009
Artikel 24 bis
"Artikel 24 bis
"Artikel 24 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 13, lid 2, artikel 19, lid 3, en artikel 24, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 13, lid 2, artikel 18, artikel 19, lid 3, en artikel 24, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 13, lid 2, artikel 19, lid 3, en artikel 24, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 13, lid 2, artikel 18, artikel 19, lid 3, en artikel 24, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven*.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 13, lid 2, artikel 19, lid 3, en artikel 24, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 13, lid 2, artikel 18, artikel 19, lid 3, en artikel 24, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
__________________
__________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1."
Amendement 454
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 165 – alinea 3 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 470/2009
Artikel 24 ter (nieuw)
(5 bis)  Het volgende artikel 24 ter wordt ingevoegd:
"Artikel 24 ter
Spoedprocedure
1.  Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de spoedprocedure.
2.  Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 24 bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt."
Amendement 455
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 166 – alinea 1
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 767/2009 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij de verordening in het licht van de technische vooruitgang, en tot aanvulling van de verordening met een lijst van categorieën voedermiddelen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 767/2009 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij de verordening in het licht van de technische vooruitgang, tot bijwerking van de lijst met bestemmingen, tot vaststelling van het maximumgehalte van chemische onzuiverheden als omschreven in punt 1 van bijlage I, en eveneens tot aanvulling van de verordening met een lijst van categorieën voedermiddelen en opheldering over de vraag welke producten als diervoeder moeten worden aangemerkt. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.
Amendement 456
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 166 – alinea 2
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 767/2009 te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om te verduidelijken of een product een diervoeder is, om de lijst van bestemmingen bij te werken en om het maximumgehalte aan chemische onzuiverheden te bepalen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.
Schrappen
Amendement 457
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 166 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 767/2009
Artikel 7 – lid 2
"2. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen om te verduidelijken of een product een diervoeder in de zin van deze verordening is. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 28, lid 3, bedoelde procedure."
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen om te verduidelijken of een product een diervoeder in de zin van deze verordening is."
Amendement 458
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 166 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 767/2009
Artikel 10 – lid 5
"5. Binnen zes maanden nadat zij een geldig verzoek heeft ontvangen of, in voorkomend geval, nadat zij advies van de Autoriteit heeft ontvangen, stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast tot bijwerking van de lijst van bestemmingen, mits voldaan is aan de in lid 2 genoemde voorwaarden. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 28, lid 3, bedoelde procedure vastgesteld."
"5. Binnen zes maanden nadat zij een geldig verzoek heeft ontvangen of, in voorkomend geval, nadat zij advies van de Autoriteit heeft ontvangen, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast teneinde deze verordening aan te vullen door de lijst van bestemmingen bij te werken, mits voldaan is aan de in lid 2 genoemde voorwaarden. Deze gedelegeerde handelingen worden volgens de in artikel 27 bis bedoelde procedure vastgesteld."
Amendement 459
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 166 – alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 767/2009
Artikel 17 – lid 4 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanneming van de lijst van categorieën voedermiddelen als bedoeld in lid 2, onder c)."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de lijst van categorieën voedermiddelen als bedoeld in lid 2, onder c), vast te stellen."
Amendement 460
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 166 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 767/2009
Artikel 26 – lid 3
"3. Door middel van uitvoeringshandelingen worden wijzigingen vastgesteld in de communautaire catalogus voor wat betreft het bepalen van het maximumgehalte van chemische onzuiverheden als bedoeld in bijlage I, punt 1, of de gehalten aan botanische zuiverheden als bedoeld in bijlage I, punt 2, of het vochtgehalte als bedoeld in bijlage I, punt 6, of gegevens ter vervanging van de verplichte vermelding als bedoeld in artikel 16, lid 1, onder b). Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 28, lid 3, bedoelde procedure."
"3. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de communautaire catalogus voor wat betreft het bepalen van het maximumgehalte van chemische onzuiverheden als bedoeld in bijlage I, punt 1, of de gehalten aan botanische zuiverheden als bedoeld in bijlage I, punt 2, of het vochtgehalte als bedoeld in bijlage I, punt 6, of gegevens ter vervanging van de verplichte vermelding als bedoeld in artikel 16, lid 1, onder b)."
Amendement 461
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 166 – alinea 3 – punt 8
Verordening (EG) nr. 767/2009
Artikel 27 bis – lid 2
2.  De in artikel 6, lid 2, artikel 17, lid 4, artikel 20, lid 2, en artikel 27, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 10, lid 5, artikel 17, lid 4, artikel 20, lid 2, artikel 26, lid 3, en artikel 27, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 462
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 1 – inleidende formule
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1069/2009 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot aanvulling van de verordening met betrekking tot:
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1069/2009 te verwezenlijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen teneinde die verordening te wijzigen met betrekking tot een eindpunt in de productieketen, en die verordening aan te vullen met betrekking tot:
Amendement 463
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 1 – streepje 1
–   een eindpunt in de productieketen;
Schrappen
Amendement 464
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 5 – lid 2 – alinea 3
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een eindpunt in de productieketen, waarna de vereisten van deze verordening niet langer van toepassing zijn op de in dit lid bedoelde afgeleide producten."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening te wijzigen met betrekking tot een eindpunt in de productieketen, waarna de vereisten van deze verordening niet langer van toepassing zijn op de in dit lid bedoelde afgeleide producten."
Amendement 465
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen bedoeld in de eerste alinea, onder b), ii)."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen bedoeld in de eerste alinea, onder b), ii)."
Amendement 466
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de in de eerste alinea bedoelde maatregelen."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de in de eerste alinea bedoelde maatregelen."
Amendement 467
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 7 – lid 4
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de in de leden 2 en 3 bedoelde maatregelen."
"4. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de in de leden 2 en 3 bedoelde maatregelen."
Amendement 468
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van maatregelen met betrekking tot:"
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door maatregelen vast te stellen met betrekking tot:"
Amendement 469
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 5 – letter b – punt i
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van maatregelen met betrekking tot:"
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door maatregelen vast te stellen met betrekking tot:"
Amendement 470
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van de in de eerste alinea bedoelde voorwaarden."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de in de eerste alinea bedoelde voorwaarden vast te stellen."
Amendement 471
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 7 - letter a
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van maatregelen met betrekking tot:"
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door maatregelen vast te stellen met betrekking tot:"
Amendement 472
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 8 - letter a
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van maatregelen met betrekking tot:"
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door maatregelen vast te stellen met betrekking tot:"
Amendement 473
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 9 - letter a
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 20 – lid 11 – alinea 1 – inleidende formule
"De Commissie is bevoegd om na ontvangst van het advies van de EFSA gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 51 bis met betrekking tot:"
"De Commissie is bevoegd om na ontvangst van het advies van de EFSA overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot:"
Amendement 474
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 10 - letter a
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 21 – lid 6 – alinea 1 – inleidende formule
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van maatregelen met betrekking tot:"
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door maatregelen vast te stellen met betrekking tot:"
Amendement 475
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 11 - letter b
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 27 – alinea 1 – inleidende formule
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de volgende maatregelen in verband met deze afdeling en afdeling 1 van dit hoofdstuk:"
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de volgende maatregelen in verband met deze afdeling en afdeling 1 van dit hoofdstuk:"
Amendement 476
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 31 – lid 2
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot maatregelen in verband met de volksgezondheids- en diergezondheidsvoorwaarden voor het verzamelen, verwerken en behandelen van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als bedoeld in lid 1."
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot maatregelen in verband met de volksgezondheids- en diergezondheidsvoorwaarden voor het verzamelen, verwerken en behandelen van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als bedoeld in lid 1."
Amendement 477
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 13 - letter a
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 32 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van maatregelen met betrekking tot:"
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door maatregelen vast te stellen met betrekking tot:"
Amendement 478
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 40 – lid 1 – inleidende formule
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de voorwaarden voor:
1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen, met betrekking tot de voorwaarden voor:
Amendement 479
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 40 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
2.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot:
2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening te wijzigen met betrekking tot:
Amendement 480
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 40 – lid 2 – alinea 2
Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 52, lid 3, bedoelde procedure vastgesteld.
Schrappen
Amendement 481
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 15 - letter a
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2
"De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast tot aanneming van de voorwaarden als bedoeld in de eerste alinea, onder b). Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 52, lid 3, bedoelde procedure."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de in de eerste alinea onder b) bedoelde voorwaarden vast te stellen."
Amendement 482
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 15 - letter b
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 41 – lid 3 – alinea 3
"De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast tot aanneming van de voorwaarden als bedoeld in de eerste alinea. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 52, lid 3, bedoelde procedure."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de in de eerste alinea bedoelde vereisten vast te stellen."
Amendement 483
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 16 - letter b
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 42 – lid 2 – inleidende formule
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van:
"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met:
Amendement 484
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 17
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 43 – lid 3 – alinea 2
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de in de eerste alinea bedoelde voorschriften."
"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de in de eerste alinea bedoelde voorschriften."
Amendement 485
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 18
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 45 – lid 4
"4. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen tot aanneming van uitvoeringsbepalingen voor dit artikel, met inbegrip van bepalingen inzake de referentiemethoden voor de microbiologische analyses. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 52, lid 3, bedoelde procedure."
"4. De Commissie kan gedelegeerde handelingen vaststellen tot vaststelling van nadere voorschriften ter aanvulling van dit artikel, waaronder voorschriften inzake de referentiemethoden voor de microbiologische analyses. Deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 51 bis bedoelde procedure."
Amendement 486
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 19
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 48 – lid 7 – inleidende formule
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van:
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met:
Amendement 487
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 19
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 48 – lid 8 – inleidende formule
8.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot specificering van de voorwaarden waaronder de bevoegde autoriteiten afwijkingen van de leden 1 tot en met 4 kunnen toestaan met betrekking tot:
8.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te specificeren waaronder de bevoegde autoriteiten afwijkingen van de leden 1 tot en met 4 kunnen toestaan met betrekking tot:
Amendement 488
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1069/2009
"Artikel 51 bis
"Artikel 51 bis
"Artikel 51 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.
2.  De in artikel 5, leden 1 en 2, artikel 6, leden 1 en 2, artikel 7, lid 4, artikel 11, lid 2, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 20, lid 11, artikel 21, lid 6, artikel 27, artikel 31, lid 2, artikel 32, lid 3, artikel 40, lid 1, artikel 42, lid 2, eerste alinea, artikel 43, lid 3, en artikel 48, lid 7, eerste alinea, en lid 8, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].
2.  De in artikel 5, leden 1 en 2, artikel 6, leden 1 en 2, artikel 7, lid 4, artikel 11, lid 2, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 20, lid 11, artikel 21, lid 6, artikel 27, artikel 31, lid 2, artikel 32, lid 3, artikel 40, leden 1 en 2, artikel 41, lid 1, tweede alinea, en lid 3, derde alinea, artikel 42, lid 2, eerste alinea, artikel 43, lid 3, artikel 45, lid 4, artikel 48, lid 7, eerste alinea, en lid 8, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 5, leden 1 en 2, artikel 6, leden 1 en 2, artikel 7, lid 4, artikel 11, lid 2, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 20, lid 11, artikel 21, lid 6, artikel 27, artikel 31, lid 2, artikel 32, lid 3, artikel 40, lid 1, artikel 42, lid 2, eerste alinea, artikel 43, lid 3, en artikel 48, lid 7, eerste alinea, en lid 8, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 5, leden 1 en 2, artikel 6, leden 1 en 2, artikel 7, lid 4, artikel 11, lid 2, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 20, lid 11, artikel 21, lid 6, artikel 27, artikel 31, lid 2, artikel 32, lid 3, artikel 40, leden 1 en 2, artikel 41, lid 1, tweede alinea, en lid 3, derde alinea, artikel 42, lid 2, eerste alinea, artikel 43, lid 3, artikel 45, lid 4, artikel 48, lid 7, eerste alinea, en lid 8, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.
4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.
6.  Een overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, artikel 6, leden 1 en 2, artikel 7, lid 4, artikel 11, lid 2, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 20, lid 11, artikel 21, lid 6, artikel 27, artikel 31, lid 2, artikel 32, lid 3, artikel 40, lid 1, artikel 42, lid 2, eerste alinea, artikel 43, lid 3, en artikel 48, lid 7, eerste alinea, en lid 8, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
6.  Een overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, artikel 6, leden 1 en 2, artikel 7, lid 4, artikel 11, lid 2, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 20, lid 11, artikel 21, lid 6, artikel 27, artikel 31, lid 2, artikel 32, lid 3, artikel 40, leden 1 en 2, artikel 41, lid 1, tweede alinea, en lid 3, derde alinea, artikel 42, lid 2, eerste alinea, artikel 43, lid 3, artikel 45, lid 4, artikel 48, lid 7, eerste alinea, en lid 8, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
__________________
__________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

(1) PB C 288 van 31.8.2017, blz. 29.
(2) PB C 164 van 8.5.2018, blz. 82.

Laatst bijgewerkt op: 29 april 2019Juridische mededeling